Näringsutskottets betänkande
1999/2000:NU04

Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m.


Innehåll

1999/2000

NU4
Ärendet
I detta betänkande behandlas
dels  proposition 1998/99:137 om införande  av
schablonberäkning på elmarknaden, m.m.,
dels sex motioner som väckts med anledning av
propositionen.
Synpunkter i ärendet har inför utskottet lämnats av
företrädare för Näringsdepartementet samt gemensamt
av organisationerna  Sveriges Elleverantörer och
Svenska   Kraftverksföreningen.   Från   dessa
organisationer har också skrivelser inkommit.

Sammanfattning

Riksdagen beslöt på utskottets initiativ hösten 1998
att anmoda regeringen att lägga fram ett förslag om
slopat krav på elmätare för små elkonsumenter.
Motivet för utskottets ställningstagande var att
möjliggöra även för denna kategori att dra nytta av
elmarknadens  omreglering genom sänkta elpriser.
Regeringen anmodades att återkomma under våren 1999
med en proposition i frågan,  så  att de nya
bestämmelserna kan träda i kraft senast den 1
november 1999.
Det  nu  aktuella  förslaget  om införande av
schablonberäkning på elmarknaden innebär att alla
elkonsumenter - både små och stora - skall kunna få
del av de sänkta elpriserna. Utskottet tillstyrker
sålunda i princip regeringens lagförslag, vilket
skall träda i kraft den 1 november 1999. Vidare
delar utskottet regeringens bedömning att det inte
längre finns något behov av särskilda regler om
skydd mot konkurrens från el inom områden där
fjärrvärme eller naturgas distribueras eller avses
att distribueras.
En konsekvens av införandet av schablonberäkning på
elmarknaden  är  att  leveranskoncessionssystemet
upphör; ett system som bl.a. har gett de små
elproducenterna ett särskilt skydd. Utskottet har
härvid samma åsikt som regeringen, nämligen att den
småskaliga  elproduktionen bör ha ungefär samma
villkor som för närvarande under övergångsperioden
fram t.o.m. år 2000. I reservationer (m, fp; kd; c)
redovisar företrädarna för respektive parti sin syn
på hur frågan om stöd till de små elproducenterna
bör hanteras.
Utskottet avstyrker vidare motionsyrkanden rörande
tillsyn   av   nätverksamheten   respektive
fjärrvärmedistributionen, driftskostnad för timvis
mätning och utredning om timmätare. I reservationer
(m, kd, c, fp; m, kd, fp; c; mp) följs motionerna
upp.

Propositionen

I proposition 1998/99:137 föreslås att riksdagen
dels antar regeringens förslag till lag om ändring
i ellagen (1997:857),
dels  godkänner  vad  regeringen  förordat  om
elleveranser inom fjärrvärme-och  naturgasområden
(avsnitt 5.4.1).
Lagförslaget återges i bilaga 1.

Motionerna

De motioner som behandlas här är följande:

1998/99:N19 av Hans Stenberg m.fl. (s) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om behovet av att
ersättningen till de småskaliga  elproducenterna
långsiktigt  ligger  på  en nivå som möjliggör
investeringar i modernare och mer miljöanpassad
teknik.

1998/99:N20 av Lennart Värmby m.fl. (v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om den småskaliga
elproduktionens fördelar,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om prisgarantinivån och
LEKO-utredningen.
1998/99:N21 av Per Westerberg m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen anförts  om  småskalig
elproduktion,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om ökad tillsyn över
nätverksamheten.
1998/99:N22 av Eskil Erlandsson och Åke Sandström
(c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om överförande av
mottagningsplikt till Svenska kraftnät,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om utfärdande av
bestämmelser för vissa ägarkategorier,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om gränsen för att
räknas som småskalig vindkraft,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om administrationen av
bl.a. miljöbonus,
5. att riksdagen beslutar att elanvändare som redan
har installerade timmätare inte skall belastas med
någon  driftkostnad för den timvisa  mätningen,
oavsett avtalets löptid.
1998/99:N23 av Inger Strömbom m.fl. (kd) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om behovet av en
löpande  utvärdering  av effekterna av det nya
schablonavräkningssystemet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om beredskap för att om
behov finns snabbt justera mot lägre säkringsnivåer
för bättre överensstämmelse mellan förbrukning och
kostnad för den enskilde konsumenten,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad i motionen anförts om att utse en
myndighet  för  tillsyn  och  prisövervakning
beträffande fjärrvärme,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om åtgärder för att få
till stånd en rationalisering och  sänkning av
kostnaderna   för  nätverksamheten  samt  en
nätavgiftsutjämning,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om skärpta regler och
förbättrad tillsyn för att förhindra att vinster
från nätverksamhet används för att subventionera
elförsäljningen,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om en utredning av de
små elproducenternas situation och förutsättningar,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om mottagningsplikt och
ersättning till små elproducenter.
1998/99:N24 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att utreda ett
rationellt och kostnadseffektivt införande av fjärr-
avlästa och timregistrerande elmätare,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om skyddet för små
elproducenter.

Utskottet

Inledning

Riksdagen beslöt hösten 1995 om ny ellagstiftning
(prop. 1994/95:222, bet. 1995/96:NU1), vilken trädde
i kraft den 1 januari 1996. Lagstiftningen innebär
att konkurrens införts i handeln med el, vilket
skapar  förutsättningar för en ökad pris-  och
kostnadspress i elförsörjningen och i princip en
ökad valfrihet för elkonsumenterna. En huvudprincip
i den nya lagstiftningen är att det skall vara en
klar boskillnad mellan å ena sidan produktion och
försäljning av el och å andra sidan överföring av el
(nätverksamhet).
Den som har nätkoncession är skyldig att ansluta
alla kunder som önskar det till nätet och att
överföra el på skäliga och icke-diskriminerande
villkor.  Skäligheten i nättariffer  och  andra
överföringsvillkor kan granskas av nätmyndigheten
vid Statens energimyndighet - tidigare Närings- och
teknikutvecklingsverket (NUTEK).
Ellagstiftningens  nuvarande  bestämmelser  om
leveranskoncession syftar  bl.a.  till  att  ge
konsumenter  med låg elförbrukning ett särskilt
skydd. I varje område skall det finnas en leverantör
av el som har leveranskoncession. Den som har sådan
koncession är skyldig att leverera el för normala
förbruknings-ändamål  till alla konsumenter inom
området som inte väljer en annan leverantör av el.
Riksdagen beslöt våren  1997,  på  regeringens
förslag, att ett takpris på 2 500 kr skall gälla för
de kostnader som nätföretagen får debitera  en
enskild  konsument  med  s.k. direktmätning för
timregistrerande utrustning och dess installation
(prop. 1996/97:85, bet. 1996/97:NU11). Lagändringen
trädde i kraft den 1 juli 1997. Syftet med takpriset
var  att  underlätta  för  kunder  med  liten
elförbrukning att delta i handeln med el.
Riksdagen beslöt hösten 1998, på näringsutskottets
förslag, att anmoda regeringen att lägga fram ett
förslag om  slopat  krav  på elmätare för små
elkonsumenter (bet. 1998/99:NU4). Utskottet anförde
att  det  är mycket viktigt att även de  små
elkonsumenterna  kan  dra nytta av elmarknadens
omreglering  genom  sänkta  elpriser.  Utskottet
föreslog därför, med anledning av sex motioner, att
den     pågående     utredningen     om
leveranskoncessionssystemet  -  den  s.k.  LEKO-
utredningen (särskild utredare: generaldirektör Lars
Ljung) - skulle ges i uppdrag att lägga fram förslag
om  att undantag från grundprincipen om timvis
mätning  skall  göras  för  kunder  med  ett
säkringsabonnemang  om  högst  25  A,  att
uppsägningstiden skall vara högst en månad och att
det  av konsumenten inte skall tas  ut  någon
administrationsavgift vid leverantörsbyte. Utskottet
såg detta  som ett första steg och ansåg att
timmätarkravet på sikt bör kunna slopas även för
övriga mindre förbrukare med ett säkringsabonnemang
om högst 63 A. De nya bestämmelserna bör träda i
kraft så snart som möjligt och senast den 1 november
1999, anförde utskottet. Regeringen anmodades att
återkomma till riksdagen under våren 1999 med en
proposition i frågan.
Regeringen gav, med anledning av riksdagens beslut,
genom  tilläggsdirektiv  i  februari 1999 LEKO-
utredningen i uppdrag att med förtur behandla vissa
frågor som sammanhänger med införandet av ett system
för  schablon-avräkning  av elleveranser.  Genom
tilläggsdirektivet ändrades också tidpunkten för
utredarens slutliga redovisning till regeringen till
den 1 september 1999. Utredningen redovisade i april
1999 i betänkandet Öppen elmarknad (SOU 1999:44)
sina överväganden och förslag rörande de frågor som
har  en  direkt koppling  till  införandet  av
schablonberäkning,   inbegripet  förslag  till
regleringar.
Affärsverket  svenska  kraftnät   har   som
systemansvarig myndighet det övergripande ansvaret
för  att  elektriska  anläggningar  samverkar
driftsäkert inom landet, och att nätet utnyttjas på
ett rationellt sätt, så att det kontinuerligt råder
balans mellan produktion och förbrukning av el. Det
är också en uppgift för Svenska  kraftnät att
förvalta och driva det svenska stamnätet och de
statligt ägda utlandsförbindelserna.
Utskottets  betänkande  är  disponerat  så  att
regeringens förslag om införande av schablonbaserad
beräkning  av  elförbrukningen redovisas  först.
Motions-yrkanden med koppling till förslaget, liksom
vissa kompletterande uppgifter, tas upp i anslutning
härtill. Därefter redogörs för förslaget om att
leveranskoncessionssystemet   skall   upphöra,
motionsyrkanden med anknytning till detta förslag
samt  vissa kompletterande uppgifter.  Slutligen
redovisas  utskottets  ställningstaganden  i ett
särskilt avsnitt.

Införande av schablonbaserad beräkning av
elförbrukningen

Propositionen

Allmänt

Regeringen föreslår att kravet på timvis mätning av
elförbrukningen skall avskaffas den 1 november 1999
för de flesta elkunder. För dessa kunder skall i
stället  införas  schablonbaserad  beräkning  av
elförbrukningen. Regeringens bedömning är att kravet
på timvis mätning utgör ett inte oväsentligt hinder
för en  ökad rörlighet bland elkunder med låg
elanvändning och därmed för en ökad konkurrens och
prispress inom denna del av marknaden. Kostnaden för
mätutrustning med tillhörande installationer har
heller inte minskat i den takt som förväntades då
takpriset på 2 500 kr infördes, konstateras det. Av
rättviseskäl, konkurrensskäl och kostnadsskäl bör
kunder  med  låg  elförbrukning  undantas  från
grundprincipen om timvis mätning av elförbrukning,
anser regeringen.

