Skatteutskottets betänkande
2000/01:SKU11

Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor


Innehåll

2000/01

SkU11

Sammanfattning

I  betänkandet tillstyrker  utskottet
proposition 2000/01:31 Vissa förmögen
hets-  och  punktskattefrågor  och
avstyrker de motioner som väckts med
anledning  av  propositionen.  Vidare
tillstyrker utskottet vissa lagändringar
i  proposition 1999/2000:126  En  ny
tullag,  vilka  av  samordningsskäl
behandlas i detta betänkande.
Vid  betänkandet  har  fogats  åtta
reservationer (m, v, kd, c och fp) och
fem särskilda yttranden (m, v, kd, c, fp
och mp).
Propositionerna

Proposition 2000/01:31

Regeringen     (Finansdepartementet)
föreslår i proposition 2000/01:31 att
riksdagen  antar de i  propositionen
framlagda förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1997:323) om
statlig förmögenhetsskatt,
2. lag om ändring i lagen (1994:1563)
om tobaksskatt,
3. lag om ändring i lagen (1994:1564)
om alkoholskatt,
4. lag om ändring i lagen (1994:1776)
om skatt på energi,
5.   lag   om   ändring   i
mervärdesskattelagen (1994:200),
6.  lag  om  ändring  i  tullagen
(0000:000),
7. lag om ändring i lagen (1999:673) om
skatt på avfall,
8. lag om ändring i fordonsskattelagen
(1988:327),
9. lag om ändring i lagen (1997:1137)
om vägavgift för vissa tunga fordon,
10. lag om ändring i bilskrotningslagen
(1975:343),
11. lag om ändring i lagen (1984:151)
om  punktskatter  och  prisreglerings
avgifter,
12. lag om ändring i lagen (1985:146)
om  avräkning  vid återbetalning  av
skatter och avgifter,
13. lag om ändring i lagen (1990:325)
om  självdeklaration  och  kontroll
uppgifter,
14. lag om ändring i lagen (1999:1240)
om   ändring  i  kupongskattelagen
(1970:624),
15. lag om ändring i lagen (1976:266)
om skatt på annonser och reklam.
I propositionen föreslås, i enlighet med
vad som aviserades i budgetpropositionen
för  2001,  att  fribeloppet  vid
förmögenhetsbeskattningen  höjs  från
900 000 kronor till 1 000 000 för
ensamstående och till 1 500 000 kronor
för sambeskattade par.
Vidare  föreslås  att  reglerna  om
skattskyldighet för import i lagarna om
skatt  på tobak, alkohol och energi
anpassas till vad som gäller enligt
mervärdesskattelagen         och
tullagstiftningen i fråga om vem som är
skattskyldig och när skattskyldigheten
inträder.   Vidare  föreslås   att
skyldigheten att betala  punkt-  och
mervärdesskatt vid införsel av varor
från områden utanför EG:s skatteområde
skall vara densamma, oavsett om området
ligger  inom  eller  utanför  EG:s
tullområde.
I propositionen behandlas också vissa
problemställningar   gom    gäller
avfallsskatten och främst behandling av
slam. Förslag lämnas om skattefrihet för
rening och avvattning av avfall, för
slam och annat flytande avfall som förs
till  s.k.  vassbäddar  och  för
vattenverksslam  som   förs   till
slambassänger.
Dessutom  föreslås  att  vägavgiften
differentieras efter vilka  krav  på
utsläpp av föroreningar som ett fordons
motor  uppfyller.  Befrielse  från
fordonsskatt avskaffas för lastbilar som
är av en årsmodell som är 30 år eller
äldre. Lastbilar befrias i stället från
fordonsskatt  om  de   inte   är
vägavgiftspliktiga och från vägavgift om
de är av en årsmodell som är 30 år eller
äldre, under förutsättning att de inte
används i yrkesmässig trafik.
I propositionen behandlas slutligen ett
uppdrag från riksdagen att överväga ett
förslag   om   avdragsrätt   vid
arvsbeskattningen för  kostnader  för
skötsel av grav. Något förslag till
ändring av reglerna läggs inte fram.

Proposition 1999/2000:126

I betänkande 2000/01:SkU3 En ny tullag
har  utskottet  behandlat  några  i
proposition  1999/2000:126  föreslagna
ändringar i 5 kap. 5 § lagen (1994:
1776) om skatt på energi, 1 kap. 2 och 5
§§ mervärdesskattelagen (1994:
200), 1 § lagen (1985:146) om avräkning
vid  återbetalning  av  skatter  och
avgifter och 26 § lagen (1972:266) om
skatt  på annonser och reklam.  Den
författningstekniska  regleringen  har
dock överförts till detta betänkande.

Lagförslagen

Regeringens lagförslag finns i bilaga 1
till betänkandet.

Motionerna

2000/01:Sk17 av Elizabeth Nyström och
Maud Ekendahl (m) vari föreslås att
riksdagen fattar följande beslut:
1.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs    om    slopande    av
förmögenhetsskatten.
2.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om särbeskattning av förmögenhet.
2000/01:Sk18 av Carl Fredrik Graf m.fl.
(m) vari föreslås att riksdagen fattar
följande beslut:
1. Riksdagen beslutar att nedre gränsen
för att betala förmögenhetsskatt sätts
till  1 500 000 kr i skattepliktig
förmögenhet i enlighet med vad  som
anförs i motionen.
2.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  förmögenhetsskatten
avskaffas 2002.
3.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om avfallsskatten.
4.   Riksdagen   beslutar   att
veterantraktorer   befrias    från
fordonsskatt i enlighet med vad som
anförs i motionen.
2000/01:Sk19 av Per Rosengren m.fl. (v)
vari  föreslås att riksdagen  fattar
följande beslut: Riksdagen begär att
regeringen återkommer med förslag om
avdragsrätt vid arvsbeskattningen för
kostnader för vård och skötsel av grav
plats enligt vad i motionen anförs.

2000/01:Sk20 av Birger Schlaug (mp) vari
föreslås att riksdagen fattar följande
beslut:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  behovet  av  skatt  på
förbränning av avfall.

2000/01:Sk21 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)
vari  föreslås att riksdagen  fattar
följande beslut:
1. Riksdagen avslår regeringens förslag
till ändring i lagen (1997:323)  om
statlig förmögenhetsskatt.
2. Riksdagen beslutar om att avveckla
förmögenhetsskatten i enlighet med vad
som anförs i motionen.
3. Riksdagen beslutar om att inte låta
frysningen av fastighetstaxeringsvärdena
upphöra år 2001 eller senare i enlighet
med vad som anförs i motionen.
4.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om övervägande att tillåta avdrag
för verkliga kostnader avseende vård och
skötsel av gravplats.
2000/01:Sk22 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
vari  föreslås att riksdagen  fattar
följande beslut:
1. Riksdagen beslutar att, med avslag
på förslaget om att höja fribeloppet för
uttag  av förmögenhetsskatt, förlänga
nuvarande frysning av taxeringsvärdena
för fastigheter.
2. Riksdagen beslutar att, med avslag
på förslaget om att höja fribeloppet för
uttag  av  förmögenhetsskatt,  slopa
sambeskattningen fr.o.m. år 2001.
3.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om   successivt   slopad
förmögenhetsskatt.
4. Riksdagen beslutar att tillfälligt
höja skrotningspremien till 8 000 kr
under år 2001.
2000/01:Sk23 av Johan Pehrson och Karin
Pilsäter (fp) vari föreslås att riks
dagen fattar följande beslut:
1.  Riksdagen  avslår  proposition
2000/01:31  vad  gäller  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1997:323) om statlig förmögenhetsskatt.
2.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  ett  avskaffande  av
sambeskattningen  i  den  statliga
förmögenhetsbeskattningen år 2001 som
ett  första  steg  mot  ett  totalt
avskaffande av förmögenhetsskatten.

