Konstitutionsutskottets betänkande
1999/2000:KU19

Riksdagens parlamentariska ledningsorganisation samt ny förvaltningsorganisation för riksdagen


Innehåll

1999/2000

KU19

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet  den  av
talmanskonferensen  tillsatta  Riksdagskommitténs
förslag  till  dels  ändrad   parlamentarisk
ledningsorganisation för riksdagen (1999/2000:TK1),
dels   instruktion   för   den   samlade
riksdagsförvaltningen   jämte  följdlagstiftning
(1999/2000:TK2). Talmanskonferensen har ställt sig
bakom förslagen. Utskottet tillstyrker, med vissa
smärre förändringar, förslagen.
I betänkandet föreslår utskottet en ändring i 3 §
lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn. Med
den   föreslagna  ändringen  tydliggörs  att
Justitiekanslern inte har tillsyn över riksdagens
tjänstemän.
Förslagen

Talmanskonferensen föreslår i förslag 1999/2000:TK1
att  riksdagen  antar  det av Riksdagskommittén
framlagda  förslaget  till lag  om  ändring  i
riksdagsordningen.

Talmanskonferensen föreslår i förslag 1999/2000:TK2
att  riksdagen  antar  de  av Riksdagskommittén
framlagda förslagen till lag med instruktion för
riksdagsförvaltningen, m.m.

Lagförslagen finns intagna i bilaga 1 och 2.

Utskottet

Talmanskonferensens förslag 1999/2000:TK1
Riksdagens parlamentariska
ledningsorganisation

Bakgrund

Talmanskonferensen beslöt den 2 december 1998 att
tillkalla  en  utredning  med  parlamentarisk
sammansättning med uppdrag att se över och utvärdera
vissa  frågor  som rör riksdagens arbetsformer.
Utredningen  antog  namnet  Riksdagskommittén.
Utredningsverksamheten delades upp på fyra områden,
nämligen     riksdagens     parlamentariska
ledningsorganisation,   budgetprocessen   m.m.,
riksdagens arbete med uppföljning, utvärdering och
revision samt riksdagens hantering av EU-frågor.
Bakgrunden  till  uppdraget  när  det  gäller
utredningen   om  riksdagens   parlamentariska
ledningsorganisation är ett tillkännagivande som
riksdagen gjorde till talmanskonferensen våren 1998
vid behandlingen av förvaltningsstyrelsens förslag
1997/98:RFK4   Förstärkt   samordning   inom
riksdagsförvaltningen.  Riksdagen  godkände  då
förslaget   som  i  huvudsak  innebar  att
riksdagsdirektören  (kammarsekreteraren) fick ett
överordnat ansvar för ledning och samordning av
riksdagsförvaltningen och att han eller hon vid sin
sida  fick  en  samordningsgrupp  i  vilken
kammarkansliet,    förvaltningskontoret    och
utskottskanslierna    blev    representerade.
Konstitutionsutskottet  konstaterade  i   sitt
betänkande 1997/98:KU34 att riksdagen sedan gammalt
har en splittrad  organisation som särskilt på
ledningsnivå kan vålla  problem i fråga om de
administrativa  funktionerna.  Enligt  utskottet
innebar  förslaget  om  ökad  samordning  inom
riksdagsförvaltningen ett steg i rätt riktning.
Utskottet ville emellertid ifrågasätta om förslaget
var tillräckligt  för  att  lösa lednings- och
samordningsproblemen. Den största bristen var enligt
utskottet  att  förslaget  inte  innebar  någon
förändring    i    den    parlamentariska
ledningsorganisationen.  En  konsekvens  av  det
liggande förslaget var att någon samordnad ledning
av riksdagsdirektörens arbete inte kunde komma till
stånd eftersom han eller hon ansvarade för en del av
sina   uppgifter   inför   talmannen   och
talmanskonferensen och för  en annan del inför
förvaltningsstyrelsen. Det var enligt utskottets
uppfattning angeläget att organisationen av den
parlamentariska ledningen av riksdagens arbete och
förvaltning  snarast  sågs  över i en särskild
utredning   som   borde   tillsättas   av
talmanskonferensen. Riksdagen ställde sig, genom
sitt tillkännagivande till talmanskonferensen, bakom
detta ställningstagande.
Kommittén har när det gäller utredningsarbetet
rörande     riksdagens     parlamentariska
ledningsorganisation   lämnat   förslag   till
talmanskonferensen om ändringar i riksdagsordningen
som föreslås träda i  kraft den 1 juli 2000.
Talmanskonferensen  har ställt  sig  bakom  det
framlagda förslaget.
De  nuvarande  parlamentariska  ledningsorganens
sammansättning,  kompetens  och  arbetsuppgifter
regleras i lag. För talmanskonferensens del finns
regleringen i riksdagsordningen. När det gäller
förvaltningsstyrelsen innehåller riksdagsordningen
endast bestämmelser om dess sammansättning och om
dess ställning som ledningsorgan för riksdagens
förvaltningskontor  (RFK).  De  mer  preciserade
bestämmelserna finns i instruktionen för RFK.

Ny riksdagsstyrelse

Reformbehovet

Den nuvarande ordningen med skilda parlamentariska
ledningsorgan för planeringen av riksdagsarbetet,
ärendehanteringen och kammardebatterna å ena sidan
och de mer renodlat administrativa funktionerna å
den andra  är  enligt  förslaget  en frukt av
förhållandena  före enkammarriksdagens tillkomst.
Systemet med skilda parlamentariska ledningsorgan
har haft en  del fördelar. Det har exempelvis
möjliggjort en hög grad av parlamentarikerinflytande
över förvaltningsverksamheten, utan att för den
skull de ledande företrädarna för partierna behövt
betungas av hanteringen  av  ärenden av mindre
betydelse för den politiska verksamheten. Riksdagens
förvaltningskontor har genom sin instruktion getts
en ställning som förvaltningsmyndighet. Det har
gjort det lättare att för dess verksamhet tillämpa
det   regelverk  som  gäller  för   övriga
statsförvaltningen.
Samtidigt  har den nuvarande ordningen med en
uppsplittrad förvaltningsorganisation medfört en rad
samordningsproblem. Det är mot den bakgrunden man
enligt  förslaget  skall  se den förändring  i
riksdagsdirektörens ställning och ansvarsområde som
genomfördes 1998.
En samlad parlamentarisk ledning är dock önskvärd
även av andra skäl än de som gäller ledningen av
riksdagsförvaltningen.  Ju  aktivare  man  söker
förändra  och förbättra såväl villkoren för den
parlamentariska  verksamheten som formerna denna
bedrivs i, desto oftare kommer beslut i det ena av
ledningsorganen  att  ha  direkt betydelse  för
verksamheten   inom   det   andra   organets
kompetensområde. Behovet av samråd och information
mellan      förvaltningsstyrelsen      och
talmanskonferensen/gruppledarkretsen har därför ökat
kraftigt  under  senare  år.  En  gemensam
riksdagsstyrelse skulle enligt förslaget ge bättre
möjligheter att driva utvecklingsarbetet framåt.
Ett annat skäl som talar för en förändring av
ledningsorganisationen är att de internationella
frågorna kraftigt ökat i omfattning under framför
allt  det  senaste  decenniet.  Frågor  rörande
utsändande av delegationer och besöksgrupper till
andra länder och till internationella konferenser
m.m. hör inte självklart hemma under något av de
nuvarande ledningsorganen. De aktualiserar som regel
resursfrågor, men ställningstagandet måste nästan
alltid göras mot bakgrund av en politisk bedömning
av  önskvärdheten  och  angelägenheten  av  den
föreslagna aktiviteten. En riksdagsstyrelse, med ett
samlat ansvar för de frågor som nu ligger inom
förvaltningsstyrelsens kompetensområde och de som
behandlas  i  talmanskonferensen  skulle, enligt
förslaget,  vara  det  naturliga  organet  för
beslutsfattande i dessa internationella frågor.
Riksdagskommittén har mot denna bakgrund föreslagit
att  en ny riksdagsstyrelse inrättas. Styrelsen
övertar    beslutsuppgifter    från   såväl
talmanskonferensen   som  förvaltningsstyrelsen.
Kammarsekreteraren,   med   tjänstebenämningen
riksdagsdirektör, blir inför styrelsen ansvarig för
ledningen av hela riksdagens förvaltning.

Sammansättning

Talmannen skall enligt förslaget vara självskriven
ordförande  i  den  nya riksdagsstyrelsen. Vice
talmännen skall vid förfall kunna överta talmannens
uppgifter att leda såväl riksdagsarbetet i stort som
kammarens verksamhet. För att de skall kunna ha
beredskap att träda i talmannens ställe bör de ges
möjlighet att delta i och följa styrelsens arbete.
För att styrelsen skall kunna arbeta effektivt bör
den ha ett förhållandevis begränsat antal ledamöter.
Styrelsen  bör  vidare  med  tanke  på  dess
beslutsfunktioner ha en sammansättning som så vitt
möjligt är proportionell mot partifördelningen i
riksdagen. Samtidigt är det ett starkt önskemål att
samtliga partier  har  möjlighet  att  delta i
styrelsens arbete.
Enligt  kommitténs  mening  bör  antalet valda
ledamöter i styrelsen inte sättas högre än vad som
krävs för att dess sammansättning på ett rimligt
sätt skall kunna återspegla styrkeförhållandena i
riksdagen. Kommittén föreslår att den nya styrelsen
får 10 valda ledamöter.
Partiernas representanter  i valberedningen kan
genom att lägga fram en gemensam lista för valet på
frivillig väg åstadkomma att så många som möjligt av
riksdagens partier är representerade i styrelsen
även i en styrelse av denna begränsade storlek. Om
inga stora förändringar inträffar i partistrukturen
är det emellertid sannolikt, även i det fallet, att
något  eller några partier blir utan ordinarie
styrelseplatser. Sker valet utan gemensam lista blir
detta närmast med nödvändighet följden. Det är dock
viktigt att samtliga partier ges möjlighet att följa
styrelsearbetet och lägga fram sina synpunkter på
styrelseärendena. Den närmast till hands liggande
lösningen är att ge närvaro- och yttranderätt åt en
företrädare för vartdera av de partier som saknar
representation bland de valda ledamöterna. Kommittén
förordar denna lösning.
Såväl  de  valda  ledamöterna  som  eventuella
företrädare  för partier utan representation  i
styrelsen bör ha personliga suppleanter.
Även en styrelse sammansatt på det sätt som nu
angetts riskerar att bli otympligt stor, särskilt om
samtliga personer i de uppräknade kategorierna ges
möjlighet att samtidigt närvara vid sammanträdena.
Det närmast till hands liggande sättet att reducera
antalet  personer  som  deltar  vid  styrelsens
sammanträden är att föreskriva att de personliga
suppleanterna  endast  skall  kallas  till  de
sammanträden vid vilka de ordinarie representanterna
har förhinder. Något eller några partier kommer till
följd av sin storlek att vara representerade vid
styrelsesammanträdena av såväl en vice talman som
flera valda ledamöter. Det är naturligtvis möjligt
för dessa partier att på frivillig väg bidra till en
reduktion av styrelsens storlek genom att nominera
vice talmännen till platser som valda ledamöter
eller suppleanter.
Riksdagsdirektören (kammarsekreteraren) bör i sin
egenskap  av  chef  med  ansvar  för  hela
riksdagsförvaltningen ha närvaro- och yttranderätt i
styrelsen. Riksdagsdirektören bör  även  ha det
formella ansvaret för föredragningen av ärenden
inför styrelsen. Det innebär självfallet inte att
riksdagsdirektören själv måste föredra alla eller
ens huvuddelen av styrelseärendena. De tjänstemän
som  inom förvaltningen  skött  beredningen  av
styrelseärendena, eller inom vars  ansvarsområde
ärendena faller, är givetvis de som är bäst lämpade
att göra föredragningarna inför styrelsen.