Modell och gräns för schablonberäkning

Schablonberäkning av elförbrukning skall ske enligt
den s.k. områdesmodellen,  föreslår  regeringen.
Förbrukningsgränsen för schablonberäkning skall för
kunder med säkringsabonnemang vara 200 A och för
lågspänningskunder med effektabonnemang 135 kW.
Det finns två principmodeller för utformning av den
schablonmässiga beräkningen och fördelningen mellan
elleverantörerna av elanvändarnas elförbrukning. Den
ena är en områdesmodell och tillämpas sedan år 1995
i Norge, och den andra är en kategorimodell och
används sedan hösten 1998 i Finland. Områdesmodellen
innebär att det endast finns en enda uttagsprofil
per nätområde. I kategorimodellen används i stället
typkurvor för olika kundkategorier.
Enligt   regeringens   bedömning   motsvarar
områdesmodellen  bäst de krav som bör ställas,
nämligen att systemet bör vara kostnadseffektivt,
konkurrensneutralt,  anpassat  för  den  svenska
elmarknaden och möjligt att införa på relativt kort
tid. Eftersom det grundläggande motivet för att
införa schablonberäkning är att konkurrensen skall
öka och att alla elanvändare skall ges tillträde
till den fria elmarknaden, bör enligt regeringens
mening konkurrens-aspekten väga tungt i valet mellan
de två modellerna. Områdesmodellen är också enklare
att administrera och kräver ett mindre omfattande
IT-stöd än kategorimodellen.
Förbrukningsgränsen för schablonberäkning skall,
som nämnts, för kunder med säkringsabonnemang vara
200  A  och  för  lågspänningskunder   med
effektabonnemang 135 kW. En alltför hög gräns för
schablonberäkning kan i vissa fall medföra att
förbrukningsprofilen blir ogynnsam i nätområden där
det finns många elanvändare med höga effektnivåer,
sägs det. För att bedöma omfattningen av denna typ
av effekter krävs  en  noggrann uppföljning av
utvecklingen på elmarknaden, anser regeringen. Andra
faktorer som i framtiden kan komma att påverka valet
av   gräns   för   schablonberäkning   är
kostnadsutvecklingen  för mätarinstallationer och
mätvärdeshantering.  Samman-taget  innebär  dessa
förhållanden att gränsen för schablonberäkning vid
behov bör kunna justeras. Med områdesmodellen kan
justering ske  mot  lägre  säkringsnivåer;  ett
förfaringssätt som med goda erfarenheter tillämpats
i Norge. Med den gräns för schablonberäkning som
regeringen förordar beräknas ca 99,5 % av landets
elanvändare komma att omfattas av schablonberäkning,
bl.a. alla hushåll, men även flertalet jordbrukare
och andra små näringsidkare.

Tidpunkt för leverantörsbyten

Byte av elleverantör får ske den första dagen i
varje månad. Den nye leverantören skall underrätta
innehavaren av nätkoncession om bytet senast en
månad innan leveransen skall påbörjas.
Det första bytestillfället blir den 1 november 1999
för  elanvändare  som sagt upp sina avtal med
leveranskoncessionären senast sex månader innan,
dvs. senast den 30 april 1999. Nästa bytestillfälle
blir den 1 december 1999 för sådana elanvändare som
sagt upp sina avtal med leveranskoncessionären efter
den 30 april 1999 men senast den 31 augusti 1999.
Därefter kan byte ske varje  månadsskifte  med
undantag för den 1 januari 2000 och den 1 mars år
2000, eftersom dessa datum är s.k. millenniekritiska
datum.

Ansvarsförhållanden mellan marknadens parter

Ansvaret för att det finns en balansansvarig i en
elanvändares  uttagspunkt  flyttas  över  från
elanvändaren till elleverantören. (Med balansansvar
avses det ekonomiska ansvaret för att det nationella
elsystemet tillförs lika mycket el som tas ut i en
uttagspunkt.) En elleverantör  skall  underrätta
innehavaren  av  nätkoncession  om  till  vilka
uttagspunkter  leverans  sker  och  vem som är
balansansvarig för dessa uttagspunkter.
Nätinnehavaren  ansvarar  för  att  rapportera
relevanta  data  till  berörda  parter  vid
leverantörsbyten  och  byten  av balansansvarig.
Nätinnehavaren  skall,  utöver  nu  gällande
mätskyldighet,  också  vara skyldig att beräkna
schablonberäknade kunders elförbrukning, ta fram
preliminära  och  slutliga   andelstal   för
elleverantörer   och   balansansvariga   inom
nätkoncessionsområdet samt rapportera dessa data
till  berörda  leverantörer, balansansvariga och
system-ansvarig myndighet.
Den systemansvariga myndigheten, Svenska kraftnät,
ansvarar  för  balansavräkning   mellan   de
balansansvariga dels vad gäller såväl de timmätta
som de schablonberäknade kunderna, dels vad gäller
såväl preliminär som slutlig avräkning.
Närmare föreskrifter om nätinnehavarens respektive
balansansvarigas skyldigheter i det här aktuella
sammanhanget  meddelas  av  regeringeneller  den
myndighet som regeringen bestämmer.

Hantering av kostnader vid leverantörsbyte

I riksdagens beslut om att schablonberäkning skall
införas den 1 november 1999 uttalades att någon
avgift inte skall tas ut av den kund som byter
leverantör. Regeringen föreslår mot bakgrund härav
att innehavare av nätkoncession inte skall ha rätt
att  ta  ut  en  särskild avgift vid byte av
elleverantör.

Vissa frågor kring timmätning

Kostnader för mätning hos elanvändare som mäts
enligt de nya föreskrifterna skall betraktas som en
systemkostnad och därför inräknas i den gemensamma
nättariffen.  Elanvändare  som vill ha en  mer
avancerad mätning skall debiteras merkostnaderna för
detta.
Den elanvändare som för närvarande har ett avtal
med en elleverantör som är baserat på timregistrerad
mätning skall inte belastas med merkostnaden för
denna mätning under det pågående avtalets löptid.
Någon särskild ersättning bör enligt regeringen inte
utgå till de kunder som har installerat timmätare.

Motionerna

Det behövs en ökad tillsyn av nätverksamheten,
anförs det i motion 1998/99: N21 (m). På en fri och
helt  konkurrensutsatt  elmarknad  behöver  inte
Energimyndigheten lägga resurser på priskontroll,
säger motionärerna med hänvisning till att kunder
som upplever att en elleverantör tar för mycket
betalt enkelt kan byta leverantör. Konkurrensen
torde dessutom medföra en pris-press som på ett
effektivt sätt motverkar att enskilda elleverantörer
tar ut ett överpris, sägs det. Däremot anses behovet
av tillsyn öka på den del av elmarknaden som inte är
konkurrensutsatt,  nämligen  nätverksamheten.  En
skärpning av tillsynen  av  nätverksamheten  är
påkallad, eftersom det finns en risk att eventuella
förluster på  den  konkurrensutsatta  delen  av
marknaden täcks med hjälp av höga avgifter på den
monopoliserade delen, anser motionärerna. De påpekar
att då Energimyndigheten inte längre behöver ägna
sig  åt  priskontroll, kommer det att frigöras
resurser som kan användas till en skärpt tillsyn av
nätverksamheten.
Också i motion 1998/99:N23 (kd) krävs en bättre
tillsyn av nätverksamheten. NUTEK har visat att det
finns en rationaliseringspotential i nätverksamheten
som skulle kunna medge en betydande tariffsänkning
för glesbygdskunder utan motsvarande höjning av
tätortstarifferna, säger motionärerna. De påpekar
vidare att energiföretagen, enligt Konkurrensverket,
har stora möjligheter att kompensera sänkta elpriser
med ökade nätavgifter. För att undvika att vinsterna
på  nätavgifter  används till att subventionera
försäljningen av el  skall  elförsäljningen och
distributionen enligt gällande regler  ligga  i
separata bolag. Det har dock visat sig att detta i
princip är en ''papperskonstruktion'', eftersom det
är vanligt att personalen är anställd för att syssla
med båda verksamheterna, anför motionärerna. De
kräver  att  reglerna skärps och att tillsynen
förbättras, så att  konkurrensen  renodlas  och
totalkostnaderna för hushållen kan sänkas.
I motionen sägs vidare att det behövs en löpande
utvärdering  av  effekterna   av  det  nya
schablonavräkningssystemet och en beredskap för att
om  behov  finns  snabbt  justera  mot  lägre
säkringsnivåer för att uppnå bättre överensstämmelse
mellan förbrukning och kostnad för den enskilde
konsumenten. I inledningsskedet är de föreslagna
förbrukningsgränserna för schablon-beräkning  väl
avvägda, anser motionärerna. De menar dock att en
klar nackdel med den föreslagna modellen är att för
högt fastställda gränser för schablonavräkning kan
resultera i att småförbrukare får betala för mycket
för den mängd el de använder om de bor i ett
nätområde där det finns storförbrukare.
De elanvändare som redan har installerat timmätare
bör inte belastas med någon driftskostnad för den
timvisa mätningen, oavsett avtalets löptid, anförs
det  i  motion  1998/99:N22  (c).  Den  årliga
driftskostnaden för en timmätare kan uppgå till
drygt 1 000 kr för en elanvändare på landsbygden,
säger motionärerna.  Ett  rörligt  elpris  till
slutanvändaren, baserat på spotmarknaden timme för
timme,  bidrar till att öka  konsumtionen  vid
lågbelastning  och  minska  konsumtionen  under
högbelastning, anför motionärerna. De menar att
lastutjämningen bidrar till bättre hushållning av el
och därigenom mindre miljöpåverkan och att det
därför vore felaktigt att införa en avgift som
motverkar  användningen  av  redan  installerade
timmätare. Det är olyckligt om de elanvändare som
efter riksdagens beslut år 1997 om införande av
takpris på timmätare har installerat timmätare två
år senare skulle bli de som missgynnas av riksdagens
nya beslut, säger motionärerna.
I motion 1998/99:N24 (mp) föreslås en utredning om
ett kostnadseffektivt införande av fjärravlästa och
timregistrerande elmätare. De nya, fjärravlästa och
timregistrerande elmätare som finns på marknaden och
som hittills utnyttjats av det fåtal konsumenter som
bytt elleverantör har många fördelar, inte minst att
de  uppmuntrar  till  energibesparing,  påpekar
motionärerna.  De  anser  att  erfarenheter hos
Sollentuna Energi AB, liksom norska erfarenheter,
bör studeras. I Norge  åläggs  nätbolagen  att
installera nya elmätare för kunder med elförbrukning
över en viss nivå, vilken sänks successivt, så att
en stegvis utbyggnad erhålls. En annan metod som
enligt   motionärerna   också  bör  studeras
introducerades i Norge den 1 januari 1999 och
innebär ett krav på nätbolagen att avläsa den exakta
förbrukningen fyra gånger per år för hushållskunder
med en årlig förbrukning över 8 000 kWh, dvs. i
praktiken alla som bor i villa. Faktureringen skall
ske  i  efterhand,  baserad  på  den  verkliga
förbrukningen.

Vissa kompletterande uppgifter

Beträffande frågan om ökad och bättre tillsyn av
nätverksamheten,  som  tas  upp  i  motionerna
1998/99:N21 (m) och 1998/99:N23 (kd), kan noteras
att i den nya ellagen (1997:857), som trädde i kraft
den 1 januari 1998, gjordes preciseringar i tidigare
bestämmelser för att skapa förutsättningar för en
effektivare  tillsyn  (prop.  1996/97:136,  bet.
1997/98:NU3).  Utskottet  anförde  bl.a.  att
nätmyndigheten  borde  ges större möjlighet att
prioritera   sitt  tillsynsarbete   än   vad
dittillsvarande bestämmelser hade medgivit.
Statens energimyndighet bedriver för närvarande
projekt som syftar till att utveckla nya verktyg och
metoder för tillsynen. Trots att insatser gjorts för
att effektivisera  tillsynen  finns det, enligt
bedömning från Näringsdepartementet, erfarenheter
som talar för en skärpning av regelverket. Med
resultaten  av  det  arbete  som  pågår  inom
Energimyndigheten som underlag  har  regeringen,
enligt uppgift, för avsikt att under hösten 1999 ta
initiativ till en översyn av gällande reglering och
tillsyn. Inom departementet pågår arbete med att
utarbeta kommittédirektiv. Förutom tillsynen och
regelverket avses även andra frågor behandlas i den
planerade  utredningen,  nämligen  risken  för
korssubventionering, frågan om utjämning av villkor
mellan  glesbygd  och  tätort  och  frågan  om
tvångsförvaltning av nätkoncession.
Frågan om val av gräns för schablonberäkning, som
tas upp i motion 1998/99:N23 (kd), behandlas i
propositionen (s. 18-20). Där sägs bl.a. följande:
Svenska  kraftnät  och  Statens  energimyndighet
påpekar, liksom flera remissinstanser,  att  en
alltför hög gräns för schablonberäkning i vissa fall
kan medföra att förbrukningsprofilen blir ogynnsam i
nätområden där det finns många elanvändare med höga
effektnivåer. För att bedöma omfattningen av denna
typ av effekter krävs en noggrann uppföljning av
utvecklingen på elmarknaden. Andra faktorer som i
framtiden kan komma att påverka valet av gräns för
schablonberäkning  är  kostnadsutvecklingen  för
mätarinstallationer   och   mätvärdeshantering.
Sammantaget innebär dessa förhållanden att gränsen
för schablonberäkning vid behov bör kunna justeras.
Med den modell för schablonberäkning som valts kan
justeringen ske mot lägre säkringsnivåer. På detta
sätt  minskar  risken för att man  framtvingar
timmätarinstallationer som i efterhand kan visa sig
vara   samhällsekonomiskt   olönsamma.   Detta
förfaringssätt har med goda erfarenheter tillämpats
i Norge där en sänkning av schablongränsen till 400
000 kWh/år trädde i kraft den 1 januari 1999.

Beträffande yrkandet i motion 1998/99:N22 (c) om att
elanvändare som redan har installerade timmätare
inte skall belastas med någon driftskostnad för den
timvisa mätningen, oavsett avtalets löptid, bör,
enligt kommentar från Näringsdepartementet, beaktas
att kvaliteten i schablonberäkningen är beroende av
korrekta mätvärden. Hantering av ett stort antal
timvisa mätserier vid den nationella avräkningen
ökar  risken  för kvalitetsbrister.  Regeringens
förslag ses som en avvägning mellan denna risk och
vissa kunders intresse av att även fortsättningsvis
erhålla de aktuella mätserierna.
En utredning om ett införande av fjärravlästa och
timregistrerande  elmätare  begärs  i  motion
1998/99:N24 (mp). I LEKO-utredningens uppdrag ingår
(dir. 1999:19) att överväga om mätperiodens längd
bör regleras och om elräkningen bör baseras på
faktisk förbrukning. LEKO-utredningen har nyligen
lämnat sitt slutbetänkande Småskalig elproduktion
samt mätning och debitering av elförbrukning (SOU
1999:95).
Utredningen     har    analyserat    om
preliminärdebiteringen  bör  avskaffas  och  om
elräkningen i stället alltid bör baseras på faktisk
förbrukning. Bland fördelar med en sådan förändring
nämner utredningen följande: kunden skulle inte vid
något tillfälle behöva betala för annat än den el
han faktiskt förbrukat, tätare avläsningar torde
innebära  vissa  fördelar  för  systemet  med
schablonberäkning samt en ökad uppmärksamhet på den
egna elförbrukningen torde öka kundens benägenhet
att   spara  energi.  Ett  avskaffande  av
preliminärdebiteringen   skulle   dock  enligt
utredningen också innebära ökade kostnader, t.ex.
ökade kostnader för mätaravläsningar  och ökade
kostnader   för  tydligare  presentation  av
elförbrukningen på elräkningen. Utredningen anser
sig inte med säkerhet kunna avgöra om fördelarna
överstiger kostnaderna. Mot denna bakgrund finner
utredningen inte skäl att rekommendera statsmakterna
att för närvarande vidta några särskilda åtgärder
för att avskaffa preliminärdebiteringen.
LEKO-utredningen  har  studerat  de  norska
erfarenheter som det hänvisas till i den nyssnämnda
motionen. Enligt  utredningen  tyder  de norska
erfarenheterna på att den största vinsten med att
avskaffa preliminärdebiteringen finns att hämta på
energisparsidan. Om motsvarande åtgärder  skulle
genomföras i Sverige, torde elförbrukningen minska
även här, säger utredningen, men potentialen för att
spara el med dessa åtgärder bedöms vara mindre i
Sverige än i Norge. Enligt utredningens mening bör
närmare studeras hur stor denna potential är.
Utredningen föreslår därför att försök med fakturor
baserade på faktisk förbrukning skall genomföras i
ett avgränsat geografiskt område, i första hand
avseende  hushåll  med  elvärme.  Samtidigt bör
effekterna av att på ett tydligt, grafiskt sätt
illustrera  elförbrukningen   på   elräkningen
analyseras. Ansvaret för försöksverksamheten bör ges
till Energimyndigheten, eventuellt i samarbete med
Konsumentverket.
Utredningens betänkande kommer nu att bli föremål
för beredning inom Näringsdepartementet.
Det  bör  också  noteras att möjligheten  att
successivt sänka gränsen för timmätning i takt med
att tekniken utvecklas och blir kostnadseffektiv
berörs, som tidigare nämnts, i propositionen.

Leveranskoncessionssystemets upphörande

Allmänt

För att skydda små elanvändare föreskrivs enligt
nuvarande lydelse av ellagen att det skall finnas en
leverantör  i  varje  område  som  har  s.k.
leveranskoncession.     Innehavaren     av
leveranskoncession är skyldig att leverera el för
normala förbrukningsändamål till alla kunder inom
området  som  inte  önskar  byta  elleverantör.
Leveranskoncessionären är också skyldig att köpa el
från produktionsanläggningar som är belägna inom
området och som kan leverera en effekt om högst 1
500 kW. Leveranskoncessionären är för närvarande den
enda leverantör som får leverera till kunder vars
uttag   inte   mäts   timme   för   timme.
Leveranskoncessionärens  priser  övervakas  av
Energimyndigheten.   Samtliga   nu   gällande
leveranskoncessioner gäller t.o.m. år 2000.
När  schablonberäkning  införs  öppnas  hela
elmarknaden  för  konkurrens.  Därmed förändras
förutsättningarna på ett genomgripande sätt för de
företag    som    för    närvarande   är
leveranskoncessionärer. Med instämmande  i LEKO-
utredningens  uppfattning  anser  regeringen att
leveranskoncessionssystemet inte kan upprätthållas
då schablonberäkning införs.

Behovet av leveransskyldighet

Samtliga elleverantörer skall, enligt regeringens
förslag, vara leveransskyldiga gentemot sina kunder.
Leveransskyldigheten upphör om abonnemanget upphör,
om en annan elleverantör tar över leveransen av el
eller om överföringen av el får avbrytas på grund av
att elanvändaren har försummat sina skyldigheter
gentemot elleverantören.
Regeringen   bedömer   att   förslaget   om
leveransskyldighet  inte  kommer  att  påverka
konkurrenssituationen på elmarknaden, trots att det
innebär ett visst mått av marknadsingripande; detta
beroende  på  att alla elleverantörer omfattas.
Samtidigt anses leveransplikten inte innebära någon
belastning för elleverantören, eftersom den avser
betalande kunder och dessutom endast innefattar
rätten till förlängning av elleveransen som sådan
och inte det pris och övriga villkor som skall
tillämpas  efter  förlängning.  Den  aktuella
bestämmelsen  innebär  entydiga  spelregler  på
elmarknaden som är lätta att  förstå för både
elleverantörer och kunder, varigenom antalet fall
där en elanvändare  kan  komma  att  sakna en
elleverantör bör kunna reduceras påtagligt, anför
regeringen.

Elanvändare som saknar elleverantör

Regeringen föreslår att för en elanvändare som
saknar elleverantör skall nätkoncessionsinnehavaren
vara skyldig att anvisa en elleverantör. Att en
elanvändare saknar ellevereantör kan inträffa t.ex.
vid ny- och återanslutning eller återinkoppling av
en anläggning samt vid nyinflyttning. För att kunna
fullgöra  den  aktuella  skyldigheten  skall
nätkoncessionsinnehavaren  teckna  avtal  med en
elleverantör som åtar sig att leverera el till
samtliga elanvändare inom nätkoncessionsområdet som
saknar elleverantör.

Behovet av prisreglering

Den nuvarande prisprövningen av elleveranser skall
upphöra  att  gälla  i  samband  med  att
leveranskoncessionssystemet   avskaffas.   När
schablonberäkning införs kommer samtliga elanvändare
att kostnadsfritt kunna byta elleverantör. Den ökade
konkurrensen på marknaden som därigenom uppstår
kommer, enligt regeringens bedömning, att utgöra en
tillräcklig garanti för att ingen leverantör skall
kunna ta ut oskäliga priser av konsumenterna. Vad
gäller behovet av konsumentskydd i övrigt utgör,
enligt  regeringens  mening,  ellagens särskilda
bestämmelser om överföring av el till konsumenter
(11 kap.) ett tillräckligt skydd.

Elleveranser inom fjärrvärme- och naturgasområden

Propositionen

En leveranskoncessionär  är för närvarande, som
tidigare beskrivits, skyldig att leverera el för
normala förbrukningsändamål till alla kunder som så
önskar inom det geografiska område koncessionen
omfattar. Denna leveransskyldighet gäller dock inte
för uppvärmningsändamål i områden där fjärrvärme
eller  naturgas  distribueras  eller  avses att
distribueras.  Undantaget från leveransskyldighet
inom fjärrvärme- och naturgasområden infördes i
samband med tillkomsten av lagen (1977:439) om
kommunal  energiplanering.  I  anslutning  till
riksdagens beslut våren 1994 om handel med el i
konkurrens (prop. 1993/94:162, bet. 1993/94:NU22)
betonades att undantaget från leveransplikt borde
behållas under en övergångsperiod i syfte att ge
aktörerna möjlighet till en successiv anpassning
till de nya förhållandena på elmarknaden.
Den tillämpade övergångslösningen har underlättat
en sådan anpassning, sägs det. Enligt regeringens
mening talar vidare det konstaterade begränsade
utnyttjandet av skyddet, för att fjärrvärmen och
naturgasen framöver  bör  kunna konkurrera utan
särskilda undantag för eluppvärmning. Regeringens
bedömning är således att några regler om skydd mot
konkurrens från el inom områden där fjärrvärme eller
naturgas distribueras eller avses att distribueras
inte bör förekomma i fortsättningen.

Motionen

Regeringen bör utse en myndighet för tillsyn och
prisövervakning beträffande fjärrvärme, anförs det i
motion  1998/99:N23 (kd).  Konkurrensverket  har
uppmärksammat att en kraftproducent som producerar
både fjärrvärme och el har erbjudit rabatter på
fjärrvärme, när konsumenten också köpt hela sitt
behov av el från företaget, säger motionärerna. De
framhåller  att  energiföretag  som säljer både
fjärrvärme och el i sådana fall kan få en betydande
fördel i förhållande till ett konkurrerande företag
som bara säljer el. För närvarande finns det ingen
myndighet som sköter prisövervakningen i fråga om
fjärrvärme, vilket gör att det inte går att urskilja
om kostnader för den konkurrensutsatta elen vältras
över på fjärrvärmekunderna i de bolag som producerar
båda energislagen, konstaterar motionärerna. Deras
uppfattning är att en befintlig myndighet bör utses
med ansvar för prisövervakning, både för fasta
installationer och för energikostnaden. Beräkningar
bör redovisas i de fall då el och fjärrvärme
produceras i samma anläggningar för att undvika
risken  att  kostnader   övervältras  mellan
energislagen, sägs det vidare.

Vissa kompletterande uppgifter

Enligt  uppgift  från  Näringsdepartementet  har
undersökningar visat att fjärr-värmetaxorna varierar
starkt i landet. Orsaken till detta torde bl.a. vara
varierande förutsättningar för värmeproduktion. För
att de stora variationerna skall kunna analyseras
närmare har regeringen gett Energimyndigheten i
uppdrag att göra en förstudie om förhållandena på
värmemarknaden, inklusive regelverk, lagstiftning
m.m. Förstudien syftar till att ge underlag för ett
eventuellt senare uppdrag att kontinuerligt följa
värmemarknaden  med  avseende  på  framför allt
konkurrenssituation och prisbildning. Det är, enligt
uppgift, ännu för tidigt att uttala sig om hur en
eventuell  tillsyn  skall  utformas  eller  om
myndighetsstrukturen behöver ses över.

Konsekvenser för leveranskoncessionärerna

När   schablonberäkning   införs   förändras
förutsättningarna för de företag som för närvarande
är leveranskoncessionärer på ett genomgripande sätt,
framhålls  det  i  propositionen.  För  vissa
leveranskoncessionärer kan särskilda problem uppstå
till följd av att de tecknat långsiktiga avtal för
anskaffning av den kraft de planerat att leverera
till sina leveranskoncessionskunder. Avtalen kan
innehålla fasta  såväl  volym- som prisvillkor.
Regeringen anser att det är väsentligt att klarlägga
omfattningen av de problem som kan komma att uppstå
för leveranskoncessionärerna på grund av denna typ
av långsiktiga kraftanskaffningsavtal. En särskild
förhandlare kommer därför att ges i uppgift att
klarlägga   omfattningen  av  problemet  med
ofördelaktiga kraftanskaffningsavtal  och om det
finns behov att ta upp förhandlingar med berörda
parter i syfte att få avtalsvillkoren justerade.

