Konstitutionsutskottets betänkande
2000/01:KU22

Vilande förslag om kommersiell lokalradio, m.m.


Innehåll

2000/01
KU22


Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning

Regeringen  lade i februari 2000 i proposition
1999/2000:55 Kommersiell lokalradio fram förslag
till lag om ändring i förfogandelagen (1978:262),
lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter
på      tryckfrihetsförordningens      och
yttrandefrihetsgrundlagens områden, lag om ändring i
lagen  (1992:72)   om  koncessionsavgift  på
televisionens område, lag om ändring i lotterilagen
(1994:1000), lag om ändring i marknadsföringslagen
(1995:450) samt lag om ändring i radio- och TV-lagen
(1996:844). Konstitutionsutskottet tillstyrkte den
28  mars  2000  regeringens  förslag.  En  rad
reservationer  förelåg.  Betänkandet  anmäldes i
kammaren den 7 april 2000 (bet. 1999/2000:15).
I en skrivelse som kom till kammaren den 12 april
2000 begärde tio ledamöter att de i betänkandet
framlagda  lagförslagen  med  anledning   av
propositionen jämlikt 2 kap. 12 § tredje stycket
regeringsformen skulle vila i minst tolv månader.
Enligt det åberopade lagrummet gäller ett särskilt
förfarande vid antagande av lag som begränsar vissa
fri- och rättigheter. På yrkande av lägst tio
ledamöter skall förslaget - om det inte förkastas av
riksdagen - vila i minst tolv månader från det att
det första utskottsyttrandet över förslaget anmäldes
i kammaren. Riksdagen kan dock genast anta förslaget
om minst fem sjättedelar av de röstande förenar sig
om  beslutet.   Enligt   3   kap.   3  §
yttrandefrihetsgrundlagen  gäller att för sådana
begränsningar i rätten att sända radioprogram som
avses i 3 kap. 1 och 2 §§ samma lag gäller bl.a. vad
som föreskrivs i 2 kap. 12 § andra -femte styckena
regeringsformen.
Kammaren beslutade att avslå de motionsyrkanden
som behandlades i betänkandet och att  hänvisa
regeringens lagförslag till konstitutionsutskottet
för prövning av frågan huruvida 2 kap. 12 § tredje
stycket  regeringsformen  var  tillämpligt  på
lagförslagen.
Sedan utskottet den 27 april 2000 funnit att så
var fallet (bet. 1999/2000: KU23) och eftersom den
erforderliga  majoriteten  för  att  förslaget
omedelbart skulle antas inte uppnåddes, beslutade
riksdagen att lagförslagen skulle hänvisas till
konstitutionsutskottet för att vila där i minst tolv
månader räknat från den 7 april 2000.
Under den allmänna motionstiden 2000 väcktes flera
motionsyrkanden  som  gäller  den  kommersiella
lokalradion.  Utskottet  behandlar  också  dessa
motionsyrkanden i detta betänkande.
De vilande lagförslagen med vissa justeringar
finns i bilaga.

Sammanfattning

Sedan lagförslagen i proposition 1999/2000:55 vilat
under den  i  2  kap.  12  §  tredje stycket
regeringsformen  stadgade  tidsperioden,  lägger
utskottet i enlighet med 4 kap. 8 § femte stycket
riksdagsordningen fram nytt betänkande i ärendet.
I betänkandet behandlas också sju motionsyrkanden
i lokalradiofrågor från den allmänna motionstiden
2000.
Utskottet har tillstyrkt regeringens lagförslag
med de ändringarna att lagarna skall träda i kraft
den  1  juli  2001  och  att  den  första
tillståndsperioden begränsas till tre år. Samtliga
motionsyrkanden har avstyrkts. Sju reservationer har
avgetts.

Propositionen

I proposition 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio
föreslår regeringen att riksdagen antar regeringens
förslag till
1. lag om ändring i förfogandelagen (1978:262),
2. lag om  ändring  i lagen (1991:1559) med
föreskrifter  på  tryckfrihetsförordningens  och
yttrandefrihetsgrundlagens områden,
3. lag  om  ändring  i  lagen  (1992:72) om
koncessionsavgift på televisionens område,
4. lag om ändring i lotterilagen (1994:1000),
5. lag  om  ändring  i  marknadsföringslagen
(1995:450) samt
6. lag om ändring  i  radio-  och  TV-lagen
(1996:844).

Motioner från allmänna

motionstiden

2000/01:K400 av Per Unckel, m.fl. (m), i vilken
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att staten inte
skall reglera formerna för olika programföretags
verksamhet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om ägarbegränsningar.
12. Riksdagen beslutar  att  upphäva  den s.k.
stopplagen i enlighet med vad som anförs i motionen.
Motion 2000/01:K272 av Ingvar Svensson m.fl. (kd), i
vilken  föreslås  att riksdagen fattar följande
beslut:
6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen anförs om utredning om
nationell fri radio på kommersiell grund.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om förändrade regler
för reklamtid i den kommersiella radion.
8. Riksdagen begär att regeringen återkommer till
riksdagen med förslag till en avvecklingsplan ner
till  en  rimlig  nivå  för  de  nu  höga
koncessionsavgifterna som gäller för de befintliga
tillstånden för kommersiell lokalradio.
Motion 2000/01:Kr343 av Åsa Torstensson m.fl. (c).,
i vilken föreslås att riksdagen fattar följande
beslut:
7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att inte ge ut några
nya analoga tillstånd för sändning av kommersiell
lokal radio.BILAGA 2

Lagförslag1. Förslag till lag om ändring i
förfogandelagen (1978:262)

Härigenom  föreskrivs  att 5 § förfogandelagen
(1978:262) skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
5 §[1]
-----------------------------------------------------
Genom förfogande kan
1. fastighet tagas i anspråk med nyttjanderätt och
annan egendom tagas i anspråk med äganderätt eller
nyttjanderätt,
2. nyttjanderätt, servitut eller liknande rätt till
egendom upphävas eller begränsas och nyttjanderätt i
andra hand tillskapas,
3. ägare eller innehavare av fastighet, gruva,
byggnad, industrianläggning eller annan anläggning
eller av transportmedel, arbetsmaskin eller liknande
åläggas att utöva verksamhet för eller på annat sätt
medverka till framställning av egendom för statens
eller annans räkning,
4. ägare  eller  innehavare  av lageranläggning
åläggas att förvara egendom,
5. ägare eller innehavare av transportmedel åläggas
att ombesörja transporter,
6. viss  person åläggas tillfällig uppgift för
försvarsmakten   som   vägvisare,   budbärare,
arbetsmanskap eller sjukvårdspersonal.
-----------------------------------------------------
Radiosändare    eller  Radiosändare    eller
sändarutrustning får inte sändarutrustning får inte
tas i anspråk, om den tas i anspråk, om den
stadigvarande  utnyttjas stadigvarande  utnyttjas
för  tillståndspliktiga för  tillståndspliktiga
ljudradio-  eller  TV- ljudradio-  eller  TV-
sändningar enligt radio- sändningar enligt radio-
och TV-lagen (1996:844) och TV-lagen (1996:844).
eller   lokalradiolagen Detsamma      gäller
(1993:120).   Detsamma anläggning      för
gäller  anläggning  för trådsändning vari sådana
trådsändning vari sådana sändningar vidaresänds.
sändningar vidaresänds.
-----------------------------------------------------
Ägare eller innehavare av egendom som omfattas av
förfogande får icke överlåta, förbruka, skada, gömma
undan eller föra bort egendomen.
-----------------------------------------------------
____________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.


**FOOTNOTES**
[1]: Senaste lydelse 1997:932.
2. Förslag till lag om ändring i
lagen (1991:1559) med föreskrifter
på tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 3 § och 5 kap. 7 §
lagen  (1991:1559)[2]  med  föreskrifter  på
tryckfrihetsförordningens            och
yttrandefrihetsgrundlagens områden skall ha följande
lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse

-----------------------------------------------------
3 kap.
3 §
-----------------------------------------------------
Varje sammanslutning som  Varje sammanslutning som
avser att sända ljudradio avser att sända ljudradio
med stöd av 4 kap. radio- med stöd av 4 kap. radio-
och TV-lagen (1996:844) och TV-lagen (1996:844)
skall utse en utgivare skall utse en utgivare
för programverksamheten. för programverksamheten.
Detsamma      gäller Detsamma      gäller
innehavare av tillstånd innehavare av tillstånd
enligt  lokalradiolagen enligt 2 kap. 2 § fjärde
(1993:120) eller enligt stycket och 5 kap. radio-
2 kap. 2 § fjärde stycket och       TV-lagen.
radio-  och  TV-lagen. Sammanslutningen  eller
Sammanslutningen  eller tillståndshavaren  skall
tillståndshavaren  skall till Radio- och TV-verket
till Radio- och TV-verket anmäla  vem  som  är
anmäla  vem  som  är utgivare.
utgivare.
-----------------------------------------------------
Om den som är utsedd till utgivare inte längre är
behörig  eller  hans  uppdrag  upphör,  skall
sammanslutningen eller tillståndshavaren omedelbart
utse  ny utgivare. Denne skall anmälas så som
föreskrivs i första stycket.
-----------------------------------------------------
5 kap.[3]
7 §
-----------------------------------------------------
I     lokalradiolagen  I radio- och TV-lagen
(1993:120) och i radio- (1996:844)     finns
och TV-lagen (1996:844) ytterligare bestämmelser
finns     ytterligare om   skyldighet   att
bestämmelser      om tillhandahålla
skyldighet      att inspelningar      av
tillhandahålla       radioprogram.
inspelningar      av
radioprogram.
-----------------------------------------------------
I lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
finns bestämmelser om skyldighet att lämna skrifter
och upptagningar till bibliotek eller till Statens
ljud- och bildarkiv.
-----------------------------------------------------
____________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

**FOOTNOTES**
[2]: Lagen omtryckt 1998:1442.
[3]: Senaste lydelse 2000:664.
3. Förslag till lag om ändring i
lagen (1992:72) om koncessionsavgift
på televisionens område

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:72) om
koncessionsavgift på televisionens område
dels att rubriken till lagen, 1, 6, 7, 9 och 12 §§
skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 2 § skall lyda
"Beräkning av  avgift  för tillstånd att sända
television",
dels att det skall införas nya bestämmelser, 4 a, 6
a, 8 a, 8 b och 12 a §§, samt närmast före 4 a § en
ny rubrik av följande lydelse.

