Justitieutskottets betänkande
1999/2000:JUU09

Skärpt vapenlagstiftning


Innehåll

1999/2000

JuU9

Sammanfattning

I  detta  betänkande  behandlar  utskottet  ett
regeringsförslag    om    skärpningar    i
vapenlagstiftningen jämte i ärendet väckta motioner.
Utskottet behandlar också ett antal motioner i ämnet
som väckts under allmän motionstid.
Regeringens förslag, som främst syftar till att
motverka att skjutvapen kommer till användning vid
våldsbrott  eller  på  annat  sätt  missbrukas,
tillstyrks av utskottet. Utskottet föreslår därvid
att ytterligare två lagändringar görs. Dels föreslår
utskottet att en ansvarsbestämmelse  knyts till
förbudet mot att inneha skjutvapen på allmän plats,
inom skolområde eller i fordon på allmän plats om
inte innehavet är befogat. Dels föreslår utskottet
att en ändring görs i 7 kap. 19 § sekretesslagen för
att tillgodose att integritetskränkande uppgifter om
enskilds personliga förhållanden i ärenden enligt
vapenlagen omfattas av sekretess.
Utskottet avstyrker bifall till samtliga motioner.
Till betänkandet har fogats 19 reservationer, varav
en (m, kd, c, fp), en  (m, c, fp), fyra (m), två
(kd), en (c, mp), fyra (c), en (fp) och fem (mp).
Samtliga lagändringar föreslås träda i kraft den 1
juli 2000, utom bestämmelserna i 2 kap. 10 § tredje
stycket vapenlagen om vapenhandlartillstånd och 5
kap. 7 § samma lag om kontroll av hur skjutvapen
förvaras som föreslås träda i kraft den 1 juli 2002.

Propositionen

I proposition 1999/2000:27 (Justitiedepartementet)
har regeringen föreslagit  att  riksdagen antar
regeringens förslag till
1. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),
2. lag om ändring i lagen (1988:254) om förbud
beträffande knivar och andra farliga föremål,
3. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).
Lagförslagen, som granskats av Lagrådet, har fogats
till betänkandet, se bilaga 1.

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
propositionen

1999/2000:Ju6 av Maud Ekendahl och Elizabeth Nyström
(m) vari yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att
mynningsladdade svartkrutsvapen som endast används
vid tävlingsskytte borde vara licensfria.
1999/2000:Ju7 av Lars Björkman och Elizabeth Nyström
(m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om antalet vapen som
kan ingå i vapengarderoben,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om kravet på att
varaktigt  göra  vapen avsedda som samlarobjekt
obrukbara.
1999/2000:Ju8 av Gun Hellsvik m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att ett tidsbegränsat
tillstånd för vapeninnehav för tävlingsskytte skall
kunna förnyas även om innehavaren inte längre tränar
och tävlar,
2. att riksdagen avslår propositionens krav på att
ett tillstånd till vapen som innehas av prydnadsskäl
eller på grund av särskilt affektionsvärde får
meddelas endast om vapnet görs varaktigt obrukbart,
i enlighet med vad som anförts i motionen,
3. att riksdagen avslår propositionens förslag om
en mer ingående tillståndsprövning när det gäller
innehav av fler vapen än fyra,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna   vad   i   motionen   anförts   om
vapenhandelstillstånd,
5. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en
ändring av kraven för att bedriva handel  med
skjutvapen,
6.  att  riksdagen  beslutar  att  en läkares
anmälningsskyldighet när det gäller personer som på
grund av psykisk störning är olämpliga att inneha
tillstånd för skjutvapen utvidgas till att gälla
även i de fall patienten för tillfället saknar
sådant tillstånd,
7. att riksdagen beslutar om en skärpning av
knivförbudslagen med den ändringen att kniv skall
vara tillåten att föra med sig i bagageutrymmet.
1999/2000:Ju9 av Gunnel Wallin m.fl. (c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts  om att särskilt
tillstånd inte skall krävas för vissa ändamål,
2. att riksdagen avslår propositionens förslag om
att tillstånd till innehav av ett skjutvapen med
prydnads-  eller  särskilt  affektionsvärde  får
meddelas endast om vapnet görs varaktigt obrukbart,
3. att riksdagen avslår propositionens förslag om
att vid beviljande av tillstånd att inneha fler än
fyra jaktvapen skall en mera ingående prövning av
behovet göras än vad som sker i dag,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att ej bevilja
licens för helautomatiska vapen för civilpersoner,
5. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
ändring  i vapenlagen  angående  undantag  från
vapenförvaringen enligt vad som anförts i motionen,
6. att riksdagen avslår propositionens förslag
angående  utökade  möjligheter  att  kontrollera
vapenförvaringen,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om vapeninnehavet för
vapenägare som begår upprepade brott,
8. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
en strängare syn på tillgrepp av militära vapen och
ammunition,
9. att riksdagen avslår propositionens förslag
angående förbudet mot att inneha knivar m.m. i
fordon på allmän plats.
1999/2000:Ju10 av Birger Schlaug m.fl. (mp) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att begreppet
giltiga skäl skall vara kriterium för tillstånd att
inneha skjutvapen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om utvidgningen av
tidsbegränsade vapentillstånd,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att begränsa antalet
vapen i den s.k. vapengarderoben,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om tillstånd att inneha
skjutvapen till udda ändamål,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om straffsanktionering
vid brister i förvaringen av vapen.
1999/2000:Ju11 av Olle Lindström (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad  i  motionen  anförts  om  kontroll  av
förvaringsbestämmelserna.

1999/2000:Ju12  av Ragnwi Marcelind och Ingemar
Vänerlöv (kd) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om åtgärdsprogram mot
den illegala vapenhandeln,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om ökat internationellt
samarbete  för  att  motverka  den  illegala
vapenhandeln,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att tillföra mer
resurser  till  polisen  och  tullväsendet  för
bekämpning  av  illegal handel med och illegal
hantering av vapen.

Motioner väckta under allmän motionstid

1998/99:Ju214 av Bengt Silfverstrand (s) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om behovet av skärpning
av reglerna för vapeninnehav m.m.

1998/99:Ju218 av Birger Schlaug m.fl. (mp) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om innehållet i en ny
vapenlag.
1998/99:Ju223 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om behovet av att
förstärka lagstiftningen så att personer med grova
alkoholproblem samt personer med psykiska problem
inte tillåts inneha vapen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att förvaring av
skjutvapen måste ske i säkerhetsskåp.
1998/99:Ju904 av Carl Bildt m.fl. (m) vari yrkas
18. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om vapen och
allvarligt psykiskt sjuka personer.
1999/2000:Ju901 av Bo Lundgren m.fl. (m) vari yrkas
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om legala vapen och
allvarligt psykiskt sjuka personer.
1999/2000:A807 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) vari
yrkas
12. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att kvinnor som
så  önskar skall ha rätt till vapenlicens för
tårgasspray.

Utskottet

Inledning

Ärendet och dess beredning

I maj 1995 tillsatte regeringen en särskild utredare
med uppdrag att göra en genomgripande översyn av
vapenlagstiftningen med inriktning på att förebygga
våldsbrott. Utredningen antog namnet  1995  års
vapenutredning.
Utredningen lade i april 1996 fram delbetänkandet
Förbud mot vapen på allmän plats m.m. (SOU 1996:50)
som bl.a. innehåller förslag om förbud mot att
inneha skjutvapen på allmän plats. I mars 1998 lade
utredningen  fram  slutbetänkandet  En  samlad
vapenlagstiftning  (SOU  1998:44).  Betänkandet
innehåller  en  översyn av vapenlagen  i  både
materiellt och systematiskt avseende och förslag
till ändringar i vapenlagstiftningen.
Betänkandena har remissbehandlats. Remissyttrandena
finns tillgängliga på Justitiedepartementet (dnr Ju
96/1414 och Ju 98/1272).
Regeringens förslag grundar sig på utredningens
förslag och remissbehandlingen därav.
Regeringens förslag innehåller också ett förslag
till en ändring i sekretesslagen (1980:100). Denna
ändring har tillkommit delvis till följd av ett
uttalande av justitieutskottet i samband med att
frågan  om  inrättande  av  nya  vapenregister
behandlades (bet. 1998/99:JuU14 s. 3).

Propositionens huvudsakliga innehåll

I  propositionen  föreslås  vissa  ändringar  i
vapenlagen  (1996:67) och i lagen  (1988:254) om
förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
(knivförbudslagen) samt en ändring i sekretesslagen
(1980:100).
Förslagen syftar till att ytterligare motverka att
skjutvapen kommer till användning vid våldsbrott
eller på annat sätt missbrukas. Med hänsyn härtill
föreslås  att  sådana  vapen skall förvaras  i
säkerhetsskåp  eller  i  annat  lika  säkert
förvaringsutrymme.  Möjligheterna  att  förvara
skjutvapen  och ammunition hos någon annan  än
tillståndshavaren utvidgas i viss mån. Kontroll av
att förvaringsbestämmelserna följs skall kunna göras
hos alla som har tillstånd att inneha skjutvapen.
Vidare föreslås att det införs ett förbud mot att
inneha skjutvapen på allmän plats.
Tillstånd  till innehav  av  enhandsvapen  för
flerskott och helautomatiska skjutvapen föreslås bli
tidsbegränsade till att gälla i högst fem år.
Tillstånd att inneha prydnads- och minnesvapen skall
som  huvudregel  få ges endast om vapnet görs
varaktigt obrukbart.
Den  s.k. vapengarderoben  behålls  i  princip
oförändrad. Vid beviljande av tillstånd att inneha
fler än fyra jaktvapen skall dock en något mera
ingående prövning av behovet göras än vad som sker i
dag.
Bestämmelserna om återkallelse av tillstånd till
innehav  av  skjutvapen  och  ammunition  och
omhändertagande av sådan egendom skärps. Detsamma
gäller bestämmelserna om återkallelse av tillstånd
att driva handel med skjutvapen och ammunition.
För att motverka att skjutvapen innehas av personer
som till följd av psykisk störning inte bör inneha
sådana vapen föreslås att anmälningsskyldigheten för
läkare utvidgas till att omfatta även patienter inom
den öppna psykiatriska vården. För att förenkla
tillämpningen av dessa bestämmelser skall det som
huvudregel inte behöva göras någon bedömning av om
patienten i fråga innehar skjutvapen.
Rikspolisstyrelsen  föreslås  få  en  formell
rapporteringsskyldighet   i  förhållande  till
regeringen på området för civila skjutvapen.
I knivförbudslagen införs ett förbud mot att inneha
knivar m.m. i fordon på allmän  plats. Vidare
föreslås att en särskild straffskala för grovt brott
införs.
Uppgift i ärende enligt vapenlagen skall inte få
lämnas ut om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan fara för att vapen eller ammunition
kommer till brottslig användning, oberoende av om
uppgiften återfinns i ett vapenregister eller inte.
Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli
2000.