Skydd för små elproducenter

Propositionen

Det  nuvarande  leveranskoncessionssystemet  ger
elproduktionsanläggningar som kan leverera en effekt
om högst 1 500 kW ett särskilt skydd. Således är
leveranskoncessionären skyldig att köpa el från de
små  elproducenter  som  är  belägna inom  det
geografiska område koncessionen omfattar.  Detta
skall  ske  till  ett  skäligt  pris,  varvid
Energimyndigheten svarar för skälighetsbedömningen.
De  små  elproduktionsanläggningarna,  som  kan
leverera el med en effekt om högst 1 500 kW, består
av mindre vattenkraftstationer, vindkraftverk och
mindre     kraftvärmeanläggningar.    Enligt
Energimyndighetens   rapport  Utvecklingen  på
elmarknaden 1998 utgörs de små kraftverken av ca 1
200 vattenkraftverk och ca 400 vindkraftverk. Till
detta kommer vissa kraftvärmeverk. Den småskaliga
produktionen utgör ca 1,5 % av landets totala
elproduktion, eller knappt 2 TWh per år, varav
vattenkraften svarar för ca 1,5 TWh och vindkraften
för ca 0,4 TWh.
Regeringen bedömer att stabila villkor för de små
producenterna kräver att någon form av enhetliga
inköpsvillkor och  en  rimlig  prisnivå behålls
åtminstone  t.o.m.  år  2000.  Under  denna
övergångsperiod avses ett förslag till en långsiktig
lösning för de små elproducenterna tas fram. LEKO-
utredningens arbete, liksom det arbete som bedrivs
inom EU för att, inom ramen för Europaparlamentets
och rådets direktiv (96/92/EG) från december 1996 om
gemensamma regler för den inre marknaden för el,
utveckla gemensamma regler för stöd till förnybar
elproduktion, kommer härvid att utgöra underlag. I
ett sådant arbete bör, enligt regeringens mening,
marknadsnära  lösningar  eftersträvas,  där  den
småskaliga elproduktionen ges  en marknadsmässig
värdering, samtidigt som inbördes konkurrens mellan
olika  former  av småskalig elproduktion skapar
incitament    till   effektivisering    och
produktivitetsutveckling.
Det är viktigt, betonar  regeringen,  att den
övergångslösning som skall gälla utformas så att
största möjliga flexibilitet skapas vid en övergång
till  en  mer  långsiktig  lösning.  Nivån  på
ersättningen till de små elproducenterna är för
närvarande i genomsnitt ca 25 öre per kWh. Att
utifrån det underlag  som för närvarande finns
besluta om en specifik ersättningsnivå per kWh el
för all småskalig elproduktion anses innebära en
betydande  risk för såväl överkompensation  som
underkompensation av vissa producenter och anses
inte heller bidra till en successiv anpassning till
mer marknadsmässiga villkor. Regeringen är därför
inte  beredd  att  nu  fastställa en  enhetlig
ersättningsnivå som skall gälla för all småskalig
elproduktion under perioden den 1 november 1999-den
31 december 2000 eller att ta initiativ till att
bilda  ett  särskilt  inköpsbolag  som  åläggs
mottagningsplikten   för   den   småskaliga
kraftproduktionen.
Mottagningsplikten  för  elproduktion  från små
producenter bör under övergångsperioden etableras på
marknadsmässiga   grunder,  anför  regeringen.
Marknadens aktörer bör därför ges möjlighet att på
frivillig  basis åta sig denna mottagningsplikt
t.o.m. utgången av år 2000. Detta åtagande bör
initieras   genom   konkurrensupphandling  där
anbudsgivarna förbinder sig att köpa hela eller
vissa  delar  av elproduktionen  från  de  små
producenterna till en i anbudet angiven prisnivå.
Regeringen har gett Svenska kraftnät i uppdrag att
initiera ett förfarande med denna inriktning.
Genom  anbudsprocessen  avses en marknadsmässig
värdering av den småskaliga elproduktionen erhållas,
där såväl systemtekniska aspekter som möjligheter
till marknadsprofilering vägs in i priset. Det
erhållna underlaget kan sedan ligga till grund för
en  bedömning  av  behovet  av  ytterligare
skyddsåtgärder  för  olika  kategorier  av  små
produktionsanläggningar. Regeringens bedömning är
att stödbehovet för de små producenterna med detta
förfaringssätt kan begränsas i väsentlig omfattning.
Med resultatet av upphandlingen som underlag avser
regeringen att i budgetpropositionen för år 2000
redovisa sin bedömning av det framtida behovet av
skyddsåtgärder för de små producenterna.

Motionerna

Frågan om villkoren för de små elproducenterna tas
upp i sex motioner.
Riksdagen bör göra ett uttalande om behovet av att
ersättningen  till de småskaliga elproducenterna
långsiktigt ligger  på  en  nivå som möjliggör
investeringar i modernare och mer miljöanpassad
teknik, anförs det i motion 1998/99:N19 (s). Inom EU
är målsättningen att andelen förnybar energi skall
öka  från  6 % till 12 %, varvid tillskottet
huvudsakligen skall komma från vindkraft, småskalig
vattenkraft och biobränslen, säger motionärerna och
hävdar att i Sverige riskerar utvecklingen att gå åt
motsatt håll. Det rimliga vore att den småskaliga
vattenkraften ges sådana villkor att  den  kan
utvecklas, upprustas och miljöanpassas ytterligare,
anser motionärerna.
Moderata samlingspartiet menar att de småskaliga
elproducenterna måste ges det skydd som de utlovats
t.o.m. utgången av år 2000, sägs det i motion
1998/99:N21 (m). Samtidigt bör det klargöras att den
fria  elmarknaden  förutsätter  att  också  den
småskaliga elproduktionen, efter utgången av år
2000, i princip får agera på elmarknaden på samma
villkor som annan produktion, anser motionärerna och
menar att propositionen är oklar när det gäller
frågan  om  statens  ansvar för den småskaliga
elproduktionen. Det är i och för sig en god ansats
att försöka få till stånd ett anbudsförfarande för
att åstadkomma en marknadsmässig värdering av den
småskaliga elproduktionen, anser motionärerna, men
hävdar samtidigt att regeringen är sent ute och inte
ger de små elproducenterna de klara signaler de har
rätt att förvänta sig vad gäller statens ansvar.
Motionärerna menar därför att riksdagen måste ge en
tydlig anvisning om att staten tar sitt ansvar och
garanterar den småskaliga elproduktionen ett pris på
lägst 21 öre per kWh under perioden den 1 november
1999 till utgången av år 2000. Detta hindrar dock
inte att den  process som inletts där Svenska
kraftnät agerar mellanhand i ett anbudsförfarande om
inköp av småskaligt producerad el fortsätter.
Riksdagen bör göra uttalanden om den småskaliga
elproduktionens fördelar samt om prisgarantinivån
och  LEKO-utredningen,  anförs  det  i  motion
1998/99:N20  (v). Vänsterpartiet är överens med
regeringen om att den småskaliga elproduktionen på
sikt bör ske på marknadsmässiga grunder, men det är
viktigt att de små producenterna får rimlig tid och
rimliga villkor för övergång till ett helt nytt
system, säger motionärerna. De anser att ansvaret
för att ta emot den småskaliga elproduktionen bör
läggas på Svenska kraftnät  eller ett särskilt
dotterbolag och att LEKO-utredningens förslag i
delbetänkandet i april 1999 om en prisgaranti på 21
öre per kWh ligger på en alltför låg nivå och skulle
leda till investeringsstopp. I motionen nämns bl.a.
följande  argument  för  att  den  småskaliga
elproduktionen särskilt skall främjas:
- minskad sårbarhet i elnätet uppnås,
-   intäkter   från   t.ex.   en   liten
vattenkraftsanläggning kan vara ett inkomsttillskott
för glesbygdsbor,
- små vattenkraftsanläggningar, som ofta tillkom
under den tidiga industrialiseringen  vid förra
sekelskiftet, utgör ett kulturarv,
-  med  för  lågt  pris  på  den  småskaliga
elproduktionenen kommer tillvaratagandet av några
tusen nedlagda anläggningar  som  drev kvarnar,
sågverk eller vattenkraftverk att hejdas  eller
kraftigt försenas,
- de svenska företagen som producerar turbiner,
generatorer och annan utrustning till den småskaliga
elproduktionen behöver förutom den internationella
marknaden också en hemmamarknad.
Regeringen tar alltför lätt på problemen för de små
elproducenterna, sägs det i motion 1998/99:N23 (kd).
Det  behövs  en ordentlig utredning om de små
elproducenternas  situation  och förutsättningar,
anför motionärerna och utgår från  att de små
elproducenternas situation kommer att ges särskild
uppmärksamhet vid utvärdering av de nya reglerna.
Regeringens förslag om att mottagningsplikten skall
etableras på enbart marknadsmässiga grunder kan vid
ett  första  påseende  förefalla rimligt, anser
motionärerna men påpekar att effekten torde bli att
marknadspriserna hamnar långt under de nivåer som
motsvarar produktionskostnaderna för de små och nya
producenterna till följd av stora kapitalkostnader.
För  att  osäkerheten  för  den  småskaliga
elproduktionen,  som  kommer  att  förhindra
utvecklandet av ny teknik och nyinvesteringar, skall
undanröjas anser motionärerna att ett bättre skydd
än  det  föreslagna  måste  gälla  under  ett
övergångsskede. En garanterad ersättningsnivå till
de små producenterna bör ligga på 26 öre per kWh,
och  mottagningsplikten  bör  överföras  från
leveranskoncessionärerna  till  Svenska kraftnät,
anför motionärerna. Finansiering anses kunna ske
genom en höjning av avgiften för överföring av el på
stamnätet.
I motion 1998/99:N22 (c) begärs uttalanden av
riksdagen i fyra avseenden, nämligen om överförande
av mottagningsplikten till Svenska kraftnät, om
utfärdande av bestämmelser för vissa ägarkategorier,
om gränsen för att räknas som småskalig vindkraft
samt om administrationen av bl.a. miljöbonus. När
mottagningsplikten   upphör  kommer  de  små
elproducenterna  att försättas  i  en  ohållbar
situation, anser motionärerna.  De föreslår att
mottagningsplikten skall överföras till  Svenska
kraftnät och att denna plikt skall utvidgas till att
omfatta även havsbaserad vindkraft inom svenskt
territorialvatten  eller motsvarande avgränsning.
Ungefär 20 % av de svenska vindkraftverken ägs av
samfälligheter samt av ekonomiska och kooperativa
föreningar,  varvid  deltagarna  köpt  andelar
motsvarande högst sin egen beräknade elkonsumtion,
erinrar motionärerna om. Med hänvisning till att den
ekonomiska  situationen  beträffande  skatt  och
återbäring m.m. är mycket komplicerad för denna
ägarkategori föreslås att regeringen skall utfärda
bestämmelser som beaktar ägarkategorins särskilda
behov.
Den nuvarande effektgränsen om högst 1 500 kW för
att ett vindkraftverk skall få räknas som småskaligt
och därmed åtnjuta speciella bestämmelser enligt
ellagen är ett arv från vattenkraften och utgör ett
hinder för att använda full effekt, 1 650 kW, på de
största vindkraftverk som saluförs på marknaden,
säger  motionärerna  vidare.  De  föreslår  att
effektgränsen skall avskaffas helt för vindkraften.
El från småskalig kraftvärme baserad på förnybar
energi bör vidare få ett garantipris på 26 öre per
kWh,  anför  motionärerna.  Miljöbonusen  till
vindkraften - som infördes den 1 juli 1994 (bet.
1993/94:SkU34) och som för närvarande uppgår till
15,1 öre per kWh - har hittills administrerats på
ett mycket billigt och smidigt sätt genom att
leveranskoncessionären  som  köpt   el  från
vindkraftverk, betalat ut miljöbonusen till ägaren
av vindkraftverket och samtidigt gjort motsvarande
avdrag i sin elskattedeklaration  över uppburna
elskatter från konsumenterna, säger motionärerna.
Från den 1 november 1999 behövs ett nytt system för
att administrera dels miljöbonusen, dels eventuell
garantiersättning. Den naturliga administratören för
att förmedla utbetalningen till elproducenterna är,
enligt motionärerna, ägaren till det elnät som
produktionsanläggningen är ansluten till.
Riksdagens löfte om ett femårigt skydd för små
elproducenter innebär att inga radikala förändringar
bör göras i de ekonomiska förutsättningarna under
övergångsperioden fram till år 2001, anförs det i
motion 1998/99:N24 (mp). En annan viktig
utgångspunkt för motionärerna är att en lösning
utformas som inte enbart är en övergångslösning
under 14 månader, utan som också är framåtsyftande
för tiden efter år 2000. Miljöpartiet de gröna anser
att den långsiktigt bästa lösningen förmodligen är
ett inköpsbolag, lämpligen kopplat till Svenska
kraftnät, men att denna lösning kan vara svår att
genomföra till den 1 november 1999. Motionärerna
frågar sig emellertid samtidigt om den av regeringen
aviserade konkurrensupphandlingen hinner genomföras
på den korta tid som står till förfogande.
Miljöpartiet avvisar därför inte nu regeringens
förslag, men avser att återkomma i frågan i samband
med behandlingen av statsbudgeten för år 2000, sägs
det.

