Socialförsäkringsutskottets betänkande
2000/01:SFU04

Anpassningar i ålderspensionssystemet inför år 2001


Innehåll

2000/01

SfU4

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens
proposition   1999/2000:138   Anpassningar   i
ålderspensionssystemet inför år 2001, m.m. jämte två
motioner som väckts med anledning av propositionen.
I propositionen lämnas förslag till ändringar bl.a.
i lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) och
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-pension
(LIP). Vissa av förslagen är föranledda av att
ålderspensioner för personer födda 1938 eller senare
fr.o.m den 1 januari 2001 skall utbetalas från det
reformerade ålderspensionssystemet  samtidigt som
andra pensionsförmåner även fortsättningsvis skall
betalas ut enligt AFL. Detta nödvändiggör vissa lag-
ändringar för att de olika systemen skall kunna
samordnas.
Andra förslag är en konsekvens av att ikraft-
trädandet av bestämmelserna i LIP om utbetalning av
ålderspension, till den del dessa avser personer
födda 1937 eller tidigare, föreslås ändras till den
1 januari 2003. Förslaget i denna del innebär att
ålderspensionsbestämmelserna i AFL upphävs, men att
ålders-pension för denna åldersgrupp med stöd av
övergångsbestämmelser skall utbetalas enligt AFL
under åren 2001 och 2002. Den allmänna tilläggs-
pensionen skall därvid följsamhetsindexeras fr.o.m.
år 2002.
Förslagen i nämnda delar skall träda i kraft den 1
januari 2001.
I propositionen föreslås också att den tillfälliga
höjning  av  pensionstillskottet som gäller för
perioden  juni 1999-november  2000  permanentas.
Förslaget, som beräknas medföra ökade kostnader på
215 miljoner kronor, skall träda i kraft den 1
december 2000.
Utskottet tillstyrker propositionens förslag och
avstyrker motionerna.
Utskottet  lägger  dessutom  fram förslag till
ändringar  av  mer  redaktionell art,  dels  i
övergångsbestämmelserna   till   lagen   om
arbetsskadeförsäkring respektive lagen om statligt
personskadeskydd, dels i 12 kap. 9 § LIP.
I ärendet finns ett särskilt yttrande.

Propositionen

I  proposition  1999/2000:138  Anpassningar  i
ålderspensionssystemet  inför år 2001, m.m. har
regeringen (Socialdepartementet)  föreslagit  att
riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring,
2. lag om ändring i lagen (1999:800) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring,
3. lag om ändring i lagen (1998:704) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring,
4.  lag  om  ändring  i  lagen (1969:205) om
pensionstillskott,
5.  lag  om  ändring  i lagen (1994:308)  om
bostadstillägg till pensionärer,
6.  lag  om  ändring  i lagen (1994:308)  om
bostadstillägg till pensionärer,
7. lag om ändring i lagen (1999:1398) om ändring i
lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer,
8. lag om ändring i lagen (1998:708) om upphävande
av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då
make uppbär folkpension,
9.  lag  om  ändring  i  lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension,
10. lag om ändring i lagen (1999:1409) om ändring i
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
11. lag om ändring i lagen (1998:675) om införande
av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
12.  lag  om  ändring  i lagen (1998:702) om
garantipension,
13.  lag  om  ändring i lagen (1998:703)  om
handikappersättning och vårdbidrag,
14. lag om ändring i lagen (1998:707) om ändring i
lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till
folkpension  för långvarig vård av sjukt eller
handikappat barn,
15.  lag om ändring  i  socialförsäkringslagen
(1999:799),
16. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (AP-fonder),
17. lag om ändring i lagen (2000:194) om införande
av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder,
18. lag om ändring i lagen (1999:265) om särskilt
grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska
personer  i vissa fall vid 2000 och 2001 års
taxeringar,
19. lag om  ändring  i  lagen  (1990:325) om
självdeklaration och kontroll-uppgifter,
20. lag om ändring i lagen (1999:1271) om ändring i
lagen  (1991:586) om särskild inkomstskatt  för
utomlands bosatta,
21. lag  om  ändring  i  skattebetalningslagen
(1997:483),
22. lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig
ålderspensionsavgift,
23. lag om ändring i lagen (1999:1411) om ändring i
lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift,
24.  lag  om  ändring  i  inkomstskattelagen
(1999:1229).
Lagförslagen återfinns som bilaga 1
till detta betänkande.

Motionerna

1999/2000:Sf26 av Margit Gennser m.fl. (m) vari
yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag
till ändring av den skäliga levnadsnivån i SBTP till
134 % av prisbasbeloppet, i enlighet med vad som
anförts i motionen.

