Regeringens proposition 
1998/99:119 
 
Socialförsäkringens personkrets 
 
Prop. 
1998/99:119 
 
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. 
 
Stockholm den 6 maj 1999 
 
Göran Persson 
    Maj-Inger Klingvall 
    (Socialdepartementet) 
Propositionens huvudsakliga innehåll 
I propositionen lämnas förslag till en ny socialförsäkringslag (SofL). 
Förslaget innebär att socialförsäkringen delas in i en bosättningsbase- 
rad försäkring avseende garantibelopp och bidrag samt en arbetsbaserad 
försäkring avseende inkomstförlust. 
Till begreppet socialförsäkring hänförs de flesta trygghetssystem som 
administreras av Riksförsäkringsverket, Premiepensionsmyndigheten och 
de allmänna försäkringskassorna. 
Med begreppet försäkrad avses den som ingår i den personkrets som 
skyddas av de trygghetssystem som hänförs till socialförsäkringen. En- 
dast ett försäkringsvillkor skall gälla för vardera försäkringsgren: bosätt- 
ning i Sverige respektive arbete i Sverige. Varken svenskt medborgar- 
skap eller inskrivning hos försäkringskassan skall längre vara något 
försäkringsvillkor. 
I propositionen föreslås att grunderna för det tudelade försäkringssys- 
temet skall regleras i en ny lag, socialförsäkringslagen, som innehåller 
vissa gemensamma bestämmelser för de olika förmånerna, t.ex. bosätt- 
ning och arbete i Sverige, omfattning av de två försäkringsgrenarna, för- 
säkringstider, utgivande av ersättning utomlands samt anmälan och 
handläggning av ärenden. 
Beträffande några särskilda persongrupper föreslås liksom i dag att 
socialförsäkringen skall ha en utsträckt giltighet vid utlandsvistelse. 
Detta gäller för statsanställda som utsänds för tjänstgöring utomlands, 
biståndsarbetare m.fl. samt utlandsstuderande. 
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari år 2001. 
Innehållsförteckning 
1    Förslag till riksdagsbeslut   6 
2    Lagtext 7 
2.1   Förslag till socialförsäkringslag    7 
2.2   Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän 
försäkring   16 
2.3   Förslag till lag om ändring i lagen (1962:382) angående 
införande av lagen om allmän försäkring 32 
2.4   Förslag till lag om ändring i lagen (1998:674) om 
inkomstgrundad ålderspension  33 
2.5   Förslag till lag om ändring i lagen (1998:675) om 
införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad 
ålderspension  37 
2.6   Förslag till lag om ändring i lagen (1998:702) om 
garantipension 38 
2.7   Förslag till lag om ändring i lagen (1947:529) om 
allmänna barnbidrag   40 
2.8   Förslag till lag om ändring i föräldrabalken  43 
2.9   Förslag till lag om ändring i lagen (1969:205) om 
pensionstillskott    44 
2.10  Förslag till lag om ändring i studiestödslagen 
(1973:349)   45 
2.11  Förslag till lag om ändring i lagen (1976:380) om 
arbetsskadeförsäkring  46 
2.12  Förslag till lag om ändring i lagen (1977:267) om 
krigsskadeersättning till sjömän    50 
2.13  Förslag till lag om ändring i lagen (1984:989) om 
socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara   51 
2.14  Förslag till lag om ändring i lagen (1986:378) om 
förlängt barnbidrag   52 
2.15  Förslag till lag om ändring i lagen (1988:360) om 
handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade  53 
2.16  Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1463) om 
bidrag vid adoption av utländska barn  54 
2.17  Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1465) om 
ersättning och ledighet för närståendevård   55 
2.18  Förslag till lag om ändring i lagen (1989:225) om 
ersättning till smittbärare   56 
2.19  Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om 
sjuklön 57 
2.20  Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1488) om 
handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör 
inom totalförsvaret   60 
2.21  Förslag till lag om ändring i lagen (1993:389) om 
assistansersättning   61 
2.22  Förslag till lag om ändring i lagen (1993:737) om 
bostadsbidrag  62 
2.23  Förslag till lag om ändring i lagen (1994:308) om 
bostadstillägg till pensionärer 64 
2.24  Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1030) om 
underhållsstöd 66 
2.25  Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1150) om 
högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.   69 
2.26  Förslag till lag om ändring i lagen (1998:703) om 
handikappersättning och vårdbidrag   70 
2.27  Förslag till lag om ändring i lagen (1998:707) om 
ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg 
till folkpension för långvarig vård av sjukt eller 
handikappat barn    71 
3    Ärendet och dess beredning   72 
4    Bakgrund    72 
5    Allmänna överväganden  74 
5.1   Allmänt om socialförsäkringens begrepp 74 
5.2   Uppdelning av socialförsäkringen i två grenar  77 
5.3   Enhetliga försäkringsvillkor  80 
5.4   En ny gemensam lag   83 
6    Den bosättningsbaserade försäkringen  85 
6.1   Försäkringsvillkor och bosättningsbegreppet   85 
6.2   Bosättningsbegreppet  86 
6.3   De bosättningsbaserade förmånerna    93 
6.4   Särskilda villkor    96 
6.4.1  Väntetider för förmåner 96 
6.4.2  Uppehållstillstånd   98 
7    Den arbetsbaserade försäkringen 100 
7.1   Principer för försäkringsvillkor    100 
7.2   Begreppet arbete i Sverige   102 
7.3   Speciella försäkringssituationer    106 
7.4   De arbetsbaserade förmånerna  110 
7.5   Försäkringstid 112 
7.6   Särskilda villkor    120 
8    Några särskilda personkategorier    122 
8.1   Inledning    122 
8.2   Utlandsstuderande    122 
8.3   Statsanställda 127 
8.4   Särskilt angående ambassadanställda m.fl.    130 
8.5   Biståndsarbetare m.fl. 133 
9    ATP-förbindelse 139 
10   Förmåner vid utlandsvistelse  144 
10.1  Bosättningsbaserade förmåner  144 
10.2  Arbetsbaserade förmåner 149 
11   Handläggningsfrågor   150 
11.1  Inskrivning och beslut hos försäkringskassan m.m.    150 
11.2  Anmälnings- och uppgiftsskyldighet   154 
11.3  Överklaganden m.m.   156 
12   EG-rättsliga konsekvenser    157 
12.1  Nuvarande EG-rättsliga förhållanden   157 
12.1.1 Allmänt om social trygghet   157 
12.1.2 Avtal mellan EG och tredje land 158 
12.1.3 EES-avtalet   158 
12.2  EG-rättsliga konsekvenser för bosättningsbaserade 
förmåner    159 
12.3  EG-rättsliga konsekvenser för arbetsbaserade 
förmåner    159 
12.4  EG-rättsliga konsekvenser för några särskilda 
personkategorier    160 
12.5  EG-rätten och ATP-förbindelser 160 
12.6  EG-rättsliga konsekvenser beträffande förmåner vid 
utlandsvistelse 161 
12.6.1 Allmänt om exportabilitet inom EU    161 
12.6.2 Närmare om konsekvenserna vid utlandsvistelse  162 
13   Jämställdhetspolitiska konsekvenser   163 
14   Kostnader    163 
15   Ikraftträdande och övergångsfrågor   168 
15.1  Ikraftträdandet av förslagen  168 
15.2  Övergångsregler 169 
15.2.1 Allmänt 169 
15.2.2 Särskilt om intjänande av rätt till pension   172 
16   Författningskommentar  174 
16.1  Förslaget till socialförsäkringslag   174 
16.2  Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:381) om 
allmän försäkring    195 
16.3  Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:382) 
angående införande av lagen om allmän försäkring    201 
16.4  Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:674) om 
inkomstgrundad ålderspension  201 
16.5  Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:675) om 
införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad 
ålderspension  203 
16.6  Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:702) om 
garantipension 203 
16.7  Förslaget till lag om ändring i lagen (1947:529) om 
allmänna barnbidrag   204 
16.8  Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken 206 
16.9  Förslaget till lag om ändring i lagen (1969:205) om 
pensionstillskott    206 
16.10  Förslaget till lag om ändring i studiestödslagen 
(1973:349)   206 
16.11  Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:380) om 
arbetsskadeförsäkring  207 
16.12  Förslaget till lag om ändring i lagen (1977:267) om 
krigsskadeersättning till sjömän    208 
16.13  Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:989) om 
socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara   208 
16.14  Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:378) om 
förlängt barnbidrag   209 
16.15  Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:360) om 
handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade  210 
16.16  Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:1463) om 
bidrag vid adoption av utländska barn  210 
16.17  Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:1465) om 
ersättning och ledighet för närståendevård   211 
16.18  Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:225) om 
ersättning till smittbärare   212 
16.19  Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1047) om 
sjuklön 212 
16.20  Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1488) om 
handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör 
inom totalförsvaret   213 
16.21  Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:389) om 
assistansersättning   213 
16.22  Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:737) om 
bostadsbidrag  214 
16.23  Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:308) om 
bostadstillägg till pensionärer 215 
16.24  Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1030) om 
underhållsstöd 215 
16.25  Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1150) om 
högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.   217 
16.26  Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:703) om 
handikappersättning och vårdbidrag   217 
16.27  Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:707) om 
ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg 
till folkpension för långvarig vård av sjukt eller 
handikappat barn    217 
 
Bilaga 1    Utredningens sammanfattning av betänkandet En lag om 
    socialförsäkringar (SOU 1997:72)    219 
Bilaga 2    Förteckning över remissinstanser  En lag om 
    socialförsäkringar (SOU 1997:72)    225 
Bilaga 3    Lagförslag i lagrådsremiss den 4 mars 1999 
    Socialförsäkringens personkrets 226 
Bilaga 4    Lagrådets yttrande över lagförslag i lagrådsremiss 
    den 4 mars 1999 Socialförsäkringens personkrets 235 
 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6 maj 1999   241 
 
1 Förslag till riksdagsbeslut 
Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 
1. socialförsäkringslag 
2. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
3. lag om ändring i lagen (1962:382) angående införande av lagen om 
allmän försäkring 
4. lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspen- 
sion 
5. lag om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen 
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension 
6. lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension 
7. lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag 
8. lag om ändring i föräldrabalken 
9. lag om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott 
10. lag om ändring i studiestödslagen (1973:394) 
11. lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring 
12. lag om ändring i lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjö- 
män 
13. lag om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet 
under krig och krigsfara 
14. lag om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag 
15. lag om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om 
bilstöd till handikappade 
16. lag om ändring i lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av ut- 
ländska barn 
17. lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för 
närståendevård 
18. lag om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare 
19. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön 
20. lag om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa er- 
sättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret 
21. lag om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning 
22. lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag 
23. lag om ändring i lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionä- 
rer 
24. lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd 
25. lag om ändring i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp 
av läkemedel m.m. 
26. lag om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och 
vårdbidrag 
27. lag om ändring i lagen (1998:707) om ändring i lagen om 
(1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig 
vård av sjukt eller handikappat barn 
Prop. 1998/99:119 
2 Lagtext 
2.1 Förslag till socialförsäkringslag 
Härigenom föreskrivs följande. 
1 kap. Allmänna bestämmelser 
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om vem som omfattas av social 
trygghet genom social försäkring och vissa bidragssystem (socialförsäk- 
ringen). Lagen gäller för de försäkringar och bidragssystem som anges i 
3 kap. 
Rätten till en förmån skall grundas på bosättning eller förvärvsarbete i 
Sverige om inte något annat särskilt anges. 
 
2 § I de författningar som anges i 3 kap. finns närmare bestämmelser om 
rätt till förmåner m.m. 
 
3 § Frågor om förmåner inom socialförsäkringen handhas av Riksförsäk- 
ringsverket, Premiepensionsmyndigheten och de allmänna försäkrings- 
kassorna. 
 
4 § Gemenskapsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller inom Euro- 
peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtal om social trygg- 
het som ingåtts med andra stater kan medföra begränsningar i tillämplig- 
heten av bestämmelserna i denna lag. 
2 kap. Bosättning och arbete i Sverige 
Bosättning i Sverige 
1 § Vid tillämpning av denna lag skall en person anses vara bosatt i 
Sverige, om han eller hon har sitt egentliga hemvist här i landet. 
Den som kommer till Sverige och kan antas komma att vistas här 
under längre tid än ett år skall anses vara bosatt här. Detta gäller dock 
inte om synnerliga skäl talar mot det. 
En i Sverige bosatt person som lämnar landet skall fortfarande anses 
vara bosatt här om utlandsvistelsen kan antas vara längst ett år. 
Särskilda bestämmelser 
Statsanställda 
2 § Den som av en statlig arbetsgivare sänds till ett annat land för arbete 
för arbetsgivarens räkning skall anses vara bosatt i Sverige under hela 
utsändningstiden om han eller hon tidigare någon gång varit bosatt i 
Sverige. 
När en annan stat som arbetsgivare sänder en person till Sverige för ar- 
bete för arbetsgivarens räkning skall den personen inte anses vara bosatt i 
Sverige. 
Diplomater m.fl. 
3 § En person som tillhör en annan stats beskickning eller karriärkonsulat 
eller dess betjäning skall anses vara bosatt i Sverige endast om det är för- 
enligt med bestämmelserna om immunitet och privilegier i de konven- 
tioner som anges i 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och 
privilegier i vissa fall. Detta gäller även en sådan persons privattjänare. 
En person som på grund av anknytning till en internationell organisa- 
tion omfattas av bestämmelserna i 4 § lagen om immunitet och 
privilegier i vissa fall skall anses vara bosatt i Sverige endast i den mån 
det är förenligt med vad som följer av tillämplig stadga eller avtal som 
anges i bilagan till den lagen. 
Biståndsarbetare m.fl. 
4 § En i Sverige bosatt person som lämnar landet för arbete för arbets- 
givarens räkning skall fortfarande anses vara bosatt här, om han eller hon 
är anställd av 
1. ett svenskt trossamfund eller ett organ som är knutet till ett sådant 
samfund eller 
2. en svensk ideell organisation som bedriver biståndsverksamhet. 
Första stycket gäller endast om utlandsvistelsen kan antas vara längst 
fem år. 
Utlandsstuderande m.fl. 
5 § En i Sverige bosatt person som lämnar landet för att studera i ett an- 
nat land skall fortfarande anses vara bosatt i Sverige så länge han eller 
hon genomgår en studiestödsberättigande utbildning eller har utbild- 
ningsbidrag för doktorander. 
Den som kommer till Sverige för att studera skall inte anses vara bosatt 
här. Detta gäller dock inte den som har utbildningsbidrag för doktoran- 
der. 
Familjemedlemmar 
6 § Vad som sägs om personer som avses i 2 5 §§ gäller även medföljan- 
de make samt barn som inte fyllt 18 år. Med make likställs den som utan 
att vara gift med den utsände lever tillsammans med denne, om de tidiga- 
re har varit gifta eller gemensamt har eller har haft barn. 
Arbete i Sverige 
7 § Med arbete i Sverige avses vid tillämpning av denna lag förvärvs- 
arbete i verksamhet här i landet. 
Om en fysisk person som bedriver näringsverksamhet har sådant fast 
driftställe i Sverige som avses i punkt 3 av anvisningarna till 53 § kom- 
munalskattelagen (1928:370) skall verksamhet hänförlig dit anses be- 
driven här i landet. 
Särskilda bestämmelser 
Arbete på fartyg 
8 § Arbete som sjöman på svenskt handelsfartyg anses som arbete i 
Sverige. Detta gäller även om arbetet utförs 
1. i anställning på utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i 
huvudsak obemannat, om anställningen sker hos redaren eller hos någon 
arbetsgivare som redaren har anlitat, eller 
2. i anställning hos ägaren till ett svenskt handelsfartyg eller hos någon 
arbetsgivare som anlitats av ägaren, om fartyget hyrs ut till en utländsk 
redare i huvudsak obemannat. 
Med sjöman avses den som enligt sjömanslagen (1973:282) skall anses 
som sjöman. 
Utsändning m.m. 
9 § Arbete utomlands för en arbetsgivare med verksamhet i Sverige skall 
anses som arbete här i landet, om arbetstagaren är utsänd av arbetsgiva- 
ren och arbetet kan antas vara längst ett år. 
När en utländsk arbetsgivare under motsvarande förhållande sänder 
någon till Sverige för arbete skall arbete i Sverige inte anses föreligga. 
I fall som anges i 2 § gäller första och andra styckena även om utsänd- 
ningstiden kan antas vara längre än ett år. 
Diplomater m.fl. 
10 § Arbete som utförs av en person som tillhör en annan stats beskick- 
ning eller karriärkonsulat skall anses som arbete i Sverige endast om det 
är förenligt med bestämmelserna om immunitet och privilegier i de kon- 
ventioner som anges i 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och 
privilegier i vissa fall. Detta gäller även en sådan persons privattjänare. 
Ett sådant arbete som medför att en person på grund av anknytning till 
en internationell organisation omfattas av bestämmelserna i 4 § lagen om 
immunitet och privilegier i vissa fall skall anses som arbete i Sverige en- 
dast i den mån det är förenligt med vad som följer av tillämplig stadga 
eller avtal som anges i bilagan till den lagen. 
3 kap. Socialförsäkringsskyddet 
Bosättningsbaserad försäkring 
1 § Den som är bosatt i Sverige är försäkrad för följande förmåner som 
anges i lagen (1962:381) om allmän försäkring: 
1. ersättning för sjukvård m.m. enligt 2 kap. i fråga om förmåner som 
beslutas av de allmänna försäkringskassorna, 
2. föräldrapenning på garantinivå, 
3. folkpension i form av förtidspension och efterlevandepension be- 
räknad i förhållande till det antal år som har tillgodoräknats som bosätt- 
ningstid i Sverige, samt 
4. rehabilitering och särskilt bidrag enligt 22 kap. i fråga om förmåner 
som beslutas av de allmänna försäkringskassorna. 
 
2 § Den som är bosatt i Sverige omfattas även av 
1. lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag, 
2. lagen (1969:205) om pensionstillskott, 
3. lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag, 
4. lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handi- 
kappade, 
5. lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn, 
6. lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för 
långvarig vård av sjukt eller handikappat barn, 
7. lagen (1993:389) om assistansersättning, 
8. lagen (1993:737) om bostadsbidrag, 
9. lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer, 
10. lagen (1996:1030) om underhållsstöd, 
11. lagen (1998:702) om garantipension, och 
12. lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag. 
 
3 § Till den som enligt utlänningslagen (1989:529) behöver ha uppe- 
hållstillstånd i Sverige får förmåner enligt 1 och 2 §§ utges tidigast från 
och med den dag då ett sådant tillstånd börjar gälla men inte för längre 
tid tillbaka än tre månader före det att tillståndet beviljades. Om det finns 
synnerliga skäl, får förmåner utges även om uppehållstillstånd inte har 
beviljats. 
Förmåner enligt första stycket betalas inte ut för tid då bistånd enligt 
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har lämnats till 
den försäkrade om förmånerna är av motsvarande karaktär. 
Arbetsbaserad försäkring 
4 § Den som arbetar i Sverige är försäkrad för följande förmåner enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring: 
1. sjukpenning och havandeskapspenning, 
2. föräldrapenning över garantinivå och tillfällig föräldrapenning, 
3. tilläggspension i form av förtidspension och efterlevandepension, 
4. folkpension i form av förtidspension och efterlevandepension beräk- 
nad i förhållande till det antal år för vilka tillgodoräknats pensionspoäng 
för tilläggspension, samt 
5. rehabilitering och rehabiliteringsersättning enligt 22 kap. i fråga om 
förmåner som beslutas av de allmänna försäkringskassorna. 
 
5 § Den som arbetar i Sverige omfattas även av 
1. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, 
2. lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård, 
och 
3. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. 
Försäkringstid 
6 § För arbetstagare gäller försäkringen enligt 4 och 5 §§ från och med 
den första dagen av anställningstiden. För andra gäller försäkringen dock 
från och med den dag då arbetet har påbörjats. 
Försäkringen upphör att gälla tre månader efter den dag då arbetet har 
upphört av någon annan anledning än ledighet för semester, ferier eller 
motsvarande uppehåll (efterskyddstid). Försäkringen upphör tidigare än 
som nu sagts om den enskilde påbörjat arbete i ett annat land och om- 
fattas av motsvarande försäkring i det landet eller om det finns andra sär- 
skilda skäl. 
 
7 § Om en förmån som avses i 4 eller 5 § utges när försäkringen skall 
upphöra enligt 6 § andra stycket, fortsätter försäkringen enligt 4 eller 5 § 
att gälla under den tid för vilken förmånen utges. Försäkringen fortsätter 
också att gälla, enligt de grunder som regeringen fastställer, för den tid en 
person genomgår utbildning eller står till arbetsmarknadens förfogande. 
 
8 § Försäkringen för pensioner eller skadeersättningar som avses i 4 § 3 
och 4 samt 5 § 1 och 3 skall gälla när rätten till en förmån enligt de lagar 
som anges där kan härledas från ett arbete i Sverige. Detsamma gäller 
försäkringen för föräldrapenning över garantinivå enligt 4 § 2. 
Försäkringen för pensioner enligt första stycket skall också gälla i det 
fall rätten till förmånen kan härledas från sådan ersättning som anges i 12 
och 13 §§. 
 
9 § För biståndsarbetare m.fl. enligt 2 kap. 4 § som till följd av utlandsar- 
bete inte omfattas av den arbetsbaserade försäkringen och som efter ut- 
landstjänstgöringens slut återvänder till Sverige skall efterskyddstiden 
börja löpa först efter återkomsten, om utlandstjänstgöringen varat längst 
fem år. 
 
10 § Försäkringen enligt 4 eller 5 § fortsätter att gälla efter efterskydds- 
tiden enligt 6 § andra stycket så länge skyddsbestämmelserna om beräk- 
ning av sjukpenninggrundande inkomst i 3 kap. 5 § tredje stycket 4 6 
lagen (1962:381) om allmän försäkring är tillämpliga. 
Arbetstillstånd 
11 § Den som enligt utlänningslagen (1989:529) behöver ha arbetstill- 
stånd i Sverige eller ett uppehållstillstånd med motsvarande verkan har 
inte rätt till förmåner enligt 4 och 5 §§ förrän ett sådant tillstånd har be- 
viljats. Ersättning får därvid utges tidigast från och med den dag då till- 
ståndet börjar gälla men inte för längre tid tillbaka än tre månader före 
det att tillståndet beviljades. 
Begränsningarna i första stycket gäller inte arbetsskadeersättning enligt 
5 § 1. 
 
Speciella försäkringssituationer 
12 § En person som har förtidspension som beräknats enligt 13 kap. 2 § 
lagen (1962:381) om allmän försäkring är försäkrad för inkomstgrundad 
ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension 
beräknad på denna förtidspension. 
 
13 § Den som uppbär någon av följande förmåner är försäkrad för in- 
komstgrundad ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad 
ålderspension och tilläggspension i form av förtidspension enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring: 
1. vårdbidrag, som inte enbart avser merkostnader, enligt 8 § lagen 
(1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag, 
2. dagpenning från arbetslöshetskassa, 
3. utbildningsbidrag i form av dagpenning under arbetsmarknadsut- 
bildning och yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning vid genera- 
tionsväxling, 
4. utbildningsbidrag för doktorander, 
5. korttidsstudiestöd och vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen 
(1973:349), 
6. vuxenstudiebidrag enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstu- 
diestöd för arbetslösa samt särskilt utbildningsbidrag, 
7. timersättning vid vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) 
och ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar 
(TUFF), 
8. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen 
(1994:1809) om totalförvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt 
de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, eller 
9. stipendium som enligt punkt 12 sjunde stycket av anvisningarna till 
32 § kommunalskattelagen (1928:370) skall tas upp som intäkt av tjänst. 
 
