Konstitutionsutskottets betänkande
1999/2000:KU05

Staten och trossamfunden - stöd, medverkan inom totalförsvaret, m.m.


Innehåll

1999/2000

KU5

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas proposition 1998/99:124
Staten och trossamfunden - stöd, medverkan inom
totalförsvaret, m.m samt två motioner (kd resp. mp)
som väckts med anledning av propositionen och en
motion från allmänna  motionstiden 1999/2000. I
propositionen behandlas vissa  frågor  som  har
aktualiserats till följd av beslutet om ändrade
relationer mellan staten och Svenska kyrkan fr.o.m.
år 2000. Det gäller frågor om statligt stöd till
trossamfunden och om samfundens  medverkan inom
totalförsvaret. En lag om stöd till trossamfund
föreslås.  Vidare  föreslås  med  anledning  av
stat-kyrkareformen följdändringar i en rad lagar.
Stöd till trossamfund skall kunna lämnas i form av
statsbidrag  och  statlig  avgiftshjälp  till
registrerade trossamfund. Målet för stödet skall
vara att bidra till att skapa förutsättningar för
trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt
inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst,
själavård, undervisning och omsorg. Stödet skall
endast få lämnas till trossamfund som bidrar till
att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande
värderingar  och  som är stabila och har egen
livskraft.  Regeringen  skall  bestämma  vilka
trossamfund som kan få bidrag av staten. Om ett
samfund får avgiftshjälp skall detta beaktas vid
fördelningen av statsbidrag.
Svenska   kyrkans  skyldigheter  att  vidta
beredskapsförberedelser    i    fråga    om
begravningsverksamheten  och förvaltningen av de
kyrkliga   kulturminnena   föreslås    vara
offentligrättsligt reglerade även i framtiden.
Lagförslagen avses i huvudsak träda i kraft den 1
januari 2000.
Utskottet tillstyrker propositionen och avstyrker
samtliga tre motioner. Tre reservationer (kd resp.
mp) och ett särskilt yttrande (v) har avgetts.

Propositionen

1998/1999:124,  vari  yrkas att riksdagen antar
regeringens förslag till
1. lag om stöd till trossamfund,
2.   lag  om  ändring  i  kommunalskattelagen
(1928:370),
4.  lag  om ändring i förvaltningsprocesslagen
(1971:291),
5. lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207),
6.  lag om ändring  i  lagen  (1974:174)  om
identitetsbeteckning  för  juridiska personer
m.fl.,
7.  lag  om  ändring i lagen (1975:689)  om
tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare,
8. lag om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv
av hyresfastighet m.m.,
9. lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande
av lagar och andra författningar,
10. lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223),
11. lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet
hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och
domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,
12.  lag  om ändring i lagen  (1988:950)  om
kulturminnen m.m.,
14. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144),
15. lag om ändring  i  lagen  (1990:1536) om
folkbokföringsregister,
16. lag om ändring i lagen (1992:889) om den
officiella statistiken,
17.  lag om ändring i lagen  (1992:1403)  om
totalförsvar och höjd beredskap,
18. lag  om  ändring  i  lagen (1994:261) om
fullmaktsanställning,
19. lag om ändring i lagen (1994:693) om rätt för
kommuner, landsting och kyrkliga kommuner att
lämna internationell katastrofhjälp och annat
bistånd,
20. lag om ändring i lagen (1994:1720) om civilt
försvar,
21.  lag om ändring i lagen  (1994:1809)  om
totalförsvarsplikt,
22. lag  om  ändring  i lagen (1994:1811) om
disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.,
23.  lag  om  ändring  i  säkerhetsskyddslagen
(1996:627),
24.  lag  om  ändring i lagen (1997:158)  om
röstlängdsregister,
26. lag om ändring i lagen (1997:998) om ändring i
lagen (1995:743) om aviseringsregister,
27. lag om ändring i lagen (1998:938) om behandling
av personuppgifter om totalförsvarspliktiga,
28. lag om ändring i  lagen  (1998:1593)  om
trossamfund,
29. lag om ändring i lagen (1999:291) om avgift
till registrerat trossamfund,
30. lag om ändring i lagen (1999:301) om ändring i
sekretesslagen (1980:100), såvitt avser 13 kap.
4 §
31. lag om ändring i lagen (1999:640) om ändring i
mervärdesskattelagen (1994:200).
Dessa lagförslag finns i bilaga 1. Propositionen
innehåller  därutöver  tre lagförslag  som  har
överlämnats  till  finansutskottet  (2.13),  och
skatteutskottet (2.3 och 2.25). Vidare har delar av
ett   lagförslag  (2.30)  överlämnats   till
kulturutskottet.

Motionerna

Motioner som väckts med anledning av
propositionen

1999/2000:K1 av Ingvar Svensson m.fl. (kd), vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om de grundläggande
principer enligt vilka bidragsfrågor skall prövas,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att ett gemensamt
råd/forum skall inrättas,
3.   att   riksdagen   beslutar   om   en
övergångsbestämmelse som innebär att trossamfunden
kan komma in i uppbördssystemet tidigare än år 2001.
1999/2000:K2 av Per Lager m.fl. (mp), vari yrkas att
riksdagen beslutar om sådan ändring i relevant
lagstiftning  att  Svenska  kyrkan  och  andra
trossamfund/föreningar själva ansvarar för uppbörden
av eventuella avgifter.

Motion från allmänna motionstiden

1999/2000:K306 av Carina Hägg (s), vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om vikten av att värna
begravningstraditionen.

Yttranden från andra utskott

På   konstitutionsutskottets   begäran   har
kulturutskottet och försvarsutskottet yttrat sig
ärendet.  Yttrandena  -  1999/2000:KrU3y  och
1999/2000:FöU1y - finns i bilagorna 2 och 3.

Utskottet

Bidrag till andra trossamfund än Svenska
kyrkan

Bakgrund

Riksdagen  beslutade  år  1971 om bidrag  till
församlingar inom andra kristna  trossamfund än
Svenska kyrkan. Syftet med bidraget borde enligt
kulturutskottet (bet. KrU 1971:15) vara att öka
förutsättningarna för ekonomiskt svaga församlingar
att hålla lokaler samt erbjuda religiös service i
form av gudstjänst, själavård och liknande. Efter
hand har kretsen av de som kan erhålla bidrag
utökats med bl.a. Romersk-katolska  kyrkan,  de
judiska församlingarna, vissa protestantiska och
ortodoxa kyrkor samt islamiska församlingar.
Statsbidraget fördelas av en statlig myndighet,
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund,
enligt förordningen (1989:271) om statsbidrag till
andra trossamfund än Svenska kyrkan. Statsbidrag kan
lämnas för religiös verksamhet och till lokaler för
religiös verksamhet samt till teologiska seminarier
m.m. Bidrag kan endast lämnas till de samfund som
finns angivna i förordningen eller genom associering
samverkar  med  något  av  dessa  samfund.  I
Samarbetsnämnden är de samfund och samverkande organ
som enligt förordningen kan komma i fråga för
statsbidrag representerade. Anslaget för 1999 uppgår
till 55,7 miljoner kronor, varav Samarbetsnämnden
fördelar 52,8 miljoner kronor.

Propositionen

I propositionen framhålls att statens stöd till
trossamfund kommer att ges i två skilda former: dels
som statsbidrag, dels som avgiftshjälp.

Enligt regeringsformen är det en uppgift för det
allmänna att främja bl.a. religiösa minoriteters
möjligheter att behålla  och utveckla ett eget
kultur- och samfundsliv. Trossamfunden är generellt
sett samhällsnyttiga organisationer som medverkar i
den ständigt pågående normbildningsprocessen, som är
nödvändig  för  att upprätthålla och stärka de
grundläggande värderingar som vårt samhälle vilar
på. När Svenska kyrkan enligt 16 § lagen (1998:1593)
om trossamfund får kostnadsfri avgiftshjälp bör
staten  av likställighetsskäl stödja  de  andra
trossamfunden.
Regeringen föreslår att det stiftas en särskild lag
med föreskrifter om stöd till trossamfund, vari
anges   de   grundläggande  principerna  för
bidragsfördelningen. I lagen anges att målet för
stödet  skall  vara  att bidra till att skapa
förutsättningar för trossamfunden att bedriva en
aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i
form av gudstjänst, själavård, undervisning och
omsorg. Större delen av bidraget bör ges i form av
organisationsbidrag.  Enligt  lagförslaget  får
statsbidrag lämnas endast till ett trossamfund som
bidrar  till att upprätthålla  och  stärka  de
grundläggande värderingar som samhället vilar på och
är stabilt  och har egen livskraft. Regeringen
bestämmer enligt förslaget vilka trossamfund som kan
få statsbidrag. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
fördelning av statsbidrag.  Hur fördelningen av
bidragen skall göras i det enskilda fallet bör
regeringen liksom i dag kunna delegera till ett
särskilt fördelningsorgan.
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
bör även i fortsättningen fördela statsbidraget till
trossamfunden. Till nämnden bör det knytas ett råd
för dryftande av gemensamma frågor av intresse för
kretsen av bidragsberättigade trossamfund. Det finns
enligt regeringen  därutöver  ett behov av ett
särskilt forum med uppgift att vara ett kontaktorgan
för diskussion av övergripande gemensamma frågor av
intresse både för staten och samfunden. Inrättandet
av ett sådant forum bör därför övervägas.
Vid fördelning av statsbidrag skall det beaktas om
trossamfundet får statlig hjälp med att bestämma,
debitera, redovisa och ta in avgifter.

Motionen

Ingvar Svensson m.fl. (kd) tar i motion K1 upp
frågan  om  de  grundläggande  principerna  för
statsbidrag. Motionärerna framhåller att det varit
önskvärt att regeringen varit tydligare när det
gäller kriteriet "bidrar till att upprätthålla och
stärka de grundläggande värderingar som samhället
vilar på" och i fråga om när regeringen anser sig
kunna vägra lämna ett bidrag. Motionärerna utgår
ifrån att de kriterier som ställs upp inte strider
mot  de  stora  andliga  traditionerna  och
världsreligionerna. En inblandning  i samfundens
gudstjänstordning  vore  enligt  motionen mycket
olycklig. Detta bör ges regeringen till  känna
(yrkande 1).

Motionärerna  anser  vidare  att  det  till
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
bör knytas ett sådant råd som enligt propositionen
bör övervägas för dryftande av gemensamma frågor av
intresse  både  för  kretsen  bidragsberättigade
trossamfund och staten,  och för att vara ett
kontaktorgan för diskussion av gemensamma frågor av
intresse för staten och trossamfunden. Samfunden bör
erbjudas möjlighet att ingå i ett sådant råd, där
exempelvis frågor om samhällets värdegrund och hur
denna skall styrkas bör kunna dryftas. Riksdagen bör
hos regeringen begära förslag till åtgärder för att
inrätta ett gemensamt råd/forum (yrkande 2).

Yttrande från kulturutskottet

Kulturskottet föreslår att konstitutionsutskottet
hemställer att riksdagen antar den föreslagna lagen
om stöd till trossamfund.

Kulturutskottet  konstaterar  att  regeringen  i
propositionen understryker att de krav som ställs
upp främst bör vara av formell natur. Regeringen
understryker dock att det också bör ske en prövning
av hur trossamfundet förhåller sig till samhällets
grundläggande  värderingar.  Detta  får  enligt
regeringens uppfattning inte innebära att det sker
någon närmare prövning och värdering av samfundets
lära  i  förhållande till samhällets gemensamma
värdegrund. Regeringen utvecklar sin syn på vad som
bör menas med att "bidra till att upprätthålla och
stärka samhällets grundläggande värderingar". Därvid
nämns bl.a. att trossamfunden bör motverka alla
former av rasism och andra typer av diskriminering
och motverka våld och brutalitet. Samfunden bör
också verka för jämställdhet mellan kvinnor och män
och för att dess medlemmar och betjänade vägleds av
etiska principer som är förenliga med samhällets
grundläggande    demokratiska    värderingar.
Kulturutskottet anser att motionärernas önskemål att
bidragskraven inte får innebära en inblandning i
samfundens gudstjänstordning är tillgodosett genom
regeringens uttalande att de krav som nämnts och
exemplifierats i propositionen inte innebär något
krav på att samfundens lära eller åskådning skall
utformas i demokratisk  ordning. Kulturutskottet
framhåller vad som sägs i propositionen att det inte
bör krävas att beslutsprocessen i samfundet vid
utseendet av exempelvis  präster skall vila på
demokratisk grund. Kulturutskottet anser att det
inte är nödvändigt  att  riksdagen  gör  något
ytterligare förtydligande i frågan, varför motionen
K1   yrkande   1   bör   avstyrkas   av
konstitutionsutskottet.
Kulturutskottet  anser  också att yrkande 2 i
motionen  bör avstyrkas. Riksdagen  bör  enligt
kulturutskottet inte uttala sig om i vilka former
som kontakterna mellan staten och trossamfunden bör
bedrivas. Kulturutskottet förutsätter att regeringen
och samfunden efter en tids erfarenheter av den form
för samverkan som väljs diskuterar om det behöver
göras några ändringar.

Konstitutionsutskottets bedömning

I frågan om grundläggande principer för fördelningen
av statsbidrag har regeringen understrukit att de
krav som uppställs främst bör vara av formell natur.
Det förhållandet att det också skall ske en prövning
av hur trossamfundet förhåller sig till samhällets
grundläggande värderingar får enligt regeringen inte
innebära att det sker någon närmare prövning och
värdering av samfundets lära i förhållande till
samhällets gemensamma  värdegrund. Samfundet bör
verka för att dess medlemmar och betjänade vägleds
av etiska principer som är förenliga med samhällets
grundläggande  demokratiska värderingar.  Däremot
krävs enligt regeringen inte att samfundets lära
eller åskådning skall utformas i demokratisk ordning
eller  att  beslutsprocessen  vid  utseende  av
exempelvis präster vilar på demokratisk grund.
Konstitutionsutskottet  delar  kulturutskottets
bedömning  att  motionärernas önskemål  om  att
bidragskraven inte får innebära en inblandning i
samfundens gudstjänstordning är tillgodosett genom
regeringens uttalande att de krav som nämns och
exemplifieras i propositionen inte innebär något
krav på att samfundets lära eller åskådning skall
utformas  i  demokratisk  ordning  eller  att
beslutsprocessen i samfundet vid  utseendet  av
exempelvis präster skall vila på demokratisk grund.
Konstitutionsutskottet avstyrker därför motion K1
(kd) yrkande 1.
Inte    heller    finns    det   enligt
konstitutionsutskottets  mening  anledning  för
riksdagen  att  göra ett tillkännagivande  till
regeringen i frågan om ett gemensamt forum för
frågor av intresse för både staten och kretsen av
bidragsberättigade           trossamfund.
Konstitutionsutskottet förutsätter därvid  liksom
kulturutskottet att regeringen och samfunden efter
en tids erfarenhet av samverkan tar upp frågan om
behovet av förändringar när det gäller formerna för
kontakter mellan staten och de bidragsberättigade
samfunden.  Mot  denna  bakgrund   avstyrker
konstitutionsutskottet motion K1 (kd) yrkande 2 och
tillstyrker regeringens förslag till lag om stöd
till trossamfund, såvitt avser  1-4 §§.

Statlig hjälp vid betalning av avgift till
trossamfund

Propositionen

Statens kostnader för avgiftshjälpen bör enligt
propositionen  räknas  av  från  trossamfundens
organisationsbidrag i förhållande till det antal
personer vars avgifter tas in med statlig hjälp.
Statens kostnader har beräknats till 21 kr per
person  som  omfattas  av  hjälpen.  Även  de
förberedelsekostnader   som   uppkommer   hos
Riksskatteverket och som tidigare beräknats till 75
000  kr  per  samfund  bör  räknas  av  från
organisationsbidraget.
Regeringen  framhåller  att ikraftträdandet  av
reglerna om avgiftshjälp är beroende av frågan när
hela stat-kyrkareformen träder i kraft. Vad som
skall gälla har riksdagen redan bestämt genom flera
beslut och dessa ställningstaganden ligger givetvis
fast. Frågan om när avgiftshjälpen skall börja ges
får lösas inom den tidsram som relationsändringen
sätter genom närmare kontakter mellan regeringen,
berörda myndigheter och intresserade samfund. Innan
regeringen beslutar om  avgiftshjälp  till  ett
trossamfund bör det stå klart att både principiella
och praktiska förutsättningar finns för att medge
hjälpen.   Att   höra  Samarbetsnämnden  och
Riksskatteverket om ansökningarna kan ge regeringen
kompletterande underlag för beslutet.
Enligt förslaget till lag om ändring i lagen om
trossamfund beslutar regeringen om att ett annat
registrerat trossamfund än Svenska kyrkan skall få
avgiftshjälp  och  om  hjälpen  skall  upphöra.
Motsvarande bestämmelser i lagen om avgift till
registrerat trossamfund upphävs. Avgiftshjälp får
lämnas endast till ett trossamfund som bidrar till
att  upprätthålla  och  stärka de grundläggande
värderingar som samhället vilar på, och är stabilt
och har egen livskraft.

Motionerna

I motion K2 av Per Lager m.fl. (mp) begärs att
Svenska kyrkan och andra trossamfund själva skall
ansvara för uppbörden av avgifter. Motionärerna
framhåller att det är svårt göra gränsdragningar i
fråga om vad som skall anses vara trossamfund och
vad som skall anses utgöra livsåskådningsgrupper och
föreningar. Vad kriteriet "upprätthålla och stärka
samhällets  grundläggande  värderingar"  innebär
skiftar med tidsandan och personliga utgångspunkter.
Konsekvenserna av avgiftshjälpen måste rimligen bli
att alla sorters föreningar, som värnar om vårt
samhälles grundläggande värderingar skulle kunna
känna sig kallade att få del av uppbördshjälpen.

Ingvar Svensson m.fl. (kd) begär i motion K1 däremot
att riksdagen beslutar om en övergångsbestämmelse
som innebär att trossamfunden  kan komma in i
uppbördssystemet tidigare än år 2001. Motionärerna
hänvisar till att Samarbetsnämnden för statsbidrag
till  trossamfund och Sveriges Frikyrkoråd  har
framfört att det är otillfredsställande att enbart
Svenska kyrkan får avgiftshjälp före år 2001 och
till att Svenska missionsförbundet anser det viktigt
från  likställighetssynpunkt  att  avgiftshjälpen
börjar tillämpas år 2000 (yrkande 3).

Konstitutionsutskottets bedömning

Riksdagen har vid flera tillfällen tagit ställning
för att staten skall biträda Svenska kyrkan och
andra trossamfund med uppbörd av avgifter. Redan
riksdagens  principbeslut  år  1995  om ändrade
relationer mellan staten och Svenska kyrkan (bet.
1995/96:KU12) innebar ett ställningstagande för en
sådan ordning. Riksdagen har därefter den 4 juni
1998 (bet. 1997/98:KU20 och slutligt den 18 november
1998 (bet. 1998/99:KU5) beslutat lagen (1998:1593)
om trossamfund, vari föreskrivs att även andra
trossamfund än Svenska kyrkan kan beviljas hjälp med
att ta in avgifterna. Också våren 1999 tog riksdagen
ställning i frågan med anledning av en följdmotion
(mp)  till  propositionen  1998/99:38  (bet.
1998/99:KU18). Vid de senare tillfällena hänvisade
utskottet till principbeslutet år 1995. Utskottet
gör inte nu någon annan bedömning och avstyrker
motion K2 (mp). Utskottet tillstyrker regeringens
förslag till lag om ändring i lagen (1998:1593) om
trossamfund och lag om ändring i lagen (1999:291) om
avgift till trossamfund samt lag om stöd till
trossamfund, såvitt avser 5 §.
Riksdagen har beslutat att stat-kyrkareformen skall
träda i kraft den 1 januari år 2000. För att annat
trossamfund än Svenska kyrkan skall erhålla hjälp
med uppbörd av avgifter krävs enligt lagen om
trossamfund, som träder i kraft den 1 januari år
2000, att trossamfundet är registrerat.  Enligt
förordningen  (1999:731)  om  registrering  av
trossamfund, som i denna del träder i kraft den 1
januari år 2000, skall Kammarkollegiet avgöra frågor
om  registrering  av  trossamfund. Enligt lagen
(1998:291) om avgift till registrerat trossamfund,
som trätt i kraft den 1 oktober 1999, får regeringen
besluta att annat registrerat trossamfund än Svenska
kyrkan skall få uppbördshjälp. Enligt denna lag
skall vidare trossamfunden varje år senast den 3
december till Riksskatteverket lämna de uppgifter
som behövs som underlag för att ta in avgifterna,
bl.a. uppgift om vem som har eller anses ha samtyckt
till att betala avgift.
Det är enligt utskottets mening angeläget att det i
enlighet  med  principbeslutet uppnås en större
likställighet mellan  Svenska  kyrkan och andra
trossamfund  i  samband  med stat-kyrkareformen.
Uppgiften att ta in avgiften,  som kommer att
behandlas som skatt, är emellertid av ingripande
karaktär. Det är därför angeläget att genomförandet
av den grannlaga uppgiften att hjälpa trossamfunden
med att ta in avgifter inte hastas fram utan
förbereds på ett omsorgsfullt sätt. Riksskatteverket
måste för att kunna klara sin uppgift erhålla de
uppgifter som behövs för att ta in avgifterna under
år 2000 allra senast den 3 december. Dessförinnan
krävs ett beslut av regeringen på grundval av
registreringar som skall göras inom Kammarkollegiet.
Regeringsbeslutet kan kräva känsliga bedömningar i
fråga om de förutsättningar som ges i 16 § lagen om
trossamfund och i fråga om vilken form av samtycke
som krävs i det särskilda fallet. Den tid som
återstår  före  den 3 december 1999 är enligt
utskottets bedömning  så  knapp  att  det  kan
ifrågasättas om de beslut som behövs dessförinnan
har förutsättningar att bli tillräckligt noggrant
beredda. I detta sammanhang kan inte heller bortses
från att det kan finnas samfund som ännu inte
slutfört  sitt förberedelsearbete eftersom de i
enlighet med det påpekande som Riksskatteverket
gjorde  i  betänkandet  Statlig  medverkan  vid
avgiftsbetalning (SOU 1997:46, s. 105) räknat med
att uppbördshjälpen inte kommer att lämnas förrän
2001.
Utskottet anser mot denna bakgrund att övervägande
skäl talar för att riksdagen inte beslutar om en
sådan övergångsbestämmelse som begärs i motion K1
(kd)  yrkande  3.  Motionsyrkandet  avstyrks
följaktligen.

Trossamfunden och totalförsvaret

Propositionen

De kyrkliga kommunerna och myndigheterna omfattas i
dag av åtskilliga författningar på försvarsområdet.
Detta skall ses mot bakgrund av att Svenska kyrkan
är en del av det allmänna, och de kyrkliga organens
verksamhet till stor del är författningsreglerad.
Beredskapslagstiftningen innebär att bl.a. kyrkliga
kommuner och myndigheter är skyldiga att vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att verksamheten
skall kunna bedrivas även under höjd beredskap.
Någon motsvarande skyldighet finns inte i fråga om
andra  trossamfund än Svenska kyrkan eller den
verksamhet som bedrivs av privaträttsliga organ inom
Svenska kyrkan.
Enligt regeringens bedömning bör trossamfundens
kunnande och insatser uppmärksammas och tas till
vara inom totalförsvaret även i framtiden. Särskilt
betydelsefulla uppgifter är begravningsverksamhet
och andlig vård. Regeringens förslag innebär att
lagen (1994:1720) om civilt försvar inte skall vara
generellt tillämplig på Svenska kyrkan och dess
organisatoriska delar. Deras skyldighet att vidta
beredskapsförberedelser    i    fråga    om
begravningsverksamheten   och   de   kyrkliga
kulturminnena skall dock vara offentligrättsligt
reglerad. I begravningslagen (1990:1144) föreslås
två nya paragrafer om skyldigheten för församling
att  vidta  beredskapsförberedelser  och  om
skyldigheten att lämna vissa uppgifter m.m. om
krigsfångar och andra skyddade personer. Svenska
kyrkans  centralstyrelses  författningsreglerade
ansvar för ledning och samordning av den kyrkliga
beredskapen bör upphöra. Överstyrelsen för civil
beredskap  bör leda och samordna trossamfundens
medverkan inom det civila försvaret i enlighet med
vad Överstyrelsen kommer överens om med Svenska
kyrkan och andra trossamfund. Till Överstyrelsen för
civil beredskap bör knytas ett särskilt råd för
trossamfundens beredskapsfrågor.
En ny paragraf, 15 a §, föreslås i lagen (1988:950)
om kulturminnen m.m., vari föreskrivs att Svenska
kyrkan och dess organisatoriska delar skall vidta de
beredskapsförberedelser som under höjd beredskap
behövs  för vård och underhåll av de kyrkliga
kulturminnena. Bestämmelserna i lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt  som  avser  utredning  om
totalförsvarspliktigas personliga förhållanden skall
enligt förslaget inte vara tillämpliga på Svenska
kyrkan och dess organisatoriska delar. Inte heller
skall  lagen  (1998:938)  om  behandling  av
personuppgifter vara tillämplig på dessa organ.
Totalförsvarets pliktverk skall kunna besluta om
krigsplacering efter framställning från registrerade
trossamfund eller organisatoriska delar av sådana
samfund. Regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer skall få överlämna till  registrerade
trossamfund eller organisatoriska delar att besluta
om ledighet och förmåner. Svenska kyrkan och dess
organisatoriska delar skall inte ha rätt att pröva
frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan eller
om ersättningsskyldighet enligt lagen (1994:1811) om
disciplinansvar inom totalförsvaret m.m.
De ändrade relationerna mellan staten och Svenska
kyrkan medför att det behöver göras ändringar i ett
antal andra lagar inom totalförsvarsområdet, det
gäller bl.a. skyldigheten att lämna upplysningar
m.m. om krigsfångar i lagen om civilt försvar samt
bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (1996:627) och
lagen  (1993:1403)  om  totalförsvar  och  höjd
beredskap.

