Lagutskottets betänkande
1999/2000:LU02

Ny bokföringslag m.m.


Innehåll

1999/2000

LU2

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet regeringens
proposition 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. jämte
tre  motioner  som  väckts  med  anledning  av
propositionen och två motioner från den allmänna
motionstiden år 1999.
I propositionen lägger regeringen fram ett förslag
till ny bokföringslag. I lagen samlas bestämmelserna
om vem som är bokföringsskyldig, om räkenskapsår,
löpande bokföring och arkivering. När det gäller den
offentliga   redovisningen   föreslås   att
tillämpningsområdet   för   årsredovisningslagen
(1995:1554) utsträcks så att lagen  kommer att
omfatta samtliga företag som är skyldiga att avsluta
den  löpande bokföringen med en årsredovisning.
Bestämmelserna om finansiella företags offentliga
redovisning skall dock finnas kvar i de särskilda
årsredovisningslagarna  för  kreditinstitut  och
värdepappersbolag respektive försäkringsföretag. I
propositionen föreslås också en ny lag om revision.
Den nya lagstiftningen är avsedd att träda i kraft
den 1 januari 2000. Viss övergångstid föreslås för
bl.a. de grupper som blir bokföringsskyldiga enligt
den nya bokföringslagen.
Företrädare  för  den  ekonomiska  föreningen
Gemenskapen för Elektroniska Affärer (GEA) har inför
utskottet framför synpunkter i ärendet. Vidare har
inkommit  skrivelser  från  Svenska  kyrkans
församlings- och pastoratsförbund och Lantbrukarnas
Riksförbund. Därutöver har en utfrågning ägt rum med
företrädare för Justitiedepartementet.
Utskottet förordar en ändring i regeringens förslag
till bokföringslag såvitt avser vilka företag som är
årsredovisningsskyldiga. Vidare förordar utskottet
vissa ändringar i förslagen till övergångsregler
till bokföringslagen  och  till  ändringarna  i
årsredovisningslagen samt av lagtekniska skäl bl.a.
ändrad ikraftträdandedag såvitt avser de föreslagna
följdändringarna i kommunalskattelagen (1928:370),
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen
(1990:663)  om  ersättningsfonder  och  lagen
(1993:1538) om periodiseringsfonder (lagförslagen 5,
6, 21 och 25). På eget intitiativ lägger utskottet
också  fram ett förslag  till  följdändring  i
stiftelselagen   (1994:1220)  och  lagen  om
periodiseringsfonder.
I  övrigt  tillstyrker  utskottet  bifall  till
lagförslagen och avstyrker bifall till motionerna.
Till betänkandet har fogats sex reservationer.

Propositionen

I proposition  1998/99:130  föreslår  regeringen
(Justitiedepartementet) att riksdagen antar de i
propositionen framlagda förslagen till
1. bokföringslag,
2. revisionslag,
3. lag om ändring i föräldrabalken,
4. lag om ändring i brottsbalken,
5. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),
6. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt,
7. lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering
av varulager för inkomsttaxeringen,
8. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande
av pensionsutfästelse m.m.,
9.  lag  om  ändring i lagen  (1972:262)  om
understödsföreningar,
10. lag om ändring  i  lagen  (1975:417)  om
sambruksföreningar,
11. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385),
12.  lag  om  ändring i lagen (1980:1102) om
handelsbolag och enkla bolag,
13. lag om ändring  i  försäkringsrörelselagen
(1982:713),
14.  lag  om  ändring i lagen (1984:151)  om
punktskatter och prisregleringsavgifter,
15. lag om ändring i lagen (1984:409) om skatt på
gödselmedel,
16. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
17. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar,
18. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
19. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
20.  lag  om ändring i lagen  (1990:325)  om
självdeklaration och kontrolluppgifter,
21. lag om ändring  i  lagen  (1990:663)  om
ersättningsfonder,
22. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),
23. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska
filialer m.m.,
24. lag  om  ändring  i lagen (1992:1300) om
krigsmateriel,
25.  lag om ändring i lagen  (1993:1538)  om
periodiseringsfonder,
26.  lag  om  ändring  i  mervärdesskattelagen
(1994:200),
27. lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet,
28. lag om ändring i lagen (1994:566) om lokal
försöksverksamhet med finansiell samordning mellan
socialförsäkring,  hälso-  och  sjukvård  och
socialtjänst,
29. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
30.  lag  om  ändring i lagen (1994:1563) om
tobaksskatt,
31. lag om ändring  i  lagen  (1994:1564) om
alkoholskatt,
32. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på
energi,
33.  lag  om  ändring i lagen (1994:1927) om
europeiska ekonomiska intressegrupperingar,
34. lag om ändring  i  lagen  (1994:2004) om
kapitaltäckning  och  stora  exponeringar  för
kreditinstitut och värdepappersbolag,
35.  lag  om  ändring  i  årsredovisningslagen
(1995:1554),
36. lag om ändring  i  lagen  (1995:1559) om
årsredovisning    i    kreditinstitut   och
värdepappersbolag,
37.  lag  om ändring i lagen (1995:1560)  om
årsredovisning i försäkringsföretag,
38. lag om ändring i lagen (1999:000) om ändring i
lagen   (1995:1560)   om  årsredovisning   i
försäkringsföretag,
39.  lag om ändring i lagen  (1995:1570)  om
medlemsbanker,
40. lag  om  ändring  i lagen (1995:1623) om
skattereduktion för riskkapitalinvesteringar,
41.  lag  om ändring i lagen  (1997:239)  om
arbetslöshetskassor,
42.  lag  om ändring  i  skattebetalningslagen
(1997:483),
43. lag om ändring i lagen (1998:514) om särskild
skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.
Lagförslag 40 har överlämnats till skatteutskottet
för behandling i samband med proposition 1999/2000:2
(bet.  1999/2000:SkU2).  Övriga  lagförslag  har
intagits som bilaga 1 till betänkandet.

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
propositionen

1999/2000:L4 av Rolf Åbjörnsson och Kjell Eldensjö
(kd) vari yrkas att riksdagen avslår proposition
1998/99:130 och begär att regeringen återkommer till
riksdagen med förslag till ny bokföringslag så att
risken för ekonomiska brott minimeras.

1999/2000:L5 av Stig Rindborg m.fl. (m) vari yrkas
att riksdagen antar förslaget till ny bokföringslag
m.m. med den ändringen angående arkiveringstid,
bokföring på i utlandet belägen dator samt mottagen
handling som verifikation i enlighet med vad som
anförts i motionen.

1999/2000:L6 av Ulf Nilsson m.fl. (fp) vari yrkas
1. att riksdagen godkänner vad i motionen anförts
om den gräns  för  omsättningen vid vilken en
företagare  får  tillämpa  kontantmetoden  i
bokföringen,
2. att riksdagen godkänner vad i motionen anförts
om att arkiveringsreglerna inte skall utgöra ett
hinder för företagen att utnyttja ny teknik i
bokföringen,
3. att riksdagen beslutar vad i motionen anförts om
att arkiveringstiden av räkenskapsmaterial skall
sättas till sex år,
4. att riksdagen godkänner vad i motionen anförts
om att vid dispensgivning i fråga om möjlighet att
förvara räkenskapsinformationen  utomlands hänsyn
skall tas även till vilka möjligheter detta ger för
svenska redovisnings- och revisionsbyråer att få
uppdrag utomlands samt att det särskilt beaktas om
förvaringen skall ske i ett annat EU-land.

Motioner väckta under den allmänna
motionstiden 1999

1999/2000:L205 av Kenneth Lantz (kd) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om god redovisningssed
i mindre och medelstora företag,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att se  över
gränsdragningen mellan stora och små företag,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om översyn av krav på
redovisning i olika företags storleksklasser.
1999/2000:N273 av Per Westerberg m.fl. (m, kd, fp)
vari yrkas
19. att riksdagen hos regeringen
begär förslag till nya, EU-
anpassade regler för
resultaträkningens utformning i
enlighet med vad som anförts i
motionen.

