Skatteutskottets betänkande
2000/01:SKU20

Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution


Innehåll

2000/01
SkU20


Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Eftersom bl.a. integritetsfrågor och sekretessfrågor
berörs  i  propositionen  har  utskottet berett
konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig i
ärendet. Yttrande (2000/01:KU8y) fogas som bilaga 3
till detta betänkande.
Under ärendets beredning har vidare en skrivelse
inkommit från Föreningen Sveriges Kronofogdar samt
en gemensam skrivelse från Svenska Bankföreningen,
Sveriges Inkassoorganisation, Upplysningscentralen
UC  AB, Svenska  Kreditmannaföreningen,  Swedish
Content Providers Association och Dun & Bradstreet
Sverige AB. I båda skrivelserna framförs synpunkter
på propositionens förslag rörande sekretess inom
exekutions-väsendet.
Utskottet har med anledning av propositionens
förslag rörande sekretess inom exekutionsväsendet
hållit en  utfrågning  med  representanter  för
Riksskatteverket, Föreningen Sveriges Kronofogdar,
Svenska Bankföre-ningen och Upplysningscentralen UC
AB.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen  innehåller  förslag  till  ny
författningsreglering  som  gäller behandling av
personuppgifter inom skatteförvaltningens verksamhet
med beskattning och folkbokföring, verksamhet med
val och folkomröstningar, kronofogdemyndigheternas
verksamhet samt Tullverkets verksamhet  med att
uppbära tullar, m.m. Syftet med den nya regleringen
är att förenkla,  modernisera och effektivisera
regelsystemet.
De från integritetssynpunkt viktiga yttre ramarna
för behandlingen av uppgifter inom de aktuella
verksamheterna  slås fast i lag. I lag  anges
ändamålen med behandlingen samt de begränsningar som
skall gälla för användningen av uppgifter. Lagarna
skall gälla i stället för person-uppgiftslagen och
det  anges  särskilt  vilka  bestämmelser  i
personuppgiftslagen som skall vara tillämpliga.
Vidare  föreslås  ändring  i  sekretesslagen
(1980:100)   som  innebär  att   det   för
kronofogdemyndigherna  skall  införas ett omvänt
skaderekvisit. Uppgifter som lämnats ut till ett
kreditupplysningsföretag skall gallras av företaget
när uppgifterna omfattas av sekretess.
Slutligen  föreslås  vissa   ändringar   i
fastighetsbildningslagen  (1970:988)  och  lagen
(1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik
indelning  i  samband  med  fastighetsbildning.
Ändringarna föranleds av de ändrade relationerna
mellan staten och Svenska kyrkan.
Ändringarna i
fastighetsbildningslagen
(1970:988) och lagen (1970:991)
om ändring i kommunal och
ecklesiastik indelning i
samband med fastighetsbildning
föreslås träda i kraft den 1
april 2001. Övriga ändringar
föreslås träda i kraft den 1
oktober 2001.

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet regeringens
proposition 2000/01:33 Behandling av personuppgifter
inom skatt, tull och exekution. Förslaget innehåller
en  ny författningsreglering om  behandling  av
personuppgifter inom skatteförvaltningens verksamhet
med  beskattning,   folkbokföring,  val  och
folkomröstningar samt kronofogdemyndigheternas och
Tullverkets verksam-heter.  Propositionen innebär
vidare att det skall gälla sekretess med omvänt
skaderekvisit   för  vissa   uppgifter   hos
kronofogdemyndigheterna      samt      att
kreditupplysningsföretag skall gallra uppgifter som
omfattas av sekretess. Förslagen skall träda i kraft
den  1  oktober  2001.  Utskottet  tillstyrker
propositionen med några ändringar i lagförslagen.
Moderata samlingspartiet har reserverat sig mot
att regeringen i förordning skall få reglera i vilka
fall uppgifter skall få lämnas ut till enskilda på
medium för automatiserad behandling. Moderaterna har
också reserverat sig mot att myndigheterna skall få
ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter från
folkbokföringen.

Propositionen

Regeringen  (Finansdepartementet)  föreslår  i
propositionen 2000/01:33 att riksdagen antar de i
propositionen framlagda förslagen till
1.  lag  om  behandling  av  uppgifter  i
skatteförvaltningens beskattningsverk-samhet,
2. lag om behandling  av  personuppgifter  i
skatteförvaltningens folkbok-föringsverksamhet,
3.  lag  om  behandling av personuppgifter i
verksamhet med val och folk-omröstningar,
4.  lag  om  behandling  av  uppgifter  i
kronofogdemyndigheternas verksamhet,
5. lag om behandling av uppgifter i Tullverkets
verksamhet,
6. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
7. lag om ändring i tullagen (2000:000),
8.  lag om ändring  i  kreditupplysningslagen
(1973:1173),
9. lag  om  ändring  i  lagen (1984:151) om
punktskatter och prisreglerings-avgifter,
10. lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning
vid återbetalning av skatter och avgifter,
11.  lag  om  ändring  i  folkbokföringslagen
(1991:481),
12. lag om ändring i lagen (1991:483) om fingerade
personuppgifter,
13. lag om ändring i sametingslagen (1992:1433),
14.  lag om ändring i lagen (1994:1563)  om
tobaksskatt,
15. lag  om  ändring i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt,
16. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på
energi,
17. lag om ändring  i  lagen  (1995:439) om
beskattning, förtullning och folkbokföring under
krig eller i krigsfara m.m.,
18. lag om ändring i vallagen (1997:157),
19.  lag  om  ändring i skattebetalningslagen
(1997:483),
20. lag om ändring i lagen (1998:527) om det
statliga person-adressregistret,
21. lag om ändring i lagen (1999:291) om avgift
till registrerat trossamfund,
22. lag om ändring i fastighetsbildningslagen
(1970:988),
23. lag om ändring i lagen (1970:991) om ändring i
kommunal och ecklesiastik indelning i samband med
fastighetsbildning.

Följdmotioner

2000/01:Sk24 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
1. Riksdagen beslutar att avslå förslaget om att
myndigheter får ta ut avgift för att lämna ut
uppgifter ur folkbokföringsregister.
2. Riksdagen begär att regeringen återkommer till
riksdagen med förslag som innebär att utlämnande av
handling som omfattas av sekretesslagen regleras i
lag.
2000/01:Sk25 av Johan Pehrson och Karin Pilsäter
(fp) vari föreslås att riksdagen fattar följande
beslut: Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad  som  i  motionen  anförs om
nödvändigheten  av  en regelbunden översyn över
utvecklingen och praxis inom detta område.

Utskottets överväganden

Ny författningsreglering om
behandlingen av personuppgifter inom
skatt, tull och exekution
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen godtar förslaget  i proposition
2000/01:33 om en ny författningsreglering i
fråga om behandlingen av personuppgifter inom
vissa     av    skatteförvaltningens,
kronofogdemyndigheternas  och  Tullverkets
verksamhetsområden.
Propositionen

Propositionen  innehåller  förslag  till  ny
författningsreglering som gäller  behandling  av
personuppgifter inom skatteförvaltningens verksamhet
med   beskattning,  folkbokföring,  val  och
folkomröstningar  samt  kronofogde-myndigheternas
verksamheter och Tullverkets verksamhet. Syftet med
regleringen  är  att förenkla, modernisera  och
effektivisera regelsystemet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att det är motiverat att ersätta den
nuvarande  regleringen  av  behandlingen  av
personuppgifter i olika lagar, som berör viktiga
delar      av      skatteförvaltningens,
kronofogdemyndigheternas och Tullverkets verksam-
hetsområden, med nya, modernare och tydligare lagar,
som också svarar mot internationaliseringens och den
tekniska utvecklingens krav. Utskottet som är av
samma mening som konstitutionsutskottet, tillstyrker
därför propositionen såvitt avser införandet av de
nya lagarna och tillhörande följdlagstiftning, dock
att  vissa  frågor  som  tagits  upp  dels  i
konstitutionsutskottets yttrande, dels i de med
anledning  av  propositionen  väckta  motionerna
behandlas särskilt nedan. Utskottet återkommer nedan
även till vissa författnings-tekniska frågor.

Utlämnande av uppgifter till
enskilda på medium för automatiserad
behandling

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen godtar regeringens förslag om att
regeringen i förordning skall  reglera i
vilka fall uppgifter skall få lämnas ut till
enskilda  på  medium  för  automatiserad
behandling och avslår motion Sk24 yrkande 2
om att ett sådant utlämnande alltid skall
regleras i lag.
Jämför reservation 1 (m).
Propositionen

I propositionen föreslås att myndigheterna skall få
tillgång till de uppgifter  i en databas, som
myndigheter får ta del av enligt bestämmelser i
sekretess-lagen eller andra författningar, på medium
för automatiserad behandling. Enligt propositionen
skall vidare uppgifter i de olika databaserna få
lämnas ut till enskild på medium för automatiserad
behandling. Med hänsyn till de integritetsrisker som
kan följa med utlämnande av personuppgifter på
medium för automatiserad behandling till företag och
privatpersoner,  bör  sådant  utlämnande  enligt
regeringen endast vara tillåtet när  det efter
särskild  prövning anses lämpligt. Uppgifter  i
databaser bör få lämnas ut till enskilda på medium
för automatiserad behandling  endast om det är
särskilt föreskrivet. Det är enligt propositionen
inte möjligt att i lag reglera  i vilka fall
uppgifter skall få lämnas ut. Det bör i stället
åligga regeringen att göra dessa bedömningar.

