Finansutskottets betänkande
2000/01:FIU07

Registeransvaret för banker och försäkringsbolag FiU7


Innehåll

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet regeringens
förslag i proposition 1999/2000:131 Överföring av
registeransvaret för banker och försäkringsbolag
från  Finansinspektionen  till  Patent-  och
registreringsverket.  I  propositionen  föreslås
ändringar i bankrörelselagen (1987:617) m.fl. lagar.
Finans-   inspektionen  är  i  dag  såväl
tillsynsmyndighet som registreringsmyndighet  för
banker  och  försäkringsbolag.  I  propositionen
föreslås  att  registeransvaret för banker  och
försäkringsbolag flyttas  från Finansinspektionen
till Patent- och registreringsverket (PRV).
För sin tillsynsfunktion är Finansinspektionen
beroende av en stor mängd uppgifter i bank- och
försäkringsregistren.  För att Finansinspektionen
inte skall förlora nödvändig information för sin
tillsyn föreslår regeringen att PRV, snarast efter
det att registrering har skett, skall underrätta
Finansinspektionen om de uppgifter som förts in i
eller ut ur bank- och försäkringsregistren. Denna
underrättelseskyldighet   bör   även   omfatta
registreringar i aktiebolagsregistret samt handels-
och föreningsregistret för företag som står under
tillsyn av Finansinspektionen.
Lagändringarna skall enligt förslaget träda i
kraft den 1 januari 2002. Registreringsärenden som
har kommit in till Finansinspektionen men inte lett
till beslut före ikraftträdandet skall överlämnas
till PRV för fortsatt handläggning.
Ingen motion har väckts i ärendet.
Finansutskottet tillstyrker regeringens förslag.

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen
skall anta regeringens förslag till
1. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385),
2. lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617),
3. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
4.  lag om ändring i lagen (1995:1570)  om
medlemsbanker,
5. lag  om  ändring i lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet,
6. lag om ändring  i försäkringsrörelselagen
(1982:713),
7. lag om ändring i lagen  (1995:1559)  om
årsredovisning   i   kreditinstitut   och
värdepappersbolag,
8.  lag  om ändring i lagen (1995:1560)  om
årsredovisning i försäkringsföretag.
Ingen motion har väckts i ärendet.

Utskottets överväganden

Registeransvaret för banker och
försäkringsbolag
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag om att
registeransvaret   för   banker   och
försäkringsbolag  skall  föras över  från
Finansinspektionen till PRV.
Propositionen

Patent- och registreringsverket (PRV) är i dag
registeransvarig myndighet för aktiebolag. PRV för
även ett handels- och föreningsregister avseende
bl.a. handelsbolag, enkla  bolag och ekonomiska
föreningar.   Registeransvaret   för   banker,
försäkringsbolag och understödsföreningar  åvilar
däremot  Finansinspektionen. Registeransvaret för
övriga institut under inspektionens tillsyn, t.ex.
kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, ligger på
PRV.
I propositionen föreslås att registeransvaret för
banker och försäkringsbolag skall föras över från
Finansinspektionen till PRV. Detta innebär således
att PRV skall föra bank- och försäkringsregistren.
Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för banker
och försäkringsbolag. För sin tillsynsfunktion är
Finansinspektionen  beroende  av  en stor mängd
uppgifter i bank- och försäkringsregistren.  En
överföring  av  registeransvaret i enlighet med
förslaget  får  därför  inte  medföra  att
Finansinspektionen förlorar nödvändig information
för sin tillsyn. PRV bör därför snarast efter det
att   registrering   har   skett  underrätta
Finansinspektionen om de uppgifter som förts in i
eller förts ut ur bank- eller försäkringsregistren.
Denna  underrättelseskyldighet,  som  lämpligen
regleras  i  förordningsform,  bör även omfatta
registreringar i aktiebolagsregistret samt handels-
och föreningsregistret för företag som står under
tillsyn av Finansinspektionen.
I   propositionen   föreslås   också   att
registreringsmyndigheten och Finansinspektionen inte
längre skall vara skyldiga att i särskild ordning
underrätta     sparbanker,    medlemsbanker,
försäkringsbolag eller  deras  funktionärer  när
myndigheterna förelagt dessa institut eller någon av
funktionärerna  vite, eftersom vitesförelägganden
ändå skall delges adressaten enligt lagen (1985:206)
om viten.
Det föreslås vidare att Finansinspektionen inte
längre skall vara skyldig att föra en förteckning
över kreditmarknadsföretagen.
Lagändringarna föreslås  träda i kraft den 1
januari 2002. Registrerings- ärenden, som har kommit
in till Finansinspektionen men som inte lett till
beslut före ikraftträdandet, skall enligt förslaget
överlämnas till PRV för fortsatt handläggning.
Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Med hänvisning till de motiveringar som framförs
under Utskottets överväganden föreslår utskottet att
riksdagen fattar följande beslut:
 Registeransvaret för banker och
försäkringsbolag
Riksdagen  antar de av regeringen framlagda
förslagen till
1. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385),
2. lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617),
3. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
4. lag om ändring i lagen  (1995:1570)  om
medlemsbanker,
5.  lag  om ändring i lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet,
6. lag om ändring  i försäkringsrörelselagen
(1982:713),
7. lag om ändring i lagen  (1995:1559)  om
årsredovisning   i   kreditinstitut   och
värdepappersbolag,
8.  lag  om  ändring  i lagen (1995:1560)  om
årsredovisning i försäkringsföretag.
Stockholm den 12 oktober 2000

På finansutskottets vägnar

Jan Bergqvist
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jan
Bergqvist (s), Mats Odell (kd), Gunnar Hökmark (m),
Lisbet Calner (s), Johan Lönnroth (v), Lennart
Hedquist (m), Sonia Karlsson (s), Fredrik Reinfeldt
(m), Carin Lundberg (s), Per Landgren (kd), Anna
Åkerhielm (m), Yvonne Ruwaida (mp), Lena Ek (c),
Karin Pilsäter (fp), Tommy Waidelich (s), Hans Hoff
(s) och Lars Bäckström (v).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag1. Förslag till lag om ändring i
aktiebolagslagen
(1975:1385)

2. Förslag till lag om ändring i
bankrörelselagen
(1987:617)

3. Förslag till lag om ändring i
sparbankslagen
(1987:619)
4. Förslag till lag om ändring i
lagen (1995:1570) om
medlemsbanker

5. Förslag till lag om ändring i
lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet

6. Förslag till lag om ändring i
försäkringsrörelselagen
(1982:713)

7. Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut
och värdepappersbolag

8. Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:1560) om
årsredovisning i
försäkringsföretag