Yttrande från försvarsutskottet

Försvarsutskottet delar regeringens bedömning att
trossamfundens  kunnande  och  insatser även  i
framtiden bör uppmärksammas och tas till vara inom
totalförsvaret. Försvarsutskottet anser att  den
andliga vården - här med innebörden själavård och
krishantering  - och begravningsverksamheten  är
särskilt betydelsefulla  områden när det gäller
trossamfundens  medverkan  inom  totalförsvaret.
Försvarsutskottet utgår i från att förutsättningarna
för  trossamfundens  viktiga  verksamhet  inom
totalförsvaret  inte  kommer  att förändras med
anledning av de ändrade relationerna mellan staten
och Svenska kyrkan, och har inte något att erinra
mot  de  följdändringar i  lagstiftningen  inom
totalförsvaret som regeringen föreslår med anledning
av stat-kyrkareformen.

Yttrande från kulturutskottet

Kulturutskottet har inte något att erinra mot den
föreslagna ändringen av kulturminneslagen i fråga
om offentligrättslig reglering av Svenska kyrkans
och dess organisatoriska delars skyldighet att vidta
beredskapsförberedelser för vård och underhåll av de
kyrkliga kulturminnena.

Konstitutionsutskottets bedömning

I   likhet   med   försvarsutskottet   delar
konstitutionsutskottet  regeringens bedömning att
trossamfundens kunnande och insatser - särskilt när
det gäller begravningsverksamheten och den andliga
vården - bör uppmärksammas och tas till vara inom
totalförsvaret    även    i    framtiden.
Konstitutionsutskottet  tillstyrker  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen (1988:950) om
kulturminnen m.m., lag om ändring i begravningslagen
(1990:1144), lag om ändring i lagen (1992:1403) om
totalförsvar och höjd beredskap, lag om ändring i
lagen (1994:1720) om civilt försvar, lag om ändring
i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, lag om
ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom
totalförsvaret   och   lag  om  ändring  i
säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Följdändringar med anledning av
stat-kyrkareformen m.m.

I propositionen föreslås ändringar i en rad lagar.
Flera lagändringar innebär att hänvisningar till
kyrkliga kommuner och församlingar m.fl. begrepp
utgår ur lagtexten och att begreppet registrerat
trossamfund införs i vissa lagar. Särbehandlingen av
egendom som förvärvats för kyrkliga ändamål utgår ur
lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Den föreslagna ändringen i lagen (1976:633) om
kungörande av lagar och andra författningar innebär
att Svenska kyrkans författningssamling inte längre
omfattas av föreskrifterna. Den föreslagna ändringen
i lagen (1992:889) om den officiella statistiken
innebär att den uppgiftsskyldighet, som i dag gäller
för kyrkliga kommuner, i avvaktan på resultatet av
en  översyn  förs  över  på  Svenska  kyrkans
organisatoriska delar. - De föreslagna ändringarna i
lagen  (1999:291)  om avgift  till  registrerat
trossamfund och lagen (1998:1593) om trossamfund
innebär bl.a. att begreppet "beräkning" (av avgift)
ändras till "bestämmande" för att överensstämma med
de begrepp som används i skattebetalningslagen.

Ett av ändringsförslagen gäller 1 § lagen (1990:659)
om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
(2.13).  Detta  förslag  har  överlämnats  till
finansutskottet för behandling  i  samband  med
proposition 1999/2000:1, där det ingår ett förslag
till ändring av samma paragraf. Två av lagförslagen
omfattar paragrafer som behandlas av skatteutskottet
i  samband  med  behandlingen  av  proposition
1999/2000:2 Inkomstskattelagen. Det gäller förslaget
till lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser  om  kommuns  och  annan menighets
utdebitering av skatt, m.m. (2.3) samt förslaget
till  lag  om  ändring  i skattebetalningslagen
(1997:483) (2.25). Dessa lagförslag har överlämnas
till skatteutskottet.
I proposition 1998/99:107 En idrottspolitik för
2000-talet  -  folkhälsa,  folkrörelse   och
underhållning föreslås en ändring i bilagan till
sekretesslagen.  Propositionen  behandlas   av
kulturutskottet, och den nu föreslagna ändringen i
sekretesslagens bilaga har överlämnas dit.
Utskottet  tillstyrker  samtliga   kvarvarande
lagförslag  och  anser  att  de lagförslag som
överlämnats till andra utskott bör tillstyrkas av
dessa utskott.
När det gäller förslaget till lag om ändring i
kommunalskattelagen (2.2) bör ikraftträdandet dock
bestämmas till den 31 december 1999 i stället för
den  1 januari 2000. Kommunalskattelagen  avses
nämligen upphöra att gälla den 1 januari 2000 men
skall alltjämt tillämpas såvitt avser 2001 och
tidigare års taxeringar.
Begravningstraditionen

Motionen

Carina Hägg (s) framhåller i motion 1999/2000:K306
från allmänna motionstiden vikten av att värna
begravningstraditionen. I motionen understryks att
en utveckling mot att allt fler avlidna jordas utan
ceremonier inte är värdig de avlidna och inte heller
det samhälle vi önskar. Det blir allt vanligare att
avlidna begravs utan begravningsceremoni, gudstjänst
eller utan att någon tar avsked. Det får enligt
motionen inte vara en kostnadsfråga att låta någon
eller några ur personalen vid vårdhem ta avsked av
en vårdtagare.

Utskottets bedömning

Utskottet delar motionärens uppfattning att det
finns ett stort värde i begravningstraditionerna. En
utveckling mot att fler avlidna, som inte uttryckt
önskemål om det, begravs utan avskedstagande och
ceremonier  är  inte  önskvärd.  Ansvaret  för
begravningarna och för de begravningskostnader det
här är fråga om vilar dock i första hand på den
avlidnes dödsbo. Utskottet är inte nu berett att
ställa sig bakom en lösning som skulle innebära att
det allmänna ges ett utökat ansvar  för dessa
kostnader eller för att begravningsceremonier kommer
till stånd. Mot denna bakgrund anser utskottet inte
att riksdagen bör göra ett sådant tillkännagivande
till regeringen som begärs i motionen. Motion K306
(s) avstyrks följaktligen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  bidrag  till  andra
trossamfund än Svenska kyrkan
att riksdagen antar regeringens i bilaga 1 intagna förslag
till lag om stöd till trossamfund, såvitt avser
1-4 §§,
2.  beträffande fördelningen av stödet
m.m.
att riksdagen avslår motion 1999/2000:K1 yrkandena 1 och 2,
res. 1 (kd)
3. beträffande lagen om trossamfund
att riksdagen i den ordning som anges i punkt 9 första
stycket    övergångsbestämmelserna    till
regeringsformen  och  med  avslag på motion
1999/2000:K2 i denna del antar regeringens i
bilaga 1 intagna förslag till lag om ändring i
lagen  (1998:1593) om trossamfund  med  den
ändringen  att  kommatecknet  efter  orden
"Regeringen beslutar" i det nya andra stycket i
16 § utgår och det påföljande ordet "om" ersätts
med ordet "att",
res. 2 (mp)
4. beträffande statlig hjälp med betalning
av avgift till trossamfund
att riksdagen med avslag på motion 1999/2000:K2 i denna del
antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (1999:291) om avgift
till registrerat trossamfund,
b) lag om stöd till trossamfund, såvitt avser 5
§.
res. 2 (mp)
5.  beträffande  övergångsreglering  av
uppbördshjälpen
att riksdagen avslår motion 1999/2000:K1
yrkande 3
res. 3 (kd)
6. beträffande propositionen i övrigt
att riksdagen antar regeringens i bilaga 1 intagna förslag
till
a)  lag  om  ändring  i kommunalskattelagen
(1928:370), med den ändringen att tidpunkten för
ikraftträdandet bestäms till den 31 december
1999,
b) lag om ändring i förvaltningsprocesslagen
(1971:291),
c) lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207),
d) lag om  ändring  i lagen (1974:174) om
identitetsbeteckning för  juridiska  personer
m.fl.,
e)  lag  om ändring i lagen (1975:689) om
tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare,
f) lag om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv
av hyresfastigheter m.m.,
g) lag om ändring  i  lagen (1976:633) om
kungörande av lagar och andra författningar,
h)  lag  om  ändring  i  förvaltningslagen
(1986:223),
i) lag  om  ändring  i lagen (1988:97) om
förfarandet      hos      kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under
krig och krigsfara m.m.,
j)  lag om ändring i lagen (1988:950)  om
kulturminnen m.m.,
k)  lag  om  ändring  i  begravningslagen
(1990:1144),
l) lag om ändring i  lagen (1990:1536) om
folkbokföringsregister,
m) lag om ändring i lagen (1992:889) om den
officiella statistiken,
n) lag om ändring  i lagen (1992:1403) om
totalförsvar och höjd beredskap,
o) lag om ändring i lagen  (1994:261)  om
fullmaktsanställning
p) lag om ändring i lagen (1994:693) om rätt för
kommuner, landsting och kyrkliga kommuner att
lämna internationell katastrofhjälp och annat
bistånd,
q) lag om ändring i lagen (1994:1720) om civilt
försvar,
r) lag om ändring  i lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt,
s) lag om ändring i lagen  (1994:1811) om
disciplinansvar inom totalförsvaret m.m.,
t)  lag  om  ändring i säkerhetsskyddslagen
(1996:627),
u) lag om ändring  i  lagen (1997:158) om
röstlängdsregister,
v) lag om ändring i lagen (1997:998) om ändring
i lagen (1995:743) om aviseringsregister,
x)  lag  om ändring i lagen (1998:938) om
behandling   av    personuppgifter   om
totalförsvarspliktiga,
y) lag om ändring i lagen (1999:301) om ändring
i sekretesslagen (1980:100), såvitt avser 13
kap. 4 §,
z) lag om ändring i lagen (1999:640) om ändring
i mervärdesskattelagen (1994:200),
7. beträffande begravningstraditionerna
att riksdagen avslår motion 1999/2000:K306.
Stockholm den 4 november 1999