Motioner

I motion Sk24 yrkande 2 av Carl Fredrik Graf m.fl.
(m) föreslås att riksdagen begär att regeringen
återkommer till riksdagen med förslag som innebär
att  utlämnande av handling  som  omfattas  av
sekretesslagen regleras i lag. Enligt motionärerna
bör inte normgivningsdelegation ske i frågor som rör
offentlig-hetsprincipen och skydd för den personliga
integriteten, utan regeringens  möjligheter  att
reglera utlämnandet av uppgifter vilka omfattas av
sekretess-lagen via förordningar  bör i stället
inskränkas.

Utskottets ställningstagande

Konstitutionsutskottet instämmer i sitt yttrande med
vad regeringen anfört om möjligheten att i lag
reglera i vilka fall uppgifter skall få lämnas ut
till enskild på medium för automatiserad behandling
och att det i stället bör åligga regeringen att göra
dessa bedömningar.
Skatteutskottet  delar  konstitutionsutskottets
bedömning och tillstyrker propositionens förslag i
denna del och avstyrker motion Sk24 yrkande 2.
Utskottet  tillstyrker  också  de  redaktionella
ändringar som konstitu-tionsutskottet föreslagit i 2
kap. 5-6 §§ i förslaget till lag om behandling av
uppgifter      i      skatteförvaltningens
beskattningsverksamhet (lagförslag 2.1). Utskottet
återkommer  till  frågan  nedan under avsnittet
Lagförslagen.

Avgifter vid utlämnande av uppgifter
från folkbokföringen

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen godtar regeringens förslag i fråga
om   att   de   personuppgiftsansvariga
myndigheterna skall kunna ta ut avgifter vid
utlämnande av uppgifter från folkbokföringen.
Riksdagen avslår motion Sk24 yrkande 1 vari
det yrkas avslag på detta förslag.
Jämför reservation 2 (m).
Propositionen

Enligt     propositionen     skall    de
personuppgiftsansvariga myndigheterna  få  ta ut
avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen
enligt de närmare föreskrifter  som  regeringen
bestämmer. Rätten att ta ut avgift skall inte få
innebära   inskränkning   i  rätten   enligt
tryckfrihetsförordningen att ta del av och mot
fastställd avgift få kopia eller utskrift av allmän
handling. Enligt propositionen skall avgifter få tas
ut även vid utlämnande till andra myndigheter, dock
inte om utlämnandet följer av lag eller förordning.
Är det  fråga  om  utlämnande  som  görs från
folkbokföringen skall emellertid avgift få tas ut av
en myndighet även om utlämnandet följer av lag eller
förordning.   Skälet   härför   är   att
folkbokföringsverksamheten belastas i olika hög grad
av myndigheter m.fl. i samhället när det gäller
uttag av uppgifter och att avgiftsfrihet skulle leda
till en snedfördelning av kostnadsansvaret  för
verksamheten.

Motioner

I motion Sk24 yrkande 1 av Carl Fredrik Graf m.fl.
(m) föreslås att riksdagen avslår förslaget om att
myndigheter får ta ut avgift för att lämna ut
uppgifter ur folkbokföringsregister. Motionärerna
anför bl.a. att för de myndigheter som skulle få
ökade avgifter genom en avgiftsbeläggning kommer
kostnaden att konkurrera med annan verksamhet. En
sannolik  konsekvens  av detta blir, framhåller
motionärerna, att uppgiftsinhämtandet kommer att
minska,  vilket  i  sin  tur  leder  till
effektivitetsförluster. En ytterligare konsekvens
kan  enligt  motionärerna bli att myndigheterna
övervältrar kostnaden  på företag och allmänhet
vilket innebär att registerhållningen betalas två
gånger, först via anslag och sedan genom avgifter.

Utskottets ställningstagande

Konstitutionsutskottet  har  i  sitt  yttrande
tillstyrkt regeringens förslag. Även skatteutskottet
instämmer  i  regeringens  uppfattning  att  en
avgiftsfrihet  skulle  kunna  leda  till  en
snedfördelning   bland   myndigheterna   av
kostnadsansvaret för verksamheten och tillstyrker
propositionen i denna del och avstyrker motion Sk24
yrkande 1.

Sekretess hos
kronofogdemyndigheterna m.m.

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen godtar förslaget i propositionen om
sekretessen för exekutionsväsendet med den
ändringen att kreditupplysningsföretag skall
gallra uppgifter när de inte längre omfattas
av undantaget från sekretess, inte enbart när
uppgifterna hämtats från databasen utan även
när   uppgifterna   inhämtats   från
exekutionsväsendet på annat sätt, t.ex. genom
telefonsamtal eller brev.
Propositionen

I propositionen föreslås en ändring i sekretesslagen
(1980:100)   som   innebär   att  det  för
exekutionsväsendet  skall  införas  ett  omvänt
skaderekvisit för vissa uppgifter. Ändringen innebär
en  skärpning  av  sekretessen  hos kronofogde-
myndigheterna. Motsvarande sekretess skall gälla i
myndighets verksamhet som avser förande av eller
uttag  ur  utsöknings- och indrivningsdatabasen.
Enligt    propositionen    skall    vidare
kreditupplysningsföretag  gallra  uppgifter  som
hämtats från utsöknings- och indrivningsdatabasen
när de omfattas av sekretess. Förslaget i den delen
medför  en  ändring  i  kreditupplysningslagen
(1973:1173).

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet  delar  i  sitt  yttrande
regeringens bedömning att det i detta fall finns
skäl    att   skärpa   sekretessen   hos
kronofogdemyndigheterna.   Konstitutionsutskottet
instämmer också i Lagrådets uttalande om att det är
önskvärt att i något sammanhang göra en samlad
bedömning av utvecklingen på sekretessens område men
att resultatet av Offentlighets- och sekretess-
kommitténs  arbete  bör avvaktas innan man tar
ställning till om en sådan samlad bedömning skall
göras.
Konstitutionsutskottet har vidare föreslagit att
uppgifter bör gallras hos kreditupplysningsföretag
när de omfattas av sekretessen; inte enbart när
uppgifterna hämtats från databasen utan även när
uppgifterna inhämtats från exekutionsväsendet på
annat sätt, t.ex. genom telefonsamtal eller brev.
Utskottets ställningstagande

Utskottet vill inledningsvis betona det stora värdet
av den generella svenska offentlighetsprincipen, som
medger en allmän insyn i de flesta offentliga
verksamheter; och att en noggrann prövning bör göras
när det gäller förslag om inskränkningar av denna
princip och en utökning av sekretessområdet. Som
lagrådet anfört är det önskvärt att Sverige inte
avlägsnar sig från den offentlighetsprincip som
landet med sådan skärpa förfäktar i internationella
sammanhang.
Icke desto mindre väger skälen för att genomföra
den  av  regeringen föreslagna  skärpningen  av
sekretessen  inom  exekutionsväsendet tungt. Det
behövs enligt utskottets  mening  ett  starkare
sekretesskydd   för   krono-fogdemyndigheternas
verksamhet för att komma  till  rätta  med de
svårigheter som i dag finns vid informationsutbyte
med  andra  myndigheter  och  för  att  stärka
integritetsskyddet för enskilda som blir föremål för
kronofogde-myndigheternas åtgärder.
Skatteutskottet  biträder  således  regeringens
förslag  men  anser i likhet med Lagrådet och
konstitutionsutskottet att det är önskvärt att i
något  sammanhang göra en samlad bedömning  av
utvecklingen  på  sekretessens  område  men att
resultatet av Offentlighets- och sekretesskommitténs
arbete bör avvaktas innan man tar ställning till om
en sådan samlad bedömning skall göras.
Med   det  anförda  tillstyrker  utskottet
propositionen i denna del. Utskottet tillstyrker
också   den   justering  av  lagtexten   i
kreditupplysningslagen  som konstitutionsutskottet
föreslagit. Skatteutskottet återkommer till frågan
under avsnittet Lagförslagen.