Vapenlagen

Allmänt

Den nu gällande vapenlagen trädde i kraft år 1996
(prop. 1995/96:52, bet. JuU12, rskr. 146). Lagen
innehåller  föreskrifter  om  enskildas  och
organisationers  m.fl. befattning med vapen och
ammunition. Den är alltså inte tillämplig på staten.
Vapenlagen  kompletteras  av  vapenförordningen
(1996:70) och av föreskrifter och allmänna råd som
utfärdats av Rikspolisstyrelsen (RPS FS 1996:6 FAP
551-3). Knivar, andra stick- och skärvapen samt
vissa andra föremål som, utan att vara skjutvapen,
är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv
eller hälsa faller utanför lagens tillämpningsområde
och regleras i knivförbudslagen.
I motionerna 1998/99:Ju214 (s) och 1998/99:Ju218
(mp) begärs skärpningar i vapenlagen som bl.a.
innebär skärpta krav för att bevilja vapentillstånd.
Vissa vapentillstånd bör också enligt motionärerna
tidsbegränsas.
Regeringen  framhåller  i  propositionen  att
vapenlagstiftningen måste utgöra ett effektivt och
trovärdigt instrument för att förhindra att vapen
kommer till brottslig användning. Med hänsyn härtill
är det enligt regeringen viktigt att se till att
vapenlagstiftningen förmår upprätthålla principen
att tillstånd till innehav av skjutvapen inte skall
beviljas annat än när det är motiverat med hänsyn
till ändamålet och den sökandes behov av vapnet.
Även  i  övrigt måste vapenlagstiftningen  vara
ändamålsenlig och medverka till en hög säkerhetsnivå
när det gäller  hanteringen  av skjutvapen och
ammunition. I detta syfte har regeringen i detta
ärende föreslagit vissa skärpningar i vapenlagen
bl.a. i fråga om möjligheterna att erhålla tillstånd
till innehav av skjutvapen, tillståndens utformning
och vapnens förvaring och transport. Regeringen har
härvid vägt intresset av att förhindra illegal
användning av skjutvapen mot intresset av att seriös
verksamhet som innefattar användning av skjutvapen
även i framtiden skall kunna utövas.
Utskottet uttalade sig i samband med att den
nuvarande  vapenlagen  infördes  över  några
motionsyrkanden   rörande   skärpningar   av
vapenlagstiftningen. Utskottet anförde därvid att
det såg med oro på det ökande våldet i samhället och
på den stora användningen av skjutvapen och andra
vapenanordningar i brottslig verksamhet. Mot denna
bakgrund  var  det  enligt  utskottets  mening
tillfredsställande  att regeringen  tillsatt  en
utredning med uppgift att göra en genomgripande
översyn av vapenlagstiftningen med inriktning på att
förebygga våldsbrott (bet. 1995/96:JuU12 s. 12 f).
Utskottet vidhåller  att  det ökande våldet i
samhället och den stora användningen av vapen i
brottslig verksamhet  är  oroväckande.  Mot den
bakgrunden ser utskottet i princip positivt på de
förslag regeringen lägger fram i propositionen.
Utskottet återkommer dock i det följande till vissa
enskildheter  i  de  framlagda förslagen. Genom
regeringens proposition föreslås vissa skärpningar i
vapenlagstiftningen. Motionerna 1998/99:Ju214 och
Ju218 avstyrks i här behandlade delar.
Ett allmänt krav för att  enskilda  skall få
vapentillstånd är sedan länge att sökanden har behov
av  vapnet.  I  det  nu föreliggande förslaget
preciseras detta så att sökanden skall ha behov av
vapnet för ett godtagbart ändamål.
I motion 1999/2000:Ju10 (mp) begärs att begreppet
behov i lagtexten ersätts med ett krav på att
sökanden  skall  ha  giltigt  skäl  att inneha
skjutvapen.
Ett  liknande  förslag  lämnades  av 1995 års
vapenutredning. Som skäl för sitt förslag anförde
utredningen bl.a. att begreppet  behov  är ett
subjektivt uttryck och att begreppet giltigt skäl på
ett bättre sätt markerar att det är samhället som
sätter gränserna för vad som skall anses vara ett
befogat innehav (SOU 1998:44 s. 120 f).
Regeringen anför som skäl för sitt förslag att
begreppet behov sedan länge är väl inarbetat i
svensk  vapenlagstiftning  och fyller en viktig
funktion vid prövningen av tillstånd för vapen som
skall användas till skjutning. En person som inte
har behov av att inneha ett sådant vapen bör enligt
regeringen inte heller kunna beviljas tillstånd till
detta. I tillämpningen torde begreppet ges ett
objektivt innehåll. Vid prövningen av om kriteriet
är uppfyllt görs således en bedömning utifrån de
kriterier som uppställs i lagstiftningen. Det är
alltså inte den enskildes subjektiva uppfattning som
är avgörande för om behov kan anses föreligga eller
inte.  Regeringen framhåller i sammanhanget att
användningen av begreppet behov inte lett till några
större tolknings- och tillämpningsproblem. Enligt
regeringen finns det emellertid skäl att förtydliga
lagtexten på så sätt att det klart framgår att
behovet skall ta sikte på ett godtagbart ändamål.
Detta  ligger enligt regeringen  i  linje  med
utredningens resonemang.
Utskottet delar regeringens överväganden i frågan.
Motion 1999/2000:
Ju10 avstyrks i denna del.

Vapengarderoben

I motion 1999/2000:Ju7 (m) framhåller motionärerna
att möjligheterna att få tillstånd för mer än sex
vapen i vapengarderoben bör utvidgas. Motionärerna
bakom motion 1999/2000:Ju10 (mp) vill å andra sidan
begränsa  vapengarderoben  till  tre  vapen.  I
motionerna 1999/2000:Ju8 (m) och 1999/2000:Ju9 (c)
begärs att propositionens förslag om en mer ingående
tillståndsprövning för innehav av fler än fyra vapen
skall avslås.
Den s.k. vapengarderoben omfattar det antal vapen
som en jägare normalt bör medges tillstånd att
förvärva  för  jakt.  Frågan regleras  inte  i
vapenlagen, utan i Rikspolisstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd till vapenlagstiftningen. Härav
följer att vapengarderoben får omfatta högst sex
vapen. Enhandsvapen och salongsgevär räknas inte in
i vapengarderoben eftersom det för att tillstånd
skall beviljas för dessa kategorier av vapen ställs
högre krav på sökanden än att jägarexamen avlagts.
Inte heller räknas extra pipor till vapen in i
vapengarderoben. Tillstånd till fler än sex vapen
bör enligt föreskrifterna medges endast om ett
mycket kvalificerat behov föreligger. Jägaren får i
stället   anpassa   sitt  vapeninnehav  till
vapengarderoben och den jakt som faktiskt bedrivs
(RPS FS 1996:6 FAP 551-3 4:4-7).
1995   års   vapenutredning   föreslog  att
vapengarderoben skulle inskränkas till tre vapen.
Som skäl för sitt förslag hänvisade utredningen till
en undersökning som visar att den genomsnittlige
vapeninnehavaren endast innehar två till tre vapen
och anförde att detta alltså torde vara en jägares
normalbehov. Föreslagen inskränkning torde enligt
utredningen   också   ligga  i  linje  med
vapenutredningens grundtanke att antalet vapen i
samhället bör reduceras (SOU 1998:44 s. 130).
Regeringen är av uppfattningen att vapengarderoben
bör behållas oförändrad, men att det vid beviljande
av tillstånd att inneha fler än fyra jaktvapen skall
göras en något mera ingående prövning av sökandens
behov än vad som sker i dag. Bestämmelserna om
vapengarderoben och den utvidgade prövningen bör
enligt regeringen tas in i vapenförordningen.
Som skäl för sitt förslag anger regeringen att det
saknas  skäl  att  ifrågasätta  vapengarderobens
nuvarande omfattning i den bemärkelsen att det
sannolikt finns relativt många jägare vars verkliga
behov uppgår till sex jaktvapen. Vidare fyller
vapengarderoben enligt regeringen en viktig funktion
såsom riktmärke vid prövning av ansökningar om
vapentillstånd. Vapengarderoben bör därför behållas
oförändrad. Samtidigt anser regeringen att man inte
kan bortse från den statistik som visar att de
flesta jägare endast skaffar ett mindre antal vapen.
Mot den bakgrunden är det enligt regeringen inte
rimligt att enbart det förhållandet att en person
avlagt  jägarexamen  skall  ge  upphov till en
presumtion att han eller hon har behov av så många
som  sex  jaktvapen.  Mer  rimligt vore enligt
regeringen att begränsa detta antal till fyra. Vid
ansökan om fler än fyra vapen bör det således åligga
sökanden att visa att behov härav föreligger. Kravet
på  den  enskilde i detta avseende bör enligt
regeringen inte  ställas alltför högt så länge
antalet håller sig inom vapengarderobens ram. I
normala fall torde det räcka att sökanden på ett
trovärdigt  sätt  kan  motivera  behovet  med
utgångspunkt   från   sina   jaktvanor   och
sammansättningen av sin vapengarderob.
Utskottet har i ett tidigare sammanhang uttalat sig
i frågan om vapengarderobens omfattning, nämligen
med  anledning  av  ett  förslag som 1987 års
vapenutredning lämnade. Utskottet uttalade då att
det hyste stark tvekan till om det fanns någon
beaktansvärd   brottsförebyggande   effekt   i
utredningsförslaget om begränsning av antalet vapen
i  vapengarderoben  och ifrågasatte utredningens
förslag i den delen (bet. 1989/90:JuU29 s. 33 f).
Utskottet konstaterar  att  regeringens förslag
innebär en behovsprövning i tre steg. Om den sökande
har  jägarexamen  är utgångspunkten  att  behov
föreligger av fyra vapen. Om den sökande begär
tillstånd för fem eller sex vapen räcker det i
normala fall att han - utöver sin jägarexamen - på
ett trovärdigt sätt  kan  motivera behovet med
utgångspunkt i sina jaktvanor och sammansättningen
av sin vapengarderob. Tillstånd för innehav av fler
än sex skjutvapen för jakt bör enbart beviljas den
som kan styrka ett mycket kvalificerat behov. Detta
innebär  enligt utskottets mening en väl gjord
avvägning mellan de olika intressen som gör sig
gällande. Utskottet delar alltså de överväganden
regeringen  har  gjort  i  frågan.  Motionerna
1999/2000:Ju7, Ju8, Ju9 och Ju10 avstyrks i nu
behandlade delar.

Tidsbegränsade vapentillstånd

I  motion  1999/2000:Ju10  (mp)  framhålls  att
regeringens förslag att tidsbegränsa tillstånd för
vissa typer av vapen bör utvidgas till att omfatta
även övriga skjutvapen för målskytte och skydd samt
enhandsvapen för jakt, då det saknas anledning att
inneha sådana vapen om det aktiva utövandet upphör.
I motion 1999/2000:Ju8 (m) framhålls å andra sidan
att det bör vara möjligt att i vissa fall få ett
tidsbegränsat  tillstånd  förlängt  även  om
tillståndsinnehavaren inte längre aktivt tränar och
tävlar.
Regeringen anför att det teoretiskt sett är möjligt
att tidsbegränsa alla innehavstillstånd. En sådan
ordning skulle kunna motiveras av det generella
kravet att det inte får finnas risk för att ett
vapen kan komma att missbrukas. Detta skulle enligt
regeringen  emellertid   kräva   en  alltför
resurskrävande administration, varför tidsbegränsade
tillstånd för alla typer av skjutvapen inte bör
komma i fråga. Frågan är då för vilka typer av
skjutvapen  det  är  särskilt  motiverat  att
tidsbegränsa tillstånden. En lämplig avgränsning är
härvid enligt regeringen att låta tidsbegränsade
tillstånd komma i fråga främst för sådana skjutvapen
som är särskilt  stöldbegärliga  eller särskilt
farliga. Dit hör enligt regeringen enhandsvapen som
i förhållande till sitt totala antal är mycket
stöldbegärliga. Eftersom de är lätta att ta med sig
och gömma utgör de också en särskild fara. De torde
dessutom vara mycket eftertraktade i kriminella
kretsar. Att tidsbegränsa tillstånden för sådana
skjutvapen framstår därför enligt regeringen som väl
motiverat. Enhandsvapen som inte kan avfyra mer än
ett skott utan omladdning bör dock kunna undantas då
de generellt sett bedöms som mindre farliga. En
annan typ av skjutvapen för vilka tillstånden bör
tidsbegränsas är enligt regeringen helautomatiska
vapen eftersom dessa på grund av sin eldkapacitet
utgör en särskild fara.
I fråga om jaktvapen anför regeringen att även
dessa, inte minst hagelgevär, är stöldbegärliga och
används  i  samband med våldsbrottslighet.  Vid
prövningen av tillstånd till innehav av sådana vapen
anses dock kravet på behov i regel uppfyllt redan i
och med att den sökande har avlagt jägarexamen. En
sådan examen gäller utan begränsning  i tiden.
Således  skulle  det  endast  bli fråga om en
lämplighetskontroll vid en förnyad prövning i dessa
fall. Kontrollen av en innehavares lämplighet bör
emellertid ske på andra  sätt  än  genom  att
tillstånden  tidsbegränsas. Det bör därför inte
enligt regeringen komma i fråga att tidsbegränsa
tillstånd för innehav av jaktvapen. Detta gäller
dock inte enhandsvapen för flerskott där tillståndet
alltså bör tidsbegränsas på samma sätt som för andra
sådana vapen.
Även enligt nuvarande reglering finns det möjlighet
att i vissa fall tidsbegränsa ett tillstånd. Denna
möjlighet bör enligt regeringen finnas kvar eftersom
det  kan  finnas  anledning  att  tidsbegränsa
tillstånden även för andra vapen än helautomatiska
vapen och enhandsvapen för flerskott, nämligen när
det med hänsyn till särskilda omständigheter kan
förutses att  vapnet  inte  kommer att behövas
varaktigt.
Utskottet finner inte skäl att göra någon annan
bedömning  än regeringen  i  frågan  om  vilka
vapentillstånd som bör tidsbegränsas. När det gäller
prövningen av i vilka fall tidsbegränsade tillstånd
skall förlängas bör det liksom i övriga fall vara
avgörande att den enskilde har behov av vapnet för
ett  godtagbart  ändamål.  Någon anledning  för
riksdagen  att  införa  särskilda  regler  för
förlängning av tillstånd finns enligt utskottet
inte. Motionerna 1999/2000:Ju8 och Ju10 avstyrks i
denna del.