Utskottet

Inledning

I dag är reglerna om redovisning spridda på flera
olika lagar. Uppdelningen beror dels på att olika
delar av redovisningen (icke offentlig respektive
offentlig redovisning) behandlas i olika lagar, dels
på att olika verksamhetsformers redovisning regleras
på skilda ställen i lagstiftningen.
De centrala lagreglerna avseende företagens icke-
offentliga redovisning finns  i  bokföringslagen
(1976:125). Lagen innehåller bestämmelser om löpande
bokföring, upprättande av årsbokslut och arkivering
av räkenskapsmaterial. Den skall tillämpas av i
stort  sett  alla  bokföringsskyldiga,  oavsett
verksamhetens form eller art. Huruvida en stiftelse
är bokföringsskyldig  regleras  i stiftelselagen
(1994:1220) eller lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse  m.m.  (tryggandelagen).  Om
stiftelsen är bokföringsskyldig, är den emellertid
skyldig att följa bestämmelserna i bokföringslagen.
Bokföringslagens regler om årsbokslut är varken
uttömande eller generella. Sålunda finns både i
lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa
företag  och  i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar vissa särregler om årsbokslut. Vidare
gäller  att  de  företag  som  omfattas  av
årsredovisningslagen (1995:1554), lagen (1995:1559)
om   årsredovisning   i  kreditinstitut  och
värdepappersbolag  eller  lagen  (1995:1560)  om
årsredovisning i försäkringsföretag i stället skall
tillämpa  vissa  av  den  lagens  regler  vid
årsbokslutets upprättande. Jordbrukare är över huvud
taget inte skyldiga  att följa bokföringslagens
regler.   De   omfattas   i   stället   av
jordbruksbokföringslagen (1979:141).
Bokföringslagen  har karaktär av ramlag,  dvs.
bestämmelserna  fylls  ut  genom  kompletterande
föreskrifter i andra lagar och, på vissa områden, av
myndighetsföreskrifter. Lagens regler kompletteras
också av sådan praxis som innefattas i begreppet god
redovisningssed. God redovisningssed kan beskrivas
som  normer  som grundas på - utöver lag och
föreskrifter   -   redovisningspraxis   och
rekommendationer  och  uttalanden  från  främst
Bokföringsnämnden,    Finansinspektionen   och
Redovisningsrådet. Bokföringslagen innehåller inga
bestämmelser    om   årsredovisning   eller
koncernredovisning.
Årsredovisningen är ett företags reviderade och
offentliga bokslut och består av balansräkning,
resultaträkning, noter, förvaltningsberättelse samt,
i  vissa  fall, finansieringsanalys. Den  skall
offentliggöras genom ingivande till Patent- och
registreringsverket eller - när det gäller banker
och försäkringsbolag - till Finansinspektionen. För
aktiebolagens och vissa handelsbolags del finns
gällande regler om den offentliga redovisningen i
årsredovisningslagen. Andra handelsbolag än de som
omfattas av årsredovisningslagen omfattas av 1980
års  årsredovisningslag.  I  den  mån  enskild
näringsidkare eller ideella föreningar är skyldiga
att upprätta en offentlig redovisning, skall detta
också göras enligt 1980 års årsredovisningslag. För
ekonomiska föreningar finns regler om den offentliga
redovisningen  i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar och för stiftelser finns motsvarande
regler i 3 kap. stiftelselagen och i tryggandelagen.
Banker, andra kreditinstitut och värdepappersbolag
skall upprätta sin offentliga redovisning enligt de
särskilda årsredovisningslagarna för dessa företag.
Även  de  lagar  som  reglerar den offentliga
redovisningen har karaktär av ramlagar.
År 1991 tillkallade regeringen en kommitté med
uppgift  att  göra  en  allmän  översyn  av
redovisningslagstiftningen   (dir.   1991:71).
Huvuduppgiften för kommittén, som  antog namnet
Redovisningskommittén,  var  att överväga  vilka
lagändringar och andra åtgärder som var påkallade
för att anpassa lagstiftningen till utvecklingen på
redovisningsområdet.  Arbetet  skulle avse såväl
frågor om företagens löpande bokföring som frågor om
upprättande  av  årsbokslut, årsredovisning  och
koncernredovisning.  I kommitténs uppdrag ingick
vidare att behandla en rad övergripande frågor på
redovisningsområdet, såsom lagstiftningens struktur,
kompletterande  normgivning och sambandet mellan
redovisning och beskattning.  Kommitténs uppdrag
utvidgades sedermera genom tilläggsdirektiv (dir.
1992:19, 1993:6, 1995:121 och 1996:4).
På  grundval  av Redovisningskommitténs  första
betänkande  (SOU  1994:   17)   Års-   och
koncernredovisning enligt EG-direktiv genomfördes
hösten    1995    de    ändringar    i
redovisningslagstiftningen  för aktiebolag, vissa
handelsbolag, kreditinstitut, värdepappersbolag och
försäkringsföretag  som  betingades  av  EG:s
bolagsrättsliga och redovisningsrättsliga direktiv
(prop. 1995/96:10, bet. LU4, rskr. 91).
I  Redovisningskommitténs  slutbetänkande  (SOU
1996:157)  Översyn  av redovisningslagstiftningen
behandlades bl.a. frågan om miljöredovisning. I den
delen har lagstiftning redan kommit till stånd
(prop.  1996/97:167,  bet.  1997/98:JoU8,  rskr.
1997/98:56).
Den nu aktuella propositionen tar - med bortseende
från vissa skatterättsliga frågor - upp de spörsmål
som  i  övrigt  behandlades  i  kommitténs
slutbetänkande.
Till grund för förslagen i förevarande proposition
ligger också dels en inom Justitiedepartementet
upprättad  promemoria  med  ett  utkast  till
lagrådsremiss  innehållande  förslag  till  ny
bokföringslag,  dels  ett i lagstiftningsärendet
upprättat kompletterande förslag till ändringar i
stiftelselagen   och   dels   den   inom
Justitiedepartementet   upprättade   promemorian
Förkortad  resultaträkning  enligt 3 kap. 7  §
årsredovisningslagen (1995:1554).
Redovisningskommitténs slutbetänkande och de båda
promemoriorna   har   varit   föremål   för
remissbehandling, och det kompletterande förslaget
rörande stiftelselagen har behandlats vid ett möte
våren 1999 med företrädare för Justitiedepartementet
samt berörda myndigheter och organisationer.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att bestämmelserna om vem
som är bokföringsskyldig, om räkenskapsår, löpande
bokföring  och  arkivering  samlas  i  en  ny
bokföringslag.         Årsredovisningslagens
tillämpningsområde utsträcks så att lagen kommer att
omfatta samtliga företag som är skyldiga att avsluta
den  löpande bokföringen med en årsredovisning.
Bestämmelserna om finansiella företags offentliga
redovisning skall dock även fortsättningsvis finnas
i  de  särskilda  årsredovisningslagarna  för
kreditinstitut  och värdepappersbolag  respektive
försäkringsföretag.
Liksom  hittills  skall  utvecklingen  av  god
redovisningssed   ske   genom   kompletterande
normgivning. Staten skall genom Bokföringsnämnden
bära huvudansvaret för denna. Nämnden skall i första
hand anförtro utvecklandet av god redovisningssed
avseende  den  offentliga  redovisningen  till
Redovisningsrådet. Bokföringsnämnden skall ensam ha
ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i
frågor om löpande bokföring och arkivering.
Kretsen  bokföringsskyldiga  utvidgas  enligt
förslaget till i princip alla juridiska personer
oavsett om de bedriver näringsverksamhet eller inte.
Undantag  görs för sådana  ideella  föreningar,
samfällighetsföreningar,  registrerade trossamfund
och stiftelser som har endast begränsade tillgångar.
En  juridisk persons bokföringsskyldighet  skall
omfatta all verksamhet som bedrivs av den juridiska
personen. Fysiska personer och dödsbon skall vara
bokföringsskyldiga  endast  om  de  bedriver
näringsverksamhet  och  i  så fall enbart  för
näringsverksamheten.  Jordbrukare  skall  vara
bokföringsskyldiga enligt den nya bokföringslagen.
När den bokföringsskyldige  har tagit emot en
uppgift om en affärshändelse, skall denna enligt
förslaget användas som verifikation. Verifikationen
skall förvaras i det  skick den hade när den
bokföringsskyldige fick den. Det föreslås vidare att
bokföringsskyldiga  vars  nettoomsättning  inte
överstiger tjugo prisbasbelopp och som inte är
skyldiga  att  upprätta   årsbokslut   eller
årsredovisning skall kunna dröja med att bokföra
vissa affärshändelser tills betalning sker (den s.k.
kontantmetoden).  Också  andra bokföringsskyldiga
skall  kunna  tillämpa kontantmetoden,  om  det
förekommer endast ett mindre antal fakturor och
andra handlingar och om fordringarna och skulderna
enligt dessa inte uppgår till avsevärda belopp.
Kravet på att varannan länk i bokföringskedjan
skall vara i vanlig  läsbar  form  (den  s.k.
varannanlänksprincipen) föreslås borttaget. Varje
länk i bokföringen skall således kunna föreligga i
maskinläsbar  form.  Dokument,  mikroskrift  och
maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som
den bokföringsskyldige har tagit emot från någon
annan skall som huvudregel bevaras i det skick
materialet hade när det kom den bokföringsskyldige
till handa, oavsett om informationen kommit i form
av dokument, mikroskrift eller på elektronisk väg
(maskinläsbart medium). Informationsbärare som den
bokföringsskyldige själv har upprättat skall bevaras
i  det  skick  den  fick  när  informationen
sammanställdes. Bokföringen skall enligt förslaget
i princip bevaras inom landet. Om bokföringen är
datoriserad,  skall emellertid maskinutrustningen
efter särskilt myndighetstillstånd  få  placeras
utomlands   under   förutsättning   att  den
bokföringsskyldige  har  terminalåtkomst  till
bokföringssystemet   och   kan   ta   fram
räkenskapsinformationen i vanlig läsbar  form i
Sverige.
Den löpande bokföringen skall enligt förslaget som
huvudregel avslutas med en årsredovisning eller ett
årsbokslut. Bland andra enskilda näringsidkare och
handelsbolag  med enbart fysiska  personer  som
delägare skall dock inte behöva avsluta den löpande
bokföringen  om omsättningen  understiger  tjugo
prisbasbelopp. Kravet på dispens av Patent- och
registreringsverket  för  att företag skall  få
upprätta s.k. förkortad resultaträkning föreslås
borttaget. Mindre koncerner undantas från kravet på
upprättande av koncernredovisning.
I propositionen föreslås också  en ny lag om
revision, tillämplig på alla företag som är skyldiga
att avsluta bokföringen med en årsredovisning och
som inte omfattas av regler om revision i annan lag.
De nya bestämmelserna skall enligt förslaget träda
i kraft den 1 januari 2000. Viss övergångsreglering
föreslås för de företag som tidigare inte behövt
tillämpa bokföringslagens  regler  men som blir
bokföringsskyldiga enligt den nya lagen.

Allmänna överväganden

Företagens bokföring och annan redovisning fyller
ett flertal väsentliga funktioner. Redovisningen har
sålunda till syfte att utgöra grundval för framtida
ekonomiska beslut, för företaget självt eller för
utomstående  intressenter. Den kan också utgöra
underlag för kontroll och uppföljning av företagets
verksamhet och medelsförvaltning. Kontrollfunktionen
framträder  tydligast  beträffande  reglerna  i
bokföringslagen om löpande bokföring och arkivering
av räkenskapsmaterial. I ett aktiebolag eller en
ekonomisk förening är årsredovisningen och dess
granskning också viktig för aktieägarnas respektive
medlemmarnas beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
och den verkställande direktören. Bokföring och
annan redovisning kan vidare vara av stor vikt vid
utredning   av   misstankar   om  ekonomiska
oegentligheter,   exempelvis   skatte-   och
borgenärsbrott. Redovisningen har också en direkt
betydelse för borgenärernas skydd genom möjligheten
till vinstutdelning som är kopplad till vilket fritt
eget kapital som har redovisats. Slutligen har
redovisningen stor betydelse för beskattningen av
näringsverksamhet.
I propositionen föreslås en reform av reglerna om
bokföring och offentlig redovisning som syftar till
en samlad och modern lagstiftning.
Rolf Åbjörnsson och Kjell Eldensjö (båda kd) yrkar
i motion L4 att riksdagen skall avslå propositionen
och att regeringen skall återkomma med ett nytt
förslag till bokföringslag. Enligt motionärernas
mening innehåller förslaget ett flertal brister som
allvarligt  kan  påverka  polis  och  åklagares
möjligheter att utreda ekonomiska brott. I linje med
vad Ekobrottsmyndigheten anfört under beredningen av
lagstiftningsärendet  anser  motionärerna  att
lagförslaget i alltför stor utsträckning tillgodoser
företagens önskemål om förenklingar och flexibilitet
medan det allmännas och andra intressenters behov av
insyn och kontroll fått stå tillbaka. Särskilt
anmärkningsvärt är, anför motionärerna, att den s.k.
varannanlänksprincipen  föreslås  slopad.  Enligt
motionärernas mening skulle ett införande av ett
krav  på  elektroniska  dokument  i bokföringen
undanröja många av de brister i säkerhetshänseende
som förslaget lider av.
Utskottet vill först erinra om att den nuvarande
bokföringslagen varit i kraft i 25 år. Som framgått
är regelverket på området i dag splittrat. Den
nuvarande bokföringslagen bygger också på en annan
tids förhållanden, då bokföringen dominerades av
hantering av pappersdokument. Under de decennier som
gått sedan bokföringslagen  trädde i kraft har
utvecklingen inom informationssamhället i grunden
förändrat förutsättningarna för bokföringsarbetet.
Numera förekommer det i mindre utsträckning manuell
bokföring på papper. Utvecklingen har gått mot
bokföringssystem  där transaktioner överförs och
bearbetas elektroniskt. Bokföringslagen har därför
kommit  att framstå som alltmer föråldrad. Som
framhålls i propositionen har detta inneburit att
det i långa stycken är oklart vad som utgör god
redovisningssed på IT-området. Till detta kommer att
det i dag är svårt att få överblick över regelverket
på området.
Enligt utskottets mening är det mot denna bakgrund
angeläget  att reglerna om bokföring och annan
redovisning moderniseras och anpassas till ny IT-
teknik och att en större enhetlighet åstadkoms som
förbättrar jämförbarheten mellan olika verksamheter
och gör det lättare att upprätta koncernredovisning
i de fall koncernföretagen har olika juridisk form.
Företagen måste också ges ett större mått av frihet
att själva välja ändamålsenliga bokföringsrutiner.
Det föreliggande behovet av modernisering måste
givetvis  ske  på  ett  sådant  sätt  att
redovisningslagstiftningen   fortfarande   kan
tillgodose de skyddsintressen som borgenärerna, det
allmänna och företagets ägare eller medlemmar har.
I  propositionen  föreslår  regeringen  sakliga
ändringar i gällande rätt på ett betydande antal
enskilda punkter. Utskottet konstaterar - i likhet
med Lagrådet - att förslagen varken tagna för sig
eller tillsammans medför något brott på utvecklingen
av  bokförings-  och  redovisningslagstiftningen.
Mycket i denna beror av EG-rätt och omställningen
till EG-rätten har gjorts tidigare. För medborgarna
viktigast  torde  vara att åtskilliga juridiska
personer som tidigare inte varit bokföringsskyldiga,
såsom icke näringsidkande ideella föreningar och
trossamfund  med  betydande  tillgångar,  samt
jordbrukare  blir  bokföringsskyldiga   enligt
bokföringslagen. Om sålunda de sakliga ändringarna
är begränsade innebär de framlagda lagförslagen
betydande framsteg i formellt  hänseende.  Dels
koncentreras det nuvarande disparata beståndet av
lagar genom att jordbruksbokföringslagen och 1980
års årsredovisningslag  avskaffas,  dels bringas
bokföringslagen och årsredovisningslagen  i  ett
närmare sammanhang där bokföringslagen blir den
övergripande  såtillvida  att  av  den  framgår
skyldigheten  att  upprätta  och  offentliggöra
årsredovisning, som  är  ett  sätt att avsluta
bokföringen.
Utskottet kan för sin del inte finna annat än att
de framlagda lagförslagen i huvudsak tillgodoser det
föreliggande lagstiftningsbehovet. Vad som anförs i
motion L4 utgör, enligt utskottets mening, inte
tillräckliga skäl för riksdagen att begära ett nytt
lagförslag.
Vad  särskilt  gäller  slopandet  av den s.k.
varannanlänksprincipen  vill  utskottet  anföra
följande. Enligt den nuvarande bokföringslagen (10 §
andra stycket) får verifikationer och grundbokföring
inte samtidigt utgöras av maskinläsbar handling.
Bestämmelsen       benämns      vanligen
varannanlänksprincipen.    Varannanlänksprincipen
motiverades  vid  den nuvarande bokföringslagens
tillkomst av kravet på enkel och säker åtkomst till
räkenskapsmaterialet (prop. 1973:57 s. 232). Från
säkerhetssynpunkt ansågs pappersbaserade handlingar
vara att föredra framför  maskinläsbara sådana.
Bestämmelsen  skulle  därför säkerställa  läsbar
åtkomst till bokföringsuppgifterna i minst ett steg
i verifieringskedjan.
Redovisningskommittén har i sitt slutbetänkande
(SOU 1996:157) övervägt om det - som förutsättning
för att upphäva varannanlänksprincipen - skulle
införas krav på att åtminstone en länk i bokföringen
skulle utgöras av elektroniska dokument, dvs. en
upptagning vars innehåll och utställare alltid kan
verifieras genom ett visst tekniskt förfarande (s.
300).  Kommittén  anförde att ett  system  med
elektroniska  dokument  från  säkerhetssynpunkt
förmodligen är överlägset rutiner som enbart grundas
på att det upprättas omfattande systemdokumentation
och vidtas åtgärder för att systemet skall arbeta
enligt fastställda rutiner.  Ett  upphävande av
varannanlänksprincipen  utan  några  krav  på
datortekniska kontrollrutiner knutna till handlingar
kan vidare, fortsatte kommittén, föra med sig en
generell sänkning av räkenskapshandlingarnas värde
från kontroll- och bevissynpunkt. Mot detta skall,
fortsatte kommittén, emellertid ställas det faktum
att sådana datortekniska rutiner som utmärker de
elektroniska  dokumenten  inte vare sig hindrar
olovlig manipulation eller garanterar att man i
efterhand kan se vilken eller vilka uppgifter som
har  ändrats  och  på  vilket  sätt.  Enligt
Redovisningskommittén uppfyller inte en användning
av  elektroniska  dokument  i sig de krav  på
informationssäkerhet som bör ställas på företagens
bokföring. Ett krav på att någon länk i bokföringen
måste utgöras av elektroniska dokument för att
varannanlänksprincipen  skulle  kunna  frångås
tillförde enligt kommittén inte lagstiftningen något
väsentligt nytt sett från säkerhetssynpunkt. Till
detta kommer, anfördes vidare, att användningen av
elektroniska  dokument  ännu  inte  fått  sådan
omfattning på bokföringsområdet att en modifierad
varannanlänksprincip av antytt slag skulle kunna
införas utan betydande merkostnader för det stora
flertalet bokföringsskyldiga.
Från regeringens sida uttalas i propositionen att
det från säkerhetssynpunkt skulle vara av värde om
elektroniskt lagrad information alltid uppfyllde
kriterierna för ett elektroniskt dokument, men att
det för närvarande inte är realistiskt att ställa
upp ett sådant krav.
Även utskottet är av den meningen att det vore
värdefullt med ett system med elektroniska dokument
i bokföringen. Utskottet saknar dock anledning att
ifrågasätta regeringens bedömning att detta för
närvarande inte är realistiskt. Med beaktande av vad
som ovan anförts om behovet av ny lagstiftning är
det enligt utskottets mening inte tillrådligt att
vänta  med  en  angelägen  modernisering  och
teknikanpassning av reglerna. I sammanhanget bör
vidare understrykas att förslaget till bokföringslag
innehåller  ett  flertal säkerhetsgarantier  för
lagring av räkenskapsinformation i elektronisk form,
t.ex. kraven att informationen skall vara varaktig
och lätt åtkomlig och att den alltid skall kunna tas
fram i läsbar form genom omedelbar utskrift.
Sammanfattningsvis anser utskottet att regeringens
förslag nu bör läggas till grund för lagstiftning,
men vill samtidigt understryka betydelsen av att
utvecklingen  i  fråga  om  möjligheterna  till
datortekniska kontrollrutiner i bokföringen noga
följs. Utskottet utgår från att regeringen har
beredskap  härför  och  tar  de initiativ till
lagändringar och andra åtgärder som efterhand kan
befinnas påkallade.
Med hänsyn till det anförda avstyrker utskottet
bifall till motion L4 om avslag på propositionen.
Utskottet kommer nedan att - under skilda rubriker
- behandla förslagens närmare innebörd i de delar
som  aktualiserats  i  de  med  anledning  av
propositionen väckta motionerna eller som annars
tilldragit sig utskottets uppmärksamhet. I samband
härmed behandlas också tre motionsyrkanden från den
allmänna  motionstiden  år  1999  som  gäller
redovisning. Nu först behandlas emellertid  ett
motionsyrkande  som  väckts  under den allmänna
motionstiden  år  1999  och  som  gäller  den
kompletterande normgivningen på redovisningsområdet.
Som tidigare redovisats innebär regeringens förslag
att  redovisningsreglerna  fortfarande  skall ha
ramlagskaraktär. Liksom hittills skall utvecklingen
av god redovisningssed ske genom kompletterande
normgivning. Staten skall genom Bokföringsnämnden
bära huvudansvaret för denna. Nämnden skall i första
hand anförtro utvecklandet av god redovisningssed
avseende  den  offentliga  redovisningen  till
Redovisningsrådet. Bokföringsnämnden skall ensam ha
ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i
frågor om löpande bokföring och arkivering.
I motion L205 av Kenneth Lantz (kd) anförs att det
behövs nya rekommendationer från normgivningsorganen
om god redovisningssed i syfte att underlätta för
små och medelstora företag. I motionen yrkas ett
tillkännagivande med denna innebörd (yrkande 1).
Utskottet erinrar om att regeringen i propositionen
gjort bedömningen  att det finns anledning för
Bokföringsnämnden att i framtiden särskilt bevaka
redovisningsfrågor som aktualiseras i mindre och
medelstora företag. Mot denna bakgrund kan utskottet
inte finna skäl för riksdagen att vidta några
åtgärder med anledning av  motionen.  Utskottet
avstyrker därför bifall till motion L205 yrkande 1.