14 § Den som är bosatt i Sverige är försäkrad för pensionsgrundande be- 
lopp för barnår enligt 3 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad 
ålderspension. 
Den som har genomgått grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om 
totalförsvarsplikt är försäkrad för pensionsgrundande belopp för plikt- 
tjänstgöring enligt 3 kap. lagen om inkomstgrundad ålderspension. 
 
15 § Den som genomgår utbildning som är förenad med särskild risk för 
arbetsskada är försäkrad för arbetsskada enligt lagen (1976:380) om ar- 
betsskadeförsäkring. Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer meddelar närmare föreskrifter om detta. 
Gemensamma bestämmelser 
16 § Den som, i enlighet med förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämp- 
ningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller 
deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, omfattas av lagstift- 
ningen i en annan stat är inte försäkrad för sådana förmåner enligt denna 
lag som motsvarar förmåner som avses i förordningen. 
4 kap. Förmåner vid utlandsvistelse 
Bosättningsbaserade förmåner 
1 § För tid då en försäkrad vistas i ett land som inte ingår i Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) får förmåner som grundas på bo- 
sättning utges endast i de fall som avses i 2 och 3 §§. 
 
2 § Förmåner får utges om utlandsvistelsen kan antas vara längst sex 
månader. 
När det gäller ersättning för sjukvård m.m. enligt 3 kap. 1 § 1 tillämpas 
särskilda bestämmelser om vård som ges utomlands. 
Pensionsförmåner enligt 3 kap. 1 § 3 samt 2 § 2, 6 och 11 utges så 
länge den försäkrades bosättning i Sverige består enligt 2 kap. 
 
3 § Tidsbegränsningen i 2 § första stycket gäller inte sådana 
statsanställda och deras familjemedlemmar som avses i 2 kap. 2 och 6 §§. 
Tidsbegränsningen gäller inte heller familjestöd enligt 3 kap. 1 § 2 
eller 2 § 1, 3, 5 och 10 till biståndsarbetare m.fl. och studerande eller 
deras familjemedlemmar som avses i 2 kap. 4 6 §§. 
 
4 § Har rätten till en bosättningsbaserad förmån upphört med tillämpning 
av bestämmelserna om bosättning i 2 kap. eller bestämmelserna om ut- 
landsvistelse i 1 3 §§, får förmånen efter ansökan hos försäkringskassan 
fortsätta att utges om det med hänsyn till omständigheterna skulle 
framstå som uppenbart oskäligt att dra in förmånen. 
Arbetsbaserade förmåner 
5 § För tid då en försäkrad vistas utomlands får förmåner vid sjukdom, 
havandeskap, tillfällig vård av barn och rehabilitering enligt 3 kap. 4 § 1, 
2 och 5 endast utges i följande fall: 
1. om ett ersättningsfall inträffar utomlands medan den försäkrade där 
utför sådant arbete som skall anses som arbete i Sverige enligt 2 kap., 
2. om försäkringskassan medger att den försäkrade reser till utlandet. 
 
6 § Pensionsförmåner och skadeersättningar enligt 3 kap. 4 § 3 och 4 
samt 5 § 1 och 3 utges för tid då den försäkrade vistas utomlands så länge 
rätten till förmånen består. Detta gäller också i fråga om föräldrapenning 
över garantinivå enligt 3 kap. 4 § 2, 
1. om barnet är bosatt i Sverige, eller 
2. om försäkringskassan medger det, när ett barn hämtas i samband 
med adoption. 
Gemensamma bestämmelser 
7 § För utbetalning av en förmån utomlands får krävas bevis om att rätten 
till förmånen består. 
5 kap. Anmälan och handläggning av ärenden 
Anmälan till försäkringskassan 
1 § Den som bosätter sig i Sverige och som inte är folkbokförd här skall 
anmäla sig till den försäkringskassa som avses i 4 §. Bosättningsbaserade 
förmåner enligt 3 kap. 1 och 2 §§ får inte utges för längre tid tillbaka än 
tre månader före den månad då anmälan gjordes eller försäkringskassan 
på annat sätt fick kännedom om bosättningen. 
Den som avses i 2 kap. 2 § första stycket och som inte är folkbokförd 
här skall anmäla sig till den försäkringskassa som avses i 5 § andra 
stycket. 
 
2 § Arbetsbaserade förmåner enligt 3 kap. 4 § samt 5 § 2 och 3 får inte 
utges för längre tid tillbaka än tre månader före den månad då försäk- 
ringskassan fick kännedom om arbetet. 
En anmälan om arbete i Sverige som görs av den som arbetar här utan 
att vara bosatt i landet skall lämnas till den försäkringskassa som avses i 
5 §. 
 
3 § Den som lämnar Sverige för en tid som kan antas ha betydelse för 
rätten till förmåner enligt 2 eller 4 kap. skall anmäla detta till den försäk- 
ringskassa som avses i 4 6 §§. 
Beslutande försäkringskassa m.m. 
4 § Ett ärende som skall avgöras av en allmän försäkringskassa och avser 
någon som är bosatt i Sverige skall avgöras av den försäkringskassa inom 
vars verksamhetsområde den enskilde var folkbokförd den 1 november 
föregående år. 
Om den enskilde inte var folkbokförd i Sverige den 1 november före- 
gående år, skall ett ärende avgöras av den försäkringskassa inom vars 
verksamhetsområde den enskilde är bosatt vid årets ingång. Sker bosätt- 
ningen senare under året, skall ärendet avgöras av den försäkringskassa 
inom vars verksamhetsområde bosättningen sker. 
 
5 § Ett ärende som skall avgöras av en allmän försäkringskassa och avser 
någon som inte är bosatt i Sverige skall avgöras av den försäkringskassa 
inom vars verksamhetsområde den enskilde regelmässigt tillbringar sin 
dygnsvila. Om dygnsvilan inte tillbringas i Sverige, skall ärendet avgöras 
av den försäkringskassa inom vars verksamhetsområde den enskilde re- 
gelmässigt arbetar. Är den enskilde sjöman skall ärendet, om det inte av- 
ser pension, avgöras av Västra Götalands allmänna försäkringskassa. 
Om det inte med stöd av första stycket kan bestämmas till vilken för- 
säkringskassa ärendet hör, skall ärendet avgöras av Stockholms läns all- 
männa försäkringskassa. 
 
6 § Ärenden som gäller personer vilka har rätt till förmåner som familje- 
medlemmar skall alltid avgöras av samma försäkringskassa som skall 
avgöra ett ärende angående den från vilken de härleder rätten till förmå- 
ner. 
Ett ärende, som avser någon som omfattas eller väljer att omfattas av 
svensk lagstiftning enligt artikel 16 i förordning (EEG) nr 1408/71 om 
tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföre- 
tagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, skall 
avgöras av Stockholms läns allmänna försäkringskassa. 
Övriga bestämmelser 
7 § Vid tillämpningen av denna lag skall följande bestämmelser i lagen 
(1962:381) om allmän försäkring tillämpas: 
18 kap. 46 och 47 §§ om Riksförsäkringsverkets tillsyn, 
20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut, 
20 kap. 4 § om återbetalning, 
20 kap. 8 § om uppgiftsskyldighet för den enskilde, 
20 kap. 9 § om uppgiftsskyldighet för myndigheter och arbetsgivare m.fl., 
20 kap. 10 § om omprövning av en försäkringskassas beslut, 
20 kap. 10 a § om ändring av en försäkringskassas beslut, och 
20 kap. 11 13 §§ om överklagande av beslut m.m. 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2. Bestämmelserna i denna lag om personer som lämnar eller kommer 
till Sverige skall tillämpas även på personer som före den 1 januari 2001 
har lämnat respektive kommit till landet. 
3. Har arbete upphört under perioden oktober  december år 2000 skall 
efterskyddstiden i 2 kap. 6 § andra stycket räknas från lagens ikraftträd- 
ande. 
4. Den som vid lagens ikraftträdande uppbär hustrutillägg enligt över- 
gångsbestämmelserna till lagen (1998:708) om upphävande av lagen 
(1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension, är 
fortfarande försäkrad för denna förmån. 
5. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om 
bosättningsbaserad folkpension i form av ålderspension för den som är 
född år 1937 eller tidigare. 
 
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om 
allmän försäkring 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om allmän försäk- 
ring 
dels att 1 kap. 4 och 5 §§, 2 kap. 8 §, 5 kap. 2 och 16 §§ samt 16 kap. 
13 § skall upphöra att gälla, 
dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 10 §, 3 kap. 1, 2, 2a, 5, 5b, 13 och 15 §§, 
4 kap. 1, 3 och 9 §§, 5 kap. 1 och 6 §§, 11 kap. 1 §, 16 kap. 1 §, 20 kap. 
1 §, 21 kap. 1 § samt 22 kap. 1 , 2 och 17 §§ skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
1 kap. 
3 § 
Försäkrade enligt denna lag är 
dels svenska medborgare, dels 
personer som utan att vara 
svenska medborgare är bosatta i 
riket. En försäkrad som lämnar 
Sverige skall fortfarande anses 
vara bosatt i riket, om utlands- 
vistelsen är avsedd att vara längst 
ett år. 
Utländsk sjöman på svenskt 
handelsfartyg är försäkrad för 
tilläggspension även om han eller 
hon inte är bosatt i riket. 
Såvitt angår försäkringen för 
tilläggspension är den som enligt 
4 kap. 1 § lagen (1998:674) om 
inkomstgrundad ålderspension 
m.m. eller 11 kap. 6 § denna lag, i 
detta lagrums lydelse före den 
1 januari 1999, tillgodoräknats 
pensionspoäng försäkrad, även om 
han eller hon inte längre uppfyller 
förutsättningarna enligt första 
eller andra stycket. 
Den som av en statlig arbets- 
givare sänds till ett annat land för 
arbete för arbetsgivarens räkning 
skall anses bosatt i riket under 
hela utsändningstiden även om 
denna är avsedd att vara längre 
än ett år. Detta gäller även med- 
följande make samt barn som inte 
fyllt 18 år. Med make likställs den 
som utan att vara gift med den 
utsände lever tillsammans med 
denne, om de tidigare har varit 
gifta eller gemensamt har eller har 
haft barn. 
I socialförsäkringslagen 
(1999:000) finns bestämmelser om 
vem som är försäkrad enligt denna 
lag. Socialförsäkringslagen inne- 
håller också bestämmelser om 
förmåner vid utlandsvistelse och 
om handläggning av ärenden, 
m.m. 
 
2 kap. 
10 § 
Frågor om ersättning enligt detta 
kapitel prövas i andra fall än som 
avses i andra stycket av den all- 
männa försäkringskassa, hos 
vilken den försäkrade är inskriven 
eller skulle ha varit inskriven, om 
han uppfyllt åldersvillkoret i 
1 kap. 4 §. Denna försäkringskassa 
får dock uppdra åt en annan 
försäkringskassa att pröva sådana 
frågor. 
Frågor om ersättning enligt 2, 3 
och 6 §§ samt ersättning enligt 4 
och 5 §§ som inte hänför sig till 
visst vårdtillfälle prövas av den 
försäkringskassa inom vars verk- 
samhetsområde vårdgivaren eller 
annan som får ersättning bedriver 
sin verksamhet. Detsamma gäller 
ersättning i övrigt i de fall där den 
försäkrade eller vårdtagaren inte 
är och inte heller under den förut- 
sättning som sagts i första stycket 
skulle ha varit inskriven hos all- 
män försäkringskassa. Frågor om 
ersättning enligt 5 § får efter be- 
myndigande av regeringen även 
prövas av Riksförsäkringsverket. 
 
Frågor om ersättning enligt detta 
kapitel prövas i andra fall än som 
avses i andra stycket av den all- 
männa försäkringskassa som enligt 
5 kap. socialförsäkringslagen 
(1999:000) skall avgöra ett ärende 
avseende den försäkrade. Denna 
försäkringskassa får dock uppdra 
åt en annan försäkringskassa att 
pröva sådana frågor. 
Frågor om ersättning enligt 2, 3 
och 6 §§ samt ersättning enligt 4 
och 5 §§ som inte hänför sig till 
visst vårdtillfälle prövas av den 
försäkringskassa inom vars verk- 
samhetsområde vårdgivaren eller 
annan som får ersättning bedriver 
sin verksamhet. Detsamma gäller 
ersättning i övrigt i de fall där 
vårdtagaren inte är bosatt i 
Sverige. Frågor om ersättning en- 
ligt 5 § får efter bemyndigande av 
regeringen även prövas av Riks- 
försäkringsverket. 
 
3 kap. 
1 § 
Hos allmän försäkringskassa in- 
skriven försäkrad har enligt vad 
nedan sägs rätt till sjukpenning, 
om hans sjukpenninggrundande 
inkomst uppgår till minst 24 pro- 
cent av basbeloppet. 
Villkoret om inskrivning hos för- 
säkringskassan för rätt till sjuk- 
penning anses uppfyllt om det har 
berott på åldersregeln i 1 kap. 4 § 
att villkoret inte har kunnat upp- 
fyllas. 
En försäkrad har enligt vad 
nedan sägs rätt till sjukpenning, 
om hans sjukpenninggrundande 
inkomst uppgår till minst 24 pro- 
cent av prisbasbeloppet. 
 
Rätt till sjukpenning enligt detta kapitel föreligger inte på grundval av 
anställningsförmåner för tid som ingår i en sjuklöneperiod, under vilken 
den försäkrades arbetsgivare har att svara för sjuklön enligt lagen 
(1991:1047) om sjuklön. 
 
2 § 
Sjukpenningrundande inkomst 
är den årliga inkomst i pengar som 
en försäkrad kan antas komma att 
tills vidare få för eget arbete, an- 
tingen såsom arbetstagare i allmän 
eller enskild tjänst (inkomst av 
anställning) eller på annan 
grund (inkomst av annat 
förvärvsarbete). Som inkomst 
av anställning räknas dock inte 
ersättning från en arbetsgivare 
som är bosatt utomlands eller en 
utländsk juridisk person, om ar- 
betet har utförts i arbetsgivarens 
verksamhet utom riket. Ifråga om 
arbete som utförs utomlands av 
den som av en statlig arbetsgivare 
sänts till ett annat land för arbete 
för arbetsgivarens räkning bortses 
vid beräkningen av sjukpenning- 
grundande inkomst från sådana 
lönetillägg som betingas av ökade 
levnadskostnader och andra sär- 
skilda förhållanden i sysselsätt- 
ningslandet. Som inkomst av an- 
ställning eller inkomst av annat 
förvärvsarbete räknas inte heller 
intäkt som avses i 32 § 1 mom. 
första stycket h och i kommunal- 
skattelagen (1928:370) eller sådan 
ersättning som anges i 1 § första 
stycket 1 5 och fjärde stycket 
lagen (1990:659) om särskild 
löneskatt på vissa förvärvsin- 
komster. Som inkomst av annat 
förvärvsarbete räknas inte sådan 
ersättning enligt gruppsjukförsäk- 
ring eller trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada som enligt 2 § första 
stycket lagen om särskild löneskatt 
på vissa förvärvsinkomster utgör 
underlag för nämnda skatt. Den 
sjukpenninggrundande inkomsten 
fastställs av försäkringskassan. 
Inkomst av anställning och in- 
komst av annat förvärvsarbete 
skall därvid var för sig avrundas 
till närmast lägre hundratal kronor. 
Sjukpenningrundande inkomst 
är den årliga inkomst i pengar som 
en försäkrad kan antas komma att 
tills vidare få för eget arbete här i 
landet, antingen såsom arbets- 
tagare i allmän eller enskild tjänst 
(inkomst av anställning) 
eller på annan grund (inkomst 
av annat förvärvsarbete). I 
fråga om arbete som utförs utom- 
lands av den som av en statlig ar- 
betsgivare sänts till ett annat land 
för arbete för arbetsgivarens räk- 
ning bortses vid beräkningen av sjuk- 
penninggrundande inkomst från 
sådana lönetillägg som betingas av 
ökade levnadskostnader och andra 
särskilda förhållanden i sysselsätt- 
ningslandet. Som inkomst av an- 
ställning eller inkomst av annat 
förvärvsarbete räknas inte heller 
intäkt som avses i 32 § 1 mom. 
första stycket h och i kommunal- 
skattelagen (1928:370) eller sådan 
ersättning som anges i 1 § första 
stycket 1 5 och fjärde stycket 
lagen (1990:659) om särskild löne- 
skatt på vissa förvärvsinkomster. 
Som inkomst av annat förvärvs- 
arbete räknas inte sådan ersättning 
enligt gruppsjukförsäkring eller 
trygghetsförsäkring vid arbets- 
skada som enligt 2 § första stycket 
lagen om särskild löneskatt på 
vissa förvärvsinkomster utgör 
underlag för nämnda skatt. Den 
sjukpenninggrundande inkomsten 
fastställs av försäkringskassan. In- 
komst av anställning och inkomst 
av annat förvärvsarbete skall där- 
vid var för sig avrundas till när- 
mast lägre hundratal kronor. 
 
Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst bortses från sådan 
inkomst av anställning och annat förvärvsarbete som överstiger sju och 
en halv gånger prisbasbeloppet. Det belopp som sålunda skall undantas 
skall i första hand räknas av från inkomst av annat förvärvsarbete. Ersätt- 
ning för utfört arbete i annan form än pension räknas som inkomst av 
anställning, såvida ersättningen under ett år uppgår till minst 1 000 
kronor, även om mottagaren inte är anställd hos den som utger ersätt- 
ningen. I nu angivna fall skall den som utför arbetet anses såsom arbets- 
tagare och den som utger ersättningen såsom arbetsgivare. Kan ersättning 
för arbete för någon annans räkning under året inte antas uppgå till minst 
1 000 kronor, skall ersättningen från denne inte tas med vid beräkningen 
av den sjukpenninggrundande inkomsten i annat fall än då den utgör in- 
komst av näringsverksamhet. Vid beräkning av sjukpenninggrundande 
inkomst av anställning skall bortses från ersättning som enligt 2 a § skall 
anses som inkomst annat förvärvsarbete samt ersättning som idrotts- 
utövare får från sådan ideell förening som avses i 7 § 5 mom. lagen 
(1947:576) om statlig inkomstskatt och som har till huvudsakligt syfte att 
främja idrottslig verksamhet, om ersättningen från föreningen under året 
inte kan antas uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp. Vid beräkning av 
sjukpenninggrundande inkomst av anställning bortses även från ersätt- 
ning från en stiftelse som har till väsentligt ändamål att tillgodose eko- 
nomiska intressen hos dem som är eller har varit anställda hos en arbets- 
givare som lämnat bidrag till stiftelsen (vinstandelsstiftelse) eller från en 
annan juridisk person med motsvarande ändamål, om ersättningen avser 
en sådan anställd och inte utgör ersättning för arbete för den juridiska 
personens räkning. Detta gäller dock endast om de bidrag arbetsgivaren 
lämnat till den juridiska personen varit avsedda att vara bundna under 
minst tre kalenderår och att på likartade villkor tillkomma en betydande 
del av de anställda. Om arbetsgivaren är ett fåmansföretag eller ett få- 
mansägt handelsbolag skall vid beräkningen inte bortses från ersättning 
som den juridiska personen lämnar till sådan företagsledare eller delägare 
i företaget eller denne närstående person som avses i punkt 14 av anvis- 
ningarna till 32 § kommunalskattelagen. Vid beräkning av sjukpenning- 
grundande inkomst av anställning skall alltid bortses från ersättning från 
en vinstandelsstiftelse som härrör från bidrag som arbetsgivaren lämnat 
under åren 1988 1991. 
Beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten skall, där för- 
hållandena inte är kända för försäkringskassan, grundas på de upplys- 
ningar som kassan kan inhämta av den försäkrade eller dennes arbets- 
givare eller som kan framgå av den uppskattning, som vid taxering gjorts 
av den försäkrades inkomst. Semesterlön får inte inräknas i den sjukpen- 
ninggrundande inkomsten till högre belopp än vad som skulle ha utgivits 
i lön för utfört arbete under motsvarande tid. En liknande begränsning 
skall gälla semesterersättning. Inkomst av arbete för egen räkning får ej 
beräknas högre än som motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för 
annans räkning. 
 
2 a § 
Vid beräkning av sjukpenning- 
grundande inkomst skall ersättning 
från en arbetsgivare som är bosatt 
utomlands eller är en utländsk ju- 
ridisk person anses som inkomst 
av annat förvärvsarbete, om er- 
sättningen avser arbete som 
utförts inom riket samt 
arbetsgivaren och arbetstagaren 
träffat överenskommelse om att 
ersättningen skall hänföras till 
sådan inkomst. 
Vid beräkning av sjukpenning- 
grundande inkomst skall ersättning 
från en arbetsgivare som är bosatt 
utomlands eller är en utländsk ju- 
ridisk person anses som inkomst 
av annat förvärvsarbete, om ar- 
betsgivaren och arbetstagaren 
träffat överenskommelse om att er- 
sättningen skall hänföras till sådan 
inkomst. 
 
Som inkomst av annat förvärvsarbete räknas dessutom ersättning för 
arbete under förutsättning att ersättningen betalas ut 
1. till mottagare som har en F-skattsedel antingen när ersättningen be- 
stäms eller när den betalas ut, 
2. till mottagare som har en A-skattsedel eller en F-skattsedel med vill- 
kor enligt 4 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483) eller som saknar 
skattsedel på preliminär skatt, om ersättningen tillsammans med annan 
ersättning för arbete från samma utbetalare under inkomståret kan antas 
komma att understiga 10 000 kronor och utbetalaren är en fysisk person 
eller ett dödsbo samt vad som utbetalats inte utgör utgift i en av utbetala- 
ren bedriven näringsverksamhet, 
3. till delägare i handelsbolag av bolaget, 
4. till medlem i europeisk ekonomisk intressegruppering av gruppe- 
ringen. 
Om i fall som avses i andra stycket 1 mottagaren har en F-skattsedel 
med villkor enligt 4 kap. 9 § skattebetalningslagen, räknas ersättningen 
som inkomst av annat förvärvsarbete bara om F-skattsedeln skriftligen 
åberopas. 
5 § 
Den allmänna försäkringskassan 
skall i samband med inskrivning 
av en försäkrad besluta om den 
försäkrades tillhörighet till sjuk- 
penningförsäkringen. I fråga om 
en försäkrad som avses i 1 § första 
stycket skall kassan samtidigt fast- 
ställa den försäkrades sjukpen- 
ninggrundande inkomst. Sådan 
fastställelse skall också ske för 
försäkrad som avses i 1 § andra 
stycket så snart anmälan om hans 
inkomstförhållanden gjorts hos 
kassan. Av beslutet skall framgå i 
vad mån den sjukpenning- 
grundande inkomsten är att hän- 
föra till anställning eller till annat 
förvärvsarbete. Sjukpenningför- 
säkringen skall omprövas 
Den allmänna försäkringskassan 
skall besluta om en försäkrads till- 
hörighet till sjukpenningförsäk- 
ringen och fastställa sjukpenning- 
grundande inkomst. För en för- 
säkrad som inte är bosatt i Sverige 
gäller detta så snart anmälan om 
hans inkomstförhållanden gjorts 
hos kassan. Av beslutet skall fram- 
gå i vad mån den sjukpenning- 
grundande inkomsten är att hän- 
föra till anställning eller till annat 
förvärvsarbete. Sjukpenningför- 
säkringen skall omprövas 
 
a) när kassan fått kännedom om att den försäkrades inkomstförhållan- 
den eller andra omständigheter har undergått ändring av betydelse för 
rätten till sjukpenning eller för sjukpenningens storlek, 
b) när förtidspension eller särskild efterlevandepension enligt denna 
lag beviljas den försäkrade eller redan utgående sådan pension ändras 
med hänsyn till ändring i den försäkrades arbetsförmåga eller, vid sär- 
skild efterlevandepension, förmåga eller möjlighet att bereda sig inkomst 
genom arbete, 
c) när delpension enligt särskild lag beviljas den försäkrade eller redan 
utgående sådan pension ändras med hänsyn till ändring i den försäkrades 
arbets- eller inkomstförhållanden, samt 
d) när tjänstepension beviljas den försäkrade. 
Ändring som avses i första stycket skall gälla från och med den dag då 
anledningen till ändringen uppkommit. Den sjukpenninggrundande in- 
komst som ändrats enligt första stycket a får dock läggas till grund för 
ersättning tidigast från och med första dagen i den ersättningsperiod som 
inträffar i anslutning till att försäkringskassan fått kännedom om in- 
komständringen. 
Under tid som anges under 1 6 får, om inte första stycket b, c eller d är 
tillämpligt, den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten sänkas lägst 
till vad den skulle ha varit närmast dessförinnan om försäkringskassan då 
känt till samtliga förhållanden. Detta gäller tid då den försäkrade 
1. bedriver studier, för vilka hon eller han uppbär studiehjälp, studie- 
medel eller särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349), 
studiestöd enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för ar- 
betslösa, bidrag enligt förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för 
doktorander eller särskilt utbildningsbidrag, 
2. genomgår vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och upp- 
bär timersättning för studierna, 
3. är inskriven vid arbetsmarknadsinstitut eller genomgår arbetsmark- 
nadsutbildning som beslutats av en arbetsmarknadsmyndighet, 
4. är gravid och avbryter eller inskränker sitt förvärvsarbete tidigast 
sex månader före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten härför, 
5. är helt eller delvis ledig från förvärvsarbete för vård av barn, om den 
försäkrade är förälder till barnet eller likställs med förälder enligt 1 § för- 
äldraledighetslagen (1995:584) och barnet inte har fyllt ett år. Motsva- 
rande gäller vid adoption av barn som ej fyllt tio år eller vid mottagande 
av sådant barn i avsikt att adoptera det, om mindre än ett år har förflutit 
sedan den försäkrade fick barnet i sin vård, 
6. fullgör tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. 
För en försäkrad som avses i tredje stycket 1 eller 3 skall försäkrings- 
kassan, vid sjukdom under utbildningstiden, beräkna sjukpenningen på 
en sjukpenninggrundande inkomst som har fastställts på grundval av 
enbart den inkomst av eget arbete som den försäkrade kan antas få under 
denna tid. Om därvid den sjukpenninggrundande inkomsten helt eller 
delvis är att hänföra till anställning, skall årsarbetstiden beräknas på 
grundval av enbart det antal arbetstimmar som den försäkrade kan antas 
ha i ifrågavarande förvärvsarbete under utbildningstiden. 
För en försäkrad som får sådan behandling eller rehabilitering som av- 
ses i 7 b § eller 22 kap. 7 § och som under denna tid får livränta enligt 
lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning 
enligt en annan författning skall försäkringskassan, vid sjukdom under 
den tid då livränta betalas ut, beräkna sjukpenningen på en sjukpenning- 
grundande inkomst som har fastställts på grundval av enbart den inkomst 
av eget arbete som den försäkrade kan antas få under denna tid. 
För en försäkrad som avses i 10 c § första stycket 1 eller 2 skall dock 
under studieuppehåll mellan vår- och hösttermin, då den försäkrade inte 
uppbär studiesocial förmån som anges i tredje stycket 1, sjukpenningen 
beräknas på den sjukpenninggrundande inkomst som följer av första 
tredje styckena, om sjukpenningen blir högre än sjukpenning beräknad på 
den sjukpenninggrundande inkomsten enligt fjärde stycket. 
Fjärde stycket tillämpas även för försäkrad som avses i tredje stycket 6 
när den försäkrade genomgår grundutbildning som är längre än 60 dagar. 
 
5 b § 
För en försäkrad som av 
Svenska kyrkan, ett svenskt tros- 
samfund, ett organ som är knutet 
till ett sådant samfund eller en 
svensk ideell organisation som 
bedriver biståndsverksamhet varit 
sänd till ett annat land för arbete 
för arbetsgivarens räkning, skall 
den sjukpenninggrundande in- 
komsten vid återkomsten till 
Sverige fastställas till lägst det be- 
lopp som utgjorde hans sjukpen- 
ninggrundande inkomst omedel- 
bart före utlandsresan, om ut- 
landsvistelsen varat högst tre år. 
Bestämmelsen i denna paragraf 
gäller även den medföljande 
maken. Med make likställs den 
som utan att vara gift med den 
utsände levt tillsammans med 
denne, om de tidigare har varit 
gifta eller gemensamt har eller har 
haft barn. 
För sådana personer som enligt 
2 kap. 4 och 6 §§ socialförsäk- 
ringslagen (1999:000) anses bo- 
satta i Sverige även under vistelse 
utomlands skall den sjukpenning- 
grundande inkomsten vid åter- 
komsten till Sverige fastställas till 
lägst det belopp som utgjorde 
sjukpenninggrundande inkomst 
omedelbart före utlandsresan. 
 
13 § 
Frågor om förmåner enligt detta 
kapitel prövas av den allmänna 
försäkringskassa hos vilken den 
försäkrade är inskriven eller skulle 
ha varit inskriven, om han uppfyllt 
åldersvillkoret i 1 kap. 4 §. Denna 
försäkringskassa får dock uppdra 
åt en annan försäkringskassa att 
pröva sådana frågor med undantag 
av frågor som avses i 5 §. 
Frågor om förmåner enligt detta 
kapitel prövas av den allmänna 
försäkringskassa som enligt 5 kap. 
socialförsäkringslagen (1999:000) 
skall avgöra ett ärende avseende 
den försäkrade. Denna försäk- 
ringskassa får dock uppdra åt en 
annan försäkringskassa att pröva 
sådana frågor med undantag av 
frågor som avses i 5 §. 
 
Bestämmelserna i 3, 5 och 8 §§ i fråga om förtidspension tillämpas 
även där den försäkrade skulle ha erhållit sådan pension, om han hade 
haft rätt till folkpension enligt bestämmelserna i 5 kap. 
Har en försäkrad, utan att bestämmelserna i 3 kap. 3 § är tillämpliga, 
efter ingången av den månad då han uppnådde sextiofem års ålder, er- 
hållit sjukpenning under etthundraåttio dagar, får den allmänna försäk- 
ringskassan besluta att sjukpenning inte längre skall utgå. 
 
15 § 
Sjukpenning utgår ej för tid då den försäkrade 
a) fullgör annan tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalför- 
svarsplikt än grundutbildning som är längre än 60 dagar; 
b) är intagen i sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med sär- 
skilda bestämmelser om vård av unga med stöd av 3 § sagda lag; 
c) är häktad eller intagen i kriminalvårdsantalt; 
d) i annat fall än under b) eller c) sagts av annan orsak än sjukdom 
tagits om hand på det allmännas bekostnad; 
 
e) vistas utomlands i annat fall 
än då den försäkrade insjuknar 
medan han utför arbete som ett led 
i en här i riket bedriven verksam- 
het eller som sjöman anställd på 
svenskt handelsfartyg eller under 
sjukdom eller i fall som avses i 
7 b § reser till utlandet med för- 
säkringskassans medgivande. 
För varje dag då en försäkrad bereds vård i ett sådant hem för vård 
eller boende eller familjehem enligt socialtjänstlagen (1980:620) som ger 
vård och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika, skall 
sjukpenningen på begäran av den som svarar för vårdkostnaderna 
minskas med 80 kronor, dock med högst en tredjedel av sjukpenningens 
belopp. Därvid skall det belopp varmed minskning sker avrundas till 
närmast lägre hela krontal. Det belopp som sjukpenningen minskas med 
skall betalas ut till den på vars begäran minskningen har gjorts. 
Utan hinder av första stycket utgår sjukpenning till försäkrad som av- 
ses under c) vid sjukdom som inträffar under tid då han får vistas utom 
anstalt och därvid bereds tillfälle att förvärvsarbeta. 
 
4 kap. 
1 § 
En försäkrad förälder som är in- 
skriven hos allmän försäkrings- 
kassa har rätt till föräldrapenning 
och tillfällig föräldrapenning (för- 
äldrapenningförmåner) enligt detta 
kapitel. 
En försäkrad förälder har rätt till 
föräldrapenning och tillfällig för- 
äldrapenning (föräldrapenningför- 
måner) enligt detta kapitel. 
Föräldrapenningförmåner utges för vård av barn endast om barnet är 
bosatt här i riket. 
Vid adoption av barn får barnet anses bosatt i riket om de blivande 
adoptivföräldrarna är bosatta i riket. 
Regeringen får förordna att tillfällig föräldrapenning, med undantag för 
förmån enligt 10 § fjärde stycket, får utges även till en förälder som är 
bosatt i Danmark, Finland eller Norge för vård av barn bosatt i något av 
dessa länder. 
 
3 § 
Föräldrapenning med anledning av ett barns födelse utges under 
högst 450 dagar sammanlagt för föräldrarna. 
Vid flerbarnsbörd utges föräldrapenning under ytterligare 180 dagar 
för varje barn utöver det första. 
Om föräldrarna gemensamt har vårdnaden om barnet, har varje 
förälder rätt att uppbära föräldrapenning under hälften av den i första och 
andra styckena angivna tiden. 
En förälder som ensam har 
vårdnaden om barnet har rätt att 
själv uppbära föräldrapenningen 
under hela den tid som anges i 
första och andra styckena. Det- 
samma gäller om föräldrarna har 
gemensam vårdnad om barnet men 
den andra föräldern inte har rätt till 
föräldrapenning enligt 1 och 9 §§. 
En förälder som ensam har 
vårdnaden om barnet har rätt att 
själv uppbära föräldrapenningen 
under hela den tid som anges i 
första och andra styckena. Det- 
samma gäller om föräldrarna har 
gemensam vårdnad om barnet men 
den andra föräldern inte har rätt till 
föräldrapenning. 
 
Om en förälder på grund av sjukdom eller handikapp varaktigt saknar 
förmåga att vårda barnet har den andra föräldern rätt att själv uppbära 
föräldrapenningen under hela den tid som anges i första och andra 
styckena. 
En förälder kan avstå rätt att uppbära föräldrapenning till förmån för 
den andra föräldern med undantag för föräldrapenning med belopp mot- 
svarande förälderns sjukpenning såvitt avser en tid om 30 dagar för varje 
barn, eller vid flerbarnsbörd, för barnen gemensamt. Ett avstående från 
rätt att uppbära föräldrapenning görs genom skriftlig anmälan till försäk- 
ringskassan. 
Föräldrapenning utges längst till dess barnet har fyllt åtta år eller till 
den senare tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret. 
 
9 § 
Som villkor för rätt till föräldra- 
penning gäller att föräldern har 
varit inskriven hos allmän försäk- 
ringskassa under minst 180 dagar 
i följd närmast före den dag för 
vilken föräldrapenningen skall 
utbetalas. 
Villkoret om inskrivning hos 
försäkringskassa eller om försäk- 
ring för viss sjukpenning enligt 6 § 
andra stycket anses uppfyllt om 
det har berott på åldersregeln i 1 
kap. 4 § att villkoret inte har 
kunnat uppfyllas. Motsvarande 
gäller om föräldern inte har varit 
inskriven eller inte har varit 
försäkrad för viss sjukpenning, 
men skulle ha varit det om kassan 
känt till samtliga förhållanden. 
När det skall bestämmas om 
villkoret om inskrivning hos för- 
säkringskassa eller om försäkring 
för viss sjukpenning enligt 6 § 
andra stycket är uppfyllt för en 
försäkrad som avses i 3 kap. 5 b §, 
får bortses från tiden för utlands- 
vistelsen under förutsättning att 
den varat högst tre år och för en 
förälder som uppburit förtidspen- 
sion skall sjukpenninggrundande 
inkomst beräknad enligt 3 kap. 5 c 
§ anses ha gällt hela den tid som 
föräldern uppburit förtidspension. 
Villkoret om försäkring för viss 
sjukpenning enligt 6 § andra 
stycket anses uppfyllt om 
föräldern inte har varit försäkrad 
för viss sjukpenning, men skulle 
ha varit det om kassan känt till 
samtliga förhållanden. 
När det skall bestämmas om 
villkoret om försäkring för viss 
sjukpenning enligt 6 § andra 
stycket är uppfyllt för en försäkrad 
som avses i 3 kap. 5 b § skall bort- 
ses från tiden för utlandsvistelsen. 
När det bestäms om villkoret är 
uppfyllt för en förälder som upp- 
burit förtidspension skall sjukpen- 
ninggrundande inkomst beräknad 
enligt 3 kap. 5 c § anses ha gällt 
hela den tid som föräldern upp- 
burit förtidspension. 
 
5 kap. 
1 § 
En försäkrad som är bosatt i 
Sverige har rätt till folkpension i 
form av förtidspension, efterlevan- 
depension och handikappersätt- 
ning som utgör tillägg till pension 
a) enligt 3 och 4 §§ i förhållande 
till det antal år för vilka tillgodo- 
räknats pensionspoäng för tilläggs- 
pension, eller 
b) enligt 5 7 och 9 11 §§ i för- 
hållande till det antal år som till- 
godoräknats som bosättningstid i 
Sverige. 
En försäkrad som är bosatt i 
Sverige har rätt till folkpension i 
form av ålderspension enligt 3 § i 
förhållande till det antal år för 
vilka tillgodoräknats pensions- 
poäng för tilläggspension. 
En svensk medborgare som är 
bosatt utomlands har rätt till folk- 
pension i form av ålderspension, 
förtidspension, efterlevandepen- 
sion och handikappersättning som 
utgör tillägg till pension enligt 
första stycket a. 
En försäkrad har rätt till folk- 
pension i form av förtidspension, 
efterlevandepension och handi- 
kappersättning som utgör tillägg 
till pension 
a) enligt 3 och 4 §§ i förhållande 
till det antal år för vilka tillgodo- 
räknats pensionspoäng för tilläggs- 
pension, eller 
b) enligt 5 7 och 9 11 §§ i för- 
hållande till det antal år som till- 
godoräknats som bosättningstid i 
Sverige. 
En försäkrad har rätt till folk- 
pension i form av ålderspension 
enligt 3 § i förhållande till det an- 
tal år för vilka tillgodoräknats pen- 
sionspoäng för tilläggspension. 
 
6 § 
Som bosättningstid i Sverige tillgodoräknas 
 
a) tid under vilken en person 
varit folkbokförd i Sverige enligt 
folkbokföringslagen (1991:481); 
vid flyttning till utlandet skall hän- 
syn dock inte tas till tid efter ut- 
resan om personen enligt nämnda 
lag skall avregistreras som ut- 
flyttad, 
b) tid under vilken en här folk- 
bokförd person före tidpunkten för 
folkbokföringen oavbrutet vistats i 
Sverige efter att ha ansökt om 
uppehållstillstånd enligt 1 kap. 4 § 
utlänningslagen (1989:529) eller 
motsvarande föreskrift enligt äldre 
lag, 
c) tid under vilken en svensk 
medborgare av svenska kyrkan, ett 
svenskt trossamfund, ett organ 
som är knutet till ett sådant 
samfund eller en svensk ideell 
organisation som bedriver 
biståndsverksamhet varit sänd till 
ett annat land för arbete för 
arbetsgivarens räkning; för tid 
efter år 1992 skall vad som nu 
sägs gälla endast om utlands- 
vistelsen varat längst tre år i följd, 
d) tid under vilken en försäkrad 
haft inkomst av anställning eller 
inkomst av annat förvärvsarbete 
som avses i 2 kap. lagen 
(1998:674) om inkomstgrundad 
ålderspension, 
e) tid före år 1993 under vilken 
en svensk medborgare haft an- 
ställning i ett annat land som 
grundat rätt till svensk statligt 
reglerad pension, dock inte tid för 
vilken rätt till pension grundad på 
bosättning i det andra landet före- 
ligger om sådan pension kan ut- 
betalas till den som är bosatt i 
Sverige, 
f) i den mån regeringen så för- 
ordnar tid under vilken en person 
som inte fyllt 26 år bedriver stu- 
dier i annat land. 
Som bosättningstid i Sverige 
tillgodoräknas även tid som avses 
i 7 och 9 §§. 
Som bosättningstid i Sverige en- 
ligt första stycket a) tillgodoräknas 
inte tid då någon enligt förord- 
nande av regeringen med stöd av 1 
kap. 3 § fjärde stycket inte skall 
anses bosatt i Sverige. 
Vad som i första stycket sägs om 
folkbokföring enligt folkbok- 
föringslagen skall gälla också i 
fråga om kyrkobokföring enligt lag 
som ersatts av folkbokföringslagen 
eller enligt motsvarande äldre 
författning. 
Bestämmelsen i första stycket c) 
gäller även medföljande make 
samt barn under 18 år till person 
som där avses. 
Bestämmelserna i första stycket 
d), såvitt gäller tid före år 1993 
för vilken den försäkrade 
tillgodoräknats pensionspoäng 
enligt 11 kap. i kapitlets lydelse 
före den 1 januari 1999, och första 
stycket e) gäller även medföljande 
make samt barn under 18 år till 
person som där avses. Som 
bosättningstid tillgodoräknas dock 
inte tid för vilken maken eller 
barnet har rätt till pension 
grundad på bosättningstid i det 
andra landet om sådan pension 
kan utbetalas till den som är 
bosatt i Sverige. 
Vid tillämpningen av bestäm- 
melserna i femte och sjätte 
styckena skall med make likställas 
den som, utan att vara gift med 
den person som avses i första 
stycket c), d) eller e) levt tillsam- 
mans med denne, om de tidigare 
har varit gifta eller gemensamt 
har eller har haft barn. 
a) tid under vilken en person 
enligt 2 kap. socialförsäkrings- 
lagen (1999:000) skall anses ha 
varit bosatt här i landet, 
b) tid under vilken en person 
före tidpunkten för bosättning här 
i landet enligt a oavbrutet har 
vistats i Sverige efter att ha ansökt 
om uppehållstillstånd, 
c) tid som avses i 7 och 9 §§. 
 
11 kap. 
1 § 
Rätt till tilläggspension grundas 
på inkomst av förvärvsarbete. 
Rätt till tilläggspension grundas 
på inkomst av förvärvsarbete här i 
landet. 
 
Pensionsgrundande inkomst och pensionspoäng beräknas och fastställs 
enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. 
16 kap. 
1 § 
Den som önskar pension skall 
göra ansökan hos allmän försäk- 
ringskassa i enlighet med vad re- 
geringen förordnar. I fall som 
närmare anges av regeringen eller, 
efter regeringens bemyndigande, 
Riksförsäkringsverket, skall för- 
säkringskassan dock utan ansökan 
besluta om hel ålderspension till 
en hos kassan inskriven pensions- 
berättigad från och med den 
månad han fyller 65 år, om han 
inte skriftligen begärt annat. 
Den som önskar pension skall 
göra ansökan hos allmän försäk- 
ringskassa i enlighet med vad re- 
geringen förordnar. I fall som 
närmare anges av regeringen eller, 
efter regeringens bemyndigande, 
Riksförsäkringsverket, skall för- 
säkringskassan dock utan ansökan 
besluta om hel ålderspension till 
en pensionsberättigad från och 
med den månad han fyller 65 år, 
om han inte skriftligen begärt an- 
nat. 
 
Uppbär en försäkrad sjukpenning eller ersättning för sjukhusvård eller 
rehabiliteringspenning enligt denna lag, får försäkringskassan tillerkänna 
honom förtidspension utan hinder av att han inte gjort ansökan därom. 
Detsamma skall gälla då en försäkrad uppbär sjukpenning, ersättning för 
sjukhusvård eller livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäk- 
ring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan författning eller 
på grund av regeringens förordnande. 
Uppbär en försäkrad sjukbidrag eller har handikappersättning eller 
vårdbidrag tillerkänts honom för begränsad tid, får den tid för vilken 
förmånen skall utgå förlängas utan att ansökan har gjorts. Motsvarande 
gäller i fråga om särskild efterlevandepension som tillerkänts en efter- 
levande för begränsad tid. 
I den mån regeringen så förordnar må allmän försäkringskassa tiller- 
känna den pensionsberättigade pension enligt denna lag utan hinder av att 
han icke gjort ansökan därom. 
För kostnader för läkarundersökning och läkarutlåtande vid ansökan 
om förtidspension, handikappersättning, vårdbidrag eller särskild efter- 
levandepension skall ersättning lämnas i enlighet med vad regeringen 
eller, efter regeringens bemyndigande, Riksförsäkringsverket föreskriver. 
 
20 kap. 
1 § 
I denna lag avses, där ej annat framgår, med år kalenderår och med 
månad kalendermånad. 
 
Med sjöman avses, där ej annat 
framgår, arbetstagare som enligt 
sjömanslagen (1973:282) anses 
som sjöman. 
Med anställning på svenskt han- 
delsfartyg likställes anställning på 
utländskt handelsfartyg som 
svensk redare förhyr i huvudsak 
obemannat, om anställningen sker 
hos denne eller någon av honom 
anlitad arbetsgivare. Uthyres 
svenskt handelsfartyg till utländsk 
redare i huvudsak obemannat, äga 
bestämmelserna i denna lag till- 
lämpning om anställningen sker 
hos fartygets ägare eller någon av 
denne anlitad arbetsgivare. 
21 kap. 
1 § 
Den som är inskriven hos en 
allmän försäkringskassa, men inte 
är försäkrad för en sjukpenning 
som, beräknad enligt 3 kap. 4 § 
första stycket 2, uppgår till 60 
kronor, skall kunna genom fri- 
villiga avgifter försäkra sig för 
erhållande av sjukpenning eller 
sjukpenningtilllägg. 
Den som är bosatt här i landet, 
men inte är försäkrad för en sjuk- 
penning som, beräknad enligt 
3 kap. 4 § första stycket 2, uppgår 
till 60 kronor, skall från och med 
den månad då han eller hon fyller 
sexton år kunna genom frivilliga 
avgifter försäkra sig för erhållande 
av sjukpenning eller sjukpenning- 
tilllägg. 
 
