Regeringens proposition
1999/2000:131

Överföring av registeransvaret för banker och
försäkringsbolag från Finansinspektionen till
Patent- och registreringsverket

Prop.
1999/2000:131

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 maj 2000

Göran Persson
Bosse Ringholm
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Finansinspektionen är i dag såväl tillsynsmyndighet som registrerings-
myndighet för banker och försäkringsbolag. I propositionen föreslås att
registeransvaret för dessa institut skall föras över från
Finansinspektionen till Patent- och registreringsverket (PRV). PRV skall
således föra bankregistret och försäkringsregistret.
För sin tillsynsfunktion är Finansinspektionen beroende av en stor
mängd uppgifter i de aktuella registren. En överföring av registeransvaret
i enlighet med förslaget får därför inte medföra att Finansinspektionen
förlorar nödvändig information för sin tillsyn. PRV bör därför snarast
efter det att registrering har skett underrätta Finansinspektionen om de
uppgifter som förts in i eller förts ut ur bank- eller försäkringsregistret.
Denna underrättelseskyldighet, som lämpligen regleras i
förordningsform, bör även omfatta registreringar i aktiebolagsregistret
samt handels- och föreningsregistret för företag som står under tillsyn av
Finansinspektionen.
I propositionen föreslås också att registreringsmyndigheten och
Finansinspektionen inte längre skall vara skyldiga att i särskild ordning
underrätta sparbanker, medlemsbanker, försäkringsbolag eller deras
funktionärer när myndigheterna förelagt dessa institut eller någon av
funktionärerna vite, eftersom vitesförelägganden ändå skall delges
adressaten enligt lagen (1985:206) om viten.
Det föreslås vidare att Finansinspektionen inte längre skall vara
skyldig att föra en förteckning över kreditmarknadsföretagen.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2002.
Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen men
som inte lett till beslut före ikraftträdandet, skall enligt förslaget
överlämnas till PRV för fortsatt handläggning.

Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 5
2 Lagtext 6
2.1 Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen
(1975:1385) 6
2.2 Förslag till lag om ändring i bankrörelselagen
(1987:617) 7
2.3 Förslag till lag om ändring i sparbankslagen
(1987:619) 10
2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker 14
2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet 17
2.6 Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen
(1982:713) 18
2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 26
2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag 28
3 Ärendet och dess beredning 30
4 Nuvarande ordning 31
4.1 Närmare om Finansinspektionens register och företagen
under dess tillsyn 31
4.1.1 Bankregistret 31
4.1.2 Försäkringsregistret 31
4.1.3 Understödsföreningsregistret 32
4.1.4 Registerfunktionen och handläggningen 32
4.2 Närmare om Patent- och registreringsverkets register 33
4.2.1 Aktiebolagsregistret 33
4.2.2 Handels- och föreningsregistret 33
5 Överväganden 34
5.1 Överföring av registeransvaret 34
5.2 Skyldighet för Patent- och registreringsverket att
underrätta Finansinspektionen om registreringar 36
5.3 Ansvarsfördelningen mellan Patent- och
registreringsverket och Finansinspektionen 38
5.4 Överföring av arkivmaterialet 47
5.5 Övriga förslag till lagändringar 47
6 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 49
7 Ekonomiska konsekvenser 50
8 Författningskommentar 51
8.1 Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen
(1975:1385) 51
8.2 Förslaget till lag om ändring i bankrörelselagen
(1987:617) 51
8.3 Förslaget till lag om ändring i sparbankslagen
(1987:619) 52
8.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker 54
8.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet 55
8.6 Förslaget till lag om ändring i försäkringsrörelselagen
(1982:713) 56
8.7 Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 59
8.8 Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag 60
Bilaga 1 Remissinstanser: Finansdepartementets promemoria om
överföring av registeransvaret för banker, försäkringsbolag
och understödsföreningar från Finansinspektionen till
Patent- och registreringsverket (Fi 2000/431) 61
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 maj 2000 62
Rättsdatablad 63

1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385),
2. lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617),
3. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
4. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
5. lag om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet,
6. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),
7. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-
institut och värdepappersbolag,
8. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag

2 Lagtext
Regeringen har följande förslag till lagtext.
2.1 Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen
(1975:1385)
Härigenom föreskrivs att 18 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385)
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

18 kap.
1 §
Registreringsmyndighet för
aktiebolag är Patent- och
registreringsverket. För
bankaktiebolag är
Finansinspektionen registrerings-
myndighet.
Registreringsmyndighet för
aktiebolag är Patent- och registre-
ringsverket.
Hos Patent- och registrerings-
verket förs ett aktiebolagsregister
för registrering enligt denna lag
eller annan författning. Hos
Finansinspektionen förs ett bank-
register enligt 8 kap. 1 § bank-
rörelselagen (1987:617). När det i
denna lag hänvisas till aktiebolags-
registret skall hänvisningen
beträffande bankaktiebolag avse
bankregistret.
Hos registreringsmyndigheten
förs ett aktiebolagsregister för
registrering enligt denna lag eller
annan författning. När det i denna
lag hänvisas till aktiebolags-
registret skall hänvisningen
beträffande bankaktiebolag avse
bankregistret enligt 8 kap. 1 §
bankrörelselagen (1987:617).
Föreskrifter om avgifter i registreringsärenden enligt denna lag med-
delas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av registre-
ringsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

2.2 Förslag till lag om ändring i bankrörelselagen
(1987:617)
Härigenom föreskrivs i fråga om bankrörelselagen (1987:617)
dels att i 8 kap. 2 och 8 §§ orden Finansinspektionen skall bytas ut
mot registreringsmyndigheten ,
dels att 7 kap. 1 §, 8 kap. 1, 4 och 5 §§ samt 9 kap. 23 § skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

7 kap.
1 §
En bank står under tillsyn av
Finansinspektionen och skall vara
registrerad där. Banken skall läm-
na inspektionen de upplysningar
om sin verksamhet och därmed
sammanhängande omständigheter
som inspektionen begär.
En bank står under tillsyn av
Finansinspektionen. Banken skall
lämna inspektionen de
upplysningar om sin verksamhet
och därmed sammanhängande
omstän-digheter som inspektionen
begär.
Inspektionen får genomföra undersökning hos en bank när inspektio-
nen anser det nödvändigt.

8 kap.
1 §
Finansinspektionen skall föra ett
bankregister för registrering enligt
denna lag, aktiebolagslagen
(1975:1385), sparbankslagen
(1987:619), lagen (1995:1570) om
medlemsbanker eller andra
författningar.
Registreringsmyndighet för
bankföretag är Patent- och regist-
reringsverket.

Hos registreringsmyndigheten
förs ett bankregister. I detta skrivs
de uppgifter in som enligt denna
lag, aktiebolagslagen
(1975:1385), sparbankslagen
(1987:619), lagen (1995:1570) om
medlemsbanker eller andra
författningar skall
anmälas för registrering eller i
övrigt skall tas in i registret.

4 §
Om en sökande vid anmälan för
registrering inte har iakttagit vad
som är föreskrivet om anmälan,
skall han föreläggas att inom viss
tid avge yttrande eller vidta
rättelse. Detsamma gäller om
Finansinspektionen finner att ett
beslut, som anmäls för registrering
och för vars giltighet regeringens
eller inspektionens stadfästelse
inte krävs, eller en handling som
bifogas anmälningen
Om en sökande vid anmälan för
registrering inte har iakttagit vad
som är föreskrivet om anmälan,
skall han föreläggas att inom viss
tid avge yttrande eller vidta
rättelse. Detsamma gäller om
registreringsmyndigheten finner
att ett beslut, som anmäls för
registrering och för vars giltighet
regeringens eller Finansinspek-
tionens stadfästelse inte krävs,
eller en handling som bifogas
anmälningen
1. inte har tillkommit i behörig ordning,
2. till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan författning eller
stadgarna, eller
3. i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande avfatt-
ning.
Om sökanden inte rättar sig efter föreläggandet, skall anmälningen
avskrivas. En underrättelse om denna påföljd skall tas in i föreläggandet.
Finns det även efter det att yttrandet har avgivits något hinder mot
registrering och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall
registrering vägras, om det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt
föreläggande.
Bestämmelserna i första stycket utgör inte hinder mot registrering av
ett beslut av stämman, om rätten till talan mot beslutet har gått förlorad
enligt 4 kap. 17 § andra stycket sparbankslagen (1987:619) eller 7 kap.
18 § andra stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

5 §
Finansinspektionen skall genast
skriftligen underrätta en sparbank
eller en medlemsbank när inspek-
tionen
1. förklarat en fråga om fusion
förfallen enligt 7 kap. 7 § tredje
stycket sparbankslagen (1987:619)
eller 10 kap. 5 § tredje stycket
lagen (1995:1570) om medlems-
banker,
2. förelagt vite enligt denna lag,
eller
3. förklarat en fråga om en spar-
banks ombildning till bankaktie-
bolag förfallen enligt 8 kap. 8 §
sparbankslagen.
Registreringsmyndigheten skall
genast skriftligen underrätta en
sparbank eller en medlemsbank
när myndigheten
1. förklarat en fråga om fusion
förfallen enligt 7 kap. 7 § tredje
stycket sparbankslagen (1987:619)
eller 10 kap. 5 § tredje stycket
lagen (1995:1570) om medlems-
banker, eller
2. förklarat en fråga om en spar-
banks ombildning till bankaktie-
bolag förfallen enligt 8 kap. 8 §
sparbankslagen.
9 kap.
23 §
När fusionsplanen har godkänts av bolagen, skall såväl överlåtande
som övertagande bolag ansöka om tillstånd att verkställa planen. Frågor
om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av
principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Vid
fusion genom kombination skall bolagen dessutom ansöka om oktroj och
stadfästelse av bolagsordningen för det övertagande bolaget enligt 3 §.
Ansökan skall ges in inom en månad efter det att fusionsplanen har
godkänts i samtliga bolag och senast två år efter det att fusionsplanen
kungjorts enligt 18 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385).

Finansinspektionen skall under-
rätta registreringsmyndigheten om
ansökningar enligt första stycket
och om lagakraftvunna beslut som
meddelats med anledning av
sådana ansökningar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen
men i vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall
överlämnas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.

2.3 Förslag till lag om ändring i sparbankslagen
(1987:619)
Härigenom föreskrivs i fråga om sparbankslagen (1987:619)
dels att i 2 kap. 11 §, 4 kap. 17 §, 6 kap. 19 §, 7 kap. 7 § samt 8 kap.
7 och 8 §§ orden Finansinspektionen skall bytas ut mot registre-
ringsmyndigheten ,
dels att 6 kap. 5 och 17 §§, 7 kap. 4, 5 och 8 §§ samt 8 kap. 5 och 6 §§
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

6 kap.
5 §
Sparbanksstämman eller den
domstol som beslutar att sparban-
ken skall träda i likvidation skall
genast anmäla beslutet till Finans-
inspektionen för registrering.
Finansinspektionen skall därvid
utan dröjsmål utse två eller flera
likvidatorer. Likvidatorerna träder
i styrelsens ställe och har till
uppgift att genomföra
likvidationen.
Sparbanksstämman eller den
domstol som beslutar att sparban-
ken skall träda i likvidation skall
genast anmäla beslutet till regist-
reringsmyndigheten för registre-
ring.
Finansinspektionen skall utan
dröjsmål utse två eller flera likvi-
datorer och underrätta registre-
ringsmyndigheten om vilka som
har utsetts. Likvidatorerna träder i
styrelsens ställe och har till uppgift
att genomföra likvidationen.

17 §
Om en sparbank har trätt i likvidation på grund av sparbanksstämmans
beslut, kan stämman sedan revisorerna avgivit yttrande besluta att likvi-
dationen skall upphöra och sparbankens verksamhet återupptas. Ett
sådant beslut får dock inte fattas, om det finns anledning till likvidation
på grund av denna lag eller reglementet, eller om garantifond eller
grundfond har återbetalts under likvidationen.
När beslut enligt första stycket fattas, skall en styrelse samtidigt väljas.
Sparbanksstämmans beslut om
likvidationens upphörande och val
av styrelse skall likvidatorerna
genast anmäla för registrering.
Beslutet får inte verkställas förrän
Finansinspektionen lämnat till-
stånd till detta och registrering har
skett.
Sparbanksstämmans beslut om
likvidationens upphörande och val
av styrelse skall likvidatorerna
genast anmäla till registrerings-
myndigheten för registrering.
Beslutet får inte verkställas förrän
Finansinspektionen lämnat till-
stånd till detta och registrering har
skett. Finansinspektionen skall
underrätta registreringsmyndig-
heten om sitt lagakraftvunna
beslut.
Om ett likvidationsbeslut som avses i 1 eller 2 § har blivit upphävt
genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, skall likvidato-
rerna genast anmäla detta för registrering samt kalla till
sparbanksstämma för val av styrelse.
När likvidationen har upphört enligt denna paragraf, skall 13 §
tillämpas.

7 kap.
4 §
När fusionsavtalet har godkänts
av sparbanksstämman skall det
anmälas av den överlåtande spar-
banken för registrering. Om detta
inte har skett inom fyra månader
från stämmans beslut eller om
Finansinspektionen genom laga-
kraftvunnet beslut har avskrivit en
sådan anmälan eller vägrat regist-
rering av avtalet, har frågan om
fusion fallit.
Hinder mot registrering möter,
om fusionen har förbjudits enligt
konkurrenslagen (1993:20) eller
lagen (1992:1317) om ett euro-
peiskt ekonomiskt samarbetsom-
råde (EES) eller om prövning av
fusionen pågår enligt någon av
dessa lagar.
När fusionsavtalet har godkänts
av sparbanksstämman skall det
anmälas av den överlåtande spar-
banken för registrering. Om detta
inte har skett inom fyra månader
från stämmans beslut eller om
registreringsmyndigheten genom
lagakraftvunnet beslut har avskri-
vit en sådan anmälan eller vägrat
registrering av avtalet, har frågan
om fusion fallit.
Hinder mot registrering möter,
om prövning av fusionen pågår
eller om fusionen har förbjudits
enligt konkurrenslagen (1993:20)
eller rättsakter, avtal eller andra
beslut som följer av Sveriges
anslutning till Europeiska
unionen.

5 §
Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats skall
såväl överlåtande som övertagande sparbank ansöka om tillstånd att
verk-ställa avtalet. Frågor om sådant tillstånd prövas av
Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av
särskild vikt prövas dock av regeringen. Vid fusion enligt 2 § skall
sparbankerna därjämte ansöka om oktroj och stadfästelse av reglementet
för den övertagande sparban-ken enligt 2 kap. 3 §.
Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa avtalet om
fusion prövas om fusionen kan anses förenlig med deras intressen, som
är insättare i eller i övrigt har fordringar på de av fusionen berörda
sparban-kerna, samt om fusionen framstår som ändamålsenlig från
allmän syn-punkt.

Finansinspektionen skall under-
rätta registreringsmyndigheten om
ansökningar enligt första stycket
och om lagakraftvunna beslut som
meddelats med anledning av
sådana ansökningar.

8 §
Om en sparbank äger samtliga
aktier i ett dotterbolag, kan spar-
bankens och bolagets styrelser
träffa ett fusionsavtal som innebär
att dotterbolaget skall gå upp i
sparbanken. Styrelserna skall
anmäla avtalet för registrering hos
Finansinspektionen. Därvid gäller
5 7 §§ i tillämpliga delar.
Om en sparbank äger samtliga
aktier i ett dotterbolag, kan spar-
bankens och bolagets styrelser
träffa ett fusionsavtal som innebär
att dotterbolaget skall gå upp i
sparbanken. Styrelserna skall
anmäla avtalet för registrering hos
registreringsmyndigheten. Därvid
gäller 5 7 §§ i tillämpliga delar.
Fusion får ske endast om sparbanken och bolaget har samma redovis-
ningsvaluta.
Dotterbolaget är upplöst när
beslutet om tillstånd enligt 5 § har
registrerats. Finansinspektionen
skall lämna uppgifter om fusionen
till Patent- och
registreringsverket, som skall
registrera tillståndet enligt 5 §.
Dotterbolaget är upplöst när
beslutet om tillstånd enligt 5 § har
registrerats. Registreringsmyndig-
heten skall registrera tillståndet
även i aktiebolagsregistret.
Fusion enligt första stycket får ske utan hinder av att det i dotterbolaget
finns sådan egendom som sparbanken inte får förvärva. Sådan egendom
måste avyttras senast ett år från registreringen. Om särskilda skäl före-
ligger, kan Finansinspektionen förlänga denna frist.

8 kap.
5 §
Sparbanken skall inom fyra
månader från stämmans beslut
enligt 1 § första stycket anmäla
beslutet till Finansinspektionen för
registrering. Frågan om ombild-
ning har fallit om anmälan inte
gjorts inom föreskriven tid eller
om Finansinspektionen genom
beslut som vunnit laga kraft har
avskrivit en sådan anmälan eller
vägrat registrering av beslutet.
Sparbanken skall inom fyra
månader från stämmans beslut
enligt 1 § första stycket anmäla
beslutet till registreringsmyndig-
heten för registrering. Frågan om
ombildning har fallit om anmälan
inte gjorts inom föreskriven tid
eller om registreringsmyndigheten
genom beslut som vunnit laga
kraft har avskrivit en sådan
anmälan eller vägrat registrering
av beslutet.
Beslutet får inte registreras om
ombildningen har förbjudits enligt
konkurrenslagen (1993:20) eller
lagen (1992:1317) om ett euro-
peiskt ekonomiskt
samarbetsområde (EES) eller om
prövning av ombildningen pågår
enligt någon av dessa lagar.
Beslutet får inte registreras om
prövning av ombildningen pågår
eller om ombildningen har för-
bjudits enligt konkurrenslagen
(1993:20) eller rättsakter, avtal
eller andra beslut som följer av
Sveriges anslutning till Europeiska
unionen.

6 §
Senast två månader efter det att beslutet om ombildning har registrerats
skall sparbanken ansöka om tillstånd att verkställa ombildningen. Om
sparbanken skall bilda den stiftelse som aktierna i bankaktiebolaget skall
överlämnas till, skall sparbanken inom samma tid ansöka om godkän-
nande av stiftelseförordnandet. Frågor om sådant tillstånd och sådant
godkännande prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av princi-
piell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen.
Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa ombildning
prövas om ombildningen kan anses förenlig med insättarnas och ford-
ringsägarnas intressen samt om ombildningen framstår som ändamåls-
enlig från allmän synpunkt.

Finansinspektionen skall under-
rätta registreringsmyndigheten om
ansökningar enligt första stycket
och om lagakraftvunna beslut som
meddelats med anledning av
sådana ansökningar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen
men i vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall
överlämnas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.

2.4

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:1570) om
medlemsbanker
dels att i 2 kap. 5 §, 7 kap. 18 § och 9 kap. 20 § orden
Finansinspektionen skall bytas ut mot registreringsmyndigheten ,
dels att 9 kap. 7 och 18 §§ samt 10 kap. 4, 5 och 8 §§ skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

9 kap.
7 §
Föreningsstämman eller den
domstol som beslutar att med-
lemsbanken skall träda i likvida-
tion skall genast anmäla beslutet
till Finansinspektionen för regist-
rering. Finansinspektionen skall
därvid utan dröjsmål utse två eller
flera likvidatorer. Likvidatorerna
träder i styrelsens ställe och har till
uppgift att genomföra likvidatio-
nen.
Föreningsstämman eller den
domstol som beslutar att med-
lemsbanken skall träda i likvida-
tion skall genast anmäla beslutet
till registreringsmyndigheten för
registrering.
Finansinspektionen skall utan
dröjsmål utse två eller flera likvi-
datorer och underrätta registre-
ringsmyndigheten om vilka som
har utsetts. Likvidatorerna träder i
styrelsens ställe och har till uppgift
att genomföra likvidationen.

18 §
Om en medlemsbank har trätt i likvidation på grund av föreningsstäm-
mans beslut, kan stämman sedan revisorerna avgivit yttrande besluta att
likvidationen skall upphöra och bankens verksamhet återupptas. Ett
sådant beslut får dock inte fattas, om det finns anledning till likvidation
på grund av denna lag eller stadgarna, eller om utskiftning har ägt rum.
När beslut enligt första stycket fattas, skall en styrelse samtidigt väljas.
Föreningsstämmans beslut om
likvidationens upphörande och val
av en styrelse skall likvidatorerna
genast anmäla för registrering.
Beslutet får inte verkställas förrän
Finansinspektionen lämnat till-
stånd till detta och registrering har
skett.
Föreningsstämmans beslut om
likvidationens upphörande och val
av en styrelse skall likvidatorerna
genast anmäla till registrerings-
myndigheten för registrering.
Beslutet får inte verkställas förrän
Finansinspektionen lämnat till-
stånd till detta och registrering har
skett. Finansinspektionen skall
underrätta registreringsmyndig-
heten om sitt lagakraftvunna
beslut.
Om ett likvidationsbeslut som avses i 1, 2 eller 4 § har blivit upphävt
genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, skall likvida-
torerna genast anmäla detta för registrering samt kalla till förenings-
stämma för val av styrelse.
När likvidation har upphört enligt denna paragraf, skall 15 § tillämpas.

10 kap.
4 §
När fusionsavtalet har godkänts
av föreningsstämman, skall det
anmälas av den överlåtande med-
lemsbanken för registrering. Om
detta inte har skett inom fyra
månader från stämmans beslut
eller om Finansinspektionen
genom ett beslut som har vunnit
laga kraft har avskrivit en sådan
anmälan eller vägrat registrering
av avtalet, har frågan om fusion
fallit.
När fusionsavtalet har godkänts
av föreningsstämman, skall det
anmälas av den överlåtande med-
lemsbanken för registrering. Om
detta inte har skett inom fyra
månader från stämmans beslut
eller om registreringsmyndigheten
genom ett beslut som har vunnit
laga kraft har avskrivit en sådan
anmälan eller vägrat registrering
av avtalet, har frågan om fusion
fallit.
Hinder mot registrering möter,
om fusionen har förbjudits enligt
konkurrenslagen (1993:20) eller
lagen (1992:1317) om ett euro-
peiskt ekonomiskt samarbetsom-
råde eller om prövning av fusio-
nen pågår enligt någon av dessa
lagar.
Hinder mot registrering möter,
om prövning av fusionen pågår
eller om fusionen har förbjudits
enligt konkurrenslagen (1993:20)
eller rättsakter, avtal eller andra
beslut som följer av Sveriges
anslutning till Europeiska
unionen.
Om fusionsavtalet har godkänts av fullmäktige, skall registrerings-
anmälan innehålla försäkran av styrelsen att underrättelse som avses i
7 kap. 12 § fjärde stycket skett.

5 §
Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats skall
såväl överlåtande som övertagande medlemsbanker ansöka om tillstånd
att verkställa avtalet. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspek-
tionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prö-
vas dock av regeringen. Tillstånd att verkställa fusionsavtalet skall med-
delas, om fusionen kan anses förenlig med deras intressen, som är insät-
tare i de berörda bankerna eller i övrigt har fordringar på dessa banker,
samt om fusionen framstår som ändamålsenlig från allmän synpunkt.
När beslut om sådant tillstånd som avses i första stycket meddelas
skall stadgeändringar eller, i fall som avses i 2 §, den nybildade
medlemsbankens stadgar stadfästas och oktroj beviljas.

Finansinspektionen skall under-
rätta registreringsmyndigheten om
ansökningar enligt första stycket
och om lagakraftvunna beslut som
meddelats med anledning av
sådana ansökningar.
Har inte ansökan om tillstånd att
verkställa fusionsavtalet gjorts
inom den i första stycket
föreskrivna tiden eller har ansökan
avslagits, skall Finansinspektionen
förklara att frågan om fusion har
fallit.
Har inte ansökan om tillstånd att
verkställa fusionsavtalet gjorts
inom den i första stycket
föreskrivna tiden eller har ansökan
avslagits, skall registreringsmyn-
digheten förklara att frågan om
fusion har fallit.

8 §
Om en medlemsbank äger samt-
liga aktier i ett dotterbolag, kan
medlemsbankens och bolagets sty-
relser träffa ett fusionsavtal som
innebär att dotterbolaget skall gå
upp i medlemsbanken. Styrelserna
skall anmäla avtalet för regist-
rering hos Finansinspektionen.
Därvid gäller 5 7 §§ i tillämpliga
delar.
Om en medlemsbank äger samt-
liga aktier i ett dotterbolag, kan
medlemsbankens och bolagets sty-
relser träffa ett fusionsavtal som
innebär att dotterbolaget skall gå
upp i medlemsbanken. Styrelserna
skall anmäla avtalet för registre-
ring hos registreringsmyndigheten.
Därvid gäller 5 7 §§ i tillämpliga
delar.
Fusion får ske endast om medlemsbanken och bolaget har samma
redovisningsvaluta.
Dotterbolaget är upplöst när
regeringens eller Finansinspek-
tionens beslut om tillstånd enligt
5 § har registrerats. Finansinspek-
tionen skall lämna uppgifter om
fusionen till Patent- och registre-
ringsverket, som skall registrera
tillståndet enligt 5 §.
Dotterbolaget är upplöst när
regeringens eller Finansinspek-
tionens beslut om tillstånd enligt
5 § har registrerats. Registrerings-
myndigheten skall registrera till-
ståndet även i aktiebolagsregistret.
Fusion enligt första stycket får ske även om det i dotterbolaget finns
egendom som medlemsbanken inte får förvärva. Sådan egendom måste
avyttras senast ett år från registreringen. Om det finns särskilda skäl, kan
Finansinspektionen förlänga denna frist.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen
men i vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall
överlämnas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.

2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet
Härigenom föreskrivs att 5 kap. 1 § lagen (1992:1610) om finansie-
ringsverksamhet skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

5 kap.
1 §
Ett kreditmarknadsföretag står under tillsyn av Finansinspektionen.
Kreditmarknadsföretaget skall lämna inspektionen de upplysningar om
sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som
inspektionen begär.
Inspektionen får genomföra undersökning hos ett kreditmarknadsföre-
tag när inspektionen anser det nödvändigt.
Inspektionen skall föra en för-
teckning över kreditmarknads-
företagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

2.6 Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen
(1982:713)
Härigenom föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen (1982:713)
dels att i 2 kap. 13 och 18 §§, 4 kap. 14 och 15 §§, 6 kap. 4 och 7 §§,
9 kap. 20 §, 14 kap. 6 och 20 §§, 15 kap. 2 §, 15 a kap. 9, 17, 20 och
24 §§ samt 20 kap. 1, 2 och 4 a §§ orden Finansinspektionen skall
bytas ut mot registreringsmyndigheten ,
dels att 1 kap. 1 §, 12 kap. 4 §, 14 kap. 7 och 26 b §§, 15 kap. 3 och
5 §§, 15 a kap. 13, 16 och 23 §§, 20 kap. 4 och 7 §§ samt 21 kap. 2 §
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

1 kap.
1 §
Försäkringsrörelse får drivas endast av försäkringsaktiebolag och
ömsesidiga försäkringsbolag som fått tillstånd (koncession) till detta
enligt denna lag, om inte annat följer av 2 § eller 10 § tredje stycket.
Finansinspektionen skall efter ansökan lämna förhandsbesked om
huruvida koncession enligt första stycket krävs för en planerad verksam-
het.
Försäkringsbolagen skall stå
under tillsyn av Finansinspek-
tionen och vara registrerade hos
denna.
Försäkringsbolagen skall stå
under tillsyn av Finansinspek-
tionen.

Registreringsmyndighet för för-
säkringsbolag är Patent- och
registreringsverket.
För varje försäkringsbolag skall finnas ett huvudkontor i Sverige.

12 kap.
4 §
Beslut om återbetalning av
garantikapitalet fattas av bolags-
stämman och får inte verkställas
utan Finansinspektionens tillstånd.
Verkställd återbetalning skall av
styrelsen eller verkställande
direktören genast anmälas för
registrering.
Beslut om återbetalning av
garantikapitalet fattas av bolags-
stämman. Beslutet skall anmälas
till registreringsmyndigheten för
registrering. För registrering
krävs att Finansinspektionen har
gett sitt tillstånd till återbetal-
ningen. Återbetalning får inte ske
innan beslutet har registrerats.

14 kap.
7 §
Finansinspektionen skall om det
behövs förordna en likvidator att
tillsammans med de övriga lik-
vidatorerna genomföra likvida-
tionen. När ett livförsäkringsbolag
trätt i likvidation, skall en sådan
likvidator alltid förordnas. I fall då
en likvidator förordnas av inspek-
tionen skall bolagets firma tecknas
av denne i förening med annan
som äger teckna firman.
Finansinspektionen skall om det
behövs förordna en likvidator att
tillsammans med de övriga lik-
vidatorerna genomföra likvida-
tionen. När ett livförsäkringsbolag
trätt i likvidation, skall en sådan
likvidator alltid förordnas. Finans-
inspektionen skall underrätta
registreringsmyndigheten om vem
som har förordnats. I fall då en
likvidator förordnas av inspek-
tionen skall bolagets firma tecknas
av denne i förening med annan
som äger teckna firman.
Bestämmelserna i denna lag om likvidator skall tillämpas på den lik-
vidator som har utsetts av Finansinspektionen. Sådan likvidator får
endast entledigas av inspektionen. Ersättare får inte förordnas av rätten.
En likvidator som har förordnats av Finansinspektionen har rätt till
arvode av bolaget. Arvodets storlek bestäms av inspektionen.

26 b §
Finansinspektionen skall godkänna ett avtal om överlåtelse om
1. den övertagande försäkringsgivaren har den kapitalbas som krävs
sedan överlåtelsen beaktats, varvid hänsyn tagits till sådant undantag som
kan ha medgivits i enlighet med 5 kap. 16 § lagen (1998:293) om utländ-
ska försäkringsgivares verksamhet i Sverige, och
2. behörig myndighet i det land där åtaganden skall fullgöras, sam-
tycker till överlåtelsen eller inte har yttrat sig.
Saknar den övertagande försäkringsgivaren koncession att driva för-
säkringsverksamhet i Sverige, skall kapitalbasen intygas av behörig
myndighet. Med behörig myndighet avses, för EES-försäkringsgivare,
den behöriga myndigheten i dess hemland, och för försäkringsgivare
hemmahörande i ett land utanför EES, den behöriga myndigheten i det
EES-land som övervakar försäkringsgivarens soliditet.
Ett beslut om godkännande av
ett avtal skall inspektionen genast
registrera. När registrering sker,
övergår ansvaret för det överlåtna
försäkringsbeståndet på den över-
tagande försäkringsgivaren. Är
den övertagande försäkrings-
givaren ett försäkringsbolag eller
en annan försäkringsgivare med
koncession i Sverige, skall den
övertagande försäkringsgivaren
underrätta försäkringstagarna och
dem som förvärvat rätt på grund
av en försäkring om överlåtelsen
och de eventuella ändringar i
villkoren som överlåtelsen medför.
Finansinspektionen bestämmer på
vilket sätt underrättelsen skall
lämnas.
Den övertagande försäkrings-
givaren skall genast anmäla ett
beslut om godkännande av ett
avtal till registreringsmyndigheten
för registrering. Om den över-
tagande försäkringsgivaren är en
utländsk försäkringsgivare skall
anmälan göras av det överlåtande
bolaget. Registreringsmyndighe-
ten skall därefter genast registrera
beslutet. När registrering sker,
övergår ansvaret för det överlåtna
försäkringsbeståndet på den över-
tagande försäkringsgivaren. Är
den övertagande försäkringsgiva-
ren ett försäkringsbolag eller en
annan försäkringsgivare med kon-
cession i Sverige, skall den över-
tagande försäkringsgivaren under-
rätta försäkringstagarna och dem
som förvärvat rätt på grund av en
försäkring om överlåtelsen och de
eventuella ändringar i villkoren
som överlåtelsen medför. Finans-
inspektionen bestämmer på vilket
sätt underrättelsen skall lämnas.
Om det i ett bestånd av direkt försäkring som överlåtits ingår åtagan-
den som skall fullgöras i ett annat EES-land skall Finansinspektionen
offentliggöra den godkända överlåtelsen i det landet enligt bestämmel-
serna där. Om överlåtelsebeslutet offentliggörs på motsvarande sätt i det
berörda landet, får inspektionen underlåta att offentliggöra beslutet där.

15 kap.
3 §
Ansökan om tillstånd till över-
låtelsen skall göras av såväl det
överlåtande bolaget som den
övertagande försäkringsgivaren
senast fyra månader efter det att
bolagsstämmobeslutet i det över-
låtande bolaget om godkännande
av överlåtelseavtalet registrerats.
Om ansökan inte har gjorts inom
föreskriven tid eller om ansökan
har avslagits, skall Finansinspek-
tionen förklara att frågan om
överlåtelse har fallit.
Ansökan om tillstånd till över-
låtelsen skall göras av såväl det
överlåtande bolaget som den
övertagande försäkringsgivaren
senast fyra månader efter det att
bolagsstämmobeslutet i det över-
låtande bolaget om godkännande
av överlåtelseavtalet registrerats.
Finansinspektionen skall under-
rätta registreringsmyndigheten om
sådana ansökningar och om laga-
kraftvunna beslut som meddelats
med anledning av ansökningarna.
Om ansökan inte har gjorts inom
föreskriven tid eller om ansökan
har avslagits, skall registrerings-
myndigheten förklara att frågan
om överlåtelse har fallit.
Tillstånd att verkställa överlåtelseavtalet skall ges om
1. försäkringstagarnas rätt inte försämras,
2. den övertagande försäkringsgivaren har den kapitalbas som krävs
sedan överlåtelsen beaktats, varvid hänsyn tagits till sådant undantag som
kan ha medgivits i enlighet med 5 kap. 16 § lagen (1998:293) om utländ-
ska försäkringsgivares verksamhet i Sverige, och
3. behörig myndighet i det land där risker är belägna eller där åtagan-
den skall fullgöras samtycker till överlåtelsen eller inte har yttrat sig.
Saknar den övertagande försäkringsgivaren koncession att driva för-
säkringsverksamhet i Sverige, skall kapitalbasen intygas av behörig myn-
dighet. Med behörig myndighet avses, för EES-försäkringsgivare, den
behöriga myndigheten i dess hemland och, för försäkringsgivare hemma-
hörande i ett land utanför EES, den behöriga myndigheten i det EES-land
som övervakar försäkringsgivarens soliditet.
Finansinspektionen kan förelägga försäkringsgivarna att komma in
med den ytterligare utredning som är nödvändig för att inspektionen skall
kunna fastställa att försäkringstagarnas rätt inte försämras.

5 §
Sedan tillstånd att verkställa
avtalet lämnats, skall Finans-
inspektionen genast registrera
beslutet. När registrering skett,
övergår ansvaret för det överlåtna
försäkringsbeståndet på den över-
tagande försäkringsgivaren.
Sedan tillstånd att verkställa
avtalet lämnats, skall den överta-
gande försäkringsgivaren genast
anmäla beslutet till registrerings-
myndigheten för registrering. Om
den övertagande försäkrings-
givaren är en utländsk försäk-
ringsgivare skall anmälan göras
av det överlåtande bolaget.
Registreringsmyndigheten skall
därefter genast registrera beslutet.
När
registrering skett, övergår ansvaret
för det överlåtna försäkrings-
beståndet på den övertagande
försäkringsgivaren.

15 a kap.
13 §
När fusionsplanen har godkänts av bolagen, skall såväl överlåtande
som övertagande bolag ansöka om tillstånd att verkställa planen. Frågor
om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av
principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Vid
fusion genom kombination skall bolagen därjämte ansöka om koncession
och stadfästelse av bolagsordningen för det övertagande bolaget enligt
2 kap. 3 §. Ansökan skall ges in inom en månad efter det att fusions-
planen har godkänts i samtliga bolag och senast två år efter det att
fusionsplanen kungjorts enligt 20 kap. 2 §.
Ansökan skall avslås om
Ansökan skall avslås om
1. fusionen har förbjudits enligt
konkurrenslagen (1993:20) eller
lagen (1992:1317) om ett Euro-
peiskt ekonomiskt
samarbetsområde (EES) eller om
prövning av fusionen pågår enligt
någon av dessa lagar, eller
1. prövning av fusionen pågår
eller om fusionen har förbjudits
enligt konkurrenslagen (1993:20)
eller rättsakter, avtal eller andra
beslut som följer av Sveriges
anslutning till Europeiska
unionen, eller

2. det, vid kombination, inte av fusionsplanen framgår att de överlå-
tande bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande bolaget
uppgår till minst aktiekapitalet i detta.
Om ansökan inte kan bifallas på
grund av att prövning pågår enligt
konkurrenslagen eller lagen om ett
Europeiskt ekonomiskt samarbets-
område (EES) och prövningen kan
antas bli avslutad inom kort tid, får
tillståndsfrågan dock förklaras
vilande under högst sex månader.
Om ansökan inte kan bifallas på
grund av att prövning pågår enligt
konkurrenslagen eller rättsakter,
avtal eller andra beslut som följer
av Sveriges anslutning till Euro-
peiska unionen och prövningen
kan antas bli avslutad inom kort
tid, får tillståndsfrågan dock för-
klaras vilande under högst sex
månader.
Ansökan skall också avslås om de fusionerande bolagens ekonomiska
förhållanden är sådana att fusionen inte kan anses förenlig med försäk-
ringstagares eller andra fordringsägares intressen. Vid denna prövning
skall tillses att dessa borgenärer tillförsäkras en betryggande säkerhet,
om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de fusionerande bolagens
ekonomiska förhållanden och borgenärerna inte redan har en sådan
säkerhet.

Finansinspektionen skall under-
rätta registreringsmyndigheten om
ansökningar enligt första stycket
och om lagakraftvunna beslut som
meddelats med anledning av
sådana ansökningar.

16 §
När en anmälan enligt 15 § har
registrerats, är överlåtande bolag
upplöst. Överlåtande bolags till-
gångar och skulder med undantag
för skadeståndsanspråk enligt
16 kap. 1 4 §§ övergår samtidigt
till det övertagande bolaget och
aktieägare i överlåtande bolag blir,
om aktier ingår i
fusionsvederlaget, aktieägare i det
övertagande bolaget. Är
överlåtande bolag inte ett
försäkringsaktiebolag, skall
Finansinspektionen lämna upp-
gifter om fusionen till Patent- och
registreringsverket, som skall
registrera anmälan.
När en anmälan enligt 15 § har
registrerats, är överlåtande bolag
upplöst. Överlåtande bolags till-
gångar och skulder med undantag
för skadeståndsanspråk enligt
16 kap. 1 4 §§ övergår samtidigt
till det övertagande bolaget och
aktieägare i överlåtande bolag blir,
om aktier ingår i fusions-
vederlaget, aktieägare i det
övertagande bolaget. Är
överlåtande
bolag inte ett försäkringsaktie-
bolag, skall
registreringsmyndigheten
registrera anmälan även i
aktiebolagsregistret.
Utan hinder av första stycket kan ägare till en tiondel av samtliga
aktier i ett överlåtande bolag hos styrelsen begära att det hålls
bolagsstämma för behandling av fråga om talan enligt 16 kap. 5 §. Om en
sådan talan väcks gäller 14 kap. 17 § i tillämpliga delar.

23 §
När Finansinspektionen har
registrerat beslut om tillstånd att
verkställa fusionsplanen, är dotter-
bolaget upplöst. Är dotterbolaget
inte ett försäkringsaktiebolag, skall
Finansinspektionen lämna upp-
gifter om fusionen till Patent- och
registreringsverket, som skall
registrera tillståndet.
När registreringsmyndigheten
har registrerat beslut om tillstånd
att verkställa fusionsplanen, är
dotterbolaget upplöst. Är dotter-
bolaget inte ett
försäkringsaktiebolag, skall
registreringsmyndigheten
registrera tillståndet även i
aktiebolagsregistret.

20 kap.
4 §
Har en sökande vid anmälan för
registrering inte iakttagit vad som
är föreskrivet om anmälan, skall
sökanden föreläggas att inom viss
tid avge yttrande eller vidta
rättelse. Detsamma gäller, om
Finansinspektionen finner att ett
beslut, som anmäls för registrering
och för vars giltighet stadfästelse
av regeringen eller inspektionen
inte krävs, eller en handling som
bifogas anmälningen inte har till-
kommit i behörig ordning eller till
sitt innehåll strider mot denna lag
eller andra författningar eller mot
bolagsordningen eller de försäk-
ringstekniska riktlinjerna eller i
något viktigare hänseende har en
otydlig eller vilseledande avfatt-
ning. Underlåter sökanden att rätta
sig efter föreläggandet, skall
anmälningen avskrivas. En under-
rättelse om denna påföljd skall tas
in i föreläggandet. Finns det även
efter det att yttrandet avgivits
något hinder för registrering och
har sökanden haft tillfälle att yttra
sig över hindret, skall registrering
vägras, om det inte finns anledning
att ge sökanden ett nytt före-
läggande.
Har en sökande vid anmälan för
registrering inte iakttagit vad som
är föreskrivet om anmälan, skall
sökanden föreläggas att inom viss
tid avge yttrande eller vidta rät-
telse. Detsamma gäller, om regist-
reringsmyndigheten finner att ett
beslut, som anmäls för registrering
och för vars giltighet stadfästelse
av regeringen eller Finansinspek-
tionen inte krävs, eller en handling
som bifogas anmälningen inte har
tillkommit i behörig ordning eller
till sitt innehåll strider mot denna
lag eller andra författningar eller
mot bolagsordningen eller de för-
säkringstekniska riktlinjerna eller i
något viktigare hänseende har en
otydlig eller vilseledande avfatt-
ning. Underlåter sökanden att rätta
sig efter föreläggandet, skall
anmälningen avskrivas. En under-
rättelse om denna påföljd skall tas
in i föreläggandet. Finns det även
efter det att yttrandet avgivits
något hinder för registrering och
har sökanden haft tillfälle att yttra
sig över hindret, skall registrering
vägras, om det inte finns anled-
ning att ge sökanden ett nytt före-
läggande.
Bestämmelserna i första stycket utgör inte något hinder för registrering
av ett bolagsstämmobeslut, om rätten till talan mot beslutet gått förlorad
enligt 9 kap. 20 § andra stycket.
Finansinspektionen skall genast
skriftligen underrätta bolaget när
Finansinspektionen fattar beslut
enligt 4 kap. 15 § andra stycket,
6 kap. 7 § tredje stycket, 15 kap.
4 §, 15 a kap. 17 § eller 21 kap.
2 §.
Registreringsmyndigheten skall
genast skriftligen underrätta
bolaget när myndigheten fattar
beslut enligt 4 kap. 15 § andra
stycket, 6 kap. 7 § tredje stycket,
15 a kap. 17 § eller 21 kap. 2 §
första och femte styckena.
Finansinspektionen skall genast
skriftligen underrätta bolaget när
inspektionen fattar beslut enligt
15 kap. 4 §.

7 §
Ett beslut av Finansinspektionen
som innebär att en anmälan
avskrivits eller en registrering väg-
rats enligt 4 § första stycket får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol inom två månader
från beslutets dag. Detsamma gäl-
ler dels sådana beslut av Finans-
inspektionen som avses i 4 § tredje
stycket, med undantag av beslut
enligt 21 kap. 2 §, dels ett sådant
beslut av inspektionen som avses i
4 a §.
Ett beslut av registreringsmyn-
digheten som innebär att en
anmälan avskrivits eller en regist-
rering vägrats enligt 4 § första
stycket får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol inom två
månader från beslutets dag. Det-
samma gäller dels sådana beslut av
Finansinspektionen och registre-
ringsmyndigheten som avses i 4 §
tredje och fjärde styckena, med
undantag av beslut enligt 21 kap.
2 §, dels ett sådant beslut av
registreringsmyndigheten som
avses i
4 a §.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

21 kap.
2 §
Finansinspektionen kan före-
lägga verkställande direktören och
styrelseledamöterna att fullgöra
sina skyldigheter enligt denna lag
eller andra författningar att
Registreringsmyndigheten får
förelägga verkställande direktören
och styrelseledamöterna att full-
göra sina skyldigheter enligt denna
lag eller andra författningar att
1. hos inspektionen göra
behöriga anmälningar för regist-
rering, eller
1. hos registreringsmyndigheten
göra behöriga anmälningar för
registrering, eller
2. på bolagets brev, fakturor och orderblanketter lämna sådana uppgif-
ter som anges i 17 kap. 5 §.
Föreläggande enligt första stycket 1 får inte meddelas, om underlåten-
het att göra anmälan medför att bolagsstämmans eller styrelsens beslut
förfaller eller bolaget blir skyldigt att träda i likvidation.

Finansinspektionen kan förena
föreläggande eller förbud enligt
denna lag med vite.

Har inspektionen förelagt vite
skall den mot vilken föreläggandet
riktas genast skriftligen underrät-
tas om detta.
Följs inte ett sådant vitesföre-
läggande som avses i första
stycket kan Finansinspektionen
döma ut vitet.
Registreringsmyndigheten får
förena ett föreläggande enligt
första stycket med vite.
Finansinspektionen kan förena
föreläggande eller förbud som
inspektionen får utfärda enligt
denna lag med vite.

Följs inte ett sådant vitesföre-
läggande som avses i första
stycket kan
registreringsmyndigheten
döma ut vitet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen
men i vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall
överlämnas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.
2.7

2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Härigenom föreskrivs att 8 kap. 1 och 7 §§ samt 10 kap. 1 § lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

8 kap.
1 §1
Finansinspektionen är regist-
reringsmyndighet för banker och
hypoteksinstitut.

Patent- och registreringsverket
är registreringsmyndighet för
övriga företag som omfattas av
denna lag. För dessa skall 8 kap.
årsredovisningslagen (1995:1554)
tillämpas, i stället för 2 8 §§
nedan, med följande avvikelser:
Patent- och registreringsverket
är registreringsmyndighet för
företag som omfattas av denna
lag.
För andra företag som avses i
denna lag än banker och hypo-
teksinstitut skall 8 kap. årsredovis-
ningslagen (1995:1554) tillämpas,
i stället för 2 8 §§ nedan, med föl-
jande avvikelser:
1. Vid tillämpningen av 8 kap. 3 och 4 §§ årsredovisningslagen om
offentliggörande skall kreditmarknadsföreningar omfattas av bestämmel-
serna för aktiebolag.
2. Vid tillämpningen av 8 kap. 6 § årsredovisningslagen om förse-
ningsavgifter skall kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag alltid
anses som publika företag.

7 §
Verkställande direktör eller sty-
relseledamot i en bank eller ett
hypoteksinstitut som enligt denna
lag skall ge in redovisningshand-
ling eller revisionsberättelse till
Finansinspektionen, kan av
inspektionen föreläggas vid vite att
fullgöra denna skyldighet.
Verkställande direktör eller sty-
relseledamot i en bank eller ett
hypoteksinstitut som enligt denna
lag skall ge in redovisningshand-
ling eller revisionsberättelse till
registreringsmyndigheten, kan av
myndigheten föreläggas vid vite att
fullgöra denna skyldighet.
Fråga om utdömande av vitet
prövas av Finansinspektionen.
Fråga om utdömande av vitet
prövas av registreringsmyndig-
heten.

10 kap.
1 §
Finansinspektionens beslut i frå-
gor om
1. medgivande eller tillstånd
enligt 4 kap. 2 § 1, 5 kap. 2 § 1
och 7 kap. 3 § 2,

2. föreläggande enligt 7 kap. 5 §
andra stycket, 8 kap. 7 § första
stycket och 9 kap. 4 §, samt
3. utdömande av vite enligt
8 kap. 7 § andra stycket och 9 kap.
4 §, får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol.
Finansinspektionens beslut i frå-
gor om medgivande eller tillstånd
enligt 4 kap. 2 § 1, 5 kap. 2 § 1
och 7 kap. 3 § 2 samt regist-
reringsmyndighetens beslut i frå-
gor om
1. föreläggande enligt 7 kap. 5 §
andra stycket, 8 kap. 7 § första
stycket och 9 kap. 4 §, samt
2. utdömande av vite enligt
8 kap. 7 § andra stycket och 9 kap.
4 §, får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen
men i vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall
överlämnas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.

2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag
Härigenom föreskrivs att 8 kap. 1 och 7 §§ samt 9 kap. 1 § lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

8 kap.
1 §
Finansinspektionen är regist-
reringsmyndighet för försäkrings-
företag.
Patent- och registreringsverket
är registreringsmyndighet för för-
säkringsföretag.

7 §1
Verkställande direktör eller sty-
relseledamot i ett försäkringsföre-
tag som enligt denna lag skall ge
in redovisningshandling eller revi-
sionsberättelse till Finansinspek-
tionen, kan av inspektionen före-
läggas vid vite att fullgöra denna
skyldighet.
Verkställande direktör eller sty-
relseledamot i ett försäkringsföre-
tag som enligt denna lag skall ge
in redovisningshandling eller revi-
sionsberättelse till registrerings-
myndigheten, kan av myndigheten
föreläggas vid vite att fullgöra
denna skyldighet.
Fråga om utdömande av vitet
prövas av Finansinspektionen.
Fråga om utdömande av vitet
prövas av registreringsmyndig-
heten.

9 kap.
1 §2
Finansinspektionens beslut att överlämna ett ärende till regeringen för
prövning får inte överklagas.
Andra beslut som inspektionen
meddelar enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Detta gäller dock
inte beslut i ärenden som avses i
20 § första stycket 5 förvaltnings-
lagen (1986:223).
Andra beslut som inspektionen
eller registreringsmyndigheten
meddelar enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Detta gäller dock
inte beslut i ärenden som avses i
20 § första stycket 5 förvaltnings-
lagen (1986:223).
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen
men i vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall
överlämnas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning

3 Ärendet och dess beredning
I Finansinspektionens regleringsbrev för budgetåret 1997 uppdrog
regeringen åt inspektionen att i samarbete med PRV utreda möjligheterna
att överföra ansvaret för bank- och försäkringsregistren till PRV.
Uppdraget i regleringsbrevet utökades under hand till att även avse
registret för
understödsföreningar.
I en skrivelse till Finansdepartementet den 27 juni 1997 hemställde
Finansinspektionen efter samråd med PRV att registeransvaret för
banker, försäkringsbolag och understödsföreningar skulle föras över från
Finansinspektionen till PRV (Finansdepartementets dnr Fi97/2161).
I februari 2000 färdigställdes en promemoria inom
Finansdepartementet med titeln Promemoria om överföring av
registeransvaret för banker, försäkringsbolag och understödsföreningar
från Finansinspektionen till Patent- och registreringsverket
(Finansdepartementets dnr Fi2000/431).
Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över
remissinstanserna finns i bilaga 1. Remissvaren finns tillgängliga i
lagstiftningsärendet (dnr Fi2000/431).
Lagrådet
Lagändringarna består i flertalet fall enbart i att orden Finans-
inspektionen byts ut mot registreringsmyndigheten . Övriga
lagändringar är även de av enkel karaktär. Med hänsyn härtill har
Lagrådets yttrande inte inhämtas då lagrådets hörande skulle sakna
betydelse p.g.a. frågans beskaffenhet.

4 Nuvarande ordning
Patent- och registreringsverket (PRV) är i dag registeransvarig
myndighet för aktiebolag. PRV för även ett handels- och
föreningsregister
avseende bl.a. handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska föreningar.
Registeransvaret för banker, försäkringsbolag och understödsföreningar
åvilar däremot Finansinspektionen. Registeransvaret för övriga institut
under inspektionens tillsyn, t.ex. kreditmarknadsbolag och
värdepappersbolag, ligger på PRV.
4.1 Närmare om Finansinspektionens register och
företagen under dess tillsyn
Av 8 kap. 1 § bankrörelselagen (1987:617), BRL, jämförd med 18 kap.
1 § aktiebolagslagen (1975:1385), ABL, framgår att Finansinspektionen
skall föra ett bankregister för registrering av bankaktiebolag, sparbanker
och medlemsbanker. Inspektionen skall dessutom enligt 20 kap. 1 § för-
säkringsrörelselagen (1982:713), FRL, föra ett försäkringsregister för
registrering enligt den lagen eller andra författningar. Enligt 3 § lagen
(1972:262) om understödsföreningar skall inspektionen föra ett under-
stödsföreningsregister.
Finansinspektionen för därutöver ett antal register såsom ett led i till-
synen av olika verksamheter, t.ex. ett register över försäkringsmäklare
enligt lagen (1989:508) om försäkringsmäklare. Sådana register omfattas
inte av förslagen i den här propositionen.
4.1.1 Bankregistret
Finansinspektionen för ett bankregister. I det registret registreras bank-
aktiebolag, sparbanker och medlemsbanker.
Ett bankaktiebolag är ett aktiebolag som har beviljats tillstånd att driva
bankrörelse (oktroj). För bankaktiebolagen gäller de associationsrättsliga
reglerna i aktiebolagslagen om inte annat följer av bankrörelselagen.
En sparbank drivs under en associationsform som är unik för just spar-
banker. Associationsformen kan närmast liknas vid en stiftelse. De
associationsrättsliga reglerna för sparbanker finns i sparbankslagen
(1987:619) och i bankrörelselagen.
En medlemsbank är en ekonomisk förening som driver bankverksam-
het. De associationsrättsliga reglerna för medlemsbanker återfinns i lagen
(1995:1570) om medlemsbanker och i bankrörelselagen.
4.1.2 Försäkringsregistret
Finansinspektionen för också ett försäkringsregister. I det registreras för-
säkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag.
Försäkringsaktiebolag är försäkringsbolag som drivs i aktiebolags-
form. De associationsrättsliga reglerna finns i försäkringsrörelselagen.
Liksom sparbankerna utgör de ömsesidiga försäkringsbolagen en egen
associationsform. De ömsesidiga försäkringsbolagen är dock närmast att
likna vid ekonomiska föreningar. Sådana försäkringsbolag ägs av försäk-
ringstagarna själva.
4.1.3 Understödsföreningsregistret
Finansinspektionen för även ett understödsföreningsregister. I det regist-
reras understödsföreningar enligt lagen (1972:262) om understöds-
föreningar.
Verksamheten i understödsföreningar är i princip uppbyggd på samma
sätt som i ekonomiska föreningar. Lagen om understödsföreningar
innehåller dock inte någon fullständig associationsrättslig reglering. I
stället hänvisar den i tillämpliga delar till lagen (1951:308) om
ekonomiska
föreningar. 1951 års lag om ekonomiska föreningar upphävdes genom
lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar. Av införandelagen framgår att de hänvisningar till 1951 års
lag som finns i lagen om understödsföreningar fortfarande skall gälla.
Försäkringsföreningsutredningen har under år 1998 lämnat
betänkandet Försäkringsföreningar ett reformerat regelsystem (SOU
1998:82). I det betänkandet föreslås bl.a. en ny lag om
understödsföreningar. Såvitt avser de associationsrättsliga
bestämmelserna har lagförslaget inte konstruerats som en helt
självständig författning, utan i den mån lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar är tillämplig hänvisas till bestämmelser i den lagen.
Betänkandet har inte remitterats.
4.1.4 Registerfunktionen och handläggningen
Bankregistret, försäkringsregistret och understödsföreningsregistret är
datoriserade. De handhas på kredit- respektive försäkringsmarknadsav-
delningarnas enheter för tillstånds- och rättsfrågor. Registren är tekniskt
integrerade i inspektionens institutsregister, som är ett ADB-register.
Institutsregistret innehåller en stor mängd information om alla institut
som står under inspektionens tillsyn, t.ex. olika typer av verksamhetstill-
stånd och ekonomiska data. I institutsregistret registreras också utländska
bankers och försäkringsbolags filialer i Sverige. Vidare ingår ett person-
register över personer med uppdrag i instituten. Flertalet av de i instituts-
registret ingående uppgifterna är sådana som enligt lag skall antecknas av
inspektionen. Institutsregistret utgör en central del av den information
som stödjer inspektionens tillsynsverksamhet och är till stora delar nöd-
vändigt i den löpande kontroll- och uppföljningsverksamheten av insti-
tuten.
Finansinspektionen tar inte ut någon särskild avgift för registreringar.
Särskild ansökningsavgift tas däremot ut för handläggningen av ett till-
ståndsärende.
4.2 Närmare om Patent- och registreringsverkets register
Enligt 18 kap. 1 § ABL skall PRV föra ett aktiebolagsregister för regist-
rering av aktiebolag. Av 15 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar
framgår vidare att PRV skall föra ett föreningsregister för varje län. I 1 §
handelsregisterlagen (1974:157) stadgas att PRV skall föra ett handels-
register. Uppgifterna i föreningsregistren och i handelsregistret bildar
tillsammans handels- och föreningsregistret. Totalt är PRV registeransva-
rig myndighet för närmare 900 000 företag, varav omkring 265 000
aktiebolag och över 600 000 övriga företag (handelsbolag, enskilda
näringsidkare osv.).
4.2.1 Aktiebolagsregistret
I aktiebolagsregistret registreras i dag sådana bolag som faller under
aktiebolagslagen med undantag av bankaktiebolag. Dit hör såvitt nu är av
intresse bl.a. kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag och försäkrings-
mäklare som driver verksamhet i aktiebolagsform.
4.2.2 Handels- och föreningsregistret
I handelsregistret införs enskilda näringsidkare, handelsbolag, ideella
föreningar som utövar näringsverksamhet och bolagsmän i enkla bolag,
om näringsverksamhet utövas i bolaget. Dit hör t.ex. försäkringsmäklare
som driver verksamhet i enskild firma eller handelsbolag.
I föreningsregistret registreras ekonomiska föreningar, bostadsrätts-
föreningar och sambruksföreningar.

5 Överväganden
5.1 Överföring av registeransvaret
Regeringens förslag: Registeransvaret för banker och försäkrings-
bolag skall föras över från Finansinspektionen till Patent- och
registreringsverket, som således skall föra bankregistret och
försäkringsregistret.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag
förutom att promemorians förslag omfattar även att registeransvaret för
understödsföreningar skall föras över mellan myndigheterna.
Remissinstanserna: Sveriges Försäkringsförbund avstyrker förslaget
och menar att förslaget kommer att medföra dubbelarbete för
myndigheterna, längre handläggningstider och försämrad service till
högre kostnad. Statskontoret konstaterar att institutens kostnader ökar
men tillstyrker förslaget. Svenska Bankföreningen och Svenska
Fondhandlareföreningen motsätter sig förslaget till den del det innebär
att avgifterna till myndigheterna ökar och anser att avgifterna till
Finansinspektionen måste sänkas med den andel som motsvarar dess
nuvarande registerverksamhet. Övriga remissinstanser som har yttrat sig
tillstyrker förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Utgångspunkten för regleringen av
finansiella företag bör vara att dessa skall regleras på samma sätt som
andra typer av företag. Endast när det finns vägande skäl bör särskilda
regler gälla för finansiella företag. Omständigheter som kan föranleda
särskilda bestämmelser är framför allt de finansiella företagens
särställning, dvs. deras betydelse för stabiliteten i det finansiella
systemet, eller att hänsynen till konsumentkollektivet särskilt motiverar
det. Ett annat skäl är naturligtvis att det finns tvingande bestämmelser i
de EG-direktiv som reglerar finansiella företag.
Detta var också utgångspunkten för den reform av associationsrätten
för bankaktiebolag som trädde i kraft den 1 januari 1999 (prop.
1997/98:166, bet. 1998/99:LU4, rskr. 1998/99:23) varigenom aktie-
bolagslagen blev den associationsrättliga grunden för bankaktiebolag och
bankaktiebolagslagen avskaffades. Avsikten är att med tiden fortsätta
detta arbete genom reformer av den associationsrättsliga regleringen även
såvitt avser exempelvis sparbanker, medlemsbanker och försäkrings-
bolag.
Frågor om registrering av olika uppgifter rörande bolag har ett nära
samband med de associationsrättsliga bestämmelserna. Den myndighet
som ansvarar för den helt övervägande delen av registreringsärendena är
PRV, som är ansvarig registreringsmyndighet för bl.a. aktiebolag,
handelsbolag och ideella föreningar som driver näringsverksamhet. Inom
myndigheten finns i och med detta en expertkompetens såvitt avser
registreringsfrågor. Reformen innebär därför en renodling av och en
totalt sett effektivare hantering av registerfrågor för finansiella företag.
Överföringen av registeransvaret har också den fördelen att
Finansinspektionens verksamhet i viss mån renodlas och än mer kan
koncentreras till tillsynsfrågor genom att resurser frigörs. Respektive
myndighets särskilda inriktning och kompetens utnyttjas således på ett
effektivare sätt.
Det får mot denna bakgrund anses lämpligt att PRV övertar regis-
teransvaret även för banker och försäkringsbolag.
När det gäller understödsföreningar gör regeringen följande
bedömning.
Som nyss nämnts pågår inom Finansdepartementet ett arbete där de
associationsrättsliga reglerna för försäkringsföretag övervägs. För
understödsföreningarnas del omfattar denna översyn såväl de
associationsrättsliga som näringsrättsliga reglerna. Bland annat
Försäkringsförenings-
utredningens under år 1998 lämnade betänkande Försäkringsföreningar
ett reformerat regelsystem (SOU 1998:82) utgör underlag för över-
synen. I det betänkandet föreslås bl.a. en ny lag om understödsföreningar.
Inom ramen för registreringen av en understödsförening sker i dag en
tillståndsprövning. Reglerna är i långa stycken föråldrade. En
överflyttning av registeransvaret för dessa föreningar till PRV bör
avvakta den kommande större reformeringen av försäkringsföreningarna.
Mot regeringens förslag skulle möjligen kunna anföras att de berörda
företagen i framtiden måste vända sig till två myndigheter i vissa ärenden
i stället för enbart till Finansinspektionen. Först skall inspektionen lämna
tillstånd eller godkännande till en åtgärd och sedan skall registrering ske
hos PRV. Fördelarna med reformen får dock anses uppväga denna
eventuella olägenhet. För övrigt gäller denna uppdelning redan för
exempelvis kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag utan att det,
såvitt är känt, har medfört några större problem.
Eftersom Finansinspektionen enligt nuvarande ordning (se avsnitt
4.1.4) inte tar ut någon särskild avgift för registreringar, innebär förslaget
vidare ökade avgifter för instituten motsvarande avgiften för
registreringen hos PRV. Bankföreningen, Fondhandlareföreningen och
Försäkringsförbundet motsätter sig förslaget i denna del och begär att
institutens avgifter till Finansinspektionen i så fall skall sänkas. Som
framgår av
avsnitt 7 kommer inspektionens resurser dock inte att minskas med
anledning av den föreslagna reformen. Den besparing som
överflyttningen innebär skall först användas för att finansiera vissa
engångskostnader hänförliga till nödvändiga datorinvesteringar för att
hantera kommunikationen mellan inspektionen och PRV (se avsnitt 5.2)
samt på sikt användas till en förstärkning av inspektionens
tillsynsverksamhet. Det är
således endast fråga om en omfördelning av resurserna och det finns
därmed inte utrymme att sänka avgifterna på sätt som dessa
remissinstanser föreslår. De avgifter som tas ut i registreringsärenden, för
närvarande ca 500 1 500 kronor, får dessutom anses överkomliga och
utgör inte tillräckliga skäl för att avstå från reformen. Det kan i
sammanhanget vara värt att erinra om att de institut under
Finansinspektionens tillsyn som redan i dag registreras hos PRV erlägger
avgifter för denna registrering.

5.2 Skyldighet för Patent- och registreringsverket att
underrätta Finansinspektionen om registreringar
Regeringens bedömning: Patent- och registreringsverket bör snarast
efter det att registrering har skett, för användning i
Finansinspektionens tillsynsverksamhet, underrätta inspektionen om
de uppgifter som förts in i eller förts ut ur bank- och
försäkringsregistren. Denna underrättelseskyldighet bör även omfatta
registreringar i aktiebolagsregistret samt handels- och
föreningsregistret för företag som står under tillsyn av
Finansinspektionen. Underrättelsen får ske på medium för
automatiserad behandling. Regleringen av underrättelseskyldigheten
görs lämpligen i förordningsform.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens bedömning
utom såtillvida att promemorians förslag även omfattar
understödsföreningsregistret.
Remissinstanserna: Sveriges Försäkringsförbund har svårt att finna
någon rationaliseringsvinst med reformen, eftersom Finansinspektionen
även i fortsättningen måste ha snabb tillgång till utförda registreringar för
sin tillsyn. Övriga remissinstanser, som har yttrat sig, har i huvudsak inte
något att erinra mot bedömningen.
Skälen för regeringens bedömning: Finansinspektionen är
tillsynsmyndighet för banker och försäkringsbolag. För sin
tillsynsfunktion är inspektionen beroende av uppgifter i bank- och
försäkringsregistren. Dessa uppgifter ligger t.ex. till grund för olika
analyser och uppföljningsrapporter. En överföring av registeransvaret för
de aktuella registren får därför inte medföra att Finansinspektionen
förlorar nödvändig information för sin tillsynsfunktion. För att undvika
detta bör PRV snarast efter det att registrering har skett underrätta
Finansinspektionen om de uppgifter som förts in i eller förts ut ur
respektive register. I promemorian föreslogs att denna
underrättelseskyldighet skulle tas in i lag. Enligt regeringens mening
regleras emellertid denna form av underrättelser lämpligen i
förordningsform.
Skälen för att understödsföreningsregistret inte omfattas redogörs för i
avsnitt 5.1.
Enligt den nuvarande ordningen finns det företag, t.ex. kreditmark-
nadsföretag, värdepappersbolag och försäkringsmäklarbolag, som står
under tillsyn av Finansinspektionen men för vilka Finansinspektionen
inte är registeransvarig. Det saknas anledning att inte låta även dessa
företag omfattas av en sådan underrättelseskyldighet. Tvärtom skulle
detta öka Finansinspektionens möjligheter att utöva tillsyn över de
berörda företagen. Underrättelseskyldigheten bör därför även omfatta
uppgifter i aktiebolagsregistret samt handels- och föreningsregistret för
företag som står under tillsyn av Finansinspektionen.
Finansinspektionen framförde i sin skrivelse till Finansdepartementet
med begäran om överflyttning av registeransvaret (se avsnitt 3) att en
förutsättning för att överföra registeransvaret för bank- och försäkrings-
registren från Finansinspektionen till PRV är att de båda myndigheternas
datasystem kopplas samman med en daglig överföring av information.
Genom en daglig automatisk överföring från PRV till inspektionen kan
enligt inspektionen uppgifterna direkt integreras i inspektionens
IT-system utan behov av manuell dubbelregistrering med risk för
onödiga tidsfördröjningar. Inspektionen anförde att en sådan ordning
skulle innebära en kvalitetshöjning av inspektionens institutsregister.
Efter diskussioner med PRV föreslog inspektionen därför en lösning med
daglig överföring av samtliga uppgifter. Detta bedömdes som den
enklaste och mest kostnadseffektiva lösningen. En sådan förändring
skulle dock innebära visst utvecklingsarbete vid båda myndigheterna.
Vad Finansinspektionen och PRV föreslog är naturligtvis ett lämpligt
sätt att praktiskt hantera den underrättelseskyldighet för PRV som det
finns behov av och torde på ett smidigt och snabbt sätt tillförsäkra
inspektionen den information som krävs för dess tillsyn utan att
rationaliseringsvinsten med ett överförande av registeransvaret går
förlorad på det sätt som Försäkringsförbundet befarar. Förslaget bör
därför komma till uttryck i de aktuella förordningarna i form av en
fakultativ bestämmelse som föreskriver att underrättelsen får ske på
medium för automatiserad behandling. Skälet till att bestämmelsen inte
bör vara obligatorisk är att det måste vara tillåtet för PRV att underrätta
Finansinspektionen på annat sätt än på medium för automatiserad
behandling för det fall tillfälliga tekniska problem uppstår i överföringen
mellan myndigheterna.
De aktuella registren innehåller en stor mängd personuppgifter. Sådana
får samlas in endast för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade
ändamål och uppgifterna får senare inte behandlas för något ändamål
som är oförenligt med de för vilka uppgifterna samlades in. Uppgifterna i
en databas måste alltså behandlas i enlighet med de för databasen
angivna ändamålen. Detta innebär att en överföring av personuppgifterna
i bank- och försäkringsregistren från PRV:s databas till
Finansinspektionens
databas, dvs. en behandling av personuppgifterna, således inte får strida
mot PRV:s ändamål med insamlandet av uppgifterna. PRV:s primära
ändamål med insamlandet av uppgifterna, dvs. det ändamål som kommer
att vara direkt anpassat till den egna verksamheten, är att PRV enligt lag
kommer att vara registreringsmyndighet med skyldighet att skriva in
vissa enligt lag angivna uppgifter i respektive register. Även sekundära
ändamål, dvs. ändamål som kan hänföras till andra myndigheters eller
enskildas verksamhet, måste framgå av de författningar som reglerar
databasen. Vid tillkomsten av dagens registerförfattningar har man
nämligen tillämpat en princip som innebär att andra myndigheter än de
för vilkas räkning ett personregister förs inte får ha tillgång till
uppgifterna i registret, om inte de ändamål för vilka den utomstående
myndigheten skall använda uppgifterna anges i författning som reglerar
personregistret. Härav följer att det för PRV föreslagna sekundära
ändamålet med insamlandet av uppgifterna, nämligen att uppgifterna
även skall kunna användas i Finansinspektionens tillsynsverksamhet,
måste framgå av författning, lämpligen i de förordningar som kommer att
reglera underrättelseskyldigheten.
Det kan nämnas att med automatiserad behandling enligt personupp-
giftslagen (1998:204) avses som regel all behandling i datorer av person-
uppgifter som finns i datorformat inklusive överföringen av personupp-
gifter till sådant format (Personuppgiftslagen, En kommentar, Sören
Öman och Hans-Olof Lindblom, s. 44). Begreppet automatiserad
behandling är inte avsett att ha någon annan innebörd i de kommande
förordningarna.
Det bör i sammanhanget påpekas att den tekniska överföringen prak-
tiskt måste hanteras på ett sådant sätt att Finansinspektionen på ett
smidigt sätt kan notera i vilka fall den är skyldig att vidta någon åtgärd.
Sålunda är t.ex. Finansinspektionen skyldig att utse två eller flera
likvidatorer sedan en sparbanksstämma anmält ett beslut att en sparbank
skall träda i likvidation för registrering (se 6 kap. 5 § sparbankslagen).
Underrättelsen till Finansinspektionen om en sådan registrering måste
alltså vara så tekniskt utformad att inspektionen uppmärksammas på sin
skyldighet att vara aktiv.
5.3 Ansvarsfördelningen mellan Patent- och
registreringsverket och Finansinspektionen
Regeringens förslag: Fördelningen mellan registreringsmyndighetens
och Finansinspektionens olika ansvar och funktioner skall på ett klart
sätt framgå av lagtexten.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Sveriges Försäkringsförbund avstyrker förslaget
eftersom det finns en rad ärenden, t.ex. överlåtelser av
försäkringsbestånd och lämplighetsprövningar av styrelseledamöter, som
är av mycket
speciell natur för försäkringsbolag och som PRV helt saknar kompetens
för. Patent- och registreringsverket är berett att medverka till att rutiner
skapas för överlämning av Finansinspektionens beslut direkt till PRV för
registrering om detta skulle anses vara mer rationellt än att instituten
själva måste ansöka om registrering efter själva tillståndsgivningen.
Övriga remissinstanser som yttrat sig har inte något att erinra mot
förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Den föreslagna reformen innebär att
PRV kommer att vara registreringsmyndighet för banker och
försäkringsbolag, medan tillsynen och tillståndsgivningen även i
fortsättningen kommer att utövas av Finansinspektionen. PRV kommer
således inte, i motsats till vad Försäkringsförbundet antagit, att delta i
handläggningen av tillståndsärenden. För att underlätta tillämpningen för
såväl de berörda instituten som myndigheterna, är det viktigt att ansvars-
och funktionsfördelningen mellan de båda myndigheterna kommer till
uttryck på ett klart sätt i författningstexten.
Flertalet bestämmelser om registreringar i bank- och
försäkringsregistren är desamma som gäller för registreringar i
aktiebolagsregistret. Det finns dock särregler för de förstnämnda
registren. Dessa redovisas nedan. Där redogörs även för de fall där
registreringskravet är detsamma för banker och försäkringsbolag som för
aktiebolag, men där Finansinspektionens särskilda roll som
tillsynsmyndighet medför att inspektionen vid en registrering kan ha att
göra andra bedömningar än de PRV gör vid en registrering. Slutligen
redovisas hur ansvaret mellan PRV och Finansinspektionen skall fördelas
i samband med registeröverföringen.
Flera av dessa förslag innebär att Finansinspektionen fattar beslut i
tillståndsfrågan och expedierar beslutet till institutet, som har att ansöka
om registrering hos PRV. En sådan handläggningsordning gäller redan i
dag för t.ex. kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag. Mot den
bakgrunden anser regeringen att det saknas skäl att införa en annan
ordning för banker och försäkringsbolag även om PRV förklarat sig
villigt att medverka till utarbetande av rutiner för detta.
Ändringar i bolagsordningen eller motsvarande
Finansinspektionen stadfäster och registrerar i regel ändringar av bolags-
ordningar och stadgar respektive reglementen beträffande banker och
försäkringsbolag (se 9 kap. 5 § BRL och 9 kap. 35 § ABL, 2 kap. 4 § och
4 kap. 15 § sparbankslagen, 2 kap. 3 § och 7 kap. 16 § lagen om med-
lemsbanker samt 2 kap. 4 § jämfört med 3 § och 9 kap. 17 § FRL). I
ärendet gör inspektionen en prövning av dels att de formella kraven för
en ändring är uppfyllda, dels det materiella innehållet. Sedan
inspektionen fattat beslut om ändring av bolagsordningen, registrerar
inspektionen ändringen i respektive register. Det ankommer på instituten
att begära registreringen, vilket regelmässigt sker i ansökan i det första
ärendet.
Med hänsyn till inspektionens tillsynsuppgift är det en förutsättning för
överförandet av registeransvaret till PRV att inspektionen även i fortsätt-
ningen stadfäster ändringar i bolagsordningar eller motsvarande. Hand-
läggningen blir därmed densamma som för kreditmarknadsbolagen och
värdepappersbolagen, dvs. att inspektionen stadfäster ändringarna och
expedierar beslutet till institutet, som har att ansöka hos PRV om regist-
rering.
Lämplighetsprövning av ledningen
Enligt 2 kap. 3 § fjärde stycket 3 FRL skall lämpligheten av de personer
som avses ingå i ledningen för ett försäkringsbolag prövas innan konces-
sion beviljas. Motsvarande regler finns vid beviljande av oktroj för
banker (se 9 kap. 3 § andra stycket 3 BRL, 2 kap. 3 § tredje stycket 2
sparbankslagen och 2 kap. 2 § fjärde stycket 3 lagen om
medlemsbanker). Av 19 kap. 11 § andra stycket 5 a FRL samt 7 kap. 16 §
första stycket 8 och andra stycket BRL följer att det även skall ske en
fortlöpande prövning av ledningens lämplighet med möjlighet för
Finansinspektionen att ingripa om lämplighetskraven inte uppfylls.
Frågorna om lämplighetsprövning av ledningen och registrering av
ledningen är enligt den nuvarande ordningen oberoende av varandra. När
en bank eller ett försäkringsbolag bildas gör Finansinspektionen en pröv-
ning av de aktuella personerna i samband med beviljandet av oktroj eller
koncession, vilket sker före registreringen av institutet med dess ledning.
När ändringar sker i personkretsen därefter har inspektionen inte denna
möjlighet att pröva de nya personerna före registreringen av dessa. En
överflyttning av registeransvaret från inspektionen till PRV medför där-
för inte någon skillnad i den praktiska tillämpningen av reglerna, dvs.
frågorna om lämplighetsprövning av ledningen och registrering av den-
samma är fortfarande oberoende av varandra. Om PRV registrerar en
person, som Finansinspektionen inte anser vara lämplig, kan
inspektionen även i fortsättningen med stöd av ovan nämnda
ingripandemöjligheter i efterhand vidta åtgärder.
Behövs ytterligare information om ledningsförändringar kan
Finansinspektionen med stöd av 7 kap. 2 § 1 BRL och 56 § första stycket
5
bankrörelseförordningen respektive 19 kap. 3 § andra stycket FRL och
49 § andra stycket 14 försäkringsrörelseförordningen meddela närmare
föreskrifter om vilka upplysningar en bank eller ett försäkringsbolag
skall lämna till inspektionen. Det kan nämnas att det redan i dag finns
föreskrifter om rapporteringsskyldighet för banker och försäkringsbolag
vid utseende av vissa ledande befattningshavare i banker och
försäkringsbolag (FFFS 1998:13). En överföring av registeransvaret till
PRV möter därför inte något hinder från tillsynssynpunkt.
Aktuarie
I försäkringsbolag skall de försäkringstekniska utredningarna och beräk-
ningarna utföras under överinseende av en eller flera aktuarier. En aktua-
rie skall ha den insikt och erfarenhet i dessa frågor som fordras med
hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer skall meddela
föreskrifter om villkoren för behörighet att tjänstgöra som aktuarie. Den
som meddelar sådana föreskrifter kan medge undantag från
aktuariekravet
och behörighetskraven. Enligt 49 § försäkringsrörelseförordningen
(1982:790) ankommer denna uppgift på Finansinspektionen. Styrelsen
eller den verkställande direktören skall, när en aktuarie har utsetts eller
frånträtt sin befattning, genast anmäla detta för registrering enligt 8 kap.
18 § FRL.
Prövningen av om aktuarien har tillräcklig kompetens utgör en tillsyns-
uppgift och skall även i fortsättningen ligga på inspektionen, medan
registreringen kan överföras till PRV.
Överlåtelse av försäkringsbestånd
Ett bolagsstämmobeslut att överlåta ett försäkringsbestånd till en annan
försäkringsgivare skall enligt 15 kap. 2 § FRL registreras i försäkrings-
registret. Inom viss tid därefter skall bolagen ansöka hos inspektionen om
tillstånd att verkställa överlåtelsen (se 15 kap. 3 § FRL). Inspektionen
skall därvid kungöra att avtalet träffats och ge bl.a. försäkringstagare
möjlighet att inom viss tid erinra mot avtalet. Därefter skall
inspektionens tillstånd att verkställa avtalet ex officio registreras av
inspektionen (se
15 kap. 5 § FRL; se även 14 kap. 26 b § FRL angående överlåtelse av
livförsäkringsbestånd i samband med likvidation eller konkurs).
Om ansökan om tillstånd till överlåtelsen inte har gjorts inom föreskri-
ven tid eller om ansökan har avslagits, skall Finansinspektionen förklara
att frågan om överlåtelse har fallit (se 15 kap. 3 § första stycket FRL).
I det första registreringsärendet sker ingen materiell prövning utan
endast en formell. I det andra ärendet, tillståndsärendet, görs det däremot
en prövning bl.a. av att försäkringstagarnas rätt inte försämras. Det
material som skall bedömas lämnas som regel in till inspektionen redan i
samband med att bolagsstämmans beslut skall registreras.
Vid en överflyttning av registerfunktionen kommer den formella pröv-
ningen att övertas av PRV. Den därpå följande materiella prövningen
skall ligga kvar hos inspektionen, som kungör avtalet och, om förutsätt-
ningar härför föreligger, lämnar tillstånd. Om ansökan om tillstånd inte
har gjorts inom föreskriven tid eller om ansökan har avslagits, bör det
ankomma på registreringsmyndigheten, dvs. PRV, att i enlighet med
15 kap. 3 § första stycket sista meningen FRL förklara att frågan om
överlåtelse har fallit. För att registreringsmyndigheten skall kunna full-
göra denna uppgift skall inspektionen underrätta registreringsmyndig-
heten om ansökningar om tillstånd och om lagakraftvunna beslut som
meddelats med anledning av sådana ansökningar.
Om tillstånd lämnats skall det även ankomma på den övertagande för-
säkringsgivaren att genast anmäla beslutet till registreringsmyndigheten
för registrering. Att detta ansvar läggs på det övertagande och inte det
överlåtande institutet ligger i linje med den övertagande försäkringsgiva-
rens underrättelseskyldighet till bl.a. försäkringstagare enligt t.ex. 15 kap.
6 § FRL. Detta är dock inte någon lämplig lösning i det fall det över-
tagande bolaget är en utländsk försäkringsgivare, eftersom dessa inte
registreras i Sverige. I dessa fall bör i stället det överlåtande bolaget göra
anmälan till registreringsmyndigheten.
En anmälningsskyldighet för den övertagande, eller överlåtande,
försäkringsgivaren kan förefalla onödig eftersom Finansinspektionen,
enligt vad som framgår ovan, skall underrätta registreringsmyndigheten
om bl.a. lagakraftvunna beslut med anledning av ansökningen om
tillstånd till överlåtelse av försäkringsbestånd. Inspektionens
underrättelseskyldighet omfattar dock bara lagakraftvunna beslut och
införs som nämnts för att PRV skall kunna förklara att en fråga om
överlåtelse av ett försäkringsbestånd har fallit. Denna
underrättelseskyldighet har alltså främst betydelse när det gäller
avslagsbeslut. Anmälningsskyldigheten för den övertagande
försäkringsgivaren enligt 15 kap. 5 § FRL gäller däremot tillståndsbeslut,
oavsett om de har vunnit laga kraft eller inte. Det är viktigt att även
tillståndsbeslut som inte har vunnit laga kraft genast registreras hos
registreringsmyndigheten, eftersom ansvaret för det överlåtna
försäkringsbeståndet går över på den övertagande försäkringsgivaren
först när registrering har skett. Registreringsmyndigheten skall när
anmälan har inkommit genast registrera beslutet (se 15 kap. 5 § FRL).
Eftersom det saknas bestämmelser om att frågan om överlåtelse kan
förfalla i försäkringsrörelselagen när det är fråga om överlåtelse i
samband med likvidation eller konkurs saknas det anledning för Finans-
inspektionen att underrätta registreringsmyndigheten om inkomna
tillståndsansökningar och om lagakraftvunna beslut i dessa fall. Det är
således tillräckligt att beslutet i tillståndsfrågan expedieras till det över-
tagande institutet, eller i förekommande fall det överlåtande, som genast
skall anmäla det till PRV för registrering. När anmälan har kommit in
skall registreringsmyndigheten genast registrera beslutet (se 14 kap.
26 b § FRL).
Återbetalning av garantikapital
Garantikapital i ömsesidiga försäkringsbolag får enligt 12 kap. 4 § FRL
återbetalas först efter tillstånd av inspektionen. Verkställd återbetalning
skall anmälas för registrering.
Även i detta fall kan en överföring av registeransvaret till PRV ske
genom att inspektionen fattar beslut i tillståndsfrågan och sedan
expedierar beslutet till institutet, som anmäler det till PRV för
registrering.
Enligt gällande regler får själva återbetalningen ske redan när Finans-
inspektionen har lämnat sitt tillstånd. Bestämmelsen bör lämpligen
ändras så att en återbetalning, i likhet med flertalet andra beslut om
ändring av kapital, får ske först sedan registrering har skett.
Förverkande av koncession
Enligt 19 kap. 2 § FRL skall koncession som beviljats för ett försäkrings-
bolag förklaras förverkad under vissa förutsättningar. Den myndighet
som beslutat om förverkande regeringen eller Finansinspektionen
förordnar om registrering av ett sådant beslut. Vid en överföring av
registeransvaret skall en sådan registrering ske hos PRV.
Nyemission
Om en aktie i ett försäkringsbolag skall tecknas mot betalning med
apportegendom, krävs enligt 2 kap. 2 § och 4 kap. 2 § FRL Finansin-
spektionens medgivande. Har teckningen inte skett på föreskrivet sätt
eller har en aktie tecknats med villkor som inte stämmer överens med de
villkor som anges i emissionsbeslutet, är aktieteckningen ogiltig, under
förutsättning att ogiltigheten har anmälts hos inspektionen innan anmälan
enligt 4 kap. 15 § FRL har registrerats (se 4 kap. 10 § FRL). I en anmälan
för registrering enligt 4 kap. 14 § FRL av ett beslut om nyemission skall
bl.a. anges det belopp som skall betalas med apportegendom och apport-
egendomens beskaffenhet (se 12 § försäkringsrörelseförordningen
[1982:790]).
Innan registrering enligt 4 kap. 14 § FRL sker måste anmälan om
nyemission, när det är fråga om teckning mot betalning med apportegen-
dom, prövas av Finansinspektionen. Enligt uppgift från Finansinspek-
tionen tar bolaget i dag kontakt med inspektionen före registreringen för
att erhålla ett medgivande enligt 4 kap. 2 § jämfört med 2 kap. 2 § FRL.
Denna ordning bör gälla även efter en överföring av registeransvaret till
PRV. Institutet begär medgivande från Finansinspektionen och lämnar
inspektionens beslut i frågan till PRV i samband med anmälan för regist-
rering.
Nedsättning av aktiekapital
Ett beslut om nedsättning av aktiekapital i ett bank- eller försäkrings-
aktiebolag skall anmälas för registrering (se 6 kap. 4 § ABL och 6 kap.
4 § FRL). I vissa fall får nedsättningsbeslutet inte verkställas utan rättens
tillstånd, såvida inte samtidigt bolaget genom nyemission tillförs ett
belopp som minst svarar mot nedsättningsbeloppet. Om bolaget samtidigt
vidtar åtgärder som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller
dess aktiekapital minskar till följd av nedsättningsbeslutet, får Finansin-
spektionen medge undantag från kravet på rättens tillstånd (se 9 kap. 7 §
BRL och 6 kap. 6 § FRL).
Vid anmälan för registrering av ett beslut om nedsättning av aktie-
kapitalet skall anmälan, när nedsättningen helt eller delvis sker för
återbetalning till aktieägarna eller avsättning till en fri fond, innehålla en
för-säkran om att det efter nedsättningen finns full täckning för det
bundna egna kapitalet (se 14 § aktiebolagsförordningen [1975:1387] och
17 § försäkringsrörelseförordningen [1982:790]).
Finansinspektionen anförde i sin skrivelse med begäran om
överflyttning av registeransvaret (se avsnitt 3) att det i dessa fall bör
åligga PRV att göra en bedömning av om det är fråga om en situation där
inspektionen kan medge undantag från rättens tillstånd samt att
inspektionen skall besluta i ärendet och meddela beslutet till PRV. Detta
förefaller vara onödigt. Enligt uppgift från Finansinspektionen tar bolaget
i dag kontakt med Finansinspektionen före registreringen för att
inspektionen skall medge undantag från kravet på rättens tillstånd att
verkställa nedsättningsbeslutet. Denna ordning bör kunna gälla även efter
en överföring av registeransvaret till PRV. Institutet begär medgivande
från Finans-
inspektionen enligt 9 kap. 7 § BRL eller 6 kap. 6 § FRL och lämnar
inspektionens beslut i frågan till PRV i samband med anmälan för
registrering.
Likvidation
Vid genomförande av en likvidation i en sparbank skall stämman eller
den domstol som beslutar att banken skall träda i likvidation anmäla
beslutet till Finansinspektionen för registrering. Finansinspektionen skall
därvid utan dröjsmål utse två eller flera likvidatorer (se 6 kap. 5 § spar-
bankslagen). Motsvarande gäller beträffande medlemsbanker enligt
9 kap. 7 § lagen om medlemsbanker.
Såvitt avser försäkringsbolag gäller enligt 14 kap. 6 § FRL att bolags-
stämman eller den domstol som beslutar att bolaget skall träda i likvida-
tion skall utse en eller flera likvidatorer. Dessa skall anmäla likvidations-
beslutet till inspektionen för registrering. Inspektionen skall därefter utse
en likvidator om bolaget är ett livförsäkringsbolag. För övriga bolag skall
inspektionen utse en likvidator om det behövs. De likvidatorer som för-
ordnats av inspektionen skall tillsammans med de övriga likvidatorerna
genomföra likvidationen (se 14 kap. 7 § FRL).
I samtliga fall gäller att institutet är upplöst när likvidatorerna har lagt
fram slutredovisningen. Detta skall anmälas för registrering (se 6 kap.
14 § sparbankslagen, 9 kap. 16 § lagen om medlemsbanker och 14 kap.
16 § FRL).
Om det efter institutets upplösning (efter slutredovisningen) visar sig
att detta har tillgångar eller om talan väcks mot institutet eller om det av
någon annan orsak uppkommer behov av en likvidationsåtgärd, skall
likvidationen fortsättas. Detta skall anmälas av likvidatorerna för regist-
rering (se 9 kap. 16 § sparbankslagen, 9 kap. 17 § lagen om medlems-
banker och 14 kap. 17 § FRL).
Om en sparbank eller medlemsbank har trätt i likvidation på grund av
stämmans beslut, kan stämman sedan revisorerna yttrat sig besluta att
likvidationen skall upphöra och bankens verksamhet återupptas. Sam-
tidigt skall en styrelse väljas. Stämmans beslut om likvidationens upp-
hörande och val av styrelse skall anmälas av likvidatorerna för registre-
ring. Beslutet får inte verkställas förrän Finansinspektionen har lämnat
tillstånd till detta och registrering skett (se 6 kap. 17 § sparbankslagen
och 9 kap. 18 § lagen om medlemsbanker samt jämför med 14 kap. 18 §
FRL).
Vid en överflyttning av registerfunktionen skall PRV i samband med
registrering av de olika momenten underrätta Finansinspektionen (se
avsnitt 5.2), som å sin sida bör åläggas att informera PRV om
inspektionens beslut.
Fusion
För banker och försäkringsbolag gäller att ett fusionsavtal/en fusionsplan
inom viss tid skall inges till Finansinspektionen för registrering (se
14 kap. 9 § ABL, 7 kap. 4 § sparbankslagen, 10 kap. 4 § lagen om med-
lemsbanker och 15 a kap. 9 § FRL). Inom viss tid efter det att
avtalet/planen har registrerats skall såväl överlåtande som övertagande
bank respektive försäkringsbolag ansöka om tillstånd att verkställa
avtalet. Frågor om sådant tillstånd prövas i regel av Finansinspektionen
(se 9 kap. 23 § BRL, 7 kap. 5 § sparbankslagen, 10 kap. 5 § lagen om
medlemsbanker och 15 a kap. 13 § FRL).
Att fusionen har verkställts skall därefter inom viss tid anmälas för
registrering (se 9 kap. 26 § BRL, 7 kap. 7 § sparbankslagen och
15 a kap. 15 § FRL).
Om bl.a. ansökan om tillstånd inte har gjorts i rätt tid eller om ansökan
avslagits, skall Finansinspektionen förklara att frågan om fusion har fallit
(se 14 kap. 21 § ABL jämfört med 9 kap. 22 § BRL, 7 kap. 7 § spar-
bankslagen, 10 kap. 5 § lagen om medlemsbanker och 15 a kap. 17 §
FRL).
Motsvarande förfarande gäller för fusion mellan en bank respektive ett
försäkringsbolag och ett helägt dotteraktiebolag (se 9 kap. 28 § BRL,
7 kap. 8 § sparbankslagen, 10 kap. 8 § lagen om medlemsbanker samt
15 a kap. 20, 22 och 24 §§ FRL).
Vid fusion genom absorption av dotterbolag kan det finnas egendom
som en bank inte får förvärva. Sådan egendom måste avyttras senast ett
år efter registreringen. Om särskilda skäl föreligger, kan inspektionen
förlänga denna frist (se 9 kap. 27 § BRL, 7 kap. 8 § sparbankslagen och
10 kap. 8 § lagen om medlemsbanker).
Vid en överföring av registerfunktionen till PRV skall fusions-
avtalet/planen och anmälan om verkställighet registreras hos PRV.
Finansinspektionen skall även i fortsättningen pröva frågan om tillstånd
att verkställa fusionsavtalet/planen. De olika fristerna vid fusion bör
bevakas av PRV, som i förekommande fall skall avge förklaring om att
frågan om fusion har fallit. För att registreringsmyndigheten skall kunna
fullgöra denna uppgift skall inspektionen underrätta
registreringsmyndigheten om inkomna tillståndsansökningar och om
lagakraftvunna beslut som meddelats med anledning av sådana
ansökningar. Denna underrättelseskyldighet får alltså, såvitt avser de
lagakraftvunna besluten, främst betydelse när det gäller avslagsbeslut.
Utländska filialer
De utländska bankföretagen kan delas in i två grupper; bankföretag
hemmahörande i ett land utom EES respektive bankföretag hemmahöran-
de i ett land inom EES. Ett bankföretag som är hemmahörande i ett land
utom EES får endast efter tillstånd, i regel meddelat av Finansinspektio-
nen, driva bankrörelse från filial här i landet (se 1 kap. 4 § BRL). För ett
bankföretag som är hemmahörande inom EES är det däremot tillräckligt
med ett notifieringsförfarande (se 1 kap. 5 § 1 BRL). Detta innebär att
när banken vill öppna filial i Sverige, skall tillsynsmyndigheten i bankens
hemland underrätta Finansinspektionen därom. Inspektionen skall där-
efter informera banken och hemlandsmyndigheten om vad som krävs för
registrering av filialen. Sedan tillstånd har meddelats eller notifiering har
skett, registrerar Finansinspektionen efter en särskild ansökan den utländ-
ska banken i bankregistret (se 39 § bankrörelseförordningen).
Vid en överföring av registeransvaret till PRV skall Finansinspektio-
nen i egenskap av tillsynsmyndighet även i fortsättningen meddela till-
stånd samt ha hand om notifieringsförfarandet. Registreringen skall där-
emot skötas av PRV. Finansinspektionen föreslog i sin skrivelse med
begäran om överflyttning av registeransvaret (se avsnitt 3) att
inspektionen skall underrätta PRV när tillstånd har meddelats eller
notifiering har skett. En regel som ålägger inspektionen en sådan
skyldighet framstår dock som onödig, eftersom PRV ändå får kännedom
om filialen i samband med att denna begär registrering.
Det kan nämnas att för registrering av kreditmarknadsbolags, värde-
pappersbolags och försäkringsbolags filialer gäller att PRV redan i dag är
registreringsmyndighet för dessa och registrerar dem i ett filialregister
enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Ombildning av sparbank till bankaktiebolag
En sparbanksstämma kan enligt bestämmelserna i 8 kap. sparbankslagen
besluta att en sparbank skall upplösas utan likvidation för ombildning till
ett bankaktiebolag. Sparbanken skall inom fyra månader från stämmans
beslut anmäla beslutet för registrering (se 8 kap. 5 §).
Senast två månader efter det att beslutet om ombildning har registrerats
skall sparbanken ansöka om tillstånd att verkställa ombildningen. Frågor
om sådant tillstånd prövas i regel av Finansinspektionen (se 8 kap. 6 §).
Inom två månader från dagen för beslutet om tillstånd till ombildningen
skall styrelserna för registrering anmäla att ombildningen har verkställts.
När anmälan har registrerats, är sparbanken upplöst (se 8 kap. 7 §). Har
inte ansökan om tillstånd till ombildning gjorts inom föreskriven tid eller
har ansökan avslagits, skall Finansinspektionen förklara att frågan om
ombildning har fallit. Detsamma gäller om anmälan enligt 7 § inte har
gjorts eller om Finansinspektionen genom ett beslut som vunnit laga
kraft har avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering (se 8 kap. 8
§).
Vid en överföring av registerfunktionen till PRV skall PRV registrera
beslutet om ombildning och anmälan om att ombildningen har
verkställts. Finansinspektionen skall även i fortsättningen pröva frågan
om tillstånd att verkställa ombildningen. De olika fristerna vid
ombildning bör beva-kas av PRV, som i förekommande fall skall avge
förklaring om att frågan om ombildning har fallit. För att
registreringsmyndigheten skall kunna fullgöra denna uppgift skall
inspektionen underrätta registreringsmyndig-heten om inkomna
tillståndsansökningar och om lagakraftvunna beslut som meddelats med
anledning av sådana ansökningar. Denna underrättel-seskyldighet får
alltså, såvitt avser de lagakraftvunna besluten, främst betydelse när det
gäller avslagsbeslut.
Bifirmor
Enligt 6 kap. 1 § andra stycket och 3 § BRL samt 17 kap. 1 § tredje
stycket och 2 § FRL skall en spar- eller medlemsbanks eller ett försäk-
ringsbolags firma respektive bifirma registreras i bank- respektive
försäk-ringsregistret. Såväl firman som bifirman skall tydligt skilja sig
från
andra ännu bestående firmor, som är införda i de respektive registren,
samt från benämningar på utländska bank- respektive försäkringsföretag
som är allmänt kända i Sverige.
Finansinspektionen och PRV anförde i sin skrivelse med begäran om
överflyttning av registeransvaret (se avsnitt 3) att PRV bör inhämta
yttrande av inspektionen i firmafrågan.
Såvitt avser registrering av en firma får Finansinspektionen tillfälle att
lämna synpunkter på den i samband med att reglemente, stadgar respekti-
ve bolagsordning, vilka skall ange firman, stadfästs och oktroj eller kon-
cession beviljas.
Frågan är då om PRV bör inhämta yttrande från Finansinspektionen
innan registrering sker av en bifirma. PRV har stor erfarenhet av firma-
registreringsfrågor. Eftersom banker och försäkringsbolag står under
tillsyn av Finansinspektionen, kan det emellertid finnas tillfällen då det är
lämpligt att höra Finansinspektionen innan registrering av en bifirma
sker. Med hänsyn till att förvaltningslagen (1986:223) är tillämplig på
PRV:s ärendehandläggning och att 7 § andra meningen i den lagen
ålägger myndigheten att beakta möjligheten att själv inhämta
upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om sådana behövs,
torde det dock inte vara nödvändigt att särskilt reglera att PRV bör tänka
på i vilka fall det kan vara lämpligt att inhämta inspektionens yttrande
när en fråga om registrering av en bifirma uppkommer.
5.4 Överföring av arkivmaterialet
Regeringens bedömning: Arkivmaterialet, dvs. de handlingar till
bank- och försäkringsregistren som i dag finns hos Finansinspek-
tionen, bör föras över från inspektionen till Patent- och
registreringsverket.

Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens
bedömning utom såtillvida att den bedömningen även omfattar
handlingarna till understödsföreningsregistret.
Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte något att erinra mot
bedömningen i promemorian.
Skälen för regeringens bedömning: Det arkivmaterial hos
Finansinspektionen som tillhör registren för banker och försäkringsbolag
bör i sin helhet föras över till PRV. Detta är en förutsättning för att PRV
skall kunna följa händelser hos institut bakåt i tiden. Hos inspektionen
finns uppskattningsvis 50 hyllmeter arkivhandlingar till registren fr.o.m.
1992. Historiskt material, som tillhör föregångarna Bankinspektionens
och
Försäkringsinspektionens respektive arkiv, levererades till Riksarkivet i
mars 1999.
Att regeringens bedömning i denna del, till skillnad från prome-
morians, inte omfattar handlingarna till understödsföreningsregistret
följer av att det i propositionen inte föreslås att detta register skall föras
över till PRV (se avsnitt 5.1).
5.5 Övriga förslag till lagändringar
Regeringens förslag: Registreringsmyndigheten och Finansinspek-
tionen skall inte längre vara skyldiga att enligt bankrörelselagen eller
försäkringsrörelselagen underrätta sparbanker, medlemsbanker,
försäkringsbolag eller deras funktionärer när myndigheterna förelagt
dessa institut eller någon av funktionärerna vite.
Finansinspektionen skall inte längre vara skyldig att föra en för-
teckning över kreditmarknadsföretagen.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag
utom såtillvida att förslaget att ta bort underrättelseskyldigheten även
omfattar understödsföreningarna i promemorian.
Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte något att erinra mot
förslagen.
Skälen för regeringens förslag: Enligt lagen (1985:206) om viten
skall ett vitesföreläggande delges adressaten om inte något annat följer av
vad som är särskilt föreskrivet. Det finns därför inte något behov av att
dessutom i 8 kap. 5 § BRL samt 20 kap. 4 § och 21 kap. 2 § FRL
föreskriva att sparbanker, medlemsbanker, försäkringsbolag eller deras
funktionärer skall underrättas om sådana förelägganden.
Av samma skäl som anförs under avsnitt 5.1 bör förslaget för
närvarande inte omfatta understödsföreningarna.
Eftersom Finansinspektionen inte längre kommer att föra bank- och
försäkringsregistren, uppkommer fråga om inspektionen i stället borde
åläggas en skyldighet att föra en eller flera förteckningar över de aktuella
instituten i syfte att garantera allmänhetens rätt till information om vilka
företag som står under inspektionens tillsyn. En sådan förteckning är
Finansinspektionen redan i dag enligt 5 kap. 1 § lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet skyldig att föra över kreditmarknadsföretagen.
Med hänsyn till att PRV enligt bedömningen i avsnitt 5.2 åläggs en
skyldighet att underrätta Finansinspektionen om alla uppgifter som förts
in i eller förts ut ur de aktuella registren och tanken är att dessa uppgifter
skall finnas tillgängliga i inspektionens institutsregister, torde
allmänhetens rätt till information vara mer än väl tillgodosett utan att
ytterligare förteckningar behöver föras.
Fråga uppkommer då om det finns skäl att behålla bestämmelsen i
5 kap. 1 § lagen om finansieringsverksamhet. Bestämmelsen har sitt
ursprung i lagen (1980:2) om finansbolag och infördes på lagrådets
förslag. Det remitterade förslaget till lagen om finansbolag byggde på
tanken att ett särskilt beslut om att lagen var tillämplig på ett visst företag
inte skulle behövas utan att detta skulle framgå av beslut och åtgärder
som vidtogs av den dåvarande bankinspektionen. Lagrådet ansåg
emellertid att det behövdes ett formellt och överklagbart beslut om att ett
bolag var eller upphörde att vara finansbolag och föreslog därför att
bankinspektionen skulle föra en förteckning över finansbolagen. Beslutet
om att införa bolag i och avföra bolag ur förteckningen föreslogs få
verkan bl.a. i fråga om vilka företag som ställdes under tillsyn (se prop.
1978/79:170 s. 144). Genom lagen (1988:606) om finansbolag infördes
det sedermera krav på tillstånd av bankinspektionen för att få driva
finansieringsverksamhet. Den ordningen gäller även enligt lagen om
finansieringsverksamhet. Eftersom auktorisationsbeslut är överklagbara
samt då underrättelseskyldigheten för PRV enligt avsnitt 5.2 även
omfattar kreditmarknadsföretagen, torde det saknas skäl för
Finansinspektionen att föra en särskild förteckning över dessa.
Regeringen föreslår därför att
bestämmelsen i 5 kap. 1 § tredje stycket lagen om
finansieringsverksamhet skall utgå.

6 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Regeringens förslag: Lagändringarna skall träda i kraft den 1 januari
2002. Registreringsärenden, som har kommit in till
Finansinspektionen men som inte lett till beslut före ikraftträdandet,
skall överlämnas till Patent- och registreringsverket för fortsatt
handläggning.

Promemorians förslag: I promemorian föreslås att lagändringarna
skall träda i kraft den 1 juli 2001.
Remissinsstanserna: Finansinspektionen och Patent- och
registreringsverket förordar att lagändringarna skall träda i kraft den 1
januari 2002. De anser att det är mycket angeläget att de tekniska
rutinerna för data, handläggning och avisering, vilka krävs för
överflyttningen, är
ingående testade och garanterat funktionsdugliga samt att det är osäkert
om sådant resultat kan uppnås till den 1 juli 2001.
Skälen för regeringens förslag: Den föreslagna
registeröverföringsreformen kommer att kräva ett inte oansenligt
datatekniskt utvecklingsarbete, såväl hos PRV som hos
Finansinspektionen. Även i övrigt kommer reformen att medföra ett
relativt omfattande föreberedelsearbete. Exempelvis skall personal
utbildas samt arkivmaterialet iordningställas och föras över till PRV från
Finansinspektionen. En överföring av registren förutsätter självfallet
vidare att fullgoda garantier kan uppnås för en snabb och säker
registerärendehantering. Mot denna bakgrund bör
Finansinspektionens och PRV:s synpunkter beaktas och de lagförslag
som regeringen föreslår inte träda i kraft förrän den 1 januari 2002.
En övergångsbestämmelse i fråga om registreringsärenden, som har
kommit in till Finansinspektionen men som inte lett till beslut före
ikraftträdandet, kan vara av värde för att klargöra att sådana ärenden skall
lämnas över till PRV för fortsatt handläggning.

7 Ekonomiska konsekvenser
En överflyttning av registeransvaret innebär en renodling av Finansin-
spektionens verksamhet mot kärnverksamheten som är tillsyn, tillstånds-
givning och normgivning för den finansiella sektorn. Den verksamhet
som flyttas över kommer att utgöra en naturlig del av PRV:s verksamhet.
Förslaget innebär att PRV:s arbetsuppgifter ökar vilket föreslås finan-
sieras genom ökade avgifter av de institut som ingår i registren. Dessa
avgifter bedöms också komma att täcka de investeringskostnader som
uppstår i samband med överflyttningen. Finansinspektionens resurser till
kärnverksamheten kommer att förstärkas i och med den renodling av
verksamheten som överflyttningen av registeransvaret innebär. Initialt
medför dock överföringen av registren vissa engångskostnader för
Finansinspektionen, bl.a. i form av datorinvesteringar för att klara av den
dagliga tillgången till PRV:s register. Dessa initiala och engångsvisa
kostnader skall finansieras med de besparingar som överflyttningen inne-
bär i form av minskade arbetsuppgifter för inspektionen. De resurser som
frigörs på Finansinspektionen, vilka uppskattas till två heltidstjänster,
överstiger på några års sikt PRV:s ökade kostnader. Sammantaget
kommer därmed förslaget att innebära en effektivisering av
registerhanteringen och en förstärkning av inspektionens finansiella
tillsyn.

8 Författningskommentar
8.1 Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen
(1975:1385)
18 kap. 1 §

Sedan den 1 januari 1999 utgör aktiebolagslagen den associationsrättsliga
grunden för bankaktiebolagen. Ändringen i det första stycket innebär att
den andra meningen utgår till följd av att PRV blir registreringsmyndig-
het även för bankaktiebolagen.
Eftersom Finansinspektionen inte längre skall föra bankregistret samt
då det framgår av 8 kap. 1 § BRL att PRV är registreringsmyndighet för
banker kan delar av den andra meningen i det andra stycket utgå.
Ändringarna innebär vidare att ordet Patent- och registreringsverket
ersätts med registreringsmyndigheten.
8.2 Förslaget till lag om ändring i bankrörelselagen
(1987:617)
7 kap. 1 §

I det första stycket utgår bestämmelsen som innebär att en bank skall vara
registrerad hos Finansinspektionen. Att det är PRV som är registrerings-
myndighet framgår av 8 kap. 1 § BRL.

8 kap. 1 §

Ändringarna i det första stycket och det nya andra stycket innebär att
PRV i stället för Finansinspektionen skall vara registreringsmyndighet
för bankföretag och i egenskap av sådan myndighet föra ett bankregister
för registrering av uppgifter enligt vissa lagar och författningar. Med
bankföretag avses banker enligt definitionen i 1 kap. 1 § BRL, dvs. bank-
aktiebolag, sparbanker och medlemsbanker, samt därutöver utländska
banker med filial i Sverige.

8 kap. 4 §

Paragrafen, som bl.a. innehåller bestämmelser om hinder för registrering,
motsvarar i stort 18 kap. 4 § ABL, som gäller för bankaktiebolag. Den
här bestämmelsen gäller således bara för sparbanker och medlemsbanker.
Ändringarna i det första stycket innebär att PRV i egenskap av registre-
ringsmyndighet skall göra den prövning som enligt bestämmelserna i
denna paragraf tidigare ålegat Finansinspektionen.

8 kap. 5 §

Paragrafen motsvarar delvis 18 kap. 4 § tredje stycket ABL, som gäller
för bankaktiebolag. Bestämmelsen anger vilka beslut som sparbanker och
medlemsbanker skall underrättas om.
Enligt förslaget i propositionen ankommer det på PRV i egenskap av
registreringsmyndighet att förklara frågor om fusion respektive en spar-
banks ombildning till bankaktiebolag förfallna (se avsnitt 5.3). Ändring-
arna i paragrafen innebär således att det ankommer på PRV i stället för
på Finansinspektionen att underrätta bankerna, när PRV avgett sådana
för-klaringar.
Ändringarna i bestämmelsen innebär vidare att punkten 2 utgår.
Angående motiveringen för denna ändring, se avsnitt 5.5.

9 kap. 23 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om tillstånd för bankaktiebolag att
verkställa en fusionsplan. Frågor om sådant tillstånd prövas i regel av
Finansinspektionen i egenskap av tillsynsmyndighet.
Ändringarna innebär att ett nytt tredje stycke tillkommer av innebörd
att Finansinspektionen skall underrätta registreringsmyndigheten om
ansökningar om tillstånd och om lagakraftvunna beslut som meddelats
med anledning av sådana ansökningar. Det är nödvändigt att en sådan
skyldighet införs för att PRV i förekommande fall, i enlighet med 14 kap.
21 § ABL, skall kunna förklara att en fråga om fusion har fallit. Att det
ankommer på registreringsmyndigheten och inte på inspektionen att för-
klara att frågan om fusion har fallit har kommenterats i avsnitt 5.3.
8.3 Förslaget till lag om ändring i sparbankslagen
(1987:619)
6 kap. 5 §

Enligt det första stycket skall sparbanksstämman eller den domstol som
beslutar att sparbanken skall träda i likvidation genast anmäla beslutet till
registreringsmyndigheten för registrering. Ändringen innebär att ordet
Finansinspektionen ersätts med registreringsmyndigheten.
Bestämmelsen om inspektionens skyldighet att utan dröjsmål utse två
eller flera likvidatorer flyttas till ett nytt andra stycke tillsammans med
bestämmelsen om likvidatorernas funktion. I detta stycke införs det
också en skyldighet för Finansinspektionen att underrätta
registreringsmyndig-heten om vilka som har utsetts. Detta är en
nödvändig följd av att Finans-inspektionens registeransvar flyttas till
PRV, som i egenskap av registre-ringsmyndighet bör ha kännedom om
vilka personer som är likvidatorer.

6 kap. 17 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om upphörande av likvidation och
återupptagande av en sparbanks verksamhet.
Ändringen i det tredje stycket innebär ett klargörande av att likvida-
torerna skall anmäla sparbanksstämmans beslut om likvidationens
upphö-rande och val av styrelse till registreringsmyndigheten för
registrering. Beslutet får inte verkställas förrän Finansinspektionen
lämnat tillstånd till detta och registrering har skett. För att
registreringsmyndigheten skall få kännedom om vilket beslut
Finansinspektionen har fattat, införs det en skyldighet för
Finansinspektionen att underrätta registreringsmyndighe-ten om sitt
lagakraftvunna beslut. För det fall Finansinspektionen tillåter att beslutet
verkställs, ankommer det därefter på registreringsmyndig-heten att i
enlighet med den andra meningen registrera beslutet.

7 kap. 4 §

Paragrafen handlar om registrering av ett fusionsavtal.
Ändringen i det första stycket innebär att ordet Finansinspektionen
ersätts av registreringsmyndigheten.
Ändringen i det andra stycket görs till följd av att lagen (1992:1317)
om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) är upphävd.

7 kap. 5 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om tillstånd att verkställa ett
fusionsavtal. Frågor om sådant tillstånd prövas i regel av Finansinspek-
tionen i egenskap av tillsynsmyndighet.
Ändringen innebär att ett nytt tredje stycke tillkommer av innebörd att
Finansinspektionen skall underrätta registreringsmyndigheten om ansök-
ningar om tillstånd och om lagakraftvunna beslut som meddelats med
anledning av sådana ansökningar. Det är nödvändigt att en sådan skyl-
dighet införs för att PRV i förekommande fall, i enlighet med 7 kap. 7 §
tredje stycket, skall kunna förklara att en fråga om fusion har fallit.

7 kap. 8 §

Paragrafen handlar om fusion mellan en sparbank och dess dotterbolag.
Ändringen i det första stycket innebär att fusionsavtalet skall anmälas
för registrering hos registreringsmyndigheten i stället för hos Finansin-
spektionen.
Ändringen i det tredje stycket innebär att den andra meningen justeras.
Eftersom Finansinspektionen inte längre är registreringsmyndighet,
behöver inspektionen inte lämna uppgifter om fusionen till PRV.
Däremot måste PRV såsom registreringsmyndighet registrera tillståndet
även i aktiebolagsregistret.

8 kap. 5 §

Paragrafen handlar om registrering av ett beslut att ombilda en sparbank
till ett bankaktiebolag.
Ändringarna i det första stycket innebär att ordet Finansinspektionen
ersätts av registreringsmyndigheten.
Ändringen i det andra stycket görs till följd av att lagen (1992:1317)
om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) är upphävd.

8 kap. 6 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om tillstånd att verkställa en ombild-
ning. Frågor om sådant tillstånd prövas i regel av Finansinspektionen i
egenskap av tillsynsmyndighet.
Ändringen innebär att ett nytt tredje stycke tillkommer av innebörd att
Finansinspektionen skall underrätta registreringsmyndigheten om ansök-
ningar om tillstånd och om lagakraftvunna beslut som meddelats med
anledning av sådana ansökningar. Det är nödvändigt att en sådan skyl-
dighet införs för att PRV i förekommande fall, i enlighet med 8 kap. 8 §,
skall kunna förklara att en fråga om ombildning har fallit.
8.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker
9 kap. 7 §

Enligt det första stycket skall föreningsstämman eller den domstol som
beslutar att medlemsbanken skall träda i likvidation genast anmäla
beslutet till registreringsmyndigheten för registrering. Ändringen innebär
att ordet Finansinspektionen ersätts med registreringsmyndigheten.
Bestämmelsen om inspektionens skyldighet att utan dröjsmål utse två
eller flera likvidatorer flyttas till ett nytt andra stycke tillsammans med
bestämmelsen om likvidatorernas funktion. I detta stycke införs också en
skyldighet för Finansinspektionen att underrätta registreringsmyndig-
heten om vilka som har utsetts. Detta är en nödvändig följd av att Finans-
inspektionens registeransvar flyttas till PRV, som i egenskap av registre-
ringsmyndighet bör ha kännedom om vilka personer som är likvidatorer.

9 kap. 18 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om upphörande av likvidation och
återupptagande av en medlemsbanks verksamhet.
Ändringen i det tredje stycket innebär ett klargörande av att likvida-
torerna skall anmäla föreningsstämmans beslut om likvidationens upphö-
rande och val av styrelse till registreringsmyndigheten för registrering.
Beslutet får inte verkställas förrän Finansinspektionen lämnat tillstånd till
detta och registrering har skett. För att registreringsmyndigheten skall få
kännedom om vilket beslut Finansinspektionen har fattat, införs det en
skyldighet för Finansinspektionen att underrätta registreringsmyndig-
heten om sitt lagakraftvunna beslut. För det fall Finansinspektionen
tillåter att beslutet verkställs, ankommer det därefter på registrerings-
myndigheten att i enlighet med den andra meningen registrera beslutet.

10 kap. 4 §

Paragrafen handlar om registrering av ett fusionsavtal.
Ändringen i det första stycket innebär att ordet Finansinspektionen
ersätts av registreringsmyndigheten.
Ändringen i det andra stycket görs till följd av att lagen (1992:1317)
om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) är upphävd.

10 kap. 5 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om tillstånd att verkställa ett
fusionsavtal. Frågor om sådant tillstånd prövas i regel av Finansinspek-
tionen i egenskap av tillsynsmyndighet.
Ändringarna innebär för det första att ett nytt tredje stycke tillkommer
av innebörd att Finansinspektionen skall underrätta registreringsmyndig-
heten om ansökningar om tillstånd och om lagakraftvunna beslut som
meddelats med anledning av sådana ansökningar. Det är nödvändigt att
en sådan skyldighet införs för att PRV i förekommande fall, i enlighet
med det fjärde stycket, skall kunna förklara att en fråga om fusion har
fallit. Ändringarna innebär således för det andra att ordet
Finansinspektionen i det fjärde stycket ersätts med
registreringsmyndigheten. Att det
ankommer på registreringsmyndigheten och inte på inspektionen att
förklara att frågan om fusion har fallit har kommenterats i avsnitt 5.3.

10 kap. 8 §

Paragrafen handlar om fusion mellan en medlemsbank och dess dotter-
bolag.
Ändringen i det första stycket innebär att fusionsavtalet skall anmälas
för registrering hos registreringsmyndigheten i stället för hos Finansin-
spektionen.
Ändringen i det tredje stycket innebär att den andra meningen justeras.
Eftersom Finansinspektionen inte längre är registreringsmyndighet,
behöver inspektionen inte lämna uppgifter om fusionen till PRV.
Däremot måste PRV såsom registreringsmyndighet registrera tillståndet
även i aktiebolagsregistret.
8.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet
5 kap. 1 §

Ändringen innebär att det tredje stycket utgår. Ändringen har närmare
kommenterats i avsnitt 5.5.
8.6 Förslaget till lag om ändring i
försäkringsrörelselagen (1982:713)
1 kap. 1 §

I det tredje stycket utgår bestämmelsen som innebär att försäkringsbolag
skall vara registrerade hos Finansinspektionen. Att det är PRV som är
registreringsmyndighet framgår i stället av ett nytt fjärde stycke.

12 kap. 4 §

Paragrafen handlar om återbetalning av garantikapital i ömsesidiga för-
säkringsbolag. Enligt förslaget skall PRV registrera bolagsstämmans
beslut om återbetalning. Ändringen innebär vidare att en återbetalning får
ske först sedan beslutet har registrerats. Bestämmelsen om vem som skall
göra en anmälan har utgått såsom obehövlig. I övrigt är ändringarna av
redaktionell art.

14 kap. 7 §

Paragrafen innehåller bl.a. bestämmelser om i vilka fall Finansinspek-
tionen i egenskap av tillsynsmyndighet skall förordna en likvidator.
Ändringen i det första stycket innebär att det införs en skyldighet för
Finansinspektionen att underrätta registreringsmyndigheten om vem som
har förordnats. Detta är en följd av att Finansinspektionens registeransvar
flyttas till PRV och att registreringsmyndigheten bör ha kännedom om
vilka som är likvidatorer.

14 kap. 26 b §

I paragrafen regleras Finansinspektionens godkännande av ett avtal om
överlåtelse av ett livförsäkringsbestånd i samband med en likvidation
eller en konkurs. Denna prövning skall även i fortsättningen ankomma på
Finansinspektionen i egenskap av tillsynsmyndighet.
Ändringen i det tredje stycket innebär att det i fortsättningen ankom-
mer på den övertagande försäkringsgivaren att till registreringsmyndig-
heten för registrering genast anmäla ett beslut om godkännande av ett
sådant avtal samt att registreringsmyndigheten därefter genast skall
registrera beslutet. Är den övertagande försäkringsgivaren en utländsk
försäkringsgivare skall dock denna anmälan göras av det överlåtande
bolaget. Bestämmelsen har kommenterats närmare i avsnitt 5.3.

15 kap. 3 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om tillstånd till överlåtelse av ett
försäkringsbestånd.
Ändringarna i det första stycket innebär för det första att en ny andra
mening tillkommer av innebörd att Finansinspektionen skall underrätta
registreringsmyndigheten om ansökningar om tillstånd och om lagakraft-
vunna beslut som meddelats med anledning av sådana ansökningar. Det
är nödvändigt att en sådan skyldighet införs för att PRV i förekommande
fall, i enlighet med den tredje meningen, skall kunna förklara att en fråga
om överlåtelse har fallit. Ändringarna innebär således för det andra att
ordet Finansinspektionen i den tredje meningen ersätts med registrerings-
myndigheten. Att det ankommer på registreringsmyndigheten och inte på
inspektionen att förklara att frågan om överlåtelse har fallit har kom-
menterats i avsnitt 5.3.

15 kap. 5 §

Bestämmelsen reglerar skyldigheten att registrera Finansinspektionens
tillstånd att verkställa ett avtal om överlåtelse av ett försäkringsbestånd.
Ändringen innebär att det i fortsättningen ankommer på den övertagande
försäkringsgivaren att till registreringsmyndigheten för registrering
genast anmäla ett sådant beslut om tillstånd samt att registreringsmyndig-
heten därefter genast skall registrera beslutet. Är den övertagande
försäkringsgivaren en utländsk försäkringsgivare skall dock denna
anmälan göras av det överlåtande bolaget. Bestämmelsen har
kommenterats närmare i avsnitt 5.3.

15 a kap. 13 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om tillstånd att verkställa en fusions-
plan. Frågor om sådant tillstånd prövas i regel av Finansinspektionen i
egenskap av tillsynsmyndighet.
Ändringarna i det andra stycket 1 och i det tredje stycket görs till följd
av att lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde
(EES) är upphävd.
Ändringarna innebär också att ett nytt femte stycke tillkommer av inne-
börd att Finansinspektionen skall underrätta registreringsmyndigheten
om ansökningar om tillstånd och om lagakraftvunna beslut som
meddelats med anledning av sådana ansökningar. Det är nödvändigt att
ett sådan skyldighet införs för att PRV i förekommande fall, i enlighet
med
15 a kap. 17 §, skall kunna förklara att en fråga om fusion är förfallen.

15 a kap. 16 §

Paragrafen innehåller bl.a. bestämmelser om upplösning och övergång av
tillgångar i samband med en fusion.
Ändringen i det första stycket innebär att den tredje meningen justeras.
Eftersom Finansinspektionen inte längre är registreringsmyndighet behö-
ver inspektionen inte lämna uppgifter om fusionen till PRV. Däremot
måste PRV såsom registreringsmyndighet registrera anmälan även i
aktiebolagsregistret om det överlåtande bolaget inte är ett försäkrings-
aktiebolag.

15 a kap. 23 §

Paragrafen reglerar när ett dotterbolag är upplöst vid en fusion mellan
dotterbolaget och dess moderbolag. Ändringarna innebär för det första att
ordet Finansinspektionen ersätts med registreringsmyndigheten. För det
andra innebär ändringarna att den nuvarande sista meningen justeras.
Eftersom Finansinspektionen inte längre är registreringsmyndighet,
behöver inspektionen inte lämna uppgifter om fusionen till PRV.
Däremot måste PRV såsom registreringsmyndighet registrera tillståndet
även i aktiebolagsregistret om dotterbolaget inte är ett
försäkringsaktiebolag.

20 kap. 4 §

Paragrafen innehåller bl.a. bestämmelser om hinder för registrering.
Ändringarna i det första stycket innebär att PRV skall göra den
prövning som enligt bestämmelserna i denna paragraf tidigare ålegat
Finansinspektionen.
Ändringarna i det tredje stycket innebär att det är PRV, i stället för
Finansinspektionen, som skriftligen skall underrätta försäkringsbolag om
vissa närmare angivna beslut.
Den underrättelseskyldighet som omfattar beslut som Finansinspek-
tionen fattar i egenskap av tillsynsmyndighet flyttas från det tredje
stycket till ett nytt fjärde stycke. Den underrättelseskyldigheten
ankommer alltså även i fortsättningen på Finansinspektionen.
Skyldigheten för registreringsmyndigheten och Finansinspektionen att
underrätta bolaget när någon av dessa myndigheter har utfärdat ett före-
läggande om vite enligt 21 kap. 2 § FRL tas bort, eftersom ett krav på
delgivning följer av andra regler (se avsnitt 5.5). I försäkringsrörelse-
lagen regleras även fortsättningsvis att registreringsmyndigheten skall
underrätta bolaget när den utfärdat ett föreläggande som inte är förenat
med vite samt när den har dömt ut ett vite (se 21 kap. 2 § första och
femte styckena samt författningskommentaren till dessa bestämmelser).

20 kap. 7 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande.
I det första stycket anges vad som gäller vid överklagande av
Finansinspektionens och registreringsmyndighetens beslut. Ändringarna
följer delvis av ändringarna i 20 kap. 4 § tredje och fjärde styckena.

21 kap. 2 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om förelägganden, eventuellt i
förening med vite.
Möjligheten att enligt det första stycket förelägga vissa personer att
fullgöra skyldigheter har ankommit på Finansinspektionen i egenskap av
registreringsmyndighet. Ändringarna innebär därför att orden Finansin-
spektionen respektive inspektionen ersätts med
registreringsmyndigheten.
Eftersom det nuvarande tredje stycket omfattar Finansinspektionens
möjlighet att förena ett föreläggande eller ett förbud med vite såväl i
egenskap av tillsynsmyndighet som registreringsmyndighet, förs denna
möjlighet i registreringssammanhang över till ett nytt tredje stycke. Detta
nya tredje stycke reglerar således möjligheten för registreringsmyndig-
heten att förena ett föreläggande enligt det första stycket med vite.
Det nuvarande tredje stycket kommer att utgöra ett fjärde stycke. I
detta regleras möjligheten för Finansinspektionen i egenskap av till-
synsmyndighet att förena föreläggande eller förbud som inspektionen
får utfärda enligt denna lag med vite.
Det nuvarande fjärde stycket utgår. Angående motiveringen för denna
ändring, se avsnitt 5.5.
Ändringen i det femte stycket innebär att det ankommer på registre-
ringsmyndigheten att döma ut viten på grund av vitesförelägganden
enligt det första stycket. Däremot skall länsrätt pröva utdömande av vite
på grund av ett föreläggande enligt det nya fjärde stycket (se prop.
1981/82:180 s. 322 och 6 § första stycket lagen [1985:206] om viten).

8.7 Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
8 kap. 1 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilken myndighet som är regist-
reringsmyndighet för de företag som omfattas av lagen.
Ändringarna i det första stycket följer av att PRV blir registrerings-
myndighet för alla företag som omfattas av lagen, således även för
banker och hypoteksinstitut.
Ändringen i det andra stycket innebär att den första meningen utgår till
följd av ändringen i det första stycket. Denna ändring medför också en
justering av bestämmelsen om att för andra företag som avses i lagen
än banker och hypoteksinstitut skall 8 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) tillämpas, i stället för vissa paragrafer i den här lagen, med
två närmare angivna avvikelser.

8 kap. 7 §

Paragrafen handlar om föreläggande och utdömande av vite och motsva-
ras av 8 kap. 13 § årsredovisningslagen (1995:1554).
Ändringarna i de första och andra styckena innebär att orden Finansin-
spektionen respektive inspektionen ersätts med registreringsmyndigheten
respektive myndigheten, eftersom de uppgifter som regleras i paragrafen
ankommer på registreringsmyndigheten.

10 kap. 1 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande.
Ändringarna i det första stycket följer av att Finansinspektionen inte
längre är registreringsmyndighet enligt denna lag. Ändringarna innebär
att punkten 1, som avser Finansinspektionens beslut i egenskap av till-
synsmyndighet, placeras i en inledande delmening. Ändringarna innebär
vidare att punkterna 2 och 3, som avser registreringsmyndighetens beslut,
numreras om till 1 och 2 samt att det tydliggörs att det är registrerings-
myndighetens beslut som avses i de nämnda punkterna.
8.8 Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag
8 kap. 1 §

Ändringen innebär att ordet Finansinspektionen byts ut mot Patent- och
registreringsverket.

8 kap. 7 §

Paragrafen handlar om föreläggande och utdömande av vite och motsva-
ras av 8 kap. 13 § årsredovisningslagen (1995:1554).
Ändringarna i de första och andra styckena innebär att orden Finansin-
spektionen respektive inspektionen ersätts med registreringsmyndigheten
respektive myndigheten, eftersom de uppgifter som regleras i paragrafen
ankommer på registreringsmyndigheten.

9 kap. 1 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande.
Ändringen i det andra stycket följer av att Finansinspektionen inte
längre är registreringsmyndighet enligt denna lag och att det måste mar-
keras att även registreringsmyndighetens beslut kan överklagas.

Remissinstanser: Finansdepartementets promemoria
om överföring av registeransvaret för banker,
försäkringsbolag och understödsföreningar från
Finansinspektionen till Patent- och registreringsverket
(Fi 2000/431)

Sveriges riksbank, Datainspektionen, Finansinspektionen, Patent- och
registreringsverket, Konsumentverket, Konkurrensverket, Statskontoret,
Ekonomistyrningsverket, Svenska Bankföreningen, Fristående
Sparbankers Riksförbund, Finansbolagens Förening, Svenska
Fondhandlareföreningen, Sveriges Försäkringsförbund, KP Pension &
Försäkring, Svenska Försäkringsmäklares Förening och Sockenbolagens
Riksförbund.

Finansdepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 maj 2000

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-
Wallén, Freivalds, Thalén, Winberg, Ulvskog, Lindh, Sahlin, von Sydow,
Östros, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Lejon, Lövdén,
Ringholm

Föredragande: statsrådet Ringholm

Regeringen beslutar proposition 1999/2000:131 Överföring av
registeransvaret för banker och försäkringsbolag från Finansinspektionen
till Patent- och registreringsverket

Rättsdatablad

Författningsrubrik
Bestämmelser som
inför, ändrar, upp-
häver eller upprepar
ett normgivnings-
bemyndigande
Celexnummer för
bakomliggande EG-
regler

Lag om ändring i
Aktiebolagslagen
(1975:1385)
18 kap. 1 §

Lagen omtryckt 1993:150.
Senaste lydelse 1998:1501.
Lagen omtryckt 1996:1001.
Senaste lydelse av
8 kap. 2 § 1998:1500
8 kap. 8 § 1998:1500.
Senaste lydelse 1998:1500.
Senaste lydelse 1999:222.
Senaste lydelse 1998:1500.
Senaste lydelse 1999:222.
Lagen omtryckt 1996:1005.
Senaste lydelse av
7 kap. 7 § 1999:223
8 kap. 7 § 1999:223
8 kap. 8 § 1999:223.
Senaste lydelse 1999:223.
Senaste lydelse 2000:39.
Senaste lydelse 1999:223.
Senaste lydelse av 2 kap. 5 § 1996:749.
Senaste lydelse 1999:224.
Senaste lydelse 2000:45.
Lagen omtryckt 1996:1004.
Senaste lydelse av
lagens rubrik 1997:453.
Senaste lydelse 1997:453.
Lagen omtryckt 1995:1567.
Senaste lydelse av
2 kap. 13 § 1999:600
4 kap. 14 § 1998:1488
4 kap. 15 § 1998:1488
9 kap. 20 § 1999:600
15 a kap. 17 § 1999:225.
Senaste lydelse 1999:600.
Senaste lydelse 1998:294.
Senaste lydelse 1998:294.
Senaste lydelse 1999:225.
Senaste lydelse 1999:600.
1 Senaste lydelse 1999:1113.
1 Senaste lydelse 1999:603.
2 Senaste lydelse 1999:228.

Prop. 1999/2000:131

5

1

63

25

Prop. 1999/2000:131

29

63

30

63

33

63

48

63

49

63

50

63

60

63

61

63

Prop. 1999/2000:131
Bilaga 1

62

63

Prop. 1999/2000:131

63

63