Finansutskottets betänkande
2000/01:FIU21

Kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet (prop. 2000/01:50)


Innehåll

2000/01
FiU21


Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning

I proposition 2000/01:50 Kreditupplysningslagen och
dataskyddsdirektivet  föreslår  regeringen  att
riksdagen  antar  det förslag till ändringar i
kreditupplysningslagen (1973:1173) som lagts fram i
propositionen. Regeringens förslag återges i bilaga
1 och lagförslaget i bilaga 2.
Med anledning av propositionen har fyra motioner
väckts. I detta sammanhang behandlar utskottet även
fem  motioner  som  väckts  under den allmänna
motionstiden år 2000. Förslagen i motionerna återges
i bilaga 1.
Finansutskottet har berett konstitutionsutskottet
tillfälle att avge yttrande över de förslag i
propositionen  jämte  motioner  som  rör  dess
beredningsområde. Konstitutionsutskottet har avgett
yttrande, 2000/01:KU10y, som återfinns i bilaga 3
till betänkandet.
Utskottet anordnade den 15  februari 2001 en
offentlig   utfrågning   om   problem   i
kreditupplysningsverksamheten med företrädare för
Justitiedepartementet,       Datainspektionen,
Finansinspektionen, Svenska Bankföreningen, UC AB
och Dun & Bradstreet Sverige AB. Protokoll från
utfrågningen finns i bilaga 4.
Under beredningen av propositionen har utskottet mottagit
skrivelser från bl.a. Svenska Bankföreningen, UC AB,
Dun & Bradstreet Sverige AB och Swedish Content
Providers Association, Svenska Kreditföreningen i
Stockholm samt Finansbolagens Förening.

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar utskottet  regeringens
förslag i proposition 2000/01:50 till ändringar i
kreditupplysningslagen (1973:1173).
Förslagen i propositionen syftar i första hand
till att anpassa kreditupplysningslagen till EG:s
dataskyddsdirektiv   och   personuppgiftslagen
(1998:204). Lagändringarna ger förstärkningar i den
enskildes integritetsskydd. De innebär bl.a. att i
kreditupplysningsverksamhet får uppgifter om fysiska
personer   samlas    in    endast    för
kreditupplysningsändamål, att personuppgiftslagens
grundläggande krav på behandling av personuppgifter
skall gälla också i kreditupplysningsverksamhet samt
att bestämmelserna om begränsningar för behandling
av känsliga uppgifter anpassas till direktivet och
personuppgiftslagen.
I propositionen gör regeringen vidare bedömningen
att uppgifter också  i  fortsättningen  bör få
behandlas utan att den enskilde har gett sitt
samtycke till behandlingen, och det föreslås en
uttrycklig bestämmelse om detta. Regeringen tar även
upp frågan om användning av s.k. flödesinformation i
kreditupplysningar   avseende   näringsidkare.
Regeringen     gör    bedömningen    att
kreditupplysningslagen  inte bör ändras för att
möjliggöra en ökad användning av sådana uppgifter.
I betänkandet behandlar  utskottet också fyra
motioner som väckts med anledning av propositionen
och fem motioner som väckts under den allmänna
motionstiden år 2000.
Propositionens  förslag till lagändringar  var
avsedda att träda i kraft den   1 april 2001.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag med den
ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms
till den 1 juni 2001. Utskottet  förordar att
riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad utskottet anfört om att regeringen inom EU bör
ta initiativ att ändra dataskyddsdirektivet. Med
delvis bifall till fem motionsyrkanden förordar
utskottet vidare att riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad utskottet anfört
beträffande kreditupplysningar om mindre belopp.
Övriga motionsyrkanden avstyrks.
I betänkandet finns åtta reservationer och två
särskilda yttranden.

Propositionen

I proposition 2000/01:50 föreslås att riksdagen
antar regeringens förslag till lag om ändring i
kreditupplysningslagen (1973:1173).

Följdmotioner

I betänkandet behandlar utskottet nedan uppräknade
motionsyrkanden  i vilka föreslås att riksdagen
fattar följande beslut.
2000/01:Fi11 av Per Landgren m.fl. (kd)
Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring
i kreditupplysningslagstiftningen för fysiska och
juridiska personer i enlighet med vad som anförs i
motionen.
2000/01:Fi12 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  som  i motionen anförs om att
regeringen noggrant följer vad som blir följderna
från integritetssynpunkt  av  att förbud mot
behandling av uppgifter om att någon  varit
föremål för åtgärder enligt socialtjänstlagen
m.m. inte längre kommer att råda.
2.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att uppgift
om att ansökan om betalningsföreläggande lämnats
in skall kompletteras med uppgift om svarandens
inställning.
4.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att det även
för juridisk person bör anges varifrån uppgift
som används vid kreditupplysning hämtats.
6.
2000/01:Fi13 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
Riksdagen beslutar att avslå förslaget  om  att  upphäva
kreditupplysningslagens  allmänna  förbud  mot
behandling av uppgifter om att någon har varit
föremål för åtgärder enligt socialtjänstlagen eller
lagen om stöd och service till funktionshindrade.
2000/01:Fi14 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

· Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att samtliga
felaktiga  uppgifter  som  tagits  in i  en
kreditupplysning skall rättas eller kompletteras.
·
· Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att alla som
finns i KFM:s register skall få en underrättelse
om detta.
·
· Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att inte behöva
kvarstå i KFM:s register långt efter det att en
skuld är slutbetald.
·
· Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  när
betalningsföreläggande mellan näringsidkare skall
lämnas till UC.
·
· Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att den som
lämnar en kreditupplysning innehållande uppgift
om att mål om betalningsföreläggande har inletts
skall ange om svaranden har bestritt ansökan.
·
Motioner från allmänna motionstiden

2000/01:Fi701 av Inger Lundberg (s)
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i
motionen  anförs  om betalningsanmärkningar  och
kreditupplysningar.
2000/01:Fi702 av Per Rosengren m.fl. (v)

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om beloppsgräns för
registrering i upplysningsregister.
2.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om tidsgräns för
utlämnande  av  uppgifter  gällande  mindre
betalningsanmärkningar.
4.
2000/01:Fi703 av Tanja Linderborg m.fl. (v)
Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag
till ändring av kreditupplysningslagen så att den
bättre  stämmer överens med skuldsaneringslagens
intentioner enligt vad i motionen anförs.
2000/01:Fi704 av Tanja Linderborg m.fl. (v)
Riksdagen begär att regeringen ger Finansinspektionen i uppdrag
att utfärda närmare föreskrifter för kreditgivning
så att kreditvärdiga konsumenter inte drabbas av
kreditinstitutens godtycke.
2000/01:Fi705 av Carl Fredrik Graf (m)

  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att alla som
finns i KFM:s register skall få en underrättelse
om detta.

  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att inte
behöva kvarstå i KFM:s register långt efter det
att en skuld är slutbetald.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  som  i  motionen  anförs  om när
betalningsföreläggande mellan näringsidkare skall
lämnas till UC.

Utskottets överväganden

Bakgrund
Kreditupplysningslagen (1973:1173) innehåller regler
för     den     yrkesmässigt    bedrivna
kreditupplysningsverksamheten. Lagen syftar i första
hand  till  att  undanröja  riskerna  för  att
kreditupplysningar medför otillbörligt intrång i de
omfrågades personliga integritet eller leder till
skada genom oriktiga eller missvisande uppgifter.
Samtidigt  är  lagen avsedd att bidra till en
effektivt fungerande kreditupplysningsverksamhet.
Med kreditupplysningar avses uppgifter, omdömen
eller råd som lämnas till ledning för bedömning av
någons kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt
i  ekonomiskt  hänseende.  Kreditupplysningslagen
gäller för kreditupplysningar avseende såväl fysiska
som    juridiska     personer.     Sådan
kreditupplysningsverksamhet som omfattas av lagen
får, med vissa undantag, bedrivas endast efter
tillstånd av Datainspektionen. Lagen ställer upp
vissa grundläggande krav på hur verksamheten skall
bedrivas.
Kreditupplysningar avseende fysiska personer utgör
som regel person- uppgifter. För behandling av
personuppgifter  finns  en generell reglering i
dataskyddsdirektivet, vilket har genomförts i svensk
rätt  i  personuppgiftslagen  (1998:204).  För
kreditupplysningsverksamhet  gäller  alltså  både
kreditupplysningslagen och personuppgiftslagen.

Grundläggande krav m.m.

Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker regeringens förslag att
inte  ändra  bestämmelserna  i  5  §
kreditupplysningslagen med allmänna krav på
kreditupplysningsverksamhet.    Utskottet
tillstyrker  också  förslaget om att för
behandling av personuppgifter som omfattas av
personuppgiftslagen skall de grundläggande
kraven på behandling i den lagen gälla.
Vidare  tillstyrks  förslaget  att  i
kreditupplysningsverksamhet skall uppgifter
även  i fortsättningen få behandlas utan
samtycke av den registrerade.
Propositionen

Regeringen anser att kreditupplysningslagen inte bör
innehålla  en  heltäckande reglering, utan även
personuppgiftslagen  bör  vara  tillämplig  i
kreditupplysningsverksamhet.   Regeringen   gör
bedömningen att när kreditupplysningslagen anpassas
till personuppgiftslagen och dataskyddsdirektivet
bör utgångspunkten vara att lagen skall innehålla de
bestämmelser om behandling av personuppgifter som
avviker  från  personuppgiftslagen.  Även  om
kreditupplysningslagen alltså inte skall innehålla
en fullständig reglering bör ändå eftersträvas att
lagen  reglerar  de frågor som är av särskild
betydelse för kreditupplysningsverksamhet.
De    allmänna    kraven    för    hur
kreditupplysningsverksamhet skall bedrivas finns i 5
§ kreditupplysningslagen. I paragrafen föreskrivs
att verksamheten skall bedrivas så att den inte
leder  till  otillbörligt  intrång  i personlig
integritet genom innehållet i de uppgifter som
förmedlas eller på annat sätt eller till  att
oriktiga eller missvisande uppgifter lagras eller
lämnas ut. Till aktsamhetskraven i 5 § knyts en
skadeståndssanktion i 21 §.
I  9  §  personuppgiftslagen  anges  en  rad
grundläggande krav på hur personuppgifter skall
behandlas. Uppgifterna måste t.ex. vara adekvata och
relevanta  i  förhållande  till  ändamålet  med
behandlingen och fler uppgifter får inte behandlas
än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med
behandlingen.
Regeringen föreslår att bestämmelserna i 5 §
kreditupplysningslagen  med  allmänna  krav  på
kreditupplysningsverksamhet inte ändras. Kraven i 9
§ personuppgiftslagen bör gälla för sådan behandling
av personuppgifter i kreditupplysningsverksamhet som
omfattas av personuppgiftslagen, dvs. automatiserad
behandling och viss strukturerad manuell behandling.
Vidare föreslår  regeringen  att  det  i  5 §
kreditupplysningslagen  skall  föreskrivas  att
uppgifter om fysiska personer får samlas in endast
för  kreditupplysningsändamål.  Bestämmelser  om
datasäkerhet för uppgifter om juridiska personer
förs in i 5 §.
Enligt  personuppgiftslagen får personuppgifter
normalt behandlas bara om den registrerade har
lämnat sitt samtycke till behandlingen (10 §). I
lagen  anges  emellertid  vissa  situationer då
behandling får ske utan samtycke. Det gäller om
behandlingen är nödvändig  bl.a.  för  att  en
arbetsuppgift  av  allmänt intresse skall kunna
utföras (10 § d) eller för att ett ändamål som rör
ett    berättigat   intresse   hos   den
personuppgiftsansvarige eller hos tredje man skall
kunna tillgodoses (10 § f). I det sistnämnda fallet
krävs dessutom att intresset väger tyngre än den
registrerades intresse av skydd mot kränkning av den
personliga integriteten. Bestämmelserna motsvarar
artikel 7 i direktivet.
Kreditupplysningslagen innehåller inte något krav
på samtycke för att personuppgifter  skall  få
behandlas i kreditupplysningsverksamhet. Lagen ger
inte heller den enskilde möjlighet att motsätta sig
viss behandling eller utlämnande av vissa uppgifter.
Regeringen anser att det finns ett allmänt intresse
att  kreditupplysningsverksamhet  kan  bedrivas
effektivt. Om möjligheten att behandla uppgifter i
varje enskilt fall var beroende av att ett samtycke
hade lämnats, skulle  effektiviteten  allvarligt
hämmas och fördyringar uppkomma. Som regel kan det
förutsättas att en person som t.ex. söker kredit
eller förutser behovet av en kredit går med på att
uppgifter om honom eller henne behandlas.
Ett krav på samtycke för att uppgifter om fysiska
personer    skall    få    behandlas   i
kreditupplysningsverksamhet skulle alltså medföra
problem, inte bara för kreditupplysningsföretagen
utan också för andra näringsidkare och för enskilda.
Mot detta måste ställas den enskildes intresse av
integritetsskydd. Därvid skall dock beaktas att de
uppgifter     som     behandlas     i
kreditupplysningsverksamhet som regel kommer från
offentliga  register  och  att  utlämnandet  av
uppgifterna  till  tredje  man  är  reglerat i
kreditupplysningslagen.
Regeringen anser att den ordning som gäller i dag,
dvs.  att  personuppgifter bör få behandlas  i
kreditupplysningsverksamhet  utan  att  den  som
uppgiften  avser har lämnat sitt samtycke till
behandlingen,  är  ändamålsenlig. Regeringen gör
bedömningen att direktivet medger att den gällande
regleringen behålls.
Regeringen   föreslår   alltså   att   i
kreditupplysningsverksamhet skall uppgifter även i
fortsättningen få behandlas utan samtycke av den
registrerade. Den registrerade kan inte  heller
motsätta sig viss behandling av uppgifter eller
utlämnande av vissa uppgifter.
Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker regeringens förslag.

Känsliga uppgifter m.m.

Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker regeringens förslag att
uppgifter  om  hälsa  och  medlemskap  i
fackförening  inte  får  behandlas  i
kreditupplysningsverksamhet.    Utskottet
tillstyrker också regeringens förslag att det
nuvarande förbudet i kreditupplysningslagen
mot behandling av uppgifter  om åtgärder
enligt   främst   det   socialrättsliga
regelsystemet tas bort. Utskottet förutsätter
dock  att  regeringen  kommer att  följa
utvecklingen av den sistnämnda  ändringen
mycket noggrant och föreslår att riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening
vad utskottet anfört om att regeringen inom
EU  bör  ta  initiativ   att  ändra
dataskyddsdirektivet.  Motionerna avstyrks.
Jämför reservation 1 (m, fp) och 2 (c).
Propositionen

I 6 § kreditupplysningslagen finns bestämmelser om
känsliga  uppgifter.  Enligt bestämmelserna  får
uppgifter om en persons ras, etniska ursprung,
politiska uppfattning, religiösa eller filosofiska
övertygelse eller sexualliv inte samlas in, lagras
eller lämnas ut  i  kreditupplysningsverksamhet.
Uppgifter om sjukdom, hälsotillstånd eller liknande
får samlas in, lagras eller lämnas ut endast med
Datainspektionens  medgivande.  Detsamma  gäller
uppgifter om att någon misstänks eller har dömts för
brott eller har avtjänat straff eller undergått
någon påföljd för brott eller har varit föremål för
någon  åtgärd  med  stöd  av  socialtjänstlagen
(1980:620),  lagen  (1990:52)  med  särskilda
bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om
vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård, lagen (1993:387) om stöd och
service  till vissa funktionshindrade,  11-14 §§
polislagen  (1983:387),  lagen  (1976:511)  om
omhändertagande av berusade personer m.m. eller
utlänningslagen (1989:529). Datainspektionen  får
lämna medgivande endast om det finns synnerliga
skäl.
Regeringen  anser  att  begränsningar  för
behandlingen  av  känsliga  uppgifter  utgör
bestämmelser    av    sådan   vikt   för
kreditupplysningsverksamhet  att  de  även  i
fortsättningen bör finnas i kreditupplysningslagen.
Det gäller även uppgifter om brottmålsdomar m.m.
Bestämmelserna i 6 § kreditupplysnings- lagen om
känsliga uppgifter överensstämmer dock inte helt med
direktivets krav. Till skillnad från direktivet
finns inte något allmänt förbud mot behandling av
uppgifter om hälsa. I stället gäller att sådana
uppgifter får behandlas om Datainspektionen har
lämnat sitt medgivande. Inte heller innehåller 6 §
någon begränsning för uppgifter om medlemskap i
fackförening. I direktivet finns inte något förbud
för behandling av uppgifter om sociala och liknande
åtgärder. Bestämmelsen om brottmålsdomar m.m. i 6 §
kreditupplysningslagen skiljer  sig  också  från
motsvarande  reglering i personuppgiftslagen och
direktivet.
Regeringen föreslår att 6 § kreditupplysningslagen
ändras så att uppgifter om hälsa och om medlemskap i
fackförening inte i något fall skall få behandlas i
kreditupplysningsverksamhet.  Vidare föreslås att
bestämmelsen i 6 § om brottmålsdomar  m.m. bör
anpassas till personuppgiftslagen och direktivet. I
propositionen  redovisas att regeringen i annat
sammanhang   kommer   att   återkomma   till
Bulvanutredningens förslag om möjligheter att i
kreditupplysningssammanhang  meddela uppgifter om
domar eller godkända strafförelägganden avseende
ekonomisk brottslighet.
Regeringen övergår härefter till att behandla
frågan om behandling av uppgifter om att någon varit
föremål för åtgärder enligt socialtjänstlagen och
vissa andra lagar. Enligt 6 § kreditupplysningslagen
får uppgifter  om att någon varit föremål för
åtgärder enligt socialtjänstlagen och vissa andra
lagar samlas in, lagras eller lämnas ut endast med
Datainspektionens medgivande. Direktivet innehåller
bestämmelser om förbud mot behandling när det gäller
vissa särskilda kategorier av uppgifter. Direktivet
innehåller dock inte något förbud mot att behandla
uppgifter om sociala och liknande åtgärder. Eftersom
direktivet är ett harmoniseringsdirektiv medger det
inte att medlemsstaterna föreskriver förbud mot
behandling av andra kategorier av uppgifter än de
som räknas upp i direktivet. Enligt regeringen är
det alltså inte möjligt att införa ett absolut
förbud mot behandling av uppgifter om att någon har
varit  föremål  för  en  åtgärd  med stöd  av
socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga m.fl. lagar. Det går inte heller att
ha  kvar  det  allmänna  förbudet  i  6  §
kreditupplysningslagen vad gäller sådana uppgifter.
Regeringen föreslår därför att förbudet upphävs.
I propositionen redovisas  att  Lagrådet  har
framhållit att ett upphävande av förbudet innebär en
försvagning  av  den enskildes integritetsskydd.
Lagrådet  har  uttalat  att  beslut  enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade kan komma att innehålla
viktig information från kreditvärderingssynpunkt och
att det  inte  kommer att finnas någon direkt
tillbakahållande faktor i hanteringen av uppgifterna
om behandlingen släpps fri.
Regeringen anför i propositionen att de aktuella
uppgifterna i stor utsträckning är sekretessbelagda
hos socialnämnderna. Socialnämnden lämnar normalt
inte ut uppgifter om t.ex. socialbidrag. (Enligt 7
kap. 4 § sekretesslagen gäller inom socialtjänsten
sekretess  för  uppgift om enskilds  personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde eller någon honom
närstående lider men. Sekretess för personuppgifter
i personregister  regleras  i  7  kap.  16  §
sekretesslagen.) Det torde dock i allmänhet inte
möta något hinder för ett kreditupplysningsföretag
att  få tillgång  till  förvaltningsdomstolarnas
avgöranden  i  de  fall  socialnämndens  beslut
överklagas. Enligt regeringens bedömning lär de
aktuella uppgifterna emellertid sällan ha någon
självständig        betydelse        i
kreditupplysningssammanhang. En kreditgivare kan som
regel få tillräckliga uppgifter om den omfrågades
kreditvärdighet utan att uppgifter  om åtgärder
enligt  t.ex.  socialtjänstlagen  behöver anges.
Regeringen anser att det mot den bakgrunden kan
ifrågasättas  om kraven på t.ex.  nödvändighet,
adekvans och relevans alls är uppfyllda. Är dessa
grundläggande krav inte uppfyllda får uppgifterna
inte behandlas. I vissa fall kan dessutom andra
bestämmelser göra att en sådan uppgift inte får
behandlas eller att den får behandlas först efter
medgivande. Att någon har varit föremål för en
åtgärd enligt de angivna lagarna kan ibland utgöra
en uppgift om administrativt frihetsberövande, t.ex.
en uppgift om omhändertagande enligt lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga eller en
uppgift om förvar enligt utlänningslagen. I så fall
får uppgiften inte behandlas utan Datainspektionens
medgivande.  En  åtgärd  enligt  den  sociala
lagstiftningen kan ibland anses utgöra en uppgift om
hälsa, t.ex. om insatser enligt lagen om stöd och
service  till vissa funktionshindrade eller  om
missbruksvård enligt socialtjänstlagen. En sådan
uppgift får över huvud taget inte behandlas. I
propositionen anges att regeringen kommer att på
lämpligt sätt följa utvecklingen.
Motionerna

I motion Fi12 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 1
accepterar motionärerna  regeringens förslag att
uppgifter om hälsa och medlemskap i fackförening
inte skall få behandlas. Vad beträffar det nu
gällande förbudet mot behandling av uppgifter om att
någon  varit  föremål  för  åtgärder  enligt
socialtjänstlagen och vissa andra lagar föreslår
regeringen att förbudet upphävs. Motionärerna anser
det  mycket  angeläget att integritetsaspekterna
bevakas och de vill därför ytterligare poängtera
vikten av  att  regeringen  mycket noga följer
utvecklingen i dessa avseenden.
I motion Fi13 av Rolf Kenneryd m.fl. (c) motsätter
sig motionärerna regeringens förslag att förbudet
mot att samla in, lagra eller lämna ut uppgifter om
att någon  varit  föremål  för åtgärder enligt
socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service
till  vissa  funktionshindrade  skall  upphävas.
Motionärerna anser att denna försvagning av enskilda
människors  integritetsskydd är felaktig ur ett
mänskligt perspektiv och dessutom omotiverad med
hänsyn   till   dataskyddsdirektivet.   Enligt
motionärerna strider regeringens förslag mot de
punkter  som  medlemsstaterna  skall beakta vid
införandet av dataskyddsdirektivet.  Motionärerna
anser att riksdagen bör besluta om att uppgifter om
att  någon  varit  föremål för åtgärder enligt
socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service
till funktionshindrade endast skall få behandlas
efter Datainspektionens medgivande.
Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet  tillstyrker  regeringens
förslag och avstyrker motionerna.

Finansutskottets ställningstagande

Enligt gällande regler i 6 § kreditupplysningslagen
får uppgifter om att någon varit  föremål för
åtgärder enligt socialtjänstlagen och vissa andra
lagar samlas in, lagras eller lämnas ut endast med
Datainspektionens medgivande. Dataskyddsdirektivet
innehåller bestämmelser om förbud mot behandling när
det gäller vissa särskilda kategorier av uppgifter.
Som redovisats ovan innehåller direktivet inte något
förbud mot att behandla uppgifter om sociala och
liknande åtgärder.
I dataskyddsdirektivet finns ingen regel om att
direktivet utgör ett s.k. minimidirektiv, dvs. ett
direktiv som syftar till att harmoniseringen av
medlemsstaternas lagstiftning endast skall uppnå en
viss   miniminivå.  Med  hänsyn  till  hur
dataskyddsdirektivets bestämmelser är formulerade
anser utskottet att det framgår att direktivet i
stället utgör ett s.k. harmoniseringsdirektiv, dvs.
ett direktiv som syftar till att harmoniseringen av
medlemsstaternas lagstiftning skall avse direktivets
bestämmelser i dess helhet. Eftersom direktivet är
ett harmoniseringsdirektiv  medger det inte att
medlemsstaterna föreskriver förbud mot behandling av
andra kategorier av uppgifter än de som räknas upp i
direktivet. Det är alltså inte möjligt att införa
ett absolut förbud mot behandling av uppgifter om
att någon har varit föremål för en åtgärd med stöd
av  socialtjänstlagen,  lagen  med  särskilda
bestämmelser om vård av unga m.fl. lagar. Det går
inte heller att ha kvar det allmänna förbudet i 6 §
kreditupplysningslagen vad gäller sådana uppgifter.
Mot denna bakgrund tillstyrker  finansutskottet,
liksom konstitutionsutskottet, regeringens förslag
att förbudet upphävs. Motion Fi13 (c) avstyrks.
Utskottet anser i likhet med Lagrådet att ett
upphävande av förbudet mot behandling av uppgifter
om att någon varit föremål för en åtgärd med stöd av
socialtjänstlagen och vissa andra lagar innebär en
försvagning  av den enskildes  integritetsskydd.
Lagrådet  har  uttalat  att  beslut  enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade kan komma att innehålla
viktig information från kreditvärderingssynpunkt och
att det  inte  kommer att finnas någon direkt
tillbakahållande faktor i hanteringen av uppgifterna
om behandlingen släpps fri.
I propositionen anför regeringen att de aktuella
uppgifterna i stor utsträckning är sekretessbelagda
hos socialnämnderna. Regeringen gör bedömningen att
de aktuella uppgifterna  sällan  lär  ha någon
självständig betydelse i kreditupplysningssammanhang
och att det därför kan ifrågasättas om kraven på
t.ex. nödvändighet, adekvans och relevans över huvud
taget är uppfyllda. Är dessa grundläggande krav inte
uppfyllda får uppgifterna inte behandlas. Regeringen
anför vidare att andra bestämmelser kan göra att en
uppgift om att någon varit föremål för åtgärder
enligt socialtjänstlagen och vissa andra lagar inte
får behandlas eller att den får behandlas först
efter samtycke. Som exempel nämns att någon varit
föremål för åtgärd enligt de angivna lagarna kan
ibland  utgöra  uppgift  om   administrativt
frihetsberövande  eller  uppgift  om  hälsa.  I
propositionen redovisas att regeringen avser att på
lämpligt   sätt   följa   utvecklingen.  Vid
finansutskottets  offentliga utfrågning  den  15
februari  2001  uttalade   företrädare   för
Datainspektionen att inspektionen kommer att följa
utvecklingen  mycket noggrant.  Företrädare  för
Justitiedepartementet uttalade att en möjlig åtgärd
är att inom EU ta initiativ  för  att  ändra
dataskyddsdirektivet i detta avseende. Utskottet
anser för sin del det angeläget att regeringen
vidtar nödvändiga förberedelser för att inom EU ta
initiativ  att  ändra  dataskyddsdirektivet  och
föreslår  att  riksdagen tillkännager detta för
regeringen som sin mening. I övrigt utgår utskottet
från att regeringen kommer att följa utvecklingen
mycket noggrant och om det därvid visar sig att
uppgifter om att någon varit föremål för åtgärder
enligt  socialtjänstlagen och vissa andra lagar
kommer  att  förekomma  i  kreditupplysningar,
förutsätter utskottet att regeringen bevakar att
detta   inte   leder   till   otillbörliga
integritetsintrång. Med  det  anförda  avstyrker
utskottet motion Fi12 (fp) yrkande 1.

Gallring

Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker regeringens förslag att
en allmän gallringsbestämmelse införs som
innebär att uppgifter om fysiska personer
skall  gallras  när det inte längre  är
nödvändigt att bevara uppgifterna med hänsyn
till ändamålet med behandlingen. Utskottet
tillstyrker också regeringens förslag att den
s.k. treårsregeln behålls men ges en något
annorlunda utformning. Motionerna avstyrks.
Jämför reservation 3 (m, c).
Propositionen

Bestämmelserna     om     gallring     i
kreditupplysningsverksamhet  finns  i dag i 8 §
kreditupplysningslagen.   Där   anges   att
kreditupplysningar om fysiska personer som inte är
näringsidkare inte får innehålla  uppgifter  om
omständigheter  eller  förhållanden  som  är av
betydelse   för   bedömningen  av  personens
vederhäftighet i ekonomiskt hänseende om tre år
förflutit från utgången av det år då omständigheten
inträffade   eller   förhållandet   upphörde
(treårsregeln). Uppgifter som inte får lämnas ut
skall  gallras  ur  register  som  används  i
kreditupplysningsverksamhet. Gallringen skall göras
så snart det kan ske och i vart fall innan en
upplysning lämnas om den  som uppgiften avser.
Treårsregeln omfattar inte uppgifter om fysiska
personer som är näringsidkare.
Regeringen anser att gallring av uppgifter i
kreditupplysningsverksamhet även i fortsättningen
bör  regleras av kreditupplysningslagen.  Enligt
regeringen är treårsregeln tydlig och har fungerat
väl. Treårsregeln avviker dock från direktivet och
personuppgiftslagen, eftersom den bara gäller för
privatpersoner och inte omfattar de fysiska personer
som är näringsidkare. Enligt sin lydelse sträcker
sig   direktivets   och   personuppgiftslagens
gallringsregel dessutom längre än treårsregeln genom
att föreskriva att uppgifter alltid skall gallras så
snart det inte längre är nödvändigt att lagra dem,
vilket kan vara inom en kortare tid än tre år. Mot
denna bakgrund föreslår regeringen att en allmän
gallringsbestämmelse  införs  som  innebär  att
uppgifter om fysiska personer skall gallras när det
inte längre är nödvändigt att bevara uppgifterna med
hänsyn till ändamålet med registret. Den nuvarande
regeln om att kreditupplysningar om privatpersoner
inte får innehålla uppgifter som är äldre än tre år
behålls (den s.k. treårsregeln) men ges en något
annorlunda  utformning.  Beträffande treårsregeln
föreslår regeringen att när det gäller fysiska
personer som inte är näringsidkare, skall en uppgift
gallras senast när tre år har  förflutit från
utgången av året då den omständighet inträffade
eller det förhållande upphörde  som  avses med
uppgiften.
I propositionen redovisas att en fråga som kommit
upp är hur länge en uppgift om skuldsanering bör
kvarstå    innan    den    gallras    ur
kreditupplysningsregister. Med de förslag som läggs
fram i denna proposition kommer den att kvarstå som
längst tre år efter det år då skuldsaneringen
avslutades. Frågan kommer att behandlas  i  en
kommande departementspromemoria om skuldsanering.
Motionerna

I motion Fi14 av Gunnar Hökmark m.fl. (m) yrkande 3
i denna del och motion Fi705 av Carl Fredrik Graf
(m) yrkande 2 i denna del anser motionärerna att
tidsperioden efter det att en skuld är betald till
dess att uppgiften stryks ur kronofogdemyndighetens
register bör kortas ned. I dag stryks uppgiften ur
registret tre år efter det att skulden är betald för
fysiska personer och fem år efter det att skulden är
betald för juridiska personer. Motionärerna anser
att detta i vissa fall kan vara en orimligt lång
tid. En skötsam person eller ett välskött företag
som, kanske av misstag, vid ett enstaka tillfälle
hamnar i registret för en mindre skuld har svårt att
bli struken ur registren. Om tiden för att finnas
kvar i registret kortas kan det även tjäna som
incitament för gäldenären att snabbt betala sina
skulder.
I motion Fi703 av Tanja Linderborg m.fl. (v)
anförs att skuldsanering riktar sig till enskilda
personer som har dragit på sig så stora personliga
skulder att det saknas en reell möjlighet att genom
eget arbete betala  tillbaka dessa. Tanken med
skuldsaneringslagen  är  att  den  skall  vara
rehabiliterande. Skuldsaneringen är tidsbegränsad
och den syftar till att gäldenären definitivt skall
avveckla    sin    skuldbörda.    Enligt
kreditupplysningslagen får en kreditupplysning bl.a.
innehålla uppgifter om betalningsförsummelser som
har lett till inledande av skuldsanering enligt
skuldsaneringslagen.    Enligt    8    §
kreditupplysningslagen   skall   uppgifter  om
privatpersoners  ekonomiska förhållanden  gallras
senast tre år efter  utgången  av  det år då
förhållandena  upphörde,  dvs.  skuldsaneringen
avslutades. Motionärerna anser inte att det är
rimligt att en person som har tagit sig igenom en
skuldsanering skall belastas med uppgifter om detta
i en kreditupplysning.
Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet anför att det inte finns
någon slutlig tidsgräns för när uppgifter senast
skall  gallras  för  fysiska personer  som  är
näringsidkare.  Detsamma  gäller  uppgifter  om
juridiska personer. Enligt utskottets mening saknas
det  anledning  att i detta hänseende behandla
uppgifter om fysiska personer som är näringsidkare
och juridiska personer på ett annat  sätt  än
uppgifter om privatpersoner. Konstitutionsutskottet
anser därför att det med tillstyrkande av vad som
anförs i motion 2000/01:Fi14 (yrkande 3) bör införas
en generellt gällande treårsregel. Detta bör ges
regeringen till känna.
Den  allmänna  gallringsbestämmelsen  i  8  §
kreditupplysningslagen innebär enligt regeringens
förslag att gallring skall ske när det inte längre
är nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till
ändamålet med registret. I skälen för sitt förslag
anför  regeringen  dock  att  den  allmänna
gallringsbestämmelsen,   till  skillnad   från
gallringsregeln   i  personuppgiftslagen   och
dataskyddsdirektivet, inte bör vara begränsad till
sådana uppgifter som behandlas automatiserat eller
ingår i ett manuellt register som är sökbart utifrån
särskilda  kriterier.  Enligt  regeringen  bör
bestämmelsen i stället omfatta  alla uppgifter.
Enligt   konstitutionsutskottets  mening   kan
regeringens  förslag till lagtext emellertid ge
intryck av att gallringsskyldigheten är begränsad
till uppgifter i registret. Konstitutionsutskottet
föreslår därför att ordet "registret" i 8 § första
stycket byts ut mot ordet "behandlingen".
Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker regeringens förslag att
en allmän gallringsbestämmelse införs som innebär
att uppgifter om fysiska personer skall gallras när
det inte längre är nödvändigt att bevara uppgifterna
med hänsyn till ändamålet med registret. Utskottet
tillstyrker även regeringens förslag om utformningen
av   den   s.k.   treårsregeln.   Liksom
konstitutionsutskottet  anser finansutskottet att
ordet "registret" i 8 § första stycket skall bytas
ut mot ordet "behandlingen".
Konstitutionsutskottet  har  föreslagit  att
treårsregeln skall ges generell tillämplighet, dvs.
att den även skall gälla för kreditupplysningar om
näringsidkare, och att detta bör ges regeringen till
känna.
Den s.k. treårsregeln gäller i dag endast för
fysiska  personer som inte är näringsidkare. I
förarbetena  till  kreditupplysningslagen  (prop.
1973:155 s. 99 f.) uttalas att man bör göra skillnad
mellan  kreditupplysningar om privatpersoner och
företagsupplysningar.  Behovet av skydd för den
kreditsökande gör sig mindre starkt gällande när
kreditupplysningen avser ett företag. Vidare uttalas
att med hänsyn till den stora vikt kreditgivningen
har inom näringslivet är det i stället av största
vikt att de kreditupplysningar som avser företag är
så uttömmande som möjligt för att man därmed skall
undvika               kreditförluster.
Kreditupplysningsutredningen  (SOU 1993:110)  har
också övervägt denna fråga. Enligt utredningen fanns
det  inte skäl att införa några lagregler  om
användningen  av  äldre  uppgifter  beträffande
juridiska personer. Utredningen anförde (s. 173) att
det emellertid ligger i sakens natur att det även i
fråga om juridiska personer kan finnas anledning att
gallra ut uppgifter om förhållanden som ligger
alltför långt tillbaka i tiden, så att innehållet i
kreditupplysningsföretagens upplysningar inte blir
missvisande.
Utskottet har inhämtat att Datainspektionen har
meddelat vissa föreskrifter för UC AB och Dun &
Bradstreet  Sverige  AB som gäller gallring av
uppgifter om näringsidkare. En uppgift om att en
juridisk person har varit föremål för ansökan om
konkurs eller betalningsföreläggande skall gallras
efter   24  månader.  Andra  uppgifter  om
betalningsförsummelser  respektive  uppgifter  om
lämnade kreditupplysningar skall gallras efter 60
månader. De fem senaste årens bokslut får redovisas.
Vad gäller fysiska personer som är näringsidkare så
har Datainspektionen utfärdat föreskrifter för UC AB
och Dun & Bradstreet Sverige AB som innebär att
uppgifter om fysiska personer som är näringsidkare
skall gallras på samma sätt som uppgifter om fysiska
personer som inte är näringsidkare Datainspektionens
föreskrifter  grundar  sig  på  åtaganden  som
kreditupplysningsföretagen gjort vid sin beskrivning
av hur de avser att bedriva sin verksamhet. För nya
kreditupplysningsföretag     finns     inga
gallringsföreskrifter. De nya företagen har ännu
inte  funnits  i  fem  år.  Företrädare  för
Datainspektionen har uppgett att om det skulle
medföra problem att dessa företag inte har några
gallringsföreskrifter så kommer Datainspektionen att
överväga att införa generella föreskrifter.
Svenska Bankföreningen, UC AB, Dun & Bradstreet
Sverige AB och Swedish Content Providers Association
m.fl. har i skrivelser till utskottet redovisat
vilka   konsekvenser  ett  genomförande   av
konstitutionsutskottets  förslag  om en generell
treårsregel skulle få. Av skrivelserna framgår bl.a.
att  kreditgivarnas  möjligheter  till  korrekta
kreditbedömningar försämras, att den riskprognos som
kreditupplysningsföretagen i dag åsätter företagen
kommer att bli mindre tillförlitlig  samt  att
möjligheterna  för  kreditinstitut  att bestämma
nödvändiga    kapitaltäckningsnivåer    enligt
Baselkommitténs och EU:s riktlinjer begränsas.
Konstitutionsutskottets förslag att treårsregeln
skall ges generell tillämplighet innebär enligt
finansutskottet att kvaliteten i kreditupplysningar
om näringsidkare försämras, vilket i sin tur leder
till  att kreditupplysningsverksamheten  påverkas
negativt. Vid utskottets offentliga utfrågning den
15  februari  2001  uttalade  företrädare  för
Finansinspektionen att Baselkommitténs förslag till
nya   kapitaltäckningsregler  förutsätter  att
instituten har tillgång till tidsserier om minst tre
år. Mot bakgrund av det anförda anser utskottet att
de nuvarande reglerna för näringsidkare återspeglar
en bra balans mellan intresset av en effektivt
fungerande kreditupplysningsverksamhet och intresset
av skydd för den personliga integriteten. Utskottet
anser således inte att det finns skäl att förkorta
gallringstiderna för näringsidkare. Finansutskottet
avstyrker konstitutionsutskottets förslag om ett
tillkännagivande  om  att  treårsregeln bör ges
generell  tillämplighet.  Utskottet  avstyrker
motionerna Fi14 (m) yrkande 3 i denna del och Fi705
(m) yrkande 2 i denna del. Med anledning av vad som
anförs i dessa motioner vill utskottet även hänvisa
till  finansutskottets  ställningstagande  under
rubriken Kreditupplysningar om mindre belopp.
Den fråga som tas upp i motion Fi703 (v), nämligen
hur länge en uppgift om skuldsanering bör kvarstå
innan  den gallras ur kreditupplysningsregister,
bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Frågan
kommer  att   behandlas   i   en  kommande
departementspromemoria om skuldsanering. Utskottet
anser inte att detta arbete bör föregripas. Motion
Fi703 (v) avstyrks.