Lag  om koncessionsavgift på televisionens  och
radions område
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
1 §[4]
-----------------------------------------------------
Ett programföretag som enligt 2 kap. 2 § första
stycket radio- och TV-lagen (1996:844) har tillstånd
att i hela landet sända TV-program skall betala
koncessionsavgift till staten enligt denna lag under
förutsättning att företaget har rätt att sända
reklam i sådan sändning och är ensamt om denna rätt
här i landet.
-----------------------------------------------------
Den som enligt 5 kap.
radio- och TV-lagen har
tillstånd  att  sända
lokalradio skall betala
koncessions-avgift  till
staten enligt denna lag.
-----------------------------------------------------
Beräkning  av  avgift  för tillstånd att sända
lokalradio
-----------------------------------------------------
4 a §
-----------------------------------------
Koncessionsavgiften
för den som enligt
5 kap. radio- och
TV-lagen (1996:844)
har tillstånd att
sända  lokalradio
utgör 40 000 kr för
varje  kalenderår
under    vilket
sändningsverksamheten
får bedrivas.
Avgiften för varje
kalenderår  skall
justeras med hänsyn
till kvoten mellan
konsumentprisindex
för oktober månad
året före det år
som avgiften avser
och
konsumentprisindex
för oktober månad
2000.
Beloppet avrundas
nedåt till närmaste
tusental kronor.
-----------------------------------------

-----------------------------------------------------
**FOOTNOTES**
[4]: Senaste lydelse 1996:855.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
6[5] §
-----------------------------------------------------
Programföretaget  skall  Programföretaget  skall
senast den 15 februari senast den 15 februari
varje år lämna Radio- och varje år lämna Radio- och
TV-verket  de uppgifter TV-verket  de uppgifter
som  behövs  för  att som  behövs  för  att
fastställa  den rörliga fastställa  den rörliga
delen         av delen         av
koncessionsavgiften  för koncessionsavgiften  för
föregående år. Om sådana television för föregående
uppgifter  inte  lämnas år. Om sådana uppgifter
eller   de   lämnade inte  lämnas  eller de
uppgifterna  är  ofull- lämnade  uppgifterna är
ständiga, får Radio- och ofullständiga, får Radio-
TV-verket    förelägga och TV-verket förelägga
företaget vid vite att företaget vid vite att
fullgöra skyldigheten.   fullgöra skyldigheten.
Radio-  och  TV-verket  Radio-  och  TV-verket
meddelar  senast den 1 meddelar  senast den 1
mars beslut om det belopp mars beslut om det belopp
till vilket den rörliga till vilket den rörliga
delen         av delen         av
koncessionsavgiften    koncessionsavgiften  för
uppgår för   föregående television  uppgår  för
år. Om programföretaget föregående år. Om pro-
inte har fullgjort sin gramföretaget  inte har
uppgifts-skyldighet    fullgjort       sin
enligt  första  stycket uppgiftsskyldighet enligt
första meningen, meddelar första  stycket  första
Radio-  och  TVverket meningen, meddelar Radio-
beslut  snarast möjligt och  TV-verket  beslut
efter    det    att snarast möjligt efter det
uppgiftsskyldigheten har att uppgiftsskyldigheten
fullgjorts.        har fullgjorts.
Den  rörliga delen av  Den  rörliga delen av
koncessionsavgiften skall koncessionsavgiften  för
betalas  senast den 31 television skall betalas
mars om Radio- och TV- senast den 31 mars om
verket  har  meddelat Radio- och TV-verket har
beslut om avgiften senast meddelat   beslut  om
under mars månad. I annat avgiften  senast  under
fall  skall  avgiften mars månad. I annat fall
betalas så snart Radio- skall avgiften betalas så
och TV-verket  meddelat snart  Radio-  och TV-
beslut om avgiften.    verket meddelat beslut om
avgiften.
-----------------------------------------------------
6 a §
-----------------------------------------------------
Skyldighet  att betala
avgift för tillstånd att
sända lokalradio gäller
från och med den dag då
sändningar får bedrivas
med stöd av tillståndet.
Att avgiften i vissa fall
skall       betalas
dessförinnan framgår av 5
kap. 9 § radio- och TV-
lagen.
I  ett  beslut  om
tillstånd  att  sända
lokalradio skall Radio-
och TV-verket ange den
avgift enligt 4 a § som
tillståndshavaren  skall
betala under det första
kalenderåret.  Avgiften
skall betalas så snart
Radio-  och  TV-verket
meddelat  beslut   om
avgiften.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse

Radio-  och  TV-verket
skall  senast  den  31
december   varje   år
fastställa det belopp som
skall betalas under det
följande  kalenderåret.
Avgiften skall  betalas
före utgången av januari
månad det kalenderår som
avgiften avser.
-----------------------------------------------------
7 §[6]
-----------------------------------------------------
Ränta  skall betalas på koncessionsavgift  från
förfallodagen.  Räntesatsen  bestäms enligt 6 §
räntelagen (1975:635).
-----------------------------------------------------
Om Radio- och TV-verket  Om Radio- och TV-verket
har fattat beslut om den har fattat beslut om den
rörliga   delen   av rörliga   delen   av
koncessionsavgiften efter koncessionsavgiften  för
utgången av mars månad, television efter utgången
skall ränta ändå betalas av  mars  månad, skall
från den 31 mars.     ränta ändå betalas från
den 31 mars.
-----------------------------------------------------
Radio- och TV-verket beslutar om ränta.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
8 a §
-----------------------------------------
Återkallas   ett
tillstånd att sända
lokalradio  gäller
skyldigheten  att
betala   avgiften
till och med nittio
dagar från den dag
tillståndet enligt
5 kap. 18 § radio-
och TV-lagen skall
anses  ha upphört
att gälla.
En
tillståndshavares
skyldighet   att
betala    avgift
gäller inte för tid
efter det att någon
annan   övertagit
tillståndet.
-----------------------------------------------------
8 b §
-----------------------------------------------------
Den som får medgivande
enligt 5 kap. 15 § radio-
och TV-lagen (1996:844)
skall betala en avgift
som motsvarar vad denne
skulle  ha betalat  om
tillståndet förlängts.
-----------------------------------------------------
**FOOTNOTES**
[5]: Senaste lydelse 1994:402.
[6]: Senaste lydelse 1994:402.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse      Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
9 §[7]
-----------------------------------------------------
Om  det  belopp  som  Om  det  belopp  som
programföretaget   har programföretaget   har
betalat  för  en  viss betalat  för  en  viss
period  överstiger  vad period  överstiger  vad
företaget  skall betala företaget  skall betala
enligt 3 § eller enligt enligt 3 eller 4 a §
beslut av Radio- och TV- eller enligt beslut av
verket  eller  domstol, Radio-  och  TV-verket
skall det överskjutande eller domstol, skall det
beloppet betalas tillbaka överskjutande  beloppet
till företaget.      betalas  tillbaka  till
företaget.
-----------------------------------------------------
Ränta skall betalas på belopp som återbetalas.
Räntan beräknas efter en räntesats motsvarande det
av  Riksgäldskontoret  fastställda diskonto, som
gällde vid utgången av året närmast före det år då
återbetalningen  äger rum. Radio- och TV-verket
beslutar om ränta.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
12 §
-----------------------------------------------------
Om det finns särskilda  Om det finns särskilda
skäl  får  regeringen skäl  får  regeringen
meddela  anstånd  med meddela  anstånd  med
betalning       av betalning       av
koncessionsavgift   och koncessionsavgift   och
ränta.  Om  det  finns ränta för television. Om
synnerliga  skäl  får det finns synnerliga skäl
regeringen     medge får  regeringen  medge
befrielse  helt  eller befrielse  helt  eller
delvis från skyldigheten delvis från skyldigheten
att        betala att        betala
koncessionsavgift   och koncessionsavgift   och
ränta för en viss period. ränta för television för
en viss period.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
12 a §
-----------------------------------------------------
Om det finns särskilda
skäl får Radio- och TV-
verket  meddela anstånd
med   betalning   av
koncessionsavgift   och
ränta för tillstånd att
sända lokalradio. Om det
finns synnerliga skäl får
Radio-  och  TV-verket
medge  befrielse  helt
eller   delvis   från
skyldigheten att betala
koncessionsavgift   och
ränta för tillstånd att
sända lokalradio för en
viss period.
-----------------------------------------------------
____________
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
2. I fråga om tillstånd som meddelats före den 1
juli 2001 gäller 15-17 och 32-37 §§ i den upphävda
lokalradiolagen (1993:120) i stället för
bestämmelserna i denna lag.

**FOOTNOTES**
[7]: Senaste lydelse 2000:212.
4. Förslag till lag om ändring i
lotterilagen (1994:1000)

Härigenom  föreskrivs  att 18  §  lotterilagen
(1994:1000) skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
18 §[8]
-----------------------------------------------------
Ett egentligt lotteri enligt 16 och 17 §§ får inte
anordnas i radio eller television utan särskilt
tillstånd.
-----------------------------------------------------
Tillstånd  att  anordna  Tillstånd  att anordna
sådana   lotterier  i sådana   lotterier  i
lokalradio enligt lokal- lokalradio,   närradio
radiolagen  (1993:120), eller        andra
närradio  eller  andra trådsändningar     av
trådsändningar     av television       än
television       än vidaresändningar  enligt
vidaresändningar  enligt radio-  och  TV-lagen
radio-  och  TV-lagen (1996:844)  får  lämnas
(1996:844)  får  lämnas bara om det kan antas att
bara om det kan antas att marknaden  för  lokala
marknaden  för  lokala lotterier inte försämras.
lotterier inte försämras.
-----------------------------------------------------
____________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.


**FOOTNOTES**
[8]: Senaste lydelse 1996:860.
5. Förslag till lag om ändring i
marknadsföringslagen (1995:450)

Härigenom föreskrivs att 22 § marknadsföringslagen
(1995:450) skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
22 §[9]
-----------------------------------------------------
En näringsidkare får åläggas att betala en särskild
avgift (marknadsstörningsavgift), om näringsidkaren
eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar
uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot någon
bestämmelse i 5-13 §§.
-----------------------------------------------------
Detsamma  gäller om en  Detsamma gäller om en
näringsidkare eller någon näringsidkare eller någon
som  handlar på dennes som  handlar på dennes
vägnar uppsåtligen eller vägnar uppsåtligen eller
av oaktsamhet bryter mot av oaktsamhet bryter mot
någon av bestämmelserna i någon av bestämmelserna i
26  §  andra  stycket 14 § första stycket andra
lokalradiolagen      och  tredje  meningen
(1993:120), 14 § första tobakslagen  (1993:581),
stycket andra och tredje 4 kap. 10 § alkohollagen
meningen   tobakslagen (1994:1738) eller 7 kap.
(1993:581), 4 kap. 10 § 3, 4 eller 10 § radio-
alkohollagen (1994:1738) och TV-lagen (1996:844).
eller 7 kap. 3, 4 eller
10 § radio- och TV-lagen
(1996:844).
-----------------------------------------------------
Vad som sägs i första och andra stycket gäller också
en näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet
väsentligt har bidragit till överträdelsen.
-----------------------------------------------------
Avgiften tillfaller staten.
-----------------------------------------------------
____________

Denna lag träder i kraft den 1 juli
2001.


