Regeringens proposition
1998/99:14

Nya överenskommelser om Nordiska
investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och
Nordiska miljöfinansieringsbolaget

Prop.
1998/99:14

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 oktober 1998

Göran Persson
Erik Åsbrink
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner de nya
överenskommelserna om Nordiska investeringsbanken, Nordiska
utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget. Syftet med
de nya överenskommelserna är att stärka institutionernas ställning som
internationella finansieringsinstitutioner, bl. a. vad avser immunitet och
privilegier. Detta skall ge institutionerna bättre förutsättningar att verka i
länder utanför Norden. Vidare föreslås att överenskommelsernas
bestämmelser om immunitet och privilegier införlivas med svensk rätt.

1 Förslag till riksdagsbeslut 3
2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall 4
3 Ärendet och dess beredning 6
4 Bakgrund 6
5 Innehållet i de nya överenskommelserna 7
5.1 Nordiska investeringsbanken 7
5.2 Nordiska utvecklingsfonden 11
5.3 Nordiska miljöfinansieringsbolaget 11
6 Godkännande av överenskommelserna 12
7 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall............................................................................
........................13
8 Kostnader 13

Bilaga 1 Ny överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge
och Sverige om Nordiska investeringsbanken ...............................14
Bilaga 2 Ny överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge
och Sverige om Nordiska utvecklingsfonden
................................19

Bilaga 3 Ny överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge
och Sverige om Nordiska miljöfinansieringsbolaget
.....................23

Utdrag ur protokoll från regeringssammanträde den 8 oktober
1998............................................................................
..................................28

1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner de nya överenskommelserna om Nordiska
investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska
miljöfinansieringsbolaget (avsnitt 6),
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall.

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall
Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller för
följande
Tillämplig internatio-
nell överenskommelse
Internationella organ
Fysiska personer

25. Nordiska
investeringsbanken
---
Överenskommelse den
4 december 1975 om
upprättande av
Nordiska
investeringsbanken

Föreslagen lydelse

Immunitet och/eller privilegier gäller för
följande
Tillämplig internatio-
nell överenskommelse
Internationella organ
Fysiska personer

25. -

56. Nordiska
investeringsbanken
Alla
styrelsemedlemmar,
deras suppleanter,
bankens anställda samt
av banken utsedda
experter som utför
officiella uppgifter på
uppdrag av banken
Överenskommelse den
xx 199x om Nordiska
investeringsbanken
57. Nordiska
utvecklingsfonden
Alla
styrelsemedlemmar,
deras suppleanter,
fondens anställda samt
av fonden utsedda
experter som utför
officiella uppgifter på
uppdrag av fonden
Överenskommelse den
xx 199x om Nordiska
utvecklingsfonden
58. Nordiska miljö-
finansieringsbolaget
Alla
styrelsemedlemmar,
deras suppleanter,
bolagets anställda
samt av bolaget
utsedda experter som
utför officiella
uppgifter på uppdrag
av bolaget
Överenskommelse den
xx 199x om Nordiska
miljöfinansieringsbola
get
________________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
Bestämmelserna i artikel 9 i respektive överenskommelse skall dock
tillämpas från och med den 1 januari 1998.

3 Ärendet och dess beredning
Vid ett möte i Helsingfors den 10 november 1997 fattade de nordiska
ekonomi- och finansministrarna beslut om en förstärkning av Nordiska
investeringsbankens (NIB) multilaterala status. Den nordiska
ämbetsmannakommittén för ekonomiska och finansiella frågor (ÄK-
Finans) gavs därefter i uppdrag att utarbeta ett förslag till ny
överenskommelse om NIB. Vidare ålades ÄK-Finans att informera
nordiska samarbetskommittén och nordiska ämbetsmannakommittén för
miljöfrågor om förslaget, så att motsvarande ändringar kunde göras i
överenskommelserna om Nordiska utvecklingsfonden (NDF) och
Nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO).
Nordiska ministerrådet godkände den 23 juni 1998 ett
ministerrådsförslag om ny överenskommelse om NIB, den 4 september
1998 ett ministerrådsförslag om ny överenskommelse om NDF och den
24 augusti 1998 respektive den 1 september 1998 ett ministerrådsförslag
om ny överenskommelse om NEFCO.
Nordiska rådets presidium har på Nordiska rådets vägnar behandlat
och ställt sig bakom de tre ministerrådsförslagen. De skall också inom
kort slutligt godkännas av Nordiska ministerrådet.
Besluten om ändringar i överenskommelserna om NIB, NDF och
NEFCO är i allt väsentligt identiska och fattade med förbehåll för
godkännande i varje enskilt land. Överenskommelserna återfinns som
bilagor till denna proposition.
Någon ytterligare beredning har inte ansetts behövlig.
Lagrådet
Den föreslagna lagändringen är av enkel beskaffenhet. Regeringen anser
därför att Lagrådets yttrande inte behöver inhämtas.

