Utrikesutskottets betänkande
1999/2000:UU13

Effektiv kontroll för att hindra spridning av kärnvapen


Innehåll

1999/2000

UU13

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker i detta betänkande regeringens
proposition 1999/2000:54 Effektiv kontroll för att
hindra spridning av kärnvapen om a) godkännande av
ett tilläggsprotokoll till avtalet i fördraget om
förhindrande av spridning av kärnvapen, b) en ny lag
om inspektioner enligt internationella avtal om
förhindrande av spridning av kärnvapen samt c) lag
om  ändring i lagen  (1984:3)  om  kärnteknisk
verksamhet.
Inga motioner  har  väckts  med  anledning  av
propositionen.

Propositionen

Regeringen föreslår i proposition 1999/2000:54 att
riksdagen
1.  godkänner tilläggsprotokollet  av  den  22
september 1998 till avtalet mellan Belgien, Danmark,
Finland,  Grekland,  Irland, Italien, Luxemburg,
Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland,
Österrike,  Europeiska atomenergigemenskapen  och
Internationella    atomenergiorganet   rörande
tillämpningen av artikel III.1 och III.4 i fördraget
om förhindrande av spridning av kärnvapen,
2.  antar  regeringens förslag  till  lag  om
inspektioner  enligt  internationella  avtal  om
förhindrande av spridning av kärnvapen,
3. antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Utskottet

Propositionens huvudsakliga innehåll

Genom Fördraget om förhindrande av spridning av
kärnvapen har Sverige åtagit sig att acceptera
kontroller enligt ett särskilt avtal om kontroll av
kärn-
ämnen. I propositionen  föreslås  att riksdagen
godkänner   Sveriges   tillträde   till  ett
tilläggsprotokoll till kontrollavtalet.
Svenska bestämmelser om verksamheter som avses i
protokollet finns i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet (kärntekniklagen) och i lagen (1998:397)
om strategiska produkter. Protokollet innebär ett
åtagande att ge Internationella atomenergiorganet
(IAEA) tillträde till platser som IAEA pekar ut för
kontroll  av  att  det inte  förekommer  någon
odeklarerad verksamhet. Det kan alltså bli fråga om
inspektion hos ett rättssubjekt som inte bedriver
någon verksamhet som omfattas av kärntekniklagen.
Därför föreslås en ny lag, lag om inspektioner
enligt internationella avtal om förhindrande av
spridning av kärnvapen. Lagen bemyndigar regeringen
att fatta de beslut som en inspektion kan föranleda.
Tillträdet nödvändiggör också vissa ändringar i
kärntekniklagen.  Detta gäller verksamheter  med
kärnämnen, verksamheter med kärnteknisk utrustning
samt forsknings- och utvecklingsverksamheter som har
anknytning  till  kärnämneshantering.  Befintliga
bestämmelser behöver kompletteras så att Sverige
skall kunna uppfylla sina åtaganden om att lämna in-
formation till IAEA och ge IAEA tillträde för
inspektioner. Ändringarna innebär att verksamheter
som avses i protokollet omfattas av anmälningsplikt
samt  skyldighet  att  lämna upplysningar  till
tillsynsmyndigheten och ge  den  tillträde  för
kontroll. Sistnämnda skyldigheter föreslås också
kunna bli gällande gentemot IAEA:s inspektörer.
Lagstiftningen föreslås träda i kraft den dag
regeringen bestämmer.