**FOOTNOTES**
[9]: Senaste lydelse 1999:1007.
6. Förslag till lag om ändring i
radio- och TV-lagen (1996:844)

Härigenom föreskrivs i fråga om radio- och TV-lagen
(1996:844)
dels att 1 kap. 5 §, 2 kap. 1, 2 och 4 §§, 3 kap.
1 §, 5 kap. 1 §, 9 kap. 7 §, 10 kap. 9 §, 11 kap.
1 § och 13 kap. 3 § samt rubriken till 10 kap. skall
ha följande lydelse,
dels  att  rubriken  till 12 kap. skall lyda
"Handläggningen av ärenden om särskilda avgifter,
vite och återkallelse",
dels  att  det  i  lagen  skall  införas nya
bestämmelser, 1 kap. 6 §, 5 kap. 2- 20 §§,  6 kap.
7 a och 7 b §§, 9 kap. 10 och 11 §§, 11 kap. 5 §
samt 13 kap. 1 a § av följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
1 kap.
5  §
-----------------------------------------------------
Andra föreskrifter än 3  Andra föreskrifter än 3
kap. 3 § första stycket 1 kap. 3 § första stycket 1
avseende  villkor  om avseende  villkor  om
förbud att sända reklam förbud att sända reklam
och 7 kap. 11 § om förbud och 7 kap. 11 § om förbud
att sända reklam gäller att sända reklam gäller
inte  för  ljud i TV- inte  för  ljud i TV-
sändning, om ljudet helt sändning, om ljudet helt
stämmer överens med en stämmer överens med en
ljudradiosändning   som ljudradiosändning   som
sker  med  stöd  av sker  med  stöd  av
tillstånd  enligt denna tillstånd  enligt denna
lag eller lokalradiolagen lag eller för vilken den
(1993:120)  eller  för sändande låtit registrera
vilken den sändande låtit sig.
registrera sig.
-----------------------------------------------------
6 §
-----------------------------------------------------
I  lagen (1992:72) om
koncessionsavgift   på
televisionens och radions
område finns bestämmelser
om avgifter för tillstånd
att sända TV-program i
hela  landet  och  för
tillstånd  att  sända
lokalradio.
-----------------------------------------------------
2 kap.
1 §
-----------------------------------------------------
För att sända ljudradio- eller TV-program med hjälp
av radiovågor på frekvens under 3 gigahertz krävs
tillstånd enligt denna lag.
-----------------------------------------------------
Tillstånd krävs inte för  Tillstånd krävs inte för
sändningar  av  sökbar sändningar  av  sökbar
text-TV  som sker från text-TV  som sker från
radiosändare som används radiosändare som används
för andra sändningar med för andra sändningar med
stöd av tillstånd enligt stöd av tillstånd enligt
denna   lag   eller denna  lag.  Tillstånd
lokalradiolagen      krävs  inte heller för
(1993:120).   Tillstånd sändningar   som   är
krävs  inte heller för särskilt  anpassade för
sändningar   som   är syn- eller hörselskadade
särskilt  anpassade för och som äger rum under
syn- eller hörselskadade högst  fyra  timmar om
och som äger rum under dygnet  från  en sådan
högst  fyra  timmar om radiosändare.
dygnet  från  en sådan
radiosändare.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Föreskrifter om tillstånd att inneha eller använda
radiosändare  finns  i  lagen  (1993:599)  om
radiokommunikation.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
2 §
-----------------------------------------------------
Tillstånd att sända TV-
program och tillstånd att  Tillstånd att sända TV-
till hela landet eller program och tillstånd att
till  utlandet  sända till hela landet eller
ljudradioprogram meddelas till  utlandet  sända
av regeringen.       ljudradioprogram meddelas
av regeringen. Regeringen
meddelar också tillstånd
att  bedriva   lokala
digitala
ljudradiosändningar.
-----------------------------------------------------
Tillstånd att sända närradio enligt 4 kap. meddelas
av Radio- och TV-verket.
-----------------------------------------------------
Tillstånd  att  sända  Tillstånd  att  sända
lokalradio  meddelas av lokalradio enligt 5 kap.
Radio-  och  TV-verket meddelas av Radio- och
enligt  lokalradiolagen TV-verket.
(1993:120).
-----------------------------------------------------
Radio- och TV-verket får vidare meddela tillstånd
att under en begränsad tid om högst två veckor sända
TV-program eller ljudradioprogram  som  inte är
närradio eller lokalradio. Verket får förena ett
sådant tillstånd med villkor enligt 3 kap. 1-3 §§
samt besluta att föreskrifterna i 6 och 7 kap. inte
skall tillämpas på sändningar som sker med stöd av
ett sådant tillstånd.
-----------------------------------------------------
Om det finns särskilda  Om det finns särskilda
skäl  får  regeringen skäl  får  regeringen
meddela  tillstånd  att meddela  tillstånd  att
sända ljudradioprogram i sända ljudradioprogram i
lokala  sändningar  som lokala  sändningar  som
inte uppfyller kraven för inte uppfyller kraven för
närradio      eller närradio      eller
lokalradio. Tillstånd att lokalradio.
bedriva lokala digitala
ljudradiosändningar
meddelas   också   av
regeringen.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
4 §
-----------------------------------------------------
Radio-  och  TV-verket  Radio-  och  TV-verket
skall   upprätta  ett skall   upprätta  ett
register avseende dem som register avseende dem som
har tillstånd som avses i har tillstånd som avses i
2 § eller har anmält sig 2 § eller har anmält sig
enligt 3 §. Registret får enligt 3 §. Registret får
föras  med  hjälp  av föras  med  hjälp  av
automatisk         automatisk
databehandling. Det får databehandling. Det får
endast innehålla sådana endast innehålla sådana
uppgifter som avses i 3 § uppgifter som avses i 3 §
andra  stycket,  6 kap. andra stycket, 6 kap. 9 §
9 §, 9 kap. 4-7 §§ samt och 9 kap. 4-7 §§.
22 § andra stycket och
29 §   lokalradiolagen
(1993:120).
-----------------------------------------------------
3 kap.
1 §
-----------------------------------------------------
Sändningstillstånd som meddelas av regeringen får
förenas med villkor som innebär att sändningsrätten
skall  utövas  opartiskt och sakligt samt  med
beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och
informationsfrihet  skall råda i ljudradion och
televisionen.
-----------------------------------------------------
Ett  sändningstillstånd  Ett  sändningstillstånd
får därutöver förenas med får därutöver förenas med
villkor som anges i 2 och villkor som anges i 2-4
3  §§ samt 4 § andra §§.
stycket.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
5 kap.
1  §
-----------------------------------------------------
Med lokalradio avses andra tillståndspliktiga lokala
ljudradiosändningar än sådana som kräver tillstånd
av regeringen eller som får ske endast under en
begränsad tid enligt 2 kap. 2 § fjärde stycket eller
som är närradio.
-----------------------------------------------------
Bestämmelser      om
lokalradio   finns  i
lokalradiolagen
(1993:120).
-----------------------------------------------------
2 §
-----------------------------------------
Radio-  och  TV-
verket  bestämmer
sändningsområdenas
omfattning. Härvid
skall verket beakta
1. vad  som  är
tekniskt  möjligt
att nå från sändare
med lämpligt läge,
2. hur
möjligheterna  att
ta emot sändningar
påverkas på andra
håll, och
3. vad  som  är
naturliga  lokala
intresseområden.
Sändningsområdena
skall utformas så
att ett stort antal
tillstånd    kan
lämnas.    Flera
tillstånd    kan
lämnas  för samma
sändningsområde.
-----------------------------------------------------
3 §
-----------------------------------------------------
När ett sändningsutrymme
för  ett  område  blir
ledigt skall Radio- och
TV-verket kungöra detta.
I kungörelsen skall anges
sändningsområdets
omfattning, sista dag för
ansökan och första dag då
sändningar får bedrivas
med stöd av tillståndet.
-----------------------------------------------------
4 §
-----------------------------------------------------
Tillstånd  att  sända
lokalradio lämnas till en
fysisk  eller  juridisk
person  och  omfattar
endast        ett
sändningsområde.  Ingen
får  ha  mer  än  ett
sändningstillstånd  inom
ett sändningsområde, om
det inte finns särskilda
skäl.
Staten, landsting eller
kommuner får inte inneha
tillstånd  att  sända
lokalradio,  vare  sig
direkt  eller  indirekt
genom1. företag i vilket
ett eller flera sådana
subjekt har en del som
för   dem   gemensamt
motsvarar      minst
20 procent  av samtliga
aktier eller
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse

andelar eller genom avtal
har  ett  bestämmande
inflytande, eller
2. ett  företag  som
enligt  1  kap.  4 §
årsredovisningslagen
(1995:1554)   är  ett
dotterföretag till  ett
företag som avses i 1.
-----------------------------------------------------
5 §
-----------------------------------------
Ett tillstånd att
sända  lokalradio
innebär rätt  att
bedriva   sådana
sändningar som kan
tas emot med god
hörbarhet inom det
sändningsområde som
anges       i
tillståndet.
Sändningstillståndet
får  förenas  med
villkor enligt 10
och 11 §§.
----------------------------------------------------
6 §
----------------------------------------------------
Varje tillståndsperiod
skall vara fyra år. Den
första perioden  skall
dock vara tre år och
räknas från och med den
1 januari  2002.  Ett
tillstånd  gäller till
utgången   av   den
tillståndsperiod  under
vilken    tillståndet
meddelats.

-----------------------------------------------------
7  §
-----------------------------------------------------
Om  två  eller  flera
sökande finns till ett
ledigt  sändningsutrymme
när ansökningstiden har
gått ut, skall Radio- och
TV-verket  ge sökandena
möjlighet att  före en
viss   dag   samordna
ansökningarna.  Om  det
efter   den   dagen
fortfarande  finns  två
eller flera sökande till
ett        ledigt
sändningsområde,  skall
verket   besluta   om
fördelning av tillståndet
i enlighet med 8 §.
-----------------------------------------------------
8 §            |
-----------------------------------------------------
När det finns två eller|
flera sökande till ett|
ledigt  sändningsutrymme|
skall Radio-  och  TV-|
verket sträva efter en|
fördelning       av|
sändningsutrymmet   som|
medför att sändningarna i|
hög grad utgörs av eget|
material och program med|
lokal anknytning.    |
|
Vidare  skall  verket|
sträva efter att dominans|
över nyhetsförmedling och|
|
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse

-----------------------------------------------------
opinionsbildning     |
motverkas   och   att|
möjligheterna    till|
mångfald tas till vara.|
Därvid skall beaktas om|
sökanden         |
|
1. ger ut en dagstidning|
eller sänder radio eller|
television       i|
sändningsområdet,    |
|
2. genom aktie- eller|
andelsinnehav eller avtal|
ensam  har  ett  be-|
stämmande inflytande över|
ett företag som avses i|
1, eller         |
|
3. är  ett företag i|
vilket någon som avses i|
1 eller 2 ensam har ett|
bestämmande inflytande. |
|
Radio-  och  TV-verket|
skall  vid fördelningen|
också beakta  sökandens|
finansiella och tekniska|
förut-sättningar   att|
bedriva   verksamheten|
varaktigt   med   god|
kapacitet och kvalitet. |
|
Med eget material avses|
program   som   har|
tillkommit enbart för den|
egna verksamheten och som|
bearbetats redaktionellt.|
|
Med dagstidning avses en|
allmän nyhetstidning av|
dagspresskaraktär,  som|
normalt  kommer ut med|
minst ett nummer varje|
vecka.          |
|
-----------------------------------------------------
9 §            |
-----------------------------------------------------
Om det bara finns en|
sökande till ett ledigt|
sändningsutrymme,  skall|
Radio-  och  TV-verket|
underrätta denne om att|
tillstånd  kommer  att|
meddelas om avgift enligt|
lagen  (1992:72)   om|
koncessionsavgift   på|
televisionens och radions|
område betalas inom två|
veckor  från  det  att|
underrättelsen  skickas|
ut.           |
|
Om sökanden fullgör vad|
som  anges  i  första|
stycket,  skall  denne|
meddelas    tillstånd.|
Annars förfaller ansökan.|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------
|Nuvarande lydelse     |Föreslagen lydelse   |
-----------------------------------------------------
|           10 §            |
-----------------------------------------------------
|             |Ett  sändningstillstånd|
|             |får förenas med villkor|
|             |som avser skyldighet att|
|             |            |
|             |1. sända program i en|
|             |viss    del    av|
|             |sändningsområdet  eller|
|             |som når en viss del av|
|             |befolkningen    inom|
|             |området,        |
|             |            |
|             |2. sända under en viss|
|             |minsta tid,       |
|             |            |
|             |3.  använda  en  viss|
|             |sändningsteknik och att|
|             |samarbeta  med  andra|
|             |tillståndshavare    i|
|             |tekniska frågor, och  |
|             |            |
|             |4.  använda  en  viss|
|             |teknik   för   sådan|
|             |inspelning som avses i 9|
|             |kap. 8 §.        |
-----------------------------------------------------
11 §
-----------------------------------------------------
Sändningstillståndet får
även förenas med villkor
som avser skyldighet att
1.   inte   förändra
ägarförhållan-  dena och
inflytandet i företaget
mer  än  i  begränsad
omfattning,
2. sända en viss mängd
eget material, och att
3. sända en viss mängd
program   med   lokal
anknytning.
Första  stycket gäller
inte i fall som avses i 9
§.
-----------------------------------------------------
12 §
-----------------------------------------------------
Innan  Radio- och TV-
verket meddelar beslut om
tillstånd  skall  den
sökande ges tillfälle att
ta del av och yttra sig
över  de  villkor  som
myndigheten  avser  att
förena med tillståndet.
-----------------------------------------------------
13 §
-----------------------------------------------------
Om en tillståndshavare
senast sex månader före
tillståndsperiodens
utgång begär förlängning
av          sitt
sändningstillstånd skall
detta  förlängas  med
ytterligare      en
tillstånds-period,   om
inte
1. det finns grund för
återkallelse      av
tillståndet    enligt
11 kap.,
2.   tillståndshavaren
väsentligen  brutit mot
villkor som enligt  10
eller 11 § förenats med
sändningstillståndet,
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
3.   tillståndshavaren
väsentligen  brutit mot
bestämmelsen  om  eget
material i 6 kap. 7 a §
och  det  inte  finns
särskilda skäl för att
tillståndet     skall
förlängas.
Ett tillstånd skall inte
heller  förlängas  om
förändringar i tekniken
eller i användningen av
radiofrekvenser på grund
av    internationella
överenskommelser   som
Sverige anslutit sig till
medför  att  ett  nytt
tillstånd  med  samma
villkor  inte  skulle
meddelas.
Om Radio- och TV-verket
inte avser  att  medge
förlängning skall verket,
senast fyra månader före
tillståndsperiodens
utgång,      meddela
tillståndshavaren   att
tillståndet inte kommer
att förlängas.
Som tillståndshavare i
denna bestämmelse skall
anses  också  den vars
sändningsområde   efter
ändrad indelning enligt
14 §  genomgått  endast
sådana förändringar att
sändningsområdet framstår
som väsentligen detsamma
som  före  den ändrade
indelningen.
-----------------------------------------------------
14 §
-----------------------------------------------------
Radio- och TV-verket får
besluta  om  en ändrad
indelning       av
sändningsområden   vid
utgången    av   en
tillståndsperiod. Om en
berörd  tillståndshavare
motsätter       sig
förändringen,  får  den
vidtas   endast   om
förändringar i tekniken
eller i användningen av
radiofrekvenser på grund
av    internationella
överenskommelser   som
Sverige anslutit sig till
medför  att  ett  nytt
tillstånd  med  samma
villkor  inte  skulle
meddelas.
Beslut   om   ändrad
indelning       av
sändningsområden får inte
fattas  senare  än sex
månader       före
tillståndsperiodens
utgång.
Radio-  och  TV-verket
skall   för   varje
sändningsområde som ingår
i  den nya indelningen
senast sex månader före
utgången av den löpande
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
tillståndsperioden
meddela särskilt beslut
om vem som skall anses
som tillståndshavare. Om
ingen  kan  anses  som
tillståndshavare  skall
tillstånd       för
sändningsområdet kungöras
ledigt.  Kungörelse får
ske först sedan beslutet
vunnit laga kraft.
-----------------------------------------------------
15 §
-----------------------------------------------------
Har Radio- och TV-verket
meddelat beslut enligt 14
§ tredje stycket första
meningen om  att någon
skall   anses   som
tillståndshavare,   får
verket medge denne att
sända        efter
tillståndsperiodens slut
i  avvaktan  på  att
beslutet  vinner  laga
kraft. Sådant medgivande
skall  lämnas för  ett
visst sändningsområde för
en viss tid.
-----------------------------------------------------
16 §
-----------------------------------------------------
Ett  tillstånd   får
överlåtas om Radio- och
TV-verket  medger  det.
Sådant medgivande skall
inte lämnas om
1. förvärvaren enligt 4
§  andra  stycket inte
skulle kunna få tillstånd
att  sända  lokalradio,
eller
2. förvärvaren redan har
tillstånd  att  sända
lokalradio   i  samma
sändningsområde,  direkt
eller  indirekt  genom
företag   i   vilket
förvärvaren har del som
motsvarar  minst   20
procent  av  samtliga
aktier  eller  andelar
eller genom avtal ensam
har  ett  bestämmande
inflytande.
Överlåtelse skall heller
inte medges om det medför
en påtaglig minskning av
mångfalden i medieutbudet
inom sändningsområdet.
Om det finns särskilda
skäl kan Radio- och TV-
verket   medge   att
överlåtelse sker  trots
att förvärvaren redan har
tillstånd        i
sändningsområdet.
Om verket inte medger
överlåtelsen, är den utan
verkan.
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
17 §
-----------------------------------------------------
Den som förvärvar ett
tillstånd     övertar
överlåtarens rättigheter
och skyldigheter enligt
denna lag såvitt avser
tiden efter beslutet om
medgivande.
-----------------------------------------------------
Om  ett  föreläggande
enligt 10 kap. 9 § 1, 2,
9 och 10 har meddelats
mot   den   tidigare
innehavaren,    gäller
föreläggandet  även mot
den  nye  innehavaren.
Radio-  och  TV-verket
skall i samband med att
det medger överlåtelsen
underrätta   den  nye
innehavaren om detta. Om
underrättelse inte skett
gäller inte föreläggandet
mot denne.
-----------------------------------------------------
18 §
-----------------------------------------------------
Om en tillståndshavare
begärt att hans tillstånd
skall återkallas, skall
tillståndet  anses  ha
upphört att gälla den dag
en sådan begäran kom in
till Radio- och TV-verket
eller den senare dag som
tillståndshavaren angett.
-----------------------------------------------------
19 §
-----------------------------------------------------
Om en tillståndshavare
försätts i konkurs eller
träder  i  likvidation
upphör hans tillstånd att
gälla.
-----------------------------------------------------
20 §
-----------------------------------------------------
Om en tillståndshavare
avlider  upphör  hans
tillstånd att gälla tre
månader efter dödsfallet.
Har  en  ansökan  om
medgivande  till  över-
låtelse  av tillståndet
kommit in till Radio- och
TV-verket  innan  till-
ståndet upphört att gälla
skall den prövas enligt
16 §.
-----------------------------------------------------
6 kap.
7 a §
-----------------------------------------------------
I lokalradio skall eget
material  sändas  under
minst tre timmar varje
dygn   under   tiden
06.00-21.00.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
7 b §
-----------------------------------------------------
Varningsmeddelanden som
är   av   vikt  för
allmänheten och som skall
skydda människor, egendom
eller miljö skall sändas
kostnadsfritt      i
lokalradio,   om   en
myndighet begär det.
-----------------------------------------------------
9 kap.
7 §
-----------------------------------------------------
På begäran av Radio- och  På begäran av Radio- och
TV-verket skall den som TV-verket skall den som
fått   tillstånd   av fått   tillstånd   av
regeringen     lämna regeringen     lämna
upplysningar  om sådana upplysningar  om sådana
innehav av aktier eller innehav av aktier eller
andelar  eller ingångna andelar  eller ingångna
avtal som medför att han avtal som medför att han
eller hon har inflytande eller hon har inflytande
i ett annat företag med i ett annat företag med
sådant tillstånd. Vidare sådant tillstånd. Vidare
skall  på  begäran  av skall  på  begäran  av
Radio- och TV-verket ett Radio- och TV-verket ett
företag    som   är företag    som   är
tillståndshavare  lämna tillståndshavare  lämna
uppgifter  om  sådana uppgifter  om  sådana
innehav av aktier eller innehav av aktier eller
andelar  eller ingångna andelar  eller ingångna
avtal  som innebär att avtal  som innebär att
någon  ensam  har  ett någon  ensam  har  ett
bestämmande inflytande i bestämmande inflytande i
företaget.         företaget.  Motsvarande
gäller i fråga om den som
har tillstånd att sända
lokalradio.
-----------------------------------------------------
10 §
-----------------------------------------------------
På   begäran    av
Granskningsnämnden  för
radio och TV skall den
som fått tillstånd att
sända lokalradio  lämna
uppgifter   som   är
nödvändiga för nämndens
bedömning   om  sända
program stämmer överens
med denna  lag och de
villkor som har meddelats
för sändningarna.
-----------------------------------------------------
11 §
-----------------------------------------------------
Den som fått tillstånd
att  sända  lokalradio
skall   årligen  till
Granskningsnämnden  för
radio och TV redovisa hur
de skyldigheter som avses
i 5  kap. 11 § första
stycket 2  och  3  har
uppfyllts.
-----------------------------------------------------


