Justitieutskottets betänkande
1999/2000:JUU17

Polissamarbete m.m. inom Schengen


Innehåll

1999/2000

JuU17

Sammanfattning

I  detta  ärende  behandlar  utskottet  ett
regeringsförslag med lagändringar som behövs för att
Sverige  skall  kunna  delta  operativt  i
Schengensamarbetet. Regeringen föreslår dessutom att
riksdagen skall godkänna ett avtal om polissamarbete
i Öresundsregionen. Till övervägande delen handlar
regeringens   förslag  om   gränsöverskridande
polissamarbete, t.ex.  fortsatt  övervakning och
fortsatt förföljande. Förslaget innehåller dels en
ny lag om internationellt polisiärt samarbete, dels
en  ny   lag   om  datasystemet  Schengens
informationssystem. Också en del andra ändringar
föreslås, främst i utlänningslagen.
Utskottet behandlar även ett antal motioner som
väckts dels i ärendet, dels under allmän motionstid.
Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens
förslag och avslår samtliga motionsyrkanden.
Eftersom förslagen i vissa delar innebär  att
myndighetsutövning överlämnas till annan stat skall
riksdagens beslut i de delarna fattas i den ordning
som föreskrivs i 10 kap.  5 § fjärde stycket
regeringsformen.
I ärendet finns 18 reservationer och tre särskilda
yttranden.

Propositionen

I  proposition  1999/2000:64  har  regeringen
(Justitiedepartementet) föreslagit att riksdagen
dels godkänner avtalet av den 6 oktober 1999 mellan
Konungariket  Sveriges regering och Konungariket
Danmarks  regering  om  polisiärt  samarbete  i
Öresundsregionen,
dels godkänner  regeringens förklaring avseende
artiklarna 6 och 8 i avtalet av den 6 oktober 1999
mellan  Konungariket  Sveriges  regering  och
Konungariket  Danmarks  regering  om  polisiärt
samarbete i Öresundsregionen,
dels antar regeringens förslag till
1. lag om internationellt polisiärt samarbete,
2. lag om Schengens informationssystem,
3. lag om ändring i brottsbalken,
4. lag om ändring i passlagen (1978:302),
5. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
6.  lag  om  ändring  i  lagen (1982:395) om
Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning,
7. lag om ändring i utlänningslagen (1989:529),
8. lag om ändring i lagen (1991:435) med vissa
bestämmelser  om  internationellt  samarbete  på
brottmålsområdet,
9. lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika,
10. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),
11. lag om ändring i polisdatalagen (1998:622).

Lagförslagen, som granskats av Lagrådet, finns i
bilaga 1. Avtalet med Danmark jämte regeringens
förklaring finns i bilaga 3.

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
propositionen

1999/2000:Ju16 av Tom Heyman (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om fritidsbåtar och regler
för gränskontroll.
1999/2000:Ju17 av Gun Hellsvik m.fl. (m) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om polisens resursbehov
med anledning av Schengenavtalets krav på skärpt
gränskontroll.

1999/2000:Ju18 av Alice Åström m.fl. (v) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
reglering  som  innebär   att   den   inre
utlänningskontrollen  inte  kommer  att innebära
diskriminering eller onödigt intrång i privatlivet,
2. att riksdagen avslår förslaget till lag om
Schengens informationssystem,
3. att riksdagen, om yrkande 2 avslås, som sin
mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att det av lagregleringen klart skall
framgå att anknytning till Sverige eller liknande
skäl skall bedömas vid fråga om avvisning på grund
av att den sökande uppförts på spärrlista av annat
Schengenland,
4. att riksdagen, om yrkande 2 avslås, avslår
förslaget till ny formell grund för avvisning med
hänsyn till att rätten till prövning av asylansökan
enligt Genèvekonventionen, tortyrkonventionen etc.
skall vara ovillkorlig,
5. att riksdagen, om yrkande 2 avslås, beslutar att
avslå förslaget till ny grund för återkallande av
uppehållstillstånd,
6. att riksdagen, om yrkande 2 avslås, begär att
regeringen  arbetar  för att möjligheterna till
rättelse vid felaktig registrering skall förbättras,
7. att riksdagen, om yrkande  2  avslås, hos
regeringen  begär förslag som innebär att  ett
parlamentariskt kontrollorgan för SIS tillskapas,
8. att riksdagen, om yrkande 2 avslås, begär att
regeringen återkommer med redovisning av SIRENE-
kontorens funktion.
1999/2000:Ju19 av Tomas Högström (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att införa nya eller
utökade befogenheter för myndigheter, som utför
personkontroll vid Sveriges gränser, att använda sig
av straffprocessuella tvångsåtgärder.

1999/2000:Ju20 av Margit Gennser (m) vari yrkas
1. att riksdagen avslår ny lag om internationellt
polisiärt  samarbete  och  därmed  sammanhörande
författningar i enlighet med vad som anförts i
motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om Öresundstraktaten,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om kompensatoriska
åtgärder för att underlätta fri rörlighet inom EU i
form  av  ökade ekonomiska resurser till bl.a.
polisväsendet och Statens invandrarverk,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att verka för ett
regelsystem som främjar den fria rörligheten inom
EU, samtidigt som grundläggande principer för svensk
suveränitet inte skadas eller överges.
1999/2000:Ju21 av Kia Andreasson m.fl. (mp) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om ny formell grund för
avvisning,
2. att riksdagen beslutar om ändring i förslag till
lag om ändring i utlänningslagen (1989:529) enligt
vad i motionen anförts om utfärdande av visering i
vissa fall,
3. att riksdagen beslutar om ändring i förslag till
lag om ändring i utlänningslagen (1989:529) enligt
vad  i  motionen  anförts  om  återkallelse av
uppehållstillstånd,
4. att riksdagen beslutar om ändring i förslag till
lag om internationellt polisiärt samarbete enligt
vad i motionen  anförts  om  gränsöverskridande
övervakning,
5. att riksdagen beslutar om ändring i förslag till
lag om internationellt polisiärt samarbete enligt
vad i motionen anförts om utländska tjänstemäns
straffrättsliga skydd och ansvar,
6. att riksdagen beslutar om ändring i förslag till
lag om internationellt polisiärt samarbete enligt
vad   i   motionen   anförts  om  Sveriges
skadeståndsskyldighet för utländska tjänstemän,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att utländska
tjänstemäns  myndighetsutövning   skall   vara
underställd JO:s och JK:s tillsyn,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om enskildas rätt att
ta del av uppgifter om sig själva i SIS,
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om insyn och kontroll
av SIS.
1999/2000:Ju22 av Siw Persson och Johan Pehrson (fp)
vari yrkas
1.  att  riksdagen  hos regeringen  begär  en
parlamentarisk utredning för att göra en samlad
översyn   över   hur   i   samband   med
gränskontrollverksamheten integritetsaspekter skall
vägas  mot  kraven  på  effektivitet  i  den
brottsbekämpande verksamheten,
2. att riksdagen beslutar om sådan ändring i
lagarna med instruktion för Riksdagens ombudsmän
(JO) och Justitiekanslern att enskilda utländska
tjänstemän, som omfattas av de svenska reglerna om
straffrättsligt ansvar för fel och försummelser som
begåtts i myndighetsutövning här i Sverige, skall
stå under JO:s och JK:s tillsyn och åtalsrätt,
3. att riksdagen beslutar om en sådan ändring i
lagen om Schengens informationssystem att enskilda
personers rätt  att  enligt  artikel  114.2  i
konventionen  hos  Datainspektionen  begära  att
myndigheten skall granska registrerade uppgifter om
honom eller henne  i  SIS och hur de används
lagregleras.

Motioner väckta under allmän motionstid

1998/99:Sk818 av Mats Odell m.fl. (kd) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om samverkan när det
gäller gränskontrollen,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om förbättrad kontroll
vid våra internationella flygplatser.
1998/99:Ju904 av Carl Bildt m.fl. (m) vari yrkas
32. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om åtgärder mot
internationell brottslighet.
1998/99:U506 av Gudrun Schyman m.fl. (v) vari yrkas
16. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att Sverige
självt skall besluta när och hur poliser från andra
länder skall delta i operativt arbete på svenskt
territorium.
1998/99:U507 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) vari
yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om samarbetet mot
internationell brottslighet.
1998/99:U508 av Birger Schlaug m.fl. (mp) vari yrkas
11. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att  en
prioriterad fråga för Sverige skall vara att inom EU
driva att Schengenregelverket arbetas om så att den
långtgående kontrollen av medborgarna upphör,
12. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts  om att en
prioriterad fråga för Sverige skall vara att inom EU
driva att Europol avskaffas,
13. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts  om att en
prioriterad fråga för Sverige skall vara att inom EU
driva  ett öppnande av parlamentarisk insyn  i
Europol.
1998/99:Sf607 av Ulf Kristersson m.fl. (m) vari
yrkas
5. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
effektivare gränskontroller i enlighet med vad som
anförts i motionen.
1998/99:So461 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) vari
yrkas
15. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om internationellt
samarbete i kampen mot narkotika.
1999/2000:Ju215 av Roy Hansson (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om möjlighet för polisen på
Gotland  att  med nuvarande  organisation  lösa
tillkommande uppgifter enligt Schengensamarbetet.

1999/2000:Ju225 av Lilian Virgin (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om hur Schengensamarbetet
påverkar Gotland.

1999/2000:Ju233  av Cinnika Beiming  och  Tommy
Waidelich (s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behovet  av  en  översyn  av
passkontrollreglerna för resor inom Norden och inom
Schengen framöver.

1999/2000:Ju904 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att Europol skall
byggas ut under demokratisk kontroll,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att verka för en
gemensam europeisk straffrätt för vissa grova brott,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att verka för en
gemensam europeisk narkotikabekämpning.
1999/2000:Ju905 av Lennart Daléus m.fl. (c) vari
yrkas
20. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att inleda
försöksverksamhet    med    gränsöverskridande
polissamarbete i Tornedalen.
1999/2000:U503 av Bo Lundgren m.fl. (m) vari yrkas
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om bekämpande av brott
inom EU.
1999/2000:U513 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp) vari
yrkas
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om Schengenavtalet,
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om Europol,
11. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till  känna vad i motionen anförts om att en
prioriterad fråga för Sverige skall vara att inom EU
driva ett  öppnande  av parlamentarisk insyn i
Europol.
1999/2000:U514 av Holger Gustafsson m.fl. (kd) vari
yrkas
13. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om gemensamma
europeiska handlingsplaner för särskilt svåra brott.
1999/2000:Sf616 av Margit Gennser m.fl. (m) vari
yrkas
5. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
effektivare gränskontroller i enlighet med vad som
anförts i motionen.

Utskottet

Inledning

Bakgrunden till Schengensamarbetet

Den fria rörligheten för personer  är  en  av
grundstenarna  i  EG:s  regelverk för den inre
marknaden tillsammans med den fria rörligheten för
varor, tjänster och kapital.
Den fria rörligheten för personer har i huvudsak
förverkligats   vad  gäller  den  gemensamma
arbetsmarknaden, fri etableringsrätt, erkännande av
utbildningar m.m. Däremot har kontrollen av personer
vid gränserna inte avskaffats och EU har således
ännu inte blivit ett område utan gränser, med fri
rörlighet för personer.
En viktig orsak härtill är att samarbetet avseende
bl.a. det rättsliga och polisiära området (s.k.
kompensatoriska åtgärder), som är en förutsättning
för att kontrollerna vid de inre gränserna skall
kunna avvecklas, ännu inte har genomförts fullt ut.
I syfte att påskynda förverkligandet av den fria
rörligheten för personer ingick Frankrike, Tyskland
och  Beneluxstaterna  år 1985 det s.k. Scheng-
enavtalet. Avtalet går ut på att staterna successivt
skall avveckla personkontrollerna vid de gemensamma
gränserna och utveckla det polisiära och rättsliga
samarbetet.  Schengenavtalet  är  ett  separat
mellanstatligt avtal utanför EG.
År  1990 undertecknades tillämpningskonventionen
till Schengenavtalet med bestämmelser om praktiska
åtgärder  för  att  genomföra  avvecklingen  av
gränskontrollerna vid de inre gränserna samt övriga
samarbetsåtgärder.   Konventionen,   som   i
fortsättningen   kallas   Schengenkonventionen,
innehåller de viktigaste reglerna för samarbetet.
Bestämmelserna  gäller bl.a. polissamarbete  och
rättsligt  samarbete,  dataskydd,  samarbete  om
narkotikabekämpning, harmoniserad viseringspolitik
och enhetliga yttre gränskontroller.
I dag deltar Tyskland, Frankrike, Beneluxstaterna,
Portugal, Spanien, Österrike, Italien och Grekland i
det operativa  samarbetet.  Av  de  övriga fem
medlemsstaterna i EU har - förutom Sverige - Danmark
och Finland undertecknat avtal om anslutning till
samarbetet. Island och Norge, som inte är medlemmar
i EU och därför inte kan ansluta sig fullt ut till
avtalen, har träffat särskilda samarbetsavtal för
att kunna delta i samarbetet.
För att en stat skall kunna delta praktiskt och
operativt i samarbetet krävs bl.a. att rådet - som
numera  enligt Amsterdamfördraget är det högsta
beslutande organet inom Schengensamarbetet - har
fattat ett särskilt beslut om dels att avskaffa
personkontrollerna vid de inre gränserna mot staten,
dels att staten i fråga kan delta i det operativa
samarbetet. Bland andra förutsättningar som skall
vara uppfyllda för att ett sådant beslut skall kunna
fattas kan nämnas att den yttre gränskontrollen är
anordnad i enlighet med Schengenkonventionens krav
och att Schengens  informationssystem  (SIS) är
infört.

Sveriges deltagande

I juni 1995 ansökte Sverige om anslutning till
Schengensamarbetet. Den
1 maj 1996 beviljades Sverige observatörskap i
Schengensamarbetet   och   i  december  1996
undertecknades så avtalet om Sveriges anslutning.
Våren 1998 godkände riksdagen Sveriges anslutning
till Schengensamarbetet (prop. 1997/98:42, JuU15,
rskr. 181). För att Sverige skall kunna delta fullt
ut   i   samarbetet    krävs,    förutom
lagstiftningsåtgärder, ombyggnad av flygplatser och
åtgärder  med  avseende  på  gränskontrollen.
Förberedelsearbetet har redan hunnit långt, bl.a.
har en upphandling gjorts för uppbyggnaden av SIS,
och  en nationell handlingsplan för  nödvändiga
förändringar av gränskontrollen och andra praktiska
åtgärder för att genomföra konventionsåtagandena
håller på att utarbetas.
Det svenska operativa inträdet i Schengensamarbetet
planeras ske i mars 2001. Förberedelsearbetet skall
dock kunna inspekteras redan under hösten 2000 med
sikte på ett beslut i ministerrådet i december.
Avsikten är att alla nordiska länder skall kunna
inträda samtidigt som operativa medlemmar.

Ärendet och dess beredning

I detta ärende behandlar utskottet ett förslag från
regeringen som innehåller de lagändringar som behövs
för  att  genomföra  Sveriges  anslutning  till
Schengensamarbetet. Förslaget tar också upp ett
avtal som Sverige ingått med Danmark om polisiärt
samarbete i Öresundsregionen jämte en förklaring som
Sverige gjort i anslutning till avtalet. I ärendet
behandlas  också dels motioner som väckts  med
anledning av regeringens förslag, dels motioner från
den allmänna motionstiden åren 1998 och 1999.
Huvuddelen av regeringens förslag bygger på två
promemorior, dels Polissamarbete m.m. med anledning
av Schengen (Ds 1999:31), dels Avtal om polisiärt
samarbete i Öresundsregionen. Promemoriorna  har
remissbehandlats.
Vad gäller de utlänningsrättsliga delarna baseras
regeringens överväganden och förslag också på två
utredningsbetänkanden. Här handlar det dels  om
betänkandet Ökad rättssäkerhet i asylärenden (SOU
1999:16)  där  förslag  bl.a.  lämnas  rörande
utlänningslagens  straffbestämmelser, dels om de
förslag rörande inre utlänningskontroll som lagts
fram i betänkandet Verkställighet och kontroll i
utlänningsärenden (SOU 1997:128). Betänkandena har
remissbehandlats.
Här bör även nämnas att förslag som syftar till att
genomföra Sveriges åtaganden i Schengensamarbetet
lagts fram i två andra ärenden. Nyligen behandlade
utskottet ett regeringsförslag om överförande av
straffverkställighet utan den dömdes samtycke (prop.
1999/2000:45, bet. JuU13). Vidare finns förslag som
rör internationell rättslig hjälp i brottmål i en
nyligen överlämnad proposition (prop. 1999/2000:61).
Det ärendet behandlas under våren i utskottet.
Härtill kommer att frågor om utlämning behandlas i
promemorian Sveriges tillträde till 1996 års EU-
konvention om utlämning (Ds 2000:3), som nu bereds i
Regeringskansliet.
Vissa av regeringens förslag är nya i förhållande
till dem som presenterats för remissinstanserna.
Synpunkter på dessa har under hand inhämtats från
berörda myndigheter.
Regeringen har inhämtat yttrande från Lagrådet, och
regeringen har följt de synpunkter som Lagrådet
haft.
Justitieutskottet  har  inhämtat yttranden från
konstitutionsutskottet,   socialutskottet   och
socialförsäkringsutskottet. Nämnda utskott har i
sina  yttranden inom respektive beredningsområde
tillstyrkt  regeringens  förslag och avstyrkt i
berörda delar väckta motionsyrkanden. Yttrandena
finns bilagorna 4-6.

Schengensamarbetet och Amsterdamfördraget

Amsterdamfördraget - som trädde i kraft den 1 maj
1999 - har inneburit att strukturen för samarbetet
inom EU  förändrats. Vissa frågor som hittills
sorterat under tredje pelaren har förts över till
första pelaren. De frågor som förts över är bl.a.
bestämmelser om yttre gränskontroll, fri rörlighet
för personer, asyl och invandring. Kvar i tredje
pelaren  är  straffrättsligt  samarbete  och
polissamarbete för förebyggande och bekämpande av
brott.
Genom    Amsterdamfördraget   har   vidare
Schengensamarbetet införlivats med EU. Detta får
till konsekvens att detta samarbete kommer att äga
rum i den  vanliga  EU-strukturen,  dvs. under
medverkan av alla EU:s institutioner. För  det
polisiära och rättsliga samarbetet innebär fördraget
sålunda att reglerna för tredje pelaren skall gälla,
under  det  att gemenskapsrättsliga regler blir
avgörande när det  gäller asyl, invandring och
gränskontroll.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas dels lagförslag för att
genomföra Schengenkonventionens regler om polisiärt
samarbete,    gränskontroller,     Schengens
informationssystem samt en bestämmelse om rätt att
medföra narkotiska läkemedel vid utlandsresa, dels
lagförslag för att genomföra avtalet av den 6
oktober 1999 mellan Sverige och Danmark om polisiärt
samarbete i Öresundsregionen.
I propositionen föreslås
1. en  ny  lag om internationellt  polisiärt
samarbete, som bl.a. medger att polismän från
andra   Schengenstater   utför   vissa
gränsöverskridande arbetsuppgifter i Sverige
samt  i  anslutning  till  det  dels nya
bestämmelser  i  brottsbalken  om  svensk
jurisdiktion över svenska tjänstemän som utför
sådana uppgifter i andra Schengenstater, dels
en ändring i vapenlagen (1996:67) för att göra
det  möjligt  att  låta  de  utländska
tjänstemännen medföra sina tjänstevapen till
Sverige,
2.
3. en ny lag om Schengens informationssystem
(SIS), vilket huvudsakligen är ett spanings-
och efterlysningsregister, samt i anslutning
till  det  dels  en  ny  bestämmelse  i
sekretesslagen (1980:100) om sekretess för
vissa uppgifter till skydd för enskilda, dels
ändringar  i polisdatalagen (1998:622) som
medför att denna inte skall vara tillämplig på
SIS, samt
4.
5. ändringar  i passlagen  (1978:302),  lagen
(1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid
polisiär  övervakning  och  utlänningslagen
(1989:529) om rätt till inresa och vistelse i
Sverige och om kontroller inom Sverige.
6.
Avslag på lagförslagen

Schengensamarbetet  kan  sägas  innefatta  två
grundtankar,  som  är starkt sammanlänkade  med
varandra. Den första är den fria rörligheten för
personer, i den betydelsen att personkontrollerna
vid nationsgränserna mellan Schengenstater - inre
gräns - skall upphöra. Den andra grundtanken, som
delvis aktualiseras av den första, är att kampen
skall stärkas mot internationell kriminalitet och
mot sådan invandring som är illegal.
I propositionen läggs - som ovan nämnts - fram ett
antal lagförslag som syftar till att genomföra
Sveriges åtaganden enligt Schengensamarbetet. Dels
är det fråga om en lag om internationellt polisiärt
samarbete,   dels   en  lag  om  Schengens
informationssystem (SIS), och dels ändringar i ett
antal lagar, främst utlänningslagen.
I motion 1999/2000:Ju20 (m) begärs att samtliga
lagförslag skall avslås eftersom de undergräver
Sveriges  suveränitet.  Motionären  menar  att
regeringen bör verka för fri rörlighet på annat
sätt. I motion 1999/2000:Ju18 (v) yrkas avslag på
förslaget om SIS. Motionärerna anser att finns flera
brister  i  förslaget,  bl.a.  finns  ingen
tillfredsställande  kontroll över registret  och
demokratisk insyn saknas. Dessutom saknas underlag i
fråga om hur datautbytet vid sidan av SIS kommer att
fungera vid de s.k. SIRENE-kontoren. Dessa kontor
beskrivs kortfattat i nästa avsnitt.
Utskottet  vill  inledningsvis  understryka att
riksdagen genom beslutet våren 1998 godkänt Sveriges
anslutning till Schengensamarbetet. De lagförslag
som nu ligger på riksdagens bord avser att genomföra
de åtaganden som Sverige gjort i förhållande till
övriga Schengenstater. Utskottet ser inget skäl till
att nu inta någon helt annan inställning i fråga om
Schengensamarbetet. Redan härav följer att utskottet
inte kan ställa sig bakom motionsönskemål som i
praktiken innebär att Sverige inte lever upp till
gjorda åtaganden. I sammanhanget bör också påpekas
att lagförslagen dessutom bidrar till klarhet om vad
som gäller till följd av Sveriges deltagande i
Schengensamarbetet.
Som socialförsäkringsutskottet  påpekar  i sitt
yttrande  var  frågan  om  överlämnande  av
myndighetsutövning till främmande makt ett känt
faktum när riksdagen godkände Sveriges anslutning.
Justitieutskottet vill också erinra om att beslutet
fattades med den kvalificerade majoritet som krävs i
sådana fall.
I  likhet  med socialförsäkringsutskottet  vill
justitieutskottet vidare framhålla att SIS är ett
värdefullt hjälpmedel för att genomföra många av de
kompensatoriska åtgärder som Schengenkonventionen
förutsätter. Informationssystemet är dock speciellt
så till vida att det svenska registret även omfattar
uppgifter som registrerats i de andra länderna inom
ramen för Schengenkonventionen och i enlighet med
dessa  länders  lagstiftning.  En  uppgift  som
registreras av svensk myndighet kommer således att
bli tillgänglig för behöriga myndigheter i de andra
Schengenstaterna.  I  Schengenkonventionen  finns
emellertid åtskilliga bestämmelser om hanteringen av
dessa uppgifter. Det gäller t.ex. begränsning av
vilka  uppgifter  som  får  registreras,  vilka
myndigheter som skall få tillgång till registren,
för vilka ändamål uppgifterna får användas samt om
den skyddsnivå i övrigt som skall iakttas. Härigenom
har  personuppgifterna  enligt justitieutskottets
uppfattning fått ett tillräckligt skydd.
Justitieutskottet ansluter sig sålunda också till
konstitutionsutskottets slutsats att behandlingen av
personuppgifter i det svenska SIS-registret bör
regleras på angivet sätt i en särskild lag. För
närvarande finns inte - som konstitutionsutskottet
påpekat  -  något  behov av någon  ytterligare
redovisning av SIRENE-kontorens funktion.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionerna
1999/2000:Ju18 och 1999/2000:Ju20 såvitt nu är i
fråga. Till enskildheter i regeringens lagförslag
återkommer utskottet i det följande.

Internationellt polisiärt samarbete

Regeringen  föreslår en lag om  internationellt
polisiärt samarbete. Lagen innehåller bestämmelser
om gränsöverskridande övervakning och förföljande.
Övervakning går ut på att skugga en person under en
brottsutredning. Förföljande syftar till att gripa
den som flyr undan exempelvis ett frihetsberövande.
Huvudregeln är att det krävs samtycke av behörig
svensk myndighet för båda dessa åtgärder.
Under vissa i lagen angivna förutsättningar får
åtgärderna vidtas utan föregående samtycke. Här
krävs det till att börja med  att  saken  är
brådskande.  Är det fråga om övervakning krävs
dessutom att det skall vara fråga om vissa i lagen
närmare angivna allvarliga brott. Vidare krävs i
fråga om övervakning att överskridandet av gränsen
anmäls till behörig svensk myndighet så snart det
kan ske och att bistånd begärs i utredningen. Om
samtycke  inte  lämnats  inom  fem timmar från
gränsöverskridandet, skall övervakning som sker utan
samtycke upphöra.
I fråga om förföljande utan föregående samtycke
gäller att de förföljande  tjänstemännen  skall
anhålla om bistånd av behörig svensk myndighet
senast vid gränsöverskridandet.
Gemensamt för båda åtgärderna gäller att de skall
avbrytas om behörig svensk myndighet begär det.
I denna del föreslår regeringen också att riksdagen
skall godkänna ett avtal som slutits med Danmark om
polissamarbete i Öresundsregionen. Avtalet syftar
till  att  komplettera Schengenkonventionen, och
innehåller  regler  om  informationsutbyte  och
gränsöverskridande samarbete. Regeringen föreslår
också att riksdagen skall godkänna en förklaring som
Sverige gjort och som reglerar danska polismäns
befogenheter på svenskt territorium.
För svenska poliser som följer efter en person in i
Danmark gäller till följd av en förklaring som
Danmark gjort  en  begränsning  på 25 km från
Öresundsförbindelsens slut. Den svenska förklaringen
innehåller ingen motsvarande begränsning för danska
poliser. Bakgrunden till denna skillnad är att man
från svensk sida avser att behandla alla utländska
poliser lika. Inte heller för norska och finska
poliser har Sverige ställt upp någon begränsning i
detta hänseende (prop. 1997/98:42 s. 79 f).
I några motioner  tas  upp  frågor  som  rör
gränsöverskridande övervakning och förföljande. I
motion 1998/99:U506 (v) anförs att svensk polis
skall avgöra när och hur utländsk polis skall delta
i operativt arbete på svenskt territorium. I motion
1999/2000:Ju21  (mp) begärs att förslaget skall
avslås  till den del  det  avser  övervakning.
Motionärerna framhåller att tjänstemän från samtliga
Schengenländer kan komma att utöva övervakning här
eftersom denna åtgärd inte är begränsad till att
avse korsande av landgräns. I motion 1999/2000:Ju20
(m) hävdas  att  Sverige borde ha gjort samma
förbehåll som Danmark  på  25  km.  I  motion
1999/2000:Ju905 (c) begärs en försöksverksamhet med
polissamarbete i Tornedalen.
Utskottet vill när det gäller yrkandet om avslag på
förslaget  såvitt  avser  tjänstemän  som utför
gränsöverskridande  övervakning  här  återigen
understryka  att  lagförslaget  syftar till att
genomföra ett åtagande som riksdagen godkände för
två  år  sedan.  Utskottet  anser  vidare  att
förutsättningarna  för  det  gränsöverskridande
samarbetet fått en lämplig utformning.
Såvitt gäller frågan om begränsningen om 25 km för
svenska  polisers  arbete i Danmark konstaterar
utskottet att Öresundsavtalet innebär att parterna
enats om att låta begränsningar av den typ som
motionären tar upp regleras av förklaringar från
respektive land. Att Danmark valt en annan väg än
Sverige utgör inte något problem ur svensk synpunkt.
Dessutom finns det ett värde i att samma regler
gäller i hela Sverige för poliser från andra länder.
Utskottet ser alltså inget skäl till att Sverige
skulle ställa upp en förklaring liknande den danska.
Beträffande yrkandet om polissamarbete i Tornedalen
konstaterar utskottet att förslagen i propositionen
avser att tillgodose just sådana önskemål som förs
fram i motionen. Utskottet har, som framgår av det
ovan anförda, en positiv grundinställning  till
polissamarbete över gränserna. Motionsönskemålet får
anses vara tillgodosett med de förslag som finns i
propositionen.
Sammantaget  innebär det anförda att utskottet
föreslår  att  riksdagen  avslår  motionerna
1998/99:U506, 1999/2000:Ju20,  1999/2000:Ju21 och
1999/2000:
Ju905 i här aktuella delar. Utskottet föreslår
vidare att riksdagen godkänner Öresundsavtalet jämte
Sveriges förklaring samt regeringens lagförslag i
här behandlade delar.
När  det gäller  de  utländska  tjänstemännens
rättsliga  ställning  föreslår  regeringen  att
utländska tjänstemän som utövar myndighet här skall
skyddas  på  samma sätt som  svenska  poliser.
Exempelvis skall våld mot en sådan person anses som
våld mot tjänsteman. Vidare föreslås att en utländsk
tjänsteman som utövar myndighet här skall vara
ansvarig för tjänstefel som om det varit svensk
myndighet han utövat.
Regeringen föreslår vidare att svenska staten skall
ersätta skador som uppkommer i samband med de
utländska tjänstemännens myndighetsutövning här.
I motion 1999/2000:Ju21 (mp) begärs en ändring i
lagförslaget så att dessa regler inte omfattar
utländska tjänstemän som utövar gränsöverskridande
övervakning här i landet.
Utskottet noterar att regeringens förslag också i
dessa delar syftar till att genomföra de åtaganden
Sverige gjort. Utländska tjänstemän skall alltså
vara likställda med svenska poliser när det gäller
straffrättsligt skydd och ansvar samt skadestånd.
Utskottet vill påpeka att utan de nu föreslagna
bestämmelserna skulle det inte vara möjligt att döma
en utländsk tjänsteman för tjänstefel här. Vidare
skulle - i avsaknad av bestämmelsen om statens
ersättningsansvar - den skadelidande vara hänvisad
till att vända sig mot den utländska tjänstemannen
personligen. En sådan talan torde visserligen kunna
tas upp här i landet (jfr artikel 5 moment 3 i
Luganokonventionen och motsvarande bestämmelse i
Brysselkonventionen, vilka båda gäller som lag här i
landet). En sådan ordning skulle emellertid innebära
nackdelar  för  den skadelidande ur processuell
synvinkel. Utskottet  ställer  sig alltså bakom
regeringens förslag i denna del, och utskottet
föreslår att riksdagen antar förslaget och avslår
motion 1999/2000:Ju21.
Som framgår av det anförda innebär regeringens
förslag  bl.a. att utländska tjänstemän i viss
utsträckning  kan komma att utöva myndighet på
svenskt territorium. I motionerna 1999/2000:Ju21
(mp) och 1999/2000:Ju22 (fp) hävdas att JO:s och
JK:s tillsyn bör omfatta även utländska tjänstemäns
myndighetsutövning i Sverige.
Regeringen påpekar (prop. s. 113) att när utländska
tjänstemän vid gränsöverskridande förföljande eller
övervakning utövar myndighet här så utövar de det
andra landets myndighet. Regeringen utgår från att
de utländska tjänstemännen står under tillsyn av
myndigheterna i sina respektive hemländer när de
befinner sig i Sverige, på samma sätt som svenska
polismän  som  utövar  myndighet  i  en  annan
Schengenstat är underkastade JK:s och JO:s tillsyn.
Regeringen har därför gjort bedömningen att de nu
föreslagna  reglerna  inte bör föranleda  några
ändringar i reglerna om JK:s och JO:s tillsyn.
Konstitutionsutskottet delar  i  sitt  yttrande
regeringens bedömning.
Vid remissbehandlingen av den promemoria som ligger
till grund för förslagen, framkom att den valda
ståndpunkten  får till följd att endast allmän
åklagare kan väcka åtal för tjänstefel som utländska
poliser kan tänkas begå här i landet.
Utskottet vill inledningsvis understryka att det
faktum att de utländska tjänstemännen inte omfattas
av JK:s och  JO:s  tillsyn inte innebär något
rättsligt  vakuum.  I  den  mån  de  utländska
tjänstemännen begår ett brott här har de, som
påpekats i det föregående, samma straffrättsliga
ansvar som svenska poliser. Härtill kommer att åtal
mot dem kan väckas, om än inte av JO och JK, så i
vart fall av allmän åklagare. Utskottet har också
svårt att se hur den tillsyn som motionärerna
efterfrågar skulle kunna se ut - inspektioner är av
praktiska skäl uteslutna. Slutligen vill utskottet
påminna om att de utländska tjänstemännen senast vid
gränsöverskridandet skall anmäla detta för svensk
behörig myndighet. Med andra ord står de utländska
poliserna under en slags kontroll av svensk polis.
Utskottet finner alltså inte skäl att förorda någon
ändring av reglerna om JO:s och JK:s tillsyn.
Motionerna 1999/2000:Ju21 och 1999/2000:Ju22 bör
avslås av riksdagen.

Schengens informationssystem

Schengens  informationssystem  (SIS)  är  ett
datasystem. De grundläggande bestämmelserna om det
finns i Schengenkonventionen. SIS består enligt
artikel 92 i konventionen av en nationell enhet för
varje  Schengenstat  och  en  central  teknisk
stödfunktion, som är gemensam för Schengenländerna.
Varje Schengenstats nationella enhet  innehåller
uppgifter som är identiska med uppgifterna i de
övriga ländernas nationella enheter.
SIS kan liknas vid ett beställningssystem; den stat
som vill att någon annan stat skall göra eller
iaktta något lägger in en s.k. rapport. Som exempel
kan nämnas att uppgifter om en person som är
efterlyst i ett Schengenland regi-streras med en
begäran om att personen skall utlämnas, om han
anträffas i ett annat Schengenland.
När det gäller innehållet i SIS föreskriver artikel
94.2 i Schengenkonventionen att uppgifterna bara får
avse  personer, fordon och föremål. Beträffande
uppgifter om personer får registreringen enligt
artikel 94.3 bara avse vissa identitetsuppgifter,
uppgift om huruvida personen är beväpnad eller kan
befaras tillgripa våld. Reglerna i konventionen
innebär också att det är förbjudet att registrera
andra uppgifter, exempelvis uppgifter om politiska
åsikter eller sexuell läggning.
Uppgifter får enligt artikel 94.1 bara föras in i
SIS för vissa i konventionen angivna ändamål. Dessa
är  förvarstagande  för utlämning (artikel 95),
införande   på  spärrlista   (artikel   96),
omhändertagande av personer (artikel 97), uppgift om
uppehållsort eller hemvist (artikel 98), hemlig
övervakning eller särskild kontroll (artikel 99)
samt efterlysning av fordon eller andra föremål
(artikel 100).
Varje land skall enligt artikel 108 utse  en
myndighet som skall ha huvudansvaret för att den
nationella  enheten  i  SIS fungerar  och  att
föreskrifterna  i  konventionen  följs.  Dessa
myndigheter är de s.k. SIRENE-kontoren.
I SIS kommer således personuppgifter att behandlas.
Bestämmelser i detta ämne finns i ett flertal redan
gällande lagar.
I personuppgiftslagen (1998:204) finns generella
riktlinjer för all behandling av personuppgifter.
Uttrycket behandling av personuppgifter omfattar i
stort sett allt man kan göra med personuppgifter,
exempelvis samla in,  söka,  bevara och sprida
uppgifter.  Lagen  omfattar  behandling   av
personuppgifter  som  är  helt  eller  delvis
automatiserad, dvs. i första hand datoriserad. Även
manuell  behandling  omfattas  under   vissa
förutsättningar.   Vidare   gäller   att  en
personuppgiftsansvarig  skall se till bl.a. att
behandling bara sker om det  är  lagligt, att
uppgifter bara samlas in för vissa ändamål och att
inte fler uppgifter samlas in än som är nödvändigt
med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
Polisdatalagen   (1998:622)   innehåller   de
särbestämmelser  som är nödvändiga för polisens
verksamhet. Här handlar det om allmänna regler om
behandling av personuppgifter i polisiärt arbete och
regler om vissa särskilda register. Polisdatalagens
regler  innebär  i  allmänhet inskränkningar  i
förhållande  till  personuppgiftslagen   (bet.
1997/98:JuU20 s. 14).
Här  bör  även  nämnas  lagen  (1998:620)  om
belastningsregister  och  lagen  (1998:621)  om
misstankeregister. Belastningsregistret innehåller
bl.a. uppgifter om personer som ådömts påföljder. I
misstankeregistret finns i huvudsak uppgifter om
skäligen misstänkta för brott mot brottsbalken och
andra brott som kan ge svårare straff än böter.
Behandlingen av personuppgifter i dessa register
regleras av de nu nämnda lagarna och inte av
polisdatalagen.
Regeringen föreslår, som framgår av det föregående,
en  lag  om Schengens  informationssystem.  Den
föreslagna lagen innehåller bestämmelser om vilka
framställningar - med konventionens språkbruk s.k.
rapporter - som får föras in i registret. Lagen
reglerar bl.a. vilka personuppgifter som får föras
in i registret, vem som får använda uppgifter ur det
och ett förbud mot att använda uppgifter för annat
ändamål än det som uppgiften registrerats för. Lagen
innehåller också regler om  bl.a.  rättelse av
felaktiga uppgifter.
Enligt  regeringen  bör  Datainspektionen  bli
tillsynsmyndighet för det svenska SIS.
En föreslagen följdändring i polisdatalagen innebär
bl.a. att behandlingen av personuppgifter i SIS inte
skall regleras av polisdatalagen utan av lagen om
SIS.
Innebörden av regeringens förslag är att SIS på
samma sätt som belastnings- och misstankeregistren
regleras separat. I den mån inte lagen om SIS
innehåller    avvikande    regler    blir
personuppgiftslagens  bestämmelser  tillämpliga.
Närmare exempel på detta finns längre fram i detta
avsnitt.
I några motioner riktas kritik mot lagförslaget om
SIS. Sålunda hävdas i motionerna 1999/2000:Ju18 (v)
och 1999/2000:Ju21 (mp) att det behövs mer insyn i
och kontroll över registret. I den förstnämnda
motionen  anförs  att  kontrollen  bör  vara
parlamentarisk.  I  motion 1999/2000:Ju18 begärs
dessutom att det skall bli lättare att få rättelse,
och i motion 1999/2000:Ju21 hävdas att det bör
framgå av lagen i vilken utsträckning enskilda har
rätt att ta del av uppgifter om sig själva. I motion
1999/2000:Ju22  (fp)   hävdas  att  den  i
Schengenkonventionen  angivna  rätten  att  hos
tillsynsmyndigheten  begära  en  granskning  av
uppgifter om sig själv bör vara lagreglerad.
I fråga om rättelse innebär Schengenkonventionens
regler bl.a. att det är den stat som registrerat en
framställning i  SIS  som  har rätt att ändra
uppgiften. Om en annan stat, som  tagit  emot
uppgifterna, misstänker att dessa är felaktiga skall
den omedelbart underrätta den rapporterande staten,
som är skyldig att kontrollera och rätta eller
radera uppgifterna. Ett sådant initiativ kan också
tas av en enskild beträffande en uppgift som berör
vederbörande. Av Schengenkonventionen följer också
att enskilda personer har rätt att begära att
tillsynsmyndigheten  skall  granska  registrerade
uppgifter som berör dem i SIS och hur uppgifterna
används. Denna rättighet skall regleras i nationell
lag.
I fråga om rättelse av felaktiga uppgifter i SIS
erinrar regeringen (prop. s. 150 f) om att det av 9
§ första stycket h personuppgiftslagen följer att
Rikspolisstyrelsen skall vidta alla rimliga åtgärder
för att rätta felaktiga uppgifter. I detta ligger
enligt regeringen också en skyldighet att på begäran
av enskild göra en undersökning av om uppgiften är
felaktig. Regeringen anser att det inte krävs någon
ytterligare reglering.
Vad härefter gäller rätten att ta del av uppgifter
om sig själv följer det av Schengenkonventionen att
nationell rätt skall gälla. Regeringen hänvisar
(prop. s. 143) till att det redan finns en reglering
i personuppgiftslagen. Innebörden av dessa regler är
att uppgifter i SIS skall  lämnas  ut om den
registrerade begär det. Uppgifterna behöver dock
inte lämnas ut, om sekretess gäller för dem.
När det gäller tillsynen över  SIS framhåller
regeringen att Datainspektionen är tillsynsmyndighet
för polisregister i allmänhet. Regeringen aviserar
att närmare föreskrifter om uppgifter för tillsynen
över SIS kommer att meddelas i förordning.
I samband med att justitieutskottet behandlade
regeringens  förslag   om   anslutning  till
Schengensamarbetet våren 1998 behandlade utskottet
ett liknande yrkande om parlamentarisk kontroll.
Utskottet noterade bl.a. att Datainspektionen skulle
komma att få skyldighet att utöva tillsyn över det
nationella registret, och utskottet ansåg då att det
inte syntes föreligga något behov av ytterligare
kontrollorgan (bet. 1997/98:JuU15 s. 22).
Utskottet vill nu tillägga att det framstår som
naturligt  att  låta  Datainspektionen   bli
tillsynsmyndighet eftersom inspektionen redan har
den uppgiften beträffande såväl polisregister i
allmänhet   som   Europols   register.   Som
konstitutionsutskottet framhållit finns inget behov
av ett parlamentariskt kontrollorgan. I sammanhanget
kan också framhållas att parlamentarisk granskning i
fråga om polisregister endast ansetts behövlig i
fråga om sådan behandling av uppgifter som sker hos
Säkerhetspolisen, se 1 § tredje stycket förordningen
(1996:730)  med instruktion för Registernämnden.
Utskottet har alltså ingen erinran mot regeringens
bedömning att Datainspektionen bör bli nationell
tillsynsmyndighet för det svenska SIS-registret. I
likhet med socialförsäkringsutskottet förutsätter
justitieutskottet att hanteringen av SIS fortlöpande
diskuteras mellan de anslutna länderna och att
regeringen noga  följer  hur  Schengensamarbetet
utvecklas samt håller riksdagen på lämpligt sätt
informerad härom.
När det sedan gäller  möjligheterna att rätta
felaktigheter i SIS kan utskottet i och för sig
hålla med om att praktiska svårigheter kan tänkas
hindra exempelvis en asylsökande från att påtala ett
fel. I detta sammanhang är det dock viktigt att
komma ihåg att regelverket kring registret syftar
till  åstadkomma  en  hög  säkerhet  kring
datahanteringen.   I   linje   med   vad
socialförsäkringsutskottet    anfört    anser
justitieutskottet att bestämmelserna  tillgodoser
berättigade   krav.   Detta   gäller   såväl
Schengenkonventionen som svenska interna regler. Här
tänker  utskottet  bl.a. på vad som anförs om
Rikspolisstyrelsens skyldighet att agera för att
rätta felaktiga uppgifter.
Såvitt gäller den efterfrågade lagregleringen av
Datainspektionens skyldighet att inleda granskning
på begäran av enskilda kan utskottet inte finna
annat än att det måste vara tillräckligt att den
svenska rättsordningen skyddar ett sådant krav. Som
konstitutionsutskottet   anfört  behövs  ingen
lagändring.
Vad så gäller önskemålet om en uttrycklig reglering
i den nu aktuella lagen av rätten att ta del av
uppgifter om sig själv konstaterar utskottet att ett
bifall till motionsönskemålet skulle innebära en
dubbelreglering. Enligt utskottets mening innebär
detta inte en tydligare reglering. Utskottet vill i
sammanhanget anmärka att Schengenkonventionens krav
på att frågan skall regleras i lag självklart är
uppfyllt genom bestämmelserna i personuppgiftslagen.
Sammantaget innebär det  anförda att utskottet
föreslår att riksdagen antar regeringens förslag
till  lag  om Schengens informationssystem  och
samtidigt  avslår  motionerna  1999/2000:Ju18,
1999/2000:Ju21 och 1999/2000:Ju22 i här aktuella
delar.

Gränskontroll m.m.

Straffprocessuella tvångsmedel vid gränskontrollen

I en av de promemorior som ligger till grund för
förslagen i propositionen fanns ett förslag av
innebörd att polisen ges befogenhet att utföra
kroppsvisitation och husrannsakan i samband med att
en person reser in till Scheng-
enområdet via Sverige. Syftet med en sådan åtgärd
skulle vara att söka efter föremål, eller att utröna
omständigheter i den utsträckning som behövs för att
uppdaga eller utreda brott som kan leda till mer än
ett års fängelse.
Förslaget mötte kritik under remissbehandlingen.
Kritiken gick bl.a. ut på att en sådan bestämmelse
skulle öppna för tvångsmedelsanvändning i allmänt
brottsspaningssyfte eller i brottspreventivt syfte,
vilket står i strid med grundläggande principer i
vår rättsordning och därför tillåts endast i mycket
särpräglade situationer.
Regeringen har avstått från att lägga fram något
förslag i denna del. Regeringen gör bedömningen att
det krävs ytterligare överväganden i frågan om
införande av nya eller utökade befogenheter för
myndigheter som utför personkontroll vid Sveriges
gränser. En utredning i frågan aviseras.
I  motion  1999/2000:Ju19 (m) förordas vidgade
möjligheter   för   polisen   att   använda
straffprocessuella tvångsmedel vid gränskontrollen.
I  motion  1999/2000:Ju22  (fp) efterfrågas  en
utredning i ämnet.
I samband med att utskottet helt nyligen behandlade
regeringens skrivelse om användningen av hemliga
tvångsmedel (bet. 1999/2000:JuU8) höll utskottet en
utfrågning, varvid företrädare för Regeringskansliet
bl.a. upplyste att regeringen avser att ta ett
samlat   grepp   om  integritetsfrågorna   i
lagstiftningen.  Regeringen  kommer  därför  att
tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift
att  kartlägga,  analysera  och utvärdera sådan
lagstiftning som berör den enskildes integritet.
Utredningen sträcker sig alltså över ett vidare
område än enbart det straffprocessuella. Pågående
eller beslutade utvärderingar bör ge utredningen ett
gott underlag för denna analys. Direktiven till
utredningen  förväntas  bli  färdigställda under
senvåren. Utredningens arbete blir omfattande och
lär komma att ta flera år i anspråk.
Utskottet, som tidigare understrukit vikten av att
integritetsfrågorna uppmärksammas i lagstiftningen,
hälsade med tillfredsställelse att regeringen nu
skulle komma att tillsätta en utredning rörande
dessa frågor. Utskottet framhöll bl.a. vikten av att
utredningen tillsätts och dess arbete bedrivs utan
onödig tidsutdräkt. Utskottet konstaterade att ett
då aktuellt motionsönskemål om en utredning om
integritetsfrågor i lagstiftningen var tillgodosett.
Utskottet  vill  nu inledningsvis markera  att
utskottets   inställning   i   fråga   om
integritetsfrågornas vikt på inget sätt förändrats
sedan  frågan  sist  behandlades  i  utskottet.
Regeringens besked att frågan om tvångsmedel vid
gränskontrollverksamheten skall utredas måste därför
hälsas med tillfredsställelse. Motionsönskemålet om
en utredning får anses tillgodosett med detta.
Av det sagda följer att utskottet inte kan ställa
sig bakom kravet på att lagstifta i ämnet på nu
befintligt underlag.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår motion
1999/2000:Ju19 och motion 1999/2000:Ju22  i här
aktuell del.

Inre utlänningskontroll

Kontroll av utlänningars rätt att resa in i och
visats här i landet kan ske såväl vid gränsen i
samband med att utlänningen reser in i Sverige som
inne i landet efter inpasseringen.
Den inre utlänningskontrollen regleras i huvudsak
av  bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen
(1989:529), UtlL. Enligt denna bestämmelse är en
utlänning som vistas i Sverige skyldig att på
begäran av en polisman visa upp sitt pass eller
andra handlingar som visar att han eller hon har
rätt att uppehålla sig i landet. Utlänningen är
också  skyldig att på kallelse  lämna  Statens
invandrarverk  eller  polisen  uppgifter om sin
vistelse här. Vissa tvångsmedel finns så att bl.a.
hämtning kan ske. Skyldigheten att visa sitt pass
innebär emellertid inte att utlänningen är tvungen
att bära passet på sig under vistelsen i Sverige.
Kontrollåtgärderna  får enligt den nyss angivna
bestämmelsen endast vidtas om det finns anledning
att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla
sig här eller om det annars finns särskild anledning
till kontroll.
Rikspolisstyrelsen  har  efter  samråd  med
Invandrarverket utarbetat föreskrifter och allmänna
råd m.m. för polisens befattning med den inre
utlänningskontrollen. I dessa anges bl.a. att syftet
med kontrollen i första hand är att spana efter
sådana utlänningar beträffande vilka det finns ett
avvisnings- eller utvisningsbeslut. Dessutom skall
polisen övervaka att utlänningar inte vistas eller
arbetar i Sverige utan att ha pass och föreskrivet
tillstånd. Kontrollen sker genom granskning av de
uppgifter som kommer in till polisen med anledning
av  den  anmälnings- och uppgiftsskyldighet som
föreskrivs i
6 kap. 1 och 2 §§ utlänningsförordningen (1989:547)
eller som på annat  sätt kommer till polisens
kännedom. Vid sidan av detta  sker  den  inre
utlänningskontrollen genom spaningsverksamhet. För
kontroll bör krävas att det finns skälig misstanke
att utlänningen saknar tillstånd eller att det
annars  kan  bli  aktuellt med avvisning eller
utvisning. Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter
får en person inte kontrolleras enbart därför att
han på grund av hudfärg, språk, namn, beteende eller
eljest anses vara utlänning.
Den inre utlänningskontroll som Schengensamarbetet
kräver riskerar enligt vad som anförs i motionerna
1998/99:U508   (mp),   1999/2000:Ju18   (v),
1999/2000:U513 (mp) och 1999/2000:Ju233 (s) att
innebära otillåten diskriminering.
I  det förslag som remitterades till Lagrådet
föreslogs att uttrycket "finns särskild anledning
till kontroll" skulle bytas ut mot "framstår som
befogat  att  kontrollera  utlänningen".  Efter
avstyrkande av Lagrådet avstod regeringen dock från
att lägga fram  förslaget.  Lagrådet ansåg att
regeringens förslag inte var väl förenligt med
regeringsformens förbud mot diskriminering (2 kap.
15 §).
Socialförsäkringsutskottet påpekar i sitt yttrande
att regeringen i den proposition som tog upp frågan
om Sveriges anslutning till Schengensamarbetet angav
att det synes ofrånkomligt att verksamheten med inre
utlänningskontroll  måste  öka  i  omfattning.
Socialförsäkringsutskottet påpekar också att Sverige
är ett mångkulturellt land där invånarna skiljer sig
från varandra till såväl utseende som namn och i
viss mån även språk. Den inre utlänningskontrollen
måste  utgå  från  detta  förhållande,  och
socialförsäkringsutskottet anser därför att det inte
finns anledning att befara att ökad kontroll kommer
att leda till diskriminering på grund av en persons
etniska   ursprung.   Socialförsäkringsutskottet
förutsätter att regeringen noga följer effekterna av
slopandet av kontrollen vid de inre gränserna samt
hur den inre utlänningskontrollen utförs, såväl till
omfattning som formerna.
Justitieutskottet erinrar om att regeringen efter
kritik från Lagrådet avstått från att lägga fram ett
lagförslag som skulle ha vidgat möjligheterna till
inre utlänningskontroll.  I övrigt ansluter sig
justitieutskottet  till  de  överväganden  som
socialförsäkringsutskottet  gjort.  Med  dessa
uttalanden får - förutom motion 1999/2000:Ju18 -
även motionerna 1998/99:U508, 1999/2000:Ju233 och
1999/2000:U513  i  här  aktuella  delar  anses
tillgodosedda, och utskottet föreslår att riksdagen
avslår dem.

Avvisning av personer på spärrlista

I artikel 5 i Schengenkonventionen anges kraven på
den som vill resa in i Schengenområdet. Utlänningen
skall ha dokument som tillåter gränspassage och
giltig visering om sådan krävs. Vidare krävs att han
har dokument som bevisar syftet och villkoren för
vistelsen samt har tillräckliga medel för sitt
uppehälle  och återresa.  Slutligen  krävs  att
utlänningen inte finns på s.k. spärrlista och att
han inte anses utgöra risk för  den  allmänna
ordningen, statens säkerhet eller någon av parternas
internationella förbindelser. Inresa skall vägras om
utlänningen inte uppfyller samtliga dessa villkor
utom då part finner det nödvändigt att avvika från
denna princip av humanitära skäl, i eget intresse
eller på grund av internationella förpliktelser. I
sådana fall skall inresetillståndet begränsas till
den berörda partens territorium med underättelse
till övriga Schengenstater.
En av grunderna för att neka en utlänning inresa är
alltså  att  han  tagits  upp  på  spärrlista.
Förutsättningarna för att föra upp en utlänning på
den anges i artikel 96 i konventionen. Med utlänning
avses person som inte är medborgare i någon av EU:s
medlemsstater eller i någon av de stater som deltar
i Schengensamarbetet. Beslut om  uppförande  på
spärrlista  skall  ha fattats av administrativa
myndigheter eller behörig domstol i enlighet med
processuella regler i nationell lagstiftning. Sådana
beslut kan grundas på att en utlänning utgör ett hot
mot allmän ordning och säkerhet, exempelvis genom
att utlänningen dömts för gärning som har ett
minimistraff på ett års fängelse eller om det finns
grundad anledning att anta att utlänningen begått
grova brott eller om det skäligen kan befaras att
han  kommer  att  begå  sådana brott på någon
Schengenstats territorium. Beslut om uppförande på
spärrlista kan även grundas på att utlänningen varit
föremål  för  åtgärd  som  innebär avlägsnande,
avvisning eller utvisning, som varken återkallats
eller varit förenad med viss tidsbegränsning, och
som innefattar eller som åtföljts av inreseförbud
eller av vägrat uppehållstillstånd som grundas på
överträdelse av nationella bestämmelser om inresa
eller uppehållstillstånd för utlänningar.
Regeringen föreslår en ändring i utlänningslagen
som innebär att en utlänning  får  avvisas om
utlänningen  inte  uppfyller  Schengenreglernas
inresekrav.
I motionerna 1999/2000:Ju18 (v) och 1999/2000:Ju21
(mp) riktas kritik mot förslaget.  Motionärerna
befarar att svenska myndigheter inte kommer att göra
en självständig prövning av frågan om någon skall
avvisas eller inte. Motionärerna menar också att
asylsökande inte kommer att få sina ansökningar
prövade enligt de internationella åtaganden som
Sverige har gjort.
Regeringen anför i propositionen (s. 70 f) att det
finns möjlighet för svenska myndigheter att tillåta
en utlänning som förts upp på spärrlista att resa in
på svenskt territorium. Regeringen påpekar också att
en utlänning som söker asyl eller skydd här i landet
normalt sett har rätt att stanna här under den tid
som ansökan prövas. Om utlänningen har rätt till
asyl får uppehållstillstånd också beviljas efter
inresan till Sverige (2 kap. 15 § UtlL).
Socialförsäkringsutskottet har i denna del anfört
att utskottet delar regeringens bedömning när det
gäller   behovet   av   den   nya  regeln.
Socialförsäkringsutskottet framhåller vidare att det
inte föreligger någon skyldighet att avvisa en
utlänning som inte uppfyller villkoren för inresa.
En bedömning skall ske i varje enskilt fall varvid
tillstånd till inresa kan beviljas t.ex. på grund av
humanitära skäl eller på grund av en internationell
förpliktelse. Självklart skall den som har rätt till
asyl enligt Genèvekonventionen inte avvisas med
hänvisning  till   de   nya  bestämmelserna.
Motionsyrkandena får anses tillgodosedda med den
utformning bestämmelsen fått och de uttalanden som
gjorts i propositionen om hur bestämmelsen skall
tillämpas.
Justitieutskottet   ansluter    sig   till
socialförsäkringsutskottets   överväganden   och
konstaterar att reglerna på området alltjämt innebär
att uppehållstillstånd får meddelas efter inresan
till Sverige om utlänningen är skyddsbehövande eller
om det föreligger humanitära skäl samt i vissa fall
när ansökan  om  uppehållstillstånd  grundas på
familjeåterförening.  Utskottet  föreslår  att
riksdagen antar regeringens förslag i denna del och
avslår motionerna 1999/2000:Ju18 och 1999/2000:Ju21
i här aktuella delar.

Utländska viseringar

Regeringen föreslår en bestämmelse som innebär att
en s.k. enhetlig visering som har utfärdats av en
behörig myndighet i en Schengenstat skall gälla här
i  landet.  Bakgrunden  till  förslaget  är
Schengenkonventionens krav om att staterna skall
anta en gemensam politik vad gäller reglerna för
beviljande av viseringar. Avsikten är att samtliga
Schengenstater skall införa en enhetlig visering och
att denna skall gälla för inresa till samtliga
staters territorium.
Vidare föreslås att regeringen ges möjlighet att
ingå avtal med en annan Schengenstat om att den
staten skall representera Sverige vid beviljande av
viseringar. Förslaget motiveras  av att Sverige
saknar diplomatisk representation i ett antal länder
samtidigt som det i många av dessa finns sådan
representation  för  någon  eller  några  andra
Schengenstater.
I motion 1999/2000:Ju21 (mp) yrkas avslag  på
förslaget   eftersom   det   innebär   att
myndighetsutövning överlåts till utländska organ.
Socialförsäkringsutskottet  delar   regeringens
uppfattning i denna del och pekar i sitt yttrande på
att det var ett faktum redan när frågan om Sveriges
anslutning prövades i riksdagen för två sedan att
myndighetsutövning skulle komma att överlämnas till
annan stat.
Justitieutskottet       håller      med
socialförsäkringsutskottet, och utskottet föreslår
att riksdagen i denna del antar regeringens förslag
och avslår motion 1999/2000:Ju21.

Återkallelse av uppehållstillstånd

I 2 kap. 9, 11 och 12 §§ UtlL anges när bl.a.
uppehållstillstånd får återkallas. En viktig grund
för återkallelse är att utlänningen medvetet har
lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit sådana
uppgifter om sin identitet eller  något  annat
förhållande som varit av betydelse för att få
tillståndet. Återkallelse av uppehållstillstånd får
endast ske om det föreligger synnerliga skäl när
utlänningen har vistats i landet mer än fyra år med
uppehållstillstånd,  då  frågan  om återkallelse
prövas. Återkallelse är möjlig även av andra skäl
men i regel endast om utlänningen inte rest in i
Sverige.   Vid   bedömningen   av  om  ett
uppehållstillstånd bör återkallas skall hänsyn tas
till  utlänningens  anknytning till det svenska
samhället och till om andra humanitära skäl talar
mot   att   tillståndet   återkallas.   Ett
uppehållstillstånd kan vidare återkallas på grund av
utlänningens bristande vandel, dock endast om frågan
väckts innan utlänningen varit bosatt i Sverige i
tre   år   med   uppehållstillstånd.   Ett
uppehållstillstånd kan enligt 2 kap. 11 § första
stycket 3 återkallas om det kan antas att han kommer
att bedriva exempelvis spioneri som riktar sig mot
annat nordiskt land än Sverige.
Om ett land rapporterar en person på spärrlistan
och  den  personen   redan  har  beviljats
uppehållstillstånd  i någon Schengenstat,  skall
enligt Schengenkonventionen den stat som beviljat
uppehållstillståndet ta ställning till om det finns
skäl att återkalla detta. Om så inte sker, skall den
rapporterande staten - alltså den stat som fört upp
personen på spärrlistan - vidta åtgärder för att
återkalla rapporten i SIS. Den staten får i stället
låta registrera utlänningen på en egen nationell
spärrlista.
Regeringen föreslår  att det i utlänningslagen
införs  en  ny  grund  för  återkallelse  av
uppehållstillstånd.   Ändringen   innebär  att
återkallelse får ske om utlänningen registrerats på
spärrlista och det finns tillräckliga skäl för
återkallelse.
I  motion  1999/2000:Ju18 (v) yrkas avslag på
förslaget i denna del eftersom Schengenkonventionen
inte kräver att återkallelse  sker.  I  motion
1999/2000:Ju21 (mp) efterfrågas en reglering som gör
det tydligt att återkallelse inte är obligatorisk.
En  utlänning som har uppehållstillstånd i en
Schengenstat kan i princip röra sig fritt inom hela
Schengenterritoriet. Därför kan en Schengenstat ha
intresse av att en utlänning som inte är önskvärd
där inte heller tillåts uppehålla sig i en annan
Schengenstat.  Det är detta intresse  som  den
föreslagna bestämmelsen  avser  att  tillgodose.
Regeringen påpekar (prop. s. 75 f) att liknande
hänsynstaganden görs i dag i förhållande till de
nordiska länderna.
Regeringen anför vidare att, i de fall en utlänning
beviljats uppehållstillstånd i Sverige, det krävs
mycket starka skäl för att återkalla detta. Sverige
skall  inte göra avkall på denna grundläggande
princip och inte heller på det skydd och den rätt
till bosättning som utlänningslagstiftningen ger.
Schengensamarbetet innebär dock en skyldighet att
beakta  även  övriga  Schengenstaters gemensamma
intressen. En lämplig avvägning måste därför göras.
Endast ett mycket starkt nationellt intresse i en
annan Schengenstat bör enligt regeringen i vissa
fall kunna leda till att tillräckligt starka skäl
finns för  ett  sådant  beslut. De tillämpande
myndigheterna har här att göra en bedömning i varje
enskilt fall om återkallelse skall ske eller ej. Det
skall  också,  anför  regeringen,  noteras  att
Schengenkonventionen inte innebär någon skyldighet
att återkalla ett uppehållstillstånd.
Socialförsäkringsutskottet   delar  regeringens
bedömning i fråga om behovet av en ny grund för
återkallelse. Socialförsäkringsutskottet  hänvisar
till de uttalanden som gjorts i propositionen och
påpekar att det vid den prövning som skall ske i
varje enskilt fall skall övervägas om den andra
Schengenstatens intressen kan tillgodoses genom att
den staten för upp utlänningen på en nationell
spärrlista.
Justitieutskottet vill inledningsvis framhålla att
den föreslagna bestämmelsen är nödvändig för att
Sverige  skall  leva  upp  till  åtagandena  i
konventionen.  Det  förhållandet  att en svensk
myndighet  kommer  att få bedöma andra staters
nationella   intressen   inom   ramen   för
beslutsförfarandet ser utskottet som en naturlig del
i Schengensamarbetet. En annan sak är att Sverige
inte   är   skyldigt  att  återkalla   ett
uppehållstillstånd  så  fort någon av de andra
länderna fört upp en utlänning på spärrlista. Med de
uttalanden som gjorts i ärendet kan det inte gärna
föreligga någon tvekan om att förslaget innebär en
möjlighet men inte en skyldighet att återkalla
uppehållstillstånd. Detta framgår också direkt av
lagförslaget.
Vad slutligen gäller frågan  om myndigheternas
självständighet noterar utskottet att myndigheterna
här som på alla andra områden har att fatta sina
beslut med utgångspunkt i de regler som gäller.
Utskottet ser inget behov av att införa någon
särskild regel om detta. I stället utgår utskottet
från  att  myndigheterna  fattar  sina  beslut
självständigt och, med regeringsformens ord, att den
offentliga makten utövas under lagarna.
Sammantaget innebär det anförda  att utskottet
föreslår att riksdagen i denna del antar regeringens
förslag och avslår motionerna 1999/2000:Ju18 och
1999/2000:Ju21.

Narkotiska läkemedel

Schengenkonventionen innehåller regler för införsel
av narkotikaklassade läkemedel vid resa till annat
Schengenland. En resenär får medföra narkotiska
läkemedel  för  medicinsk  behandling  under
förutsättning att en behörig myndighet i hemlandet
utfärdat ett särskilt intyg. Mängden läkemedel skall
stå i relation till resans längd och får enligt
föreskrifter  som  meddelats  av  Verkställande
kommittén, rådets föregångare som högsta beslutande
organ, omfatta maximalt 30 dagars förbrukning.
Motsvarande nationella svenska regler medger i
princip införsel  för  fem  dagars förbrukning.
Sveriges interna regler är alltså strängare.
I propositionen om Sveriges anslutning aviserades
vissa ändringar av de svenska föreskrifterna (prop.
1997/98:42 s. 99).
När riksdagen behandlade frågan gavs regeringen
till känna att den borde verka för en ändring av
Schengenreglerna på området (bet. 1997/98:JuU15).
Regeringen gör nu bedömningen att den utvidgade
rätten till införsel av narkotiska läkemedel som
följer av Schengenanslutningen innebär en bättre
kontroll än vad som är fallet i dag, eftersom det
finns ett uttalat krav på intyg från en behörig
myndighet. Tanken är att den fria rörligheten även
skall gälla för svårt sjuka personer med legalt
förskrivna läkemedel för personligt bruk.
I propositionen läggs också fram ett lagförslag som
gör det möjligt för resande att föra ut narkotiska
läkemedel från Sverige, om läkemedlen är avsedda för
medicinskt ändamål och den resandes personliga bruk.
Socialutskottet framhåller i sitt yttrande att den
utvidgning av rätten till införsel av narkotiska
läkemedel som följer av Schengenanslutningen innebär
en möjlighet till fri rörlighet även för svårt sjuka
människor  med  legalt förskrivna läkemedel för
personligt bruk. Socialutskottet delar regeringens
bedömning att det krav som i detta fall följer av
anslutningen till  Schengen  inte innebär någon
eftergift för en mindre restriktiv narkotikapolitik.
Lagförslaget tillstyrks.
Justitieutskottet  - som delar socialutskottets
uppfattning - har ingen erinran mot regeringens
bedömning och förslag.

Resurser m.m.

I ett antal motioner berörs frågan om resurser för
gränskontroll.  I  motion  1999/2000:Ju17  (m)
understryks polisens behov av resurser. Liknande
synpunkter med särskild inriktning på Gotland förs
fram  i  motionerna  1999/2000:Ju215  (m)  och
1999/2000:Ju225 (s). I motion 1999/2000:Ju16 (m)
anförs att resurser inte  bör  läggas  på att
kontrollera fritidsbåtar. I motionerna 1998/99:Sk818
(kd),  1998/99:Sf607  (m),  1999/2000:Ju20  (m),
1999/2000:Sf616 (m) efterfrågas i allmänna ordalag
en effektivare gränskontroll. Slutligen anförs i
motion 1998/99:Ju904 (m) att ett sätt att åstadkomma
en effektivare gränskontroll vore att tullkriminalen
och polisen inte-
greras med varandra på vissa orter.
I budgetpropositionen  för  år  2000  föreslog
regeringen att polisens anslag skulle höjas med 3,5
miljoner kronor för att täcka polisens kostnader för
centrala funktioner i Schengens informationssystem.
Regeringen anför att de lagförslag som läggs fram i
propositionen  inte  i sig innebär några ökade
kostnader för myndigheterna eller för samhället i
stort.
I  2000 års ekonomiska vårproposition föreslås
(prop. 1999/2000:100 avsnitt 7.4 utg.omr. 4) att
rättsväsendet skall tillföras 1 miljard kronor år
2001, 1,5 miljarder kronor år 2002 och 1,6 miljarder
kronor år 2003.  Regeringen  anför  bl.a.  att
gränskontrollen skall förbättras och att Sverige
skall delta i det EU-relaterade arbetet.
Här bör även nämnas att justitieministern nyligen
svarat   på  en  fråga  i  riksdagen  om
gränskontrollverksamheten (fråga 1999/2000:716). I
frågesvaret    anfördes   bl.a.   följande.
Rikspolisstyrelsen  har  sedan  år  1996  ett
regeringsuppdrag att inom polisorganisationen leda
och samordna arbetet med att förbereda ett svenskt
inträde i Schengensamarbetet. Arbetet sker dels
genom den särskilda projektorganisation som skapats
på    Rikspolisstyrelsen,    dels    genom
Rikspolisstyrelsens tillsyns- och inspektionsenhet.
Projektorganisationen ansvarar för förberedelser i
form av upprättande av handlingsplan, arbetsmetoder,
planering  för  utbildning  och teknikstöd.  En
preliminär nationell handlingsplan har utarbetats.
En slutlig handlingsplan utges inom kort.
Av  frågesvaret  framgår  vidare  att samtliga
polismyndigheter   utifrån   den   preliminära
handlingsplanen   nu   upprättat   regionala
genomförandeplaner  för  bl.a.  gränskontroll.
Utbildningsinsatser påbörjades under vintern 1999
och processen med rekrytering av kompletterande
personalresurser pågår för närvarande. Man kan,
anförs det i frågesvaret, konstatera  att både
Rikspolisstyrelsens   och   polismyndigheternas
intensitet i förberedelsearbetet ökat markant sedan
inspektionstillfället i oktober 1999.
I frågesvaret framhålls avslutningsvis att polisen
under senare år successivt har tillförts resurser
för att kunna möta de krav som Schengenavtalet
ställer.
Utskottet noterar att regeringen nyligen föreslagit
en kraftig ökning av ramen för rättsväsendet. Hur
den ramökningen skall fördelas inom utgiftsområdet
kommer riksdagen att ta ställning till i höst.
Utskottet ser det dock som naturligt att insatserna
i fråga om gränskontroll framöver betraktas som en
angelägen verksamhet inom polisen. Som nyss framgått
har regeringen gett uttryck för samma uppfattning i
vårpropositionen.  Det behövs alltså inte något
uttalande från riksdagen i detta ärende om vikten av
framtida  resurser  eller  effektiviteten  i
gränskontrollverksamheten. Här vill utskottet också
påminna om vad som anförts i det föregående om en
utredning av vilka tvångsmedel som kan behövas inom
ramen för gränskontrollverksamheten. Avslutningsvis
vill utskottet erinra om att det ankommer  på
Rikspolisstyrelsen att avgöra hur fördelningen av
medel inom polisorganisationen skall göras utifrån
de  prioriteringar som riksdagen och regeringen
ställer upp för verksamheten.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionerna
1998/99:Sk818,   1998/99:Ju904,   1998/99:Sf607,
1999/2000:Ju16,  1999/2000:Ju17,  1999/2000:Ju20,
1999/2000:Ju215, 1999/2000:Ju225 och 1999/2000:Sf616
i här aktuella delar.

Europol m.m.

Motionerna

I motionerna 1998/99:U508 och 1999/2000:U513 (båda
mp) begärs att den europeiska polisbyrån Europol
skall avskaffas och i avvaktan på att det sker
förses  med  ett  regelverk  som  innebär  en
parlamentarisk insyn. I motion 1999/2000:Ju904 (kd)
begärs att Europol skall byggas ut under demokratisk
kontroll. Ett effektivare Europol efterfrågas i
motion 1999/2000:U503 (m).
I motion 1998/99:U507 (fp) anförs att samarbetet
inom EU mot internationell brottslighet bör föras
över till första pelaren.
I flera  motioner  föreslås  åtgärder mot den
internationella  brottsligheten.  I  motionerna
1998/99:So461  (fp)  efterfrågas  åtgärder  mot
narkotikan.  I  motion  1999/2000:Ju904 föreslås
straffrättslig  harmonisering  och  en  gemensam
narkotikapolitik.  Slutligen  begärs  i  motion
1999/2000:U514 (kd) att Sverige skall arbeta för
gemensamma handlingsplaner mot grova brott, t.ex.
narkotikabrott.

Bakgrund

Som framgår ovan sker straffrättsligt samarbete och
polissamarbete inom ramen för den tredje pelaren.
Till sin karaktär är samarbetet där mellanstatligt.
Någon normgivningskompetens har inte överlåtits från
medlemsstaterna till unionen. Samarbetet omfattas
alltså inte av EG-rätten och dess principer. Skälet
till  denna  ordning  är att samarbetet  berör
rättsstatliga kärnområden, inom vilka det ansetts
viktigt  att  medlemsstaterna  får  behålla ett
självbestämmande.
Amsterdamfördraget  innebär  -  som  nämnts
inledningsvis - att strukturen för EU-samarbetet
förändrats. Här är avdelning VI i Unionsfördraget av
intresse. Enligt artikel 29 skall unionens mål vara
att ge medborgarna en hög säkerhetsnivå inom ett
område med frihet, säkerhet och rättvisa genom att
bland medlemsstaterna utforma gemensamma insatser på
områdena  polissamarbete  och  straffrättsligt
samarbete samt genom att förebygga och bekämpa
rasism och främlingsfientlighet.
Detta mål skall uppnås genom förebyggande och
bekämpande av brottslighet, vare sig  denna är
organiserad  eller  ej,  särskilt  terrorism,
människohandel  och  brott  mot  barn,  olaglig
narkotikahandel och olaglig vapenhandel, korruption
och bedrägeri. Åtgärderna skall vidtas genom närmare
samarbete mellan polismyndigheter, tullmyndigheter
och andra behöriga myndigheter i medlemsstaterna,
både direkt  och  genom  Europeiska  polisbyrån
(Europol)  och  genom  sådant  samarbete mellan
rättsliga myndigheter och andra behöriga myndigheter
i medlemsstaterna, allt i enlighet med närmare
bestämmelser i andra artiklar i fördraget. Vidare
skall tillnärmning  av straffrättsliga regler i
medlemsstaterna kunna ske när det är nödvändigt.
Av artikel 34 framgår att rådet på lämpligt sätt
skall vidta åtgärder för att främja samarbete som
bidrar till att unionens mål uppnås. Rådet får för
detta ändamål upprätta konventioner som skall antas
av  medlemsstaterna  enligt  deras  nationella
bestämmelser. Om inte annat anges i konventionerna
skall dessa, så snart de har antagits av åtminstone
hälften av medlemsstaterna, träda i kraft för dessa
medlemsstater. Rådet får vidare anta s.k. rambeslut
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra
författningar.  Rambesluten  är  bindande  för
medlemsstaterna när det gäller de resultat som skall
uppnås men överlåter åt de nationella myndigheterna
att bestämma form och tillvägagångssätt. De har inte
s.k. direkt  effekt,  dvs. de kan inte grunda
rättigheter eller skyldigheter för enskilda så länge
de  inte  införlivats  med nationell  rätt.  I
sammanhanget kan anmärkas att rambeslut, i likhet
med andra bindande internationella överenskommelser,
fordrar  godkännande  av  riksdagen om beslutet
förutsätter att lag ändras eller upphävs eller att
ny lag stiftas (se
10 kap. 2 § regeringsformen).
Härutöver kan rådet anta gemensamma ståndpunkter
som anger unionens inställning i en viss fråga samt
fatta andra beslut som överensstämmer med målen i
denna del av Unionsfördraget, dock inte beslut om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra
författningar.  Beslut  av  rådet  förutsätter
enhällighet.
Inom  EU  bedrivs ett omfattande  arbete  mot
organiserad brottslighet. En särskild handlingsplan
mot den organiserade brottsligheten antogs av RIF-
rådet i april 1997 och godkändes av Europeiska rådet
vid  dess  möte i Amsterdam i juni samma år.
Handlingsplanen innehåller politiska riktlinjer och
särskilda rekommendationer till rådet att vidta en
rad åtgärder som spänner över ett vitt fält.
Vid sitt möte i Wien i december 1998 gav Europeiska
rådet  i  uppdrag  åt  RIF-rådet att förstärka
åtgärderna mot den organiserade brottsligheten med
beaktande  av  de  utökade möjligheter i detta
hänseende som Amsterdamfördraget  ger. Uppdraget
återfinns i en handlingsplan för genomförande av
Amsterdamfördraget, den s.k. Wienhandlingsplanen.
I enlighet med en  rekommendation i 1997 års
handlingsplan   har   rådet   inrättat   en
sektorsöversgripande   arbetsgrupp   mot   den
organiserade  brottsligheten.  En  av  gruppens
huvuduppgifter är att genomföra de riktlinjer och
rekommendationer  som  finns  i handlingsplanen.
Arbetsgruppen har utarbetat en ny  sammanhållen
strategi för det fortsatta arbetet med att förebygga
och  bekämpa  den  organiserade  brottsligheten.
Strategin antogs av RIF-rådet den 27 mars 2000.
I detta sammanhang bör även nämnas slutsatserna
från Europeiska rådets möte i Tammerfors den 15 och
16 oktober 1999. Stats- och regeringscheferna enades
där  om  ett  antal  politiska riktlinjer  och
prioriteringar. Inledningsvis kan framhållas att
kommissionen fått  i uppdrag att presentera en
resultattavla - en s.k.  scoreboard - för att
underlätta genomförandet av RIF-bestämmelserna i
Amsterdamfördraget,   Wienhandlingsplanen   och
slutsatserna från mötet i Tammerfors. Syftet med
resultattavlan är att underlätta genomförandet av
överenskomna bestämmelser genom att fastställa vem
av rådet, kommissionen eller medlemsstaterna som
skall agera och tidpunkten för när åtgärderna skall
vara genomförda. Vidare är avsikten att förbättra
insynen i det rättsliga och inrikes samarbetet.
Såvitt nu är i fråga är vidare ett antal punkter
bland Tammerforsslutsatserna av intresse. I punkt 5
anges bl.a. att brottslingar inte får ges några
möjligheter  att  utnyttja  skillnader  mellan
medlemsstaternas  rättssystem  och  att  bättre
överensstämmelse och ökad konvergens måste uppnås
mellan medlemsstaternas rättssystem.  I punkt 6
anförs att människor har rätt att förvänta sig att
unionen tar itu med det hot mot deras frihet och
lagliga rättigheter som den grova brottsligheten
utgör. Gemensamma insatser  mot  detta  hot är
nödvändiga  för  att  förebygga  och  bekämpa
brottslighet och kriminella organisationer i hela
unionen. En gemensam mobilisering av polisiära och
rättsliga resurser är nödvändig för att garantera
att det inte finns några gömställen för brottslingar
eller vinning av brott inom unionen. I punkt 23
behandlas frågan om åtgärder mot människohandel och
ekonomiskt utnyttjande  av migranter. Europeiska
rådet begär att lagstiftning skall antas om stränga
påföljder för detta grova brott före utgången av år
2000. Medlemsstaterna uppmanas att tillsammans med
Europol inrikta sina ansträngningar på att upptäcka
och upplösa de kriminella nätverk som berörs. Vidare
efterfrågar Europeiska rådet i punkt 41 utarbetande
av gemensamma prioriteringar, vilka bör beaktas vid
utarbetande av ny  lagstiftning.  I  punkt  43
efterlyses gemensamma utredningsgrupper i enlighet
med EG-fördraget, som ett första steg i kampen mot
narkotikahandel och människohandel samt terrorism.
De bestämmelser som  skall  fastläggas i detta
avseende  bör  enligt Europeiska rådet  tillåta
företrädare för Europol att när så är lämpligt delta
i sådana grupper i en stödjande funktion. I punkt 44
uppmanas  till  inrättandet  av  en  europeisk
aktionsgrupp med europeiska polischefer  som  i
samarbete med Europol skall utbyta erfarenheter och
information   om   aktuella   tendenser   i
gränsöverskridande  brottslighet samt bidra till
planeringen  av  operativa  åtgärder.  Europols
nyckelroll understryks i punkt 45; bl.a. bör Europol
få operativa uppgifter. Slutligen bör även punkt 48
tas upp här. I den anges att insatserna för att enas
om  gemensamma  definitioner  i  de  nationella
rättsordningarnas  straffrätt  inledningsvis  bör
koncentreras till ett begränsat antal sektorer med
särskild betydelse. Här nämner Europeiska rådet
bl.a.  ekonomisk  brottslighet,  narkotikahandel,
människohandel,  högteknologisk brottslighet  och
miljöbrott.
De i punkt 43 nämnda utredningsgrupperna kommer
enligt ett  förslag  från  ordförandeskapet att
regleras i ett rambeslut. Det bedöms inte kräva fler
lagändringar på området än dem som redan föreslagits
riksdagen i proposition Internationell  rättslig
hjälp i brottmål (prop. 1999/2000:61).
I Årsboken om EU (skr. 1999/2000:60 s. 285 f)
påpekar regeringen att Europols mandat utökats under
det gångna året till att också avse terrorism,
falskmynteri och förfalskning av betalningsmedel.
När det gäller narkotikabrottslighet bör här även
nämnas ministerrådets arbetsgrupp mot olaglig handel
med narkotika. Där har den svenska delegationen
nyligen föreslagit att polisen i samtliga EU:s
medlemsländer skall bli skyldig bl.a. att låta göra
kemiska analyser av viss beslagtagen narkotika och
att ge sina kollegor i de andra medlemsländerna del
av provresultatet.
För närvarande finns ingen skyldighet för polisen
utan endast möjlighet att utbyta information om
narkotika. Från svensk sida vill man nu se en
bindande  överenskommelse,  både när det gäller
traditionell polisinformation och kemiska analyser.
Syftet är att öka effektiviteten i kampen mot främst
amfetamin och ecstacy.
Utskottet har tidigare behandlat motionsyrkanden
liknande de nu aktuella. När utskottet hösten 1997
tillstyrkte ett regeringsförslag som gick ut på att
riksdagen skulle godkänna Sveriges anslutning till
Europolsamarbetet  ansåg  utskottet  bl.a.  att
utvecklandet av kriminalunderrättelseverksamheten är
ett av de viktigaste inslagen i effektiviseringen av
det internationella samarbetet  för att bekämpa
gränsöverskridande   kriminalitet.   Utskottet
konstaterade   också  att  Europolkonventionen
innehåller en rad regler som tar sikte på bl.a.
enskildas  integritetsskydd.  Motionsyrkanden  om
avslag på förslaget - som bl.a. grundades på att
Europol   inte  hade  något  parlamentariskt
kontrollorgan - avstyrktes (bet. 1997/98:JuU2 s. 6
f).
Utskottet har inhämtat att frågan om en utvidgad
behörighet för Europol bereds i Regeringskansliet.
Även frågan om en straffrättslig harmonisering har
behandlats i utskottet tidigare. Senast skedde det
våren 1998 när utskottet  tog  ställning  till
propositionen om anslutning till Schengensamarbetet.
Utskottet   höll   då  fast  vid  tidigare
ställningstaganden, som bl.a. innebar att utskottet
hållit med justitieministern som i ett frågesvar
sagt att Sverige inte kommer att verka för en
harmonisering av straffrätten utöver de behov som
framför allt gränsöverskridande brottslighet kan
föranleda (bet. 1997/98:JuU15 s. 29 f).

