Lagutskottets betänkande
2000/01:LU20

Stiftelselagen - undantag från viss tillsyn, m.m.


Innehåll

2000/01

LU20

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet regeringens
proposition 2000/01:67 Stiftelselagen - undantag
från viss tillsyn. De föreslagna ändringarna i
stiftelselagen innebär att en stiftelse i visst
begränsat hänseende  skall  kunna undantas från
tillsyn enligt lagen, om stiftelseförordnandet ger
stöd för ett sådant undantag och det finns särskilda
skäl för det. Lagändringarna föreslås träda i kraft
den 1 juli 2001. Propositionen har inte föranlett
något motionsyrkande.
Vidare behandlas i betänkandet en motion från den
allmänna motionstiden år 2000 med en begäran om en
översyn av bestämmelserna rörande tillsyns- och
registerhållningsavgift  såvitt  avser  mindre
stiftelser.
Utskottet tillstyrker propositionen och avstyrker
bifall till motionen.

Propositionen

I  proposition  2000/01:67  föreslår  regeringen
(Justitiedepartementet) - efter hörande av Lagrådet
- att riksdagen antar det i propositionen framlagda
förslaget till lag om ändring i stiftelselagen
(1994:1220).
Lagförslaget  har  intagits  som  bilaga  till
betänkandet.
Motion väckt under allmänna
motionstiden år 2000

2000/01:L203 av Sofia Jonsson (c) föreslås att
riksdagen fattar följande beslut:
Riksdagen  tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om översyn av mindre
stiftelser.

Utskottet

Undantag från viss tillsyn

Bestämmelser om tillsyn över stiftelser finns i 9
kap. stiftelselagen (1994:1220). I korthet innebär
stiftelselagens tillsynsbestämmelser följande. Alla
stiftelser   står   under  tillsyn  av  en
tillsynsmyndighet. I regel är länsstyrelsen i det
län där stiftelsens styrelse eller förvaltare har
sitt säte tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten har
rätt och skyldighet att ingripa, om det kan antas
att stiftelsens förvaltning eller revisionen av
stiftelsen  inte  utövas  i  enlighet  med
stiftelseförordnandet  eller  bestämmelserna  i
stiftelselagen eller att en styrelseledamot eller
förvaltaren  annars  missköter  sitt  uppdrag.
Tillsynsmyndigheten skall också ge stiftelserna råd
och upplysningar.
I  kapitlet  preciseras  på  vilket  sätt
tillsynsmyndigheten får ingripa och i viss mån även
vilken service det åligger myndigheten att utföra
gentemot stiftelserna. Utöver ingripande och service
är kontroll en av de tre huvuduppgifter som åvilar
tillsynsmyndigheten.  I  rent  kontrollsyfte har
tillsynsmyndigheten rätt att begära in handlingar
eller upplysningar från stiftelsen. Stiftelser som
är årsredovisningsskyldiga är vidare föremål för
återkommande kontroll. Utan att det framgår av någon
bestämmelse  i  kapitlet  åligger det  nämligen
tillsynsmyndigheten  att  granska   handlingar
(årsredovisning och revisionsberättelse) som  en
sådan stiftelse varje år skall sända in till sin
tillsynsmyndighet.
Vissa stiftelser är undantagna från flertalet av
lagens  tillsynsregler, bl.a. bestämmelserna  om
tillsynsmyndighetens rätt att ingripa, att begära in
handlingar och att meddela förelägganden och förbud.
Detta gäller stiftelser som har bildats av eller
tillsammans  med  staten, en kommun eller  ett
landsting, stiftelser som förvaltas av en statlig
myndighet  och  vissa  stiftelser  som  enligt
stiftelseförordnandet inte skall vara föremål för
tillsyn och som inte driver näringsverksamhet.
Av bestämmelserna i 4 kap. stiftelselagen följer
att en stiftelse skall ha minst en revisor. I
princip har  revisorn  tystnadsplikt vad gäller
uppgifter om sådana angelägenheter som han eller hon
fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag,
om röjandet av uppgifterna kan vara till nackdel för
stiftelsen. Revisorn är emellertid skyldig att lämna
behövliga upplysningar om stiftelsens angelägenheter
till tillsynsmyndigheten.
Efter  en  framställning  om  lagändring  från
Nobelstiftelsen gör regeringen bedömningen att det i
stiftelselagen bör införas regler som i vissa fall
möjliggör skydd mot insyn i en stiftelse, exempelvis
i fråga om hur Nobelpristagare utses, i samband med
utövande av tillsyn. I propositionen föreslås därför
lagändringar som innebär att en stiftelse i visst
begränsat hänseende  skall  kunna undantas från
tillsyn enligt stiftelselagen under förutsättning
att stiftelseförordnandet ger stöd för det och det
finns särskilda skäl. Frågor rörande undantag från
tillsyn och återkallande därav skall prövas av
Kammarkollegiet  eller,  efter  överklagande, av
regeringen.  Vidare  föreslås  att  revisorernas
skyldighet   att   lämna  upplysningar  till
tillsynsmyndigheten inte skall gälla i stiftelser
som  har  meddelats  ett  sådant undantag från
tillsynen.
Det i propositionen framlagda lagförslaget grundar
sig på Nobelstiftelsens framställning och ett inom
Justitiedepartementet  upprättat  utkast  till
lagrådsremiss, vilka båda har remissbehandlats.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli
2001.
Propositionen   har   inte  föranlett  något
motionsyrkande,  och utskottet  tillstyrker  den
föreslagna lagändringen.