Utskottet

Förmögenhetsbeskattningen

Propositionen

I   budgetpropositionen  för  2001
meddelades att regeringen  hade  för
avsikt att under hösten återkomma till
riksdagen med ett lagförslag om höjda
fribelopp vid förmögenhetsbeskattningen.
I propositionen föreslås i enlighet med
vad som angavs i budgetpropositionen att
fribeloppet             vid
förmögenhetsbeskattningen höjs från 900
000 kr till 1 000 000 kr för fysiska
personer, dödsbon och familjestiftelser
samt i de fall då sambeskattning skall
ske av ensamstående förälder och dennes
hemmavarande  barn.  I  de  fall
sambeskattning skall ske av makar eller
sambor, höjs fribeloppet till 1 500 000
kr. Detta gäller även sambeskattade par
och deras hemmavarande barn. Syftet med
förslaget är att begränsa effekten av
förslaget i budgetpropositionen om att
återställa fastighetstaxeringsvärdena.
Ändringen föreslås träda i kraft den 1
januari 2001 och tillämpas första gången
vid  2002  års  taxering.  Förslaget
beräknas  ge en budgetförsvagning  i
periodiserade termer på 2,7 miljarder
kronor år 2001.

Motionerna

I motion Sk17 yrkandena 1 och 2 av
Elizabeth Nyström och Maud Ekendahl (m)
begärs  ett tillkännagivande om  att
förmögenhetsskatten och särbeskattning
av förmögenhet skall slopas. I motion
Sk18 yrkandena 1 och 2 av Carl Fredrik
Graf  m.fl. (m) yrkas att riksdagen
beslutar att nedre gränsen för  att
betala förmögenhetsskatt skall sättas
till 1 500 000 kr i skattepliktig förmö
genhet och att riksdagen tillkännager
för regeringen att förmögenhetsskatten
skall avskaffas år 2002. I motion Sk21
yrkandena 1-3 av Kenneth Lantz m.fl.
(kd)  yrkas  att  riksdagen  avslår
regeringens förslag till ändring i lagen
(1997:323) om statlig förmögenhetsskatt
samt  beslutar om att avveckla  för
mögenhetsskatten och att  inte  låta
frysningen av fastighetstaxeringsvärdena
upphöra år 2001 eller senare. I motion
Sk22 yrkandena 1-3 av Rolf Kenneryd
m.fl. (c) yrkas att riksdagen beslutar
dels att, med avslag på förslaget om att
höja  fribeloppet  för  uttag  av
förmögenhetsskatt, förlänga  nuvarande
frysning  av  taxeringsvärdena  för
fastigheter och slopa sambeskattningen
fr.o.m. år 2001, dels att riksdagen
tillkännager för regeringen att  för
mögenhetsskatten  successivt   skall
slopas. I motion Sk23 yrkandena 1 och 2
av Johan Pehrson och Karin Pilsäter (fp)
yrkas att riksdagen avslår proposition
2000/01:31  vad  gäller  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen om
statlig förmögenhetsskatt samt ges ett
tillkännagivande om att sambeskattningen
i den statliga förmögenhetsbeskattningen
avskaffas år 2001 som ett första steg
mot  ett  totalt  avskaffande  av
förmögenhetsskatten.

Utskottets ställningstagande

Frågan om en höjning av fribeloppet för
uttag  av  förmögenhetsskatt   har
behandlats  av  finansutskottet  i
betänkande 2000/01:FiU1 Utgiftsramar och
beräkning  av statsinkomsterna,  m.m.
Finanasutskottet  anförde  bl.a.  att
utskottet  instämmer  i  regeringens
bedömning att fribeloppet för uttag av
förmögenhetsskatt bör höjas från 900 000
kr till 1 000 000 kr för ensamstående
och till 1 500 000 kr för sambeskattade
par  vid  2002 års inkomststaxering.
Utskottet   avstyrkte  därvid   de
motionsförslag som väckts om  slopad
sambeskattning,  ytterligare   höjda
fribelopp och avskaffande av förmögen
hetsskatten. Även yrkanden om fortsatt
frysning av taxeringsvärdena avstyrktes.
Riksdagen har den 22 november  2000
beslutat  i  enlighet med utskottets
förslag.
I sitt yttrande till finansutskottet
över budgetpropositionen (SkU1y) anförde
utskottet bl.a. att det är angeläget att
frysningen  av  taxeringsvärdena  nu
upphör. De problem som hänger samman med
att kopplingen mellan taxeringsvärden
och marknadsvärden återställs bör lösas
genom  en  anpassning  av  övriga
skatteregler. Enligt utskottet är det
vidare önskvärt att den trendmässiga
ökningen av antalet skattskyldiga som
erlägger  förmögenhetsskatt begränsas.
Det finns också anledning att söka göra
reglerna mer neutrala i förhållande till
den skattskyldiges familjeförhållanden.
Utskottet instämde därvid i regeringens
slutsats att metoden med olika fribelopp
för ensamstående och sambeskattade par
är  att  föredra framför t.ex.  ett
slopande  av  sambeskattningen,  när
effekten   av   de   återställda
taxeringsvärdena skall begränsas.
Utskottet finner inte skäl att nu göra
annan   bedömning  än  den   som
finansutskottet   tidigare   gjort.
Utskottet    tillstyrker    därför
propositionen i denna del och avstyrker
motionerna Sk17 yrkandena 1 och 2, Sk18
yrkandena 1 och 2, Sk21 yrkandena 1-3,
Sk22 yrkandena 1-3 och Sk23 yrkandena 1
och 2.
Avfallsskatt

Propositionen

Riksdagen antog i juni 1999 regeringens
förslag till lag om avfallsskatt (prop.
1998/99:84,   bet.   SkU20)   med
ikraftträdande den 1  januari  2000.
Syftet  med skatten är att öka  de
ekonomiska incitamenten för att behandla
avfall  på  ett  från  miljö-  och
naturresurssynpunkt bättre  sätt  och
därigenom också minska mängden deponerat
avfall.
Enligt lagen om avfallsskatt  skall
skatt  tas  ut på allt avfall  som
deponeras. Om avfallet förs ut efter
t.ex. sortering, får avdrag göras för
skatten på det avfall som förts ut från
anläggningen. Avfall som tas om hand på
annat sätt än genom deponering, t.ex.
genom kompostering eller förbränning,
beskattas inte. Skatt skall inte heller
tas ut på avfall för vilket det ännu
inte finns några miljömässigt godtagbara
alternativ  till  deponering,  t.ex.
radioaktivt avfall.
I   propositionen  föreslås   att
avfallsskatt inte skall betalas  för
flytande  avfall som förs  till  en
vassbädd.  Inte heller  skall  skatt
betalas för flytande avfall som renas
inom en skattepliktig anläggning eller
för avfall som avvattnas på en sådan
anläggning under förutsättning att det
renade  eller avskilda vattnet  inte
deponeras  inom anläggningen.  Vidare
skall anläggningar där deponering eller
förvaring  uteslutande   sker   av
vattenverksslam i slambassänger undantas
från avfallsskatten.
Någon möjlighet ges inte för regeringen
eller  enskild myndighet att bevilja
skattefrihet i form av dispenser  i
särskilda fall för vissa typer av behand
lingsmetoder. Något generellt undantag
för avloppsslam under behandling bör
enligt propositionen inte införas. Inte
heller bör skatten baseras på  torr
substanshalten.