Begränsning av styrelsens arbetsbelastning

Obligatoriska styrelseärenden

Det  är  nödvändigt  att finna en ordning för
organisation  av  arbetet  och  delegation  av
beslutsfattande så att styrelsen kan koncentrera sin
verksamhet på de viktigaste och principiellt mest
betydelsefulla ärendena.
En målsättning bör vara att åstadkomma en sådan
begränsning av vilka ärenden som tas upp i styrelsen
att det i förväg kan anges att styrelsesammanträdena
kommer att hållas på fast tid, förslagsvis onsdag
eftermiddag, en gång per månad när riksdagen är
samlad, och att varje sammanträde varar som längst
två timmar.
Vissa ärenden är av den karaktären att de bör vara
obligatoriska styrelse-ärenden. Till denna kategori
hör t.ex. att hantera frågor som gäller riksdagens
arbetsformer och övergripande frågor om utvecklingen
av riksdagens verksamhet, att tillsätta utredningar
och att ta initiativ i riksdagsärenden. Vidare bör
styrelsen i enlighet med vad som tidigare nämnts
vara det organ som beslutar i vissa ärenden rörande
riksdagens internationella kontaktverksamhet. Det
gäller exempelvis deltagandet i och delegationer
till internationella konferenser och kongresser.
Även en del av de mer renodlade förvaltnings-
ärendena bör vara obligatoriska styrelseärenden.
Till  denna  kategori  hör  att  besluta  om
anslagsframställning  från  riksdagen  och  om
anställning på högre chefsnivå, att  fastställa
budget och bokslut samt att avge årsredovisning.

Samråd i ärenden rörande kammarens verksamhet m.m.

Om  gruppledarna,  som  förutsatts, ingår bland
styrelsens ledamöter, eller bland de personer som
har närvaro- och yttranderätt i styrelsen, kan
talmannen även fortsättningsvis samråda med dem och
med  vice talmännen i frågor som bl.a. gäller
uppläggningen  av  kammararbetet, anordnandet av
särskilda debatter, m.m. utan att man för den skull
skapar   ett   med  styrelsen  konkurrerande
ledningsorgan. Det kan vara en fördel att snabbt och
på ett informellt sätt kunna anordna ett sådant
samråd. I en del mindre komplicerade fall kan samråd
ske under hand med var och en av gruppledarna.
Gruppledarmötena kan givetvis också, som hittills,
utnyttjas för samråd i ärenden av så brådskande
natur  att  de  inte  hinner  tas  upp  som
styrelseärenden.

Råd för ledamotsnära frågor

Ansvaret för beslutsfattandet i de ärenden som inte
är  obligatoriska  styrelse-ärenden  bör  åvila
riksdagsdirektören. Dock bör det finnas en möjlighet
för denne att, när så är befogat, till följd av
ärendenas  principiella  och/eller  ledamotsnära
karaktär eller betydelse i övrigt, hänskjuta dem
till styrelsen för avgörande.  För  ärenden av
ledamotsnära karaktär borde dock kunna gälla att de
först förelades ett rådgivande organ som inrättats
för detta ändamål.
Rådet bör utses inom kretsen av ledamöter och
övriga personer med närvaro- och yttranderätt i
styrelsen och bestå av en företrädare för varje
parti. När ärendena föredras för rådet skall de vara
försedda  med  förslag  till  beslut  från
riksdagsdirektören. Om alla i rådet, eller alla utom
en, instämmer med riksdagsdirektörens förslag är
beslutet därmed fattat. I annat fall skall ärendet
föras vidare till styrelsen för beslut.
Med en sådan beslutsordning erhåller man fördelen
av ett starkt ledamotsinflytande över de ärenden som
direkt berör ledamöternas egna arbetsvillkor och
förhållanden i övrigt, men undviker samtidigt att
mer än ett mycket  litet antal sådana ärenden
belastar arbetet i styrelsen.

Särskilda beredningsgrupper

För en del styrelseärenden kan det ibland finnas
behov av en mera omfattande beredning. För dessa
ärenden  kan tillfälliga  beredningsgrupper  med
tidsbegränsade mandat tillsättas.

Samråd med utskotten

Den nuvarande talmanskonferensens huvuduppgift är
att   vara  samrådsorgan  mellan  talmännen,
partigruppernas företrädare och utskottspresidierna
i ärenden som gäller planeringen av riksdagsarbetet.
Det detaljerade planeringsarbetet sköts visserligen
på  tjänstemannanivå  vid  överläggningar  med
kammarkansliets  tjänstemän  och företrädare för
utskottskanslierna. Ändå har talmanskonferensen en
roll att spela när det gäller att slutgiltigt
fastställa ärendeplanerna och därmed markera att man
gemensamt är beredd att verka för att de skall kunna
följas. Talmanskonferensen är också ett viktigt
kontaktorgan    för    överläggningar   med
utskottspresidierna om arbetsvillkoren för utskotten
och om utskottsarbetets utformning.
Det kommer även i fortsättningen att finnas behov
av ett forum för samråd i frågor av det här slaget.
Vid sidan om styrelsen bör det därför inrättas ett
organ  för  samråd  mellan  talmännen  och
utskottspresidierna. I ett sådant organ skulle det
också ges möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan
utskotten om exempelvis arbetet med EU-frågorna och
med uppföljning och utvärdering. För att markera att
dess uppgifter inte sammanfaller med den tidigare
talmanskonferensens bör detta organ ges ett annat
namn, förslagsvis ordförandekonferens.

Utskottets bedömning

Enligt förslaget skall riksdagsstyrelsen, för att
kunna  arbeta  effektivt, ha ett förhållandevis
begränsat antal ledamöter. Styrelsen bör vidare med
tanke på dess beslutsfunktioner ha en sammansättning
som  så  vitt  möjligt  är  proportionell  mot
partifördelningen  i  riksdagen.  Antalet  valda
ledmöter i styrelsen bör enligt förslaget inte
sättas  högre än vad som krävs för att  dess
sammansättning på ett rimligt sätt skall kunna
återspegla styrkeförhållandena i riksdagen. Enligt
förslaget skall den nya styrelsen få tio valda
ledamöter.
Utskottet instämmer i detta men vill, för att
undvika tolkningsproblem, förtydliga att det är de
tio  valda  ledamöterna  i styrelsen som skall
återspegla styrkeförhållandena  i  riksdagen och
således inte hela styrelsen, dvs. talmannen och de
tio valda ledamöterna.
Enligt förslaget skall såväl de valda ledamöterna
som de särskilda företrädarna för partigrupper som
skall samråda med talmannen om arbetet i kammaren ha
personliga  suppleanter.  Enligt förslaget  till
tilläggsbestämmelse   1.7.2   första   stycket
riksdagsordningen utser riksdagen ersättare för de
valda ledamöterna av riksdagsstyrelsen. Vidare skall
partigrupperna utse ersättare för sina särskilda
företrädare.
Enligt bestämmelser om val inom riksdag skall
enligt 7 kap. 8 § riksdagsordningen, om två eller
flera skall väljas, utses suppleanter till minst
samma antal som de ordinarie ledamöterna. Är av
riksdagen vald ledamot i ett organ frånvarande,
intas  hans  plats  enligt  7  kap.  9  §
riksdagsordningen, om det kan ske av en suppleant
som hör till samma partigrupp. I övrigt gäller att
suppleanterna har företräde i den ordning i vilken
de har valts eller, om valet har förrättats med
gemensam lista, i den ordning i vilken de har förts
upp på listan. Dessa bestämmelser skall tillämpas om
inte riksdagen föreskriver annat. I det nu aktuella
fallet skall suppleanterna vara personliga  och
därför bör den föreslagna tilläggsbestämmelsen 1.7.2
första  stycket  riksdagsordningen ändras enligt
följande. Riksdagen utser en personlig ersättare för
varje vald ledamot av  riksdagsstyrelsen. Varje
partigrupp utser en personlig ersättare för sin
särskilda företrädare.
Med den föreslagna ändringen i tilläggsbestämmelsen
1.7.2 riksdagsordningen tillstyrker utskottet de
föreslagna ändringarna i riksdagsordningen.

Talmanskonferensens förslag 1999/2000:TK2
Ny förvaltningsorganisation för riksdagen

Bakgrund

Riksdagsförvaltningen  har  sedan inrättandet av
Riksdagens förvaltningskontor år 1966 haft samma
grundläggande struktur som i dag. Förvaltningen
består grovt räknat av tre relativt självständiga
delar:  kammarkansliet,  utskottskanslierna  samt
förvaltningskontoret.    Ledningsorganen    är
talmanskonferensen och förvaltningsstyrelsen med en
direktion  som  ett arbetsutskott. Talmannen är
ordförande  i  såväl  talmanskonferensen  som
förvaltningsstyrelsen.
För att biträda Riksdagskommittén i översynsarbetet
och arbetet med att utarbeta ett förslag till en ny
instruktion   för   hela   den   samlade
riksdagsförvaltningen samt för att närmare utreda
frågorna om förvaltningens framtida organisation
m.m. har Riksdagskommittén tillsatt en särskild
organisationskommitté på tjänstemannanivå.
Utgångspunkterna    för    Riksdagskommitténs
överväganden innebär i korthet att den nya politiska
ledningsstrukturen och riksdagsdirektörens nya roll
som chef för hela förvaltningen bör ligga till grund
för  översynen.  Förvaltningens organisation och
arbetssätt bör vara  anpassade  så att den på
effektivast möjliga sätt skall kunna arbeta mot de
politiska styrorganen, och dess resurser bör därvid
tas till vara på ett ändamålsenligt sätt och med
utvecklad samverkan för att nå de övergripande målen
för verksamheten.
Arbetet har inledningsvis inriktats på att utarbeta
en    instruktion    för   den   samlade
riksdagsförvaltningen. Först därefter kommer arbetet
att  avse  organisationsfrågor  och  en  ny
arbetsordning. Förslag härom läggs fram för den nya
riksdagsstyrelsen.
Under arbetets gång  har  samråd ägt rum med
företrädare för Riksdagens ombudsmän, Riksdagens
revisorer och Riksbanken.
Riksdagskommitténs ambition är att arbetet skall
bedrivas i dialog med personalen och personalens
organisationer. Personalorganisationerna har därför
löpande informerats om arbetets fortskridande och
haft tillfälle att framföra synpunkter.

Riksdagskommitténs överväganden

Talmanskonferensen har uttalat att det kan finnas
anledning   att   överväga   såväl   vilken
organisationsstruktur som är den mest ändamålsenliga
för den nya myndigheten som i vilken utsträckning
denna skall vara reglerad i instruktionen.
En instruktion ger de övergripande bestämmelserna
för en  myndighets uppgifter, beslutsformer och
arbetssätt   m.m.   Enligt  Riksdagskommitténs
uppfattning  bör  den nya riksdagsförvaltningens
instruktion vara så enkel, klar och kort som möjligt
och i första hand endast innehålla det som formellt
sett måste finnas i en instruktion av aktuellt slag.
De  bestämmelser  som  i  övrigt  behövs  för
förvaltningens organisation och formerna för dess
verksamhet bör meddelas  i  första  hand i en
arbetsordning.
Skälen för denna uppfattning är främst att även
mindre viktiga  frågor rörande organisation och
arbetsformer måste undergå riksdagsbehandling om
detta regleras i instruktionen eftersom denna ju har
formen av lag. Med tanke på den nya styrelsens
sammansättning och kompetens torde något behov för
riksdagen att detaljstyra förvaltningen knappast
föreligga. Ett annat  skäl  är  det  behov av
möjligheter   till   snabba   organisatoriska
omdispositioner som är nödvändiga till följd av de
krav på effektivitet och rationella rutiner m.m. som
allmänt    gäller   i   statsförvaltningen.
Riksdagsstyrelsen  bör  således  bl.a.  i  en
arbetsordning  fatta  beslut  om  förvaltningens
organisation,  arbetsformer  och  administrativa
verksamhet m.m. En följd av detta resonemang är att
tjänstemannaorganisationen  därför inte alls bör
regleras i instruktionen.
En grundtanke vid utformningen av förslaget till ny
instruktion för riksdagsförvaltningen är vidare att
den  politiska  nivån  -  styrelsen  -  skall
tillförsäkras ett fast grepp när det gäller att
styra förvaltningen i stort medan riksdagsdirektören
skall anförtros att självständigt leda den löpande
verksamheten.  Förvaltningens  effektivitet  bör
främjas genom en medveten delegering, tydliga mål
och riktlinjer samt genom en noggrann uppföljning.