Vissa kompletterande uppgifter

I LEKO-utredningens uppdrag (dir. 1998:37, 1998:82,
1999:19) ingår att föreslå åtgärder som också på
längre sikt tillförsäkrar de små elproducenterna det
skydd  som  bedöms  nödvändigt. Utredningen har
nyligen,  som  tidigare  nämnts,  lämnat  sitt
slutbetänkande.
Ett bredare perspektiv bör, enligt utredningen,
anläggas på frågan om vilken roll elproduktion
baserad  på  förnybara energikällor (varav  den
småskaliga produktionen utgör en delmängd) bör spela
i energiförsörjningen. Som skäl för detta anges
följande  omständigheter:  det framtida elpriset
kommer att ligga väsentligt lägre  än vad som
tidigare bedömts, det kan finnas skäl att ompröva
den nuvarande gränsen för småskalighet på 1 500 kW
samt att EU-gemensamma regler  för  stöd  till
elproduktion kan komma att presenteras inom några
år. Mot denna bakgrund föreslår utredningen att en
översyn skall göras av den förnybara elproduktionens
förutsättningar. Syftet med översynen skall vara att
bedöma vilka långsiktiga förutsättningar som bör
gälla för förnybar elproduktion samt att analysera
vilka metoder och eventuella stöd m.m. som bäst kan
bidra till att uppnå dessa förutsättningar.
Innan en allmän översyn gjorts av förutsättningarna
för förnybar elproduktion bedömer utredningen att
det inte är meningsfullt att söka utveckla en
långsiktig och definitiv lösning som ersättning för
det  skydd leveranskoncessionen  gett  småskalig
elproduktion. Utredningen bedömer det som sannolikt
att den förordade översynen inte kan ske i sådan
takt att den utmynnar i nya regler som kan träda i
kraft  redan när de 14 månader som regeringen
föreslagit  som övergångsperiod löper ut. Givet
förutsättningen att en ytterligare temporär lösning
kan komma att behövas föreslår utredningen att ett
system med mottagningsplikt skall behållas under
året/åren närmast efter år 2000. Utredningen gör
vidare  bedömningar  av  vilken ersättning  den
småskaliga elproduktionen torde behöva för att klara
sig och i vilken utsträckning någon form av statligt
stöd kan komma att behövas.
Utredningsbetänkandet skall, som tidigare nämnts,
nu   bli   föremål   för   beredning  inom
Näringsdepartementet.
Regeringen uppdrog i juli 1999 åt Svenska kraftnät
att  initiera  en  upphandling  av  småskalig
elproduktion, där marknadens aktörer ges möjlighet
att på frivillig bas åta sig mottagningsplikten till
en i anbudet angiven prisnivå. Uppdraget omfattar
att utforma anbudsförfrågan, värdera inkomna anbud
och ta fram standardavtal för de köpare som lämnat
de  för de små producenterna mest fördelaktiga
anbuden. Anbudsförfrågan, som har utformats efter
samråd med företrädare för branschen, har nyligen
sänts ut. En lägesredovisning lämnades i början av
september 1999, och slutredovisning skall ske senast
den 1 oktober 1999. Systemet skall enligt tidsplanen
vara i funktion den 1 november 1999.
I lägesredovisningen anges att Svenska kraftnät, i
samråd med berörda branschorganisationer, har kommit
fram till följande modell för att initiera en
upphandling av småskalig elproduktion:
Steg 1: I en förfrågan  till elhandelsföretag
(främst de ca 200 företag som för närvarande har
leveranskoncession) begär Svenska kraftnät in anbud
om att köpa el från anläggningar om högst 1 500 kW.
I anbuden utfäster sig elhandlarna att köpa vissa
volymer vatten- respektive vindkraftsproducerad el
till vissa priser. Anbuden behandlas konfidentiellt.
Steg 2: Anbuden sammanställs och värderas. Svenska
kraftnät ingår ramavtal med de anbudsgivare som har
lämnat de för elproducenterna mest fördelaktiga
buden. I ramavtalet åtar sig elhandlaren att med
ägare till anläggning för produktion av el ingå
avtal om köp om vissa minsta volymer, till vissa
lägsta priser.
Steg 3: Svenska kraftnät presenterar resultatet av
anbudsgivningen  genom  att  offentliggöra  en
förteckning över de elhandlare/köpare med vilka
Svenska kraftnät har ingått ramavtal. Förteckningen
skall innehålla volymer och priser, men redovisas på
ett sådant sätt att företagens anonymitet garanteras
vad gäller anbudspriset.
Steg 4: Marknadens aktörer - elproducenter och
elhandlare - fullföljer processen genom att ingå
avtal om leverans av el. Branschorganisationerna har
en central roll i att bistå sina medlemmar på ett
sätt som underlättar att leveransavtal kan ingås.
I  budgetpropositionen  för  år  2000  (prop.
1999/2000:1 utgiftsområde 21) föreslås - i syfte att
den småskaliga elproduktionen skall ges stabila
villkor - att den  ersättningsnivå  för  denna
produktion som enligt leveranskoncessionssystemet
skulle ha gällt fram till utgången av år 2000 skall
upprätthållas genom ett särskilt stöd. Nivån på
stödet skall fastställas då resultatet av Svenska
kraftnäts anbudsförfrågan föreligger. För perioden
fr.o.m. den 1 november 1999 t.o.m. den 31 december
2000 skall således stöd kunna utgå till elproduktion
från småskaliga anläggningar med en effekt om högst
1 500 kW. Regeringen beräknar 250 miljoner kronor
för stödet under  ett  nytt anslag, Stöd till
småskalig elproduktion (B 9).
Under övergångsperioden bör ett förslag till en
långsiktig lösning för den småskaliga elproduktionen
tas fram, sägs det i budgetpropositionen. I avvaktan
på  en  sådan  mer långsiktig lösning föreslår
regeringen att en tillfällig avgift skall införas
under  år 2000 för att finansiera stödet till
småskalig elproduktion. En ny lag om tillfällig
avgift för stöd till småskalig elproduktion föreslås
sålunda. Avgiften, som skall tas ut av innehavare av
nätkoncession  vars ledningar är anslutna  till
stamnätet, föreslås uppgå till 0,2 öre per kWh och
skall gälla under år 2000.
Utskottet kommer att behandla dessa båda förslag i
budgetpropositionen senare under  hösten 1999 i
anslagsbetänkandet 1999/2000:NU3.

Utskottets ställningstagande

Inledning

Riksdagen beslöt på utskottets initiativ hösten
1998, som tidigare redovisats, att anmoda regeringen
att lägga fram ett förslag om slopat krav på
elmätare  för  små  elkonsumenter. Motivet  för
utskottets ställningstagande var att möjliggöra även
för små elkonsumenter att dra nytta av elmarknadens
omreglering  genom  sänkta elpriser.  Regeringen
anmodades att återkomma under våren 1999 med en
proposition i frågan, så att de nya bestämmelserna
kan träda i kraft senast den 1 november 1999.
Vid beslutet om en ny ellagstiftning hösten 1995
anförde utskottet att de effektivitetsvinster som en
ökad konkurrens kan väntas medföra måste komma de
enskilda konsumenterna till del (bet. 1995/96:NU1).
Utskottet anser att det är mycket viktigt att även
de små elkonsumenterna kan dra nytta av elmarknadens
omreglering genom sänkta  priser.  En  effektiv
konkurrens är inget självändamål utan har sitt
berättigande genom de konkreta förbättringar som den
kan innebära för enskilda konsumenter. Regeringens
nu  framlagda  förslag   om  införande  av
schablonberäkning på elmarknaden den 1 november 1999
innebär att alla elkonsumenter - både små och stora
- skall kunna få del av de sänkta elpriserna.
Utskottet tillstyrker sålunda i princip förslaget.
I det följande behandlar utskottet vissa delfrågor
som tagits upp i olika motioner och vid uppvaktning
av utskottet av branschorganisationerna Sveriges
Elleverantörer och Svenska Kraftverksföreningen.

Utvärdering av schablonberäkningssystemet

Utskottet förordade i sitt betänkande 1998/99:NU4
hösten 1998 att undantag från grundprincipen om
timvis mätning skall göras för kunder med ett
säkringsabonnemang om högst 25 A. Utskottet framhöll
samtidigt att detta borde ses som ett första steg
och att på sikt borde timmätarkravet kunna slopas
även för  övriga  mindre  förbrukare  med  ett
säkringsabonnemang om högst 63 A.
Regeringen  föreslår,  som  redovisats,  att
schablonberäkningen skall ske enligt  den  s.k.
områdesmodellen.    Förbrukningsgränsen    för
schablonberäkning   skall   för  kunder  med
säkringsabonnemang  vara  200  A  och  för
lågspänningskunder med effektabonnemang 135 kW. I
motion 1998/99:N23 (kd) berörs, som tidigare nämnts,
frågan om nackdelarna med för högt fastställda
gränser för schablonavräkning. Motionärerna befarar
att  detta  kan  resultera  i  en  orättvis
kostnadsfördelning mellan kundkategorierna, på så
sätt att småförbrukare får betala för mycket för den
mängd el de använder om de bor i ett nätområde där
det finns storförbrukare. Därför behövs det en
löpande utvärdering  av  effekterna av det nya
schablonavräkningssystemet och en beredskap för att
om  behov  finns  snabbt  justera  mot  lägre
säkringsnivåer för att uppnå bättre överensstämmelse
mellan förbrukning och kostnad för den enskilde
konsumenten, sägs det.
Utskottet  delar  regeringens  bedömning  att
områdesmodellen bäst tillgodoser de krav som bör
ställas på det nya systemet, nämligen att det skall
vara  kostnadseffektivt,  konkurrensneutralt  och
anpassat   för   den   svenska  elmarknaden.
Områdesmodellen kräver enligt regeringens bedömning
en relativt hög schablongräns för att bli effektiv.
Utskottet kan mot denna bakgrund ställa sig bakom de
av   regeringen   föreslagna  gränserna  för
schablonberäkning. Samtidigt vill utskottet starkt
understryka  vikten  av  att  utvecklingen  på
elmarknaden  löpande  och  noggrant  följs  och
utvärderas. Regeringen anger också i propositionen,
som tidigare redovisats, att en noggrann uppföljning
skall  ske  och  att  justeringar  mot  lägre
säkringsnivåer  skall  göras  om  så  bedöms
erforderligt. Med hänvisning härtill anser utskottet
att det inte nu behövs något riksdagsuttalande i
frågan. Utskottet utgår från att regeringen på
lämpligt sätt  håller  riksdagen  informerad om
utvecklingen. Med detta avstyrks motion 1998/99:N23
(kd) i berörda delar.

