Konstitutionsutskottets betänkande
1999/2000:KU04

Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet


Innehåll

1999/2000

KU4

Sammanfattning

Regeringen föreslår i propositionen en lag som ger
den av regeringen tillkallade  kommissionen för
granskning  av  de  svenska säkerhetstjänsternas
författningsskyddande verksamhet vissa befogenheter.
Kommissionen föreslås bl.a. få rätt att hålla
förhör under straffansvar med den som antas kunna
lämna upplysningar av betydelse för kommissionens
verksamhet. Kommissionen föreslås också få rätt att
vid vite förelägga en enskild som innehar en sådan
skriftlig handling eller ett sådant föremål som kan
antas ha betydelse för kommissionens verksamhet att
visa  upp  handlingen  eller  föremålet  för
kommissionen.  Ingen  skall  dock behöva  lämna
uppgifter som han eller hon inte skulle ha behövt
lämna som vittne i en rättegång eller behöva visa
upp en handling eller ett föremål som han eller hon
inte skulle ha behövt visa upp i en rättegång.
Kommissionen föreslås få rätt att utan hinder av
sekretess inhämta uppgifter från myndigheter som kan
antas ha betydelse för kommissionens verksamhet.
Den som kallats till förhör eller som förelagts att
visa upp en handling eller ett föremål föreslås få
rätt att på det allmännas bekostnad få ett juridiskt
biträde att rådgöra med.
Regeringen föreslår att den nya lagen skall träda i
kraft den 1 oktober 1999.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag med den
ändringen att lagen skall träda i kraft den 1
januari 2000.
Till betänkandet har fogats tio reservationer.
Reservationerna   avser   bl.a.   frågan  om
upplysningspliktens omfattning (m resp. v, mp),
ordförandeskapet vid förhör (m, kd, fp, mp) och
frågan om vem som skall besluta om dispens från
sekretessbestämmelser (v, mp).

Propositionen

1998/99:140, vari regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till
1.  lag om förhör m.m. hos kommissionen  för
granskning  av  de  svenska säkerhetstjänsternas
författningsskyddande verksamhet,
2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).
Lagtexten återges i bilaga 1 till betänkandet.

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
propositionen

1998/99:K27 av Mats Einarsson m.fl. (v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om hållande av förhör
under straffansvar,
2. att riksdagen beslutar om sådan ändring i lagen
om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de
svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande
verksamhet som innebär undantag från 36 kap. 6 §
rättegångsbalken angående rätt att tiga om vanärande
handling,
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
sådan ändring i sekretesslagen som, i enlighet med
vad som anförts i motionen, ger annan myndighet än
regeringen möjlighet att besluta om undantag från
sekretess.
1998/99:K28 av Carl Bildt m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar ändra 1 § i förslaget
till  förfarandelag  angående ett  förtydligande
tillägg avseende kommissionens verksamhet i enlighet
med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts  om kommissionens
sammansättning,
3. att riksdagen beslutar om sådan ändring i 2 § i
förslaget till förfarandelag att det av  lagen
framgår att förhör under straffansvar skall hållas
under ledning av någon med domarbakgrund i enlighet
med vad som anförts i motionen,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen  anförts  om  frågor  av
konstitutionell natur med anledning av regeringens
förslag,
5. att riksdagen beslutar om sådan ändring att
kommissionens  möjlighet att hålla öppna förhör
framgår av förfarandelagen i enlighet med vad som
anförts i motionen,
6. att riksdagen beslutar ändra 4 § i förslaget
till förfarandelag angående den förhördes rätt att
vägra yttra sig i enlighet med vad som anförts i
motionen,
7. att riksdagen beslutar om sådan ändring i 4 §
andra stycket och 5 § andra stycket i förslaget till
förfarandelag  att  det  av  lagen framgår att
kommissionen inte behöver inhämta tillstånd från
myndighet i enlighet med vad som anförts i motionen,
8. att riksdagen beslutar ändra formuleringen "visa
upp" i 5 § i förslaget till förfarandelag till
antingen "visa fram", "förete" eller "lägga fram" i
enlighet med vad som anförts i motionen,
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om vad som kan vara en
betänklig utveckling i riktning mot ökad sekretess
för  uppgifter  som  också  har  ett  stort
allmänintresse,
10. att riksdagen beslutar ändra tidpunkten för
lagens ikraftträdande från den 1 oktober 1999 till
den 1 december 1999 i enlighet med vad som anförts i
motionen.
1998/99:K29 av Helena Bargholtz (fp) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar om sådan ändring i
sekretessbestämmelserna  att  offentlighet  blir
huvudregeln i kommissionens arbete,
2. att riksdagen avslår regeringens förslag om
inskränkningar i den grundlagsstadgade rätten att
fritt meddela uppgifter  och underrättelser för
publicering.
1998/99:K30 av Åsa Torstensson m.fl. (c) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
att i lagen införs en bestämmelse om samverkan
mellan forskare och kommission,
2. att riksdagen beslutar om sådan ändring i
sekretessbestämmelserna  att  offentlighet  blir
huvudregeln i kommissionens verksamhet,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att förhör under
straffansvar skall vara den exklusiva formen för
inhämtande av upplysningar,
4. att riksdagen avslår regeringens förslag om
inskränkningar i den grundlagsfästa rätten att fritt
meddela uppgifter och underrättelser för publicering
(meddelarfriheten).
1998/99:K31 av Per Lager m.fl. (mp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om rätten för en person
att vägra yttra sig,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om införande av en
sekretessbrytande bestämmelse för tidigare anställda
vid säkerhetstjänsterna,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att prövning av
undantag från sekretess förslagsvis kan göras av
konstitutionsutskottet,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att en regel bör
införas om att förhör under sanningsförsäkran skall
hållas under ledning av en person som är eller har
varit domare.

Motioner väckta under allmänna motionstiden
1998

1998/99:K262 av Gudrun Schyman m.fl. (v) vari yrkas
att riksdagen hos regeringen begär förslag till
tillsättande av en sanningskommission att granska
Säpos och IB:s inrikes verksamhet.

1998/99:K291 av Peter Eriksson och Per Lager (mp)
vari  yrkas att riksdagen som sin mening  ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om en
oberoende  kommission  som  skall  granska  den
åsiktsregistrering som förekommit i Sverige fr.o.m.
1945 fram t.o.m. i dag.

1998/99:K297 av tredje  vice  talman Rose-Marie
Frebran m.fl. (kd) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna att en granskningskommission  efter norsk
förebild skall tillsättas och att de lagar som
behövs för att kommissionen skall kunna arbeta
effektivt skall stiftas.
Yttrande från annat utskott

Justitieutskottet har avgivit yttrande i ärendet
(1999/2000:JuU2y). Yttrandet återges i bilaga 2 till
betänkandet.

Utskottet

Kommissionens tillkomst och uppdrag

Bakgrund

Kommissionens direktiv m.m.
Sverige har under lång tid haft militär och civil
underrättelseverksamhet  för  att skydda landets
intressen. Verksamheten har periodvis granskats och
utvärderats.  Någon  heltäckande  och uttömmande
kartläggning  av den inhemska säkerhetspolitiska
underrättelseverksamheten i Sverige har dock inte
gjorts hittills.
Regeringen beslöt i mars 1999 att tillkalla en
kommission för att kartlägga och  granska  den
författningsskyddande  verksamhet som de svenska
säkerhetstjänsterna har bedrivit när det gäller hot
som härrör ur inrikes förhållanden (Ju 1999:09, dir.
1999:26  och 1999:59). Med författningsskyddande
verksamhet avses säkerhetstjänsternas arbete med att
kartlägga    sådana    svenska    politiska
ytterlighetsorganisationer  och  grupperingar som
bedömts utgöra ett hot mot rikets säkerhet.
Kommissionens arbete skall enligt direktiven avse
tiden från det andra världskriget fram till dess
kommissionens arbete är slutfört. Kommissionen skall
beskriva  omfattningen  av  övervakningen av de
personer som haft anknytning till sådana svenska
politiska    ytterlighetsorganisationer    och
grupperingar som har bedömts utgöra eller kunna
komma att utgöra ett hot mot rikets säkerhet.
Kommissionen skall vidare belysa vilka uppgifter som
från  tid  till  annan bedömts vara relevanta,
metoderna för insamling av uppgifter, vilka regler
som  gällt för verksamheten samt  om  reglerna
efterlevts. Kommissionen skall även kartlägga och
analysera det inbördes förhållandet  mellan  de
tjänster   som  bedrivit  den  ifrågavarande
författningsskyddande verksamheten samt i vilken
utsträckning  kopplingar  har  funnits  mellan
säkerhetstjänsterna och andra myndigheter  eller
organisationer och politiska partier. Kommissionen
skall dessutom redovisa och värdera de avvägningar
som har gjorts av den politiska, polisiära och
militära ledningen under granskningsperioden. En
viktig uppgift för kommissionen är bl.a. att värdera
de hotbildsanalyser som  legat  till grund för
säkerhetstjänsternas arbete.
Kommissionen  skall enligt direktiven  redovisa
uppdraget till regeringen senast den 31 augusti
2001.
I direktiven  sägs  att  kommissionen bör ges
särskilda  befogenheter.  Regeringen  avsåg  att
överlämna en proposition till riksdagen med förslag
till särskild lagstiftning för kommissionen.
Den i direktiven aviserade propositionen har nu
förelagts riksdagen. Den innehåller förslag för att
kommissionen skall kunna fullgöra sitt uppdrag på
ett effektivt och rättssäkert sätt. Kommissionen
föreslås få särskilda befogenheter, som regleras i
en särskild förfarandelag.
Kommissionen består av ordförande och - sedan
antalet ledamöter utökats genom tilläggsdirektiv -
fem  andra  ledamöter.  Kommissionen  har  ett
sekretariat. När  det  gäller bl.a. historiska,
polisiära och militära frågor kan enligt regeringens
beslut experter tillsättas.

Särskilda utredningsuppdrag

Regeringen  har  tidigare  lämnat  särskilda
utredningsuppdrag   om   underrättelse-   och
säkerhetstjänsters verksamhet.
I   december   1997   gavs   Humanistisk-
samhällsvetenskapliga  forskningsrådet  (HSFR)  i
uppdrag att genomföra ett särskilt forskningsprojekt
om militär underrättelse-  och  säkerhetstjänst.
Forskningen bör enligt regeringens beslut avse tiden
från slutet av 1920-talet fram t.o.m. början av
1980-talet. Den senare delen av perioden täcker IB:s
verksamhet. Forskningsprogrammets inriktning, som
beslutats av HSFR, omfattar följande teman om den
militära  underrättelse-  och  säkerhetstjänsten:
övervakningshistoria,  toleransens  gränser  och
svenskt säkerhetsskydd. Forskningsprogrammet skall
pågå under längst fem år.
Försvarets underrättelsenämnd  (FUN)  har  till
uppgift  att  följa  underrättelsetjänsten  inom
Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt samt inom
de   övriga   myndigheter   som   bedriver
underrättelsetjänst  och   som  lyder  under
Försvarsdepartementet. FUN fick i mars 1998 uppdrag
att, som en komplettering till regeringens uppdrag
till HSFR, i vissa avseenden genomföra en utredning
om   den   militära   underrättelse-   och
säkerhetstjänsten.  FUN lämnade i juli 1998 en
delrapport till regeringen  om  kartläggning av
register inom den militära säkerhetstjänsten m.m.
FUN slutredovisade  därefter sitt uppdrag i en
rapport till regeringen  i  november  1998.  I
slutrapporten redovisar FUN dels resultatet av sin
granskning av den militära säkerhetstjänstens arkiv
för åren 1937-1981, dels uppgifter och information
som FUN hämtat in från olika personer med kännedom
om den  militära  underrättelse- och säkerhets-
tjänsten. Rapporten belyser dels vilken typ av
uppgifter om enskilda som från tid till annan varit
av intresse för den militära säkerhetstjänsten, dels
den inrikesverksamhet som bedrevs inom försvaret
under slutet av 1950-talet och under 1960-talet.
Registernämnden har till uppgift att i ärenden om
registerkontroll   enligt   säkerhetsskyddslagen
(1996:627) pröva frågor om utlämnande av uppgifter i
polisregister samt att granska Säkerhetspolisens
registrering av uppgifter i polisregister. Nämnden
har haft regeringens uppdrag att undersöka de fall
där  personalkontroll  förekommit,  dock  inte
värnpliktsfall. Undersökningen avsåg tiden oktober
1969-juni   1996,   dvs.   den   tid   som
personalkontrollkungörelsens bestämmelser reglerade
personalkontrollen. Nämnden överlämnade i december
1998  sin rapport till regeringen. I rapporten
genomlyser nämnden hela det regelverk som gällt för
Säpos     registreringsverksamhet     inom
författningsskyddets  område  från år 1969 samt
redovisar vilka slags uppgifter som har registrerats
och  lämnar  exempel  på  de konsekvenser  som
registreringarna har fått i enskilda fall.

Undersökningskommissioner i Norge och Danmark

Undersökningskommissioner har förekommit tidigare
både i Sverige och i andra länder.
I Norge kan granskningskommissioner  tillsättas
administrativt  för  att  klarlägga ett bestämt
faktiskt  sakförhållande  och  uttala  sig  om
ansvarsförhållanden.   Vägledande  regler  for
granskingskommisjoner finns i rundskrivelse den 4
mars  1975 från Justis- og politidepartementet.
Särskilda   regler  gällde  för  den  s.k.
Lundkommissionen enligt lov om granskingskommisjonen
for gransking av påstander om ulovlig overvåking av
norske borgere (lov  den 25 mars 1994 nr 6).
Kommissionen,  som arbetade  under  ledning  av
høyesterettsdommer Ketil Lund, avlämnade sin rapport
till Stortinget i mars 1996 (Dokument nr. 15 1995-
96).
Den särskilda lagen innebar att förhörspersoner
hade samma skyldighet att inställa sig och uttala
sig inför den samlade kommissionen som vittnen i
tvistemål inför domstol. Enligt rapporten hade dock
kommissionen inte använt sig av sin möjlighet att
ålägga personer att inställa sig inför kommissionen
eller att uttala sig. Lagen innebar vidare att alla
förhörspersoner  uttalade sig under straffansvar
oavsett om utsagan avgavs frivilligt eller efter
åläggande  och oavsett om utsagan avgavs inför
kommissionen eller sekretariatet.
I Danmark har nyligen antagits en särskild lov om
undersøgelseskommissioner (lov av den 2 juni 1999 nr
357). Enligt lagen kan efter beslut av Folketinget
en kommission tillsättas för att genomföra  en
undersökning av ett närmare angivet förhållande av
viktigt allmänt intresse (af almenvigtig betydning).
Om  kommissionen  har  flera  ledamöter  skall
ordföranden vara jurist. Om kommissionen består av
endast en ledamot skall denna ledamot vara jurist.
Om en domare är ledamot av kommissionen, skall han
eller hon vara ordförande.  Utöver ledamöter i
kommissionen skall en person utses till utfrågare.
Utfrågaren  skall  i  överensstämmelse  med vad
kommissionen bestämmer planera och företa förhör
inför kommissionen eller - i vissa fall - rätten.
Det   framhålls   särskilt  i  lagen  att
undersökningskommissionen inte har dömande makt.
Kommissionen kan få till uppgift att undersöka och
redogöra för ett faktiskt händelseförlopp samt att
komma med förslag till sådana ändringar av lagar,
administrativa bestämmelser  eller  administrativ
praxis som undersökningen kan ge anledning till. Den
kan också få till uppgift att företa rättsliga
värderingar till belysning av om det finns grund för
att  någon  ställs  till  ansvar.  Om  en
kommissionsledamot  är  domare  företar  dock
kommissionen  sådana värderingar endast  i  den
utsträckning  som  domaren  inte  finner  det
rättssäkerhetsmässigt betänkligt.
Olika regler gäller för upplysningsplikten beroende
på om en domare är ordförande i kommissionen eller
inte. Om ordföranden är domare gäller skyldighet att
lämna både material och upplysningar - även vid
förhör  under  straffansvar  -  på  anmodan av
kommissionen.   Om  kommissionen  har  annan
sammansättning måste kommissionen vända sig till
Københavns Byret bl.a. med begäran om att rätten
skall höra en person som vittne. Kommissionen kan
dock också i dessa fall uppmana en person att
frivilligt lämna upplysningar inför kommissionen.

Motioner

Under  allmänna  motionstiden  1998 väcktes tre
motioner om tillsättning av en kommission  för
granskning av bl.a. Säkerhetspolisens verksamhet.
I motion 1998/99:K262 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
begärs att riksdagen hos regeringen begär förslag
till tillsättande av en sanningskommission  att
granska Säpos och IB:s inrikes verksamhet.
I motion 1998/99:K291 av Peter Eriksson och Per
Lager (mp) begärs ett tillkännagivande  om  en
oberoende  kommission  som  skall  granska  den
åsiktsregistrering som förekommit i Sverige fr.o.m.
1945 fram t.o.m. i dag.
I motion 1998/99:K297 av tredje vice talman Rose-
Marie Frebran m.fl. (kd) yrkande 1 begärs ett
tillkännagivande om att en granskningskommission
efter norsk förebild skall tillsättas och om att de
lagar som behövs för att kommissionen skall kunna
arbeta effektivt skall stiftas.

Utskottets bedömning

Regeringen har  nu  tillsatt en kommission för
granskning  av  de svenska  säkerhetstjänsternas
författningsskyddande verksamhet. Förslag om att ge
kommissionen särskilda befogenheter har också lagts
fram för riksdagen. Enligt utskottets uppfattning är
motionerna  1998/99:K262 (v), 1998/99:K297  (kd)
yrkande  1  och  1998/99:K291  (mp)  härigenom
tillgodosedda.

Bestämmelser om offentlighet och sekretess

Allmänt om offentlighet och sekretess

Den verksamhet som kommissionen skall granska är i
stor utsträckning omgärdad av sekretess.  Detta
förhållande  utgör  också  en avgörande del av
bakgrunden   till   kommissionens   tillkomst.
Utformningen av kommissionens särskilda befogenheter
har också samband med detta förhållande. Här ges
därför en kort redogörelse för gällande bestämmelser
om offentlighet och sekretess.
Offentlighetsprincipen förverkligas på olika sätt.
Förhandlingsoffentligheten, dvs. allmänhetens rätt
att närvara vid domstolsförhandlingar  och  vid
sammanträden med beslutande statliga och kommunala
församlingar, är äldst. Med offentlighetsprincipen i
mera snäv bemärkelse brukar man dock avse rätten för
allmänheten att ta del av myndigheternas handlingar.
De grundläggande bestämmelserna om denna rätt finns
nu i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.
Offentlighetsprincipen  gäller inte  obegränsad.
Domstolsförhandlingar  och  sammanträden   med
beslutande statliga och kommunala församlingar får
under särskilda förutsättningar hållas inom stängda
dörrar.  Vissa av myndigheternas handlingar  är
hemliga.
Rätten att ta del av allmänna handlingar får enligt
tryckfrihetsförordningen begränsas endast av hänsyn
till vissa särskilt angivna intressen. Begränsningar
skall anges i bestämmelse i en särskild lag eller i
lag  eller förordning som den särskilda  lagen
hänvisar till. Den särskilda lagen är sekretesslagen
(1980:100). Utöver bestämmelser om förbud att lämna
ut allmänna handlingar innehåller sekretesslagen
också bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas
verksamhet. Bestämmelserna avser förbud att röja
uppgifter, vare sig det sker muntligen eller genom
att allmän handling lämnas ut eller det sker på
annat sätt.
Uppgifter för vilka sekretess gäller får inte röjas
för  enskilda  i  andra  fall än som anges i
sekretesslagen eller i lag eller förordning som
sekretesslagen hänvisar till.
Bestämmelserna i sekretesslagen reglerar i princip
också sekretessen myndigheter emellan. Om sekretess
gäller för en uppgift som förekommer hos en viss
myndighet, får uppgiften inte röjas för en annan
myndighet i andra fall än som anges i sekretesslagen
eller  i  lag  eller  förordning  till  vilken
sekretesslagen hänvisar. Sekretess utgör inte hinder
mot att en uppgift lämnas ut, om det är nödvändigt
för att den utlämnande myndigheten skall kunna
fullgöra sin verksamhet.
Sekretesslagen  omfattar  både  bestämmelser om
sekretess  till  skydd  för  det allmänna  och
bestämmelser om sekretess till skydd för enskilda.
Bestämmelser om begränsningar i sekretessen, dvs.
om när annars sekretessbelagda uppgifter får lämnas
ut, finns främst i 14 kap. sekretesslagen. Där finns
också bestämmelser om möjligheten för myndigheter
att ställa  upp  förbehåll  vid  utlämnande av
handlingar.   Vissa   av  bestämmelserna  om
sekretessbegränsning  tar  särskilt  sikte  på
sekretessen mellan myndigheter.
Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till
en annan myndighet om uppgiftsskyldighet följer av
lag  eller förordning. Sekretesslagen innehåller
föreskrifter om sådan uppgiftsskyldighet. Vidare
finns  en  generalklausul  som  innebär att en
sekretessbelagd uppgift - med vissa undantag - får
lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att
intresset av att uppgiften lämnas har företräde
framför det intresse som sekretessen skall avse.
Därutöver gäller att en myndighet på begäran av en
annan myndighet skall lämna uppgift som den förfogar
över i den mån hinder inte möter på grund av
bestämmelse om  sekretess eller av hänsyn till
arbetets behöriga gång.
I ett rättsligt förfarande hindrar inte sekretess
att den som är misstänkt för brott eller mot vilken
rättegång  eller  annat  jämförbart  rättsligt
förfarande har inletts lämnar uppgift till sitt
ombud eller biträde i saken eller till en annan
enskild, om det behövs för att den misstänkte skall
kunna ta till vara sin rätt.
Förbudet att röja en sekretessbelagd uppgift gäller
både  för  den  myndighet  där  uppgiften  är
sekretessbelagd och för personer som på grund av
anställning eller liknande för det allmännas räkning
deltar i myndighetens verksamhet och därvid har fått
kännedom  om uppgiften. Förbudet gäller  sådana
personer även sedan de lämnat verksamheten.
Vissa  sekretessbestämmelser   innehåller  ett
bemyndigande för regeringen att ge dispens från
sekretessen enligt bestämmelsen. Därutöver finns
enligt   14 kap.  8  §  sekretesslagen  en
dispensmöjlighet  för regeringen. Regeringen får
således, förutom när  det anges särskilt i en
sekretessbestämmelse, för särskilt fall förordna om
undantag från sekretess, när det är påkallat av
synnerliga skäl.
För uppgifter  hos myndigheter under riksdagen
tillkommer dispensmöjligheten i stället riksdagen.

Sekretess till skydd för det allmänna

Sekretess till skydd för det allmänna gäller för
vissa  uppgifter  oavsett  vem  som har lämnat
uppgifterna  och  oavsett  hos vilken myndighet
uppgifterna förekommer. Detta gäller  exempelvis
uppgifter  som  omfattas  av  utrikes-  eller
försvarssekretess enligt 2 kap. sekretesslagen.
Utrikessekretessen (1 §) avser uppgifter som angår
Sveriges förbindelser med annan stat eller i övrigt
rör  annan  stat,  mellanfolklig  organisation,
myndighet, medborgare eller juridisk person i annan
stat eller statslös. Sekretess gäller om det kan
antas  att  det  stör  Sveriges  mellanfolkliga
förbindelser eller på annat sätt skadar landet om
uppgiften röjs (s.k. rakt skaderekvisit).
Försvarssekretessen (2 §) avser uppgifter som angår
verksamhet  för  att  försvara  landet  eller
planläggning eller annan förberedelse  av sådan
verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret.
Sekretess gäller om det kan antas att det skadar
landets försvar eller på annat sätt vållar fara för
rikets säkerhet om uppgiften röjs. Härutöver finns
särskilda  föreskrifter   om  sekretess  för
försvarsuppfinningar  i  lagen  (1971:1078)  om
försvarsuppfinningar.
S.k. förundersökningssekretess gäller för bl.a.
uppgifter  som  förekommer i en polismyndighets
verksamhet för att förebygga, uppdaga, utreda eller
beivra brott (5 kap. 1 § första stycket). Sekretess
gäller om det kan antas att syftet med beslutade
eller  förutsedda  åtgärder motverkas eller den
framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.
Sekretess gäller vidare för uppgifter som hänför
sig till polisens underrättelseverksamhet eller till
Säkerhetspolisens verksamhet för att förebygga eller
avslöja brott mot rikets säkerhet eller förebygga
terrorism (5 kap. 1 § andra stycket). Sekretess
gäller om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda
åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten
skadas (s.k. omvänt skaderekvisit).

Sekretess till skydd för enskilda

Bestämmelser om sekretess främst till skydd för
enskildas personliga förhållanden finns i 7 kap.
sekretesslagen.  Främst  rör  dessa bestämmelser
uppgifter inom hälso- och sjukvården och om sociala
förhållanden. Bestämmelser om sekretess främst till
skydd för enskildas ekonomiska förhållanden finns i
8 kap. sekretesslagen, och bestämmelser om sekretess
till skydd för enskildas förhållanden av såväl
personlig  som ekonomisk natur finns i 9 kap.
sekretesslagen.
Sekretess gäller för uppgifter som rör utlänningar,
om det kan antas att röjande av uppgiften skulle
medföra fara för att någon utsätts för övergrepp
eller annat allvarligt  men  som  föranleds av
förhållandet mellan utlänningen och en utländsk stat
eller myndighet eller organisation av utlänningar.
Sekretessen gäller  oavsett i vilket sammanhang
uppgifterna förekommer.
För uppgifter i register som förs med stöd av lagen
(1963:197) om allmänt kriminalregister och lagen
(1965:94) om polisregister  m.m. gäller absolut
sekretess. (Se 7 kap. 17 § sekretesslagen och
övergångsbestämmelsen  till lagen [1998:624]  om
ändring i sekretesslagen.) Uppgifter ur registren
kan endast lämnas ut om det är särskilt föreskrivet
i respektive  lag  eller i säkerhetsskyddslagen
(1996:627) eller i förordningar som har stöd i dessa
lagar. Motsvarande sekretess kommer att gälla för
uppgifter  i  belastningsregistret  enligt lagen
(1998:620) om belastningsregister, när den träder i
kraft.
Sekretess  gäller  för  uppgifter om enskildas
personliga eller ekonomiska förhållanden i bl.a.
kriminalunderrättelseregister  och  Säporegistret.
Sekretess  gäller om det inte står klart  att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon henne eller honom närstående lider skada eller
men.
Sekretess till skydd för en enskild gäller  i
allmänhet inte i förhållande till den enskilde eller
enskilda själv och kan helt eller delvis efterges av
honom eller henne.

Lagens tillämpningsområde

Propositionen

Regeringen bedömer att det för att kommissionen
skall kunna fullgöra sitt uppdrag på ett effektivt
och rättssäkert sätt krävs att den ges särskilda
befogenheter och att dessa befogenheter bör regleras
i en särskild förfarandelag.
Regeringen framhåller att syftet med den föreslagna
lagen således inte är att reglera kommissionens
uppdrag utan att utrusta den med vissa befogenheter.
Av kravet på lagreglers generalitet, vilket kan
härledas ur 11 kap. 8 § regeringsformen, följer
enligt regeringen att bestämmelser av förevarande
slag inte får utformas för ett speciellt fall.
Konsekvensen blir att lagens tillämpningsområde kan
komma att påverkas av annat än beslut av riksdagen.
Regeringen vill dock klargöra att den inte har några
avsikter att förändra kommissionens uppdrag. Det kan
emellertid inte helt uteslutas att en sådan fråga
kan aktualiseras, t.ex. om kommissionen under sitt
arbete finner anledning att hos regeringen anhålla
om en förändring av uppdraget.
Regeringen framhåller att det är fråga om ett unikt
behov av  kartläggning  och granskning och att
kommissionen kommer att bli en unik företeelse.
Enligt regeringens mening finns det därför knappast
någon risk för att kommissionen skall komma att
tjäna som modell för framtida granskningsorgan.
Regeringen   hänvisar   också   till   att
konstitutionsutskottet  tidigare (senast i  bet.
1998/99:KU20 s. 12) framhållit  att  frågan om
inrättandet av ett kommissionsinstitut är av den
digniteten att den bör behandlas inom ramen för en
översyn av författningen i mer samlad form.

Motioner

I motion 1998/99:K28 av Carl Bildt m.fl. (m) yrkande
4 begärs ett tillkännagivande till regeringen om
frågor av konstitutionell natur med anledning av
förslaget. Motionärerna anser att det reser en rad
frågor i konstitutionellt perspektiv men att något
tillfredsställande förslag inte ges. Motionärerna
anser att det tydligt måste inskärpas  att de
föreslagna åtgärderna skall lösa ett för landet
unikt  behov av kartläggning och inte får bli
mönsterbildande  utan  skall  ses  som  en
engångsföreteelse som kan accepteras endast med
hänsyn till det starka allmänintresse som föreligger
i fråga om kartläggning av säkerhetstjänsternas
underrättelseverksamhet gentemot enskilda.
I samma motion yrkande 1 begärs att riksdagen
beslutar  ett  tillägg  i 1 § förslaget  till
förfarandelag  för att förtydliga  kommissionens
verksamhet så att omfattningen av kommissionens
uppdrag, dvs. den yttre ramen för när kommissionen
kan använda sina särskilda befogenheter mot enskilda
personer, liksom frågan om antalet ledamöter i
kommissionen, framgår av lagen och inte endast ges i
regeringsdirektiv. För att tillgodose grundläggande
rättssäkerhetskrav och underlätta för kommissionen
att skapa förtroende för sin verksamhet bör enligt
motionärerna  införas  ett förtydligande tillägg
avseende kommissionens verksamhet i enlighet med vad
Riksdagens ombudsmän (JO)  har  anfört  i sitt
remissvar.
I det nämnda remissyttrandet har JO under rubriken
Lagens tillämpningsområde kritiserat att det inte
framgår   av   lagtexten  utan  följer  av
regeringsbeslutet om  direktiv till kommissionen
vilken som är dess verksamhet och i vilka fall som
bl.a. förhör under straffansvar därmed kan komma i
fråga. Detta får till följd att kommissionens rätt
att föranstalta om förhör m.m. skulle kunna utökas
genom  ett  regeringsbeslut  om  att  förändra
omfattningen av kommissionens uppdrag  och  att
gränserna för den enskildes skyldighet att vid
straffansvar ställa upp för förhör kan bli beroende
av vad regeringen framöver beslutar, t.ex. i form av
tilläggsdirektiv  för  kommissionen och inte av
lagstiftarens ställningstagande. JO anser att det i
1 § bör införas ett förtydligande tillägg varigenom
fastslås vad som avses med kommissionens verksamhet
i nu aktuellt hänseende.

Justitieutskottets yttrande

Justitieutskottet erinrar om att en domstol enligt 2
kap. 11 § regeringsformen inte får inrättas för
redan begången gärning och ej heller för viss tvist
eller i övrigt för visst mål. Stadgandet motiveras
med rättssäkerhetsskäl.
Justitieutskottet vill inledningsvis understryka
att kommissionen kommer att inta en unik ställning i
det svenska rättssystemet. Detta kan accepteras
endast med hänsyn till det starka allmänintresse som
föreligger  i  fråga  om  kartläggning  av
säkerhetstjänsternas underrättelseverksamhet. Enligt
utskottets mening får  kommissionen  inte bilda
mönster  för  framtiden  utan  bör ses som en
engångsföreteelse.
När det gäller frågan om förslagets förenlighet med
förbudet  mot  tillfälliga  domstolar,   kan
justitieutskottet i och för sig känna en viss
förståelse för att kommissionen kan uppfattas som en
sådan domstol som inte är tillåten - vissa av de
befogenheter som kommissionen nu föreslås få talar
enligt utskottet i den riktningen. Här  tänker
utskottet särskilt på möjligheten att hålla förhör
under  straffansvar.  Till  detta  kommer  att
kommissionens rapport av allmänheten kan komma att
bli betraktad som ett domstolsavgörande. Vidare kan
utskottet se betydande svårigheter när det gäller
kommissionens möjligheter att  inte  pröva s.k.
subjektiva rekvisit, dvs. frågor om uppsåt. I fråga
om vissa brott innebär nämligen ett klarläggande av
vad en person rent faktiskt gjort i praktiken också
ett klarläggande av att han gjort det uppsåtligen.
Slutligen skall enligt förslaget den som hörs ha
rätt  att  under  vissa  förutsättningar anlita
juridiskt biträde för att kunna ta till vara sin
rätt, vilket kan föra tankarna till reglerna i
rättegångsbalken om rätten att anlita försvarare.
Även om det alltså finns vissa likheter mellan
kommissionen  och en domstol står  det  enligt
justitieutskottet helt klart att kommissionen inte
är någon domstol. Här vill utskottet påpeka att
Lagrådet - vars  uppgift bl.a. är att granska
lagförslag från grundlagssynpunkt - inte funnit
anledning att kritisera förslaget. Det faktum att
kommissionen  inte är någon domstol har enligt
utskottets  mening  också  understrukits  genom
utformningen  av  regeringsförslaget.  Sålunda
uppställs, till skillnad  från  vad som gäller
domstolar,  inga  särskilda  kompetenskrav  på
kommissionens ledamöter, och kommissionen är fri att
själv besluta om sina arbetsformer. Kommissionen har
inte heller fått tillgång till andra tvångsmedel än
vite, och den får inte själv besluta att någon skall
betala vite. Det bör  också  understrykas  att
kommissionen inte skall ta ställning till om någon
begått  brott, och utskottet  utgår  från  att
kommissionens rapport i görligaste mån utformas på
ett sådant sätt att den inte riskerar att uppfattas
som ett domstolsavgörande.
Vad sedan gäller önskemålet i motion K28 yrkande 4
konstaterar justitieutskottet att de nyss redovisade
likheterna mellan förfarandet inför kommissionen och
ett domstolsförfarande i och för sig visar att det
finns ett tydligt behov av fördjupade överväganden,
för det fall frågan om liknande kommissioner skulle
övervägas framöver. Utskottet ansluter sig här till
konstitutionsutskottets - av regeringen återgivna -
ståndpunkt  att frågan om inrättandet  av  ett
kommissionsinstitut är av den digniteten att den bör
behandlas inom ramen för en översyn av författningen
i mer samlad form.
Justitieutskottet  anser  med  det anförda att
motionen i denna del är tillgodosedd.
Justitieutskottet utgår från att någon mer avsevärd
förändring av kommissionens uppdrag inte kommer att
göras. Mindre justeringar kan dock, som regeringen
påpekat, komma att behövas och utskottet kan inte se
någon anledning till att sådana förändringar inte
skulle ske i den för förvaltningsmyndigheter gängse
formen, dvs. genom beslut av regeringen. Utskottet
utgår dock från att riksdagens berättigade intresse
av insyn tillgodoses på lämpligt sätt. Med detta
uttalande anser justitieutskottet att motionen också
i denna del (yrkande 1) är tillgodosedd.

Utskottets bedömning

Konstitutionsutskottet  delar  justitieutskottets
bedömning.  Även  enligt  konstitutionsutskottets
bedömning  står  det  således helt  klart  att
kommissionen   inte   är   någon   domstol.
Konstitutionsutskottet  vill  understryka  att
kommissionen kommer att inta en unik ställning och
att detta kan accepteras endast med hänsyn till det
starka allmänintresse som föreligger i fråga om
kartläggning     av     säkerhetstjänsternas
underrättelseverksamhet samt att kommissionen inte
får bilda mönster för framtiden utan bör ses som en
engångsföreteelse.
Liksom      justitieutskottet      anser
konstitutionsutskottet  motion  1998/99:K28  (m)
yrkande 4 tillgodosedd.
Konstitutionsutskottet  delar  justitieutskottets
bedömning i frågan om en förändring av kommissionens
uppdrag. Även konstitutionsutskottet utgår således
från att riksdagens berättigade intresse av insyn
tillgodoses på lämpligt sätt, om någon förändring av
uppdraget    skulle    aktualiseras,    och
konstitutionsutskottet anser att motion 1998/99:K28
(m) yrkande 1 också är tillgodosedd.

Kommissionens sammansättning

Bakgrund

Statliga förvaltningsmyndigheter lyder enligt 11
kap. regeringsformen under regeringen,  om inte
myndigheten enligt regeringsformen eller annan lag
är   en   myndighet   under   riksdagen.
Förvaltningsuppgifter  får  inte  fullgöras  av
riksdagen i vidare mån än som följer av grundlag
eller  riksdagsordningen.  En  tjänst  vid  en
förvaltningsmyndighet som lyder under regeringen
tillsätts av regeringen eller av en myndighet som
regeringen  bestämmer.  Kommittéer  räknas  som
myndigheter.
Regeringen  har som ledamöter  i  kommissionen
tillkallat  riksmarskalken  Gunnar  Brodin  som
ordförande samt f.d. justitierådet Anders Knutsson,
generalsekreterare Anita Klum och mediekonsulten
Ewonne Winblad och - sedan antalet ledamöter genom
tilläggsdirektiv utökats - professor Alf Johansson
och docent Karl Molin som ledamöter. Sekreterare är
chefsrådmannen Fredrik von Arnold. Direktiven ger
utrymme för regeringen att tillsätta ytterligare
sekretariatspersonal samt - när det gäller bl.a.
historiska,  polisiära  och  militära frågor  -
experter.

Motion

I motion 1998/99:K28 av Carl Bildt m.fl. (m) yrkande
2   kritiseras  kommissionens  sammansättning.
Motionärerna  anför  att  såväl  kommissionens
ordförande som dess ledamöter har kritiserats i den
allmänna debatten för att bl.a.  inte  besitta
tillräcklig kompetens för sitt uppdrag. Även om
kommissionens sammansättning formellt inte är en
fråga för riksdagen är den enligt motionärerna i hög
grad relevant för riksdagen i och med det beslut som
riksdagen står inför. De begär att kommissionens
sammansättning skyndsamt tas upp  till förnyade
överväganden och begär ett tillkännagivande till
regeringen om detta.

Utskottets bedömning

Som framgår ovan och som motionärerna också medger
är frågan om kommissionens sammansättning inte en
fråga för riksdagen. Kommissionen har nu tillsatts
och påbörjat sitt arbete.
Något sådant tillkännagivande som begärs i motion
1998/99:K28 av Carl Bildt m.fl. (m) yrkande 2 bör
riksdagen inte göra. Motionsyrkandet avstyrks.

Kommissionens särskilda befogenheter

Förhör under straffansvar som utredningsform

Gällande ordning för kommittéarbete

Uppdraget för kommittéer som tillkallats på grund av
ett regeringsbeslut anges i allmänhet i särskilda
direktiv  för kommittén. Vissa bestämmelser  om
planeringen och redovisningen av kommitténs arbete
finns  i  kommittéförordningen  (1998:1474).  I
direktiven för en enskild kommitté kan därutöver
finnas föreskrifter om samråd med andra myndigheter
och om arbetets bedrivande.
Förvaltningslagen  (1986:223)   skall  enligt
kommittéförordningen tillämpas hos kommittéer endast
vid handläggning av administrativa ärenden  och
ärenden om utlämnande av allmänna handlingar.
I  den  mån  någon  föreskrift  inte finns i
kommittéförordningen eller i kommitténs direktiv,
bestämmer kommittén själv över hur dess arbete skall
bedrivas. En kommitté kan be såväl andra myndigheter
som enskilda om upplysningar men har inte möjlighet
att tvinga någon till medverkan i dess arbete. En
annan sak är att myndigheters skyldighet att hjälpa
andra myndigheter kan framgå av lag eller annan
författning eller av särskilt regeringsbeslut.

Propositionen

Regeringen  föreslår att kommissionen skall  få
möjlighet att under straffansvar höra den som antas
kunna  lämna  upplysningar  av  betydelse  för
kommissionens verksamhet. Straffansvaret gäller den
som hörs.
Den som hörs skall ha samma rätt och skyldighet att
lämna uppgifter som han eller hon skulle ha haft som
vittne i en rättegång.
Den  som  kallas till ett förhör skall kunna
föreläggas vid vite att inställa sig.
Ett förhör inför kommissionen skall dokumenteras.
Den som har hörts skall ha rätt att hos kommissionen
i efterhand ta del av förhöret.
Den som har hörts skall ha rätt till ersättning av
allmänna medel.

