Finansutskottets betänkande
2000/01:FIU06

Avgifterna för insättningsgarantin och investerarskyddet m.m. FiU6


Innehåll

Redogörelse för ärendetÄrendet och dess beredning

I  proposition  1999/2000:107  Avgifterna  för
insättningsgarantin  och  investerarskyddet  m.m.
föreslår regeringen att riksdagen antar de förslag
till ändringar i lagen (1995:1571) m.fl. lagar som
lagts fram i propositionen. Regeringens förslag
återges i bilaga 1 och lagförslaget i bilaga 2.
Med anledning av propositionen har en motion väckts. Förslagen
i motionen återges i bilaga 1.

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet regeringens
förslag i proposition 1999/2000:107 till ändringar i
lagen  (1995:1571) om insättningsgaranti,  lagen
(1999:158) om investerarskydd och lagen (1992:1610)
om finansieringsverksamhet.
Syftet  med  de  föreslagna  ändringarna  av
insättningsgarantin  och  investerarskyddet  är
huvudsakligen att avgiftssättningen i systemen skall
bli  mer flexibel och därmed minimera  onödiga
kostnader. I propositionen görs en genomgång av
institutens avgifter för insättningsgarantin. För
perioder  då  behållningen  av  avgiftsmedlen
understiger målsatt belopp föreslår regeringen att
Insättningsgarantinämnden  skall  fastställa  den
sammanlagda avgiftens storlek  inom  ett  visst
intervall.  I  propositionen  konstateras  att
regeringen  inte  föreslår  någon  ändring  av
bestämmelsen  som  innebär  att  avgift  för
insättningsgarantin  skall  betalas  även  när
avgiftsmedlen  uppnått  målet  för behållningen.
Beträffande investerarskyddet föreslås  bl.a. en
ändring av hur de individuella avgifterna skall
beräknas.
Regeringen   föreslår   också   att  vissa
finansieringsföretag skall få fortsätta att driva
verksamhet till utgången av år 2001 utan krav på
tillstånd.  Detta  sker  genom  en  ändring  i
övergångsbestämmelserna   till   lagen   om
finansieringsverksamhet.
Lagändringarna  föreslås träda i kraft den 1
januari 2001.
I betänkandet behandlar utskottet också en motion
som väckts med anledning av propositionen.
Utskottet tillstyrker regeringens  förslag och
avstyrker motionen.
I betänkandet finns två reservationer.

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen
skall anta regeringens förslag till
1.  lag  om  ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti,
2. lag om ändring  i  lagen  (1999:158)  om
investerarskydd,
3. lag om ändring i lagen
(1992:1610) om
finansieringsverksamhet.
Följdmotion

1999/2000:Fi53 av Gunnar Hökmark m.fl. (m) vari
yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens förslag till
ändring av insättningsgarantin vad avser reglerna
för avgifter när behållna avgiftsmedel uppgår till
målsatt belopp i enlighet med vad som anförts i
motionen,
2. att riksdagen avslår regeringens förslag vad
avser investerarskyddet i enlighet med vad som
anförts i motionen.

Utskottets överväganden

Insättningsgarantin

Gällande bestämmelser

Insättningsgarantin infördes den 1 januari 1996
genom  lagen  (1995:1571) om insättningsgaranti.
Enligt gällande regler skall institutens sammanlagda
årsavgift till garantisystemet motsvara 0,5 % av de
insättningar som omfattas av garantin. När den
samlade behållningen av avgifterna motsvarar 2,5 %
(i  dagsläget  ca  10 miljarder kronor) av de
garanterade insättningarna, skall avgiften sänkas
till 0,1 %. Avgiften till garantin är differentierad
mellan instituten. Denna differentiering baseras på
varje instituts kapitaltäckningsgrad. Ett instituts
avgift skall  motsvara  summan  av  institutets
garanterade insättningar multiplicerat med lägst 80
% och högst 120 % av det procenttal som tillämpas i
fråga  om  årsavgiften. Insättningsgarantinämnden
fastställer varje år hur stor avgift de enskilda
instituten skall betala.

Avgiftsuttaget när behållna
avgiftsmedel uppgår till målsatt
belopp

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen delar regeringens bedömning att
avgift för insättningsgarantin bör betalas
även när behållna avgiftsmedel uppgår till
2,5 % av de garanterade insättningarna och
avslår därmed motion Fi53 (m) yrkande 1.
Jämför reservation 1 (m, kd, fp).
Propositionen

När den samlade behållningen av avgifterna motsvarar
den målsatta nivån om 2,5 % av de garanterade
insättningarna  skall  avgiften, enligt gällande
regler, sänkas till 0,1 %. När insättningsgarantin
infördes anförde regeringen (prop. 1995/96:60 s. 99)
som skäl för att även långsiktigt ta ut avgifter
bl.a.  att  avgiften  var att betrakta som en
ersättning för ett garantiåtagande under en viss
tidsperiod och därför skulle anses förbrukad när
denna tidsperiod förflutit, i likhet med en vanlig
försäkringspremie.  Det anfördes vidare att ett
avgiftsuttag även efter  det  att den målsatta
behållningen uppnåtts hade den principiella fördelen
att det medgav att riskdifferentieringen av de
individuella  avgifterna  även  fortsättningsvis
påverkade bankens beteende. Riksdagen beslutade i
enlighet med regeringens förslag (bet. 1995/96:NU7,
rskr. 1995/96:83).
I förevarande proposition anför regeringen att det
i och för sig, som vissa remissinstanser framfört,
kan ifrågasättas i vilken mån riskdifferentiering av
avgifterna i praktiken  har  någon påverkan på
institutens riskbenägenhet. Inom Regeringskansliet
pågår för närvarande beredning av Banklagskommitténs
huvudbetänkande (SOU 1998:160) Reglering och tillsyn
av    banker   och   kreditmarknadsföretag.
Banklagskommittén  har  nyligen  avlämnat  sitt
slutbetänkande,   (SOU   2000:66)   Offentlig
administration av banker i kris, som är föremål för
remissbehandling.  Arbetet med dessa betänkanden
innebär  förnyade  överväganden  av  systemets
förutsättningar och kan resultera bl.a. i förändrade
uppgifter  för  Insättningsgarantinämnden  och
garantins fonderade medel. Regeringen anser därför
inte att det finns skäl att redan nu omvärdera de
överväganden om en långsiktig avgift som gjordes vid
insättningsgarantins  införande.  En  eventuell
förändring av det långsiktiga avgiftsuttaget bör
således anstå i avvaktan på beredningen av nyss
nämnda betänkanden. Regeringen föreslår därför inte
någon ändring av gällande regler.
Motionen

I motion Fi53 av Gunnar Hökmark m.fl. (m) yrkande 1
motsätter sig motionärerna att avgift tas ut efter
det att den målsatta nivån för fondmedlen uppnåtts.
Motionärerna  anser  inte  att  ett  fortsatt
avgiftsuttag  kan  motiveras   utifrån   ett
försäkringsmässigt  resonemang  eftersom  fondens
storlek i sig kan anses vara överdimensionerad i dag
i  förhållande till den risk som i realiteten
existerar. Ett fortsatt avgiftsuttag innebär också
en  konkurrensnackdel  för  svenska  banker  i
förhållande till många utländska banker som inte är
ålagda att betala motsvarande avgift. Motionärerna
delar således inte regeringens bedömning.
Utskottets ställningstagande

Inom  Regeringskansliet  pågår  för  närvarande
beredningen av Banklagskommitténs huvudbetänkande
och slutbetänkande. Som redovisats ovan kan detta
arbete resultera bl.a. i förändrade uppgifter för
Insättningsgarantinämnden och garantins fonderade
medel. En proposition i ämnet planeras att avlämnas
senast under  första  halvåret 2001. Mot denna
bakgrund  anser  utskottet,  i  motsats  till
motionärerna, att det inte finns skäl att redan nu
omvärdera de överväganden om en långsiktig avgift
som gjordes vid insättningsgarantins  införande.
Utskottet delar således regeringens bedömning att
det inte är lämpligt att föreslå någon ändring av
gällande regler. Av detta följer att motion Fi53 (m)
yrkande 1 avstyrks.

