Justitieutskottets betänkande
2000/01:JUU24

Företagshypotek och sjöfartsregister


Innehåll

2000/01
JuU24


Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning

Som ett led i det pågående reformarbetet med att
renodla och koncentrera den dömande verksamheten vid
domstolarna   har   tidigare   bl.a.   den
fastighetsrättsliga     inskrivningsverksamheten
koncentrerats till sju inskrivningsmyndigheter och
bouppteckningsverksamheten   förts  över  till
skatteförvaltningen.  I  propositionen  föreslår
regeringen  nu  lagändringar  som möjliggör att
inskrivningen   av   företagshypotek   liksom
sjöfartsregistret kan föras över till Patent- och
registreringsverket respektive Sjöfartsverket.
Till grund för förslagen ligger tre promemorior.
Under år 1997 gavs Domstolsverket i uppdrag att dels
i samråd  med  Patent-  och registreringsverket
utarbeta  och  lämna förslag om  den  framtida
organisationen för inskrivningen av företagshypotek,
dels i samråd med Sjöfartsverket utarbeta och lämna
förslag  om  sjöfartsregistrets  organisatoriska
hemvist. Arbetet har resulterat i två promemorior,
vilka remissbehandlats (regeringens dnr Ju97/6826
och Ju98/1042). Som ett komplement till dessa har
ytterligare  en  promemoria   utarbetats   i
Justitiedepartementet med såväl andra lösningar som
komplement till Domstolsverkets promemorior. Även
denna promemoria har remissbehandlats (regeringens
dnr Ju2000/5973/DOM).
Lagrådet  har  yttrat  sig  över  regeringens
lagförslag  och  föreslagit  vissa  justeringar.
Regeringen  har  i  huvudsak  följt  Lagrådets
synpunkter.
Regeringens lagförslag har fogats
till betänkandet, se bilaga 2.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen  innehåller  de  förslag  som  är
nödvändiga  dels  för   att  ansvaret  för
sjöfartsregistret skall kunna flyttas över från
Stockholms tingsrätt till Sjöfartsverket, dels för
att handläggningen av ärenden om inskrivning av
företagshypotek  skall  kunna  flyttas  från
inskrivningsmyndigheten i Malmö domsaga till Patent-
och registreringsverket.
Förslaget  innebär  vidare  en  anpassning av
regelverket  till  EG:s  dataskyddsdirektiv  och
personuppgiftslagen (1998:204).
Förslagen  innebär  i  huvudsak  följande.
Motsvarigheten    till    det    nuvarande
informationssystemet för fartygsregistren skall från
rättslig synpunkt utgöra ett enda register. Det
skall benämnas fartygsregistret. Registret skall
bestå av olika delar: skeppsdelen, båtdelen och
skeppsbyggnadsdelen.     Det     särskilda
inskrivningsregistret   enligt   lagen   om
företagshypotek skall även fortsättningsvis benämnas
företagsinteckningsregistret. Båda registren skall
ha  som  ändamål  att ge offentlighet åt  den
information som ingår i registren. Registren skall
vidare  tillhandahålla uppgifter  för  vissa  i
författning uppräknade verksamheter. Patent- och
registreringsverket och Sjöfartsverket skall var
personuppgiftsansvariga  för respektive register.
Förvaltningslagens förfaranderegler skall tillämpas
på  handläggningen  av  ärenden  om inskrivning
respektive   registrering  vid  Patent-  och
registreringsverket respektive Sjöfartsverket. Ett
slutligt  beslut  i  ett  register-  eller
inskrivningsärende  skall överklagas till allmän
domstol inom tre veckor från det att underrättelse
eller bevis om beslutet hölls tillgängligt för
sökanden. Ett överklagande får dock alltid ske fyra
veckor  från  den  inskrivningsdag  då beslutet
meddelades.  I  övrigt  anpassas  reglerna  om
överklagande till vad som gäller enligt ärendelagen.
Lagändringarna föreslås träda i kraft såvitt avser
bestämmelser om företagshypotek den 1 juli 2001 och
rörande fartygsregistren den 1 december 2001.

Sammanfattning

I  detta  ärende  behandlar  utskottet  ett
regeringsförslag om de lagändringar som krävs för
att  flytta  över dels  sjöfartsregistret  från
Stockholms tingsrätt  till  Sjöfartsverket, dels
handläggningen  av  ärenden  om inskrivning  av
företagshypotek från Malmö tingsrätt till Patent-
och registreringsverket. Förslaget innebär vidare en
anpassning   av   regelverket   till   EG:s
dataskyddsdirektiv  och  till personuppgiftslagen
(1998:204).
Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens
förslag.  Vidare föreslår utskottet  ytterligare
lagändringar till följd av att de i dag förda
fartygsregistren (skeppsregistret, båtregistret och
skeppsbyggnadsregistret) byter beteckning.
Lagändringarna föreslås träda i kraft såvitt avser
bestämmelser om företagshypotek den 1 juli 2001 och
rörande fartygsregistren den 1 december 2001.
Innehållsförteckning