Löpande bokföring

Utgångspunkten i den nuvarande bokföringslagen är
att affärshändelser skall bokföras så snart det kan
ske.  Så  kallad kontantredovisning  skall  som
huvudregel inte förekomma. Om endast ett mindre
antal  fakturor o.d. förekommer i rörelsen och
fordringarna eller skulderna enligt verifikationerna
inte uppgår till avsevärda belopp, får emellertid
bokföringen dröja tills betalning  sker,  under
förutsättning  att  det  är  förenligt med god
redovisningssed. Vid räkenskapsårets utgång skall
dock samtliga då obetalda fordringar och skulder
bokföras. Regeln brukar kallas för kontantmetoden.
Enligt  regeringens  mening  bör  det  även i
fortsättningen finnas ett visst utrymme för det
förenklade slag av bokföring som kontantmetoden
utgör. I propositionen föreslås att företag vars
nettoomsättning  normalt  inte  överstiger  20
prisbasbelopp (för närvarande 728 000 kr) och som
inte är skyldiga att upprätta årsbokslut eller
årsredovisning får tillämpa metoden, om det är
förenligt med god redovisningssed.  Regeln blir
tillämplig  på  bl.a.  enskilda  näringsidkare,
handelsbolag med  endast  fysiska  personer som
delägare  och  ideella föreningar med en årlig
omsättning understigande 20 prisbasbelopp. Liksom i
nuvarande lagstiftning bör  metoden dessutom få
användas av andra företag under förutsättning att
antalet  fakturor  eller  andra  handlingar  i
verksamheten är litet och fordringarna och skulderna
enligt dessa inte uppgår till avsevärda belopp.
I motion L6 anser Ulf Nilsson m.fl. (fp) att man i
syfte att förenkla för småföretagen bör sätta den
gräns för omsättningen under vilken kontantmetoden
får tillämpas högre än vad regeringen föreslagit. En
lämplig gräns är, enligt motionärernas mening, en
miljon kronor (yrkande 1).
Enligt utskottets mening finns skäl som talar både
för den nuvarande nivån och för en viss höjning av
beloppsgränsen. Utskottet vill erinra om att den år
1996  tillkallade Förenklingsutredningen har ett
allmänt  uppdrag att se över regelsystemet för
enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag i
syfte att finna möjligheter till förenklingar (dir.
1996:78, 1998:4). I delbetänkandet (SOU 1999:28)
Kontantmetod  för  småföretagare har utredningen
lämnat förslag till hur en kontantmetod för mindre
tjänsteföretag skulle kunna utformas, i första hand
som underlag för beskattningen. En grundläggande ut-
gångspunkt för förslaget är att näringsidkarens
redovisning  enligt  skattelagstiftningen  och
redovisningslagstiftningen  i möjligaste mån bör
stämma överens.
I likhet med regeringen gör utskottet bedömningen
att   den   fortsatta   beredningen   av
Förenklingsutredningens delbetänkande kommer att ge
ett bättre underlag för ett ställningstagande till
frågan om hur en regel om kontantmetod för mindre
företag slutligen bör utformas. Enligt utskottets
mening synes det lämpligast att frågan om vilken
beloppsgräns som skall gälla för rätten att tillämpa
kontantmetoden avgörs i det lagstiftningsärendet.
Utskottet delar sålunda regeringens uppfattning att
i avvaktan på ett slutligt ställningstagande till
Förenklingsutredningens förslag bör de nuvarande
reglerna fortsätta att gälla.
Med det anförda avstyrker utskottet motion L6
yrkande 1.
I förslaget till ny bokföringslag uppställs ett
krav på att det för varje affärshändelse skall
finnas en verifikation. Om den bokföringsskyldige
har tagit emot en uppgift om affärshändelsen, skall
denna  användas som verifikation. Med uttrycket
"mottagen uppgift" avses också uppgifter som har
tagits emot på elektronisk väg. Verifikationen skall
bevaras i det skick den hade när den kom den
bokföringsskyldige till handa.
I motion L5 anför Stig Rindborg m.fl. (m) att
regeringens förslag motverkar möjligheterna till
elektronisk bokföring.  Genom  att  tillåta att
handlingar  i  stället för att förvaras i sin
originalform får bevaras genom inskanning eller
liknande förfaringssätt blir det möjligt att med
modern  teknik  åstadkomma  ökad  sökbarhet och
systematisering. Enligt motionärerna bör regleringen
utformas så att det klargörs att det är behovet av
bevis  som  skall  styra valet av verifikation
(delvis).
Utskottet vill för sin del understryka betydelsen
av  verifikationer  för  att  identifiera  och
dokumentera affärshändelserna i verksamheten. Enligt
utskottets mening är de syften som bär upp de
nuvarande reglerna om verifikationer fortfarande
gällande. Det finns således alltjämt behov av att
sammanställa  och  bevara  uppgifter  som  kan
identifiera och dokumentera  affärshändelserna i
verksamheten.
IT-utvecklingen har medfört att affärshändelser i
allt  större  utsträckning kan tillkännages och
dokumenteras elektroniskt. Som en följd härav har,
som  anförs  i  propositionen, de traditionella
möjligheterna till kontroll av att bokföringen inte
har  manipulerats  försvagats.  Ibland   kan
verifikationer   som   framställs   av   den
bokföringsskyldige själv i vissa fall ha lika gott
informations- och bevisvärde som de uppgifter som
har  kommit  utifrån.  Det  kan därför, enligt
utskottets mening, övervägas att överlämna till den
bokföringsskyldige att själv välja vad som skall
utgöra verifikation utifrån en bedömning av vad som
utgör det bästa beviset för affärshändelsen.
Utskottet är emellertid inte berett att förorda en
sådan  ordning.  Som  framhållits  från  bl.a.
åklagarhåll  kan nämligen bestämmelser som helt
överlämnar till den bokföringsskyldige att avgöra
vilken handling som skall användas till verifikation
leda till missbruk. De kontroll- och bevisintressen
som bär upp bokföringslagstiftningen tillgodoses
därför, enligt utskottets mening, bäst genom den
ordningen att mottagen uppgift skall användas som
verifikation när det förekommer en sådan. Det kan
tilläggas att det även för företagen själva torde
vara mest naturligt att använda en utifrån mottagen
uppgift som verifikation när det förekommer en
sådan, vilket hänger  samman  med  reglerna  i
mervärdesskattelagen (1994:200) om skyldighet att
utfärda faktura eller liknande handling som underlag
för  redovisningen  av  säljarens  och köparens
mervärdesskatt.
Det  anförda innebär att utskottet tillstyrker
regeringens förslag till lydelse av 5 kap. 6 §
bokföringslagen och avstyrker bifall till motion L5
i denna del.