På konstitutionsutskottets vägnar

Göran Magnusson


I beslutet har deltagit: Göran Magnusson (s), Pär
Axel  Sahlberg (s), Kenneth Kvist (v),  Ingvar
Svensson (kd), Jerry Martinger (m), Mats Berglind
(s), Inger René (m), Kerstin Kristiansson (s), Tommy
Waidelich (s), Mats Einarsson (v), Björn von der
Esch (kd), Nils Fredrik Aurelius (m), Per Lager
(mp), Åsa Torstensson (c), Helena Bargholtz (fp),
Britt-Marie Lindkvist (s) och Karin Enström (m).

Reservationer

1. Fördelningen av stödet m.m.(mom. 2)

Ingvar Svensson (kd) och Björn von der Esch (kd)
anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 6
börjar med "Konstitutionsutskottet delar" och slutar
med "såvitt avser 1-4 §§" bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att det behövs ett förtydligande
när det gäller de grundläggande principerna för
prövningen av bidragsfrågor. Målet för statsbidraget
är visserligen välformulerat i propositionen och
överensstämmer väl med trossamfundens egen syn på
vad som är viktigt. Det är emellertid angeläget att
det tydligare anges när ett samfund kan nekas
bidrag. Utskottet vill också understryka att de
kriterier som nu ställs upp för statsbidrag inte får
tillämpas så att det strider mot de stora andliga
traditionerna och världsreligionerna eller så att
det  innebär  en  inblandning  i  samfundens
gudstjänstordning.
Utskottet anser vidare att staten bör erbjuda
trossamfunden att ingå i ett sådant gemensamt råd
för dryftande av gemensamma frågor som nämns i
propositionen. Detta  råd bör enligt utskottets
mening också få funktionen  av  ett forum för
diskussion av övergripande gemensamma frågor, t.ex.
frågor om samhällets värdegrund och hur denna kan
stärkas. Det bör således inte inrättas två skilda
organ för dessa ändamål. Vad utskottet anfört bör
med bifall till motion K1 yrkandena 1 och 2 ges
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 2 bort ha
följande lydelse:
2. beträffande fördelningen av stödet m.m.
att riksdagen med bifall motion 1999/2000:K1 yrkandena 1 och 2
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

2. Lagen om trossamfund och statlig hjälp
vid betalning av avgift till trossamfund
(mom. 3 och 4)

Per Lager (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 7
börjar med "Riksdagen har vid" och slutar med
"såvitt avser 5 §" bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att inget trossamfund bör  få
statens hjälp med att ta in avgifter. Det är enligt
utskottets mening inte möjligt att ange var gränsen
går för vad som skall anses utgöra trossamfund å ena
sidan och livsåskådningsgrupper och föreningar å
andra sidan.  Om  det  utgår hjälp till vissa
föreningar som betecknas som trossamfund finns det
en risk för att alla sorters föreningar som värnar
om vårt samhälles grundläggande värderingar kan
känna sig kallade att få statens uppbördshjälp.
Enligt  utskottets  mening  bör  den  statliga
uppbördshjälpen inte genomföras och de bestämmelser
som beslutats i detta avseende bör upphävas. Motion
K2 tillstyrks.
dels att utskottets hemställan under 3 och 4 bort ha
följande lydelse:
3. beträffande lagen om trossamfund
att riksdagen med bifall till motion 1999/2000:K2 i denna del
avslår regeringens i bilaga 1 intagna förslag
till lag om ändring i lagen (1998:1593) om
trossamfund
4. beträffande statlig hjälp vid betalning av
avgift till trossamfund
att riksdagen med bifall till motion 1999/2000:K2 i denna del
dels avslår regeringens i bilaga 1 intagna
förslag till lag om stöd till trossamfund,
såvitt avser 5 §, samt lag om ändring i lagen
(1999:291)  om  avgift  till  registrerat
trossamfund,
dels antar i bilaga 4 intagna lagförslag.

3. Övergångsreglering av uppbördshjälpen
(mom. 5)

Ingvar Svensson (kd) och Björn von der Esch (kd)
anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 8
börjar med "Riksdagen har beslutat" och slutar med
"avstyrks följaktligen" bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att det är angeläget att andra
trossamfund likställs med Svenska kyrkan i samband
med relationsändringen den 1 januari 2000. Det kan
inte anses vara en tillfredsställande ordning att
Svenska kyrkan får avgiftshjälp från den tidpunkten
medan andra trossamfund får vänta till år 2001.
Utskottet förordar därför att det införs ett tillägg
till övergångsbestämmelsen i lagen om trossamfund
som föreskriver att lagen gäller även före den 1
januari 2000 i fråga om åtgärder som behövs för att
lagen i sin helhet skall kunna tillämpas fr. o. m.
den dagen.
dels att utskottets hemställan under 5 bort ha
följande lydelse:
5.  beträffande   övergångsreglering  av
uppbördshjälpen
att riksdagen med anledning av propositionen och med bifall
till motion 1999/2000:K1 yrkande 3 i den ordning
som  anges  i  punkt  9  första  stycket
övergångsbestämmelserna  till  regeringsformen
beslutar att punkt 1 övergångsbestämmelserna
till  lagen  (1998:1593)  om  trossamfund
kompletteras med orden "och gäller dessförinnan
i fråga om åtgärder som behövs för att lagen i
sin helhet skall kunna tillämpas från och med
den dagen".
Särskilt yttrande

Statlig hjälp vid betalning av avgift till
trossamfund

Kenneth Kvist (v) och Mats Einarsson (v) anför:

Vänsterpartiet har tidigare i
motioner uttryckt uppfattningen att
såväl Svenska kyrkan som andra
religiösa samfund själva bör svara
för uppbörden av sina
medlemsavgifter. Inlemmandet av
självständiga privaträttsliga
organisationer i ett statligt
administrerat uppbördssystem är
enligt vår uppfattning inte
förenligt med grundtankarna bakom
skiljandet av kyrkan från staten.
Vi vidhåller denna ståndpunkt och
vi delar alltså den uppfattning som
uttrycks i motion K2 av Per Lager
m.fl. (mp). Samtidigt kan vi
konstatera att riksdagen tidigare i
övergripande principbeslut avvisat
Vänsterpartiets förslag i detta
avseende och vi har därför i detta
sammanhang avstått från en
upprepning av tidigare
motionsyrkanden. Detta förhindrar
givetvis inte att det vid en senare
tidpunkt kan finnas skäl att åter
väcka frågan om relationen mellan
staten och de religiösa samfunden.

Regeringens lagförslag

1 Förslag till lag om stöd till trossamfund


2 Förslag till lag om ändring i
kommunalskattelagen (1928:370)


4 Förslag till lag om ändring i
förvaltningsprocesslagen (1971:291)


5 Förslag till lag om ändring i
skadeståndslagen (1972:207)


6 Förslag till lag om ändring i lagen
(1974:174) om identitetsbeteckning för
juridiska personer m.fl.


7 Förslag till lag om ändring i lagen
(1975:689) om tystnadsplikt för vissa
tolkar och översättare


8 Förslag till lag om ändring i lagen
(1975:1132) om förvärv av hyresfastighet
m.m.


9 Förslag till lag om ändring i lagen
(1976:633) om kungörande av lagar och andra
författningar


10 Förslag till lag om ändring i
förvaltningslagen (1986:223)


11 Förslag till lag om ändring i lagen
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna
under krig eller krigsfara m.m.


12 Förslag till lag om ändring i lagen
(1988:950) om kulturminnen m.m.


14 Förslag till lag om ändring i
begravningslagen (1990:1144)


15 Förslag till lag om ändring i lagen
(1990:1536) om folkbokföringsregister


16 Förslag till lag om ändring i lagen
(1992:889) om den officiella statistiken


17 Förslag till lag om ändring i lagen
(1992:1403) om totalförsvar och höjd
beredskap


18 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:261) om fullmaktsanställning


19 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:693) om rätt för kommuner, landsting
och kyrkliga kommuner att lämna
internationell katastrofhjälp och annat
bistånd


20 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1720) om civilt försvar


21 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt


22 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1811) om disciplinansvar inom
totalförsvaret, m.m.