Propositionen i övrigt

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen godtar regeringens förslag till
följdlagstiftning  med  anledning  av  de
föreslagna lagarna om behandling av uppgifter
inom           skatteförvaltningen,
kronofogdemyndigheterna  och  Tullverket.
Däremot avslår riksdagen lagförslag 2.22,
Förslag   till  lag  om  ändring  i
fastighetsbildningslagen (1970:988) som bör
beredas ytterligare av regeringen.
Införandet av de föreslagna lagarna om behandling av
uppgifter     inom     skatteförvaltningen,
kronofogdemyndigheterna och Tullverket medför följd-
ändringar i en rad författningar. Skatteutskottet
tillstyrker även dessa delar av propositionen.
I propositionen föreslås slutligen vissa ändringar
i fastighetsbildningslagen  (1970:988) och lagen
(1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik
indelning  i  samband  med  fastighetsbildning.
Ändringarna innebär bl.a. att ordet "församling" i
olika böjningsformer utgår ur lagtexten. Utskottet
har emellertid funnit att lagförslag 2.22 Förslag
till  lag om ändring i fastighetsbildningslagen
(1970:988) bör bli föremål för fortsatt beredning
och avstyrker därför propositionen i denna del.
Utskottet tillstyrker propositionen i övrigt i
denna  del  men  återkommer  nedan i avsnittet
Lagförslagen  beträffande  ikraftträdandet  av
lagförslag 2.23.

Översyn av behandling av känsliga
personuppgifter

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen avslår motion Sk25 med begäran om
en översyn av utvecklingen när det gäller
behandling av känsliga personuppgifter.
Motionen

I motion Sk25 av Johan Pehrson och Karin Pilsäter
föreslås ett uttalande om nödvändigheten av en
regelbunden översyn över utvecklingen och praxis då
det gäller registrering  och  registerhantering.
Särskilt bör enligt motionärerna frågor rörande den
personliga integriteten och den snabba tekniska
utvecklingen inom datahanteringens område följas med
stor uppmärksamhet. Riksdagen bör kräva regelbundna
översyner av hur dessa frågor behandlas i praktiken
och vilka nya  ställningstaganden som kan vara
aktuella.

Utskottets ställningstagande

Konstitutionsutskottet har i sitt yttrande anfört
bl.a. att frågorna om behandling  av  känsliga
personuppgifter  har  ett  nära  samband  med
Offentlighets-  och sekretesskommitténs  uppdrag.
Offentlighets- och sekretesskommittén (dir. 1998:32)
har i uppgift att bl.a. göra en allmän översyn av
sekretesslagen.  I  denna översyn ingår  enligt
direktiven att undersöka i vilken utsträckning lagen
kan förbättras t.ex. genom att onödiga bestämmelser
upphävs och att lagen görs mer överskådlig, med
bibehållen balans mellan intresset av offentlighet
och insyn å ena sidan och integritets- och andra
sekretesskyddsintressen    å   den   andra.
Konstitutionsutskottet  har  vidare  anfört  att
frågorna   är   synnerligen   viktiga   ur
integritetssynpunkt men att utskottet utgår från att
regeringen fortlöpande ser över hur dessa frågor
behandlas i praktiken.
Skatteutskottet  delar  konstitutionsutskottets
bedömning och avstyrker motion Sk25.

Lagförslagen

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen antar propositionens lagförslag,
utom lagförslag 2.22, med de ändringar som
utskottet föreslagit i lagförslag 2.1, 2.8
och 2.23.
I propositionens lagförslag 2.1 Förslag till lag om
behandling av uppgifter  i  skatteförvaltningens
beskattningsverksamhet bör i enlighet med vad nyss
anförts en justering göras för att undvika en
felaktig tolkning. Bestämmelserna i 2 kap. 5-6 §§
bör byta numrering inbördes. Samtidigt bör den nya 2
kap. 5 § placeras före rubriken "Utlämnande av
uppgifter till enskilda på medium för automatiserad
behandling" samt erhålla rubriken "Enskilds rätt att
ta del av uppgifter".
I propositionens lagförslag 2.8 Förslag till lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) bör
vidare,  vilket  utskottet  också berört i det
föregående, en justering göras i 8 §, så att
uppgifter hos kreditupplysningsföretag gallras inte
enbart när uppgifterna hämtats från databasen utan
även   när   uppgifterna   inhämtats   från
exekutionsväsendet på annat sätt. I samma lagrum
beaktar utskottet den ändring i första stycket som
föreslagits  av  finansutskottet  i  betänkandet
2000/01:FiU21.  Ändringen  innebär  att  ordet
"registret" ersätts av ordet "behandlingen".
Propositionens lagförslag 2.22 Förslag till lag om
ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988) bör
med anledning av vad utskottet anfört ovan avslås av
riksdagen.
I propositionens lagförslag 2.23 Förslag till lag
om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal
och  ecklesiastik  indelning  i  samband  med
fastighetsbildning föreslås att ändringen träder i
kraft den 1 april 2001. Med hänsyn till den korta
tid   som  återstår  till  den  föreslagna
ikraftträdandedagen bör ikraftträdandet ändras till
den 1 maj 2001.
I övriga delar tillstyrker utskottet lagförslagen
i propositionen.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Med hänvisning till de motiveringar som
framförs under Utskottets överväganden
föreslår utskottet att riksdagen fattar
följande beslut:

1. Ny författningsreglering om behandling
av personuppgifter inom skatt, tull och
exekution
Riksdagen  godtar  proposition 2000/01:33 i
denna del.
2. Utlämnande av uppgifter till enskilda på
medium för automatiserad behandling
Riksdagen godtar proposition 2000/01:33 i denna
del och avslår motion 2000/01:Sk24 yrkande 2.
Reservation 1 (m)
3. Avgifter vid utlämnande av uppgifter
från folkbokföringen
Riksdagen godtar proposition 2000/01:33 i denna
del och avslår motion 2000/01:Sk24 yrkande 1.
Reservation 2 (m)
4. Sekretess hos kronofogdemyndigheterna
m.m.
Riksdagen godtar propositionen i denna del med
den ändring rörande bestämmelserna om gallring av
uppgifter  i  kreditupplysningsverksamhet  som
utskottet föreslagit. Därmed bifaller riksdagen
delvis proposition 2000/01:33 i denna del.
5. Propositionen i övrigt
Riksdagen godtar propositionen i denna del med
de ändringar som utskottet förordat.  Därmed
avslår riksdagen lagförslag 2.22 och bifaller
delvis proposition 2000/01:33 i övrigt.
6. Översyn av behandling av känsliga
personuppgifter
Riksdagen avslår motion 2000/01:Sk25.
7. Lagförslagen
Riksdagen  antar  de i bilaga 2 återgivna
förslagen till
1.  lag  om  behandling  av  uppgifter  i
skatteförvaltningens beskattnings-verksamhet med
de ändringarna att paragraferna 5 och 6 i 2 kap.
inbördes byter numrering och att den nya 2 kap. 5
§ placeras före rubriken "Utlämnande av uppgifter
till  enskilda  på  medium för automatiserad
behandling" samt erhåller rubriken "Enskilds rätt
att ta del av uppgifter".
2. lag om behandling av  personuppgifter  i
skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet.
3.  lag  om behandling av personuppgifter i
verksamhet med val och folkomröstningar.
4.  lag  om  behandling  av  uppgifter  i
kronofogdemyndigheternas verksamhet.
5. lag om behandling av uppgifter i Tullverkets
verksamhet.
6. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).
7. lag om ändring i tullagen (2000:000).
8. lag om  ändring  i kreditupplysningslagen
(1973:1173) med de ändringarna att i 8 § första
meningen ordet "registret" ersätts av  ordet
"behandlingen" och att i tredje stycket ordet
"utsöknings- och indrivningsdatabasen" ersätts av
ordet "exekutionsväsendet".
9.  lag  om ändring i lagen (1984:151)  om
punktskatter och prisregleringsavgifter.
10. lag om ändring  i  lagen (1985:146) om
avräkning vid återbetalning av  skatter  och
avgifter.
11.  lag  om  ändring  i folkbokföringslagen
(1991:481).
12.  lag om ändring i lagen (1991:483)  om
fingerade personuppgifter.
13. lag om ändring i sametingslagen (1992:1433).
14. lag  om ändring i lagen (1994:1563) om
tobaksskatt.
15. lag om ändring  i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt.
16. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt
på energi.
17.  lag  om ändring i lagen (1995:439) om
beskattning, förtullning och folkbokföring under
krig eller krigsfara m.m.
18. lag om ändring i vallagen (1997:157).
19. lag om ändring  i  skattebetalningslagen
(1997:483).
20. lag om ändring i lagen (1998:527) om det
statliga personadressregistret.
21. lag om ändring i lagen (1999:291) om avgift
till registrerat trossamfund.
23. lag om ändring i lagen (1970:991) om ändring
i kommunal och ecklesiastik indelning i samband
med fastighetsbildning med den ändringen att
lagen skall träda i kraft den 1 maj 2001.
Riksdagen  avslår  det i bilaga 2 återgivna
förslaget till
22. lag om ändring i fastighetsbildningslagen
(1970:988).
Därmed bifaller riksdagen  delvis proposition
2000/01:33 i denna del.
Reservation 2 (m)
Stockholm den 20 mars 2001

På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Arne
Kjörnsberg  (s), Carl Fredrik Graf (m),  Anita
Johansson (s), Lisbeth Staaf-Igelström (s), Per
Rosengren (v), Helena Höij (kd), Carl Erik Hedlund
(m), Per Erik Granström (s), Marietta de Pourbaix-
Lundin (m), Kenneth Lantz (kd), Catharina Hagen (m),
Rolf Kenneryd (c), Per-Olof Svensson (s), Lennart
Axelsson (s), Claes  Stockhaus  (v)  och  Matz
Hammarström (mp).