Udda ändamål

I motion 1999/2000:Ju10 (mp) begärs att frågan om
s.k. udda ändamål skall regleras i vapenlagen.
Regeringen föreslår i propositionen att det bör
vara möjligt att meddela tillstånd till innehav av
skjutvapen  för s.k. udda ändamål,  t.ex.  för
räddningstjänsten för att punktera gasbehållare vid
eldsvåda, till företag för att testa och utveckla
produkter såsom skottsäkra västar, till bönder och
slakteripersonal för att avliva tamboskap och till
anordnare av utbildning i jägarexamen för utlåning
av vapen för övning. Sådana tillstånd bör dock få
meddelas endast om det föreligger synnerliga skäl
och först efter yttrande av Rikspolisstyrelsen. Det
är  enligt regeringen tillräckligt  att  frågan
regleras i vapenförordningen.
Utskottet konstaterar att vapenlagen innehåller de
grundläggande kraven för när tillstånd att inneha
vapen kan meddelas. Huvudregeln  är  som redan
framgått att den enskilde kan beviljas tillstånd för
ett  vapen som han behöver för ett godtagbart
ändamål. De närmare föreskrifterna om vad som krävs
för tillstånd  följer  av vapenförordningen och
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
till  vapenlagstiftningen.  Mot  den  bakgrunden
framstår det enligt utskottet som tillräckligt att
frågan  om  s.k.  udda  ändamål  regleras  i
vapenförordningen. Motion 1999/2000:Ju10 avstyrks i
denna del.
I motion 1999/2000:Ju9 (c) framhålls att det finns
vissa ändamål för vilka särskilda tillstånd inte bör
krävas, t.ex. avlivning av husdjur.
Enligt vad utskottet inhämtat har regeringen i
samband  med handläggningen av ärendet erhållit
synpunkter på att det bör klarläggas i vilken
utsträckning vapen, där tillståndet beviljats för
visst ändamål, t.ex. jakt, får användas för t.ex.
avlivning av husdjur. Justitiedepartementet avser
med anledning härav att se över frågan och överväga
om ett särskilt förtydligande  bör  göras  vid
omarbetningen av vapenförordningen.
Utskottet konstaterar att frågan är föremål för en
översyn. Någon anledning för riksdagen att göra ett
särskilt uttalande i frågan finns inte. Motion
1999/2000:Ju9 avstyrks i denna del.

Helautomatiska skjutvapen

I motion 1999/2000:Ju9 (c) framhålls att civila
aldrig  bör  beviljas  tillstånd  att  inneha
helautomatiska vapen.
Regeringen anser att det kan ifrågasättas om det är
motiverat att civilpersoner över huvud taget tillåts
att inneha helautomatiska  skjutvapen. Samtidigt
framhåller  regeringen  att  det av  riksdagens
försvarsbeslut för åren 1997-2000 framgår att de
frivilliga  försvarsorganisationerna,  däribland
Frivilliga skytterörelsen, intar en viktig roll i
vårt  totalförsvar  och  att  det  inom  dessa
organisationers verksamhet används helautomatiska
vapen. Av dessa skäl finns det enligt regeringen
inte förutsättningar att nu införa ett totalförbud
mot civilt innehav av helautomatiska vapen. Däremot
bör det för att en sökande skall erhålla tillstånd
att inneha helautomatiska skjutvapen, förutom de
krav som gäller i dag, krävas att sökanden är aktiv
medlem i en av För
svarsmakten godkänd skyttesammanslutning.
Utskottet vill i sammanhanget påpeka att det är av
största vikt att tillstånd att inneha helautomatiska
vapen beviljas med stor restriktivitet. Mot bakgrund
av de skäl regeringen anfört delar utskottet dock
regeringens uppfattning att det för närvarande inte
finns förutsättningar att införa ett totalförbud.
Motion 1999/2000:Ju9 avstyrks i denna del.

Svartkrutsvapen

I motion 1999/2000:Ju6 (m) begärs att kravet på
vapentillstånd skall tas bort för mynningsladdade
svartkrutsvapen   som  endast  används   för
tävlingsskytte.
Svartkrutsvapen är vapen som laddas med svartkrut
och blykula. De kan vara såväl mynningsladdade som
patronladdade. Mynningsladdade skjutvapen laddas med
lösa ingredienser som alla förs in från mynningen,
medan   patronladdade   vapen   laddas   med
färdigpreparerade patroner. De svartkruts-vapen som
är  tillverkade  före  år  1890  är  inte
tillståndspliktiga. De nytillverkade kopiorna av
sådana vapen är däremot tillståndspliktiga. För att
erhålla tillstånd att inneha dessa krävs liksom för
moderna skjutvapen att skytteprov skall avläggas.
Frågan om huruvida det bör krävas tillstånd för att
inneha kopior av äldre vapen såsom svartkrutsvapen
behandlas inte i  regeringens förslag. Den har
däremot behandlats tidigare i olika sammanhang.
Senast behandlades frågan i proposition 1990/91:130
om ändringar i vapenlagen (s. 30). Därvid framhöll
regeringen att många av dessa vapen har en väl
fungerande skjutmekanism och  används bl.a. för
tävlingsskytte. Det fanns därför enligt regeringen
inte skäl att slopa kravet på tillstånd för sådana
vapen. Utskottet uttryckte vid  behandlingen av
propositionen  inte  någon  annan  åsikt  (bet.
1990/91:JuU33).
Utskottet finner inte skäl föreligga att införa ett
undantag från bestämmelserna om vapentillstånd för
mynningsladdade  svartkrutsvapen.  Som  tidigare
anförts har de svartkrutsvapen som används vid
tävlingsskytte en väl fungerande skjutmekanism. De
bör alltså i likhet med andra skjutvapen vara
underkastade  kraven  på vapentillstånd.  Motion
1999/2000:Ju6 avstyrks.

Tårgasspray

I motion 1999/2000:A807 (fp) begärs att möjligheten
för utsatta kvinnor att få tillstånd att inneha
tårgasspray skall utvidgas.
Tårgasanordningar har sedan  lång tid tillbaka
omfattats av vapenlagen och varit underkastade samma
krav på tillstånd m.m. som skjutvapen. I förarbetena
till den nuvarande vapenlagen ansåg regeringen att
det saknades skäl att i det sammanhanget överväga
att ändra denna ordning. Även om risken är liten att
någon skall tillfogas allvarliga skador av tårgas,
har tårgasanordningar karaktären av vapen. Syftet är
att under en begränsad tid fysiskt sätta en person
ur spel. Utöver de polisiära användningsområdena är
tårgasanordningarna  avsedda  att  användas  i
självförsvar. De är emellertid lika effektiva som
angreppsvapen. Det  har  bl.a.  visat  sig att
tårgassprayer ofta kommer till användning vid rån
och liknande överfall (prop. 1995/96:52 s. 69 f,
bet. JuU12 s. 7 f).
I vilken utsträckning tillstånd bör beviljas för
tårgasanordningar eller andra  tillståndspliktiga
sprayer  regleras  inte i vapenlagen,  utan  i
vapenförordningen. Av 2 kap. 5 § 3 vapenförordningen
framgår att tillstånd till innehav av gasvapen
endast får meddelas för tjänst eller annan särskild
omständighet som medför ett synnerligt behov av
gasvapen  för  personligt  skydd.  Bestämmelsen
kompletteras av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd till vapenlagstiftningen (RPS FS 1996:6
FAP   551-3  6.2).  I  dessa  anges  att
tillståndsgivningen beträffande gaspistoler eller
andra likartade vapen - t.ex. spray - bör vara
mycket restriktiv och att tillstånd endast bör
beviljas undantagsvis, när ett synnerligen starkt
behov föreligger.
Under hösten 1993 inledde Rikspolisstyrelsen en
försöksverksamhet där hotade kvinnor som komplement
till  s.k.  trygghetspaket  efter  vederbörlig
tillståndsprövning i varje enskilt fall utrustades
med peppar- eller tårgasspray. Försöksverksamheten
pågick t.o.m sommaren 1997. Den skulle därefter
enligt ett beslut av riksdagen i november 1993
utvärderas av Rikspolisstyrelsen.
Utskottet   ställde   sig   positivt   till
försöksverksamheten (bet. 1995/96:JuU12 s. 9). När
utskottet senast uttalade sig i frågan i februari
1998  hade  dock  utvärderingen fördröjts bl.a.
beroende på svårigheter att få fram ett tillräckligt
stort underlag för att utvärderingen skulle bli
meningsfull. Utskottet  påtalade  därvid att en
utvärdering  av  verksamheten  var av avgörande
betydelse för att frågor om t.ex. en utvidgning av
verksamheten eller tillåtande av skyddsspray skulle
kunna övervägas. En utvärdering av verksamheten
borde därför presenteras snarast. Därvid kunde även
utländska erfarenheter vägas in. Den omständigheten
att underlaget för en utvärdering var begränsat
borde enligt utskottets mening inte hindra att
erfarenheterna av  försöket  redovisades.  Detta
tillkännagavs regeringen. Något uttalande i sak
ansåg sig utskottet inte berett att göra vid det
tillfället (bet. 1997/98:JuU18 s. 8 f).
Rikspolisstyrelsen redovisade  sitt uppdrag att
utvärdera försöksverksamheten till regeringen i en
skrivelse av den 1 juni 1999. Utvärderingen av
verksamheten  har  gjorts  av  Kriminologiska
institutionen vid Stockholms universitet. Den har
genomförts som en intervjuundersökning. Sju polismän
som har ansvarat för sprayerna i de sammanlagt fyra
län  som  ingått  i  försöksverksamheten  har
intervjuats. Vidare har 6 av de 16 kvinnor som
tilldelats sprayer intervjuats. Av slutsatserna från
undersökningen  följer  att samtliga intervjuade
kvinnor uppgivit att de känt sig tryggare när de
hade en peppar- eller tårgasspray. Tryggheten bestod
framför allt i att kunna göra någonting själva om de
skulle hamna i en hotfull situation. Ingen av de
intervjuade kvinnorna hade emellertid använt sin
spray.  Av  slutsatserna  följer  vidare  att
försöksverksamheten bedrivits på olika sätt i de
fyra försökslänen. Den polis som varit ansvarig i
respektive distrikt har haft stort inflytande över
verksamhetens utformning, vilket har lett till att
verksamheten inte har bedrivits alls i ett par
distrikt. Av distrikten hade endast två haft klart
uppsatta kriterier för vad som skulle krävas av
kvinnorna för att få tillstånd att inneha spray.
Dessa har dock inte  dokumenterats  skriftligt.
Inställningen till sprayens för- och nackdelar har
varierat kraftigt bland de intervjuade poliserna.
Utredaren framhåller i utvärderingen att det är
tveksamt  om  resultaten  i  utvärderingen  kan
generaliseras till att gälla samtliga som beviljats
skyddsspray eftersom så få kvinnor har deltagit i
intervjuerna. Utredaren  påtalar  också att det
förefaller vara få kvinnor som ansökt om att få en
skyddsspray,  vilket  kan  bero  på  brister i
informationen om denna möjlighet.
Rikspolisstyrelsen  drar  utifrån  utvärderingen
slutsatsen att verksamheten verkar ha fungerat väl
utifrån de hotade kvinnornas perspektiv. De resultat
som presenterats  i  utvärderingen talar enligt
Rikspolisstyrelsen i sig inte emot en permanent
verksamhet inom polisen med tillfälligt beviljande
av vapenlicens för tårgasspray och utlåning av spray
till kvinnor som utsätts för en särskilt allvarlig
hotbild. Rikspolisstyrelsen anser dock att det finns
en  principiell  frågeställning avseende de mer
långsiktiga  konsekvenserna  som  först  måste
utredas/besvaras, nämligen om man lagtekniskt skall
avgränsa möjligheten att få en lånelicens till att
enbart  gälla  kvinnor.  Det   är   enligt
Rikspolisstyrelsen   betydligt  rimligare  att
förutsättningarna för en sådan licens kommer att
avse hotbilden och den hotades förmåga att skydda
sig på annat sätt än med skyddsspray. Detta skall då
bedömas för var och en som ansöker. Även om fler
kvinnor än män troligen kommer att uppfylla de
kriterier som kan komma att ställas upp måste det
dock beaktas att ett icke oansenligt antal män också
kan komma i fråga. Det kommer förmodligen också att
bli aktuellt för flera  olika typer av brott.
Rikspolisstyrelsen framhåller vidare att det om en
permanent  verksamhet  införs  måste  upprättas
standardiserade  föreskrifter och riktlinjer för
verksamheten av Rikspolisstyrelsen.
Utvärderingen  bereds   för   närvarande  i
Justitiedepartementet.
Utskottet delar motionärernas uppfattning att det
är viktigt att utsatta kvinnor erhåller erforderligt
skydd  och  stöd  från  samhället. Utlåning av
tårgasspray kan vara ett sätt att skydda dessa
kvinnor. Utskottet är dock inte berett att nu ta
ställning till frågan om tillåtande av tårgasspray
utan vill avvakta  den pågående beredningen av
frågan.  Motion 1999/2000:A807  avstyrks  i  nu
behandlad del.

Skjutvapen för prydnadsändamål m.m.

