Regeringens proposition
1998/99:123

Förarbevis för moped klass I och för terrängskoter

Prop.
1998/99:123

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 juni 1999

Göran Persson
Björn Rosengren
(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag till ändringar i körkortslagen (1998:488)
som innebär att moped klass I även får köras av den som har ett särskilt
förarbevis. För terrängskoter föreslås ett obligatoriskt förarbevis.
Närmare bestämmelser om förarbeviset föreslås regleras i en lag om
förarbevis för moped klass I och för terrängskoter. Dessutom innehåller
propositionen förslag till vissa följdändringar i lagen (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott. Propositionen innehåller också förslag till lag
om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift.
I lagen om förarbevis för moped klass I och terrängskoter föreskrivs att
Vägverket skall kunna utfärda förarbevis för moped klass I och för
terrängskoter för den som fyllt 15 respektive 16 år och har genomgått
föreskriven utbildning och godkänts vid ett kunskapsprov. Lagen före-
skriver att fysiska eller juridiska personer kan få tillstånd av Vägverket
att bedriva förarutbildning. Regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om tillstånd, utbildning
och kunskapsprov.
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2000 utom såvitt av-
ser förslaget till lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift som
föreslås träda i kraft den 1 januari 2000.

Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 3
2 Lagtext 4
2.1 Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488) 4
2.2 Förslag till lag om förarbevis för moped klass I och för
terrängskoter 6
2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1951:649) om straff
för vissa trafikbrott 8
2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om
överlastavgift 9
3 Ärendet och dess beredning 10
4 Nuvarande ordning 10
4.1 Mopeder 10
4.2 Terrängskotrar 11
5 Lag om förarbevis för moped klass I 13
6 Lag om förarbevis för terrängskoter 16
7 Gemensamma bestämmelser för moped klass I och terrängskoter 18
8 Ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift 20
9 Ikraftträdande 21
10 Kostnadskonsekvenser 21
11 Författningskommentar 21
11.1 Förslaget till lag om ändring i körkortslagen
(1998:488) 21
11.2 Förslaget till lag om förarbevis för moped klass I och
för terrängskoter 21
11.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott 22
11.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:435) om
överlastavgift 22
Bilaga 1 Förteckning över de remissinstanser som yttrat sig över
promemoriorna 23
Bilaga 2 Lagrådsremissens lagförslag 24
Bilaga 3 Lagrådets yttrande 27
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 10 juni 1999 29
Rättsdatablad 30

1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),
2. lag om förarbevis för moped klass I och terrängskoter,
3. lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
4. lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift.

2 Lagtext
Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i körkortslagen
(1998:488)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 och 4 §§ samt 9 kap. 4 § körkorts-
lagen (1998:488) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

2 kap.
3 §

Terrängskoter får köras endast av
den som har körkort eller traktor-
kort.
Terrängskoter får köras endast av
den som har förarbevis för
terrängskoter.
Bestämmelser om förarbevis för
terrängskoter finns i lagen
(1999:000) om förarbevis för
moped klass I och för terräng-
skoter.

4 §
Moped klass I får köras endast av
den som har körkort. Moped klass
II får köras av den som har fyllt
15 år.
Moped klass I får köras endast av
den som har körkort, traktorkort
eller förarbevis för moped klass I.
Moped klass II får köras av den
som har fyllt 15 år.
Bestämmelser om förarbevis för
moped klass I finns i lagen
(1999:000) om förarbevis för
moped klass I och för terräng-
skoter.

9 kap.
4 §
Bestämmelser om ansvar för den
som i annat fall än som avses i
1 3 §§ kör fordon i strid mot denna
lag finns i lagen (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott.
Bestämmelser om ansvar för den
som i annat fall än som avses i
1 3 §§ kör fordon i strid mot denna
lag finns i lagen (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott och lagen
(1999:000) om förarbevis för
moped klass I och för terräng-
skoter.
_____________
1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.
2. Körkort eller traktorkort som utfärdats före ikraftträdandet ger fort-
satt rätt att köra terrängskoter. Detta gäller även när ett sådant körkort
förnyas eller ett nytt körkort utfärdas på grund av ändrad behörighet.

2.2 Förslag till lag om förarbevis för moped klass I och
för terrängskoter
Härigenom föreskrivs följande.

1 § Vägverket skall utfärda förarbevis för moped klass I för den som har
fyllt 15 år samt har genomgått föreskriven utbildning och godkänts vid
ett kunskapsprov.

2 § Vägverket skall utfärda förarbevis för terrängskoter för den som har
fyllt 16 år samt har genomgått föreskriven utbildning och godkänts vid
ett kunskapsprov.

3 § Utbildning enligt denna lag får bedrivas endast efter tillstånd av
Vägverket.
Vägverket får ge tillstånd till fysiska eller juridiska personer, som med
hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omstän-
digheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva en god utbild-
ning.

4 § Vägverket får återkalla ett tillstånd om förutsättningarna för tillstånd
enligt 3 § inte längre finns.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
överlämna till fysiska eller juridiska personer att anordna kunskapsprov,
att utfärda bevis om avlagda kunskapsprov och att ta ut avgift för proven.
Vägverket skall utöva tillsyn över utbildning och kunskapsprov.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag
samt meddela föreskrifter om
1. utfärdande av bevis enligt denna lag,
2. den registrering som behövs för tillämpningen av lagen.
Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.

7 § Den som uppsåtligen kör moped klass I eller terrängskoter utan att
vara behörig till det döms till penningböter.

8 § Körs moped klass I av barn som inte har fyllt 15 år eller terräng-
skoter av barn som inte har fyllt 16 år, döms den som har vårdnaden om
barnet eller, om förseelsen har begåtts av barnet i ett anställningsför-
hållande, arbetsgivaren till böter, om vårdnadshavaren eller arbetsgivaren
uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som ankom-
mer på honom eller henne för att förhindra förseelsen. Till samma straff
döms även den som i annat fall uppsåtligen eller av oaktsamhet tillåter
barn som inte har fyllt 15 år att köra moped klass I eller barn som inte
har fyllt 16 år att köra terrängskoter.

9 § Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdom-
stol. Beslut i fråga om godkännande vid kunskapsprov får dock inte
överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
______________
Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott
Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

3 §1
För någon uppsåtligen körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad
att föra sådant fordon, dömes för olovlig körning till böter. Har han tidi-
gare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vane-
mässigt eller är det eljest att anse som grovt, må dömas till fängelse i
högst sex månader.
För någon körkortspliktigt fordon med uppsåtligt eller oaktsamt åsido-
sättande av föreskrift, som meddelats i fråga om rätten att föra sådant
fordon, dömes till böter.
Om någon uppsåtligen eller av oaktsamhet såsom förare av kör-
kortspliktigt fordon anställer och brukar den som inte äger rätt att föra
fordonet, eller i annat fall tillåter någon annan att föra sådant fordon utan
att denne är berättigad därtill, dömes likaledes till böter.
Första, andra och tredje styckena
äger motsvarande tillämpning på
förare av traktor, moped klass I,
terrängskoter, motorredskap eller
spårvagn och på den som anställer
eller brukar sådan förare eller eljest
tillåter någon att föra traktor,
moped klass I, terrängskoter,
motorredskap eller spårvagn.
Första, andra och tredje styckena
äger motsvarande tillämpning på
förare av traktor, motorredskap
eller spårvagn och på den som an-
ställer eller brukar sådan förare el-
ler eljest tillåter någon att föra
traktor, motorredskap eller spår-
vagn.
______________
Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om
överlastavgift
Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1972:435) om överlastavgift skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

9 §1
Bestämmelserna i 3 § andra
stycket, 9 §, 10 § andra stycket,
45 § första stycket, 56, 61 63, 66
och 85 §§ fordonsskattelagen
(1988:327) skall också gälla över-
lastavgift. Det som sägs där om
beskattningsmyndighet gäller då
länsstyrelsen.
Bestämmelserna i 3 § andra
stycket, 9 § första stycket, 10 §
andra stycket, 45 § första stycket,
56, 61 63, 66 och 85 §§ fordons-
skattelagen (1988:327) skall också
gälla överlastavgift. Det som sägs
där om beskattningsmyndighet
gäller då länsstyrelsen.
Denna lag gäller ej i fråga om fordon som är registrerat i militära
fordonsregistret, brukas av Försvarsmakten enligt skriftligt avtal med
denna eller är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen
(1978:262).
__________________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

3 Ärendet och dess beredning
Inom Näringsdepartementet har upprättats promemorior med förslag till
lag om förarbevis för moped klass I och förarbevis för terrängskoter. I
promemoriorna föreslås ett ålders- och behörighetssystem för dessa
fordonskategorier. Promemoriorna har remissbehandlats. En förteckning
över remissinstanserna finns i bilaga 1. Sammanställningar av remiss-
yttrandena finns tillgängliga i Näringsdepartementet (dnr
N1999/5304/RS och N1999/5303/RS).
Lagrådet
Regeringen beslutade den 20 maj 1999 att inhämta Lagrådets yttrande
över de lagförslag som finns i bilaga 2.
Lagrådets yttrande finns i bilaga 3.
Lagrådet har föreslagit ett förtydligande av 8 § i lagrådsremissens för-
slag till lag om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter. Rege-
ringen har i propositionen följt Lagrådets förslag. Det gjorda förtydligan-
det framgår av 9 § i propositionens lagförslag.
Vidare har Lagrådet föreslagit att samma regel om medverkansansvar
som gäller beträffande moped klass II skall gälla även moped klass I och
terrängskoter. Regeringen har i propositionen följt Lagrådets förslag.
Efter Lagrådets granskning har tillkommit ett förslag till ändring i
lagen (1972:435) om överlastavgift. Den föreslagna lagändringen är dock
enligt regeringens uppfattning en teknisk justering av sådan enkel be-
skaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.
4 Nuvarande ordning
4.1 Mopeder
Mopeder delas in i två klasser, klass I och II, vilket framgår av 1 kap. 5 §
körkortsförordningen (1998:980). Moped klass I definieras som ett
motorfordon som är konstruerat för en hastighet av högst 45 kilometer i
timmen och som har två eller tre hjul samt, om det drivs av en förbrän-
ningsmotor, har en motor med slagvolym av högst 50 kubikcentimeter.
Moped klass II definieras som en moped som är konstruerad för en has-
tighet som inte överstiger 25 kilometer i timmen och som har en motor
vars effekt inte överstiger 1 kilowatt. Indelningen av mopederna i två
klasser grundar sig på rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni 1992 om
typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och därtill hörande sär-
direktiv.
Endast den som har körkort får köra moped klass I, vilket framgår av
2 kap. 4 § körkortslagen (1998:488). Körkortskravet motiverades i
propositionen Ny körkortslag m.m. (prop. 1997/98:124) med att ett
fordon motsvarande en moped klass I tidigare klassades som lätt motor-
cykel vilket kräver att man är 16 år och har särskild motorcykelbehörig-
het, A1 eller A. Enligt propositionen fanns det inte anledning att ställa
lägre krav för behörighet att föra moped klass I. Det var också rimligt att
anta att även den som hade ett annat körkort än A1 eller A är tillräckligt
kompetent för att köra moped klass I (prop. 1997/98:124 s. 46).
Undantag från körkorts- och ålderskravet får enligt 8 kap. 9 § 2 kör-
kortsförordningen (1998:980) ges den som är i behov av ett motordrivet
fordon till följd av bristande allmänna kommunikationer och sjukdom,
handikapp eller liknande som inte utgör medicinskt hinder för körkorts-
innehav.
Mopedtrafiken
År 1993 fanns det ca 130 000 trafikförsäkrade mopeder. Mopedförare
utgör den trafikantgrupp som tillsammans med motorcykelförarna löper
den största risken att dödas i trafiken. I genomsnitt 15 mopedförare dödas
i trafiken varje år.
De flesta mopedförarna finns i åldrarna 15 17 år och 55 74 år. Risken
att dödas på moped är betydligt större för äldre förare än för yngre. En
höjd olycksrisk gäller emellertid också för de allra yngsta förarna. En
15 årig mopedförare löper fem gånger större risk att dödas än den som är
16 17 år.
Moped klass I får inte köras på cykelbanor. Det innebär att de körs i
s.k. blandtrafik tillsammans med bilar och motorcyklar i högre utsträck-
ning än vad som är fallet med moped klass II. Detta leder till en föränd-
ring av trafikbilden med ökad trafikintensitet och större trafiksäkerhets-
risker som följd. Den förändrade trafikbilden ställer större krav på bl.a.
mognad och omdöme hos förarna.
4.2 Terrängskotrar
En terrängskoter definieras enligt 1 kap. 5 § körkortsförordningen
(1998:980) som ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst
400 kg. Terrängmotorfordon är motordrivna fordon som är konstruerade
huvudsakligen för att självständigt användas till person- och godsbe-
fordran i terräng. Några vanliga exempel på terrängskotrar är snöskotrar
och s.k. terränghjulingar som används på barmark.
Terrängskoter får enligt 2 kap. 3 § körkortslagen (1998:488) köras
endast av den som har körkort eller traktorkort. Körkort för personbil får
utfärdas för den som är 18 år, har körkortstillstånd och har avlagt god-
känt förarprov. Körkort för lätt motorcykel får dock utfärdas för den som
endast är 16 år om denne har körkortstillstånd och har avlagt godkänt
förarprov. Traktorkort får utfärdas för den som är 16 år eller, om det
finns särskilda skäl, 15 år, har körkortstillstånd och i ett godkänt kun-
skapsprov visat sig uppfylla de krav som bör ställas från trafiksäkerhets-
synpunkt.
Tidigare bestämmelser med behörighetskrav på terrängskoterförare
ställde som enda krav att föraren hade fyllt 16 år. Nuvarande bestämmel-
ser med behörighetskrav trädde i kraft den 1 juli 1997. Bestämmelserna
motiverades med att det var viktigt att anpassa kraven på terrängskoter-
förare till de faktiska förhållandena och att en inte önskvärd utveckling
av regelöverträdelser behövde brytas. Genom att införa krav på körkort
eller traktorkort för terrängskoterförare markerades att skoterkörning är
något som kräver ansvarstagande och kunskap (prop. 1995/96:226 s. 46).
Kravet på körkort eller traktorkort kan innebära problem för exempel-
vis avlägset eller väglöst boende äldre personer med lång skotervana vars
körskicklighet inte kan ifrågasättas. Bestämmelserna i 8 kap. 9 § kör-
kortsförordningen innebär bl.a. att länsstyrelsen får medge undantag från
2 kap. 3 § körkortslagen för en person som är i behov av terrängskoter till
följd av bristande allmänna kommunikationer och sjukdom, handikapp
eller liknande som inte utgör medicinskt hinder för körkortsinnehav är i
behov av terrängskoter. Undantaget får dock medges endast om det kan
ske utan fara för trafiksäkerheten. Länsstyrelsen får också medge att
terrängskoter körs av den som inte har körkort eller traktorkort om det är
nödvändigt för att tillgodose behovet av transporter inom enskilds jord-
bruks-, skogsbruks- eller näringsverksamhet. Undantaget får dock med-
ges endast om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.
Terrängskotertrafiken
År 1997 fanns det 195 367 terrängskotrar registrerade i centrala bilregist-
ret. Av dessa var 12 690 terränghjulingar. I september samma år fanns
det 186 730 registrerade ägare av terrängskotrar. Det är dock rimligt att
anta att de registrerade fordonen ofta används av flera personer i ett hus-
håll. Vägverket har uppskattat det totala antalet skoterförare till mellan
400 000 och 700 000 personer. Av de registrerade ägarna saknade 6,5
procent körkort eller traktorkort. Av dessa var drygt 26 procent i åldrarna
16 30 år och 41 procent över 60 år.
Avsaknaden av körkort eller traktorkort har delvis koppling till hög
ålder, delvis till bosättning i glesbygd.
Den frivilliga skoterförarutbildningen
Såväl Sveriges snöskoterägares riksorganisation (SNOFED) som
Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet bedriver utbildning som
leder till ett frivilligt förarbevis för snöskoter. SNOFED har dock
huvudmannaskapet för examination och registrering av terrängskoter-
förare.
Syftet med den frivilliga utbildningen är att skapa omdömesgilla förare
med sunda attityder till skoterkörning, miljö och säkerhet. Organisa-
tionerna framhåller vikten av lokal förankring av alla frågor som berör
skoterverksamheten.
Utbildningen bedrivs på klubbnivå och ofta i samarbete med ett bild-
ningsförbund. Utbildningen omfattar normalt 15 timmar exklusive tid för
ett enklare teoretiskt prov. SNOFED:s studieplan omfattar såväl teore-
tiska som praktiska moment. Det förekommer dock utbildningar som
omfattar upp till 30 timmar och som innehåller mer omfattande praktiska
moment. Det förekommer även enbart teoretisk utbildning.
All utbildning ges under ledning av en särskilt utbildad handledare.
Efter genomförd utbildning får deltagarna möjlighet att avlägga ett enk-
lare teoretiskt prov inför en examinator som kommer från en annan
skoterklubb. Efter godkänt prov meddelar examinatorn resultatet till
Sveriges snöfordonsleverantörer som för ett centralt förarbevisregister
och som också utfärdar bevis.
Av de ca 50 000 personer som hittills genomgått den frivilliga förarut-
bildningen för snöskoter var knappt 52 procent i åldrarna 16 35 år. Flest
förarbevis, ca 7 500, har utfärdats till förare i åldrarna 20 24 år.
Utbildning av förare av terränghjuling
Terränghjulingen är framför allt ett arbetsredskap och fritidskörning får
endast förekomma efter särskild dispens från länsstyrelsen. Någon ut-
bildning för förare av terränghjulingar, så som den frivilliga utbildningen
för snöskoter, förekommer inte. Den utbildning som finns bedrivs av
Sveriges terränghjulingutbildares riksorganisation (STHR). Utbildningen
omfattar minst 20 timmars teori samt körning i terräng och på manöver-
bana. Merparten av utbildningstiden är avsatt till olika manöver- och
körövningar. Utbildningen genomförs ofta på uppdrag av företag som har
anställda som använder terränghjuling i tjänsten.
Efter genomgången utbildning utfärdas ett utbildningsbevis för
terränghjuling av vilket framgår att innehavaren genomgått av Arbetar-
skyddsstyrelsen granskad grundutbildning för terränghjuling.
STHR för ett register över utfärdade utbildningsbevis och har hittills
utfärdat ca 2 000 utbildningsbevis.
5 Lag om förarbevis för moped klass I
Regeringens förslag: En lag om förarbevis för förare av moped klass
I skall införas. Behörighetsåldern skall sänkas till 15 år. Förarbevis
skall utfärdas efter godkänd utbildning och godkänt kunskapsprov.
Fysiska och juridiska personer skall efter tillstånd av Vägverket kunna
bedriva sådan utbildning. För körkorts- eller traktorkortshavare skall
förarbevis inte krävas.