Information till den registrerade

Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker regeringens förslag att
bestämmelserna  om  registerbesked  och
kreditupplysningskopia    behålls    i
kreditupplysningslagen  men anpassas  till
direktivet och personuppgiftslagen. Förslaget
innebär att informationsskyldigheten utökas.
Fysiska personer har rätt att en gång per år
få  ett registerbesked gratis. Motionerna
avstyrks. Jämför reservation 4 (fp).
Propositionen

För  kreditupplysningsverksamhet  regleras  den
registrerades rätt till information efter begäran i
10 § kreditupplysningslagen. Bestämmelserna innebär
att den registrerade har rätt att mot skälig avgift
få skriftligt besked om huruvida det finns uppgifter
lagrade och vad de i så fall har för innehåll
(registerbesked). Enligt 11 § skall upplysningar
lämnas om de uppgifter, omdömen och  råd  som
kreditupplysningen innehållit och om vem som har
begärt upplysningen (kreditupplysningskopia).
Att  den  enskilde  får information om vilka
upplysningar som lämnas ut och till vem de lämnas är
värdefullt av flera skäl, bl.a. för att det ger den
enskilde möjlighet att kontrollera att de uppgifter
som lämnas är korrekta, adekvata och relevanta.
Informationsreglerna utgör en av grundvalarna för
kreditupplysningslagen.  Regeringen  anser  att
informationsskyldigheten även i fortsättningen bör
regleras av kreditupplysningslagen  och inte av
personuppgiftslagen.
Regeringen anser att bestämmelserna i 10 och 11 §§
kreditupplysningslagen dock bör ändras så att de
säkert   uppfyller   direktivets   krav   på
informationsskyldighet. Ändringarna bör göras efter
mönster   av   motsvarande   bestämmelser  i
personuppgiftslagen. Sålunda bör i 10 § anges att
ett registerbesked skall innehålla information om
vilka uppgifter som behandlas, varifrån uppgifter om
en fysisk person har hämtats, för vilket ändamål
behandlingen görs och till vilka mottagare uppgifter
lämnas.   I   11 §  bör  anges  att   en
kreditupplysningskopia skall innehålla information
om vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten,
för vilket  ändamål  behandlingen  görs, vilken
möjlighet som finns att få felaktiga uppgifter
rättade,  vilka uppgifter, omdömen och råd som
upplysningen  innehåller  och  vem  som  begärt
upplysningen. Liksom i dag bör juridiska personer ha
samma rätt till registerbesked och handelsbolag och
kommanditbolag  dessutom  ha  samma  rätt  till
kreditupplysningskopia som fysiska personer har (jfr
prop.  1996/97:65  och  bet.  1996/97:  FiU23).
Skyldigheten att i registerbesked ange varifrån
uppgifter  har hämtats bör dock inte heller i
fortsättningen gälla för uppgifter om juridiska
personer.
För att enskildas rätt till registerbesked inte
skall försämras bör det i kreditupplysningslagen
föreskrivas att fysiska personer har rätt att en
gång per år få ett registerbesked gratis. Därutöver
bör var och en, liksom i dag, ha rätt att få
registerbesked mot skälig avgift. En begäran om
registerbesked som avser en fysisk person skall
göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad.
Motionerna

I motion Fi12 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 3
anser    motionärerna    att    det    i
informationsskyldigheten  även  till  juridiska
personer skall anges varifrån uppgifterna hämtats.
Om denna uppgift även finns i informationen till
juridiska  personer  kan  felaktigheter  lättare
upptäckas och rättas. Detta skulle  medföra en
effektivare kreditupplysningsverksamhet.
I motion Fi14 av Gunnar Hökmark m.fl. (m) yrkande
2 och motion Fi705 av Carl Fredrik Graf (m) yrkande
1 anför motionärerna att det för närvarande är så
att en gäldenär tillställs en avi på hela sin skuld
i de fall mer än ett år förflutit från senaste
avisering/påminnelse i ett mål om den totala skulden
i målet uppgår till 100 kr. En person kan alltså
finnas   registrerad   med   en   skuld  i
kronofogdemyndigheternas register utan att känna
till det. Motionärerna anser att alla som finns i
kronofogdemyndigheternas register, oavsett skuldens
storlek, skall få en underrättelse om detta.
Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet  tillstyrker  regeringens
förslag och avstyrker motionerna.

Finansutskottets ställningstagande

För  kreditupplysningsverksamhet  regleras  den
registrerades rätt till information efter begäran i
10 §  kreditupplysningslagen. Regeringens förslag
innebär bl.a. att fysiska personer skall ha rätt att
en gång per kalenderår få ett registerbesked gratis.
Därutöver bör var och en, liksom i dag, ha rätt att
få registerbesked  mot skälig avgift. Utskottet
tillstyrker regeringens förslag.
Motionärerna i motion Fi12 (fp) yrkande 3 har
föreslagit att även juridiska personer skall få
uppgift om varifrån uppgifterna hämtats för att
felaktigheter  därigenom  lättare  skall  kunna
upptäckas och rättas. Som redovisas i nästföljande
avsnitt   har  kreditupplysningsföretagen   en
undersöknings- och korrigeringsskyldighet samt en
underrättelseskyldighet. Kreditupplysningsföretagens
skyldigheter gäller för såväl fysiska som juridiska
personer.  I motsats  till  motionärerna  anser
utskottet  att   det   väsentliga  är  att
kreditupplysningsföretagen har en skyldighet att
rätta felaktiga uppgifter. Varifrån  uppgifterna
hämtas är av mindre betydelse. Mot denna bakgrund
avstyrker utskottet motion Fi12 (fp) yrkande 3.
Motionärerna i motionerna Fi14 (m) yrkande 2 och
Fi705  (m)  yrkande  1  framför synpunkter  på
kronofogdemyndigheternas påminnelserutiner. Enligt
uppgift   från   Finansdepartementet    har
kronofogdemyndigheten en påminnelserutin som innebär
att en påminnelse årligen skickas till gäldenärer
som har en total skuld i ett allmänt mål som uppgår
till minst 100 kr. Motsvarande rutin finns inte i
enskilda mål, men det är inte heller aktuellt där
eftersom sådana mål redovisas tillbaka till sökanden
senast efter ett år. Riksskatteverket har gjort en
framställan till Finansdepartementet med förslag om
att små restbelopp upp till 25 kr skall kunna
efterges. Framställan har remissbehandlats.  Ett
antal  remissinstanser  har föreslagit en högre
beloppsgräns. Någon remissinstans har föreslagit en
beloppsgräns på 100 kr eftersom det beloppet är
nedre gräns för påminnelserutinen. Riksskatteverkets
framställan   bereds   för   närvarande   i
Finansdepartementet.  Med  det anförda avstyrker
utskottet motionerna Fi14 (m) yrkande 2 och Fi705
(m) yrkande 1. Med anledning av vad som anförs i
dessa motioner vill finansutskottet även hänvisa
till  sitt  ställningstagande  under  rubriken
Kreditupplysningar om mindre belopp.

Rättelse

Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker regeringens förslag att
bestämmelserna om rättelse av uppgifter skall
omfatta inte endast felaktiga och missvisande
uppgifter utan även uppgifter som annars har
behandlats i strid med lagen t.ex. en känslig
uppgift som har lagrats trots att det inte är
tillåtet.   Motionen  avstyrks.  Jämför
reservation 5 (m).
Propositionen

Frågan   om  rättelse   av   uppgifter   i
kreditupplysningsverksamhet  regleras  i  12 §
kreditupplysningslagen. Bestämmelserna innebär dels
en undersöknings- och korrigeringsskyldighet, dels
en underrättelseskyldighet  för  den som driver
kreditupplysningsverksamhet.
Regeringen anser att bestämmelser om rättelse är
så viktiga för kreditupplysningsverksamhet att de
även i fortsättningen bör finnas i kreditupplys-
ningslagen.    Bestämmelserna    i    12 §
kreditupplysningslagen  uppfyller  i  stort sett
direktivets krav men bör i ett avseende anpassas
till   direktivet   och   personuppgiftslagen.
Bestämmelserna i 12 § reglerar inte frågan hur en
registrerad skall få en uppgift utplånad som i och
för sig är korrekt men som ändå inte får behandlas
enligt kreditupplysningslagen, t.ex. en uppgift om
hälsa, medlemskap i fackförening eller någon annan
uppgift som över huvud taget inte får behandlas.
Bestämmelserna bör därför ändras så att de omfattar
inte bara oriktiga och missvisande uppgifter utan
även gäller uppgifter som annars har behandlats i
strid med lagen, t.ex. en känslig uppgift som har
lagrats trots att det inte är tillåtet.
Motionen

I motion Fi14 av Gunnar Hökmark (m.fl.) (m) yrkande
1 anser motionärerna att regeringens förslag är ett
steg i rätt riktning men  att  det  inte  är
tillräckligt. Enligt propositionen inkluderas inte
uppgifter som visserligen är felaktiga men som
samtidigt av kreditupplysningsföretagen anses sakna
betydelse  för  en  bedömning  av vederbörandes
vederhäftighet i ekonomiskt hänseende. Motionärerna
anser att samtliga felaktiga uppgifter som tagits in
i  en  kreditupplysning  skall  rättas  eller
kompletteras och skickas till alla som under den
senaste  tolvmånadersperioden  fått  del  av
uppgifterna, när den enskilde så önskar.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet  tillstyrker  regeringens
förslag och avstyrker motionen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet anser att det är av väsentligt
intresse såväl för de enskilda som för kreditgivarna
att   den   information  som  förmedlas  i
kreditupplysningar är korrekt. Utöver den betydelse
som detta har för kreditgivningen tillkommer för den
enskildes del att en felaktig eller missvisande
kreditupplysning  kan  utgöra  en  allvarlig
integritetskränkning.
Frågan   om   rättelse  av  uppgifter  i
kreditupplysningsverksamhet  regleras  i  12  §
kreditupplysningslagen. Förekommer anledning till
misstanke att en uppgift i kreditupplysning som
lämnats under den senaste tolvmånadersperioden eller
i register som används i kreditupplysningsverksamhet
är oriktig eller missvisande, skall den som bedriver
verksamheten utan dröjsmål vidta skäliga åtgärder
för att utreda förhållandet. Regeringen föreslår att
bestämmelsen bör ändras så att den omfattar inte
bara oriktiga och missvisande uppgifter utan även
uppgifter som annars har behandlats i strid med
lagen. Visar det sig att uppgiften är oriktig eller
missvisande, eller att den annars har behandlats i
strid med lagen, skall den, om den förekommer i
register, rättas, kompletteras eller uteslutas ur
registret. Rättelse eller komplettering skall så
snart det kan ske tillställas var och en som under
den senaste tolvmånadersperioden  fått  del  av
uppgiften.
Som  ett allmänt undantag från rättelse- och
underrättelseskyldigheten föreskrivs att det inte
föreligger någon sådan skyldighet, om den felaktiga
eller missvisande  uppgiften  saknar  betydelse,
typiskt  sett, för bedömningen av vederbörandes
vederhäftighet i ekonomiskt hänseende. I förarbetena
till kreditupplysningslagen (prop. 1973:155 s. 114
f.) uttalas att med undantaget avses att det inte
föreligger    någon    rättelse-    eller
underrättelseskyldighet för identifieringsuppgifter
eller dylikt. I förarbetena uttalas vidare att det
givetvis,  åtminstone  såvitt gäller uppgift  i
register, i många fall kan  vara lämpligt att
kreditupplysningsföretagen    även    rättar
identifieringsuppgifter och dylikt.
Utskottet anser att undantaget från rättelse- och
underrättelseskyldigheten är rimligt och att det
inte  innebär  något  avkall  på  kravet  att
informationen  i  kreditupplysningar  skall vara
korrekt.  Med det anförda tillstyrker utskottet
regeringens förslag och avstyrker motion Fi14 (m)
yrkande 1.

Flödesinformation

Utskottets förslag i korthet
Utskottet delar regeringens bedömning att det
inte   finns   skäl   att   ändra
kreditupplysningslagen för att möjliggöra en
ökad   användning   av  uppgifter  om
näringsidkare. I ett antal motioner föreslås
att  en  uppgift  i  en kreditupplysning
beträffande näringsidkare om att ansökan om
betalningsföreläggande har ingivits  skall
kompletteras  med  uppgift  om svarandens
inställning.  Motionerna  avstyrks  med
hänvisning  till pågående beredningsarbete
inom   Justitiedepartementet.    Jämför
reservation 6 (m, fp).
Propositionen

I olika sammanhang har kritik framförts mot att
Datainspektionen  vid  tillämpning  av  5  §
kreditupplysningslagen i flera fall inte tillåtit
användning av uppgifter om vidtagna inkassoåtgärder
eller uppgifter ur företags kundreskontra (s.k.
flödesinformation)  i  kreditupplysningar   om
näringsidkare. Kritiken kom fram även i samband med
behandlingen av den  senaste  propositionen med
förslag  till ändringar i kreditupplysningslagen
(prop.  1996/97:65,  bet.  1996/97:FiU23).  Med
anledning av kritiken gav regeringen i uppdrag åt
Datainspektionen att utreda vilka uppgifter  om
näringsidkare   som   bör  få  användas  i
kreditupplysningar. Datainspektionen skulle bedöma
förutsättningarna  för  en  ökad  tillgång till
uppgifter om näringsidkare i kreditupplysningar och
väga behovet mot främst riskerna för att missvisande
eller   oriktiga   uppgifter   används   i
kreditupplysningssammanhang. De uppgifter som avsågs
var huvudsakligen uppgifter  om  inkassoåtgärder
vidtagna av företag och information ur företags
kundreskontror. I sin rapport till regeringen anser
Datainspektionen att det inte finns skäl till några
lagändringar.
Regeringen konstaterar att det är viktigt att
kreditupplysningar  baseras  på  ett så fylligt
underlag  som  möjligt.  Det  måste självfallet
eftersträvas att den information som lämnas är
korrekt  och  rättvisande,  men  det  får inom
företagssektorn accepteras att kreditupplysningarna
innehåller uppgifter som är behäftade med en viss
osäkerhet. I kreditupplysningslagen har således inte
ställts  upp  några  särskilda begränsningar  i
möjligheten   att   använda   uppgifter   om
betalningsförsummelser    och   kreditmissbruk
beträffande näringsidkare. Exempelvis kan uppgifter
om ansökningar om betalningsförelägganden användas.
När det gäller just flödesinformation är det dock
viktigt att hålla i minnet att informationen som
regel  grundar sig på ensidiga påståenden.  Av
Datainspektionens  rapport  framgår  att  sådan
information ofta är oriktig eller missvisande, bl.a.
på grund av felaktig gäldenärsidentifikation och
administrativa misstag.
Kraven i 5 § kreditupplysningslagen och 9 §
personuppgiftslagen ger, enligt regeringen, goda
garantier för att uppgifter i kreditupplysningar
håller en acceptabel kvalitet och grundas på ett
tillräckligt stort och representativt urval. Med
hänvisning  till  det  anförda  gör  regeringen
bedömningen att det inte finns skäl att ändra
kreditupplysningslagen  för  att möjliggöra ökad
användning av uppgifter om näringsidkare.
Motionerna

I motion Fi14 av Gunnar Hökmark m.fl. (m) yrkande 4
och motion Fi705 av Carl Fredrik Graf (m) yrkande 3
anser motionärerna att uppgifter om ansökningar om
betalningsföreläggande  inte bör få förekomma i
kreditupplysningar  om  näringsidkare.  Enligt
motionärerna  bör  samma  regler  gälla  för
näringsidkare som för privatpersoner. I motion Fi12
av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 2 och motion
Fi14 av Gunnar Hökmark m.fl. (m) yrkande 5 anser
motionärerna att det bör införas en bestämmelse om
att den som lämnar en  kreditupplysning om en
näringsidkare  med  uppgift  om  att  mål  om
betalningsföreläggande har inletts skall ange om
svaranden har bestritt ansökan.  Motionärerna i
motion Fi14 (m) yrkande 5 anför att problemen med
s.k. annonsskojeri blivit allt större. Vissa företag
försöker tilltvinga sig betalning genom hot om att
den påstådda kunden annars kommer att hamna i
Justitia med en anmärkning  om att ansökan om
betalningsföreläggande har ingivits.

Konstitutionsutskottets yttrande

Beträffande vad som anförs i motionerna om att det i
kreditupplysning om näringsidkare  skall  framgå
huruvida  denne  har  bestritt  en  ansökan om
betalningsföreläggande            uttalar
konstitutionsutskottet  att  det  inte kan vara
ändamålsenligt   för   en   väl   fungerande
kreditupplysningsverksamhet att gällande reglering
utnyttjas för andra syften än att samla information
om någons vederhäftighet i kredithänseende. Vid
finansutskottets  offentliga utfrågning  den  15
februari    2001    om    problem    i
kreditupplysningsverksamheten framkom att man inom
Regeringskansliet arbetar med att ta fram  ett
beredningsunderlag för att belysa de frågor som tas
upp i de nämnda motionerna. Enligt utskottets mening
finns det även i fråga om näringsidkare ett behov av
att i detta sammanhang uttrycka vad som utgör
relevant och därmed  tillåten information i en
kreditupplysning. En uppgift i en kreditupplysning
om att ansökan om betalningsföreläggande har gjorts
beträffande en näringsidkare bör kompletteras med
dennes inställning till ansökan, om vederbörande har
uttryckt en sådan.

Finansutskottets ställningstagande

Som redovisas i propositionen har kritik i olika
sammanhang framförts mot att Datainspektionen vid
tillämpningen av 5 § kreditupplysningslagen i flera
fall  inte tillåtit användning av uppgifter om
vidtagna inkassoåtgärder eller uppgifter ur företags
kundreskontra   (s.k.   flödesinformation)   i
kreditupplysningar  om  näringsidkare.  Kritik
framfördes även vid behandlingen av den senaste
propositionen  med  förslag  till  ändringar  i
kreditupplysningslagen  (prop.  1996/97:65,  bet.
1996/97:FiU23).
Flödesinformationen  grundar  sig  i regel på
ensidiga  påståenden. Sådana uppgifter är  ofta
oriktiga eller  missvisande, bl.a. på grund av
felaktig gäldenärsidentifikation och administrativa
misstag. På grund av det anförda delar utskottet
regeringens bedömning att det inte finns skäl att
ändra kreditupplysningslagen för att möjliggöra en
ökad användning av uppgifter om näringsidkare.
Motionärerna  anser  att  en  uppgift  i  en
kreditupplysning beträffande näringsidkare om att
ansökan om betalningsföreläggande har ingivits skall
kompletteras med uppgift om svarandes inställning.
Motionärerna hävdar också att problemen med s.k.
annonsskojeri blivit allt större.
Utskottet  anser  att  det är väsentligt att
överväganden görs om vilka uppgifter som skall få
förekomma i kreditupplysningar om näringsidkare. I
propositionen redovisas  att de problem som är
förenade med att kreditupplysningar om näringsidkare
får innehålla uppgifter med viss osäkerhet övervägs
inom  Regeringskansliet.  Vid  finansutskottets
offentliga utfrågning den 15 februari  2001 om
problem i kreditupplysningsverksamheten framkom att
man inom Regeringskansliet arbetar med att ta fram
ett beredningsunderlag för att belysa de frågor som
tas upp i de aktuella motionerna. Vid utfrågningen
redovisade företrädare för Datainspektionen att ett
svenskt     kreditupplysningsföretag     i
kreditupplysningar om näringsidkare redan i dag
redovisar  svarandens  inställning  till ingivna
ansökningar    om    betalningsföreläggande.
Datainspektionen har inte haft något att invända mot
detta.
Utskottet anser att det är mycket olyckligt om
regelverket utnyttjas av annonsskojare på det sätt
som påstås i motionerna. Det är därför angeläget att
få belyst hur omfattande detta problem är. Inom
Regeringskansliet  pågår  ett  beredningsarbete
beträffande de frågor som tas upp i motionerna.
Utskottet anser därför inte att det finns skäl att
föreslå att regeringen vidtar någon åtgärd med
anledning av motionerna. Utskottet avstyrker därför
motionerna Fi12 (fp) yrkande 2, Fi14 (m) yrkandena 4
och 5 samt Fi705 (m) yrkande 3.

Lagförslaget i övrigt

Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker regeringens förslag med
den   ändringen  att  tidpunkten  för
ikraftträdandet bestäms till den 1 juni 2001.
Propositionen

Regeringen föreslår att lagändringarna skall träda i
kraft  den  1  april  2001.  En  klargörande
övergångsbestämmelse föreslås också.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag med den
ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms
till den 1 juni 2001.

Övriga frågor

Kreditupplysningar om mindre belopp
m.m.

Utskottets förslag i korthet
I ett antal motioner tar motionärerna upp de
problem för den enskilde som är förenade med
att kreditupplysningar innehåller uppgifter
om  enstaka mindre betalningsförsummelser.
Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager
för regeringen vad utskottet anfört i denna
fråga. Förslaget innebär att riksdagen delvis
bifaller  fem  motionsyrkanden.  Jämför
reservation 7 (v, mp).
Motionerna

I motion Fi11 av Per Landgren m.fl. (kd) anser
motionärerna  att  enstaka  och/eller  mindre
försummelser  med  rimliga  förklaringar  och
förmildrande omständigheter  leder till orimligt
hårda följder för den enskilde, och därmed förfelar
lagstiftningen sitt verkliga ändamål. Motionärerna
anser att kreditupplysningslagstiftningen bör ändras
för såväl fysiska som juridiska personer så att
konsekvenserna   av   enstaka  eller  mindre
betalningsanmärkningar står i rimlig proportion till
försummelsen.
I motion Fi14 av Gunnar Hökmark m.fl. (m) yrkande
3 i denna del och motion Fi705 av Carl Fredrik Graf
(m) yrkande 2 i denna del föreslås att det bör
införas ett system som innebär att den som häftar i
skuld för mindre belopp och vid enstaka tillfällen
skall strykas ur kronofogdemyndighetens register
redan kort tid efter det att en skuld reglerats.
I motion  Fi701 av Inger Lundberg (s) anför
motionären att det finns skäl att se över hur
systemet med betalningsanmärkningar fungerar vid
enstaka försummelser och effekterna av det nuvarande
systemet för medborgare och företag som vid något
tillfälle får en betalningsanmärkning.
I motion Fi702 av Per Rosengren m.fl. (v) anförs
att registrering i olika upplysningsregister ofta
får stora konsekvenser för den registrerade. Det är
inte  ovanligt  att  personer   hamnar   i
upplysningsregister på grund av en liten skatteskuld
som betalas för sent. En sådan registrering får
stora negativa konsekvenser för  den  drabbade.
Motionärerna anser att ett sätt att komma till rätta
med detta problem är att införa en beloppsgräns på
t.ex. 3 000-5 000 kr. I dag lämnas uppgifter om
betalningsanmärkningar ut som är upp till tre år
gamla oberoende av storlek. Detta innebär att även
en liten skuld kan få orimliga konsekvenser ända upp
till tre år efter förseelsen. Motionärerna anser att
när det gäller mindre belopp så bör treårsregeln
kortas ned så att uppgifterna inte lämnas ut efter
18 månader. Detta bör gälla för belopp upp till 15
000-20 000 kr.
I motion Fi704 av Tanja Linderborg m.fl. (v)
anförs att en ung man eller kvinna kan ha dragit på
sig en betalningsanmärkning under studietiden eller
under en arbetslöshetsperiod och därefter nekas lån
när han/hon fått ett fast arbete och har en stabil
betalningsförmåga. Motionärerna anser att det är
viktigt  att  varje  kreditsökande  behandlas
individuellt   så   att  kreditgivaren   vid
kreditprövningen  utgår  från  den  aktuella
betalningsförmågan  och  ser  informationen  i
kreditupplysningsregistren som en av flera faktorer
som tas med i bedömningen. Nuvarande regler för
kreditgivning är inte tillräckliga utan behöver
kompletteras med närmare föreskrifter om hur den
individuella  handläggningen  bör  utföras  av
kreditgivarna. Motionärerna anser att regeringen bör
uppmanas att ge Finansinspektionen i uppdrag att
utfärda sådana föreskrifter.
Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet avstyrker motion Fi11 (kd).

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet delar motionärernas uppfattning att
uppgifter  i  en  kreditupplysning  om  en
betalningsförsening kan få mycket stora konsekvenser
för den enskilde. En sådan uppgift kan i hög grad
påverka den enskildes vardagliga valfrihet, t.ex.
att hyra bostad, att byta telefonoperatör eller att
byta elleverantör. Utskottet anser därför att det i
vissa fall inte är lämpligt från integritetssynpunkt
att kreditupplysningar får innehålla uppgifter om
enstaka mindre betalningsförseningar. Det gäller
framför allt de fall där rättelse inte kan ske, men
där omständigheterna är sådana att det är olyckligt
att uppgiften finns med i en kreditupplysning. Det
är i många fall fråga om förstagångsgäldenärer och
det rör sig ofta om små belopp. Många gånger är det
också   fråga   om   direkt   verkställbara
offentligrättsliga fordringar. I vissa fall kan en
betalningsförsening bero antingen på omständigheter
som gäldenären inte rådde över eller på missförstånd
från   gäldenärens  sida.  Anledningen  till
betalningsförsummelsen  behöver alltså inte vara
gäldenärens  bristande  betalningsvilja  eller
betalningsförmåga.
I  proposition  2000/01:33  Behandling  av
personuppgifter inom skatt, tull och  exekution
föreslår  regeringen  att  det  ovan redovisade
problemet bör lösas genom att uppgifterna omfattas
av sekretess. För uppgifter i mål som är pågående
finns enligt regeringens mening inte skäl att låta
uppgifterna omfattas av sekretess. Sekretess bör i
princip gälla först i och med att betalning sker och
målet därigenom är avslutat. Om en skuld betalas
innan  kronofogdemyndigheten  fattat  beslut  om
utmätning eller konstaterat att gäldenären saknar
utmätningsbara tillgångar kommer sekretess att gälla
för  samtliga  uppgifter  om  gäldenären.  I
propositionen anförs att en fördel med att uppgifter
om  förpliktelser  inte  får  användas  för
kreditupplysningsverksamhet när ett mål är avslutat
är att det skapar incitament för gäldenären att
betala innan kronofogdemyndigheten behöver vidta
någon åtgärd utöver att underrätta gäldenären om att
målet registrerats. Enligt regeringen är det dock
väsentligt  för att kreditupplysningsverksamheten
skall     fungera     effektivt     att
kreditupplysingsföretagen får reda på om en person
vid upprepade tillfällen inte betalat sina skulder.
Om en person inom viss tid blir föremål för flera
ansökningar om verkställighet bör även uppgifter om
skulder  som  är  betalda  få  användas  i
kreditupplysningsverksamheten. Undantag bör därför
göras från den föreslagna bestämmelsen om sekretess
så att uppgifter i dessa fall får lämnas ut och
användas  av  kreditupplysningsföretagen.  Enligt
regeringens mening får uppgifter om tidigare skulder
anses vara nödvändiga, adekvata och relevanta när
ansökan om verkställighet görs i mer än ett fall
under en tvåårsperiod. Har detta inträffat skall
uppgifterna om förpliktelserna i fråga därefter inte
omfattas  av det nu föreslagna sekretesskyddet.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober
2001.   Propositionen  är  remitterad   till
skatteutskottet.
Utskottet anser inte att det är nödvändigt att
kreditupplysningar om fysiska personer innehåller
uppgifter om enstaka mindre betalningsförsummelser.
Om kreditupplysningar om fysiska  personer inte
innehåller sådana uppgifter kan man undvika att
uppgifterna leder till orimliga konsekvenser för den
enskilde.  Regeringens  förslag  i  proposition
2000/01:33 syftar till att komma till rätta med
detta  problem.  Om  det  skulle visa sig att
regeringens förslag i nämnda proposition inte är
tillräckligt anser utskottet att regeringen bör
överväga  andra  metoder  för  att  förhindra
kreditupplysningsföretagen att i kreditupplysningar
lämna   information   om   enstaka   mindre
betalningsförsummelser. Enligt utskottet bör det
övervägas  att  för fysiska personer införa en
beloppsgräns för vilka skulder som får finnas med i
en kreditupplysning. En beloppsgräns kan vara knuten
till varje enskild skuld eller till det sammanlagda
skuldbeloppet på mindre skulder. Ett alternativ kan
också vara en gräns knuten till antalet mindre
betalningsförsummelser. Utskottet anser även att det
bör övervägas att införa kortare gallringstider för
fysiska personers mindre betalningsförsummelser. Det
kan  vidare  inte  uteslutas  att  effektivare
påminnelserutiner hos myndigheterna skulle kunna
bidra    till    att    minska   antalet
betalningsförsummelser. Utskottet anser därför att
regeringen  även  bör  gå igenom myndigheternas
påminnelserutiner. I sammanhanget vill utskottet
också  uppmärksamma  att  varje  begäran  om
kreditupplysning      registreras      av
kreditupplysningsföretagen,   och   de   s.k.
omfrågeuppgifterna   används   därefter   som
kreditupplysningsinformation. Enligt utskottet bör
regeringen    även    se    över    hur
kreditupplysningsföretagen         använder
omfrågeuppgifterna    och    överväga    om
omfrågeuppgifterna  skall anses vara nödvändiga,
adekvata och relevanta.
För  att  kreditupplysningsverksamheten  skall
fungera  effektivt  är det dock väsentligt att
kreditupplysningsföretagen får redovisa om en person
genom sitt beteende visar bristande betalningsvilja
eller betalningsförmåga. En avvägning måste alltså
göras  mellan  hänsynen  till  den  personliga
integriteten  och  intresset  av  en  effektiv
kreditupplysningsverksamhet.  Utskottet anser att
regeringen vid denna avvägning bör  beakta vad
utskottet  anfört  om  att  enstaka  mindre
betalningsförsummelser inte får leda till orimliga
konsekvenser för den enskilde.
Vad utskottet anfört bör riksdagen tillkännage för
regeringen  som  sin mening. Detta innebär att
riksdagen delvis bifaller motionerna Fi11 (kd), Fi14
(m) yrkande 3 i denna del, Fi701 (s), Fi702 (v) och
Fi705 (m) yrkande 2 i denna del.
Vad gäller det som framförs i motion Fi704 (v)
vill utskottet anföra följande. Enligt 2 kap. 13 §
bankrörelselagen (1987:617) och 3 kap. 8 § lagen
(1992:1610) om finansieringsverksamhet får kredit
beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan
förväntas fullgöra låneförbindelsen. Enligt 5 §
konsumentkreditlagen skall näringsidkaren i sitt
förhållande   till  konsumenten  iaktta  god
kreditgivningssed  och  därvid  ta  till  vara
konsumentens intressen med tillbörlig omsorg. Av
Finansinspektionens  allmänna råd om krediter i
konsumentförhållanden (FFFS 2000:2) framgår att vid
kreditprövningen skall bedömningen  av sökandens
återbetalningsförmåga   göras  utifrån  dennes
inkomster, utgifter och skuldförhållanden (inklusive
borgensåtaganden).  Vid  utskottets  offentliga
utfrågning  den  15  februari  2001  underströk
företrädare för Svenska Bankföreningen att bankerna
alltid skall göra en individuell kreditprövning. Med
det anförda avstyrker utskottet motion Fi704 (v).