1999/2000:Sf27 av Ulla Hoffmann m.fl. (v) vari yrkas
att riksdagen hos regeringen begär förslag, enligt
vad i motionen anförts, om fortsatt möjlighet för
kommunerna  att  betala   ut  kompletterande
bostadstillägg till det statliga bostadstillägget
under  2001  och  2002 eller  till  dess  att
garantipensionen träder i kraft.

Utskottet

Bakgrund

I juni 1998 beslutade riksdagen om reformerade
regler för inkomstgrundad ålderspension och ett nytt
grundtrygghetssystem,   garantipension   (prop.
1997/98:151-152, bet. 1997/98:SfU13 och SfU14, rskr.
1997/98:315 och 320). Reformen  bygger  på  en
överenskommelse mellan fem av riksdagens partier (s,
m, kd, c och fp).
Genom reformen skapas ett obligatoriskt, offentligt
ålderspensionssystem som är mer följsamt mot den
samhällsekonomiska och demografiska utvecklingen.
Det  reformerade  ålderspensionssystemet omfattar
såväl    ett    standardskydd     enligt
inkomstbortfallsprincipen som ett grundskydd för dem
som  haft  inga  eller  låga förvärvsinkomster.
Grundskyddet finansieras med allmänna skattemedel
medan  den  inkomstgrundade   pensionen   är
avgiftsfinansierad.   Huvuddelen   av   det
inkomstgrundade pensionssystemet är uppbyggt som ett
avgiftsbaserat fördelningssystem medan en mindre del
utformats som ett renodlat premiepensionssystem.
Regler   om   inkomstgrundad   ålderspension
(inkomstpension, tilläggspension och premiepension)
har tagits in i en ny lag, lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension (LIP). Ikraftträdande-
och övergångsbestämmelser finns i lagen (1998:675)
om  införande  av  lagen  om  inkomstgrundad
ålderspension.  Reglerna  om  intjänande  av
pensionsrätt har trätt i kraft den 1 januari 1999
och regler om beräkning av förmånernas storlek och
utbetalning träder i kraft den 1 januari 2001.
I det  reformerade  ålderspensionssystemet, som
gäller för personer födda år 1938 eller senare,
ersätts    bosättningsbaserad    folkpension,
pensionstillskott  och särskilt grundavdrag  för
pensionärer (SGA) med  en garantipension. Lagen
(1998:702) om garantipension träder i kraft den 1
januari  2001 men utbetalning av garantipension
kommer att ske tidigast fr.o.m. 2003, då personer
födda 1938 fyller 65 år.
I  propositionen  Garantipension  för  personer
födda 1937 eller tidigare (prop. 1999/2000:127) har
regeringen lämnat förslag till garantipension för
personer födda 1937 eller tidigare. Det föreslås där
att bestämmelserna skall träda i kraft den 1 januari
2003. Utskottet  har  denna  dag  i betänkande
2000/01:SfU3 tillstyrkt regeringens förslag.
Som  en  konsekvens av detta förslag föreslår
regeringen  i  denna  proposition  bl.a.  att
ikraftträdandet av bestämmelserna i LIP, till den
del dessa avser personer födda 1937 eller tidigare,
senareläggs  till  den 1 januari 2003 och att
bestämmelserna  i lagen  (1962:381)  om  allmän
försäkring (AFL) som rör denna grupp skall fortsätta
att gälla under 2001 och 2002.