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och
ställningstaganden har föranlett följande
reservationer. I rubriken anges inom
parentes vilken punkt i utskottets förslag
till riksdagsbeslut som behandlas i
avsnittet.


1. Utlämnande av uppgifter till enskilda på
medium för automatiserad behandling
(punkt 2) - m

av Carl Fredrik Graf (m), Carl Erik Hedlund (m),
Marietta de Pourbaix-Lundin (m) och Catharina
Hagen (m).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:
2. Riksdagen bifaller motion 2000/01:Sk24 yrkande 2
och tillkännager som sin mening för regeringen vad
som anförts i denna reservation om att utlämnande av
uppgifter till enskilda på medium för automatiserad
behandling skall regleras i lag. Därmed bifaller
riksdagen delvis proposition 2000/01:33.
Ställningstagande

Enligt propositionen skall uppgifter i de olika
databaserna få lämnas ut till enskilda på medium för
automatiserad  behandling  enligt  regeringens
föreskrifter. Vi anser att det ligger i allmänhetens
intresse att normgivnings-delegation inte sker i
frågor som rör offentlighetsprincipen och skydd för
den personliga integriteten. Med hänsyn till de
integritetsrisker som kan följa med utlämnande av
personuppgifter  på  medium  för  automatiserad
behandling  till  enskilda anser vi att sådant
utlämnande skall regleras i lag. Regeringen bör
återkomma med förslag som innebär att utlämnande av
handling som omfattas av sekretesslagen regleras i
lag.

2. Avgifter vid utlämnande av uppgifter från
folkbokföringen (punkt 3 och punkt 7 i
motsvarande del) - m

av Carl Fredrik Graf (m), Carl Erik Hedlund (m),
Marietta de Pourbaix-Lundin (m) och Catharina
Hagen (m).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 och
punkt 7 i motsvarande del borde ha följande lydelse:
3. Riksdagen bifaller motion 2000/01:Sk24 yrkande 1
och avslår proposition 2000/01:33 i denna del.
7. Riksdagen, i fråga om avgifter vid utlämnande av
uppgifter från folkbok-förningen, avslår 2 kap. 12 §
i det i bilaga 2 fogade förslaget (lagförslag 2.2)
till lag  om  behandling  av personuppgifter i
skatteförvaltningens folkbok-föringsverksamhet.
Ställningstagande

Propositionens   förslag   om   att   de
personuppgiftsansvariga myndigheterna skall få ta ut
avgifter för att lämna ut uppgifter från bl.a.
folkbokföringen  har  avstyrkts  av flera tunga
remissinstanser. Regeringen anför som skäl till sitt
förslag att kostnaden för registret skall fördelas
på de myndigheter som använder sig av uppgifter från
folkbokföringen.
Vi  anser  att  registerhållningen  är  en
myndighetsuppgift  där  det saknas konkurrerande
verksamhet. Den som utnyttjar folkbokföringen saknar
andra uppgiftskällor och en avgiftsbeläggning bidrar
därför inte till att öka effektiviteten. För de
myndigheter som skulle få ökade utgifter genom en
avgiftsbeläggning kommer med oförändrade  anslag
uppgifterna att konkurrera med annan verksamhet. En
sannolik  konsekvens är att uppgifts-inhämtandet
kommer att minska så att uppgifterna inte används i
den utsträckning som kunde vara motiverad. Detta
leder   enligt   vår   uppfattning   till
effektivitetsförluster. En ytterligare konsekvens
skulle kunna bli att de myndigheter  som  har
möjlighet söker övervältra kostnaderna på företag
och allmänhet. Detta i sin tur skulle leda till att
registerhållningen betalas två gånger, först genom
det skattefinansierade anslaget och därefter genom
avgiftsuttag från slutanvändarna.
Vi anser att registerhållningen skall betalas av de
personuppgiftsansvariga myndigheterna och utlämnande
av uppgifter ur respektive register skall vara
kostnadsfritt  för andra myndigheter  samt  för
enskilda om utlämnandet  följer  av  lag eller
förordning.


Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Bilaga 2

Regeringens lagförslag


Bilaga 3

Konstitutionsutskottets yttrande
2000/01:KU8y


Behandling av personuppgifter inom
skatt, tull och exekution

Till skatteutskottetSkatteutskottet har den 28 november 2000 beslutat
bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra
sig över proposition 2000/01:33 Behandling av per-
sonuppgifter inom skatt, tull och exekution jämte
motioner. Två motioner har väckts med anledning av
propositionen.

Utskottet

Propositionen

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen  innehåller  förslag  till  ny
författningsreglering  som  gäller behandling av
personuppgifter    inom   skatteförvaltningens
verksamheter med beskattning, folkbokföring, val och
folkomröstningar  samt  kronofogdemyndigheternas
verksamhet och Tullverkets verksamhet  med  att
uppbära tullar, m.m. Syftet med den nya regleringen
är att förenkla,  modernisera och effektivisera
regelsystemet. De från integritetssynpunkt viktiga
yttre ramarna för behandlingen av uppgifter inom de
aktuella verksamheterna slås fast i lag. I lag anges
ändamålen med behandlingen samt de begränsningar som
skall gälla för användningen av uppgifter. Lagarna
skall gälla i stället för person-uppgiftslagen, och
det anges vidare särskilt vilka bestämmelser i
personuppgiftslagen som  skall vara tillämpliga.
Vidare föreslås ändring i sekretesslagen (1980:100)
som innebär att det för kronofogdemyndigheterna
skall införas ett omvänt skaderekvisit. Uppgifter
som lämnas ut till ett kreditupplysningsföretag
skall gallras av företaget när uppgifterna omfattas
av sekretess.

Allmänna utgångspunkter

De från integritetssynpunkt viktiga ramarna för
behandlingen  av personuppgifter  skall,  enligt
propositionen, anges i lag. Regeringen anser att de
grundläggande principerna  för  att  skydda den
enskildes integritet bör regleras i lag medan frågor
som inte är centrala från integritetssynpunkt i
stället bör regleras i förordning.
Regleringen  skall omfatta  all  automatiserad
behandling av personuppgifter samt i vissa fall
behandling av uppgifter vilka kan hänföras endast
till juridiska personer eller avlidna. Behandling av
uppgifter i administrativ verksamhet skall dock inte
omfattas.
Bland annat i den föreslagna lagen om behandling av
uppgifter      i      skatteförvaltningens
beskattningsverksamhet föreskrivs att lagen skall,
om  inte  annat  anges,  gälla  i stället för
personsuppgiftslagen. Lagrådet har i sitt yttrande
den 13 november 2000 haft synpunkter på denna
lagstiftningsteknik. Lagrådet har anfört:

Enligt 2 § personuppgiftslagen (PUL) skall, om
det i en annan lag eller i en förordning finns
bestämmelser  som  avviker  från  PUL,  de
bestämmelserna gälla. Den registerlagstiftning
som hittills genomförts i anslutning till PUL har
också utgått från denna princip, såtillvida att
föreskrifter  meddelats  endast  i ämnen där
avvikelser  från  PUL behövts. I förevarande
lagstiftningsärende tillämpas  en  helt annan
teknik.  Först föreskrivs att den föreslagna
registerlagen skall gälla i stället för PUL.
Därefter  föreskrivs  på  skilda  ställen  i
registerlagen att vissa angivna bestämmelser i
PUL ändå ska gälla. I något  fall  stadgas
därutöver undantag från sistnämnda föreskrift.
Det  säger  sig  självt  att  en  sådan
lagstiftningsteknik är otillfredsställande. Den
är också riskfylld,  med  hänsyn såväl till
svårigheten    att    överblicka    om
dataskyddsdirektivet blir till fullo genomfört i
registerlagarna som till möjligheten att vid
kommande lagändringar hänvisningarna till PUL
blir felaktiga eller ofullständiga.  Tekniken
synes ha tillkommit av hänsyn till myndigheternas
bekvämlighet men detta syfte skulle lika gärna ha
kunnat vinnas genom administrativa anvisningar. I
det skede vari lagstiftningsärendet nu befinner
sig anser sig Lagrådet dock inte böra kräva någon
övergång till en mer naturlig disposition av
bestämmelserna.
Till  de  bestämmelser  i  PUL som enligt
föreskrifter   i   de   olika  föreslagna
registerlagarna skall gälla hör bestämmelserna om
straff i 49 § PUL. Den paragrafen föreskriver
ansvar för överträdelser av olika bestämmelser i
PUL. Enligt legalitetsprincipen kan den inte ges
motsvarande tillämpning beträffande överträdelser
av bestämmelser i de föreslagna registerlagarna.
Hänvisningen till 49 § PUL får därför endast den
innebörden att ansvar inträder i händelse av
överträdelser av de paragrafer i PUL som i övrigt
skall gälla och som är straffsanktionerade. Detta
är ytterligare ett otillfredsställande resultat
av den valda lagstiftningstekniken. Lagrådet kan
dock inte se att det föreligger något behov av
att införa  separata straffbestämmelser i de
föreslagna registerlagarna.
Det skall, enligt regeringen, särskilt anges vilka
bestämmelser  i  personuppgiftslagen  som  skall
tillämpas. Regeringen anför i propositionen (s. 88)
att enligt dess mening innebär  emellertid den
föreslagna ordningen att lagen för tillämparen blir
överskådlig och tydlig. Även om det innebär att det
är  nödvändigt   för  tillämparen  att  ha
personuppgiftslagen till hands, undanröjs en hel del
av det merarbete det innebär för denne att gå igenom
lagarna parallellt och jämföra olika bestämmelser.
Flertalet myndigheter har också framhållit att det
finns ett stort värde i att tillämparen inte lämnas
utan vägledning när det gäller tolkningen av vilka
bestämmelser  i  personuppgiftslagen  som  är
tillämpliga. Den medför också överskådlighet för den
enskilde som därigenom lättare kan utnyttja de
rättigheter som tillerkänns denne. Även om den
föreslagna ordningen  skiljer sig från den som
hittills tillämpats anser regeringen mot bakgrund av
den fördel det innebär att det i varje lag bör anges
vilka bestämmelser i personuppgiftlagen  som är
tillämpliga.
Begreppet databas skall införas som en juridisk
beteckning  på vissa fastställda  automatiserade
uppgiftssamlingar som används gemensamt inom en
verksamhet och för vilka särskilda regler skall
gälla.
Gemensamma bestämmelser