Propositionen

I   proposition  2000/01:88  har  regeringen
(Justitiedepartementet)  föreslagit att riksdagen
antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i utsökningsbalken,
2.  lag  om ändring i lagen  (1975:605)  om
registrering av båtbyggnadsförskott,
3. lag om ändring  i  lagen  (1979:377)  om
registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.,
4.  lag  om  ändring  i lagen (1984:404) om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,
5.  lag  om  ändring i lagen (1984:649)  om
företagshypotek,
6. lag om ändring i lagen (1984:650) om införande
av lagen (1984:649) om företagshypotek,
7. lag om ändring i sjölagen (1994:1009).

Följdmotioner

Det har inte väckts några motioner i ärendet.

Utskottets överväganden

Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår  att  riksdagen  antar
regeringens  förslag  till  lagändringar.
Förslaget  innebär  att  sjöfartsregistret
flyttas från  Stockholms  tingsrätt  till
Sjöfartsverket  och att handläggningen av
inskrivning av företagshypotek överförs från
Malmö   tingsrätt  till  Patent-  och
registreringsverket.  Utskottet  föreslår
vidare vissa ändringar till följd av ändrade
registerbeteckningar.
Regeringens förslag

Under de senaste åren har ett antal uppgifter förts
över från domstolarna till andra myndigheter i syfte
att i största  möjliga utsträckning koncentrera
domstolarnas resurser till den dömande verksamheten,
dvs. att lösa tvister mellan enskilda och mellan
enskilda och det allmänna samt att döma i brottmål.
I detta syfte har bl.a. beslutats om att föra över
den     summariska    processen     till
kronofogdemyndigheterna, förmynderskapsärenden till
överförmyndarna och bouppteckningsverksamheten till
skatteförvaltningen.    Vidare    har   den
fastighetsrättsliga     inskrivningsverksamheten
koncentrerats till sju inskrivningsmyndigheter.
I samma syfte fattade riksdagen hösten 2000 ett
principbeslut om att flytta sjöfartsregistret från
Stockholms  tingsrätt  till  Sjöfartsverket  och
handläggningen av inskrivning av företagshypotek
från  Malmö  tingsrätt  till  Patent-  och
registreringsverket. Utskottet ställer sig nu bakom
de lagändringar som behövs för att genomföra detta.
Dels leder förslaget till en ytterligare renodling
av  domstolarna, dels kan förslaget förutsättas
medföra fördelar genom att de samband som finns
mellan inskrivnings- och registerverksamheterna och
delar av de föreslagna centralmyndigheternas övriga
verksamhet tas till vara. På lång sikt bör en
överflyttning  bereda mark för utvecklings- och
rationaliseringsfördelar  även om förslagen, som
anförs  i propositionen, bedöms  medföra  vissa
övergångskostnader.
Utskottet föreslår alltså att riksdagen skall anta
regeringens förslag, dock med vissa ändringar i och
tillägg till lagtexten som föreslås nedan.
Sekretess

Ändamålet med fartygsregistret är enligt den av
regeringen föreslagna 2 a § sjölagen (1994:1009) att
ge offentlighet åt den information som ingår i
registret. I propositionen anför regeringen att
uppgifterna i registret till övervägande del är av
kommersiell natur, varför de bör anses vara av
mindre integritetskränkande karaktär.
Utskottet har för sin del noterat den särskilda
sekretessbestämmelse som gäller för vissa uppgifter
i det nu gällande skeppsbyggnadsregistret. Enligt 8
kap. 14 § sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess
i ett ärende om registrering eller inskrivning i
skeppsbyggnadsregister  för uppgift om pris och
betalningsvillkor i skeppsbyggnadsavtal.
Bestämmelsen tillkom i samband med att de i dag
förda fartygsregistren infördes (prop. 1973:42). Då
uttalades  bl.a. att skeppsbyggnadsregistreringen
kunde väntas komma att i stor utsträckning grundas
på beställningskontrakt. Om kontraktens uppgifter
rörande pris och betalningsvillkor skulle prisges åt
offentlighet i samband med registrering, skulle det
kunna missbrukas av varvens konkurrenter. Samtidigt
ansågs uppgifterna inte kunna utelämnas utan vidare
eftersom de kan vara av betydelse för tolkningen av
ett kontrakt, t.ex. om detta innefattar fullbordat
eller  ofullbordat  förvärv  för  beställaren.
Uppgifterna ansågs därför förtjäna sekretesskydd
(a.a. prop. s. 378).
Bestämmelsen  om  sekretess  för  pris  och
betalningsvillkor  vid  skeppsbygge  har  inte
behandlats i propositionen. Något beredningsunderlag
finns alltså inte för att kunna ta ställning till om
sekretessen bör bestå eller ej. Utskottet har för
sin del dock inte funnit något som talar mot de skäl
som  anfördes  för  sekretess  när bestämmelsen
infördes. Mot denna bakgrund har utskottet inte
funnit skäl att föreslå någon förändring av den
gällande bestämmelsen förutom vad som följer av
förändrad registerbeteckning.
Övrigt