Utskottets överväganden

Utskottet  tillstyrker  regeringens  förslag  om
godkännande   av   tilläggsprotokollet   till
kontrollavtalet om förhindrande av spridning av
kärnvapen och om en ny lag om inspektioner enligt
internationella avtal i samma ärende. Utskottet
tillstyrker även regeringens förslag om lag om
ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Enligt utskottets bedömning kan, vid tillämpningen
av den föreslagna lagen om inspektioner enligt
internationella avtal om förhindrande av spridning
av  kärnvapen,  situationer tänkas uppkomma som
innebär  att  förvaltningsuppgift  innefattande
myndighetsutövning  överlåts  till  mellanfolklig
organisation.  Riksdagens  beslut  (utskottets
hemställan, punkterna 1 och 2) om godkännande av
tilläggsprotokollet  till  kontrollavtalet  om
förhindrande av spridning av kärnvapen  och om
lagförslaget i berörd del (4 §) bör därför fattas i
enlighet med bestämmelserna i regeringsformen 10
kap. 5 § fjärde stycket.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  tilläggsprotokoll  om
förhindrande av spridning av kärnvapen
att riksdagen godkänner tilläggsprotokollet av  den 22
september 1998 till avtalet mellan Belgien,
Danmark, Finland, Grekland, Irland, Italien,
Luxemburg,  Nederländerna, Portugal, Spanien,
Sverige,  Tyskland,  Österrike,  Europeiska
atomenergigemenskapen   och  Internationella
atomenergiorganet  rörande  tillämpningen  av
artikel  III.1  och  III.4 i fördraget  om
förhindrande av spridning av kärnvapen,
2. beträffande 4 § i ny lag om inspektioner
enligt internationella avtal om förhindrande av
spridning av kärnvapen
att riksdagen antar regeringens förslag om ny lag om
inspektioner enligt internationella avtal om
förhindrande av spridning av kärnvapen såvitt
avser 4 §,
3. beträffande ny lag om inspektioner
enligt internationella avtal om förhindrande av
spridning av kärnvapen i övrigt
att riksdagen antar regeringens förslag om ny lag om
inspektioner enligt internationella avtal om
förhindrande av spridning av kärnvapen såvitt
avser förslaget i övrigt,
4. beträffande lag om ändring i lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Stockholm den 9 mars 2000

På utrikesutskottets vägnar

Viola Furubjelke

I beslutet har deltagit: Viola Furubjelke (s),
Berndt Ekholm (s), Bertil Persson (m), Liselotte
Wågö (m), Carina Hägg (s), Agneta Brendt (s), Murad
Artin (v), Jan Erik Ågren (kd), Sten Tolgfors (m),
Marianne Samuelsson (mp), Marianne Andersson (c),
Karl-Göran Biörsmark (fp), Marianne Jönsson (s),
Karin Enström (m), Birgitta Ahlqvist (s) och Fanny
Rizell (kd).

Propositionens lagförslag
Regeringen har följande förslag till lagtext.

1 Förslag till lag om inspektioner enligt
internationella avtal om förhindrande av
spridning av kärnvapen

Härigenom föreskrivs följande.
1 §  Denna lag gäller inspektioner som avses i
avtal som Sverige har ingått med Internationella
atomenergiorganet  för kontroll  enligt  Förenta
nationernas fördrag om förhindrande av spridning av
kärnvapen.
Bestämmelserna i denna lag gäller inspektioner som
inte kan genomföras med stöd av lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet.
2 §  Om  Internationella  atomenergiorganet gör
anmälan om en inspektion som avses i 1 §, skall
regeringen fatta beslut om inspektionens genomför-
ande och närmare ange vilka åtgärder som får vidtas
enligt 4 §. Regeringen skall utse en myndighet som
vid behov skall närvara vid inspektionen och bistå
en inspektionsgrupp. Om inspektionens omfattning
föranleder det, får flera myndigheter utses.
Om inspektionen kan komma att röra en enskilds rätt,
skall den enskilde ges tillfälle att yttra sig innan
regeringen  fattar  beslut  om  inspektionens
genomförande. Den enskilde behöver dock inte höras,
om den tid som står till förfogande inte medger det
eller om ett hörande allvarligt skulle försvåra
inspektionens genomförande.
3 §  En  myndighet som regeringen utsett  att
närvara vid inspektionen får besluta i frågor som
avser verkställighet av regeringens beslut. Myndig-
heten skall hänskjuta frågor av särskild vikt till
regeringen. En enskild har rätt att få en fråga som
rör hans rätt hänskjuten till regeringen.
4 §  En inspektion får innefatta
1. att en internationell  inspektionsgrupp  och
observatörer tillsammans med representanter för en
svensk  myndighet ges tillträde  till  områden,
anläggningar eller byggnader,
2. att inspektörer tillåts att ta med sig och
använda mätapparatur och annan teknisk utrustning
för att mäta strålning eller för att i övrigt samla
in och registrera uppgifter,
3. att mätningar utförs, att prover tas och att
poster av kärnämne räknas,
4. att sigill eller annan identifikationsmärkning
eller anordningar placeras på objekt för att påvisa
intrång eller annan manipulation,
5. att dokument som har betydelse för kontrollen
granskas,
6. andra  tekniskt  beprövade  åtgärder som är
godkända av Internationella atomenergiorganets styr-
else,
7. att prover och uppgifter förs ut ur landet för
undersökning och analys.
En inspektion får inte innefatta tillträde till ett
utrymme som utgör någons bostad.
5 §  Vid en inspektion får inspektörerna inte
vidta  åtgärder  som äventyrar säkerheten eller
skyddet för människors hälsa eller för miljön. In-
spektörerna får inte heller vidta åtgärder som
innebär att den verksamhet som bedrivs på platsen
hindras, om inte detta är nödvändigt för att uppnå
syftet med inspektionen.
6 §  Om det behövs för att ett beslut enligt denna
lag skall kunna verkställas, får regeringen eller en
myndighet som avses i 2 § första stycket begära
biträde av polismyndigheten. En sådan begäran skall
ange vilka åtgärder som behövs. Polismyndigheten
skall lämna det biträde som behövs.
__________
Denna  lag träder i kraft den dag regeringen
bestämmer.

2 Förslag till lag om ändring i lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet
dels att 2, 17 och 25 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall  införas fyra nya
paragrafer, 7 a-7 d §§, och närmast före 7 a § en ny
rubrik av följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
------------------------------------------------------
2 §
------------------------------------------------------
I denna lag avses med
1. kärnteknisk anläggning:
a. anläggning  för  utvinning  av  kärnenergi
(kärnkraftsreaktor),
b. annan anläggning i vilken en självunderhållande
kärnreaktion kan ske, såsom forskningsreaktor,
c. anläggning  för  utvinning,  framställning,
hantering, bearbetning, förvaring  som avses bli
bestående  (slutförvaring)  eller annan förvaring
(lagring) av kärn-
ämne, och
d. anläggning för hantering, bearbetning, lagring
eller slutförvaring av kärn-
avfall,
2. kärnämne:
a. uran, plutonium eller annat ämne som används
eller  kan användas för utvinning av kärnenergi
(kärnbränsle) eller förening i vilken sådant ämne
ingår,
b. torium  eller  annat ämne som är ägnat att
omvandlas till kärnbränsle eller förening i vilken
sådant ämne ingår, och
c. använt kärnbränsle som inte har placerats i
slutförvar,
3. kärnavfall:
a. använt  kärnbränsle  som  har  placerats  i
slutförvar,
b. radioaktivt ämne som har bildats i en kärnteknisk
anläggning och som inte har framställts eller tagits
ur anläggningen för att användas i undervisnings-
eller  forskningssyfte  eller  för  medicinska,
jordbrukstekniska eller kommersiella ändamål,
c. material eller annat som  har  tillhört  en
kärnteknisk  anläggning  och  blivit  radioaktivt
förorenat samt inte längre skall användas i en sådan
anläggning, och
d. radioaktiva delar av en kärnteknisk anläggning
som avvecklas.
-----------------------------------------
4.   kärnteknisk
utrustning:
a. utrustning
eller material som
särskilt    har
konstruerats eller
ställts i ordning
för  bearbetning,
användning  eller
framställning  av
kärnämne, och
b. utrustning
eller material som
kan användas  för
framställning  av
kärnladdningar.
-----------------------------------------


-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Anmälningsskyldighet
-----------------------------------------------------
7 a §
-----------------------------------------------------
Den  som  bedriver en
forsknings-     eller
utvecklingsverksamhet som
rör  processer  eller
system  i  fråga  om
kärntekniska   anlägg-
ningar, kärnämnen eller
kärnavfall,  är skyldig
att anmäla detta till den
myndighet som regeringen
bestämmer.
-----------------------------------------------------
Första  stycket gäller
inte  teoretisk  eller
grundläggande forskning.
Det gäller inte heller
forskning och utveckling
som rör
1. industriell
användning   av   ra-
dioisotoper,
2. tillämpningar  inom
medicin, hydrologi eller
lantbruk,
3. hälso-      och
miljöeffekter,
4. förbättrat underhåll.
-----------------------------------------------------
7 b §
-----------------------------------------------------
Den  som  tillverkar,
monterar eller på annat
sätt framställer kärntek-
nisk   utrustning  är
skyldig att anmäla detta
till den myndighet som
regeringen bestämmer.
-----------------------------------------------------
7 c §
-----------------------------------------------------
Den som till Sverige för
in eller från Sverige för
ut kärnteknisk utrustning
är  skyldig att anmäla
detta till den myndighet
som regeringen bestämmer.
-----------------------------------------------------
7 d §
-----------------------------------------------------
Regeringen  eller  den
myndighet som regeringen
bestämmer  får  meddela
föreskrifter om undantag
från  anmälningsskyldig-
heten i 7 a-7 c §§.
------------------------------------------------------
17 §
-----------------------------------------------------
En tillståndshavare  Den som bedriver eller
skall  på  begäran  av har tillstånd att bedriva
tillsynsmyndigheten    en      kärnteknisk
verksamhet, den som är
1. lämna myndigheten de anmälningsskyldig enligt
upplysningar     och 7 a-7 c §§ och den som
tillhandahålla     de tar   befattning  med
handlingar som behövs för utrustning som omfattas
tillsynen, och       av  anmälningsskyldighet
enligt 7 c §, skall på
2. ge    myndigheten begäran  av  tillsyns-
tillträde till anläggning myndigheten
eller plats där kärntek-
nisk verksamhet bedrivs  1. lämna myndigheten de
för  undersökningar och upplysningar     och
provtagningar,  i  den tillhandahålla     de
omfattning som behövs för handlingar som behövs för
tillsynen.         tillsynen, och
2. ge    myndigheten
tillträde till anläggning
eller plats, där han be-
driver verksamhet,  för
undersökningar    och
provtagningar,  i  den
omfattning som behövs för
tillsynen.
-----------------------------------------------------
En   tillståndshavares  En  skyldighet  enligt
skyldigheter    enligt första stycket gäller i
första stycket gäller i den  utsträckning  som
den  utsträckning  som föreskrivs av regeringen
föreskrivs av regeringen eller den myndighet som
eller den myndighet som regeringen bestämmer även
regeringen bestämmer även gentemot den som utsetts
gentemot den som utsetts som övervakare av att de
som övervakare av att de förpliktelser  uppfylls
förpliktelser  uppfylls som följer av Sveriges
som följer av Sveriges överenskommelser i syfte
överenskommelser i syfte att förhindra spridning
att förhindra spridning av kärnvapen.
av kärnvapen.
------------------------------------------------------
Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs
för tillsynen.
------------------------------------------------------
25 §
-----------------------------------------------------
Till  böter  eller
fängelse i högst två år    Till  böter  eller
döms den som med uppsåt fängelse i högst två år
eller av oaktsamhet    döms den som med uppsåt
eller av oaktsamhet
1. bedriver kärnteknisk
verksamhet utan tillstånd  1. bedriver kärnteknisk
enligt 5 § eller 5 a § verksamhet utan tillstånd
andra  stycket  eller enligt 5 § eller 5 a §
bryter mot 6 §, eller   andra  stycket  eller
bryter mot 6 §,
2. åsidosätter  villkor
eller föreskrifter  som  2. åsidosätter    sin
meddelats  med stöd av anmälningsskyldighet
denna lag.         enligt 7 a-7 c §§, eller
3. åsidosätter  villkor
eller föreskrifter  som
meddelats  med stöd av
denna lag.
------------------------------------------------------
Den som i övrigt med uppsåt eller av grov oaktsamhet
bryter mot 10 § döms till böter eller fängelse i
högst två år.
------------------------------------------------------
________
Denna  lag  träder i kraft den dag regeringen
bestämmer.
------------------------------------------------------