Personuppgiftslagens bestämmelser om definitioner,
förhållandet    till   offentlighetsprincipen,
grundläggande krav på behandling, behandling av
personnummer,  säkerheten   vid  behandlingen,
överföring av personuppgifter till tredje land,
personuppgiftsombudets uppgifter, upplysningar till
enskilda  om  behandlingar  som  inte  anmälts,
tillsynsmyndighetens befogenheter m.m. och straff
skall, enligt regeringen, vara tillämpliga.
En myndighet skall vara personuppgiftsansvarig för
den behandling det ankommer på myndigheten att
utföra. Klara och tydliga ändamål för behandling av
uppgifter skall anges i lag. Uppgifter skall få
behandlas endast för de angivna ändamålen. Ändamålen
skall delas in i primära ändamål och sekundära
ändamål.
Det  skall  särskilt  anges  under  vilka
förutsättningar känsliga personuppgifter m.m. får
behandlas i ett ärende eller i en databas. En
handling som kommit in eller upprättats i ett ärende
får behandlas i databasen. Vid sökning efter en
sådan handling får som sökbegrepp användas endast
personnummer och andra uppgifter som avses i 15 kap.
2 § sekretesslagen. Som sökbegrepp får dock inte
användas känsliga personuppgifter.
Personuppgiftslagens bestämmelser om information
som skall lämnas till den registrerade när uppgifter
samlas in från den registrerade själv och efter
ansökan av den registrerade skall tillämpas vid
behandling    av    personuppgifter    inom
skatteförvaltningen,   exekutionsväsendet   och
Tullverket. Information om i en databas förekommande
elektroniska handlingar som hör till ett ärende och
som den enskilde har tagit del av behöver dock inte
omfatta  annat än uppgift om att  handlingarna
behandlas i databasen. Om den enskilde begär det
skall dock informationen omfatta även de handlingar
som behandlas.
Personuppgiftslagens bestämmelse om rättelse av
personuppgifter och skadestånd skall gälla  vid
behandling av personuppgifter inom skatteförvalt-
ningen, exekutionsväsendet och Tullverket.
Myndigheters beslut om information  som skall
lämnas enligt 26 § person-uppgiftslagen och om
rättelse  skall  kunna  överklagas  hos  allmän
förvaltningsdomstol.  Andra  beslut  får, enligt
regeringen,  inte  överklagas. Prövningstillstånd
skall krävas vid överklagande till kammarrätt.
Uppgifter i en databas som myndigheter får ta del
av enligt bestämmelser i sekretesslagen eller andra
författningar bör myndigheterna, enligt regeringen,
få tillgång till  på  medium för automatiserad
behandling. Uppgifter skall, enligt regeringen, få
lämnas ut till andra än myndigheter på medium för
automatiserad behandling endast om regeringen medger
det.
En  fysisk  eller  juridisk  person  får  ha
direktåtkomst  till  uppgifter  om sig själv i
databasen  endast  om  regeringen  medger  det.
Regeringen  eller  den myndighet som regeringen
bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka
uppgifter som får omfattas av sådan direktåtkomst.
Uppgifter  som  är  föremål för automatiserad
behandling i ett ärende rörande beskattning eller
inom  Tullverket  och  kronofogdemyndigheternas
verksamhet och som inte behandlas i en databas skall
gallras senast ett år efter att  ärendet  har
avslutats.  För databaser som är känsliga från
integritetssynpunkt  skall i lag slås fast att
uppgifter skall gallras efter viss tid. Regeringen
eller  den  myndighet som regeringen  bestämmer
(Riksarkivet) har  dock  möjlighet  att meddela
föreskrifter om att uppgifterna skall bevaras under
längre  tid.  För  databaser  som  är  mindre
integritetskänsliga  skall  endast  arkivlagens
bestämmelser tillämpas.
En myndighet som är personuppgiftsansvarig för
behandling av uppgifter i en databas skall
enligt regeringen få ta ut avgift för att lämna
ut uppgifter ur databasen. Regeringen skall
meddela närmare föreskrifter om avgiftsuttag.
Rätten för myndigheter att ta ut avgifter skall
inte få innebära inskränkning i rätten att
enligt tryckfrihetsförordningen ta del av och
mot fastställd avgift få kopia eller utskrift
av allmän handling. Den information som
förvaltningen förfogar över bör, enligt
regeringen, så långt som möjligt kunna
utnyttjas av medborgare, förvaltning och
företag. Detta med beaktande av integritets-,
sekretess- och säkerhetsaspekter. Riksdagen har
utifrån dessa utgångspunkter tagit ställning
till en enhetlig princip för myndigheternas
uttag av avgifter för att i elektronisk form
tillhandahålla begärda uppgifter. Principen
innebär att avgifterna bör grundas på kostnader
för att ta fram och distribuera informationen
men att det i vissa fall kan finnas skäl att ta
ut avgift som även täcker kostnaden för att
t.ex. insamla och registrera informationen. Det
är enligt regeringens mening nu lämpligt att
med vissa undantag införa denna princip vid
utlämnande av uppgifter från skatte- och
kronofogdemyndigheterna samt Tullverket. När
enskilda vill ta del av en större mängd
uppgifter på medium för automatiserad
behandling - vilket inte omfattas av
tryckfrihetsförordningens bestämmelser - av
t.ex. marknadsföringsskäl eller av andra
orsaker som betingas av bedriven
näringsverksamhet, finns det enligt regeringens
mening anledning att låta dem som drar nytta av
uppgifterna bidra ekonomiskt till den
verksamhet från vilken utlämnande sker. Vid
utlämnande på elektronisk väg till enskilda bör
de utlämnande myndigheterna således få ta ut
avgifter. Avgifter bör, enligt regeringen,
också få tas ut vid utlämnande till andra
myndigheter. Avgifter bör dock - med undantag
för det utlämnande som görs från
folkbokföringen - inte tas ut om utlämnande
följer av lag eller förordning.

Behandling av uppgifter i
beskattningsverksamhet

Genom skatteregisterlagen (1980:343) regleras i dag
flertalet  av  de  register  som  förs  för
beskattningsverksamheten. Vissa register omfattas
dock inte av lagen, t.ex. de register som förs för
punktskatteverksamheten             och
fastighetstaxeringsregistren. Dessa register förs i
stället  med  tillstånd  av  Datainspektionen.
Regeringen föreslår att bestämmelser om behandling
av uppgifter inom beskattningsverksamheten skall
regleras i en lag.