Kreditupplysningskopia och
beställaruppgift

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  gör  bedömningen  att gällande
bestämmelser           beträffande
kreditupplysningskopia och beställaruppgift
inte bör ändras. Jämför reservation 8 (m).
Gällande bestämmelser

Enligt 11 § kreditupplysningslagen skall, när en
kreditupplysning om en fysisk person lämnas ut, till
den som avses med kreditupplysningen samtidigt och
kostnadsfritt sändas ett skriftligt meddelande om de
uppgifter,  omdömen och  råd  som  upplysningen
innehåller rörande honom och om vem som har begärt
upplysningen.   Detsamma   gäller   när   en
kreditupplysning lämnas om ett handelsbolag eller
kommanditbolag.

Tidigare riksdagsbehandling

Under våren 1997 behandlade  finansutskottet en
proposition angående vissa föreslagna ändringar i
kreditupplysningslagen (prop. 1996/97:65, bet. FiU23
och FiU26, rskr. 214).
I propositionen  föreslogs  att  alla fysiska
personer   skulle   få  rätt  att  i  en
kreditupplysningskopia inte bara få besked om vilka
faktiska uppgifter som lämnats om dem utan också
vilka omdömen och råd som har lämnats samt vem som
har    begärt   kreditupplysningen,    s.k.
beställaruppgift.
Utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Med
anledning av en motion förordade utskottet att
även handelsbolag och kommanditbolag skulle ha
rätt   till   kreditupplysningskopia   och
beställaruppgift. Utskottet föreslog att aktuell
bestämmelse skulle ändras i enlighet härmed.
Ändringen trädde i kraft den 1 oktober 1997.
Utskottet  motiverade  sitt  ställningstagande
enligt följande:
Beträffande juridiska personer anser regeringen
att    det    med    hänsyn    till
integritetsskyddsintressen inte finns något behov
av att låta den omfrågade få besked om att en
kreditupplysning lämnats och om innehållet i
denna. Juridiska personer föreslås inte få någon
rätt till vare sig en kreditupplysningskopia
eller en beställaruppgift.
En sådan ordning skulle medföra ökade kostnader
för kreditupplysningsföretagen. Företrädare för
de två största kreditupplysningsföretagen och
Svenska Bankföreningen har hävdat att en vidgad
plikt att lämna kreditupplysningskopior eller
beställaruppgifter är förenad med ytterligare
nackdelar, bl.a. skulle färre kreditupplysningar
komma att beställas och möjligheten att erbjuda
kreditupplysningar via cd-rom begränsas.
Finansutskottet anser att det får förutsättas
att även juridiska personer kan ha ett behov av
att få veta vilka kreditupplysningsuppgifter som
har lämnats om dem och vem som har beställt
uppgifterna. Det kan för juridiska personer lika
väl som för enskilda näringsidkare vara viktigt
att  snabbt  kunna  rätta  felaktiga  eller
missvisande uppgifter direkt hos beställaren. Som
anförs i motion Fi40 (v) gör sig detta särskilt
starkt gällande beträffande  handelsbolag och
kommanditbolag. Konsekvenserna av en felaktig
kreditupplysning kan i dessa fall skada inte bara
bolaget utan även ägarna som privatpersoner.
Finansutskottet  anser  att  fördelarna  för
handelsbolag och kommanditbolag av att ha en rätt
till kreditupplysningskopia och beställaruppgift
är större  än  de  negativa  effekterna som
uppkommer.  Finansutskottet  förordar,  med
anledning av motion Fi40 (v), att 11 § skall
erhålla den lydelse som framgår av bilaga 3.
Motion Fi41 (c) yrkande 3 avstyrks i den del den
inte kan anses tillgodosedd med vad utskottet nu
förordat.
Konstitutionsutskottets yttrande

Utskottet konstaterar  att  rätten  att erhålla
kreditupplysningskopia och s.k. beställaruppgift vid
föregående lagstiftningsärende utvidgades till att
på samma sätt som för privatpersoner också gälla
fysiska  personer  som  är  näringsidkare  samt
handelsbolag   och   kommanditbolag.   Enligt
konstitutionsutskottets  mening  har de positiva
effekter som en sådan rätt skulle medföra också för
övriga  juridiska  personer  en  sådan tyngd i
förhållande till de eventuella nackdelar som kan
uppstå att en sådan rätt nu bör införas.

Finansutskottets ställningstagande

Konstitutionsutskottet har föreslagit att rätten att
erhålla   kreditupplysningskopia   och   s.k.
beställaruppgift skall utvidgas till att gälla alla
juridiska personer.
Svenska Bankföreningen, UC AB, Dun & Bradstreet
Sverige AB, Swedish Content Providers Association
m.fl. har i skrivelser till utskottet anfört att
förslaget  skulle  leda  till  mycket  negativa
konsekvenser för kreditupplysingsverksamheten främst
avseende  aktiebolag.  I  skrivelsen anförs att
konsekvenserna av förslaget bl.a. skulle bli att
färre upplysningar  kommer  att  beställas, att
kreditbevakningar  och analyser av kunder  blir
betydligt dyrare, att utländska företag i princip
kommer att upphöra med att beställa upplysningar om
svenska företag, att kunderna tvingas anlita sämre
upplysningsalternativ samt att Sverige blir det enda
landet i Europa med en sådan för näringslivet mycket
belastande lagstiftning.
Även i denna fråga måste en avvägning göras mellan
intresset av skydd för den personliga integriteten
och   intresset   av   en  väl  fungerande
kreditupplysningsverksamhet som i sin tur är en
förutsättning för en väl fungerande företagsamhet.
Utskottet anser att kreditupplysningsverksamheten
avseende aktiebolag allvarligt skulle påverkas av
konstitutionsutskottets  förslag.  Finansutskottet
anser att det inom näringslivet kan finnas ett
berättigat intresse av att vara anonym vid begäran
om  kreditupplysningar  avseende  aktiebolag.  I
sammanhanget kan nämnas att kreditupplysningar om
fysiska personer enligt 9 § kreditupplysningslagen
inte får lämnas ut annat än om beställaren har ett
legitimt  behov  av  kreditupplysning.  Någon
motsvarande  begränsning   finns   inte  för
kreditupplysningar om näringsidkare. Mot bakgrund av
det  anförda  anser utskottet att den gällande
ordningen representerar en rimlig avvägning mellan
intresset av skydd för den personliga integriteten
och  intresset   av   en   väl  fungerande
kreditupplysningsverksamhet. Finansutskottet anser
således inte att de gällande reglerna bör ändras.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Med hänvisning till de motiveringar som
framförs under Utskottets överväganden
föreslår utskottet att riksdagen fattar
följande beslut:

1. Grundläggande krav m.m.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring  i  kreditupplysningslagen (1973:1173)
såvitt avser 5 §. Därmed bifaller riksdagen
regeringens förslag i denna del.
2. Känsliga uppgifter m.m.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring  i kreditupplysningslagen  (1973:1173)
såvitt avser 6 § samt tillkännager för regeringen
som sin mening vad utskottet anfört om att
regeringen inom EU bör ta initiativ att ändra
dataskyddsdirektivet. Därmed bifaller riksdagen
regeringens  förslag i denna del och avslår
motionerna   2000/01:Fi12   yrkande 1   och
2000/01:Fi13.
Reservation 1 (m, fp)
Reservation 2 (c)
3. Gallring
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring  i kreditupplysningslagen  (1973:1173)
såvitt avser 8 § med den ändringen i paragrafens
första stycke att ordet "registret" byts ut mot
ordet "behandlingen". Därmed bifaller riksdagen
delvis regeringens förslag i denna del och avslår
motionerna 2000/01:Fi14 yrkande 3 i denna del,
2000/01:Fi703 och 2000/01:Fi705 yrkande 2 i denna
del.
Reservation 3 (m, c)
4. Information till den registrerade
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring  i kreditupplysningslagen  (1973:1173)
såvitt avser 10 och 11 §§. Därmed bifaller
riksdagen regeringens förslag i denna del och
avslår  motionerna  2000/01:Fi12  yrkande 3,
2000/01:Fi14 yrkande 2 och 2000/01:Fi705 yrkande
1.
Reservation 4 (fp)
5. Rättelse
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring  i kreditupplysningslagen  (1973:1173)
såvitt avser 12 §. Därmed bifaller riksdagen
regeringens förslag i denna del och avslår motion
2000/01:Fi14 yrkande 1.
Reservation 5 (m)
6. Flödesinformation
Riksdagen  avslår  motionerna  2000/01:Fi12
yrkande 2, 2000/01:Fi14 yrkandena 4 och 5 samt
2000/01:Fi705 yrkande 3.
Reservation 6 (m, fp)
7. Lagförslaget i övrigt
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), i
den mån lagförslaget  inte  omfattas av vad
utskottet föreslagit ovan, med den ändringen att
tidpunkten för lagens ikraftträdande bestäms till
den 1 juni 2001.
8. Kreditupplysningar om mindre belopp
m.m.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad utskottet anfört om kreditupplysningar
om  mindre belopp. Därmed bifaller riksdagen
delvis  motionerna  2000/01:Fi11, 2000/01:Fi14
yrkande  3  i  denna  del,  2000/01:Fi701,
2000/01:Fi702 och 2000/01:Fi705 yrkande 2 i denna
del samt avslår motion 2000/01:Fi704.
Reservation 7 (v, mp)
9. Kreditupplysningskopia och
beställaruppgift
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört.
Reservation 8 (m) - motiv.

Stockholm den 20 mars 2001

På finansutskottets vägnar

Jan Bergqvist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jan
Bergqvist (s), Mats Odell (kd), Gunnar Hökmark (m),
Bengt Silfverstrand (s), Lisbet Calner (s), Johan
Lönnroth (v), Lennart Hedquist (m), Sonia Karlsson
(s), Anna Åkerhielm (m), Kjell Nordström (s), Per
Landgren (kd), Gunnar Axén (m), Yvonne Ruwaida (mp),
Lena Ek (c), Karin Pilsäter (fp), Tommy Waidelich
(s) och Marie Engström (v).

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och
ställningstaganden har föranlett följande
reservationer. I rubriken anges inom
parentes vilken punkt i utskottets förslag
till riksdagsbeslut som behandlas i
avsnittet.


1. Känsliga uppgifter m.m. (punkt 2) (m, fp)

av Gunnar Hökmark (m), Lennart Hedquist (m), Anna
Åkerhielm (m), Gunnar Axén (m) och Karin Pilsäter
(fp).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:

2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i kreditupplys-    ningslagen (1973:1173)
såvitt avser 6 § samt tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i reservation 1.
Därmed bifaller riksdagen regeringens förslag i
denna del. Vidare bifaller riksdagen delvis motion
2000/01:  Fi12  yrkande 1  och  avslår  motion
2000/01:Fi13.

Ställningstagande

I dataskyddsdirektivet finns ingen regel om att
direktivet utgör ett s.k. minimidirektiv, dvs. ett
direktiv som syftar till att harmoniseringen av
medlemsstaternas lagstiftning endast skall uppnå en
viss  miniminivå.  Med   hänsyn  till  hur
dataskyddsdirektivets bestämmelser är formulerade
anser vi att det framgår att direktivet i stället
utgör ett s.k. harmoniseringsdirektiv, dvs. ett
direktiv som syftar till att harmoniseringen av
medlemsstaternas lagstiftning skall avse direktivets
bestämmelser i dess helhet. Eftersom direktivet är
ett  harmoniseringsdirektiv medger det inte att
medlemsstaterna föreskriver förbud mot behandling av
andra kategorier av uppgifter än de som räknas upp i
direktivet. Det är alltså inte möjligt att införa
ett absolut förbud mot behandling av uppgifter om
att någon har varit föremål för en åtgärd med stöd
av  socialtjänstlagen,  lagen  med  särskilda
bestämmelser om vård av unga m.fl. lagar. Det går
inte heller att ha kvar det allmänna förbudet i 6 §
kreditupplysningslagen vad gäller sådana uppgifter.
Mot  denna  bakgrund  tillstyrker  vi,  liksom
konstitutionsutskottet,  regeringens förslag  att
förbudet upphävs. Motion Fi13 (c) avstyrks.
Vi anser i likhet med Lagrådet att ett upphävande
av förbudet mot behandling av uppgifter om att någon
varit  föremål  för  en  åtgärd  med stöd  av
socialtjänstlagen och vissa andra lagar innebär en
försvagning  av  den enskildes integritetsskydd.
Lagrådet  har  uttalat  att  beslut  enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade kan komma att innehålla
viktig information från kreditvärderingssynpunkt och
att det  inte  kommer att finnas någon direkt
tillbakahållande faktor i hanteringen av uppgifterna
om behandlingen släpps fri. Mot denna bakgrund anser
vi att det är mycket angeläget att regeringen utan
dröjsmål vidtar nödvändiga förberedelser för att
inom  EU  snarast  ta  initiativ  att  ändra
dataskyddsdirektivet. I övrigt utgår vi från att
regeringen kommer att följa utvecklingen mycket
noggrant, och om det därvid visar sig att uppgifter
om att någon varit föremål för åtgärder enligt
socialtjänstlagen och vissa andra lagar kommer att
förekomma i kreditupplysningar förutsätter vi att
regeringen bevakar  att  detta inte leder till
otillbörliga integritetsintrång.

Vi föreslår att riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad vi har
framfört om känsliga personuppgifter.
Riksdagen bifaller därmed delvis motion Fi12
(fp) yrkande 1.


2. Känsliga uppgifter m.m. (punkt 2) (c)

av Lena Ek (c).
Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:

2.  Riksdagen avslår regeringens förslag i denna
del. Därmed bifaller riksdagen motion 2000/01:Fi13
och avslår motion 2000/01:Fi12 yrkande 1.

Ställningstagande

Jag  anser  att  punkt  9  i  ingressen  till
dataskyddsdirektivet  innebär  en möjlighet  för
medlemsstaterna att föreskriva förbud mot behandling
av också andra kategorier av personuppgifter än de
som enligt direktivet skall omfattas av sådant
förbud.  Enligt  min  mening  utgör direktivets
bestämmelser således inget hinder mot att behålla
det nu gällande förbudet mot behandling av uppgifter
om att någon har varit föremål för åtgärder enligt
socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service
till  vissa funktionshindrade. För att enskilda
människors integritetsskydd inte skall försvagas bör
detta förbud behållas.
Jag  föreslår  alltså  att  riksdagen  avslår
regeringens förslag i denna del. Därmed bifaller
riksdagen motion 2000/01:Fi13 och avslår motion
2000/01:Fi12 yrkande 1.

3. Gallring (punkt 3) (m, c)

av Gunnar Hökmark (m), Lennart Hedquist (m), Anna
Åkerhielm (m), Gunnar Axén (m) och Lena Ek (c).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:

3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i kreditupplys-   ningslagen (1973:1173)
såvitt avser 8 § med den ändringen i paragrafens
första stycke att ordet "registret" byts ut mot
ordet  "behandlingen"  samt  tillkännager  för
regeringen vad som framförs i reservation 3. Därmed
bifaller riksdagen delvis regeringens förslag i
denna del, motionerna 2000/01:Fi14 yrkande 3 i denna
del och 2000/01:Fi705 yrkande 2 i denna del samt
avslår motion 2000/01:Fi703.

Ställningstagande

Vi tillstyrker regeringens förslag att en allmän
gallringsbestämmelse  införs  som  innebär  att
uppgifter om fysiska personer skall gallras när det
inte längre är nödvändigt att bevara uppgifterna med
hänsyn till ändamålet med registret. Det finns inte
någon slutlig tidsgräns för när uppgifter senast
skall  gallras  för  fysiska  personer som  är
näringsidkare.  Detsamma  gäller  uppgifter  om
juridiska personer. Enligt vår mening saknas det
anledning att i detta hänseende behandla uppgifter
om fysiska personer  som  är näringsidkare och
juridiska personer på ett annat sätt än uppgifter om
privatpersoner. Vi anser därför att det bör införas
en  generellt  gällande  treårsregel.  Liksom
konstitutionsutskottet  anser  vi  att  ordet
"registret"   i   8   §   första   stycket
kreditupplysningslagen skall bytas ut mot ordet
"behandlingen".
Vi föreslår alltså att riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad vi har framfört om
gallring.  Detta  innebär att riksdagen  delvis
bifaller regeringens förslag i denna del, motionerna
Fi14 (m) yrkande 3 i denna del och Fi705 (m) yrkande
2 i denna del samt avslår motion Fi703 (v).

4. Information till den registrerade (punkt 4)
(fp)

av Karin Pilsäter (fp).
Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 4 borde
ha följande lydelse:
4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i kreditupplys-  ningslagen (1973:1173)
såvitt avser 10 och 11 §§ samt tillkännager för
regeringen som sin mening  vad som framförs i
reservation 4. Därmed bifaller riksdagen regeringens
förslag  i  denna  del och motion 2000/01:Fi12
yrkande 3  samt  avslår motionerna  2000/01:Fi14
yrkande 2 och 2000/01:Fi705 yrkan-  de 1.
Ställningstagande

För  kreditupplysningsverksamhet  regleras  den
registrerades rätt till information efter begäran i
10 §  kreditupplysningslagen. Regeringens förslag
innebär bl.a. att fysiska personer skall ha rätt att
en gång per kalenderår få ett registerbesked gratis.
Därutöver bör var och en, liksom i dag, ha rätt att
få registerbesked mot skälig avgift. Jag tillstyrker
regeringens förslag.
När det gäller vad som anförs i motion Fi12 (fp)
yrkande 3 om att också juridiska personer skall ha
rätt att få veta varifrån uppgifter har hämtats
anser jag att en sådan rätt, förutom att motverka
att felaktiga eller missvisande uppgifter leder till
skada för de registrerade, också skulle kunna bidra
till en mer effektiv kreditupplysningsverksamhet.
Enligt min mening bör därför juridiska personer
också ha en sådan rätt. Jag föreslår att riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad jag
har framfört om juridiska personers rätt att få veta
varifrån uppgifter har hämtats. Detta innebär att
riksdagen bifaller motion Fi12 (fp) yrkande 3 samt
avslår motionerna Fi14 (m) yrkande 2 och Fi705 (m)
yrkande 1.

5. Rättelse (punkt 5) (m)

av Gunnar Hökmark (m), Lennart Hedquist (m), Anna
Åkerhielm (m) och Gunnar Axén (m).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 5 borde
ha följande lydelse:

5. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i kreditupplys-  ningslagen (1973:1173)
såvitt avser 12 § samt tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i reservation 5.
Därmed bifaller riksdagen regeringens förslag i
denna del och motion 2000/01:Fi14 yrkande 1.

Ställningstagande

Vi anser att regeringens förslag är ett steg i rätt
riktning men att det inte är tillräckligt. Enligt
propositionen  inkluderas  inte  uppgifter  som
visserligen är felaktiga men som  samtidigt av
kreditupplysningsföretagen anses sakna betydelse för
en bedömning av vederbörandes vederhäftighet  i
ekonomiskt  hänseende.  Vi  anser  att samtliga
felaktiga  uppgifter  som  tagits  in  i  en
kreditupplysning skall rättas eller kompletteras och
skickas  till  alla  som  under  den  senaste
tolvmånadersperioden fått del av uppgifterna, när
den enskilde så önskar.
Vi  föreslår  att riksdagen tillkännager  för
regeringen som sin mening vad vi har framfört om
rättelse. Detta innebär att riksdagen  bifaller
regeringens förslag i denna del och motion Fi14 (m)
yrkande 1.

6. Flödesinformation (punkt 6) (m, fp)

av Gunnar Hökmark (m), Lennart Hedquist (m), Anna
Åkerhielm (m), Gunnar Axén (m) och Karin Pilsäter
(fp).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 6 borde
ha följande lydelse:

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation 6. Riksdagen
bifaller  därmed  delvis motionerna 2000/01:Fi12
yrkande 2, 2000/01:Fi14 yrkandena 4 och 5 samt
2000/01:Fi705 yrkande 3.

Ställningstagande

Flödesinformationen grundar sig i regel på ensidiga
påståenden. Sådana uppgifter är ofta oriktiga eller
missvisande, bl.a. på grund av felaktig gäldenärs-
identifikation och administrativa misstag. Vi delar
regeringens bedömning att det inte finns skäl att
ändra kreditupplysningslagen för att möjliggöra en
ökad användning av uppgifter om näringsidkare.
I sammanhanget vill vi ta upp problemen med att
s.k. annonsskojeri blivit allt större. Vissa företag
försöker tilltvinga sig betalning genom hot om att
den påstådda kunden annars kommer att hamna i
Justitia med en anmärkning  om att ansökan om
betalningsföreläggande har ingivits. Vi anser därför
att det bör införas en bestämmelse om att den som
lämnar en kreditupplysning om en näringsidkare med
uppgift om att mål om betalningsföreläggande har
inletts skall ange svarandens  inställning till
ansökan. Vi föreslår att riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad vi har framfört. Detta
innebär att riksdagen delvis bifaller motionerna
Fi12 (fp) yrkande 2, Fi14 (m) yrkandena 4 och 5 samt
Fi705 (m) yrkande 3.

7. Kreditupplysningar om mindre belopp m.m.
(punkt 8) (v, mp)

av Johan Lönnroth (v), Yvonne Ruwaida (mp) och
Marie Engström (v).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 8 borde
ha följande lydelse:

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation 7. Därmed
bifaller riksdagen delvis motion 2000/01:Fi702 och
avslår motionerna 2000/01:Fi11, 2000/01:Fi14 yrkande
3 i denna del, 2000/01:Fi701, 2000/01:Fi704 och
2000/01:Fi705 yrkande 2 i denna del.

Ställningstagande

Vi anser att uppgifter i en kreditupplysning om en
betalningsförsening kan få mycket stora konsekvenser
för den enskilde. En sådan uppgift kan i hög grad
påverka den enskildes vardagliga valfrihet, t.ex.
att hyra bostad, att byta telefonoperatör eller att
byta elleverantör. Vi anser därför att det i vissa
fall inte är lämpligt från integritetssynpunkt att
kreditupplysningar  får  innehålla  uppgifter om
enstaka mindre betalningsförseningar. Det gäller
framför allt de fall där rättelse inte kan ske, men
där omständigheterna är sådana att det är olyckligt
att uppgiften finns med i en kreditupplysning. Det
är i många fall fråga om förstagångsgäldenärer och
det rör sig ofta om små belopp. Många gånger är det
också   fråga   om   direkt   verkställbara
offentligrättsliga fordringar. I vissa fall kan en
betalningsförsening bero antingen på omständigheter
som gäldenären inte rådde över eller på missförstånd
från   gäldenärens  sida.  Anledningen  till
betalningsförsummelsen  behöver alltså inte vara
gäldenärens  bristande  betalningsvilja  eller
betalningsförmåga.
I  proposition  2000/01:33  Behandling  av
personuppgifter inom skatt, tull och  exekution
föreslår  regeringen  att  det  ovan redovisade
problemet bör lösas genom att uppgifterna omfattas
av sekretess. Vi anser att förslaget i nämnda
proposition är ett steg i rätt riktning men enligt
vår mening är det inte tillräckligt för att komma
till rätta med problemet att kreditupplysningar
innehåller   uppgifter   om  enstaka  mindre
betalningsförsummelser. Vi anser att regeringen bör
överväga att införa en beloppsgräns. Vi anser också
att  regeringen  bör  överväga  att  förkorta
gallringstiderna för mindre betalningsförsummelser.
Vi  föreslår  att  riksdagen  tillkännager  för
regeringen vad vi har framfört om kreditupplysningar
om mindre belopp. Detta innebär att riksdagen delvis
bifaller motion Fi702 (v) samt avslår motionerna
Fi11 (kd), Fi14 (m) yrkande 3 i denna del, Fi701
(s), Fi704 (v) och Fi705 (m) yrkande 2 i denna del.

8. Kreditupplysningskopia och beställaruppgift
(punkt 9, motiveringen) (m)

av Gunnar Hökmark (m), Lennart Hedquist (m), Anna
Åkerhielm (m) och Gunnar Axén (m).
Ställningstagande
Rätten att erhålla kreditupplysningskopia och s.k.
beställaruppgift   utvidgades  vid  föregående
lagstiftningsärende till att på samma sätt som för
privatpersoner också gälla fysiska personer som är
näringsidkare samt handelsbolag och kommanditbolag.
I likhet med vad konstitutionsutskottet förordat
anser vi att alla juridiska personer skall ha rätt
till kreditupplysningskopia och beställaruppgift. Vi
avser att i annat sammanhang  lämna förslag i
enlighet  med  konstitutionsutskottets  förslag
eftersom det nu inte varit möjligt. Vi bedömer att
det ur integritetssynpunkt är angeläget att även
alla juridiska personer, inte minst mindre företag,
skall erhålla kopia på lämnade kreditupplysningar
och då även kunna förvissa sig om deras riktighet.
Enligt uppgift från företagarorganisationer är det
ett  starkt  önskemål från företagare att alla
juridiska  personer  skall  få  rätt  till
kreditupplysningskopia och beställaruppgift.
Särskilda yttranden


Utskottets beredning  av  ärendet har föranlett
följande särskilda yttranden. I rubriken anges inom
parentes vilken punkt i utskottets förslag till
riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1. Känsliga uppgifter m.m. (mom. 2) (v, mp)

av Johan Lönnroth (v), Yvonne Ruwaida (mp) och
Marie Engström (v):
Vi anser  att  det  är  mycket  olyckligt att
dataskyddsdirektivet  inte gör det möjligt  att
behålla förbudet i 6 § kreditupplysningslagen mot
behandling av uppgifter om att någon varit föremål
för en åtgärd med stöd av socialtjänstlagen och
vissa andra lagar. Vi anser liksom Lagrådet att ett
upphävande av förbudet mot behandling av uppgifter
om att någon varit föremål för en åtgärd med stöd av
socialtjänstlagen och vissa andra lagar innebär en
försvagning  av den enskildes  integritetsskydd.
Lagrådet  har  uttalat  att  beslut  enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade kan komma att innehålla
viktig information från kreditvärderingssynpunkt och
att det  inte  kommer att finnas någon direkt
tillbakahållande faktor i hanteringen av uppgifterna
om behandlingen släpps fri. Vi tycker att det är bra
att utskottet utgår från att regeringen kommer att
följa utvecklingen mycket noggrant. Vi tycker också
att  det är bra att utskottet föreslagit  att
riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad utskottet anfört om att regeringen inom EU bör
ta initiativ att ändra dataskyddsdirektivet i det
aktuella avseendet.

2. Kreditupplysningar om mindre belopp m.m.
(mom. 8) (v)

av Johan Lönnroth (v) och Marie Engström (v):
Regeringens förslag i proposition 2000/01:33 som har
betydelse för detta ärende, förslaget till ändring i
9 kap. 19 § sekretesslagen (1980:100), innebär en
skärpning av sekretessen.  Vi  instämmer i vad
Lagrådet uttalat att det är önskvärt att i något
sammanhang en samlad bedömning görs av utvecklingen
på sekretessens  område,  så  att Sverige inte
avlägsnar sig från den offentlighetsprincip som
landet med sådan skärpa förfäktar i internationella
sammanhang. Offentlighets- och sekretesskommittén
(dir. 1998:32) skall göra en allmän översyn av
sekretesslagen. Vi anser att det är bra och viktigt
att en sådan översyn görs.Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Bilaga 2

Regeringens lagförslag


Förslag till lag om ändring i
kreditupplysningslagen (1973:1173)

Bilaga 3

Konstitutionsutskottets yttrande
2000/01:KU10y


Kreditupplysningslagen och
dataskyddsdirektivet


Till finansutskottet


Finansutskottet har den 16 januari 2001 beslutat att
bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge
yttrande    över   proposition   2000/01:50
Kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet med
motioner   i   de   delar   som   berör
konstitutionsutskottets  beredningsområde.  Fyra
motioner har lämnats med anledning av propositionen.
Konstitutionsutskottet behandlar i sitt yttrande
frågor  om tillåten uppgift i kreditupplysning,
behandling av känsliga uppgifter m.m., gallring,
information  till  den registrerade i form  av
registerbesked  respektive  kreditupplysningskopia
samt rättelse av uppgifter.

Utskottet

Propositionens huvudsakliga innehåll

I   propositionen   föreslås   ändringar   i
kreditupplysningslagen (1973:1173). Förslagen syftar
i   första   hand   till   att   anpassa
kreditupplysningslagen till EG:s dataskyddsdirektiv
och personuppgiftslagen (1998:204). Regeringen anför
att  lagändringarna  ger förstärkningar  i  den
enskildes  integritetsskydd.  De  innebär  bl.a.
följande.
- I kreditupplysningsverksamhet får uppgifter om
fysiska  personer  samlas  in  endast  för
kreditupplysningsändamål.
- Personuppgiftslagens grundläggande krav på
behandling av personuppgifter skall gälla också i
kreditupplysningsverksamhet.
- Bestämmelserna om begränsningar för behandling
av  känsliga  uppgifter  anpassas  till  EG:s
dataskyddsdirektiv och personuppgiftslagen.
- Skyldigheten att informera i registerbesked och
kreditupplysningskopior utökas.
- En allmän bestämmelse om gallring av uppgifter
införs.
- Bestämmelse om rättelse av uppgifter skall
omfatta  inte  endast felaktiga och missvisande
uppgifter utan även  uppgifter  som annars har
behandlats i strid med lagen.
Vidare  görs i propositionen bedömningen  att
uppgifter också i fortsättningen bör få behandlas
utan att den enskilde har gett sitt samtycke till
behandlingen,  och  det  föreslås en uttrycklig
bestämmelse om detta.
Vissa    aktuella   frågor   som   rör
kreditupplysningsverksamhet  behandlas  inte  i
propositionen. En sådan fråga gäller de problem som
är  förenade  med  att  kreditupplysningar  om
näringsidkare får innehålla uppgifter som till viss
del  är  osäkra. Dessa  frågor  övervägs  inom
Regeringskansliet.
De förslag till lagändringar som läggs fram i
propositionen föreslås träda i kraft den 1 april
2001.

Nuvarande reglering av
kreditupplysningsverksamhet

För  kreditupplysningsverksamhet  gäller  såväl
kreditupplysningslagen    (1973:1173)    som
personuppgiftslagen (1998:204).
Kreditupplysningslagen          omfattar
kreditupplysningsverksamhet som innebär att någon,
utom i enstaka fall, lämnar kreditupplysningar mot
ersättning eller som ett led i näringsverksamhet.
Lagen      gäller     också     annan
kreditupplysningsverksamhet, om den är av större
omfattning.
Med    kreditupplysning    avses   enligt
kreditupplysningslagen uppgifter, omdömen eller råd
som lämnas till ledning för bedömning av någon
annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt
i ekonomiskt hänseende.
Kreditupplysningslagen gäller för upplysningar om
såväl fysiska som juridiska personer. Lagen ställer
upp  vissa   grundläggande   krav  på  hur
kreditupplysningverksamhet skall bedrivas. Särskilda
och strängare regler gäller för känsliga uppgifter,
t.ex. uppgifter om etniskt ursprung, brott eller
hälsa.
I kreditupplysningslagen görs också i många regler
skillnad på om det är fråga  om uppgifter om
privatpersoner eller om näringsidkare. Ett sådant
exempel är bestämmelserna om vad som är tillåten
uppgift  i  en  kreditupplysning.  Beträffande
näringsidkare ställs  inte  upp några särskilda
begränsningar i möjligheten att använda uppgifter om
betalningsförsummelser   och   kreditmissbruk.
Anledningen till detta är att behovet av skydd för
den kreditsökande har ansetts göra sig mindre starkt
gällande när kreditupplysningen rör ett företag. Med
hänsyn till den stora vikt som kreditupplysningar
har för kreditgivningen inom näringslivet har man
ansett det angeläget att upplysningarna om företag
är så uttömmande som möjligt. Därför har det inom
företagssektorn    fått    accepteras   att
kreditupplysningar kan innehålla uppgifter som är
behäftade  med  ett visst  mått  av  osäkerhet
(prop.1973:155 s. 89 och 97).
Kreditupplysningsverksamhet  får,  med  vissa
undantag,  bedrivas  endast efter tillstånd  av
Datainspektionen. Datainspektionen utövar tillsyn
över efterlevnaden av kreditupplysningslagen.
I kreditupplysningslagen finns bestämmelser om
straff och skadestånd. Datainspektionen har också
möjlighet att förelägga vite.
En  generell  reglering  för  behandling  av
personuppgifter finns i personuppgiftslagen. Genom
denna lag, som trädde i kraft den 24 oktober 1998,
ersattes datalagen (1973:289) och genomfördes i
svensk lagstiftning Europaparlamentets och rådets
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd
för enskilda personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter (dataskyddsdirektivet). I samband med att
personuppgiftslagen infördes framhöll regeringen att
ett   stort   antal   författningar,   t.ex.
kreditupplysningslagen,  måste  anpassas  till
direktivet och till den nya lagen. Detta arbete
skulle beredas vidare inom Regeringskansliet (prop.
1997/98:44 s. 29).

Personuppgiftslagen  gäller  enbart uppgifter om
fysiska personer. Kreditupplysningar  som  avser
fysiska personer utgör i regel personuppgifter i
person-uppgiftslagens mening. Även denna lag kan
därför     vara     tillämplig     på
kreditupplysningverksamhet. Den gäller dock inte all
behandling av personuppgifter, utan omfattar helt
eller  delvis  automatiserad  behandling  samt
behandling i manuella register.
Vid behandling av personuppgifter skall enligt
personuppgiftslagen vissa grundläggande krav följas.
I likhet med kreditupplysninglagen gäller strängare
regler för känsliga uppgifter. Allmänt gäller som
utgångspunkt för behandling av personuppgifter att
den registrerade skall ha gett sitt samtycke till
behandlingen.
Till  skillnad  från  kreditupplysningslagen
innehåller personuppgiftslagen inte något allmänt
krav  på  tillstånd  innan  personuppgifter får
behandlas.  I  stället  bygger  regleringen  på
anmälningsskyldighet, som är förenad med tämligen
vittgående    undantag.    För    särskilt
integritetskänsliga  behandlingar  finns  dock
bestämmelser  om  obligatorisk  anmälan  för
förhandskontroll.
I personuppgiftslagen finns bestämmelser om straff
och  skadestånd.  Vidare kan tillsynsmyndigheten
besluta om vitesföreläggande. Datainspektionen är
tillsynsmyndighet   enligt   lagen   (2   §
personuppgiftsförordningen [1998:1191]).

Tillåten uppgift i kreditupplysning

Gällande bestämmelser

Enligt  5  §  kreditupplysningslagen   skall
kreditupplysningsverksamhet bedrivas så att den inte
leder  till  otillbörligt  intrång  i personlig
integritet genom innehållet i de upplysningar som
förmedlas eller på annat  sätt eller till att
oriktiga eller missvisande uppgifter lagras eller
lämnas ut.

När det gäller  kreditupplysningar  om  fysiska
personer som inte är näringsidkare föreskrivs i 7 §
första stycket att sådana upplysningar inte får
innehålla uppgifter om andra betalningsförsummelser
än sådana som
1. har slagits fast genom en domstols eller en
annan myndighets avgörande eller åtgärd eller
2. har lett till inledande av skuldsanering enligt
skuldsaneringslagen   (1994:334)  eller   till
betalningsinställelse, konkursansökan eller ackord.
Den nu aktuella propositionen

Bestämmelserna i 5 § kreditupplysningslagen med
allmänna krav på kreditupplysningsverksamhet bör
enligt regeringens förslag inte ändras. För sådan
behandling  av  personuppgifter som omfattas av
personuppgiftslagen  skall dock de grundläggande
kraven i den lagen gälla. Vidare föreslår regeringen
att det skall föreskrivas att uppgifter om fysiska
personer   får   samlas   in   endast  för
kreditupplysningsändamål.    Bestämmelser   om
datasäkerhet för uppgifter om juridiska personer
föreslås också föras in i 5 §.

Motionerna

I motion 2000/01:Fi11 av Per Landgren m.fl. (kd)
anförs att det är av mycket stor vikt för såväl
fysiska som juridiska personer att uppgifterna i
kreditupplysningsföretagens register är riktiga och
inte missvisande. Det är dock av lika stor vikt att
konsekvenserna  står  i rimlig proportion  till
försummelserna. Enligt motionärerna har den sänkta
och     schablonartade    gränsen    för
betalningsanmärkningar hos kreditupplysningföretagen
lett till en kraftig ökning av ansökningar om
rättelse. Enstaka och/eller mindre försummelser med
rimliga förklaringar och förmildrande omständigheter
leder för närvarande till orimligt hårda följder för
den enskilde och därmed förfelar lagstiftningen sitt
verkliga ändamål. Motionärerna anser att regeringen
därför bör återkomma till riksdagen med förslag om
hur kreditupplysningslagstiftningen kan ändras för
såväl  fysiska  som  juridiska personer så att
konsekvenserna  av  enstaka   eller   mindre
betalningsanmärkningar står i rimlig proportion till
försummelserna.

I motion 2000/01:Fi14 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
anförs att även näringsidkare bör ges rätt att ta
ställning till ett betalningsföreläggande  innan
denna hamnar hos Upplysningscentralen. Motionärerna
påpekar att denna rätt i dag endast är förbehållen
privatpersoner. Detta bör ges regeringen till känna
(yrkande 4).
I samma motion anförs vidare att problem med s.k.
annonsskojerier har blivit allt större på senare år.
Vissa företag försöker tilltvinga sig betalning
genom hot om att den påstådda kunden annars kommer
att hamna i Justitia med en anmärkning om att
ansökan om betalningsföreläggande har getts in.
Någon uppgift om vilken inställning svaranden har
till  ansökan  anges   i  regel  inte  i
kreditupplysningen.   I   syfte   att   göra
kreditinformationen   tydligare   bör   enligt
motionärerna en bestämmelse införas om att den som
lämnar en kreditupplysning som innehåller uppgift om
att mål om betalningsföreläggande har inletts skall
ange om svaranden har bestritt ansökan. Detta bör
ges regeringen till känna (yrkande 5).
Även i motion 2000/01:Fi12 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp) yrkas att det bör ges regeringen tillkänna att
den som lämnar en kreditupplysning som innehåller
uppgift om att mål om betalningsföreläggande har
inletts skall ange om svaranden bestritt ansökan
(yrkande 2).

Proposition 2000/01:33 om behandling av
personuppgifter inom skatt, tull och exekution

I  proposition  2000/01:33   Behandling   av
personuppgifter inom skatt, tull och exekution, som
rör bl.a. ny författningsreglering för behandling av
person-uppgifter  inom  kronofogdemyndigheternas
verksamhet, föreslår  regeringen att sekretessen
skall stärkas för den exekutiva verksamheten genom
att det nuvarande raka skaderekvisitet ersätts av
ett omvänt skaderekvisit. Sekretess föreslås därmed
gälla i mål eller ärende angående utsökning och
indrivning samt i verksamhet enligt lagen (1986:436)
om näringsförbud, för uppgift om enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller honom närstående lider skada eller men. Enligt
förslaget skall sekretessen dock inte gälla uppgift
om  förpliktelse  som  avses  med  den  sökta
verkställigheten i ett pågående mål och inte heller
beslut i ett mål eller ärende.  Uppgifter  om
förpliktelse i ett avslutat mål skall heller inte
omfattas  av  sekretess om  den  enskilde  har
ytterligare mål eller  ärende  registrerat  hos
kronofogdemyndigheten och uppgiften inte är äldre än
två år.
Vidare  föreslår  regeringen  att  motsvarande
sekretess skall gälla, i en myndighets verksamhet
som avser förande eller uttag ur utsöknings- och
indrivningsdatabasen  enligt lagen (2001:000) om
behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas
verksamhet,  för  uppgifter som  har  tillförts
databasen.
Regeringen   föreslår   också   att   ett
kreditupplysningsföretag som har  hämtat  in en
uppgift om förpliktelse i ett pågående mål från
kronfogdemyndigheternas   utsöknings-    eller
indrivningsdatabas skall gallra uppgiften, när den
inte längre omfattas av undantaget från sekretess.
I skälen för sitt förslag anför regeringen att det i
vissa fall inte är lämpligt från integritetssynpunkt
att uppgifter om t.ex. en betalningsförsening är
allmänt tillgängliga hos kronofogdemyndigheterna.
Det gäller framför allt de fall där rättelse inte
kan ske, men där omständigheterna är sådana att det
är olyckligt att uppgiften lämnas ut. Regeringen
påpekar  att det många  gånger  är  fråga  om
förstagångsgäldenärer och att det ofta rör sig om
små belopp. Många gånger är det också fråga om
direkt verkställbara offentligrättsliga fordringar.
Regeringen konstaterar att det finns olika metoder
för att hindra att uppgifter, när det inte är
önskvärt,   lämnas   ut   till   exempelvis
kreditupplysningsföretag. Som exempel nämns gallring
eller blockering av uppgifterna. Regeringen anför
att det dock finns nackdelar med dessa metoder.
Problemet bör i stället lösas genom att uppgifterna
omfattas av sekretess. För uppgifter i mål som är
pågående finns dock enligt regeringens mening inte
skäl att låta uppgifterna omfattas av sekretess.
Sekretess bör i princip gälla först i och med att
betalning sker och målet därigenom är avslutat.
Regeringen anför vidare att uppgifterna om att en
person är registrerad hos kronofogdemyndigheterna
dock i vissa fall har ett sådant allmänt intresse
att det kan finnas skäl att göra undantag från den
föreslagna sekretessen för uppgifter i ett avslutat
mål. Enligt regeringens mening måste en avvägning
göras  mellan  hänsynen  till  den  personliga
integriteten  och  intresset  av  en  effektiv
kreditupplysningsverksamhet. Regeringen anser att
övervägande skäl talar för att om en person vid ett
enstaka    tillfälle    registreras    hos
kronofogdemyndigheten  bör sekretess  gälla  för
uppgiften. Uppgiften bör därmed inte få användas för
kreditupplysning när skulden  har  betalats. Om
däremot ansökan om verkställighet görs i mer än ett
fall under en tvåårsperiod får enligt regeringens
mening uppgifter om tidigare skulder anses vara
nödvändiga,   adekvata   och  relevanta  för
kreditupplysningsverksamhet.   Uppgifterna   om
förpliktelserna  i  fråga  bör efter att detta
inträffat  inte  omfattas  av  det  föreslagna
sekretesskyddet.
Vidare framhåller regeringen att ett av ändamålen
med förslaget om att införa sekretess i mål som inte
längre pågår är att enskilda i vissa fall skall
skyddas  mot  att  uppgifter  om  dem  hos
kronofogdemyndigheterna görs allmänt tillgängliga.
För att förslaget i det avseendet skall få den
avsedda effekten bör de aktuella uppgifterna enligt
regeringens mening inte längre  få  användas i
kreditupplysningsverksamhet. Regeringen anser därför
att uppgifter som efter att de har lämnats till ett
kreditupplysningsföretag inte längre är undantagna
från sekretess skall gallras hos företaget.
Utskottets ställningstagande

Utskottet vill inledningsvis framhålla att det för
såväl enskilda som kreditgivare finns ett behov av
en  effektiv  kreditupplysningsverksamhet.  Sådan
verksamhet  får  dock inte medföra otillbörliga
intrång i den personliga integriteten eller skada på
grund av att felaktiga eller missvisande uppgifter
sprids. En rimlig avvägning mellan nämnda intressen
måste   därför   avspeglas  i  reglerna  i
kreditupplysningslagen. Utskottet konstaterar att
regeringens förslag till ändring av 5 § nämnda lag
innebär  en  ytterligare   förstärkning   av
integritetsskyddet och tillstyrker förslaget.
I motion 2000/01:Fi11 anförs att konsekvenserna av
enstaka och mindre betalningsanmärkningar måste stå
i rimlig proportion  till  försummelserna.  Som
redovisats ovan föreslår regeringen i proposition
2000/01:33 ändrade bestämmelser för sekretess inom
exekutionsväsendet.  De  föreslagna  ändringarna
innebär bl.a. att uppgifter om enskilds personliga
och  ekonomiska  förhållanden,  t.ex.  om  en
betalningsförsening, som huvudregel inte kommer att
lämnas ut till kreditupplysningsföretag när den
aktuella skulden har betalats. Som förutsättning
gäller att det skall vara fråga om en enstaka
förseelse. I samma proposition föreslår regeringen
också en ändring  i kreditupplysnings-lagen som
innebär att uppgifter, som efter att de lämnats till
kreditupplysningsföretag inte längre är undantagna
från nämnda sekretess, skall gallras hos företaget.
Enligt utskottets mening synes vad som anförs i
motion  2000/01:Fi11  därmed  i  huvudsak  vara
tillgodosett vad avser fysiska personer. Motionen
avstyrks i övrigt.
När det gäller vad som anförs i motionerna Fi12
(yrkande 2) och Fi14 (yrkandena 4 och 5) om att det
i kreditupplysning om näringsidkare skall framgå
huruvida  denne  har bestritt  en  ansökan  om
betalningsföreläggande, vill utskottet framhålla att
det inte kan vara ändamålsenligt  för  en väl
fungerande kreditupplysningsverksamhet att gällande
reglering utnyttjas för andra syften än att samla
information   om  någons  vederhäftighet   i
kredithänseende.  Vid finansutskottets offentliga
utfrågning den 15 februari  2001 om problem i
kreditupplysningsverksamheten framkom att man inom
Regeringskansliet  arbetar med att ta fram ett
beredningsunderlag för att belysa de frågor som tas
upp i de nämnda motionerna. Enligt utskottets mening
finns det även i fråga om näringsidkare ett behov av
att i detta sammanhang uttrycka vad som utgör
relevant och därmed tillåten  information i en
kreditupplysning. En uppgift i en kreditupplysning
om att ansökan om betalningsföreläggande har gjorts
beträffande en näringsidkare bör kompletteras med
dennes inställning till ansökan, om vederbörande har
uttryckt en sådan.

Känsliga uppgifter m.m.

Bakgrund

Kreditupplysningslagen

I 6 § första stycket kreditupplysningslagen sägs att
uppgifter om en persons ras, etniska ursprung,
politiska uppfattning, religiösa eller filosofiska
övertygelse eller sexualliv inte får samlas in,
lagras    eller    lämnas    ut    i
kreditupplysningsverksamhet.
Vidare sägs i andra stycket att uppgifter om
sjukdom, hälsotillstånd eller liknande inte utan
medgivande av Datainspektionen får samlas in, lagras
eller  lämnas  ut i kreditupplysningsverksamhet.
Detsamma gäller uppgifter om att någon misstänks
eller har dömts för brott eller har avtjänat straff
eller undergått någon annan påföljd för brott eller
har varit  föremål  för  någon  åtgärd  enligt
socialtjänstlagen (1980:620), lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga,  lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen
(1991:1129)  om  rättspsykiatrisk  vård,  lagen
(1993:387)  om stöd  och  service  till  vissa
funktionshindrade, 11-14 §§ polislagen (1984:387),
lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade
personer m.m. eller utlänningslagen (1989:529).
Datainspektionen får enligt tredje stycket lämna
medgivande endast om det finns synnerliga skäl.
Dataskyddsdirektivet

Enligt artikel 8.1 i dataskyddsdirektivet gäller som
huvudregel  att  medlemsstaterna  skall förbjuda
behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller
etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller
filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening
samt uppgifter som rör hälsa och sexualliv.

I artikel 8.5 sägs att behandling av uppgifter om
lagöverträdelser,    brottmålsdomar    eller
säkerhetsåtgärder får utföras endast under kontroll
av en myndighet eller - om lämpliga skyddsåtgärder
finns i nationell lag - med förbehåll för de
ändringar som medlemsstaterna kan tillåta med stöd
av nationella bestämmelser som innehåller lämpliga
och specifika  skyddsåtgärder.  Ett fullständigt
register över brottmålsdomar får dock föras endast
under kontroll av en myndighet.

Personuppgiftslagen

Bestämmelserna   i  artikel  8.1  och  8.5
dataskyddsdirektivet har sin motsvarighet i 13 §
respektive 21 § personuppgiftslagen.

Propositionen

Regeringen  föreslår  att uppgift om hälsa och
medlemskap i fackförening inte skall få behandlas i
kreditupplysningsverksamhet. Vidare föreslås att de
särskilda  reglerna i kreditupplysningslagen  om
behandling av uppgifter om åtgärder enligt främst
det  socialrättsliga  regelsystemet  tas  bort.
Möjligheten att behandla uppgifter om brott m.m.
föreslås också anpassas till dataskyddsdirektivet
och personuppgiftslagen.
I skälen för sitt förslag anför regeringen att
begränsningar för behandlingen av känsliga uppgifter
utgör   bestämmelser  av  sådan  vikt  för
kreditupplysningsverksamhet  att  de  även  i
fortsättningen bör finnas i kreditupplysningslagen.
Det gäller även uppgifter om brottmålsdomar m.m.
Regeringen konstaterar att bestämmelserna i 6 §
kreditupplysningslagen om känsliga uppgifter inte är
helt i samklang med direktivets bestämmelser. Till
skillnad från direktivet finns inte något allmänt
förbud mot behandling av uppgifter om hälsa. Inte
heller  innehåller  6  § någon begränsning för
uppgifter om medlemskap i fackförening. Vidare finns
i direktivet inte förbud mot behandling av uppgifter
om åtgärder enligt socialtjänstlagen och liknande.
Därutöver skiljer sig bestämmelsen om brottmålsdomar
m.m.  i  6  §  från  motsvarande  reglering i
dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen.
När  det  gäller  uppgift  om  åtgärd enligt
socialtjänstlagen  m.m.  anför  regeringen  att
dataskyddsdirektivet är ett harmoniseringsdirektiv
och inte medger att medlemsstaterna föreskriver
förbud mot behandling av  andra  kategorier av
personuppgifter än dem i artikel 8. Det är enligt
regeringen alltså  inte möjligt att införa ett
absolut förbud mot behandling av uppgifter om att
någon har varit föremål för en åtgärd med stöd av
socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga m.fl. lagar. Regeringen anför att
det inte heller går att ha kvar det allmänna
förbudet i 6 § kreditupplysningslagen i vad gäller
sådana uppgifter. Regeringen föreslår därför att
förbudet upphävs.
Regeringen påpekar att Lagrådet har framhållit att
ett upphävande av förbudet innebär en försvagning av
den enskildes integritetsskydd och att det inte
kommer att finnas någon direkt tillbakahållande
faktor i hanteringen av uppgifterna om behandlingen
släpps fri.
Regeringen anför att de aktuella uppgifterna dock
i  stor  utsträckning  är  sekretessbelagda hos
socialnämnderna. Visserligen torde det i allmänhet
inte   möta   något   hinder   för   ett
kreditupplysningsföretag  att  få  tillgång till
förvaltningsdomstolarnas  avgöranden  i de  fall
socialnämndens beslut överklagas. Enligt regeringens
bedömning lär de aktuella uppgifterna emellertid
sällan  ha  någon  självständig  betydelse  i
kreditupplysningssammanhang. En kreditgivare kan som
regel få tillräckliga uppgifter om den omfrågades
kreditvärdighet  utan att uppgifter om åtgärder
enligt t.ex. socialtjänstlagen behöver anges. Det
kan  enligt  regeringens  uppfattning  mot  den
bakgrunden  ifrågasättas  om  kraven  på  t.ex.
nödvändighet, adekvans och relevans är uppfyllda.
Regeringen  påpekar  att uppgifterna  inte  får
behandlas om dessa grundläggande  krav inte är
uppfyllda.  I  vissa  fall  kan dessutom andra
bestämmelser göra att en sådan uppgift inte får
behandlas eller att den får behandlas först efter
medgivande.  Vidare  anför  regeringen  att den
omständigheten att någon har varit föremål för
åtgärd enligt någon av de angivna lagarna ibland kan
utgöra   en   uppgift   om   administrativt
frihetsberövande. I så fall skall uppgiften enligt
regeringens  förslag  inte  få  behandlas  utan
Datainspektionens medgivande.  Regeringen påpekar
också  att  en  åtgärd  enligt  den  sociala
lagstiftningen ibland kan anses utgöra en uppgift om
hälsa. En sådan uppgift får över huvud taget inte
behandlas.
Regeringen anför att den på lämpligt sätt kommer
att följa utvecklingen.
Motionerna

I motion 2000/01:Fi12 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
anförs att det framgår att regeringen inte känner
sig övertygad om att upphävandet av förbudet mot
behandling  av  uppgifter  om  åtgärder  enligt
socialtjänstlagen och vissa andra lagar inte kan
leda till integritetsproblem, eftersom man säger sig
vilja  på  lämpligt  sätt  följa  utvecklingen.
Motionärerna  anser  det  mycket angeläget  att
integritetsaspekterna bevakas  och  vill  därför
ytterligare  poängtera vikten av att regeringen
mycket noga följer utvecklingen i dessa avseenden.
Detta bör ges regeringen till känna (yrkande 1).

I motion 2000/01:Fi13 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
anförs att förslaget  att upphäva förbudet mot
behandling av uppgifter om att någon varit föremål
för åtgärder med stöd av socialtjänstlagen eller
lagen  om  stöd  och  service  till  vissa
funktionshindrade innebär en försvagning av enskilda
människors inte-gritetsskydd. Denna försvagning är
enligt  motionärerna  felaktig ur ett mänskligt
perspektiv och dessutom omotiverad med hänsyn till
dataskyddsdirektivet. Enligt motionärerna framgår av
punkt 9 i ingressen till dataskyddsdirektivet att
det finns möjligheter  för  medlemsstaterna att
föreskriva förbud mot behandling av även andra
kategorier av personuppgifter än de som enligt
direktivet skall omfattas av förbud. Motionärerna
anser att riksdagen bör avslå förslaget om att
upphäva kreditupplysningslagens allmänna förbud mot
behandling av uppgifter om att någon har varit
föremål för åtgärder enligt socialtjänstlagen eller
lagen om stöd och service till funktionshindrade.

Utskottets ställningstagande

I dataskyddsdirektivet saknas en uttrycklig regel om
att direktivet utgör ett s.k. minimidirektiv, dvs.
som  syftar  till  att  harmoniseringen  av
medlemsstaternas lagstiftning endast skall uppnå en
viss   miniminivå.  Som  dataskyddsdirektivets
bestämmelser är formulerade framgår att direktivet i
stället utgör ett s.k. harmoniseringsdirektiv, dvs.
där harmoniseringen av medlemsstaternas lagstiftning
skall avse direktivets bestämmelser i dess helhet.
Undantag från ett sådant direktivs bestämmelser är
endast tillåtna om det uttryckligen framgår av
direktivets bestämmelser. När det gäller behandling
av   känsliga   per-sonuppgifter   innehåller
dataskyddsdirektivet en uttömmande uppräkning av de
kategorier   av  personuppgifter  för  vilka
medlemsstaterna skall meddela förbud mot behandling.
Uppgifter om åtgärder  enligt socialtjänstlagen,
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
m.fl. lagar finns inte med i denna uppräkning.
Direktivet   saknar   bestämmelser   om  att
medlemsstaterna  därutöver  medges  utrymme  att
förbjuda behandling av ytterligare kategorier av
personuppgifter. Utskottet delar således regeringens
och Lagrådets uppfattning att dataskyddsdirektivet
inte torde möjliggöra att uppgifter om åtgärder
enligt socialtjänstlagen och vissa andra lagar får
behålla   sitt   nuvarande   skydd   enligt
kreditupplysningslagen.   Utskottet  tillstyrker
regeringens förslag när det gäller behandling av
känsliga uppgifter m.m.  och  avstyrker  motion
2000/01:Fi13.
Uppgifter om åtgärder enligt socialtjänstlagen och
vissa andra lagar får i dag samlas in, lagras eller
lämnas ut i kreditupplysningsverksamhet endast om
Datainspektionen har medgett det. Enligt uppgift
från  Datainspektionen  förekommer  inte  sådana
uppgifter  i  kreditupplysningsverksamhet i dag.
Datainspektionen har heller aldrig prövat någon
begäran om medgivande till en sådan behandling.
Utskottet anser att det är av stor vikt  att
regeringen noggrant följer upp om de ändringar i
kreditupplysningslagen som nu föreslås medför att
uppgifter om åtgärder enligt socialtjänstlagen och
vissa  andra  lagar  kommer  att  förekomma  i
kreditupplysningsverksamhet   och   därmed   i
kreditupplysningar.  Om en sådan utveckling kan
skönjas, bör man i uppföljningen noggrant bevaka att
detta   inte   leder   till   otillbörliga
integritetsintrång. I sådant fall måste åtgärder
genast  vidtas.  Vid finansutskottets offentliga
utfrågning den 15 februari 2001 uttalades från
Regeringskansliets sida att en möjlig åtgärd är att
inom  EU  ta  initiativ  för  att  ändra
dataskyddsdirektivet  i  detta  avseende. Enligt
utskottets  mening  är  det av stor vikt  att
överväganden redan nu görs av  vilka åtgärder som
kan och bör komma i fråga. Utskottet utgår från att
en sådan uppföljning som nu framhållits sker. Något
tillkännagivande  till  regeringen behövs enligt
utskottets mening inte. Motion 2000/01:Fi12 (yrkande
1) avstyrks därmed.

Gallring

Gällande bestämmelser

Kreditupplysningslagen

Enligt   8   §  kreditupplysningslagen   får
kreditupplysningar om fysiska personer som inte är
näringsidkare  inte  innehålla  uppgifter  om
omständigheter eller  förhållanden  som  är  av
betydelse  för  bedömningen  av  en  persons
vederhäftighet i ekonomiskt hänseende, om tre år
förflutit från utgången av det år då omständigheten
inträffade eller förhållandet upphörde. Uppgifter
som inte får lämnas ut skall efter den angivna tiden
gallras  ut  ur  register  som  används  i
kreditupplysningsverksamhet. Gallring skall göras så
snart  det kan ske och i vart fall innan en
upplysning lämnas om den som uppgiften avser.

Dataskyddsdirektivet

I artikel 6.1 e dataskyddsdirektivet sägs bl.a. att
medlemsstaterna skall föreskriva att personuppgifter
förvaras på ett sätt som förhindrar identifiering av
den registrerade under en längre tid än vad som är
nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna
samlades in eller för vilka de senare behandlades.

Personuppgiftslagen

Vad  som  föreskrivs  i  artikel   6.1  e)
dataskyddsdirektivet har genomförts i 9 § första
stycket  i)  personuppgiftslagen.  Enligt  denna
bestämmelse får person-uppgifter inte bevaras under
längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till
ändamålen med behandlingen.

Propositionen

Regeringen   föreslår   att   en   allmän
gallringsbestämmelse införs i kreditupplysningslagen
som innebär att uppgifter om fysiska personer skall
gallras när det inte längre är nödvändigt att bevara
uppgifterna med hänsyn till ändamålet med registret.
Den nuvarande regeln om att kreditupplysningar om
privatpersoner inte får innehålla uppgifter som är
äldre än tre år föreslås behållas, men ges en något
annorlunda utformning.

Motionen

I motion 2000/01:Fi14 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
anförs att tidsperioden efter det att en skuld är
betald  tills  det  att  uppgiften  stryks  ur
kronofogdemyndighets register bör kortas ned. I dag
stryks uppgiften tre år efter det att skulden är
betald för fysiska personer och fem år efter det att
skulden är betald för juridiska personer. Detta bör
ges regeringen till känna (yrkande 3).

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att regeringens förslag att
införa en allmän gallringsbestämmelse när det gäller
uppgifter om fysiska personer innebär att sådana
uppgifter skall gallras när det inte längre är
nödvändigt att bevara uppgiften för det ändamål som
ett register används. För fysiska personer som inte
är näringsidkare skall en sådan uppgift dock gallras
senast när uppgiften  är  tre  år gammal. Den
föreslagna allmänna gallringsbestämmelsen innebär
således att kreditupplysningsföretagen  kan vara
skyldiga att gallra uppgifter om sådana fysiska
personer inom kortare tid än tre år. Vad som anförs
i motion 2000/01:Fi14 (yrkande 3) synes därmed vara
till  viss  del  tillgodosett genom regeringens
förslag.
Regeringens förslag om en allmän gallringsregel i
kreditupplysningslagen gäller också fysiska personer
som är näringsidkare. Förslaget innebär således för
denna grupp en begränsning så till  vida  att
uppgifter skall gallras när det inte längre är
nödvändigt att bevara uppgifterna med hänsyn till
ändamålet med registret. Någon slutlig tidsgräns för
när uppgifter senast skall gallras finns dock inte
för denna grupp. Detsamma gäller  uppgifter om
juridiska personer. Enligt utskottets mening saknas
det  anledning  att i detta hänseende behandla
uppgifter om fysiska personer som är näringsidkare
och juridiska personer på ett annat  sätt  än
uppgifter om privatpersoner. Utskottet anser därför
att det, med tillstyrkande av vad som anförs i
motion 2000/01:Fi14 (yrkande 3), bör införas en
generellt  gällande  treårsregel. Detta bör ges
regeringen till känna.
Den  allmänna  gallringsbestämmelsen  i  8  §
kreditupplysningslagen innebär enligt regeringens
förslag att gallring skall ske när det inte längre
är nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till
ändamålet med registret. I skälen för sitt förslag
anför  regeringen  dock  att  den  allmänna
gallringsbestämmelsen,   till  skillnad   från
gallringsregeln   i  personuppgiftslagen   och
dataskyddsdirektivet, inte bör vara begränsad till
sådana uppgifter som behandlas automatiserat eller
ingår i ett manuellt register som är sökbart utifrån
särskilda  kriterier.  Regeringen  anser  att
bestämmelsen i stället bör omfatta alla uppgifter.
Enligt utskottets mening kan regeringens förslag
till  lagtext  emellertid  ge  intryck  av att
gallringsskyldigheten är begränsad till uppgifter i
registret.  Utskottet föreslår därför att ordet
"registret" i 8 § första stycket byts ut mot ordet
"behandlingen".

Information till den registrerade genom
registerbesked

Gällande bestämmelser

Kreditupplysningslagen

Enligt 10 § kreditupplysningslagen har var och en
rätt att mot skälig avgift hos den som bedriver
kreditupplysningsverksamhet få skriftligt besked om
huruvida det i verksamheten finns uppgifter lagrade
om honom och, om det finns sådana uppgifter, vad de
har för innehåll (registerbesked).

Dataskyddsdirektivet

I artiklarna 10 och 11 i dataskyddsdirektivet finns
bestämmelser om information till den registrerade,
såväl då uppgifter har samlats in från denne som
från någon annan. Enligt dessa bestämmelser skall
sådan information  innehålla a) uppgift om den
registeransvariges   och   dennes   eventuelle
företrädares identitet,  b)  ändamålen  med den
behandling för vilken uppgifterna är avsedda samt c)
all ytterligare information som är nödvändig för att
tillförsäkra den registrerade en korrekt behandling,
exempelvis  information  om mottagarna eller de
kategorier som mottar uppgifterna.

Enligt  artikel  12  a  skall  medlemsstaterna
säkerställa att varje registrerad har rätt att från
den registeransvarige utan hinder och med rimliga
tidsintervall samt utan större tidsutdräkt eller
kostnader få bekräftelse på om uppgifter som rör
honom eller henne behandlas eller inte. Information
skall också lämnas om ändamålen med behandlingen, de
berörda uppgiftskategorierna, mottagarna eller till
vilka kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas
ut, vilka uppgifter som behandlas och varifrån
uppgifterna kommer.

Personuppgiftslagen m.m.

I 23-26 §§ personuppgiftslagen finns bestämmelser
med motsvarande innehåll som artiklarna 10-12 i
dataskyddsdirektivet.

Datainspektionen   får   enligt   13   §
personuppgiftsförordningen (1998:1191) i fråga om
automatiserad behandling av personuppgifter meddela
närmare föreskrifter om vilken information som skall
lämnas till den registrerade och hur informationen
skall lämnas.

Propositionen

Regeringen  föreslår  att  bestämmelserna  om
registerbesked behålls i kreditupplysningslagen men
anpassas till direktivet och personuppgiftslagen.
Förslaget innebär att informationsskyldigheten ökas.
Fysiska personer skall ha rätt att en gång per år få
ett registerbesked gratis. Vidare skall en begäran
om registerbesked som avser en fysisk person göras
skriftligen och vara egenhändigt undertecknad.
I skälen för sitt förslag anför regeringen att
informationsreglerna utgör en av grundvalarna för
kreditupplysningslagen. Informationsskyldigheten bör
enligt regeringens mening även i fortsättningen
regleras i kreditupplysnings-lagen och  inte  i
personuppgiftslagen.   Regeringen   anför  att
bestämmelserna i 10 § kreditupplysningslagen dock
bör ändras så att de säkert uppfyller direktivets
krav på informationsskyldighet. Ändringarna  bör
göras efter mönster av motsvarande bestämmelser i
personuppgiftslagen. Enligt regeringen bör liksom i
dag  juridiska personer  ha  samma  rätt  till
registerbesked. Skyldigheten att i registerbesked
ange varifrån uppgifterna har hämtats bör enligt
regeringens mening dock inte heller i fortsättningen
gälla för uppgifter om juridiska personer.
Motionerna

I motion 2000/01:Fi12 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
anförs att det är uppenbart  att felaktigheter
lättare kan upptäckas och rättas om det även i
informationen till en juridisk person anges varifrån
en uppgift hämtats. Detta skulle ge en effektivare
kreditupplysning.   Enligt  motionärerna   bör
kreditupplysningslagen  ändras i detta avseende.
Detta bör ges regeringen till känna (yrkande 3).

I motion 2000/01:Fi14 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
anförs att alla som ingår i kronofogdemyndighets
register skall informeras om att så är fallet.
Enligt gällande lag är det endast de som har en
skuld som uppgår till minst 100 kr som erhåller
information om att skuld kvarstår. Detta bör ges
regeringen till känna (yrkande 2).

Utskottets ställningstagande

Regeringens förslag innebär att skyldigheten att
lämna information i form av registerbesked anpassas
till dataskyddsdirektivet. Gentemot fysiska personer
innebär  detta en utökad informationsskyldighet.
Däremot innebär förslagen inte några ändringar när
det  gäller  juridiska  personers  rätt  till
registerbesked enligt 10 § kreditupplysningslagen.
Gällande bestämmelser innebär dock en ovillkorlig
rätt för var och en att mot skälig avgift få
skriftligt besked huruvida det finns  uppgifter
lagrade om vederbörande och, om det finns sådana
uppgifter, vad de har för innehåll. Vad som anförs i
motion  2000/01:Fi14  (yrkande 2) torde  enligt
utskottets mening därmed vara tillgodosett genom
gällande regler. Utskottet tillstyrker regeringens
förslag och avstyrker nämnda motion i aktuell del.
När det gäller vad som anförs i motion Fi12
(yrkande 3) om att också juridiska personer skall ha
rätt att få veta varifrån uppgifter har hämtats,
anser utskottet - från de synpunkter utskottet har
att företräda - att det  är  tillräckligt att
regeringen  nu i enlighet med dataskyddsdirektivets
bestämmelser inför  en  sådan rätt för fysiska
personer. Motionen avstyrks därför i denna del.

Information till den registrerade i form av
kreditupplysningskopia

Gällande bestämmelser

Kreditupplysningslagen

I  11  §  första  stycket sägs att,  när  en
kreditupplysning om en fysisk person lämnas ut,
skall till den som avses med upplysningen samtidigt
och kostnadsfritt sändas ett skriftligt meddelande
om de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen
innehållit och om vem som har begärt upplysningen
(kreditupplysningskopia).
Enligt  andra  stycket   gäller   detsamma
kreditupplysning   om   handelsbolag   eller
kommanditbolag.
Dataskyddsdirektivet

I likhet med vad som har redovisats  ovan är
innehållet  i  artiklarna  10  och  11  i
dataskyddsdirektivet  av  betydelse  för  vilken
information som skall lämnas till fysiska personer i
kreditupplysningskopia.

Personuppgiftslagen

I personuppgiftslagen har framför allt genom 24 och
25   §§   genomförts   de  bestämmelser  i
dataskyddsdirektivet som är av betydelse för den
information  som skall lämnas  i  samband  med
kreditupplysningskopia.

Propositionen

Regeringen  föreslår  att  bestämmelserna  om
kreditupplysningskopia      behålls      i
kreditupplysningslagen, men anpassas till direktivet
och  personuppgiftslagen.  Förslaget innebär att
informationsskyldigheten ökas.

I propositionen redovisar regeringen sitt förslag
till  en  utökad  informationsskyldighet  för
kreditupplysningsföretagen   när   det  gäller
registerbesked och kreditupplysningskopior i ett
sammanhang. Skälen till de föreslagna ändringarna
framgår  därför  av  redovisningen i föregående
avsnitt. När det särskilt  gäller  rätten till
kreditupplysningskopia  anför  regeringen  att
handelsbolag och kommanditbolag bör liksom i dag ha
samma rätt till kreditupplysningskopia som fysiska
personer  har ( jfr prop. 1996/97:65 och bet.
1996/97:FiU23).

