Justitieutskottets betänkande
2000/01:JUU03

Penningtvätt


Innehåll

2000/01

JuU3

Sammanfattning

I  detta  betänkande  behandlar  utskottet  ett
regeringsförslag som innebär att penningtvättslagen
utvidgas  till  att  omfatta  all  yrkesmässig
betalningsöverföring. Lagändringarna föreslås träda
i kraft den 1 januari 2001.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Propositionen

I  proposition  1999/2000:145  har  regeringen
(Finansdepartementet) föreslagit att riksdagen antar
regeringens förslag till
1.  lag  om  ändring  i  valutaväxlingslagen
(1996:1006),
2. lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder
mot penningtvätt,
3. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
4.  lag  om  ändring  i  prisinformationslagen
(1991:601).
Lagförslagen, som har granskats av Lagrådet, har
fogats till betänkandet, se bilaga.

Utskottet

Regeringens förslag grundar sig på en promemoria,
Penningtvätt  och  betalningsöverföring,   som
utarbetats inom Finansdepartementet. Promemorian har
remissbehandlats.    Remissyttrandena    finns
tillgängliga   på   Finansdepartementet   (dnr
Fi2000/650). Det kan också nämnas att regeringens
förslag ligger i linje med  ett  förslag till
skärpning av EG-direktivet mot penningtvätt  om
vilket politisk enighet nåddes vid Ekofin-rådets
möte den 29 september 2000.
Enligt    regeringens    förslag    skall
valutaväxlingslagen (1996:1006) utvidgas till att
omfatta alla juridiska och fysiska personer som
yrkesmässigt  ägnar sig åt betalningsöverföring.
Härigenom blir dessa företag, i likhet med vad som
nu gäller för valutaväxlingsrörelse, skyldiga att
anmäla sin verksamhet till Finansinspektionen för
registrering. Genom att lagen (1993:768) om åtgärder
mot penningtvätt (penningtvättslagen) gäller för
verksamhet som enligt  valutaväxlingslagen kräver
anmälan  till Finansinspektionen  blir  penning-
tvättslagen  tillämplig  på  all  yrkesmässig
betalningsöverföring.
Regeringen   föreslår  att  huvuddelen   av
valutaväxlingslagens bestämmelser skall gälla för
företag som ägnar sig åt betalningsöverföring. Det
rör sig om bestämmelser om skyldighet att lämna
Finansinspektionen  upplysningar, möjligheter för
Finansinspektionen att ingripa genom att meddela
förelägganden samt bestämmelser om överklaganden och
avgifter.  Valutaväxlings-lagens  bestämmelser om
konsumentskydd  föreslås  dock  inte gälla  för
betalningsöverföring.
Regeringen anför till grund för sitt förslag bl.a.
följande. En effektiv bekämpning av penningtvätt
fordrar att regelverket är heltäckande. Om ett
institut som verkar på den finansiella marknaden
utnyttjas för tvättning  av  pengar  i  större
omfattning kan detta allvarligt äventyra sundheten
och stabiliteten i det ifrågavarande institutet och
minska allmänhetens förtroende för det finansiella
systemet. Också i syfte att bekämpa den ekonomiska
och organiserade  brottsligheten  är det enligt
regeringen viktigt att åtgärderna mot penningtvätt
är effektiva. Dessa brott inbringar stora vinster
för de kriminella och utgör därmed en drivande kraft
för den brottsliga verksamheten.
Enligt regeringen har det under de senaste åren
uppmärksammats,   såväl   internationellt  som
nationellt, att andra yrkesgrupper och företag än
banker utnyttjas för penningtvätt. Finanspolisen,
vilken är den avdelning inom Rikspolisstyrelsen som
har det operativa ansvaret för penningtvätt, och
Finansinspektionen, som har tillsynsansvaret, har
uttalat att det finns ett behov av att reglera
betalningsöverföring. Financial Action Task Force on
money laundering (FATF), som är det världsledande
internationella organet när det gäller att bekämpa
penningtvätt, har i sina senaste årsrapporter pekat
på att betalningsöverföring är en sårbar sektor när
det gäller penningtvätt. Under år 1999 bedömde FATF
att betalningsöverföring är en "nyckelsektor" för
penningtvätt. Mot bakgrund av det anförda finns det
enligt regeringen ett påtagligt behov av att så
snart  som  möjligt  utvidga penningtvättslagens
tillämpningsområde i fråga om betalningsöverföring.
Utskottet anser i likhet med regeringen att det är
viktigt  att  åtgärderna  mot  penningtvätt  är
effektiva. Detta är inte minst av vikt för att på
ett  framgångsrikt  sätt  kunna  bekämpa  den
organiserade brottsligheten. Utskottet tillstyrker
regeringens förslag.

Hemställan

Utskottet hemställer
beträffande    penningtvätt    och
betalningsöverföring
att riksdagen antar regeringens förslag till
a)  lag  om  ändring  i valutaväxlingslagen
(1996:1006),
b) lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder
mot penningtvätt,
c) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
d)  lag  om  ändring  i  prisinformationslagen
(1991:601).Stockholm den 17 oktober 2000

På justitieutskottets vägnar
Gun Hellsvik

I beslutet har deltagit: Gun Hellsvik (m), Ingvar
Johnsson  (s),  Märta  Johansson (s), Margareta
Sandgren (s), Alice Åström (v), Ingemar Vänerlöv
(kd), Anders G Högmark (m), Ann-Marie Fagerström
(s), Maud Ekendahl (m), Helena Zakariasén (s),
Morgan Johansson (s), Yvonne Oscarsson (v), Ragnwi
Marcelind (kd), Jeppe Johnsson (m), Kia Andreasson
(mp) och Johan Pehrson (fp).

Regeringens lagförslag