Socialförsäkringsutskottets betänkande
2000/01:SFU08

Lag om svenskt medborgarskap


Innehåll

2000/01
SfU8


Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning

I  proposition  1999/2000:147  Lag  om  svenskt
medborgarskap      föreslår     regeringen
(Kulturdepartementet) att riksdagen antar förslaget
till lag om svenskt medborgarskap samt förslaget
till lag om  ändring  i  lagen  (1987:813) om
homosexuella sambor. Vidare föreslås att riksdagen
dels godkänner att Sverige säger upp 1963 års
konvention om begränsning av fall av flerfaldigt
medborgarskap och om militära förpliktelser i fall
av flerfaldigt medborgarskap, dels godkänner 1997
års  europeiska  konvention  om  medborgarskap.
Regeringens  förslag  återges  i  bilaga 1 och
lagförslagen i bilaga 2.
Med anledning av propositionen har fyra motioner
väckts. I detta sammanhang behandlar utskottet även
sju motionsyrkanden från den allmänna motionstiden
1999 och tre motionsyrkanden från den allmänna
motionstiden 2000. Förslagen i motionerna återges i
bilaga 1.
Konstitutionsutskottet har yttrat sig över de
delar av propositionen som rör regeringsformen samt
över motion  2000/01:Sf3  yrkandena  3  och 9.
Försvarsutskottet har yttrat sig över propositionen
och motionerna 2000/01:Sf3  yrkandena 2 och 5.
Yttrandena återges i bilagorna 3 och 4.
Under behandlingen har utskottet  mottagit en
skrivelse från föreningen Svenskar i världen.

Sammanfattning

Utskottet  behandlar  i  betänkandet regeringens
proposition  1999/2000:147  Lag  om  svenskt
medborgarskap och motioner som väckts med anledning
av propositionen. I betänkandet behandlas  även
motioner från de allmänna motionstiderna 1999 och
2000 som rör frågor om svenskt medborgarskap.
I propositionen föreslås en ny lag om svenskt
medborgarskap.  Vidare  föreslås  att  riksdagen
godkänner att Sverige säger upp 1963 års europeiska
konvention om begränsning av fall av flerfaldigt
medborgarskap och om militära förpliktelser i fall
av flerfaldigt medborgarskap samt godkänner 1997 års
europeiska konvention om medborgarskap.
De huvudsakliga förändringarna i den nya lagen är
att det enligt svenska bestämmelser skall bli fullt
ut möjligt att ha dubbelt medborgarskap. Vidare
föreslås att ett barn med en svensk far alltid skall
förvärva  svenskt medborgarskap vid födelsen om
barnet föds i Sverige. Om barnet föds i utlandet
skall det kunna få svenskt medborgarskap genom
anmälan. När det gäller barn under tolv år som
adopterats av en svensk medborgare föreslås att
utländska adoptionsbeslut  som gäller i Sverige
direkt på grund av lag skall medföra automatiskt
förvärv av svenskt medborgarskap för barnet.
Vidare föreslås att ett statslöst barn som fötts i
Sverige skall kunna få svenskt medborgarskap genom
anmälan om barnet har permanent uppehållstillstånd i
Sverige och hemvist här. Ett statslöst barn som
kommer till Sverige under sin uppväxt skall kunna få
svenskt medborgarskap genom anmälan om barnet har
permanent uppehållstillstånd i Sverige och hemvist
här sedan minst  tre  år.  Barn med utländskt
medborgarskap skall kunna få svenskt medborgarskap
om barnet har permanent uppehållstillstånd i landet
och hemvist här sedan minst fem år.
I  propositionen  föreslås  också  att  s.k.
säkerhetsärenden skall avgöras av Migrationsverket
som första instans och att verkets beslut skall
kunna överklagas till regeringen.
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli
2001. Till den 1 juli 2002 föreslås att reglerna om
automatisk förlust av svenskt medborgarskap skall
tillämpas gentemot de länder som är bundna av
bestämmelserna om begränsning av fall av flerfaldigt
medborgarskap i 1963 års europeiska konvention. Den
som blivit av med sitt svenska medborgarskap till
följd  av  principen  om  undvikande av dubbla
medborgarskap  skall kunna återfå  det  svenska
medborgarskapet om han eller hon före den 1 juli
2003 anmäler önskemål om detta.
Utskottet  tillstyrker propositionen  med  ett
förtydligande  i  övergångsbestämmelserna  och
avstyrker samtliga motioner.
Till betänkandet har fogats åtta reservationer och
tre särskilda yttranden.

Motioner

I motion 2000/01:Sf3 av Margit Gennser m.fl. (m)
anförs att det inte föreligger något bärande motiv
för att överge  den  i  svensk offentlig rätt
grundläggande principen om undvikande av dubbla
medborgarskap. Det finns snarare goda skäl att
stärka medborgarskapets status  och  innehåll i
stället för att urholka det. Medborgarskapets stora
betydelse minskas inte på något sätt av den allmänna
globaliseringen  eller  medlemskapet  i EU. Att
tillmäta medborgarskapet stor betydelse står inte i
motsättning till rörlighet över gränserna och ett
öppet klimat för människor att bosätta sig i andra
länder kortare eller längre tider. Medborgarskapet
ger enligt motionärerna  den  enskilde  tydliga
skyldigheter  och  rättigheter  gentemot staten.
Motionärerna anser vidare att det är principiellt
viktigt att slå fast att en medborgare inte bör ha
möjlighet att aktivt genom valhandlingar eller genom
valbarhet vara med och påverka  den  politiska
utvecklingen i flera länder och att ett av de
viktigaste åtaganden en stat har gentemot sina
medborgare är att ge konsulärt bistånd. Motionärerna
anser inte att möjligheten att ha kvar ett eller
flera medborgarskap, när man erhåller ett svenskt, i
sig generellt bidrar till en bättre integration.
I motionen yrkas att riksdagen  dels  avslår
regeringens  förslag  att  överge  principen om
undvikande av dubbelt medborgarskap, dels avslår
förslaget  att  säga upp 1963  års  konvention
(yrkandena 1 och 2) och dels ger regeringen till
känna vad som i fråga om dubbelt medborgarskap
anförts om rösträtt, konsulärt bistånd, värnplikt
och säkerhetsaspekter samt integration (yrkandena
3-6).
I två motioner från den allmänna motionstiden 1999
begärs tillkännagivanden om att dubbla medborgarskap
bör tillåtas.
I motion 1999/2000:Sf637 av Lennart Daléus m.fl.
(c) yrkande 11 anförs att dubbelt medborgarskap kan
underlätta integrationsprocessen.
Också i motion 1999/2000:Sf640 av Yvonne Ruwaida
(mp) yrkande 12 anförs att integrationen hindras av
principen om att undvika dubbla medborgarskap.
Utskottets ställningstagande

De nuvarande reglerna om förvärv och förlust av
svenskt medborgarskap har sedan de trädde i kraft
genomgått mindre förändringar men inte varit föremål
för någon mer genomgripande översyn. Reglerna bygger
på tre grundprinciper: härstamningsprincipen, som
innebär att föräldrarnas medborgarskap är avgörande
för vilket medborgarskap ett barn skall få vid
födelsen, samt principerna om att undvika dubbelt
medborgarskap och statslöshet.
Principen om undvikande av dubbelt medborgarskap
har i många delar varit avgörande för utformningen
av MedbL, och flera av bestämmelserna i lagen har
som  tidigare  nämnts  till syfte att begränsa
uppkomsten av dubbla medborgarskap, exempelvis 4 §
om återvinning, 6 § om villkor för naturalisation
och 7 § om förlust av svenskt medborgarskap.
Utskottet kan konstatera att stora förändringar
har  skett  i  samhället  under de 50 år som
lagstiftningen varit gällande. Personers rörlighet
över nationsgränserna har ökat och många bosätter
sig, frivilligt eller ofrivilligt, i ett annat land
än det där de föddes. Det har även skett en allmänt
ökad internationalisering, och svensk internationell
privat-  och  processrättslig  lagstiftning  har
utvecklats i riktning mot att en persons hemvist
tillmäts större vikt än medborgarskapet när val
mellan olika rättssystem uppstår. Mot denna bakgrund
är den nuvarande lagen enligt utskottets mening i
behov av modernisering och anpassning till nya
förhållanden.  Utskottet  anser  i  likhet  med
regeringen  att  utgångspunkten  för  den  nya
lagstiftningen bör vara härstamningsprincipen och
principen om undvikande av statslöshet. Fråga är om
principen om undvikande av dubbelt medborgarskap bör
överges. För att tillåta dubbelt medborgarskap talar
en rad fördelar för enskilda personer. Bland annat
kan den enskilde utan särskilt tillstånd bosätta sig
och arbeta i vart och ett av medborgarskapsländerna
och han eller hon kan besöka ursprungslandet utan
hänsyn till eventuella visumregler. När det gäller
medborgarskapets betydelse för integrationen kan det
med tanke på identitet, traditioner och kulturarv
för många vara svårt att avsäga sig sitt tidigare
medborgarskap. Den trygghet det innebär att ha det
gamla  medborgarskapet  kvar kan bidra till en
snabbare integrering i det nya samhället. Att få
svenskt medborgarskap är också enligt utskottets
uppfattning  i  sig  ett  viktigt  led  i
integrationsprocessen, inte minst för att det ger en
full politisk delaktighet i Sverige.
När det gäller dubbel rösträtt delar utskottet
regeringens inställning att det  ur principiell
synpunkt är viktigt att en enskild kan påverka
försvars-, utrikes- och säkerhetspolitiken endast i
ett land. Det finns i dag inte någon bra lösning på
problemet med att dubbla medborgarskap också i många
fall ger rätt att rösta i fler än ett lands
parlamentsval,  men  det  är  enligt utskottets
uppfattning sannolikt förhållandevis få människor
som kommer att  utnyttja  sin dubbla rösträtt.
Utskottet  anser  i likhet med regeringen  och
konstitutionsutskottet  att  dubbel rösträtt och
valbarhet inte utgör tillräckliga skäl mot att
tillåta dubbelt medborgarskap fullt ut.
I fråga om möjligheterna att ge konsulärt bistånd
kan utskottet konstatera att den som har dubbelt
medborgarskap befinner sig i en mer utsatt position
än personer med enbart ett medborgarskap. Det är
dock den enskilde som själv måste ställa detta i
relation till sitt intresse  av att ha dubbla
medborgarskap. Den som har dubbelt medborgarskap kan
också välja att i en enskild situation minska risken
genom att t.ex. avstå från att besöka det andra
landet. Utskottet vill poängtera vikten av att den
som beviljas svenskt medborgarskap och som behåller
sitt andra medborgarskap får tydlig information om
de problem som kan uppstå.
Vad gäller frågor som hänger samman med dubbelt
medborgarskap och fullgörande av värnplikt samt
säkerhetsaspekter har  försvarsutskottet  i sitt
yttrande  bedömt  att  det  ur försvarspolitisk
synvinkel inte finns några avgörande nackdelar med
att införa flerfaldigt medborgarskap. Beträffande en
del internationella uppdrag, t.ex. fredsbevarande
operationer, har anförts att en persons dubbla
medborgarskap kan vara direkt olämpligt. Enligt
försvarsutskottets  mening bör emellertid  denna
aspekt kunna vägas in som en av flera omständigheter
vid den lämplighets- och säkerhetsbedömning som
alltid föregår en anställning  inom  försvaret.
Socialförsäkringsutskottet   har  ingen  annan
uppfattning i dessa avseenden.
Utskottet anser att vid en samlad bedömning av
för- respektive nackdelar med att tillåta dubbelt
medborgarskap  talar  övervägande skäl för  att
principen om undvikande av dubbelt medborgarskap bör
överges. Det bör således inte enligt svensk lag
krävas att den som söker svenskt medborgarskap
avsäger sig sitt tidigare medborgarskap. Inte heller
skall en svensk medborgare som förvärvar annat
medborgarskap förlora det svenska medborgarskapet.
Utskottet vill emellertid peka på att förslagen
avser förändringar av svenska regler och att ett
annat lands medborgarskapslagstiftning således kan
hindra en person från att ha dubbla medborgarskap.
Utskottet  tillstyrker regeringens förslag att
riksdagen godkänner att Sverige säger upp 1963 års
konvention om begränsning av fall av flerfaldigt
medborgarskap och om militära förpliktelser i fall
av flerfaldigt medborgarskap samt godkänner 1997 års
europeiska konvention om medborgarskap.
Med  det anförda avstyrker  utskottet  motion
2000/01:Sf3 yrkandena 1-6.
Motionerna  1999/2000:Sf637  yrkande  11  och
1999/2000:Sf640 yrkande 12 får med det anförda anses
tillgodosedda och avstyrks.

Svenskt medborgarskap genom adoption

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag om att
även utomnordiska adoptionsbeslut som gäller
i Sverige på grund av lag skall medföra
automatiskt förvärv av svenskt medborgarskap
för adoptivbarn om någon av personerna som
adopterar är svensk medborgare och barnet
inte har fyllt 12 år.
Riksdagen avslår ett motionsyrkande om att
adoptivbarn, som fyllt 12 år men inte 18 år,
genom anmälan och utan krav på hemvist skall
få förvärva svenskt medborgarskap om en av
adoptivföräldrarna  är  svensk medborgare.
Jämför reservation 2 (kd).
Gällande ordning

I enlighet med 1 a § MedbL förvärvar barn under 12
år som adopteras av svenska medborgare svenskt
medborgarskap automatiskt. Detta gäller dock inte om
adoptionen grundas på ett utländskt adoptionsbeslut
som gäller automatiskt i Sverige till följd av
bestämmelserna i lagen (1971:796) om internationella
rättsförhållanden rörande adoption. I dessa fall är
barnet hänvisat till att ansöka om naturalisation.
För självständig naturalisation av barn under 15
år ställs enligt nu gällande praxis vanligtvis inget
krav på att barnet skall ha hemvist i Sverige,
förutsatt att någon av föräldrarna  är  svensk
medborgare. I regel krävs dock att barnet är bosatt
utanför sitt hemland. För barn mellan 15 och 18 år
ställs i regel krav på hemvist sedan tre år.
Samma dispensregler gäller för adoptivbarn som för
andra barn som söker svenskt medborgarskap.
Propositionen

Grundregeln i föräldrabalken är att adoptivbarn i
rättsligt hänseende likställs med biologiska barn.
Rättsliga skillnader mellan biologiska barn och
adoptivbarn bör därför enligt propositionen finnas
endast när det finns starka skäl härför.
Regeringen,  som  gör  den  bedömningen  att
övervägande skäl talar för att  behandla  alla
adoptionsbeslut som gäller i Sverige på samma sätt,
föreslår att även utomnordiska adoptionsbeslut som
gäller i Sverige på grund av lag skall medföra
automatiskt förvärv av svenskt medborgarskap för
adoptivbarnet om någon av personerna som adopterar
är svensk medborgare och barnet inte har fyllt 12
år.
I propositionen  anförs  att  när det gäller
möjligheten för adoptivbarn som fyllt 12 år att få
svenskt   medborgarskap   genom   självständig
naturalisation gäller samma dispensregler som för
andra barn. För ett barn mellan 15 och 18 år krävs
enligt praxis tre års hemvisttid, oavsett om barnet
är adopterat eller har kommit till Sverige på annat
sätt, förutsatt att någon av föräldrarna är svensk
medborgare. Regeringen anser att en förändring av
hemvistkravet för adoptivbarnen skulle få till följd
att adoptivbarn i naturalisationsärenden fick en mer
gynnsam ställning än biologiska barn. Mot bakgrund
av vad som ovan anförts om att adoptivbarn och
biologiska barn skall vara likställda i rättsligt
hänseende är en sådan skillnad enligt regeringens
uppfattning inte lämplig.
Motion

I motion 2000/01:Sf4 av Magda Ayoub m.fl. (kd)
begärs i yrkande 1 förslag om att adoptivbarn, som
fyllt 12 år men inte 18 år, genom anmälan och utan
krav  på  hemvist  skall  få  förvärva svenskt
medborgarskap om en av adoptivföräldrarna är svensk
medborgare. Motionärerna anser att en annan ordning
än vad som gäller för biologiska barn som ansöker om
självständig  naturalisation  kan  gälla  för
adoptivbarn eftersom adoptivbarn inte har samma
medborgarskap som adoptivföräldrarna när de kommer
till Sverige.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ser positivt på förslaget att även de barn
under 12 år som adopterats av svensk medborgare
enligt ett utländskt adoptionsbeslut som gäller i
Sverige  skall  förvärva  svenskt  medborgarskap
automatiskt. Härigenom kommer alla adoptionsbeslut
som gäller i Sverige enligt lag att behandlas på
samma sätt.
När det gäller självständig naturalisation av barn
över 12 år råder enligt nuvarande praxis samma krav
för adoptivbarn  som  för  biologiska barn. En
förändring av hemvistkravet för adoptivbarnen leder
enligt utskottets mening till att adoptivbarn i
naturalisationsärenden får en mer gynnsam ställning
än biologiska barn. Utskottet kan inte förorda en
sådan ordning.
Med  det  anförda  avstyrker utskottet motion
2000/01:Sf4 yrkande 1.