Propositionen

Vissa ändringar i AFL m.m. till följd av
ålderspensionsreformen

Ålderspensioner kommer framdeles att utbetalas med
stöd av LIP och lagen om garantipension. Reglerna om
utbetalning  av  inkomstgrundad  ålderspension
respektive garantipension träder i kraft den 1
januari 2001. Enligt vad som anges i propositionen
kan därmed de nuvarande reglerna om ålderspension i
AFL avskaffas. Regeringen  föreslår  därför att
bestämmelserna om ålderspension i AFL skall upphävas
fr.o.m. den 1 januari 2001.
Som  redan  nämnts  har  regeringen  i  pro-
position 1999/2000:127 föreslagit att bestämmelserna
om garantipension för personer födda 1937 eller
tidigare skall träda i kraft först den 1 januari
2003.  Med  hänsyn  härtill  föreslås  att
ålderspensionsreglerna  i  AFL  med  stöd  av
övergångsbestämmelser skall fortsätta att gälla för
denna åldersgrupp även under 2001 och 2002.
Reglerna om handikappersättning och vårdbidrag har
i princip oförändrade förts över från AFL till en
fristående   lag,   lagen   (1998:703)   om
handikappersättning och vårdbidrag. Lagen träder i
kraft den 1 januari 2001 och gäller såväl för
personer som är födda 1937 eller tidigare som för
personer födda 1938 eller senare. Mot bakgrund härav
föreslår regeringen att bestämmelserna i AFL om
handikappersättning och vårdbidrag upphävs den 1
januari 2001.
Enligt lagen (1994:308) om bostadstillägg till
pensionärer (BTP) lämnas BTP bl.a. till den som
uppbär ålderspension enligt AFL. BTP lämnas dock
inte till pensionär som enbart uppbär ålderspension
till följd av förtida uttag. Storleken av BTP är
beroende  av  pensionärens  årsinkomst.  Vid
fastställande av årsinkomsten beaktas bl.a. den del
av  ATP  som  inte  föranlett  minskning  av
pensionstillskott. Från och med den 1 januari 2001
kommer även inkomstgrundad ålderspension enligt LIP
att kunna betalas ut. En person som är född 1938
eller  senare  med  partiellt förtida uttag av
ålderspension enligt LIP kan vara berättigad till
BTP  endast  om  vederbörande  samtidigt uppbär
förtidspension eller efterlevandepension enligt AFL.
Regeringen  föreslår  att vid fastställande  av
årsinkomsten skall tilläggspension enligt LIP alltid
beräknas som om den inkomstgrundade pensionen i sin
helhet utges i form av ATP. Förslaget innebär att
övrig inkomstgrundad ålderspension, inkomstpension,
premiepension och folkpensionstillägget (den del av
tilläggspension enligt LIP som ersätter den ATP-
baserade folkpensionen) inte skall beaktas vid be-
räkning av årsinkomsten.
Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2001.

Vissa ändringar i LIP och införandelagen till LIP

Personer födda 1937 eller tidigare omfattas inte av
det reformerade ålders-pensionssystemet. Trots det
har  reglerna  om  tilläggspension  för  denna
åldersgrupp tagits in i LIP, vars bestämmelser om
utbetalning  av ålderspension  träder  i  kraft
den 1 januari 2001.  Som  en  konsekvens av att
reglerna om garantipension för denna åldersgrupp
enligt förslag i proposition 1999/2000:127 skall
träda i kraft först den 1 januari 2003 föreslår
regeringen  att  även  bestämmelserna i LIP om
tilläggspension för personer  födda  1937 eller
tidigare skall träda i kraft den 1 januari 2003.
Dessa  personer  skall  som  framgår  ovan  få
ålderspension  i  form  av  folkpension  och
tilläggspension enligt äldre regler i AFL även för
åren 2001 och 2002.
Tilläggspension skall enligt 6 kap. 4 § LIP årligen
räknas om, följsamhetsindexeras, kring normen 1,6 i
stället för att prisindexeras som gäller i dag.
Således  skall  pensionerna  skrivas  upp  med
inkomstindexets procentuella förändring reducerad
med talet 1,6. Därigenom får pensionären, förutom
kompensation  för  prisstegringar,  en  viss
standardhöjning så länge den reala lönetillväxten
överstiger 1,6 %. Skulle den reala lönetillväxten
var lägre än  1,6 %  gäller  det motsatta. Av
propositionen framgår att de prognoser som har
gjorts, bl.a. i den ekonomiska vårpropositionen
(prop. 1999/2000:100) tyder på en positiv real-
löneutveckling  under  åren  1999-2001.  Enligt
regeringen är det därför sannolikt att pensionärerna
skulle få en viss real uppskrivning av pensionen om
följsamhetsindexering skulle tillämpas 2002. Om även
följsamhetsindexeringen   senareläggs   skulle
pensionärerna gå miste om en standardhöjning. Med
hänsyn härtill föreslås att ålderspension i form av
tilläggspension    enligt    AFL    skall
följsamhetsindexeras fr.o.m. årsskiftet 2001/2002.
Sedan 1974 omfattas utländska sjömän på svenska
fartyg av försäkringen för tilläggspension. De har
därmed även rätt till ATP-baserad folkpension, dvs.
folkpension beräknad i förhållande till antalet år
med ATP-poäng. Vidare gäller att de utländska sjömän
som under åren 1960-1973 tjänstgjorde på svenska
fartyg kan ha rätt till svensk folkpension om
sjömansskatt har betalats under något eller några av
dessa år. Den rätt till folkpension som baseras på
sådana  år  likställs  med  ATP-år  men  dessa
bestämmelser har inte överförts till LIP. Utländska
sjömän som med stöd av nuvarande regler har rätt
till folkpension för åren 1960-1973 skulle därmed
inte bli berättigade till någon motsvarande förmån
enligt LIP. Enligt regeringen  är  detta  inte
acceptabelt, och det föreslås därför att år före
1974 för vilket sjömansskatt har betalats och som
enligt AFL skulle ge rätt till folkpension för
utländska  medborgare  fr.o.m.  2001  skall  ge
motsvarande rätt till folkpensionstillägg enligt
LIP. Till följd av förslaget beräknas kostnaderna
för ålderspension öka något under åren 2001-2002,
för att år 2003 öka med högst fem miljoner kronor.
Enligt 13 kap. 7 § LIP skall ett beslut ändras
bl.a. om det föranleds av en ändring som gjorts i
beräkningsunderlaget för beslutet. Ett beslut om
pensionsgrundande inkomst eller pensionsgrundande
belopp skall dock ändras endast om storleken på den
pensionsgrundande   inkomsten   eller   det
pensionsgrundande beloppet skulle öka eller minska
med minst 1 000 kr. Pensionsrätt beräknas på ett
underlag som består av pensionsgrundande inkomst i
botten och därefter i fastställd prioritetsordning
pensionsgrundande  belopp  för  förtidspension,
plikttjänstgöring, barnår och studier.  Om  den
pensionsgrundande   inkomsten   eller   ett
pensionsgrundande belopp ändras kan det påverka ett
annat pensionsgrundande  belopp,  genom att det
utrymme   som  finns  för  att  fastställa
pensionsgrundande inkomster och belopp är begränsat
till 7,5 inkomstbasbelopp.  Enligt propositionen
innebär en tillämpning av en 1 000-kronorsgräns på
pensionsgrundande belopp att ett redan komplicerat
system kompliceras ytterligare. Det föreslås därför
att 1 000-kronorsgränsen för ändring av ett beslut
skall begränsas till att endast gälla pensions-
grundande inkomst.
I 12 kap. 9 § LIP och 4 kap. 4 § lagen om
garantipension  finns bestämmelser om samordning
mellan pensionsförmåner  och  yrkesskadelivränta.
Bestämmelserna har sin motsvarighet i 17 kap. 2 §
AFL. Samordningsbestämmelserna har tillkommit för
att undvika en överkompensation som annars skulle
kunna uppstå. Samordningsregeln i AFL innehåller
dock en begränsning så till vida att avdrag på
tilläggspension endast får göras om den pensions-
berättigade kunnat tillgodoräknas pensionspoäng för
minst ett år när skadan  inträffade. Om denna
förutsättning inte är uppfylld är en avräkning inte
motiverad  för  att  förebygga  överkompensation
eftersom i så fall tilläggspensionen måste vara
grundad på inkomster som den pensionsberättigade har
kunnat  skaffa sig  efter  yrkesskadan.  Enligt
propositionen  har  begränsningsregeln i AFL av
förbiseende inte fått någon motsvarighet i LIP eller
lagen om garantipension. Regeringen föreslår därför
att det införs en sådan regel i LIP respektive i
lagen om garantipension.
I propositionen föreslås att bestämmelserna skall
träda i kraft den 1 januari 2001.

Vissa ändringar i socialförsäkringslagen

I 18 kap. 2 § AFL anges vilken verksamhet en
försäkringskassa skall eller får bedriva. Där anges
också att regeringen, eller den myndighet regeringen
bestämmer, får föreskriva att det hos en eller flera
försäkringskassor skall finnas gemensamma enheter
för alla försäkringskassor för vissa ärenden eller
frågor. Enligt AFL kan därmed föreskrivas att en
viss försäkringskassa skall handha samtliga ärenden
av en viss typ.
Den 1 januari 2001 träder socialförsäkringslagen
(1999:799) (SofL) i kraft. Enligt 5 kap. 4 och 5 §§
SofL skall ett ärende normalt beslutas av den
försäkringskassa inom vars verksamhetsområde den en-
skilde är bosatt eller arbetar. Någon motsvarighet
till undantagsbestämmelsen i AFL har inte tagits in
i  SofL  och  det  föreslås  därför  att  en
undantagsbestämmelse införs i SofL, med motsvarande
innebörd.
Som redan nämnts skall personer födda 1937 eller
tidigare få ålderspension i form av folkpension och
tilläggspension enligt AFL under ytterligare två år
efter det att SofL trätt i kraft. För att dessa
personer skall omfattas av SofL fr.o.m. 2001 måste
ett tillägg göras, och det föreslås därför att
SofL:s övergångsbestämmelser kompletteras så att
bestämmelserna   om   bosättningsbaserad   och
arbetsbaserad försäkring fram till utgången av 2002
omfattar även folk- och tilläggspension i form av
ålderspension för personer födda 1937 eller tidi-
gare.
Enligt SofL skall bosättningsbaserade förmåner i
princip betalas ut endast till den som är bosatt i
Sverige. En person som  har börjat uppbära en
bosättningsbaserad förmån kan dock med stöd av 4
kap. 4 § SofL få förmånen utbetald till utlandet, om
det skulle framstå som uppenbart oskäligt att dra in
förmånen. En liknande bestämmelse finns i 5 kap. 16
§ AFL. Folkpension kan vidare enligt särskilda
övergångsregler betalas ut till personer bosatta
utomlands.  De  personer  som avses är svenska
medborgare som den 1 juli 1979 uppbar folkpension
enligt äldre regler i AFL och som enligt särskilda
övergångsbestämmelser har  rätt att under vissa
förutsättningar vid bosättning utomlands uppbära en
oavkortad folkpension. Regeringen, som anser att
dessa personer  även i fortsättningen skall få
pensionen utbetald  till utlandet, föreslår att
SofL:s övergångsbestämmelser kompletteras så att den
som vid utgången av 2000 är bosatt utomlands och får
folkpension utbetald till utlandet skall få det även
fortsättningsvis  utan  hinder  av  de  nya
bestämmelserna i SofL.
Förslagen skall enligt propositionen träda i kraft
den 1 januari 2001.

