Trafikutskottets betänkande
1999/2000:TU02

Förarbevis för moped klass I och för terrängskoter


Innehåll

1999/2000

TU2

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas proposition 1998/99:123
jämte ett antal motionsyrkanden. I propositionen
föreslås  ett  obligatoriskt  förarbevis  för
terrängskoter. Vidare föreslås ett förarbevis för
moped, innebärande att moped klass I får köras även
av den som fyllt 15 år och har ett särskilt
förarbevis.  Regeringen  föreslår  att  de  nya
bestämmelserna om förarbevis för moped klass I och
för terrängskoter skall träda i kraft den 1 april
2000. Utskottet tillstyrker emellertid för sin del
ett motionsyrkande om att de nya reglerna för
terrängskoter bör tillämpas redan fr.o.m. den 1
januari 2000. De nya reglerna för moped klass I bör
däremot, som regeringen föreslår, tillämpas först
fr.o.m. den 1 april 2000.
Utskottet tillstyrker också  ett av regeringen
framlagt förslag till lag om ändring  i lagen
(1972:435) om överlastavgift.

Propositionen

Regeringen  (Näringsdepartementet)  föreslår  i
proposition  1998/99:123  att  riksdagen  antar
regeringens förslag till
1. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),
2. lag om förarbevis för moped klass I och för
terrängskoter,
3. lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för
vissa trafikbrott,
4.  lag  om  ändring  i  lagen (1972:435) om
överlastavgift.
Lagförslagen finns i bilaga till betänkandet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i
körkortslagen (1998:488) som innebär att moped klass
I får köras även av den som har ett särskilt
förarbevis.  För  terrängskoter  föreslås  ett
obligatoriskt förarbevis. Närmare bestämmelser om
förarbeviset  föreslås  regleras  i  en lag om
förarbevis för moped klass I och för terrängskoter.
Dessutom innehåller propositionen förslag till vissa
följdändringar i lagen (1951:649) om straff för
vissa  trafikbrott.  Propositionen  innehåller
härutöver ett förslag till lag om ändring i lagen
(1972:435) om överlastavgift.
I lagen om förarbevis för moped klass I och
terrängskoter föreskrivs att Vägverket skall kunna
utfärda förarbevis för moped klass  I och för
terrängskoter för den som fyllt 15 respektive 16 år
och  har  genomgått  föreskriven utbildning och
godkänts vid ett kunskapsprov. Lagen föreskriver att
fysiska eller juridiska personer kan få tillstånd av
Vägverket att bedriva förarutbildning. Regeringen
eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om tillstånd, utbildning
och kunskapsprov.
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april
2000, såvitt gäller moped klass I och terrängskoter,
samt i övrigt den 1 januari 2000.

Motionerna

Motion med anledning av propositionen

1999/2000:T1 av Agneta Lundberg m.fl. (s) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att de nya reglerna
beträffande förarbevis för terrängskoter skall gälla
fr.o.m. den 1 januari år 2000,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att de som tidigare
genomgått en utbildning som motsvarar de krav som nu
ställs  för  utfärdande  av  förarbevis bör få
förarbevis  utfärdat  utan  att behöva  genomgå
utbildningen en gång till.

Motioner från den allmänna motionstiden
hösten 1998

1998/99:T220 av Per-Richard Molén m.fl. (m) vari
yrkas
18. att riksdagen hos regeringen begär att den
skyndsamt   återkommer   med   förslag  till
förarutbildning av moped klass 1.
1998/99:T223 av Johnny Gylling m.fl. (kd) vari yrkas
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om förarbevis för
snöskoter.
1998/99:T408 av Amanda Grönlund m.fl. (kd) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att upphäva kravet
på körkort för snöskoter,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att bemyndiga
skoterföreningar  att efter genomförd utbildning
utfärda förarbevis.
1998/99:T419 av Kenneth Johansson m.fl. (c) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om behörighetskrav
för framförande av snöskoter.