Motionerna

I motion Sk18 yrkande 3 av Carl Fredrik
Graf  m.fl. (m) yrkas att riksdagen
tillkännager  för  regeringen  att
avfallsskatten   skall   avvecklas.
Motionärerna anför bl.a. att om skatten
tas bort kan den miljömässigt bästa
lösningen på avfallshanteringen användas
i varje enskilt fall. I motion Sk20 av
Birger Schlaug (mp) yrkas att riksdagen
tillkännager för regeringen om behovet
av  skatt på förbränning av avfall.
Motionären anför bl.a. att skatten på
deponier innebär en styrning mot ökad
förbränning av avfall. Det skapar också
nya  ekonomiska problem för dem som
arbetar  med  miljöbättre biobränsle,
eftersom förbränning ofta konkurrerar
med biobränslen.

Utskottets ställningstagande

Regeringens  förslag  innebär  att
avfallsskatt inte skall tas ut på vissa
metoder som från miljösynpunkt är att
föredra eller är avsevärt mycket bättre
hantering än deponering. Avfallsskatt på
hanteringen av t.ex. flytande avfall i
vassbäddar skulle kunna innebära att en
sådan hantering i praktiken omöjliggörs.
Det är enligt utskottet väsentligt att
systemet inte bidrar till att motverka
miljömässigt  bra  behandlingsmetoder.
Genom att, som föreslås i propositionen,
medge skattebefrielse för vissa metoder
kan negativa effekter undvikas. Med det
anförda    tillstyrker   utskottet
propositionen i denna del.
Avfallsskatten har nyligen införts på
utskottets tillstyrkan och syftar till
att  uppnå  en  från  miljö-  och
naturresurssynpunkt bättre behandling av
avfall   och  till  att   minska
avfallsmängderna på sikt. Utskottet har
inte ändrat sin tidigare inställning och
avstyrker därför motion Sk18 yrkande 3.
Utskottet har vidare i samband med att
avfallsskattelagen infördes ansett att
det i dag inte finns skäl att beskatta
avfall  som  går  till  förbrännings
anläggningar, men att frågan kan komma
att  behöva analyseras  på  nytt  i
framtiden. Vad som framkommit i motionen
utgör enligt utskottet inte skäl att nu
ta upp frågan om skatt på förbränning av
avfall. Om förbränningen skulle öka på
ett omotiverat sätt förutsätter dock
utskottet att regeringen återkommer till
riksdagen med de förslag som kan visa
sig påkallade. Med det anförda avstyrker
utskottet motion Sk20.
Skatteregler för veteranfordon

Propositionen

Enligt    fordonsskattelagen    är
motorcyklar, personbilar, lastbilar och
bussar som är av en årsmodell som är 30
år eller äldre inte skattepliktiga. I
propositionen föreslås  att  den  nu
gällande   skattebefrielsen    för
veteranlastbilar avskaffas eftersom den
med nuvarande generella utformning inte
är förenlig med Europaparlamentets och
rådets direktiv 1999/62/EG av den 17
juni  1999  om  avgifter  på  tunga
godsfordon för användning  av  vissa
infrastrukturer. I stället föreslås att
lastbilar som är av en årsmodell som är
30 år eller äldre skall befrias från
fordonsskatt endast om de  inte  är
vägavgiftspliktiga.  Befrielse  från
vägavgift kan enligt förslaget medges
lastbilar som är av en årsmodell som är
30 år eller äldre och inte används i
yrkesmässig trafik.

Motionen

I motion Sk18 yrkande 4 av Carl Fredrik
Graf  m.fl. (m) yrkas att riksdagen
beslutar att veterantraktorer befrias
från fordonsskatt.

Utskottets ställningstagande

Regeringens förslag till ändrade regler
för skattebefrielse för veteranlastbilar
föranleds av att nuvarande regler inte
är  förenliga med EU:s direktiv  på
området. Utskottet har inte funnit något
att erinra mot förslaget om att vete
ranlastbilar  skall  befrias  från
fordonsskatt och vägavgift om de inte
används i yrkesmässig trafik. När det
gäller   den   utvidgning    av
skattebefrielsen som föreslås i motionen
vill utskottet framhålla att avsikten
aldrig varit att införa någon allmän
regel om befrielse från fordonsskatt för
fordon som är äldre än 30 år. Utskottet
har också under senare år konsekvent
avstyrkt yrkanden om en skattebefrielse
för äldre traktorer (bet. 1996/97:SkU16,
1997/98:SkU18  och  1999/2000:SkU16).
Utskottet vidhåller denna uppfattning.
Mot bakgrund av det anförda tillstyrker
utskottet propositionen i denna del och
avstyrker motion Sk18 yrkande 4.
Bilskrotningslagen

Propositionen

I  budgetpropositionen för  år  2001
föreslås att lagen om försäljningsskatt
på   motorfordon  skall  upphävas.
Bestämmelserna i den lagen tillämpas med
vissa  undantag  även  i  fråga  om
skrotningsavgift.  Avskaffandet   av
försäljningsskattelagen är inte avsett
att   påverka   tillämpningen   av
skrotningsavgiften.  I  propositionen
föreslås därför att de bestämmelser i
försäljningsskattelagen  som   skall
tillämpas på skrotningsavgiften förs in
i   bilskrotningslagen.   Nuvarande
möjlighet  till  kompensation  för
skrotningsavgiften i vissa fall skall,
med  undantag  för  diplomatfordon,
emellertid upphöra.

Motionen

I motion Sk22 yrkande 4 av Rolf Kenneryd
m.fl. (c) yrkas att riksdagen beslutar
att tillfälligt höja skrotningspremien
till  8  000  kr  under  år  2001.
Motionärerna  anför  bl.a.  att  en
tillfällig höjning av skrotningspremien
kan vara ett verkningsfullt sätt att få
bort gamla bensinslukande bilar som är
dåliga  både  för  miljön  och  för
trafiksäkerheten.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens uppfattning
att de regler i försäljningsskattelagen
som    skall    tillämpas    på
skrotningsavgiften skall flyttas över
till bilskrotningslagen.
Regeringen  har  nyligen  i  en
lagrådsremiss föreslagit ändringar  i
reglerna för bilskrotning som  bl.a.
skall stärka de ekonomiska incitamenten
att  lämna  en bil till  skrotning.
Regeringen  avser  att  lämna  en
proposition  i januari 2001.  Enligt
utskottets mening bör behandlingen av
regeringens  förslag  avvaktas  innan
ställning tas till skrotningspremiens
storlek.
Utskottet tillstyrker propositionen i
denna del och avstyrker motion Sk22
yrkande 4.
Kostnader för vård och skötsel av
gravplats

Propositionen

Vid beräkning av arvsskatt får avdrag
göras för kostnader för begravning och
bouppteckning. Till begravningskostnader
hänförs  alla  kostnader  som  är
erforderliga  för  begravningen.  Hit
räknas bl.a. utgifter för gravplats och
gravvård, men inte utgifter som  är
hänförliga till den framtida vården av
graven.
I  ett  tillkännagivande  1989  gav
riksdagen regeringen i uppdrag att ta
upp  frågan  om  införande  av  en
avdragsrätt vid arvsbeskattningen för
kostnader  för vård och skötsel  av
gravplats.  I  en  promemoria  som
upprättats   inom  Regeringskansliet
föreslogs en avdragsrätt begränsad till
1 000 kr. Förslaget i promemorian har
kritiserats   av  remissinstanserna.
Kritiken har dels tagit sikte på den
principiella aspekten, dels det belopp
som föreslagits.
I propositionen avstår regeringen från
att lägga fram något förslag om avdrag
vid arvsbeskattningen för kostnader för
vård  och  skötsel  av  gravplats.
Regeringen har därvid anfört att det kan
ifrågasättas om en avdragsrätt  över
huvud taget skall införas och att flera
remissinstanser  har framfört  princi
piella invändningar mot en avdragsrätt.