Riksdagsförvaltningens arbetsuppgifter m.m.

De    grundläggande    bestämmelserna   för
riksdagsförvaltningens arbetsuppgifter ges i RO.
I den nu gällande instruktionen för Riksdagens
förvaltningskontor sägs inledningsvis (1 §) att
förvaltningskontoret  är  ett  serviceorgan  för
riksdagen  och  att  förvaltningskontoret i den
omfattning som framgår av  instruktionen  skall
tillhandahålla de resurser och den service som
behövs  för  kammarens,  utskottens  och övriga
riksdagsorgans verksamhet m.m.
I det förslag till ny instruktion som nu läggs fram
är avsikten inte att föreslå några sakliga ändringar
vad  gäller  huvuduppgifterna  för  den samlade
riksdagsförvaltningen.  För  att  markera  att
riksdagens förvaltning skall utgöra en integrerad
organisation  och  omfatta  samtliga  delar  av
riksdagens egen förvaltning föreslås emellertid en
bestämmelse som mera  konkret  lyfter  fram de
huvuduppgifter som åvilar den samlade förvaltningen.
Riksdagskommittén anser att det är av stor vikt att
instruktionen ger tydligt stöd åt alla de olika
verksamheter   som   skall   bedrivas   inom
riksdagsförvaltningen. Samtidigt är förvaltningens
uppgifter inte statiska. Riksdagens arbetsformer och
utvecklingen av det parlamentariska arbetet ställer
krav på en betydande flexibilitet hos förvaltningen.
Bestämmelserna i instruktionen bör således inte vara
så detaljerade eller utformade på sådant sätt att
det hela tiden krävs ändringar i instruktionen för
att förvaltningen skall kunna syssla med uppgifter
som i framtiden kan komma att anses betydelsefulla.
I 1 § instruktionsförslaget anges den samlade
förvaltningens huvuduppgifter. Den främsta uppgiften
är att stödja den parlamentariska beslutsprocessen,
dvs. att biträda vid behandlingen av riksdagens
ärenden.

Riksdagsförvaltningens roll avseende riksdagens verk

En viktig fråga när riksdagsförvaltningens uppgifter
skall bestämmas är vilken roll förvaltningen skall
ha när det gäller prövningen av budgetunderlagen för
riksdagens  myndigheter  utom  Riksbanken.  De
myndigheter  som  främst  tilldrar sig intresse
härvidlag  är  Riksdagens  ombudsmän  (JO)  och
Riksdagens revisorer.
Enligt  nuvarande  ordning  överför  riksdagens
förvaltningsstyrelse, i princip utan någon egentlig
granskning,  uppgifterna  i  JO:s  respektive
revisorernas budgetunderlag till ett underlag för
anslaget  i statsbudgeten  som  översänds  till
Regeringskansliet   för  att  fogas  in  i
budgetpropositionen under respektive utgiftsområde.
Särskilt  sedan  den  nya  budgetprocessen  med
utgiftstak och utgiftsramar infördes  har denna
ordning inte varit tillfredsställande.
Förvaltningsstyrelsens  avskaffande  föranleder
förändringar rörande vem som skall ansvara för
prövningen  innan  budgetförslaget  fogas in  i
statsbudgeten och hur denna prövning bör  ske.
Budgetpropositionens yrkanden beträffande JO och
revisorerna skall däremot behandlas i riksdagen och
beredas av respektive fackutskott (KU resp. FiU). En
förändring i det första ledet kan dock påverka hur
djupgående granskningen av KU och FiU måste vara i
det senare ledet.
Vid  bedömningen  av  hur  handläggningen  och
prövningen av myndigheternas budgetunderlag skall
utföras och vem som skall fullgöra uppgiften är det
av avgörande betydelse att myndigheternas oberoende
ställning inte träds för nära.
Inom förvaltningen bör därför i första hand göras
endast en teknisk granskning utifrån generella krav
på budgetunderlagen. Eventuella tekniska avvikelser
från kraven noteras och bifogas som information till
budgetpropositionen. Det kan t.ex. gälla påpekanden
om att förslaget innehåller ofinansierade utökningar
eller   beräkningar   som   avviker   från
budgetanvisningarna.
Riksdagsstyrelsen bör också pröva anslagets storlek
i förhållande till den utgiftsram som kan förväntas
för utgiftsområdet.  Riksdagsförvaltningen  skall
således utifrån de av riksdagen fastställda målen
för verksamheten pröva vilka resurser som behövs.
I detta sammanhang kan styrelsen också uppmärksamma
respektive fackutskott på områden där en särskilt
ingående prövning av förutsättningarna för t.ex.
besparingar bör göras.
Förslaget  till  instruktion   innebär  att
riksdagsförvaltningen  övertar  den  roll  som
Riksdagens förvaltningskontor haft när det gäller
ansvaret för de centrala arbetsgivarfrågorna inom
riksdagens  förhandlingsområde.  Den  centrala
arbetsgivarrollen är i stort sett begränsad till att
träffa centrala ramavtal för området och att vid
behov fungera som rådgivare. Utvecklingen under det
senaste årtiondet har inneburit att utrymmet för
lokala förhandlingar i frågor rörande löner och
anställningsvillkor och personalpolitiska frågor i
övrigt har ökat avsevärt. Den nya instruktion som nu
föreslås  ger  också  betydande möjligheter för
riksdagsförvaltningen att överlåta avtalsfrågor till
riksdagens myndigheter.
Vad gäller individuella frågor kommer styrelsen i
den  blivande  riksdagsförvaltningen  att överta
förvaltningsstyrelsens  uppgift  att besluta  om
lönerna för de tjänster som tillhör  den s.k.
undantagskretsen.  Det  gäller  för  närvarande
riksdagsdirektören,   förvaltningschefen   och
personalchefen vid Riksdagens förvaltningskontor,
justitieombudsmännen  samt   kanslichefen  vid
Riksdagens revisorers kansli. För Riksbankens del
sköts   motsvarande   uppgift   numera   av
riksbanksfullmäktige.

Riksdagsförvaltningens ledning

Ett system i vilket myndighetschefen har totalansvar
för verksamheten samtidigt som styrelsen skall svara
för ledningen av myndigheten kan lätt leda till
oklara ansvarsförhållanden. En viktig fråga i detta
sammanhang  är därför ansvarsfördelningen mellan
styrelsen  och  riksdagsdirektören.  En  tydlig
fördelning av ansvar  och  befogenheter  är av
grundläggande betydelse härvidlag.
När  det  gäller  regler  för  delegation och
beslutsbefogenheter anser Riksdagskommittén, bl.a.
på grund av styrelseledamöternas arbetsbelastning i
övrigt, att det är nödvändigt att finna en ordning
för  organisation av arbetet och delegation av
beslutsfattandet så att styrelsen kan koncentrera
sin verksamhet på de viktigaste och principiellt
mest betydelsefulla ärendena.
Beslutanderätten i löpande ärenden bör således i
största   möjliga   omfattning  ankomma   på
riksdagsdirektören medan endast de allra viktigaste
och principiellt mest betydelsefulla avgörandena
förbehålls styrelsen.
Styrelsen skall utgöra en samlad parlamentarisk
ledning av riksdagsförvaltningen.
Huvuduppgiften är att tillse att förvaltningens
verksamhetsinriktning stämmer överens med de av
riksdagen   angivna   riktlinjerna  och  att
tillfredsställande resultat  uppnås  inom  givna
ekonomiska ramar. Därtill kommer de övriga ärenden i
vilka styrelsen är förvaltningens beslutsorgan, s.k.
obligatoriska styrelseärenden.
Riksdagskommittén ser det som angeläget att de
uppgifter som åligger styrelsen preciseras i den nya
instruktionen. Preciseringen finns i 15 §.
Riksdagsdirektören   skall  vara  chef  för
förvaltningen och leda samt ansvara för den löpande
verksamheten  enligt  styrelsens  direktiv  och
riktlinjer.
Om de fördelar för riksdagen som avses med den nu
aktuella  reformen  skall  vinnas  är  det  av
grundläggande betydelse att riksdagsdirektören ges
de befogenheter och den auktoritet som behövs för
att  denne  självständigt  skall  kunna  leda
förvaltningen och ta nödvändiga initiativ.
För det fall styrelsen vill försäkra sig om att den
dagliga ledningen av verksamheten överensstämmer med
riksdagens  och  styrelsens  riktlinjer  står
möjligheten   att   ställa   frågor   till
riksdagsdirektören eller begära särskild redovisning
alltid öppen.

Revision

I den nu gällande instruktionen för Riksdagens
förvaltningskontor anges att förvaltningskontoret
svarar  för  att  intern  revision  sker  av
riksdagsförvaltningen. I 1 § lagen (1988:46) om
revision  av  riksdagsförvaltningen m.m. stadgas
vidare att bl.a. riksdagens förvaltning själv skall
svara för sin internrevision. Bestämmelsen härom bör
överföras till den nya instruktionen.
När   det   gäller   externrevisionen   av
riksdagsförvaltningen  skall Riksdagens revisorer
enligt   2   §  lagen  om  revision   av
riksdagsförvaltningen  m.m.  för  varje avslutat
räkenskapsår  granska  bl.a.  verksamheten  vid
riksdagens förvaltning.

Överklagande

När det gäller beslut av myndigheter som lyder under
riksdagen föreligger en rätt att besvära sig. Enligt
1  §  lagen  (1989:186)  om  överklagande  av
administrativa    beslut    av   Riksdagens
förvaltningskontor och myndigheter  gäller lagen
överklagande av administrativa beslut av Riksdagens
förvaltningskontor, Riksbanken, Riksdagens ombudsmän
och Riksdagens revisorer. Ärenden enligt denna lag
avgörs till stor del av Riksdagens besvärsnämnd.
Riksdagsdirektören,    kammarkansliet    och
utskottskanslierna  nämns  inte   i   lagen.
Administrativa beslut av riksdagsorgan som inte
nämns i lagen kan i nuläget inte överklagas.
När  samtliga  riksdagens  förvaltningsorgan nu
smälter samman till en enhetlig förvaltning innebär
det  naturligen  att lagen om överklagande  av
administrativa   beslut    av    Riksdagens
förvaltningskontor och myndigheter ändras så att
administrativa beslut av samtliga organ ingående i
den  samlade  riksdagsförvaltningen  skall kunna
överklagas,  dvs.  även beslut i administrativa
ärenden  av  riksdagsdirektören,  kammarkansliet,
utskottskanslierna och EU-nämndens kansli.
Följande exempel belyser frågan. Om t.ex. ett
utskott begärt in en handling med stöd av 4 kap. 10
§ RO eller fått sig en handling tillsänd rörande ett
ärende under beredning, torde handlingen finnas hos
utskottet   (riksdagen)   och   inte   hos
riksdagsförvaltningen. I ett sådant fall är det
utskottet som har att pröva frågan om utlämnande av
handlingen. Utskottets beslut kan inte överklagas.
Rör   handlingen   däremot  exempelvis  ett
personalärende - men finns i ett utskottskansli - är
det  riksdagsförvaltningen  som  ansvarar  för
handlingen, och ett beslut av denna att inte lämna
ut handlingen skall alltså kunna överklagas.
I båda fallen är det utskottskansliet som fysiskt
hanterar handlingen. Avgörande för möjligheterna att
överklaga ett beslut att inte lämna ut en handling
är således vilket organ  som  enligt  gällande
lagstiftning och regelverk - RO, instruktion och
arbetsordning för riksdagsförvaltningen - har att
besluta i frågan.
Riksdagskommittén kommer i sitt fortsatta arbete
med en arbetsordning för riksdagsförvaltningen i en
beslutsordning  närmare  belysa  och  reglera
beslutsbefogenheterna inom riksdagsförvaltningen.
När en tvist som rör beslut av en arbetsgivare med
offentlig ställning skall handläggas enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister,  får
arbetstagaren, när det gäller myndigheter under
regeringen, enligt en nyligen företagen ändring i
lagen (1987:439) om inskränkning  i rätten att
överklaga (prop. 1998/99:138, bet. 1999/2000:AU3)
inte överklaga beslut i frågor som enligt avtal
skall avgöras av arbetsgivaren.
I samband med att lagen (1989:186) om överklagande
av   administrativa   beslut  av  Riksdagens
förvaltningskontor och myndigheter kom till ansågs
det att klagomöjligheten beträffande beslut i här
aktuella frågor borde kunna avskaffas på sikt. I
avvaktan på detta borde de anställda hos riksdagen
och dess myndigheter, enligt förslaget, inte ha
sämre möjligheter att anföra besvär än anställda
inom den övriga statsförvaltningen.
Som framgår ovan har en lagändring som berör
arbetstagare vid regeringens myndigheter nyligen
genomförts. Lagändringen motiverades av att parterna
på det avtalsområdet  enats om att begära att
möjligheten  till överklagande  skulle  upphöra.
Eftersom motsvarande överenskommelse träffats på
riksdagens avtalsområde bör - i linje med den
bedömning som gjordes vid tillkomsten av 1989 års
lag - möjligheten att överklaga skälighetsavgöranden
tas bort. I detta sammanhang  bör  nämnas att
överklaganden rörande denna typ av beslut är mycket
sällsynta. Det anförda föranleder en ändring i 2 § 2
lagen (1989:186) om överklagande av administrativa
beslut  av  Riksdagens  förvaltningskontor  och
myndigheter.

