Socialutskottets betänkande
1999/2000:SOU04

Vissa alkoholfrågor


Innehåll

1999/2000

SoU4

Sammanfattning

I  betänkandet behandlas regeringens proposition
1998/99:134  Vissa  alkoholfrågor, m.m. och ett
nittiotal motionsyrkanden som väckts med anledning
av propositionen. I betänkandet behandlas också ett
sextiotal motionsyrkanden som väckts genom motioner
under den allmänna  motionstiden  1998  och 27
motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 1999.
Utskottet konstaterar att förutsättningarna för att
fortsättningsvis  bedriva en traditionell svensk
restriktiv alkoholpolitik har i grunden förändrats
under det senaste decenniet. Bl.a.  den  ökade
internationaliseringen och Sveriges medlemskap i EU
påverkar den svenska alkoholpolitikens utformning
framöver. Enligt utskottet finns det emellertid inte
något skäl att minska ambitionerna med den svenska
alkoholpolitiken. Sverige måste driva en aktiv egen
alkoholpolitik.
Mot bakgrund bl.a. av kritik mot delar av svensk
alkohollagstiftning från  EG-domstolen  och  EU-
kommissionen  föreslås  i  propositionen  vissa
förändringar i alkohollagstiftningen av i huvudsak
teknisk karaktär.
Utskottet  ställer  sig  bakom  förslaget  i
propositionen  att ersätta  tillståndsplikten  i
alkohollagen med en automatisk rätt att bedriva
partihandel (inklusive import) för den som godkänts
av  skattemyndigheten  som  upplagshavare  eller
registrerad varumottagare. Det svenska regelsystemet
kommer härigenom i bättre samklang med de EG-
rättsliga reglerna. De nya reglerna för partihandeln
innebär att skattemyndigheten tar över den direkta
tillsynen över partihandeln och därigenom kontrollen
av att alkoholdryckerna inte säljs till andra än
Systembolaget,  innehavare  av  serverings-  och
inköpstillstånd eller till andra partihandlare. Ett
uttryckligt krav på vandelsprövning av den som
ansöker om registrering skall införas liksom att
skattemyndigheten skall ges befogenhet att företa
kontrollbesök  hos tillståndshavarna.  Tull  och
skattemyndigheter utövar redan i dag en kontroll
över införseln och skattskyldigheten. När det gäller
skyddet för konsumenter finns regler om etablering
av restauranger och systembolagsbutiker, återhållsam
alkoholservering, begränsade öppettider för både
servering och detaljhandel, nykterhet och ordning,
åldersgränser för inköp m.m. Eftersom dessa regler
kommer att kvarstå oförändrade  försämras  inte
möjligheterna  för  en  fortsatt  restriktiv
alkoholpolitik.
Vidare ställer sig utskottet bakom förslaget att
Systembolaget får tillstånd till privatimport dvs.
att direktimportera alkoholdrycker i samband med
beställningar från privatkunder.
Utskottet ställer sig också bakom förslaget att
tillåta gåvoförsändelser av spritdrycker, vin och
starköl. Bedömning av försändelsens  status och
ålderskontroll av mottagaren görs av tullen inom
ramen för den kontroll som sker redan i dag. Här
gäller det enstaka försändelser från en enskild
person under yrkesmässig befordran till en enskild
person som har fyllt  20  år. När det gäller
distansförsäljning  dvs.  direktförsäljning  av
spritdrycker, vin och starköl från annat land till
privatperson  för  konsumtion  i Sverige  delar
utskottet regeringens bedömning att det inte bör
tillåtas.
Utskottet ställer sig också bakom förslaget att
förvärv och innehav av illegalt tillverkad sprit
eller spritdryck kriminaliseras.  Kriminalisering
torde göra det lättare för polisen att bekämpa den
illegala  alkoholhanteringen.  Tillverkning  och
försäljning är redan kriminaliserade.
En skärpning av alkoholreklamreglerna tillstyrks.
Skärpningen innebär att alkoholreklam inte får rikta
sig särskilt till barn och ungdomar och inte heller
får skildra sådana personer.
Vidare godkänner utskottet riktlinjerna för en
försöksverksamhet med lördagsöppet på Systembolaget
i vissa delar av landet. Försöket skall bedrivas som
ett vetenskapligt forskningsprojekt som skall följas
löpande och utvärderas efter ett år. Regeringen
beslutar dock i vilka regioner försöksverksamheten
skall bedrivas. Resultatet av utvärderingen kommer
att redovisas för riksdagen och bilda underlag för
ett slutligt ställningstagande till lördagsöppet.
Ett enigt utskott ser positivt på att regeringen
söker  hitta  former  för  ett  samarbete  med
branschorganisationer, försäkringsbolag och berörda
myndigheter på alkoholområdet. Utskottet anser dock
att den i propositionen föreslagna strukturen på
samarbetet är oklar och att den tänkta formen för
samarbetet  är  olämplig. Hur ett samarbete på
alkoholområdet skall bedrivas bör därför övervägas
ytterligare. Utskottet anser att riksdagen inte bör
godkänna de föreslagna riktlinjerna för Oberoende
alkoholsamarbetet (OAS). Regeringen bör återkomma
till riksdagen med förslag om hur ett samarbete på
området skall utformas. Detta bör ges regeringen
till känna.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2000.

I betänkandet finns ett femtiotal
reservationer och fyra särskilda
yttranden. En gemensam reservation
från (v, kd, fp, mp) finns rörande
utlämningsställe för enstaka
gåvoförsändelser av spritdrycker,
vin och starköl. Reservanterna
anser att Systembolaget, inte
tullen, bör vara utlämningsställe.
Vidare finns en gemensam
reservation från (v, kd, c, mp) med
begäran om avslag på förslaget om
en begränsad försöksverksamhet med
lördagsöppet på Systembolaget. En
gemensam reservation beträffande
indirekt alkoholreklam finns från
(v, kd, mp). Moderaterna har ett
särskilt yttrande om Systembolagets
öppethållande.

Propositionen

I proposition 1998/99:134 Vissa alkoholfrågor m.m.
föreslår  regeringen  (Socialdepartementet)  att
riksdagen dels antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),

2. lag om ändring i lagen (1961:181) om försäljning
av teknisk sprit m.m.,

3.  lag  om ändring i  lagen  (1994:1563)  om
tobaksskatt,

4.  lag om ändring  i  lagen  (1994:1564)  om
alkoholskatt,

5. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på
energi,

6. lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450),

7. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen,

8. lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844),

9.  lag  om  ändring  i  lagen  (1998:506) om
punktskattekontroll  av  transporter  m.m.  av
alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter,

2. dels godkänner

10. vad regeringen föreslår om finansieringen av
Alkoholinspektionen, (avsnitt 9.3),

3. dels  att riksdagen godkänner de föreslagna
riktlinjerna för

11. detaljhandelsbolagets  öppethållande (avsnitt
12.1),

12. Oberoende alkoholsamarbetet  - OAS (avsnitt
13.2).

Lagförslagen fogas till betänkandet som bilaga 1.

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
propositionen

1999/2000:So1 av Gunnar Axén (m) vari yrkas

1. att riksdagen beslutar sänka skatten på alkohol i
enlighet med vad som anförts i motionen,

2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om
vilka kriterier som skall gälla för utvärderingen av
lördagsöppet i enlighet med vad som anförts i
motionen,

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna   vad   i   motionen   anförts   om
detaljhandelsmonopolet,

4. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en
ny alkoholpolitik i enlighet med vad som anförts i
motionen,

5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen  anförts  om  svensk
alkoholpolitik i EU.
1999/2000:So2 av Reynoldh Furustrand och Nils-Göran
Holmqvist (s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av åtgärder för att begränsa
gränshandel och smuggel av alkohol.

1999/2000:So3 av Elver Jonsson m.fl. (fp, v, kd, c,
mp) vari yrkas

1.  att  riksdagen  vid  behandlingen  av  den
alkoholpolitiska propositionen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om
målet för alkoholpolitiken,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att lagstiftningen
fortsatt   tydligt   hävdar   den   s.k.
totalkonsumtionsmodellen,

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att förtäckt och
otillåten reklam uppmärksammas och beivras,

4. att riksdagen fastslår att nuvarande ordning med
lördagsstängda systembutiker bibehålls,

5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att även framgent
utrymmet   för   privat  vinstintresse  inom
alkoholhanteringen skall begränsas.

1999/2000:So4 av Chris Heister m.fl. (m) vari yrkas

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om behovet av en
framåtsyftande anpassning av svensk alkoholpolitik
till nya förutsättningar,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om regeringens dröjsmål
med förslag om avveckling av partihandelstillstånd,

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om regeringens agerande
vad beträffar återbetalning av erlagda avgifter till
Alkoholinspektionen,

4.  att riksdagen beslutar avslå propositionens
förslag om ändring i skattelagstiftningen för att
möjliggöra s.k. vandelsprövning för varumottagare i
enlighet med vad som anförts i motionen,

5. att riksdagen beslutar avveckla  kravet  på
tillverkningstillstånd  enligt  alkohollagen samt
anknytande avgiftssystem i enlighet med vad som
anförts i motionen,

6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om avveckling av det
särskilda svenska undantaget för resandeinförsel av
alkohol,

7. att riksdagen  beslutar  om  en långtgående
förenkling av reglerna för import direkt  till
godkända serveringsställen i enlighet med vad som
anförts i motionen,

8. att riksdagen beslutar införa en möjlighet till
distansköp från annat EU-land av alkohol för eget
bruk i enlighet med vad som anförts i motionen,

9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om ett generellt och
omedelbart   införande  av  lördagsöppet   i
Systembolagets butiker,

10. att riksdagen  beslutar  om  en  successiv
avveckling av detaljhandelsmonopolet i enlighet med
vad som anförts i motionen,

11.  att riksdagen beslutar avslå förslaget om
ytterligare kriminalisering av innehav och köp av
illegal alkohol i enlighet med vad som anförts i
motionen,

12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om behovet av en mera
systematisk och lättförståelig myndighetsstruktur på
alkoholområdet,

13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om de utvecklingsplaner
som skisseras för Folkhälsoinstitutet,

14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om en avveckling av
Alkoholinspektionen.

1999/2000:So5 av Lars Elinderson (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen  anförts  om  att  parti-  och
detaljhandeln  skall  få  möjlighet att erbjuda
provsmakning av alkohol till enskilda konsumenter.

1999/2000:So6 av Elver Jonsson och Göran Magnusson
(fp, s) vari yrkas

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att upprätthållandet
av lagstiftningen på alkoholområdet fortsatt skall i
tillämpliga delar handläggas av Alkoholinspektionen,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om ansvaret för lagen
om alkoholreklam  där  ett delat ansvar mellan
Konsumentverket och Alkoholinspektionen kompletteras
med att Alkoholinspektionen har rätt att överpröva,

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att en reformerad
alkoholpolitik  väger  in  effekterna  såväl av
medicinska och sociala som ekonomiska följder.

1999/2000:So7 av Yvonne Oscarsson m.fl. (v, s, kd,
c, fp, mp) vari yrkas

1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
åtgärder för att alkoholskador och alkoholrelaterade
dödsfall skall reduceras med 50 % fram till år 2015,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om alkoholrelaterade
skador.

1999/2000:So8 av Göran Magnusson m.fl. (s) vari
yrkas  att  riksdagen  avslår  förslaget  om
försöksverksamhet     med     lördagsöppna
systembolagsbutiker inom vissa angivna områden.

1999/2000:So9 av Göran Magnusson m.fl. (s, v, kd, c,
fp, mp) vari yrkas

1. att riksdagen avslår förslaget om att OAS skall
ombildas till en allmännyttig ideell förening,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om OAS ställning.

1999/2000:So10 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) vari
yrkas

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om WHO:s mål,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att sänka den totala
alkoholkonsumtionen,

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om de vita zonerna,

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om sambandet mellan
alkohol och narkotika samt alkohol och våld,

5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om varningstext på
alkoholförpackningar,

6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om illegal alkohol,

7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om mer resurser till
tull och polis,

8. att riksdagen avslår vad som i propositionen
föreslås om lördagsöppet med hänvisning till vad som
anförts i motionen,

9. att riksdagen avslår vad som i propositionen
föreslås om förlängda öppettider,

10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om förlängd öppettid
till kl. 19.00,

11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad i motionen anförts om utökat antal
butiker,

12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om alkoholreklam,

13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om OAS framtida roll,

14. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
förändring av myndighetsstrukturen på alkohol- och
narkotikaområdet enligt vad som anförts i motionen,

15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna   vad   i   motionen   anförts   om
partihandelstillståndet,

16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om gåvoförsändelser.

1999/2000:So11 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) vari
yrkas

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om lördagsöppet på
Systembolaget,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen  anförts  om  Sveriges
förhandlingar med EU våren 2000 om turistimporten,

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen  anförts  om  att
Alkoholinspektionen   och    systemet   med
partihandelstillstånd skall finnas kvar,

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om möjligheten att säga
nej till produkter som bedöms innebära särskilda
risker,

5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om utbyggnaden av
Systembolagets butiker,

6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen  anförts  om  regler för
utlämnande av gåvoförsändelser,

7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om alkoholreklamen,

8. att riksdagen avslår den föreslagna omvandlingen
av Folkhälsoinstitutet,

9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna   vad   i   motionen   anförts   om
alkoholinformationen,

10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna   vad   i   motionen   anförts   om
alkohol/drogforskning och andra beroendeframkallande
medel och beteenden.

1999/2000:So12 av Kenneth Johansson m.fl. (c) vari
yrkas

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna   vad   i   motionen   anförts   om
partihandelstillstånden  och  Alkoholinspektionens
funktion och uppgifter,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om polisens och tullens
insatser för att hindra framställning och smuggling
av alkohol,

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i motionen anförts om förebyggande
insatser,

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen  anförts  om förebyggande
insatser bland unga,

5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om primärvårdens roll,

6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i motionen anförts om att behålla
undantaget från EU:s införselregler,

7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om jämförande statistik
i EU,

8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om alkohol och trafik,

9. att riksdagen avslår regeringens begäran om
försök med lördagsöppna butiker,

10. att riksdagen avvisar regeringens förslag om att
ombilda  Oberoende  alkoholsamarbetet  till  en
allmännyttig ideell förening,

11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om skyldighet att till
kommunen anmäla folkölsförsäljning och möjlighet för
kommunerna att ta ut en mindre avgift för att täcka
kostnaden för tillsynen.

1999/2000:So13 av Gudrun Schyman m.fl. (v) vari
yrkas

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen  anförts  om att även
fortsättningsvis använda priset som alkoholpolitiskt
instrument för att hålla alkoholkonsumtionen nere,

2. att riksdagen avslår regeringens förslag om en
försöksverksamhet med lördagsöppet,

3. att riksdagen avslår regeringens förslag om att
kreditkort skall kunna användas vid inköp av alkohol
på Systembolaget,

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om Internethandel med
alkohol,

5. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
sådan ändring att ålderskontroll och utlämning av
gåvoförsändelser skall utföras av Systembolaget,

6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om Systembolagets
avkastningskrav relaterat till kravet på att bygga
ut servicenivån,

7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om direktiven för den
kommitté som skall se över Alkoholinspektionens
organisation,

8. att riksdagen avslår regeringens förslag om att
ombilda Oberoende alkoholsamarbetet (OAS) till en
allmännyttig ideell förening enligt vad i motionen
anförts  om  att OAS skall ingå i en statlig
myndighet,

9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen  anförts  om  att utreda
omfattningen  av kvinnors alkoholkonsumtion  och
särskilt  unga  kvinnors  konsumtion  av  s.k.
svartsprit.

1999/2000:So14 av Thomas Julin m.fl. (mp) vari yrkas

1. att riksdagen avslår regeringens förslag till
förändring när det gäller partihandelstillståndet,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om avgiftssystem för
Alkoholinspektionen,

3. att riksdagen avslår regeringens förslag om
gåvoförsändelser,

4. att riksdagen - under förutsättning av att
yrkande 3 faller - som sin mening ger regeringen
till känna vad  i  motionen  anförts  om  att
Systembolaget  skall  vara  utlämningsplats  för
gåvoförsändelser,

5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om straffsatser,

6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att ansvaret för
alkoholreklam läggs på Alkoholinspektionen,

7. att riksdagen avslår regeringens förslag om prov
med lördagsöppet och lördagsöppet inför storhelger,

8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att inte fatta
beslut om OAS,

9. att riksdagen avslår regeringens förslag till en
ny myndighetsstruktur på alkoholområdet.

Motioner väckta under allmänna motionstiden
1998

1998/99:So205 av Sten Andersson (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad  i  motionen  anförts  om  försäljning  av
alkoholprodukter.

1998/99:So210 av Knut Billing (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad  i  motionen  anförts  om  Systembolagets
öppethållande.

1998/99:So228 av Ulf Kristersson m.fl. (m) vari
yrkas

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om information och
upplysning om drogmissbruk och dess skadeverkningar,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om internationella
erfarenheter och forskning på det alkoholpolitiska
området,

8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om inriktningen av
alkoholpolitiken,

9. att riksdagen beslutar att åldersgränsen för
inköp av alkoholdrycker skall sänkas till 18 år i
enlighet med vad som anförts i motionen,

10.  att  riksdagen beslutar att  alkohollagens
bestämmelse om tillhandahållande av mat som villkor
för att få tillstånd att servera alkohol skall utgå
i enlighet med vad som anförts i motionen,

11.  att riksdagen beslutar  att  alkohollagens
bestämmelser om pausservering och minibarer skall
utgå i enlighet med vad som anförts i motionen,

12.  att  riksdagen  beslutar att alkohollagens
bestämmelser  om  serveringstider,  prissättning,
animeringsförbud och alkoholfria alternativ skall
utgå i enlighet med vad som anförts i motionen,

13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om Systembolagets
detaljhandelsmonopol.

1998/99:So258 av Ingrid Burman m.fl. (v) vari yrkas

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om en restriktiv
alkoholpolitik.

1998/99:So264 av Tuve Skånberg och Åke Carnerö (kd)
vari  yrkas  att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om ett
kraftfullt  åtgärdsprogram  för  att  förebygga,
upptäcka och beivra hembränning.

1998/99:So299 av Tuve Skånberg och Holger Gustafsson
(kd) vari yrkas

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att utvärdera hur
Sverige uppfyllt åtagandet att verka  för  att
alkoholkonsumtionen skall minska med 25 % mellan
1980 och 2000,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att verka för att
skapa alkoholfria perioder och situationer, "vita
zoner",

3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en
lag   som   föreskriver   varningstext   på
alkoholförpackningar.

1998/99:So300 av Fanny Rizell och Tuve Skånberg (kd)
vari yrkas

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att Sverige i EU
kraftfullt skall verka för att alkoläsken förbjuds,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att direktiven för
Alkoholsortimentsnämnden  ändras  så  att  också
folkhälsoskäl skall vägas in i nämndens beslut.

1998/99:So306 av Thomas Julin m.fl. (mp) vari yrkas

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att budskapet måste
vara entydigt: alkohol är en drog,

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om behovet av ökat stöd
till frivilligorganisationer  för  att  motverka
glorifieringen av missbruket,

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att varningstexter
bör placeras på alla alkoholförpackningar,

5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att alla kommuner
bör upprätta ett alkoholpolitiskt handlingsprogram
med riktlinjer för hur alkoholkonsumtionen skall
kunna minska,

7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om behovet av utökad
information till föräldrar,

8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att köpa ut alkohol
till minderåriga barn måste ses som en allvarligare
förseelse än vad som är fallet i dag, och att
straffsatserna måste sätta därefter,

9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om särskilda insatser
för punktnykterhet,

14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om ökad tyngd för
kommunernas riktlinjer för serveringstillstånd,

15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om behovet av en
utvärdering  av  hur  kommunerna  uppfyllt sitt
alkoholpolitiska ansvar i samband med övertagandet
av beslutanderätten om serveringstillstånd,

16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om insatser för att
förhindra försäljning av folköl till minderåriga,

17. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om tillstånd för
försäljning av öl klass II,

18. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att alkoholhalten i
öl klass II skall sänkas,

19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om behovet av insatser
mot illegal alkoholhantering,

20. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om förbud mot alla
former av reklam för alkoholdrycker,

22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om behovet av att
regeringen driver en aktiv socialpolitik gentemot EU
med  krav  på att slippa alkoholprodukter  som
specifikt vänder sig till ungdomar,

23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen  anförts  om  att
studentnationernas     specialregler     för
alkoholtillstånd skall upphöra,

24. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om direkt statligt
ekonomiskt stöd till studentnationerna.

1998/99:So320 av Tuve Skånberg och Fanny Rizell (kd)
vari  yrkas att riksdagen som sin mening  ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att
fullfölja den restriktiva alkoholpolitiken för att
minska alkoholkonsumtionen med 25 % från 1980 till
2000.

1998/99:So331 av Ann-Kristine Johansson och Helena
Frisk (s) vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
förändringar i alkohollagen.

1998/99:So334 av Ulla Wester (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om införande av lag med
förbud mot inköp och innehav av illegal alkohol.

1998/99:So351 av Roland Larsson (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om hotellens minibarer.

1998/99:So358 av Anita Jönsson och Jarl Lander (s)
vari  yrkas  att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om
serveringstillstånd för vin och öl.

1998/99:So365 av Jan-Evert Rådhström och Anders
Sjölund (m) vari yrkas

1. att riksdagen beslutar att åldersgränsen för
inköp av alkoholhaltiga drycker på Systembolaget
jämställs med myndighetsåldern dvs. 18 år i enlighet
med vad som anförts i motionen,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om vad ett inträde i
myndighetsåldern  innebär i synnerhet vad avser
alkoholens skadliga inverkan.

1998/99:So379 av Lars Gustafsson m.fl. (kd) vari
yrkas

7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om alkoholprevention.

1998/99:So402 av Fanny Rizell och Ingemar Vänerlöv
(kd) vari yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om
barns och ungdomars rätt till en uppväxt fri från
alkoholens skadeverkningar.

1998/99:So422 av Per Bill och Birgitta Wistrand (m)
vari yrkas att riksdagen  som  sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att
medge vinauktioner.

1998/99:So426 av Göran Magnusson m.fl. (s, v, kd, c,
fp, mp) vari yrkas

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att lagen om
serveringstillstånd ges en starkare social prägel
varvid  särskild  hänsyn  tas till  ungdomarnas
situation,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen  anförts  om  att
tillstånd/registrering skall fordras för försäljning
av öl klass II, folköl.

1998/99:So427 av Göran Magnusson m.fl. (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen  anförts  om svensk
alkoholpolitik.

1998/99:So429 av Göran Magnusson m.fl. (s, v, kd, c,
fp, mp) vari yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om
angelägna åtgärder i svensk alkoholpolitik.

1998/99:So459 av Ingrid Näslund (kd) vari yrkas

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om bättre resurser för
kommunerna att kontrollera folkölsförsäljningen,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om fortsatt stängning
av systembolagets butiker på lördagarna.

1998/99:So461 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) vari
yrkas

7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om kampanj mot illegal
sprithantering,

9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om genomförande av
WHO:s riktlinjer för alkoholpolitiken,

10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om alkoholreklamen,

11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om insatser för och
forskning om kvinnor med alkoholmissbruk,

17. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad i motionen anförts om forskning om
alkohol,  andra  beroendeframkallande  medel och
spelberoende.

1998/99:So462 av Helena Bargholtz m.fl. (fp) vari
yrkas

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen anförts  om  särskilda
rehabiliteringsprogram för kvinnliga alkoholister.

1998/99:Ju918 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp) vari
yrkas

13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att ta fram ett
förslag  på förebyggande insatser mot ungdomars
alkoholkonsumtion.

1998/99:N326 av Per Westerberg och Göran Hägglund
(m, kd) vari yrkas

37. att riksdagen hos regeringen begär förslag om
förenklad  redovisning  av mat och alkohol för
restauranger i enlighet med vad som anförts i
motionen.

Motioner väckta under allmänna motionstiden
1999

1999/2000:So209 av Carl G Nilsson (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om försäljning av vin.

1999/2000:So210 av Sten Andersson (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad  i  motionen  anförts  om  försäljning  av
alkoholprodukter.

1999/2000:So231 av Jan-Evert Rådhström och Anders
Sjölund (m) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att åldersgränsen för
inköp av alkoholhaltiga drycker vid Systembolaget
jämställs med myndighetsåldern, dvs. 18  år  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om information och allt
vad ett inträde i myndighetsåldern innebär och i
synnerhet vad avser alkoholens skadliga inverkan.
1999/2000:So237 av Maud Ekendahl och Ewa Thalén
Finné (m) vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
att  vidta  lagändring  så att provsmakning av
alkoholhaltiga drycker kan ske  hos  vin-  och
spritproducenter.

1999/2000:So250 av Kjell Eldensjö och Fanny Rizell
(kd) vari yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om
fortsatt   restriktiv  alkoholpolitik   enligt
traditionell svensk modell.

1999/2000:So269 av Karin Falkmer (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om de mindre bryggeriernas
överlevnadsvillkor.

1999/2000:So277 av Thomas Julin m.fl. (mp) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att tillstånd skall
fordras för försäljning av öl klass II, folköl,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om indragande av
tillstånd vid försäljning till ungdom under 18 år.
1999/2000:So286 av Ulla Hoffmann m.fl. (v) vari
yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag
till förbud mot lättölsreklam enligt vad i motionen
anförts om förbud mot kommersiell annonsering för
lätta alkoholdrycker.

1999/2000:So358 av Yvonne Oscarsson och Owe Hellberg
(v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att Gävleborgs län
utses till pilotlän  för  ett  forsknings- och
utvecklingsprojekt   med  syfte  att  minska
alkoholkonsumtionen i länet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i motionen anförts  om  att  låta
Folkhälsoinstitutet  inleda  förhandlingar  med
Landstingsförbundet och Kommunförbundet i syfte att
med befintliga resurser intensifiera det alkohol-
och drogförebyggande arbetet i Gävleborgs län.
1999/2000:So360 av Per Bill och Birgitta Wistrand
(m) vari yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att
medge vinauktioner.

1999/2000:So362  av  Peter  Pedersen och Yvonne
Oscarsson (v) vari yrkas
1. att riksdagen begär att regeringen i första hand
överlägger med Riksidrottsförbundet  om  möjliga
åtgärder för att förhindra att idrottsföreningar och
därmed idrotten förknippas med alkoholdrycker t.ex.
öl,
2. att riksdagen begär att regeringen i andra hand
upptar förhandlingar med Kommunförbundet om den
kommunala  bidragsgivningen  till föreningar som
direkt eller indirekt befattar sig med tillverkning
och lansering av öl.
1999/2000:So382 av Yvonne Ruwaida (mp) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om alkoholreklam.

1999/2000:So385 av Gunnar Axén (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att  avskaffa lagen
1994:1738.

1999/2000:So398 av Fanny Rizell m.fl. (kd) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna   vad   i   motionen   anförts   om
partihandelstillstånden,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen  anförts  om  att
Alkoholinspektionen skall vara kontrollmyndighet för
alkoholreklamen.
1999/2000:So407 av Helena Frisk och Ann-Kristine
Johansson (s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om försäljning av folköl och cider till
minderåriga.

1999/2000:So408 av Helena Frisk och Ann-Kristine
Johansson (s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en informationskampanj om alkoholens
skadeverkningar.

1999/2000:So428 av Peter Pedersen (v) vari yrkas att
riksdagen begär att regeringen utreder fördelar och
nackdelar  med en övergång  till  en  enhetlig
åldersgräns avseende inköp av alkohol jämfört med de
nuvarande differentierade åldersgränserna.

1999/2000:So469  av Caroline Hagström och Inger
Strömbom (kd) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen  anförts om en oberoende
expertutredning  angående  prisinstrumentet  för
tillgänglighet och konsumtion av alkohol,
1999/2000:So470 av Nikos Papadopoulos och Paavo
Vallius (s) vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
tillfälliga serveringstillstånd för alkohol.

1999/2000:So493 av Lars Gustafsson m.fl. (kd) vari
yrkas
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till  känna  vad  i  motionen  anförts  om
alkoholprevention.
1999/2000:Ju720 av Amanda Agestav (kd) vari yrkas
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om redovisning av
konsekvenser  av  försöket med lördagsöppet  på
systembolag i vissa län.
1999/2000:N273 av Per Westerberg m.fl. (m, kd, fp)
vari yrkas
22. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om förenklad redovisning för
restauranger i enlighet med vad som anförts
i motionen.
Ärendets beredning i utskottet m.m.
Utskottet har funnit att den nya ordningen vad
gäller partihandel med sprit m.m. kan leda till ett
bortfall av alkoholstatistik. För att förhindra
detta föreslår utskottet att 8 kap. 5 § alkohollagen
skall ändras. Utskottets lagförslag framgår  av
bilaga 2.

Utskottet har den 16 september 1999 anordnat en
offentlig utfrågning med anledning av propositionen.
Utfrågningen  har  haft  inriktningen  "Svensk
alkoholpolitik i ett internationellt perspektiv". En
utskrift av inläggen vid utfrågningen fogas till
betänkandet som bilaga 3.

Skatteutskottet har beretts möjlighet att yttra sig
över propositionen jämte motioner i de delar som har
samband  med  skatteutskottets  beredningsområde.
Skatteutskottets   yttrande   1999/2000  SkU3y
Alkoholfrågor fogas till betänkandet som bilaga 4.

Utskottet har vid sammanträde den 14 oktober 1999
erhållit information av Alkoholinspektionen. Vid
sammanträde den 26 oktober 1999 har Sveriges Hotell-
och Restaurangföretagare, SHR, lämnat information
till utskottet.

Till utskottet har inkommit ett antal namnlistor med
anledning av propositionen.

Utskottet

Propositionen i huvuddrag

Regeringen  föreslår i propositionen 1998/99:134
Vissa alkoholfrågor m.m. att kravet i alkohollagen
(1994:1738)  på tillstånd för  partihandel  med
spritdrycker, vin och starköl tas bort och ersätts
med en koppling till vissa  begrepp  i  lagen
(1994:1564) om alkoholskatt. Vissa följdändringar
föreslås  bl.a.  på  grund  härav i lagen  om
alkoholskatt,  liksom  i  lagen (1994:1563)  om
tobaksskatt och lagen (1994:1776)  om skatt på
energi.  I  propositionen  föreslås  också  att
detaljhandelsbolaget skall ges en viss begränsad
importrätt och att införsel av spritdrycker, vin och
starköl i form av gåvoförsändelser skall tillåtas
under vissa förutsättningar. Vidare föreslås att det
skall vara straffbart att bl.a. förvärva sprit eller
spritdryck som är olovligt tillverkad.
I propositionen lämnas också förslag till vissa
förändringar vad avser de särskilda bestämmelserna
om marknadsföring av alkoholdrycker. Bestämmelserna
i lagen (1978:763) med  vissa  bestämmelser om
marknadsföring av alkoholdrycker arbetas  in  i
alkohollagen. En särskild bestämmelse förs in i
alkohollagen om att alkoholreklam inte får rikta sig
särskilt till barn och ungdomar och inte heller får
skildra  sådana  personer.  Det  nu  gällande
gåvoförbudet i alkohollagen förs till de särskilda
bestämmelserna om marknadsföring av alkoholdrycker.
I propositionen lämnas vidare förslag till en viss
förändring av tillsynsansvaret över efterlevnaden av
de särskilda bestämmelserna om marknadsföring av
alkoholdrycker.
Regeringen lämnar i propositionen också förslag
avseende finansieringen  av  Alkoholinspektionen.
Vidare  lägger  regeringen  fram  förslag  till
riktlinjer för detaljhandelsbolagets öppethållande
och för Oberoende alkoholsamarbetet - OAS.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2000.

Den svenska alkoholpolitikens principer

I propositionen tecknas en bakgrund med följande
inslag.

Den moderna svenska alkoholpolitiken utformades i
samband med Alkoholpolitiska  utredningens (APU)
arbete under åren 1965-1974. APU:s förslag låg till
grund  för  riksdagens beslut år 1977 om  ett
alkoholpolitiskt  program. Genom riksdagsbeslutet
fastställdes  de  grunder  för  den  svenska
alkoholpolitiken som i huvudsak fortfarande gäller.
Det övergripande målet skall vara att begränsa den
totala, alltför höga alkoholkonsumtionen för att
därigenom tränga tillbaka missbruket och motverka
alkoholskador.   Målet   skall   nås   genom
informationsinsatser, opinionsbildande arbete och
genom  begränsning av alkoholens tillgänglighet.
Faktorer med betydelse för tillgängligheten angavs
framför allt vara prispolitiken, åldersgränser och
öppettider för detaljhandel och servering.

En av totalkonsumtionsmodellens huvudteser är att ju
högre den totala alkoholkonsumtionen  är i ett
samhälle desto fler högkonsumenter finns det. Detta
samband  har  belagts i ett flertal omfattande
forskningsarbeten världen över. Framför allt har man
studerat dödligheten i alkoholrelaterade sjukdomar i
förhållande till den officiella statistiken över
försäljning och konsumtion av alkoholdrycker i olika
länder.    Sammantaget    gäller    enligt
totalkonsumtionsteorin att det finns ett samband
mellan medelkonsumtionen i en befolkning, andelen
högkonsumenter och andelen alkoholskadade i samma
befolkning.
När  riksdagen  godkände  den  alkoholpolitiska
propositionen år 1977 betonades totalkonsumtionens
betydelse,  vilket  också fick sitt uttryck  i
formuleringen av det övergripande alkoholpolitiska
målet;  nämligen   att  sänka  den  totala
alkoholkonsumtionen. Modellen har dock på senare tid
fått kritik dels avseende slutsatsen om sambandet
mellan  den  totala  konsumtionen  och  andelen
högkonsumenter, dels om var samhället skall sätta in
sina krafter för att åstadkomma en minskning av
antalet  personer  med  alkoholskador. I  detta
sammanhang  brukar den s.k. preventionsparadoxen
nämnas. Denna säger att storförbrukarna rekryterar
färre akuta problem - alkoholrelaterade sjukdomar,
olyckor  och  våld - än måttlighetsförbrukarna.
Kritiker  av  totalkonsumtionsteorin  menar  att
eftersom storförbrukarna och andra riskgrupper är
betydligt färre än måttlighetsförbrukarna lönar det
sig ändå bättre för samhället att koncentrera sina
preventiva insatser mot mer riktade insatser till
olika riskgrupper än generella åtgärder för hela
befolkningen. Även tillgänglighetens betydelse för
ett lands totalkonsumtion har ifrågasatts.
Världshälsoorganisationens (WHO:s) generalförsamling
antog 1977 en resolution som slog fast att det
viktigaste målet för medlemsländerna var "att till
år 2000 uppnå en hälsonivå för alla medborgare som
möjliggör  för  dem att leva ett socialt  och
ekonomiskt produktivt liv". Resolutionen följdes upp
två år senare med en uppmaning till medlemsländerna
att formulera nationella  mål,  strategier  och
handlingsplaner för att nå detta mål. Detta ledde så
småningom till att WHO:s Europaregion år 1984 antog
ett antal delmål, varav det inom alkoholpolitiken
mest kända var det s.k. 25-procentsmålet.
Vid WHO:s europeiska ministerkonferens om hälsa,
samhälle och alkohol i Paris år 1995 antogs The
European  Charter  on  Alcohol,  även  kallad
Europadeklarationen om alkohol. Europaregionen angav
i  deklarationen  tio  strategier  för  ett
handlingsprogram för ett alkoholförebyggande arbete.
I september 1999 antogs The Second European Alcohol
Action Plan för perioden 2000-2004. Fortfarande
(oktober)  pågår  dock  arbetet  med  själva
deklarationen.
Sverige har sedan 1600-talet bedrivit en aktiv pris-
och   skattepolitik   inom   alkoholområdet.
Skatteinstrumentet var emellertid länge främst en
finansiell fråga och det var först år 1956 som
prisinstrumentet  fick  en  mer  alkoholpolitisk
innebörd. Flera forskningsarbeten under de senaste
decennierna har visat att alkoholdrycker tillhör de
mest priskänsliga varorna.
Precis  som  totalkonsumtionsmodellen  har även
priselasticitetsteorin sina kritiker. Kritiken går
framför allt ut på att vid "för" höga skattenivåer
leder ytterligare prishöjningar till en ökning av
den  oregistrerade  konsumtionen  (det  s.k.
mörkertalet) i form av legal gränshandel, illegalt
införd spritdryck, vin och starköl samt hembränt
m.m. Målet att minska den totala konsumtionen skulle
därför gå förlorat om skattetrycket är för högt.
Tyngdpunkten i den svenska missbrukarvården har
under nästan hela 1900-talet legat på vård på
behandlingshem. Inte sällan har personerna vistats
där under tvång. Den nuvarande lagstiftningen om
tvångsvård av missbrukare är lagen (1988:870) om
vård av missbrukare i vissa fall (LVM). LVM, liksom
även lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU) kompletterar socialtjänstlagen
(1980:620) när det gäller att anordna framför allt
institutionsbaserad vård.
Metoder för utvärdering av behandlingsresultaten
har dock på senare tid visat att institutionsvård
inte alls har den effekt som man länge har trott.
Framför allt har forskningen visat vilken betydelse
den individuella anpassningen av vården har för att
en behandling skall bli framgångsrik. Denna kunskap
har  fört  med  sig  att  utbudet  av  olika
behandlingsformer har ökat betydligt. Sedan slutet
av  1980-talet  har  institutionsvården  för
alkoholmissbrukare nästan halverats. Minskningen är
särskilt tydlig bland de missbrukare som har någon
social förankring, i form av t.ex. familj, bostad
och arbete.
Den minskade institutionsvården har till viss del
kompenserats med öppenvårdsinsatser, huvudsakligen i
socialtjänstens regi.
Kunskaps- och metodutveckling har på senare tid
fått  en  alltmer  framträdande roll inom  det
alkoholförebyggande  arbetet.  För  att  stärka
forsknings-  och informationsinsatser  på  bl.a.
alkoholområdet inrättades Folkhälsoinstitutet (FHI)
år   1992  med  huvuduppgift   att   driva
folkhälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
av sektorsövergripande karaktär. En stor del av
FHI:s  arbete  är  inriktat  på  att förebygga
alkoholmissbruk.
På uppdrag av regeringen inrättade FHI 1994 en
nationell  ledningsgrupp  för  alkohol-  och
narkotikaförebyggande  insatser.  Den  nationella
ledningsgruppen  består  av chefer för statliga
myndigheter och bolag med anknytning till området
samt företrädare för Svenska Kommunförbundet och
Landstingsförbundet. Ledningsgruppens uppgift var
att utforma en nationell handlingsplan för alkohol-
och drogförebyggande insatser. Planen antogs av
regeringen 1995 och särskilda medel ställdes till
ledningsgruppens förfogande för dess genomförande.
År 1997 beslöt regeringen att inrätta  en  ny
nationell  ledningsgrupp  under  socialministerns
ledning för att därigenom markera arbetets vikt.
Ledningsgruppens uppgift angavs vara bl.a. att bygga
upp ett långsiktigt förebyggande arbete som kan
kompensera  de  förändringar som EU-medlemskapet
medfört för den svenska  alkoholpolitiken.  Det
handlar  om  insatser  som  direkt kan påverka
människors förhållningssätt och vanor och som också
ökar det individuella ansvarstagandet. Vidare skall
ledningsgruppen verka för utvecklandet av hållbara
lokala strategier och som också innebär ett ökat
lokalt  ansvarstagande. Denna omställningsprocess
kräver  insatser  under  lång  tid  framöver.
Ledningsgruppen har tagit initiativ till ett antal
nationella projekt i syfte att stimulera en sådan
utveckling.
Det tydligaste exemplet under senare år på en
medveten satsning för att uppnå alkoholpolitiska mål
genom information och opinionsbildning är Oberoende
alkoholsamarbetet (OAS). Regeringen samlade under år
1996   myndigheter,   försäkringsbolag   och
branschorganisationer  på  alkoholområdet  till
diskussioner  om  gemensamma informationsinsatser
kring  bruket  av  alkohol,  dess  risker  och
skadeverkningar. Detta utmynnade i bildandet av en
särskild kommitté som startade sitt arbete i januari
1997.
APU  föreslog i sitt betänkande år 1974  att
alkoholreklamen skulle förbjudas med vissa undantag
för utländska publikationer m.m. Reklamfrågan blev
därefter  föremål för ytterligare behandling  i
Tobaks- och alkoholreklamutredningen som i slutet av
år 1976 avlämnade sitt slutbetänkande. Utredningen
föreslog att all marknadsföring av alkoholdrycker
skulle vara särskilt måttfull. Riksdagen ställde sig
bakom detta förslag i det alkoholpolitiska beslutet
år 1977. Sedan dess råder enligt lagen (1978:763)
med  vissa  bestämmelser  om marknadsföring  av
alkoholdrycker (alkoholreklamlagen) ett principiellt
förbud mot reklam för spritdrycker, vin och starköl
i dagspress, radio, TV och andra medier som riktar
sig till allmänheten.

Inriktningen av alkoholpolitiken

Propositionen

Regeringen anför i propositionen (s. 83 f.) bl.a.
att Sverige sedan lång tid tillbaka bedriver en
restriktiv  alkoholpolitik  för  att  begränsa
alkoholens skadeverkningar. Bakom  denna politik
finns insikten att överkonsumtion och missbruk av
alkohol utgör ett av våra stora folkhälsoproblem.
Genom forskningens insatser finns en hel del kunskap
om vilka åtgärder som är av betydelse när det gäller
att påverka såväl alkoholkonsumtionens nivå som
alkoholproblemens  omfattning.  Forskningen  har
förordat   en   politik  som  arbetar  med
alkoholbeskattning och  kontroll  av  alkoholens
tillgänglighet tillsammans med mångsidiga lokala
handlings- och informationsprogram som ett led i en
uttalad alkoholstrategi, som effektivt arbetar mot
trafikonykterhet och som investerar i behandling och
framför allt i tidiga vård- och stödinsatser.
Enligt regeringen bedrivs i Sverige sedan länge en
alkoholpolitik som ligger i linje med detta. Dess
huvudsyfte är att begränsa tillgängligheten och
framför allt att skydda ungdomen. Till detta kan
läggas de folkhälsopolitiska målen om en bättre
folkhälsa för alla, som länge haft stor betydelse
för utformningen av den svenska alkoholpolitiken. I
propositionen anges att samhällsutvecklingen dock
delvis har förändrat förutsättningarna  för att
genomföra den svenska alkoholpolitiken. Detta gäller
framför allt på grund av två genomgripande tendenser
i samhällsutvecklingen, dels internationaliseringen,
dels decentraliseringen dvs. överflyttningen  av
verksamheter och beslut från stat till kommun. Dessa
tendenser gör, enligt regeringen, att vi måste se
över formerna för vår alkoholpolitik.
Under senare delen av 1990-talet har således en
mängd olika  förändringar skett i Sverige inom
alkoholpolitikens område. En ny alkohollag har trätt
i kraft. Import-,  export-,  tillverknings- och
partihandelsmonopolen har avvecklats. Sverige har
fått en växande konkurrensutsatt alkoholnäring. Nya
statliga  myndigheter  har  inrättats  och  en
överflyttning av verksamheter och beslut har skett
från stat till kommun.  Parallellt  med  denna
utveckling  har  inom  många  områden  en ökad
internationalisering   skett.   Den   ökade
internationaliseringen  har  medfört  ett  ökat
handelsutbyte, ett ökat privat resande och ett
närmande till andra länder när det gäller attityder
och värderingar. Internationella  influenser och
demografiska förändringar har gjort det svenska
samhället mer heterogent. Bruket av alkohol är i
Sverige, liksom i många andra europeiska länder, en
del av kulturmönstret. Alla dessa förändringar och
inte minst det svenska EU-medlemskapet har i grunden
påverkat  förutsättningarna  för  den  svenska
alkoholpolitiken  och  för  alla  aktörer  inom
alkoholområdet.
Regeringen understryker att sociala hänsyn sedan
länge har präglat den svenska alkohollagstiftningen
och skyddet för ungdomen går som en röd tråd genom
alkoholpolitiken. Förbud att överlåta alkohol till
ungdomar, åldersgränser för inköp av alkohol liksom
för servering av alkohol på restauranger är exempel
på detta. Detta synsätt liksom målet att begränsa
alkoholens skadeverkningar genom att minska den
totala  alkoholkonsumtionen  ligger  fast  inom
alkoholpolitiken.
Regeringen  fastslår  att  Sveriges  viktigaste
alkoholpolitiska   medel  för  att  begränsa
totalkonsumtionen och därmed skadorna fortfarande är
detaljhandelsmonopolet och prispolitiken. Den nya
situationen gör det nödvändigt att dels bibehålla
detaljhandelsmonopolets   och  prisinstrumentets
effektivitet,  dels söka nya metoder  för  det
förebyggande arbetet. Samhällets insatser behöver
samordnas och effektiviseras bättre än hittills.
Resurser måste också satsas där det största behovet
finns. Totalkonsumtionen måste även begränsas genom
sådana insatser som riktar sig mot storkonsumenter
och olika riskgrupper samt sådana situationer där
alkohol definitivt inte hör hemma dvs. insatser till
förmån för en alkoholfri uppväxt, trafik, graviditet
och ett alkoholfritt arbetsliv. Insatserna här måste
bli mer effektiva och träffsäkra.
Höga alkoholskatter är, enligt regeringen, inget
självändamål. Men dessa kan inte drastiskt sänkas om
det skulle innebära att konsumtionen, problemen och
superiet därmed kraftigt ökar. Samhället måste först
hitta lika effektiva alternativ till pris- och
skatteinstrumentet innan  detta kan överges som
alkoholpolitiskt medel heter det i propositionen.

Aktuellt

I budgetpropositionen 1999/2000:1 (utg.omr. 9) (s.
96 f.) anför regeringen att målet för den svenska
alkoholpolitiken är att minska alkoholens medicinska
och sociala skadeverkningar. Detta skall åstadkommas
dels genom åtgärder  för att begränsa skadligt
dryckesbeteende, dels genom att minska den totala
alkoholkonsumtionen. I en nationell handlingsplan
för alkohol- och narkotikaförebyggande arbete finns
olika delmål preciserade. Insatser skall genomföras
som vidmakthåller eller förstärker en opinion till
förmån för återhållsamma alkoholvanor i befolkningen
och för punktnykterhet när det gäller vissa grupper
och i vissa situationer. Detta innebär att en
alkoholfri uppväxt skall främjas i syfte att skjuta
upp  alkoholdebuten,  att  trafiken,  kvinnans
graviditetsperioder och arbetsplatserna skall vara
alkoholfria och att återhållsamma alkoholvanor i
befolkningen uppmuntras genom bland annat omfattande
opinionsbildning.  Under rubriken Tillstånd  och
utveckling anger regeringen att perioden från början
av 1980-talet fram till i dag som helhet varit
tämligen stabil när man ser till såväl vuxna som
ungdomars  genomsnittliga alkoholkonsumtion.  Det
finns dock idag oroande tecken på att det sker en
ökning av alkoholkonsumtionen bland  allt yngre
ungdomar. Flera undersökningar under det senaste
året visar att andelen ungdomar som ofta berusar sig
ökar och andelen som aldrig berusar sig minskar.
Flickornas andel av den totala alkoholkonsumtionen
har också ökat sett i ett längre tidsperspektiv.
Det  är framför  allt  starköl  och  illegala
alkoholdrycker (hembränt och smuggelsprit) som har
ökat. Ungefär 35 % av spritkonsumtionen är illegal.
Systembolaget har aldrig sålt så mycket starköl som
under år 1998. För vissa grupper, framför allt
ungdomar,  närmar sig ölkonsumtionen 1970-talets
nivå. Förutsättningarna att i fortsättningen bedriva
en traditionell svensk alkoholpolitik har ändrats i
och med det svenska EU-inträdet och den ökade
internationaliseringen. Det har medfört att statens
insatser för att upprätthålla de alkoholpolitiska
målen måste förändras, enligt budgetpropositionen.
I budgetpropositionen (s. 98) anges vidare att
Sverige tillsammans med Finland har erhållit medel
från  EU-kommissionen  för  att  genomföra  två
länderjämförande  studier  om  alkoholproblemens
omfattning  och  hälsoeffekter  samt  om  hur
alkoholpolitiken  ser  ut i samtliga EU-länder.
Studierna,  som  slutförs  under  det  svenska
ordförandeskapet i EU våren 2001, utgör ett viktigt
vetenskapligt  underlag  för  EU-kommissionens
fortsatta   arbete   med   alkoholfrågan  på
folkhälsoområdet. Som ett led i förberedelserna
inför det svenska ordförandeskapet har Sverige också
tagit initiativ till gemensamma diskussioner med de
närmast kommande ordförandeländerna i EU för att
tillsammans   utarbeta   en  EU-strategi  på
alkoholområdet. Vid EU:s senaste hälsominsterråd
(juni 1999) fick Sverige starkt stöd för behovet av
en framtida EU-strategi på alkoholområdet.
Den svenska regeringen kommer att vara värd för
Världshälsoorganisationens (WHO) ministerkonferens
om alkohol och unga människor i Europa som kommer
att hållas i Stockholm år 2000. En plan för WHO:s
framtida hälsofrämjande arbete håller på att tas
fram och kommer att presenteras på konferensen.
Sverige fick vid anslutningen till EU möjlighet att
t.o.m. utgången  av  år  1996  tillämpa  vissa
begränsningar i fråga om privatpersoners införsel av
alkoholdrycker   och  tobaksvaror.  Undantaget
utformades i överensstämmelse med en del andra
undantag för Danmark och hänvisade till det s.k.
cirkulationsdirektivet.
Enligt de regler som allmänt gäller inom EU har en
resande rätt att ta med sig alkohol avsedd för eget
bruk från ett annat medlemsland utan att betala
punkskatt i hemlandet. Någon begränsning av vad man
får föra in för privat bruk finns inte. I direktivet
anges endast indikativa nivåer för vad som normalt
skulle anses vara avsett för privat bruk. Allmänna
regler om varornas fria rörlighet gäller även på det
här området. De indikationer som finns är att 10
liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin och 110
liter öl kan tas med för privat bruk. Det svenska
undantaget innebär att en privatperson kan föra in 1
liter sprit eller 3 liter starkvin, 5 liter vin och
15 liter öl utan att betala svensk punktskatt.
I december 1996 beslutade rådet (direktiv 96/99 EG)
att de nordiska länderna skulle få ytterligare tid
för anpassning på detta område. De danska och finska
undantagen skall vara helt avvecklade vid utgången
av år 2003, och restriktionerna skall fram till
denna tidpunkt successivt avskaffas. Kommissionen
skall före den 30 juni 2000 överlämna en rapport
till Europaparlamentet  och rådet om hur dessa
bestämmelser tillämpas. Sverige har rätt att t.o.m.
den  30 juni 2000 och underkastat en  översyn
fortsätta  att  tillämpa  samma  kvantitativa
restriktioner som tillämpades den 31 december 1996.
Finansministern  har sommaren 1999  tillskrivit
kommissionen och bett om sammanträffanden mellan
tjänstemännen   på   Finansdepartementet   och
skattedirektoratet, DG XXI, för att diskutera det
svenska undantaget och fått ett positivt svar från
den förre kommissionären på området. Troligen kan
sådana förhandlingar komma till stånd under hösten
1999. Målsättningen med dessa förhandlingar är att
Sverige   skall   behålla   de   nuvarande
införselrestriktionerna så lång tid som möjligt.
Regeringen har i propositionen 1998/99:127 Införsel
av beskattade varor lämnat förslag till ändringar i
alkohol- och tobaksskattelagarna i syfte att göra
reglerna tydligare samt mer i överensstämmelse med
ordalydelsen i EG-rätten och den praxis som nu finns
från EG-domstolen. Genom ändringarna kommer det att
uttryckligen framgå att införsel för privat bruk
endast kan komma i fråga för varor som enskilda
själva transporterar in i landet. Regeringen lämnar
också förslag bl.a. till hur gåvoförsändelser i form
av alkohol- och tobaksvaror från en enskild person i
ett annat EG-land till en enskild person i Sverige
skall hanteras skattemässigt. Ändringarna föreslås
träda i kraft den 1 januari 2000. Propositionen
bereds nu av skatteutskottet.

Alkoholutredningen  (dir. 1998:19  och  1998:52)
tillsattes i mars 1998 med uppdrag att se över vissa
bestämmelser  i  alkohollagen  samt  lagen  om
försäljning av teknisk sprit m.m. I uppdraget ingår
att kartlägga hur lagstiftningen tillämpas  och
huruvida erfarenheterna från tillämpningen visar att
ändringar, förtydliganden eller tillägg behövs på
särskilda punkter. Utredningen kommer enligt uppgift
att slutredovisa sitt uppdrag till regeringen i
februari eller mars år 2000.

Motionerna

I motion 1999/2000:So4 av Chris Heister m.fl. (m)
yrkas  tillkännagivande   om  behovet  av  en
framåtsyftande anpassning av svensk alkoholpolitik
till nya förutsättningar (yrkande 1). Detta snarare
än  att  försöka ta till vara  andra  länders
erfarenheter samt bygga en ny strategi som kan
hantera  de  nya  förutsättningarna.  Enligt
motionärerna  är  förslagen  inte  tillräckligt
ambitiösa och långtgående. En större öppenhet för
andra länders traditioner vore påkallad om avsikten
är  att Sverige som ordförandeland skall kunna
åstadkomma något på alkoholområdet. Vidare begärs
ett tillkännagivande om avveckling av det särskilda
svenska undantaget för resandeinförsel av alkohol
(yrkande 6).  Motionärernas utgångspunkt är att
Sverige inte längre är i behov av de undantag vi
hittills har haft. Principen om fri rörlighet mellan
medlemsstaterna är grundläggande i EU-samarbetet och
Sverige har redan haft avsevärd tid på sig att
anpassa sin alkoholpolitik till de mera rimliga
europeiska förhållandena. Även i motion 1999/2000
So1 av Gunnar Axén (m) yrkas att riksdagen hos
regeringen begär förslag om en ny alkoholpolitik
(yrkande 4). Samma motionär hemställer att riksdagen
beslutar sänka skatten på alkohol (yrkande 1) och
begärt ett tillkännagivande om svensk alkoholpolitik
i EU (yrkande 5).

I motion 1998/99:So228 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
begärs ett tillkännagivande om vad som anförts om
internationella erfarenheter och forskning på det
alkoholpolitiska området (yrkande 2). Motionärerna
pekar på att i andra  sammanhang används ofta
internationella   erfarenheter   som   modell.
Internationell forskning visar t.ex. att en viss
mängd alkohol per dag t.o.m. har positiva effekter
på hälsan och kraftigt minskar dödsfall i hjärt- och
kärlsjukdomar.  Detta  faktum  diskuteras  för
närvarande runt om i världen, med Sverige som
undantag. Vidare yrkas tillkännagivande om vad som
anförts om inriktningen av alkoholpolitiken (yrkande
8). Enligt motionärerna är den stora majoriteten av
Sveriges befolkning fullt kapabel att ta ansvar för
sin egen alkoholkonsumtion, utan restriktioner och
regler. Detta bör vara vägledande för den svenska
alkoholpolitiken. Motionärernas uppfattning är att
alkoholpolitiken skall inriktas på opinionsbildning,
inte minst i skolan, och på att minska missbruket av
alkohol.

I  motion 1999/2000:So385 av Gunnar  Axén  (m)
hemställs  att  riksdagen  som  sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att
avskaffa lagen 1994:1738 (alkohollagen).

I motion 1999/2000:So13 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
hemställs  att  riksdagen  som  sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att
även  fortsättningsvis  använda  priset  som
alkoholpolitiskt  instrument  för  att  hålla
alkoholkonsumtionen nere (yrkande 1). Sverige har
under mycket lång tid valt att ha höga skatter på
alkohol  som  ett alkoholpolitiskt medel. Genom
medlemskapet i EU har pressen ökat på Sverige att
släppa på alkoholrestriktionerna och röster höjs nu
i  debatten  att  alkoholskatten  skall  sänkas
väsentligt.  Motionärerna  är övertygade om att
prisinstrumentet är ett av de viktigaste inslagen i
den framgångsrika svenska alkoholpolitiken.

I motion 1998/99:So258 av Ingrid Burman m.fl. (v)
yrkas tillkännagivande om vad i motionen anförts om
en  restriktiv  alkoholpolitik  (yrkande  2).
Motionärerna vill ha en restriktiv alkoholpolitik
där försäljning så långt som möjligt är frikopplad
från privata vinstintressen. Kommunerna  ska ha
beslutanderätt när det gäller utskänkning av alkohol
på  restaurang.  Systembolaget ska behålla sitt
monopol på försäljning av alkoholdrycker.

I motion 1999/2000:So10 av Chatrine Pålsson m.fl.
(kd) begärs ett tillkännagivande om WHO:s  mål
(yrkande  1).  Utifrån  regeringens  proposition
1984/85:181 beslutade riksdagen 1985 att anta det
hälsopolitiska dokumentet "Hälsa åt alla år 2000"
som WHO utarbetat och som också 32 andra stater i
Europa undertecknat 1984. De undertecknande staterna
förband  sig,  enligt  motionärerna, att minska
alkoholkonsumtionen med minst 25 % fram till år
2000, med konsumtionen 1980 som bastal. Sverige
gjorde en god start i början av 1980-talet med en
minskning av konsumtionen med 10,7 %, men har stått
och stampat  sedan  1984.  Sedan  ett  flertal
restriktiva instrument har tagits bort - monopolet
för export, import och grossisthandel, förbudet av
alkohol på hotellrum - har inga restriktiva åtgärder
vidtagits. I stort likalydande yrkanden framförs
även i motion 1998/99:So299 av Tuve Skånberg och
Holger Gustafsson (båda kd) (yrkande 1) och i motion
1998/99:So320 av Tuve Skånberg och Fanny Rizell
(båda kd). Vidare yrkas i motion 1999/2000:So10 av
Chatrine Pålsson m.fl. (kd) ett tillkännagivande om
att sänka den totala alkoholkonsumtionen (yrkande
2). Enligt motionärerna är alkoholmissbruket ett av
vårt lands största sociala och medicinska problem.
Motionärerna tycker att det är hög tid att ta
krafttag   för   att   sänka   den  totala
alkoholkonsumtionen   och   anser   att  den
alkoholpolitiska inriktningen bör vara att dels
hindra nyrekrytering, dels att få storkonsumenter
att minska sitt drickande. Det är också angeläget
att begränsa ungdomars umgänge med alkohol eftersom
all erfarenhet visar att ju längre alkoholdebuten
kan  skjutas  på  framtiden, desto  större  är
möjligheten att undvika missbruk. Motionärerna begär
också tillkännagivande om de vita zonerna (yrkande 3
delvis). Motionärerna vill verka för att vissa
perioder och situationer i livet skall vara helt
alkoholfria. Med hänsyn till egen och andras hälsa
skall därför följande fyra områden ses som vita
zoner. Under graviditeten, under barns uppväxt,
trafiken  och  arbetsplatsen.  Även  i  motion
1998/99:So299 av Tuve Skånberg och Holger Gustafsson
(båda kd) framförs ett likalydande yrkande (yrkande
2). Det yrkas vidare i motion 1999/2000:So10 av
Chatrine Pålsson m.fl. (kd) tillkännagivande om
sambandet mellan alkohol och narkotika samt alkohol
och våld (yrkande 4). Enligt motionärerna kan ett
alkoholbruk som går allt längre ner i åldrarna också
bana vägen för narkotikamissbruk. Forskning visar
att man sällan börjar med narkotika som första drog.
Ingen prövar narkotika nykter, därför bör man ha en
helhetssyn på alkohol.  Alkoholintag  ökar även
våldsbenägenheten.

I motion 1999/2000:So250 av Kjell Eldensjö och Fanny
Rizell  (båda  kd)  begärs ett tillkännagivande
beträffande  fortsatt  restriktiv  alkoholpolitik
enligt  traditionell  svensk  modell.  Enligt
motionärerna finns det inget som tyder på att
konsumtionen av alkohol skulle minska om vi sänker
skatten, ökar tillgänglighet osv. Tvärtom finns det
goda  skäl  att  anta att billigare  och  mer
lättillgängliga  alkoholdrycker   skulle   öka
konsumtionen.

I motion 1999/2000:So469 av Caroline Hagström och Inger
Strömbom (båda kd) hemställs att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en oberoende expertutredning angående
prisinstrumentet för tillgänglighet och konsumtion
av alkohol (yrkande 1). Enligt motionärerna är det
hög tid att alkohol- och tobakspolitiken får en
genomgripande  översyn.  Här  ingår  som  en
grundläggande del en oberoende expertutredning.

I motion 1998/99:So461 av Kerstin Heinemann m.fl.
(fp) begärs tillkännagivande om vad som i motionen
anförts om genomförande av WHO:s riktlinjer för
alkoholpolitiken (yrkande 9). Enligt motionärerna
skall vi fortsätta arbeta efter de riktlinjer som
1995 antogs vid WHO:s europeiska konferens om hälsa,
samhälle och alkohol. Att man i Europa har kunnat
enas om dessa mål har sin grund i att det visat sig
finnas betydande hälsomässiga och ekonomiska vinster
att hämta inom den europeiska regionen om man skapar
en respekt för alkoholen och  dess risker för
beroende, missbruk och andra skadeverkningar samt
genomför  handlingsprogram  för  att  förebygga
alkoholproblem.

I motion 1999/2000:So11 av Kerstin Heinemann m.fl.
(fp)  begärs  ett  tillkännagivande om Sveriges
förhandlingar med EU våren 2000 om turistimporten
(yrkande 2). Enligt motionärerna skulle en ökning av
den tillåtna turistimporten kunna framtvinga en
sänkning av de svenska alkoholskatterna, som också
skulle leda till ökade alkoholskador. Därför är det
angeläget att Sverige i förhandlingarna med EU på
våren år 2000, inför den nuvarande avtalsperiodens
slut, hävdar kravet på fortsatt undantag, helst med
oförändrade kvantiteter.

I motion 1999/2000:So12 av Kenneth Johansson m.fl.
(c)  begärs  tillkännagivande  om  att  behålla
undantaget från EU:s införselregler (yrkande 6). Om
de införselregler som gäller i övriga EU införs i
Sverige leder det, enligt motionärerna, sannolikt
till en kraftigt ökad konsumtion av alkohol. Det
försvårar  samtidigt  för  Sverige  att behålla
prispolitiken på alkohol. Sverige bör därför i
förhandlingarna begära att få behålla undantaget.
Vidare  begärs  tillkännagivande  om  jämförande
statistik i EU (yrkande 7). Sverige bör intensifiera
det  internationella  arbetet  för  att  minska
alkoholkonsumtionen  inom  hela  EU-området.  En
nödvändig åtgärd är att ställa krav på statistik som
är jämförbar mellan EU-länderna.

I motion 1998/99:So306 av Thomas Julin m.fl. (mp)
begärs tillkännagivande om  vad som i motionen
anförts om att budskapet måste vara  entydigt:
alkohol är en drog (yrkande 2). Motionärerna menar
att om det ska vara möjligt att förändra den
allmänna attityden till alkohol måste budskapet vara
entydigt: alkohol är en drog.

I motion 1998/99:So429 av Göran Magnusson m.fl. (s,
v, kd, c, fp, mp) begärs tillkännagivande om vad som
i motionen anförts om angelägna åtgärder i svensk
alkoholpolitik. Motionärerna framför att det i flera
sammanhang talas om punktnykterhet, där avsikten är
att undvika alkohol bland ungdomar, gravida kvinnor,
under arbetstid samt i all slags trafik. Metoderna
för att nå dessa mål är flera, varav de viktigaste
kan sägas vara dessa: En fortsatt hög prisnivå på
alkoholdrycker med anpassning till den allmänna
prisnivån.  Fortsatta  åtgärder mot hembränning,
langning och smuggling. Förbudet mot hembränning
utgör   grunden  för   upprätthållandet   av
monopolsystemet  i svensk alkoholpolitik. Aktiva
informationsinsatser  bland de fyra prioriterade
grupperna,  barn och ungdom,  gravida  kvinnor,
arbetsplatserna och all slags trafik. Sverige bör
värna  om  fortsatt undantag för  införsel  av
alkoholdrycker och tobak. Höjning av åldersgränsen
för servering på restaurang till lägst 20 år.

I motion 1999/2000:So7 av Yvonne Oscarsson m.fl. (v,
s, kd, c, fp, mp) hemställs att riksdagen hos
regeringen begär förslag till åtgärder för att
alkoholskador och alkoholreducerade dödsfall skall
reduceras med 50 % fram till år 2015. Vidare
hemställs   om   ett   tillkännagivande   om
alkoholrelaterade skador (yrkandena 1 och 2). Enligt
motionärerna finns det en väl belagd forskning om de
metoder som leder till minskade alkoholskador. Här
borde regeringens proposition innehållit förslag på
skarpa åtgärder. I stället föreslås att alkoholen
ges större utrymme i samhället. Enligt motionärerna
borde propositionen tagit sin utgångspunkt i att
reducera alkoholskadorna och minska alkoholrelaterad
dödlighet med 50 % fram till år 2015. I stället är
risken att med regeringens förslag kommer skador och
dödlighet på grund av alkohol att öka.

I motion 1999/2000:So3 av Elver Jonsson m.fl. (fp,
v, kd, c, mp) yrkas tillkännagivande om målet för
alkoholpolitiken (yrkande 1). Enligt motionärerna
finns  det  alla  skäl  för riksdagen att vid
riksdagsbehandlingen  stryka  under  att  det
övergripande målet för alkoholpolitiken skall ligga
fast. Att Sverige skall agera kraftfullt för att
kunna behålla de viktiga redskap som en restriktiv
alkoholpolitik inklusive detaljhandelsmonopol och
relativt höga dryckesskatter utgör. Vidare begärs
tillkännagivande  om att lagstiftningen fortsatt
tydligt hävdar den s.k. totalkonsumtionsmodellen
(yrkande  2).  Motionärerna  yrkar  även  ett
tillkännagivande om att även framgent utrymmet för
privat vinstintresse inom alkoholhanteringen skall
begränsas (yrkande 5).

I motion 1999/2000:So6 av Elver Jonsson och Göran
Magnusson (fp, s) begärs tillkännagivande om att en
reformerad alkoholpolitik väger in effekterna såväl
av medicinska och sociala som ekonomiska följder
(yrkande 3). Motionärerna menar att en förändrad
alkoholpolitik som  forskare  och andra seriösa
bedömare befarar skulle kräva tusentals liv kan
riksdagen av humanskäl knappast tillåta.

I motion 1998/99:So427 av Göran Magnusson m.fl. (s)
yrkas tillkännagivande om vad som i motionen anförts
om svensk alkoholpolitik. Enligt motionärerna är det
synnerligen angeläget att Sverige slår vakt om sin
framgångsrika politik och inom ramen för bl.a. EU-
arbetet stödjer de strömningar som nu tydligare gör
sig gällande. Utvecklingen bekräftar också att varor
som hotar folkhälsan måste omgärdas med särskilda
regler.

I motion 1999/2000:So2 av Reynoldh Furustrand och
Nils-Göran   Holmqvist   (båda   s)   begärs
tillkännagivande om vad som anförts om behovet av
åtgärder för att begränsa gränshandel och smuggel av
alkohol. Enligt motionärerna föreslås inga åtgärder
som riktar sig mot den omfattande gränshandeln och
alkoholsmugglingen.  I  propositionen  hänvisar
regeringen till att befattning med smuggelgods redan
är kriminaliserad. Enligt motionärernas uppfattning
är inte detta tillräckligt. Med hänvisning till det
som anförts om den omfattande gränshandeln och
smugglingen så anser motionärerna att ytterligare
åtgärder måste övervägas. Dels handlar det om att
Sverige får bibehålla nuvarande införselkvoter, dels
handlar det om ett effektivt gränsskydd. Men det
handlar  också  om att  utjämna  skillnader  i
alkoholpriser  i  EU-länderna  för  att  minska
lönsamheten med gränshandel och smuggling.

Skatteutskottets yttrande

Skatteutskottet har anfört följande i sin bedömning
under rubriken Införsel för privat bruk.

Enligt utskottets mening skulle det vara svårt för
Sverige  att  upprätthålla en hög prisnivå  på
alkoholdrycker utan det svenska undantaget från EG:s
regler om införsel. Det är därför som anförs i
motionerna So2 (s), So11 (fp) och So12 (c) viktigt
att Sverige fortsätter att hävda detta undantag.
Eftersom denna uppfattning också delas av regeringen
behövs inte något tillkännagivande i saken. Med det
anförda avstyrks också yrkande 6 i motion So4 (m).

Under   rubriken   Alkoholbeskattningen   har
skatteutskottet anfört följande i sin bedömning.

Sverige för sedan en lång tid tillbaka en restriktiv
alkoholpolitik  som  syftar  till  att begränsa
alkoholens  skadeverkningar  genom  en  minskad
totalkonsumtion.  Detta  sker  främst  genom en
kombination av höga skatter och restriktioner som på
olika  sätt  begränsar  tillgängligheten  (t.ex.
detaljhandelsmonopolet,  regler  för  servering,
åldersgränser  för  inköp,  begränsning   av
privatinförsel etc.) samt olika alkoholförebyggande
insatser. Enligt utskottets mening finns det inte
något skäl att minska ambitionerna med den svenska
alkoholpolitiken  därför  att  man  i  några
medlemsländer inom EU har en annan syn på dessa
frågor.

En annan sak är att förutsättningarna för att driva
den svenska alkoholpolitiken har ändrats  genom
medlemskapet i EU och den ökade internationella
rörligheten. Prioriteringar måste därför göras till
de områden där insatserna ger störst effekt. En
strävan att hålla fast vid de mest verkningsfulla
alkoholpolitiska medlen så länge de har effekt och
ta bort sådana restriktioner som bedöms ha mindre
alkoholpolitisk betydelse och som ifrågasatts ur EG-
rättslig synpunkt har också varit utgångspunkten för
de förslag som regeringen lagt fram i propositionen
och som utskottet i det föregående har ställt sig
bakom.

Utskottet delar i grunden regeringens inställning
att ett av Sveriges viktigaste alkoholpolitiska
medel fortfarande är prispolitiken och att vi måste
hitta effektiva alternativ till prisinstrumentet
innan detta kan överges som alkoholpolitiskt medel.
Enligt utskottets mening är det inte lämpligt att
genomföra sådana skattesänkningar som motionärerna
bakom motionerna So1 och So2 förespråkar.

Utskottet anser givetvis i likhet med motionärerna
bakom motion So2 att det är angeläget att motarbeta
illegal införsel av alkoholdrycker. Detta är också
en  prioriterad  uppgift  för tullen som genom
införandet av punktskattekontrollagen också fick
bättre möjligheter till kontroll av transporter av
punktskattepliktiga   varor   samt   bättre
sanktionsmöjligheter. Vidare har varusmugglingslagen
varit  föremål  för översyn och en proposition
förebereds     inom     Regeringskansliet.
Punktskatteutredningen  överväger för  närvarande
bl.a. om krav på säkerhet för betalning av skatt i
samband med transport av obeskattade varor bör
utvidgas. Slutligen bör i detta sammanhang nämnas
att det inte bara är länder som Sverige med höga
skatter   som   drabbas   av  problem  med
skatteundandraganden  genom  bedrägerier  inom
suspensionsordningen      eller      inom
transiteringssystemen. I stor utsträckning rör det
sig om ett problem för hela unionen. Åtgärder i
syfte att motverka eller förhindra undandraganden av
punktskatter har också haft hög prioritet inom EU de
senaste åren.

Med det anförda anser utskottet att motion So13 (v)
yrkande 1 är tillgodosedd och utskottet avstyrker
därför att riksdagen gör några uttalanden i enlighet
med denna motion. Av anförda skäl ställer sig
utskottet  vidare  helt  avvisande  till  det
skattesänkningsprogram som föreslås i motion So1 (m)
yrkande 1. Utskottet avstyrker således även detta
motionsyrkande, liksom motion So2 (s).

Till skatteutskottets yttrande har fogats avvikande
meningar (m).

Socialutskottets bedömning

Sverige  bedriver  sedan  lång tid tillbaka en
restriktiv alkoholpolitik som  syftar  till att
begränsa alkoholens skadeverkningar. Skälen till
denna politik är att överkonsumtion och missbruk av
alkohol utgör ett stort folkhälsoproblem. Det är väl
känt  att  skadligt  dryckesbeteende leder till
omfattande sociala och medicinska problem liksom att
kostnaderna för samhället är höga. Missbruket av
alkohol har också en stark koppling till våld och
andra former av brott och ligger bakom ett stort
antal olyckor samt orsakar i många fall en alltför
tidig död. Sociala hänsyn har därför sedan länge
präglat den svenska alkohollagstiftningen.
Den i Sverige bedrivna alkoholpolitiken ligger,
enligt utskottet, i linje med den av forskningen
förordade och har som huvudsyfte att minska den
totala  alkoholkonsumtionen  genom  att begränsa
tillgängligheten  och  skydda  ungdomen.  Vid
utformningen  av  denna  politik  har  det
folkhälsopolitiska målet En bättre folkhälsa för
alla, haft stor betydelse. Utskottet ställer sig
bakom dessa målsättningar för alkoholpolitiken som
också överensstämmer med WHO:s hälsostrategi för
Europa. Inriktningen av den svenska alkoholpolitiken
stämmer också väl överens med de etiska principer
och mål som fastställdes i Europadeklarationen om
alkohol som Sverige anslöt sig till 1995. Utskottet
delar bedömningen att de viktigaste alkoholpolitiska
medlen för att begränsa totalkonsumtionen och därmed
alkoholskadorna    fortfarande    är    ett
detaljhandelsmonopol och prispolitiken.
Utskottet konstaterar dock att förutsättningarna
för att fortsättningsvis bedriva en traditionell
svensk restriktiv  alkoholpolitik i grunden har
förändrats  under  det  senaste  decenniet.  De
förändringar  som skett under  1990-talet  inom
alkoholområdet,   inte   minst   den   ökade
internationaliseringen och Sveriges medlemskap i EU
påverkar den svenska alkoholpolitikens utformning
framöver.
Socialutskottet delar emellertid skatteutskottets
bedömning att det inte finns något skäl att minska
ambitionerna  med  den svenska alkoholpolitiken.
Enligt socialutskottets mening befinner sig den
svenska alkoholpolitiken i en förändringsprocess som
kräver insatser under lång tid framöver. Några
drastiska   ändringar   av   de  restriktiva
alkoholpolitiska medel som finns bör dock inte
göras. En sådan snabb omställning skulle, enligt
utskottet, kunna leda till att alkoholproblemen i
stället ökar. Nya metoder och arbetssätt måste
ständigt utvecklas för att nå målet att begränsa
alkoholens skadeverkningar. Den framtida politiken
måste också vara väl förankrad hos befolkningen om
den skall ha någon effekt.
Den nya situationen gör det, enligt utskottet,
nödvändigt     att     dels    bibehålla
detaljhandelsmonopolets   och  prisinstrumentets
effektivitet,  dels  söka  nya vägar  för  det
förebyggande arbetet. Samhällets insatser behöver
samordnas och effektiviseras bättre än hittills för
att  upprätthålla  de  alkoholpolitiska  målen.
Utskottet  konstaterar  att ett arbete med den
inriktningen har påbörjats. Resurser måste också
satsas  där  det  största  behovet  finns.
Totalkonsumtionen måste även begränsas genom sådana
insatser som riktar sig mot storkonsumenter och
olika riskgrupper  samt  sådana situationer där
alkohol definitivt inte hör hemma dvs. insatser till
förmån för en alkoholfri uppväxt, trafik, graviditet
och ett alkoholfritt arbetsliv. Insatserna här måste
bli mer effektiva och träffsäkra. Enligt utskottet
är det också rimligt att tyngdpunkten i den rent
alkoholpolitiska  kontrollen  mera tydligt läggs
närmare konsumenten. Utskottet delar regeringens
uppfattning att pris- och skatteinstrumentet kan
överges först när samhället hittat lika effektiva
alkoholpolitiska alternativ till dessa. Av vikt är
också att alkoholbranschen tar ett ökat ansvar.
Sveriges alkoholpolitik inom EU och internationellt
är enligt utskottets uppfattning av stor betydelse,
även för vår nationella politik på området. Sverige
måste  driva  en  aktiv  egen  alkoholpolitik.
Målsättningen    med    nu    förestående
översynsförhandlingar är att Sverige skall behålla
nuvarande införselregler. Samtidigt blir det allt
viktigare att få med andra länder och andra aktörer
än de traditionella i arbetet mot alkoholproblemen.
Tillsammans inom t.ex. EU kan Sverige med andra
medlemsländer  utforma  en effektiv social  och
ansvarsfull alkoholpolitik som gagnar folkhälsan
inom unionen. Utskottet ser också mycket positivt på
de länderjämförande alkoholstudier inom EU som bl.a.
Sverige initierat och Sveriges initiativ för att
utarbeta en gemensam EU-strategi på alkoholområdet.
Sverige  kommer  att  vara  värd  för  WHO:s
ministerkonferens nästa år i Stockholm med temat
Alkohol och unga människor i Europa. En plan för
WHO:s framtida hälsofrämjande arbete kommer, enligt
uppgift, att presenteras vid konferensen.
Sammanfattningsvis anser utskottet att motionerna
1998/99:So258 (v) yrkande 2, 1998/99:So299 (kd)
yrkandena 1 och 2, 1998/99:So306 (mp) yrkande 2,
1998/99:So320 (kd), 1998/99:So427 (s), 1998/99:So429
(s, v, kd, c, fp, mp), 1998/99:So461 (fp) yrkande 9,
1999/2000:So2 (s), 1999/2000:So3 (fp, v, kd, c, mp)
yrkandena 1, 2 och 5, 1999/2000:So6 (fp, s) yrkande
3,  1999/2000:So7  (v, s,  kd,  c,  fp,  mp),
1999/2000:So10 (kd) yrkandena 1, 2 och 3 delvis och
4, 1999/2000:So11 (fp) yrkande 2, 1999/2000: So12
(c) yrkandena 6 och 7, 1999/2000:So13 (v) yrkande 1,
1999/2000:  So250 (kd) och 1999/2000:So469 (kd)
yrkande 1 i allt väsentligt är tillgodosedda genom
den politik som förs. Något tillkännagivande till
regeringen behövs därför inte.

Utskottet  delar   inte  inställningen  till
alkoholpolitikens inriktning sådan den framförs i
motionerna 1998/99:So228 (m) yrkandena 2 och 8,
1999/2000:  So1  (m)  yrkandena  1,  4 och 5,
1999/2000:So4  (m)  yrkandena  1  och  6  samt
1999/2000:So385 (m). Motionerna avstyrks.

Alkoholförebyggande åtgärder och forskning

Propositionen

I propositionen (s. 84 f.) anför regeringen bl.a.
att sedan de övriga alkoholmonopolen avskaffades och
förutsättningarna att använda prisinstrumentet som
ett  alkoholpolitiskt  medel till följd av EU-
medlemskapet delvis har ändrats får information,
ålderskontroll    och    andra    liknande
alkoholskadeförebyggande insatser en ökad tyngd i
den svenska alkoholpolitiken. Folkhälsoinstitutet
har fått ansvaret för det förebyggande arbetet. Som
ett led i den förändringsprocess som pågår har
regeringen i april 1997 beslutat att det skall
finnas en nationell ledningsgrupp för alkohol- och
narkotikaförebyggande     insatser     under
socialministerns ledning. Ledningsgruppens uppgift
är att bygga upp ett långsiktigt förebyggande arbete
som kan kompensera den försvagning  som  bl.a.
Sveriges  EU-medlemskap medfört för den svenska
traditionella  alkoholpolitiken.  Det handlar om
insatser  som  direkt  kan  påverka  människors
förhållningssätt och vanor och som också ökar det
individuella ansvarstagandet. Dvs. det handlar om
att  effektivare  än  hittills  försöka påverka
konsumentledet i alkoholförsäljningen och i ökad
utsträckning utveckla hållbara lokala strategier som
också innebär ett ökat lokalt ansvarstagande för
kommunen, bostadsområdet, arbetsplatsen m.m.
Regeringen har också tagit ett samarbetsinitiativ
genom att tillsätta en kommitté (OAS) som skall
utveckla  samarbetet mellan berörda myndigheter,
försäkringsbolag och olika branschorganisationer på
alkoholområdet. Utgångspunkten för samarbetet är de
prioriteringar  som  gjorts  i  den  nationella
handlingsplanen    för    alkohol-    och
narkotikaförebyggande insatser. Uppgiften är att
uppmuntra   olika  aktörer,  såsom  företag,
branschorganisationer,  försäkringsbolag,  berörda
myndigheter och andra att engagera sig i arbetet mot
missbruk och alkoholskador. Ett prioriterat område
där samtliga inblandade har gemensamma intressen är
insatser   som   motverkar   den   illegala
alkoholhanteringen, dvs. illegalt tillverkad eller
illegalt införd alkohol samt langning till ungdomar.
Detta arbete försvåras  i  dag av att köp av
hemtillverkad sprit, till skillnad från insmugglad
sprit, är lagligt. Övriga områden som prioriteras i
OAS  arbete är insatser för att åstadkomma en
alkoholfri  trafik,  alkoholfria  arbetsplatser,
alkoholfri    uppväxt    och    alkoholfria
graviditetsperioder samt en måttfullhet bland dem
som använder alkohol och särskilt bland dem som
riskerar att bli storkonsumenter.
Regeringen anför vidare i propositionen (s. 168 f.)
att Centrum för alkohol- och drogforskning vid
Stockholms universitet som inrättats hösten 1997
fortfarande är under uppbyggnad. Enligt regeringen
behöver   på   alkoholforskningens   område
konsumtionsforskningen utvecklas och stimuleras. Ett
angeläget  område är givetvis  att  belysa  de
påfrestningar   som   svensk   alkohol-  och
narkotikapolitik står inför genom den fortgående
internationaliseringen. Nya metoder och arbetssätt
som  kan  kompensera  den  försvagning  som de
traditionella alkohol- och drogpolitiska intrumenten
utsätts   för   i   och  med  den  ökade
internationaliseringen bör utvecklas. Ytterligare
forskning och utvärdering av nya effektiva metoder
är  därför  angelägen.  Regeringen  anser  att
Folkhälsoinstitutets verksamhet och kompetens inom
alkohol- och drogforskningsområdet är betydelsefull
för centrets utveckling varför Folkhälsoinstitutet
såväl kompetensmässigt som finansiellt bör stödja
verksamheten vid forskningsinstitutet. Regeringen
kommer senare att i ett särskilt regeringsbeslut
anslå särskilda medel bl.a.  för  alkohol  och
drogforskning från de särskilda medel som är avsatta
för alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder.

Aktuellt

I budgetpropositionen 1999/2000:1, (utg.omr. 9) (s.
97 f.) anför regeringen bl.a. att den nationella
ledningsgruppen har till uppgift att stödja ett
förstärkt långsiktigt alkohol- och drogförebyggande
arbete. Det är angeläget att med nya metoder försöka
kompensera  de  förändringar som EU-medlemskapet
medfört för den svenska  alkoholpolitiken.  Det
handlar  om  insatser  som  direkt kan påverka
människors förhållningssätt och vanor och som ökar
det individuella ansvarstagandet. Det handlar vidare
om att i ökad utsträckning utveckla hållbara lokala
strategier  som  också innebär ett ökat lokalt
ansvarstagande. Detta är en omställningsprocess som
kräver insatser under lång  tid  framöver. Den
nationella ledningsgruppen har tagit initiativ till
ett antal nationella projekt i syfte att stimulera
en sådan utveckling. För bl.a. detta ändamål har 30
miljoner kronor årligen avsatts.
Situationen på alkoholpolitikens område kräver en
hög  grad  av  samordning, effektivitet och en
ledningsorganisation med hög beredskap för olika
varierande insatser. På ledningsgruppens initiativ
har ett arbete med att revidera den nationella
handlingsplanen    för    alkohol-    och
narkotikaförebyggande  insatser  påbörjats  under
Svenska   Kommunförbundets   ledning.   Ett
framtidsscenarieprojekt  om  hur  alkohol-  och
narkotikasituationen i Sverige kan komma att se ut
år  2005  har  genomförts  som  ett  av flera
underlagsmaterial   för   revideringen   av
handlingsplanen.
Regeringen har genom Allmänna arvsfonden under år
1997  beslutat  om  15  miljoner  kronor  till
Folkhälsoinstitutet för stöd till olika ideella
organisationers barn- och ungdomsprojekt som ligger
i linje med den nationella handlingsplanen för
alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. För
åren 1998 och 1999 har regeringen genom Allmänna
arvsfonden  tillskjutit  ytterligare 10 miljoner
kronor.
Regeringen har vidare i oktober 1999 beslutat stödja
ett projekt för alkoholfri uppväxt som skall drivas
av IOGT-NTO tillsammans med Riksidrottsförbundet.
Från Allmänna arvsfonden beviljas fyra miljoner
kronor för det första året av  tre. Samtidigt
beslutade regeringen att ge 800 000 kr till den del
av projektet som avser ett nationellt forum och 200
000  kr  till Folkhälsoinstitutet, som bekostar
utvärderingen av projektet.

Motionerna

I motion 1998/99:So228 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
yrkas ett tillkännagivande om vad som anförts om
information och upplysning om drogmissbruk och dess
skadeverkningar (yrkande 1). Enligt motionärerna
måste information om alkohol och alkoholrelaterade
skador vara baserad på fakta och kunskap. Därför är
det väsentligt att sådan sammanställs och utvärderas
för att på ett effektivt sätt kunna användas i
opinionsarbetet. Kampanjer och uthållig information
om alkoholens skadeverkningar kan vara ett sätt att
få ungdomar att minska sin alkoholkonsumtion och att
t.ex. övergå från starköl till svagare alternativ.
Samtidigt är det centralt att den information som
ges  inte  uppfattas  som  förbudsivrande  och
förmynderi. På flera håll i världen pågår arbete med
att informera och upplysa om alkoholen utifrån ett
positivt perspektiv. Det främsta exemplet är det
arbete som skett och fortfarande pågår  i den
kanadensiska delstaten Québec. Där har en omfattande
liberalisering av alkohollagarna kombinerats med ett
omfattande  upplysningsarbete.  Den  förändrade
politiken är mycket lovande med en minskning av
konsumtionen som resultat, heter det i motionen.

I motion 1998/1999:So365 av Jan-Evert Rådhström och
Anders Sjölund (båda m) begärs tillkännagivande om
vad som i motionen anförts om vad ett inträde i
myndighetsåldern innebär i synnerhet vad  avser
alkoholens skadliga inverkan (yrkande 2). Ungdomars
relation till alkohol och droger står i stark
relation till  familjens  roll som normbildare.
Motionärerna menar att en del av problemen uppstår
genom att familjen getts otydligt ansvar och att
skolan i många stycken har misslyckats med att ge
relevant information. Motionärerna har framfört ett
likalydande  yrkande  i  motion  1999/2000:So231
(yrkande 2).

I motion 1999/2000:So13 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
hemställs  att  riksdagen  som  sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att
utreda omfattningen av kvinnors alkoholkonsumtion
och särskilt unga kvinnors  konsumtion av s.k.
svartsprit (yrkande 9). Enligt motionärerna har
kvinnornas  alkoholkonsumtion  genomgått  stora
förändringar under senare årtionden och utvecklingen
uppvisar större förändringar för kvinnorna än för
männen. Detta område och andra problem förknippade
med den ökade alkoholkonsumtionen bland kvinnor bör
bli  föremål för  en  särskild  utredning  och
kartläggning,  något som motionärerna anser att
regeringen bör ge Folkhälsoinstitutet eller annan
myndighet i uppdrag att utföra.

I motion 1999/2000:So358 av Yvonne Oscarsson och Owe
Hellberg (båda v) hemställs om tillkännagivande dels
om att Gävleborgs län utses till pilotlän för ett
forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte att
minska alkoholkonsumtionen i länet, dels om att låta
Folkhälsoinstitutet  inleda  förhandlingar  med
Landstingsförbundet och Kommunförbundet i syfte att
med befintliga resurser intensifiera det alkohol-
och drogförebyggande arbetet  i  Gävleborgs län
(yrkandena 1 och 2).

I motion 1999/2000:So362 av Peter Pedersen och
Yvonne Oscarsson (båda v) yrkas att riksdagen begär
att  regeringen  i  första hand överlägger med
Riksidrottsförbundet om möjliga åtgärder för att
förhindra att idrottsföreningar och därmed idrotten
förknippas med alkoholdrycker t.ex. öl (yrkande 1).
I  andra  hand begärs  att  regeringen  upptar
förhandlingar med Kommunförbundet om den kommunala
bidragsgivningen till föreningar som direkt eller
indirekt befattar sig med lansering av öl (yrkande
2).

I motion 1998/99:So379 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)
begärs  tillkännagivande  om  alkoholprevention
(yrkande   7).   Enligt  motionärerna  visar
undersökningar och rapporter att allt fler ungdomar
konsumerar   mycket   alkohol   och   prövar
narkotikapreparat. Motionärerna ser med stort allvar
på denna utveckling och anser att det fordras
kraftfulla åtgärder för att vända trenden. Alkoholen
är ett stort medicinskt och socialt problem. Den är
orsak till många sjukdomar och skador genom direkt
påverkan eller som utlösande faktor till våld.
Uppskattningsvis  finns  det  ca  300  000
alkoholmissbrukare i Sverige. Alkoholfria zoner på
alla nivåer är ett minimikrav. Detta gäller på
jobbet, under uppväxttiden, i trafiken och under
graviditeten. Ett likalydande yrkande förs fram i
motion 1999/2000 So493 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)
(yrkande 10).

I motion 1998/99:So402 av Fanny Rizell och Ingemar
Vänerlöv (båda kd) begärs tillkännagivande om vad
som i motionen anförts om barns och ungdomars rätt
till en uppväxt fri från alkoholens skadeverkningar.

I motion 1999/2000:So12 av Kenneth Johansson m.fl.
(c) begärs tillkännagivande om förebyggande insatser
(yrkande 3). Motionärerna anser att Sverige bör
följa de etiska principer och den handlingsplan som
under 1995 antagits av de europeiska länderna inom
WHO.  Motionärerna  välkomnar  översynen  av
Folkhälsoinstitutet.  Myndighetens  roll  i  det
förebyggande arbetet skall bygga på nära samverkan
och   samarbete   med   folkrörelser   och
nykterhetsorganisationer.   Samarbetet   mellan
socialtjänst, polis och tillsynsmyndigheter på lokal
nivå bör intensifieras. Det begärs  vidare ett
tillkännagivande om förebyggande insatser bland unga
(yrkande 4). Enligt motionärerna gör unga som sina
föräldrar  och  föräldrarnas  attityd speglas i
ungdomars konsumtion. Föräldrar måste göras medvetna
om  att  det  är  de som kan påverka barnens
alkoholkonsumtion och att det är straffbart att ge
alkohol till barn under 18 år. I motionen yrkas även
ett tillkännagivande om primärvårdens roll (yrkande
5). Motionärerna menar att primärvården har en
betydelsefull roll i det alkoholpreventiva arbetet.
Det är viktigt att sjukvårdspersonalen tar den tid
som behövs för att kunna bedöma behovet av samtal om
livsstil och alkoholkonsumtionsmönster. Slutligen
begärs ett tillkännagivande om alkohol och trafik
(yrkande 8). Motionärerna anser också att kontrollen
av misstänkt rattfylleri bör intensifieras.

I motion 1998/99:So461 av Kerstin Heinemann m.fl.
(fp) yrkas tillkännagivande om vad som i motionen
anförts om insatser för och forskning om kvinnor med
alkoholmissbruk   (yrkande  11).  Motionärerna
framhåller att de kvinnliga alkoholisterna är en
heterogen grupp. Det finns könsspecifika skillnader
mellan  manliga  och  kvinnliga  alkoholister
psykologiskt, psykiatriskt, medicinskt och socialt
sett. Det är därför viktigt att man i vården och
rehabiliteringen har kunskap om dessa skillnader och
att vård och behandling anpassas till kvinnors
specifika behov. I motion 1998/99:So462 av Helena
Bargholtz m.fl. (fp) framställs ett yrkande om
särskilda  rehabiliteringsprogram  för  kvinnliga
alkoholister (yrkande 2). I motion 1998/99:So461
yrkas också ett tillkännagivande om insatser för
forskning om alkohol, andra beroendeframkallande
medel  och  spelberoende  (yrkande 17).  Enligt
motionärerna börjar forskningen nu kunna ge svaret
på frågan varför en del människor utvecklar beroende
till och missbruk av ämnen som tobak, alkohol,
narkotika och vissa läkemedel. I princip är det
samma  förstärkningsmekanismer  som  leder  till
drogmissbruk vilka också ligger bakom utvecklingen
av andra tvångstillstånd, t.ex. spelberoende. Alla
påverkar den grupp hjärnceller i hjärnans innersta
som brukar kallas hjärnans belöningssystem.

I motion 1999/2000:So11 av Kerstin Heinemann m.fl.
(fp)    begärs    tillkännagivande    om
alkohol/drogforskning och andra beroendeframkallande
medel och beteenden (yrkande 10). Motionärerna ser
med  tillfredsställelse  på  att  alkohol-  och
drogforskningen nu stärkts genom inrättandet av ett
centrum  för  alkohol-  och  drogforskning  vid
samhällsvetenskapliga  fakulteten  vid Stockholms
universitet. Eftersom mekanismerna bakom beroende av
olika ämnen som nikotin, läkemedel, alkohol och
droger samt bakom sjukligt spelande (spelberoende)
anser  motionärerna   att   detta   centrums
forskningsansvar bör vidgas till att omfatta hela
detta fält.

I motion 1998/99:So306 av Thomas Julin m.fl. (mp)
yrkas ett tillkännagivande om vad som i motionen
anförts  om  behovet  av  ökat  stöd  till
frivilligorganisationer   för   att   motverka
glorifieringen  av  missbruket  (yrkande  3).
Miljöpartiet vill se en ökad satsning på information
i skolor och stöd till frivilligorganisationer. All
upplysning och information måste ha till syfte att
påverka människors attityder och beteende. Vidare
yrkas tillkännagivande om vad som i motionen anförts
om  att  alla  kommuner  bör  upprätta  ett
alkoholpolitiskt handlingsprogram med riktlinjer för
hur alkoholkonsumtionen skall kunna minska (yrkande
5).  Motionärerna  hemställer  också  om  ett
tillkännagivande om behovet av utökad information
till föräldrar (yrkande 7). Enligt motionärerna
påverkar föräldrar sina barn när det gäller alkohol.
Deras attityder och bjudvanor, deras inställning
till langning och deras roll som föredömen betyder
mycket  för en ung människas förhållande  till
alkohol. Vidare yrkas ett tillkännagivande om att
utköp av alkohol till minderåriga barn måste ses som
en allvarligare förseelse än vad som är fallet i
dag, och straffsatserna sättas därefter (yrkande 8).
I motionen begärs även ett tillkännagivande om vad
som i motionen anförts om särskilda insatser för
punktnykterhet (yrkande 9). Motionärerna anser att
särskilda insatser bör göras för att bevara vissa
samhällssektorer och livssituationer helt fria från
alkohol. Det gäller såväl trafik och arbetsliv, som
ungdomsåren och graviditetstiden.

I motion 1998/99:Ju918 av Marianne Samuelsson m.fl.
(mp)  yrkas ett tillkännagivande om vad som i
motionen anförts om att ta fram ett förslag på
förebyggande    insatser    mot   ungdomars
alkoholkonsumtion (yrkande 13). Enligt motionärerna
har  ungdomars  alkoholkonsumtion betydelse  för
våldsbrott. Alkoholen kan vara en utlösande faktor
när det gäller våldsbrott samt döva rädslan så att
inte  våldsoffret  går  undan och även påverka
våldsutövaren att inte bry sig om konsekvenserna.

I motion 1999/2000:So408 av Helena Frisk och Ann-
Kristine Johansson (båda s) hemställs att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts  om en informationskampanj om
alkoholens skadeverkningar.  Enligt  motionärerna
borde en bred informationskampanj genomföras med
syfte att informera barn och ungdomar och deras
föräldrar.

Utskottets bedömning

Sveriges  EU-medlemskap  har  delvis  ändrat
möjligheterna  att  föra en traditionell svensk
alkoholpolitik. Information,  ålderskontroll  och
andra  liknande alkoholskadeförebyggande insatser
kommer, enligt utskottets uppfattning, att få en
ökad tyngd i den svenska alkoholpolitiken. Utskottet
har vid upprepade tillfällen, senast i betänkandet
1997/98:SoU14,  understrukit  just  vikten  av
information  och  upplysning  om  alkoholens
skadeverkningar  och  andra  alkoholförebyggande
åtgärder. Denna inställning vidhålls av utskottet.
Det är, enligt utskottets mening, angeläget att
bibehålla en fortsatt hög ambitionsnivå när det
gäller det förebyggande arbetet på området, inte
minst de insatser som riktar sig till barn och
ungdomar. Den nationella ledningsgruppen har en
viktig  uppgift  att bygga upp ett långsiktigt
förebyggande arbete  som  tar  hänsyn  till de
förändringar som den svenska alkoholpolitiken nu
genomgår.  Revideringen  av  den  nationella
handlingsplanen för alkohol- och drogförebyggande
insatser är därvid betydelsefull.
Utskottet instämmer i regeringens bedömning att det
förebyggande arbetet effektivare än hittills måste
försöka    påverka    konsumentledet    i
alkoholförsäljningen  och  i  ökad  utsträckning
utveckla hållbara lokala strategier  som  också
innebär ett ökat lokalt ansvarstagande för kommunen,
bostadsområdet, arbetsplatsen m.m. Utskottet menar
också att det är av stor vikt att vid sidan om
myndigheterna  olika   aktörer,  inte  minst
alkoholbranschen, uppmuntras  att  samarbeta och
engagera  sig i det förebyggande arbetet.  Ett
värdefullt samarbete på området sker också inom
ramen för OAS. Ett av många prioriterade områden är
att  motverka  langning  till  ungdomar.  Andra
prioriterade områden är insatser för att åstadkomma
en alkoholfri trafik, alkoholfria arbetsplatser, en
alkoholfri   uppväxttid   och   alkoholfria
graviditetsperioder.
Utskottet delar den oro många känner över att
ungdomars  och  inte  minst  unga  flickors
alkoholmissbruk ökar. Detta måste enligt utskottet
mötas  med  konkreta  och  trovärdiga åtgärder.
Ungdomarna  måste  nås  i  deras närmiljö  och
föräldrarna stödjas. Utskottet delar regeringens
inställning  att  med  en  bred nationell  och
internationell   mobilisering  kan   ungdomars
alkoholkonsumtion  hållas  nere.  Utskottet  ser
positivt på Sveriges arbete inom EU för att få stöd
för  en gemensam EU-strategi  rörande  alkohol.
Utskottet har liksom regeringen förhoppningen att en
Stockholmsdeklaration i frågan kan utgöra en viktig
framtida  plattform  för  det  alkoholpreventiva
arbetet.
Motionerna  1998/99:So228  (m)  yrkande   1,
1998/99:So306  (mp)  yrkandena  3,  5,  7-9,
1998/99:So365 (m) yrkande 2, 1998/99:So379 (kd)
yrkande 7, 1998/99:So402 (kd), 1998/99:So462 (fp)
yrkande 2, 1999/2000:So12 (c) yrkandena 3-5 och 8,
1999/2000:So13 (v) yrkande 9, 1999/2000:So231 (m)
yrkande 2, 1999/2000:So408 (s), 1999/2000:So493 (kd)
yrkande 10 och 1998/99:Ju918 (mp) yrkande 13 får i
allt väsentligt anses tillgodosedda med det anförda.
Motionerna 1999/2000:So358 (v) och 1999/2000:So362
(v) avstyrks.

Forskning på alkoholområdet är, enligt utskottet, av
stor vikt och behöver utvecklas och stimuleras,
bl.a. när det gäller konsumtionsforskningen. Ett
centrum  för  alkohol-  och  drogforskning  vid
Stockholms universitet  är under uppbyggnad med
siktet  inställt  på  att  bli  nationellt
tvärvetenskapligt centrum på forskningsområdet. Det
ankommer dock inte på riksdagen att bestämma den
närmare inriktningen av forskningen vid centret.
Motionerna 1998/99: So461 (fp) yrkande 11 och 17 och
1999/2000:So11 (fp) yrkande 10 avstyrks.

Partihandel m.m. med spritdrycker, vin och
starköl

Yrkesmässig partihandel och införsel

Propositionen

I propositionen (s. 97 ff.) föreslås en ny ordning
för rätten till partihandel med alkoholdrycker.
Regeringen     föreslår     bl.a.    att
partihandelstillstånden tas bort i sin nuvarande
form  och  ersätts i 4 kap. 1 § alkohollagen
(1994:1738) med en koppling till vissa begrepp i
lagen (1994:1564) om alkoholskatt. En automatisk
rätt att bedriva partihandel med spritdrycker, vin
och  starköl  föreslås  för  den  som  av
skattemyndigheten har godkänts som upplagshavare
enligt 9 § lagen om alkoholskatt eller den som har
registrerats som varumottagare enligt 12 § samma
lag. I 12 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
liksom konsekvensmässigt i 13 § lagen (1994:1563) om
tobaksskatt och 4 kap. 6 § lagen (1994:1776) om
skatt på energi, föreslås ett uttryckligt krav på
vandelsprövning av den som ansöker om registrering
som varumottagare.
Regeringen  föreslår vidare  att  rätten  till
yrkesmässig införsel  av  spritdrycker, vin och
starköl inte längre skall vara kopplad till innehav
av tillverknings- eller partihandelstillstånd. I
stället föreslås att i 4 kap. 2 § första stycket
alkohollagen anges att den som enligt 4 kap. 1 §
samma lag är berättigad att bedriva partihandel får
föra  in varorna. Dessutom föreslås  att  även
detaljhandelsbolaget får föra in alkoholdrycker för
att ombesörja den s.k. privatimporten som åligger
bolaget enligt 5 kap. 5 § alkohollagen.
Utgångspunkten för regeringens överväganden har
varit att hitta en lösning som kan tillgodose EG-
rättsliga krav samtidigt som denna lösning inte får
resultera i att möjligheterna att föra en fortsatt
restriktiv   alkoholpolitik   försämras.   Den
kommersiella handeln med alkoholdrycker  utanför
detaljhandels-  och  serveringsledet  har  inga
alkoholpolitiska förtecken. De begränsningar som i
dag  gäller för den yrkesmässiga importen  och
partihandeln  medför  att spritdrycker, vin och
starköl lagligen inte kan nå konsumenterna på annat
sätt än genom Systembolaget och restaurangernas
servering. Detta skall  självfallet  gälla även
fortsättningsvis  och  ingår  som  en  given
förutsättning   i   regeringens   analys  av
införselreglerna. Denna grundprincip har heller inte
ifrågasatts av Europeiska kommissionen.
Tull-  och skattemyndigheter utövar i dag  en
omfattande  kontroll  av alkoholimporten. Om en
partihandlare säljer spritdrycker, vin och starköl
till andra än Systembolaget eller restauranger med
serveringstillstånd är detta dessutom ett brott som
skall beivras av åklagare och polismyndigheter. Att
"ovanpå"  dessa regler ha ett  alkoholpolitiskt
tillståndssystem för import och partihandel med
spritdrycker,  vin  och  starköl  kan,  enligt
propositionen,  ifrågasättas  från  EG-rättslig
synpunkt.  När  det  gäller  frågan  om  det
alkoholpolitiska  syftet  med  regleringen  i
partihandelsledet   kan,   enligt  regeringen,
konstateras  följande.  Vad avser  skyddet  för
konsumenter  finns  regler  om  etablering  av
restauranger och systembolagsbutiker, återhållsam
alkoholservering, öppettider för både servering och
detaljhandel, nykterhet och ordning, åldersgränser
m.m.  Motsvarande  regler  finns  inte  för
partihandelstillstånden.   En   ansökan   om
partihandelstillstånd kan inte heller avslås av
alkoholpolitiska skäl. Regeringen finner att det kan
ifrågasättas om systemet med särskilda tillstånd för
import och partihandel har någon verklig betydelse
från  strikt alkoholpolitisk  synpunkt.  Förutom
tillstånd från Alkoholinspektionen behövs i princip
ett godkännande av skattemyndigheten för yrkesmässig
import av spritdrycker, vin och starköl. Detta
regleras i lagen om alkoholskatt.
När Alkoholinspektionens uppgifter att behandla
ansökningar   om   partihandelstillstånd   och
inspektionens omedelbara tillsyn över partihandeln
upphör med regeringens förslag faller grunden för
inspektionens  ansökningsavgifter  och  årliga
tillsynsavgifter  avseende  partihandeln.  För
partihandlarna innebär detta att de inte längre
behöver   betala   några  ansöknings-  eller
tillsynsavgifter. Dessa avgifter har också, enligt
regeringen, varit föremål för en återkommande kritik
från Europeiska kommissionen.
Utan partihandelstillstånd faller också grunden för
Alkoholinspektionens   direkta  tillsyn   över
partihandeln. Detta betyder inte att partihandel med
alkoholdrycker kan bedrivas helt utan kontroll.
Tull- och skattemyndigheter utövar i dag en kontroll
över införseln och skattskyldigheten. Beskattnings-
myndigheten skall enligt regeringens förslag  i
stället  för Alkoholinspektionen kontrollera att
varorna endast har sålts till den som är berättigad
att köpa dessa. Det är vidare självklart att om det
uppmärksammas att någon t.ex. sålt direkt till
konsument, vilket är straffbelagt, detta skall leda
till att godkännandet som upplagshavare respektive
registreringen som varumottagare ifrågasätts. I sak
kommer  således  skattemyndigheten att ha samma
befogenheter   gentemot   partihandlaren   som
Alkoholinspektionen har i dag.
Regeringen anmärker  att  lagen (1994:1564) om
alkoholskatt, lagen (1994:1563) om tobaksskatt och
lagen (1994:1776) om skatt på energi avseende de
harmoniserade punktskatterna innehåller regler om
vandelsprövning av den som ansöker om godkännande
som upplagshavare men saknar sådana regler avseende
den som ansöker om registrering som varumottagare. I
praktiken sker dock en vandelsprövning. Regeringen
anser att det vore en lämpligare ordning att ett
uttryckligt krav på vandelsprövning även föreskrivs
för  den  som  ansöker  om  registrering  som
varumottagare. Regeringen föreslår därför att i de
tre lagarna skall föreskrivas att registrering som
varumottagare får meddelas den som med hänsyn till
sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i
övrigt är lämplig för sådan verksamhet.
Enligt regeringen skall Alkoholinspektionen, vid
sidan av ett visst kvardröjande ansvar för tillsyn
över de partihandlare som inte är godkända av
skattemyndigheten, ha kvar ett ansvar som central
tillsynsmyndighet   inom  alkoholområdet   att
självständigt   följa  och   utvärdera   det
alkoholpolitiska regelsystemet, dess tillämpning och
funktion. Inom andra delar av alkohollagstiftningen
utövar Alkoholinspektionen redan i dag sin centrala
tillsynsfunktion utan att själv besluta om tillstånd
eller utföra direkta kontrollbesök m.m. Utöver den
kontroll tull- och skattemyndigheter bedriver kommer
som en följd av gällande regler restaurangernas
eventuella  import  också  att kontrolleras  av
kommunerna   som  ett  led  i  kommunernas
restaurangtillsyn.

Aktuellt

Utskottet  har erfarit  att  Finansdepartementet
förbereder en ändring i alkoholskatteförordningen
(1994:1614) med innebörd att godkända upplagshavare
och   registrerade   varumottagare   enligt
alkoholskattelagen skall åläggas en skyldighet att
till Beskattningsmyndigheten (Skattemyndigheten i
Gävle),  i  förhållande  till  tidpunkten  för
godkännande eller registrering, anmäla ändringar vad
gäller bl.a. ägarförhållanden (t.ex. ändring av
firmateckningsrätten).    Förordningsändringarna
beräknas  träda  i kraft den 1 januari  2000.
Konsekvensändringar  skall enligt uppgift ske i
tobaks- och energiskatteförordningarna.

Vidare  har  erfarits att  Justitiedepartementet
förbereder förordningar om misstankes- respektive
belastningsregister med innebörd att Beskattnings-
myndigheten (Skattemyndigheten i Gävle), vid brott
för vilket åtal väckts skall få tillgång till
polisens misstankesregister och vid bl.a. vissa
grövre brottsbalksbrott skall få tillgång även till
det belastningsregister polisen för. Enligt uppgift
planeras också dessa förordningar att träda i kraft
den 1 januari år 2000.

Motionerna

I motion 1999/2000:So4 av Chris Heister m.fl. (m)
begärs tillkännagivande om regeringens dröjsmål med
förslag  om  avveckling av partihandelstillstånd
(yrkande 2). Enligt  motionärerna är kravet på
partihandelstillstånd  onödigt  och  borde  ha
avvecklats utan dröjsmål efter att EG-domstolen i
oktober 1997 lämnade  sitt  förhandsavgörande i
Franzénmålet. Om den av regeringen nu föreslagna
lagändringen träder i kraft den 1 januari år 2000
har tidsutdräkten varit hela två år och tre månader.
Under denna tid har utvecklingen av partihandeln
hämmats till konsumenternas nackdel samtidigt som
berörda företagares lönsamhet har eroderats genom
rättsligt  tveksamma  avgifter.  Vidare  begärs
tillkännagivande  om  regeringens  agerande  vad
beträffar återbetalning av erlagda avgifter till
Alkoholinspektionen  (yrkande  3).  Fortfarande
försöker alkoholinspektionen undandra sig ansvar
genom att i rättsprocesser som f.n.  pågår  i
kammarrätten bestrida krav på återbetalning av till
alkoholinspektionen  erlagda  avgifter.  Enligt
motionärernas uppfattning borde regeringen skyndsamt
ha  ändrat reglerna så att inbetalda  avgifter
återbetalats utan att berörda aktörer måste driva
saken i domstol. Motionärerna yrkar vidare att
riksdagen beslutar avslå propositionens förslag om
ändring i skattelagstiftningen för att möjliggöra
s.k. vandelsprövning för varumottagare (yrkande 4).
Som framgår av propositionen sker i praktiken redan
en viss vandelsprövning och behovet av en lagändring
kan inte anses dokumenterat. Det avskaffade kravet
på partihandelstillstånd bör, enligt motionärerna,
inte ersättas med andra typer av regler som i
praktiken riskerar att få liknande effekter. I
motionen hemställs vidare att riksdagen beslutar om
en långtgående förenkling av reglerna för import
direkt till godkända serveringsställen (yrkande 7).
Motionärerna menar det vara orimligt att samma
regler  skall  gälla för deras import som för
professionella partihandlare.  Motionärerna  hade
hellre sett en mera långtgående förenkling på detta
område. Serveringsställena är redan föremål för en
ekonomisk kontroll från kommunens sida.

I motion 1999/2000:So10 av Chatrine Pålsson m.fl.
(kd)  hemställs  om  ett  tillkännagivande  om
partihandelstillståndet (yrkande 15). Motionärerna
påpekar att om ansvaret för partihandelstillståndet
skall  överföras  till  skattemyndigheten  måste
förutsättningen  vara  att  alkoholinspektionens
kompetens överförs till densamma. Skattemyndigheten
måste tillförsäkras stora personella resurser.

I motion 1999/2000:So398 av Fanny Rizell m.fl. (kd)
hemställs att riksdagen ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om partihandelstillstånden
(yrkande 1). Enligt motionärerna innebär regeringens
förslag att antalet kontrollerande myndigheter blir
fler,  och  förslaget  är småföretagarfientligt,
eftersom alla företagare nu skall visa upp ett bevis
från skattemyndigheten i Ludvika. Vidare begärs ett
tillkännagivande om att Alkoholinspektionen skall
vara kontrollmyndighet för alkoholreklam (yrkande
2). Genom att även tillföra alkoholreklamen till
Alkoholinspektionen får, enligt motionärerna, alla
som  hanterar alkoholdrycker i stort  sett  en
myndighet  att  vända  sig till för tillstånd,
rådgivning och kontroll.

I motion 1999/2000:So12 av  Kenneth Johansson m.fl. (c)
hemställs  att  riksdagen  som sin mening  ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om
partihandelstillstånden  och  Alkoholinspektionens
funktion  och  uppgifter  (yrkande  1).  Enligt
motionärerna är förslagen som regeringen lämnar av
marginell karaktär. Samtidigt vill regeringen driva
fram beslut som bör tas vid en total översyn av
alkoholpolitiken. Det gäller t.ex. avskaffandet av
partihandelstillstånden.  Motionärerna  anser att
tillsynsfunktioner  m.m.  och  förändringar  av
alkoholinspektionens funktion  och  uppgift  bör
behandlas  i  ett  beslut  om  den  samlade
alkoholpolitiken.

I motion 1999/2000:So11 av Kerstin Heinemann m.fl.
(fp)   begärs   tillkännagivande   om   att
Alkoholinspektionen    och   systemet   med
partihandelstillstånd skall finnas kvar (yrkande 3).
Alkoholinspektionen  med  dess  kontroll-  och
tillsynsverksamhet fyller en viktig funktion. Att
ersätta Alkoholinspektionens verksamhet  med den
prövning som särskilda skattekontoret gör är inte
tillräckligt. Regeringens  främsta skäl för att
försämra den svenska alkoholkontrollen  är  EG-
domstolens utslag i det s.k. Franzénmålet. Där
riktades   kritik   mot   villkoren   för
partihandelstillstånd. Motionärerna anser dock att
regeringen gått betydligt längre än EG-domstolen
krävt.

I motion 1999/2000:So14 av Thomas Julin m.fl. (mp)
hemställs att riksdagen avslår regeringens förslag
till förändring när det gäller partihandelstillstånd
(yrkande 1). Motionärerna anför att de med tanke på
de  uppgifter som ålagts Alkoholinspektionen  i
kombination med hanteringen av partihandelstillstånd
är oroade  att  viktiga  delar  som  ingår  i
Alkoholinspektionens  verksamhet  faller bort då
skattemyndigheten  enligt  förslaget  tar  över
hanteringen,  särskilt  då denna myndighet inte
tillskrivs extra resurser utan skall inlemma en
tredjedel av Alkoholinspektionens uppgifter i sin
egen organisation med redan befintliga resurser. Det
hade  i  nuvarande  läge  varit  naturligt att
Alkoholinspektionen fått fortsätta sin roll som
tillståndsmyndighet samt ges ett övergripande ansvar
för all tillsyn på alkoholområdet. Vidare yrkas ett
tillkännagivande   om   avgiftssystem   för
Alkoholinspektionen (yrkande 2). Motionärerna menar
att Alkoholinspektionens tillståndsverksamhet även
fortsättningsvis kan finansieras av avgifter men
enligt ett förändrat system. Motionärerna anser att
ett avgiftssystem för partihandel och tillverkning
av alkoholdrycker bör utformas så att det i så stor
utsträckning som möjligt motsvarar EU:s krav på
avgift i förhållande till den kontroll myndigheten
gör.

Skatteutskottets yttrande

Skatteutskottet gör följande ställningstagande.

Utskottet konstaterar att en  person eller ett
företag som i dag vill bedriva yrkesmässig införsel
av obeskattade alkoholvaror (spritdrycker, vin och
starköl) måste godkännas av både Alkoholinspektionen
och skattemyndigheten. I båda fallen sker en viss
prövning av sökanden och, i förekommande fall,
lagerlokal, skatteupplag m.m.

Detsamma gäller för den som driver restaurangrörelse
och själv vill importera nämnda slag av drycker för
servering. Restaurangen skall också ha tillstånd för
alkoholservering till allmänheten. Sådant tillstånd
beslutas av den kommun där serveringsstället är
beläget.

Ett  partihandelstillstånd  kan  återkallas  av
Alkoholinspektionen  och  ett  godkännande  som
upplagshavare eller registrerad varumottagare av
skattemyndigheten.   Serveringstillståndet   kan
återkallas av kommunen. Förutom att besluta om
tillstånd    till    partihandel    utövar
Alkoholinspektionen också tillsyn över denna handel.
Tull- och skattemyndigheter utövar kontroll av alko-
holimporten.  Om  en   partihandlare  säljer
spritdrycker, vin och starköl direkt till konsument
är detta dessutom ett brott som skall beivras av
åklagare och polismyndigheter.

Enligt EG-domstolens dom i det s.k. Franzénmålet
utgör det svenska partihandelssystemet ett hinder
för import  av alkoholdrycker från övriga med-
lemsländer. Domstolens slutsats var att nationella
bestämmelser  varigenom  rätten  att  importera
alkoholdrycker förbehålls aktörer med tillverknings-
eller partihandelstillstånd på sådana villkor som
föreskrivs i den svenska lagstiftningen strider mot
EG-fördraget. De åtgärder som regeringen vidtog med
anledning av domen (bl.a. kraftigt sänkta avgifter
för tillståndsprövningen) ansågs inte tillräckliga
av EU-kommissionen som i sin formella underrättelse
till regeringen riktade kritik mot vissa villkor och
krav i den svenska lagstiftningen som gäller ansökan
och innehav  av  partihandelstillstånd. Kritiken
gällde  kraven  på  lagringsmöjligheter  och
föreståndare, krav på visad lämplighet samt de
årliga tillsynsavgifterna. Även kraven på dubbla
tillstånd  för  restauranger som vill importera
alkoholdrycker ansågs av kommissionen stå i strid
med EG-fördraget.

Mot denna bakgrund anser utskottet i likhet med
regeringen  att  det  svenska  systemet  med
partihandelstillstånd som villkor för rätt till
import måste ersättas med en reglering som på sikt
blir hållbar sett ur ett EG-rättsligt perspektiv.

Det finns enligt utskottets mening också skäl att
ifrågasätta  nuvarande  ordning  med  dubblerat
kontrollsystem för partihandelsledet från strikt
alkoholpolitisk synpunkt. När det gäller skyddet för
konsumenter  finns  regler  om  etablering  av
restauranger och systembolagsbutiker, återhållsam
alkoholservering, begränsade öppettider för både
servering och detaljhandel, nykterhet och ordning,
åldersgränser för inköp m.m. Eftersom dessa regler
kommer att kvarstå  oförändrade  försämras inte
möjligheterna  för  en  fortsatt  restriktiv
alkoholpolitik. Det finns därför ingen anledning att
motsätta  sig förslaget i propositionen om att
ersätta tillståndsplikten i alkohollagen med en
automatisk rätt att bedriva partihandel (inklusive
import) för den som godkänts av skattemyndigheten
som upplagshavare eller registrerad varumottagare.
Härigenom  kommer  enligt utskottets mening det
svenska regelsystemet i bättre samklang med de EG-
rättsliga reglerna.

Utskottet instämmer också i regeringens bedömning
att  restauranger  som  själva  vill  importera
alkoholdrycker  i likhet med andra kommersiella
importörer skall vara godkända av skattemyndigheten
endera som upplagshavare  eller som registrerad
varumottagare. Normalt bör restaurangerna komma i
fråga för registrering som varumottagare. Att ge
restaurangerna rätt att importera alkoholdrycker som
oregistrerade varumottagare skulle enligt utskottets
mening onödigt försvåra skattekontrollen eftersom de
oregistrerade varumottagarna till skillnad från de
registrerade inte är kända av skattemyndigheten på
annat sätt än om de upptäcks vid en kontroll.

När det gäller kontrollen över partihandeln vill
utskottet framhålla att tull- och skattemyndigheter
redan i dag utövar en omfattande kontroll över
införseln och skattskyldigheten. Godkännanden som
upplagshavare och registrerad varumottagare  kan
återkallas om förutsättningar för godkännandena inte
längre finns. Utskottet kan inte se några nackdelar
i att skattemyndigheten  tar  över den direkta
tillsynen över partihandeln och därigenom kontrollen
av att alkoholdryckerna inte säljs till andra än
Systembolaget,  innehavare  av  serverings-  och
inköpstillstånd eller till andra partihandlare. I
likhet  med  regeringen  anser  utskottet  att
skattemyndigheten kan åläggas att utföra kontrollen
över partihandlarna utan att detta medför väsentligt
nya  arbetsuppgifter.  Uppmärksammas  otillåten
försäljning, t.ex. direkt till konsument, kan detta
förutom  straffrättsligt  ansvar  leda till att
godkännandet   som   upplagshavare  respektive
registreringen som varumottagare återkallas.

För att kontrollen skall fungera är det viktigt att
skattemyndigheten även i andra avseenden ges utökade
befogenheter. Utskottet ställer sig därför bakom
förslagen  i propositionen om  att  beslut  om
återkallelse som huvudregel skall gälla omedelbart,
att ett uttryckligt krav på vandelsprövning av den
som ansöker om registrering som varumottagare skall
införas liksom att skattemyndigheten  skall ges
befogenhet  att  företa kontrollbesök hos till-
ståndshavarna.

Den  nya  ordningen  innebär  således  att
skattemyndigheten i sak kommer  att  ha  samma
befogenheter   gentemot   partihandlarna   som
Alkoholinspektionen har i dag.

Sammanfattningsvis innebär det ovan anförda att
skatteutskottet  tillstyrker  propositionen i nu
behandlad del och avstyrker motionerna.

Till skatteutskottets yttrande har fogats avvikande
meningar (m, v, kd, c, fp, mp).
Socialutskottets bedömning
Utskottet  delar skatteutskottets bedömning  och
ställer sig bakom en ny ordning för partihandel med
sprit, vin och starköl.  Utskottet  tillstyrker
förslaget till 3 kap. 7 §, 4 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 5
§, 7 kap. 1-3, 18 §§, 8 kap. 4 § och 12 kap. 8 a §
alkohollagen och avstyrker motionerna 1999/2000:So10
(kd) yrkande 15, 1999/2000:So11 (fp) yrkande 3,
1999/2000:So12 (c) yrkande 1, 1999/2000:So14 (mp)
yrkandena 1 och 2 samt 1999/2000:So398 (kd).
Av skäl som skatteutskottet anfört avstyrks även
motionerna 1999/2000:So4 (m) yrkandena 4 och 7.
Utskottet föreslår att riksdagen antar förslaget
till 4 kap. 2 § första stycket och 5 kap. 1 §
alkohollagen samt förslaget till lag om ändring i
lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

Utskottet är inte berett att ta något initiativ med
anledning av motion 1999/2000:So4 (m) yrkandena 2
och 3, varför också dessa motionsyrkanden avstyrks.

Alkoholstatistik

I Sverige förs sedan lång tid tillbaka statistik
över den totala alkoholförsäljningen. I dag ansvarar
Alkoholinspektionen för denna statistik. Myndigheten
har  också  bemyndigats  att  meddela  närmare
föreskrifter  om  statistiska  uppgifter  som
tillståndshavare enligt alkohollagen är skyldiga att
lämna (8 kap.  5 § alkohollagen och 5 § första
stycket  5  alkoholförordningen   (1994:2046).
Inspektionen inhämtar försäljningsstatistik  från
såväl restauranger som från partihandeln. Med detta
underlag  säkerställs  såväl  forskningens  som
statsmakternas  behov  av  att  kunna  följa
alkoholutvecklingen  i  samhället.  Regeringens
proposition innehåller inte något förslag om de
partihandelsberättigades skyldighet att i det nya
partihandelssystemet lämna statistikuppgifter.

Utskottets bedömning

För   att   inte  åstadkomma  ett  onödigt
statistikbortfall  anser  utskottet att det bör
föreskrivas i 8 kap. 5 § alkohollagen att inte
endast tillståndshavare utan även den som enligt den
nya ordningen för partihandel är berättigad att
bedriva sådan verksamhet skall vara skyldig att
lämna statistiska  uppgifter i enlighet med de
föreskrifter som regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande,   Alkoholinspektionen   meddelar.
Utskottets lagförslag framgår av bil. 2.

Övergångsbestämmelser rörande yrkesmässig införsel

Innebörden av förslaget till lag om ändring i
alkohollagen är bl.a. att nu gällande tillstånd för
yrkesmässig  införsel  av  och  partihandel med
spritdrycker, vin och starköl tas bort och ersätts
av det kontrollsystem för punktskattepliktiga varor
som gäller inom Europeiska unionen. Den som hos
skattemyndigheten är godkänd som upplagshavare eller
registrerad  som  varumottagare  för  nämnda
alkoholdrycker  blir  berättigad  att  bedriva
partihandel och import. För de som vid lagens
ikraftträdande redan är godkända eller registrerade
hos skattemyndigheten medför reformen ingen annan
förändring  än  att  skyldigheten  att  betala
tillsynsavgift  faller  bort  och  att  det  i
fortsättningen är skattemyndigheten som har tillsyn
över försäljningen.
För de tillståndshavare hos Alkoholinspektionen som
vid  ikraftträdandet  inte  är  godkända  eller
registrerade hos skattemyndigheten anges i punkten 2
i övergångsbestämmelserna till regeringens förslag
om ändring i alkohollagen att de behåller sina
partihandelsrättigheter, dock längst till utgången
av år 2001, men de förlorar sin importrätt fr.o.m.
ikraftträdandet.

Utskottets bedömning

Utskottet anser att den föreslagna ordningen kan
komma att medföra problem för vissa tillståndshavare
men    även    för    skattemyndigheten.
Övergångsbestämmelserna punkt 2 bör därför i stället
utformas så att även importrätten kvarstår till
längst utgången av år 2001. Utskottet erinrar om att
de  partitillståndshavare  som  omfattas  av
övergångsbestämmelsens punkt 2 redan innan år 2001
kan bli berättigade enligt det nya systemet att
bedriva partihandel, förutsatt att de uppfyller
lagkraven för att bli godkänd som upplagshavare
eller  registrerad  som  varumottagare.  Enligt
utskottets  mening  bör  i  samma  punkt  i
övergångsbestämmelsen föreskrivas att Tullverket får
ha  fortsatt terminalåtkomst till  uppgifter  i
Alkoholinspektionens  register  om  ifrågavarande
tillstånd.

Tillsynsavgifter för tillverkare

Propositionen

Regeringen föreslår i propositionen (103 f.) att
riksdagen godkänner vad  regeringen föreslår om
finansiering av Alkoholinspektionen.
I propositionen anför regeringen att i och med att
partihandelstillstånden  och  Alkoholinspektionens
tillsyn  av  partihandlarna  och  därmed  också
avgifterna för denna verksamhet föreslås försvinna
uppstår en situation där de svenska tillverkarna av
sprit, spritdrycker, vin,  starköl  och öl får
kostnader för tillsynsavgifter som partihandlarna
som importerar utländska alkoholprodukter inte får.
Detta är enligt regeringens uppfattning en mindre
lyckad ordning som med fog kan upplevas som orättvis
av de svenska producenterna. Alkoholutredningen som
kommer med sitt slutbetänkande den 31 december 1999
kommer där att behandla frågan om hur tillstånd och
tillsyn av svenska alkoholtillverkare skall hanteras
framöver.  Regeringen  vill  inte  föregripa
utredningens analys och förslag i denna del men
anser att de svenska tillverkarna inte skall ha en
väsentligt sämre kostnadssituation än vad som gäller
för dem som hanterar importerade alkoholprodukter.
Tillsynsavgifterna    som    regleras    i
alkoholförordningen skall, enligt regeringen, därför
reduceras  i  avvaktan  på  Alkoholutredningens
behandling  av  frågan.  Detta  innebär  att
Alkoholinspektionens verksamhet fram tills  dess
skall  fortsätta  som  hittills när det gäller
tillstånd och tillsyn av svenska alkoholproducenter,
men kostnaderna kan inte fullt ut täckas genom
avgifter utan får till viss del övergångsvis bli
skattefinansierade.

Motion

I motion 1999/2000:So4 av Chris Heister m.fl. (m)
begärs att riksdagen beslutar att avveckla kravet på
tillverkningstillstånd  enligt alkohollagen  samt
anknytande avgiftssystem (yrkande 5). Motionärerna
anför  att  tyngdpunkten i den alkoholpolitiska
kontrollen  bör  läggas  på  konsument-  och
serveringsledet.  Motionärerna  anser att  detta
resonemang  har  bäring  även på systemet  för
tillverkningstillstånd. I konsekvens med tidigare
förespråkade  ändringar  bör  även  kravet  på
tillverkningstillstånd avvecklas enligt  liknande
principer,  liksom  anknytande avgiftssystem. En
samordning bör även här i första hand sökas med
skattekontrollen. Särskilt orimligt är regeringens
förslag att tillverkare om än övergångsvis skall
betala avgifter som inte drabbar partihandlare. Även
i sin nu föreslagna form är detta en form av
diskriminering av det egna landets företag som är
klart olämplig.

Utskottets bedömning

Alkoholutredningen utreder för närvarande systemet
med tillverkningstillstånd. Ett förslag väntas i
början av nästa år. Riksdagen bör inte föregripa
utredningens kommande förslag. Utskottet anser att
riksdagen bör godkänna vad regeringen föreslår om
finansieringen av Alkoholinspektionen (propositionen
avsnitt 9.3). Motion 1999/2000:So4 (m) yrkande 5
avstyrks därför.

Distansförsäljning av spritdrycker, vin och starköl

Propositionen

Regeringen anför i propositionen (s. 106)  att
distansförsäljning  dvs.  direktförsäljning  av
spritdrycker, vin och starköl från annat land till
privatperson för konsumtion i Sverige (t.ex. via
postorder eller Internet) dag inte är tillåten i
Sverige. Författningstekniskt uppnås detta genom att
det i 4 kap. 2 § alkohollagen saknas en föreskrift
om  rätt  till införsel  avseende  kommersiella
försändelser till enskilda. Anledningen till detta
är  att  försäljning av  sådana  drycker  till
privatperson för konsumtion endast får bedrivas av
Systembolaget och av  den  som  har  meddelats
serveringstillstånd.
Enligt regeringen kan det på goda grunder antas att
om  distansförsäljning av spritdrycker, vin och
starköl skulle tillåtas kommer den att bli mycket
omfattande,  bl.a.  genom  att  företag  som
specialiserar sig på distansförsäljning kommer att
bearbeta den svenska marknaden.
Denna försäljningsform skulle mycket väl kunna
utvecklas till att bli ett realistiskt alternativ
till inköp på Systembolaget. Detta skulle skapa
betydande  svårigheter   med   ålderskontroll,
skatteuttag, postorderförsäljning inom landet m.m.
Vidare skulle en ny kanal för legal försäljning av
spritdrycker, vin och starköl öppnas, vid sidan av
detaljhandelsmonopolet   och   restaurangernas
servering.  Detta  skulle,  enligt  regeringen,
undergräva den alkoholpolitiska regleringen och på
sikt   göra  det  svårt  att  upprätthålla
detaljhandelsmonopolet, vilket Sverige starkt slagit
vakt  om.  Regeringen   anser  därför  att
distansförsäljning av spritdrycker, vin och starköl
till Sverige från andra länder inte bör tillåtas.

Motionerna

I motion 1999/2000:So4 av Chris Heister m.fl. (m)
begärs att riksdagen beslutar införa en möjlighet
till distansköp från annat EU-land av alkohol för
eget bruk (yrkande 8). Motionärerna anför att det
nuvarande  systemet  med  privatimport  genom
Systembolagets  försorg  ter  sig allmänt  sett
föråldrat och överdrivet krångligt. Det är mot denna
bakgrund inte längre rimligt att upprätthålla ett
totalförbud mot distansförsäljning av alkoholdrycker
från annat EU-land. Möjligheten till distansköp för
eget bruk måste finnas och bör kunna ersätta rätten
att kräva privatimport genom Systembolagets försorg.

I motion 1999/2000:So13 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
yrkas ett tillkännagivande om Internethandel med
alkohol (yrkande 4). Motionärerna anser att det inte
skall öppnas för möjligheten att köpa alkoholdrycker
över Internet och ser en mängd problem om denna
möjlighet öppnas. I stort gäller det kontrollen av
köparna, dvs. ålderskontroll, betalningsförmåga och
till vilka varorna distribueras. Det kan också gälla
sättet på vilket distributionen sker. En uppenbar
risk med Internetförsäljningen är också att det kan
tillskapas en ny grupp av underleverantörer som
inriktar sig på langning till ungdomar.

Aktuellt

Utskottet har erfarit att Systembolaget utreder
möjligheterna att under andra kvartalet år 2000
öppna en s.k. nätbutik i Stockholm.  Under en
försöksperiod skall kunder i Stockholmsområdet via
Internet kunna beställa och betala varor ifrån
sortimentet. Kunden kan också samtidigt bestämma att
varorna levereras  till  någon  av  ett  antal
systembutiker i Stockholmsområdet. Varorna hämtas
sedan av kunden som har att legitimera sig vid
utlämnandet.

Skatteutskottets yttrande

Skatteutskottet    har    gjort    följande
ställningstagande.

När det gäller frågan om distansförsäljning delar
utskottet  regeringens  bedömning  att  direkt
försäljning av spritdrycker, vin och starköl från
annat land till privatperson  för konsumtion i
Sverige inte skall tillåtas (i annat fall än då
försäljningen sker  genom Systembolagets försorg
enligt de särskilda rutiner som gäller för den s.k.
privatimporten).   Skälet   till   utskottets
ställningstagande är att en sådan typ av försäljning
med all sannolikhet skulle bli mycket omfattande och
därmed leda till kontrollproblem inom landet samt
undergräva detaljhandelsmonopolets legitimitet.

Det skall i detta sammanhang nämnas att distansköp
av folköl från näringsidkare i andra EU-länder,
t.ex. via Internet inte är förbjudet i Sverige.
Transporten av varorna till Sverige kan kontrolleras
med stöd av kontrollbefogenheterna  i den s.k.
punktskattekontrollagen.   Enligt  alkohollagens
bestämmelser om distansförsäljning till Sverige (som
står i överensstämmelse med cirkulationsdirektivet)
skall skatt på varorna tas ut i Sverige. Det är den
utländske säljaren som skall betala skatten och
skattskyldigheten inträder när leverans sker. Innan
transporten av varorna  påbörjas skall säljaren
ställa säkerhet för skattens betalning.

I motion So4 har gjorts gällande  att tullens
kontroll skulle underlättas om vissa distansköp av
spritdrycker, vin och starköl tillåts. Mot detta
vill  utskottet  invända  följande.  Tullens
befogenheter  att  undersöka om postförsändelser
innehåller alkoholvaror gäller både på kommersiella
och privata försändelser. Skälet till att tullen
fick denna befogenhet var dels fiskala (dvs. att
förhindra på sikt stora skattebortfall), dels att
förhindra att alkoholvaror förs in i landet i strid
med alkohollagens bestämmelser om införsel. Även
folkhälsoskäl   talade   för   en   utökad
kontrollbefogenhet. Enligt utskottets mening kommer
tullens  arbetsbörda  knappast  att  minska  om
distansförsäljning av andra varor än folköl skulle
tillåtas. Om det finns anledning att anta att
skattskyldighet föreligger, och att skatten inte har
betalats eller att säkerhet  inte  ställts för
skattens betalning, kan en alkoholvara som påträffas
i en postförsändelse, och där förutsättningarna för
införsel är uppfyllda, tas om hand för kontroll av
om punktskatt skall betalas i Sverige och vem som i
sådant fall är skattskyldig. Gåvoförsändelser från
annat EU-land är till skillnad från distansförsålda
varor inte skattepliktiga. Tullens bedömning av en
försändelses status skulle således inte försvinna om
viss möjlighet till distansköp skulle tillåtas. Inte
heller  tullens  skyldighet  att  kontrollera
mottagarens ålder.

Med det anförda avstyrker utskottet motion So4 (m)
yrkande 8.

Till  skatteutskottets  yttrande har fogats  en
avvikande mening (m).

Socialutskottets bedömning

Utskottet delar bedömningen att distansförsäljning
av spritdrycker, vin och starköl till Sverige från
andra länder fortfarande skall vara förbjuden. Mot
bakgrund  av  det  anförda  avstyrks  motion
1999/2000:So4 (m) yrkande 8.
I  motion 1999/2000:So13 (v) yrkande 4 berörs
Internethandel inom Sverige. Enligt utskottet saknas
skäl för riksdagen att nu göra några uttalanden i
saken. Motionen avstyrks.

Gåvoförsändelser av spritdrycker, vin och starköl

Propositionen

Regeringen föreslår i propositionen (s. 107 ff.) att
införsel av spritdrycker, vin och starköl i form av
gåvoförsändelse  från EU-land och  tredje  land
tillåts. En ändring rörande detta införs i 4 kap. 2
§ andra stycket 6 alkohollagen.
Regeringen anför att Europeiska kommissionen genom
den  formella underrättelsen  har  uppmärksammat
Sverige på att det genom avsaknaden av möjlighet att
från ett annat EU-land sända spritdrycker, vin och
starköl som gåva till Sverige föreligger "ett hinder
för privat import av alkoholdrycker, vilket är en
åtgärd  vars  verkan  motsvarar  en kvantitativ
importrestriktion i den mening som avses i artikel
30  och  följande  i  EG-fördraget".  Enligt
underrättelsen måste svenska regler ge möjlighet att
mottaga ifrågavarande drycker i Sverige utan att
någon fysiskt skall behöva åtfölja drycken eller
hämta  den  på något av detaljhandelsmonopolets
försäljningsställen.
Enligt regeringens  förslag  skall rätten till
införsel av gåvoförsändelser endast gälla enstaka
gåvoförsändelser från en enskild person i ett annat
land under yrkesmässig befordran, dvs. postbefordran
eller  annan liknande  befordran,  t.ex.  genom
transportföretag till en enskild person här i landet
som har fyllt 20 år. Dessutom skall försändelsen
vara avsedd för den enskilde mottagarens eller
dennes familjs personliga bruk. Vad gäller den mängd
spritdrycker, vin eller starköl som bör kunna godtas
som en gåvoförsändelse utan ytterligare utredning
menar regeringen att såvitt avser spritdrycker och
vin, kvantiteterna en liter spritdryck och två liter
vin och såvitt avser starköl, kvantiteten två till
tre  liter  bör  kunna tjäna som vägledning i
sammanhanget. En helhetsbedömning skall dock alltid
göras. Bedömningen av en försändelses status och
ålderskontrollen av mottagaren görs av Tullverket
inom ramen för den kontroll av gränsöverskridande
försändelser m.m. som  sker  redan  i dag. En
försändelse som bedömts utgöra något annat än en
gåvoförsändelse får inte föras in.

Motionerna

I motion 1999/2000:So13 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag
till sådan ändring som att  ålderskontroll och
utlämning av gåvoförsändelser skall  utföras av
Systembolaget (yrkande 5). Motionärerna anser att
Systembolaget  har bättre kompetens  att  sköta
utlämning och ålderskontroll.

I motion 1999/2000:So10 av Chatrine Pålsson m.fl.
(kd) begärs tillkännagivande om gåvoförsändelser
(yrkande 16). För att en gåvoförsändelse mellan
privatpersoner skall tillåtas  måste Tullverket,
enligt motionärerna, få tillräckliga resurser för
att  kunna  utföra  såväl  innehålls-  som
ålderskontrollen på ett tillfredsställande sätt.
Tullverket måste även ha tillgång till de register
som  är nödvändiga för  att  kunna  fastställa
mottagarens ålder. Ett alternativ till Tullverket
skulle kunna vara att Systembolaget handhar denna
uppgift eftersom de redan i dag har rutiner för
utlämning av alkohol.

I motion 1999/2000:So11 av Kerstin Heinemann m.fl.
(fp)  begärs  tillkännagivande  om  regler  för
utlämnande av gåvoförsändelser (yrkande 6). Enligt
motionärernas mening innebär regeringens uppläggning
uppenbara risker  för  missbruk.  Tullen saknar
resurser att klara en rimlig kontroll av denna
verksamhet. Allvarliga farhågor finns också för att
tullen  inte  kan  administrera  en  effektiv
ålderskontroll.  En  bättre  lösning  vore  om
försändelserna lämnades ut i Systembolagets butiker.

I motion 1999/2000:So14 av Thomas Julin m.fl. (mp)
hemställs att riksdagen avslår regeringens förslag
om gåvoförsändelser (yrkande 3). Motionärerna anser
att regeringen i första hand genom förhandlingar med
EU skall försöka få möjlighet  att avstå från
införande av gåvoförsändelser då detta precis som
flertalet remissinstanser  påpekar är svårt att
kontrollera. Risken finns annars att regeringen
skapar utrymme för ny illegal  verksamhet. Att
dessutom tillåta gåvoförsändelser även från tredje
land är helt oacceptabelt. Vidare hemställs att
riksdagen - under förutsättning av att yrkande 3
faller - som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Systembolaget skall
vara utlämningsplats för gåvoförsändelser (yrkande
4).

Skatteutskottets yttrande

Skatteutskottet    har    gjort    följande
ställningstagande.

Utskottet har inte funnit anledning till någon
erinran mot förslaget i propositionen om att tillåta
införsel av enstaka gåvoförsändelser från såväl
annat EU-land som tredje land till en enskild person
i Sverige som fyllt 20 år. Vidare bör som föreslås i
propositionen försändelsen ske genom yrkesmässig
befordran för att hindra försök till kringgående av
begränsningarna av den skattefria resandeinförseln.
Utskottet tillstyrker således förslaget och avstyr-
ker motion So14 (mp) yrkande 3.

I flera motioner yrkas att Systembolaget skall vara
utlämningsplats  för  gåvoförsändelser  eftersom
Systembolaget är bättre lämpat än tullen att utföra
nödvändig kontroll etc. Utskottet delar inte denna
uppfattning utan ställer  sig bakom regeringens
förslag även i denna del. Som tidigare redovisats
har  Tullverket  redan  i  dag  genom  t.ex.
punktskattekontrollagen skyldighet och befogenhet
att utföra en kontroll, förutom av den aktuella
försändelsens status, av åldern hos mottagaren av
t.ex. en alkoholvara som tagits  om  hand vid
Tullverkets  kontroll. Tullverket har vid dessa
kontroller  också   tillgång   till  diverse
registeruppgifter. En kontroll av mottagarens ålder
kan ske genom att Tullverket tar reda på personens i
fråga  personnummer  genom  att  kontrollera de
folkbokföringsuppgifter som finns i register som är
tillgängliga   för   Tullverket   eller  via
skattemyndigheten. Det skall också erinras om att
den som under vissa förutsättningar till Sverige för
in alkoholdrycker utan att vara behörig därtill
eller  utan  att  betala erforderlig skatt för
dryckerna  kan  dömas för  varusmuggling  eller
skattebrott.

Det är svårt att i nuläget ha någon uppfattning om
omfattningen av trafiken med gåvoförsändelser. Det
finns därför inte anledning att anta att tullen nu
skulle behöva tillskjutas extra medel med anledning
av förslaget. Självklart är det angeläget  att
utvecklingen följs och utskottet förutsätter att
regeringen gör så och vidtar de åtgärder som efter
vunna erfarenheter kan visa sig motiverade.

Utskottet  anser  samtidigt  att det finns all
anledning att noga begrunda och analysera den kritik
som framförts från kommissionen mot delar av vårt
regelsystem, bl.a. att gåvoförsändelser måste hämtas
på något av Systembolagets försäljningsställen. Inte
minst på grund av att Sverige nu skall inleda
förhandlingar   om   fortsatta   kvantitativa
begränsningar i den privata resandeinförseln kan det
visa sig mindre välbetänkt att utmana kommissionen
på  just detta område, som måste anses  lägre
prioriterat.  Att kämpa för fortsatt undantag på
nuvarande nivå är något som också motionärerna
förordar. Utan det svenska undantaget från EG:s
regler om privatinförsel  blir  det  svårt att
fullfölja dagens alkoholpolitik.

Med det anförda avstyrker utskottet motionerna So10
(kd) yrkande 16, So11 (fp) yrkande 6, So13 (v)
yrkande 5 och So14 (mp) yrkande 4.

Till  skatteutskottets  yttrande har fogats  en
avvikande mening (v, kd, fp, mp).

Socialutskottets bedömning

Socialutskottet delar skatteutskottets  bedömning
beträffande   enstaka   gåvoförsändelser   av
spritdrycker, vin och starköl från annat land till
en enskild person som fyllt 20 år och tillstyrker
därför förslaget i 4 kap. 2 § andra stycket 6
alkohollagen. Motion 1999/2000:So14 (mp) yrkande 3
avstyrks.
Förslaget innebär bl.a. att Tullverket skall vara
kontrollmyndighet för gåvoförsändelser. Motionerna
1999/2000:So10 (kd) yrkande 16, 1999/2000:So11 (fp)
yrkande 6, 1999/2000:So13 (v)  yrkande  5  och
1999/2000:So14 (mp) yrkande 4 avstyrks därför också.

Illegal alkoholhantering

Propositionen

Regeringen föreslår i propositionen (114 f.) att den
som förvärvar eller innehar sprit eller spritdryck
som är olovligt tillverkad eller mäsk som är avsedd
för olovlig tillverkning av sprit eller spritdrycker
döms till böter eller fängelse i högst två år.
Detsamma gäller den som förvärvar eller innehar
olovligt renad teknisk sprit eller alkoholhaltigt
preparat. Enligt regeringens förslag skall detta
föreskrivas i 10 kap. 1 och 9 §§ alkohollagen
respektive  10  och 14 §§ lagen (1961:181)  om
försäljning av teknisk sprit.
Regeringen anför i propositionen att det är en
allmän uppfattning i Sverige att den storskaliga
tillverkningen och smugglingen av  framför allt
spritdrycker  är ett allvarligt samhällsproblem.
Denna försäljning ger näring åt en organiserad
brottslighet, som i nästa led förser ungdomar med
billig sprit. Samtidigt synes inte kopplingen mellan
denna välorganiserade grova brottslighet och det
egna "lilla" köpet framstå som tillräckligt tydligt
för att motivera ett direkt avståndstagande. En av
grundpelarna i den svenska  alkoholpolitiken är
skyddet  för ungdomen. Det är därför  vi  har
åldersgränser för detaljhandel med och servering av
alkoholdrycker och det är därför vi strävar efter en
så långt möjligt alkoholfri uppväxttid. Befattningen
med smuggelsprit och hembränt är ingen isolerad
företeelse utan en verksamhet som i hög grad har
kopplingar till organiserad  brottslighet. Någon
nedgång i handeln med smuggelsprit och hembränt har
inte kunnat noteras. Tvärtom tenderar denna handel
att öka.
Enligt regeringen finns det starka skäl som talar
för en kriminalisering av förvärv och innehav av
olovligt  tillverkad  sprit  eller  spritdryck.
Tillverknings-  och  försäljningsledet  är redan
straffbelagt. Vad det nu gäller är alltså frågan om
det dessutom bör införas ett ansvar för den köpare
som i full medvetenhet om att drycken är olovligt
tillverkad ändå köper eller innehar den. Enligt
regeringens mening finns knappast skäl att vidhålla
att ett sådant förfarande bör vara straffritt. Köpet
och innehavet är del i en transaktion, handling
eller företeelse som redan är kriminaliserad. För
gemene man torde det också framstå som mer logiskt
att såväl försäljningen som köpet är olagligt.
Regeringen föreslår därför nya straffbestämmelser i
alkohollagen och i lagen om försäljning av teknisk
sprit m.m. som öppnar möjligheten att ingripa också
mot  den som förvärvar eller innehar  olovligt
tillverkad sprit eller spritdryck respektive den som
förvärvar  eller  innehar  teknisk  sprit eller
alkoholhaltigt   preparat  som  renats  från
denatureringsmedel.  En  sådan  straffrättslig
skärpning skulle, enligt regeringen, troligen få en
moralhöjande verkan, och även underlätta polisens
bekämpning av hembränd eller på annat sätt olovligt
tillverkad eller renad sprit. För detta ändamål
avser regeringen att ge polisen förstärkta resurser.
I propositionen (s. 173 f.) anför regeringen att
det krävs ett visst resurstillskott till polisen för
att polisen skall kunna svara mot de krav som den
föreslagna kriminaliseringen av köp och innehav av
olovligt tillverkad sprit innebär. Fem miljoner
kronor  ytterligare per år kommer  därför  att
tillföras  Rikspolisstyrelsens  anslag.  Det  är
viktigt, enligt propositionen, att polisens insatser
på det här området når en sådan nivå att samhällets
inställning till denna handel inte upplevs som ord
utan handling. Polisens insatser mot dem som köper
olovligt tillverkad sprit måste genomföras så att
det blir allmänt känt att polisen arbetar aktivt för
att upprätthålla kriminaliseringen. En ytterligare
kriminalisering  på  det  här  området  kommer
förhoppningsvis få en allmänpreventiv effekt så att
bl.a.  undandraganden av  alkoholskatt  i  inte
obetydlig omfattning kan antas komma att minska,
dvs. en effektivare bekämpning av konsumtionen av
olovligt tillverkad sprit kommer att leda till att
fler köper beskattad laglig alkohol i stället,
vilket leder till ökade skatteinkomster.

Aktuellt

Alkoholinspektionen  har  av  regeringen   i
regleringsbrev för budgetåret 1998 erhållit uppdrag
att "följa utvecklingen och bedöma omfattningen och
karaktär på den illegala alkoholhanteringen vad
avser tillverkning och distribution". Uppdraget var
utformat i enlighet med ett av de förslag som den så
kallade Svartspritsgruppen lämnade i sin rapport
1997 (Ds 1997:8). Inspektionen har den 1 september
1999 till Socialdepartementet redovisat sitt uppdrag
genom  att  överlämna  rapporten  Svartsprit  -
Tillverkning, smuggling och distribution (1999:3).
Av rapporten framgår bl.a. att 40 % av samtliga
illegala tillverkare dömdes vid samma tillfälle även
för t.ex. narkotikabrott, stöld och rattfylleri.
Samtidigt finns det en stor grupp av de illegala
tillverkarna som inte  dömts  för andra brott.
Medelåldern bland de dömda var 34 år och nästan en
fjärdedel av dessa var 25 år eller yngre. Den
hembrända spritens utbredning verkar vara jämnt
fördelad  över  hela  landet.  Studier avseende
smuggelsprit visar däremot att andelen personer som
köpt eller bjudits på smuggelsprit är större i
Götaland i jämförelse med övriga Sverige. Det finns
dock inte mycket som tyder på att svartsprit i någon
större utsträckning förekommer på restauranger med
serveringstillstånd. En stor del av tillslagen mot
den storskaliga smugglingen sker vid gränsen till
Sverige. Oftast kan då endast lastbilschauffören
bindas till brottet. När tillslagen sker inne i
landet brukar däremot fler personer kunna bindas
till smugglingsbrottet.

Motionerna

I motion 1999/2000:So4 av Chris Heister m.fl. (m)
hemställs att riksdagen beslutar avslå förslaget om
ytterligare kriminalisering av innehav och köp av
illegal alkohol (yrkande 11). Enligt motionärernas
uppfattning  är  förslaget  om  en  generell
kriminalisering av innehav och köp av illegal sprit
inte bara orimligt långtgående utan dessutom ett
slag  i luften. Även regeringen konstaterar  i
propositionen att för den bredare allmänheten synes
kopplingen mellan välorganiserad grov brottslighet
och det egna köpet av illegal sprit inte framstå som
tillräckligt  tydligt  för  att  motivera  ett
avståndstagande. Att mot denna bakgrund pressa fram
en kriminalisering som inte kan sägas ha något fäste
i  folks  allmänna moraluppfattning  vore  bara
kontraproduktivt.

I motion 1999/2000:So10 av Chatrine Pålsson m.fl.
(kd) begärs ett tillkännagivande om illegal alkohol
och om mer resurser till tull och polis (yrkandena 6
och 7). Motionärerna välkomnar förslaget om att
tillverkning  och  försäljning  av  svartsprit
kriminaliseras, men skulle vilja se en utvärdering
av vilka konsekvenser denna lag kan ha medfört efter
ett år. För att komma åt problemet med svartsprit
bör, enligt motionärerna, även ansträngningar för
att effektivt motverka spritsmuggling intensifieras
och tull och polis få de resurser som krävs för att
komma tillrätta med problemen.

I motion 1998/99:So264 av Tuve Skånberg och Åke
Carnerö (kd) begärs tillkännagivande  om vad i
motionen anförts om ett kraftfullt åtgärdsprogram
för att förebygga, upptäcka och beivra hembränning.
Motionärerna anför att hembränningen innebär ett
stort  hot mot vår lands  folkhälsa.  Särskilt
illavarslande är att konsumtionen av hembränt blivit
omfattande i lägre åldrar.

I motion 1999/2000:So12 av Kenneth Johansson m.fl.
(c) begärs tillkännagivande om polisens och tullens
insatser för att hindra framställning och smuggel av
alkohol (yrkande 2). Enligt motionärerna minskar
starkspritsförsäljningen   via   Systembolagets
försäljningsnät. Samtidigt sker stora beslag av
starkspritstransporter   vid   våra   gränser.
Konsumtionen av svartsprit (smuggel och hembränt)
har ökat kraftigt under senare år. Polisens och
tullens insatser för att hindra framställning och
smuggel bör intensifieras.

I motion 1998/99:So461 av Kerstin Heinemann m.fl.
(fp) begärs tillkännagivande om vad som i motionen
anförts om kampanj  mot  illegal sprithantering
(yrkande 7). Motionärerna anför att orsakerna till
att den svenska alkoholpolitiken hotas  av den
illegala  marknaden  sannolikt är flera. Enligt
motionärerna ligger förklaringen sannolikt i att
hembränningen varit en lågprioriterad fråga, både
politiskt och inom polisen. Det är därför uppenbart
att  det behövs ett kraftfullt opinionsbildande
arbete för att bryta den negativa utvecklingen
främst hos yngre och att dessa insatser inte får
dröja.

I motion 1998/99:So306 av Thomas Julin m.fl. (mp)
yrkas tillkännagivande om vad som i motionen anförts
om behovet av insatser mot illegal alkoholhantering
(yrkande 19). Motionärerna pekar på att olika former
av illegal hantering av alkohol, t.ex. hembränning,
langning och smuggling, utgör hot mot den svenska
alkoholpolitiken och mot folkhälsan. Ökade insatser
från polisens sida, för att nå en bättre efterlevnad
av  gällande  lagstiftning,  är  i högsta grad
motiverade.

I motion 1999/2000:So14 av Thomas Julin m.fl. (mp)
begärs ett tillkännagivande om straffsatser (yrkande
5). Motionärerna instämmer med regeringens förslag
men vill dock påpeka  att det är viktigt att
straffsatserna har en sådan nivå att brott mot lagen
uppfattas som allvarligt.

I motion 1998/99:So334 av Ulla Wester (s) begärs
tillkännagivande av vad som i motionen anförts om
införande av lag med förbud om inköp och innehav av
illegal alkohol. Motionärerna anför att färre och
färre anser det vara ett brott att köpa hembränd
eller smugglad sprit. Vill  vi  förhindra  att
internationell kriminalitet ytterligare befäster sin
ställning och att barn enkelt har tillgång till
starksprit, måste vi agera.

Skatteutskottets yttrande

Skatteutskottet gör följande ställningstagande i
förhållande till motionerna 1999/2000:So10  (kd)
yrkande 7 och 1999/2000:So12 (c) yrkande 2.

Utskottet  delar  regeringens  och motionärernas
inställning att det är angeläget att Tullverket
fortsätter  sina  ansträngningar  att  bekämpa
smugglingen av sprit och att kontroller mot illegal
införsel ges fortsatt  hög prioritet. Detta är
viktigt  såväl från fiskal synpunkt  som  från
folkhälsosynpunkt.  Frågor  om  resurser  till
Tullverket  kommer att tas upp i samband  med
utskottets behandling av regeringens förslag om
anslag till skatteförvaltningen och Tullverket. Det
finns därför ingen anledning att här närmare pröva
storleken  av  Tullverkets  resurser.  Utskottet
avstyrker motionsyrkandena.

Till  skatteutskottets  yttrande  har fogats en
avvikande mening (kd).

Socialutskottets bedömning

Socialutskottet delar bedömningen att starka skäl
talar för en kriminalisering av förvärv och innehav
av olovligt tillverkad sprit eller spritdryck. Det
saknas  skäl  att  låta  detta förfarande vara
straffritt, då tillverknings- och försäljningsleden
redan  är  kriminaliserade.  Den  föreslagna
kriminaliseringen kan antas ha både ett psykologiskt
värde och en preventiv funktion. Dessutom torde
kriminaliseringen göra det lättare för polisen att
bekämpa den illegala alkoholhanteringen. Utskottet
tillstyrker således regeringens förslag om ändring i
10 kap. 1 och 9  §§  alkohollagen (1994:1738)
respektive förslaget till lag om ändring i lagen
(1961:181) om försäljning av teknisk sprit och
avstyrker motion 1999/2000:So4 (m) yrkande 11. Genom
förslaget får motionerna 1998/99:So264 (kd) och
1998/99:So334 (s) anses tillgodosedda.

Av propositionen framgår att polisens resurser med
anledning av lagändringen skall förstärkas. Med det
resurstillskott som aviseras får även motionerna
1998/99:So306 (mp) yrkande 19 och 1998/99:So461 (fp)
yrkande 7 numera anses i huvudsak tillgodosedda.

Socialutskottet  ställer   sig   bakom   vad
skatteutskottet   anfört   i   anledning  av
motionsyrkanden  om  resurser  till  Tullverket.
Utskottet avstyrker därför motionerna 1999/2000:So10
(kd) yrkandena 6 och 7 samt 1999/2000:So12 (c)
yrkande 2.

Utskottet utgår ifrån att regeringen noga följer
utvecklingen på området och vid behov återkommer med
förslag på förändringar om det skulle behövas.
Riksdagen bör inte nu ta något initiativ och höja
straffsatsen. Mot bakgrund av det anförda avstyrks
även motion 1999/2000:So14 (mp) yrkande 5.

Alkoholreklam

Vissa ändringar vad avser de särskilda
bestämmelserna om alkoholreklam m.m.

Gällande rätt

Särskilda  regler  för  marknadsföringen  av
alkoholdrycker finns i lagen (1978:763) med vissa
bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker,
den s.k. alkoholreklamlagen. Lagen är tillämplig på
näringsidkares   marknadsföring   som   avser
alkoholdrycker och som vänder sig till konsumenter.
Med alkoholdryck förstås spritdrycker, vin, starköl
och öl i den betydelse de beteckningarna har i 1
kap. 4-6 §§ alkohollagen. Med alkoholdryck förstås
en dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent
alkohol   (1   kap.   3  §  alkohollagen).
Alkoholreklamlagen  gäller  därför  inte  för
marknadsföring  av  lättdrycker,  t.ex.  lättöl.
Begreppen  marknadsföring,  näringsidkare  och
konsument  har   samma   innebörd   som  i
marknadsföringslagen (1975:1418) i dess dåvarande
lydelse (jämför prop. 1977/78:178 s. 47 f. med där
angivna hänvisningar). Till skillnad mot vad som
gäller enligt marknadsföringslagen (1995:450) är det
endast avsättningsfrämjande åtgärder som omfattas av
alkoholreklamlagen. Näringsidkare är var och en som
yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk art,
både  fysiska  och  juridiska  personer.  Om
näringsidkaren är producent eller återförsäljare
saknar i princip betydelse för tillämpningen. Som
konsumenter anses i första hand privatpersoner, men
också andra som förvärvar varor eller tjänster för
slutlig konsumtion.
Utanför lagens tillämpningsområde faller således
marknadsföring riktad till andra än konsumenter,
t.ex. återförsäljare eller intressenter i branschen.
Vidare faller svenska näringsidkares marknadsföring
på  utländska   marknader   utanför   lagens
tillämpningsområde.  Var marknadsföringsåtgärderna
har  sitt  ursprung saknar  däremot  betydelse.
Alkoholreklamlagen  kan  bli  tillämplig  på
reklammaterial som producerats i annat land men som
distribueras till svenska konsumenter.

Propositionen

Regeringen föreslår i propositionen (s. 136 f.) att
särskilda  bestämmelser  om  marknadsföring  av
alkoholdrycker samlas i 4 kap. 8-13 §§ alkohollagen.
Förslaget innebär att de nu gällande bestämmelserna
i alkoholreklamlagen arbetas in i alkohollagen.
Vidare att en särskild bestämmelse förs  in i
alkohollagen om att alkoholreklam inte får rikta sig
särskilt till eller skildra barn och ungdomar. Det
redan nu gällande gåvoförbudet i alkohollagen förs
till de särskilda bestämmelserna om marknadsföring
av alkoholdrycker.
Regeringen   anför   i   propositionen  att
alkoholreklamlagen inte är heltäckande  när det
gäller marknadsföring av alkoholdrycker. Förutom
reglerna i den lagen gäller t.ex. de allmänna
bestämmelserna    i    marknadsföringslagen.
Alkoholreklamlagen  är  ett  komplement  till
marknadsföringslagen och är också knuten till den
lagen genom kopplingen till dess sanktionssystem.
Alkoholreklamlagen har således ett naturligt samband
med marknadsföringslagen, och det kan hävdas att
dess  regelsystem  passar  mindre  väl  in  i
alkohollagen. I alkohollagen har å andra sidan
samlats samtliga bestämmelser om hanteringen av
alkoholdrycker,  och lagen ger uttryck för det
alkoholpolitiska synsätt som också ligger till grund
för alkoholreklamlagen. De lagtekniska överväganden
som föranlett den nuvarande ordningen har främst med
hänsyn härtill inte längre samma tyngd (jämför prop.
1977/78:178 s. 46). I sammanhanget bör också beaktas
att  reglerna  i  den  tidigare   gällande
tobaksreklamlagen har arbetats in i tobakslagen
(1993:581),  och  att det genom en motsvarande
överflyttning på alkoholområdet  skulle  nås en
lagteknisk likhet med tobakslagen. Att samtliga
bestämmelser om alkoholhanteringen samlas i en lag
kan också underlätta ett utökat samråd mellan t.ex.
kommunerna och Konsumentverket i samband med verkets
tillsyn. Regeringen anser  mot bakgrund av det
anförda att övervägande skäl talar för att de
särskilda  bestämmelserna  i  alkoholreklamlagen
arbetas in i alkohollagen.
Av tradition  har den svenska alkoholpolitiken
syftat till att skydda framför allt ungdomen från
alkoholkonsumtionens  negativa följder. Det  har
härvid  ansetts särskilt  angeläget  att  bl.a.
alkoholdebuten sker så sent som möjligt. Enligt
regeringens mening är mot denna bakgrund barn och
ungdomar en särskilt skyddsvärd grupp att ta hänsyn
till vid utformningen av alkoholreklamregleringen. I
Europadeklarationen om alkohol, som Sverige anslöt
sig till i december 1995, har också slagits fast
bl.a. att alla barn och ungdomar har rätt att växa
upp  i  en  miljö  som  är  skyddad  från
alkoholkonsumtionens negativa följder, och som i
möjligaste mån är fredad mot marknadsföring av
alkoholhaltiga drycker. Det finns enligt regeringen
anledning att genom  ändringar i lagstiftningen
tydligare än vad som nu gäller klargöra att det är
oförenligt med kravet på god marknadsföringssed att
rikta marknadsföringen av alkoholdrycker mot barn
och ungdomar.
All  marknadsföring  skall  enligt   4  §
marknadsföringslagen  stämma  överens  med  god
marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig
mot konsumenter och näringsidkare.
Alkoholdrycker får inte serveras eller säljas till
ungdomar under 18 respektive 20 år. Det bör då inte
heller vara tillåtet att rikta marknadsföringen av
alkoholdrycker mot dessa grupper. Enligt regeringens
uppfattning  har  emellertid  förekommit  att
alkoholprodukter främst genom sin image, produktens
förpackning  och  utformning  i övrigt särskilt
inriktats mot ungdomar. Enligt regeringens mening
bör det till förhindrandet av sådan marknadsföring
införas en bestämmelse, varav direkt framgår att
marknadsföringen av alkoholdrycker inte får rikta
sig särskilt till barn eller ungdomar. En sådan
bestämmelse blir tillämplig om marknadsföringen har
en sådan utformning att det kan antas att barn och
ungdomar lätt lägger märke till och kan påverkas av
marknadsföringen. Härvid skall beaktas att barn har
svårare än vuxna att kritiskt granska och värja sig
mot marknadsföring och  att  ungdomar kan vara
särskilt lättpåverkade av alkoholreklam.
Enligt 3 kap. 5 § alkohollagen får  den som
tillverkar, säljer eller förmedlar försäljning av
alkoholdrycker i sin rörelse lämna sådan dryck som
gåva endast i form av varuprov. Enligt andra stycket
samma paragraf får vid marknadsföring av tjänster
eller  vid  försäljning  av  andra  varor  än
alkoholdrycker sådana drycker inte lämnas som gåva.
Att skänka bort eller bjuda på alkoholdrycker är
alltså inte tillåtet för att främja försäljningen
eller som säljargument för andra varor. Varuprover
får lämnas endast till tillståndshavare  enligt
alkohollagen. I begreppet varuprov ligger i detta
sammanhang att det skall vara avsett för någon som
har rätt att köpa varan direkt av tillverkaren eller
partihandlaren. Livsmedelsbutiker eller restauranger
får alltså inte lämna varuprover till sina kunder.
Enligt förarbetena skall dock en allmänt godtagen
representation accepteras, liksom att det bjuds på
alkoholdryck t.ex. vid invigning av en mässa.
Bestämmelserna har hittills i viss utsträckning
varit sanktionerade genom alkohollagens sanktioner,
dvs.  återkallelse eller varning. Denna ordning
upphör i stor utsträckning att gälla till följd av
det  förslag om rätten  till  partihandel  som
regeringen har presenterat. Med hänsyn härtill och
till att gåvoförbuden har till helt övervägande
syfte  att  skydda  konsumenterna  bör,  enligt
regeringen, reglerna föras till och sanktioneras i
enlighet  med  de särskilda  bestämmelserna  om
marknadsföring av alkoholdrycker.
I propositionen anförs vidare vad gäller Svenska
Bryggareföreningens egenåtgärdsprogram (s. 131 ff.)
bl.a. att de egenåtgärder som numera förekommer inom
alkoholbranschen sker i Svenska Bryggareföreningens
regi. Egenåtgärdsprogrammet har tagits fram i samråd
med Konsumentverket. Syftet med programmet är att
hindra att marknadsföringen av öl strider  mot
gällande lagstiftning. I december 1997 beslutade
styrelsen i Svenska Bryggareföreningen att ett nytt
regelverk skall gälla för medlemsföretagen avseende
lättölsreklamen. Överenskommelsen gäller från och
med den 1 januari 1998. Bakgrunden till de nya
reglerna är enligt överenskommelsen att "Kraven på
tydlighet  och  kritiken  mot  innehållet  i
lättölsreklamen  har  gett  upphov  till  såväl
tolkningsproblem som tveksamhet om reklamen kan
anses vara reklam för lättöl". Av överenskommelsen
framgår i huvudsak följande.
Kraven på tydlighet är desamma som enligt tidigare
gällande överenskommelse för lättöl. För att undvika
tveksamhet om reklamen  avser marknadsföring av
lättöl får reklamens innehåll inte associera till
alkoholkonsumtion eller dess effekter och den får
endast presentera lättöl i förpackningar som finns
tillgängliga i hela det område där företaget som
producerar reklamen tillhandahåller lättöl. När det
gäller kraven på innehållet har särskilt angetts att
lättölsreklamen  inte  får  visa människor  som
uppenbart, genom uttryck eller åthävor, är påverkade
av alkohol, använda ord som "öl", "bärs" eller andra
som används på sådant sätt att de associerar till
starkare drycker än lättöl, visa bilder från andra
situationer, t.ex. bastubad, där det är uppenbart
att konsumtion av alkohol sker, använda modeller som
är eller förefaller vara under 25 år, använda
traditionella alkoholskämt eller sjunga sånger med
anknytning   till   alkoholkonsumtion,   visa
toalettinteriörer  eller  andra  miljöer  och
situationer  som  kan  väcka  anstöt,  uttrycka
förklenande omdömen om alkoholfria drycker, eller
antyda att den sexuella förmågan stimuleras av
konsumtion av alkohol.
Medlemsföretagen i Svenska Bryggareföreningen har
åtagit sig att i efterhand tillställa föreningen all
lättölsreklam för kontroll.  Om  reklamen  inte
uppfyller de ställda kraven får föreningen ålägga
företaget dels att vidta rättelse, dels att utge
vite till föreningen: Genom en överenskommelse som
beslutades i december 1997 har föreningen och en
särskilt tillsatt granskningsnämnd tilldelats vissa
granskningsuppgifter. Om någon av dessa finner att
ett medlemsföretag brutit mot de interna reglerna
för lättölsreklamen skall företaget åläggas dels att
vidta rättelse, dels att till föreningen utge en
bot. Svenska Bryggareföreningen har även beslutat
att  komplettera  överenskommelsen  med  att
lättölsreklam inte heller får visa situationer då,
enligt  allmänt  vedertagen  uppfattning,  ingen
alkoholkonsumtion skall förekomma. Kompletteringen
gäller från den 1 juni 1999.

Motionerna

I motion 1999/2000:So286 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)
hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag
till förbud mot lättölsreklam enligt vad i motionen
anförts om förbud mot kommersiell annonsering för
lätta  alkoholdrycker.  Motionärerna  anser  att
reklamen  för  lättöl  och andra alkoholhaltiga
lättdrycker skall utformas på ett sådant sätt att de
inte kan förväxlas med den marknadsföring som sker
av alkoholdrycker över 2,25 volymprocent.

I motion 1999/2000:So10 av Chatrine Pålsson m.fl.
(kd) begärs ett tillkännagivande om alkoholreklam
(yrkande 12). Motionärerna välkomnar regeringens
intentioner  att  skydda  unga  människor  mot
alkoholreklam, men förstår dock inte hur man skall
bedöma vad för reklam som riktar sig särskilt till
barn och ungdomar.

I motion 1999/2000:So11 av Kerstin Heinemann m.fl.
(fp)  begärs tillkännagivande om alkoholreklamen
(yrkande  7 delvis). Enligt motionärerna lämnas
reklamen åt bryggeriernas självsanering. Här borde
det ske en uppstramning. Både den alkoholpolitiska
kommissionen och Alkoholreklamutredningen har lämnat
förslag till hur detta kan ske.

I motion 1998/99:So306 av Thomas Julin m.fl. (mp)
yrkas tillkännagivande om vad som i motionen anförts
om förbud  mot  alla  former  av  reklam  för
alkoholdrycker (yrkande 20). Alkoholreklamen verkar,
enligt motionärerna, ha störst effekt på barn som
ännu inte börjat dricka. Reklam för alkoholdrycker
står i strid med de mål samhället sagt sig vilja
verka för. Därför måste sådan reklam i alla former
upphöra. Vidare begärs  ett tillkännagivande om
behovet  av  att  regeringen driver  en  aktiv
socialpolitik gentemot EU med krav på att slippa
alkoholprodukter som specifikt vänder sig  till
ungdomar  (yrkande 22). Enligt motionärerna bör
Sverige inom EU agera för att varje land skall ha
rätt att reglera kommersiella  budskap  i  TV-
sändningar riktade till den egna befolkningen. Detta
berör  inte bara alkoholreklam, utan också det
svenska förbudet mot reklam riktad till barn.

I motion 1999/2000:So382 av Yvonne Ruwaida (mp)
begärs ett tillkännagivande om alkoholreklam. Enligt
motionären kvarstår sambandet mellan marknadsföring
av lättöl och de starkare typerna av öl och frågan
är för viktig för att låta bryggeriindustrin själv
kontrollera. Riksdagen bör besluta att regeringen
ändrar lagstiftningen så att det blir omöjligt att
utnyttja  alkoholrelaterade  varumärken  i  sin
marknadsföring.

I motion 1999/2000:So3 av Elver Jonsson m.fl. (fp,
v, kd,  c, mp) begärs tillkännagivande om att
förtäckt och otillåten reklam uppmärksammas och
beivras (yrkande 3). Enligt motionärerna visas i
propositionen generellt sett en för slapp hållning
mot alkoholintressena.

I motion 1999/2000:So5 av Lars  Elinderson (m)
hemställs att regeringen skall ges till känna vad i
motionen anförts om att parti- och detaljhandeln
skall få möjlighet att erbjuda provsmakning av
alkohol till enskilda konsumenter. Reglerna för
varuprover och provsmakning av alkoholdrycker bör,
enligt motionären, ändras på så sätt att rätten för
såväl  partihandeln  som  detaljhandeln (i  dag
Systembolaget  AB)  att lämna varuprover  också
omfattar möjlighet att  erbjuda provsmakning av
alkohol till enskilda konsumenter. Ett liknande
yrkande har framställts i motion 1999/2000:So237 av
Maud Ekendahl och Ewa Thalén Finné (båda m).

Utskottets bedömning

Utskottet  delar  regeringens  bedömning  att
övervägande skäl  talar  för  att de särskilda
bestämmelserna i alkoholreklamlagen arbetas in i
alkohollagen, 4 kap.  8-13  §§.  Att  samtliga
bestämmelser om alkoholhanteringen samlas i en lag
torde underlätta  samråd  mellan  kommuner  och
Konsumentverket och således även verkets tillsyn.
Den svenska alkoholpolitiken har som ett av dess
huvudsyften att skydda ungdomen från alkoholens
negativa  sidor.  Utskottet  ställer sig  bakom
uppfattningen att barn och ungdom är en skyddsvärd
grupp när det gäller alkoholreklamens utformning.
Detta synsätt ligger också i linje med vad som
uttalas i Europadeklarationen om alkohol som Sverige
anslöt sig till 1995. Utskottet delar bedömningen
att det finns anledning att särskilt markera skyddet
för  barn  och ungdom  vid  marknadsföring  av
alkoholdrycker och tillstyrker därför förslaget till
ändring i 4 kap. 8 § andra stycket alkohollagen.
Motion 1998/99:So306 (mp) yrkande 20 avstyrks.
I  författningskommentaren  till  det  aktuella
lagrummet lämnas omfattande riktlinjer till ledning
för rättstillämpningen såvitt gäller bedömningen om
alkoholreklam skall anses rikta sig till barn.
Motionerna  1998/99 So306 (mp) yrkande 22 samt
1999/2000:So10 (kd) yrkande 12 är i allt väsentligt
tillgodosedda med det anförda och avstyrks.
Utskottet ställer sig också bakom förslaget att föra
gåvoförbudet i 3 kap. 5 § alkohollagen till de
särskilda  bestämmelserna  om  marknadsföring av
alkoholdrycker  (4  kap.  9  §  alkohollagen).
Bestämmelsen innebär bl.a. att det alltjämt inte är
tillåtet att skänka eller bjuda på alkoholdrycker
för att främja försäljningen eller som säljargument
för andra varor. Utskottet delar inte bedömningen i
motionerna 1999/2000:So5 (m) och 1999/2000:So237 (m)
att vin- eller spritprovning för konsumenter skall
tillåtas, varför dessa motioner avstyrks.

Flera motionärer har begärt att riksdagen på olika
sätt  skall  agera  när  det  gäller  indirekt
alkoholreklam, i flera fall lättölsreklam som i
själva verket anses vara reklam för starkare öl.
Enligt utskottets uppfattning måste självklart alla
kringgåenden  av  gällande  alkoholreklamregler
motverkas.  Alkoholbranschens  eget  ansvar  är
härvidlag  mycket  stort.  Regeringen  anför  i
propositionen (s. 137) att branschen också tar ett
större ansvar, bl.a. i denna fråga. Branschens
regler har stramats upp senast den 1 juni 1999.
Utskottet menar att det för närvarande saknas skäl
att,  i  vidare  mån än regeringen föreslagit,
genomföra  några  ändringar  av  de  särskilda
bestämmelserna  om  alkoholreklam.  Skulle  det
emellertid  visa  sig  att branschens åtgärder,
särskilt vad gäller indirekt reklam för starkare öl,
är otillräckliga får förutsättas att regeringen
återkommer till riksdagen  i frågan. Motionerna
1999/2000:So3 (fp, v, kd, c, mp)  yrkande  3,
1999/2000:So11   (fp)   yrkande   7  delvis,
1999/2000:So286  (v)  och  1999/2000:So382  (mp)
avstyrks i den mån de inte anses tillgodosedda med
det anförda.

Tillsyn och sanktioner

Gällande rätt

Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet för
konsumentfrågor  med  uppgift  att bl.a. skydda
konsumenternas    hälsa    och    säkerhet.
Konsumentverket/KO är tillsynsmyndighet för  ett
flertal lagar inom konsumentområdet, eller vissa
bestämmelser   i   sådana  lagar,  däribland
marknadsföringslagen   (1995:450),   tobakslagen
(1993:581), prisinformationslagen  (1991:601) och
avtalsvillkorslagen (1994:1512).
Kommunerna övervakar å sin sida, bl.a.  genom
återkommande    inspektioner,    kontinuerligt
restaurangmarknaden och har fortlöpande kontakter
med tillståndshavarna. Tillsynen ger kunskap och
överblick som Konsumentverket/KO i viss mån saknar.
Härtill kommer att kommunerna redan utövar tillsyn
när det gäller bl.a. det s.k. animeringsförbudet (6
kap.  7  §  alkohollagen)  samt  de  särskilda
bestämmelserna i alkohollagen med allmänt hållna
riktlinjer för hur försäljning och servering av
alkoholdrycker skall gå till, se t.ex. 3 kap. 4 §
och 6 kap. 2 §.

Propositionen

Regeringen föreslår i propositionen (s. 140 ff.) att
Konsumentverket/Konsumentombudsmannen skall ha kvar
huvudansvaret för att övervaka efterlevnaden av de
särskilda bestämmelserna om alkoholreklam. Tillsynen
över marknadsföringen på serveringsställen skall
dock  i  första  hand  utövas  av  kommunerna.
Överträdelser av alkoholreklamreglerna på sådana
ställen  skall  kunna  medföra  återkallelse av
serveringstillståndet. Regeringen föreslår bl.a. att
fördelningen av tillsynen över efterlevnaden av
bestämmelserna i 4 kap. 8-11 §§ alkohollagen mellan
Konsumentverket och kommunerna skall föreskrivas i 8
kap. 1 a § första stycket alkohollagen.
Regeringen anför i propositionen att vid tillsynen
av alkoholreklamreglerna bör såväl den omedelbara
insikt i och den särskilda kunskap om förhållandena
på  alkoholmarknaden  som  kommunerna  har  som
Konsumentverkets samlade erfarenhet av och kunnande
om marknadsföring så långt som möjligt tas till
vara. Tillsynen bör därför delas upp med hänsyn till
de olika myndigheternas särskilda kompetens och
praktiska möjligheter till insyn. Redan i dag utövar
kommunerna  den  omedelbara  tillsynen  över
efterlevnaden av bestämmelserna om servering av
spritdrycker, vin och starköl (8 kap. 1 § tredje
stycket  alkohollagen).  Marknadsföringen   av
alkoholdrycker  på  serveringsställen har intimt
samband med den verksamheten. Kommunerna bör därför
ges viss behörighet att övervaka efterlevnaden av
marknadsföringen av alkoholdrycker på restauranger,
pubar och andra liknande ställen där rätten att
sälja   alkoholdrycker   grundas   på   ett
serveringstillstånd. Härigenom bör myndigheternas
resurser  kunna utnyttjas  mer  rationellt  och
kunskapen om  reglerna  för marknadsföringen av
alkoholdrycker kunna spridas bättre åtminstone bland
serveringstillståndshavare.  Kommunernas  tillsyn
skall utövas vid sidan av Konsumentverkets.
Det är, enligt regeringen, självfallet angeläget
att alkoholreklamregleringen tillämpas lika över
landet och att det skapas en enhetlig praxis.
Förutsättningar för detta finns inte minst genom den
löpande tillsyn som länsstyrelserna bedriver över
kommunernas verksamhet (8 kap. 1 § alkohollagen).
Härtill kommer att Alkoholinspektionen kontinuerligt
skall   följa  upp  tillämpningen  av  det
alkoholpolitiska  regelsystemet.  När det gäller
frågor  om  marknadsföring skall i myndighetens
instruktion, enligt  regeringen, föreskrivas att
samråd skall ske med Konsumentverket. När viktigare
ärenden avgörs efter en åtgärd skall Konsumentverket
underrätta Alkoholinspektionen om beslutet, varefter
inspektionen  har  att informera kommunerna  om
beslutet. På motsvarande  sätt  bör  kommunerna
underrätta   såväl   Alkoholinspektionen   som
Konsumentverket om sina beslut som rör alkoholreklam
på  serveringsställen.  Enligt  regeringen,  bör
kommunerna vid sidan av de åtgärder som följer av
deras  tillsynsuppgifter  också  rapportera  om
missförhållanden som rör marknadsföringen och som de
bedömer faller utanför deras behörighet.

Motionerna

I motion 1999/2000:So11 av Kerstin Heinemann m.fl.
(fp)  begärs tillkännagivande om alkoholreklamen
(yrkande 7 delvis). Motionärerna konstaterar att
Konsumentverket för närvarande har ansvaret för
övervakningen av alkoholreklamen. De anser att den
övervakningen måste effektiviseras och att ansvaret
för  övervakningen  av  reklamen  flyttas  från
Konsumentverket  till  den  myndighet  som  får
tillsynsansvaret över alkoholen och dess hantering.
I motion 1998/99:So461 av Kerstin Heinemann m.fl.
(fp) framförs att en uppdelning av tillsynsansvaret
på  två  myndigheter,  Alkoholinspektionen  och
Konsumentverket, kommer att medföra sämre kontroll
av marknadsföringen (yrkande 10).

I motion 1999/2000:So14 av Thomas Julin m.fl. (mp) begärs ett
tillkännagivande om att ansvaret för alkoholreklam
läggs på Alkoholinspektionen (yrkande 6). I stället
för att Konsumentverket/Konsumentombudsmannen skall
ha kvar huvudansvaret för att övervaka efterlevnaden
av de särskilda bestämmelserna om alkoholreklam,
föreslår   motionärerna  att  man  utvecklar
Alkoholinspektionen och implementerar detta ansvar i
dess verksamhet. Det finns många fördelar med att
samla all information och verksamhet på en myndighet
och   Alkoholinspektionen   har   just   den
specialistkompetens och det intresse på alkoholens
område som kan vara eftertraktansvärt.

I motion 1999/2000:So6 av Elver Jonsson och Göran
Magnusson  (fp,  s)  begärs tillkännagivande om
ansvaret för lagen om alkoholreklam där ett delat
ansvar    mellan    Konsumentverket    och
Alkoholinspektionen   kompletteras   med   att
Alkoholinspektionen har rätt att överpröva (yrkande
2).

Utskottets bedömning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag att
låta Konsumentverket och Konsumentombudsmannen ha
kvar huvudansvaret  för  tillsynen  vad  gäller
efterlevnaden av de särskilda bestämmelserna om
alkoholreklam. Tillsynen över marknadsföringen på
serveringsställena skall i första hand utövas av
kommunerna.  Utskottet   tillstyrker   således
regeringens förslag till 8 kap. 1 a § första stycket
alkohollagen och avstyrker motionerna 1998/99:So461
(fp) yrkande 10, 1999/2000:So6 (fp, s) yrkande 2,
1999/2000:So11  (fp)  yrkande  7  delvis  och
1999/2000:So14 (mp) yrkande 6.

Systembolagets verksamhet

Systembolagets detaljhandelsmonopol m.m.

Motionerna

I motion 1999/2000:So4 av Chris Heister m.fl. (m)
hemställs att riksdagen beslutar om en successiv
avveckling av detaljhandelsmonopolet (yrkande 10).
Motionärernas uppfattning är att ett uppfyllande av
kraven  på icke-diskriminering  förutsätter  att
Systembolagets  monopol  avvecklas  successivt.
Inledningsvis bör starköl och vin kunna säljas
utanför Systembolaget. En sådan lösning förstärker
den befintliga handeln genom att skapa ökat underlag
för butiker på mindre orter, samtidigt som det inte
snedvrider  konkurrensen på samma sätt som det
nuvarande  systemet   med   utlämningsställen.
Bekvämligheten för konsumenterna  inte  minst i
glesbygd  blir överlägset bättre än vad som kan
uppnås i ett monopolsystem, oavsett hur många nya
butiker som öppnas. I ett senare skede bör även
starksprit     kunna     omfattas     av
licensieringsmöjligheten  och  Systembolaget  kan
avvecklas  eller  försäljas.  Även i motionerna
1998/99:So205 och 1999/2000:So210 av Sten Andersson
(m), motion 1998/99:So228 av Ulf Kristersson m.fl.
(m) (yrkande 13), motion 1999/2000:So1 av Gunnar
Axén (m) (yrkande 3) och i motion 1999/2000: So269
av Karin  Falkmer  (m)  framställs yrkanden om
detaljhandelsmonpolets avskaffande.

I motion 1998/99:So422 av Per Bill och Birgitta
Wistrand (båda m) begärs tillkännagivande om vad som
i motionen anförts  om att medge vinauktioner.
Motionärerna anför att ett  problem  för många
vinintresserade som vill förkovra sig i vinkunskap
är att det är mycket svårt att få tag på andra viner
än de som finns på Systembolaget. Ett viktigt bidrag
till att öka variationen av kvalitetsviner i Sverige
är att tillåta vinauktioner.  Utöver  att  öka
möjligheterna att prova flera årgångar av samma vin
eller flera vingårdar  från  samma  område ger
vinauktioner en ökad möjlighet för dödsbon och
konkursförvaltare att omsätta vinsamlingar  till
kontanta medel. I motion 1999/2000:So360 framför
motionärerna samma yrkande.

I motion 1999/2000:So209 av Carl G Nilsson (m)
begärs ett tillkännagivande om försäljning av vin.
Enligt   motionären   utgör   den   svenska
alkohollagstiftningen med det absoluta monopolet för
Systembolaget ett hinder för producenterna att få ut
sina drycker på marknaden. Motionären föreslår att
ett undantag införs i alkohollagstiftningen som
möjliggör för svenska vinproducenter att sälja sina
egna produkter i anslutning till sin tillverkning.

Bakgrund och tidigare behandling

Enligt 5 kap. 1 § alkohollagen skall det för
detaljhandel med spritdrycker,  vin och starköl
finnas ett särskilt för ändamålet bildat aktiebolag
(detaljhandelsbolaget) som staten äger. Av lagens 2
§  framgår  att endast detaljhandelsbolaget får
bedriva detaljhandel  med spritdrycker, vin och
starköl.

EG-domstolen har, som framgått av ovan, i mål C-
189/95, allmänna åklagaren mot Harry Franzén, prövat
förenligheten    av    Systembolaget   AB:s
detaljhandelsmonopol  med  gemenskapsrätten.  EG-
domstolens prövning var föranledd av en begäran om
förhandsbesked från Landskrona tingsrätt där Franzén
stod åtalad för olovlig försäljning och olovligt
innehav av alkoholdrycker. I domen som meddelades
den 23 oktober 1998 uttalade domstolen att EG-
fördragets bestämmelser i artikel 37 om statliga
handelsmonopol  inte  utgör  hinder  för sådana
nationella bestämmelser som rör Systembolaget AB och
dess funktionssätt.

Motioner om att avskaffa detaljhandelsmonopolet har
behandlats  av  utskottet  vid ett stort antal
tillfällen och senast i betänkande 1997/98:SoU14
Vissa alkoholfrågor. Utskottet  vidhöll  då sin
tidigare inställning att Systembolagets ensamrätt
till detaljhandel med sprit, vin och starköl är ett
av  de  viktigaste inslagen i den  restriktiva
alkoholpolitiken och att denna inställning delades
av regeringen. De aktuella motionerna avstyrktes
(prot.nr 1997/98:78).

Utskottets bedömning

Utskottet   vidhåller   att   Systembolagets
detaljhandelsmonopol  vad gäller försäljning  av
sprit, vin och starköl är ett av de viktigaste
inslagen i den svenska alkoholpolitiken. Motionerna
1998/99:So205 (m), 1998/99:So228 (m) yrkande 13,
1998/1999:So422 (m), 1999/2000:So1 (m) yrkande 3,
1999/2000:So4 (m) yrkande 10, 1999/2000:So209 (m),
1999/2000:So210  (m),  1999/2000:So269  (m)  och
1999/2000:So360 (m) avstyrks därför.

Förbättrad service för Systembolagets kunder

Propositionen

I propositionen (s. 142 ff.) föreslår regeringen att
riksdagen godkänner de föreslagna riktlinjerna för
detaljhandelsbolagets öppethållande. I propositionen
föreslås att öppettiderna för Systembolagets butiker
måndag till fredag får utsträckas som längst till
kl. 20.00 och att Systembolaget inför storhelger får
ha  öppet  på  lördagar.  Vidare  föreslås att
Systembolaget på försök får ha öppet på lördagar
längst till kl. 15.00 i vissa områden i landet.
Enligt regeringens bedömning  talar sammantaget
aktuella konsumentundersökningar, tillsammans med
utvecklingen   av   alkoholförsäljningen   på
restaurangerna,  gränshandeln  och  den illegala
alkoholhanteringen, för att det nu är dags att på
försök   pröva   lördagsöppna   systembutiker.
Utvärderingen av lördagsstängningen  1984 visade
dessutom  på  negativa effekter när det gäller
misshandel och skadegörelse totalt sett och framför
allt på misshandel utomhus på fredagar. En ny
försöksverksamhet och utvärdering utifrån nuvarande
förhållanden torde därför vara angeläget. Det är
enligt regeringens uppfattning troligtvis så att de
delvis positiva effekter, som kunde observeras när
systembutikerna stängdes på lördagar för nästan 20
år sedan, inte längre föreligger. Öppethållandet på
lördagen bör därför utformas och genomföras som en
regional försöksverksamhet.
Det är, enligt regeringen, väsentligt att försöket
med lördagsöppna butiker i vissa försöksområden i
landet blir föremål för en vetenskapligt upplagd
utvärdering där såväl alkoholpolitiska som andra
effekter  såsom  ekonomiska  konsekvenser  för
rättsväsendet och brottsligheten kartläggs. I samråd
med vetenskaplig expertis kommer Socialdepartementet
tillsammans  med  Systembolaget  att  lägga upp
försöksverksamheten och utarbeta en utvärderingplan
och ansvara för att försöket och utvärderingen
genomförs. Försöket skall  följas  löpande  och
utvärderas efter ett år. Vilka områden som skall bli
försöksområden respektive kontrollområden och hur
försöket i övrigt skall läggas upp måste bestämmas
utifrån vetenskapliga  kriterier.  Resultatet av
utvärderingen skall därefter redovisas för riksdagen
som underlag för ett slutligt ställningstagande i
frågan om lördagsöppet.
För att förbättra  servicen för Systembolagets
kunder föreslår regeringen också att öppettiderna
för Systembolagets butiker måndag till fredag lokalt
får utsträckas till kl. 20.00 om bolaget så beslutar
utifrån en såväl servicemässig som affärsmässig
bedömning.   En   sådan   förlängning   av
öppethållandetiderna måndag till fredag kan enligt
regeringens bedömning ske utan negativa effekter
från alkoholpolitisk synpunkt.
Systembolaget har för att undvika olägenheter med
köer och långa väntetider inför storhelger och för
att kompensera bortfall av andra försäljningsdagar
på grund av helgerna haft öppet enstaka lördagar
inför t.ex. jul och nyår. Denna praxis har av
bolaget bedömts kunna rymmas inom de riktlinjer för
öppethållande som riksdagen givit. För att undanröja
eventuella oklarheter härvidlag föreslår regeringen
att riksdagen fastlägger denna praxis och medger att
bolaget inför storhelger får ha öppet på lördagar.
För att erbjuda  ökad service inom ramen för
Systembolagets detaljhandelsmonopol  bör bolaget,
enligt regeringen, pröva att inrätta ett nytt slags
mer kostnadseffektiva och rationella butiker som är
mindre än nuvarande och som erbjuder ett mindre
sortiment  och  som  bör  förläggas  till  de
centrumanläggningar som i dag saknar butiker. En
viktig utgångspunkt för Systembolagets prövning bör
vara att en förändring av butiksnätet inte får
negativa effekter på bolagets ekonomiska resultat.
Reglerna för att kunna inrätta ett utlämningsställe
borde enligt regeringens uppfattning kunna göras
något generösare  för att ytterligare förbättra
servicen för dem som bor i glesbygd. Regeringen
anser att en förbättring av Systembolagets service
kan uppnås genom en viss ökning av antalet butiker
och utlämningsställen. En sådan åtgärd torde, enligt
regeringen, upplevas som positiv såväl av kunderna
som av den handel som i dag anser sig missgynnad av
att ligga långt från Systembolagets butiker och bör
kunna genomföras utan att vare sig den totala
alkoholkonsumtionen eller alkoholskadorna påverkas
nämnvärt.
Enligt 5 kap. 4 § alkohollagen får Systembolaget
vid detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl
inte lämna ut varorna till köpare förrän de har
betalats. Denna bestämmelse innebär att det i dag
inte är möjligt att betala varor med kreditkort.
Bestämmelsen om att inte tillåta försäljning på
kredit fyller enligt regeringens uppfattning i dag
ingen praktisk funktion och föreslås därför upphöra
att gälla. Det blir sedan Systembolagets sak att
affärsmässigt bedöma vilka kort som bör accepteras,
bl.a. med hänsyn till kortföretagens avgifter och
övriga villkor.

Motionerna

I motion 1999/2000:So4 av Chris Heister m.fl. (m)
hemställs  att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om ett
generellt och omedelbart införande av lördagsöppet i
Systembolagets butiker (yrkande 9). Vad beträffar
lördagsöppet  menar  motionärerna  att  någon
försöksverksamhet inte behövs, utan att en sådan
förändring utan dröjsmål borde kunna genomföras över
hela landet. Som framgår redan i propositionen kan
effektiviteten  att lördagsstänga systembutikerna
ifrågasättas. Systembolagets nuvarande öppettider
framstår lätt som en begränsning riktad i huvudsak
mot yrkesarbetande, vilka knappast kan anses utgöra
den primära riskgruppen för att falla in i ett
långvarigt  missbruk.  Ett liknande yrkande har
framförts i motion 1998/99:So210 av Knut Billing
(m).

I motion 1999/2000:So1 av Gunnar Axén (m) yrkas att
riksdagen hos regeringen begär förslag om vilka
kriterier som skall gälla för utvärderingen av
lördagsöppet i enlighet med vad som anförts i
motionen  (yrkande 2). Motionären anför att de
kriterier som skall gälla för utvärderingen av den
förbättrade tillgänglighetens  konsekvenser borde
definieras   av  regeringen  för  riksdagens
ställningstagande.  I  annat  fall  riskerar
undersökningen   att   sakna  betydelse  som
beslutsunderlag för riksdagen  vid  ett  senare
tillfälle.

I motion 1999/2000:So13 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
begärs att riksdagen avslår regeringens förslag om
en försöksverksamhet med lördagsöppet (yrkande 2).
Motionärerna menar att detta  ökar  den totala
tillgängligheten på alkohol i dessa områden och att
det finns väl grundade farhågor att ett generellt
lördagsöppet i dessa områden kan komma att leda till
ökad alkoholkonsumtion och ökade sociala problem.
Det är framför allt barn och kvinnor som har och har
haft nytta av att systembutikerna hållits stängda på
lördagar. Motionärerna ställer sig bakom förslagen i
propositionen  om  möjligheten  till kvällsöppet
måndagar-fredagar till kl. 20 samt öppethållande
lördagar inför vissa storhelger. Dessa möjligheter
borde räcka  för  att kunna ge allmänheten en
möjlighet att planera och genomföra sina inköp på
ett godtagbart sätt. Vidare begärs att riksdagen
avslår regeringens förslag om att kreditkort skall
kunna användas vid inköp av alkohol på Systembolaget
(yrkande 3). Motionärerna accepterar att kontantkort
får användas där en kontroll görs om det finns
täckning för de inköp som görs. Detta är också en
kostnadsfråga. För att införa kreditkort skulle
Systembolaget  få  betala  åtskilliga  miljoner.
Kreditkortsanvändning kan också ge möjligheter att
köpa systemvaror på Internet. Motionärerna yrkar
också  ett  tillkännagivande  om  Systembolagets
avkastningskrav relaterat till kravet på att bygga
ut servicenivån (yrkande 6). Staten har formulerat
ett  avkastningskrav på Systembolaget. Samtidigt
skall bolaget bygga ut sin service till kunderna med
nya utlämningsställen  och  nya systembolag. En
utbyggnad som kan medföra ökade  kostnader för
Systembolaget. Om avkastningskravet och kostnaderna
för den utbyggda servicenivån kommer i konflikt med
varandra    måste,   enligt   motionärerna,
avkastningskravet revideras.

I motion 1999/2000:So10 av Chatrine Pålsson m.fl.
(kd)  begärs  att riksdagen avslår vad som  i
propositionen föreslås  om  lördagsöppet och om
förlängda öppettider (yrkandena 8 och 9). Enligt
motionärerna bör frågan om lördagsöppet eller inte
avgöras av dåligt underbyggda opinionsundersökningar
utan på de fakta som finns tillgängliga om vad
lördagsstängningen innebar. Motionärernas viktigaste
argument emot lördagsöppet är att vi vill skydda de
kvinnor och barn som enligt statistiken misshandlas
under  helgerna.  Motionärerna  avvisar  således
experimenterande med lördagsstängning som kan leda
till en ökning av misshandel och bråk. Vidare yrkas
ett tillkännagivande om förlängd öppettid till kl.
19.00 (yrkande 10). Systembolaget har i dag normala
affärsöppettider och en del har även öppet till kl
19.00. Motionärerna anser att det är viktigt att
uppmuntra en planering av inköpen för att på detta
sättet undvika impulsköp. Motionärerna begär även
ett tillkännagivande  om  utökat  antal butiker
(yrkande 11). I propositionen föreslås vidare att
utöka antalet  butiker  vid större centrum och
förorter.  En  sådan  utökning  kan,  enligt
motionärernas mening, endast ses utifrån dåliga
distributionsmönster  och  inte  som  man  i
propositionen anför som ett led i att hjälpa den
detaljhandel som idag missgynnas eftersom den inte
ligger i närheten av ett systembolag. Detta är inte
ett  alkoholpolitiskt  motiv  utan  snarare ett
näringspolitiskt. Att utöka antalet butiker med ett
begränsat  sortiment,  vänder  sig snarare till
högkonsumenter än normalkonsumenter. Vidare saknas
dessutom  en kostnadstäckning för Systembolagets
ökade öppettider och utökade antal butiker heter det
i motionen.

I motion 1998/99:So459 av Ingrid Näslund (kd) yrkas
tillkännagivande om vad som i motionen anförts om
fortsatt stängning av Systembolagets butiker på
lördagarna  (yrkande  2).  Motionären anför att
lördagsstängning av Systembolaget på sistone har
varit ställt under debatt. Argumentet har varit att
servicen  måste  förbättras  på  Systembolaget.
Kvällsöppet en eller två kvällar skulle säkert vara
en acceptabel lösning.

I motion 1999/2000:Ju720 av Amanda Agestav (kd)
begärs  tillkännagivande  om  redovisning  av
konsekvenser  av  försöket med lördagsöppet  på
Systembolaget i vissa län (yrkande 3). Motionären
anför att forskning har visat hur alkoholintag
påverkar bedömningsförmågan hos människor. Problem
kan uppkomma från en enstaka öl till upprepad
högriskkonsumtion. Risken är högre ju mer alkohol
som konsumeras. Alkoholpåverkan leder ofta till
omdömeslösa handlingar som leder till ökat våld mot
kvinnor. Regeringen bör återkomma till riksdagen med
en redovisning av vilka konsekvenser försöken med
lördagsöppet på Systembolaget fått avseende anmälda
våldsbrott i hemmen.

I motion 1999/2000:So11 av Kerstin Heinemann m.fl.
(fp) begärs ett tillkännagivande om lördagsöppet på
Systembolaget (yrkande 1). Motionärerna ser problem
med regeringens förslag till försöksverksamhet. Den
kan leda till att vi får en "intern gränshandel" i
Sverige. Motionärerna anser det bättre att butikerna
öppnas i hela landet under en prövotid. Detta bör
kopplas till en kontinuerlig uppföljning av vad som
händer när det gäller förekomsten av misshandel och
skadegörelse  men  också andra alkoholrelaterade
skador. Denna uppföljning  bör  planeras  innan
lördagsöppet  införs  och starta omedelbart när
prövotiden inleds. Visar  utvärderingen  att de
sociala effekterna har blivit oacceptabla får frågan
tas upp på nytt. Vidare begärs tillkännagivande om
utbyggnaden av Systembolagets butiker (yrkande 5).
Motionärerna ställer  sig  bakom utbyggnaden av
butiksnätet men att tro att det inte har inverkan på
bolagets ekonomiska resultat är  något  av ett
önsketänkande. Motionärerna vill också framhålla att
utbyggnaden bör ske i lugn takt och kopplas till en
uppföljning   av   eventuella   effekter  på
alkoholkonsumtion och skador.

I motion 1999/2000:So12 av Kenneth Johansson m.fl.
(c) yrkas att riksdagen avslår regeringens begäran
om försök med lördagsöppna butiker (yrkande 9). När
försök gjordes med lördagsstängda butiker vittnade,
enligt motionärerna, inte minst många kvinnor om
lugn och trygghet åtminstone en dag i veckan fri
från alkohol. Den olägenhet som det innebär för
vanliga alkoholkonsumenter bör vägas mot den frid
som uppstår i ett hem som är plågat  av hög
alkoholkonsumtion. Det leder oss fram till att vara
restriktiva med öppethållandet.

I motion 1999/2000:So14 av Thomas Julin m.fl. (mp)
hemställs att riksdagen avslår regeringens förslag
om prov med lördagsöppet och lördagsöppet inför
storhelger (yrkande 7). Enligt motionärerna är detta
förslag inte tillräckligt utrett då förslaget bland
annat saknar en konsekvensbeskrivning utifrån ett
kvinno-  och  barnperspektiv.  Innan  en  sådan
förändring görs anser motionärerna att en utredning
bör göras som fokuserar på kopplingen mellan alkohol
och misshandel med fokus på familjen.

I motion 1999/2000:So3 av Elver Jonsson m.fl. (fp v,
kd, c, mp) begärs  att riksdagen fastslår att
nuvarande ordning med lördagsstängda systembutiker
bibehålls (yrkande 4). Många "missbrukarhustrur" har
vittnat om en förbättring då Systembolaget har
lördagsstängt. Det finns anledning att vidhålla en
sådan ordning. Skulle riksdagen frångå nuvarande
bestämmelser om lördagsstängt måste det aviserade
öppethållandet tydligt avgränsas så att vetenskaplig
utvärdering kan ske.

I motion 1999/2000:So8 av Göran Magnusson m.fl. (s)
hemställs  att  riksdagen  avslår  förslaget om
försöksverksamhet  med lördagsöppna systembutiker
inom vissa angivna områden. Enligt motionärerna har
sambandet  mellan alkoholens tillgänglighet  och
konsumtionsutvecklingen  under  decennier  varit
föremål för forskning. God tillgänglighet leder till
ökad konsumtion, vilket i sin tur leder till ökade
skadeeffekter. Utöver att lördagsöppet har en social
och medicinsk effekt riskerar regeringens mål om hög
produktivitet  att  försämras.  Stor  tveksamhet
föreligger om möjligheterna att med tillräckligt
vetenskaplig  noggrannhet  mäta  effekterna  av
lördagsöppet  inom försöksområdena. Riskerna för
negativa sociala konsekvenser av lördagsöppet är
stora. Därför bör riksdagen avslå förslaget.

Bakgrund

Det har anförtrotts åt Systembolaget att självt
bestämma    över   butikernas   öppettider.
Lördagsstängningar  av  systembutikerna har dock
ansetts innebära en så påtaglig förändring att
riksdagen hörts i frågan, både beträffande den
permanenta lördagsstängningen och försöken med sådan
(prop. 1980/81:179 och 1981/82:143).  Att hålla
systembutikerna kvällsöppna och öppna tidiga morgnar
anses dock Systembolaget självt kunna besluta om.

I betänkandet 1990/91:SoU23 Folkhälsofrågor (s. 47
f.) uttalade utskottet med anledning av en motion
(m) att ett återinförande av lördagsöppet måste
anses innebära en  så  påtaglig  förändring av
öppettiderna att riksdagen bör besluta i frågan.
Utskottet ansåg inte att det var lämpligt att
återinföra lördagsöppna  systembutiker. Utskottet
konstaterade vidare att Systembolaget i övrigt har
stor frihet att självt bestämma vilka öppettider som
bäst tillgodoser konsumenternas servicebehov. Med
hänvisning till det anförda avstyrkte utskottet den
aktuella motionen.

I avtalet mellan Systembolaget AB och staten, som
trädde i kraft den 1 januari 1995, sägs att bolaget
beslutar  om  tider  för  öppethållande  i
systembutikerna enligt riktlinjer som beslutats av
riksdagen.

Utskottets bedömning

Eftersom detaljhandelsmonopolet  är  ett  av de
viktigaste  alkoholpolitiska instrumenten är det
enligt utskottet oroande att så stor mängd av den
sprit  det svenska folket konsumerar  inhandlas
utanför Systembolaget och restaurangerna. En stor
del av denna sprit är illegalt framställd eller
tillhandahållen. Skall den illegala alkoholhandeln
motverkas räcker det enligt utskottets uppfattning
inte med ökade polisiära insatser. Systembolagets
legitimitet måste också förstärkas så att det för
fler människor framstår som självklart att använda
de legala kanalerna för att skaffa alkohol. En väg
kan vara att öka tillgängligheten till legal alkohol
och att förbättra Systembolagets service t.ex. vad
gäller öppethållande.
I  propositionen  föreslås  riksdagen  godkänna
riktlinjer för detaljhandelsmonopolets öppethållande
vari ingår att Systembolaget på försök får ha öppet
på lördagar längst till kl.15.00 i vissa områden i
landet.  Försöket med lördagsöppet  kommer  att
vetenskapligt följas löpande och utvärderas efter
ett år. Resultatet av försöket kommer att framläggas
för riksdagen för ett slutligt ställningstagande i
frågan om lördagsöppet.
Utskottet  delar  regeringens  bedömning  att
Systembolagets kunder bör få bättre service genom
utökat öppethållande. I motionerna 1998/1999:So210
(m) och 1999/2000:So4 (m) yrkande 9 föreslås att
omedelbart  och  generellt tillåta lördagsöppet.
Utskottet delar inte denna bedömning och avstyrker
motionerna.
Utskottet anser däremot att regeringens förslag med
en försöksverksamhet med lördagsöppet  i  vissa
regioner och en vetenskaplig utvärdering efter ett
år är väl avvägt. Motion 1999/2000:So11 (fp) yrkande
1 med krav på en landsomfattande försöksverksamhet
avstyrks därför.
Motionerna  1998/99:So459  (kd)  yrkande  2,
1999/2000:So3 (fp, v, kd, c, mp)  yrkande  4,
1999/2000:So8 (s), 1999/2000:So10 (kd) yrkande 8,
1999/2000:So12 (c) yrkande 9, 1999/2000:So13 (v)
yrkande 2, 1999/2000: So14 (mp) yrkande 7 och
1999/2000:Ju720 (kd) yrkande 3 med krav på avslag på
försöksverksamheten  m.m.  avstyrks.  Utskottet
föreslår att riksdagen godkänner  de föreslagna
riktlinjerna för detaljhandelsbolagets öppethållande
i denna del.
Motion 1999/2000:So1 (m) yrkande 2 avstyrks också.
I förslaget till riktlinjer för Systembolagets öppethållande
ingår  även att Systembolagets öppettider under
vardagar får utsträckas till kl. 20.00 och att
öppethållande också tillåts enstaka lördagar inför
storhelger. Även detta förslag är enligt utskottets
mening välavvägt och torde kunna ske utan att
alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna ökar. Motion
1999/2000:So10 (kd) yrkandena 9 och 10 avstyrks.
Utskottet  föreslår  att riksdagen godkänner de
föreslagna riktlinjerna i denna del.

Utskottet föreslår att riksdagen även i övrigt godkänner de
föreslagna riktlinjerna för detaljhandelsbolagets
öppethållande.

För  att  ytterligare  öka  servicenivån  hos
Systembolaget har regeringen i propositionen anfört
att bolaget även bör pröva att utöka antalet butiker
och utlämningsställen bl.a. genom att mindre butiker
med att begränsat sortiment inrättas vid större
centrumanläggningar samt i förorter och större orter
som i dag saknar butiker. Utgångspunkten skall vara
att utökningen  av  verksamheten  inte  drabbar
Systembolagets ekonomiska resultat. Utskottet utgår
ifrån  att  den  nyetablering som aviseras kan
genomföras utan alkoholpolitiskt negativa effekter.
Motionerna  1999/2000:So10  (kd)  yrkande  11,
1999/2000: So11 (fp) yrkande 5, 1999/2000:So13 (v)
yrkande 6 avstyrks.

Utskottet delar vidare regeringens uppfattning att
bestämmelsen i 5 kap. 4 § alkohollagen inte längre
fyller någon funktion  och  tillstyrker  därför
regeringens  förslag  att  upphäva bestämmelsen.
Förslaget innebär att det blir tillåtet att använda
kreditkort som betalning vid detaljhandel med sprit,
vin och starköl. Motion 1999/2000:So13 (v) yrkande 3
avstyrks.

Alkoholsortimentsnämnden och statens avtal
med Systembolaget

Propositionen

I propositionen (s. 148 ff.) anför regeringen att
enligt avtalet mellan staten och Systembolaget skall
bolagets  produkturval  vara  sådant  att ingen
favorisering sker av inhemska produkter. Urvalet av
produkter får endast grundas på en bedömning av
produktens  kvalitet,  särskilda  risker  för
skadeverkningar av produkten, kundernas efterfrågan
och  andra  affärsmässiga  samt etiska  hänsyn.
Systembolagets  beslut  att  avvisa  en  viss
alkoholdryck från sortimentet eller att avföra en
viss alkoholdryck ur sortimentet kan överklagas. För
ändamålet har inrättats ett organ för överklagande,
Alkoholsortimentsnämnden.  Ärende i nämnden  kan
enligt 2 § förordningen (1994:2048) med instruktion
för  Alkoholsortimentsnämnden  väckas  av  den
leverantör vars produkt avvisats från eller avförts
ur bolagets sortiment. Nämnden skall enligt samma
paragraf pröva om bolaget följt vad som sägs i
avtalet om att bolagets produkturval får grundas
endast på en bedömning av produktens kvalitet,
särskilda risker för skadeverkningar av produkten,
kundernas efterfrågan och andra affärsmässiga samt
etiska hänsyn samt att någon favorisering inte får
ske av inhemska produkter. Enligt avtalet med staten
skall Systembolaget upplysa en leverantör om dennes
rätt  att  få  ett  beslut  överprövat  av
Alkoholsortimentsnämnden.  Nämnden  har  således,
enligt regeringen, inrättats i syfte att säkerställa
att Systembolaget i sin verksamhet lever upp till
kraven  på  konkurrensneutralitet  och  icke-
diskriminering.
Enligt  regeringen  tillkom  inrättandet  av
Alkoholsortimentsnämnden som ett resultat av de
diskussioner som fördes med EU-kommissionen inför
Sveriges EU-inträde. EG-domstolen har i Franzénmålet
inte anfört någon kritik mot urvalskriterierna,
nämnden eller dess sätt att arbeta. Nämnden är ett
permanent inrättat organ och är oavhängigt. Nämnden
är exklusivt behörig att avgöra tvister mellan
Systembolaget AB och leverantörer om produkturvalet.
Nämnden är alltså en obligatorisk rättsinstans. De
avgöranden  som  nämnden  fattar  är  inga
skälighetsbedömningar utan skall grundas på givna
regler. De regler som nämnden skall tillämpa finns i
dels avtalet mellan staten och Systembolaget AB,
dels förordningen (1994:2048) med instruktion för
Alkoholsortimentsnämnden.  Vid  sin prövning har
nämnden  också  att  beakta  gemenskapsrättsliga
aspekter.
Regeringen anser att Alkoholsortimentsnämnden bör
vara kvar i sin nuvarande form. Avsikten är dock att
se över statens avtal med Systembolaget för att
bl.a. försöka tydliggöra kriterierna för bolagets
produkturval.

Motionerna

I motion 1999/2000:So11 av Kerstin Heinemann m.fl.
(fp) begärs tillkännagivande om möjligheten att säga
nej till produkter som bedöms innebära särskilda
risker (yrkande 4). Enligt motionärerna har den
statliga  Alkoholsortimentsnämnden  tolkat  sitt
uppdrag så att produkter, som får säljas i ett annat
EU-land, också måste få säljas i Sverige. Det är
långtifrån säkert att den tolkningen är riktig. Som
det nu är framstår andra EU-länder som mer aktiva
när  det  gäller att ifrågasätta produkter som
alkoläsk än Sverige. Därför behövs en tydligare
instruktion    till   Alkoholsortimentsnämnden
alternativt att den ersätts av prövning i allmän
domstol, som gör det möjligt för Systembolaget att
säga nej till  produkter  som  bedöms innebära
särskilda risker.

I motion 1998/99:So300 av Fanny Rizell och Tuve
Skånberg (båda kd) begärs tillkännagivande om att
direktiven för Alkoholsortimentsnämnden ändras så
att också folkhälsoskäl skall vägas in i nämndens
beslut (yrkande 2).

Tidigare behandling

Utskottet   har  i  betänkande  1997/98:SoU7
Alkoholfrågor behandlat motions-yrkanden om bl.a.
Alkoholsortimentsnämnden. Utskottet uttalade att det
inte då var berett att förorda någon ändring i
förordningen    med    instruktion    för
Alkoholsortimentsnämnden, vars huvudsakliga syfte är
att säkerställa att detaljhandelsmonopolet fungerar
icke-diskriminerande  gentemot  leverantörer. Den
aktuella  motionen avstyrktes. Riksdagen  följde
utskottet (prot.nr 1997/98:13).

Utskottets bedömning

Utskottet delar regeringens bedömning vad gäller
Alkoholsortimentsnämnden  och  har  heller ingen
invändning mot en översyn av statens avtal med
Systembolaget  vad  gäller  kriterierna  för
produkturvalet. Utskottet anser, mot bakgrund av
nämndens huvudsakliga syfte, att det inte finns skäl
att ändra i förordningen med  instruktion  för
nämnden. Motionerna 1998/99:So300 (kd) yrkande 2 och
1999/2000:So11 (fp) yrkande 4 avstyrks.

Oberoende alkoholsamarbetet

Propositionen

Regeringen föreslår i propositionen (s. 154 ff.) att
riksdagen godkänner de föreslagna riktlinjerna för
Oberoende alkoholsamarbetet - OAS.
I propositionen anför regeringen att ett samarbete
mellan    stat    och   näringsliv    på
alkoholinformationsområdet kan organiseras på flera
sätt. OAS-kommittén har diskuterat tre tänkbara
alternativ: ideell förening,  statlig delegation
eller samarbetsavtal. Regeringen föreslår att OAS-
kommitténs  samarbete  mellan  Regeringskansliet,
branschorganisationer, försäkringsbolag och berörda
myndigheter ombildas till en allmännyttig ideell
förening. Samarbetet i föreningen skall initiera,
samordna, bedriva och effektivisera informations-
och opinionsinsatser för att främja måttfullhet och
återhållsamhet  i  alkoholbruket  samt  motverka
alkoholskador. OAS skall fungera som ett forum för
dialog  mellan  staten  och  dess  myndigheter,
branschorganisationer,   företag   m.fl.   i
informationsfrågor relaterade till alkohol och dess
risker.  Samarbetet  i föreningen bygger på de
erfarenheter som erhållits under kommittéperioden
och på den plattform  och  de  kriterier  som
formulerats inom det nuvarande kommittésamarbetet.
OAS-kommittén får i uppdrag att förbereda behövliga
stadgar och avtal för  inrättandet  av  en ny
samarbetsorganisation i form av en allmännyttig
ideell förening. När detta förberedelsearbete är
färdigt och förslag till stadgar, konsortialavtal
och  finansieringsavtal  föreligger  återkommer
regeringen till riksdagen för godkännande av statens
medlemskap  i denna förening samt förslag till
finansiering.

Motionerna

I motion 1999/2000:So13 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
begärs att riksdagen avslår regeringens förslag om
att ombilda Oberoende alkoholsamarbete (OAS) till en
allmännyttig ideell förening enligt vad i motionen
anförts om att OAS skall ingå i en statlig myndighet
(yrkande 8). Motionärerna anser inte att förslaget
till organisering av OAS, som en allmännyttig ideell
organisation, är det bästa tänkbara. Det finns
olika, delvis motstridiga intressen, representerade
i OAS och det är viktigt att tydliggöra detta.
Motionärerna  anser  i  likhet  med  flera
remissinstanser att OAS i stället skall ingå i en
statlig myndighet för att på bästa sätt främja
trovärdigheten  och  uppnå samordningsvinster  i
informationsarbetet.

I motion 1999/2000:So10 av Chatrine Pålsson m.fl.
(kd) begärs ett tillkännagivande om OAS framtida
roll (yrkande 13). Opinions- och informationsarbete
på området är, enligt motionärerna, mycket viktigt.
I propositionen föreslås OAS få ett utvidgat ansvar
för denna information. Motionärerna anser dock att
man inte bör genomföra denna förändring förrän den
nya myndighetsstrukturen på alkoholområdet är fullt
utredd och presenterad för riksdagen. Dessutom finns
det flera outredda saker i förslaget till ombildning
av OAS till en allmännyttig ideell förening.

I motion 1999/2000:So12 av Kenneth Johansson m.fl.
(c) hemställs att riksdagen avvisar regeringens
förslag om att ombilda Oberoende alkoholsamarbetet
till en allmännyttig ideell förening (yrkande 10).
Motionärerna anser att samarbetet mellan skilda
aktörer inom alkoholområdet är nödvändigt men att
den föreslagna strukturen på samarbetet är oklar.
Det   är  en  sammanblandning  mellan   en
myndighetsfunktion  och  ett  forum för dialog.
Regeringen har, enligt motionärerna, möjlighet att
kalla samman myndigheter, företag,    bransch-
organisationer    för    information    och
erfarenhetsutbyte. Det är också möjligt att starta
tillfälliga   informationsprojekt   där  flera
intressenter ingår utan att det behöver formaliseras
på detta sätt.

I motion 1999/2000:So14 av Thomas Julin m.fl. (mp)
begärs ett tillkännagivande om att inte fatta beslut
om OAS (yrkande 8). Motionärerna anser att samarbete
alltid är bra och det kan vara bra med en ideell
förening som spänner över ett stort område men vi
anser inte att riksdagen skall fatta ett beslut om
detta. Det ger föreningen en helt annan status än
som en vanlig allmännyttig ideell förening. Därför
yrkar vi avslag på förslaget att riksdagen skall
fatta beslut angående detta men ser gärna att OAS
lever vidare.

I motion 1999/2000:So9 av Göran Magnusson m.fl. (s,
v, kd, c, fp, mp) begärs att riksdagen avslår
förslaget  om att OAS skall ombildas till  en
allmännyttig ideell förening och som sin mening ger
regeringen till  känna vad som anförts om OAS
ställning (yrkandena 1 och 2). Motionärerna menar
att det ur folkrörelsesynpunkt förefaller märkligt
att ge en ideell karaktär åt en verksamhet, som
skall styras av kommersiella företag. De vedertagna
kriterierna för ideell verksamhet är enligt olika
forskare att verksamheten skall ha en ideologisk
bas. OAS kan enbart uppfylla ett av dessa kriterier,
nämligen att man kan säga att de agerar över hela
landet. Med det  föreslagna  upplägget riskerar
riksdagen och regeringen att avhända  sig  den
politiska  styrningen  av  samhällsinformationen
rörande alkoholdrycker.

Utskottets bedömning

Information och upplysning om alkoholen, dess risker
och skadeverkningar ingår som en mycket viktig del
av den svenska alkoholpolitiken. I en situation där
de  traditionella  alkoholpolitiska  instrumenten
försvagas  finns  risk  för  en  ökad  total
alkoholkonsumtion och ett mer omfattade missbruk. En
fortsatt restriktiv alkoholpolitik kan därför behöva
kompletteras med en mer omfattande information och
upplysning.  Behovet av informationsinsatser  på
alkoholområdet kan bli än mer angeläget i framtiden.
Ett  samarbete  mellan  skilda  aktörer  på
alkoholområdet, för att bedriva informationsinsatser
i syfte att motverka alkoholens skadeverkningar, är
en  god  tanke.  Det  är  viktigt  att  även
alkoholbranschen tar ett ökat ansvar i dessa frågor.
Utskottet ser positivt på att regeringen söker hitta
former för ett samarbete med branschorganisationer,
försäkringsbolag  och  berörda  myndigheter  på
alkoholområdet. Utskottet anser dock att den i
propositionen föreslagna strukturen på samarbetet är
oklar och att den tänkta formen för samarbetet är
olämplig. Hur ett samarbete på alkoholområdet skall
bedrivas  bör därför övervägas ytterligare. Mot
bakgrund av vad som nu sagts och med anledning av
motionerna 1999/2000:So9 (s, v, kd, c, fp, mp),
1999/2000:So10 (kd) yrkande 13, 1999/2000:So12 (c)
yrkande 10, 1999/2000:So13  (v)  yrkande 8 och
1999/2000:So14 (mp) yrkande 8 anser utskottet att
riksdagen  inte  bör  godkänna  de  föreslagna
riktlinjerna för Oberoende alkoholsamarbetet (OAS).
Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag
om hur ett samarbete på området skall utformas. Vad
utskottet nu anfört bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.

Inriktningen för en ny myndighetsstruktur
på alkohol- och narkotikaområdet

Propositionen

Regeringen gör (s. 163 ff.)  mot  bakgrund av
Statskontorets rapport, Samordning mot droger -
kartläggning och skiss till ny myndighetsstruktur på
alkohol- och narkotikaområdet (1998:22), bedömningen
att  det  finns anledning att begränsa antalet
centrala myndigheter på området. Regeringen avser
att tillsätta en organisationskommitté med uppgift
att ombilda nuvarande Folkhälsoinstitutet till en ny
myndighet med tydligare uppgifter av stabskaraktär.
Organisationskommittén får i uppdrag att mer i
detalj tydliggöra mål och uppgifter samt lämna
förslag till organisation av den nya myndighetens
verksamhet. Den nya myndigheten skall fungera mer
som central stabsmyndighet på folkhälsoområdet än
som  egen  opinionsbildningsmyndighet  gentemot
allmänheten. Det betyder att myndigheten framför
allt skall följa utvecklingen på området, ta fram
fakta, utarbeta nationella handlingsplaner, stå för
kunskapsförsörjning och utveckling av metoder samt
arbeta med underlag som hör samman med regeringens
ledning,   styrning   och   utvärdering   av
folkhälsoområdet. Alkoholinspektionens uppgifter av
övergripande tillsynskaraktär förs också dit. Denna
bör  således  vara  central  tillsyns-  och
uppföljningsmyndighet när det gäller alkohollagens
bestämmelser  och  svara  för föreskriftsarbete,
allmänna råd och övergripande tillsyn på detta
område i syfte att tillämpningen av alkohollagen
skall bli så riktig och enhetlig som möjligt. När
det gäller Läkemedelsverkets nuvarande uppgifter
angående teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat
kommer Alkoholutredningen senast till årsskiftet med
förslag till en ny lagstiftning om teknisk sprit
m.m. Utgångspunkten bör dock vara att nuvarande
tillståndsgivning och tillståndsverksamhet antingen
decentraliseras  eller  förs  över  till  annan
myndighet. Det som kommer att bli kvar är det
övergripande tillsyns- och uppföljningsansvaret för
lagstiftningen som på samma sätt som när det gäller
alkohollagen bör föras till den nya myndigheten.
Kommittén skall också låta göra en övergripande
utvärdering  av  Folkhälsoinstitutets  nuvarande
verksamhet  i  syfte  att  öka  effekterna  av
folkhälsoarbetet.  Organisationskommittén skall i
sitt   arbete   samråda   med   Nationella
folkhälsokommittén,   Alkoholutredningen   och
Narkotikakommissionen. Kommittén skall redovisa sitt
arbete senast den 1 juni år 2000 och avsikten är att
den nya myndigheten skall fungera fullt ut från och
med den 1 juli år 2001.

Motionerna

I motion 1999/2000:So4 av Chris Heister m.fl. (m)
hemställs  att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om
behovet av en mera systematisk och lättförståelig
myndighetsstruktur på alkoholområdet (yrkande 12).
Motionärerna  menar att myndighetsstrukturen  på
området är svårförståelig och osystematisk. Antalet
centrala   myndigheter   på   alkohol-   och
narkotikaområdet har mer än fördubblats under 1990-
talet utan att detta för den skull har kunnat
påverka det alltmer accelererande drogmissbruket
bland våra unga. En avsevärd bantning av den totala
myndighetskostnaden  för  central  och  regional
verksamhet på området borde kunna åstadkommas med en
bättre och mer slagkraftig organisation. Vidare
begärs ett tillkännagivande om de utvecklingsplaner
som skisserats för Folkhälsoinstitutet (yrkande 13).
En betydande försiktighet bör, enligt motionärerna,
iakttagas så att man inte skapar osjälvständiga
myndigheter  som  i  praktiken  mest  får  en
stabsfunktion  åt   departementet.  Med  den
utgångspunkten framstår den aviserade utvecklingen
av  Folkhälsoinstitutet  som  mycket  tveksam.
Motionärerna yrkar även ett tillkännagivande om en
avveckling  av Alkoholinspektionen (yrkande 14).
Alkoholinspektionen  är, enligt motionärerna, en
onödig myndighet. Alkoholinspektionens verksamhet
har framför allt drabbat  småföretagare  och i
praktiken varit i direkt strid med de mål som
riksdagen har angett, nämligen att öppna upp för
konkurrens inom distributionsledet.  Motionärerna
noterar med tillfredsställelse att regeringen nu
delar uppfattningen att myndigheten skall avvecklas.

I motion 1999/2000:So13 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
begärs ett tillkännagivande om direktiven för den
kommitté som skall se över Alkoholinspektionens
organisation (yrkande 7). Motionärerna anser att det
även  fortsättningsvis  behövs  en  nationell
kontrollfunktion och står fortfarande bakom vad som
beslutades vara Alkoholinspektionens huvuduppgift
dvs. "att marknadskrafterna skall kontrolleras via
ett system av tillstånd, tillsyn och sanktioner och
skall hanteras  av den nya myndigheten" (prop.
1994/95:89). Den kompetens  som  nu  finns hos
myndigheten måste tas till vara. De kontakter som
upprättas  i  samband  med   tillsyn   och
tillståndsgivning ger stora möjligheter att påverka
utvecklingen med information och rådgivning. Enligt
motionärerna handlar det i slutändan om att förmedla
ett socialt ansvarstagande till  företagare och
förhindra att företag med kortsiktiga och enbart
ekonomiska  intressen  kommer  in  på  arenan.
Motionärerna anser att den  inriktningen  skall
bibehållas och att det bör framgå i direktiven till
den kommande organisationskommittén, vilken skall se
över Folkhälsoinstitutet.

I motion 1999/2000:So10 av Chatrine Pålsson m.fl.
(kd) hemställs att riksdagen hos regeringen begär
förslag till förändring av myndighetsstrukturen på
alkohol-  och  narkotikaområdet  (yrkande  14).
Motionärerna   anser   att   den   slutliga
myndighetsstrukturen bör utredas innan ett beslut
tas  om  en  sådan förändring som föreslås  i
propositionen. Hur förändringen skall se ut är ännu
inte på ett tillfredsställande sätt utrett. Den
kommitté som regeringen givit i uppdrag att ombilda
Folkhälsoinstitutet borde i stället få i uppdrag att
återkomma med en  redogörelse  och förslag som
regeringen därefter återkommer till riksdagen med.
Först då kan ett underbyggt beslut tas. Detta
förslag  bör  även  invänta  Alkoholutredningens
slutliga betänkande.

I motion 1999/2000:So11 av Kerstin Heinemann m.fl.
(fp) hemställs att riksdagen avslår den föreslagna
omvandlingen av Folkhälsoinstitutet  och  begärs
tillkännagivande om alkoholinformationen (yrkandena
8   och  9).  Enligt  motionärerna   skall
Alkoholinspektionens   och   Läkemedelsverkets
tillsynsuppgifter föras dit. Motionärerna anser att
tillsynsuppgifterna  bättre  hör  hemma  hos
Socialstyrelsen än i ett folkhälsoinstitut och yrkar
avslag   på   regeringens   förslag   om
Folkhälsoinstitutets  framtida  roll och ansvar.
Motionärerna  ser  det  som  självklart  att
Folkhälsoinstitutet även i fortsättningen skall ha
huvudansvaret    för    statens    externa
alkoholinformation.

I motion 1999/2000:So14 av Thomas Julin m.fl. (mp)
hemställs att riksdagen avslår regeringens förslag
till en ny myndighetsstruktur på alkoholområdet
(yrkande 9). Motionärerna anser inte att det finns
några effektivitets- och samordningsvinster att göra
utan att man i stället kommer att förlora kunskap,
kompetens och  verktyg  att föra en restriktiv
alkoholpolitik. Motionärerna  anser  att det är
viktigt  att skilja på folkhälsoarbete och  en
inspektions kontrollarbete. Båda behövs men var för
sig.

I motion 1999/2000:So6 av Elver Jonsson och Göran Magnusson
(fp och s) hemställs att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
att  upprätthållandet  av  lagstiftningen  på
alkoholområdet fortsatt skall i tillämpliga delar
handläggas av Alkoholinspektionen  (yrkande  1).
Enligt motionärerna kräver dagens samhälle med en
ökad internationalisering och nya levnadsmönster i
kombination med ett ökat kommersiellt tryck på
alkoholområdet en aktiv och seriös tillsyn. Att ha
en myndighet med hög integritet och som med oväld
kan agera är ur socialpolitisk synpunkt ovärderligt.

Utskottets bedömning

Utskottet  välkomnar  regeringens  förslag  att
tillsätta en organisationskommitté med uppgift att
komma med förslag  i  syfte  att förenkla och
förtydliga   myndighetsstrukturen   på   bl.a.
alkoholområdet (dir. 1999:56). Kommitténs arbete
skall redovisas senast den 1 juni år 2000. Riksdagen
bör inte föregripa kommande förslag på området.

Med det anförda avstyrks motionerna 1999/2000:So4
(m) yrkandena 12-14, 1999/2000:So6 (fp, s) yrkande
1, 1999/2000:So10 (kd) yrkande 14, 1999/2000:So11
(fp) yrkandena 8 och 9, 1999/2000:So13 (v) yrkande 7
och 1999/2000:So14 (mp) yrkande 9.

Övriga lagförslag

Regeringen har i propositionen föreslagit riksdagen
att förutom de ovan  behandlade lagförslagen anta
ytterligare ett antal förslag till lag. Förslagen,
vilkas lydelser framgår av bilaga 1, innefattar i nu
berört avseende förslag till lag om ändring i
alkohollagen (1994:1738) i övrigt, lag om ändring i
lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lag om ändring i
lagen (1994:1776) om skatt på energi, lag om ändring
i marknadsföringslagen (1995:450), lag om ändring i
lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid
Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen, lag om ändring i radio- och TV-lagen
(1996:844) och lag om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll  av  transporter  m.m.  av
alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

Utskottet tillstyrker lagförslagen.

Alkoholfrågor i övrigt

Åldersgränser

Motionerna

I motion 1998/99:So228 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
begärs att riksdagen beslutar att åldersgränsen för
inköp av alkoholdrycker skall sänkas till 18 år
(yrkande 9). Enligt motionärerna bör åldersgränsen
för  inköp  av alkohol justeras  och  motsvara
myndighetsåldern. Jan-Evert Rådhström och Anders
Sjölund (båda m) har framfört i stort likalydande
yrkanden i motionerna 1998/99: So365 (yrkande 1) och
1999/2000:So231 (yrkande 1).

I motion 1999/2000:So10 av Chatrine Pålsson m.fl.
(kd) begärs ett tillkännagivande om vita zonerna
(yrkande 3 delvis). Motionärerna vill verka för att
vissa perioder och situationer i livet skall vara
helt  alkoholfria.  Det  är mycket farligt för
ungdomars hälsa att alkoholdebuten sker i allt
tidigare  åldrar.  Motionärerna   anser  att
åldersgränsen bör höjas från 18 till 20 år för
servering av alkoholhaltiga drycker på restaurang.

I motion 1999/2000:So428 av Peter Pedersen (v)
hemställs att riksdagen begär att regeringen utreder
fördelar och nackdelar med en övergång till en
enhetlig åldersgräns avseende inköp  av alkohol
jämfört  med  de  nuvarande  differentierade
åldersgränserna.

Bakgrund och tidigare behandling

Enligt 3 kap. 8 § alkohollagen får vid detaljhandel
med spritdrycker, vin och starköl varor inte säljas
eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt
20 år. Motsvarande gäller vid detaljhandel med öl
och servering av alkoholdrycker i fråga om den som
inte fyllt 18 år.

Alkoholpolitiska kommissionen har föreslagit (SOU
1994:24)  att  åldersgränsen  för servering  av
alkoholdrycker skall höjas från 18 år till 20 år.

Åldersgränsutredningen (C 1995:02) som har haft
regeringens uppdrag att göra en samlad översyn av de
åldersgränser i samhället som berör unga människor
har i sin rapport (SOU 1996:11) föreslagit att
nuvarande åldersgränser för inköp och servering av
alkoholdrycker bör behållas.

Utskottet har vid flera tidigare tillfällen avstyrkt
motioner om att höja respektive sänka aktuella
åldersgränser. Utskottet har senast i betänkande
1997/98:SoU14 Vissa alkoholfrågor vidhållit  sin
tidigare inställning att det inte var berett att
förorda någon ändring av nuvarande åldersgränser för
inköp  på  Systembolaget och för servering  av
alkoholdrycker på restaurang. Motionerna avstyrktes
(prot.nr 1997/98:78).

Utskottets bedömning

Utskottet vidhåller tidigare ställningstagande och
är således inte berett att ta initiativ till någon
ändring av de aktuella åldersgränserna. Motionerna
1998/99:So228  (m) yrkande 9, 1998/99:So365 (m)
yrkande 1, 1999/2000: So10 (kd) yrkande 3 delvis,
1999/2000:So231 (m) yrkande 1 och 1999/2000: So428
(v) avstyrks därför.

Varningstexter

I motion 1999/2000:So10 av Chatrine Pålsson m.fl.
(kd) begärs ett tillkännagivande om varningstext på
alkoholförpackningar  (yrkande  5). En angelägen
åtgärd  för  att  ytterligare  pressa  ned
totalkonsumtionen är, enligt motionärerna, att förse
alkoholförpackningarna med varningstext, av samma
typ som redan finns för tobaksförpackningar och
läkemedel. Texten bör vara kortfattad och informera
om alkoholbrukets risker t.ex. vid graviditet. Ett
likalydande  yrkande  har  framställts i motion
1998/99:So299 av Tuve Skånberg och Holger Gustafsson
(båda kd) (yrkande 3).

I motion 1998/99:So306 av Thomas Julin m.fl. (mp) yrkas
tillkännagivande om vad som i motionen anförts om
att  varningstexter  bör  placeras  på  alla
alkoholförpackningar   (yrkande   4).   Enligt
motionärerna är ett led i upplysningsarbetet att
varningstexter, liknande  dem  för  cigarretter,
placeras på alla alkoholförpackningar.

Bakgrund och tidigare behandling

I betänkandet 1995/96:SoU3 Alkoholfrågor  avslog
utskottet   ett   motionsyrkande   om   att
alkoholförpackningar   skulle   förses   med
varningstexter med följande motivering.

Om ett enskilt medlemsland inom EU uppställer krav
på att förpackningar av alkoholhaltiga varor skall
vara försedda med varningstexter för att få säljas
på den inhemska marknaden är detta sannolikt att
anse som ett s.k. tekniskt handelshinder. Tekniska
handelshinder, som kan avse krav såväl när det
gäller varornas beskaffenhet i sig som provning,
kontroll eller märkning av varor, är förbjudna
mellan medlemsstaterna.

Vidare tillade utskottet att det inte finns något
som  hindrar  företagen  att  frivilligt  förse
alkoholvarorna med varningstexter.

Utskottet  uttalade  sig  senast  i  betänkande
1997/98:SoU7 Alkoholfrågor i frågan. Utskottet ansåg
det betydelsefullt att information om alkoholens
skadeverkningar ges på flera plan. Utskottet vidhöll
dock  sin  tidigare  inställning  beträffande
varningstexter på alkoholförpackningar och avstyrkte
aktuell motion. Riksdagen följde utskottet (prot.nr
1997/98:13).

Utskottets bedömning

Utskottets inställning vad gäller varningstexter på
alkoholförpackningar  är  densamma som tidigare.
Motionerna  1998/99:So299  (kd)  yrkande  3,
1998/99:So306 (mp) yrkande 4 och 1999/2000:So10 (kd)
yrkande 5 avstyrks därför.

Servering av alkoholdrycker

Serveringstillstånd m.m.

I motion 1998/99:So306 av Thomas Julin m.fl. (mp)
yrkas tillkännagivande om vad som i motionen anförts
om  ökad  tyngd för kommunernas riktlinjer för
serveringstillstånd  (yrkande  14).  Motionärerna
framhåller att samhället måste skärpa sin kontroll
av  den  alkoholservering  som  förekommer  på
restauranger, pubar, diskotek och pizzerior och visa
stor restriktivitet med beviljandet av tillstånd
till  servering  av alkoholdrycker.  Kommunernas
riktlinjer för serveringstillstånd måste ges ökad
tyngd. Det finns i dag mycket som tyder på att
kommunerna, tvärtemot intentionerna i  den  nya
alkohollagen, har små möjligheter att driva en aktiv
alkoholpolitik med hjälp av serveringstillstånden.
Kommunerna bör ges rätten att begränsa antalet
permanenta serveringstillstånd inom kommunen i sina
riktlinjer. Serveringstillstånden skall ges på en
tid av tre år, varefter de på nytt prövas som ett
nytt tillstånd. Om kommunen inte tar tillräckliga
alkoholpolitiska hänsyn i sina beslut, eller om
kommunen ger tillstånd i strid  med sina egna
riktlinjer bör det finnas möjlighet för någon att
överklaga.    Möjlighet    att    överklaga
serveringstillstånd bör därför beredas länsstyrelsen
och alla innevånare i aktuell kommun. I samband med
överlämnandet   av   beslutanderätten    om
serveringstillstånd till kommunerna förutsattes att
alkoholpolitiska överväganden skulle ges företräde
framför näringspolitiska hänsyn. Vidare begärs ett
tillkännagivande om behovet av en utvärdering av hur
kommunerna uppfyllt sitt alkoholpolitiska ansvar i
samband med övertagandet av beslutanderätten om
serveringstillstånd (yrkande 15). Motionärerna yrkar
också ett tillkännagivande om vad som i motionen
anförts om att studentnationernas specialregler för
alkoholtillstånd  skall  upphöra  och om direkt
statligt  ekonomiskt stöd till studentnationerna
(yrkandena  23  och  24).  Enligt  motionärerna
finansierar studentnationerna en stor del av sin
verksamhet genom alkoholförsäljning. Detta ger många
negativa konsekvenser, då ungdomar som just flyttat
hemifrån och har en ny sorts frihet att hantera
snabbt inskolas till en hög alkoholkonsumtion. Det
vore därför både en samhällsekonomisk vinst och en
vinst i minskat personligt lidande om staten drog in
studentnationernas     specialregler     för
alkoholtillstånd.

I motion 1998/99:So426 av Göran Magnusson m.fl. (s,
v, kd, c, fp, mp) begärs tillkännagivande om vad som
i  motionen  anförts  om  att  lagen  om
serveringstillstånd ges en starkare social prägel
varvid  särskild  hänsyn  tas till  ungdomarnas
situation (yrkande 1). Motionärerna framför att
tillstånd för alkoholservering samt försäljning av
öl klass II regleras genom den alkohollag, som
riksdagen   antog   1994.   Prövning   av
serveringstillstånden och flera andra  åtaganden
fördes då över till kommunerna. I den praktiska
tillämpningen har emellertid stora svårigheter visat
sig föreligga. Det finns nu starka skäl att överväga
om lagen om serveringstillstånd kan ges en starkare
social prägel, som ger bättre förutsättningar för
att allsidigt pröva ansökningarna.

I motion 1999/2000:So470 av Nikos Papadopoulos och
Paavo Vallius (båda s) hemställs att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om tillfälliga serveringstillstånd  för
alkohol. Enligt motionärerna finns mycket goda skäl
att   slopa   systemet   med   tillfälliga
serveringstillstånd.   Endast   ett   slags
serveringstillstånd  bör  finnas  och  det  är
serveringstillstånd till allmänheten året runt.

Mattvång, pausservering och minibarer

I motion 1998/99:So228 av Ulf Kristersson m.fl. (m)
begärs att riksdagen beslutar att alkohollagens
bestämmelse om tillhandahållande av mat som villkor
för att få tillstånd att servera alkohol skall utgå
i enlighet med vad som anförts i motionen (yrkande
10). Motionärerna anför att bestämmelsen möjligen
fungerade tidigare, då Sverige hade  en  annan
restaurangkultur och det inte var lika vanligt att
människor träffades efter arbetet för att ta sig ett
glas öl eller vin. Det anses i dag som ett trevligt
och naturligt sätt för allt fler att man innan man
avslutar sin dag träffar arbetskamrater och vänner
på ett avspänt och trevligt sätt - för att sedan åka
hem och äta. Motionärerna anser att denna form av
socialt umgänge är positiv och visar att även
svenskar kan umgås med alkohol. Därför skall det
naturligtvis vara möjligt att öppna renodlade barer.
Motionärerna begär därutöver att riksdagen beslutar
att alkohollagens bestämmelser om pausservering och
minibarer samt om serveringstider, prissättning,
animeringsförbud och alkoholfria alternativ skall
utgå (yrkandena 11 och 12). Enligt motionärerna bör
samtliga dessa bestämmelser avskaffas. Motionärerna
anser att vissa regleringar behövs - men för att
vinna förståelse för detta, måste politikerna också
avskaffa de bestämmelser som bara uppfattas som
byråkrati och förbudsmentalitet, och som heller inte
fyller några som helst alkoholpolitiska syften.

I motion 1998/99:So351 av Roland Larsson (s) begärs
tillkännagivande av vad som i motionen anförts om
hotellens minibarer. Med en ökande satsning på
besöksnäringen,  affärsturism,  kongresser  m.m.
följer, enligt motionären, också krav på att våra
hotell skall hålla samma standard som gäller i
resten av världen nämligen att det på varje bättre
hotell finns en minibar. Lagstiftaren bör ge varje
kommun möjlighet att pröva om tillstånd kan ges för
sökande hotell att ha alkoholhaltiga drycker i sina
minibarer.

I motion 1998/99:So358 av Anita Jönsson och Jarl
Lander (båda s) begärs tillkännagivande av vad som i
motionen anförts om serveringstillstånd för vin och
öl.   Motionärerna   framhåller   att   i
alkohollagstiftningen regleras att det är kommunerna
som har ansvaret för att utreda och besluta om
serveringstillstånd. Många som går på teater och
andra kulturevenemang upplever det som dubbelmoral
att servering av vin och öl endast kan ske under
pausen men inte före föreställningen eller strax
efter densamma. Motionärerna anser att lagen bör
utvidgas.  Kommunerna  bör få möjlighet att ge
tillstånd till teatrar och  konsertlokaler  för
servering  av  vin  och  öl i samband med en
föreställning, vilket innebär även före och efter
föreställningen.  Detta  bör gälla oberoende om
serveringsstället har ett kök eller inte.

Bakgrund och tidigare behandling

Servering av spritdrycker, vin och starköl får,
enligt 6 kap. 1 § alkohollagen (1994:1738) ske
endast om serveringstillstånd har meddelats. För
servering av öl gäller, som vid detaljhandel med öl,
att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd
som livsmedelslokal samt att  servering av mat
samtidigt bedrivs i lokalen. I 6 kap. 2 § anges ett
övergripande mål för hur serveringen skall bedrivas.
Paragrafen lyder:

"Servering  av  alkoholdrycker  skall  ske  med
återhållsamhet och får inte föranleda olägenheter i
fråga om ordning och nykterhet."

Lagregleringen om serveringens bedrivande syftar
till att motverka ett bruk av alkohol som leder till
skador. I propositionen 1994/95:89 till alkohollagen
(s. 58) framhålls att det bland restaurangernas
gäster finns storkonsumenter av alkohol och att våld
och alkohol ofta hör samman. Forskning har vidare
visat  att  gatuvåld och våld mot okända ofta
förekommer i direkt anslutning till eller i närheten
av restauranger  och  nöjesställen. God ordning
förutsätter också att gäster eller grannar och
närboende  inte  störs  på ett  sätt  som  är
oacceptabelt.
I 6 kap. 3 § stadgas att på serveringsställe där
serveringstillstånd gäller skall tillståndshavaren
eller av honom utsedd serveringsansvarig person
utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande
under hela serveringstiden. Samma paragraf reglerar
också att all personal som används för bedrivandet
av  serveringen  måste  vara  anställd  av
tillståndshavaren.
Enligt 6 kap. 4 § får servering av spritdrycker,
vin eller starköl påbörjas tidigast klockan 11.00.
Serveringen skall avslutas senast klockan 01.00, om
inte   tillståndsmyndigheten  beslutar  annat.
Tillståndsmyndigheten  kan  således  besluta  om
utsträckt serveringstid utanför den s.k. normaltiden
men även besluta om inskränkning av serveringstiden.
Skäl för inskränkning av serveringstiden kan vara
att alkoholpolitiska olägenheter, ordningsstörningar
eller störningar för närboende befaras uppkomma.
Vad gäller dryckeshanteringen  anges t.ex. att
spritdrycker, vin eller starköl som behövs för
rörelsen får köpas endast av någon som har parti-
handelstillstånd för varan och att dryckerna inte
får   medföras  från  en  restaurang   med
serveringstillstånd.
All försäljning av spritdrycker, vin och starköl är
tillståndspliktig  verksamhet. Serveringstillstånd
beslutas av den kommun där serveringsstället är
beläget. Serveringstillstånd  kan  meddelas  för
servering till allmänheten, förening, företag eller
annat slutet  sällskap.  Tillståndet  kan  avse
stadigvarande servering eller för viss tidsperiod
eller enstaka tillfälle. För stadigvarande servering
till allmänheten krävs att lokalen har ett kök för
allsidig matlagning och tillhandahåller lagad mat.
En ansökan om serveringstillstånd kan avslås om
serveringen kan befaras medföra olägenheter från
alkoholpolitisk  synpunkt.  Kommunerna  kan  i
alkoholpolitiska program utforma  riktlinjer för
tillståndsgivningen  och  ange  vilka  kriterier
kommunen avser att tillämpa vid bedömningen av om en
servering kan medföra alkoholpolitiska olägenheter.
Kommunerna har givits rätt att ta ut ansöknings- och
tillsynsavgifter  och  kan  återkalla  beviljade
tillstånd om serveringen föranleder olägenheter i
fråga  om  ordning  och  nykterhet  eller  om
alkohollagens bestämmelser inte följs.
Länsstyrelsernas uppgifter på alkoholområdet är
sedan alkohollagens ikraftträdande bl.a. att utöva
tillsyn över kommunernas verksamhet samt att på
regional nivå följa upp alkoholhanteringen och den
verksamhet som bedrivs med stöd av alkohollagen.
Motioner  om  matservering  som  villkor  för
serveringstillstånd, tillstånd förservering i foajé
till teater eller konsertlokal och villkoren för
bestämmelser  om  minibarer  har  behandlats av
utskottet vid ett flertal tillfällen. I betänkande
1997/98:SoU7 Alkoholfrågor anförde utskottet att
dess  inställning  var att matservering även i
fortsättningen skall vara  ett  krav  för  att
serveringstillstånd skall kunna beviljas. Utskottet
var inte berett att utvidga tillståndet för teatrar
och konsertlokaler till att avse andra tider för
serveringens bedrivande än i paus under pågående
föreställning eller till andra alkoholdrycker än vin
och  starköl.  Även  motionsyrkanden  om  att
bestämmelser om minibar skall utgå ur alkohollagen
avstyrktes av utskottet. Detta blev också riksdagens
beslut (prot.nr 1997/98:13).

I betänkande 1997/98:SoU14  Vissa  alkoholfrågor
underströk utskottet vikten av att varje kommun
utarbetar  alkoholpolitiska program med  tydliga
riktlinjer för vad som skall gälla för att få
tillstånd att servera alkoholdrycker samt på vilket
sätt det alkoholförebyggande arbetet skall bedrivas.
Det är också angeläget att kommunerna i samband med
tillståndsprövningen noga uppmärksammar riskerna för
eventuella    alkoholpolitiska    olägenheter.
Alkohollagen  ger  kommunerna  möjligheter  att
förhindra  alkoholservering i särskilt  känsliga
områden, såsom i närheten av skolor, ungdomsgårdar,
trafikleder, idrottsplatser eller i områden med känd
missbrukarproblematik.  Det är även möjligt för
kommunerna att vägra serveringstillstånd om antalet
restauranger i ett område ökat eller riskerar att
öka till en sådan omfattning att alkoholpolitiska
olägenheter bedöms föreligga.
Utskottet vidhöll sin tidigare uppfattning att ett
tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl
till allmänheten förutsätter att lagad mat kan
tillhandahållas.  Utskottet  finner  heller inte
anledning att frångå sitt tidigare ställningstagande
beträffande s.k. pausservering och servering från
minibar  på  hotell.  Motioner  om  ändring  i
alkohollagen i dessa avseenden avstyrktes. Utskottet
vidhöll också sin tidigare inställning i fråga om
alkohollagens  bestämmelser  om  serveringstider,
prissättning,  animeringsförbud  och  alkoholfria
alternativ  och avstyrkte därmed aktuell motion
(prot.nr 1997/98:78).

Utskottets bedömning

Alkoholutredningen (dir. 1998:19 och 1998:52) skall
enligt sina direktiv  bl.a.  granska frågor om
alkoholpolitiska  program  och olägenheter  samt
tillfälliga serveringstillstånd. En slutredovisning
av uppdraget sker enligt uppgift i februari eller
mars år 2000. Riksdagen bör inte föregripa kommande
förslag på området. Motionerna 1998/99:So306 (mp)
yrkandena 14-15, 23-24, 1998/99:So426 (s, v, kd, c,
fp, mp) yrkande 1 och 1999/2000:So470 (s) avstyrks.

Utskottet vidhåller sitt tidigare ställningstagande
att serveringstillstånd rörande sprit,  vin och
starköl  förutsätter  att  lagad  mat  kan
tillhandahållas. Utskottet gör även samma bedömning
som  tidigare  vad gäller  s.k.  pausservering,
servering från minibar på hotell, liksom i fråga om
alkohollagens  bestämmelser  om  serveringstider,
prissättning,  animeringsförbud  och  alkoholfria
alternativ. Som en  följd  av  detta  avstyrks
motionerna  1998/99:So228  (m)  yrkandena 10-12,
1998/99:So351 (s) och 1998/99:So358 (s).

Alkoläsk m.m.

Motion

I motion 1998/99:So300 av Fanny Rizell och Tuve
Skånberg (kd) begärs tillkännagivande om vad som i
motionen anförts om att Sverige i EU kraftfullt
skall verka för att alkoläsken förbjuds (yrkande 1).
Enligt motionärerna är alkoläsken framtagen  av
alkoholindustrin  för  att  vara en lättdrucken
ungdomsdryck utan alkoholsmak, avsedd att överbrygga
det  motstånd mot alkoholsmaken som  ofta  nya
konsumenter, som unga flickor, i början kan känna.

Tidigare behandling

Utskottet   har  i  betänkande  1997/98:SoU7
Alkoholfrågor behandlat motionsyrkanden om åtgärder
för att komma till rätta med försäljningen av den
s.k. alkoläsken. Utskottet anförde bl.a. att det i
likhet med regeringen och motionärerna såg med oro
på den omfattande försäljningen  av  den  s.k.
alkoläsken särskilt bland ungdomar och ansåg att
olika åtgärder måste vidtas för att komma till rätta
med försäljningen. Utskottet var positivt till att
socialministern fört upp frågan om begränsningar i
marknadsföring och försäljning av alkoläsk på EU-
nivå. Aktuella motioner avstyrktes. Riksdagen följde
utskottet  (prot.nr  1997/98:13).  Alkoläskfrågan
behandlades  av  utskottet  även  i  betänkande
1997/98:SoU14 Vissa alkoholfrågor. Utskottet såg
positivt  på  att detaljhandelsförsäljningen  av
alkoläsk kraftigt har minskat under senare tid.
Eftersom drycken särskilt tilltalar ungdomar och kan
befaras motverka alkoholpolitikens syfte att skydda
barn och ungdomar från alkoholkonsumtionens negativa
följder vidhöll utskottet sin tidigare inställning
att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att komma
till rätta med barns och ungdomars konsumtion av
alkoläsk.   Motionerna   avstyrktes   (prot.nr
1997/98:78).

Utskottets bedömning

Utskottet vidhåller sitt tidigare ställningstagande
att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att komma
till   rätta   med   barns  och  ungdomars
alkoläskkonsumtion. Utskottet konstaterar vidare att
frågor om ungdomar och alkohol är aktuella i flera
olika sammanhang inom EU-samarbetet den närmaste
tiden. Utskottet utgår från att frågor om alkoläsk
kan komma att beröras i alla dessa sammanhang. Med
det anförda får yrkande 1 i motion 1998/99:So300
(kd) i huvudsak anses tillgodosett.

Försäljning av folköl m.m.

Motioner

I motion 1999/2000:So12 av Kenneth Johansson m.fl.
(c) begärs tillkännagivande om skyldighet att till
kommunerna anmäla folkölsförsäljning och möjlighet
för kommunerna att ta ut en mindre avgift för att
täcka  kostnaden  för  tillsynen  (yrkande 11).
Folkölskonsumtionen  är  ett  problem främst  i
ungdomsgruppen. Motionärerna anser att handlare som
avser att sälja folköl bör anmäla detta  till
kommunens  tillsynsenhet,  och  kommun skall ha
möjlighet att ta ut en mindre avgift för detta för
att täcka kostnaden för tillsynen.

I motion 1998/99:So306 av Thomas Julin m.fl. (mp)
yrkas tillkännagivande vad som i motionen anförts om
insatser för att förhindra försäljning av folköl
till minderåriga (yrkande 16). Enligt motionärerna
är folkölet en av de  viktigaste källorna för
ungdomars  drickande.  Folkölet  är  dessutom
lättillgängligt. I samband med den nya alkohollagen
slopades kravet på tillstånd för försäljning av öl
klass II. Resultatet har blivit att folkölet har
blivit än mer lättillgängligt för framför allt
ungdomar, och redan i årskurs 6 har 35 % av pojkarna
druckit folköl. Vidare begärs tillkännagivande om
tillstånd för försäljning av öl klass II (yrkande
17). Enligt motionärerna måste det ställas hårda
krav för att erhålla tillstånd för försäljning av öl
klass II, och i den mån försäljning sker till
minderåriga måste tillståndet obönhörligen dras in.
Motionärerna begär vidare, i den mån det inte finns
majoritet för detta, att alkoholhalten i öl klass II
sänks (yrkande 18).

I motion 1999/2000:So277 av Thomas Julin m.fl. (mp)
yrkas  tillkännagivande  om att tillstånd skall
fordras för försäljning av öl klass II, folköl, och
om indragande av tillstånd vid försäljning till
ungdom under 18 år (yrkandena 1 och 2).

I motion 1998/99:So426 av Göran Magnusson m.fl. (s,
v, kd, c, fp, mp) begärs tillkännagivande om vad som
i motionen anförts om att tillstånd/registrering
skall fordras för försäljning av öl klass II, folköl
(yrkande 2). Enligt motionärerna har försäljningen
av folköl i dagligvaruhandeln inte skötts på ett
tillfredsställande sätt. Ett flertal exempel på
detta  kan  nu redovisas över hela landet där
försäljning skett till minderåriga. Resurserna för
kontroll är otillräckliga och lagliga möjligheter
att  beivra  överträdelser  är  för svaga. Det
föreligger ett klart behov av att bättre kontrollera
denna handel genom skärpta regler och för detta
krävs inspektion. Därför  bör  någon  form  av
tillstånd/registrering   åter   införas   och
avgiftsbeläggas.

I motion 1998/99:So459 av Ingrid Näslund (kd) begärs
tillkännagivande om vad som i motionen anförts om
bättre  resurser för kommunerna att kontrollera
folkölsförsäljningen (yrkande 1). Enligt motionären
står ungdomar under 18 år för en betydande del av
konsumtionen i form av folköl, vilket rör sig om
olaglig försäljning, och något äldre ungdom svarar
för en hel del av den ökade starkölsförsäljningen.
All erfarenhet talar för att en hel del ungdomar
riskerar att bli alkoholberoende.

I motion 1998/99:So331 av Ann-Kristine Johansson och
Helena Frisk (båda s) begärs tillkännagivande om vad
som  i  motionen  anförts  om  förändringar  i
alkohollagen. Motionärerna anför att grundvillkoren
för ölförsäljning, dvs. ur alkohollagens synvinkel
godkänd  livsmedelslokal  och  ett  acceptabelt
matvarusortiment, framgår av bestämmelserna i 5 kap.
6 § alkohollagen: För att klargöra alkohollagens
krav vad beträffar godkänd livsmedelslokal  och
acceptabelt  matvarusortiment  krävs ändringar i
lagen.  Det  skall, enligt motionärerna,  göras
skillnad mellan riktig mat och det så kallade
kiosksortimentet bestående av konfektyr, snacks,
glass, läsk etc. som inte anses vara matvaror i
alkohollagens mening. Begreppet livsmedel är mycket
omfattande  i  livsmedelslagen  och  innehåller
produkter som tuggummi och snus. Dessa produkter är
inte att betrakta som matvaror. Öl skall vara ett
komplement till matvaror, inte tvärtom. Det är också
viktigt att alkohollagen är stringent när det gäller
användandet av begreppen spritdrycker, vin eller
starköl. Där måste även folkölsbegreppet in, eller
att man använder begreppet alkoholdrycker i stället.
Samma motionärer har i motion 1999/2000:So407 begärt
tillkännagivande om försäljning av folköl och cider
till minderåriga. Motionärerna anser att man skall
vara myndig innan man får sköta försäljning av varor
som man måste vara myndig att få handla.

Bakgrund och tidigare behandling

Med  s.k.  folköl  avses  bl.a. en dryck vars
alkoholhalt  överstiger  2,25  men  inte  3,5
volymprocent  (2,25  volymprocent  motsvarar 1,8
viktprocent).

Bestämmelser om att detaljhandel med försäljning
eller servering av folköl endast får bedrivas om
försäljning eller servering av matvaror också sker i
lokalen finns i 5 kap. 6 § alkohollagen. Försäljning
av folköl skall ske i en livsmedelslokal som har
godkänts av miljöförvaltningen. I lagen (3 kap. 8 §)
finns en åldersgräns, 18 år för inköp, och vissa
övriga restriktioner för ölhanteringen. I lagen
finns också en bestämmelse som ger möjlighet att
förbjuda fortsatt detaljhandel med eller servering
av öl (7 kap. 21 §).

Utskottet  har  i  betänkandena  1997/98:SoU7
Alkoholfrågor och 1997/98:SoU14 Vissa alkoholfrågor
behandlat motionsyrkanden med liknande innehåll som
de nu aktuella. I det senare betänkandet anförde
utskottet att det vidhöll sin tidigare inställning
beträffande regler för försäljning och servering av
folköl. Mot bakgrund bl.a. av den undersökning som
Alkoholinspektionen genomfört om utvecklingen av
folkölsförsäljningen  ville utskottet understryka
vikten av att den som serverar  eller  säljer
alkoholdrycker   noga   följer   alkohollagens
bestämmelser och förvissar sig om att gästen/köparen
har uppnått den ålder som anges i lagen. Det är
enligt utskottets mening angeläget att kontrollen av
tillämpningen  av  åldersgränserna  ökar  och
effektiviseras. Utskottet utgick från att regeringen
noga följer utvecklingen  och  återkommer  till
riksdagen  vid  behov.  Motionerna  avstyrktes.
Riksdagen följde utskottet (prot.nr 1997/98:78).

Alkoholutredningen har i sina direktiv (1998:19)
bl.a. uppdraget att komma med förslag till hur
tillsynen av folkölsförsäljningen kan förbättras.
Utredningen skall särskilt se över alkohollagen med
avseende på bl.a. frågor som gäller kommunernas
möjligheter att ta ut eventuella tillsynsavgifter.
Utredningen kommer enligt uppgift att lämna förslag
i dessa delar i februari eller mars år 2000.

Utskottets bedömning

Utskottet är oroat över försäljningen av folköl till
ungdomar. Utskottet vill med skärpa understryka den
mycket stora vikten av att den som serverar eller
säljer folköl noga följer alkohollagens bestämmelser
och förvissar sig om att gästen/köparen har uppnått
den  ålder  som anges i lagen. Det är enligt
utskottets mening också mycket betydelsefullt att
kontrollen av tillämpningen av åldersgränserna ökar
och effektiviseras. I Alkoholutredningens uppdrag
ingår att se över bl.a. hur kommunernas tillsyn över
försäljningen av folköl kan förbättras. Ett förslag
kommer att presenteras i början av år 2000. Enligt
utskottets  mening bör utredningens överväganden
avvaktas innan riksdagen tar några initiativ i dessa
frågor. Utskottet  avstyrker motionerna 1998/99:
So306 (mp) yrkandena 16-18,  1998/99:So331 (s),
1998/99:So426 (s, v, kd, c, fp, mp) yrkande 2,
1998/99:So459 (kd) yrkande 1, 1999/2000:So12 (c)
yrkande 11, 1999/2000:So277 (mp) och 1999/2000:So407
(s) i den mån de inte anses tillgodosedda med det
anförda.

Förenklad redovisning

Motioner

I motion 1998/99:N326 av Per Westerberg (m) och
Göran  Hägglund  (kd) yrkas att riksdagen  hos
regeringen begär förslag om förenklad redovisning av
mat och alkohol för restauranger i enlighet med vad
som anförts i motionen  (yrkande  37).  Enligt
motionärerna har restaurangbranschen en mycket hög
andel småföretag  och  tyngs av ett omfattande
uppgiftslämnande vad gäller försäljning av alkohol.
Bland annat skall en rad vitt skilda uppgifter redo-
visas: Intäkter från försäljning av öl, vin, sprit
och mat särredovisas; inköpta volymer av olika
dryckesslag; antal dagar i veckan som "offentlig
dans"  eller "varieté, musikunderhållning  o.d."
arrangeras; antal "förströelsespel" och "roulett-
spel".  Uppgiftslämnandet på alkoholområdet  har
spelat ut  sin roll. Alkoholrapporteringen från
restauranger bör  därför  slopas.  Ett i stort
likalydande yrkande framförs i motion 1999/2000:N273
av Per Westerberg m.fl. (m, kd, fp) (yrkande 22).

Tidigare behandling

Skatteutskottet  uttalade  våren  1999  i  sitt
betänkande 1998/99:NU6 Vissa näringspolitiska frågor
bl.a.  att  arbetet  med  regelförenkling  för
småföretagen  borde intensifieras. Riksdagen gav
därför regeringen i uppdrag att lämna en årlig
redogörelse     till     riksdagen    om
regelförenklingsarbetet. En första redovisning borde
göras i budgetpropositionen för 2000. Då bör ett mål
för  regelförenklingsarbetet formuleras  och  en
avstämning  mot Småföretagsdelegationens samtliga
förslag göras.

I budgetpropositionen 1999/2000:1 (utg.omr. 24) (s.
38) uttalar regeringen bl.a. att komplicerade regler
innebär en belastning för särskilt entreprenörer och
småföretagare, eftersom de mindre företagen ofta
saknar resurser att överblicka och få kunskap om
reglernas  utformning  och  innebörd.  Enligt
regeringens bedömning är behovet av ytterligare
regelförenkling  fortsatt  stort.  Därför  har
regeringen bl.a. vidtagit följande viktiga åtgärder:
Beslut har fattats om utökade krav på utredningar,
myndigheter och Regeringskansliet  att genomföra
problem- och konsekvensanalyser av förslag  som
påverkar    småföretag.    En    särskild
regelförenklingsgrupp, Simplex, har bildats inom
Näringsdepartementet. Gruppen skall bl.a. verka för
att myndigheter och offentliga utredningar granskar
alla förslag till nya och förändrade regler ur ett
mindre  företags  perspektiv,  samt genom olika
insatser verka för enklare regler som  främjar
företagandet.

I budgetpropositionen 1999/2000:1 ( utg.omr. 24 bil.
1 s. 7) anger regeringen att på flera områden pågår
utredningar  som  bör avvaktas innan regeringen
slutligt    kan   ta   ställning    till
Småföretagsdelegationens förslag. Det gäller t.ex.
förslag om att förenkla reglerna för redovisning av
alkohol för restauranger.

Utskottets bedömning

Utskottet   noterar  att  riksdagen  nyligen
uppmärksammat  regeringen   på   frågan   om
regelförenkling för småföretagare. Regeringen har
också i den senaste  budgetpropositionen angett
vilka  åtgärder  som  vidtagits  och  övriga
ställningstaganden på området. Genom regeringens
besked  vad  gäller  alkoholredovisningen  för
restauranger får motionerna 1998/99:N326 (m, kd)
yrkande 37 och 1999/2000:N273 (m, kd, fp) yrkande 22
anses i huvudsak tillgodosedda.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.   beträffande   inriktningen   av
alkoholpolitiken
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:So228 yrkandena 2
och 8, 1998/99:So258 yrkande 2, 1998/99:So299
yrkandena 1 och 2, 1998/99:So306 yrkande 2,
1998/99:So320, 1998/99:So427, 1998/99: So429,
1998/99:So461 yrkande 9, 1999/2000:So1 yrkandena
1,  4  och 5, 1999/2000:So2,  1999/2000:So3
yrkandena 1, 2 och 5, 1999/2000: So4 yrkandena 1
och 6, 1999/2000:So6 yrkande 3, 1999/2000:So7,
1999/2000:So10 yrkandena 1, 2, 3 delvis och 4,
1999/2000:So11  yrkande  2,  1999/2000:So12
yrkandena 6 och 7, 1999/2000:So13 yrkande 1,
1999/2000:So250,    1999/2000:So385    och
1999/2000:So469 yrkande 1,
res. 1 (m)
res. 2 (kd)
res. 3 (c)
2.   beträffande   alkoholförebyggande
åtgärder
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:So228 yrkande 1,
1998/99:  So306  yrkandena  3,  5 och 7-9,
1998/99:So365 yrkande 2, 1998/99: So379 yrkande
7,  1998/99:So402,  1998/99:So462 yrkande 2,
1999/2000:So12  yrkandena   3-5  och  8,
1999/2000:So13  yrkande 9, 1999/2000:  So231
yrkande 2, 1999/2000:So358,  1999/2000:So362,
1999/2000: So408, 1999/2000:So493 yrkande 10 och
1998/99:Ju918 yrkande 13,
res. 4 (kd)
res. 5 (c)
res. 6 (mp)
3. beträffande forskning
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:So461 yrkandena 11
och 17 samt 1999/2000:So11 yrkande 10,
res. 7 (kd, c, mp)
res. 8 (fp)
4.  beträffande yrkesmässig partihandel
m.m.
att riksdagen  med avslag på motionerna 1999/2000:So10
yrkande  15,  1999/2000:So11  yrkande  3,
1999/2000:So12  yrkande  1,  1999/2000: So14
yrkandena 1 och 2 och 1999/2000:So398 antar 3
kap. 7 §, 4 kap. 1 och 7 §§, 6 kap. 5 §, 7 kap.
1-3 och 18 §§, 8 kap. 4 § och 12 kap. 8 a § i
regeringens förslag till lag  om ändring i
alkohollagen (1994:1738),
res. 9 (kd)
res. 10 (c)
res. 11 (fp)
res. 12 (mp)
5.    beträffande   vandelsprövning,
direktimport m.m.
att riksdagen med avslag på motion 1999/2000:So4 yrkandena
2-4 och 7 antar dels 4 kap. 2 § första stycket
och 5 kap. 1 § i regeringens förslag till lag om
ändring  i  alkohollagen  (1994:1738),  dels
regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1564) om alkoholskatt,
res. 13 (m)
6. beträffande alkoholstatistik
att riksdagen antar det av utskottet utarbetade förslaget
till 8 kap. 5 § alkohollagen (1994:1738), bilaga
2,
7. beträffande övergångsbestämmelse för
införsel
att riksdagen antar punkt 2 i övergångsbestämmelserna i
regeringens förslag till lag om ändring  i
alkohollagen (1994:1738), dock med den ändringen
att  lydelsen i sista meningen ändras till
"Tullverket  får  ha  terminalåtkomst  till
uppgifter   om   sådana   tillstånd   i
Alkoholinspektionens register",
8.   beträffande   finansiering   av
Alkoholinspektionen
att riksdagen med avslag på motion 1999/2000:So4 yrkande 5
godkänner  vad  regeringen  föreslår  om
finansieringen av Alkoholinspektionen (avsnitt
9.3),
res. 14 (m)
9.  beträffande  distansförsäljning  av
spritdrycker, vin och starköl
att riksdagen avslår motion 1999/2000:So4 yrkande 8,
res. 15 (m)
10.  beträffande  Internethandel  inom
Sverige
att riksdagen avslår motion 1999/2000:So13 yrkande 4,
res. 16 (v, mp)
11.  beträffande  gåvoförsändelser  av
spritdrycker, vin och starköl
att riksdagen med avslag på motion 1999/2000:So14 yrkande 3
antar 4 kap. 2 § andra stycket 6 i regeringens
förslag till lag om ändring i alkohollagen
(1994:1738),
12. beträffande utlämningsställe
att riksdagen avslår motionerna 1999/2000:So10 yrkande 16,
1999/2000:So11 yrkande 6, 1999/2000:So13 yrkande
5 och 1999/2000:So14 yrkande 4,
res. 17 (v, kd, fp, mp)
13. beträffande kriminalisering av illegal
alkoholhantering
att  riksdagen med avslag på motionerna 1998/99:So264,
1998/99:So334 och 1999/2000:So4 yrkande 11 antar
dels 10 kap. 1 och 9 §§ i regeringens förslag
till lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),
dels regeringens förslag till lag om ändring i
lagen  (1961:181) om försäljning av teknisk
sprit,
res. 18 (m)
14. beträffande  insatser  mot illegal
alkoholhantering
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:So306 yrkande 19 och
1998/99:So461 yrkande 7,
15. beträffande tullens resurser
att riksdagen avslår motionerna 1999/2000:So10 yrkandena 6
och 7 och 1999/2000:So12 yrkande 2,
res. 19 (kd)
16. beträffande straffsatser
att riksdagen avslår motion 1999/2000:So14 yrkande 5,
res. 20 (mp)
17. beträffande alkoholreklam riktad till
barn
att riksdagen  med  avslag på motionerna 1998/99:So306
yrkandena 20 och 22 samt 1999/2000:So10 yrkande
12 antar 4 kap. 8 § i regeringens förslag till
lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),
res. 21 (kd)
res. 22 (mp)
18. beträffande gåvoförbudet
att riksdagen med avslag på motionerna 1999/2000:So5 och
1999/2000:So237 antar 4 kap. 9 § i regeringens
förslag till lag om ändring i alkohollagen
(1994:1738),
res. 23 (m)
19. beträffande indirekt alkoholreklam
att riksdagen avslår motionerna 1999/2000:So3 yrkande 3,
1999/2000:So11 yrkande 7 delvis, 1999/2000:So286
och 1999/2000:So382,
res. 24 (v, kd, mp)
res. 25 (fp)
20. beträffande tillsyn och sanktioner
att riksdagen med avslag på motionerna 1998/99:So461 yrkande
10, 1999/2000:So6 yrkande  2, 1999/2000:So11
yrkande 7 delvis och 1999/2000:So14 yrkande 6
antar 8 kap. 1 a § första stycket i regeringens
förslag till lag om ändring i alkohollagen
(1994:1738),
res. 26 (fp)
res. 27 (mp)
21.    beträffande    Systembolagets
detaljhandelsmonopol
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:So205, 1998/99:So228
yrkande  13,  1998/1999:So422,  1999/2000:So1
yrkande  3,  1998/99:So4   yrkande   10,
1999/2000:So209,        1999/2000:So210,
1999/2000:So269 och 1999/2000:So360,
res. 28 (m)
22. beträffande generellt lördagsöppet
att  riksdagen  avslår  motionerna  1998/99:So210  och
1999/2000:So4 yrkande 9,
23.  beträffande  en  landsomfattande
försöksverksamhet med lördagsöppet
att riksdagen avslår motion 1999/2000:So11 yrkande 1,
res. 29 (fp)
24.   beträffande   en   begränsad
försöksverksamhet med lördagsöppet
att riksdagen med avslag på motionerna 1998/99:So459 yrkande
2,  1999/2000:So3  yrkande 4, 1999/2000:So8,
1999/2000:So10 yrkande 8, 1999/2000:So12 yrkande
9, 1999/2000:So13 yrkande 2, 1999/2000: So14
yrkande  7  samt  1999/2000:Ju720 yrkande 3
godkänner  de  föreslagna  riktlinjerna  för
detaljhandelsbolagets öppethållande i denna del,
res. 30 (v, kd, c, mp)
25.   beträffande   kritierier   för
utvärderingen av lördagsöppet
att riksdagen avslår motion 1999/2000:So1 yrkande 2,
26. beträffande öppethållande på vardagar
m.m.
att riksdagen med avslag på motion 1999/2000:So10 yrkandena
9 och 10 godkänner de föreslagna riktlinjerna
för detaljhandelsbolagets öppethållande i denna
del,
res. 31 (kd)
27. beträffande riktlinjer i övrigt
att riksdagen godkänner de i övrigt föreslagna riktlinjerna
för detaljhandelsbolagets öppethållande,
28.  beträffande utökning  av  antalet
butiker och utlämningsställen
att riksdagen avslår motionerna 1999/2000:So10 yrkande 11,
1999/2000:So11 yrkande 5 och  1999/2000:So13
yrkande 6,
res. 32 (v)
res. 33 (kd)
res. 34 (fp)
29. beträffande kreditkortsanvändning
att riksdagen med avslag på motion 1999/2000:So13 yrkande 3
bifaller regeringens förslag att upphäva 5 kap.
4 § alkohollagen (1994:1738),
30. beträffande Alkoholsortimentsnämnden
och statens avtal med Systembolaget
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:So300 yrkande 2 och
1999/2000:So11 yrkande 4,
res. 35 ( fp, mp)
31.   beträffande   det   oberoende
alkoholsamarbetet
att riksdagen med anledning av motionerna 1999/2000:So9,
1999/2000:So10  yrkande  13,  1999/2000:So12
yrkande 10, 1999/2000: So13 yrkande  8 och
1999/2000:So14 yrkande 8 dels inte godkänner de
föreslagna  riktlinjerna  för  det oberoende
alkoholsamarbetet, dels som sin mening  ger
regeringen till känna vad utskottet anfört,
32. beträffande myndighetsstrukturen på
alkohol- och narkotikaområdet
att riksdagen avslår motionerna 1999/2000:So4 yrkandena
12-14, 1999/2000:So6 yrkande 1, 1999/2000:So10
yrkande 14, 1999/2000: So11 yrkandena 8 och 9,
1999/2000:So13 yrkande 7 och 1999/2000: So14
yrkande 9,
res. 36 (m)
res. 37 (v)
res. 38 (kd)
res. 39 (fp)
33. beträffande förslaget till lag om
ändring i alkohollagen (1994:1738) i övrigt
att riksdagen  antar förslaget till lag om ändring i
alkohollagen i den mån det inte omfattas av vad
utskottet hemställt under tidigare moment,
34. beträffande övriga lagförslag
att riksdagen antar regeringens förslag till
a)  lag om ändring i lagen (1994:1563) om
tobaksskatt,
b) lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt
på energi,
c)  lag om ändring  i  marknadsföringslagen
(1995:450),
d) lag  om  ändring i lagen (1996:701) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot
ett annat land inom Europeiska unionen,
e) lag om ändring i radio-  och  TV-lagen
(1996:844),
f)  lag  om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll  av  transporter m.m. av
alkoholvaror,      tobaksvaror     och
mineraloljeprodukter,
35. beträffande åldersgränser
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:So228 yrkande 9,
1998/99:So365 yrkande 1, 1999/2000:So10 yrkande
3  delvis, 1999/2000:So231  yrkande  1  och
1999/2000:So428,
res. 40 (m)
res. 41 (kd)
36. beträffande varningstexter
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:So299 yrkande 3,
1998/99: So306 yrkande 4 och 1999/2000:So10
yrkande 5,
res. 42 (kd, mp)
37. beträffande serveringstillstånd
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:So306 yrkandena 14,
15, 23 och 24, 1998/99:So426 yrkande 1 och
1999/2000:So470,
res. 43 (mp)
38. beträffande mattvång, pausservering
och minibarer
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:So228 yrkandena
10-12, 1998/99:So351 och 1998/99:So358,
res. 44 (m)
39. beträffande alkoläsk
att riksdagen avslår motion 1998/99:So300 yrkande 1,
res. 45 (kd, mp)
40. beträffande försäljning av folköl
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:So306 yrkandena
16-18, 1998/99:So331, 1998/99:So426 yrkande 2,
1998/99:So459 yrkande 1, 1999/2000:So12 yrkande
11, 1999/2000:So277 samt 1999/2000: So407,
res. 46 (kd)
res. 47 (c)
res. 48 (mp)
41. beträffande förenklad redovisning
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:N326 yrkande 37 och
1999/2000:N273 yrkande 22.
res. 49 (m)

Stockholm den 4 november 1999

På socialutskottets vägnar

Ingrid Burman

I beslutet har deltagit: Ingrid
Burman (v), Chris Heister (m),
Susanne Eberstein (s), Margareta
Israelsson (s), Rinaldo Karlsson
(s), Chatrine Pålsson (kd), Leif
Carlson (m), Hans Karlsson (s),
Hans Hjortzberg-Nordlund (m), Conny
Öhman (s), Elisebeht Markström (s),
Rolf Olsson (v), Lars Gustafsson
(kd), Cristina Husmark Pehrsson
(m), Thomas Julin (mp), Kenneth
Johansson (c) och Kerstin Heinemann
(fp).

Reservationer

1. Inriktningen av alkoholpolitiken
(mom. 1)

Chris Heister, Leif Carlson,  Hans  Hjortzberg-
Nordlund och Cristina Husmark Pehrsson (alla m)
anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
28 börjar med "Sverige bedriver" och på s. 30
slutar med "Motionerna avstyrks" bort ha följande
lydelse:
Enligt  utskottet  är regeringens förslag inte
tillräckligt ambitiösa  och  långtgående. Enligt
utskottets mening saknar Sverige i dag en genomtänkt
alkoholpolitik för framtiden som stärker det sociala
användandet   av   alkohol   och   motverkar
berusningsdrickandet. Det är därför nödvändigt att
försöka ta till vara andra länders erfarenheter samt
bygga en ny strategi som  kan hantera de nya
förutsättningarna. En större öppenhet för andra
länders traditioner vore enligt utskottet påkallad
om avsikten är att Sverige som ordförandeland skall
kunna åstadkomma något på alkoholområdet. Utskottets
mening är att den stora majoriteten av Sveriges
befolkning är fullt kapabel att ta ansvar för sin
egen alkoholkonsumtion,  utan  restriktioner och
regler. Då kan stödet koncentreras till dem som
verkligen behöver hjälp. Det är, anser utskottet,
ingen framkomlig väg att försöka lösa individuella
problem med kollektiva åtgärder. Detta bör vara
vägledande  för  den  svenska  alkoholpolitiken.
Utskottets uppfattning är att alkoholpolitiken skall
inriktas på opinionsbildning, inte minst i skolan,
och på att minska missbruket av alkohol. Sverige
skall som medlem i EU delta i det europeiska
samarbetets alla delar och kan då ge väsentliga
bidrag inom EU för att förbättra livet och minska de
risker som alkohol innebär för många människor.
Principen om fri rörlighet mellan medlemsstaterna är
grundläggande i EU-samarbetet och Sverige har haft
avsevärd tid på sig att anpassa sin alkoholpolitik
till de mera rimliga europeiska  förhållandena.
Utskottets utgångspunkt är därför att Sverige nu
inte längre är i behov av de undantag vi hittills
har haft. Utskottet anser vidare att alkoholskatten
behöver sänkas för att rycka undan grunden för den
svarta marknaden och minska det incitament till
lagbrott som alltför höga priser innebär även för
den normalt laglydiga majoriteten. Utskottet vill
dessutom peka på att internationella erfarenheter
ofta  används  som  modell i andra sammanhang.
Internationell forskning visar t.ex. att en viss
mängd alkohol per dag t.o.m. har positiva effekter
på hälsan och kraftigt minskar dödsfall i hjärt- och
kärlsjukdomar. Detta faktum som diskuteras runt om i
världen, måste vägas in i en modern alkoholpolitik.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen med anledning
av motionerna 1998/99:So228 (m) yrkandena 2 och 8,
1999/2000:So1  (m) yrkandena 1, 4 och  5  och
1999/2000:So4 (m) yrkandena 1 och 6 ge regeringen
till känna. Motionerna 1998/99:So258 (v) yrkande 2,
1998/99:So299 (kd) yrkandena 1 och 2, 1998/99:So306
(mp) yrkande 2, 1998/99:So320 (kd), 1998/99:So427
(s),  1998/99:So429  (s,  v,  kd, c, fp, mp),
1998/99:So461 (fp) yrkande 9, 1999/2000:So2 (s),
1999/2000:So3 (fp, v, kd, c, mp) yrkandena 1, 2 och
5, 1999/2000:So6 (fp, s) yrkande 3, 1999/2000:So7
(v, s, kd, c, fp, mp), 1999/2000:So10 (kd) yrkandena
1, 2, 3 delvis och 4, 1999/2000:So11 (fp) yrkande 2,
1999/2000:So12 (c) yrkandena 6 och 7, 1999/2000:So13
(v) yrkande 1, 1999/2000:So250 (kd), 1999/2000:So385
(m) och 1999/2000: So469 (kd) yrkande 1 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1.    beträffande   inriktningen   av
alkoholpolitiken

att riksdagen med anledning av motionerna
1998/99:So228 yrkandena 2 och 8,
1999/2000:So1 yrkandena 1, 4 och 5,
1999/2000:So4 yrkandena 1 och 6 och med
avslag på motionerna 1998/99:So258 yrkande
2, 1998/99:So299 yrkandena 1 och 2,
1998/99:So306 yrkande 2, 1998/99:So320,
1998/99:So427, 1998/99:So429, 1998/99:So461
yrkande 9, 1999/2000:So2, 1999/2000:So3
yrkandena 1, 2 och 5, 1999/2000:So6 yrkande
3, 1999/2000:So7, 1999/2000:So10 yrkandena
1, 2, 3 delvis och 4, 1999/2000:So11
yrkande 2, 1999/2000:So12 yrkandena 6 och
7, 1999/2000:So13 yrkande 1,
1999/2000:So250, 1999/2000:So385 och
1999/2000:So469 yrkande 1 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.


2. Inriktningen av alkoholpolitiken
(mom. 1)

Chatrine Pålsson  och Lars Gustafsson (båda kd)
anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
28 börjar med "Sverige bedriver" och på s. 30 slutar
med "Motionerna avstyrks" bort ha följande lydelse:
Utskottet vill inledningsvis peka på att Sverige
anslutit sig till "Hälsa åt alla år 2000" som WHO
utarbetat och som också 32 andra stater i Europa
undertecknat  1984.  De undertecknande  staterna
förband sig att minska alkoholkonsumtionen med minst
25 % fram till år 2000, med konsumtionen 1980 som
bastal. Sverige gjorde en god start i början av
1980-talet med en minskning av konsumtionen med 10,7
%, men har stått och stampat sedan 1984. Sedan ett
flertal restriktiva instrument har tagits bort -
monopolet för export, import och grossisthandel,
förbudet av alkohol på hotellrum -  har  inga
restriktiva  åtgärder  vidtagits. Utskottet vill
vidare understryka att alkoholmissbruket är ett av
vårt lands största sociala och medicinska problem.
Det är hög tid att ta krafttag för att sänka den
totala alkoholkonsumtionen. Utskottet anser att den
alkoholpolitiska inriktningen bör vara att dels
hindra nyrekrytering, dels att få storkonsumenter
att minska sitt drickande. Det är också angeläget
att begränsa ungdomars umgänge med alkohol eftersom
all erfarenhet visar att ju längre alkoholdebuten
kan  skjutas  på  framtiden, desto  större  är
möjligheten att undvika missbruk. Utskottet vill
verka för att vissa perioder och situationer i livet
skall vara helt alkoholfria. Med hänsyn till egen
och andras hälsa skall därför följande fyra områden
ses som vita zoner: under graviditeten, under barns
uppväxt, trafiken och arbetsplatsen. Utskottet vill
särskilt lyfta fram det samband som finns mellan
alkohol och narkotika samt alkohol och våld. Enligt
utskottet kan ett alkoholbruk som går allt längre
ner  i  åldrarna  också  bana  vägen  för
narkotikamissbruk. Forskning visar att man sällan
börjar med narkotika som första drog. Ingen prövar
narkotika nykter, därför bör man ha en helhetssyn på
alkohol. Alkoholintag ökar även våldsbenägenheten.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen med anledning
av motionerna 1999/2000:So10 (kd) yrkandena 1, 2, 3
delvis och 4 ge regeringen till känna. Motionerna
1998/99:So228 (m) yrkandena 2 och 8, 1998/99:So258
(v) yrkande 2, 1998/99:So299 (kd) yrkandena 1 och 2,
1998/99:So306 (mp) yrkande 2, 1998/99:So320 (kd),
1998/99:So427 (s), 1998/99:So429 (s, v, kd, c, fp,
mp), 1998/99:So461 (fp) yrkande 9, 1999/2000:So1 (m)
yrkandena  1,  4  och  5,  1999/2000:So2  (s),
1999/2000:So3 (fp, v, kd, c, mp) yrkandena 1, 2 och
5,  1999/2000:So4  (m)  yrkandena  1  och  6,
1999/2000:So6 (fp, s) yrkande 3, 1999/2000:So7 (v,
s, kd, c, fp, mp), 1999/2000:So11 (fp) yrkande 2,
1999/2000:So12 (c) yrkandena 6 och 7, 1999/2000:So13
(v) yrkande 1, 1999/2000:So250 (kd), 1999/2000:So385
(m) och 1999/2000:So469 (kd) yrkande 1 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1.    beträffande   inriktningen   av
alkoholpolitiken
att riksdagen  med  anledning  av  motion 1999/2000:So10
yrkandena 1, 2, 3 delvis och 4 och med avslag på
motionerna 1998/99:So228 yrkandena 2 och 8,
1998/99:So258 yrkande 2, 1998/99:So299 yrkandena
1 och 2, 1998/99:So306 yrkande 2, 1998/99:So320,
1998/99:  So427, 1998/99:So429, 1998/99:So461
yrkande 9, 1999/2000:So1 yrkandena 1, 4 och 5,
1999/2000:So2, 1999/2000:So3 yrkandena 1, 2 och
5,  1999/2000:So4  yrkandena  1  och  6,
1999/2000:So6  yrkande  3,  1999/2000:So7,
1999/2000:So11  yrkande  2,  1999/2000:So12
yrkandena 6 och 7, 1999/2000:So13 yrkande 1,
1999/2000:So250,    1999/2000:So385    och
1999/2000:So469 yrkande 1 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört.

3. Inriktningen av alkoholpolitiken (mom. 1)

Kenneth Johansson (c) anser

dels att den del av utskottets bedömning som på s.
29 börjar med "Sveriges alkoholpolitik" och på s. 30
slutar med "behövs därför inte" bort ha följande
lydelse:
Sveriges alkoholpolitik inom EU och internationellt
är enligt utskottets uppfattning av stor betydelse,
även för vår nationella politik på området. Sverige
måste  driva  en  aktiv  egen  alkoholpolitik.
Målsättningen    med    nu    förestående
översynsförhandlingar är att Sverige skall behålla
nuvarande införselregler. Samtidigt blir det allt
viktigare att få med andra länder och andra aktörer
än de traditionella i arbetet mot alkoholproblemen.
Inom t.ex. EU kan Sverige tillsammans med andra
medlemsländer  utforma en effektiv  social  och
ansvarsfull alkoholpolitik som gagnar folkhälsan
inom unionen. Utskottet ser också mycket positivt på
de länderjämförande alkoholstudier inom EU som bl.a.
Sverige initierat och Sveriges initiativ för att
utarbeta en gemensam EU-strategi på alkoholområdet.
Sverige  kommer  att  vara  värd  för  WHO:s
ministerkonferens nästa år i Stockholm med tema
alkohol och unga människor i Europa. En plan för
WHO:s framtida hälsofrämjande arbete kommer, enligt
uppgift, att presenteras vid konferensen. Enligt
utskottet   bör  Sverige  intensifiera   det
internationella   arbetet   för  att  minska
alkoholkonsumtionen  inom  hela  EU-området.  En
nödvändig åtgärd är att ställa krav på statistik som
är jämförbar mellan EU-länderna. Vad utskottet nu
anfört  bör  riksdagen med anledning av motion
1999/2000:So12 (c) yrkande 7 ge regeringen till
känna.  Motionerna 1998/99:So258 (v) yrkande 2,
1998/99:So299 (kd) yrkandena 1 och 2, 1998/99:So306
(mp) yrkande 2, 1998/99:So320 (kd), 1998/99:So427
(s),  1998/99:So429  (s,  v,  kd, c, fp, mp),
1998/99:So461 (fp) yrkande 9, 1999/2000:So2 (s),
1999/2000:So3 (fp, v, kd, c, mp) yrkandena 1, 2 och
5, 1999/2000:So6 (fp, s) yrkande 3, 1999/2000:So7
(v, s, kd, c, fp, mp), 1999/2000:So10 (kd) yrkandena
1, 2, 3 delvis och 4, 1999/2000: So11 (fp) yrkande
2, 1999/2000:So12 (c) yrkande 6, 1999/2000:So13 (v)
yrkande 1, 1999/2000:So250 (kd) och 1999/2000:So469
(kd) yrkande 1 är i allt väsentligt tillgodosedda
genom den politik som förs. Något tillkännagivande
till regeringen behövs därför inte.
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1.   beträffande    inriktningen   av
alkoholpolitiken
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So12 yrkande 7
och med avslag på motionerna  1998/99:So228
yrkandena 2 och 8, 1998/99:So258 yrkande 2,
1998/99:So299 yrkandena 1 och 2, 1998/99:So306
yrkande  2,  1998/99:So320,  1998/99:So427,
1998/99:  So429,  1998/99:So461  yrkande  9,
1999/2000:So1  yrkandena  1,  4  och  5,
1999/2000:So2, 1999/2000:So3 yrkandena 1, 2 och
5,  1999/2000:  So4  yrkandena  1  och  6,
1999/2000:So6  yrkande  3,  1999/2000:So7,
1999/2000:So10 yrkandena 1, 2, 3 delvis och 4,
1999/2000:So11 yrkande 2, 1999/2000:So12 yrkande
6, 1999/2000: So13 yrkande 1, 1999/2000:So250,
1999/2000:So385  och 1999/2000: So469 yrkande 1
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

4. Alkoholförebyggande åtgärder (mom. 2)

Chatrine Pålsson  och Lars Gustafsson (båda kd)
anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
35 börjar med "Sveriges EU-medlemskap" och på s. 36
slutar med "1999/2000:So362 (v) avstyrks" bort ha
följande lydelse:
Utskottet  vill  vad gäller alkoholpreventionen
anföra att undersökningar och rapporter visar att
alltfler ungdomar konsumerar mycket alkohol och
prövar narkotikapreparat. Utskottet ser med stort
allvar på denna utveckling och anser att det fordras
kraftfulla åtgärder för att vända trenden. Alkoholen
är ett stort medicinskt och socialt problem. Den är
orsak till många sjukdomar och skador genom direkt
påverkan eller som utlösande faktor till våld.
Uppskattningsvis  finns  det  ca  300  000
alkoholmissbrukare i Sverige. Alkoholfria zoner på
alla nivåer är ett minimikrav. Detta gäller på
jobbet, under uppväxttiden, i trafiken och under
graviditeten. Utskottet vill särskilt understryka
att barn och ungdomar har rätt till en uppväxt fri
från alkoholens skadeverkningar. Utskottet  vill
också se en ökad satsning på information i skolor
och  stöd  till  frivilligorganisationer.  All
upplysning och information måste ha till syfte att
påverka människors attityder och beteende. Vidare
anser utskottet att langning måste ses som en
allvarligare förseelse än vad som är fallet i dag
och att straffsatserna måste sättas därefter. Vad
utskottet nu anfört bör riksdagen med anledning av
motionerna 1998/99:So306 (mp) yrkandena 3 och 8,
1998/99:So379 (kd) yrkande 7 och 1999/2000:So493
(kd) yrkande 10 ge regeringen till känna. Motionerna
1998/99:So228 (m) yrkande 1, 1998/99: So306 (mp)
yrkandena 5, 7 och 9, 1998/99:So365 (m) yrkande 2,
1998/99: So402 (kd), 1998/99:So462 (fp) yrkande 2,
1999/2000:So12  (c)  yrkandena  3-5  och  8,
1999/2000:So13 (v) yrkande 9, 1999/2000:So231 (m)
yrkande 2, 1999/2000:So358 (v), 1999/2000:So362 (v),
1999/2000:So408 (s) och 1998/99:Ju918 (mp) yrkande
13 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 2 bort ha
följande lydelse:
2. beträffande alkoholförebyggande åtgärder
att riksdagen med anledning av motionerna  1998/99:So306
yrkandena 3 och 8, 1998/99:So379 yrkande 7 och
1999/2000:So493 (kd) yrkande 10 och med avslag
på  motionerna  1998/99:So228  yrkande  1,
1998/99:So306  yrkandena  5,  7  och  9,
1998/99:So365  yrkande  2,  1998/99:So402,
1998/99:So462  yrkande  2,  1999/2000:So12
yrkandena 3-5 och 8, 1999/2000:So13 yrkande 9,
1999/2000:So231  yrkande  2, 1999/2000:So358,
1999/2000:So362,    1999/2000:So408    och
1998/99:Ju918 yrkande 13  som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört.

5. Alkoholförebyggande åtgärder (mom. 2)

Kenneth Johansson (c) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
35 börjar med "Sveriges EU-medlemskap" och slutar
med "1999/2000:So362 (v) avstyrks" bort ha följande
lydelse:
Sveriges  EU-medlemskap  har  delvis  ändrat
möjligheterna  att föra en traditionell  svensk
alkoholpolitik. Information,  ålderskontroll  och
andra  liknande alkoholskadeförebyggande insatser
kommer, enligt utskottets uppfattning, att få en
ökad tyngd i den svenska alkoholpolitiken. Utskottet
har vid upprepade tillfällen, senast i betänkande
1997/98:SoU14,  understrukit  just  vikten  av
information  och  upplysning  om  alkoholens
skadeverkningar  och  andra  alkoholförebyggande
åtgärder. Denna inställning vidhålls av utskottet.
Det är, enligt utskottets mening, angeläget att
bibehålla en fortsatt hög ambitionsnivå när det
gäller det förebyggande arbetet på området, inte
minst de insatser som riktar sig till barn och
ungdomar. Den nationella ledningsgruppen har en
viktig  uppgift  att bygga upp ett långsiktigt
förebyggande arbete  som  tar  hänsyn  till de
förändringar som den svenska alkoholpolitiken nu
genomgår.  Revideringen  av  den  nationella
handlingsplanen för alkohol- och drogförebyggande
insatser  är  därvid  betydelsefull.  Utskottet
instämmer  i  regeringens  bedömning  att  det
förebyggande arbetet effektivare än hittills måste
försöka    påverka    konsumentledet    i
alkoholförsäljningen  och  i  ökad  utsträckning
utveckla hållbara lokala strategier  som  också
innebär ett ökat lokalt ansvarstagande för kommunen,
bostadsområdet, arbetsplatsen m.m. Utskottet menar
också att det är av stor vikt att vid sidan om
myndigheterna  olika   aktörer,  inte  minst
alkoholbranschen, uppmuntras  att  samarbeta och
engagera  sig i det förebyggande arbetet.  Ett
värdefullt samarbete på området sker också inom
ramen för OAS. Ett av många prioriterade områden är
att  motverka  langning  till  ungdomar.  Andra
prioriterade områden är insatser för att åstadkomma
en alkoholfri trafik, alkoholfria arbetsplatser, en
alkoholfri  uppväxttid  och  graviditetsperioder.
Utskottet delar den oro många känner över att
ungdomars  och  inte  minst  unga  flickors
alkoholmissbruk ökar. Detta måste enligt utskottet
mötas  med  konkreta  och  trovärdiga åtgärder.
Ungdomarna  måste  nås  i  deras närmiljö  och
föräldrarna stödjas. Utskottet delar regeringens
inställning att ungdomars alkoholkonsumtion  kan
hållas nere med en bred nationell och internationell
mobilisering. Utskottet ser positivt på Sveriges
arbete inom EU för att få stöd för en gemensam EU-
strategi  rörande alkohol. Utskottet har liksom
regeringen    förhoppningen    att    en
Stockholmsdeklaration i frågan kan utgöra en viktig
framtida  plattform  för  det  alkoholpreventiva
arbetet. Enligt utskottet bör  sambandet mellan
alkohol och trafik understrykas. Kontrollen  av
misstänkt  rattfylleri  bör  intensifieras.  Vad
utskottet nu anfört bör riksdagen med anledning av
motion 1999/2000:So12 (c) yrkande 8 ge regeringen
till känna. Motionerna 1998/99:So228 (m) yrkande 1,
1998/99:So306  (mp)  yrkandena  3,  5,  7-9,
1998/99:So365 (m) yrkande 2, 1998/99:So379 (kd)
yrkande 7, 1998/99:So402 (kd), 1998/99:So462 (fp)
yrkande 2, 1999/2000:  So12 (c) yrkandena 3-5,
1999/2000:So13 (v) yrkande 9, 1999/2000:So231 (m)
yrkande 2, 1999/2000:So408 (s), 1999/2000:So493 (kd)
yrkande 10 och 1998/99:Ju918 (mp) yrkande 13 får i
allt väsentligt anses tillgodosedda med det anförda.
Motionerna 1999/2000:So358 (v) och 1999/2000:So362
(v) avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 2 bort ha
följande lydelse:
2. beträffande alkoholförebyggande åtgärder
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So12 yrkande
8 och med avslag på motionerna, 1998/99 So:228
yrkande 1, 1998/99: So306 yrkandena 3, 5 och
7-9, 1998/99:So365 yrkande 2, 1998/99: So379
yrkande 7, 1998/99:So402, 1998/99:So462 yrkande
2, 1999/2000:So12 yrkandena 3-5, 1999/2000:So13
yrkande  9,  1999/2000:So231  yrkande  2,
1999/2000:So358    och    1999/2000:So362,
1999/2000:So408, 1999/2000:So493 yrkande 10 och
1998/99:Ju918 yrkande 13 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört.

6. Alkoholförebyggande åtgärder (mom. 2)

Thomas Julin (mp) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
36 börjar med "Utskottet delar" och slutar med
"1999/2000:So362 (v) avstyrks"  bort ha följande
lydelse:
Utskottet delar den oro många känner över att
ungdomars  och  inte  minst  unga  flickors
alkoholmissbruk ökar. Detta måste enligt utskottet
mötas  med konkreta  och  trovärdiga  åtgärder.
Ungdomarna måste nås i sin närmiljö och föräldrarna
stödjas. Utskottet delar regeringens inställning att
ungdomars alkoholkonsumtion kan hållas nere med en
bred  nationell och internationell mobilisering.
Utskottet ser positivt på Sveriges arbete inom EU
för att få stöd för en gemensam EU-strategi rörande
alkohol.  Utskottet  har  liksom  regeringen
förhoppningen att en Stockholmsdeklaration i frågan
kan utgöra en viktig framtida plattform för det
alkoholpreventiva arbetet. Utskottet vill se en ökad
satsning på information i skolor och stöd till
frivilligorganisationer.  All  upplysning  och
information  måste  ha till syfte att  påverka
människors attityder och beteende. Vidare menar
utskottet att langning måste ses som en allvarligare
förseelse än vad som är fallet i dag och att
straffsatserna måste sättas därefter. Vad utskottet
nu anfört bör riksdagen med anledning av motionerna
1998/99:So306 (mp) yrkandena 3 och 8 ge regeringen
till känna. Motionerna 1998/99:So228 (m) yrkande 1,
1998/99:So306  (mp)  yrkandena  5,  7  och  9,
1998/99:So365 (m) yrkande 2, 1998/99:So379 (kd)
yrkande 7, 1998/99: So402 (kd), 1998/99:So462 (fp)
yrkande 2, 1999/2000:So12 (c) yrkandena 3-5 och 8,
1999/2000:So13 (v) yrkande 9, 1999/2000:So231 (m)
yrkande 2, 1999/2000:So408 (s), 1999/2000:So493 (kd)
yrkande 10 och 1998/99:Ju918 (mp) yrkande 13 får i
allt väsentligt anses tillgodosedda med det anförda.
Motionerna 1999/2000:So358 (v) och 1999/2000:So362
(v) avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 2 bort ha
följande lydelse:
2. beträffande alkoholförebyggande åtgärder
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:So306 yrkandena
3  och  8 och med  avslag  på  motionerna
1998/99:So228 yrkande 1, 1998/99:So306 yrkandena
5,  7  och  9,  1998/99:So365  yrkande  2,
1998/99:So379  yrkande  7,  1998/99:So402,
1998/99:So462  yrkande  2,  1999/2000:So12
yrkandena 3-5 och 8, 1999/2000:So13 yrkande 9,
1999/2000:So231 yrkande  2,  1999/2000:So358,
1999/2000:So362,        1999/2000:So408,
1999/2000:So493 yrkande 10 och 1998/99:Ju918
yrkande 13 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört.

7. Forskning (mom. 3)

Chatrine Pålsson (kd), Lars Gustafsson (kd), Thomas
Julin (mp) och Kenneth Johansson (c) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
36 börjar med "Forskning på" och  slutar med "10
avstyrks" bort ha följande lydelse:
Utskottet  vill  framhålla  att  de  kvinnliga
alkoholisterna är en heterogen grupp. Det finns
könsspecifika  skillnader  mellan  manliga  och
kvinnliga alkoholister psykologiskt, psykiatriskt,
medicinskt och socialt sett. Det är därför viktigt
att man i vården och rehabiliteringen har kunskap om
dessa skillnader  och  att vård och behandling
anpassas  till  kvinnors specifika  behov.  Vad
utskottet nu anfört bör riksdagen med anledning av
motion 1998/99: So461 (fp) yrkande 11 ge regeringen
till känna. Motionerna 1998/99:So461 (fp) yrkande 17
och 1999/2000:So11 (fp) yrkande 10 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 3 bort ha
följande lydelse:
3. beträffande forskning
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:So461 yrkande 11
och med  avslag på motionerna 1998/99:So461
yrkande 17 och 1999/2000:So11 yrkande 10 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

8. Forskning (mom. 3)

Kerstin Heinemann (fp) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
36  börjar med "Forskning på" och slutar med "10
avstyrks" bort ha följande lydelse:
Utskottet  vill  framhålla  att  de  kvinnliga
alkoholisterna är en heterogen grupp. Det finns
könsspecifika  skillnader  mellan  manliga  och
kvinnliga alkoholister psykologiskt, psykiatriskt,
medicinskt och socialt sett. Det är därför viktigt
att man i vården och rehabiliteringen har kunskap om
dessa skillnader  och  att vård och behandling
anpassas till kvinnors specifika  behov. Enligt
utskottet börjar nu forskningen kunna ge svaret på
frågan varför en del människor utvecklar beroende
till och missbruk av ämnen som tobak, alkohol,
narkotika och vissa läkemedel. I princip är det
samma  förstärkningsmekanismer  som  leder  till
drogmissbruk vilka också ligger bakom utvecklingen
av andra tvångstillstånd, t.ex. spelberoende. Alla
påverkar den grupp hjärnceller i hjärnans innersta
som brukar kallas hjärnans belöningssystem. Insatser
bör därför göras för forskning om alkohol, andra
beroendeframkallande  medel  och  spelberoende.
Utskottet ser med tillfredsställelse på att alkohol-
och drogforskningen nu stärkts genom inrättandet av
ett centrum för alkohol- och drogforskning vid
samhällsvetenskapliga  fakulteten vid  Stockholms
universitet. Eftersom mekanismerna bakom beroende av
olika ämnen som nikotin, läkemedel, alkohol och
droger samt bakom sjukligt spelande (spelberoende)
är  kända  anser utskottet att detta  centrums
forskningsansvar bör vidgas till att omfatta hela
detta fält. Vad utskottet nu anfört bör riksdagen
med anledning  av motionerna 1998/99:So461 (fp)
yrkandena 11 och 17 och 1999/2000:So11 (fp) yrkande
10 ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 3 bort ha
följande lydelse:
3. beträffande forskning
att riksdagen  med anledning av motionerna 1998/99:So461
yrkandena 11 och 17 och 1999/2000:So11 yrkande
10 som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

9. Yrkesmässig partihandel m.m. (mom. 4)

Chatrine Pålsson och Lars Gustafsson (båda kd) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
42  börjar med "Utskottet delar" och slutar med
"1999/2000:So398 (kd)" bort ha följande lydelse:
Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om
att ersätta tillståndsplikten enligt alkohollagen
med en rätt till partihandel för den som har
godkänts som upplagshavare eller registrerats som
varumottagare  av  skattemyndigheten.  Förslaget
innebär  att  skattemyndigheten   tar   över
tillsynsverksamheten  över verksamheten. För att
skattemyndigheten skall kunna klara av att utföra de
nya  arbetsuppgifterna  anser  utskottet  att
skattemyndigheten  måste  tillförsäkras  ökade
resurser.  Det räcker inte med enbart  utökade
befogenheter    beträffande   vandelsprövning,
återkallelse, kontrollbesök  etc.  Vidare  anser
utskottet att Alkoholinspektionens kompetens på det
alkoholpolitiska området måste tas till vara. I
skattemyndighetens   lämplighetsprövning   och
fortlöpande  tillsyn  måste  de alkoholpolitiska
aspekterna och det sociala ansvarstagandet tillmätas
fortsatt stor betydelse.Vad utskottet nu anfört bör
riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So10
(kd) yrkande 15 ge regeringen till känna. Motionerna
1999/2000:So11 (fp) yrkande 3, 1999/2000:So12 (c)
yrkande 1, 1999/2000:So14 (mp) yrkandena 1 och 2
samt 1999/2000:So398 (kd) avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 4 bort ha
följande lydelse:
4. beträffande yrkesmässig partihandel m.m.
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So10 yrkande
15 och med avslag på motionerna 1999/2000:So11
yrkande  3,  1999/2000:So12  yrkande  1,
1999/2000:So14  yrkandena  1  och  2  samt
1999/2000:So398 dels antar 3 kap. 7 §, 4 kap. 1
och 7 §§, 6 kap. 5 §, 7 kap. 1-3 och 18 §§, 8
kap. 4 § och 12 kap. 8 a § i regeringens förslag
till lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),
dels som sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört.

10. Yrkesmässig partihandel m.m. (mom. 4)

Kenneth Johansson (c) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
42 börjar med "Utskottet delar" och slutar med
"1999/2000:So398 (kd)" bort ha följande lydelse:
Enligt utskottet är förslagen som regeringen lämnar
av marginell karaktär. Samtidigt vill regeringen
driva fram beslut som enligt utskottet bör tas vid
en total översyn av alkoholpolitiken. Det gäller
t.ex.  avskaffandet  av  partihandelstillstånden.
Utskottet anser att tillsynsfunktioner m.m. och
förändringar av Alkoholinspektionens funktion och
uppgift bör behandlas i ett beslut om den samlade
alkoholpolitiken.  Vad  utskottet nu anfört bör
riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So12 (c)
yrkande 1 ge regeringen till känna. Motionerna
1999/2000:So10 (kd) yrkande 15, 1999/2000:So11 (fp)
yrkande 3, 1999/2000:So14 (mp) yrkandena 1 och 2
samt 1999/2000:So398 (kd) avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 4 bort ha
följande lydelse:
4. beträffande yrkesmässig partihandel m.m.
att riksdagen  med anledning av motion 1999/2000:So12 yrkande
1 och med avslag  på motionerna 1999/2000:So10
yrkande 15, 1999/2000:So11 yrkande 3, 1999/2000:So14
yrkandena 1 och 2 samt 1999/2000:So398 dels avslår
3 kap. 7 §, 4 kap. 1 och 7 §§, 6 kap. 5 §, 7 kap.
1-3, 18 §§, 8 kap. 4 § och 12 kap. 8 a §
alkohollagen (1994:1738) i regeringens förslag, dels
som sin mening ger regeringen till känna  vad
utskottet anfört.

11. Yrkesmässig partihandel m.m. (mom. 4)

Kerstin Heinemann (fp) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
42 börjar med "Utskottet delar" och slutar med
"1999/2000:So398 (kd)" bort ha följande lydelse:
Alkoholinspektionen  med  dess  kontroll-  och
tillsynsverksamhet fyller enligt utskottet en viktig
funktion.   Att  ersätta  Alkoholinspektionens
verksamhet med  den prövning som det särskilda
skattekontoret gör är inte tillräckligt. Regeringens
främsta  skäl  för att  försämra  den  svenska
alkoholkontrollen är EG-domstolens utslag i det s.k.
Franzénmålet. Där riktades kritik mot villkoren för
partihandelstillstånd.  Utskottet anser dock att
regeringen med förslagen i  propositionen  gått
betydligt  längre än EG-domstolen krävt. Enligt
utskottet bör Alkoholinspektionen och systemet med
partihandelstillstånd finnas kvar.Vad utskottet nu
anfört  bör  riksdagen med anledning av motion
1999/2000:So11 (fp) yrkande 3 ge regeringen till
känna. Motionerna 1999/2000:So10 (kd) yrkande 15,
1999/2000:So12 (c) yrkande 1, 1999/2000: So14 (mp)
yrkandena  1 och 2 samt  1999/2000:So398  (kd)
avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 4 bort ha
följande lydelse:
4. beträffande yrkesmässig partihandel m.m.
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So11 yrkande 3
och med avslag på motionerna 1999/2000:So10
yrkande  15,  1999/2000:So12  yrkande  1,
1999/2000:So14  yrkandena  1  och  2  samt
1999/2000:So398 dels avslår 3 kap. 7 §, 4 kap. 1
och 7 §§, 6 kap. 5 §, 7 kap. 1-3 och 18 §§, 8
kap. 4 § och 12 kap. 8 a § i regeringens förslag
till lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),
dels som sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört.

12. Yrkesmässig partihandel m.m. (mom. 4)

Thomas Julin (mp) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
42 börjar med "Utskottet delar" och slutar med
"1999/2000:So398 (kd)" bort ha följande lydelse:
Utskottets  anser  att  riksdagen  bör  avslå
regeringens förslag till förändring när det gäller
partihandelstillstånd. Enligt utskottets mening bör
tillsynsfunktioner  m.m.  och  förändringar  av
Alkoholinspektionens funktion och uppgift behandlas
i ett beslut om den samlade alkoholpolitiken. Det
hade enligt utskottets mening därför varit naturligt
att Alkoholinspektionen fått fortsätta sin roll som
tillståndsmyndighet samt getts  ett övergripande
ansvar för all tillsyn på alkoholområdet. Utskottet
menar   vidare   att   Alkoholinspektionens
tillståndsverksamhet  även  fortsättningsvis  kan
finansieras av avgifter men enligt ett förändrat
system. Utskottet anser att ett avgiftssystem för
partihandel och tillverkning av alkoholdrycker bör
utformas så att det i så stor utsträckning som
möjligt motsvarar EU:s krav på avgift i förhållande
till den kontroll myndigheten gör. Vad utskottet nu
anfört bör riksdagen med anledning av motionerna
1999/2000:So12 (c) yrkande 1 och 1999/2000:So14 (mp)
yrkandena 1 och 2 ge regeringen  till  känna.
Motionerna  1999/2000:So10  (kd)  yrkande  15,
1999/2000:So11 (fp) yrkande 3 samt 1999/2000:So398
(kd) avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 4 bort ha
följande lydelse:
4. beträffande yrkesmässig partihandel m.m.
att riksdagen med anledning av motionerna 1999/2000:So12
yrkande 1 och 1999/2000:So14 yrkandena 1 och 2
och med avslag på motionerna 1999/2000:So10
yrkande 15,  1999/2000:So11  yrkande 3 samt
1999/2000:So398 dels avslår 3 kap. 7 §, 4 kap. 1
och 7 §§, 6 kap. 5 §, 7 kap. 1-3 och 18 §§, 8
kap. 4 § och 12 kap. 8 a § i regeringens förslag
till lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),
dels som sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört.

13. Vandelsprövning, direktimport m.m. (mom. 5)

Chris Heister, Leif Carlson,  Hans  Hjortzberg-
Nordlund och Cristina Husmark Pehrsson (alla m)
anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
42  börjar  med  "Av  skäl"  och  slutar med
"motionsyrkanden avstyrks" bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att riksdagen skall besluta att
avslå  propositionens  förslag  om  ändring  i
skattelagstiftningen  för  att  möjliggöra  s.k.
vandelsprövning för varumottagare. I praktiken sker
redan en viss vandelsprövning och behovet av en
lagändring  kan inte  anses  dokumenterat.  Det
avskaffade kravet  på partihandelstillstånd bör,
enligt utskottet, inte ersättas med andra typer av
regler som i praktiken riskerar att få liknande
effekter. Utskottet anser vidare att riksdagen skall
besluta om en långtgående förenkling av reglerna för
import direkt till godkända serveringsställen. Det
är orimligt att samma regler skall gälla för sådan
import  som  för  professionella  partihandlare.
Utskottet hade hellre sett en mera långtgående
förenkling på detta område. Serveringsställena är
redan föremål för  en  ekonomisk kontroll från
kommunens sida. Enligt utskottet  är kravet på
partihandelstillstånd  onödigt  och  borde  ha
avvecklats utan dröjsmål efter att EG-domstolen i
oktober  1997  lämnade sitt förhandsavgörande i
Franzénmålet. Tidsutdräkten har varit hela två år
och tre månader. Under denna tid har utvecklingen av
partihandeln hämmats till konsumenternas nackdel
samtidigt som berörda företagares lönsamhet har
eroderats genom rättsligt tveksamma avgifter. Enligt
utskottets uppfattning borde regeringen skyndsamt ha
ändrat  reglerna  så  att  inbetalda  avgifter
återbetalats utan att berörda aktörer måste driva
saken i domstol. Vad utskottet  nu anfört bör
riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So4 (m)
yrkandena 2-4 och 7 ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 5 bort ha
följande lydelse:
5. beträffande vandelsprövning, direktimport
m.m.
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So4 yrkandena
2-4 och 7 dels avslår förslaget till lag om
ändring i lagen (1994: 1564) om alkoholskatt,
dels som sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört.

14. Finansiering av Alkoholinspektionen
(mom. 8)

Chris Heister,  Leif  Carlson, Hans Hjortzberg-
Nordlund och Cristina Husmark Pehrsson (alla m)
anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
45 börjar med "Alkoholutredningen  utreder" och
slutar  med "avstyrks därför" bort ha följande
lydelse:
Enligt  utskottet  bör  tyngdpunkten  i  den
alkoholpolitiska kontrollen läggas på konsument- och
serveringsledet. Detta resonemang menar utskottet
har   bäring   även   på   systemet   för
tillverkningstillstånd. I konsekvens med tidigare
förespråkade  ändringar  bör  även  kravet  på
tillverkningstillstånd avvecklas enligt  liknande
principer,  liksom  anknytande avgiftssystem. En
samordning bör enligt utskottet även här i första
hand sökas med skattekontrollen. Särskilt orimligt
är regeringens förslag att tillverkare - om än
övergångsvis  - skall betala avgifter som inte
drabbar partihandlare. Även i sin nu föreslagna form
är detta en form av diskriminering av det egna
landets företag som är klart olämplig. Vad utskottet
nu anfört bör riksdagen med anledning av motion
1999/2000:So4 (m) yrkande 5 ge regeringen till
känna.
dels att utskottets hemställan under 8 bort ha
följande lydelse:
8.    beträffande   finansiering   av
Alkoholinspektionen
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So4 yrkande 5,
dels inte godkänner vad regeringen föreslår om
finansieringen av Alkoholinspektionen, dels som
sin  mening  ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

15. Distansförsäljning av spritdrycker, vin
och starköl (mom. 9)

Chris Heister, Leif  Carlson,  Hans Hjortzberg-
Nordlund och Cristina Husmark Pehrsson (alla m)
anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
47 börjar med "Utskottet delar" och slutar med
"yrkande 8" bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att riksdagen skall besluta att
införa en mölighet till distansköp från annat EU-
land av alkohol för eget bruk. Utskottet menar att
det  nuvarande  systemet med privatimport genom
Systembolagets försorg  ter  sig  allmänt  sett
föråldrat och överdrivet krångligt. Det är mot denna
bakgrund inte längre rimligt att upprätthålla ett
totalförbud mot distansförsäljning av alkoholdrycker
från annat EU-land. Möjligheten till distansköp för
eget bruk måste finnas och bör enligt utskottet
kunna ersätta rätten att kräva privatimport genom
Systembolagets  försorg.  Regeringen bör snarast
återkomma till riksdagen med  ett lagförslag i
enlighet  härmed. Vad utskottet nu anfört  bör
riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So4 (m)
yrkande 8 ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 9 bort ha
följande lydelse:
9.   beträffande  distansförsäljning  av
spritdrycker, vin och starköl
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So4 yrkande 8
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

16. Internethandel inom Sverige (mom. 10)

Ingrid Burman och Rolf Olsson (båda v) samt Thomas
Julin (mp) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
47 börjar med "I motion" och slutar med "Motionen
avstyrks" bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att det inte skall öppnas för
möjligheten att köpa alkoholdrycker över Internet
inom landet och ser en mängd problem om denna
möjlighet öppnas. I stort gäller det kontrollen av
köparna, dvs. ålderskontroll, betalningsförmåga och
till vilka varorna distribueras. Det kan också gälla
sättet på vilket distributionen sker. En uppenbar
risk med Internetförsäljningen är enligt utskottet
också att det  kan tillskapas en ny grupp av
underleverantörer som inriktar sig på langning till
ungdomar. Vad utskottet nu anfört bör riksdagen med
anledning av motion 1999/2000:So13 (v) yrkande 4 ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 10 bort ha
följande lydelse:
10. beträffande Internethandel inom Sverige
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So13 yrkande 4
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

17. Utlämningsställe (mom. 12)

Ingrid Burman (v), Chatrine Pålsson (kd), Rolf
Olsson (v), Lars Gustafsson (kd), Thomas Julin (mp)
och Kerstin Heinemann (fp) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
49 börjar med "Förslaget innebär" och slutar med
"därför också" bort ha följande lydelse:
Enligt utskottets mening skall Systembolaget vara
utlämnningsplats för gåvoförsändelser av sprit, vin
och starköl från utlandet. Skälet till utskottets
ställningstagande är att vi anser att Systembolaget
har bättre förutsättningar än Tullen att kontrollera
mottagarens ålder samt om det verkligen rör sig om
en gåva. Därmed kan också risken för förtäckt
postorderverksamhet minimeras. Vad  utskottet nu
anfört bör riksdagen med anledning av motionerna
1999/2000:So10 (kd) yrkande 16, 1999/2000:So11 (fp)
yrkande  6, 1999/2000:So13 (v) yrkande  5  och
1999/2000:So14 (mp) yrkande 4 ge regeringen till
känna.
dels att utskottets hemställan under 12 bort ha
följande lydelse:
12. beträffande utlämningsställe
att riksdagen med anledning av motionerna 1999/2000:So10
yrkande  16,  1999/2000:So11  yrkande  6,
1999/2000:So13  yrkande 5 och 1999/2000:So14
yrkande 4 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört.

18. Kriminalisering av illegal
alkoholhantering (mom. 13)

Chris  Heister,  Leif Carlson, Hans Hjortzberg-
Nordlund och Cristina Husmark Pehrsson (alla m)
anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
53 börjar med "Socialutskottet delar" och slutar med
"anses tillgodosedda" bort ha följande lydelse:
Enligt utskottets uppfattning är förslaget om en
generell kriminalisering av innehav och köp av
illegal sprit inte bara orimligt långtgående utan
dessutom ett slag  i  luften.  Även regeringen
konstaterar i propositionen att för den bredare
allmänheten synes kopplingen mellan välorganiserad
grov brottslighet och det egna köpet av illegal
sprit inte framstå som tillräckligt tydligt för att
motivera ett avståndstagande. Att mot denna bakgrund
pressa fram en kriminalisering som inte enligt
utskottets mening kan sägas ha något fäste i folks
allmänna moraluppfattning är bara kontraproduktivt.
I stället måste grunderna för svarthandeln ryckas
bort  genom  att  den  legala  spriten  görs
tillgängligare för den vanlige medborgaren samtidigt
som skatten sänks så att priset inte utgör ett
alltför starkt incitament till köp av illegal sprit.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen med anledning
av motion 1999/2000:So4 (m) yrkande 11 ge regeringen
till känna.  Motionerna  1998/99:So264 (kd) och
1998/99:So334 (s) avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 13 bort ha
följande lydelse:
13. beträffande kriminalisering av illegal
alkoholhantering
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So4 yrkande
11 och med avslag på motionerna 1998/99:So264
och  1998/99:So334 dels  avslår  regeringens
förslag om ändring i 10 kap. 1 och 9 §§
alkohollagen (1994:1738) respektive förslaget
till lag om ändring i lagen (1961:181) om
försäljning av teknisk sprit, dels som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

19. Tullens resurser (mom. 15)

Chatrine Pålsson  och Lars Gustafsson (båda kd)
anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
53 börjar med "Socialutskottet ställer" och slutar
med "yrkande 2" bort ha följande lydelse:
Utskottet välkomnar förslaget om att tillverkning
och försäljning av svartsprit kriminaliseras, men
skulle vilja se en utvärdering av vilka konsekvenser
denna lag kan ha medfört efter ett år. För att komma
åt problemet med svartsprit bör, enligt utskottet,
även ansträngningar för att effektivt  motverka
spritsmuggling intensifieras och tull och polis få
de resurser som krävs för att komma till rätta med
problemen.Vad utskottet nu anfört bör riksdagen med
anledning av motion 1999/2000:So10 (kd) yrkandena 6
och 7 som sin mening ge regeringen till känna.
Motion 1999/2000:So12 (c) yrkande 2 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 15 bort ha
följande lydelse:
15. beträffande tullens resurser
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So10 yrkandena
6 och 7 och med avslag på motion 1999/2000:So12
yrkande 2 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört.

20. Straffsatser (mom. 16)

Thomas Julin (mp) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
53 börjar med "Utskottet utgår" och slutar med
"yrkande 5" bort ha följande lydelse:
Utskottet instämmer i regeringens förslag men vill
dock påpeka att det är viktigt att straffsatserna
har en sådan nivå att brott mot lagen uppfattas som
allvarligt. Vad utskottet nu anfört bör riksdagen
med anledning av motion 1999/2000:So14 (mp) yrkande
5 ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 16 bort ha
följande lydelse:
16. beträffande straffsatser
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So14 yrkande 5
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

21. Alkoholreklam riktad till barn
(mom. 17)

Chatrine Pålsson  och Lars Gustafsson (båda kd)
anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
58 börjar med "Den svenska" och slutar med "och
avstyrks" bort ha följande lydelse:
Utskottet välkomnar regeringens intentioner att
skydda unga människor mot alkoholreklam. Utskottet
anser dock att det behövs tydligare bestämmelser om
hur man skall bedöma vilken reklam som riktar sig
särskilt till barn och ungdomar. Regeringen bör
återkomma till riksdagen med ett förslag i denna
del.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen med anledning
av motion 1999/2000:So10  (kd)  yrkande  12 ge
regeringen till känna. Motion 1998/99: So306 (mp)
yrkandena 20 och 22 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 17 bort ha
följande lydelse:
17. beträffande alkoholreklam riktad till barn
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So10 yrkande
12 och  med avslag på motion 1998/99:So306
yrkandena 20 och 22 dels antar förslaget till
lag om ändring i 4 kap. 8 § andra stycket
alkohollagen (1994:1738), dels som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

22. Alkoholreklam riktad till barn
(mom. 17)

Thomas Julin (mp) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
58 börjar med "Den svenska" och slutar med "anförda
och avstyrks" bort ha följande lydelse:
Alkoholreklamen verkar enligt utskottet ha störst
effekt på barn som ännu inte börjat dricka. Reklam
för alkoholdrycker står i strid med de mål samhället
sagt sig vilja verka för. Därför måste sådan reklam
i alla former enligt utskottet upphöra. Enligt
utskottet  bör Sverige inom EU agera för att varje
land skall ha rätt att reglera kommersiella budskap
i TV-sändningar riktade till den egna befolkningen.
Detta berör inte bara alkoholreklam, utan också det
svenska förbudet mot reklam riktad till  barn.
Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett
förslag i denna del. Vad utskottet nu anfört bör
riksdagen med anledning av motion 1998/99:So306 (mp)
yrkandena 20 och 22 ge regeringen till känna. Motion
1999/2000:So10 (kd) yrkande 12 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 17 bort ha
följande lydelse:
17. beträffande alkoholreklam riktad till barn
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:So306 yrkandena
20  och  22  och  med  avslag  på  motion
1999/2000:So10 yrkande 12 dels antar förslaget
till lag om ändring i 4 kap. 8 § andra stycket
alkohollagen (1994:1738), dels som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

23. Gåvoförbudet (mom. 18)

Chris Heister, Leif  Carlson,  Hans Hjortzberg-
Nordlund och Cristina Husmark Pehrsson (alla m)
anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
58 börjar med "Utskottet ställer" och slutar med
"motioner avstyrks" bort ha följande lydelse:
Utskottet vill peka på att varuprover i form av
alkoholdrycker  endast  får  lämnas  ut  till
tillståndshavare enligt alkohollagen. Vinprovning
får därutöver endast ske om serveringstillstånd har
meddelats.  Enligt  utskottets  mening  borde
provsmakning, i reglerade former, kunna erbjudas
intresserade och kvalitetsmedvetna konsumenter av
vin och spritdrycker.  Därför bör reglerna för
varuprover och provsmakning av alkoholdrycker ändras
på så sätt att rätten för såväl partihandeln som
detaljhandeln (i dag Systembolaget AB) att lämna
varuprover också omfattar möjlighet att erbjuda
provsmakning av alkohol till enskilda konsumenter.
Riksdagen bör avvisa förslaget att föra gåvoförbudet
i 3 kap. 5 § alkohollagen  till de särskilda
bestämmelserna om marknadsföring av alkoholdrycker
(4 kap. 9 § alkohollagen)  med  anledning  av
motionerna 1999/2000:So5 (m) och 1999/2000:So237
(m).
dels att utskottets hemställan under 18 bort ha
följande lydelse:
18. beträffande gåvoförbudet
att riksdagen med anledning av motionerna 1999/2000:So5 och
1999/2000:So237 dels avslår förslaget till 4
kap.  9  §  lag om ändring i alkohollagen
(1994:1738), dels beslutar att 3 kap. 5 § samma
lag i dess nuvarande lydelse skall upphöra att
gälla samt beslutar sådan ändring i ingressen
till det i propositionen framlagda lagförslaget
som föranleds härav.

24. Indirekt alkoholreklam (mom. 19)

Ingrid Burman (v), Chatrine Pålsson (kd), Rolf
Olsson (v), Lars Gustafsson (kd) och Thomas Julin
(mp) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
58 börjar med "Flera motionärer" och slutar med
"det anförda" bort ha följande lydelse:
Enligt  utskottet  räcker  bryggeribranschens
självsanering av alkoholreklam inte till för att
hindra förtäckt reklam för starköl. En uttrycklig
reglering för att förhindra indirekt alkoholreklam
rörande starköl borde därför finnas. Regeringen bör
återkomma till riksdagen med ett förslag i denna
del. Vad utskottet nu anfört bör riksdagen med
anledning av motion 1999/2000:So3 (fp, v, kd, c, mp)
yrkande 3 ge regeringen till känna. Motionerna
1999/2000:So11   (fp)   yrkande   7  delvis,
1999/2000:So286 (v) och 1999/2000:So382 (mp) är i
huvudsak tillgodosedda.
dels att utskottets hemställan under 19 bort ha
följande lydelse:
19. beträffande indirekt alkoholreklam
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So3 yrkande 3
och med avslag på motionerna 1999/2000:So11
yrkande  7  delvis,  1999/2000:  So286  och
1999/2000:So382 som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört.

25. Indirekt alkoholreklam (mom. 19)

Kerstin Heinemann (fp) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
58 börjar med "Flera motionärer" och slutar med "det
anförda" bort ha följande lydelse:
Enligt utskottet lämnas reklamen åt bryggeriernas
självsanering. Här borde det ske en uppstramning.
Både  den  alkoholpolitiska  kommissionen  och
Alkoholreklamutredningen har lämnat förslag till hur
detta kan ske. Vad utskottet nu anfört bör riksdagen
med anledning av motion 1999/2000:So11 (fp) yrkande
7 delvis ge regeringen  till känna. Motionerna
1999/2000:So3 (fp, v, kd, c,  mp)  yrkande 3,
1999/2000:So286 (v) och 1999/2000:So382 (mp) är i
huvudsak tillgodosedda.
dels att utskottets hemställan under 19 bort ha
följande lydelse:
19. beträffande indirekt alkoholreklam
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So11 yrkande 7
delvis  och  med  avslag  på  motionerna
1999/2000:So3 yrkande 3, 1999/2000:So286 och
1999/2000:So382 som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört.

26. Tillsyn och sanktioner (mom. 20)

Kerstin Heinemann (fp) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
60 börjar med "Utskottet ställer" och på s. 61
slutar med "yrkande 6" bort ha följande lydelse:
Utskottet konstaterar  att  Konsumentverket för
närvarande  har  ansvaret för övervakningen  av
alkoholreklamen. Enligt utskottets mening måste den
övervakningen effektiviseras  och  ansvaret  för
övervakningen   av   reklamen  flyttas  från
Konsumentverket  till  den  myndighet  som  får
tillsynsansvaret över alkoholen och dess hantering.
Utskottet  menar  vidare att en uppdelning  av
tillsynsansvaret   på   två    myndigheter,
Alkoholinspektionen och Konsumentverket, kommer att
medföra sämre kontroll av marknadsföringen. Vad
utskottet nu anfört bör riksdagen med anledning av
motion 1999/2000:So11 (fp) yrkande 7 delvis ge
regeringen till känna. Motionerna 1998/99:So461 (fp)
yrkande 10, 1999/2000:So6 (fp, s) yrkande 2 och
1999/2000:So14 (mp) yrkande 6 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 20 bort ha
följande lydelse:
20. beträffande tillsyn och sanktioner
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So11 yrkande 7
delvis  och  med  avslag  på  motionerna
1998/99:So461 yrkande 10, 1999/2000:So6 yrkande
2 och 1999/2000:So14 yrkande 6 dels avslår
regeringens förslag till 8 kap. 1 a § första
stycket alkohollagen (1994:1738), dels som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

27. Tillsyn och sanktioner (mom. 20)

Thomas Julin (mp) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
60 börjar med "Utskottet ställer" och på s. 61
slutar med "yrkande 6" bort ha följande lydelse:
I      stället       för      att
Konsumentverket/Konsumentombudsmannen skall ha kvar
huvudansvaret för att övervaka efterlevnaden av de
särskilda bestämmelserna om alkoholreklam, föreslår
utskottet att man utvecklar Alkoholinspektion och
implementerar detta ansvar i deras verksamhet. Det
finns många fördelar med att samla all information
och verksamhet  på  en  myndighet och Alkohol-
inspektionen har just den specialistkompetens och
intresse på alkoholens  område  som  kan  vara
eftertraktansvärt.  Vad utskottet nu anfört bör
riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So14
(mp) yrkande 6 ge regeringen till känna. Motionerna
1998/99:So461 (fp) yrkande 10, 1999/2000:So6 (fp, s)
yrkande 2 och 1999/2000:So11 (fp) yrkande 7 delvis
avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 20 bort ha
följande lydelse:
20. beträffande tillsyn och sanktioner
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So14 yrkande 6
och med  avslag på motionerna 1998/99:So461
yrkande 10,  1999/2000:So6  yrkande  2  och
1999/2000:So11 yrkande 7 delvis dels avslår
regeringens förslag till 8 kap. 1 a § första
stycket  lag  om  ändring  i  alkohollagen
(1994:1738), dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört.

28. Systembolagets detaljhandelsmonopol
(mom. 21)

Chris Heister, Leif  Carlson,  Hans Hjortzberg-
Nordlund och Cristina Husmark Pehrsson (alla m)
anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
62 börjar med "Utskottet vidhåller" och slutar med
"avstyrks därför" bort ha följande lydelse:
Utskottets uppfattning är att ett uppfyllande av
kraven  på icke-diskriminering  förutsätter  att
Systembolagets  monopol  avvecklas  successivt.
Inledningsvis bör starköl och vin kunna säljas
utanför Systembolaget i licensierade butiker. I ett
senare skede bör enligt utskottets uppfattning även
starksprit     kunna     omfattas     av
licensieringsmöjligheten  och  Systembolaget  kan
avvecklas eller försäljas. Utskottet anser vidare
att ett problem för många vinintresserade som vill
förkovra sig i vinkunskap är att det är mycket svårt
att få tag på andra viner än de som finns på
Systembolaget. Ett viktigt bidrag till att öka
variationen av kvalitetsviner i Sverige är enligt
utskottets mening att tillåta vinauktioner. Enligt
utskottet utgör den svenska alkohollagstiftningen
med det absoluta monopolet för Systembolaget ett
hinder för producenterna att få ut sina drycker på
marknaden. Utskottet anser därför att ett undantag
införs i alkohollagstiftningen som möjliggör för
svenska vinproducenter att sälja sina egna produkter
i anslutning till sin tillverkning. Vad utskottet nu
anfört bör riksdagen med anledning av motionerna
1998/99: So205 (m), 1998/99:So228 (m) yrkande 13,
1998/1999:So422 (m), 1999/2000:So1 (m) yrkande 3,
1999/2000:So4 (m) yrkande 10, 1999/2000: So209 (m),
1999/2000:So210  (m),  1999/2000:So269  (m)  och
1999/2000: So360 (m) ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 21 bort ha
följande lydelse:
21.     beträffande     Systembolagets
detaljhandelsmonopol
att riksdagen med anledning av motionerna 1998/99:So205,
1998/99:  So228 yrkande 13, 1998/1999:So422,
1999/2000:So1 yrkande 3, 1999/2000:So4 yrkande
10,    1999/2000:So209,   1999/2000:So210,
1999/2000:So269  och 1999/2000:So360 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

29. En landsomfattande försöksverksamhet med
lördagsöppet (mom. 23)

Kerstin Heinemann (fp) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
67 börjar med "Utskottet anser" och slutar med
"avstyrks därför" bort ha följande lydelse:
Utskottet ser problem med regeringens förslag till
försöksverksamhet. Den kan leda till att vi får en
"intern gränshandel" i Sverige. Utskottet anser att
det är bättre att butikerna öppnas i hela landet
under  en prövotid. Detta bör kopplas till en
kontinuerlig uppföljning av vad som händer när det
gäller förekomsten av misshandel och skadegörelse
men också andra alkoholrelaterade skador. Denna
uppföljning bör planeras innan lördagsöppet införs
och starta omedelbart när prövotiden inleds. Visar
utvärderingen att de sociala effekterna har blivit
oacceptabla får enligt utskottet frågan tas upp på
nytt. Vad utskottet nu anfört bör riksdagen med
anledning av motion 1999/2000: So11 (fp) yrkande 1
ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 23 bort ha
följande lydelse:
23.   beträffande   en   landsomfattande
försöksverksamhet med lördagsöppet
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So11 yrkande 1
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

30. En begränsad försöksverksamhet med
lördagsöppet (mom. 24)

Ingrid Burman (v), Chatrine Pålsson (kd), Rolf
Olsson (v), Lars Gustafsson (kd), Thomas Julin (mp)
och Kenneth Johansson (c) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
68  börjar  med "Motionerna"  och  slutar  med
"öppethållande denna del" bort ha följande lydelse:
Utskottet avstyrker  regeringens förslag om en
begränsad försöksverksamhet med lördagsöppet i vissa
områden. Utskottet anser att det finns väl grundade
farhågor att lördagsöppet i dessa områden kan komma
att leda till ökad alkoholkonsumtion och ökade
sociala problem med misshandel och bråk. Det är
framför allt  barn och kvinnor i hem med hög
alkoholkonsumtion som har och har haft nytta av att
systembolagen hållits stängda på lördagar. Dessa
grupper  bör  enligt  utskottet skyddas även i
fortsättningen.  Vad utskottet  nu  anfört  bör
riksdagen med anledning av motionerna 1998/99:So459
(kd) yrkande 2, 1999/2000:So3 (fp, v, kd, c, mp)
yrkande 4, 1999/2000:So8 (s), 1999/2000:So10 (kd)
yrkande  8,  1999/2000:So12  (c)  yrkande  9,
1999/2000:So13 (v) yrkande 2 och 1999/2000:So14 (mp)
yrkande  7  ge  regeringen  till känna. Motion
1999/2000:Ju720 (kd) yrkande 3 avstyrks. Utskottet
anser att riksdagen inte bör godkänna riktlinjerna i
denna del.
dels att utskottets hemställan under 24 bort ha
följande lydelse:
24. beträffande en begränsad försöksverksamhet
med lördagsöppet
att  riksdagen med anledning av motionerna 1998/99:So459
yrkande   2,  1999/2000:So3  yrkande  4,
1999/2000:So8,  1999/2000:So10  yrkande  8,
1999/2000:So12 yrkande 9, 1999/2000:So13 yrkande
2 och 1999/2000:So14 yrkande 7 och med avslag på
motion 1999/2000:Ju720 yrkande 3 dels  inte
godkänner  de  av  regeringen  föreslagna
riktlinjerna för detaljhandelsmonopolet i denna
del, dels som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört.

31. Öppethållande på vardagar m.m.
(mom. 26)

Chatrine Pålsson  och Lars Gustafsson (båda kd)
anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
68  börjar  med "I förslaget" och slutar  med
"riktlinjerna i denna del" bort ha följande lydelse:
Enligt utskottet har Systembolaget i dag normala
affärsöppettider och en del har även öppet till kl
19.00.  Utskottet anser dessa öppettider  fullt
tillräckliga.  Enligt  utskottets mening är det
viktigt att uppmuntra en planering av inköpen för
att på detta sätt undvika impulsköp. Vad utskottet
nu anfört bör riksdagen med anledning av motion
1999/2000:So10 (kd) yrkandena 9 och 10 ge regeringen
till känna. Utskottet godkänner inte riktlinjerna i
detta avseende.
dels att utskottets hemställan under 26 bort ha
följande lydelse:
26. beträffande öppethållande på vardagar m.m.
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So10 yrkandena
9 och 10 dels inte godkänner de av regeringen
föreslagna      riktlinjerna      för
detaljhandelsmonopolet i denna del, dels som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

32. Utökning av antalet butiker och
utlämningsställen (mom. 28)

Ingrid Burman och Rolf Olsson (båda v) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
68 börjar med "För att ytterligare" och slutar med
"yrkande 6 avstyrks" bort ha följande lydelse:
Staten  har formulerat ett avkastningskrav  på
Systembolaget. Samtidigt skall bolaget bygga ut sin
service till kunderna med nya utlämningsställen och
nya systembolag. En utbyggnad som enligt utskottet
kan medföra ökade kostnader för Systembolaget. Om
avkastningskravet och kostnaderna för den utbyggda
servicenivån kommer i konflikt med varandra måste,
enligt utskottet, avkastningskravet revideras.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen med anledning
av  motion  1999/2000: So13 (v) yrkande 6  ge
regeringen till känna. Motionerna 1999/2000:So10
(kd) yrkande 11 och 1999/2000:So11 (fp) yrkande 5
avstyrks.

dels att utskottets hemställan under 28 bort ha
följande lydelse:
28. beträffande utökning av antalet butiker
och utlämningsställen
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So13 yrkande 6
och med avslag på motionerna 1999/2000:So10
yrkande 11 och 1999/2000:So11 yrkande 5 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

33. Utökning av antalet butiker och
utlämningsställen (mom. 28)

Chatrine Pålsson  och Lars Gustafsson (båda kd)
anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
68 börjar med "För att ytterligare" och slutar med
"yrkande 6 avstyrks" bort ha följande lydelse:
I propositionen föreslås att utöka antalet butiker
vid större centrum och förorter. En sådan utökning
kan, enligt utskottets mening, endast ses utifrån
dåliga distributionsmönster och inte som man i
propositionen anför som ett led i att hjälpa den
detaljhandel som i dag missgynnas eftersom de inte
ligger i närheten av ett systembolag. Detta är
enligt utskottets mening inte ett alkoholpolitiskt
motiv utan snarare ett näringspolitiskt. Att utöka
antalet butiker med ett begränsat sortiment vänder
sig   snarare   till   högkonsumenter   än
normalkonsumenter.  Vidare  saknas  dessutom  en
kostnadstäckning för Systembolagets ökade öppettider
och utökade antal butiker. Vad utskottet nu anfört
bör riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So10
(kd) yrkande 11 ge regeringen till känna. Motionerna
1999/2000:So11 (fp) yrkande 5 och 1999/2000:So13 (v)
yrkande 6 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 28 bort ha
följande lydelse:
28. beträffande utökning av antalet butiker
och utlämningsställen
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So10 yrkande
11 och med avslag på motionerna 1999/2000:So11
yrkande 5 och 1999/2000:So13 yrkande 6 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

34. Utökning av antalet butiker och
utlämningsställen (mom. 28)

Kerstin Heinemann (fp) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
68 börjar med "För att ytterligare" och slutar med
"yrkande 6 avstyrks" bort ha följande lydelse:
Utskottet  ställer  sig  bakom  utbyggnaden av
butiksnätet men att tro att det inte har inverkan på
bolagets ekonomiska resultat är något  av  ett
önsketänkande. Utskottet vill också framhålla att
utbyggnaden bör ske i lugn takt och kopplas till en
uppföljning   av   eventuella   effekter  på
alkoholkonsumtion och skador.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen med anledning
av  motion  1999/2000: So11 (fp) yrkande 5 ge
regeringen till känna. Motionerna 1999/2000:So10
(kd) yrkande 11 och 1999/2000:So13 (v) yrkande 6
avstyrks.

dels att utskottets hemställan under 28 bort ha
följande lydelse:
28. beträffande utökning av antalet butiker
och utlämningsställen
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So11 yrkande 5
och med avslag på motionerna 1999/2000:So10
yrkande 11 och 1999/2000:So13 yrkande 6 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

35. Alkoholsortimentsnämnden och statens
avtal med Systembolaget (mom. 30)

Thomas Julin (mp) och Kerstin Heinemann (fp) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
70 börjar med "Utskottet delar" och slutar med
"yrkande 4 avstyrks" bort ha följande lydelse:
Enligt   utskottet   har   den   statliga
Alkoholsortimentsnämnden tolkat sitt uppdrag så att
produkter som får säljas i ett annat EU-land också
måste få säljas i Sverige. Det är långtifrån säkert
att den tolkningen är riktig. Som det nu är framstår
andra EU-länder som mer aktiva än Sverige när det
gäller att ifrågasätta produkter som  alkoläsk.
Därför  behövs,  enligt utskottet, en tydligare
instruktion    till   Alkoholsortimentsnämnden
alternativt att den ersätts av prövning i allmän
domstol, som gör det möjligt för Systembolaget att
säga nej till  produkter  som  bedöms innebära
särskilda risker. Vad utskottet nu anfört  bör
riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So11
(fp) yrkande 4 ge regeringen till känna. Motion
1999/2000:So300 (kd) yrkande 2 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 30 bort ha
följande lydelse:
30. beträffande Alkoholsortimentsnämnden och
statens avtal med Systembolaget
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So11 yrkande 4
och med avslag på motion 1998/99:So300 yrkande 2
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

36. Myndighetsstrukturen på alkohol- och
narkotikaområdet (mom. 32)

Chris Heister,  Leif  Carlson, Hans Hjortzberg-
Nordlund och Cristina Husmark Pehrsson (alla m)
anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 74
börjar med "Utskottet välkomnar" och på s. 75 slutar
med "yrkande 9" bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att myndighetsstrukturen på området
är svårförståelig och osystematisk. Antalet centrala
myndigheter på alkohol- och narkotikaområdet har mer
än fördubblats under 1990-talet utan att detta för
den  skull  har  kunnat  påverka  det  alltmer
accelererande drogmissbruket bland våra unga. En
avsevärd bantning av den totala myndighetskostnaden
för central och regional verksamhet på området borde
kunna åstadkommas med en bättre och mer slagkraftig
organisation. En betydande försiktighet bör, enligt
utskottet,  iakttas  så  att man  inte  skapar
osjälvständiga myndigheter som i praktiken mest får
en  stabsfunktion  åt  departementet.  Med  den
utgångspunkten framstår den aviserade utvecklingen
av  Folkhälsoinstitutet  som  mycket  tveksam.
Alkoholinspektionen är, enligt utskottet, en onödig
myndighet.  Alkoholinspektionens  verksamhet  har
framför allt drabbat småföretagare och i praktiken
varit i direkt strid mot de mål som riksdagen har
angett, nämligen att öppna för konkurrens inom
distributionsledet.   Utskottet   noterar  med
tillfredsställelse  att  regeringen  nu  delar
uppfattningen att myndigheten skall avvecklas. Vad
utskottet nu anfört bör riksdagen med anledning av
motion 1999/2000:So4  (m)  yrkandena  12-14  ge
regeringen till känna. Motionerna 1999/2000:So6 (fp,
s)  yrkande 1, 1999/2000:So10 (kd) yrkande 14,
1999/2000:So11  (fp)  yrkandena  8  och  9,
1999/2000:So13 (v) yrkande 7 och 1999/2000:So14 (mp)
yrkande 9 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 32 bort ha
följande lydelse:
32.  beträffande  myndighetsstrukturen  på
alkohol- och narkotikaområdet
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So4 yrkandena
12-14 och med avslag på motionerna 1999/2000:So6
yrkande  1,  1999/2000:So10  yrkande  14,
1999/2000:So11 yrkandena 8 och 9, 1999/2000:So13
yrkande 7 och 1999/2000:So14 yrkande 9 ger
regeringen till känna vad utskottet anfört.

37. Myndighetsstrukturen på alkohol- och
narkotikaområdet (mom. 32)

Ingrid Burman och Rolf Olsson (båda v) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
74 börjar med "Utskottet välkomnar" och på s. 75
slutar med "yrkande 9" bort ha följande lydelse:
Utskottet  anser att det även fortsättningsvis
behövs en nationell  kontrollfunktion  och står
fortfarande  bakom  vad  som  beslutades  vara
Alkoholinspektionens  huvuduppgift,  dvs.  "att
marknadskrafterna skall kontrolleras via ett system
av tillstånd, tillsyn och sanktioner och skall
hanteras av den nya myndigheten" (prop. 1994/95:89).
Den kompetens som nu finns hos myndigheten måste
enligt utskottet tas till vara. De kontakter som
upprättas   i   samband  med  tillsyn  och
tillståndsgivning ger stora möjligheter att påverka
utvecklingen med information och rådgivning. Enligt
utskottets mening handlar det i slutändan om att
förmedla ett socialt ansvarstagande till företagare
och förhindra att företag med kortsiktiga och enbart
ekonomiska intressen kommer in på arenan. Utskottet
anser att den inriktningen skall bibehållas och att
det bör framgå i direktiven till den kommande
organisationskommittén,  vilken  skall  se  över
Folkhälsoinstitutet. Vad utskottet nu anfört bör
riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So13 (v)
yrkande 7 ge regeringen till känna. Motionerna
1999/2000:So4 (m) yrkandena 12-14, 1999/2000:So6
(fp, s) yrkande 1, 1999/2000:So10 (kd) yrkande 14,
1999/2000:So11  (fp)  yrkandena  8  och  9 och
1999/2000:So14 (mp) yrkande 9 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 32 bort ha
följande lydelse:
32.  beträffande  myndighetsstrukturen  på
alkohol- och narkotikaområdet
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So13 yrkande 7
och  med avslag på motionerna 1999/2000:So4
yrkandena  12-14,  1999/2000:So6  yrkande 1,
1999/2000:So10  yrkande 14, 1999/2000:  So11
yrkandena 8 och 9 och 1999/2000:So14 yrkande 9
ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

38. Myndighetsstrukturen på alkohol- och
narkotikaområdet (mom. 32)

Chatrine Pålsson  och Lars Gustafsson (båda kd)
anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
74 börjar med "Utskottet välkomnar" och på s. 75
slutar med "yrkande 9" bort ha följande lydelse:
Utskottet   anser   att   den   slutliga
myndighetsstrukturen bör utredas innan ett beslut
tas  om en sådan förändring  som  föreslås  i
propositionen. Hur förändringen skall se ut är ännu
inte på ett tillfredsställande sätt utrett. Den
kommitté som regeringen givit i uppdrag att ombilda
Folkhälsoinstitutet borde enligt utskottet i stället
få i uppdrag att återkomma med en redogörelse och
förslag som regeringen därefter återkommer till
riksdagen med. Först då kan ett underbyggt beslut
fattas.  Detta förslag  bör  enligt  utskottets
uppfattning  även  invänta  Alkoholutredningens
slutliga betänkande. Vad utskottet nu anfört bör
riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So10
(kd) yrkande 14 ge regeringen till känna. Motionerna
1999/2000:So4 (m) yrkandena 12-14, 1999/2000:So6
(fp, s) yrkande 1, 1999/2000:So11 (fp) yrkandena 8
och  9,  1999/2000:So13  (v)  yrkande  7  och
1999/2000:So14 (mp) yrkande 9 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 32 bort ha
följande lydelse:
32.  beträffande  myndighetsstrukturen  på
alkohol- och narkotikaområdet
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So10 yrkande
14, och med avslag på motionerna 1999/2000:So4
yrkandena  12-14,  1999/2000:So6 yrkande  1,
1999/2000:So11 yrkandena 8 och 9, 1999/2000:So13
yrkande 7 och 1999/2000:So14 yrkande 9 ger
regeringen till känna vad utskottet anfört.

39. Myndighetsstrukturen på alkohol- och
narkotikaområdet (mom. 32)

Kerstin Heinemann (fp) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
74 börjar med "Utskottet välkomnar" och på s. 75
slutar med "yrkande 9" bort ha följande lydelse:
Utskottet  anser  att  Alkoholinspektionens och
Läkemedelsverkets tillsynsuppgifter bättre hör hemma
hos Socialstyrelsen än i ett folkhälsoinstitut och
yrkar  avslag  på  regeringens  förslag  om
Folkhälsoinstitutets  framtida  roll och ansvar.
Utskottet   ser  det  som  självklart  att
Folkhälsoinstitutet även i fortsättningen skall ha
huvudansvaret    för    statens    externa
alkoholinformation. Vad utskottet nu anfört bör
riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So11
(fp) yrkandena 8 och 9 ge regeringen till känna.
Motionerna  1999/2000:So4 (m)  yrkandena  12-14,
1999/2000:So6 (fp, s) yrkande 1, 1999/2000:So10 (kd)
yrkande 14, 1999/2000:So13  (v)  yrkande 7 och
1999/2000:So14 (mp) yrkande 9 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 32 bort ha
följande lydelse:
32.  beträffande  myndighetsstrukturen  på
alkohol- och narkotikaområdet
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So11 yrkandena
8  och  9  och  med  avslag på motionerna
1999/2000:So4 yrkandena 12-14,  1999/2000:So6
yrkande  1,  1999/2000:So10  yrkande  14,
1999/2000:So13  yrkande 7 och 1999/2000:So14
yrkande 9 ger regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört.

40. Åldersgränser (mom. 35)

Chris  Heister,  Leif Carlson, Hans Hjortzberg-
Nordlund och Cristina Husmark Pehrsson (alla m)
anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
76 börjar med "Utskottet vidhåller" och slutar med
"avstyrks därför" bort ha följande lydelse:
Personer som har uppnått 18 år är valbara till
riksdagen, har rösträtt, rätt att ta körkort, rätt
att  ingå  äktenskap  och  rätt  att  förtära
alkoholdrycker  på  restauranger och barer m.m.
Utskottet anser att åldersgränsen för inköp av
alkohol på Systembolaget bör justeras och motsvara
myndighetsåldern. Vad utskottet  nu  anfört bör
riksdagen med anledning av motionerna 1998/99: So228
(m) yrkande 9, 1998/99:So365 (m) yrkande 1 och
1998/99:So231 (m) yrkande 1 ge regeringen till
känna. Motionerna  1999/2000:So10 (kd) yrkande 3
delvis och 1999/2000:So428 (v) avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 35 bort ha
följande lydelse:
35. beträffande åldersgränser
att  riksdagen med anledning av motionerna 1998/99:So228
yrkande  9,  1998/99:So365  yrkande  1  och
1998/99:So231  yrkande 1 och med avslag på
motionerna 1999/2000:So10 yrkande 3 delvis och
1999/2000:So428 som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört.

41. Åldersgränser (mom. 35)

Chatrine Pålsson och Lars Gustafsson (båda kd) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
76 börjar med "Utskottet vidhåller" och slutar med
"avstyrks därför" bort ha följande lydelse:
Utskottet vill verka för att vissa perioder och
situationer i livet skall vara helt alkoholfria. Det
är  mycket  farligt  för ungdomars  hälsa  att
alkoholdebuten  sker  i allt  tidigare  åldrar.
Utskottet anser att åldersgränsen bör höjas från 18
till 20 år för servering av alkoholhaltiga drycker
på restaurang. Vad utskottet nu anfört bör riksdagen
med anledning av motion 1999/2000:So10 (kd) yrkande
3 delvis ge regeringen  till känna. Motionerna
1998/99:So228 (m) yrkande 9,  1998/99:So365 (m)
yrkande  1,  1998/99:So231 (m) yrkande  1  och
1999/2000:So428 (v) avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 35 bort ha
följande lydelse:
35. beträffande åldersgränser
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So10 yrkande 3
delvis  och  med  avslag  på  motionerna
1998/99:So228 yrkande 9, 1998/99:So365 yrkande
1, 1998/99:So231 yrkande 1 och 1999/2000: So428
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

42. Varningstexter (mom. 36)

Chatrine Pålsson (kd), Lars Gustafsson (kd) och
Thomas Julin (mp) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
77 börjar med "Utskottets inställning" och slutar
med "avstyrks därför" bort ha följande lydelse:
En angelägen åtgärd för att ytterligare pressa ned
totalkonsumtionen är enligt utskottet att förse
alkoholförpackningarna med varningstext, av samma
typ som redan finns för tobaksförpackningar och
läkemedel. Texten bör vara kortfattad och informera
om alkoholbrukets risker t.ex. vid graviditet. Vad
utskottet nu anfört bör riksdagen med anledning av
motionerna  1998/99:  So299  (kd)  yrkande  3,
1998/99:So306 (mp) yrkande 4  och 1999/2000:So10
(kd) yrkande 5 ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 36 bort ha
följande lydelse:
36. beträffande varningstexter
att  riksdagen med anledning av motionerna 1998/99:So299
yrkande  3,  1998/99:So306  yrkande  4  och
1999/2000:So10 yrkande 5 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört.

43. Serveringstillstånd (mom. 37)

Thomas Julin (mp) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
81 börjar med "Alkoholutredningen" och slutar med
"1999/2000:So470 (s) avstyrks" bort ha följande
lydelse:
Kommunerna har inte  alltid  visat tillräcklig
restriktivitet rörande löpande eller tillfälliga
serveringstillstånd. Starka påtryckningar sker ofta
ur exempelvis företagsekonomiska eller turistiska
synpunkter.   Erfarenheterna   av   förlängda
serveringstider för restaurangerna är inte goda,
våldet har inte minskat trots påståendet att så
skulle bli fallet. Det finns nu starka skäl att
överväga om lagen om serveringstillstånd kan ges en
starkare  social  prägel,  som  ger  bättre
förutsättningar   för  att  allsidigt  pröva
ansökningarna. Enligt  utskottets  mening  måste
kommunernas riktlinjer för serveringstillstånd ges
ökad tyngd. Det finns i dag mycket som tyder på att
kommunerna har små möjligheter att driva en aktiv
alkoholpolitik med hjälp av serveringstillstånd.
Utskottets uppfattning är att kommunerna bör ges
rätten   att  begränsa  antalet   permanenta
serveringstillstånd inom kommunen i sina riktlinjer.
Serveringstillstånden skall ges på en tid av tre år,
varefter de på nytt prövas som ett nytt tillstånd.
Möjlighet att överklaga serveringstillstånd bör,
enligt utskottets mening, beredas länsstyrelsen och
alla innevånare i aktuell kommun. I samband med
överlämnandet    av   beslutanderätten   om
serveringstillstånd till kommunerna förutsattes att
alkoholpolitiska överväganden skulle ges företräde
framför näringspolitiska hänsyn. Enligt utskottet
bör regeringen utvärdera i vilken utsträckning dessa
intentioner uppfyllts. Vad utskottet nu anfört bör
riksdagen med anledning av motionerna 1998/99:So306
(mp) yrkandena 14 och 15 och 1998/99:So426 (s, v,
kd, c, fp, mp) yrkande 1 ge regeringen till känna.
Motionerna 1998/99:So306 (mp) yrkandena 23 och 24
och 1999/2000:So470 (s) avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 37 bort ha
följande lydelse:
37. beträffande serveringstillstånd
att  riksdagen med anledning av motionerna 1998/99:So306
yrkandena 14 och 15 och 1998/99:So426 yrkande 1
och med avslag  på motionerna 1998/99:So306
yrkandena 23 och 24 och 1999/2000: So470 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

44. Mattvång, pausservering och minibarer
(mom. 38)

Chris  Heister, Leif Carlson, Hans  Hjortzberg-
Nordlund och Cristina Husmark Pehrsson (alla m)
anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
81 börjar med "Utskottet vidhåller" och slutar med
"1998/99:So358 (s)" bort ha följande lydelse:
Enligt utskottets mening bör alkohollagen ändras på
ett antal väsentliga punkter.För det första skall
bestämmelsen om mat som en del av verksamheten för
att  få  utskänkningstillstånd  utmönstras  ur
alkohollagen.  Bestämmelsen  fungerade  möjligen
tidigare, då Sverige hade en annan restaurangkultur
och det inte var lika vanligt  att  människor
träffades  efter  arbetet för en stunds social
samvaro, ibland över  ett  glas öl eller vin.
Utskottet anser att denna form av socialt umgänge är
positiv och visar att även svenskar kan umgås med
alkohol. Detta sociala beteende utgör därför ett
steg mot ett brytande av den hittills dominerande
berusningskulturen i samband med alkoholförtäring
och bör därför utnyttjas vid utformningen av en
modern alkoholpolitik. Därför skall det vara möjligt
att  öppna renodlade  barer  och  pubar.  Även
bestämmelsen om när alkohol får serveras härstammar
från en svunnen  tid och bör enligt utskottet
utmönstras ur lagstiftningen. Ytterligare exempel på
regler som utskottet  anser skall avskaffas är den
om att priset på alkohol inte får  understiga
inköpspriset,  att det måste finnas alkoholfria
alternativ, att man inte får vidta åtgärder på
serveringsställe i syfte att förmå en gäst att köpa
alkohol - dvs. en bartender får i praktiken inte
fråga sin gäst om han eller hon önskar en drink
till, att vin och starköl inte får säljas på teatrar
annat än i pauserna och att minibarer på hotellrum
endast får finnas på hotell med tillstånd. Samtliga
dessa bestämmelser bör enligt utskottet avskaffas.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen med anledning
av motionerna 1998/99:So228 (m) yrkandena 10-12,
1998/99:So351  (s)  och  1998/99:So358  (s)  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 38 bort ha
följande lydelse:
38. beträffande mattvång, pausservering och
minibarer
att riksdagen med anledning  av motionerna 1998/99:So228
yrkandena 10-12, 1998/99:So351 och 1998/99:So358
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

45. Alkoläsk (mom. 39)

Chatrine Pålsson (kd), Lars Gustafsson (kd) och
Thomas Julin (mp) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
82 börjar med "Utskottet vidhåller" och slutar med
"ansetts tillgodosett" bort ha följande lydelse:
Enligt utskottets mening måste Sverige kraftfullt
verka för att ändra EU:s regelverk vad gäller
alkoläsken så att denna förbjuds. Vad utskottet nu
anfört  bör  riksdagen med anledning av motion
1998/99:So300 (kd) yrkande 1 ge regeringen till
känna.
dels att utskottets hemställan under 39 bort ha
följande lydelse:
39. beträffande alkoläsk
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:So300 yrkande 1
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

46. Försäljning av folköl (mom. 40)

Chatrine Pålsson  och Lars Gustafsson (båda kd)
anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
84 börjar med "Utskottet är oroat"  och slutar med
"med det anförda" bort ha följande lydelse:
Enligt utskottet har dagligvaruhandeln inte skött
försäljningen av folköl på ett tillfredsställande
sätt. Ett flertal exempel på detta kan nu redovisas
över  hela landet där försäljning  skett  till
minderåriga.   Resurserna  för  kontroll  är
otillräckliga och lagliga möjligheter att beivra
överträdelser är för svaga. Det föreligger ett klart
behov av att bättre kontrollera denna handel genom
skärpta regler och för detta krävs inspektion.
Därför bör  enligt  utskottet  någon  form  av
tillstånd/registrering   åter   införas   och
avgiftsbeläggas. Dessutom bör  enligt utskottets
uppfattning myndigheterna ha rätt att snabbare göra
ingrepp mot dem som agerar olagligt. Det är inte
ovanligt att producenterna levererar folköl till
butiker som enbart säljer godis och som inte har
resurser att sälja matvaror. Vad utskottet nu anfört
bör riksdagen med anledning av motion 1998/99:So426
(s, v, kd, c, fp, mp) yrkande 2 ge regeringen till
känna.  Motionerna  1998/99:So306 (mp) yrkandena
16-18, 1998/99: So331 (s) 1998/99:So459 (kd) yrkande
1, 1999/2000:So12 (c) yrkande 11, 1999/2000:So277
(mp) och 1999/2000:So407 (s) avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 40 bort ha
följande lydelse:
40. beträffande försäljning av folköl
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:So426 yrkande 2
och  med avslag på motionerna 1998/99:So306
yrkandena 16-18, 1998/99: So331, 1998/99:So459
yrkande  1,  1999/2000:So12  yrkande  11,
1999/2000:So277  och 1999/2000:So407 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

47. Försäljning av folköl (mom. 40)

Kenneth Johansson (c) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
84 börjar med "Utskottet är oroat" och slutar med
"med det anförda" bort ha följande lydelse:
Enligt utskottet är folkölskonsumtionen ett problem
främst i ungdomsgruppen.  Utskottet  anser  att
handlare som avser att sälja folköl bör anmäla detta
till kommunens tillsynsenhet och kommun skall ha
möjlighet att ta ut en mindre avgift för detta för
att täcka kostnaden för tillsynen. Vad utskottet nu
anfört  bör  riksdagen med anledning av motion
1999/2000:So12 (c) yrkande 11 ge regeringen till
känna.  Motionerna  1998/99:So306 (mp) yrkandena
16-18, 1998/99:So331 (s), 1998/99:So426 (s, v, kd,
c, fp, mp) yrkande 2, 1998/99:So459 (kd) yrkande 1,
1999/2000:So277  (mp)  och 1999/2000: So407 (s)
avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 40 bort ha följande
lydelse:
40. beträffande försäljning av folköl
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:So12 yrkande
11 och med avslag på motionerna 1998/99:So306
yrkandena  16-18 1998/99:So331, 1998/99:So426
yrkande  2,  1998/99:So459   yrkande  1,
1999/2000:So277 och 1999/2000:So407  som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

48. Försäljning av folköl (mom. 40)

Thomas Julin (mp) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
84 börjar med "Utskottet är oroat" och slutar med
"med det anförda" bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att tillstånd skall fordras för
försäljning av öl klass II, folköl. Ett sådant
tillstånd skall kunna dras in vid försäljning till
ungdom under 18 år. Det måste, enligt utskottet,
ställas hårda krav för att erhålla tillstånd för
försäljning  av  öl  klass II, och i den mån
försäljning sker till minderåriga måste tillståndet
obönhörligen dras in. I den mån det inte finns
majoritet för detta måste alkoholhalten i öl klass
II sänkas. Kommunerna skall dessutom ges möjlighet
att ta ut tillstånds- och tillsynsavgifter. En
kartläggning av kommunernas tillsynsinsatser bör
göras. Den som är handlare bör, enligt utskottet,
också tydligare bli ansvarig för att försäljningen
sker enligt alkohollagens regler. I dag kan enskilda
kassörskor bli fällda, medan den som är ägare av
butiken helt slipper  ifrån  sitt  ansvar. Vad
utskottet nu anfört bör riksdagen med anledning av
motionerna 1998/99:So306  (mp)  yrkande  17 och
1999/2000:So277  (mp) ge regeringen till känna.
Motionerna 1998/99:So306 (mp) yrkandena 16 och 18,
1998/99:So331 (s), 1998/99:So426 (s, v, kd, c, fp,
mp)  yrkande 2, 1998/99:So459 (kd) yrkande  1,
1999/2000:So12 (c) yrkande 11 och 1999/2000:So407
(s) avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 40 bort ha
följande lydelse:
40. beträffande försäljning av folköl
att  riksdagen med anledning av motionerna 1998/99:So306
yrkande 17 och 1999/2000:So277 och med avslag på
motionerna 1998/99: So306 yrkandena 16 och 18,
1998/99:So331,  1998/99:So426  yrkande  2,
1998/99:So459 yrkande 1, 1999/2000:So12 yrkande
11 och 1999/2000:So407 som  sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört.

49. Förenklad redovisning (mom. 41)

Chris  Heister,  Leif Carlson, Hans Hjortzberg-
Nordlund och Cristina Husmark Pehrsson (alla m)
anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
86 börjar med "Utskottet noterar" och slutar med "i
huvudsak tillgodosedda" bort ha följande lydelse:
Utskottet vill peka på att restaurangbranschen har
en mycket hög andel småföretag och tyngs av ett
omfattande uppgiftslämnande vad gäller försäljning
av alkohol. Bl.a. skall en rad vitt skilda uppgifter
redovisas: Intäkter från försäljning av öl, vin,
sprit och mat särredovisas; inköpta volymer av olika
dryckesslag; Antal dagar i veckan som "offentlig
dans"  eller "varieté, musikunderhållning  o.d."
arrangeras, antal "förströelsespel" och "roulett-
spel". Uppgiftslämnandet på området har  enligt
utskottet  sannolikt  spelat  ut sin roll. Den
obligatoriska rapporteringen från restauranger bör
därför  avskaffas. Vad utskottet nu anfört bör
riksdagen med anledning av motionerna 1998/99:N326
(m, kd) yrkande 37 och 1999/2000:N273 (m, kd, fp)
yrkande 22 ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 41 bort ha
följande lydelse:
41. beträffande förenklad redovisning
att riksdagen med anledning av motionerna
1998/99:N326 yrkande 37 och
1999/2000:N273 yrkande 22 som sin
mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört.

Särskilda yttranden

1. Indirekt alkoholreklam

Thomas Julin (mp) anför:

Ett sätt att hindra den förtäckta reklamen är att
inte tillåta reklam som gör att förväxling kan ske
mellan lättöl och starkare öl, vilket Miljöpartiet
också  angett  i  motion So382 (mp).  Eftersom
huvudinriktningen vad gäller alkoholreklampolitiken
tillgodoses av So3 (fp, v, kd, c, mp) väljer
Miljöpartiet att reservera sig kring den.

2. Indirekt alkoholreklam

Ingrid Burman och Rolf Olsson (båda v) anför:

Ett sätt att hindra den förtäckta reklamen är att
inte tillåta reklam för lättöl som kan förväxlas med
starköl, vilket Vänsterpartiet också angett i motion
So286 (v). Eftersom huvudinriktningen vad gäller
alkoholreklampolitiken tillgodoses av So3 (fp, v,
kd. c, mp) väljer Vänsterpartiet att reservera sig
kring den.

3. Systembolagets öppethållande

Chris  Heister,  Leif Carlson, Hans Hjortzberg-
Nordlund och Cristina Husmark Pehrsson (alla m)
anför:

Moderata samlingspartiet har länge drivit frågan om
en bättre service från Systembolagets sida gentemot
den  vanliga  kunden.  Systembolagets  nuvarande
öppettider  framstår  enligt vår mening som en
begränsning som i huvudsak kommit att riktas mot
yrkesarbetande, vilka knappast kan anses utgöra den
primära riskgruppen  för  att  falla in i ett
långvarigt missbruk. Nuvarande öppethållandetider
kan däremot inte anses minska problemkonsumenternas
möjligheter att komma över alkohol. Den stora svarta
marknad som etablerats gör att man oavsett ålder kan
köpa alkohol till lägre priser dygnet runt sju dagar
i veckan på tusentals platser. Vid regeringens
alkoholseminarium den 22 oktober framkom att varken
under   den  tidigare  försöksperioden   med
lördagsstängda butiker eller efter det att den
permanenta lördagsstängningen genomförts kunde någon
långsiktig  ändring  av  misshandelsfrekvensen
beläggas. I dag, med en helt annan handel på den
svarta marknaden än vad som var fallet 1982, torde
därför en förbättring av tillgängligheten genom ett
vidgat    öppethållande    inte    påverka
misshandelsfrekvensen. Vad beträffar lördagsöppet är
vår  grundinställning   därför   att   någon
försöksverksamhet inte behövs, utan att en sådan
förändring utan dröjsmål borde kunna genomföras över
hela landet. För att inte omintetgöra de framsteg i
liberaliserande riktning regeringen till slut nu tar
instämmer  vi  dock  i regeringens förslag om
lördagsöppet dels i samband med vissa storhelger,
dels på försök i några områden. Vi noterar dock att
man  genast kunde ha infört ett mer generellt
öppethållande på lördagar. Vi instämmer vidare i att
butikernas öppethållande får utsträckas till klockan
20.00 på vardagar.

4. Lördagsöppet inför storhelger

Thomas Julin (mp) anför:

Fyra partier, (v), (kd), (c) och (mp), avstyrker
regeringens förslag om försöksverksamhet med
lördagsöppet på Systembolaget. För att markera den
starka enigheten mot regeringens förslag i denna
fråga avstår jag i detta sammanhang från att driva
den andra delen av Miljöpartiets yrkande, nämligen
avståndstagande även från lördagsöppet inför
storhelger.


I propositionen framlagda lagförslag
Av utskottet föreslagen ändring i 8 kap. 5 § alkohollagen
(1994:1738)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 5 § alkohollagen (1994:1738)
skall ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Utskottets förslag
------------------------------------------------------
8 kap.
5 §
-----------------------------------------------------
Bokföring i rörelse som  Bokföring i rörelse som
är   tillståndspliktig är   tillståndspliktig
skall vara så utformad skall vara så uformad att
att   kontroll   av kontroll av verksamheten
verksamheten är möjlig. är möjlig. Den som driver
Den som driver rörelsen rörelsen är skyldig att
är  skyldig  att  på på  anfordran  av  en
anfordran   av   en tillsynsmyndighet förete
tillsynsmyndighet förete bokföringshandlingarna.
bokföringshandlingarna.  Tillståndshavare och den
Han är dessutom skyldig som enligt 4 kap. 1 §
att  lämna  statistiska första   stycket   är
uppgifter i enlighet med berättigad  att bedriva
de  föreskrifter  som partihandel är skyldiga
regeringen eller, efter att  lämna  statistiska
regeringens bemyndigande, uppgifter i enlighet med
Alkoholinspektionen    de  föreskrifter  som
meddelar.         regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande,
Alkoholinspektionen
meddelar.
-----------------------------------------------------

______________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
Socialutskottets offentliga
utfrågning om den svenska
alkoholpolitiken i ett
internationellt perspektiv
Datum: Torsdagen den 16 september 1999
Tid:    09.00-12.00
Lokal:  Förstakammarsalen

Deltagande inbjudna:

från Socialdepartementet:

Statssekreteraren Ewa Persson Göransson
Kanslirådet Gert Knutsson
Kammarrättsassessorn Christian Groth
från Finansdepartementet:

Departementsrådet Agneta Bergqvist
Departementsrådet Lennart Hamberg
från OAS, Oberoende alkoholsamarbetet:

Sekreteraren Håkan Wrede

från Systembolaget:

Verkställande direktören Anitra Steen
Vice verkställande direktören Jan Thagesson
från Rikspolisstyrelsen:

Bitr. länspolismästaren Maria Oswaldson
Polismästaren Roy van Dalen
Kommissarien Björn Astborn
från Generaltullstyrelsen:

Generaltulldirektören Kjell Jansson
Enhetschefen Tore Rågnäs
från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och
drogforskning, Stockholms Universitet:

Professorn Robin Room

från  Forsknings-  och utvecklingscentralen  för
social- och hälsovården,
enheten för alkoholpolitisk forskning, Helsingfors:
Forskaren Esa Österberg

från Kanadas ambassad:

Ambassadrådet Mrs Alison LeClaire Christie
Praktikanten Roger Haddad
från  Sveriges  Landsråd  för  Alkohol-  och
Narkotikafrågor:

Ordföranden Karin Israelsson
Generalsekreteraren Owe Ranebäck
Organisationssekreteraren Ulf WallinOrdföranden:  Vi har ett ganska kompakt program
framför oss, och jag börjar med att hälsa er alla
välkomna till socialutskottets offentliga utfrågning
om  svensk   alkoholpolitik.   Den   svenska
alkoholpolitiken har länge och med stor konsensus
vilat på den s.k. totalkonsumtionsteorin, dvs. att
vi skall begränsa alkoholskadorna i samhället genom
att minska totalkonsumtionen. I det arbetet har vi
använt oss av olika metoder. Det handlar bl.a. om
begränsad tillgänglighet och en aktiv prispolitik.
I en alltmer internationaliserad värld har det i
diskussionen rests frågor om de redskap som vi i dag
använder oss av är effektiva eller om det behövs nya
metoder  för  att  nå  målet  att  begränsa
alkoholskadorna.  Regeringen  har lagt fram ett
förslag om vissa ändringar i alkoholpolitiken som
socialutskottet har framför sig att behandla. För
att närmare belysa en del av de frågor som behandlas
i propositionen har socialutskottet anordnat denna
utfrågning. Den tar sikte på svensk alkoholpolitik i
ett internationellt perspektiv.
Än en gång: Ni är alla hjärtligt välkomna.

Innan jag lämnar ordet till vår första medverkande
vill jag ta upp några praktiska frågor. Utfrågningen
kommer att stenograferas,  och avsikten är att
protokollet från utfrågningen ska  användas som
bilaga till det kommande alkoholbetänkandet. Ärendet
kommer sedan att behandlas i kammaren den  24
november. Eftersom utfrågningen stenograferas vill
jag be er alla medverkande att ni, i den mån ni
använder OH-bilder, lånar dem till kansliet så att
vi kan ta del av dem och få dem in i protokollet.
Det kommer att ske simultantolkning eftersom vi
kommer att ha föredragningar också på engelska. Med
detta ska jag be att få hälsa statssekreterare Ewa
Persson Göransson välkommen och lämnar henne ordet.
Ewa Persson Göransson: Som ni vet bedriver Sverige
sedan  lång  tid  tillbaka  en  restriktiv
alkoholpolitik.  Det  gör  vi för att begränsa
alkoholens skadeverkningar. Skälet till att bedriva
politik på detta sätt är att vi vet att missbruk av
alkohol utgör ett av våra största folkhälsoproblem.
Vi vet också ganska väl från forskningen, både
nationell och internationell, vilka verktyg som är
verkningsfulla  när  det  gäller  att  påverka
konsumtionsnivån  och problemens  omfattning.  I
Sverige bedrivs sedan länge en alkoholpolitik som
ligger väl i linje med vad forskningen pekar på. Det
innebär att vi vill begränsa tillgängligheten och
framför allt skydda ungdomarna. Till detta kan
läggas de folkhälsopolitiska målen som länge haft
väldigt stor betydelse för hur alkoholpolitiken har
utformats i vårt land.
Samhällsutvecklingen     har     förändrat
förutsättningarna något för hur vi aktivt ska kunna
bedriva denna alkoholpolitik. Det är framför allt
två tendenser som jag vill påpeka. Den ena är
internationaliseringen    och   den   andra
regionaliseringen, eller snarare decentraliseringen,
dvs. överflyttningen av verksamheter och beslut från
stat till kommun. Det är dessa tendenser som gör att
vi måste se över formerna för vår alkoholpolitik.
Under senare delen av 1990-talet har en rad olika
förändringar skett i Sverige inom alkoholpolitikens
område. Vi har fått en ny alkohollag. Import och
export, tillverknings- och partihandelsmonopolen har
avvecklats. Nya statliga myndigheter har inrättats,
och en rad överflyttningar av verksamheter och
beslut från stat till kommun har skett.
Parallellt med den här utvecklingen har också inom
många områden en ökad internationalisering skett.
Det har förstås betytt ett ökat handelsutbyte, ett
ökat privat resande och närmande till andra länder
när  det  gäller  attityder  och  värderingar.
Internationella  influenser  och  demografiska
förändringar  har  också gjort att det svenska
samhället är mer heterogent  än vad det varit
tidigare. Bruket av alkohol har förändrats, och vi
har tagit intryck från alkoholkulturen i andra
länder.  Detta tillsammans med det svenska EU-
medlemskapet har förstås på många sätt förändrat
grunden och förutsättningarna för  den  svenska
alkoholpolitiken.
Sociala  hänsyn har länge präglat den svenska
alkohollagstiftningen. Som jag nämnde tidigare har
skyddet för ungdomarna gått som en röd tråd genom
alkoholpolitiken. Förbudet att överlåta alkohol till
ungdomar, åldersgränser vid inköp av alkohol liksom
vid servering av alkohol på restauranger är exempel
på detta. Detta synsätt tillsammans med målet att
begränsa alkoholens skadeverkningar genom att minska
den totala konsumtionen ligger naturligtvis fast
inom alkoholpolitiken.
Systembolagets detaljhandelsmonopol kvarstår efter
Sveriges inträde i EU och har dessutom av EG-
domstolen befunnits vara förenligt med EG-rättens
regler för fri rörlighet för varor. Förutsättningen
för detta är ändå att monopolet fungerar icke-
diskriminerande.  Skälet  till  att  Sverige  i
förhandlingarna  med  EU  drev bibehållandet av
detaljhandelsmonopolet så oerhört kraftfullt är att
vi är alldeles övertygade om att ett statligt
detaljhandelsmonopol  är ett av de effektivaste
medlen för att begränsa alkoholskadornas utveckling,
inte minst när det gäller skyddet av ungdomar. Vi är
övertygade om att ålderskontrollen fungerar absolut
bäst i ett detaljhandelsmonopol.
Sveriges viktigaste alkoholpolitiska medel för att
begränsa totalkonsumtionen och därmed skadorna är
fortfarande detaljhandelsmonopol och prispolitik.
Med detta sagt måste vi också söka nya metoder för
det förebyggande arbetet. Det betyder att samhällets
insatser måste effektiviseras, och vi måste också
samfällt använda de resurser vi har på ett bättre
sätt. Det betyder bl.a. att resurserna måste satsas
där behovet är som störst. Totalkonsumtionen måste
begränsas genom insatser som riktar sig framför allt
mot storkonsumenter och olika riskgrupper och i
sådana  situationer  där  konsumtion av alkohol
definitivt inte är tillåten - jag tänker på barnens
uppväxtmiljö, trafik, arbetsliv, graviditetsperioder
osv.  Det  är  dessa insatser, de målinriktade
insatserna, som måste bli mer träffsäkra.
Detta  är tendenser  som  vi  kan  se  också
internationellt   när  vi  tittar  på  hur
alkoholpolitiken utformats. Hittills har den svenska
alkoholpolitiken  varit  mycket  effektiv  och
framgångsrik i en internationell jämförelse. Både
försäljningen av alkohol  och den alkoholrelaterade
dödligheten är klart mycket lägre i Sverige än i
andra länder. Detta gäller också om man tar hänsyn
till det s.k. mörkertalet,  alltså hembränning,
svartsprit, smuggling osv. Trots att vi kanske kan
misstänka att den tendensen är större i vårt land än
i övriga Europa har den svenska alkoholpolitiken
varit mycket mer framgångsrik än andra länders i
Europa.
Vad vi kan se i våra kontakter med andra europeiska
länder är att man också nere i Europa verkligen
börjar intressera sig och oroa sig för den stora
alkoholkonsumtionen inte minst bland ungdomarna.
Andelen 15-åringar som berusar sig minst en gång i
veckan är t.ex. dubbelt så hög i Frankrike och
Tyskland som i Sverige. Den är tredubbelt så hög i
Danmark och i Wales. I Ryssland anses ungefär en
miljon dödsfall sedan 1992 kunna relateras till
alkoholen. Också EU-kommissionen medger att den höga
alkoholkonsumtionen  är  ett  av  de  stora
folkhälsoproblemen  inom  unionen som man måste
angripa. Därför har Sverige föreslagit och fått
pengar från kommissionen för en länderjämförande
studie om alkoholproblemens omfattning som också
inkluderar en jämförelse av de olika EU-ländernas
alkoholpolitik och vilka åtgärder som vidtas. På
svenskt initiativ  diskuteras  nu  en  gemensam
folkhälsostrategi på alkoholområdet inom Europeiska
unionen.
Samtidigt måste vi alla inse att vi inte längre
lever isolerade från omvärlden. Hundratusentals både
vuxna och ungdomar från vårt land reser varje år ut
i  världen och tar förstås intryck från andra
människors vanor och andra länders alkoholkultur.
Detta betyder inte att den svenska regeringen på
något sätt ska göra avkall på den hittills förda
alkoholpolitiken och ambitionen, men vi måste också
göra det tillsammans med andra länder. Vi influeras
av och samarbetar med andra länder och aktörer.
Tillsammans ska vi t.ex. inom EU utforma en effektiv
och social alkoholpolitik. Vi känner alltmera att
det finns ett oerhört gehör i bilaterala kontakter,
men också i EU-sammanhang får vi upp de här frågorna
på dagordningen. Vid EU:s senaste hälsoministerråd
fick Sverige starkt stöd för behovet av en framtida
EU-strategi på alkoholområdet.
Sverige har som sagt tillsammans med Finland fått
EU-pengar från kommissionen för att genomföra två
länderjämförande  studier  om  alkoholproblemens
omfattning  och folkhälsoeffekter  och  om  hur
alkoholpolitiken ser ut i samtliga EU-länder. De här
studierna  ska  slutföras  under  det  svenska
ordförandeskapet i EU våren 2001 och utgöra ett
vetenskapligt underlag för kommissionens fortsatta
arbete med alkoholfrågor på folkhälsoområdet.
Den  oro som vi ändå alla  känner  för  att
alkoholmissbruket  ska  öka, framför allt bland
ungdomar, måste förstås mötas med konkreta och
trovärdiga åtgärder och tillsammans med ungdomar och
i den närmiljö där ungdomar vistas och där de
insatser som görs kan bli mer verkningsfulla. Det är
regeringens övertygelse att alkoholkonsumtionen kan
hållas nere bland ungdomar genom ett gemensamt
engagemang.
Detta är ett av skälen till att Sverige har tagit
initiativ  till  en europeisk WHO-konferens  på
ministernivå som ska hållas i Stockholm i december
2000. Det är på temat alkohol och unga människor i
Europa. En plan för WHO:s framtida hälsofrämjande
arbete håller på att tas fram och ska presenteras på
den här konferensen, liksom resultatet från de
länderjämförande studierna. Vår förhoppning är att
en Stockholmsdeklaration om ungdomar och alkohol ska
utgöra en viktig plattform för det alkoholpreventiva
arbetet i det nya millenniet i Europa.
Ibland beskrivs EU-medlemskapet som en försvårande
omständighet när det gäller att bedriva en effektiv
alkoholpolitik i vårt land. Sverige har valt att bli
medlem i EU. En majoritet tror att det gagnar det
svenska folket och ger oss en möjlighet att delta i
skapandet av ett nytt, öppet och fredligt Europa.
Det är naturligtvis illa om vi på vissa delområden
beskriver  detta  medlemskap som en försvårande
omständighet. Sverige  ska,  precis  som  andra
medlemsländer, slå vakt om sina nationella intressen
inom ramen för samarbetet och inte i onödan avstå
från sådant som vi anser är viktigt.
På alkoholpolitikens område kommer vi inte att på
samma sätt som tidigare kunna arbeta med några av de
instrument  som varit viktiga för  att  minska
konsumtionen och därmed skadorna. Det kan komma att
bli svårare på längre sikt att upprätthålla den
relativt höga beskattningen av alkoholdrycker. Vi
måste  förbättra  Systembolagets  service  till
allmänheten. Samtidigt är det viktigt att vi nu
utvecklar nya handlingsplaner och strategier för att
förverkliga  våra mål om minskade skador i en
föränderlig värld.
EG-domstolens   beslut  att  helt  godkänna
Systembolagets detaljhandelsmonopol var viktigt i
ett   svenskt   folkhälsoperspektiv.   I  de
översynsförhandlingar om införselbegränsningar som
kan komma att inledas i höst kommer Sverige att
kämpa för att få ett fortsatt undantag på nuvarande
nivå. Detta är nödvändigt för att ge oss möjlighet
att bygga vidare på de delar av vår politik som EG-
rättsligt är godkänd och effektiv, samtidigt som det
ger oss möjlighet att  få ytterligare tid att
komplettera vår alkoholpolitik  med  delvis nya
metoder. Det handlar bl.a. om att utveckla metoder
som påverkar  människors  förhållningssätt  till
alkohol. Ett exempel på detta är tillskapandet av
OAS, det oberoende alkoholsamarbetet.
Sverige ska således fortsättningsvis behålla målen
om att begränsa alkoholens skadeverkningar  och
arbeta   för   att   minska   den   totala
alkoholkonsumtionen. Däremot tycker vi att detta
fortsättningsvis  måste ske mer målinriktat mot
främst riskgrupper och  storkonsumenter för att
därigenom mer effektivt kunna  minska skadorna.
Arbetssätt och metoder måste bli mer träffsäkra
gentemot dem som dricker mest och där skaderiskerna
är som störst. Den svenska regeringen menar att
Sverige även i framtiden i ett internationellt
perspektiv kommer att förfoga över tillräckligt med
effektiva instrument för att förverkliga målen.
Agneta   Bergqvist:   Jag   börjar   med
alkoholskattesatserna i Sverige och i andra länder
och avslutar med de s.k. införselrestriktionerna.
Alkoholskatterna  i  Sverige  är  höga  i ett
internationellt perspektiv. Inom EU har Sverige,
Finland och Danmark de högsta skattesatserna på
sprit, följt av Storbritannien och Irland. EU:s
miniminivå uppgår till endast 50 kr per liter. Den
svenska skatten ligger på 500 kr per liter ren
alkohol.
Miniminivån  för  vin är 0. Sju medlemsstater
beskattar över huvud taget inte vin. Frankrike
använder sig av en mycket låg skattesats, och övriga
stater pendlar mellan 4 och 27 kr per liter vin. Den
svenska skattesatsen uppgår till 27 kr.
Den svenska skatten på öl med 5 volymprocent uppgår
till 7, 35 kr per liter. EU:s miniminivå uppgår till
17 öre. I Tyskland är skattesatsen 37 öre. Den
danska ölskatten uppgår för närvarande till drygt 4
kr per liter.
I de baltiska staterna, Polen och andra tidigare
öststater är alkoholbeskattningen på en betydligt
lägre nivå. Flera av kandidatländerna har begärt
undantag och långa övergångsperioder för att anpassa
sig till EU:s miniminivåer.
I förhållande till Norge är läget det omvända. Den
norska skatten på sprit uppgår till 733 kr per
liter, skatten på vin till 46 kr, och ölskatten
ligger på 24 kr per liter.
Förutom att punktskattenivån i Sverige är hög är
också momsen hög på dessa produkter. De svenska
punktskatteintäkterna på alkohol uppgick 1998 till
10 miljarder kronor. Av de 10 miljarderna kommer
drygt 4,6 miljarder från spriten, drygt 3 från vin
och drygt 2 miljarder från ölen.
En viktig del i möjligheterna för Sverige att
behålla en högre skattenivå än omvärlden är våra
s.k. införselrestriktioner. Från tredje land, alltså
från länder utanför EU, får man endast ta in en
liter sprit eller två liter starkvin och två liter
vin utan beskattningskonsekvenser. Gentemot övriga
EU-länder finns en särskild reglering.  Sverige
liksom  Finland  fick vid anslutningen till EU
möjlighet att tillämpa vissa begränsningar i fråga
om privatpersoners införsel av alkoholdrycker och
tobaksvaror.   Undantaget    utformades   i
överensstämmelse med en del andra undantag för
Danmark   och   hänvisade  till  det  s.k.
cirkulationsdirektivet.
Enligt de regler som allmänt gäller inom EU har en
resande rätt att ta med sig alkohol avsedd för eget
bruk från ett annat medlemsland utan att betala
punkskatt i hemlandet. Någon begränsning av vad man
får föra in för privat bruk finns inte. I direktivet
anges endast indikativa nivåer för vad som normalt
skulle anses vara avsett för privat bruk. Allmänna
regler om varornas fria rörlighet gäller även på det
här området. De indikationer som finns är att 10
liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin och 110
liter öl kan tas med för privat bruk.
Det svenska undantaget innebär att en privatperson
kan föra in 1 liter sprit eller 3 liter starkvin, 5
liter vin och 15 liter öl utan att betala svensk
punktskatt. Överskrids dessa kvantiteter tar man ut
skatt. Det danska och finska undantaget är lite
annorlunda utformat.
Sverige har uppfattat bestämmelsen så att det
skulle ske en automatisk förlängning av undantaget
efter  utgången av år 1996, såvida inte rådet
enhälligt  beslutade  något  annat. Det svenska
undantaget skulle således inte ha  en  bestämd
sluttidpunkt. Även från danskt håll har hävdats att
det  skulle  ske  en automatisk förlängning av
undantaget efter 1996 års utgång.
Kommissionen däremot  ansåg  att  de  nordiska
undantagen löpte ut vid 1996 års utgång. Under våren
det året inledde kommissionen diskussioner med de
nordiska länderna. Hösten samma år lade kommissionen
fram ett förslag  till  rådet  om  ändring av
cirkulationsdirektivet - det är endast kommissionen
som  kan  lämna  förslag  om  direktiv  och
direktivändringar. Ändringsförslaget innebar att de
nordiska införselrestriktionerna successivt skulle
avskaffas och vara helt avskaffade den 1 juli 2002.
Ett stort arbete lades ned från svensk sida på att
informera   övriga   medlemsländer   om   de
alkoholpolitiska skäl som legat till grund för
undantaget och vikten för Sverige att få behålla
detta. Såväl statsministern som  finansministern
informerade sina europeiska kolleger i brev om den
svenska inställningen. På tjänstemannanivå fördes
diskussioner  med  de  danska  och  finska
finansdepartementen. Den svenska inställningen var
att undantaget inte är tidsbegränsat. Danmark och
Finland  var däremot beredda att acceptera ett
slutdatum om man fick en skälig övergångstid.
I december 1996 beslutade rådet att de nordiska
länderna skulle få ytterligare tid för anpassning på
detta område. De danska och finska undantagen ska
vara helt avvecklade vid utgången av år 2003, och
restriktionerna  ska  fram  till denna tidpunkt
successivt avskaffas. Kommissionen ska före den 30
juni   2000   överlämna  en  rapport  till
Europaparlamentet  och  rådet  om  hur  dessa
bestämmelser tillämpas. Danmark och Finland har
alltså  redan  accepterat  ett  slutdatum  för
undantaget.
Sverige har rätt att t.o.m. den 30 juni 2000 och
underkastat en översyn fortsätta att tillämpa samma
kvantitativa restriktioner som tillämpades den 31
december 1996. Samtidigt gjorde Danmark och Finland
ett protokollsuttalande som hela rådet ställde sig
bakom och som innebär att om Sverige vid översynen
får sitt undantag förlängt till en tidpunkt som
ligger bortom den 31 december 2003 ska Danmark och
Finland erbjudas motsvarande förlängning.
Det är inte så långt till den 30 juni 2000.
Finansministern skrev därför till kommissionen i
början av sommaren och bad om ett sammanträffande
mellan tjänstemännen  på Finansdepartementet och
skattedirektoratet, DG XXI, för att diskutera det
svenska undantaget. Den tidigare kommissionären för
indirekta skatter, Mario Monti, har nu ställt sig
positiv till ett tjänstemannamöte för att diskutera
en kommande rapport om införselrestriktioner. Med
den nya kommissionen är det i stället holländaren
Frits Bolkestein som ansvarar för skatter och inre
marknad.
För Danmarks och Finlands del finns ett angivet
datum, den 30 juni 2000, när kommissionen senast ska
lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet
beträffande införselundantaget. Något motsvarande
sista  datum  finns  alltså  inte  angivet  i
direktivtexten för svensk del. Däremot anges att
Sverige har rätt att t.o.m. den 30 juni 2000 och
underkastat en  översyn fortsätta med nuvarande
införselrestriktioner.
Vi får bl.a. mot bakgrund av meddelandet från
kommissionär Monti utgå från att en översyn nu
kommer till stånd. Vad en sådan översyn kan leda
till är oklart. Tack så mycket för ordet!
Ordföranden: Tack för det. Då överlämnar jag ordet
till sekreteraren Håkan Wrede från OAS - Oberoende
Alkoholsamarbetet.

Håkan Wrede: Tack så mycket. Tack för möjligheten
att medverka i denna viktiga hearing.
OAS  -  Oberoende Alkoholsamarbetet - är  som
utskottet och många andra väl känner till en ny
samarbetsorganisation. OAS bildades i januari 1997.
Bakgrunden till att regeringen tog initiativet till
att tillsätta en kommitté med uppgift att organisera
ett informationsarbete kring bruket av alkohol, dess
risker och skadeverkningar är i korthet följande.
EU-medlemskapet har, som många redan varit inne på,
ändrat  förutsättningarna  för  den  svenska
alkoholpolitiken. Också villkoren för att bedriva en
fortsatt framgångsrik alkoholpolitik har förändrats:
en  värld som krymper, gränser som suddas ut,
värderingar som snabbt förändras, omvärldsfaktorer
som påverkar både samhälle och individer. En växande
svart marknad hotar allvarligt våra alkoholpolitiska
mål. Mönstret i alkoholkonsumtionen förändras. Det
trista destruktiva berusningsdrickandet i Sverige
och i Norden kompletteras med mer kontinentala
dryckesvanor. Svensk alkoholpolitik utsätts  för
påfrestningar. Det finns alltså risk för en ökad
alkoholkonsumtion och mer omfattande missbruk. Men
målen för alkoholpolitiken ligger självklart fast -
att minska alkoholens skadeverkningar.
Så kan man säga att situationen bedömdes vara 1996
när regeringen tog initiativ till att bilda denna
kommitté, som ska arbeta och som  arbetar med
information och upplysning om alkohol. Så är nog
läget även i dag i minst lika stor utsträckning. När
några av de gamla vapnen börjar bli trubbiga behöver
vi komplettera dem med nya. Information, upplysning
och ett ökat ansvar från fler aktörer i samhället är
ett sådant viktigt instrument som kan utnyttjas
betydligt bättre än hittills. Man kan också säga,
tycker jag, att tillkomsten av OAS speglar en tid i
förändring och en strävan efter ett större gemensamt
ansvarstagande   för   alkoholens   negativa
skadeverkningar. Kanske är också OAS en bild av en
utveckling,  en  successiv  anpassning till  en
föränderlig verklighet där nya metoder kompletterar
de gamla.
Även  om  det mesta av den traditionella och
framgångsrika svenska alkoholpolitiken finns kvar
utsätts den för påfrestningar. En sådan är införseln
och konsumtionen av illegal alkohol. Svartspriten -
en storskalig smuggling av billig alkohol och en
omfattande   tillverkning   av  den  svenska
nationaldrycken hembränt - är ett allvarligt hot mot
de viktigaste fundamenten i svensk alkoholpolitik:
priset och tillgängligheten. Den svarta marknaden
fungerar helt på sina egna villkor. Butiken är
alltid öppen. Tillgängligheten är i det närmaste
total.  Några åldersgränser finns inte. Det är
ständiga reapriser. Missbrukare och ungdomar under
18 år är den svarta marknadens viktigaste kunder.
Handeln med smuggelsprit och hembränt  är  en
allvarlig företeelse. Generaltullstyrelsen har genom
sin underrättelsetjänst, i samverkan med utländska
tullmyndigheter och genom egna analyser fått kunskap
som  säger  att  det  bakom  den  storskaliga
alkoholsmugglingen    ligger    organiserade
brottsgrupperingar. Tullverket har under senare år,
säger  man, kartlagt ett tiotal internationella
brottssyndikat som är aktiva inom bl.a. storskalig
alkoholsmuggling - grupperingar som ofta även ägnar
sig åt annan brottslighet, exempelvis smuggling av
cigaretter och narkotika. Den hembrända spriten
tillverkas inte längre bara av farbröder i röda
stugor  på  landet.  Handeln  med hembränt  är
välorganiserad, och den drivs i stor skala med
tillverkning  i  spritfabriker  som  producerar
hundratals, för att inte säga tusentals, liter.
Det är bakgrunden till att OAS sedan drygt ett år
driver en kampanj eller en nationell aktion, om man
så vill kalla det, mot svartspriten. En viktig del
handlar om att försöka påverka människors attityder
till och konsumtion av svartsprit. En annan minst
lika viktig del är de insatser som tull och polis
gör  i högre  utsträckning  för  att  begränsa
tillgången.
Kampen mot svartspriten är central därför att
spriten slår så hårt mot ungdomar. Flera studier
visar oroande tecken på att mycket unga pojkar och
flickor dricker hembränt och smuggelsprit i stor
omfattning. De kan  mycket  enkelt  få tag på
svartsprit,  uppger de själva. Just värnet  om
ungdomars hälsa och framtid är en bärande del av den
svenska alkoholpolitiken. Det är bl.a. därför vi har
en  reglerad alkoholpolitik  med  åldersgränser,
försäljningsmonopol osv. Men det finns också tecken
som tyder på att konsumtionen av alkohol bland
svenska ungdomar har ökat under senare år. Flera
studier, bl.a. CAN:s skolundersökningar, visar att
andelen ungdomar som berusar sig ökar. Ungdomar
börjar dricka alkohol i allt lägre åldrar. Det är
inte ovanligt att alkoholdebuten sker redan i 14-15-
årsåldern - t.o.m. ännu tidigare - och unga flickor
dricker snart lika mycket och lika ofta som unga
pojkar. Även om berusningsdrickandet bland svenska
ungdomar är omfattande - det ser vi exempel på nära
nog dagligen i press och radio och TV - är det
viktigt att komma ihåg att andelen ungdomar som
berusar sig i andra länder är minst lika stor eller
t.o.m. större. Det finns studier som visar att
ungdomar i t.ex. Frankrike och Tyskland berusar sig
minst en gång i veckan - dubbelt så ofta som man gör
i Sverige. I Danmark sker det tre gånger så ofta som
i Sverige.
På en konferens i Wien för fyra veckor sedan, där
jag och många andra i denna lokal deltog, tog vi
bl.a. del av en intressant rapport från Holland - en
rapport  som visade  en  tilltagande  oro  för
konsekvenserna av en ökad alkoholkonsumtion bland
ungdomar just i Holland. För att göra en lång
historia kort kan jag säga att den oron nu har
resulterat i att man för första gången sedan 1986
har fört upp alkoholpolitiken på den politiska
agendan. De förslag  som  har  förts  fram är
intressanta men kanske inte så uppseendeväckande
eller långtgående ur ett svenskt eller nordiskt
perspektiv. Om jag har uppfattat situationen rätt
handlar det om att försöka tygla viss typ av
alkoholreklam,  att  skärpa efterlevnaden av de
åldersgränser man redan infört för köp av alkohol
samt att förbjuda försäljning av alkohol på andra
ställen   än   supermarkets   och  speciella
alkoholbutiker. I Holland är åldersgränsen 16 år. Då
har man rätt att köpa alkohol med upp till 15 %
alkoholhalt. Ska man köpa alkohol med mer än 15 %
alkoholhalt ska man vara minst 18 år.
Varför har jag tagit upp detta exempel? Jo, jag
tycker att det är en bra illustration av det som
uppenbarligen är på väg att hända i Europa. I
alltfler länder ser man  tecken  på  ett ökat
berusningsdrickande  bland  ungdomar. I Italien,
Frankrike, Holland, Grekland m.fl. länder säger man
att man är mycket orolig och att man ser dessa
tendenser  väldigt  tydligt.  Introduktionen  av
alkoläsk i Storbritannien 1995 är ett särskilt trist
kapitel. Många påstår att det resulterade i det goda
att man också i England har fått en debatt som
kommit att handla om ungdomars alkoholdrickande över
huvud taget. Regeringen arbetar med en nationell
alkoholstrategi.
Det jag vill säga, och det jag vill peka på, är
någonting som åtminstone tycks vara ett gemensamt
växande europeiskt problem. Reaktionerna på detta
kan mycket väl ganska snart leda till en mer
reglerad alkoholpolitik särskilt på området ungdomar
och alkohol. Det jag hör och ser är alltså en
begynnande oro för utvecklingen bland ungdomar - en
oro som också tycks leda till politiska diskussioner
om åtgärder för att motverka ett ökat bruk av
alkohol i ungdomsgruppen. En gissning är, som sagt,
att det läget mycket väl kan resultera i små - som i
exemplet Holland - men dock viktiga steg mot en mer
gemensam syn på vissa delar av alkoholpolitiken. Det
är en anpassning söderifrån mot norr, om man vill
uttrycka det så. Förmodligen måste vi även i Norden
på sikt ta vissa steg söderut. Det är inte så att vi
behöver  överge  fundamenten  i  den  svenska
alkoholpolitiken. Det som vi förmodligen långsiktigt
får svårast  att behålla är den relativt höga
skattenivån.
De globala Internetvarelser som vi alla snart är
tar intryck från andra länders dryckeskultur och
dryckesmönstren tenderar att bli mer likartade över
världen. Ungdomar super sig fulla på öl och sprit
världen över. Ett glas öl eller vin blir till
vardags  också  en  del  av  vår  nordiska
alkoholtradition.
Oavsett vilket scenario man vill  teckna  för
framtiden  kommer  världen  och  Europa att se
annorlunda utom tio år. Oavsett vad vi tror om
framtidens alkoholpolitik eller vad vi vill att den
ska ge behöver vi en mer effektiv och en mer
omfattande information och opinionsbildning. Det är
vi överens om inom OAS. Vår förhoppning är att OAS
också i framtiden kan vara ett komplement till den
information  som i övrigt görs i samhället om
alkoholen och dess risker och skadeverkningar.
Vår  huvuduppgift  så  här  långt  har  varit
aktiviteterna mot smuggelsprit och hembränt. Men vi
har också bedrivit informationsinsatser på andra
områden, dock i mindre skala: insatser tillsammans
med Livsmedelshandlareförbundet mot försäljningen av
folköl till ungdomar under 18 år, aktiviteter på
området  alkohol  och  trafik  tillsammans  med
Vägverket, Försäkringsförbundet, NTF m.fl., insatser
tillsammans   med   Sveriges   hotell-   och
restaurangföretagare och ALNA för en ansvarsfull
alkoholhantering i restaurangbranschen - för att
nämna några exempel. Vi planerar vidare. Insatserna
mot svartspriten tänker vi fortsätta att bedriva,
och vi vill bli aktivare på området alkohol och
trafik och på andra s.k. punktnykterhetsområden. Vi
är mycket oroliga för hur ungdomars alkoholvanor
riskerar att utvecklas. Vi har därför satt i gång
ett planeringsarbete som vi hoppas ska kunna leda
till att vi tillsammans når ut med mer information
och upplysning riktad till ungdomar. Det känns som
en av de mest centrala uppgifterna för oss inför
framtiden. Tack för ordet!
Ordföranden: Tack för det. Då lämnar jag ordet till
verkställande  direktören  Anitra  Steen  från
Systembolaget. Varsågod!

Anitra Steen: Jag vill tacka för inbjudan och
möjligheten att få komma hit. Jag tänkte begränsa
mig till de delar i  propositionen  som berör
detaljhandels-monopolet.
I medvetandet om att detaljhandelsmonopolet är det
mest  kraftfulla instrument vi förfogar över i
alkoholpolitiken har vi inom Systembolaget arbetat
med den strategiska utvecklingen av vårt företag
under några år. Vi vill vara ett modernt och
effektivt   detaljhandelsföretag   som  säljer
alkoholdrycker till svenska folket under socialt
ansvar och med mycket god service. Vi vill ge våra
kunder  en god konsumentupplysning om både  de
positiva och negativa sidorna av våra varor. Att
arbeta för en god dryckeskultur är grundläggande för
oss,  och  ålderskontrollen  är  den viktigaste
hörnstenen i vår verksamhet.
Vi anser att förslagen om utsträckta öppettider,
försöksverksamhet med lördagsöppet och utvecklade
betalningsformer ger oss en god grund för att
ytterligare förbättra servicen till våra kunder och
därmed till det svenska folket - medborgarna i vårt
samhälle. Vi är övertygade om att en vidareutvecklad
service stärker Systembolaget och ökar legitimiteten
för detaljhandelsmonopolet.
Flera talare har varit inne på införselreglerna,
och det sägs i propositionen att det kan bli svårare
att  upprätthålla  den  höga  beskattningen  av
alkoholdrycker i framtiden. Skulle Sverige vara
mindre  framgångsrikt  i  förhandlingarna  om
införselreglerna blir alla de  förslag som ger
Systembolaget bättre förutsättningar att utveckla
servicen till medborgarna än viktigare i syfte att
stärka legitimiteten för detaljhandelsmonopolet.
I  Systembolaget  har  vi  börjat arbeta  med
butiksetableringsprogrammet för de två följande åren
- 2000 och 2001. Det skulle kunna innebära att ca 50
nya butiker öppnas under de kommande två åren. I
propositionen  sägs  det att utgångspunkten för
Systembolaget bör vara att  en  förändring  av
butiksnätet inte får negativa effekter på bolagets
ekonomiska resultat.  En utbyggd och förbättrad
service på det sätt som skissas i propositionen
innebär stora påfrestningar på organisationen både
personellt och ekonomiskt. Investeringskostnaden för
en ny butik ligger i storleksordningen 1-2 miljoner.
Den ökade driftkostnaden för 50 butiker blir ca 30
miljoner. Även de övriga förslagen - lördagsöppet,
kvällsöppet och ett utökat antal utlämningsställen -
kommer att innebära ökade kostnader för företaget.
Den utgångspunkt som det talas om i propositionen är
således enligt vår mening helt orealistisk. Vi vore
väldigt tacksamma om vi kunde få ett förtydligande
vid riksdagsbehandlingen av denna punkt.
Ytterligare en punkt i propositionen skulle jag
vilja beröra, och det är förslaget om införsel av
alkoholdrycker  i form av gåvoförsändelser. Här
lägger regeringen fram förslag om att Tullverket ska
sköta kontrollen av  dessa  försändelser.  Från
Systembolagets sida menar vi att det finns en stor
risk att detta blir en förtäckt postorderverksamhet.
Ska Tullverket klara av uppgiften att sköta den
viktiga ålderskontrollen tror vi att det krävs att
verket tillförs ytterligare  resurser  för  den
uppgiften. Ett annat alternativ skulle kunna vara
att Systembolaget lämnar ut dessa gåvor, eftersom vi
har erfarenhet av att bedriva denna ålderskontroll
på ett bra sätt och gör det väldigt bra.
Regeringens  argument  mot  en  lösning  med
Systembolaget har varit att den skulle strida mot
EU-kommissionens uppfattning. Vi menar att det vore
väl värt att försöka ta upp denna diskussion med
kommissionen för att kanske få en lösning till stånd
som  innebär  att Systembolaget hanterar  denna
uppgift.
Det var de synpunkter vi har på propositionen. Jag
tackar för ordet.

Ordföranden: Tack för det. Då lämnar jag ordet till
biträdande länspolismästaren Maria Oswaldson från
Rikspolisstyrelsen. Varsågod!

Maria Oswaldson: Tack! Svartsprit är ett otyg. Det
tror jag att vi alla här är överens om. Med
svartsprit menar vi smuggelsprit, hembränt och även
teknisk sprit som är på avvägar. Den  del  i
propositionen som berör polisen mest är det nya
förslaget om kriminalisering av köp och innehav av
hembränt.
Som man påtalar i utredningen har vi i dag en lite
ologisk hantering när  det gäller hembränt och
smuggelsprit. Det är i dag fullt lagligt att köpa
hembränt så länge man gör det för eget bruk och inte
har tänkt sälja det vidare. Varusmugglingslagen,
däremot, säger att man inte får ägna sig åt olovlig
befattning med smuggelgods. Ur den synvinkeln är det
naturligtvis bra att denna sprit är olovlig oavsett
om det är hembränt eller smuggelsprit. Men vi kommer
fortfarande att ha kvar avgränsningsproblemet. Vi
kan när vi hittar spriten ute på gatan väldigt
sällan säga om det är hembränt eller om det är
smuggelsprit. Analysvägen kan vi inte bestämma det,
utan vi måste på andra sätt härleda spriten. I
princip får vi ett nytt avgränsningsproblem. Vi är
inte av med den problematiken.
Signalspråk är viktigt. En kriminalisering av köp
av hembränt är en viktig signal. Det är svårt för
samhället att säga att vi fördömer svartspriten och
att vi ser väldigt allvarligt på olovlig hantering
av alkohol när det samtidigt är helt okej att man
köper en flaska eller kanske t.o.m. en dunk så länge
den är för eget bruk och man ska dricka spriten
själv. Signalspråket är viktigt. Där känns det också
logiskt med en kriminalisering.
Man skulle också kunna tänka sig att man vände på
frågan och frågade sig om vi hade diskuterat en
avkriminalisering om det i dag hade varit förbjudet
att köpa hembränt. Nej, det hade vi förmodligen inte
gjort, för vi hade tyckt att det kändes ganska
logiskt att det var kriminellt att köpa den sprit
som i alla fall är olovlig att tillverka.
Jag tror också att man måste bottna lite djupare i
detta problem. Tittar man på de aspekter jag har
nämnt nu känns det väldigt logiskt att det ska vara
förbjudet att köpa hembränt och att inneha hembränt.
Vi efterlyser att man  bottnar ännu djupare i
problemet och tittar på vad det faktiskt medför för
konsekvenser. Det räcker inte  att man skickar
signaler och att man visar att man är logisk. Det
måste också fungera i praktiken. Vi upplever inte
riktigt att man i utredningen har bottnat i de
eventuella problem som det skulle kunna medföra.
Det är också viktigt att fråga sig vad man har för
förväntningar på kriminaliseringen  -  vad  man
förväntar sig att den ska få för effekter ute i
verkligheten. Jag har i ett litet tankeexperiment
jämfört detta med bilbälten. När vi lagstadgade om
bilbältestvång  hade vi också en ganska  stark
medborgerlig förankring. Det har vi också när det
gäller köp av hembränt. Det har olika undersökningar
visat. Majoriteten av människorna tycker att vi ska
ha en kriminalisering när det gäller innehav och köp
av hembränt.
Jag  skulle  vilja indela befolkningen i fyra
grupper. I den första gruppen tar man på sig
bilbältet därför att det är förbjudet att köra utan.
Av princip begår man inte lagvidriga handlingar. De
kommer inte heller att köpa hembränt om det blir en
kriminalisering av princip. Man begår inte lagbrott.
Sedan har vi den andra gruppen. I den tar man på
sig bältet därför att man inte vill åka fast hos
oss. De vill inte betala böter, och de vill inte bli
stoppade av polisen ute på gatan. Den grupp som
resonerar så kommer att avstå från att köpa hembränt
för att det finns en risk att man åker fast och
måste betala böter, och kanske har man ett sådant
jobb eller en sådan social situation att det blir
väldigt pinsamt  att  åka fast. Den grupp som
resonerar på det viset når vi bara om hotet att åka
fast upplevs verkligt. Om polisen inte lägger några
resurser på detta och ingen någonsin åker dit eller
får betala böter kommer detta upplevda hot väldigt
snabbt att klinga av. Till slut glömmer man att det
man gör är kriminellt. Man struntar i varje fall i
det.
Det krävs alltså att vi har resurser och förmåga
att reagera på kriminaliseringen. Ni vet alla att
det inte finns någon överkapacitet inom polisen i
dag. På många områden ropas det efter mer polisiära
resurser. Varje ny lagstiftning kräver antingen att
man tillför nya resurser  eller  att  man gör
omprioriteringar. Man måste tala om var vi ska tona
ned vår verksamhet för att kunna lägga krut på det
nya.
Om vi återgår till jämförelsen med bilbältena kan
jag säga att det också finns en grupp människor som
tar på sig bilbältet därför att de förstår att det
är en stor risk att köra bil utan att ha bälte på
sig. Det är inte värt den risken. Det är lättare att
ta på sig bältet. Det finns också en grupp människor
som inte köper hembränt därför att de förstår
riskerna  och vad den hembrända spriten kostar
samhället. De förstår att den spriten är oerhört
mycket dyrare än vad Systembolagets sprit någonsin
kommer att vara därför att den kostar i mänskligt
lidande. Priset är att våra ungdomar dör - dels de
som själva super ihjäl sig, dels de som får en kniv
i bröstet av en kamrat som har supit lite för
mycket. Det kostar alltså oändligt mycket. Den grupp
som själv förstår att avstå är väldigt värdefull.
Men den gruppen köper inte svartsprit i dag heller.
Den påverkas inte av kriminaliseringen i sig. Där
finns det djupare värderingar som gör att man
avstår.
Sedan har vi den sista gruppen, som struntar i
allt. Man struntar i risker. Man struntar i att det
man gör är illegalt. Man gör det man gör. Vissa
kanske gör det t.o.m. därför att det är olagligt och
därför att det blir lite roligare på det viset. Den
gruppen finns också, ska vi komma ihåg. Kanske
framför allt bland ungdomar kittlar det lite grann
att gå över gränsen för vad lagen tillåter.
Det måste  vara allas vår målsättning, om vi
diskuterar en kriminalisering, att få in fler i
gruppen som avstår därför att de förstår. Då behövs
det massiva  opinionsinsatser som förklarar och
berättar vilka oerhörda skador denna sprit orsakar
och  vilka  oerhörda kostnader den medför  för
samhället, men vi måste också polisiärt och från
tullens sida ha resurser att visa att samhället
menar allvar. Jag tror att vi är överens om att vi
inte bara kan tala om hur allvarligt vi ser på
saken; vi måste också i kombination med det visa att
vi faktiskt menar  allvar  och att det händer
någonting om man gör på ett annat sätt än lagen
föreskriver.
Ett annat problem för polisen är att det kommer in
pengar från sidan. Man talar om att man vill att vi
gör ett visst jobb för ett antal miljoner. Det
passar så att säga inte in i vårt styrsystem. För
att den polisiära planeringsprocessen ska kunna
funka och för att det ska bli en långvarig verkan
måste det i budgetproposition och i regleringsbrev
finnas tydliga uttalanden från politikerna om vad de
vill att polisen ska ägna sig åt. Pengarna ska komma
i samma fåra, så att allt löper med i den ordinarie
verksamheten. Det är svårhanterligt för polisen när
det kommer pengar från sidan och man mer eller
mindre vill köpa den polisiära tjänsten. Risken är
att det blir väldigt tillfälliga insatser som sedan
försvinner när extrapengarna tar slut. Uppdragen
måste alltså in i den ordinarie styrprocessen.
Sammanfattningsvis  kan  jag säga att vi  vad
beträffar signalerna och av logiska skäl tycker att
det är bra att man kriminaliserar hembränd sprit.
Det är viktigt att vi alla jobbar för detta. Vi
skulle ändå vilja se en lite noggrannare utredning
av vilka eventuella negativa konsekvenser detta kan
innebära och vilka problem det skulle kunna medföra.
Vi förordar alltså ytterligare utredning vad gäller
det polisiära arbetet.
En sak kan vi vara överens om: svartspriten kostar
oss otroligt mycket i dag - både i pengar och i
förlorade  skatteintäkter,  men framför allt  i
ungdomars liv och i mänskligt lidande. Många kvinnor
blir misshandlade och dödade av sina män som många
gånger druckit svartsprit. Tack!
Ordföranden: Tack för det. Då lämnar jag ordet till
generaltulldirektören   Kjell   Jansson   från
Generaltullstyrelsen. Varsågod!

Kjell Jansson: Jag vill tacka för inbjudan till
denna hearing om alkoholpolitik. Jag kommer att
bryta mönstret på två sätt. Dels kommer jag att
prata om hela vår smugglingsbekämpning, dels kommer
det att visas overheadbilder för första gången under
denna hearing.
Vi arbetar  i  ett internationellt perspektiv.
Tullverket är ju en organisation som arbetar på det
internationella fältet. Det är med handel över
gränserna som vi i första hand arbetar. Jag kommer
inte att gå in på införselbestämmelserna så mycket,
eftersom  man  från  Finansdepartementet  så
förtjänstfullt har gått igenom dem och eftersom den
politiska processen fortskrider.
Tullverket består huvudsakligen av två delar. Det
är smugglingsbekämpning - det som vi kallar för
gränsskydd - och effektiv handel, dvs. att hjälpa
näringslivet att följa alla de regler som finns när
det gäller handeln speciellt mot tredje land. Jag
kommer i denna lilla inledning att inrikta mig helt
och hållet på gränsskydd. (Bild 1)
Vi har av regeringen fått i uppdrag att prioritera
två insatser när det gäller den sociala dimensionen,
dvs. gränsskydd. Med högsta prioritet,  ska vi
bekämpa knark. Med hög prioritet ska vi bekämpa
illegal införsel av sprit och tobak. Jag vill dock
göra gällande att de olika prioriteringarna i stort
sett inte innebär några prioriteringsproblem för
Tullverket. Vi försöker bekämpa knark-, sprit- och
cigarettsmuggling så aktivt vi kan.
Cigarettsmugglingen till Sverige är oftast intern
inom EU. Det är oftast, eller alltid, fråga om
cigaretter som kommer internt från EU, som smugglas
ut  ur  EU  och  tillbaka  in  till  Sverige.
Cigarettbeslagen är stora. De har ökat genom åren.
(Bild 2) På nästa bild ser vi detta i ett lite
längre perspektiv. (Bild 3) Denna typ av smuggling
har ökat radikalt, och som ni ser är det de senaste
åren som den har ökat radikalt. (Bild 4) Våra beslag
är alltså betydligt större nu än tidigare.
Vi går nu vidare till narkotikasmugglingen. Också
den kommer från andra EU-länder, men den kommer även
utifrån, från tredje land. Det är med andra ord
viktigt att ha en god gränskontroll också när det
gäller handel från andra EU-länder. Vi ser här de
huvudsakliga strömmarna. (Bild 5) Narkotikabeslagen
är stora, mycket stora. Kokainet har vi tagit
väldigt mycket av i år. (Bild 6) Det kan vara
tillfälligt, men det verkar som om denna vara har
etablerat sig på marknaden. Det vi särskilt vill
fästa uppmärksamheten på här är dock de mycket stora
heroinbeslagen. Det förefaller i vår statistik som
om heroinmissbruket nu har slagit rot i Sverige. Det
är naturligtvis något som oroar oss mycket, och vi
har en dialog med de sociala myndigheterna om detta.
Vi såg stora beslag av heroin förra året, och vi ser
det även i år. Det är rökheroin som nu har kommit in
på den svenska marknaden. Vi tar mycket sådant. Vi
kan ta  nästa  bild, som visar den historiska
utvecklingen. Även på narkotika ser ni att det är
mycket stora beslag efter mitten av 90-talet. (Bild
7)
Vi kan gå vidare till alkoholen. (Bild 8) I fråga
om alkoholen är det mycket stora beslag under senare
delen  av  90-talet.Vi har visat bilderna över
knarket, tobaken och alkoholen, och de visar att det
är ökande beslag under senare delen av 90-talet. Vi
tror att det är så att Tullverket har blivit mer
effektivt. Det vill vi gärna tro, och det tror vi
också. Men även om  vi  har  fördubblat eller
tredubblat vår effektivitet visar beslagsstatistiken
att det har blivit ett ökat tryck på den svenska
marknaden när det gäller illegal införsel av alla de
här tre varugrupperna. Det är storskalig smuggling
det är fråga om. Vi känner inte till antalet ligor,
men att det är ligor som ligger bakom kan vi vara
helt överens om. Hur många de är vet vi alltså inte,
men   det   är   en   mycket   organiserad
smugglingsverksamhet som vi ser i landet.
Nästa bild visar alkoholbeslagen. (Bild 9) De är
alltså stora. Som ni ser här fortsätter de över
åren. Det är på det sättet att det är små dippar
mellan olika månader och olika år, men beslagen är
alltså bestående stora.  Nästa  bild  visar de
ekonomiska frågorna. (Bild 10) Vi har försökt att
belysa varför det är så stor smuggling. Vi har som
exempel tagit en långtradare med 20 000 liter 96-
procentig alkohol. Vi har ett inköpspris på fem
kronor litern. Punktskatten är hög som vi ser, och
som vi tidigare också hörde Finansdepartementet
redovisa. Det är alltså ett skattebortfall på 12
miljoner kronor på den här långtradaren.
Vi ser en alltmer ökad andel 96-procentig sprit som
smugglas in. Också när det gäller den 40-procentiga,
mer drickbara alkoholen, är det som ni ser ett stort
skattebortfall.  Incitamenten  är  naturligtvis
utomordentligt stora när det gäller den här typen av
smuggling. Här ser vi också en bild på utvecklingen
av hur smugglingen  fördelas  mellan  de olika
alkoholtyperna, drickfärdig sprit respektive 96-
procentig. (Bild 11) Där ser vi en markant ökning av
den 96-procentiga spriten.
Med de här bilderna har vi försökt visa att
Tullverket har en viktig roll i arbetet med att
stoppa införseln. Vi har tidigare hört belysande
exempel på de skador som svartspriten leder till,
och mycket av den svartsprit som finns kommer från
utlandet och smugglas in i Sverige. Många gånger
tror jag inte heller att det är så lätt att göra
skillnad  på hembränt och 96-procentig smugglad
sprit. Det här är ju dunkar, eller så kommer det in
över gränsen i stora cisterner.
Jag tror sålunda  att  vår  roll i detta är
betydelsefull. Vi vill stoppa införseln vid gränsen
så att den här spriten inte kommer in på marknaden.
Där vill jag sluta. Tack för ordet.
Ordföranden: Tack för det! Då tar vi en paus fram
till kl. 10.25, då vi återsamlas.  Utanför, i
korridoren, ska det finnas frukt och förfriskningar.

(paus)

Ordföranden: Klockan har blivit 10.25 med råge. Vi
återupptar den här offentliga utfrågningen. Då ber
jag att få hälsa professor Robin Room från Centrum
för socialvetenskaplig forskning vid  Stockholms
universitet välkommen. Ordet går till professor
Robin Room.

Ordföranden: Jag ber att få hälsa professor Robin
Room, från Centrum för socialvetenskaplig forskning
vid Stockholms universitet, välkommen. (Översättning
från engelska språket)

Professor Robin Room: (Översättning från engelska
språket) Jag känner mig glad och hedrad över att få
tala inför er. Jag talar som sociolog och har
arbetat med alkoholfrågor i 36 år, först i USA,
sedan i Kanada och de senaste månaderna i Norge och
nu  i  Sverige.  Jag  har intresserat mig för
epidemiologin   av   alkoholkonsumtion   och
alkoholproblem ur ett internationellt perspektiv och
effekterna av att kontrollera alkoholtillgången och
annan alkoholpolitik.
Det är många som tycker om att ta sig ett glas, men
det kan samtidigt vara mycket skadligt, såväl för
dem som dricker som för dem som finns runtomkring.
Om man bara tittar  på  skador på hälsan har
Världshälsoorganisationen gjort en studie och tittat
på  de generella skadorna från  sjukdomar  och
liknande.  Man har kommit fram till att i de
väletablerade  marknadsekonomierna,  där  Sverige
ingår, stod alkohol för ungefär 10 % av de livsår
som gått förlorade på grund av funktionshinder -
DALY kallas detta index. Jämförelsevis kan sägas att
i samma grupp av länder stod illegala droger för
2,3 % av förlorade år, dvs. mindre än en fjärdedel
av den skadenivå som alkohol innebär på hälsan.
Eftersom alkohol har en så negativ effekt på hälsan
och  även  socialt negativa effekter, behandlas
alkohol på ett speciellt sätt i många samhällen. Jag
kan nämna ett antal exempel. Staten arbetar aktivt
för att kontrollera alkoholmarknaden i länder som
Turkiet och Indien. Det finns varningstexter i
reklam för alkoholhaltiga drycker i Mexiko. Det
finns statliga alkoholmonopol i tre latinamerikanska
länder, och alkoholförsäljare har särskilda licenser
i alla engelskspråkiga länder. I WHO:s studie av
alkoholpolitiken i utvecklingsländerna,  som jag
samordnar för närvarande, har vi kunnat konstatera
att globalt är södra  Europa  ett  undantag i
förhållande till norra Europa när det gäller den
särskilda kulturella ställning som alkoholhaltiga
drycker har i kulturerna där.
I ett internationellt perspektiv finns det två
saker  som  är  speciella  med  den  svenska
alkoholpolitiken. Det är först det faktum att det
finns en tydlig nationell tradition att ha en
integrerad,  samordnad  alkoholpolitik.  Eftersom
alkoholfrågorna sträcker sig  över en mängd av
statens uppgifter - vi har hört flera av dessa
nämnas i dag - är det fortfarande ovanligt utanför
de nordiska länderna med en sådan samordning av
alkoholpolitiken som finns i Sverige. Det andra som
särskiljer Sverige är det faktum att den svenska
politiken har haft empirisk forskning som grund för
politiken. Det här återspeglar  både  en stark
tradition av empirisk socialvetenskaplig forskning i
de nordiska länderna och också det faktum att
policyprocessen är ganska öppen och mottaglig för
information från den vetenskapliga världen.
Det  finns  alltså  en stabil faktagrund  för
diskussioner om alkoholpolitik, och det finns två
huvudsakliga litteraturdelar som stöder detta. Den
första är en mängd studier vad gäller individuella
alkoholkonsumenter och på befolkningsnivå när det
gäller vilken roll drickandet spelar för sociala
problem och hälsoproblem. Vad politiken beträffar
kan vi dra två slutsatser av allt detta. För det
första skiljer sig problemen åt när det gäller hur
de kopplas till dryckesmönstren - dryckesmönstren är
viktiga. Trafikskador uppstår t.ex. främst på grund
av tillfälligt drickande, medan kroniska sjukdomar,
som leversjukdomar, har att  göra med ett mer
kraftigt  alkoholmissbruk.  Att förstå  de  här
kopplingarna kan vara en oerhört viktig del i
utarbetandet  av strategier för  att  förebygga
problemen. För det andra avgör alkoholkonsumtionen i
en befolkning hur stora problemen kommer att bli. I
en given riksbefolkning tenderar problemen att öka
eller  minska med totalkonsumtionsnivån.  I  en
nationell alkoholpolitik gör man alltså rätt i att
både försöka påverka dryckesmönstren och försöka
begränsa totalkonsumtionen.
Den  andra huvudsakliga  litteraturdelen  bakom
diskussionen   om   alkoholpolitik   gäller
konsekvensstudier av alkoholpolitik. Det här är en
tradition som inleddes och som har varit oerhört
stark i de nordiska länderna, där man har haft
detaljhandelsmonopol på alkohol. En god sidoeffekt
av monopolen verkar vara att man har varit beredd
att inta ett experimentellt förhållningssätt till
alkoholpolitik och att genomföra sociala experiment,
som ger empirisk grund för diskussion och beslut när
det gäller socialpolitiken. Det finns en mängd andra
studier som har genomförts under de senaste 25 åren,
och de  studierna har tillsammans omformat och
förändrat vår uppfattning av effekterna av initiativ
på det alkoholpolitiska  området.  Men  det är
fortfarande  ofullständigt  och bristfälligt. Vi
närmar oss nu en punkt där vi kommer att ha
tillräckligt med bevis, som har tagits fram på olika
sätt i samhället, för att kunna bedöma  vilka
effekter olika politiska initiativ får på de sociala
förhållandena.
Mer generellt kan jag också dra en del slutsatser
av de här studierna. Regeringar och stater, precis
som vi själva i våra dagliga liv, kan utforma
strategier  för att minska skadorna genom  att
särskilja vårt  drickande från särskilt farliga
sammanhang.  Begränsningar,  marknadskontroll  -
åtgärder som strukturerar försäljningsvillkoren för
alkohol - begränsar ofta eller minskar andelen
alkoholrelaterade problem. Men å andra sida har det
förhållningssätt  som  går  ut  på att få den
individuella  konsumenten att dra ned  på  sin
konsumtion, genom t.ex. utbildning, bara begränsad
framgång. Framgången när det gäller alkohol och
bilkörning har nåtts inte bara tack vare utbildning
och offentlig information utan  också genom en
kombination av dessa med avskräckande åtgärder och
efterlevnad av bestämmelserna.
Slutsatserna är inte alltid vad man förväntar sig,
och de är inte heller alltid populära. Det är inte
nödvändigt att resultaten är helt avgörande, utan
forskning är bara en aspekt som man bör beakta när
man utformar politiken. Men denna forskning mognar
alltmer, och den ger en viktig källa för offentlig
debatt om politiken i Sverige och på annat håll.
Sverige kan fortsätta och fortsätter att ge ett
viktigt bidrag här. Det kräver inte enbart stöd för
forskningen utan  också att man bibehåller det
experimentella    förhållningssättet    till
alkoholpolitiken. Den kunskap som vi vinner på det
sättet kommer att bli ett bidrag inte enbart till
Sveriges framtid utan även till övriga länders
framtid.
Ordföranden:  Då  går ordet till forskaren Esa
Österberg,  som  kommer  från  Forsknings-  och
utvecklingscentralen för social- och hälsovården,
enheten  för  alkoholpolitisk  forskning,  i
Helsingfors.

Esa Österberg: Jag tackar för inbjudan till denna
utfrågning.

I de flesta västliga industrialiserade länder har
man  under detta århundrade visat oro över de
skadliga verkningar som alkoholbruket har fört med
sig. Men utöver de nordiska länderna - med undantag
av Danmark, förstås - har få andra länder byggt upp
ett     omfattande    och    genomgående
alkoholkontrollsystem.  I  de  nordiska länderna
kännetecknades alkoholkontrollsystemet  ända till
mitten av 1990-talet av statlig monopolisering av
alkoholproduktion,   handel  och  försäljning.
Alkoholpolitiken  har  varit  ett  självständigt
politiskt område, där man har haft klart definierade
mål.
Under  de  två  senaste  årtiondena   har
folkhälsoinriktad alkoholkontroll byggt på den s.k.
totalkonsumtionsmodellen och preventionsparadoxen.
Enligt totalkonsumtionsmodellen har kontrollen av
alkoholdryckernas  totalkonsumtion  varit  viktig
därför  att man har kunnat påvisa att antalet
storkonsumenter    är    förknippat    med
genomsnittskonsumtionens  omfattning.  Att minska
alkoholdryckernas totalkonsumtion har varit  ett
medel att minska antalet storkonsumenter och antalet
alkoholskador förknippade med storkonsumtion.
Enligt preventionsparadoxen är det omöjligt att
avskaffa  alkoholskador  genom  att  avskaffa
alkoholdryckernas storkonsumtion, eftersom även den
s.k. måttlighetskonsumtionen leder till olika slags
alkoholskador.      Eftersom      antalet
måttlighetskonsumenter klart  överskrider antalet
storkonsumenter kan måttlighetskonsumtionen bland
vissa alkoholskadekategorier leda även till ett
större antal alkoholskador än storkonsumtionen.
Det nordiska alkoholkontrollsystemet har förstås
haft och har fortfarande vissa mörka sidor, som
t.ex. det s.k. mörkertalet. Men oaktat detta kan man
med fog påstå att det nordiska kontrollsystemet har
haft  och  fortfarande har sin verkan på både
alkoholkonsumtionens och alkoholskadornas nivå.
Fortfarande hör Finland, Sverige, Norge och Island
till de länder som har den lägsta totalkonsumtionen
av alkohol bland de europeiska länderna. (Bild 12)
Nu kan någon förstås invända att dessa siffror bara
bygger på den registrerade konsumtionen och inte den
faktiska. Men även om vi tar i beaktande den
oregistrerade konsumtionen är det sant att man i
Norden konsumerar mindre alkohol än man konsumerar i
andra europeiska länder.
Norge torde vara, och är troligen, det nordiska
land där andelen icke-registrerad alkoholkonsumtion
är störst. Men jag har inte läst någon på allvar
skriven artikel eller rapport som skulle påstå att
andelen icke-registrerad alkoholkonsumtion i Norge
skulle överstiga 60 %. För att Norge skulle ha samma
verkliga konsumtionsnivå som t.ex. Österrike borde
den  icke-registrerade  alkoholkonsumtionen  vara
större än den registrerade. Då har man utgått från
att  det inte skulle finnas någon oregistrerad
konsumtion i andra länder, vilket inte stämmer.
Andra europeiska länder har, som sagt, inte samma
slags  omfattande  och  genomgripande  statliga
alkoholkontroll som de nordiska monopolländerna.
Detta betyder dock inte att det inte skulle finnas
någon som helst kontroll beträffande alkoholdrycker
i dessa länder. De flesta europeiska länder har
åldersgränser för alkoholinköp både i restauranger
och i butiker. De har mer eller mindre omfattande
system för att licensiera alkoholförsäljning och
reglering  för  försäljningstider.  De  har  en
alkoholgräns  i trafiken och regler beträffande
alkoholreklam  samt  system  för  att  vårda
alkoholister. De beskattar alkoholdrycker även om de
beskattar dem mindre än vad de nordiska länderna
gör.
Punktskatter på alkohol är kanske det som har
diskuterats mest i samband med  den europeiska
integrationen i de nordiska länderna. (Bild 13) De
försök som EU-kommissionen gjorde i slutet av 1980-
talet  för  att  harmonisera  punktskatter  på
alkoholdrycker på administrativt sätt misslyckades.
Efter  det  lät  man  marknaden  ta  hand  om
harmoniseringen.  Idén var att  uppluckring  av
resenärernas rätt att införa alkoholdrycker för sitt
eget bruk skulle sätta press på grannländer att
harmonisera sin alkoholbeskattning. Detta har även
lett till en viss harmonisering, som t.ex. i Danmark
i början av 1990-talet då Danmark halverade sina öl-
och vinskatter, och även beträffande öl i Sverige år
1997. I andra fall har denna politik lett till ökad
gränshandel, som t.ex. mellan Storbritannien och
Frankrike.
Det finns alltså inte något direktiv som påtvingar
de  nordiska EU-länderna  att  harmonisera  sin
alkoholbeskattning,  utan  endast det tryck som
gränshandeln  för  med  sig.  (Bild  14)  Från
statsinkomstsynvinkel är det fråga om två dåliga
alternativ. Antingen mister  staten  en del av
alkoholskatterna på grund av ökad gränshandel, eller
också förlorar staten en del alkoholskattepengar på
grund av minskade skattesatser. Det är nämligen så
att minskning  i  oregistrerad  konsumtion  och
nettoökning i totalkonsumtion inte kan kompensera
denna skatteminskning.
Men vad skulle hända i Sverige och Finland men även
i Norge om ökad gränshandel med alkoholdrycker
tvingade oss att harmonisera eller, ärligare sagt,
sänka våra punktskatter? I Finland har vi undersökt
- eller bara försökt gissa, som några säger - vad
ökade  införselkvoter  och  skattesänkningar  på
alkoholdrycker skulle betyda. Det är fullt möjligt
att  våra uppskattningar inte stämmer med  den
framtida  verkligheten,  men de bygger ändå på
ekonomiska modeller och den forskning som finns att
tillgå.  De  visar  att en sänkning  av  våra
alkoholskatter till europeisk nivå med bibehållet
försäljningsmonopol skulle betyda att Finland kanske
blir det ledande landet i fråga om alkoholkonsumtion
i Europa.
Nu kan man fråga sig: Kan detta möjligen stämma?
Mitt svar är jakande, därför att vi glömmer ofta att
det i sydeuropeiska länder finns en utbredd social
alkoholkontroll, som har tagit hand om en del av de
funktioner som den nordiska officiella kontrollen
har haft förr. Medan vi här i Norden stiftar lagar
och låter myndigheter övervaka vårt drickande är det
familjen och andra medmänniskor som kontrollerar
drickandet i många andra länder. Det kan vara så att
en 15-åring kommer lättare åt alkohol i Finland än i
Portugal.
I de nordiska länderna, speciellt i Sverige och
Finland, har man försökt ändra dryckesvanor och
påverka alkoholskador genom att främja de svagare
alkoholdryckernas   konsumtion,   dvs.  främja
konsumtionen  av  vin och öl på bekostnad  av
starksprit. Detta låter fint, men man har även
ifrågasatt om alkohol i form av öl och vin skulle
vara hälsosammare eller socialt förnämligare än
alkohol i form av starksprit.
Jag ska inte ta närmare ställning till denna fråga,
men jag vill i alla fall poängtera att ökningen av
de svaga alkoholdryckernas konsumtion, åtminstone i
Finland men även i vissa andra länder, i regel inte
tycks ha lett till bättre alkoholvanor, eftersom den
inte  tycks  ha  lett  till  en  minskning  i
starkspritskonsumtionen. Det tycks snarare ha varit
fallet att ökningen i vin- och ölkonsumtion har
kommit till de starka alkoholdryckernas konsumtion.
Kanske  förändrar   främjandet   av  svagare
alkoholdrycker dryckesvanor i medeltal, men det
tycks inte motstå de gamla konsumtionsvanorna. De
nya alkoholvanorna tycks snarare komma som tillägg
till de gamla vanorna, inte i stället för dem.
Finns det något hopp att exportera det nordiska
alkoholkontrollsystemet  till  EU?  Eller kommer
Europeiska unionen att från sin inre logik utveckla
en striktare eller kompletterande alkoholpolitik?
Det har ofta påståtts att något sådant skulle hända,
men jag har själv föga tro på en sådan utveckling
som  starkt  skulle påverka vår alkoholpolitik.
Tvärtom tror jag att EU:s inre marknadslogik kommer
att leda till minskningar i alkoholbeskattning och
därigenom leda till ökad alkoholkonsumtion och ökade
alkoholskador.
Jag ska inte repetera vad som här har sagts om
införselkvoter.  Även  om  man  ofta överdriver
gränshandelns  omfattning  och  betydelsen  av
oregistrerad konsumtion tror jag att vår situation i
det långa loppet är sådan att högskattepolitiken
delvis måste luckras upp.
Man har även här tidigare nämnt att det inom EU
finns en växande oro över ungdomars alkoholbruk,
vilket delvis reflekterar det faktum att ungdomars
dryckesvanor har förändrats. Det beror på att den
traditionella  sociala  kontrollen  inte  längre
fungerar som tidigare. Men ökad oro är inte detsamma
som effektiv politik. Orsaken till att jag inte tror
så mycket på en effektiv alkoholpolitik på EU-nivå
är att EU inte har tillräckliga mandat på detta
fält. I framtiden kommer vi troligen att få mera
förslag och rekommendationer beträffande ungdomars
alkoholbruk, alkoholreklam och dylikt, men vi kommer
inte att se en sådan utveckling inom EU som skulle
ta hand om de alkoholproblem som Sverige och Finland
kommer att drabbas  av.  Det  finns även föga
möjligheter   att   importera   syd-   eller
mellaneuropeiska sociala kontroller till de nordiska
länderna, åtminstone i det korta eller medellånga
loppet.
Detta betyder att vi här i Norden måste klara av
våra alkoholproblem med våra egna lösningar. Detta
borde man komma ihåg när man frivilligt vill luckra
upp den nuvarande alkoholkontrollen, speciellt då vi
inte vet, åtminstone inte ännu, vilka effektiva
åtgärder   som   skulle   kunna  substituera
högskattepolitiken.
Ordföranden: Nu vill jag välkomna ambassadrådet Mrs
Alison LeClaire Christie från Kanadas ambassad.
(Översättning från engelska språket)

Alison  LeClaire  Christie:  (Översättning  från
engelska språket) Jag tänkte ta upp några särskilda
aspekter  på  alkoholpolitik i tre kanadensiska
provinser, Québec, Ontario och Alberta. I slutet av
1980-talet och i början av 1990-talet gjorde var och
en av dessa provinser olika förändringar i sina
förhållningssätt till alkoholpolitiken.
Först tar jag upp Québec. Genom Educ Alcohol, som
är en organisation som är statligt finansierad och
icke vinstdrivande, har Québec ökat den offentliga
medvetenheten om fördelarna med ett ansvarsfullt
drickande och om riskerna med att dricka för mycket.
Ontario har lättat på de bestämmelser som styr
tillgång till alkohol på detaljhandelsnivå genom att
man förlängt öppettiderna i både barer och de
statliga butiker som säljer öl, vin och sprit.
Slutligen har man i Alberta gått över till ett
system  med  tillståndsgivning  till  privata
återförsäljare för att sälja öl, vin och sprit.
Ungefär 7 700 licensierade detaljhandlare köper nu
in sina upplag från lager som styrs av Alberta
Gaming  and Liquor Commission, som ersatt  202
statliga butiker.
Jag koncentrerar mig på de här tre fallen, eftersom
jag har förstått att ni är intresserade av hur
sådana här förändringar kan påverka allmänhetens
inställning till alkoholkonsumtion. Jag hoppas att
de ska kunna ge lite nyttig information, och jag
svarar gärna på frågor.
Som bakgrund till vad jag tänkte säga om de här
olika provinserna kan det vara värt att notera att
vi  under  denna förändringsperiod har haft en
nationell trend mot lägre alkoholkonsumtion. Den har
fallit från 79 % år 1979 till 72,3 % år 1994.
Av alla Kanadas  provinser är Québec den som
traditionellt haft ett regelverk som varit ganska
öppet till alkohol. Man kan köpa öl och vin i
kvartersbutiker och mataffärer, och barerna har
öppet till kl. 3 på natten. Det finns ungefär 35 000
försäljningsställen. Genom att skapa Educ Alcohol,
den icke vinstdrivande organisationen, har provinsen
försökt  utbilda allmänheten  och  ändra  deras
inställning till drickande. Man koncentrerar sig på
att dricka i lagom mängd och riktar in sig på
smakupplevelser. Man har ett välkänt motto där man
säger att lagom mängd är mycket godare. De har varit
mycket ihålliga och kreativa  och  arbetat mot
grundskolor, gymnasieskolor, universitet, köpcentra
och i radio och TV. Jag skulle vilja ge tre exempel
på det arbete man gjort där.
I grundskolan har det tagits fram en sagobok, en
liten bok för barn mellan fyra och sju år, där de
får läsa om hur man odlar druvor och hur de görs
till vin. Det har också varit en kampanj där vuxna
människor har fått tala med barnen. De har fått
särskilda ansvarsområden och haft i uppgift att inte
köra när de har druckit, och man har vunnit priser.
Vidare har man delat ut utbildningsmaterial för att
öka medvetenheten hos kvinnor som väntar barn eller
planerar att skaffa familj om hur farligt det är att
dricka när man väntar barn eller ammar. Educ Alcohol
genomförde omfattande undersökningar 1992 och 1997
och kunde konstatera att allmänhetens inställning
ändrats ganska betydligt. Man ser inte med lika
blida ögon på att köra berusad, och medvetenheten
bland allmänheten har ökat. Det här visar också
statistiken.  Från  1987  till  1994  sjönk
ölkonsumtionen per person från 5,9 till 4,5 liter,
och spritkonsumtionen sjönk från 2,6 till 0,9 liter.
Vinkonsumtionen var oförändrad. Dessutom var det så
att andelen förare som låg över den lagliga gränsen
för alkohol sjönk från 5,9 % år 1980 till 3,2 % år
1991.
Historiskt sett har Ontario haft ett av de mest
restriktiva regelverken, och det har lättats upp
lite. Fram till 1980-talet kunde man dricka alkohol
på barer till kl. 1, och de statliga butikerna hade
öppet från kl. 10 på morgonen till kl. 18.00
inklusive lördagar och öppet till kl. 21 en kväll i
veckan. I slutet av 1980-talet började affärerna som
sålde öl, vin och sprit att ha öppet till kl. 21 i
veckorna, och i början av 1990-talet började de
också  ha  öppet på söndagar. Inrättningar som
serverar alkohol har nu tillstånd att servera ända
fram till kl. 2 på morgonen. Ontario hade i likhet
med Québec och Alberta under den här perioden aktiva
utbildnings- och informationskampanjer,  och  de
samordnades med organisationer som jobbade nära
samhällena. 1997 anslogs motsvarande 140 miljoner
svenska kronor från socialdepartementet för att öka
medvetenheten och sprida information om de fördelar
det har att dricka i lagom mängd och hur farligt det
är att dricka för mycket och att köra berusad. De
statliga butikerna har också deltagit i detta genom
att distribuera affischer och bildekaler, och man
har på olika sätt försökt främja ansvarstagandet. De
här kampanjerna har särskilt koncentrerat sig på hur
farligt det är att köra berusad, och det har visats
foton med små barn där det står: "Behöver du något
bättre skäl att inte köra bil när du har druckit?"
1999 uppgick budgeten till motsvarande 12 miljoner
svenska  kronor.  En utomhus-annonskampanj under
sommaren visade foton på bilar och båtar som hade
krockat och där en eller flera av förarna hade
druckit, och det fanns en slogan: Att köra berusad
är aldrig någon slump. Olika undersökningar visar
att det här har påverkat människor.
Jag har funnit viss statistik för Ontario under den
här perioden. Andelen av befolkningen som drack
alkohol där sjönk från 83,1 % år 1987 till 79,9 % år
1997. Försäljningen av alkohol sjönk från 9,8 liter
ren alkohol 1987 till 7, 3 liter 1994. Dessutom har
antalet  alkoholrelaterade  trafikbrott  sjunkit
stadigt. 1988 var det 382 bilkrockar där någon hade
druckit och 1996 var det bara 203. Mellan 1995 och
1996 skedde en 27-procentig minskning av antalet
dödsfall som berodde på alkohol i trafiken.
1993 ändrade Alberta sitt system för försäljning
och distribution av öl, vin och sprit. Före 1993
såldes alkohol i 202 butiker, i likhet med Ontario.
1993 ersattes det här med ett antal inrättningar med
privata tillstånd, och de uppgår till över 7 000. Nu
köper de in öl, vin och sprit från statliga lager.
Jag har inte kunnat hitta så mycket statistik från
Alberta, men jag kan säga att mellan 1995 och 1996
skedde en betydande minskning av antalet dödsfall på
vägen där alkohol var inblandad.
Det här är alltså de stora förändringar som skett i
de tre kanadensiska provinserna. I Québec har man
inlett en omfattande utbildningskampanj där man
försöker  ändra  beteendet  och  allmänhetens
inställning i väldigt tidig ålder. Man har förlängt
öppettiderna i de egna butikerna och i de privatägda
barerna. Alberta har gått ifrån att själv sköta
försäljning och distribution på detaljhandelsnivå.
Den statistik jag har kunnat visa pekar alltså på
att antalet dödsfall kopplat till alkoholkonsumtion
har minskat och även alkoholkonsumtionen. De här
trenderna inleddes innan förändringarna genomfördes,
men de har inte ändrats genom förändringarna. Såsom
experterna  ser  det  verkar  utbildning  och
medvetandegörande information vara en nyckelfaktor:
att ha ett ihållande konsekvent budskap, där man
talar om fördelarna  med  att  dricka  på ett
ansvarsfullt sätt och belyser farorna av att dricka
för mycket. Det här har bidragit till den positiva
utvecklingen i Kanada under det senaste decenniet.
Jag skulle vilja avsluta med att tacka er för
möjligheten  att hålla det här anförandet. Den
kanadensiska  ambassaden  tillhandahåller  gärna
ytterligare information om sådan behövs, och vi står
gärna till tjänst i ert fortsatta arbete.
Ordföranden: Jag lämnar ordet till Karin Israelsson,
ordförande i Sveriges landsråd för alkohol- och
narkotikafrågor.

Karin Israelsson: Jag tackar också för att vi har
fått möjlighet att delta i den här hearingen. Jag
representerar Sveriges landsråd för alkohol- och
narkoti-kafrågor (SLAN). Jag är också ordförande i
Hela människan, som har sin RIA-verksamhet för de
mest utsatta människorna på ungefär 100 platser i
vårt  land,  och  det gäller arbete med grava
missbrukare.
SLAN är en paraplyorganisation som organiserar
nykterhetsorganisationerna  och  andra frivilliga
organisationer  som  är  engagerade  i  de
alkoholpolitiska  frågorna.  Vi har ett genuint
intresse för de alkoholpolitiska frågorna.
Vi vet att utan en stark nykterhetsrörelse hade
inte  den  svenska  alkoholpolitiken  varit  så
framgångsrik som den är i dag. Vi vet också att i de
områden där de här folkrörelserna är starka är också
alkoholskadorna färre.
Målet för vår verksamhet är att det ska finnas så
många alkoholfria miljöer som  möjligt. Vi ska
förebygga missbruk och ge missbrukare en värdig vård
i de utsatta situationer som de befinner sig i. Vi
följer med stort intresse de forskningsresultat som
finns. Vi initierar seminarier och utbildningar, och
vi är verksamma över hela landet. Vi ser positivt på
ökat samarbete med andra intressenter, men vi säger
nej till samarbete med dem som har kommersiella
intressen i en alkoholindustri.
Vi vet att mycket har hänt de senare åren. Genom
EU-inträdet har vi tvingats avveckla en del monopol
som vi tidigare har haft. Vi vet också att antalet
utskänkningsställen har förändrats och ökats ganska
radikalt. Vi vet att försäljningen av folköl står
för stora skadeverkningar i tonårsgrupperna. Vi vet
att misshandelsfallen  kulminerar  nattetid  när
krogarna stänger vid 5-tiden på morgonen. Vi vet
också att Systembolaget har etablerat sig i de
flesta   kommuner.  Vi  vet  att   antalet
utlämningsställen medger en service som inte är
förunnad andra livsviktiga varor i vårt land. Jag är
glesbygdsbo så jag vet vad som kan fattas av annat
som kan vara av vikt.
I skenet av detta lägger nu regeringen fram en
proposition  med  förslag  som  berör  vissa
alkoholfrågor. Jag vill här beröra vissa synpunkter
från SLAN.
Våra mål grundas på tio punkter som finns med i det
WHO-dokument från Pariskonferensen som Sverige har
undertecknat.
Det kommer nu att bli möjligt att sända alkohol som
gåva över gränsen. Det gäller spritdrycker, vin och
starköl. Det handlar om enstaka gåvoförsändelser.
Ålderskontrollen ska tullen sköta, och gåvan ska
vara avsedd för den enskilde mottagaren och dennes
familj. Socialstyrelsen  har  som  remissinstans
avstyrkt  det  här  förslaget.  Vem  ska  föra
gåvoregister? Är det tillåtet att ta emot en gåva i
veckan? Hur har man tänkt sig den här kontrollen? EU
kräver  att  denna gåva ska kunna sändas över
ländernas gränser, men vi behöver inte gå så strikt
i EU:s ledband om vi har skäl att avstå från att
följa en del regler. Det här kan tyckas vara en
tämligen betydelselös fråga, men den är principiellt
viktig. Man måste kanske bygga upp en byråkrati för
att registerföra alla gåvomottagare så att man sedan
kan beivra överträdelser. Propositionen går inte
närmare in på hur det här ska se ut.
Propositionen tar också upp alkoholreklamen. Vi vet
att den har bidragit till att starkölsförsäljningen
har ökat. Det finns inte någon som ser den s.k.
lättölsreklamen som annat än reklam för starköl. Så
starka insatser för att öka lättölsförsäljningen
torde knappast ha satts in om man hade tvingats att
ha lättölet i en annan förpackning än den som
sammanfaller med starkölets. Man drar sig inte ens
för att visa arbetsmiljöer där byggnadsarbetare
inmundigar den ädla drycken för att sedan göra sig
av med den eller för att anspela på ungdomsmiljöer i
närhet av båtliv. Det behövs en skärpning av den
reklam som finns, och man borde kräva att lättöl i
sin förpackning inte kan förväxlas med starköl.
Vi känner också till från andra länder hur man inte
minst i sportsliga sammanhang använder sig av lömsk
marknadsföring av alkoholdrycker. Den dolda reklamen
för vin som vi ständigt möts av tycks man från
regeringens håll acceptera. Jag tror inte att man
skulle acceptera om någon i ett TV-program skulle
säga: Välj Luxus som en god kaffedryck efter den här
maträtten! Men utan att reagera accepterar vi att
vinmärke och vinets varu-nummer på Systembolaget
anges, så att man kan köpa det.
Förslaget om att det ska vara lördagsöppet på
Systembolaget är det mest kontroversiella förslaget
i   denna   proposition.   1982  genomfördes
lördagsstängningen. Det medförde färre  fall av
våldsbrott. Familjen, barnen och kvinnorna fick en
lugnare situation. Nu tycker regeringen att det här
är överspelat, men man kan inte vara alldeles säker.
Därför vill man följa  det  här  försöket med
forskningsinsatser. Vilka kommuner som kommer att
hedras med att ha lördagsöppet vet vi ännu inte. Vi
anser dock att detta inte är värt att pröva. Varför
ska man offra kvinnor och barn med dessa försök?
Våldet kommer att öka. De som har alkoholproblem
kommer att få svårt att avstå från inköp. Dessutom
förlängs öppethållandetiderna rejält, och det i sig
ökar tillgängligheten.
Att utöka tillgången till alkohol kan inte vara
rätt väg att gå för att minska konsumtionen. Var går
gränsen när det gäller öppethållandetider? Blir det
negativa effekter om Systembolaget har öppet på
söndagar? Frågan måste ställas. Svar finns inte i
det framlagda förslaget. Regeringen säger bara att
man  inte  ser  några negativa  effekter  från
alkoholpolitisk synpunkt.
Man lägger också pussel med de olika verk och
myndigheter som finns. Man tänker lägga en liten bit
av Alkoholinspektionen på Folkhälsoinstitutet. Man
vet  inte  riktigt  vad  man  ska  göra  med
Folkhälsoinstitutet. Men trots att man inte har
fattat ett beslut i riksdagen har man bestämt sig
för att utreda hur det här kommer att se ut.
Utredningen är också tillsatt. Man lägger en del av
Alkoholinspektionens och Folkhälsoinstitutets arbete
på OAS, och man behåller Alkoholsortimentsnämnden
som fattade  det  diskuterade  beslutet rörande
alkoholläsken: den ska finnas kvar.
Alkoholinspektionen utgör en effektiv, kompetent
och informativ verksamhet som nu kommer att slås
sönder. Man kommer inte att kunna ha den helhetssyn
i alkoholfrågor som man, kanske i motsats till
andra, har visat sig kunna ha.
Man fäster väldigt stor vikt vid OAS som en
organisation, en allmännyttig ideell förening. Om
man läser uppslagsboken finner man att ideella
föreningar inte ska ha några som helst kommersiella
intressen.  Men  i det här fallet finns stora
organisationer med som  har  klart kommersiella
intressen  i alkoholindustrin, livsmedelshandeln,
bryggerinäringen osv. På Konsum, Ica och Vivo kan
man köpa turbojäst, aktivt kol och fill up-flaskor
för  hembränning.  Det  här finns just på  de
avdelningar där man har vinessenser och annat som
gäller  laglig  tillverkning. Vi vet också att
livsmedelshandeln har svårt att kontrollera åldern
vid folkölsförsäljning. Men nu  ska  regeringen
använda sig av dessa organisationer för att vara
trovärdig  i  kampanjer   för  att  minska
alkoholkonsumtionen. Vi anser att detta är fel väg
att gå. Vi tycker att OAS har ett berättigande men
inte i den form som man från regeringens sida anser.
Samverkan är bra men inte på detta sätt. Samverkan
hade  kunnat  ske  om  man  hade  förstärkt
Alkoholinspektionen, om man hade haft en delegation
eller   om  man  hade  lagt  arbetet  på
Folkhälsoinstitutet.
Kommer  OAS  att  ta  över  fördelningen  av
försäkringsmedel till folkrörelser, eller hur har
man tänkt sig att det ska ske? Folkhälsoinstitutet
ska  ju  tydligen  bli  ett  organ  med  bara
forskningsinsatser. När Folkhälsoinstitutet bildades
var tanken att man också skulle ha nära och goda
kontakter med folkrörelserna. Men det har man spolat
i detta förslag.
Vi har inte råd från folkhälsosynpunkt att pröva
nya experiment, utan vi måste ha en långsiktig
lösning. OAS har gjort oerhört mycket dessa första
två år. Jag tycker att det talar för att man inte
vet hur man ska bedriva en effektiv påverkan och
effektiva informationsinsatser. Man har tagit hela
skalan och gjort kampanjer under en kort period. Om
man ska nå resultat måste man veta vad man ska göra
under en lång period, minst tio år. Och det måste
finnas en förankring.
Jag satt med i Statskontorets referensgrupp när man
diskuterade den framtida organisationsformen för
alkoholpolitiken. Det stora problemet är de ad hoc-
pengar som plötsligt dimper ned i traditionella
verksamheter. Det får inte bli så. Om man ska nå
resultat måste man veta på lång sikt vad man ska
göra.
Vi säger alltså nej till det här OAS-samarbetet, så
som det föreslås. Vi tror inte att man skulle
använda sig av Tobaksbolaget för att göra anti-
tobaksreklam, och det skulle inte vara trovärdigt om
man skulle gå ut och säga: "Rök med hänsyn!" eller
"En cigarett om dagen ger bättre hjärnfunktion." Vi
har ju ofta fått höra att ett glas vin om dagen
förlänger livet. Man har inte riktat sig till någon
särskild grupp, vilket har fått effekter. Unga
kvinnor  tror att detta gäller dem, och under
graviditetsperioder har de inte förstått risken med
att konsumera alkohol.
Vi tror på mera resurser till polisen och tullen.
Det  är  effektivare. Vi tycker att  man  kan
licensbelägga aktivt kol för att vara med och
påverka hembränningen. Vi vill att det ska vara
samordnade kampanjer där också folkrörelserna finns
med och att man ska arbeta på lång sikt. Då kan man
nå resultat. Man ska inte bränna av plötsliga
kampanjer som sedan inte ger någon som helst effekt.
Tack!
Ordföranden: Tack för det! Vi har lyssnat till en
rad både informativa och intressanta föredragningar.
Jag tänker nu lämna öppet för frågor.  Jag kan
konstatera att  statssekreteraren  Ewa  Persson
Göransson har tvingats lämna den här lokalen, men
jag  tror  att  det   finns  andra  från
Socialdepartementet som har möjlighet att fånga upp
de frågor som finns runt hennes inlägg.
Jag har redan ett antal anmälda frågeställare.
Därför lämnar jag först över ordet till Chatrine
Pålsson. Sedan noterar jag fler frågeställare. Var
vänlig och ange till vem ni riktar frågan!
Chatrine Pålsson (kd): Jag vill börja med att tacka
för många bra föredragningar. Jag riktar min första
fråga till Socialdepartementet.
1965-1977 hade vi i Sverige en rad bekymmer, inte
minst med ungdomar och alkohol. Vi hade en del
experiment här. Då fattade dåvarande politiker olika
beslut  för  att  förändra  trenden  med  ökad
alkoholkonsumtion. Man drog bl.a. in ölförsäljningen
till Systembolaget, och man stängde på lördagarna.
Man hade informationskampanjer osv. Det ledde till
att Sverige under perioden 1977-1984 lyckades minska
konsumtionen  med  20 %.  Min  fråga  till
Socialdepartementet är: Hur vågar man på nytt ha
lördagsöppet på Systembolaget när det gick så dåligt
förra gången?
Min nästa fråga gäller Systembolagets ordförande
som uppmärksammade oss på att det här kommer att
kosta pengar för Systembolaget. Det är rimligt, och
det förstår vi alla. Min fråga är: Har ni gjort en
prognos över hur mycket det kommer att kosta såväl
att ha öppet till kl. 19 som att ha öppet på
lördagarna?
Tack!
Anitra Steen: Jag uppfattade inte frågan.

Chatrine Pålsson (kd): Jag undrar om Systembolaget
har gjort någon beräkning  på  vad regeringens
proposition kommer att kosta Systembolaget. Det
gäller lördagsöppna butiker osv.

Gert Knutsson: Anledningen till att regeringen nu
föreslår försök med lördagsöppet är att det sedan
lördagsstängningen i början av 1980-talet har hänt
väldigt mycket i det svenska samhället. Det gäller
inte minst det som har redovisats här. Vi har fått
öppnare gränser och en ökad svartspritskonsumtion
som gör att vi i praktiken på många håll har
lördagsöppet redan i dag.
Vi tror att det är viktigt att ha lördagsöppet för
att förbättra servicen på Systembolaget och för att
förbättra dess legitimitet. Vi tror inte heller att
en sådan ökad service skulle påverka konsumtionen.
Den utvärdering som gjordes när lördagsstängningen
infördes visade att lördagsstängningen inte hade
några effekter på själva konsumtionen. När man
tittar tillbaka på den utvärdering som gjordes när
stängningen infördes blir man lite frågande till
varför man egentligen stängde. Om man tittar noga
ser man faktiskt att misshandelsfrekvensen, inte
minst  på  fredagar,  fyrdubblades  och  att
utomhusmisshandeln ökade totalt sett fredag-söndag
mer än den minskade på lördagar.
Vi vill ta reda på fakta. Vi tycker att det är
viktigt att man nu har en försöksverksamhet som
utvärderas vetenskapligt och noga. Sedan får man
isolera  och  se  vad  lördagsöppet  respektive
lördagsstängt  har för effekter när det gäller
skador, misshandel, konsumtion m.m., så att vi får
det här allsidigt belyst. Det är anledningen till
att vi vill ha den här försöksverksamheten och få
den utvärderad. Om man tittar tillbaka kan man
ställa allvarliga frågor om vad stängningen faktiskt
hade för konsekvenser.
Anitra Steen: Vi har inte några exakta beräkningar i
dag på vad de förslag som ligger i propositionen
kostar. Det är faktiskt omöjligt att ha  det,
eftersom dessa kostnader är beroende av i vilken
grad servicen ska byggas ut och av vilka behov som
finns.  Det  måste  naturligtvis  också  göras
affärsmässiga bedömningar av hur öppettiderna ska se
ut och relatera till kundbehov osv. Däremot kan man
säga att investeringskostnaderna för etablerande av
en butik schablonmässigt ligger på ungefär 1-2
miljoner kronor. Det etableringsprogram  som vi
arbetar med just nu, som skulle gälla för de
kommande  två  åren,  skulle  innebära en ökad
driftkostnad på runt 30 miljoner, eventuellt mer.
Jag kan t.ex. också nämna att betalningsformerna kan
förändras så att vi får en ökad användning av
kreditkort. Beroende på vad kreditkortsföretagen tar
betalt har vi skattat kostnaden som mest till runt
60 miljoner för kreditkortsanvändning osv. Det är de
avgifter som vi som företag tvingas betala. Det går
alltså inte att säga något exakt just nu, men det
handlar om väsentligt ökade kostnader.

Rinaldo Karlsson (s): Jag vill ställa två frågor.
Först  och  främst  vänder  jag  mig  till
Socialdepartementet. Jag tänker på införselkvoterna,
som  är under förhandling.  Hur  ser  man  på
förutsättningarna för att det ska vara ungefär som i
dag? Eller kommer det inte att hålla? Sedan skulle
jag vilja ställa en fråga till Karin Israelsson. Det
gäller detta med försök - jag betonar det - med
lördagsöppet på systembolagen. En del känner ju
redan till konsekvenserna. Skulle det inte vara
skönt om ni också fick det här belagt med en riktig
forskning på området så att man inte behöver gissa?
Nu har vi gissat i 20-25 år. Nu kanske vi äntligen
får en riktig bedömning av det hela. Hur ser ni på
det?

Gert Knutsson: Det är Finansdepartementet som leder
införselförhandlingarna. Jag anser att det i första
hand är Finansdepartementet som ska svara.

Agneta  Bergqvist:  Vi  försöker få till stånd
förhandlingar nu. Finansministern har alltså skrivit
till en kommissionär som är ansvarig för de här
frågorna. Vi hoppas att dessa förhandlingar ska
inledas under hösten. Målsättningen med dem är att
man ska behålla de nuvarande införselrestriktionerna
under så lång tid som möjligt.

Karin Israelsson: Det är klart att vi inte säger nej
till kunskap, men vi ser inte denna kunskap som den
absolut väsentligaste kunskap att söka. Vi har av
erfarenhet funnit att det blir mer skador med fler
utskänkningsställen, större möjligheter att köpa
alkohol och en ökad tillgänglighet. Vi vet också att
många kommer att sköta det här med att köpa alkohol
på lördagarna bra, men vi tycker att det handlar om
solidaritet med många utsatta familjer, där både män
och kvinnor har stora behov av att förse sig med
alkohol hela tiden. Om de kan undvika att göra det
under två dagar i veckan är det till gagn för dessa
familjer.
Vi  har prövat med  olika  experiment,  t.ex.
försäljning av mellanöl, som slutade i katastrof. Vi
har försökt  med  annan  starkölsförsäljning  i
livsmedelshandeln.  Det  har  också  slutat med
katastrof. Vi tycker inte att det finns någon
anledning att upprepa misslyckade försök. Regeringen
känner helt klart en oro när man nu ska följa upp
det här med forskning, trots att man säger att man
inte tror att det ska vara några negativa effekter.
Rolf Olsson (v): Jag har en fråga, och jag skulle
gärna  vilja  ha svar från Socialdepartementet,
forskare och landsrådet.  Den handlar om olika
åtgärder som är effektiva i alkoholpolitiken.
Prispolitik  och  åtgärder  som   begränsar
tillgängligheten brukar anses som de viktigaste
alkoholpolitiska instrumenten. Det är en uppfattning
som har brett stöd. Forskare, som Sven Andréasson,
har utvecklat  det här i skattningen av olika
åtgärders effektivitet.
Det finns i propositionen, och framför allt i
debatten, ändå uttryckt något slags förhoppning och
en uppfattning om att man kan tumma på dessa viktiga
instrument och ersätta dem med andra åtgärder,
främst av informationskaraktär. Jag skulle vilja
höra företrädarna här kommentera det resonemanget
och svara på frågan om inte risken är stor att
totalkonsumtionen ökar om vi tummar på de viktigaste
instrumenten, vilket jag anser att man gör i och med
lördagsöppet.
Frågan är: Kan informationskampanjer, även om de
kallas träffsäkra, fullt ut motverka åtgärder som
ökar tillgängligheten? I förlängningen  går man
kanske vidare med prissänkningar.
Gert Knutsson: Flera talare har i dag visat på att
vi står inför en förändrad värld med en ökad
internationalisering.  Det  innebär  i  sig att
tillgängligheten ökar ju mer vi reser och rör på oss
och ju mer samhället förändras. Det går inte att
förhindra. Dessutom är det intressant att höra
exempel från Kanada där man också har haft monopol
och fortfarande delvis har det. Tillgängligheten har
ökat  drastiskt  de senaste  10-15  åren,  men
konsumtionen och skadorna har minskat. Det finns
många tecken som visar på att det inte längre finns
något sådant här självklart samband.
Det här är en utveckling som vi faktiskt måste ta
till oss. Vi måste se hur vi kan göra det bästa av
det här. Det finns saker och ting som vi inte kan
ändra  på.  Då  måste  vi  hitta nya metoder.
Information, undervisning och påverkan är väl de
medel som står till buds och som vi måste försöka
göra effektivare. Och vi tror att man mycket väl kan
göra det.
Professor Robin Room: (Översättning från engelska
språket) Utifrån forskning om alkoholutbildning och
information kan man rent generellt säga att det är
oerhört svårt att peka på några verkliga resultat
när  det  gäller  att  påverka  och  ändra
beteendemönstren. Man kan också vidga det hela och
titta på narkotika och tobak. Då kan man finna
ändrade  mönster när ändringar sker över  hela
samhället.  Omfattande  informationskampanjer kan
bidra till något som redan pågår i samhället. I det
här fallet säger forskningen egentligen att man inte
skall sätta alltför stor tilltro till information
som en ersättning för andra åtgärder.

Karin Israelsson:  Man  vet  ju  att det mest
kostnadseffektiva är monopolet och prisinstrumentet.
Om man rubbar på detta får man en ökad konsumtion.
Det här är egentligen de enklaste åtgärderna men
kanske inte de mest accepterade. Sedan vet vi från
många års verksamhet att förebilder spelar  en
oerhört stor roll. Det handlar också om att ändra
samhällets attityder, att man inte har en tillåtande
syn på att unga dricker. Barn som växer upp i
familjer där man inte får dricka alkohol som barn
dricker också mindre alkohol som vuxna. Det måste
alltså genomsyra hela samhället om man ska kunna
förändra. Jag vet att informationsinsatser i sig
inte är tillräckliga. De ligger väldigt lågt på
kostnadseffektivitetsskalan. Om de ska ha effekt
måste de vara långsiktiga och genomgripande, och
alla måste vara med i dem. I det avseendet tycker
jag att man har brustit från OAS sida.

Leif  Carlson: Jag har en fråga.  Den  gäller
egentligen den framtida inriktningen på den svenska
alkoholpolitiken. Den bottnar lite i den förra
frågan.
Rent empiriskt, oavsett modeller och teoretiska
spekulationer, har man alltså i Kanada - i Québec,
Ontario och Alberta - kunnat öka tillgängligheten
och liberalisera.  Man  har  fått  en  minskad
förbrukning, färre olycksfall och färre dödsfall.
Det är alltså empiriskt belagt. Därför blev man
något undrande när Ewa Persson Göransson, som dock
har gått, i sitt inlägg sade att den traditionella
svenska alkoholpolitiken var mycket framgångsrik och
att vi ska behålla stommen i den även om vi nu inte
kan låsa in oss; det finns en större rörlighet. Jag
undrar  vad  det  är som är så lyckat i den
alkoholpolitiken när man brukar säga att alkoholen
kostar det svenska samhället 100 miljarder eller 11
300 kr per invånare. Samtidigt ser vi på framlagda
papper från Kanada, med 30 miljoner invånare, att
alkoholen där kostar 40 miljarder, dvs. 1 300 kr per
invånare. Där dricker man tydligen lite mer och är
lite liberalare. Det är alltså åtta gånger så dyrt
med den svenska alkoholpolitiken. Vad är det som är
så framgångsrikt med den och som gör att vi ska
behålla så mycket av den? Borde inte detta vara ett
incitament för att vi ska sätta oss ned och skapa en
långsiktig ny alkoholpolitik utifrån de empiriska
exempel som finns i stället för lite krafs i kanten
som den nuvarande propositionen innebär. Det finns
ju även exempel från Nya Zeeland.
Alkohol är ett stort problem, men vi kan inte sitta
och  driva  en  politik  som  uppenbarligen är
ineffektiv,  utan  vi  måste  ha  en helt  ny
alkoholpolitik. Arbetar ni något utefter det?
Gert Knutsson: Nog kan man säga som Ewa Persson
Göransson sade att svensk alkoholpolitik har varit
framgångsrik om man ser till den konsumtionsnivå och
den skadenivå som det svenska samhället har haft och
fortfarande har. Mycket beror på prisinstrumentet
och monopolet. Dessa medel har  varit  väldigt
effektiva.  Men i och med de förändringar som
förestår och inte minst vårt medlemskap i EU blir de
inte lika effektiva framöver.
Vi ska självfallet  inte kasta ut barnet med
badvattnet på något sätt  och  försöka  överge
instrument så länge de är effektiva. Vi tror och
uppfattar  att vi ska ha kvar  monopolet  och
prisinstrumentet så länge vi kan göra dem effektiva.
Men de blir inte lika effektiva som tidigare. Det är
i det här avseendet som vi ser att vi också måste
söka andra metoder. Jag tror även att det är viktigt
att vi har en försiktig förändring.
Det är nog många som vill understryka att vår
politik hittills har varit framgångsrik. Jag tror
att konsumtionsnivån och skadenivån är lägre i
Sverige än i Kanada.
Kerstin Heinemann (fp): Jag hade en liknande fråga
som den som Rolf Olsson ställde. Jag tror att jag
har fått den information som jag ville ha.

Kenneth Johansson (c): Jag har två frågor. Den
första är till OAS företrädare. Jag tillhör dem som
tycker att OAS har en bra ansats. Däremot förstår
jag inte hur man kommer fram till slutsatsen att
forma förslaget så att det ska vara en allmännyttig
ideell förening. Jag tycker att det är tveksamt att
blanda myndigheter och företrädare för näring m.fl.
Min fråga är: Ser inte företrädare för OAS själva
detta som ett problem? Och varför krånglar man till
det så att det som är syftet med ett bra samarbete
kanske blir förfelat?
Den andra frågan är till Rikspolisstyrelsen, och
den handlar om alkohol och trafik. Enligt statistik
som jag har tagit del av är det nu betydligt färre
misstänkta fall av rattfylleri om man  gör en
historisk jämförelse under en tioårsperiod. Jag tror
inte att situationen är så radikalt förändrad till
det bättre. Jag tror snarare att det handlar om
polisens resurser och prioriteringar. Min fråga till
Rikspolisstyrelsen är: Vilka mål har ni ställt upp
och  fastställt  -  jag  tänker  bl.a.  på
alkoholutandningsprover m.m.? Hur  uppfyller  ni
målen, och hur prioriterar ni just alkohol- och
trafikproblematiken?
Håkan  Wrede: Den första frågan gällde  vilken
organisatorisk  form  OAS  skulle kunna anta i
framtiden. OAS-kommittén har lagt fram ett förslag i
form av ett betänkande - OAS i framtiden. OAS har
pekat på att det går att antingen fortsätta i form
av en statlig delegation eller i någon form av
ideell förening. Regeringen har gjort bedömningen
att OAS på sikt bör utvecklas till en allmännyttig
ideell förening.
Det går naturligtvis att ha olika uppfattningar om
vad som är den lämpligaste organisationsformen.
Regeringen har valt att föreslå detta. Jag har inte
heller uppfattat att det finns några invändningar
mot att välja ett av de två alternativ som OAS-
kommittén själv har pekat på som möjlig framtida
organisation.
Jag är inte säker på att jag uppfattade exakt
frågan om OAS-samarbetet som sådant. Jag tolkade
frågan så att frågeställaren ville ta upp frågan
kring den konstruktion som OAS har, dvs. här finns
företrädare från departement, myndigheter, företag
och branschorganisationer. Styrkan och spänningen
med den nya konstruktionen är att vi har enats om en
gemensam plattform som är basen för det arbete vi
bedriver inom OAS: Det är den plattformen som bl.a.
tar hänsyn till det alkoholpolitiska regelverk som
råder, den nationella handlingsplanen för alkohol-
och drogförebyggande insatser som gäller i Sverige.
Inom den ramen har vi enats  om  att  arbeta
tillsammans   inom   några   områden.  Olika
branschorganisationer har sagt sig vara beredda att
ta ett ökat ansvar, att på ett aktivt sätt medverka
till sundare och måttfullare alkoholvanor i landet.
Vi har enats om att som första insats försöka göra
någonting  åt den  illegala  alkoholhanteringen.
Därtill kommer de viktiga punktnykterhetsområdena.
Vi har enats om vad vi ska göra och vilken riktning
arbetet ska ta.
Fru ordförande! Låt mig få kommentera något de
missuppfattningar   som   företrädare   för
nykterhetsrörelsen har beträffande tankarna bakom
den kampanj som vi nu har enats om att bedriva,
nämligen kring svartspriten. Det är inte fråga om en
kortsiktig insats. Det är ett långsiktigt arbete som
vi är väl medvetna om att vi kommer att bedriva
under lång tid för att nå resultat. Vi är också
klara över att information i sig inte är det enda
som kan hjälpa. Naturligtvis - som jag pekade på i
mitt anförande - är det mycket viktigt att polis och
tull ökar sina insatser för att bekämpa tillgången.
Det behövs också lagstiftningsåtgärder, och ett
arbete på det lokala planet är viktigt för att nå
framgångar i strävandena att påverka attityder och
konsumtionen av svartsprit.
Jag skulle önska att nykterhetsrörelsen skulle
ansluta sig till den viktiga uppgiften att med
gemensamma tag försöka bekämpa svartspriten.
Maria  Oswaldson:  Vår  uppfattning  är  att
förändringarna i statistiken vad gäller rattfylleri
inte bara är fråga om minskade polisiära resurser
utan  också  en  faktisk minskning av  antalet
rattfyllerister i trafiken.
Polisen jobbar i denna fråga som i alla andra
frågor mer problemorienterat och mindre kvantitativt
än tidigare. Vi lägger oss vinn om att finnas på
rätt tider på rätt platser och framför allt att på
förebygga brott. Mer kraft läggs på att förhindra
tio rattfyllerister i stället för att sätta fast den
där enda. Det är en ändring i vår struktur, som
innebär att bli mer breda och att förhindra brott.
Thomas Julin (mp): Mina frågor vänder sig till
polisen.
Lördagsöppet  är  en  serviceåtgärd  tänkt att
konkurrera med handeln med illegal sprit. Har ni i
polisen en bild över vem som köper den illegala
spriten? Tror ni att det är möjligt att konkurrera
ut illegal verksamhet genom att ordna förbättrad
service på Systembolaget?
En annan fråga gäller straffsatserna för hantering
av illegal sprit. Anser ni att de är av en sådan
storlek att den som håller på med verksamheten
uppfattar den som ett allvarligt brott?
Ser ni någon risk att våldet i samhället kan öka
genom att införa lördagsöppet?
Maria Oswaldson: Den första frågan var vem som köper
svartsprit. Det är företrädesvis  de  som  har
allvarliga alkoholproblem. Det är storkonsumenterna
som förbrukar den största delen av svartspriten.
Sedan  är  det  i  stor del gemene man, dvs.
fredagsköpen på företagen och andra ställen. Det är
också ungdomar.
Det står i rapporten att ungdomar köper en stor del
av den hembrända spriten. Det är för mycket sagt.
Den största delen går till storkonsumenterna. Vad
man möjligen kan säga är att en stor del av
ungdomarnas egen konsumtion består av svartsprit.
Många gånger räcker det med en gång för att det
riktigt allvarliga ska hända.  Det  är  alltid
allvarligt när ungdomar är inblandade. De stora
mängderna  går  till  storkonsumenterna.  Men
svartspriten finns överallt.
Sedan var det frågan om vi tror att lördagsöppna
systembolag kan motverka problemet. Vi tror att det
kommer att ha en begränsad effekt på svartspriten.
Den har redan slagit rot. Den har sina nätverk, och
den har sina försäljningskanaler. Det är väldigt
svårt att luckra upp sådana nätverk när de väl har
fått fäste. De har nu fäste.
Kommer våldet att öka med lördagsöppna systembolag?
Vi tror det.  Vi  vet  inte. Vi välkomnar en
försöksverksamhet om den bedrivs tillsammans med
genuin, riktig och klok forskning. Man måste beakta
dels att representativa orter väljs, dels risken
för  att  olika aktörer under en försöksperiod
anstränger sig i olika riktningar beroende på vad de
vill se för resultat av försöksverksamheten. Kan
verksamheten  genomföras  på  ett  bra sätt ur
forskningssynpunkt, är det värdefullt att få fakta
på bordet.
Sedan var det straffsatserna. Vi har påtalat att vi
vill se en höjning av straffsatserna. Vår bild av
svartsprit är att det går att tjäna ofantliga summor
till en förhållandevis ringa risk vid jämförelse med
annan  brottslig   verksamhet.  Jämfört  med
narkotikasmuggling kan man tjäna grova pengar på
svartsprit men inte riktigt komma upp i samma
straffsatser som med narkotika. Både vi och tullen
ser hur en del av de kriminella brottssyndikaten har
växlat och gått över från narkotikahantering till
svartspritshantering. Det kan vara ett värde av 12
miljoner kronor på en lastbil. Vi vill se en
skärpning av straffbestämmelserna. Vi vill se ett
grovt brott med en minimibestraffning på i varje
fall sex månader. Det ska  även  finnas klara
kriterier på vad som är ett grovt brott. Bl.a.
skulle försäljning till ungdomar innebära ett klart
steg mot ett grovt brott.
Chris Heister (m): Min fråga riktar  sig till
Rikspolisstyrelsen  och Generaltullstyrelsen  och
handlar om det som Thomas Julin just tog upp.
Många hävdar att monopolet är viktigt och att
prispolitiken  är  viktig  i  den  svenska
alkoholpolitiken. Vi har egentligen inget monopol i
dag eftersom endast hälften av all sprit säljs via
Systembolaget och en tredjedel av all sprit är
illegal  sprit,  dvs. antingen  hembränt  eller
smuggelsprit. Tillgängligheten är stor. Håkan Wrede
sade att det inte finns butiker utan att det går att
köpa spriten på stan eller få den levererad till sin
arbetsplats. Det går att få den dagtid  eller
nattetid och det finns inga åldersgränser.
Kjell Jansson visade att det finns väldigt stora
summor att tjäna på den illegala spriten. Det kanske
inte rör sig om 12 miljoner men åtminstone hälften,
6 miljoner, att tjäna på svartspriten  på  en
långtradare. De stora syndikaten göds av den svenska
prispolitiken inom alkoholpolitiken.
Vad betyder det för kriminaliteten som sådan att
det finns mycket pengar att tjäna? Det finns stora
syndikat.  Vad  betyder det när syndikaten  på
alkoholsidan får fotfäste i Sverige - de har inte
funnits tidigare - men som sedan går över till
narkotikasidan? Hur bedömer ni smittoeffekterna i
övrigt när det gäller svartspritens inflöde över
Sveriges gränser?
Kjell Jansson: Precis som Rikspolisstyrelsen har
sagt tidigare, när kanalerna väl är etablerade är
det svårt att slå hål på dem. Det är en allmän
kunskap för oss precis som för polisen. Vi ser samma
tendenser för öl och vin. Jag visade tidigare sprit
omräknat på ren alkohol. Utvecklingen för öl har
ökat markant, och utvecklingen för vin har ökat
markant. Det är svårt att slå hål på etablerade
kanaler. Det är strukturerad, illegal brottslighet i
stor skala.

Maria Oswaldson: Ölhandeln har givetvis jättestor
betydelse  för  en  stor  del  av  den övriga
brottsligheten. De stora pengarna som tjänas in gör
man av med någonstans. De investeras sällan i annan
laglig verksamhet utan i annan illegal verksamhet,
alltså stora pengar in i verksamheter vi inte gärna
vill se.
Kopplingen mellan alkohol  och våld är den i
särklass tydligaste kopplingen som finns. Det finns
ett  tydligt  samband  mellan  alkohol  och
våldsbrottslighet. I och med ett mer okontrollerat
drickande bland ungdomar blir det mer våld.
Lars Gustafsson (kd): Jag vet inte riktigt vem jag
ska vända mig till med min fråga, men jag tror att
det är Generaltullstyrelsen.
När man talar om total konsumtion avser man både
registrerad  och  oregistrerad  konsumtion.  Den
oregistrerade konsumtionen är en skattad konsumtion.
Statistiken för slutet av 90-talet gör mig rent
förskräckt. Jag undrar hur mycket som fastnar i
tullen och hur mycket som kommer in. Hur har man då
skattat vad som är den oregistrerade försäljningen?
Hur mycket har tullen inte lyckats få tag i?
Sedan tillkommer även tillverkning i landet. När
man ser siffrorna i propositionen kan man undra om
det verkligen är en så förhållandevis liten andel
som är den totala konsumtionen. Har det inte varit
en total ökning nettomässigt? Hur mycket tror tullen
att tullen verkligen tar i beslag av den verkliga
frakten?
Kjell Jansson: Den frågan försöker vi faktiskt att
undvika, även om den är intressant. Det är en mycket
berättigad fråga.
Det finns mätningar som har gjorts inom olika
forskningsmiljöer.  Jag  vet  inte vem som har
initierat  dem, men jag tror att Håkan  Wrede
möjligtvis kan svara på det.
Det finns en statlig utredning där det framgår att
omkring mitten av 1990-talet tog tullen omkring
10-15 % av den sprit som kom in över gränserna. Vi
tror att vi har ökat den siffran. Precis som jag
sade i mitt anförande, de stora staplarna för slutet
av  90-talet  beror på att vi har blivit mer
effektiva. Vi har försökt att använda mer av analys
och underrättelseverksamhet i vårt arbete.
Ponera att vi har blivit dubbelt så effektiva -
vilket vore välkommet om någon kunde verifiera det -
är det ändå fråga om så stora mängder att den totala
införseln  över  gränsen är betydligt högre än
tidigare.  Någon  riktigt  belagd  statistisk
undersökning över detta finns inte. Det finns bara
uppskattningar inom olika forskningsmiljöer. Det är
betydande mängder av illegal sprit som finns på
marknaden. Hur stor den mängden är i förhållande
till den legala kan jag inte svara på - möjligtvis
Håkan Wrede som har mer statistik på området.
Svaret på den konkreta frågan är att vi tror att vi
har blivit mer effektiva, 15-20 %. Men det är en
osäker siffra, och mörkertalet är stort.
Håkan Wrede: Jag ska inte ge mig in på att försöka
föregripa den forskningsrapport som, om jag är rätt
underrättad, ska komma under hösten, den s.k. KALK-
rapporten.  Den  finns  också refererad i  den
alkoholpolitiska propositionen. Det är det mest
avancerade försöket som hittills har gjorts för att
svara på den besvärliga frågan hur stort mörkertalet
är. Jag vill inte säga mer än så. Det kommer snart
en rapport från undersökningen.

Gert Knutsson: I kap. 5 i propositionen, som handlar
om utvecklingen av alkoholkonsumtionen, refereras
till KALK-undersökningen. Det är den mest avancerade
undersökningen i världen, där man verkligen försökt
att uppskatta hur stor andel svartspritkonsumtionen
är i landet. De siffror som finns redovisade på s.
44-45  uppfattas  av  de flesta som en riktig
beskrivning av nivån på totalkonsumtionen i Sverige.

Marietta de Pourbaix-Lundin (m): Sveriges undantag
för införselregler kommer inte att vara för evigt.
De kan förändras redan nästa år. En av mina frågor
är riktad till Finansdepartementet: Vilken beredskap
för att sänka skatten finns om införselreglerna för
Sverige ändras redan nästa år, dvs. man får ta in 10
liter sprit och 110 liter vin? Vi har hört att vi
kan förlora på gränshandeln eller sänka skatten och
därmed förlora skatteintäkter.
Min andra fråga går till Systembolaget och Anitra
Steen. Hon sade något hon aldrig förklarade. Jag
undrar mycket där eftersom jag inte får ihop det: Om
införselreglerna      ändras      behövs
detaljhandelsmonopolet ännu mer. För mig är det
obegripligt. Om det går att ta in mer till lägre
priser - om inte skatterna sänks - kan man undra om
Systembolaget behövs. Varför byggs det ut fler
butiker? Finns det ingen långsiktighet? Jag förstår
att det inte är ni som står för att det ska byggas
ut fler butiker, det är regeringen, men det hela går
inte ihop för mig.
Agneta Bergqvist: Det enda som är riktigt klart
avseende  det  svenska  undantaget  vad  gäller
införselrestriktioner  är  att vi har nuvarande
reglering fram till den 30 juni 2000. Det är oklart
vad som händer efter det. Det är ändå troligt att
förhandlingarna  kommer  till  stånd.  Det  är
naturligtvis svårt att gissa vad som ska hända då.
Det är kanske inte en så dum gissning att Sverige
får det undantag som Danmark och Finland har fått.
Om dessa förhandlingar inte kommer till stånd eller
de inte leder till önskvärt resultat, inträder ett
mer oklart tillstånd. Då kan frågan lösas genom en
förhandling i EG-domstolen.
För att Sverige med säkerhet ska kunna behålla sina
införselrestriktioner efter den 30 juni 2000 behövs
det en direktivändring. Då krävs det ett förslag
från kommissionen. Då får man se vad det leder till.
Möjligen kan Lennart Hamberg svara.
Lennart Hamberg: Vi väntar på ytterligare någon
följdfråga.

Anitra Steen: Jag ska försöka förklara vad jag
menar. Alkoholpolitiken har två starka instrument i
dag,   priset   och   tillgängligheten   via
detaljhandelsmonopolet.  Det  ena  instrumentet
försvagas till följd av att man måste harmonisera
alkoholskatterna till europeisk nivå. Då måste man
se till att det andra mest effektiva instrumentet
stärks på olika sätt. Om medborgarna efterfrågar en
bättre service, och det är grund för tilltron till
detaljhandelsmonopolet, kan man på det viset bidra
till att stärka detaljhandelsmonopolet. Jag tror
också att det ger förutsättningar att på ett tydligt
sätt - vi har  hört många negativa röster om
informationens  betydelse  och  effekter  på
alkoholpolitiken - lyfta fram detaljhandelsmonopolet
och alkoholpolitiken på ett helt annat sätt om
prisinstrumentet försämras. Vi kommer att se vikten
av detaljhan-delsmonopolet. Det är viktigt att se
möjligheten.

Susanne Eberstein (s): Jag vill ställa en fråga till
våra forskare. Förmiddagen har visat att vi på ett
defensivt sätt försöker att hålla emot framtiden och
det som sköljer över oss av kriminalitet, våld och
alkohol. Så sitter vi här och håller emot allt vad
vi kan.
Söker forskningen nya metoder att försöka komma åt
alkoholproblemen  och   den   alkoholpolitiska
situationen? Är det enbart fråga om en kartläggning?
Jag vill bara ha ett ja eller nej.
Professor Robin Room: (Översättning från engelska
språket) Det är själva policyprocessen som leder
till de idéer som vi följer upp. Naturligtvis kan
forskarna vara en del av den processen. I Sverige
har  man på ett ganska milt sätt försökt att
avskräcka från inköp av alkohol via försäljning. Det
kan man använda även på andra sätt t.ex. Det kan
också gå utöver det man gör i Sverige. Visst kan vi
fundera på detta. Man kan knappast förvänta sig
några underverk från forskningen när det gäller nya
tankegångar.

Esa Österberg: Alkoholforskningen sysslar med gamla
frågor, men även med nya. Speciellt olika slags
försöksverksamhet på lokalnivå har varit på tapeten
under de senaste åren. Det har funnits ganska stora
projekt, bl.a. i USA, Kanada, Finland och även i
Sverige. Det är kanske någonting som ter sig lite
lovande, men vi måste utveckla den mer och utforska
effekterna mer.

Ordföranden: Jag ber att få tacka alla medverkande
för både intressanta och informativa föredragningar
och alla ni andra som har bidragit med frågor för
att fördjupa den information som föredragandena har
lämnat. Jag är helt övertygad om att diskussionen
runt dessa frågor kommer att fortsätta både i och
utanför socialutskottet. Det gäller att hitta de
redskap som bäst leder till målet, nämligen att
minska alkoholskadorna i samhället. Riksdagen kommer
att fatta ett beslut den 24 november. Men inte ens
med det beslutet kommer diskussionen att sluta, utan
den kommer att fortgå och pågår.

Tack. Utfrågningen är avslutad.

Bild 1

Bild 2
Bild 3

Bild 4

Bild 5
Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12

Bild 13
Bild 14
Skatteutskottets yttrande
1999/2000:SkU3y
Alkoholfrågor

Till socialutskottet

Socialutskottet har berett skatteutskottet tillfälle
att yttra sig över proposition 1998/99:134 Vissa
alkoholfrågor, m.m. jämte motioner. Skatteutskottet
begränsar sitt yttrande till avsnitten 9.2, 9.4-6 i
propositionen samt de motioner som berör dessa
avsnitt. Utskottet får anföra följande.

Yrkesmässig införsel av och partihandel med
spritdrycker, vin och starköl

Gällande bestämmelser

Försäljning av spritdrycker, vin och starköl utanför
detaljhandels- och serveringsledet  får bedrivas
endast  av  den  som har partihandelstillstånd.
Partihandelstillståndet ger innehavaren rätt att
exportera varorna och sälja de varor som tillståndet
omfattar   till  andra  partihandlare,  till
Systembolaget,    till    innehavare    av
serveringstillstånd  och  till  den  som  har
inköpstillstånd för användning av varorna i teknisk,
industriell, medicinsk, vetenskaplig eller liknande
verksamhet samt till exportbutiker och till fartyg
och flygplan för proviantering.  Den  som  har
partihandels-  eller  tillverkningstillstånd  har
också rätt att importera spritdrycker, vin och
staköl till Sverige. Importrätten tar endast sikte
på införsel i och för rörelsen.
Partihandelstillstånd     meddelas     av
Alkoholinspektionen om sökanden med hänsyn till sina
personliga  och  ekonomiska  förhållanden  samt
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva
verksamheten. Sökanden skall betala ansökningsavgift
samt  om  tillstånd  beviljas  även  en  årlig
tillsynsavgift. För det fall tillståndshavaren har
lager i Sverige, skall dessa lager uppfylla kraven
i Alkoholinspektionens föreskrifter och allmänna
råd.
Alkoholinspektionen   har   det    direkta
tillsynsansvaret    över   innehavarna   av
partihandelstillstånd. Syftet  med  inspektionens
tillsyn är att kontrollera dels att de lagstadgade
reglerna efterlevs, dels att förutsättningarna för
tillstånd fortfarande föreligger.  Tillsynen kan
genomföras i form av s.k. administrativ tillsyn
eller genom kontrollbesök.
En partihandlare kan få sitt tillstånd återkallat
av  Alkoholinspektionen  om  han  bryter  mot
alkohollagens bestämmelser eller om den personliga
lämpligheten inte längre är uppfylld. Sedan år 1995,
när nuvarande tillståndssystem började gälla, har 14
(av  totalt  77)  tillstånd  återkallats  av
Alkoholinspektionen på grund av olaglig import,
slarv med bokföringen eller personlig olämplighet.
Det vanligaste orsaken till att tillstånd till
tillverkning och partihandel har upphört att gälla
är att tillståndshavaren själv begärt det eller att
verksamheten gått i konkurs. I dag finns drygt 300
partihandlare. Majoriteten  av  dessa  är också
godkända som upplagshavare.
Den  som  vill  importera  alkoholdrycker  för
kommersiellt  bruk  måste  också  iaktta  de
skatterättsliga reglerna  beträffande handel med
sådana drycker. Dessa regler återfinns i lagen
(1994:1564) om alkoholskatt som i sin tur bygger på
de gemenskapsrättsliga reglerna i rådets direktiv
92/12/EEG,  det  s.k.  cirkulationsdirektivet. I
princip behövs ett godkännande  från skattemyn-
digheten för yrkesmässig import av alkoholdrycker.
Säkerhet   för   skatten   skall   ställas.
Skattemyndigheten gör också en vandelsprövning av
den som ansöker om godkännande som upplagshavare.
För  upplagshavare  skall  även  skatteupplaget
godkännas  av  skattemyndigheten.  Tull-  och
skattemyndigheter utövar kontroll över införseln och
skattskyldigheten. En upplagshavare som inte längre
uppfyller  kraven på lämplighet  kan  få  sitt
godkännande  återkallat  av  skattemyndigheten.
Motsvarande gäller för en registrerad varumottagare.

Propositionen

I  propositionen  föreslår  regeringen   att
partihandelstillstånden tas bort i sin nuvarande
form och ersätts med en reglering som är direkt
kopplad till vissa begrepp i alkoholskattelagen.
Förslaget innebär att partihandel (inkl. import) med
spridrycker, vin och starköl får bedrivas endast av
den  som  skattemyndigheten  har  godkänt  som
upplagshavare eller registrerat som varumottagare.
Den stora skillnaden jämfört med i dag blir att
partihandlarna inte behöver ha något tillstånd från
Alkoholinspektionen eller erlägga några ansöknings-
eller tillsynsavgifter. Dessa avgifter har också
varit föremål för omfattade kritik från Europeiska
kommissionen, anförs det. Vidare innebär förslaget
att  det  administrativa  sanktionssystemet  i
alkohollagen  ersätts  med  bestämmelserna  om
återkallelse av ett godkännande som upplagshavare i
alkoholskattelagen varigenom viss  dubbelkontroll
försvinner. Regeringen föreslår därvid att det i
alkoholskattelagen införs en bestämmelse om att
beslut om återkallelse skall gälla omedelbart samt
att ett uttryckligt krav på vandelsprövning av den
som ansöker om registrering  som  varumottagare
införs.
Vidare   föreslås   att   restauranger  med
serveringstillstånd  som  själva vill  importera
spritdrycker, vin och starköl i lagstiftningen skall
behandlas på samma sätt som övriga partihandlare,
dvs.  något  krav  på  tillstånd  från  Alko-
holinspektionen skall inte krävas. Däremot skall
restaurangerna i likhet  med andra kommersiella
importörer vara godkända av skattemyndigheten som
upplagshavare eller som registrerade varumottagare.
Enligt regeringens mening bör restauranger normalt
komma i fråga för registrering som varumottagare.
Skälet till regeringens förslag i denna del är att
det inte får finnas någon osäkerhet beträffande vem
som har rätt att importera och/eller partihandla med
alkoholdryckerna   i   fråga.   De   två
partihandelskategorierna  -  upplagshavare  och
registrerade varumottagare - finns  båda  efter
vederbörligt   godkännande   registrerade  hos
skattemyndigheten, vilket kan kontrolleras av tull-
och  polismyndigheter,  kommuner,  länsstyrelser,
restauranger  och  andra  som  vill kontrollera
behörigheten.
Enligt regeringens bedömning bör dagens svenska
partihandlare kunna fungera på marknaden på ungefär
samma villkor som i dag och en av alkoholpolitikens
huvudprinciper om att  begränsa tillgängligheten
kvarstå oförändrad.
Regeringen föreslår vidare att skattemyndigheten
skall  åläggas  också  att  kontrollera  att
alkoholvarorna  inte  säljs  till  andra  än
Systembolaget, restauranger med serveringstillstånd
eller  till  andra  partihandlare.  Beskatt-
ningsmyndigheten (Skattemyndigheten i Gävle) skall
således  i  stället  för  Alkoholinspektionen
kontrollera att varorna endast har sålts till den
som är berättigad att köpa dessa. Denna sistnämnda
uppgift  föreslås  beskattningsmyndigheten  kunna
uppdra åt skattemyndigheterna i Stockholm, Göteborg
och Malmö att utföra i dess ställe. Uppmärksammas
det att någon sålt direkt till konsument (vilket är
straffbelagt) skall detta enligt propositionen leda
till att godkännandet som upplagshavare respektive
registreringen som varumottagare ifrågasätts.
Bakgrunden till regeringens förslag är i huvudsak
den  kritik  som  riktats  mot  det  svenska
tillståndssystemet för partihandlare och tillverkare
i det s.k. Franzénmålet (där EG-domstolen prövade
förenligheten av Systembolagets detaljhandelsmonopol
med gemenskapsrätten) samt den kritik som framförts
av  Europeiska  kommissionen  i  en  formell
underrättelse till regeringen. I underrättelsen gör
kommissionen gällande bl.a. att vissa villkor och
krav  i den svenska lagstiftningen  beträffande
ansökan och innehav av partihandelstillstånd står i
strid med EG-rättens bestämmelser. Även kraven på
dubbla tillstånd för restauranger som vill importera
spritdrycker,  vin och starköl kritiserades  av
kommissionen.

Motionerna

I motion So14 av Thomas Julin m.fl. (mp) yrkas
avslag på förslaget om att avskaffa nuvarande regler
om partihandelstillstånd (yrkande 1). Med tanke på
medlemskapet i EU, de öppna gränserna och kriminella
gruppers ökade intresse för alkoholmarknaden är det
enligt motionärerna nu mer än någonsin viktigt med
en övergripande  kontroll av alkoholhanteringen.
Alkoholinspektionen har en mycket betydelsefull roll
på alkoholområdet, bl.a.  när  det  gäller att
garantera  att  hanteringen  av  alkohol  sker
ansvarsfullt och i enlighet med gällande regler.
Motionärerna är oroade över att viktiga delar som
ingår i Alkoholinspektionens verksamhet kommer att
försvinna  om  skattemyndigheten  skall ta över
hanteringen  och inrymma denna verksamhet  inom
befintliga resurser.
I motion So11 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)
hemställs   att   nuvarande   system   med
partihandelstillstånd skall finnas kvar (yrkande 3).
Alkoholinspektionen  med  dess  kontroll-  och
tillsynsverksamhet fyller enligt motionärerna en
viktig roll på det alkoholpolitiska området. Det går
inte att ersätta inspektionens verksamhet med den
prövning och kontroll som Särskilda skattekontoret
gör. Förslaget innebär att den alkoholpolitiska
prövningen  och  tillsynen faller  bort,  menar
motionärerna.  Vidare  anser  motionärerna  att
regeringen genom förslaget har gått betydligt längre
än vad EG-domstolen krävt.
I motion So13 av Gudrun Schyman m.fl. (v) anförs
att  Alkoholinspektionens  huvuduppgifter  att
kontrollera marknadskrafterna via ett system av
tillstånd, tillsyn och sanktioner skall behållas
(yrkande 7). Detta ansågs vara en angelägen uppgift
när alkohollagen antogs och dåvarande partihan-
delsmonopol avskaffades. Behovet att kontrollera
marknadskrafterna har knappast minskat sedan dess
utan snarare ökat, menar motionärerna.
I motion So10 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)
(yrkande 15) framhålls  att Alkoholinspektionens
kompetens måste tas till vara om ansvaret för parti-
handelstillstånden förs över till skattemyndigheten.
Vidare anser motionärerna att  skattemyndigheten
måste tillförsäkras stora personella resurser.
I motion So12 av Kenneth Johansson m.fl. (c) anförs
att frågor om de särskilda partihandelstillstånden,
tillsynen  m.m.  samt  förändringar  av  Alko-
holinspektionens  funktion  och  uppgifter  bör
behandlas  i  ett  beslut  om  den  samlade
alkoholpolitiken (yrkande 1).
I motion So4 av Chris Heister m.fl. (m) efterlyses
förenklade  regler  för  import  till  godkända
serveringsställen (yrkande 7). Motionärerna menar
att  restauranger  som  själva  vill  importera
alkoholdrycker inte skall omfattas av samma regler
som professionella partihandlare. Serveringsställena
är redan föremål  för omfattande kontroll från
kommunens sida. I samma motion (yrkande 4) yrkas
avslag  på  förslaget  om  vandelsprövning  av
varumottagare.  Motionärerna  anför  att  det i
praktiken redan sker en vandelsprövning och behovet
av en lagändring inte kan anses dokumenterad.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar  att en person eller ett
företag som i dag vill bedriva yrkesmässig införsel
av obeskattade alkoholvaror (spritdrycker, vin och
starköl) måste godkännas av både Alkoholinspektionen
och skattemyndigheten. I båda fallen sker en viss
prövning av sökanden och, i förekommande fall,
lagerlokal, skatteupplag m.m.
Detsamma   gäller   för  den  som  driver
restaurangrörelse och själv vill importera nämnda
slag av drycker för servering. Restaurangen skall
också  ha tillstånd för  alkoholservering  till
allmänheten. Sådant tillstånd beslutas av den kommun
där serveringsstället är beläget.
Ett  partihandelstillstånd  kan  återkallas  av
Alkoholinspektionen  och  ett  godkännande  som
upplagshavare eller registrerad varumottagare av
skattemyndigheten.   Serveringstillståndet   kan
återkallas av kommunen. Förutom att besluta om
tillstånd    till    partihandel    utövar
Alkoholinspektionen också tillsyn över denna handel.
Tull- och skattemyndigheter utövar kontroll av alko-
holimporten.   Om  en  partihandlare  säljer
spritdrycker, vin och starköl direkt till konsument
är detta dessutom ett brott som skall beivras av
åklagare och polismyndigheter.
Enligt EG-domstolens dom i det s.k Franzénmålet
utgör det svenska partihandelssystemet ett hinder
för import  av alkoholdrycker från övriga med-
lemsländer. Domstolens slutsats var att nationella
bestämmelser  varigenom  rätten  att  importera
alkoholdrycker förbehålls aktörer med tillverknings-
eller partihandelstillstånd på sådana villkor som
föreskrivs i den svenska lagstiftningen strider mot
EG-fördraget. De åtgärder som regeringen vidtog med
anledning av domen (bl.a. kraftigt sänkta avgifter
för tillståndsprövningen) ansågs inte tillräckliga
av EU-kommissionen som i sin formella underrättelse
till regeringen riktade kritik mot vissa villkor och
krav i den svenska lagstiftningen som gäller ansökan
och innehav  av  partihandelstillstånd. Kritiken
gällde  kraven  på  lagringsmöjligheter  och
föreståndare, krav på visad lämplighet samt de
årliga tillsynsavgifterna. Även kraven på dubbla
tillstånd  för  restauranger som vill importera
alkoholdrycker ansågs av kommissionen stå i strid
med EG-fördraget.
Mot denna bakgrund anser utskottet i likhet med
regeringen  att  det  svenska  systemet  med
partihandelstillstånd som villkor för rätt till
import måste ersättas med en reglering som på sikt
blir hållbar sett ur ett EG-rättsligt perspektiv.
Det finns enligt utskottets mening också skäl att
ifrågasätta  nuvarande  ordning  med  dubblerat
kontrollsystem för partihandelsledet från strikt
alkoholpolitisk synpunkt. När det gäller skyddet för
konsumenter  finns  regler  om  etablering  av
restauranger och systembolagsbutiker, återhållsam
alkoholservering, begränsade öppettider för både
servering och detaljhandel, nykterhet och ordning,
åldersgränser för inköp m.m. Eftersom dessa regler
kommer att kvarstå oförändrade  försämras  inte
möjligheterna  för  en  fortsatt  restriktiv
alkoholpolitik. Det finns därför ingen anledning att
motsätta  sig förslaget i propositionen om att
ersätta tillståndsplikten i alkohollagen med en
automatisk rätt att bedriva partihandel (inklusive
import) för den som godkänts av skattemyndigheten
som upplagshavare eller registrerad varumottagare.
Härigenom  kommer  enligt utskottets mening det
svenska regelsystemet i bättre samklang med de EG-
rättsliga reglerna.
Utskottet instämmer också i regeringens bedömning
att  restauranger  som  själva  vill  importera
alkoholdrycker  i likhet med andra kommersiella
importörer skall vara godkända av skattemyndigheten
endera som upplagshavare  eller som registrerad
varumottagare. Normalt bör restaurangerna komma i
fråga för registrering som varumottagare. Att ge
restaurangerna rätt att importera alkoholdrycker som
oregistrerade varumottagare skulle enligt utskottets
mening onödigt försvåra skattekontrollen eftersom de
oregistrerade varumottagarna till skillnad från de
registrerade inte är kända av skattemyndigheten på
annat sätt än om de upptäcks vid en kontroll.
När det gäller kontrollen över partihandeln vill
utskottet framhålla att tull- och skattemyndigheter
redan i dag utövar en omfattande kontroll över
införseln och skattskyldigheten. Godkännanden som
upplagshavare och  registrerad varumottagare kan
återkallas om förutsättningar för godkännandena inte
längre finns. Utskottet kan inte se några nackdelar
i att skattemyndigheten tar  över  den direkta
tillsynen över partihandeln och därigenom kontrollen
av att alkoholdryckerna inte säljs till andra än
Systembolaget,  innehavare  av  serverings-  och
inköpstillstånd eller till andra partihandlare. I
likhet  med  regeringen  anser  utskottet  att
skattemyndigheten kan åläggas att utföra kontrollen
över partihandlarna utan att detta medför väsentligt
nya  arbetsuppgifter.  Uppmärksammas  otillåten
försäljning, t.ex. direkt till konsument, kan detta
förutom straffrättsligt  ansvar  leda  till att
godkännandet   som   upplagshavare  respektive
registreringen som varumottagare återkallas.
För att kontrollen skall fungera är det viktigt att
skattemyndigheten även i andra avseenden ges utökade
befogenheter. Utskottet ställer sig därför bakom
förslagen i propositionen  om  att  beslut  om
återkallelse som huvudregel skall gälla omedelbart,
att ett uttryckligt krav på vandelsprövning av den
som ansöker om registrering som varumottagare skall
införas liksom att skattemyndigheten  skall ges
befogenhet  att  företa kontrollbesök hos till-
ståndshavarna.
Den  nya  ordningen  innebär  således  att
skattemyndigheten  i  sak  kommer att ha samma
befogenheter   gentemot   partihandlarna   som
Alkoholinspektionen har i dag.
Sammanfattningsvis innebär det ovan anförda att
skatteutskottet tillstyrker  propositionen  i nu
behandlad del och avstyrker motionerna So4 (m)
yrkandena 4 och 7, So10 (kd) yrkande15, So11 (fp)
yrkande 3, So12 (c) yrkande 1, So13 (v) yrkande 7
och So14 (mp) yrkande 1.

Systembolagets
importrätt/Distansförsäljning

Propositionen

Regeringen föreslår att Systembolaget skall ges en
begränsad  importrätt  av spritdrycker, vin och
starköl. Rätten begränsas till import i samband med
beställningar från privatkunder.  Däremot  skall
enligt regeringens mening s.k. distansförsäljning av
spritdrycker,  vin  och  starköl  (dvs.  direkt
försäljning från annat land till privatperson för
konsumtion i Sverige, t. ex. via postorder eller
Internet) inte heller tillåtas i framtiden. Skälet
till denna ordning är att försäljning direkt till
konsument endast får bedrivas av Systembolaget och
den som beviljats tillstånd  till servering av
alkoholdrycker  till  allmänheten. Vidare  anför
regeringen att Europeiska kommissionen inte har
ställt  några  krav   om   möjlighet  till
distansförsäljning.

Motionen

I motion So4 av Chris Heister m.fl. (m) yrkas att
riksdagen beslutar att distansköp av alkohol för
eget bruk från ett annat medlemsland inom EU skall
tillåtas (yrkande 8). Detta är enligt motionärerna
en bättre ordning än att beställningar från utlandet
måste göras genom Systembolagets försorg. Det är
inte rimligt  att  praktiska  hänsyn som t.ex.
skatteuppbörd och ålderskontroll skall få hindra en
begränsad möjlighet till distansköp menar motio-
närerna. Särskilt inte som gåvoförsändelser, där
kontrollsvårigheterna rimligtvis måste vara lika
stora, föreslås bli tillåtna. Att tillåta vissa
distansköp kan t.o.m. underlätta kontrollen eftersom
det  skulle vara onödigt  att  kontrollera  en
försändelses status av köp eller gåva, anförs det.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  tillstyrker  regeringens  förslag  om
begränsad importrätt för Systembolaget.
När det gäller frågan om distansförsäljning delar
utskottet  regeringens  bedömning  att  direkt
försäljning av spritdrycker, vin och starköl från
annat land till privatperson  för konsumtion i
Sverige inte skall tillåtas (i annat fall än då
försäljningen sker  genom Systembolagets försorg
enligt de särskilda rutiner som gäller för den s.k.
privatimporten).   Skälet   till   utskottets
ställningstagande är att en sådan typ av försäljning
med all sannolikhet skulle bli mycket omfattande och
därmed leda till kontrollproblem inom landet samt
undergräva detaljhandelsmonopolets legitimitet.
Det skall i detta sammanhang nämnas att distansköp
av folköl från näringsidkare i andra EU-länder,
t.ex. via Internet inte är förbjudet i Sverige.
Transporten av varorna till Sverige kan kontrolleras
med stöd av kontrollbefogenheterna  i den s.k.
punktskattekontrollagen.   Enligt  alkohollagens
bestämmelser om distansförsäljning till Sverige (som
står i överensstämmelse med cirkulationsdirektivet)
skall skatt på varorna tas ut i Sverige. Det är den
utländske säljaren som skall betala skatten och
skattskyldigheten inträder när leverans sker. Innan
transporten av varorna  påbörjas skall säljaren
ställa säkerhet för skattens betalning.
I motion So4 har gjorts gällande att tullens
kontroll skulle underlättas om vissa distansköp av
spritdrycker, vin och starköl tillåts. Mot detta
vill  utskottet  invända  följande.  Tullens
befogenheter  att  undersöka om postförsändelser
innehåller alkoholvaror gäller både på kommersiella
och privata försändelser. Skälet till att tullen
fick denna befogenhet var dels fiskala (dvs. att
förhindra på sikt stora skattebortfall), dels att
förhindra att alkoholvaror förs in i landet i strid
med alkohollagens bestämmelser om införsel. Även
folkhälsoskäl   talade   för   en   utökad
kontrollbefogenhet. Enligt utskottets mening kommer
tullens  arbetsbörda  knappast  att  minska  om
distansförsäljning av andra varor än folköl skulle
tillåtas. Om det finns anledning att anta att
skattskyldighet föreligger, och att skatten inte har
betalats eller att säkerhet  inte  ställts för
skattens betalning, kan en alkoholvara som påträffas
i en postförsändelse, och där förutsättningarna för
införsel är uppfyllda, tas om hand för kontroll av
om punktskatt skall betalas i Sverige och vem som i
sådant fall är skattskyldig. Gåvoförsändelser från
annat EU-land är till skillnad från distansförsålda
varor inte skattepliktiga. Tullens bedömning av en
försändelses status skulle således inte försvinna om
viss möjlighet till distansköp skulle tillåtas. Inte
heller tullens skyldighet att  kontrollera mot-
tagarens ålder.
Med det anförda avstyrker utskottet motion So4 (m)
yrkande 8.

Gåvoförsändelser

Propositionen

Regeringen föreslår att införsel av spritdrycker,
vin och starköl skall tillåtas. Bedömningen av en
försändelses  status  och  ålderskontrollen  av
mottagaren skall utföras av Tullverket inom ramen
för  den  kontroll  som  sker  i dag.  Enligt
propositionen  skall  rätten  till införsel  av
gåvoförsändelser   endast   gälla   enstaka
gåvoförsändelser från en enskild person i ett annat
land till en enskild person här i landet som har
fyllt 20 år. Dessutom skall dryckerna vara avsedda
för den enskilde mottagarens eller dennes familjs
personliga bruk. Det skall vidare vara fråga om
gåvoförsändelse "under yrkesmässig befordran" dvs.
postbefordran eller annan liknande befordran, t.ex.
genom transportföretag.
I den formella underrättelsen från EU-kommissionen
konstaterar kommissionen att spritdrycker, vin och
starköl inte får sändas som gåva från en annan
medlemsstat till en mottagare i Sverige, utan det
krävs att någon rent fysiskt åtföljer drycken till
Sverige eller hämtar den på Systembolaget. Enligt
kommissionen utgör detta ett hinder för privat
import av alkoholdrycker, vilket står i strid mot
EG-fördraget. Åtgärderna kan inte betraktas som nöd-
vändiga  och proportionella i förhållande  till
intresset  av  skydd  för  folkhälsan,  ansåg
kommissionen. Enligt underrättelsen måste det ges en
möjlighet att mottaga alkoholdrycker i Sverige utan
att någon fysiskt skall behöva åtfölja drycken eller
hämta  den  på något av detaljhandelsmonopolets
försäljningsställen.
Någon beskattningsrätt föreligger i princip inte
för  gåvor från annat EU-land. I propositionen
Införsel  av  beskattade varor 1998/99:127 (som
utskottet kommer att behandla senare under hösten)
föreslås att detta förhållande tydligare kommer till
uttryck  i alkoholskattelagen.  Vidare  föreslås
ändringar i alkohol- och tobaksskattelagarna som
skall tjäna till vägledning för vad som skall
betraktas som gåva (efter förebild i prop. 134).

Motionerna

I motion So14 av Thomas Julin m.fl. (mp) yrkas
avslag på regeringens förslag om gåvoförsändelser
(yrkande 3).
I motionerna So11 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)
yrkande 6, So13 av Gudrun Schyman m.fl. (v) yrkande
5 och So14 av Thomas Julin m.fl. (mp) yrkande 4
begärs tillkännagivanden om att gåvoförsändelser
skall lämnas  ut  till  mottagarna i någon av
Systembolagets butiker. Motionärerna  anser  att
Systembolaget  har  bättre  kompetens att sköta
utlämning och ålderskontroll. I motionerna So11 och
So14 anförs också att Sverige inte utan vidare måste
acceptera kommissionens kritik.
I motion So10 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)
framhålls att tullen måste ges tillräckliga resurser
för att kunna bedöma en försändelses status och
kunna  kontrollera  mottagarnas  ålder  på  ett
tillfredsställande sätt. Vidare måste tullen ha
tillgång till nödvändiga register för att kunna
utföra ålderskontrollen (yrkande 16).

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte funnit anledning till någon
erinran mot förslaget i propositionen om att tillåta
införsel av enstaka gåvoförsändelser från såväl
annat EU-land som tredje land till en enskild person
i Sverige som fyllt 20 år. Vidare bör som föreslås i
propositionen försändelsen ske genom yrkesmässig
befordran för att hindra försök till kringgående av
begränsningarna av den skattefria resandeinförseln.
Utskottet tillstyrker således förslaget och avstyr-
ker motion So14 (mp) yrkande 3.

I flera motioner yrkas att Systembolaget skall vara
utlämningsplats  för  gåvoförsändelser  eftersom
Systembolaget är bättre lämpat än tullen att utföra
nödvändig kontroll etc. Utskottet delar inte denna
uppfattning utan ställer  sig bakom regeringens
förslag även i denna del. Som tidigare redovisats
har  Tullverket  redan  i  dag  genom  t.ex.
punktskattekontrollagen skyldighet och befogenhet
att utföra en kontroll, förutom av den aktuella
försändelsens status, av åldern hos mottagaren av
t.ex. en alkoholvara som tagits  om  hand vid
Tullverkets  kontroll. Tullverket har vid dessa
kontroller  också   tillgång   till  diverse
registeruppgifter. En kontroll av mottagarens ålder
kan ske genom att Tullverket tar reda på personens i
fråga  personnummer  genom  att  kontrollera de
folkbokföringsuppgifter som finns i register som är
tillgängliga   för   Tullverket   eller  via
skattemyndigheten. Det skall också erinras om att
den som under vissa förutsättningar till Sverige för
in alkoholdrycker utan att vara behörig därtill
eller  utan  att  betala erforderlig skatt för
dryckerna  kan  dömas för  varusmuggling  eller
skattebrott.
Det är svårt att i nuläget ha någon uppfattning om
omfattningen av trafiken med gåvoförsändelser. Det
finns därför inte anledning att anta att tullen nu
skulle behöva tillskjutas extra medel med anledning
av  förslaget. Självklart är det angeläget att
utvecklingen följs och utskottet förutsätter att
regeringen gör så och vidtar de åtgärder som efter
vunna erfarenheter kan visa sig motiverade.
Utskottet  anser  samtidigt att det finns all
anledning att noga begrunda och analysera den kritik
som framförts från kommissionen mot delar av vårt
regelsystem, bl.a. att gåvoförsändelser måste hämtas
på något av Systembolagets försäljningsställen. Inte
minst på grund av att Sverige nu skall inleda
förhandlingar   om   fortsatta   kvantitativa
begränsningar i den privata resandeinförseln kan det
visa sig mindre välbetänkt att utmana kommissionen
på  just detta område, som måste anses  lägre
prioriterat.  Att kämpa för fortsatt undantag på
nuvarande nivå är något som också motionärerna
förordar. Utan det svenska undantaget från EG:s
regler om privatinförsel  blir  det  svårt att
fullfölja dagens alkoholpolitik.
Med det anförda avstyrker utskottet motionerna So10
(kd) yrkande 16, So11 (fp) yrkande 6, So13 (v)
yrkande 5 och So14 (mp) yrkande 4.

Införsel för privat bruk

Bakgrund

Enligt  EG-reglerna (rådets direktiv  92/12/EEG,
cirkulationsdirektivet) får den som reser mellan EU-
länder medföra minst 10 liter sprit, 20 liter stark-
vin, 90 liter vin, 110 liter öl samt 800 cigaretter,
400 cigariller, 200 cigarrer och 1 kg röktobak utan
att betala skatt i införsellandet om varorna inköpts
beskattade i en annan EU-stat och är avsedda för
privat konsumtion.
Vid förhandlingarna om medlemskap i EU uppnådde
Sverige och Finland ett undantag från huvudregeln i
cirkulationsdirektivet  för  att  kunna  behålla
strängare införselregler. Danmark har sedan tidigare
ett liknande undantag. Med stöd av undantaget har
Sverige begränsat den privata införseln som får ske
utan att den resande betalar skatt till 1 liter
starksprit eller 3 liter starkvin, 5 liter annat vin
och 15 liter starköl, 300 cigaretter eller 150
cigariller  eller  75  cigarrer eller 400 gram
röktobak. I dessa kvoter ingår varor som har be-
skattats i annat EU-land och varor som har inköpts
taxfree under resan.
Bestämmelserna om beskattning av privatinförsel och
vilka kvantiteter  som  får  införas  utan att
punktskatt skall betalas finns i lagen (1994:1565)
om beskattning av privatinförsel av alkolholdrycker
och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska
unionen (privatinförsellagen).
Enligt rådets direktiv 96/99/EG får Sverige, t.o.m.
den 30 juni 2000 underkastat en översyn, fortsätta
att tillämpa de kvantitativa begränsningarna. Den
svenska inställningen är att undantaget i fråga om
privatinförseln förlängs automatiskt såvida inte ett
enigt rådsbeslut om motsatsen fattas. Danmark och
Finland  har  accepterat  att  tillämpa  EG:s
införselregler fr.o.m. den 31 december 2003. Enligt
en protokollsanteckning senareläggs Danmarks och
Finlands avvecklingsdatum om Sverige vid  nästa
förhandlingsomgång  får  en  senareläggning  av
avvecklingen.
Den  1  juli  1999  upphörde  den  skattefria
försäljningen (den s.k. taxfree- försäljningen) inom
EU. Efter detta datum är det endast möjligt att föra
in alkohol- och tobaksvaror som beskattats i ett
annat  medlemsland  (prop.  1998/99:86,  bet.
1998/99:SkU21).  Skattefria  alkoholdrycker  och
tobaksvaror kan fortfarande säljas till resenärer
som skall resa till tredje land (inkl. bl.a. Åland
och  Kanarieöarna,  som  ligger  utanför  EG:s
skatteområde) samt föras in från sådant land till
Sverige. Införseln och de begränsningar som därvid
gäller regleras i lagen (1994:1551) om frihet från
skatt vid import, m.m.

Propositionen

I  propositionen anför  regeringen  att  i  de
översynsförhandlingar om införselbegränsningar som
kommer att inledas under hösten 1999 kommer Sverige
att kämpa för att få fortsatt undantag på nuvarande
nivå. Detta är enligt regeringen nödvändigt för att
ge Sverige möjlighet att bygga vidare på de delar av
vår politik som är EG-rättsligt godkänd och effektiv
samtidig som det också ger oss ytterligare tid för
att komplettera vår alkoholpolitik med delvis nya
metoder.

Motionerna

I motion So2 av Reynoldh Furustrand och Nils-Göran
Holmqvist (båda s) begärs ett tillkännagivande om
att nuvarande införselkvoter skall behållas för att
minska gränshandeln och smugglingen (delvis).
I motion So4 av Chris Heister m.fl. (m) begärs ett
tillkännagivande om att Sveriges särskilda undantag
för resandeinförsel från andra EU-länder  skall
avvecklas (yrkande 6). Motionärerna anser att de EG-
rättsliga regler som gäller och tillämpas av en klar
majoritet bland övriga medlemsländer är bra och att
Sverige  inte  längre är i behov av fortsatta
undantag. Principen  om  fri  rörlighet  mellan
medlemsstaterna är grundläggande i EU-samarbetet och
Sverige har redan haft avsevärd tid på sig att
anpassa sin alkoholpolitik till de mera rimliga
europeiska förhållandena, menar motionärerna.
I motion So11 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)
anförs att Sverige bör hävda fortsatt undantag från
EU:s regler om privatinförsel från andra medlems-
länder, helst med oförändrade kvantiteter (yrkande
2). Att Sverige får fortsatt undantag är viktigt för
att inte framtvinga en sänkning av priset på alko-
holdrycker, vilket skulle leda till ökad konsumtion
och ökade alkoholrelaterade skador. Även i motion
So12  av Kenneth Johansson m.fl.(c) begärs ett
tillkännagivande om att Sverige i förhandlingarna
med EU skall begära fortsatt undantag från EU:s
gemensamma införselregler (yrkande 6). I annat fall
kommer konsumtionen kraftigt att öka i landet och
det blir svårt att upprätthålla prispolitiken.

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottets mening skulle det vara svårt för
Sverige  att  upprätthålla  en hög prisnivå på
alkoholdrycker utan det svenska undantaget från EG:s
regler om införsel. Det är därför som anförs i
motionerna So2 (s), So11 (fp) och So12 (c) viktigt
att Sverige fortsätter att hävda detta undantag.
Eftersom denna uppfattning också delas av regeringen
behövs inte något tillkännagivande i saken. Med det
anförda avstyrks också yrkande 6 i motion So4 (m).

Illegal införsel

Tullens kontrollbefogenheter ändrades radikalt i och
med medlemskapet. Gränskontrollerna i EU-trafiken
försvann. Någon utökning av skattekontrollen och
skattemyndighetens befogenheter genomfördes inte i
samband med EU-inträdet. Situationen ändrades dock
den 1 juli 1998 då punktskattekontrollagen trädde i
kraft och tullen fick ökade kontrollbefogenheter be-
träffande  yrkesmässig  hantering  av  bl.a.
alkoholvaror, distansförsäljning av sådana varor och
kommersiella eller  privata postförsändelser som
kommer från ett annat EU-land.
Lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid
Sveriges  gräns  mot  ett  annat land inom EU
(inregränslagen) är tillämplig bl.a. på varor som
skall  beskattas  enligt  privatinförsellagen.
Tulltjänsteman får anmana personer som befinner sig
i omedelbar närhet av gränspassage att stanna och i
samband därmed även undersöka transportmedel och
handresgods m.m.
Av årets budgetproposition  (prop.  1999/2000:1
utg.omr. 3) framgår att Tullverket har redovisat
fortsatt höga beslagsmängder av illegalt införd
alkohol och tobak. Regeringen anser det väsentligt
att Tullverket fortsätter sina ansträngningar att
bekämpa denna typ av smuggling. Hög prioritet skall
ges kontroller mot illegal införsel av alkohol och
tobak.
Vidare anför regeringen att det är angeläget att
Tullverket såväl  nationellt som internationellt
medverkar i arbetet med att utveckla arbetsmetoder
och samarbetsformer för att effektivare bekämpa
gränsöverskridande brottslighet såsom narkotika-,
sprit- och tobakssmuggling.

Motionerna

I motion So10 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) begärs
ett tillkännagivande om behovet av att intensifiera
ansträngningarna för att bekämpa spritsmugglingen
och att bl.a. Tullverket skall ges ökade resurser
för detta ändamål (yrkande 7). I motion So12 av
Kenneth Johansson m.fl. (c) begärs  ett  till-
kännagivande  om  att  tullens  insatser  måste
intensifieras för att hindra smuggling av alkohol
(yrkande 2).

Utskottets ställningstagande

Utskottet  delar regeringens  och  motionärernas
inställning att det är angeläget att Tullverket
fortsätter  sina  ansträngningar  att  bekämpa
smugglingen av sprit och att kontroller mot illegal
införsel ges fortsatt hög prioritet.  Detta är
viktigt  såväl  från  fiskal synpunkt som från
folkhälsosynpunkt.  Frågor  om  resurser  till
Tullverket  kommer att tas upp i samband  med
utskottets behandling av regeringens förslag om
anslag till skatteförvaltningen och Tullverket. Det
finns därför ingen anledning att här närmare pröva
storleken  av  Tullverkets  resurser.  Utskottet
avstyrker motionsyrkandena.

Alkoholbeskattningen

Bakgrund

Sveriges medlemskap i EU föranledde förändringar i
beskattningen  av  alkoholhaltiga  drycker.  Den
progressiva  skatteskala  som infördes 1992 har
ersatts av en i princip proportionell beskattning
efter alkoholhalt.
I förhandlingarna om medlemskap i EU fick Sverige
en treårig övergångsperiod (t.o.m. den 1 januari
1998) under vilken en reducerad skattesats skulle få
tillämpas  för öl med en alkoholhalt som inte
överstiger 3,5 volymprocent. I syfte att förstärka
stimulansen för en övergång till alkoholsvagare
drycker  och  motverka  den ökande gränshandeln
genomfördes dock en omläggning till en enhetlig
(lägre) skatt på öl redan den 1 januari 1997.
Samtidigt höjdes alkoholgränsen för nollbeskattat öl
från 2,25 volymprocent till den övre gränsen inom EU
för tillämpning av reducerade skatter på öl, dvs.
2,8  volymprocent. För att uppnå en oförändrad
konsumtionsvolym av ren alkohol höjdes också skatten
på sprit med 2 % (prop. 1996/97:1, bet. FiU1).
Skattesatsen på öl över 2,8 volymprocent är 1,47
för varje volymprocent alkohol och liter. Vid en
alkoholhalt på 5 % är skatten 7,35 kr/liter (snittet
för samtliga EU-länder är 3,74 kr/liter).
Skatten på lättvin tas ut i "trappsteg" och uppgår
till 27,20 kr/liter för vin över 8,5 upp till 15
volymprocent (ca 4 gånger högre än genomsnittet inom
EU).
Skatten på 70 centiliter starksprit är ca 140 kr
(ca 3 gånger högre än genomsnittet inom EU).

Propositionen

Regeringen  betonar i propositionen att ett av
Sveriges viktigaste alkoholpolitiska medel för att
begränsa totalkonsumtionen och därmed skadorna fort-
farande är prispolitiken. Den nya situationen gör
det också nödvändigt att söka nya metoder för det
förebyggande arbetet. Samhället måste enligt rege-
ringens uppfattning dock först hitta lika effektiva
alternativ till prisinstrumentet innan detta kan
överges som alkoholpolitiskt medel.

Motionerna

I motion So1 av Gunnar Axén (m) yrkas att riksdagen
beslutar om att sänka alkoholskatten med 10 % den 1
januari 2000. Denna sänkning bör sedan följas av en
rad mindre sänkning följande år (yrkande 1).
I motion So2 av Reynoldh Furustrand och Nils-Göran
Holmqvist (båda s) begärs ett tillkännagivande om
att skillnaderna i alkoholpriset mellan Sverige och
övriga EU-länder måste utjämnas för att minska
gränshandeln och smugglingen (delvis).
Motionärerna bakom motion So13 av Gudrun Schyman
m.fl. (v) hemställer om ett tillkännagivande om att
prisinstrumentet  även  fortsättningsvis  skall
användas för att hålla alkoholkonsumtionen nere
(yrkande 1). Prisinstrumentet  är  ett  av  de
viktigaste inslagen i den framgångsrika svenska
alkoholpolitiken, anser motionärerna.

Utskottets ställningstagande

Sverige för sedan en lång tid tillbaka en restriktiv
alkoholpolitik  som  syftar  till  att begränsa
alkoholens  skadeverkningar  genom  en  minskad
totalkonsumtion.  Detta  sker  främst  genom en
kombination av höga skatter och restriktioner som på
olika  sätt  begränsar  tillgängligheten  (t.ex.
detaljhandelsmonopolet,  regler  för  servering,
åldersgränser  för  inköp,  begränsning   av
privatinförsel etc.) samt olika alkoholförebyggande
insatser. Enligt utskottets mening finns det inte
något skäl att minska ambitionerna med den svenska
alkoholpolitiken  därför  att  man  i  några
medlemsländer inom EU har en annan syn på dessa
frågor.
En annan sak är att förutsättningarna för att driva
den svenska alkoholpolitiken  har ändrats genom
medlemskapet i EU och den ökade internationella
rörligheten. Prioriteringar måste därför göras till
de områden där insatserna ger störst effekt. En
strävan att hålla fast vid de mest verkningsfulla
alkoholpolitiska medlen så länge de har effekt och
ta bort sådana restriktioner som bedöms ha mindre
alkoholpolitisk betydelse och som ifrågasatts ur EG-
rättslig synpunkt har också varit utgångspunkten för
de förslag som regeringen lagt fram i propositionen
och som utskottet i det föregående har ställt sig
bakom.
Utskottet delar i grunden regeringens inställning
att ett av Sveriges viktigaste alkoholpolitiska
medel fortfarande är prispolitiken och att vi måste
hitta effektiva alternativ till prisinstrumentet
innan detta kan överges som alkoholpolitiskt medel.
Enligt utskottets mening är det inte lämpligt att
genomföra sådan skattesänkningar som motionärerna
bakom motionerna So1 och So2 förespråkar.
Utskottet anser givetvis i likhet med motionärerna
bakom motion So2 att det är angeläget att motarbeta
illegal införsel av alkoholdrycker. Detta är också
en  prioriterad  uppgift  för tullen som genom
införandet av punktskattekontrollagen också fick
bättre möjligheter till kontroll av transporter av
punktskattepliktiga   varor   samt   bättre
sanktionsmöjligheter. Vidare har varusmugglingslagen
varit  föremål  för översyn och en proposition
förebereds     inom     Regeringskansliet.
Punktskatteutredningen  överväger för  närvarande
bl.a. om krav på säkerhet för betalning av skatt i
samband med transport av obeskattade varor bör
utvidgas. Slutligen bör i detta sammanhang nämnas
att det inte bara är länder som Sverige med höga
skatter   som   drabbas   av  problem  med
skatteundandraganden  genom  bedrägerier  inom
suspensionsordningen      eller      inom
transiteringssystemen. I stor utsträckning rör det
sig om ett problem för hela unionen. Åtgärder i
syfte att motverka eller förhindra undandraganden av
punktskatter har också haft hög prioritet inom EU de
senaste åren.
Med det anförda anser utskottet att motion So13 (v)
yrkande 1 är tillgodosedd och utskottet avstyrker
därför att riksdagen gör några uttalanden i enlighet
med denna motion. Av anförda skäl ställer sig
utskottet  vidare  helt  avvisande  till  det
skattesänkningsprogram som föreslås i motion So1 (m)
yrkande 1. Utskottet avstyrker således även detta
motionsyrkande, liksom motion So2 (s) delvis.
Stockholm den 21 oktober 1999

På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg


I  beslutet har deltagit: Arne Kjörnsberg (s),
Lisbeth Staaf-Igelström (s), Per Rosengren (v),
Holger Gustafsson (kd), Carl Erik Hedlund (m), Per
Erik Granström (s), Marietta de Pourbaix-Lundin (m),
Ulla Wester (s), Lena Sandlin (s), Kenneth Lantz
(kd), Catharina Hagen (m), Yvonne Ruwaida (mp), Rolf
Kenneryd  (c),  Johan  Pehrson  (fp), Margareta
Cederfelt (m), Per-Olof Svensson (s) och Lennart
Värmby (v).


Avvikande meningar

1. Yrkesmässig införsel av och partihandel
med spritdrycker, vin och starköl

Per Rosengren (v), Rolf Kenneryd (c), Yvonne Ruwaida
(mp), Johan Pehrson (fp) och Lennart Värmby (v)
anför:

En  av  huvudprinciperna  inom  den  svenska
alkoholpolitiken har sedan länge varit att begränsa
och kontrollera privata vinstintressen. Av denna
anledning hade Sverige  fram  till  inträdet i
Europeiska unionen också monopol för import, export,
tillverkning och partihandel av spritdrycker, vin
och starköl. Dessa monopol ersattes med nuvarande
tillståndssystem    för   partihandel   och
Alkoholinspektionen inrättades med uppgift bl.a. att
kontrollera partihandeln med spritdrycker, vin och
starköl via ett system av tillstånd, tillsyn och
sanktioner. Regering och riksdag underströk vikten
av detta alkoholpolitiska system liksom behovet av
en kraftfull tillsyn.
Vi finner det anmärkningsvärt att regeringen nu
anser att den kommersiella handeln utanför detalj-
och serveringsledet inte har någon verklig betydelse
från  alkoholpolitisk  synpunkt.  Enligt  vår
uppfattning har behovet av en övergripande kontroll
av alkoholhanteringen inom partihandelsledet inte
minskat utan snarare ökat genom EU-inträdet, de
öppna gränserna  och  kriminella gruppers ökade
intresse för marknaden.
Att   ersätta   nuvarande   system   med
partihandelstillstånd med att alla företag som så
önskar  ges  rätt att bedriva partihandel  med
alkoholdrycker om de uppfyller vissa förutsättningar
enligt alkoholskattelagen är en olycklig förändring
som enligt vår mening inte bör genomföras. Slopas
den alkoholpolitiska  prövningen, kontrollen och
uppföljningen blir det lättare för oseriösa företag
att agera på ett sätt som motverkar det sociala
ansvarstagande som  bör  vara centralt för vår
alkoholpolitik.
Alkoholinspektionens     kontroll-     och
tillsynsverksamhet  fyller enligt vår mening en
viktig   funktion.   Med   tillståndsprövning,
inspektionsbesök,  raporter  och  kontakter  med
branschsammanslutningar  och  myndigheter  har
inspektionen insyn i verksamheten och kan samla in
statistik,  påverka utvecklingen samt hävda det
sociala ansvarstagandet. Detta gynnar såväl sam-
hällsintresset  som  de  seriösa  företagen.
Alkoholinspektionens verksamhet kan inte ersättas
med den prövning som görs av skattemyndigheten för
att bli  godkänd  som  upplagshavare respektive
registrerad varumottagare. Det finns också anledning
att befara att kontrollen och tillsynen över de
kommersiella   aktörerna    försämras    om
skattemyndigheten tar över denna uppgift bl.a. bero-
ende på att skattemyndigheten saknar tillräckliga
resurser och erforderlig kompetens på det alko-
holpolitiska området. Däremot anser vi att det är
självklart    att   skattemyndigheten   och
Alkoholinspektionen  skall  samarbeta  så  att
dubbelarbete undviks och att parterna kan dra nytta
av varandras erfarenheter. Med ett utbyggt samarbete
som även bör inkludera tullen kan också de olika
kontrollsystemen förstärka varandra.
Det huvudsakliga skälet till regeringens förslag
att försämra den svenska alkoholkontrollen är EG-
domstolens dom i det s.k. Franzénmålet. Vi anser
dock att regeringen gått betydligt längre än vad EG-
domstolen krävt.
Med det anförda tillstyrker vi So11 (fp) yrkande 3,
So12 (c) yrkande 1, So13 (v) yrkande 7 och So14 (mp)
yrkande 1 om att behålla partihandelssystemet i sin
nuvarande form och avstyrker regeringens förslag om
att ersätta detsamma med en automatisk rätt till
partihandel  om  viss förutsättningar  i  alko-
holskattelagen är uppfyllda.
Motionerna So4 (m) yrkandena 4 och 7 och So10 (kd)
yrkande 15 avstyrks.

2. Yrkesmässig införsel av och partihandel
med spritdrycker, vin och starköl

Carl Erik Hedlund (m), Marietta de Pourbaix-Lundin
(m), Catharina Hagen (m) och Margareta Cederfelt (m)
anför:

Vi konstaterar att regeringen nu sent  omsider
föreslår   att   nuvarande   system   med
partihandelstillstånd  skall avvecklas.  Eftersom
detta är något vi moderater förordat i många år
välkomnar vi naturligtvis förslaget. Däremot ställer
vi oss inte  bakom den föreslagna ändringen i
alkoholskattelagen  för  att  möjliggöra  s.k.
vandelsprövning av varumottagare. Som regeringen
påpekar i propositionen sker i praktiken redan en
viss prövning av vandeln hos den som ansöker om
godkännade som registrerad varumottagare. Behovet av
en lagändring är heller inte dokumenterad. Det
avskaffade kravet på  partihandelstillstånd  bör
enligt vår mening inte ersättas med andra typer av
regler som i praktiken riskerar att få liknande
effekter. Generellt bör restriktivitet iakttas när
det   gäller  att  uppställa   hinder   av
vandelsprövningskaraktär.  Om  man  aldrig getts
möjlighet att pröva på en viss verksamhet är det
naturligtvis svårt att visa att man uppfyller kraven
på lämplighet.
Enligt vår uppfattning  är  det  orimligt att
restauranger med serveringstillstånd som själva vill
importera  spritdrycker,  vin  och  starköl  i
lagstiftningen skall behandlas på samma sätt som
professionella partihandlare, dvs. vara godkända av
skattemyndigheten   som   upplagshavare  eller
varumottagare. Serveringsställena är redan föremål
för omfattande kontroll från kommunens sida. Med den
av regeringen föreslagna ordningen finns fortfarande
fog för den kritik som bl.a. från EU-organ har
riktats  mot  kraven på dubbla  tillstånd  för
restauranger som vill importera alkoholdrycker. Vi
anser att regeringen skall återkomma till riksdagen
med förslag om mera långtgående förenklingar på
detta område.
Med det anförda tillstyrks regeringens förslag om
att ersätta nuvarande partihandelstillstånd  med
automatisk rätt till partihandel om vissa förutsätt-
ningar i alkoholskattelagen är uppfyllda, dock med
den ändringen, föranledd av bifall till motion So4
(m) yrkande 4, att kravet på vandelsprövning av
varumottagare skall utgå.
Motionerna So10 (kd) yrkande 15, So11 (fp) yrkande
3, So12 (c) yrkande 1, So13 (v) yrkande 7 och So14
(mp) yrkande 1 avstyrks.
Vad ovan anförts om förenklade importregler för
restaurangnäringen med anledning av motion So4 (m)
yrkande 7 bör ges regeringen till känna.

3. Yrkesmässig införsel av och partihandel
med spritdrycker, vin och starköl

Holger Gustafsson och Kenneth Lantz (båda kd) anför:

Vi ställer oss bakom regeringens förslag om att
ersätta tillståndsplikten enligt alkohollagen med en
rätt till partihandel (inklusive import) för den som
har godkänts som upplagshavare eller registrerad
varumottagare av skattemyndigheten. Härigenom kommer
enligt vår mening det svenska regelsystemet i bättre
samklang med de EG-rättsliga reglerna. Den stora
skillnaden jämfört med i dag blir att partihandlarna
inte  behöver ha något tillstånd från Alkohol-
inspektionen eller erlägga några ansöknings- eller
tillsynsavgifter. Dessa avgifter har också varit
föremål för omfattande kritik från Europeiska kom-
missionen. I och med att reglerna om skydd för
konsumenterna kommer att kvarstå oförändrade anser
vi  att möjligheterna för en fortsatt restriktiv
alkoholpolitik inte försämras.
Förslaget innebär också att skattemyndigheten skall
ta över tillsynen över verksamheten och därigenom
kontrollen av att spritdrycker, vin och starköl inte
säljs till andra än sådana som enligt alkohollagens
bestämmelser är berättigade att köpa dessa drycker.
För att skattemyndigheten skall kunna klara av att
utföra de nya arbetsuppgifterna anser vi, till
skillnad  från regeringen, att skattemyndigheten
måste tillförsäkras ökade resurser. Det räcker inte
med  enbart  utökade  befogenheter  beträffande
vandelsprövning, återkallelse, kontrollbesök etc.
Vidare anser vi att Alkoholinspektionens kompetens
på det alkoholpolitska området måste tas till vara.
I  skattemyndighetens  lämplighetsprövning  och
fortlöpande  tillsyn  måste  de alkoholpolitiska
aspekterna och det sociala ansvarstagandet tillmätas
fortsatt stor betydelse. Det anförda bör riksdagen
med anledning av motion So10 (kd) yrkande 15 som sin
mening ge regeringen till känna.
Det  anförda  innebär  också att vi avstyrker
motionerna So4 (m) yrkandena 4 och 7, So11 (fp)
yrkande 3, So12 (c) yrkande 1, So13 (v) yrkande 7
och So14 (mp) yrkande 1.

4. Systembolagets
importrätt/Distansförsäljning

Carl Erik Hedlund (m), Marietta de Pourbaix-Lundin
(m), Catharina Hagen (m) och Margareta Cederfelt (m)
anför:

Förslaget om att ge Systembolaget en begränsad
importrätt  i  samband  med  beställningar från
privatkunder tillstyrks eftersom det gör importen
snabbare och billigare  för  kunden  samt ökar
möjligheten för utländska producenter att nå den
svenska marknaden. Därutöver anser vi att det skall
införas en möjlighet för den enskilde att själv föra
in alkoholdrycker direkt från en utländsk försäljare
under förutsättning att dryckerna är avsedda för
eget bruk. Ur den enskildes perspektiv kan det med
fog  förefalla  märkligt  att  även  en mindre
specialbeställning från utlandet måste göras genom
Systembolaget, samtidigt som den enskilde själv hade
kunnat föra in motsvarande drycker i samband med en
resa. När det särskilda svenska undantaget för
resandeinförseln upphör kommer denna ordning, om
inget görs, att framstå som än mer märklig.
Att distansköp skulle kunna bli ett alternativ till
inköp på Systembolaget och därmed göra det svårt att
upprätthålla detaljhandelsmonopolet utgör enligt vår
mening inget hinder mot att genomföra en sådan
lagändring. Moderata samlingspartiet har under många
år drivit frågan om att avveckla just detta monopol.
I propositionen påpekas att distansförsäljning är
en etablerad försäljningsform för alkoholdrycker
inom EU. Vi menar att praktiska hänsyn som t.ex.
skatteuppbörd och ålderskontroll inte kan få utgöra
hinder för en begränsad möjlighet till distansköp.
Särskilt inte som gåvoförsändelser, där kontrollsvå-
righeterna rimligtvis  måste  vara  motsvarande,
föreslås bli tillåtet. Precis som resandeinförsel
och gåvoförsändelser kan möjligheten till distansköp
omges  med  mer  eller  mindre   explicita
volymbegränsningar som syftar till att garantera att
importen  sker  för eget bruk och i begränsad
omfattning.
Regeringen bör skyndsamt återkomma till riksdagen
med förslag till lagreglering i enlighet med det
ovan anförda. Detta bör riksdagen med anledning av
motion So4 (m) yrkande 8 som  sin  mening ge
regeringen till känna.

5. Gåvoförsändelser

Per Rosengren (v), Holger Gustafsson (kd), Kenneth
Lantz (kd), Yvonne Ruwaida (mp), Johan Pehrson (fp)
och Lennart Värmby (v) anför:

Enligt  vår  mening  skall  Systembolaget  vara
utlämningsplats för gåvoförsändelser av sprit, vin
och starköl från utlandet.  Skälet  till  vårt
ställningstagande är att vi anser att Systembolaget
har bättre förutsättningar än tullen att kontrollera
mottagarens ålder samt att det verkligen rör sig om
en gåva. Därmed kan också risken för förtäckt
postorderverksamhet minimeras.
Vi föreslår att riksdagen  med  anledning  av
motionerna So10 (kd) yrkande 16, So11 (fp) yrkande
6, So13 (v) yrkande 5 och So14 (mp) yrkandena 3 och
4 beslutar att 4 kap. 2 § punkt 6 alkohollagen
kompletteras med följande tillägg:
"Dryckerna skall hämtas av mottagarna i någon av
detaljhandelsmonopolets butiker."

6. Införsel för privat bruk

Carl Erik Hedlund (m), Marietta de Pourbaix-Lundin
(m), Catharina Hagen (m) och Margareta Cederfelt (m)
anför:

Regeringen har enligt propositionen för avsikt att
under innevarande höst arbeta för att få behålla
Sveriges särskilda undantag från EG:s regler om
privatinförsel  av  bl.a.  alkoholdrycker,  på
nuvarande nivå. Enligt vår mening är de regler som
gäller och tillämpas av en klar majoritet bland
övriga medlemsländer bra och dessa regler bör gälla
även för oss svenskar. De strängare införselregler
vi hittills haft har spelat ut sin roll. Principen
om  fri  rörlighet  mellan  medlemsstaterna  är
grundläggande i EU-samarbetet, och enligt vår mening
har Sverige redan haft avsevärd tid att anpassa sin
alkoholpolitik till de mera rimliga  europeiska
förhållandena. Vi anser således att det särskilda
undantaget skall avvecklas. Detta bör riksdagen med
anledning av motion So4 (m) yrkande 6 som sin mening
ge regeringen till känna. Motionerna So2 (s) delvis,
So11 (fp) yrkande 2 och So12 (c) yrkande 6 avstyrks.

7. Illegal införsel

Holger Gustafsson och Kenneth Lantz (båda kd) anför:

Vi delar inställningen i motionerna att det är
angeläget  att  Tullverket  fortsätter  sina
ansträngningar att bekämpa spritsmugglingen och att
kontroller mot illegal införsel ges fortsatt hög
prioritet. Vi anser också i likhet med motionärerna
bakom  motion So10 att tullen måste ges ökade
resurser för detta ändamål. Om förstärkningar inte
görs riskerar samhällets kostnader att bli mycket
större än de besparingar som kortsiktigt görs. Vi
anser således att Tullverket skall tillföras mer
resurser. Detta bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.

8. Alkoholbeskattningen

Carl Erik Hedlund (m), Marietta de Pourbaix-Lundin
(m), Catharina Hagen (m) och Margareta Cederfelt (m)
anför:

Vi konstaterar att regeringen envist håller fast vid
högskattepolitiken inom alkoholområdet trots att
såväl  den  illegala  som den legala införseln
fortsätter  att  öka  liksom  den  illegala
alkoholhanteringen inom landet. Skattebelastningen
har också inneburit att många även annars laglydiga
medborgare tycker att det är helt i sin ordning att
köpa s.k. svartsprit. I ett läge där de svenska
priserna på alkoholdrycker kraftigt skiljer sig från
övriga  EU-länders  ser  också  välorganiserade
brottssyndikat möjligheter att tjäna stora pengar på
smugglingen av dessa varor, med en allt grövre
brottslighet  som följd. Därutöver har de höga
skatterna   inneburit   att   den   svenska
bryggerinäringens konkurrenssituation allvarligt har
försämrats. Det finns således enligt vår mening
mycket  starka  skäl  att  närma  de  svenska
punktskatterna till omvärldens.
Det går heller inte att vänta längre med en sådan
åtgärd. Nästa år öppnas Öresundsbron och med den får
vi  ett  ökat  resande.  Nuvarande kvantitativa
begränsningar i den privata resandeinförseln kommer
att upphöra. (Regeringen måste väl rimligen inse att
detta undantag inte kan gälla för evigt även om den
skulle lyckas vinna en viss ytterligare tidsfrist.)
Detta innebär att ännu mer öl, sprit och vin kommer
att skölja in över  våra gränser med minskade
skatteintäkter som följd.
Enligt vår mening måste skattesänkningar vidtas för
att komma åt de skisserade missförhållandena. Det
måste finnas utrymme för en stegvis sänkning av
punktskatterna  på  alkohol till en  nivå  som
överensstämmer med, i vart fall, den som råder i
Danmark och Tyskland. En sänkning som sker stegvis
kommer att leda  till  en  mindre  ökning  av
försäljningen än vad som skulle bli fallet om
sänkningen genomfördes i ett steg.
Vad vi ovan anfört om en stegvis sänkning av
alkoholskatterna bör riksdagen med anledning av
motion So1 (m) yrkande 1 som sin mening ge rege-
ringen till känna.
Motionerna So2 (s) delvis och So13 (v) yrkande 1
avstyrks.