Tidigare riksdagsbehandling

Bestämmelserna   om   skyldighet  att  lämna
kreditupplysningskopia i 11 § kreditupplysningslagen
ändrades 1997. I enlighet med regeringens förslag
(prop. 1996/97:65) infördes en rätt för alla fysiska
personer - även näringsidkare och därmed jämställda
personer - att få besked om vilka faktiska uppgifter
som lämnats om dem, om vilka omdömen och råd som
lämnats och om vem som begärt kreditupplysningen
(beställaruppgift). På förslag från finansutskottet
beslutade riksdagen att motsvarande rätt skall gälla
också när kreditupplysningsuppgift lämnas om ett
handelsbolag   eller   kommanditbolag   (bet.
1996/97:FiU23 och 27, rskr. 274).
I  samband  med propositionen  behandlades  i
riksdagen också motioner som gällde näringsidkares
och   juridiska   personers   rätt   till
kreditupplysningskopia och s.k. beställaruppgift.
Finansutskottet konstaterade att regeringen ansåg
att det med hänsyn till integritetsskyddsintressen
inte fanns  något  behov  beträffande juridiska
personer att låta den omfrågade få besked om att en
kreditupplysning lämnats och om innehållet i denna.
Juridiska personer föreslogs inte få någon rätt till
vare  sig  en  kreditupplysningskopia  eller en
beställaruppgift. Utskottet anförde att en sådan
ordning  skulle  medföra  ökade  kostnader  för
kreditupplysningsföretagen.   Vidare   påpekade
utskottet att det också hade påtalats att en vidgad
plikt var förenad med ytterligare nackdelar; bl.a.
skulle färre kreditupplysningar komma att beställas
och möjligheten att erbjuda kreditupplysningar via
cd-rom begränsas.
Finansutskottet ansåg att det fick förutsättas att
även juridiska personer kan ha ett behov av att få
veta vilka kreditupplysningar som har lämnats om dem
och vem som har beställt uppgifterna. Det kunde för
juridiska  personer  lika väl som för enskilda
näringsidkare vara viktigt att snabbt kunna rätta
felaktiga eller missvisande uppgifter direkt hos
beställaren. Detta gjorde sig enligt  utskottet
särskilt starkt gällande beträffande handelsbolag
och kommanditbolag. Konsekvenserna av en felaktig
kreditupplysning kunde i dessa fall skada inte bara
bolaget  utan  även  ägarna som privatpersoner.
Finansutskottet  ansåg  att  fördelarna  för
handelsbolag och kommanditbolag att ha rätt till
kreditupplysningskopia  och  beställaruppgift var
större än de negativa effekter som kunde uppkomma.
Utskottet avstyrkte därmed en motion, i den del den
inte kunde anses tillgodosedd med det utskottet
förordat, med yrkande om att juridiska personer
skulle ha rätt till kreditupplysningskopia.
Utskottets ställningstagande

Utskottet  konstaterar  att rätten att  erhålla
kreditupplysningskopia och s.k. beställaruppgift vid
föregående lagstiftningsärende utvidgades till att
på samma sätt som för privatpersoner också gälla
fysiska  personer  som  är  näringsidkare  samt
handelsbolag och kommanditbolag. Enligt utskottets
mening har de positiva effekter som en sådan rätt
skulle medföra också för övriga juridiska personer
en sådan tyngd i förhållande till de eventuella
nackdelar som kan uppstå, att en sådan rätt nu bör
införas.

Rättelse

Gällande bestämmelser

Kreditupplysningslagen

Förekommer anledning till misstanke att en uppgift i
kreditupplysning som  lämnats under den senaste
tolvmånadersperioden eller i register som används i
kreditupplysningsverksamhet  är  oriktig  eller
missvisande,  skall enligt 12 § första stycket
kreditupplysningslagen den som bedriver verksamheten
utan dröjsmål vidta skäliga åtgärder för att utreda
förhållandet.
Visar  uppgiften  sig  vara  oriktig  eller
missvisande, skall den enligt andra stycket, om den
förekommer i register, rättas, kompletteras eller
uteslutas ur registret. Har uppgiften tagits in i en
kreditupplysning som lämnats på annat sätt än som
avses  i  tryckfrihetsförordningen  (TF)  eller
yttrandefrihetsgrundlagen  (YGL),  skall rättelse
eller komplettering så snart det kan ske tillställas
var   och   en  som  under  den  senaste
tolvmånadersperioden har fått del av uppgiften. Har
uppgiften under den senaste tolvmånadersperioden
lämnats  i  periodisk  skrift  eller  i  en
kreditupplysningsverksamhet  som  bedrivs  genom
återkommande offentliggöranden enligt YGL, skall
rättelse eller komplettering så snart det kan ske
införas i ett följande nummer av skriften eller
motsvarande form av offentliggörande enligt YGL. Om
uppgiften  uppenbarligen  saknar  betydelse  för
bedömningen  av  vederbörandes vederhäftighet  i
ekonomiskt hänseende, gäller dock inte vad som sägs
i andra stycket.
Vidare sägs i tredje stycket att om en fråga om
rättelse eller liknande åtgärd har tagits upp efter
framställning från den som uppgiften avser, skall
denne kostnadsfritt underrättas om huruvida sådan
åtgärd vidtagits.
Dataskyddsdirektivet

Enligt  artikel  12  b  skall  medlemsstaterna
säkerställa att varje registrerad har rätt att från
den registeransvarige i förekommande fall få sådana
uppgifter som inte behandlats  i  enlighet med
bestämmelserna i direktivet rättade, utplånade eller
blockerade, särskilt om dessa är ofullständiga eller
felaktiga.

Vidare sägs i artikel 12 c att den registrerade har
rätt att få genomfört att en tredje man till vilka
sådana uppgifter utlämnats underrättas om varje
rättelse, utplåning eller blockering som utförts i
enlighet med punkt b), om detta inte visar sig vara
omöjligt eller innebär en oproportionerligt stor
ansträngning.

Personuppgiftslagen

I 28 § personuppgiftslagen finns bestämmelser med
motsvarande innehåll som artikel 12 punkterna b) och
c) i dataskyddsdirektivet.

Propositionen

Regeringen föreslår att bestämmelserna om rättelse
av uppgifter skall omfatta inte endast felaktiga
eller missvisande uppgifter utan även uppgifter som
annars  har   behandlats   i   strid   med
kreditupplysningslagen.
I skälen för sitt förslag anför regeringen att
bestämmelser om rättelse  är  så  viktiga  för
kreditupplysningsverksamhet  att  de  även  i
fortsättningen bör finnas i kreditupplysningslagen.
Regeringen konstaterar att bestämmelserna i 12 § i
stort sett uppfyller dataskyddsdirektivets krav. De
bör dock i ett avseende anpassas till direktivet och
personuppgiftslagen. Regeringen påpekar att 12 §
täcker rättelse av felaktiga uppgifter men inte
själva behandlingen av uppgifterna. Bestämmelserna
reglerar sålunda inte frågan om hur en registrerad
skall få en uppgift utplånad som i och för sig är
korrekt men som ändå inte får behandlas enligt
kreditupplysningslagen, t.ex. en uppgift om hälsa,
medlemskap i fackförening eller någon annan uppgift
som över huvud taget inte får behandlas. Enligt
regeringen bör därför bestämmelserna i 12 § ändras
så att de omfattar  inte  bara oriktiga eller
missvisande uppgifter, utan i likhet  med 28 §
personuppgiftslagen även uppgifter som annars har
behandlats i strid med lagen.
Motionen

I motion 2000/01:Fi14 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
anförs att regeringens förslag om ändring av 12 §
kreditupplysningslagen är ett steg i rätt riktning,
men inte tillräckligt. Motionärerna påpekar att
skyldigheten att vidta rättelse inte inkluderar
uppgifter som är felaktiga, men som samtidigt av
kreditupplysningsföretagen anses sakna betydelse för
en  bedömning av vederbörandes vederhäftighet i
ekonomiskt hänseende. Enligt motionärerna är det den
regi-strerades uppfattning som skall vara avgörande.
Denne har rätt att kräva att alla uppgifter skall
vara  riktiga och sanningsenliga.  Sålunda  bör
samtliga felaktiga uppgifter som tagits in i en
kreditupplysning  rättas  eller kompletteras och
tillställas  alla  dem som under  den  senaste
tolvmånadersperioden fått del av uppgifterna, när
den enskilde så önskar. Motionärerna anför att detta
bör ges regeringen till känna (yrkande 1).

Utskottets ställningstagande
Utskottet vill framhålla att det är av väsentligt
intresse för såväl enskilda som kreditgivare att den
information som förmedlas i kreditupplysningar är
korrekt. Gällande bestämmelser innebär ett krav på
kreditföretagen att, om det finns anledning att
misstänka att en uppgift i kreditupplysning som
lämnats under den senaste tolvmånadersperioden eller
i  kreditupplysningsregister  är  oriktig  eller
missvisande, utan dröjsmål vidta skäliga åtgärder
för att utreda förhållandet. Av förarbetena framgår
att det vid tillämpningen av denna  regel  är
likgiltigt på vad sätt misstanke om felaktighet osv.
har uppstått (prop. 1973:155 s. 114). Utskottet
konstaterar  att  gällande bestämmelser  således
innebär möjlighet för t.ex. den registrerade att
påkalla en utredning av huruvida en uppgift är
oriktig  eller  missvisande. Regeringens förslag
innebär att detsamma skall gälla i fråga om uppgift
som misstänks annars ha behandlats i strid med
lagen. Visar sig  uppgiften vara oriktig eller
missvisande eller annars ha behandlats i strid med
lagen skall den rättas, kompletteras eller uteslutas
ur registret. Rättelse eller komplettering skall
också tillställas var och en som under den senaste
tolvmånadersperioden har fått del av uppgiften.
Undantaget från skyldigheten att vidta rättelse m.m.
och lämna meddelande om rättelse, vilket regeringen
inte  föreslår  någon  ändring  i,  tar enligt
förarbetena sikte på identifieringsuppgifter och
liknande (a. prop. s. 114 f.). Utskottet anser att
detta undantag har getts en rimlig utformning och
inte  innebär  något  avkall  på  kravet  att
kreditupplysningarna  skall  innehålla  korrekt
information.  Mot  denna  bakgrund  tillstyrker
utskottet regeringens  förslag i denna del och
avstyrker motion 2000/01:Fi14 (yrkande 1).

Stockholm den 20 februari 2001

På konstitutionsutskottets vägnar

Per Unckel

Följande ledamöter har deltagit
i beslutet: Per Unckel (m),
Göran Magnusson (s), Barbro
Hietala Nordlund (s), Kenneth
Kvist (v), Ingvar Svensson
(kd), Mats Berglind (s), Inger
René (m), Kerstin Kristiansson
Karlstedt (s), Kenth Högström
(s), Mats Einarsson (v), Björn
von der Esch (kd), Nils Fredrik
Aurelius (m), Per Lager (mp),
Åsa Torstensson (c), Helena
Bargholtz (fp), Britt-Marie
Lindkvist (s) och Per-Samuel
Nisser (m).


Avvikande meningar


1. Känsliga uppgifter, m.m.

Åsa    Torstensson    (c)   anser    att
konstitutionsutskottets yttrande  under  rubriken
Känsliga uppgifter, m.m. bort ha följande lydelse:
Utskottet  gör, i enlighet med vad som anförs
motion 2000/01:Fi13, bedömningen att punkt 9 i
ingressen  till dataskyddsdirektivet innebär  en
möjlighet för medlemsstaterna att föreskriva förbud
mot behandling av  också  andra  kategorier av
personuppgifter än de som enligt direktivet skall
omfattas av sådant förbud. Enligt utskottets mening
utgör direktivets bestämmelser således inget hinder
mot att behålla det nu gällande förbudet  mot
behandling av uppgifter om att någon har varit
föremål för åtgärder enligt socialtjänstlagen eller
lagen  om  stöd  och  service  till  vissa
funktionshindrade.  För att enskilda  människors
integritetsskydd inte skall försvagas bör detta
förbud behållas. Utskottet avstyrker därför, med
bifall till motion 2000/01:Fi13, regeringens förslag
i denna del.  Förslaget till ändringar i 6 §
tillstyrks i övrigt.

2. Information till den registrerade
genom registerbesked

Per Unckel, Inger René, Nils Fredrik Aurelius och
Per-Samuel  Nisser  (alla  m)  anser   att
konstitutionsutskottets  yttrande  under rubriken
Information   till  den  registrerade  genom
registerbesked som på s. 14 börjar med "Regeringens
förslag" och slutar med "aktuell del" bort ha
följande lydelse:
Utskottet konstaterar att gällande bestämmelser
visserligen  innebär  en  rätt  för  samtliga
registrerade  att mot skälig  avgift  få  s.k.
registerbesked. Regeringens förslag om att utöka
informationsskyldigheten till att omfatta också en
rätt att en gång per år få ett registerbesked gratis
gäller  dock  endast fysiska  personer.  Enligt
utskottets mening bör en sådan rätt också omfatta
juridiska personer. Detta bör ges regeringen till
känna. Utskottet tillstyrker således vad som anförs
i motion 2000/01:Fi14 (yrkande 2).

3. Information till den registrerade
genom registerbesked

Helena   Bargholtz    (fp)   anser   att
konstitutionsutskottets yttrande  under  rubriken
Information   till  den  registrerade  genom
registerbesked som på s. 14 börjar med "När det"
och slutar med "denna del" bort ha följande lydelse:
När det gäller vad som anförs i motion Fi12
(yrkande 3) om att också juridiska personer skall ha
rätt att få veta varifrån uppgifter har hämtats vill
utskottet framhålla att en sådan rätt, förutom att
motverka att felaktiga eller missvisande uppgifter
leder till skada för de registrerade, också skulle
kunna   bidra   till   en   mer   effektiv
kreditupplysningsverksamhet.  Enligt  utskottets
mening bör därför juridiska personer också ha en
sådan rätt. Detta bör, med tillstyrkande av nämnda
motion, ges regeringen till känna.

4. Information till den registrerade
i form av kreditupplysningskopia

Kenneth Kvist och Mats Einarsson (båda v) anser att
konstitutionsutskottets yttrande  under  rubriken
Information  till  den  registrerade i form av
kreditupplysningskopia bort ha följande lydelse:
Till  skillnad  från  vad som  enligt  9  §
kreditupplysningslagen gäller kreditupplysningar om
privatpersoner, ställer lagen inte upp något krav på
att det skall finnas legitima skäl vid beställning
av kreditupplysningar om näringsidkare. Om rätten
att  få  kreditupplysningskopia   med   s.k.
beställaruppgift utsträcks till att gälla samtliga
juridiska personer, finns enligt utskottets mening
en risk för att detta medför att den som har ett
legitimt  intresse  av  att  såväl  begära
kreditupplysning  som  att  vara  anonym  i
fortsättningen   inte  kommer   att   begära
kreditupplysning.   Rätten    att   erhålla
kreditupplysning  med s.k. beställaruppgift  bör
därför inte utvidgas i förhållande till vad som
gäller i dag.
Bilaga 4

Finansutskottets offentliga utfrågning
om problem i
kreditupplysningsverksamheten


Tid: Torsdagen den 15 februari 2001 kl. 09.00-11.35
Lokal: Skandiasalen i Neptunus

Inbjudna

Statssekreterare    Kristina    Rennerstedt,
Justitiedepartementet

Dataråd Hans-Olof Lindblom, Datainspektionen

Avdelningschef    Kerstin    af   Jochnick,
Finansinspektionen

VD Ulla Lundquist, Svenska Bankföreningen

VD Tommy Bisander, UC AB

Bolagsjurist Tomas Jalling, Dun & Bradstreet

Deltagande ledamöter

Jan Bergqvist (s) ordförande

Mats Odell (kd) vice ordförande

Gunnar Hökmark (m)

Bengt Silfverstrand (s)

Lisbet Calner (s)

Lennart Hedquist (m)

Sonia Karlsson (s)

Fredrik Reinfeldt (m)

Carin Lundberg (s)

Per Landgren (kd)

Anna Åkerhielm (m)

Karin Pilsäter (fp)

Hans Hoff (s)

Marie Engström (v)

Protokoll   från  finansutskottets  offentliga
utfrågning      om     problem      i
kreditupplysningsverksamheten den 15 februari 2001

Ordföranden: Då ber jag att få hälsa er alla
välkomna till finansutskottets utfrågning om problem
i kreditupplysningsverksamheten. Särskilt välkomna
säger vi till våra inbjudna gäster som kommer från
Justitiedepartementet,       Datainspektionen,
Finansinspektionen, Svenska Bankföreningen och de
två kreditupplysningsföretagen UC AB och Dun &
Bradstreet.
Ordet upplysning har en positiv och ljus klang,
man jag är inte säker på att alla uppfattar att
ordet kreditupplysning har samma ljusa och positiva
klang. En del kanske t.o.m. upplever det som om det
kan vara något hotfullt och rentav skrämmande. Vi
vet att syftet med kreditupplysning är gott. Det
handlar om att skapa trygghet och säkerhet  i
affärslivet  och i ekonomiska relationer mellan
människor, men det måste också till omsorg och
hänsynstagande så att kreditupplysningen inte får
orimliga konsekvenser för företag eller enskilda
individer.  Det  kan  handla  om konkurser och
personliga tragedier.
I finansutskottet har vi nu påbörjat behandlingen
av     regeringens     proposition    om
kreditupplysningslagen, och dessutom har vi ett
antal     motioner     som     behandlar
kreditupplysningsfrågor. Därför har vi sett det som
naturligt att i samband med det inbjuda ett stort
antal kunniga personer att informera oss om dessa
frågor.
Vi ska ge våra gäster möjlighet att inleda. Jag
hoppas att ni kan göra relativt korta inledningar
under den närmaste timmen, så att vi får tid över
till  frågor från  ledamöterna.  Jag  vill  be
statssekreterare Kristina Rennerstedt att börja.

Statssekreterare Kristina Rennerstedt: Tack för det!
Jag är väldigt glad över att få komma hit. När vi
förberedde denna hearing på Justitiedepartementet
konstaterade vi att frågan om kreditupplysning nog
är den fråga på civilrättens område där vi har mest
kontakter med allmänheten. Det är väldigt många som
ringer, och frågan berör väldigt många.
Jag ska försöka hålla mig kort, men jag vill ändå
ge några utgångspunkter för hur vi arbetar, även om
de är välkända. Kreditupplysningslagen  är  ett
regelverk som innefattar en avvägning mellan två
sinsemellan stridande intressen, nämligen intresset
av att undanröja riskerna för att kreditupplysningar
medför  ett  otillbörligt  intrång i människors
integritet och intresset av att bidra till en väl
fungerande kreditupplysningsverksamhet som i sin tur
är  en  förutsättning  för  en  väl fungerande
företagsamhet. Det är ingen tvekan om att företagare
har ett legitimt och berättigat intresse av att få
tillgång till sådana uppgifter som gör att det är
möjligt att bedöma risken för att en motpart inte
följer sina skyldigheter. Det är också så att små
företag - det är välkänt - kan hamna i trångmål om
deras kunder inte betalar i tid. Jag vill säga att
en ordentlig kreditprövning också är till fördel för
den enskilde konsumenten,  som  genom en sådan
ordentlig  kreditprövning  kan  hindras  att
överskuldsätta sig. Men för lagstiftaren gäller det
att  balansera  intresset  av  en  ordentlig
kreditprövning mot integritetsintresset.
Den proposition som jag inte ska tala om nu, men
som behandlas av finansutskottet, handlar om att man
stärker eller i vart fall förtydligar den enskildes
integritetsskydd. Jag vill nämna det som jag vill
framhålla som viktigt i den nya lagstiftningen. Man
pekar  på  och  förtydligar att uppgifterna  i
kreditupplysningsverksamhet  ska  vara  adekvata,
relevanta och nödvändiga.
Sedan  finns  det också ett förslag som har
diskuterats som kan sägas gå i motsatt riktning,
även om vi argumenterar för att det inte är så. Det
gäller att man ska få lämna uppgifter om att någon
har varit föremål för vård enligt socialtjänsten,
men det tänkte jag inte gå in på nu. Jag har utgått
från att dagens diskussion inte handlar om det.
De frågor som inte behandlas i propositionen är de
frågor som ofta diskuteras och som handlar om
enstaka eller smärre betalningsförsummelser. Den
kritik som vi får höra, och det som människor ofta
ringer till oss om, går ut  på  att  enstaka
försummelser  som gäller små belopp leder till
betalningsanmärkningar. Frågan om hur man reglerar
det är frågan om hur man balanserar dessa motstående
intressen mot varandra. Den lagstiftning vi har i
dag vilar på bilden av att det är av intresse för en
kreditgivare att också få veta om en företagare
eller en person gör sig skyldig till upprepade
betalningsförseelser, även om  de  är små. Jag
sammanfattar detta.
När det gäller enstaka betalningsförsummelser har
regeringen   lagt  fram  ett  förslag  via
Finansdepartementet som går ut på att man ska kunna
stärka sekretesskyddet,  dvs.  att  en  enstaka
betalningsförsummelse där gäldenären gör rätt för
sig innan ärendet har gått till utslag inte ska
behöva registreras.
När   det  gäller   frågan   om   smärre
betalningsförsummelser  har  vi kommit till den
uppfattningen att den balans som vi i dag har i
lagstiftningen är rimlig. Där har vi heller inga
planer på att göra några förändringar.
När det gäller några frågor som vi har uppe till
behandling i departementet kan jag säga att en fråga
som gäller skuldsanering har diskuterats mycket. Det
är frågan om hur länge en uppgift om skuldsanering
ska stå kvar i ett kreditupplysningsregister. I dag
står en sådan uppgift kvar, som ni säkert vet, i tre
år efter det att saneringen har avslutats. Det är en
fråga som många människor har vänt sig till oss om,
och vi kommer att fundera över om det finns skäl att
modifiera  det.  Det  kommer  att  komma  en
departementspromemoria  från Justitiedepartementet
som också kommer att behandla andra frågor som har
med skuldsanering att göra.
En  annan  fråga  som  har  föranlett  många
diskussioner är frågan om de problem som är förenade
med att kreditupplysningar om näringsidkare får
innehålla uppgifter som är förenade med en viss
osäkerhet,    t.ex.    ansökningar    om
betalningsförelägganden.   När   det   gäller
privatpersoner är det inte något problem, för där är
det så att skulden ska ha slagits fast genom en dom
eller  genom  ett  utslag.  När  det  gäller
privatpersoner får en uppgift om att en ansökan om
betalningsföreläggande har gjorts inte lämnas ut,
men när det gäller företagssektorn har man ansett
att man får  acceptera  att  kreditupplysningar
innehåller upplysningar som är förenade med viss
osäkerhet.
Det här kan leda till problem. Vi vet bl.a. att
det  finns  personer  som  ägnar  sig  åt
annonsbedrägerier  och som utgår från just det
faktumet att folk är så bekymrade över eller rädda
för att hamna i kreditupplysningsregister att de
betalar en räkning trots att de är fullt medvetna om
att kravet är oseriöst. Den frågan kommer vi att ta
upp i departementspromemorian om skuldsanering, som
jag sade. Det finns olika sätt att lösa det. Ni har
sett att Riksskatteverket har tagit upp frågan i
sitt remissvar. De har föreslagit att man skulle
införa   regler  om  att  ansökningar   om
betalningsförelägganden  mot  företag  skulle få
förmedlas bara om det hade kommit in minst tre
ansökningar under de senaste tolv månaderna. Det är
ett sätt, men vi ska fundera också över om det finns
andra sätt.
En fråga som också kan komma att aktualiseras i
framtiden gäller kreditupplysningar på cd-romskivor
och de risker från integritetssynpunkt som det kan
innebära. Det är ingen tvekan om att cd-romskivor
innehåller en stor mängd information om personer,
och de ger helt andra praktiska möjligheter än de
kataloger som har använts. Skivorna rymmer väldigt
mycket mer information utan att de är vare sig svåra
att distribuera eller dyra att köpa. Dessutom är en
cd-romskiva mycket lätt att söka på, och den är mer
användarvänlig. Vad vi funderar över är om det inte
för framtiden finns ett behov av att se över vad den
nya tekniken innebär för integritetsskyddet  på
kreditupplysningsområdet. Det kanske finns skäl att
överväga om det finns behov att stärka skyddet för
den enskilde.
Som vi har sett det är det allmänt så att
kreditupplysningsverksamheten fungerar bra, men det
finns några problem som vi har pekat på och som vi
vill fundera vidare över. Det är klart att denna
lagstiftning, som jag inledde med, är en avvägning
mellan två motstående intressen. Den vilar på en
kompromiss. Var balanspunkten ska ligga kan man
säkert överväga från tid till annan.
Med det tänkte jag låta mig nöja. Jag har med mig
Göran  Lambertz,  som   är   rättschef  på
Justitiedepartementet och kan svara på alla frågor
som är mera tekniska och intressanta.

Ordföranden: Tack för denna inledning. Hans-Olof
Lindblom är dataråd från Datainspektionen. Varsågod!

Dataråd  Hans-Olof  Lindblom:  Herr  ordförande!
Utskottsledamöter! I slutet av förra sommaren skrevs
det en hel del i massmedierna om att det förekommer
många fel i kreditupplysningsföretagens register och
att dessa företag vägrar att rätta uppgifter. Det
handlade  då framför  allt  om  uppgifter  som
kreditupplysningsföretagen får från de register som
Riksskatteverket   och   kronofogdemyndigheterna
ansvarar för.
Datainspektionen inledde under förra året ett
inspektionsprojekt     tillsammans     med
Finansinspektionen som tar sikte just på dessa
frågor.  Detta  projekt  undersöker  i  vilken
utsträckning det finns oriktiga eller missvisande
uppgifter i kreditupplysningsregistren  och  hur
kreditupplysningsuppgifter används av kreditgivarna.
Dessa inspektioner har varit väldigt omfattande. En
rapport beräknas bli klar under våren 2001.
Som  alla   här   känner   till   samlar
kreditupplysningsföretagen in uppgifter om företags
ekonomiska förhållanden och om enskilda personers
både personliga och ekonomiska förhållanden. En
väsentlig del av den informationen hämtas från
offentliga källor och register. Det innebär att en
mängd uppgifter om bl.a. fysiska personer med eller
utan anknytning till näringsverksamhet behandlas och
sprids ut i samhället. Ett förhållande som gäller i
dag är att alla personer över  15  år  finns
registrerade     hos     de     största
kreditupplysningsföretagen, och det oavsett om de
har någon betalningsanmärkning eller inte.
Denna   lagstiftning   är   främst   en
integritetsskyddslagstiftning, men lagen ska också
bidra   till   en   effektivt   fungerande
kreditupplysningsverksamhet.  Det  är precis som
Kristina Rennerstedt säger om den balans som måste
finnas mellan integriteten och effektiviteten i
denna verksamhet. Det är just den balansen som
Datainspektionen försöker sträva efter. Det är inte
alltid   en  lätt  uppgift,  särskilt  som
kreditupplysningsverksamhet handlar om att lämna
underlag för bedömning av så känsliga saker som just
enskilda människors betalningsförmåga.
Som huvudregel får sådan verksamhet i dag - som
alla här känner till - bedrivas  endast efter
särskilt tillstånd av just Datainspektionen. Det
finns för närvarande omkring 20 företag som har ett
sådant tillstånd, men marknaden domineras av ett
mindre  antal  stora  företag  som  också  är
representerade här. Alla företag på detta område har
haft inspektionsbesök  av Datainspektionen under
förra året.
Sedan tänkte jag tala lite om våra erfarenheter
från denna tillsynsverksamhet just med tanke på vad
denna offentliga hearing ska handla om, dvs. problem
i kreditupplysningsverksamheten. Jag har övergår nu
till några av Datainspektionens erfarenheter från
tillsynsverksamheten.
Klagomålen på kreditupplysningsverksamheten har
ökat med drygt 40 % sedan början av 1990-talet. När
det gäller framförda klagomål har vi en statistik
som säger att antalet under förra året uppgick till
125. Jag kan säga att Hans Kärnlöf, som också är med
från Datainspektionen, har lite närmare uppgifter om
denna statistik om någon är intresserad. I många
fall leder dessa klagomål till att Datainspektionen
inleder en närmare tillsyn.
Vad handlar då klagomålen om?

Legitimt behov kan man säga är en rubrik. En
bestämmelse i kreditupplysningslagen är, som alla
känner   till,   att  kreditupplysningar  om
privatpersoner bara får lämnas ut om beställaren -
den som begär upplysningen - har ett legitimt behov
av upplysningen. Det ska föreligga eller förberedas
ett affärsavtal eller ett hyresavtal som gör det
nödvändigt att göra en riskbedömning av ekonomisk
art. Att ta en kreditupplysning på sin granne av ren
nyfikenhet är däremot inte ett legitimt behov i
lagens mening. Just påståendet att kreditupplysning
har tagits utan ett legitimt behov är ett av våra
vanligaste klagomål.
Om vår utredning av klagomålet visar att det
saknats  ett  legitimt  behov  kräver  vi  att
kreditupplysningsföretaget  går  igenom  gällande
regler  med  sin  kund.  Vanligtvis   sker
kreditupplysningsverksamhet  online,  så den som
lämnar ut uppgifterna har ingen direkt möjlighet att
kontrollera legitimiteten. Det är beställaren som
själv ska se till att följa reglerna. I dessa fall
blir det ofta så att vi säger till företaget att det
måste  gå  igenom  reglerna  med  dem  som de
tillhandahåller kreditupplysningarna för.
Varje gång det begärs en kreditupplysning på en
person  registrerar   kreditupplysningsföretaget
dessutom detta som en s.k. omfrågeuppgift. Därför
ser vi till att kreditupplysningsföretaget genast
stryker denna "omfrågning", eftersom den var inte
korrekt från början.
Bestämmelserna om legitimt behov gäller inte för
företagsupplysningar, dvs. upplysningar om juridiska
personer och upplysningar om fysiska personer i
egenskap  av  näringsidkare  eller  som  är
näringsanknutna. Det förekommer även klagomål om att
företagsupplysning har tagits på någon som inte
anser sig vara näringsidkare eller näringsanknuten.
En  annan  typ  av  klagomål  gäller  själva
betalningsanmärkningarna. En stor del av svenska
folkets betalningsanmärkningar gäller skatter och
avgifter som olika myndigheter låtit restföra hos
kronofogdemyndigheterna    i    det    s.k.
utsökningsregistret, som många insatta kallar REX.
Häri ingår även restföring av  mindre  belopp,
exempelvis felparkeringsavgifter och TV-avgifter. En
kategori av klagomål som vi har hos Datainspektionen
gäller just att betalningsanmärkningar på några
hundra kronor stoppar en kreditansökan. Inspektionen
kan inte göra något åt att kreditföretaget inte vill
ge kunden ett lån, men om det görs gällande att
uppgifterna  i  kreditupplysningen  är  direkt
missvisande eller felaktiga kan det bli fråga om att
vi tittar lite närmare på detta och att vi då öppnar
tillsyn. Några av just dessa frågor är med i det
pågående  projekt  som  Datainspektionen  har
tillsammans med Finansinspektionen. Hur är det med
detta?  Innehåller kreditupplysningsregistren  en
massa felaktiga och missvisande uppgifter, eller hur
ligger det till?
Ibland   klagas   det   också   på   att
betalningsanmärkningar    finns    kvar   i
kreditupplysningsregistren trots att skulden  är
betald. Det är inget fel att uppgiften finns kvar
men klagomålen tyder på att det upplevs som fel.
Jag nämnde tidigare omfrågningsuppgifter. Varje
begäran  om  kreditupplysning registreras ju av
kreditupplysningsföretaget,   och   de   s.k.
omfrågningsuppgifterna redovisas. En del klagomål
handlar just om att omfrågningsuppgifter används som
kreditupplysningsinformation. Vad vi får höra då
visar att det ibland upplevs som en missvisande
uppgift.
Gallringsreglerna    i    den   nuvarande
kreditupplysningslagen säger att uppgiften om att
privatpersoners ekonomiska förhållanden ska gallras
ut ur kreditupplysningsregistren senast tre år efter
utgången  av det år då en betalningsanmärkning
noterats. Det innebär att gallringen kan ske vid
årsskiften och att den tid betalningsanmärkning får
finnas  kvar  i ett kreditupplysningsregister i
praktiken kan variera från tre år och upp till
närmare fyra år. Vi har en del klagomål som rör
detta. Det visar att det upplevs som orättvist att
en betalningsanmärkning som noterats i december tas
bort efter tre år, medan en anmärkning som noterats
i januari tas bort först efter nästan fyra år.
Sedan har vi - det nämnde Kristina Rennerstedt -
det som regeringen avser att titta närmare på. Det
är  förhållandet  mellan  kreditupplysningslagens
bestämmelser    och    bestämmelserna    i
tryckfrihetsförordningen             och
yttrandefrihetsgrundlagen.  Den  1  januari 1999
utökade    man    yttrandefrihetsgrundlagens
tillämpningsområde till att omfatta även tekniska
upptagningar, t.ex. cd-romskivor som är avsedda för
spridning till allmänheten. En bok med exempelvis
kreditupplysningsinformation som ges ut endast i
form  av en cd-romskiva omfattas sålunda sedan
årsskiftet 1999 av denna grundlagsreglering under de
förutsättningar  som  närmare  anges  i  dessa
bestämmelser  vad gäller  spridningsvillkor  och
liknande.  Detta  har  bl.a.  inneburit  att
Datainspektionen har ansett sig förhindrad  att
meddela   villkor   om   användning   av
kreditupplysningsuppgifter som tillhandahålls via
cd-romskivor.      Avgränsning      mellan
kreditupplysningslagen  och den grundlagsskyddade
tryck- och yttrandefriheten är komplicerad och kan
som vi ser det få ökad aktualitet genom ny IT-
användning.
Jag vill informera  om  att Datainspektionens
styrelse under mars månad ska ta ställning till ett
ärende där ett kreditupplysningsföretag lämnar ut
kreditupplysningar till en sluten användarkrets via
Internet. Detta företag gör gällande att det är
fråga om ett offentliggörande av kreditupplysningar
som faller  under grundlagsskyddet i YGL, dvs.
yttrandefrihetsgrundlagen.  En  viktig  sak  i
kreditupplysningslagens skyddsbestämmelser  är att
man  lämnar  en omfrågningskopia, dvs. en s.k.
kreditupplysningskopia så fort man har lämnat en
kreditupplysning.  Några sådana omfrågningskopior
till de omfrågade lämnas inte när det gäller detta
företags tillhandahållande via Internet,  och i
informationen till kunder anges att det inte behövs
något legitimt behov för att ställa en fråga.
Datainspektionen  har förstått att även andra
kreditupplysningsföretag  av konkurrenshänsyn kan
komma att agera på samma sätt som detta företag om
det visar sig att tillvägagångssättet inte omfattas
av kreditupplysningslagens skyddsregler.
Detta  är  ett  icke  avgjort  ärende  hos
Datainspektionen. Som jag sade ska Datainspektionens
styrelse pröva detta under mars månad.
Tack så mycket!

Ordföranden:  Tack!  Kerstin  af  Jochnick  är
avdelningschef på Finansinspektionen. Varsågod!

Avdelningschef Kerstin af Jochnick: Tack för det.
Jag har några bilder som jag tänkte visa. Vi har
delat ut papperskopior.
Kreditupplysningar  är  en  viktig del i den
verksamhet som de institut bedriver som står under
vår tillsyn. Finansinspektionen har inget ansvar för
uppföljningen av kreditupplysningslagen, men mot
bakgrund av den diskussion som fanns i pressen under
sommaren år 2000 tyckte vi att det fanns skäl att
initiera  denna  utredning  tillsammans  med
Datainspektionen  och titta närmare på huruvida
uppgifter i register från de institut som står under
vår tillsyn är korrekta. Vi vill också veta hur
banker och andra kreditinstitut använder sig av
dessa uppgifter.
Jag  visar den första bilden över målen för
Finansinspektionen just för att relatera varför vi
tycker att det är en viktig fråga. Vår uppgift är ju
att värna om stabiliteten i det finansiella systemet
och att se till att det fungerar effektivt och att
vi har ett gott konsumentskydd. I det första målet
om stabilitet ligger just att se till att de
enskilda företagen kan bedöma sina risker på ett
korrekt sätt och att man har tillräckligt med
kapital som står i relation till de risker som man
tar på sig. Det är just i bedömningen av riskerna
som korrekta kreditupplysningar är så viktiga.
Den  andra  delen  i  vårt  uppdrag  gäller
konsumentskyddet. Finansinspektionen handlägger inte
enskilda kund- eller konsumentärenden, men vi tycker
att det är viktigt att det finns en övergripande
policy för kundfrågor i våra institut. Som Kristina
Rennerstedt nämnde är det en svår avvägning mellan
institutens behov av uppgifter i kreditprövningen
och värnandet om den personliga integriteten.
När det gäller konsumentskyddet är det oerhört
viktigt  att  kunden  känner  att det är rätt
information som instituten använder sig av och att
kunden får god information om detta.
Jag  börjar  med  den  första  delen  -
kreditupplysningar. De kreditupplysningar som banker
och andra kreditinstitut använder sig av används på
många olika sätt i deras verksamhet. De används i
själva kreditprövningen som en mycket viktig del.
Det finns ett krav i bankrörelselagen att banken
måste  se  till  att  kunden  har  en  god
återbetalningsförmåga innan man fattar beslut om att
lämna krediten. I det ligger att man ska se till att
kunden har ekonomiska förutsättningar. Om kunden
skulle ha många betalningsanmärkningar innebär det
att kunden kanske inte uppvisar en betalningsvilja
när det gäller att betala igen krediter. Det måste
också vägas in i ett beslut om kredit.
När det gäller prissättning av kredit är det så
här: Ju högre kreditrisk en kund har, desto högre
blir räntan. I det sammanhanget är det också väldigt
viktigt att banken har en god insikt i vilken risk
man tar på sig när man lämnar krediter.
Det sista vi talar om är kapitalallokering. Vi har
någonting som kallas kapitaltäckningsregler, och
bankerna  måste avsätta ett  visst  kapital  i
förhållande till de risker man tar. Det är samma sak
här. De beror på hur risken ser ut och hur stor den
är. Ju högre risk, desto mer kapital måste man
avsätta för det området.
Här kan man se att detta är av godo både för
banken och för kunden. Ju bättre information - ju
mer relevant, korrekt och jämförbar information -
som banken har vid kreditgivningstillfället, desto
bättre både för banken och kunden. Det finns kunder
som kanske inte bör ha krediter, och då är det bra
att banken har tillräckligt med information vid
kreditprövningstillfället  för  att kunna avgöra
detta.
Jag vill här också nämna att det sannolikt kommer
nya  kapitalteckningsregler.  Baselkommittén  för
banktillsyn presenterade förslag om nya regler under
januari  månad, och kommissionen har  samtidigt
presenterat ett motsvarande förslag.
De beräknas kunna vara införda inom EU under år
2004, så det ligger långt fram i tiden. De nya
reglerna är mer riskkänsliga, och tanken är att de
mer skall ta större hänsyn till de risker som
institutet tar på sig. Det kräver å andra sidan att
institutet kan bedöma och riskklassa de enskilda
riskerna betydligt bättre än vad man i dagsläget kan
göra. I det sammanhanget kommer kreditupplysningar
av den typ som svenska kreditupplysningsföretag i
dag kan lämna att ha en stor betydelse.
När det sedan gäller konsumentskyddet är det ju ur
vår aspekt viktigt att se till att den information
om kunder som bankerna använder är korrekt och att
man inte brukar informationen på ett felaktigt sätt.
Vi tror också att det kanske är viktigt att man
förbättrar informationen till kunderna. Det råder i
dagsläget okunnighet på marknaden  om  vad  en
betalningsanmärkning   och   en  anmälan  om
betalningsinställelse  eller betalningsförsummelse
är.  Därvidlag  tror  jag att  man  kan  göra
förbättringar.
Den andra punkt som vi har tagit upp är att kunder
bör ha tillgång till vissa bastjänster. Bankerna har
ju monopol på bankinlåning, och därmed är man
skyldig att hålla ett inlåningskonto för en kund.
Med den utveckling mot hög transaktionsintensitet
som äger rum i vårt samhälle kan man fråga sig om
det  för  normalkunden  räcker med att ha ett
inlåningskonto. Kanske behöver han också ha vissa
andra tjänster för att fungera normalt i vårt
samhälle. Jag återkommer till det.
I den utredning som vi bedriver tillsammans med
Datainspektionen  har  vi  uppmärksammat  några
frågeställningar som jag här vill redovisa men som
vi  inte har kommit till punkt med. Hans-Olof
Lindblom  nämnde  tidigare att vi hoppas kunna
presentera en rapport under mars månad. Den första
frågan gäller Datainspektionen. En kärnfråga i det
här  arbetet  är  om  informationsunderlaget  i
personupplysningar är korrekta och relevanta.
Bör  begreppet betalningsanmärkning  definieras
tydligare? Det finns definierat i lagstiftning, men
vi har haft en  enkät ute bland institut och
konsumentvägledare, och vi har förstått att det inte
är allmänt känt. Man vet inte alltid riktigt vad som
ingår i detta begrepp. Det finns också andra begrepp
som är relaterade till kreditupplysningar som man
kanske bör fundera över.
Jag   kommer  tillbaka  till  frågan  om
transaktionskonto och betaltjänster. Bankerna är
skyldiga att tillhandahålla ett inlåningskonto. Det
finns andra länder i Europa där de också har en
lagstad   skyldighet   att   tillhandahålla
transaktionskonto med vissa betalningstjänster. Man
kan överväga huruvida bankerna borde tillhandahålla
sådana tjänster som är ganska riskfria för banken,
t.ex. gireringstjänsten.
Den fjärde punkt som jag vill nämna - den har
tidigare tagits upp av Kristina Rennerstedt - gäller
skuldsaneringslagen. Man är registrerad under den
femårsperiod som man har en skuldsaneringsplan, och
därefter  ska  man enligt kreditupplysningslagen
finnas kvar i de här  registren under ytterligare
tre år. Man kan fundera över om det verkligen är
rimligt att man ska vara registrerad under så lång
tid.
Vad gäller skuldsaneringslagen har Konsumentverket
under år 2000 givit ut rapporten Omprövning av
skuldsaneringsbeslut. I den rapporten redovisas att
de personer som har blivit föremål för skuldsanering
ofta  har  svårt  att  få  tillgång  till
gireringstjänster. Vi tycker att man kanske borde
överväga att i samband med  att  det görs en
skuldsaneringsplan för en person också se till att
kunden har möjlighet att göra gireringar för att
betala sina räkningar på ett effektivt och billigt
sätt. Det bör hjälpa dessa kunder.

Ordföranden: Tack så mycket. Därefter går ordet till
Tommy Bisander som är VD för UC AB.

Direktör Tommy Bisander: Jag tackar för att vi har
fått komma hit. Jag vill inledningsvis säga en sak
för att undvika missförstånd.  Man berörde här
tidigare kreditupplysningsföretag som  lämnar ut
upplysningar  via  Internet  vid  sidan  av
kreditupplysningslagen. Inget av de företag som är
företrädda här beter sig på det sättet.
Jag ska ägna mina tio minuter framför allt åt att
beskriva  den  roll  som  jag  tycker att ett
kreditupplysningsföretag ska spela. Jag ska lite
grann beröra vad vi menar med relevant information i
kreditupplysningssammanhang - vad  någon kallade
adekvat  information  -  och  även  beröra  de
konsekvenser som kan uppstå om vi inte längre får
tillgång till den information som vi anser vara
relevant.
Som vi ser det ska ett kreditupplysningsföretag
framför allt hjälpa en kreditgivare att fatta lite
säkrare kreditbeslut. Det är väl i och för sig en
självklarhet  att  det  inte är vi som fattar
kreditbesluten  och  att  det inte  heller  är
kreditupplysningsföretagen som i slutändan värderar
den information som vi själva tillhandhåller. Det
gör alltid kreditgivaren.
Frågan om säkrare kreditbeslut kan illustreras på
det här sättet.
När jag som kreditgivare lämnar en kredit gör jag
det naturligtvis i förhoppningen om att göra en god
affär och tjäna pengar på krediten. Det kan gälla
att sälja en vara där krediten är en förutsättning
för genomförandet av affären. Man kan också säga att
kredittagaren räknar med att göra någon form av
vinst. Han kan få en kredit som möjliggör köpet av
bostadsrätten eller drömkåken.
Men om jag beviljar krediten löper jag också en
risk att förlora hela eller delar av denna, att göra
en kreditförlust. På motsvarande sätt löper jag som
kredittagare en risk  för överskuldsättning och
skuldsanering, att tvingas leva på existensminimum
och allt annat elände som det innebär att man inte
kan fullfölja ett åtagande.
Om jag å andra sidan som kreditgivare avslår en
kredit gör jag det naturligtvis på grundval av en
riskbedömning. Jag bedömer att risken att göra en
dålig  affär  är för hög. Samtidigt löper jag
naturligtvis också risken att missa en bra affär.
Jag agerar ju för att göra affärer och tjäna pengar.
Man kan säga att det finns bara ett sätt att undvika
kreditförluster, och det är att inte lämna kredit,
och bara ett sätt att undvika att missa en affär,
nämligen att lämna kredit till alla. De två fel som
vi ska hjälpa en kreditgivare att undvika är som
kommunicerande  kärl.  Om  jag  stramar åt min
kreditgivning för att minska förlusterna kommer jag
också att missa alltfler affärer och vice versa.
Det är också så att kostnaden för en kreditförlust
är många gånger högre än kostnaden för att missa en
bra affär, om jag inte har enorma marginaler. Som
regel är kreditförlusten  betydligt större. Det
innebär att en kreditgivare faktiskt kan bete sig
rationellt om han säger nej till ett antal affärer,
om han därmed är förvissad om att undvika en enda
kreditförlust.  Detta  kan möjligtvis  också  i
slutändan återspegla en kredittagares intresse. Jag
tror att det elände som följer av att man inte kan
följa upp ett åtagande som regel är betydligt större
än lyckan av att få en kredit.
Vad vi gör för att försöka minska felen hos
kreditgivarna är framför allt att lämna information
som ska vara korrekt, aktuell och relevant. Jag
återkommer senare till vad vi menar med relevant
information. En kreditgivare har ofta tillgång även
till annan information. Det kan var information som
den kreditsökande själv har lämnat i ansökan eller
tidigare erfarenhet från kredittagaren. Man kan väl
rent schablonmässigt säga att ju större krediten är
och ju mer professionell kreditgivaren är, desto mer
information har man tillgång till och desto mer
omfattande blir analysen.
Det är inte bara genom att lämna information som
vi kan hjälpa kreditgivarna, utan vi kan också
hjälpa till vid riskbedömningen - värdera och lägga
samman information eller försöka komma fram till
sannolikheten för att den här personen kommer att
kunna återbetala lånet eller för att företaget
kommer på obestånd. För detta använder vi statistisk
analys och statistiskt modellbygge. UC har ett
tiotal personer som enbart arbetar med detta.
Vi kan övergå till att se på vad som är relevant
information. Med relevant  information menar vi
information  som kan förutskicka  risken  eller
avsaknaden  av  risk  att  en  person  får
betalningsproblem. Bägge staplarna visar läget i
vissa situationer vid ingången av år 2000. Den blå
stapeln visar de personer som då hade den lägsta
inkomsten, och den grå stapeln visar på motsvarande
sätt de 10 % som hade den högsta inkomsten. Höjden
på stapeln anger hur stor andel av de här personerna
som fick betalningsanmärkning under år 2000. Det är
alltså ett tecken på prognosvärdet. Indexet visar
rikssnittet 100.
Vi kan av bilden se att personer med låg inkomst
löper  en  nästan dubbelt så  stor  risk  som
riksgenomsnittet    att    drabbas    av
betalningsanmärkningar. Personer med höga inkomster
löper bara en tredjedel av riksgenomsnittets risk.
Skillnaden är 6:1. Det innebär föga förvånansvärt
att inkomsten är en relevant uppgift i samband med
kreditbedömningar. Den kan förutskicka en persons
framtida betalningsproblem.
Inkomstdelen är här densamma som tidigare. Vi kan
nu i stället titta på betalningsanmärkningar på
lägre belopp. Definitionen av dessa gäller personer
som enbart har betalningsanmärkningar under 500 kr.
Uppgifterna gäller fortfarande ingången av år 2000.
Vi kan se att de personer som vid ingången av år
2000 enbart hade anmärkningar under 500 kr under år
2000 drabbades av ytterligare betalningsanmärkningar
nästan tre gånger så ofta som riksgenomsnittet.
Detta är den ena intressanta observationen. Den
andra gäller den gröna stapeln, som anger sådana som
helt saknar betalningsanmärkningar.  För dem är
risken  bara  en fjärdedel av riksgenomsnittet.
Skillnaden mellan den röda och den gröna stapeln
uppgår till 10:1. Det är ganska uppenbart att
anmärkningar på lägre belopp är en relevant uppgift
i  kreditupplysningssammanhang. Det kan faktiskt
hävdas  att  den är betydligt mer relevant än
inkomsten.
I motioner och i debatten i massmedier diskuteras
möjligheten att begränsa den information som vi kan
tillhandahålla. Det blir naturligtvis så att om det
införs begränsningar på relevant information, kommer
personer som i dag inte får kredit att få kredit. En
del kommer att klara av att återbetala krediten,
medan andra inte kommer att göra det - de kommer att
överskuldsätta sig.
Det andra som det här kommer att medföra är att
andra personer som i dag faktiskt får kredit i
framtiden inte kommer att få det. Det beror på att
uppgifter om betalningsanmärkningar säger någonting
om risken med de personer som har anmärkningar. De
säger faktiskt också någonting om risken med dem som
saknar  anmärkningar.  Tar  vi  bort  den  här
informationen kommer vi inte att kunna identifiera
vare sig de goda eller de dåliga riskerna i samma
omfattning som i dag, och det kommer att innebära
att vissa personer inte får krediter. Eftersom
kreditförlusterna kommer att öka innebär detta också
en ökad restriktivitet från kreditgivarna, vilket
också kommer att innebära att man kommer att säga
nej till krediter som man inte säger nej till i dag.
Man ska veta att detta också kommer att medföra
att våra kreditgivare, våra kunder och leverantörer
i större utsträckning än i dag kommer att vända sig
direkt till de offentliga registren. Enligt en
uppgift som jag har sett men inte kan bekräfta
lämnar man från kronofogdarna ut över en miljon
upplysningar. Det är upplysningar som går helt vid
sidan  av  de  skyddsregler  som  finns  i
kreditupplysningslagen, utan att det krävs något
legitimt skäl, utan att någon vet att man tittar i
registren och utan att en missvisande uppgift ens
behöver korrigeras.
Vi kan inte säga att en betalningsanmärkning i
alla  lägen  återspeglar  betalningsovilja eller
betalningsoförmåga. Det är klart att det finns
betalningsanmärkningar som har kommit till stånd
oförskyllt såtillvida att man inte har betalat sin
skatt  i  tid.  Fortfarande  är  förfallodagen
intressant. Samtidigt bör man för det första skilja
mellan olika typer av betalningsanmärkningar. Vi kan
se på hur ett vanligt företag som man är skyldigt
pengar måste bete sig. När förfallodagen, sista
dagen för betalning, har passerats skickar företaget
ut en påminnelse, som regel åtföljd av ytterligare
en påminnelse. Om det därefter inte har fått betalt
lämnas ärendet till ett inkassoföretag, som skickar
ut ett inkassokrav. Om det fortfarande inte blir
någon reaktion från personen i fråga går ärendet
över till kronofogden, som delger denne detta.
Personen  har  då  möjlighet  att bestrida att
fordringen är korrekt. Underlåter personen  det
registreras en betalningsanmärkning.
Att det här skulle vara fråga om slarv har jag
väldigt svårt att förstå. Däremot förhåller det sig
något  annorlunda  när  det gäller myndigheters
restföring av en skatt. Där räcker det ibland med en
eller två påminnelser för att  en  skatt  ska
restföras, och de påminnelserna är inte alltid
utformade på det mest pedagogiska sättet. Vi menar
att om man ska komma åt det här problemet och
försöka urskilja  de  betalningsanmärkningar som
kanske  inte  återspeglar  betalningsovilja  och
betalningsoförmåga,   bör   man   förbättra
påminnelserutinerna hos myndigheterna.

Ordföranden: Tack! Sista inledningen går till Ulla
Lundquist som är vd för Svenska Bankföreningen.

Direktör    Ulla    Lundquist:    Bankernas
utlåningsverksamhet styrs av den lagstiftning som
riksdag  och  regering  har beslutat om. Denna
lagstiftning har tillkommit för att skydda både
kredittagaren och kreditgivaren. Jag skulle vilja
illustrera  hur omfattande krav som ställs  på
bankerna i detta hänseende genom att visa några
overheadbilder.
Det finns bestämmelser dels i bankrörelselagen,
dels i konsumentkreditlagen, och Finansinspektionen
har  utfärdat  allmänna  råd  om  krediter  i
konsumentförhållanden. Vid kreditgivning ställs krav
på att bankerna gör en allsidig kreditprövning. Det
ska då hämtas in en kreditupplysning från UC eller
något annat kreditupplysningsföretag. Man ska se att
det finns en återbetalningsförmåga, och det ska
ställas säkerheter. Banken ska beakta risk för
överskuldsättning.
Den styrande bestämmelsen i bankrörelselagen är 2
kap. 13 §. Enligt den får en kredit beviljas endast
om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra
låneförbindelsen. Det innebär att det ska finnas en
dokumenterad återbetalningsförmåga. Dessutom krävs
det i normalfallet säkerhet i form av lös eller fast
egendom eller borgen. Man kan avstå från säkerhet i
de fall där det inte behövs, och det är när det är
fråga om krediter till staten, någon känd företagare
eller mindre masskrediter.
I konsumentkreditlagen finns det krav på att
näringsidkaren i sin kreditgivning ska iaktta god
kreditgivningssed och ta hänsyn till konsumentens
intressen.  Finansinspektionens  allmänna  råd,
slutligen, utgår från att det är angeläget att
privatpersoner inte skuldsätter sig på ett sätt som
är alltför långtgående med hänsyn till inkomster och
övriga ekonomiska förhållanden. Bankerna förutsätts
ha   en  kreditinstruktion  tillgänglig  för
verksamheten. I den sägs att man vid kreditgivningen
ska beakta att kreditprövning ska göras även om
säkerheter ställs, att den ska syfta till att
uppskatta kredittagarens framtida betalningsförmåga,
grundat på skriftligt underlag eller uppgifter i
datamedier. En sedvanlig kreditupplysning från UC
ska alltid inhämtas, och en bedömning ska göras av
sökandens återbetalningsförmåga utifrån inkomster,
tillgångar, utgifter och skuldförhållanden. Man ska
också väga in borgensåtaganden.
Det är alltså en ganska omfattande reglering som
styr verksamheten.  Bankerna måste vara oerhört
noggranna i sin kreditbedömning, eftersom det till
stor del är insättarnas medel som man handskas med.
Bankkrisen gav faktiskt exempel på att bankerna inte
alltid följde formalia som de skulle göra och kanske
inte  heller  hade  de  rutiner som krävdes i
situationen. Man har därför nu successivt skärpt
rutinerna.  Detta  har  också  lett  till  att
kreditförlusterna i hög grad har minskat. Det kommer
kredittagarna till godo genom att de får lägre
kostnader för sina krediter.
Utgångspunkten för bankerna är givetvis att de har
ett stort intresse av att låna ut pengar både till
fysiska personer och till företag som bedöms som
kreditvärdiga. Om en kreditupplysning skulle visa
att kreditvärdighet inte föreligger, ser marknaden
det som en missad affär, men man måste alltid väga
in att all kreditgivning kräver kapitaltäckning i
banken, vilket Kerstin af Jochnick var inne på, och
att det medför en viss kostnad i verksamheten.
Bankerna använder den kreditupplysning som vi får
från UC som ett medel för att kvalitetssäkra sin
kreditgivning. Med kreditupplysningen som instrument
kan kreditprövning  göras på ett effektivt och
billigt sätt, och den möjliggör för konsumenten att
snabbt få besked om krediten kan beviljas eller
inte.  Kreditupplysningen  ger  företagen  ett
faktaunderlag och ett statistiskt instrument för att
analysera betalningsförmågan och betalningsviljan,
vilket Tommy Bisander var inne på. Man kan därmed
lättare göra en korrekt kreditbedömning och motverka
överskuldsättning hos konsumenten eller företaget.
Kreditgivning under 100 000 kr sker oftast inte
hos banken. Om en kund är hos ett företag som ONOFF
- ett kreditvaruföretag - är det oftast finansbolag
som beviljar krediten. Det kan ske genom ett in-
house-finansbolag som företaget själv äger eller
genom något fristående finansbolag. Kreditinstitutet
har ofta ett scoringsystem som ligger till grund för
kreditgivningen, där man har vägt in företagets
risk- och affärsstrategi. När man gör den här
scoringen på platsen medan kunden väntar vid kassan
kan den innebära att en rekommendation  ges att
bevilja en kredit, eller att inte bevilja krediten.
Om man får nej på plats kan det ofta vara så att det
finns ett par betalningsanmärkningar registrerade
eller väldigt många omfrågningar på personen.
Man kan samtidigt säga att om resultatet är
negativt  behöver  det  inte  vara  själva UC-
upplysningen som sådan som är skulden till detta.
Det är det kreditgivande företaget som har att
bestämma hur man ska tillämpa informationen från UC.
Det kan ju bortse från betalningsanmärkningar om de
är på mindre belopp och om de är gamla. Vi tycker
ändå att informationen som sådan bör innehålla så
fullständiga uppgifter som möjligt, och sedan får
varje företag bestämma hur man  ska tolka och
tillämpa den här informationen.
Vid större kreditgivning som sker hos banken och som
avser belopp över 100 000 kr blir det en dialog
mellan banken och kunden. Banken tar in ett UC och
tar in en ansökan där kunden får återge sina
inkomstförhållanden, tillgångar och skulder och sin
försörjningsbörda. Sedan väger man ihop alla dessa
omständigheter. Om det då finns en anmärkning hos UC
kan banken bortse från den. Man kan fråga kunden hur
det kommer sig att den har fått en viss anmärkning
och bortse från den. Även vid lägre krediter som ges
från företag finns det möjlighet för en kund som
blir nekad en kredit  att komma tillbaka till
företaget, få en förklaring till varför man inte
fick den och räta ut situationen.

Ordföranden: Vi tackar Ulla Lundquist och öppnar nu
för frågor. Först är det Bengt Silfverstrand.

Bengt Silfverstrand (s): Herr ordförande! Jag vill
uppehålla mig vid den uppmärksamhet som har kommit
kreditupplysningsverksamheten till del i medierna.
Det fördes förra sommaren rätt mycket diskussion om
denna, och den diskussionen har också fortsatt. Det
handlar om att tusentals svenskar har drabbats när
kreditupplysningsföretag har lämnat felaktiga eller
irrelevanta uppgifter om deras ekonomi. Vi kan också
konstatera  att kraven på rättelse  av  sådana
uppgifter  i  kronofogdens  register  har  ökat
dramatiskt. Det rörde sig tidigare om kanske något
hundratal ansökningar per år. Enligt den senaste
tillgängliga  uppgiften, som jag har fått från
Riksskatteverket, skulle det röra sig om närmare
5 000 sådana ansökningar under 1999. I en fjärdedel
av de här fallen har klagomålen lett till ändrade
uppgifter.
Detta tyder på att det finns kvalitetsbrister i
registren. Ändå fortsätter uppenbarligen marknaden
för kreditupplysningar att växa mycket kraftigt.
Trots högkonjunkturen har antalet personer  med
betalningsanmärkningar ökat under hela 90-talet. Jag
har en uppgift om att 650 000 personer som fyllt 16
år, dvs. nästan 9 %, i dag är registrerade hos
kreditupplysningsföretag.
Anledningen till den kraftiga uppgången av antalet
betalningsanmärkningar torde hänga samman med att
den  nedre  gränsen  för  vad  som  kan  ge
betalningsanmärkningar sänkts från 2 500 kr till 100
kr. Huruvida den uppgiften är korrekt kan ni kanske
kommentera.
Kreditupplysningsföretagen  har  enligt uppgift
t.o.m.  bestämt att det numera räcker att  en
kreditupplysning över huvud taget begärs för att
kreditvärdighetsbetyget ska sänkas. Den som t.ex.
byter telefonoperatör, skaffar sig nya konton eller
kundkort eller av någon annan anledning  råkar ut
för en kreditupplysning riskerar då att få sin
kreditvärdighet nedvärderad och därmed självfallet
få minskade möjligheter till lån.
Upplysningscentralens verkställande direktör Tommy
Bisander kommenterade det här i Dagens Nyheter den 5
augusti. Jag citerar ur vad Dagens Nyheter då skrev
- ni kan kommentera huruvida det är korrekt:
"I alla system så är det ju alltid någon som blir
drabbad.  Alla, både branschen och myndigheter,
verkar i dag hålla med om att problemen är för små
för att det ska vara värt kostnaden att rätta till
dem "
Är   det   ett   riktigt  påstående  att
kreditupplysningsföretagen bestämt att det räcker
med  att  en  kreditupplysning begärts för att
kreditvärdighetsbetyget  ska sänkas, och är det
rimligt att det förhåller sig på det sättet?
Min andra fråga är om det är riktigt och rimligt att
det de facto finns en beloppsgräns som ligger så
lågt som vid 100 kr.

Direktör Tommy Bisander: Den ena frågan var om vi
använder  uppgifter  om  tidigare  beställda
kreditupplysningar i samband med kreditprövningen.
Det är riktigt. Vad gäller om det är rimligt talade
vi tidigare om avvägningen mellan riskbedömningen
och den personliga integriteten. Detta har knäckts
på det sättet att många uppgifter om tidigare
förfrågningar är en uppgift som har betydelse när
man   ska   bedöma  en  persons   framtida
betalningsförmåga. Jag kan illustrera detta utifrån
de undersökningar som vi har gjort.
Det ska också sägas att uppgifter om tidigare
förfrågningar, i varje fall enligt vad vi känner
till, inte i sig innebär att en person nekas en
kredit. Om personen däremot redan tidigare är svag
vad gäller inkomst och andra uppgifter, kan det vara
en uppgift som har betydelse.
Den här bilden visar situationen vid ingången av år
2000. Stapelns höjd återspeglar den andel som får
betalningsanmärkningar. Vi kan se de 10 % som har
den lägsta inkomsten och de 10 % som har den högsta
inkomsten  och  även  de  10 %  som har flest
omfrågningar hos UC och de 10 % som har minst
omfrågningar hos UC. Vi ser att den informationen
har viss betydelse i samband med riskbedömningen,
och ur den synpunkten är uppgiften relevant. Som jag
sagt vägs den här informationen samman med annan
information, som inkomster, personliga skulder och
innehav av fastighet, till en samlad riskbedömning.

Bengt Silfverstrand (s): Frågan gällde om man blir
nedgraderad  ur  kreditvärdighetssynpunkt  enbart
därför att man blir föremål för en upplysning.

Direktör Tommy Bisander: Nej det är inte riktigt.
Som jag sagt är det en av flera faktorer som man
väger samman. Att man enbart på grund av många
förfrågningar skulle bli nekad kredit känner jag
inte till. Däremot påverkas kreditvärdigheten, som
jag sagt, av detta tillsammans med inkomst och
skuldförhållanden. Att detta är rimligt tycker jag
framgick av den statistik som jag visade. Det lästes
upp ett citat från DN. Det är inte rätt citerat från
den artikeln. Jag kan väl också kommentera det. Vi
lämnar ut knappt 20 000 personupplysningar om dagen,
och  därmed går också 20 000 kopior  ut.  Vi
korrigerar, utifrån hänvändelse från allmänheten, en
à två stycken  om  dagen. Det tror jag också
återspeglar  lite  grann  av  kvaliteten  i
kreditupplysningsregistren.

Bolagsjurist Tomas Jalling: Jag kanske ska säga det,
Tommy, att det är väl ingen av oss som ägnar oss åt
kreditvärdering  av konsumenter,  privatpersoner,
egentligen. Det som Tommy och någon annan talat om,
credit scoring, är alltså verktyg som vi i och för
sig kan tillhandahålla eller som kreditgivaren själv
har för att göra sin riskbedömning. Vi värderar inte
personer  och  sätter  omdömen.  Det gör  inte
kreditupplysningsföretagen.

Bengt Silfverstrand (s): Herr ordförande! Jag har
också en annan fråga som jag vill rikta direkt till
statssekreterare Kristina Rennerstedt. Det gäller
den enskildes integritet och rättsskydd. Jag är
väldigt klar över att förslaget till ny lag på det
hela taget innebär klara förstärkningar av den
enskildes integritet, men på en punkt innebär det en
uppenbar försvagning. Det gäller de personer som
blir föremål för beslut enligt socialtjänstlagen.
Lagrådet anser - och det finns också en motion till
utskottet om detta - att det verkligen är ett stort
problem som kan innebära svåra situationer för
enskilda  människor.  Även  om det  finns  ett
sekretesskydd i socialtjänstlagen kan man, när man
kommer upp till förvaltningsdomstol, komma åt de
uppgifterna.
Lagrådet  uttalar  t.ex.  att  beslut  enligt
socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, kan komma att innehålla
viktig information från kreditvärderingssynpunkt och
att  det  inte  kommer  att  finnas  någon
tillbakahållande faktor i hanteringen av uppgifterna
om de släpps fria.
Motionärerna  går ett steg  längre.  Regeringen
åberopar de här harmoniseringsdirektiven och säger
att  Sverige  måste följa dem. När det gäller
dataskyddsdirektivet säger motionärerna att det där
tydligt framgår att direktivets införande i den
nationella lagstiftningen  inte  är  avsett att
försvaga det nuvarande integritetsskyddet. Då vill
jag fråga Kristina Rennerstedt om regeringen inte
känner oro över detta ingrepp i den personliga
integriteten och vad det närmare innebär att man på
lämpligt sätt ska följa utvecklingen.

Statssekreterare Kristina Rennerstedt: Som Bengt
Silfverstrand påpekade har det handlat om att införa
ett harmoniseringsdirektiv.  Där  anges  väldigt
tydligt vilka uppgifter som man får reglera. Det har
inte varit möjligt att behålla undantaget för de här
uppgifterna. Samtidigt har vi bedömt att man inte
ska överdriva oron för detta, eftersom det finns en
massa andra faktorer som talar i riktning mot att
man kan  behålla  integritetsskyddet. Frågan om
huruvida uppgiften är relevant t.ex. gör sig inte
minst starkt gällande. Det gäller också frågan om
hur uppgifterna ska hamna i registret. Men som vi
också säger är det självklart att detta är en fråga
som vi får följa noga. Det lär vara en viktig
uppgift inte minst för Datainspektionen att följa
rättstillämpningen.  Tanken  har  ju  varit att
åstadkomma ett förstärkt integritetsskydd. Vi har
gjort den samlade bedömningen att riskerna med att
man på det här viset skulle undergräva tilltron till
den personliga integriteten inte är så stora som det
kan se ut i förstone. Men man måste självfallet var
vaksam när det gäller tillämpningen.

Dataråd Hans-Olof Lindblom: Vi har förståelse för
att det är frågan om en harmonisering här. Vår
erfarenhet är att uppgifter om liknande förhållanden
inte har förekommit i den här verksamheten tidigare.
Vi har aldrig haft att pröva någon sådan ansökan
heller. Men vi kommer naturligtvis att följa detta
väldigt noga.

Lennart Hedquist (m): Herr ordförande! Jag tyckte
att det var intressant, men också belysande, att
höra av Kristina Rennerstedt att kontakten med
allmänheten  kring de här frågorna är så pass
omfattande. Mot den bakgrunden tycker jag kanske att
det är lite anmärkningsvärt att regeringen inte har
berett ärendet färdigt innan man lade fram den här
propositionen.  Vi  hade  ett  annat  ärende i
finansutskottet häromdagen som vi också upplevde
inte var färdigberett, utan det finns en  rad
utestående frågor.
Jag tolkade Kristina Rennerstedt så att det var
väldigt  många samtal till Justitiedepartementet
kring  småbelopp   som  är  restförda  hos
kronofogdemyndigheten som rör obetald skatt under
100 kr. Det är väl också en hel del obetalda
parkeringsavgifter som hamnar där. Ibland rör det
sig väl om enstaka sådana belopp. Det är där
allmänhetens irritation finns. Man hamnar väldigt
lätt i kronofogdens register. Tommy Bisander angav
ju just att de statliga myndigheterna, ofta till
skillnad från privata företag,  har  en ganska
ofullständig information som gör att många  av
misstag  hamnar  hos  kronofogdemyndigheten  för
småbelopp.
Ända sedan den allmänna motionstiden har vi haft
en rad förslag för att komma till rätta med de här
problemen. Riksskatteverket  har ju också i en
skrivelse till regeringen angett att man skulle ha
en gräns som skulle kunna ligga under 100 kr i
stället för dagens 25 kr. Vi har också förslaget om
att man alltid ska få veta om man är registrerad i
kronofogdemyndighetens register även när det gäller
belopp under 100 kr.
Här finns det nu upplysningar om att de här
frågorna bereds av Finansdepartementet. Men jag
tycker att de frågorna onekligen i hög grad hör
samman   med   det   här   ärendet   om
kreditupplysningsverksamheten. Det är uppenbart att
det här föreligger ett tryck från vanligt folk att
få ett besked från regeringen. Där mörkar man alltså
genom att inte lämna något sådant.
Ytterligare  en  fråga  som  inte tas upp i
propositionen är frågan om de problem  som är
förenade med kreditupplysningar kring näringsidkare
och vad de får innehålla. Även där anger man att den
frågan övervägs inom Regeringskansliet. Min fråga är
då av vilken anledning man inte kunde lägga på en
rem och även ha samråd med Finansdepartementet så
att den här propositionen hade kunnat klara ut även
dessa frågetecken.
Sedan skulle jag gärna också vilja ställa en fråga
till Tommy Bisander med utgångspunkt i den här
bilden som visade kreditrisken kring människor som
hade betalningsanmärkningar under 500 kr. Hur mycket
skulle den bilden ändras om man lade gränsen vid
t.ex.  100 kr  för  betalningsanmärkningar  som
kreditupplysningsföretagen   kan   få   via
kronofogdemyndigheten?  Blir  det  någon  tydlig
skillnad då? Ökar kreditrisken om man skulle rensa
ut enstaka och smärre betalningsanmärkningar som
kanske i viss  utsträckning  har tillkommit av
misstag?
Av de bilder som Tommy Bisander visade kunde man få
det intrycket att ganska många får krediter trots
att man har betydande betalningsanmärkningar. Man
kunde få fram en statistik på sannolikheten för
ytterligare betalningsanmärkningar om man redan hade
betalningsanmärkningar.  För  att få  fram  den
statistiken måste man ju rimligen ha gett kredit.
Jag skulle närmast vilja ställa frågan: Hur vanligt
är det att kreditgivarna fortfarande ger krediter
trots    förekomsten    av    omfattande
betalningsanmärkningar?