Rättslig identitet, m.m.

Det arbete som nu bedrivs syftar till att slutföra
den organisationsförändring som påbörjades under
hösten 1998. Detta innebär inte att det därmed
skapas något nytt förvaltningsorgan med en rättslig
identitet som på något sätt skiljer sig från den
nuvarande. Inte heller  påverkas  - utöver ett
namnbyte - de förhållanden som för närvarande gäller
för    Riksdagens    förvaltningskontor   i
redovisningshänseende.
Anställningar kommer i framtiden  att  ske  i
riksdagsförvaltningen med placering i aktuell del av
organisationen.

Ikraftträdandebestämmelser och övergångsbestämmelser
m.m.

Förslaget  är avsett att genomföras med verkan
fr.o.m. den 1  juli 2000. Samtidigt bör lagen
(1983:1061)  med  instruktion  för  Riksdagens
förvaltningskontor upphävas.

Konsekvensändringar

Bestämmelser rörande Riksdagens förvaltningskontor,
riksdagens     förvaltningsstyrelse     och
förvaltningsdirektören   m.fl.   organ   samt
hänsyftningar m.m. till dessa förekommer, förutom i
RO   och   instruktionen   för   Riksdagens
förvaltningskontor,  i  ett antal författningar.
Konsekvensändringar  är  nödvändiga  i  dessa
författningar:

Utskottets bedömning

Utskottet tillstyrker den  föreslagna lagen med
instruktion  för riksdagsförvaltningen  med  den
ändringen att i  förslagets  20  §  bör ordet
invändningen  bytas  mot anmärkningen. Utskottet
tillstyrker övriga lagförslag.

Tillsyn över riksdagens tjänstemän

Bakgrund

Enligt 1 § lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns
tillsyn har Justitiekanslern, i den omfattning som
anges i lagens 2 och 3 §§, tillsyn över att de som
utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och
andra författningar samt i övrigt fullgör sina
åligganden.
Enligt  2  §  står statliga myndigheter  samt
anställda, uppdragstagare och andra som är knutna
till  sådana myndigheter under Justitiekanslerns
tillsyn  i  den  utsträckning  som  regeringen
föreskriver det. Justitiekanslerns tillsyn skall
dock ej kunna omfatta regeringen eller statsråd, ej
heller riksdagens myndigheter eller anställda och
uppdragstagare vid riksdagens myndigheter.
Under Justitiekanslerns tillsyn står, enligt 3 §,
dessutom andra som, utan att vara knutna till
statlig myndighet, innehar tjänst eller uppdrag
varmed följer myndighetsutövning, såvitt avser denna
deras  verksamhet,  dock ej t.ex. ledamöter av
riksdagen.
I prop. 1975/76:52 med  förslag  till  lag om
Justitiekanslerns   tillsyn   m.m.   uttalade
departementschefen  när  det   gällde   JK:s
tillsynsområde (s.15):

I ett hänseende vill jag emellertid förorda en
avvikelse mellan JK:s och JO:s tillsynsområden. Jag
syftar på tillsynen över riksdagsförvaltningen. JK
är att se som en regeringens förtroendeman vid
kontrollen av att den offentliga verksamheten utövas
lagenligt och korrekt. Det är inte väl förenligt med
annars tillämpade  principer  att en regeringen
underställd ämbetsman övar tillsyn över riksdagens
myndigheter och tjänstemän. Med hänsyn härtill och
då det från saklig  synpunkt  får anses fullt
tillräckligt   att  riksdagsförvaltningen   är
underkastad JO:s tillsyn föreslår jag att riksdagens
organ  och  till  dem  knutna  tjänstemän  och
uppdragstagare helt undantas från JK:s tillsyn.

- - - Med den begränsning som följer av det nyss
sagda föreslår jag alltså  att JK:s tillsyn
fr.o.m. 1976 års ingång skall avse statliga och
kommunala  myndigheter  -  vari ingår de av
utredningarna särskilt nämnda inrättningarna -
tjänstemän och andra befattningshavare vid dessa
myndigheter samt annan som innehar tjänst eller
uppdrag varmed följer myndighetsutövning, såvitt
angår denna hans verksamhet. Undantag bör göras -
förutom  för  riksdagsförvaltningen  -  för
regeringen, statsråd och ledamöter av beslutande
statlig och kommunal församling.

Utskottets bedömning

Av lagen om Justitiekanslerns tillsyn framgår att
riksdagens  myndigheter  samt  anställda  och
uppdragstagare  vid  riksdagens  myndigheter  är
undantagna från JK:s tillsyn. Något motsvarande
undantag görs dock ej i lagen för anställda och
uppdragstagare i riksdagen. Enligt utskottet bör 3 §
lagen  (1975:1339) om Justitiekanslerns  tillsyn
förtydligas på så sätt att det av paragrafens punkt
3  framgår  att  riksdagens  anställda  och
uppdragstagare inte står under JK:s tillsyn.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande riksdagsordningen
att riksdagen antar det av talmanskonferensen i förslag
1999/2000:TK1 framlagda förslaget till lag om
ändring i riksdagsordningen (bilaga 1) dock med
den ändringen att tilläggsbestämmelsen 1.7.2
riksdagsordningen får den lydelse som i bilaga 3
betecknas Utskottets förslag,
2.   beträffande   instruktion   för
riksdagsförvaltningen
att riksdagen antar det av talmanskonfererensen i förslag
1999/2000:TK2  framlagda  förslaget till lag
(0000:00)    med    instruktion    för
riksdagsförvaltningen (bilaga 2) dock med den
ändringen att i 20 § ordet invändningen byts ut
mot ordet anmärkningen,
3. beträffande konsekvensändringar
att riksdagen antar de av talmanskonferensen i förslag
1999/2000:TK2 framlagda och i bilaga 2 intagna
förslagen till
lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt
stöd till politiska partier,
lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande
av lagar och andra författningar,
lag  om  ändring  i  lagen  (1982:1255)  om
författningssamlingar    för    riksdagens
förvaltningskontor och Riksbanken,
lag  om  ändring  i  lagen  (1983:953)  om
säkerhetsskydd i riksdagen,
lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion
för Riksdagens ombudsmän,
lag om ändring i lagen (1987:518) med instruktion
för Riksdagens revisorer,
lag om ändring i lagen (1988:46) om revision av
riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter
m.m.,
lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank,
lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande
av  administrativa  beslut  av  riksdagens
förvaltningskontor och myndigheter,
lag  om  ändring  i  lagen  (1993:825)  om
personregister i riksdagens informationssystem
Rixlex,
lag  om  ändring  i  lagen (1993:1426)  med
instruktion för Riksdagens arvodesnämnd,
lag  om  ändring  i  lagen (1993:1427)  med
instruktion för Statsrådsarvodesnämnden,
lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter,
27 lag om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m.
till Sveriges företrädare i Europaparlamentet,
28
29 lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627),
30
31 lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering
av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska
intressen,
32
33 lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till
riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i
riksdagen,
34
35 lag om ändring i lagen (1999:1286) om ändring i
lagen  (1994:1065) om ekonomiska villkor för
riksdagens ledamöter,
36
4. beträffande Justitiekanslerns tillsyn
att riksdagen antar det av utskottet i bilaga 3 framlagda
förslaget till lag om ändring i lagen (1975:1339) om
Justitiekanslerns tillsyn.

Stockholm den 9 maj 2000

På konstitutionsutskottets vägnar

Per Unckel


I beslutet har deltagit: Per Unckel (m), Göran
Magnusson (s), Pär Axel Sahlberg (s), Barbro Hietala
Nordlund (s), Kenneth Kvist (v), Ingvar Svensson
(kd), Mats Berglind (s), Inger René (m), Tommy
Waidelich (s), Mats Einarsson (v), Björn von der
Esch (kd), Nils Fredrik Aurelius (m), Per Lager
(mp), Åsa Torstensson (c), Helena Bargholtz (fp),
Kenth Högström (s) och Per-Samuel Nisser (m).
Förslag till lag om ändring i riksdagsordningen
Härigenom   föreskrivs   i   fråga   om
riksdagsordningen[1]1
dels att tilläggsbestämmelserna 1.7.3, 2.4.2 samt
9.1.3 skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 2 och 7 §§, 2 kap. 6, 10 och 13
§§,  9 kap. 1-4 §§ samt tilläggsbestämmelserna
1.7.1, 1.7.2, 2.14.2, 3.8.2, 6.1.1, 6.4.1, 9.1.2
samt 9.7.1 skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen  skall  införas  en ny
bestämmelse, 1 kap. 11 §, av följande lydelse.
1 kap.
2 §
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Riksdagen  samlas efter  Riksdagen samlas efter
riksdagsval till riksmöte riksdagsval till riksmöte
på tid som angives i 3 på tid som anges i 3 kap.
kap. 5 § regeringsformen. 5 § regeringsformen.
-----------------------------------------------------
Under  år då ordinarie  Under år då ordinarie
riksdagsval icke hålles, riksdagsval inte hålls,
inleds nytt riksmöte på inleds nytt riksmöte på
dag  i  september  som dag  i  september  som
riksdagen på förslag av riksdagen på förslag av
talmanskonferensen     riksdagsstyrelsen
fastställt vid föregående fastställt vid föregående
riksmöte.         riksmöte.
-----------------------------------------------------
Har tillkännagivande om extra val gjorts före den
fastställda dagen, skall nytt riksmöte enligt andra
stycket inledas endast om riksdagen med anledning av
valet samlas före juni månads utgång.
Riksmöte pågår till dess nästa riksmöte börjar.
-----------------------------------------------------
7 §
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Talmannen eller, i hans  Talmannen eller, i hans
ställe, vice talman leder eller hennes ställe, vice
riksdagens arbete.     talman leder riksdagens
arbete.
-----------------------------------------------------
Talmanskonferensen     Riksdagsstyrelsen
överlägger  om åtgärder överlägger om planeringen
som    kan   främja av riksdagsarbetet, leder
planmässighet      i riksdagsförvaltningen
riksdagens arbete.     samt beslutar i ärenden
av större vikt rörande
riksdagens
internationella
kontaktverksamhet.
-----------------------------------------------------
Talmanskonferensen består  Riksdagsstyrelsen består
av   talmannen,  vice av   talmannen   som
talmännen, en företrädare ordförande samt tio andra
för varje partigrupp i ledamöter som riksdagen
riksdagen som motsvarar utser  inom  sig  för
parti  med  minst fyra riksdagens valperiod.
procent av rösterna  i
hela riket vid senaste  De   partigrupper  i
val  till  riksdagen, riksdagen som motsvarar
utskottens   ordförande partier med minst fyra
samt vice ordföranden i procent  av rösterna i
riksdagens         hela riket vid senaste
förvaltningsstyrelse.   val till riksdagen utser
Partigruppernas      vardera  en  särskild
företrädare tillsätts vid företrädare  som skall
början av varje riksmöte samråda med talmannen om
för tiden till dess nästa arbetet  i  kammaren i
riksmöte börjar. De utses enlighet med bestämmelser
med      motsvarande i denna riksdagsordning.
tillämpning  av   det
förfarande som angives i
7  kap.  12  § första
stycket.
-----------------------------------------------------