Den som inte har rätt till sjukpenning enligt 3 kap. 1 § får försäkra sig 
för sjukpenning som uppgår till lägst 20 kronor och högst 60 kronor. Den 
som har rätt till sjukpenning enligt 3 kap. 1 § får försäkra sig för sjuk- 
penningtillägg, som tillsammans med den sjukpenning som han är berät- 
tigad till enligt 3 kap. 4 § första stycket 2 uppgår till lägst 20 kronor och 
högst 60 kronor. 
En frivillig försäkring påverkas inte av att den försäkrades sjukpenning 
enligt 3 kap., under där angivna förutsättningar, beräknas med tillämp- 
ning av 5 § sjätte stycket eller 10 a eller 10 b § nämnda kapitel. 
Försäkringen skall efter den försäkrades val gälla med en karenstid av 
3 eller 30 dagar eller utan sådan karenstid. 
Rätt till inträde i den frivilliga försäkringen eller förkortning av gällan- 
de karenstid enligt fjärde stycket tillkommer endast den som är under 55 
år. 
Ersättning enligt denna paragraf utges inte för tid efter ingången av den 
månad då den försäkrade börjar uppbära hel förtids- eller ålderspension. 
22 kap. 
1 § 
En försäkrad som är inskriven 
hos allmän försäkringskassa eller 
har rätt till sjukpenning enligt 
3 kap. 1 § andra stycket har 
möjligheter till rehabilitering och 
rätt till rehabiliteringsersättning 
enligt vad som anges i detta 
kapitel. 
En försäkrad har möjligheter till 
rehabilitering och rätt till rehabili- 
teringsersättning enligt vad som 
anges i detta kapitel. 
2 § 
Rehabilitering enligt detta kapitel skall syfta till att återge den som har 
drabbats av sjukdom sin arbetsförmåga och förutsättningar att försörja 
sig själv genom förvärvsarbete. 
Rehabiliteringsåtgärder skall planeras i samråd med den försäkrade 
och utgå från dennes individuella förutsättningar och behov. 
Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får 
meddela särskilda föreskrifter om 
rehabilitering när det gäller en 
försäkrad som inte är bosatt här i 
landet. 
 
17 § 
Frågor som avses i detta kapitel 
prövas av den allmänna försäk- 
ringskassa hos vilken den försäk- 
rade är inskriven eller skulle ha 
varit inskriven om han hade upp- 
fyllt åldersvillkoret i 1 kap. 4 §. 
Denna försäkringskassa får dock 
uppdra åt en annan försäkrings- 
kassa att pröva sådana frågor. 
Frågor som avses i detta kapitel 
prövas av den allmänna försäk- 
ringskassa som enligt 5 kap. 
socialförsäkringslagen (1999:000) 
skall avgöra ett ärende avseende 
den försäkrade. Denna försäk- 
ringskassa får dock uppdra åt en 
annan försäkringskassa att pröva 
sådana frågor. 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om förmåner som 
avser tid före ikraftträdandet. 
3. Äldre bestämmelser tillämpas också beträffande tillgodoräknande av 
bosättningstid i Sverige enligt 5 kap. vad gäller tid före ikraftträdandet. 
2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1962:382) 
angående införande av lagen om allmän försäkring 
Härigenom föreskrivs att 32 § lagen (1962:382) angående införande av 
lagen om allmän försäkring skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
32 § 
Fråga rörande änkepension i 
anledning av dödsfall, som in- 
träffat före den 1 juli 1960, skall 
prövas av den allmänna försäk- 
ringskassa, hos vilken den försäk- 
rade är inskriven. 
Fråga rörande änkepension i 
anledning av dödsfall, som in- 
träffat före den 1 juli 1960, skall 
prövas av den allmänna försäk- 
ringskassa som enligt 5 kap. 
socialförsäkringslagen (1999:000) 
skall avgöra ett ärende avseende 
den försäkrade. 
 
Vid omräkning av förmånsbeloppen för änkepensioner till följd av 
ändrade förhållanden gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 9 § lagen 
(1994:308) om bostadstillägg till pensionärer. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2.4 
 
2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:674) om 
inkomstgrundad ålderspension 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:674) om inkomstgrundad 
ålderspension 
dels att 1 kap. 7 och 9 §§, 2 kap. 11 och 12 §§, 12 kap. 7 § och 15 kap. 
18 § skall upphöra att gälla, 
dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 2, 6 och 10 §§, 12 kap. 1 §, 13 kap. 4 §, 
15 kap. 4 § skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
1 kap. 
4 § 
Försäkrade för inkomstgrundad 
ålderspension är dels svenska 
medborgare, dels personer som 
utan att vara svenska medborgare 
är bosatta i Sverige. 
Utländska sjömän på svenska 
handelsfartyg är försäkrade för 
inkomstgrundad ålderspension 
även om de inte är bosatta i 
landet. 
En person som uppbär förtids- 
pension som har beräknats enligt 
13 kap. 2 § lagen (1962:381) om 
allmän försäkring är alltid försäk- 
rad för inkomstgrundad ålders- 
pension beräknad på denna för- 
tidspension. 
I socialförsäkringslagen (1999:000) 
finns bestämmelser om vem som 
omfattas av denna lag. Social- 
försäkringslagen innehåller också 
bestämmelser om förmåner vid 
utlandsvistelse och handläggning 
av ärenden, m.m. 
 
2 kap. 
2 § 
För varje år som en person har 
varit försäkrad enligt 1 kap. 4 § 
första eller andra stycket och har 
haft inkomster som är pensions- 
grundande, skall hans eller hennes 
pensionsgrundande inkomst fast- 
ställas. Detta gäller dock endast 
om summan av de inkomster som 
är pensionsgrundande uppgått till 
minst 24 procent av det för in- 
tjänandeåret gällande prisbasbe- 
loppet enligt lagen (1962:381) om 
allmän försäkring. 
För varje år som en person har 
varit försäkrad och har haft in- 
komster här i landet som är pen- 
sionsgrundande, skall hans eller 
hennes pensionsgrundande in- 
komst fastställas. Detta gäller dock 
endast om summan av de inkoms- 
ter som är pensionsgrundande upp- 
gått till minst 24 procent av det för 
intjänandeåret gällande prisbas- 
beloppet enligt lagen (1962:381) 
om allmän försäkring. 
 
Fastställande enligt första stycket skall inte göras för år före det år då 
den försäkrade fyllt 16 år. För det år då den försäkrade har avlidit skall 
pensionsgrundande inkomst inte fastställas i annat fall än om överföring 
av pensionsrätt för premiepension till den avlidnes make skall göras för 
det året. För den som är född år 1937 eller tidigare skall pensionsgrun- 
dande inkomst inte heller fastställas för år efter det då den försäkrade har 
fyllt 64 år eller för tidigare år under vilket han eller hon hela året har 
uppburit hel ålderspension enligt denna lag eller enligt lagen om allmän 
försäkring. 
 
6 § 
Pensionsgrundande inkomst av annat förvärvsarbete är 
 
1. inkomst av näringsverksam- 
het här i landet i vilken den för- 
säkrade har arbetat i inte oväsent- 
lig omfattning (aktiv näringsverk- 
samhet), 
1. inkomst av näringsverksam- 
het i vilken den försäkrade har 
arbetat i inte oväsentlig omfattning 
(aktiv näringsverksamhet), 
 
2. tillfällig förvärvsinkomst av självständigt bedriven verksamhet, 
3. ersättning för arbete för någon annans räkning i pengar eller andra 
skattepliktiga förmåner, 
4. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om 
allmän försäkring samt sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbets- 
skadeförsäkring eller motsvarande ersättning som har utgetts enligt 
annan författning eller på grund av regeringens förordnande, i den 
utsträckning ersättningen har trätt i stället för inkomst som anges i 1 3, 
5. stipendium som enligt punkt 12 sjunde stycket av anvisningarna till 
32 § kommunalskattelagen (1928:370) skall tas upp som intäkt av tjänst. 
Första stycket gäller endast i den utsträckning inkomsten inte skall 
räknas som inkomst av anställning, såvida inte inkomsten utgör ersätt- 
ning för utfört arbete från ett handelsbolag eller en europeisk ekonomisk 
intressegruppering till en delägare i handelsbolaget respektive en medlem 
i intressegrupperingen. 
Bedömningen i första stycket 1 skall göras för varje förvärvskälla en- 
ligt kommunalskattelagen för sig. 
 
10 § 
Lön eller annan ersättning som 
den försäkrade har fått från en ar- 
betsgivare som är bosatt 
utomlands eller är utländsk 
juridisk person och som saknar 
fast driftställe i Sverige är, om inte 
annat följer av 11 §, 
pensionsgrundande som inkomst 
av anställning endast om den 
försäkrade 
1. har sysselsatts här i landet, 
eller 
2. har tjänstgjort som sjöman 
ombord på svenskt handelsfartyg. 
Ersättning som avses i första 
stycket 1 skall räknas som inkomst 
av annat förvärvsarbete om arbets- 
givaren och arbetstagaren har 
träffat överenskommelse om detta. 
Lön eller annan ersättning som 
den försäkrade har fått från en ar- 
betsgivare som är bosatt 
utomlands eller är utländsk 
juridisk person och som saknar 
fast driftställe i Sverige är 
pensionsgrundande som inkomst 
av annat förvärvsarbete om 
arbetsgivaren och arbetstagaren 
har träffat överenskommelse om 
detta. 
 
12 kap. 
1 § 
Ålderspension enligt denna lag betalas ut efter ansökan. Sådan ansökan 
skall göras skriftligen hos den allmänna försäkringskassan. En pensions- 
berättigad som är född under något av åren 1938 1953 och som uppbär 
inkomstpension utan att ha rätt till tilläggspension skall dock, utan sär- 
skild ansökan, erhålla tilläggspension från och med den månad då han 
eller hon fått rätt till sistnämnda pension. 
 
Om en person som har rätt till 
ålderspension enligt denna lag och 
är inskriven hos en allmän försäk- 
ringskassa inte tre månader före 
ingången av den månad då han 
eller hon fyller 70 år har ansökt 
om uttag av inkomst- eller 
tilläggspension skall den allmänna 
försäkringskassan utreda om den 
pensionsberättigade vill ta ut 
ålderspension. För den som måna- 
den före den då han eller hon fyller 
65 år har uppburit förtidspension 
eller särskild efterlevandepension 
enligt lagen (1962:381) om allmän 
försäkring skall motsvarande gälla, 
om ansökan om inkomst- eller 
tilläggspension enligt denna lag 
inte har gjorts senast förstnämnda 
månad. 
Om en person som har rätt till 
ålderspension enligt denna lag och 
är bosatt i Sverige inte tre månader 
före ingången av den månad då 
han eller hon fyller 70 år har an- 
sökt om uttag av inkomst- eller 
tilläggspension, skall den allmänna 
försäkringskassan utreda om den 
pensionsberättigade vill ta ut 
ålderspension. För den som måna- 
den före den då han eller hon fyller 
65 år har uppburit förtidspension 
eller särskild efterlevandepension 
enligt lagen (1962:381) om allmän 
försäkring skall motsvarande gälla, 
om ansökan om inkomst- eller 
tilläggspension enligt denna lag 
inte har gjorts senast förstnämnda 
månad. 
 
13 kap. 
4 § 
Andra beslut enligt denna lag än 
sådana som avses i 1 och 2 §§ 
skall fattas av den allmänna för- 
säkringskassa där den försäkrade 
är eller skall vara inskriven enligt 
lagen (1962:381) om allmän för- 
säkring vid tidpunkten för beslutet. 
För personer som inte är eller 
skall vara inskrivna vid någon för- 
säkringskassa skall sådana beslut 
fattas av Stockholms läns all- 
männa försäkringskassa. 
Andra beslut enligt denna lag än 
sådana som avses i 1 och 2 §§ 
skall fattas av den allmänna för- 
säkringskassa som enligt 5 kap. 
socialförsäkringslagen (1999:000) 
skall avgöra ett ärende avseende 
den försäkrade. 
 
Den försäkringskassa som avses i första stycket skall även handlägga 
andra ärenden enligt denna lag än sådana som avses i 1 och 2 §§. 
Ändring och omprövning av beslut enligt denna lag som har meddelats 
av en allmän försäkringskassa skall göras av samma försäkringskassa. 
 
15 kap. 
4 § 
Den försäkrade skall skriftligen 
underrättas om beslut enligt 2 4 kap. 
senast den 31 mars året efter fast- 
ställelseåret. Av underrättelsen 
skall framgå hur man begär om- 
prövning av beslutet. Sådan under- 
rättelse behöver dock inte sändas 
till en försäkrad som avses i 1 kap. 
4 § andra stycket. 
Den försäkrade skall skriftligen 
underrättas om beslut enligt 2 4 kap. 
senast den 31 mars året efter fast- 
ställelseåret. Av underrättelsen 
skall framgå hur man begär om- 
prövning av beslutet. Sådan under- 
rättelse behöver dock inte sändas 
till den som inte är bosatt i Sverige 
och vars adress är okänd. 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om inkomstgrun- 
dad ålderspension för tid före ikraftträdandet. 
3. Om en förbindelse som anges i äldre bestämmelser i 2 kap. 11 och 12 §§ 
eller 15 kap. 18 § gäller vid ikraftträdandet skall pensionsgrundande 
inkomst beräknas enligt äldre bestämmelser även för åren 2001 2005. 
 
2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:675) om 
införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad 
ålderspension 
Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (1998:675) om införande av lagen 
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall upphöra att gälla vid 
utgången av år 2000. Paragrafen skall dock fortfarande tillämpas i fall 
som avses i punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1999:000) om 
ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. 
2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:702) om 
garantipension 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:702) om garantipension 
dels att 4 kap. 2 och 3 §§ skall upphöra att gälla, 
dels att 2 kap. 1, 2 och 4 §§ samt 4 kap. 1 § skall ha följande lydelse, 
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 1 kap 1 a §, av följande 
lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
1 kap. 
1 a § 
 
I socialförsäkringslagen (1999:000) 
finns bestämmelser om vem som 
omfattas av denna lag. Social- 
försäkringslagen innehåller också 
bestämmelser om förmåner vid ut- 
landsvistelse och om handlägg- 
ning av ärenden, m.m. 
 
2 kap. 
1 § 
Som försäkringstid för garanti- 
pension skall tillgodoräknas tid 
under vilken en person har varit 
folkbokförd i Sverige enligt folk- 
bokföringslagen (1991:481). Vid 
flyttning till utlandet skall hänsyn 
dock inte tas till tid efter utresan 
om personen enligt nämnda lag då 
skall avregistreras som utflyttad. 
Som försäkringstid för garanti- 
pension skall tillgodoräknas tid under 
vilken en person skall anses ha 
varit bosatt i Sverige enligt 2 kap. 
socialförsäkringslagen (1999:000) 
 
2 § 
Den som före tidpunkten för 
folkbokföringen oavbrutet har 
vistats i Sverige efter att ha ansökt 
om uppehållstillstånd, skall som 
försäkringstid för garantipension 
även tillgodoräknas tiden från an- 
sökan om uppehållstillstånd till 
tidpunkten för folkbokföringen. 
Som försäkringstid för garanti- 
pension skall även tillgodoräknas 
tid under vilken en person före 
tidpunkten för bosättning enligt 
1 § oavbrutet har vistats i Sverige 
efter att ha ansökt om uppehålls- 
tillstånd. 
 
4§ 
En svensk medborgare som av 
Svenska kyrkan har varit sänd till 
ett annat land för arbete för ar- 
betsgivarens räkning skall som 
försäkringstid för garantipension 
även tillgodoräknas denna tid, 
dock längst tre år i följd. Det- 
samma gäller för en svensk med- 
borgare som har varit utsänd av 
ett annat svenskt trossamfund, ett 
organ som är knutet till ett sådant 
samfund eller en svensk ideell or- 
ganisation som bedriver bistånds- 
verksamhet. Vid beräkningen skall 
bortses från tid för vilken den 
utsände, vid bosättning i Sverige, 
har rätt till sådan pension från det 
andra landet som inte enligt 3 kap. 
3 § skall ligga till grund för beräk- 
ning av garantipension. 
Bestämmelsen i första stycket 
gäller även medföljande make och 
den som enligt 1 kap. 4 § under 
utsändningstiden var att likställa 
med make. 
Vid beräkning av försäkringstid 
för garantipension för en person 
som enligt 2 kap. 4 § socialförsäk- 
ringslagen (1999:000) anses bo- 
satt i Sverige även under vistelse 
utomlands skall bortses från tid för 
vilken den utsände, vid bosättning 
i Sverige, har rätt till sådan pen- 
sion från det andra landet som inte 
enligt 3 kap. 3 § skall ligga till 
grund för beräkning av garantipen- 
sion. 
4 kap. 
1 § 
För garantipension gäller i tillämpliga delar följande bestämmelser i 
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension: 
 12 kap. 1 och 2 §§ om ansökan, 
 12 kap. 3 § första stycket samt andra stycket första och andra me- 
ningen om återkallelse och minskning, 
 
 12 kap. 5 § första och andra 
styckena samt 6 8 §§ om utbetal- 
ning, 
 12 kap. 5 § första och andra 
styckena samt 6 och 8 §§ om ut- 
betalning, 
 
 14 kap. 1 § första och tredje styckena om återbetalning, och 
 14 kap. 7 och 8 §§ om avdrag på pension. 
Vid samtidig utbetalning av garantipension och pension enligt lagen 
om inkomstgrundad ålderspension skall avrundning enligt 12 kap. 5 § 
andra stycket lagen om inkomstgrundad ålderspension ske på garantipen- 
sionen. 
2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1947:529) om 
allmänna barnbidrag 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1947:529) om allmänna barn- 
bidrag att 1, 1 a och 4 §§ skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
1 § 
För barn, som är svensk med- 
borgare och bosatt i riket, skall av 
allmänna medel såsom bidrag till 
barnets uppehälle och uppfostran 
lämnas allmänt barnbidrag med 
9 000 kronor om året i enlighet 
med vad nedan närmare stadgas. 
Allmänt barnbidrag skall också 
lämnas för här i riket bosatt barn, 
som inte är svensk medborgare, 
om barnet eller någon av föräld- 
rarna sedan minst sex månader 
vistas i riket. Detta gäller dock 
inte för tid då dagersättning enligt 
17 § lagen (1994:137) om mot- 
tagande av asylsökande m.fl. läm- 
nas till barnet. 
Ett barn som lämnar Sverige 
skall fortfarande anses vara bosatt 
här, om utlandsvistelsen är avsedd 
att vara längst sex månader. 
Medföljande barn till den som av 
en statlig arbetsgivare sänds till 
ett annat land för arbete för ar- 
betsgivarens räkning, skall under 
utsändningstiden anses bosatta i 
Sverige. Medföljande barn till en 
person, som i annat fall är 
anställd i utlandet av svenska 
kyrkan, ett svenskt trossamfund, ett 
organ som är knutet till ett sådant 
samfund eller en svensk ideell 
organisation som bedriver 
biståndsverksamhet, skall 
fortfarande anses bosatta här, om 
utlandsvistelsen är avsedd att vara 
längst tre år. 
För barn, som är bosatt i 
Sverige, skall av allmänna medel 
såsom bidrag till barnets uppehälle 
och uppfostran lämnas allmänt 
barnbidrag med 9 000 kronor om 
året i enlighet med vad nedan när- 
mare stadgas. 
1 a § 
Frågor om allmänna barnbidrag handhas av Riksförsäkringsverket och 
de allmänna försäkringskassorna. 
 
Beslut om allmänt barnbidrag 
fattas av den allmänna försäk- 
ringskassa, hos vilken den som 
uppbär bidraget är inskriven eller 
skulle ha varit inskriven, om han 
uppfyllt åldersvillkoret i 1 kap. 4 § 
lagen (1962:381) om allmän för- 
säkring. 
I socialförsäkringslagen (1999:000) 
finns bestämmelser om vem som 
omfattas av denna lag. Social- 
försäkringslagen innehåller också 
bestämmelser om förmåner vid 
utlandsvistelse och handläggning 
av ärenden, m.m. 
 
4 § 
Rätten att uppbära allmänt barn- 
bidrag för ett barn tillkommer, där 
barnet står under föräldrarnas ge- 
mensamma vårdnad, barnets moder 
eller, om föräldrarna gjort anmälan 
härom till allmän försäkringskassa, 
barnets fader. Är den förälder som 
uppbär bidrag enligt vad nu har 
sagts till följd av frånvaro, sjuk- 
dom eller annan orsak för längre 
tid förhindrad att deltaga i vård- 
naden, skall rätten att uppbära 
bidraget i stället tillkomma den 
andra föräldern. Om föräldrarna 
gemensamt har vårdnaden om ett 
barn men barnet varaktigt bor 
tillsammans med endast en av 
dem, tillkommer rätten att uppbära 
allmänt barnbidrag efter anmälan 
den förälder som barnet bor hos. 
Står barnet ej under föräldrarnas 
gemensamma vårdnad, tillkommer 
rätten att uppbära bidraget den 
som har vårdnaden om barnet. Har 
två särskilt förordnade vårdnads- 
havare utsetts att utöva vårdnaden 
gemensamt, skall vad som nyss 
har sagts om barnets fader och 
moder i stället gälla den manlige 
respektive den kvinnliga 
vårdnadshavaren. 
Rätten att uppbära allmänt barn- 
bidrag för ett barn tillkommer, där 
barnet står under föräldrarnas ge- 
mensamma vårdnad, barnets moder 
eller, om föräldrarna gjort anmälan 
härom till allmän försäkringskassa, 
barnets fader. Är den förälder som 
uppbär bidrag enligt vad nu har 
sagts till följd av frånvaro, sjuk- 
dom eller annan orsak för längre 
tid förhindrad att deltaga i vård- 
naden, skall rätten att uppbära 
bidraget i stället tillkomma den 
andra föräldern. Om föräldrarna 
gemensamt har vårdnaden om ett 
barn men barnet varaktigt bor 
tillsammans med endast en av 
dem, tillkommer rätten att uppbära 
allmänt barnbidrag efter anmälan 
den förälder som barnet bor hos. 
Står barnet ej under föräldrarnas 
gemensamma vårdnad, tillkommer 
rätten att uppbära bidraget den 
som har vårdnaden om barnet. Har 
två särskilt förordnade vårdnads- 
havare utsetts att utöva vårdnaden 
gemensamt, skall vad som nyss 
har sagts om barnets fader och 
moder i stället gälla den manlige 
respektive den kvinnliga 
vårdnadshavaren. Allmänt 
barnbidrag lämnas endast om 
bidragsmottagaren är bosatt i 
Sverige. 
 
I fråga om rätten att uppbära allmänt barnbidrag likställs med föräldrar 
de, som med socialnämndens tillstånd har tagit emot ett utländskt barn 
för vård och fostran i syfte att adoptera det. 
Allmän försäkringskassa får på framställning av socialnämnd förordna 
att allmänt barnbidrag för barn, som genom socialnämndens försorg pla- 
cerats i enskilt hem, skall uppbäras av den som fostrar barnet. Har barnet 
placerats i enskilt hem av annan än socialnämnd, får sådant förordnande 
meddelas på framställning av den som enligt första stycket uppbär bi- 
draget. 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om barnbidrag för 
tid före ikraftträdandet. 
2.8 Förslag till lag om ändring i föräldrabalken 
Härigenom föreskrivs att 6 kap. 17 b § föräldrabalken skall ha 
följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
6 kap. 
17 b § 
Har en socialnämnd godkänt ett avtal om vårdnad, skall ett 
meddelande om avtalets innehåll sändas samma dag till 
1. skattemyndigheten i den region där barnet är eller senast har varit 
folkbokfört, 
2. om avtalet gäller ett barn som har fyllt 15 år: Centrala studiestöds- 
nämnden, 
3. den allmänna försäkrings- 
kassa där vårdnadshavaren är in- 
skriven eller skulle ha varit in- 
skriven om vårdnadshavaren hade 
uppfyllt åldersvillkoret i 1 kap. 4 § 
lagen (1962:381) om allmän för- 
säkring. Innebär avtalet att föräld- 
rarna skall ha gemensam vårdnad 
om barnet, skall meddelandet 
sändas till den försäkringskassa 
där modern är eller skulle ha varit 
inskriven. 
3. den allmänna försäkrings- 
kassa som enligt 5 kap. socialför- 
säkringslagen (1999:000) skall 
avgöra ett ärende avseende vård- 
nadshavaren. Innebär avtalet att 
föräldrarna skall ha gemensam 
vårdnad om barnet, skall medde- 
landet sändas till den försäkrings- 
kassa som modern tillhör. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (1969:205) om 
pensionstillskott 
Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1969:205) om pensionstillskott 
skall ha följande lydelse. 
 