Svenskt medborgarskap för statslösa
barn och ungdomar

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag om att
ett statslöst barn som fötts i Sverige skall
kunna förvärva svenskt medborgarskap genom
anmälan  om  barnet   har   permanent
uppehållstillstånd och hemvist i Sverige. En
sådan anmälan skall göras innan barnet fyllt
fem år.
Ett statslöst barn som kommer till Sverige
skall kunna förvärva svenskt medborgarskap
genom anmälan om  barnet  har  permanent
uppehållstillstånd i Sverige samt dessutom
hemvist här sedan tre år. En sådan anmälan
skall göras innan barnet fyllt 18 år.
En statslös person skall efter det att han
eller hon fyllt 18 år men före 20 års ålder
kunna förvärva svenskt medborgarskap genom
ett anmälningsförfarande. Personen skall ha
permanent uppehållstillstånd och hemvist i
Sverige sedan han eller hon fyllde 15 år.
Riksdagen avslår motionsyrkanden om att en
god man skall kunna göra en anmälan om
förälder eller annan vårdnadshavare saknas
och att det för svenskt medborgarskap för
statslösa barn som är födda utomlands inte
skall  ställas  krav på hemvist.  Jämför
reservation 3 (kd) och särskilt yttrande 1
(mp).
Propositionen

I propositionen anges att undvikande av statslöshet
är en viktig utgångspunkt för svensk lagstiftning
och praxis på medborgarskapsområdet. Det är också
utgångspunkten i flera internationella konventioner
som Sverige åtagit sig att följa. Regeringen anser
att det är angeläget att bestämmelser införs som
underlättar förvärv av svenskt medborgarskap för
barn som fötts här såsom statslösa. Regeringen
föreslår därför att ett statslöst barn som fötts i
Sverige skall kunna förvärva svenskt medborgarskap
genom  anmälan  om  barnet  har  permanent
uppehållstillstånd och hemvist i Sverige. En sådan
anmälan skall göras innan barnet fyllt fem år. I
propositionen anges att det är lämpligare med en
reglering om anmälan framför automatiskt förvärv av
den anledningen att ett automatiskt förvärv av
svenskt  medborgarskap vid födelsen inte alltid
stämmer överens med föräldrarnas önskemål.
När det gäller statslösa barn som kommer till
Sverige föreslår regeringen att dessa barn skall
kunna förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan
om barnet har permanent uppehållstillstånd i Sverige
samt dessutom hemvist här sedan tre år. En sådan
anmälan skall göras innan barnet fyllt 18 år.
I propositionen anges att kraven på permanent
uppehållstillstånd och hemvist i Sverige sedan tre
år ger en verklig koppling mellan dessa barn och det
svenska samhället.
Av allmänna rättsgrundsatser på familjerättens
område  följer  att även en särskilt förordnad
vårdnadshavare är behörig att göra anmälan i fall
där föräldrarna inte har vårdnaden om ett barn.
Regeringen gör den bedömningen att detta även bör
framgå av lagen. Den eller de som har vårdnaden om
ett barn skall således kunna göra en anmälan.
Har vårdnadshavaren avstått från att medverka till
att barnet får svenskt medborgarskap bör det enligt
propositionen öppnas en möjlighet även för statslösa
personer att under viss tid efter det att de fyllt
18 år förvärva svenskt medborgarskap genom ett
anmälningsförfarande.  Anmälan skall kunna göras
efter det att en statslös person fyllt 18 år men
innan denna fyllt 20 år. Vidare skall krävas att
denne har permanent uppehållstillstånd och hemvist i
Sverige sedan han eller hon fyllde 15 år.
Motioner

I motion 2000/01:Sf4 av Magda Ayoub m.fl. (kd) anges
att en anmälan om svenskt medborgarskap för ett
statslöst barn bör kunna göras av en god man om
förälder  eller annan vårdnadshavare saknas.  I
yrkande 2 begärs ett tillkännagivande härom.

Matz Hammarström (mp) anser i motion 2000/01:Sf274
yrkande 10 att statslösa barn skall ha rätt att
ansöka om medborgarskap i och med att de får
permanent uppehållstillstånd. Något krav på viss
hemvisttid skall inte finnas.

I motion 1999/2000:Sf637 av Lennart Daléus m.fl. (c)
yrkande 10 begärs ett tillkännagivande om att man
bör underlätta  för statslösa barn att erhålla
svenskt medborgarskap.

Utskottets ställningstagande

Undvikande av statslöshet är en viktig utgångspunkt
för svensk lagstiftning. En av grundprinciperna i
1997  års  konvention  om medborgarskap är att
statslöshet så långt möjligt skall undvikas.
Utskottet  delar  regeringens  bedömning  att
statslösa barn som fötts i Sverige bör erbjudas
svenskt medborgarskap genom ett anmälningsförfarande
i nära anslutning till födelsen. Utöver att ha fötts
i Sverige bör barnet ha permanent uppehållstillstånd
och hemvist här. Anmälan skall göras innan barnet
fyllt fem år.
Av lagförslaget framgår att det i dessa fall är
den eller de som har vårdnaden om ett barn som har
rätt att göra en anmälan. Det kan således vara
föräldrarna  eller  en  särskilt   förordnad
vårdnadshavare. Utskottet kan inte ställa sig bakom
yrkandet i motion 2000/01:Sf4 om att även en god man
skall kunna göra en anmälan om svenskt medborgarskap
för ett statslöst barn.
Beträffande statslösa barn som kommer till Sverige
föreslås att också de bör kunna förvärva svenskt
medborgarskap genom ett anmälningsförfarande på i
princip samma sätt som för de statslösa barn som
fötts i Sverige. I likhet med regeringen anser
utskottet att det för dessa barn bör krävas en
hemvisttid här på tre år. Om anmälan görs efter det
barnet fyllt 18 år men före 20 års ålder krävs att
personen har haft hemvist i Sverige sedan han eller
hon  fyllde 15 år. Utskottet delar regeringens
bedömning att det genom ett krav på viss hemvisttid
i dessa fall erhålls en verklig koppling mellan
barnet och det svenska samhället.
Med det anförda avstyrker utskottet motionerna
2000/01:Sf4 yrkande 2 och 2000/01:Sf274 yrkande 10.
Motion  1999/2000:Sf637  yrkande  10  får anses
tillgodosedd och avstyrks.

Återkallelse av beslut om
naturalisation

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen avslår ett motionsyrkande om att
ett beslut om naturalisation  bör  kunna
återkallas. Jämför reservation 4 (m).
Gällande ordning

I 2 kap. 7 § regeringsformen (RF) anges huvudregeln
att ingen medborgare som är eller har varit bosatt i
riket får berövas sitt medborgarskap. Undantag från
förbudet att beröva en medborgare medborgarskapet
gäller om medborgaren samtidigt, efter uttryckligt
samtycke eller genom att inträda i allmän tjänst,
blir medborgare i  en  annan stat. Vidare får
föreskrivas att barn under arton år skall följa sina
föräldrar eller en av dem i  fråga  om  sitt
medborgarskap samt - i enlighet med överenskommelse
med en annan stat - att den som sedan födelsen är
medborgare även i den andra staten och är varaktigt
bosatt där förlorar sitt svenska medborgarskap vid
arton års ålder eller senare.
Det finns i dag ingen möjlighet att återkalla ett
beslut om  naturalisation som har meddelats på
grundval av felaktiga uppgifter.
Propositionen

Regeringen anser att en möjlighet att återkalla ett
beslut om svenskt medborgarskap som beviljats på
felaktiga eller falska grunder inte bör införas. I
propositionen anges att en sådan möjlighet har
diskuterats i tidigare lagstiftningsärenden, men att
något förslag härom  inte  har  lagts fram. I
propositionen berörs även frågan om ett beslut att
bevilja svenskt medborgarskap på grund av felaktiga
eller falska uppgifter skulle kunna anses som en
nullitet (dvs. att det betraktas som obefintligt).
Härvid anges i propositionen att hänsynen till den
enskildes trygghet allmänt leder till att det finns
mindre anledning att anta att ett beslut är en
nullitet om beslutet är gynnande än om beslutet är
betungande. Likaså bör restriktivitet iakttas när
det  gäller  ett  beslut  med  långtgående
rättsverkningar, t.ex. ett naturalisationsbeslut.
Hur  situationen  skall  hanteras  bör  enligt
regeringens mening avgöras i rättstillämpningen, mot
bakgrund av förvaltningsrättsliga principer och med
beaktande av bestämmelsen i 2 kap. 7 § RF.

Motion

I motion 2000/01:Sf3 av Margit Gennser m.fl. (m)
yrkande 9 anförs att det är stötande för den
allmänna rättskänslan att en person som har ett
grovt brottsregister och  som har ljugit eller
bluffat sig till ett svenskt medborgarskap inte kan
fråntas detta. Motionärerna anser att detta borde i
än större utsträckning vara möjligt om regeringens
förslag om dubbelt medborgarskap antas av riksdagen
eftersom personen då i de flesta fall har ett annat
medborgarskap.   I   motionen   begärs   ett
tillkännagivande härom.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har vid flera tillfällen och senast i det
av  riksdagen  godkända betänkandet 1998/99:SfU3
avstyrkt motionsyrkanden om att införa en möjlighet
att  återkalla  ett  beslut om  naturalisation.
Utskottet ansåg att det inte borde införas en sådan
möjlighet,  eftersom  det  skulle  medföra  att
medborgarskapet får olika rättsskydd beroende på om
det  förvärvats  genom  födsel  eller  genom
naturalisation. Även familjerättsliga komplikationer
anfördes mot att införa en möjlighet att återkalla
ett svenskt medborgarskap.
Konstitutionsutskottet har i sitt yttrande anfört
bl.a. att en möjlighet att återkalla ett beslut om
naturalisation skulle kräva en grundlagsändring. För
en    grundlagsändring    krävs    enligt
konstitutionsutskottet mycket starka skäl och en
sådan bör inte beslutas utan stor politisk enighet.
Konstitutionsutskottet anser inte att en ändring i
regeringsformen på denna punkt är motiverad.
Med  hänvisning  till  det anförda  avstyrker
socialförsäkringsutskottet  motion   2000/01:Sf3
yrkande 9.

Språkkunskaper m.m.

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen avslår motionsyrkanden om krav på
språkkunskaper m.m. för att erhålla svenskt
medborgarskap och om konkurrensutsättning av
sfi. Jämför reservationerna 5 (m) och 6 (m).

Gällande ordning

Det ställs i dag inte några krav på språkkunskaper
eller kunskaper om det svenska samhället som villkor
för att få svenskt medborgarskap.
Svenskundervisning för invandrare (sfi) syftar
till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper
i det svenska språket och det svenska samhället.
Kommunerna är skyldiga att  erbjuda kostnadsfri
utbildning till dem som har otillräckliga kunskaper.
Kommunerna skall också aktivt söka upp och motivera
till utbildning.
Propositionen

I propositionen anförs att för de allra flesta som
bor i Sverige är det svenska språket nyckeln till
samhället och en nödvändig länk för att skapa
förståelse och ömsesidig respekt människor emellan.
Förutsättningarna varierar mellan olika människor,
och det är ytterst de enskilda individerna som måste
ta ansvar för sin språkinlärning. Det allmännas
uppgift är enligt propositionen att se till att
professionell undervisning erbjuds och att den är av
god kvalitet  samt att undervisningen så långt
möjligt anpassas till individuella förutsättningar
och behov. Samhället kan stimulera men inte tvinga
fram motivation och kunskaper.
Regeringen anser att krav på språkkunskaper eller
kunskaper  om det svenska samhället inte skall
införas  som  villkor  för  att  få  svenskt
medborgarskap. Regeringen gör den bedömningen att
det skulle vara förenat med betydande svårigheter
att skapa en rättvis och praktiskt genomförbar
ordning för det fall språkkrav skulle införas.
Kontrollen av att kunskapskravet uppnåtts skulle
också enligt regeringen innebära en administrativ
belastning svår att försvara.
Motioner

I tre motioner framförs krav på att dokumenterade
språkkunskaper och kunskaper i samhällskunskap bör
krävas för erhållande av svenskt medborgarskap.
I motion 2000/01:Sf2 av Inger René m.fl. (m)
yrkandena 1 och 2 begärs att regeringen lägger fram
förslag  härom  samt  om  hur  språk-  och
samhällskunskapsprov för erkännande  av  svenskt
medborgarskap  kan utformas. Att flyktingar och
invandrare inte lär sig svenska tillräckligt bra är
enligt motionärerna ett allvarligt samhällsproblem
och inte endast en skol- eller utbildningsfråga. Det
handlar om delaktighet i samhället, hur man kan
påverka sina egna livsförhållanden. Att inte förstå
språket utgör ett hinder mot medverkan i ett lands
demokratiska utveckling.
I motion 2000/01:Sf1 av Jeppe Johnsson (m) anförs
att fler invandrare skulle känna sig motiverade att
delta  i  svenskundervisningen om ett språkkrav
införs. Bättre svenskkunskaper skapar också större
delaktighet i samhället. Motionären anser dock att
dispens skall kunna ges.
Marietta de Pourbaix-Lundin (m) begär i motion
1999/2000:Sf601 förslag om att det skall införas
krav  på dokumenterade kunskaper  i  vardagligt
användande av det svenska språket. Motionären anser
att kunskaperna bör motsvara grundskolenivå och att
undantag skall kunna medges på grund av ålder eller
andra särskilda skäl.
I motion 2000/01:Sf3 av Margit Gennser m.fl. (m)
yrkande 7 begärs förslag på lämpliga former för att
bibringa blivande  medborgare  kunskaper om den
gemensamma värdegrund som Sverige under århundraden
byggt upp.

Inger René m.fl. (m) begär i motion 2000/01:Sf2
yrkande   3   ett   tillkännagivande   om
konkurrensutsättning av sfi. Motionärerna anser att
eleverna härigenom får frihet att välja den skola
som bäst för varje individs behov fullföljer sin
uppgift - att förmedla kunskap.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att det är utomordentligt viktigt
för den enskilde invandraren att ha kunskaper i
svenska språket och att man på alla sätt bör
underlätta för invandrarna att få sådana kunskaper.
Enligt utskottets mening ökar goda kunskaper i
svenska språket och om svenska samhällsförhållanden
förutsättningarna  för  arbete och deltagande i
samhällslivet. Utskottet delar regeringens bedömning
att det allmännas uppgift bör vara att se till att
professionell undervisning erbjuds och att den är av
god kvalitet samt att undervisningen så  långt
möjligt anpassas till individuella förutsättningar
och behov. Utskottet anser också att det ytterst är
de enskilda individerna som måste ta ansvar för sin
språkinlärning.   Samhället   kan   stimulera
språkinlärningen, men motivationen och kunskaperna
kan inte tvingas fram. Enligt utskottets uppfattning
skulle ett språkkrav för erhållande av svenskt
medborgarskap  medföra  svårigheter. Bland annat
uppkommer frågan om vilken kunskapsnivå som skall
uppnås och hur denna skall dokumenteras. Vidare
skulle kontrollen av att kunskapskravet uppnåtts
innebära en ökad administration. Utskottet delar
regeringens bedömning att det skulle vara förenat
med betydande svårigheter att få till stånd ett
rättvist och praktiskt system.
Med hänsyn till det anförda avstyrker utskottet
motionerna  2000/01:Sf2  yrkandena  1  och  2,
2000/01:Sf1 och 1999/2000:Sf601.
Utskottet vill peka på att sfi är en sammanhållen
utbildning under kommunalt huvudmannaskap men att
det står kommunerna fritt att uppdra åt andra att
anordna undervisningen. Sfi ges på flera olika
nivåer och kursplanen skall ta hänsyn till olika
gruppers behov. Efter sfi-studierna är det möjligt
att fortsätta att studera på t.ex. folkhögskola
eller komvux. Utskottet noterar att läroplanen för
bl.a. sfi även omfattar skolans roll när det gäller
samhällets gemensamma värderingar.
Utskottet noterar också att Riksdagens revisorer
har   granskat   svenskundervisningen   och
arbetsmarknadssituationen  för  invandrare.  I
rapporten 2000/01:3 Språk och arbete konstaterar
revisorerna att svenskundervisningen för invandrare
inte är anpassad till de elevgrupper som har svårast
att lära sig svenska - framför allt äldre invandrare
och invandrare med kort skolutbildning. Revisorerna
menar att utbildningen måste förändras för att dessa
elever  skall  få  en  möjlighet att lära sig
tillräckligt bra svenska. Utskottet kan konstatera
att revisorernas invändningar främst rör problem för
de elevgrupper som har svårast att lära sig svenska.
Frågor  om  sfi  kommer  att behandlas i en
proposition om vuxenutbildningen  som regeringen
avser att lämna till riksdagen under våren.
Utskottet   anser   att  propositionen  om
vuxenutbildningen bör avvaktas och avstyrker motion
2000/01:Sf2 yrkande 3. Även motion  2000/01:Sf3
yrkande 7 avstyrks.

Information och handläggning av
medborgarskapsärenden m.m.

