Skatteutskottets betänkande
1999/2000:SKU12

Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier, m.m.


Innehåll

1999/2000

SkU12

Sammanfattning

Utskottet  tillstyrker i betänkandet regeringens
förslag till reglering av de inkomstskatte- och
kupongskattefrågor som aktualiseras av att vissa
aktiebolag enligt proposition 1999/2000:34 skall
kunna förvärva egna aktier. Utskottet tillstyrker
också förslag rörande uttag av kupongskatt i samband
med nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av
aktier eller genom nedsättning av aktiens nominella
belopp samt vid fusion och likvidation. De nya
bestämmelserna föreslås träda i kraft den 10 mars
2000. Utskottet tillstyrker slutligen en ändring
rörande  beskattningen  vid  överlåtelser  till
underpris av lagerfastigheter. Dessa regler föreslås
tillämpas på överlåtelser som sker den 7 december
1999 eller senare. Reservationer har avgivits av
m-, kd- och fp-ledamöterna.

Propositionen

Regeringen  (Finansdepartementet)  föreslår  i
proposition 1999/2000:38 att riksdagen antar de i
propositionen framlagda förslagen till
1. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:000),
3. lag om ändring i lagen (1999:000) om
ikraftträdande av inkomst-skattelagen.
Regeringen har i propositionen Förvärv av egna
aktier (prop. 1999/2000:
34) föreslagit att publika aktiebolag vars aktier är
noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats
eller någon annan reglerad maknad skall  kunna
förvärva egna aktier (s.k. återköp). Detsamma har
föreslagits gälla för motsvarande publika skade- och
livförsäkringsaktiebolag som får dela ut vinst.
Regeringen  tar  i  denna proposition upp dels
inkomstskattefrågor, dels  kupongskattefrågor som
aktualiseras av de föreslagna möjligheterna till
återköp. I propositionen behandlas även uttag av
kupongskatt  i  samband  med  nedsättning  av
aktiekapitalet genom inlösen av aktier eller genom
nedsättning av aktiens nominella belopp samt vid
fusion och likvidation. Kupongskatt betalas av den
som inte skall betala inkomstskatt i Sverige för
utdelning från bl.a. aktiebolag. Slutligen behandlas
vissa överlåtelser av lagerfastigheter.
De inkomstskattefrågor som uppkommer vid återköp är
dels hur den som överlåter aktien till bolaget
(aktieägaren) skall beskattas, dels hur aktiebolaget
skall beskattas om bolaget i sin tur överlåter den
återköpta aktien.
Beträffande den skattemässiga  behandlingen  av
aktieägarens  överlåtelse  till aktiebolaget gör
regeringen den bedömningen att denna skall anses som
en avyttring. Reavinstbeskattning skall då ske.
Detta gäller emellertid inte om aktien är en s.k.
kvalificerad aktie som omfattas av de särskilda
skatteregler som gäller för sådana aktieägare som
varit  verksamma  i  betydande  omfattning  i
fåmansföretag. I dessa situationer skall i stället
vinsten behandlas som en utdelning.
Ett aktiebolag som återköpt en egen aktie kan
förfara på två sätt. Aktien kan dras in genom
nedsättning av aktiekapitalet. Ett annat alternativ
är att bolaget överlåter den återköpta aktien.
Oavsett vilket alternativ bolaget väljer innebär
förslaget  att  det  inte  skall medföra några
skattekonsekvenser för bolaget. Bolaget skall heller
inte ha rätt att göra avdrag för en reaförlust.
Beträffande investmentföretag föreslås att egna
aktier  inte  skall  ingå  i  underlaget  för
schablonintäkten eller avskattningsintäkten.
Kupongskatt skall tas ut i de fall återköp sker
efter ett förvärvserbjudande som har riktats till
samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier
av ett visst slag. Det föreslås att kupongskatt i
framtiden skall tas ut även vid utbetalningar till
aktieägare  i  samband  med  nedsättning  av
överkursfonden. Vid fusion skall kupongskatt tas ut
på ett eventuellt kontantvederlag i motsats till vid
likvidation då kupongskatt även i fortsättningen
skall tas ut på hela det utskiftade värdet. Rätt
till återbetalning av viss kupongskatt föreligger i
dag om aktien har förlorat sitt värde till följd av
att ett bolag upplösts inom ett år från det att
utbetalning vid likvidation blev tillgänglig för
lyftning. Denna tid föreslås förlängd till två år.
I  lagen  (1998:1600)  om  beskattningen  vid
överlåtelser  till underpris och i reglerna om
verksamhetsöverlåtelser  i  lagen (1998:1603) om
beskattningen  vid  fusioner,  fissioner  och
verksamhetsöverlåtelser föreslås  en  ändring av
rättelsekaraktär. Ändringen innebär att vid  en
överlåtelse av en lagerfastighet skall överlåtaren
återföra gjorda värdeminskningsavdrag som har gjorts
vid beskattningen men inte i räkenskaperna. De nya
reglerna föreslås tillämpas på överlåtelser som sker
den 6 december 1999 eller senare.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 10
mars 2000.
Lagförslagen  har  intagits  som  bilaga  till
betänkandet.