Motioner

Mats Einarsson m.fl. (v) anser i motion 1998/99:K27
att formella förhör inte bör vara någon huvudregel.
Samtal i annan form ger enligt motionärerna större
möjligheter att ställa frågor som inte skulle ha
godtagits vid ett formellt förhör. Motionärerna
anser att kommissionen bör ta del av t.ex. den
norska Lundkommissionens erfarenheter,  när  den
utformar sina arbetsformer, samt att riksdagen som
sin mening bör ge regeringen till känna vad i
motionen anförts om hållande av förhör (yrkande 1).
Motsatt uppfattning hävdas i en annan motion. Åsa
Torstensson m.fl. (c) begär i motion 1998/99:K30
yrkande 3 ett tillkännagivande om att förhör under
straffansvar skall vara den exklusiva formen för
inhämtande av upplysningar.  Innebörden  av att
kommissionen skall kunna föra samtal med olika
personer på motsvarande sätt som gällt för tidigare
kommissioner är att straffansvaret för uppgifters
riktighet och fullständighet faller bort. Detta
förhållande    är    enligt    motionärerna
otillfredsställande och riskerar  att leda till
inkonsekventa effekter och osäkra uppgifter.

Justitieutskottets yttrande

Justitieutskottet vill framhålla att syftet med den
aktuella lagen är att ge kommissionen effektiva
verktyg för att den skall kunna  fullgöra sin
uppgift. Samtidigt står det enligt utskottet klart
att också informella samtal har en given plats i
kommissionens arbete. Det kan väl tänkas att blotta
förekomsten av möjligheten att hålla förhör under
straffansvar gynnar kommissionens arbete. Utskottet
utgår från att kommissionen kan finna en lämplig
avvägning  mellan  formella  förhör  och  andra
utredningsmetoder. Något uttalande från riksdagen
bör inte göras i frågan.
Justitieutskottet      föreslår      att
konstitutionsutskottet avstyrker motionerna K27 och
K30 i här aktuella delar.

Utskottets bedömning

Som justitieutskottet framhållit är syftet med den
aktuella lagen att ge kommissionen effektiva verktyg
för att den skall kunna fullgöra sin uppgift.
Konstitutionsutskottet vill erinra om de speciella
rättsverkningar som är knutna till förhören. Sådana
rättsverkningar avser inte endast straffansvaret för
osanna uppgifter utan även och kanske framför allt
rätten och skyldigheten för den hörde att lämna
uppgifter som annars skulle vara sekretessbelagda.
Till detta kommer rätten till biträde och rätten att
utan hinder av sekretess rådgöra med biträdet. I
lagen  föreskrivs  särskilt  att  förhör  skall
dokumenteras.
Kommissionen kan antas behöva ägna en hel del tid
åt arkivgenomgång och allmän kunskapsinhämtning om
området. Enligt konstitutionsutskottets uppfattning
kan en betydande del av kommissionens utredning
därutöver antas komma att företas i form av förhör.
Konstitutionsutskottet   utgår   dock   liksom
justitieutskottet från att kommissionen kan finna en
lämplig avvägning mellan formella förhör och andra
utredningsmetoder. Det finns således inte anledning
att i lagen ge närmare regler om detta. Riksdagen
bör  inte  på  annat  sätt styra kommissionens
arbetsformer.
Konstitutionsutskottet avstyrker därmed motionerna
1998/99:K27 (v) yrkande 1 och 1998/99:K30  (c)
yrkande 3.

Upplysningspliktens omfattning

Bakgrund - bestämmelser om vittnesplikten i
rättegång

Vittnesplikten  i  rättegång  innebär  enligt
rättegångsbalken följande.
Ett vittne inför en domstol måste säga  hela
sanningen och får inget förtiga, tillägga eller
förändra. I princip gäller skyldigheten hela det
förhörstema om vilket vittnet har informerats, och
vittnesplikten bryter i princip en tystnadsplikt
enligt t.ex. sekretesslagen.
Det finns emellertid flera slags begränsningar i
ett vittnes skyldigheter. Av intresse i det nu
aktuella sammanhanget är vissa regler i 36 kap. 5 §
rättegångsbalken enligt vilka det gäller ett förbud
för  domstolen  att  ställa  frågor  om  vissa
förhållanden och i allmänhet ett motsvarande förbud
för den hörde att yttra sig. Dessa regler gäller
bl.a. den som inte får lämna en uppgift till följd
av reglerna i 2 kap. 1 eller 2 § sekretesslagen om
sekretess med hänsyn främst till rikets förhållande
till annan stat eller mellanfolklig organisation
(utrikessekretess) eller  till  rikets  säkerhet
(försvarssekretess) eller reglerna i 3 kap. 1 §
sekretesslagen om sekretess med hänsyn till rikets
centrala  finanspolitik,  penningpolitik  eller
valutapolitik. För att någon skall få höras som
vittne  om uppgiften krävs tillstånd från  den
myndighet i vars verksamhet uppgiften har inhämtats.
Andra regler i 36 kap. 5 § rättegångsbalken har
avseende på advokater och vissa andra yrkesgrupper
som har ett särskilt förtroendeförhållande till
enskilda,  på  rättegångsombud,  biträden  och
försvarare  samt på präster och vissa med dem
jämställda.
Särskilda   bestämmelser   om   tystnadsplikt
(meddelarskydd)   finns   i   3  kap.  3 §
tryckfrihetsförordningen  och  i  2 kap.  3  §
yttrandefrihetsgrundlagen. I dessa paragrafer anges
särskilt i vilka fall tystnadsplikten inte gäller
och domstol således får höra den som annars har
tystnadsplikt enligt grundlagarna. Det gäller främst
personer med anknytning till ett massmedieföretag.
En domstol som skall pröva om någon som är skyldig
att hemlighålla en uppgift som avses i de angivna
bestämmelserna ändå skall höras som vittne  om
uppgiften måste enligt 36 kap. 8 § andra stycket
rättegångsbalken först inhämta yttrande från det
företag hos vilket den som skall höras har fått
vetskap  om  uppgiften, om inte särskilda skäl
föranleder något annat.
Det finns också omständigheter som ett vittne får
vägra att yttra sig om enligt 36 kap.  6  §
rättegångsbalken. Det gäller omständigheter som, om
vittnet talade om dem, skulle avslöja att vittnet
eller någon närstående till vittnet hade begått en
brottslig eller vanärande handling. Ett vittne får
också vägra att uttala sig så att en yrkeshemlighet
skulle avslöjas, om det inte  finns  synnerlig
anledning att höra vittnet om detta.
Med brott avses inte endast sådana gärningar som
bestraffas  enligt  brottsbalken  utan  även
specialstraffrättsliga  brott  och  förseelser.
Rättegångsbalkens  brottsbegrepp  innefattar  i
allmänhet det som inom straffrätten betecknas som
förseelser.
Om ett vittne lämnar felaktiga uppgifter eller
tiger om något och utsagan befinnes vara utan
betydelse för saken, skall vittnet ändå inte dömas
till ansvar (15 kap. 4 § brottsbalken). Detsamma
gäller om någon har lämnat en osann uppgift eller
förtigit sanningen om något som han eller hon hade
fått vägra att yttra sig om och omständigheterna
innebär skälig ursäkt.
I sammanhanget bör också erinras om den s.k.
negativa  opinions-  eller  yttrandefriheten  i
regeringsformen. Enligt 2 kap. 2 § regeringsformen
är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad
mot  tvång att ge till känna sin åskådning i
politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant
hänseende.
Bestämmelsen  om  den negativa yttrandefriheten
innebär bl.a. att reglerna om vittnesplikten inte i
något fall medför skyldighet för ett vittne att
lämna uppgifter om sin uppfattning i t.ex. politiska
eller religiösa frågor (prop. 1975/76:209 s. 145,
Holmberg-Stjernquists grundlagskommentar s. 82).

Propositionen

Som nämnts föreslår regeringen att den som hörs av
kommissionen under straffansvar skall ha samma rätt
och skyldighet att lämna uppgifter som han eller hon
skulle ha haft som vittne i en rättegång. Vid
förhöret skall det inte heller få ställas några
frågor som inte hade kunnat ställas  vid  ett
vittnesförhör i en domstol.
Kommissionen skall före ett förhör erinra den som
hörs om vad förhöret avser och upplysa honom eller
henne  om hans eller hennes sanningsplikt  och
straffansvar. Kommissionen skall även, om det finns
skäl för det, upplysa förhörspersonen om hans eller
hennes rätt att vägra yttra sig.
Ett förhör hos kommissionen skall få gälla även
uppgifter  som  avses  i  2 kap. 1 eller 2 §
sekretesslagen eller någon bestämmelse till vilken
det hänvisas i dessa paragrafer, dvs. som omfattas
av  utrikes-  eller  försvarssekretess.  Enligt
propositionen skall den myndighet i vars verksamhet
en sådan uppgift har inhämtats anses ha lämnat sitt
tillstånd till att förhöret får gälla uppgiften.
Regeringen hänvisar i författningskommentaren (prop.
s. 39) till bestämmelsen i 36 kap. 5 § första
stycket rättegångsbalken om tillstånd från myndighet
för att ett vittne skall få höras  om  vissa
uppgifter. Regeringen påpekar att förslaget innebär
att kommissionen givits större befogenheter än en
domstol.
Förslaget innebär bl.a. att förhörspersonen får
vägra att yttra sig om omständigheter som, om
förhörspersonen talade om dem, skulle avslöja att
förhörspersonen  eller  någon honom eller henne
närstående har begått en brottslig eller vanärande
handling.
Undantag från straffansvaret för osann uppgift
eller förtigande av sanningen föreslås för det fall
att den som hörts skulle ha haft rätt att vägra
yttra sig och omständigheterna innebär en skälig
ursäkt för honom eller henne. Undantag föreslås
också för uppgifter utan betydelse för det som
förhöret avser.
Om den som hörs utan giltigt skäl vägrar att yttra
sig eller att besvara en fråga, skall kommissionen
kunna förelägga honom eller henne att vid vite
fullgöra sin skyldighet.
Enligt propositionen skall den som kallas till ett
förhör kunna föreläggas vid vite att före förhöret
uppliva sin kunskap om det som förhöret gäller.
Föreläggandet får avse att förhörspersonen skall
uppliva sin kunskap genom att granska för honom
eller henne tillgängliga anteckningar eller andra
handlingar,  om  det  kan  göras utan avsevärd
olägenhet.
Regeringen konstaterar (prop. s. 22) att eftersom
kommissionen inte är en domstol kan ett förhör inför
kommissionen inte omfatta sådana uppgifter  som
skyddas  av  grundlagarna. Det grundlagsstadgade
skyddet för den s.k. meddelarfriheten förblir därför
intakt i detta hänseende.
Regeringen diskuterar (prop. s. 19) förhållandet
mellan brott och vanärande handling och i vilken
utsträckning reglerna om vanärande handlingar kan
bli tillämpliga i den mån omständigheterna inte kan
jämställas med brottsliga handlingar. Regeringen
pekar på att Högsta domstolen i rättsfallet NJA 1985
s. 774 konstaterade att rätten att vägra yttra sig
beträffande en brottslig handling främst synes ha
grundats på den intressekollision som å ena sidan
risken för menedsansvar, å andra sidan risken för
straff för den brottsliga handlingen medför för
vittnet (se t.ex. SOU 1926:32 s. 269). I det angivna
rättsfallet förklarade Högsta domstolen att den
intressekollision på vilken regleringen grundats
inte uppkommer för det fall att ansvar för den
brottsliga handlingen är preskriberat. Det kan då
enligt domstolen tänkas att vittnet i stället vill
slippa yttra sig därför  att  han  finner den
brottsliga handlingen vara vanärande för honom. Det
skulle dock enligt domstolen föra för långt att i
allmänhet anse brottsliga handlingar vara vanärande
i  den  mening  som  avses  i  36  kap.  6 §
rättegångsbalken sedan så lång tid har förflutit
från  handlingens  begående  att  ansvar  är
preskriberat. En rätt att i denna situation vägra
yttra sig måste enligt domstolen reserveras för det
fallet att vittnet fortfarande skulle drabbas av
allmänt och starkt ogillande, om hans handling blev
känd. Det aktuella fallet, som gällde brott mot
uppbördslagen, ansågs inte vara ett sådant fall.
Enligt regeringen måste ett brott av det slag som
kan komma att beröras av ett förhör hos kommissionen
i princip fortfarande kunna föranleda någon form av
ansvar för att det skall omfattas av rätten att
hålla tyst.
Regeringen  nämner  att  Svea  hovrätt i sitt
remissyttrande har vänt sig mot detta resonemang och
bl.a. pekat på att till skillnad från den situation
som rättegångsbalkens regler tar sikte på kan den
preskriberade gärningen inte sällan väntas vara
själva huvudtemat för ett förhör inför kommissionen.
Rätten att vägra yttra sig bör därför enligt samma
remissinstans  utsträckas  i  detta  avseende i
förhållande  till  vad  som  gäller  enligt
rättegångsbalken. Även Kammarrätten i Stockholm har
ifrågasatt promemorians förslag på denna punkt.
Enligt regeringens mening är det mycket vanskligt
att med någon större grad av säkerhet uttala sig om
hur olika förhör till innehållet kommer att gestalta
sig. Det är också svårt att förutse hur olika
förhörsteman kommer att utformas. Vad som anförts
under remissbehandlingen i denna del om att själva
huvudtemat för ett förhör inte sällan kommer att
vara ett preskriberat brott ter sig därför ytterst
osäkert, om än inte omöjligt. Regeringen anser inte
att det antagande som hovrätten ger uttryck för kan
eller bör bilda utgångspunkt för en bedömning av
skyldigheten för en förhörsperson att yttra sig
inför kommissionen. Tvärtom anser regeringen att
rättegångsbalkens regler innehållande bl.a. en rätt
att vägra yttra sig  om  brott  och vanärande
handlingar framstår som ändamålsenlig även  vid
förhör inför kommissionen. Härigenom skapas också
förutsättningar för att kommissionen skall kunna
arbeta på ett verkningsfullt och för uppdraget
ändamålsenligt sätt.
Mot bakgrund av  det  nu  sagda bör enligt
regeringens mening den som hörs av kommissionen ges
samma rätt och skyldighet att lämna uppgifter som
han eller hon skulle ha haft som vittne i en
rättegång.
I fråga om utformningen av lagtexten i bl.a. 4 §
andra stycket andra meningen och 5 § andra stycket
har Lagrådet ansett (se prop. s. 57) att den valda
tekniken att låta lagens bestämmelser repliera på
rättegångsbalken utan att direkt hänvisa till denna
har  lett  till  vissa  bestämmelser  som  är
svårförståeliga. Delvis är fråga om rena fiktioner,
som enligt Lagrådet naturligtvis såvitt möjligt bör
undvikas i lagtext. Lagrådet kan dock inte se att
den valda tekniken leder fel. Lagrådet finner att en
lagtext  som  är  både  fullständig  och  mer
lättförståelig skulle bli omfattande och bryta av
mot lagens utformning i övrigt, och Lagrådet anser
därför att tekniken får godtas.

Motioner

Propositionen har föranlett tre motioner i frågan om
rätten att vägra yttra sig inför kommissionen.
I motion 1998/99:K28 av Carl Bildt m.fl. (m)
yrkande 6 begärs att riksdagen beslutar ändra 4 § i
förslaget till förfarandelag angående den förhördes
rätt att vägra yttra sig. Motionärerna delar Svea
hovrätts bedömning i hovrättens remissyttrande att
just preskriberade gärningar ofta kan väntas bli
själva huvudtemat för ett förhör inför kommissionen.
Enligt  motionärernas  mening  talar  starka
integritetsskäl  mot  att personer skall behöva
inställa sig inför kommissionen  för att under
straffansvar avslöja brottsliga gärningar som de har
begått tidigare.
En motsatt uppfattning hävdas i två motioner.
I motion 1998/99:K27 av Mats Einarsson m.fl. (v)
yrkande 2 begärs att riksdagen beslutar om sådan
ändring i den föreslagna lagen som innebär undantag
från 36 kap. 6 § rättegångsbalken angående rätt att
tiga om vanärande handling. Motionärerna anför att
tidigare  granskningar  av  säkerhetstjänsternas
verksamhet antyder att handlingar av denna art inte
torde vara helt ovanliga.  Kommissionens mycket
speciella uppdrag, liksom det faktum att den inte är
någon domstol, ger enligt motionärerna anledning att
något snäva in det område där rätt  att tiga
föreligger. I 4 § första stycket bör därför efter
första meningen läggas till följande mening: "Dock
skall rättegångsbalken 36 kap.  6 § vad avser
vanärande handling ej äga tillämplighet."
I motion 1998/99:K31 av Per Lager m.fl. (mp)
yrkande 1 begärs ett tillkännagivande om rätten för
en person att vägra yttra sig. Motionärerna anser
att - med tanke på hur media fungerar och hur stort
intresset för kommissionens utredningar kommer att
vara - i princip vilken handling som helst, när
media har fått presentera  den, kan komma att
innebära att en person kan drabbas av allmänt starkt
ogillande. En situation där kommissionens möjlighet
att höra personer under straffansvar blir helt
tandlös bör undvikas.
Yrkande 2 i samma motion behandlas nedan under
rubriken Uppgiftsskyldighet för myndigheter.
Härutöver har frågan om lagtextens  formulering
tagits upp i motion 1998/99:K28 av Carl Bildt m.fl.
(m). I yrkande 7 (delvis) begärs att riksdagen
beslutar om sådan ändring i 4 § andra stycket i
förslaget till förfarandelag att  det av lagen
framgår  att  kommissionen inte behöver inhämta
tillstånd  från  myndighet.  Motionärerna  delar
regeringens uppfattning att kommissionen för att
kunna fullgöra sitt uppdrag kan behöva ha tillgång
även till myndigheters sekretessbelagda uppgifter av
det slag det här är fråga om men är kritiska till
den tekniska lösningen och anser att det av lagen
klart skall framgå att kommissionen inte behöver
inhämta myndighetens tillstånd.

Justitieutskottets yttrande

Justitieutskottet har yttrat sig i frågan om rätten
att vägra yttra sig inför kommissionen.
Justitieutskottet kan i och för sig hålla med
motionärerna bakom motionerna K27 och K31 om att ett
bifall till deras yrkanden skulle kunna innebära att
den som hörs inför kommissionen vore skyldig att
svara på frågor i större utsträckning än vad som
följer  av regeringens förslag.  Utskottet  kan
emellertid inte förorda en sådan ändring. Det faktum
att kommissionen faktiskt inte är någon domstol
innebär nämligen att förfarandet inför den inte
fullt ut motsvarar de rättssäkerhetsgarantier som
ett domstolsförfarande innebär. Att under sådana
omständigheter låta dem som hörs ha rätt att tiga i
mindre utsträckning än vad som skulle ha varit
fallet vid ett domstolsförfarande kan knappast anses
försvarbart.  Intresset  av  ett så heltäckande
material som möjligt måste här stå tillbaka för
intresset av rättssäkerhet och skyddet för enskildas
integritet.
Justitieutskottet är å andra sidan inte heller
berett att ställa sig bakom önskemålet i motion K28,
som alltså innebär att den som hörs skall ha rätt
att tiga i högre utsträckning än i domstol. Ett
bifall till motionsönskemålet skulle innebära att
den hörde skulle ha en generell rätt att tiga om
preskriberade brott vars avslöjanden inte skulle
mötas av ett allmänt och starkt ogillande. Utskottet
vill i sammanhanget påpeka att rättspraxis synes ge
utrymme för den tolkningen att preskriberade brott -
under vissa förutsättningar - kan medföra en rätt
att vägra att yttra sig.
Sammantaget innebär detta att justitieutskottet
delar regeringens uppfattning att rättegångsbalkens
regler får anses vara ändamålsenliga såvitt gäller
förhören inför kommissionen.  Enligt  utskottets
mening finns det också ett värde i att det redan
finns en viss rättsbildning på området som kan komma
till användning i kommissionens arbete. Med andra
ord kan kommissionen med den valda ordningen ha
nytta av motiven till rättegångsbalkens motsvarande
bestämmelse,  anslutande  rättspraxis  och övrig
litteratur.
Justitieutskottet      föreslår      att
konstitutionsutskottet avstyrker motionerna K27, K28
och  K31 i de delar som här är aktuella.  -
Företrädarna för Moderata samlingspartiet respektive
Vänsterpartiet och Miljöpartiet har anmält avvikande
meningar.