1998/99:T429 av Rinaldo Karlsson (s) och Karl Gustav
Abramsson (s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett särskilt förarbevis för snöskoter.

Utskottet

1 Förarbevis för moped klass I

1.1 Gällande regler om fordon och behörighet

Moped definieras i 1 kap. 5 § körkortsförordningen
(1998:980) som ett motorfordon, konstruerat för en
hastighet  av  högst  45  kilometer  i  timmen
och som har två eller tre hjul samt, om det drivs av
en förbränningsmotor, denna har en slagvolym av
högst 50 kubikcentimeter. Det finns också fyrhjuliga
fordon  som  enligt  körkortsförordningen  utgör
mopeder. Av förordningen framgår vidare att mopeder
indelas i två klasser. Moped klass II är konstruerad
för en hastighet som inte överstiger 25 kilometer i
timmen och som har en motor vars effekt inte
överstiger 1 kilowatt. Moped klass I är moped som
inte hör till klass II.

Om behörighet att föra moped stadgas i 2 kap. 4 §
körkortslagen (1998:488). Moped klass II får föras
av den som har fyllt 15 år medan moped klass I får
föras endast av den som har körkort, dvs. den som
har uppnått minst 16 års ålder.

1.2 1997/98 års riksdagsbeslut

Kravet på körkort för att föra moped klass I
motiverades  av  regeringen  i  propositionen
1997/98:124 om en ny körkortslag m.m. med att ett
fordon motsvarande moped klass I tidigare klassades
som lätt motorcykel och att det därför inte fanns
anledning att ställa lägre krav för behörighet att
föra moped klass I.
Med anledning av propositionen samt ett antal i
sammanhanget   väckta   motioner   uttalade
trafikutskottet i sitt  av  riksdagen  godkända
betänkande (bet. 1997/98:TU11, skr. 1997/98:259) att
behörighetsåldern för moped klass I borde vara
densamma som för andra mopeder, dvs. 15 år, att en
obligatorisk utbildning för behörigheten borde ske i
enklare  former  än  för  körkort  samt  att
behörighetsbeviset borde utformas och utfärdas på
ett enklare sätt än vad som gäller för körkort.
Utbildningsanordnare  kunde vara  t.ex.  skolan,
studieförbund, branschen och körskolorna. Regeringen
skulle  därför snarast möjligt  återkomma  till
riksdagen med förslag dels om en behörighetsålder på
15 år för moped klass I, dels om utbildning och
behörighetsbevis på grundval av de överväganden som
redovisades i de aktuella motionerna. Utskottet
förutsatte att de nya reglerna skulle träda i kraft
senast under första halvåret 1999. I avvaktan på nya
förslag  från regeringen borde riksdagen enligt
utskottets mening tills vidare godta regeringens
föreliggande förslag om krav på körkort för rätten
att föra moped klass I.

1.3 Propositionen

Regeringen  föreslår  ändringar  i körkortslagen
(1998:488) vilka i nu behandlat avseende innebär att
moped klass I även får köras av den som har ett
särskilt  förarbevis.  Närmare  bestämmelser  om
förarbeviset föreslås tas in i en ny lag som
dessutom  reglerar förarbevis för terrängskoter.
Förarbevis för  moped  klass  I  skall  enligt
lagförslaget utfärdas för den som har fyllt 15 år
samt har genomgått föreskriven  utbildning  och
godkänts  vid ett kunskapsprov. I propositionen
föreslås dessutom viss ändring i lagen (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott. Förslaget i sistnämnda
del innebär att påföljden för obehörig körning av
moped klass I skall vara penningböter.

1.4 Motionen

I motion 1998/99:T220, som väcktes i oktober 1998,
föreslår Per-Richard Molén m.fl. (m) att riksdagen
hos regeringen begär att den skyndsamt återkommer
med förslag till förarutbildning för moped klass I
(yrkande 18). Motionärerna erinrar om att ett enigt
trafikutskott  våren 1998 beslöt möjliggöra för
personer, som fyllt 15 år och som genomgått en
enklare  teoretisk och praktisk utbildning, att
erhålla ett förarbevis för moped klass I.