1.7.1
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Talmanskonferensen     Riksdagsstyrelsen
sammanträder på kallelse sammanträder på kallelse
av talmannen.       av talmannen.
-----------------------------------------------------
1.7.2
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Vid   förfall   för  Riksdagen     utser
ordföranden  i  utskott ersättare för de valda
inträder vice ordföranden ledamöterna      av
i    hans   ställe. riksdagsstyrelsen.
Suppleanter      för Partigrupperna   utser
partigruppernas      ersättare   för  sina
företrädare  behöver ej särskilda företrädare.
utses.
Riksdagsstyrelsen
Talmanskonferensen    sammanträder inom stängda
sammanträder inom stängda dörrar.  Vill styrelsen
dörrar. Vill konferensen  inhämta upplysningar av
inhämta upplysningar av någon  som  ej tillhör
någon  som  ej tillhör styrelsen, får den kalla
konferensen,  får  den honom till sammanträde.
kalla   honom   till De vice talmännen, de av
sammanträde.        de särskilda företrädarna
Kammarsekreteraren  och för  partigrupperna som
chefen        för inte  är  ledamöter av
förvaltningskontoret får styrelsen      samt
deltaga  i konferensens kammarsekreteraren  får
överläggningar.      delta  i   styrelsens
överläggningar.
-----------------------------------------------------
1.7.3
utgår
11 §
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Ordförandekonferensen
överlägger i frågor av
gemensamt  intresse för
verksamheten i kammaren,
utskotten och EU-nämnden.
Ordförandekonferensen
består av talmannen som
ordförande      samt
utskottens   och  EU-
nämndens ordförande.
-----------------------------------------------------
2 kap.
2.4.2
utgår
**FOOTNOTES**
[1]:1 Riksdagsordningen omtryckt 1998:1450
6 §
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Talmannen beslutar efter  Talmannen beslutar efter
samråd        med samråd        med
talmanskonferensen vilka riksdagsstyrelsen  vilka
uppehåll  i  kammarens uppehåll  i  kammarens
arbete om en vecka eller arbete om en vecka eller
längre  tid  som skall längre  tid  som skall
förekomma under pågående förekomma under pågående
riksmöte.         riksmöte.
-----------------------------------------------------
Har regeringen förordnat om extra val, kan talmannen
på begäran av regeringen besluta att uppehåll skall
göras  i  kammarens arbete under återstoden av
valperioden.
Talmannen  kan besluta att avbryta uppehåll i
kammarens arbete. Sådant beslut skall fattas om
regeringen   eller  minst  etthundrafemton  av
riksdagens ledamöter begär det.
Om uppehåll i kammarens arbete avbryts på begäran
av regeringen eller etthundrafemton av riksdagens
ledamöter skall talmannen, om begäran innehåller ett
sådant önskemål, kalla kammaren till sammanträde
inom tio dagar från det att begäran framställdes.
-----------------------------------------------------
10 §
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Vid  sammanträde  får  varje ledamot och varje
statsråd, med de undantag denna riksdagsordning
föreskriver, fritt yttra sig i alla frågor som är
under behandling och om lagligheten av allt som
tilldrager sig vid sammanträdet.
Statschefen  kan  avgiva ämbetsförklaring inför
kammaren.
-----------------------------------------------------
Talmannen  kan  efter  Talmannen  kan  efter
samråd  med  de  av samråd med de särskilda
partigrupperna  utsedda företrädarna     för
ledamöterna       i partigrupperna  besluta
talmanskonferensen     att debatt utan samband
besluta att debatt utan med  annan handläggning
samband   med   annan får   äga  rum  vid
handläggning får äga rum sammanträde med kammaren.
vid  sammanträde  med Sådan   debatt   får
kammaren.  Sådan debatt begränsas till att avse
får begränsas till att särskilt ämne eller delas
avse särskilt ämne eller in i avsnitt efter ämne.
delas in i avsnitt efter
ämne.
-----------------------------------------------------
13 §
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Talmannen skall samråda  Talmannen skall samråda
med de av partigrupperna med   de   särskilda
utsedda  ledamöterna  i företrädarna     för
talmanskonferensen   om partigrupperna     om
uppläggningen     av upppläggningen     av
kammarens överläggningar. kammarens överläggningar.
-----------------------------------------------------
2.14.2
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Talmannen bestämmer efter  Talmannen   bestämmer
samråd  med  de  av efter  samråd  med  de
partigrupperna  utsedda särskilda  företrädarna
ledamöterna       i för  partigrupperna  om
talmanskonferensen   om tiden  för anförande i
tiden  för anförande i särskilt anordnad debatt
särskilt anordnad debatt utan samband med annan
utan samband med annan handläggning.
handläggning.
-----------------------------------------------------
Partigrupp  skall  till
talmannen     anmäla
företrädare som sägs i
första stycket.
-----------------------------------------------------
3 kap.
3.8.2
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Talmanskonferensen  får  Riksdagsstyrelsen  får
väcka   förslag   hos väcka   förslag   hos
riksdagen  i fråga som riksdagen  i fråga som
gäller  riksdagsarbetets gäller  riksdagsarbetets
bedrivande.        bedrivande eller i annan
Talmanskonferensen  kan fråga om den faller under
vidare  i  annat  fall styrelsens handläggning.
framlägga  förslag  för Styrelsen kan vidare i
riksdagen  i fråga som annat  fall  framlägga
gäller  riksdagen eller förslag för riksdagen i
dess organ, om förslaget fråga   som   gäller
grundar sig på utredning riksdagen  eller  dess
som  talmanskonferensen organ,  om  förslaget
har   tillsatt   på grundar sig på utredning
riksdagens uppdrag.    som   styrelsen   har
tillsatt  på riksdagens
Riksdagens        uppdrag.
förvaltningsstyrelse får
väcka   förslag   hos
riksdagen  i fråga som
faller under styrelsens
handläggning.
-----------------------------------------------------
6 kap.
6.1.1
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Interpellation  ingives  Interpellation   inges
till kammarkansliet. Den till kammarkansliet. Den
skall  vara egenhändigt skall  vara egenhändigt
undertecknad      av undertecknad      av
interpellanten. Talmannen interpellanten. Talmannen
låter  utan  dröjsmål låter  utan  dröjsmål
statsrådet  få  del av statsrådet  få  del av
interpellationen   och interpellationen   och
anmäler den vid närmast anmäler den vid närmast
följande sammanträde med följande sammanträde med
kammaren.         kammaren.
Talmannen  fastställer  Talmannen  fastställer
efter samråd med de av efter  samråd  med  de
partigrupperna  utsedda särskilda  företrädarna
ledamöterna       i för  partigrupperna den
talmanskonferensen  dag dag  under riksmöte då
under   riksmöte   då interpellation senast får
interpellation senast får inges        till
ingivas       till kammarkansliet.    Om
kammarkansliet.    Om särskilda skäl föreligger
särskilda skäl föreligger får dock talmannen medge
får   dock  talmannen att interpellationen får
medgiva        att framställas även om den
interpellationen   får ingetts efter denna dag.
framställas även om den
ingivits efter denna dag.
-----------------------------------------------------
6.4.1
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Skriftlig fråga ingives  Skriftlig  fråga inges
till kammarkansliet. Den till kammarkansliet. Den
skall  vara egenhändigt skall  vara egenhändigt
undertecknad  av  den undertecknad  av  den
ledamot som framställer ledamot som framställer
frågan. Talmannen låter frågan. Talmannen låter
utan dröjsmål statsrådet utan dröjsmål statsrådet
få  del av frågan och få  del av frågan och
anmäler den vid närmast anmäler den vid närmast
följande sammanträde med följande sammanträde med
kammaren.         kammaren.
-----------------------------------------------------
Skriftligt svar inlämnas till kammarkansliet som
överlämnar svaret till den ledamot  som ställt
frågan.
-----------------------------------------------------
De skriftliga frågor som  De skriftliga frågor som
under en vecka ingivits under en vecka ingetts
senast  klockan  10 på senast  klockan  10 på
fredag  besvaras senast fredag  besvaras senast
klockan 12 på onsdag i klockan 12 på onsdag i
följande vecka.      följande vecka.
Under längre uppehåll i  Under längre uppehåll i
kammarens arbete än en kammarens arbete än en
månad  får  talmannen månad  får  talmannen
besluta att svar lämnas besluta att svar lämnas
inom fjorton dagar efter inom fjorton dagar efter
det    att   frågan det    att   frågan
framställts.    Sådant framställts.    Sådant
beslut  meddelas  efter beslut  meddelas  efter
samråd  med  de  av samråd med de särskilda
partigrupperna  utsedda företrädarna     för
ledamöterna       i partigrupperna. Om svar
talmanskonferensen.  Om inte lämnas inom denna
svar  inte lämnas inom tid  skall  statsrådet
denna   tid   skall meddela  kammarkansliet
statsrådet    meddela när  frågan kommer att
kammarkansliet när frågan besvaras eller att den
kommer att besvaras eller inte kommer att besvaras.
att den inte kommer att
besvaras.
-----------------------------------------------------
9 kap.
1 §
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Riksdagens  förvaltning
består av kammarkansliet,
utskottens  och   EU-
nämndens  kanslier samt
förvaltningskontoret.
-----------------------------------------------------
Kammaren utser  en  kammarsekreterare.  Val  av
kammarsekreterare äger rum vid början av riksmötet
närmast efter ordinarie val till riksdagen och
gäller  för  tiden  till  dess  nytt  val  av
kammarsekreterare förrättas.
-----------------------------------------------------
Kammarsekreteraren låter  Kammarsekreteraren låter
föra  protokollet  vid föra  protokollet  vid
sammanträde med kammaren. sammanträde med kammaren.
Han expedierar riksdagens Han eller hon expedierar
beslut  och biträder i riksdagens  beslut  och
övrigt   talmannen  i biträder   i   övrigt
riksdagsarbetet.      talmannen        i
riksdagsarbetet.
-----------------------------------------------------
9.1.2
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Kammarsekreteraren,  med  Kammarsekreteraren, med
tjänstebenämningen     tjänstebenämningen
riksdagsdirektör, har ett riksdagsdirektör,   är
överordnat  ansvar  för chef         för
ledningen       och riksdagsförvaltningen och
samordningen      av sekreterare       i
riksdagsförvaltningen.   krigsdelegationen.
Kammarsekreteraren
förestår  kammarkansliet
och  är sekreterare  i
krigsdelegationen.  Han
för   protokoll   vid
sammanträde      med
talmanskonferensen.
-----------------------------------------------------
9.1.3
utgår
2 §
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Utskotten och EU-nämnden  Utskotten och EU-nämnden
biträds  av  kanslier. biträds av kanslier som
Chefen  för ett sådant ingår          i
kansli skall vara svensk riksdagsförvaltningen.
medborgare.        Chefen  för ett sådant
kansli skall vara svensk
medborgare.
-----------------------------------------------------
3 §
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Riksdagens         Riksdagen  beslutar om
förvaltningskontor ledes instruktion      för
av       riksdagens riksdagsförvaltningen.
förvaltningsstyrelse.
Styrelsen  består  av
talmannen som ordförande
och åtta andra ledamöter,
vilka riksdagen  väljer
inom sig för riksdagens
valperiod. I  styrelsen
kan också ingå högst tre
personalföreträdare
enligt  vad  riksdagen
närmare föreskriver.
-----------------------------------------------------
4 §
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Riksdagens         Riksdagsförvaltningen
förvaltningskontor skall, skall,  såvitt  gäller
såvitt gäller riksdagen riksdagen och riksdagens
och      riksdagens myndigheter,   i  den
myndigheter,   i  den omfattning   riksdagen
omfattning   riksdagen bestämmer
bestämmer
1.  handlägga  frågor
1.  handlägga  frågor angående förhandlingar om
angående förhandlingar om anställnings-     och
anställnings-     och arbetsvillkor     för
arbetsvillkor     för arbetstagare samt andra
arbetstagare samt andra personalfrågor,
personalfrågor,
2. göra upp förslag till
2. göra upp förslag till anslag på statsbudgeten,
anslag på statsbudgeten,
3. i övrigt handlägga
3. i övrigt handlägga frågor om förvaltningen
frågor om förvaltningen inom riksdagen och frågor
inom riksdagen och frågor om   förvaltning   av
om   förvaltning   av ekonomisk  natur  inom
ekonomisk  natur  inom riksdagens  myndigheter,
riksdagens  myndigheter, utom Riksbanken,
utom Riksbanken,
4. meddela föreskrifter
4. meddela föreskrifter och råd i sådana frågor
och råd i sådana frågor som avses i 1-3.
som avses i 1-3.
-----------------------------------------------------
9.7.1
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Utskott får besluta, att  Utskott får besluta, att
företrädare för utskottet företrädare för utskottet
skall      företaga skall företa studieresor
studieresor  för  att för   att   inhämta
inhämta  upplysningar i upplysningar i ämne inom
ämne    inom   dess dess beredningsområde.
beredningsområde.
Utskott  skall samråda
Utskott  skall samråda med  riksdagsstyrelsen,
med  talmanskonferensen, innan det fattar beslut
innan det fattar beslut om  utrikes studieresa.
om  utrikes studieresa. Styrelsen  skall uttala
Talmanskonferensen skall sig om i vad mån resan
uttala sig om i vad mån lämpligen bör genomföras.
resan  lämpligen  bör Därvid skall hänsyn tas
genomföras. Därvid skall till      riksdagens
hänsyn   tagas   till internationella
riksdagens         förbindelser,    till
internationella      kostnaderna  och  till
förbindelser,    till omständigheterna    i
kostnaderna  och  till övrigt.
omständigheterna    i
övrigt.           Styrelsen  kan meddela
närmare bestämmelser om
Talmanskonferensen  kan utskottens  studieresor.
meddela      närmare Ledamot av riksdagen kan
bestämmelser      om erhålla  bidrag  till
utskottens  studieresor. kostnaden  för  enskild
Ledamot av riksdagen kan studieresa. Styrelsen kan
erhålla stipendium  för meddela      närmare
enskild    studieresa. bestämmelser  om sådana
Talmanskonferensen  kan resor.
meddela      närmare
bestämmelser  om sådana
resor.
-----------------------------------------------------
8 §
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Åtal  mot  här angiven  Åtal  mot här angiven
befattningshavare   för befattningshavare   för
brott,   begånget   i brott,   begånget   i
utövningen   av  hans utövningen   av  hans
uppdrag eller tjänst, får uppdrag eller tjänst får
beslutas,         beslutas,
1. åtal mot fullmäktig i  1. åtal mot fullmäktig i
Riksbanken,  ledamot av Riksbanken,  ledamot av
Riksbankens   direktion Riksbankens   direktion
eller någon av Riksdagens eller någon av Riksdagens
revisorer  endast  av revisorer  endast  av
finansutskottet,      finansutskottet,
2. åtal mot ledamot av  2. åtal mot ledamot av
riksdagens         riksdagsstyrelsen,   av
förvaltningsstyrelse, av riksdagens
riksdagens         valprövningsnämnd  eller
valprövningsnämnd  eller av       riksdagens
av       riksdagens besvärsnämnd  eller mot
besvärsnämnd  eller mot Riksdagens   ombudsman
Riksdagens   ombudsman eller kammarsekreteraren
eller kammarsekreteraren endast         av
endast         av konstitutionsutskottet.
konstitutionsutskottet.
-----------------------------------------------------
Vad som sägs i första stycket om åtal mot ledamot av
Riksbankens direktion skall inte tillämpas i fråga
om brott begånget i utövningen  av Riksbankens
beslutanderätt enligt lagen (1992:1602) om valuta-
och kreditreglering.
-----------------------------------------------------