Förslaget i övrigt angående
insättningsgarantin

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag och
delar regeringens bedömningar.
Propositionen

I propositionen anförs att en behållning på 2,5 % av
det totala garanterade insättningsbeloppet snart är
uppnådd.   Enligt   Insättningsgarantinämndens
beräkningar kan det förväntas ske under år 2001.
Regeringen anser därför att det bör övervägas vilken
avgift som i framtiden bör tas ut om den målsatta
nivån återigen skulle underskridas. Regeringen anser
att avgiften för perioder då fonderade medel inte
uppgår till målet för behållningen bör göras mer
flexibel.  Regeringen  föreslår  därför  att
Insättningsgarantinämnden, under pe- rioder då de
behållna avgiftsmedlen inte uppgår till 2,5 % av de
garanterade insättningarna, skall fastställa den
sammanlagda avgiften till ett belopp som motsvarar
vad som krävs för att uppnå den nivån, dock lägst
0,1 % och högst 0,3 % av insättningarna. Förslaget
om en nedsättning av den avgift som skall tas ut
under perioder då behållna avgiftsmedel inte uppgår
till målsatt nivå aktualiserar frågan om vilket
intervall som är lämpligt för de avgifter som skall
tas ut från varje enskilt institut. Regeringen anser
det lämpligt att ha ett bredare intervall än det nu
gällande  och  föreslår  därför att institutens
individuella avgift bör vara lägst 60 % och högst
140 % av det procenttal som tillämpas i fråga om
årsavgiften.
I propositionen gör regeringen även bedömningen
att en eventuell ändring av insättningsbegreppet i
lagen om insättningsgaranti bör avvakta beredningen
av Banklagskommitténs huvudbetänkande. Regeringen
gör vidare bedömningen att inbetalda avgifter även
fortsättningsvis bör placeras på räntebärande konto
i Riksgäldskontoret.
Regeringen   anser   att   ändringarna   i
insättningsgarantilagen bör vara i kraft det år
garantisystemet uppnår målsatt behållning första
gången. Det beräknas ske under år 2001. Regeringen
föreslår därför att ändringarna skall träda i kraft
den 1 januari 2001.
Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag och delar
regeringens bedömningar.

Investerarskyddet


Föreslagna ändringar av investerarskyddet
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag om
ändringar i investerarskyddet  och  delar
regeringens  bedömning.  Riksdagen  avslår
därmed motion Fi53 (m) yrkande 2. Jämför
reservation 2 (m, kd, fp).
Propositionen

Investerarskyddet infördes den 1 maj 1999 genom
lagen  (1999:158)  om  investerarskydd.  Det
administreras  av  Insättningsgarantinämnden  och
nämnden anförtroddes också den närmare utformningen
av skyddet. Investerarskyddet  finansieras genom
avgifter från de institut som tillhör skyddet. De
sammanlagda avgifterna skall motsvara vad som är
nödvändigt  för  en  långsiktig finansiering av
skyddet.    De    skall    även    täcka
Insättningsgarantinämndens  kostnader  för  att
administrera skyddet.
Insättningsgarantinämnden har i enlighet med 29 §
tredje stycket lagen om investerarskydd och 10 a §
förordningen  (1996:595)  med  instruktion  för
Insättningsgarantinämnden utformat finansieringen av
skyddet på så sätt att nämnden tar ut årliga
avgifter från instituten för administrationen av
skyddet samt i övrigt först när ett ersättningsfall
inträffat.
I propositionen anförs att det har visat sig att
den  metod  som  används  för  fördelning  av
administrationsavgifter  är  kostnadskrävande för
instituten att tillämpa. Regeringen anser att den
metod för fördelning av administrationskostnader som
torde vara den enklaste och minst kostnadskrävande
är att fördela  nämndens kostnader lika mellan
instituten. Regeringen föreslår därför att det i 29
§ lagen om investerarskydd uttryckligen anges att
avgift för administrationskostnader får fördelas
lika mellan instituten.
Enligt nu gällande bestämmelser betalar samtliga
institut som tillhör investerarskyddet avgift för
administrationskostnader. I propositionen anförs att
samtliga  institut, även institut utan skyddade
tillgångar, måste tillhöra skyddssystemet. Detta
följer av det bakomliggande direktivet om system för
ersättning till investerare. Instituten kan inte
bedriva värdepappersverksamhet på den europeiska
marknaden utan att tillhöra ett skyddssystem. I
propositionen    anförs    vidare    att
Insättningsgarantinämnden även har vissa kostnader
för instituten utan skyddade tillgångar eftersom de
måste  finnas  registrerade  hos  myndigheten.
Regeringen anser därför att samtliga institut, även
de utan skyddade tillgångar, bör betala avgift för
administrationskostnader till nämnden.
I 29 § andra stycket lagen om investerarskydd
anges att institutens sammanlagda avgifter skall
motsvara vad som är nödvändigt för en långsiktig
finansiering  av  skyddet  och  för att  täcka
Insättningsgarantinämndens administrationskostnader.
Som  framgått  ovan  har  nämnden  utformat
finansieringen av skyddet på så sätt att nämnden tar
ut  årliga  avgifter  från  instituten  för
administrationen av skyddet samt i övrigt först när
ett  ersättningsfall  inträffat. I propositionen
redovisas  att  Insättningsgarantinämnden  har
ifrågasatt om kravet på långsiktighet i 29 § andra
stycket lagen om investerarskydd kan tolkas så att
nämnden är hänvisad till att fondera medel för
utbetalning av ersättningar från skyddet.
I förevarande proposition redovisar regeringen att
den gjorde vissa uttalanden när investerarskyddet
infördes om hur investerarskyddet  skulle kunna
utformas (prop. 1998/99:30 s. 84 och 85, 88-90). Med
hänvisning till dessa uttalanden anser regeringen
att kravet på långsiktighet vad avser finansiering
av skyddet inte innebär att avgiftsmedel måste
fonderas. Mot denna bakgrund anser regeringen inte
att det finns skäl att föreslå någon ändring av den
ifrågavarande bestämmelsen.
Regeringen föreslår att ändringarna skall träda i
kraft den 1 januari 2001.
Motionen

