Skatteutskottets betänkande
1999/2000:SKU19

Mervärdesskattefrågor med anledning av Öresunds- förbindelsen


Innehåll

1999/2000

SkU19

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet  proposition
1999/2000:58 om mervärdesskatt på avgifter  för
överfarten mellan Sverige och Danmark över Öresund
samt vissa förenklingar  rörande  avdrags-  och
återbetalningsreglerna  som överenskommits i ett
avtal med Danmark. Vidare avstyrker utskottet en
motion (c) om ett uttalande om att hela kostnaden
för bron skall bäras av dem som använder bron.
Vid betänkandet fogas en reservation av (c).

Propositionen

Regeringen  (Finansdepartementet)  föreslår  i
proposition 1999/2000:58 att riksdagen
1. godkänner avtalet med tillhörande protokoll
mellan Sverige och Danmark om mervärdesskatt för den
fasta vägförbindelsen över Öresund,
2. antar regeringens förslag till lag om avtal med
Danmark  om  mervärdesskatt  för  den  fasta
vägförbindelsen över Öresund,
3. antar regeringens förslag till lag om ändring i
mervärdesskattelagen (1994:200).
Upplåtelse för trafik av bro eller tunnel mellan
Sverige och annat land beläggs med mervärdesskatt.
Tillhandahållandet  skall beskattas med  normal-
skattesatsen 25 %. Reglerna berör i dag endast
Öresundsförbindelsen.  Regeringen har ingått ett
avtal med Danmark om bl.a. en förenklad hantering av
den  mervärdesskatt  som  skall  tas  ut  på
passageavgiften. Reglerna tas in i en särskild lag.
En möjlighet införs för skattemyndigheten att på
ansökan från den skattskyldige i vissa fall medge
undantag från kravet på att uppgifter om mottagares
namn etc. skall anges på faktura eller jämförlig
handling.
En ändring görs så att skattskyldigheten  för
förmedlingstjänster  i vissa fall förs över på
förvärvaren av tjänsterna. I övrigt görs vissa
tekniska   justeringar   i   reglerna   om
förmedlingstjänster.
Lagförslagen och avtalet med tillhörande protokoll
finns i bilaga till betänkandet.

Motionen

1999/2000:Sk20 av Rolf Kenneryd m.fl. (c) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om principen att hela
kostnaden för Öresundsförbindelsen skall bäras av
dem som använder bron.

Utskottet

Mervärdesskattefrågorna med anledning av
Öresundsförbindelsen

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen bl.a. en ändring
i mervärdesskattelagen som innebär att upplåtelse
för trafik av bro eller tunnel mellan Sverige och
annat land inte längre skall anses utgöra en tjänst
som är omsatt utomlands och skattefri i Sverige. En
ändring med denna  inriktning  har bedömts som
nödvändig  enligt  EG-rätten. Härigenom  beläggs
avgiften för överfarten från Sverige till Danmark på
bron över Öresund med mervärdesskatt.
Samtidigt föreslår regeringen att ett avtal med
Danmark om vissa förenklingar i hanteringen av
mervärdesskatten skall lagfästas i en särskild lag,
benämnd lag om avtal med Danmark om mervärdesskatt
för den fasta vägförbindelsen över Öresund. Avtalet
innebär i korthet att svenska företagare får göra
avdrag för all mervärdesskatt, även den danska, i
sina svenska deklarationer och att danska företagare
får göra avdrag för såväl dansk som svensk skatt i
sina  danska  deklarationer.  Återbetalning  av
mervärdesskatt  på  passageavgiften  till  andra
utländska företagare än danska skall helt hanteras
av Sverige. Danmark skall i efterskott månatligen
till Sverige överföra vad som återbetalats av dansk
mervärdesskatt.
I  förenklingssyfte  föreslås  härutöver  att
skattemyndigheterna i vissa fall skall få lätta på
föreskrifterna om vad ett kvitto skall innehålla.
Slutligen föreslås också vissa tekniska justeringar
i reglerna om förmedlingstjänster avseende vissa
transporter inom landet när den som tillhandahåller
tjänsten är utländsk företagare.

Utskottets ställningstagande

Utskottet håller med regeringen om att det av EG-
rättsliga skäl är nödvändigt att ändra de svenska
bestämmelserna om mervärdesskatt så att mervärdes-
skatt tas ut på avgiften för överfarten mellan
Sverige och Danmark över Öresund. Utskottet ställer
sig vidare bakom den överenskommelse som träffats
mellan  Danmark  och Sverige om förenklingar i
avdrags-  och  återbetalningssystemet,  liksom
regeringens förslag i övrigt. Utskottet tillstyrker
således propositionen.