Tillsyn av nätverksamheten

I de två motionerna 1998/99:N21 (m) och 1998/99:N23
(kd) krävs, som tidigare redovisats, en ökad och
bättre tillsyn av nätverksamheten.  Motionärerna
befarar   att   den  icke  konkurrensutsatta
nätverksamheten   skall   subventionera   den
konkurrensutsatta delen av elmarknaden.
Vägledande för utskottets ställningstaganden till
olika frågor beträffande den avreglerade elmarknaden
är omsorgen om konsumentintresset. Detta låg bakom
att utskottet förordade att schablonberäkning skall
införas. Elhandelspriset utgör emellertid endast en
del av det totala pris som en konsument betalar.
Nivån på nätavgifterna och hur de utvecklas är också
av betydelse för det totala elpriset. Eftersom
nätverksamheten inte är konkurrensutsatt är det,
enligt utskottets mening, viktigt att tillsynen över
denna del av elmarknaden är effektiv.
I den nya ellagen som trädde i kraft den 1 januari
1998 har, som tidigare nämnts, införts bestämmelser
för att skapa förutsättningar för en effektivare
tillsyn.  Inom Energimyndigheten bedrivs  vidare
projekt som syftar till att utveckla nya verktyg och
metoder  för  tillsynen.  Enligt  uppgift  från
Näringsdepartementet avser regeringen att senare
under hösten 1999 - på basis av bl.a. detta arbete -
ta initiativ till en översyn av gällande reglering
och tillsyn.
Med hänvisning till det anförda anser utskottet att
det inte nu är motiverat med något riksdagsinitiativ
i frågan om tillsyn. De båda motionerna 1998/99: N21
(m) och 1998/99:N23 (kd) avstyrks därmed i berörda
delar.

Driftskostnad för timvis mätning

I motion 1998/99:N22 (c) föreslås att elanvändare
som redan har installerade timmätare inte skall
belastas med någon driftskostnad för den timvisa
mätningen, oavsett avtalets löptid.
Den elanvändare som för närvarande har ett avtal
med en elleverantör som är baserat på timregistrerad
mätning skall, enligt förslag i propositionen, inte
belastas med merkostnaden för denna mätning under
det pågående avtalets löptid.
Utskottet  konstaterar  att  kvaliteten   i
schablonberäkningen  är  beroende  av  korrekta
mätvärden och att hantering av ett stort antal
mätserier  ökar  risken  för  kvalitetsbrister.
Regeringens förslag får, enligt utskottets mening,
ses som en avvägning mellan denna risk och vissa
kunders  intresse av att även  fortsättningsvis
erhålla de aktuella mätserierna. Med detta avstyrker
utskottet den nyssnämnda motionen i berörd del.

Utredning om timmätare

En utredning om en mer generell installation av
fjärravlästa och timregistrerande elmätare begärs i
motion 1998/99:N24 (mp). LEKO-utredningen har, som
redovisats,  haft  i  uppdrag  att överväga om
mätperiodens längd bör reg-leras och om elräkningen
bör baseras på faktisk förbrukning. I det nyligen
avlämnade slutbetänkandet har utredningen analyserat
om preliminärdebiteringen  bör avskaffas och om
elräkningen i stället alltid bör baseras på faktisk
förbrukning. Utredningen anser sig inte med säkerhet
kunna avgöra om fördelarna med ett sådant system
överstiger kostnaderna. Mot denna bakgrund finner
utredningen inte skäl att rekommendera statsmakterna
att för närvarande vidta några särskilda åtgärder
för att avskaffa preliminärdebiteringen.
Utredningen föreslår dock att försök med fakturor
baserade på faktisk förbrukning skall genomföras i
ett avgränsat geografiskt område, i första hand
avseende  hushåll  med  elvärme. Samtidigt  bör
effekterna av att på ett tydligt, grafiskt sätt
illustrera  elförbrukningen   på   elräkningen
analyseras. Ansvaret för försöksverksamheten bör ges
till Energimyndigheten, eventuellt i samarbete med
Konsumentverket,  säger  utredningen. Betänkandet
kommer nu att bli föremål för  beredning inom
Näringsdepartementet.
Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet
motionen i berörd del.

Elleveranser inom fjärrvärme- och naturgasområden

Några regler om skydd mot konkurrens från el inom
områden där fjärrvärme eller naturgas distribueras
eller  avses  att  distribueras  föreslås,  som
redovisats,  inte  förekomma  i  fortsättningen.
Utskottet delar regeringens bedömning att det inte
längre finns något behov av den övergångslösning som
har gällt för elleveranser inom fjärrvärme- och
naturgasområden och tillstyrker propositionen  i
denna del.
I motion 1998/99:N23 (kd) föreslås, som redogjorts
för, att regeringen skall utse en myndighet för
tillsyn och prisövervakning beträffande fjärrvärme.
Regeringen  har,  som  tidigare  nämnts,  gett
Energimyndigheten i uppdrag att göra en förstudie om
förhållandena  på   värmemarknaden,  inklusive
regelverk, lagstiftning m.m. Förstudien syftar till
att ge underlag för ett eventuellt senare uppdrag
att kontinuerligt följa värmemarknaden med avseende
på  framför  allt  konkurrenssituation   och
prisbildning. Det är, enligt uppgift, ännu för
tidigt att uttala sig om hur en eventuell tillsyn
skall utformas eller om myndighetsstrukturen behöver
ses över.
Med hänvisning till att den fråga som tas upp i
motionen är föremål för beredning anser utskottet
att det inte nu är befogat med någon åtgärd från
riksdagens sida. Motionen avstyrks därmed i berörd
del.

Skydd för små elproducenter

I samband med riksdagens beslut om ny ellagstiftning
hösten 1995 anförde utskottet (bet. 1995/96:NU1 s.
32) att det är angeläget att de små elproducenterna
tillförsäkras rimliga villkor för sin avsättning på
en reformerad elmarknad. Utskottet angav att det är
viktigt     att     utvärderingen     av
leveranskoncessionssystemet företas i sådan tid att
ställning kan tas till behovet  av  eventuella
fortsatta åtgärder. De sex motioner som berör frågan
om  villkoren för den småskaliga elproduktionen
präglas  alla  av  en  önskan  om att de små
elproducenterna skall tillförsäkras rimliga villkor.
Utskottets  inställning  är att den småskaliga
elproduktionen   efter   avskaffandet    av
leveranskoncessionssystemet bör ha ungefär samma
villkor som för närvarande under övergångsperioden
fram t.o.m. år 2000. Däremot är utskottet inte
berett att nu ta ställning till de olika modeller
för hur ett nytt system skall se ut som skisseras i
motionerna. Det är svårt att för närvarande uttala
sig om på vilken nivå som ersättningen bör ligga.
Enligt utskottets mening bör ersättningsnivån dock
ligga på en sådan nivå att de små elproducenterna
tillförsäkras  möjligheter  att  uppnå  rimlig
lönsamhet.
Den  av regeringen  valda  modellen  med  ett
anbudsförfarande  förefaller  utskottet  vara en
lämplig temporär lösning. Förslag till finansiering
har nyligen lämnats i budgetpropositionen för år
2000 (prop. 1999/2000:1 utgiftsområde 21). Utskottet
kommer att behandla detta förslag senare under
hösten 1999 i anslagsbetänkandet 1999/2000:NU3.
När det gäller en mer långsiktig lösning har LEKO-
utredningen nyligen i sitt betänkande förordat att
en  översyn  skall  göras  av  den  förnybara
elproduktionens förutsättningar. Betänkandet kommer
att   bli   föremål   för  beredning  inom
Näringsdepartementet,  varför  det  inte  finns
anledning för utskottet eller riksdagen att nu ta
ställning i frågan om en långsiktig lösning.
Med det anförda ställer sig utskottet bakom vad som
har anförts i propositionen i här aktuell del och
avstyrker motionerna 1998/99:N19 (s), 1998/99: N21
(m), 1998/99:N20 (v), 1998/99:N23 (kd), 1998/99:N22
(c) och 1998/99: N24 (mp) i berörda delar.

Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m.

Utskottet  tillstyrker  i princip, som tidigare
redovisats, regeringens förslag om införande av
schablonberäkning på elmarknaden den 1 november
1999. Under utskottets beredningsarbete har vissa
synpunkter  på  den lagtekniska utformningen av
förslaget till ändringar i ellagen framförts av
företrädare  för branschorganisationerna Sveriges
Elleverantörer  och Svenska Kraftverksföreningen.
Utskottet föreslår i det följande vissa ändringar i
regeringens  lagförslag,  vilka  främst  rör
preciseringar och förtydliganden.
Den första ändringen som utskottet föreslår rör 3
kap. 10 §. I regeringens förslag till denna paragraf
anges det i andra stycket att nätkoncessionshavaren,
om en elanvändare har ett säkringsabonnemang om
högst 200 A eller tar ut en effekt om högst 135 kW
vid lågspänning, i stället dels preliminärt skall
beräkna mängden överförd el och dess fördelning över
tiden (preliminär schablonberäkning), dels slutligt
mäta mängden överförd el och beräkna dess fördelning
över  tiden (slutlig schablonberäkning).  Enligt
regeringens förslag till 3 kap. 11 § skall de
elanvändare som har ett säkringsabonnemang under den
nyssnämnda gränsen eller som tar ut en effekt under
den angivna gränsen och som vill ha timmätning och
avräkning efter sådana mätvärden ha rätt till detta
om de betalar för det. För att detta skall bli
tydligt  bör,  enligt  utskottets  mening,  en
precisering göras i 3 kap. 10 §, genom att en mening
av följande lydelse läggs till det nuvarande andra
stycket: Detta gäller inte en elanvändare som begärt
att mängden överförd el och dess fördelning över
tiden skall mätas. Med anledning av denna ändring
föreslår utskottet vissa  följdändringar  i den
resterande  delen  av  paragrafen.  Utskottets
ändringsförslag framgår av bilaga 2.
Beträffande 3 kap. 10 § vill utskottet vidare
påpeka att under en över-gångsperiod t.o.m. utgången
av år 2001 gäller, enligt övergångsbestämmelserna
punkt 4,  bl.a.  att  elproduktion  t.ex.  vid
reservaggregat och hos små produktionsanläggningar,
skall kunna undantas från kravet på timmätning.
Enligt  vad  utskottet  erfarit  övervägs  inom
Näringsdepartementet hur denna fråga skall lösas
efter övergångsperiodens slut.
Utskottet anser att riksdagen också bör göra två
ändringar i övergångsbestämmelserna. Den ena gäller
en ändring av språklig karaktär i punkt 4, där dels
ordet bestämmelserna bör ändras till bestämmelsen,
dels de två sista orden nämnda bestämmelser bör
ändras till den nämnda bestämmelsen. Den andra
ändringen    rör   en   precisering   av
anmälningsskyldigheten i punkt 5. Följande mening
bör läggas till sist i denna punkt: En elleverantör
som har ett sådant leveransavtal med en elanvändare
skall  anmäla  detta  till  innehavaren  av
nätkoncession.  I  anmälan  skall  uppgift  om
leveransavtalets giltighetstid lämnas. Utskottets
förslag  till  ändring i övergångsbestämmelserna
framgår av bilaga 2.
Utskottet vill slutligen något kommentera 8 kap. 8
§, som rör frågan om vad som skall gälla i det fall
att en elanvändare tar ut el utan att ha något avtal
med  en  elleverantör.  Enligt  den  föreslagna
bestämmelsen  skall den elanvändare som  saknar
elleverantör av berörd innehavare av nätkoncession
anvisas   en   elleverantör,  som   gentemot
nätkoncessionshavaren har åtagit sig att leverera el
till sådana elanvändare. Den anvisade elleverantören
skall omedelbart underrätta  elanvändaren om de
villkor för leveransen som han avser att tillämpa
och om den dag då han avser att påbörja leveransen.
Det har av branschorganisationerna ifrågasatts hur
man skall betrakta den elförbrukning som har skett
fr.o.m.  en  inflyttning  tills  den  berörde
elanvändaren   blir   bunden   antingen   av
anvisningsleverantörens  erbjudna avtal eller av
avtalet med en leverantör som elanvändaren själv har
valt. Med den utformning regeringens lagförslag har
är  denna  fråga  oreglerad.  Företrädarna  för
branschorganisationerna  har  föreslagit   att
anvisningsleverantörens  erbjudna  avtal  skall
tillämpas  redan från inflyttningsdagen.  Enligt
utskottets mening skulle ett sådant förfaringssätt
kunna innebära civilrättsliga problem. En praktisk
ansats som, enligt utskottets mening, bör kunna
gälla är att konstatera att en eventuell otillåten
elförbrukning kommer att märkas som en marginell
ökning av nätförlusterna på det lokalnät till vilket
elanvändaren  är ansluten. Eftersom elanvändaren
genom  sitt  otillåtna  agerande  har  orsakat
nätinnehavaren en viss kostnad torde denne kunna
kräva ersättning  av  elanvändaren  för  detta.
Lämpligen  sker debiteringen i samband med den
sedvanliga räkningen från nätinnehavaren. Utskottet
förutsätter att regeringen följer denna fråga och
återkommer till riksdagen om så bedöms erforderligt.
Sammanfattningsvis  föreslår  utskottet  sålunda
ändringar i regeringens lagförslag avseende 3 kap.
10 § samt övergångsbestämmelsernas punkter 4 och 5;
ändringarna framgår av bilaga 2.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.   beträffande   utvärdering   av
schablonberäkningssystemet
att riksdagen avslår motion 1998/99:N23 yrkandena 1 och 2,
2. beträffande tillsyn av nätverksamheten
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:N21 yrkande 2 och
1998/99: N23 yrkandena 4 och 5,
res. 1 (m, kd, c, fp)
3. beträffande driftskostnad för timvis
mätning
att riksdagen avslår motion 1998/99:N22 yrkande 5,
res. 2 (c)
4. beträffande utredning om timmätare
att riksdagen avslår motion 1998/99:N24 yrkande 1,
res. 3 (mp)
5.  beträffande  elleveranser   inom
fjärrvärme- och naturgasområden
att riksdagen med bifall till proposition 1998/99:137 i
denna del och med avslag på motion 1998/99:N23
yrkande  3  godkänner  vad  som  anges  i
propositionen om elleveranser inom fjärrvärme-
och naturgasområden,
res. 4 (m, kd, fp)
6.  beträffande  skydd   för   små
elproducenter
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:N19, 1998/99:N20,
1998/99: N21 yrkande 1, 1998/99:N22 yrkandena
1-4,  1998/99:N23  yrkandena  6  och 7 och
1998/99:N24 yrkande 2,
res. 5 (m, fp)
res. 6 (kd)
res. 7 (c)
7.   beträffande   införande   av
schablonberäkning på elmarknaden, m.m.
att riksdagen antar det i proposition 1998/99:137 framlagda
förslaget  till  lag  om ändring i ellagen
(1997:857), dock med ändring att 3 kap. 10 §
samt punkterna 4 och 5 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna erhåller lydelse enligt
Utskottets förslag i bilaga 2.
Stockholm den 21 september 1999