Arkivering av räkenskapsinformation

I detta avsnitt behandlar utskottet först spörsmål
rörande arkiveringstidens längd. Regeringens förslag
innebär att dokument, mikroskrift och maskinläsbara
medier   som   används   för   att   lagra
räkenskapsinformation skall bevaras fram till det
tionde året efter utgången av det kalenderår då
räkenskapsåret avslutades. Detsamma skall gälla för
sådan utrustning och sådana system som behövs för
att presentera  räkenskapsinformationen i läsbar
form.
I motion L5 av Stig Rindborg m.fl. (m) framhålls
att  det torde vara vanligt att företag byter
datasystem  ungefär  vart  tredje  år.  Enligt
motionärernas mening framstår det som orealistiskt
att de bokföringsskyldiga skall kunna garantera att
maskiner, program och register hålls aktuella under
tio  år.  En  arkiveringstid  om  sex år, som
Redovisningskommittén  föreslog,  skulle  enligt
motionen  stå  i  bättre  överensstämmelse  med
ambitionen att anpassa lagstiftningen  till IT-
utvecklingen.  I motionen yrkas att regeringens
lagförslag ändras i enlighet härmed (delvis).
Även Ulf Nilsson m.fl. (fp) anser i motion L6 att
arkiveringstiden bör kortas till sex år. I motionen
framhålls bl.a. att en så lång arkiveringstid som
tio  år  knappast  är  erforderlig  ens  i
brottsbekämpande syfte (yrkande 3).
Som   motionärerna   påpekat   leder  långa
arkiveringstider  i  och  för  sig  till vissa
merkostnader för de bokföringsskyldiga. Ett särskilt
problem är därvid, om bokföringen är datorbaserad,
att den bokföringsskyldige måste bevara också sådana
program och sådan teknisk utrustning som krävs för
att det skall vara möjligt att bearbeta och skriva
ut  bokföringsuppgifterna.  Som  framhålls  i
propositionen bör dock de merkostnader som detta kan
medföra kunna begränsas genom att man i samband med
t.ex.  maskin-  eller  programbyte  anpassar
registreringarna till någon annan lagringsform eller
överför dem till något annat maskinläsbart medium.
De tekniska och praktiska problem som i de enskilda
fallen kan tala för att räkenskapsinformationen
bevaras enbart under en kortare tid måste vägas mot
behovet  av  att  ha tillgång till erforderlig
räkenskapsinformation i samband med olika slag av
kontroll,  exempelvis  taxeringsrevision  eller
utredning om misstänkt brott. Enligt utskottets
mening finns flera omständigheter som talar för att
tiden för bevarande av räkenskapsinformation liksom
i dag bör vara tio år. En sådan omständighet är att
vanliga fordringar preskriberas först efter tio år.
Av särskild betydelse är vidare förhållandet att
ekonomisk brottslighet ofta tar lång tid att utreda
och att, om en skattskyldig blir  åtalad  för
skattebrott,  eftertaxering kan ske också efter
utgången av den femårstid som normalt gäller för
eftertaxering.  Vid  utredning  av  skatte- och
förmögenhetsbrott kan det också visa sig vara av
vikt att ha räkenskapsinformation tillgänglig även
för  tiden  innan  det att brottet inträffade.
Utgångspunkten måste, enligt utskottets mening, vara
att säkerställa framtida åtkomst till informationen
när tidigare affärshändelser behöver kontrolleras
eller följas upp.
Utskottet finner för sin del att de skäl som talar
för en tioårig arkiveringstid väger tyngre än de
skäl  som  kan  anföras  för  en  förkortad
arkiveringstid. Av betydelse  är också att ett
slopande av den s.k. varannanlänksprincipen torde
innebära  en  allmänt  sett  minskad  mängd
pappersdokument att bevara. Enligt utskottets mening
bör alltså den  nuvarande regeln om hur länge
räkenskapsinformationen skall bevaras behållas.
Med det anförda tillstyrker utskottet regeringens
förslag till lydelse av 7 kap. 2 § bokföringslagen
samt avstyrker bifall till motionerna L5 i denna del
och L6 yrkande 3.
Utskottet övergår härefter till att behandla frågor
som gäller förvaring av räkenskapsinformation och
datautrustning. Enligt gällande ordning skall allt
räkenskapsmaterial bevaras i ordnat skick och på
betryggande sätt inom landet under arkiveringstiden.
Kravet på bevarande inom landet har tillkommit för
att möjliggöra  revision  och skattekontroll av
företagens räkenskaper.
Regeringen  framhåller  i  propositionen  att
företagen, sedan bokföringslagen tillkom, kommit att
bli alltmer internationellt verksamma. För en del
företag kan det finnas påtagliga och fullt legitima
skäl att sköta bokföringen och arkiveringen med
hjälp av utrustning som är placerad utomlands. Mot
denna bakgrund anser regeringen att övervägande skäl
talar för att det nuvarande förbudet mot att bevara
räkenskapsinformation  med  hjälp  av  utomlands
placerad maskinutrustning bör mjukas upp.
I propositionen föreslås sålunda att om det finns
särskilda skäl och under förutsättning att det inom
Sverige finns  möjlighet att ta fram omedelbar
utskrift  av  den  lagrade  informationen  får
skattemyndigheten tillåta att ett företag förvarar
maskinläsbara  medier  samt maskinutrustning och
system utomlands. I propositionen framhålls att
kriterierna för när dispens skall ges tills vidare
bör vara restriktiva.
Stig Rindborg m.fl. (m) anser i motion L5 att
kravet  på  dispens   för   förvaring   av
räkenskapsinformation  på  maskinläsbart  medium
utomlands bör slopas, och i motionen yrkas att
regeringens lagförslag ändras i enlighet härmed
(delvis).
I motion L6 av Ulf Nilsson m.fl. (fp) framhålls att
en möjlighet att bevara räkenskapsinformation genom
maskinell utrustning  utomlands  inte bara ökar
möjligheten  för  internationella koncerner  att
lokalisera verksamhet  till  Sverige  utan även
möjligheten  för  svenska  redovisnings-  och
revisionsbyråer att få internationella  uppdrag.
Detta bör beaktas vid dispensgivningen. I motionen
yrkas att riksdagen  godkänner vad som sålunda
anförts (yrkande 4).
Utskottet  vill  peka  på att  internationellt
verksamma koncerner numera i  stor utsträckning
samordnar administrationen för koncernens  olika
företag till gemensamma enheter med placering i
något av de länder där koncernen är verksam. Mot
denna bakgrund framstår  den  nuvarande svenska
regleringen med ett i det närmaste ovillkorligt
förbud mot bokföring och arkivering utomlands som
onödigt restriktiv.  Utskottet  ser  därför med
tillfredsställelse på att regleringen nu föreslås
uppmjukad.
Samtidigt måste enligt utskottets mening framhållas
att  om  den maskinutrustning med  vars  hjälp
räkenskapsinformationen  kan  tas  fram förvaras
utomlands, försämrar det ofta möjligheterna att ta
del av informationen eller granska dess riktighet.
Utskottet är inte berett att såsom föreslås i motion
L5 förorda en regel som generellt tillåter att
räkenskapsinformation  bevaras  genom  utomlands
placerad maskinutrustning. Däremot bör det, som
regeringen föreslår, införas ett dispensförfarande
varigenom tyngden i de skäl företaget åberopar kan
prövas.
Dispens bör, som regeringen uttalar, kunna ges då
företaget har sådan anknytning till utlandet att
detta slag av förvaring framstår som naturlig och då
något missbruk inte kan befaras. Några ytterligare
uttalanden  från  riksdagens  sida  beträffande
förutsättningarna för dispens anser utskottet inte
erforderliga.
Det anförda innebär att utskottet tillstyrker 7
kap. 4 § förslaget till bokföringslag och avstyrker
bifall till motionerna L5 i denna del och L6 yrkande
4.
Utskottet övergår därmed till att behandla ett
motionsspörsmål   som  gäller  bevarande  av
räkenskapsinformation. Enligt förslaget skall som
huvudregel gälla att räkenskapsinformationen skall
bevaras i ursprunglig form. Dokument, mikroskrift
och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation
som företaget har tagit emot från någon annan skall
sålunda bevaras i det skick materialet hade när det
kom till företaget. Har företaget självt upprättat
räkenskapsinformationen  skall informationsbärarna
bevaras  i  det  skick  materialet  fick  när
informationen upprättades. Det skall vidare enligt
förslaget alltid vara möjligt att omedelbart ta fram
elektroniskt eller optiskt lagrade data på papper.
Från denna huvudregel  föreslås emellertid ett
undantag av innebörd att maskinläsbart medium, som
används för förvaring av räkenskapsinformation, får
förstöras  om  räkenskapsinformationen  på  ett
betryggande sätt överförs till annan tillåten form
för bevarande. Om räkenskapsinformationen består av
uppgifter som har erhållits från någon annan, gäller
dock detta först fr.o.m. fjärde året efter utgången
av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.
I motion L6 anför Ulf Nilsson m.fl. (fp) att det
finns en risk för att lagförslaget i denna del
omöjliggör användande av s.k. mikrofiche, inskanning
eller rent av telefax. Kravet på förvaring i tre år
innebär, enligt motionärernas mening, att det inte
är möjligt för ett företag att avyttra äldre datorer
för att hårddisken måste bevaras. Det bör, menar
motionärerna, göras klart  att arkiveringskraven
syftar till att behovet av bevis tillgodoses och
inte skall utgöra hinder för företag att utnyttja ny
teknik i räkenskapsredovisningen. I motionen yrkas
att riksdagen godkänner vad som sålunda anförts
(yrkande 2).
Som motionärerna är inne på innebär ett krav på att
räkenskapsinformationen  skall  bevaras  i  sin
ursprungliga  form  vissa  kostnader  för  den
bokföringsskyldige  när  han  eller  hon,  vid
elektronisk lagring, tvingas att ha tillgång till
sådan utrustning och sådana system som behövs för
att    omedelbart    kunna    presentera
räkenskapsinformationen i läsbar form. Har sålunda
företaget tagit emot en elektronisk faktura som vid
överföringstillfället inte hade antagit någon fysisk
form, skall informationen bevaras i elektronisk form
så att den kan presenteras på det sätt som det från
början var tänkt. Det är dock att märka att de
föreslagna  bestämmelserna inte är avsedda  att
förhindra företaget från att anpassa (konvertera) på
detta    sätt    mottagen    maskinläsbar
räkenskapsinformation   till  företagets  eget
informationssystem. En förutsättning för detta är
naturligtvis  att  räkenskapsinformationen  inte
förändras. De föreslagna bestämmelserna ställer inte
heller något krav på bevarande av den maskinella
utrustning  och  de andra fysiska föremål  som
urspungligen användes för att spara informationen.
Tillgång på maskinvara kan göra det nödvändigt att
använda annan utrustning än den som användes från
början. Det som nu sagts gäller i motsvarande mån
sådan räkenskapsinformation som har upprättats inom
företaget. När det gäller bokföring som upprättas
och bevaras i maskinläsbar form, är huvudregeln
sålunda att den skall bevaras på sådant sätt att den
kan presenteras så som den från början var tänkt att
kunna presenteras.
Enligt utskottets mening har regeringen gjort en
lämplig avvägning mellan å ena sidan kraven på
dokumentation  och  bevis  samt å andra  sidan
företagens behov av att utnyttja ny teknik, och
utskottet finner inte  skäl  att förorda några
uttalanden i enlighet med motionsyrkandet.
Med det anförda avstyrker utskottet bifall till
motion L6 yrkande 2.
Företrädare  för  den  ekonomiska  föreningen
Gemenskapen för Elektroniska Affärer (GEA), som
bildats av bl.a. Företagarnas  Riksorganisation,
Landstingsförbundet,   Svenska   Bankföreningen,
Sveriges Industriförbund och Svenska Kommunförbundet
och som har till uppgift att främja användningen och
utvecklandet av elektroniska affärer, har jämte
Riksarkivet inför utskottet framfört kritik mot de
föreslagna reglerna i 7 kap. bokföringslagen om
bevarande av räkenskapsinformation. Enligt GEA tar
den föreslagna lagtexten sin utgångspunkt i det
fysiska medium som bär räkenskapsinformation, trots
att den fysiska  bäraren från säkerhetssynpunkt
kommit att spela en alltmer undanskymd roll till
förmån för elektroniska signaturer och liknande
logiska skydd för data. I lagtexten har inte gjorts
åtskillnad på de tre huvudkomponenterna för digitalt
lagrad information, nämligen informationsbäraren,
informationens originalinformation och utställare av
informationen. GEA anser att det är informationens
originalinnehåll som skall säkras och sparas med
adekvata    säkerhetsmetoder.    I   dagens
informationssystem med tillhörande databaser kan
räkenskapsinformationen fysiskt sett vara lagrad på
olika platser. Den viktiga och relevanta egenskapen
hos dessa system är att informationen är logiskt
ordnad och kan presenteras i en form som är läsbar
för vilken användare som helst. Utställaren av
informationen  skall  vidare kunna bindas  till
originalinformationen, inte till det fysiska mediet.
Med hänsyn till det anförda bör, enligt GEA:s
mening, utformningen av lagtexten i 7 kap. ändras.
Ett alternativ kan vara att utskottet klargör att de
ifrågavarande bestämmelserna skall tolkas så att det
är informationen (originalinnehållet) som  skall
bevaras i ursprungligt skick och att det bör vara
fullt möjligt att förflytta sådan information från
hårddisk till magnetband och vidare till CD-ROM
under förutsättning att det sker under sådana former
att det är säkerställt att informationen  inte
förändras.  Detta  bör,  menar GEA, gälla även
uppgifter   som   mottagits  via  exempelvis
teleöverföring.
Utskottet noterar att de synpunkter GEA
framfört inför utskottet den 2 november
1999 inte tidigare kommit till utskottets
kännedom. Synpunkterna har, såvitt
utskottet kunnat finna, inte framförts
under remissbehandlingen av den promemoria
med utkast till lagrådsremiss som ligger
till grund för regeringens lagförslag. Mot
denna bakgrund är utskottet inte berett att
nu föreslå sådana ändringar i regeringens
förslag som GEA begärt. Inte heller finns
något närmare underlag för att utskottet
skall kunna göra sådana uttalanden som GEA
framställt önskemål om. Enligt utskottets
mening får det i stället ankomma på
regeringen att i lämpligt sammanhang ta
ställning till om det som GEA anfört i
ärendet bör föranleda några vidare
åtgärder. I avvaktan härpå bör det nu
föreliggande förslaget genomföras.