Utskottets bedömning

I fråga om rätten för en förhörsperson att vägra
yttra   sig   inför   kommissionen   delar
konstitutionsutskottet  i  sak justitieutskottets
bedömning. Det faktum att kommissionen inte är någon
domstol innebär att förfarandet inför den inte fullt
ut motsvarar de rättssäkerhetsgarantier som ett
domstolsförfarande innebär. Intresset av ett så
heltäckande material som möjligt måste här, som
justitieutskottet funnit, stå tillbaka för intresset
av rättssäkerhet och skyddet för den enskildes
integritet. Justitieutskottet påpekar att önskemålet
i motion K28 innebär att den som hörs skall ha en
vidare rätt att tiga än han eller hon skulle ha haft
i domstol, och utskottet är inte heller berett att
ställa sig bakom en sådan ordning. Justitieutskottet
pekar på att rättspraxis synes ge utrymme för den
tolkningen att preskriberade brott - under vissa
förutsättningar - kan medföra en rätt att vägra
yttra sig. Justitieutskottet pekar vidare på det
värde som finns i att det redan finns en viss
rättsbildning  på  området  som kan komma till
användning i kommissionens arbete eller - med andra
ord - att kommissionen med den valda ordningen kan
ha  nytta  av  motiven  till  rättegångsbalkens
motsvarande bestämmelse, anslutande rättspraxis och
övrig litteratur.
Konstitutionsutskottet  delar  således  liksom
justitieutskottet  regeringens  uppfattning  att
rättegångsbalkens   regler  får  anses  vara
ändamålsenliga  såvitt  gäller  förhören  inför
kommissionen.
Som justitieutskottet har föreslagit  avstyrker
konstitutionsutskottet motionerna 1998/99:K28 (m)
yrkande 6, 1998/99:K27 (v) yrkande 2 och 1998/99:K31
(mp) yrkande 1. Konstitutionsutskottet tillstyrker
därmed regeringens förslag i denna del.
Såvitt avser frågan om lagtextens utformning vill
konstitutionsutskottet erinra  om Lagrådets ovan
redovisade uttalande, vari Lagrådet funnit att den
av  regeringen  valda  tekniken  får  godtas.
Konstitutionsutskottet anser sig inte utan ingående
analys kunna överblicka konsekvenserna av en annan
utformning av lagtexten än den som regeringen har
föreslagit och som anknyter till formuleringen i
rättegångsbalken.  Utskottet  tillstyrker således
regeringens förslag och avstyrker motion 1998/99:K28
(m) yrkande 7 såvitt avser formuleringen av 4 §
andra stycket andra meningen i förfarandelagen.

Skyldighet att visa upp en handling eller ett
föremål

Bakgrund - regler om editionsplikt

För rättegången i allmän domstol finns regler i
rättegångsbalken om skyldighet att tillhandahålla
skriftliga handlingar eller föremål. Den som innehar
en skriftlig handling som kan antas ha betydelse som
bevis är skyldig att - med rättegångsbalkens ord -
förete den. Undantag från den skyldigheten gäller
motsvarande undantagen från vittnesplikten för vissa
befattningshavare och andra  med  tystnadsplikt.
Skyldigheten att förete skriftliga handlingar gäller
inte  minnesanteckningar  eller  andra  sådana
uppteckningar  som  är avsedda uteslutande  för
personligt bruk, om det  inte  finns synnerlig
anledning att handlingen företes.
Den som är skyldig att förete en skriftlig handling
kan av rätten föreläggas detta. Föreläggandet kan
ges vid vite.
Rättegångsbalkens regler gäller i tillämpliga delar
även för förvaltningsprocessen.

Propositionen

Regeringen föreslår att kommissionen skall kunna
förelägga  en enskild som innehar en skriftlig
handling  som  kan  antas  ha  betydelse  för
kommissionens arbete att vid vite visa upp denna
handling. Den förelagde skall dock inte behöva visa
upp en sådan handling som han eller hon inte skulle
ha behövt visa upp i en rättegång.
I  likhet  med  vad  som föreslås beträffande
skyldigheten att lämna en uppgift  vid  förhör
föreslås att en myndighet i vars verksamhet en
uppgift  som  omfattas  av  utrikes-  eller
försvarssekretess har inhämtats skall  anses ha
lämnat tillstånd till att handlingen eller föremålet
visas upp.
Motsvarande bestämmelser föreslås gälla beträffande
uppvisande av föremål.
Regeringen redovisar Lagrådets förslag att orden
"visa upp", som användes i lagtexten även i det till
Lagrådet remitterade förslaget, skulle bytas ut mot
t.ex. ordet "förete" för att inrymma också att
handlingen eller föremålet också skall lämnas fram
för granskning. Regeringen anför att uttrycket "visa
upp" förekommer flitigt i olika författningar och
har svårt att se att uttrycket i den nu föreslagna
lagen kan missförstås på något sätt.

Motion

I motion 1998/99:K28 av Carl Bildt m.fl. (m) yrkande
7 (delvis) begärs att riksdagen beslutar om sådan
ändring i 5 § andra stycket i förslaget till
förfarandelag  att  det  av  lagen framgår att
kommissionen inte behöver inhämta tillstånd från
myndighet.  Motionärerna   delar   regeringens
uppfattning att kommissionen för att kunna fullgöra
sitt uppdrag kan behöva ha tillgång även till
myndigheters sekretessbelagda uppgifter av det slag
det här är fråga om men är kritiska till den
tekniska lösningen och anser att det av lagen klart
skall framgå att kommissionen inte behöver inhämta
myndighetens tillstånd.
I samma motion yrkande 8 begärs att riksdagen
beslutar ändra formuleringen "visa upp" i 5 § i
förslaget till förfarandelag till antingen "visa
fram", "förete" eller "lägga fram" i enlighet med
vad som anförts i motionen. Motionärerna anser att
uttrycket "visa upp" inte korrekt uttrycker vad som
åsyftas med bestämmelsen, nämligen att handlingen
och  föremålet  också  skall  överlämnas  till
kommissionen för granskning.

Justitieutskottets yttrande

Justitieutskottet  delar  regeringens uppfattning
beträffande användningen av orden "visa upp" och
föreslår att konstitutionsutskottet avstyrker motion
K28 yrkande 8.

Utskottets bedömning

Regeringen har framhållit att uttrycket "visa upp"
förekommer  flitigt i olika författningar,  och
regeringen har haft svårt att se att uttrycket i den
nu föreslagna lagen kan missförstås på något sätt.
Justitieutskottet delar  regeringens uppfattning.
Konstitutionsutskottet  har  inte  någon  annan
uppfattning,  och  utskottet  avstyrker  motion
1998/99:K28 yrkande 8. Utskottet tillstyrker således
regeringens förslag till lydelse av 5 § första
stycket förfarandelagen.
Konstitutionsutskottet har i föregående avsnitt
avstyrkt motion 1998/99:K28 (m) yrkande 7 såvitt
avser formuleringen av 4 § andra stycket andra
meningen nämnda lag och tillstyrkt  regeringens
förslag.  Av  samma  skäl  avstyrker  utskottet
motionsyrkandet såvitt avser formuleringen av 5 §
andra stycket och tillstyrker regeringens förslag i
denna del.

Uppgiftsskyldighet för myndigheter

Propositionen

Regeringen föreslår  att myndigheter skall vara
skyldiga att på begäran lämna de uppgifter till
kommissionen  som  kan  antas ha betydelse för
kommissionens arbete. En myndighet skall dock inte
få lämna en sådan uppgift som en enskild inte skulle
ha behövt lämna.
Omfattningen av myndigheternas uppgiftsskyldighet
bör enligt regeringen (prop. s. 30 f.) bestämmas av
kommissionen själv. Något utrymme för en myndighet
att vägra lämna uppgifter till kommissionen bör
alltså inte finnas. Kommissionen måste dock i sitt
arbete  givetvis beakta att personuppgiftslagens
regler följs.
De efterfrågade  uppgifterna  kan  lämnas till
kommissionen på olika sätt, muntligen vid förhör, i
skrift eller bild eller på annat sätt, t.ex. genom
upptagning eller uppvisande av ett hemligt föremål.
Frågan om tillgång till uppgifter och handlingar hos
myndigheter aktualiseras också av den möjlighet som
regeringen föreslår att förelägga den som kallas
till förhör att före förhöret uppliva sin kunskap om
det som förhöret gäller genom att granska för honom
eller henne tillgängliga anteckningar eller andra
handlingar,  om  det kan göras  utan  avsevärd
olägenhet.
Regeringen anför i denna del (prop. s. 17) att det
endast bör vara fråga om en skyldighet att ta del av
handlingar m.m. som är tillgängliga för den som
kallas. I fråga om personal inom säkerhetstjänsterna
menar regeringen att endast de som för dagen arbetar
med sådana uppgifter bör kunna föreläggas att liva
upp sina kunskaper utan inskränkning till vissa
handlingar. I fråga om tidigare anställda inom
säkerhetstjänsterna   anser   regeringen   att
föreläggande bör kunna riktas mot dem om det avser
tillgängliga privata dagböcker eller liknande.

Motion

I motion 1998/99:K31 av Per Lager m.fl. (mp) yrkande
2 begärs ett tillkännagivande om införande av en
sekretessbrytande bestämmelse för tidigare anställda
vid säkerhetstjänsterna. Motionärerna framhåller att
mycket av det som kommissionen skall utreda har hänt
för 20 eller 30 år sedan och att den bästa metoden
för att utröna vad som hände torde vara att höra
personer som då arbetade inom säkerhetstjänsterna.
För att få fram  korrekta uppgifter bör dessa
personer enligt motionärerna  få  möjlighet att
uppliva sin kunskap genom att få tillgång till t.ex.
sina egna tidigare tjänsteanteckningar.

Justitieutskottets yttrande

Justitieutskottet anmärker att - i den mån det
behövs  -  här  avsedda  handlingar  kan göras
tillgängliga för den hörde under förhörets gång.
Härigenom kan det syfte som motionärerna tar sikte
på tillgodoses - om än vid en något senare tidpunkt
jämfört med om den hörde fortfarande varit anställd
inom säkerhetstjänsterna. Samtidigt kan kraven på
den hörde att orientera sig i förväg begränsas.
Utskottet erinrar om att de frågor om sekretess som
kan   aktualiseras   ligger   utanför   dess
beredningsområde.
Justitieutskottet   delar   sammanfattningsvis
regeringens  uppfattning  och  föreslår  att
konstitutionsutskottet avstyrker motion K31 i denna
del.

Utskottets bedömning

Liksom motionärerna bedömer konstitutionsutskottet
att det för att få fram korrekta uppgifter kan vara
av stor betydelse att personer som tidigare arbetat
inom någon av de myndigheter vars verksamhet skall
granskas kan liva upp sitt minne genom att läsa
t.ex. egna tidigare tjänsteanteckningar. Frågan är
emellertid på vilket sätt detta skall ske för att ge
största möjliga säkerhet.
Regeringens förslag innebär att det är kommissionen
som skall göra bedömningen om förhörspersonen bör få
tillgång till sådana handlingar, och att detta vid
behov kan ske efter det att kommissionen granskat
handlingarna. Konstitutionsutskottet har svårt att
se att en annan ordning skulle ge motsvarande
säkerhetsgarantier. Den tidsutdräkt som kan bli
följden av förfarandet bör enligt utskottets mening
inte behöva bli besvärande.
Liksom   justitieutskottet   delar   således
konstitutionsutskottet regeringens uppfattning om
hur  handlingar  skall  göras  tillgängliga för
kommissionen  och för personer som kommissionen
önskar höra. Motion 1998/99:K31 (mp) yrkande 2
avstyrks således.

Uppgiftsskyldighet för vissa arkiv

Förslaget om uppgiftsskyldighet för myndigheterna
mötte i remissomgången kritik från Riksarkivet, som
ansåg att kommissionen inte borde kunna förelägga en
arkivinstitution att lämna ut en handling ur ett
enskilt arkiv i strid med förbehåll som ställts upp
vid överlämnandet av arkivet.
Det  förslag  till bestämmelse om myndigheters
uppgiftsskyldighet  som förelåg i remissomgången
innehöll ingen annan begränsning för vilka uppgifter
som skulle lämnas än att de skulle kunna antas ha
betydelse  för  kommissionens  verksamhet.  Med
anledning av remisskritik mot att en uppgift som en
förhörsperson skulle ha rätt att vägra yttra sig om
vid  förhör  inför  kommissionen  skulle  kunna
tillställas kommissionen genom en myndighet har
bestämmelsen kompletterats i propositionen. Enligt
det  nu föreliggande förslaget undantas  sådana
uppgifter som en enskild inte skulle ha haft rätt
att lämna till kommissionen  samt  -  om inte
synnerliga skäl föreligger - uppgifter varigenom en
yrkeshemlighet skulle uppenbaras. Det rör sig t.ex.
om uppgifter i en advokats klientförhållande eller
en läkares patientkontakter samt  uppgifter  om
företagshemligheter.
Regeringen bemötte i propositionen Riksarkivets i
remissomgången framförda  kritik (prop. s. 31).
Regeringens uppfattning är att uppgifterna i ett
enskilt arkiv som innehas av en myndighet trots
uppställda förbehåll på samma sätt som gäller för
uppgifter hos enskilda bör vara tillgängliga, om de
kan antas ha betydelse för kommissionens arbete.
Regeringen är medveten om den risk som föreligger
att med lag ingripa i överenskommelser  mellan
enskilda och en arkivmyndighet men anser att det
föreliggande  granskningsuppdraget är  av  sådan
särpräglad art att det i detta fall kan anses
föreligga starkare skäl för insyn i enskilda arkiv
än mot. Regeringen vill dock  understryka  att
infordrandet av uppgifter från enskilda arkiv hos
myndigheter i strid med förbehåll bör ske med
varsamhet.
Regeringen påpekar att gränsdragningsfrågor kan
uppkomma beroende på om arkivet har överlämnats till
arkivmyndigheten som gåva eller som deposition.
Utgångspunkten måste vara att om deponenten eller
något rättssubjekt i dennes ställe disponerar över
arkivet, så skall en begäran göras enligt reglerna
om uppvisande av skriftlig handling och ställas till
den fysiska eller juridiska personen i fråga.
Regeringen påpekar vidare att en begäran om att
lämna uppgift bör kunna föregås av förhör med
företrädare för myndigheten och att vid förhöret bör
kunna fastställas vilka uppgifter av intresse som
myndigheten  besitter samt vilka uppgifter  som
behöver lämnas till kommissionen.
Till utskottet har inkommit en skrivelse den 25
oktober  1999  från  Krigsarkivet. I skrivelsen
kritiseras regeringens förslag till skyldighet för
myndigheter  att  lämna  ut  handlingar  till
kommissionen. Kritiken är av samma innebörd som den
kritik Riksarkivet framförde i remissomgången, och
som återges i propositionen. - Utskottet noterar att
propositionen lades på riksdagens bord den 10 juni
1999 och att motionstiden gick ut den 13 augusti
1999. Propositionen i denna del har inte föranlett
någon motion.
I 13 § arkivlagen (1990:782) finns en föreskrift om
att  statliga  arkivmyndigheter  får  ta  emot
arkivmaterial också från enskilda. I förarbetena
till arkivlagen (prop. 1989/90:72 s. 79) framhålls
att de enskilda arkiven vid sidan av myndigheternas
arkiv utgör  en  viktig del av det nationella
kulturarvet och att det är viktigt att också de
bevaras för eftervärlden. Ett sätt att säkra detta
är att arkivmyndigheterna tar sig an sådana arkiv.
Bestämmelsen avses markera det legitima  i att
arkivmyndigheterna tar emot även enskilda arkiv, om
de finner det befogat och praktiskt och ekonomiskt
möjligt. De enskilda arkiv som arkivmyndigheten tar
emot för förvaring och vård eller forsknings- eller
studieändamål blir inte därmed ett myndighetsarkiv
utan utgör ett separat arkiv i myndighetens lokal.
Handlingarna i de enskilda arkiven blir  inte
allmänna handlingar hos myndigheten (2 kap. 11 §
tryckfrihetsförordningen).
I en kommentar till arkivlagen (Claes Gränström,
Lennart Lundquist, Kerstin Fredriksson: Arkivlagen -
Bakgrund och kommentarer, 1992) påpekas att de
statliga arkivmyndigheterna sedan länge förvarar
omfattande bestånd av enskilda arkiv av riks- eller
lokalhistoriskt intresse och att de enskilda arkiven
inte enbart utgör  en  del  av det nationella
kulturarvet.  Genom  sitt ursprung ger  de  en
kompletterande bild av och en nödvändig motvikt till
den officiella syn på händelser och förhållanden som
förs fram i den typ av handlingar som mest frekvent
finns   bevarade   i   myndigheternas   och
arkivmyndigheternas arkiv, såsom protokoll, domar,
kopior  av  utgående  handlingar,  rapporter,
promemorior och utredningar. De handlingar i vilka
enskilda personer i allmänhet direkt kommer till
tals, såsom inlagor,  överklaganden, ansökningar
m.m., förvaras i regel i akt- eller dossierserier
som är skrymmande och därför i stor utsträckning
blir föremål för gallring.
Utskottet har ovan redogjort för de regler som
gäller  för  rättegången  i allmän domstol  om
skyldighet att tillhandahålla skriftliga handlingar
eller föremål. Därav framgår att den som är skyldig
att tillhandahålla en handling kan föreläggas av
domstolen att göra det.
Utskottet noterar regeringens utgångspunkt att, om
en deponent eller något rättssubjekt i deponentens
ställe disponerar över ett arkiv, en begäran skall
göras enligt reglerna om uppvisande av skriftlig
handling  och  ställas  till den fysiska eller
juridiska personen i fråga. Problemet i förhållande
till enskildas förbehåll bör därför inte uppstå
annat än i fråga om arkiv som överlämnats till en
arkivmyndighet i annan form än som deposition.
Utskottet noterar vidare att kommissionen enligt
propositionen skall kunna begära in både uppgifter
och handlingar från såväl enskilda som myndigheter
under  förutsättningen  att  uppgifterna  eller
handlingarna  kan  antas  ha  betydelse  för
kommissionens verksamhet. Att undanta uppgifter och
handlingar  som  har  överlämnats  till  en
arkivmyndighet   riskerar   enligt  utskottets
uppfattning att avsevärt begränsa  kommissionens
möjligheter att fullgöra sitt uppdrag. Utskottet
noterar också att särskilda sekretessbestämmelser
föreslås för kommissionens verksamhet.
Liksom  regeringen  anser  utskottet  att  det
föreliggande granskningsuppdraget  är  av  sådan
särpräglad art att det i detta fall kan anses
föreligga starkare skäl för insyn i enskilda arkiv
än mot. Utskottet har i ett föregående avsnitt
understrukit att kommissionen kommer att inta en
unik ställning och att detta kan accepteras endast
med hänsyn  till det starka allmänintresse som
föreligger  i  fråga  om  kartläggning  av
säkerhetstjänsternas  underrättelseverksamhet samt
att kommissionen inte får  bilda  mönster  för
framtiden utan bör ses som en engångsföreteelse.
Infordrandet av uppgifter från enskilda arkiv i
strid med förbehåll förutsätts vidare ske med stor
varsamhet.
Utskottet anser därmed att regeringens förslag i
denna del bör godtas.

Ordförandeskap vid förhör

Propositionen

Regeringen  anser  inte  att  det behövs någon
bestämmelse om vem som skall leda kommissionens
förhör under straffansvar.
Regeringen  redovisar (prop. s. 21)  Lagrådets
uppfattning att en bestämmelse om att förhöret skall
hållas under ledning av någon som är eller har varit
ordinarie domare bör tas in i lagen. Lagrådet har
framhållit att den formella hanteringen vid ett
förhör av t.ex. sekretessfrågor och frågan om en
parts rätt att vägra yttra sig förutsätter en
betydande förtrogenhet med främst rättegångsbalken.
Vidare  har Lagrådet  betonat  vikten  av  att
förhörspersonen, med hänsyn till lagens bestämmelser
om straffansvar, har en klar uppfattning om vad
förhöret avser och att frågan om en parts rätt att
vägra  yttra  sig  förutsätter  en  betydande
förtrogenhet med främst rättegångsbalken. Enligt
Lagrådet måste det finnas någon som avbryter frågor
utanför ramen och också detta förutsätter enligt
Lagrådet avsevärd erfarenhet av vittnesförhör i
domstol.
Enligt regeringens uppfattning  är  det mindre
lämpligt att låsa kommissionen med en bestämmelse
som anger att förhör skall hållas under ledning av
den som är eller har varit ordinarie  domare.
Regeringen anser inte heller att en mindre snäv
bestämmelse behövs, utan kommissionen bör själv
kunna bedöma och bestämma vem av dess ledamöter som
är bäst lämpad att leda ett förhör.

Motioner

Två motioner har väckts i denna fråga.
I motion 1998/99:K28 av Carl Bildt m.fl. (m)
yrkande 3 begärs att riksdagen beslutar om sådan
ändring i 2 § i förslaget till förfarandelag att det
av lagen framgår att förhör under straffansvar skall
hållas under ledning av någon med domarbakgrund.
Motionärerna anser att kommissionens förhör kan
förutses komma  att väcka stort nationellt och
internationellt massmedialt  intresse  med  vida
genomslag i press, radio och TV och att den mediala
uppmärksamheten kommer att riktas även mot den som
leder förhören. Med hänsyn till den genomslagskraft
och betydelse för tilltron till kommissionen som den
som leder förhören kan väntas få anser motionärerna
att uppgiften bör åvila kommissionens ordförande.
Motionärerna framhåller vidare att det för att
tillgodose rättssäkerheten hos den som hörs av
kommissionen krävs att förhöret håller sig inom
angivna  ramar. Detta kräver i sin tur enligt
motionärerna att förhöret hålls under ledning av
någon som är eller har varit domare, dvs. en person
som   har   stor  förtrogenhet  med  bl.a.
rättegångsbalkens regler och mångårig erfarenhet av
vittnesförhör vid domstol.
I motion 1998/99:K31 av Per Lager m.fl. (mp)
yrkande 4 begärs ett tillkännagivande av angiven
innebörd.

Justitieutskottets yttrande

Justitieutskottet vill betona att bl.a. det faktum
att  förhören  sker under straffansvar  ställer
särskilda krav på den som skall leda dem. För
utskottet framstår det därför som naturligt att
förhören leds av en person med en gedigen erfarenhet
på processrättens område. De skäl som Lagrådet
åberopat talar i och för sig med styrka för att
förhören leds av en person med  domarbakgrund.
Utskottet noterar att kommissionens sammansättning
numera är klar och att det bland kommissionens
ledamöter finns en  person som varit ordinarie
domare. Utskottet anser dock att kommissionen som
förvaltningsmyndighet själv bör kunna besluta om
sina arbetsformer och därmed även, som regeringen
anser, vem som bör leda förhöret. Utskottet utgår i
likhet med regeringen från att kommissionen beaktar
de rättssäkerhetsaspekter som Lagrådet pekat på.
Justitieutskottet anser att motionerna K28 och K31
i denna del bör avstyrkas. - Företrädarna för
Moderata   samlingspartiet,   Kristdemokraterna,
Folkpartiet liberalerna och Miljöpartiet har anmält
avvikande mening.

Utskottets bedömning

Som justitieutskottet betonat ställer det faktum att
förhören sker under straffansvar särskilda krav på
den som skall leda dem. Lagrådet har, som regeringen
redovisat, noga utvecklat skälen för att förhören
bör ledas av någon som har betydande förtrogenhet
med främst rättegångsbalken.
Kommissionens    sammansättning   är   som
justitieutskottet noterat  numera  klar.  En av
kommissionens ledamöter har varit ordinarie domare.
Kommissionen har möjlighet att överlämna ledningen
av förhör till denna ledamot. Oavsett om så sker
anser sig konstitutionsutskottet kunna utgå från att
kommissionen planerar förhören och i görligaste mån
förutser i vilka delar rättssäkerhetsfrågor blir
särskilt aktuella. Utskottet anser sig vidare kunna
utgå från att kommissionen vid behov kommer att
avbryta ett förhör för att överlägga om vilka frågor
som skall ställas. Det kan också erinras om att även
kommissionens sekreterare är ordinarie domare.
Konstitutionsutskottet  anser  således,  liksom
justitieutskottet,   att   kommissionen   som
förvaltningsmyndighet själv bör kunna besluta om
sina arbetsformer och därmed även vem som bör leda
ett förhör.
Konstitutionsutskottet  utgår  i  likhet  med
regeringen  och  justitieutskottet  från  att
kommissionen beaktar de rättssäkerhetsaspekter som
Lagrådet pekat på.
Med det anförda tillstyrker konstitutionsutskottet
regeringens  förslag  till  lydelse  av  2  §
förfarandelagen och avstyrker motionerna 1998/99:K28
(m) yrkande 3 och 1998/99:K31 (mp) yrkande 4.

Bestämmelse om offentliga förhör

Gällande ordning för handläggning hos
förvaltningsmyndigheter och domstolar

En  kommitté  bestämmer  själv  över  sitt
utredningsarbete.    Liksom    hos    en
förvaltningsmyndighet  är  sammanträden  normalt
slutna, och allmänheten har inte tillträde. Detta
gäller även om andra än till myndigheten knutna
personer i någon roll deltar i sammanträdena. Till
detta kommer att hos kommittéer, liksom hos andra
myndigheter, en mängd information inhämtas på annat
sätt än genom sammanträden.
Vad  avser  sammanträden  finns  varken  i
kommittéförordningen eller i förvaltningslagen någon
bestämmelse  som  förbjuder  myndigheten att ge
allmänheten tillträde till ett sammanträde. Denna
möjlighet  begränsas  -  utom  av  praktiska
omständigheter - endast av gällande sekretessregler.
För rättegång i domstolar gäller andra regler.
Förhandling vid domstol skall vara offentlig. I
vissa fall får dock förhandling hållas inom stängda
dörrar. Det gäller i första hand om det kan antas
att det vid förhandlingen kommer att förebringas en
uppgift för vilken hos domstolen gäller sekretess
som avses i sekretesslagen och rätten bedömer det
vara av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs. Det
gäller därutöver i vissa andra fall där sekretess
gäller enligt sekretesslagen.

Propositionen

Regeringen gör bedömningen att några regler om
offentliga förhör inte bör tas in i lagen.
Som motiv pekas på  (prop. s. 23) att någon
förhandlings- eller sammanträdesoffentlighet inte
råder  hos  en sådan förvaltningsmyndighet  som
kommissionen utgör. Huvudregeln är att förhör och
sammanträden inför kommissionen inte är offentliga.
Däremot har kommissionen, på samma sätt som andra
förvaltningsmyndigheter, en diskretionär rätt att
bestämma att t.ex. ett förhör inför kommissionen kan
ske offentligt. En förutsättning för detta är dock
enligt vad regeringen framhåller att ett sådant
förfarande  är  förenligt  med  sekretesslagens
bestämmelser.
I frågan om man bör införa speciella regler för
förhör inför kommissionen anför regeringen att det
på goda grunder kan antas att sådana förhör kommer
att tilldra sig ett stort intresse från allmänheten,
samtidigt som det måste beaktas att kommissionens
verksamhet  kommer  att avse frågor  som  även
fortsättningsvis  måste  omges  med  sekretess.
Regeringen pekar på att behovet av sekretesskydd är
särskilt starkt bl.a. när det gäller skydd för
källor och när det är fråga om att garantera
uppgiftslämnares anonymitet samt på att hänsyn måste
tas till undersökningens effektivitet  och till
enskilda personer. Vidare måste beaktas att den som
skall höras av kommissionen inte skall kunna anpassa
sin utsaga till vad andra redan har sagt. Hänsyn
måste naturligtvis också tas till försvars- och
utrikessekretessen.   Regeringen  bedömer  att
offentliga förhör blir ett  undantag om vilket
kommissionen har en diskretionär beslutanderätt, och
för detta behövs inga regler i den aktuella lagen.

Motion

Carl Bildt m.fl. (m) begär i motion 1998/99:K28
yrkande 5 att riksdagen beslutar att kommissionens
möjlighet att hålla öppna förhör skall framgå av
förfarandelagen. Ett uttryckligt lagstöd för denna
möjlighet framstår enligt motionärernas mening som
än mer motiverat just därför att offentliga förhör
kan  förväntas  förekomma  i  mycket  begränsad
utsträckning.

Utskottets bedömning

Utskottet konstaterar att kommissionen  har  en
diskretionär rätt att bestämma att t.ex. ett förhör
inför  kommissionen  kan  ske  offentligt.  En
förutsättning för detta är dock att förfarandet är
förenligt med sekretesslagens bestämmelser.
Det  står således klart att kommissionen  har
möjlighet  att  hålla  offentliga förhör. Någon
särskild bestämmelse om denna  möjlighet  anser
utskottet i likhet med regeringen inte påkallad.
Motion 1998/99:K28 (m) yrkande 5 avstyrks.

Juridiskt biträde

Regeringen föreslår att den som av kommissionen har
förelagts att inställa sig till ett förhör eller att
visa upp en skriftlig handling eller ett föremål,
skall ha rätt att få ett lämpligt juridiskt biträde
förordnat för sig av kommissionen.
Om den som har förelagts att inställa sig till
förhör eller att visa upp handling eller föremål
hörs av kommissionen, skall biträdet ha rätt att
ställa frågor till honom eller henne.
Ersättning till biträdet skall betalas av allmänna
medel.
Propositionen har i denna del inte föranlett någon
motion.

Särskilda sekretessfrågor

Förordnande om tystnadsplikt

Bakgrund - regler vid rättegång

Om det vid en förhandling i domstol har förebringats
en uppgift för vilken det gäller sekretess enligt
sekretesslagen hos domstolen, får domstolen förordna
om tystnadsplikt avseende uppgiften (5 kap. 4 §
rättegångsbalken).  En  förutsättning  är  att
förhandlingen ägt rum inom stängda dörrar.
För sådana uppgifter gäller enligt 16 kap. 1 §
sekretesslagen undantag från rätten  att  fritt
meddela uppgifter och underrättelser för publicering
(meddelarfriheten).
Brott  mot tystnadsplikt sanktioneras genom en
straffbestämmelse i 20 kap. 3 § brottsbalken.

Propositionen

Regeringen föreslår att kommissionen skall kunna
besluta om tystnadsplikt beträffande uppgift som
kommer fram vid ett förhör och för vilken gäller
sekretess enligt sekretesslagen.
Sekretess skall inte hindra att den kallade eller
förelagde lämnar uppgifter till sitt biträde, om det
behövs för att han eller hon skall kunna ta till
vara sin rätt. Biträdet får inte obehörigen röja en
sådan uppgift.

Motion

I motion 1998/99:K28 av Carl Bildt m.fl. (m) yrkande
9 begärs ett tillkännagivande om vad som kan vara en
betänklig utveckling i riktning mot ökad sekretess
för  uppgifter  som  också  har  ett  stort
allmänintresse.  Motionärerna  anser  sig  kunna
konstatera att förordnanden enligt 5 kap. 4 §
rättegångsbalken på senare tid tycks ha blivit
vanligare i våra domstolar med effekten att extra
sträng sekretess kommit att omgärda aktuella och
uppmärksammade brottmål med stort allmänt intresse.
Motionärerna ifrågasätter varken de förordnanden som
har utfärdats eller regeringens förslag att ge
kommissionen motsvarande möjlighet. Detta framstår
tvärtom enligt motionärerna som naturligt med tanke
på syftet att förhörspersonerna fritt skall våga
säga sanningen inför kommissionen, men motionärerna
vill ändå fästa uppmärksamhet på vad som kan vara
början på en betänklig utveckling i riktning mot
ökad sekretess för uppgifter som också har ett stort
allmänintresse  och  peka  på  den  fara  som
begränsningar av öppenheten i sin förlängning kan
föra med sig för den fortsatta demokratiutvecklingen
i vårt land.

Utskottets bedömning

Öppenhet är av grundläggande betydelse för den
demokratiska utvecklingen. I likhet med motionärerna
anser utskottet att en utveckling mot ökad sekretess
vore betänklig. I linje med detta bör förordnanden
om  tystnadsplikt  meddelas  endast  då det är
nödvändigt. Utskottet utgår från att så sker och
anser inte att något tillkännagivande i enlighet med
motion 1998/99:K28 (m) yrkande 9 behövs i detta
sammanhang.

Sekretessen i kommissionens arbete

Bestämmelser om sekretess

Som  redovisats i ett tidigare  avsnitt  finns
bestämmelser om sekretess både till skydd för det
allmänna och till skydd för enskilda. Sekretessen
kan gälla med rakt eller omvänt skaderekvisit. Det
raka skaderekvisitet innebär  en presumtion för
offentlighet. Sekretess föreligger, om det kan antas
att en viss skada uppkommer om uppgiften röjs. Det
omvända  skaderekvisitet  innebär presumtion för
sekretess. Sekretess gäller, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan skada.
Exempel på sekretess till skydd för det allmänna är
utrikessekretessen  enligt  2  kap.  1  §  och
försvarssekretessen  enligt  2  kap.  2  §
sekretesslagen.  För  båda  gäller  det  raka
skaderekvisitet. Vidare finns sekretess för att
förebygga  eller beivra brott  enligt  5  kap.
sekretesslagen, såsom s.k. förundersökningssekretess
(rakt skaderekvisit) och sekretess för uppgifter som
hänför sig till polisens underrättelseverksamhet
eller till Säkerhetspolisens verksamhet för att
förebygga eller avslöja brott mot rikets säkerhet
eller förebygga terrorism (omvänt skaderekvisit).
Bestämmelser om sekretess till skydd för enskilda
finns i 7-9 kap. sekretesslagen.
Sekretessen  kan  gälla  såväl  personliga som
ekonomiska förhållanden. Inom hälso- och sjukvården
och socialtjänsten gäller huvudsakligen sekretess
för enskildas personliga förhållanden med omvänt
skaderekvisit. För den s.k. utlänningssekretessen
gäller rakt skaderekvisit.
För uppgifter i register som förs med stöd av lagen
(1963:197) om allmänt kriminalregister och lagen
(1965:94) om polisregister  m.m. gäller absolut
sekretess. (Se 7 kap. 17 § sekretesslagen och
övergångsbestämmelsen  till lagen [1998:624]  om
ändring i sekretesslagen.) Uppgifter ur registren
kan endast lämnas ut om det är särskilt föreskrivet
i respektive  lag  eller i säkerhetsskyddslagen
(1996:627) eller i förordningar som har stöd i dessa
lagar. Motsvarande sekretess kommer att gälla för
uppgifter  i  belastningsregistret  enligt lagen
(1998:620) om belastningsregister som ännu inte har
trätt i kraft.
Sekretess  gäller  för  uppgifter om enskildas
personliga eller ekonomiska förhållanden i bl.a.
kriminalunderrättelseregister  och  Säporegistret.
Sekretess gäller med omvänt skaderekvisit.

Propositionen m.m.

Regeringen  konstaterar  i  propositionen  att
bestämmelserna om sekretess till skydd för det
allmänna kommer att gälla även hos kommissionen samt
att  den  absoluta sekretessen för uppgifter i
kriminalregister och polisregister enligt lagarna om
dessa  register   samt   enligt  lagen  om
belastningsregister kommer att gälla  även  hos
kommissionen om en sådan uppgift lämnas dit.
Regeringen konstaterar vidare att den sekretess som
gäller för uppgifter om enskildas personliga eller
ekonomiska    förhållanden    i    bl.a.
kriminalunderrättelseregister och Säporegistret inte
utan en ny bestämmelse skulle komma att gälla hos
kommissionen om uppgiften lämnas dit. Regeringen
föreslår därför att det i sekretesslagen skall tas
in  en bestämmelse till skydd för uppgift hos
kommissionen  om  en  enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden. Sekretess för sådan uppgift
skall gälla med det omvända skaderekvisitet, dvs. om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att
den  enskilde  eller någon honom  eller  henne
närstående lider skada eller men.
Regeringen anför som skäl för sitt förslag (prop.
s. 36) att det avseende enskilds intresse inte kan
uteslutas   att   det   i   kommissionens
granskningsverksamhet kommer fram uppgifter som kan
vara integritetskänsliga och som inte skyddas av
gällande sekretessregler. Det kan t.ex. röra sig om
uppgift om politisk hemvist eller samröre med vissa
politiska grupper och som inte skyddas av sekretess
enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen. Vidare kan det
enligt regeringen  tänkas  förekomma uppgift om
enskilds fysiska eller psykiska hälsa liksom om
enskilds familjeförhållanden. Regeringen anser att
det inte heller kan uteslutas att uppgifter om
enskilds  ekonomiska  förhållanden  lämnas  till
kommissionen. Dessutom skulle ett utlämnande av
uppgifterna kunna vara till men för närstående till
den som uppgifterna rör. Mot denna bakgrund kan det
enligt  regeringen  finnas  skäl  att förstärka
sekretesskyddet för uppgift hos kommissionen om
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.
Vidare föreslår regeringen att meddelarfrihet inte
skall råda för sådan sekretessbelagd uppgift såvitt
den avser personliga förhållanden. Meddelarfriheten
kommer däremot att omfatta sådan uppgift som endast
avser ekonomiska förhållanden.
Meddelarfriheten föreslås inte heller gälla om
kommissionen har förordnat om tystnadsplikt för en
sekretessbelagd uppgift som har kommit fram vid
förhör.
Regeringen påpekar i kommissionens direktiv att
mycket av det som kommissionen skall granska och på
annat sätt kommer i kontakt med med nödvändighet är
kringgärdat av sekretess. Behovet av sekretesskydd
är särskilt starkt bl.a. när det gäller skydd för
källor och när det är fråga om att garantera
uppgiftslämnares  anonymitet.  Här  bör  enligt
regeringen särskilt framhållas att det för vårt land
viktiga underrättelseutbytet med andra länder bygger
på ett förtroende som har etablerats under många års
samarbete. Arbetet måste  därför  bedrivas  och
genomföras på ett sådant sätt att det inte medför
någon risk för underrättelse- och säkerhetsorganens
möjligheter att i dag och i framtiden arbeta för
Sveriges bästa. Det skall inte heller i övrigt skada
Sveriges förbindelser med andra länder.

Motioner

I motionerna 1998/99:K29 av Helena Bargholtz (fp)
yrkande 1 och 1998/99:K30 av Åsa Torstensson m.fl.
(c) yrkande 2 begärs att riksdagen beslutar om sådan
ändring i sekretessbestämmelserna att offentlighet
blir  huvudregeln  i  kommissionens arbete.  De
bestämmelser som avses i denna del är regeringens
förslag till lydelse av 9 kap. 26 § sekretesslagen,
där motionärerna anser att skaderekvisitet skall
vara rakt.
I motionerna - 1998/99:K29 av Helena Bargholtz (fp)
yrkande 2 och 1998/99:K30 av Åsa Torstensson m.fl.
(c) yrkande 4 - begärs också att riksdagen avslår
regeringens  förslag  om inskränkningar  i  den
grundlagsstadgade rätten att fritt meddela uppgifter
och underrättelser för publicering. Härmed avses
förslaget till ändring i 16 kap. 1 § sekretesslagen.

Utskottets bedömning

Avsikten med kommissionen är att få fram så mycket
upplysningar som möjligt och så  långt möjligt
klarlägga hur den författningsskyddande verksamheten
har bedrivits samt vilka misstag som kan ha begåtts.
Kommissionens uppdrag är avsett att resultera i ett
samlat, uttömmande och definitivt klarläggande av
säkerhetstjänsternas inrikes verksamhet. Resultatet
förutsätts i största möjliga utsträckning göras
offentligt tillgängligt.

Frågan är då hur detta resultat skall uppnås. Som
regeringen har påpekat i kommissionens direktiv, och
som  återgivits  ovan,  är  mycket av det som
kommissionen skall granska och på annat sätt kommer
i kontakt med med nödvändighet kringgärdat  av
sekretess. Intresset av allmänhetens insyn måste
vägas mot intresset att kommissionen kan få fram
bästa möjliga underlag för sin bedömning. För denna
möjlighet kan det enligt utskottets mening vara av
stor betydelse att de som hörs har tilltro till
sekretesskyddet hos kommissionen för uppgifter som
de lämnar. Den öppenhet som förespråkas i motionerna
riskerar enligt utskottets mening att motverka sitt
syfte.
Vid intresseavvägningen delar utskottet således
regeringens   bedömning   om  sekretesskyddets
utformning. Utskottet tillstyrker därför regeringens
förslag till ändring i sekretesslagen och avstyrker
motionerna 1998/99:K29 (fp) yrkandena 1 och 2 och
1998/99:K30 (c) yrkandena 2 och 4.

Förhållandet mellan kommissionen och forskare

Regeringens bedömning

Regeringen  anser  i propositionen (s. 13) mot
bakgrund av den föreslagna lagens tillämpningsområde
och  syftet  med  lagen  att  några  särskilda
bestämmelser  som  tar  sikte på  kommissionens
samverkan med forskare inte bör tas in i lagen.
I kommissionens direktiv framhåller regeringen att
det av HSFR beslutade forskningsprogrammet sträcker
sig över en annan tidsperiod och har en bredare
inriktning än kommissionens uppdrag och framför allt
syftar till att den militära underrättelse- och
säkerhetstjänsten genom oberoende forskning sätts in
i ett större historiskt och socialt sammanhang.
Forskningsprogrammet  bör  av  de skälen fortgå
parallellt med kommissionens arbete.
I fråga om samverkan mellan kommissionen och de
forskare  som   arbetar   inom  ramen  för
forskningsprogrammet  sägs att kommissionen  kan
samverka med dem och i sådant fall besluta om
lämpliga former för samarbetet. Bland annat får
kommissionen avgöra hur omfattande arkivgenomgångar
som kommissionen bör göra när den utför sitt uppdrag
och vad som kan lämnas åt den pågående forskningen.
Utlämnande av handlingar från kommissionen och de
granskade myndigheterna skall självklart föregås av
en  sekretessgranskning i enlighet med gällande
sekretesslagstiftning.
Enskilda statsråd har också i riksdagen svarat på
frågor om möjligheten att ge forskarna tillgång till
sekretessbelagda uppgifter. Försvarsminister Björn
von Sydow uppgav i december 1998 att det då inom
Regeringskansliet fortgående diskuterades hur man
skulle kunna tillgodose forskarnas önskemål om att i
större utsträckning få tillgång till uppgifter från
personer med stor kännedom om underrättelse- och
säkerhetstjänsten. Justitieminister Laila Freivalds
redogjorde i mars 1999 för regeringens åtgärder för
att underlätta för forskarna att inom ramen för
gällande lagstiftning ta del av relevant material.
Hon erinrade om att regeringen avsåg att tillsätta
en granskningskommission och föreslå att den genom
särskild lagstiftning bl.a. skulle få tillgång till
allt material som kunde antas ha betydelse för
kommissionens    arbete   utan   föregående
sekretessprövning samt  påpekade  att detta var
möjligt om kommissionen såsom myndighet samtidigt
omfattades av nödvändig sekretess.

Motion

Frågan om förhållandet  mellan kommissionen och
forskare tas upp i motion 1998/99:K30  av Åsa
Torstensson m.fl. (c) yrkande 1. Motionärerna begär
förslag  om att det i lagen skall införas en
bestämmelse  om  samverkan  mellan forskare och
kommission. Genom en sådan bestämmelse skall denna
samverkan säkras.

Utskottets bedömning

Utskottet  konstaterar  att ett skäl till att
kommissionen tillsatts har varit  att  den som
myndighet kan ges tillgång till sekretessbelagda
uppgifter och att detta kan ske utan föregående
sekretessprövning hos de myndigheter som förfogar
över  uppgifterna. Denna direkta tillgång  till
sekretessbelagda uppgifter har inte ansetts kunna
ges till enskilda forskare. Utskottet delar denna
bedömning. Som sägs i kommissionens direktiv bör det
ankomma på kommissionen att - vid en samverkan med
forskare - besluta om lämpliga former för samarbete.
Med  det anförda  avstyrker  utskottet  motion
1998/99:K30 (c) yrkande 1.

Bedömning om hävande av sekretess

Gällande bestämmelser

Som nämnts ovan finns grundläggande bestämmelser om
allmänna  handlingars  offentlighet  i  2 kap.
tryckfrihetsförordningen. I 2 § anges dels med
hänsyn till vilka intressen begränsning får ske,
dels hur begränsningar  författningstekniskt får
göras. Vidare föreskrivs att, i en bestämmelse om
begränsning  av rätten att ta del av allmänna
handlingar, riksdagen eller regeringen får tilläggas
befogenhet att efter omständigheterna medge att en
viss handling lämnas ut.
Dispensbemyndiganden för regeringen att i vissa
fall häva sekretessen finns först och främst i vissa
enskilda  sekretessbestämmelser.  I  8  kap.
sekretesslagen, som behandlar sekretess med hänsyn
främst  till  skyddet för  enskilds  ekonomiska
förhållanden, finns en del sådana bemyndiganden (se
2, 5-7, 10 och 11 §§). I dessa fall kan regeringen
förordna om undantag från sekretessen, om den finner
det  vara  av  vikt  att  uppgiften  lämnas.
Dispensmöjligheten avser bl.a. sekretess till skydd
för  uppgifter  om  enskilds  affärs-  eller
driftförhållanden i en myndighets verksamhet med
tillståndsgivning eller tillsyn.
Utöver  de  angivna  dispensbemyndigandena  har
regeringen i 14 kap. 8 § sekretesslagen tillagts en
allmän dispensbefogenhet. Regeringen får - utöver
när det anges särskilt i en bestämmelse om sekretess
- för särskilt fall förordna om undantag från
sekretessen, när det är påkallat av synnerliga skäl.
Den befogenhet som enligt  en  bestämmelse  i
sekretesslagen  tillkommer  regeringen  att  för
särskilt fall förordna om undantag från sekretess,
tillkommer, såvitt avser uppgift hos riksdagen eller
en myndighet under riksdagen, enligt 11 kap. 3 §
sekretesslagen i stället riksdagen. Såvitt avser
uppgift hos en myndighet under riksdagen tillkommer
befogenheten det utskott som bereder ärenden som rör
myndigheten.  Riksdagen  får även i annat fall
förordna om undantag från sekretess i fråga om
uppgift hos riksdagen.
Med   riksdagen   avses   -   som   också
tryckfrihetsförordningens bestämmelse tolkats i 11
kap. 3 § sekretesslagen - även organisationsformer
som utskotten (se prop. 1975/76:160 s. 134).

Propositionen

Regeringen erinrar om kommissionens möjlighet främst
enligt 14 kap. 8 § sekretesslagen att hos regeringen
begära undantag från sekretess i fråga om uppgift
för vilken gäller sekretess men som kommissionen
ändå anser bör offentliggöras i rapporten.

Motioner

Två motioner tar upp frågan om vem som skall kunna
besluta om undantag från sekretess.
I motion 1998/99:K27 av Mats Einarsson m.fl. (v)
yrkande 3 begärs att regeringen skall lägga fram
förslag till sådan ändring i sekretesslagen som ger
annan myndighet än regeringen möjlighet att besluta
om undantag från se- kretess. Motionärerna anser
det inte vara en rimlig ordning att kommissionen
skall vända sig till regeringen och begära undantag
från sekretess, om kommissionen finner det angeläget
att offentliggöra hemligt material. Motionärerna
anför  att regeringen har varit och är högsta
politiskt  ansvariga  organ  för den verksamhet
kommissionen skall granska och att det inbjuder till
misstänkliggöranden att låta regeringen ha makten
över vad som skall offentliggöras och vad som skall
hållas hemligt. De alternativ som motionärerna anser
står till buds är kommissionen själv, riksdagens
konstitutionsutskott  och  Högsta  domstolen. Om
kommissionen  genom sitt arbete visat prov  på
integritet och sanningslidelse  och på så sätt
erövrat  allmänt  förtroende  torde den  enligt
motionärerna med större trovärdighet än regeringen
kunna  motivera att vissa uppgifter bör förbli
hemliga. Å andra sidan talar skäl för att beslut om
undantag från sekretess läggs utanför kommissionen.
Det naturliga torde då enligt motionärerna vara att
vända  sig  till  den  lagstiftande  delen  av
statsmakten, dvs. riksdagen och då närmast till
konstitutionsutskottet.  Tre  skäl  talar enligt
motionärerna för detta. För det första blir det
politiska ansvaret för beslutet tydligare, eftersom
KU består av folkvalda politiker. För det andra ges
samtliga partier möjlighet att delta i bedömningen.
Utrymmet för misstankar om att sekretessen används
för  att dölja sådant som bort  offentliggöras
minimeras.  Beslutet  om  eventuellt hävande av
sekretess skiljs från själva granskningen,  som
därmed kan utföras utan att påverkas av medvetna
eller undermedvetna hänsynstaganden.  En  tredje
möjlighet skulle kunna vara att överlåta beslut om
undantag från sekretess till Högsta domstolen. Detta
alternativ saknar  dock två av KU-alternativets
fördelar: politiskt ansvar och insyn från samtliga
partier.
Liknande uppfattning framförs i motion 1998/99:K31
av Per Lager m.fl. (mp) yrkande 3. I motionen anförs
att det, eftersom allmänhetens förtroende för att
bedömningen sker på ett objektivt sätt är helt
avgörande,  framstår som lämpligt att uppgiften
exempelvis sköts av ett parlamentariskt sammansatt
organ, förslagsvis konstitutionsutskottet.

Utskottets bedömning

Möjligheten   att   medge   undantag   från
sekretessbestämmelserna kan inte utan ändring i
tryckfrihetsförordningen ges till annan än riksdagen
eller  regeringen. Redan av det skälet är det
uteslutet att med avseende på kommissionens arbete
ge sådan möjlighet till Högsta domstolen.
Dispensbefogenheterna i sekretesslagen innebär att
det är regeringen som har befogenhet att ge dispens
från sekretess för uppgifter  i verksamhet hos
myndigheter under regeringen, medan riksdagen har
motsvarande befogenhet för uppgifter i verksamhet
hos riksdagen eller myndigheter under riksdagen.
Kommissionen är en myndighet under regeringen. De
myndigheter som kommissionens verksamhet avser är
myndigheter  under regeringen. Enligt utskottets
uppfattning bör principerna för ansvarsfördelningen
mellan riksdagen och regeringen i sekretessfrågor
inte frångås. Utskottet avstyrker därför motionerna
1998/99:K27  (v) yrkande 3 och 1998/99:K31 (mp)
yrkande 3.

Ikraftträdande m.m.

Förslag

Regeringen föreslår  att  den  nya  lagen  och
ändringarna i sekretesslagen skall träda i kraft den
1 oktober 1999.

I motion 1998/99:K28 av Carl Bildt m.fl. (m) yrkande
10 begärs att riksdagen beslutar ändra tidpunkten
för lagens ikraftträdande från den 1 oktober 1999
till den 1 december 1999.

Utskottets bedömning

Regeringens förslag har utöver vad som redovisats
ovan inte föranlett några motioner, och utskottet
har inte heller någon erinran mot propositionen i
övriga delar. I fråga om ikraftträdandetidpunkt
konstaterar dock utskottet att något beslut av
riksdagen inte kommer att kunna fattas förrän i
slutet av november. Utskottet föreslår därför att
den nya lagen och ändringarna i sekretesslagen skall
träda i kraft den 1 januari 2000.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.   beträffande   tillsättande   av
granskningskommission
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:K262, 1998/99:K291
och 1998/99:K297 yrkande 1,
2. beträffande kommissioner med särskilda
befogenheter
att riksdagen avslår motion 1998/99:K28 yrkande 4,
3. beträffande lagens tillämpningsområde
att riksdagen med bifall till proposition 1998/99:140 och
med avslag på motion 1998/99:K28 yrkande 1 antar
regeringens förslag till lag om förhör m.m. hos
kommissionen för  granskning  av de svenska
säkerhetstjänsternas    författningsskyddande
verksamhet såvitt avser 1 §,
4.    beträffande    kommissionens
sammansättning
att riksdagen avslår motion 1998/99:K28 yrkande 2,
res. 1 (m)
5. beträffande förhör under straffansvar
som utredningsform
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:K27 yrkande 1 och
1998/99:
K30 yrkande 3,
res. 2 (c)
6.   beträffande   upplysningspliktens
omfattning
att riksdagen med bifall till propositionen samt med avslag
på motionerna 1998/99:K27 yrkande 2, 1998/99:K28
yrkandena 6 och 7 i denna del och 1998/99:K31
yrkande 1 antar regeringens förslag till lag om
förhör m.m. hos kommissionen för granskning av
de     svenska     säkerhetstjänsternas
författningsskyddande verksamhet såvitt avser
4 §,
res. 3 (m)
res. 4 (v, mp)
7. beträffande skyldighet att visa upp
handlingar
att riksdagen med bifall till propositionen samt med avslag
på motion  1998/99:K28 yrkandena 7 i denna del
och 8 antar regeringens förslag till lag om
förhör m.m. hos kommissionen för granskning av
de     svenska     säkerhetstjänsternas
författningsskyddande verksamhet såvitt avser 5
§,
res. 5 (m)
8. beträffande tillgång till uppgifter hos
myndigheter
att riksdagen avslår motion 1998/99:K31 yrkande 2,
9.   beträffande   arkivmyndigheters
uppgiftsskyldighet
att  riksdagen  med  bifall till  propositionen  antar
regeringens förslag till lag om förhör m.m. hos
kommissionen för granskning av  de  svenska
säkerhetstjänsternas    författningsskyddande
verksamhet såvitt avser 8 §,
res. 6 (m)
10.  beträffande  ordförandeskap  vid
förhör
att riksdagen med bifall till propositionen samt med avslag
på  motionerna 1998/99:K28  yrkande  3  och
1998/99:K31 yrkande 4 antar regeringens förslag
till lag om förhör m.m. hos kommissionen för
granskning av de svenska säkerhetstjänsternas
författningsskyddande verksamhet såvitt avser 2
§,
res. 7 (m, kd, fp, mp)
11. beträffande lagstöd för offentliga
förhör
att riksdagen avslår motion 1998/99:K28 yrkande 5,
12.   beträffande  förordnanden   om
tystnadsplikt
att riksdagen avslår motion 1998/99:K28 yrkande 9,
13.   beträffande   sekretessen   i
kommissionens arbete
att riksdagen med bifall till propositionen samt med avslag
på motionerna 1998/99:K29 yrkandena 1 och 2 och
1998/99:K30 yrkandena 2 och 4 antar regeringens
förslag till lag om ändring i sekretesslagen
(1980:100) såvitt avser 9 kap. 26 § och 16 kap.
1 §,
res. 8 (c, fp)
14.  beträffande  förhållandet  mellan
kommissionen och forskare
att riksdagen avslår motion 1998/99:K30 yrkande 1,
res. 9 (c)
15. beträffande bedömning om hävande av
sekretess
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:K27 yrkande 3 och
1998/99:K31 yrkande 3,
res. 10 (v, mp)
16. beträffande lagförslagen i övrigt och
ikraftträdandet
att riksdagen med anledning av propositionen och motion
1998/99:K28 yrkande 10 antar regeringens förslag
till
dels lag om förhör m.m. hos kommissionen för
granskning av de svenska säkerhetstjänsternas
författningsskyddande  verksamhet, i den mån
lagförslaget inte omfattas av vad utskottet
hemställt ovan under momenten 3, 6, 7, 9 och 10,
dels lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
i den mån lagförslaget inte omfattas av vad
utskottet hemställt ovan under moment 13,
med den ändringen att tidpunkten för lagarnas
ikraftträdande bestäms till den 1 januari 2000.
Stockholm den 4 november 1999

På konstitutionsutskottets vägnar

Göran Magnusson


I beslutet har deltagit: Göran Magnusson (s), Pär
Axel  Sahlberg  (s), Kenneth Kvist (v), Ingvar
Svensson (kd), Jerry Martinger (m), Mats Berglind
(s), Inger René (m), Kerstin Kristiansson (s), Tommy
Waidelich (s), Mats Einarsson (v), Björn von der
Esch (kd), Nils Fredrik Aurelius (m), Per Lager
(mp), Åsa Torstensson (c), Helena Bargholtz (fp),
Britt-Marie Lindkvist (s) och Karin Enström (m).

Reservationer

1. Kommissionens sammansättning (mom. 4)

Jerry Martinger (m), Inger René (m), Nils Fredrik
Aurelius (m) och Karin Enström (m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 14
börjar  med  "Som  framgår"  och  slutar  med
"Motionsyrkandet  avstyrks."  bort  ha  följande
lydelse:
Såväl kommissionens ordförande som dess ledamöter
har kritiserats i den allmänna debatten för att
bl.a. inte besitta tillräcklig kompetens för sitt
uppdrag. Enligt utskottets mening utgörs den bästa
garantin mot  misstänkliggörande  och  bristande
tilltro  till  kommissionens  arbete  av  att
kommissionen är sammansatt så att den av den breda
allmänheten uppfattas som en oantastlig auktoritet
som drivs av ett starkt sanningspatos. Regeringen
har  inte  gjort  några ansträngningar för att
åstadkomma en bred uppslutning kring den kommission
som  nu  har  tillsatts. Även om kommissionens
sammansättning formellt sett inte är en fråga för
riksdagen, bör den därför tas upp till förnyade
överväganden.  Regeringen bör kalla  till  s.k.
partiöverläggningar i frågan snarast.
dels att utskottets hemställan under 4 bort ha
följande lydelse:

4. beträffande kommissionens sammansättning
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:K28 yrkande 2 som
sin mening ger  regeringen  till känna vad
utskottet anfört,

2. Förhör under straffansvar som
utredningsform (mom. 5)

Åsa Torstensson (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 15
börjar med "Som justitieutskottet" och slutar med
"yrkande 3." bort ha följande lydelse:
Det förhållandet  att kommissionen skall kunna
inhämta uppgifter genom samtal med olika personer i
annan form än genom förhör  under straffansvar
riskerar enligt utskottets mening att leda till
inkonsekventa effekter  och  i viss mån osäkra
uppgifter, eftersom vissa förhörspersoner kommer att
vara underkastade sanningsplikt och andra inte.
Förhör under straffansvar bör i stället vara den
exklusiva formen  för  kommissionen att inhämta
upplysningar.
Regeringen bör skyndsamt återkomma till riksdagen
med  förslag till ändring i förfarandelagen av
angiven  innebörd.  Härigenom tillgodoses motion
1998/99:K30 yrkande 3. Motion 1998/99:K27 yrkande 1
bör avslås.
dels att utskottets hemställan under 5 bort ha
följande lydelse:
5. beträffande förhör under straffansvar som
utredningsform
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:K30 yrkande 3
och med avslag på motion 1998/99:K27 yrkande 1
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