Vissa ändringar i bestämmelserna om
pensionstillskott m.m.

I samband med att gränsen för högkostnadsskyddet på
läkemedel höjdes fr.o.m. den 1 juni 1999 (prop.
1998/99:106, bet. 1998/99:SoU14, rskr. 1998/99:209)
höjdes  även  nivåerna  för  beräkning  av
pensionstillskott och särskilt bostadstillägg till
pensionärer   (SBTP)  med  1,4 procentenheter.
Höjningarna skulle enligt riksdagens beslut upphöra
att gälla den 1 december 2000. Enligt vad som anges
i propositionen kvarstår emellertid de skäl som låg
bakom  beslutet  att  höja nivåerna. Regeringen
föreslår därför att den tillfälliga höjningen av
nivåerna för beräkning av pensionstillskott och SBTP
skall permanentas fr.o.m. den 1 december 2000.
Enligt propositionen  medför  förslaget en ökad
kostnad på 215 miljoner kronor.
Förslaget  innebär  att pensionstillskott  till
ålderspension,  förtidspension  och  efterlevan-
depension även fortsättningsvis skall utgöra 56,9,
112,9 respektive 62,9 % av prisbasbeloppet. Vidare
skall skälig levnadsnivå för beräkning av SBTP
utgöra 123,4 % av prisbasbeloppet för den som är
ogift  och  102,4 % för den som är gift samt
folkpension och pensionstillskott sammantaget alltid
anses utgöra lägst 152,9 % av prisbasbeloppet för
den som är ogift och 135,4 % för den som är gift.
Därtill föreslås att det särskilda grundavdraget
för  pensionärer  anpassas  till  höjningen  av
pensionstillskottet.  Maximalt  avdrag för ogift
pensionär  skall  därmed  utgöra  152,9  %  av
prisbasbeloppet och för gift pensionär 135,4 % av
prisbasbeloppet.

Motionerna

I motion Sf26 av Margit Gennser m.fl. (m) begärs
förslag till ändring av den skäliga levnadsnivån i
SBTP  till  134 %  av  prisbasbeloppet.  Enligt
motionärerna har regeringen aviserat en höjning av
nivån till 128 % från 2001. Den nivån är enligt
motionärerna dock för snålt tilltagen, framför allt
för de allra sämst ställda pensionärerna vilka
oftast är äldre ensamstående kvinnor.
I motion Sf27 av Ulla Hoffmann m.fl. (v) begärs
förslag om fortsatt möjlighet för kommunerna att
betala ut kompletterande bostadstillägg till det
statliga bostadstillägget under 2001 och 2002 eller
till dess garantipension för personer födda 1937
eller tidigare träder i kraft. Motionärerna anser
att detta är nödvändigt eftersom utbetalning av
övergångsvis garantipension föreslås senarelagd till
2003.

Utskottets bedömning

De förbättringar av pensionstillskottet och det
särskilda bostadstillägget till pensionärer (SBTP)
som föreslås i propositionen är föranledda av att
den nuvarande tillfälliga höjningen av nivåerna för
dessa förmåner permanentas fr.o.m. december 2000.
Utskottet, som välkomnar denna förändring, anser att
någon ytterligare förändring avseende SBTP inte bör
göras i detta sammanhang. Utskottet noterar dock att
regeringen i budgetpropositionen för 2001 (prop.
2000/01:1) har återkommit med förslag om vissa
förbättringar av både BTP och SBTP fr.o.m. den 1
januari 2001. Såvitt gäller SBTP föreslås dels att
gränsen för skälig levnadsnivå höjs med ytterligare
sex procentenheter till 129,4 % av prisbasbeloppet
för den som är ensamstående och till 108,4 % för den
som är  gift,  dels  att  gränsen  för skälig
boendekostnad höjs från 5 200 kr till 5 700 kr per
månad. Enligt vad som anges i budgetpropositionen
innebär förslagen för en pensionär med SBTP att
ersättningen höjs med mellan 2 400 kr och 8 400 kr
per år. Mot bakgrund härav och då utskottet kommer
att få ta ställning till gränsen  för  skälig
levnadsnivå  vid beräkning av SBTP vid höstens
beredning av budgetpropositionen avstyrks motion
Sf26.
Vidare har regeringen i budgetpropositionen för
2001  under  utgiftsområde  11  föreslagit  att
kommunerna skall ges fortsatt möjlighet att betala
ut kom-pletterande bostadstillägg till det statliga
bostadstillägget under åren 2001 och 2002. Som
framgår ovan har utskottet i betänkande 2000/01:SfU3
tillstyrkt regeringens förslag om införande  av
garantipension  för  personer  födda 1937 eller
tidigare fr.o.m. 2003. Utskottet anser med hänsyn
härtill att motion Sf27 får anses tillgodosedd och
avstyrker därmed motionen.
Utskottet  tillstyrker   med   det  anförda
propositionens förslag.

