Regeringens proposition
1998/99:23

Ett samordningskontor i Kalmar för Globala
utvärderingen av internationella vatten

Prop.
1998/99:23

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 oktober 1998

Göran Persson
Leif Pagrotsky
(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Förenta nationernas miljöprogram har beslutat att förlägga ett
samordningskontor för ett projekt med inriktning på internationella
vattenmiljöfrågor benämnt Globala utvärderingen av internationella
vatten till Kalmar. Sverige har undertecknat ett avtal med FN:s
miljöprogram om den rättsliga ställningen i Sverige för kontoret och dess
personal. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet. Vidare
föreslås att lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
även skall omfatta samordningskontoret och dess tjänstemän.

Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 3
2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall 4
3 Ärendet och dess beredning 6
4 Förenta nationernas miljöprogram 6
5 Globala utvärderingen av internationella vatten 7
6 Avtalets innehåll 8
7 Godkännande av avtalet 10
8 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall 11
9 Kostnader 11
Bilaga Avtal om ett samordningskontor i Kalmar för Globala
utvärderingen av internationella vatten 12
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 29 oktober 1998 26

1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner avtalet om ett samordningskontor i Kalmar för Globala
utvärderingen av internationella vatten,
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall.

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall
Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller för
följande
Tillämplig internatio-
nell överenskommelse

Internationella organ
Fysiska personer

2. Förenta nationerna
(FN)

Medlemmarnas
representanter i
Förenta nationerna och
personer med tjänst
hos eller uppdrag av
organisationen

Konvention den 13
februari 1946 rörande
Förenta nationernas
privilegier och
immuniteter; Avtal
den 31 augusti och den
30 september 1985
mellan Sverige och
Förenta nationernas
höge kommissarie för
flyktingar (UNHCR)
om ett regionkontor
för UNHCR

Föreslagen lydelse

Immunitet och/eller privilegier gäller för
följande
Tillämplig internatio-
nell överenskommelse

Internationella organ
Fysiska personer

2. Förenta nationerna
(FN)

Medlemmarnas
representanter i
Förenta nationerna och
personer med tjänst
hos eller uppdrag av
organisationen

Konvention den 13
februari 1946 rörande
Förenta nationernas
privilegier och
immuniteter; Avtal
den 31 augusti och den
30 september 1985
mellan Sverige och
Förenta nationernas
höge kommissarie för
flyktingar (UNHCR)
om ett regionkontor
för UNHCR; Avtal den
24 september 1998 om
ett samordningskontor
för Globala utvärder-
ingen av internatio-
nella vatten beläget i
Kalmar i Sverige

____________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

3 Ärendet och dess beredning
Förenta nationernas miljöprogram har beslutat att förlägga ett
samordningskontor för ett projekt med inriktning på internationella
vattenmiljöfrågor benämnt Globala utvärderingen av internationella
vatten till Kalmar.
Efter förhandlingar mellan representanter för regeringen och FN:s
miljöprogram har enighet nåtts om lydelsen av ett avtal om immunitet
och privilegier för samordningskontoret och dess tjänstemän. Avtalet
finns i bilagan.
Regeringen beslutade den 17 september 1998 att avtalet skulle
undertecknas, vilket skedde den 24 september 1998.
Under ärendets beredning har samråd skett med närmast berörda
myndigheter, dvs. Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket
och Generaltullstyrelsen.
Lagrådet
Den föreslagna lagändringen är av enkel beskaffenhet. Regeringen anser
därför att Lagrådets yttrande inte behöver inhämtas.

4 Förenta nationernas miljöprogram
Förenta nationernas miljöprogram (United Nations Environment
Programme, UNEP) inrättades av FN:s generalförsamling år 1972 som
ett resultat av FN:s miljökonferens i Stockholm samma år. UNEP har till
uppgift att leda och samordna FN:s miljöarbete. Det har sitt högkvarter i
Nairobi, Kenya. Dess huvudsakliga uppgifter är att sprida information
om och öka förståelsen för världens miljöproblem. Vidare har UNEP
bidragit till utvecklingen av den internationella miljörätten genom att ha
tagit initiativ till ett antal viktiga globala och regionala konventioner på
miljöområdet.
Redan 1973 inrättade UNEP ett globalt övervakningsprogram benämnt
Earthwatch med syfte att tidigt upptäcka riskfyllda förändringar i miljön.
Detta program består av dels ett förvarningssystem, dels ett datanätverk
för utbyte av miljöinformation.
UNEP:s verksamhet omfattar också miljöfrågor inom vatten- och
havsområdet. UNEP har nu beslutat att inrätta ett projekt med inriktning
på internationella vatten, dvs. vattenområden som resurs- och
miljömässigt nyttjas och påverkas av flera stater. Projektet har fått
benämningen Globala utvärderingen av internationella vatten (Global
International Waters Assessment - GIWA).
År 1991 etalberade den globala miljöfonden (Global Environment
Facility, GEF) för att finansiera internationella miljöprogram. GEF är
resultatet av ett samarbete mellan UNEP, FN:s utvecklingsprogram
(United Nations Development Programme, UNDP) och Världsbanken.
Internationella vatten valdes ut av GEF som ett av fyra målområden.
Termen "internationella vatten" i GEF:s verksamhetsplan (GEF
Operational Strategy) omfattar alla vattenområden och vattensystem med
gränsöverskridande verkningar. Genom de vattenprojekt GEF och andra
utför har det vuxit fram en medvetenhet om behovet av att se
miljöproblemen i internationella vatten, huvudsakligen marina områden,
i ett bredare perspektiv. Det har dock saknats modeller för att väga
samman olika miljö- och samhällsfaktorer. För att bättre kunna
genomföra de program som GEF har inom området internationella
vatten, och för att kunna tjäna som urvalsmodell för nationella
beslutsfattare vid prioritering av insatser, har GEF godkänt ett projekt för
att analysera och bedöma i princip alla världens gemensamt nyttjade
internationella vatten, dvs. i första hand havsområden med till en del
också tillhörande flod-, grundvatten- och sjösystem.