3. Upplysningspliktens omfattning (mom. 6)

Jerry Martinger (m), Inger René (m), Nils Fredrik
Aurelius (m) och Karin Enström (m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 20
börjar med "I fråga om" och på s. 21 slutar med "i
förfarandelagen." bort ha följande lydelse:
Det   finns   enligt  konstitutionsutskottets
uppfattning en uppenbar risk för att preskriberade
gärningar ofta kan antas bli själva huvudtemat för
ett förhör inför kommissionen. Utskottet anser att
det av integritetsskäl är ytterst tveksamt att
tvinga enskilda  att under straffansvar avslöja
brottsliga gärningar som de begått tidigare, även om
de hunnit preskriberas. Rätten att vägra yttra sig
vid ett förhör bör därför som anförs i motion
1998/99:K28 yrkande 6 utvidgas i förhållande till
regeringens förslag. Förslaget till lydelse av 4 §
första stycket bör ändras på det sätt som framgår av
hemställan. Motionerna 1998/99:K27 yrkande 2 och
1998/99:K31 yrkande 1 bör avstyrkas.
Konstitutionsutskottet delar vidare uppfattningen i
motion 1998/99:K28 yrkande 7 att det bör framgå
klarare av lagen att kommissionen inte - för att den
som hörs skall få lämna uppgifter som omfattas av
utrikes- eller försvarssekretess - behöver inhämta
tillstånd av en myndighet i vars verksamhet en sådan
uppgift har inhämtats. Lydelsen bör därför, som
begärs i motion 1998/99:K28 yrkande 7 i denna del,
ändras även såvitt avser andra stycket i paragrafen.
dels att utskottets hemställan under 6 bort ha
följande lydelse:
6. beträffande upplysningspliktens omfattning
att riksdagen med anledning av propositionen samt med bifall
till motion 1998/99:K28 yrkandena 6 och 7 i
denna  del  och  med  avslag på motionerna
1998/99:K27 yrkande 2 och 1998/99:K31 yrkande 1
antar regeringens förslag till lag om förhör
m.m. hos kommissionen för granskning av de
svenska           säkerhetstjänsternas
författningsskyddande verksamhet såvitt avser 4
§ med den ändringen att paragrafen erhåller
följande som Reservanternas förslag betecknade
lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Reservanternas förslag
-----------------------------------------------------
4 §
-----------------------------------------------------
Den som hörs har samma  Den som hörs har samma
rätt och skyldighet att rätt och skyldighet att
lämna uppgifter som han lämna uppgifter som han
eller hon skulle ha haft eller hon skulle ha haft
som   vittne  i  en som   vittne  i  en
rättegång. Vid förhöret rättegång. Vid förhöret
får endast sådana frågor får endast sådana frågor
ställas   som  kunnat ställas   som  kunnat
ställas   vid   ett ställas   vid   ett
vittnesförhör i domstol. vittnesförhör i domstol.
Kommissionen skall före Till skillnad från vad
förhöret erinra om vad som    gäller   vid
förhöret   avser  och vittnesförhör i domstol
upplysa        om är dock den som hörs inte
sanningsplikten  och om skyldig   att   lämna
att förhöret sker under uppgifter  som  skulle
straffansvar  samt, när avslöja  att den hörde
det finns skäl för det, eller någon honom eller
om rätten att vägra yttra henne  närstående  har
sig.            begått  en  vanärande
handling.  Kommissionen
skall  före  förhöret
erinra om vad förhöret
avser  och upplysa  om
sanningsplikten  och om
att förhöret sker under
straffansvar samt,  när
Ett   förhör   hos det finns skäl för det,
kommissionen  får gälla om rätten att vägra yttra
även uppgifter som avses sig.
i 2 kap. 1 eller 2 §
sekretesslagen (1980:100)  Ett   förhör   hos
eller någon bestämmelse kommissionen  får gälla
till vilken det hänvisas även uppgifter som avses
i dessa paragrafer. Den i 2 kap. 1 eller 2 §
myndighet   i   vars sekretesslagen (1980:100)
verksamhet  en  sådan eller någon bestämmelse
uppgift  har  inhämtats till vilken det hänvisas
skall då anses ha lämnat i dessa paragrafer utan
sitt  tillstånd  till tillstånd   från  den
detta.           myndighet   i   vars
verksamhet  en  sådan
uppgift har inhämtats.
-----------------------------------------------------
Om den som skall höras vägrar att yttra sig eller
att besvara en fråga och inte har något giltigt skäl
för detta, får kommissionen förelägga honom eller
henne vid vite att fullgöra sin skyldighet.
Ett förhör skall dokumenteras. Den hörde har rätt
att hos kommissionen ta del av det dokumenterade
förhöret.
-----------------------------------------------------

4. Upplysningspliktens omfattning (mom. 6)

Kenneth Kvist (v), Mats Einarsson (v) och Per Lager
(mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 20
börjar med "I fråga om" och på s. 21 slutar med "i
denna del." bort ha följande lydelse:
Som regeringens förslag ser ut finns det enligt
konstitutionsutskottets mening en uppenbar risk för
att de som skall höras inför kommissionen kan komma
att vägra svara på frågor med hänvisning till att de
annars kommer att avslöja att de begått en vanärande
handling. Särskilt mot bakgrund av den uppmärksamhet
som kommissionens arbete kan antas få i medierna
finns det anledning att räkna med att kommissionen
blir tvungen att acceptera sådana invändningar.
Detta  skulle  i  sin  tur förfela syftet med
kommissionen. För att kommissionen  skall kunna
arbeta effektivt måste skyldigheten att svara på
frågor även omfatta sådant  som skulle avslöja
vanärande handlingar. Kommissionen är inte någon
domstol. Det  finns  därför  enligt  utskottets
uppfattning inte skäl att låta den som hörs ha rätt
att tiga i samma omfattning som i ett förhör inför
domstol. Utskottet förordar alltså med anledning av
motionerna 1998/99:K27 yrkande 2 och 1998/99:K31
yrkande 1 att en ändring görs i regeringsförslaget i
enlighet med vad som här anförts. Det sagda innebär
att motion 1998/99:K28 yrkande 6 bör avstyrkas.
dels att utskottets hemställan under 6 bort ha
följande lydelse:
6. beträffande upplysningspliktens omfattning
att riksdagen med anledning av propositionen samt med bifall
till  motionerna  1998/99:K27 yrkande 2 och
1998/99:K31 yrkande 1 och med avslag på motion
1998/99:K28 yrkandena 6 och 7 i denna del antar
regeringens förslag till lag om förhör m.m. hos
kommissionen  för granskning av de  svenska
säkerhetstjänsternas    författningsskyddande
verksamhet såvitt avser 4 § med den ändringen
att  paragrafen  erhåller  följande  som
Reservanternas förslag betecknade lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Reservanternas förslag
-----------------------------------------------------
4 §
-----------------------------------------------------
Den som hörs har samma  Den som hörs har samma
rätt och skyldighet att rätt och skyldighet att
lämna uppgifter som han lämna uppgifter som han
eller hon skulle ha haft eller hon skulle ha haft
som   vittne  i  en som   vittne  i  en
rättegång. Vid förhöret rättegång. Vid förhöret
får endast sådana frågor får endast sådana frågor
ställas   som  kunnat ställas   som  kunnat
ställas   vid   ett ställas   vid   ett
vittnesförhör i domstol. vittnesförhör i domstol.
Kommissionen skall före Till skillnad från vad
förhöret erinra om vad som    gäller   vid
förhöret   avser  och vittnesförhör i domstol
upplysa        om är  dock den som hörs
sanningsplikten  och om skyldig att lämna även
att förhöret sker under uppgifter  som avslöjar
straffansvar  samt, när att den hörde eller någon
det finns skäl för det, honom   eller   henne
om rätten att vägra yttra närstående har begått en
sig.            vanärande    handling.
Kommissionen skall före
förhöret erinra om vad
förhöret  avser   och
upplysa        om
sanningsplikten  och om
att förhöret sker under
straffansvar samt,  när
det finns skäl för det,
om rätten att vägra yttra
sig.
-----------------------------------------------------
Ett förhör hos kommissionen får gälla även uppgifter
som avses i 2 kap. 1 eller 2 § sekretesslagen
(1980:100) eller någon bestämmelse till vilken det
hänvisas i dessa paragrafer. Den myndighet i vars
verksamhet en sådan uppgift har inhämtats skall då
anses ha lämnat sitt tillstånd till detta.
Om den som skall höras vägrar att yttra sig eller
att besvara en fråga och inte har något giltigt skäl
för detta, får kommissionen förelägga honom eller
henne vid vite att fullgöra sin skyldighet.
Ett förhör skall dokumenteras. Den hörde har rätt
att hos kommissionen ta del av det dokumenterade
förhöret.
-----------------------------------------------------
5. Skyldighet att visa upp handlingar (mom. 7)

Jerry Martinger (m), Inger René (m), Nils Fredrik Aurelius (m)
och Karin Enström (m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 22 börjar med
"Regeringen har" och på s. 23 slutar med "i denna del." bort ha
följande lydelse:
Som Lagrådet påpekat används i 38 kap. 2 § rättegångsbalken
ordet "förete", inte orden "visa upp". Utskottet delar, liksom
motionärerna  i motion 1998/99:K28 yrkande  6,  Lagrådets
uppfattning att orden "visa upp" inte uttrycker exakt vad som
åsyftas i bestämmelsen; det saknas ett moment, nämligen att
handlingen  eller  föremålet också skall lämnas fram för
granskning. För att bättre uttrycka vad som åsyftas bör orden
"visa upp" i 5 § första stycket förfarandelagen  enligt
utskottets mening bytas ut mot det i rättegångsbalken använda
ordet "förete".
Som anförts ovan i reservation nr 3 bör det framgå klarare av
lagtexten att en myndighet inte behöver lämna tillstånd till
att en handling eller ett föremål företes. Lydelsen bör därför,
som begärs i motion 1998/99:K28 yrkande 7 i denna del, ändras
även såvitt avser andra stycket i paragrafen.
dels att utskottets hemställan under 7 bort ha följande
lydelse:
7. beträffande skyldighet att visa upp handlingar
att riksdagen med anledning av propositionen samt med bifall till motion
1998/99:K28 yrkandena 7 i denna del och 8 antar regeringens
förslag till lag om förhör m.m. hos kommissionen för
granskning   av  de  svenska   säkerhetstjänsternas
författningsskyddande verksamhet såvitt avser 5 § med den
ändringen  att  paragrafen  erhåller  följande  som
Reservanternas förslag betecknade lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Reservanternas förslag
-----------------------------------------------------
5 §
-----------------------------------------------------
En enskild som innehar en  En enskild som innehar
skriftlig handling eller en  skriftlig  handling
ett föremål som kan antas eller ett föremål som kan
ha   betydelse   för antas ha betydelse för
kommissionens verksamhet kommissionens verksamhet
får föreläggas vid vite får föreläggas vid vite
att visa upp handlingen att  förete  handlingen
eller  föremålet. Ingen eller  föremålet. Ingen
behöver dock visa upp en behöver dock förete en
sådan handling eller ett sådan handling eller ett
sådant föremål som han sådant föremål som han
eller hon inte skulle ha eller hon inte skulle ha
behövt  visa upp i en behövt  förete  i  en
rättegång.         rättegång.
En myndighet skall på  Handlingen     eller
motsvarande  sätt  som föremålet   får   på
anges i 4 § andra stycket motsvarande  sätt  som
anses  ha  lämnat sitt anges i 4 § andra stycket
tillstånd  till   att företes för kommissionen
handlingen     eller utan   tillstånd   av
föremålet visas upp.    myndighet.
-----------------------------------------------------
6. Arkivmyndigheters uppgiftsskyldighet (mom. 9)

Jerry Martinger (m), Inger René (m), Nils Fredrik Aurelius (m) och Karin
Enström (m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 26 börjar med "Utskottet
noterar regeringens" och slutar med "bör godtas." bort ha följande lydelse:
Vid överlåtelsen av ett enskilt arkiv till en arkivinstitution träffas en
överenskommelse  om  tillgängligheten  till arkivet. Enligt utskottets
uppfattning vore det stötande att ålägga en arkivmyndighet att lämna ut
uppgifter i strid med förbehåll om tillgängligheten som har ställts upp vid
överlåtandet. Risken för framtida sådana ålägganden kan också verka hämmande
på  enskildas  beredvillighet  att  överlåta  enskilda  arkiv  till
arkivmyndigheter. Ett undantag från myndigheters skyldighet att lämna
uppgifter bör därför göras i enlighet med det anförda.
dels att utskottets hemställan under 9 bort ha följande lydelse:
9. beträffande arkivmyndigheters uppgiftsskyldighet
att riksdagen med anledning av propositionen antar regeringens förslag till l
m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas
författningsskyddande verksamhet såvitt avser 8 § med den ändringen att
paragrafen erhåller följande som Reservanternas förslag betecknade
lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Reservanternas förslag
-----------------------------------------------------
8 §
-----------------------------------------------------
En  myndighet skall på  En myndighet skall på
begäran   lämna   de begäran   lämna   de
uppgifter      till uppgifter      till
kommissionen  som  kan kommissionen  som  kan
antas ha betydelse för antas ha betydelse för
kommissionens verksamhet. kommissionens verksamhet.
En  myndighet får dock En  myndighet får dock
inte  lämna  en  sådan inte  lämna  en  sådan
uppgift som en enskild uppgift som en enskild
inte haft rätt att lämna inte haft rätt att lämna
till  kommissionen.  En till  kommissionen.  En
myndighet får inte heller myndighet får inte heller
utan  synnerliga  skäl utan  synnerliga  skäl
lämna en uppgift genom lämna en uppgift genom
vilken en yrkeshemlighet vilken en yrkeshemlighet
skulle uppenbaras.     skulle uppenbaras.
Skyldigheten   enligt
första stycket omfattar
inte uppgifter i enskilda
arkiv som överlåtits till
myndigheten med förbehåll
om   tillgången  till
uppgifterna,  om  ett
utlämnande av uppgifterna
skulle   strida   mot
förbehållet.
-----------------------------------------------------
7. Ordförandeskap vid förhör (mom. 10)

Ingvar Svensson (kd), Jerry Martinger (m), Inger René (m), Björn von der Es
Fredrik Aurelius (m), Per Lager (mp), Helena Bargholtz (fp) och Karin Enström (

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 28 börjar med "Som justitieu
slutar med "yrkande 4." bort ha följande lydelse:
Som justitieutskottet betonat ställer det faktum att förhören sker under
särskilda krav på den som skall leda dem.
Konstitutionsutskottet anser att förhören inför kommissionen bör ledas av
eller har varit ordinarie domare. Kraven på rättssäkerhet i förfarandet inför
talar för detta. Lagrådet har, som regeringen redovisat, noga utvecklat s
förhören bör ledas av någon som har betydande förtrogenhet med främst rätt
Således har Lagrådet framhållit att den formella hanteringen vid ett fö
sekretessfrågor och frågan om en parts rätt att vägra yttra sig förutsät
förtrogenhet. Lagrådet har vidare betonat vikten av att förhörspersonen, med
lagens bestämmelser om straffansvar, har en klar uppfattning om vad förhöret av
Frågan om vem som skall leda förhören är enligt utskottets uppfattning a
betydelse att den måste regleras i lag. Som anförs i motionerna 1998/99:K28
1998/99:K31 yrkande 4 bör således en ändring göras i regeringsförslaget. En b
ledningen av förhören under straffansvar bör tas in i 2 § förfarandelagen.
dels att utskottets hemställan under 10 bort ha följande lydelse:
10. beträffande ordförandeskap vid förhör
att riksdagen med anledning av propositionen och med bifall till motionern
1998/99:K31 yrkande 4 antar regeringens förslag till lag om förhör m.m. hos kom
för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande v
såvitt avser 2 § med den ändringen att paragrafen erhåller följande som Reser
förslag betecknade lydelse:


-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Reservanternas förslag
-----------------------------------------------------
2 §
-----------------------------------------------------
Kommissionen  får hålla  Kommissionen får hålla
förhör under straffansvar förhör under straffansvar
med den som antas kunna med den som antas kunna
lämna  upplysningar  av lämna  upplysningar  av
betydelse       för betydelse       för
kommissionens verksamhet. kommissionens verksamhet.
Sådana  förhör  skall
hållas under ledning av
någon som är eller har
varit ordinarie domare.
-----------------------------------------------------
8. Sekretessen i kommissionens arbete (mom. 13)

Åsa Torstensson (c) och Helena Bargholtz (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 33 börjar med "Avsikten med"
följande lydelse:
Mot bakgrund av hur frågan om säkerhetstjänsternas inrikes verksamhet tidigare
är det enligt utskottets mening väsentligt att medborgarnas insyn och kunskap
i onödan begränsas av sekretessregler.
Huvudregeln i kommissionens arbete bör således vara offentlighet. Sekretessen f
som regeringen föreslagit utformas med s.k. omvänt skaderekvisit utan med rak
meddelarfriheten begränsas för uppgifter hos kommissionen.
Som begärs i motionerna 1998/99:K29 yrkandena 1 och 2 samt 1998/99: K30 yr
regeringens förslag till lydelse av 9 kap. 26 § sekretesslagen ändras, medan
kap. 1 § samma lag bör avslås.
dels att utskottets hemställan under 13 bort ha följande lydelse:
13. beträffande sekretessen i kommissionens arbete
att riksdagen med anledning av propositionen och med bifall till motionerna 199
och 4 i fråga om regeringens förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980
dels antar förslaget såvitt avser 9 kap. 26 § med den ändringen att para
Reservanternas förslag betecknade lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Reservanternas förslag
-----------------------------------------------------
26 §
-----------------------------------------------------
Sekretess  gäller  hos  Sekretess  gäller  hos
kommis-sionen     för kommissionen     för
granskning av de svenska granskning av de svenska
säkerhetstjänsternas    säkerhetstjänsternas
författningsskyddande   författningsskyddande
verksamhet   i   dess verksamhet   i   dess
verksamhet  för  sådan verksamhet  för  sådan
granskning för uppgift om granskning för uppgift om
enskilds personliga eller enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden, ekonomiska förhållanden,
om det inte står klart om det kan antas att den
att uppgiften kan röjas enskilde  eller  någon
utan  att den enskilde honom  närstående lider
eller   någon   honom skada  eller  men,  om
närstående  lider skada uppgiften röjs.
eller men.
-----------------------------------------------------
I  fråga  om uppgift i allmän handling gäller
sekretessen i högst sjuttio år.
-----------------------------------------------------
dels avslår förslaget såvitt avser 16 kap. 1 §,

9. Förhållandet mellan kommissionen och forskare (mom. 14)

Åsa Torstensson (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 34 börjar med "Utskottet kons
"yrkande 1." bort ha följande lydelse:
Som utskottet redovisat inledningsvis har regeringen lämnat uppdrag till
forskningsprojekt om militär underrättelse- och säkerhetstjänst. Ett antal in
presenterats, som alla syftar till att beskriva, förklara och förstå vad som eg
affären och andra former av övervakning av svenska medborgare. Forskningsu
mening angelägna. Endast forskningen kan forma de insikter och den självförståe
affären och annan övervakning av svenska  medborgare  inte  skall  för
efterkrigshistoria.
Kritiska röster har emellertid höjts från forskarna om tillgången till arkivhan
Forskningen och kommissionen skall fylla olika funktioner. Forskningen och komm
därför inte varandra, utan båda behövs. För att säkra forskarnas möjlighet att
i motion 1998/99:K30 yrkande 1, en bestämmelse om samverkan tas in i förfarande
och lägga fram ett sådant förslag för riksdagen.
dels att utskottets hemställan under 14 bort ha följande lydelse:
14. beträffande förhållandet mellan kommissionen och forskare
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:K30 yrkande 1 som sin mening ger r

10. Bedömning om hävande av sekretess (mom. 15)

Kenneth Kvist (v), Mats Einarsson (v) och Per Lager (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 36 börjar med "Möjlighe
"yrkande 3." bort ha följande lydelse:
Möjligheten att medge undantag från sekretessbestämmelserna kan inte utan änd
ges till annan än riksdagen eller regeringen. Redan av det skälet är det u
kommissionens arbete ge sådan möjlighet till Högsta domstolen.
Regeringen har varit och är högsta politiskt ansvariga organ för den verksam
Att makten över vad som skall offentliggöras och vad som skall hållas hemligt
som indirekt är granskad, inbjuder till misstänkliggöranden. Enligt utskottet
rimlig ordning, utan en annan möjlighet bör sökas.
Om kommissionen genom sitt arbete visat prov på integritet och sanningslidelse
förtroende kan den med större trovärdighet än regeringen antas kunna motiver
hemliga. Trots detta finns det skäl för att beslut om undantag från s
kommissionen. Det naturliga är då enligt utskottets uppfattning - mot bakg
ligga hos regeringen - att vända sig till den lagstiftande delen av statsmakte
till konstitutionsutskottet.
Utskottet anser att en sådan lösning har flera fördelar. För det första bl
beslutet tydligare, eftersom utskottet består av folkvalda politiker. Fö
samtliga partier möjlighet att delta i bedömningen. Utrymmet minimeras för
används för att dölja sådant som bort offentliggöras. Beslutet om eventuellt
själva granskningen, som därmed kan utföras utan att påverkas av medvetna eller
Utskottet anser emellertid att ytterligare överväganden behövs i denna fråga.
regeringen att utarbeta och lägga fram förslag om ändring i sekretesslagen för
utskottet angivit. Härigenom tillgodoses motionerna 1998/99:K27 yrkande 3 och 1
dels att utskottets hemställan under 15 bort ha följande lydelse:
15. beträffande bedömning om hävande av sekretess
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:K27 yrkande 3 och 1998/99:K31
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,I propositionen framlagda lagförslag

1 Förslag till lag om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svensk
säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet


2 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Justitieutskottets yttrande
1999/2000:JuU2y
Granskningskommissionen
Till konstitutionsutskottet
Konstitutionsutskottet har den 31 augusti 1999 beslutat att bereda justiti
yttrande över regeringens proposition 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissio
säkerhets-tjänsternas författningsskyddande verksamhet jämte motionerna 1998/99
av propositionen, i de delar som berör utskottets beredningsområde.
Ärendet föranleder följande yttrande från justitieutskottet.