Motionerna

1999/2000:Sk17 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m) vari
yrkas
1. att riksdagen avslår förslaget om särbehandling
av fåmansföretag vid återköp och inlösen av egna
aktier i enlighet med vad som anförts i motionen,
2.  att  riksdagen  avslår  förslaget om  att
kupongskatt skall tas ut vid återköp och inlösen av
egna skatter i enlighet med vad som anförts i
motionen.
1999/2000:Sk18 av Johan Pehrson och Karin Pilsäter
m.fl. (fp) vari yrkas att riksdagen hos regeringen
begär att den snarast återkommer med förslag vad
gäller den  kupongskattemässiga  behandlingen av
återköp och inlösen som överensstämmer  med de
förslag som återfanns i promemorian Vissa skatte-
frågor med anledning av att aktiebolag skall kunna
förvärva egna aktier, m.m.

1999/2000:Sk19 av Holger Gustafsson m.fl. (kd) vari
yrkas
1. att riksdagen avslår proposition 1999/2000:38 i
de delar som avser förändringar till följd av
proposition 1999/2000:34 Förvärv av egna aktier,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om
avskaffad dubbelbe-skattning på utdelningsinkomster
i enlighet med vad som anförts i motionen.

Utskottet

Nya associationsrättsliga regler vid
förvärv av egna aktier

Ett  aktiebolag  får  enligt  aktiebolagslagen
(1975:1385) inte teckna eller förvärva egna aktier.
Förbudet syftar till att skydda bolagets borgenärer
och förhindra spekulation och stödköp i egna aktier.
Aktiebolag får dock förvärva egna  aktier  vid
övertagande av en affärsrörelse där aktierna ingår i
rörelsen,  vid  inlösen av aktier på grund av
maktmissbruk och vid inrop på auktion av aktier som
har utmätts för bolagets fordran. En aktie som
förvärvats på något av dessa sätt skall dras in
genom nedsättning av aktiekapitalet eller säljas
senast tre år efter förvärvet - annars är aktien
ogiltig. Förbudet gäller även bankaktiebolag och
försäkringsaktiebolag. Vissa särregler om förvärv av
egna aktier för att underlätta rörelsen finns i
bankrörelselagen och lagen om värdepappersrörelse.
Regeringen har i proposition 1999/2000:34 Förvärv
av egna aktier föreslagit en ny associationsrättslig
reglering rörande förvärv av egna aktier. Förslaget,
som nyligen har beretts av riksdagens lagutskott
(bet. 1999/2000:LU9), innebär i korthet följande.
Publika aktiebolag, vars aktier är noterade vid en
börs, en auktoriserad marknadsplats eller annan
reglerad marknad, skall få förvärva och överlåta
egna aktier. Förvärvet skall få ske på en börs, en
auktoriserad marknadsplats eller någon annan marknad
inom  EES.  Finansinspektionen  skall kunna  ge
tillstånd till förvärv på marknad utanför EES.
Förvärv skall också få ske efter ett erbjudande
riktat till samtliga aktieägare eller samtliga ägare
av aktier av ett visst slag. Innehavet av egna
aktier skall få utgöra högst 1/10 av bolagets
samtliga aktier. Egna aktier som förvärvats i strid
mot bestämmelserna skall avyttras inom sex månader.
Överlåtelse av egna aktier skall antingen ske i form
av nyemission eller på en marknad i överensstämmelse
med vad som gäller för förvärvet.

Vissa skattefrågor med anledning av att
aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier

Gällande rätt

Det finns inte några särskilda skatteregler för de
situationer då ett bolag förvärvar, äger respektive
avyttrar egna aktier. Däremot finns det regler om
beskattning när ett bolag avyttrar andra aktier. Den
skattemässiga hanteringen är beroende av vilken typ
av tillgång aktien utgör i bolagets verksamhet.
Aktier och aktieanknutna finansiella instrument som
utgör lager beskattas enligt vanliga regler för
näringsverksamhet.   För   övriga   aktier,
näringsbetingade aktier och kapitalplaceringsaktier,
beräknas  intäkt  av  näringsverksamhet  enligt
reavinstreglerna.
Det finns heller inte några särskilda skatteregler
som skall tillämpas på den som överlåter en aktie
till det bolag som gett ut den. Av allmänna regler
inom kapitalbeskattningen följer att den överlåtande
aktieägaren anses ha avyttrat aktierna och att
reavinstbeskattning skall ske för fysiska personer
och för juridiska personer  vid överlåtelse av
kapitalplaceringsaktier och näringsbetingade aktier.
Om aktien i fråga utgör lager hos överlåtaren sker
beskattning  som  vid  försäljning  av  vilken
lagertillgång som helst.
Kupongskatt skall betalas av den som inte betalar
inkomstskatt i Sverige för utdelning (men inte
reavinst) på aktier i svenska aktiebolag och andelar
i svenska värdepappersfonder. Till utdelning hänförs
även utbetalning till aktieägare vid inlösen av
aktier i samband med nedsättning av aktiekapital
eller reservfond, bolagets likvidation samt vid
utbetalning  av  fusionsvederlag.  Utbetalning i
samband med fusion och likvidation omfattas av ett
återbetalningsförfarande    (restitution)   av
kupongskatt som indirekt innebär att avdrag medges
för anskaffningskostnaden för aktien.