___________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
1. Lag (0000:00) med instruktion för
riksdagsförvaltningen
Uppgifter

1 § Riksdagsförvaltningens huvuduppgifter är att
1. biträda vid behandlingen av riksdagens ärenden,
2.  svara  för  de  myndighetsfunktioner  och
förvaltningsuppgifter  som anges i 9 kap. 4 §
riksdagsordningen,
3. informera om riksdagens arbete och frågor som
rör EU,
4.  handlägga  ärenden  rörande  riksdagens
internationella kontakter samt
5. tillhandahålla de resurser och den service m.m.
som i övrigt behövs för kammarens, utskottens och
övriga riksdagsorgans verksamhet.
2 § Riksdagsförvaltningen skall om annat inte är
särskilt föreskrivet
1. upprätta förslag till anslag på statsbudgeten
avseende riksdagen och dess myndigheter m.m.,
2. meddela för riksdagen och dess myndigheter utom
Riksbanken    gemensamma    budget-    och
redovisningsföreskrifter  samt  föreskrifter  för
utnyttjande av medel som har anslagits för riksdagen
och dess organ,
3.  handlägga  frågor  dels  om  arvoden  och
ersättningar till riksdagens ledamöter och till
Sveriges företrädare i Europaparlamentet, dels om
pensioner och andra förmåner till ledamöterna och
deras efterlevande samt till företrädarna och deras
efterlevande,
4. svara för frågor om löner och ersättningar till
arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter utom
Riksbanken samt frågor angående pensioner och andra
förmåner  till  dessa  arbetstagare  och  deras
efterlevande,
5. svara för frågor som rör förhållandet mellan
arbetsgivare  och  arbetstagare  såvitt  gäller
riksdagen och dess  myndigheter  samt företräda
riksdagen och dess myndigheter som arbetsgivare i
arbetstvister rörande kollektivavtal som har slutits
av riksdagsförvaltningen.
Riksdagsförvaltningen  skall  bereda  riksdagens
myndigheter tillfälle att framföra sina synpunkter
på förhandlingsfrågor som direkt berör respektive
myndighet.
Riksdagsförvaltningen får till envar av riksdagens
myndigheter  överlämna  handläggningen  av  en
avtalsfråga som är av betydelse för myndigheten.
3 § Riksdagsförvaltningen skall utöver vad som anges
i 1 och 2 §§ utföra de uppgifter som riksdagen genom
särskilt beslut ålägger förvaltningen.
4 § Riksdagsförvaltningen får, utom såvitt avser
Riksbanken, föreskriva eller för särskilt  fall
besluta att endast den som är svensk medborgare får
ha anställning vid riksdagen eller dess myndigheter.
5 § Utöver vad som följer av 2 och 4 §§ meddelar
riksdagsförvaltningen föreskrifter och råd inom sitt
verksamhetsområde.
6  §  Inom  sitt  verksamhetsområde  företräder
riksdagsförvaltningen  staten   vid   domstol.
Förvaltningen får uppdra åt en annan myndighet eller
åt ett ombud att föra förvaltningens talan.
7  §  Varje  år  före  den  1  mars  skall
riksdagsförvaltningen   till   riksdagen  avge
årsredovisning för riksdagens förvaltning för det
senaste budgetåret.
8 § Riksdagsförvaltningen svarar för att intern
revision sker av förvaltningen.
9  §  Riksdagsförvaltningen  får  inom  sitt
verksamhetsområde utföra uppdrag och tillhandahålla
varor och tjänster samt inom riksdagens fastigheter
upplåta lägenheter och lokaler. Förvaltningen får ta
ut avgifter för sådana varor och tjänster samt
uppdrag och upplåtelser.
Riksdagsförvaltningen bestämmer avgifternas storlek.
10  §  Riksdagsförvaltningen  får  delta  i
internationellt   biståndsarbete   inom   det
parlamentariska området.
Riksdagsförvaltningens ledning
11 § Riksdagsförvaltningen leds av en styrelse som
ansvarar för verksamheten. Bestämmelser om val av
ledamöter och om ordförande i riksdagsstyrelsen
finns i riksdagsordningen.
12 § Riksdagsdirektören är chef för förvaltningen
och ansvarar för och leder verksamheten enligt
styrelsens direktiv och riktlinjer.
När riksdagsdirektören inte är i tjänst sköts
uppgifterna som chef för riksdagsförvaltningen av
tjänsteman som riksdagsdirektören efter samråd med
talmannen utser.
Råd för ledamotsnära frågor

13  §  Riksdagsstyrelsen  utser  inom  sig för
valperioden  ett  råd  som  tillsammans  med
riksdagsdirektören skall bereda ledamotsnära frågor.
I rådet skall ingå en representant  för varje
partigrupp  med  närvaro-  och  yttranderätt  i
styrelsen.
Rådet   sammanträder   på   kallelse   av
riksdagsdirektören.
14 § Innan riksdagsdirektören avgör ett ärende av
särskild betydelse för riksdagens ledamöter skall
dennes förslag till avgörande föreläggas rådet för
ledamotsnära frågor.
Riksdagsdirektören får i övrigt förelägga rådet
ärenden  som  är  av  betydelse för riksdagens
ledamöter.
Om två eller flera ledamöter i rådet är emot
riksdagsdirektörens förslag till avgörande av ett
förelagt  ärende  skall  detta hänskjutas  till
styrelsen för beslut.
Styrelsens ansvar och uppgifter

15  § Styrelsen skall pröva om  förvaltningens
verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse
med syftet för verksamheten. Styrelsen beslutar om
1. förslag och framställningar till riksdagen,
2. målen för förvaltningens verksamhet,
3. förvaltningens årsredovisning, delårsrapport och
förslag till budget för riksdagen,
4. åtgärder med anledning av Riksdagens revisorers
rapporter över förvaltningens verksamhet och den
redovisning som styrelsen skall lämna till riksdagen
enligt 7 §,
5. åtgärder med anledning av internrevisionens
redovisning samt revisionsplan,
6. föreskrifter som enligt denna lag eller andra
författningar får meddelas av riksdagsförvaltningen,
7. riksdagsförvaltningens arbetsordning,
8. slutande av kollektivavtal med arbetstagarnas
huvudorganisationer, avbrytande av annan förhandling
än förhandling i tvist om avtal, lockout eller annan
stridsåtgärd samt andra förhandlingsfrågor som är av
principiell  natur  eller har större  ekonomisk
betydelse eller är gemensamma för riksdagen och dess
myndigheter,
9.  anställning  på  chefsnivå  direkt  under
riksdagsdirektören samt av kanslichef i utskott och
EU-nämnden,
10. frågor som avses i 4 §,
11. frågor som hänskjutits till styrelsen från
rådet för ledamotsnära frågor,
12. frågor som är av större vikt eller principiell
betydelse eller som riksdagsdirektören hänskjuter
till styrelsen.
16 § Riksdagsstyrelsen är beslutför när ordföranden
och därutöver minst sex av de av riksdagen valda
ledamöterna är närvarande.
Vid omröstning tillämpas bestämmelserna i 18 §
förvaltningslagen (1986:223).
17  §  Riksdagsstyrelsen  får  överlåta  till
riksdagsdirektören att avgöra ärenden som avses i 15
§ 4-6 och 8-10 i vilka styrelsens beslut inte utan
olägenhet kan avvaktas.
Styrelsen  får  i  övrigt  överlåta  till
riksdagsdirektören  att  besluta  om  sådana
föreskrifter som inte är av större vikt eller
principiell betydelse.
Bemyndigande för riksdagsdirektören enligt första
eller andra stycket skall framgå av arbetsordningen
eller genom särskilt beslut av riksdagsstyrelsen.
Ett beslut som har fattats av riksdagsdirektören
med stöd av första stycket  skall anmälas för
styrelsen vid dess nästkommande sammanträde.
Riksdagsdirektörens ansvar och uppgifter

