Finansutskottets betänkande
1999/2000:FIU07

Ändrade regler för revisorer i sparbanker och medlemsbanker, m.m. (prop. 1998/99:129)


Innehåll

1999/2000

FiU7

Sammanfattning

Utskottet  behandlar i detta betänkande  de  i
proposition 1998/99:129 framlagda förslagen till
ändringar i bankrörelselagen (1987:617) m.fl. lagar.
Vidare behandlar utskottet en motion som väckts
under allmänna motionstiden 1998 och fyra motioner
som väckts under allmänna motionstiden 1999.
I  propositionen föreslås  vissa  ändringar  i
bankrörelselagens bestämmelser för sparbanker och
medlemsbanker i fråga om revision och skadestånd.
Förslagen syftar till att utjämna vissa skillnader
mellan reglerna för bankaktiebolag å ena sidan och
reglerna för sparbanker och medlemsbanker å andra
sidan. Skillnaderna uppkom genom lagändringar som
trädde i kraft vid årsskiftet 1998/99 och som
innebär att aktiebolagslagen (1975:1385) i stället
för den upphävda bankaktiebolagslagen (1987:618)
utgör  den  associationsrättsliga  grunden  för
bankaktiebolag. I propositionen föreslås även en
förlängd övergångstid för de företag som bedriver
inlåningsverksamhet   med   stöd   av   en
övergångsbestämmelse   till   bankrörelselagen.
Övergångstiden, som enligt den senaste ändringen av
lagen löper ut den 31 december 1999, föreslås bli
förlängd till utgången av år 2001. De nya reglerna
föreslås träda i kraft vid årsskiftet 1999/2000.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag med en
redaktionell ändring. Med anledning av fyra motioner
förordar utskottet att riksdagen skall ge regeringen
till  känna  vad  utskottet  anfört beträffande
medlemsbanker. En motion avstyrks.

Propositionen

I proposition 1998/99:129 föreslås att riksdagen
antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617),
2. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
3. lag om ändring  i  lagen  (1995:1570)  om
medlemsbanker,
4.  lag  om  ändring  i lagen (1995:1559) om
årsredovisning    i   kreditinstitut    och
värdepappersbolag,
5.  lag  om ändring i lagen  (1995:1571)  om
insättningsgaranti.
Propositionens lagförslag återfinns i bilaga 1 till
betänkandet.

Motionerna

Motion väckt under allmänna motionstiden
1998

1998/99:Fi709 av Tomas Eneroth och Eva Arvidsson (s)
vari yrkas att riksdagen  som  sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om
förlängning   av   övergångsbestämmelsen   i
bankrörelselagen.

Motioner väckta under allmänna motionstiden
1999

1999/2000:Fi707 av Matz Hammarström (mp) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om en utredning om
åtgärder för att möjliggöra för medlemsbanker att
växa.

1999/2000:Fi709 av Jonas Ringqvist m.fl. (v, kd, mp)
vari yrkas att riksdag-
en som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att regeringen skyndsamt skall
återkomma till  riksdagen  med ett förslag som
möjliggör för små medlemsbanker att växa.

1999/2000:Fi711 av Lena Ek (c) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad  i  motionen  anförts  om  förändring  av
kapitaltäckningskravet för banker med en omsättning
mellan 100 och 1 000 miljoner kronor.

1999/2000:Fi712 av Cinnika Beiming och Ola Rask (s)
vari yrkas  att riksdagen som  sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om
medlemsbankers möjligheter att växa.

Utskottet

Ändrade regler för revisorer i sparbanker
och medlemsbanker

Propositionen

Bankverksamhet får bedrivas  av  bankaktiebolag,
sparbanker   och   medlemsbanker.   Gemensamma
bestämmelser för de tre bankkategorierna finns i
bankrörelselagen  (1987:617).   De  gemensamma
bestämmelserna omfattar regler om den rörelse en
bank  får  driva.  Utöver  sådana  gemensamma
bestämmelser innehåller bankrörelselagen även vissa
särbestämmelser. Bank-  aktiebolag, sparbanker och
medlemsbanker   utgör   skilda   slag   av
associationsrättsliga   sammanslutningar.   För
sparbanker och medlemsbanker finns särskilda lagar
som innehåller merparten av de associationsrättsliga
bestämmelserna.  Dessa  bestämmelser  finns  för
sparbanker i sparbankslagen (1987:619) och  för
medlemsbanker i lagen (1995:1570) om medlemsbanker.
Motsvarande bestämmelser för bankaktiebolag fanns
tidigare  i  bankaktiebolagslagen  (1987:618).
Bankaktiebolagslagen upphörde emellertid att gälla
vid årsskiftet 1998/99. För bankaktiebolag gäller
sedan dess i stället aktiebolagslagens bestämmelser
med de avvikelser som följer av bankrörelselagen.
Den  ovan  beskrivna  förändringen  beträffande
bankaktiebolagen är en följd av den nyligen gjorda
översynen av de särskilda  associationsrättsliga
reglerna för bankaktiebolag. Utgångspunkten för den
översynen var att låta aktiebolagslagen tillämpas
även  för  bankaktiebolag.  Endast  mycket  väl
motiverade särbestämmelser skulle få finnas kvar.
Översynen utmynnade i proposition 1997/98:166 Ny
associationsrätt   för  bankaktiebolag,   m.m.
Propositionen antogs av riksdagen hösten 1998 och
lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 1999
(prop.  1997/98:166,  bet.  1998/99:LU4,  rskr.
1998/99:23). Samtidigt trädde en del ändringar i
aktiebolagslagen om bl.a. revision och skadestånd i
kraft (prop. 1997/98:99, bet. 1997/98:LU26, rskr.
1997/98:257).
Som redovisats ovan finns gemensamma bestämmelser
för de tre bankkategorierna i bankrörelselagen.
Utöver sådana gemensamma bestämmelser innehåller
bankrörelselagen dels de särbestämmelser som ansetts
nödvändiga för bankaktiebolag, dels bestämmelser om
revision,  skadestånd  m.m. för sparbanker  och
medlemsbanker.
De bestämmelser om revision och skadestånd som
enligt bankrörelselagen gäller för sparbanker och
medlemsbanker gällde fram till årsskiftet även för
bankaktiebolag. Genom de lagändringar som trädde i
kraft  vid årsskiftet 1998/99  infördes  delvis
annorlunda  bestämmelser för bankaktiebolagen. I
proposition 1997/98:166 s. 55 uppmärksammades detta
och regeringen konstaterade  att  det  i vissa
avseenden  kunde  uppkomma skillnader mellan de
bestämmelser som gäller för bankaktiebolag och de
bestämmelser  som  gäller  för  sparbanker  och
medlemsbanker.  I  anslutning  därtill  anförde
regeringen att den avsåg att återkomma beträffande
regleringen av sparbanker och medlemsbanker. I den
nu aktuella propositionen framhåller regeringen att
avsikten  är att regleringen av sparbanker och
medlemsbanker skall ses över. I det sammanhanget
avser regeringen bl.a. att överväga om lagen om
ekonomiska   föreningar   kan   utgöra   den
associationsrättsliga grunden för medlemsbanker på
motsvarande sätt som aktiebolagslagen numera gör för
bankaktiebolag. Regeringen anser dock att en del av
de  skillnader som uppkommit mellan  de  olika
bankkategorierna är mer påtagliga än andra. Det
gäller t.ex. reglerna om minsta antalet revisorer,
om  obehörighetsgrunder  och  kompetenskrav  för
revisorer, om revisorsjäv och om tidsfrister för
väckande  av talan om skadestånd till  banken.
Regeringen anser därför att det är angeläget att
redan nu ta ställning till i vilken utsträckning
dessa skillnader är motiverade och bör behållas. När
det gäller kompetenskravet för revisorer ställer
dessutom  EG-rättsliga regler vissa krav. Dessa
regler  återfinns  i  rådets  åttonde  direktiv
(84/253/EEG) av den 10 april 1984 om godkännande av
personer som har ansvar för lagstadgad revision av
räkenskaper   (det   åttonde   bolagsrättsliga
direktivet), det s.k. revisorsdirektivet.
Regeringen föreslår således vissa ändringar  i
bankrörelselagens bestämmelser för sparbanker och
medlemsbanker i fråga om revision och skadestånd.
När det gäller revisors kompetens föreslås att
endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor
skall få revidera sparbanker och medlemsbanker.
Detta är en följd av EG:s åttonde bolagsrättsliga
direktiv. För att det även i fortsättningen skall
vara möjligt att låta personer utan denna formella
kompetens granska verksamheten i sparbanker och
medlemsbanker  föreslås  en möjlighet att  låta
lekmannarevisorer utföra en allmän granskning av
banken.
I propositionen föreslås även ändringar i lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag. Ändringarna innebär framför allt
att årsredovisningen för ett förflutet räkenskapsår
skall lämnas till lekmannarevisorn senast vid den
tid då den också senast skall lämnas till revisorn.
Vidare föreslås mindre ändringar i sparbankslagen
och lagen om medlemsbanker, bl.a. till följd av att
valutaunionen startade den 1 januari 1999, samt en
följdändring   i   lagen   (1995:1571)   om
insättningsgaranti.
De nya reglerna föreslås  träda  i kraft vid
årsskiftet 1999/2000.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker regeringens förslag.