Överväganden

Vad först gäller frågorna om Europol ser utskottet
inget skäl att ompröva sin hållning. Utskottet
vidhåller   alltså   sin  tidigare  positiva
grundinställning och noterar att arbetet inom den
tredje  pelaren  går  i  riktning  mot vidgade
arbetsuppgifter för Europol. Utskottet kan alltså
inte ställa sig bakom kraven på att Europol skall
avskaffas. Inte heller frågan om ett parlamentariskt
kontrollorgan har kommit i något annat läge sedan
utskottet behandlade den senast.
Vad härefter gäller kraven på att Europol skall bli
effektivare och utrustas med vidgade befogenheter
noterar utskottet att steg i denna riktning redan
tagits bl.a. i och med Tammerforsmötet. Någon åtgärd
från riksdagens sida är således inte erforderlig.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionerna
1998/99:U508, 1999/2000:Ju904, 1999/2000:U503 och
1999/2000:U513 i här aktuella delar.
När det sedan gäller önskemålet om att föra över
frågor om brottsbekämpning till den första pelaren
noterar utskottet att Amsterdamfördraget innebär
vissa effektiviseringar på det området. Här tänker
utskottet bl.a. på att konventioner kan träda i
kraft redan när hälften  av  de undertecknande
staterna tillträtt konventionen. Härtill kommer att
nya typer av rättsakter sett dagens ljus. Utskottet
noterar att ett förslag om godkännande av ett utkast
till ett  rambeslut  nyligen  presenterats  för
riksdagen i ett ärende rörande penningförfalskning.
I dagsläget är det som utskottet ser det alltför
tidigt att uttala sig om huruvida den förändrade
strukturen för samarbetet inom EU varit tillräcklig.
Utskottet vill också erinra om att stats- och
regeringscheferna  initierat  framtagandet av en
resultattavla som kommer att kunna vara till hjälp
för att bedöma denna fråga framöver. Utskottet ser
alltså inget skäl att nu förorda en så långtgående
förändring som efterfrågas i motion 1998/99:U507.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionen i
här aktuell del.
Utskottet  kan  i  övrigt  konstatera att det
internationella   samarbetet   i  fråga   om
brottsbekämpningen kommit långt, och utskottet anser
att det inte finns något behov av att riksdagen
uttalar sig i de frågor som motionärerna tar upp.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionerna
1998/99:So461, 1999/2000:Ju904 och 1999/2000:U514 i
här aktuella delar.

Övrigt

Några av förslagen i propositionen innebär att
myndighetsutövning överlåts till annan stat. Detta
gäller  vissa av reglerna om gränsöverskridande
övervakning och förföljande i förslaget till lag om
internationellt  polisiärt  samarbete. Samma sak
gäller föreskriften om visering genom annan stats
behöriga myndigheter i 2 kap. 7 a § andra stycket
förslaget till lag om ändring i utlänningslagen.
Också  i  avtalet  om  polisiärt  samarbete  i
Öresundsregionen  finns   inslag   som   rör
gränsöverskridande samarbete. Beträffande momenten 4
och 13 i utskottets hemställan skall beslut därför
fattas i den ordning som föreskrivs i 10 kap. 5 §
fjärde stycket regeringsformen.
Riksdagen  har  nyligen på utskottets  förslag
beslutat   om   ett  antal   ändringar   i
vapenlagstiftningen (prop. 1999/2000:27, JuU9, rskr.
150). Genom riksdagens beslut fick 11 kap. 1 §
vapenlagen (1996:67) en ny lydelse fr.o.m. den 1
juli 2000. Även i det nu aktuella ärendet föreslås
en ändring av den paragrafen. Ändringen föreslås
träda i kraft den 1 juli 2000. Riksdagens beslut i
detta ärende bör därför gå ut på en ändring i den
ändringslag  (SFS  2000:147)  som utfärdats med
anledning  av det nyss nämnda riksdagsbeslutet.
Utskottets hemställan i moment 17 har utformats i
enlighet härmed.
I övrigt har utskottets ingenting att anföra med
anledning av regeringens förslag eller motionerna.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande avslag på propositionen
såvitt avser Schengens informationssystem
att riksdagen avslår motionerna 1999/2000:Ju18 yrkandena 2
och 8 samt 1999/2000:Ju20 yrkande 1 (delvis),
res. 1 (v, mp)
2. beträffande avslag på propositionen i
övrigt
att riksdagen avslår motion 1999/2000:Ju20 yrkandena 1
(delvis) och 4,
3.   beträffande   gränsöverskridande
övervakning och förföljande
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:U506 yrkande 16,
1999/2000:Ju20 yrkande 2, 1999/2000:Ju21 yrkande
4 och 1999/2000:
Ju905 yrkande 20,
res. 2 (mp)
4.  beträffande  Öresundsavtalet  och
lagregleringen av gränsöverskridande övervakning
och förföljande
att riksdagen
dels godkänner avtalet av den 6 oktober 1999
mellan  Konungariket  Sveriges regering  och
Konungariket Danmarks regering  om polisiärt
samarbete i Öresundsregionen,
dels godkänner regeringens förklaring avseende
artiklarna 6 och 8 i avtalet av den 6 oktober
1999 mellan Konungariket Sveriges regering och
Konungariket  Danmarks regering om polisiärt
samarbete i Öresundsregionen,
dels antar regeringens förslag till lag om
internationellt polisiärt samarbete såvitt avser
4-7 §§, 9 § och 10 §,
5.  beträffande  utländska  tjänstemäns
rättsliga ställning i Sverige
att riksdagen med avslag på motion 1999/2000:Ju21 yrkandena
5 och 6 antar regeringens förslag till lag om
internationellt polisiärt samarbete såvitt avser
12 och 13 §§,
6. beträffande JO:s och JK:s tillsyn
att riksdagen avslår motionerna 1999/2000:Ju21 yrkande 7 och
1999/2000:Ju22 yrkande 2,
res. 3 (v, kd, fp, mp)
7.     beträffande     Schengens
informationssystem
att riksdagen avslår motionerna 1999/2000:Ju18 yrkandena 6
och 7, 1999/2000:Ju21 yrkandena 8 och 9 samt
1999/2000:Ju22 yrkande 3,
res. 4 (m, kd, fp)
res. 5 (v, mp)
8.  beträffande  lagen  om  Schengens
informationssystem
att riksdagen  antar  regeringens förslag till lag om
Schengens informationssystem,
9.   beträffande   straffprocessuella
tvångsmedel i gränskontrollverksamheten
att  riksdagen  avslår  motionerna  1999/2000:Ju19  och
1999/2000:Ju22 yrkande 1,
res. 6 (m, fp)
10.    beträffande    den    inre
utlänningskontrollen
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:U508 yrkande 11,
1999/2000:Ju18 yrkande 1, 1999/2000:Ju233 och
1999/2000:U513 yrkande 9,
res. 7 (v, mp)
11. beträffande avvisning av personer på
spärrlista
att riksdagen med avslag på motionerna  1999/2000:Ju18
yrkandena 3 och 4 samt 1999/2000:Ju21 yrkande 1
antar regeringens förslag till lag om ändring i
utlänningslagen (1989:529) såvitt avser 4 kap. 1
§,
res. 8 (v, mp)
12. beträffande utfärdande av visering i
vissa fall
att riksdagen avslår motion 1999/2000:Ju21 yrkande 2,
res. 9 (v, mp)
13.  beträffande  lagregleringen  av
utfärdande av visering i vissa fall
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring
i utlänningslagen (1989:529) såvitt avser 2 kap.
7 a §,
14.   beträffande   återkallelse  av
uppehållstillstånd
att riksdagen med avslag på  motionerna 1999/2000:Ju18
yrkande 5 och 1999/2000:Ju21 yrkande 3 antar
regeringens förslag  till lag om ändring i
utlänningslagen (1989:529) såvitt avser 2 kap.
10 §,
res. 10 (v)
res. 11 (mp)
15. beträffande lagregleringen i övrigt av
polissamarbetet
att riksdagen antar regeringens förslag  till  lag om
internationellt polisiärt samarbete i den mån
det inte omfattas av utskottets hemställan i det
föregående,
16.  beträffande  övriga  ändringar  i
utlänningslagen
att riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i utlänningslagen (1989:529) i
den  mån det inte omfattas  av  utskottets
hemställan i det föregående,
17. beträffande vapenlagen
att riksdagen med anledning av regeringens förslag antar
utskottets i bilaga 2 intagna förslag till lag
om ändring i lagen (2000:147) om ändring i
vapenlagen (1996:67),
18. beträffande lagförslagen i övrigt
att riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i brottsbalken,
b) lag om ändring i passlagen (1978:302),
c) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
d)  lag  om ändring i lagen (1982:395) om
Kustbevakningens  medverkan  vid  polisiär
övervakning,
e) lag om ändring i lagen (1991:435) med vissa
bestämmelser om internationellt samarbete på
brottmålsområdet,
f) lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll
av narkotika,
g) lag om ändring i polisdatalagen (1998:622),
19. beträffande resurser m.m.
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:Ju904 yrkande 32,
1998/99:
Sk818 yrkandena 2 och 4, 1998/99:Sf607 yrkande
5,    1999/2000:Ju16,    1999/2000:Ju17,
1999/2000:Ju20  yrkande  3,  1999/2000:Ju215,
1999/2000:Ju225 och 1999/2000:Sf616 yrkande 5,
res. 12 (m, kd)
20. beträffande avskaffande av Europol
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:U508 yrkande 12 och
1999/2000:U513 yrkande 10,
res. 13 (mp)
21. beträffande det framtida Europol
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:U508 yrkande 13,
1999/2000:Ju904  yrkande  1,  1999/2000:U503
yrkande 8 samt 1999/2000:U513 yrkande 11,
res. 14 (m, kd)
res. 15 (v, mp)
22.    beträffande    överstatligt
beslutsfattande
att riksdagen avslår motion 1998/99:U507 yrkande 2,
res. 16 (fp)
23.   beträffande   åtgärder   mot
narkotikabrottslighet
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:So461 yrkande 15,
1999/2000:Ju904 yrkande 5 och 1999/2000:U514
yrkande 13,
res. 17 (m, kd, fp)
24.  beträffande en gemensam europeisk
straffrätt
att riksdagen avslår motion 1999/2000:Ju904 yrkande 4.
res. 18 (kd)Stockholm den 4 maj 2000

På justitieutskottets vägnar

Gun Hellsvik

I beslutet har deltagit: Gun
Hellsvik (m), Ingvar Johnsson (s),
Märta Johansson (s), Margareta
Sandgren (s), Alice Åström (v),
Ingemar Vänerlöv (kd), Anders G
Högmark (m), Ann-Marie Fagerström
(s), Maud Ekendahl (m), Helena
Zakariasén (s), Morgan Johansson
(s), Ragnwi Marcelind (kd), Jeppe
Johnsson (m), Kia Andreasson (mp),
Siw Persson (fp) och Sven-Erik
Sjöstrand (v).

Reservationer

1. Avslag på propositionen såvitt avser
Schengens informationssystem (mom. 1)

Alice Åström (v), Kia Andreasson (mp) och Sven-Erik
Sjöstrand (v) anför:

Vi konstaterar att Schengens  informationssystem
under den tid det varit verksamt snabbt har vuxit
till ett gigantiskt personregister med tendenser att
bli ett övervakningssystem utan kontroll. Enligt vår
mening är skyddet mot att uppgifterna som finns i
SIS  lämnas  vidare  till  tredje  land  inte
tillfredsställande. Möjligheterna för en registrerad
person att söka rättelse är små, i synnerhet om
personen i fråga är avvisad. Trots  registrets
omfattning   och   betydelse   finns   ingen
tillfredsställande kontrollorganisation och ingen
demokratisk insyn. Lagförslaget angående Schengens
informationssystem kan enligt vår mening inte anses
tillräckligt underbyggt.
Härtill kommer att de restriktioner av vilka data
som kan och får registreras i SIS inte gäller
informationsutbytet  inom SIRENE-strukturen.  När
polisen i ett medlemsland har gripit en person som
ett annat land registrerat i SIS, kan polisen i det
land där gripandet skett begära tilläggsinformation
från det land som registrerat personen i SIS. Detta
handhavande  av  uppgifter är inte tillräckligt
utrett. De kontakter som skall tas mellan SIRENE-
kontoren sker på mycket informell grund, varför
kontrollmöjligheterna  blir  i  det  närmaste
obefintliga. Denna fråga måste redovisas i detalj
innan riksdagen kan ta ställning till regeringens
förslag i denna del.
Vi anser alltså att riksdagen i linje med vad som
begärs   i   motionerna  1999/2000:Ju18  och
1999/2000:Ju20 bör avslå förslaget om Schengens
informationssystem.


Vi anser att utskottets hemställan under moment 1
bort ha följande lydelse:
1. beträffande avslag på propositionen såvitt
avser Schengens informationssystem
att riksdagen med anledning av motionerna 1999/2000:Ju18
yrkandena 2 och 8 samt 1999/2000:Ju20 yrkande 1
(delvis) avslår regeringens förslag till lag om
Schengens informationssystem.

2. Gränsöverskridande övervakning och
förföljande (mom. 3)

Kia Andreasson (mp) anför:

Jag anser att flera problem är förknippade med att
tillåta   att   utländska  tjänstemän  utför
gränsöverskridande  övervakning   på   svenskt
territorium. Jag vill understryka att denna typ av
åtgärder kan ske över alla slags gränser, vilket får
till följd att det inte bara är tjänstemän från våra
närmaste grannländer som är aktuella. Dessutom får
dessa tjänstemän medföra och i nödlägen använda sina
tjänstevapen. Det finns dessutom  en  risk att
utländska tjänstemän orsakar skador som svenska
staten, i enlighet med Schengenkonventionen, skall
ersätta.
Detta är enligt min mening inte rimligt, och
riksdagen bör därför avslå förslaget i denna del.
Det anförda innebär att jag tillstyrker motion
1999/2000:Ju21 i denna del. Motionerna 1998/99:U506,
1999/2000:Ju20 och 1999/2000:Ju905 i här aktuella
delar bör då inte föranleda någon åtgärd från
riksdagens sida.
Jag anser att utskottets hemställan under moment 3
bort ha följande lydelse:
3. beträffande gränsöverskridande övervakning
och förföljande
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:Ju21 yrkande 4
och med  avslag  på motionerna 1998/99:U506
yrkande 16, 1999/2000:Ju20  yrkande  2  och
1999/2000:Ju905 yrkande 20 som sin mening ger
regeringen  till  känna vad som anförts  i
reservation 2.

3. JO:s och JK:s tillsyn (mom. 6)

Alice Åström (v), Ingemar Vänerlöv (kd), Ragnwi
Marcelind (kd), Kia Andreasson (mp), Siw Persson
(fp) och Sven-Erik Sjöstrand (v) anför:

Vi noterar att svenska staten är skyldig att ersätta
skador som vållas av utländska tjänstemän som utövar
myndighet här. Mot den bakgrunden framstår det som
rimligt att JO och JK skall kunna granska deras
tjänsteutövning. Regeringen bör ges i uppdrag att
återkomma till riksdagen med ett lagförslag som
tillgodoser det anförda.

Vi anser att utskottets hemställan under moment 6
bort ha följande lydelse:
6. beträffande JO:s och JK:s tillsyn
att riksdagen med anledning av motionerna 1999/2000:Ju21
yrkande 7 och 1999/2000:Ju22 yrkande 2 som sin
mening ger regeringen till känna vad som anförts
i reservation 3.

4. Schengens informationssystem (mom. 7)

Gun Hellsvik (m), Ingemar Vänerlöv (kd), Anders G
Högmark (m), Maud Ekendahl (m), Ragnwi Marcelind
(kd), Jeppe Johnsson (m) och Siw Persson (fp) anför:

Vi anser att enskilda personers rätt att begära
granskning av uppgifter om sig själva hos den
nationella tillsynsmyndigheten klart bör framgå av
lagen. Regeringen bör ges i uppdrag att återkomma
till riksdagen med ett lagförslag som tillgodoser
det nu anförda.
Vårt ställningstagande innebär att vi tillstyrker
motion  1999/2000:Ju22  i denna del. Motionerna
1999/2000:Ju18 och 1999/2000:Ju21 bör däremot inte
föranleda någon åtgärd från riksdagen.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 7
bort ha följande lydelse:
7. beträffande Schengens informationssystem
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:Ju22 yrkande 3
och med avslag på motionerna 1999/2000:Ju18
yrkandena 6 och 7 samt 1999/2000:Ju21 yrkandena
8 och 9 som sin mening ger regeringen till känna
vad som anförts i reservation 4.

5. Schengens informationssystem (mom. 7)

Alice Åström (v), Kia Andreasson (mp) och Sven-Erik
Sjöstrand (v) anför:

Vi anser  att förslaget till lag om Schengens
informationssystem  lider  av  flera  allvarliga
brister.  Det  faktum att Datainspektionen blir
nationell tillsynsmyndighet räcker inte. Här måste
det i stället till en parlamentarisk kontroll. Detta
är särskilt viktigt eftersom systemet är omfattande
och inte heller uppfyller de krav på rättssäkerhet
som vi anser att man bör ställa på det. Vi anser att
regeringen bör ges i uppdrag att verka för att ett
parlamentariskt kontrollorgan inrättas.
En annan brist är att möjligheterna till rättelse
kan vara svåra att utnyttja, exempelvis av den som
blivit avvisad. En sådan person blir i praktiken
rättslös eftersom han knappast kan begagna sig av de
möjligheter  till rättelse och  granskning  som
konventionen stipulerar. Även i denna fråga bör
regeringen ges i uppdrag att verka för en förändring
av regelverket som tillgodoser den nu påpekade
bristen.
Slutligen anser vi att reglerna om enskildas rätt
att ta del av uppgifter om sig själva bör vara så
tydliga som möjligt. Detta kräver att en hänvisning
till personuppgiftslagen tas in i lagen om Schengens
informationssystem. Regeringen bör ges i uppdrag att
återkomma till riksdagen med ett lagförslag.
Det anförda innebär att vi tillstyrker motionerna
1999/2000:Ju18 och 1999/2000:Ju21 i här aktuella
delar.  Motion 1999/2000:Ju22 bör däremot  inte
föranleda någon åtgärd.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 7
bort ha följande lydelse:
7. beträffande Schengens informationssystem
att riksdagen med anledning av motionerna 1999/2000:Ju18
yrkandena 6 och 7 samt 1999/2000:Ju21 yrkandena
8 och 9 och med avslag på motion 1999/2000:Ju22
yrkande 3 som sin mening ger regeringen till
känna vad som anförts i reservation 5.

6. Straffprocessuella tvångsmedel i
gränskontrollverksamheten (mom. 9)

Gun Hellsvik (m), Anders G  Högmark (m), Maud
Ekendahl (m), Jeppe Johnsson (m) och Siw Persson
(fp) anför:

Vi anser att det är viktigt att den utredning som
regeringen aviserar i propositionen kommer till
stånd så snabbt som möjligt. Regeringen bör alltså
ges i uppdrag att skynda på beredningen av frågan.
Vi ställer oss alltså bakom motion 1999/2000:Ju22 i
denna del. Motion 1999/2000:Ju19 bör däremot inte
föranleda någon åtgärd från riksdagens sida.

Vi anser att utskottets hemställan under moment 9
bort ha följande lydelse:
9. beträffande straffprocessuella tvångsmedel
i gränskontrollverksamheten
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:Ju22 yrkande 1
och med avslag på motion 1999/2000:Ju19 som sin
mening ger regeringen till känna vad som anförts
i reservation 6.

7. Den inre utlänningskontrollen (mom. 10)

Alice Åström (v), Kia Andreasson (mp) och Sven-Erik
Sjöstrand (v) anför:

Av propositionen framgår inte vilka kriterier som
kommer att gälla för den inre utlänningskontrollen
sedan Sverige  inträtt  som  operativ medlem i
Schengensamarbetet. I avsaknad av klara besked om
detta finns det risk för en ökad kontroll. Denna
kommer att drabba svenska medborgare med utomnordisk
bakgrund  samt  medborgare  i  länder  utanför
Schengenområdet som har uppehållstillstånd här. För
dessa grupper leder Schengensamarbetet inte till
någon fri rörlighet, snarare tvärtom.
Det  nu  anförda  visar  hur  motsägelsefullt
regelverket kring Schengen är. Vi anser att de
kompensatoriska åtgärderna fått en alltför stor
tyngd. Den frihet som det kan innebära att inte
behöva visa upp sitt pass vid gränskontrollen väger
inte  upp  långtgående  kontrollåtgärder. Sådana
åtgärder kan visserligen behövas för att motarbeta
internationell brottslighet, men den frågan får
bedömas på sina egna meriter och får inte blandas
ihop med frågan om huruvida gränskontrollerna skall
vara kvar mellan länderna eller inte.
Regeringen bör alltså i linje med vad som anförs i
motionerna    1998/99:U508,    1999/2000:Ju18,
1999/2000:Ju233 och 1999/2000:U513 ges i uppdrag att
verka för en förändring av Schengenregelverket på
detta område. Vidare bör klarare regler för hur den
inre utlänningskontrollen skall gå till arbetas
fram. Det bör ankomma på regeringen att återkomma
till riksdagen med ett lagförslag.Vi anser att utskottets hemställan under moment 10
bort ha följande lydelse:
10. beträffande den inre utlänningskontrollen
att riksdagen med anledning av motionerna 1998/99:U508 yrkande
11, 1999/2000:Ju18 yrkande 1, 1999/2000:Ju233
och 1999/2000:U513 yrkande 9 som sin mening ger
regeringen  till  känna vad som anförts  i
reservation 7.

8. Avvisning av personer på spärrlista
(mom. 11)

Alice Åström (v), Kia Andreasson (mp) och Sven-Erik
Sjöstrand (v) anför:

Vi anser att det finns en risk att prövningen av om
avvisning skall ske i alltför hög grad kommer att
utgå från det faktum att utlänningen finns upptagen
på spärrlista. Regleringen i utlänningslagen behöver
alltså förtydligas i denna del.
För det första måste det göras klart att svenska
myndigheter skall pröva frågan självständigt enligt
svensk rätt.
För det andra bör det framgå av lagtexten att
hänsyn vid bedömningen skall tas till om personen
genom barn, familj eller i övrigt har särskild
anknytning till Sverige.
Uttalandena  i  propositionen  ger  visserligen
myndigheterna vägledning i dessa frågor. På sikt bör
dock det anförda framgå av lagtexten. Det bör
ankomma på regeringen att återkomma till riksdagen
med ett lagförslag.  I  avvaktan på detta får
riksdagen anta regeringens förslag i denna del.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 11
bort ha följande lydelse:
11. beträffande avvisning av personer  på
spärrlista
att riksdagen
dels antar regeringens förslag till lag om
ändring  i utlänningslagen (1989:529) såvitt
avser 4 kap. 1 §,
dels med anledning av motionerna 1999/2000:Ju18
yrkandena 3 och 4 samt 1999/2000:Ju21 yrkande 1
som sin mening ger regeringen till känna vad som
anförts i reservation 8.

9. Utfärdande av visering i vissa fall
(mom. 12)

Alice Åström (v), Kia Andreasson (mp) och Sven-Erik
Sjöstrand (v) anför:

Vi noterar att den valda lösningen i denna del
innebär att myndighetsutövning  överlämnas  till
utländska organ. Detta kan vi inte ställa oss bakom
eftersom det innebär att möjligheterna att föra en
självständig  politik  på  området  begränsas.
Regeringens förslag i denna del bör alltså avslås.

Vi anser att utskottets hemställan under moment 12
bort ha följande lydelse:
12. beträffande utfärdande av visering i vissa
fall
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:Ju21 yrkande 2
som sin mening ger regeringen till känna vad som
anförts i reservation 9.

10. Återkallelse av uppehållstillstånd
(mom. 14)

Alice Åström (v) och Sven-Erik Sjöstrand (v) anför:

Eftersom Sverige inte är skyldigt att återkalla
uppehållstillstånd om en utlänning förts upp på
spärrlista i ett annat Schengenland finns inget
behov av lagändring. Nu gällande regler får anses
tillräckliga. Regeringens förslag bör alltså avslås.
Det anförda innebär att vi tillstyrker motion
1999/2000:Ju18 i denna del. Motion 1999/2000:Ju21
bör då inte föranleda någon åtgärd.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 14
bort ha följande lydelse:
14.   beträffande   återkallelse   av
uppehållstillstånd
att riksdagen med bifall till motion 1999/2000:Ju18 yrkande 5
och med avslag på motion 1999/2000:Ju21 yrkande
3 avslår regeringens förslag till lag om ändring
i utlänningslagen (1989:529) såvitt avser
2 kap. 10 §.

11. Återkallelse av uppehållstillstånd
(mom. 14)

Kia Andreasson (mp) anför:

Jag anser att det är oacceptabelt att svenska
myndigheter   vid  prövningen  av  om  ett
uppehållstillstånd skall återkallas skall behöva
beakta andra länders intressen.
Vidare måste det av författningstexten uttryckligen
framgå att det inte föreligger någon skyldighet att
återkalla ett uppehållstillstånd.
Slutligen  bör  det  vara tydligt att svenska
myndigheter skall göra en självständig bedömning.
Regeringens lagförslag behöver arbetas om i dessa
avseenden. I avvaktan på att så sker får riksdagen
anta regeringens förslag.
Vad jag nu anfört innebär att jag tillstyrker
motion 1999/2000:Ju21. Motion 1999/2000:Ju18 bör
alltså inte föranleda någon åtgärd.
Jag anser att utskottets hemställan under moment 14
bort ha följande lydelse:
14.   beträffande   återkallelse   av
uppehållstillstånd
att riksdagen med avslag på motion 1999/2000:Ju18 yrkande 5
och  med anledning av motion 1999/2000:Ju21
yrkande 3
dels antar regeringens förslag till lag om
ändring  i utlänningslagen (1989:529) såvitt
avser 2 kap. 10§,
dels som sin mening ger regeringen till känna
vad som anförts i reservation 11.