Enligt regeringens förslag  skall  uppgifter få
behandlas för tillhandahållande av information som
behövs inom skatteförvaltningen för vissa bestämda
ändamål, t.ex.
1. fastställande  av  underlag för skatter  och
avgifter samt bestämmande, redovisning, betalning
och återbetalning av skatter eller avgifter,
2.
3. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
4.
5. fastighetstaxering.
6.
I databasen skall, i den omfattning som behövs för
beskattningsverksamheten,  få  behandlas  vissa
bestämda uppgifter, t.ex.
7. en  fysisk persons identitet,  medborgarskap,
bosättning och familjeförhållanden,
8.
9. en juridisk persons identitet och säte, m.m.
10.
11. registrering för skatter och avgifter,
12.
13. underlag för skatter eller avgifter,
14.
15. underlag för fastighetstaxering,
16.
17. yrkande och grunder i ett ärende,
18.
19. beslut,  betalning,  redovisning och övriga
åtgärder i ett ärende.
20.
Känsliga  personuppgifter  och  uppgifter  om
lagöverträdelser m.m. skall få behandlas i databasen
endast som en del av en elektronisk handling eller
om det särskilt anges.
Riksskatteverket och skattemyndigheterna skall,
enligt regeringens förslag, få ha direktåtkomst till
beskattningsdatabasen. Kronofogdemyndigheterna och
Tullverket skall få ha direktåtkomst till vissa
uppgifter i databasen i fråga om uppgifter som rör
en  person  som  förekommer  i ett ärende hos
myndigheten. Kronofogdemyndigheten skall även få ha
åtkomst till uppgifter om personer eller företag som
inte är registrerade som gäldenärer. Direktåtkomst
skall inte medges till elektroniska handlingar.
Uppgifter och handlingar i beskattningsdatabasen
skall gallras efter sju år. Uppgifter och handlingar
om revision skall dock gallras efter tio år och
uppgifter och handlingar om fastighetstaxering och
gåvoskatt efter tolv  år. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer kan emellertid
meddela föreskrifter  om  att en uppgift eller
handling skall bevaras under längre tid.
Behandling av uppgifter i
folkbokföringsverksamheten

Behandling av uppgifter i folkbokföringsverksamheten
skall, enligt regeringen, regleras  i  en lag.
Uppgifter  skall  få behandlas i databasen för
tillhandahållande av information som behövs för
vissa bestämda ändamål, t.ex.
21. samordnad behandling, kontroll och analys av
identifieringsuppgifter för fysiska personer och
av andra folkbokföringsuppgifter,
22.
23. handläggning av folkbokföringsärenden,
24.
25.  framställning  av  personbevis  och  andra
registerutdrag.
26.
Bestämmelserna i lagen om folkbokföringsregister om
vilka uppgifter som får behandlas skall föras över
till den nya lagen. I databasen skall få behandlas
uppgifter om yrkande och grunder i ett ärende,
beslut  och andra  uppgifter  som  behövs  för
handläggningen av ett ärende. Känsliga uppgifter och
uppgifter om lagöverträdelser m.m. skall, om inte
annat anges, få behandlas i databasen endast som en
del av en elektronisk handling.
Riksskatteverket och skattemyndigheterna skall få
ha direktåtkomst till folkbokföringsdatabasen. En
myndighet får ha direktåtkomst till uppgift om t.ex.
personnummer, adress, folkbokföringsfastighet.
Behandling av personuppgifter i verksamhet med
val och folkomröstningar

Behandling av personuppgifter i verksamhet med val
och folkomröstningar skall regleras i lag. Uppgifter
skall få behandlas i databasen för tillhandahållande
av  information  som  behövs  hos den centrala
valmyndigheten,    skattemyndigheterna    och
länsstyrelserna för vissa bestämda ändamål, t.ex.
27. framställning av röstlängder och röstkort inför
ett val eller en folkomröstning,
28.
29. framtställning av valsedlar och sammanräkning av
valresultat.
30.
Den centrala valmyndigheten, skattemyndigheterna,
länsstyrelserna och de kommunala valnämnderna skall
få ha direktåtkomst  till val- och folkomröst-
ningsdatabasen. Skattemyndigheten skall dock inte ha
direktåtkomst till uppgifter om kandidater. Enskilda
skall efter medgivande från regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer få ha direktåtkomst
till uppgifter om kandidater.

Behandling av personuppgifter i
kronofogdemyndigheternas verksamheter

Behandling av personuppgifter och andra uppgifter i
kronofogdemyndigheternas  samtliga  verksamheter
skall, enligt regeringen, regleras i en lag. Inom
kronofogdemyndigheternas område faller ett flertal
verksamheter av skilda slag. Det är verksamhet med
utsökning   och   indrivning,   skuldsanering,
betalningsföreläggande och handräckning samt tillsyn
i konkurs.
Enligt regeringen kan en stor del vara gemensam
för alla verksamhetsområden.  För den särskilda
behandlingen i databaser finns emellertid anledning
att  i  vissa  delar  reglera  de  olika
verksamhetsområdena för sig. I fråga om ändamålen
med och vilka uppgifter som får behandlas i en
databas är skillnaderna i vissa avseenden så stora
att   lagstiftningen   annars   hade  blivit
svåröverskådlig. Regeringen anser därför att det
finns  skäl  att  dela  in  behandlingen  av
personuppgifter   i   kronofogdemyndigheternas
verksamhet i olika databaser för utsökning och
indrivning, betalningsföreläggande och handräckning,
skuldsanering och konkurstillsyn.

Utsöknings- och indrivningsdatabasen

Uppgifter skall få behandlas i utsöknings- och
indrivningsdatabasen  för  tillhandahållande  av
information som behövs i kronofogdemyndigheternas
verksamhet för vissa bestämda ändamål, t.ex.
31. verkställighet eller annan åtgärd som särskilt
åligger    kronofogdemyndigheterna   enligt
utsökningsbalken eller annan författning,
32.
33. indrivning av statliga fordringar m.m.
34.
35. avräkning vid återbetalning av skatter och
avgifter.
36.
Uppgifter skall även få behandlas i databasen för
tillhandahållande  av information som behövs  i
författningsreglerad verksamhet utanför kronofogde-
myndigheternas verksamhet för t.ex. avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter, kvittning vid
utbetalning av bidrag.
I databasen skall, i den utsträckning det behövs
för verksamheten med utsökning och indrivning, få
behandlas vissa bestämda uppgifter, t.ex.
37. en fysisk persons identitet, bosättning och
familjeförhållanden,
38.
39. en enskilds ekonomiska förhållanden,
40.
41. egendom som berörs i ett mål,
42.
43. yrkande och grunder i ett mål eller ärende,
44.
45. uppgift om att kronofogdemyndighet gjort anmälan
om misstanke om brott.
46.
Databasen för betalningsföreläggande och
handräckning

Uppgifter  skall  få behandlas i databasen för
tillhandahållande av  information  som behövs i
kronofogdemyndigheternas  verksamhet  för  vissa
bestämda ändamål, t.ex.
47. handläggningen av mål om betalningsföreläggande
eller handräckning,
48.
49.  tillhandahållande  av  utslag  i  mål  om
betalningsföreläggande.
50.
I databasen skall, i den utsträckning som behövs för
verksamheten få behandlas vissa bestämda uppgifter,
t.ex.
51. en fysisk persons identitet och bosättning,
52.
53. yrkande och grunder i ett mål,
54.
55. övriga förhållanden, om de tillförs ett mål och
är av betydelse för handläggningen.
56.
Databasen för skuldsanering m.m.

Uppgifter skall få behandlas  i  databasen för
tillhandahållande av information som behövs inom
kronofogdemyndigheterna för handläggning av ärenden
om skuldsanering m.m. I databasen skall få behandlas
vissa bestämda uppgifter, t.ex.
57. en fysisk persons identitet, bosättning och
familjeförhållanden,
58.
59. en enskilds ekonomiska förhållanden.
60.
Konkurstillsynsdatabasen

Uppgifter    skall   få   behandlas    i
konkurstillsynsdatabasen för tillhandahållande av
information som behövs i kronofogdemyndigheternas
verksamhet    för    handläggningen    av
konkurstillsynsärenden   och   mål   enligt
lånegarantilagen. I databasen skall få behandlas
vissa bestämda uppgifter, t.ex. om
61. konkursbo
62.
63. en fysisk persons identiet, bosättning,
64.
65. en enskilds ekonomiska förhållanden,
66.
67. domstols eller myndighets beslut.
68.
Gemensamma bestämmelser om direktåtkomst till
databaserna

Enligt regeringens förslag skall Riksskatteverket
och kronofogdemyndigheterna få ha direktåtkomst till
samtliga databaser. Skattemyndigheterna, Tullverket
och SÄPO skall få ha direktåtkomst till uppgifter i
utsöknings- och indrivningsdatabasen.