18  §  Riksdagsdirektören  skall  se till  att
verksamheten  bedrivs  författningsenligt  och
effektivt.
Det åligger riksdagsdirektören att
1. se till att riksdagsledamöternas, allmänhetens
och andras  kontakter  med riksdagsförvaltningen
underlättas genom en god service och tillgänglighet,
genom information och genom ett klart och begripligt
språk i förvaltningens skrivelser och beslut,
2. hushålla väl med de medel som ställs till
förfogande för riksdagsförvaltningens verksamhet,
3.  verka för att riksdagsförvaltningen  genom
samarbete med andra statliga myndigheter och på
annat sätt tar till vara de fördelar som kan vinnas
för staten som helhet,
4. fortlöpande följa upp och pröva förvaltningens
verksamhet   och   konse-kvenserna   av   de
författningsföreskrifter och särskilda beslut som
rör verksamheten samt vidta de åtgärder som behövs,
5. beakta de krav som ställs på verksamheten när
det gäller totalförsvaret, en ekologiskt hållbar
utveckling, jämställdheten mellan kvinnor och män
samt etnisk mångfald i arbetslivet,
6. verka för att förvaltningens organisation är
utformad så att redovisningen, medelsförvaltningen
och förvaltningen  av  övriga  tillgångar  samt
förvaltningens verksamhet i övrigt kontrolleras på
ett betryggande sätt.
19 § Riksdagsdirektören skall
1. se till att styrelsen får det underlag som den
behöver för att ta ställning till omfattningen och
inriktningen av verksamheten,
2. se till att de anställda är väl förtrogna med
målen för verksamheten,
3. skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara
och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet.
Revisionsberättelse

20 § Om Riksdagens revisorers revisionsberättelse
över förvaltningens årsredovisning innehåller någon
anmärkning, skall förvaltningen, inom en månad efter
berättelsens överlämnande, till riksdagen redovisa
de åtgärder förvaltningen har vidtagit eller avser
att vidta med anledning av invändningen.

Förvaltningens organisation

21 § Förvaltningen beslutar om sin organisation.

22 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut
skall meddelas de bestämmelser som  behövs  om
förvaltningens organisation och formerna för dess
verksamhet.

Personalansvarsnämnd

23  § Riksdagsförvaltningens personalansvarsnämnd
prövar  följande  frågor  för  anställda  i
riksdagsförvaltningen:
1.  skiljande  från  anställning på grund  av
personliga förhållanden,
dock inte i fråga om provanställning,
2. disciplinansvar,
3. åtalsanmälan,
4. avstängning.
Riksdagsdirektören    är   ordförande    i
personalansvarsnämnden. Bestämmelser  om nämndens
sammansättning i övrigt och om dess verksamhet
meddelas i arbetsordningen.
24  §  Personalansvarsnämnden  är beslutför när
ordföranden  och  minst  hälften  av de  andra
ledamöterna är närvarande.

Ärendenas handläggning

25  §  Ärenden  som  inte  skall  avgöras  av
riksdagsstyrelsen  eller  personalansvarsnämnden
avgörs av riksdagsdirektören. Om sådant ärende inte
behöver prövas av riksdagsdirektören får det avgöras
av en annan tjänsteman i den omfattning som framgår
av arbetsordningen eller särskilda beslut.

26 § Ärendena avgörs efter föredragning.

27 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut får
det medges att ärenden som avgörs av någon annan
tjänsteman  än riksdagsdirektören  inte  behöver
föredras.

28 § Riksdagsdirektören får utan föredragning fatta
beslut som inte kan skjutas upp till dess att
ärendet hunnit föredras.

29 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut
skall  det  bestämmas  vem  som får begära in
förklaringar,  upplysningar  eller  yttranden  i
ärendena.

30 § I fråga om varje beslut skall det finnas en
handling varav framgår
- dagen för beslutet,
- beslutets innehåll,
- vem som har fattat beslutet,
- vem som har varit föredragande och
- vem  som  har  varit  med  om den slutliga
handläggningen utan att delta i avgörandet.
Protokoll skall föras när det förekommer skiljaktig
mening eller när det behövs protokoll av någon annan
orsak.
En  skiljaktig mening skall alltid anges  när
underrättelse lämnas om innehållet i ett beslut av
riksdagsförvaltningen  varigenom   förvaltningen
avgjort ett ärende.
Överklagande

31 § Bestämmelser om överklagande av beslut av
riksdagsförvaltningen finns i lagen (1989:186) om
överklagande  av  administrativa  beslut  av
riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.

____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

2. Genom denna lag upphävs lagen (1983:1061) med
instruktion för Riksdagens förvaltningskontor.

2. Lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt
stöd till politiska partier
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1972:625) om
statligt stöd till politiska partier[2]
dels  att  i  13  §  orden  "riksdagens
förvaltningsstyrelse"  skall  bytas  ut  mot
"riksdagsstyrelsen",
dels  att  i  14  §  orden  "riksdagens
förvaltningskontor"   skall   bytas  ut  mot
"riksdagsförvaltningen".
__________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.


**FOOTNOTES**
[2]: Lagen omtryckt 1987:876
Senaste lydelse av
13 § 1989:241
14 § 1989:241.
3. Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande
av lagar och andra författningar
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1976:633) om
kungörande av lagar och andra författningar[3]1
dels  att  i  3  och 8 §§ orden "riksdagens
förvaltningskontor"  skall   bytas   ut  mot
"riksdagsförvaltningen",
dels att i 8 § ordet "förvaltningskontoret" skall
bytas ut mot "riksdags-förvaltningen".
__________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

**FOOTNOTES**
[3]:1 Lagen omtryckt 1989:935
Senaste lydelse av 3 § 1999:938
4. Lag om  ändring  i  lagen  (1982:1255)  om
författningssamlingar     för     riksdagens
förvaltningskontor och Riksbanken
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1982:1255)
om   författningssamlingar   för   riksdagens
förvaltningskontor och Riksbanken[4]1
dels att i 1, 2, 10, 11 och 19 §§ orden "riksdagens
förvaltningskontor"   skall  bytas  ut   mot
"riksdagsförvaltningen",
dels att i 1 § ordet "förvaltningskontoret" skall
bytas ut mot "riksdags-förvaltningen",
dels att rubriken till lagen skall lyda "Lag om
författningssamlingar för riksdagsförvaltningen och
Riksbanken",
dels att rubriken närmast före 1 § skall lyda
"Författningssamling för riksdagsförvaltningen".
__________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

**FOOTNOTES**
[4]:1 Senaste lydelse av 11 § 1987:945
5.  Lag  om  ändring  i  lagen  (1983:953) om
säkerhetsskydd i riksdagen
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1983:953) om
säkerhetsskydd i riksdagen[5]1
dels att i 7, 14, 20, 21, 24-28 och 31 §§ orden
"riksdagens förvaltningskontor" skall bytas ut mot
"riksdagsförvaltningen",
dels  att i 7, 17, 24, 34 och 40 §§ ordet
"förvaltningskontoret"  skall  bytas  ut  mot
"riksdagsförvaltningen",
dels   att  i  22  och  35  §§  ordet
"förvaltningsdirektören"  skall  bytas  ut  mot
"riksdagsdirektören",
dels att 3 och 39 §§ skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
3 §
-----------------------------------------------------
Hos  riksdagen  skall  Hos  riksdagen  skall
finnas en säkerhetschef, finnas en säkerhetschef,
som är direkt underställd som är direkt underställd
chefen  för  riksdagens förvaltningschefen.
förvaltningskontor.    Säkerhetschefen ansvarar
Säkerhetschefen ansvarar för    och    leder
för    och    leder säkerhetsskyddet  enligt
säkerhetsskyddet  enligt en   instruktion  som
en   instruktion  som beslutas        av
beslutas        av riksdagsförvaltningen.
förvaltningskontoret.
För   säkerhetschefen
För   säkerhetschefen skall   finnas   en
skall   finnas   en ställföreträdare.
ställföreträdare.
-----------------------------------------------------
39 §[6]2
-----------------------------------------------------
Närmare föreskrifter för  Närmare föreskrifter för
riksdagens myndigheter om riksdagens myndigheter om
säkerhetsprövning enligt säkerhetsprövning enligt
säkerhetsskyddslagen    säkerhetsskyddslagen
(1996:627) får meddelas (1996:627) får meddelas
av respektive myndighet. av respektive myndighet.
I  6 § första stycket I 5 § lagen (0000:00) med
lagen  (1983:1061)  med instruktion      för
instruktion      för riksdagsförvaltningen ges
riksdagens         riksdagsförvaltningen
förvaltningskontor  ges behörighet  att meddela
förvaltningskontoret    föreskrifter och råd inom
behörighet  att meddela sitt verksamhetsområde.
förvaltningsföreskrifter
om de frågor som kontoret
skall handlägga.
-----------------------------------------------------

___________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
**FOOTNOTES**
[5]:1 Senaste lydelse av
7  § 1992:1425
28 § 1992:829
[6]:2 Senaste lydelse 1996:629
6. Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion
för Riksdagens ombudsmän
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1986:765)
med instruktion för Riksdagens ombudsmän[7]1
dels   att  i  2  §  orden  "riksdagens
förvaltningsstyrelse"  skall  bytas  ut  mot
"riksdagsstyrelsen",
dels att 29 § skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
29 §[8]
-----------------------------------------------------
Om överklagande av beslut  Om  överklagande  av
som        gäller beslut   som   gäller
tjänstetillsättning eller tjänstetillsättning eller
eljest rör tjänsteman vid eljest rör tjänsteman vid
expeditionen, föreskrivs expeditionen, föreskrivs
i  lagen (1989:186) om i  lagen (1989:186) om
överklagande      av överklagande      av
administrativa beslut av administrativa beslut av
riksdagens         riksdagsförvaltningen och
förvaltningskontor  och riksdagens myndigheter.
myndigheter.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

__________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
**FOOTNOTES**
[7]:1 Senaste lydelse av 2 § 1998:1408
[8]: Senaste lydelse 1989:190.
7. Lag om ändring i lagen (1987:518) med instruktion
för Riksdagens revisorer
Härigenom föreskrivs att 20 § lagen (1987:518) med
instruktion för  Riksdagens  revisorer skall ha
följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
20 §[9]1
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Om   överklagande  av  Om  överklagande  av
revisorernas    beslut revisorernas    beslut
föreskrivs   i  lagen föreskrivs   i  lagen
(1989:186)       om (1989:186)       om
överklagande      av överklagande      av
administrativa beslut av administrativa beslut av
riksdagens         riksdagsförvaltningen och
förvaltningskontor  och riksdagens myndigheter.
myndigheter.
-----------------------------------------------------