I motion Fi53 av Gunnar Hökmark m.fl. (m) yrkande 2
redovisar motionärerna att de vid införandet av
investerarskyddet motsatte sig den konstruktion som
riksdagsmajoriteten valde, och att de inte har
ändrat uppfattning. De motsätter sig därför de
föreslagna ändringarna av investerarskyddet.
Utskottets ställningstagande

Riksdagen har tidigare på förslag från utskottet
beslutat  om  införande av ett investerarskydd.
Investerarskyddet bygger på ett EG-direktiv (prop.
1998/99:30, bet. 1998/99:FiU15, rskr. 1998/99:131).
Utskottet anser, liksom regeringen, att det är
angeläget att göra avgiftssättningen mer flexibel så
att onödiga kostnader för instituten kan minimeras.
Utskottet tillstyrker således regeringens förslag
och delar regeringens bedömningar. Av detta följer
att utskottet avstyrker motion Fi53 (m) yrkande 2.

Lagen om finansieringsverksamhet


Ändrad övergångstid för vissa
finansieringsföretag
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag.
Propositionen

Lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet trädde
i  kraft  den  1 januari 1994. I lagen finns
bestämmelser    som    reglerar    sådan
finansieringsverksamhet   som   drivs    av
finansieringsföretag  som inte är banker. Lagen
innehåller enhetliga regler för sådana kreditföretag
som tidigare omfattades av lagen (1988:606) om
finansbolag   eller   lagen   (1963:76)   om
kreditaktiebolag.
Av  övergångsbestämmelserna  till  lagen  om
finansieringsverksamhet följer bl.a. att den som när
lagen trädde i kraft den 1 januari 1994 drev
finansieringsverksamhet som inte fordrade tillstånd
enligt 1988 års finansbolagslag (bl.a. företag vars
balansomslutning inte översteg 50 miljoner kronor
och  som  inte  riktade  sin  verksamhet  till
konsumenter) fick fortsätta med verksamheten till
utgången  av  år  1994.  På  initiativ  av
näringsutskottet  förlängdes  den  ursprungliga
övergångstiden i övergångsbestämmelserna till den 30
juni 1996 (bet. 1994/95:NU29, rskr. 1994/95:446). I
betänkandet (s. 3) anförde utskottet bl.a. att det
kan  "finnas  skäl  att  ändra  området  för
tillståndspliktig finansieringsverksamhet i Sverige
eller modifiera reglerna för vissa slag av sådan
verksamhet". Därefter har övergångstiden förlängts
vid ytterligare tre tillfällen, först till den 31
december 1996 (prop. 1995/96:173, bet. 1995/96:NU23,
rskr. 1995/96:285), därefter till den 31 december
1998 (prop. 1995/96:214, bet. 1996/97:NU3, rskr.
1996/97:9) och senast till den 31 december 2000
(prop.  1997/98:144,  bet. 1997/98:FiU24,  rskr.
1997/98:217).
I  samband med dessa förlängningar  har  det
konstaterats att det finns flera anledningar att se
över reglerna om finansieringsverksamhet och att den
omprövningen,  som  faller  under  det  uppdrag
Banklagskommittén har, bör genomföras utan att det
får genomgripande konsekvenser för vissa företag som
ännu inte kommit att föras in under lagen om
finansieringsverksamhet. Vid den andra förlängningen
inskränktes  dock  möjligheten  att  fortsätta