Årsredovisning

I förslaget till ny bokföringslag anges genom en
generell bestämmelse vilka företag som skall vara
skyldiga att avsluta den löpande bokföringen med en
årsredovisning (6 kap. 1 §). De närmare reglerna om
årsredovisningens innehåll föreslås däremot  bli
samlade i årsredovisningslagen och i de särskilda
årsredovisningslagarna för finansiella företag.
Den  föreslagna  regleringen  innebär   att
årsredovisningsskyldighet föreligger för aktiebolag,
ekonomiska föreningar och sådana handelsbolag i
vilka en eller flera juridiska personer är delägare,
finansiella företag, företag som är moderföretag i
en koncern och andra företag  i vilka antalet
anställda under de senaste två räkenskapsåren i
medeltal har varit fler än tio eller tillgångarnas
nettovärde enligt balansräkning för det senaste
räkenskapsåret har uppgått till mer än 24 miljoner
kronor.
Som påtalats i en i ärendet inkommen skrivelse från
Lantbrukarnas Riksförbund torde förslaget få till
följd  att  en  jordbrukare  som  äger  en
jordbruksfastighet men har driften i ett särskilt
driftsaktiebolag  blir  skyldig  att  upprätta
årsredovisning och ha revisor även för den enskilda
näringsverksamheten. Anledningen härtill är att den
enskilde jordbrukaren blir  moderföretag  i  en
koncern.
Enligt  utskottets  mening  torde den påtalade
effekten inte ha varit avsedd. Den kan heller inte
anses  önskvärd när den verksamhet som bedrivs
utanför driftaktiebolaget är av mindre omfattning.
Utskottet vill också påpeka att  det inte kan
uteslutas att det även finns enstaka andra enskilda
näringsidkare  där  motsvarande  situation  kan
uppkomma.
Mot denna bakgrund finns det skäl att överväga en
ändring i förslaget till 6 kap. 1 § bokföringslagen
av innebörd att ett företag inte skall vara skyldigt
att upprätta årsredovisning enbart på den grunden
att det är moderföretag i en koncern. En rimlig
ordning  i  ifrågavarande  sammanhang  är  att
koncernförhållandet  får  relevans  endast  när
koncernen är av viss omfattning. Utskottet föreslår
sålunda en ändring med nämnda innebörd i enlighet
med vad som framgår av utskottets förslag i bilaga
2.
I  fråga om årsredovisningens  omfattning  har
uppgiftsskyldigheten  framför  allt knutits till
storleken på företaget, sådan den framträder i
tillgångarnas värde och antalet anställda.  För
företag i vilka tillgångarnas nettovärde enligt
balansräkningen under de senaste två räkenskapsåren
har överstigit minst 1 000 prisbasbelopp eller där
antalet  anställda  under  de  senaste  två
räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200 gäller
sålunda  enligt  årsredovisningslagen  särskilda
regler,  exempelvis  krav  på  upprättande  av
finansieringsanalys. Årsredovisningslagen innehåller
vidare  vissa lättnader beträffande  kravet  på
tilläggsupplysningar i fråga om bolag med högst tio
anställda och en balansomslutning  på högst 24
miljoner kronor.
Vad särskilt gäller resultaträkningen skall denna i
sammandrag redovisa bolagets samtliga intäkter och
kostnader under räkenskapsåret. Resultaträkningen
skall upprättas i någon av två i lagen angivna
uppställningsformer,  vilka  är  förhållandevis
detaljerade.    Normalt    måste    lagens
uppställningsscheman följas och utrymmet för att slå
samman poster är begränsat.  I  3  kap.  7 §
årsredovisningslagen ges emellertid bestämmelser om
s.k. förkortad resultaträkning. Bestämmelsen ger
möjlighet  att  slå  samman  vissa  poster  i
resultaträkningen. Denna möjlighet får dock inte
tillämpas  av  bolag  i  vilka  nettovärdet av
tillgångarna enligt fastställda balansräkningar för
de två senaste räkenskapsåren har överstigit 1 000
prisbasbelopp,  bolag som under de senaste två
räkenskapsåren har haft i medeltal mer än 200
anställda och bolag vars aktier eller skuldebrev är
noterade vid börs eller auktoriserad marknadsplats.
Vidare krävs att sammanslagningen är motiverad av
konkurrensskäl. Slutligen krävs också att Patent-
och registreringsverket eller, efter överklagande,
regeringen har gett tillstånd till sammanslagningen.
Av 7 kap. 7 § årsredovisningslagen följer att det
finns  ett  visst  utrymme  för  att  tillämpa
bestämmelserna om förkortad resultaträkning också
när koncernresultaträkningen upprättas.
De nu redovisade bestämmelserna tillkom i samband
med att de svenska redovisningsreglerna anpassades
till  EG:s fjärde  och  sjunde  bolagsrättsliga
direktiv. Enligt artikel 27 får medlemsstaterna
tillåta att bolag slår samman vissa poster till en
post bruttoresultat. Detta gäller dock endast för
bolag som inte överskrider vissa  i direktivet
angivna gränsvärden. Eftersom det inte finns någon
skyldighet  för den nationelle lagstiftaren att
utnyttja artikeln, står det varje medlemsstat fritt
att uppställa olika begränsande villkor för att
sammanslagning skall få ske. Sålunda har Sverige,
som framgått, infört ett krav på tillstånd och valt
andra och lägre gränsvärden. Bakgrunden härtill är
att  direktivets  gränsvärden  enligt  svensk
uppfattning är så högt satta att endast någon
procent  av  de svenska företagen skulle falla
utanför, vilket inte ansetts böra komma i fråga med
hänsyn till intresset för utomstående att skaffa sig
en rättvisande bild av företagets resultat.
I motion N273 av Per Westerberg m.fl. (m, kd, fp)
anförs  att  det visat sig  att  de  svenska
årsredovisningsreglerna innebär stora problem för
framför allt små och medelstora företag. Den svenska
lagstiftningen framstår som betydligt mer restriktiv
än övriga EU-länders. Framför allt är Sverige ensamt
om att tillämpa ett särskilt dispensförfarande.
Detta dispenskrav bör enligt motionen upphävas.
Vidare bör, anförs det, kriterierna för vilka bolag
som  omfattas  av  sammanslagningsmöjligheterna
utformas på samma sätt som i övriga EU-länder.
Gränsvärdena bör alltså höjas. I motionen hemställs
om nya regler angående resultaträkningens utformning
som bättre överensstämmer  med EG-lagstiftningen
(yrkande 19).
Även i motion L205 av Kenneth Lantz (kd) framhålls
att   de   gränsvärden   som   finns   i
redovisningslagstiftningen  överlag  är lägre än
enligt  andra  EU-länders  regler,  som  bättre
överensstämmer med EG-direktiven på området. Detta
kan,  enligt  motionärens  mening,  innebära
konkurrensnackdelar för svenska företag genom att de
tvingas ha en mer öppen redovisning. Enligt motionen
bör förekommande gränsvärden mellan stora och små
företag ses över liksom de krav som ställs på
redovisning  i företag av olika storleksklasser
(yrkandena 2 och 3).
Utskottet vill  för  sin  del  framhålla  att
bestämmelserna om resultaträkningens uppställning
bör vara utformade så att för bolagets intressenter
väsentlig information tas fram. Bestämmelserna bör
samtidigt inte vara mer betungande för företagen än
vad som är absolut nödvändigt. De bör så långt
möjligt inte leda till att företagen försätts i
konkurrenssituationer som riskerar att skada dem.
Bestämmelserna bör inte heller utsätta  svenska
företag för konkurrensnackdelar gentemot utländska
konkurrenter.
Enligt  utskottets  mening  måste,  trots  att
bestämmelserna om förkortad resultaträkning ännu
inte har varit i kraft någon längre tid, konstateras
att bestämmelserna inte i alla avseenden motsvarar
de nyss angivna kraven. Beaktansvärd kritik har
också riktats  mot  bestämmelserna  från  bl.a.
Småföretagsdelegationen  i  dess rapport 7 (SOU
1998:94),   Sveriges   Industriförbund   och
Konkurrensverket.  Särskilt  synes det nuvarande
dispenskravet ha gett upphov till nackdelar för
företagen.
Utskottet kan emellertid konstatera att regeringen
i förevarande proposition föreslår att kravet på
Patent- och registeringsverkets tillstånd för att få
använda  förkortad  resultaträkning tas bort. I
stället införs ett krav på att bolag som upprättar
resultaträkningen i förkortad  form skall lämna
särskild uppgift om nettoomsättningen i anslutning
till posten bruttovinst eller bruttoförlust. Vidare
innebär  regeringens  förslag  att  Patent- och
registreringsverket skall kunna ge dispens från
kravet på särredovisning av nettoomsättningen, om
det är motiverat av konkurrensskäl.
Enligt utskottets mening är önskemålen i motionerna
N273 och L205 i stora delar tillgodosedda genom vad
som sålunda föreslås.
När det sedan gäller kretsen av företag som skall
få använda sig av förkortad resultaträkning måste
även här, enligt  utskottets mening, självklart
hänsyn tas till de krav som ställs på jämförbara
företag i andra länder. Det gränsvärde som anknyter
till balansomslutningen är i Sverige 36,4 miljoner
kronor. Utskottet kan konstatera att detta i och för
sig är högre än vad en del andra EU-stater tillåter.
Artikel  27  i det fjärde direktivet  tillåter
emellertid att gränsen sätts ungefär dubbelt så högt
(10 miljoner euro, motsvarande knappt 90 miljoner
kronor) och flera länder har också valt att närma
sig den gränsen. Ett annat förhållande som skiljer
de svenska reglerna från andra länders motsvarande
regler är att den svenska gränsdragningen baseras på
två faktorer, tillgångarnas nettovärde och antalet
anställda,  och  att  av dessa får inte något
överskridas. Det stora flertalet andra medlemsstater
använder sig av tre gränsvärden  men  tillåter
samtidigt att ett av dessa överskrids.
Frågan är då om man, som förespråkas i motionerna,
bör välja gränsvärden som till storlek och struktur
motsvarar direktivets gränsvärden. I den aktuella
propositionen  besvaras  denna  fråga  nekande.
Regeringen konstaterar  där  att  ett generellt
utnyttjande av artikel 27, upp till de gränser som
anges i artikeln, skulle innebära ett steg tillbaka
i förhållande till nuvarande redovisningspraxis.
Bland de företag som omfattas av artikel 27 finns
också, anförs det, en del förhållandevis stora
företag, vars intressenter regelmässigt torde ha
behov av mer långtgående information i dessa delar
än enbart bruttoresultat och nettoomsättning. Enligt
propositionen hindrar inte det att det kan vara
motiverat att något höja nuvarande gränsvärden för
att närma de svenska reglerna till en del andra
europeiska länders. Enligt regeringens mening talar
emellertid övervägande skäl för att nu inte göra
någon  ändring  i gällande gränsdragningsregler.
Möjligheten att upprätta resultaträkning i förkortad
form bör alltså liksom hittills inte stå öppen för
företag som under de senaste två räkenskapsåren har
haft i medeltal mer än 200 anställda eller vars
balansomslutning enligt balansräkningar  för  de
senaste två räkenskapsåren har överskridit 1 000
prisbasbelopp. Enligt regeringens uppfattning bör
man inhämta ytterligare erfarenhet om reglernas
funktion och de större företagens behov av att
använda sig av förkortad resultaträkning innan någon
ändring görs i gränsvärdena. Till detta kommer att
nya gränsvärden, utöver dem som redan förekommer i
redovisningen, skulle göra det svenska regelverket
på  detta  område mer svåröverskådligt.  Enligt
regeringens uppfattning bör man i stället - som
flera remissinstanser också har förordat och även
Lagrådet varit inne på - göra en samlad översyn av
förekommande  gränsvärden  i  bokförings-  och
årsredovisningslagarna. En sådan översyn bör, enligt
regeringens mening, göras i samband med en framtida
utvärdering av den nya lagstiftningen.
Utskottet delar regeringens bedömning att frågan om
en höjning av de nuvarande gränsvärdena bör anstå
till dess man bättre kan överblicka behovet och
ytterligare  erfarenheter vunnits  om  reglernas
funktion.
Mot bakgrund av vad som sålunda anförts avstyrker
utskottet bifall till motionerna L205 yrkandena 2
och 3 samt N273 yrkande 19.

Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna, m.m.

Den    nya    bokföringslagen    utvidgar
bokföringsskyldigheten till i princip alla juridiska
personer oavsett om de bedriver näringsverksamhet
eller inte. Vidare skall enligt förslaget fysiska
personer och dödsbon vara bokföringsskyldiga om de
bedriver näringsverksamhet. Jordbrukare som tidigare
har varit skyldiga att upprätta räkenskaper enligt
jordbruksbokföringslagen (1979: 141) skall enligt
förslaget vara bokföringsskyldiga enligt den nya
bokföringslagen.
Enligt propositionen finns ett behov av en viss
anpassningstid  för  de grupper som inte varit
skyldiga att tillämpa bokföringslagens regler men
som  blir  bokföringsskyldiga  enligt  den  nya
bokföringslagen, bl.a. enskilda jordbrukare och icke
näringsdrivande ideella föreningar. Detsamma gäller
de registrerade trossamfund enligt lagen (1998:1593)
om registrerade trossamfund som kommer att finnas
efter utgången av år 1999. Regeringen föreslår
därför att den nya lagen skall gälla för dessa nya
bokföringsskyldiga först fr.o.m. det räkenskapsår
som inleds efter den 31 december 2000 (punkt 1 i
övergångsbestämmelserna).
Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund
har i en skrivelse till utskottet påtalat att
förslaget till övergångsreglering får till följd att
endast ett litet antal av  församlingarna  och
samfälligheterna  i  Svenska  kyrkan  kommer  i
åtnjutande av den avsedda anpassningstiden, eftersom
de bedriver näringsverksamhet. Som exempel på sådan
näringsverksamhet nämns uthyrning av prästgårdar.
Förbundet anser att lagtexten bör utformas så att
Svenska kyrkans församlingar och samfälligheter,
oavsett om de bedriver näringsverksamhet eller inte,
skall behöva tillämpa den nya lagstiftningen först
fr.o.m. 2001.
Enligt utskottets mening bör denna oförutsedda
effekt rättas till. Motsvarande lättnad bör dock
göras för andra registrerade trossamfund och för
ideella    föreningar    (punkt    2   i
övergångsbestämmelserna). För dessa sistnämnda båda
grupper innebär det att den gamla bokföringslagen
får gälla ett år till. Därmed kommer de under en
övergångstid att vara bokföringsskyldiga enbart i
den mån de bedriver näringsverksamhet och endast för
den  verksamheten.  Utskottets  ändringsförslag
föranleder en följdändring i övergångsbestämmelserna
till ändringarna i årsredovisningslagen.
Det anförda innebär att utskottet föreslår att
punkterna 1 och 2 i övergångsbestämmelserna till
bokföringslagen   samt   punkten   4   i
övergångsbestämmelserna  till  ändringarna   i
årsredovisningslagen får den lydelse som framgår av
utskottets förslag i bilaga 2.
I proposition 1999/2000:2 föreslår regeringen en
inkomstskattelag. Lagen, som föreslås träda i kraft
den 1 januari 2000, skall ersätta ett stort antal
skatteförfattningar,    i    första    hand
kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576)
om statlig inkomstskatt. Till följd härav bör,
enligt utskottets  mening,  de  i detta ärende
föreslagna ändringarna i kommunalskattelagen, lagen
om  statlig  inkomstskatt,  lagen (1990:663) om
ersättningsfonder  och  lagen  (1993:1538)  om
periodiseringsfonder (lagförslag 5, 6, 21 och 25)
träda i kraft vid en något tidigare tidpunkt än den
tidpunkt då den nya inkomstskattelagen avses träda i
kraft,  förslagsvis  den 31 december 1999 (jfr
1999/2000:SkU4y). Därutöver bör en justering göras i
övergångsbestämmelserna (jfr prop. 1999/2000:15 s.
145 och 152). Utskottet förordar alltså en ändring i
regeringens lagförslag med denna innebörd.
Vidare föreslås i proposition 1999/2000:2 att lagen
(1995:1623)    om    skattereduktion    för
riskkapitalinvesteringar skall upphöra att gälla vid
utgången av år 1999. Den i detta ärende föreslagna
följdändringen i nämnda lag (lagförslag 40) har
därför  av  lagtekniska  skäl  överlämnats till
skatteutskottet  för  samordning  av  de  båda
lagförslagen.
Utskottet har slutligen vid beredningen av detta
lagstiftningsärende uppmärksammat att ytterligare
följdändringar bör göras dels i 10 kap. 2 § första
stycket andra punkten stiftelselagen, dels i 2 §
lagen om periodiseringsfonder. Utskottets ändrade
lydelser av lagrummen framgår av bilaga 2 resp.
bilaga 3.
Utöver vad som ovan anförts  föranleder de i
propositionen framlagda lagförslagen  inte några
uttalanden från utskottets sida.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande avslag på propositionen
att riksdagen avslår motion 1999/2000:L4,
res. 1 (m)
res. 2 (kd)
2. beträffande redovisning i små- och
medelstora företag
att riksdagen avslår motion 1999/2000:L205 yrkande 1,
3. beträffande kontantmetoden
att riksdagen avslår motion 1999/2000:L6 yrkande 1,
res. 3 (c, fp)
4. beträffande verifikationer
att riksdagen med avslag på motion 1999/2000:L5 i denna del
antar regeringens förslag till bokföringslag
såvitt avser 5 kap. 6 §,
5. beträffande arkiveringstidens längd
att riksdagen med avslag på motionerna 1999/2000:L5 i denna
del och 1999/2000:L6 yrkande 3 antar förslaget
till bokföringslag såvitt avser 7 kap. 2 §,
res. 4 (fp)
6.    beträffande    förvaring    av
räkenskapsinformation och utrustning
att riksdagen med avslag på motionerna 1999/2000:L5 i denna
del och 1999/2000:L6 yrkande 4 antar förslaget
till bokföringslag såvitt avser 7 kap. 4 §,
res. 5 (fp)
7.   beträffande   bevarande   av
räkenskapsinformation
att riksdagen med avslag på motion 1999/2000:L6 yrkande 2
antar förslaget till bokföringslag såvitt avser
7 kap. 1 § och 6 §,
res. 6 (c, fp)
8. beträffande skyldigheten att avsluta
bokföringen
att riksdagen antar förslaget till bokföringslag såvitt
avser  6  kap. 1 § med den ändringen att
paragrafen erhåller i bilaga 2 som Utskottets
förslag betecknade lydelse,
9.   beträffande   årsredovisningens
omfattning
att riksdagen avslår motionerna 1999/2000:L205 yrkandena 2
och 3 samt 1999/2000:N273 yrkande 19,
10.  beträffande övergångsbestämmelserna
till bokföringslagen
att riksdagen antar förslaget till bokföringslag såvitt
avser övergångsbestämmelserna med den ändringen
att punkterna 1 och 2 erhåller i bilaga 2 som
Utskottets förslag betecknade lydelse,
11. beträffande bokföringslagen i övrigt
att riksdagen antar regeringens förslag till bokföringslag,
i den mån förslaget inte omfattas av  vad
utskottet hemställt ovan,
12.    beträffande    lagen    om
periodiseringsfonder
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder med
de ändringarna att 2 § samt ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna erhåller i bilaga 2 som
Utskottets förslag betecknade lydelse,
13. beträffande stiftelselagen
att riksdagen
dels antar regeringens förslag till lag om
ändring i stiftelselagen (1994:1220),
dels beslutar att 10 kap. 2 § skall erhålla
ändrad lydelse i enlighet med Utskottets förslag
i bilaga 3,
dels beslutar om sådan ändring av ingressen till
regeringens förslag  till lag om ändring i
stiftelselagen (1994:1220) som föranleds härav,
14. beträffande årsredovisningslagen
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring
i årsredovisningslagen med den ändringen att
punkt 4 i övergångsbestämmelserna erhåller i
bilaga 2 som  Utskottets förslag betecknade
lydelse,
15. beträffande övriga lagförslag
att riksdagen antar regeringens förslag till
dels revisionslag,
dels lag om ändring i föräldrabalken,
dels lag om ändring i brottsbalken,
dels lag om ändring  i  kommunalskattelagen
(1928:370), med de ändringarna att tidpunkten
för lagens ikraftträdande bestäms till den 31
december 1999 och att ordet "ikraftträdandet" i
andra meningen i övergångsbestämmelserna byts ut
mot "den 1 januari 2000",
dels lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
med de ändringarna att tidpunkten för lagens
ikraftträdande bestäms till den 31 december 1999
och att ordet "ikraftträdandet" i sista meningen
i övergångsbestämmelserna byts ut mot "den 1
januari 2000",
dels lag om ändring i lagen (1955:257) om
inventering av varulager för inkomsttaxeringen,
dels lag om ändring i lagen (1967:531) om
tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
dels lag om ändring i lagen (1972:262) om
understödsföreningar,
dels lag om ändring i lagen (1975:417) om
sambruksföreningar,
dels  lag  om  ändring  i  aktiebolagslagen
(1975:1385),
dels lag om ändring i lagen (1980:1102) om
handelsbolag och enkla bolag,
dels lag om ändring i försäkringsrörelselagen
(1982:713),
dels lag om ändring i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter,
dels lag om ändring i lagen (1984:409) om skatt
på gödselmedel,
dels lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
dels lag om ändring i lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar,
dels lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
dels lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
dels lag om ändring i lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter,
dels lag om ändring i lagen (1990:663) om
ersättningsfonder,  med  den  ändringen  att
tidpunkten för lagens ikraftträdande bestäms
till den 31 december 1999,
dels  lag  om  ändring  i bostadsrättslagen
(1991:614),
dels lag om ändring i lagen (1992:160) om
utländska filialer m.m.,
dels lag om ändring i lagen (1992:1300) om
krigsmateriel,
dels  lag om ändring i mervärdesskattelagen
(1994:200),
dels lag om ändring i lagen (1994:466) om
särskilda      tvångsåtgärder      i
beskattningsförfarandet,
dels lag om ändring i lagen (1994:566) om lokal
försöksverksamhet  med  finansiell samordning
mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och
socialtjänst,
dels lag om ändring i lagen (1994:1563) om
tobaksskatt,
dels lag om ändring i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt,
dels lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt
på energi,
dels lag om ändring i lagen (1994:1927) om
europeiska ekonomiska intressegrupperingar,
dels lag om ändring i lagen (1994:2004) om
kapitaltäckning och stora  exponeringar  för
kreditinstitut och värdepappersbolag,
dels lag om ändring i lagen (1995:1559) om
årsredovisning   i   kreditinstitut   och
värdepappersbolag,
dels lag om ändring i lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag,
dels lag om ändring i lagen (1999:000) om
ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag,
dels lag om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker,
dels lag om ändring i lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor,
dels lag om ändring i skattebetalningslagen
(1997:483),
dels lag om ändring i lagen (1998:514) om
särskild skattekontroll av torg- och
marknadshandel m.m.
Stockholm den 4 november 1999

På lagutskottets vägnar

Tanja Linderborg

I beslutet har deltagit: Tanja
Linderborg (v), Rolf Åbjörnsson
(kd), Marianne Carlström (s), Stig
Rindborg (m), Rune Berglund (s),
Karin Olsson (s), Henrik S Järrel
(m), Marina Pettersson (s),
Christina Nenes (s), Tasso
Stafilidis (v), Kjell Eldensjö
(kd), Berit Adolfsson (m), Anders
Berglöv (s), Viviann Gerdin (c),
Ana Maria Narti (fp), Raimo
Pärssinen (s) och Marietta de
Pourbaix-Lundin (m).