Promemorians förslag: Stämmer i huvudsak överens med rege-
ringens förslag.
Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna tillstyrker eller läm-
nar förslaget utan erinran. Vägverket och Länsstyrelsen i Stockholms län
gör gällande att förslaget innebär en försämring av trafiksäkerheten jäm-
fört med nuvarande ordning och avstyrker därför förslaget i dess helhet.
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande anser att behörig-
hetsåldern inte skall sänkas eftersom 15-åringar löper större risk än 16-
åringar att dödas i trafiken.
Skälen för regeringens förslag: Före den nya körkortslagens till-
komst den 1 oktober 1998 fick mopeder föras av den som fyllt 15 år.
Mopederna var i körkortslagstiftningen inte indelade i klasser. De var
konstruerade för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen. I proposi-
tionen Ny körkortslag m.m. (prop. 1997/98:124) föreslog regeringen nya
behörighetsklasser för moped. Mopeder skulle delas in i två klasser.
Moped klass I avsåg ett körkortspliktigt motorfordon som är konstruerad
för en hastighet av högst 45 km/tim och som har en motor om högst 50
kubikcentimeters slagvolym.
I samband med trafikutskottets behandling av propositionen godtog ut-
skottet, som en övergångslösning, att det fordrades körkortsinnehav för
att få köra moped klass I. Utskottet uttalade dock att regeringen snarast
möjligt skulle återkomma till riksdagen med förslag dels om en behörig-
hetsålder på 15 år för moped klass I, dels i stället för körkortskrav
krav på utbildning i enklare form och behörighetsbevis på grundval av de
överväganden som redovisats i fyra motioner (bet. 1997/98:TU11). Riks-
dagen delade utskottets synpunkter om moped klass I och tillkännagav
detta för regeringen (rskr. 1997/98:260).
Promemorians förslag om införandet av en lag om förarbevis för
moped klass I är i enlighet med vad riksdagen tillkännagivit. Regeringen
har samma uppfattning som den som framförts i promemorian. Det får
anses vara tillräckligt med ett förarbevis för att få köra moped klass I.
Den som innehar detta bevis behöver således inte ha körkort. Samtidigt
får den som innehar körkort anses vara tillräckligt kompetent för att köra
moped klass I och bör därför undantas från kravet på förarbevis. I enlig-
het med promemorians förslag föreslår regeringen att även den som in-
nehar traktorkort skall få köra moped klass I. Det huvudsakliga skälet till
regeringens förslag om förarbevis för moped klass I är att underlätta för
framför allt ungdomar att få köra moped klass I. Förarbevis för moped
klass I skulle också underlätta för äldre personer som bor i områden med
bristande kommunikationer. Dessa personer saknar i förhållandevis stor
utsträckning körkort eller traktorkort.
Författningsform
Bestämmelser om förarbehörighet för moped klass I är sådana föreskrif-
ter som skall meddelas i lag. De behandlar nämligen förhållanden som
avses i 8 kap. 3 § regeringsformen.
Det ligger nära till hands att föra in nya bestämmelser om förarbe-
hörighet och förarbevis för moped klass I i körkortslagen. Enligt kör-
kortslagen finns emellertid endast två typer av handlingar som ger förar-
behörighet: körkort och traktorkort. Till utfärdande, giltighet och innehav
av körkort och traktorkort knyts ett antal krav som är typiska för körkort
och traktorkort, t.ex. krav på utbildning, avlagda prov, utfärdande och
giltighet av bevisen, lämplighetskrav m.m. Det finns också regler om
övningskörning och om körkortsingripande.
Det behörighetssystem för moped klass I som nu föreslås skiljer sig
från systemen med körkort och traktorkort. Få av de typiska krav och
rättsverkningar som knyts till körkort eller traktorkort föreslås här. Det är
därför inte heller någon lämplig lösning att lagtekniskt knyta de nya be-
hörighetskraven till de färdiga systemen med körkort eller traktorkort.
Allt detta talar för att ta in bestämmelserna i en särskild författning.
Ålderskravet
Promemorians förslag att behörighetsåldern för moped klass I bör vara
densamma som för moped klass II, nämligen 15 år, är i enlighet med vad
trafikutskottet anfört i sitt betänkande Ny körkortslag m.m. (bet.
1997/98:TU11).
En åldersgräns på 15 år för att få köra moped klass I innebär ökade
trafiksäkerhetsrisker. Om den lägre åldern kombineras med krav på ut-
bildning bedöms dock trafiksäkerhetsriskerna kunna minska. Uppbygg-
naden och omfattningen av utbildningen är avgörande för om riskerna
kan hållas på en acceptabel nivå.
Anordnare av utbildning
I promemorian föreslås att utbildningsanordnare bör vara t.ex. skolan,
studieförbunden, branschen eller trafikskolorna. Förslaget är i enlighet
med vad trafikutskottet sagt i sitt betänkande Ny körkortslag m.m. (bet.
1997/98:TU11).
Trafiksäkerhetsskäl talar för att man bör ställa vissa krav på kompetens
och lämplighet hos de organ som vill bedriva utbildning. Om de upp-
fyller kraven bör de kunna auktoriseras av Vägverket att bedriva utbild-
ning. Uppfylls inte kraven bör Vägverket kunna återkalla tillståndet. Det
är därför viktigt att verket också följer upp utbildningsverksamheten i sin
tillsyn.
Utbildningskrav
Utbildningen av mopedförare klass I bör innehålla både en praktisk och
en trafikteoretisk del. Det som brister i trafikhänseende hos framför allt
unga förare är inte framförandet av mopeden. Det är i stället fråga om en
brist på mognad och kunskaper om risker i trafiken, innebörden av trafik-
regler m.m. Det talar för att tyngdpunkten i utbildningen bör ligga på den
trafikteoretiska delen.

6 Lag om förarbevis för terrängskoter
Regeringens förslag: En lag om förarbevis för förare av terräng-
skoter skall införas. Förarbevis skall utfärdas efter godkänd utbildning
och godkänt kunskapsprov. Fysiska och juridiska personer skall efter
tillstånd av Vägverket kunna bedriva utbildning. För den som har kör-
kort eller traktorkort vid tidpunkten för ikraftträdandet av lagen skall
något förarbevis inte krävas.

Promemorians förslag: Stämmer i huvudsak överens med rege-
ringens med den skillnaden att regeringen nu föreslår ett obligatoriskt
förarbevis för terrängskoter.
Remissinstanserna: Remissutfallet är blandat. Kammarrätten i Jön-
köping, Länsstyrelsen i Västerbottens län och ATV leverantörernas före-
ning har ingen erinran mot förslaget. Naturvårdsverket avstyrker för-
slaget och förordar i stället ett obligatoriskt förarbevis inom ramen för
körkortslagstiftningen. Vägverket avstyrker förslaget och förordar i
stället ett obligatoriskt förarbevis utöver körkort eller traktorkort. Som
skäl för sin inställning anger Vägverket bl.a. att varken personlig eller
medicinsk lämplighetsprövning föreslås för den som förvärvar förar-
beviset samt att det inte föreslås någon möjlighet att återkalla förar-
beviset för den som inte sköter sig. Vägverket menar också att trafik-
säkerhets- och miljöaspekterna inte beaktas i tillräcklig grad eftersom det
inte krävs något förarbevis för innehavare av körkort eller traktorkort.
Sveriges snöskoterägares riksorganisation, Svenska motorcykel- och
snöskoterförbundet, Sveriges terränghjulingutbildares riksorganisation
och Arbetarskyddsstyrelsen vill att förarbeviset skall vara obligatoriskt
för att få köra terrängskoter.
Skälen för regeringens förslag: I propositionen Hållbar utveckling i
landets fjällområden (prop. 1995/96:226) gjordes bedömningen att det
utöver traktorkort eller körkort även skall krävas en särskild förarlicens
för att få köra terrängskoter. Som motiv angavs att snöskoterkörning
kräver särskilda kunskaper för att säkerheten skall öka. Enligt rege-
ringens uttalande i propositionen är det rimligt att samhället får en
garanti för att förare av terrängskoter har en passande utbildning när det
gäller framför allt hänsyn till miljön och säkerheten.
Regeringen vidhåller denna bedömning. Regeringen anser dock efter
närmare analys att det är tillräckligt med ett obligatoriskt förarbevis för
att få köra terrängskoter. Den som innehar detta förarbevis behöver så-
ledes inte ha körkort eller traktorkort. Antalet skoterförare uppgår, som
tidigare har nämnts, till mellan 400 000 och 700 000 personer. Utbild-
ningsanordnarnas resurser torde inte räcka till för att ge dessa förare en
förarbevisutbildning inom rimlig tid. Regeringen anser därför det skäligt
att de som har körkort eller traktorkort som utfärdats före ikraftträdandet
av de föreslagna ändringarna i körkortslagen och som nu får köra
terrängskoter även fortsättningsvis skall ha rätt att köra terrängskoter.
Detta bör gälla även dem som får sitt körkort förnyat eller som får ett
nytt körkort utfärdat på grund av ändrad behörighet.
Det huvudsakliga skälet till regeringens förslag att det bör räcka med
förarbevis för terrängskoter är att förbättra möjligheterna för framför allt
ungdomar att få köra terrängskoter. Det bör inte vara nödvändigt att 16-
åringar skall behöva körkort eller traktorkort för att få köra terrängskoter.
Det är kostsamt och ungdomarna saknar motivation till att skaffa sig en
utbildning som inte har någon koppling till att köra terrängskoter. Dessa
ungdomar kommer att på ett naturligt sätt slussas in i skoterklubbar och
få del av de värderingar som där råder.
Förarbevis för terrängskoter skulle också underlätta för äldre personer
som bor i områden med bristande kommunikationer. Dessa personer
saknar i förhållandevis stor utsträckning körkort eller traktorkort.
Författningsform
Vad som anförts om författningsform under avsnittet om mopeder gäller
även förarbevis för terrängskoter. Detta talar för att ta in bestämmelserna
om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter i en gemensam
författning.
Anordnare av utbildning
Regeringen framhöll i propositionen Hållbar utveckling i landets fjäll-
områden (prop. 1995/96:226) att skoterföreningarna i flera år har bedrivit
en på många sätt förtjänstfull utbildning av skoterförare och att det var
angeläget att denna resurs tas till vara. I promemorian görs samma be-
dömning och regeringen håller fast vid sin inställning. Regeringen anser
därför att skoterföreningar samt även andra såväl juridiska som fysiska
personer bör ges rätten att utbilda skoterförare så att dessa kan få förar-
bevis.
För att få bedriva utbildningen krävs ett särskilt tillstånd som meddelas
av Vägverket. Uppfyller utbildningsanordnaren inte Vägverkets krav på
utbildningsverksamheten bör Vägverket kunna återkalla tillståndet. Det
är därför viktigt att verket också följer upp utbildningsverksamheten i sin
tillsyn.
Utbildningskrav
Utbildningen av terrängskoterförare bör framför allt ge sådana kunskaper
och färdigheter som är nödvändiga för ett säkert framförande av terräng-
skoter. Andra krav som bör ställas gäller hänsynen till miljön, fordonens
skötsel och utrustning etc. Vägverket, som följt de aktuella utbild-
ningarna, anser att dessa i huvudsak är användbara vid utbildningen av
förare av terrängskoter. Utgångspunkten bör därför vara att dessa utbild-
ningar läggs till grund för en utbildning som leder till förarbevis.
7 Gemensamma bestämmelser för moped klass
I och terrängskoter
Regeringens förslag: En utbildning till mopedförare eller terräng-
skoterförare skall följas av en teoretisk examination i form av kun-
skapsprov. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-
mer skall bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter om t.ex. till-
stånd, utbildning och kunskapsprov samt att meddela föreskrifter om
utfärdande av förarbevis och den registrering som behövs för tillämp-
ning av lagen.

Promemoriornas förslag: Stämmer överens med regeringens förslag.
Remissinstanserna: De flesta av remissinstanserna tillstyrker eller
lämnar förslaget utan erinran. Vägverket och Frivilliga motorcykel-
kårernas riksförbund har dock förordat att kunskapsprovet för moped-
förarna skall innehålla ett körprov.
Skälen för regeringens förslag: Kravet på genomgången utbildning
bör förenas med ett krav på ett godkänt kunskapsprov. Förarbeviset blir
därmed ett bevis på genomgången utbildning med godkänt resultat. Ut-
bildningen bör bestå av vissa praktiska inslag men kunskapsprovet be-
höver inte förenas med något körprov.
Det är rimligt och lämpligt att de organisationer och andra som getts
tillstånd att utbilda för förarbeviset också får rätt att examinera.
Vägverkets uppgifter
Vägverket kommer att få en central roll när det gäller förarbevis för
moped klass I och för terrängskoter. Vägverket är den myndighet som
föreslås få rätt att ge utbildningstillstånd, utöva tillsyn över utbildning
och kunskapsprov samt utfärda förarbevis. Vägverket bör också be-
myndigas att meddela ytterligare föreskrifter om tillstånd, utbildning och
kunskapsprov samt meddela föreskrifter om sådan registrering som be-
hövs för tillämpning av lagen.
Förarbevisets utformning och giltighet
Det saknas skäl att utforma förarbeviset som en identifikationshandling.
Förarbeviset bör gälla från och med den dag det utfärdas.
Rätten att meddela föreskrifter om förarbevisets utformning bör över-
lämnas till Vägverket.
Förnyelse av förarbeviset
Det särskilda förarbeviset för moped klass I och för terrängskoter före-
slås bli ett bevis om genomgången utbildning med godkänt resultat vid
en särskild examination. Många av dem som kommer att ta förarbevis för
moped klass I förväntas ta körkort inom några år. För den kategorin
kommer förarbeviset inte längre att ha någon självständig betydelse.
För innehavare av förarbevis för moped klass I eller för terrängskoter
saknas det, enligt regeringens bedömning, skäl att kräva att de förnyar
eller uppdaterar sitt förarbevis, eftersom beviset inte föreslås få någon
funktion som identifikationshandling.
Om däremot förarbeviset förstörts eller kommit bort eller om någon
uppgift i det har ändrats bör ett nytt förarbevis kunna ställas ut av Väg-
verket.
Registrering
Innehav av förarbevis för moped klass I eller terrängskoter bör registre-
ras i körkortsregistret för att underlätta dels kontrollen av att förarna
genomgått föreskriven utbildning, dels att de har uppgiven kompetens
om nytt förarbevis skall utfärdas.
Registreringen medför att krav på att förarna har med sig beviset under
färd inte behöver uppställas. Förarna bör dock kunna legitimera sig.
Möjligheter att ingripa
I promemoriorna föreslås inga möjligheter att återkalla förarbeviset eller
att på något liknande sätt ingripa mot en förares misskötsamhet.
Flera remissinstanser, däribland Rikspolisstyrelsen, har emellertid an-
sett att det bör föreskrivas möjlighet att återkalla förarbeviset vid
misskötsamhet, med hänsyn till kraven på både trafiksäkerheten och
respekten för regelsystemet. Rikspolisstyrelsen har härvid särskilt pekat
på att en körkorts- eller traktorkortsinnehavare som vid färd med en
moped klass I gör sig skyldig till trafiknykterhetsbrott kan få sitt körkort
eller traktorkort omhändertaget och återkallat medan den som endast har
förarbevis däremot skulle kunna få behålla sitt bevis.
Avgörande för frågan om möjlighet till återkallelse bör införas är hur
ett system för ingripande skulle kunna utformas och vilken funktion ett
eventuellt ingripande skulle komma att fylla. Därvid ligger det nära till
hands att som förebild använda det system för körkortsingripande som
finns i körkortslagen (1998:488). Dessa regler är emellertid föremål för
en genomgripande översyn. Utredningen om körkortsingripanden
(K 1998:03) har bl.a. till uppgift att överväga om de nuvarande ingripan-
dena mot körkort bör ersättas med en straffrättslig reaktion och i så fall
lämna förslag till sådana reaktioner. Den skall vidare analysera om de
nuvarande reglerna om körkortsingripande på grund av brott strider mot
internationellt vedertagna principer. Utredningsarbetet skall redovisas
senast den 31 december 1999. När utredningens ställningstagande och
förslag föreligger finns bättre förutsättningar för att bedöma frågan på
vilket sätt systemet för ingripande mot förare av terrängskoter eller
moped klass I som gör sig skyldiga till regelöverträdelser bör vara ut-
format. Liksom i fråga om körkortsingripande måste ett sådant system
vara rationellt och stå i överensstämmelse med vedertagna straffrättsliga
principer. Mot bakgrund härav gör regeringen bedömningen att det inte i
detta sammanhang finns anledning att lägga fram ett förslag till be-
stämmelser om återkallelse av förarbevisen.
Straffansvar
Att köra moped klass I eller terrängskoter utan att vara berättigad därtill
bör vara straffbart. Eftersom förarbeviset för moped klass I eller för
terrängskoter skiljer sig avsevärt från ett körkort och ett traktorkort, bl.a.
när det gäller lämplighetsprövning och möjligheter till ingripanden, kan
brottet dock inte anses ha så högt straffvärde att det bör leda till straff för
olovlig körning enligt bestämmelserna i lagen (1951:649) om straff för
vissa trafikbrott. En särskild straffbestämmelse bör därför införas för
denna överträdelse. Påföljden bör vara penningböter.
I trafikbrottslagen finns även bestämmelser om rattfylleri vid förande
av moped och terrängskoter. I denna del föreslås ingen ändring.
På Lagrådets förslag införs i den föreslagna lagen om förarbevis för
moped klass I och för terrängskoter samma regel om medverkansansvar
som gäller beträffande moped klass II.
8 Ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Regeringens förslag: I lagen (1972:435) om överlastavgift klargörs
att överlastavgift skall tas ut även för sådana påhängsvagnar som
nämns i 9 § andra stycket fordonsskattelagen (1988:327)

Skälen för regeringens förslag: Regeringen finner det lämpligt att i
detta sammanhang, efter samråd med berörda myndigheter, föreslå ett
förtydligande i lagen (1972:435) om överlastavgift. En klargörande juste-
ring bör ske med anledning av vissa tidigare genomförda ändringar i
fordonsskattelagen (1988:327).
Av 1 § lagen om överlastavgift följer att överlastavgift skall tas ut för
bl.a. släpvagn som dras av bil om dessa fordon framförs med högre
vikter än vad som är tillåtet. Enligt 9 § lagen om överlastavgift skall
vidare vissa bestämmelser i fordonsskattelagen, bl.a. 9 §, också gälla för
överlastavgift.
Den 1 januari 1991 flyttades bestämmelserna om undantag från skatte-
plikt för vissa tyngre påhängsvagnar från 6 § dåvarande vägtrafikskatte-
lagen (1988:327) till ett nytt andra stycke i 9 § nämnda lag
(prop.1988/89:48, bet. 1988/89:TU19, rskr. 1988/89:306). Lagens rubrik
ändrades den 1 oktober 1993 från vägtrafikskattelagen till fordonsskatte-
lagen (SFS 1992:1440).
Härigenom kan hänvisningen i 9 § lagen om överlastavgift till 9 §
fordonsskattelagen uppfattas på så sätt att överlastavgift inte skall tas ut
för sådana påhängsvagnar som nämns i 9 § andra stycket fordonsskatte-
lagen. En sådan tolkning har inte varit syftet med ändringen av fordons-
skattelagen och för att understryka detta bör hänvisningen i 9 § lagen om
överlastavgift justeras till att endast avse 9 § första stycket fordons-
skattelagen.
9 Ikraftträdande
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2000 utom såvitt avser
förslaget till lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift som
föreslås träda i kraft den 1 januari 2000.
10 Kostnadskonsekvenser
Den föreslagna lagen om förarbevis för moped klass I och för
terrängskoter medför att vissa beslut kan överklagas till de allmänna
förvaltningsdomstolarna vilket kan medföra vissa merkostnader för
dessa. Merkostnaderna får emellertid anses försumbara eftersom det på
goda grunder kan antas att antalet ärenden som grundar sig på den
föreslagna lagen kommer att bli ytterst begränsat. Som jämförelse kan
nämnas att ärenden som rör tillstånd och återkallelse av tillstånd att be-
driva trafikskolor endast överklagas i något enstaka fall per år.
Den auktorisations- och tillsynsverksamhet samt uppgiften att utfärda
förarbevis som föreslås bli lagda på Vägverket kommer att förorsaka
vissa begränsade administrativa kostnader för Vägverket. Dessa kost-
nader kommer emellertid att belasta avgiften för utfärdande av förarbevis
varför inga kostnader kommer att uppstå för staten i denna del.
11 Författningskommentar
11.1 Förslaget till lag om ändring i körkortslagen
(1998:488)
2 kap 3 §
I paragrafen uppställs krav på att terrängskoter endast får köras av den
som har förarbevis för terrängskoter.

2 kap 4 §
I paragrafen anges att moped klass I även får köras av den som har förar-
bevis för moped klass I.

9 kap 4 §
I paragrafen införs en hänvisning till lagen om förarbevis för moped
klass I och terrängskoter.
11.2 Förslaget till lag om förarbevis för moped klass I och
för terrängskoter
I lagen anges ramarna och grundförutsättningarna för att få köra moped
klass I och terrängskoter. Lagen innehåller vidare grundläggande be-
stämmelser och bemyndiganden om vem som får bedriva förarutbildning
och examinera.
Vägverket föreslås få utöva tillsyn över utbildning och det särskilda
kunskapsprovet.
I lagen införs en bestämmelse om straffansvar för den som kör moped
klass I eller terrängskoter utan att vara berättigad därtill. Sanktionen före-
slås bli penningböter eftersom förarbeviset avsevärt skiljer sig från ett
körkort, bl.a. när det gäller lämplighetsprövning och möjligheter till in-
gripanden. Det kan därför inte anses vara lika straffvärt att utan förar-
bevis köra moped klass I eller terrängskoter som att köra ett kör-
kortspliktigt fordon utan att vara behörig därtill.
11.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott
3 §
Ändringen innebär att den som uppsåtligen kör moped klass I och
terrängskoter utan att vara berättigad därtill inte längre skall kunna
dömas för olovlig körning enligt lagen om straff för vissa trafikbrott.
Straffansvaret regleras i stället i den föreslagna lagen om förarbevis för
moped klass I och för terrängskoter.

11.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:435) om
överlastavgift
Se närmare om regeringens överväganden i avsnitt 8.

Förteckning över de remissinstanser som yttrat sig
över promemoriorna
Efter remiss har yttrande avgivits av Kammarrätten i Jönköping, Riks-
polisstyrelsen, Vägverket, Skolverket, Naturvårdsverket, Arbetar-
skyddstyrelsen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Väster-
bottens län, Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund, Motorförarnas
helnykterhetsförbund, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjan-
de, Moped- och motorcykelbranchens riksförbund, Svenska motorcykel-
och snöskoterförbundet, Sveriges motorcyklisters centralorganisation,
Sveriges trafikskolors riksförbund, Sveriges snöskoterägares riksorgani-
sation, Sveriges terränghjulingutbildares riksorganisation, Cykel- och
sporthandlarnas riksförbund och ATV leverantörernas förening.

Lagrådsremissens lagförslag
Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 och 4 §§ samt 9 kap. 4 § körkorts-
lagen (1998:488) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

2 kap.
3 §
Terrängskoter får köras endast av
den som har körkort eller traktor-
kort.
Terrängskoter får köras endast av
den som har förarbevis för terräng-
skoter.
Bestämmelser om förarbevis för
terrängskoter finns i lagen
(1999:000) om förarbevis för
moped klass I och för terräng-
skoter.

4 §
Moped klass I får köras endast av
den som har körkort. Moped klass
II får köras av den som har fyllt
15 år.
Moped klass I får köras endast av
den som har körkort, traktorkort
eller förarbevis för moped klass I.
Moped klass II får köras av den
som har fyllt 15 år.
Bestämmelser om förarbevis för
moped klass I finns i lagen
(1999:000) om förarbevis för
moped klass I och för terräng-
skoter.

9 kap.
4 §
Bestämmelser om ansvar för den
som i annat fall än som avses i
1 3 §§ kör fordon i strid mot denna
lag finns i lagen (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott.
Bestämmelser om ansvar för den
som i annat fall än som avses i
1 3 §§ kör fordon i strid mot denna
lag finns i lagen (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott och lagen
(1999:000) om förarbevis för
moped klass I och för terräng-
skoter.
_____________
1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.
2. Körkort eller traktorkort som utfärdats före ikraftträdandet ger fort-
satt rätt att köra terrängskoter. Detta gäller även när ett sådant körkort
förnyas eller ett nytt körkort utfärdas på grund av ändrad behörighet.

Förslag till lag om förarbevis för moped klass I och för
terrängskoter
Härigenom föreskrivs följande.

1 § Vägverket skall utfärda förarbevis för moped klass I för den som har
fyllt 15 år samt har genomgått föreskriven utbildning och godkänts vid
ett kunskapsprov.

2 § Vägverket skall utfärda förarbevis för terrängskoter för den som har
fyllt 16 år samt har genomgått föreskriven utbildning och godkänts vid
ett kunskapsprov.

3 § Utbildning enligt denna lag får bedrivas endast efter tillstånd av
Vägverket.
Vägverket får ge tillstånd till fysiska eller juridiska personer, som med
hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omstän-
digheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva en god utbild-
ning.

4 § Vägverket får återkalla ett tillstånd om förutsättningarna för tillstånd
enligt 3 § inte längre finns.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
överlämna till fysiska eller juridiska personer att anordna kunskapsprov,
att utfärda bevis om avlagda kunskapsprov och att ta ut avgift för proven.
Vägverket skall utöva tillsyn över utbildning och kunskapsprov.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag
samt meddela föreskrifter om
1. utfärdande av bevis enligt denna lag,
2. den registrering som behövs för tillämpningen av lagen.
Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.

7 § Den som uppsåtligen kör moped klass I eller terrängskoter utan att
vara behörig till det döms till penningböter.

8 § Vägverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol. Beslut i fråga om skriftligt kunskapsprov får inte över-
klagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
______________
Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.

Förslag till lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för
vissa trafikbrott
Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

3 §1
För någon uppsåtligen körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad
att föra sådant fordon, dömes för olovlig körning till böter. Har han tidi-
gare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vane-
mässigt eller är det eljest att anse som grovt, må dömas till fängelse i
högst sex månader.
För någon körkortspliktigt fordon med uppsåtligt eller oaktsamt åsido-
sättande av föreskrift, som meddelats i fråga om rätten att föra sådant
fordon, dömes till böter.
Om någon uppsåtligen eller av oaktsamhet såsom förare av kör-
kortspliktigt fordon anställer och brukar den som inte äger rätt att föra
fordonet, eller i annat fall tillåter någon annan att föra sådant fordon utan
att denne är berättigad därtill, dömes likaledes till böter.
Första, andra och tredje styckena
äger motsvarande tillämpning på
förare av traktor, moped klass I,
terrängskoter, motorredskap eller
spårvagn och på den som anställer
eller brukar sådan förare eller eljest
tillåter någon att föra traktor,
moped klass I, terrängskoter,
motorredskap eller spårvagn.
Första, andra och tredje styckena
äger motsvarande tillämpning på
förare av traktor, motorredskap
eller spårvagn och på den som
anställer eller brukar sådan förare
eller eljest tillåter någon att föra
traktor, motorredskap eller spår-
vagn.
______________
Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.

Lagrådets yttrande
Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1999-06-07

Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Vängby, justitierådet
Gertrud Lennander, regeringsrådet Kjerstin Nordborg.

Enligt en lagrådsremiss den 20 maj 1999 (Näringsdepartementet) har
regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),
2. lag om förarbevis för moped klass I och terrängskoter,
3. lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn
Mats Sandmark.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter

7 §
De låga krav som föreslås gälla beträffande behörigheten att köra moped
klass I och terrängskoter anses enligt lagrådsremissen böra föranleda att
straffet för överträdelse av behörighetsreglerna sänks till penningböter.
Ansvarsbestämmelserna i 3 § lagen om straff för vissa trafikbrott skall
således inte längre gälla såvitt avser sådana motordrivna fordon. Som en
följd härav blir det inte längre straffbart att tillåta någon, som inte är
berättigad till det, att köra moped klass I eller terrängskoter; med-
verkansansvar bör inte föreligga vid brott varpå endast penningböter kan
följa. Straffriheten har emellertid på detta sätt kommit att omfatta även
vårdnadshavare eller annan som tillåter ett barn under 15 år att köra
moped klass I eller ett barn under 16 år att köra terrängskoter. Samtidigt
kvarstår ansvarsbestämmelsen i 9 kap. 1 § körkortslagen, vilken stadgar
straff för den som på där angivet sätt tillåter den som inte har fyllt 15 år
att köra moped klass II. Eftersom den som tillåter ett barn att köra moped
klass I eller terrängskoter utsätter både barnet och omgivningen för risker
som är minst lika stora som då barnet kör moped klass II föreslår Lag-
rådet, att samma regel som gäller beträffande moped klass II skall gälla
även moped klass I och terrängskoter. En bestämmelse med detta inne-
håll kan lämpligen tas in som 8 § i förevarande lag, varvid lagråds-
remissens 8 § får byta beteckning till 9 §. Bestämmelsen kan formuleras i
överensstämmelse med 9 kap. 1 § körkortslagen, t.ex. enligt följande.

Körs moped klass I av barn som inte har fyllt 15 år eller terrängskoter
av barn som inte har fyllt 16 år, döms den som har vårdnaden om barnet
eller, om förseelsen har begåtts av barnet i ett anställningsförhållande,
arbetsgivaren till böter, om vårdnadshavaren eller arbetsgivaren uppsåt-
ligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som ankommer på
honom eller henne för att förhindra förseelsen. Till samma straff döms
även den som i annat fall uppsåtligen eller av oaktsamhet tillåter barn
som inte har fyllt 15 år att köra moped klass I eller barn som inte har fyllt
16 år att köra terrängskoter.

8 §
I första stycket andra meningen föreskrivs att beslut i fråga om kun-
skapsprov inte får överklagas. Det är enligt Lagrådets mening oklart vad
som skall omfattas av bestämmelsen. Sålunda framgår inte om avsikten
är att alla beslut som rör kunskapsprov såsom beslut enligt 5 § av
annan myndighet än Vägverket eller beslut att återkalla behörighet att
anordna kunskapsprov skall drabbas av överklagandeförbudet eller om
det skall begränsas till beslut om överlämnande till angivna subjekt att
anordna prov m.m. eller till t.ex. beslut om att inte godkänna någon i ett
prov. Bestämmelsens räckvidd bör på grund av det sagda klargöras.

Näringsdepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 10 juni 1999

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och Freivalds, Ulvskog,
Lindh, Sahlin, von Sydow, Klingvall, Östros, Messing, Engqvist,
Rosengren, Larsson, Wärnersson, Lejon, Lövdén, Ringholm.

Föredragande: Statsrådet Rosengren

Regeringen beslutar proposition Förarbevis för moped klass I och för
terrängskoter.

Rättsdatablad

Författningsrubrik
Bestämmelser som
inför, ändrar, upp-
häver eller upprepar
ett normgivnings-
bemyndigande
Celexnummer för
bakomliggande EG-
regler

Lag om förarbevis för
moped klass I och för
terrängskoter
5 6 §§

1 Senaste lydelse 1998:494.
1 Senaste lydelse 1995:1203
1 Senaste lydelse 1998:494.
Prop. 1998/99:123

21

1

Prop. 1998/99:

21

21

23

31

Prop. 1998/99:123
Bilaga 1

Prop. 1998/99:
Bilaga 1

26

31

Prop. 1998/99:123
Bilaga 2

Prop. 1998/99:
Bilaga 2

28

31

Prop. 1998/99:123
Bilaga 3

Prop. 1998/99:
Bilaga 3

29

21

Prop. 1998/99:123

Prop. 1998/99:123

30

21

31

21