12. Resurser m.m. (mom. 19)

Gun Hellsvik (m), Ingemar Vänerlöv (kd), Anders G
Högmark (m), Maud Ekendahl (m), Ragnwi Marcelind
(kd) och Jeppe Johnsson (m) anför:

Vi konstaterar att polisen kommer att bli tvungen
att avsätta betydande resurser för att uppfylla de
åtaganden   som   Sveriges  anslutning  till
Schengensamarbetet för med sig. Exempelvis måste ett
stort antal anställda inom polisen avdelas för att
kontrollera pass. I sammanhanget vill vi framhålla
att redan den gränskontroll som sker i dag inte
fullt ut svarar mot de krav som bör ställas på den.
De krav som Schengensamarbetet för med sig blir än
svårare att hantera eftersom läget inom den svenska
polisen  under  de senaste åren blivit alltmer
prekärt.  Det råder  brist  på  poliser  sedan
utbildningen legat nere under flera år. Härtill
kommer en allmänt sett kärv ekonomisk situation.
Hittills har det inte presenterats något underlag
för hur stora  resurser som frigjorts som ett
resultat  av  myndighetssamverkan  mellan  de
myndigheter som berörs av gränskontrollverksamheten.
Slutsatsen av det anförda kan inte gärna bli annan
än att det måste tillföras mer resurser till polisen
för att Sverige skall  kunna  leva  upp  till
Schengenkonventionens krav på kontroll vid de yttre
gränserna. Med sådana ytterligare medel skulle det
också vara möjligt att göra särskilda satsningar i
de  områden  där  gränskontrollverksamheten  kan
förväntas kräva extra stora insatser. Här tänker vi
bl.a. på Gotland och de flygplatser som har en
omfattande  internationell trafik. De medel som
föreslås tillförda i vårpropositionen framstår som
otillräckliga.
Det bör ankomma på regeringen att beakta det
anförda i budgetarbetet.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 19
bort ha följande lydelse:
19. beträffande resurser m.m.
att riksdagen med bifall till motion 1999/2000:Ju17 och med
anledning av motionerna 1998/99:Ju904 yrkande
32,  1998/99:Sk818  yrkandena  2  och  4,
1998/99:Sf607  yrkande  5,  1999/2000:Ju16,
1999/2000:
Ju20 yrkande 3, 1999/2000:Ju215, 1999/2000:Ju225
och 1999/2000:
Sf616 yrkande 5, som sin mening ger regeringen
till känna vad som anförts i reservation 12.

13. Avskaffande av Europol (mom. 20)

Kia Andreasson (mp) anför:

Jag anser att Sverige aldrig skulle ha engagerat sig
i Europolsamarbetet, vilket, enligt min mening,
öppnar bl.a. för en registerhantering som inte är
acceptabel i ett demokratiskt samhälle.
Regeringen bör ges i uppdrag att verka för att
Europol avskaffas.
Jag anser att utskottets hemställan under moment 20
bort ha följande lydelse:
20. beträffande avskaffande av Europol
att riksdagen med anledning av motionerna 1998/99:U508 yrkande
12 och 1999/2000:U513 yrkande 10 som sin mening
ger regeringen till känna vad som anförts i
reservation 13.

14. Det framtida Europol (mom. 21)

Gun Hellsvik (m), Ingemar Vänerlöv (kd), Anders G
Högmark (m), Maud Ekendahl (m), Ragnwi Marcelind
(kd) och Jeppe Johnsson (m) anför:

Vi  anser  att det behövs ett väl  fungerande
polissamarbete  för  att  den  internationella
brottsligheten skall kunna hejdas. Det är därför
viktigt att Europol byggs ut och utvecklas till en
effektiv enhet för gemensam bekämpning av grov
internationell  kriminalitet. Europolpersonal bör
kunna medverka i vissa operativa insatser, t.ex.
utrednings-  och  spaningsarbete  mot  grov,
gränsöverskridande brottslighet.
Befogenheterna  för  Europol  måste  vara  väl
definierade  och  beakta  medborgarnas  krav på
integritetsskydd. En annan utgångspunkt bör här vara
att endast sådana uppgifter som behöver utföras på
europeisk  nivå  skall  utföras inom EU:s ram.
Verksamheten inom Europol bör också underkastas
demokratisk kontroll. Detta är särskilt viktigt om
Europols verksamhetsområde utvidgas.
Regeringen bör få i uppdrag att verka för en
utvidgning av Europol i den här angivna riktningen.
Vi tillstyrker alltså motionerna 1999/2000:Ju904
och  1999/2000:U503 i dessa  delar.  Motionerna
1998/99:U508 och 1999/2000:U513 i här aktuella delar
bör inte föranleda någon åtgärd från riksdagens
sida.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 21
bort ha följande lydelse:
21. beträffande det framtida Europol
att riksdagen med anledning av motionerna 1999/2000:Ju904
yrkande 1 och 1999/2000:U503 yrkande 8 samt med
avslag på motionerna 1998/99:U508 yrkande 13 och
1999/2000:U513 yrkande 11 som sin mening ger
regeringen  till känna vad som  anförts  i
reservation 14.

15. Det framtida Europol (mom. 21)

Alice Åström (v), Kia Andreasson (mp) och Sven-Erik
Sjöstrand (v) anför:

Vi anser att Sverige bör verka för att det inrättas
ett särskilt kontrollorgan  med  parlamentariska
inslag. Här bör en utgångspunkt vara att alla som
förekommer i Europols register skall ha rätt att ta
del av uppgifter om sig själva utan att det finns
några begränsningar.
Det  bör  ankomma på regeringen  att  i  det
internationella  arbetet driva den linje vi nu
förordat.
Vi  tillstyrker  motionerna  1998/99:U508  och
1999/2000:U513 i här aktuella delar. Motionerna
1999/2000:Ju904 och 1999/2000:U503 bör däremot inte
föranleda någon åtgärd.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 21
bort ha följande lydelse:
21. beträffande det framtida Europol

att riksdagen med anledning av motionerna
1998/99:U508 yrkande 13 och 1999/2000:U513
yrkande 11 samt med avslag på motionerna
1999/2000:Ju904 yrkande 1 och
1999/2000:U503 yrkande 8 som sin mening ger
regeringen till känna vad som anförts i
reservation 15.

16. Överstatligt beslutsfattande (mom. 22)

Siw Persson (fp) anför:

Jag anser att det mellanstatliga samarbetet i tredje
pelaren inte är tillräckligt effektivt när det
gäller  bekämpningen  av  den  internationella
brottsligheten.  Ett  sätt  att  åstadkomma  en
förbättring vore att föra över dessa frågor till det
gemensamma beslutsfattandet i första pelaren.
Regeringen bör ges i uppdrag att beakta det nu
anförda i det internationella arbetet.
Jag anser att utskottets hemställan under moment 22
bort ha följande lydelse:
22. beträffande överstatligt beslutsfattande
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:U507 yrkande 2
som sin mening ger regeringen till känna vad som
anförts i reservation 16.

17. Åtgärder mot narkotikabrottslighet
(mom. 23)

Gun Hellsvik (m), Ingemar Vänerlöv (kd), Anders G
Högmark (m), Maud Ekendahl (m), Ragnwi Marcelind
(kd), Jeppe Johnsson (m) och Siw Persson (fp) anför:

Vi anser att kampen inom EU mot narkotikan måste
intensifieras. Ett sätt kan vara att ge Europol
vidgade befogenheter på detta område. Det är viktigt
att polisen och tullen kan samarbeta effektivt, och
detta kräver gemensamma register och insatsstyrkor.
Det krävs också samarbete i fråga om förebyggande
arbete och när det gäller rehabilitering.
Det anförda innebär att vi tillstyrker motionerna
1998/99:So461, 1999/2000:Ju904 och 1999/2000:U514.
Regeringen bör få i uppdrag att beakta det anförda
i det internationella arbetet.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 23
bort ha följande lydelse:
23.    beträffande    åtgärder    mot
narkotikabrottslighet
att  riksdagen med anledning av motionerna 1998/99:So461
yrkande  15,  1999/2000:Ju904 yrkande 5 och
1999/2000:U514 yrkande 13 som sin mening ger
regeringen  till  känna  vad som anförts i
reservation 17.

18. En gemensam europeisk straffrätt (mom.
24)

Ingemar Vänerlöv (kd) och Ragnwi Marcelind (kd)
anför:

Vi anser att även samarbetet på det straffrättsliga
området  måste  intensifieras. Den  organiserade
brottsligheten måste kunna mötas med regler som är
gemensamma i EU:s medlemsländer. Den handlingsplan
som redan utarbetats i ämnet är här en bra början.
Även om det är viktigt att EU står enat i kampen mot
den organiserade brottsligheten bör de gemensamma
reglerna utformas som minimiregler. Varje land måste
självt få bestämma om de egna reglerna skall vara
strängare.
Vi anser att  vissa  brott förtjänar särskild
uppmärksamhet inom ramen för ett sådant arbete som
vi nu förordat. Här tänker vi bl.a.  på  den
motbjudande  sexhandeln  med  kvinnor och barn.
Straffen i flera av medlemsländerna är alldeles för
låga vid sådana brott. Vidare måste straffrätten
anpassas till den tekniska utvecklingen så att
pedofiler  kan  lagföras  när  de  sprider
barnpornografiskt  material. Slutligen måste den
särskilda typ av brottslighet som har sin grogrund i
storstädernas anonyma tillvaro motverkas. I denna
del handlar det inte så mycket om straffrättsliga
åtgärder som om förebyggande åtgärder på det sociala
planet.
Det bör ankomma på regeringen att driva de nu
beskrivna frågorna i det internationella samarbetet.
Vi anser att utskottets hemställan under moment 24
bort ha följande lydelse:
24.  beträffande  en  gemensam  europeisk
straffrätt
att riksdagen med anledning av motion 1999/2000:Ju904 yrkande
4 som sin mening ger regeringen till känna vad
som anförts i reservation 18.
Särskilda yttranden

1. Gränsöverskridande övervakning och
förföljande (mom. 3)

Alice Åström (v) och Sven-Erik Sjöstrand (v) anför:

Vi noterar att det europeiska samarbetet går i en
riktning som innebär att det operativa samarbetet
byggs ut. Som vi ser det kunde gränserna för vad som
får äga rum många gånger vara klarare. Eftersom den
nu föreslagna lagen om internationellt polisiärt
samarbete emellertid innehåller  regler  som  i
praktiken  innebär  att svensk polis avgör när
utländsk polis skall få utöva myndighet här har vi
valt att stödja regeringens förslag.

2. Lagen om Schengens informationssystem
(mom. 8)

Alice Åström (v) och Sven-Erik Sjöstrand (v) anför:

Som framgår av reservation 5 är vi i flera avseenden
kritiska mot förslaget om SIS. Vi har emellertid
valt att inte reservera oss även i fråga om själva
lagregleringen.

3. Avskaffande av Europol (mom. 20)

Alice Åström (v) och Sven-Erik Sjöstrand (v) anför:

Vi var kritiska när förslaget om Sveriges deltagande
i Europolsamarbetet behandlades i riksdagen hösten
1997. När nu samarbetet väl är en realitet anser vi
att det bör vidtas åtgärder för att förbättra den
demokratiska kontrollen. Här handlar det främst om
att se till att organisationen ställs under någon
form av parlamentarisk kontroll. Vi har alltså valt
att inte ställa oss bakom önskemålen om att avskaffa
Europol.

Regeringens lagförslag

Utskottets lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen (2000:147) om
ändring i vapenlagen (1996:67)
Härigenom föreskrivs att 11 kap. 1 § vapenlagen
(1996:67) i stället för dess lydelse enligt lagen
(2000:147) om ändring i nämnda lag skall ha följande
lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
------------------------------------------------------
11 kap.
------------------------------------------------------
1 §
------------------------------------------------------
Regeringen får meddela föreskrifter om att
a) denna lag eller vissa föreskrifter i lagen skall
tillämpas även i fråga om andra föremål än sådana som
anges i 1 kap. 2 och 3 §§, om föremålen är särskilt
ägnade att användas vid brott mot någons liv, hälsa
eller personliga säkerhet,
b) anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en
projektil från ett skjutvapen skall understiga ett
visst värde för att vapnet  skall  anses  vara
effektbegränsat enligt 2 kap. 1 §,
c) bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte
skall gälla innehav av skjutvapen som lämnats över
från staten till
- statliga tjänstemän eller personer som tillhör det
militära   försvaret,  räddningstjänsten  eller
polisväsendet,
-  den  som  för  statens  räkning  tillverkar
krigsmateriel, eller
- frivilliga försvarsorganisationer,
-----------------------------------------------------
d) tillstånd skall krävas  d) tillstånd    skall
för   överföring   av krävas för överföring av
skjutvapen     eller skjutvapen     eller
ammunition från Sverige ammunition från Sverige
till ett annat land; och  till ett annat land,
-----------------------------------------------------
e) den som avser att föra  e) den  som avser att
ut ett skjutvapen från föra ut ett skjutvapen
Sverige eller lånar ut från Sverige eller lånar
ett skjutvapen till någon ut ett skjutvapen till
som är fast bosatt i ett någon som är fast bosatt
annat land och inte skall i ett annat land och inte
använda vapnet endast i skall  använda  vapnet
Sverige,  skall  anmäla endast i Sverige, skall
detta        till anmäla   detta   till
polismyndigheten.     polismyndigheten, och om
att
-----------------------------------------------------
f) denna lag inte skall
gälla  i  fråga  om
skjutvapen och ammunition
som en företrädare för en
annan  stats  myndighet
medför  vid  tillfällig
tjänstgöring i Sverige.
-----------------------------------------------------


Konstitutionsutskottets yttrande
1999/2000:KU4y

Polissamarbete m.m. med anledning av
Sveriges anslutning till Schengen

Till justitieutskottet

Justitieutskottet har den 14 mars 2000 beslutat att
bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge
yttrande   över   proposition   1999/2000:64
Polissamarbete m.m. med anledning  av  Sveriges
anslutning till Schengen jämte de med anledning av
propositionen väckta motionerna.
I propositionen  föreslås  bl.a.  en  lag  om
internationellt  polisiärt samarbete, en lag om
Schengens informationssystem (SIS) samt i anslutning
till  det en ny bestämmelse  i  sekretesslagen
(1980:100)  och  ändringar  i  polisdatalagen
(1998:622).
Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till
förslagen  i de delar de berörs av motionerna
1999/2000:Ju18 yrkandena 2 och 6-8, 1999/2000:Ju21
yrkandena 7-9 och 1999/2000:Ju22 yrkandena 2 och 3.
Utskottet

Propositionen

Schengensamarbetets bakgrund

Den fria rörligheten för personer  är  en  av
grundstenarna  i  EG:s  regelverk för den inre
marknaden, tillsammans med den fria rörligheten för
varor, tjänster och kapital. Den fria rörligheten
för personer har i huvudsak förverkligats vad gäller
den gemensamma arbetsmarknaden, fri etableringsrätt,
erkännande  av  utbildningar  m.m.  Däremot har
kontrollen av personer vid gränserna inte avskaffats
och EU har således ännu inte blivit "ett område utan
gränser", med fri rörlighet för personer. I syfte
att påskynda förverkligandet av den fria rörligheten
för personer  ingick  Frankrike,  Tyskland  och
Beneluxstaterna 1985 ett avtal om att successivt
avveckla  personkontrollerna  vid  de gemensamma
gränserna  och att utveckla det polisiära  och
rättsliga samarbetet  mellan staterna, det s.k.
Schengenavtalet.
År  1990 undertecknades tillämpningskonventionen
till Schengenavtalet, med bestämmelser om praktiska
åtgärder  för  att  genomföra  avvecklingen  av
gränskontrollerna vid de inre gränserna samt övriga
samarbetsåtgärder.    Det    är    denna
tillämpningskonvention som innehåller de viktigaste
reglerna för samarbetet. I december 1996 ingick
Sverige, Finland och Danmark avtal om att ansluta
sig till Schengensamarbetet. Island och Norge, som
inte är medlemmar i EU och därför formellt inte kan
ansluta sig till Schengenregelverket fullt ut, har
träffat ett särskilt samarbetsavtal för att anknyta
sig till Schengensamarbetet.

Schengensamarbetets grundtankar

Schengensamarbetet  kan  sägas  innefatta  två
grundtankar,  som  är starkt sammanlänkade  med
varandra. Det första är den fria rörligheten för
personer, i den betydelsen att personkontrollerna
vid nationsgränserna mellan Schengenstater - inre
gräns - skall upphöra. Den andra grundtanken, som
delvis aktualiseras av den fria rörligheten för
personer,  är  att  kampen  skall  stärkas mot
internationell kriminalitet och mot sådan invandring
som är illegal.
För att den fria rörligheten för personer inte som
en oönskad bieffekt skall bli till hjälp för den
internationella   brottsligheten    innefattar
Schengensamarbetet   ett  antal  olika  s.k.
kompensatoriska  åtgärder  i  form  av  yttre
gränskontroll  samt  polisiärt  och  rättsligt
samarbete. Ett hjälpmedel i dessa sammanhang är
dataregistret Schengens informationssystem, SIS.
Schengenkonventionens     bestämmelser    om
polissamarbetet är inriktat på att förebygga och
utreda brott och avser såväl informationsutbyte som
operativ   samverkan.   När   det   gäller
informationsutbyte sägs i propositionen att det
vardagliga  bilaterala  informationsutbyte  som
förutses i Schengenkonventionen utgår från att varje
stat skall handla inom ramen för sin gällande rätt.

Polisiärt samarbete inom Schengen

Propositionen

Regeringen föreslår att en särskild lag införs som
reglerar  det  gränsöverskridande  samarbetet  i
polisiära frågor, lagen om internationellt polisiärt
samarbete.  Den föreslagna lagen reglerar  dels
samarbete med stater som deltar i Schengensamarbetet
och medlemsstater  i EU som ansluter sig till
Schengen,    dels   annat   internationellt
konventionsbaserat polissamarbete.
I den nya lagen anges under vilka förutsättningar
gränsöverskridande   övervakning    respektive
förföljande får äga rum, nämligen huvudsakligen:
· gränsöverskridande  övervakning om det i  en
Schengenstat  pågår en  förundersökning  e.d.
avseende brott som kan föranleda utlämning, som
huvudregel efter samtycke från svensk myndighet.
Övervakningen skall genast upphöra om en svensk
myndighet begär det eller om samtycke inte har
lämnats inom fem timmar från gränsöverskridandet,
·
· gränsöverskridande förföljande om en person har
upptäckts på bar gärning med att begå brott som
kan föranleda utlämning eller om någon som är
häktad eller avtjänar frihetsstraff har rymt,
allt under förutsättning att förföljandet sker
över landgräns och som huvudregel att svensk
myndighet har lämnat samtycke. Förföljandet skall
genast upphöra om en svensk myndighet begär det,
samt
·
· förföljande  över  Öresundsförbindelsen om en
person har upptäckts på bar gärning med att begå
ett brott som hör under allmänt åtal i Sverige
och  Danmark,  avvikit  från  varje  slags
frihetsberövande på grund av brott, eller avvikit
från annat frihetsberövande i den mån utlämning
för verkställighet av beslut om vård  eller
behandling kan komma i fråga.
·
I den föreslagna lagen införs en bestämmelse som
anger att de utländska tjänstemännen är skyldiga att
följa  svensk  lag och annan författning  samt
instruktioner  som   meddelas   av   svenska
polismyndigheter, liksom att alltid kunna styrka sin
behörighet och identitet samt att det är förbjudet
för de utländska tjänstemännen att beträda bostäder
eller  andra  platser  som inte är öppna  för
allmänheten, eller använda tjänstevapen annat än i
nödvärn.
Enligt  Schengenkonventionen  skall  utländska
tjänstemän vara likställda med svenska poliser när
det gäller straffrättsligt skydd och ansvar samt
skadestånd.  Brottsbalkens regler om tjänstemäns
straffrättsliga  skydd  och  ansvar görs därför
tillämpliga  på  utländska  tjänstemän  genom
hänvisningar i den nya lagen.
Sverige  har  genom  sin  anslutning  till
Schengenkonventionen  och  i  det  svensk-danska
polissamarbetsavtalet åtagit sig att ersätta den som
här i landet vållats skada av utländska tjänstemän
som  utför  gränsöverskridande  förföljande  och
övervakning.  Ersättning  skall  utgå  i  den
utsträckning skadan skulle ersättas om den vållats
av en svensk polisman. En regel om skadeståndsansvar
för den svenska staten föreslås därför i lagen.
Samtidigt skall skador som har åsamkats av svenska
tjänstemän i utlandet ersättas av den stat där
övervakningen eller förföljandet sker.
Schengenkonventionens   bestämmelser   om
gränsöverskridande  övervakning  och  förföljande
innebär att Schengenstaterna har åtagit sig att låta
tjänstemän från andra Schengenstater utöva myndighet
på sitt territorium. Då tjänstemän från en annan
Schengenstat utövar myndighet i Sverige är det
således  enligt  regeringen  det  andra landets
myndighet  som  utövas  här.  De  utländska
tjänstemännens befogenheter när de befinner sig på
svenskt territorium begränsas dock av bestämmelserna
i  den  nu föreslagna lagen om internationellt
polisiärt samarbete. De utländska tjänstemännen står
- på samma sätt som svenska polismän som utövar
svensk  myndighet  i  en annan Schengenstat är
underkastade JK:s och JO:s tillsyn - under tillsyn
av myndigheterna i sina respektive hemländer när de
befinner sig i Sverige. Lagen om internationellt
polisiärt samarbete bör därför enligt regeringen
inte föranleda några ändringar i reglerna om JK:s
och JO:s tillsyn.

Motionerna

I motion 1999/2000:Ju21 av Kia Andreasson m.fl. (mp)
hemställs  att  riksdagen  som  sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att
utländska tjänstemäns myndighetsutövning skall vara
underställd JO:s och JK:s tillsyn (yrkande 7).
Gränsöverskridande övervakning föreslås kunna ske
vid överskridande av alla typer av gränser, till
skillnad från gränsöverskridande förföljande som
bara får ske över landgräns. Detta innebär att
polismän och i vissa fall tulltjänstemän från alla
Schengenstater kan utöva övervakning här i landet.
De utländska tjänstemännen får även medföra sina
tjänstevapen eftersom Sverige inte ställt upp några
förbud mot medförande av dessa. Dessutom kommer
brottsbalkens regler om tjänstemäns straffrättsliga
skydd och ansvar att göras tillämpliga på utländska
tjänstemän. Skadeståndsskyldighet som har uppkommit
till följd av utländska tjänstemäns handlande skall
också ersättas av Sverige. Om svenska staten skall
ha  skadeståndsskyldighet  för  dessa  utländska
tjänstemän borde staten rimligen ha en möjlighet att
ställa deras myndighetsutövning under JO:s och JK:s
tillsyn.
I motion 1999/2000:Ju22 av Siw Persson och Johan
Pehrson (fp) hemställs att riksdagen beslutar om
sådan ändring i  lagarna  med  instruktion för
Riksdagens ombudsmän (JO) och Justitiekanslern att
enskilda utländska tjänstemän, som omfattas av de
svenska reglerna om straffrättsligt ansvar för fel
och försummelser som begåtts i myndighetsutövning
här i Sverige, skall stå under JO:s och JK:s tillsyn
och   åtalsrätt   (yrkande   2).   Enligt
Schengenkonventionen  skall  de  tjänstemän  som
befinner sig på en annan stats territorium för att
genomföra  gränsöverskridande  övervakning  eller
förföljande   likställas   med   mottagande
statstjänstemän om de begår brott eller utsätts för
brott. Regeringen synes enligt motionärerna anse det
tillräckligt att utländska tjänstemän står under
tillsyn  av  myndigheterna  i  sina  respektive
hemländer. Enligt motionärerna bör de utländska
tjänstemännen omfattas av JK:s och JO:s tillsyn och
åtalsrätt.  Även  om  den  gränsöverskridande
övervakningen och förföljandet innebär att en annan
stat  utövar  myndighet här i Sverige  innebär
konventionen att de enskilda tjänstemännen skall
omfattas av de svenska reglerna om straffrättsligt
ansvar för fel och försummelser som begåtts i
myndighetsutövning här i Sverige. Att särbehandla
utländska tjänstemän på detta  sätt torde inte
överensstämma med allmänt rättsmedvetande. Lagarna
med instruktion för Riksdagens ombudsmän (JO) och
Justitiekanslern   bör   enligt   motionärerna
kompletteras på denna punkt.

Konstitutionsutskottets bedömning

Schengenkonventionens     bestämmelser    om
gränsöverskridande  övervakning  och  förföljande
innebär att Schengenstaterna har åtagit sig att låta
tjänstemän från andra Schengenstater utöva myndighet
på sitt territorium. Då tjänstemän från en annan
Schengenstat utövar myndighet i Sverige är det
enligt regeringen det andra landets myndighet som
utövas här. Både vid gränsöverskridande övervakning
och vid gränsöverskridande förföljande har  den
mottagande staten alltid rätt att när som helst
beordra att ågärden på dess territorium avbryts. Den
har även rätt att meddela instruktioner som de
övervakande eller förföljande tjänstemännen skall
lyda. De utländska tjänstemännens befogenheter när
de befinner sig på svenskt territorium begränsas av
bestämmelserna  i  den  föreslagna  lagen  om
internationellt polisiärt samarbete. De utländska
tjänstemännen står under tillsyn av myndigheterna i
sina respektive hemländer när de befinner sig i
Sverige. Enligt regeringen bör därför den föreslagna
lagen om internationellt samarbete inte föranleda
några ändringar i reglerna om JK:s och JO:s tillsyn.
Utskottet som delar denna bedömning avstyrker därför
motionerna  1999/2000:Ju21   yrkande  7  och
1999/2000:Ju22 yrkande 2.

Schengens informationssystem

Propositionen

Schengens informationssystem (SIS) är ett datasystem
som  är  uppbyggt  som  ett  spanings-  och
efterlysningshjälpmedel. SIS skall bestå av dels en
nationell enhet (s.k. N.SIS), som är ett nationellt
register, för varje Schengenstat, dels en central
teknisk stödfunktion (s.k. C.SIS). Med hjälp av
C.SIS kommer varje Schengenstats nationella register
att  innehålla  uppgifter som är identiska med
uppgifterna  i  de andra  staternas  nationella
register. Varje Schengenstat använder sedan sitt
nationella  register  för  de  sökningar  som
Schengenkonventionen reglerar.
SIS utgör ett medel för att genomföra många av de
kompensatoriska åtgärder som Schengenkonventionen
förutsätter och ett medel för att i praktiken
underlätta   det  internationella  samarbetet,
exempelvis vad gäller ömsesidig rättslig hjälp och
utlämning. I SIS kan varje Schengenstat föra in
uppgifter om personer, fordon eller föremål som är
efterlysta eller på annat sätt eftersökta, med en
begäran om att någon särskild åtgärd som anges i
Schengenkonventionen skall vidtas med personen i
fråga  om  han  eller  hon påträffas, vid  en
gränskontroll eller inom ett Schengenland. En sådan
begäran kallas i Schengenkonventionen för rapport,
och  den  begärande  staten rapporterande stat.
Schengenkonventionens bestämmelser reglerar vilka
åtgärder man kan begära genom SIS. Däremot ålägger
den inte medlemsstaterna att utföra sådana åtgärder
åt varandra. Vilka åtgärder som får utföras avgörs
enligt varje Schengenstats nationella rätt. Här
följer åtgärder som får begäras i SIS.
En efterlysning med begäran om att den efterlysta
personen skall tas i förvar för utlämning får
registreras  i SIS. I SIS-registret  finns  en
spärrlista över  personer som den rapporterande
staten begär skall nekas  tillträde till eller
uppehållstillstånd inom Schengenområdet. Det finns
möjlighet att begära uppgifter om uppehållsort eller
hemvist beträffande försvunna personer samt vittnen,
åtalade  som  ålagts  att  infinna  sig  vid
domstolsförhandling eller personer som skall dömas
till påföljd för brott eller inställa sig för att
avtjäna ett frihetsstraff. Det är möjligt att begära
tillfälligt omhändertagande av en person med hänsyn
till dennes eller annans säkerhet. En begäran om
dold övervakning och särskild kontroll av personer
och  fordon  får  göras  under  vissa  angivna
omständigheter i syfte att bekämpa brottslighet och
förebygga hot mot den allmänna säkerheten, eller
avvärja fara för statens inre och yttre säkerhet.
Fordon eller föremål som får efterlysas med begäran
om att de skall tas i beslag eller kunna användas
som bevismaterial  i  rättegång i brottmål får
registreras i SIS.
SIRENE-kontoren (förkortning  för  Supplementary
Information Requested at the National Entry) är den
myndighet i varje Schengenstat som har huvudansvaret
för det nationella SIS-registret. Det är SIRENE-
kontoret som registrerar statens rapporter i SIS.
Varje Schengenstats SIRENE-kontor är vidare den
statens enda kontaktpunkt vad gäller SIS. När en
polis, tulltjänsteman eller kustbevakningstjänsteman
vid sökning i SIS i samband med en kontroll finner
att  det finns en framställning beträffande en
person, ett fordon eller ett föremål skall den
rapporterande staten i regel underrättas om detta.
Det  kan  också  förekomma  att  handläggningen
förutsätter  att  kompletterande  upplysningar
översänds till den anmodade  staten.  Det  kan
exempelvis röra sig om fotografier, fingeravtryck
och  annan information som  faller  under  det
informationsutbyte inom det polisiära samarbete som
får ske. Vid sådana kompletterande underrättelser
m.m. tas kontakterna direkt mellan de s.k. SIRENE-
kontoren i de två berörda staterna via telefax, e-
post eller annat kommunikationsmedel; informationen
förmedlas alltså inte via SIS.
Nationell rätt styr registreringen i SIS på så sätt
att en rapport får registreras endast om det är
förenligt med nationell rätt i den rapporterande
staten. Den rapporterande Schengenstaten ansvarar
för uppgiftens riktighet och aktualitet samt för att
den lagligen kan registreras. Också när det gäller
verkställighet av en begärd åtgärd styr nationell
rätt. En rapport i SIS utgör inte någon självständig
grund för att utföra en åtgärd som begärs. En sådan
åtgärd får verkställas endast om det är förenligt
med nationell rätt i den Schengenstat där personen,
fordonet eller föremålet påträffas. Om en stat
bedömer  att  en begäran om förvarstagande för
utlämning, begäran om omhändertagande eller uppgift
om vistelseort eller  hemlig  övervakning eller
särskild kontroll är oförenlig med dess nationella
rätt  kan den låta rapporten i det nationella
registret åtföljas av ett påpekande om att det
begärda förfarandet inte kommer att verkställas på
dess territorium. Staten har dessutom möjlighet att
i sitt nationella register låta en rapport följas av
ett förbud mot verkställighet.