Reservationer

1. Avslag på propositionen (mom. 1)

Stig Rindborg, Henrik S Järrel, Berit Adolfsson och
Marietta de Pourbaix-Lundin (alla m) anför:

Den 2 november 1999 har Gemenskapen för Elektroniska
Affärer (GEA) inför utskottet framfört principiella
synpunkter på förslaget (se s. 16). Synpunkterna har
vid ett sammanträde den 4 november 1999 kommenterats
av företrädare för Justitiedepartementet. Med hänsyn
till att GEA:s synpunkter inte tidigare kommit till
utskottets  kännedom  och  inte framförts under
remissbehandlingen av den promemoria med utkast till
lagrådsremiss som ligger till grund för regeringens
lagförslag,  har vi ansett det skäligt med visst
rådrum för att noga överväga synpunkterna. Till
bilden hör att GEA, samtidigt som de på ett mycket
sent stadium framfört sina uppfattningar, inte velat
att en lagändring skall fördröja ärendet. Vidare är
att märka att företrädarna för Justitiedepartementet
konstaterat att ett nytt lagförslag från regeringen
skulle kunna presenteras tidigast hösten år 2000.
Mot denna bakgrund har vi vid sammanträdet den 4
november begärt bordläggning av ärendet för att få
tid till ytterligare genomgång av materialet och att
det skulle tas upp  till förnyad behandling i
utskottet vid nästkommande sammanträde. Utskottets
majoritet  har  emellertid  motsatt sig detta.
Eftersom vi härigenom förvägrats att få skäligt
rådrum för att göra en närmare analys av GEA:s och
Justitiedepartementets synpunkter anser vi oss i det
uppkomna läget inte kunna göra annat än att yrka
avslag på propositionen.
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1. beträffande avslag på propositionen
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:L4
avslår propositionen.

2. Avslag på propositionen (mom. 1)

Rolf Åbjörnsson och Kjell Eldensjö (båda kd) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 8
börjar med "Utskottet vill" och på s. 10 slutar med
"på propositionen" bort ha följande lydelse:
Utskottet  vill  i  likhet  med  motionärerna
understryka vikten  av att de regler som styr
företagens  verksamhet  måste  utformas  med
inriktningen   att   stödja   den   seriösa
näringsverksamheten och försvåra för den ekonomiska
brottsligheten. Reglerna  måste därför klarlägga
bolagsorganens ansvar och uppgifter och möjliggöra
för myndigheter och andra intressenter att  få
information om företagen så att erforderlig insyn
och kontroll garanteras. Som motionärerna framhåller
är det väsentligt att man vid utarbetandet av nya
regler noggrant överväger vilka effekter förslagen
får på möjligheterna att bekämpa den ekonomiska
brottsligheten.
Enligt  utskottets  mening  tillgodoser  det
föreliggande förslaget till ny bokföringslag  i
alltför stor utsträckning företagens önskemål om
förenklingar och flexibilitet i regelsystemet på
bekostnad av det allmännas och andra intressenters
behov av insyn och kontroll. Förslaget innehåller,
enligt  utskottets mening,  flera  brister  som
allvarligt  kan  påverka  polis  och  åklagares
möjligheter  att  utreda ekonomisk brottslighet.
Särskilt    anmärkningsvärt    är    att
varannanlänksprincipen föreslås upphävd utan att
motsvarande krav på datatekniska kontrollrutiner
införs. Utskottet kan konstatera att förslaget inte
heller  beaktar att det numera är möjligt att
säkerställa information på datateknisk väg i form av
s.k. digitala signaturer. Enligt utskottets mening
skulle en lagstiftning som innehöll krav på sådana
logiska skydd för data på ett helt annat sätt än det
föreliggande förslaget uppfylla de säkerhetskrav som
måste  ställas  på  en  modern och IT-anpassad
lagstiftning.
Sammanfattningsvis anser utskottet, i likhet med
motionärerna,    att    det    föreliggande
lagstiftningsbehovet  inte  tillgodoses  genom
regeringens förslag. Propositionen bör därför avslås
och regeringen uppmanas att återkomma med ett nytt
lagförslag som innehåller krav på sådana lösningar
som numera  finns att tillgå för att säkerställa
elektronisk information.
Till följd av det anförda avstyrker utskottet, med
bifall  till  motion L4 i denna  del,  de  i
propositionen framlagda lagförslagen. Vad utskottet
i övrigt ovan anfört om ett nytt förslag bör
riksdagen med bifall till motionen L4 i denna del
som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1. beträffande avslag på propositionen
att riksdagen
med bifall till motion 1999/2000:L4
dels avslår propositionen,
dels som sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört.

3. Kontantmetoden (mom. 3)

Viviann Gerdin (c) och Ana Maria Narti (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 11
börjar med "Enligt  utskottets" och slutar med
"yrkande 1" bort ha följande lydelse:
Utskottet vill för sin del framhålla att det inte
behövs särskilt omfattande verksamhet i ett företag
för  att  komma  upp  i en omsättning av den
storleksordning som regeringen föreslår som gräns
för tillämpning av kontantmetoden. I likhet med
motion L6 anser utskottet att den lättnad som
kontantmetoden innebär bör kunna tillämpas av fler
små och medelstora företag, varför  gränsen bör
sättas högre än enligt regeringens förslag. Enligt
utskottets mening är en gräns på en miljon kronor
lämplig, bl.a. med hänsyn till vad som gäller enligt
mervärdesskattelagstiftningen för  tillämpning av
vissa enklare regler för redovisning av  moms.
Regeringen bör snarast återkomma med förslag med
denna inriktning.
Vad utskottet sålunda anfört bör riksdagen med
bifall till motion L6 yrkande 1 som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 3 bort ha
följande lydelse:
3. beträffande kontantmetoden
att riksdagen med bifall till motion 1999/2000:L6
yrkande 1 som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört.

4. Arkiveringstidens längd (mom. 5)

Ana Maria Narti (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 13
börjar  med  "Som motionärerna" och slutar med
"yrkande 3" bort ha följande lydelse:
Utskottet kan för sin del konstatera att långa
arkiveringstider leder till merkostnader för de
bokföringsskyldiga. Särskilt problematiskt blir det,
om  bokföringen  är  datorbaserad,  att  den
bokföringsskyldige måste bevara också sådana program
och sådan teknisk utrustning som krävs för att det
skall vara möjligt att bearbeta och skriva ut
bokföringsuppgifterna. Som framhålls i motionerna L5
och L6 torde det vara vanligt att företag byter
datasystem ungefär vart tredje år. Det framstår
därför som orealistiskt att de bokföringsskyldiga,
som  regeringens förslag innebär,  skall  kunna
garantera att maskiner, program och register hålls
aktuella under tio år. En så lång arkiveringstid
torde enligt utskottets mening inte heller behövas i
brottsutredande syfte.
Mot denna bakgrund är en arkiveringstid om sex år,
som föreslås i motionerna, lämpligare. Det bör
understrykas att ett företag alltid måste göra en
bedömning av om en handling bör bevaras under en
längre tid, exempelvis mot bakgrund av den tioåriga
preskriptionstiden för fordringsanspråk.
Det anförda innebär att utskottet förordar en
arkiveringstid om sex år, och regeringen bör snarast
återkomma till riksdagen med ett ändringsförslag med
denna inriktning.  Därmed  tillstyrker utskottet
motion L5 i denna del och L6 yrkande 3.
dels att utskottets hemställan under 5 bort ha
följande lydelse:
5. beträffande arkiveringstidens längd
att riksdagen
dels med anledning av motionerna 1999/2000:L5 i
denna del och 1999/2000:L6 yrkande 3 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört,
dels antar förslaget till bokföringslag såvitt
avser 7 kap. 2 §.

5. Förvaring av räkenskapsinformation och
utrustning (mom. 6)

Ana Maria Narti (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 14
börjar med "Utskottet vill" och slutar med "yrkande
4" bort ha följande lydelse:
Utskottet  vill  peka  på  att internationellt
verksamma koncerner numera i stor  utsträckning
samordnar administrationen för koncernens  olika
företag till gemensamma enheter med placering i
något av de länder där koncernen är verksam. Som
framhålls i motion L6 synes de restriktiva svenska
bestämmelserna ha inneburit  att internationellt
verksamma koncerner valt att inte etablera sig i
Sverige. Det är därför nödvändigt att mjuka upp
regleringen, och utskottet välkomnar att regeringen
nu föreslår detta. Möjligheter att förvara bokföring
och maskinutrustning  utomlands  ökar inte bara
utsikterna att internationella koncerner lokaliserar
verksamhet till Sverige utan även möjligheten för
svenska redovisnings- och revisionsbyråer att få
uppdrag  från  internationella  koncerner  och
utflyttade svenskars företag. Som anförs i motionen
är det väsentligt att man tar hänsyn till dessa
aspekter vid dispensförfarandet, särskilt när fråga
är om att förvara bokföring och datautrustning i ett
annat land inom EU.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen, med bifall
till motion L6 yrkande 4 och med anledning av motion
L5 i denna del, godkänna.
dels att utskottets hemställan under 6 bort ha
följande lydelse:
6.    beträffande    förvaring    av
räkenskapsinformation och utrustning
att riksdagen
dels med bifall till motion 1999/2000:L6 yrkande
4 och med anledning av motion 1999/2000:L5 i
denna del godkänner vad utskottet anfört,
dels antar förslaget till bokföringslag såvitt
avser 7 kap. 4 §.

6. Bevarande av räkenskapsinformation
(mom. 7)
Viviann Gerdin (c) och Ana Maria Narti (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 15
börjar med "Som motionärerna" och  slutar  med
"yrkande 2" bort ha följande lydelse:
Utskottet delar de farhågor som uttryckts i motion
L6 att den föreslagna  regleringen  i  7 kap.
bokföringslagen kan innebära ett hinder mot en
rationell   och   effektiv   lagring   av
bokföringsuppgifter på elektronisk väg. Sålunda kan
kravet på bevarande av maskinläsbara medier i tre år
tolkas så att ett företag måste bevara hårddisken så
lång tid, vilket medför att även den datautrustning
som behövs  för att kunna läsa och skriva ut
räkenskapsinformationen måste bevaras lika länge. I
likhet med motionärerna anser utskottet att det bör
klargöras att arkiveringskraven i främsta rummet
syftar till att behovet av bevis tillgodoses och
inte skall utgöra hinder mot utnyttjandet av ny
teknik i redovisningen.
Vad utskottet sålunda anfört bör riksdagen, med
bifall till motion L6 yrkande 2, godkänna.
dels att utskottets hemställan under 7 bort ha
följande lydelse:
7.    beträffande    bevarande    av
räkenskapsinformation
att riksdagen
dels med bifall till motion 1999/2000:L6 yrkande
2 godkänner vad utskottet anfört,
dels antar förslaget till bokföringslag såvitt avser
7 kap. 1 § och 6 §.