1 § 
Till folkpension i form av förtidspension, omställningspension eller 
särskild efterlevandepension utges pensionstillskott enligt denna lag. Så- 
dant tillskott utges också till folkpension i form av änkepension, som 
uppbärs med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) 
om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. 
 
Pensionstillskott utges endast 
till den som är bosatt i Sverige. 
I socialförsäkringslagen (1999:000) 
finns bestämmelser om vem som 
omfattas av denna lag. Social- 
försäkringslagen innehåller också 
bestämmelser om förmåner vid 
utlandsvistelse och handläggning 
av ärenden, m.m. 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om pensionstill- 
skott för tid före ikraftträdandet. 
2.10 Förslag till lag om ändring i studiestödslagen 
(1973:349) 
Härigenom föreskrivs att 4 kap. 32 § studiestödslagen (1973:349) 
skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
4 kap. 
32 § 
Studerande har rätt till studie- 
medel endast för sådan sjukperiod 
eller del därav som godkänts av 
den allmänna försäkringskassa, 
hos vilken den studerande är in- 
skriven. 
Studerande har rätt till studie- 
medel endast för sådan sjukperiod 
eller del därav som godkänts av 
den allmänna försäkringskassa 
som enligt 5 kap. socialförsäk- 
ringslagen (1999:000) skall av- 
göra ett ärende avseende stude- 
rande. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2.11 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:380) om 
arbetsskadeförsäkring 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1976:380) om 
arbetsskadeförsäkring 
dels att 8 kap. 2 § skall upphöra att gälla, 
dels att 1 kap. 1 §, 3 kap. 1 och 2 §§ samt 8 kap. 1, 3 och 5 §§ skall ha 
följande lydelse, 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
1 kap. 
1 § 
Den som förvärvsarbetar i verk- 
samhet här i riket är försäkrad för 
arbetsskada enligt denna lag. 
I denna lag finns bestämmelser 
om försäkring för arbetsskada. 
I socialförsäkringslagen (1999:000) 
finns bestämmelser om vem som 
omfattas av denna lag. Social- 
försäkringslagen innehåller också 
bestämmelser om förmåner vid ut- 
landsvistelse och handläggning av 
ärenden, m.m. 
Försäkringen skall även gälla 
den som genomgår utbildning i 
den mån utbildningen är förenad 
med särskild risk för arbetsskada. 
Regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer meddelar 
närmare föreskrifter härom. 
 
Annan förvärvsarbetande än ar- 
betstagare är försäkrad under för- 
utsättning att han är bosatt i 
Sverige. 
Första stycket gäller även ar- 
bete som en arbetstagare utför 
utomlands, om arbetet avses vara 
högst ett år och arbetstagaren är 
utsänd av en arbetsgivare med 
verksamhet här i riket. Om rege- 
ringen inte föreskriver annat skall 
en arbetstagare som av en statlig 
arbetsgivare sänds till ett annat 
land för arbete för arbetsgivarens 
räkning vara försäkrad för arbets- 
skada under hela utsändningstiden 
 
även om denna är avsedd att vara 
längre än ett år. 
Första stycket gäller ej om en 
utländsk arbetsgivare sänder ar- 
betstagare till Sverige för arbete 
som avses vara högst ett år. 
3 kap. 
1 § 
Är den skadade sjukförsäkrad 
enligt lagen (1962:381) om allmän 
försäkring har han vid arbetsskada 
rätt till samma förmåner från 
sjukförsäkringen som vid annan 
sjukdom. 
Den försäkrade har vid arbets- 
skada rätt till samma förmåner 
från sjukförsäkringen enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring 
som han eller hon har rätt till vid 
annan sjukdom. 
 
2 § 
Är någon som avses i 1 § inte 
berättigad till sjukpenning från 
sjukförsäkringen eller är den ska- 
dade inte sjukförsäkrad enligt 
lagen (1962:381) om allmän för- 
säkring, har han vid arbetsskada 
rätt till förmåner från arbetsska- 
deförsäkringen i enlighet med vad 
som skulle ha utgått om 2, 3 och 
22 kap. lagen om allmän försäk- 
ring hade varit tillämpliga på 
honom. Sjukpenning utgår dock 
inte till arbetstagare som enligt 3 
kap. 16 § första stycket lagen om 
allmän försäkring har undantagits 
från rätt till sjukpenning vid sjuk- 
dom. 
Är någon som avses i 1 § inte 
berättigad till sjukpenning från 
sjukförsäkringen eller omfattas 
inte den skadade i övrigt av sjuk- 
försäkringen enligt lagen (1962:381) 
om allmän försäkring, har han vid 
arbetsskada rätt till förmåner från 
arbetsskadeförsäkringen i enlighet 
med vad som skulle ha utgått om 
2, 3 och 22 kap. lagen om allmän 
försäkring hade varit tillämpliga 
på honom. Sjukpenning utgår dock 
inte till arbetstagare som enligt 
3 kap. 16 § första stycket lagen om 
allmän försäkring har undantagits 
från rätt till sjukpenning vid sjuk- 
dom. 
 
8 kap. 
1 § 
Underrättelse om arbetsskada 
skall beträffande arbetstagare 
omedelbart lämnas till den arbets- 
givare hos vilken arbetstagaren var 
anställd när skadan inträffade. Har 
skada till följd av annat än 
olycksfall visat sig först efter det 
den försäkrade har upphört att vara 
utsatt för inverkan som har orsakat 
skadan, skall underrättelse lämnas 
till den arbetsgivare hos vilken den 
försäkrade senast var utsatt för 
sådan inverkan. Finns någon som 
på arbetsgivarens vägnar förstår 
arbetet, får underrättelsen i stället 
lämnas till denne. Beträffande för- 
säkrad som avses i 1 kap. 1 § 
andra stycket skall vad i detta ka- 
pitel sägs om arbetsgivare gälla 
rektor eller annan som förestår 
utbildningen. 
Underrättelse om arbetsskada 
skall beträffande arbetstagare 
omedelbart lämnas till den arbets- 
givare hos vilken arbetstagaren var 
anställd när skadan inträffade. Har 
skada till följd av annat än olycks- 
fall visat sig först efter det den för- 
säkrade har upphört att vara utsatt 
för inverkan som har orsakat ska- 
dan, skall underrättelse lämnas till 
den arbetsgivare hos vilken den 
försäkrade senast var utsatt för 
sådan inverkan. Finns någon som 
på arbetsgivarens vägnar förestår 
arbetet, får underrättelsen i stället 
lämnas till denne. Beträffande för- 
säkrad som avses i 3 kap. 15 § 
socialförsäkringslagen (1999:000) 
skall vad i detta kapitel sägs om 
arbetsgivare gälla rektor eller an- 
nan som förestår utbildningen. 
 
Arbetsgivare eller arbetsföreståndare som genom underrättelse enligt 
första stycket eller på annat sätt har fått kännedom om inträffad arbets- 
skada är skyldig att omedelbart anmäla skadan till allmän försäkrings- 
kassa. Annan försäkrad än arbetstagare skall själv anmäla arbetsskada till 
försäkringskassan. Har han avlidit till följd av skadan, skall anmälan 
göras av den som har rätt att företräda dödsboet. 
 
Anmälan enligt andra stycket 
skall göras enligt föreskrifter som 
meddelas av regeringen. Nödvän- 
diga utgifter för läkarutlåtanden 
ersättes i enlighet med vad rege- 
ringen föreskriver. 
Anmälan enligt andra stycket 
skall göras enligt föreskrifter som 
meddelas av regeringen till den 
allmänna försäkringskassa som 
avses i 5 kap. socialförsäkrings- 
lagen. Nödvändiga utgifter för 
läkarutlåtanden ersätts i enlighet 
med vad regeringen föreskriver. 
 
3 § 
Den allmänna försäkringskassa 
som avses i 2 § första stycket skall 
så snart det kan ske bestämma den 
ersättning som skall betalas ut. 
Denna försäkringskassa får dock 
uppdra åt en annan försäkrings- 
kassa att bestämma ersättningen. 
Den allmänna försäkringskassan 
skall så snart det kan ske bestäm- 
ma den ersättning som skall be- 
talas ut. Den behöriga försäk- 
ringskassan får dock uppdra åt en 
annan försäkringskassa att bestäm- 
ma ersättningen. 
 
Frågan om den försäkrade har ådragit sig en arbetsskada skall endast 
prövas i den mån det behövs för att bestämma ersättning enligt denna lag. 
Bestämmelsen i 20 kap. 2 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring om 
förordnande till dess slutligt beslut kan fattas gäller även i fråga om er- 
sättning från arbetsskadeförsäkringen. 
Beslut som meddelas enligt denna lag skall gälla omedelbart, om ej 
annat föreskrivs i beslutet eller bestäms av den myndighet som har att 
pröva beslutet. 
 
5 § 
Ersättning betalas ut i den ord- 
ning som regeringen föreskriver. 
Bestämmelserna i 16 kap. 12 och 
13 §§ lagen (1962:381) om allmän 
försäkring om utbetalning till an- 
nan än den förmånsberättigade och 
om utbetalning utom riket har mot- 
svarande tillämpning i fråga om 
ersättning från arbetsskadeförsäk- 
ringen. 
Ersättning betalas ut i den ord- 
ning som regeringen föreskriver. 
Bestämmelserna i 16 kap. 12 § 
lagen (1962:381) om allmän för- 
säkring om utbetalning till annan 
än den förmånsberättigade har 
motsvarande tillämpning i fråga 
om ersättning från arbetsskade- 
försäkringen. 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2. Äldre bestämmelser i 1 kap. tillämpas fortfarande i fråga om skador 
som har inträffat före ikraftträdandet. 
2.12 Förslag till lag om ändring i lagen (1977:267) om 
krigsskadeersättning till sjömän 
Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1977:267) om 
krigsskadeersättning till sjömän skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
2 § 
Lagen tillämpas på den som är 
försäkrad enligt lagen (1976:380) 
om arbetsskadeförsäkring och som 
anses som sjöman enligt sjömans- 
lagen (1973:282) eller ändå följer 
med fartyget och utför arbete för 
fartygets räkning. 
Lagen tillämpas på den som vid 
en tjänstgöring på svenskt fartyg 
är försäkrad enligt lagen 
(1976:380) om arbetsskadeförsäk- 
ring och som anses som sjöman 
enligt sjömanslagen (1973:282) 
eller ändå följer med fartyget och 
utför arbete för fartygets räkning. 
 
Lagen gäller ej den som har rätt till ersättning enligt lagen om arbets- 
skadeförsäkring eller tjänstgör på krigsfartyg eller skadas i krig i vilket 
Sverige befinner sig. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2.13 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:989) om 
socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:989) om socialförsäk- 
ringsväsendet under krig och krigsfara 
dels att rubriken närmast före 4 § skall ha följande lydelse, 
dels att 4 § skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
Inskrivning i 
försäkringskassa m.m. 
Anmälan till 
försäkringskassa m.m. 
 
4 § 
En allmän försäkringskassa får 
underlåta att enligt lagen (1962:381) 
om allmän försäkring skriva in en 
försäkrad till dess fråga uppkom- 
mer om rätten till en försäkrings- 
förmån. I sådant fall gäller in- 
skrivningen från och med den 
tidpunkt då den försäkrade skulle 
ha varit inskriven enligt nämnda 
lag. 
Om försäkringskassan i sam- 
band med inskrivning enligt första 
stycket beslutar om tillhörighet till 
sjukpenningförsäkringen, gäller 
beslutet i den delen från den tidi- 
gare tidpunkt då sådana förhållan- 
den inträtt att den försäkrade 
skulle ha varit sjukpenningförsäk- 
rad, dock tidigast från och med 
den dag då inskrivningen skall 
gälla. 
En allmän försäkringskassa får 
underlåta att ta ställning till om en 
person skall omfattas av social- 
försäkringslagen (1999:000) till 
dess fråga uppkommer om rätten 
till en förmån. 
Om försäkringskassan beslutar 
om tillhörighet till sjukpenning- 
försäkringen, gäller beslutet i den 
delen från den tidigare tidpunkt då 
sådana förhållanden inträtt att den 
försäkrade skulle ha varit sjuk- 
penningförsäkrad. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2.14 Förslag till lag om ändring i lagen (1986:378) om 
förlängt barnbidrag 
Härigenom föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen (1986:378) om förlängt 
barnbidrag skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
5 § 
Förlängt barnbidrag lämnas en- 
dast till elever som är bosatta i 
Sverige. Är eleven inte svensk 
medborgare, gäller därutöver att 
eleven vistas här i landet sedan 
minst sex månader. 
För förlängt barnbidrag enligt 
4 § tillämpas i fråga om bosätt- 
ningen här i landet de föreskrifter 
om bosättning som gäller för all- 
mänt barnbidrag vid utlandsvistel- 
se enligt lagen (1947:529) om all- 
männa barnbidrag. 
Förlängt barnbidrag utges inte 
för tid då dagersättning enligt 17 § 
lagen (1994:137) om mottagande 
av asylsökande m. fl. lämnas till 
eleven. 
Förlängt barnbidrag lämnas en- 
dast till elever som är bosatta i 
Sverige. 
I socialförsäkringslagen (1999:000) 
finns bestämmelser om vem som 
omfattas av denna lag. Social- 
försäkringslagen innehåller också 
bestämmelser om förmåner vid 
utlandsvistelse och handläggning 
av ärenden, m.m. 
6 § 
Frågor om förlängt barnbidrag 
handhas av riksförsäkringsverket 
och de allmänna försäkrings- 
kassorna. Beslut om förlängt barn- 
bidrag fattas av den allmänna för- 
säkringskassa hos vilken den som 
uppbär bidraget är inskriven. 
Frågor om förlängt barnbidrag 
handhas av Riksförsäkringsverket 
och de allmänna försäkrings- 
kassorna. 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om förlängt barn- 
bidrag för tid före ikraftträdandet. 
2.15 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:360) om 
handläggning av ärenden om bilstöd till 
handikappade 
Härigenom föreskrivs att 2 a och 3 §§ lagen (1988:360) om handlägg- 
ning av ärenden om bilstöd till handikappade skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
2 a § 
Rätt till bidrag som avses i 1 § 
har den som är försäkrad enligt 
1 kap. 3 § första stycket lagen 
(1962:381) om allmän försäkring 
och är bosatt i Sverige. Bidrag 
lämnas också till den som, utan att 
vara bosatt i Sverige, har rätt till 
vårdförmåner i Sverige vid sjuk- 
dom enligt vad som följer av för- 
ordning (EEG) nr 1408/71 om till- 
lämpningen av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföre- 
tagare eller deras familjemedlem- 
mar flyttar inom gemenskapen. 
I socialförsäkringslagen (1999:000) 
finns bestämmelser om vem som 
omfattas av denna lag. Social- 
försäkringslagen innehåller också 
bestämmelser om förmåner vid ut- 
landsvistelse och om handlägg- 
ning av ärenden, m.m. 
3 § 
Frågor om bidrag prövas av den 
försäkringskassa, hos vilken den 
sökande är inskriven eller, om den 
sökande inte är inskriven hos för- 
säkringskassa, av den kassa inom 
vars område den sökande eller 
dennes familjemedlem är för- 
värvsverksam eller registrerad 
som arbetssökande. 
I försäkringskassan avgörs frågor om rätt till bidrag av socialförsäk- 
ringsnämnd. 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på en ansökan som gjorts 
före ikraftträdandet. 
2.16 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1463) om 
bidrag vid adoption av utländska barn 
Härigenom föreskrivs att 3 och 7 §§ lagen (1988:1463) om bidrag vid 
adoption av utländska barn skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
3 § 
Som villkor för bidrag skall 
gälla att adoptivföräldrarna var 
bosatta här i landet när de fick 
barnet i sin vård och när adoptio- 
nen blev giltig här. 
I socialförsäkringslagen (1999:000) 
finns bestämmelser om vem som 
omfattas av denna lag. Social- 
försäkringslagen innehåller också 
bestämmelser om förmåner vid ut- 
landsvistelse och om handlägg- 
ning av ärenden, m.m. 
Som villkor för tillämpningen 
av denna lag gäller vidare att 
adoptivföräldrarna var bosatta här 
i landet såväl när de fick barnet i 
sin vård som när adoptionen blev 
giltig här. 
 
7 § 
Frågor om bidrag enligt denna lag handhas av Riksförsäkringsverket 
och de allmänna försäkringskassorna. 
 
Beslut om bidrag fattas av den 
allmänna försäkringskassa hos 
vilken adoptivföräldrarna är in- 
skrivna. Är de inskrivna hos olika 
försäkringskassor fattas beslut av 
den kassa där adoptivmodern är 
inskriven. 
Om ärenden avseende adoptiv- 
föräldrarna inte skall avgöras av 
samma försäkringskassa, skall 
beslut om bidrag fattas av den 
kassa som enligt 5 kap. 4 § 
socialförsäkringslagen (1999:000) 
skall avgöra ett ärende avseende 
adoptivmodern. 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på en ansökan som gjorts 
före ikraftträdandet. 
2.17 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1465) om 
ersättning och ledighet för närståendevård 
 
Härigenom föreskrivs att 3 och 13 §§ lagen (1988:1465) om ersättning 
och ledighet för närståendevård skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
3 § 
Som villkor för lagens tillämp- 
ning gäller att vården ges här i 
landet och att vårdaren och den 
sjuke är inskrivna hos allmän för- 
säkringskassa enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring. 
I socialförsäkringslagen (1999:000) 
finns bestämmelser om vem som 
kan bli berättigad till förmåner 
enligt denna lag. Socialför- 
säkringslagen innehåller också be- 
stämmelser om förmåner vid ut- 
landsvistelse och handläggning av 
ärenden, m.m. 
Som villkor för tillämpningen 
av denna lag gäller vidare att 
vården ges här i landet och att den 
sjuke omfattas av socialförsäk- 
ringslagen. 
 
13 § 
Den som önskar få ersättning 
skall göra skriftlig ansökan hos 
den allmänna försäkringskassa där 
han är inskriven. Denna försäk- 
ringskassa prövar ersättnings- 
frågan. Kassan får dock uppdra åt 
en annan försäkringskassa att 
verkställa prövningen. 
Den som önskar få ersättning 
skall göra skriftlig ansökan hos 
den allmänna försäkringskassan. 
Den behöriga försäkringskassan 
får uppdra åt en annan försäk- 
ringskassa att verkställa pröv- 
ningen. 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om ersättning för 
tid före ikraftträdandet. 
 
2.18 Förslag till lag om ändring i lagen (1989:225) om 
ersättning till smittbärare 
Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (1989:225) om ersättning till 
smittbärare skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
12 § 
Frågor om förmåner prövas av 
den allmänna försäkringskassa hos 
vilken smittbäraren är inskriven 
eller skulle ha varit inskriven, om 
han uppfyllt åldersvillkoret i 
1 kap. 4 § lagen (1962:381) om 
allmän försäkring. Är 
smittbäraren inte inskriven och 
skulle han inte heller under 
nämnda förutsättning ha varit 
inskriven hos allmän för- 
säkringskassa, skall ärendet hand- 
läggas av den försäkringskassa 
inom vars verksamhetsområde be- 
slut enligt 3 § 1 har fattats. I fall 
som avses i 3 § 2 och i ärende om 
resekostnadsersättning skall ären- 
det handläggas av den försäkrings- 
kassa inom vars verksamhetsom- 
råde läkarundersökningen, hälso- 
kontrollen, vården, behandlingen 
eller den motsvarande åtgärden har 
skett. 
Frågor om förmåner till en 
smittbärare som omfattas av so- 
cialförsäkringslagen (1999:000) 
prövas av den allmänna försäk- 
ringskassa som enligt 5 kap. den 
lagen skall avgöra ett ärende av- 
seende den personen. Omfattas 
smittbäraren inte av socialförsäk- 
ringslagen skall ärendet hand- 
läggas av den försäkringskassa 
inom vars verksamhetsområde be- 
slut enligt 3 § 1 har fattats. I fall 
som avses i 3 § 2 och i ärende om 
resekostnadsersättning skall ären- 
det handläggas av den försäkrings- 
kassa inom vars verksamhetsom- 
råde läkarundersökningen, hälso- 
kontrollen, vården, behandlingen 
eller den motsvarande åtgärden har 
skett. 
 
Den behöriga försäkringskassan får uppdra åt en annan försäkrings- 
kassa att handlägga ärendet. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2.19 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om 
sjuklön 
Härigenom föreskrivs att 13, 20 och 25 §§ lagen (1991:1047) om 
sjuklön skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
13 § 
Den allmänna försäkringskassan 
kan, efter skriftlig ansökan, besluta 
om särskilt högriskskydd. Ett 
sådant beslut får meddelas endast 
om den sökande har en sjukdom 
som under en tolvmånadersperiod 
1. kan antas medföra ett större 
antal sjukperioder, eller 
2. medför risk för en eller flera 
längre sjukperioder 
Den allmänna försäkringskassan 
kan, efter skriftlig ansökan, besluta 
om särskilt högriskskydd för en 
arbetstagare som är försäkrad för 
sjukpenning enligt lagen (1962:381) 
om allmän försäkring. Ett sådant 
beslut får meddelas endast om den 
sökande har en sjukdom som 
under en tolvmånadersperiod 
1. kan antas medföra ett större 
antal sjukperioder, eller 
2. medför risk för en eller flera 
längre sjukperioder. 
 
För den som avses i första stycket 1 skall 15 och 16 §§ tillämpas på sö- 
kanden och dennes arbetsgivare. För den som avses i första stycket 2 
skall endast 16 § tillämpas. 
 
Ett beslut enligt första stycket 
skall meddelas av den försäkrings- 
kassa där sökanden är inskriven 
och avse den sökandes samtliga 
anställningar samt gälla från och 
med den kalendermånad då an- 
sökan gjordes hos försäkrings- 
kassan eller från och med den 
senare kalendermånad som anges i 
beslutet. Beslutet gäller till och 
med den dag som anges i beslutet 
eller, om det finns särskilda skäl, 
tills vidare. Beslutet skall upp- 
hävas om villkoret enligt första 
stycket andra meningen 1 eller 2 
inte längre är uppfyllt. Om beslutet 
upphävs skall försäkringskassan 
på lämpligt sätt underrätta 
arbetsgivaren om detta. 
Ett beslut enligt första stycket 
skall meddelas av den försäkrings- 
kassa som anges i 25 § och avse 
den sökandes samtliga anställ- 
ningar samt gälla från och med 
den kalendermånad då ansökan 
gjordes hos försäkringskassan eller 
från och med den senare kalender- 
månad som anges i beslutet. Be- 
slutet gäller till och med den dag 
som anges i beslutet eller, om det 
finns särskilda skäl, tills vidare. 
Beslutet skall upphävas om villko- 
ret enligt första stycket andra me- 
ningen 1 eller 2 inte längre är 
uppfyllt. Om beslutet upphävs 
skall försäkringskassan på 
lämpligt sätt underrätta 
arbetsgivaren om detta. 
 
