Finansutskottets betänkande
1999/2000:FIU14

Ändringar i lagarna om insättningsgaranti och investerarskydd m.m. (prop. 1999/2000:36)


Innehåll

1999/2000

FiU14

Sammanfattning

Utskottet  behandlar  i  detta betänkande de i
proposition 1999/2000:36 framlagda förslagen till
ändringar i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
lagen (1999:158)  om  investerarskydd och lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse. I propositionen
föreslås att det s.k. exportförbudet i lagen om
insättningsgaranti   och   investerarskyddslagen
upphävs.  Vidare  föreslås  att  lagen  om
insättningsgaranti kompletteras på vissa punkter.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april
2000.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Propositionen

I proposition 1999/2000:36 föreslås att riksdagen
antar regeringens förslag till
1.  lag  om  ändring  i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti,
2.  lag  om  ändring  i lagen (1999:158)  om
investerarskydd,
3.  lag  om  ändring  i lagen (1991:981)  om
värdepappersrörelse.
Propositionens lagförslag återfinns i bilaga till
betänkandet.

Ingen motion har väckts i ärendet.

Utskottet

Propositionen

I propositionen föreslås att lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti kom- pletteras på vissa punkter.
Det   föreslås   att   ersättning   enligt
insättningsgarantilagen, tillsammans med eventuell
utdelning i institutets konkurs för en förlust som
är ersättningsgill enligt samma lag, får uppgå till
sammanlagt högst 250 000 kr för varje institut.
Vidare föreslås att panthavare skall ha panträtt i
ersättning från insättningsgarantin  i  de fall
insättningen  är  pantsatt.  Ett  krav avseende
tillgångar som enligt en lagakraftvunnen dom har
varit föremål för penninghäleri eller någon annan
form  av  häleribrott skall inte ge rätt till
ersättning från insättningsgarantin. Om åtal har
väckts  för  nyss  nämnda  brott avseende viss
insättning och ersättning begärs för insättningen,
skall  Insättningsgarantinämnden  besluta  att
ersättning tills vidare inte skall betalas ut.
Insättningsgarantinämnden får möjlighet att anpassa
avgiften för garantin om ett institut upphör att
vara anslutet till insättningsgarantin under löpande
kalenderår.  Dessa  ändringar  innebär   att
insättningsgarantilagen anpassas till vad som redan
gäller enligt lagen (1999:158) om investerarskydd.
Insättningsgarantin är begränsad när det gäller
insättningar hos svenska instituts filialer i andra
EES-länder på så sätt att garantin inte får vara mer
omfattande än värdlandets egen garanti. Detta s.k.
exportförbud,     som     enligt    EG:s
insättningsgarantidirektiv är tidsbegränsat  till
utgången av år 1999, föreslås bli upphävt. Förslaget
förutsätter dock att exportförbudet i insättnings-
garantidirektivet inte förlängs. Även exportförbudet
i investerarskyddslagen föreslås bli upphävt. Också
här är en förutsättning att den bestämmelse i
investerarskyddsdirektivet som förbudet grundar sig
på inte förlängs när förbudet löper ut vid utgången
av år 1999. I propositionen föreslås även några
mindre ändringar i lagen (1991:981) om värdepappers-
rörelse.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april
2000.

EG-kommissionens beslut

EG-kommissionen har beslutat att inte föreslå någon
förlängning  av  exportförbudet  i  vare  sig
insättningsgarantidirektivet          eller
investerarskyddsdirektivet.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker regeringens förslag.

Hemställan

Utskottet hemställer
beträffande  ändringar  i  lagarna  om
insättningsgaranti och investerarskydd m.m.
att riksdagen med bifall till proposition 1999/2000:36 antar
de av regeringen framlagda förslagen till
dels lag om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti,
dels lag om ändring i lagen (1999:158) om
investerarskydd,
dels lag om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse.
Stockholm den 22 februari 2000

På finansutskottets vägnar


Jan BergqvistI beslutet har deltagit: Jan Bergqvist (s), Mats
Odell (kd), Gunnar Hökmark (m), Bengt Silfverstrand
(s), Lisbet Calner (s), Johan Lönnroth (v), Lennart
Hedquist (m), Sonia Karlsson (s), Fredrik Reinfeldt
(m), Carin Lundberg (s), Per Landgren (kd), Anna
Åkerhielm (m), Matz Hammarström (mp), Lena Ek (c),
Karin  Pilsäter  (fp), Hans Hoff (s) och Lars
Bäckström (v).

Propositionens lagförslag
1.  Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:1571) om insättningsgaranti

2.  Förslag till lag om ändring i lagen
(1999:158) om investerarskydd

3.  Förslag till lag om ändring i
lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse

Innehållsförteckning
Sammanfattning.............................................
1
Propositionen....................................
1
Utskottet........................................
1
Propositionen 1
EG-kommissionens beslut 2
Finansutskottets ställningstagande 2
Hemställan 2
Bilaga
Propositionens lagförslag..................................
4
1.  Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:1571) om
insättningsgaranti 4
2.  Förslag till lag om ändring i lagen
(1999:158) om
investerarskydd.......................
6
3.  Förslag till lag om ändring i lagen
(1991:981) om
värdepappersrörelse 7