1.5 Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att regeringen nu, i enlighet
med riksdagens beslut våren 1998, har lagt fram ett
förslag som innebär att den som har fyllt 15 år,
samt efter att ha genomgått föreskriven utbildning
och godkänts vid ett kunskapsprov, skall erhålla ett
av Vägverket utfärdat förarbevis som ger rätt att
köra moped klass I. Utskottet har inte något att
erinra mot förslaget  och  tillstyrker  således
regeringens  förslag  till  lag  om  ändring i
körkortslagen (1998:488), lag om förarbevis för
moped klass I och för terrängskoter samt lag om
ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott, allt i de delar som avser moped klass
I.  Beträffande  tidpunkten   för   lagarnas
ikraftträdande återkommer utskottet. Med utskottets
ställningstagande får syftet med yrkande 18 i motion
1998/99:T220 (m) anses vara tillgodosett. Något
riksdagens initiativ med anledning av yrkandet är
inte erforderligt, varför det avstyrks.

2 Förarbevis för terrängskoter

2.1 Gällande regler om fordon och behörighet

En  terrängskoter  är  enligt  1  kap.  5  §
körkortsförordningen     (1998:980)     ett
terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst 400
kg.  Med  terrängmotorfordon avses enligt samma
författningsrum  ett  motordrivet fordon som är
inrättat  huvudsakligen  för  att  självständigt
användas till person- eller godsbefordran i terräng.
Vanliga terrängskotrar är snöskotrar  och  s.k.
terränghjulingar.

Förarbehörigheten  regleras  i  2  kap.  3  §
körkortslagen (1998:488). Av lagrummet framgår att
terrängskoter får köras endast av den som har
körkort eller traktorkort. Behörighetsåldern för
körkort  är  lägst 16 år. För traktorkort  är
behörighetsåldern 16 år. Om det finns särskilda skäl
får dock traktorkort utfärdas för den som är 15 år,
har körkortstillstånd och i ett godkänt kunskapsprov
visat sig uppfylla de krav som bör ställas från
trafiksäkerhetssynpunkt.

2.2 1996/97 års riksdagsbeslut

År 1996/97 tog riksdagen ställning till ett av
regeringen framlagt samlat förslag till åtgärder för
att  främja  en  hållbar  utveckling i landets
fjällområden  (prop. 1995/96:226).  I  sitt  av
riksdagen godkända betänkande (bet. 1996/97: JoU5,
rskr.  1996/97:63)  delade  jordbruksutskottet
regeringens uppfattning om behovet av att anpassa
kraven  på  terrängskoterförarna  till  faktiska
förhållanden  och  att  bryta en icke önskvärd
utveckling av antalet regel-överträdelser. Det var
också viktigt att man från samhällets sida ännu
starkare än dittills markerade att skoterkörning är
något som kräver ansvarstagande och kunskap. Med det
anförda tillstyrkte jordbruksutskottet regeringens
förslag, innebärande att terrängskoter får föras
endast av den som har körkort eller traktorkort.

2.3 1997/98 års riksdagsbeslut

I  samband  med  trafikutskottets behandling av
regeringens förslag till  ny körkortslag (prop.
1997/98:124) hade utskottet att ta ställning till en
motion i ämnet. Motionären ansåg det ologiskt att
kräva  traktorkort  för  behörighet  att  köra
terrängskoter. Enligt motionärerna borde regeringen
återkomma till riksdagen med förslag till enklare
förfarande  med  behörighetskrav  för  att köra
terrängskoter.
Utskottet  (bet.  1997/98:TU11)  redovisade med
anledning av motionen att regeringen givit Vägverket
i uppdrag att lägga fram ett förslag till utformning
av  en  särskild  förarlicens  för  förare  av
terrängskoter. Av betänkandet framgår vidare att
Vägverket redovisat uppdraget i december 1997 och, i
april 1998, ett kompletterande förslag till lag om
särskilt förarbevis för terrängskoter. Utskottet
förutsatte att regeringen skulle återkomma till
riksdagen med förslag om förarlicens i stället för
traktorkort för förare av terrängskoter. Emellertid
borde regeringens ställningstagande till Vägverkets
förslag avvaktas. Med  det  anförda  avstyrktes
motionen i den behandlade delen. Riksdagen beslöt i
enlighet  med  utskottets  hemställan  (rskr.
1997/98:259).

2.4 Propositionen

Regeringen  föreslår  ändringar  i körkortslagen
(1998:488) vilka i nu behandlat avseende innebär att
terrängskoter får köras av den som har ett särskilt
förarbevis. Närmare bestämmelser om förarbeviset
föreslås tas in i en ny lag som dessutom reglerar
förarbevis för moped klass I. Dessutom föreslås viss
ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott. Förslaget i sistnämnda del innebär att
påföljden för obehörig körning av terrängskoter
skall vara penningböter.

2.5 Motionerna

I  motion  1998/99:T223  kritiseras  kravet  på
traktorkort för behörighet att köra terrängskoter.
Motionärerna, Johnny Gylling m.fl. (kd), anser det
rimligt  att  skoterföreningar  bemyndigas  att
genomföra utbildningar samt att utfärda förarbevis
(yrkande 8).

Kritik mot kraven på traktorkort eller körkort förs
också fram i motion 1998/99:T408. Enligt Amanda
Grönlund m.fl. (kd) bör dessa krav upphävas (yrkande
1).  En  ordning där skoterföreningar  genomför
utbildning och utfärdar förarbevis skulle enligt
motionärerna  skapa garantier för ökad säkerhet
(yrkande 2).

I motion 1998/99:T419 erinrar Kenneth Johansson
m.fl. (c) om riksdagens uttalande våren 1998 om
förarlicens och konstaterar att det, trots att flera
månader har gått, fortfarande är oklart när ett
eventuellt regeringsförslag kommer.

Rinaldo Karlsson och Karl Gustav Abramsson (båda s)
framhåller i motion 1998/99:T429 att ett förarbevis
är nödvändigt  och att utbildningen måste vara
fordonsanknuten.

I motion 1999/2000:T1 uttalar Agneta Lundberg m.fl.
(s) uppfattningen att de som tidigare genomgått en
frivillig utbildning som motsvarar de krav som nu
kommer  att  ställas inte skall behöva genomgå
utbildningen en gång till (yrkande 2).

2.6 Utskottets ställningstagande

Som  framgår  av  bakgrundsredovisningen  ovan
förutsatte utskottet våren 1998,  i samband med
behandlingen av förslaget till ny körkortslag, att
regeringen skulle  återkomma till riksdagen med
förslag om förarlicens i stället för traktorkort för
förare av terrängskoter (bet. 1997/98:TU11). Därför
välkomnar utskottet det nu  framlagda förslaget
vilket, i överensstämmelse med utskottets uttalade
mening, innebär att den som har fyllt 16 år, samt
efter att ha genomgått föreskriven utbildning och
godkänts vid ett kunskapsprov, skall erhålla ett av
Vägverket utfärdat förarbevis som ger rätt att föra
terrängskoter.

I motion 1999/2000:T1 (s) framförs uppfattningen att
de som tidigare genomgått  en  utbildning  som
motsvarar de krav som kommer att ställas i ett
system med obligatoriskt förarbevis skall kunna få
ett nytt förarbevis utan att genomgå utbildningen en
gång till (yrkande 2). Utskottet vill med anledning
av yrkandet  erinra om att regeringen redan i
propositionen  Hållbar  utveckling  i  landets
fjällområden (prop. 1995/96:226) konstaterade att
skoterföreningarna i flera år bedrivit en på många
sätt förtjänstfull utbildning av skoterförare och
att det var angeläget att denna resurs togs till
vara. Av den nu framlagda propositionen (s. 17)
framgår att regeringen  håller  fast vid denna
inställning. Utskottet utgår för sin del från att
Vägverket, som enligt den föreslagna lagstiftningen
har att utfärda förarbevis, utformar bestämmelserna
så att förarbevis, utan krav på ny utbildning och
nytt  prov,  utfärdas  för  dem  som  på  ett
tillfredsställande sätt kan dokumentera att de redan
genomgått frivillig utbildning i skoterföreningarnas
regi och godkänts.

I propositionen föreslås en övergångsbestämmelse av
innebörd att körkort eller traktorkort som utfärdats
före ikraftträdandet ger fortsatt rätt att köra
terrängskoter. Denna rätt skall gälla även när ett
sådant körkort förnyas  eller ett nytt körkort
utfärdas på grund av ändrad behörighet. Utskottet
har ingen erinran mot förslaget men anser att icke
minst säkerhetsskäl talar för att så många som
möjligt   skaffar  sig  den  fordonsanknutna
behörigheten. Enligt utskottets mening bör Vägverket
främja en sådan utveckling.

Utskottet tillstyrker sammanfattningsvis regeringens
förslag till  lag  om  ändring i körkortslagen
(1998:488), lag om förarbevis för moped klass I och
för terrängskoter samt lag om ändring i lagen
(1951:649) om straff för vissa trafikbrott, allt i
de  delar  som avser terrängskoter. Beträffande
tidpunkten för lagarnas ikraftträdande återkommer
utskottet. Med utskottets ställningstagande torde
syftet  med nu behandlade  motionsyrkanden  bli
tillgodosett utan något särskilt ställningstagande
från  riksdagens  sida.  Yrkandena  avstyrks
följaktligen.

3 Ikraftträdande

3.1 Propositionen

Regeringen föreslår att nu behandlade lagförslag,
dvs. förslag till lag om ändring i körkortslagen
(1998:488), lag om förarbevis för moped klass I och
för terrängskoter och lag om ändring  i lagen
(1951:649) om straff för vissa trafikbrott, skall
träda i kraft den 1 april 2000.

3.2 Motionen

I motion 1999/2000:T1 uttalar Agneta Lundberg m.fl.
(s) att införandet av ett obligatoriskt förarbevis
för terrängskoter är en efterlängtad reform. Men den
av regeringen föreslagna ikraftträdandetidpunkten,
den 1 april 2000, är olämpligt vald, eftersom den
infaller mitt under skotersäsongen. De nya reglerna
bör därför gälla fr.o.m. den 1 januari 2000 (yrkande
1).

3.3 Utskottets ställningstagande


Regeringen föreslår att de nya
bestämmelserna om förarbevis för moped
klass I och för terrängskoter skall träda i
kraft den 1 april 2000. Utskottet delar
emellertid för sin del den uppfattning som
förs fram i motion 1999/2000:T1 (s), att de
nya reglerna för terrängskoter bör
tillämpas redan fr.o.m. den 1 januari 2000.
Yrkande 1 i motionen tillstyrks
följaktligen. Med hänsyn bl.a. till att
Vägverket skall hinna vidta nödvändiga
förberedelser bör däremot de nya reglerna
för moped klass I, som regeringen föreslår,
tillämpas först fr.o.m. den 1 april 2000.


4 Överlastavgift

4.1 Propositionen

Regeringens förslag till ändring i lagen (1972:435)
om överlastavgift syftar till att klargöra att
överlastavgift  skall  tas  ut även för sådana
påhängsvagnar  som nämns i 9 § andra  stycket
fordonsskattelagen (1988:327).

4.2 Utskottets ställningstagande

Utskottet har ingen erinran mot regeringens förslag
och tillstyrker således den föreslagna lagändringen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande förarbevis
att riksdagen med bifall till motion 1999/2000:T1 yrkande 1
samt med avslag på motionerna  1998/99:T220
yrkande  18, 1998/99:T223     yrkande  8,
1998/99:T408,  1998/99:T419, 1998/99:T429 och
1999/2000:T1 yrkande 2 antar regeringens förslag
till
a) lag om ändring i körkortslagen (1998:488),
b) lag om förarbevis för moped klass I och för
terrängskoter,
c) lag om ändring i lagen (1951:649) om straff
för vissa trafikbrott,
med de ändringarna dels att tidpunkten för
ikraftträdandet av lagarna bestäms till den 1
januari 2000, dels att de äldre bestämmelserna
om moped klass I i körkortslagen (1998:488) och
i lagen (1951:649)  om  straff  för  vissa
trafikbrott skall tillämpas t.o.m. den 31 mars
2000, dels att bestämmelserna om moped klass I i
lagen om förarbevis för moped klass I och för
terrängskoter skall tillämpas först fr.o.m. den
1 april 2000,
2. beträffande överlastavgift
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1972:435) om överlastavgift.
Stockholm den 12 oktober 1999

På trafikutskottets vägnar


Monica Öhman


I beslutet har deltagit: Monica Öhman (s), Sven
Bergström (c), Per-Richard Molén (m), Jarl Lander
(s), Hans Stenberg (s), Karin Svensson Smith (v),
Johnny Gylling (kd), Tom Heyman (m), Monica Green
(s), Inger Segelström (s), Stig Eriksson (v), Tuve
Skånberg (kd), Mikael Johansson (mp), Kenth Skårvik
(fp), Jan-Evert Rådhström (m), Christina Axelsson
(s) och Lars Elinderson (m).Propositionens lagförslag
1. Förslag till lag om ändring i körkortslagen
(1998:488)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 och 4 §§ samt 9
kap. 4 § körkortslagen (1998:488) skall ha följande
lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------

2 kap.
-----------------------------------------------------
3 §
-----------------------------------------------------
Terrängskoter får köras  Terrängskoter får köras
endast av den som har endast av den som har
körkort       eller förarbevis för terräng-
traktorkort.        skoter.
Bestämmelser     om
förarbevis      för
terrängskoter  finns  i
lagen    (1999: 000)
om förarbevis för moped
klass   I  och  för
terrängskoter.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
4 §
-----------------------------------------------------
Moped klass I får köras  Moped klass I får köras
endast av den som har endast av den som har
körkort. Moped klass II körkort,   traktorkort
får köras av den som har eller  förarbevis  för
fyllt 15 år.        moped klass I.
Moped klass II får köras
av den som har fyllt 15
år.
Bestämmelser     om
förarbevis  för  moped
klass I finns i lagen
(1999:000) om förarbevis
för moped klass I och för
terrängskoter.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
9 kap.
-----------------------------------------------------
4 §
-----------------------------------------------------
Bestämmelser  om ansvar  Bestämmelser om ansvar
för den som i annat fall för den som i annat fall
än som avses i    1-3 än som avses i    1-3
§§ kör fordon i strid mot §§ kör fordon i strid mot
denna lag finns i lagen denna lag finns i lagen
(1951:649) om straff för (1951:649) om straff för
vissa trafikbrott.     vissa  trafikbrott  och
lagen  (1999:000)  om
förarbevis  för  moped
klass   I  och  för
terrängskoter.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
------------
-----------------------------------------------------
1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.

2. Körkort eller traktorkort som utfärdats före
ikraftträdandet ger fortsatt rätt att köra
terrängskoter. Detta gäller även när ett sådant
körkort förnyas eller ett nytt körkort utfärdas på
grund av ändrad behörighet.2. Förslag till lag om förarbevis för moped klass I
och för terrängskoter3. Förslag till lag om ändring i lagen (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott


4. Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om
överlastavgift