20 § 
Om tvist har uppkommit om ar- 
betstagarens rätt till sjuklön och 
tvisten gäller huruvida arbetsför- 
mågan är nedsatt på grund av 
sjukdom eller nedsättningens om- 
fattning eller huruvida arbets- 
tagarförhållande föreligger, kan 
den allmänna försäkringskassa hos 
vilken arbetstagaren är inskriven 
eller skulle ha varit inskriven, om 
han hade uppfyllt åldersvillkoret i 
1 kap. 4 § lagen (1962:381) om 
allmän försäkring, efter skriftlig 
ansökan av arbetstagaren, besluta 
att ersättning för tid som den om- 
tvistade sjuklönen avser skall 
utges från sjukförsäkringen enligt 
lagen om allmän försäkring. 
Om tvist har uppkommit om ar- 
betstagarens rätt till sjuklön och 
tvisten gäller huruvida arbetsför- 
mågan är nedsatt på grund av 
sjukdom eller nedsättningens om- 
fattning eller huruvida arbets- 
tagarförhållande föreligger, kan 
den allmänna försäkringskassan, 
efter skriftlig ansökan av en ar- 
betstagare som är försäkrad för 
sjukpenning enligt lagen (1962:381) 
om allmän försäkring, besluta att 
ersättning för tid som den omtvis- 
tade sjuklönen avser skall utges 
från sjukförsäkringen enligt lagen 
om allmän försäkring. 
25 § 
Ärenden enligt 10, 13, 14, 16 
och 20 §§ samt 24 § andra stycket 
och 27 § andra stycket prövas av 
den allmänna försäkringskassa hos 
vilken arbetstagaren är inskriven 
eller skulle ha varit inskriven, om 
han hade uppfyllt åldersvillkoret i 
1 kap. 4 § lagen (1962:381) om 
allmän försäkring. Är arbetstaga- 
ren inte inskriven och skulle han 
inte heller under nämnda förut- 
sättning ha varit inskriven hos en 
försäkringskassa, skall ärendet 
handläggas av den kassa inom vars 
område arbetsgivaren är registre- 
rad hos skattemyndighet för inbe- 
talning och redovisning av arbets- 
tagares skatt. Om arbetsgivaren 
inte är registrerad enligt vad som 
nu sagts, prövas frågan av den för- 
säkringskassa inom vars område 
arbetsgivaren är bosatt. I övriga 
fall görs prövningen av 
Stockholms läns allmänna försäk- 
ringskassa. 
Ärenden enligt 10, 13, 14, 16 
och 20 §§ samt 24 § andra stycket 
och 27 § andra stycket prövas av 
den allmänna försäkringskassa 
som enligt 5 kap. socialförsäk- 
ringslagen (1999:000) skall av- 
göra ett ärende avseende sjukpen- 
ning till arbetstagaren. Är arbets- 
tagaren inte försäkrad för sjukpen- 
ning, skall ärendet handläggas av 
den kassa inom vars område ar- 
betsgivaren är registrerad hos 
skattemyndighet för inbetalning 
och redovisning av arbetstagares 
skatt. Om arbetsgivaren inte är 
registrerad enligt vad som nu 
sagts, prövas frågan av den försäk- 
ringskassa inom vars område ar- 
betsgivaren är bosatt. I övriga fall 
görs prövningen av Stockholms 
läns allmänna försäkringskassa. 
 
Behörig att ta emot anmälningar och uppgifter från arbetsgivaren enligt 
12 § och att handlägga ärenden om försäkring enligt 17 § är den försäk- 
ringskassa som avses i första stycket andra meningen. Om arbetsgivaren 
inte är registrerad enligt vad som sägs där, tillämpas första stycket tredje 
och fjärde meningen. 
Den behöriga försäkringskassan får uppdra åt en annan försäkrings- 
kassa att handlägga ärenden enligt 10, 13, 14, 16, 17 och 20 §§ samt 24 § 
andra stycket och 27 § andra stycket. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2.20 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1488) om 
handläggning av vissa ersättningar till den som 
tjänstgör inom totalförsvaret 
Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1991:1488) om handläggning av 
vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret skall ha 
följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
2 § 
Frågor som sägs i 1 § handläggs 
av den försäkringskassa hos vilken 
den tjänstgöringsskyldige är in- 
skriven eller, om han inte är in- 
skriven hos en sådan kassa, för- 
säkringskassan på den ort där han 
påbörjar sin tjänstgöring. Denna 
kassa får dock uppdra åt en annan 
försäkringskassa att handlägga 
ärendet. 
Frågor som sägs i 1 § handläggs 
av den försäkringskassa som enligt 
5 kap. socialförsäkringslagen 
(1999:000) skall avgöra ett ärende 
avseende den tjänstgöringsskyl- 
dige. Omfattas den tjänstgörings- 
skyldige inte av socialförsäkring- 
slagen skall ärendet handläggas 
av försäkringskassan på den ort 
där han påbörjar sin tjänstgöring. 
Denna kassa får dock uppdra åt en 
annan försäkringskassa att hand- 
lägga ärendet. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2.21 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:389) om 
assistansersättning 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1993:389) om assistansersätt- 
ning att 2 och 5 §§ skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
2 § 
Frågor om assistansersättning handläggs av Riksförsäkringsverket och 
de allmänna försäkringskassorna. 
 
Beslut om assistansersättning 
fattas av den allmänna försäk- 
ringskassa där sökanden är in- 
skriven eller skulle ha varit in- 
skriven, om han uppfyllt ålders- 
villkoret i 1 kap. 4 § lagen 
(1962:381) om allmän försäkring. 
I socialförsäkringslagen (1999:000) 
finns bestämmelser om vem som 
omfattas av denna lag. Social- 
försäkringslagen innehåller också 
bestämmelser om förmåner vid ut- 
landsvistelse och handläggning av 
ärenden, m.m. 
 
5 § 
Ansökan om assistansersättning 
skall göras skriftligen hos den all- 
männa försäkringskassa som 
anges i 2 § andra stycket. 
Försäkringskassan får uppdra åt en 
annan försäkringskassa att 
handlägga ärendet. 
Om någon hos en kommun har 
ansökt om biträde av personlig 
assistent eller ekonomiskt stöd till 
sådan assistans enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, skall 
kommunen, om den enskilde kan 
antas ha rätt till assistansersätt- 
ning, anmäla detta till den försäk- 
ringskassa som anges i 2 § andra 
stycket. I sådant fall skall försäk- 
ringskassan även utan ansökan 
pröva frågan om assistansersätt- 
ning. 
Ansökan om assistansersättning 
skall göras skriftligen hos den all- 
männa försäkringskassan. Försäk- 
ringskassan får uppdra åt en annan 
försäkringskassa att handlägga 
ärendet. 
 
Om någon hos en kommun har 
ansökt om biträde av personlig 
assistent eller ekonomiskt stöd till 
sådan assistans enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, skall 
kommunen, om den enskilde kan 
antas ha rätt till assistansersätt- 
ning, anmäla detta till försäkrings- 
kassan. I sådant fall skall försäk- 
ringskassan även utan ansökan 
pröva frågan om assistansersätt- 
ning. 
 
Assistansersättning får inte lämnas för längre tid tillbaka än tre måna- 
der före den månad då ansökan eller anmälan gjorts. 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om assistansersätt- 
ning för tid före ikraftträdandet. 
3. 
 
2.22 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:737) om 
bostadsbidrag 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1993:737) om bostadsbidrag 
att 1 och 18 §§ skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
1 § 
Den som bor och är folkbokförd 
i Sverige kan få bostadsbidrag en- 
ligt denna lag. Bostadsbidrag läm- 
nas av allmänna medel dels i form 
av bidrag till kostnader för den 
bostad där sökanden är bosatt och 
folkbokförd, dels i form av särskilt 
bidrag för hemmavarande barn. 
Om det finns särskilda skäl, får 
bidrag dock lämnas till kostna- 
derna för en bostad där sökanden 
inte är folkbokförd. 
Bostadsbidrag lämnas av all- 
männa medel dels i form av bidrag 
till kostnader för den bostad där 
sökanden är bosatt och folkbok- 
förd, dels i form av särskilt bidrag 
för hemmavarande barn. Om det 
finns särskilda skäl, får bidrag 
dock lämnas till kostnaderna för 
en bostad där sökanden inte är 
folkbokförd. 
I socialförsäkringslagen (1999:000) 
finns bestämmelser om vem som 
omfattas av denna lag. Social- 
försäkringslagen innehåller också 
bestämmelser om förmåner vid ut- 
landsvistelse och handläggning av 
ärenden, m.m. 
 
18 § 
Frågor om bostadsbidrag handhas av Riksförsäkringsverket och de 
allmänna försäkringskassorna. 
 
Beslut om bidrag fattas av den 
allmänna försäkringskassa hos 
vilken bidragssökanden är in- 
skriven eller skulle ha varit in- 
skriven, om sökanden uppfyllt 
åldersvillkoret i 1 kap. 4 § lagen 
(1962:381) om allmän försäkring. 
Denna kassa får dock uppdra åt en 
annan kassa att handlägga ärendet. 
En allmän försäkringskassa som 
är behörig att fatta beslut om bi- 
drag enligt denna lag får uppdra åt 
en annan kassa att handlägga ären- 
det. 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om bostadsbidrag 
för tid före ikraftträdandet. 
 
2.23 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:308) om 
bostadstillägg till pensionärer 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:308) om bostadstillägg 
till pensionärer 
dels att rubriken närmast före 1 § skall ha följande lydelse, 
dels att 1 och 8 §§ skall ha följande lydelse, 
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 1 a §, av följande ly- 
delse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
Rätten till bostadstillägg 
Rätten till bostadstillägg m.m. 
 
1 § 
Bostadstillägg enligt denna lag 
lämnas till den som är bosatt i 
Sverige samt uppbär 
Bostadstillägg enligt denna lag 
lämnas till den som uppbär 
 
1. ålderspension, förtidspension, omställningspension, eller särskild 
efterlevandepension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, 
2. hustrutillägg enligt lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då 
make uppbär folkpension, 
3. änkepension med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen 
(1988:881) om ändring i lagen om allmän försäkring, eller 
4. pension enligt lagstiftningen i en stat som ingår i Europeiska unio- 
nen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Bostadstillägg lämnas inte till pensionär som enbart uppbär ålderspen- 
sion för tid före den månad han fyller 65 år. 
Särskilt bostadstillägg kan lämnas enligt 7 § till pensionär som uppbär 
bostadstillägg enligt denna lag. 
 
1 a § 
 
I socialförsäkringslagen (1999:000) 
finns bestämmelser om vem som 
omfattas av denna lag. Social- 
försäkringslagen innehåller också 
bestämmelser om förmåner vid ut- 
landsvistelse och om handlägg- 
ning av ärenden, m.m. 
 
8 § 
Den som uppbär bostadstillägg 
enligt denna lag är skyldig att utan 
oskäligt dröjsmål anmäla till den 
allmänna försäkringskassa inom 
vars verksamhetsområde han är 
folkbokförd 
Den som uppbär bostadstillägg 
enligt denna lag är skyldig att utan 
oskäligt dröjsmål anmäla till för- 
säkringskassan 
1. om hans eller hans makas ekonomiska förhållanden väsentligt för- 
bättrats, 
2. om han byter bostad eller om hans boendeförhållande ändras, eller 
3. om han ingår äktenskap eller upplöser sitt äktenskap. 
Uppgiftsskyldigheten åligger i stället 
1. förmyndaren, om den bidragberättigade är omyndig, 
2. gode mannen eller förvaltaren enligt föräldrabalken, om den bidrags- 
berättigade har en sådan och om skyldigheten kan anses ingå i dennes 
uppdrag, eller 
3. den myndighet eller person som tar emot bostadstillägget i stället för 
den bidragsberättigade, dennes förmyndare, gode man eller förvaltare. 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om bostadstillägg 
för tid före ikraftträdandet. 
2.24 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1030) om 
underhållsstöd 
Härigenom föreskrivs att 1, 3, 37 och 43 §§ lagen (1996:1030) om un- 
derhållsstöd skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
1 § 
Underhållsstöd lämnas till barn enligt bestämmelserna i denna lag. 
I socialförsäkringslagen (1999:000) 
finns bestämmelser om vem som 
omfattas av denna lag. Social- 
försäkringslagen innehåller också 
bestämmelser om förmåner vid ut- 
landsvistelse och om handlägg- 
ning av ärenden, m.m. 
3 § 
Ett barn har rätt till underhållsstöd, om föräldrarna inte bor 
tillsammans eller den ena föräldern är avliden. Det krävs dessutom att 
barnet varaktigt bor och är folkbokfört hos en av föräldrarna 
(boföräldern) samt att boföräldern bor här i landet och, om barnet är 
underårigt, är vårdnadshavare för barnet. 
Ett barn har också rätt till underhållsstöd, om det varaktigt bor och är 
folkbokfört hos en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare som bor 
här i landet eller hos någon eller några som bor här i landet och som var 
särskilt förordnade vårdnadshavare för barnet, när det fyllde 18 år. Vad 
som i lagen sägs om boförälder gäller då den eller de särskilt förordnade 
vårdnadshavarna. Bestämmelserna i 4 § 1 och 5 § tillämpas inte i dessa 
fall. 
 
Är barnet inte svensk medborga- 
re, krävs för rätt till underhålls- 
stöd, utöver vad som anges i första 
och andra styckena, att boför- 
äldern eller barnet vistas här se- 
dan minst sex månader. Ett barn 
som lämnar Sverige skall fort- 
farande anses vara bosatt här, om 
den som begär underhållsstöd 
eller som stöd betalas ut till visar 
att utlandsvistelsen är avsedd att 
vara längst sex månader. Om bo- 
föräldern sänds av en statlig ar- 
betsgivare till ett annat land för att 
arbeta för arbetsgivarens räkning, 
skall barnet och boföräldern under 
utsändningstiden anses bosatta i 
Sverige. 
Vad som sägs i tredje stycket om 
krav på vistelse här i landet sedan 
minst sex månader gäller inte, om 
något annat är särskilt föreskrivet. 
37 § 
Ett ärende om stöd enligt denna 
lag prövas av den allmänna försäk- 
ringskassa som boföräldern är in- 
skriven hos eller skulle ha varit 
inskriven hos, om åldersvillkoret i 
1 kap. 4 § lagen (1962:381) om 
allmän försäkring varit uppfyllt. 
Finns det ingen behörig försäk- 
ringskassa enligt första stycket 
eller har barnet fyllt 18 år, prövas 
ärendet av den försäkringskassa 
hos vilken barnet är inskrivet eller 
skulle ha varit inskrivet, om det 
uppfyllt det nämnda åldersvillko- 
ret. 
Frågor om återbetalningsskyl- 
dighet och om minskning av 
underhållsstöd enligt 10 § andra 
stycket prövas dock av den försäk- 
ringskassa som den bidragsskyl- 
dige är inskriven hos eller skulle 
ha varit inskriven hos, om ålders- 
villkoret i 1 kap. 4 § lagen om all- 
män försäkring varit uppfyllt. Är 
den bidragsskyldige inte inskriven 
och skulle han eller hon inte heller 
under angiven förutsättning ha 
varit inskriven hos allmän försäk- 
ringskassa, skall Stockholms läns 
allmänna försäkringskassa pröva 
dessa frågor. 
Ett ärende om stöd enligt denna 
lag prövas av den allmänna för- 
säkringskassa som enligt 5 kap. 
socialförsäkringslagen (1999:000) 
skall avgöra ett ärende avseende 
boföräldern. 
Om barnet har fyllt 18 år, prö- 
vas ärendet av den försäkrings- 
kassa som skall avgöra ett ärende 
avseende barnet. 
Frågor om återbetalningsskyl- 
dighet och om minskning av 
underhållsstöd enligt 10 § andra 
stycket prövas dock av den försäk- 
ringskassa som enligt 5 kap. so- 
cialförsäkringslagen skall avgöra 
ett ärende avseende den bidrags- 
skyldige. 
 
43 § 
Regeringen får 
1. träffa överenskommelse med andra stater om utsträckt tillämpning 
av denna lag, och 
2. förordna att barn som inte har 
något medborgarskap eller som är 
politisk flykting skall ha samma 
rätt till underhållsstöd som svenskt 
barn. 
2. förordna att barn som är poli- 
tisk flykting skall ha samma rätt 
till underhållsstöd som annat barn 
enligt denna lag. 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om underhållsstöd 
för tid före ikraftträdandet. 
2.25 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1150) om 
högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. 
Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1996:1150) om 
högskostnadsskydd vid köp av läkemedel skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
8 § 
Rätt till förmåner enligt denna lag har 
 
1. den som är försäkrad enligt 
1 kap. 3 § första stycket lagen 
(1962:381) om allmän försäkring 
och är bosatt i Sverige, samt 
1. den som är bosatt i Sverige, 
och 
 
2. den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i Sverige 
vid sjukdom eller moderskap enligt vad som följer av rådets förordning 
(EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för 
social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlem- 
mar flyttar inom gemenskapen. 
Rätt till förmåner enligt 4 och 6 §§ med undantag för varor som avses i 
2 § 2 har även den som i annat fall, utan att vara bosatt i Sverige, har an- 
ställning här. 
Lagen gäller inte för den som får sjukhusvård som avses i 5 § hälso- 
och sjukvårdslagen (1982:763) eller i 2 kap. 4 § lagen om allmän försäk- 
ring. 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om högkostnads- 
skydd under tid före ikraftträdandet. 
2.26 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:703) om 
handikappersättning och vårdbidrag 
Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1998:703) om handikappersättning 
och vårdbidrag skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
1 § 
Den som är bosatt i Sverige 
eller som enligt 1 kap. 3 § första 
och fjärde styckena lagen 
(1962:381) om allmän försäkring 
skall anses bosatt här, har enligt 
bestämmelserna i denna lag rätt 
till handikappersättning och vård- 
bidrag. 
Denna lag innehåller bestäm- 
melser om handikappersättning 
och vårdbidrag. 
I socialförsäkringslagen (1999:000) 
finns bestämmelser om vem som 
omfattas av denna lag. Social- 
försäkringslagen innehåller också 
bestämmelser om förmåner vid 
utlandsvistelse och handläggning 
av ärenden, m.m. 
2.27 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:707) 
om ändring i lagen (1990:773) om särskilt 
pensionstillägg till folkpension för långvarig 
vård av sjukt eller handikappat barn 
Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1990:73) om särskilt pen- 
sionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat 
barn i stället för dess lydelse enligt lagen (1998:707) om ändring i 
nämnda lag skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse 
Föreslagen lydelse 
 
1 § 
Till inkomstpension och tilläggs- 
pension enligt lagen (1998:674) 
om inkomstgrundad ålderspension 
eller garantipension enligt lagen 
(1998:702) om garantipension, 
som tillkommer den som är bosatt 
i Sverige och som är född år 1953 
eller tidigare, utges ett särskilt 
pensionstillägg för år räknat enligt 
vad som sägs i denna lag. 
Till inkomstpension och tilläggs- 
pension enligt lagen (1998:674) 
om inkomstgrundad ålderspension 
eller garantipension enligt lagen 
(1998:702) om garantipension, 
som tillkommer den som är född 
år 1953 eller tidigare, utges ett sär- 
skilt pensionstillägg för år räknat 
enligt vad som sägs i denna lag. 
I socialförsäkringslagen (1999:000) 
finns bestämmelser om vem som 
omfattas av denna lag. Social- 
försäkringslagen innehåller också 
bestämmelser om förmåner vid ut- 
landsvistelse och handläggning av 
ärenden m.m. 
3 Ärendet och dess beredning 
Regeringen beslutade den 13 juli 1995 att en särskild utredare skulle 
tillkallas med uppgift att göra en samlad översyn av begreppet försäkrad i 
de olika författningar som reglerar olika förmåner inom socialförsäk- 
ringen samt redovisa förslag med inriktning att enhetliga försäkrings- 
villkor skall gälla för likartade förmåner. Utredningen överlämnade i 
april 1997 betänkandet (SOU 1997:72) En lag om socialförsäkringar. 
Betänkandet har remissbehandlats. Remissyttrandena samt en remiss- 
sammanställning finns tillgängliga i Socialdepartementet (S97/4661/F). 
Regeringen beslutade den 4 mars 1999 att inhämta Lagrådets yttrande 
över förslaget till socialförsäkringslag som finns i bilaga 3. 
Lagrådet har i huvudsak godtagit förslaget men också föreslagit vissa 
justeringar. Regeringen har på de flesta punkter följt Lagrådets förslag. 
Dessutom har vissa redaktionella ändringar gjorts i lagtexten. Vi åter- 
kommer till Lagrådets synpunkter i författningskommentaren. Lagrådets 
yttrande finns i bilaga 4. 
4 Bakgrund 
Svensk socialförsäkring bygger på principen att försäkrade är de personer 
som är bosatta här i landet. Sådan bosättning ger rätt till bl.a. folkpension 
(framdeles även garantipension) och barnbidrag. För rätt till vissa andra 
förmåner krävs därutöver också förvärvsarbete. Detta gäller t.ex. sjuk- 
penning och tilläggspension (framdeles även inkomstgrundad ålderspen- 
sion). Försäkrade enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) är 
svenska medborgare samt i Sverige bosatta utländska medborgare och 
statslösa. För rätt till flertalet förmåner krävs enligt AFL även 
inskrivning hos den allmänna försäkringskassan. Detta gäller bl.a. 
sjukpenning, rehabiliteringspenning och föräldrapenning. 
Sedan 1995 är Sverige medlem i EU, vilket medför att EG-regler om 
social trygghet skall tillämpas i Sverige. Sådana bestämmelser om social 
trygghet finns främst i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämp- 
ning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller 
deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Till den förord- 
ningen finns knutet en tillämpningsförordning (EEG) nr 574/72. Förord- 
ning nr 1408/71 syftar generellt till att dels garantera att den som rör sig 
mellan medlemsländerna är försäkrad i något land, dels undvika upp- 
komsten av dubbelförsäkring. En grundläggande princip är därför att en 
person på vilken förordningen är tillämplig skall omfattas av lagstift- 
ningen i endast ett land. Som huvudregel skall vederbörande omfattas av 
arbetslandets lagstiftning, dvs. lagstiftningen i det land där arbetet fak- 
tiskt utförs. 
Den svenska lagstiftningen om socialförsäkring kräver i de flesta fall 
bosättning i Sverige för att rätt till förmåner skall föreligga. Till följd av 
medlemskapet i EU är bestämmelserna i förordningarna nr 1408/71 och 
574/72 bindande för Sverige. Vid konfliktsituationer mellan förord- 
ningarna och nationell lagstiftning har gemenskapsreglerna företräde. 
Svensk socialförsäkring omfattar till följd av bestämmelserna i förord- 
ning nr 1408/71 därför även vissa personer som inte är bosatta här i 
landet. Kravet på bosättning och inskrivning i Sverige kan inte upprätt- 
hållas gentemot dessa. Beträffande inskrivningsvillkoret har Riksförsäk- 
ringsverket (RFV) utfärdat föreskrifter om tillämpningen av lagen 
(1962:381) om allmän försäkring (AFL) för personer som omfattas av 
förordning nr 1408/71. Enligt dessa föreskrifter likställs sådana personer 
med här bosatta och kan bli inskrivna hos försäkringskassan. Därigenom 
får de även enligt svensk lagstiftning rätt till svenska förmåner som om- 
fattas av förordning nr 1408/71. 
Även om svensk socialförsäkring i huvudsak kräver bosättning i 
Sverige varierar de materiella försäkringsvillkoren för närliggande för- 
måner. Förmånssystemen är komplexa, vilket har medfört ett komplicerat 
försäkringssystem, som kan vara svårt för enskilda att förstå. Vid försäk- 
ringskassorna får därför mycket tid och energi ägnas åt att förklara 
gällande bestämmelser. 
Mot bakgrund av det anförda är det angeläget att begreppet försäkrad 
inom socialförsäkringen ges en tydligare innebörd i syfte att åstadkomma 
mer enhetliga försäkringsvillkor för likartade förmåner. Detta förutsätter 
naturligtvis klara regler för vilka förmåner som skall hänföras till social- 
försäkringen. 
Tidigare utredningar 
Utredningen (S 1991:03) om socialförsäkringen och EG har i sitt slutbe- 
tänkande Social trygghet och EES (SOU 1993:115) redovisat övervägan- 
den och förslag föranledda av de konsekvenser som EES-avtalet och 
sedermera EU-medlemskapet för med sig i fråga om andra socialförsäk- 
ringsförmåner än pensioner samt sjukvårdsförmåner och bidrag till barn- 
familjer. 
I slutbetänkandet från Utredningen om socialförsäkringen och EG 
föreslogs en samlad översyn av begreppet försäkrad i den svenska social- 
försäkringen samt av de svenska reglerna för avgifter satta i relation till 
förordning nr 1408/71 och förordning nr 574/72. Förslaget remissbe- 
handlades. Av remissbehandlingen framgick att så gott som samtliga in- 
stanser som tog upp frågan biträdde utredningens förslag. 
Pensionsarbetsgruppen (S 1994:14) har också i sitt betänkande Refor- 
merat pensionssystem (SOU 1994:20) föreslagit en översyn av begreppet 
försäkrad. Pensionsarbetsgruppen ansåg att nuvarande definition av vilka 
som är försäkrade och som har möjlighet att tjäna in rätt till in- 
komstrelaterad pension bör kvarstå tills frågan blivit föremål för en 
generell översyn. 
 