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen avslår motionsyrkanden om vilken
myndighet   som  skall  informera  om
medborgarskapets   innebörd   respektive
handlägga  medborgarskapsärenden  och  om
utformning av ceremonier vid erhållande av
svenskt medborgarskap. Jämför reservationerna
7 (kd) och 8 (m).
Propositionen

Migrationsverket är central utlänningsmyndighet och
beslutar i ärenden som rör svenskt medborgarskap. I
propositionen anges att Migrationsverket fortsatt
skall  ha  till  uppgift  att  informera  om
förutsättningarna  för  att  erhålla  svenskt
medborgarskap.
Integrationsverket har ett övergripande ansvar för
alla åtgärder som utgör ett led i integrationen.
Regeringen anser därför att det bör vara en uppgift
för Integrationsverket att svara för att information
om medborgarskapets innebörd utarbetas och att den
sprids på lämpligt sätt såväl bland svenska som
utländska medborgare och bland statslösa.
När det gäller frågan om särskilda ceremonier bör
hållas  för  personer  som  förvärvar  svenskt
medborgarskap  anförs  i  propositionen  att en
utlänning som blir svensk medborgare måste kunna
känna att han eller hon därmed betraktas som svensk
och accepteras fullt ut av det svenska samhället.
Regeringen anser att  det  är viktigt att nya
medborgare välkomnas till det svenska samhället
under värdiga former. Detta bör emellertid som
hittills  vara  ett  frivilligt  åtagande  för
kommunerna.   I   propositionen   anges  att
Integrationsverket    bör   kunna   utforma
informationsmaterial som ger exempel på lämpliga
sätt att genomföra arrangemangen som kommunerna står
för, i vissa fall i samverkan med länsstyrelsen.
Motioner

I motion 2000/01:Sf4 av Magda Ayoub m.fl. (kd)
yrkande 3 anförs att det är mycket viktigt att
informationen  till den som ansöker om dubbelt
medborgarskap  är  grundlig.  Eftersom  det  är
Migrationsverket  som  beslutar  om  svenskt
medborgarskap bör det vara därifrån informationen
utgår och inte, som föreslås i propositionen, från
Integrationsverket.  I  motionen  begärs  ett
tillkännagivande om detta.

I motion 1999/2000:Sf622 av Viola Furubjelke och
Sonia Karlsson (s) begärs ett tillkännagivande om
att medborgarskapsfrågor skall handläggas av Inte-
grationsverket.

När det gäller formerna vid förvärv av svenskt
medborgarskap begär Margit Gennser m.fl. (m) i
motion 2000/01:Sf3 yrkande 8 att regeringen lägger
fram förslag på lämpliga ceremonier vid förvärv av
svenskt medborgarskap. Motionärerna framhåller att
ett medborgarskap innebär att man blir medborgare i
en stat och inte i en kommun. Det tillkommer därför
riksdag  och  regering  att  utforma  lämpliga
ceremonier,   som   kan   administreras   av
landshövdingarna.

Utskottets ställningstagande

Migrationsverket är central utlänningsmyndighet med
uppgift  bl.a. att pröva  ärenden  om  svenskt
medborgarskap. Utskottet finner inte skäl att, såsom
yrkas i motion  1999/2000:Sf622, överföra denna
prövning på Integrationsverket. Motionen avstyrks.
Utskottet  anser  att  det  bör  ankomma  på
Migrationsverket att, som  också gäller i dag,
informera om förutsättningarna  för att erhålla
svenskt  medborgarskap  och om ansöknings-  och
anmälningsprocessen.
Integrationsverket har ett övergripande ansvar för
åtgärder  som utgör ett led  i  integrationen.
Integrationsverket vänder sig också till alla som är
bosatta i Sverige, såväl utlänningar som svenska
medborgare. Utskottet, som tidigare har pekat på
medborgarskapets      betydelse      för
integrationsprocessen, anser i likhet med regeringen
att Integrationsverket är mest lämpat för att ta
ansvar för den information som rör medborgarskapets
innebörd. Som ett komplement till Migrationsverkets
information om svenskt medborgarskap bör således
Integrationsverket  ansvara  för  att en allmän
information  om medborgarskapets innebörd  eller
betydelse utarbetas och sprids på lämpligt sätt.
Med det anförda  avstyrker  utskottet  motion
2000/01:Sf4 yrkande 3.
Utskottet har tidigare vid ett flertal tillfällen
avstyrkt motionsyrkanden om införande av en statligt
arrangerad  ceremoni  vid  förvärv  av  svenskt
medborgarskap, senast i betänkande 1994/95:SfU2.
Utskottet har därvid påtalat att det står kommunerna
fritt  att  anordna en högtidlighet för sådana
kommuninvånare som beviljas svenskt medborgarskap
och att så sker i flera kommuner. Utskottet delar
regeringens bedömning att det är viktigt att nya
medborgare välkomnas till det svenska samhället
under värdiga former. Detta bör emellertid som
hittills  vara  ett  frivilligt  åtagande  för
kommunerna. Utskottet avstyrker med det anförda
motion 2000/01:Sf3 yrkande 8.

Ansökningskostnader

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen avslår motionsyrkanden om avgifter
för att ansöka om svenskt medborgarskap.
Jämför särskilda yttranden 2 (m) och 3 (v).
Gällande ordning

Av 9 a § första stycket medborgarskapskungörelsen
(1969:235) framgår att avgift tas ut för prövning av
anmälan och ansökan enligt MedbL.
Avgiften för ansökan om naturalisation är 1 500
kr.
Ogifta barn under 18 år som omfattas av förälderns
naturalisationsbeslut är befriade  från  avgift.
Avgift tas inte heller ut av statslösa som fått
flyktingförklaring eller resedokument utfärdade av
svensk myndighet.
Vid anmälan om svenskt medborgarskap i vissa fall
för nordiska medborgare är avgiften 475 kr. Avgiften
vid annan anmälan samt vid ansökan i andra fall är
175 kr.
Motioner

I motionerna 2000/01:Sf634 av Ulla Hoffmann m.fl.
(v) och 1999/2000:Sf613 av Tasso Stafilidis m.fl.
(v) anges att möjligheten att ansöka om svenskt
medborgarskap  är en grundläggande mänsklig och
demokratisk rättighet. Många invandrade personer är
av olika anledningar beroende av socialbidrag. Inom
det ekonomiska biståndet som kommunen ger enligt
socialtjänstlagen ryms inte kostnaden för att ansöka
om svenskt medborgarskap. Motionärerna anser att
regeringen bör se över systemet med avgifter med
målsättningen att svenskt medborgarskap skall kunna
sökas  kostnadsfritt.  Enligt motionärerna täcks
kostnaderna för själva handläggningen av anslag till
Migrationsverket och avgifterna går direkt till
statsinkomsterna. En ändring av avgifterna medför
enligt motionärerna inte ökade utgifter utan endast
minskade  statliga intäkter med ca 39 miljoner
kronor. I motionerna begärs tillkännagivanden härom.

I motion 2000/01:Sf632 av Martin Nilsson (s) anförs
att regeringen bör granska vilken effekt avgiften
har vid ansökan om svenskt medborgarskap. Motionären
anser att avgiften på sin höjd bör motsvara de
administrativa      kostnaderna      för
medborgarskapsansökan.  I  motionen  begärs  ett
tillkännagivande om detta.
Yilmaz Kerimo (s) begär i motion 1999/2000:Sf631
ett tillkännagivande om att avgifterna vid ansökan
om svenskt medborgarskap bör ses över. Motionären
anser att kostnaden antingen bör ingå i begreppet
skälig levnadsnivå för socialbidrag eller att de som
är socialbidragsberoende befrias från att betala
avgift.
Utskottets ställningstagande

Av artikel 13 i 1997 års europeiska konvention om
medborgarskap framgår att konventionsstaterna skall
tillse att avgifterna  för  bl.a.  förvärv  av
medborgarskap  är  skäliga.  Enligt  1997  års
medborgarskapskommitté kan den nuvarande avgiften om
1 500 kr knappast  anses  direkt  strida  mot
konventionen. Avgiften är emellertid så pass hög att
den för många människor kan utgöra ett problem.
Enligt  utskottets  uppfattning är det mycket
viktigt att försäkra sig om att avgiftens storlek
inte är ett hinder för någon att ansöka om svenskt
medborgarskap.  Frågan  om  vilka kostnader som
rimligen kan godtas bör utgå från att den enskilde
aldrig skall behöva avstå från att ansöka på grund
av avgiftsnivån. Eftersom avgift tas ut även om
ansökan avslås kan avgiftens storlek i vissa fall få
betydelse för om ett avslag överklagas eller om en
ny ansökan ges in senare.
Utskottet utgår från att regeringen, förutom vid
den sedvanliga budgetbehandlingen, i samband med
uppföljningen  av  den nya lagen även granskar
effekterna av avgifternas storlek och utformning.
Utskottet avstyrker med det anförda motionerna
2000/01:Sf634, 1999/2000:Sf613, 2000/01:Sf632 och
1999/2000:Sf631.

Lagförslagen i övrigt

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  bifaller  regeringens  övriga
förslag, bl.a. förslag om att barn med svensk
far  alltid  skall  förvärva  svenskt
medborgarskap vid födelsen om barnet föds i
Sverige och annars, om föräldrarna inte är
gifta med  varandra,  efter anmälan samt
förslag som underlättar för barn och ungdomar
med utländskt medborgarskap  att  erhålla
svenskt medborgarskap.
Propositionen

Övriga  i  propositionen föreslagna förändringar
innebär i huvudsak följande.

Regeringen föreslår att ett barn med svensk far
alltid skall förvärva svenskt medborgarskap vid
födelsen om barnet föds i Sverige. Föds barnet
utomlands och är föräldrarna inte gifta med varandra
skall barnet kunna förvärva svenskt medborgarskap
genom   anmälan   av    fadern.   Giltig
faderskapsfastställelse måste finnas när anmälan
sker. Fadern behöver inte ha del i vårdnaden för att
göra en anmälan och moderns eller särskilt förordnad
vårdnadshavares   samtycke   skall   inhämtas.
Åldersgränsen för barns samtycke föreslås sänkas
från 15 till 12 års ålder.

För att underlätta för barn och ungdomar  med
utländskt  medborgarskap  att  erhålla  svenskt
medborgarskap föreslås att dessa barn skall kunna
förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan om
barnet har permanent uppehållstillstånd i Sverige
och dessutom hemvist här sedan fem år. En anmälan
skall göras innan barnet fyllt 18 år.
Anmälan kan också göras efter det att en person
med utländskt medborgarskap fyllt 18 år men innan
denne fyllt 20 år. I dessa fall krävs förutom
permanent uppehållstillstånd att personen har haft
hemvist i Sverige sedan han eller hon fyllde 13 år.
Det  krav  på  permanent uppehållstillstånd som
föreskrivs i lagen skall inte gälla den som är
medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge. När
det gäller medborgare i övriga EES-länder föreslås
att ett tidsbegränsat s.k. EES-tillstånd för minst
fem   år   likställs   med  ett  permanent
uppehållstillstånd.

Återvinning av svenskt medborgarskap skall enligt
regeringen vara möjligt för den som har fyllt 18 år
och har haft hemvist i Sverige under sammanlagt tio
år före 18 års ålder och som dessutom har hemvist
här sedan två år. Som en konsekvens av förslaget om
dubbelt medborgarskap skall det inte krävas att
sökanden i samband med återvinningen befriar sig
från sitt utländska medborgarskap. Möjligheten till
återvinning skall stå öppen även för den som har
förvärvat sitt svenska medborgarskap på annat sätt
än genom födelsen.

Beträffande svenskt medborgarskap  efter ansökan
(naturalisation) föreslås att nuvarande praxis skall
framgå av lagen när det gäller dels kravet på
permanent uppehållstillstånd för att söka svenskt
medborgarskap, dels att fyra års hemvisttid är
tillräckligt för att den som är statslös eller
flykting skall beviljas svenskt medborgarskap. I
övrigt skall villkoren för naturalisation  vara
oförändrade. Begreppet "hederlig vandel" föreslås
ersättas med "hederligt levnadssätt". Regeringen
anser att begreppen är synonyma.
Som en konsekvens av förslaget om att tillåta
dubbelt medborgarskap slopas systemet med villkorad
naturalisation.
Om det är till gagn för Sverige kan dispens
beviljas från villkoren för naturalisation. Denna
dispensgrund är mycket ovanlig och föreslås tas
bort. Det skall dock finnas en möjlighet att bevilja
dispens om det finns särskilda skäl.
Den som är sambo med en svensk medborgare skall
jämställas med den som är gift med en svensk
medborgare i fråga om dispens. Samma förhållande
skall gälla för homosexuella sambor.
Innehav  av dubbelt medborgarskap utgör  enligt
nuvarande praxis tillräckliga skäl för att bifalla
en ansökan om befrielse från svenskt medborgarskap.
I propositionen föreslås att denna praxis skall
komma till uttryck i den nya lagen. Befrielse från
svenskt medborgarskap i de fall sökanden har hemvist
i Sverige får därför vägras endast om det föreligger
särskilda skäl.

I propositionen anges att det finns skäl att införa
ett tvåinstanssystem för s.k. säkerhetsärenden. Ett
tvåinstanssystem  överensstämmer  med  1997  års
konvention och medför även att regeringen avlastats
prövningen av förvaltnings-ärenden. Migrationsverket
föreslås överta funktionen som första instans från
regeringen. Migrationsverkets beslut skall sedan
kunna överklagas till regeringen.

När det gäller  överlämnande  av  ärenden till
regeringen föreslås att möjligheten att överlämna
ett ärende i prejudikatsyfte skall finnas kvar.
Möjligheten att överlämna ett ärende som bedöms ha
betydelse för rikets förhållande till främmande makt
eller mellanfolklig organisation samt möjligheten
att överlämna ett ärende för att synnerliga skäl
talar  för det föreslås emellertid  tas  bort.
Regeringen är enligt propositionen på annat sätt
tillförsäkrad insyn i dessa ärenden, som också är
mycket ovanliga.

Den nya medborgarskapslagen kommer att kompletteras
med en förordning med föreskrifter  om  lagens
tillämpning.  Dessa  är  att  betrakta  som
verkställighetsföreskrifter,  som regeringen  kan
utfärda enligt 8 kap. 13 § RF.
Förordningen  kommer  även  att  innehålla
föreskrifter motsvarande de som finns i nuvarande 10
§ MedbL, och som rör regeringens rätt att efter
avtal med Danmark, Finland, Island eller Norge
förordna om tillämpningen  av  en  eller flera
bestämmelser  gentemot  dessa  länder.  Dessa
föreskrifter kräver emellertid enligt regeringens
bedömning stöd i lag. Bemyndigandet i 10 § MedbL
kommer därför att föras över till den nya lagen och
tas in i 16 §.
Utskottets ställningstagande

Utskottet välkomnar förslaget om att ett barn med en
svensk  far  automatiskt skall förvärva svenskt
medborgarskap vid födelsen om barnet föds i Sverige
och att barnet om föräldrarna inte är gifta med
varandra och det föds i utlandet skall kunna få
svenskt medborgarskap genom anmälan. Utskottet delar
även regeringens uppfattning att man bör underlätta
för barn och ungdomar med utländskt medborgarskap på
så sätt att de genom anmälan kan erhålla svenskt
medborgarskap efter fem års hemvist i Sverige.
Utskottet har inte heller i övrigt något att erinra
mot regeringens förslag. Utskottet noterar dock att
konstitutionsutskottet beträffande bemyndigandet i
16 § påpekar att det i praktiken endast är en
bestämmelse om ikraftträdande och att bemyndigandet
huvudsakligen grundas på konstitutionell praxis.
Konstitutionsutskottet   finner   det   inte
tillfredsställande med en konstitutionell praxis som
inte överensstämmer med regeringsformens ordalydelse
och förordar att en översyn av berörda regler i
regeringsformen görs i lämpligt sammanhang.
Utskottet, som i tidigare avsnitt har behandlat
vissa delar av lagförslaget, tillstyrker regeringens
förslag till lag om svenskt medborgarskap i övrigt.
Utskottet tillstyrker även förslaget till lag om
ändring i lagen om homosexuella sambor.