-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Straff och särskilda avgifter, m.m.
-----------------------------------------------------
10 kap.
9 §[10]
-----------------------------------------------------
Den som åsidosätter de bestämmelser som anges i
denna  paragraf  får  föreläggas  att  följa
bestämmelserna. Ett föreläggande får förenas med
vite. Detta gäller bestämmelser om
-----------------------------------------------------
1. närradiosändningarnas  1. närradiosändningars
innehåll (6 kap. 6 och 7 och        lokal-
§§),            radiosändningars innehåll
samt  skyldighet att i
lokalradio  sända  eget
material och program med
lokal anknytning (5 kap.
11 § 2 och 3, 6 kap. 6, 7
och 7 a §§).
-----------------------------------------------------
2. beteckningar (6 kap. 9 §),
3. sändningsplikt   eller   skyldighet   att
tillhandahålla kanal för lokala kabelsändarföretag
(8 kap. 1, 2 och 4 §§),
-----------------------------------------------------
4. skyldighet att lämna vissa upplysningar till
Radio- och TV- verket (9 kap. 4-7 §§),
5. skyldighet att lämna inspelning (9 kap. 8 §),
6. skyldighet   att   lämna  upplysning  om
sändningstider i närradio (9 kap.  9  § första
stycket),
-----------------------------------------------------
7. skyldighet att lämna  7. skyldighet att lämna
upplysningar      om upplysningar      om
programinnehåll  (9 kap. programinnehåll  (9 kap.
9 § andra stycket), eller 9 § andra stycket),
8. varning (6 kap. 2 §).  8. varning (6 kap. 2 §),
9. skyldighet att lämna
uppgifter      till
Granskningsnämnden  för
radio och TV (9 kap. 10
§), eller
Föreläggande   enligt  10.   skyldighet  att
första stycket 1, 2 och årligen rapportera till
5-8  får  meddelas  av Granskningsnämnden  för
Granskningsnämnden  för radio och TV (9 kap. 11
radio    och    TV. §).
Föreläggande    enligt
första stycket 3-6 får  Föreläggande   enligt
meddelas av Radio- och första stycket 1, 2 och
TV-verket.  Föreläggande 5-10  får  meddelas av
enligt  första  stycket Granskningsnämnden  för
5 och 6 får även meddelas radio    och    TV.
av Konsumentombudsmannen. Föreläggande    enligt
första stycket 3-6 får
meddelas av Radio- och
TV-verket.  Föreläggande
enligt  första  stycket
5 och 6 får även meddelas
av Konsumentombudsmannen.-----------------------------------------------------
11 kap.
1  §
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Ett tillstånd att sända  Ett tillstånd att sända
ljudradio-  eller  TV- ljudradio-  eller  TV-
program skall återkallas program skall återkallas
på    begäran    av på    begäran    av
tillståndshavaren.  Ett tillståndshavaren.  Ett
sådant beslut får också sådant beslut får också
återkallas enligt vad som återkallas enligt vad som
anges i 2-4 §§. Beslut om anges i 2-5 §§. Beslut om
återkallelse enligt någon återkallelse enligt någon
av dessa paragrafer får av dessa paragrafer får
meddelas endast om det i meddelas endast om det i
betraktande av skälen för betraktande av skälen för
åtgärden  inte framstår åtgärden  inte framstår
som alltför ingripande.  som alltför ingripande.
-----------------------------------------------------
5 §[11]
-----------------------------------------
Tillstånd att sända
lokalradio    får
återkallas om
1. tillståndshavaren
inte     inlett
sändningsverksamheten
inom  sex  månader
efter  tillståndets
början,
2. tillståndshavaren
inte    utnyttjat
rätten  att  sända
eller sänt endast i
obetydlig omfattning
under       en
sammanhängande  tid
av   minst  fyra
veckor,
3. tillståndshavaren
väsentligt  brutit
mot   någon   av
föreskrifterna i 6
kap. 4 § samt 7 kap.
1-3, 5, 8 och 9 §§,
eller
4. domstol  funnit
att  ett  program
innefattat    ett
yttrandefrihetsbrott
som  innebär  ett
allvarligt missbruk
av yttrandefriheten.
Förfogar en fysisk
eller    juridisk
person,     utan
tillstånd    från
Radio-  och  TV-
verket, över mer än
ett tillstånd i ett
sändningsområde,
direkt     eller
indirekt    genom
företag  i  vilket
förvärvaren har del
som motsvarar minst
20  procent   av
samtliga   aktier
eller andelar eller
genom avtal  ensam
har ett bestämmande
inflytande, får det
eller de tillstånd
återkallas som har
meddelats efter det
första tillståndet.
Har Radio- och TV-
verket    medgett
överlåtelse  trots
att
tillståndshavaren
redan har tillstånd
att sända lokalradio
i       samma
sändningsområde,
direkt     eller
indirekt    genom
företag i vilket
-----------------------------------------
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
-----------------------------------------
tillståndshavaren
har   del   som
motsvarar minst 20
procent av samtliga
aktier eller andelar
eller genom  avtal
ensam   har  ett
bestämmande
inflytande,   får
tillståndet
återkallas endast om
beslutet     om
överlåtelse grundats
på felaktiga eller
ofullständiga
uppgifter    från
tillståndshavaren.
Återkallelsen skall
då avse det eller de
tillstånd    som
överlåtits.
Om     staten,
landsting   eller
kommuner innehar ett
tillstånd att sända
lokalradio på  det
sätt som anges i 5
kap.  4  §  andra
stycket skall verket
återkalla   detta
tillstånd.
-----------------------------------------------------
13 kap.
1 a §
-----------------------------------------
Beslut av Radio-
och TV-verket  om
lokalradio   får
överklagas   hos
allmän
förvaltningsdomstol,
om  det  gäller
beslut om att
1. avslå  ansökan
om tillstånd,
2. inte   medge
överlåtelse   av
tillstånd,
3. inte  förlänga
ett tillstånd,
4. återkalla  ett
meddelat tillstånd,
och
5. någon enligt 5
kap.  14 § tredje
stycket skall anses
som
tillståndshavare.
Mål       om
överklagande   av
beslut som avses i
första stycket  1
och   4   skall
handläggas
skyndsamt.
Beslut som avses i
första stycket 2-4
gäller  omedelbart
om inte något annat
förordnas.
-----------------------------------------------------
3 §[12]
-----------------------------------------------------
Beslut         av Beslut         av
Granskningsnämnden  för Granskningsnämnden  för
radio och TV eller Radio- radio och TV eller Radio-
och   TV-verket   om och   TV-verket   om
förelägganden  som  har förelägganden  som  har
förenats med vite enligt förenats med vite enligt
10 kap. 8 §, 9 § första 10 kap. 8 §, 9 § första
stycket 1-3 och 8 samt stycket 1-3 och 8-10 samt
10 § får överklagas hos 10 § får överklagas hos
allmän           allmän
förvaltningsdomstol.    förvaltningsdomstol.

Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Förelägganden enligt 10  Förelägganden enligt 10
kap. 8 §, 9  § första kap. 8 §, 9  § första
stycket 1 och 2 samt 10 § stycket 1, 2, 9 och 10
gäller omedelbart, även samt  10  §  gäller
om de överklagas.     omedelbart, om inte något
annat förordnas.
-----------------------------------------------------
____________
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
2. Genom lagen upphävs lokalradiolagen (1993:120)
och lagen (1995:1292) om tillfälliga bestämmelser i
fråga om tillstånd att sända lokalradio.
3. I fråga om sådana sändningar av lokalradio för
vilka tillstånd meddelats före den 1 juli 2001
tillämpas de nya bestämmelserna med följande
undantag.
a) Bestämmelserna om tillstånd i 8 § första stycket
och andra stycket första meningen lokalradiolagen
tillämpas till utgången av år 2008. Ett tillstånd
skall dock inte förlängas om det finns grund för
återkallelse av det.
b) Bestämmelserna om sändningars innehåll i 22 §
första stycket samt, såvitt avser brott mot denna
paragraf, 30 § lokalradiolagen tillämpas till
utgången av år 2008.
c) Tillstånd att sända lokalradio får inte
återkallas enligt 11 kap. 5 § första stycket
3 eller 4. I fråga om förvärv av tillstånd som har
skett före den 1 juli 2001 tillämpas 28 § andra
stycket första meningen lokalradiolagen i stället
för 11 kap. 5 § andra stycket.
d) Bestämmelserna om sanktioner i 31a-31e §§
lokalradiolagen tillämpas i fråga om sådana
sändningar av lokalradio på vilka den lagen är eller
har varit tillämplig.
e) Bestämmelserna om överklagande m.m. i 38 och
39 §§ lokalradiolagen tillämpas i ärenden som väckts
hos Granskningsnämnden för radio och TV eller Radio-
och TV-verket före den 1 juli 2001.
4. Förelägganden som meddelats enligt 29-31 §§
lokalradiolagen gäller som om de meddelats enligt
motsvarande nya bestämmelser.

**FOOTNOTES**
[10]: Senaste lydelse 1998:1713
[11]: Tidigare 5 § upphävd genom 1998:1713.
[12]: Senaste lydelse 1998:1713.

Utskottets överväganden

Koncessionsavgiften

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen antar det
vilande förslaget till lag om ändring i lagen
(1992:72) om koncessionsavgift på
televisionens område. Ett motionsyrkande om
avtrappning av koncessionsavgifterna för
nuvarande tillståndshavare avstyrks.

De vilande lagförslagen

De vilande lagförslagen innebär bl.a. att tillstånd
att sända lokalradio skall fördelas enligt nya
grunder som ställer vissa krav på tillståndshavarna.
De som får nya tillstånd skall enligt förslaget
betala en koncessionsavgift om 40 000 kr per år,
medan de som har befintliga tillstånd även under
kommande tillståndsperioder skall betala den avgift
som fastställdes vid auktionsförfarandet.
Motionen

I motion K272 av Ingvar Svensson m.fl. (kd) föreslås
ett  tillkännagivande  för  regeringen  om  att
regeringen skall återkomma med förslag till en
avvecklingsplan ner till en rimlig nivå för de nu
höga  koncessionsavgifter  som  gäller  för  de
befintliga tillstånden för kommersiell lokalradio
(yrkande 8). Motionärerna pekar på att den årliga
avgiften för att sända lokalradio varierar kraftigt.
Enligt motionärerna bör regeringen återkomma till
riksdagen med en plan för hur de genomgående höga
koncessionsavgifterna för de befintliga tillstånden
skall avvecklas ner till en rimlig nivå när man
väljer ett nytt system för tilldelning av tillstånd.

Utskottets ställningstagande

Ett  motionsyrkande  om  avtrappning  av  de
koncessionsavgifter   som   fastställts  genom
auktionsförfarande  avstyrktes  i  samband  med
utskottets  behandling  av de sedermera vilande
lagförslagen. Utskottet framhöll att regeringens
förslag - som Lagrådet också konstaterat - innebär
att stora avgiftsskillnader kan förekomma även sedan
kraven på programinnehåll m.m. blivit mer enhetliga.
Den kvarstående skillnad i sändningsvillkoren som
enligt förslaget kommer att finnas efter år 2008
innebär emellertid att större krav kan komma att
vara ställda på innehavare av nya tillstånd genom
att sändningstillstånd för dessa kan vara förenade
med villkor avseende eget material och program med
lokal   anknytning.   Denna   skillnad   i
sändningsvillkoren motiverade  enligt  utskottets
mening  de  avgiftsskillnader  mellan  nya  och
befintliga tillstånd som förslaget innebär. Det
kunde inte heller bortses från att en nedsättning av
avgifterna för de befintliga tillstånden skulle
kunna uppfattas som oskälig i förhållande till de
sökande som i auktionerna  inte  kunnat  bjuda
tillräckligt högt. Till detta kom att innehavare av
befintligt tillstånd har möjlighet att frånträda
sitt tillstånd och ansöka på nytt enligt det nya
regelsystemet. Utskottet var mot denna bakgrund inte
berett att förorda en annan lösning av avgiftsfrågan
än den som regeringen föreslagit.
Utskottet gör inte nu någon annan bedömning.
Utskottet föreslår därför att riksdagen nu antar det
vilande förslaget till lag om ändring i lagen
(1992:72) om koncessionsavgift  på televisionens
område, dock med den ändringen att lagen skall träda
i kraft den 1 juli 2001. Motion 2000/01:K272 yrkande
8 (kd) avstyrks följaktligen.