Behandling av personuppgifter i Tullverkets
verksamhet

Uppgifter  skall  enligt regeringens förslag få
behandlas i databasen  för tillhandahållande av
information som behövs hos Tullverket för vissa
bestämda ändamål, t.ex.
69.  bestämmande,  redovisning,  betalning  och
återbetalning av tull, annan skatt och avgifter,
70.
71. övervakning, revision och annan analys- eller
kontrollverksamhet.
72.
Tullverket skall ha direktåtkomst till databasen.
Riksskatteverket,   skattemyndigheterna    och
kronofogdemyndigheterna skall ha åtkomst till vissa
uppgifter i fråga om personer som förekommer i
ärende hos myndigheten.
Sekretess inom exekutionsväsendet

Enligt 9 kap. 19 § sekretesslagen (1980:100) gäller
sekretess inom exekutionsväsendet i  mål  eller
ärenden angående exekutiv verksamhet för uppgifter
om  enskilds  personliga   eller  ekonomiska
förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon honom närstående lider avsevärd skada
eller betydande men om uppgifterna röjs. Ett rakt
skaderekvisit uppställs alltså för att uppgifter
skall kunna sekretessbeläggas. Vissa uppgifter i mål
eller ärenden i den exekutiva verksamheten omfattas
dock inte av sekretess. Det gäller uppgifter om
förpliktelse   som  avses  med  den  sökta
verkställigheten och beslut i målet eller ärendet.
Det innebär att t.ex. information om att någon är
registrerad som gäldenär hos en kronofogdemyndighet,
uppgifter om dennes skuld och om sökanden i enskilda
mål skall lämnas ut utan föregående sekretess-
prövning.
Det raka skaderekvisitet innebär att sekretessen
generellt är svag för uppgifter i den exekutiva
verksamheten. Det är, enligt regeringen, inte ofta
som det kan antas att den enskilde lider avsevärd
skada eller betydande men om en uppgift om honom
lämnas ut. Kraven för sekretess är således mycket
höga.
Regeringen föreslår att sekretess skall gälla inom
exekutionsväsendet i mål eller  ärende angående
utsökning och indrivning samt i verksamhet enligt
lagen (1986:436) om näringsförbud, för uppgift om
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den enskilde eller honom närstående lider skada
eller men. Sekretessen skall dock inte gälla uppgift
om  förpliktelse  som  avses  med  den  sökta
verkställigheten i ett pågående mål och inte heller
beslut i ett mål eller  ärende.  Uppgifter om
förpliktelse i ett avslutat mål skall inte heller
omfattas  av sekretess  om  den  enskilde  har
ytterligare  mål  eller  ärende  registerat hos
kronofogdemyndigheten och uppgiften inte är äldre än
två år.
Ett av ändamålen med förslaget om att införa
sekretess i mål som inte längre pågår är att
enskilda  i  vissa fall skall skyddas mot att
uppgifter om dem hos kronofogdemyndigheterna görs
allmänt  tillgängliga. För att förslaget i det
avseendet skall få den avsedda effekten bör de
aktuella uppgifterna inte längre få användas i
kreditupplysningsverksamhet. Regeringen anser att
uppgifter som efter att de har lämnats till ett
kreditupplysningsföretag inte längre är undantagna
från sekretess skall gallras hos företaget.
Lagrådet har i sitt yttrande den 13 november 2000,
när  det  gäller  förslag  till  ändring  i
sekretesslagen, anfört bl.a.
Frågan om sekretess skall gälla eller inte är en
fråga om avvägning mellan olika intressen. Från
de synpunkter Lagrådet har att beakta saknas i
fråga  om  ett  enskilt lagförslag  vanligen
anledning att ta ställning  till  en  sådan
värderingsfråga, så också i förevarande fall. Mot
bakgrund av Lagrådets skyldighet att granska
lagförslags förhållande till grundlagarna - i
detta fall 2 kap. tryckfrihetsförordningen -
finns dock rent generellt anledning att framhålla
att det förekommer talrika  lagändringar som
innebär  en  utvidgning  av sekretess  medan
begränsningar  av  gällande sekretess  sällan
föreslås.  Ofta  kan  detta  bero  på  att
lagstiftningen  avser nya rätts-områden,  där
frågan om sekretess inte tidigare varit aktuell.
I andra fall är det däremot, såsom nu, fråga om
skärpningar av bestämmelser i sekretesslagen. Ett
tidigare exempel från denna lagrådsavdelnings
erfarenhet gäller förhållandet mellan upphovsrätt
och sekretess. Det är önskvärt att i något
sammanhang  en  samlad  bedömning  görs  av
utvecklingen på  sekretessens område, så att
Sverige  inte  avlägsnar  sig  från  den
offentlighetsprincip som landet med sådan skärpa
förfäktar i internationella sammanhang. Så kan
ske  i  anslutning  till  Offentlighets- och
sekretesskommitténs arbete.

Motionerna

I motion 2000/01:Sk24 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)
föreslås att riksdagen beslutar att avslå förslaget
om att myndigheter får ta ut avgift för att lämna ut
uppgifter ur folkbokföringsregister (yrkande 1) och
att riksdagen begär att regeringen återkommer till
riksdagen med förslag som innebär att utlämnande av
handling som omfattas av sekretesslagen regleras i
lag  (yrkande 2). Propositionen behandlar bl.a.
frågan om möjlighet att ta ut en avgift för att
lämna uppgifter ur databaserna. Regeringen anför som
skäl att kostnaden för register skall fördelas på de
myndigheter som använder sig av uppgifter från
folkbokföringen.  Registerhållning  skall  enligt
motionärerna  betalas av den myndighet som  är
personuppgiftsansvarig. Utlämnande av uppgifter ur
respektive register skall, enligt motionärerna, vara
kostnadsfri för andra myndigheter och för invidider
och företag om uppgifterna behövs enligt lag eller
författning.  Utlämnande  av  sekretessbelagda
uppgifter  är  i  regel  författningsreglerad.
Motionärerna  anser att  utlämnande  av  sådana
uppgifter måste regleras. Enligt motionärerna bör
emellertid inte normgivningsdelegation ske i frågor
som rör offentlighetsprincipen och skydd för den
personliga integriteten. Regeringens möjligheter att
reglera utlämnandet av uppgifter vilka omfattas av
sekretesslagen via förordningar bör inskränkas.
I motion 2000/01:Sk25 av Johan Pehrson och Karin
Pilsäter (fp) föreslås att riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad som in motionen
anförs om nödvändigheten av en regelbunden översyn
över utvecklingen och praxis inom detta område. Med
hänsyn  till  den vikt  som  registrering  och
registerhantering  har  för  den  personliga
integriteten och den snabba tekniska utvecklingen
inom  datahanteringens  område  bör,  enligt
motionärerna,  dessa  frågor  följas  med  stor
uppmärksamhet. Riksdagen bör kräva att regeringen
regelbundet gör förutsättningslösa översyner av hur
dessa frågor behandlas i praktiken och vilka nya
ställningstaganden som kan vara aktuella.

Utskottets ställningstagande

Propositionen  innehåller  förslag  till  ny
författningsreglering  som  gäller behandling av
personuppgifter inom skatteförvaltningens verksamhet
med  beskattning,  folkbokföring,   val  och
folkomröstningar  samt  kronofogdemyndigheternas
verksamheter och Tullverkets verksamhet. Syftet med
regleringen  är  att förenkla, modernisera  och
effektivisera regelsystemet. Utskottet tillstyrker
att behandling av personuppgifter inom de aktuella
verksamheterna  regleras  i  nya  författningar.
Utskottet vill emellertid framföra vissa synpunkter
på förslagen.

Förslag till lag om behandling av uppgifter i
skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

De uppgifter i en databas, som myndigheter får ta
del av enligt bestämmelser i sekretesslagen eller
andra  författningar, bör myndigheterna,  enligt
regeringen,  få  tillgång  till  på medium för
automatiserad behandling.
Enligt regeringens förslag skall uppgifter i de
olika databaserna också få lämnas ut till enskild på
medium för automatiserad behandling. Med hänsyn till
de integritetsrisker som kan följa med utlämnande av
personuppgifter  på  medium  för  automatiserad
behandling till företag och privatpersoner, bör
sådant utlämnade enligt  regeringen endast vara
tillåtet när det efter särskild prövning anses
lämpligt. Uppgifter i databaser bör få lämnas ut
till enskilda på medium för automatiserad behandling
endast om det är särskilt föreskrivet. Det är enligt
regeringen inte möjligt att i lag reglera i vilka
fall uppgifter skall få lämnas ut. Det bör i stället
åligga  regeringen att göra dessa  bedömningar.
Utskottet som instämmer i detta avstyrker motion
Sk24 yrkande 2.
Eftersom det endast kan vara fråga om uppgifter
som  får  lämnas  ut till den enskilde enligt
sekretesslagens bestämmelser anser utskottet att
förslagen till 2 kap. 5-6 §§ jämte tillhörande
rubrik, kan medföra en felaktig tolkning. Utskottet
anser att de föreslagna  paragraferna bör byta
numrering. Samtidigt bör den nya 2 kap. 5 § placeras
före rubriken Utlämnande av uppgifter till enskilda
på medium för automatiserad behandling samt erhålla
följande  rubrik  Enskilds rätt att ta del av
uppgifter. Enligt utskottet bör riksdagen besluta i
enlighet med vad utskottet föreslagit.
Sekretesslagen

Lagrådet  framhåller i sitt yttrande  att  det
förekommer talrika  lagändringar som innebär en
utvidgning av sekretess  medan begränsningar av
gällande sekretess sällan föreslås. I regeringens
förslag till 9 kap. 19 § sekretesslagen föreslår
regeringen skärpning av sekretessen. Utskottet delar
regeringens bedömning att det i detta fall finns
skäl att skärpa sekretessen. Samtidigt instämmer
utskottet i vad Lagrådet uttalat att  "det är
önskvärt att i något sammanhang en samlad bedömning
görs av utvecklingen på sekretessens område, så att
Sverige  inte  avlägsnar   sig   från  den
offentlighetsprincip som landet med sådan skärpa
förfäktar   i   internationella   sammanhang".
Offentlighets- och sekretesskommittén (dir. 1998:32)
skall göra en allmän översyn av sekretesslagen. I
denna ingår, enligt direktiven, att undersöka i
vilken utsträckning lagen kan förbättras, t.ex.
genom att onödiga bestämmelser upphävs och att lagen
görs mer överskådlig, med bibehållen balans mellan
intresset av offentlighet och insyn å ena sidan och
integritets- och andra sekretesskyddsintressen å den
andra. Kommittén skall särskilt överväga dels om det
är lämpligt med förändringar  i sekretesslagens
grundläggande systematik, dels om det är möjligt att
med en bibehållen grad av skydd för uppgifter
förenkla sekretessbestämmelserna genom att minska
antalet fall av skilda skaderekvisit för uppgifter
inom en och samma verksamhet. Med hänsyn till de
uppgifter som Offentlighets- och sekretesskommittén
fått anser utskottet emellertid att resultatet av
dess arbete bör avvaktas.

