Regeringens proposition
1998/99:73

Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.

Prop.
1998/99:73

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 mars 1999

Göran Persson
Maj-Inger Klingvall
(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i socialförsäkringsregisterlagen
(1997:934) av innebörd dels att vissa tillägg görs angående vilka känsliga
uppgifter som socialförsäkringsregister får innehålla, dels att en nödvän-
dig anpassning görs till genomförda ändringar i tandvårdsförsäkringen.
Lagen (1962:381) om allmän försäkring ändras så att det framgår att
förtida uttag av folkpension i form av ålderspension, beräknad i för-
hållande till antal år för vilka pensionspoäng för tilläggspension tillgodo-
räknats, även kan göras av svenska medborgare bosatta utomlands.
Det föreslås bl.a. vissa förtydliganden i lagen (1981:691) om socialav-
gifter för att förhindra att tolkningssvårigheter uppstår.
Lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension föreslås ändrad
på så sätt att det klart anges att en arbetsgivare skall lämna en särskild
kontrolluppgift till ledning för bestämmande av pensionsgrundande in-
komst av anställning för en försäkrad som inte är skattskyldig i Sverige
enligt kommunalskattelagen (1928:370). Det görs också ett tillägg inne-
bärande att en sådan kontrolluppgift även skall lämnas till ledning för
bestämmande av pensionsgrundande inkomst i annat land.
Vidare föreslås att det av en underrättelse om beslut om pensionsgrun-
dande inkomst, andra pensionsgrundande belopp samt fastställande av
pensionsrätt och pensionspoäng m.m. skall framgå hur man begär om-
prövning av beslutet.
I propositionen föreslås slutligen att en hänvisning i lagen (1993:332)
om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade till numera
upphävda regler om sjukvårdsavgifter för pensionärer tas bort.

Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 3
2 Lagtext 3
2.1 Förslag till lag om ändring i socialförsäkrings-
registerlagen (1997:934) 3
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring 7
2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1981:691) om
socialavgifter 9
2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension 14
2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:675) om
införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension 15
2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:332) om
avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa
hiv-smittade 16
3 Ärendet och dess beredning 17
4 Ändringar i socialförsäkringsregisterlagen 17
5 Ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring 20
5.1 Klarläggande vad avser rätten till folkpension för
svensk medborgare bosatt utomlands 20
5.2 Vårdbidrag 20
6 Några klarlägganden i lagen (1981:691) om socialavgifter 21
7 Ändringar i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-
pension och i lagen (1998:675) om införande av lagen om
inkomstgrundad ålderspension 21
8 Följdändring beträffande avgiftsfria sjukvårdsförmåner
för vissa hiv-smittade 22
9 Ikraftträdande och ekonomiska konsekvenser 23
10 Författningskommentar 23
10.1 Förslaget till lag om ändring i socialförsäkrings-
registerlagen (1997:934) 23
10.2-6 Övriga lagförslag 24
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 mars 1999 25

1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkrings-
registerlagen (1997:934),
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1962:381)
om allmän försäkring,
3. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:691)
om socialavgifter,
4. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:674)
om inkomstgrundad ålderspension,
5. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:675)
om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspen-
sion, och
6. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:332)
om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade.
2 Lagtext
Regeringen har följande förslag till lagtext.
2.1 Förslag till lag om ändring i
socialförsäkringsregisterlagen (1997:934)
Härigenom föreskrivs att 7 och 14 §§ socialförsäkringsregisterlagen
(1997:934) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

7 §
Som särskilda ärendeuppgifter får inte registreras sådana uppgifter som
avses i 4 § datalagen (1973:289) eller som utgör omdöme eller annan
värderande upplysning om den registrerade.
Utan hinder av första stycket får följande uppgifter registreras:
1. förekomsten av ansökan eller anmälan i ärenden som omfattas av 1
§ första stycket,
2. tidpunkter, tidsperioder och belopp dels för ersättningar, dels för er-
sättningsgrundande förhållanden, i ärenden som omfattas av 1 § första
stycket,
3. grad av nedsatt arbetsförmåga,
4. förekomsten av intyg och utlåtande av läkare eller annan intygs-
givare,
5. förekomsten av rehabiliteringsutredning eller annan utredning i re-
habiliteringsärende samt av fastställd rehabiliteringsplan,
6. arten av och tidpunkter för föreslagna, planerade och vidtagna reha-
biliteringsåtgärder,
7. förekomsten av sådan särskild grund för beaktande av högre bo-
stadskostnad som avses i 14 § tredje stycket och 17 § tredje stycket lagen
(1993:737) om bostadsbidrag,
8. att vårdnadshavare är förordnad särskilt enligt föräldrabalken,
9. om den registrerade får eller har fått vård eller försörjning helt eller
delvis på det allmännas bekostnad,
10. om den registrerade är häktad, intagen i kriminalvårdsanstalt eller i
övrigt har tagits om hand på det allmännas bekostnad,
11. om den registrerade vistas eller bor i en särskild boendeform enligt
socialtjänstlagen (1980:620) eller vistas eller bor på annat liknande sätt,

12. om fråga om återbetalnings-
skyldighet har uppkommit och i
sådant fall exekutiva åtgärder, ut-
mätningsbelopp, utmätningsfria
belopp och beslut om skuldsane-
ring enligt skuldsaneringslagen
(1994:334), samt
13. anledningen till att ett
ärende avslutats.
12. om fråga om återbetalnings-
skyldighet har uppkommit och i
sådant fall kravåtgärder, exekutiva
åtgärder, utmätningsbelopp, ut-
mätningsfria belopp och beslut om
skuldsanering enligt skuldsane-
ringslagen (1994:334),
13. vilken personkrets enligt 5 §
förordningen (1988:890) om bil-
stöd till handikappade som den
bilstödsberättigade hör till,
14. att godmanskap eller för-
valtarskap är anordnat enligt för-
äldrabalken,
15. att en förälder på grund av
sjukdom eller handikapp varaktigt
saknar förmåga att vårda barn,
16. att den registrerade är be-
rättigad till dagpenning enligt 3 §
förordningen (1996:1100) om ak-
tivitetsstöd,
17. att den registrerade har rätt
till ersättning enligt 13 19 §§ för-
ordningen (1987:409) om bidrag
till arbetshjälpmedel m.m.,
18. bevakningsanledning, samt
19. anledningen till att ett
ärende avslutats.
I socialförsäkringsregister som
förs för handläggning av ärenden
om ersättning för tandvård enligt
2 kap. 3 § lagen (1962:381) om
allmän försäkring får dessutom, i
fråga om privatpraktiserande
tandläkare och annan anordnare
av tandvård, registreras uppgift
om namn på praktik och om spe-
cialistkompetens. I sådana register
får vidare registreras uppgift om
1. förekomsten av begäran om
förhandsprövning enligt 14 § tand-
vårdstaxan (1973:638) samt kod
för behandlingsförslag som be-
gäran avser,
2. kod för behandling som avses
i tandvårdstaxan,
I socialförsäkringsregister som
förs för handläggning av ärenden
om ersättning för tandvård enligt
2 kap. 3 § lagen (1962:381) om
allmän försäkring och förord-
ningen (1998:1337) om tand-
vårdstaxa får dessutom, i fråga om
vårdgivare, registreras uppgift om
namn på praktik. I sådana register
får vidare registreras uppgift om

1. förekomsten av begäran om
förhandsprövning enligt förord-
ningen om tandvårdstaxa samt kod
för behandlingsförslag som be-
gäran avser,
2. kod för behandling som avses
i förordningen om tandvårdstaxa,
3. kostnad för tandtekniskt mate-
rial,

4. förekomsten av remiss, re-
mitterande vårdgivares namn och
namnet på vårdgivare till vilken
remiss har skett,
5. patientavgift och tandvårds-
ersättning, samt

6. arvode och delräkning.
3. att den registrerade har rätt
till ersättning enligt 9, 13 eller
14 § förordningen om tandvårds-
taxa,
4. förhållanden som anges i 15 §
andra stycket förordningen om
tandvårdstaxa,

5. förekomsten av remiss, re-
mitterande vårdgivares namn och
namnet på den vårdgivare till
vilken remiss har skett, samt
6. patientavgift och tandvårds-
ersättning.

14 §1
Riksförsäkringsverket och de
allmänna försäkringskassorna får
ha direkt åtkomst till uppgifter i
socialförsäkringsregister som förs
gemensamt för verket och försäk-
ringskassorna. Om det behövs för
ändamål som avses i 3 § 1 eller 2
får även Premiepensionsmyndig-
heten ha direkt åtkomst till ett så-
dant register med undantag för
sådana handlingar som avses i
11 §.
Riksförsäkringsverket och de
allmänna försäkringskassorna får
ha direkt åtkomst till uppgifter i
socialförsäkringsregister som förs
gemensamt för verket och försäk-
ringskassorna. Om det behövs för
ändamål som avses i 3 § 1 eller 2
får även Premiepensionsmyndig-
heten ha direkt åtkomst till ett så-
dant register.

Direkt åtkomst till uppgifter i socialförsäkringsregister som förs sär-
skilt för en allmän försäkringskassa får endast den försäkringskassan ha.
Om ett register förs särskilt för ett lokalt organs verksamhetsområde
inom försäkringskassan får dock endast det lokala organet ha direkt åt-
komst till uppgifterna.
Direkt åtkomst till uppgifter i socialförsäkringsregister som förs sär-
skilt för Premiepensionsmyndigheten får endast myndigheten ha. Om det
behövs för ändamål som avses i 3 § 1 eller 2 får dock även en allmän

1 Senaste lydelse 1998:687.
försäkringskassa och Riksförsäkringsverket ha direkt åtkomst till ett så-
dant register med undantag för sådana handlingar som avses i 11 §.
Direkt åtkomst till uppgifter i socialförsäkringsregister som förs sär-
skilt för Riksförsäkringsverket får endast verket ha. Om det behövs för
ändamål som avses i 3 § 1 eller 2 får dock även en allmän försäkrings-
kassa och Premiepensionsmyndigheten ha direkt åtkomst till ett sådant
register med undantag för sådana handlingar som avses i 11 §.
Behörighet för direkt åtkomst till uppgifter i socialförsäkringsregister
enligt första fjärde styckena får endast ges till den som behöver ha till-
gång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring
Härigenom föreskrivs att 5 kap. 1 § och 9 kap. 4 § lagen (1962:381)
om allmän försäkring1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

5 kap.
1 §2
En försäkrad som är bosatt i Sverige har rätt till folkpension i form av
förtidspension, efterlevandepension och handikappersättning som utgör
tillägg till pension
a) enligt 3 och 4 §§ i förhållande till det antal år för vilka tillgodoräk-
nats pensionspoäng för tilläggspension, eller
b) enligt 5 7 och 9 11 §§ i förhållande till det antal år som tillgodo-
räknats som bosättningstid i Sverige.
En försäkrad som är bosatt i Sverige har rätt till folkpension i form av
ålderspension enligt 3 § i förhållande till det antal år för vilka tillgodo-
räknats pensionspoäng för tilläggspension.

En svensk medborgare som är
bosatt utomlands har rätt till folk-
pension enligt första stycket a.
En svensk medborgare som är
bosatt utomlands har rätt till folk-
pension i form av ålderspension,
förtidspension, efterlevandepen-
sion och handikappersättning som
utgör tillägg till pension enligt
första stycket a.

9 kap.
4 §3
En försäkrad förälder har rätt till vårdbidrag för barn som inte fyllt
sexton år om

a) barnet på grund av sjukdom,
utvecklingsstörning eller annat
funktionshinder är i behov av sär-
skild tillsyn eller vård under minst
sex månader, eller
a) barnet på grund av sjukdom,
utvecklingsstörning eller annat
funktionshinder är i behov av sär-
skild tillsyn och vård under minst
sex månader, eller

b) det på grund av barnets sjukdom eller funktionshinder uppkommer
merkostnader.
Har föräldern flera funktionshindrade barn som inte fyllt sexton år
grundas bedömningen av rätten till vårdbidrag på det sammanlagda be-
hovet av tillsyn och vård samt merkostnadernas omfattning.

1 Lagen omtryckt 1982:120.
2 Senaste lydelse 1998:704.
3 Senaste lydelse 1998:285.
Vårdbidrag utges allt efter tillsyns- och vårdbehovets omfattning och
merkostnadernas storlek såsom hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels
förmån. Hel förmån utgör, utom i fall som avses i femte stycket, 250 pro-
cent av basbeloppet och partiell förmån tillämplig andel därav. Vård-
bidrag som utges med beaktande enbart av merkostnader får bestämmas
till 62,5 procent av basbeloppet om merkostnaderna uppgår till minst
detta belopp eller till 36 procent av basbeloppet om merkostnaderna upp-
går till minst detta belopp.
Av vårdbidrag som utges med beaktande av såväl tillsyns- och vårdbe-
hovets omfattning som merkostnadernas storlek kan en viss angiven del
bestämmas som ersättning för merkostnader. Denna ersättning bestäms
till följande procent av basbeloppet:
18 % om merkostnaderna uppgår till 18 men inte 36 % av basbeloppet;
36 % om merkostnaderna uppgår till 36 men inte 53 %;
53 % om merkostnaderna uppgår till 53 men inte 69 %;
69 % om merkostnaderna uppgår till 69 % eller däröver.
Om behovet av särskild tillsyn och vård för ett barn grundar rätt till hel
förmån utan att merkostnader beaktas och merkostnaderna uppgår till
minst 18 procent av basbeloppet, skall beloppet av hel förmån enligt
tredje stycket höjas med merkostnadsersättning som, allt efter merkost-
nadernas storlek, bestäms till 18, 36, 53 eller 69 procent av basbeloppet
med tillämpning av fjärde stycket.
Vårdbidraget kan begränsas till viss tid. Behovet av bidrag skall om-
prövas minst vartannat år, om det inte finns skäl för omprövning med
längre mellanrum.
Om föräldern tillfälligt är förhindrad att vårda barnet utgår vårdbidrag
under sådant avbrott som varar högst sex månader. Föreligger särskilda
skäl kan vårdbidrag utgå även under ett avbrott som varar ytterligare
högst sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. Bestämmelserna i 5 kap. 1 § i
sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1999.

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1981:691) om
socialavgifter
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 och 2 §§ samt 2 kap. 4 och 5 §§
lagen (1981:691) om socialavgifter1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

1 kap.
1 §2
I denna lag ges bestämmelser om avgifter för finansiering av den all-
männa försäkringen, ålderspensioneringen och vissa andra sociala ända-
mål.

Att denna lag tillämpas även i
fråga om särskild löneskatt på
vissa förvärvsinkomster framgår
av lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsin-
komster och lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift.
Att denna lag tillämpas även i
fråga om särskild löneskatt på
vissa förvärvsinkomster och all-
män löneavgift framgår av lagen
(1990:659) om särskild löneskatt
på vissa förvärvsinkomster och
lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift.

Om nedsättning av socialavgifter som regionalpolitiskt stöd finns sär-
skilda bestämmelser. Föreskrifter om avdrag vid beräkning av arbets-
givaravgifter finns i lagen (1995:287) om anställningsstöd och i lagen
(1995:411) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialav-
gifter.

2 §3
Avgifterna utgörs av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Arbets-
givaravgifter skall betalas av den som är arbetsgivare. Egenavgifter skall
betalas av den som är försäkrad enligt lagen (1962:381) om allmän för-
säkring eller enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension
och som har inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 3 kap. 2 eller
2 a § lagen om allmän försäkring eller 2 kap. lagen om inkomstgrundad
ålderspension. Med inkomst av annat förvärvsarbete enligt 3 kap. 2 och
2 a §§ lagen om allmän försäkring skall även likställas inkomst för eget
arbete i form av andra skattepliktiga förmåner än pengar.

1 Lagen omtryckt 1989:633.
2 Senaste lydelse 1998:679.
3 Senaste lydelse 1998:679.
Vid tillämpning av denna lag
skall, även om ett anställningsför-
hållande inte föreligger, den som
har utgett sådan ersättning som
enligt bestämmelserna i 3 kap. 2 §
andra stycket lagen om allmän
försäkring eller enligt bestämmel-
serna i 2 kap. 10 § första stycket,
11 eller 12 § lagen om inkomst-
grundad ålderspension är att hän-
föra till inkomst av anställning
anses som arbetsgivare. Med in-
komst av anställning enligt 3 kap.
2 § lagen om allmän försäkring
skall i denna lag likställas inkomst
i form av andra skattepliktiga för-
måner än pengar samt kostnadser-
sättning som inte enligt 8 kap. 19
eller 20 § skattebetalningslagen
(1997:483) undantas vid beräkning
av skatteavdrag. I fråga om skatte-
pliktig intäkt enligt kommunal-
skattelagen (1928:370) i form av
rabatt, bonus eller annan förmån
som ges ut på grund av kundtrohet
eller liknande, skall den som slut-
ligt har stått för de kostnader som
ligger till grund för förmånen, an-
ses som arbetsgivare, om denne är
någon annan än den som är skatt-
skyldig för förmånen. I fråga om
skattepliktig intäkt enligt kommu-
nalskattelagen i form av en förmån
eller ersättning, som getts ut eller
anses utgiven av en fysisk person
som är bosatt utomlands eller en
utländsk juridisk person, skall den
hos vilken den skatteskyldige är
anställd i Sverige anses som ar-
betsgivare, om förmånen eller er-
sättningen har sin grund i an-
ställningen i Sverige och det inte
finns något anställningsförhållande
mellan utgivaren av förmånen eller
ersättningen och den skatteskyl-
dige.
Vid tillämpning av denna lag
skall, även om ett anställningsför-
hållande inte föreligger, den som
har utgett sådan ersättning som
enligt bestämmelserna i 3 kap. 2 §
andra stycket lagen om allmän
försäkring eller enligt bestämmel-
serna i 2 kap. 11 eller 12 § lagen
om inkomstgrundad ålderspension
är att hänföra till inkomst av an-
ställning anses som arbetsgivare.
Med inkomst av anställning enligt
3 kap. 2 § lagen om allmän försäk-
ring skall i denna lag likställas
inkomst i form av andra skatte-
pliktiga förmåner än pengar samt
kostnadsersättning som inte enligt
8 kap. 19 eller 20 § skattebetal-
ningslagen (1997:483) undantas
vid beräkning av skatteavdrag. I
fråga om skattepliktig intäkt enligt
kommunalskattelagen (1928:370) i
form av rabatt, bonus eller annan
förmån som ges ut på grund av
kundtrohet eller liknande, skall
den som slutligt har stått för de
kostnader som ligger till grund för
förmånen, anses som arbetsgivare,
om denne är någon annan än den
som är skattskyldig för förmånen.
I fråga om skattepliktig intäkt
enligt kommunalskattelagen i form
av en förmån eller ersättning, som
getts ut eller anses utgiven av en
fysisk person som är bosatt
utomlands eller en utländsk
juridisk person, skall den hos
vilken den skattskyldige är anställd
i Sverige anses som arbetsgivare,
om förmånen eller ersättningen har
sin grund i anställningen i Sverige
och det inte finns något
anställningsförhållande mellan
utgivaren av förmånen eller
ersättningen och den skattskyldige.

2 kap.
4 §4
Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från
1. ersättning till en och samme arbetstagare om den under året inte
uppgått till 1 000 kronor,
3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för vård av
barn eller med anledning av barns födelse, till den del ersättningen mot-
svarar sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning som
arbetsgivare får uppbära enligt 3 kap. 16 §, 4 kap. 18 § eller 22 kap. 12 §
lagen (1962:381) om allmän försäkring,
4. ersättning för vilken skall betalas särskild inkomstskatt enligt lagen
(1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn för arbete som utförts i
hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för ersättningen inte får göras
vid inkomsttaxeringen,
6. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i arbetet som ar-
betstagare haft att täcka med ersättningen,

8. ersättning för arbete som har
utförts utomlands, till den del
denna inte räknas som lön enligt
2 kap. 3 § första stycket lagen
(1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension eller enligt 2 kap.
16 § andra stycket samma lag inte
är pensionsgrundande inkomst,
8. ersättning för arbete som har
utförts utomlands till den del
denna inte räknas som pensions-
grundande inkomst enligt 2 kap.
16 § andra stycket lagen
(1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension,

9. ersättning för skiljemannauppdrag i fall där parterna i skiljeförfaran-
det är av utländsk nationalitet,
10. ersättning som på grund av bestämmelserna i 5 § lagen (1984:947)
om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige inte
utgör skattepliktig intäkt,
11. ersättning som avses i 3 kap. 2 a § lagen om allmän försäkring,
12. intäkt som avses i 32 § 1 mom. första stycket h och i kommunal-
skattelagen (1928:370),
13. sådan ersättning som enligt 1 § första stycket 1 5 lagen (1990:659)
om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster utgör underlag för
nämnda skatt,
14. ersättning till en och samme idrottsutövare från en sådan ideell
förening som avses i 7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomst-
skatt och som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet,
om ersättningen från föreningen under året inte uppgått till ett halvt pris-
basbelopp enligt lagen om allmän försäkring,
15. före utgången av år 1992 utbetalade ersättningar från en vinst-
andelsstiftelse, som avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen om allmän för-
säkring, till den del de inte utgör ersättning för arbete för stiftelsens räk-
ning,

4 Senaste lydelse 1998:679.
16. sådan ersättning från en vinstandelsstiftelse eller en annan juridisk
person med motsvarande ändamål från vilken enligt de fyra sista me-
ningarna i 3 kap. 2 § andra stycket lagen om allmän försäkring skall bort-
ses vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst,
17. ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993
om ersättningen avser tid därefter och utgår på grund av ansvarighetsför-
säkring vilken åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal
mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer,
18. ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992
om skadan anmälts till allmän försäkringskassa efter utgången av juni
1993 och ersättningen utgår på grund av sådan ansvarighetsförsäkring
som anges i 17,
19. ersättning enligt 2 kap. 5 § lagen om inkomstgrundad ålderspen-
sion.
Bestämmelsen i första stycket 6 är tillämplig endast om kostnaderna
kan beräknas uppgå till minst 10 procent av arbetstagarens ersättning från
arbetsgivaren under utgiftsåret. Regeringen eller den myndighet som re-
geringen bestämmer får fastställa schablon för beräkning av arbetstagares
kostnader i viss verksamhet. Schablonen skall avse bestämda yrkes-
grupper och grundas på de genomsnittliga kostnaderna inom respektive
grupp.
Bestämmelserna i första stycket 17 och 18 gäller endast ersättning som
inte avser de första 180 dagarna efter skadetillfället och som för en och
samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en
halv gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.
I fråga om inkomst från fåmansföretag och fåmansägt handelsbolag
skall föreskrifterna i punkt 13 av anvisningarna till 32 § kommunal-
skattelagen (1928:370) tillämpas vid bestämmande av avgiftsunderlaget.

5 §1
Vid bestämmande av underlaget
för beräkning av ålderspensions-
avgift skall även medräknas ersätt-
ningar som utgör inkomst av
anställning enligt 2 kap. 10 §
första stycket, 11 § första stycket
eller 12 § första stycket lagen
(1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension. Ersättningar för
arbete utanför Sverige till arbets-
tagare som inte är svenska med-
borgare och som inte heller är bo-
satta här, skall inte medräknas.
Vid bestämmande av underlaget
för beräkning av ålderspensions-
avgift skall bortses från ersätt-
ningar som inte räknas som in-
komst av anställning enligt 2 kap.
10 §, 11 § första stycket eller 12 §
första stycket lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension.
Vidare skall bortses från ersätt-
ningar för arbete utanför Sverige
till arbetstagare som inte är
svenska medborgare och som inte
heller är bosatta här.

1 Senaste lydelse 1998:687.
Vid bestämmande av underlaget för beräkning av annan avgift än
ålderspensionsavgift skall bortses från ersättningar till arbetstagare som
vid årets ingång fyllt 65 år. Detsamma gäller ersättningar till arbetstagare
som inte varit försäkrade enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäk-
ring.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 19 § och 15 kap. 4 § lagen (1998:674)
om inkomstgrundad ålderspension skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

2 kap.
19 §
Pensionsgrundande inkomst av
anställning för vilken en försäkrad
inte är skattskyldig i Sverige enligt
kommunalskattelagen (1928:370)
skall bestämmas med ledning av
en särskild kontrolluppgift från
arbetsgivaren.
Till ledning för bestämmande av
pensionsgrundande inkomst av
anställning för vilken en försäkrad
inte är skattskyldig i Sverige enligt
kommunalskattelagen (1928:370)
skall en arbetsgivare lämna en
särskild kontrolluppgift. Sådan
kontrolluppgift skall även lämnas
till ledning för bestämmande av
pensionsgrundande inkomst i
annat land.

15 kap.
4 §
Den försäkrade skall skriftligen
underrättas om beslut enligt 2 4 kap.
senast den 31 mars året efter
fastställelseåret. Av underrättelsen
skall framgå hur man begär om-
prövning av och överklagar be-
slutet. Sådan underrättelse behöver
dock inte sändas till en försäkrad
som avses i 1 kap. 4 § andra
stycket.
Den försäkrade skall skriftligen
underrättas om beslut enligt 2 4 kap.
senast den 31 mars året efter
fastställelseåret. Av underrättelsen
skall framgå hur man begär om-
prövning av beslutet. Sådan under-
rättelse behöver dock inte sändas
till en försäkrad som avses i 1 kap.
4 § andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 19 § tillämpas första gången i fråga om kon-
trolluppgift som skall lämnas år 2000.

2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:675) om
införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension
Härigenom föreskrivs att 43 § lagen (1998:675) om införande av lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

43 §
Den allmänna försäkringskassan
skall skriftligen underrätta den
som beslut enligt 28 § avser om
pensionsgrundande belopp eller
pensionsrätt för åren 1960 1998
som fastställts för honom eller
henne. Underrättelsen skall
skickas till den som beslutet avser,
när det gäller pensionsrätt för
premiepension för åren 1995
1997, senast den 31 maj 1999 och,
när det gäller beslut om
pensionsgrundande belopp och
pensionsrätt i övrigt, senast den
31 mars 2000. Av underrättelsen
skall det framgå hur man begär
omprövning och överklagar
beslutet.
Den allmänna försäkringskassan
skall skriftligen underrätta den
som beslut enligt 28 § avser om
pensionsgrundande belopp eller
pensionsrätt för åren 1960 1998
som fastställts för honom eller
henne. Underrättelsen skall
skickas till den som beslutet avser,
när det gäller pensionsrätt för
premiepension för åren 1995
1997, senast den 31 maj 1999 och,
när det gäller beslut om
pensionsgrundande belopp och
pensionsrätt i övrigt, senast den
31 mars 2000. Av underrättelsen
skall det framgå hur man begär
omprövning av beslutet.

Underrättelse behöver dock inte sändas till personer som vid tidpunk-
ten för beslutet inte är inskrivna hos någon försäkringskassa.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:332) om
avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa
hiv-smittade
Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1993:332) om avgiftsfria sjuk-
vårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade skall upphöra att gälla vid
utgången av juni 1999.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

3 Ärendet och dess beredning
I detta lagstiftningsärende tar regeringen i huvudsak upp skilda frågor på
socialförsäkringsområdet.
Riksförsäkringsverket har till regeringen inkommit med en skrivelse
vari verket har pekat på behovet av vissa ändringar i socialförsäkrings-
registerlagen (1997:934). Skrivelsen har remitterats för yttrande till
Datainspektionen, Socialstyrelsen, Landstingsförbundet, Sveriges Tand-
läkarförbund och Försäkringskasseförbundet. Remissvaren finns tillgäng-
liga i Regeringskansliet (Socialdepartementet dnr S1998/7544/SF). Detta
förslag behandlas i avsnitt 4.
Vidare har Riksskatteverket till regeringen inkommit med ett förslag
till komplettering i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
Förslaget, som behandlas i avsnitt 7, har beretts inom regeringskansliet.
Övriga lagförslag har beretts i samråd med Riksförsäkringsverket och
Riksskatteverket.
4 Ändringar i socialförsäkringsregisterlagen
Regeringens förslag: Ändringar görs i socialförsäkringsregisterlagen
(1997:934), dels som en nödvändig anpassning till genomförda änd-
ringar i tandvårdsförsäkringen, dels för att komplettera lagen utifrån
en genomgång av vissa register som hittills förts med stöd av äldre be-
stämmelser.

Riksförsäkringsverkets förslag överensstämmer med regeringens
förslag.
Remissinstanserna tillstyrker Riksförsäkringsverkets förslag. Data-
inspektionen har lämnat en del detaljsynpunkter, som framgår av det
följande.
Skälen för regeringens förslag: Socialförsäkringsregisterlagen
(1997:934) är en speciallag om personregister i verksamheten hos de all-
männa försäkringskassorna, Riksförsäkringsverket och Premiepensions-
myndigheten. Lagen ansluter till datalagen (1973:289), som enligt över-
gångsbestämmelserna till personuppgiftslagen (1998:204) trots att den är
upphävd fortfarande skall tillämpas på behandling av personuppgifter
som påbörjats före den 24 oktober 1998. Socialförsäkringsregisterlagen
trädde i kraft den 1 januari 1998, med den övergångsbestämmelsen att
register som motsvarar register enligt lagen och som har inrättats före
ikraftträdandet får föras enligt äldre bestämmelser till utgången av år
1998. De äldre registren var till stor del register som fördes med stöd av
tillstånd av Datainspektionen. Socialförsäkringsregisterlagen innehåller
bl.a. (i 7 §) en uppräkning av vilka uppgifter som får registreras som sär-
skilda ärendeuppgifter i socialförsäkringsregister även i den mån de utgör
sådana integritetskänsliga uppgifter som nämns i 4 § datalagen eller utgör
omdöme eller annan värderande upplysning om den registrerade. Andra
sådana uppgifter än de som finns med i uppräkningen får inte registreras
som särskilda ärendeuppgifter i socialförsäkringsregister. Regleringen
innebär att bl.a. alla personuppgifter som direkt eller indirekt avslöjar
något om den registrerades hälsotillstånd, men som det ändå är nöd-
vändigt att framför allt försäkringskassorna får registrera för ärende-
handläggningen, måste tas in i uppräkningen i socialförsäkringsregister-
lagen. Riksförsäkringsverket har under år 1998 gjort en genomgång av de
äldre register som förts för försäkringskassorna och verket gemensamt.
Genomgången har visat på att det nu, sedan övergångstiden för de äldre
registren har löpt ut, finns behov av ett antal kompletteringar i socialför-
säkringsregisterlagen.
Enligt förslag i regeringens prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårds-
stöd har tandvårdsförsäkringen omstrukturerats från och med den
1 januari 1999. Förändringen påverkar frågan om vilka uppgifter det
finns behov av att registrera i ärenden rörande ersättning för tandvård.
Ändringar och kompletteringar i 7 § socialförsäkringsregisterlagen
Den uppräkning i socialförsäkringsregisterlagen som anger vilka person-
uppgifter av känsligt slag som får registreras behöver som framgått av
Riksförsäkringsverkets genomgång kompletteras för att uppgifter som
tidigare har registrerats med stöd av tillstånd från Datainspektionen även
fortsättningsvis skall få ingå i registren. I 7 § andra stycket punkt 12
socialförsäkringsregisterlagen regleras vilka uppgifter som får registreras
i återbetalningsärenden. Punkten nämner exekutiva åtgärder men behöver
kompletteras så att den tillåter registrering också av kravåtgärder i ett
tidigare skede av ett ärende, dvs. innan ärendet överlämnats till krono-
fogdemyndighet. 7 § andra stycket behöver dessutom kompletteras med
ett antal nya punkter. I bilstödsärenden behöver registreras till vilken per-
sonkrets enligt 5 § förordningen (1988:890) om bilstöd som den bilstöds-
berättigade hör. I bl.a. pensionsärenden finns behov av att registrera om
en person har god man eller förvaltare enligt 11 kap. föräldrabalken. I
föräldrapenningärenden finns behov av att registrera om en förälder på
grund av sjukdom eller handikapp varaktigt saknar förmåga att vårda
barnet. En bevakningsuppgift kallad särskild uppgiftskontroll bör liksom
hittills få användas för att indikera att den registrerade tidigare har lämnat
felaktiga uppgifter i ett ersättningsärende. För att försäkringskassan skall
kunna beräkna och betala ut utbildningsbidrag till unga handikappade
som enligt 3 § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd har rätt till
högre ersättning efter tolv månader behöver försäkringskassan registrera
att en person hör till denna kategori. De uppgifter som nu har nämnts
registreras i form av koder. Samtliga de nu angivna uppgifterna är sådana
som tidigare har registerats med stöd av tillstånd från Datainspektionen.
Riksförsäkringsverket har därutöver framfört önskemål om att få tillföra
registren en uppgift som tidigare inte har registrerats. Detta gäller uppgift
om att någon har rätt till bidrag enligt förordningen (1987:409) om
bidrag till arbetshjälpmedel m.m. Uppgiften behövs för att kunna beräkna
och betala ut ersättning för resekostnader m.m. enligt förordningen till
funktionshindrade. Regeringen delar Riksförsäkringsverkets uppfattning
att en sådan uppgift som anger att en person är funktionshindrad och
eventuellt har ledsagare är en indirekt uppgift om dennes hälsotillstånd
och därför bör tas med i förteckningen i 7 § andra stycket.
Tredje stycket i 7 § rör tandvårdsersättningsärenden. Ändringarna i
tandvårdsförsäkringen gör att vissa uppgifter inte längre behöver
registreras, att andra skall betecknas på ett nytt sätt och att några
uppgifter tillkommer. Den nya punkten rörande personer som på grund
av långvarig sjukdom eller funktionshinder har ett långvarigt och
väsentligt ökat behov av tandvård har på förslag av Datainspektionen
utformats så, att det bara får registreras att någon hör till denna
personkrets. Likaledes på förslag av Datainspektionen har den
utformningen att behandlingar och behandlingsförslag skall anges med
koder bibehållits.
Rättelse av en felaktighet i 14 §
Riksförsäkringsverket har påpekat att 14 § första stycket vid senaste änd-
ring har blivit felaktig därigenom att det görs undantag för handlingar
som avses i 11 § , trots att stycket endast gäller register i vilka inga såda-
na handlingar kan finnas. Felet bör nu rättas.
Rätt att använda uppgifter som sökbegrepp
Datainspektionen har framfört att det kan finnas anledning att överväga
om inte uppgiften om bevakningsanledning skall ingå i de uppgifter som
enligt 18 § andra stycket socialförsäkringslagen endast får användas som
sökbegrepp för rättelse och då bara om ett fel inte kan rättas på annat sätt.
Detta eftersom det i denna uppgiftskategori kan ingå uppgifter som i
känslighetshänseende är att jämställa med de uppgifter som omfattas av
7 § andra stycket punkterna 9 och 10 och för vilka gäller en sådan sökbe-
gränsning. Dessa senare punkter omfattar uppgifter om att den registre-
rade får eller har fått vård eller försörjning helt eller delvis på det allmän-
nas bekostnad respektive att den registrerade är häktad, intagen i krimi-
nalvårdsanstalt eller i övrigt omhändertagen på det allmännas bekostnad.
Bevakningsanledning i form av uppgift om särskild uppgiftskontroll
skulle i och för sig kunna tyda på att den registrerade har begått brott,
även om han eller hon inte behöver ha lagförts för detta. Det är här dock
fråga om en uppgift av annat slag än de uppgifter som avses i 7 § punk-
terna 9 och 10 och det är enligt regeringens uppfattning tveksamt det
finns skäl att införa en sökbegränsning för en sådan uppgift. Uppgiften
gäller t.ex om den försäkrade i sitt förhållande till försäkringskassan har
lämnat uppenbart felaktiga uppgifter. En sådan bevakningsuppgift rör det
interna förhållande mellan den försäkrade och försäkringskassan, och är
av direkt betydelse i försäkringskassans verksamhet och i handlägg-
ningen av ärenden. En sökbegränsning av integritetsskäl skulle också
medföra att en i och för sig motiverad sökning för uppföljnings- eller
kontrolländamål inte skulle kunna ske. Dessutom skulle, enligt vad som
uppgivits, en sådan sökbegränsning förhindra en automatisk gallring av
uppgiften efter viss tid. Regeringen gör sammanfattningsvis därför den
bedömningen att någon sökbegränsning inte bör införas för uppgift om
bevakningsanledning.
5 Ändringar i lagen (1962:381) om allmän
försäkring
5.1 Klarläggande vad avser rätten till folkpension för
svensk medborgare bosatt utomlands
Regeringens förslag: I lagen om allmän försäkring anges
uttryckligen att en svensk medborgare vid bosättning utomlands också
har rätt till folkpension i form av ålderspension beräknad i förhållande
till antalet år för vilka pensionspoäng för tilläggspension har
tillgodoräknats.

Skälen för regeringens förslag: Som ett led i införandet av det refor-
merade ålderspensionssystemet togs från och med den 1 januari 1999
möjligheten till förtida uttag av grundskyddet inom ålderspensioneringen
bort för personer födda år 1938 eller senare (prop. 1997/98:152, bet.
1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315). Såvitt avser folkpension i form av
ålderspension innebär regeländringen att personer födda år 1938 eller
senare inte kan göra uttag av folkpension beräknad i förhållande till till-
godoräknad bosättningstid. Däremot kan de alltjämt göra förtida uttag av
folkpension i form av ålderspension beräknad i förhållande till antalet år
för vilka har tillgodoräknats pensionspoäng för tilläggspension. För att
klargöra att det senare även gäller för svenska medborgare som är bosatta
utomlands föreslår vi nu att detta uttryckligen anges i lagtexten.
5.2 Vårdbidrag
Regeringens förslag: Reglerna om rätt till vårdbidrag rättas på det
sättet att denna rätt skall vara beroende både av barnets behov av sär-
skild tillsyn och av vård under minst sex månader.

Skälen för regeringens förslag: Enligt 9 kap. 4 § lagen (1962:381)
om allmän försäkring (AFL) i dess lydelse innan bestämmelsen ändrades
den 1 juli 1992, gavs vårdbidrag som en självständig ersättning till för-
älder för vård av barn under 16 år om barnet på grund av sjukdom, psy-
kisk utvecklingsstörning eller annat funktionshinder under minst sex
månader var i behov av särskild tillsyn och vård. I samband med den an-
givna ändringen av 9 kap. 4 § avseende merkostnadsersättning (SFS
1992:275) uppkom ett redaktionellt fel. Sålunda kom det i paragrafen, att
efter ändringen föreskrivas att förälderns rätt till vårdbidrag är beroende
av barnets behov av särskild tillsyn eller vård. Något sakskäl för sådan
ändring av texten fanns inte. Felskrivningen bör rättas.
En ny lag (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag träder i
kraft den första januari 2001. Enligt den nya lagen behålls vårdbidraget
enligt nuvarande bestämmelser i AFL och görs om till självständig för-
mån. I 8 § första stycket 1 lag om handikappersättning och vårdbidrag
stadgas att: En förälder har rätt till vårdbidrag för barn som inte fyllt 16
år om barnet på grund av sjukdom, utvecklingsstörning eller annat
funktionshinder behöver särskild tillsyn och vård under minst sex måna-
der, . Riksdagen har godkänt den ändring som nu föreslås avseende
9 kap. 4 § AFL i samband med godkännande av lagen om handikapp-
ersättning och vårdbidrag.
6 Några klarlägganden i lagen (1981:691) om
socialavgifter
Regeringens förslag: Lagen (1981:691) om socialavgifter ändras på
några punkter för att underlätta lagens tolkning och tillämpning.

Skälen för regeringens förslag: I samband med att regeringen lämna-
de förslag till en förändring av det allmänna ålderspensionssystemet före-
slogs ändringar i ett flertal lagar. I lagen (1981:691) om socialavgifter
kom därvid vissa ändringar att formuleras på ett sådant sätt att dessa kan
ge utrymme för vissa tolkningssvårigheter. Regeringen föreslår därför nu
att de aktuella paragraferna omformuleras och skrivs på ett tydligare sätt
bl.a. genom att några obehövliga hänvisningar tas bort.
7 Ändringar i lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension och
i lagen (1998:675) om införande av
lagen om inkomstgrundad ålderspension
Regeringens förslag: Bestämmelsen i 2 kap. 19 § lagen (1998:674)
om inkomstgrundad ålderspension förtydligas på så sätt att det klart
anges att en arbetsgivare skall lämna en särskild kontrolluppgift till
ledning för bestämmande av pensionsgrundande inkomst av anställ-
ning för en försäkrad som inte är skattskyldig i Sverige enligt kom-
munalskattelagen (1928:370). Det görs också ett tillägg som innebär
att en sådan kontrolluppgift även skall lämnas till ledning för bestäm-
mande av pensionsgrundande inkomst i annat land.
Av underrättelse om beslut om pensionsgrundande inkomst, pen-
sionsgrundande belopp, fastställd och överförd pensionrätt, pensions-
poäng och vårdår enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension och
lagen om införande av lagen om inkomstgrundad ålderspension skall
framgå hur man begär omprövning av beslutet.

Skälen för regeringens förslag: I 2 kap. 19 § lagen (1998:674) om in-
komstgrundad ålderspension stadgas att pensionsgrundande inkomst av
anställning skall bestämmas med ledning av en särskild kontrolluppgift
från arbetsgivaren i de fall en försäkrad inte är skattskyldig för inkomsten
i Sverige enligt kommunalskattelagen (1928:370).
I paragrafen anges emellertid inte uttryckligen att arbetsgivaren skall
lämna en sådan särskild kontrolluppgift. Paragrafen bör därför
förtydligas så att skyldigheten att lämna en särskild kontrolluppgift klart
uttalas. Vidare bör ett tillägg göras som innebär att kontrolluppgift skall
lämnas för beräkning av pensionsgrundande inkomst i det land vars
lagstiftning en arbetstagare omfattas av.
I 15 kap. 4 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och
43 § lagen (1998:675) om införande av lagen om inkomstgrundad ålders-
pension regleras vad som skall ingå i den uppgift om beslut om pensions-
grundande inkomst, pensionsgrundande belopp, fastställd och överförd
pensionsrätt, pensionspoäng och vårdår som skall skickas till den försäk-
rade senast den 31 mars året efter fastställelseåret och då det gäller åren
1960 1998 vissa andra tidpunkter. I paragraferna anges att det av under-
rättelsen om ett sådant beslut som avses där skall framgå hur man begär
omprövning av och överklagar beslutet. En enskild kan emellertid endast
överklaga ett beslut som har tillkommit genom omprövning. Paragraferna
bör därför ändras.
8 Följdändring beträffande avgiftsfria
sjukvårdsförmåner för vissa hiv-smittade
Regeringens förslag: En hänvisning i lagen (1993:332) om avgifts-
fria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade till numera upp-
hävda regler om sjukvårdsavgifter för pensionärer tas bort.

Skälen för regeringens förslag: Den 1 juni 1993 infördes regler som
bl.a. innebär att personer som genom smitta vid användning av blodpro-
dukter inom den svenska hälso och sjukvården har fått infektion genom
hiv ges rätt till avgiftsfria sjukvårdsförmåner i fråga om sjukvård, tand-
vård och läkemedel (prop. 1992/93:178, bet. 1992/93:SfU17, rskr.
1992/93:335). När dessa regler infördes administrerades sjukvårdsav-
gifter för pensionärer av socialförsäkringsadministrationen och
reglerades i 2 kap. 12 § lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL).
Denna administration har numera överförts till sjukvårdshuvudmännen
och i samband därmed upphävdes bestämmelsen i 2 kap. 12 § AFL (prop.
1997/98:1 utg.omr.9, bet. 1997/98:SoU1, rskr. 1997/98:115). Från och
med år 1998 gäller således samma regler avseende sjukvårdsavgifter för
pensionärer som för övriga vårdtagare.
Enligt vad som angavs i förarbetena till lagen (1993:332) om avgifts-
fria sjukvårdsförmåner (prop. 1992/93:178 s.29) hade Landstingsförbun-
dets styrelse den 28 januari 1993 beslutat att rekommendera sjukvårds-
huvudmännen att inte ta ut avgifter för sjukhusvård eller för öppenvård
för den här avsedda kategorin hiv-smittade. Departementschefen utgick
från att huvudmännen skulle följa denna rekommendation och föreslog
därför ingen särskild reglering för de vårdtagare som inte är pensionärer.
För pensionärerna, för vilka gällde reglerna om sjukvårdsavgifter i 2 kap.
12 § AFL, infördes däremot i den föreslagna lagen en bestämmelse av
innebörd att avgift enligt 2 kap. 12 § AFL inte skall tas ut när en smittad
person får sjukhusvård. Sedan bestämmelsen i 2 kap. 12 § numera har
upphävts bör också hänvisningen till denna bestämmelse tas bort. För
pensionärer gäller därvid samma regler som för andra vårdtagare. Enligt
vad vi inhämtat har Landstingsförbundet inte ändrat sina rekommenda-
tioner från den 28 januari 1993 vilket innebär att huvudmännen alltjämt
rekommenderas att inte ta ut sjukvårdsavgifter för personer som tillhör
den här nämnda kategorin hiv-smittade.
9 Ikraftträdande och ekonomiska konsekvenser
De föreslagna ändringarna bör träda i kraft den 1 juli 1999. Ändringen i
5 kap. 1 § lagen om allmän försäkring bör dock tillämpas från och med
den 1 januari 1999. Bestämmelsen i 2 kap. 19 § bör tillämpas första
gången på kontrolluppgift som skall lämnas år 2000.
De föreslagna regeländringarna, utom såvitt avser ändringarna i social-
försäkringsregisterlagen, utgör närmast förtydliganden eller rättelser av
bestämmelsernas nuvarande lydelse och medför därför inte några eko-
nomiska konsekvenser. De föreslagna ändringarna i socialförsäkrings-
registerlagen har inte heller några kostnadskonsekvenser.
10 Författningskommentar
10.1 Förslaget till lag om ändring i
socialförsäkringsregisterlagen (1997:934)
7 §
I andra stycket läggs ordet kravåtgärder till i punkt 12, nuvarande punkt
13 får nytt nummer, 19, och sex nya punkter tillkommer. Bakgrunden till
ändringarna har behandlats i avsnitt 4.
I texten i tredje stycket införs en hänvisning till den nya förordningen
om tandvårdstaxa samt görs några begreppsmässiga justeringar. Några
uppgifter, såsom uppgift om specialistkompetens och om kostnad för
tandtekniskt material, utgår därför att de inte längre behövs i ärende-
handläggningen. Ändringarna har i övrigt kommenterats i avsnitt 4.

14 §
Ändringen, i första stycket, avser rättelse av att hänvisning felaktigt görs
till handlingar som över huvud taget inte kan förekomma i de register
som stycket handlar om.

10.2 6 Övriga lagförslag
Av skäl som närmare utvecklats i avsnitt 5 7 görs i lagarna ändringar
som innebär förtydligande eller rättelser. Förslaget till ändring i lagen
(1993:322) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade
utgör en följdändring.

Socialdepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 mars 1999

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden
Freivalds, Lindh, Sahlin, von Sydow, Klingvall, Östros, Engqvist,
Rosengren, Larsson, Wärnersson, Lejon, Lövdén

Föredragande: statsrådet Klingvall

Regeringen beslutar proposition Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.

Prop. 1998/99:73

2

1