Ikraftträdande,
övergångsbestämmelser och ekonomiska
konsekvenser

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag om att
den nya lagen om svenskt medborgarskap skall
träda i kraft den 1 juli 2001, att reglerna
om  automatisk   förlust  av  svenskt
medborgarskap skall tillämpas till den 1 juli
2002 gentemot de länder som är bundna av 1963
års konvention och att den som har förlorat
sitt  svenska  medborgarskap under  vissa
förutsättningar kan återfå det efter anmälan
före den 1 juli 2003.
Propositionen

Lagen om svenskt medborgarskap föreslås träda i
kraft den 1 juli 2001. Genom den nya lagen upphävs
lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap samt 13 §
första stycket lagen (1924:130) om förvärvande och
förlust av svenskt medborgarskap.
I propositionen föreslås övergångsbestämmelser som
bl.a. innebär att en person som förlorat sitt
svenska medborgarskap enligt 7 § i 1950 års lag, men
som skulle haft det kvar om den nya lagen gällt vid
tidpunkten  för  förlusten,  återfår  svenskt
medborgarskap om han eller hon hos Migrationsverket
före den 1 juli 2003 anmäler önskemål om det. Detta
gäller dock inte personer som haft möjlighet att
återfå  svenskt  medborgarskap  redan  enligt
övergångsbestämmelserna till lagen (1979:139) om
ändring i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap.
Vidare föreslås att reglerna om automatisk förlust
av svenskt medborgarskap skall tillämpas till den 1
juli 2002 gentemot de länder som är bundna av
bestämmelserna om begränsning av fall av flerfaldigt
medborgarskap i 1963 års europeiska konvention.
Regeringen anser att osäkerheten när det gäller
samhällsekonomiska kostnader till följd av förslaget
är så stor att någon preciserad beräkning inte bör
göras. Bedömningen är dock att nettokostnaderna
kommer att blir förhållandevis marginella. På sikt
bör en viss ökning av antalet personer som väljer
att bosätta sig i Sverige inte vara negativt för
svensk samhällsekonomi.
När det gäller kostnaderna för handläggningen av
medborgarskapsärenden  hos  Migrationsverket  och
Utlänningsnämnden  bör  enligt propositionen den
förväntade  tillfälliga  ökningen  av  antalet
ansökningar  kunna  hanteras  utan  ytterligare
kostnader för staten. På sikt bör förslaget leda
till att handläggningen underlättas och förenklas i
flera avseenden, exempelvis när det gäller s.k.
villkorat  medborgarskap och förslaget  om  att
underlätta för  barn  och ungdomar att på ett
förenklat sätt få svenskt  medborgarskap  efter
anmälan. Hos förvaltningsdomstolarna kan de nya
reglerna leda till en viss ökning av antalet mål.
Ökningen beräknas dock inte bli större än att
handläggningen  kan  klaras  inom  ramen  för
tillgängliga resurser.
Utskottets ställningstagande

Före 1979 kunde ett barn under vissa förutsättningar
förlora sitt svenska medborgarskap om barnet fick
ett utländskt medborgarskap genom att föräldrarna
ingick äktenskap med varandra (7 § punkt 4). Denna
bestämmelse upphörde den 1 juli 1979 men enligt
övergångsbestämmelserna kunde barnet genom anmälan
av modern återfå sitt svenska medborgarskap. Detta
gällde dock under förutsättning att barnet var fött
den 1 juli 1961 eller senare, att anmälan gjordes
före  den  1  juli 1982 och att  modern  vid
anmälningstillfället  var  svensk medborgare och
barnet under 18 år.
Föreningen Svenskar i världen har i en skrivelse
till  utskottet  framfört  att  det  föreslagna
undantaget för personer som haft möjlighet att
återfå    svenskt    medborgarskap   enligt
övergångsbestämmelserna till lagen (1979:139) om
ändring i MedbL bör utgå.  Förening anser att
informationen i samband med 1979 års lagändring till
mödrar bosatta utomlands var bristfällig.
De övergångsbestämmelser som föreslås gälla vid
ikraftträdandet av den nya medborgarskapslagen avser
sådana regeländringar som genomförs med den nya
lagen.  Utskottet  delar  därför  bedömningen i
propositionen att möjligheten att genom anmälan
återfå  svenskt  medborgarskap  som  förlorats
automatiskt inte bör omfatta personer som förlorat
medborgarskapet enligt en tidigare bestämmelse och
som redan haft möjlighet att genom anmälan återfå
sitt svenska medborgarskap. Utskottet kan konstatera
att de barn som innan 1979 års lag trädde i kraft
förlorat  sitt  svenska  medborgarskap  enligt
förutvarande 7 § 4 MedbL och som haft möjlighet att
utnyttja de tidigare övergångsbestämmelserna i dag
är mellan 22 och 40 år gamla. Enligt utskottets
uppfattning gäller också för dessa personer de
vanliga bestämmelserna i medborgarskapslagen  om
möjlighet att erhålla svenskt medborgarskap på annat
sätt än genom anmälan.
Utskottet har således inget att erinra mot de nu
föreslagna övergångsbestämmelserna i denna del.
Vissa länder har tillträtt endast kapitel 2 om
militära förpliktelser vid flerfaldigt medborgarskap
i  1963 års europeiska konvention och omfattas
således  inte  av  konventionens  kapitel 1 om
begränsning av fall av flerfaldigt medborgarskap. I
övergångsbestämmelsernas  punkt 1  bör  därför i
förtydligande syfte anges att reglerna om förlust av
medborgarskap i 7 § MedbL skall tillämpas till den 1
juli 2002 när det gäller svenska medborgare som blir
medborgare  i en annan stat som är bunden av
bestämmelserna  om  begränsning  av  flerfaldigt
medborgarskap (kapitel 1) i 1963 års europeiska
konvention. På detta sätt klargörs att endast de
länder som tillträtt konventionens första kapitel
berörs av övergångsbestämmelsen.
Utskottet tillstyrker med denna ändring förslagen
om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.

Utskottets överväganden

Dubbelt medborgarskap

Utskottets förslag i korthet
Principen  om  undvikande  av  dubbelt
medborgarskap  skall  överges.  Riksdagen
godkänner att Sverige säger upp 1963 års
konvention om  begränsning  av  fall  av
flerfaldigt medborgarskap och godkänner 1997
års konvention  om  medborgarskap. Därmed
bifaller riksdagen regeringens förslag och
avslår motionsyrkanden om att principen bör
upprätthållas. Jämför reservation 1 (m).
Gällande ordning

Den nuvarande svenska medborgarskapslagstiftningen
bygger på att dubbelt medborgarskap i princip bör
undvikas.  Principen  har  i många delar varit
avgörande för utformningen av den nuvarande lagen
(1950:382) om svenskt medborgarskap (MedbL). Flera
av lagens bestämmelser har till syfte att begränsa
uppkomsten av dubbla medborgarskap.
Enligt 7 § förlorar den som är svensk medborgare
sitt svenska  medborgarskap,  om han eller hon
förvärvar utländskt medborgarskap  efter ansökan
eller uttryckligt samtycke. Den som tidigare har
varit svensk medborgare och enligt 4 § skulle kunna
återvinna det svenska medborgarskapet genom anmälan
kan inte göra det om han eller hon inte styrker att
han eller hon därigenom förlorar det utländska
medborgarskapet.
För en utländsk medborgare som söker svenskt
medborgarskap kan det enligt 6 § femte stycket vara
ett villkor för naturalisation att sökanden inom
viss tid styrker att han eller hon fått medgivande
till befrielse från sitt utländska medborgarskap. Av
ordalydelsen framgår att ett sådant villkor dels
inte måste uppställas, dels kan efterges. I praxis
har  villkorsbefrielse  aktualiserats  bl.a. när
lagstiftningen i det andra landet inte erkänner
naturalisation  som  grund  för  befrielse från
medborgarskap,  när  en  flykting  ansöker  om
naturalisation, när den som ansöker om svenskt
medborgarskap får avslag på sin ansökan om befrielse
från det andra medborgarskapet eller när det andra
landet tar ut höga avgifter för en ansökan om
befrielse.
1963 års europeiska konvention om begränsning av
fall av flerfaldigt medborgarskap och om militära
förpliktelser i fall av flerfaldigt medborgarskap,
som ratificerades av Sverige år 1968, har till
huvudsakligt syfte att reducera antalet fall av
dubbla  medborgarskap.  En vuxen person som är
medborgare i någon av konventionsstaterna och som av
fri vilja förvärvar medborgarskap i en annan sådan
stat skall enligt konventionen förlora sitt tidigare
medborgarskap. Konventionen reglerar även frågor om
fullgörande av värnplikt.
Propositionen

I propositionen anges inledningsvis att principen om
undvikande av dubbelt medborgarskap i många delar
har varit avgörande för utformningen av MedbL. Under
den tid som förflutit sedan MedbL trädde i kraft har
emellertid stora förändringar skett i samhället. Det
är i dag, jämfört med för 50 år sedan, betydligt
vanligare att personer bosätter sig i ett annat land
än det där de föddes. Det kan vara en i grunden
ofrivillig  flytt  orsakad av krig eller andra
omständigheter eller en frivillig bosättning i ett
annat land på grund av arbete eller familjebildning.
Vidare anges i propositionen att utlänningar med
hemvist i Sverige i svensk internationell privat-
och processrättslig lagstiftning i stor utsträckning
har kommit att jämställas med svenska medborgare
genom att hemvistprincipen (dvs. att avgörande vikt
skall fästas vid en persons hemvist när val mellan
olika rättssystem uppstår) vunnit inträde framför
nationalitetsprincipen  (dvs. att  vid  val  av
tillämplig lag är parternas medborgarskap avgörande
framför deras hemvist). Den ökade tillämpningen av
hemvistprincipen har i sin tur fått till följd att
betydelsen av en persons medborgarskap har minskat.
I propositionen anges vidare att den allmänt ökade
internationaliseringen bl.a medfört att människor i
högre utsträckning än tidigare känner verklig och
djup anknytning till mer än ett land.
När det gäller praktiska fördelar för enskilda
personer  med  dubbelt  medborgarskap  nämns  i
propositionen  möjligheten  att  utan  särskilt
tillstånd kunna bosätta sig och arbeta i vart och
ett av medborgarskapsländerna. En annan fördel är
att det  enkelt,  utan  hänsyn till eventuella
visumregler,  går  att  besöka  ursprungslandet.
Möjligheten att behålla det gamla medborgarskapet
ger också en trygghet och underlättar  för de
människor som har tankar på att förr eller senare
återvända  till  sitt  ursprungsland.  Enligt
propositionen kan den trygghet som det innebär att
ha det gamla medborgarskapet kvar bidra till en
snabbare integrering i det nya samhället. Att få
svenskt medborgarskap kan också i sig ses som ett
viktigt led i integrationsprocessen.
I propositionen behandlas fyra områden där problem
kan uppstå till följd av att personer innehar dubbla
medborgarskap.
När det gäller rösträtt och valbarhet anges att
den dubbla rösträtten  -  med  hänvisning till
principen "en individ, en röst" - kan ses som ett
hinder mot att tillåta dubbelt medborgarskap. Enligt
propositionen   finns  i  dag  inte  någon
lagstiftningsmetod som på ett tillfredsställande
sätt  skulle  lösa  problemet  med den  dubbla
rösträtten. Med hänsyn härtill och att det sannolikt
är  förhållandevis  få  människor som verkligen
utnyttjar sin dubbla rösträtt gör regeringen den
bedömningen att övervägande skäl talar för att
tillåta dubbelt medborgarskap.
Beträffande  försämrade  möjligheter  att  ge
konsulärt bistånd anförs i propositionen att den som
förvärvar svenskt medborgarskap efter ansökan eller
anmälan skall informeras om de problem som kan
uppstå och att han eller hon därmed huvudsakligen
själv styr över risken att hamna i en utsatt
position. Regeringens uppfattning är att eventuella
svårigheter att lämna konsulärt bistånd inte är
något  starkt  skäl mot  att  tillåta  dubbelt
medborgarskap fullt ut.
När det gäller skyldigheten att fullgöra värnplikt
gör regeringen den bedömningen att med beaktande av
de konventioner och överenskommelser som finns på
området framstår problemen med skyldigheter för
personer med dubbelt medborgarskap att fullgöra
värnplikt i mer än ett land sammantaget som relativt
små.
Propositionen behandlar även säkerhetsaspekter och
frågan om dubbelt medborgarskap skulle kunna leda
till dubbla lojaliteter mot länder och således till
lojalitetskonflikter. I propositionen anförs att det
erfarenhetsmässigt  är andra  faktorer  än  ett
eventuellt dubbelt medborgarskap som är avgörande
för om en person kommer att ägna sig åt brottslig
verksamhet som utgör en säkerhetsrisk för ett land
och att de säkerhetsmässiga aspekterna på dubbelt
medborgarskap internationellt inte upplevs som något
problem. I propositionen anges vidare att vid den
lämplighets- och säkerhetsbedömning som föregår en
anställning  inom  försvaret  kan  även dubbelt
medborgarskap  vägas  in  som  en  av  flera
omständigheter. Regeringen anser således att inte
heller säkerhetsaspekter utgör ett hinder mot att
tillåta dubbelt medborgarskap fullt ut.
I propositionen anges att vid bedömningen av för-
respektive nackdelar med dubbelt medborgarskap måste
även vägas in att det finns ett stort antal personer
med dubbelt medborgarskap bosatta i Sverige och att
de undantag från huvudregeln som finns innebär att
principen om undvikande av dubbelt medborgarskap
redan i dag måste betraktas som i betydande grad
modifierad. Av propositionen framgår att totalt ca
300 000 personer i Sverige beräknas ha dubbla
medborgarskap antingen direkt enligt lagstiftningen,
eller på grund av praxis genom villkorsbefrielse vid
naturalisation. Trots att det redan i dag finns ett
stort antal personer med dubbla medborgarskap har
enligt propositionen inga tecken framkommit på att
detta skulle ha medfört några mer påtagliga problem.
Regeringen gör sammanfattningsvis den bedömningen
att  nackdelarna  som  kan  följa  av  dubbelt
medborgarskap framstår som relativt begränsade och
att de enskildas intresse av att få inneha dubbelt
medborgarskap väger tyngre. Regeringen  föreslår
därför att det bör bli fullt ut tillåtet att ha
dubbelt medborgarskap. Detta innebär att nu gällande
bestämmelser i MedbL som tar sikte på att begränsa
dubbelt medborgarskap inte bör få någon motsvarighet
i den nya lagen. Som en följd härav föreslås även
att 1963 års konvention, som innehåller bestämmelser
om begränsning av fall av flerfaldigt medborgarskap
och om militära förpliktelser i fall av flerfaldigt
medborgarskap, skall frånträdas.
1997 års europeiska konvention om medborgarskap,
som trädde i kraft den 1 mars 2000, är neutral i
fråga om dubbelt medborgarskap och överlämnar till
konventionsstaterna att själva bestämma i vilken
utsträckning dubbelt medborgarskap skall tillåtas.
I propositionen anges att 1997 års konvention bärs
upp av värderingar och principer som Sverige i alla
delar kan ställa sig bakom. Enligt regeringens
uppfattning råder det inte någon tvekan om att
bestämmelserna i förslaget till ny medborgarskapslag
står  i  överensstämmelse  med  konventionen.
Åldersgränsen för fullgjord militärplikt skall för
svensk del även nu anges till 30 år. Regeringen
föreslår  att riksdagen godkänner  att  Sverige
ratificerar  1997  års europeiska konvention om
medborgarskap.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Med hänvisning till de motiveringar som framförs
under Utskottets överväganden föreslår utskottet att
riksdagen fattar följande beslut:

1. Dubbelt medborgarskap
Riksdagen godkänner att Sverige säger upp 1963
års  konvention  om  begränsning av fall av
flerfaldigt  medborgarskap  och  om  militära
förpliktelser i fall av flerfaldigt medborgarskap
och godkänner 1997 års europeiska konvention om
medborgarskap.  Därmed  bifaller  riksdagen
regeringens förslag i denna del  och avslår
motionerna   1999/2000:Sf637   yrkande  11,
1999/2000:Sf640  yrkande  12  och 2000/01:Sf3
yrkandena 1-6.
Reservation 1 (m)
2. Svenskt medborgarskap genom adoption
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
svenskt medborgarskap såvitt avser 3 § och avslår
därmed motion 2000/01:Sf4 yrkande 1.
Reservation 2 (kd)
3. Svenskt medborgarskap för statslösa barn
och ungdomar
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
svenskt medborgarskap såvitt avser 6 § och avslår
därmed motionerna 1999/2000:Sf637 yrkande 10,
2000/01:Sf4 yrkande 2 och 2000/01:Sf274 yrkande
10.
Reservation 3 (kd)
4. Återkallelse av beslut om
naturalisation
Riksdagen avslår motion 2000/01:Sf3 yrkande 9.
Reservation 4 (m)
5. Språkkunskaper som villkor för svenskt
medborgarskap
Riksdagen avslår motionerna 1999/2000:Sf601,
2000/01:Sf1 och 2000/01:Sf2 yrkandena 1 och 2.
Reservation 5 (m)
6. Svenskundervisning för invandrare
Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Sf2 yrkande
3 och 2000/01:Sf3 yrkande 7.
Reservation 6 (m)
7. Information och handläggning av
medborgarskapsärenden
Riksdagen avslår motionerna 1999/2000:Sf622 och
2000/01:Sf4 yrkande 3.
Reservation 7 (kd)
8. Ceremonier för nya svenska medborgare
Riksdagen avslår motion 2000/01:Sf3 yrkande 8.
Reservation 8 (m)
9. Ansökningskostnader
Riksdagen avslår motionerna 1999/2000:Sf613,
1999/2000:Sf631, 2000/01:Sf632 och 2000/01:Sf634.
10. Lagförslagen i övrigt
Riksdagen antar regeringens förslag till
dels lag om svenskt medborgarskap, till den del
det inte omfattas av punkt 2 och 3, med den
ändringen att i övergångsbestämmelserna punkt 1
tredje meningen efter orden "bunden av" införs
"bestämmelserna om begränsning  av  fall  av
flerfaldigt medborgarskap (kapitel 1) i",
dels  lag  om  ändring  i lagen (1987:813) om
homosexuella sambor.