Förslag till lag om ändring i
kreditupplysningslagen

Regeringen föreslår i 9 kap. 19 § sekretess med
omvänt skaderekvisit inom exekutionsväsendet för
vissa uppgifter. Motsvarande sekretess skall enligt
paragrafens  tredje  stycke  gälla i myndighets
verksamhet som avser förande av eller uttag ur
utsöknings-  och indrivningsdatabasen.  I  8  §
förslaget   till   lag   om   ändring   i
kreditupplysningslagen föreslår regeringen i ett
nytt  tredje  stycke  en  bestämmelse  om  att
kreditupplysningsföretag skall gallra uppgifter som
hämtats från utsöknings- och inskrivningsdatabasen
när den inte omfattas  av vissa undantag från
sekretess i 9 kap. 19 §.
Enligt  utskottet bör de avsedda  uppgifterna
gallras hos kreditupplysningsföretaget när de inte
längre omfattas av undantaget från sekretess enligt
9 kap. 19 § dvs. inte enbart när uppgifter hämtats
från databasen utan även när uppgifterna inhämtats
från exekutionsväsendet på annat sätt, t.ex. genom
telefonsamtal eller brev. Utskottet föreslår därför
att det föreslagna tredje stycket får följande
lydelse.
En uppgift som inhämtats från exekutionsväsendet i
dess verksamhet med indrivning och utsökning skall
gallras när den inte omfattas av undantaget från
sekretess i 9 kap. 19 § första stycket andra
meningen  eller  andra  stycket  sekretesslagen
(1980:100).
Enligt utskottet bör riksdagen besluta i enlighet med vad
utskottet anfört.

Avgifter

Regeringen  föreslår  i  lagtexten  att  de
personuppgiftsansvariga myndigheterna skall få ta ut
avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen
enligt de närmare föreskrifter  som  regeringen
bestämmer. Rätten att ta ut avgift skall inte få
innebära   inskränkning   i  rätten   enligt
tryckfrihetsförordningen att ta del av och mot
fastställd avgift få kopia eller utskrift av allmän
handling. Enligt regeringen skall avgifter få tas ut
även vid utlämnande till andra myndigheter, dock
inte om utlämnandet följer av lag eller förordning.
Är  det  fråga  om utlämnande som  görs  från
folkbokföringen skall emellertid avgift få tas ut av
en myndighet även om utlämnandet följer av lag eller
förordning.  Utskottet  som  delar  regeringens
ställningstagande avstyrker motion Sk24 yrkande 1.

Översyn av behandling av känsliga
personuppgifter
Med hänsyn till den vikt som registrering och
registerhantering  har  för  den  personliga
integriteten och den snabba tekniska utvecklingen
inom datahanteringens område bör dessa frågor enligt
motion  Sk25  följas  med  stor  uppmärksamhet.
Offentlighets- och sekretesskommittén (dir. 1998:32)
har i uppgift att bl.a. göra en allmän översyn av
sekretesslagen. I denna ingår enligt direktiven att
undersöka i vilken utsträckning lagen kan förbättras
t.ex. genom att onödiga bestämmelser upphävs och att
lagen görs mer överskådlig, med bibehållen balans
mellan intresset av offentlighet och insyn å ena
sidan   och   integritets-   och   andra
sekretesskyddsintressen å den andra. Utskottet anser
att  frågorna  om  behandling  av  känsliga
personuppgifter  har  ett  nära  samband  med
Offentlighets-  och sekretesskommitténs  uppdrag.
Utskottet anser, i likhet med motionärerna, att
frågorna   är   synnerligen   viktiga   ur
integritetssynpunkt men utgår samtidigt från att
regeringen fortlöpande ser över hur dessa frågor
behandlas i praktiken. Utskottet avstyrker därför
motion Sk25.

Stockholm den 20 februari 2001

På konstitutionsutskottets vägnar
Per Unckel

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per
Unckel (m), Göran Magnusson (s), Barbro Hietala
Nordlund (s), Kenneth Kvist (v), Ingvar Svensson
(kd), Mats Berglind (s), Inger René (m), Kerstin
Kristiansson Karlstedt (s), Kenth Högström (s), Mats
Einarsson (v), Björn von der Esch (kd), Nils Fredrik
Aurelius (m), Per Lager (mp), Åsa Torstensson (c),
Helena Bargholtz (fp), Britt-Marie Lindkvist (s) och
Per-Samuel Nisser (m).

Avvikande meningar


1. Avgifter för att lämna ut
uppgifter ur
folkbokföringsregister
2.
Per Unckel, Inger René, Nils Fredrik Aurelius och
Per-Samuel   Nisser  (alla  m)  anser  att
konstitutionsutskottets  yttrande  under rubriken
Avgifter bort ha följande lydelse:
Regeringen anför som skäl till sitt förslag att
kostnaden för registret  skall  fördelas på de
myndigheter som använder sig av uppgifter från
folkbokföringen. Myndigheters registerhållning är
enligt utskottet just myndighetsuppgifter. Det finns
av  naturliga  skäl  inte  någon  konkurrerande
verksamhet till dem. Andra myndigheter har därmed
inget annat val än att anlita nuvarande källor. För
de myndigheter som skulle få ökade utgifter genom en
avgiftsbeläggning kommer, med oförändrade anslag,
uppgifterna att konkurrera med annan verksamhet. En
sannolik  konsekvens  är, enligt utskottet, att
uppgiftsinhämtandet kommer  att  minska  så att
uppgifterna inte används i den utsträckning som
kunde  vara  motiverad,  vilket  leder  till
effektivitetsförluster. En ytterligare konsekvens
skulle kunna bli att myndigheter, som har möjlighet,
söker  övervältra  kostnaderna på  företag  och
allmänhet. Utskottet anser  att registerhållning
skall  betalas  av  den  myndighet  som  är
personuppgiftsansvarig. Utlämnande av uppgifter ur
respektive register skall, enligt utskottet, vara
kostnadsfri för andra myndigheter. Utlämnande av
uppgifter till individer och företag skall, enligt
utskottet, också vara kostnadsfri om de behövs
enligt lag eller förordning. Detta bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna. Därmed bifaller
riksdagen motion Sk24 yrkande 1.

3. Reglering av utlämnande av
handling
4.
Per Unckel, Inger René, Nils Fredrik Aurelius och
Per-Samuel   Nisser  (alla  m)  anser  att
konstitutionsutskottets  yttrande  under rubriken
Förslag till lag om behandling av uppgifter i
skatteförvaltningens beskattningsverksamhet bort ha
följande lydelse:

De uppgifter i en databas, som myndigheter får ta
del av enligt bestämmelser i sekretesslagen eller
andra  författningar,  bör myndigheterna, enligt
regeringen,  få tillgång till  på  medium  för
automatiserad behandling.
Enligt regeringens förslag skall uppgifter i de
olika databaserna också få lämnas ut till enskild på
medium för automatiserad behandling. Med hänsyn till
de integritetsrisker som kan följa med utlämnande av
personuppgifter  på  medium  för  automatiserad
behandling till företag och privatpersoner, bör
sådant utlämnade enligt utskottet regleras i lag.
Utskottet  tillstyrker  motion  Sk24 yrkande 2.
Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med
förslag som innebär att utlämnande av handling som
omfattas av sekretesslagen regleras av lag.

5. Regelbunden översyn av frågornas
behandling i praktiken
6.
Helena   Bargholtz    (fp)   anser   att
konstitutionsutskottets yttrande  under  rubriken
Översyn av behandling av känsliga personuppgifter
bort ha följande lydelse:
Med hänsyn till den vikt som registrering och
registerhantering  har  för  den  personliga
integriteten och den snabba tekniska utvecklingen
inom datahanteringens område  bör dessa frågor,
enligt utskottet, följas med stor uppmärksamhet.
Utskottet anser därför att riksdagen bör kräva att
regeringen  regelbundet  gör  förutsättningslösa
översyner av hur dessa frågor behandlas och vilka
nya ställningstaganden som kan vara aktuella. Detta
bör riksdagen som sin mening ge regeringen till
känna. Därmed bifaller riksdagen motion Sk25.