Ändrad övergångsbestämmelse till
bankrörelselagen

Propositionen

Genom en ändring i 1 kap. 2 § bankrörelselagen som
trädde i kraft den 1 januari 1996 avskaffades
allmänhetsbegreppet i bankrörelsedefinitionen (prop.
1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112 och
1995/96:113).  I  propositionen  anfördes  att
lagändringen berörde sådan inlåningsverksamhet som
är vanlig inom kooperationen men att lagändringen
inte var avsedd att tvinga in sparkassorna under
bankregleringen.    Enligt    en   särskild
övergångsbestämmelse tilläts därför företag som vid
lagens ikraftträdande bedrev inlåningsverksamhet som
inte  fordrade  tillstånd enligt äldre lag att
fortsätta med verksamheten  längst till den 31
december 1997.
Regeringen tillkallade under 1995  en särskild
utredare med uppgift att överväga kvalitativa och
kvantitativa krav  på  föreningar som tar emot
insättningar  (dir.  1995:100).  I  maj  1996
överlämnades betänkandet SOU 1996:81, Skydd för
sparande i sparkasseverksamhet, till regeringen med
ett  förslag  till  lag om sparkasseverksamhet.
Förslaget innebär att ekonomiska föreningar tillåts
ta emot sådan inlåning som är förbehållen banker
under   vissa   förutsättningar.   Betänkandet
remissbehandlades. Ett stort antal remissinstanser
avstyrkte  förslaget. I regeringens  proposition
1997/98:24,  Ändrad   övergångsbestämmelse   i
bankrörelselagen, föreslogs att den ovan nämnda
övergångstiden skulle förlängas från den 31 december
1997 till den 31 december 1999. Som skäl för
förlängningen  anfördes att Sparkasseutredningens
kritiserade förslag inte kunde läggas till grund för
lagstiftning samt att Banklagskommittén skulle göra
en översyn av gränserna  för  bankrörelselagens
tillämpningsområde.  Eftersom  Banklagskommitténs
arbete skulle vara klart vid utgången av år 1997
ansåg regeringen att det förelåg betydande fördelar
med att avvakta kommitténs betänkande. Regeringen
anförde vidare i proposition 1997/98:24 att det är
en fördel om Sparkasseutredningens förslag samordnas
med Banklagskommitténs förslag.
Banklagskommittén överlämnade i januari 1999 sitt
huvudbetänkande  till  regeringen SOU  1998:160,
Reglering   och  tillsyn  av  banker   och
kreditmarknadsföretag. Kommitténs förslag innebär
helt nya förutsättningar för sparkassorna. Bland
annat föreslås att bankernas ensamrätt att ta emot
inlåning avskaffas. Detta skulle innebära att det
inte behövs något undantag från kravet på bankoktroj
för ekonomiska föreningar med sparkasseverksamhet
som tar emot medel från sina medlemmar. Kommitténs
betänkande har nyligen remissbehandlats. Eftersom
regeringen alltjämt anser att det är önskvärt att
samordna  beredningen  av  sparkassefrågan  med
Banklagskommitténs förslag, bör en ny förlängning av
övergångstiden  göras.  Då  en  proposition som
behandlar kommitténs förslag enligt en preliminär
bedömning beräknas kunna överlämnas till riksdagen
senast under första halvåret år 2001 torde två års
förlängning  av övergångstiden vara tillräcklig.
Regeringen föreslår därför att övergångstiden bör
förlängas till utgången av år 2001.