I motionerna 1999/2000:Ju7 (m), 1999/2000:Ju8 (m)
och 1999/2000:Ju9 (c) begärs att regeringens förslag
att  tillstånd  att  inneha  skjutvapen  som
huvudsakligen  har  prydnads-  eller  särskilt
affektionsvärde skall få meddelas endast om vapnet
görs varaktigt obrukbart avslås.
Skjutvapen med samlings-, prydnads- eller särskilt
affektionsvärde utgör hela 10-15 %, eller mellan 200
000 och 350 000 av landets registrerade skjutvapen.
Enligt regeringen framstår behovet av att inneha
skjutvapen  för  sådant  ändamål  som  mindre
framträdande jämfört med andra ändamål för vilka
tillstånd kan meddelas, t.ex. jakt eller målskytte.
Det finns därför anledning enligt regeringen att
vara mer restriktiv i fråga om tillstånd till
innehav av prydnads- och minnesvapen än vad som är
fallet i dag.  Enligt  regeringen bör det som
huvudregel  krävas  att vapnet  görs  varaktigt
obrukbart. Eftersom det kan finnas omständigheter
som i det enskilda fallet framstår som onödigt
betungande för den enskilde och som motiverar att
vapnet får behållas i brukbart skick, t.ex. att
vapnet är mycket värdefullt eller speciellt eller
att innehavaren av vapnet i en inte alltför avlägsen
framtid avser att söka tillstånd för att bruka det
för skytte, bör dock en möjlighet till undantag från
huvudregeln införas.
Utskottet delar regeringens bedömningar i frågan.
Utskottet vill i det sammanhanget framhålla att
risken för en betydande kapitalförstöring och att
delar av kulturarvet går förlorat är begränsad då
det om vapnet är mycket värdefullt eller speciellt
skall kunna beviljas undantag från regeln om att
vapnet skall göras varaktigt obrukbart. Motionerna
1999/2000:Ju7, Ju8 och Ju9 avstyrks i aktuella
delar.

Vapentillstånd för psykiskt störda personer m.fl.

I  motion  1999/2000:Ju9  (c)  påtalas att ett
vapentillstånd bör kunna återkallas om en person gör
sig skyldig till grovt rattfylleri eller upprepad
grov brottslighet. I motionerna 1998/99:Ju223 (kd),
1998/99:Ju904 (m) och 1999/2000:Ju901 (m) begärs att
möjligheterna för psykiskt  störda personer att
inneha vapen begränsas. I motion 1999/2000:Ju8 (m)
begärs  slutligen  att  läkare  skall  ges  en
undantagslös skyldighet att anmäla om en patient på
grund av psykisk störning är olämplig att inneha
skjutvapen.
Som ett allmänt krav för att få tillstånd att
inneha skjutvapen anges i 2 kap. 5 § vapenlagen att
tillstånd får meddelas endast om det skäligen kan
antas att vapnet inte kommer att missbrukas. Av
Rikspolisstyrelsen föreskrifter och allmänna råd
följer att en förutsättning för tillstånd är att
sökanden gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill
och laglydig. Härvid skall bl.a. beaktas om sökanden
har gjort sig skyldig till brott, har brustit i
skötsamhet i nykterhetshänseende eller lider av en
psykisk störning (RPS FS 1996:6 FAP 551-3 3.2).
Har  tillstånd  meddelats  skall  tillståndet
återkallas enligt 6 kap. 1 § vapenlagen bl.a. om
innehavaren har visat sig vara olämplig att inneha
vapen. Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd bör en persons fortsatta vapeninnehav
regelmässigt omprövas när innehavaren dömts för grov
brottslighet eller grovt rattfylleri, förfallit till
allvarlig asocialitet,  missbrukar alkohol eller
narkotika eller har drabbats av en sådan sjukdom att
hans lämplighet kan ifrågasättas, t.ex. en allvarlig
ålders- eller personlighetsförändring som ger utslag
i aggressioner, eller en allvarlig psykisk störning
(RPS FS 1996:6 FAP 551-3 17.1).
Enligt regeringen är en förutsättning för att en
korrekt  prövning  skall  kunna  göras  av ett
tillståndsärende att erforderlig information erhålls
om  sökanden/tillståndsinnehavaren. En fråga som
uppkommer i detta sammanhang är hur man effektivt
skall kunna förhindra att personer som på grund av
en psykisk störning är olämpliga att inneha vapen
trots det innehar vapen. I detta avseende påtalar
regeringen vissa problem, nämligen dels att läkare
inom den slutna psykiatriska vården inte fullgör den
anmälningsskyldighet  de  har  enligt  nuvarande
lagstiftning, dels att patienter inom öppenvården
inte omfattas av anmälningsskyldigheten. Regeringen
föreslår  mot  bakgrund  härav  att  läkares
anmälningsskyldighet utvidgas till att gälla även
beträffande patienter inom den öppna psykiatriska
vården.  Vidare  skall  anmälningsskyldigheten
förenklas på så sätt att någon bedömning av om
patienten i fråga innehar skjutvapen inte skall
behöva göras, utan anmälan skall ske i samtliga fall
som en person bedöms vara olämplig att inneha vapen.
Ett undantag föreslås dock för det fall att det med
hänsyn till omständigheterna står klart för läkaren
att patienten inte innehar tillstånd för skjutvapen.
Regeringen betonar härvid att undantaget endast
avser uppenbara fall.
Utskottet konstaterar inledningsvis att det redan i
dag  är  möjligt  att  återkalla  en  persons
vapentillstånd om han eller hon gör sig skyldig till
grovt rattfylleri, vissa brott av allvarligare slag
eller upprepad brottslighet. Motion 1999/2000:Ju9 är
således tillgodosedd och avstyrks.
Utskottet går vidare in på frågan om hur man skall
förhindra att personer som på grund av psykisk
störning är olämpliga att inneha skjutvapen har
tillstånd härför. Som framgår ovan finns det redan i
dag möjlighet att neka en person tillstånd i denna
situation eller att återkalla hans eller hennes
tillstånd.  Problemet  består  i  stället  i
svårigheterna för polisen att få in information om
olämpligheten.  Utskottet   välkomnar   därför
regeringens   förslag   om   en   utökad
anmälningsskyldighet  för  läkare  inom  den
psykiatriska vården. Den avvägning som regeringen
gjort i fråga om anmälningsskyldigheten framstår
enligt  utskottet  som  lämplig.  Motionerna
1998/99:Ju223 och Ju904 samt 1999/2000:Ju8 och Ju901
avstyrks i nu behandlade delar.

Förvaring av skjutvapen

I motion 1998/99:Ju223 (kd) begärs att ett krav
införs på att alla personer som innehar skjutvapen
skall förvara  dessa i säkerhetsskåp. I motion
1999/2000:Ju9 (c) begärs att ett undantag från
förvaringsbestämmelserna införs i vapenlagen för det
fall att vapeninnehavaren vistas i jaktstuga eller
på liknande plats.
Utskottet  konstaterar  att  regeringen   i
propositionen föreslår att förvaringsbestämmelserna
skärps på så sätt att skjutvapen alltid skall
förvaras i säkerhetsskåp eller i annat lika säkert
förvaringsutrymme, t.ex. i en vapenkassun när de
inte används. Motion 1998/99:Ju223 i denna del är
härigenom tillgodosedd och avstyrks.
I fråga om förvaring av skjutvapen och ammunition
gäller såsom huvudregel enligt 5 kap. 1 § vapenlagen
att innehavaren skall ta hand om egendomen och hålla
den under sådan uppsikt att det inte finns risk att
någon obehörig kommer åt den. När vapnen inte hålls
under  uppsikt  skall  de således  förvaras  i
säkerhetsskåp eller annat lika säkert utrymme.
Vad gäller den situationen att ett jaktlag under
ett antal dagar uppehåller sig i en jaktstuga kan
det enligt regeringen framstå som mindre rimligt att
kräva förvaring i säkerhetsskåp. Något särskilt
undantag  för  den situationen bör dock enligt
regeringen inte göras, utan här får i stället
huvudregeln tillämpas. Närmare hur kravet på uppsikt
bör uppfyllas får bedömas utifrån den konkreta
situationen. Rikspolisstyrelsens föreskrifter bör
dock ge viss ledning härvidlag.
Det kan i sammanhanget  nämnas  att  det  av
Rikspolisstyrelsens nu gällande föreskrifter och
allmänna råd framgår att vapen som medförs vid jakt
bör förvaras under ständig tillsyn. Vapnet kan dock
tillfälligtvis förvaras utan tillsyn om det delas
och den vitala delen medtas och förvaras under
ständig tillsyn. Vapnets huvuddel skall då förvaras
väl gömd och om möjligt fastlåst (RPS FS 1996:6 FAP
551-3 16.2.3).
Utskottet delar regeringens bedömning att något
undantag från förvaringsbestämmelserna  för  den
angivna situationen inte bör göras i lagen. Närmare
hur kravet på uppsikt bör uppfyllas får bedömas
utifrån den konkreta situationen med beaktande av
modern teknik. Rikspolisstyrelsens föreskrifter bör
ge viss ledning härvidlag. Motion 1999/2000:Ju9
avstyrks i här behandlad del.
I motionerna 1999/2000:Ju9 (c) och 1999/2000:Ju11
(m) begärs att regeringens förslag om utökad rätt
för polisen att få tillträde hos vapeninnehavaren
för att kontrollera att förvaringsbestämmelserna
följs avslås. I motion 1999/2000:Ju10 (mp) begärs
att  brister  i  förvaringen  av  vapen  skall
sanktioneras med en straffbestämmelse.
I dag har tillståndsmyndigheterna inte någon direkt
befogenhet  att  kontrollera  hur  en  enskild
vapeninnehavare   förvarar   sina  skjutvapen.
Myndigheten kan endast tillfråga sökanden om hur han
eller hon avser att lösa förvaringsfrågan. Att
förvaring i säkerhetsskåp uppställs som ett krav
innebär  i  praktiken  att  möjligheterna  att
kontrollera   förvaringsbestämmelserna   ökar,
tillståndsmyndigheten  kan  t.ex.  fordra  att
vapeninnehavaren på något sätt styrker att han
uppfyller kravet. För att meddela tillstånd till
innehav av skjutvapen kan myndigheten således kräva
att  sökanden  företer  intyg  om  installerat
säkerhetsskåp eller kvitto på inköpet av ett sådant.
Från bl.a. tillståndsmyndigheter och utredare av
våldsbrottslighet har det framställts önskemål om
möjlighet till vidare kontroll av förvaringen, så
som att inspektion av förvaringen skulle få företas.
Regeringen  är  av  uppfattningen att en sådan
kontrollmöjlighet skulle  kunna fylla en viktig
funktion. Enligt regeringen skulle blotta vetskapen
om att en sådan inspektion kan komma att företas med
stor    sannolikhet   bidra   till   att
förvaringsbestämmelserna följs i större utsträckning
än i dag. Vidare skulle en inspektion utgöra ett bra
tillfälle för  tillståndsmyndigheten  att  lämna
information och råd till vapenägaren om hur risken
för stöld av skjutvapen på olika sätt kan minskas.
En möjlighet till kontroll skulle naturligtvis också
bidra  till  att uppdaga fall där  förvaringen
missköts. Enligt regeringens mening bör en sådan
kontrollmöjlighet gälla generellt. Vid utformningen
av bestämmelsen måste  dock  integritetsaspekten
beaktas. Således bör bestämmelsen utformas som en
skyldighet för den som innehar vapen att på begäran
låta polismyndigheten få tillträde till det utrymme
där förvaring sker. Vidare skall en begäran om att
få kontrollera förvaringen meddelas inom rimlig tid
innan den skall äga rum. Kontrollen skall endast få
avse det utrymme där förvaring sker och innefattar
inte någon rätt att undersöka annan egendom i
vapeninnehavarens besittning än den som omfattas av
vapentillståndet eller är av omedelbar betydelse för
förvaringen.
Vad gäller frågan om straffansvar föreslog 1995 års
vapenutredning att straffansvar skulle införas för
överträdelse     av     de     allmänna
förvaringsbestämmelserna. Utredningen anförde som
skäl  för sitt förslag bl.a. följande. Antalet
förkomna eller tillgripna skjutvapen är, trots att
förvaringsbestämmelserna skärptes år 1992, alltjämt
oroväckande högt. Utredningen är i och för sig av
uppfattningen     att     vapeninnehavarnas
förvaringsmetoder förbättrats  avsevärt efter de
senaste årens fokusering på vikten  av en god
förvaring. Fortfarande förekommer det dock  att
vapeninnehavare   uppenbart   nonchalerar   de
bestämmelser  som  finns,  vilket  inte  sällan
resulterar i att skjutvapen hamnar på avvägar.
Tydligen är alltså inte de nuvarande bestämmelserna
om återkallelse av tillstånd m.m. tillräckliga för
att alla vapeninnehavare skall inse hur viktigt det
är att vapnen förvaras på ett tillfredsställande
sätt. Det sagda leder till att frågan om att
straffsanktionera      förvaringsbestämmelserna
aktualiseras. Härtill kommer att skärpningen av de
allmänna förvaringsbestämmelserna innebär att de
flesta av dem som i dag meddelats en särskild
förvaringsföreskrift - och sålunda kan straffas för
brott mot föreskriften - även fortsättningsvis är
skyldiga att upprätthålla samma slags förvaring som
de gör i dag, dock utan att framdeles riskera något
straff för det fall bestämmelserna inte följs. Det
straffbara området skulle alltså minska väsentligt,
vilket knappast kan sägas ligga i linje med den
övriga skärpningen av vapenlagstiftningen. Denna
omständighet talar starkt för att även de allmänna
förvaringsbestämmelserna  skall straffsanktioneras
(SOU 1998:44 s. 248 f).
Regeringen anser inte att någon straffbestämmelse
bör införas. Enligt regeringen bör kriminalisering
som metod för att söka hindra överträdelse av olika
normer i samhället användas med försiktighet. Innan
man beslutar att kriminalisera ett visst handlande
bör man undersöka om det finns andra medel för att
motverka detsamma. Enligt regeringen torde vetskapen
om att tillståndsmyndigheten kan kontrollera att
förvaringsbestämmelserna följs, och därmed vetskapen
om risken  för  att  tillståndet återkallas om
förvaringen visar sig vara bristfällig, leda till
att  förvaringsbestämmelserna  efterlevs i högre
utsträckning än vad som är fallet i dag. Mot den
bakgrunden  framstår  en  kriminalisering  av
förvaringsbestämmelserna som mindre angelägen. Att
inte införa någon straffbestämmelse innebär också
att det integritetsintrång som en kontroll kan
medföra begränsas. Kontrollen skall således inte
syfta till att uppdaga brottsliga gärningar, utan
får i stället mer karaktären av en åtgärd för
tillsyn  av  tillståndspliktig  verksamhet.  Ett
ytterligare skäl mot att kriminalisera överträdelser
i förvaringsbestämmelserna är enligt regeringen att
en kriminalisering kan leda till att benägenheten
att anmäla vapenstölder minskar. Det förhållandet
att  de  som  i  dag  meddelats  en  särskild
förvaringsföreskrift  även  fortsättningsvis  är
skyldiga att upprätthålla samma slags förvaring utan
att framdeles riskera något straff om bestämmelserna
inte följs bör enligt regeringens mening inte vara
avgörande för frågan om en kriminalisering.
Utskottet anser i likhet med regeringen att det
finns flera skäl att införa  en möjlighet för
tillståndsmyndigheten   att  kontrollera   att
förvaringsbestämmelserna följs.  Detta  får dock
ställas mot det integritetsintrång som en utvidgad
kontrollmöjlighet innebär. Med hänsyn tagen till
intresset av att motverka den ökade användningen av
vapen i brottsligheten måste emellertid höga krav
ställas  på att vapnen verkligen  förvaras  på
föreskrivet sätt. Intresset härav överväger enligt
utskottet det intrång åtgärden innebär för den
enskilde. Regeringens förslag bör därför bifallas
och motionerna 1999/2000:Ju9 och Ju11 avstyrkas i
denna del.
I frågan om brister i förvaringen av vapen bör
straffsanktioneras  eller  inte  delar utskottet
regeringens  bedömning.  Motion  1999/2000:Ju10
avstyrks i denna del.

Vapenhandlartillstånd

I motion 1999/2000:Ju8 (m) framhålls att kraven på
vapenhandlartillstånd  medför  att  även seriösa
vapenhandlare i vissa fall, t.ex. en vapensmed som
tillverkar vapen i en liten skala på beställning,
kan få sina tillstånd indragna. Motionärerna kräver
därför en översyn av bestämmelserna.
Genom lagändringar som trädde i kraft den 1 juli
1992  skärptes  bl.a. kraven för att kunna få
tillstånd att bedriva  handel med vapen (prop.
1990/91:130, bet. JuU33, rskr. 300). Vid sidan av de
förutsättningar  som  tidigare   gällde  för
vapenhandlare - att vara allmänt berättigad att
driva  handel  och  känd för ordentlighet  och
pålitlighet - infördes dessutom  krav på såväl
behövliga kunskaper som att verksamheten  skall
bedrivas yrkesmässigt. Ett tungt vägande skäl för
att  skärpa  kriterierna  för  att  bevilja
vapenhandlartillstånd var att det  inte  ansågs
rimligt med en mindre ingående prövning i dessa
ärenden än i ärenden om vapentillstånd för eget
behov.
Ett krav på att  en  verksamhet  skall  vara
yrkesmässig innebär ett krav på en viss omfattning
av en rörelse. Några tiotal transaktioner per år bör
enligt förarbetena tjäna som lämplig riktlinje för
kravet på yrkesmässighet vid handel med vapen (prop.
1990/91:130 s. 39).
I Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
sägs angående kravet på yrkesmässighet att detta
innebär att verksamheten skall vara vinstinriktad
och ha en viss varaktighet eller åtminstone vara
inriktad   på  en   serie   affärshändelser.
Polismyndigheten skall vid sin bedömning av om
tillstånd skall meddelas göra en prognos beträffande
den tilltänkta verksamheten och avgöra om det är
fråga   om   en   seriös  och  yrkesmässig
handelsverksamhet. Vid denna bedömning bör vägas in
omfattningen av verksamheten varvid några tiotal
transaktioner per år torde kunna vara ett nedre
riktmärke. Den beräknade årsomsättningen bör också
stå i rimlig proportion  till  lagerhållningen.
Uppgifter om tilltänkt kundkrets, vilket utbud som
planeras, i vilken affärslokal verksamheten skall
bedrivas,  öppettider  och  finansiering  är
omständigheter som bör beaktas (RPS FS 1996:6 FAP
551-3 12.1-4).
Enligt  uppgift  som  utskottet  inhämtat från
Rikspolisstyrelsen har de skärpningar i fråga om
vapenhandlartillstånd som trädde i kraft år 1992
medfört att ca 30 % av tillstånden återkallats. En
sanering av branschen har således skett de senaste
åren, vilket enligt polisen är tillfredsställande.
Utskottet har tidigare uttalat sig i fråga om
motionsönskemål liknande de nu aktuella, senast i
februari 1998. Utskottet hänvisade  därvid till
Vapenutredningens uppdrag och att det i detta även
ingick att överväga frågor om tillstånd till handel
med vapen (dir. 1995:39). Utredningens arbete borde
enligt utskottet avvaktas (bet. 1997/98:JuU18 s. 7
f).
De ändringar som nu föreslås med anledning av
Vapenutredningens  betänkande  innebär dels  att
tillstånd till vapenhandel alltid skall begränsas
till sin omfattning såvitt avser vilka typer av
skjutvapen samt vilket antal vapen som får innehas,
dels att handeln med helautomatiska vapen väsentligt
begränsas. Bestämmelserna om återkallelse föreslås
vidare bli i princip obligatoriska.
Utskottet konstaterar att det i fråga om vilka krav
som skall ställas på en person för att han eller hon
skall ges tillstånd att handla med vapen inte nu
föreslås  någon  ändring.  Enligt  utskottets
uppfattning är dock nuvarande reglering utformad på
ett ändamålsenligt sätt. Av de uppgifter utskottet
inhämtat framgår att de regler för vapenhandel som
gällt sedan år 1992 bl.a. lett till att en sanering
skett bland vapenhandlarna. Att så skett är enligt
utskottet också en nödvändig förutsättning för att
begränsa åtkomsten av illegala vapen på marknaden.
Någon anledning att nu göra en ytterligare översyn
av bestämmelserna om vapenhandlartillstånd finns
enligt utskottet inte. Motion 1999/2000:Ju8 avstyrks
i denna del.

Illegal hantering av vapen

I motion 1999/2000:Ju12 (kd) begärs ytterligare
åtgärder för att bekämpa den illegala vapenhandeln.
Regeringen  föreslår  i  propositionen  att
Rikspolisstyrelsen   skall  ges  en  formell
rapporteringsskyldighet   i  förhållande  till
regeringen på området för civila skjutvapen. Enligt
förslaget bör Rikspolisstyrelsen årligen rapportera
till   regeringen   om   tillämpningen   av
vapenlagstiftningen  och  andra  förhållanden av
betydelse på området, bl.a. utvecklingen vad gäller
stulna och förkomna skjutvapen samt införsel av
illegala skjutvapen, redogörelse för övrig statistik
på området och för det internationella arbete som
Rikspolisstyrelsen deltar i.
Enligt uppgift från Rikspolisstyrelsen pågår för
närvarande  ett  arbete  att  tillsammans  med
Säkerhetspolisen försöka kartlägga den  illegala
vapenhandeln ur ett nationellt och internationellt
perspektiv.
Internationellt samarbete mot illegal vapenhandel
pågår på flera plan. Bland annat bedrivs inom
Förenta nationerna (FN) ett arbete som är särskilt
inriktat på  lätta vapen och handeldvapen. Det
huvudsakliga syftet  med  detta  arbete är att
generellt minska förekomsten av dessa vapentyper i
världen.  Inom FN pågår vidare ett arbete att
utarbeta  en  konvention  om  internationell,
gränsöverskridande organiserad brottslighet och ett
till  denna  hörande  tilläggsprotokoll avseende
illegal tillverkning och handel med vapen m.m.
Sverige har välkomnat detta initiativ  och ser
positivt  på  arbetet. Även inom EU pågår ett
omfattande arbete rörande förekomsten av skjutvapen.
Bland annat håller kommissionen på att utvärdera vad
tillämpningen av direktivet om kontroll av förvärv
och innehav av vapen inneburit (91/477/EEG, jfr
prop. 1995/96:52, bet. JuU12 och rskr. 146). Vidare
arbetar man inom ramen för det säkerhetspolitiska
samarbetet bl.a. med att bekämpa spridningen av
handeldvapen och lätta vapen. Även inom den tredje
pelaren pågår arbete för att motverka illegal handel
med vapen; bl.a. har en tiopunktslista upprättats i
syfte att öka medlemsstaternas samarbete på området.
Av intresse i sammanhanget är också Europol och
Schengensamarbetet.    Inom    ramen    för
Schengensamarbetet finns t.ex. en arbetsgrupp för
skjutvapen och ammunitionsfrågor. Gruppen har givits
i uppdrag att utarbeta en rapport om illegalt
innehav och användande av skjutvapen i de olika
medlemsländerna och i anslutning till detta framföra
nödvändiga  rekommendationer.  Arbetsgruppen  har
hittills  koncentrerat  sig  på  fyra  frågor;
omfattningen av den illegala trafiken med vapen,
kvaliteten på dessa vapen, vapnens ursprung och
deras rutt. Också mellan de nordiska länderna pågår
ett samarbete beträffande vapenlagstiftningen.
Regeringen anför i propositionen att den illegala
införseln  av skjutvapen till Sverige och  den
illegala handeln med sådana vapen är ett allvarligt
problem. Åtgärder för att bekämpa sådan verksamhet
utgör enligt regeringen en viktig del i arbetet med
att förhindra att skjutvapen kommer till brottslig
användning. Regeringen avser därför att verka för
att det internationella arbetet på vapenområdet
fortsätter med oförminskad styrka.
Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att
det på flera olika håll pågår arbete för att
kartlägga och motverka den illegala vapenhandeln.
Med hänsyn till det arbete som pågår finns det
enligt utskottet inte anledning för riksdagen att nu
göra något särskilt uttalande i frågan. Motion
1999/2000:Ju12 avstyrks i denna del.
I  motion  1999/2000:Ju12  begärs  vidare  att
ytterligare resurser skall anvisas till polisen och
tullen för bekämpningen av illegal hantering av
vapen.
Frågan om polisens resurser har behandlats helt
nyligen av utskottet i budgetbetänkandet för år
2000. Utskottet tillstyrkte  därvid  regeringens
förslag om att för år 2000 anvisa drygt 11,5
miljarder kronor till polisorganisationen. Bland de
prioriteringar   som   nämns   vad   gäller
resursfördelningen inom polis-organisationen märks
bl.a. att insatserna mot den gränsöverskridande
brottsligheten skall förstärkas. Det skall t.ex.
vidtas  åtgärder  som  behövs  för  en  bättre
gränskontroll och det utvidgade polissamarbete som
följer   av   Sveriges   anslutning   till
Schengensamarbetet. Polisen skall också intensifiera
arbetet att bekämpa våldsbrott (bet. 1999/2000:JuU1
s. 21 f).
Utskottet finner inte anledning att nu föreslå
ytterligare resurser till polis-organisationen. Vad
sedan gäller tullens resurser hör detta anslag inte
till det utgiftsområde som justitieutskottet svarar
för. Utskottet är således inte berett att föreslå
riksdagen något uttalande  i den delen. Motion
1999/2000:Ju12 avstyrks i denna del.
I motion 1999/2000:Ju9 (c) framhålls  att  en
straffskärpning bör ske vad gäller tillgrepp av
militära vapen och ammunition.
Tillgrepp av militära vapen och ammunition utgör
inte något särskilt brott utan sådana gärningar
bedöms enligt bestämmelserna om tillgreppsbrott i
brottsbalken. Normalt sett bedöms de som antingen
grova stölder enligt 8 kap. 4 § brottsbalken eller
grova rån enligt 8 kap. 6 § samma balk beroende av
omständigheterna kring tillgreppet. För grov stöld
döms gärningsmannen till fängelse, lägst sex månader
och högst sex år. För grovt rån döms gärningsmannen
till fängelse, lägst fyra år och högst tio år.
Utskottet delar motionärernas uppfattning att man
måste se mycket allvarligt på tillgrepp av militära
vapen och ammunition. Enligt nuvarande reglering
bedöms dessa brott också som mycket allvarliga och
kan leda till långa fängelsestraff. Utskottet anser
inte att det finns skäl för riksdagen att göra något
uttalande i frågan. Motion 1999/2000:Ju9 avstyrks i
denna del.