Motionerna

I motion Sk19 av Per Rosengren m.fl. (v)
yrkas att riksdagen begär att regeringen
återkommer med förslag om avdragsrätt
vid arvsbeskattningen för kostnader för
vård  och  skötsel  av  gravplats.
Motionärerna anför bl.a att sambandet
mellan  kostnaden och dödsfallet  är
tydlig och avdragsrätten kan jämställas
med de begravningskostnader som i dag
får dras av. Genom att kostnaderna blir
avdragsgilla skapas också möjlighet för
fler människor att försäkra sig om att
gravplatsen sköts om. I motion Sk21
yrkande 4 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)
yrkas att riksdagen tillkännager för
regeringen  att  avdragsrätt   vid
arvsbeskattningen för kostnader för vård
och skötsel av gravplats bör övervägas.
Motionärerna anför bl.a. att det är
rimligt med en avdragsrätt när medel
avsätts från den avlidnes tillgångar.

Utskottets ställningstagande

Huvudregel vid arvsbeskattningen är att
den dödes tillgångar och skulder skall
redovisas  enligt  förhållandena  på
dödsdagen. Undantag från denna princip
finns dock bl.a. i form av avdragsrätt
för   begravnings-   och   boupp
teckningskostnader.
Kostnaden  för framtida skötsel  av
gravplats är en kostnad som inte före
ligger vid dödsfallet. Den sträcker sig
ofta långt fram i tiden, och möjlighet
finns  att gravrätten sägs upp  och
skötselkostnaden därmed  upphör  före
avtalstidens slut. Kostnaden kan inte
heller anses ha det omedelbara samband
med  dödsfallet  som  kostnader  för
begravning och bouppteckning har. Enligt
utskottets mening finns det inte skäl
att införa ytterligare undantag från
huvudregeln genom en avdragsrätt för
skötsel av gravplats. Mot bakgrund av
det  anförda  tillstyrker  utskottet
propositionen i denna del och avstyrker
motionerna Sk19 och Sk21 yrkande 4.
Propositionen i övrigt

I övrigt föreslås i propositionen en rad
ändringar  på  olika  områden  inom
skattesystemet.  Förslagen   innebär
sammanfattningsvis följande.
Reglerna om skattskyldighet för import
i lagarna om skatt på tobak, alkohol och
energi föreslås anpassas till vad som
gäller enligt mervärdesskattelagen och
tullagen  i  fråga om vem  som  är
skattskyldig och när skattskyldigheten
inträder.   Vidare  föreslås   att
skyldigheten att betala  punkt-  och
mervärdesskatt vid införsel av varor
från områden utanför EG:s skatteområde
skall vara densamma, oavsett om området
ligger inom eller utanför EG:s tullom
råde.
Vidare föreslås att riksdagen godkänner
protokollet  om  ändring  i  sam
arbetsavtalet om uttag av en avgift för
tunga fordon som använder vissa vägar.
Vägavgiften differentieras efter vilka
krav på utsläpp av föroreningar som ett
fordons motor uppfyller. Någon särskild
differentiering av vägavgift till förmån
för fordon som används i särpräglad
verksamhet föreslås inte.
Slutligen  föreslås att registrerade
trossamfund när det gäller deklarations
skyldighet och skyldighet att  lämna
särskild uppgift skall behandlas  på
samma sätt som ideella föreningar som är
undantagna  från skattskyldighet  för
vissa inkomster.
Utskottet  har  såvitt  avser  nu
behandlade delar av propositionen inte
funnit anledning till erinran. Utskottet
tillstyrker  således propositionen  i
dessa delar.
Författningstekniska frågor

I proposition 1999/2000:126 En ny tullag
föreslås bl.a. ändringar i 5 kap. 5 §
lagen (1994:1776) om skatt på energi, 1
kap. 2 och 5 §§ mervärdesskattelagen
(1994:200), 1 § lagen (1985:146) om
avräkning vid återbetalning av skatter
och avgifter och 26 § lagen (1972:266)
om  skatt  på annonser och  reklam.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1
januari 2001. I utskottets betänkande
2000/01:SkU3,   där    proposition
1999/2000:126  behandlas,  tillstyrks
ändringarna i sak. Av tekniska skäl
samordnas   den  författningsmässiga
regleringen i detta betänkande där andra
ändringar i samma lagrum och med samma
ikraftträdandedag föreslås.
Vidare har utskottet uppmärksammat att
ändringen i 4 kap. 1 § lagen om skatt på
energi föranleder följdändringar även i
2 kap. 1 § samma lag. Utskottet föreslår
därför  en  ändring även  av  denna
bestämmelse.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.            beträffande
förmögenhetsbeskattningen
att  riksdagen  godtar  proposition
2000/01:31  i denna del och  avslår
motionerna 2000/01:Sk17 yrkandena 1 och
2,  2000/01:Sk18 yrkandena 1 och 2,
2000/01:Sk21 yrkandena 1-3, 2000/01:Sk22
yrkandena  1-3  samt  2000/01:Sk23
yrkandena 1 och 2,
res. 1 (m)
res. 2 (kd)
res. 3 (c)
res. 4 (fp)
2. beträffande avfallsskatt
att  riksdagen  godtar  proposition
2000/01:31  i denna del och  avslår
motionerna 2000/01:Sk18 yrkande 3 och
2000/01:Sk20,
res. 5 (m)
3. beträffande skatteregler  för
veteranfordon
att  riksdagen  godtar  proposition
2000/01:31 i denna del och avslår motion
2000/01:Sk18 yrkande 4,
res. 6 (m, kd)
4. beträffande bilskrotningslagen
att  riksdagen  godtar  proposition
2000/01:31 i denna del och avslår motion
2000/01:Sk22 yrkande 4,
res. 7 (c)
5. beträffande kostnader för vård
och skötsel av gravplats
att  riksdagen  godtar  proposition
2000/01:31  i denna del och  avslår
motionerna 2000/01:Sk19 och 2000/01:Sk21
yrkande 4.
res. 8 (v, kd)
6. beträffande lagförslagen
att riksdagen
dels  med  anledning av  proposition
2000/01:31 i denna del och proposition
1999/2000:126 såvitt nu är i fråga samt
till följd av vad utskottet anfört och
hemställt antar de i bilaga 1 till detta
betänkande återgivna förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1997:323) om
statlig förmögenhetsskatt,
2. lag om ändring i lagen (1994:1563) om
tobaksskatt,
3. lag om ändring i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt,
4. lag om ändring i lagen (1994:1776) om
skatt på energi,
5. lag om ändring i mervärdesskattelagen
(1994:200),
6. lag om ändring i tullagen (0000:000),
7. lag om ändring i lagen (1999:673) om
skatt på avfall,
8. lag om ändring i fordonsskattelagen
(1988:327),
9. lag om ändring i lagen (1997:1137) om
vägavgift för vissa tunga fordon,
10. lag om ändring i bilskrotningslagen
(1975:343),
11. lag om ändring i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter,
12. lag om ändring i lagen (1985:146) om
avräkning vid återbetalning av skatter
och avgifter,
13. lag om ändring i lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter,
14. lag om ändring i lagen (1999:1240)
om   ändring  i  kupongskattelagen
(1970:624),
15. lag om ändring i lagen (1976:266) om
skatt på annonser och reklam.
dels antar det i bilaga 2 till detta
betänkande intagna förslaget till lag om
ändring i lagen (2000:000) om ändring i
lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Stockholm den 28 november 2000