Regeringen föreslår i propositionen att behandling
av personuppgifter i det svenska SIS-registret skall
regleras i en särskild lag, lagen om Schengens
informationssystem. Rikspolisstyrelsen skall vara
personuppgiftsansvarig för SIS-registret. Registret
är ett hjälpmedel för Schengenstaterna där de kan
registrera  framställningar  om  åtgärder enligt
Schengenkonventionen.  Registret skall  innehålla
framställningar om vissa angivna åtgärder. Bara
vissa identifieringsuppgifter, uppgift om huruvida
den rapporterade personen är beväpnad eller kan
befaras  tillgripa  våld  samt  uppgift  om
verkställighetsförbud får enligt  den föreslagna
lagen förekomma i SIS och endast om motsvarande slag
av uppgifter får behandlas enligt den registrerande
statens nationella rätt. Rikspolisstyrelsen  får
registrera uppgifter i SIS bara om det är nödvändigt
för  de åtgärder som får begäras, och bara i
angelägenheter som är av vikt.
Åklagarmyndigheter, polismyndigheter, Tullverket,
Statens invandrarverk och Kustbevakningen  skall
enligt regeringen ges tillgång till uppgifterna i
det svenska SIS-registret. Regeringen skall enligt
lagförslaget bemyndigas att meddela föreskrifter om
att myndigheter som handlägger ärenden om visering
och uppehållstillstånd skall ha tillgång till det
svenska SIS-registret som avser den s.k. spärrlistan
samt vilka myndigheter som skall ha direktåtkomst
till registret.  I  sekretesslagen skall en ny
bestämmelse införas som innebär att vissa uppgifter
i SIS-registret och kompletterande information på
SIRENE-kontoret om enskildas personliga förhållanden
omfattas av sekretess, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon honom närstående lider men.
Rikspolisstyrelsen skall enligt lagförslaget vara
skyldig att rätta uppgifter i SIS som styrelsen har
registrerat om uppgiften är rättsligt eller sakligt
fel. Personuppgiftslagens huvudregel när det gäller
skadestånd görs tillämplig på SIS-förhållanden. Det
innebär ett strikt skadeståndsansvar för staten för
skada och kränkning av den personliga integriteten
som en enskild orsakats genom en behandling av
personuppgifter i strid med lagen. Ett förbud mot
registrering av känsliga uppgifter förs in i lagen
om det svenska SIS-registret. Datainspektionen skall
enligt regeringen vara tillsynsmyndighet för det
svenska SIS-registret.

Motionerna

I motion 1999/2000:Ju18 av Alice Åström m.fl. (v)
hemställs att riksdagen avslår förslaget till lag om
Schengens  informationssystem (yrkande  2),  att
riksdagen, om yrkande 2 avslås, begär att regeringen
arbetar för att möjligheterna till rättelse vid
felaktig registrering skall förbättras (yrkande 6),
att riksdagen, om yrkande 2 avslås, hos regeringen
begär förslag som innebär att ett parlamentariskt
kontrollorgan för SIS skapas (yrkande 7) och att
riksdagen, om yrkande 2 avslås, begär att regeringen
återkommer  med  redovisning av SIRENE-kontorens
funktion (yrkande 8). Schengens informationssystem
har under den tid det varit verksamt snabbt vuxit
till ett gigantiskt personregister. I dag finns 1
200 000 personer registrerade. Registret har redan
tendenser  att  bli ett övervakningssystem utan
kontroll. Det som oroar är bl.a. att SIS inte bara
handlar om personer som begått eller är misstänkta
för brott utan också om en omfattande registrering
av förebyggande  natur.  Enligt motionärerna är
skyddet för uppgifterna inom SIS mot att lämnas
vidare till tredje land inte tillfredsställande.
Möjligheterna för en registrerad person att söka
rättelse är små, i synnerhet om personen i fråga är
avvisad. Trots registrets omfattning och betydelse
finns ingen tillfredsställande kontrollorganisation
och ingen demokratisk insyn. Enligt motionärerna
borde, förutom den centrala myndigheten för tillsyn
över registret, en parlamentarisk organisation för
insyn och kontroll skapas. Lagförslaget angående
Schengens informationssystem kan enligt motionärerna
inte   anses  tillräckligt  underbyggt.   De
restriktioner  av  vilka data som kan och får
registreras i SIS gäller inte informationsutbytet
inom SIRENE-strukturen. Med hjälp av SIRENE kan
polisen i ett medlemsland, när den gripit en person
som  ett  annat land registrerat i SIS, kräva
tilläggsinformation från det land som registrerat
personen i SIS. Detta handhavande av uppgifter och
register är inte tillräckligt utredda och riksdagen
har inte fått tillgång till den information som
förslaget bygger på. De kontakter som skall tas
mellan SIRENE-kontoren sker på mycket informell
grund, varför  kontrollmöjligheterna blir i det
närmaste obefintliga.  Denna fråga måste enligt
motionärerna redovisas i detalj innan riksdagen kan
fatta beslut i frågan.
I motion 1999/2000:Ju21 av Kia Andreasson m.fl.
(mp) hemställs att riksdagen som sin mening ger
regeringen till  känna vad i motionen anförts om
enskildas rätt att ta del av uppgifter om sig själva
i SIS (yrkande 8) och om insyn och kontroll i SIS
(yrkande 9). När det gäller enskildas rätt att ta
del av uppgifter om sig själva i SIS skall nationell
rätt gälla enligt Schengenkonventionen. Det innebär
att    personuppgiftslagens    regler    om
informationsskyldighet  blir tillämpliga om inte
annat föreskrivs. Regeringen  föreslår inte att
personuppgiftslagens bestämmelser skall frångås och
anser därför att det inte behövs något särskilt
påpekande om detta i den nya lagen. Detta trots att
Datainspektionen anfört att det bör framgå direkt av
lagen om Schengens informationssystem vad som gäller
i  detta avseende. Miljöpartiet  instämmer  med
Datainspektionen. Enligt motionärerna öppnar SIS för
ett alltför  vidsträckt flöde av uppgifter och
alltför omfattande registrering av personer som
påträffas  centralt  eller  perifert i polisens
spaningsregister. Det finns stora risker för att
oskyldiga personer kommer att drabbas, i och med att
systemet inte uppfyller de krav på rättssäkerhet som
bör ställas i en demokrati. Insyn och kontroll i
registerföringen nämns över huvud taget inte i
propositionen, trots att det ur en svensk synvinkel
borde vara särskilt angeläget då det inte råder
någon offentlighetsprincip inom Schengensamarbetet.
I motion 1999/2000:Ju22 av Siw Persson och Johan
Pehrson (fp) hemställs att riksdagen beslutar om en
sådan   ändring   i   lagen  om  Schengens
informationssystem att enskilda personers rätt att
enligt  artikel  114.2  i  konventionen  hos
Datainspektionen  begära  att myndigheten  skall
granska registrerade uppgifter om honom eller henne
i SIS och hur de används lagregleras (yrkande 3).
Folkpartiet sympatiserar starkt med grundtankarna i
Schengensamarbetet, nämligen den fria rörligheten
för medborgarna och den stärkta gemensamma kampen
mot internationell kriminalitet. Samarbetet innebär
enligt konventionen bl.a. informationsutbyte mellan
Schengenstaterna genom datasystemet SIS. Uppgifterna
i SIS är tillgängliga endast för myndigheter som har
behörighet  för  gränskontroller  eller  andra
undersökningar inom landet som verkställs av polis-
och tullmyndigheter. För att säkerställa enskildas
rätt att ta del av uppgifter i SIS skall enskilda,
enligt konventionen, ha rätt att vända sig till
domstol eller annan behörig myndighet för att begära
upplysningar eller för att begära rättelse, radering
eller skadestånd med anledning av registrering som
berör honom eller henne. Varje Schengenstat skall
utse en nationell tillsynsmyndighet till vilken
enskilda skall kunna vända sig med begäran om att
myndigheten skall granska registrerade uppgifter om
honom eller henne i SIS. När det gäller frågan om
den enskildas rätt att hos behörig myndighet begära
kontroll menar regeringen att det inte krävs någon
lagreglering.  Folkpartiet anser emellertid  att
enskilda personers rätt att begära granskning av
Datainspektionen måste lagregleras och att en sådan
bestämmelse därför måste återfinnas i lagen om
Schengens informationssystem. Denna rättighet vinner
också  stöd  av  konventionen (art. 114.2) som
stipulerar att "denna rättighet skall regleras i den
nationella lagen".

Konstitutionsutskottets bedömning

Schengens informationssystem, SIS, är ett hjälpmedel
för  Schengenstaterna  där  de  kan  registrera
framställningar    om    åtgärder    enligt
Schengenkonventionen.  Registret  skall innehålla
framställningar om vissa angivna åtgärder. Bara
vissa identifieringsuppgifter, uppgift om huruvida
den rapporterade personen är beväpnad eller kan
befaras  tillgripa  våld  samt  uppgift  om
verkställighetsförbud  får enligt den föreslagna
lagen förekomma i SIS och endast om motsvarande slag
av uppgifter får behandlas enligt den registrerande
statens nationella rätt. Utskottet delar regeringens
uppfattning att behandlingen av personuppgifter i
det  svenska SIS-registret bör regleras på det
angivna  sättet  i  en särskild lag. Utskottet
avstyrker motion 1999/2000:Ju18 yrkande 2.
Rikspolisstyrelsen      skall      vara
personuppgiftsansvarig    för   SIS-registret.
Rikspolisstyrelsen skall enligt lagförslaget vara
skyldig  att  rätta  uppgifter  i  SIS  som
Rikspolisstyrelsen har registrerat om uppgiften är
rättsligt eller sakligt fel. I personuppgiftslagen
finns bestämmelser som reglerar den enskildes rätt
att ta del av information om sig själv som finns i
register. Regeringen föreslår inte att andra regler
än personuppgiftslagens skall gälla. Utskottet som
inte gör någon annan bedömning vill därför inte
föreslå någon ändring  i den föreslagna lagen.
Motionerna  1999/2000:Ju18  yrkande   6  och
1999/2000:Ju21 yrkande 8 avstyrks.
Datainspektionen,  som är tillsynsmyndighet för
polisregister i allmänhet, skall enligt regeringen
bli tillsynsmyndighet för det svenska SIS-registret.
Utskottet   tillstyrker  regeringens  förslag.
Tillsynsmyndigheten har, enligt personuppgiftslagen,
bl.a. rätt att för sin tillsyn på begäran få
tillgång till de personuppgifter som behandlas,
upplysningar om och dokumentation av behandlingen.
Utskottet anser inte att det därutöver även krävs
ett parlamentariskt kontrollorgan för registret.
Utskottet  avstyrker  motionerna  1999/2000:Ju18
yrkande  7,  1999/2000:Ju21  yrkande  9  och
1999/2000:Ju22 yrkande 3.
SIRENE-kontoren  är enligt vad som framgår av
propositionen den myndighet i varje Schengenstat som
har huvudansvaret för det nationella SIS-registret.
Det är SIRENE-kontoret som  registrerar statens
rapporter i SIS. Varje Schengenstats SIRENE-kontor
är vidare den statens enda kontaktpunkt vad gäller
SIS. Enligt utskottet behövs för närvarande ingen
ytterligare redovisning av SIRENE-kontorens funktion
än  vad som redovisats i propositionen. Motion
1999/2000:Ju18 yrkande 8 avstyrks.
Stockholm den 28 mars 2000

På konstitutionsutskottets vägnar

Per Unckel


I beslutet har deltagit: Per Unckel (m), Göran
Magnusson (s), Pär Axel Sahlberg (s), Barbro Hietala
Nordlund (s), Kenneth Kvist (v), Ingvar Svensson
(kd), Mats Berglind (s), Inger René (m), Tommy
Waidelich (s), Mats Einarsson (v), Björn von der
Esch (kd), Nils Fredrik Aurelius (m), Per Lager
(mp), Åsa Torstensson (c), Helena Bargholtz (fp),
Kenth Högström (s) och Per-Samuel Nisser (m).


Avvikande meningar

1. Tillsynen över de utländska
tjänstemännen

Ingvar Svensson (kd), Björn von der Esch (kd), Per
Lager (mp) och Helena Bargholtz (fp) anser att
konstitutionsutskottets  yttrande  i  avsnittet
Polisiärt samarbete inom Schengen bort ha följande
lydelse:
Gränsöverskridande övervakning föreslås kunna ske
vid alla typer av gränser. Detta innebär  att
polismän och i vissa fall tulltjänstemän från alla
Schengenstater kan utöva övervakning här i landet.
Brottsbalkens regler om tjänstemäns straffrättsliga
skydd och ansvar kommer att göras tillämpliga på
utländska tjänstemän. Skadeståndsskyldighet som har
uppkommit till följd av  utländska  tjänstemäns
handlande skall också ersättas av Sverige. Om staten
skall ha skadeståndsskyldighet för dessa utländska
tjänstemän skall, enligt utskottet, staten också ha
möjlighet att ställa deras myndighetsutövning under
JO:s och JK:s tillsyn. Att särbehandla utländska
tjänstemän torde inte överensstämma med allmänt
rättsmedvetande. Utskottet tillstyrker motionerna
1999/2000:Ju21 yrkande 7 och 1999/2000:Ju22 yrkande
2.

2. Införandet av SIS-registret

Kenneth Kvist och Mats Einarsson (båda v) anser att
konstitutionsutskottets  yttrande  i  avsnittet
Schengens  informationssystem  bort  ha följande
lydelse:
Schengens informationssystem har under den tid det
varit verksamt snabbt vuxit till ett gigantiskt
personregister. I dag finns 1 200 000 personer
registrerade. Registret har redan tendenser att bli
ett övervakningssystem utan kontroll. Det som oroar
är bl.a. att SIS inte bara handlar om personer som
begått eller är misstänkta för brott utan också om
en omfattande registrering av förebyggande natur.
Enligt utskottet är skyddet för uppgifterna inom SIS
mot  att  lämnas vidare till tredje land inte
tillfredsställande. Möjligheterna för en registrerad
person att söka rättelse är små, i synnerhet om
personen  i fråga är avvisad. Trots registrets
omfattning   och   betydelse   finns   ingen
tillfredsställande kontrollorganisation och ingen
demokratisk insyn. Enligt utskottet borde, förutom
den centrala myndigheten för tillsyn över registret,
en parlamentarisk organisation  för  insyn  och
kontroll skapas. Lagförslaget angående Schengens
informationssystem kan enligt utskottet inte anses
tillräckligt underbyggt.  De restriktioner av vilka
data som kan och får registreras i SIS gäller inte
informationsutbytet  inom SIRENE-strukturen.  Med
hjälp av SIRENE kan polisen i ett medlemsland, när
den gripit en person som ett annat land registrerat
i SIS, kräva tilläggsinformation från det land som
registrerat personen i SIS. Detta handhavande av
uppgifter och register är inte tillräckligt utredda
och riksdagen har inte fått tillgång till den
information som förslaget bygger på. De kontakter
som skall tas mellan SIRENE-kontoren sker på mycket
informell grund, varför kontrollmöjligheterna blir i
det närmaste obefintliga. Denna fråga måste enligt
utskottet redovisas i detalj innan riksdagen kan
fatta beslut i frågan.
Enligt utskottet bör riksdagen avslå förslaget till
lag  om Schengens informationssystem.  Utskottet
tillstyrker således motion 1999/2000:Ju18 yrkande 2.
Om förslaget till lag om SIS inte avslås bör
riksdagen med bifall till motionens yrkanden 6-8
samt med anledning av motionerna 1999/2000:Ju21
yrkandena 8 och 9 samt 1999/2000:Ju22 yrkande 3
begära att regeringen arbetar för att möjligheterna
till rättelse vid felaktig  registrering  skall
förbättras, begära förslag som innebär att ett
parlamentariskt kontrollorgan för SIS skapas och
begära att regeringen återkommer med redovisning av
SIRENE-kontorens funktion.

3. SIS-registret

Per  Lager  (mp)  anser  att  den  del  av
konstitutionsutskottets  yttrande  i  avsnittet
Schengens  informationssystem  som  börjar  med
"Rikspolisstyrelsen skall" och slutar med "yrkande
3." bort ha följande lydelse:
När det gäller enskildas rätt att ta del av
uppgifter om sig själva i SIS skall nationell rätt
gälla enligt Schengenkonventionen. Det innebär att
personuppgiftslagens      regler      om
informationsskyldighet  blir tillämpliga om inte
annat föreskrivs. Regeringen  föreslår inte att
personuppgiftslagens bestämmelser skall frångås och
anser därför att det inte behövs något särskilt
påpekande om detta i den nya lagen. Detta trots att
Datainspektionen anfört att det bör framgå direkt av
lagen om Schengens informationssystem vad som gäller
i  detta  avseende.  Utskottet  instämmer  med
Datainspektionen. Enligt utskottet öppnar SIS för
ett alltför vidsträckt flöde av uppgifter och en
alltför omfattande registrering av personer som
påträffas  centralt  eller  perifert i polisens
spaningsregister. Det finns stora risker för att
oskyldiga personer kommer att drabbas, i och med att
systemet inte uppfyller de krav på rättssäkerhet som
bör ställas i en demokrati. Insyn och kontroll i
registerföringen nämns över huvud taget inte i
propositionen, trots att det ur svensk synvinkel
borde vara särskilt angeläget då det inte råder
någon offentlighetsprincip inom Schengensamarbetet.
Enligt utskottet bör riksdagen med bifall till
motion 1999/2000:Ju21 yrkandena 8 och 9 som sin
mening ge regeringen till känna vad ovan anförts om
enskildas rätt att ta del av uppgifter om sig själva
i SIS och om insyn och kontroll i SIS. Motionerna
1999/2000:Ju18 yrkandena 6 och 7 samt 1999/2000:Ju22
yrkande 3 avstyrks.

4. SIS-registret

Helena Bargholtz  (fp)  anser  att den del av
konstitutionsutskottets  yttrande  i  avsnittet
Schengens  informationssystem  som  börjar  med
"Datainspektionen" och slutar med "yrkande 3." bort
ha följande lydelse:
Utskottet sympatiserar starkt med grundtankarna i
Schengensamarbetet, nämligen den fria rörligheten
för medborgarna och den stärkta gemensamma kampen
mot internationell kriminalitet. Samarbetet innebär
enligt konventionen bl.a. informationsutbyte mellan
Schengenstaterna genom datasystemet SIS. Uppgifterna
i SIS är tillgängliga endast för myndigheter som har
behörighet  för  gränskontroller  eller  andra
undersökningar inom landet som verkställs av polis-
och tullmyndigheter. För att säkerställa enskildas
rätt att ta del av uppgifter i SIS skall enskilda,
enligt konventionen, ha rätt att vända sig till
domstol eller annan behörig myndighet för att begära
upplysningar eller för att begära rättelse, radering
eller skadestånd med anledning av registrering som
berör honom eller henne. Varje Schengenstat skall
utse en nationell tillsynsmyndighet till vilken
enskilda skall kunna vända sig med begäran om att
myndigheten skall granska registrerade uppgifter om
honom eller henne i SIS. När det gäller frågan om
den enskildas rätt att hos behörig myndighet begära
kontroll menar regeringen att det inte krävs någon
lagreglering. Utskottet anser emellertid att de
enskilda personernas rätt att begära granskning av
Datainspektionen måste lagregleras och att en sådan
bestämmelse därför måste återfinnas i lagen om
Schengens informationssystem. Enligt utskottet bör
riksdagen med bifall till motion 1999/2000:Ju22
yrkande  3  samt  med  anledning  av  motion
1999/2000:Ju21 yrkande 9 besluta om en sådan ändring
i lagen om Schengens informationssystem att enskilda
personers  rätt att  enligt  artikel  114.2  i
konventionen  hos  Datainspektionen  begära  att
myndigheten skall granska registrerade uppgifter om
honom eller henne  i  SIS och hur de används
lagregleras.  Motion  1999/2000:Ju18  yrkande  7
avstyrks.

Socialförsäkringsutskottets
yttrande

1999/2000:SfU5y

Polissamarbete m.m. med anledning av
Sveriges anslutning till Schengen

Till justitieutskottet

Justitieutskottet har den 7 mars 2000 beslutat att
bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle
att  yttra  sig  över  regeringens  proposition
1999/2000:64 Polissamarbete m.m. med anledning av
Sveriges anslutning till Schengen jämte motioner.
Socialförsäkringsutskottet  yttrar  sig  över
propositionens avsnitt 6 Schengens gränser, vissa
delar av avsnitt 8 Schengens informationssystem samt
förslaget till lag om ändring i utlänningslagen
(1989:529) samt motionerna Ju18 av Alice Åström
m.fl. (v), Ju20 av Margit Gennser (m) yrkande 4,
Ju21 av Kia Andreasson m.fl. (mp) yrkandena 1-3 och
8-9 samt Ju22 av Siw Persson och Johan Pehrson (fp)
yrkande 3.

Bakgrund

Schengensamarbetet innefattar två grundtankar, som
är starkt sammanlänkade med varandra. Den första är
den fria rörligheten för personer, i den betydelsen
att personkontrollerna vid nationsgränserna mellan
Schengenstater - inre gräns - skall upphöra. Den
andra grundtanken är att kampen skall stärkas mot
internationell kriminalitet och mot sådan invandring
som är illegal. För att den fria rörligheten för
personer inte som en oönskad bieffekt skall bli till
hjälp  för  den  internationella  brottsligheten
innefattar Schengensamarbetet ett antal olika s.k.
kompensatoriska  åtgärder  i  form  av  yttre
gränskontroll  samt  polisiärt  och  rättsligt
samarbete. Ett hjälpmedel i dessa sammanhang är det
datoriserade Schengens informationssystem (SIS).
Schengensamarbetet startade som ett mellanstatligt
avtal mellan Frankrike, Tyskland och Beneluxstaterna
år   1985.   År  1990  undertecknades   en
tillämpningskonvention till Schengenavtalet, kallad
Schengenkonventionen, vilken innehåller bestämmelser
om praktiska åtgärder för att genomföra avvecklingen
av gränskontrollerna vid de inre gränserna samt
övriga     nödvändiga     samarbetsåtgärder.
Schengenkonventionen  började  tillämpas   och
gränskontrollerna upphörde den 26 mars 1995 mellan
sju av de EU-länder som då hade anslutit sig till
Schengenavtalet,  Frankrike,  Tyskland,  Belgien,
Nederländerna, Luxemburg, Spanien och Portugal. I
december 1996 slöts ett avtal med Sverige, Finland
och Danmark. Samtidigt undertecknade  Norge och
Island ett samarbetsavtal. Under 1997-1998 anslöt
sig Italien och Österrike och i år har även Grekland
anslutit sig fullt ut till samarbetet.
Riksdagen har godkänt Sveriges anslutning till
Schengensamarbetet våren 1998 (prop. 1997/98:42,
bet. 1997/98:JuU15, rskr. 1997/98:181).
Genom  Amsterdamfördraget har Schengensamarbetet
införlivats i EU, enligt de regler som gäller för
den tredje pelaren vad gäller det polisiära och
rättsliga samarbetet och enligt EG-reglerna i första
pelaren  vad  gäller  asyl,  invandring  och
gränskontroll.  Enligt  Schengenprotokollet  till
Amsterdamfördraget får de nuvarande Schengenstaterna
fortsätta  sitt samarbete på  de  områden  som
Schengenregelverket omfattar i form av ett s.k.
närmare samarbete inom EU:s institutionella och
rättsliga ramar. Varje stat som är medlem i EU har
rätt att delta i samarbetet. Ett associationsavtal
har träffats mellan Schengenstaterna och EU, som
reglerar förhållandet till Storbritannien och Irland
samt Island och Norge. Rådet, i en sammansättning av
representanter  för Schengenstaternas regeringar,
beslutar enhälligt om när en medlemsstat fullt ut
skall få delta i det operativa samarbetet. Rådet
beslutar  också  om  vilka  bestämmelser  i
Schengenregelverket som skall hänföras till första
resp. tredje pelaren. Vid dessa beslut deltar även
Storbritannien och Irland, däremot inte Island och
Norge.  I  protokollet  finns  också  särskilda
bestämmelser  om  Danmarks  ställning  för  att
säkerställa att  den  nordiska passfriheten kan
behållas.
Sverige deltar fullt ut i beredningsprocessen och
besluten. För praktiskt och operativt deltagande
krävs att anslutningsavtalet ratificerats och att
rådet har beslutat avskaffa personkontrollerna vid
de inre gränserna mot Sverige och att Sverige kan
delta i det operativa samarbetet. Detta förutsätter
bl.a.
- att den yttre gränskontrollen är anordnad i
enlighet med Schengenkonventionens krav,
- att systemet för persontrafiken på flygplatserna
uppfyller Schengenkonventionens krav,
-  att  Schengenkonventionens  bestämmelser  om
narkotika iakttas,
- att Schengens informationssystem (SIS) är infört
samt
- att bestämmelserna  i  fråga  om skydd för
personuppgifter iakttas.
Målsättningen är att samtliga åtgärder skall vara
slutförda i sådan tid att beslut kan fattas under
hösten år 2000 om att alla konventionskrav är
uppfyllda och att Sverige kan inträda fullt ut i
samarbetet. En annan viktig målsättning är att alla
nordiska länder skall kunna inträda samtidigt som
operativa medlemmar.