Skjutvapen på allmän plats

Regeringen föreslår att det i 5 kap. 6 § vapenlagen
införs ett förbud mot att inneha skjutvapen på
allmän plats, inom skolområde eller i fordon på
allmän plats, såvida inte innehavet är befogat.
Utskottet har inte något att erinra mot att ett
förbud av denna innebörd införs. Överträdelser av
förbudet   bör   dock   enligt   utskottet
straffsanktioneras på sätt som framgår av utskottets
lagförslag, se bilaga 2.  Ringa  fall bör som
regeringen anfört (se prop. s. 55 f) inte leda till
ansvar.

Knivförbudslagen

I motion 1999/2000:Ju9 (c) begärs att propositionens
förslag om förbud mot att inneha kniv m.m. i fordon
på allmän plats avslås. I motion 1999/2000:Ju8 (m)
begärs att förbudet begränsas så att det blir
möjligt  att  medföra  en  kniv  i  fordonets
bagageutrymme   för   användning   i   t.ex.
olyckssituationer.
Regeringen anför som skäl för sitt förslag att det
råder en viss osäkerhet om rättsläget i fråga om
knivförbudslagen är tillämplig på knivar och andra
farliga föremål som anträffas i fordon på allmän
plats och att det därför krävs ett förtydligande.
Den mest praktiska nyttan av knivförbudslagen är att
det ges möjlighet att ta om hand och förverka knivar
m.m. hos personer som är föremål för omhändertagande
eller annat polisingripande. Mot den bakgrunden
framstår   det   enligt   regeringen   som
otillfredsställande att det inte skulle vara möjligt
för polisen att ingripa även när en kniv eller
liknande återfinns i ett fordon på allmän plats.
Förbudet bör därför enligt regeringen omfatta även
dessa situationer.
Regeringen  framhåller  i sammanhanget att ett
innehav av kniv m.m. många gånger är befogat. Enligt
regeringen måste regeln därför tillämpas på ett
mycket nyanserat sätt,  så  att den personliga
integriteten inte kränks i onödan.  En  rimlig
förklaring till innehavet bör således accepteras.
Utskottet delar regeringens överväganden i frågan.
Utskottet  understryker  härvid  att  det  av
knivförbudslagen framgår att förbudet inte gäller i
de fall innehavet är att anse som befogat. Ett
innehav är att anse som befogat t.ex. om kniven
ingår som en del av en yrkesutövares utrustning. Det
är också att anse som befogat om innehavaren är på
väg ut på en fisketur eller för att jaga eller
behöver kniven i något annat sammanhang som är helt
legitimt. Någon anledning för utskottet att föreslå
ytterligare undantag föreligger inte. Motionerna
1999/2000:Ju8 och Ju9 avstyrks i nu berörda delar.
I övrigt har utskottet ingenting att erinra mot
regeringens   förslag   till   ändringar   i
knivförbudslagen.

Sekretesslagen

Regeringen föreslår att bestämmelsen i 5 kap. 5 §
sekretesslagen ändras på så sätt att sekretess skall
gälla för uppgift i ett ärende enligt vapenlagen -
oavsett om uppgiften tillförts ett vapenregister
eller inte - om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan fara för att vapen eller ammunition
kommer till brottslig användning.
Utskottet har tidigare uttalat sig i frågan om
sekretess för uppgifter i ärenden enligt vapenlagen,
nämligen i samband med att frågan om inrättande av
nya vapenregister behandlades. Utskottet anmärkte då
att oklarhet rådde beträffande frågan om en ansökan
eller ett beslut i ett vapentillståndsärende kunde
sekretessbeläggas och utgick från att regeringen
skulle ägna denna fråga uppmärksamhet i den nu
aktuella propositionen (bet. 1998/99:JuU14  s. 3).
Utskottet anser att det är av vikt att de uppgifter
som inkommer i ett ärende enligt vapenlagen omfattas
av  erforderlig  sekretess. Den  av  regeringen
föreslagna ändringen innebär en förstärkning av
sekretesskyddet.  Utskottet  ställer  sig därför
positivt till regeringens förslag.
Utskottet vill dock väcka frågan om ytterligare en
ändring  i sekretesslagen, nämligen i fråga om
skyddet för den enskildes personliga förhållanden.
De uppgifter som inkommer om en enskild i ett
ärende enligt vapenlagen omfattas av bestämmelserna
i 2 kap.  tryckfrihetsförordningen  om allmänna
handlingar.  De  måste  därför tas om hand av
myndigheten och får endast gallras  ut  i den
omfattning som följer av gallringsbestämmelserna för
myndigheten. De är, i den mån de inte omfattas av
sekretess, offentliga  och  kan lämnas ut till
allmänheten.
Regeringen anför i propositionen att de uppgifter
som inkommer till polismyndighet till följd av
läkares anmälningsskyldighet omfattas av sekretess
genom 9 kap. 17 § 4 sekretesslagen. Enligt detta
lagrum gäller sekretess för enskilds personliga och
ekonomiska förhållanden i polismyndighets verksamhet
för att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra
brott, om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att den enskilde eller någon honom
närstående  lider  men.  Då  bestämmelsen  om
anmälningsskyldighet inom den psykiatriska vården
direkt syftar till att förhindra att personer som
kan befaras  missbruka  vapen på ett sätt som
innefattar brottslig gärning  ges tillstånd att
inneha vapen måste bestämmelsen enligt regeringen
anses ha en utpräglad brottsförebyggande funktion.
De uppgifter som läkare lämnar i anledning av sin
anmälningsskyldighet  bör  därför  omfattas  av
sekretess enligt angiven bestämmelse.
Lagrådet är däremot tveksamt till om den angivna
sekretessbestämmelsen täcker ett behov av sekretess
för  uppgifter  som  en läkare lämnar till en
polismyndighet för att denna skall kunna bedöma om
en person bör ha ett tillstånd enligt vapenlagen.
Som skäl för  denna  tveksamhet anger Lagrådet
följande. Visserligen är ett syfte med vapenlagen
att motverka att vapen kommer till användning vid
brottslig verksamhet. Syftet med lagen är emellertid
vidare än så och kan närmast beskrivas som att avse
upprätthållande av  allmän ordning och säkerhet
generellt utan att det behöver vara fråga om brott.
Lagrådet  anmärker också att  det  i  5  kap.
sekretesslagen,  som  innehåller  en motsvarande
bestämmelse om s.k. förundersökningssekretess (1 §)
finns den tidigare refererade 5 §. Den paragrafen
och den ändring i paragrafen som nu föreslås skulle
enligt Lagrådet, med det synsätt som antagits i
författningskommentaren,  inte  behövas. Lagrådet
föreslår mot denna bakgrund att ett tillägg övervägs
i 7 kap. 19 § sekretesslagen för att åstadkomma
önskad sekretess för uppgifter som läkare lämnar. I
denna paragraf regleras olika situationer i vilka
sekretess  för  uppgift  om enskilds personliga
förhållanden gäller hos polismyndighet. Lagrådet gör
härvid även en jämförelse med  7  kap.  31 §
sekretesslagen enligt vilken sekretess gäller för
uppgift om den enskildes hälsotillstånd eller andra
personliga förhållanden i ärende om prövning av
någons lämplighet att inneha körkort etc.
Utskottet delar Lagrådets uppfattning att det är
tveksamt om de uppgifter som inkommer till följd av
läkares anmälningsskyldighet  alltid omfattas av
sekretess. Utskottet är också tveksamt till i vilken
mån andra uppgifter som inkommer om en enskild i ett
ärende enligt vapenlagen omfattas av sekretess. För
att undvika risken att sekretess inte alltid skulle
gälla för integritetskränkande uppgifter om enskilds
personliga förhållanden bör därför ett tillägg göras
i 7 kap. 19 § sekretesslagen. Detta bör ges den
lydelse som framgår av utskottets lagförslag, se
bilaga 2.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.   beträffande   skärpningar   i
vapenlagstiftningen
att  riksdagen  avslår  motionerna  1998/99:Ju214  och
1998/99:Ju218 yrkande 1,
2. beträffande begreppet behov
att riksdagen med avslag på motion 1999/2000:Ju10 yrkande 1
antar regeringens förslag till lag om ändring i
vapenlagen (1996:67) såvitt avser 2 kap. 4 §,
res. 1 (mp)
3. beträffande vapengarderoben
att riksdagen avslår motionerna 1999/2000:Ju7 yrkande 1,
1999/2000:Ju8 yrkande 3, 1999/2000:Ju9 yrkande 3
och 1999/2000:
Ju10 yrkande 3,
res. 2 (m, kd, c, fp)
res. 3 (mp)
4.    beträffande    tidsbegränsade
vapentillstånd
att riksdagen avslår motionerna 1999/2000:Ju8 yrkande 1 och
1999/2000:Ju10 yrkande 2,
res. 4 (m)
res. 5 (mp)
5. beträffande udda ändamål
att riksdagen avslår motion 1999/2000:Ju10 yrkande 4,
res. 6 (mp)
6. beträffande vapens användning för vissa
ändamål
att riksdagen avslår motion 1999/2000:Ju9 yrkande 1,
res. 7 (c)
7. beträffande helautomatiska skjutvapen
att riksdagen avslår motion 1999/2000:Ju9 yrkande 4,
res. 8 (c, mp)
8. beträffande svartkrutsvapen
att riksdagen avslår motion 1999/2000:Ju6,
9. beträffande tårgasspray
att riksdagen avslår motion 1999/2000:A807 yrkande 12,
res. 9 (fp)
10.   beträffande   skjutvapen   för
prydnadsändamål m.m.
att riksdagen med avslag på motionerna 1999/2000:Ju7 yrkande
2, 1999/2000:Ju8 yrkande 2 och 1999/2000:Ju9
yrkande  2  antar  det  i moment 2 nämnda
lagförslaget såvitt avser 2 kap. 5 a §,
res. 10 (m, c, fp)
11.  beträffande  vapentillstånd  för
psykiskt störda personer m.fl.
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:Ju223 yrkande 1,
1998/99:Ju904 yrkande 18, 1999/2000:Ju9 yrkande
7 och 1999/2000:Ju901 yrkande 6,
12. beträffande läkares anmälningsskyldighet
att riksdagen med avslag på motion 1999/2000:Ju8 yrkande 6
antar det i moment 2 nämnda lagförslaget såvitt
avser 6 kap. 6 §,
res. 11 (m)
13. beträffande förvaring av skjutvapen
att riksdagen med avslag på motionerna 1998/99:Ju223 yrkande
2 och 1999/2000:Ju9 yrkande 5 antar det i moment
2 nämnda lagförslaget såvitt avser 5 kap. 2 §,
14.  beträffande  utökad  kontroll  av
förvaringsbestämmelserna
att riksdagen med avslag på motionerna 1999/2000:Ju9 yrkande
6 och 1999/2000:Ju11 antar det i moment 2 nämnda
lagförslaget såvitt avser 5 kap. 7 § och 6 kap.
1 § första stycket b,
res. 12 (c)
15. beträffande straffsanktionering  av
brister i förvaringen av vapen
att riksdagen avslår motion 1999/2000:Ju10 yrkande 5,
res. 13 (mp)
16. beträffande vapenhandlartillstånd
att riksdagen avslår motion 1999/2000:Ju8 yrkandena 4 och 5,
res. 14 (m)
17. beträffande åtgärder mot den illegala
vapenhandeln
att riksdagen avslår motion 1999/2000:Ju12 yrkandena 1 och
2,
res. 15 (kd)
18. beträffande resurser till polisen och
tullen
att riksdagen avslår motion 1999/2000:Ju12 yrkande 3,
res. 16 (kd)
19. beträffande tillgrepp av  militära
vapen och ammunition
att riksdagen avslår motion 1999/2000:Ju9 yrkande 8,
res. 17 (c)
20. beträffande knivförbudslagen
att riksdagen med avslag på motionerna 1999/2000:Ju8 yrkande
7 och 1999/2000:Ju9 yrkande 9 antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen (1988:254)
om förbud beträffande knivar och andra farliga
föremål,
res. 18 (m)
res. 19 (c)
21. beträffande ändringar i vapenlagen i
övrigt
att riksdagen antar det i moment 2 nämnda lagförslaget i den
mån det inte omfattas av utskottets hemställan
ovan, dock med den ändringen att 9 kap. 2 § ges
den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 2,
22. beträffande ändringar i sekretesslagen

att riksdagen dels antar regeringens förslag till lag om
ändring i sekretesslagen (1980:100), dels beslutar
att 7 kap. 19 § i sekretesslagen (1980:100) ges den
lydelse som utskottet föreslår i bilaga 2, dels
beslutar  om  sådan  ändring av ingressen till
regeringens  förslag till  lag  om  ändring  i
sekretesslagen (1980:100) som föranleds härav.