___________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
**FOOTNOTES**
[9]:1 Senaste lydelse 1989:191
8. Lag om ändring i lagen (1988:46) om revision av
riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter
m.m.
Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1988:46) om
revision av riksdagens förvaltning och riksdagens
myndigheter m.m.[10]1 skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
4 §[11]2
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
I 9 kap. 2  §  lagen  I  9 kap. 2 § lagen
(1988:1385) om Sveriges (1988:1385) om Sveriges
riksbank      finns riksbank      finns
bestämmelser  om  det bestämmelser  om  det
ansvar som fullmäktige i ansvar som fullmäktige i
Riksbanken   har  för Riksbanken   har  för
internrevisionen av den internrevisionen av den
egna     myndigheten. egna     myndigheten.
Motsvarande bestämmelser Motsvarande bestämmelser
finns  i  vad  gäller finns  i  vad  gäller
riksdagens förvaltning i riksdagens förvaltning i
3 § lagen (1983:1061) med 8 § lagen (0000:00) med
instruktion      för instruktion      för
Riksdagens         riksdagsförvaltningen, i
förvaltningskontor, i vad vad  gäller  Riksdagens
gäller     Riksdagens revisorer i 2 § lagen
revisorer i 2 § lagen (1987:518)      med
(1987:518)      med instruktion      för
instruktion      för Riksdagens revisorer, i
Riksdagens revisorer, i vad  gäller  Riksdagens
vad  gäller  Riksdagens ombudsmän i 12 § lagen
ombudsmän i 12 § lagen (1986:765)      med
(1986:765)      med instruktion      för
instruktion      för Riksdagens ombudsmän och
Riksdagens ombudsmän och i vad gäller Stiftelsen
i vad gäller Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Riksbankens Jubileumsfond i 10 § stadgarna (RFS
i 10 § stadgarna (RFS 1988:1)  för Stiftelsen
1988:1)  för Stiftelsen Riksbankens
Riksbankens        Jubileumsfond.
Jubileumsfond.
-----------------------------------------------------

__________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
**FOOTNOTES**
[10]:1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1999:203
[11]:2 Senaste lydelse 1999:203
9. Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1988:1385)
om Sveriges riksbank[12]1
dels  att  i  9 kap. 4 § orden  "Riksdagens
förvaltningskontor"   skall   bytas  ut  mot
"riksdagsförvaltningen",
dels att 11 kap. 5 § skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
11 kap.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
5 §
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Riksbankens beslut enligt  Riksbankens    beslut
denna lag får överklagas enligt  denna  lag får
endast i den utsträckning överklagas endast i den
och i den ordning som utsträckning och i den
sägs i lagen (1989:186) ordning som sägs i lagen
om   överklagande  av (1989:186)       om
administrativa beslut av överklagande      av
Riksdagens         administrativa beslut av
förvaltningskontor  och riksdagsförvaltningen och
myndigheter.  Hur talan riksdagens  myndigheter.
förs  mot  fullmäktiges Hur  talan  förs  mot
beslut om skiljande av en fullmäktiges  beslut om
ledamot  av direktionen skiljande av en ledamot
från  hans  anställning av direktionen från hans
regleras i 2 kap. 2 §.   anställning regleras i 2
kap. 2 §.
-----------------------------------------------------

__________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.**FOOTNOTES**
[12]:1 Lagen omtryckt 1999:19
10.  Lag  om  ändring  i lagen (1989:186)  om
överklagande av administrativa beslut av riksdagens
förvaltningskontor och myndigheter
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1989:186) om
överklagande av administrativa beslut av riksdagens
förvaltningskontor och myndigheter[13]1
dels att i 1, 5 och 6 §§ orden "riksdagens
förvaltningskontor"   skall   bytas  ut  mot
"riksdagsförvaltningen",
dels att rubriken till lagen samt 2 och 3 §§ skall
ha följande lydelse.

Lag om överklagande av administrativa beslut av
riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
2 §
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Ett  beslut som gäller  Ett beslut som gäller
anställning hos riksdagen anställning hos riksdagen
eller  dess myndigheter eller  dess myndigheter
får överklagas i enlighet får överklagas i enlighet
med vad som anges i denna med vad som anges i denna
lag om beslutet      lag om beslutet
1.    gäller      1.    gäller
tjänstetillsättning  med tjänstetillsättning  med
de undantag som framgår de undantag som framgår
av 3 § och saken inte av 3 § och saken inte
enbart  avser tvist om enbart  avser tvist om
kollektivavtal,      kollektivavtal,
2. gäller en fråga    2. gäller en fråga
som enligt avtal skall som är reglerad i lag
avgöras av arbetsgivaren, eller i annan författning
och   det  i  samma
3. gäller en fråga författning  föreskrivs
som är reglerad i lag att beslut i frågan får
eller i annan författning överklagas.
och   det  i  samma
författning  föreskrivs
att beslut i frågan får
överklagas.
-----------------------------------------------------
3 §[14]2
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Ett beslut  om  tjänstetillsättning  får  inte
överklagas om det avser någon av följande tjänster
hos  riksdagen  -  förvaltningsdirektör,
förhandlingschef   vid   förvaltningskontoret,
biträdande   kammarsekreterare,   chef   för
utskottskansli  och   chef   för  riksdagens
internationella kansli,
hos Riksbanken - ledamöter av direktionen och
chef för revisionsenhet,
hos Riksdagens ombudsmän - chef för ombudsmännens
kansli,
hos Riksdagens revisorer - chef för revisorernas
kansli.
-----------------------------------------------------
Ett  beslut  om  tjänstetillsättning  får inte
överklagas om det avser någon av följande tjänster
hos riksdagen - förvaltningschef, biträdande
kammarsekreterare, chef för utskottskansli, chef för
EU-nämndens  kansli  och  chef  för  riksdagens
internationella kansli.
hos Riksbanken - ledamöter av direktionen och
chef för revisionsenhet,
hos Riksdagens ombudsmän - chef för ombudsmännens
kansli,
hos Riksdagens revisorer - chef för revisorernas
kansli.
-----------------------------------------------------
___________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre
bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om
överklagande av beslut som fattas före lagens
ikraftträdande.
**FOOTNOTES**
[13]:1 Senaste lydelse av 1 § 1994:1068
[14]:2 Senaste lydelse 1998:1411
11. Lag  om  ändring  i  lagen  (1993:825) om
personregister  i  riksdagens  informationssystem
Rixlex
Härigenom föreskrivs att i 1 och 5 §§ lagen
(1993:825)  om  personregister  i  riksdagens
informationssystem  Rixlex  orden  "Riksdagens
förvaltningskontor"   skall   bytas  ut  mot
"riksdagsförvaltningen".
___________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
12.  Lag  om ändring i lagen (1993:1426)  med
instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1993:1426)
med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
dels  att  i 6 och 10 §§ orden  "riksdagens
förvaltningskontor"   skall   bytas  ut  mot
"riksdagsförvaltningen",
dels   att   i  7  §  orden  "riksdagens
förvaltningsstyrelse"  skall  bytas  ut  mot
"riksdagsstyrelsen".

___________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
13.  Lag  om  ändring i lagen (1993:1427) med
instruktion för Statsrådsarvodesnämnden
Härigenom föreskrivs att i 6 § lagen (1993:1427)
med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden orden
"riksdagens förvaltningskontor" skall bytas ut mot
"riksdagsförvaltningen".
___________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
14. Lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1065)
om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter[15]1
dels att i 1 kap. 5 §, 2 kap. 3 §, 4 kap. 2 och 3
§§, 5 kap. 1 och 3 §§, 13 kap. 5, 6, 14 och 17 §§
orden "Riksdagens förvaltningskontor" skall bytas ut
mot "riksdagsförvaltningen",
dels att i 5 kap. 5 § ordet "förvaltningskontoret"
skall bytas ut mot "riksdagsförvaltningen",
dels att i 4 kap. 3 § ordet "talmanskonferensen"
skall bytas ut mot "riksdagsstyrelsen".
__________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.**FOOTNOTES**
[15]:1 Senaste lydelse av
2 kap. 3 § 1997:1067   5 kap. 1 § 1996:296
4 kap. 2 § 1996:296    5 kap. 3 § 1996:296
4 kap. 3 § 1996:296    5 kap. 5 § 1996:296
15. Lag om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m.
till Sveriges företrädare i Europaparlamentet

Härigenom föreskrivs att i 1 kap. 4 och 5 §§ samt 9
kap. 5, 6, 14 och 17 §§ lagen (1996:304) om arvode
m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet
orden "riksdagens förvaltningskontor" skall bytas ut
mot "riksdagsförvaltningen".

__________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

16. Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Härigenom föreskrivs att i 20 § säkerhetsskyddslagen
(1996:627)  orden "riksdagens förvaltningskontor"
skall bytas ut mot "riksdagsförvaltningen".

___________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

17.  Lag om ändring  i  lagen  (1996:810)  om
registrering av riksdagsledamöters åtaganden och
ekonomiska intressen

Härigenom föreskrivs att i 1 § lagen (1996:810) om
registrering av riksdagsledamöters åtaganden och
ekonomiska   intressen   orden   "Riksdagens
förvaltningskontor"   skall   bytas  ut  mot
"riksdagsförvaltningen".

----------

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

18. Lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till
riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i
riksdagen

Härigenom föreskrivs att i 14 § lagen (1999:1209) om
stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas
arbete   i   riksdagen   orden   "Riksdagens
förvaltningskontor"   skall   bytas  ut  mot
"riksdagsförvaltningen".

----------
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
19. Lag om ändring i lagen (1999:1286) om ändring i
lagen  (1994:1065)  om  ekonomiska  villkor för
riksdagens ledamöter
Härigenom föreskrivs att i lagen (1999:1286) om
ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor
för  riksdagens  ledamöter  orden  "riksdagens
förvaltningskontor"   skall  bytas  ut   mot
"riksdagsförvaltningen".
__________
Av utskottet framlagda lagförslag
Förslag till lag om ändring i riksdagsordningen
Härigenom föreskrivs i fråga om riksdagsordningen
att tilläggsbestämmelsen 1.7.2 skall ha följande
lydelse.
-----------------------------------------------------
Talmanskonferensens    Utskottets förslag
förslag
-----------------------------------------------------
1.7.2
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Riksdagen utser ersättare Riksdagen   utser  en
för de valda ledamöterna personlig ersättare för
av   riksdagsstyrelsen. varje  vald ledamot av
Partigrupperna   utser riksdagsstyrelsen. Varje
ersättare   för  sina partigrupp  utser  en
särskilda företrädare.   personlig ersättare för
sin       särskilda
Riksdagsstyrelsen     företrädare.
sammanträder inom stängda
dörrar.  Vill styrelsen  Riksdagsstyrelsen
inhämta upplysningar av sammanträder inom stängda
någon  som  ej tillhör dörrar.  Vill styrelsen
styrelsen, får den kalla inhämta upplysningar av
honom till sammanträde. någon  som  ej tillhör
De vice talmännen, de av styrelsen, får den kalla
de särskilda företrädarna honom eller henne till
för  partigrupperna som sammanträde.  De  vice
inte  är  ledamöter av talmännen,  de  av  de
styrelsen      samt särskilda  företrädarna
kammarsekreteraren  får för  partigrupperna som
delta   i  styrelsens inte  är  ledamöter av
öveläggningar.       styrelsen      samt
kammarsekreteraren  får
delta   i  styrelsens
öveläggningar.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

Lag om ändring i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn
Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn
skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
3 §[16]1
-----------------------------------------------------
Under Justitiekanslerns tillsyn står dessutom
1. kommunala myndigheter och andra myndigheter som
ej är statliga,
2. tjänstemän  och andra befattningshavare vid
myndigheter som avses under 1,
-----------------------------------------------------
3. andra som, utan att  3. andra som, utan att
vara knutna till statlig vara knutna till statlig
myndighet, innehar tjänst myndighet, innehar tjänst
eller  uppdrag  varmed eller  uppdrag  varmed
följer           följer
myndighetsutövning,    myndighetsutövning,
såvitt avser denna deras såvitt avser denna deras
verksamhet,  dock  ej verksamhet,  dock  ej
ledamöter av riksdagen, ledamöter av riksdagen,
kyrkomötet     eller kyrkomötet     eller
beslutande    kommunal beslutande    kommunal
församling,        församling     eller
riksdagens anställda och
uppdragstagare.
-----------------------------------------------------
4.  tjänstemän  och uppdragstagare  i  statliga
affärsverk, när de för verkens räkning fullgör
uppdrag i sådana aktiebolag där staten genom verken
utövar ett bestämmande inflytande.
Vid  tillsyn över kommunala myndigheter  skall
Justitiekanslern  beakta de former i vilka den
kommunala självstyrelsen utövas.
-----------------------------------------------------
__________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
**FOOTNOTES**
[16]:1 Senaste lydelse 1987:996
Innehållsförteckning