På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg


I beslutet har deltagit: Arne Kjörnsberg
(s),  Carl Fredrik Graf (m),  Anita
Johansson (s), Lisbeth Staaf-Igelström
(s), Per Rosengren (v), Helena Höij
(kd), Carl Erik Hedlund (m), Marietta de
Pourbaix-Lundin (m), Ulla Wester (s),
Marie Engström (v), Kenneth Lantz (kd),
Catharina Hagen (m), Birger  Schlaug
(mp), Rolf Kenneryd (c), Johan Pehrson
(fp), Per-Olof Svensson (s) och Lennart
Axelsson (s).

Reservationer

1. Förmögenhetsbeskattningen (mom. 1) -
m

Carl Fredrik Graf (m), Carl Erik Hedlund
(m), Marietta de Pourbaix-Lundin (m) och
Catharina Hagen (m) har

dels anfört följande:

Förmögenhetsskatten är en extra skatt på
kapitalavkastning och  motverkar  den
nödvändiga      kapitalbildningen.
Regeringens förslag vidmakthåller den
skatt som i många fall uppgår till mer
än 100 % av avkastningen och därmed
konfiskerar   vanliga   människors
besparingar. Med nuvarande skattesats
och ränteläge är det inte ovanligt att
en del av besparingarna måste användas
för  att  betala  förmögenhetsskatt
eftersom avkastningen inte räcker till
för detta. Förmögenhetsskatten är inte
heller särskilt träffsäker vare sig i
ekonomisk eller moralisk bemärkelse. Det
går  inte  att motivera  att  t.ex.
småhusinnehav  för  eget  boende  är
skattepliktigt     men     inte
fastighetsinnehav för andras  boende.
Pensionssparande i aktiefonder i PPM:s
regi  är  skattebefriat  men  inte
individuellt   pensionssparande   i
aktiefonder.   Det  är   likaledes
oförsvarbart.  Förmögenhetsskatten  är
inte bara orättvis för den enskilde, den
är  också negativ för Sverige.  Den
motverkar sparande och risktagande och
bidrar  till  att entreprenörer  och
företag  flyttar från Sverige.  Rent
skattemässigt  är   den   dessutom
kontraproduktiv.  I  flertalet  andra
länder har förmögenhetsskatten  redan
avskaffats.  Förmögenhetsskatten  bör
enligt vår mening avskaffas även  i
Sverige. Om förmögenhetsskatten  inte
slopas bör i vart fall som ett första
steg systemet med sambeskattning  av
förmögenhet avskaffas eftersom det är
otidsenligt och orättvist. Det anförda
bör  riksdagen  som sin  mening  ge
regeringen till känna och vi tillstyrker
därför motionerna 2000/01:Sk17 yrkandena
1 och 2 och 2000/01:Sk18 yrkande 2.

dels vid moment 1 hemställt:
1.             beträffande
förmögenhetsbeskattningen
att riksdagen med bifall till motionerna
2000/01:Sk17 yrkandena 1 och 2  och
2000/01:Sk18 yrkande 2 och med anledning
av motionerna 2000/01:Sk18 yrkande 1 och
2000/01:Sk21 yrkande 2 samt med avslag
på motionerna 2000/01:Sk21 yrkandena 1
och 3, 2000/01:Sk22 yrkandena 1-3 och
2000/01:Sk23 yrkandena 1 och 2 som sin
mening ger regeringen till känna vad som
ovan  anförts  om  avskaffande  av
förmögenhetsskatten.
2. Förmögenhetsbeskattningen (mom. 1) -
kd

Helena Höij (kd) och Kenneth Lantz (kd)
har

dels anfört följande:

Den svenska förmögenhetsbeskattningen är
i en internationell jämförelse extrem.
De senaste årens utveckling har visat på
svårigheterna att behålla  den  höga
förmögenhetsbeskattningen.  Anledningen
står främst att finna i den ökande
internationaliseringen  som  gör  det
omöjligt för Sverige att i det långa
loppet bibehålla ett skattetryck som
avsevärt  överstiger omvärldens.  För
mögenhetsskatten som tidigare  kunnat
motiveras av fördelningspolitiska skäl
får i dag helt andra effekter än de
tilltänkta. Detta har tydliggjorts bl.a.
genom att regeringen befriat 17  av
Sveriges 18 aktiemiljardärer från för
mögenhetsskatt på sitt  aktieinnehav.
Motivet för detta är att de annars
sannolikt skulle välja att lämna Sverige
med sina pengar. De som inte har de
stora resurserna får stanna kvar och
finna sig i att betala skatten. Sverige
har i dag den högsta förmögenhetsskatten
av  OECD-länderna.  Våra  grannländer
Danmark och Tyskland har redan avskaffat
förmögenhetsskatten. Detta borde Sverige
också  göra.  Vi  förordar   att
förmögenhetsskatten skall fasas ut. Det
innebär att skattesatsen sänks till 1 %
år 2002 och år 2003 till 0,5 %. Från år
2004 bör förmögenhetsskatten avvecklas
helt. Det anförda bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna och vi
tillstyrker därför motion Sk21 yrkande
2.

dels vid moment 1 hemställt:
1.             beträffande
förmögenhetsbeskattningen
att riksdagen med bifall till motion
2000/01:Sk21 yrkande 2 och med anledning
av motion 2000/01:Sk21 yrkandena 1 och 3
samt  med  avslag  på  motionerna
2000/01:Sk17  yrkandena  1  och  2,
2000/01:Sk18  yrkandena  1  och  2,
2000/01:Sk22  yrkandena  1-3   och
2000/01:Sk23 yrkandena 1 och 2 som sin
mening ger regeringen till känna vad som
ovan  anförts  om  avskaffande  av
förmögenhetsskatten.
3. Förmögenhetsbeskattningen (mom. 1) -
c

Rolf Kenneryd (c) har

dels anfört följande:

Förmögenhetsskatten bör successivt fasas
ut ur det svenska skattesystemet. Den
tas i många fall ut i form av en extra
skatt på fastigheter, som har ett högt
taxeringsvärde     och     låga
inteckningsskulder. Den internationella
rörligheten för kapitalet har ökat och
därför har det varit nödvändigt att
befria huvudägare i aktiebolag  från
förmögenhetsskatt med hänvisning till
att deras kapital är låst i deras stora
företag, som fyller en viktig funktion
för  svenskt näringsliv  och  svensk
arbetsmarknad. En situation där verkligt
förmögna  människor  befrias  från
förmögenhetsskatt och mindre förmögna
människor     belastas     med
förmögenhetsskatt, är naturligtvis inte
acceptabel ur rättvisesynpunkt. Enligt
vår  mening  bör  förmögenhetsskatten
successivt fasas ut ur det  svenska
skattesystemet. Första steget bör vara
att sambeskattningen slopas. Därefter
bör förmögenhetsskattesatsen halveras år
2003. Med det anförda tillstyrker vi
motion Sk22 yrkande 3.