Stockholm den 6 februari 2001

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Berit Andnor

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Berit
Andnor (s), Bo Könberg (fp), Maud Björnemalm (s),
Anita Jönsson (s), Ulla Hoffmann (v), Rose-Marie
Frebran  (kd),  Gustaf  von Essen (m), Mariann
Ytterberg (s), Göran Lindblad (m), Lennart Klockare
(s), Sven-Erik Sjöstrand (v), Cecilia Magnusson (m),
Kerstin-Maria Stalin (mp), Birgitta Carlsson (c),
Margareta Cederfelt (m), Göte Wahlström (s) och
Magda Ayoub (kd).

Reservationer

Utskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har  föranlett   följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.

1. Dubbelt medborgarskap (punkt 1)

av Gustaf von Essen, Göran Lindblad, Cecilia
Magnusson och Margareta Cederfelt (alla m).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:
1. Riksdagen beslutar dels avslå regeringens förslag
om att godkänna att Sverige säger upp 1963 års
konvention om begränsning av fall av flerfaldigt
medborgarskap och om militära förpliktelser i fall
av flerfaldigt medborgarskap samt att godkänna 1997
års europeiska konvention om medborgarskap och dels
tillkännage för regeringen som sin mening vad som
framförs i reservation 1. Därmed bifaller riksdagen
motion  2000/01:Sf3  yrkandena  1-6  och avslår
motionerna  1999/2000:Sf637  yrkande  11  och
1999/2000:Sf640 yrkande 12.
Ställningstagande

Enligt vår mening minskas medborgarskapets stora
betydelse inte på något sätt av  den allmänna
globaliseringen eller medlemskap i EU. Vi kan inte
heller se att möjligheten att ha ett eller flera
medborgarskap i sig skulle bidra till en bättre
integration, det kan till och med vara tvärtom.
Vi anser att det ur principiell synpunkt är
viktigt att en medborgare inte genom valhandlingar
eller  genom  valbarhet bör kunna påverka  den
politiska utvecklingen i flera länder. Denna princip
urholkas ytterligare genom regeringens förslag. En
författningsändring som leder till dubbel rösträtt i
nationella val bör därför enligt vår mening inte
genomföras. Vidare är vi av den åsikten att ett av
de viktigaste åtagandena en stat har gentemot sina
medborgare är att fullt ut agera för att tillvarata
sina  medborgares  intressen  i  samband  med
utrikesbesök. Den som har dubbelt eller flerfaldigt
medborgarskap befinner sig i dessa fall i en mer
utsatt  position  än  personer  med enbart ett
medborgarskap.
Vår uppfattning är att en stor grupp människor med
invandrarbakgrund  i  praktiken  kan komma  att
uteslutas från tjänstgöring i försvaret bl.a. för
att de följt statsmakternas intentioner vad gäller
medborgarskap. Detta vore olyckligt för den etniska
representativiteten och därmed försvarets förankring
i hela det svenska samhället. Försvarets personal
måste vara  allsidigt  användbar  och ha samma
skyldighet att delta i all verksamhet, även vid
internationella  insatser.  En  övergång  till
tillåtande av flera medborgarskap riskerar även att
på sikt skapa ett A- och ett B-lag, främst bland
Försvarsmaktens anställda.
Vi anser således att det inte föreligger något
bärande motiv för att överge den grundläggande
principen i svensk offentlig rätt om undvikande av
dubbelt medborgarskap. De undantag från principen
som finns redan i dag bör enligt vår mening även
fortsatt gälla. Vi föreslår att riksdagen avslår
propositionens förslag om att Sverige skall säga upp
1963 års konvention  om undvikande av fall av
flerfaldigt medborgarskap och godkänna 1997 års
europeiska konvention om medborgarskap. Regeringen
bör  återkomma med förslag till  kompletterande
bestämmelser i nya medborgarskapslagen i enlighet
med vad vi anfört.

2. Svenskt medborgarskap genom adoption
(punkt 2)

av Rose-Marie Frebran och Magda Ayoub (båda kd).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:
2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
svenskt  medborgarskap  såvitt  avser  3 §  och
tillkännager för regeringen som sin mening vad som
framförs i reservation 2. Därmed bifaller riksdagen
motion 2000/01:Sf4 yrkande 1.
Ställningstagande

För  att  barn över 15 år skall  få  svenskt
medborgarskap krävs viss hemvisttid. Skälen härför
anges vara att samma regler  skall  gälla för
adoptivbarn  som för biologiska barn. Vi anser
emellertid att en annan ordning kan gälla för
adoptivbarn än vad som gäller för biologiska barn
som ansöker om självständig naturalisation, eftersom
familjeförhållandena skiljer sig åt. Barn som kommer
till Sverige med sin familj har normalt samma
medborgarskap som föräldrarna  medan adoptivbarn
oftast  inte  har  samma  medborgarskap  som
adoptivföräldrarna när barnet kommer till Sverige.
Vi anser att barn som adopteras efter fyllda 12 år
men före 18 års ålder skall ha rätt att förvärva
svenskt medborgarskap  genom  anmälan om en av
föräldrarna är svensk medborgare. Regeringen bör
återkomma med förslag till lagändring härom. Vi
föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad vi här har framfört.

3. Svenskt medborgarskap för statslösa barn och
ungdomar (punkt 3)

av Rose-Marie Frebran och Magda Ayoub (båda kd).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:
3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
svenskt  medborgarskap  såvitt  avser  6 § och
tillkännager för regeringen som sin mening vad som
framförs i reservation 3. Därmed bifaller riksdagen
motion 2000/01:Sf4 yrkande 2 och avslår motionerna
1999/2000:Sf637 yrkande 10 och 2000/01:Sf274 yrkande
10.
Ställningstagande

Vi anser att det i medborgarskapslagen bör klargöras
vem som skall kunna göra en anmälan om svenskt
medborgarskap för ett statslöst barn. Om förälder
eller annan vårdnadshavare saknas bör enligt vår
mening en god man kunna göra anmälan. Vi föreslår
att riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad vi har framfört härom.

4. Återkallelse av beslut om naturalisation
(punkt 4)

av Gustaf von Essen, Göran Lindblad, Cecilia
Magnusson och Margareta Cederfelt (alla m).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 4 borde
ha följande lydelse:
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation 4. Riksdagen
bifaller därmed motion 2000/01:Sf3 yrkande 9.
Ställningstagande

Det är stötande för den allmänna rättskänslan att
t.ex. en terrorist eller grov narkotikabrottsling,
eller en person som har begått grova brott och som
har ljugit eller bluffat sig till ett svenskt
medborgarskap, inte kan fråntas medborgarskapet.
Vi anser att regeringsformens regler om undantag
från  förbudet  att  beröva  svenska medborgare
medborgarskapet bör kompletteras. Möjligheten bör
utredas att genom lag göra ytterligare undantag för
den  som  förvärvat  medborgarskapet   genom
naturalisation. Detta får dock inte leda till att en
person  blir statslös. Frågorna om hänsyn till
statslöshet och betydelsen av dubbla medborgarskap
bör regleras i lag.
Vi  föreslår att riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad vi har framfört om
återkallelse av beslut om naturalisation.

5. Språkkunskaper som villkor för svenskt
medborgarskap (punkt 5)

av Gustaf von Essen, Göran Lindblad, Cecilia
Magnusson och Margareta Cederfelt (alla m).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 5 borde
ha följande lydelse:
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation 5. Riksdagen
bifaller  därmed  motionerna  1999/2000:Sf601,
2000/01:Sf1 och 2000/01:Sf2 yrkandena 1 och 2.
Ställningstagande

De flesta länderna i Europa har bestämmelser som
säger att medborgarskap i landet kräver kunskaper i
landets språk. Med ett medborgarskap följer såväl
rättigheter som skyldigheter. Medborgarskapet är
också enligt vår mening en viktig symbolisk handling
och en reell markering av en djupare relation till
Sverige.  Genom  att  ställa  krav  på  vissa
svenskkunskaper  för  att   erhålla  svenskt
medborgarskap skulle också motivationen att delta i
svenskundervisningen öka.
Vi anser att kunskaper i svenska språket och
samhällskunskap bör vara en förutsättning för att
erhålla    ett    svenskt    medborgarskap.
Dispensmöjligheter skall finnas för t.ex. äldre
sökande. Vi föreslår att riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad vi har framfört.

6. Svenskundervisning för invandrare (punkt 6)

av Gustaf von Essen, Göran Lindblad, Cecilia
Magnusson och Margareta Cederfelt (alla m).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 6 borde
ha följande lydelse:
6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation 6. Riksdagen
bifaller därmed motionerna 2000/01:Sf2 yrkande 3 och
2000/01:Sf3 yrkande 7.
Ställningstagande

Att flyktingar/invandrare  inte lär sig svenska
tillräckligt bra är enligt vår mening ett allvarligt
samhällsproblem och inte endast en skol- eller
utbildningsfråga. Att inte förstå språket utgör ett
hinder  mot medverkan i ett lands demokratiska
utveckling.
Sfi-utbildningen visar dåliga resultat och har
kritiserats.   Enligt   Skolverkets   stora
invandrarstudie  1998  pekar  siffrorna  på  en
nedåtgående trend när det gäller den språkliga
integreringen. Många kvalificerade och akademiskt
utbildade invandrare får inte en chans att söka sig
till intensivkurser i svenska. Vi anser att sfi bör
konkurrensutsättas så att eleverna får frihet att
välja den skola som bäst för varje individs behov
fullföljer sin uppgift - att förmedla kunskap.
Vi anser också att det är viktigt att blivande
medborgare tillgodogör  sig  kunskaper  om  den
gemensamma värdegrund som Sverige under århundraden
byggt upp. Regeringen bör återkomma med förslag om
lämpliga former för hur detta skall ske.
Vi  föreslår  att riksdagen tillkännager  för
regeringen som sin mening vad vi har framfört om
konkurrensutsättning av sfi och gemensam värdegrund.

7. Information och handläggning av
medborgarskapsärenden (punkt 7)

av Rose-Marie Frebran och Magda Ayoub (båda kd).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 7 borde
ha följande lydelse:
7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation 7. Riksdagen
bifaller därmed motion 2000/01:Sf4 yrkande 3 och
avslår motion 1999/2000:Sf622.
Ställningstagande

Vi anser att det är mycket viktigt att informationen
till den som ansöker om dubbelt medborgarskap är
grundlig. Alla komplikationer och problem som kan
uppstå till följd av dubbla medborgarskap måste vara
tydligt definierade i den information som skickas
ut. Eftersom det är Migrationsverket som beslutar om
svenskt medborgarskap bör det enligt vår mening vara
Migrationsverket som står för informationen, inte
Integrationsverket.  Vi föreslår  att  riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad vi
har framfört om information om medborgarskapsfrågor.

8. Ceremonier för nya svenska medborgare
(punkt 8)

av Gustaf von Essen, Göran Lindblad, Cecilia
Magnusson och Margareta Cederfelt (alla m).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 8 borde
ha följande lydelse:
8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation 8. Riksdagen
bifaller därmed motion 2000/01:Sf3 yrkande 8.
Ställningstagande
Vi anser att ett medborgarskap inte i första hand
innebär att man blir medborgare i en kommun utan i
staten Sverige. Det tillkommer därför riksdag och
regering att utforma lämpliga ceremonier för nya
svenska medborgare som skulle kunna administreras av
landshövdingarna som agerar som regeringens och
riksdagens representanter. Ingenting hindrar att
även  kommunerna  involveras i ceremonierna. Vi
föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad vi har framfört om ceremonier vid
erhållande av svenskt medborgarskap.
Särskilda yttranden


1. Svenskt medborgarskap för statslösa barn och
ungdomar (punkt 3)
Kerstin-Maria Stalin (mp) anför:
Vi anser att alla statslösa barn som vistas i
Sverige bör kunna ansöka om svenskt medborgarskap i
och med att de får permanent uppehållstillstånd,
utan något krav på viss hemvisttid.

2. Ansökningskostnader (punkt 9)

Gustaf  von Essen,  Göran  Lindblad,  Cecilia
Magnusson och Margareta
Cederfelt (alla m) anför:
Utskottet anger i betänkandet att regeringen bör
granska  effekterna av avgifternas storlek  och
utformning. Vi vill framhålla att en avgift i sig i
många fall fyller en avhållande funktion. Det är
enligt vår mening viktigt att den enskilde noga
överväger tidpunkten för sin ansökan om svenskt
medborgarskap. Lägre avgifter skulle enligt vår
uppfattning kunna leda till ett ökat antal icke
seriösa ansökningar och därmed en ökad arbetsbörda
för  Migrationsverket. Vi anser  att  det  för
närvarande inte finns något skäl att överväga en
sänkning avgifterna i medborgarskapsärenden.

3. Ansökningskostnader (punkt 9)

Ulla Hoffmann och Sven-Erik Sjöstrand (båda v)
anför:
Enligt vår mening är möjligheten att ansöka om
svenskt medborgarskap en grundläggande mänsklig och
demokratisk rättighet. Kostnaden för att ansöka om
naturalisation är i dag 1 500 kr. Det är en stor
utgift för personer med  låga inkomster. Många
invandrade personer är av olika anledningar beroende
av socialbidrag. Kostnaden för att ansöka om svenskt
medborgarskap  ryms  inte  inom det  ekonomiska
biståndet enligt socialtjänstlagen.  Enligt  vår
mening  begränsar  detta  med  stor sannolikhet
individers  möjlighet  att  ansöka  om  svenskt
medborgarskap.
Migrationsverket erhåller i dag anslag som skall
täcka kostnaderna för själva handläggningen medan
avgifterna går till statskassan. En förändring av
avgifterna medför därför inte ökade utgifter utan
endast minskade statliga intäkter. Vi anser att
regeringen bör se över systemet med avgifter i
samband med förvärv av svenskt medborgarskap med
målsättningen att svenskt medborgarskap skall kunna
sökas kostnadsfritt.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Propositionen

I  proposition  1999/2000:147  Lag  om  svenskt
medborgarskap har regeringen (Kulturdepartementet)
föreslagit
1. att riksdagen antar regeringens förslag till
lag om svenskt medborgarskap,
2. att riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella
sambor,
3. att riksdagen godkänner att Sverige säger upp
1963 års konvention om begränsning av fall av
flerfaldigt  medborgarskap  och  om  militära
förpliktelser i fall av flerfaldigt medborgarskap
(avsnitt 5),
4. att riksdagen godkänner 1997 års europeiska
konvention om medborgarskap (avsnitt 22).
(Lagförslagen återfinns som bilaga 2)

Följdmotioner

2000/01:Sf1 av Jeppe Johnsson (m) vari föreslås att
riksdagen  fattar  följande  beslut:  Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om krav på svenskkunskaper och
dispensmöjligheter.

2000/01:Sf2 av Inger René m.fl. (m) vari föreslås
att riksdagen fattar följande beslut:
1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram
förslag  där  dokumenterade  språkkunskaper  och
kunskaper i samhällskunskap krävs för erkännande av
svenskt medborgarskap.
2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram
förslag på hur språk- och samhällskunskapsprov för
erkännande av svenskt medborgarskap kan utformas.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening   vad   i   motionen   anförts   om
konkurrensutsättning av utbildningen svenska för
invandrare.

2000/01:Sf3  av  Margit Gennser m.fl. (m) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
1. Riksdagen avslår regeringens förslag att överge
principen om undvikande av dubbelt medborgarskap.
2. Riksdagen avslår regeringens förslag att säga
upp 1963 års konvention om begränsning av fall av
flerfaldigt  medborgarskap  och  om  militära
förpliktelser i fall av flerfaldigt medborgarskap.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i motionen anförs angående dubbel
rösträtt och dubbelt medborgarskap.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs angående möjlighet till
konsulärt bistånd vid dubbelt medborgarskap.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs angående värnplikt och
säkerhetsaspekter vid dubbelt medborgarskap.
6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs angående integration
och dubbelt medborgarskap.
7. Riksdagen begär att regeringen lägger fram
förslag på lämpliga former för att bibringa blivande
medborgare kunskaper om den gemensamma värdegrund
som Sverige under århundraden byggt upp, i enlighet
med vad som anförs i motionen.
8. Riksdagen begär att regeringen lägger fram
förslag på lämpliga ceremonier  vid förvärv av
svenskt medborgarskap, i enlighet med vad i motionen
anförs.
9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs angående förlust av
svenskt medborgarskap.

2000/01:Sf4 av Magda Ayoub m.fl. (kd) vari föreslås
att riksdagen fattar följande beslut:
1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram
förslag att adoptivbarn, som fyllt 12 år men inte 18
år, genom anmälan och utan krav på hemvist skall få
förvärva svenskt medborgarskap.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att klargöra vem som
skall  göra  en medborgarskapsanmälan  för  ett
statslöst barn.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Migrationsverket
skall utge grundlig information vid ansökan om
dubbelt medborgarskap.

Motioner från allmänna motionstider

Motioner väckta under allmänna motionstiden
1999

1999/2000:Sf601 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
vari yrkas att riksdagen  hos regeringen begär
förslag om att det för erhållande  av svenskt
medborgarskap för utländsk medborgare skall införas
krav  på  dokumenterade  kunskaper i vardagligt
användande av det svenska språket i enlighet med vad
som anförts i motionen.

