Arbetsmarknadsutskottets betänkande
2000/01:AU02

Omorganisation av Arbetarskyddsverket m.m.


Innehåll

2000/01

AU2

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet regeringens
proposition  1999/2000:141  om  ändringar  i
arbetsmiljölagen m.m.
Regeringen  föreslår  att  myndigheterna  inom
Arbetarskyddsverket  - Arbetarskyddsstyrelsen och
Yrkesinspektionen - skall ombildas till en myndighet
och att namnet på den nya myndigheten skall vara
Arbetsmiljöverket.
Vidare lämnas förslag som rör möjligheterna att
överklaga beslut som fattats av den nya myndigheten.
Bland annat föreslås att vissa beslut, som enligt
nuvarande regler inte går att överklaga, i framtiden
skall   kunna   överklagas   till   allmän
förvaltningsdomstol. Lagändringarna föreslås träda i
kraft den 1 januari 2001.
Utskottet, som konstaterar att det inte har väckts
någon motion med anledning av regeringens förslag,
ställer sig bakom propositionen.

Propositionen

I proposition 1999/2000:141 yrkas att riksdagen
antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),
2. lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid
m.m. i husligt arbete,
3. lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673),
4. lag om ändring i tobakslagen (1993:581),
5. lag om ändring i lagen (1932:55) om viktmärkning
i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg,
6. lag om ändring i lagen (1963:115) om förlängd
semester för vissa arbetstagare med radiologiskt
arbete,
7. lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),
8. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
och
9.  lag  om  ändring  i lagen (1999:678)  om
utstationering av arbetstagare.
Lagförslagen återfinns som bilaga.

Utskottet

Bakgrund

Arbetarskyddsverket består av Arbetarskyddsstyrelsen
och Yrkesinspektionen.
Arbetarskyddsstyrelsen     är     central
förvaltningsmyndighet   för  arbetsmiljö-  och
arbetstidsfrågor, utom i fråga om fartygsarbete.
Yrkesinspektionen, som är uppdelad på tio distrikt,
är regional tillsynsmyndighet på arbetsmiljö- och
arbetstidsområdet.
Arbetarskyddsstyrelsen  är  chefsmyndighet  för
Yrkesinspektionen och skall bl.a. leda, samordna och
utveckla  verksamheten  inom Arbetarskyddsverket,
följa utvecklingen på arbetsmiljöområdet samt ta de
initiativ som denna ger anledning till.
Grundläggande regler om Arbetarskyddsstyrelsens och
Yrkesinspektionens  verksamhet  finns  i 7 kap.
arbetsmiljölagen. Myndigheternas uppgifter regleras
närmare i förordningen (1988:730) med instruktion
för Arbetarskyddsverket.
Varje  myndighet  (Arbetarskyddsstyrelsen  eller
Yrkesinspektionen) fattar självständigt beslut om
bl.a.  föreläggande  och  förbud.  Regler  för
överklagande av myndigheternas beslut finns i 9 kap.
arbetsmiljölagen.  Där  framgår att det är ett
"treinstanssystem" med Yrkesinspektionen som första
instans, Arbetarskyddsstyrelsen som andra instans
och regeringen eller allmän förvaltningsdomstol som
tredje instans. Alla beslut från Yrkesinspektionen
kan överklagas till  Arbetarskyddsstyrelsen.  De
flesta  av  Arbetarskyddsstyrelsens  beslut  kan
överklagas till regeringen. Det finns dock vissa
beslut  för vilka det råder överklagandeförbud.
Överklagandeförbudet gäller beslut om tillämpningen
av föreskrifter för minderåriga som meddelats med
stöd av 5 kap. 2 § tredje och fjärde styckena, 3 §
andra  stycket  eller  5  §  arbetsmiljölagen.
Överklagandeförbud gäller  också  för beslut om
föreläggande enligt lagen om arbetstid  m.m. i
husligt arbete, dispenser som avser arbetstidens
längd och tillstånd för nödfallsövertid enligt 19 §
1-4 och 9 § tredje stycket arbetstidslagen samt för
beslut rörande tillsyn enligt tobakslagen när det
gäller vissa lokaler och andra utrymmen enligt
tobakslagen.
Av    propositionen     framgår     att
Arbetarsskyddsstyrelsen har gjort en översyn av den
yttre ramen för Arbetarskyddsverkets organisation.
Med  anledning   av   denna   översyn  har
Arbetarskyddsstyrelsen ingett en skrivelse  till
regeringen  den  21 januari 2000. I skrivelsen
föreslås   att   Arbetarskyddsstyrelsen   och
Yrkesinspektionen skall ombildas till en myndighet,
benämnd     Arbetsmiljöverket.      Enligt
Arbetarskyddsstyrelsen  är  förslaget  om  en
sammanslagning till en myndighet avsett att vara ett
första steg i ett organisatoriskt arbete för att
stärka tillsynen på arbetsmiljöområdet. Styrelsen
har för avsikt att som ett andra steg genomföra ett
internt arbete med att se över organisation och
arbetsformer. Arbetarskyddsstyrelsen föreslår också,
med   hänsyn  till  att   den   föreslagna
myndighetsförändringen   innebär   att   en
överklagandeinstans försvinner, att det införs ett
system med obligatorisk omprövning. Vidare föreslår
Arbetarskyddsstyrelsen att de överklagandeförbud som
idag gäller bör bibehållas utom beträffande vissa
beslut enligt tobakslagen som enligt styrelsen bör
kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Regeringens förslag

Regeringen    har   med   anledning   av
Arbetarskyddsstyrelsens skrivelse föreslagit att det
skall genomföras vissa förändringar som i huvudsak
överensstämmer med styrelsens förslag. Förslaget
innebär  ett  antal  förändringar  i  olika
författningar, bl.a. arbetsmiljölagen.
När det gäller förslaget om sammanslagning av
Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektion till en
myndighet konstaterar regeringen inledningsvis att
den nu gällande arbetsmiljölagen har genomgått en
rad förändringar och att arbetsmiljöbegreppet har
breddats när det gäller såväl arbetets innehåll som
organisation.  Verksamheten  har gjorts  alltmer
kravställande och kontrollerande. Enligt regeringen
har  det  också  skett  en  försvagning  av
företagshälsovården och av det lokala skyddsarbetet
på arbetsställena som inneburit att en ökad börda
lagts på Arbetarskyddsstyrelsen. Vidare har det
under  de  senaste åren ställts högre krav på
samordning  och   gemensamma  insatser  inom
Arbetarskyddsstyrelsen. I propositionen anges att
Arbetarskyddsstyrelsen  anser  att  det med den
nuvarande organisationen av verket är svårt att
uppnå  tillräcklig  samordning  i  verksamheten.
Propositionen pekar också på att utvecklingen i
arbetslivet har fört med sig nya risker. Bland annat
har det under de senaste åren skett en kraftig
ökning av antalet arbetssjukdomar. Denna utveckling
ställer  i sin tur nya krav på tillsynen  av
arbetsmiljön. Kraven ställs högre på ökad kompetens
och metodutveckling.
Enligt regeringen  finns  det fördelar med en
sammanslagning.  Därigenom skulle  tillsynen  på
arbetsplatserna kunna stärkas och de tilldelade
resurserna användas samhällsekonomiskt effektivt.
Regeringen anser också att behovet av likformighet
och rättssäkerhet talar för en sammanslagning. Som
ytterligare skäl anger regeringen  att liknande
förändringar   har   genomförts   på   andra
tillsynsområden, t.ex. inom Tullverket.
Regeringen anser att yrkesinspektionsdistriktens
karaktär av regionala tillsynsorgan bör bibehållas i
den nya organisationen. Vidare anser regeringen att
det är mest ändamålsenligt att en styrelse för den
nybildade myndigheten har samma ansvar och uppgifter
som Arbetarskyddsstyrelsens nuvarande verksstyrelse.
Regeringen avser dock att överväga frågan närmare
inför utfärdandet av instruktionen för den nya
myndigheten. Regeringen kommer vid detta arbete att
även överväga en fråga som rör regional samverkan
med    arbetsmarknadens    parter    och
yrkesinspektionsnämndens roll.
Regeringen  konstaterar  slutligen  att  de
tillsynsuppgifter  som Arbetarskyddsstyrelsen och
Yrkesinspektionen har enligt annan lagstiftning inte
kommer att påverkas av  ombildandet.  En  viss
förändring kommer dock att bli nödvändig när det
gäller överklaganderegler.
Vad sedan gäller Arbetarskyddsstyrelsens förslag om
att det bör införas ett system med obligatorisk
omprövning anser regeringen att denna fråga bör
utredas ytterligare. Regeringen är därför i nuläget
inte beredd att ställa sig bakom förslaget men avser
att återkomma i frågan.
När det slutligen gäller frågan om vilka beslut som
skall  kunna  överklagas  överensstämmer  inte
regeringens  förslag med Arbetarskyddsstyrelsens.
Regeringen anser att det inte är acceptabelt att ha
ett så vidsträckt överklagandeförbud. I stället
föreslår regeringen att det skall vara möjligt att i
de ovan angivna fallen, i likhet med vad som gäller
för beslut i ärenden om skyddsansvar enligt 3 kap.
8-10 §§ arbetsmiljölagen, överklaga dessa beslut
till allmän förvaltningsdomstol.
Vidare föreslår regeringen att de övriga beslut som
i dag kan överklagas även framöver skall kunna
överklagas hos regeringen.
Avslutningsvis  konstaterar  regeringen   att
tillskapandet av en ny myndighet innebär att det ges
förutsättningar för ett bättre resursutnyttjande
inom arbetsmiljötillsynen. Förslaget innebär inte
heller  någon märkbar kostnadsökning. Regeringen
anser att det med hänsyn till de brant stigande
kostnaderna för arbetsbetingad ohälsa är nödvändigt
att  omorganisationen  genomförs  utan  onödig
tidsfördröjning. Enligt regeringen  bör den nya
myndigheten bildas och de nya bestämmelserna träda i
kraft den 1 januari 2001. Det är inte nödvändigt med
några övergångsbestämmelser

Utskottets ställningstagande

Utskottet, som kan konstatera att det inte har
väckts någon motion med anledning av regeringens
förslag,  har ingen erinran mot  propositionen.
Utskottet föreslår därför att riksdagen antar de
föreslagna lagändringarna som framgår av bilagan
till betänkandet.

Hemställan

Utskottet hemställer
beträffande    omorganisation    av
arbetarskyddsverket m.m.
att riksdagen med bifall till proposition 1999/2000:141
antar de i propositionen enligt bilaga framlagda
förslagen till
1.  lag  om  ändring  i  arbetsmiljölagen
(1977:1160),
2. lag  om  ändring i lagen (1970:943) om
arbetstid m.m. i husligt arbete,
3. lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673),
4. lag om ändring i tobakslagen (1993:581),
5. lag om ändring  i  lagen  (1932:55) om
viktmärkning i vissa fall av gods som skall
inlastas å fartyg,
6. lag om ändring i lagen (1963:115) om förlängd
semester för vissa arbetstagare med radiologiskt
arbete,
7.  lag  om ändring i plan- och bygglagen
(1987:10),
8. lag om ändring  i  fartygssäkerhetslagen
(1988:49) och
9.  lag om ändring i lagen (1999:678)  om
utstationering av arbetstagare.
Stockholm den 21 september 2000

På arbetsmarknadsutskottets vägnar

Sven-Erik Österberg


I beslutet har deltagit: Sven-Erik Österberg (s),
Hans Andersson (v), Margareta Andersson (c), Mikael
Odenberg (m), Martin Nilsson (s), Stefan Attefall
(kd), Kent Olsson (m), Laila Bjurling (s), Patrik
Norinder (m), Sonja Fransson (s), Maria Larsson
(kd), Christel Anderberg (m), Barbro Feltzing (mp),
Anders Karlsson (s), Carlinge Wisberg (v) och Runar
Patriksson (fp).


Propositionens lagförslag

Förslag till lag om ändring i
arbetsmiljölagen (1977:1160)

Härigenom föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen
(1977:1160),
dels att 7 kap. 9 § och 9 kap. 1 § skall upphöra
att gälla,
dels att i 4 kap. 1-10 §§, 5 kap. 2-5 §§, 7 kap. 5
och  11  §§  samt  8  kap.  5  §  ordet
"Arbetarskyddsstyrelsen"  i olika  böjningsformer
skall bytas ut mot "Arbetsmiljöverket" i motsvarande
form,
dels att i 6 kap. 6 a och 7 §§ samt 7 kap. 6-8 §§
ordet "Yrkesinspektionen" i olika böjningsformer
skall bytas ut mot "Arbetsmiljöverket" i motsvarande
form,
dels att 7 kap. 1 §, 8 kap. 7 och 9 §§ samt 9 kap.
2-5 §§ skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
7 kap.
1 §
-----------------------------------------------------
Tillsyn       över  Arbetsmiljöverket utövar
efterlevnaden  av denna tillsyn över att denna
lag och med stöd av lagen lag och föreskrifter som
meddelade  föreskrifter meddelats  med stöd av
utövas         av lagen följs.
arbetarskyddsstyrelsen
samt,   under   dess
överinseende och ledning,
av yrkesinspektionen.    Såvitt       avser
örlogsfartyg    utövas
Såvitt       avser tillsynen   dock   av
örlogsfartyg    utövas Sjöfartsverket. I fråga
tillsynen   dock   av om  örlogsfartyg  skall
sjöfartsverket. I fråga även i övrigt vad som
om  örlogsfartyg  skall sägs  i  denna lag om
även i övrigt vad som Arbetsmiljöverket    i
sägs  i  denna lag om stället       gälla
arbetarskyddsstyrelsen   Sjöfartsverket.
och yrkesinspektionen i
stället       gälla
sjöfartsverket.
-----------------------------------------------------
8 kap.
7 §
-----------------------------------------------------
Frågor om påförande av  Frågor om påförande av
avgift   prövas   av avgift   prövas   av
länsrätten efter ansökan länsrätten efter ansökan
av   Yrkesinspektionen av Arbetsmiljöverket.
eller
Arbetarskyddsstyrelsen.
-----------------------------------------------------
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.
9 §
-----------------------------------------------------
Frågor om påförande av  Frågor om påförande av
avgift  får  prövas av avgift  får  prövas av
Yrkesinspektionen  eller Arbetsmiljöverket  genom
Arbetarskyddsstyrelsen   avgiftsföreläggande.
genom
avgiftsföreläggande.
-----------------------------------------------------
Avgiftsföreläggande innebär att den som antas ha
gjort sig skyldig till en överträdelse föreläggs
avgiften till godkännande omedelbart eller inom viss
tid.
Har föreläggandet godkänts, gäller det som domstols
lagakraftvunna avgörande varigenom avgift påförts.
Ett godkännande som sker sedan den i föreläggandet
utsatta tiden har gått ut är dock utan verkan.
9 kap.
2 §
-----------------------------------------------------
Arbetarskyddsstyrelsens   Arbetsmiljöverkets
beslut  om föreskrifter beslut  i  ärenden som
samt styrelsens beslut i avser skyddsansvar enligt
ärenden   som   avser 3  kap.  8-10  §§ får
tillämpning      av överklagas  hos  allmän
föreskrifter  meddelade förvaltningsdomstol.
med stöd av 5 kap. 2 § Detsamma gäller verkets
tredje   och   fjärde beslut  i  ärenden  om
styckena,  3  §  andra tillämpning      av
stycket eller 5 § får föreskrifter,  meddelade
inte överklagas.      med stöd av 5 kap. 2 §
tredje   och   fjärde
styckena,  3  §  andra
stycket eller 5 §.
Arbetarskyddsstyrelsens
beslut  i  ärenden som
avser skyddsansvar enligt
3  kap.  8-10 §§  får
överklagas  hos  allmän
förvaltningsdomstol.
Domstolens  beslut  får
överklagas   även  av
Arbetarskyddsstyrelsen.
-----------------------------------------------------
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.
-----------------------------------------------------
Andra   beslut,  som  Andra   beslut   som
Arbetarskyddsstyrelsen i Arbetsmiljöverket   har
särskilda   fall  har meddelat enligt denna lag
meddelat enligt denna lag eller  med  stöd  av
eller  med  stöd  av regeringens  förordnande
regeringens  förordnande enligt   lagen,   får
enligt   lagen,   får överklagas      hos
överklagas      hos regeringen.
regeringen.
Arbetsmiljöverkets
beslut  om föreskrifter
får dock inte överklagas.
-----------------------------------------------------
3 §
-----------------------------------------------------
För  att  tillvarataga  För att ta till vara
arbetstagar-nas intresse arbetstagarnas intressen
i ärende enligt denna lag i ärenden enligt denna
får talan enligt 1 eller lag  får  överklagande
2   §   föras   av enligt 2 § göras av ett
huvudskyddsombud  eller, huvudskyddsombud  eller,
om sådant ombud ej finns, om  något sådant ombud
av  annat  skyddsombud. inte finns, av ett annat
Finns ej skyddsombud, får skyddsombud.
talan    föras   av
arbetstagarorganisation i
den  mån  saken  rör
medlemmarnas intresse och
organisationen  tidigare
har yttrat sig i ärendet.
Om det inte finns något
skyddsombud,     får
överklagande göras av en
arbetstagarorganisation i
den  mån  saken  rör
medlemmarnas  intressen
och    organisationen
tidigare har yttrat sig i
ärendet.
-----------------------------------------------------
4 §
-----------------------------------------------------
Beträffande  föreskrift  I fråga om föreskrifter
till allmän efterrättelse får   Arbetsmiljöverket
äger    Arbetarskydds- underställa  regeringen
styrelsen   underställa frågor   av  särskild
regeringen  fråga  av betydelse, innan verket
särskild betydelse, innan meddelar   beslut   i
styrelsen meddelar beslut ärendet.
i ärendet.
-----------------------------------------------------
5 §
-----------------------------------------------------
Tillsynsmyndighet  äger  En tillsynsmyndighet får
förordna att dess beslut förordna att dess beslut
skall   lända   till skall gälla omedelbart.
efterrättelse omedelbart.
-----------------------------------------------------
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Förslag till lag om ändring i lagen
(1970:943) om arbetstid m.m. i husligt
arbete

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1970:943) om
arbetstid m.m. i husligt arbete,
dels att i 17 § ordet "Yrkesinspektionen" skall
bytas ut mot "Arbetsmiljöverket",
dels att 15 och 18 §§ skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
15 §
-----------------------------------------------------
Tillsyn       över  Arbetsmiljöverket utövar
efterlevnaden av 2-4, 6, tillsyn över att 2-4, 6,
8 och 9 §§ utövas av 8 och 9 §§ följs. Därvid
Arbetarskyddsstyrelsen   gäller  i  tillämpliga
samt,   under   dess delar vad som föreskrivs
överinseende och ledning, om  tillsyn  över  att
av   Yrkesinspektionen. arbetsmiljölagen
Därvid   gäller   i (1977:1160)    följs.
tillämpliga delar vad som Undersökningar på arbets-
föreskrivs  om  tillsyn ställen får dock göras
över  efterlevnaden  av endast på begäran av en
arbetsmiljölagen      part eller om det annars
(1977:1160).        finns särskild anledning.
Undersökningar     på
arbetsställen  får dock
göras endast på begäran
av en part eller om det
annars  finns  särskild
anledning.
-----------------------------------------------------
18 §
-----------------------------------------------------
Talan mot föreläggande  Arbetsmiljöverkets
som   meddelats   av beslut  om föreläggande
yrkesinspektionen  föres får överklagas hos allmän
hos            förvaltningsdomstol.
arbetarskyddsstyrelsen   Prövningstillstånd krävs
genom       besvär. vid  överklagande  till
Yrkesinspektionens beslut kammarrätten.
skall      innehålla
upplysning om vad den som
vill föra talan har att
iakttaga.
Mot styrelsens beslut i
anledning  av  besvär
enligt första stycket får
talan ej föras.

-----------------------------------------------------
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Förslag till lag om ändring i
arbetstidslagen (1982:673)

Härigenom föreskrivs i fråga om arbetstidslagen
(1982:673),
dels att 28 § skall upphöra att gälla,
dels att i 7, 9, 11 och 19 §§ samt i rubriken före
19  §  ordet  "Arbetarskyddsstyrelsen"  i olika
böjningsformer   skall   bytas   ut   mot
"Arbetsmiljöverket" i motsvarande form,
dels att 20-22, 24, 29, 31 och 32 §§ skall ha
följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
20 §
-----------------------------------------------------
Arbetarskyddsstyrelsen   Arbetsmiljöverket skall
och   yrkesinspektionen ha tillsyn över att lagen
skall utöva tillsyn över och de föreskrifter som
efterlevnaden  av denna meddelas  med  stöd av
lag och de föreskrifter lagen följs.
som meddelas med stöd av
lagen.
-----------------------------------------------------
21 §
-----------------------------------------------------
Tillsynsmyndigheterna   Arbetsmiljöverket  har
har rätt att på begäran rätt att på begäran få de
få de upplysningar och upplysningar     och
handlingar som behövs för handlingar som behövs för
tillsynen.         tillsynen.
För att utöva tillsynen  För att utöva tillsynen
har tillsynsmyndigheterna har   Arbetsmiljöverket
rätt  att komma in på rätt  att komma in på
arbetsställena.  Polisen arbetsställena.  Polisen
skall därvid lämna den skall därvid lämna den
handräckning som behövs.  handräckning som behövs.
-----------------------------------------------------
22 §
-----------------------------------------------------
Yrkesinspektionen  får  Arbetsmiljöverket  får
meddela de förelägganden meddela de förelägganden
eller förbud som behövs eller förbud som behövs
för  efterlevnaden  av för att denna lag och de
denna  lag  och  de föreskrifter som meddelas
föreskrifter som meddelas med stöd av lagen skall
med stöd av lagen.     följas.
I beslut om föreläggande  I beslut om föreläggande
eller   förbud   kan eller   förbud   kan
yrkesinspektionen  sätta Arbetsmiljöverket  sätta
ut viten.         ut viten.
Även
arbetarskyddsstyrelsen
får besluta om åtgärder
enligt första och andra
styckena.
-----------------------------------------------------
24 §
Till böter döms en arbetsgivare som uppsåtligen
eller av oaktsamhet har
1. utan att avvikelse har gjorts enligt 3 eller 19
§ anlitat en arbetstagare i strid mot 5-10 eller
12-16  §§  eller  brutit  mot 11 § eller mot
föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 §,
-----------------------------------------------------
2.  lämnat  oriktiga  2.  lämnat  oriktiga
uppgifter om förhållanden uppgifter om förhållanden
av   vikt,  när  en av    vikt,    när
tillsynsmyndighet   har Arbetsmiljöverket   har
begärt upplysningar eller begärt upplysningar eller
handlingar enligt 21 § handlingar enligt 21 §
första stycket.      första stycket.
-----------------------------------------------------
29 §
-----------------------------------------------------
Arbetarskyddsstyrelsens  Arbetsmiljöverkets
beslut  i  ärenden som beslut  i  ärenden som
avses i 19 § 1-4 eller avses i 19 § 1-4 eller
beslut  om  tillstånd beslut  om  tillstånd
enligt 9 § tredje stycket enligt 9 § tredje stycket
får inte överklagas.    får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
Andra   beslut   som vid  överklagande  till
arbetarskyddsstyrelsen i kammarrätten.
särskilda   fall  har
meddelat enligt  lagen,  Andra   beslut   som
får   överklagas  hos Arbetsmiljöverket   har
regeringen genom besvär.  meddelat enligt denna lag
får   överklagas  hos
Arbetarskyddsstyrelsens  regeringen.
beslut  om föreskrifter
till allmän efterrättelse  Arbetsmiljöverkets
får inte överklagas.    beslut  om föreskrifter
får inte överklagas.
-----------------------------------------------------
31 §
-----------------------------------------------------
Beträffande föreskrifter  I fråga om föreskrifter
till allmän efterrättelse får   Arbetsmiljöverket
får            underställa  regeringen
arbetarskyddsstyrelsen   frågor   av  särskild
underställa  regeringen betydelse  innan verket
frågor   av  särskild meddelar   beslut   i
betydelse innan styrelsen ärendet.
meddelar   beslut   i
ärendet.
-----------------------------------------------------
32 §
-----------------------------------------------------
En tillsynsmyndighet kan  Arbetsmiljöverket  kan
förordna att dess beslut förordna att dess beslut
skall gälla omedelbart.  skall gälla omedelbart.
-----------------------------------------------------

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Förslag till lag om ändring i tobakslagen
(1993:581)

Härigenom  föreskrivs  i  fråga  om tobakslagen
(1993:581) att 19 och 25 §§ skall ha följande
lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
19 §
Den centrala tillsynen över att denna lag och
föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs
utövas av
-----------------------------------------------------
1.             1. Arbetsmiljöverket när
Arbetarskyddsstyrelsen   det gäller
när det gäller
-----------------------------------------------------
a) lokaler och andra utrymmen som avses i 2 § och
som är upplåtna enbart för personal, och
b) lokaler och andra utrymmen på vilka 8 § skall
tillämpas, samt
2. Socialstyrelsen när det gäller
a) miljöer som avses i 2 § och som inte är upplåtna
enbart för personal,
b) lokaler som avses i 4 §,
c) varningstexter m.m. enligt 9-11 §§,
d) handel enligt 12 §, och
e) produktkontroll m.m. enligt 16-18 §§.
Den omedelbara tillsynen utövas av
-----------------------------------------------------
1. Yrkesinspektionen när  1. Arbetsmiljöverket när
det gäller lokaler och det gäller lokaler och
andra utrymmen för vilka andra utrymmen för vilka
Arbetarskyddsstyrelsen   verket har den centrala
har   den   centrala tillsynen, och
tillsynen, och
-----------------------------------------------------
2. den eller  de nämnder som kommunfullmäktige
bestämmer när det gäller dels de miljöer och lokaler
för  vilka  Socialstyrelsen  har  den  centrala
tillsynen, dels handel enligt 12 §.
Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt
andra stycket 2.
25 §
Beslut som en i 19 § angiven nämnd har fattat
enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har
meddelats med stöd av lagen får överklagas hos
länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.
-----------------------------------------------------
Yrkesinspektionens     Beslut        som
beslut enligt denna lag Socialstyrelsen    har
får   överklagas  hos meddelat med stöd av 20 §
Arbetarskyddsstyrelsen.  första stycket eller 21 §
Arbetarskyddsstyrelsens  eller         som
beslut får inte      Arbetsmiljöverket
meddelat får överklagas
överklagas.        hos allmän förvaltnings-
domstol.


Beslut        som
Socialstyrelsen    har
meddelat med stöd av 20 §
första stycket eller 21 §
får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
-----------------------------------------------------
Prövningstillstånd  krävs  vid överklagande till
kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Förslag till lag om ändring i lagen
(1932:55) om viktmärkning i vissa fall av
gods som skall inlastas å fartyg

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1932:55) om
viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas
å fartyg,
dels att i 1 § ordet "Arbetarskyddsstyrelsen" skall
bytas ut mot "Arbetsmiljöverket",
dels att 2 § skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
2 §
-----------------------------------------------------
Tillsyn       över  Arbetsmiljöverket utövar
efterlevnaden     av tillsyn   över   att
bestämmelserna  i  1 § bestämmelserna  i  1 §
första-fjärde  styckena första-fjärde  styckena
utövas         av följs. Därvid gäller i
arbetarskyddsstyrelsen   tillämpliga delar vad som
samt,   under   dess föreskrivs  om  tillsyn
överinseende och ledning, över att arbetsmiljölagen
av yrkesinspektionen; och (1977:1160) följs.
skall    därvid   i
tillämpliga delar lända
till efterrättelse  vad
som   finnes  stadgat
rörande  tillsyn  över
efterlevnaden     av
arbetsmiljölagen.
-----------------------------------------------------
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Förslag till lag om ändring i lagen
(1963:115) om förlängd semester för vissa
arbetstagare med radiologiskt arbete

Härigenom föreskrivs att i 2 § lagen (1963:115) om
förlängd semester  för  vissa  arbetstagare med
radiologiskt arbete ordet "Arbetarskyddsstyrelsen" i
olika  böjningsformer  skall  bytas  ut  mot
"Arbetsmiljöverket" i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.


Förslag till lag om ändring i plan- och
bygglagen (1987:10)
Härigenom föreskrivs att i 9 kap. 7 § plan- och
bygglagen (1987:10) ordet "Yrkesinspektionen" skall
bytas ut mot "Arbetsmiljöverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Förslag till lag om ändring i
fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Härigenom  föreskrivs  att  i  10  kap.  1 §
fartygssäkerhetslagen     (1988:49)    ordet
"Arbetarskyddsstyrelsen"  skall  bytas  ut  mot
"Arbetsmiljöverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Förslag till lag om ändring i lagen
(1999:678) om utstationering av
arbetstagare

Härigenom föreskrivs att i lagen (1999:678) om
utstationering    av   arbetstagare   ordet
"Arbetarskyddsstyrelsen"  skall  bytas  ut  mot
"Arbetsmiljöverket".Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.