dels vid moment 1 hemställt:
1.             beträffande
förmögenhetsbeskattningen
att riksdagen med bifall till motion
2000/01:Sk22 yrkande 3 och med anledning
av motion 2000/01:Sk22 yrkandena 1 och 2
samt  med  avslag  på  motionerna
2000/01:Sk17  yrkandena  1  och  2,
2000/01:Sk18  yrkandena  1  och  2,
2000/01:Sk21  yrkandena  1-3   och
2000/01:Sk23 yrkandena 1 och 2 som sin
mening ger regeringen till känna vad som
ovan  anförts  om  avskaffande  av
förmögenhetsskatten.
4. Förmögenhetsbeskattningen (mom. 1) -
fp

Johan Pehrson (fp) har

dels anfört följande:

Förmögenhetsskatt  är  ett  alltmer
omodernt instrument för att  försöka
påverka  fördelningen.  Skatter  som
riskerar driva ut kapital ur ett land
kan  aldrig  bidra till  en  bättre
fördelning. Ett växande antal länder har
således  avskaffat förmögenhetsskatten
helt. I Västeuropa är det bara sju åtta
länder som har kvar denna skatt. För ett
land som Sverige, som är beroende av den
internationella utvecklingen, och som
har  ambitioner att  hålla  en  hög
lönenivå,  bidrar  förmögenhetsskatten
negativt på minst tre sätt. För det
första  riskerar den  att  avskräcka
människor från att starta företag och
låta  dem  växa.  Förmögenhetsskatten
håller därmed tillbaka tillväxt  och
skapandet av nya jobb. För det andra
leder den till att människor i högre
grad än vad som annars skulle vara
fallet förlägger sin verksamhet till
andra länder. För det tredje riskerar
den att snedvrida tillgångsstrukturen i
riktning      mot      icke-
förmögenhetsskattepliktiga  tillgångar.
Förmögenhetsskatten  bör  enligt  vår
mening  avskaffas  successivt.  Det
naturliga första steget är att avskaffa
sambeskattningen. Detta är det  enda
område där sambeskattningen finns kvar.
I nästa steg bör fribeloppet höjas till
2,1 miljoner kronor.
De kraftigt höjda taxeringsvärden på
småhus som regeringens förslag kommer
att medföra för vissa tätorter och en
del andra attraktiva områden innebär att
många  kommer  att  överskrida  den
nuvarande gränsen för förmögenhetsskatt,
trots att deras förmögenhet som kan
konsumeras  inte  ökat.  Folkpartiet
liberalerna anser att det bör ske en
omprövning   av  hela   fastighets
skattesystemet.
Det ovan anförda bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.
dels vid moment 1 hemställt:
1.             beträffande
förmögenhetsbeskattningen
att riksdagen med anledning av motion
2000/01:Sk23 yrkandena 1 och 2 och med
avslag  på  motionerna  2000/01:Sk17
yrkandena  1  och  2,  2000/01:Sk18
yrkandena  1  och  2,  2000/01:Sk21
yrkandena 1-3 och 2000/01:Sk22 yrkandena
1-3 som sin mening ger regeringen till
känna  vad  som  ovan  anförts  om
avskaffande av förmögenhetsskatten.
5. Avfallsskatt (mom. 2) - m

Carl Fredrik Graf (m), Carl Erik Hedlund
(m), Marietta de Pourbaix-Lundin (m) och
Catharina Hagen (m) har

dels anfört följande:

Regeringen  föreslår  nu  ett  antal
undantag från skatten på avfall. Avfalls
skattens konstruktion medför att det
kommer att bli nödvändigt med ytter
ligare undantag för att förhindra icke
miljömässigt  motiverade  anpassningar
till skatten. En effekt av skatten är
att förbränningen av avfall ökat. Det
vore enligt vår mening lämpligare om
skatten på avfall togs bort. På så sätt
kan den miljömässigt bästa lösningen av
avfallshanteringen användas  i  varje
enskilt  fall. Med dagens  situation
riskerar skattehänsynen att spela större
roll än miljömässiga hänsyn. Vi anser i
likhet med vad som yrkats i motion Sk18
yrkande 3 att regeringen bör återkomma
med förslag till en avveckling av denna
skatt. Eftersom avfallsskatten enligt
vår mening bör avskaffas finns det inte
heller skäl att utvidga skatten till att
även omfatta skatt på förbränning av
avfall. Med det anförda avstyrker vi
motion Sk20.

dels vid moment 2 hemställt:
2. beträffande avfallsskatt
att riksdagen med bifall till motion
2000/01:Sk18 yrkande 3 och med avslag på
motion 2000/01:Sk20 som sin mening ger
regeringen till känna vad som  ovan
anförts   om   avskaffande   av
avfallsskatten.
6. Skatteregler för veteranfordon
(mom. 3) - m, kd

Carl Fredrik Graf (m), Helena Höij (kd),
Carl Erik Hedlund (m), Marietta  de
Pourbaix-Lundin (m), Kenneth Lantz (kd)
och Catharina Hagen (m) har

dels anfört följande:

Befrielsen  från  fordonsskatt  för
personbilar,  lastbilar,  bussar  och
motorcyklar som är 30 år eller äldre gör
det  möjligt att ha hobbyfordon  på
rimliga   villkor.  Motivet   till
skattebefrielsen är att dessa  äldre
fordon  används som hobbyfordon  och
därför körs korta sträckor per år och
att  de  i  huvudsak  används  för
uppvisningsändamål. Någon anledning att
undanta   traktorer   från   denna
skattebefrielse finns inte enligt vår
mening. Gamla traktorer renoveras och
visas upp på samma sätt som andra äldre
fordon. Liksom dessa körs även äldre
traktorer endast korta sträckor och de
används inte heller i företaget. Det är
därför,  menar  vi,  rimligt  att
veterantraktorer  omfattas  av  samma
skatteregler  som  veteranlastbilar.
Riksdagen  bör  därför  uppdra  åt
regeringen att snarast återkomma med ett
förslag till ändring av reglerna som
tillgodoser detta önskemål. Det anförda
bör riksdagen med anledning av motion
Sk18  yrkande 4 som sin mening  ge
regeringen till känna.

dels vid moment 3 hemställt:
3.  beträffande  skatteregler  för
veteranfordon
att riksdagen med bifall till motion
2000/01:Sk18 yrkande 4 som sin mening
ger riksdagen till känna vad som ovan
anförts.
7. Bilskrotningslagen (mom. 4) - c

Rolf Kenneryd (c) har

dels anfört följande:

Vi anser att förändringar behöver göras
i fråga om möjligheterna till användning
av   de  medel  som  finns   i
bilskrotningsfonden och  som  löpande
betalas  in  via  skrotningsavgiften.
Förändringen är nödvändig mot bakgrund
av att Sverige har en av Europas äldsta
bilparker. De sämsta bilarna drar mycket
bensin eller diesel. En energisnålare
bil skulle betyda mycket för familje
ekonomin,  för  trafiksäkerheten  och
miljön. En tillfällig höjning av skrot
ningspremien till 8 000 kr under år 2001
kan enligt vår mening vara ett verk
ningsfullt  sätt att få bort  gamla
bensinslukande bilar som är dåliga både
för  miljön  och  trafiksäkerheten.
Riksdagen  bör  därför  uppdra  åt
regeringen att snarast återkomma med ett
förslag till ändring av reglerna som
tillgodoser detta önskemål. Det anförda
bör riksdagen med anledning av motion
Sk22  yrkande 4 som sin mening  ge
regeringen till känna.