4 Bakgrund

Nordiska investeringsbanken (NIB) tillkom i och med
överenskommelsen om upprättande av Nordiska investeringsbanken den
4 december 1975. Banken skall fungera som Nordens gemensamma
internationella finansieringsinstitution och har som syfte att stärka
nordiskt samarbete och Nordens ekonomi genom att ge lån och garantier
på bankmässiga villkor till investeringsprojekt i Norden och till export av
nordiskt intresse. I takt med det nordiska näringslivets
internationalisering har NIB:s verksamhet utanför Norden expanderat.
Lån och garantier utfärdas idag även till sådana projekt i länder utanför
Norden som är av ömsesidigt intresse för mottagarlandet och Norden.
Bankens växande internationella verksamhet och det ökade risktagande
som följt med denna utveckling har skapat ett behov av att formalisera
och stärka NIB:s multilaterala status.
Nordiska utvecklingsfonden (NDF) är en multilateral nordisk
utvecklingsinstitution. Fonden upprättades 1989 som ett led i det
nordiska biståndssamarbetet. Den skall främja ekonomisk och social
utveckling i utvecklingsländer genom att lämna långfristiga krediter på
fördelaktiga villkor till projekt av nordiskt intresse, främst i form av
upphandling av varor och tjänster i Norden under de projektkomponenter
som NDF finansierar. Målen för de nordiska ländernas
utvecklingssamarbete är styrande för NDF:s långivning. Särskild tonvikt
läggs vid fattigdomsbekämpning och hänsyn till miljöeffekter. Krediter
lämnas endast tillsammans med andra finansiärer, främst multilaterala
institutioner, såsom Världsbanken, de regionala utvecklingsbankerna och
NIB.
Nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) har som ändamål att
främja investeringar av nordiskt miljöintresse i Östeuropa genom att
finansiera företag i dessa länder. Bolaget etablerades 1990.
NDF och NEFCO har liknande behov som NIB av en förstärkning av
deras multilaterala status.
5 Innehållet i de nya överenskommelserna
5.1 Nordiska investeringsbanken
Syftet med den nya överenskommelsen, som avses träda i kraft den 1
januari 1999, är att stärka bankens rättsställning som internationell
finansieringsinstitution, bl.a. vad avser immunitet samt befrielse från
betalning av tull och indirekta skatter. Bankens rättsliga ställning såväl
utåt i förhållande till långivare och låntagare som i förhållande till de
nordiska ländernas myndigheter regleras vidare i den nya
överenskommelsen.
Förslaget till ny överenskommelse om NIB innebär väsentliga
förändringar i gällande överenskommelse. Mot denna bakgrund
kommenteras nedan de artiklar i förslaget som innebär förändringar i
förhållande till den nuvarande överenskommelsen.
Kommentarer till den nya överenskommelsen
Nya överenskommelsen (preambel)
Den nya överenskommelsen syftar framför allt till att stärka och
formalisera bankens status som multilateral finansieringsinstitution. Den
nya överenskommelsen ger således NIB en likvärdig ställning med andra
institutioner som bedriver verksamhet som kan jämföras med den som
NIB bedriver i och utanför de nordiska länderna samt betonar NIB:s roll i
utvecklingen av det nordiska samarbetet.
Ändamål och ställning (Artikel 1)
Bankens tilltagande internationella verksamhet motiverar en förstärkning
av bankens multilaterala status och rättsställning. Banken skall ha
ställning som internationell juridisk person med full
rättshandlingsförmåga och med rätt att ingå överenskommelser, förvärva
och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och
andra myndigheter
Talan mot banken (Artikel 5)
Enligt den nya överenskommelsen kan talan mot banken endast väckas
vid behörig domstol i ett land där banken har etablerat kontor, där banken
har utsett ombud för mottagande av stämning eller som banken eljest
uttryckligen godkänt. Talan kan emellertid väckas av avtalsslutande stat
eller personer som företräder avtalsslutande stat eller vilkas krav härrör
från avtalsslutande stat endast under förutsättning av att banken
uttryckligen samtyckt till detta. Beslut av judiciell eller administrativ
myndighet får inte verkställas beträffande bankens egendom eller
tillgångar förrän beslutet vunnit laga kraft.
Bankens egendom, tillgångar och offentlig kommunikation (Artiklarna 6-8)
För att i överenskommelsen reglera rättsställningen vad gäller bankens
egendom och tillgångar samt anpassa den till praxis i andra
internationella finansieringsinstitutioner, slås det fast att bankens
egendom och tillgångar skall vara undantagna från husrannsakan,
rekvisition, konfiskation och expropriation, att banken, dess egendom
och tillgångar inte kan bli föremål för processuella säkerhetsåtgärder
såsom kvarstad samt att bankens lokaler och arkiv och de handlingar som
tillhör eller innehas av banken skall vara okränkbara. Bankens officiella
kommunikation skall ges samma behandling av varje avtalsslutande stat
som denna stat ger annan avtalsslutande stats officiella kommunikation.
Reglerna motsvarar de regler som gäller för andra internationella
finansieringsinstitutioner. Undantag från lokaliteternas okränkbarhet,
som påkallas av upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, kommer
att preciseras i ett värdlandsavtal.
Skatter och avgifter (Artikel 9)
Utgångspunkten för dessa regler är att det land där banken har sitt
huvudsäte inte bör få särskilda fördelar genom att uppbära skatt från
banken. Av denna anledning samt av skäl som kan hänföras till bankens
förstärkta rättsställning som fullvärdig internationell
finansieringsinstitution, skall banken, dess inkomster, tillgångar och
egendom vara befriade från all beskattning med de preciseringar som
anges i artikel 9. I artikeln betonas särskilt att banken skall vara befriad
från skatt på förvärv och överlåtelse av fastigheter och värdepapper när
det är fråga om bankens officiella bruk. Likaså skall bankens upplåning
och utlåning samt upplåning från banken och förhöjning av bankens
kapital vara befriade från alla skatter och avgifter av skattenatur.
När banken eller fonder som har direkt anknytning till bankens
verksamhet och som direkt förvaltas av banken gör upphandlingar eller
utnyttjar tjänster som har ett betydande värde och som är nödvändiga för
bankens officiella verksamhet, och när priset för sådana upphandlingar
eller tjänster inkluderar skatter eller tullar, skall den avtalsslutande stat
som påfört skatterna eller tullarna vidta lämpliga åtgärder för att bevilja
undantag från dessa eller sörja för att de återbetalas, om de är möjliga att
fastställa. Förfarandet beskrivs närmare i värdlandsavtalet. Även NIB:s
pensionssystem behandlas i värdlandsavtalet i enlighet med beslut i
Nordiska ministerrådet, ekonomi- och finansministrarna, den 10
november 1997. Bestämmelserna i artikel 9 gäller dock inte skatter och
avgifter som endast utgör betalning för tjänster som samhället
tillhandahåller. Detta överensstämmer med internationell praxis.
Reglerna om skatter och avgifter gäller givetvis inte enbart i förhållande
till värdlandet utan även till varje avtalsslutande stat på motsvarande sätt.
Den stat där banken har sitt huvudsäte skall inte i förhållande till andra
avtalsslutande stater ha någon ekonomisk fördel av att bankens fast
anställda personal betalar skatt till denna stat på sin lön från banken. I
den utsträckning den stat där banken har sitt huvudsäte har en sådan
ekonomisk fördel skall denna stat som kompensation ersätta banken
ekonomiskt genom återbetalning av skatteintäkter enligt de regler som
fastslås i värdlandsavtalet. Det återgäldade beloppet skall i NIB:s
räkenskaper framgå som eget bokfört belopp och bidra till det eventuella
överskott som av NIB kan delas ut till de avtalsslutande staterna efter
beslut av Nordiska ministerrådet.
Immunitet för personal (Artikel 10)
En förstärkning av NIB:s multilaterala status motiverar att frågan om
immunitet för personalen också regleras i överenskommelsen. Alla
styrelsemedlemmar, deras suppleanter, bankens anställda samt av banken
utsedda experter beviljas, oberoende av nationalitet, immunitet mot
rättsligt förfarande vad avser handlingar som utförts i tjänsten på bankens
vägnar. Immunitet skall emellertid inte gälla i fråga om civilrättsligt
ansvar i händelse av skada som uppstår till följd av trafikolycka orsakad
av nämnda personer. Immunitet införs således i enlighet med
internationell praxis. Frågor som rör personalens immunitet behandlas
även i artikel 14.
Invandringsrestriktioner och reselättnader (Artikel 11)
En förstärkning av NIB:s multilaterala status och anpassning till gällande
praxis i andra internationella organisationer motiverar att befrielse från
invandringsrestriktioner och beviljande av reselättnader regleras i
överenskommelsen. Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, bankens
anställda samt av banken utsedda experter som utför officiella uppgifter
på uppdrag av banken skall vara befriade från invandringsrestriktioner
(vilket också skall gälla makar och beroende släktingar till nämnda
personer) och kan beviljas reselättnader i enlighet med internationell
praxis inom institutioner med jämförbar verksamhet då särskilt behov för
detta föreligger. Envar avtalsslutande stat avgör i varje enskilt fall efter
ansökan från NIB om behov föreligger för beviljande av reselättnader.
Befrielsen från invandringsrestriktioner innebär att berörda personer
beviljas uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd utan tillämpning av
invandrings- eller flyktingkvoter eller arbetskraftspolitisk prövning.
Befrielsen gäller dock inte visumkrav.
Penningmedel, valuta och betalningsrestriktioner (Artiklarna 12-13)
Det finns behov av tydlig reglering i överenskommelsen av bankens
rättigheter vad gäller frågor relaterade till innehav, överföring och
växling av penningmedel och valuta. I enlighet med den nya
överenskommelsen skall banken ha rätt att ta emot och inneha
penningmedel och all slags valuta, förfoga över konton i all slags valuta,
fritt överföra sina penningmedel och sin utländska valuta till och från en
avtalsslutande stat samt inom en sådan stat och växla varje valuta i sin
besittning till varje annan valuta.
Banken skall vidare undantas från betalningsrestriktioner och
kreditpolitiska åtgärder som hindrar eller försvårar infriandet av bankens
förpliktelser, upplåning eller utlåning, i något avseende. Eventuella
valuta- eller kreditrestriktioner i något av de avtalsslutande länderna skall
således inte tillåtas hindra banken att fullfölja ingångna avtal.
Styrelsens rätt att häva den immunitet och de privilegier som beviljats enligt
överenskommelsen (Artikel 14)
Bankens styrelse skall enligt den nya överenskommelsen ges möjlighet
att, i den utsträckning och på sådana villkor som den fastställer, häva den
immunitet och de privilegier som beviljats enligt överenskommelsen i de
fall då en sådan åtgärd enligt styrelsens åsikt skulle vara till bankens
bästa.
Ikraftträdandet av den nya överenskommelsen m.m. (Artikel 16)
Den nya överenskommelsen skall ratificeras. Överenskommelsen skall
träda i kraft trettio dagar efter den dag då samtliga avtalsslutande stater
har deponerat sina ratifikationsinstrument hos det norska
utrikesdepartementet. Bestämmelserna i artikel 9 skall dock tillämpas
från och med den 1 januari 1998 enligt beslut av Nordiska ministerrådet,
ekonomi- och finansministrarna, den 10 november 1997. Det norska
utrikesdepartementet meddelar de övriga avtalsslutande staterna om
deponeringen av ratifikationsinstrumenten och om tidpunkten för
överenskommelsens ikraftträdande. Överenskommelsen skall vara
deponerad hos det norska utrikesdepartementet och bestyrkta avskrifter
skall av det norska utrikesdepartementet tillställas var och en av de
avtalsslutande staterna. Överenskommelsen den 4 december 1975 om
upprättandet av Nordiska investeringsbanken upphör att gälla från den
tidpunkt den nya överenskommelsen träder i kraft.
Värdlandsavtalet
Parallellt med den nya överenskommelsen ingår NIB och den finska
staten ett värdlandsavtal, som reglerar förhållandet mellan parterna.
Avtalet omfattar bl.a. reglering av den återbetalning av skatteintäkter
som behandlas i kommentaren till artikel 9 samt val av alternativ
avseende pensionssystem, arbetslöshetsförsäkring och socialt
trygghetssystem. Värdlandsavtalet utgör en integrerad del av den
samlade uppgörelsen om NIB och dess status. Övriga nordiska länder har
därför haft möjlighet att lämna synpunkter på avtalets innehåll.
5.2 Nordiska utvecklingsfonden
Den nya överenskommelsen om NDF innehåller motsvarande ändringar
som i överenskommelsen om NIB med viss anpassning till
verksamhetens karaktär. Överenskommelsen om NDF behöver inte
ratificeras utan skall enligt artikel 16 godkännas av samtliga
avtalsslutande stater i enlighet med den procedur respektive stat väljer.
Överenskommelsen träder i kraft trettio dagar efter den dag samtliga
avtalsslutande stater meddelat det svenska utrikesdepartementet att
överenskommelsen godkänts med undantag för bestämmelserna i artikel
9 som, i likhet med överenskommelsen om NIB, skall tillämpas från och
med den 1 januari 1998. Överenskommelsen den 3 november 1988 om
upprättande av NDF upphör att gälla från den tidpunkt den nya
överenskommelsen träder i kraft.
Ett separat värdlandsavtal skall ingås mellan NDF och den finska
staten, i vilket samma frågor skall regleras som i värdlandsavtalet med
NIB.
5.3 Nordiska miljöfinansieringsbolaget
Den nya överenskommelsen om NEFCO innehåller motsvarande
ändringar som i överenskommelserna om NIB och NDF med viss
anpassning till verksamhetens karaktär. Överenskommelsen om NEFCO
skall, i likhet med överenskommelsen om NIB, ratificeras.
Överenskommelsen träder i kraft trettio dagar efter den dag då samtliga
avtalsslutande stater deponerat sina ratifikationsinstrument hos det finska
utrikesministeriet. Bestämmelserna i artikel 9 skall dock, i likhet med
överenskommelserna om NIB och NDF, tillämpas från och med den 1
januari 1998. Överenskommelsen den 2 mars 1990 om upprättandet av
NEFCO upphör att gälla från den tidpunkt den nya överenskommelsen
träder i kraft.
Ett separat värdlandsavtal skall ingås mellan NEFCO och den finska
staten, i vilket samma frågor skall regleras som i värdlandsavtalet med
NIB och NDF.
6 Godkännande av överenskommelserna

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner de nya
överenskommelserna om Nordiska investeringsbanken, Nordiska
utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget.

Skälen för regeringens förslag: NIB:s växande internationella
verksamhet motiverar en förstärkning av dess multilaterala status och
rättsställning. Detta ger banken bättre förutsättningar att verka som en
internationell finansieringsinstitution även utanför Norden och befäster
dess ställning som prioriterad långivare. Dess fordringar skall således
inte bli föremål för omförhandling utan har en prioriterad ställning i
händelse av betalningssvårigheter i ett låntagarland. Det är också rimligt
att NIB får samma multilaterala status som andra jämförbara
internationella aktörer med vilka banken samarbetar, såsom Europeiska
investeringsbanken och Europeiska utvecklingsbanken.
Följaktligen bör NIB få ställning som internationell juridisk person
med full rättshandlingsförmåga och med rätt att ingå överenskommelser,
förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar
och andra myndigheter. Bankens egendom och tillgångar samt dess
lokaler, arkiv och handlingar bör vara okränkbara.
I huvudsak kan samma skäl anföras vad gäller NDF. Verksamheten är
inriktad mot utvecklingsländer och bedrivs således uteslutande i länder
utanför Norden samt har under senare år expanderat relativt snabbt. Det
ökande risktagande som följer av detta utgör ett motiv för att formalisera
och stärka NDF:s multilaterala status och ställning som prioriterad
långivare. NDF:s roll som samfinansiär understryker vidare vikten av att
NDF har samma status som de internationella finansieringsinstitutioner
fonden samarbetar med.
Skälen för en förstärkning av NEFCO:s multilaterala status
överensstämmer med dem som angivits för NIB.
Det är rimligt att värdlandet inte kan få särskilda skattemässiga
fördelar av de tre nordiska institutionernas lokalisering. Därför bör
inkomster, tillgångar och egendom vara befriade från all beskattning och
avgifter av skattenatur. Värdlandet bör också kompensera institutionerna
genom återföring av de skatteintäkter som uppbärs på personalens löner.
Reglerna om skatter och avgifter skall självfallet gälla även i relation till
andra avtalsslutande stater.
En förstärkning av institutionernas multilaterala status motiverar också
att frågan om immunitet för personalen regleras i överenskommelserna.
7 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall
Regeringens förslag: Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall skall även omfatta Nordiska investeringsbanken, Nordiska
utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget.

Skälen för regeringens förslag: För att överenskommelsernas
bestämmelser om immunitet och privilegier skall bli gällande inför
svenska myndigheter måste de införlivas med svensk rätt. Frågor om
immunitet och privilegier för internationella organ och personer med
anknytning till sådana organ regleras i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall. Enligt 4 § åtnjuter vissa i en bilaga till lagen
angivna organ och personer med anknytning till sådana organ immunitet
och privilegier enligt vad som bestäms i avtal som är i kraft i förhållande
till Sverige. Bilagan bör kompletteras så att den förutom NIB också
omfattar NDF och NEFCO. Immuniteten och privilegierna gäller i den
utsträckning som framgår av överenskommelserna.
Överenskommelserna om NIB, NDF och NEFCO träder i kraft trettio
dagar efter den dag då samtliga avtalsslutande stater har deponerat sina
ratifikationsinstrument eller meddelat att de godkänts till respektive
depositarie med undantag för bestämmelserna i artikel 9, som skall
tillämpas från och med den 1 januari 1998 enligt beslut av Nordiska
ministerrådet, ekonomi- och finansministrarna, den 10 november 1997.
Med hänsyn till att det inte säkert kan anges när överenskommelserna
blir bindande för Sverige bör den föreslagna lagändringen träda i kraft
den dag regeringen bestämmer.
8 Kostnader
Enligt regeringens bedömning torde det inte uppkomma några kostnader
till följd av förslagen i denna proposition.

ÖVERENSKOMMELSE

mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om Nordiska
Investeringsbanken

Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar, vilka
önskar stärka och ytterligare utveckla det nordiska samarbetet genom
Nordiska investeringsbanken som en gemensam internationell
finansieringsinstitution jämställd med andra juridiska personer vilka
bedriver jämförbar verksamhet i och utanför de nordiska länderna, har
kommit överens om följande:

ARTIKEL 1

Nordiska investeringsbanken, nedan kallad banken , har till ändamål att
ge lån och ställa garantier på bankmässiga villkor och i
överensstämmelse med samhällsekonomiska hänsyn för genomförandet
av investeringsprojekt av intresse såväl för Norden som för de länder
utanför Norden vilka erhåller lån och garantier.

Banken skall ha ställning som internationell juridisk person med full
rättshandlingsförmåga och i synnerhet ha rätt att ingå överenskommelser,
förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar
och andra myndigheter.

ARTIKEL 2

Bankens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med dess
stadgar, som fastställs av Nordiska ministerrådet. Dessa stadgar kan
ändras genom beslut av Nordiska ministerrådet på förslag av eller efter
uttalande från bankens styrelse. Nordiska rådet skall beredas tillfälle att
yttra sig över förslag till stadgeändringar av principiell betydelse för
bankens ändamål, verksamhet och drift.

ARTIKEL 3

Bankens grundkapital tillskjuts av de avtalsslutande staterna. Ökning av
grundkapitalet sker genom beslut av Nordiska ministerrådet efter
framställning från bankens styrelse.

Grundkapitalets storlek, möjligheten till ökning av kapitalet och
fördelning mellan de avtalsslutande staterna behandlas i bankens stadgar.

ARTIKEL 4

Bankens huvudsäte skall vara i Helsingfors.

ARTIKEL 5

Talan mot banken kan endast väckas vid behörig domstol i ett lands
territorium där banken har etablerat kontor, där banken har utsett ombud
för mottagande av stämning eller som banken eljest uttryckligen godkänt.
Talan kan emellertid väckas av avtalsslutande stat eller personer som
företräder avtalsslutande stat eller vilkas krav härrör från avtalsslutande
stat endast under förutsättning att banken uttryckligen samtyckt till detta.

Beslut av judiciell eller administrativ myndighet får inte verkställas
beträffande bankens egendom eller tillgångar förrän beslutet vunnit laga
kraft.

ARTIKEL 6

Bankens egendom och tillgångar skall vara undantagna från
husrannsakan, rekvisition, konfiskation och expropriation.

Banken, dess egendom och tillgångar kan inte bli föremål för
processuella säkerhetsåtgärder såsom kvarstad.

ARTIKEL 7

Bankens lokaliteter och arkiv samt de handlingar som tillhör eller
innehas av banken skall vara okränkbara.

ARTIKEL 8

Bankens officiella kommunikation skall ges samma behandling av varje
avtalsslutande stat som denna stat ger annan avtalsslutande stats officiella
kommunikation.

ARTIKEL 9

Banken, dess inkomster, tillgångar och egendom skall vara befriade från
all beskattning med de preciseringar som nämns i denna artikel.

Banken skall vara befriad från skatt på förvärv och överlåtelse av
fastigheter och värdepapper, när det är fråga om bankens officiella bruk.

Bankens upplåning och utlåning samt upplåning från banken och
förhöjning av bankens kapital skall vara befriade från alla skatter och
avgifter av skattenatur.

När banken eller fonder som har direkt anknytning till bankens
verksamhet och som direkt förvaltas av banken gör upphandlingar eller
utnyttjar tjänster som har ett betydande värde och som är nödvändiga för
bankens officiella verksamhet, och när priset på sådana upphandlingar
eller tjänster inkluderar skatter eller tullar, skall den avtalsslutande stat
som påfört skatterna eller tullarna vidta lämpliga åtgärder för att bevilja
undantag från dessa eller sörja för att de återbetalas, om de är möjliga att
fastställa.

Bestämmelserna i denna artikel gäller inte skatter och avgifter som
endast utgör betalning för tjänster som samhället tillhandahåller.

ARTIKEL 10

Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, bankens anställda samt av
banken utsedda experter skall oberoende av nationalitet beviljas
immunitet mot rättsligt förfarande vad avser handlingar som utförts i
tjänsten på bankens vägnar. Banken kan dock häva sådan immunitet i
enlighet med Artikel 14. Immunitet skall emellertid inte gälla i fråga om
civilrättsligt ansvar i händelse av skada som uppstår till följd av
trafikolycka orsakad av nämnda personer.

ARTIKEL 11

Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, bankens anställda samt av
banken utsedda experter som utför officiella uppgifter på uppdrag av
banken

1) skall vara befriade från invandringsrestriktioner. Förutnämnda skall
också gälla makar och beroende släktingar till nämnda personer.

2) kan beviljas samma reselättnader i enlighet med internationell praxis
inom institutioner med jämförbar verksamhet, då särskilt behov av detta
föreligger.

ARTIKEL 12

Banken kan ta emot och inneha penningmedel och all slags valuta samt
förfoga över konton i all slags valuta; den kan även fritt överföra sina
penningmedel och sin utländska valuta till och från en avtalsslutande stat
samt inom en avtalsslutande stat och växla varje valuta i sin besittning till
varje annan valuta.

ARTIKEL 13

Banken skall undantas från betalningsrestriktioner och kreditpolitiska
åtgärder som hindrar eller försvårar infriandet av bankens förpliktelser,
upplåning eller utlåning i något avseende.

ARTIKEL 14

Privilegier och immunitet beviljas genom denna överenskommelse enbart
för att banken skall kunna utföra sina uppgifter, och inte till annans nytta.

Bankens styrelse kan, i den utsträckning och på sådana villkor som den
fastställer, häva den immunitet och de privilegier som beviljats enligt
denna överenskommelse i de fall då sådan åtgärd enligt styrelsens åsikt
skulle vara till bankens bästa.

ARTIKEL 15

Nordiska ministerrådet kan besluta att banken skall träda i likvidation
med tillämpning av den ordning som anges i bankens stadgar.

ARTIKEL 16

Denna överenskommelse skall ratificeras. Överenskommelsen träder i
kraft trettio dagar efter den dag då samtliga avtalsslutande stater har
deponerat sina ratifikationsinstrument hos det norska
utrikesdepartementet, dock så att bestämmelserna i Artikel 9 tillämpas
från den 1 januari 1998. Det norska utrikesdepartementet meddelar de
övriga avtalsslutande staterna om deponeringen av
ratifikationsinstrumenten och om tidpunkten för överenskommelsens
ikraftträdande.

Överenskommelsen skall vara deponerad hos det norska
utrikesdepartementet och bestyrkta avskrifter skall av det norska
utrikesdepartementet tillställas var och en av de avtalsslutande staterna.

Överenskommelsen den 4 december 1975 om upprättandet av Nordiska
investeringsbanken upphör att gälla från den tidpunkt denna
överenskommelse träder i kraft.

ARTIKEL 17

Varje avtalsslutande stat kan säga upp överenskommelsen genom att
avge en förklaring härom till den norska regeringen, vilken genast
underrättar övriga avtalsslutande stater, Nordiska ministerrådet och
bankens styrelse härom.

Uppsägningen träder i kraft tidigast vid utgången av det räkenskapsår
som följer närmast på det år uppsägningen ägde rum.

Om Nordiska ministerrådet efter mottagandet av uppsägningen inte
beslutar om bankens likvidation, skall det senast innan uppsägningen
träder i kraft fastställa hur förhållandet mellan banken och den utträdande
staten skall avvecklas. Härvid skall säkerställas att den utträdande staten
alltjämt ansvarar i samma mån som övriga parter för de av bankens
förpliktelser som förelåg vid ifrågavarande stats utträde.

Till bekräftelse av detta har de fem avtalsslutande staternas
befullmäktigade ombud undertecknat denna överenskommelse.

Som skedde i xx den xx 199x i ett exemplar på danska, finska, isländska,
norska och svenska språken, vilka samtliga texter har samma giltighet.

ÖVERENSKOMMELSE

mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om Nordiska
Utvecklingsfonden

Regeringarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, vilka
önskar stärka och ytterligare utveckla det nordiska biståndssamarbetet
genom Nordiska Utvecklingsfonden som en gemensam internationell
utvecklingsinstitution jämställd med andra juridiska personer, vilka
bedriver jämförbar verksamhet i och utanför de nordiska länderna, har
kommit överens om följande:

ARTIKEL 1
Nordiska Utvecklingsfonden, vars engelska namn är Nordic
Development Fund, nedan kallad Fonden , har till ändamål att främja
ekonomisk och social utveckling i u-länder genom att delta i finansiering
på koncessionella villkor av projekt av nordiskt intresse.

Fonden skall ha ställning som internationell juridisk person med full
rättshandlingsförmåga och i synnerhet ha rätt att ingå överenskommelser,
förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar
och andra myndigheter.

ARTIKEL 2
Fondens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med dess stadgar,
som fastställs av Nordiska ministerrådet. Dessa stadgar kan ändras
genom beslut av Nordiska ministerrådet på förslag av eller efter uttalande
från Fondens styrelse.

ARTIKEL 3
Fondens grundkapital tillskjuts av de avtalsslutande staterna. Ökning av
grundkapitalet sker genom beslut av Nordiska ministerrådet efter
framställning av Fondens styrelse.

Grundkapitalets storlek, möjligheten till ökning av kapitalet och
fördelning mellan de avtalsslutande staterna behandlas i Fondens stadgar.

ARTIKEL 4

Fondens huvudsäte skall vara i Nordiska investeringsbankens huvudsäte.

ARTIKEL 5

Talan mot fonden kan endast väckas vid behörig domstol i ett lands
territorium där fonden har etablerat kontor, där Fonden har utsett ombud
för mottagande av stämning eller som Fonden eljest uttryckligen
godkänt. Talan kan emellertid väckas av avtalsslutande stat eller personer
som företräder avtalsslutande stat eller vilkas krav härrör från
avtalsslutande stat endast under förutsättning att Fonden uttryckligen
samtyckt till detta.

Beslut av judiciell eller administrativ myndighet får inte verkställas
beträffande Fondens egendom eller tillgångar förrän beslutet vunnit laga
kraft.

ARTIKEL 6

Fondens egendom och tillgångar skall vara undantagna från
husrannsakan, rekvisition, konfiskation och expropriation.

Fonden, dess egendom och tillgångar kan inte bli föremål för
processuella säkerhetsåtgärder såsom kvarstad.

ARTIKEL 7

Fondens lokaliteter och arkiv samt de handlingar som tillhör eller innehas
av Fonden skall vara okränkbara.

ARTIKEL 8

Fondens officiella kommunikation ges samma behandling av varje
avtalsslutande stat som denna stat ger annan avtalsslutande stats officiella
kommunikation.

ARTIKEL 9

Fonden, dess inkomster, tillgångar och egendom skall vara befriade från
all beskattning med de preciseringar som nämns i denna artikel.

Fonden skall vara befriad från skatt på förvärv och överlåtelse av
fastighet och värdepapper, när det är fråga om Fondens officiella bruk.

Fonden skall i sin finansieringsverksamhet och vid förhöjning av
Fondens kapital vara befriad från alla skatter och avgifter av skattenatur.

När Fonden eller andra fonder som har direkt anknytning till Fondens
verksamhet och som direkt förvaltas av Fonden gör upphandlingar eller
utnyttjar tjänster som har ett betydande värde och som är nödvändiga för
Fondens officiella verksamhet och när priset för sådana upphandlingar
eller tjänster inkluderar skatter eller tullar, skall den avtalsslutande stat
som påfört skatterna eller tullarna vidta lämpliga åtgärder för att bevilja
undantag från dessa eller sörja för att de återbetalas, om de är möjliga att
fastställa.

Bestämmelserna i denna artikel gäller inte skatter och avgifter som
endast utgör betalning för tjänster som samhället tillhandahåller.

ARTIKEL 10

Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, Fondens anställda samt av
Fonden utsedda experter skall oberoende av nationalitet beviljas
immunitet mot rättsligt förfarande vad avser handlingar som utförts i
tjänsten på fondens vägnar. Fonden kan dock häva sådan immunitet i
enlighet med artikel 14. Immunitet skall emellertid inte gälla i fråga om
civilrättsligt ansvar i händelse av skada som uppstår till följd av
trafikolycka orsakad av nämnda personer.

ARTIKEL 11

Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, Fondens anställda samt av
Fonden utsedda experter som utför officiella uppgifter på uppdrag av
Fonden

1) skall vara befriade från invandringsrestriktioner. Förutnämnda skall
också gälla makar och beroende släktingar till nämnda personer.

2) kan beviljas reselättnader i enlighet med internationell praxis inom
institutioner med jämförbar verksamhet, då särskilt behov för detta
föreligger.

ARTIKEL 12

Fonden kan ta emot och inneha penningmedel och all slags valuta samt
förfoga över konton i all slags valuta; den kan även fritt överföra sina
penningmedel och sin utländska valuta till och från en avtalsslutande stat
samt inom en avtalsslutande stat och växla varje valuta i sin besittning till
varje annan valuta.

ARTIKEL 13

Fonden skall undantas från betalningsrestriktioner och kreditpolitiska
åtgärder som hindrar eller försvårar genomförandet av Fondens
verksamhet i något avseende.

ARTIKEL 14

Privilegier och immunitet beviljas genom denna överenskommelse enbart
för att Fonden skall kunna utföra sina uppgifter och inte till annans nytta.

Fondens styrelse kan, i den utsträckning och på sådana villkor som den
fastställer, häva den immunitet och de privilegier som beviljats enligt
denna överenskommelse i de fall då sådan åtgärd enligt styrelsens åsikt
skulle vara till Fondens bästa.

ARTIKEL 15

Nordiska ministerrådet kan besluta att Fonden skall avvecklas med
tillämpning av den ordning som anges i Fondens stadgar.

ARTIKEL 16

Överenskommelsen träder i kraft trettio dagar efter den dag då samtliga
avtalsslutande stater har meddelat det svenska utrikesdepartementet att
överenskommelsen har godkänts, dock så att bestämmelserna i artikel 9
tillämpas från den 1 januari 1998. Det svenska utrikesdepartementet
meddelar de övriga parterna om mottagandet av dessa meddelanden och
om tidpunkten för överenskommelsens ikraftträdande.

Överenskommelsen skall vara deponerad hos det svenska
utrikesdepartementet och bestyrkta avskrifter skall av det svenska
utrikesdepartementet tillställas var och en av de avtalsslutande staterna.

Överenskommelsen den 3 november 1988 om upprättande av Nordiska
Utvecklingsfonden upphör att gälla från den tidpunkt denna
överenskommelse träder i kraft.

ARTIKEL 17

Varje avtalsslutande stat kan säga upp överenskommelsen genom att
avge en förklaring härom till den svenska regeringen, vilken genast
underrättar övriga avtalsslutande stater, Nordiska ministerrådet och
Fondens styrelse härom.

Uppsägningen träder i kraft tidigast vid utgången av det räkenskapsår
som följer närmast på det år uppsägningen ägde rum.

Om Nordiska ministerrådet efter mottagandet av uppsägningen inte
beslutar om Fondens avveckling, skall det senast innan uppsägningen
träder i kraft fastställa hur förhållandet mellan Fonden och den
utträdande staten skall avvecklas. Härvid skall säkerställas att den
utträdande staten alltjämt ansvarar i samma mån som övriga parter för de
av Fondens förpliktelser som förelåg vid ifrågavarande stats utträde.

Till bekräftelse av detta har de fem avtalsslutande staternas
befullmäktigade ombud undertecknat denna överenskommelse.

Som skedde i xx den xx 199x i ett exemplar på danska, finska, isländska,
norska och svenska språken, vilka samtliga texter har samma giltighet.

ÖVERENSKOMMELSE

mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om
Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO)

Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar, vilka som
ett led i det nordiska miljösamarbetet önskar främja investeringar av
nordiskt miljöintresse i Östereuropa genom Nordiska
Miljöfinansieringsbolaget som en gemensam internationell
finansieringsinstitution jämställd med andra juridiska personer vilka
bedriver jämförbar verksamhet i och utanför de nordiska länderna, har
kommit överens om följande:

ARTIKEL 1

Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO), nedan kallat bolaget ,
har till ändamål att främja investeringar av nordiskt miljöintresse i
Östeuropa genom att finansiera företag i dessa länder.

Bolaget skall ha ställning som internationell juridisk person med full
rättshandlingsförmåga och i synnerhet ha rätt att ingå överenskommelser,
förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar
och andra myndigheter.

ARTIKEL 2

Bolagets verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med dess stadgar
som fastställs av Nordiska ministerrådet. Dessa stadgar kan ändras
genom beslut av Nordiska ministerrådet på förslag av eller efter uttalande
från bolagets styrelse. Nordiska rådet skall beredas tillfälle att yttra sig
över förslag till stadgeändringar av principiell betydelse för bolagets
ändamål, verksamhet och drift.

ARTIKEL 3

Bolagets grundkapital tillskjuts av de avtalsslutande staterna. Ökning av
grundkapitalet sker genom beslut av Nordiska ministerrådet efter
framställning från bolagets styrelse.

Grundkapitalets storlek, möjligheten till ökning av kapitalet och
fördelning mellan de avtalsslutande staterna behandlas i bolagets stadgar.

ARTIKEL 4

Bolagets huvudsäte skall vara i Nordiska investeringsbankens huvudsäte.

ARTIKEL 5

Talan mot bolaget kan endast väckas vid behörig domstol i ett lands
territorium där bolaget har etablerat kontor, där bolaget har utsett ombud
för mottagande av stämning eller som bolaget eljest uttryckligen godkänt.
Talan kan emellertid väckas av avtalsslutande stat eller personer som
företräder avtalsslutande stat eller vilkas krav härrör från avtalsslutande
stat endast under förutsättning att bolaget uttryckligen samtyckt till detta.

Beslut av judiciell eller administrativ myndighet får inte verkställas
beträffande bolagets egendom eller tillgångar förrän beslutet vunnit laga
kraft.

ARTIKEL 6

Bolagets egendom och tillgångar skall vara undantagna från
husrannsakan, rekvisition, konfiskation och expropriation.

Bolaget, dess egendom och tillgångar kan inte bli föremål för
processuella säkerhetsåtgärder såsom kvarstad.

ARTIKEL 7

Bolagets lokaliteter och arkiv samt de handlingar som tillhör eller
innehas av bolaget skall vara okränkbara.

ARTIKEL 8

Bolagets officiella kommunikation skall ges samma behandling av varje
avtalsslutande stat som denna stat ger annan avtalsslutande stats officiella
kommunikation.

ARTIKEL 9

Bolaget, dess inkomster, tillgångar och egendom skall vara befriade från
all beskattning med de preciseringar som nämns i denna artikel.

Bolaget skall vara befriat från skatt på förvärv och överlåtelse av
fastighet och värdepapper, när det är fråga om bolagets officiella bruk.

Bolaget skall i sin finansieringsverksamhet och vid förhöjning av
bolagets kapital vara befriat från alla skatter och avgifter av skattenatur.

När bolaget eller fonder som har direkt anknytning till bolagets
verksamhet och som direkt förvaltas av bolaget gör upphandlingar eller
utnyttjar tjänster som har ett betydande värde och som är nödvändiga för
bolagets officiella verksamhet och när priset för sådana upphandlingar
eller tjänster inkluderar skatter eller tullar, skall den avtalsslutande stat
som påfört skatterna eller tullarna vidta lämpliga åtgärder för att bevilja
undantag från dessa eller sörja för att de återbetalas, om de är möjliga att
fastställa.

Bestämmelserna i denna artikel gäller inte skatter och avgifter som
endast utgör betalning för tjänster som samhället tillhandahåller.

ARTIKEL 10

Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, bolagets anställda samt av
bolaget utsedda experter skall oberoende av nationalitet beviljas
immunitet mot rättsligt förfarande vad avser handlingar som utförts i
tjänsten på bolaget vägnar. Bolaget kan dock häva sådan immunitet i
enlighet med artikel 14. Immunitet skall emellertid inte gälla i fråga om
civilrättsligt ansvar i händelse av skada som uppstår till följd av
trafikolycka orsakad av nämnda personer.

ARTIKEL 11

Alla styrelsemedlemmar, deras suppleanter, bolagets anställda samt av
bolaget utsedda experter som utför officiella uppgifter på uppdrag av
bolaget

1) skall vara befriade från invandringsrestriktioner. Förutnämnda skall
gälla makar och beroende släktingar till nämnda personer.

2) kan beviljas reselättnader i enlighet med internationell praxis inom
institutioner med jämförbar verksamhet, då särskilt behov för detta
föreligger.

ARTIKEL 12

Bolaget kan ta emot och inneha penningmedel och all slags valuta samt
förfoga över konton i all slags valuta; det kan även fritt överföra sina
penningmedel och sin utländska valuta till och från en avtalsslutande stat
samt inom en avtalsslutande stat och växla varje valuta i sin besittning till
varje annan valuta.

ARTIKEL 13

Bolaget skall undantas från betalningsrestriktioner och kreditpolitiska
åtgärder som hindrar eller försvårar infriandet av bolagets förpliktelser,
upplåning eller utlåning i något avseende.

ARTIKEL 14

Privilegier och immunitet beviljas genom denna överenskommelse enbart
för att bolaget skall kunna utföra sina uppgifter, och inte till annans nytta.

Bolagets styrelse kan, i den utsträckning och på sådana villkor som den
fastställer, häva den immunitet och de privilegier som beviljats enligt
denna överenskommelse i de fall då sådan åtgärd enligt styrelsens åsikt
skulle vara till bolagets bästa.

ARTIKEL 15

Nordiska ministerrådet kan besluta att bolaget skall avvecklas med
tillämpning av den ordning som anges i bolagets stadgar.

ARTIKEL 16

Denna överenskommelse skall ratificeras. Överenskommelsen träder i
kraft trettio dagar efter den dag då samtliga avtalsslutande stater har
deponerat sina ratifikationsinstrument hos det finska utrikesministeriet,
dock så att bestämmelserna i artikel 9 tillämpas från den 1 januari 1998.
Det finska utrikesministeriet meddelar de övriga avtalsslutande staterna
om deponeringen av ratifikationsinstrumenten och om tidpunkten för
överenskommelsens ikrafträdande.

Överenskommelsen skall vara deponerad hos det finska
utrikesministeriet och bestyrkta avskrifter skall av det finska
utrikesministeriet tillställas var och en av de avtalsslutande staterna.

Överenskommelsen den 3 mars 1990 om upprättandet av Nordiska
Miljöfinansieringsbolaget upphör att gälla från den tidpunkt denna
överenskommelse träder i kraft.

ARTIKEL 17

Varje avtalsslutande stat kan säga upp överenskommelsen genom att
avge en skriftlig förklaring härom till den finska regeringen, vilken
genast underättar övriga avtalsslutande stater, Nordiska ministerrådet och
bolagets styrelse härom.

Uppsägningen träder i kraft tidigast vid utgången av det räkenskapsår
som följer närmast på det år uppsägningen ägde rum.

Om Nordiska ministerrådet efter mottagandet av uppsägningen inte
beslutar om bolagets avveckling, skall det senast innan uppsägningen
träder i kraft fastställa hur förhållandet mellan bolaget och den utträdande
staten skall avvecklas. Härvid skall säkerställas att den utträdande staten
alltjämt ansvarar i samma mån som övriga parter för de av bolagets
förpliktelser som förelåg vid ifrågavarande stats utträde.

Till bekräftelse av detta har de fem avtalsslutande staternas
befullmäktigade ombud undertecknat denna överenskommelse.

Som skedde i xx den xx 199x i ett exemplar på danska, finska, isländska,
norska och svenska språken, vilka samtliga texter har samma giltighet

Finansdepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 8 oktober 1998

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-
Wallén, Freivalds, Åsbrink, Schori, Winberg, Ulvskog, Sundström,
Lindh, Sahlin, von Sydow, Klingvall, Pagrotsky, Östros, Messing,
Engqvist, Rosengren, Larsson, Wärnersson, Lejon

Föredragande: Statsrådet Åsbrink

Regeringen beslutar proposition 1998/99:14 Nya överenskommelser om
Nordiska investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska
miljöfinansieringsbolaget.

Lagen omtryckt 1994:717.
Senaste lydelse 1998:937.

Prop. 1998/99:14

4

1

Prop. 1998/99:14
Bilaga 1

Prop. 1998/99:14
Bilaga 1

Prop. 1998/99:14
Bilaga 2

Prop. 1998/99:14
Bilaga 2

Prop. 1998/99:14
Bilaga 3

Prop. 1998/99:14
Bilaga 3

Prop. 1998/99:14