Lagförslag i övrigt

Utskottet har av Socialdepartementet uppmärksammats
på   behovet   av   vissa   ändringar   i
övergångsbestämmelserna till lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring  (LAF)  respektive  lagen
(1977:265) om statligt personskadeskydd (LSP).
Lagändringarna  rör  livräntor  som  beviljas
retroaktivt   enligt  lagen  (1954:243)   om
yrkesskadeförsäkring      (YFL)      och
militärersättningslagen (1950:261). Dessa lagar är
upphävda  men skall enligt övergångsbestämmelser
till LAF respektive LSP alltjämt tillämpas på skada
som har inträffat före den 1 juli 1977. Om en sådan
livränta nybeviljas eller ändras retroaktivt görs
avdrag för för mycket utbetald pension på den
retroaktiva livränteutbetalningen. Detta görs med
stöd  av  26 §  YFL  respektive  11 § 2 mom.
militärersättningslagen, som anger att sådant avdrag
skall göras för tid då ersättningstagaren åtnjutit
pension enligt AFL i den mån ersättningen skulle ha
föranlett minskning av pensionen.
För att samordning skall kunna göras även med
pension  från  det nya ålderspensionssystemet
föreslår utskottet att punkt 1 i ikraftträdande-
och övergångsbestämmelserna till LAF respektive
LSP kompletteras på så sätt att pension enligt
AFL likställs med pension enligt LIP eller lagen
om garantipension.
Med anledning av att 3 kap. 5 och 6 §§ LAF
upphävdes den 1 juli 1993 föreslår utskottet
också att hänvisningen till dessa paragrafer i
nämnda punkt 1 görs till bestämmelsernas lydelse
före den 1 juli 1993.
Utskottet föreslår vidare att regeringens förslag
till ändring i 12 kap. 9 § LIP kompletteras genom
att en hänvisning till 6 kap. 17 § LIP tas in i
paragrafens tredje stycke i syfte att klargöra vad
som   avses   med  gift  respektive  ogift
pensionsberättigad.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande  skälig levnadsnivå vid
beräkning  av  särskilt bostadstillägg  till
pensionärer
att riksdagen avslår motion 1999/2000:Sf26,
2. beträffande kompletterande kommunalt
bostadstillägg till pensionärer
att riksdagen avslår motion 1999/2000:Sf27,
3. beträffande lagen om inkomstgrundad
ålderspension
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring
i  lagen  (1998:674)  om  inkomstgrundad
ålderspension med den ändringen att 12 kap. 9 §
tredje stycket kompletteras med en andra mening
med   följande   lydelse:  Härvid  skall
bestämmelserna i 6 kap. 17 § tillämpas på
motsvarande sätt.
4. beträffande samordning mellan pension
och livränta enligt äldre lagstiftning
att riksdagen antar av utskottet i bilaga 2 framlagda
förslag till
dels lag om ändring i lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring,
dels lag om ändring i lagen (1977:265) om
statligt personskadeskydd,
5. beträffande lagförslagen i övrigt
att riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring,
2. lag om ändring i lagen (1999:800) om ändring
i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
3. lag om ändring i lagen (1998:704) om ändring
i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
4. lag om ändring i  lagen  (1969:205) om
pensionstillskott,
5.  lag om ändring i lagen (1994:308)  om
bostadstillägg till pensionärer,
6. lag  om  ändring i lagen (1994:308) om
bostadstillägg till pensionärer,
7. lag om ändring i lagen (1999:1398) om ändring
i lagen (1994:308)  om  bostadstillägg till
pensionärer,
8.  lag om ändring i lagen (1998:708)  om
upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg
i vissa fall då make uppbär folkpension,
9. lag om ändring i lagen (1999:1409) om ändring
i  lagen  (1998:674)  om  inkomstgrundad
ålderspension,
10. lag om ändring  i lagen (1998:675) om
införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension,
11. lag om ändring i lagen (1998:702)  om
garantipension,
12.  lag om ändring i lagen (1998:703) om
handikappersättning och vårdbidrag,
13. lag om ändring i lagen (1998:707) om ändring
i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg
till folkpension för långvarig vård av sjukt
eller handikappat barn,
14. lag om ändring i socialförsäkringslagen
(1999:799),
15. lag  om ändring i lagen (2000:192) om
allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
16. lag om ändring  i lagen (2000:194) om
införande av ny lagstiftning  för  allmänna
pensionsfonder,
17.  lag om ändring i lagen (1999:265) om
särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet
för fysiska personer i vissa fall vid 2000 och
2001 års taxeringar,
18. lag om ändring i lagen  (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter,
19. lag om ändring i lagen (1999:1271) om
ändring  i  lagen  (1991:586)  om  särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta,
20.  lag om ändring i skattebetalningslagen
(1997:483),
21. lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig
ålderspensionsavgift,
22. lag om ändring i lagen (1999:1411) om
ändring  i  lagen  (1998:676)  om  statlig
ålderspensionsavgift,
23.  lag  om ändring  i  inkomstskattelagen
(1999:1229).
Stockholm den 10 oktober 2000