Stockholm den 17 februari 2000

På justitieutskottets vägnar


Gun Hellsvik

I beslutet har deltagit: Gun Hellsvik (m), Ingvar
Johnsson  (s), Märta Johansson  (s),  Margareta
Sandgren (s), Alice Åström (v), Ingemar Vänerlöv
(kd), Anders G Högmark (m), Maud Ekendahl (m),
Helena Frisk (s), Yvonne Oscarsson (v), Ragnwi
Marcelind (kd), Jeppe Johnsson (m), Kia Andreasson
(mp), Gunnel Wallin (c), Siw Persson (fp), Göran
Norlander (s) och Yilmaz Kerimo (s).

Reservationer

1. Begreppet behov (mom. 2)

Kia Andreasson (mp) anför:

Jag anser i likhet med 1995 års vapenutredning att
begreppet behov skall ersättas med ett krav på att
sökanden  skall  ha  giltigt  skäl  att inneha
skjutvapen. Det är enligt min mening mycket viktigt
att det i lagtexten tydligt markeras att det är
samhället som anger ramarna för vad som skall vara
tillåtet och inte medborgarnas behov av skjutvapen.
Det ankommer på regeringen att snarast återkomma
till riksdagen med ett förslag till ny lydelse av 2
kap. 4 § vapenlagen som tillgodoser vad jag nu
anfört. I avvaktan härpå får regeringens förslag
godtas.
Jag anser att utskottets hemställan under moment 2
bort ha följande lydelse:
2. beträffande begreppet behov
att riksdagen dels antar regeringens förslag till lag om
ändring i vapenlagen (1996:67) såvitt avser 2
kap.  4 §, dels med anledning  av  motion
1999/2000:Ju10 yrkande 1 som sin mening ger
regeringen  till  känna  vad som anförts i
reservation 1.

2. Vapengarderoben (mom. 3)

Gun Hellsvik (m), Ingemar Vänerlöv (kd), Anders G
Högmark (m), Maud Ekendahl (m), Ragnwi Marcelind
(kd), Jeppe Johnsson (m), Gunnel Wallin (c) och Siw
Persson (fp) anför:

Vi delar inte regeringens bedömning att en mer
ingående prövning av den enskildes behov bör göras
då han eller hon ansöker om tillstånd att ha fler än
fyra vapen i sin vapengarderob. Det finns många
jägare vars verkliga  behov  uppgår  till  sex
jaktvapen. Under förutsättning att en person bedöms
som lämplig att inneha vapen, vilken prövning skall
ske redan när tillstånd ges att inneha det första
vapnet, bör det inte göras någon skillnad  på
innehavet av fyra eller sex vapen. Regeringen bör
således  avstå  från  att  införa  föreslagna
begränsningar i vapengarderoben.
Vad vi nu anfört med anledning av motionerna
1999/2000:Ju7, Ju8, och Ju9 bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna, medan motionen
1999/2000:Ju10 bör avslås.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 3
bort ha följande lydelse:
3. beträffande vapengarderoben
att riksdagen med anledning av motionerna  1999/2000:Ju7
yrkande  1,  1999/2000:Ju8  yrkande  3  och
1999/2000:Ju9 yrkande 3 och med avslag på motion
1999/2000:Ju10 yrkande 3 som sin mening ger
regeringen  till  känna  vad som anförts i
reservation 2.

3. Vapengarderoben (mom. 3)

Kia Andreasson (mp) anför:

Jag anser i likhet med 1995 års vapenutredning att
vapengarderoben bör inskränkas till tre vapen. Som
utredningen framhåller  har  den  genomsnittlige
vapeninnehavaren endast två-tre vapen. Detta torde
alltså utgöra en jägares normalbehov. Om en person
trots allt skulle  behöva tillstånd att inneha
ytterligare vapen måste det ankomma på personen att
visa att tillräckliga skäl för ett sådant innehav
föreligger.
Vad  jag nu anfört med anledning av motionen
1999/2000:Ju10 bör riksdagen som sin mening ge
regeringen   till  känna,  medan  motionerna
1999/2000:Ju7, Ju8 och Ju9 bör avslås.
Jag anser att utskottets hemställan under moment 3
bort ha följande lydelse:
3. beträffande vapengarderoben
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:Ju10 yrkande 3
och  med avslag på motionerna 1999/2000:Ju7
yrkande  1,  1999/2000:Ju8  yrkande  3  och
1999/2000:Ju9 yrkande 3 som sin mening ger
regeringen  till  känna  vad som anförts i
reservation 3.

4. Tidsbegränsade vapentillstånd (mom. 4)

Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark  (m), Maud
Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson (m) anför:

Enligt  vår  uppfattning  bör bestämmelserna om
tidsbegränsade tillstånd utformas på ett sådant sätt
att ett tillstånd för innehav  av  vapen  för
tävlingsskytte  inte  automatiskt  dras  in när
innehavaren upphör att aktivt tävla och träna med
sina vapen. En f.d. tävlingsskytt kan t.ex. trots
att han inte längre aktivt utövar sin sport vilja
utöva denna någon  gång  emellanåt.  I  sådana
situationer är det inte rimligt att han eller hon
skall få sitt tillstånd indraget.
Det ankommer på regeringen att tillgodose vad vi nu
har anfört med anledning av motionen 1999/2000:Ju8
vid utformningen av de närmare bestämmelserna om när
ett tillstånd kan förlängas. Motionen 1999/2000:Ju10
avstyrks.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 4
bort ha följande lydelse:
4. beträffande tidsbegränsade vapentillstånd
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:Ju8 yrkande 1
och med avslag på motion 1999/2000:Ju10 yrkande
2 som sin mening ger regeringen till känna vad
som anförts i reservation 4.

5. Tidsbegränsade vapentillstånd (mom. 4)

Kia Andreasson (mp) anför:

Jag anser att den avgränsning regeringen har gjort
för vilka tillstånd som skall tidsbegränsas är
felaktig.  Enligt min uppfattning bör  samtliga
tillstånd att inneha skjutvapen för målskytte och
skydd samt tillstånd att inneha enhandsvapen för
jakt tidsbegränsas. Om det aktiva utövandet upphör
finns det nämligen ingen anledning att inneha ett
sådant vapen. Särskilt som dessa typer av vapen är
stöldbegärliga och attraktiva i kriminella kretsar.
Det ankommer på regeringen att snarast återkomma
till riksdagen med ett förslag som tillgodoser vad
jag  nu  anfört  med  anledning  av  motionen
1999/2000:Ju10. Motionen 1999/2000:Ju8 avstyrks.
Jag anser att utskottets hemställan under moment 4
bort ha följande lydelse:
4. beträffande tidsbegränsade vapentillstånd
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:Ju10 yrkande 2
och med avslag på motion 1999/2000:Ju8 yrkande 1
som sin mening ger regeringen till känna vad som
anförts i reservation 5.

6. Udda ändamål (mom. 5)

Kia Andreasson (mp) anför:

Jag anser inte att det är tillräckligt att frågan om
tillstånd  för  s.k. udda ändamål  regleras  i
vapenförordningen. Frågan bör i stället regleras i
vapenlagen  så  att frågan står  under  direkt
inflytande av riksdagen.
Det ankommer på regeringen att snarast återkomma
till riksdagen med ett förslag till ändring i
vapenlagen som tillgodoser vad jag nu anfört.
Jag anser att utskottets hemställan under moment 5
bort ha följande lydelse:
5. beträffande udda ändamål
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:Ju10 yrkande 4
som sin mening ger regeringen till känna vad som
anförts i reservation 6.

7. Vapens användning för vissa ändamål
(mom. 6)

Gunnel Wallin (c) anför:

Enligt min uppfattning finns det vissa ändamål för
vilka särskilt  tillstånd vad beträffar vapnets
användning inte skall  krävas.  Ett  sådant är
avlivning av husdjur. Utfärdade licenser bör således
innefatta även provskytte, inskjutning och avlivning
av  annat djur i mindre omfattning. Detta bör
regeringen  tillgodose  vid  omarbetningen  av
vapenförordningen.

Jag anser att utskottets hemställan under moment 6
bort ha följande lydelse:
6. beträffande vapens användning för vissa
ändamål
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:Ju9 yrkande 1
som sin mening ger regeringen till känna vad som
anförts i reservation 7.

8. Helautomatiska skjutvapen (mom. 7)

Kia Andreasson (mp) och Gunnel Wallin (c) anför:

Det är enligt vår uppfattning inte motiverat att
civila personer överhuvudtaget tillåts att inneha
helautomatiska skjutvapen. Även om de frivilliga
försvarsorganisationerna intar en allt viktigare
roll  inom  totalförsvaret  och  helautomatiska
skjutvapen  används  inom  dessa organisationers
verksamhet,  är  det  ju  på  det sättet  att
Försvarsmakten kan tillhandahålla vapen i dessa
situationer. Något skäl att bevilja tillstånd att
inneha  helautomatiska  skjutvapen  för  civil
användning finns inte.
Regeringen bör snarast återkomma till riksdagen med
ett förslag till ändring i vapenlagen som innebär
att tillstånd inte kan erhållas för helautomatiska
skjutvapen.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 7
bort ha följande lydelse:
7. beträffande helautomatiska skjutvapen
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:Ju9 yrkande 4
som sin mening ger regeringen till känna vad som
anförts i reservation 8.

9. Tårgasspray (mom. 9)

Siw Persson (fp) anför:

Det  är  positivt  att  Rikspolisstyrelsen  nu
presenterat en utvärdering av den försöksverksamhet
som  pågått.  Enligt  min  uppfattning  talar
slutsatserna från utvärderingen för att de kvinnor
som befinner sig i en utsatt position i samhället
skulle uppleva en ökad trygghet om de försågs med
tårgasspray.  Några  skäl  mot  att  utvidga
möjligheterna att erhålla tårgasspray har enligt min
uppfattning inte framkommit. Regeringen bör därför
snarast återkomma till riksdagen med ett förslag som
innebär att alla kvinnor som behöver det kan få
tillstånd att inneha tårgasspray för skyddsändamål.

Jag anser att utskottets hemställan under moment 9
bort ha följande lydelse:
9. beträffande tårgasspray
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:A807 yrkande
12 som sin mening ger regeringen till känna vad
som anförts i reservation 9.

10. Skjutvapen för prydnadsändamål m.m.
(mom. 10)

Gun Hellsvik  (m), Anders G Högmark (m), Maud
Ekendahl (m), Jeppe Johnsson (m), Gunnel Wallin (c)
och Siw Persson (fp) anför:

Vi delar inte regeringens uppfattning att det som
huvudregel bör krävas att ett vapen som innehas för
prydnadsändamål  eller  på  grund  av  särskilt
affektionsvärde skall göras varaktigt obrukbart. En
sådan ordning innebär enligt vår uppfattning en
betydande kapitalförstöring. Då vapnen innebär en
viktig del i kulturarvet innebär den också att en
del av vårt kulturarv går förlorat. Det kan vidare
vara så att vapen som innehas i dessa syften någon
gång i framtiden kan komma att återigen brukas för
skytte även om det inte är aktuellt i det läge då
tillståndet meddelas. En sådan användning skulle
enligt det nu aktuella förslaget omöjliggöras. Vi
anser mot bakgrund av det anförda att regeringens
förslag i denna del bör avslås.

Vi anser att utskottets hemställan under moment 10
bort ha följande lydelse:
10. beträffande skjutvapen för prydnadsändamål
m.m.
att riksdagen med bifall till motionerna 1999/2000:Ju7 yrkande
2, 1999/2000:Ju8 yrkande 2 och 1999/2000:Ju9
yrkande 2 dels avslår regeringens förslag till
lag om ändring i vapenlagen (1996:67) såvitt
avser 2 kap. 5 a §, dels beslutar om sådan
ändring  av  övergångsbestämmelserna  till
regeringens förslag  till lag om ändring i
vapenlagen (1996:67) som föranleds härav.

11. Läkares anmälningsskyldighet (mom. 12)

Gun Hellsvik (m), Anders G Högmark  (m), Maud
Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson (m) anför:

Vi anser att det är av yttersta vikt att personer
som lider av allvarliga psykiska störningar inte
tillåts  att inneha vapen. Vi välkomnar därför
regeringens   förslag  att  utvidga  läkares
anmälningsskyldighet till att gälla även beträffande
den    öppna    psykiatriska     vården.
Anmälningsskyldigheten bör dock göras undantagslös.
Med nuvarande förslag finns det en risk att en
läkare underlåter att göra en anmälan på den grunden
att det står klart att patienten inte innehar
tillstånd för skjutvapen, men att patienten därefter
skaffar ett sådant tillstånd. Anmälan bör därför
göras även i de fall patienten för tillfället saknar
tillstånd att inneha skjutvapen.
Riksdagen bör alltså avslå regeringens förslag i
denna del.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 12
bort ha följande lydelse:
12. beträffande läkares anmälningsskyldighet
att riksdagen med bifall till motion 1999/2000:Ju8 yrkande 6
och med anledning av regeringens förslag antar
förslaget till lag om ändring i vapenlagen
(1996:67) såvitt avser 6 kap. 6 § med den
ändringen att den sista meningen utgår.