23 Förslag till lag om ändring i
säkerhetsskyddslagen (1996:627)


24 Förslag till lag om ändring i lagen
(1997:158) om röstlängdsregister


26 Förslag till lag om ändring i lagen
(1997:998) om ändring i lagen (1995:743) om
aviseringsregister


27 Förslag till lag om ändring i lagen
(1998:938) om behandling av personuppgifter
om totalförsvarspliktiga


28 Förslag till lag om ändring i lagen
(1998:1593) om trossamfund

29 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:000*)
om avgift till registrerat trossamfund
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1999:000*)
om avgift till registrerat trossamfund
dels att 2 § skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 3_10 §§ skall betecknas 2_9 §§,
dels att 1 § samt de nya 4_6 och 8 §§ skall ha
följande lydelse.


*Numera (1999:291)
30 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:000*)
om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Härigenom föreskrivs att 13 kap. 4 § och bilagan
till sekretesslagen (1980:100) i stället för deras
lydelse enligt lagen (1999:000*) om ändring i nämnda
lag skall ha följande lydelse.
* Numera 1999:301
31 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:000*)
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Härigenom  föreskrivs  att  3  kap.  23  §
mervärdesskattelagen (1994:200) i stället för dess
lydelse enligt lagen (1999:000*) om ändring i nämnda
lag skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Lydelse  enligt  prop. Föreslagen lydelse
1998/99:69**
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
* Numera 1999:640
* Nuvarande lydelse
Kulturutskottets yttrande
1999/2000:KrU3y
Staten och trossamfunden - statens
stöd till andra trossamfund än
Svenska kyrkan, m.m.

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har den 27 maj 1999 beslutat
att bereda kulturutskottet  tillfälle  att avge
yttrande över proposition 1998/99:124 Staten och
trossamfunden - stöd, medverkan inom totalförsvaret,
m.m. jämte eventuella motioner.
Kulturutskottet yttrar sig i det följande över
propositionen i vad avser avsnitt 4 Statens stöd
till andra trossamfund än Svenska kyrkan och motion
1999/2000:K1 (kd) yrkandena 1 och 2 samt avsnitt 5.3
Offentligrättslig  reglering  av  trossamfundens
beredskapsförberedelser m.m.
Utskottet

Riksdagens  principbeslut  år  1995 om  ändrade
relationer mellan staten och Svenska kyrkan fr.o.m.
den 1 januari 2000 (prop. 1995/96:80, bet. 1995/96:
KU12,  rskr.  1995/96:84)  har  följts av fyra
propositioner i olika frågor som hör samman med
principbeslutet. Kulturutskottet yttrade sig över
delar av den tredje propositionen 1998/99:38 Staten
och  trossamfunden  -  begravningsverksamheten,
kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.
(yttr. 1998/99:KrU3y). Utskottet yttrar sig i det
följande över delar av den fjärde, nu aktuella,
propositionen 1998/99:124 Staten och trossamfunden -
stöd, medverkan inom totalförsvaret, m.m.

Statens stöd till andra trossamfund än
Svenska kyrkan (avsnitt 4)

Det nuvarande statsbidraget till trossamfunden
(avsnitt 4.2)

I  propositionen  redovisas att  det  nuvarande
statsbidraget till trossamfunden har sin upprinnelse
i ett riksdagsbeslut år 1971.
Vid 1971 års riksmöte föreslog kulturutskottet med
anledning av motionsyrkanden  (s  resp. c) att
riksdagen skulle anvisa 2 miljoner kronor under ett
anslag benämnt Bidrag till fria kristna samfund m.m.
(bet. KrU 1971:15). Riksdagen följde utskottets
förslag (rskr. 1971:207). Kulturutskottet uttalade
att syftet med bidraget  skulle  vara att öka
förutsättningarna för ekonomiskt svaga församlingar
att hålla lokaler samt erbjuda religiös service i
form av gudstjänst, själavård och liknande.
Frågor om statsbidrag  till  trossamfunden har
alltsedan  riksdagsbeslutet  år  1971  tillhört
kulturutskottets beredningsområde. Under åren har
kretsen av statsbidragsberättigade samfund ökat.
Bidraget  fördelas  av den statliga myndigheten
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund.
Bidraget fördelas enligt förordningen (1989:271) om
statsbidrag  till  andra trossamfund än Svenska
kyrkan. Riksdagen har för budgetåret 1999 anvisat
55,7 miljoner kronor under ett anslag benämnt Stöd
till trossamfund (prop. 1998/99:1 utgiftsområde 17,
bet. 1998/99:KrU1,  rskr.  1998/99:58).  Nämnden
fördelar 52,8 miljoner kronor, medan 2,9 miljoner
kronor står till regeringens disposition bl.a. för
visst   bidrag   till  Svenska  kyrkan.  I
budgetpropositionen för år 2000 beräknar regeringen
ett minskat medelsbehov under anslaget beroende på
de ändrade relationerna mellan staten och Svenska
kyrkan. Regeringen föreslår riksdagen att anvisa
53,2  miljoner kronor. Anslagsfrågan kommer att
behandlas   i   kulturutskottets   betänkande
1999/2000:KrU1.

Motiv för stöd (avsnitt 4.3)

Regeringen bedömer i propositionen att det finns
flera  motiv  för  att  staten  skall  stödja
trossamfunden.  Det  främsta stödmotivet är att
samfunden  generellt  sett  är  samhällsnyttiga
organisationer som medverkar i den ständigt pågående
normbildningsprocessen och att denna process är
nödvändig för att upprätthålla och  stärka  de
grundläggande värderingar som vårt samhälle vilar
på. Av likställighetsskäl bör de dessutom kunna få
sådant  statligt  stöd  i  form av kostnadsfri
avgiftshjälp som Svenska kyrkan får. Regeringen
påminner om att det enligt regeringsformen är en
uppgift för det allmänna att främja bl.a. religiösa
minoriteters möjligheter att behålla och utveckla
ett eget samfundsliv (1 kap. 2 § fjärde stycket).

Det framtida stödet till trossamfunden (avsnitt 4.4)

Mot bakgrund av de anförda motiven för stöd till
trossamfunden (avsnitt 4.3) föreslår regeringen att
riksdagen antar ett i propositionen framlagt förslag
till lag om stöd till trossamfund (avsnitten 2.1,
4.4 och 8.1).
Regeringen föreslår (avsnitt 4.4.1) att målet för
stödet till trossamfunden skall vara att bidra till
att skapa förutsättningar för trossamfunden att
bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös
verksamhet  i  form  av  gudstjänst, själavård,
undervisning och omsorg (2 § lagförslaget).
Statsbidrag  skall  enligt  regeringens  förslag
(avsnitt  4.4.2)  få  lämnas endast  till  ett
trossamfund som bidrar till att upprätthålla och
stärka de grundläggande värderingar som samhället
vilar på och som är stabilt och har egen livskraft
(3 § lagförslaget).
I motion 1999/2000:K1  (kd)  hemställs om ett
tillkännagivande  om de grundläggande  principer
enligt vilka bidragsfrågor skall prövas (yrkande 1).
Motionärerna anför att målet för statsbidraget är
väl  formulerat  och  stämmer väl överens  med
trossamfundens egen syn på vad som är viktigt. Dock
anser motionärerna att det tydligare borde anges när
ett samfund kan nekas bidrag. De kriterier som nu
ställs upp får inte strida mot de stora andliga
traditionerna och världsreligionerna. En inblandning
i samfundens gudstjänstordning vore mycket olycklig.
Utskottet  konstaterar  att  regeringen   i
propositionen understryker att de krav som ställs
upp främst bör vara av formell natur. Regeringen
understryker dock att det också bör ske en prövning
av hur trossamfundet förhåller sig till samhällets
grundläggande  värderingar.  Detta  får  enligt
regeringens uppfattning inte innebära att det sker
någon närmare prövning och värdering av samfundets
lära  i  förhållande till samhällets gemensamma
värdegrund. Regeringen utvecklar sin syn på vad som
bör menas med att "bidra till att upprätthålla och
stärka samhällets grundläggande värderingar". Därvid
nämns bl.a. att trossamfunden bör motverka alla
former av rasism och andra typer av diskriminering
och motverka våld och brutalitet. Samfunden bör
också verka för jämställdhet mellan kvinnor och män
och för att deras medlemmar och betjänade vägleds av
etiska principer som är förenliga med samhällets
grundläggande demokratiska värderingar.
Utskottet anser att motionärernas önskemål om att
bidragskraven inte får innebära en inblandning i
samfundens gudstjänstordning är tillgodosett genom
regeringens uttalande att de krav som nämnts och
exemplifierats i propositionen inte innebär något
krav på att samfundets lära eller åskådning skall
utformas i demokratisk ordning. Utskottet vill också
framhålla vad som sägs i propositionen att det inte
bör krävas att beslutprocessen i samfundet vid
utseendet av exempelvis  präster skall vila på
demokratisk grund. Utskottet anser att det inte är
nödvändigt  att riksdagen gör något ytterligare
förtydligande i frågan, varför motionens yrkande 1
bör avstyrkas av konstitutionsutskottet.
I propositionen (avsnitt 4.4.3) föreslås att det är
regeringen som skall bestämma vilka trossamfund som
kan få statsbidrag och att regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer skall få meddela
föreskrifter för fördelning av statsbidrag. Vidare
skall det vid fördelningen av statsbidraget beaktas
om  trossamfundet  får hjälp med att bestämma,
debitera, redovisa och  ta  in  avgifter (4 §
lagförslaget). Regeringen nämner i detta sammanhang
att den anser att Samarbetsnämnden för statsbidrag
till trossamfund även i fortsättningen bör fördela
statsbidraget (avsnitt 4.4.4).