Tillsyns- och registerhållningsavgift

Bestämmelser  om  registreringsskyldighet  för
stiftelser finns i 10 kap. stiftelselagen. Dessa
innebär bl.a. att stiftelser som är skyldiga att
upprätta årsredovisning, dvs. stiftelser som driver
näringsverksamhet eller vars tillgångar överstiger
tio basbelopp, skall vara registrerade i länsvis
förda stiftelseregister. En stiftelse skall även
vara   registrerad   om   det   följer  av
stiftelseförordnandet.  Registreringsmyndighet  är
alltid en länsstyrelse och i princip är det den
länsstyrelse som utöver tillsyn över stiftelsen som
är registreringsmyndighet.
En  stiftelse  som   är   registrerad   i
stiftelseregistret skall, enligt vad som närmare
föreskrivs  i  stiftelseförordningen (1995:1280),
betala en årlig registerhållningsavgift som uppgår
till 600 kr i fråga om näringsdrivande stiftelser
samt personal- och pensionsstiftelser och 425 kr för
övriga  stiftelser.  Vidare  utgår  en  årlig
tillsynsavgift  om  600  kr för näringsdrivande
stiftelser samt personal- och pensionsstiftelser och
400 kr för övriga stiftelser.
I motion L203 från den allmänna motionstiden år
2000 anser Sofia Jonsson (c) att tillsyns- och
registerhållningsavgifterna är oskäligt höga såvitt
avser mindre stiftelser, varmed motionären avser
stiftelser vars  egna  kapital  understiger  25
basbelopp. Dessa avgifter innebär, enligt vad som
anförs i motionen, att stiftelsernas möjlighet att
dela ut medel i enlighet med stiftarens förordnande
minskar. Motionären menar att tillsynsgränsen borde
ändras så att  mindre stiftelser undantas från
skyldigheten att betala  årliga  tillsyns-  och
registerhållningsavgifter.  I motionen begärs en
översyn av reglerna rörande mindre stiftelser.
Enligt  vad  som  anförs  i den nu  aktuella
propositionen planerar man inom Regeringskansliet
att  under år 2002 inleda en  utvärdering  av
stiftelselagen.  Utskottet  förutsätter  att den
frågeställning som tas upp i motionen kommer att
innefattas i den aviserade utvärderingen.
Någon åtgärd från riksdagen med anledning av motion
L203 är mot denna bakgrund inte erforderlig, varför
motionen bör avslås.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande lagförslaget
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring
i stiftelselagen (1994:1220),
2.   beträffande   tillsyns-   och
registerhållningsavgift
att riksdagen avslår motion 2000/01:L203.
Stockholm den 15 maj 2001

På lagutskottets vägnar

Tanja Linderborg


I beslutet har deltagit: Tanja Linderborg (v), Rolf
Åbjörnsson  (kd),  Marianne Carlström (s), Stig
Rindborg (m), Rune Berglund (s), Karin Olsson (s),
Henrik  S Järrel (m), Nikos Papadopoulos  (s),
Elizabeth Nyström (m), Marina Pettersson (s), Tasso
Stafilidis (v), Kjell Eldensjö (kd), Berit Adolfsson
(m), Anders Berglöv (s), Ana Maria Narti (fp), Anne-
Katrine Dunker (m) och Lars Lilja (s).


Propositionens lagförslag

Förslag till lag om ändring i
stiftelselagen (1994:1220)