verksamheten med stöd av övergångsbestämmelsen till
att gälla de finansieringsföretag som inte anskaffar
medel för verksamheten från allmänheten.
Banklagskommittén överlämnade i januari 1999 sitt
huvudbetänkande Reglering och tillsyn av banker och
kreditmarknadsföretag  (SOU  1998:160).  I  det
betänkandet föreslås ändringar av bl.a. lagen om
finansieringsverksamhet och vad som enligt den lagen
utgör tillståndspliktig finansieringsrörelse.
Kommitténs förslag har remissbehandlats. Eftersom
det alltjämt är önskvärt att samordna beredningen av
frågan  om  tillståndsplikt för de företag som
omfattas  av  nämnda  övergångsbestämmelser  med
Banklagskommitténs förslag, bör en ny förlängning av
övergångstiden göras. Mot bakgrund av att kommitténs
förslag för närvarande är föremål för beredning inom
Regeringskansliet  och  då  en  proposition som
behandlar  kommitténs  förslag  beräknas  kunna
överlämnas  till  riksdagen senast under första
halvåret  2001 anser regeringen  att  ett  års
förlängning  av  övergångstiden  torde  vara
tillräcklig. Övergångstiden bör därför förlängas
till utgången av år 2001. Ändringen föreslås träda i
kraft den 1 januari 2001.
Upplysningsvis kan nämnas att övergångstiden för
sådana företag som bedriver inlåningsverksamhet med
stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1995:1572)  om  ändring  i  bankrörelselagen
(1987:617), s.k. sparkassor, har förlängts till
samma  tidpunkt   (prop.  1998/99:129,  bet.
1999/2000:FiU17, rskr. 1999/2000:46).
Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Med hänvisning till de motiveringar som framförs
under Utskottets överväganden föreslår utskottet att
riksdagen fattar följande beslut:
1. Avgiften när behållna avgiftsmedel
uppgår till målsatt belopp
Riksdagen  antar  12  § andra  stycket  i
regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1995:1571) om insättningsgaranti och  avslår
därmed motion 1999/2000:Fi53 yrkande 1.
Reservation 1 (m, kd, fp)
2. Förslaget i övrigt angående
insättningsgarantin
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
i  den  mån förslaget inte omfattas av vad
utskottet föreslagit ovan.
3. Föreslagna ändringar av
investerarskyddet
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd och
avslår därmed motion 1999/2000:Fi53 yrkande 2.
Reservation 2 (m, kd, fp)
4. Ändrad övergångstid för vissa
finansieringsföretag
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring    i    lagen   (1992:1610)   om
finansieringsverksamhet.

Stockholm den 12 oktober 2000

På finansutskottets vägnar

Jan Bergqvist
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jan
Bergqvist (s), Mats Odell (kd), Gunnar Hökmark (m),
Lisbet Calner (s), Johan Lönnroth (v), Lennart
Hedquist (m), Sonia Karlsson (s), Fredrik Reinfeldt
(m), Carin Lundberg (s), Per Landgren (kd), Anna
Åkerhielm (m), Yvonne Ruwaida (mp), Lena Ek (c),
Karin Pilsäter (fp), Tommy Waidelich (s), Hans Hoff
(s) och Lars Bäckström (v).