Propositionen

Propositionen   behandlar  inkomstskatte-  och
kupongskattefrågor  med  anledning  av att, som
redovisats  ovan, vissa aktiebolag föreslås  få
förvärva egna aktier. Enligt propositionen skall
publika aktiebolag utan skattemässiga konsekvenser
kunna förvärva och överlåta egna aktier. Återköpta
aktier  som  ingår  i handelslager skall  dock
inkomstberäknas  enligt  vanliga  regler  för
näringsverksamhet. Handel med egna aktier genom
derivatinstrument  (optioner,  terminer)  skall
behandlas lika med handel direkt med egna aktier,
dvs. ett aktiebolag skall kunna utfärda, förvärva
eller överlåta derivat-instrument med egna aktier
som underliggande tillgång utan att detta föranleder
beskattning    eller    avdragsrätt.    Ett
investmentföretags innehav av egna aktier eller
derivatinstrument  vars  underliggande tillgångar
består av sådana aktier skall inte ingå i underlaget
för schablonintäkt eller avskattningsintäkt.
Från aktieägarens synvinkel skall återköpta aktier
anses ha avyttrats och aktieägaren skall beskattas
enligt reavinstreglerna. Om aktiebolaget överlåter
en återköpt aktie mot ett vederlag som understiger
marknadsvärdet för aktien skall detta inte medföra
utdelningsbeskattning hos förvärvaren.
Förslaget att endast  vissa publika bolag för
närvarande  skall  kunna återköpa  egna  aktier
motiveras delvis av det särskilda regelsystem (de
s.k. 3:12-reglerna) som gäller vid beskattning av
aktieägare  i  fåmansföretag  som  i  betydande
omfattning varit verksamma i företaget. Enligt en
karensbestämmelse gäller de särskilda skattereglerna
i vissa fall under fem beskattningsår efter det att
företaget upphört att vara ett fåmansföretag. En
särskild utredare ser för närvarande över 3:12-
reglerna. Utredaren kommer också att se över den
skattemässiga behandlingen av återköp i privata
bolag.  I  avvaktan på en ny lagstiftning för
beskattning av  aktieägare  i fåmansföretag bör
särskilda regler gälla för återköp i de situationer
då aktieägare i ett noterat publikt aktiebolag på
grund av den nämnda karensen omfattas av 3:12-
reglerna. Inom detta system behandlas vinst som
uppkommer  vid  nedsättning av aktiekapitalet i
företaget genom inlösen av aktier som utdelning.
Enligt propositionen skall vinst som uppkommer vid
avyttring  av  en  kvalificerad aktie till det
återköpande aktiebolaget betraktas som en utdelning.
Den som äger en kvalificerad aktie skall inte genom
att överlåta aktien till bolaget och därefter köpa
tillbaka  den  kunna  omvandla aktien till  en
okvalificerad aktie.
I kupongskattesammanhang skall återköp hänföras
till utdelning och skatt skall tas ut när ett
aktiebolag   återköpt   aktier   efter   ett
förvärvserbjudande riktat till alla aktieägare eller
alla ägare till aktier av ett visst slag. Vid
återköp som sker på börsen har säljaren inte någon
vetskap om vem som köper aktierna. Inte heller har
central värdepappersförvarare eller förvaltare någon
sådan kännedom. Kupongskatt kan av praktiska skäl
inte tas ut i dessa fall. Om återköpen däremot sker
genom  riktade  erbjudanden  till  aktieägarna
föreligger inte samma problem. Kupongskatt bör av
fiskala skäl tas ut i de situationer där det är
praktiskt möjligt, dvs. i de fall återköp sker genom
ett  förvärvserbjudande  riktat  till  samtliga
aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett
visst slag.
Vid utbetalningar till aktieägare i samband med
nedsättning av överkursfonden skall kupongskatt tas
ut. Vid fusion skall endast kontantvederlag utgöra
underlag för kupongskatt medan vederlag i form av
aktier undantas från sådan skatt. Möjligheten till
återbetalning av kupongskatt vid fusioner slopas. I
stället  införs  en   regel  som  reglerar
anskaffningskostnaden  för  aktier  som  utgjort
fusionsvederlag när bolaget likvideras. Därvid skall
anskaffningskostnaden för aktier i det övertagande
bolaget vara aktieägarens anskaffningskostnad för
aktierna i det övertagna aktiebolaget. Fristen för
återbetalning  av  kupongskatt  vid  likvidation
förlängs från ett till två år.
Propositionen avviker således från promemorian -
Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag
skall kunna förvärva egna aktier, m.m. (dnr Fi
1999/2419), eftersom i promemorian föreslogs att
kupongskatt inte i något fall skulle tas ut vid
återköp av egen aktie. Som följd härav föreslogs att
kupongskatt heller inte skulle tas ut vid inlösen av
aktier. Synpunkter har framförts om att utländska
aktieägare  diskrimineras  i  förhållande  till
aktieägare som är hemmahörande i Sverige, bl.a.
beroende på att rätt till restitution av kupongskatt
inte föreligger vid nedsättning av aktiekapitalet.
Rent fiskala intressen  men  även  risken  för
skatteplanering  och  skatteundandraganden  talar
emellertid enligt regeringens uppfattning för att
kupongskatten behålls vid inlösen och att inlösen av
aktier behandlas på samma sätt som hittills i
kupongskattesammanhang. Återköp av aktier företer
vissa likheter med inlösen av aktier vid nedsättning
av  aktiekapitalet  som  således  utgör  sådan
utbetalning på vilken kupongskatt i dag skall utgå.
Det talar, menar regeringen, för att även återköp
bör    jämställas    med   utdelning   i
kupongskattehänseende.
De skatterättsliga bestämmelserna föreslås träda i
kraft vid samma tidpunkt som de föreslagna nya
associationsrättsliga  reglerna  om  aktiebolags
förvärv av egna aktier, dvs. den 10 mars 2000.

Motionerna

I motion Sk17 yrkande 1 av Carl Fredrik Graf m.fl.
(m) yrkas avslag till förslaget om särbehandling av
fåmansföretag vid återköp och inlösen av aktier.
Enligt  motionen har Moderaterna  i  flera  år
motionerat om en förändring av 3:12-reglerna som
innebär  en  oacceptabel  diskriminering  av
fåmansbolagen. I motionen yrkas också avslag till
förslaget om att kupongskatt skall tas ut vid
återköp och inlösen av egna aktier (yrkande 2) som
enligt motionen diskriminerar utländska aktieägare
som vid inlösen av aktier saknar rätt till avdrag
för anskaffningskostnaden.
I motion Sk19 yrkande 1 av Holger Gustafsson m.fl.
(kd) yrkas avslag på propositionen vad gäller de
ändringar i skattereglerna som föranleds av att
aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier. Enligt
motionen är det angeläget att motverka skattemässig
inlåsning av kapital i företagen men motionärerna
ifrågasätter  den  metod regeringen  här  valt.
Riksdagen bör enligt motionärerna i stället begära
förslag   om   slopad  dubbelbeskattning  på
utdelningsinkomster (yrkande 2).
Enligt motion Sk18 av Johan Pehrson och Karin
Pilsäter (fp) accepterar Folkpartiet propositionens
inkomstskattemässiga huvudinriktning, men partiet är
kritiskt till förslaget om kupongskatt som man anser
diskriminerar utländska  aktieägare. Motionärerna
anser att regeringen snarast skall återkomma med ett
förslag rörande den kupongskattemässiga behandlingen
av återköp och inlösen som överensstämmer  med
Finansdepartementets promemoria.