dels vid moment 4 hemställt:
4. beträffande bilskrotningslagen
att riksdagen med bifall till motion
2000/01:Sk22 yrkande 4 som sin mening ge
riksdagen till känna vad  som  ovan
anförts.
8. Kostnader för vård och skötsel av
gravplats (mom. 5) - v, kd, fp

Per Rosengren (v), Helena Höij (kd),
Marie Engström (v) och Kenneth Lantz
(kd) har

dels anfört följande:

Vi anser att kostnader för vård och
skötsel  av  gravplats  bör  vara
avdragsgilla  vid  arvsbeskattningen.
Sambandet  mellan  kostnaden   och
dödsfallet är tydliga och avdragsrätten
för skötseln kan jämställas med  de
begravningskostnader som i dag får dras
av. Ett annat skäl till att kostnaderna
bör vara avdragsgilla är anhöriga som
bor långt ifrån den avlidnes gravplats.
För dessa anhöriga är det en trygghet
att veta att gravplatsen får en normal
skötsel  av  kyrkogårdsförvaltningen.
Genom att kostnaden blir avdragsgill
skapas möjlighet för fler människor att
försäkra sig om att gravplatsen hålls i
ordnat och värdigt skick. Då behöver de
inte  heller vara oroliga  för  att
gravrätten förklaras förverkad på grund
av  vanskötsel.  Avdragsrätten  bör
utformas så att dödsbo som ingått ett
avtal om gravskötsel medges avdrag med
ett belopp motsvarande verklig utgift i
enlighet med ingånget avtal, dock högst
7 500 kr. Vad som ovan anförts bör
regeringen snarast återkomma med förslag
till riksdagen om. Det anförda  bör
riksdagen med anledning av motionerna
Sk19 och Sk 21 yrkande 4 som sin mening
ge regeringen till känna.

dels vid moment 5 hemställt:
5. beträffande kostnader för vård och
skötsel av gravplats
att riksdagen med bifall till motionerna
2000/01:Sk19 och 2000/01:
Sk21 yrkande 4 som sin mening  ger
regeringen till känna vad som  ovan
anförts.
Särskilda yttranden

1. Förmögenhetsbeskattningen - m

Carl Fredrik Graf (m), Carl Erik Hedlund
(m), Marietta de Pourbaix-Lundin (m) och
Catharina Hagen (m) anför:

Den höjning av fribeloppet som föreslås
är så liten att förmögenhetsskatten i
många fall skärps om man samtidigt är
fastighetsägare.   Tillsammans   med
fastighetsskatten         kommer
förmögenhetsskatten att tvinga människor
från sina hem. I vår reservation ovan
under  moment 1 har vi anfört  att
förmögenhetsskatten bör avskaffas helt
från år 2002. I ett första steg borde
emellertid fribeloppet i enlighet med
vad   vi   föreslagit   i   vårt
budgetalternativ för år 2001 höjas till
1,5 miljoner kronor år 2001. Vi vill
också   fortsätta  frysningen   av
taxeringsvärdena. Skatterna bör beräknas
utifrån 1997 års taxeringsvärden. I de
områden där prisutvecklingen leder till
sänkta taxeringsvärden skall de lägre
värdena gälla. Emellertid har riksdagen
genom ett beslut den 22 november i år
fastställt de ekonomiska ramarna för
utgiftsområdena i statsbudgeten och en
beräkning av statens inkomster för 2001.
Denna beräkning lämnar inte utrymme för
sådana åtgärder. Med hänsyn härtill har
vi i detta ärende avstått från att
fullfölja yrkandena i denna del, men vi
återkommer till dessa frågor i annat
sammanhang.

2. Förmögenhetsbeskattningen - kd

Helena Höij (kd) och Kenneth Lantz (kd)
anför:

Genom  de  kraftiga  höjningarna  av
taxeringsvärdena på småhus kommer många
fler  än  hittills att  drabbas  av
förmögenhetsskatt. Många som  bor  i
attraktiva områden kommer att få stora
problem  eftersom den ökande  fastig
hetsskatten  baseras  på   fiktiva
inkomster. Ovanpå detta kommer förmögen
hetsskatten. I vårt budgetalternativ för
år 2001 har vi föreslagit att förmögen
hetsskatten skall fasas  ut.  Enligt
förslaget skall sambeskattningen som ett
första  steg  avskaffas  år  2001.
Kristdemokraterna har också lagt förslag
om att fastighetstaxeringsvärdena skall
frysas. Detta får också stor effekt på
underlaget för förmögenhetsskatten, som
därigenom sänks kraftigt jämfört med
regeringens  förslag. Emellertid  har
riksdagen  genom  ett  beslut  den
22  november  i  år  fastställt  de
ekonomiska ramarna för utgiftsområdena i
statsbudgeten  och en  beräkning  av
statens inkomster för 2001. Denna beräk
ning lämnar inte utrymme för de ovan
angivna åtgärderna. Med hänsyn härtill
har vi i detta ärende avstått från att
fullfölja yrkandena i denna del, men
kommer så snart som möjligt återkomma
till dessa frågor.

3. Förmögenhetsbeskattningen - c

Rolf Kenneryd (c) anför:

Vid  beräkning av den skattepliktiga
förmögenheten skall fastighet i Sverige
tas upp till taxeringsvärdet. Nära 40 %
av basen för förmögenhetsskatten består
i dag av värdet av människors egna hem.
Centerpartiet anser att redan  detta
förhållande är orimligt. Om frysningen
av  taxeringsvärdena  på  fastigheter
tillåts att upphöra kommer förhållandet
att bli än mer orimligt. Det årliga
omräkningsförfarandet kommer att medföra
höjda  taxeringsvärden för de flesta
fastigheter. Genom att höja fribeloppet
för förmögenhetsskatten för att motverka
effekterna  av  att  frysningen  av
fastighetstaxeringsvärdena    upphör
angriper regeringen symptomen snarare än
de   underliggande  problemen  med
trendmässigt  stigande taxeringsvärden
och en orimlig förmögenhetsbeskattning.
Centerpartiet anser att det enda rimliga
beslutet  är att förlänga  nuvarande
frysning av taxeringsvärdena till nästa
allmänna fastighetstaxering, som skall
ske 2003. Med ett sådant förfaringssätt
kan  de  dramatiska förändringar  av
fastighetsskatt  och förmögenhetsskatt
som  följer av höjda taxeringsvärden
undvikas. Vi anser att i stället för att
höja  fribeloppet  för  uttag  av
förmögenhetsskatt  borde   nuvarande
frysning  av  taxeringsvärdena  för
fastigheter förlängas. Vidare har vi i
vår reservation under moment 1 anfört
att förmögenhetsskatten successivt bör
avskaffas. Ett första steg borde vara
att   redan   nästa   år   slopa
sambeskattningen.   Emellertid   har
riksdagen genom ett beslut  den  22
november i år fastställt de ekonomiska
ramarna   för  utgiftsområdena   i
statsbudgeten  och en  beräkning  av
statens  inkomster för  2001.  Denna
beräkning lämnar inte utrymme för de
ovan angivna åtgärder som föreslagits i
motionen. Med hänsyn härtill har vi i
detta ärende avstått från att fullfölja
yrkandena i dessa delar, men återkommer
så snart som möjligt till dessa frågor.