Statssekreterare Kristina Rennerstedt: Det är alltid
bättre om man kan åstadkomma alla förändringar på en
gång när man har diskuterat dem. Men den proposition
som riksdagen nu behandlar handlar ju om att man ska
implementera det direktiv som finns på området. Där
har vi försökt att följa den tidsgräns som finns
även om vi kanske inte har lyckats fullt ut.
Vi har den uppdelningen i Regeringskansliet att
det  är  Finansdepartementet  som hanterar sina
register. Det ligger en proposition hos riksdagen
som   tar   upp   frågan   om   enstaka
betalningsförsummelser, något som berör en del av de
frågor   som  har  ställts  till  oss  i
Justitiedepartementet. Det är alltså det förslag som
innebär att man inte ska behöva anteckna att en
enskild person vid ett tillfälle har gjort en
betalningsförsummelse.
När det gäller de frågor som jag nämnde som vi
inte har tagit upp, nämligen frågan om tiden vid
skuldsanering och hur man ska hantera frågorna om
ansökningar om betalningsföreläggande, har vi inte
haft något beredningsunderlag på området. Men i
anslutning till att vi nu håller på att arbeta med
en   utvärdering   och   uppföljning   av
skuldsaneringslagen har vi tyckt att det är lämpligt
att också ta upp de här frågorna. Det gör att vi nu
håller på och skaffar oss ett beredningsunderlag för
att kunna gå vidare med de frågor som tas upp här.
Det innebär att i den proposition som behandlas nu
har   vi    implementerat    EG-direktivet.
Finansdepartementet har föreslagit förändringen i
registret  när  det  gäller  de  frågor  som
Finansdepartementet svarar för. I de frågor som
hänger samman med kreditupplysning, skuldsanering
och   anteckningar   om   ansökningar   om
betalningsföreläggande arbetar vi nu för att skaffa
oss det beredningsunderlag som behövs för att vi ska
kunna återkomma till riksdagen.

Direktör Tommy Bisander: När det gäller detta med
beloppsgränser registrerar vi betalningsanmärkningar
ned till 100 kr. Tidigare hade vi lite  olika
beloppsgränser, 2 000 kr för skatter och 500 kr för
enskilda mål. Vi tror inte att det är något bra sätt
att införa någon form av beloppsgränser för att
försöka begränsa och få bort anmärkningar som beror
på slarv. Vi tror att man måste gå på helt andra
grunder. Vi har 660 000 personer eller 9 % som har
anmärkningar. 72 % av dem har fler än en anmärkning.
60 % har fler än två anmärkningar. 40 % har fler än
fem anmärkningar. En person har i genomsnitt tio och
en halv betalningsanmärkningar. Jag har väldigt
svårt att se att det här upprepade mönstret som
väldigt många personer har skulle bero på slarv.

Om vi pratar om mindre betalningsanmärkningar är det
214 000 som har anmärkningar på lägre belopp än
500 kr. 76 % av dem har även betalningsanmärkningar
över 2 000 kr. I 28 % av fallen föregår en liten
anmärkning en stor anmärkning. De personer som
enbart hade betalningsanmärkningar lägre än 500 kr
vid ingången av år 2000 förekom 14 gånger oftare med
skulder hos kronofogden efter utgången av 2000 än
personer som saknar betalningsanmärkning. Jag säger
inte att det inte förekommer att man drar på sig
betalningsanmärkningar på grund av slarv, det gör
man säkert, men den vanligaste orsaken till att man
får en betalningsanmärkning är faktiskt att man
antingen  är  betalningsoförmögen  eller  saknar
betalningsvilja.

Lennart Hedquist (m): Jag har en kompletterande
fråga. Hur vanligt är det att kreditgivarna ger
krediter till personer trots att det föreligger
kanske betydande antal betalningsanmärkningar? Jag
förstår att ni inte har ansvar för det, men ni
lägger ju ändå märke till i vilken utsträckning det
förekommer.
Jag är ju inte så hemma på området, men man får
onekligen det intrycket utifrån reaktioner från
allmänheten att förekomsten av t.ex. restförd skatt
på några tiotals kronor skulle kunna leda till en
registrerad anmärkning. Jag förstår att det kommer
sig av att man går direkt på kronofogdemyndighetens
register  i  så  fall  med  de  rutiner  som
Riksskatteverket hittills har tvingats ha.
Jag är inte uppmärksammad på att den här beredningen
från    Riksskatteverkets   framställan   i
Finansdepartementet  faktiskt har lett till ett
förslag till riksdagen, men det är kanske ett
förbiseende från min sida. I den promemoria som vi
har fått från vårt kansli står det att denna
framställan   för   närvarande   bereds   i
Finansdepartementet. Jag tycker nog att om man på
Justitiedepartementet upplever att man har kontakt
med allmänheten i de här frågorna borde man ha haft
en samberedning inom regeringen. Då hade man kunnat
klara ut den fråga som uppenbarligen upplevs som
viktig av människor.

Direktör Tommy Bisander: Det slutliga beslutet -
vilket kreditbeslut man fattar - vet vi långt ifrån
alltid. Egentligen vet vi det ganska sällan. Vi
lämnar ju ut informationen och gör en riskbedömning.
Men som jag sade är det kreditgivaren som gör den
här bedömningen.

Direktör Ulla Lundquist: Jag har inte heller så
omfattande  uppgifter,  men  jag har fått viss
information från en av de större bankerna. Om det
gäller en kredit som är missbrukad hos banken, om
man har övertrasserat ett konto eller låtit bli att
betala amorteringar på ett lån, och det finns en
missbruksrapportering på den kunden, får man normalt
inte en ny kredit. Men man kan göra undantag efter
en individuell prövning. Jag förmodar att detsamma
gäller om anmärkningen i registret kommer från en
kredit utifrån eller en betalningsanmärkning på
grund av parkeringsbot som är på ett lägre belopp.
Individuella prövningar görs ofta i banken.

Bolagsjurist Tomas Jalling: Informationen används ju
på olika sätt av olika kreditgivare. Det beror helt
enkelt på hur riskbenägen  man  är. Det finns
kreditgivare och andra som är beredda att låna ut
pengar eller bevilja en fakturakredit fast det finns
ett  visst  antal  anmärkningar.  Andra är mer
försiktiga. Det finns egentligen inget entydigt svar
på det heller.

Marie Engström (v): Herr ordförande! Jag vill vända
mig till Kristina Rennerstedt med den första frågan,
och även till andra i panelen. Kristina Rennerstedt
pratade om hur viktigt det är med jämvikten mellan
två  komponenter,  nämligen  den  personliga
integriteten och en väl fungerande kreditmarknad. Om
man målar upp ett scenario där man t.ex. höjer
beloppsgränserna vid kreditupplysningar samtidigt
som man snävar in tiden som uppgiften ska finnas
kvar i registren, kanske halverar tiden från tre
till ett och ett halvt år, hur skulle det påverka
det jämviktsläge  som  vi  hela tiden försöker
eftersträva?  Jag  ser  gärna att andra  också
kommenterar det scenariot.
Sedan skulle jag vilja haka på den fråga som Bengt
Silfverstrand tog upp om de människor som blivit
föremål för åtgärder enligt socialtjänstlagen. I
svaret till  Bengt  Silfverstrand sade Kristina
Rennerstedt att vi inte får överdriva oron, men att
vi naturligtvis ska följa upp frågan. Om det nu ändå
finns anledning till oro är min fråga: Vad gör vi
då? Det är ju ett EU-direktiv som implementeras. Har
vi några möjligheter att göra några förändringar?
Till sist skulle jag vilja vända mig till Tommy
Bisander. Du sade vid något tillfälle att det kanske
inte är beloppsgränser utan andra kriterier som
många gånger kan bli viktigare. Du har visat bilder
på att inkomstnivån är av betydelse,  även om
betalningsanmärkningarna i de fallen var på väldigt
små belopp. Jag skulle vilja fråga dig: Tycker inte
du  att  det är integritetskränkande  att  som
låginkomsttagare i någon mening vara en potentiell
risk på kreditmarknaden? Kriteriet måste ju vara om
jag sköter mina betalningar eller inte, och inte
vilken inkomstnivå jag har. Man kan ju vara en dålig
betalare även om man har höga inkomster.

Statssekreterare Kristina Rennerstedt: Mot bakgrund
av de uppgifter som vi har utgår jag ifrån att
svaret på den första frågan blir att om man höjer
beloppsgränsen blir systemet lite mindre effektivt
och ger lite ökad integritet. Var balanspunkten ska
ligga är en fråga för riksdagen att ta ställning
till. Med utgångspunkt i de uppgifter vi har om
uppgifternas relevans betyder väl en ändring av
beloppsgränsen att man byter balanspunkt mellan
effektiviteten och integriteten.
När det gäller förändringen som innebär att man
tar bort förbudet mot att socialtjänstuppgifter kan
komma in i registret, är det ju så att de här
uppgifterna som regel är sekretessbelagda till en
början, och därför ska de inte finnas i registret.
Men vi har ändå sagt att det finns skäl att följa
utvecklingen. Om det skulle visa sig att våra
antaganden är felaktiga utgår jag ifrån att det är
en självklarhet att vi får verka för att ändra
direktivet. Vi har gjort den bedömningen att man bör
kunna klara detta utan problem.
Låt mig också lägga till något när det gäller den
fråga  som togs upp  tidigare  om  alla  våra
telefonsamtal. Det handlar kanske inte så förfärligt
mycket om själva regelverket, utan det handlar om
människor som tycker att de har hamnat  i en
situation som de inte hade önskat sig beroende på
att de här uppgifterna används på ett sätt som de
tycker  är  orättvist.  Det  är egentligen  en
tillämpningsfråga. Vad som är rätt eller fel i den
frågan  är  inte Justitiedepartementets sak att
bedöma. Det handlar väl om det som både Ulla
Lundquist och Tommy Bisander tar upp, nämligen att
uppgifterna måste användas och tillämpas på ett
individuellt sätt. De människor som hör av sig till
oss är många gånger de som tycker att det kanske
inte alls är en individuell prövning. De tycker att
det har skett formalistiskt. Men det är inte en
fråga för Justitiedepartementet.

Avdelningschef  Kerstin  af  Jochnick: Jag vill
kommentera den första frågan som gäller den här
balansgången mellan kreditprövning och integritet.
Det är precis som Kristina Rennerstedt säger att
höjer man beloppsgränsen minskar förutsägbarheten i
kreditprövningsprocessen. Det är genuint svårt att
säga var den här gränsen ska gå. Man måste nog
verkligen fundera över om gränsen ska gå vid 100 kr
eller 500 kr. Man måste överväga hur långt ned man
kan gå när det gäller gränsen för den personliga
integriteten.

Men när det gäller hur länge uppgifterna ligger kvar
vill jag säga att  om  vi  ser  till de nya
kapitaltäckningsreglerna som vi ser framför oss
förutsätter de att instituten kan ha tidsserier på
minst tre år för att kunna riskklassa de krediter
som man har i sina portföljer. Det innebär att om
man skulle korta tiden som uppgifterna finns i
registren skulle man sannolikt inte kunna använda de
svenska företagens register vid tillämpningen av det
framtida regelverket.

Direktör Tommy Bisander: Vi vill ju alla att en
betalningsanmärkning  ska  återspegla  faktisk
betalningsovilja eller betalningsoförmåga i högsta
möjliga utsträckning. I den mån den inte gör det ska
naturligtvis    inte   den   typen    av
betalningsanmärkningar registreras. Vi anser inte
att beloppet är ett bra kriterium för att kunna
särskilja  de här betalningsanmärkningarna.  Det
problem som kan  finnas finns på de restförda
skatterna och avgifterna.  I  så  fall är det
påminnelserutinerna hos myndigheterna som  måste
förbättras så att inte en person är omedveten om när
han ska betala en avgift. Vi ska ändå veta att en
restförd skatt är förfallen. Personen i fråga har
fått en eller ett par påminnelser. Men det här kan
naturligtvis göras bättre.

Jag tror att den andra frågan gällde detta om en
person som har låg inkomst alltid är en högre risk.
Om vi tittar rent statistiskt och enbart på den
uppgiften är det ganska klart att en person med låg
inkomst har en lägre betalningsförmåga än en person
med hög inkomst, på samma sätt som en person med en
hög  skuldbörda,  om  vi bara tittar  på  den
informationen, har en sämre möjlighet att ikläda sig
krediter. Men jag tror att jag också sade det att
vad  vi  hjälper  kreditgivaren  med,  och vad
kreditgivaren också har att göra, är att väga samman
en rad olika uppgifter - inkomst, tidigare tagna
upplysningar, förekomst av betalningsanmärkningar
och skuldbörda - till ett slutligt omdöme.

Direktör Ulla Lundquist: Jag vill bara upprepa det
jag sade tidigare. De bestämmelser om kreditgivning
som finns i lagstiftningen och i allmänna råd hos
Finansinspektionen är till för att skydda både
kredittagaren och kreditgivaren. Kreditgivaren ska
skyddas  mot  förluster  i  sin kreditutlåning,
kredittagaren ska skyddas mot en överskuldsättning,
dvs. för många lån som man inte klarar av att betala
tillbaka. Det viktiga är ändå att den information
som man grundar kreditbeslutet på är så fullständig
som möjligt. Men sedan gäller det att tolka och
analysera den här informationen och tillämpa den på
ett rimligt sätt. Det tror jag att banker är ganska
bra på, men det gäller att det får genomslag
överallt i samhället - att man förstår att tolka och
tillämpa den här informationen som man får på ett
rimligt sätt.

Marie Engström (v): Jag har några korta kommentarer.
Kristina  Rennerstedt beskriver också hur många
människor som ringer till departementet och är
upprörda. Då  kan  man också ta in frågan om
lagstiftningens legitimitet hos medborgarna. Det är
ju viktigt att man känner att lagstiftningen är
rättvis.  Någon  annan  här  tog  ju  upp
konsumentperspektivet. Hur ska vi få fatt på t.ex.
annonsskojarna om vi har en lagstiftning som gör att
människor i någon mening är så rädda för att hamna i
register att de i ren rädsla betalar  de här
räkningarna? Det får man ju också väga in.

Sedan blir jag ändå inte klok på Tommy Bisanders
svar. Är inkomstnivån en relevant information eller
inte?

Direktör Tommy Bisander: Först  vill  jag bara
kommentera detta med annonsskojare. Det har ju varit
uppe  tidigare  också.  Det  gäller ansökan om
betalningsföreläggande på juridiska personer. Jag
kan bara tala för UC. Vi registrerar inte ansökan om
betalningsföreläggande om  den har inlämnats av
företag som förekommer på SAF:s svarta lista över
annonsskojare. Jag kan väl också säga att det
faktiska problemet är något överdrivet. Detta var
någonting som vi införde i början av år 2000. Då
gick vi också igenom vårt register. Jag tror att vi
har 52 000 ansökningar om betalningsförelägganden
registrerade. Det förekom 70 ansökningar från de här
företagen. Det är naturligtvis illa nog, men vi ska
se det i proportion till det andra.

Svaret på frågan om inkomst är en relevant uppgift i
själva kreditprövningssammanhanget är ja. Inkomst är
en relevant uppgift när man ska pröva en kredit.

Bolagsjurist Tomas  Jallingt: Avvägningen mellan
integriteten och effektiviteten är inte lätt. Jag
tycker att man ska komma ihåg två saker. Vi jobbar
uteslutande med offentlig information som alltså är
tillgänglig för  envar  hos källorna. Vissa av
källorna, t.ex. RSV, ägnar sig också aktivt åt att
sprida den i dag.

Dessutom finns den här viktiga bestämmelsen som
Hans-Olof Lindblom var inne på om legitimt skäl,
dvs. att det krävs ett legitimt skäl för att man ska
få beställa en upplysning om en privatperson. Och
det krävs att denna person själv närmar sig en
kreditgivare eller någon annan och säger: Jag vill
ha en tjänst, jag vill köpa en vara. Först då får
kreditgivaren gå in och beställa en upplysning. Jag
tycker att detta är en viktig sak att ha med sig när
man diskuterar denna avvägning.

Mats Odell (kd): Mycket av debatten här i dag och
det som allmänheten intresserar sig för och de
klagomål som kommer till företagen och departementet
handlar ju om dessa mindre belopp vid enstaka
tillfällen. Det har också lett till att det här i
riksdagen har väckts ett antal motioner som vi har
att behandla i finansutskottet på temat att mindre
belopp vid enstaka tillfällen bör strykas så fort
skulden har betalts osv.
Då är min  fråga  till er som representerar
kreditmarknaden: Vad skulle det få för effekter om
dessa motionskrav bifölls, om uppgifter om dessa
mindre belopp inte lämnades  ut?  Vilka  andra
parametrar skulle då väga tyngre? Är det inkomst?
Alltså, vilka effekter skulle  det  enligt  er
uppfattning få på marknaden om dessa motionskrav
bifölls?
Den andra frågan handlar om en uppgift som någon
lämnade, nämligen att alla över 15 år i dag är
registrerade  hos  dessa  företag.  I  5  §
kreditupplysningslagen föreskrivs det att uppgifter
om fysiska personer får samlas in endast  för
kreditupplysningsändamål. Och det låter ju fett, om
man säger så, att alla över 15 år redan är aktuella
för detta.

Direktör Ulla Lundquist: Om betalningsanmärkningar
på mindre belopp inte skulle finnas registrerade och
bankerna fortfarande har krav på en väldigt ingående
och omfattande kreditprövning skulle man muntligen
tvingas komplettera dessa uppgifter. Man kanske
skulle vara tvungen att fråga kunden hur det är i
övrigt,  om  han  eller  hon  har  någon
betalningsanmärkning  på mindre belopp, för att
förvissa sig om att man inte har att göra med en
kund som inte kommer att kunna betala tillbaka
lånet. Det är klart att om man ska övergå till
manuell hantering så kostar det pengar för bankerna.
Följden    skulle    kunna    bli    att
handläggningskostnaderna för en kredit ökar, och
dessa kostnader slår ju tillbaka på kunden.

Nu när man har säkra system där alla uppgifter finns
behöver man inte komplettera med särskilda förhör av
kunden. Jag tror att en annan hantering kan höja
kostnaden för krediter. Dessutom: Om man har en viss
osäkerhet vid kreditgivningen kan det också leda
till att man måste ta en högre ersättning för
krediten,  alltså  en  högre ränta kanske,  en
riskpremie. Det kanske är att hårdra detta. Men om
man ska peka ut i vilken riktning det kan gå så är
det kanske åt det hållet i alla fall.

Direktör  Tommy  Bisander:  Om  man  stryper
betalningsanmärkningar på lägre belopp så kommer det
inte att gå att kompensera fullt ut eller ens
tillnärmelsevis. Det kommer alltså att innebära att
vi får mindre förmåga att peka ut både de goda
riskerna och de sämre riskerna i detta sammanhang.
Det kommer att leda till att vissa personer kommer
att få en kredit och kommer att klara av den. Andra
personer kommer inte att klara av krediten, och det
blir en överskuldsättning. Men det kommer också att
innebära att personer som i dag får kredit inte
kommer att få kredit i framtiden i och med att vi då
inte kommer att ha samma förmåga att identifiera dem
med lägre risk om denna information tas bort. Men
sedan är det naturligtvis på det sättet att om man
tar  bort en uppgift så kan den till en del
kompenseras av annan information som är relevant.
Det är ingen tvekan om det. Det kan vara inkomster,
tidigare tagna upplysningar, skuldernas storlek. Men
det kan man göra långtifrån fullt ut. Sedan tror jag
faktiskt inte att kreditgivarna, som jag nämnde,
kommer att få ett ärligt svar om de ställer frågan
om personen i fråga har betalningsanmärkningar. Men
det må så vara, därför att jag tror faktiskt att
kreditgivarna,  leverantörerna eller kunderna  i
större utsträckning än hittills kommer att vända sig
direkt    till    myndigheterna,    till
kronofogdemyndigheten, och hämta informationen där.
Och då har man knappast vunnit någonting med tanke
på  att  man  då  går  helt  vid  sidan  av
kreditupplysningslagens skyddsregler.

Statssekreterare Kristina Rennerstedt: Jag vet inte
om det ställdes en fråga till mig, men jag kanske
ändå kan förhindra att det uppstår  eventuella
missför-   stånd.
När det gäller enstaka betalningsförsummelser så
finns det i denna proposition 2000/01:33 ett förslag
om att en enstaka betalningsförsummelse som en
privatperson har gjort inte ska behöva registreras
om den enskilde har  betalat  sin skuld innan
kronofogdemyndigheterna har fattat något beslut. Och
denna proposition har framlagts i riksdagen.
När  det  gäller  frågan  om ansökningar  om
betalningsförelägganden  har vi i  departementet
uppmärksammat just de olägenheter som har tagits upp
här, att människor är rädda  för att bestrida
fordringar som de borde bestrida därför att de inte
vill hamna i ett register. Det gör att vi tycker att
det finns väldigt starka skäl att man analyserar hur
man ska hantera den frågan. Det kommer vi att göra.
Riksskatteverket yttrade sig om det och kom med ett
förslag. Men det förslaget var inte så berett att
det kunde läggas till grund för lagstiftning, och
det är detta som vi ska titta vidare på nu.
Man kan ändå påpeka att vad som  sägs i den
proposition som riksdagen nu behandlar är att vi
kräver   att   det   ska   finnas   ett
kreditupplysningsändamål i framtiden. Så tydlig är
inte lagen i dag.

Mats Odell (kd): Jag tycker att det finns ett visst
mått av motsägelse i detta. Å ena sidan konstateras
det att människor är så oerhört rädda för att hamna
i register att de gör nästan vad som helst för att
slippa det. De betalar skulder som de aldrig har
hört talas om att de har. Å andra sidan betalar de
inte 100 kr till kronofogden. Någonstans tycker jag
att man borde reda ut detta. Antingen finns det en
stark korrelation mellan att personer som inte
betalar 75 eller 100 kr till kronofogden har svag
betalningsvilja och svag betalningsförmåga, och då
är det ju en viktig uppgift, och då borde man inte
ta bort den. Då räddar man ju människor så att säga
från fördärvet om man har kvar den. Då blir det
inkomst och annat som tar över. Jag tycker inte att
jag fick något riktigt svar på min första fråga: Vad
är  det  som händer? Blir det egentligen bara
människor med höga inkomster som då kommer att få
krediter om detta försvinner? Är det slutsatsen av
det som Tommy Bisander säger?

Direktör Tommy Bisander: Nej, det som jag sade var
att om man gör denna typ av statistiska analyser
visar  det  sig  att  om  man  tar  bort
betalningsanmärkningar så kommer naturligtvis andra
variabler till viss del att stärkas. Så är det ju
alltid.  Vilka variabler det är har jag ingen
möjlighet att säga. Först måste vi i så fall göra en
analys. Men om det är inkomsten eller något annat,
det vet jag inte.

Sonia Karlsson (s): Vi kommer alla att beröra just
den här frågan. Och skälet är väl att dessa frågor
har tagits upp i många motioner. Jag har också fått
många brev och telefonsamtal som gäller både denna
nedre  gräns  på  100  kr  och  att  en
betalningsanmärkning ligger kvar tre och ända upp
till fyra år när man ändå har betalat sin skuld.
Jag vill vända mig till Tommy Bisander och andra.
Jag undrar om den nedre gränsen måste vara 100 kr.
1998 var ju, såvitt jag förstår, den nedre gränsen
omkring 2 000 kr och ned till 500 kr.
Då  är  min  fråga:  Skulle  det  ta  bort
förutsebarheten om man gick upp till 500 kr igen som
nedre  gräns?  Ett  av  skälen  är  just  att
betalningsanmärkningen ligger kvar. Om man bara har
en eller två skulder under 500 kr och får en
betalningsanmärkning      så      ligger
betalningsanmärkningen kvar under tre-fyra år. Det
påverkar den enskilde på ett sådant sätt att hon
eller han kanske inte får teckna hyreskontrakt, inte
kan få telefon eller t.o.m. inte kan få hyra en
släpvagn för att forsla saker. Då kan man undra om
det är rimligt att så låga belopp slår tillbaka så
pass mycket.
Jag skulle också vilja ställa en följdfråga till
panelen. När det gäller att en betalningsanmärkning
kan ligga kvar tre-fyra år oavsett om det handlar om
500, 50 000 eller 100 000 kr så undrar jag: Borde
det inte finnas någon skillnad?
Det  är  bra  att  man ser över frågan  om
skuldsanering och hur länge en uppgift ska ligga
kvar.
Jag har fått ett brev från en person som i och för
sig inte har haft skuldsanering utan så att säga en
privat uppgörelse med kronofogden som under ett
antal år har gjort avdrag från a-kassa och liknande.
Nu efter sex år har han äntligen blivit fri från
skulden. Men betalningsanmärkningen kommer att ligga
kvar tre-fyra år till. Då är min fråga: Kommer man
att se över även detta när man ser över frågan om
skuldsanering?

Direktör Tommy Bisander: Det som jag försökte peka
var att betalningsanmärkningar på mindre belopp, i
detta fall under 500 kr, har ett prognosvärde och en
förmåga att särskilja de högre riskerna från de
lägre riskerna. Då kommer  vi  återigen in på
avvägningen mellan effektiviteten i kreditgivningen
och den personliga integriteten. Det är en sådan
avvägning som man får göra. Men det är ingen tvekan
om att om vi tar bort informationen så försämras
möjligheterna  att  göra  kreditbedömningar  och
riskbedömningar.

Direktör Ulla Lundquist:  Dessa  småbelopp  har
betydelse främst vid snabbkrediter, t.ex. om någon
ska köpa en vara i ett varuhus. Då lämnar personen i
fråga sitt personnummer. Sedan kontrollerar butiken
detta med sitt finansbolag. Då kan det så att säga
plinga ut ett nej till krediten därför att det finns
betalningsanmärkningar. Det kan i och för sig vara
små anmärkningar.

Såvitt jag har förstått så går det att reda upp
detta genom att man övergår till  en  manuell
hantering, men man kanske inte får krediten direkt i
butiken, utan man måste få kontakt med kreditgivaren
för att manuellt belysa hur det förhåller sig. Men
det kan kanske vara en fördel.

Statssekreterare Kristina Rennerstedt: Svaret på
frågan är ja. Den fråga som Sonia Karlsson ställde
kommer att tas upp i departementspromemorian.

Sonia Karlsson (s): Jag vill också ta upp dessa
omfrågningar,  som Tommy Bisander sade var  en
relevant uppgift. Det kommer att innebära att ännu
fler kommer att hamna i dessa register, eftersom vi
nu har ett samhälle där konkurrensen ökar och där
människor uppmanas att byta telefonbolag ofta, osv.
Vi här i riksdagen fick nyligen nya telefoner. Man
hade då frågat efter vår kreditvärdighet. Nu inser
man att det är omöjligt att byta telefon en gång
till, därför att man då får en prick till, och sedan
är man alltså inte kreditvärdig. Detta är alltså
bara ett exempel. Jag tycker att man verkligen borde
fundera över detta, att om andra ställer en fråga om
mig själv  skulle kunna göra att jag inte är
kreditvärdig.

Om  denna  balansgång  mellan  integritet  och
effektivitet verkligen ligger mellan en nedre gräns
på 100 kr eller på 500 kr, vilket jag verkligen
betvivlar, så menar jag att man absolut måste se
över detta och se till att betalningsanmärkningar
som har orsakats av dessa små belopp inte ska få
ligga kvar tre-fyra år. Jag tycker att det är
orimligt.

Direktör Tommy Bisander: För att en upplysning ska
få tas ska det föreligga ett legitimt skäl, vilket
vi var inne på tidigare. Och i de allra flesta fall
är det alltså fråga om att man har sökt ett lån.
Flertalet  fall  handlar om detta. Det handlar
antingen om ett lån som man har fått eller ett som
man inte har fått. Det är inte heller så att ett
fåtal förfrågningar i sig innebär att man inte får
en kredit - det försökte jag också säga - utan detta
är en av de faktorer som man väger in i själva
kreditbedömningen.  Och det är klart att många
förfrågningar ihop med en svag inkomst och en stor
skuldbörda kan ju vara det som fäller avgörandet i
själva kreditbeslutet eller i riskbedömningen.

Jag försökte också säga att det som man har inriktat
sig på när det gäller betalningsanmärkningar i fråga
om låga belopp, tror jag, är att de inte skulle
återspegla  en  betalningsoförmåga  eller  en
betalningsovilja. Det är därför som man vill komma
åt den typen av betalningsanmärkningar. Jag tror
inte att det är den rätta vägen att försöka rensa ut
de  betalningsanmärkningar  som  faktiskt  inte
återspeglar en betalningsoförmåga. I så fall tror
jag att man får gå andra vägar.

Karin Pilsäter (fp): Jag skulle lite grann vilja
följa upp det som vi just har talat om. Anser ni att
de som använder kreditupplysningarna förmår att
särskilja den låginkomsttagare  som  har  många
anmärkningar på småbelopp och som har det på grund
av att man inte sköter sin ekonomi och gör lite för
stora utfästelser och för vilken det görs många
omfrågningar därför att man springer från ställe
till ställe och får nej från den person som har en
låg inkomst, som har hamnat lite på sned, fått några
anmärkningar  och  går till budgetrådgivaren  i
kommunen och efter det försöker byta sin dyra
telefon mot en billigare, sin dyra elleverantör mot
en billigare, sin dyra kontokredit mot en billigare,
osv.? När den person som försöker ändra på detta
sedan går för att kanske skaffa sig ett kort i någon
matvarubutik där man får ränta på pengarna, vilket
man inte får på bankkontot, kommer han eller hon då
att få nej därför att han eller hon har försökt räta
upp sin ekonomi men inte kan skiljas ut från dem som
inte kan sköta sin ekonomi? Det är min första fråga.

Sedan skulle jag vilja ställa en fråga som ofta
gäller småföretagare. Det sades, såvitt jag förstår,
att upplysningscentralen inte lämnar ut uppgifter om
ansökan  om  betalningsföreläggande  om man har
bestritt den. Anser ni att det skulle vara tekniskt
svårt att lämna ut uppgifter om att svaranden
faktiskt har bestritt det hela tillsammans med
uppgiften om att det finns en ansökan - det handlar
ju inte bara om annonsskojare, det kan vara många
saker som gör att man betalar fast man egentligen
inte vill på grund av att man är rädd för detta -
och att också lämna uppgifter  till  juridiska
personer om varifrån uppgifterna kommer, så att det
skulle göra det lättare att rätta till dem?

Direktör Tommy Bisander: Den första frågan gällde,
om jag förstod den rätt, personer som ser identiska
ut i våra register. Karin Pilsäter räknade upp
personer med låg inkomst, betalningsanmärkningar på
mindre belopp och många förfrågningar men i övrigt
olika bakgrund. Men vi kan inte skilja på dessa
personer. Om informationen ser likadan ut i våra
register  så kan ju inte vi särskilja de två
grupperna. Däremot  har  ju kreditgivaren andra
möjligheter, precis som Ulla Lundquist var inne på.
En bank kan ju ta reda på omständigheterna och
bakgrunden till denna information.

Den andra frågan gällde möjligheten att redovisa om
en ansökan är bestridd. Det är någonting som vi
faktiskt kommer att titta på, och vi kommer att
redovisa om ansökan är bestridd eller, som det också
heter, återkallad.

Direktör Ulla Lundquist: Om man inte skulle få
kredit på grund av man hade blivit omfrågad så
skulle jag ha anledning att känna mig nervös,
eftersom jag har säkert tio omfrågningar på mig som
chef  för  ett  företag  där  man  beställer
telefonabonnemang lite då och då. Men så illa ska
det nog inte vara, utan om en person är omfrågad
flera  gånger ska det inte innebära stopp för
kreditgivning utan däremot en signal om att man
behöver göra en noggrannare kreditprövning, i alla
fall i bank.

Bolagsjurist Tomas Jalling: När vi talar om stopp
vid kreditgivning tror jag att vi ska tänka lite mer
på hur denna information används. Att man har många
anmärkningar eller många omfrågningar kanske inte
betyder att man absolut inte kan få t.ex. ett
mobiltelefoniabonnemang, utan att man kanske kan få
ett abonnemang men måste betala ett förskott eller
liknande. Jag tror att man måste nyansera detta lite
grann. Det finns många sätt att tillämpa denna
information ute hos kreditgivarna och andra.

Karin Pilsäter (fp): Hela denna diskussion visar ju
att det handlar väldigt mycket om tillämpningen och
att då skjuta in sig på hur regelverket tillämpas av
dem som förmedlar informationen kanske inte alltid
är det bästa. Men vad vi måste fundera på är ju
vilket regelverk som ska finnas. Jag skulle vilja
höra om ni på myndighetssidan har några kommentarer
till dessa frågeställningar om att lämna ut uppgift
om var uppgift hämtas och uppgift om bestridande
osv. Jag undrar också om ni har några kommentarer om
att man på  olika  sätt  ska  kunna förbättra
informationen om hur sådana här uppgifter används.
Vad är ett betalningsföreläggande? Vad händer om jag
inte betalar? Ska man t.ex. ålägga kreditgivarna att
ge en tydligare information än de gör i dag till
sina kunder vad ett betalningsföreläggande innebär,
osv.?

Avdelningschef Kerstin af Jochnick: Jag tror att
detta huvudsakligen är en datainspektionsfråga. Men
jag kan möjligen svara på den sista delen av frågan
som gällde information. I den enkät som vi gjorde
till institut och konsumentvägledare kunde vi se att
det finns ett behov av mer information. Jag tror att
man kan uppmana kreditgivarna att vara tydligare mot
sina kunder om vad det innebär att man tar en
kreditupplysning  och  hur  man  använder  den
information som finns i kreditupplysningen.

Dataråd Hans-Olof Lindblom:  Jag tror att Hans
Kärnlöf   som   är  närmast  ansvarig  för
kreditupplysningarna svarar på detta.

Avdelningsdirektör Hans Kärnlöf: Jag kan säga att
just   uppgift   om   att   ansökan   om
betalningsföreläggande är bestridd och hänskjuten
osv.    inhämtar    ett    av   Sveriges
kreditupplysningsföretag redan i dag. Det har man
begärt hos Datainspektionen, och vi hade inget att
invända mot det. Men det är inte något av de två
företag som finns här i dag. Det kan man alltså
givetvis få registrera i sina register.