1999/2000:Sf613 av Tasso Stafilidis m.fl. (v) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att Sverige bör
sträva efter ett kostnadsfritt ansökningsförfarande
för svenskt medborgarskap.

1999/2000:Sf622 av Viola Furubjelke  och  Sonia
Karlsson (s) vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
att  medborgarskapsfrågor  skall  handläggas  av
Integrationsverket.

1999/2000:Sf631 av Yilmaz Kerimo (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om kostnader vid ansökan om
svenskt medborgarskap.

1999/2000:Sf637 av Lennart Daléus m.fl. (c) vari
yrkas
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om medborgarskap
för statslösa barn,
11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen  anförts  om  dubbelt
medborgarskap.

1999/2000:Sf640 av Yvonne Ruwaida (mp) vari yrkas
12. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna  vad i motionen anförts om ändrade
direktiv för kommittén med översyn av lagen om
svenskt medborgarskap.

Motioner väckta under allmänna motionstiden
2000

2000/01:Sf274 av Matz Hammarström m.fl. (mp) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
10. Riksdagen begär att regeringen lägger fram
förslag till ändring om vad som anförs i motionen om
medborgarskap.
2000/01:Sf632 av Martin Nilsson och Margareta
Sandgren (s) vari föreslås att riksdagen fattar
följande  beslut:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen anförs om
att underlätta medborgarskap.
2000/01:Sf634 av Ulla Hoffmann m.fl. (v) vari
föreslås  att riksdagen fattar följande beslut:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen  anförs  om ansökan om svenskt
medborgarskap.
BILAGA 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Konstitutionsutskottets yttrande


Konstitutionsutskottet yttrande

2001/01:KU4y

Lag om svenskt medborgarskap
grundlagsfrågor


Till socialförsäkringsutskottetSocialförsäkringsutskottet har den 11 september 2000
beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfälle att
yttra sig över proposition 1999/2000:147 Lag om
svenskt medborgarskap jämte eventuella motioner.
Konstitutionsutskottets yttrande avser frågor som
berör regeringsformen.

UtskottetPropositionen

I propositionen (prop. 1999/2000:147) föreslås en ny
lag om svenskt medborgarskap. Lagförslaget innebär
bl.a. att det skall bli fullt ut möjligt att ha
dubbelt medborgarskap. Det skall således inte krävas
av den som söker svenskt medborgarskap att han eller
hon avsäger sig sitt tidigare medborgarskap. Inte
heller skall en svensk medborgare som söker och
förvärvar ett annat medborgarskap därmed förlora det
svenska medborgarskapet. Med dubbelt medborgarskap
avses medborgarskap i en, två eller flera länder.
Regeringen föreslår också riksdagen att godkänna
att Sverige säger upp 1963 års konvention  om
begränsning av fall av flerfaldigt medborgarskap och
om militära förpliktelser i fall av flerfaldigt
medborgarskap samt godkänna 1997 års europeiska
konvention om medborgarskap.

Motioner

Propositionen har föranlett fyra motioner, varav en
kommittémotion från Moderata samlingspartiet och en
kommittémotion  från  Kristdemokraterna samt två
enskilda motioner (m).
Av de nämnda motionerna  berör endast motion
2000/01:Sf3  av  Margit  Gennser  m.fl.  (m)
konstitutionsutskottets   beredningsområde.   I
motionen,  vari inledningsvis yrkas  avslag  på
förslaget att överge principen om undvikande av
dubbelt medborgarskap, begärs tillkännagivanden om
vad som anförs i motionen dels om dubbel rösträtt
och dubbelt medborgarskap (yrkande 3), dels om
förlust av svenskt medborgarskap (yrkande 9).
Motionärerna anser att det ur principiell synpunkt
är viktigt att fastslå att en medborgare inte genom
dubbelt medborgarskap och därav följande dubbel
rösträtt  bör  ha  möjlighet  att aktivt genom
valhandlingar eller genom valbarhet vara med och
påverka den politiska utvecklingen i flera länder.
Motionärerna hänvisar i frågan om förlust av
medborgarskap till att de tidigare föreslagit att
medborgarskap skall kunna förloras i vissa fall. De
anser det stötande för den allmänna rättskänslan att
grova  brottslingar  som har förvärvat  svenskt
medborgarskap genom falska uppgifter inte skall
kunna  fråntas medborgarskapet.  Om  regeringens
förslag godtas  av  riksdagen borde det enligt
motionärerna i större utsträckning vara möjligt att
frånta en sådan person det svenska medborgarskapet,
eftersom personen då i de flesta fall har ett annat
medborgarskap.

Bakgrund

Gällande ordning

Grundlagsbestämmelser

Rösträtt och valbarhet vid riksdagsval

Regler om rösträtt och valbarhet till den svenska
riksdagen finns i 3 kap. regeringsformen. Rösträtt
vid val till riksdagen tillkommer endast svenska
medborgare, som har fyllt 18 år, och som är eller
någon gång har varit bosatta i Sverige. Endast den
som uppfyller villkoren för rösträtt  kan vara
ledamot i riksdagen eller ersättare för ledamot.
Den svenska regleringen motsvarar vad som gäller i
de flesta andra stater, dvs. rösträtten knyts vid
val till ett lands parlament normalt till innehav av
landets medborgarskap.  Vissa länder kräver för
rösträtt att man är eller har varit bosatt i landet.
Återkallelse av medborgarskap

I 2 kap. 7 § regeringsformen föreskrivs dels att
ingen medborgare får landsförvisas eller hindras att
resa  in  i riket, dels huvudregeln att ingen
medborgare som är eller har varit bosatt i riket får
berövas sitt medborgarskap. Undantag från förbudet
att beröva en medborgare medborgarskapet gäller om
medborgaren samtidigt, efter uttryckligt samtycke
eller genom att inträda i allmän tjänst, blir
medborgare i en annan stat. Vidare får föreskrivas
att barn under arton år skall följa sina föräldrar
eller en av dem i fråga om sitt medborgarskap samt -
i enlighet med överenskommelse med en annan stat -
att den som sedan födelsen är medborgare även i den
andra staten och är varaktigt bosatt där förlorar
sitt svenska medborgarskap vid arton års ålder eller
senare.

Medborgarskapskrav i grundlagen

Svenskt medborgarskap är ett behörighetskrav för
vissa befattningar. I regeringsformen föreskrivs
detta krav för - utom statschef och statsråd - även
domare och vissa förvaltningstjänstemän. Även i
tryckfrihetsförordningen             och
yttrandefrihetsgrundlagen finns vissa bestämmelser
om krav på svenskt medborgarskap. Bestämmelserna
innehåller endast krav på svenskt medborgarskap, och
medborgarskap även i en annan stat utgör aldrig
något behörighetshinder enligt regeringsformen. En
annan sak är att medborgarskap även i en annan stat
är  en av de aspekter som bör vägas in  vid
säkerhetsprövning   enligt  säkerhetsskyddslagen
(1996:627).
En översyn har gjorts av krav i lagstiftningen,
som är relaterade till medborgarskap. Utredningen
(Ku 1999:02, dir. 1999:4) skall bl.a. kartlägga i
vilka sammanhang det i lagar och andra författningar
ställs krav på svenskt medborgarskap eller andra
krav relaterade till medborgarskap samt analysera
dels  de argument med vilka förekommande  krav
tidigare motiverats, dels vad olika krav relaterade
till medborgarskap i praktiken innebär. Utredaren
skall pröva relevansen av befintliga krav samt vid
behov föreslå författningsändringar. Den ledande
principen i arbetet skall vara att lika rättigheter
och skyldigheter oavsett medborgarskap i största
möjliga  utsträckning  skall  gälla för landets
invånare. Bakom krav på svenskt medborgarskap eller
andra krav relaterade till medborgarskap skall det
alltid ligga i sammanhanget godtagbara sakliga skäl.
Sådana skäl kan vara t.ex. hänsyn till rikets
säkerhet eller allmän säkerhet eller förhållandet
till   främmande  stat  eller  mellanfolklig
organisation.
Utredningens  arbete  är enligt vad utskottet
inhämtat avslutat, och utredningen skall redovisa
sitt uppdrag den 1 december 2000.
Rösträtt och valbarhet vid kommunalval och
folkomröstningar

Rösträtt  vid  val  till  kommun-  respektive
landstingsfullmäktige   regleras   i   4 kap.
kommunallagen  (1991:900).  För  rösträtt  vid
kommunalval gäller - utom vissa medborgarskapskrav -
att man skall ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i
kommunen, vid val till landstingsfullmäktige att man
är röstberättigad vid val till kommunfullmäktige i
en kommun inom landstinget. Medborgarskapskravet
innebär krav på medborgarskap i Sverige eller någon
annan EU-stat, i Island eller i Norge. Den som inte
är medborgare i någon av dessa stater har rösträtt,
om han eller hon har varit folkbokförd i Sverige tre
år i följd före valdagen.
Rösträtt vid folkomröstningar tillkommer enligt
folkomröstningslagen  (1979:369)  den  som  är
röstberättigad vid riksdagsval. Det finns dock inte
något hinder att i en lag om folkomröstning i en
särskild fråga bestämma rösträtten på annat sätt.
Genom  lagen  (1980:7)  om  folkomröstning  i
kärnkraftsfrågan  tillerkändes  dock  utländska
medborgare bosatta i Sverige rösträtt i 1980 års
folkomröstning under samma förutsättningar som i de
kommunala valen.
Lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap,
MedbL

Den nuvarande svenska medborgarskapslagstiftningen
bygger på att dubbelt medborgarskap i princip bör
undvikas.  Principen  har  i många delar varit
avgörande för utformningen av den nuvarande lagen om
svenskt medborgarskap. Flera av lagens bestämmelser
har till syfte att begränsa uppkomsten av dubbla
medborgarskap.
Enligt 7 § förlorar den som är svensk medborgare
sitt svenska medborgarskap,  om  han eller hon
förvärvar utländskt medborgarskap efter  ansökan
eller uttryckligt samtycke. Den som tidigare har
varit svensk medborgare och enligt 4 § skulle kunna
återvinna det svenska medborgarskapet genom anmälan
kan inte göra det om han eller hon inte styrker att
han  eller  hon  därigenom  skulle förlora det
utländska.
För en utländsk medborgare som söker svenskt
medborgarskap kan det enligt 6 § femte stycket vara
ett villkor för naturalisation att sökanden inom
viss tid styrker att han eller hon fått medgivande
till befrielse från sitt utländska medborgarskap.
I 7 a § finns föreskrifter om förlust av svenskt
medborgarskap i vissa fall för den som från födelsen
genom sin far eller mor förvärvat medborgarskap i en
annan stat. Syftet med föreskrifterna är att genom
avtal begränsa antalet dubbla medborgarskap.

Europarådskonventioner m.m.

1963 års konvention om begränsning av fall av
flerfaldigt medborgarskap och om militära
förpliktelser i fall av flerfaldigt
medborgarskap

Konventionen, som ratificerades av Sverige år 1968,
har till huvudsakligt syfte att reducera antalet
fall av dubbla medborgarskap. En vuxen person som är
medborgare i någon av konventionsstaterna och som av
fri vilja förvärvar medborgarskap i en annan sådan
stat skall enligt konventionen förlora sitt tidigare
medborgarskap.
Konventionen har ratificerats av - utöver Sverige
- Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland,
Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge,
Spanien och Storbritannien.
1997 års europeiska konvention om medborgarskap

1997 års konvention är neutral i fråga om dubbelt
medborgarskap    och    överlämnar    till
konventionsstaterna att själva bestämma i vilken
utsträckning dubbelt medborgarskap skall tillåtas.
1997 års konvention behandlar samtliga aspekter på
medborgarskap,  bl.a.  bestämmelser  om  s.k.
expatriering.  Konventionen  inverkar  inte  på
tillämpningen av 1963 års konvention mellan de
konventionsstater  som  är  bundna  av  båda
konventionerna.

Utveckling mellan konventionerna

Sedan tillkomsten av 1963 års Europarådskonvention
har det skett en ständig ökning av antalet personer
i Europa med dubbelt medborgarskap. En stor grupp av
dessa utgörs av barn som vid födelsen fått dubbla
medborgarskap på grund av att deras föräldrar har
olika medborgarskap. Utvecklingen är en följd av att
ett flertal länder med tiden ändrat sin nationella
lagstiftning så att det råder större jämställdhet
mellan föräldrarna i fråga om rätten att överföra
medborgarskap på sina barn, vilket står helt i
överensstämmelse  med  en  rekommendation  som
Europarådet utfärdade år 1977. I rekommendationen
förutsattes att berörda stater genom konventioner
eller  bilaterala avtal skulle kunna  enas  om
principer varigenom barn som innehade flerfaldiga
medborgarskap skulle kunna avsäga sig - alternativt
tvingas  avsäga  sig  -  alla  utom  ett  av
medborgarskapen  vid  uppnådd  myndig ålder. En
möjlighet att för svenskt vidkommande  ingå de
förutsatta avtalen finns inskriven i 7 a § MedbL.
Något sådant avtal har dock inte ingåtts.
I ett protokoll 1993 till 1963 års konvention
hänvisas till det stora antalet migranter som är
permanent bosatta i medlemsländerna och till att
deras integration skulle underlättas av möjligheten
till  dubbelt  medborgarskap.  Samtidigt  gavs
konventionsstaterna  rätt  att i sin nationella
lagstiftning föreskriva möjlighet  för make att
behålla  sitt dittillsvarande medborgarskap  vid
förvärv av den andre makens medborgarskap och för
invandrare i andra generationen att behålla sitt
gamla medborgarskap vid naturalisation m.m.
Protokollet har ratificerats av vissa stater,
medan andra, bl.a. Sverige, har avstått från att
ratificera protokollet.
Beräkning av antalet personer i Sverige med
dubbelt medborgarskap

1997 års medborgarskapskommitté uppskattade i sitt
betänkande Svenskt medborgarskap (SOU 1999:34) det
totala antalet personer med dubbelt medborgarskap
som är bosatta i Sverige till omkring 300 000.
Omkring 197 000 personer beräknades ha fått dubbelt
medborgarskap  genom  naturalisation.  Av  dessa
beräknades ca 82 000 komma från Europa utanför
Norden och lika många från Asien. Omkring 100 000
personer beräknades ha fått dubbelt medborgarskap
genom att de fötts i Sverige av gifta föräldrar, av
vilka minst en var född utomlands eller utländsk
medborgare.

Regeringens bedömning av frågan om rösträtt och
valbarhet

Regeringen anför i propositionen att ett av de
områden där problem ansetts kunna uppstå till följd
av dubbelt  medborgarskap  gäller  rösträtt och
valbarhet. I denna del påpekas att dubbel rösträtt
kan ses som ett hinder mot att tillåta dubbelt
medborgarskap.  Principen "en individ, en röst"
gäller dock enligt propositionen i första hand ett
och samma val, och frågan är vilken tyngd principen
bör tillmätas när det handlar om valdeltagande i
olika länder.
Ur  principiell  synpunkt  är  det  enligt
propositionen rimligt och önskvärt att en enskilds
möjlighet att ge det stöd för inriktningen av ett
lands försvars-, utrikes- och säkerhetspolitik som
en röst i ett parlamentsval innebär endast kan
användas i ett land. Regeringen redogör för olika
metoder som har diskuterats  för  att  undvika
dubbelröstande men avvisar dem och anser att vad som
är av betydelse i stället är i vilken utsträckning
det kan förväntas att möjligheten att rösta dubbelt
också skulle utnyttjas.
Enligt regeringen finns det ingen statistik som
visar i vilken omfattning dubbel rösträtt utnyttjas.
Regeringen hänvisar till att i tidigare utrednings-
och lagstiftningsarbete den slutsatsen har dragits
att så sker endast i begränsad omfattning och att
denna slutsats stämmer överens med vad 1997 års
medborgarskapskommitté erfarit i sina kontakter med
i  Sverige  bosatta  personer  med  dubbelt
medborgarskap.  Sammanfattningsvis  kan  enligt
regeringen den bedömningen göras att det sannolikt
är förhållandevis  få  människor  som verkligen
utnyttjar sin dubbla rösträtt.
I frågan om dubbel valbarhet delar regeringen
kommitténs uppfattning att frågan - med hänsyn till
krav på närvaro, väljarkontakter och liknande - är
en  närmast  teoretisk  fråga som inte behöver
tillmätas någon vikt i sammanhanget.
Regeringen hänvisar vidare till bestämmelserna i
EG:s s.k. valrättsakt och i direktiv 93/109/EG om
att EU:s medlemsstater skall utbyta information för
att säkerställa att ingen röstar mer än en gång samt
till  att  valrättsakten  och  direktivet  har
införlivats i vallagen, där det bl.a. föreskrivs att
unionsmedborgare  har  rösträtt  vid  val  till
Europaparlamentet i Sverige och att en förutsättning
för detta är att de inte röstar i någon annan
medlemsstat i EU.
Regeringen anser att dubbel rösträtt och valbarhet
inte  är  ett  skäl  mot att tillåta  dubbelt
medborgarskap fullt ut.

