Regeringens proposition
1999/2000:141

Lag om ändring i arbetsmiljölagen m.m.

Prop.
1999/2000:141

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 maj 2000

Göran Persson
Mona Sahlin
(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att myndigheterna inom Arbetarskyddsverket
Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen skall ombildas till en
myndighet. Namnet på den nya myndigheten föreslås bli
Arbetsmiljöverket. Som en följd härav avvecklas Arbetarskyddsstyrelsen
och Yrkesinspektionen.
Beslut som i dag endast kan överklagas från Yrkesinspektionen till
Arbetarskyddsstyrelsen skall i stället överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. De flesta övriga beslut som kan överklagas skall
liksom i dag kunna överklagas hos regeringen.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2001.

Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 3
2 Lagtext 4
2.1 Förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen
(1977:1160) 4
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:943) om
arbetstid m.m. i husligt arbete 7
2.3 Förslag till lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673) 8
2.4 Förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581) 10
2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1932:55) om
viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å
fartyg 12
2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1963:115) om förlängd
semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete 13
2.7 Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen
(1987:10) 14
2.8 Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen
(1988:49) 15
2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:678) om
utstationering av arbetstagare 16
3 Ärendet och dess beredning 17
4 Nuvarande bestämmelser 17
5 En myndighet för arbetsmiljötillsyn 19
5.1 Sammanslagning av Arbetarskyddsstyrelsen och
Yrkesinspektionen 19
5.2 Omprövning av beslut 23
5.3 Överklagande av beslut 24
6 Kostnader och ikraftträdande 26
6.1 Ekonomiska konsekvenser 26
6.2 Ikraftträdande 26
7 Författningskommentar 26
7.1 Förslaget till lag om ändring i arbetsmiljölagen
(1977:1160) 26
7.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1970:943) om
arbetstid m.m. i husligt arbete 27
7.3 Förslaget till lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673) 27
7.4 Förslaget till lag om ändring i tobakslagen (1993:581) 28
7.5 Förslagen i övrig lagstiftning 28
Bilaga 1 Arbetarskyddsstyrelsens lagförslag 29
Bilaga 2 Förteckning över remissinstanser 32
Bilaga 3 Lagrådsremissens lagförslag 33
Bilaga 4 Lagrådets yttrande 46
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 maj 2000 47

1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),
2. lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt
arbete,
3. lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673),
4. lag om ändring i tobakslagen (1993:581),
5. lag om ändring i lagen (1932:55) om viktmärkning i vissa fall av
gods som skall inlastas å fartyg,
6. lag om ändring i lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa
arbetstagare med radiologiskt arbete,
7. lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),
8. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49),
9. lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

2 Lagtext
Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen
(1977:1160)
Härigenom föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen (1977:1160),
dels att 7 kap. 9 § och 9 kap. 1 § skall upphöra att gälla,
dels att i 4 kap. 1 10 §§, 5 kap. 2 5 §§, 7 kap. 5 och 11 §§ samt 8 kap.
5 § ordet Arbetarskyddsstyrelsen i olika böjningsformer skall bytas ut
mot Arbetsmiljöverket i motsvarande form,
dels att i 6 kap. 6 a och 7 §§ samt 7 kap. 6 8 §§ ordet
Yrkesinspektionen i olika böjningsformer skall bytas ut mot
Arbetsmiljöverket i motsvarande form,
dels att 7 kap. 1 §, 8 kap. 7 och 9 §§ samt 9 kap. 2 5 §§ skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

7 kap.
1 §
Tillsyn över efterlevnaden av
denna lag och med stöd av lagen
meddelade föreskrifter utövas av
arbetarskyddsstyrelsen samt,
under dess överinseende och
ledning, av yrkesinspektionen.
Såvitt avser örlogsfartyg utövas
tillsynen dock av sjöfartsverket. I
fråga om örlogsfartyg skall även i
övrigt vad som sägs i denna lag
om arbetarskyddsstyrelsen och
yrkesinspektionen i stället gälla
sjöfartsverket.
Arbetsmiljöverket utövar tillsyn
över att denna lag och föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen
följs.

Såvitt avser örlogsfartyg utövas
tillsynen dock av Sjöfartsverket. I
fråga om örlogsfartyg skall även i
övrigt vad som sägs i denna lag
om Arbetsmiljöverket i stället gälla
Sjöfartsverket.

8 kap.
7 §
Frågor om påförande av avgift
prövas av länsrätten efter ansökan
av Yrkesinspektionen eller
Arbetarskyddsstyrelsen.
Frågor om påförande av avgift
prövas av länsrätten efter ansökan
av Arbetsmiljöverket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

9 §
Frågor om påförande av avgift
får prövas av Yrkesinspektionen
eller Arbetarskyddsstyrelsen
genom avgiftsföreläggande.
Frågor om påförande av avgift
får prövas av Arbetsmiljöverket
genom avgiftsföreläggande.

Avgiftsföreläggande innebär att den som antas ha gjort sig skyldig till
en överträdelse föreläggs avgiften till godkännande omedelbart eller
inom viss tid.
Har föreläggandet godkänts, gäller det som domstols lagakraftvunna
avgörande varigenom avgift påförts. Ett godkännande som sker sedan
den i föreläggandet utsatta tiden har gått ut är dock utan verkan.

9 kap.
2 §
Arbetarskyddsstyrelsens beslut
om föreskrifter samt styrelsens
beslut i ärenden som avser
tillämpning av föreskrifter
meddelade med stöd av 5 kap. 2 §
tredje och fjärde styckena, 3 §
andra stycket eller 5 § får inte
överklagas.

Arbetarskyddsstyrelsens beslut i
ärenden som avser skyddsansvar
enligt 3 kap. 8 10 §§ får
överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Domstolens
beslut får överklagas även av
Arbetarskyddsstyrelsen.
Arbetsmiljöverkets beslut i
ärenden som avser skyddsansvar
enligt 3 kap. 8 10 §§ får
överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Detsamma
gäller verkets beslut i ärenden om
tillämpning av föreskrifter,
meddelade med stöd av 5 kap. 2 §
tredje och fjärde styckena, 3 §
andra stycket eller 5 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut, som
Arbetarskyddsstyrelsen i särskilda
fall har meddelat enligt denna lag
eller med stöd av regeringens
förordnande enligt lagen, får
överklagas hos regeringen.
Andra beslut som Arbetsmiljö-
verket har meddelat enligt denna
lag eller med stöd av regeringens
förordnande enligt lagen, får
överklagas hos regeringen.

Arbetsmiljöverkets beslut om
föreskrifter får dock inte
överklagas.

3 §
För att tillvarataga arbetstagar-
nas intresse i ärende enligt denna
lag får talan enligt 1 eller 2 § föras
av huvudskyddsombud eller, om
sådant ombud ej finns, av annat
skyddsombud. Finns ej skydds-
ombud, får talan föras av
arbetstagarorganisation i den mån
saken rör medlemmarnas intresse
och organisationen tidigare har
yttrat sig i ärendet.
För att ta till vara arbetstagarnas
intressen i ärenden enligt denna
lag får överklagande enligt 2 §
göras av ett huvudskyddsombud
eller, om något sådant ombud inte
finns, av ett annat skyddsombud.

Om det inte finns något
skyddsombud, får överklagande
göras av en arbetstagarorganisa-
tion i den mån saken rör
medlemmarnas intressen och
organisationen tidigare har yttrat
sig i ärendet.

4 §
Beträffande föreskrift till allmän
efterrättelse äger Arbetarskydds-
styrelsen underställa regeringen
fråga av särskild betydelse, innan
styrelsen meddelar beslut i
ärendet.
I fråga om föreskrifter får
Arbetsmiljöverket underställa
regeringen frågor av särskild
betydelse, innan verket meddelar
beslut i ärendet.

5 §
Tillsynsmyndighet äger
förordna att dess beslut skall lända
till efterrättelse omedelbart.

En tillsynsmyndighet får
förordna att dess beslut skall gälla
omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:943) om
arbetstid m.m. i husligt arbete
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i
husligt arbete,
dels att i 17 § ordet Yrkesinspektionen skall bytas ut mot
Arbetsmiljöverket ,
dels att 15 och 18 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

15 §
Tillsyn över efterlevnaden av 2
4, 6, 8 och 9 §§ utövas av
Arbetarskyddsstyrelsen samt,
under dess överinseende och
ledning, av Yrkesinspektionen.
Därvid gäller i tillämpliga delar
vad som föreskrivs om tillsyn över
efterlevnaden av arbetsmiljölagen
(1977:1160). Undersökningar på
arbetsställen får dock göras endast
på begäran av en part eller om det
annars finns särskild anledning.
Arbetsmiljöverket utövar tillsyn
över att 2 4, 6, 8 och 9 §§ följs.
Därvid gäller i tillämpliga delar
vad som föreskrivs om tillsyn över
att arbetsmiljölagen (1977:1160)
följs. Undersökningar på arbets-
ställen får dock göras endast på
begäran av en part eller om det
annars finns särskild anledning.