Regeringen anser att det bör knytas ett råd till
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
för dryftande av gemensamma frågor av intresse för
kretsen av bidragsberättigade trossamfund. Vidare
bör övervägas om ett särskilt forum skall inrättas,
vilket kan fungera som ett kontaktorgan mellan
staten och samfunden för diskussion av övergripande
gemensamma frågor (avsnitt 4.4.4).
Enligt motion 1999/2000:K1 (kd) bör staten lämna
erbjudande till samfunden att ingå i ett sådant
gemensamt råd som nämns i propositionen. Rådet bör
samtidigt utgöra  ett  forum för diskussion av
övergripande gemensamma frågor, t.ex. frågor om
samhällets värdegrund och hur denna kan stärkas
(yrkande 2).
Utskottet anser att riksdagen inte bör uttala sig
om i vilka olika former som kontakterna mellan
staten  och  samfunden bör bedrivas.  Utskottet
förutsätter att regeringen och samfunden efter en
tids erfarenheter av den form för samverkan som
väljs  diskuterar om det behöver  göras  några
ändringar. Mot denna bakgrund föreslår utskottet att
konstitutionsutskottet avstyrker motionens yrkande
2.
Lagen om stöd till trossamfund föreslås träda i
kraft den 1 januari 2000 (avsnitt 7.4).

Med  hänvisning  till  det  anförda  föreslår
kulturutskottet   att   konstitutionsutskottet
hemställer att riksdagen antar den föreslagna lagen
om stöd till trossamfund.

Övrigt

Kulturutskottet har inte något att erinra mot den
föreslagna  ändringen  av  lagen  (1988:950) om
kulturminnen m.m. (kulturminneslagen) i fråga om
offentligrättslig reglering av Svenska kyrkans och
dess organisatoriska delars skyldighet att vidta
beredskapsförberedelser för vård och underhåll av de
kyrkliga kulturminnena (avsnitten 2.12 och 5.3).

Stockholm den 19 oktober 1999

På kulturutskottets vägnar

Inger Davidson


I beslutet har deltagit: Inger Davidson (kd), Åke
Gustavsson (s), Agneta Ringman (s), Charlotta L
Bjälkebring (v), Lennart Fridén (m), Eva Arvidsson
(s), Paavo Vallius (s), Lars Wegendal (s), Peter
Pedersen (v), Roy Hansson (m), Ewa Larsson (mp),
Birgitta Sellén (c), Lennart Kollmats (fp), Hillevi
Larsson (s), Anne-Katrine Dunker (m) och Gunilla
Tjernberg (kd).


Avvikande meningar

1. Förutsättningar för stöd till
trossamfund

Inger Davidson och Gunilla Tjernberg (båda kd) anser
att den del av utskottets yttrande under rubriken
Det framtida stödet till trossamfunden (avsnitt 4.4)
som börjar med "Utskottet konstaterar" och slutar
med "av konstitutionsutskottet" bort ha följande
lydelse:
Utskottet anser att konstitutionsutskottet  bör
föreslå riksdagen att i enlighet med motion K1 (kd)
yrkande 1 göra ett förtydligande när det gäller de
grundläggande principer enligt vilka bidragsfrågor
skall prövas. Enligt utskottets mening är målet för
statsbidraget väl formulerat i propositionen och
stämmer väl överens med trossamfundens egen syn på
vad som är viktigt. Det bör emellertid tydligare
anges när ett samfund kan nekas bidrag. De kriterier
som nu ställs upp för statsbidrag  får enligt
utskottets mening inte strida mot de stora andliga
traditionerna och världsreligionerna och inte heller
innebära   en   inblandning   i   samfundens
gudstjänstordning.

2. Ett råd knutet till Samarbetsnämnden för
statsbidrag till trossamfund

Inger Davidson och Gunilla Tjernberg (båda kd) anser
att den del av utskottets yttrande under rubriken
Det framtida stödet till trossamfunden (avsnitt 4.4)
som börjar med "Utskottet anser att riksdagen" och
slutar med "yrkande 2" bort ha följande lydelse:

Utskottet anser att staten i
enlighet med vad som anförs i
motion 1999/2000:K1 (kd) yrkande 2
bör erbjuda trossamfunden att ingå
i ett sådant gemensamt råd för
dryftande av gemensamma frågor som
nämns i propositionen. Detta råd
bör enligt utskottets mening också
få funktionen av ett forum för
diskussion av övergripande
gemensamma frågor, t.ex. frågor om
samhällets värdegrund och hur denna
kan stärkas. Det bör således inte
inrättas två skilda organ för dessa
ändamål. Konstitutionsutskottet bör
föreslå riksdagen att som sin
mening ge regeringen till känna vad
kulturutskottet här har anfört.Försvarsutskottets yttrande
1999/2000:FöU1y
Trossamfunden och totalförsvaret

Till konstitutionsutskottet

Försvarsutskottet vill härmed yttra sig
över proposition 1998/99:124 Staten och
trossamfunden - stöd, medverkan inom
totalförsvaret, m.m.

Regeringen

I propostionen  behandlas vissa frågor som har
aktualiserats till följd av beslutet om ändrade
relationer mellan staten och Svenska kyrkan fr.o.m.
år 2000. Det gäller frågor om statligt stöd till
trossamfunden,  om  samfundens  medverkan  inom
totalförsvaret   samt  om  följdändringar  i
lagstiftningen med anledning av stat-kyrkareformen.
Enligt regeringens bedömning är det angeläget att
trossamfundens kunskaper och insatser uppmärksammas
och tas till vara inom totalförsvaret även  i
framtiden.  Svenska kyrkans skyldigheter att vidta
beredskapsförberedelser    i    fråga    om
begravningsverksamheten  och förvaltningen av de
kyrkliga   kulturminnena   föreslås    vara
offentligrättsligt   reglerade   även   efter
relationsändringen.   Beredskapsplaneringen   av
trossamfundens  verksamhet  i övrigt skall inte
regleras offentligrättsligt.
Regeringen  anför  angående  stödet   till
trossamfunden bl.a. att stöd endast skall få lämnas
till trossamfund som bidrar till att upprätthålla
och stärka samhällets grundläggande värderingar och
som är stabila och har egen livskraft.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari år
2000.

Utskottet

I fråga om totalförsvarets behov av trossamfundens
medverkan delar utskottet regeringens bedömning att
trossamfundens kunnande  och  insatser  även  i
framtiden bör uppmärksammas och tas till vara inom
totalförsvaret.
Utskottet vill framhålla att svenska kyrkan och
övriga trossamfund utgör genom sina kunskaper och
sin kompetens en värdefull resurs för landet. De
engagerar tillsammans en stor del av befolkningen
och har en bred förankring i samhället. Utskottet
anser, i likhet med regeringen, att deras verksamhet
kan utgöra ett komplement och i vissa fall ett
alternativ till den verksamhet som bedrivs av andra
organ - statliga myndigheter, kommuner och landsting
samt organisationer och företag.
Utskottet  delar  regeringens  uppfattning  att
trossamfunden även på andra områden gör betydande
insatser som i olika avseenden är värdefulla för
samhället, i fredstid likaväl som vid kris och under
krig. Den militära själavårdande verksamhet som
trossamfunden bedriver inom Försvarsmakten är av
stor betydelse. Likaså trossamfundens insatser när
det  gäller social omvårdnad  samt  barn-  och
ungdomsverksamhet. Trossamfunden verkar också sedan
länge  i  internationella  fredsfrämjande  och
humanitära insatser.
Under  krig och höjd beredskap ökar enligt
utskottets mening  betydelsen  av trossamfundens
verksamhet. Religionen är en grundläggande faktor
för olika kulturers och etniska gruppers identitet,
kulturarv och föreställningar.
Utskottet anser att den andliga vården - här med
innebörden  själavård  och  krishantering - och
begravningsverksameten är särskilt betydelsefulla
områden när det gäller trossamfundens medverkan inom
totalförsvaret.
Utskottet utgår ifrån att förutsättningarna för
trossamfundens   viktiga   verksamhet   inom
totalförsvaret, i enlighet med vad utskottet ovan
redogjort  för, inte kommer att förändras  med
anledning av de ändrade relationerna mellan staten
och Svenska kyrkan.
Utskottet har sålunda inget att erinra mot de
följdändringar i lagstiftningen inom totalförsvaret
som  regeringen  föreslår  med  anledning  av
stat-kyrkareformen.