De vilande lagförslagen i övrigt

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att övriga vilande
lagförslag som gäller kommersiell lokalradio
antas. Lagförslagen innebär bl.a. att
tillstånd att sända lokalradio skall ske
genom ett urvalsförfarande i huvudsak
baserat på ägarförhållanden och åtaganden i
fråga om programinnehåll.

De vilande lagförslagen

De vilande lagförslagen innebär bl.a. att tillstånd
att sända lokalradio inte längre skall fördelas
genom ett auktionsförfarande utan av Radio- och TV-
verket genom ett urvalsförfarande som i huvudsak
baseras på ägarförhållanden och åtaganden i fråga om
programinnehåll.
Förslagen innebär vidare att förbudet att ge
tillstånd att sända lokalradio till tidningsutgivare
samt programföretag som fått tillstånd av regeringen
att sända ljudradio- eller TV-program avskaffas
liksom förbudet för en tillståndshavare att ha mer
än ett tillstånd.
Ett tillstånd att sända lokalradio får förenas med
villkor av olika slag.
Varje tillståndshavare skall dagtid sända minst
tre timmar eget material. Ett tillstånd att sända
lokalradio  skall  gälla i högst fyra år, och
tillstånden får därefter förlängas med högst fyra år
i taget. De befintliga tillstånden skall kunna
förlängas med åtta år och därefter med högst fyra år
i taget.
Den nya reglerna för den kommersiella lokalradion
föreslås  införas  i  radio-  och  TV-lagen.
Lokalradiolagen och den s.k. stopplagen föreslås
upphävas. I utskottets betänkande 1999/2000:KU15 ges
en utförlig redogörelse för lagförslagen.
Utskottets ställningstagande

Utskottet står fast vid den ståndpunkt i fråga om
lagförslagen som utskottet intog för ett år sedan.
Utskottet föreslår således att riksdagen antar de
vilande lagförslagen - bortsett från förslaget till
lag om ändring i koncessionslagen som behandlats i
tidigare avsnitt - i huvudsak i oförändrat skick.
Lagarnas ikraftträdande föreslås dock ändrat till
den 1 juli 2001 och den första tillståndsperioden
begränsad till tre år för att tillståndsperioder för
såväl gamla som nya tillstånd skall löpa ut vid
utgången av 2008.

En nationell fri radio på
kommersiell grund

Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker ett motionsyrkande om
utredning om inrättandet av en nationell fri
radio på kommersiell grund.

Motionen

I motion K272 av Ingvar Svensson m.fl. (kd) föreslås
tillkännagivanden för regeringen angående utredning
om nationell fri radio på kommersiell grund (yrkande
6). Enligt motionärerna bör det, i likhet vad som
gäller i många andra länder, prövas ett system med
fri nationell radio på kommersiell grund.

Tidigare behandling

Ett motionsyrkande liknande det nu aktuella yrkandet
avstyrktes i samband med utskottets behandling våren
2000  av  proposition  1999/2000:55  Kommersiell
lokalradio. Utskottet pekade på att syftet med
införandet   av   privata   reklamfinansierade
ljudradiosändningar var att främja självständigt
lokalt förankrade radiostationer. Utskottet framhöll
att det analoga sändningsutrymmet är begränsat och
ger  utrymme endast för ett mindre antal  nya
sändningstillstånd. Vidare framhölls att behovet av
mångfald gör att det är angeläget att minst två
tillstånd så långt möjligt skall kunna ges för varje
sändningsområde. Mot den bakgrunden var utskottet
inte berett förorda en ordning som innebär att
analogt sändningsutrymme avsett för den kommersiella
lokalradion i stället används  för rikstäckande
kommersiell radio.

Utskottets ställningstagande

Utskottet är inte berett att frångå sin tidigare
bedömning. Motion K272 yrkande 6 (kd) avstyrks.

Reklamtider

Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker ett motionsyrkande om
förändrade regler för utökade reklamtider i
radio.
Motionen

I motion K272 av Ingvar Svensson m.fl. (kd) föreslås
ett tillkännagivande för regeringen om förändrade
regler för reklamtid i den kommersiella radion
(yrkande 7). Motionärerna framhåller att maximitiden
för reklam är av stor betydelse för kommersiell
reklam. Enligt motionärernas uppfattning kan en
sändande kommersiell  lokalradio inte utöka sin
reklam alltför mycket utan att förlora lyssnare. Det
finns enligt motionärerna en självreglerande nivå
för hur mycket radiokonsumenten kan stå ut med av
reklambudskap. De anser därför att reglerna på
området bör lättas upp. Motionärerna menar att man
bör kunna tolerera en generell regel om 15 % av
sändningstiden kombinerad med möjligheten att sända
upp till 12 minuters reklam per timme under sex
timmar per dygn. En sådan förändring bör enligt
motionärerna endast omfatta den kommersiella radion.

Bakgrund

Bestämmelser om reklam och annan annonsering finns i
7 kap. radio- och TV-lagen. I 7 kap.  5 § sägs att
annonser får sändas högst 8 minuter under en timme
mellan hela klockslag. En motsvarande bestämmelse
finns i 27 § lokalradiolagen. För annonsering i TV
gäller ytterligare tidsmässiga begränsningar.  I
departementspromemoria (Ds 2001:18) har föreslagits
ändrade regler om annonser i TV-sändningar i radio-
och TV-lagen den 1 januari 2002.
Regeringens förslag i proposition 1999/2000:55
innebär att bestämmelserna i radio-och TV-lagen
kommer  att omfatta lokalradiosändningar.  Någon
ändring i sak uppstår inte därigenom.
Tidigare behandling

I samband med behandlingen våren 2000 av regeringens
proposition  1999/2000:55  Kommersiell lokalradio
avstyrkte utskottet ett motionsyrkande liknande det
nu aktuella. Utskottet, som bl.a. förutsatte att
frågan om reklamtider i kommersiell radio följdes
inom Regeringskansliet, var inte berett att då
förorda förändrade regler för reklam i radio och TV.

Utskottets ställningstagande

Liksom vid föregående behandling av denna fråga
förutsätter utskottet att frågan om reklamtider i
kommersiell radio följs inom  Regeringskansliet.
Utskottet är inte heller nu berett att förorda
ändrade regler för reklam i radio. Motion K272
yrkande 7 (kd) avstyrks.

Reglering av formerna för
programföretags verksamhet, m.m.

Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker två motionsyrkanden om
tillkännagivanden till regeringen om
principiella utgångspunkter för
programverksam-heten och ägarbegränsningar.

Motionen

I motion K400 av Per Unckel m.fl. (m) föreslås
tillkännagivanden för regeringen om att staten inte
skall reglera formerna för olika programföretags
verksamhet (yrkande 4) och om ägarbegränsningar
(yrkande 5). Motionärerna anför att en skyldighet
för  programföretag  att  i  sin  redaktionella
verksamhet  hålla sig till en i förväg lämnad
programförklaring är diskutabel från konstitutionell
synpunkt. En sådan ordning kan enligt motionärerna
ge möjlighet till en obehörig styrning av vad som
yttras i radio. Motionärerna anser att en god regel
är att i tveksamma fall inte välja lösningar som kan
påstås leda till begränsningar av grundlagsskyddade
medborgerliga rättigheter. Motionärerna anför vidare
att regionala medieföretag bör ges möjlighet att
agera inom alla distributionsformer för att öppna
möjligheter   att   skapa  och  vidmakthålla
konkurrenskraftiga   företag.   Hinder   för
tidningsföretag att äga radiostationer skall, enligt
motionärerna, därför avskaffas. Svenska medieföretag
verkar inom ramen för internationell konkurrens.
Mångfald genom en fri radio och TV samt genom ny
teknik  skall enligt motionärerna så långt som
möjligt bejakas och tillåtas stimulera utvecklingen
av digital teknik, i stället för att begränsas genom
teknikval och offentlig tillståndsgivning.

Bakgrund

I samband med behandlingen våren 2000 av proposition
1999/2000:55  Kommersiell  lokalradio  avstyrkte
utskottet, liksom vid tidigare tillfällen, motions-
yrkanden liknande yrkandena 4 och 5 i motion K400 om
att staten inte skall reglera formerna för olika
programföretags  verksamhet  samt  i  fråga  om
ägarbegränsningar.

Yttrandefrihetsgrundlagens regler om radioprogram
som sänds på annat sätt än genom tråd bygger enligt
förarbetena (prop. 1990/91:64 s. 116) på att det av
tekniska skäl är omöjligt att uppnå en grundlagsfäst
etableringsfrihet i tryckfrihetsrättslig mening när
det gäller radiosändningar. Därför tillåts i 3 kap.
2 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen att det
genom lag meddelas föreskrifter om tillstånd för
sändningar av eterburna radioprogram och om villkor
för sådana sändningar. I andra stycket stadgas att
det allmänna skall eftersträva att radiofrekvenserna
skall tas i anspråk på ett sätt som leder till
vidaste    möjliga    yttrandefrihet    och
informationsfrihet.
Rätten att sända radioprogram på annat sätt än
genom  tråd  får  således  enligt 3 kap. 2 §
yttrandefrihetsgrundlagen regleras genom lag som
innehåller föreskrifter om tillstånd och villkor för
att sända. Bestämmelserna lämnar utrymme för det
system som finns när det gäller public service-
företagen och TV4. Frågan om urvalskriterier när det
gäller sändningarnas format och ägareförhållanden
diskuterades av Lagrådet i samband med granskningen
av de nu vilande förslagen. Lagrådet ansåg att
hänsyn borde kunna tas till urvalskriterier som
innebär att sökande inte erhåller flera tillstånd
avseende ett sändningsområde  eller  att  vissa
dagstidningsaktörer får stå tillbaka. Inte heller
kunde det enligt Lagrådet anses oförenligt med
yttrandefrihetsgrundlagen att ställa krav på eget
material eller det därmed jämförliga kravet på
program med lokal anknytning.
Utskottets ställningstagande

Enligt   3   kap.  2  §  första  stycket
yttrandefrihetsgrundlagen  får  rätten att sända
radioprogram på annat sätt än genom tråd regleras
genom lag som innehåller föreskrifter om tillstånd
och villkor för att sända. Enligt andra stycket
skall det allmänna eftersträva att radiofrekvenserna
tas i anspråk på ett sätt som leder till vidaste
möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet. Som
Lagrådet framhållit (jfr prop. s. 146) kan i viss
begränsad mån lagregler om urvalet ägare och även
programverksamheten  anses  förenliga  med dessa
bestämmelser. Enligt utskottets mening saknas skäl
för riksdagen att göra ett tillkännagivande till
regeringen i dessa avseenden. Motion K400 yrkandena
4 och 5 (m) avstyrks.