Tidigare motivuttalanden om förlust av svenskt
medborgarskap

Frågan om återkallelse av medborgarskap behandlades
av riksdagen senast under 1998/99 års riksmöte
(prop. 1997/98:178, bet. 1998/99:SfU3), då riksdagen
beslöt att öppna möjlighet att göra undantag från
kravet på styrkt identitet i ärenden om svenskt
medborgarskap.  I propositionen, där  regeringen
föreslog lättnader i fråga om kravet på styrkt
identitet vid ansökan om svenskt medborgarskap,
lämnades  en redogörelse för såväl folkrättslig
bakgrund som vissa tidigare överväganden i frågan om
återkallelse. En hänvisning gjordes till förarbetena
till den nu gällande medborgarskapslagen (prop.
1950:217).  Bland  annat  återgavs  Lagrådets
konstaterande att expatriering var ett i svensk rätt
dittills okänt institut och Lagrådets påpekande att
det,  om  den då i lagsrådsremissen föreslagna
möjligheten till expatriering infördes, med fog
kunde göras gällande att naturaliserade medborgares
rättigheter och förmåner inte var desamma som andra
medborgares. Lagrådet hänvisade i ärendet till 33 §
i den dåvarande regeringsformen, där det bl.a.
föreskrevs att naturaliserade svenska medborgare
skulle njuta samma rättigheter och förmåner som
infödda svenska medborgare med endast det undantaget
att de inte kunde bli statsråd.
I 1974 års regeringsform uttrycktes förbudet mot
att landsförvisa svenska medborgare eller beröva dem
medborgarskapet till en början genom ett förbud att
meddela  lag  eller annan föreskrift av sådant
innehåll. Undantag från förbudet gällde för det fall
att medborgaren var eller samtidigt blev medborgare
i en annan stat. Vid 1977  års  ändringar  i
regeringsformen  fördes  förbudet över till sin
nuvarande plats i kapitlet om grundläggande fri- och
rättigheter och uttrycktes som ett direkt förbud mot
landsförvisning   respektive   berövande   av
medborgarskap.
Paragrafen har haft sin nuvarande lydelse sedan
1979,  då  skyddet  för  svenskt  medborgarskap
förstärktes (prop. 1978/79:195, KU 1978/79:39, rskr.
1978/79:359,  KU  1979/80:1,  rskr.  1979/80:2).
Föredragande statsrådet framhöll som angeläget att
skyddet  mot  förlust  av  medborgarskapet  i
regeringsformen så långt möjligt skulle komma att
gälla även sådana medborgare som utan eget initiativ
eller egen önskan innehade medborgarskap också i
annan stat. De kategorier av personer som därvid
främst stod i blickpunkten var personer som hade
kommit till Sverige som flyktingar eller av annan
orsak  och  som  därefter  hade blivit svenska
medborgare utan att befrias från sitt tidigare
medborgarskap i annan stat. Man kunde inte utesluta
möjligheten  att  vårt  land  i  ett  skärpt
utrikespolitiskt  läge  kunde  utsättas  för
påtryckningar i syfte att tvinga  fram  sådana
lagändringar  att  de berörda personerna skulle
berövas sitt svenska medborgarskap. Också i fråga om
ett par andra kategorier med dubbelt medborgarskap -
bl.a. svenska kvinnor som var eller hade varit gifta
med  medborgare i sådana  stater  där  hustrun
automatiskt fick mannens medborgarskap - framstod
det enligt föredragande statsrådet som angeläget med
ett starkare skydd för det svenska medborgarskapet
än den tidigare grundlagsregeln gav.
I det i inledningen till detta avsnitt nämnda
lagstiftningsärendet från 1998 gjorde regeringen
bedömningen att ett beslut om naturalisation som
meddelats   på   grundval   av   felaktiga
identitetsuppgifter inte heller i fortsättningen
borde kunna återkallas. Regeringen hänvisade till
att strävan i svensk politik under de senaste
årtiondena hade varit att så långt möjligt utjämna
skillnaderna i rättsligt avseende mellan svenska
medborgare och den övriga befolkningen och att
införande av en möjlighet att återkalla ett beslut
om  svenskt  medborgarskap  skulle innebära  en
grundläggande  förändring  av  den   svenska
medborgarskapsrätten, vilket bl.a. skulle kräva en
grundlagsändring. Mot denna bakgrund krävde enligt
regeringens bedömning en sådan förändring mycket
starka skäl. Regeringen erinrade om att frågan varit
föremål för regeringens prövning i flera tidigare
lagstiftningsärenden och att skälen mot att införa
en sådan ordning därvid befunnits vara så starka att
något förslag aldrig hade förelagts riksdagen.
Samtidigt som det kunde förefalla stötande att det
saknades möjligheter att ingripa  och återkalla
medborgarskapet för en person som naturaliserats i
falsk identitet, särskilt när det skett för att
dölja  ett  kriminellt  förflutet  eller  en
terroristanknytning, fanns det enligt regeringen
starka skäl som talade mot en sådan ordning både
från en principiell  ståndpunkt och ur en mer
praktisk synvinkel. En återkallelsemöjlighet skulle
bl.a. innebära att det skulle komma att finnas två
slag av svenskt medborgarskap - ett oåterkalleligt
för den som blivit svensk medborgare vid födseln och
ett som kan återkallas  för den som förvärvat
medborgarskapet genom naturalisation.
Till detta kom enligt regeringen att en person som
berövats det svenska medborgarskapet i de flesta
fall skulle bli statslös, något som hängde samman
med   huvudprincipen   i   den   svenska
medborgarskapslagstiftningen   att   den   som
naturaliserades samtidigt måste avsäga sig sitt
tidigare  medborgarskap  om det inte förlorades
automatiskt. En avsikt bakom återkallelse av ett
medborgarskap var att kunna avlägsna vederbörande
från landet, men det torde inte  vara möjligt
beträffande den som blivit statslös. Även i andra
fall bedömdes verkställighetshinder kunna uppkomma.
En återkallelse av svenskt medborgarskap skulle
vidare   kunna  leda  till  familjerättsliga
komplikationer.
Ökningen av antalet medborgarskap som beviljats i
falsk identitet  till  följd av den föreslagna
möjligheten till undantag från kravet på styrkt
identitet bedömdes av regeringen komma att bli
förhållandevis marginell och förutsättningarna för
att uppdaga det verkliga förhållandet, när så trots
allt skett, komma att vara små.
Vid en samlad bedömning ansåg regeringen att
skälen för en återkallelsemöjlighet, ställda mot de
starka invändningar som kunde resas däremot, inte
motiverade att en sådan möjlighet infördes i svensk
rätt.
Socialförsäkringsutskottet, som behandlade frågan
med anledning av en motion, delade regeringens
bedömning att en möjlighet att återkalla beslut om
naturalisation inte borde införas.
Frågan om  återkallelse  av  ett  beslut  om
naturalisation som har meddelats på grundval av
felaktiga  uppgifter  berörs  även  i  den  nu
föreliggande propositionen (s. 47 f.).

Fråga om bemyndigande för regeringen att
meddela vissa föreskrifter

Förslag om bemyndigande

Den föreslagna nya lagen om svenskt medborgarskap
innehåller vissa bestämmelser rörande de nordiska
länderna och övriga EES-länder. Bland annat föreslås
i 16 § ett bemyndigande för regeringen att, efter
avtal med Danmark, Finland, Island eller Norge,
meddela föreskrifter om tillämpning av en eller
flera av vissa bestämmelser om undantag från en
föreskrift om förlust av svenskt medborgarskap samt
om möjlighet för medborgare i de nordiska länderna
till förvärv av svenskt medborgarskap genom anmälan.

Lagförslaget har granskats av Lagrådet.
Lagrådet har inte särskilt kommenterat
förslaget i denna del. Utskottets uppmärksamhet
har ändå fästs på frågan om bemyndigandets
förenlighet med regeringsformens bestämmelser.

Bakgrund

Normgivningsföreskrifter i regeringsformen

Reglerna om normgivningsmakten finns huvudsakligen
samlade i 8 kap. regeringsformen.
Enligt  8 kap.  2  §  regeringsformen  skall
föreskrifter om enskildas personliga ställning samt
om deras personliga och ekonomiska förhållanden
inbördes meddelas  genom  lag.  Föreskrifter om
enskildas personliga ställning är bl.a. föreskrifter
om svenskt medborgarskap. Beträffande föreskrifter
enligt 2 § ges inte riksdagen den möjlighet att till
regeringen delegera rätten att sätta en föreskrift i
eller ur tillämpning som beträffande föreskrifter på
andra områden ges i kapitlets 10 §.
Regeringen har viss egen normgivningskompetens.
Bland annat kan regeringen enligt 8 kap. 13 § första
stycket 1 besluta föreskrifter om verkställighet av
lag. Med verkställighetsföreskrifter  avses dels
tillämpningsföreskrifter  av  rent  administrativ
karaktär, dels föreskrifter som "fyller ut" en lag
utan att tillföra något väsentligt nytt.
Praxis och doktrin

Lagrådet  behandlade frågan om bemyndigande för
regeringen att sätta en lag i kraft och att bestämma
om begränsning  av  tillämpningsområdet för den
föreslagna lagstiftningen i ett ärende om ändringar
i luftfartslagen vid anpassning  till den s.k.
Warszawakonventionen (prop. 1985/86:119).
I frågan om bemyndigandet att sätta lagen i kraft
ansåg Lagrådet efter viss diskussion, där bl.a.
angivits att motivet för att acceptera  sådana
föreskrifter  av  regeringen torde vara att de
betraktas som verkställighetsföreskrifter enligt 8
kap. 13 § första stycket 1 regeringsformen, att det
inte fanns anledning att rikta någon kritik mot
denna del av ikraftträdandebestämmelserna.
I  frågan  om  bemyndigandet att bestämma om
begränsning  av  tillämpningsområdet  för  den
föreslagna lagstiftningen påpekade Lagrådet att den
föreslagna lagstiftningen visserligen gick längre
men att även liknande former av delegation hade
godtagits av riksdagen vid flera tillfällen. Det
hade i dessa fall främst rört sig om bemyndiganden
att förordna om tillämpning av en lag eller vissa
bestämmelser i lagen i förhållande till andra länder
eller till internationella organisationer. Lagrådet
nämnde också exempel på sådana delegationer, och vid
en sammantagen bedömning ansåg sig Lagrådet för sin
del kunna godta bestämmelsen. Lagrådet förutsatte
emellertid att frågor av det slag som hade berörts
skulle  uppmärksammas,   om   regeringsformens
bestämmelser om normgivningskompetensen ses över i
framtiden.
Frågan om utfyllnad av lag genom föreskrifter av
lägre rang behandlas av Håkan Strömberg i hans bok
Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform,
3:e uppl., 1999. Strömberg tar bl.a. upp Lagrådets
yttrande i det nämnda ärendet, och han anser att
Lagrådets resonemang innan förslaget godtogs var
något pressat. Han anför vidare att bemyndiganden
för regeringen att i anslutning till internationella
överenskommelser meddela föreskrifter om en lags
tillämplighet i förhållande  till  andra länder
säkerligen fyller ett viktigt praktiskt behov, som
inte  har  förutsetts  vid  utformningen  av
regeringsformens regler om normgivningsmakten men
som bör beaktas vid en eventuell framtida översyn av
dessa regler.

Utskottets bedömning

Konstitutionsutskottet delar  den  bedömning som
gjorts i propositionen om att dubbel rösträtt och
valbarhet inte utgör skäl mot att tillåta dubbelt
medborgarskap fullt ut.
I fråga om den motionsvis väckta  frågan om
möjligheten att beröva en svensk medborgare som är
eller  har  varit  bosatt  här  det  svenska
medborgarskapet vill utskottet hänvisa till att det,
som påpekats i proposition 1997/98:178, skulle kräva
en grundlagsändring. Det innebär att det bör krävas
mycket starka skäl för en ändring och i princip
också att en ändring inte bör beslutas utan stor
politisk enighet. Förslaget  i  motionen skulle
innebära en genomgripande förändring av den svenska
medborgarskapsrätten. Efter en sådan ändring skulle
det  komma  att  finnas  två  slag av svenskt
medborgarskap: ett oåterkalleligt för den som blivit
svensk medborgare vid födseln och ett återkalleligt
för  den  som  förvärvat  medborgarskapet genom
naturalisation. Utskottet anser inte att en ändring
i regeringsformen på denna punkt är motiverad.
Det föreslagna bestämmelsen i 16 § om bemyndigande
för regeringen att efter avtal med Danmark, Finland,
Island  eller  Norge  meddela  föreskrifter  om
tillämpning av vissa bestämmelser i lagen kan enligt
utskottets uppfattning jämföras med ett bemyndigande
för regeringen att sätta bestämmelserna i kraft i
förhållande till ett eller flera av de nordiska
länderna.  I 8 kap. 10 § regeringsformen  ges
emellertid en särskild föreskrift om bemyndigande
för  regeringen att sätta lagar i kraft,  och
föreskriften omfattar inte lagar inom de områden som
regleras i 2 § samma kapitel. I förarbetena till
1974 års regeringsform  underströk  föredragande
statsrådet (prop. 1973:90 s. 209) att delegation av
normgivningskompetens självfallet inte skulle vara
tillåten  i  andra  fall än de som angavs  i
regeringsformen.
Bemyndiganden liknande  det nu föreslagna har
tidigare godtagits av riksdagen. En motsvarande
bestämmelse  finns  intagen  i  nu  gällande
medborgarskapslag. Lagrådet har godtagit det nu
föreslagna bemyndigandet. Även utskottet anser med
den angivna bakgrunden att bemyndigandet får godtas.
Bestämmelsen är emellertid endast i praktiken en
bestämmelse om ikraftträdande, och bemyndigandet
grundas huvudsakligen på konstitutionell praxis.
Utskottet finner det inte tillfredsställande med en
konstitutionell  praxis  som  inte  står  i
överensstämmelse med regeringsformens ordalag. Som
Lagrådet tidigare förordat bör därför en översyn
göras av berörda regler i regeringsformen. Översynen
bör göras i lämpligt sammanhang.

Stockholm den 5 december 2000

På konstitutionsutskottets vägnar

Per Unckel


I beslutet har deltagit: Per Unckel (m), Göran
Magnusson (s), Barbro Hietala Nordlund (s), Pär Axel
Sahlberg  (s),  Kenneth  Kvist  (v),  Kerstin
Kristiansson Karlstedt (s), Björn von der Esch (kd),
Nils Fredrik Aurelius (m), Per Lager (mp), Åsa
Torstensson (c), Helena Bargholtz (fp), Britt-Marie
Lindkvist (s),  Per-Samuel  Nisser  (m), Anders
Bengtsson  (s),  Inger Strömbom (kd), Carl-Erik
Skårman (m) och Peter Pedersen (v).


Avvikande meningPer Unckel, Nils Fredrik  Aurelius,  Per-Samuel
Nisser, Carl-Erik Skårman (alla m) anser att de två
första  styckena  av  utskottets yttrande under
rubriken Utskottets bedömning borde ha haft följande
lydelse:

Enligt utskottets mening är det från principiell
synpunkt viktigt att fastslå att en person inte bör
ha möjlighet att aktivt genom valhandlingar eller
genom valbarhet vara med och påverka den politiska
utvecklingen i flera länder, även om undantag från
denna princip kan göras för lokala val.
De personer som i dag har dubbelt medborgarskap
genom att de fått svenskt medborgarskap utan att
befrias  från  ett  tidigare  medborgarskap  är
huvudsakligen   flyktinginvandrare,   och  det
förhållandet att de har dubbel rösträtt är därför i
praktiken inte av så stor betydelse. Om rätten till
dubbelt medborgarskap görs till huvudregel, kommer
däremot principfrågan om dubbel rösträtt att bli av
väsentligt större betydelse. Utskottet anser därmed
att en författningsändring som leder till att dubbel
rösträtt i nationella val inte bör genomföras.
Utskottet anser att regeringsformens regler om
undantag från förbudet att beröva svenska medborgare
medborgarskapet bör kompletteras. Möjligheten bör
utredas att genom lag göra ytterligare undantag för
den  som  förvärvat  medborgarskapet   genom
naturalisation. Det är stötande för den allmänna
rättskänslan att t.ex. en grov narkotikabrottsling,
eller  en  annan  person  belastad  med  grovt
brottsregister,  som  förvärvat  det  svenska
medborgarskapet genom falska uppgifter, inte kan
fråntas detta. En person med dubbelt medborgarskap
bör i sådana fall kunna fråntas  det  svenska
medborgarskapet. Detta får dock inte leda till att
en person blir statslös. Frågorna om hänsyn till
statslöshet och betydelsen av dubbla medborgarskap
bör regleras i lag.
BILAGA 4

Försvarsutskottets yttrande


Försvarsutskottets yttrande

2000/01:FöU2y

Lag om svenskt medborgarskap

Till socialförsäkringsutskottetFörsvarsutskottet vill  härmed  yttra  sig över
proposition  1999/2000:147  Lag  om  svenskt
medborgarskap jämte en motion som avgivits med
anledning av propositionen.