Utskottets ställningstagande

Förslaget om återköp av egna aktier är en anpassning
till vad som gäller i flertalet europeiska länder
och syftar till att skapa nya möjligheter för
aktiebolag att föra tillbaka överskottsmedel till
aktieägarna. Målet är ett effektivare utnyttjande av
bolagens och näringslivets resurser. Beroende på i
vilken utsträckning återköp av aktier kommer att
ersätta  utdelningar  beräknas  den  varaktiga
statsfinansiella kostnaden till ca 400 miljoner
kronor per år. Detta innebär enligt utskottet en
betydande lättnad i kapitalbeskattningen. Yrkandet
om helt slopad utdelningsskatt som Kristdemokraterna
för fram i motion Sk19 yrkande 1 och 2 framstår
däremot i detta ärende som alltför vidlyftigt med
tanke på de statsfinansiella effekterna. Utskottet
har i samband med den senaste budgetberedningen
(bet. 1999/2000:SkU1y) avstyrkt motsvarande förslag
med hänvisning till att ett slopande av skatten på
aktieutdelningar inte är ett verksamt medel för att
öka de större företagens investeringsbenägenhet. För
de små och medelstora företagen ansåg utskottet att
man  inte  kan bortse från att den personliga
kapitalinkomstbeskattningen    inverkar    på
avkastningskravet och därmed i viss mån fungerar som
en skatt på företagens investeringar. Utskottet
erinrade om att detta förhållande har beaktats genom
de särskilda lättnader som sedan 1997 gäller vid
beskattningen  av utdelningar och reavinster på
onoterade aktier.  Finansutskottet och riksdagen
följde utskottet (bet. 1999/2000:FiU1).
Som Moderaterna påtalar i motion Sk17 yrkande 1
innehåller propositionen inte några förslag rörande
fåmansbolagen utan endast en interimistisk lösning
för de publika aktiebolag  som  på  grund  av
karensbestämmelsen  omfattas  av  3:12-reglerna.
Regeringen har i den delen framhållit att 3:12-
systemet är föremål för en översyn som också skall
innefatta den skattemässiga behandlingen av återköp
i privata bolag och att frågan i avvaktan på
utredningen  bör  anstå.  Utskottet  har  samma
uppfattning.
I motsats till motionärerna i motion Sk17 yrkande 2
och Sk18 delar utskottet regeringens bedömning att
inlösen och återköp i kupong-skattehänseende så
långt möjligt bör behandlas på samma sätt och att
kupongskatt av statsfinansiella skäl bör tas ut i de
fall det är praktiskt möjligt, dvs. i de fall
återköp sker genom ett förvärvserbjudande riktat
till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till
aktier av ett visst slag.
Sammanfattningsvis anser utskottet att regeringens
bedömningar och förslag i propositionen är väl
avvägda och utskottet tillstyrker propositionen i
här berörda delar. Motionerna Sk17 yrkandena 1 och
2, Sk18 och Sk19 yrkandena 1 och 2 avstyrks därmed.

Propositionen i övrigt

Med sikte på 2000 och 2001 års taxeringar föreslås
en ändring av rättelsekaraktär vid tillämpning av de
upphävda lagarna om överlåtelse av fastighet till
underpris (UPL) respektive lagen om beskattning vid
fusioner, fissioner  och  verksamhetsöverlåtelser
(FUL). Förslaget innebär att värdeminskningsavdrag
som har gjorts vid beskattningen  men  inte i
räkenskaperna skall återföras till beskattning när
en lagerfastighet överlåts och bestämmelserna i UPL
respektive FUL är tillämpliga  på överlåtelsen.
Enligt förslaget skall de nya reglerna tillämpas på
överlåtelser som sker fr.o.m. dagen efter det att
propositionen överlämnats till riksdagen.
En rättelse föreslås  vidare  av  en felaktig
hänvisning i 3 kap. 8 mom. tredje stycket i den
upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
som uppkommit i ett tidigare lagstiftningsärende. De
bägge ändringarna görs genom bestämmelser i ett nytt
5  kap.  i  lagen  om  ikraftträdande  av
inkomstskattelagen.
Utskottet tillstyrker i sak propositionen även i
dessa delar men  återkommer  nedan  med  några
justeringar i förslagen till lagtext.