Formerna för inre utlänningskontroll

Gällande bestämmelser

Kontroll av utlänningars rätt att resa in i och att
vistas här i landet kan ske antingen vid gränsen i
samband med att utlänningen reser in i Sverige eller
inne  i  landet  efter inpasseringen. Den inre
utlänningskontrollen  regleras  i  huvudsak  av
bestämmelserna  i 5 kap. 6  §  utlänningslagen
(1989:529), UtlL.  Enligt  detta  lagrum är en
utlänning som vistas i Sverige skyldig att på
begäran av en polisman visa upp sitt pass eller
andra handlingar som visar att han eller hon har
rätt att uppehålla sig i landet. Utlänningen är
också  skyldig att på kallelse  lämna  Statens
invandrarverk  eller  polisen  uppgifter om sin
vistelse här. Vissa tvångsmedel finns så att bl.a.
hämtning kan ske. Skyldigheten att visa sitt pass
innebär emellertid inte att utlänningen är tvungen
att bära passet på sig under vistelsen i Sverige.
Kontrollåtgärderna får enligt 5 kap.
6 § andra stycket UtlL endast ske om det finns
anledning anta att utlänningen saknar rätt att
uppehålla sig här i landet eller om det finns
särskild anledning till kontroll.
Rikspolisstyrelsen (RPS) har efter  samråd med
Invandrarverket utarbetat föreskrifter och allmänna
råd m.m. för polisens befattning med den inre
utlänningskontrollen. I dessa anges inledningsvis
att syftet med kontrollen i första hand är att spana
efter sådana utlänningar beträffande vilka det finns
ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. Dessutom
skall polisen övervaka att utlänning inte vistas
eller arbetar i Sverige utan att ha pass och
föreskrivet  tillstånd.  Kontrollen  sker  genom
granskning av de uppgifter som kommer in till
polisen  med  anledning  av  anmälnings-  och
uppgiftsskyldighet som föreskrivs i 6 kap. 1 och 2
§§ utlänningsförordningen (1989:547) eller som på
annat sätt kommer till polisens kännedom. Vid sidan
av detta sker den inre utlänningskontrollen genom
spaningsverksamhet. För kontroll bör krävas att det
finns skälig misstanke att  utlänningen  saknar
tillstånd eller att det annars kan bli aktuellt med
avvisning/utvisning eller verkställighet. Enligt RPS
föreskrifter får person inte kontrolleras enbart
därför att han på grund av hudfärg, språk, namn,
beteende eller eljest kan antas vara utlänning.

Propositionen (avsnitt 6.3.4)

I propositionen anges att regeringen till Lagrådet
hade remitterat ett förslag till ändring i 5 kap. 6
§ UtlL som innebar att inre utlänningskontroll skall
få vidtas inte bara om det finns anledning att anta
att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig i
landet utan även om det annars framstår som befogat
att kontrollera utlänningen. Lagrådet har avstyrkt
den föreslagna ändringen och anfört att den, om inte
formellt så dock i praktiken, kommer att strida mot
diskrimineringsförbudet  i  2  kap.  15  §
regeringsformen. Förslaget fullföljs därför inte i
denna del.

Motion

I motion Ju18 av Alice Åström m.fl. (v) anförs att
propositionen inte ger någon ledning om  vilka
kriterier  som  skall  föranleda  att  inre
utlänningskontroll företas. Det innebär att svenska
medborgare med utomnordisk bakgrund kommer att i
ökad utsträckning tvingas underkasta sig kontroll
inom  Sverige.  Även  tredjelandsmedborgare  med
uppehållstillstånd i Sverige, som kommer att få resa
fritt inom Schengen under en tremånadersperiod,
löper samtidigt  en  ökad  risk för intrång i
privatlivet genom inre utlänningskontroll. Den fria
rörligheten blir således ett privilegium för några
få utvalda. Motionärerna begär i yrkande 1 att
regeringen återkommer med förslag till reglering som
innebär  att den inre utlänningskontrollen inte
kommer att innebära diskriminering eller onödigt
intrång i privatlivet.

Utskottets bedömning

För att gränskontrollen vid Sveriges gränser mot
övriga Schengenstater skall kunna upphöra är en
fungerande  inre  utlänningskontroll  en  viktig
förutsättning. Detta framhölls även av regeringen i
proposition   1997/98:42   Schengensamarbetet.
Regeringen  angav  där  också  att  det  synes
ofrånkomligt att denna  verksamhet måste öka i
omfattning, redan med tanke på dagens situation men
även i ett Schengenperspektiv.
Sverige är numera ett mångkulturellt land där
invånarna skiljer sig från varandra till såväl
utseende som namn och i viss mån även språk. Den
inre utlänningskontrollen måste utgå från detta
förhållande, och det finns därför inte anledning
befara att en ökad kontroll kommer att leda till
diskriminering  på grund av en persons etniska
ursprung. Utskottet  förutsätter  emellertid att
regeringen noga följer effekterna av slopandet av
kontrollen vid de inre gränserna samt hur den inre
utlänningskontrollen utförs, till såväl omfattning
som formerna.
Med det anförda får motion Ju18 yrkande 1 anses
tillgodosedd och bör avslås av riksdagen.

Ny formell grund för avvisning

Schengenkonventionen

I artikel 5 anges att i samband med vistelse som
inte överskrider tre månader kan inresa beviljas en
utlänning som
- har dokument som tillåter gränspassage
- har giltig visering, om sådan krävs
- har dokument som bevisar syftet och villkoren för
vistelsen samt har tillräckliga medel för sitt
uppehälle och återresa
- inte finns på spärrlista
- inte anses utgöra risk  för  den  allmänna
ordningen, statens säkerhet eller någon av parternas
internationella förbindelser.
Inresa skall vägras om utlänningen inte uppfyller
samtliga dessa villkor utom då part finner det
nödvändigt  att  avvika  från denna princip av
humanitära skäl, i eget intresse eller på grund av
internationella förpliktelser. I sådana fall skall
inresetillståndet begränsas till den berörda partens
territorium  med  underrättelse  till  övriga
Schengenstater.
I artikel 96 anges att registrering får ske av en
utlänning på s.k. spärrlista. Med utlänning avses
person som inte är medborgare i någon av EU:s
medlemsstater eller i någon annan av de stater som
deltar i Schengensamarbetet. Beslut om införande på
spärrlistan skall ha fattats av  administrativa
myndigheter eller behörig domstol i enlighet med
processuella regler i nationell lagstiftning. Sådana
beslut kan grundas på att en utlänning utgör ett hot
mot allmän ordning och säkerhet, exempelvis om
utlänningen  dömts  för gärning  som  har  ett
minimistraff på ett års fängelse eller om det finns
grundad anledning att anta att utlänningen begått
grova brott eller om det skäligen kan befaras att
han  kommer att begå sådana  brott  på  någon
Schengenstats territorium.
Beslut kan även grundas på att utlänningen varit
föremål  för  åtgärd som  innebär  avlägsnande,
avvisning eller utvisning, som vare sig återkallats
eller varit förenad med viss tidsbegränsning, eller
som åtföljts av inreseförbud eller  av  vägrat
uppehållstillstånd som grundas på överträdelse av
nationella  bestämmelser  om   inresa  eller
uppehållstillstånd för utlänningar.

Propositionen (6.4)

Av artikel 5 i Schengenkonventionen följer att
Sverige åtar sig en skyldighet att vägra tillträde
bl.a. för en utlänning som förts upp på spärrlistan,
såvida   inte  någon   av   de   beskrivna
undantagssituationerna föreligger då en stat får
medge utlänningen inresa som är begränsad till det
egna  territoriet.  Utlänningslagens  regler  om
avvisning innehåller ett flertal bestämmelser som
tillåter att inte bara svenska intressen beaktas
utan även att motsvarande intressen hos de övriga
nordiska länderna tas till vara. Det saknas dock
möjlighet att ta motsvarande hänsyn till de icke-
nordiska  Schengenstaternas intressen. Regeringen
föreslår därför  att  det till lagens formella
avvisningsbestämmelser i 4 kap. 1 § UtlL fogas en ny
bestämmelse som, i samtliga fall som avses i artikel
5, ger en motsvarande formell möjlighet att neka en
utlänning   inresa   till   det   gemensamma
Schengenterritoriet och avvisa honom eller henne
från Sverige.
I propositionen anges att avvisning dock inte i
alla fall sker trots att förutsättningarna härför
finns. I 2 kap. 5 § UtlL anges i vilka fall som
uppehållstillstånd får bifallas efter inresan till
Sverige. Så är bl.a. fallet om utlänningen har rätt
till  asyl, är skyddsbehövande  eller  om  det
föreligger humanitära skäl. Enligt 3 kap. 3 § UtlL
anses en utlänning som skyddsbehövande bl.a. om han
eller hon riskerar att utsättas för tortyr eller
flyr på grund av en väpnad konflikt. Om utlänningen
söker asyl eller skydd här i landet har han eller
hon således normalt rätt att stanna i landet under
den tid som ansökan prövas. I vissa fall gäller
detsamma när ansökan om uppehållstillstånd grundas
på familjeåterförening.

Motioner

Om riksdagen antar förslaget till lag om Schengens
informationssystem, bör, enligt vad som begärs i
motion Ju18 av Alice Åström m.fl. (v), riksdagen
bifalla två yrkanden. Motionärerna begär (yrkande 3)
ett tillkännagivande om att hänsyn skall tas till om
personen genom barn, familj eller i övrigt har
särskild anknytning till Sverige och att det av
lagregleringen klart skall framgå att anknytning
till Sverige eller liknande skäl skall bedömas vid
fråga om avvisning på grund av att personen har
uppförts på spärrlista av annat Schengenland. Vidare
anser motionärerna (yrkande 4) att en person alltid
skall ha rätt att få en asylansökan prövad enligt
svensk lag oavsett vad som föranlett registrering på
spärrlista, således även om personen ansetts vara
ett hot mot det registrerande landets säkerhet eller
om en asylansökan tidigare prövats i annat land.
Förslaget om den nya formella grunden för avvisning
bör således avslås.
I motion Ju21 av Kia Andreasson m.fl. (mp) begärs i
yrkande 1 tillkännagivande om att det klart bör
framgå att personen inte måste avvisas och att
svensk  myndighet  skall  göra  en självständig
bedömning.

Utskottets bedömning

Utskottet  delar  regeringens  bedömning  att
avvisningsgrunderna i UtlL behöver kompletteras så
att  avvisning kan ske av utlänning som  inte
uppfyller   villkoren   i   artikel   5  i
Schengenkonventionen. Någon skyldighet att avvisa en
utlänning  som  inte  uppfyller  dessa  villkor
föreligger emellertid inte. En bedömning skall ske i
varje enskilt fall varvid tillstånd till inresa kan
beviljas t.ex. på grund av humanitära skäl eller på
grund av en internationell förpliktelse. Självklart
skall  den som  har  rätt  till  asyl  enligt
Genèvekonventionen inte avvisas med hänvisning till
de nya bestämmelserna. Utskottet anser att såväl
motion Ju18 yrkandena 3 och 4 som Ju21 yrkande 1 är
tillgodosedda med utformningen av lagrummet och
hänvisningarna   i  propositionen  till  att
uppehållstillstånd får bifallas efter inresan till
Sverige om utlänningen är skyddsbehövande eller om
det föreligger humanitära skäl samt i vissa fall när
ansökan  om  uppehållstillstånd  grundas  på
familjeåterförening. Regeringens förslag bör därför
bifallas och motionerna avslås.

Utfärdande av visering i vissa fall

Schengenkonventionen

Genom   Schengenkonventionen   förbinder   sig
Schengenstaterna att anta en gemensam politik vad
gäller reglerna för beviljande av viseringar. I
artiklarna 10-12 behandlas regler om en enhetlig
visering som skall gälla för inresa till samtliga
Schengenstaters territorium  och  för högst tre
månader.  En  visering  kan även beviljas  som
transitvisering, dvs. en rätt att färdas genom en
eller flera Schengenstater för att ta sig till ett
tredje land. Den enhetliga viseringen skall utfärdas
av parternas diplomatiska och konsulära myndigheter
samt myndigheter med uppgift att utfärda visering. I
princip skall den  Schengenstat  som är resans
huvudmål utfärda den enhetliga viseringen.

Propositionen (6.5.3)

En visering enligt artikel 10 i Schengenkonventionen
som utfärdats av behörig myndighet i en Schengenstat
skall gälla för inresa såväl i Sverige som i alla
övriga Schengenstater. Rent tekniskt skulle detta
vara möjligt att genomföra på så sätt att en
utlänning som har en giltig visering utfärdad i en
annan Schengenstat undantas från viseringskravet vid
inresa i Sverige. I ett sådant fall förändras inte
den grundläggande principen att det endast är en
svensk myndighet som har rätt att utfärda viseringar
som är giltiga för inresa i Sverige. En sådan
lösning ligger dock inte i linje med de intentioner
som Schengensamarbetet vilar på. Avsikten är att
samtliga  Schengenstater  skall  införa en enda
enhetlig visering och att denna skall gälla för
inresa till samtliga staters territorium. Det är
därför nödvändigt att även myndigheter i andra
Schengenstater ges rätt att utfärda viseringar som
har samma giltighet vad gäller rätten till inresa
och vistelse i Sverige som en visering som är
utfärdad av en svensk myndighet. Regeringen föreslår
därför att detta anges i en ny
2 kap. 7 a § UtlL.
I   propositionen  anges  vidare  att  en
Schengenvisering skall utfärdas av den stat som är
resans  huvudmål.  Sverige  saknar  diplomatisk
representation i ett antal länder men i många av
dessa finns diplomatisk representation för någon
eller några andra Schengenstater. Sverige bör då
kunna  ingå  en  överenskommelse  med en annan
Schengenstat om att den staten representerar Sverige
i landet. Regeringen föreslår att det i ett andra
stycke i 2 kap. 7 a § UtlL anges att regeringen får
ingå avtal med annan Schengenstat om att en behörig
myndighet i den  staten  får  bevilja  svenska
enhetsviseringar. På motsvarande sätt kommer Sverige
att  ingå  överenskommelser  om  att  åta  sig
representation för andra Schengenstater. Utfärdande
myndigheter i andra Schengenstater har skyldighet
att  beakta  svenska intressen när de beviljar
viseringar som gäller i Sverige.

Motioner

Kia Andreasson m.fl. (mp) anser i motion Ju21 att
Sverige inte skall överlåta beslutanderätt  och
myndighetsutövning åt andra Schengenstater eller
utländska organ. Sverige kommer inte ensamt att
kunna ha visumfrihet för de länder Sverige vill. Mot
bakgrund av detta avvisar motionärerna införandet av
en bestämmelse som innebär att en enhetlig visering
som har utfärdats av en behörig myndighet i en annan
Schengenstat gäller i Sverige (yrkande 2).
I motion Ju20 av Margit Gennser (m) anförs att
propositionens förslag om att annat land skall kunna
utfärda  viseringar  för  Sverige  är  onödigt
ingripande. Rent tekniskt kan samma resultat uppnås
genom att utlänning som har en giltig visering
utfärdad  i  annan  Schengenstat undantas  från
viseringskravet  vid  inresa  i  Sverige.  I
propositionen heter det dock att "en sådan lösning
inte ligger i linje med  de  intentioner  som
Schengenavtalet vilar på". Enligt motionären har
Schengenavtalets utformning således ett  primärt
syfte att stegvis förvandla fria stater till en
sammanhållen union. Ett beslut om en union måste
dock avgöras genom en beslutande folkomröstning, och
en stegvis urholkning av den svenska suveräniteten i
det fördolda är oacceptabel ur demokratisk synpunkt.
Motionären  begär  därför  i  yrkande  4  ett
tillkännagivande om att regeringen med kraft skall
verka för ett regelsystem som främjar den fria
rörligheten inom EU samtidigt som grundläggande
principer för svensk suveränitet inte skadas eller
överges.

Utskottets bedömning

Utskottet delar regeringens bedömning att en behörig
myndighet i annan Schengenstat skall kunna utfärda
visum som gäller även i Sverige. Regeringen skall
också få träffa avtal med annat Schengenland om att
det landets myndigheter skall få besluta om visering
för Sveriges räkning. Att Schengensamarbetet t.ex.
beträffande visering innebär att myndighetsutövning
överlämnas till främmande stat var ett faktum redan
vid riksdagens godkännande av Sveriges anslutning
till Schengensamarbetet (se bet. 1997/98:JuU15).
Med det anförda tillstyrker utskottet regeringens
förslag och avstyrker motionerna Ju20 yrkande 4 och
Ju21 yrkande 2.

Återkallande av uppehållstillstånd

Schengenkonventionen

I artikel 25 behandlas frågor om uppehållstillstånd
för personer som är registrerade på spärrlista. Där
framgår att den stat inom Schengensamarbetet som
avser att utfärda ett uppehållstillstånd till en
utlänning, som finns upptagen på spärrlistan, först
skall rådgöra med den Schengenstat som verkställt
registreringen, varvid hänsyn skall tas till den
sistnämnda statens intressen. Uppehållstillstånd får
endast meddelas om det finns skäl av allvarlig art,
särskilt av humanitärt slag eller till följd av
internationella förpliktelser. Om uppehållstillstånd
beviljas  skall  registrerande  part  återkalla
registreringen men får göra registrering på sin
nationella spärrlista.
I det motsatta fallet, då ett land registrerar en
person på spärrlista som redan  har  beviljats
uppehållstillstånd i någon Schengenstat, skall den
senare staten besluta  om  det finns skäl att
återkalla tillståndet. Om så inte  sker, skall
registrerande part återkalla registreringen men får
ha registrering på nationell spärrlista.

Utlänningslagen

I 2 kap. 9 och 11-12 §§ UtlL anges när bl.a.
uppehållstillstånd får återkallas. En viktig grund
för återkallelse är att utlänningen lämnat oriktiga
uppgifter eller förtigit sådana uppgifter om sin
identitet eller något annat förhållande som varit av
betydelse för att få tillståndet. Återkallelse av
uppehållstillstånd får endast ske om det föreligger
synnerliga skäl när utlänningen har vistats i landet
mer än fyra år med uppehållstillstånd, då frågan om
återkallelse väcks. Återkallelse är möjlig även vid
andra skäl men endast om utlänningen inte rest in i
Sverige.   Vid   bedömningen   av  om  ett
uppehållstillstånd bör återkallas skall hänsyn tas
till  utlänningens  anknytning till det svenska
samhället och till om andra humanitära skäl talar
mot   att   tillståndet   återkallas.   Ett
uppehållstillstånd kan vidare återkallas på grund av
utlänningens bristande vandel, dock endast om frågan
väckts innan utlänningen varit bosatt i Sverige i
tre   år   med   uppehållstillstånd.   Ett
uppehållstillstånd kan enligt 2 kap. 11 § första
stycket 3 återkallas vid viss verksamhet även om
verksamheten antas rikta sig mot annat nordiskt land
än Sverige.

Propositionen (6.6.3)

En utlänning  som  har uppehållstillstånd i en
Schengenstat kan i princip röra sig fritt inom hela
Schengenterritoriet. Därför kan en Schengenstat ha
intresse av att en utlänning som inte är önskvärd
där inte heller tillåts uppehålla sig i en annan
Schengenstat. Det intresse som en Schengenstat i
första hand skall tillgodose när den tillämpar
artikel 25 är således intresset i den stat som
registrerat utlänningen på spärrlista och i övriga
Schengenstater. Ur svensk synvinkel görs liknande
hänsynstaganden i dag i förhållande till de nordiska
länderna.
För att följa våra åtaganden enligt artikel 25
föreslår regeringen att i 2 kap. 10 § UtlL anges att
återkallelse  av  uppehållstillstånd får ske om
utlänningen har rapporterats på spärrlista och det
finns tillräckliga skäl för en återkallelse. I
praktiken skall endast ett mycket starkt nationellt
intresse i en annan Schengenstat kunna leda till att
detta får ses som ett tillräckligt starkt skäl även
för Sveriges del att återkalla uppehållstillståndet.
De tillämpande myndigheterna har här att göra en
bedömning i varje enskilt fall om så skall ske eller
ej.  Schengenkonventionen  innebär  inte  någon
skyldighet att återkalla ett uppehållstillstånd. Den
andra  Schengenstatens intressen kan tillgodoses
genom att den staten för upp utlänningen på en
nationell spärrlista, vilket innebär att personen
kan röra sig fritt i alla andra Schengenstater utom
där han eller hon har registrerats på spärrlista.

Motioner

I motion Ju18 av Alice Åström m.fl. (v) begärs i
yrkande 5 att riksdagen avslår förslaget till ny
grund  för  återkallande  av uppehållstillstånd.
Motionärerna anser att utlänningslagens reglering om
möjlighet att återkalla när den sökande lämnat
falska uppgifter, dvs. bl.a. när sökanden inte
längre kan göra gällande ett skyddsbehov, måste
anses      tillfredsställande     eftersom
Schengenkonventionen inte kräver att återkallande
görs.
I motion Ju21 av Kia Andreasson m.fl. (mp) yrkande
3 anförs att en annan stats nationella intressen
inte  skall  påverka  bedömningen   av  om
uppehållstillstånd  skall  utfärdas  eller inte.
Motionärerna anser att det måste klart framgå att
Schengenkonventionen inte innebär någon skyldighet
att återkalla ett uppehållstillstånd och att svenska
myndigheter kan göra en självständig bedömning.

Utskottets bedömning

Utskottet delar regeringens bedömning att det i UtlL
behöver   regleras   att   återkallelse   av
uppehållstillstånd  i  vissa  fall  får ske om
utlänningen har rapporterats på spärrlista.  En
återkallelse av ett uppehållstillstånd är emellertid
en ingripande åtgärd och får därför, enligt vad som
också anges i propositionen, endast ske när en annan
Schengenstat  har  ett mycket starkt nationellt
intresse av att så sker. En prövning av om skälen
för återkallelse är tillräckliga skall ske i varje
enskilt fall. Därvid skall övervägas om den andra
Schengenstatens intressen kan tillgodoses genom att
den staten för upp utlänningen på en nationell
spärrlista.
Utskottet tillstyrker således regeringens förslag
och avstyrker motion Ju18 yrkande 5. Motion Ju21
yrkande 3 får anses delvis tillgodosedd med den
utformning lagrummet föreslås få, varför också detta
motionsyrkande avstyrks.

Schengens informationssystem

Schengenkonventionen

Regler om Schengens informationssystem (SIS) finns i
konventionens  avdelning IV, artiklarna  92-119.
Allmänna regler om skydd av personuppgifter finns
också i konventionens avdelning VI. SIS är ett
datasystem som består av ett nationellt register för
varje  Schengenstat  och  en  central  teknisk
stödfunktion.  Varje  Schengenstats  nationella
register kommer att innehålla uppgifter som är
identiska med uppgifterna i de andra staternas
nationella register. SIS är ett medel för att
genomföra många av de kompensatoriska åtgärderna och
för att i praktiken underlätta det internationella
samarbetet t.ex. för ömsesidig rättslig hjälp och
utlämning. SIRENE-kontor är den myndighet i varje
Schengenstat  som  har  huvudansvaret  för  det
nationella SIS-registret.
I  konventionen  finns  begränsningar av vilka
myndigheter som har tillgång  till uppgifter i
registret. Enskildas rätt att ta del av uppgifter
följer av nationell rätt med vissa begränsningar.
Vidare skall enskild kunna vända sig till domstol
eller  myndighet för att få rättelse m.m. och
Schengenstaterna  är  skyldiga  att  verkställa
beslutet. I konventionen finns också regler om
skadeståndsskyldighet.

Propositionen (8)

En medverkan i Schengensamarbetet såvitt gäller SIS
kräver att det byggs upp ett nationellt register.
Syftet med registret är att främja  samarbetet
avseende polisiära och rättsliga frågor samt frågor
om   inresa  och  uppehållstillstånd  mellan
Schengenstaterna.  Registret  skall  utgöra  ett
hjälpmedel  där  Schengenstaterna  kan  göra
framställningar om de särskilda åtgärder som får
begäras i SIS. Det kommer att innehålla uppgifter om
personer, fordon och vissa föremål. En ny lag
föreslås om inrättandet av det nationella registret.
I  den  mån det redan finns en bestämmelse i
personuppgiftslagen (1998:204), PUL, som bör gälla
även för SIS, bör dubbelreglering undvikas och den
nya  lagen gälla jämte personuppgiftslagen. Det
svenska registret kommer att innehålla både svenska
och utländska registreringar. Vissa regler i lagen
kommer  enbart att avse svenska registreringar,
vilket i så fall tydligt skall anges.
RPS blir personuppgiftsansvarig. Annan myndighet
kan  dock  utses  som personuppgiftsbiträde som
registrerar vissa rapporter, ansvarar för rättelser
osv. RPS får registrera uppgifter i SIS bara om det
är nödvändigt för de åtgärder som får begäras, och
bara i angelägenheter som är av vikt. Registrering
av en person i SIS får ske endast på den grunden att
någon  av  de   åtgärder   som  anges  i
Schengenkonventionen begärs, t.ex. införande  på
spärrlista. Bara vissa identifieringsuppgifter samt
uppgift om en person är beväpnad eller kan befaras
tillgripa våld samt uppgift om verkställighetsförbud
får  förekomma, om detta  är  tillåtet  enligt
registrerande stats nationella rätt. Registrering av
känsliga uppgifter förbjuds.
Åklagarmyndigheter, polismyndigheter, Tullverket,
Invandrarverket och Kustbevakningen ges tillgång
till  uppgifterna.  Regeringen  får  meddela
föreskrifter om att myndighet som handlägger ärenden
om visering och uppehållstillstånd skall ha tillgång
till  spärrlistan  och  om vilka som skall ha
direktåtkomst till registret.
Regeringen anser att Datainspektionen  bör bli
tillsynsmyndighet för det svenska SIS-registret.
I  sekretesslagen införs en ny bestämelse som
innebär att vissa uppgifter i SIS-registret och
kompletterande information om enskildas personliga
förhållanden omfattas av sekretess, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon honom närstående lider men. Regeringen
tar däremot inte nu ställning till frågan om det
föreligger behov av ändrade sekretessregler när
Datainspektionen  deltar  i  den  gemensamma
tillsynsmyndigheten.
Annan användning av uppgifter i SIS än den som har
begärts  i rapporten är förbjuden om inte den
rapporterande staten lämnat sitt samtycke.
RPS skyldighet att rätta uppgifter i SIS begränsas
i lagen till att avse endast sådana uppgifter som
styrelsen har registrerat. När det gäller uppgift
som annan Schengenstat registrerat följer av 9 § PUL
att RPS är skyldig att vidta alla rimliga åtgärder
för att rätta felaktiga uppgifter. I detta ligger
även skyldighet att göra undersökning på begäran av
enskild.
PUL:s huvudregel när det gäller skadestånd görs
tillämplig på SIS-förhållanden. Det innebär ett
strikt skadeståndsansvar för staten för skada och
kränkning av den personliga integriteten som en
enskild  orsakats  genom  en  behandling  av
personuppgifter i strid med lagen.
Uppgifter i registret gallras inom viss angiven
tid: tre, fem eller tio år.
När det gäller enskilds rätt att ta  del av
uppgifter  om  sig själv blir PUL:s regler om
informationsskyldighet tillämpliga, om inte annat
föreskrivs. Detta gäller utan särskilt påpekande i
den nya lagen. Det innebär samtidigt att 24 § andra
stycket PUL om att  information  skall  lämnas
självmant till den registrerade inte skall gälla.
Sekretessbestämmelser  kan  hindra  utlämnande.
Sekretess till skydd för enskilda gäller dock inte i
förhållande till den enskilde själv.