I regeringens förslag har 38 § lagen (1984:404) om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, enligt vad
utskottet inhämtat från Justitiedepartementet, av
misstag fått en felaktig lydelse. Utskottet har
justerat detta, och utskottets förslag till lydelse
framgår av bilaga 3.
Utskottet har vidare noterat ett antal ändringar
som bör göras till följd av att skeppsregistret,
båtregistret  och  skeppsbyggnadsregistret   i
fortsättningen skall utgöra ett register bestående
av  tre delar. Detta gäller  för  det  första
ytterligare  ändringar i 2 kap. 28 § sjölagen
(1994:1009). För det andra krävs följdändringar i
sekretesslagen (1980:100), lagen  (1981:775)  om
införande av utsökningsbalken, lagen (1986:37) om
flyttning  av  fartyg  i  allmän hamn samt  i
konkurslagen (1987:672). Vad angår 25 § lagen om
införande av utsökningsbalken bör även en hänvisning
till den numera upphävda sjölagen från år 1891
ersättas av en hänvisning till den nu gällande
sjölagen. Vidare bör en språklig justering göras i
den  bestämmelsen.  Utskottets  förslag  till
lagändringar framgår av bilaga 3.Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1. Stämpelskatt
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter dock att 38 § ges den
lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
2. Sjölagen
Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i sjölagen
(1994:1009) dock att de två första dels-
satserna i ingressen ges den
lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
3. Regeringens förslag i övrigt
Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i utsökningsbalken,
b)  lag  om ändring i lagen (1975:605)  om
registrering av båtbyggnadsförskott,
c) lag om ändring  i  lagen  (1979:377) om
registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart
m.m.,
d)  lag om ändring i lagen  (1984:649)  om
företagshypotek,
e) lag om ändring i lagen (1984:650) om införande
av lagen (1984:649) om företagshypotek.
4. Utskottets förslag till följdändringar
Riksdagen antar utskottets förslag till
a) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
b) lag om ändring i lagen (1981:775) om införande
av utsökningsbalken,
c) lag om ändring i lagen (1986:371) om flyttning
av fartyg i allmän hamn,
d) lag om ändring i konkurslagen (1987:672).


Stockholm den 3 maj 2001

På justitieutskottets vägnar
Fredrik Reinfeldt
Följande  ledamöter  har deltagit i beslutet:
Fredrik Reinfeldt (m), Ingvar Johnsson (s), Märta
Johansson (s), Margareta Sandgren (s), Alice Åström
(v), Ingemar Vänerlöv (kd), Maud Ekendahl (m),
Helena Zakariasén (s), Morgan Johansson (s), Yvonne
Oscarsson (v), Ragnwi Marcelind (kd), Jeppe Johnsson
(m), Kia Andreasson (mp), Gunnel Wallin (c), Göran
Norlander (s), Anita Sidén (m) och Staffan Werme
(fp).

Bilaga 2

Regeringens lagförslagBilaga 3

Utskottets lagförslag


1. Utskottets förslag till ändring i
regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1984:404) om
stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter

-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
38 §
-----------------------------------------------------
Beslut enligt denna lag  Beslut enligt denna lag
av           en av           en
inskrivningsmyndighet   inskrivningsmyndighet
enligt  19  kap.  3 § enligt  19  kap.  3 §
jordabalken      får jordabalken      får
överklagas hos hovrätten överklagas hos hovrätten
av den skattskyldige och av den skattskyldige och
av den myndighet som har av den myndighet som har
förordnats      till förordnats      till
granskningsmyndighet    granskningsmyndighet
enligt 41 §. Skrivelsen enligt 41 §. Skrivelsen
skall  ges  in  till skall  ges  in  till
inskrivningsmyndigheten.  inskrivningsmyndigheten.
Vid     överklagande Vid     överklagande
tillämpas   i  övrigt tillämpas   i  övrigt
bestämmelserna     i bestämmelserna     i
rättegångsbalken    om rättegångsbalken    om
överklagande      av överklagande      av
tingsrätts  beslut,  om tingsrätts  beslut,  om
inte  annat  följer av inte annat följer av 39
denna lag.         §.
-----------------------------------------------------
Beslut  om  föreläggande enligt 28 § får inte
överklagas.
-----------------------------------------------------
2. Utskottets förslag till ändring i regeringens
förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
Härigenom  föreskrivs i  Härigenom föreskrivs i
fråga   om   sjölagen fråga   om   sjölagen
(1994:1009)        (1994:1009)
dels att i 1 kap. 6 §, 2  dels att i 1 kap. 6 §, 2
kap. 1-3, 5-7, 24 och 25 kap. 1-3, 5-7, 24, 25 och
§§, 3 kap. 6, 14, 34 och 28 §§, 3 kap. 6, 14, 34
35 §§ samt 4 kap. 1 § och 35 §§ samt 4 kap. 1 §
ordet  "skeppsregistret" ordet  "skeppsregistret"
skall  bytas  ut  mot skall  bytas  ut  mot
"fartygsregistrets     "fartygsregistrets
skeppsdel",        skeppsdel",
dels att i 2 kap. 1 och  dels att i 2 kap. 1, 3
3 §§ samt 3 kap. 35 § och 28 §§ samt 3 kap. 35
ordet  "skeppsbyggnads- § ordet "skeppsbyggnads-
register"   i   olika register"   i   olika
böjningsformer   skall böjningsformer   skall
bytas    ut    mot bytas    ut    mot
"fartygsregistrets     "fartygsregistrets
skeppsbyggnadsdel"   i skeppsbyggnadsdel"   i
motsvarande form,     motsvarande form,
-----------------------------------------------------
3. Utskottets förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Härigenom föreskrivs att i 8 kap. 14 § sekretesslagen (1980:100) ordet
"skeppsbyggnadsregister"  skall  bytas  ut  mot  "fartygsregistrets
skeppsbyggnadsdel".
____________
Denna lag träder i kraft den 1 december 2001.

4. Utskottets förslag till lag om ändring i lagen
(1981:775) om införande av utsökningsbalken
Härigenom föreskrivs att 25 § lagen (1981:775)  om
införande av utsökningsbalken skall ha följande
lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
25 §1
-----------------------------------------------------
Om ett skepp som enligt 16 § lagen (1984:650) om
införande av lagen (1984:649) om företagshypotek
omfattas av ett  företagshypotek,  skall säljas
exekutivt enligt 10 kap. i balken, skall borgenären
underrättas och fordran som anmäls tas upp  i
sakägarförteckningen.
-----------------------------------------------------
Bestämmelserna i 10 kap.  Bestämmelserna i 10 kap.
i  balken  om  tillägg i  balken  om  tillägg
enligt  264 § sjölagen enligt  3  kap.  4  §
(1891:35 s. 1) tillämpas sjölagen   (1994:1009)
beträffande  ränta, som tillämpas   beträffande
enligt punkt 14 eller 15 ränta, som enligt punkt
övergångsbestämmelserna  14    eller    15
till lagen (1973:1064) om övergångsbestämmelserna
ändring   i  sjölagen till lagen (1973:1064) om
(1891:35 s. 1) skall i ändring   i  sjölagen
stället   för  sådant (1891:35 s. 1) i stället
tillägg  beräknas  på för sådant tillägg skall
kapitalbeloppet  av  en beräknas        på
inteckning enligt äldre kapitalbeloppet  av  en
lag.            inteckning enligt äldre
lag.
-----------------------------------------------------
Vad som sägs i balken om  Vad som sägs i balken om
registrerat skepp gäller registrerat skepp gäller
även i fråga om båt som även i fråga om båt som
enligt    punkt   5 enligt    punkt   5
övergångsbestämmelserna  övergångsbestämmelserna
till lagen (1973:1064) om till lagen (1973:1064) om
ändring   i  sjölagen ändring   i  sjölagen
(1891:35  s.  1)  är (1891:35  s.  1)  är
upptagen        i upptagen        i
skeppsregistret.      fartygsregistrets
skeppsdel.
-----------------------------------------------------
____________

Denna lag träder i kraft den 1 december 2001.
1Senaste lydelse 1984:662.
5. Utskottets förslag till lag om ändring i lagen (1986:371) om flyttning
av fartyg i allmän hamn
Härigenom föreskrivs att i 6 § lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i
allmän hamn1 orden "skepps- eller båtregistret" skall bytas ut mot
"fartygsregistrets skepps- eller båtdel" samt att ordet "skeppsregistret"
skall bytas ut mot "fartygsregistrets skeppsdel".
____________
Denna lag träder i kraft den 1 december 2001.

1Senaste lydelse av 6 § 1994:1027.

6. Utskottets förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Härigenom föreskrivs att i 8 kap. 8 § konkurslagen (1987:672) ordet
"skeppsregistret" skall bytas ut mot "fartygsregistrets skeppsdel" samt
att ordet "skeppsbyggnadsregistret" skall bytas ut mot "fartygsregistrets
skeppsbyggnadsdel".

____________
Denna lag träder i kraft den 1 december 2001.