Gunnar Hökmark (m): Jag har först en fråga med
anledning av vad som sades här tidigare av Tommy
Bisander   när   det   gäller   myndigheters
betalningspåminnelser  i  relation  till privata
aktörers. Jag vill fråga Kristina Rennerstedt om det
finns tydliga regler för hur myndigheter ska sköta
sina  betalningspåminnelser och informationen om
konsekvenserna när man inte betalar. Många gånger
kanske någon glider in i något slags parkeringsbot.
Man överklagar kanske, och sedan  blir det en
glidande skala, och det handlar mer om slarv än att
betalningsvilja  eller  betalningsförmåga saknas.
Däremot verkar det som om det går väldigt snabbt att
få olika betalningsanmärkningar när man inte har
skött en betalningspåminnelse från en myndighet. Jag
skulle vilja veta om den reflexionen kan göras.
Sedan vill jag ställa en fråga som har varit uppe
tidigare. Den handlar om förbud mot behandling av
uppgifter  om  de  har  varit  föremål  för
socialtjänstlagen. Det hävdas då i promemorian och
från Lagrådet att detta är ett ganska allvarligt
intrång i integriteten. Det är egentligen inte bara
ett intrång i integriteten, utan det har också
ganska betydande sociala effekter, eftersom väldigt
många  hanteringar  i  dag  är  beroende  av
kreditupplysning.  Det kan gälla  hyreskontrakt,
telefonabonnemang eller betalningsmedel på olika
sätt.
Det konstateras också i promemorian att detta
egentligen inte har någon självständig betydelse för
kreditprövningen. Det anses inte att det bör ha det
i alla fall.
Det hänvisas till dataskyddsdirektivet. Jag skulle
vilja veta mer exakt vad i dataskyddsdirektivet som
gör att man inte kan ha ett sådant förbud. Såvitt
jag kan se står det i dataskyddsdirektivet rätt
mycket om den typen av uppgiftsbehandling som ska
förbjudas och också om de krav som måste finnas på
samtycken. Jag kan inte se att det finns ett förbud
mot att den här typen av uppgifter också förbjuds i
behandlingen. Men om man  nu  kan finna detta
någonstans i dataskyddsdirektivet, vilket jag inte
har funnit, vilka andra överväganden har man gjort i
departementet när det gäller hur man ska kunna
skydda den här typen av uppgifter? Sverige har ju en
mer långtgående offentlighet i sådana här frågor än
de andra medlemsländerna. Det skulle finnas en
möjlighet att om man vill skydda den här typen av
uppgift inom ramen för andra lagar.
Jag skulle alltså vilja ha svar på den första
reflexionen om myndigheters rutiner och information
kring myndigheters betalningspåminnelser men också
på frågorna om socialtjänstlagen. Var explicit är
det förbjudet att förbjuda behandlingen av uppgifter
inom socialtjänstlagen, och vilka andra överväganden
har ni i så fall gjort för att skydda den typen av
uppgifter?

Rättschef   Göran   Lambertz:    Vi   i
Justitiedepartementet är inte så hemma på den första
frågan. Såvitt jag kan förstå är det två olika
frågor. Den ena frågan är: Vad får man göra enligt
sekretesslagen? Är det sekretess kring uppgifter
eller inte? Den frågan får man ju bedöma från
situation till situation. Sekretesslagen ser ut som
den gör med bedömningar i en mängd olika situationer
om vad det bör vara sekretess kring. Om man ser ett
behov  så  får  man  titta  på  det  utifrån
sekretesslagssynpunkt. Men om jag förstod Gunnar
Hökmark rätt så handlar det även om rutiner för
betalningspåminnelser hos myndigheterna. Och där
måste jag passa. Jag kan inte säga någonting klokt
om den saken helt enkelt.
När det gäller dataskyddsdirektivet är bedömningen
att eftersom det inte finns någon regel i direktivet
om att det är ett minimidirektiv i ett visst
hänseende är det ett harmoniseringsdirektiv. Annars
brukar man ha en särskild regel i direktiven om att
man får avvika i någon riktning. Men det finns
ingenting sådant här. Det är vår bedömning, och det
är nog alla andra EU-länders bedömning också, och
det är även Lagrådets bedömning som framhölls här
tidigare. Därmed kommer också, tror jag, svaret på
följdfrågan som Gunnar Hökmark ställde, om man
övervägde att på något annat sätt skydda dessa
uppgifter, att bli: Ja, men det går inte inom denna
ram. Det går inte, enligt vår bedömning, att i
kreditupplysningslagen ha kvar detta förbud.
Som Kristina Rennerstedt tidigare sade är detta den
fråga som vi har känt oss bekymrade över i detta
lagstiftningsarbete, och det är en fråga som man
absolut behöver se över, och man kanske behöver ta
initiativ i den på Europanivå.

Gunnar Hökmark (m): När det gäller den första
frågan, om myndigheters betalningspåminnelser och
rutiner för detta, så tycker jag att det vore bra om
departementet tog och tittade på den för att känna
sig mer hemma i fråga om detta, eftersom det i
högsta  grad  har  att  göra  med  människors
rättssäkerhet i förhållande till  uppgifter och
problem som vi behandlar här. Betalningspåminnelser
från myndigheter spelar en stor roll i det som sedan
leder till betalningsanmärkningar. Jag tycker att
det finns alla skäl att faktiskt ta den frågan på
allvar.
När  det  gäller  dataskyddsdirektivet  vilar
Lagrådets bedömning på att man egentligen accepterar
regeringens bedömning, såvitt jag kan begripa när
jag har läst Lagrådets yttrande. Det är alltså ingen
självständig prövning som Lagrådet gör. När jag har
tittat på detta har jag inte kunnat utröna att
Lagrådet självt har analyserat frågan, utan man
köper så att säga det som sägs i regeringens
agerande i denna fråga.
Oavsett om det är fråga om minimidirektiv eller
harmoniseringsdirektiv så står det i direktivet vad
man får förbjuda, vilka uppgifter som man ska
förbjuda hantering av. Det står också att det måste
finnas ett antal grundläggande kvaliteter när det
gäller behandlingen av personuppgifter, t.ex. att
den  registrerade  otvetydigt  har  lämnat sitt
samtycke, vilket det i denna fråga inte senare görs
ett undantag från. Det står alltså inte någonstans,
såvitt jag kan se, att den här typen av uppgifter är
så tvingande  att man ska medge undantag från
samtycke eller de andra stränga krav som finns.
Med all respekt för det svar som jag fick så gav det
mig inte många klara besked om var i direktivet som
det framgår att man inte får ha denna typ av förbud.
Jag är medveten om att jag lite grann ställer
kunskapsfrågor för min egen del. Men eftersom jag
har tittat på detta och inte har kunnat se var det
finns ett förbud för Sverige att ha ett förbud mot
denna behandling, så tycker jag att departementet
för klarhets skull också måste redovisa var detta
förbud finns.

Rättschef Göran Lambertz:  När jag säger att jag
måste  passa  när  det  gäller  frågan  om
betalningspåminnelser så är det i min egenskap av
rättschef för civilrätt. Såvitt jag kan se är frågan
i vad mån myndigheterna ska agera si eller så
beträffande  betalningspåminnelser egentligen  en
förvaltningsrättslig  fråga  eller  en fråga om
lämplighet för myndigheterna hur de agerar. Det
känns så att säga inte som min fråga. Jag tror inte
att det är Justitiedepartementets fråga. I och för
sig har vi förvaltningslagen så att säga hos oss,
men det är inte mitt område. Det är bara därför som
jag passar när det gäller den frågan. Men det är
mycket möjligt att det finns anledning att göra
någonting.

När det gäller frågan om direktivet är svaret helt
enkelt det som jag gav, att när det inte finns
uttryckliga undantagsmöjligheter från de regler som
anges så är det att tolka som att det är dessa
regler som gäller, och då ska de gälla harmoniserat
inom EU. Om det är minimidirektiv så anges det
explicit. Det tror jag är svaret. Lagrådet har ju
hållit med oss. Huruvida Lagrådet har gjort en egen
bedömning eller inte vet jag inte. Men jag vet hur
det är att föredra i Lagrådet, och där funderar man
lite  grann  fram  och tillbaka och tittar på
regeringens överväganden och funderar på om det
finns någonting annat att dra in i bilden, och sedan
gör man sin bedömning. Här har Lagrådet gjort
bedömningen att det är riktigt, och då tror jag att
man har anledning att lita på att det är så Lagrådet
tycker.

Gunnar Hökmark (m): Herr ordförande! Om det inte är
inom Lambertz avdelning som det här hör hemma så bör
det höra hemma någonstans inom regeringen. Eftersom
jag  möjligtvis  någon  gång  har  dragit  i
statssekreterarens fläta när vi gick i samma klass
för längesedan kan jag ställa frågan till henne. Är
statssekreteraren och regeringen beredda att göra
något åt detta så att inte problemet byggs upp av
att det inte ligger på någons bord utan att faktiskt
regeringen tar ett ansvar för detta? RSV har riktat
en framställan om just det. Därför tycker jag att
det kunde vara bra om Kristina Rennerstedt svarade
på frågan om det inte finns skäl att strama upp
rutinerna.
När det gäller den andra frågan tycker jag inte
att det låter betryggande att hänvisa till att
Lagrådet möjligtvis har funderat fram och tillbaka,
och att regeringen också har gjort det. Fortfarande
finns det ju ingenting som säger att man inte kan
utnyttja det faktum att det är en grundläggande
regel att den registrerade otvetydigt ska ha lämnat
sitt samtycke.
Det är också så, om man har den hållning som nu
redovisades, och det skulle jag också vilja att
Kristina Rennerstedt svarade på, att Sverige är det
land  i västvärlden som har flest registrerade
uppgifter av olika slag rörande enskilda människor.
Jag kan lämna det öppet om det är någon som slår
oss, men vi ligger otvetydigt i toppen i detta
avseende. Om de uttryckliga förbud mot registrering
av uppgifter som finns inom ett begränsat område,
något som har varit aktuellt i flertalet EU-länder,
innebär att vi inte kan ha strama regler inom andra
områden,  där  vi  har  mycket mer registrerad
information om medborgarna, så  är det väldigt
allvarligt.
I så fall innebär det här dataskyddsdirektivet en
försvagning snarare än en förstärkning. Det innebär
möjligtvis en förstärkning inom det explicita område
som vi i dag har behandlat, men inte när det gäller
den bredare bit som handlar om andra frågor än
kreditupplysning. Jag ser som sagt inte att det i
dataskyddsdirektivet framgår att man måste göra
undantag för det faktum att en enskild ska lämna
samtycke. Jag skulle vilja ställa den frågan till
Kristina Rennerstedt.

Statssekreterare Kristina Rennerstedt:  När  det
gäller  frågorna  om  företagens  rutiner  för
påminnelser om betalning och annat ska jag ta med
mig det här hem. Det är på det viset att vi har en
uppdelning i Regeringskansliet, och jag är ledsen
att behöva säga att dessa frågor inte heller hamnar
inom det område som jag arbetar med. Men jag ska
absolut ta med mig frågorna hem. Jag ska återkomma
med svar från dem som bättre kan svara på frågorna
omkring huruvida det behövs en uppstramning. Det
kanske jag kan få återkomma med.

När det gäller den andra frågan är jag lite osäker
på om jag har  förstått  rätt.  Vi har gjort
bedömningen att det inte finns någon möjlighet att
tillämpa direktivet på ett sådant sätt att man kan
ha det här förbudet. Gunnar Hökmark frågar efter
vilken grund vi har för det. Den beskrivningen har
Göran Lambertz lämnat, och jag tror inte att jag kan
lämna någon ytterligare upplysning om saken. Men jag
vet inte om det kanske gällde något som jag inte
förstod. Då kanske du kan hjälpa mig med det, Göran!

Rättschef Göran Lambertz: Jag kan försöka. Jag
uppfattar det så att Gunnar Hökmark gled över till
en annan fråga. Först handlar det om huruvida det är
ett harmoniseringsdirektiv eller inte. Sedan späder
Gunnar Hökmark på med att det också krävs samtycke
enligt direktivet. Det är ju en annan fråga. Den
frågan behandlas i propositionen på s. 19 och
framåt.  Där  är  regeringens  bedömning  att
kreditupplysning är en verksamhet där direktivet ger
stöd  för att det inte krävs samtycke av den
enskilde. Det tror jag är en rätt säker bedömning.
Det finns två olika bestämmelser i direktivet som
man kan hänvisa till, och Lagrådet har såvitt jag
minns inte ifrågasatt det. Jo, det har de förresten
på en punkt när jag tänker efter. Men de godkänner
regeringens samlade bedömning i frågan.

Gunnar Hökmark (m): Vi kommer kanske inte längre.
Jag noterar att jag inte tycker att det blir någon
konkret beskrivning av vari förbudet för Sverige i
den här delen finns. Jag pekade på detta med kravet
på  samtycke.  Det   är   självfallet  att
kreditupplysningen som sådan ligger till grund för
hela  den  diskussion  vi  har.  Det  behövs
kreditupplysning, och det anses vara något rimligt
att man inte behöver den enskildes samtycke. Men det
behöver inte innebära att vi har ett förbud mot
vissa delar av dessa uppgifter som inte finns i
andra länder och att vi inte kan ha stramare krav än
vad andra länder har - eller ha stramare krav för
den typ av uppgifter som andra länder inte har
offentligt.

Rättschef Göran Lambertz: Svaret är helt enkelt det
som jag har givit två gånger. EG-rätten säger att om
ett direktiv ser ut på visst sätt, utan möjligheter
till  undantag  från  reglerna,  är  det  ett
harmoniseringsdirektiv. Då ska den nationella rätten
se ut på samma sätt som direktivet. Annars ska det
finnas undantagsmöjligheter, som det gör i t.ex.
konsumentskyddsdirektiv. Det är svaret på frågan.

Per Landgren (kd): Man kan försöka strukturera det
här problemkomplexet under kategorierna mål och
medel, som i och för sig kan variera mellan de olika
aktörerna. Då framkommer det tydligt att målet från,
låt oss säga, statsmakternas synpunkt förutom det
gemensamma bästa, det övergripande målet, omtalades
av  Kerstin  som  stabilitet, effektivitet  och
konsumentskydd. Medel  för  detta  är, som jag
uppfattade det, bl.a. laglig reglering där man t.ex.
skyddar integriteten. Från kreditmarknadsinstitutens
sida anlitar man kreditupplysningsverksamhet för att
minimera kreditrisker. De två sakerna, att skydda
integritet och att minimera kreditrisker, beskrevs
av Kristina som intressen. Man kan också se dem som
medel för att uppfylla de här målen.
Då kan man tänka sig att de här medlen bildar ett
nät som blir för finmaskigt i den meningen att det
fångar upp i alla fall tre stycken fall som jag har
tecknat upp, det kan säkert finnas fler, som kanske
inte borde ha fångats upp. Det rör sig först om
personer  med  rimliga  skäl eller förmildrande
omständigheter som trots detta hamnar i register. De
här   rimliga   skälen   eller  förmildrande
omständigheterna skulle t.ex. kunna vara att det är
enstaka händelser, inte i och för sig att det rör
sig  om  beloppsgränser,  för det kan ju vara
godtyckligt, men att det finns goda skäl till att en
betalning inte har skett. Det  kan  vara  att
betalningspåminnelser av olika skäl inte når fram.
Det  kan bero på utlandsvistelser,  slarv  med
adressändringar eller sådana saker.
Det är ändå en typ av skäl som gör att vi vanliga
människor av kött och blod uppfattar att rättvisan
blir en form av högsta orättvisa. Jag fick ett
exempel draget  för mig från RSV, från en av
experterna där. Han berättade om en snabbt beslutad
gallring som hade föranletts av en sammanblandning
av tillhandadatum och poststämpeldatum. Jag tror att
det gällde restskatt. Det handlar alltså om personer
där  det finns rimliga skäl eller förmildrande
omständigheter.
Sedan har vi också personer, en andra kategori,
som  har ändrats till  sin  karaktär,  i  sin
inställning, eller vad man nu ska säga, och som nu
har fått betalningsvilja efter att tidigare inte ha
haft det. En tredje kategori är personer vilkas
situation har  ändrats  så  att de nu har en
betalningsförmåga. I de fallen kan tre år upplevas
som hårt och som ett nedklubbande slag mot dem som
har börjat på en ny väg.
Jag   har  fått  bilden  att  det  för
kreditmarknadsföretag ofta är en tidsfråga, alltså
inte   för  upplysningsföretagen   men   för
kreditmarknadsföretagen.  Det här med personliga
undersökningar och att man tränger  djupare  i
enskilda fall kostar pengar. Det kostar tid. Ändå är
det precis detta som behövs för att de människor som
har fångats i det här alltför finmaskiga nätet och
upplever sig som  orättvist  behandlade ska få
rättelse snabbt. Det kan gå flera år innan de får
möjlighet att ordna sin situation vad gäller allt
med lägenheter, hus eller vad det nu kan vara.
Då är min fråga: Vad kan man göra för att ändå klara
ut de här kategorierna av personer? De är många, och
de har uppenbarligen blivit fler medan kriterierna
har blivit hårdare. Kreditföretagen vill kanske inte
göra de här personundersökningarna. Det kan hända
att bl.a. Ulla Lundquist har kommentarer till detta.
Sedan har jag bara ytterligare en bifråga. Det
gäller ett nytt problem: ungdomar och mobiltelefoni.
Det rings en del i unga år, och man har kanske ingen
känsla för att saker och ting kostar pengar. Man har
mindre känsla för det i alla fall. Hur ser ni på ett
sådant problem, och hur tänker ni er att det kan
tacklas?

Direktör Ulla Lundquist, Svenska Bankföreningen: Som
jag har sagt tidigare är det så att om det finns
registrerade betalningsanmärkningar som är på lägre
belopp och det finns förmildrande omständigheter så
kommer  banken  att  ta hänsyn till detta när
kreditgivningen sker i bank. Det ska alltså inte ha
en avgörande betydelse. Sedan sade jag att det rent
generellt kan innebära ökade kostnader om man inte
skulle ha en väldigt ingående kreditupplysning som
tar med alla anmärkningar. Det gör ju ändå att man
litar på vad som blivit registrerat i upplysningen.
Man behöver inte gå vidare. Men om man skulle ta
bort de här mindre beloppen ur kreditupplysningen
skulle bankerna rent generellt vara tvungna att
kanske komplettera den enklare kreditbedömningen med
en mer ingående prövning, med utfrågning osv. Jag
tror att det skulle innebära ökade kostnader om man
gick i den riktningen.

Det  här  med  att man får nej gäller oftast
snabbkrediterna. Det är där man får nej om det finns
betalningsanmärkningar,  som  jag sade. Scoring-
systemen ger utslaget att man inte ska bevilja en
kredit på plats, på stället, i samma ögonblick som
man står i kassan och ska köpa en vara på kredit.
Där måste man övergå till en mer manuell hantering.
Man kan ju begära att få en förklaring av företaget,
om det t.ex. är ett finansbolag som varuhuset har
anlitat, till varför man har fått nej. Sedan kan man
reda upp det här och visa på de förmildrande
omständigheterna. Det är bara det att krediterna
inte kan beviljas med snabbhet. Det kanske är till
fördel för alla inblandade.

Per Landgren (kd): Vi har relativt många kontakter
med människor. Jag har ett fall framför mig som
direkt säger att det inte fungerar så som Ulla
Lundquist säger utan att det är blankt nej och inget
vidare  intresse  av  att  göra  en  personlig
undersökning. Det kan gälla lån till Visakort och
sådana saker. Det är inte banken intresserad av att
göra. Det är blankt nej. Det är uppgifter som vi
får, som jag får.

Direktör Ulla Lundquist: Det är kanske inte de
uppgifter jag har fått när jag har pratat med
bankerna om det här. Jag vet inte vilka speciella
omständigheter som har funnits i de fall som du
refererar till, men normalt brukar banken titta på
förmildrande omständigheter och gå igenom det här
tillsammans med den kreditsökande personen eller
företaget.

Per Landgren (kd): Jag skulle i och för sig kunna ge
dig hela fallet, alltihop.

Direktör Tommy Bisander: Det kan ju i de här fallen
också vara så att betalningsanmärkningen och annat
gjorde att banken faktiskt bedömde att personen inte
var   kreditvärdig  och  inte  skulle  ha
betalningsförmåga.  Vi  får  alltid höra om en
betalningsanmärkning i det enskilda fallet: Jag fick
inte kredit. Jag hade klarat av den här krediten,
men jag fick den inte för jag hade några enskilda
betalningsanmärkningar. Men det vet vi faktiskt
ingenting om. Vi har ju pekat på den här statistiken
och  kan  påvisa  att  personer  som  har
betalningsanmärkningar ofta inte klarar detta eller
ådrar sig nya betalningsproblem.

Per Landgren (kd): Jag förstår ju resonemanget men
det finns enskilda fall där människor helt enkelt
drabbas på ett sätt som inte stämmer överens med
målet för hela den här verksamheten. Medlen slår
alltså på något sätt orättvist.

Direktör Tommy Bisander: Sedan var det några andra
frågeställningar som var uppe. Det var det här med
förmildrande omständigheter. Det är ju reglerat i
lagen såtillvida att vi naturligtvis är skyldiga att
gallra en uppgift om den är felaktig. Detsamma
gäller om den bedöms som missvisande. Här finns det
relativt detaljerade regler som har utarbetats av
Datainspektionen i samarbete med branschen.

Carin Lundberg (s): Herr  ordförande! Jag vill
fortsätta en diskussion som har varit uppe tidigare.
Jag har också en ny fråga. Jag undrar om det här med
omfrågningar, som ger en lägre rating. Ni säger att
då krävs det en noggrannare kreditprövning. Det kan
krävas förskott eller något sådant om man får nej i
kassan när man tänker köpa en ny tvättmaskin. Det
gäller snabbkrediter och sådant. Som jag uppfattar
det strider det här mot andra strävanden vi har. Vi
ska öka konkurrensen och valfriheten. Vi ska försöka
stärka konsumenternas ställning och se till att de
använder sina pengar på bästa sätt. Om folk går runt
och frågar om olika saker och får en prick - det
blir  omfrågningar,  det  blir  en  noggrannare
kreditprövning och sådant - så tycker jag inte att
det var det som var meningen.
Då kommer jag också till den andra frågan, som
också har varit uppe här. Det gäller detta med hur
man får en betalningsanmärkning. Vi har ju hört att
det gäller att man har låg lön. Då sköter man sig
inte utan får upprepade  anmärkningar. Man kan
ifrågasätta både betalningsviljan och förmågan att
betala. Sedan har vi också den rädsla som finns. Jag
tror säkert att alla vi som sitter här och frågar
kan intyga den rädsla som vi har. Vi vill inte bli
utsatta för några betalningsanmärkningar. Vi är inte
oförmögna att betala och vi är inte heller normalt
sett väldigt slarviga. Däremot är vi borta mycket,
och vi får vansinnigt mycket post. Då händer det, i
alla fall har det hänt mig, att jag på något sätt
sorterar bort räkningar. Då har jag upplevt det som
Gunnar Hökmark var inne på, nämligen det här med
rutinerna vid påminnelse.
Jag upplever att det har skett en förändring under
senare år. Man får en påminnelse: Om du inte betalar
inom sju dagar så... Det är inte så att man får en
påminnelse och sedan en till och sedan överlämnas
det och ska övervägas. Det är pang på. Det gör att
man inte har chansen till någon typ av diskussion
eller  överklagande.  Om  man är borta på ett
tjänsteärende kan det hända att man oförskyllt råkar
ut för en betalningsanmärkning. Jag undrar om ni
tycker detsamma, att rutinerna har snävats in, och
om ni tycker att det behövs någon typ av reglering
för att åtgärda det här. Eller har det något att
göra med tillämpningen av de regler som finns?
Den tredje fråga jag har rör det här med de
relevanta uppgifter som krävs. Det var det här med
låg  lön,  upprepade  små  anmärkningar  och
betalningsvilja. När jag pratar om det här och ser
på statistiken får jag en aning om att det handlar
om att sila myggor och svälja elefanter eftersom det
är mycket små belopp och sådant. Då kommer jag in på
det här med ekonomisk brottslighet.  Ekonomiska
brottslingar  har  inte,  kanske man kan säga,
betalningsviljan. De är ute efter andra saker. Där
har    Bulvanutredningen   föreslagit   att
kreditupplysningsföretagen ska ges möjlighet att
förmedla  uppgifter om lagakraftvunna domar och
godkända strafförelägganden. I propositionen säger
man att man överväger det här. Därför undrar jag om
panelen  kan  uttrycka  någon  uppfattning  om
utredningens  förslag  på den här punkten. Kan
regeringen säga något om läget och kan någon annan
ge mig en uppfattning om vad man tycker om sådana
här uppgifter?

Direktör Tommy Bisander: Först och främst är det ju
på det sättet att om jag går runt och undersöker
villkoren för att få en kredit, var jag kan få bästa
erbjudandet, jag tror att det var det som det här
ledde  till,  ställs  det  inget  krav  på
kreditupplysning. Det finns inget legitimt skäl om
jag inte söker kredit. Det är alltså inte så att om
jag går runt och undersöker bästa villkor åker jag
på en mängd prickar.  Så  uppfattade  jag att
frågeställningen var, men så är inte fallet.
Sedan  var  det  fråga  om huruvida jag får
betalningsanmärkning för att jag har låg lön. Nej,
det var inte det jag påstod. Jag påstod att personer
med  låg  lön  rent  allmänt  har  en  sämre
betalningsförmåga än personer med hög lön. Jag sade
också att man naturligtvis väger samman en mängd
olika faktorer. Tittar vi enbart på lön har jag
naturligtvis en sämre betalningsförmåga med en lägre
lön, om allting annat är lika, än med en högre lön.
På samma sätt har jag en sämre betalningsförmåga med
en hög skuld än med en låg skuld.
Det  är  också  så  att  man  inte  vill  få
betalningsanmärkningar. Men man kan faktiskt säga
att man får inte en betalningsanmärkning, nu pratar
jag om fysiska personer i det här fallet, utan att
man har möjlighet att betala. Man passerar ju en
förfallodag, och man erhåller ett antal påminnelser.

Statssekreterare Kristina Rennerstedt: Det var väl
åtminstone en fråga som riktades till mig. Det var
frågan   om   Bulvanutredningens   förslag.
Bulvanutredningen har föreslagit att man skulle ge
kreditupplysningsföretag  möjlighet att  förmedla
uppgifter om domar som gäller ekobrott. Den frågan
har regeringen ännu inte tagit ställning till, men
återigen handlar det om att finna en balanspunkt.
Väger intrånget i den personliga integriteten jämnt
med intresset att åstadkomma en god kreditgivning?
Då kan man rent preliminärt konstatera att det är en
väldigt  integritetskränkande  åtgärd  att  låta
kreditupplysningsföretagen  förmedla uppgifter ur
polisens belastningsregister, inte minst med tanke
på omfattningen av de förfrågningar som görs. Då ska
effektivitetsintresset väga väldigt tungt. Utan att
föregripa vad regeringen kommer fram till kan man
säga att det finns väldigt många invändningar mot
att det här skulle vara ett verkligt effektivt sätt.
Det kanske finns andra vägar att åstadkomma samma
typ av effektivitet.

När  det gäller  den  andra  frågan,  den  om
omfrågningar, kan det väl ändå finnas skäl att
påpeka att personuppgiftslagens regler om att en
uppgift ska vara adekvat, relevant och nödvändig för
att  få  registreras nu kommer att gälla  för
kreditupplysning. Huruvida uppgifter om omfrågningar
uppfyller det kravet skulle jag inte våga uttala mig
om. Det blir väl en fråga för rättstillämpningen,
och inte minst för kreditupplysningsföretagen, att
bedöma.

Carin Lundberg (s): Jag tycker att det är bra att
det här med omfrågningar kommer upp.  Jag har nog
faktiskt den uppfattningen att om man ska byta
telefonbolag  eller  elleverantör  ställs  det
kreditupplysningsfrågor. Då får man ett streck, och
det skulle på sitt sätt försämra ens rating.  Jag
tycker att det är ett problem för konsumenterna. Det
begränsar deras möjlighet till valfrihet och till
att använda sig av konkurrensen på marknaden.

Direktör Tommy Bisander: Ja, det är helt klart att
när man byter telefon-   abonnemang, elleverantör
osv. ställs det ibland, men långt ifrån alltid, krav
på kreditupplysning. Det vill jag inte alls förneka.
Som jag också sade är frågor en av flera parametrar
som man väger in i kreditbedömningen. Jag känner i
alla fall inte till att någon får ett avslag på en
kredit enbart för att man har många förfrågningar.
Däremot väger man, som jag sade, ihop det här med
inkomster, skulder osv.

Bolagsjurist Tomas Jalling: Det är precis som Tommy
säger.  Dessutom  är  det så att kreditgivarna
naturligtvis också har observerat det här, alltså
att det kommer fler och fler förfrågningar. Den här
riktningen, avvägningen som Tommy Bisander pratar
om, kommer kanske i allt större utsträckning, man
vet inte än, att leda till att man inte fäster lika
stor vikt vid de här förfrågningarna. Det är ju
dynamiskt hur man värderar den här informationen.
Det förändras över tiden.

Direktör  Ulla  Lundquist:  Jag  delar  den
uppfattningen. Bankerna tycker att det är bra att
det finns så fullödiga uppgifter som möjligt, men
det gäller att kunna tillämpa dem, alltså hantera
informationen om dessa uppgifter, på ett rimligt
sätt. Det är väl också en träningssak. Det kanske
kommer att ändra sig över tiden hur man värderar
informationen.  Det  är  bra  att  man  fäster
uppmärksamheten  på  att  det kan bli stopp i
kreditgivningen på grund av mindre anmärkningar som
egentligen saknar betydelse. Det tror  jag att
kreditgivarna måste väga in och förstå.

Sedan gällde det frågan om domar om ekonomisk
brottslighet och om de ska förekomma i registret
eller inte. Vi från Bankföreningens sida är väldigt
angelägna om att få den här lagändringen så fort som
möjligt. Vi är besvikna över att det har tagit så
lång tid. Här rör det sig om folk som för sin
näringsverksamhet, som de påstår, söker kredit på
ganska stora belopp. Om det då förekommer ekonomisk
brottslighet kan bankerna verkligen  göra stora
förluster. Det är konstigt att man kan registrera
småanmärkningar, parkeringsböter och andra saker,
men  inte  de  viktiga sakerna som handlar om
information om ekonomisk  brottslighet  där man
faktiskt också har en lagakraftvunnen dom. Det
tycker vi är väldigt konstigt. Vi tycker att den
ändringen av lagen borde göras snarast möjligt.

Lisbet Calner: (s): Herr ordförande! Först skulle
jag vilja slå fast att betalningstransaktioner och
penningförmedling är viktiga instrument för att ett
samhälle ska fungera över huvud taget. Det är väl
ett av skälen till att vi har utfrågningen i dag att
vi tycker att det är mycket viktiga frågor såväl för
de enskilda människorna som för myndigheter och
näringsliv, som ju är beroende av att det här
fungerar. Jag är övertygad om att vi alla vill att
de instrument som vi nu försöker vässa ska spela i
harmoni mellan de motstridiga intressen som Kristina
Rennerstedt talade om här. Vi kräver att det ska
vara effektiva system som inte medför alltför stora
kostnader. Det tenderar de att göra i dag bl.a. på
grund av att vi är många som fortfarande envisas med
att betala våra räkningar "på papper", som det
uttrycktes i TV i går.
I många sammanhang har det förts fram förslag om
ett  medborgarkonto  som  skulle underlätta för
myndigheter  att  göra sina utbetalningar  till
medborgarna. Jag hoppas också att det skulle vara
till fromma för medborgarna. Vad man kan tänka sig
där  är väl t.ex. barnbidrag, skatteåterbäring,
pensioner och studielån. I dag är bankerna, som
Kerstin af Jochnick talade om för oss, skyldiga att
ta emot inlåning. Men man kan enligt de regler som
finns    neka    transaktionskonton    om
betalningsanmärkningar föreligger eller har funnits
under de tre, eller som vi har hört i dag t.o.m.
fyra, senaste åren.
Det förekommer många felaktigheter. Jag läste i
ett tidningsurklipp från förra året att tusentals
svenskar  drabbas  när kreditupplysningsföretagen
förmedlar felaktiga uppgifter. Det är klart att man
som konsument, som bankkund, blir orolig. Man undrar
över det här. Finansinspektionen och departementet
funderar just nu på om man kanske skulle ändra
banklagstiftningen så att bankerna  också måste
tillhandahålla dessa transaktionskonton.
Jag  har en fråga som har samband med just
medborgarkonton. Är det något man resonerar om? Ja,
sade Kerstin af Jochnick förut. Men departementet
och Bankföreningen har kanske synpunkter på det
också. Detta är inget problem i dag, men jag tycker
att  det  kan  vara  bra  i  diskussionen  om
medborgarkonton om man kan undvika problemen i
framtiden till fromma för de enskilda människorna.
Konsumentintresset när det gäller de här frågorna
har ju blivit allt större. Det har vi hört i
diskussionen här i dag.  Det  ser vi också i
tidningarnas insändarspalter och i brevskörden till
oss riksdagsledamöter. Innebär inte ett införande av
medborgarkonton helt enkelt att banklagstiftningen
måste ändras?
Avdelningschef Kerstin av Jochnick:  Frågan om
medborgarkonto är något som näringsministern tog upp
i  samband med ett tal. Jag känner inte till
omständigheterna bakom det. Vi har inte sett något
förslag till hur det skulle hanteras. Jag kan tyvärr
inte  kommentera den delen.  Finansdepartementet
håller  på   att  se  över  den  svenska
banklagstiftningen. Just frågan om inlåning och
bankernas monopol på inlåning kommer absolut upp i
samband med den utredningen.
Lisbet Calner (s):  Jag  ställde  frågan  om
medborgarkonton  i  och  med att du talade om
transaktionskonton.  Jag  sitter  i  Riksgäldens
styrelse. Där diskuterar vi frågorna. Det pågår på
många olika ställen. Jag ville lite grann försöka
införa att tänka på problemen innan det har blivit
problem.
Lennart Hedquist (m): Får jag ställa en fråga för
egen kunskap? Den gäller omfrågningar. I och med att
det finns ett antal kreditupplysningsföretag kunde
det vara av visst intresse att veta i vilken
utsträckning   kreditupplysningsföretagen   ger
upplysning till varandra om omfrågningar, så att man
eventuellt aggregerar omfrågningar i olika företag.
Direktör Tommy Bisander: Vad jag känner till sker
det    inget    sådant   utbyte   mellan
kreditupplysningsföretagen.
Ordföranden: Då ber vi att få tacka er som har
kommit hit och medverkat och givit oss information.
Jag är övertygad om att finansutskottet kommer att
ha stor nytta av informationen när vi fortsätter vår
behandling av kreditupplysningsfrågorna. Jag vill
också tacka alla andra som har visat intresse och
deltagit i den här utfrågningen. Inte minst vill jag
rikta ett tack till er, om ni fortfarande är kvar,
som har följt utfrågningen via riksdagens talsvar.
Tack ska ni ha. Utfrågningen är avslutad.