Stockholm den 12 oktober 1999

På försvarsutskottets vägnar
Henrik Landerholm
I beslutet har deltagit: Henrik Landerholm (m),
Tone Tingsgård (s),  Christer Skoog (s), Karin
Wegestål (s), Åke Carnerö (kd), Olle Lindström (m),
Rolf Gunnarsson (m), Ola Rask (s), Håkan Juholt (s),
Berit Jóhannesson (v), Margareta Viklund (kd), Anna
Lilliehöök (m), Lars Ångström (mp), Erik Arthur
Egervärn (c) och Berndt Sköldestig (s).

Reservantens lagförslag

1. Förslag till lag om upphävande av lagen
(1999:291) om avgift till registrerat
trossamfund

Härigenom föreskrivs att lagen (1999:291)
om avgift till registrerat trossamfund
skall upphöra att gälla.
2. Förslag till lag om ändring i lagen
(1998:1593) om trossamfund
Härigenom föreskrivs att 16 § lagen
(1998:1593) om trossamfund skall upphöra
att gälla.
3. Förslag till lag om ändring i lagen
(1965:269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt m.m.
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1965:269)
med särskilda bestämmelser om kommuns och annan
menighets utdebitering av skatt m.m.
dels att 4 a § skall upphöra att gälla
dels att 1 och 3 §§ skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Reservantens förslag
-----------------------------------------------------
1 §
-----------------------------------------------------
Skattesatsen för kommuns  Skattesatsen för kommuns
uttag   av   kommunal uttag   av   kommunal
inkomstskatt     och inkomstskatt     och
landstings  uttag  av landstings  uttag  av
landstingsskatt   samt landstingsskatt   samt
avgiftssatsen för uttag avgiftssatsen för uttag
av   begravningsavgift av   begravningsavgift
enligt  9 kap. begrav- enligt  9 kap. begrav-
ningslagen  (1990:1144) ningslagen  (1990:1144)
skall   bestämmas   i skall   bestämmas   i
förhållande  till  det förhållande  till  det
antal skattekronor, som antal skattekronor, som
enligt skattemyndighetens enligt skattemyndighetens
beräkning  kommer  att beräkning  kommer  att
påföras de skattskyldiga påföras de skattskyldiga
vid  taxeringen det år vid  taxeringen det år
skatte-        och skatte-        och
avgiftssatserna   skall avgiftssatserna   skall
fastställas. Motsvarande fastställas.
gäller vid bestämmande av
avgiftssatsen  för  ett
trossamfunds  uttag  av
avgift som avses i lagen
(1999:291) om avgift till
registrerat trossamfund.
-----------------------------------------------------
Om enligt 8 kap. 9 § andra stycket kommunallagen
(1991:900) någon annan skatte- eller avgiftssats
slutligt fastställs än den som bestäms tidigare,
skall den nya skatte- eller avgiftssatsen om möjligt
bestämmas med hänsyn till det antal skattekronor
som har påförts de skattskyldiga vid taxeringen det
år skatte- eller avgiftssatsen skall fastställas.

-----------------------------------------------------
3 §
-----------------------------------------------------
Skattemyndigheten skall senast den 8 mars till
kommuner och landsting redovisa den skatt för det
föregående året som tillkommer kommunen eller
landstinget.
Skattemyndigheten skall senast den 10 september
varje år lämna kommuner och landsting uppgift om det
beräknade antalet skattekronor som avses i 1 §
första stycket.
-----------------------------------------------------
Riksskatteverket skall i
fråga om avgifter till
trossamfund     lämna
redovisning och uppgifter
motsvarande dem som anges
i  första  och  andra
styckena  till  Svenska
kyrkan   och   andra
registrerade trossamfund
som   enligt   lagen
(1999:291) om avgift till
registrerat  trossamfund
har  beviljats  statlig
hjälp  med  att ta in
avgifterna.
-----------------------------------------------------
Riksskatteverket skall lämna motsvarande redovisning
och uppgifter i fråga om begravningsavgift enligt
begravningslagen (1990:1144) till den församling,
kyrkliga samfällighet eller kommun som är huvudman
för begravningsverksamheten.
-----------------------------------------------------
-------------
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
-----------------------------------------------------


Förslag till lag om ändring i skatteregisterlagen
(1980:343)


Härigenom föreskrivs att 7 § punkt 33
skatteregisterlagen (1980:343) skall upphöra att
gälla vid utgången av år 1999.


Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen
(1977:483)

Härigenom  föreskrivs  i  fråga  om skattebetalningslagen
(1997:483)
dels att 1 kap. punkt 7 samt 11 kap. 6 § punkt 3, 10 § punkt 7
och 12 § punkt 4 upphör att gälla
dels att 8 kap. 3 § skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Reservanternas förslag
-----------------------------------------------------
8 kap.
3 §
-----------------------------------------------------
De   allmänna  skattetabellerna  skall  ange
skatteavdraget på olika inkomstbelopp, beräknade för
månad eller kortare tid, och grundas på att
1. inkomsten är oförändrad under inkomståret,
2. arbetstagaren endast kommer att taxeras för den
inkomst som anges i tabellen,

-----------------------------------------------------
3.  arbetstagaren  inte  3.  arbetstagaren inte
skall betala någon annan skall betala någon annan
skatt  eller avgift än skatt  eller avgift än
kommunal  inkomstskatt, kommunal  inkomstskatt,
statlig inkomstskatt på statlig inkomstskatt på
förvärvsinkomster,     förvärvsinkomster,
begravningsavgift enligt begravningsavgift enligt
begravningslagen      begravningslagen
(1990:1144),    avgift (1990:1144),    avgift
enligt lagen (1994:1744) enligt lagen (1994:1744)
om allmän pensionsavgift om allmän pensionsavgift
och avgift som avses i och att
lagen  (1999:291)  om
avgift till registrerat
trossamfund och att
-----------------------------------------------------
4. arbetstagaren vid inkomsttaxeringen inte medges
något annat avdrag än avdrag för avgift enligt lagen
om allmän pensionsavgift,
-----------------------------------------------------
Skattetabellerna  skall  Skattetabellerna  skall
ange skatteavdraget med ange skatteavdraget med
utgångspunkt  från  att utgångspunkt  från  att
kommunal  inkomstskatt, kommunal inkomstskatt och
begravningsavgift enligt begravningsavgift enligt
begravningslagen   och begravningslagen
avgift som avses i lagen beräknas   efter   en
om    avgift   till sammanlagd  skatte- och
registrerat  trossamfund avgiftssats   i  hela
beräknas   efter   en krontal.
sammanlagd  skatte- och
avgiftssats  i   hela
krontal.
-----------------------------------------------------
Av tabellerna skall också framgå skatteavdraget för
den som  inte  är  skyldig  att betala allmän
pensionsavgift.
-----------------------------------------------------
---------
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
-----------------------------------------------------
Innehållsförteckning

Sammanfattning...................................1
Propositionen....................................1
Motionerna.......................................2
Motioner som väckts med anledning av propositionen2
Motion från allmänna motionstiden..............3
Yttranden från andra utskott.....................3
Utskottet........................................3
Bidrag till andra trossamfund än Svenska kyrkan3
Bakgrund.....................................3
Propositionen................................4
Motionen.....................................4
Yttrande från kulturutskottet................5
Konstitutionsutskottets bedömning............5
Statlig hjälp vid betalning av avgift till trossamfund6
Propositionen................................6
Motionerna...................................7
Konstitutionsutskottets bedömning............7
Trossamfunden och totalförsvaret...............8
Propositionen................................8
Yttrande från försvarsutskottet..............9
Yttrande från kulturutskottet...............10
Konstitutionsutskottets bedömning...........10
Följdändringar med anledning av stat-kyrkareformen m.m.
10
Begravningstraditionen........................11
Motionen....................................11
Utskottets bedömning........................11
Hemställan....................................11
Reservationer...................................13
1. Fördelningen av stödet m.m. (mom. 2).......13
2. Lagen om trossamfund och statlig hjälp vid betalning
av avgift till trossamfund (mom. 3 och 4)
14
3. Övergångsreglering av uppbördshjälpen (mom. 5)15
Särskilt yttrande ..............................15
Statlig hjälp vid betalning av avgift till trossamfund
(mom. 2)......................................15
Bilaga 1 Propositionens lagförslag..............16
Bilaga 2 Yttrande från kulturutskottet..........59
Bilaga 3 Yttrande från försvarsutskottet........64
Bilaga 4 Reservantens lagförslag................66