Reservationer

Utskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har   föranlett  följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.
1. Avgiften när behållna avgiftsmedel uppgår
till målsatt belopp (punkt 1)
av Mats Odell (kd), Gunnar Hökmark (m), Lennart
Hedquist (m), Fredrik Reinfeldt (m), Per Landgren
(kd), Anna Åkerhielm (m) och Karin Pilsäter (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:
1. Riksdagen tillkännager för regeringen att avgift
inte skall tas ut efter det att den målsatta nivån
för fondmedlen uppnåtts. Därmed bifaller riksdagen
motion 1999/2000:Fi53 yrkande 1.
Ställningstagande

Vi anser inte att avgift skall tas ut efter det att
den målsatta nivån för fondmedlen uppnåtts. Ett
fortsatt avgiftsuttag kan inte motiveras utifrån ett
försäkringsmässigt  resonemang  eftersom  fondens
storlek i sig kan anses vara överdimensionerad i dag
i  förhållande till den risk som i realiteten
existerar. Ett fortsatt avgiftsuttag innebär också
en  konkurrensnackdel  för  svenska  banker  i
förhållande till många utländska banker som inte är
ålagda att betala motsvarande avgift.
Vi föreslår således att riksdagen bifaller motion
Fi53 (m) yrkande 1 och det som vi anfört bör
riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
2. Föreslagna ändringar av investerarskyddet
(punkt 3)
av Mats Odell (kd), Gunnar Hökmark (m), Lennart
Hedquist (m), Fredrik Reinfeldt (m), Per Landgren
(kd), Anna Åkerhielm (m) och Karin Pilsäter (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:
3. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring
i lagen (1999:158)  om  investerarskydd. Därmed
bifaller riksdagen motion 1999/2000:Fi53 yrkande 2.
Ställningstagande

När investerarskyddet infördes motsatte vi oss den
konstruktion som riksdagsmajoriteten valde. Vi anser
alltjämt att investerarskyddet hade kunnat utformas
på ett bättre sätt. Vi motsätter oss därför de
föreslagna ändringarna  av investerarskyddet och
föreslår således att riksdagen bifaller motion Fi53
(m) yrkande 2.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Bilaga 2

Regeringens lagförslag1. Förslag till lag om ändring i
lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti

Härigenom föreskrivs att 12 och 13 §§ lagen
(1995:1571) om insättningsgaranti skall ha följande
lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
12 §[1]
Varje institut som omfattas av garantin skall
betala en årlig avgift till nämnden. Avgiften för
ett år grundas på institutens insättningar vid ut-
gången av närmast föregående år, till den del
insättningarna omfattas av garantin.
-----------------------------------------------------
Institutens sammanlagda  Institutens sammanlagda
avgifter för ett år skall avgifter för ett år skall
uppgå till ett belopp som uppgå till ett belopp som
motsvarar 0,50 procent av motsvarar 0,1 procent av
insättningarna.      insättningarna,  om  de
behållna  avgiftsmedlen
sammanlagt uppgår  till
ett belopp som motsvarar
minst  2,5  procent av
insättningarna.
-----------------------------------------------------
Om    de   behållna  Om   de   behållna
avgiftsmedlen sammanlagt avgiftsmedlen sammanlagt
uppgår till ett större uppgår till ett mindre
belopp än som motsvarar belopp än som motsvarar
2,5    procent   av 2,5    procent   av
insättningarna, skall de insättningarna, skall de
sammanlagda  avgifterna sammanlagda  avgifterna
för ett år uppgå till ett för ett år tas ut med det
belopp som motsvarar 0,1 belopp som krävs för att
procent  av insättning- uppnå  den nivån, dock
arna.           lägst  0,1 procent och
högst 0,3  procent  av
insättningarna.
-----------------------------------------------------
Bestämmelserna i andra och tredje styckena behöver
inte tillämpas när avgiften för ett enskilt institut
1. bestäms enligt 14 §,
2.  bestäms  genom  omprövning  enligt  27 §
förvaltningslagen (1986:223), eller
3. efter överklagande bestäms av allmän
förvaltningsdomstol.
13 §[2]
Nämnden skall årligen bestämma hur stort belopp
varje institut skall betala i avgift. Avgiften skall
betalas inom en månad från dagen för beslutet.
-----------------------------------------------------
Avgiften skall motsvara  Avgiften skall motsvara
summan  av  institutets summan  av  institutets
insättningar till den del insättningar till den del
de omfattas av garantin, de omfattas av garantin,
multiplicerat med lägst multiplicerat med lägst
80 procent och högst 120 60 procent och högst 140
procent av det tal som procent av det tal som
tillämpas  enligt 12 § tillämpas  enligt 12 §
andra   eller  tredje andra   eller  tredje
stycket. Avgiften skall stycket. Avgiften skall
bestämmas med hänsyn till bestämmas med hänsyn till
institutets        institutets
kapitaltäckningsgrad,   kapitaltäckningsgrad,
beräknad enligt 2 kap. 1 beräknad enligt 2 kap. 1
§ lagen (1994:2004) om § lagen (1994:2004) om
kapitaltäckning och stora kapitaltäckning och stora
exponeringar för kredit- exponeringar för kredit-
institut       och institut       och
värdepappersbolag.     värdepappersbolag.
-----------------------------------------------------
Dröjsmålsränta skall tas ut på avgifter som inte
betalas i rätt tid, om det inte finns särskilda skäl
mot det. Dröjsmålsränta skall beräknas för år enligt
en räntefot som motsvarar det av Riksgäldskontoret
fastställda, vid varje tid gällande diskontot med
tillägg av åtta procentenheter.