5 Globala utvärderingen av internationella
vatten
Projektet Globala utvärderingen av internationella vatten skall beskriva
och analysera miljö- och samhällsproblem med avseende på
internationella vatten. UNEP har tidigare genomfört liknande projekt
inom områdena biologisk mångfald och ozonskiktet. Projektet kommer
att använda ett angreppssätt som kombinerar naturvetenskapliga och
samhällsvetenskapliga arbetsmetoder och förklaringar till miljö-
problemen. Redan tillgänglig information från pågående och avslutade
forskningsprojekt på detta område skall sammanställas för att utgöra ett
underlag för beslutsfattare inom miljöområdet på nationell nivå samt
inom internationella organisationer och frivilligorganisationer. Projektet
förutsätter ett aktivt deltagande från myndigheter och organisationer i
världens samtliga regioner.
Projektet skall utveckla en metod för att bedöma tillståndet i
vattenmiljön och lokalisera vilka geografiska områden som bör
prioriteras i det internationella miljöarbetet. Det övergripande målet är
ökad samordning av sådana insatser på nationell, regional och global
nivå som syftar till att förbättra miljösituationen i internationella vatten.
Det förväntade resultatet av projektet kan sammanfattas enligt följande.

- utveckling av en metod för strategisk bedömning av olika
internationella vattens ekologiska status,
- utveckling av en metod eller struktur som hjälpmedel för att avgöra
åtgärder för att förbättra miljösituationen i olika typer av vatten,
- utveckling av former för att mer hållbart nyttja internationella vatten
och dess resurser,
- utveckling av metoder för att analysera sambandet mellan orsak och
verkan liksom gränsöverskridande frågor,
- insamling av grundläggande information på regional och subregional
nivå för att underlätta för nya projekt samt öka förutsättningarna för
att utvärdera pågående projekt.

Projektet kommer att samfinansieras av globala miljöfonden (GEF) och
ett antal i-länder, däribland Sverige genom Sida. Samordningskontoret
kommer att förläggas i anslutning till Kalmarsundslaboratoriet vid
Högskolan i Kalmar. Kalmar kommun bidrar till projektet genom att
ställa lokaler, utrustning och resurser till projektets förfogande.
Samordningskontorets tjänstemän kommer att utgöras av
internationellt rekryterade experter på miljöområdet med kompetens
såväl inom regionala som tematiska frågor. Kontoret kommer att
samordna det arbete som utförs för projektet, bland annat i olika
regionala arbetsgrupper. En styrgrupp bestående av välrenommerade
forskare och representanter för bidragsgivarna kommer att leda projektet.
Projekttiden är bestämd till fem år. Därefter kommer projektet att
utvärderas av globala miljöfondens sekretariat.

6 Avtalets innehåll
I avtalet regleras frågor om immunitet och privilegier för
samordningskontoret och dess tjänstemän. Det skall dock framhållas att
dessa frågor redan är generellt reglerade för samordningskontoret genom
konventionen den 13 februari 1946 rörande Förenta nationernas
privilegier och immuniteter till vilken Sverige anslöt sig den 28 augusti
1947. I sin egenskap av subsidiärt organ till FN:s generalförsamling
omfattas FN:s miljöprogram liksom Globala utvärderingen av
internationella vatten av konventionens bestämmelser. Det nu aktuella
avtalet preciserar gällande immuniteter och privilegier i förhållande till
samordningskontoret.
Allmänt om högkvartersavtal
Mellan en internationell organisation och regeringen i det land där
organisationen är permanent representerad ingås regelmässigt ett
högkvartersavtal. Sverige har ingått tre högkvartersavtal som är i kraft
idag. Det är ett avtal med Internationella sjöfartsorganisationen (IMO)
angående världssjöfartsuniversitetet i Malmö (prop. 1982/83:104), en
överenskommelse med Förenta nationernas Höge Kommissarie för
flyktingar om ett kontor i Stockholm för UNHCR:s representant för de
nordiska länderna (prop. 1985/86:14) och en överenskommelse med
Internationella institutet för demokrati och fria val (IDEA) om immunitet
och privilegier för institutet och dess anställda (prop. 1995/96:41).
Vidare avser regeringen att även ingå ett högkvartersavtal med
sekretariatet för Östersjöstaternas råd (prop. 1998/99:24).
Inledning (artikel 1-2)
I avtalet hänvisas inledningsvis till att globala miljöfondens råd i
november 1997 godkände projektet, att Högskolan i Kalmar och Kalmar
kommun ingått ett samförståndsavtal i syfte att ställa nödvändiga lokaler
och andra resurser till samordningskontorets förfogande, att UNEP svarar
för projektets genomförande, samt att de tjänstemän som tjänstgör vid
kontoret omfattas av 1946 års konvention om Förenta nationernas
privilegier och immunitet. Därefter definieras vissa ord och uttryck som
används i avtalet. Vidare anges att 1946 års konvention gäller för
kontoret, om inte annat uttryckligen anges i avtalet.
Samordningskontoret (artikel 3-8)
Samordningskontoret skall inom ramen för sin officiella verksamhet
åtnjuta immunitet mot alla former av rättsliga förfaranden med undantag
för om kontoret i ett visst fall uttryckligen har hävt sin immunitet eller i
fråga om tredje mans krav på skadestånd på grund av trafikolycka.
Kontorets lokaler skall vara okränkbara om inte tillträde medgetts av
UNEP:s exekutivdirektör eller av kontorets vetenskaplige direktör. Vid
brand eller annan nödsituation som fordrar skyndsamma skyddsåtgärder
anses dock sådant medgivande finnas. Svenska myndigheter skall vidta
nödvändiga åtgärder för att trygga säkerheten och skyddet för kontorets
lokaler. Kontorets arkiv skall vara okränkbart. Såvitt avser kom-
munikationer skall kontoret åtnjuta samma förmåner som diplomatiska
representationer normalt åtnjuter.
Tjänstemännen vid samordningskontoret (artikel 9-14)
Genom hänvisningen till 18 § i konventionen rörande Förenta
nationernas privilegier och immuniteter skall tjänstemännen vid
samordningskontoret åtnjuta immunitet mot rättsliga förfaranden som
grundas på muntliga eller skriftliga uttalanden de gjort eller åtgärder de
vidtagit i denna egenskap. De är också befriade från skatt på lön och
annan inkomst som betalas ut av UNEP. Sekretariatets chef skall
härutöver, såvida han eller hon inte är svensk medborgare eller bosatt i
Sverige när anställningen påbörjas, åtnjuta de förmåner som vanligen
tillkommer diplomatiska sändebud av motsvarande rang enligt
Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Immuniteten omfattar
dock inte i något fall tredje mans krav på skadestånd på grund av
trafikolycka. För sakkunniga med uppdrag för samordningskontoret är
artikel VI i konventionen tillämplig, vilket innebär att de åtnjuter
immunitet i tjänsten.
Immunitet och privilegier enligt avtalet beviljas uteslutande för att
samordningskontorets mål och syften skall kunna uppnås på ett effektivt
sätt och inte för att gynna den enskilde. Immuniteten kan därför hävas
om den anses hindra rättvisans gång. Beslut om hävande av immuniteten
fattas av UNEP:s exekutivdirektör eller av den tjänsteman vid UNEP
som handlar på dennes vägnar. De personer som åtnjuter immunitet och
privilegier enligt avtalet är givetvis skyldiga att följa svenska lagar och
bestämmelser. UNEP skall underrätta regeringen om vilka personer som
omfattas av avtalets bestämmelser. Dessa personer erhåller ett identitets-
kort som utfärdas av Utrikesdepartementet.
Om samordningskontoret erbjuder tjänstemännen socialförsäkrings-
förmåner motsvarande vad som skulle ha tillkommit dem enligt svensk
lag skall kontoret och dess tjänstemän inte vara underkastade svenska
socialförsäkringsbestämmelser. Medföljande familjemedlemmar till
tjänstemännen skall ha rätt att utan arbetsmarknadsprövning erhålla
arbetstillstånd i Sverige. Tillståndet utfärdas vanligen för ett år i taget.
Övriga bestämmelser (artikel 15-19)
Avtalets avslutande bestämmelser behandlar frågor om tvistlösning,
ändringar i avtalet, avtalets varaktighet och villkor för dess uppsägning.
Avtalet träder i kraft en vecka efter det att parterna har underrättat
varandra om att nödvändiga förfaranden fullgjorts.

7 Godkännande av avtalet
Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet om ett sam-
ordningskontor i Kalmar för Globala utvärderingen av internationella
vatten.

Skälen för regeringens förslag: Mot bakgrund av miljöfrågornas ökade
betydelse är det mycket betydelsefullt att FN:s miljöprogram har beslutat
att förlägga ett samordningskontor i Sverige för internationellt samarbete
på vattenområdet, vilket kan få en viktig roll i opinionsbildningen kring
miljöfrågor.
Samordningskontoret är ett internationellt organ med fast institutionell
struktur upprättad genom en internationell överenskommelse i skriftlig
form. Internationella organ av sådan karaktär betraktas som folkrättsliga
subjekt och anses böra tillerkännas rättskapacitet liksom viss immunitet
och vissa andra förmåner för att på ett från värdlandet oberoende sätt
kunna fullgöra de uppgifter staterna lämnat organet. Immunitet innebär
att en talan inför domstol eller en ansökan om verkställighet skall
avvisas. Privilegier innebär vissa undantag från nationell lagstiftning.
Genom avtalets bestämmelser erhåller samordningskontoret och dess
tjänstemän immunitet och privilegier motsvarande vad som gäller för
andra internationella organisationer av liknande karaktär.

8 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall
Regeringens förslag: Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall skall även omfatta samordningskontoret och dess
tjänstemän.

Skälen för regeringens förslag: För att avtalets bestämmelser skall bli
gällande inför svenska myndigheter måste de införlivas med svensk rätt.
Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ och
personer med anknytning till sådana organ regleras i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt 4 § åtnjuter vissa i en
bilaga till lagen angivna organ och personer med anknytning till sådana
organ immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller
avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Bilagan bör kompletteras så
att den också omfattar samordningskontoret och dess tjänstemän.
Immuniteten och privilegierna gäller i den utsträckning som framgår av
avtalet.
Avtalet träder i kraft en vecka efter det att parterna underrättat
varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet har
fullgjorts. Med hänsyn till att det inte säkert kan anges när avtalet blir
bindande för Sverige bör den föreslagna lagändringen träda i kraft den
dag regeringen bestämmer

9 Kostnader
Enligt regeringens bedömning torde det inte uppkomma några kostnader
till följd av förslagen i denna proposition.

Avtal om ett samordningskontor i Kalmar för
Globala utvärderingen av internationella vatten

Agreement
Between the Government of
Sweden and the United Nations
Environment Programme
Regarding the Coordination
Office of the Global
International Waters Assessment
Situated in Kalmar, Sweden

Översättning

Avtal
mellan Sveriges regering och
Förenta nationernas
miljöprogram
om ett samordningskontor för
Globala utvärderingen av
internationella vatten beläget i
Kalmar i Sverige

The Government of Sweden
and The United Nations
Environment Programme;

Sveriges regering
och Förenta nationernas
miljöprogram,
WHEREAS the Council of the
Global Environment Facility in
November 1997 approved the
Global International Waters
Assessment (GIWA);

som beaktar att globala miljö-
fondens råd i november 1997
godkände Globala utvärderingen av
internationella vatten (GUIV),

NOTING the undertaking of the
University of Kalmar and the
Municipality of Kalmar to ensure
the availability of the necessary
facilities and conditions to enable
the Coordination Office to perform
its functions as described in the
Memorandum of Understanding
annexed to this Agreement for
information;

som noterar Högskolan i Kalmar
och Kalmar kommuns åtagande att
säkerställa att nödvändiga lokaler
och andra resurser ställs till
samordningskontorets förfogande
för att det skall kunna fullgöra sina
uppgifter i enlighet med det
samförståndsavtal som fogas till
detta avtal för kännedom,

HAVING REGARD to the
institutional arrangements for
implementation of the Global
International Waters Assessment,
for which the United Nations
Environment Programme is the
Implementing Agency;

som beaktar de institutionella
arrangemangen för genomförandet
av Globala utvärderingen av
internationella vatten för vilket
Förenta nationernas miljöprogram
är ansvarigt organ,

CONSIDERING that the General
Convention on the Privileges and
Immunities of the United Nations
adopted on 13 February 1946 by
the United Nations, General
Assembly, to which Sweden
acceded on 28 August 1947,
applies to United Nations officials
servicing the Coordination Office;

som beaktar att konventionen
rörande Förenta nationernas
privilegier och immuniteter, som
antogs av Förenta nationernas
generalförsamling den 13 februari
1946 och till vilken Sverige anslöt
sig den 28 augusti 1947, är
tillämplig för de tjänstemän vid
Förenta nationerna som tjänstgör
vid samordningskontoret,

CONSIDERING that it is desirable
to regulate further certain matters
relating to the establishment of the
Coordination Office in Kalmar.

som anser det vara önskvärt att
ytterligare reglera vissa frågor i
anslutning till upprättandet av
samordningskontoret i Kalmar,

HAVE agreed as follows:

har enats om följande.

Article I
Artikel I
Definitions

Definitioner
Whenever used in this Agreement,
the following words and express-
ions shall have the meaning
assigned to them hereunder:

I detta avtal används följande ord
och uttryck med de betydelser som
här anges:

(a) "Convention" means the
Convention on the Privileges and
Immunities of the United Nations
of 13 February 1946;

a) konventionen: konventionen av
den 13 februari 1946 rörande
Förenta nationernas privilegier och
immuniteter,

(b) "Coordination Office" means
the technical coordination office of
the GIWA;

b) samordningskontoret: GUIV:s
tekniska samordningskontor,

(c) "Experts" means persons, other
than those referred to in sub-
paragraph f) of this article, desig-
nated by UNEP or the
Coordination Office to perform
official missions for the Coordi-
nation Office;

c) sakkunniga: andra personer än
de som avses i punkt f i denna
artikel som förordnats av Förenta
nationernas miljöprogram att utföra
officiella uppdrag för samordnings-
kontoret,

(d) "GIWA" means the Global
International Waters Assessment,
as approved by the Council of the
Global Environment Facility on 6
November 1997;

d) GUIV: Globala utvärderingen av
internationella vatten enligt god-
kännande av Globala miljöfondens
råd den 6 november 1997,

(e) "the Government" means the
Government of Sweden;

e) regeringen: Sveriges regering,

(f) "Officials" means persons
appointed or recruited by UNEP
for employment with the
Coordination Office for the
purpose of carrying out its official
functions, including the Scientific
Director; it does not include
persons in domestic service of the
Coordination Office or persons
recruited locally or remunerated on
an hourly basis;

f) tjänstemän: personer som
anställts eller rekryterats av FN:s
miljöprogram (UNEP) för anställ-
ning vid samordningskontoret för
att fullgöra dess officiella uppgifter,
inbegripet den vetenskaplige direk-
tören; personal som utför lokal-
vårdsarbete och hushållsarbete vid
samordningskontoret och personal
som rekryterats lokalt eller erhåller
timlön omfattas inte,

(g) "Parties" means the Govern-
ment of Sweden and UNEP;

g) parterna: Sveriges regering och
UNEP,

(h) "Premises" means the premises
of the Coordination Office and any
buildings, parts of buildings or
facilities used by the Coordination
Office on a permanent or tempo-
rary basis, to carry out its official
functions;

h) lokaler: samordningskontorets
lokaler samt byggnader, delar av
byggnader och anordningar som
används av samordningskontoret på
permanent eller tillfällig basis för
att fullgöra dess officiella uppgifter,

(i) "Scientific Director" means the
official of the Coordination Office
who is the head of the
Coordination Office;

i) den vetenskaplige direktören: den
tjänsteman vid
samordningskontoret som är dess
chef,

(j) "UNEP" means the institutional
and financial arrangements for the
United Nations Environment
Programme established by the
General Assembly of the United
Nations in resolution 2997
(XXVII) of 15 December 1972,
and such other institutional and
financial arrangements as may
from time to time be made for the
United Nations Environment
Programme.

j) UNEP: de institutionella och
ekonomiska arrangemang för
Förenta nationernas miljöprogram
som upprättats genom Förenta
nationernas generalförsamlings
resolution 2997 (XXVII) av den 15
december 1972 och sådana andra
institutionella och ekonomiska
arrangemang som tid efter annan
avtalas för detta program.

Article II
Artikel II
Application of the Convention

Konventionens tillämplighet

Except as otherwise provided in
this Agreement, the status,
privileges and immunities of the
Coordination Office shall be
governed by the provisions of the
Convention.

Om inte annat anges i detta avtal,
skall samordningskontorets
rättsliga ställning samt privilegier
och immunitet regleras enligt
bestämmelserna i konventionen.

Article III
Artikel III
Use and Occupation of Premises

Användning av lokaler

The Coordination Office may
establish and operate research,
documentation and other technical
facilities within its premises. These
facilities shall be subject to
appropriate safeguards which, in
the case of facilities which might
create hazards to health or safety or
interfere with property, shall be
agreed upon with the appropriate
authorities.

Samordningskontoret äger rätt att
upprätta och driva anordningar för
forskning och dokumentation samt
andra tekniska anordningar inom
sina lokaler. För dessa anordningar
skall gälla godtagbara säker-
hetsföreskrifter som, vad beträffar
anordningar som kan medföra risk
för hälsa eller säkerhet eller skada
eller störa egendom, skall avtalas
med de behöriga myndigheterna.

Article IV
Artikel IV
Immunity from Legal Process

Immunitet mot rättsliga
förfaranden

1. The Coordination Office shall,
within the scope of its official
activities, enjoy immunity from
every form of legal process except;

1. Samordningskontoret skall inom
ramen för sin officiella verksamhet
åtnjuta immunitet mot alla former
av rättsliga förfaranden med undan-
tag för

(a) in so far as in any particular
case it has expressly waived its
immunity;

a) om det i ett särskilt fall uttryck-
ligen har hävt sin immunitet, och

b) in respect of a civil action by a
third party for damage arising from
an accident caused by a motor
vehicle or other means of transport
belonging to, or operated on behalf,
of the Coordination Office.

b) civilrättslig talan av tredje man
om skadestånd för olyckshändelse
förorsakad av motorfordon eller
annat transportmedel som tillhör
samordningskontoret eller framförs
för dess räkning.

Article V
Artikel V
Inviolability of the Premises

Okränkbarhet för lokaler
1. Any person authorized to enter
any place under any legal provision
shall not exercise that authority in
respect of the Premises of the
Coordination Office unless perm-
ission to do so has been given by or
on behalf of the Executive Director
of UNEP or the Scientific Director
acting on his behalf. Such
permission may, however, be
presumed in the event of fire or
other emergencies requiring
prompt protective action. Any
person who has entered the
premises with the presumed
permission of the Executive
Director of UNEP or the Scientific
Director acting on his behalf shall,
if so requested by the Executive
Director of UNEP or the Scientific
Director acting on his behalf, leave
the premises immediately.

1. Den som har beviljats tillträde
till en plats med stöd av en lag-
bestämmelse får inte utnyttja denna
rätt med avseende på samord-
ningskontorets lokaler om han inte
har tillåtelse till detta av UNEP:s
exekutivdirektör eller av den
vetenskaplige direktören på dennes
vägnar. Rätt till tillträde får dock
anses föreligga vid brand eller
annan nödsituation som fordrar
skyndsamma skyddsåtgärder. Den
som har berett sig tillträde till
lokalerna under föregivande av att
ha tillåtelse av UNEP:s exekutiv-
direktör eller av den vetenskaplige
direktören på hans vägnar skall
omedelbart lämna dessa på
uppmaning av UNEP:s exekutiv-
direktör eller av den vetenskaplige
direktören på hans vägnar.

2. The Executive Director of
UNEP or the Scientific Director
acting on his behalf, shall give due
consideration to a request for
permission from the Swedish
authorities to enter the Premises,
without prejudice to the interests of
the Coordination Office.

2. UNEP:s exekutivdirektör eller
den vetenskaplige direktören, om
han handlar på dennes vägnar, skall
på vederbörligt sätt ta ställning till
begäran från svenska myndigheter
om tillträde till lokalerna på ett sätt
som inte inkräktar på samordnings-
kontorets intressen.

3. The appropriate Swedish
authorities shall take appropriate
measures to ensure the security and
protection of the premises of the
Coordination Office.

3. Behöriga svenska myndigheter
skall vidta nödvändiga åtgärder för
att trygga säkerheten och skyddet
för samordningskontorets lokaler.

Article VI
Artikel VI
Inviolability of the Archives

Okränkbarhet för arkivet
The archives of the Coordination
Office, and in general all records,
correspondence, manuscripts,
photographs, films, recordings,
documents, computer data and
computer files belonging to or held
by it, shall be inviolable wherever
located.

Arkiv, uppteckningar, korrespond-
ens, manuskript, fotografier, filmer,
upptagningar, handlingar, elektron-
iska data och elektroniska doku-
ment som tillhör eller innehas av
samordningskontoret skall vara
okränkbara var de än befinner sig.

Article VII
Artikel VII
Communications

Kommunikationer
1. The Government shall permit
and protect unrestricted communi-
cation on the part of the
Coordination Office for all official
purposes. The Coordination Office
may employ all appropriate means
of communication, including
couriers and message in code or
cipher. However, the Coordination
Office may install a wireless
transmitter only with the consent of
the appropriate authorities.

1. Regeringen skall utan begräns-
ning tillåta och skydda samord-
ningskontorets alla officiella kom-
munikationer. Samordningskontoret
skall ha rätt att använda alla
lämpliga kommunikationsmedel
inbegripet kurirer och meddelanden
i kod eller chiffer. Tillstånd av
behöriga myndigheter fordras dock
om samordningskontoret skall
upprätta radiosändare.

2. Sealed bags containing
documents or articles for official
use and bearing external marks of
their character shall not be opened
or detained.

2. Förseglade väskor som
innehåller handlingar eller föremål
för tjänstebruk får inte öppnas eller
kvarhållas om innehållet anges
synligt utanpå.

3. A courier of the Coordination
Office shall be provided with an
official document indicating his
status and the number of packages
constituting the sealed bag. The
appropriate authorities shall assist
him in the performance of his
functions, in which he shall enjoy
personal inviolability, and he shall
not be subjected to any form of
arrest or detention.

3. Samordningskontorets kurir skall
medföra en officiell handling som
anger hans ställning och antalet
volymer som ingår i den förseglade
försändelsen. Behöriga
myndigheter skall bistå honom vid
fullgörandet av hans uppgifter,
varvid han skall åtnjuta
okränkbarhet till sin person och inte
heller utsättas för någon form av
frihetsberövande eller kvarhållande.

Article VIII
Artikel VIII
Interruption of Public Services

Avbrott i allmännyttiga tjänster
In case of interruption or intended
interruption of public services, in-
cluding communications and trans-
portation, the Government will
consider the needs of the
Coordination Office as being of
equal importance with the similar
needs of its essential agencies and
attempt to ensure that the work of
the Coordination Office is not
prejudiced.

Vid avbrott eller planerat avbrott i
allmännyttiga tjänster, däribland
kommunikations- och transport-
väsendet, skall regeringen ge
samordningskontorets behov lik-
värdig behandling som
motsvarande behov i sina
väsentliga organ och söka trygga att
samordningskontorets verksamhet
inte besväras.

Article IX
Artikel IX
Privileges and Immunities of
Officials of the Coordination Office

Privilegier och immunitet för
samordningskontorets tjänstemän
1. The officials of the Coordination
Office shall enjoy immunity from
seizure of their official baggage.

1. Samordningskontorets
tjänstemän skall åtnjuta immunitet
mot beslag av bagage i tjänsten.

2. In addition to the privileges and
immunities specified in Section 18
of the Convention the Scientific
Director, unless he is of Swedish
nationality, shall enjoy, with
respect to himself, his spouse and
minor children the privileges and
immunities, exemptions and
facilities normally accorded to
diplomatic envoys of comparable
rank by the Vienna Convention on
Diplomatic Relations, 1961. The
Scientific Director shall for this
purpose be incorporated by the
Swedish Ministry for Foreign
Affairs into the Diplomatic list.

2. Utöver privilegier och immunitet
som anges i 18 § i konventionen
skall den vetenskaplige direktören,
om han inte är svensk medborgare,
hans maka och omyndiga barn
åtnjuta privilegier, immunitet,
befrielse och förmåner som normalt
tillerkänns diplomatiska personer
av motsvarande rang i 1961 års
Wienkonvention om diplomatiska
förbindelser. Den vetenskaplige
direktören skall därför av svenska
utrikesdepartementet införas i
diplomatlistan.

3. A Deputy Scientific Director or
other senior official, when acting
on behalf of the Scientific Director
during his absence from duty, shall
be accorded the same immunities
as are accorded to the Scientific
Director.

3. När en biträdande vetenskaplig
direktör eller en annan högre
tjänsteman handlar på den veten-
skaplige direktörens uppdrag i
dennes frånvaro från tjänsten, skall
han åtnjuta samma immunitet som
denne.

4. There shall, however, be no
immunity in respect of a civil
action by a third party for damage
arising from an accident caused by
a motor vehicle or other means of
transport belonging to, or driven by
them, or in respect of a traffic
offense involving such a vehicle
and committed by them.

4. Immuniteten skall dock inte gälla
mot civilrättslig talan av tredje man
om skadestånd för olyckshändelse
förorsakad av motorfordon eller
annat transportmedel som tillhör
eller framförs av samordnings-
kontorets tjänstemän eller för
trafikförseelse i vilken ett sådant
fordon är inblandat och som begås
av dem.

5. Nothing in this article shall
effect the privileges and
immunities given in section 18 of
the Convention.

5. Ingenting i denna artikel skall
inkräkta på privilegier och immuni-
tet som tillerkänts med stöd av 18 §
i konventionen.

Article X
Artikel X
Privileges and Immunities of
Experts

Privilegier och immunitet för
sakkunniga
1. Article VI of the Convention
shall apply to experts.

1. Artikel VI i konventionen skall
gälla för sakkunniga.
2. With respect to section 22 of the
Convention, the immunities
provided therein shall not apply to
civil action by a third party for
damage arising from an accident
caused by a motor vehicle or other
means of transport belonging to or
driven by them or a traffic offense
involving such a vehicle and
committed by them.

2. Såvitt avser 22 § i konventionen
skall immunitet som där stadgas
inte omfatta civilrättslig talan av
tredje man om skadestånd för
olyckshändelse förorsakad av
motorfordon eller annat transport-
medel som tillhör eller framförs av
sakkunniga eller för trafikförseelse
i vilken ett sådant fordon är
inblandat och som begås av dem.

Article XI
Artikel XI
Waiver of Immunity

Hävande av immunitet
1. The privileges and immunities
for which provision is made in this
agreement are granted solely for
the purpose of carrying out effect-
ively the aims and purposes of the
Coordination Office.

1. Privilegier och immunitet som
omfattas av detta avtal beviljas
uteslutande för att samordnings-
kontorets mål och syften effektivt
skall uppnås.

2. The Executive Director of
UNEP or a UNEP official acting
on his behalf may waive the
immunity of any official or expert
whenever in his opinion such
immunity would impede the course
of justice and can be waived
without prejudice to the interests of
the Coordination Office.

2. UNEP:s exekutivdirektör, eller
den UNEP-tjänsteman som handlar
på hans vägnar, får häva immuni-
teten för en tjänsteman eller en
sakkunnig om han anser att
immuniteten skulle hindra
rättvisans gång och den kan hävas
utan förfång för
samordningskontorets intressen.

3. Without prejudice to the
privileges and immunities accorded
by this Agreement, it is the duty of
all persons enjoying such
privileges and immunities to
respect the laws and regulations of
Sweden.

3. Utan att det skall inverka på
privilegier och immunitet som
beviljas i detta avtal är alla de som
åtnjuter dem skyldiga att följa
svenska lagar och bestämmelser.

Article XII
Artikel XII
Notification

Underrättelser
1. With respect to section 17 of the
Convention the following shall also
apply:

1. Såvitt avser 17 § i konventionen
skall också följande gälla.

UNEP shall promptly notify the
Government of:

UNEP skall utan dröjsmål under-
rätta regeringen om följande:

(a) the appointment of Officials
and Experts, their arrival and their
final departure, or the termination
of their functions with UNEP or
the Coordination Office;

a) Tjänstemäns och sakkunnigas
utnämning, ankomst och slutliga
avresa samt avslutning av uppdrag
vid UNEP eller samordnings-
kontoret.

(b) the arrival and final departure
of dependant members of the
families forming part of the
households of the persons referred
to in sub-paragraph a) of this
article and, where appropriate, the
fact that a person has ceased to
form part of the household.

b) Ankomst och slutliga avresa för
beroende familjemedlemmar till
personer som avses i stycke a i
denna punkt som ingår i deras
hushåll samt, i förekommande fall,
uppgift om en person lämnar ett
sådant hushåll.

2. The privileges and immunities
granted to the respective categories
of persons referred to under
paragraph 1 of this article shall be
implemented upon arrival of such
persons and shall be repealed two
weeks after notification to the
ministry that either the person has
terminated his function with the
Coordination Office, or has ceased
to be a dependant member of the
family forming part of the
household of a person referred to
under paragraph 1, sub-paragraph
a) and b). In any case, privileges
and immunities shall be repealed
immediately after final departure of
the persons concerned.

2. Privilegier och immunitet som
tillkommer personer av olika
kategori med stöd av punkt 1 i
denna artikel skall gälla från deras
ankomst tills två veckor efter det att
utrikesdepartementet har mottagit
meddelande om att deras uppgifter i
samordningskontoret har upphört
eller att personen inte längre är
beroende familjemedlem som ingår
i en sådan persons hushåll som
avses i punkt 1 a och b. I vart fall
skall privilegier och immunitet
upphöra omedelbart efter veder-
börandes slutliga avresa.

3. The Government shall issue to
the officials, to the dependant
members of the families forming
part of the households of the
Officials identity card bearing the
photograph of the holder. This card
shall serve to identify the holder in
relation to the Host State
authorities.

3. Regeringen skall till tjänste-
männen och deras beroende
familjemedlemmar som ingår i
deras hushåll utfärda identitets-
handlingar med foto av bäraren.
Denna skall tjäna till att identifiera
bäraren hos värdlandets myndig-
heter.

Article XIII
Artikel XIII
Social Security

Socialförsäkring
1. In the event that the
Coordination Office shall have
established its own social security
system or shall adhere to a social
security system offering compar-
able coverage to the coverage
under the legislation of Sweden,
the Coordination Office and its
Officials to whom the afore-
mentioned scheme applies, shall be
exempt from social security
provisions in Sweden.

1. Om samordningskontoret har
upprättat ett eget socialförsäkrings-
system eller ansluter sig till ett
sådant system som erbjuder
motsvarande täckning som det som
fordras i svensk lag, skall
samordningskontoret och de av
dess tjänstemän som omfattas av
detta inte underkastas
socialförsäkringsbestämmelser i
Sverige.

2. The provisions of paragraph 1 of
this article shall apply, mutatis
mutandis, to the dependant
members of the families forming
part of the households of the
Officials unless they are employed
otherwise than by the Coordination
Office or self-employed in Sweden
or, unless they receive social
security benefits from Sweden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 i
denna artikel skall i tillämplig
utsträckning gälla de beroende
familjemedlemmar som ingår i en
tjänstemans hushåll, såvida de inte
är anställda av annan person än
samordningskontoret, är egna
företagare i Sverige eller åtnjuter
socialförsäkringsförmåner från
Sverige.

Article XIV
Artikel XIV
Employment of Family Members of
Officials

Anställning för tjänstemännens
familjemedlemmar
1. Dependant members of the
families forming part of the
households of Officials of the
Coordination Office shall be
entitled to be granted the
appropriate permits to allow them
employment within Sweden for the
duration of the employment of the
Officials.

1. Beroende familjemedlemmar
som ingår i hushållet hos
tjänstemän i samordningskontoret
skall ha rätt till de tillstånd som
behövs för att få anställning i
Sverige under tjänstemännens
anställningstid.

2. The dependant members of the
family forming part of the
household of the Officials shall
not, when they practice a
professional or commercial activity
for personal profit, enjoy immunity
from administrative and civil
jurisdiction in respect of acts
performed in the course of or in
connection with such activities.

2. Beroende familjemedlemmar
som ingår i hushållet hos
tjänstemän skall i yrkesverksamhet
eller kommersiell verksamhet som
bedrivs i förvärvssyfte inte åtnjuta
immunitet från administrativ eller
civil rättskipning för handlingar
vidtagna i sådan verksamhet eller i
anslutning till den.
Article XV
Artikel XV
Settlement of Disputes

Tvistlösning
1. Any dispute between the Parties
concerning the interpretation or
application of this Agreement shall
be settled through negotiations or
any other means agreed by the
Parties.

1. Tvister som kan uppkomma
mellan parterna om tolkning eller
tillämpning av detta avtal skall
lösas genom förhandlingar eller på
annat sätt som parterna enas om.

2. If the dispute cannot be settled
through the means mentioned in
paragraph 1 above it may be
submitted at the request of any
Party, to final and binding
arbitration in accordance with the
Permanent Court of Arbitration
Optional Rules for Arbitration
involving International Organi-
zations and States of July 1996, as
in effect on the date of submission
of the dispute to the Court. The
number of arbitrators shall be
three.

2. Om tvisten inte kan lösas så som
anges i punkt 1 i denna artikel, kan
den på endera partens begäran
hänskjutas till slutlig och bindande
skiljedom i enlighet med Per-
manenta skiljedomstolens fakul-
tativa regler för skiljedom mellan
internationella organisationer och
stater från juli 1996 i den lydelse
som gäller på dagen för tvistens
hänskjutande till domstolen. Skilje-
männen skall vara tre till antalet.

Article XVI
Artikel XVI
Amendments to Agreement

Ändringar i avtalet
1. At the request of either Party,
this Agreement as well as the
Annex may be amended by mutual
consent at any time.

1. Detta avtal och dess bilaga kan
ändras genom ömsesidigt samtycke
när som helst på endera partens
begäran.

2. Any such amendment may be
effected by an exchange of Notes.

2. Ändringar kan verkställas genom
skriftväxling.

Article XVII
Artikel XVII
Duration of Agreement and
Conditions of Termination

Avtalets varaktighet och villkor för
uppsägning

1. The Agreement shall be in effect
for an initial period of five years.
At the end of the five year period
set out in this article the agreement
shall automatically remain in force
until further notice unless either of
the Parties has terminated the
agreement by giving notice of no
less than 12 months before the end
of the five year period.

1. Avtalet skall vara i kraft under en
inledande tid om fem år. Vid
utgången av denna femårsperiod
skall det automatiskt förbli i kraft
tills annat meddelats, såvida inte
endera parten har sagt upp det
genom meddelande som lämnats
senast tolv månader före femårs-
periodens utgång.

2. Either Party may terminate this
Agreement after the end of the
initial five year period at any time
by giving 12 months notice to the
other Party.

2. Endera parten kan vid vilken
tidpunkt som helst efter den
inledande femårsperiodens utgång
säga upp avtalet genom
meddelande till den andra parten
med tolv månaders varsel.

3. This Agreement shall be
terminated in the event that the
Coordination Office is transferred
from the territory of Sweden or in
the event that the Coordination
office ceases to exist. The provis-
ions of this Agreement relevant to
the orderly termination of the
Coordination Office''''s operations in
Sweden and to the disposal of its
property shall remain applicable as
long as necessary, but not longer
than six months after the Govern-
ment has been notified by UNEP
that the Coordination Office will
terminate its operations in Sweden.

3. Avtalet skall upphöra att gälla
om samordningskontoret flyttas
från svenskt territorium eller
upphör att finnas. Avtalets
bestämmelser om upphörande av
samordningskontorets verksamhet i
Sverige och om hur man skall
förfara med dess egendom skall
gälla så länge det är nödvändigt,
men inte längre än sex månader
sedan det att regeringen av UNEP
har underrättats om att dess
verksamhet i Sverige skall upphöra.

4. Upon the termination of this
Agreement, property, furniture,
equipment and other items that are
made available by either UNEP or
the Government will remain the
property of UNEP or of Sweden, as
the case may be.

4. När detta avtal upphör att gälla
skall egendom, möbler, utrustning
och andra tillhörigheter som har
ställts till förfogande av UNEP eller
regeringen fortfara att tillhöra
UNEP respektive Sverige.

Article XVIII
Artikel XVIII
Final Provisions

Slutbestämmelser

1. UNEP and the Government may
enter into such supplementary
agreement as may be necessary.

1. UNEP och regeringen kan
komma att träffa nödvändiga
tilläggsavtal.

2. This Agreement shall be app-
roved by the Parties in accordance
with their own procedures.

2. Detta avtal skall godkännas av
parterna i överensstämmelse med
deras formaliteter.

Article XIX
Artikel XIX
Entry into Force

Ikraftträdande

The Agreement shall enter into
force one week after the Parties
have notified each other that the
requisite procedures have been
completed.

Detta avtal träder i kraft en vecka
efter det att parterna har underrättat
varandra om att formaliteterna har
uppfyllts.

IN WITNESS WHEREOF the
undersigned, duly authorized to
that effect, have signed this
Agreement.

Till bekräftelse härav har
undertecknade, därtill
vederbörligen bemyndigade,
undertecknat detta avtal.

DONE at Nairobi on 24 September
1998 in duplicate in the English
language.

Upprättat i Nairobi den 24 septem-
ber 1998 i två exemplar på engelska
språket.

For the Government of Sweden
För Sveriges regering

Inga Björk-Klevby

Inga Björk-Klevby
For the United Nations
Environment Programme
För Förenta nationernas
miljöprogram

Klaus Töpfer
Klaus Töpfer

Utrikesdepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 29 oktober 1998

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden
Hjelm-Wallén, Åsbrink, Ulvskog, Sahlin, von Sydow, Pagrotsky, Östros,
Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Wärnersson, Lejon

Föredragande: Statsrådet Pagrotsky

Regeringen beslutar proposition 1998/99:23 Ett samordningskontor i
Kalmar för Globala utvärderingen av internationella vatten.

Lagen omtryckt 1994:717.
Senaste lydelse 1998:937. Ändring föreslagen i prop. 1998/99:14.
Samförståndsavtalet utlämnat här.

Prop. 1998/99:23

2

1

Prop. 1998/99:23

1

1

5

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

Prop. 1998/99:23
Bilaga

Prop. 1998/99:23
Bilaga 1

26

1

Prop. 1998/99:23

Prop. 1998/99:23