18 §
Talan mot föreläggande som
meddelats av yrkesinspektionen
föres hos arbetarskyddsstyrelsen
genom besvär. Yrkesinspektionens
beslut skall innehålla upplysning
om vad den som vill föra talan har
att iakttaga.
Mot styrelsens beslut i
anledning av besvär enligt första
stycket får talan ej föras.

Arbetsmiljöverkets beslut om
föreläggande får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2.3 Förslag till lag om ändring i arbetstidslagen
(1982:673)
Härigenom föreskrivs i fråga om arbetstidslagen (1982:673),
dels att 28 § skall upphöra att gälla,
dels att i 7, 9, 11 och 19 §§ samt i rubriken före 19 § ordet
Arbetarskyddsstyrelsen i olika böjningsformer skall bytas ut mot
Arbetsmiljöverket i motsvarande form,
dels att 20 22, 24, 29, 31 och 32 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

20 §
Arbetarskyddsstyrelsen och
yrkesinspektionen skall utöva
tillsyn över efterlevnaden av
denna lag och de föreskrifter som
meddelas med stöd av lagen.
Arbetsmiljöverket skall ha
tillsyn över att lagen och de
föreskrifter som meddelas med
stöd av lagen följs.

21 §
Tillsynsmyndigheterna har rätt
att på begäran få de upplysningar
och handlingar som behövs för
tillsynen.
För att utöva tillsynen har
tillsynsmyndigheterna rätt att
komma in på arbetsställena.
Polisen skall därvid lämna den
handräckning som behövs.
Arbetsmiljöverket har rätt att på
begäran få de upplysningar och
handlingar som behövs för
tillsynen.
För att utöva tillsynen har
Arbetsmiljöverket rätt att komma
in på arbetsställena. Polisen skall
därvid lämna den handräckning
som behövs.

22 §
Yrkesinspektionen får meddela
de förelägganden eller förbud som
behövs för efterlevnaden av denna
lag och de föreskrifter som
meddelas med stöd av lagen.
I beslut om föreläggande eller
förbud kan yrkesinspektionen sätta
ut viten.
Även arbetarskyddsstyrelsen får
besluta om åtgärder enligt första
och andra styckena.
Arbetsmiljöverket får meddela
de förelägganden eller förbud som
behövs för att denna lag och de
föreskrifter som meddelas med
stöd av lagen skall följas.
I beslut om föreläggande eller
förbud kan Arbetsmiljöverket sätta
ut viten.

24 §
Till böter döms en arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet
har
1. utan att avvikelse har gjorts enligt 3 eller 19 § anlitat en arbetstagare
i strid mot 5 10 eller 12 16 §§ eller brutit mot 11 § eller mot föreskrifter
som har meddelats med stöd av 11 §,
2. lämnat oriktiga uppgifter om
förhållanden av vikt, när en
tillsynsmyndighet har begärt
upplysningar eller handlingar
enligt 21 § första stycket.
2. lämnat oriktiga uppgifter om
förhållanden av vikt, när
Arbetsmiljöverket har begärt
upplysningar eller handlingar
enligt 21 § första stycket.

29 §
Arbetarskyddsstyrelsens beslut i
ärenden som avses i 19 § 1 4 eller
beslut om tillstånd enligt 9 § tredje
stycket får inte överklagas.

Andra beslut som arbetar-
skyddsstyrelsen i särskilda fall har
meddelat enligt lagen, får
överklagas hos regeringen genom
besvär.
Arbetarskyddsstyrelsens beslut
om föreskrifter till allmän
efterrättelse får inte överklagas.
Arbetsmiljöverkets beslut i
ärenden som avses i 19 § 1 4 eller
beslut om tillstånd enligt 9 § tredje
stycket får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.
Andra beslut som Arbetsmiljö-
verket har meddelat enligt denna
lag får överklagas hos regeringen.

Arbetsmiljöverkets beslut om
föreskrifter får inte överklagas.

31 §
Beträffande föreskrifter till
allmän efterrättelse får
arbetarskyddsstyrelsen underställa
regeringen frågor av särskild
betydelse innan styrelsen meddelar
beslut i ärendet.
I fråga om föreskrifter får
Arbetsmiljöverket underställa
regeringen frågor av särskild
betydelse innan verket meddelar
beslut i ärendet.

32 §
En tillsynsmyndighet kan
förordna att dess beslut skall gälla
omedelbart.
Arbetsmiljöverket kan förordna
att dess beslut skall gälla
omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2.4 Förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581)
Härigenom föreskrivs i fråga om tobakslagen (1993:581) att 19 och 25
§§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

19 §
Den centrala tillsynen över att denna lag och föreskrifter som meddelas
med stöd av lagen följs utövas av
1. Arbetarskyddsstyrelsen när
det gäller
1. Arbetsmiljöverket när det
gäller
a) lokaler och andra utrymmen som avses i 2 § och som är upplåtna
enbart för personal, och
b) lokaler och andra utrymmen på vilka 8 § skall tillämpas, samt
2. Socialstyrelsen när det gäller
a) miljöer som avses i 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal,
b) lokaler som avses i 4 §,
c) varningstexter m.m. enligt 9 11 §§,
d) handel enligt 12 §, och
e) produktkontroll m.m. enligt 16 18 §§.
Den omedelbara tillsynen utövas av
1. Yrkesinspektionen när det
gäller lokaler och andra utrymmen
för vilka Arbetarskyddsstyrelsen
har den centrala tillsynen, och
1. Arbetsmiljöverket när det
gäller lokaler och andra utrymmen
för vilka verket har den centrala
tillsynen, och
2. den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer när det
gäller dels de miljöer och lokaler för vilka Socialstyrelsen har den
centrala tillsynen, dels handel enligt 12 §.
Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt andra stycket 2.

25 §
Beslut som en i 19 § angiven nämnd har fattat enligt denna lag eller
enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen får överklagas
hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Yrkesinspektionens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
Arbetarskyddsstyrelsen. Arbetar-
skyddsstyrelsens beslut får inte
överklagas.

Beslut som Socialstyrelsen har
meddelat med stöd av 20 § första
stycket eller 21 § får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.
Beslut som Socialstyrelsen har
meddelat med stöd av 20 § första
stycket eller 21 § eller som
Arbetsmiljöverket meddelat får
överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1932:55) om
viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å
fartyg
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1932:55) om viktmärkning i
vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg,
dels att i 1 § ordet Arbetarskyddsstyrelsen skall bytas ut mot
Arbetsmiljöverket ,
dels att 2 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

2 §
Tillsyn över efterlevnaden av
bestämmelserna i 1 § första fjärde
styckena utövas av
arbetarskyddsstyrelsen samt,
under dess överinseende och
ledning, av yrkesinspektionen; och
skall därvid i tillämpliga delar
lända till efterrättelse vad som
finnes stadgat rörande tillsyn över
efterlevnaden av arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn
över att bestämmelserna i 1 §
första fjärde styckena följs.
Därvid gäller i tillämpliga delar
vad som föreskrivs om tillsyn över
att arbetsmiljölagen (1977:1160)
följs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1963:115) om
förlängd semester för vissa arbetstagare med
radiologiskt arbete
Härigenom föreskrivs att i 2 § lagen (1963:115) om förlängd semester för
vissa arbetstagare med radiologiskt arbete ordet Arbetarskydds-
styrelsen i olika böjningsformer skall bytas ut mot Arbetsmiljöverket i
motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2.7 Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen
(1987:10)
Härigenom föreskrivs att i 9 kap. 7 § plan- och bygglagen (1987:10)
ordet Yrkesinspektionen skall bytas ut mot Arbetsmiljöverket .

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2.8 Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen
(1988:49)
Härigenom föreskrivs att i 10 kap. 1 § fartygssäkerhetslagen (1988:49)
ordet Arbetarskyddsstyrelsen skall bytas ut mot Arbetsmiljöverket .

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:678) om
utstationering av arbetstagare
Härigenom föreskrivs att i lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare ordet Arbetarskyddsstyrelsen skall bytas ut mot
Arbetsmiljöverket .