Regeringen

Utgångspunkter

Regeringen  föreslår  en  ny  lag  om  svenskt
medborgarskap. Lagförslaget innebär bl.a. att det
skall  bli  fullt ut möjligt att  ha  dubbelt
medborgarskap.
De nuvarande reglerna om förvärv och förlust av
svenskt medborgarskap finns i lagen (1950:382) om
svenskt medborgarskap (MedbL). MedbL bygger på tre
grundprinciper; härstamningsprincipen - som innebär
att föräldrarnas medborgarskap är avgörande för
vilket medborgarskap ett barn skall få vid födelsen
-  samt  principerna  om  att  undvika dubbelt
medborgarskap och att undvika statslöshet.
Regeringen anför att det under den  tid som
förflutit sedan lagen trädde i kraft har skett stora
förändringar i samhället. Det är i dag, jämfört med
för 50 år sedan, betydligt vanligare att personer
bosätter sig i ett annat land än det där de föddes.
Regeringens utgångspunkt för en ny lagstiftning är
bl.a. att härstamnings-principen och principen om
undvikande av statslöshet fortfarande skall gälla
medan  principen  om  undvikande  av  dubbelt
medborgarskap skall överges, om det inte medför
betydande nackdelar.
Regeringen anger att det på medborgarskapsrättens
område finns två konventioner som tillkommit inom
ramen för det arbete som bedrivs i Europarådet. Den
ena är 1963 års europeiska konvention om begränsning
av fall av flerfaldigt medborgarskap och om militära
förpliktelser i fall av flerfaldigt medborgarskap.
1963 års konvention ratificerades av Sverige år 1968
och har till huvudsakligt syfte att reducera antalet
fall av dubbelt medborgarskap. År 1997 tillkom en ny
europeisk konvention om medborgarskap som lägger
fast heltäckande principer och regler om förvärv och
förlust av medborgarskap. 1997 års konvention är
neutral  i fråga om dubbelt medborgarskap  och
överlämnar i stället till konventionsstaterna att
själva bestämma i vilken  utsträckning  dubbelt
medborgarskap skall tillåtas. Sverige har i november
1997 undertecknat konventionen med förbehåll för
ratifikation. Konventionen trädde i kraft den 1 mars
2000. 1997 års konvention sägs i stora delar ha
legat till grund för regeringens förslag i detta
lagstiftningsarbete.
Den nuvarande  svenska  medborgarlagstiftningen
bygger på att dubbelt medborgarskap i princip bör
undvikas. Regeringen nämner att de skäl som anförts
för denna hållning främst hänger samman med att
undvika rösträtt och valbarhet i flera länder, att
dubbelt medborgarskap kan innebära problem när det
gäller att ge konsulärt bistånd  i  det andra
medborgarskapslandet, att begränsa skyldigheten att
göra  värnplikt till ett land samt att dubbla
lojaliteter kan innebära säkerhetsproblem.
Med begreppet dubbelt medborgarskap avses att en
person har fler än ett medborgarskap.

Förslag om dubbelt medborgarskap

Förslaget

Regeringen föreslår att nu gällande princip om
undvikande av dubbelt medborgarskap överges. Innehav
av dubbelt medborgarskap blir  därmed fullt ut
möjligt.
Regeringen föreslår vidare att riksdagen godkänner
att 1963 års europeiska konvention om begränsning av
fall av flerfaldigt medborgarskap och om militära
förpliktelser i fall av flerfaldigt medborgarskap
sägs upp. Eftersom artiklarna som rör militära
förpliktelser vid flerfaldigt medborgarskap också
finns i 1997 års konvention, finns det enligt
regeringen inget hinder mot att hela 1993 års
konvention sägs upp.
Önskemålen  från  enskilda att få ha dubbelt
medborgarskap måste dock, hävdar regeringen, ställas
mot de skäl mot dubbelt medborgarskap som är grunden
för  den nuvarande principen.  Det  är  därför
nödvändigt att göra en samlad bedömning av för-
respektive  nackdelar med dubbelt medborgarskap.
Regeringens utgångspunkt vid denna bedömning är att
den nuvarande ordningen bör  bestå  endast  om
betydande nackdelar kan påvisas med en ordning som i
större  utsträckning  än i dag tillåter dubbla
medborgarskap.
Regeringen granskar sedan de fyra områden där
problem kan uppstå. I det följande sammanfattas vad
regeringen anför om skyldigheten  att  fullgöra
värnplikt samt om säkerhetsaspekter.
Skyldigheten att fullgöra värnplikt

Frågor som hänger samman med dubbelt medborgarskap
och fullgörande av värnplikt regleras i 1963 års
europeiska konvention om begränsning av fall av
flerfaldigt  medborgarskap  och  om  militära
förpliktelser i fall av flerfaldigt medborgarskap
(SÖ 1969:24) samt i 1977 års protokoll om ändring av
konventionen (SÖ 1978:117). Sverige har på området
vidare träffat särskilda överenskommelser med övriga
nordiska länder samt med USA och Argentina. Frågorna
regleras även i 1997 års konvention.
Gemensamt för 1963 års konvention och de särskilda
överenskommelserna, liksom för 1997 års konvention,
är att de syftar till att den som är medborgare i
mer än en avtalsslutande stat inte skall behöva göra
värnplikt i mer än en av dem. Eventuella problem är
därmed i praktiken begränsade till personer som är
medborgare i Sverige och i ett land som varken har
tillträtt någon av konventionerna eller träffat en
särskild överenskommelse med Sverige.
Av  4  kap.  3  §  lagen  (1994:1809)  om
totalförsvarsplikt framgår att den som har dubbelt
medborgarskap   -   även   om   den  andra
medborgarskapsstaten inte är ansluten till 1963 års
konvention - kan befrias från värnplikt här i
Sverige om han har fullgjort militärtjänst i sitt
andra hemland. I det motsatta fallet, dvs. att någon
först gjort värnplikt i Sverige och därefter rest
till sitt andra hemland, kan det däremot inte
uteslutas att denne kan komma att tvingas göra
militärtjäst även där. Den aspekten på problemet
anser regeringen emellertid vara av huvudsakligen
teoretisk art.
Mot denna bakgrund, och med beaktande av de
konventioner och överenskommelser som  finns på
området, framstår problemen med skyldigheter för
personer med dubbelt medborgarskap att fullgöra
värnplikt i mer än ett land  sammantaget vara
relativt små. Enligt regeringens uppfattning utgör
de därför inte något hinder mot att tillåta dubbelt
medborgarskap fullt ut.
Säkerhetsaspekter m.m.

Säkerhetsaspekter har av tradition ansetts vara ett
viktigt skäl mot att tillåta dubbelt medborgarskap.
Frågeställningen har sin grund i uppfattningen att
dubbelt medborgarskap skulle kunna leda till dubbla
lojaliteter  mot  länder  och  således  till
lojalitetskonflikter.
Regeringen  anför att Försvarsmakten  i  sitt
remissyttrande inte delar slutsatsen att fördelarna
för den enskilde att ha  dubbelt medborgarskap
överväger de problem som uppkommer  om dubbelt
medborgarskap  tillåts  i  en  ökad omfattning.
Försvarsmakten anser sålunda att den  nuvarande
principen att undvika dubbelt medborgarskap skall
behållas. Försvarsmakten  sägs  i sitt yttrande
särskilt  peka  på  följande.  För  en  del
internationella  uppdrag,  främst  fredsbevarande
operationer, kan en persons dubbla medborgarskap
vara direkt olämpligt och utesluta personen från
sådana uppdrag. Vidare är dubbelt medborgarskap en
av de aspekter som  bör  vägas  in  vid  den
säkerhetsprövning som Försvarsmakten skall att göra
enligt 11 § säkerhetsskyddslagen (1996:627). Vid
denna prövning kan det uppstå tvekan om en person
med dubbelt medborgarskap skall krigsplaceras i
särskilt känsliga befattningar. Anställda med dubbla
medborgarskap inom Försvarsmakten kommer att vara
uteslutna  från  vissa  uppdrag,  och härigenom
föreligger en risk för särbehandling av  dessa
personer.  Slutligen  anser  Försvarsmakten  att
förslaget inte i tillräckligt stor utsträckning tar
hänsyn till de folkrättsliga problem som kan uppstå,
exempelvis på grund av förbudet att tvinga en
motparts medborgare att delta i krigsoperationer som
är riktade mot deras land.
Regeringen anför att det under utredningsarbetet i
kontakter med  Rikspolisstyrelsen/Säkerhetspolisen
och   Försvarsmakten   framkom   att   det
erfarenhetsmässigt  är  andra  faktorer  än ett
eventuellt dubbelt medborgarskap som är avgörande
för om en person utgör en säkerhetsrisk för ett
land. De säkerhetsmässiga aspekterna på dubbelt
medborgarskap upplevdes internationellt inte heller
som något problem.
Det som Försvarsmakten framfört i fråga om den
internationella  verksamheten,  och  eventuella
folkrättsliga problem, bör enligt regeringens mening
kunna hanteras genom att personal med  dubbelt
medborgarskap inte ges uppdrag där just innehavet av
dubbla medborgarskap bedöms utgöra ett problem.
Enligt  7  §  3  säkerhetsskyddslagen skall en
säkerhetsprövning göras i syfte att förebygga att
personer   som   inte  är  pålitliga  från
säkerhetssynpunkt deltar  i  verksamhet som har
betydelse för rikets säkerhet. Säkerhetsprövningen
skall klarlägga om personen kan antas vara lojal mot
de intressen som skyddas i säkerhetsskyddslagen och
i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt (11 §
säkerhetsskyddslagen).  Vid den lämplighets- och
säkerhetsbedömning  som  således  föregår  en
anställning  inom försvaret  kan  även  dubbelt
medborgarskap  vägas  in  som  en  av  flera
omständigheter.
Sammantaget anser regeringen att  inte heller
säkerhetsaspekter utgör ett hinder mot att tillåta
dubbelt medborgarskap fullt ut.

Motionen

I Moderata samlingspartiets kommittémotion Sf3 av
Margit Gennser m.fl. (m) hävdas att principen att
undvika  dubbelt  medborgarskap  bör  kvarstå.
Motionärerna säger att regeringen i propositionen
själv har pekat ut fyra områden, bl.a. värnplikt och
säkerhet, som varande problematiska till följd av
att människor innehar dubbla medborgarskap.
Moderata samlingspartiet anser att de redovisade
invändningarna är relevanta men  tillmäter  dem
betydligt större tyngd än regeringen. Regeringen
sägs sålunda tona ned och relativisera betydelsen
och  problemen  med  flerfaldiga  medborgarskap.
Motionärerna anser därför att det inte finns skäl
för att överge den nuvarande principen om att
undvika dubbelt medborgarskap.
Motionärerna föreslår bl.a. att riksdagen avslår
regeringens förslag att säga upp 1963 års konvention
om begränsning av fall av flerfaldigt medborgarskap
(yrkande 2) samt att riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen anförs
angående värnplikt och säkerhetsaspekter vid dubbelt
medborgarskap (yrkande 5).

Utskottet

Frågan om vilka konsekvenser som skulle kunna uppstå
om  det  införs  en  möjlighet  till  dubbelt
medborgarskap  kan  värderas  från  flera olika
infallsvinklar. Utskottet begränsar sig här till
synpunkter  som  rör  militärtjänstgöring  och
säkerhetsaspekter, dvs. till frågor som faller inom
utskottets beredningsområde.
Utskottet har inför sina överväganden tagit del av
Försvarsmaktens  yttrande  över   1997   års
medborgarkommittés betänkande (SOU 1999:34) Svenskt
medborgarskap, vilket legat till grund för arbetet
med regeringens proposition.
Utskottet  kan  konstatera att  regeringen  i
propositionen, och motionärerna, pekar på samma
slags problem som följd av att tillåta dubbelt
medborgarskap, men  att  konsekvenserna värderas
olika. Regeringen anser sålunda att de eventuella
problemen går att hantera medan motionärerna bedömer
att de är så betydande att nuvarande princip med att
undvika dubbelt medborgarskap bör behållas.
När  det  gäller  skyldigheten  att  fullgöra
militärtjänst anser utskottet för sin del att 1977
års Europeiska konvention om medborgarskap och lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt, tillsammans med
de särskilda överenskommelser som finns med vissa
länder, utgör ett tillräckligt regelverk för att
inte någon skall behöva göra militärtjänst i mer än
ett land. Utskottet  delar  alltså  regeringens
uppfattning  att  problemen  med skyldighet för
personer med flera medborgarskap  att  fullgöra
militärtjänst i mer än ett land är små och inte bör
utgöra hinder för att tillåta dubbelt medborgarskap.
Utskottet konstaterar också att Försvarsmakten i
sitt remissyttrande över Medborgarskapskommitténs
betänkande inte från dessa utgångspunkter har haft
någon erinran mot förslaget.
I frågan om eventuella lojalitetkonflikter och
därmed konsekvenser för säkerhet m.m. till följd av
dubbelt medborgarskap pekar Försvarsmakten dels på
vissa  folkrättsliga  problem  samt  risker vid
utlandstjänstgöring, dels på behovet att särbehandla
personer i samband med vissa tjänstetillsättningar
och krigsplaceringar. Regeringen förnekar inte dessa
problem men bedömer att de kan hanteras genom att
undvika att ge sådana uppdrag till personer med
dubbelt medborgarskap. Utskottet anser för sin del
att  Försvarsmakten  överbetonar  de  aktuella
problemen. Exempelvis skulle det vid en militär
utlandstjänstgöring  lika gärna kunna utgöra en
fördel för en person att ha dubbelt medborgarskap
som att detta förhållande skulle utgöra en nackdel.
Utskottet menar, liksom regeringen, att det borde gå
att anpassa urvals- och tillsättningsförfarandet
till nya förutsättningar. Om det därvid, i ett
mycket ringa  antal fall, skulle leda till en
särbehandling så får denna accepteras i det större
sammanhanget, där fördelarna överväger. Utskottet
kan  för  övrigt  konstatera  att  det  i
Medborgarkommitténs  arbete  i  kontakterna  med
Rikspolisstyrelsen/Säker-hetspolisen       och
Försvarsmakten framkommit att det erfarenhetsmässigt
är andra faktorer än flerfaldigt medborgarskap som
är avgörande för om en person utgör en säkerhetsrisk
för ett land.
Utskottet anser  sammanfattningsvis  att det ur
försvarspolitisk  synvinkel inte finns avgörande
nackdelar med att införa flerfaldigt medlemskap i
enlighet med regeringens förslag.

Stockholm den 23 november 2000

På försvarsutskottets vägnar

Henrik Landerholm


I beslutet har deltagit: Henrik Landerholm (m), Tone
Tingsgård (s), Christer Skoog (s), Karin Wegestål
(s), Stig Sandström (v), Åke Carnerö (kd), Olle
Lindström (m), Rolf Gunnarsson (m), Ola Rask (s),
Håkan Juholt (s), Berit Jóhannesson (v), Margareta
Viklund  (kd), Lars Ångström (mp), Erik Arthur
Egervärn (c), Runar Patriksson (fp), Laila Bäck (s)
och Björn Leivik (m).


Avvikande mening
Henrik Landerholm, Olle Lindström, Rolf Gunnarsson
och Björn Leivik (alla m) anför:

Vad gäller säkerhetsaspekterna riskeras enligt vår
mening att en stor del av invånarna med flera
medborgarskap kommer att uteslutas från tjänstgöring
i Försvarsmakten. Förvisso utgör innehavet av flera
medborgarskap ingen riksfaktor i sig, men i en
samlad bedömning av risker på kort och lång sikt
kommer innehavet av flera medborgarskap självfallet
att bland andra vägas in. Det innebär att en stor
grupp människor med invandrarbakgrund i praktiken
kan komma att uteslutas  från  tjänstgöring  i
försvaret bl.a. för att de följt statsmakternas
intentioner vad gäller medborgarskap.  Det vore
olyckligt för den etniska representativiteten och
därmed försvarets förankring i hela det svenska
samhället.
Risken för segregering är också uppenbar för de
individer som trots flera medborgarskap tjänstgör i
Försvarsmakten  och  i  praktiken får begränsad
användbarhet. I Försvarsmaktens remissvar påpekas
risken för dubbla  eller flerdubbla lojaliteter
mellan olika hemländer som kan bli ett problem vid
tjänstgöring  utomlands.  I  en  situation  då
internationella insatser doktrinmässigt jämställts
med försvaret av Sverige är det orimligt att en del
av försvarets anställda och värnpliktiga skall vara
uteslutna från lösandet av en del av huvuduppgiften.
När  förbandsmassan  i  vårt  försvar  dessutom
successivt integrerar förband för nationell och
internationell verksamhet framstår det som än mer
orimligt att individen inte kan tillåtas följa sitt
förband för att lösa alla förelagda uppgifter.
Oavsett om det gäller en fartygschef eller en
specialiserad  befattningshavare  i  t.ex.  en
bataljonsstab vore det fel att medvetet skapa ett
system där man tvingas  byta  ut välövade och
samtränade befattningshavare på grund av den risk
för  dubbla  lojaliteter  som  också regeringen
vidimerar,   men   samtidigt   -   liksom
utskottsmajoriteten  -  negligerar.  Försvarets
personal måste vara allsidigt användbar och på sikt
ha samma skyldighet att delta i all verksamhet inom
ramen för de fyra huvuduppgifterna. En övergång till
tillåtande  av  flera  medborgarskap  även  i
normalfallen riskerar att på sikt skapa ett A- och
ett B-lag, främst bland Försvarsmaktens anställda.
Det vore olyckligt.