Motionen

I motion 1998/99:Fi709 av Tomas Eneroth och Eva
Arvidsson  (s),  som  väcktes  under  allmänna
motionstiden 1998, anförs att sparkasseverksamhet
enligt en övergångsbestämmelse i bankrörelselagen
(1987:617) är tillåten t.o.m. utgången av år 1999.
Frågan  hur  en  lagstiftning  som  tillåter
sparkasseverksamhet  skall vara utformad är för
närvarande  föremål  för   överväganden   av
Banklagskommittén. Det är oklart när en proposition
i ämnet kan förväntas. Motionärerna anser därför att
det än en gång framstår som nödvändigt att förlänga
övergångsbestämmelsen i bankrörelselagen, åtminstone
till utgången av år 2001.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens uppfattning att en ny
förlängning  av  övergångstiden  bör  göras. En
proposition som behandlar Banklagskommitténs förslag
kommer, enligt regeringen, att kunna överlämnas till
riksdagen  senast  under  första halvåret 2001.
Utskottet  anser därför att övergångstiden  bör
förlängas till  utgången av år 2001. Utskottet
tillstyrker således regeringens förslag. Härigenom
är motion Fi709 (s) tillgodosedd och bör inte
föranleda  någon  riksdagens åtgärd varför  den
avstyrks.

Lagförslagen

Propositionen

De i propositionen framlagda lagförslagen återfinns
i bilaga 1 till betänkandet. I lagförslag 3 föreslås
en ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet har observerat att det i regeringens
lagförslag 3 Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:1570) om medlemsbanker inte har uppmärksammats
att 1 kap. 4 § fått en ny lydelse genom lagen
(1999:224) om  ändring  i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker   (prop.   1997/98:186,   bet.
1998/99:FiU14, rskr. 1998/99:130). Utskottet lägger
därför i bilaga 2 fram ett med hänsyn härtill
justerat lagförslag.

Medlemsbanker

Gällande ordning

Enligt 1 kap. 2 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker
är en medlemsbank en ekonomisk förening som har till
ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
genom att driva bankverksamhet i vilken medlemmarna
deltar genom att använda bankens  tjänster som
insättare eller på annat sätt. Enligt 1 kap. 4 §
skall en medlemsbank när bankens rörelse påbörjas ha
ett bundet eget kapital som vid tidpunkten för
beslutet om oktroj motsvarar minst 5 miljoner euro.
Om balansomslutningen i den planerade verksamheten
kan beräknas uppgå till högst 100 miljoner kronor,
får bolaget medges att ha lägre bundet eget kapital,
dock lägst motsvarande 1 miljon euro. Frågor om
sådant medgivande prövas av  Finansinspektionen.
Ärenden som är av principiell betydelse eller av
särskild vikt prövas dock av regeringen.