Propositionens lagförslag

1 Förslag till bokföringslag

2 Förslag till revisionslag
3 Förslag till lag om ändring i
föräldrabalken
4 Förslag till lag om ändring i
brottsbalken
5 Förslag till lag om ändring i
kommunalskattelagen (1928:370)
6 Förslag till lag om ändring i lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt
7 Förslag till lag om ändring i lagen
(1955:257) om inventering av varulager för
inkomsttaxeringen
8 Förslag till lag om ändring i lagen
(1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.
9 Förslag till lag om ändring i lagen
(1972:262) om understödsföreningar
10 Förslag till lag om ändring i lagen
(1975:417) om sambruksföreningar
11 Förslag till lag om ändring i
aktiebolagslagen (1975:1385)
12 Förslag till lag om ändring i lagen
(1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
13 Förslag till lag om ändring i
försäkringsrörelselagen (1982:713)
14 Förslag till lag om ändring i lagen
(1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter
15 Förslag till lag om ändring i lagen
(1984:409) om skatt på gödselmedel
16 Förslag till lag om ändring i
sparbankslagen (1987:619)
17 Förslag till lag om ändring i lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar
18 Förslag till lag om ändring i
konkurslagen (1987:672)
19 Förslag till lag om ändring i
taxeringslagen (1990:324)
20 Förslag till lag om ändring i lagen
(1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter
21 Förslag till lag om ändring i lagen
(1990:663) om ersättningsfonder
22 Förslag till lag om ändring i
bostadsrättslagen (1991:614)
23 Förslag till lag om ändring i lagen
(1992:160) om utländska filialer m.m.
24 Förslag till lag om ändring i lagen
(1992:1300) om krigsmateriel
25 Förslag till lag om ändring i lagen
(1993:1538) om periodiseringsfonder
26 Förslag till lag om ändring i
mervärdesskattelagen (1994:200)
27 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i
beskattningsförfarandet
28 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:566) om lokal försöksverksamhet med
finansiell samordning mellan
socialförsäkring, hälso- och sjukvård och
socialtjänst
29 Förslag till lag om ändring i
stiftelselagen (1994:1220)
30 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1563) om tobaksskatt
31 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1564) om alkoholskatt
32 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi
33 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1927) om europeiska ekonomiska
intressegrupperingar
34 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:2004) om kapitaltäckning och stora
exponeringar för kreditinstitut och
värdepappersbolag
35 Förslag till lag om ändring i
årsredovisningslagen (1995:1554)
36 Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag
37 Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag
38 Förslag till lag om ändring i lagen
(1999:000) om ändring i lagen (1995:1560)
om årsredovisning i försäkringsföretag
39 Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:1570) om medlemsbanker
41 Förslag till lag om ändring i lagen
(1997:239) om arbetslöshetskassor
42 Förslag till lag om ändring i
skattebetalningslagen (1997:483)
43 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:514) om
särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel
m.m.
Av utskottet föreslagna ändringar
i regeringens lagförslag
1 Förslaget till bokföringslag

-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
6 kap.
1 §
-----------------------------------------------------
Företag som tillhör någon eller några av följande
kategorier skall för varje räkenskapsår avsluta
bokföringen med en årsredovisning och offentliggöra
den enligt 2 §:
1. aktiebolag,
2. ekonomiska föreningar,
3. handelsbolag i vilka en eller flera juridiska
personer är delägare,
4. företag som omfattas av lagen (1995:1559) om
årsredovisning    i   kreditinstitut    och
värdepappersbolag  eller  lagen  (1995:1560)  om
årsredovisning i försäkringsföretag,
5. stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt
denna lag, dock inte stiftelser som får använda sina
tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av
en  viss  eller  vissa  släkter  och  som  är
bokföringsskyldiga endast på grund av 2 kap. 3 §
första stycket,
-----------------------------------------------------
6.  företag  som  är  6.  bokslutsföretag  i
moderföretag   i   en vilka
koncern,
a) antalet anställda i
verksamheten  under  de
senaste        två
räkenskapsåren i medeltal
har uppgått till mer än
tio, eller
7.  bokslutsföretag  i  b)   nettovärdet  av
vilka           tillgångarna      i
verksamheten  enligt en
a) antalet anställda i balansräkning     för
verksamheten  under  de räkenskapsåret   uppgår
senaste        två till mer än 24 miljoner
räkenskapsåren i medeltal kronor,
har uppgått till mer än
tio, eller         7.  företag  som  är
moderföretag i en koncern
b)   nettovärdet  av om
tillgångarna      i
verksamheten  enligt en  a) antalet anställda hos
balansräkning     för koncernföretagen under de
räkenskapsåret   uppgår senaste        två
till mer än 24 miljoner räkenskapsåren i medeltal
kronor.          har uppgått till mer än
tio, eller
b)   nettovärdet  av
koncernföretagens
tillgångar,    enligt
balansräkningarna   för
koncernföretagens senaste
räkenskapsår,     på
moderföretagets balansdag
uppgår till mer än 24
miljoner kronor.
-----------------------------------------------------
____________
_____________
1. Denna lag träder i
kraft den 1 januari 2000  1. Denna lag träder i
och  tillämpas  första kraft den 1 januari 2000
gången    för   det och  tillämpas  första
räkenskapsår som inleds gången    för   det
närmast  efter  den 31 räkenskapsår som inleds
december 1999. I fråga om närmast  efter  den 31
juridiska  personer som december 1999. I fråga om
avses i 2 kap. 2 § första juridiska  personer som
stycket  och  som inte avses i 2 kap. 2 § första
bedriver          stycket skall dock lagen
näringsverksamhet  skall tillämpas först från och
dock  lagen  tillämpas med det räkenskapsår som
först från och med det inleds närmast efter den
räkenskapsår som inleds 31 december     2000.
närmast  efter  den 31 Detsamma gäller fysiska
december 2000. Detsamma personer som vid utgången
gäller fysiska personer av  år  1999 inte var
som vid utgången av år bokföringsskyldiga enligt
1999    inte    var bokföringslagen
bokföringsskyldiga enligt (1976:125) och som skulle
bokföringslagen      vara  bokföringsskyldiga
(1976:125) och som skulle enligt  den  nya lagen
vara  bokföringsskyldiga endast därför att de äger
enligt den  nya  lagen eller   brukar   en
endast därför att de äger näringsfastighet.
eller   brukar   en
näringsfastighet.
-----------------------------------------------------
2. Bokföringslagen     2. Bokföringslagen
(1976:125) skall upphöra (1976:125) skall upphöra
att gälla vid utgången av att gälla vid utgången av
år 1999. Lagen skall dock år 1999. Lagen skall dock
fortfarande tillämpas för fortfarande tillämpas för
räkenskapsår  som  har räkenskapsår  som  har
inletts  före  nämnda inletts  före  nämnda
tidpunkt.  Lagen  skall tidpunkt.  I  fråga om
vidare  tillämpas  på juridiska  personer som
understödsföreningar som avses i 2 kap. 2 § första
med stöd av punkten 3 i stycket, med undantag av
övergångsbestämmelserna  Svenska kyrkan och dess
till lagen (1999:000) om organisatoriska  delar,
ändring   i   lagen skall   lagen   även
(1995:1560)      om tillämpas       för
årsredovisning     i räkenskapsår som inleds
försäkringsföretag     före utgången av år 2000.
alltjämt tillämpar 29 och Lagen   skall  vidare
30 §§ lagen (1972:262) om tillämpas på understöds-
understödsföreningar.   föreningar som med stöd
av   punkten   3  i
övergångsbestämmelserna
till lagen (1999:000) om
ändring   i   lagen
(1995:1560)      om
årsredovisning     i
försäkringsföretag
alltjämt tillämpar 29 och
30 §§ lagen (1972:262) om
understödsföreningar.
-----------------------------------------------------
Bestämmelsen i 16 § andra stycket bokföringslagen
får tillämpas även för det räkenskapsår som inleds
närmast efter den 31 december 1999.
-----------------------------------------------------
3. Jordbruksbokföringslagen (1979:141) skall upphöra
att gälla vid utgången av år 2000. Lagen skall dock
fortfarande tillämpas för räkenskapsår  som har
inletts före nämnda tidpunkt.
4. Om det i en lag eller i en annan författning
hänvisas till någon föreskrift i bokföringslagen
(1976:125) eller jordbruksbokföringslagen (1979:141)
som har ersatts av en föreskrift i denna lag,
tillämpas i stället den nya föreskriften.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

2 Förslaget till lag om ändring i lagen
(1993:1538) om periodiseringsfonder


-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
2 §
-----------------------------------------------------
Avsättning  till  periodiseringsfond  för  ett
beskattningsår bildar en särskild fond.
-----------------------------------------------------
Juridisk  person  som  Juridisk  person  som
enligt  bokföringslagen enligt  bokföringslagen
(1999:000) är skyldig att (1999:000) är skyldig att
upprätta årsbokslut skall upprätta  årsredovisning
göra  avsättningen till eller  årsbokslut skall
periodiseringsfond   i göra  avsättningen till
räkenskaperna.  Vad som periodiseringsfond   i
sagts nu gäller dock ej räkenskaperna.  Vad som
dödsbo.          sagts nu gäller dock ej
dödsbo.
-----------------------------------------------------
I fråga om handelsbolag görs  avsättning  till
periodiseringsfond hos delägarna. Avsättningen görs
i bokslutet för det räkenskapsår (avsättningsåret)
som  omfattar  utgången  av  handelsbolagets
räkenskapsår (beskattningsåret). Avdrag medges redan
vid  taxeringen  för  beskattningsåret även  om
taxeringen för avsättningsåret sker vid en senare
taxering.
-----------------------------------------------------
____________
____________
Denna lag träder i kraft
den 1 januari 2000 och  Denna lag träder i kraft
tillämpas första gången den 31 december 1999 och
vid 2001 års taxering. tillämpas första gången
Äldre bestämmelser skall vid 2001 års taxering.
dock   tillämpas  för Äldre bestämmelser skall
räkenskapsår  som  har dock   tillämpas  för
påbörjats      före räkenskapsår  som  har
ikraftträdandet.      påbörjats  före  den 1
januari 2000.
-----------------------------------------------------

3 Förslaget till lag om ändring i
årsredovisningslagen (1995:1554)


-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
4. Lagen (1980:1103) om  4. Lagen (1980:1103) om
årsredovisning  m.m.  i årsredovisning  m.m.  i
vissa  företag  skall vissa  företag  skall
upphöra  att gälla vid upphöra  att gälla vid
utgången  av  år 1999. utgången  av  år 1999.
Lagen   skall   dock Lagen   skall   dock
fortfarande tillämpas för fortfarande tillämpas för
räkenskapsår  som  har räkenskapsår  som  har
inletts  före  nämnda inletts  före  nämnda
tidpunkt.         tidpunkt.  I  fråga om
juridiska personer  som
avses i 2 kap. 2 § första
stycket  bokföringslagen
(1999:000), med undantag
för Svenska kyrkan och
dess   organisatoriska
delar,  skall   lagen
tillämpas   även  för
räkenskapsår som inleds
före utgången av år 2000.
-----------------------------------------------------
Av utskottet framlagt förslag till lag om ändring
i stiftelselagen (1994:1220)

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
10 kap.
2 §[1]
-----------------------------------------------------
Om inte annat följer av 6 § andra stycket skall en
stiftelses  styrelse  eller  förvaltare  anmäla
stiftelsen för registrering i stiftelseregistret
1. i fall som avses i 1 § första stycket 2 senast
sex månader efter det att stiftelsen bildades,
-----------------------------------------------------
2. i övriga fall senast  2. i övriga fall senast
sex månader efter det att sex månader efter det att
stiftelsen blev bokför- stiftelsen blev bokför-
ingsskyldig enligt denna ingsskyldig    enligt
lag.            bokföringslagen
(1999:000).
-----------------------------------------------------
Anmälan  enligt  första stycket skall innehålla
uppgift om stiftelsens postadress och telefon samt
om  styrelseledamöternas  namn,  personnummer,
bostadsadress,  postadress  och  telefon  eller
förvaltarens namn eller firma, organisationsnummer,
postadress och telefon. Vid egen förvaltning skall
den vidare innehålla uppgift om den  ort  där
styrelsen har sitt säte, eller om säte inte är
bestämt, där förvaltningen huvudsakligen utövas. Vid
anknuten förvaltning skall uppgift i stället lämnas
om den ort där förvaltaren har sitt säte, eller om
säte  inte  är  bestämt, där förvaltarens egen
förvaltning  huvudsakligen  utövas  eller,  om
förvaltaren är ett handelsbolag, där bolaget har
sitt huvudkontor inrättat.
Till anmälan skall det  fogas  en  kopia  av
stiftelseförordnandet,  om  det är möjligt. Har
styrelsen eller förvaltaren enligt 2 kap. 7 § fattat
beslut om namn för stiftelsen,  skall  anmälan
innehålla uppgift även om namnet.
-----------------------------------------------------
____________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för
det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.
**FOOTNOTES**
[1]: Senaste lydelse 1998:306