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Berit Andnor

I beslutet har deltagit: Berit Andnor (s), Margit
Gennser (m), Maud Björnemalm (s), Anita Jönsson (s),
Rose-Marie Frebran (kd), Cecilia Magnusson (m),
Mariann Ytterberg (s), Gustaf von Essen (m), Lennart
Klockare (s), Ronny Olander (s), Fanny Rizell (kd),
Göran Lindblad (m), Kerstin-Maria Stalin  (mp),
Birgitta Carlsson (c), Claes Stockhaus (v), Kalle
Larsson (v) och Johan Pehrson (fp).


Särskilt yttrande

Skälig levnadsnivå vid beräkning av särskilt
bostadstillägg (mom. 1)

Margit Gennser, Cecilia Magnusson, Gustaf von Essen
och Göran Lindblad (alla m) anför:
För att i viss mån kompensera för sin försämring av
läkemedelsförsäkringen  genomförde regeringen  en
tillfällig höjning bl.a. av den skäliga levnadsnivån
i det särskilda bostadstillägget för pensionärer
(SBTP) med 1,4 procentenheter eller till 123,4 % av
prisbasbeloppet.  Höjningen  skulle  gälla under
perioden den 1 juni 1999-30 november 2000. I den nu
aktuella propositionen föreslås att den tillfälliga
höjningen av SBTP permanentas fr.o.m. december 2000.
Redan i den ekonomiska vårpropositionen (prop.
1999/2000:100) förklarade dock regeringen sin avsikt
att i den kommande budgetpropositionen återkomma med
förslag om att höja den skäliga levnadsnivån i SBTP
till 128 % av prisbasbeloppet fr.o.m. den 1 januari
2001.  I  budgetpropositionen för  2001  (prop.
2000/01:1) har regeringen emellertid föreslagit att
gränsen  för  skälig  levnadsnivå  skall  höjas
ytterligare,  nämligen  till  129,4  %  av
prisbasbeloppet fr.o.m. 2001.
Förslaget om en permanentning av SBTB på en nivå
som  är  lägre  än den som man föreslagit  i
budgetpropositionen är minst sagt förvillande och
reser frågan om vad regeringen egentligen anser är
en skälig levnadsnivå i SBTP.
Vi ansåg redan i samband med behandlingen av
regeringens förslag i vårpropositionen att den då
föreslagna levnadsnivån var för snålt tilltagen och
föreslog i stället att den skäliga levnadsnivån i
SBTP skulle höjas till 134 % av prisbasbeloppet. En
sådan höjning var enligt vår mening motiverad för
att skydda de allra sämst ställda pensionärerna,
vilka oftast är äldre ensamstående kvinnor.
Även om regeringens förslag i budgetpropositionen
ännu inte är i nivå med vårt förslag om skälig
levnadsnivå i SBTP drar vi slutsatsen att man ändå
har tagit intryck av våra tidigare krav om att höja
nivån. Vi anser alltjämt att det hade varit befogat
att redan fr.o.m. december 2000 höja nivån till 134
% av prisbasbeloppet men konstaterar att den nivån i
så fall hade kommit att gälla endast under december
månad 2000. Eftersom vi i en av våra motioner som
väckts med anledning av budgetpropositionen har
begärt att den skäliga levnadsnivån för SBTP skall
höjas till 135,4 % av prisbasbeloppet fr.o.m. den 1
januari  2001 nöjer vi oss för dagen med att
konstatera att frågan om skälig levnadsnivå fr.o.m.
2001 kommer att  behandlas  av riksdagen under
innevarande höst.
I propositionen framlagda lagförslag