Den s.k. stopplagen

Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker ett motionsyrkande om
upphävande av den s.k. stopplagen med
hänvisning till att de vilande lagförslagen
innehåller en sådan bestämmelse.

Motionen

I motion K400 av Per Unckel m.fl. (m) begärs att den
s.k. stopplagen upphävs (yrkande 12).

Tidigare behandling

Lokalradiolagen, som bl.a. innehåller bestämmelser
om att tillstånd att sända lokalradio skall fördelas
genom auktionsförfarande, trädde i kraft den 1 april
1993.   Under   hösten   1994   utnyttjade
konstitutionsutskottet sin initiativrätt och lade
fram ett förslag till lag som innebar att det till
utgången av år 1995 inte skulle fördelas några nya
tillstånd att sända lokalradio (bet. 1994/95:KU25).
Efter begäran av tio av  riksdagens  ledamöter
förklarades lagförslaget vilande i tolv månader.
Lagförslaget antogs hösten 1995 i lagen (1995:1292)
om tillfälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att
sända  lokalradio,  den  s.k.  stopplagen (bet.
1995/96:KU16). Stopplagen förlängdes sedermera vid
tre tillfällen och gällde till utgången av år 2000
(bet.  1995/96:KU19,  1996/97:KU27  respektive
1998/99:KU14).
Regeringen föreslog i proposition 1999/2000:55
Kommersiell lokalradio att stopplagen skulle upphöra
att gälla den 1 juli 2000 i samband med införandet
av den nya lagstiftning om kommersiell lokalradio
som  avses  ersätta  bl.a. lokalradiolagen. Mot
bakgrund av att riksdagen hänvisat lagförslagen till
konstitutionsutskottet för att vila där i minst 12
månader begagnade sig utskottet av sin initiativrätt
och  lade fram ett förslag om förlängning  av
stopplagen (bet. 1999/2000:KU12). Enligt utskottets
mening var det angeläget att det inte uppstod ett
läge där lokalradiolagens regler åter blev gällande
under några månader innan den nya lagstiftningen
träder i kraft, varför stopplagen borde förlängas.
Utskottets ställningstagande

Utskottet har tidigare i detta betänkande förordat
att  riksdagen  antar  de vilande lagförslagen.
Lagförslagen innebär bl.a. att den s.k. stopplagen
upphävs. Motion K400 yrkande 12 (m) är därigenom
tillgodosett. Motionsyrkandet avstyrks.

Fördelning av tillstånd att analogt
sända lokalradio

Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker ett motionsyrkande om att
det inte skall fördelas några nya tillstånd
att analogt sända kommersiell lokalradio
efter det att de kommande tio tillstånden
fördelats. Utskottet hänvisar till den
aviserade utredningen om digital radio och
anser att dess arbete inte bör föregripas.

Motionen

I motion Kr343 av Åsa Torstensson m.fl. (c) föreslås
ett tillkännagivande för regeringen om att inte ge
ut några nya analoga tillstånd för sändning av
kommersiell lokal radio efter det att de kommande
tio tillstånden fördelats (yrkande  7).  Enligt
motionärerna har förutsättningarna för sändning av
radio förändrats genom den tekniska utvecklingen.
Motionärerna anser att en politik  för  större
mångfald i kommersiell lokalradio bör syfta till att
skynda på övergången till digital radio genom ett
regelverk som gynnar dem som byter sändningsteknik.
Processen bör enligt motionärerna syfta till en
mångfald av ägande- och driftsformer, inklusive
oberoende stationer,  nätverk  och  rikstäckande
kanaler.

Bakgrund

Digital distribution av ljudradio har inte nått
samma omfattning som motsvarande utveckling för
utsändning av TV. För närvarande håller digital
radio, som baseras på det digitala systemet DAB, på
att  introduceras  i  flera länder. Förutom  i
Storbritannien pågår digitala  radiosändningar i
delar av t.ex. Tyskland och Frankrike. Utvecklingen
av digitala radiomottagare har emellertid  gått
långsamt, både i Sverige och i andra länder. En
förutsättning för att digital radio skall få en
större spridning är enligt proposition 2000/01:94
Radio och  TV  i allmänhetens tjänst 2002-2005
sannolikt att priset blir lägre på bärbara mottagare
för digital mottagning. En positiv utveckling i
länder som utgör betydligt större marknader än den i
Sverige  kan  givetvis  medföra  att  digitala
radiomottagare börjar tillverkas i större omfattning
och att konsumentpriserna sjunker.
I samband med riksdagsbeslutet om den digitala
radion (prop. 1994/95:170, bet. 1994/95:KU47, rskr.
1994/95:369)  uttalades  att verksamheten skulle
utvärderas sedan mottagare hade funnits på marknaden
några år och företag och allmänheten hade fått
erfarenheter av den nya tekniken. Detta bekräftades
i samband med beslutet om digitala TV-sändningar
(prop.  1996/97:67,  bet.  1996/97:KU17,  rskr.
1996/97:178).  Villkoren  för  att  utvärdera
verksamheten har ännu inte uppnåtts. Regeringen
anser dock att verksamheten trots detta snarast
måste utvärderas med hänsyn till att sändningarna nu
pågått i flera år. Regeringen avser därför att ge en
kommitté   i  uppdrag  att  utvärdera  den
försöksverksamhet med digital radio som pågått sedan
år 1995. Kommittén bör också analysera den digitala
radions framtidsförutsättningar.
Tidigare behandling

I  samband  med  behandlingen  av  proposition
1999/2000:55  Kommersiell  lokalradio  avstyrkte
utskottet ett liknande motionsyrkande om att nya
analoga tillstånd inte bör fördelas efter det att de
nu aktuella tio nya tillstånden fördelats, för att
ge förutsättningar  för  övergång till digitala
sändningar. Utskottet redovisade  att regeringen
ansett  att  eftersom  tillgången  på mottagare
fortfarande är begränsad i Sverige och kommersiella
sändningar ännu inte kommit till stånd var det för
tidigt att göra en meningsfull utvärdering av den
digitala tekniken. Det saknades enligt regeringen
tillräckligt kraftfulla incitament  för att den
kommersiella   radion  skulle  kunna  inleda
teknikskiften. Frågan  om  hur verksamheten med
digital ljudradio borde fortsätta  och  hur de
kommersiella programföretagen skulle kunna medverka
bereddes inom Regeringskansliet. Enligt utskottets
mening borde detta arbete inte föregripas.

Utskottets ställningstagande
Regeringen har i propositionen Radio och TV i
allmänhetens tjänst 2002-2005 (prop. 2000/01:94 s.
62) framhållit att verksamheten med digital radio
snarast måste utvärderas  med  hänsyn till att
sändningarna nu pågått i flera år. Regeringen avser
enligt propositionen att ge en kommitté i uppdrag
att utvärdera den försöksverksamhet av digital radio
som pågått sedan 1995. Kommittén bör också analysera
den digitala radions framtidsförutsättningar. Enligt
utskottets   mening   bör   det   aviserade
utredningsarbetet avvaktas innan ställning tas till
frågan om fördelningen  av  ytterligare analoga
tillstånd. Motion 2000/01:K343 yrkande 7 avstyrks
följaktligen.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Med hänvisning till de motiveringar som framförs
under Utskottets överväganden föreslår utskottet att
riksdagen fattar följande beslut:

1.Koncessionsavgiften

Riksdagen antar bifogat förslag (3) till lag om
ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgifter
på  televisionens  område.  Därmed  bifaller
riksdagen delvis proposition 1999/2000:55 och
avslår motion 2000/01:K272 yrkande 8.
Reservation 1 (m, fp)
Reservation 2 (kd)
2. De vilande lagförslagen i övrigt
Riksdagen antar bifogade förslag (1, 2, 4-6)
till lag om ändring i förfogandelagen (1978:262),
lag  om  ändring  i  lagen  (1991:1559) med
föreskrifter på tryckfrihetsförordningens  och
yttrandefrihetsgrundlagens  områden,  lag  om
ändring i lotterilagen (1994:1000),  lag  om
ändring i marknadsföringslagen (1995:450) samt
lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844).
Därmed  bifaller riksdagen delvis proposition
1999/2000:55.
Reservation 3 (m, fp)
3. En nationell fri radio på kommersiell
grund
Riksdagen avslår motion 2000/01:K272 yrkande 6.
Reservation 4 (m, kd, fp)
4. Reklamtider
Riksdagen avslår motion 2000/01:K272 yrkande 7.
Reservation 5 (kd)
5. Reglering av formerna för programföretags
verksamhet m.m.
Riksdagen avslår motion 2000/01:K400 yrkandena
4 och 5.
Reservation 6 (m, fp)
6. Den s.k. stopplagen
Riksdagen avslår motion 2000/01:K400 yrkande
12.
7.Fördelning av tillstånd att analogt sända
lokalradio
Riksdagen avslår motion 2000/01:Kr343 yrkande
7.
Reservation 7 (c)

Stockholm den 8 maj 2001

På konstitutionsutskottets vägnar


Per Unckel

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per
Unckel (m), Göran Magnusson (s), Barbro Hietala
Nordlund (s), Pär Axel Sahlberg (s), Kenneth Kvist
(v), Ingvar Svensson (kd), Mats Berglind (s), Inger
René (m), Kerstin Kristiansson Karlstedt (s), Kenth
Högström (s), Mats Einarsson (v), Björn von der Esch
(kd), Nils Fredrik Aurelius (m), Per Lager (mp), Åsa
Torstensson (c), Helena Bargholtz (fp) och Ola
Karlsson (m).

Reservationer

Utskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har  föranlett   följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.

1. Koncessionsavgiften (punkt 1) (m, fp)

av Per Unckel (m), Inger René (m), Nils Fredrik
Aurelius (m), Ola Karlsson (m) och Helena Bargholtz
(fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 bort
ha följande lydelse:

Riksdagen avslår bifogat förslag (3) till lag om
ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på
televisionens område. Därmed avslår riksdagen delvis
proposition 1999/2000:55 samt motion K272 yrkande 8.

Ställningstagande

Som vi utvecklar närmare i reservation 3 utgör
regeringens förslag i sin helhet  en  politisk
styrning  som  inte gagnar yttrandefriheten och
mångfalden. Det bifogade förslaget (3) till lag om
ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på
televisionens område bör därför liksom motion K272
yrkande 8 (kd) avslås.