Denna lag träder i kraft den 1
januari 2001.

**FOOTNOTES**
[1]: Senaste lydelse 1996:1176.
[2]: Senaste lydelse 2000:188.
2. Förslag till lag om ändring i
lagen (1999:158) om investerarskydd

Härigenom föreskrivs att 29 § lagen (1999:158) om
investerarskydd skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
29 §
De   värdepappersinstitut   som   tillhör
investerarskyddet  skall  betala  avgifter  till
Insättningsgarantinämnden.
-----------------------------------------------------
Institutens sammanlagda  Institutens sammanlagda
avgifter skall motsvara avgifter skall motsvara
vad som är nödvändigt för vad som är nödvändigt för
en långsiktig finansie- en långsiktig finansie-
ring av skyddet och för ring av skyddet och för
att   täcka  nämndens att   täcka  nämndens
administrationskostnader. administrationskostnader.
Vid   beräkningen  av Vid   beräkningen  av
avgiften  skall beaktas avgiften  skall beaktas
hur stor andel skyddade hur stor andel skyddade
tillgångar som finns hos tillgångar som finns hos
institutet  jämfört med institutet  jämfört med
samtliga     skyddade samtliga     skyddade
tillgångar.        tillgångar.  Avgift som
avser      nämndens
administrationskostnader
får emellertid fördelas
lika  mellan  samtliga
institut  som  tillhör
investerarskyddet.
-----------------------------------------------------
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Insättningsgarantinämnden får meddela föreskrifter
om hur avgiften skall beräknas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.


3. Förslag till lag om ändring i
lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet

Härigenom  föreskrivs  att  punkten  5  i
övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet[3]  skall  ha  följande
lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
5[4].
-----------------------------------------------------
Den som vid tidpunkten  Den som vid tidpunkten
för        lagens för        lagens
ikraftträdande,  den  1 ikraftträdande,  den  1
januari   1994,  drev januari   1994,  drev
finansieringsverksamhet  finansieringsverksamhet
utan krav på tillstånd utan krav på tillstånd
enligt lagen (1988:606) enligt lagen (1988:606)
om finansbolag och inte om finansbolag och inte
anskaffar medel för verk- anskaffar medel för verk-
samheten från allmänheten samheten från allmänheten
får       fortsätta får       fortsätta
verksamheten till och med verksamheten till och med
den  31  december 2000 den  31  december 2001
eller,  om  ansökan om eller,  om  ansökan om
tillstånd getts in inom tillstånd getts in inom
denna tid, till dess att denna tid, till dess att
ansökningen har prövats ansökningen har prövats
slutligt.         slutligt.
-----------------------------------------------------
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.**FOOTNOTES**
[3]: Lagen omtryckt 1996:1004.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1997:453.
[4]: Senaste lydelse 1998:717.