Motionerna

I motionerna 1999/2000:Fi707 av Matz Hammarström
(mp), 1999/2000: Fi709 av Jonas Ringqvist m.fl. (v,
kd, mp),  1999/2000:Fi711  av Lena Ek (c) och
1999/2000:Fi712 av Cinnika Beiming och Ola Rask (s)
vänder sig motionärerna mot regleringen i lagen om
medlemsbanker om eget bundet kapital. Motionärerna
beskriver vilka konsekvenser regleringen får för
Ekobanken. Ekobanken är Sveriges andra medlemsbank
och den har ca 1 300 medlemmar. Ekobanken startade
under år 1998 och fick då regeringens tillstånd att
starta  med ett medlemskapital om 9,5 miljoner
kronor. Medlemskapitalet uppgår för närvarande till
ca 13 miljoner kronor och balansomslutningen uppgår
till ca 95 miljoner kronor. Ekobankens önskan att få
växa stadigt och successivt med såväl kapital som
balansomslutning förhindras av reglerna om eget
bundet kapital. En tillväxt av det egna kapitalet
ryms inte inom bankens balansräkning. Så fort det
egna   kapitalet   börjar   växa   riskerar
balansomslutningen  att  överskrida 100 miljoner
kronor. Eftersom en bank i princip måste ta emot de
insättningar som kunderna önskar göra så uppstår en
omöjlig situation där banken bryter mot  lagen
oavsett om man tar emot insättningarna eller avvisar
dem.  Motionärerna  anser  att  den  nuvarande
lagstiftningen  inte  är  genomtänkt.  Enligt
motionärerna behöver den kompletteras med en regel
som möjliggör för banken att växa från en nivå med
ett eget bundet kapital på 1 miljon euro till en
nivå där det egna bundna kapitalet uppnår kravet på
minst 5 miljoner euro. Detta skulle t.ex. kunna ske
genom   att   det   införs   ett  relativt
kapitaltäckningskrav för banker med en omsättning
mellan 100 och 1 000 miljoner kronor. Motionären i
motion Fi707 (mp) anser att regeringen bör tillsätta
en utredning med uppdrag att utreda åtgärder för att
möjliggöra för medlemsbanker att växa. Motionärerna
i motionerna Fi709 (v, kd, mp), Fi711 (c) och Fi712
(s) anser att regeringen  bör  återkomma  till
riksdagen med ett förslag som möjliggör för små
medlemsbanker att växa.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet  delar  motionärernas uppfattning  att
reglerna i lagen om medlemsbanker behöver ses över
så att de inte hindrar små medlemsbanker från att
växa. Nuvarande reglering behöver kompletteras med
en regel som möjliggör för banker att växa från en
nivå med ett eget bundet kapital på 1 miljon euro
till en nivå där detta kapital uppnår kravet på
minst 5 miljoner euro.
Enligt uppgift från Finansdepartementet kommer en
översyn att äga rum i samband med den beredning av
Banklagskommitténs  huvudbetänkande (SOU 1998:160
Reglering  och  tillsyn   av   banker  och
kreditmarknadsföretag) som för närvarande pågår.
Det problem som motionärerna tar upp är således
föremål för beredning inom Finansdepartementet och
utskottet förutsätter att frågan löses i detta
sammanhang. Om problemen för medlemsbankerna skulle
bli akuta innan en förändring av denna lagstiftning
kan träda i kraft anser utskottet att regeringen bör
ta ett särskilt initiativ för att lösa frågan.
Vad utskottet anfört med anledning av motionerna
Fi707 (mp), Fi709 (v, kd, mp), Fi711 (c) och Fi712
(s) bör riksdagen som sin mening ge regeringen till
känna.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  ändrade  regler  för
revisorer i sparbanker och medlemsbanker, m.m.
att riksdagen med bifall till proposition 1998/99:129 och
med avslag på motion 1998/99:Fi709 antar de av
regeringen framlagda förslagen till
dels  lag  om  ändring i bankrörelselagen
(1987:617),
dels  lag  om  ändring  i  sparbankslagen
(1987:619),
dels lag om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker med den ändringen att 1 kap. 4 §
erhåller den i bilaga 2 som Utskottets förslag
betecknade lydelsen,
dels lag om ändring i lagen (1995:1559) om
årsredovisning   i   kreditinstitut   och
värdepappersbolag,
dels lag om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti,
2. beträffande medlemsbanker
att riksdagen med anledning av motionerna 1999/2000:Fi707,
1999/2000:Fi709,    1999/2000:Fi711    och
1999/2000:Fi712 som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört.
Stockholm den 26 oktober 1999

På finansutskottets vägnar

Jan Bergqvist


I beslutet har deltagit: Jan Bergqvist (s), Mats
Odell (kd), Gunnar Hökmark (m), Lisbet Calner (s),
Lennart Hedquist (m), Sonia Karlsson (s), Fredrik
Reinfeldt (m), Carin Lundberg (s), Siv Holma (v),
Per  Landgren (kd), Anna Åkerhielm  (m),  Matz
Hammarström (mp), Lena Ek (c), Karin Pilsäter (fp),
Kjell Nordström  (s),  Hans Hoff (s) och Lars
Bäckström (v).

Propositionens lagförslag
1 Förslag till lag om ändring i bankrörelselagen
(1987:617)
2 Förslag till lag om ändring i
sparbankslagen (1987:619)


3 Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:1570) om medlemsbanker


4 Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag

5 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti
Utskottets lagförslag
Av utskottet föreslagen ändring i
regeringens förslag till ändring i lagen
(1995:1570) om medlemsbanker

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
1 kap.

4 §[1]

Varje medlem skall betala insats i medlemsbanken i
enlighet med vad  som  föreskrivs i stadgarna.
Betalningen skall alltid fullgöras i pengar.
-----------------------------------------------------
En medlemsbank skall när  En medlemsbank skall när
bankens rörelse påbörjas bankens rörelse påbörjas
ha  ett  bundet  eget ha  ett  bundet  eget
kapital   som   vid kapital   som   vid
tidpunkten för beslut om tidpunkten för beslut om
oktroj  motsvarar minst oktroj  motsvarar minst
fem miljoner ecu. I 5 fem miljoner euro. I 5
kap.  4  §  5  lagen kap.  4  §  5  lagen
(1995:1559)      om (1995:1559)      om
årsredovisning     i årsredovisning     i
kreditinstitut    och kreditinstitut    och
värdepappersbolag  finns värdepappersbolag  finns
bestämmelser om vad som bestämmelser om vad som
utgör   bundet   eget utgör   bundet   eget
kapital.          kapital.
Om balansomslutningen i  Om balansomslutningen i
den       planerade den       planerade
verksamheten kan beräknas verksamheten kan beräknas
uppgå   till   högst uppgå   till   högst
etthundra    miljoner etthundra    miljoner
kronor,  får  bolaget kronor, får banken medges
medges  att  ha  lägre att ha lägre bundet eget
bundet eget kapital än kapital än det som anges
det som anges i andra i  andra stycket, dock
stycket,  dock  lägst lägst  motsvarande  en
motsvarande  en  miljon miljon euro. Frågor om
ecu.  Frågor om sådant sådant medgivande prövas
medgivande  prövas  av av  Finansinspektionen.
Finansinspektionen.    Ärenden  som  är  av
Ärenden  som  är  av principiell   betydelse
principiell   betydelse eller av särskild vikt
eller av särskild vikt prövas    dock   av
prövas    dock   av regeringen.
regeringen.
-----------------------------------------------------