Justitieutskottets betänkande
2000/01:JUU05

Videokonferens och telefon i allmän förvaltningsdomstol, m.m.


Innehåll

2000/01
JuU5

Sammanfattning

I  detta  betänkande  behandlar  utskottet  ett
regeringsförslag  som  innebär  att de allmänna
förvaltningsdomstolarna på försök skall få använda
videokonferens  vid  muntlig förhandling. Vidare
föreslås permanenta regler om användning av telefon
vid   muntlig   förhandling   i   allmän
förvaltningsdomstol. Regeringen föreslår också en
särskild    forumregel    för   mål   om
arbetslöshetsförsäkring och utvidgade möjligheter
för allmän förvaltningsdomstol att i vissa fall kom-
plettera sitt avgörande.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Propositionen

I proposition 1999/2000:142  föreslår regeringen
(Justitiedepartementet)  att  riksdagen  antar
regeringens förslag till
1. lag om försöksverksamhet med videokonferens i
allmän förvaltningsdomstol,
2. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar,
3. lag om ändring  i förvaltningsprocesslagen
(1971:291),
4.  lag  om ändring i lagen  (1997:238)  om
arbetslöshetsförsäkring,
5.  lag  om ändring  i  lagen  (1997:239)  om
arbetslöshetskassor.

Utskottets överväganden

Inom   Justitiedepartementet   har  upprättats
promemorian Videokonferens och telefonkonferens i
allmän förvaltningsdomstol, m.m.  I  promemorian
föreslås att de allmänna förvaltningsdomstolarna
skall  ges  möjlighet  att  på försök  använda
videokonferens i muntlig förhandling. Promemorian
innehåller  också  förslag  att  de  allmänna
förvaltningsdomstolarna skall kunna använda telefon
vid  muntlig  förhandling.  Vidare  innehåller
promemorian  bl.a.  förslag  rörande  utvidgade
möjligheter för  allmän  förvaltningsdomstol att
komplettera sitt avgörande.
Inom Justitiedepartementet har även promemorian En
särskild forumregel för arbetslöshetsförsäkringsmål
upprättats. I promemorian föreslås en sådan regel av
innebörd att  behörig  länsrätt  att pröva ett
överklagande av ett beslut av en arbetslöshetskassa
i fråga om arbetslöshetsersättning eller medlemskap
i kassan skall vara den länsrätt inom vars domkrets
kassans första beslut fattades.
Promemoriorna   har   remissbehandlats  (dnr
Ju2000/1070 och dnr Ju1997/
3039).
Till grund för förslagen i propositionen ligger
promemoriorna och remissbehandlingen av dessa.
Regeringens lagförslag har granskats av Lagrådet,
och regeringen har följt Lagrådets synpunkter.
Regeringens lagförslag finns i bilaga 1.
I propositionen föreslås att det på försök införs
en  möjlighet  att använda  videokonferens  vid
handläggningen av mål i allmän förvaltningsdomstol.
Förslaget  innebär  att  parter  under  vissa
förutsättningar  skall  kunna  delta  i muntlig
förhandling  inför  rätten genom videokonferens.
Vidare föreslås att bevisning, t.ex. vittnesförhör,
skall kunna tas upp genom videokonferens.
I propositionen föreslås vidare att det införs
permanenta  regler  i  förvaltningsprocesslagen
(1971:291) om möjlighet att använda telefon vid
handläggningen av mål i allmän förvaltningsdomstol.
Parter,  vittnen och  sakkunniga  skall  enligt
förslaget i vissa fall kunna medverka per telefon i
en muntlig förhandling inför rätten.
Genom de föreslagna reformerna erbjuds de allmänna
förvaltningsdomstolarna en möjlighet att handlägga
mål i en mer flexibel ordning. Reformerna innebär
vidare ökad tillgänglighet för medborgarna till
domstolarna.
Det   föreslås   också   att   det   i
arbetslöshetsförsäkringsmål  införs  en  särskild
forumregel. Forumregeln innebär att den länsrätt
inom vars domkrets det första beslutet i saken har
fattats är behörig att pröva ett överklagande av ett
beslut  av  en arbetslöshetskassa om rätt till
arbetslöshetsersättning och rätt till medlemskap i
kassan.
I propositionen föreslås dessutom att en allmän
förvaltningsdomstol får komplettera sitt avgörande
inom sex månader från att det vann laga kraft om en
part begär det och motparten godtar  det,  om
domstolen har underlåtit att fatta beslut i någon
fråga i samband med ett måls avgörande. Vidare
behandlas i propositionen frågan om huruvida beslut
om   ersättning   av   allmänna  medel   i
förvaltningsprocessen till enskilda parter, vittnen,
sakkunniga,  tolkar  samt  medlare  i  s.k.
föräldrabalksmål bör kunna fattas utanför rättssalen
av en notarie eller annan anställd vid domstolen.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april
2001.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Videokonferens i allmän förvaltningsdomstol, m.m.
Riksdagen antar de av regeringen framlagda förslagen
till
1. lag om försöksverksamhet med videokonferens i
allmän förvaltningsdomstol,
2. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar,
3. lag om  ändring i förvaltningsprocesslagen
(1971:291),
4. lag om ändring  i  lagen  (1997:238)  om
arbetslöshetsförsäkring,
5.  lag  om  ändring  i  lagen  (1997:239) om
arbetslöshetskassor.Stockholm den 14 december 2000

På justitieutskottets vägnar

Gun Hellsvik

Följande ledamöter har deltagit
i beslutet: Gun Hellsvik (m),
Ingvar Johnsson (s), Märta
Johansson (s), Margareta
Sandgren (s), Alice Åström (v),
Ingemar Vänerlöv (kd), Anders G
Högmark (m), Ann-Marie
Fagerström (s), Maud Ekendahl
(m), Morgan Johansson (s),
Ragnwi Marcelind (kd), Jeppe
Johnsson (m), Kia Andreasson
(mp), Gunnel Wallin (c), Göran
Norlander (s) Sven-Erik
Sjöstrand (v )och Christer
Nylander (fp).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag