Skatteutskottets betänkande
1999/2000:SKU08

Vissa punktskatte- och tullfrågor, m.m.


Innehåll

1999/2000

SkU8

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet regeringens
proposition 1999/2000:9 om vissa punktskatte- och
tullfrågor, m.m.
Med anledning av motionsyrkanden (s, v och mp)
avstyrker utskottet regeringens förslag om ändrade
skattesatser  för  de olika  miljöklasserna  på
dieselolja.  Utskottet  tillstyrker,  med  några
justeringar,  propositionen  i  övrigt.  Övriga
motionsyrkanden avstyrks.
Till betänkandet har fogats sex reservationer (m,
v, kd och mp) och ett särskildt yttrande (m).
Proposition 1999/2000:9

Regeringen  (Finansdepartementet)  föreslår  i
proposition 1999/2000:9 att riksdagen antar de i
propositionen framlagda förslagen till
1.  lag  om  ändring  i  lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregle-ringsavgifter,
2.  lag  om  ändring i lagen (1994:1563)  om
tobaksskatt,
3. lag om ändring  i  lagen  (1994:1564)  om
alkoholskatt,
4.  lag  om  ändring  i lagen (1994:1565) om
beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och
tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska
unionen,
5. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen,
6.  lag  om  ändring  i lagen (1998:506)  om
punktskattekontroll  av  transporter  m.m.  av
alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter,
7.  lag  om  ändring  i  lagen (1999:446) om
proviantering av fartyg och luftfartyg,
8. lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på
avfall,
9. lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327),
10. lag om ändring i miljöbalken,
11. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på
energi,
12. lag om ändring i tullagen (1994:1550),
13. lag  om  ändring  i  lagen (1997:484) om
dröjsmålsavgift,
14. lag om ändring i lagen (1999:604) om ändring i
kommunalskattelagen (1928:370),
15.  lag  om  ändring i lagen (1998:1600) om
beskattningen vid överlåtelser till underpris,
16. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:000).
I propositionen föreslås att regeringen i fråga om
viss fartygslinje skall få medge undantag från de
begränsningar som enligt lagen om proviantering av
fartyg och luftfartyg gäller för den skattefria
försäljningen ombord på färjor i trafik mellan
Sverige och Norge.
Vissa  ändringar i bestämmelserna om förenklat
ledsagardokument föreslås i lagarna om alkohol- och
tobaksskatt. Syftet med ändringarna är att kunna
tillämpa ett förenklat förfarande för näringsidkare
som regelmässigt trans-porterar beskattade varor via
Sverige eller något annat EU-land.
Vidare  föreslås  att  straffbestämmelsen  i
fordonsskattelagen ändras så att det vid utdömande
av ansvar för brukande av oskattat fordon skall
krävas att det föreligger uppsåt eller oaktsamhet.
Ett EU-direktiv om kvalitetskrav på bensin och
dieselolja genomförs i svensk lagstiftning fr.o.m.
den  1  januari 2000. Detta  föranleder  vissa
justeringar av det befintliga miljöklassystemet. I
samband därmed införs en ny miljöklass på bensin som
oljebolagen har åtagit  sig att introducera på
marknaden så att den finns tillgänglig till kommande
årsskifte. De differen-tierade skattesatser som har
samband med dessa miljöklasser justeras. Lagen om
skatt på energi  ändras  så att omärkt, tjock
eldningsolja beskattas på samma sätt som dieselolja
när den används för drift av motordrivna fordon.
Det föreslås också att enhetliga energiskattesatser
för gasol, metan och naturgas införs i lagen om
skatt på energi. Syftet är att dessa bränslen skall
beskattas på samma sätt oberoende av användning.
Den  övergångsvis  gällande  begränsningsregeln
avseende   koldioxidskatte-uttaget   för   den
energiintensiva tillverkningsindustrin, den  s.k.
1,2-procents-regeln, föreslås gälla ytterligare ett
år.
I propositionen föreslås att i lagen (1999:673) om
skatt  på  avfall  införs  en avdragsrätt  för
biobränsleaskor med viss halt av radioaktivt cesium.
Vidare föreslås att den dröjsmålsränta som tas ut
vid för sen betalning av tull och annan skatt  och
avgift som tas ut för varor vid import skall beräk-
nas enligt  bestämmelserna  i  19  kap.  8  §
skattebetalningslagen  (1997:483)  i stället för
enligt  bestämmelserna  i  lagen (1997:484)  om
dröjsmålsavgift.
Ett förtydligande föreslås vad gäller möjligheten
att  utan  skattekonse-kvenser  överföra  en
pensionsförsäkrings värde till en annan pensions-
försäkring. En justering föreslås också i lagen
(1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till
underpris när det gäller ombildning av sparbanker.
Ändringen  i  kommunalskattelagen  och  lagen
(1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till
underpris, föreslås träda i kraft den 31 december
1999, övriga lagförslag den 1 januari 2000.
Proposition 1998/99:127

Regeringen  föreslår  i  proposition 1998/99:127
Införsel av beskattade varor  bl.a. att riksdagen
antar ett i propositionen framlagt förslag till
ändring i 4 kap. 1 § i lagen (1994:1776) om skatt på
energi samt ett förslag till ändrad lydelse av
rubriken till lagen (1994:1565) om beskattning av
privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror
från land som är medlem i Europeiska unionen.
Propositionen behandlas i betänkande 1999/2000:SkU3
där nyss-nämnda ändringar tillstyrks i sak. Av
lagtekniska skäl samordnas den författ-ningsmässiga
regleringen i detta betänkande.

Lagförslagen

Lagförslagen i  proposition 1999/2000:9 finns i
bilaga 1 i betänkandet. Beträffande förslagen till
ändring i 4 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på
energi och förslaget till ändrad lydelse av rubriken
till  lagen  (1994:1565)  om  beskattning  av
privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror
från land som är medlem i Europeiska unionen i
proposition 1998/99:127 hänvisas till lagförslagen
2.3 och 2.4 i den propositionen.

Motionerna

1999/2000:Sk7 av Claes Stockhaus m.fl. (v) vari
yrkas
1. att riksdagen beslutar om en skattesatsskillnad
på 7 öre per liter mellan miljöklass 1 och 2 för
bensin,
2. att riksdagen beslutar om en skattesatsskillnad
på 52 öre per liter dieselolja mellan miljöklass 1
och miljöklasserna 2 och 3.
1999/2000:Sk8 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m) vari
yrkas
1. att riksdagen beslutar att ändra 2 § lagen
(1994:1565) om beskattning av privatinförsel av
alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är
medlem i Europeiska unionen i enlighet med vad som
anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om en konkurrenskraftig
energibeskattning,
3. att riksdagen beslutar att inte tidsbegränsa
begränsningsregeln i punkt 2 övergångsbestämmelserna
i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
1999/2000:Sk9 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp) vari
yrkas att riksdagen avslår regeringens förslag till
minskad skattedifferentiering mellan miljö-klasser
för bensin och dieselolja.

1999/2000:Sk10 av Mats Odell m.fl. (kd) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
ny skattestruktur för bensin och diesel i enlighet
med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen avslår proposition 1999/2000:9
Vissa punktskatte- och tullfrågor m.m. i vad avser
beskattningen av naturgas i enlighet med vad som
anförts i motionen.
1999/2000:Sk11 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s) vari
yrkas att riksdagen avslår regeringens förslag om
skattejusteringar för de olika miljöklasserna på
dieselolja.

Utskottet

Privatinförsellagen

Bakgrund

Den skattefria försäljningen inom EU upphörde den 1
juli 1999. Efter detta datum är det endast möjligt
att till Sverige föra in alkohol- och tobaksvaror
som beskattats i ett  annat medlemsland (prop.
1998/99:86,  bet.  1998/99:SkU21).  Skattefria
alkoholdrycker och tobaksvaror  kan  fortfarande
säljas till resenärer som skall resa till tredje
land (inklusive bl.a. Åland och Kanarieöarna, som
ligger utanför EG:s skatteområde) samt föras in från
sådant  land  till  Sverige.  Införseln och de
begränsningar som därvid gäller regleras i lagen
(1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
I betänkande 1998/99:SkU21 uttalade utskottet att
lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel
av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är
medlem i Europeiska unionen (privatinförsellagen)
borde anpassas till den nya situationen.

Propositionen

Regeringen föreslår att privatinförsellagen (2 §)
anpassas till att taxfreeförsäljningen inom EU har
upphört. Ändringen innebär att den skillnad som görs
i lagen mellan personer som är bosatta i Sverige och
personer bosatta utomlands tas bort. Syftet med den
nuvarande ordningen har varit att begränsa här i
riket bosatta personers möjlighet att köpa och föra
in skattefria varor under kortare utlandsresor med
fartyg     (20-timmarsregeln).     Eftersom
taxfreeförsäljningen inom EU har upphört finns det
inte längre skäl att ha olika regler för dessa två
personkategorier. Den som reser till Sverige från
ett annat medlemsland kan  numera  endast köpa
beskattade varor. I sådant fall skall skatt tas ut
om  införseln överstiger de i andra paragrafen
angivna kvantiteterna. Detta gäller oavsett var
personen   i   fråga   har  sitt  hemvist.
(Ändringsförslagen överensstämmer med de uttalanden
som utskottet gjorde i bet. 1998/99:SkU21.)

Motionen

I motion Sk8 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m) yrkas
att privatinförsellagen skall ändras så att det blir
tillåtet att till Sverige föra in högst 10 liter
sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin (varav högst
60 liter mousserande), 110 liter öl samt  800
cigaretter eller 400 cigariller eller 200 cigarrer
eller 1 kg röktobak utan att betala skatt för
varorna här i landet (yrkande 1).

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om ändring
i  2  §  privatinförsellagen.  Under  avsnittet
Författningstekniska  frågor återkommer utskottet
till ändrad lydelse av lagens rubrik.
Utskottet har vid upprepade  tillfällen  under
innevarande år behandlat motionsyrkanden om att höja
gränsen för den mängd alkohol- och tobaksvaror som
får föras in i landet av en privatperson utan att
svensk skatt skall betalas. Utskottet har avstyrkt
motionsyrkandena med motiveringen att det skulle
vara svårt för Sverige att upprätthålla en hög
prisnivå  på  alkoholdrycker  utan det  svenska
undantaget från EG:s regler om införsel. Enligt
utskottets mening var det därför viktigt att Sverige
fortsatte att hävda detta undantag. Utskottet har
inte ändrat uppfattning i frågan och avstyrker
därmed motion Sk8 yrkande 1.

Anpassning av miljöklassystemet för bensin
och dieselolja till nya EU-regler

Propositionen

Miljöbalkens regler om bensin och dess indelning i
miljöklasser anpassas till kraven i rådets direktiv
98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen,
det s.k. Auto/oil-direktivet. Direktivets förbud mot
försälj-ning av blyad bensin införs och sanktioneras
genom straffbestämmelse. Vidare införs en miljöklass
1-bensin med högre kvalitetskrav än vad direk-tivet
föreskriver.  De  obligatoriska  kraven  för
dieselbrännoljor införs i en ny bilaga 2 till
miljöbalken.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag i denna
del.

Skattejusteringar för miljöklasserna på
bensin

Propositionen

Genom  Auto/oil-direktivet  införs  obligatoriska
kravnivåer som kommer att utgöra en del av det
svenska miljöklassystemet. Direktivets krav införs i
miljöklass 2 som lägsta tillåtna  kravnivå vid
försäljning  av  bensin.  Dessa  krav  innebär
förbättringar jämfört  med  nuvarande  krav för
miljöklass 2-bensin. Genom ett frivilligt åtagande
från svensk oljeindustri införs, som nyss anförts,
en helt ny miljöklass, miljöklass 1, med högre
kvalitetskrav än vad direktivet föreskriver skall
gälla fr.o.m. år 2000. Bensinen har en betydligt
lägre svavelhalt och en lägre olefinhalt än vad
direktivet  kräver.  Svavelhalten  i  den  nya
miljöklassen motsvarar direktivets krav för år 2005.
Regeringen föreslår att skattesatsen för den nya
miljöklass 2-bensinen sätts till 3 öre högre per
liter  än  den nya miljöklassen 1 för bensin.
Skattesatsen för  bensin i  miljöklass 1 skall
motsvara den skattesats  som i dag gäller för
miljöklass  2.  Skälet  till  de  förslagna
skattejusteringarna är att dels bringa skillnaden i
skatt i närmare överensstämmelse med skillnaden i
tillverkningskostnader, dels behålla styrningen mot
den bättre miljöklassen.

Motionerna

I motion Sk7 av Claes Stockhaus m.fl. (v) yrkas att
riksdagen  beslutar att skatteskillnaden  mellan
bensin i miljöklasserna 1 och 2 skall vara 7 öre per
liter (yrkande  1).  Motionärerna anser att en
styrning mot den bättre miljöklassen skall vara
avgörande när skattesatserna fastställs och inte
skillnaden i tillverkningskostnader.
I motion Sk9 delvis av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)
yrkas avslag på regeringens förslag om minskad
skattedifferentiering  mellan  miljöklasserna för
bensin. Enligt motionärerna är det  inte någon
självklar utgångspunkt för en skattedifferentiering
att denna skall  vara  lika  med skillnaden i
tillverkningskostnad  för  bränsle  av  olika
kvaliteter. En sådan princip skulle teoretiskt kunna
leda till att marknadspriset blev lika för bränslen
i de olika miljöklasserna, och därmed skulle det
inte finnas något egentligt ekonomiskt incitament
för kunden att välja det mest miljövänliga bränslet,
menar motionärerna.
I motion Sk10 av Mats Odell m.fl. (kd) yrkas att
regeringen  skall  återkomma till riksdagen med
förslag till ny skattestruktur för bensin som ökar
de  ekonomiska  incitamenten  att  välja  den
miljömässigt bättre kvaliteten (yrkande 1 delvis).
Motionärerna framhåller vikten av att miljömässigt
bättre alternativ, t.ex. renare bensin, måste ha en
skattemässig fördel jämfört med bränslen av sämre
kvalitet. Med regeringens förslag ges konsumenterna
inte något särskilt starkt incitament att välja den
renare bensinsorten. Motionärerna befarar att en
skatteskillnad på endast 3 öre per liter snarare kan
visa sig innebära samma eller i värsta fall högre
pris för den renare bensinsorten.

Utskottets ställningstagande

I dag finns endast bensin av miljöklass 2 på den
svenska marknaden. Genom ett frivilligt åtagande
från svensk oljeindustri kommer en ny miljöklass på
bensin att introduceras vid kommande årsskifte.
Denna nya miljöklass 1 kommer då  att ersätta
nuvarande miljöklass 2. I likhet med regeringen
anser  utskottet att skattesatsen för den  nya
miljöklass 1-bensinen skall vara densamma som den
som i dag gäller för den bensin som finns på
marknaden.
Utskottet har i och för sig  förståelse  för
motionärernas önskan att genom beskattningen styra
bensinkonsumenternas val  mot  den  nya och ur
miljösynpunkt bättre miljöklassen, och därför bör
skattesatsen för bensin i miljöklass 2 vara några
ören högre per liter än för bensin i miljöklass 1.
Med hänsyn bl.a. till att de nya miljökraven för
bensin i klasserna 1 och 2 är avsevärt bättre ur
miljösynpunkt än de hittillsvarande klasserna 2 och
3 bör skillnaden dock inte vara så stor som 7 öre
mellan  miljöklasserna.  Utskottet  anser  att
regeringens förslag om att beskatta miljöklass 2 med
3 öre mer per liter än miljöklass 1 är en rimlig
avvägning av de faktorer som bör bestämma skatten
för de olika bensinsorterna. Utskottet tillstyrker
därmed propo-sitionen i denna del. Motionerna Sk7
yrkande 1, Sk9 delvis och Sk10 yrkande 1 delvis
avstyrks.

Skattejusteringar för miljöklasserna på
diesel

Propositionen

Regeringen föreslår att skattesatserna på dieselolja
i miljöklass 3 sänks med 9 öre per liter i syfte att
uppnå en närmare överensstämmelse med skillnaden i
tillverkningskostnader mellan denna miljöklass och
miljöklass 1. En motsvarande sänkning föreslås för
miljöklass 2 men torde enligt regeringen sakna
betydelse eftersom denna kvalitet inte längre säljs
på marknaden och det är osannolikt att den på nytt
skulle komma att säljas. För att kompensera det
skattebortfall som därigenom kan tänkas  uppstå
föreslår regeringen att skatten på dieselolja av
miljöklass 1 höjs med 1 öre per liter.

Motionerna

I motion Sk11 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s) yrkas
avslag på regeringens förslag om skattejusteringar
för  de  olika  miljöklasserna  på  dieselolja.
Motionärerna   anser   att   de   föreslagna
skattejusteringarna bör anstå till dess effekterna
av de ändrade miljöspecifikationerna kan avläsas på
bränsle-marknaden.
I motion Sk7 av Claes Stockhaus m.fl. (v) yrkas att
riksdagen  beslutar att skatteskillnaden  mellan
dieselolja i miljöklass 1 och miljöklasserna 2 och 3
skall vara 52  öre  per  liter  (yrkande  2).
Motionärerna anser att en styrning mot den bättre
miljöklassen skall vara avgörande när skattesatserna
fastställs   och   inte   skillnaden   i
tillverkningskostnader.
I motion Sk9 delvis av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)
yrkas avslag på regeringens förslag om minskad
skattedifferentiering  mellan  miljöklasserna för
dieselolja. Enligt motionärerna är det inte någon
självklar utgångspunkt för en skattedifferentiering
att denna skall  vara  lika  med skillnaden i
tillverkningskostnad  för  bränsle  av  olika
kvaliteter. En sådan princip skulle teoretiskt kunna
leda till att marknadspriset blev lika för bränslen
i de olika miljöklasserna och därmed skulle det inte
finnas något egentligt ekonomiskt incitament för
kunden att välja det mest miljövänliga bränslet,
menar motionärerna.
I motion Sk10 av Mats Odell m.fl. (kd) yrkas att
regeringen  skall återkomma till riksdagen  med
förslag till ny skattestruktur för diesel som ökar
de  ekonomiska  incitamenten  att  välja  den
miljömässigt bättre kvaliteten (yrkande 1 delvis).
Motionärerna framhåller vikten av att miljömässigt
bättre alternativ måste ha en skattemässig fördel
jämfört med bränslen av sämre kvalitet. Regeringens
förslag om att höja skatten på den ur miljösynpunkt
bästa miljöklassen, dvs. miljöklass 1, och sänka
skatten på miljöklasserna 2 och 3 innebär att
incitamenten  för  kunden att välja den renare
dieselsorten försämras jämfört med i dag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att det finns anledning att vara
försiktig med att minska skattedifferenserna mellan
miljöklasserna på dieselolja i samband med att det
sker förändringar av  miljöspecifikationerna. De
föreslagna skattejuste-ringarna bör därför anstå
till  dess effekterna  av  de  ändrade  miljö-
specifikationerna   har  kunnat  avläsas  på
bränslemarknaden.  Med det  anförda  tillstyrker
utskottet motionerna  Sk11, Sk9 delvis och Sk7
yrkande 2 om avslag på propositionen i denna del.
Det anförda innebär också att utskottet avstyrker
motion Sk10 yrkande 1 delvis.

Enhetlig energiskatt för gasol, metan och
naturgas oavsett användningsområde

Propositionen

I propositionen föreslås att nuvarande reglering med
differentierade energi-skattesatser för gasol, metan
och naturgas skall utgå och ersättas med enhetliga
energiskattesatser som motsvarar den nivå som i dag
tas ut för respektive bränsle när det används för
uppvärmning.

Motionen

I motion Sk10 av Mats Odell m.fl. (kd) yrkas avslag
på förslaget i propositionen om enhetlig energiskatt
för naturgas (yrkande  2).  Enligt motionärerna
innebär förslaget en alltför kraftig sänkning av
skatten  i  de  fall naturgasen  används  till
fordonsdrift. Motionärerna anser att skillnaden i
beskattning mellan fossila bränslen och förnybara
bör vara så pass stor att ekonomiska incitament
skapas för en uthållig energianvändning.

Utskottets ställningstagande

I förhållande till andra fossila bränslen har gasol,
metan och naturgas miljöfördelar i form av t.ex.
lägre  koldioxidemissioner.  Miljöfördelarna  gör
bränslena  intressanta  som ett alternativ till
konventionella  drivmedel, och  det  är  därför
angeläget att gynnsamma förutsättningar skapas för
en fortsatt utveckling på området. Detta gäller
särskilt för naturgasens del eftersom det främst är
naturgas som röner ett allt större intresse som
alternativt drivmedel. Mot denna bakgrund anser
utskottet i likhet med regeringen  att skatte-
reglerna för naturgasens del måste vara långsiktiga
och stabila. I stället för att som i dag ge
skattelättnader     med     stöd     av
pilotprojektsbestämmelsen i energiskattelagen bör,
som föreslås i propositionen, en enhetlig energi-
skattesats   för  naturgas  införas  oavsett
användningsområde. Nivån på skatten bör motsvara den
som i dag tas ut för bränslet när det används för
uppvärmning,  dvs.  den  lägre  skattesatsen.
Motsvarande bör gälla för metan och gasol.
För  dagens innehavare av pilotprojektdispenser
avseende  naturgas  innebär dock förändringen i
praktiken en höjning (och inte som anförs i motion
Sk10 en kraftig sänkning) av den sammanlagda energi-
och koldioxidskatten. Som regeringen anför finns det
inte skäl att anta att denna höjning, om knappt 5 %,
nämnvärt kommer att påverka förutsättningarna för
den fortsatta intro-duktionen  av  naturgas som
drivmedel.
Med  det anförda tillstyrker utskottet således
regeringens förslag och avstyrker motionsyrkandet om
avslag på propositionen i denna del.

Begränsning av koldioxidskatteuttaget

Propositionen

Fr.o.m. den 1 juli 1997 får den energiintensiva
sektorn en nedsättning till 24 procent av den
koldioxidskatt som överstiger 0,8 % av det enskilda
före-tagets omsättning. Företag inom cement-, kalk-,
glas- och stenindustrin är därutöver  genom en
övergångsvis  gällande bestämmelse befriade från
koldioxidskatten på (främst) kol och naturgas som
överstiger 1,2 % av omsättningen. Övergångsregeln
gäller fram till utgången av år 1999.
I propositionen föreslår regeringen att den i dag
övergångsvis gällande begränsningsregeln avseende
kalk- och cementbranscherna m.m., den s.k. 1,2-
procentsregeln, skall förlängas ytterligare ett år.
Som skäl anförs att det är viktigt att energi- och
koldioxidbeskattningen har en utformning som ger
goda förutsättningar för den svenska industrin att
konkurrera  internationellt   och  att  1,2-
procentsregeln bör förlängas i avvaktan på den
pågående översynen av energibeskattningens framtida
utformning.

Motionen

I motion Sk8 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m) yrkas
att riksdagen skall besluta att den s.k. 1,2-
procentsregeln skall  gälla utan tidsbegränsning
(yrkande 3). Vidare begärs ett tillkännagivande om
behovet  av en internationellt konkurrenskraftig
energibeskattning  för att förhindra att svensk
energi-intensiv industri flyttar till länder med
gynnsammare beskattningsklimat (yrkande 2).

Utskottets ställningstagande

Enligt  utskottets mening är det angeläget att
energi-  och  koldioxidbeskatt-ningen  har  en
utformning som ger goda förutsättningar för den
svenska industrin att konkurrera internationellt.
Utskotten instämmer följaktligen även i regeringens
bedömning  att  bestämmelsen om nedsättning  av
koldioxidskatten för den del av skattebelastningen
som överstiger 1,2 % av försäljningsvärdet, den s.k.
1,2-procentsregeln, bör förlängas till utgången av
år  2000,  då  den  pågående  översynen  av
energibeskattningens  framtida  utformning  kan
beräknats ha slutförts. Utskottet vill samtidigt
påpeka att den inkomstberäkning som finansutskottet
nyligen tillstyrkt i sitt budget-betänkande (bet.
1999/2000:FiU1) i denna del bygger på att 1,2-
procentsregeln förlängs i ytterligare ett år.
Utskottet ställer sig således bakom regeringens
förslag och tillstyrker därmed propositionen i denna
del. Motion Sk8 yrkande 3 avstyrks. Eftersom det
inte behövs något tillkännagivande av riksdagen
avstyrks även yrkande 2 i samma motion.

Propositionen i övrigt

I övrigt föreslås i propositionen en rad ändringar
på  olika  områden  inom  skattesystemet  där
lagstiftningsåtgärder  behövs  före  årsskiftet.
Förslagen innebär sammanfattningsvis följande.
Regeringen föreslås få befogenhet att i fråga om
viss  fartygslinje  medge  undantag  från  de
begränsningar som enligt lagen om proviantering av
fartyg och luftfartyg gäller för den skattefria
försäljningen ombord på färjor i trafik mellan
Sverige och Norge. Ett förenklat förfarande för
näringsidkare som transporterar beskattade varor via
Sverige eller något annat EU-land föreslås införas i
lagarna om alkohol- och tobaksskatt. Ändringarna
innebär   att   förfarandet   med  förenklat
ledsagardokument får ersättas med andra förenklade
förfaranden.
Straffbestämmelsen i fordonsskattelagen ändras så
att det vid utdömande av ansvar för brukande av
obeskattat fordon skall krävas att det föreligger
uppsåt  eller oaktsamhet. Vidare  föreslås  att
fordonsskattelagen kompletteras med en bestämmelse
som tillåter att ett fordon provkörs vid tillsyn
enligt produktsäkerhetslagen  och i samband med
haveriundersökningar  trots  att  brukandeförbud
gäller.
Lagen om skatt på energi föreslås ändrad så att
omärkt, tjock eldningsolja beskattas på samma sätt
som dieselolja när  den  används för drift av
motordrivna fordon.
Vidare föreslås att det i lagen om avfallsskatt
införs en avdragsrätt  för  biobränsleaskor som
innehåller minst 5 kilobecquerel cesium-137 per kg
aska  (torrvikt)  och  som  förts  in till en
avfallsanläggning som uppfyller de krav som Statens
strålskyddsinstitut fastlagt för deponering av sådan
aska.
Ett annat förslag innebär att den dröjsmålsränta
som tas ut vid för sen inbetalning av tull och annan
skatt och avgift som tas ut vid import skall
beräknas enligt bestämmelserna  i 19 kap. 8 §
skattebetalningslagen i stället för enligt lagen om
dröjsmålsavgift.
Ett förtydligande föreslås i kommunalskattelagen
och i den av regeringen i proposition 1999/2000:2
föreslagna inkomstskattelagen vad gäller möjlig-
heten  att  utan skattekonsekvenser överföra en
pensionsförsäkrings   värde  till  en  annan
pensionsförsäkring.  Förtydligandet  innebär  att
överföringen  endast  kan   ske   till  en
pensionsförsäkring som har meddelats i en svensk
försäkrings-rörelse   eller  i  en  utländsk
försäkringsrörelse som bedrivs från fast driftställe
i Sverige och att den nya försäkringen skall tecknas
i samband med överföringen.
Utskottet har såvitt avser nu behandlade delar av
propositionen inte funnit anledning till erinran.
Utskottet tillstyrker således propositionen i dessa
delar.
Slutligen  föreslås  att lagen  (1998:1600)  om
beskattningen vid överlåtelser till underpris skall
gälla  vid  ombildning  av  sparbank  till
bankaktiebolag, om förvärvaren är en sådan stiftelse
som avses i sparbankslagen. Regeringens förslag
innebär   att  aktierna  i  det  nybildade
bankaktiebolaget kan föras över till stiftelsen utan
att uttagsbeskattning sker. Sparbankerna äger också
aktier  i  FöreningsSparbanken  AB  (tidigare
Sparbankernas Bank), vilka skall föras över till
stiftelsen som ett led i ombildningen. Undantaget
från uttagsbeskattning bör därför också gälla dessa
aktier. Den i propositionen föreslagna lagtexten bör
därför ändras på så sätt att orden "i bankaktie-
bolaget" i 18 § andra stycket byts ut mot orden
"från sparbanken". Därutöver  skall  orden "ett
företag" skjutas in mellan orden "person"  och
"eller" i paragrafens första stycke. Motsvarande
ändring bör göras i den av regeringen i proposition
1999/2000:2 föreslagna inkomstskattelagen.
Med  denna  justering  tillstyrker  utskottet
regeringens förslag även i denna del.

Författningstekniska frågor

Utöver de ändringar i propositionen som utskottet
har behandlat ovan vill utskottet göra följande
tillägg och förtydliganden.
I  budgetpropositionen för 2000 har regeringen
föreslagit en höjning av dieselskatten med 25 öre
per liter som finansutskottet nyligen har tillstyrkt
(bet. 1999/2000:FiU1). De nya skattesatserna för
dieselolja enligt förslaget i budgetpropositionen
har inte iakttagits i proposition  1999/2000:9.
Utskottet lägger därför fram ett eget förslag till
ny lydelse av den berörda paragrafen (2 kap. 1 §
LSE) där även skattejusteringarna för bensin, gasol,
metan och naturgas, som utskottet tillstyrkt i det
föregående, beaktas.
I proposition 1998/99:127 Införsel av beskattade
varor föreslås bl.a. vissa lagtekniska ändringar i
lagen (1994:1776) om skatt på energi, bl.a. i 4 kap.
1 §, med ikraftträdande den 1 januari 2000. I
utskottets   betänkande   1999/2000:SkU3,  där
proposition  1998/99:127  behandlas,  tillstyrks
ändringen  i  sak,  men den författningsmässiga
regleringen skjuts upp för  att  samordnas med
behandlingen av proposition 1999/2000:9 där andra
ändringar  i  samma  lagrum  och  med  samma
ikraftträdandedag föreslås.
Av praktiska skäl behandlar utskottet i detta
sammanhang också ett förslag till ändrad lydelse av
rubriken till lagen (1994:1565) om beskattning av
privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror
från land som är  medlem i Europeiska unionen
(privatinförsellagen) som lagts fram i proposition
1998/99:127 Införsel av beskattade varor och som
tillstyrkts i betänkande 1999/2000:SkU3.
Utskottet  har  i  det  föregående  tillstyrkt
regeringens förslag  om enhetlig skattesats för
gasol. Till följd härav bör 2 kap. 2 § första
stycket energiskattelagen ändras på så sätt att
orden "eller 4 a" utgår.
Förslaget till ändringar i inkomstskattelagen (23
kap. 14 § och 58 kap. 18 §) bör samordnas med
förslaget till  inkomstskattelag  i  proposition
1999/2000:2 som utskottet behandlar i betänkande
1999/2000:SkU2. Ändringarna i lagen bör därför utgå
ur detta ärende.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande privatinförsellagen
att riksdagen godtar proposition 1999/2000:9 i denna del och
avslår motion 1999/2000:Sk8 yrkande 1,
res. 1 (m) - delvis
2.   beträffande  skattejusteringar  för
miljöklasserna på bensin
att riksdagen godtar proposition 1999/2000:9 i denna del och
avslår motionerna  1999/2000:Sk7  yrkande 1,
1999/2000:Sk9 delvis och 1999/2000:Sk10 yrkande
1 delvis,
res. 2 (v, mp) - delvis
res. 3 (kd) - delvis
3.  beträffande  skattejusteringar  för
miljöklasserna på diesel
att riksdagen dels med bifall till motionerna 1999/2000:Sk9
delvis och 1999/2000:Sk11 samt med anledning av
motion  1999/2000:Sk7  yrkande  2  avslår
proposition 1999/2000:9 i denna del, dels avslår
motion 1999/2000:Sk10 yrkande 1 delvis,
res. 4 (kd)
4. beträffande enhetlig energiskatt för
gasol, metan och naturgas
att riksdagen godtar proposition 1999/2000:9 i denna del och
avslår motion 1999/2000:Sk10 yrkande 2,
res. 5 (kd) - delvis
5.   beträffande   begränsning   av
koldioxidskatteuttaget
att riksdagen godtar proposition 1999/2000:9 i denna del och
avslår motion 1999/2000:Sk8 yrkandena 2 och 3,
res. 6 (m)
6. beträffande propositionen i övrigt utom
lagförslagen
att riksdagen godtar proposition 1999/2000:9 i dessa delar,
7. beträffande lagförslagen
att riksdagen med anledning av proposition 1999/2000:9 i
denna del och proposition 1998/99:127 såvitt nu
är i fråga samt till följd av vad utskottet
anfört och hemställt
a) antar de vid proposition 1999/2000:9 fogade
förslagen till
1.  lag  om ändring i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregle-ringsavgifter,
2. lag om ändring  i lagen (1994:1563) om
tobaksskatt,
3. lag om ändring i lagen  (1994:1564) om
alkoholskatt,
4. lag om ändring i lagen (1994:1565)  om
beskattning av privatin-försel av alkoholdrycker
och tobaksvaror från land som är medlem i
Europeiska  unionen  med  den ändringen att
rubriken  till  lagen skall lyda  "Lag  om
beskattning av viss privatinförsel",
5. lag om ändring i  lagen  (1996:701) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot
ett annat land inom Europeiska unionen,
6.  lag  om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll  av  transporter m.m. av
alkoholvaror,      tobaksvaror     och
mineraloljeprodukter,
7. lag om ändring i lagen  (1999:446)  om
proviantering av fartyg och luftfartyg,
8. lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på
avfall,
9.  lag  om  ändring  i  fordonsskattelagen
(1988:327),
10. lag om ändring i miljöbalken,
11. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt
på energi med de ändringarna
dels att 2 kap. 1 § utgår ur förslaget,
dels att förslaget tillförs följande ändring i 2
kap. 2 §
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
2 kap.
2 §
-----------------------------------------------------
För   bränslen   som  För   bränslen   som
beskattas  enligt  1 § beskattas  enligt  1 §
första stycket 1-3 eller första stycket 1-3 eller
4 a eller enligt 1 a § enligt  1 a §  gäller
gäller  angivna skatte- angivna   skattebelopp
belopp  bränslets volym bränslets volym vid en
vid  en tem-peratur av temperatur av 15(C. Om en
15(C. Om en skattskyldig skattskyldig  visar att
visar att bränslet när bränslet       när
skattskyldig-heten     skattskyldigheten   in-
inträder  har en annan träder  har  en  annan
temperatur  får volymen temperatur  får volymen
räknas om till 15(C. Om räknas om till 15(C. Om
skattskyldighet in-träder skattskyldighet inträder
vid  leverans  till en vid  leverans  till en
köpare  som  inte  är köpare  som  inte  är
registrerad      som registrerad      som
skattskyldig     för skattskyldig     för
bränslen,   får  dock bränslen,   får  dock
omräkning göras endast om omräkning göras endast om
detta särskilt avtalats detta särskilt avtalats
mellan  säljaren  och mellan  säljaren  och
köparen.          köparen.
-----------------------------------------------------
För  naturgas  och  metan  skall  de  angivna
skattebeloppen beräknas på volymen vid en temperatur
av 0(C och ett tryck av 101,325 kilopascal.
-----------------------------------------------------
dels att 4 kap. 1 § får följande som utskottets
förslag betecknade lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
4 kap.
1 §
-----------------------------------------------------
Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och
svavelskatt (skattskyldig) för bränslen som avses i
1 kap. 3 a § är
1. den som i Sverige tillverkar eller bearbetar
bränsle eller annan som godkänts som upplagshavare
enligt 3 §,
2. varumottagare som avses i 6 eller 7 §,
3. skatterepresentant enligt vad som anges i 8 §,
-----------------------------------------------------
4. den som i annat fall  4.  den som från ett
än som avses i 1-3 från annat EG-land säljer och
ett annat EG-land till levererar bränsle till en
Sverige för in eller tar köpare i Sverige genom
emot leverans av bränsle, distans-försäljning
om   bränslet   skall enligt 9 §,
användas  för annat än
privat ändamål,
5. den som  från ett  5. den som i annat fall
annat EG-land säljer och än som avses i 1-4 från
levererar bränsle till en ett annat EG-land till
köpare i Sverige genom Sverige för in eller tar
distans-försäljning    emot leverans av bränsle,
enligt 9 §,
-----------------------------------------------------
6. annan än upplagshavare som importerar bränsle
från tredje land,
-----------------------------------------------------
7.  den  som förvärvat  7.  den som förvärvat
bränsle för vilket ingen bränsle för vilket ingen
skatt eller lägre skatt skatt eller lägre skatt
skall   betalas   när skall   betalas   när
bränslet används för ett bränslet används för ett
visst  ändamål men som visst  ändamål men som
säljer  eller förbrukar säljer  eller förbrukar
bränslet för ett annat bränslet för ett annat
ändamål som medför att ändamål som medför att
skatt skall betalas med skatt skall betalas med
högre belopp, och     högre belopp.
8. den som för privat
ändamål för in bränsle
till Sverige enligt vad
som anges i 11 §.
-----------------------------------------------------
Vad som sägs i första stycket 7 tillämpas även i
fråga om bränsle för vilket antingen ingen skatt har
betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap. 1 §
första stycket 3 a, och som förbrukas
-----------------------------------------------------
a) i skepp, när skeppet  a) i skepp, när skeppet
används   för  privat används   för  privat
ändamål, eller       ändamål,
b)  i båt för vilken  b)  i båt för vilken
fartygstillstånd      fartygstillstånd
meddelats     enligt meddelats     enligt
fiskelagen (1993: 787), fiskelagen (1993: 787),
när  båten används för när  båten används för
privat ändamål.      privat ändamål, eller
c) i motordrivet fordon
i de fall bränslet ger
Skattskyldighet      mindre än 85 volymprocent
föreligger  inte  för destillat vid 350(C.
bränsle som förs in till
Sverige
1. i normal bränsletank
på  motordrivet  fordon
eller  till  fordonet
kopplad släpvagn, fartyg
eller  luftfartyg  som
används yrkesmässigt om
bränslet är avsett att
användas  i  motor  på
fordonet,   släpvagnen,
fartyget      eller
luftfartyget    under
transporten, eller
2.   under   sådana
omständigheter    att
förutsättningar  skulle
finnas   att   medge
återbetalning av skatten
enligt 9 kap. 1 §.
Den som är skattskyldig
enligt första stycket 4
skall, innan transporten
av bränslet  från  det
andra EG-landet påbörjas,
lämna en redovisning över
bränslet       till
beskattningsmyndigheten
samt         hos
beskattningsmyndigheten
ställa  säkerhet  för
betalning av skatten.
-----------------------------------------------------
12. lag om ändring i tullagen (1994:1550),
13.  lag om ändring i lagen (1997:484) om
dröjsmålsavgift,
14. lag om ändring i lagen (1999:604) om ändring
i kommunal-skattelagen (1928:370),
15. lag om ändring i lagen (1998:1600) om
beskattningen vid överlåtelser till underpris
med den ändringen att orden "ett företag" skall
skjutas in mellan orden "person" och "eller" i
18  §  första  stycket samt  att orden "i
bankaktiebolaget" byts ut mot orden "från spar-
banken" i paragrafens andra stycke,
16.  (förslaget  flyttat  till  betänkande
1999/2000:SkU2)
b) antar det av utskottet i bilaga 2 i detta
betänkande upprättade förslaget till lag om
ändring i lagen (1999:000) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi.
res. 1 (m) - delvis
res. 2 (v, mp) - delvis
res. 3 (kd) - delvis
res. 5 (kd) - delvis

Stockholm den 16 november 1999

På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg

I beslutet har deltagit: Arne
Kjörnsberg (s), Carl Fredrik Graf
(m), Per Erik Granström (s), Per
Rosengren (v), Holger Gustafsson
(kd), Carl Erik Hedlund (m),
Marietta de Pourbaix-Lundin (m),
Ulla Wester (s), Lena Sandlin (s),
Yvonne Ruwaida (mp), Johan Pehrson
(fp), Margareta Cederfelt (m), Per-
Olof Svensson (s), Claes Stockhaus
(v), Desirée Pethrus Engström (kd),
Agne Hansson (c) och Bengt Niska
(s).

Reservationer

1. Privatinförsellagen (mom. 1 och mom. 7 i
motsvarande del)

Carl Fredrik Graf (m), Carl Erik Hedlund (m),
Marietta  de  Pourbaix-Lundin (m) och Margareta
Cederfelt (m) har

dels anfört följande:

Vi anser att Sveriges särskilda undantag från EG:s
regler om privatinförsel av bl.a. alkoholdrycker och
tobaksvaror skall avvecklas. Enligt vår mening är de
regler som gäller och tillämpas av en klar majoritet
bland övriga medlemsländer bra och dessa regler bör
gälla  även  för  oss  svenskar.  De strängare
införselregler vi hittills haft har spelat ut sin
roll.  Principen  om  fri  rörlighet  mellan
medlemsstaterna är grundläggande i EU-samarbetet,
och enligt vår mening har Sverige redan  haft
avsevärd tid att anpassa sin alkoholpolitik till de
mera rimliga europeiska förhållandena. Riksdagen bör
därför bifalla förslaget i motion 1999/2000:Sk8 så
att det blir tillåtet att till Sverige föra in högst
10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin
(varav högst 60 liter mousserande), 110 liter öl
samt 800 cigaretter eller 400 cigariller eller 200
cigarrer eller 1 kg röktobak utan att betala skatt
för varorna här i landet.

dels vid moment 1 och moment 7 i motsvarande del
hemställt:
1. beträffande privatinförsellagen
att riksdagen med bifall till motion 1999/2000:Sk8 yrkande 1
och med anledning av proposition 1999/2000:9 i
denna  del  beslutar att Sveriges särskilda
undantag från EG:s regler om privatinförsel av
alkohol-drycker   och  tobaksvaror   skall
undanröjas,
7. beträffande lagförslagen  såvitt  avser
privatinförsellagen
att riksdagen till följd av vad ovan anförts och hemställts
antar det i proposition 1999/2000:9 framlagda
förslaget  till lag  om  ändring  i  lagen
(1994:1565) om beskattning av privatinförsel av
alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är
medlem i Europeiska unionen med den ändringen
såvitt  avser  2 § att paragrafen erhåller
följande som Reservanternas förslag betecknade
lydelse.
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Reservanternas förslag
-----------------------------------------------------
2 §
-----------------------------------------------------
Skatt enligt 1 § skall  Skatt enligt 1 § skall
inte tas ut till den del inte tas ut till den del
införseln  uppgår  till införseln  uppgår  till
högst      följande högst      följande
kvantiteter        kvantiteter
1. 1 liter spritdryck  1. 10 liter spritdryck
eller           eller
3 liter starkvin,     20 liter starkvin,
2. 5 liter vin,      2. 90 liter vin, varav
högst    60   liter
3. 15 liter starköl,   mousserande,
4. 300 cigaretter eller  3. 110 liter starköl,
150 cigariller eller    4. 800 cigaretter eller
75 cigarrer eller     400 cigariller eller
400 gram röktobak.     200 cigarrer eller
1 000 gram röktobak.
-----------------------------------------------------
Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år
att föra in spritdrycker, vin och starköl i landet
finns i 4 kap. 2 § alkohollagen (1994:1738). En
bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år
att föra in tobaksvaror i landet finns i 13 §
tobakslagen (1993:581).
-----------------------------------------------------

2. Skattejusteringar för miljöklasserna på
bensin (mom. 2 och mom. 7 i motsvarande
del)

Per Rosengren (v), Yvonne Ruwaida (mp) och Claes
Stockhaus (v) har

dels anfört följande:

Enligt vår mening bör en styrning mot den bättre
miljöklassen, dvs. miljö-klass 1, vara avgörande när
skattesatserna för bensin fastställs och inte skill-
naden i tillverkningskostnader. För att vidmakthålla
styrningen mot det mest miljövänliga bränslet bör
den skatteskillnad om 7 öre som i dag finns mellan
de olika miljöklasserna för  bensin även gälla
framdeles. Med det anförda avstyrker vi regeringens
förslag i denna del.

dels vid moment 2 och moment 7 i motsvarande del
hemställt:
2.   beträffande  skattejusteringar  för
miljöklasserna på bensin
att riksdagen med bifall till motionerna 1999/2000:Sk7 yrkande
1 och 1999/2000:Sk9  i denna del samt med
anledning av 1999/2000:Sk10 yrkande 1 i denna
del avslår proposition1999/2000:9 i denna del,
7.  beträffande  lagförslagen såvitt avser
skattesatserna för bensin
att riksdagen till följd av vad ovan anförts och hemställts
antar det av utskottet i bilaga 2 till detta
betänkande upprättade förslaget till lag om
ändring i lagen (1999:000) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi med den ändringen
i 2 kap. 1 § första stycket 1 att skattesatserna
för bensin bestäms till följande belopp:
- - -

-------------------------------------------------------------------
KN-nr   Slag av bränsle  Skattebelopp
-------------------------------------------------------------------
Energiskatt KoldioxidskattSumma
skatt
-------------------------------------------------------------------
1.2710  00 Bensin som
26,
uppfyller krav
2710  00 för
27,
2710  00
29
eller
2710  00
32
-------------------------------------------------------------------
a) miljöklass 1  3 kr 61 öre 86 öre   4  kr 47
öre
per liter  per liter
per liter
-------------------------------------------------------------------
b) miljöklass 2  3 kr 68 öre 86 öre   4  kr 54
öre
per liter  per liter
per liter
-------------------------------------------------------------------
- - -

3. Skattejusteringar för miljöklasserna på
bensin (mom. 2 och mom. 7 i motsvarande
del)

Holger Gustafsson (kd) och Desirée Pethrus Engström
(kd) har

dels anfört följande:

Enligt  vår  mening  måste miljömässigt  bättre
alternativ, t.ex. renare bensin, ha en skattemässig
fördel framför bränslen av sämre kvalitet. I annat
fall  försvagas de ekonomiska incitamenten  för
konsumenterna att välja det ur miljösynpunkt bästa
alternativet. Vi befarar att en skattesatsskillnad
om endast 3 öre per liter kan visa sig innebära
samma eller i värsta fall högre pris för den renare
bensinsorten. Mot denna bakgrund kan vi inte ställa
oss bakom regeringens förslag  om  att  minska
skatteskillnaden mellan de olika miljöklasserna på
bensin till 3 öre per liter. Regeringens förslag bör
därför avslås av riksdagen. Vidare anser vi att
regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag
till ny skattestruktur för bensin som ökar de
ekonomiska incitamenten att välja den miljömässig
bättre  kvaliteten.  Skatte-förändringarna  skall
därvid utformas så att de för statens del blir
neutrala.

dels vid moment 2 och moment 7 i motsvarande del
hemställt:
2.  beträffande  skattejusteringar   för
miljöklasserna på bensin
att riksdagen med bifall till 1999/2000:Sk10 yrkande 1 i denna
del  och  med  anledning  av  motionerna
1999/2000:Sk7 yrkande 1 och 1999/2000:Sk9 i
denna del avslår proposition 1999/2000:9 i denna
del samt begär att regeringen återkommer till
riksdagen med förslag till ny skattestruktur för
bensin i enlighet med vad ovan anförts,
7.  beträffande  lagförslagen såvitt avser
skattesatserna för bensin
att riksdagen till följd av vad ovan anförts och hemställts
antar det av utskottet i bilaga 2 till detta
betänkande upprättade förslaget till lag om
ändring i lagen (1999:000) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi med den ändringen
i 2 kap. 1 § första stycket 1 att skattesatserna
för bensin bestäms till följande belopp:
- - -

-------------------------------------------------------------------
KN-nr   Slag av bränsle  Skattebelopp
-------------------------------------------------------------------
Energiskatt KoldioxidskattSumma
skatt
-------------------------------------------------------------------
1.2710  00 Bensin som
26,
uppfyller krav
2710  00 för
27,
2710  00
29
eller
2710  00
32
-------------------------------------------------------------------
a) miljöklass 1  3 kr 61 öre 86 öre   4  kr 47
öre
per liter  per liter
per liter
-------------------------------------------------------------------
b) miljöklass 2  3 kr 68 öre 86 öre   4  kr 54
öre
per liter  per liter
per liter
-------------------------------------------------------------------
- - -

4. Skattejusteringar för miljöklasserna på
diesel (mom. 3)

Holger Gustafsson (kd) och Desirée Pethrus Engström
(kd) har

dels anfört följande:

Regeringens förslag om att höja skatten på den ur
miljösynpunkt bästa miljöklassen, dvs. miljöklass 1,
och sänka skatten på diesel i miljöklasserna 2 och 3
bör enligt vår mening avslås av riksdagen eftersom
förslaget innebär att incitamenten för kunden att
välja den renare dieselsorten försämras jämfört med
i dag. Miljömässigt bättre alternativ måste ha en
skattemässig  fördel  framför bränslen av sämre
kvalitet. Regeringen bör  därför återkomma till
riksdagen med förslag till ny skattestruktur för
dieselolja som ökar de ekonomiska incitamenten att
välja  den ur miljösynpunkt  bästa  kvaliteten.
Skatteförändringarna skall därvid utformas så att de
för statens del blir neutrala.

dels vid moment 3 hemställt
3.   beträffande  skattejusteringar  för
miljöklasserna på diesel
att riksdagen med bifall till 1999/2000:Sk10 yrkande 1 i denna
del  och  med  anledning  av  motionerna
1999/2000:Sk7 yrkande 2, 1999/2000:
Sk9  i denna del och 1999/2000:Sk11 avslår
proposition 1999/2000:9 i denna del samt begär
att regeringen återkommer till riksdagen med
förslag till ny skattestruktur för dieselolja i
enlighet med vad ovan anförts.

5. Enhetlig energiskatt för gasol, metan
och naturgas (mom. 4 och mom. 7 i
motsvarande del)

Holger Gustafsson (kd) och Desirée Pethrus Engström
(kd) har

dels anfört följande:

Enligt vår mening innebär regeringens förslag om
enhetlig energiskattesats för naturgas en alltför
kraftig sänkning av skatten i de fall naturgasen
används till fordonsdrift. Vi anser att skillnaden i
beskattning mellan fossila bränslen och förnybara
bränslen måste vara så pass stor att ekonomiska
incitament skapas för en uthållig energianvändning.
Det anförda innebär att vi avstyrker regeringens
förslag om att ersätta nuvarande reglering med
differentierade skattesatser för naturgas med en
enhetlig skattesats oavsett användningsområde.

dels vid moment 4 och moment 7 i motsvarande del
hemställt:
4. beträffande enhetlig energiskatt för gasol,
metan och naturgas
att riksdagen med bifall till motion 1999/2000:Sk10 yrkande 2
avslår proposition  1999/2000:9 såvitt avser
enhetlig energiskatt för naturgas,
7. beträffande lagförslagen  såvitt  avser
naturgas
att riksdagen till följd av vad ovan anförts och hemställts
antar det av utskottet i bilaga 2 till detta
betänkande upprättade förslaget till lag om
ändring i lagen (1999:000) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi med den ändringen
i 2 kap. 1 § första stycket 6 att skattesatserna
för naturgas bestäms till följande belopp:
- - -

-------------------------------------------------------------------
KN-nr   Slag av bränsle  Skattebelopp
-------------------------------------------------------------------
Energiskatt KoldioxidskattSumma
skatt
-------------------------------------------------------------------
6.2711 11 00,Naturgas som
2711 21 00 används för
-------------------------------------------------------------------
a) drift av    1 678  kr 792 kr per 2 470 kr
motordrivet    per           per
fordon, fartyg         1 000 m3
eller luftfartyg 1 000 m3         1 000 m3
-------------------------------------------------------------------
b) annat ändamål 241 kr per  792 kr per 1 033 kr
än som avses                per
under a      1 000 m3   1 000 m3
1 000 m3
-------------------------------------------------------------------
- - -

6. Begränsning av koldioxidskatteuttaget
(mom. 5)

Carl Fredrik Graf (m), Carl Erik Hedlund (m),
Marietta  de Pourbaix-Lundin (m) och  Margareta
Cederfelt (m) har

dels anfört följande:

Det   är   angeläget   att   energi-   och
koldioxidbeskattningen ges en utformning som ger
goda  förutsättningar  för  svensk industri att
konkurrera internationellt. I annat fall är risken
stor  att den svenska energiintensiva industrin
flyttar   till   länder   med   gynnsammare
beskattningsklimat.  En  del  av  de  svenska
energiskatterna motiveras av miljöhänsyn.  Dessa
förfelas helt, menar vi, om beskattningen är så hög
att verksamheten i Sverige läggs ned och flyttas
till länder med annan skatteprofil. Arbetstillfällen
går förlorade och handelsbalansen försvagas.
Regeringen  föreslår  nu,  sent  omsider,  en
förlängning av 1,2-procentsregeln till utgången av
år  2000,  då den pågående  interdepartementala
översynen  av energibeskattningen  beräknats  ha
slutförts. Enligt vår mening är det nödvändigt att
kalk-  och  cementindustrin  medges  fortsatt
nedsättning av skatten till dess att energiskatterna
blivit konkurrenskraftiga. Endast häri-genom får
näringen förutsättningar att planera verksamheten på
längre sikt. Eftersom det i nuläget inte går att
förutse  vad  den  pågående  översynen  av
energibeskattningens framtida utformning kommer att
innebära för de berörda företagen inom bl.a. kalk-
och cementindustrin anser vi att förslaget om att
förlänga undantagsregeln med endast ett år skapar en
oacceptabel osäkerhet om framtiden.  Mot  denna
bakgrund bör 1,2-procentsregeln inte tidsbegränsas.
Regeringen bör med stor skyndsamhet återkomma till
riksdagen med förslag om att 1,2-procentsregeln
skall gälla tills vidare.
dels vid moment 5 hemställt:
5.   beträffande    begränsning    av
koldioxidskatteuttaget
att riksdagen med anledning av proposition 1999/2000:9 i denna
del och motion 1999/2000:Sk8 yrkandena 2 och 3
begär att regeringen skyndsamt återkommer till
riksdagen  med  förslag  om  att  1,2-pro-
centsregeln skall gälla tills vidare.
Särskilt yttrande

Skattejusteringar för miljöklasserna på
bensin

Carl Fredrik Graf (m), Carl Erik Hedlund (m),
Marietta  de  Pourbaix-Lundin (m) och Margareta
Cederfelt (m) anför:

Vi har ställt oss bakom förslaget i propositionen om
att minska skattesats-skillnaden mellan bensin i de
olika miljöklasserna från 7 till 3 öre.
Inför behandlingen av budgetpropositionen för år
2000 har vi redovisat Moderata samlingspartiets
politik när det gäller drivmedelsbeskattningen.
Vi har bl.a.  föreslagit  en  sänkning  av
bensinskatten med 20 öre per liter (25 öre/liter
inkl. moms). Skälet till vårt ställningstagande
är att öka möjlig-heterna att ta arbete på
större avstånd från hemmet och därigenom även
rörligheten på arbetsmarknaden. Bilen är också
av utomordentligt stor betydelse för boende i
glesbygd, för barnfamiljer och för den som har
ett   aktivt  fritidsliv.  Vi  vidhåller
uppfattningen om att bensinskatten måste sänkas
och avser att återkomma till frågan under våren.