Kostnaderna för Öresundsförbindelsen

Motionen

I motion Sk20 av Rolf Kenneryd m.fl. (c) yrkas att
riksdagen  riktar  ett  tillkännagivande  till
regeringen om att den sammanlagda finansieringen av
Öresundsförbindelsen  inte  skall  innebära  att
kostnaderna bärs av andra än dem som använder bron.
Motionärerna befarar nämligen att kostnaderna för
Öresundsförbindelsen kan komma att övervältras på
dem som inte använder bron.

Utskottets ställningstagande

Motionen tar sikte på de beräkningar som lämnas i
propositionen   av   priseffekterna  och  de
statsfinansiella  effekterna   på  grund  av
skattebeläggningen.  Enligt propositionen  kommer
Öresundskonsortiet trots  skatten inte att höja
priset för en överfart. Som en följd härav kommer,
enligt propositionen, återbetalningstiderna för de
lån som upptagits för byggnationen att förlängas,
och förlängningen beräknas för närvarande bli cirka
tre år. I propositionen aviseras vidare en ny
proposition senare i vår, i vilken regeringen bl.a.
kommer   att   redovisa   effekterna   för
Öresundskonsortiets ekonomi.
I avvaktan på den nya propositionen som regeringen
aviserat finns det enligt utskottets uppfattning
ingen anledning att närmare gå in på de synpunkter
som förs fram i motion Sk20. Utskottet avstyrker
motionen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande mervärdesskattefrågorna med
anledning av Öresundsförbindelsen
att riksdagen med bifall till proposition 1999/2000:58
a) godkänner avtalet med tillhörande protokoll
mellan Sverige och Danmark om mervärdesskatt för
den fasta vägförbindelsen över Öresund,
b) antar förslaget till lag om avtal med Danmark
om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen
över Öresund,
c) antar förslaget till lag om ändring  i
mervärdesskattelagen (1994:200),
2.   beträffande   kostnaderna   för
Öresundsförbindelsen
att riksdagen avslår motion 1999/2000:Sk20.
res. (c)
Stockholm den 7 mars 2000

På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg


I beslutet har deltagit: Arne Kjörnsberg (s), Carl
Fredrik Graf (m), Lisbeth Staaf-Igelström (s), Per
Rosengren (v), Kenneth Lantz (kd), Carl Erik Hedlund
(m), Marietta de Pourbaix-Lundin (m), Ulla Wester
(s), Marie Engström (v), Desirée Pethrus Engström
(kd), Catharina Hagen (m), Yvonne Ruwaida (mp), Rolf
Kenneryd (c), Lars U Granberg (s), Per-Olof Svensson
(s) och Lars Lilja (s).


Reservation

Kostnaderna för Öresundsförbindelsen
(mom. 2) - c

Rolf Kenneryd (c) har

dels anfört följande:

Av propositionen framgår  att Öresundskonsortiet
trots mervärdesskatten inte kommer att höja de
priser  som  bestämts. I stället aviseras  att
återbetalningstiderna för de lån som upptagits för
byggnationen förlängs med ungefär  tre  år.  I
propositionen redovisas dock inte vilka effekter som
uppstår för statsfinanserna och Öresundskonsortiets
ekonomi  till  följd  av  de  förlängda  åter-
betalningstiderna.
Eftersom regeringen redan tidigare visat sig vara
beredd att frångå principen om att hela kostnaden
för Öresundsförbindelsen skall bäras av dem som
använder bron oroas vi inom Centerpartiet över den
ofullständiga redovisning av de statsfinansiella
effekterna av förslagen som lämnas i propositionen.
Genom höjda banavgifter och anslag till banverket
för   att   finansiera   betalningar   till
Öresundskonsortiet   har  skattebetalare   och
tågresenärer i övriga delar av landet tvingats att
betala kostnader som rätteligen borde ha betalats av
Öresundsresenärerna. Centerpartiet  har  tidigare
reserverat  sig mot detta beslut, eftersom det
frångår såväl  1991 års regeringsöverenskommelse
mellan  Danmark  och  Sverige  som  tidigare
riksdagsbeslut  om  att  hela  kostnaden  för
Öresundsförbindelsen skall bäras av dem som använder
bron. Som framhålls i motion Sk20 finns det sålunda
anledning att ånyo understryka att den sammanlagda
finansieringen av Öresundsförbindelsen inte skall
innebära att kostnader bärs av andra än dem som
använder bron. Ett tillkännagivande härom bör riktas
till regeringen och motionen tillstyrks därför.
dels under moment 2 hemställt:
2.    beträffande   kostnaderna   för
Öresundsförbindelsen
att riksdagen med bifall till motion 1999/2000:Sk20 som sin
mening ger regeringen till känna  vad ovan
anförts.