Lagförslagen

Propositionens lagförslag 2.3 Förslag till lag om
ändring i lagen (1999:1230) om ikraftträdande av
inkomstskattelagen bör enligt utskottet justeras på
följande sätt. Med hänsyn till att propositionen kom
in till riksdagen den 6 december 1999 bör 5 kap. 7 §
tillämpas på underprisöverlåtelser som sker den 7
december 1999 eller senare och inte som föreslagits
den 6 december eller senare. I samma lagrum bör
lagtexten förtydligas. Orden "som har gjorts vid
beskattningen men inte i räkenskaperna" bör skjutas
in  mellan  orden  "värdeminskningsavdrag"  och
"återföras".  Slutligen bör ikraft-trädande- och
övergångsbestämmelsen ha följande lydelse: "Denna
lag träder i kraft den 10 mars 2000. De nya
bestämmelserna, utom 5 kap. 7 §, tillämpas på
omständigheter som inträffat efter ikraftträdandet".
De aktuella justeringarna i lagtexten framgår av
utskottets  hemställan.  Med detta  tillstyrker
utskottet lagförslagen.

Övriga frågor

Utskottet har noterat att en ändring i 5 kap. 3 §
skattebetalningslagen av förbiseende inte sattes i
kraft från årsskiftet vid behandlingen av förslaget
om ny inkomstskattelag (bet. 1999/2000:SkU2). Felet
bör rättas till i detta ärende genom en ändring i
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna  till
lagen    (1999:1300)    om   ändring   i
skattebetalningslagen. Utskottets lagförslag framgår
av hemställan.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande vissa  skattefrågor med
anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva
egna aktier
att riksdagen med bifall till proposition 1999/2000:38 i
denna del  samt  med  avslag på motionerna
1999/2000:Sk17 yrkandena 1 och 2, 1999/2000:Sk18
och 1999/2000:Sk19 yrkandena 1 och 2 godtar
regeringens förslag,
res. 1 (m, fp) - delvis
res. 2 (kd) - delvis
2. beträffande propositionen i övrigt
att riksdagen med bifall till proposition 1999/2000:38 i
denna del godtar regeringens förslag,
3. beträffande lagförslagen
att  riksdagen med anledning av proposition
1999/2000:38 i denna del och vad utskottet ovan
anfört och hemställt
dels antar de vid propositionen fogade förslagen
till
1. lag  om  ändring  i  kupongskattelagen
(1970:624),
2.
3. lag  om  ändring  i  inkomstskattelagen
(1999:1229),
4.
dels antar det  i  proposition 1999/2000:38
framlagda förslaget till
3. lag om ändring i lagen  (1999:1230) om
ikraftträdande  av  inkomstskattelagen  med
följande ändring i  5  kap.  7  § samt i
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
5 kap. 7 §
-----------------------------------------------------
Om en fastighet som är  Om en fastighet som är
lager-tillgång  överlåts lagertillgång  överlåts
den 6 december 1999 eller den 7 december 1999 eller
senare  till  underpris senare  till  underpris
enligt bestämmelserna i enligt bestämmelserna i
den   upphävda  lagen den   upphävda  lagen
(1998:1600)      om (1998:1600)      om
beskattningen     vid beskattningen     vid
överlåtelser     till överlåtelser     till
underpris   skall,  i underpris   skall,  i
stället för vad som sägs stället för vad som sägs
i  17  §  nämda  lag, i  17  §  nämda  lag,
värdeminskningsavdrag   värdeminsk-ningsavdrag
åter-föras      till som  har  gjorts  vid
beskattning. Motsvarande beskattningen men inte i
gäller  i  fråga  om räken-skaperna återföras
värdeminsknings-avdrag   till     beskattning.
som inte har gjorts i Motsvarande  gäller  i
räken-skaperna enligt 23 fråga         om
§ i den upphävda lagen värdeminskningsavdrag som
(1998:1603)      om inte  har  gjorts  i
beskattningen     vid räkenskaperna enligt 23 §
fusioner, fissioner och i  den  upphävda lagen
verksam-hetsöverlåtelser  (1998:1603)      om
om en sådan fastig-het beskattningen     vid
överlåts   genom   en fusioner, fissioner och
verksamhets-överlåtelse  verksamhetsöverlåtelser
efter nämnda tidpunkt.   om  en sådan fastighet
överlåts   genom   en
verksamhetsöverlåtelse
efter nämnda tidpunkt.
-----------------------------------------------------
___________
Denna lag träder i kraft
den 10 mars 2000. De nya
Denna lag träder i kraft bestämmelserna,  utom 5
den  10 mars 2000 och kap. 7 §, tillämpas på
tillämpas       på omständigheter    som
omständigheter    som inträffat      efter
inträffat      efter ikraftträdandet.
ikraftträdandet.
-----------------------------------------------------
res. 1 (m, fp) - delvis
res. 2 (kd) - delvis
4. beträffande övriga frågor
att riksdagen antar följande

Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen
(1997:483)
-----------------------------------------------------
Härigenom    föreskrivs   i   fråga   om
skattebetalningslagen (1997:483) att ikraftträdande-
och övergångsbestämmelserna till lagen (1999:1300)
om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse      Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
______________
Denna lag träder i kraft
den 1 januari 2000 och  1. Denna lag träder i
tillämpas från och med    kraft den 1 januari
den 1 januari 2001. De    2000 och tillämpas
nya bestämmelserna i 2    från och med den 1
kap. 2 §, 3 kap. 1 §, 5    januari 2001 om inte
kap. 4 § första stycket 1    annat  följer  av
och 12 kap. 9 a § samt    punkterna 2 och 3.
upphävandet av 2 kap. 3 §
tillämpas dock från och  2.
med ikraftträdandet.    3. De        nya
bestämmelserna i 2
kap. 2 §, 3 kap. 1
§, 5 kap. 4 § första
stycket 1  och 12
kap.  9 a § samt
upphävandet  av  2
kap. 3 § tillämpas
från   och   med
ikraftträdandet.
4.
5. De        nya
bestämmelserna i 5
kap. 3 § tillämpas
från och med den 10
mars 2000.
-----------------------------------------------------
___________
Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000
-----------------------------------------------------

Stockholm den 10 februari 2000

På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg


I beslutet har deltagit: Arne Kjörnsberg (s), Carl
Fredrik Graf (m), Lisbeth Staaf-Igelström (s), Per
Rosengren (v), Kenneth Lantz (kd), Carl Erik Hedlund
(m), Marietta de Pourbaix-Lundin (m), Ulla Wester
(s), Marie Engström (v), Desirée Pethrus Engström
(kd), Yvonne Ruwaida (mp), Rolf Kenneryd (c), Johan
Pehrson (fp), Per-Olof Svensson (s), Stefan Hagfeldt
(m), Bengt Niska (s) och Lars Lilja (s).

Reservationer

1. Vissa skattefrågor med anledning av att
aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier
(mom. 1 och mom. 3 i motsvarande del) - m,
fp

Carl Fredrik Graf (m), Carl Erik Hedlund (m),
Marietta de Pourbaix-Lundin (m), Johan Pehrson (fp),
och Stefan Hagfelt (m) har