Av utskottet upprättat lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen (1999:000) om
ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen
(1994:1776) om skatt på energi i stället för dess
lydelse enligt lagen (1999:000) om ändring i nämnda
lag skall ha följande lydelse.
2 kap.
1 §[1]
------------------------------------------------------
Lydelse enligt betänkande 1999/2000:FiU1
------------------------------------------------------
Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat
följer av andra stycket,  betalas för följande
bränslen med angivna belopp:
-------------------------------------------------------------------
KN-nr   Slag av bränsle  Skattebelopp
-------------------------------------------------------------------
Energiskatt KoldioxidskattSumma
skatt
-------------------------------------------------------------------
1.2710  00 Bensin som
26,
uppfyller krav
2710  00 för
27,
2710  00
29
eller
2710  00
32
-------------------------------------------------------------------
a) miljöklass 2  3 kr 61 öre 86 öre   4 kr 47
öre
per liter  per liter
per liter
-------------------------------------------------------------------
b) miljöklass 3  3 kr 68 öre 86 öre   4 kr 54
öre
per liter  per liter
per liter
-------------------------------------------------------------------
2.2710  00 Annan bensin   4 kr 27 öre 86 öre   5 kr 13
26,                          öre
än som avses   per liter  per liter
2710  00                       per liter
34     under 1
eller
2710  00
36
-------------------------------------------------------------------
3.2710  00 Eldningsolja,
51,
dieselbrännolja,
2710  00
55,    fotogen, m.m.
2710  00 som
69
eller
2710  00
74-
2710  00
78
-------------------------------------------------------------------
a) har försetts  743 kr per  1 058 kr  1 801 kr
med        m3      per m3   per m3
märkämnen eller
ger mindre än 85
volymprocent
destillat
vid 350oC,
-------------------------------------------------------------------
b) inte har
försetts med
märkämnen och
ger
minst 85
volymprocent
destillat vid
350oC,
tillhörig
-------------------------------------------------------------------
miljöklass 1   1  864 kr 1 058 kr 2 922 kr
per m3    per m3   per m3
-------------------------------------------------------------------
miljöklass 2   2  090 kr 1 058 kr 3 148 kr
per m3    per m3   per m3
-------------------------------------------------------------------
miljöklass 3   2  388 kr 1 058 kr 3 446 kr
per m3    per m3   per m3
-------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------
KN-nr   Slag av bränsle  Skattebelopp
-------------------------------------------------------------------
Energiskatt KoldioxidskattSumma
skatt
-------------------------------------------------------------------
4.ur     Gasol som
2711 12 11-2711 19 00används för
-------------------------------------------------------------------
a) drift av    1 kr 01 öre 56 öre   1 kr 57
motordrivet                öre
fordon, fartyg  per liter  per liter
eller luftfartyg              per liter
-------------------------------------------------------------------
b) annat ändamål 145 kr per  1 112 kr  1 257 kr
än som avses          per 1 000  per 1 000
under a      1 000 m3   m3     m3
-------------------------------------------------------------------
**FOOTNOTES**
[1]: Senaste lydelse 1997:450.
-------------------------------------------------------------------
5.ur     Metan som
2711 29 00 används för
-------------------------------------------------------------------
a) drift av    1 678  kr 792 kr per 2 470 kr
motordrivet    per           per
fordon, fartyg         1 000 m3
eller luftfartyg 1 000 m3         1 000 m3
-------------------------------------------------------------------
b) annat ändamål 241 kr per  792 kr per 1 033 kr
än som avses                per
under a      1 000 m3   1 000 m3
1 000 m3
-------------------------------------------------------------------
6.2711 11 00,Naturgas som
2711 21 00 används för
-------------------------------------------------------------------
a) drift av    1 678  kr 792 kr per 2 470 kr
motordrivet    per           per
fordon, fartyg         1 000 m3
eller luftfartyg 1 000 m3         1 000 m3
-------------------------------------------------------------------
b) annat ändamål 241 kr per  792 kr per 1 033 kr
än som avses                per
under a      1 000 m3   1 000 m3
1 000 m3
-------------------------------------------------------------------
7.2701,   Kolbränslen    316 kr per  920 kr per 1 236 kr
2702                         per
eller            1 000 kg   1 000 kg
2704                         1 000 kg
-------------------------------------------------------------------
8.2713 11 00-2713 12 00Petroleumkoks316 kr per920 kr per1 236 kr
per
1 000 kg   1 000 kg
1 000 kg
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
I fall som avses i 4 kap. 1 § första stycket 7 och
andra stycket samt 12 § första stycket 4 och andra
stycket tas skatt ut med ett belopp som motsvarar
skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för
bränslets olika användningssätt.
------------------------------------------------------
För kalenderåret 2001 och efterföljande kalenderår
skall de i första stycket angivna skattebeloppen
räknas om enligt 10 §.
------------------------------------------------------

Föreslagen lydelse

Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat
följer av andra  stycket, betalas för följande
bränslen med angivna belopp:-------------------------------------------------------------------
KN-nr   Slag av bränsle  Skattebelopp
-------------------------------------------------------------------
Energiskatt KoldioxidskattSumma
skatt
-------------------------------------------------------------------
1.2710  00 Bensin som
26,
uppfyller krav
2710  00 för
27,
2710  00
29
eller
2710  00
32
-------------------------------------------------------------------
a) miljöklass 1  3 kr 61 öre 86 öre   4  kr 47
öre
per liter  per liter
per liter
-------------------------------------------------------------------
b) miljöklass 2  3 kr 64 öre 86 öre   4  kr 50
öre
per liter  per liter
per liter
-------------------------------------------------------------------
2.2710  00 Annan bensin   4 kr 27 öre 86 öre   5  kr 13
26,                          öre
än som avses   per liter  per liter
2710  00                       per liter
34     under 1
eller
2710  00
36
-------------------------------------------------------------------
3.2710  00 Eldningsolja,
51,
dieselbrännolja,
2710  00
55,    fotogen, m.m.
2710  00 som
69
eller
2710  00
74-
2710  00
78
-------------------------------------------------------------------
a) har försetts  743 kr per 1 058 kr 1 801 kr
med        m3      per m3   per m3
märkämnen eller
ger mindre än 85
volymprocent
destillat
vid 350oC,
-------------------------------------------------------------------
b) inte har
försetts med
märkämnen och
ger
minst 85
volymprocent
destillat vid
350oC,
tillhörig
-------------------------------------------------------------------
miljöklass 1   1  864 kr 1 058 kr 2 922 kr
per m3    per m3   per m3
-------------------------------------------------------------------
miljöklass 2   2  090 kr 1 058 kr 3 148 kr
per m3    per m3   per m3
-------------------------------------------------------------------
miljöklass 3   2  388 kr 1 058 kr 3 446 kr
eller inte    per m3    per m3   per m3
tillhör någon
miljöklass
-------------------------------------------------------------------
4.ur     Gasol       145 kr per  1 112 kr  1 257 kr
2711 12 11-2711 19 00           per 1 000  per 1 000
1 000 kg   kg     kg
-------------------------------------------------------------------
5.ur     Metan       241 kr per  792 kr per 1 033 kr
2711 29 00                      per
1 000 m3   1 000 m3
1 000 m3
-------------------------------------------------------------------
6.2711 11 00,Naturgas     241 kr per  792 kr per 1 033 kr
2711 21 00                      per
1 000 m3   1 000 m3
1 000 m3
-------------------------------------------------------------------
7.2701,   Kolbränslen    316 kr per  920 kr per 1 236 kr
2702                         per
eller            1 000 kg   1 000 kg
2704                         1 000 kg
-------------------------------------------------------------------
8.2713 11 00-2713 12 00Petroleumkoks316 kr per920 kr per1 236 kr
per
1 000 kg   1 000 kg
1 000 kg
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
I fall som avses i 4 kap. 1 § första stycket 7 och
andra stycket samt 12 § första stycket 4 och andra
stycket tas skatt ut med ett belopp som motsvarar
skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för
bränslets olika användningssätt.
------------------------------------------------------
För kalenderåret 2001 och efterföljande kalenderår
skall de i första stycket angivna skattebeloppen
räknas om enligt 10 §.
------------------------------------------------------