4. Förmögenhetsbeskattningen - fp

Johan Pehrson (fp) anför:

I vår reservation ovan under moment 1
har vi anfört att förmögenhetsskatten
bör avskaffas successivt samt att ett
slopande av sambeskattningen bör vara
det första steg som tas i riktning mot
att på sikt avskaffa förmögenhetsskatten
helt. Detta första steg borde enligt vår
mening tas redan under år 2001. Vidare
anser vi att taxeringsvärdena bör frysas
i avvaktan på en omprövning av hela
fastighetsskattesystemet. Emellertid har
riksdagen genom ett beslut  den  22
november i år fastställt de ekonomiska
ramarna   för  utgiftsområdena   i
statsbudgeten  och en  beräkning  av
statens inkomster för 2001. Denna beräk
ning lämnar inte utrymme för de åtgärder
som föreslagits i motionen. Med hänsyn
härtill har vi i detta ärende avstått
från att fullfölja yrkandena i denna
del, men kommer så snart som möjligt
återkomma till dessa frågor.

5. Avfallsskatten - v, fp, mp

Per Rosengren (v), Marie Engström (v),
Birger Schlaug (mp) och Johan Pehrson
(fp) anför:

Genom en skatt på deponier skapas ett
mycket starkt incitament till att styra
om  brännbara  restprodukter  till
förbränning. Detta medför klara problem
ur  ett  både  brett  och  djupt
miljöperspektiv. Det skapar också nya
ekonomiska problem för dem som arbetar
med miljöbättre biobränslen, eftersom
förbränning av avfall ofta konkurrerar
med biobränslen. En ur miljöns synvinkel
negativ konkurrenssituation uppstår. När
förbudet mot att lägga organiskt avfall
på deponi börjar gälla år 2005 är det
ännu  viktigare  att  ha  skatt  på
avfallsförbränning. Mot denna bakgrund
anser vi i likhet med motionären bakom
Sk20 att skatt skall tas ut också på
restprodukter  till  energiutvinning.
Flera andra länder har infört skatt på
förbränning. Detta har lett till att
importen av avfall till Sverige har
ökat. Sverige har blivit en avstjälp
ningsplats. De ämnen som släpps ut från
en förbränningsanläggning kan vara både
hälso- och miljöfarliga. Det borde vara
självklart att inte uppmuntra denna typ
av verksamhet genom osund konkurrens på
grund av politiskt beslutade skatter. Vi
har inte möjlighet att nu lägga fram
förslag till skatt på förbränning av
avfall men återkommer så snart  som
möjligt i denna fråga.Utskottets lagförslag
Förslag  till lag om ändring  lagen
(2000:000)  om  ändring  i  lagen
(1994:1776) om skatt på energi
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 §
lagen (1994: 1776) om skatt på energi i
stället för dess lydelse enligt lagen
(2000:000) om ändring i nämnda lag skall
ha följande lydelse.
2 kap.
1 §
Energiskatt och koldioxidskatt skall,
om inte annat följer av andra stycket,
betalas  för  följande bränslen  med
angivna belopp:
KN-nr  Slag av  Skattebelopp
bränsle
Energi Koldio Summa
skatt  xid   skatt
skatt
1 2710 00 Bensin
. 26,   som
uppfylle
2710 00 r krav
27,   för
2710 00
29
eller
2710 00
32
a)    3 kr  1 kr  4 kr
miljökla 26 öre 24 öre 50 öre
ss 1   per   per   per
liter  liter  liter
b)    3 kr  1 kr  4 kr
miljökla 29 öre 24 öre 53 öre
ss 2   per   per   per
liter  liter  liter
2 2710 00 Annan   3 kr  1 kr  5 kr
. 26,   bensin  92 öre 24 öre 16 öre
per   per   per
2710 00 än som  liter  liter  liter
34    avses
eller  under 1
2710 00
36
3 2710 00 Eldnings
. 51,   olja,
dieselbr
2710 00 ännolja,
55,   fotogen,
m.m. som
2710 00
69
eller
2710 00
74 -
2710 00
78
a) har  688 kr 1 527  2 215
försetts per m3 kr per kr per
med        m3   m3
märkämne
n eller
ger
mindre
än 85
volym
procent
destilla
t vid
350oC,
b)  inte
har  för
setts
med märk
ämnen
och  ger
minst 85
volym
procent
destilla
t   vid
350o C,
tillhöri
g
miljökla 1 512  1 527  3 039
ss 1   kr per kr per kr per
m3   m3   m3
miljökla 1 739  1 527  3 266
ss 2   kr per kr per kr per
m3   m3   m3
miljökla 2 039  1 527  3 566
ss 3   kr per kr per kr per
eller   m3   m3   m3
inte
tillhör
någon
miljö
klass
4 ur    Gasol
. 2711 12 som
11-271 används
1 19 00 för
a) drift 0 kr  1 264  1 264
av    per   kr per kr per
motordri 1 000  1 000  1 000
vet    kg   kg   kg
fordon,
fartyg
eller
luftfart
yg
b) annat 134 kr 1 606  1 740
ändamål  per   kr per kr per
än  som 1 000  1 000  1 000
avses   kg   kg   kg
under a
5 ur    Metan
. 2711 29 som
00   används
för
a) drift 0 kr  1 039  1 039
av motor per   kr per kr per
drivet  1 000  1 000  1 000
fordon,  m3   m3   m3
fartyg
eller
luftfart
yg
b) annat 223 kr 1 144  1 367
ändamål  per   kr per kr per
än  som 1 000  1 000  1 000
avses   m3   m3   m3
under a
6 2711 11 Naturgas
. 00,   som
2711 21 används
00   för
a) drift 0 kr  1 039  1 039
av motor per   kr per kr per
drivet  1 000  1 000  1 000
fordon,  m3   m3   m3
fartyg
eller
luftfart
yg
b) annat 223 kr 1 144  1 367
ändamål  per   kr per kr per
än  som 1 000  1 000  1 000
avses   m3   m3   m3
under a
7 2701,  Kolbräns 293 kr 1 329  1 622
. 2702   len    per   kr per kr per
eller       1 000  1 000  1 000
2704        kg   kg   kg
8 2713 11 Petroleu 293 kr 1 329  1 622
. 00-271 mkoks   per   kr per kr per
3 12 00      1 000  1 000  1 000
kg   kg   kg
Nuvarande lydelse  Utskottets förslag
I fall som avses i  I fall som avses i
4 kap. 1 § första 4 kap. 1 § första
stycket 7 och andra stycket 6 och andra
stycket samt 12 § stycket samt 12 §
första stycket  4 första  stycket  4
och andra stycket och  andra stycket
tas skatt ut med tas  skatt ut med
ett  belopp  som ett  belopp  som
motsvarar      motsvarar
skillnaden  mellan skillnaden  mellan
de skattebelopp som de skattebelopp som
gäller     för gäller      för
bränslets   olika bränslets   olika
användningssätt.   användningssätt.
För kalenderåret 2002 och efterföljande
kalenderår skall de i första stycket
angivna skattebeloppen räknas om enligt
10 §.