På näringsutskottets vägnar

Per Westerberg


I beslutet har deltagit: Per Westerberg (m), Barbro
Andersson Öhrn (s), Reynoldh Furustrand (s), Lennart
Beijer (v), Göran Hägglund (kd), Karin Falkmer (m),
Sylvia Lindgren (s), Ola Karlsson (m), Nils-Göran
Holmqvist (s), Gunilla Wahlén (v), Inger Strömbom
(kd), Ola Sundell (m), Ingegerd Saarinen (mp), Åke
Sandström (c), Eva Flyborg (fp), Anne Ludvigsson (s)
och Karl Gustav Abramsson (s).

Reservationer

1. Tillsyn av nätverksamheten (mom. 2)

Per Westerberg (m), Göran Hägglund (kd), Karin
Falkmer (m), Ola Karlsson (m), Inger Strömbom (kd),
Ola Sundell (m), Åke Sandström (c) och Eva Flyborg
(fp) anser

dels att utskottets ställningstagande i avsnittet om
tillsyn av nätverksamheten bort ha följande lydelse:
Utskottet anser - i likhet med vad som anförs i
motionerna 1998/99:N21 (m) och 1998/99:N23 (kd) -
att det krävs  en ökad och bättre tillsyn av
nätverksamheten.
Vägledande för utskottets ställningstaganden till
olika frågor beträffande den avreglerade elmarknaden
är omsorgen om konsumentintresset. Detta låg bakom
att utskottet förordade att schablonberäkning skall
införas. Elhandelspriset utgör emellertid endast en
del av det totala pris som en konsument betalar.
Nivån på nätavgifterna och hur de utvecklas är också
av stor betydelse för det totala elpriset.
Eftersom nätverksamheten inte är konkurrensutsatt
är det, enligt utskottets mening, mycket viktigt att
tillsynen över denna del av elmarknaden är effektiv.
Så är inte fallet för närvarande. Trots gällande
regler om korssubventionering är det en uppenbar
risk för att energiföretagen söker kompensera sänkta
elpriser med ökade nätavgifter. Enligt utskottets
mening borde vidare s.k. benchmarking utnyttjas i
större  utsträckning,  så  att  jämförelser  av
prisnivåer möjliggörs.
Utskottet noterar att regeringen har för avsikt att
senare ta initiativ till en översyn av gällande
reglering och tillsyn. För att understryka vikten av
en ökad tillsyn och för att driva på regeringens
arbete bör riksdagen göra ett uttalande i saken.
Därmed tillstyrks de båda motionerna 1998/99:N21 (m)
och 1998/99:N23 (kd) i berörda delar.
dels att utskottets hemställan under 2 bort ha
följande lydelse:
2. beträffande tillsyn av nätverksamheten
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:N21 yrkande
2 och 1998/99:N23 yrkandena 4 och 5 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

2. Driftskostnad för timvis mätning (mom.
3)

Åke Sandström (c) anser

dels att utskottets ställningstagande i avsnittet om
driftskostnad för timvis mätning bort ha följande
lydelse:
Utskottet anser - i likhet med vad som anförs i
motion 1998/99:N22 (c) - att elanvändare som redan
har installerade timmätare inte skall belastas med
någon  driftskostnad för den timvisa mätningen,
oavsett avtalets löptid.
Den årliga driftskostnaden för en timmätare kan
uppgå till drygt 1 000 kr för en elanvändare på
landsbygden. Ett rörligt elpris till slutanvändaren,
baserat på priset på spotmarknaden timme för timme,
stimulerar  till  att  öka  konsumtionen  vid
lågbelastning  och  minska  konsumtionen  under
högbelastning. En sådan lastutjämning bidrar till
bättre  hushållning av el och därigenom mindre
miljöpåverkan. Det vore därför felaktigt att införa
en avgift som motverkar  användningen av redan
installerade timmätare. Det är olyckligt om de
elanvändare som efter riksdagens beslut år 1997 om
införande av takpris på timmätare har installerat
timmätare nu skulle bli de  som missgynnas av
riksdagens nya beslut.
Riksdagen bör genom ett uttalande  begära att
regeringen skall lägga fram ett lagförslag som
innebär att elanvändare som redan har en timmätare
inte skall belastas med någon driftskostnad, oavsett
det  aktuella  avtalets  löptid. Den nyssnämnda
motionen tillstyrks därmed i berörd del.
dels att utskottets hemställan under 3 bort ha
följande lydelse:
3. beträffande driftskostnad för timvis
mätning
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:N22 yrkande 5
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

3. Utredning om timmätare (mom. 4)

Ingegerd Saarinen (mp) anser

dels att utskottets ställningstagande i avsnittet om
utredning om timmätare bort ha följande lydelse:
Utskottet anser - i likhet med vad som anförs i
motion 1998/99:N24 (mp) - att riksdagen bör anmoda
regeringen att tillsätta en utredning om en mer
generell  installation  av  fjärravlästa  och
timregistrerande elmätare. Dessa elmätare som finns
på marknaden och som hittills utnyttjats av det
fåtal konsumenter som bytt elleverantör har många
fördelar,  inte  minst  att de uppmuntrar till
energibesparing.
LEKO-utredningen har, som redovisats,  haft  i
uppdrag att överväga om mätperiodens längd bör
regleras och om elräkningen bör baseras på faktisk
förbrukning. I sitt nyligen avlämnade slutbetänkande
finner utredningen  inte  skäl att rekommendera
statsmakterna  att för närvarande  vidta  några
särskilda   åtgärder   för   att   avskaffa
preliminärdebiteringen.  Utredningen  föreslår  i
stället att försök med fakturor baserade på faktisk
förbrukning  skall  genomföras i ett  avgränsat
geografiskt område, i första hand avseende hushåll
med elvärme. Betänkandet kommer nu att bli föremål
för beredning inom Näringsdepartementet.
Enligt  utskottets mening innebär den väg som
utredningen förordar en alltför defensiv ansats. Om
utredningens förslag först skall remissbehandlas och
regeringen därefter skall ta ställning i frågan -
och  där  ställningstagandet kan bli  det  som
utredningen föreslår, nämligen en försöksverksamhet,
vars resultat i sin tur skall utvärderas - befarar
utskottet att en mer  generell installation av
elmätare kan bli verklighet först i en avlägsen
framtid. Riksdagen bör därför anmoda regeringen att
tillsätta en utredning med ett uttryckligt uppdrag
att föreslå en sådan generell  installation av
elmätare.  Därmed  tillstyrker utskottet  motion
1998/99:N24 (mp) i berörd del.
dels att utskottets hemställan under 4 bort ha
följande lydelse:
4. beträffande utredning om timmätare
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:N24 yrkande 1
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

4. Elleveranser inom fjärrvärme- och
naturgasområden (mom. 5)

Per Westerberg (m), Göran Hägglund (kd), Karin
Falkmer (m), Ola Karlsson (m), Inger Strömbom (kd),
Ola Sundell (m) och Eva Flyborg (fp) anser

dels att den del av utskottets ställningstagande i
avsnittet om elleveranser  inom fjärrvärme- och
naturgasområden som börjar med "I motion" och slutar
med "berörd del" bort ha följande lydelse:
Utskottet anser - i likhet med vad som anförs i
motion 1998/99:N23 (kd) - att regeringen bör utse en
myndighet  för  tillsyn  och  prisövervakning
beträffande  fjärrvärme.  Konkurrensverket  har
uppmärksammat att en kraftproducent som producerar
både fjärrvärme och el har erbjudit rabatter på
fjärrvärme när konsumenten också köpt hela sitt
behov av el från företaget. Energiföretag som säljer
både fjärrvärme och el kan i sådana fall få en
betydande  fördel  i  förhållande  till  ett
konkurrerande företag som bara  säljer el. För
närvarande finns det ingen myndighet som sköter
prisövervakningen av fjärrvärme, vilket gör att det
inte  går att urskilja om kostnader  för  den
konkurrensutsatta   elen   vältras  över  på
fjärrvärmekunderna i de bolag som producerar båda
energislagen. Enligt  utskottets  mening bör en
befintlig  myndighet  utses  med  ansvar  för
prisövervakning, både för fasta installationer och
för energikostnaden. Beräkningar bör redovisas i de
fall då  el och fjärrvärme produceras i samma
anläggningar för att undvika risken att kostnader
övervältras mellan energislagen.
Riksdagen bör genom ett uttalande ställa sig bakom
vad utskottet här har anfört;  den  nyssnämnda
motionen tillstyrks därmed i berörd del.
dels att utskottets hemställan under 5 bort ha
följande lydelse:
5.   beträffande  elleveranser  inom
fjärrvärme- och naturgasområden
att riksdagen med bifall till proposition 1998/99:137 i
denna del och motion 1998/99:N23 yrkande 3
dels godkänner vad som anges i propositionen om
elleveranser   inom   fjärrvärme-   och
naturgasområden,
dels som sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört.