Av utskottet framlagda lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring
Härigenom  föreskrivs  att  punkt  1  av
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna  till
lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring[1] skall
ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
1.[2]  Denna  lag[3]  1.  Denna lag träder i
träder i kraft den 1 juli kraft den 1 juli 1977, då
1977, då lagen (1954:243) lagen  (1954:243)  om
om  yrkesskadeförsäkring yrkesskadeförsäkring
skall upphöra att gälla. skall upphöra att gälla.
I fråga om skada som har I fråga om skada som har
inträffat      före inträffat      före
ikraftträdandet  gäller ikraftträdandet  gäller
fortfarande     äldre fortfarande     äldre
bestämmelser,  dock med bestämmelser,  dock med
undantag av 13 § andra undantag av 13 § andra
stycket nämnda lag såvitt stycket nämnda lag såvitt
avser   avdrag   på avser   avdrag   på
sjukpenning      vid sjukpenning      vid
sjukhusvård.        sjukhusvård.     Vid
Bestämmelserna i 3 kap. 5 tillämpning av 26 § andra
§ första stycket andra stycket i den upphävda
meningen och 6 § andra lagen skall med pension
stycket  andra meningen enligt lagen om allmän
lagen         om försäkring   likställas
arbetsskadeförsäkring   pension  enligt  lagen
skall   tillämpas  på (1998:674)       om
motsvarande sätt i fråga inkomstgrundad
om  sjukpenning  enligt ålderspension eller lagen
lagen         om (1998:702)       om
yrkesskadeförsäkring.   garantipension.
Bestämmelserna i 3 kap. 5
§ första stycket andra
meningen och 6 § andra
stycket  andra meningen
lagen         om
arbetsskadeförsäkring  i
bestämmelsernas  lydelse
före  den 1 juli 1993
skall  tillämpas   på
motsvarande sätt i fråga
om  sjukpenning  enligt
lagen         om
yrkesskadeförsäkring.
-----------------------------------------------------
--------------
Denna lag[4]4 träder i kraft den 1 januari 2001.
Förslag till lag om ändring i lagen (1977:265) om
statligt personskadeskydd
Härigenom  föreskrivs  att  punkt  1  av
ikraftträdande- och  övergångsbestämmelserna till
lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd skall
ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
1.[5]1Denna lag[6]2 träder i kraft den 1 juli 1977.
Genom lagen upphäves
a) militärersättningslagen (1950:261),
b) förordningen (1954:249) om ersättning i
anledning av kroppsskada, ådragen under tjänstgöring
i civilförsvaret,
c) förordningen (1954:250) om ersättning i
anledning av kroppsskada, ådragen under vistelse å
anstalt m.m.
-----------------------------------------------------
I fråga om skada som har  I fråga om skada som har
inträffat      före inträffat      före
ikraftträdandet  gäller ikraftträdandet  gäller
fortfarande     äldre fortfarande     äldre
bestämmelser,  dock med bestämmelser,  dock med
undantag av 6 § 2 mom. undantag av 6 § 2 mom.
andra       stycket andra       stycket
militärersättningslagen  militärersättningslagen
såvitt  avser  avdrag såvitt avser avdrag på
sjukpenning      vid sjukpenning      vid
sjukhusvård.        sjukhusvård.     Vid
Bestämmelserna i 3 kap. 5 tillämpning av 11 § 2
§ första stycket andra mom.   andra  stycket
meningen och 6 § andra militärrersättningslagen
stycket  andra meningen skall med pension enligt
lagen  (1976:380)  om lagen   om   allmän
arbetsskadeförsäkring   försäkring   likställas
skall   tillämpas  på pension  enligt  lagen
motsvarande sätt i fråga (1998:674)       om
om  sjukpennning  och inkomstgrundad
särskild   sjukpenning ålderspension eller lagen
enligt   de  upphävda (1998:702)       om
författningarna.      garantipension.
Bestämmelserna i 3 kap. 5
§ första stycket andra
meningen och 6 § andra
stycket  andra meningen
lagen  (1976:380)  om
arbetsskadeförsäkring  i
bestämmelsernas  lydelse
före  den 1 juli 1993
skall  tillämpas   på
motsvarande sätt i fråga
om  sjukpennning  och
särskild   sjukpenning
enligt   de  upphävda
författningarna.
-----------------------------------------------------
-------------------
Denna lag[7]3 träder i kraft den 1 januari 2001.
**FOOTNOTES**
[1]: Lagen omtryckt 1993:357.
[2]: Senaste lydelse 1992:277.
[3]: 1976:380.
[4]:4 2000:000.
[5]:1 Senaste lydelse 1992:278.
[6]:2 1977:265.
[7]:3 2000:000.