Motioner

I motion Ju18 av Alice Åström m.fl. (v) anförs att
lagförslaget om SIS inte kan anses tillräckligt
underbyggt. Motionärerna anser att SIS utestänger
människor från sin rätt till prövning av asyl.
Vidare är skyddet mot att uppgifter i SIS utlämnas
till  tredje  land  inte  tillfredsställande.
Möjligheterna för en registrerad person att söka
rättelse är små, i synnerhet om personen i fråga
redan är avvisad. Trots registrets omfattning och
betydelse   finns   ingen   tillfredsställande
kontrollorganisation och ingen demokratisk insyn.
Vad beträffar SIRENE-kontoren är deras struktur och
komplexitet knappast nämnda i propositionen. Med
tanke på detta begär motionärerna i första hand att
riksdagen avslår förslaget till lag om Schengens
informationssystem (yrkande 2). I andra hand begärs
att regeringen får i uppdrag att arbeta för att
möjligheterna  till  rättelse  vid  felaktig
registrering skall förbättras (yrkande 6), att lägga
fram förslag om ett parlamentariskt kontrollorgan
(yrkande 7) samt återkomma  med redovisning av
SIRENE-kontorens funktion (yrkande 8).
I motion Ju22 av Siw Persson och Johan Pehrson (fp)
anförs att enskilda personers rätt  att begära
granskning av Datainspektionen måste lagregleras och
tas in i lagen om Schengens informationssystem.
Enligt motionärerna vinner denna uppfattning också
stöd av konventionens artikel 114.2 som stipulerar
att "denna rättighet skall regleras i den nationella
lagen". Motionärerna begär i yrkande 3 ändring av
lagförslaget i enlighet härmed.
I motion Ju21 av Kia Andreasson m.fl. (mp) anförs
att registrering i SIS avser även asylsökande som
skall vägras tillträde till hela Schengenterritoriet
av den enda anledningen att de fått slutligt avslag
på sin asylansökan i medlemslandet. När det gäller
enskildas rätt att ta del av uppgifter om sig själva
i  SIS  skall  personuppgiftslagens  regler  om
informationsskyldighet   bli  tillämpliga  och
motionärerna anser att det bör framgå direkt av
lagen om Schengens informationssystem (yrkande 8).
SIS öppnar för ett alltför vidsträckt flöde av
uppgifter och alltför omfattande registrering av
personer utan att systemet uppfyller de krav på
rättssäkerhet som bör ställas. Eftersom det inte
råder   någon   offentlighetsprincip   inom
Schengensamarbetet är det särskilt angeläget med
insyn och kontroll i registerföringen (yrkande 9).

Utskottets bedömning

Utskottets  yttrande  i denna del avser främst
hanteringen av uppgifter som gäller avvisade eller
utvisade personer som registrerats på spärrlista.
Utskottet kan inledningsvis konstatera att SIS är
ett värdefullt medel för att genomföra många av de
kompensatoriska åtgärder som Schengenkonventionen
förutsätter. Informationssystemet är dock speciellt
så till vida att det svenska nationella registret
blir identiskt med registren i andra Schengenstater
och att det svenska  registret  även  omfattar
uppgifter som registrerats i de andra länderna inom
ramen för Schengenkonventionen och i enlighet med
dessa  länders  lagstiftning.  En  uppgift  som
registreras av svensk myndighet kommer således att
bli tillgänglig för behöriga myndigheter i de andra
Schengenstaterna.  I  Schengenkonventionen  finns
emellertid åtskilliga bestämmelser om hanteringen av
dessa uppgifter. Det gäller t.ex. begränsning av
vilka  uppgifter  som  får  registreras,  vilka
myndigheter som skall få tillgång till registren,
för vilka ändamål uppgifterna får användas samt om
den skyddsnivå i övrigt som skall iakttas. Enligt
utskottets bedömning har personuppgifterna därigenom
ett tillräckligt skydd.
Vad gäller begränsningen av vilka avvisade eller
utvisade personer som får registreras på spärrlista
har utskottet uppmärksammat att, även om detta inte
tydligt framgår av den svenska översättningen av
artikel  96, endast utlänningar  som  har  ett
avvisnings- eller utvisningsbeslut som är förenat
med ett återreseförbud torde få registreras. Det är
däremot varje stat som själv avgör i vilka fall en
utlänning, inom denna ram, skall registreras på
spärrlista. Vilka ytterligare begränsningar som kan
komma  att  gälla  för  svenska  myndigheters
registrering anges inte i propositionen.
Samtliga Schengenstater  har anslutit sig till
Genèvekonventionen och får därför inte avvisa en
flykting med hänvisning till att han eller hon
registrerats på spärrlista. Detta har utskottet
också ovan under avsnittet Ny formell grund för
avvisning konstaterat skall gälla i Sverige.
När det gäller enskildas möjligheter att begära
rättelse  anser  utskottet  att  bestämmelserna
tillgodoser berättigade krav på denna hantering.
Till den del bestämmelser i PUL är tillämpliga skall
samma regler inte anges också i den särskilda lagen.
Vad gäller kontrollen och insynen i hanteringen av
SIS, utöver den som Datainspektionen eller det
gemensamma  tillsynsorganet  utövar,  förutsätter
utskottet  att  hanteringen  av SIS fortlöpande
diskuteras mellan de anslutna länderna och att
regeringen  noga  följer  hur Schengensamarbetet
utvecklas samt håller riksdagen på lämpligt sätt
informerad härom.
Med det anförda tillstyrker utskottet propositionen
till den del  den avser avvisade och utvisade
personer samt avstyrker,  till motsvarande del,
motionerna Ju18 yrkande 2 och 6-8, Ju21 yrkandena 8
och 9 samt Ju22 yrkande 3.

Övrigt

Utskottet har inget att erinra mot regeringens
övriga  förslag  som  ligger  inom  utskottets
beredningsområde.

Stockholm den 30 mars 2000

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Berit Andnor


I beslutet har deltagit: Berit Andnor (s), Bo
Könberg (fp), Margit Gennser (m), Maud Björnemalm
(s), Rose-Marie Frebran (kd), Mariann Ytterberg (s),
Gustaf von Essen (m), Lennart Klockare (s), Ronny
Olander (s), Sven-Erik Sjöstrand (v), Göran Lindblad
(m), Kerstin-Maria Stalin (mp), Birgitta Carlsson
(c), Mona Berglund Nilsson (s), Cecilia Magnusson
(m), Claes Stockhaus (v) och Magda Ayoub (kd).


Avvikande meningar

Inre utlänningskontroll

1. Sven-Erik Sjöstrand och Claes Stockhaus (båda v)
anser att utskottets yttrande i denna del bort ha
följande lydelse:

Propositionen ger inte någon ledning  om vilka
kriterier  som  skall  föranleda  att  inre
utlänningskontroll företas. Det innebär att svenska
medborgare med utomnordisk bakgrund kommer att i
ökad utsträckning tvingas underkasta sig kontroll
inom  Sverige.  Även  tredjelandsmedborgare  med
uppehållstillstånd i Sverige, som kommer att få resa
fritt inom Schengen under en tremånadersperiod,
löper samtidigt  en  ökad  risk för intrång i
privatlivet genom inre utlänningskontroll. Den fria
rörligheten blir således ett privilegium för några
få utvalda. Regeringen bör återkomma med förslag
till  reglering  som  innebär  att  den  inre
utlänningskontrollen  inte  kommer  att innebära
diskriminering eller onödigt intrång i privatlivet.
Vi tillstyrker motion Ju18 yrkande 1.

Ny formell grund för avvisning

2. Sven-Erik Sjöstrand och Claes Stockhaus (båda v)
anser att utskottets yttrande i denna del bort ha
följande lydelse:

Vi anser att om riksdagen antar förslaget till lag
om    Schengens    informationssystem   bör
tillkännagivanden göras i följande frågor. När fråga
uppkommer om avvisning på grund av att en person har
uppförts på spärrlista av annat Schengenland skall
hänsyn tas till om personen genom barn, familj eller
i övrigt har särskild anknytning till Sverige, och
detta skall klart framgå av lagen. Det skall också
klart framgå av lagen att en person alltid skall ha
rätt att få en asylansökan prövad enligt svensk lag
oavsett  vad  som  föranlett  registrering  på
spärrlista, således även om personen ansetts vara
ett hot mot det registrerande landets säkerhet eller
om en asylansökan tidigare prövats i annat land. Vi
tillstyrker motion Ju18 yrkandena 3 och 4.

3. Kerstin Maria Stalin (mp) anser att utskottets
yttrande i denna del bort ha följande lydelse:

När fråga uppkommer om avvisning på grund av att en
person  har uppförts på  spärrlista  av  annat
Schengenland bör det klart framgå av lagen att
personen inte måste avvisas och att svensk myndighet
skall göra en självständig bedömning. Vi tillstyrker
motion Ju21 yrkande 1.

Utfärdande av visering i vissa fall

4. Margit Gennser (m), Sven-Erik Sjöstrand (v),
Kerstin-Maria Stalin (mp) och Claes Stockhaus (v)
anser att utskottets yttrande i denna del bort ha
följande lydelse:

Propositionens förslag om att annat land skall kunna
utfärda  viseringar  för  Sverige  är  onödigt
ingripande. Rent tekniskt kan samma resultat uppnås
genom att en utlänning som har en giltig visering
utfärdad  i  annan  Schengenstat undantas  från
viseringskravet  vid  inresa  i  Sverige.  I
propositionen heter det dock att "en sådan lösning
inte ligger i linje med  de  intentioner  som
Schengenavtalet  vilar  på".  Detta  visar  att
Schengenavtalets utformning har ett primärt syfte
att  stegvis  förvandla  fria  stater till  en
sammanhållen union. Ett beslut av denna dignitet får
inte fattas i det fördolda. Det måste fattas öppet
genom en beslutande folkomröstning på grund av
beslutets exceptionella karaktär och inverkan på vår
politiska demokrati. Vi anser att regeringen med
kraft skall verka för ett regelsystem som främjar
den fria  rörligheten  inom  EU  samtidigt som
grundläggande principer för svensk suveränitet inte
skadas eller överges. I detta sammanhang bör också
påpekas  att de förändringar  som  föreslås  i
propositionen   vad  gäller  viseringar  och
gränskontroll kommer att kräva större finansiella
insatser beroende på att kontrollen sprids ut över
stora områden i stället för att som nu koncentreras
till gränsövergångsställen. Vi tillstyrker således
motion Ju20 yrkande 4. Härmed tillgodoses också
motion Ju21 yrkande 2.

Återkallande av uppehållstillstånd

5. Sven-Erik Sjöstrand och Claes Stockhaus (båda v)
anser att utskottets yttrande i denna del bort ha
följande lydelse:

Vi anser att utlänningslagens reglering om möjlighet
att återkalla ett uppehållstillstånd när den sökande
lämnat falska uppgifter, dvs. bl.a. när sökanden
inte längre kan göra gällande ett skyddsbehov, måste
anses   tillräcklig   för   att   uppfylla
Schengenkonventionen eftersom  konventionen  inte
kräver att återkallande görs.  Med bifall till
motion Ju18 yrkande 5 bör riksdagen således avslå
förslaget till ny grund  för  återkallande  av
uppehållstillstånd.

6. Kerstin-Maria Stalin (mp) anser att utskottets
yttrande i denna del bort ha följande lydelse:

Vi anser att en annan stats nationella intressen
inte  skall  få  påverka  bedömningen  av  om
uppehållstillstånd skall beviljas eller inte. Det
måste därför klart framgå att Schengenkonventionen
inte innebär någon skyldighet att återkalla ett
uppehållstillstånd och att svenska myndigheter kan
göra en självständig bedömning.  Vi tillstyrker
motion Ju21 yrkande 3.

Schengens informationssystem

7. Sven-Erik Sjöstrand och Claes Stockhaus (båda v)
anser att utskottets yttrande i denna del bort ha
följande lydelse:

Lagförslaget om Schengens informationssystem (SIS)
kan  inte  anses tillräckligt  underbyggt.  SIS
utestänger människor från deras rätt till prövning
av asyl. Vidare är skyddet mot att uppgifter i SIS
utlämnas till tredje land inte tillfredsställande.
Möjligheterna för en registrerad person att söka
rättelse är små, i synnerhet om personen i fråga
redan är avvisad. Trots registrets omfattning och
betydelse   finns   ingen   tillfredsställande
kontrollorganisation och ingen demokratisk insyn.
Vad beträffar SIRENE-kontoren är deras struktur och
komplexitet knappast nämnda i propositionen. Med
tanke på detta bör riksdagen i första hand avslå
förslaget till lag om Schengens informationssystem.
I andra hand bör regeringen få i uppdrag att arbeta
för att möjligheterna till rättelse vid felaktig
registrering förbättras, att lägga fram förslag om
ett parlamentariskt kontrollorgan samt återkomma med
redovisning  av  SIRENE-kontorens  funktion  och
befogenheter. Dessutom bör enskilda personers rätt
att  begära  granskning  av  Datainspektionen
lagregleras  och tas in i lagen om  Schengens
informationssystem. Denna uppfattning vinner också
stöd av konventionens artikel 114.2 som stipulerar
att "denna rättighet skall regleras i den nationella
lagen". Vi anser således att riksdagen i första hand
med bifall till motion Ju18 yrkande 2 bör avslå
förslaget   till   ny   lag  om  Schengens
informationssystem  och  i andra  hand  bifalla
motionerna Ju18 yrkandena 6-8 och Ju22 yrkande 3.

8. Bo Könberg (fp), Rose-Marie Frebran (kd) och
Magda Ayoub (kd) anser att utskottets yttrande i
denna del bort ha följande lydelse:

Enskilda personers rätt att begära granskning av
Datainspektionen måste lagregleras och tas in i
lagen  om  Schengens  informationssystem.  Denna
uppfattning  vinner också stöd av konventionens
artikel 114.2 som stipulerar att "denna rättighet
skall regleras i den nationella lagen". Med en sådan
ändring av lagförslaget bör riksdagen bifalla motion
Ju22 yrkande 3.

9. Kerstin-Maria Stalin (mp) anser att utskottets
yttrande i denna del bort ha följande lydelse:

Registrering i SIS avser även asylsökande som skall
vägras tillträde till hela Schengenterritoriet av
den enda anledningen att de fått slutligt avslag på
sin asylansökan i ett medlemsland. När det gäller
enskildas rätt att ta del av uppgifter om sig själva
i  SIS  skall  personuppgiftslagens  regler  om
informationsskyldighet bli tillämpliga och detta bör
framgå  direkt  av  lagen   om   Schengens
informationssystem.  SIS öppnar för ett alltför
vidsträckt flöde av uppgifter och alltför omfattande
registrering av personer utan att systemet uppfyller
de krav på rättssäkerhet som bör ställas. Eftersom
det inte råder någon offentlighetsprincip  inom
Schengensamarbetet är det särskilt angeläget med
insyn  och  kontroll  i  registerföringen.  Vi
tillstyrker motion Ju21 yrkandena 8 och 9.
Socialutskottets yttrande

1999/2000:SoU4y

Polissamarbete m.m. med anledning av
Sveriges anslutning till Schengen

Till justitieutskottet

Justitieutskottet har den 7 mars 2000 beslutat
bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig
över   regeringens   proposition  1999/2000:64
Polissamarbete m.m. med anledning  av  Sveriges
anslutning till Schengen, jämte motioner i de delar
som har samband med utskottets beredningsområde.

Socialutskottet  begränsar  sitt  yttrande  till
propositionens avsnitt 9.3 Schengen och narkotiska
läkemedel. Några motioner har inte väckts i denna
del.

Utskottet har vid sammanträde den 21 mars 2000
erhållit   information  av  företrädare  för
Socialdepartementet och Läkemedelsverket om Schengen
och narkotiska läkemedel.

Socialutskottet

Schengensamarbetet

Det Schengensamarbete som Sverige anslutit sig till
utgör ett led i strävandena inom EU att förverkliga
målet om den fria rörligheten för personer - en av
grundstenarna i EG:s regelverk. Personkontrollerna
vid gränserna mellan  de  länder som deltar i
samarbetet skall avvecklas successivt. För att den
fria rörligheten inte skall bli till hjälp för den
internationella    brottsligheten   innefattar
Schengensamarbetet en rad  s.k.  kompensatoriska
åtgärder, exempelvis förstärkt yttre gränskontroll
samt  polisiärt  och  rättsligt   samarbete.
Schengenkonventionen  lägger  stor  vikt  vid
bekämpningen av all narkotikarelaterad brottslighet
och innehåller särskilda regler om narkotika (art.
70-76).

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen att resande
genom en ändring i lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika  ges  laglig  möjlighet  att föra ut
narkotiska läkemedel från Sverige, om läkemedlen är
avsedda för medicinskt ändamål och den resandes
personliga bruk. Vidare görs en följdändring i lagen
till följd av EU-anpassad tullagstiftning. Enligt
regeringen  är  nuvarande  svenska  bestämmelser
beträffande införsel av resande av legalt förskrivna
narkotiska läkemedel strängare än motsvarande regler
inom Schengensamarbetet. Sverige har, i och med
anslutningen till Schengensamarbetet, åtagit sig att
godkänna sådana intyg som avses i artikel 75 i
Schengenkonventionen och som utfärdas av  andra
Schengenländers behöriga myndigheter för en maximal
period om 30 dagar. Sverige måste således, om sådant
intyg utfärdats, tillåta en resenär från ett annat
Schengenland att införa narkotiska läkemedel inom
ramen för en medicinsk  behandling. De svenska
reglerna måste följaktligen ändras  i  enlighet
härmed. Det bör i sammanhanget uppmärksammas att
Schengenreglerna inte medger någon sådan uppdelning
av narkotika i olika förteckningar som finns i
Läkemedelsverkets föreskrifter.  Det  bör  också
uppmärksammas att Schengenreglerna inte reglerar det
fall att en person bosatt i ett Schengenland får
narkotiska  läkemedel förskrivna  i  ett  annat
Schengenland.
Riksdagen har med anledning av propositionen om
Schengensamarbetet givit regeringen till känna att
de ifrågavarande regeländringarna måste betraktas
som en tillfällig lösning (prop. 1997/98:42, bet.
1997/98:JuU15, rskr. 1997/98:181). Riksdagen har
framhållit att i såväl Schengensamarbetet som i alla
andra internationella sammanhang måste allt göras
för att inte på något sätt underlätta spridningen av
narkotika. Även regeringen vill framhålla vikten av
att  Sverige  i alla internationella sammanhang
motarbetar åtgärder som kan underlätta spridningen
av narkotika och tvärtom aktivt verkar för en
restriktiv narkotikapolitik.
Regeringen menar dock att den utvidgning av rätten
till införsel av narkotiska läkemedel som följer av
Schengenanslutningen, genom det uttalade kravet på
intyg från en behörig myndighet, innebär en bättre
kontroll av förskrivande  läkare, patienter och
preparat än vad som är fallet  i  dag. Denna
uppfattning framförs också av såväl Socialstyrelsen
som Läkemedelsverket. Folkhälsoinstitutet framhåller
att det inte ser någon grund för att betrakta
regleringen inom Schengen endast som en tillfällig
lösning. Det bör också framhållas att det krav som
följer av Schengenanslutningen innebär en möjlighet
till fri rörlighet även för svårt sjuka människor,
inte minst cancerpatienter, och inte någon eftergift
för en mindre  restriktiv narkotikapolitik. Det
handlar här hela tiden om legal förskrivning av
läkemedel till sjuka människor för personligt bruk.
Regeringen anser att en i Sverige bosatt person
skall ges motsvarande lagliga möjlighet som andra
Schengenmedborgare att medföra narkotiska läkemedel
inom ramen för en medicinsk behandling vid resa till
annat  Schengenland.  För  att  utförsel  av
narkotikaklassade läkemedel lagligen skall kunna äga
rum i ett sådant fall krävs en ändring i 3 § lagen
(1992:860) om kontroll av narkotika, som i sitt
första  stycke  föreskriver  att  narkotika får
importeras eller exporteras endast av den som har
tillstånd till det. I paragrafens andra stycke
meddelas regler endast om införsel i vissa fall av
narkotiska  läkemedel  för  medicinskt  bruk.
Regeringen föreslår därför att det i paragrafen
föreskrivs att resande också utan särskilt tillstånd
får föra ut narkotiska läkemedel från Sverige om
läkemedlen är avsedda för medicinskt ändamål och den
resandes  personliga  bruk,  jämför  1 § lagen
(1960:418) om straff för varusmuggling.
Det  saknas  enligt  regeringen anledning till
ändringar av reglerna om införsel av narkotiska
läkemedel i förhållande till länder som står utanför
Schengensamarbetet. För resenärer från andra länder
än Schengenländer bör således nuvarande föreskrifter
fortsätta att gälla. Detta förhållande bör, som
Riksåklagaren framhållit i sitt remissvar, klargöras
genom reglering i förordning.
Läkemedelsverket är central förvaltningsmyndighet
för kontroll och tillsyn av läkemedel och skall
enligt sin instruktion särskilt svara för kontrollen
och tillsynen enligt bl.a. läkemedelslagen och lagen
om kontroll av narkotika. Verket har också givits en
omfattande   föreskriftsrätt   på   området.
Läkemedelsverket bör mot bakgrund härav också ges
uppgiften och befogenheten att utfärda sådana intyg
som avses i artikel 75 i Schengenkonventionen såvitt
avser  svenska  resenärer. Varken  detta  eller
godkännandet av de intyg som utfärdats av andra
Schengenländers behöriga myndigheter kräver någon
lagstiftningsåtgärd.  Läkemedelsverkets befogenhet
att utfärda intyg bör föreskrivas i förordningen
(1992:1554) om kontroll av narkotika.
Enligt 3 § tredje stycket lagen om kontroll av
narkotika får narkotika inte tas om hand på det sätt
som  avses  i  8 § första stycket 2 tullagen
(1987:1065). Narkotika  får  inte  heller  utan
tillstånd sändas genom tullområdet, åter föras ut
eller  förvaras i tullager som  inrättats  för
förvaring av proviantartiklar och liknande. I övrigt
gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och
förstöring  av  införselreglerade  varor,  m.m.
(transportlagen).
Vid EU-inträdet upphörde möjligheten att ta hand om
en  vara  som  är  belagd  med någon form av
införselrestriktion innan förtullningen är avslutad.
Däremot finns det fortfarande en möjlighet enligt
transportlagen att transitera sådana varor genom
landet eller förvara dem på någon form av tullager
eller att förstöra eller återutföra dem. Inte heller
finns det nu längre några tullager som har inrättats
för förvaring av proviantartiklar och liknande. Den
inledande meningen i 3 § tredje stycket lagen om
kontroll av narkotika liksom den senare delen i
påföljande mening  kan  därför,  som Tullverket
framhållit, tas bort.

Socialutskottets bedömning

Schengenkonventionen  lägger  stor  vikt  vid
bekämpningen av all narkotikarelaterad brottslighet.
Schengenstaterna har åtagit sig att i enlighet med
FN:s konventioner på narkotikaområdet vidta alla
erforderliga åtgärder för att förebygga och bekämpa
olaglig  handel  med narkotika  och  narkotiska
läkemedel samt att därutöver särskilt bevaka de
platser som är kända för narkotikahandel för att
minska spridningen av narkotiska preparat till nya
missbrukargrupper. De har vidare åtagit sig att i
enlighet  med  sin  konstitution och nationella
lagstiftning tillåta s.k. kontrollerade leveranser
på sina territorier, att förstärka sin kontroll över
person- och varutrafiken samt av transportmedel vid
de yttre gränserna i syfte att förhindra olaglig
införsel av narkotika och narkotiska läkemedel samt
att garantera att gällande lagstiftning  medger
beslag och förverkande av tillgångar som härrör från
illegal handel med narkotika. Schengenkonventionen
innehåller också särskilda  regler om rätt att
medföra narkotiska läkemedel vid resa till ett annat
Schengenland. En resande får medföra narkotiska
läkemedel  för  medicinsk  behandling  under
förutsättning att en behörig myndighet i hemlandet
har  utfärdat ett särskilt intyg. Den behöriga
myndigheten skall utfärda intyget på grundval av
läkares ordination.

Ett enigt Socialutskott har klart uttalat  sin
inställning vad gäller narkotikapolitikens mål och
inriktning. Utskottet har därvid bl.a. anfört (se
t.ex. betänkande 1998/99:SoU4 Narkotikapolitik) att
målet för den svenska narkotikapolitiken är att
skapa ett narkotikafritt samhälle. Utskottet har
också pekat på att den illegala narkotikahanteringen
är ett stort och växande problem för världssamfundet
som endast kan lösas med internationellt samarbete.
Den globala utvecklingen av narkotikahandeln som
pågår och den påverkan utvecklingen har för Sveriges
del, framför allt vad gäller dagens ungdomar, oroar
utskottet. Sveriges internationella narkotikapolitik
måste  vara tydlig, konsekvent och  långsiktig.
Utskottet har vidare anfört att Sveriges restriktiva
narkotikapolitik  ligger  till  grund  för  det
internationella engagemanget och att Sverige sedan
länge deltar mycket aktivt i det internationella
samarbetet på detta område. Utskottet har också
understrukit att det är synnerligen angeläget att
regeringen med kraft fortsätter att bekämpa alla
krav på legalisering av narkotika och liberalisering
av narkotikapolitiken, såväl nationellt som på det
internationella planet. Sverige måste fortsätta att
aktivt  driva sin inställning i narkotikafrågor
internationellt, bl.a. inom FN, Europarådet, EU och
i det nordiska samarbetet.

Den utvidgning av rätten till införsel av narkotiska
läkemedel som följer av Schengenanslutningen innebär
en möjlighet till fri rörlighet även för svårt sjuka
människor med legalt  förskrivna  läkemedel för
personligt bruk. Socialutskottet delar bedömningen
att det krav som i detta fall följer av anslutningen
till Schengen inte innebär någon eftergift för en
mindre  restriktiv narkotikapolitik.  Genom  den
ändring som föreslås i 3 § andra stycket lagen
(1992:860) om kontroll av narkotika vad gäller
utförsel av sådana läkemedel ges personer bosatta i
Sverige  samma  lagliga  möjligheter  som andra
Schengenmedborgare  att medföra narkotikaklassade
läkemedel  vid  resa till  annat  Schengenland.
Socialutskottet ställer sig bakom förslaget.

Socialutskottet  vill  slutligen  än  en  gång
understryka det angelägna i att Sverige, nationellt
och internationellt, fortsätter att verka för en
restriktiv syn på narkotika. Socialutskottet delar
bedömningen att spridning av narkotika inte i något
sammanhang  får  underlättas.  Socialutskottet
förutsätter  att  regeringen  inom  ramen  för
Europasamarbetet verkar för en generellt restriktiv
förskrivning av narkotikaklassade läkemedel. Det är
angeläget inte minst mot bakgrund av att flera EU-
länder  inför  eller  överväger  att  införa
försöksprogram med legal förskrivning av narkotika.

Stockholm den 28 mars 2000

På socialutskottets vägnar

Ingrid Burman

I beslutet har deltagit: Ingrid Burman (v), Chris
Heister (m), Susanne  Eberstein  (s), Margareta
Israelsson (s), Rinaldo Karlsson (s),  Chatrine
Pålsson (kd), Leif Carlson (m), Conny Öhman (s),
Rolf Olsson (v), Cristina Husmark Pehrsson (m),
Thomas Julin (mp), Kenneth Johansson (c), Lars
Elinderson (m), Tullia  von  Sydow (s), Rosita
Runegrund (kd) och Christina Nenes (s).