dels anfört följande:
Propositionen  innehåller  i  huvudsak   de
inkomstskatte-   och  kupongskatte-frågor  som
aktualiseras  av att  vissa  aktiebolag  enligt
proposition 1999/2000:34 skall kunna förvärva egna
aktier.  Vi  har  under  flera  år krävt  att
dubbelbeskattningen på aktier helt skall slopas och
vidhåller givetvis denna uppfattning. Vi noterar att
proposition   38   innebär  en  lättnad  i
utdelningsbeskattningen och att förslaget därför är
ett steg i rätt riktning. Vi godtar propositionens
inkomstskattemässiga huvudinriktning men anser att
propositionen  skall avslås på två punkter. Vi
accepterar inte diskrimineringen av fåmansbolagen
som enligt vår mening är oacceptabel. Det finns inte
någon anledning att i avvaktan på en översyn av
3:12-reglerna införa särregler vid förvärv av egna
aktier som innebär en högre beskattning av denna
grupp företagare. Vi är i kupongskattehänseende
kritiska  till  att propositionen  diskriminerar
utländska aktieägare i förhållande till svenska
aktieägare.  Kupongskatt  bör,  i  enlighet med
Finansdepartementets promemoria, inte tas ut vid
förvärv och inlösen av egna aktier. Regeringen bör
snarast återkomma med ett sådant förslag.
dels vid moment 1 och moment 3 i motsvarande del
hemställt:
1.  beträffande  vissa  skattefrågor  med
anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva
egna aktier
att riksdagen med bifall till motionerna  1999/2000:Sk17
yrkandena 1 och 2 och 1999/2000:Sk18 och med
anledning av motion 1999/2000:Sk19 yrkandena 1
och 2 avslår proposition 1999/2000:38 såvitt rör
fåmansföretag och uttag av kupongskatt och som
sin mening ger regeringen till känna vad ovan
anförts,
3. beträffande lagförslagen
att riksdagen till följd av vad ovan anförts och hemställts
gör den  ändringen  i  de  vid proposition
1999/2000:38 fogade förslagen till
1. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
att i 2 § första stycket definitionen av egen
aktie utgår och att
i andra stycket vad som sägs om att till
utdelning skall hänföras
utbetalningar  till  aktieägare vid bolagets
förvärv av egna aktier utgår,
2.   lag  om  ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229)
dels att i 57 kap. 2 § andra meningen utgår,
dels att 6 a § utgår,
3. lag om ändring i  lagen (1999:1230) om
ikraftträdande av inkomstskattelagen
att 5 kap. 2 och 3 §§ utgår.

2. Vissa skattefrågor med anledning av att
aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier
(mom. 1 och mom. 3 i motsvarande del) - kd

Kenneth Lantz (kd) och Desirée Pethrus Engström (kd)
har

dels anfört följande:
Förvärv av egna aktier innebär ett brott mot själva
aktiebolagsidén och Kristdemokraterna  yrkade  i
lagutskottet avslag till proposition 1999/00:34. Ur
beskattningssynpunkt är det främst angeläget att
motverka inlåsning av kapital i företag. Regeringens
förslag  är  i  det  avseendet  inte  bra och
Kristdemokraterna  förespråkar  en  annan metod,
nämligen    att   dubbel-beskattningen   på
utdelningsinkomster  avskaffas.  Genom  en sådan
förändring uppnås - i motsats till regeringens
förslag  -  en  effektivare resursanvändning  i
näringslivet samtidigt som skattereglerna blir enkla
och generella. Man uppnår också överensstämmelse i
beskattningen   av   banksparande   respektive
aktiesparande  och  mellan  noterade  respektive
onoterade   privata   och   publika   bolag.
Kristdemokraternas förslag sammantaget med de redan
föreliggande möjligheterna för företag att återföra
överskottsmedel  till  aktieägarna  innebär  en
förbättrad resursanvändning i hela näringslivet. Vi
yrkar därför avslag till proposition 1999/2000:38 i
denna del och anser att regeringen snarast bör
återkomma  med  ett  förslag  om  avskaffad
dubbelbeskattning på utdelnings-inkomster.
dels vid moment 1 och moment 3 i motsvarande del
hemställt:
1.  beträffande  vissa  skattefrågor  med
anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva
egna aktier
att riksdagen med bifall till motion 1999/2000:Sk19 yrkandena
1  och 2 och med anledning av  motionerna
1999/2000:Sk17  yrkandena  1  och  2  och
1999/2000:Sk18 avslår proposition 1999/2000:38 i
denna del och som sin mening ger regeringen till
känna vad ovan anförts,
3. beträffande lagförslagen
att riksdagen till följd av vad ovan anförts och hemställts
gör  den  ändringen  i  de vid proposition
1999/2000:38 fogade förslagen till
1. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
att i 2 § första stycket definitionen av egen
aktie utgår och att
i andra stycket vad som sägs om att till
utdelning skall hänföras
utbetalningar  till  aktieägare vid bolagets
förvärv av egna aktier utgår,
2.  lag  om  ändring  i  inkomstskattelagen
(1999:1229)
dels att 39 kap. 14 och 17 §§ utgår,
dels att 48 kap. 6 a § utgår,
dels att i 57 kap. 2 § andra meningen utgår,
dels att 6 a § utgår,
3. lag om ändring i lagen (1999:1230)  om
ikraftträdande av inkomst-skattelagen
att 5 kap. 1- 6 §§ utgår.