5. Skydd för små elproducenter (mom. 6)

Per Westerberg (m), Karin Falkmer (m), Ola Karlsson
(m), Ola Sundell (m) och Eva Flyborg (fp) anser

dels att utskottets ställningstagande i avsnittet om
skydd för små elproducenter  bort  ha följande
lydelse:
De småskaliga elproducenterna utlovades i samband
med avregleringen av elmarknaden den 1 januari 1996
att de skulle ges garanterad avsättning med ett
garanterat lägsta pris t.o.m. utgången av år 2000.
Därmed har statsmakterna - enligt utskottets mening
och  i  likhet  med vad som påpekas i motion
1998/99:N21  (m) - ett  moraliskt  ansvar  att
säkerställa ett motsvarande skydd för den småskaliga
elproduktionen när systemet med leveranskoncessioner
försvinner. Det är över huvud taget av stor vikt för
näringsklimatet  att  de  politiskt  betingade
spelreglerna för företagandet är långsiktiga och
genomtänkta.
Utskottet anser därför att det måste ges en tydlig
signal om att staten tar sitt ansvar och garanterar
den småskaliga elproduktionen ett lägsta pris om 21
öre per kWh under perioden den 1 november 1999 till
utgången av år 2000. Detta hindrar dock inte att den
process som inletts där Svenska kraftnät agerar
mellanhand i ett anbudsförfarande  om inköp av
småskaligt producerad el fortsätter. Samtidigt bör
det klargöras att den fria elmarknaden förutsätter
att också den småskaliga  elproduktionen, efter
utgången av år 2000, i princip  får agera på
elmarknaden på samma vilkor som annan produktion.
Med  det anförda tillstyrker utskottet  motion
1998/99:N21 (m) i berörd del. Övriga här aktuella
motioner - 1998/99:N19  (s),  1998/99:N20  (v),
1998/99: N23 (kd), 1998/99:N22 (c) och 1998/99:N24
(mp) - avstyrks i motsvarande delar.
dels att utskottets hemställan under 6 bort ha
följande lydelse:
6.   beträffande   skydd  för  små
elproducenter
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:N21 yrkande 1
och  med  avslag på motionerna 1998/99:N19,
1998/99:N20,  1998/99:N22  yrkandena  1-4,
1998/99:N23 yrkandena 6 och 7 och 1998/99:N24
yrkande 2 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört.

6. Skydd för små elproducenter (mom. 6)

Göran Hägglund och Inger Strömbom (båda kd) anser

dels att utskottets ställningstagande i avsnittet om
skydd för små elproducenter  bort  ha följande
lydelse:
Utskottet menar - i enlighet med vad som anförs i
motion 1998/99:N23 (kd) - att regeringen tar för
lätt på problemen för de små elproducenterna. I
likhet med remissinstanserna anser utskottet att det
krävs  en  ordentlig  utredning  om  de  små
elproducenternas situation och att underlaget för
regeringens förslag i denna del av propositionen är
alldeles för svagt. Utskottet förutsätter att de små
elproducenternas situation kommer att ges särskild
uppmärksamhet när effekterna av de nya reglerna
börjar kunna utvärderas. Regeringens förslag om att
mottagningsplikten  skall  etableras  på  enbart
marknadsmässiga grunder kan vid ett första påseende
förefalla rimligt. Effekten torde dock bli att
marknadspriserna hamnar långt under de nivåer som
motsvarar produktionskostnaderna för de små och nya
elproducenterna,   till   följd   av   stora
kapitalkostnader. Detta kommer att effektivt bromsa
utvecklingen av nya alternativ och ny teknik. Det
finns skäl att anta att priserna på elmarknaden
kommer att stiga under de kommande åren till följd
av  miljömässiga  krav  och  en  internationell
anpassning. Att i det läget slå ut småskalig och i
vissa fall ny teknik synes oklokt.
För att undanröja den mest påträngande osäkerheten
för den småskaliga elproduktionen - som effektivt
kommer att förhindra utvecklandet av ny teknik och
alla nyinvesteringar - måste, enligt utskottets
mening, ett bättre skydd än det föreslagna gälla
under  ett  övergångsskede.   En  garanterad
ersättningsnivå till de små producenterna bör ligga
på 26 öre per kWh. Mottagningsplikten bör överföras
från leveranskoncessionärerna till Svenska kraftnät,
och finansieringen bör ske genom en höjning av
stamnätsavgiften.
Med hänvisning till det anförda bör riksdagen
anmoda regeringen att tillsätta en utredning om de
små elproducenternas situation och förutsättningar.
Vidare bör riksdagen genom ett uttalande ställa sig
bakom vad utskottet anfört om mottagningsplikt och
ersättning till de små  elproducenterna. Motion
1998/99:N23 (kd) tillstyrks därmed i berörd del,
medan övriga här aktuella motioner - 1998/99:N19
(s), 1998/99:N21 (m), 1998/99:N20 (v), 1998/99:N22
(c) och 1998/99:N24 (mp) - avstyrks i motsvarande
delar.
dels att utskottets hemställan under 6 bort ha
följande lydelse:
6.  beträffande   skydd   för  små
elproducenter
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:N23 yrkandena 6
och 7 och med avslag på motionerna 1998/99:N19,
1998/99:N20, 1998/99: N21 yrkande 1, 1998/99:N22
yrkandena 1-4 och 1998/99:N24 yrkande 2 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

7. Skydd för små elproducenter (mom. 6)

Åke Sandström (c) anser

dels att utskottets ställningstagande i avsnittet om
skydd  för små elproducenter bort ha  följande
lydelse:
För att  förhindra att de små elproducenterna
påverkas   negativt   av   avskaffandet   av
leveranskoncessionssystemet  den 1 november 1999
behöver - enligt utskottets mening och i likhet med
vad som anförs i motion 1998/99:N22 (c) - vissa
skyddsåtgärder vidtas. Den första gäller att den
mottagningsplikt   som  hittills  gällt  för
leveranskoncessionärer  bör överföras på Svenska
kraftnät. Mottagningsplikten bör även utvidgas till
att omfatta havsbaserad vindkraft  inom svenskt
territorialvatten eller motsvarande avgränsning. Den
andra åtgärden som riksdagen bör anmoda regeringen
att vidta är att utfärda bestämmelser som beaktar de
särskilda behoven hos de ca 20 % av de svenska
vindkraftverken som ägs av samfälligheter samt av
ekonomiska  och  kooperativa  föreningar.  Olika
modeller för hur de ekonomiska förhållandena för
andelsägarna skall hanteras är tänkbara, varvid en
modell är att det antal kWh som andelen utgör av
vindkraftverkets årsproduktion beskattningsmässigt
avräknas från andelsägarens elkonsumtion.
En tredje åtgärd som bör vidtas rör gränsen för att
räknas som småskalig vindkraft. För  närvarande
gäller en gräns om högst 1 500 kW för att ett
vindkraftverk skall få räknas som småskaligt och
därmed  åtnjuta  speciella  bestämmelser  enligt
ellagen. Effektgränsen har valts med hänsyn till
vattenkraften och utgör, enligt utskottets mening,
ett hinder för att använda full effekt 1 650 kW -
på  de  största vindkraftverk som saluförs  på
marknaden. Effektgränsen bör avskaffas helt för
vindkraften. El från småskalig kraftvärme baserad på
förnybar energi bör vidare få ett garantipris på 26
öre per kWh, anser utskottet. Den fjärde åtgärden
som riksdagen bör anmoda regeringen att vidta rör
administrationen av s.k. miljöbonus och eventuell
garantiersättning. Den naturliga administratören för
att förmedla utbetalningen till elproducenterna är,
enligt utskotttets mening, ägaren till det elnät som
produktionsanläggningen är ansluten till. I den
nyssnämnda motionen beskrivs mer  i detalj hur
administrationen bör utformas.
Riksdagen bör sålunda anmoda regeringen att vidta
de fyra åtgärder som nyss har beskrivits. Därmed
blir motion 1998/99:N22 (c) helt tillgodosedd i
berörda delar och tillstyrks av utskottet. Övriga
här aktuella motioner - 1998/99:N19 (s), 1998/99:N21
(m),  1998/99:N20  (v),  1998/99:N23  (kd)  och
1998/99:N24 (mp) - avstyrks i motsvarande delar.
dels att utskottets hemställan under 6 bort ha
följande lydelse:
6.   beträffande   skydd  för  små
elproducenter
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:N22 yrkandena
1-4 och med avslag på motionerna 1998/99:N19,
1998/99:N20, 1998/99:N21 yrkande 1, 1998/99:N23
yrkandena 6 och 7 och 1998/99:N24 yrkande 2 som
sin  mening ger regeringen till känna  vad
utskottet anfört.
Regeringens lagförslag

Förslag till lag om ändring i ellagen
(1997:857)

Av utskottet föreslagen ändring i
regeringens förslag till lag om
ändring i ellagen (1997:857)

-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
3 kap.
-----------------------------------------------------
Skyldighet att mäta och beräkna överförd el
10 §
Den som har nätkoncession är skyldig att utföra
mätning av mängden överförd el och dess fördelning
över tiden.
-----------------------------------------------------
Om en elanvändare har ett  Om en elanvändare har
säkringsabonnemang   om ett säkringsabonnemang om
högst 200 ampère eller högst 200 ampère eller
tar ut en effekt om högst tar ut en effekt om högst
135   kilowatt   vid 135   kilowatt   vid
lågspänning     skall lågspänning     skall
nätkoncessionshavaren  i nätkoncessionshavaren  i
stället dels preliminärt stället dels preliminärt
beräkna mängden överförd beräkna mängden överförd
el och dess fördelning el och dess fördelning
över  tiden (preliminär över  tiden (preliminär
schablonberäkning), dels schablonberäkning), dels
slutligt  mäta  mängden slutligt  mäta  mängden
överförd el och beräkna överförd el och beräkna
dess  fördelning  över dess  fördelning  över
tiden (slutlig schablon- tiden (slutlig schablon-
beräkning). Det åligger beräkning). Detta gäller
vidare           inte en elanvändare som
nätkoncessionshavaren att begärt   att  mängden
rapportera resultaten av överförd  el  och dess
dessa  mätningar  och fördelning  över  tiden
beräkningar.        skall mätas.
Det       åligger
nätkoncessionshavaren att
rapportera resultaten av
de   mätningar   och
beräkningar som nämns i
första   och   andra
styckena.
-----------------------------------------------------
Närmare  föreskrifter  om  angivna  skyldigheter
meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.
-----------------------------------------------------
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
-----------------------------------------------------
4.   Inmatningen  från  4.  Inmatningen  från
producenter     samt producenter     samt
förbrukningen     hos förbrukningen     hos
elkunder   som   inte elkunder   som   inte
omfattas        av omfattas av bestämmelsen
bestämmelserna i 3 kap. i  3 kap. 10 § andra
10 § andra stycket får stycket får till utgången
till utgången av år 2001 av  år 2001 mätas och
mätas och beräknas enligt beräknas  enligt  den
nämnda bestämmelser.    nämnda bestämmelsen.
-----------------------------------------------------
5. En elanvändare vars  5. En elanvändare vars
elförbrukning över tiden, elförbrukning över tiden,
enligt ett leveransavtal enligt ett leveransavtal
som  gäller vid lagens som  gäller vid lagens
ikraftträdande,   skall ikraftträdande,   skall
mätas på annat sätt än mätas på annat sätt än
enligt  föreskrifter om enligt  föreskrifter om
schablonberäkning,     schablonberäkning,
meddelade med stöd av 3 meddelade med stöd av 3
kap. 10 §, omfattas inte kap. 10 §, omfattas inte
av  bestämmelserna i 3 av  bestämmelserna i 3
kap. 11 § första stycket kap. 11 § första stycket
under  leveransavtalets under  leveransavtalets
återstående        återstående
giltighetstid.       giltighetstid.
En elleverantör som har
ett sådant leveransavtal
med en elanvändare skall
anmäla   detta   till
innehavaren      av
nätkoncession. I anmälan
skall   uppgift   om
leveransavtalets
giltighetstid lämnas.
-----------------------------------------------------