12. Utökad kontroll av
förvaringsbestämmelserna (mom. 14)

Gunnel Wallin (c) anför:

Förslaget  att  införa  utökade möjligheter att
kontrollera hur en person förvarar sina vapen utgör
ett  långtgående  intrång  i  den  personliga
integriteten. De skäl som anförs för förslaget är
enligt min uppfattning inte tillräckligt starka för
att motivera ett sådant intrång. Det borde i stället
räcka att kräva att en person kan visa att denne
innehar säkerhetsskåp, t.ex. genom uppvisande av
kvitto   på   inköpt   säkerhetsskåp.   Även
informationsbehovet skulle kunna lösas på annat
sätt. Bland annat skulle information kunna lämnas
vid jaktmöten vilka i regel är mycket välbesökta.
Riksdagen bör därför avslå regeringens förslag i
denna del.

Jag anser att utskottets hemställan under moment 14
bort ha följande lydelse:
14.  beträffande  utökad  kontroll  av
förvaringsbestämmelserna
att riksdagen med bifall till motionerna 1999/2000:Ju9 yrkande
6 och 1999/2000:Ju11 avslår regeringens förslag
till lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
såvitt avser 5 kap. 7 § och 6 kap. 1 § första
stycket b.

13. Straffsanktionering av brister i
förvaringen av vapen (mom. 15)

Kia Andreasson (mp) anför:

Jag anser i likhet med 1995 års vapenutredning att
förvaringsbestämmelserna bör straffsanktioneras då
detta skulle ge en helt annan tyngd till den
skärpning av förvaringsbestämmelserna som nu görs.
Med all sannolikhet skulle straffbarheten i sig
medföra en avsevärd förbättring av vapeninnehavares
förvaring av sina skjutvapen. En straffsanktionering
skulle också vara av stor vikt för kontrollen av att
förvaringsbestämmelserna följs och efterlevs.
Det ankommer på regeringen att snarast återkomma
till riksdagen med ett förslag till lagtext som
tillgodoser vad jag anfört.
Jag anser att utskottets hemställan under moment 15
bort ha följande lydelse:
15. beträffande straffsanktionering av brister
i förvaringen av vapen
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:Ju10 yrkande 5
som sin mening ger regeringen till känna vad som
anförts i reservation 13.

14. Vapenhandlartillstånd (mom. 16)

Gun Hellsvik (m), Anders G  Högmark (m), Maud
Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson (m) anför:

Enligt  vår  mening  innebär bestämmelserna  om
vapenhandlartillstånd att även seriösa näringsidkare
kan få sina vapen indragna. De förslag som nu
lämnats rörande vapenhandlartillstånd innebär inte
någon  ändring  härvidlag.  Tvärtom understryker
regeringen att handel med skjutvapen  bör vara
förbehållen  vapenhandlare  vars  verksamhet  är
inriktad på handel med skjutvapen i första hand.
Detta är inte rimligt. Regeringen bör därför ges i
uppdrag att återkomma till riksdagen med förslag
till en ändring som innebär  att även seriösa
vapenhandlare som endast handlar med vapen i en
liten omfattning kan fortsätta att bedriva sin
näring.

Vi anser att utskottets hemställan under moment 16
bort ha följande lydelse:
16. beträffande vapenhandlartillstånd
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:Ju8 yrkandena
4 och 5 som sin mening ger regeringen till känna
vad som anförts i reservation 14.

15. Åtgärder mot den illegala vapenhandeln
(mom. 17)

Ingemar Vänerlöv (kd) och Ragnwi Marcelind (kd)
anför:

Vi anser att ytterligare åtgärder måste vidtas för
att motverka den illegala vapenhandeln. Bland annat
måste det internationella samarbetet på detta område
utvidgas  för  att  hindra utvecklingen av den
internationella  brottsligheten.   Vidare  bör
regeringen, för att få ett helhetsgrepp om frågan,
få i uppdrag att snarast återkomma till riksdagen
med förslag till ett åtgärdsprogram mot den illegala
vapenhandeln. Vad vi nu anfört bör riksdagen ge
regeringen till känna.

Vi anser att utskottets hemställan under moment 17
bort ha följande lydelse:
17. beträffande åtgärder mot den illegala
vapenhandeln
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:Ju12 yrkandena
1 och 2 som sin mening ger regeringen till känna
vad som anförts i reservation 15.

16. Resurser till polisen och tullen (mom.
18)

Ingemar Vänerlöv (kd) och Ragnwi Marcelind (kd)
anför:

Vi anser att polisen och tullen måste tillföras
ytterligare resurser så att de på ett effektivt sätt
kan bekämpa den illegala hanteringen av vapen. Bland
annat  måste tullen få tillgång  till  adekvat
utrustning och utbildning på området. Vidare måste
polisen ges mer resurser för att tillgodose att det
finns  civilanställd  personal  i  tillräcklig
omfattning så att polisens kompetens kan tas till
vara ute på fältet, t.ex. för att spåra illegala
vapen.
Det ankommer på regeringen att beakta vad vi nu
anfört i det kommande budgetarbetet.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 18
bort ha följande lydelse:
18. beträffande resurser till polisen och
tullen
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:Ju12 yrkande 3
som sin mening ger regeringen till känna vad som
anförts i reservation 16.

17. Tillgrepp av militära vapen och
ammunition (mom. 19)

Gunnel Wallin (c) anför:

Jag anser att det finns anledning att se strängare
på tillgrepp av militära vapen och ammunition än vad
som är fallet i dag. Stölder av militära vapen sker
ofta i brottsförberedande syfte. Uppsåtet för sådana
tillgrepp sträcker sig sålunda bortom det uppsåt man
kan antas ha om man stjäl enstaka jaktvapen.
Det ankommer på regeringen att återkomma med ett
förslag som tillgodoser vad jag nu har anfört.
Jag anser att utskottets hemställan under moment 19
bort ha följande lydelse:
19. beträffande tillgrepp av militära vapen
och ammunition
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:Ju9 yrkande 8
som sin mening ger regeringen till känna vad som
anförts i reservation 17.

18. Knivförbudslagen (mom. 20)

Gun  Hellsvik (m), Anders G Högmark (m), Maud
Ekendahl (m) och Jeppe Johnsson (m) anför:

Vi delar i och för sig regeringens uppfattning att
det kan vara otillfredsställande att polisen inte
kan ingripa om en kniv återfinns i ett fordon på
allmän plats. Regeringens förslag till skärpning i
detta avseende bör dock modifieras. Enligt vår
uppfattning bör en bilförare ges möjlighet att föra
med  sig  en kniv eller motsvarande verktyg i
bagageutrymmet på sitt fordon. Det kan nämligen inte
uteslutas att en kniv kan vara ett nödvändigt
verktyg i vissa olyckssituationer.
Det ankommer på regeringen att snarast återkomma
till riksdagen med ett förslag till ny lydelse av 1
§ knivförbudslagen som tillgodoser vad vi nu anfört
med anledning av motionen 1999/2000:Ju8. Motionen
1999/2000:Ju9 avstyrks.
I övrigt tillstyrker  vi  regeringens  förslag
beträffande knivförbudslagen.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 20
bort ha följande lydelse:
20. beträffande knivförbudslagen
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:Ju8 yrkande 7
och med avslag på motion 1999/2000:Ju9 yrkande 9
dels antar regeringens förslag till ändring i
lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar
och andra farliga föremål, dels som sin mening
ger regeringen till känna vad som anförts i
reservation 18.

19. Knivförbudslagen (mom. 20)

Gunnel Wallin (c) anför:

Regeringens förslag att det skall vara förbjudet att
inneha knivar och liknande föremål i fordon på
allmän plats kan enligt min mening komma att leda
till svåra gränsdragningsproblem. Det är enligt min
mening helt oacceptabelt om bestämmelsen skulle
komma att tillämpas t.ex. på snickare och andra
yrkesutövare som använder kniv och andra sådana
verktyg  i sin tjänst och därför  rutinmässigt
förvarar sådana föremål i sin bil. Regeringens
förslag bör därför avslås i denna del, liksom
motionen 1999/2000:Ju8.
I övrigt  tillstyrker  jag regeringens förslag
beträffande knivförbudslagen.
Jag anser att utskottets hemställan under moment 20
bort ha följande lydelse:
20. beträffande knivförbudslagen
att riksdagen med bifall till motion 1999/2000:Ju9 yrkande 9
och med avslag på motion 1999/2000:Ju8 yrkande 7
dels avslår regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande
knivar och andra farliga föremål såvitt avser 1
§, dels antar regeringens förslag till lag om
ändring i nämnda lag i övrigt.
Regeringens lagförslag

Utskottets förslag till ändringar i
regeringens lagförslag
1. Förslag till lag om ändring i vapenlagen
(1996:67)
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
9 kap.
-----------------------------------------------------
2 §
-----------------------------------------------------
Till böter eller fängelse i högst sex månader döms
den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
a) missbrukar rätten att inneha ett skjutvapen
genom att använda det för något annat ändamål än det
som han eller hon är berättigad till,
b) bryter mot bestämmelserna om överlämnande till
förvaring hos någon annan i 5 kap. 3 § första
stycket eller om användning vid sådan förvaring i
5 kap. 3 § andra stycket eller om transport i 5 kap.
4 § eller mot föreskrifter eller villkor i fråga om
förvaring av vapen som meddelats med stöd av denna
lag,
c) bryter mot bestämmelserna om förvaring i 5 kap.
1-3 §§ i fråga om skjutvapen eller ammunition som
innehas av sammanslutningar, huvudmän för museer
eller auktoriserade bevakningsföretag eller i fråga
om skjutvapen som innehas av vapenhandlare,
d) innehar ammunition utan att ha rätt till det
eller  inte  följer ett beslut att lämna över
ammunition för inlösen,
e) överlåter ammunition till någon som inte har
rätt att inneha ammunitionen,
-----------------------------------------------------
f)  driver  handel med  f)  driver handel med
skjutvapen      utan skjutvapen      utan
tillstånd, eller      tillstånd,
g) medför skjutvapen i
strid med bestämmelserna
i 5 kap. 6 §, eller
-----------------------------------------------------
g)    bryter    mot  h)    bryter   mot
föreskrifter  som  har föreskrifter  som  har
meddelats med stöd av 11 meddelats med stöd av 11
kap. 1 § d genom att kap. 1 § d genom att
olovligen överföra vapen olovligen överföra vapen
eller ammunition till ett eller ammunition till ett
annat land.        annat land.
-----------------------------------------------------
Ansvar  för  otillåtet  Ansvar  för  otillåtet
innehav  av  ammunition innehav  av  ammunition
skall inte dömas ut i eller  överträdelse  av
ringa fall.        bestämmelserna i 5 kap. 6
§ skall inte dömas ut i
ringa fall.
-----------------------------------------------------

2. Förslag till lag om ändring i
sekretesslagen (1980:100)

-----------------------------------------------------
Gällande lydelse      Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
7 kap.
-----------------------------------------------------
19 §[1]
-----------------------------------------------------
Sekretess  gäller  hos polismyndighet för sådan
uppgift om enskilds personliga förhållanden som
hänför sig till
-----------------------------------------------------
1. verksamhet som enbart innefattar hjälp eller
annat bistånd åt enskild,
2. ärende om omhändertagande eller handräckning
enligt lagstiftningen om psykiatrisk  tvångsvård
eller  rättspsykiatrisk  vård eller om vård av
missbrukare utan samtycke inom socialtjänsten,
3. ärende om handräckning enligt lagstiftningen om
omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, vård av unga
utan samtycke inom socialtjänsten eller enligt lagen
(1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård,
-----------------------------------------------------
4. ärende som avses i 21  4. ärende som avses i 21
kap.   föräldrabalken, kap. föräldrabalken,
eller
-----------------------------------------------------
5.   verksamhet   som  5.   verksamhet  som
innefattar  handräckning innefattar  handräckning
enligt           enligt
smittskyddslagstiftningen smittskyddslagstiftningen
eller annat bistånd åt eller annat bistånd åt
smittskyddsläkare,     smittskyddsläkare, eller
-----------------------------------------------------
6.   ärende   enligt
vapenlagen (1996:67),
-----------------------------------------------------
om det kan antas att den enskilde eller någon honom
närstående lider men om uppgiften röjs.
Sekretess gäller i ärende enligt lagen (1988:688)
om besöksförbud för uppgift om enskilds personliga
förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon honom närstående lider men om uppgiften
röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärendet.
I fråga om uppgift i allmän handling  gäller
sekretessen i högst sjuttio år.
-----------------------------------------------------
**FOOTNOTES**
[1]: Senaste lydelse 1998:614.