Trafikutskottets betänkande
1999/2000:TU06

Marktjänster på flygplatser


Innehåll

1999/2000

TU6

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet proposition
1999/2000:41 Marktjänster på flygplatser samt en
motion som väckts med anledning av propositionen.
Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag att
en ny lag om marktjänster på flygplatser införs i
syfte att genomföra ett EG-direktiv om tillträde
till marknaden för marktjänster på flygplatserna
inom  gemenskapen.  Lagförslaget  innebär  att
tillträdet till marknaden för marktjänster i princip
skall vara fritt på de största flygplatserna. För
att slita vissa tvister m.m. föreslås att en ny
myndighet, Flygplatsnämnden, inrättas. I lagen ges
möjlighet  för  Flygplatsnämnden  att  tillåta
begränsningar av marknaden om det krävs med hänsyn
till säkerhet, kapacitet eller tillgången på utrymme
på flygplatsen.
Lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2000.
En motion om att utvidga lagen till
att gälla även på mindre
flygplatser avstyrks. Utskottet
anser att om trafikunderlaget är
begränsat kan en tvingande
uppdelning av marktjänster på flera
aktörer leda till ineffektivitet.

Propositionen

Regeringen  (Näringsdepartementet)  föreslår  i
proposition 1999/2000:41
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om
marktjänster på flygplatser.
Lagförslaget är fogat som bilaga 1
till betänkandet.

Motionen

1999/2000:T5 av Sylvia Lindgren (s)
vari yrkas att riksdagen beslutar
enligt vad i motionen anförts om
rätt till egenhantering vid
marktjänster på flygplatser.

Utskottet

Bakgrund

Den 15 oktober 1996 antogs rådets direktiv 96/67/EG
om tillträde till marknaden för marktjänster på
flygplatserna inom gemenskapen, i fortsättningen
kallat marktjänstdirektivet. Medlemsstaterna skulle
ha satt i kraft de författningar som krävs för
genomförandet senast den 25 oktober 1997. Sverige
har inte lyckats göra detta. Den 29 april 1998
anmälde  dock  Sverige  till  kommissionen  att
direktivet  delvis  har  genomförts  genom  ett
policybeslut av Luftfartsverket.
Marktjänstdirektivet  innehåller bestämmelser om
tillhandahållande av marktjänster till tredje man
och om egenhantering på flygplatser, dvs. att ett
flygföretag helt eller delvis sköter sina egna
marktjänster. Direktivet syftar till att avveckla
inskränkningar  i  friheten  att  tillhandahålla
marktjänster inom gemenskapen. Med marktjänster på
flygplatser avses åtgärder och tjänster som behövs
för mottagande av ett luftfartyg efter en flygning
samt för rustande av det inför följande färd. Utöver
själva  luftfartyget och dess utrustning gäller
åtgärderna och tjänsterna också flygpassagerarna
samt hanteringen av bagage och fraktgods.
Marknaden för marktjänster inom EU skall enligt
marktjänstdirektivet öppnas och  tillträdet till
marknaden bli fritt. I fråga om marktjänster till
tredje man trädde bestämmelserna i direktivet i
kraft vid ingången av år 1999 på flygplatser som har
en årstrafik på minst tre miljoner passagerar-
rörelser eller 75 000 ton gods eller vars trafik
under  ett  halvår  överskrider  två  miljoner
passagerarrörelser eller 50 000 ton gods. Från och
med den 1 januari 2001 utsträcks tillämpningen av
bestämmelserna gällande marktjänster till tredje man
till att omfatta varje flygplats inom gemenskapen
som står öppen för kommersiell lufttrafik och som
har en årstrafik som uppgår till minst två miljoner
passagerarrörelser eller 50 000 ton gods.
Bestämmelserna i direktivet om frisläppande av
egenhantering trädde i kraft år 1998. För tjänsterna
bagagehantering,  ramptjänster,  bränsle-  och
oljepåfyllning samt hanteringen av gods och post
mellan  terminalanläggningen och luftfartyget  i
samband med flygningarna (s.k. airside-tjänster)
gäller direktivets bestämmelser endast på flygplat-
ser som har en årstrafik som uppgår till minst en
miljon passagerarrörelser eller 25 000 ton gods.

Regeringens förslag

Propositionen innehåller förslag till genomförande i
den  svenska  lagstiftningen av rådets direktiv
96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till
marknaden för marktjänster på flygplatserna inom
gemenskapen. Genomförandet föreslås ske genom en ny
lag om marktjänster på flygplatser. Enligt förslaget
skall tillträdet till marknaden för marktjänster
till tredje man och egenhantering i princip vara
fritt på de största flygplatserna. För att slita
vissa tvister m.m. föreslås att en ny myndighet,
Flygplatsnämnden, inrättas. Kostnaderna för nämnden
skall inte belasta statsbudgeten utan förslås läggas
på dem som betjänas av nämndens verksamhet. I lagen
ges  möjlighet för Flygplatsnämnden att tillåta
begränsningar  av  marknaden  när  sakliga skäl
motiverar det. De skäl som åsyftas är att hänföra
till säkerhet, kapacitet eller tillgången på utrymme
på flygplatsen.
Lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2000.

Motionsförslag

Sylvia Lindgren (s) framhåller i motion T5 att
lagförslaget inskränker möjligheterna att utföra
marktjänster för egen räkning, s.k. egenhantering,
på mindre flygplatser. Rätten till egenhantering bör
enligt motionären garanteras i lagen så att de
flygbolag  som väljer att trafikera en bestämd
flygplats har möjlighet att själva utföra vissa
marktjänster.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  delar  regeringens  uppfattning  att
marknaden för  marktjänster  till tredjeman och
egenhantering i princip bör vara öppen på de största
flygplatserna. Som framgår av propositionen råder
redan konkurrens när det gäller marktjänster på de
största flygplatserna. Flygbolag som så önskar har
också rätt att utföra egen expeditionstjänst.
När  det  gäller  den  föreslagna  lagens
tillämpningsområde föreslår Sylvia Lindgren (s) i
motion T5 att rätten till egenhantering, dvs. att
ett flygföretag helt eller delvis sköter sina egna
marktjänster, bör gälla även för mindre flygplatser.
Utskottet konstaterar att de mindre flygplatserna
inte omfattas av marktjänstdirektivets bestämmelser
i alla delar. Marknaden för marktjänster till tredje
man skall vara öppen i första hand på de större
flygplatserna. Med nuvarande trafikomfattning gäller
det  två  flygplatser  i  Sverige,  nämligen
Stockholm-Arlanda   och   Göteborg-Landvetter.
Egenhantering skall enligt propositionen tillåtas på
alla flygplatser med undantag för  vissa  s.k.
airside-tjänster  (bagagehantering,  ramptjänster,
bränsle- och oljepåfyllning samt hantering av gods
och post) som skall tillåtas på större flygplatser.
De mindre flygplatserna omfattas vidare av lagens
övriga bestämmelser, t.ex. om anläggningar  för
marktjänster  och tillträde till dessa samt om
användarkommittéer och samråd.
Utskottet bedömer att det på små flygplatser inte
kan uteslutas att en påtvingad  uppdelning  av
marktjänstverksamhet på flera aktörer kan innebära
risk för ett ineffektivt utnyttjande av personal och
anläggningar. Utskottet delar därför regeringens
uppfattning att en tvingande lagreglering bara bör
genomföras  i  den  utsträckning som följer av
marktjänstdirektivet. Utskottet vill i sammanhanget
framhålla att lagen inte innebär att Luftfartsverket
eller andra flygplatsinnehavare måste använda sig av
de möjligheter till begränsningar som lagen medger.
Direktivet är avsett att reglera miniminivån för
konkurrensutsättning på marknaden för marktjänster.
Utskottet anser att flygplatsinnehavarna  på de
mindre flygplatserna själva bör få avgöra i vilken
utsträckning    som   marktjänsterna    bör
konkurrensutsättas. Utskottet föreslår mot denna
bakgrund att riksdagen avslår motion T5 (s).

Av propositionen framgår att kostnaderna
för Flygplatsnämndens verksamhet skall
betalas av dem som betjänas av nämnden. Det
kan bl.a. gälla leverantörer av
marktjänster som inte ägnar sig åt
flygtransporter. Enligt utskottets mening
bör därför regeringens lagförslag
förtydligas så att det framgår att även
leverantörer av marktjänster skall vara
betalningsansvariga. Utskottet anser mot
denna bakgrund att 4 § i regeringens
lagförslag bör ändras i enlighet med det av
utskottet i bilaga 2 framlagda förslaget.
Utskottet har i övrigt inget att erinra mot
propositionen och föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till lag om
marktjänster på flygplatser med den nämnda
ändringen.

Hemställan

Utskottet hemställer
beträffande  lag  om  marktjänster  på
flygplatser
att riksdagen med avslag på motion 1999/2000:T5
antar regeringens förslag till lag om marktjänster
på flygplatser med den ändringen att
4 § får i bilaga 2 som Utskottets förslag betecknade
lydelse.

Stockholm den 14 mars 2000

På trafikutskottets vägnar


Monica Öhman

I beslutet har deltagit: Monica Öhman (s), Sven
Bergström (c), Per-Richard Molén (m), Jarl Lander
(s), Hans Stenberg (s), Johnny Gylling (kd), Tom
Heyman (m), Krister Örnfjäder (s), Lars Björkman
(m), Monica Green (s), Inger Segelström (s), Stig
Eriksson  (v), Birgitta  Wistrand  (m),  Mikael
Johansson (mp), Sture Arnesson (v), Magnus Jacobsson
(kd) och Elver Jonsson (fp).Propositionens lagförslag
Lag om marktjänster på flygplatser

Av utskottet föreslagen ändring
av 4 § i regeringens förslag till
lag om marktjänster på flygplatser

----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
----------------------------------------------------
Flygplatsnämnden
----------------------------------------------------
4 §

För att pröva vissa frågor enligt denna lag skall
det finnas en särskild nämnd, Flygplatsnämnden.
Flygplatsnämnden skall bestå av en ordförande och
två andra ledamöter. Nämndens ledamöter förordnas
för viss tid  av  regeringen.  Ordföranden och
eventuell ersättare för honom eller henne skall vara
jurist och ha domarerfarenhet.
---------------------------------------------------
Kostnaderna    för  Kostnaderna     för
Flygplatsnämndens    Flygplatsnämndens
verksamhet skall tas ut verksamhet skall tas ut
av   de   berörda av    de    berörda
flygplatserna    och flygplatserna,
användarna  av  dessa leverantörerna av mark-
flygplatser.       tjänster och användarna
av dessa flyg- platser.
---------------------------------------------------
Regeringen meddelar föreskrifter om avgifterna för
Flygplatsnämndens verksamhet.