Ärendet

Den 25 mars 1999 beslutade regeringen att tillkalla en kommission (dir. 1999:2
den författningsskyddande verksamhet som de svenska säkerhetstjänsterna har b
härrör från inrikes förhållanden. I direktiven sägs att kommissionen bör ges sä
Propositionen innehåller förslag till lagstiftning om sådana befogenheter. Förs
Justitiedepartementet upprättad promemoria som har remissbehandlats.
Lagrådet har granskat lagförslagen och föreslagit vissa ändringar. Regeri
förslag.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Kommissionen föreslås bl.a. få rätt att hålla förhör under straffansvar me
upplysningar av betydelse för kommissionens verksamhet. Ingen skall dock behö
hon inte skulle ha behövt lämna som vittne i en rättegång.
Kommissionen föreslås också få rätt att vid vite förelägga en enskild som inne
eller ett sådant föremål som kan antas ha betydelse för kommissionens verksamh
föremålet för kommissionen. Ingen skall dock behöva visa upp en handling eller
inte skulle ha behövt visa upp i en rättegång.
Kommissionen föreslås få rätt att utan hinder av sekretess inhämta uppgifter fr
betydelse för kommissionens verksamhet.
Den som kallats till förhör eller som förelagts att visa upp en handling eller
på det allmännas bekostnad få ett juridiskt biträde förordnat för sig.
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 1999.

Inledning

Kommissionen  skall  alltså  granska  säkerhetstjänsternas  författni
författningsskyddande  verksamhet  menas  arbete  med  att  kartlägga
ytterlighetsorganisationer och grupperingar som bedömts utgöra ett hot mot rike
I direktiven till kommissionen anförs att kommissionen skall beskriva i vil
övervakats som haft anknytning till sådana organisationer som har bedömts utgör
ett hot mot rikets säkerhet. Kommissionen skall vidare belysa vilka person- och
annan bedömts relevanta, vilka metoder som använts för insamling av uppgif
verksamheten samt om reglerna efterlevts. Kommissionen skall även kartlägg
förhållandet mellan de organ som bedrivit den författningsskyddande verksamhete
har funnits kopplingar mellan säkerhetstjänsterna och andra myndigheter el
partier. Kommissionen skall också i möjligaste mån redovisa och värdera de a
politiska, polisiära och militära ledningen under granskningsperioden. En vik
att värdera de hotbildsanalyser  som  legat  till  grund  för regering
ställningstaganden. Kommissionens arbete skall avse tiden från det andra värld
kommissionens arbete är slutfört. Kommissionen skall inte granska den underrät
förhållanden utomlands.
Regeringen har gjort bedömningen att det krävs särskilda befogenheter för kommi
fullgöra sitt uppdrag på ett effektivt och rättssäkert sätt.
I motion K28 yrkande 4, delvis (m) hävdas bl.a. att frågan om hur förslaget fö
regeringsformen (RF) mot inrättande av tillfälliga domstolar inte analyserats
vidare att kommissionen måste ses som en engångsföreteelse, och att den inte få
I 2 kap. 11 § RF stadgas att domstol inte får inrättas för redan begången gärni
eller i övrigt för visst mål. Stadgandet motiveras med rättssäkerhetsskäl.
Regeringen anför i propositionen (s. 13) att det är fråga om ett unikt behov
och att kommissionen kommer att bli en unik företeelse. Enligt regeringens
någon risk för att kommissionen skall komma att tjäna som modell för framtid
hänvisar också till att konstitutionsutskottet (senast bet. 1998/99:KU20 s. 12
om inrättandet av ett kommissionsinstitut är av den digniteten att den bör beh
av författningen i mer samlad form.
Utskottet vill inledningsvis understryka att kommissionen kommer att inta
rättssystemet. Detta kan accepteras endast med hänsyn till det starka allmänint
kartläggning av säkerhetstjänsternas underrättelseverksamhet. Enligt utskottets
bilda mönster för framtiden utan bör ses som en engångsföreteelse.
När det så gäller frågan om förslagets förenlighet med förbudet mot tillfälliga
för sig känna en viss förståelse för att kommissionen kan uppfattas som en såda
vissa av de befogenheter som kommissionen nu föreslås få talar i den riktninge
på möjligheten att hålla förhör under straffansvar. Till detta kommer att komm
kan komma att bli betraktad som ett domstolsavgörande. Vidare kan utskottet
gäller kommissionens möjligheter att inte pröva s.k. subjektiva rekvisit, d
vissa brott innebär nämligen ett klarläggande av vad en person rent faktiskt
klarläggande av att han gjort det uppsåtligen. Slutligen skall enligt förslage
vissa förutsättningar anlita juridiskt biträde för att kunna ta till vara si
till reglerna i rättegångsbalken om rätten att anlita försvarare.
Även om det alltså finns vissa likheter mellan kommissionen och en domst
kommissionen inte är någon domstol. Här vill utskottet påpeka att Lagrådet - v
lagförslag från grundlagssynpunkt - inte funnit anledning att kritisera försla
inte  är någon domstol har enligt utskottets  mening  också  understru
regeringsförslaget.  Sålunda  uppställs, till skillnad från vad som gäl
kompetenskrav på kommissionens ledamöter, och kommissionen är fri att sjä
Kommissionen har inte heller fått tillgång till andra tvångsmedel än vite, och
någon skall betala vite. Det bör också understrykas att kommissionen inte ska
begått brott, och utskottet utgår från att kommissionens rapport i görligaste
att den inte riskerar att uppfattas som ett domstolsavgörande.
Vad sedan gäller motionsönskemålet konstaterar utskottet att de nyss redovisad
inför kommissionen och ett domstolsförfarande i och för sig visar att det finns
överväganden, för det fall frågan om liknande kommissioner skulle övervägas
här till konstitutionsutskottets nyss återgivna ståndpunkt att frågan om inrätt
är av den digniteten att den bör behandlas inom ramen för en översyn av författ
Med det anförda anser utskottet att motion K28 i denna del är tillgodosedd.

Lagens tillämpningsområde

I regeringsförslaget anges att lagen gäller vissa frågor om förfarandet m.m. ho
de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet (1 § i förslag
De verktyg som kommissionen föreslås få är kopplade till kommissionens verk
exempelvis få möjlighet att hålla förhör under straffansvar med den som kan a
betydelse för kommissionens verksamhet.
I motion K28 yrkande 1 (m) anförs att ett förtydligande tillägg bör göras så
menas med kommissionens verksamhet.
I propositionen (s. 13) för regeringen ett resonemang om kravet på att lagregl
anför regeringen att den inte har för avsikt att förändra kommissionens uppd
helt kan uteslutas att en sådan fråga kan aktualiseras, t.ex. om kommiss
anledning att hos regeringen anhålla om en förändring av uppdraget.
Frågan om huruvida kravet på att lagregler skall vara generella skulle träd
verksamhet definierades i lagen får anses vara en fråga som faller utanför just
Utskottet utgår från att någon mer avsevärd förändring av kommissionens uppdrag
justeringar kan dock, som regeringen påpekat, komma att behövas och utskottet k
att sådana förändringar inte skulle ske i den för förvaltningsmyndigheter gän
regeringen. Utskottet utgår dock från att riksdagens berättigade intresse
sätt. Med detta uttalande anser utskottet att motion K28 i denna del är tillgod

Förhör hos kommissionen

Rätten att tiga

I propositionen föreslås att kommissionen skall kunna hålla förhör under st
kunna lämna upplysningar av betydelse för kommissionens verksamhet (2 § i förs
samma rätt och skyldighet att lämna uppgifter som han eller hon skulle ha haft
första stycket i förslaget).
Det sistnämnda innebär bl.a. att den hörde har rätt att vägra uttala sig, om ha
han själv eller någon närstående förövat brottslig eller vanärande handling (36
motiven till den bestämmelsen (SOU 1926:32 s. 269) framgår att bakgrunden till
begått ett brott annars skulle hamna i dilemmat att antingen ljuga i vittnesf
mened eller att tala sanning och därigenom - i förlängningen - ådra sig a
angavs tala för att rätten att tiga bör omfatta även vanärande handlingar.
Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1985 s. 774 anfört att denna intresseko
för brottet är preskriberat. Vidare skulle det enligt Högsta domstolen föra
brottsliga handlingar som vanärande när så lång tid gått att preskription hunni
borde enligt domstolen reserveras för det fall där vittnet fortfarande skulle d
ogillande om hans handling blev känd.
Regeringen anser att rättegångsbalkens regler framstår som ändamålsenliga även
I motionerna K27 yrkande 2 (v) och K31 yrkande 1 (mp) hävdas att den som hörs a
att vägra yttra sig om vanärande handlingar. I motion K28 yrkande 6 (m) anfö
tiga bör utvidgas så att den alltid omfattar preskriberade brott.
Utskottet kan i och för sig hålla med motionärerna bakom motionerna K27 och K
yrkanden skulle kunna innebära att den som hörs inför kommissionen vore skyl
utsträckning än vad som följer av regeringens förslag. Utskottet kan emellerti
Det faktum att kommissionen faktiskt inte är någon domstol innebär nämligen
fullt ut motsvarar de rättssäkerhetsgarantier som ett domstolsförfarande
omständigheter låta dem som hörs ha rätt att tiga i mindre utsträckning än vad
ett domstolsförfarande kan knappast anses försvarbart. Intresset av ett så
måste här stå tillbaka för intresset av rättssäkerhet och skyddet för enskildas
Utskottet är å andra sidan inte heller berett att ställa sig bakom önskemålet i
att den som hörs skall ha rätt att tiga i högre utsträckning än i domstol. E
skulle innebära att den hörde skulle ha en generell rätt att tiga om preskribe
skulle mötas av ett allmänt och starkt ogillande. Utskottet vill i sammanhanget
utrymme för den tolkningen att preskriberade brott kan - under vissa förutsättn
vägra att yttra sig.
Sammantaget innebär detta att utskottet delar regeringens uppfattning att rät
vara ändamålsenliga såvitt gäller förhören inför kommissionen. Enligt utsko
värde i att det redan finns en viss rättsbildning på området som kan komma
arbete. Med andra ord kan kommissionen med den valda ordningen ha nytta av
motsvarande  bestämmelse,  anslutande  rättspraxis  och  övrig  litterat
konstitutionsutskottet avstyrker motionerna K27, K28 och K31 i de delar som här

Typen av förhör

Regeringsförslaget ger, som framgår av det nyss anförda, kommissionen möjl
straffansvar.
I motion K27 yrkande 1 (v) understryks att informella samtal kan vara väl så ef
(c) hävdas i stället att förhör bör vara den enda formen för inhämtande av uppl
Regeringen framhåller (prop. s. 15) att förhör i lagens mening inte bö
inhämtande av uppgifter. Vid sidan av förhör skall det naturligtvis enligt rege
samtal med olika personer på motsvarande sätt som gällt för tidigare kommission
ankomma på kommissionen att avgöra i vilken form uppgifter skall samlas in.
Utskottet vill inledningsvis framhålla att syftet med den aktuella lagen ä
verktyg för att kunna fullgöra sin uppgift. Samtidigt står det klart att ocks
plats i kommissionens arbete. Det kan väl tänkas att blotta förekomsten av mö
straffansvar gynnar kommissionens arbete. Utskottet utgår från att kommissionen
mellan formella förhör och andra utredningsmetoder. Något uttalande från riksda
Utskottet föreslår att konstitutionsutskottet avstyrker motionerna K27 och K30

Ledning av förhör

I motionerna K28 yrkande 3 (m) och K31 yrkande 4 (mp) hävdas att förhör inför k
en person som är eller har varit ordinarie domare.
Regeringsförslaget innehåller inte någon bestämmelse om vem som skall leda förh
Lagrådet har förordat en bestämmelse om att förhör skall hållas under ledning
ordinarie domare. Lagrådet har motiverat detta bl.a. med att den formella ha
frågan om rätten att vägra yttra sig förutsätter en betydande förtrogenhet med
Regeringen anför i propositionen (s. 21) att en lösning i enlighet med Lagråd
eventuella ledamöter i kommissionen som är framstående åklagare och advokater
för att leda förhöret. Regeringen anser i stället att kommissionen själv bör k
skall leda förhöret.
Utskottet vill till en början betona att bl.a. det faktum att förhören ske
särskilda krav på den som skall leda dem. För utskottet framstår det därför so
en person med en gedigen erfarenhet på processrättens område. De skäl som Lagrå
med styrka för att förhören leds av en person med domarbakgrund. Utskottet
sammansättning numera är klar och att det bland kommissionens ledamöter finns
domare. Utskottet anser dock att kommissionen som förvaltningsmyndighet sj
arbetsformer och därmed även, som regeringen anser, vem som bör leda förhör
regeringen från att kommissionen beaktar de rättssäkerhets-aspekter som Lagrå
K31 i denna del bör avstyrkas.
Krav på upplivande av kunskap
I propositionen föreslås en bestämmelse som innebär att den som kallas till fö
skall kunna föreläggas att inför förhöret uppliva sin kunskap om det som förhör
honom eller henne tillgängliga anteckningar eller andra handlingar, om han elle
olägenhet (3 § andra stycket i förslaget).
I motion K31 yrkande 2 (mp) förordas en ordning som tar sikte på de fall d
anställd inom säkerhetstjänsterna skall höras av kommissionen. Motionärerna
kunna få tillgång till uppgifter som är hemliga.
Regeringen anför (prop. s. 17) att skyldigheten att liva upp kunskaper bör begr
kan ske utan avsevärd olägenhet. Det bör alltså endast vara fråga om en sky
m.m. som är tillgängliga för den som kallas. I fråga om personal inom säkerhets
endast de som för dagen arbetar med sådana uppgifter bör kunna föreläggas at
inskränkning till vissa handlingar. I fråga om tidigare anställda inom säkerhet
föreläggande bör kunna riktas mot dem om det avser tillgängliga privata dagböck
Utskottet vill i sammanhanget anmärka att - i den mån det behövs - h
tillgängliga för den hörde under förhörets gång. Härigenom kan det syfte
tillgodoses - om än vid en något senare tidpunkt jämfört med om den hörde
säkerhetstjänsterna. Samtidigt kan kraven på den hörde att orientera sig i f
sekretess som kan aktualiseras ligger utanför utskottets beredningsområde.
Utskottet delar sammanfattningsvis regeringens uppfattning, och utskottet före
avstyrker motion K31 i denna del.

Editionsföreläggande

I propositionen föreslås en bestämmelse enligt vilken kommissionen kan förel
handling eller ett föremål som kan antas ha betydelse för kommissionens v
förslaget, "visa upp" handlingen eller föremålet (5 § i förslaget).
I motion K28 yrkande 8 (m) föreslås att uttrycket "visa upp" byts ut mot "vi
fram". Syftet med förslaget är att bestämmelsen även skall omfatta en skyldigh
granskning.
Lagrådet hade samma uppfattning som motionärerna i denna del.
Regeringen anför i propositionen (s. 26) att uttrycket "visa upp" förekommer
regeringen har svårt att se att lagen skulle kunna missförstås på något sätt.
Utskottet delar regeringens uppfattning, och utskottet föreslår att konstitu
K28 i här aktuella delar.

Övrigt

I övrigt har utskottet inget att erinra mot regeringens förslag.

Stockholm den 23 september 1999

På justitieutskottets vägnar

Gun Hellsvik

I beslutet har deltagit: Gun Hellsvik (m), Ingvar Johnsson (s), Märta
Johansson (s), Margareta Sandgren (s), Alice Åström (v), Ingemar Vänerlöv
(kd), Anders G Högmark (m), Helena Frisk (s), Morgan Johansson (s), Yvonne
Oscarsson (v), Ragnwi Marcelind (kd), Jeppe Johnsson (m), Kia Andreasson
(mp), Gunnel Wallin (c), Siw Persson (fp), Göran Norlander (s) och Anita
Sidén (m).

Avvikande meningar

1. Rätten att tiga

Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark (m), Jeppe Johnsson (m) och Anita Sidén (m)

Det finns en uppenbar risk för att preskriberade gärningar ofta kan antas bli
inför kommissionen. Vi anser att det av integritetsskäl är ytterst tveksamt a
straffansvar avslöja brottsliga gärningar som de begått tidigare, även om de
vägra yttra sig vid ett förhör bör därför utvidgas i förhållande till regerin
med anledning av motion K28 i denna del att en ändring görs i regeringsförsl
anfört och vi anser att motionerna K27 och K31 i här aktuella delar bör avstyrk

2. Rätten att tiga

Alice Åström (v), Yvonne Oscarsson (v) och Kia Andreasson (mp)

Som regeringens förslag ser ut finns det en uppenbar risk för att de som ska
komma att vägra svara på frågor med hänvisning till att de annars kommer att av
handling. Särskilt mot bakgrund av den uppmärksamhet som kommissionens arbete k
anledning att räkna med att kommissionen blir tvungen att acceptera sådana invä
förfela syftet med kommissionen. För att kommissionen skall kunna arbeta effekt
på frågor även omfatta sådant som skulle avslöja vanärande handlingar. Vi vill
inte är någon domstol. Det finns därför som vi ser det inte skäl att låta den s
omfattning som i ett förhör inför domstol. Vi förordar alltså med anledning
aktuella delar att en ändring görs i regeringsförslaget i enlighet med vad vi
vi anser att motion K28 i denna del bör avstyrkas.

3. Ledning av förhör

Gun Hellsvik (m), Ingemar Vänerlöv (kd), Anders G Högmark (m), Ragnwi Marceli
Andreasson (mp), Siw Persson (fp) och Anita Sidén (m),

Vi anser att förhören inför kommissionen bör ledas av någon som är eller vari
rättssäkerhet i förfarandet inför kommissionen talar för detta. Till skillnad f
att frågan om vem som skall leda förhören är av så central betydelse att den m
alltså med anledning av motionerna K28 och K31 i dessa delar att en änd
enlighet med vad vi nu anfört.

4. Krav på upplivande av kunskap

Kia Andreasson (mp),
Många av dem som kan antas kunna lämna upplysningar av betydelse för
kommissionens verksamhet torde vara tidigare anställda inom säkerhets-
tjänsterna. Om kommissionen verkligen skall kunna fullgöra sin uppgift är
det viktigt att dessa personer ges förutsättningar att lämna så
fullständiga upplysningar som möjligt. Jag anser därför att kommissionen
bör kunna förelägga dem som tidigare varit anställda inom
säkerhetstjänsterna att liva upp sina kunskaper utan några begränsningar.
För att detta skall bli möjligt krävs att de kan få ta del av handlingar på
sin gamla arbetsplats. Detta medför i sin tur ett behov av en bestämmelse
som bryter sekretessen där. Det framstår inte som realistiskt att lita till
att information av värde för kommissionen skulle ha dokumenterats av dem i
privata dagböcker. Jag förordar alltså med anledning av motion K31 i denna
del att en ändring görs i regeringsförslaget i enlighet med vad jag nu
anfört.