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

3 Ärendet och dess beredning
Arbetarskyddsstyrelsen har gjort en översyn av den yttre ramen för
Arbetarskyddsverkets organisation. Med anledning av översynen har
styrelsen i en skrivelse till regeringen den 21 januari 2000 föreslagit
ändringar i arbetsmiljölagen m.fl. lagar i syfte att ombilda myndigheterna
inom verket, dvs. Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen, till en
myndighet. Skrivelsen innehåller också förslag som berör andra
författningar än lagar, bl.a. förordningen (1988:730) med instruktion för
Arbetarskyddsverket.
Arbetarskyddsstyrelsen har i skrivelsen angivit att förslaget om en
sammanslagning till en myndighet är avsett som ett första steg i ett
organisatoriskt arbete för att stärka tillsynen på arbetsmiljöområdet.
Styrelsen har för avsikt att som ett andra steg genomföra ett internt arbete
med att se över organisation och arbetsformer. I detta uppföljningsarbete
avser styrelsen bl.a. att ta upp arbetsmiljökonsekvenser för den egna
personalen. Sedan en ny organisation varit i kraft under en tid avser
styrelsen att ta upp frågan om uppföljning och utvärdering av den nya
organisationen.
Arbetarskyddsstyrelsens lagförslag finns i bilaga 1. Arbetarskydds-
styrelsens skrivelse har remissbehandlats och en förteckning över
remissinstanserna finns i bilaga 2. Remissammanställning finns
tillgänglig i Näringsdepartementet (dnr N2000/524/ARM).
Lagrådet
Regeringen beslutade den 4 maj 2000 att inhämta Lagrådets yttrande
över det lagförslag som finns i bilaga 3. Lagrådets yttrande finns i bilaga
4. Lagrådet har lämnat förslaget utan erinran. I propositionens lagförslag
har några mindre språkliga ändringar gjorts.
4 Nuvarande bestämmelser
Arbetarskyddsverket består av Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspek-
tionen. Antalet yrkesinspektionsdistrikt är tio.
Arbetsmiljölagen (1977:1160) antogs av riksdagen 1977 och trädde i
kraft den 1 juli 1978. Den har därefter ändrats flera gånger. Lagen
innehåller bl.a. grundläggande regler med krav på arbetsmiljön och
bemyndiganden som ger Arbetarskyddsstyrelsen möjlighet att utfärda
föreskrifter som kompletterar lagen. Lagens ändamål är att förebygga
ohälsa och olycksfall i arbetet och att även i övrigt uppnå en god
arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen gäller i princip allt yrkesmässigt arbete och
all utbildning med något slag av yrkesmässig inriktning. Detta inkluderar
hela grund- och gymnasieskolan. Utanför lagens tillämpningsområde
faller arbete på civila fartyg och arbete i arbetsgivarens hushåll.
Grundläggande regler om Arbetarskyddsstyrelsens och Yrkesinspek-
tionens uppgifter finns i 7 kap. arbetsmiljölagen. I 7 kap. 1 § stadgas att
tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen utövas av Arbetarskyddsstyrelsen och, under dess
överinseende och ledning, av Yrkesinspektionen.
Myndigheternas uppgifter bestäms närmare genom förordningen
(1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket. Av instruktionen
framgår bl.a. att Arbetarskyddsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet
på arbetsmiljöområdet och chefsmyndighet för Yrkesinspektionen samt
att Yrkesinspektionen är regional tillsynsmyndighet. Arbetarskydds-
styrelsens styrelse avgör enligt instruktionen alla viktigare ärenden. I
varje yrkesinspektionsdistrikt finns en yrkesinspektionsnämnd som bl.a.
avgör frågor om förelägganden och förbud enligt arbetsmiljölag-
stiftningen.
Av arbetsmiljölagen och av instruktionen framgår att varje myndighet
(Arbetarskyddsstyrelsen eller yrkesinspektionsdistrikt) självständigt
fattar beslut om bl.a. förelägganden och förbud.
Regler om överklagande av myndigheternas beslut finns i 9 kap.
arbetsmiljölagen. Reglerna innebär i huvudsak ett treinstanssystem med
Yrkesinspektionen som första, Arbetarskyddsstyrelsen som andra och
regeringen eller förvaltningsdomstol som tredje instans. Alla beslut från
Yrkesinspektionen kan överklagas till Arbetarskyddsstyrelsen och de
flesta av styrelsens beslut kan överklagas till regeringen. Vissa undantag
finns dock. Styrelsens beslut om att utfärda föreskrifter samt beslut om
tillämpning av föreskrifter med stöd av de särskilda bestämmelserna om
minderåriga (5 kap. 2 § tredje och fjärde stycket, 3 § andra stycket och
5 §) kan inte överklagas. Vidare gäller att beslut i ärenden som avser
skyddsansvar enligt 3 kap 8 10 §§, dvs. ansvar för tillverkare,
leverantörer och upplåtare, överklagas hos länsrätt i stället för hos
regeringen. Överklagande kan göras förutom av arbetsgivare eller annan
som beslutet riktar sig mot, även av skyddsombud när det gäller att
tillvarata arbetstagarnas intresse. Finns inget skyddsombud kan berörd
arbetstagarorganisation överklaga. En förutsättning är att organisationen
tidigare yttrat sig i ärendet.
Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen är enligt
arbetstidslagen (1982:673) och instruktionen för Arbetarskyddsverket
tillsynsmyndigheter även på arbetstidsområdet. Detta gäller dock inte då
arbetstidslagens bestämmelser som fallet i stor utsträckning är har
ersatts av kollektivavtal. Reglerna om överklagande i 28 30 §§
arbetstidslagen innebär samma typ av treinstanssystem som i
arbetsmiljölagen. Alla beslut från Yrkesinspektionen kan överklagas till
Arbetarskyddsstyrelsen. Däremot kan endast vissa av styrelsens beslut
överklagas till regeringen. Styrelsens beslut i ärenden om undantag från
arbetstidslagen kan således överklagas bara när det gäller frågor om
arbetstidens förläggning men inte när det gäller arbetstidens längd.
Styrelsens beslut i ärenden om tillstånd till nödfallsövertid kan inte heller
överklagas.
Även enligt lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete, to-
bakslagen (1993:581) och lagen (1932:55) om viktmärkning i vissa fall
av gods som skall inlastas å fartyg utövas tillsyn av Arbetarskydds-
styrelsen och Yrkesinspektionen. Yrkesinspektionens beslut kan
överklagas till Arbetarskyddsstyrelsen. Däremot kan styrelsens beslut
enligt lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete och tobakslagen inte
överklagas. När det gäller lagen om viktmärkning etc. finns samma
treinstanssystem som i arbetsmiljölagen.
Härutöver omnämns Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen i
vissa lagar utan att myndigheterna därigenom får några
beslutsbefogenheter, nämligen lagen (1963:115) om förlängd semester
för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete, plan- och bygglagen
(1987:10), fartygssäkerhetslagen (1988:49) och lagen (1999:678) om
utstationering av arbetstagare.
5 En myndighet för arbetsmiljötillsyn
5.1 Sammanslagning av Arbetarskyddsstyrelsen och
Yrkesinspektionen
Regeringens förslag: Myndigheterna inom Arbetarskyddsverket
(Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen) ombildas till en
myndighet. Namnet på den nya myndigheten skall vara Arbetsmiljö-
verket. Som en följd härav avvecklas Arbetarskyddsstyrelsen och
Yrkesinspektionen.

Arbetarskyddsstyrelsens förslag: Överensstämmer med regeringens
förslag.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser, nämligen Statskontoret,
Arbetslivsinstitutet, Rådet för Arbetslivsforskning, Landsorganisationen i
Sverige (LO), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Sveriges
Akademikers Centralorganisation (SACO), Svenska
Arbetsgivareföreningen (SAF), Arbetsgivarverket, Arbetsgivaralliansen
och Svenska Kommunförbundet, tillstyrker förslaget att ombilda
Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen till en myndighet. Ingen
remissinstans avstyrker. Riksrevisionsverket (RRV), LO och SACO
efterlyser en grundligare analys av olika alternativ.
Skälen för regeringens förslag: Den nu gällande arbetsmiljölagen har
genomgått ett antal förändringar. Således har arbetsmiljöbegreppet
breddats när det gäller arbetets innehåll och organisation. Vidare har nya
skyddsansvar införts i arbetsmiljölagen, t.ex. för byggherrar och för dem
som anlitar inhyrd personal.
Den allmänna inriktningen av Arbetarskyddsstyrelsen och
Yrkesinspektionens verksamhet har gjorts alltmer kravställande och
kontrollerande.
En utbyggd och förstärkt företagshälsovård har varit en förutsättning
för den ändrade inriktningen av tillsynen. De förväntningar som funnits
på företagshälsovården har emellertid inte infriats, tvärtom har en
försvagning ägt rum under 1990-talet.
Samverkan mellan arbetsmarknadens parter har under lång tid haft stor
betydelse i det förebyggande arbetet på arbetsplatserna. På senare tid har
enligt Arbetarskyddsstyrelsen skyddsarbetet mattats av och
skyddsombuden hör inte av sig till Yrkesinspektionen i samma
omfattning som tidigare. Deras funktion tycks ha försvagats.
Försvagningen av företagshälsovården och av det lokala skyddsarbetet
på arbetsställena har inneburit att en ökad börda lagts på
Arbetarskyddsverket.
Yrkesinspektionens distriktsorganisation har förändrats avsevärt de
senaste åren. Antalet distrikt har minskats från 19 år 1995 till 10 i dag.
Syftet med omorganisationen 1995, då den huvudsakliga minskningen
gjordes, var att minska kostnaderna med anledning av besparingskraven,
vilket genomfördes med målsättningen att tillsynsverksamheten skulle
kunna värnas. Denna målsättning har enligt Arbetarskyddsstyrelsen inte
infriats fullt ut. Ca 300.000 arbetsställen skall täckas av fälttillsynen. Det
finns för närvarande ca 350 yrkesinspektörer på fältet och ca 80
sakhandläggare för central tillsyn vid Arbetarskyddsstyrelsen. Verket
måste ständigt kraftsamla kring de viktigaste områdena med knappa
resurser. Kraven på tydliga prioriteringar och effektiva metoder är därför
mycket stora.
Under senare år har behovet av samordning och gemensamma insatser
ökat inom Arbetarskyddsverket. Kraven har även ökat på likformighet i
myndighetsutövningen. För att möta dessa anspråk har
Arbetarskyddsstyrelsens funktion som chefsmyndighet effektiviserats
samtidigt som många beslutsfunktioner delegerats till
yrkesinspektionsdistrikten. Förändringen har gått mot ökad målstyrning i
inriktningsfrågor och minskad administrativ detaljstyrning. Samverkan
inom verket har stärkts genom branschnätverk, tillsynsprojekt m.m. Även
samarbetet mellan Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsens
sakenheter har successivt utvecklats.
Arbetarskyddsstyrelsen har nyligen genomfört en omorganisation.
Syftet med denna har varit att stärka förutsättningarna att
kompetensmässigt möta nya och komplexa tillsynsområden. Ett led i
utvecklingen har varit att förtydliga de s.k. sektorsansvaren, t.ex. för
olika typer av arbete. I den nya organisationen finns också på några
områden ett s.k. processansvar. Ett exempel är ergonomiprocessen som
syftar till att integrera ergonomifrågorna i andra sakområden och
sektorer.
Det har enligt Arbetarskyddsstyrelsen visat sig svårt att med nuvarande
organisation av verket uppnå tillräcklig samordning i verksamheten.
Vidare har risken för oklarhet i rollfördelningen ökat. Den nuvarande
organisationen medför även dubbelarbete och att resurser låses inne på
fel ställe. Den nuvarande organisationen framstår av många skäl som allt
mindre ändamålsenlig. Detta har i hög grad sin bakgrund i de
förändringar som skett i arbetslivet.
Utvecklingen i arbetslivet har fört med sig nya risker. Framför allt har
risker som har samband med arbetets organisation och fysisk och psykisk
arbetsbelastning trätt i förgrunden som orsaker till ohälsa. De viktigaste
områdena är belastningsskador, t.ex. till följd av repetitiva arbetsrörelser,
och ohälsa till följd av stress och psykosociala förhållanden. Det kan
konstateras att en kraftig ökning av antalet arbetssjukdomar har inträffat
under de senaste två till tre åren. Ökningen har varit kraftigast i fråga om
stressrelaterade sjukdomar. Ökningen av arbetssjukdomar har bl.a.
medfört brant stigande kostnader för samhället i form av
försäkringsersättningar m.m.
Denna utveckling ställer nya krav på tillsynen av arbetsmiljön.
Kravställandet måste således till allt större del ske på områden som
kräver mycket stora insatser för att åstadkomma en kompetent tillsyn,
ändamålsenliga tillsynsmetoder och enhetlighet i bedömningarna.
Större krav ställs på kompetens och metodutveckling inom tillsynen
även av andra skäl. Helhetsbedömningar måste eftersträvas i
tillsynsarbetet. Reglerna innehåller numera till största del s.k.
funktionskrav som medger stor flexibilitet för arbetsgivaren att välja
åtgärdssätt. Detta ställer särskilda krav på tillsynsmetoder för att kunna
anpassa kraven till olika förutsättningar. För att påverka det
förebyggande arbetet inom de företag och förvaltningar som är föremål
för tillsyn har Arbetarskyddsstyrelsen utfärdat regler om s.k.
internkontroll av arbetsmiljön, dvs. om arbetsgivarens interna rutiner och
planering. Tillsyn av internkontrollen ställer höga kompetenskrav på den
inspekterande personalen. Även på andra områden krävs
specialistkompetens i tillsynen.
Den kompetens som behövs på alla olika områden finns dock inte vid
alla distrikt.
Sveriges medlemskap i EU har medfört nya uppgifter för tillsynen.
Krav på tillverkare och leverantörer ställs i praktiken endast av
Arbetarskyddsstyrelsen och leder i vissa fall till kontakter med EU-
kommissionen eller med myndigheter i andra länder. Sådana ingripanden
bygger på en marknadskontroll som måste ske både centralt och
regionalt. Marknadskontrollen bygger dessutom i många fall på
samarbete mellan i första hand de nordiska länderna. Krav mot
leverantörer av produkter måste vidare samordnas med krav mot
användare av samma produkter.
Yrkesinspektionens geografiska indelning medför att ett distrikt bara
kan ställa krav på verksamhet som bedrivs inom distriktets geografiska
område. Detta har skapat allt större svårigheter genom att
riksövergripande eller ambulerande verksamheter blivit allt vanligare.
Motsvarande svårigheter uppstår även vid kravställande mot koncerner
eller mot verksamheter som bedrivs i s.k. franchiseform. Detsamma
gäller krav mot t.ex. byggherrar och projektörer.
Regeringen anser det mycket viktigt att verksamheten bedrivs så att
tillgängliga resurser används på ett rationellt sätt. Det är också viktigt att
en effektiv mål- och resultatstyrning finns inom verket och att
möjligheterna till kraftsamling tillvaratas. Den gemensamma metod- och
kompetensutvecklingen behöver stärkas
Att utveckla tillsynsmetoder och samordna insatser motverkas av den
nuvarande splittrade organisationen. Detta har särskild betydelse för de
nya områden för arbetsmiljötillsynen som tillkommit. Nuvarande
organisation medför också hinder mot att använda kompetensen där den
bäst behövs. Den innebär även konkreta hinder i tillsyn och
kravställande, t.ex. när det gäller tillsyn av koncerner, ambulerande
verksamheter. Styrning, ledning och uppföljning över distriktsgränserna
är komplex och resurskrävande. Det kan vara svårt att organisera riktade
insatser inom ett distrikt med inspektörer från ett annat distrikt.
Regeringen anser att mycket starka skäl talar för att organisationen av
arbetsmiljötillsynen bör förändras. Behovet har blivit akut genom
utvecklingen i arbetslivet särskilt de kraftigt ökande kostnaderna för
arbetsskador. Visserligen kan verksamheten inom ramen för den
nuvarande organisation ytterligare utvecklas något men bara till en viss
gräns. Snabbheten i ökningen av antalet arbetsrelaterade sjukdomar
medför att de organisatoriska förändringar som behövs för att möta
utvecklingen måste genomföras utan dröjsmål. Det är viktigt att snabbt få
till stånd åtgärder för att på bästa sätt utnyttja de resurser som finns
tillgängliga. Det utförligare utredningsarbete som efterlyses av några
remissinstanser är enligt regeringens bedömning inte nödvändigt för att
nu genomföra en sammanslagning.
Arbetarskyddsstyrelsen har redovisat olika alternativa lösningar men
stannat för förslaget att göra Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspek-
tionen till en myndighet. Flertalet remissinstanser har ställt sig bakom
förslaget.
Enligt regeringens uppfattning innebär förslaget fördelar framför allt
med hänsyn till att tillsynen på arbetsplatserna skall kunna stärkas och att
tilldelade resurser skall kunna användas samhällsekonomisk effektivt.
För förslaget talar också behovet av likformighet och rättssäkerhet.
Ett ytterligare skäl för förslaget är att liknande förändringar gjorts på
andra tillsynsområden. Här kan nämnas de ändringar som genomförts i
fråga om Tullverket och Elsäkerhetsverket. Skälen till förändringarna var
att i de fallen öka enhetligheten i myndighetsutövningen.
Yrkesinspektionsdistriktens karaktär av regionala tillsynsorgan bör
även i den nya organisationen bibehållas. Det är viktigt att nätverken och
möjligheterna för arbetsmarknadens parter m.fl. att påverka på den
regionala nivån inte försvagas.
En ny organisation förutsätter att verksamheten efter en förändring
analyseras och vidareutvecklas. Det är viktigt att det inom verket internt
klargörs var i organisationen ansvaret för olika uppgifter ska läggas.
Enligt regeringens uppfattning förefaller det ändamålsenligt att en
styrelse för den nybildade myndigheten har samma ansvar och uppgifter
som Arbetarskyddsstyrelsens nuvarande verksstyrelse. Denna fråga
kommer emellertid att övervägas närmare inför utfärdandet av
instruktionen för den nya myndigheten.
Flera remissinstanser har tagit upp frågan om regional samverkan med
arbetsmarknadens parter och yrkesinspektionsnämndens roll. Även denna
fråga kommer att övervägas inför utfärdandet av instruktionen. Den
kommer också att vara aktuell i verkets framtida organisations-
utvecklingsarbete.
Namnet på den sammanslagna myndigheten bör innehålla ordet
arbetsmiljö. Regeringen instämmer i Arbetarskyddsstyrelsens förslag att
myndigheten benämns Arbetsmiljöverket.
Som nämnts i inledningen har Arbetarskyddsstyrelsen och
Yrkesinspektionen tillsynsuppgifter även enligt annan lagstiftning, såsom
arbetstidslagen, lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete, tobakslagen,
lagen om viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg och
viss följdlagstiftning till miljöbalken. Dessa tillsynsuppgifter påverkas
inte av ett ombildande av Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen
till en myndighet, annat än när det gäller överklagande av beslut enligt
arbetstidslagen, lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete, tobakslagen
samt lagen om viktmärkning etc. Överklagande till miljödomstol enligt
miljöbalken påverkas inte av sammanslagningen.
5.2 Omprövning av beslut
Regeringens bedömning: Ett system för obligatorisk omprövning av
Arbetsmiljöverkets beslut bör inte införas för närvarande.

Arbetarskyddsstyrelsens förslag: Arbetarskyddsstyrelsen har
föreslagit att beslut som Arbetsmiljöverket fattar på regional nivå skall
kunna omprövas på central nivå om det begärs av någon som berörs av
beslutet. Vidare har Arbetarskyddsstyrelsen ansett att verket vid
omprövningen i vissa fall skall kunna ändra beslut till klagandens
nackdel men att detta inte behöver lagregleras.
Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker eller har inga
synpunkter på styrelsens förslag. LO är dock tveksam till att ändring inte
skall kunna ske till klagandens nackdel vid omprövning av beslutet och
Länsrätten i Göteborg, SAF och Svenska Kommunförbundet anser att
eventuella undantag från denna bestämmelse måste preciseras.
Skälen för regeringens förslag: För närvarande överklagas beslut av
Yrkesinspektionen till Arbetarskyddsstyrelsen. Enligt Arbetarskydds-
styrelsen är det vanligt att utredningen i överklagningsärendena
kompletteras under handläggningen i Arbetarskyddsstyrelsen, ofta
genom besök på arbetsstället. Detta beror på att det är vanligt att
situationen i berörda företag eller förvaltningar förändras under ärendets
gång.
På senare år har antalet överklaganden från Yrkesinspektionen till
Arbetarskyddsstyrelsen uppgått till mellan 50 och 70 per år. Antalet
överklaganden från styrelsen till regeringen har varit mellan 10 och 20
per år. Överklagandena till regeringen har huvudsakligen gällt ärenden
som först överklagats till styrelsen från Yrkesinspektionen.
Överklagandena har relativt sällan lett till några sakliga ändringar i
besluten. Däremot har det ofta förekommit anpassningar av utsatta tider
eller till inträffade förändringar i den berörda verksamheten.
I och med att Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen slås ihop
till en myndighet, försvinner en överklagandeinstans. Myndighets-
förändringen leder alltså till ett tvåinstansförfarande i de fall beslut
överklagas hos regeringen och ett fyrinstansförfarande i de fall ärendena
prövas i förvaltningsdomstol.
Arbetarskyddsstyrelsen har föreslagit att ett system för omprövning
utformas så att prövningen i allt väsentligt kommer att innebära samma
prövning som idag görs i överklagningsärenden hos styrelsen dvs. att
omprövningen skall göras på central nivå, att de som deltagit i det
tidigare beslutet inte får delta i omprövningen, att ärendena handläggs
och föredras av en fristående arbetsenhet inom verket samt att alla
viktigare beslut fattas i verksstyrelsen.
Vidare har Arbetarskyddsstyrelsen föreslagit en lagregel om att
omprövning inte skall kunna ske till nackdel för den klagande men har
också anfört att det i vissa uppenbara fall ändå måste gå att ändra ett
beslut till klagandens nackdel. Länsrätten i Göteborg, SAF och Svenska
Kommunförbundet, anser att det av rättssäkerhetsskäl i så fall måste
klargöras under vilka förutsättningar verket kan fatta beslut som är till
nackdel för klaganden. LO har påpekat att fler än en part skulle kunna
begära omprövning och att det då förefaller omöjligt att en ändring av
tidigare beslut inte skulle bli till nackdel för någon.
Regeringen anser att även ett tvåinstanssystem i och för sig uppfyller
tillräckliga krav på rättssäkerhet. Av praktiska skäl kan det som
Arbetarskyddsstyrelsen föreslagit dock vara lämpligt med ett
omprövningsförfarande utöver den möjlighet till omprövning som finns
enligt 27 § förvaltningslagen (1986:223). Arbetarskyddsstyrelsen har
hänvisat till annan lagstiftning där regler om omprövning finns, såsom i
21 kap. skattebetalningslagen (1997:483), 20 kap. 10 § lagen om allmän
försäkring (1962:381) och 49 65 §§ lagen (1997:238) om arbetslös-
hetsförsäkring. I dessa fall är det dock fråga om enpartsärenden, till
skillnad från ärenden hos Arbetsmiljöverket, där det kan finnas flera
parter med motstridiga intressen. Regeringen anser att frågan om en
obligatorisk omprövning inom Arbetsmiljöverket behöver utredas
ytterligare. För närvarande är dessutom de processuella reglerna inom
socialförsäkringsområdet föremål för översyn (utredningen [S 1998:06]
om processuella regler inom socialförsäkringen). Regeringen anser
därför inte att det i detta skede är lämpligt att införa ett system för
omprövning vad gäller ärenden hos Arbetsmiljöverket. Regeringen har
dock för avsikt att återkomma i frågan.
Att inte ha en obligatorisk omprövning av ärenden, kan visserligen
medföra en ökning av antalet ärenden i överklagandeinstanserna. För de
allmänna förvaltningsdomstolarna bör ökningen bli endast marginell.
Antalet regeringsärenden kan emellertid förmodas öka.
5.3 Överklagande av beslut
Regeringens förslag: Arbetsmiljöverkets beslut om
tillämpning av föreskrifter om minderåriga i arbetsmiljölagen,
föreläggande enligt lagen om arbetstid m.m. för husligt arbete,
dispenser som avser arbetstidens längd enligt arbetstidslagen eller
om tillstånd för nödfallsövertid, samt
tillsyn när det gäller vissa lokaler och andra utrymmen enligt
tobakslagen
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. De flesta övriga beslut
som kan överklagas skall liksom i dag kunna överklagas hos
regeringen.

Arbetarskyddsstyrelsens förslag: Styrelsen har föreslagit att endast
beslut som Arbetsmiljöverket fattar enligt tobakslagen skall kunna
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget.
Länsrätten i Göteborg och Kammarrätten i Jönköping anser att det
föreslagna systemet för överprövning bör utredas ytterligare. Flera
remissinstanser anser att även beslut som överklagas till regeringen bör
flyttas över till allmän förvaltningsdomstol.
Skälen för regeringens förslag: Vissa beslut som Arbetarskydds-
styrelsen fattar rörande enskild är i dag inte möjliga att överklaga.
Överklagandeförbudet gäller beslut om tillämpning av föreskrifter om
minderåriga som meddelats med stöd av 5 kap. 2 § tredje och fjärde
styckena, 3 § andra stycket eller 5 § arbetsmiljölagen, beslut om
föreläggande enligt lagen om arbetstid för husligt arbete samt dispenser
som avser arbetstidens längd och tillstånd för nödfallsövertid enligt 19 §
1 4 och 9 § tredje stycket arbetstidslagen samt beslut rörande tillsyn när
det gäller vissa lokaler och andra utrymmen enligt tobakslagen.
Arbetarskyddstyrelsen har föreslagit att det införs en möjlighet att
överklaga Arbetsmiljöverkets beslut enligt tobakslagen till allmän
förvaltningsdomstol. Beträffande de övriga beslut för vilka
överklagandeförbud nu råder, har Arbetarskyddsstyrelsen dock inte
föreslagit att verkets beslut skall kunna överklagas.
Kammarrätten i Jönköping har ansett att frågan bör analyseras närmare
och Länsrätten i Göteborg har ifrågasatt om avsaknaden av en möjlighet
att överklaga myndighetens beslut är lämpligt i dessa fall.
Enligt Arbetarskyddsstyrelsen har det på senare år inte förekommit
några överklaganden av Yrkesinspektionens beslut i ärenden om
dispenser som avser arbetstidens längd eller om tillstånd för
nödfallsövertid. Arbetstidsärenden handläggs hos styrelsens rätts-
sekretariatet. Beslut i viktiga frågor fattas av arbetstidsnämnden medan
övriga beslut fattas av generaldirektören eller chefsjuristen. Några
överklaganden enligt tobakslagen, lagen om arbetstid m.m. i husligt
arbete eller lagen om viktmärkning etc. har hittills inte förekommit.
Även om det således förmodligen är få fall där överklagande blir
aktuellt, anser regeringen i likhet med Länsrätten i Göteborg att det inte
är acceptabelt att ha ett överklagandeförbud. I samtliga fall är det fråga
om beslut för vilka det finns tydligt angivna kriterier och där det inte
finns starka inslag av lämplighetsbedömningar, intresseavvägningar eller
politiska ställningstaganden. I likhet med vad som gäller för beslut i
ärenden om skyddsansvar enligt 3 kap. 8 10 §§ arbetsmiljölagen bör
dessa beslut därför kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Statskontoret, SAF, Landstingsförbundet och Svenska Kommun-
förbundet anser att även beslut som enligt nuvarande ordning överklagas
till regeringen i stället bör prövas av allmän förvaltningsdomstol.
Regeringen anser dock att denna fråga inte berörs av frågan om en
sammanslagning av Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen till
en myndighet. Den behandlas därför inte närmare i detta sammanhang.
Vidare har LO framställt önskemål om att en arbetstagarorganisations
rätt att överklaga inte skall vara beroende av om organisationen tidigare
yttrat sig i ärendet. Regeringen bedömer emellertid att inte heller denna
fråga berörs av ombildandet av verket. Även denna fråga bör därför
behandlas i annat sammanhang.

6 Kostnader och ikraftträdande
6.1 Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär att förutsättningar skapas för ett bättre
resursutnyttjande inom arbetsmiljötillsynen. Bortfallet av
Arbetarskyddsstyrelsen som överklagningsinstans innebär att ett större
antal överklagningsärenden måste handläggas i Regeringskansliet. Detta
kompenseras dock av en motsvarande besparing hos
Arbetarskyddsstyrelsen. En viss ökning kommer enligt förslaget att ske
av ärenden som skall överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Det
handlar dock högst om något enstaka ärende per år och kan inte antas
medföra någon märkbar kostnadsökning.
6.2 Ikraftträdande
De brant stigande kostnaderna för arbetsbetingad ohälsa gör det
nödvändigt att genomföra den föreslagna omorganisationen av
Arbetarskyddsverkets verksamhet utan onödig tidsfördröjning. Mot
denna bakgrund bör bildandet av Arbetsmiljöverket och de nya
bestämmelserna träda i kraft den 1 januari 2001.
Några övergångsbestämmelser bedöms inte nödvändiga. Beslut som
fattats av Yrkesinspektionen och som överklagats till Arbetarskydds-
styrelsen men inte hunnit prövas där före ikraftträdandet skall
överlämnas till regeringen eller till allmän förvaltningsdomstol.
7 Författningskommentar
7.1 Förslaget till lag om ändring i arbetsmiljölagen
(1977:1160)
7 kap. 1 § samt 8 kap. 7 och 9 §§
Paragraferna ändras i konsekvens med att Arbetarskyddsstyrelsen och
Yrkesinspektionen ersätts av en enda myndighet, Arbetsmiljöverket, se
avsnitt 5.1.

9 kap. 2 §
Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.3.
Ärenden om skyddsansvar enligt 3 kap. 8 10 §§ överklagas enligt
första stycket liksom tidigare till allmän förvaltningsdomstol. Beslut om
tillämpning av föreskrifter om minderåriga som enligt tidigare reglering
fattades av Arbetarskyddsverket i sista instans, får nu överklagas till
länsrätt. Behörig domstol anges i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar. Om beslutet fattats vid ett lokalkontor, överklagas
således beslutet hos den länsrätt inom vars domkrets lokalkontoret ligger
i enlighet med 14 § andra stycket nämnda lag.
Att även Arbetsmiljöverket kan överklaga domstolens beslut följer av
bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (1971:291).
Om länsrättens beslut överklagas, krävs liksom tidigare enligt andra
stycket prövningstillstånd i kammarrätten.
Enligt tredje stycket får, liksom i tidigare reglering, andra beslut
överklagas till regeringen.
Liksom tidigare får emellertid enligt fjärde stycket beslut om
föreskrifter inte överklagas.

3 5 §§
Ändringarna i paragraferna är föranledda av organisationsförändringen.
Därutöver har redaktionella ändringar gjorts.
7.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1970:943) om
arbetstid m.m. i husligt arbete
15 §
Ändringarna är en följd av att Arbetarskyddsstyrelsen och
Yrkesinspektionen ersätts av Arbetsmiljöverket.

18 §
Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.3.
Beslut om föreläggande att vidta rättelse som enligt tidigare reglering
fattades av Arbetarskyddsverket i sista instans, får nu överklagas till
länsrätt. Behörig domstol anges i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar. Om beslutet fattats vid ett lokalkontor, överklagas
således beslutet hos den länsrätt inom vars domkrets lokalkontoret ligger
i enlighet med 14 § andra stycket nämnda lag.
Att även Arbetsmiljöverket kan överklaga domstolens beslut följer av
bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (1971:291).
Om länsrättens beslut överklagas, krävs prövningstillstånd i
kammarrätten.

7.3 Förslaget till lag om ändring i arbetstidslagen
(1982:673)
20 22 och 24 §§
Ändringarna är en följd av att Yrkesinspektionen och Arbetarskydds-
styrelsen ersätts av Arbetsmiljöverket. Därutöver har vissa redaktionella
ändringar gjorts.

29 §
Det tidigare förbudet att överklaga Arbetarskyddsstyrelsens beslut om
dispenser som avser arbetstidens längd eller beslut om tillstånd till
nödfallsövertid har ersatts av en möjlighet att klaga till allmän
förvaltningsdomstol. Behörig domstol anges i lagen (1971:289) om
allmänna förvaltningsdomstolar. Om beslutet fattats vid ett lokalkontor,
överklagas således beslutet hos den länsrätt inom vars domkrets
lokalkontoret ligger i enlighet med 14 § andra stycket nämnda lag.
Att även Arbetsmiljöverket får överklaga domstolens beslut följer av
bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (1971:291). Prövnings-
tillstånd krävs om ett beslut överklagas till kammarrätten.
Övriga beslut, som Arbetsmiljöverket meddelat enligt lagen,
överklagas liksom tidigare till regeringen.
Beslut om utfärdande av föreskrifter får emellertid liksom tidigare inte
överklagas.

31 och 32 §§
Ändringarna är föranledda av organisationsförändringen. Därutöver har
vissa redaktionella ändringar gjorts.
7.4 Förslaget till lag om ändring i tobakslagen
(1993:581)
19 §
Ändringen innebär att Arbetsmiljöverket har såväl central som omedelbar
tillsyn när det gäller vissa lokaler och andra utrymmen.

25 §
Det tidigare förbudet att överklaga Arbetarskyddsstyrelsens beslut
rörande tillsyn över vissa lokaler och andra utrymmen har ersatts av en
möjlighet att klaga till allmän förvaltningsdomstol. Behörig domstol
anges i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Om
beslutet fattats vid ett lokalkontor, överklagas således beslutet hos den
länsrätt inom vars domkrets lokalkontoret ligger i enlighet med 14 §
andra stycket nämnda lag.
Att även Arbetsmiljöverket får överklaga domstolens beslut följer av
bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (1971:291). Bestämmelsen
har behandlats i avsnitt 5.3.
7.5 Förslagen i övrig lagstiftning
Övriga lagändringar innebär endast att Arbetarskyddsstyrelsen och
Yrkesinspektionen ersätts av Arbetsmiljöverket. I lagen (1932:55) om
viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg har också
vissa redaktionella ändringar gjorts.

Arbetarskyddsstyrelsens lagförslag
Förslag till ändringar i 9 kap arbetsmiljölagen

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

1 § Talan mot beslut av
yrkesinspektionen föres hos
arbetarskyddsstyrelsen genom
besvär.

1 § Beslut som Arbetsmiljöverket
meddelat på regional nivå skall
omprövas av myndigheten om det
begärs av någon som berörs av
beslutet.

En omprövning skall göras på
central nivå. De som på regional
nivå deltagit i den slutliga
handläggningen av ärendet får inte
delta i omprövningen.

Vid en omprövning får ett beslut
inte ändras till nackdel för den
som begärt omprövningen.

1 a § Bestämmelserna om
överklagande i 21 §
förvaltningslagen (1986:223) skall
tillämpas på beslut som kan
omprövas enligt 1 §.
Bestämmelserna om överklagande
i 23 och 24 §§ förvaltningslagen
skall i tillämpliga delar gälla
ansökningar om omprövning.

Arbetsmiljöverket får bestämma
att ett beslut som skall omprövas
tills vidare inte skall gälla.

2 § Arbetarskyddsstyrelsens
beslut om föreskrifter samt
styrelsens beslut i ärenden som
avser tillämpning av föreskrifter
meddelade med stöd av 5 kap. 2 §
tredje och fjärde styckena, 3 §
andra stycket eller 5 § får inte
överklagas.
2 § Arbetsmiljöverkets beslut om
föreskrifter får inte överklagas.
Detsamma gäller verkets beslut i
ärenden om tillämpning av
föreskrifter, som beslutats med
stöd av 5 kap. 2 § tredje och fjärde
styckena, 3 § andra stycket eller
5 §.

Beslut som kan omprövas enligt
1 § får inte överklagas. Om sådana
beslut ändå överklagas skall
överklagandet behandlas som en
begäran om omprövning.

Beslut om att avvisa en begäran
om omprövning på grund av att
den kommit in för sent får inte
överklagas.

Arbetarskyddsstyrelsens beslut i
ärenden som avser skyddsansvar
enligt 3 kap. 8 10 §§ får
överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Domstolens
beslut får överklagas även av
Arbetarskyddsstyrelsen.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Andra beslut, som
Arbetarskyddsstyrelsen i särskilda
fall har meddelat enligt denna lag
eller med stöd av regeringens
förordnande enligt lagen, får
överklagas hos regeringen.

2 a § Arbetsmiljöverkets beslut i
ärenden som avser skyddsansvar
enligt 3 kap. 8 10 §§ får
överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Domstolens
beslut får överklagas även av
verket.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Andra beslut, som inte anges i 2 §
och som Arbetsmiljöverket i
särskilda fall har meddelat enligt
denna lag eller med stöd av
regeringens förordnande enligt
lagen, får överklagas hos
regeringen.

3 § För att tillvarataga
arbetstagarnas intresse i ärende
enligt denna lag får talan enligt 1
eller 2 § föras av
huvudskyddsombud eller, om
sådant ombud ej finns, av annat
skyddsombud. Finns ej
skyddsombud, får talan föras av
arbetstagarorganisation i den mån
saken rör medlemmarnas intresse
och organisationen tidigare har
yttrat sig i ärendet.

3 § För att ta till vara
arbetstgarnas intresse i ärenden
enligt denn lag får omprövning
enligt 1 § begäras och
överklagande enligt 1 eller 2 §
göras av ett huvudskyddsombud
eller, om något sådant ombud inte
finns, av ett annat skyddsombud.

Om det inte finns något skydds-
ombud, får omprövning begäras
och överklagande göras av en
arbetstagarorganisation i den mån
saken rör medlemmarnas intresse
och organisationen tidigare har
yttrat sig i ärendet.

4 § Beträffande föreskrift till
allmän efterrättelse äger Arbetar-
skyddsstyrelsen underställa
regeringen fråga av särskild
betydelse, innan styrelsen
meddelar beslut i ärendet.

Oförändrad
5 § Tillsynsmyndighet äger
förordna att dess beslut skall lända
till efterrättelse omedelbart.

Oförändrad

Förteckning över remissinstanser
Förteckning över remissinstanser som har lämnat skriftliga synpunkter på
Arbetarskyddsstyrelsens skrivelse 2000-01-21.

Justitiekanslern
Länsrätten i Göteborg
Kammarrätten i Jönköping
Riksrevisionsverket
Statskontoret
Arbetslivsinstitutet
Rådet för arbetslivsforskning
Landsorganisationen i Sverige
Tjänstemännens Centralorganisation
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Svenska Arbetsgivareföreningen
Arbetsgivarverket
Arbetsgivaralliansen
Landstingsförbundet
Svenska kommunförbundet
Företagarnas Riksorganisation

Lagrådsremissens lagförslag
Lagtext
Regeringen har följande förslag till lagtext.
Förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Härigenom föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen (1977:1160),
dels att 7 kap. 9 § och 9 kap. 1 § skall upphöra att gälla
dels att i 4 kap. 1 10 §§, 5 kap. 2 5 §§, 7 kap. 5 och 11 §§ samt 8 kap.
5 § ordet Arbetarskyddsstyrelsen i olika böjningsformer skall bytas ut
mot Arbetsmiljöverket i motsvarande form,
dels att i 6 kap. 6 a och 7 §§ samt 7 kap. 6 8 §§ ordet
Yrkesinspektionen i olika böjningsformer skall bytas ut mot
Arbetsmiljöverket i motsvarande form,
dels att 7 kap. 1 §, 8 kap. 7 och 9 §§ samt 9 kap. 2 5 §§ skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

7 kap.
1 §
Tillsyn över efterlevnaden av
denna lag och med stöd av lagen
meddelade föreskrifter utövas av
arbetarskyddsstyrelsen samt,
under dess överinseende och
ledning, av yrkesinspektionen.
Såvitt avser örlogsfartyg utövas
tillsynen dock av sjöfartsverket. I
fråga om örlogsfartyg skall även i
övrigt vad som sägs i denna lag
om arbetarskyddsstyrelsen och
yrkesinspektionen i stället gälla
sjöfartsverket.
Arbetsmiljöverket utövar tillsyn
över att denna lag och föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen
följs.

Såvitt avser örlogsfartyg utövas
tillsynen dock av Sjöfartsverket. I
fråga om örlogsfartyg skall även i
övrigt vad som sägs i denna lag
om Arbetsmiljöverket i stället gälla
Sjöfartsverket.

8 kap.
7 §
Frågor om påförande av avgift
prövas av länsrätten efter ansökan
av Yrkesinspektionen eller
Arbetarskyddsstyrelsen.
Frågor om påförande av avgift
prövas av länsrätten efter ansökan
av Arbetsmiljöverket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

9 §
Frågor om påförande av avgift
får prövas av Yrkesinspektionen
eller Arbetarskyddsstyrelsen
genom avgiftsföreläggande.
Frågor om påförande av avgift
får prövas av Arbetsmiljöverket
genom avgiftsföreläggande.

Avgiftsföreläggande innebär att den som antas ha gjort sig skyldig till
en överträdelse föreläggs avgiften till godkännande omedelbart eller
inom viss tid.
Har föreläggandet godkänts, gäller det som domstols lagakraftvunna
avgörande varigenom avgift påförts. Ett godkännande som sker sedan
den i föreläggandet utsatta tiden har gått ut är dock utan verkan.

9 kap
2 §
Arbetarskyddsstyrelsens beslut
om föreskrifter samt styrelsens
beslut i ärenden som avser
tillämpning av föreskrifter
meddelade med stöd av 5 kap. 2 §
tredje och fjärde styckena, 3 §
andra stycket eller 5 § får inte
överklagas.

Arbetarskyddsstyrelsens beslut i
ärenden som avser skyddsansvar
enligt 3 kap. 8 10 §§ får
överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Domstolens
beslut får överklagas även av
Arbetarskyddsstyrelsen.
Arbetsmiljöverkets beslut i
ärenden som avser skyddsansvar
enligt 3 kap. 8 10 §§ får
överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Detsamma
gäller verkets beslut i ärenden om
tillämpning av föreskrifter,
meddelade med stöd av 5 kap. 2 §
tredje och fjärde styckena, 3 §
andra stycket eller 5 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut, som
Arbetarskyddsstyrelsen i särskilda
fall har meddelat enligt denna lag
eller med stöd av regeringens
förordnande enligt lagen, får
överklagas hos regeringen.
Andra beslut som Arbetsmiljö-
verket har meddelat enligt denna
lag eller med stöd av regeringens
förordnande enligt lagen, får
överklagas hos regeringen.

Arbetsmiljöverkets beslut om
föreskrifter får dock inte
överklagas.

3 §
För att tillvarataga arbetstagar-
nas intresse i ärende enligt denna
lag får talan enligt 1 eller 2 § föras
av huvudskyddsombud eller, om
sådant ombud ej finns, av annat
skyddsombud. Finns ej skydds-
ombud, får talan föras av
arbetstagarorganisation i den mån
saken rör medlemmarnas intresse
och organisationen tidigare har
yttrat sig i ärendet.
För att ta till vara arbetstagarnas
intressen i ärenden enligt denna
lag får överklagande enligt 2 §
göras av ett huvudskyddsombud
eller, om något sådant ombud inte
finns, av ett annat skyddsombud.

Om det inte finns något
skyddsombud, får överklagande
göras av en arbetstagarorganisa-
tion i den mån saken rör
medlemmarnas intressen och
organisationen tidigare har yttrat
sig i ärendet.

4 §
Beträffande föreskrift till allmän
efterrättelse äger Arbetarskydds-
styrelsen underställa regeringen
fråga av särskild betydelse, innan
styrelsen meddelar beslut i
ärendet.
I fråga om föreskrifter får
Arbetsmiljöverket underställa
regeringen en fråga av särskild
betydelse, innan verket meddelar
beslut i ärendet.

5 §
Tillsynsmyndighet äger
förordna att dess beslut skall lända
till efterrättelse omedelbart.

En tillsynsmyndighet får
förordna att dess beslut skall gälla
omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Förslag till lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid
m.m. i husligt arbete
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i
husligt arbete,
dels att i 17 § ordet Yrkesinspektionen skall bytas ut mot
Arbetsmiljöverket ,
dels att 15 och 18 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

15 §
Tillsyn över efterlevnaden av 2
4, 6, 8 och 9 §§ utövas av
Arbetarskyddsstyrelsen samt,
under dess överinseende och
ledning, av Yrkesinspektionen.
Därvid gäller i tillämpliga delar
vad som föreskrivs om tillsyn över
efterlevnaden av arbetsmiljölagen
(1977:1160). Undersökningar på
arbetsställen får dock göras endast
på begäran av en part eller om det
annars finns särskild anledning.
Arbetsmiljöverket utövar tillsyn
över att 2 4, 6, 8 och 9 §§ följs.
Därvid gäller i tillämpliga delar
vad som föreskrivs om tillsyn över
att arbetsmiljölagen (1977:1160)
följs. Undersökningar på arbets-
ställen får dock göras endast på
begäran av en part eller om det
annars finns särskild anledning.

18 §
Talan mot föreläggande som
meddelats av yrkesinspektionen
föres hos arbetarskyddsstyrelsen
genom besvär. Yrkesinspektionens
beslut skall innehålla upplysning
om vad den som vill föra talan har
att iakttaga.
Mot styrelsens beslut i
anledning av besvär enligt första
stycket får talan ej föras.

Arbetsmiljöverkets beslut om
föreläggande får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Förslag till lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Härigenom föreskrivs i fråga om arbetstidslagen (1982:673),
dels att 28 § skall upphöra att gälla,
dels att i 7, 9, 11 och 19 §§ samt i rubriken före 19 § ordet
Arbetarskyddsstyrelsen i olika böjningsformer skall bytas ut mot
Arbetsmiljöverket i motsvarande form,
dels att 20 22, 24, 29, 31 och 32 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

20 §
Arbetarskyddsstyrelsen och
yrkesinspektionen skall utöva
tillsyn över efterlevnaden av
denna lag och de föreskrifter som
meddelas med stöd av lagen.
Arbetsmiljöverket skall ha
tillsyn över att lagen och de
föreskrifter som meddelas med
stöd av lagen följs.

21 §
Tillsynsmyndigheterna har rätt
att på begäran få de upplysningar
och handlingar som behövs för
tillsynen.
För att utöva tillsynen har
tillsynsmyndigheterna rätt att
komma in på arbetsställena.
Polisen skall därvid lämna den
handräckning som behövs.
Arbetsmiljöverket har rätt att på
begäran få de upplysningar och
handlingar som behövs för
tillsynen.
För att utöva tillsynen har
Arbetsmiljöverket rätt att komma
in på arbetsställena. Polisen skall
därvid lämna den handräckning
som behövs.

22 §
Yrkesinspektionen får meddela
de förelägganden eller förbud som
behövs för efterlevnaden av denna
lag och de föreskrifter som
meddelas med stöd av lagen.
I beslut om föreläggande eller
förbud kan yrkesinspektionen sätta
ut viten.
Även arbetarskyddsstyrelsen får
besluta om åtgärder enligt första
och andra styckena.
Arbetsmiljöverket får meddela
de förelägganden eller förbud som
behövs för att denna lag och de
föreskrifter som meddelas med
stöd av lagen skall följas.
I beslut om föreläggande eller
förbud kan Arbetsmiljöverket sätta
ut viten.

24 §
Till böter döms en arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet
har
1. utan att avvikelse har gjorts enligt 3 eller 19 § anlitat en arbetstagare
i strid mot 5 10 eller 12 16 §§ eller brutit mot 11 § eller mot föreskrifter
som har meddelats med stöd av 11 §,
2. lämnat oriktiga uppgifter om
förhållanden av vikt, när en
tillsynsmyndighet har begärt
upplysningar eller handlingar
enligt 21 § första stycket.
2. lämnat oriktiga uppgifter om
förhållanden av vikt, när
Arbetsmiljöverket har begärt
upplysningar eller handlingar
enligt 21 § första stycket.

29 §
Arbetarskyddsstyrelsens beslut i
ärenden som avses i 19 § 1 4 eller
beslut om tillstånd enligt 9 § tredje
stycket får inte överklagas.

Andra beslut som arbetar-
skyddsstyrelsen i särskilda fall har
meddelat enligt lagen, får
överklagas hos regeringen genom
besvär.
Arbetarskyddsstyrelsens beslut
om föreskrifter till allmän
efterrättelse får inte överklagas.
Arbetsmiljöverkets beslut i
ärenden som avses i 19 § 1 4 eller
beslut om tillstånd enligt 9 § tredje
stycket får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.
Andra beslut som Arbetsmiljö-
verket har meddelat enligt denna
lag, får överklagas hos regeringen.

Arbetsmiljöverkets beslut om
föreskrifter får inte överklagas.

31 §
Beträffande föreskrifter till
allmän efterrättelse får
arbetarskyddsstyrelsen underställa
regeringen frågor av särskild
betydelse innan styrelsen meddelar
beslut i ärendet.
I fråga om föreskrifter får
Arbetsmiljöverket underställa
regeringen frågor av särskild
betydelse innan verket meddelar
beslut i ärendet.

32 §
En tillsynsmyndighet kan
förordna att dess beslut skall gälla
omedelbart.
Arbetsmiljöverket kan förordna
att dess beslut skall gälla
omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581)
Härigenom föreskrivs i fråga om tobakslagen (1993:581) att 19 och 25
§§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

19 §
Den centrala tillsynen över att denna lag och föreskrifter som meddelas
med stöd av lagen följs utövas av
1. Arbetarskyddsstyrelsen när
det gäller
1. Arbetsmiljöverket när det
gäller
a) lokaler och andra utrymmen som avses i 2 § och som är upplåtna
enbart för personal, och
b) lokaler och andra utrymmen på vilka 8 § skall tillämpas, samt
2. Socialstyrelsen när det gäller
a) miljöer som avses i 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal,
b) lokaler som avses i 4 §,
c) varningstexter m.m. enligt 9 11 §§,
d) handel enligt 12 §, och
e) produktkontroll m.m. enligt 16 18 §§.
Den omedelbara tillsynen utövas av
1. Yrkesinspektionen när det
gäller lokaler och andra utrymmen
för vilka Arbetarskyddsstyrelsen
har den centrala tillsynen, och
1. Arbetsmiljöverket när det
gäller lokaler och andra utrymmen
för vilka verket har den centrala
tillsynen, och
2. den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer när det
gäller dels de miljöer och lokaler för vilka Socialstyrelsen har den
centrala tillsynen, dels handel enligt 12 §.
Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt andra stycket 2.

25 §
Beslut som en i 19 § angiven nämnd har fattat enligt denna lag eller
enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen får överklagas
hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Yrkesinspektionens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
Arbetarskyddsstyrelsen. Arbetar-
skyddsstyrelsens beslut får inte
överklagas.

Beslut som Socialstyrelsen har
meddelat med stöd av 20 § första
stycket eller 21 § får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.
Beslut som Socialstyrelsen har
meddelat med stöd av 20 § första
stycket eller 21 § eller som
Arbetsmiljöverket meddelat får
överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Förslag till lag om ändring i lagen (1932:55) om viktmärkning
i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1932:55) om viktmärkning i
vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg,
dels att i 1 § ordet Arbetarskyddsstyrelsen skall bytas ut mot
Arbetsmiljöverket ,
dels att 2 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

2 §
Tillsyn över efterlevnaden av
bestämmelserna i 1 § första fjärde
styckena utövas av
arbetarskyddsstyrelsen samt,
under dess överinseende och
ledning, av yrkesinspektionen; och
skall därvid i tillämpliga delar
lända till efterrättelse vad som
finnes stadgat rörande tillsyn över
efterlevnaden av arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn
över att bestämmelserna i 1 §
första fjärde styckena följs.
Därvid gäller i tillämpliga delar
vad som föreskrivs om tillsyn över
att arbetsmiljölagen (1977:1160)
följs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Förslag till lag om ändring i lagen (1963:115) om förlängd
semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete
Härigenom föreskrivs att i 2 § lagen (1963:115) om förlängd semester för
vissa arbetstagare med radiologiskt arbete ordet Arbetarskydds-
styrelsen i olika böjningsformer skall bytas ut mot Arbetsmiljöverket i
motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Härigenom föreskrivs att i 9 kap. 7 § plan- och bygglagen (1987:10)
ordet Yrkesinspektionen skall bytas ut mot Arbetsmiljöverket .

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
Härigenom föreskrivs att i 10 kap. 1 § fartygssäkerhetslagen (1988:49)
ordet Arbetarskyddsstyrelsen skall bytas ut mot Arbetsmiljöverket .

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:678) om
utstationering av arbetstagare
Härigenom föreskrivs att i lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare ordet Arbetarskyddsstyrelsen skall bytas ut mot
Arbetsmiljöverket .

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Lagrådets yttrande
Protokoll vid sammanträde 2000-05-15

Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Vängby, justitierådet Leif
Thorsson, regeringsrådet Rune Lavin.

Enligt en lagrådsremiss den 4 maj 2000 (Näringsdepartementet) har
regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),
2. lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt
arbete,
3. lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673),
4. lag om ändring i tobakslagen (1993:581),
5. lag om ändring i lagen (1932:55) om viktmärkning i vissa fall av
gods som skall inlastas å fartyg,
6. lag om ändring i lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa
arbetstagare med radiologiskt arbete,
7. lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),
8. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49),
9. lag om ändring i lagen (1996:678) om utstationering av arbetstagare.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Helena
Larsson.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Näringsdepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 maj 2000

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-
Wallén, Freivalds, Thalén, Winberg, Ulvskog, Lindh, Sahlin, von Sydow,
Östros, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Lejon, Lövdén,
Ringholm

Föredragande: statsrådet Sahlin

Regeringen beslutar proposition Lag om ändring i arbetsmiljölagen m.m.

Prop. 1999/2000:141

22

1

Prop. 1999/2000:141
Bilaga 1

Prop. 1999/2000:141
Bilaga 2

47

47

Prop. 1999/2000:141
Bilaga 3

Prop. 1999/2000:141
Bilaga 4

Prop. 1999/2000:141