2. Koncessionsavgiften (punkt 1) (kd)

av Ingvar Svensson (kd) och Björn von der Esch (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 bort
ha följande lydelse:

Riksdagen bifogat förslag (3) till lag om ändring i
lagen  (1992:72)  om  koncessionsavgift   på
televisionens område, dock med den ändringen att
punkt    3    av   ikraftträdande-   och
övergångsbestämmelserna kompletteras med följande
mening: "Därvid skall dock de fastställda avgifterna
per år med början år 2002 sättas ned med en
sjundedel av det belopp som överstiger 40 000 kr och
efter sju år uppgå till samma belopp som då gäller
enligt denna lag." Därmed bifaller riksdagen delvis
proposition 1999/2000:55 samt motion K272 yrkande 8.

Ställningstagande

Enligt vår mening kommer regeringens förslag när det
gäller avgifterna för de befintliga tillstånden att
leda till en ohållbar konkurrenssituation. Det är
inte  rimligt att avgifterna för de befintliga
tillstånden  skall uppgå till i genomsnitt 1,4
miljoner kronor när de nya tillståndshavarna bara
skall behöva betala 40 000 kr.
Vi anser att konkurrensskäl talar för att de höga
avgifterna för de befintliga tillstånden avvecklas i
syfte att på sikt nå ett konkurrensneutralt avgifts-
system.  Riksdagen  bör  inte anta  regeringens
lagförslag utan att samtidigt införa en reglering
som innebär att de höga avgifterna för de befintliga
tillstånden avvecklas ned till en rimlig nivå. Vi
föreslår en sådan reglering. Motion K272 yrkande 8
(kd) tillstyrks.

3. De vilande lagförslagen i övrigt (punkt 2)
(m, fp)

av Per Unckel (m), Inger René (m), Nils Fredrik
Aurelius (m), Helena Bargholtz (fp) och Ola Karlsson
(m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 2 bort
ha följande lydelse:

Riksdagen avslår bifogade förslag (1, 2, 4-6) till
lag om ändring i förfogandelagen (1978:262), lag om
ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens            och
yttrandefrihetsgrundlagens områden, lag om ändring i
lotterilagen  (1994:1000),  lag  om  ändring  i
marknadsföringslagen (1995:450) samt lag om ändring
i radio- och TV-lagen (1996:844). Därmed avslår
riksdagen delvis proposition 1999/2000:55.

Ställningstagande

Yttrandefriheten  och  tryckfriheten är centrala
värden i det fria samhället. Syftet med införandet
av  lokalradiolagen  1993  var  att  förstärka
yttrandefri-heten genom ökad mångfald i etern. Det
är viktigt att understryka att när yttrandefriheten
tillåter lagstiftning om tillstånd och villkor för
att sända radioprogram grundar sig detta på ett
behov av att på något sätt ordna användningen av
frekvenserna för radio och TV och inte för att ge
utrymme åt godtycklig frekvensreglering från statens
sida.
Utvecklingen inom lokalradion visar att över två
miljoner  lyssnare  anser  att  mångfalden  och
informationen  har förbättrats genom de privata
lokalradiostationerna. En bred publik lyssnar på
någon av de fria radiostationerna och de fyller
uppenbarligen ett behov vid sidan av Sveriges Radio.
Regeringens förslag utgör en politisk styrning som
inte gagnar yttrandefriheten och mångfalden. Som
Lagrådet  funnit  är  systemet  med  auktioner
oproblematiskt     med    hänsyn    till
yttrandefrihetsgrundlagen. Detta kan däremot inte
sägas  om  det urvalssystem som regeringen  nu
föreslår. Vi delar Lagrådets bedömning att förslaget
är diskutabelt mot bakgrund av att vad som avses med
mångfald och ägandeförhållanden inte analyserats
tillräckligt  i belysning  av  utvecklingen  av
Internet. Det är redan i dag naturligt att se
Internet, television och radio som en rad funktioner
av digitala medier, och world wide webb är ett forum
för kultur och nyheter bredvid andra, traditionella,
medier. Enligt vår mening framstår det som direkt
skadligt att, som regeringen föreslagit, införa
regler om kortare tillståndsperioder med därtill
hörande osäkerhet och en omfattande reglering av
ägande och programinnehåll.
Mot denna bakgrund bör de vilande lagförslagen
avslås.

4. En nationell fri radio på kommersiell grund
(punkt 3) (m, kd, fp)

av Per Unckel (m), Ingvar Svensson (kd), Inger René
(m), Björn von der Esch (kd), Nils Fredrik Aurelius
(m), Helena Bargholtz (fp) och Ola Karlsson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 bort
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservation 4. Riksdagen bifaller
därmed motion 2000/01:K272 yrkande 6.

Ställningstagande

Som framhållits i motion K272 (yrkande 6) bör
införandet en fri nationell radio på kommersiell
grund utredas. Det är angeläget att möjligheten att
också rikstäckande sända radioprogram öppnas för
fria sändningar. Det framstår enligt utskottets
mening som en otidsenlig ordning att utrymmet för
sådana sändningar fortfarande enbart är förbehållet
public service-sändningar. I många andra länder
finns nationella radiostationer som är kommersiellt
finansierade. I Sverige finns inte denna möjlighet.
Till   detta   kommer  att  den   tidigare
lokalradiolagstiftningen  ledde till att nätverk
bildades. Dessa nätverk är mycket omfattande, om än
inte rikstäckande. Enligt vår mening är det nu
angeläget att skapa förutsättningar för en fri
nationell radio. Detta bör med bifall till motion
K272 yrkande 6 (kd) ges regeringen till känna.

5. Reklamtider (punkt 4) (kd)

av Ingvar Svensson (kd) och Björn von der Esch (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 4 bort
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservation 5. Riksdagen bifaller
därmed motion 2000/01:K272 yrkande 7.

Ställningstagande

Vi vill peka på att maximitiden för reklam är av
stor betydelse för en  kommersiell  reklam. De
nuvarande begränsningarna framgår av 7 kap. i radio-
och TV-lagen. Den generella regeln innebär högst 8
minuters annonser mellan hela klockslag.
Enligt vår åsikt kan en sändande kommersiell
lokalradiostation inte utöka sin reklam alltför
mycket  utan  att  förlora lyssnare. Det finns
egentligen en självreglerande nivå för hur mycket
radiokonsumenten kan stå ut med av reklambudskap. Vi
föreslår därför att reglerna på området lättas upp.
Man bör kunna tolerera en generell regel om 15 % av
sändningstiden kombinerad med möjligheten att sända
upp till 12 minuters reklam per timme under sex
timmar per dygn. Denna regel bör endast omfatta den
kommersiella radion. Detta bör med bifall till
motion K272 yrkande 7 (kd) ges regeringen till
känna.

6. Regleringen av formerna för programföretags
verksamhet, m.m. (punkt 5) (m, fp)

av Per Unckel (m), Inger René (m), Nils Fredrik
Aurelius (m), Helena Bargholtz (fp) och Ola Karlsson
(m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 5 bort
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen  vad  som
framförs i reservation 6. Riksdagen bifaller därmed
motion 2000/01:K400 yrkandena 4 och 5.

Ställningstagande
Grunden för att yttrandefrihetsgrundlagen tillåter
lagstiftning om tillstånd och villkor för att sända
radioprogram ligger i behovet av att på något sätt
ordna användningen av frekvenserna för TV och radio.
I  yttrandefrihetsgrundlagen  finns också  vissa
bestämmelser  i  3  kap.  5 § om redaktionell
självständighet och i 1 kap. 3 § första stycket om
frihet  från  censur.  En  skyldighet för  ett
programföretag att i sin redaktionella verksamhet
hålla sig till en i förväg lämnad programförklaring
är diskutabel från konstitutionell synpunkt. En
sådan ordning kan ge möjlighet till en obehörig
styrning av vad som yttras i radio.
En god regel är att i tveksamma fall inte välja
lösningar som kan påstås leda till begränsningar av
grundlagsskyddade medborgerliga rättigheter. Statens
ansvar  är  att  slå  vakt  om yttrande-  och
etableringsfriheten. Därmed uppnås en mångfald på
publikens villkor. För ett vitalt kultursamhälle är
det av stor vikt att det finns så många forum för
skapande som möjligt, så många kanaler för att nå
publiken som tekniken medger och så många alternativ
att välja mellan som det finns intresse av att sända
och som publiken efterfrågar.
I takt med att mediemarknaden globaliseras är det
viktigt att ge även svenska företag möjligheter att
konkurrera  på  goda  villkor.  För  att öppna
möjligheter   att   skapa  och  vidmakthålla
konkurrenskraftiga regionala  medieföretag  skall
dessa  ges  möjlighet  att  agera  inom  alla
distributionsformer.    Begränsningar    för
tidningsföretag att äga radiostationer bör därför
avskaffas. Detta bör med bifall till motion K400
yrkandena 4 och 5 (m) ges regeringen till känna.

7. Fördelning av tillstånd att analogt sända
lokalradio (punkt 7) (c)

av Åsa Torstensson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 7 bort
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservation 7. Riksdagen bifaller
därmed motion 2000/01:K343 yrkande 7.

Ställningstagande

Den främsta symbolen för koncentrationstendenser
inom  medierna  har  blivit  den  kommersiella
lokalradion. Det är lätt att konstatera att den
mångfald  som  eftersträvades  när  tillstånden
auktionerades ut har uteblivit. En annan form för
fördelningen av tillstånd hade varit att föredra.
Den politik regeringen slagit in på är emellertid
inte  heller en fulländad lösning.  Genom  ett
urvalsförfarande  som  riskerar att, varje gång
tillstånd skall fördelas, handla om programformat -
en  "skönhetstävling"  -  blir  det  politiska
inflytandet över medieutbudet större än vad som är
önskvärt. Det är också olyckligt att förfarandet
inneburit att förutsättningarna för verksamheten
förändrats under processen genom olika ekonomiska
villkor för gamla respektive nya tillstånd.
Genom introduktionen av digital teknik och nya
former för distribution förändras förutsättningarna
för sändning av radio. En möjlig och önskvärd väg
skulle vara att fokusera på att öka utbudssidan i
stället för att försöka styra efterfrågan genom
regelverk och urvalsförfaranden. En politik för
större mångfald i kommersiell lokalradio bör därför
syfta till att skynda på övergången till digital
radio genom ett regelverk som gynnar dem som byter
sändningsteknik. Fördelen med digital radio är att
den möjliggör många fler kanaler på samma utrymme.
När de kommande tio analoga tillstånden fördelats
bör därför inte några nya analoga tillstånd komma
upp till fördelning. Det utrymme som kan frigöras
för dessa bör i stället användas för digitala
sändningar. Huruvida detta är tillräckligt för att
framgent fördela  de digitala tillstånden genom
auktionsförfaranden är inte möjligt att redan nu
bedöma. Under alla omständigheter bör processen
syfta till en mångfald av ägande- och driftsformer,
inklusive  oberoende  stationer,  nätverk  och
rikstäckande kanaler. Detta bör med bifall till
motion 2000/01:K343 (c) ges regeringen till känna.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag