Utrikesutskottets betänkande
1999/2000:UU04

Ett forskningssamarbete med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) och Finland


Innehåll

1999/2000

UU4

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker i detta betänkande regeringens
proposition 1998/99:117 Ett forskningssamarbete med
Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) och
Finland om godkännande av anslutningsdokumentet den
16 november 1998 med anledning av det av Sverige
samma  dag  undertecknade  avtalet  om  ett
forskningssamarbete benämnt Ett system för samarbete
om forskning och teknologi i Europa (SOCRATE), med
reservation  för  att  bestämmelserna  avseende
beskattning i artiklarna 21 och 22 i Avtal om
rättslig ställning  för  Västeuropeiska unionen,
nationella ombud och internationella tjänstemän,
undertecknat i Paris den 11 maj 1955, inte skall
tillämpas på svenska medborgare eller på personer
som är bosatta i Sverige. Utskottet tillstyrker
vidare propositionens förslag till lag om ändring i
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.
En  motion  har  väckts  med  anledning  av
propositionen.  Motionen,  som yrkar avslag  på
propositionen, avstyrks.
Till betänkandet har fogats 2 reservationer. Den
ena från Vänsterpartiet och Miljöpartiet, den andra
en motivreservation från Moderaterna.

Propositionen

Regeringen föreslår i proposition 1998/99:117 att
riksdagen
1. godkänner anslutningsdokumentet den 16 november
1998 med anledning av det av Sverige samma dag
undertecknade avtalet om ett forskningssamarbete
benämnt Ett system för samarbete om forskning och
teknologi i Europa (SOCRATE), med reservation för
att bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna
21 och 22 i Avtal om rättslig  ställning för
Västeuropeiska  unionen,  nationella  ombud  och
internationella tjänstemän, undertecknat i Paris den
11  maj 1955, inte skall tillämpas på svenska
medborgare eller på personer som är bosatta i
Sverige.
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.
Motionen

1998/99:U17 av Lars Ångström (mp) vari yrkas att
riksdagen avslår regeringens proposition 1998/99:117
Ett  forskningssamarbete   med  Västeuropeiska
försvarsmaterielgruppen (WEAG) och Finland.

Utskottet

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner
Sveriges anslutning till ett forskningssamarbete med
de  länder  som  hör  till  Västeuropeiska
försvarsmaterielgruppen (WEAG) och Finland. Vidare
läggs förslag fram till lag om ändring i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall. Syftet med förslagen är att göra det möjligt
för Sverige att delta i det forskningssamarbete som
hittills bedrivits mellan WEAG-länderna på området
för  försvarsforskning  och  försvarsteknologi.
Forskningssamarbetet förutsätter att vissa regler om
immunitet och privilegier införlivas med svensk
rätt.

Ärendet och dess beredning

Efter  förhandlingar  mellan  företrädare  för
Försvarets  forskningsanstalt  och  en  särskild
förhandlingsgrupp med företrädare för de 13 länder
som ingår i Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen
(WEAG) samt Finland har enighet nåtts om lydelsen av
ett avtal om forskningssamarbete benämnt Ett system
för samarbete om forskning och teknologi i Europa
(SOCRATE). De avtalsslutande länderna har också
enats om att, beträffande den verksamhet som bedrivs
inom  ramen  för SOCRATE, tillämpa  ett  avtal
undertecknat i Paris den 11 maj 1955 med benämningen
Avtal om rättslig  ställning för Västeuropeiska
unionen,  nationella ombud  och  internationella
tjänstemän (Parisavtalet), vilket för Sverige och
Finland har kommit till uttryck genom ensidiga
förklaringar i särskilda anslutningsdokument.
Regeringen beslutade den 12 november 1998 att
avtalet  SOCRATE  om  forskningssamarbete  och
anslutningsdokumentet  skulle  undertecknas,  det
senare   med  förbehåll  för   ratifikation.
Undertecknandet skedde den 16 november 1998.
Förslagen i denna proposition bygger på innehållet
i  en  inom  Försvarsdepartementet  upprättad
promemoria. Försvarsmakten, Försvarets materielverk,
Försvarets  forskningsanstalt  och  Flygtekniska
försöksanstalten har getts tillfälle att komma in
med synpunkter på promemorian. Promemorian och en
sammanställning av myndigheternas synpunkter finns
tillgängliga     i     Försvarsdepartementet
(Fo98/2422/MIL).
Den  föreslagna  lagändringen  är  av  enkel
beskaffenhet. Regeringen anser därför att yttrande
från Lagrådet inte behöver inhämtas.

Bakgrund

WEAG  är  ett  forum  för  samarbete  på
försvarsmaterielområdet   mellan   de   tio
medlemsländerna i Västeuropeiska unionen (VEU) samt
Danmark, Norge och Turkiet. Sedan hösten 1997 deltar
Sverige, Finland och Österrike i samarbetet som
observatörer i WEAG, vilket möjliggör deltagande i
det arbete som bedrivs på tre huvudområden i s.k.
paneler. Dessa områden gäller gemensam utveckling
och upphandling av materiel (panel I), forskning och
teknologi  (panel  II)  samt  harmonisering  av
upphandlingsförfaranden,  kravspecifikationer  och
kvalifikationskrav  på leverantörer (panel III).
Samarbetet inom WEAG är inte traktatfäst och bygger
på samförstånd mellan deltagarna. Deltagandet i
samarbetet sker således i den omfattning som varje
land självt bestämmer.
Genom inrättandet den 1 april 1997 av WEAO som ett
underorgan till VEU har den forskningscell som är
organiserad inom panel II erhållit befogenheter att
sluta för WEAG-länderna bindande forskningskontrakt
beträffande det samarbete som bedrivs inom ramen för
forskningsprogrammen European Co-operation for the
Long  Term  in Defence (EUCLID) och Technology
Arrangement for Laboratories for Defence European
Science   (THALES).   Det  förhållandet  att
forskningssamarbetet lagts under WEAO, har medfört
att forskningsprogrammen inte blivit tillgängliga
för observtörs-länderna. Sverige och Finland har
uttryckt  intresse  för att få delta i nämnda
forskningsprogram.
Avsikten med forskningsavtalet  SOCRATE är att
möjliggöra för Sverige och Finland att delta i de
aktuella forskningsprogammen EUCLID och THALES på
samma villkor som hittills kommit att gälla för
WEAG-länderna,  utan  att  detta  ändrar  de
folkrättsliga   förpliktelserna   för   det
hittillsvarande samarbetet dem emellan.

Forskningsavtalet SOCRATE

Forskningsavtalet SOCRATE är ett samförståndsavtal
som huvudsakligen innehåller regler genom vilka
deltagarländerna åtar sig att tillämpa vissa i
avtalet angivna regler i EUCLID och THALES.
Forskningsverksamheten bedrivs inom ett antal olika
forsknings- och teknikområden som definieras av de
nationella representanterna i panel II inom WEAG.
Det finns för närvarande 16 sådana områden som
omfattar  både  EUCLID-programmet  och  THALES-
programmet.   Inom   EUCLID-programmet  riktas
forskningsuppdragen till försvarsindustrier och inom
THALES-programmet till nationella laboratorier som
ägnar sig åt försvarsforskning.
Tillämpningen  av  avtalsreglerna  i  SOCRATE
förutsätts väsentligen ske inom ramen för varje
deltagarlands egen nationella lagstiftning. Varje
deltagande i verksamhet avseende THALES skall enligt
reglerna där bedrivas helt enligt varje lands egen
nationella lagstiftning. I SOCRATE finns det regler
under avdelning VIII om skatter, tullar och liknande
avgifter som hänvisar till motsvarande regler i
EUCLID genom vilka deltagarländerna på detta område
uttryckligen utfäster sig att tillämpa relevanta
föreskrifter i Parisavtalet.

Anslutningsdokumentet

Anslutningsdokumentet  utgör  en bekräftelse  på
Sveriges åtagande att, beträffande den verksamhet
som bedrivs  inom  ramen  för forskningsavtalet
SOCRATE,  tillämpa  Parisavtalet  så  snart  de
konstitutionella formaliteterna har uppfyllts. Av
dokumentet framgår att Parisavtalet i vad avser
SOCRATE  också  kommer  att tillämpas av VEU:s
medlemsländer och de tre WEAG-länder som inte är
fullvärdiga medlemmar i VEU samt Finland.

Sammanfattning av motionen

I motion 1998/99:U17 (mp) anför motionären att
vapenforskningssamarbete  främjar  en  fortsatt
utveckling  av  nya  vapensystem.  Vidare anser
motionären  att  det samarbete som föreslås  i
propositionen skulle innebära en klar risk för att
Sverige skulle komma att bidra till att ta fram nya
högteknologiska  vapen  som  innehåller  svenska
komponenter - vapen som skulle vara helt eller
delvis tillverkade i Sverige.
Enligt  motionären  är  det  uppenbart  att
exportmarknaden blir avgörande för en vapenindustri
med överkapacitet samt att man inte har utrett
konse-kvenserna av en sådan utveckling för den
svenska  vapenexportpolitiken eller  för  svensk
säkerhetspolitik.   Motionären   menar   att
konsekvenserna skulle bli långsiktigt negativa för
Sveriges del och  att propositionen därför bör
avslås.

Utskottets överväganden

I det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets
betänkande 1998/99:
UFöU1 betonas vikten av en ökad europeisk samsyn på
försvarsmaterielområdet. En sådan samsyn bör kunna
befrämja  en  europeisk  politik  vad  gäller
krigsmaterielexport,  en  politik  som  i  stor
utsträckning baseras på ett restriktivt synsätt av
det  slag  som  Sverige  redan  tillämpar.  En
omstrukturering av försvarsindustrin på europeisk
nivå torde även underlätta en minskning av rådande
överkapacitet inom europeisk försvarsindustri. Detta
minskar i sin tur trycket att exportera för att
kompensera bortfallet av nationella beställningar.
Ett samarbete inom WEAG:s ramar skulle därmed,
enligt utrikesutskottets uppfattning, innebära ett
positivt bidrag till en ansvarsfull exportpolitik
och till att effektivisera  exportkontrollen på
europeisk och internationell nivå.
Utrikesutskottet anser det även  vara av stor
säkerhetspolitisk vikt att Sverige deltar i det
europeiska   försvarsindustrisamarbetet.   Denna
ståndpunkt har sin grund i behovet att säkerställa
en betryggande försvarsförmåga,  vilket  är  en
förutsättning  för  att  Sverige  skall  kunna
upprätthålla den militära alliansfriheten.
Olika initiativ har tagits av såväl EG-kommissionen
som av enskilda regeringar  för att underlätta
möjligheterna  till  ett  större  mått  av
försvarsindustriell  samverkan i Europa. Sverige
deltar i diskussioner med andra EU-länder angående
en  sådan  omstrukturering  av  den  europeiska
försvarsindustrin. Det sammansatta utrikes-  och
försvarsutskottet  framhöll  redan  i betänkande
1995/96:UFöU1 värdet av de möjligheter som Sverige
kan ha att, utifrån  ett militärt alliansfritt
perspektiv  och  med  utgångspunkt  i  svenska
värderingar i övrigt, inom WEAG påverka inriktningen
av   en   framväxande   gemensam   europeisk
försvarsindustripolitik.  Ett  utökat  europeiskt
samarbete ökar möjligheterna att behålla en hög
svensk teknisk kompetens och att minska kostnaderna
för forskning och utveckling. Det kunnande och den
teknologi som försvarsindustrin utvecklar har också
stor betydelse för det civila samhället. Det bör
även framhållas att försvarsmateriel som tillverkas
i Sverige alltid står under svensk exportkontroll.
Ett utökat försvarsmateriellt forskningssamarbete
påverkar inte Sveriges restriktiva politik på detta
område.
Med det anförda avstyrks motion 1998/99:U17 samt
tillstyrker  utskottet  regeringens  förslag  om
godkännande av anslutningsdokumenten till avtalet om
forskningssamarbete benämnt Ett system för samarbete
om  forskning och teknologi i Europa (SOCRATE)
(propositionen, yrkande 1) samt förslaget om lag om
ändring i lagen (1976:661)  om  immunitet  och
privilegier i vissa fall (propositionen, yrkande 2).

Hemställan

Utskottet hemställer
beträffande ett forskningssamarbete med
WEAG och Finland
att  riksdagen med bifall till proposition 1998/99:117
yrkandena 1 och 2 och med avslag på motion
1998/99:U17
a)  godkänner anslutningsdokumentet  den  16
november 1998 med anledning av det av Sverige
samma  dag  undertecknade  avtalet  om  ett
forskningssamarbete  benämnt  Ett system för
samarbete om forskning och teknologi i Europa
(SOCRATE),  med   reservation   för  att
bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna
21 och 22 i avtal om rättslig ställning för
Västeuropeiska unionen, nationella ombud och
internationella tjänstemän, undertecknat i Paris
den 11 maj 1955, inte skall tillämpas på svenska
medborgare eller på personer som är bosatta i
Sverige,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall.
res. 1 (m) - motiv
res. 2 (v, mp)

Stockholm den 19 oktober 1999

Viola Furubjelke

På utrikesutskottets vägnar

I beslutet har deltagit: Viola
Furubjelke (s), Berndt Ekholm (s),
Lars Ohly (v), Bertil Persson (m),
Liselotte Wågö (m), Carina Hägg
(s), Agneta Brendt (s), Jan Erik
Ågren (kd), Sten Tolgfors (m),
Marianne Samuelsson (mp), Marianne
Andersson (c), Karl-Göran Biörsmark
(fp), Marianne Jönsson (s), Karin
Enström (m), Fanny Rizell (kd),
Ronny Olander (s) och Eva
Zetterberg (v).

Reservationer

1. Ett forskningssamarbete med WEAG och
Finland (motivreservation)

Bertil Persson, Liselotte Wågö, Sten Tolgfors och
Karin Enström (alla m) anser

att den del av utskottets yttrande som på s. 4
börjar med "En sådan samsyn" och på s. 5 slutar med
"på detta område." bort ha följande lydelse:
I det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets
betänkande 1998/99:
UFöU1 betonas vikten av en ökad europeisk samsyn på
försvarsmaterielområdet. Ett samarbete inom WEAG:s
ramar skulle innebära ett positivt bidrag till
framtagandet   av  en  ansvarsfull  gemensam
exportpolitik inom EU.
Olika initiativ har tagits av såväl EG-kommissionen
som  av  enskilda  regeringar  för  att  skapa
förutsättningar    för    ett    utvidgat
försvarsindustriellt samarbete i Europa. Sverige
deltar i diskussioner med andra EU-länder angående
en  sådan  omstrukturering  av  den  europeiska
försvarsindustrin. Ett utökat europeiskt samarbete
ökar möjligheterna att behålla en hög svensk teknisk
kompetens och att minska kostnaderna för forskning
och utveckling. Det kunnande och den teknologi som
försvarsindustrin utvecklar har också stor betydelse
för det civila samhället.
För att forskningssamarbetet ska kunna verka fullt
ut  behöver  EU  gemensamma  exportregler  för
försvarsmateriel.  Sverige  bör vara drivande i
arbetet med att få fram dessa gemensamma regler.

2. Ett forskningssamarbete med WEAG och
Finland

Lars Ohly, Eva Zetterberg (båda v) och Marianne
Samuelsson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 5
börjar med "Med det  anförda"  och slutar med
"(propositionen,  yrkande 2)" bort ha  följande
lydelse:
Utskottet anser att det resonemang som motionens
yrkande baseras på är tungt vägande och att det bör
leda till slutsatsen att proposition 1998/99:117 i
sin helhet bör avstyrkas. Därmed tillstyrks motion
1998/99:U17.
dels att utskottets hemställan bort ha följande
lydelse:
beträffande  ett forskningssamarbete med WEAG
och Finland
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:U17 avslår
proposition 1998/99:117 Ett forskningssamarbete
med  Västeuropeiska  försvarsmaterielgruppen
(WEAG) och Finland.
Propositionens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall[1] skall
införas en ny paragraf, 2 c §, av följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse

-----------------------------------------------------
2 c §
Sådan  immunitet  och
sådana privilegier  som
följer av avtalet den 11
maj 1955  om  rättslig
ställning       för
Västeuropeiska  unionen,
nationella  ombud  och
internationella
tjänstemän     skall
tillämpas   på   den
verksamhet som följer av
avtalet den 16 november
1998 med benämningen Ett
system för samarbete om
forskning och teknologi i
Europa        samt
anslutningsdokumentet av
den  16 november 1998.
Bestämmelserna  avseende
beskattning i artiklarna
21 och 22 i avtalet den
11 maj 1955 om rättslig
ställning       för
Västeuropeiska  unionen,
nationella  ombud  och
internationella
tjänstemän  skall  inte
tillämpas  på  svenska
medborgare  eller  på
personer som är bosatta i
Sverige.
-----------------------------------------------------
Denna lag träder i kraft den  dag regeringen
bestämmer.