5 Allmänna överväganden 
5.1 Allmänt om socialförsäkringens begrepp 
Regeringens förslag: Begreppet socialförsäkring skall avgränsas uti- 
från ett praktiskt betingat synsätt, som utgår från hur trygghetssyste- 
men administreras. Till begreppet socialförsäkring skall hänföras 
flertalet trygghetssystem som administreras av Riksförsäkringsverket, 
Premiepensionsmyndigheten och de allmänna försäkringskassorna. 
 
Utredningens förslag överensstämmer med regeringens förslag med 
undantag för att utredningen till socialförsäkringen hänför även trygg- 
hetssystem som administreras av Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbets- 
nämnderna och arbetslöshetskassorna. 
Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna har inte kommenterat 
själva metoden för att definiera begreppet socialförsäkring. Däremot 
förekommer invändningar mot att låta begreppet socialförsäkring inne- 
fatta även trygghetssystem som administreras av Arbetsmarknadsstyrel- 
sen, länsarbetsnämnderna och arbetslöshetskassorna. Riksförsäkrings- 
verket anser det mest ändamålsenligt att låta begreppet socialförsäkring 
omfatta endast de förmåns- och ersättningssystem som administreras av 
de allmänna försäkringskassorna eftersom utvecklingen går mot mer ren- 
odlade försäkringssystem inom såväl socialförsäkringen som arbetsmark- 
nadsområdet. Arbetsmarknadsstyrelsen avstyrker att arbetslöshetsförsäk- 
ringen skall ingå i socialförsäkringen. Kammarrätten i Stockholm anser 
att det kan starkt ifrågasättas om det finns behov av att reglera arbetslös- 
hetsförmånerna och utbildningsbidrag i detta sammanhang. Statskontoret 
anser att boskillnad bör göras mellan försäkringar mot inkomstbortfall till 
följd av arbetslöshet respektive medicinska orsaker. Landsorganisationen 
i Sverige (LO) avvisar tanken på att införliva arbetslöshetsförsäkringen i 
socialförsäkringen och anför att arbetslöshetsförsäkringen inte är en 
socialförsäkring, som skall hanteras av offentliga myndigheter, utan en 
försäkring som administreras av självständiga arbetslöshetskassor. Ar- 
betslöshetskassornas samorganisation anser att arbetslöshetsförsäkringen 
bör behålla sin särställning som en trygghetsförsäkring inom arbetsmark- 
nadspolitiken och inte införlivas i socialförsäkringen. Försäkringskasse- 
förbundet däremot anser det riktigt att t.ex. arbetslöshetsersättning skall 
ingå i socialförsäkringen med hänsyn till indelningen i bosättningsbase- 
rade och arbetsbaserade förmåner. 
Skälen för regeringens förslag: När socialförsäkringen diskuteras 
utifrån ett internationellt perspektiv används i Sverige ibland begreppet 
social trygghet (social security) som mer eller mindre synonymt med 
socialförsäkring. I olika internationella överenskommelser om minimi- 
standard och samordning är det också vad som förekommer under det 
begreppet som bäst överensstämmer med det som vanligen avses med 
socialförsäkring. Social trygghet uppfattas emellertid i allmänhet som ett 
något vidare begrepp än socialförsäkring. Så kan t.ex. omsorger inom 
socialtjänsten såsom äldreomsorg och bistånd räknas till social trygghet. 
Studiestöd, arbetarskydd och arbetsmarknadspolitiska insatser utgör 
exempel på andra förmåner som kan sägas ligga i gränsområdet för 
socialförsäkring. 
Det förekommer inte några enhetliga, internationellt vedertagna defi- 
nitioner av begrepp som socialförsäkring, social trygghet eller social 
hjälp. Varje land har sin egen nationella rätt på området. Inte heller inom 
den internationella socialförsäkringsrätten förekommer någon egentlig 
definition av nämnda begrepp. I internationella överenskommelser anges 
ofta enbart vilka slags förmåner som omfattas av överenskommelsen 
eller vilka typer av risker som skall täckas. Några egentliga definitioner 
av begrepp förekommer inte utan i stället tillämpas metoden med en upp- 
räkning av de områden som överenskommelsen avses täcka. Gemensamt 
är dock att det handlar om en obligatorisk solidaritet i situationer som 
brukar kallas sociala risker (social risks). En sådan mera allmän syn före- 
kommer också inom Internationella arbetsorganisationen (ILO), t.ex. i 
rapporten Into the 21st Century: The Development of Social Security. 
Även Europarådets konvention om mänskliga rättigheter kan nämnas i 
detta sammanhang. Det i konventionen viktiga begreppet civila rättig- 
heter har på senare tid fått en tolkning som när det gäller området 
socialförsäkring mera handlar om lagstadgad rätt till ersättning än om 
avgiftsrelaterad försäkring. 
En annan fråga är om Sveriges medlemskap i EU har återverkningar på 
hur svensk socialförsäkring skall definieras eller avgränsas. Till en 
början kan konstateras att Romfördraget inte ger EU någon generell 
kompetens att ge normer när det gäller socialförsäkringarna. För att säkra 
och främja den fria rörligheten inom EU finns emellertid 
samordningsregler för personer som rör sig över gränserna eller som på 
annat sätt har anknytning till mer än ett EU-land. Sådana regler finns i 
huvudsak i förordningarna nr 1612/68 och 1408/71. För några år sedan 
antog rådet vidare en rekommendation om konvergens av 
trygghetspolitikens mål och medel. Den innebär emellertid inte att 
socialförsäkringen måste definieras eller avgränsas på visst sätt. 
När det gäller grenar och begrepp måste dock hänsyn tas till förord- 
ningarna nr 1612/68 och 1408/71. Detta gäller i och för sig bara i den 
utsträckning det behövs för att tillämpa förordningarna, men frågan är 
även av mera allmänt intresse. Förordning nr 1408/71 omfattar följande 
 grenar av social trygghet : förmåner vid sjukdom och moderskap, för- 
måner vid invaliditet, även sådana som är avsedda att bevara eller för- 
bättra förvärvsförmågan, förmåner vid ålderdom, förmåner till efter- 
levande, förmåner vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar, döds- 
fallsersättningar, förmåner vid arbetslöshet samt familjeförmåner. För- 
ordning 1612/68, som främst gäller likabehandling av anställda EU-med- 
borgare, omfattar alla sociala och skattemässiga förmåner . I princip 
ingår där även trygghetsgrenarna enligt förordning 1408/71. 
Skilda länder och författare har olika eller inga definitioner av be- 
greppet social trygghet. Ett gemensamt drag kan sägas vara att social 
trygghet rör sig om obligatorisk solidaritet i situationer som brukar kallas 
sociala risker (social risks). 
Regeringen anser det inte vara ändamålsenligt att utifrån enbart strikt 
teoretiska eller principiella utgångspunkter definiera vad som skall 
krävas för att en viss trygghetsanordning skall utgöra en försäkring eller 
var gränserna för området socialförsäkring skall dras. En mer praktisk 
metod är enligt vår mening att genom uppräkning i lagstiftningen 
bestämma vad som skall hänföras till en social försäkring och vad en 
sådan trygghetsanordning skall kallas. 
En avgränsning av området för socialförsäkring till det som omfattas 
av förordning 1408/71, som avser social trygghet, skulle kunna ge upp- 
hov till missuppfattningar. Vissa förmånsformer som traditionellt brukar 
anses ingå i svensk socialförsäkring hänförs inte till social trygghet enligt 
förordning 1408/71 utan till sociala förmåner enligt förordning 1612/68. 
Detta gäller t.ex. ersättning för vård av närstående och underhållsstöd. 
Indelning av förmåner i olika grenar i förordning 1408/71 medför vidare 
att vissa svenska förmånsformer måste anges inom två eller flera grenar. 
Härtill kommer att det inte är regeringens avsikt att ändra rätten till såda- 
na förmåner som i dag utges enbart på grundval av bosättning i Sverige. 
Vi anser att varken begreppet social trygghet eller de förmånsgrenar som 
förekommer i förordning 1408/71 skall vara avgörande för hur svensk 
socialförsäkring skall bestämmas i svensk lagstiftning. 
Vad gäller urvalet av de förmåner som skall hänföras till socialförsäk- 
ringen ligger det nära till hands att utgå från att förmåner som 
administreras av Riksförsäkringsverket (RFV), 
Premiepensionsmyndigheten och de allmänna försäkringskassorna är 
socialförsäkringsförmåner. Vi hänför därför till socialförsäkring de 
trygghetssystem som administreras av nämnda myndigheter och som i 
dag kallas för försäkring. Emellertid administrerar RFV och försäk- 
ringskassorna även vissa bidragssystem. Av praktiska skäl, såsom in- 
förande av vissa gemensamma villkor för skilda förmåner, bör även 
dessa hänföras till socialförsäkring. Beträffande det statliga personskade- 
skyddet enligt lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen 
(1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. gör sig dock några 
särskilda aspekter gällande. Skyddet enligt nämnda lagstiftning avser 
nämligen enbart vissa särskilda angivna persongrupper, såsom värnplik- 
tiga, medverkande i räddningstjänst och intagna i kriminalvårdsanstalt. 
Med hänsyn till att dessa förmåner avser enbart personer för vilka det 
allmänna har påtagit sig ett särskilt ansvar faller de enligt regeringens 
mening inte in under begreppet socialförsäkring, som avser att skydda en 
mer generellt angiven personkrets. 
Regeringen anser vidare att ersättningen av allmänna medel vid in- 
gripanden som avses i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare har 
samma karaktär som personskadeersättningen. Även rätten till sjukvård 
enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ligger utanför socialförsäk- 
ringsbegreppet, liksom ersättningar från arbetsgivare enligt sjuklönelagen 
(1991:1047) och sjömanslagen (1973:282). Inte heller landstingens 
åligganden enligt tandvårdslagen (1985:125) eller lagen (1996:1150) om 
högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. bör hänföras till socialför- 
säkringen, eftersom dessa förmåner ligger under den landstingskommu- 
nala självbestämmanderätten. 
En annan fråga är om även förmåner enligt arbetslöshetsförsäkringen 
samt utbildningsbidrag till deltagare i arbetsmarknadsutbildning eller 
yrkesinriktad rehabilitering skall ingå i socialförsäkringen. Utredningen 
har föreslagit att dessa förmåner skall införlivas med socialförsäkringen. 
Emellertid är flera remissinstanser kritiska mot en sådan ordning. 
Dessa förmåner skiljer sig på olika sätt från dem som traditionellt 
hänförs till socialförsäkring. Till en början kan konstateras att arbetslös- 
hetsförmånerna inte handläggs av försäkringskassorna utan av arbetslös- 
hetskassorna. Någon ändring i detta hänseende är inte avsedd. Däremot 
räknas arbetslöshetsförsäkringen in under begreppet social trygghet och 
omfattas av förordning (EEG) nr 1408/71. I det föregående har vi 
emellertid konstaterat att varken begreppet social trygghet eller de för- 
månsgrenar som förekommer i förordning 1408/71 skall vara avgörande 
för vilka förmåner som skall hänföras till svensk socialförsäkring. 
Den nya arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbets- 
löshetsförsäkring är uppdelad i en grundförsäkring och en inkomstbort- 
fallsförsäkring. Enligt grundförsäkringen utgår ett grundbelopp till alla 
som uppfyller ett arbetsvillkor, ungefär på samma villkor som tidigare 
gällde för kontant arbetsmarknadsstöd. Inkomstbortfallsförsäkringen 
innebär att en inkomstbortfallsersättning betalas till dem som också upp- 
fyller ett villkor om medlemskap i en arbetslöshetskassa. Till skillnad 
från socialförsäkringen i övrigt är arbetslöshetsförsäkringen till väsent- 
liga delar frivillig. Den passar därför mindre väl in i ett obligatoriskt 
system. Vidare skiljer sig arbetslöshetsförsäkringen från flertalet andra 
förmåner med hänsyn till att den enskilde i vissa fall kan återknyta till 
tidigare försäkringsperioder eller grunda sin rätt till ersättning på arbete 
som ligger lång tid tillbaka. 
Vad gäller utbildningsbidraget föreligger det inte någon rätt till sådant 
bidrag, om det inte har beslutats att en arbetsmarknadspolitisk åtgärd 
skall sättas in. Utbildningsbidraget skiljer sig således från övriga för- 
måner genom att det inte bygger på någon rättighetslagstiftning. 
Regeringen anser att en överföring av arbetslöshetsförsäkringen och 
utbildningsbidraget i nuvarande utformning till socialförsäkringen sam- 
mantaget inte kommer att ge sådana samordningsvinster som uppväger 
nackdelarna med en sådan ändring. Utredningens förslag bör därför inte 
genomföras i denna del. 
Sammanfattningsvis föreslår regeringen att avgränsningen av begrep- 
pet socialförsäkring skall utgå från hur trygghetssystemet administreras. 
Till socialförsäkringen bör därför hänföras flertalet trygghetssystem som 
administreras av Riksförsäkringsverket, Premiepensionsmyndigheten och 
de allmänna försäkringskassorna. 
5.2 Uppdelning av socialförsäkringen i två grenar 
Regeringens förslag: Socialförsäkringarna skall delas in i en bosätt- 
ningsbaserad försäkring som avser garantibelopp och bidrag respek- 
tive en arbetsbaserad försäkring som avser inkomstförluster. Båda för- 
säkringarna skall gälla lika för alla som är bosatta respektive arbetar i 
Sverige. 
 
Utredningens förslag överensstämmer med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: De allra flesta remissinstanserna har antingen till- 
styrkt eller inte kommenterat förslaget även om viss kritik förekommer. 
Kammarrätten i Stockholm och Länsrätten i Stockholms län anför att 
även om det kan förefalla enkelt att dela socialförsäkringen i en bosätt- 
ningsbaserad och en arbetsbaserad del, kan förslaget till lagreglering inte 
betecknas som lättillgänglig. Statskontoret anser att skillnaderna mellan 
försäkringar och bidrag bör förtydligas, varvid försäkringslösningar bör 
användas för förmåner vid inkomstbortfall. Man avstyrker att alla hus- 
hållstransfereringar behandlas som försäkringar och anser att försäk- 
ringsformen bör förbehållas transfereringarna inom den arbetsbaserade 
försäkringen. 
Skälen för regeringens förslag: En fråga är om den personkrets som 
skyddas enligt svensk socialförsäkringslag bör utvidgas till att omfatta 
alla som arbetar här i landet, dvs. även medborgare i länder utanför EES. 
Därvid har man att ta ställning till om en sådan utvidgning kan ske t.ex. 
genom att den tillkommande personkretsen blir berättigad till endast 
vissa förmåner. Detta innebär att man måste överväga i vilken utsträck- 
ning nuvarande krav på bosättning och på inskrivning i försäkringskassa 
i Sverige skall upprätthållas gentemot andra förvärvsarbetande än de som 
enligt EG-rätten eller någon socialförsäkringskonvention har rätt till 
förmåner som regleras i den svenska lagstiftningen. 
Den som förvärvsarbetar i Sverige är i allmänhet också bosatt här. Ett 
undantag är utländska medborgare som endast tillfälligt arbetar hos 
svenska arbetsgivare. De omfattas i dag av arbetsskadeförsäkringen men 
inte av övriga socialförsäkringar. Fråga är om personer som vanligen be- 
skattas här och som kan stå utan försäkringsskydd i bosättningslandet på 
grund av att de inte har arbete där. Lagen (1991:1047) om sjuklön och 
lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF) gäller i allmänhet 
redan för sådana personer. Vidare skall en arbetsgivare betala arbets- 
givaravgifter på ersättning till arbetstagare som är försäkrade enligt LAF. 
Avgifterna bidrar till finansieringen av bl.a. den allmänna försäkringen. 
Om det gäller arbete under minst sex månader, är den enskilde enligt 
praxis också obegränsat skattskyldig i Sverige. Denne skall då även be- 
tala allmän pensionsavgift. För löner under kortare tider betalas normalt 
särskild inkomstskatt. Socialförsäkringarna och andra bidragssystem är 
delvis skattefinansierade. 
Regeringen anser det vara rimligt att personer som förvärvsarbetar i 
Sverige under kortare tid än ett år och som följaktligen inte anses bosatta 
här skall kunna få del av det svenska socialförsäkringsskyddet. 
En sådan utsträckning av socialförsäkringen skulle innebära en anpass- 
ning till vad som i dag gäller i många andra EES-länder och enligt för- 
ordning 1408/71. Oavsett vilka huvudsystem för social trygghet som 
gäller i de olika länderna är det naturligt att vissa försäkringar är mera 
knutna till arbete och inkomster än till bosättning. Å andra sidan måste 
rätten till helt bosättningsgrundade förmåner bestå. Det kan heller inte 
komma i fråga att öppna hela det sociala bidragssystemet för alla perso- 
ner som arbetar här endast under ett par månader. Att i ett sådant fall be- 
tala t.ex. bostadsbidrag, assistansersättning och bilstöd kan normalt inte 
anses påkallat vid en mer eller mindre temporär vistelse här i landet. 
Däremot bör denna grupp kunna komma i åtnjutande av förmåner som 
avser att täcka inkomstbortfall. 
Regeringen föreslår därför att den svenska socialförsäkringen och an- 
slutande bidragssystem skall delas in i två delar. Den ena delen skall 
innehålla förmåner som är beroende av förvärvsarbete i Sverige och den 
andra förmåner som skall anses grundade på bosättning i Sverige. Bosätt- 
ningsdelen skall i princip omfatta ersättningar för olika kostnader och 
rena bidrag. Förmåner som ges med garantibelopp skall också räknas dit. 
Att inkomstförsäkringar ges i arbetslandet ter sig enligt vår uppfattning 
naturligt, i vart fall när det gäller ersättning för kortare tider. Man uppnår 
med en sådan ordning även en bättre överensstämmelse mellan social- 
försäkringsavgifter och försäkringsförmåner. Lika lämpligt kan det vara 
att hänvisa anspråk på ersättning för större kostnader och regelbundna 
bidrag för vissa utgifter till bosättningslandet. Sådana ersättningar finan- 
sieras ofta med skattemedel och grundprincipen är att man beskattas 
främst i det land där man är bosatt. 
Förslaget om tudelning av socialförsäkringen innebär ett led i den ren- 
odling av försäkringssystemen som för närvarande pågår i Sverige: en 
renodling efter olika orsaker till behovet av förmåner. Införandet av en 
särskild försäkring som skall gälla vid arbete här i landet kommer vidare 
att förenkla och underlätta försäkringskassornas handläggning av försäk- 
ringsärenden enligt förordning (EEG) nr 1408/71, som generellt utgår 
från en försäkrads arbete när den tillämpliga nationella lagstiftningen 
skall bestämmas. 
Om man vill beskriva den föreslagna tudelningen som en lagvalsfråga, 
kan man tala om två samtidigt tillämpliga lagstiftningar: lex loci laboris 
(arbetslandets) resp. lex loci domicilii (bosättningslandets). För de båda 
huvudgrenarna av socialförsäkringen skall gälla vissa skilda villkor, men 
inom varje gren skall enhetligheten vara så stor som möjligt. Där bör 
t.ex. inte medborgarskapet ha någon betydelse, om det inte gäller 
tillämpning av något internationellt avtal. Det bör därför inte längre 
finnas särregler för svenska medborgare i lagstiftningen. Om sådana 
regler behålls, skulle de ändå i vissa situationer få tillämpas lika för 
medborgare från en rad andra länder i Europa, Afrika och Mellanöstern, 
vilka har internationella avtal med EU om s.k. likabehandling. 
Bestämmelser om likabehandling återfinns även i våra bilaterala 
socialförsäkringskonventioner. 
Även om vårt förslag medför en större enhetlighet inom socialförsäk- 
ringen kommer det nödvändigtvis att fortfarande finnas två persongrup- 
per för vilka särskilda regler kan gälla inom varje gren av försäkringen: 
dels EES-medborgare och likställda som kan åberopa förordning 1408/71 
eller vissa liknade regler, dels medborgare som omfattas av någon bila- 
teral socialförsäkringskonvention. Det står inte ett land fritt att bestämma 
vad som helst i den nationella lagstiftningen, om det t.ex. kan uppfattas 
som diskriminering mot medborgare i de länderna. Detta utgör också ett 
tungt vägande skäl för att den nya arbetsbaserade försäkringen skall gälla 
lika för alla som arbetar i Sverige. 
Den nya ordningen med en arbetsbaserad gren av socialförsäkringen 
kommer i allmänhet inte att innebära några större förändringar för dem 
som både bor och arbetar i Sverige. 
5.3 Enhetliga försäkringsvillkor 
Regeringens bedömning: Med försäkrad bör avses den som ingår i 
den personkrets som skyddas av de olika trygghetssystem som ingår i 
socialförsäkringen. 
Regeringens förslag: Endast ett försäkringsvillkor skall gälla för 
var och en av de två försäkringsgrenarna: bosättning i Sverige 
respektive arbete i Sverige. Varken inskrivning hos försäkringskassan 
eller svenskt medborgarskap skall längre vara något 
försäkringsvillkor. 
 
Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens 
förslag. Emellertid föreslår utredningen även väntetider och nedre in- 
komstgränser. 
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har inte kommenterat 
förslaget. Kammarrätten i Stockholm och Länsrätten i Stockholms län 
anser att resultatet av översynen är tämligen begränsat när det gäller att 
uppnå enhetliga regler. 
Skälen för regeringens förslag: Syftet med översynen av begreppet 
försäkrad inom socialförsäkringen är att åstadkomma mer enhetliga för- 
säkringsvillkor för likartade förmåner. Målsättningen är att det för varje 
förmån klart skall framgå vilka villkor som gäller för rätt till förmånen. 
En enhetlig användning av begreppet försäkrad inom socialförsäkringens 
olika förmåner kommer att underlätta handläggningen av enskilda försäk- 
ringsärenden. 
Tidigare (avsnitt 5.1) har konstaterats att det inte är ändamålsenligt att 
definiera socialförsäkringsbegreppet utifrån strikt teoretiska eller princi- 
piella utgångspunkter. I stället bör socialförsäkringen definieras utifrån 
ett pragmatiskt synsätt. Vid urvalet av de förmåner eller trygghetssystem 
som bör hänföras till socialförsäkringen har vi utgått från hur dessa ad- 
ministreras. Flertalet av de trygghetssystem som administreras av Riks- 
försäkringsverket, Premiepensionsmyndigheten och de allmänna försäk- 
ringskassorna hänförs därför till socialförsäkringen. 
Termen försäkrad förekommer bara i en del av de författningar som 
reglerar de förmåner som hänförs till socialförsäkringen, främst i AFL, 
LAF och lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension (LIP). 
Däremot används inte begreppet försäkrad i t.ex. lagen (1998:702) om 
garantipension, lagen (1998:703) om handikappersättning och vård- 
bidrag, lagen (1996:1030) om underhållsstöd och lagen (1947:529) om 
allmänna barnbidrag. I de författningar som inte använder begreppet för- 
säkrad förekommer formuleringar såsom den som ... , ibland med till- 
lägg av krav på försäkring enligt AFL. Senare i texterna anges den för- 
månsberättigade som t.ex. sökande, ersättningsberättigad, pensionär, pen- 
sionsberättigad, bidragsberättigad, barn, handikappad, funktionshindrad, 
vårdare och stödtagare. Regeringen anser det inte meningsfullt att i detta 
sammanhang införa nya benämningar i dessa hänseenden. Vi anser det 
väsentliga vara att bestämma ett begrepp som kan användas för att be- 
teckna den som generellt omfattas av bestämmelserna i de författningar 
som reglerar de förmåner vi hänför till socialförsäkringen. I fortsättning- 
en används uttrycket försäkrad i en sådan mera allmän betydelse om den 
som ingår i den skyddade personkretsen. Även uttrycket försäkring 
använder vi som en samlande term. 
Som tidigare redovisats föreslås att socialförsäkringen skall delas i två 
delar: en del med förmåner som grundas på bosättning i Sverige och en 
del med förmåner som grundas på förvärvsarbete i Sverige. Regeringens 
förslag innebär således att bara ett grundläggande försäkringsvillkor skall 
gälla för respektive huvudgren, nämligen bosättning i Sverige respektive 
arbete i Sverige. 
Försäkrad enligt AFL är i dag den som är svensk medborgare eller bo- 
satt i Sverige. Dessa villkor kombineras på olika sätt med krav på bosätt- 
ning, inskrivning i försäkringskassa, svenskt medborgarskap och in- 
komster. Sådana kombinationer förekommer även i andra lagar som an- 
sluter till AFL. Någon gång förekommer även krav på folkbokföring. I 
ett par fall utanför AFL saknas grundläggande villkor. Vidare förekom- 
mer i något fall bara en föreskrift om att bidraget utges av den försäk- 
ringskassa där den enskilde är inskriven. Försäkrad enligt LAF är den 
som arbetar i Sverige. Det har med andra ord under åren växt fram ett 
mycket komplext regelsystem genom vilket den skyddade personkretsen 
avgränsas för respektive förmån. Detta har gjort socialförsäkringen svår 
att överblicka och förstå. Med nu framlagt förslag kommer dessa kombi- 
nationer av olika grundvillkor att försvinna. 
Regeringen föreslår också att begreppet inskrivning hos försäkrings- 
kassa skall utmönstras som försäkringsvillkor. Som närmare redovisas i 
avsnitt 11.1 har inskrivningen numera spelat ut sin roll. Med en försäk- 
ring som delas i en arbetsbaserad och en bosättningsbaserad gren skulle 
en ordning med in- och utskrivning av alla som förvärvsarbetar endast 
temporärt i Sverige bli i det närmaste ohanterlig. Vi föreslår därför i 
princip att man övergår från en total registrering av försäkrade till en 
registrering av försäkringsfall. För dem som är bosatta i Sverige blir det 
ingen större skillnad. Övriga försäkrade behöver däremot registreras bara 
i den mån det behövs för att tillgodoräkna förmåner eller betala ut ersätt- 
ningar. 
Den som både är bosatt och har arbete i Sverige kommer att vara för- 
säkrad för såväl bosättnings- som arbetsbaserade förmåner. För en sådan 
person kommer det i allmänhet inte att bli några större förändringar i 
socialförsäkringsskyddet. 
Vidare kommer det, som tidigare konstaterats, fortfarande att finnas 
två persongrupper för vilka särskilda regler kan gälla inom varje 
försäkringsgren: dels EES-medborgare och likställda som kan åberopa 
förordning (EEG) nr 1408/71 eller liknade regler, dels medborgare som 
omfattas av någon bilateral socialförsäkringskonvention. Beträffande de 
fall i vilka endast svensk lag är tillämplig anser regeringen att 
försäkringen bör gälla lika för alla som är bosatta eller arbetar i Sverige. 
Vi föreslår därför att det i svensk lagstiftning om socialförsäkring inte 
längre skall finnas särregler för svenska medborgare. Vårt förslag 
innebär främst att svenska medborgare inte längre skall vara generellt 
försäkrade för inkomstgrundad ålderspension på grund av sitt 
medborgarskap, dvs. oberoende av såväl bosättnings- som 
arbetsförhållanden. Vidare innebär det att alla och inte som i dag enbart 
svenska medborgare kan få uppbära s.k. ATP-grundad folkpension även 
om de bosätter sig utomlands. 
Enligt nuvarande lagstiftning är det endast svenska medborgare som 
kan få folkpension utbetald under bosättning utanför Sverige. Det gäller 
den s.k. ATP-grundade folkpensionen, som tjänas in med 1/30 för varje 
år någon tillgodoräknas ATP-poäng. Likabehandling på socialförsäk- 
ringsområdet är emellertid en allmänt accepterad internationell målsätt- 
ning, som också manifesterats i många internationella konventioner. 
Dessutom kan Sverige inte upprätthålla lagstiftningens särregler för ut- 
ländska medborgare i förhållande till medborgare i EES-länder eller kon- 
ventionsländer. 
Även med hänsyn till det reformerade ålderspensionssystemet finns det 
skäl att avskaffa särreglerna. I det reformerade pensionssystemet kommer 
en exportabel pension att tjänas in baserad på hela inkomsten, dvs. även 
på det första prisbasbeloppet som enligt hittillsvarande lagstiftning i 
stället ger rätt till folkpension. Enligt de reformerade reglerna för ålders- 
pension kommer intjänad pensionsrätt för personer födda åren 1938-1953 
att räknas om på sådant sätt att den intjänade rätten till folkpension i 
praktiken omvandlas till en rätt för alla oavsett medborgarskap till fullt 
exportabel inkomstgrundad pension. Ett bibehållande av särbehandlingen 
av utländska medborgare vad gäller rätten till ATP-grundad folkpension 
skulle således även bli åldersdiskriminerande genom att särbehandlingen 
endast skulle gälla utländska medborgare födda före år 1938. 
Regeringen anser det dessutom mer ändamålsenligt att låta svensk 
socialförsäkring omfatta dem som har en faktisk anknytning till Sverige, 
såsom bosättning eller arbete, än dem som har endast en formell anknyt- 
ning, såsom medborgarskap. 
Utredningen har föreslagit regler om väntetid för såväl bosättnings- 
baserade som arbetsbaserade förmåner. Vad gäller den arbetsbaserade 
försäkringen föreslår utredningen en väntetid om fyra veckor under 
vilken förmåner inte skall utges. Enligt utredningen skulle denna väntetid 
tillämpas endast i samband med att den arbetsbaserade försäkringen 
börjar gälla. Som närmare utvecklas i avsnitt 7.6 anser regeringen 
emellertid att det inte skall införas någon väntetid för den arbetsbaserade 
försäkringen. Beträffande den bosättningsbaserade försäkringen föreslår 
utredningen att det, med vissa undantag, skall gälla en väntetid om sex 
månader under vilka förmåner inte skall utges i samband med att den för- 
säkringen börjar gälla. Som närmare utvecklas i avsnitt 6.4.1 anser rege- 
ringen att några särskilda väntetider inte heller skall införas för den bo- 
sättningsbaserade försäkringen. Härigenom uppnås ett enklare regelsys- 
tem och mer enhetliga villkor kommer att gälla för rätt till utbetalning av 
förmåner. Möjligheten att få förmåner kommer dessutom att bättre sam- 
manfalla med försäkringstiden. 
I likhet med utredningen anser regeringen att det bör införas gemen- 
samma bestämmelser om utgivande av förmåner för tid då någon vistas 
utomlands. Den frågan behandlas nedan i avsnitt 10. För vissa förmåner, 
såsom t.ex. föräldrapenning över garantinivån och bosättningsbaserade 
pensionsförmåner, föreslår vi att det liksom i dag skall finnas särskilda 
kvalifikationsregler beträffande vistelse och arbete i Sverige. Detta ut- 
vecklas närmare i avsnitten 6 och 7. 
5.4 En ny gemensam lag 
Regeringens förslag: Grunderna för det tudelade försäkringssystemet 
skall regleras i en ny lag, socialförsäkringslagen, som skall innehålla 
vissa gemensamma bestämmelser för de olika förmånerna. I denna lag 
skall det finnas bestämmelser om bosättning och arbete i Sverige, 
omfattningen av de två försäkringsgrenarna, försäkringstider, utgivan- 
de av ersättning utomlands samt anmälan och handläggning av ären- 
den. 
 
Utredningens förslag överensstämmer med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Förslaget att reglera vissa gemensamma frågor 
för de olika förmånerna inom socialförsäkringarna i en gemensam lag 
tillstyrks eller lämnas utan erinran av flertalet remissinstanser. Några få 
instanser framför kritik i denna del. Hovrätten över Skåne och Blekinge 
anser det vara ett framsteg att samla vissa basregler i en gemensam lag, 
vilken kan ses som en ansats till en socialförsäkringsbalk. Kammarrätten 
i Stockholm och länsrätterna i Stockholms resp. Skåne län ifrågasätter 
om det är motiverat att bryta ut vissa frågor och reglera dem i en särskild 
lag. Kammarrätten anför att den föreslagna lagen innehåller omfattande 
undantag och förbehåll för vissa förmåner och anser det svårt att tillgodo- 
göra sig innehållet i den föreslagna lagen. Länsrätten i Stockholms län 
anför samma synpunkter samt tillägger att systemförändringar med ram- 
lagar ofta ger problem, eftersom lagstiftaren inte kan förutse alla undan- 
tagssituationer i den praktiska tillämpningen. Länsrätten i Skåne län för- 
ordar att bestämmelserna snarare återfinns i de olika förmånslagarna än i 
en särskild lag och anser att en ökad integrering av socialförsäkringsför- 
fattningarna kan utgå från AFL. Riksrevisionsverket anser att förslaget 
medför en högst väsentlig förbättring med avseende på transparens i ak- 
tuellt lagstiftningskomplex och tillstyrker en socialförsäkringslag med 
principiell utformning enligt förslaget. Riksförsäkringsverket anser det 
värdefullt med en lag i vilken övergripande och gemensamma regler för 
socialförsäkringen kan samlas och anför att den föreslagna lagen vid 
ikraftträdandet bör innehålla de gemensamma bestämmelser som finns i 
AFL. Enligt verket kan en sådan gemensam lag vara ett första steg mot 
en successiv samordning i en socialförsäkringsbalk. Även Riksskatte- 
verket anser det välmotiverat att de grundläggande villkoren regleras i en 
särskild lag. Statskontoret anser att reformarbetet redan från början bör 
inriktas på den av utredningen antydda utvecklingen av en socialförsäk- 
ringsbalk. Försäkringskasseförbundet och Stockholms läns allmänna för- 
säkringskassa tillstyrker förslaget att införa en gemensam socialförsäk- 
ringslag. Landsorganisationen i Sverige (LO) ser positivt på idén att tyd- 
liggöra reglerna för de olika förmånerna och att sträva efter samstämmig- 
het i fråga om begreppsdefinitioner. 
Skälen för regeringens förslag: Med åren har det växt fram en 
komplexitet som gjort att socialförsäkringen har blivit svår att överblicka 
och förstå. Syftet med våra förslag att skapa mer enhetliga försäkrings- 
villkor är att det för varje förmån klart skall framgå vilka villkor som 
gäller och att reglerna skall ges en tydlig utformning. 
Regeringen har i det föregående föreslagit att socialförsäkringarna i 
princip skall delas i två huvudgrenar: en för garantibelopp och bidrag 
samt en för inkomstförlust. Olika regler skall gälla för varje gren, men 
inom respektive gren skall reglerna vara så enhetliga som möjligt. Den 
ena försäkringen grundas på bosättning i Sverige, den andra på arbete i 
Sverige. Den arbetsbaserade försäkringen kräver enligt vår mening att 
regler om vad som skall räknas som arbete i Sverige införs för hela den 
försäkringsgrenen. Bestämmelser av sådan karaktär finns i lagvals- 
reglerna i förordning (EEG) nr 1408/71 men i svensk lagstiftning enbart i 
LAF. Vidare behövs regler om när försäkringen börjar respektive upphör 
att gälla. Vi föreslår också nya regler om förmåner för tid då någon vistas 
utomlands samt nya regler om vilken försäkringskassa som skall besluta i 
ärenden. 
Även den bosättningsbaserade försäkringen bör kompletteras och 
justeras såvitt gäller personkretsen. Sammantaget med den 
arbetsbaserade försäkringen är det fråga om ganska omfattande lagänd- 
ringar. Även om man avstod från vissa ändringar torde det vara uteslutet 
att ta in alla nödvändiga regler i varje försäkringslag som gäller i dag. 
Det kunde visserligen ligga ett värde i att ha alla regler om en viss 
förmånsform i en och samma lag. I flertalet av de berörda lagarna finns 
emellertid flera olika hänvisningar till lagen (1962:381) om allmän 
försäkring (AFL), både när det gäller försäkringsvillkoren och 
beträffande administrativa föreskrifter. De först nämnda hänvisningarna 
borde man försöka slopa, men de senare måste rimligen behållas. Således 
skulle ingen lag utom AFL kunna vara heltäckande. 
De nya reglerna låter sig dock inte utan vidare inplaceras i AFL. Det 
skulle visserligen kunna göras men de nya reglerna är ganska omfattande 
och ger uttryck för ett annat system än det som AFL bygger på. Härtill 
kommer att ålderspensionsbestämmelserna har brutits ut från AFL i 
samband med reformeringen av ålderspensionssystemet. Det reform- 
arbete som för närvarande pågår beträffande andra socialförsäkringsför- 
måner kan medföra att ytterligare förmåner kommer att brytas ut ur AFL. 
Av bl.a. de skäl som nu anförts föreslår regeringen att de nya bestäm- 
melserna tas in i en ny gemensam lag för socialförsäkringen, socialför- 
säkringslagen (SofL). Denna bör innehålla inledande bestämmelser om 
det nya systemet för indelning och författningsreglering av försäkringen 
samt regler om bosättning och arbete i Sverige, omfattningen av de båda 
försäkringsgrenarna, inträde och utträde, utgivande av ersättning utom- 
lands samt anmälan och beslut hos försäkringskassorna. I AFL och andra 
lagar införs hänvisningar till den nya socialförsäkringslagen. De ersätter i 
åtskilliga fall redan förekommande hänvisningar till AFL. 
Med den överskådlighet som uppnås genom den nya socialförsäk- 
ringslagen underlättas de tillämpande organens verksamhet, bl.a. när det 
gäller att lämna information till allmänheten. De försäkrade kan också 
själva få en bättre överblick. 
Försäkringssystemet kommer också att hållas samman genom att det i 
en lag dels anges vilka förmåner som ingår i socialförsäkringen, dels 
finns gemensamma föreskrifter om avgränsningen av den skyddade per- 
sonkretsen. Med en sådan uppbyggnad underlättas en helhetssyn på 
socialförsäkringen, vilket kommer att motverka en framväxt av ett splitt- 
rat försäkringssystem med förmåner som riskerar att överlappa varandra. 
Vidare underlättas framtida reformer med hänsyn till att den skyddade 
personkretsen för förmånerna definieras i en gemensam lag. 
6 Den bosättningsbaserade försäkringen 
6.1 Försäkringsvillkor och bosättningsbegreppet 
Regeringens förslag: Det grundläggande villkoret för att en person 
skall tillhöra den krets som omfattas av grundskyddet inom socialför- 
säkringen, främst förmåner som utges med garantibelopp och bidrag, 
skall vara att han eller hon anses bosatt i Sverige. Varken svenskt 
medborgarskap eller inskrivning hos allmän försäkringskassa skall 
längre vara något villkor för att tillhöra personkretsen. 
 
Utredningens förslag överensstämmer med regeringens förslag. 
Remissinstanserna har inte kommenterat förslaget. 
Skälen för regeringens förslag: Socialförsäkringen med anslutande 
bidragssystem skall, som har utvecklats i de allmänna övervägandena, 
delas in i två delar. Utgångspunkten är därvid att till den ena delen hän- 
förs förmåner som är beroende av att den enskilde har förvärvsarbete. 
Den delen behandlas i avsnitt 7 om försäkring vid arbete i Sverige. Till 
den andra delen, dvs. de nu aktuella bosättningsbaserade förmånerna, 
hänförs sådana förmåner som utgör bidrag. Förmåner som ges med 
garantibelopp, t.ex. föräldrapenning i vissa fall, skall också räknas dit. 
Gemensamt för dessa förmåner kan sägas vara att de utgör ett grund- 
skydd. Även den som inte har förvärvsarbete skall naturligtvis omfattas 
av detta grundskydd. Det faller sig mot denna bakgrund naturligt och 
mest praktiskt med den ordningen att dessa förmåner skall utges av det 
land där den enskilde är bosatt. I åtskilliga fall saknar denne anknytning 
till något annat land. Med hänsyn till den allt mer ökade internatio- 
naliseringen och för att uppnå enhetlig användning av begreppet för- 
säkrad skall svenskt medborgarskap inte vara något villkor för att tillhöra 
den skyddade personkretsen. Skälen härför har vi utvecklat närmare i 
avsnitt 5.3. Beträffande de bosättningsbaserade förmånerna skall således 
bosättning här i landet vara det grundläggande villkoret för att den 
enskilde skall vara försäkrad, dvs. ingå i den skyddade personkretsen. 
Regeringen vill betona att avsikten inte är att ändra rätten till de förmåner 
som enligt nuvarande ordning utges enbart på grundval av bosättning i 
Sverige. 
För att en person i det enskilda fallet verkligen skall erhålla en förmån 
är det naturligtvis inte tillräckligt att han eller hon ingår i den skyddade 
personkretsen. Det måste dessutom föreligga någon omständighet som 
framkallar försäkringsfallet eller utbetalning av det aktuella bidraget. 
Vilka omständigheter som ger denna effekt växlar mellan olika förmåner 
beroende på vad respektive förmån är avsedd att skydda mot eller ge 
trygghet för. 
6.2 Bosättningsbegreppet 
Regeringens förslag: Inom socialförsäkringen skall även fortsätt- 
ningsvis i princip samma bosättningsbegrepp användas som inom 
folkbokföringen. Det är försäkringskassan som skall bedöma om den 
enskilde med avseende på socialförsäkringen skall anses bosatt här i 
landet. Ett enhetligt bosättningsbegrepp skall gälla för samtliga bo- 
sättningsbaserade förmåner inom socialförsäkringen. Den som 
kommer till Sverige anses bosatt här, om det kan antas att vistelsen 
här kommer att överstiga ett år. En i Sverige bosatt person som 
lämnar landet anses fortfarande bosatt här, om utlandsvistelsen kan 
antas vara längst ett år. 
 
Utredningens förslag överensstämmer med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har inte kommenterat 
förslaget. Riksförsäkringsverket tillstyrker förslaget men anför att det 
även fortsättningsvis kommer att finnas skillnader mellan folkbokfö- 
ringens och socialförsäkringens bosättningsbegrepp. Även Riksskatte- 
verket tillstyrker förslaget men tillägger att lagförslaget behöver justeras 
för att helt ansluta till folkbokföringen i de fall när en person flyttar till 
Sverige för att stanna precis ett år eller flyttar från Sverige för att stanna 
utomlands i precis ett år. Stockholms läns allmänna försäkringskassa 
anför att det i tveksamma fall ankommer på den enskilde att förete sådan 
utredning att kassan har fog för ett visst antagande om vistelsens längd, 
vilket kommer att innebära ökat utredningsarbete. Föreningen för 
svenskar i världen vänder sig mot att det tillämpas olika bosättningsbe- 
grepp för medborgares skattskyldighet respektive sociala rättigheter. 
Bakgrund: Ett villkor för att en person skall tillhöra den skyddade 
personkretsen är för flertalet förmåner att han eller hon anses bosatt här i 
landet. Bosättningskravet utgör ett reellt försäkringsvillkor som ibland 
uttrycks på ett indirekt sätt. Den enskilde skall t.ex. vara inskriven hos 
försäkringskassan, vilket förutsätter att det anses föreligga svensk bosätt- 
ning. Svensk socialförsäkring kan till sin karaktär därför sägas vara 
bosättningsbaserad. Det förhållandet att den enskilde anses bosatt här i 
landet innebär att det finns sådan anknytning hit att han eller hon enligt 
nationell rätt omfattas av socialförsäkringen. 
Grundläggande bestämmelser om bosättning finns i folkbokförings- 
lagen (1991:481, FBL). Men bosättningsbestämmelser förekommer 
också i andra författningar. Bosättningsbegreppet inom skatterätten 
avviker från folkbokföringens. För socialförsäkringens vidkommande 
finns särskilda bosättningsbestämmelser i främst 1 kap 3  5 §§ AFL. 
Bosättningsbegreppet inom socialförsäkringen ansluter väsentligen till 
det inom folkbokföringen. 
Försäkrade enligt AFL är dels svenska medborgare, dels personer som 
utan att vara svenska medborgare är bosatta i Sverige. Enligt 1 kap. 3 § 
första stycket andra meningen AFL anses en försäkrad som lämnar 
Sverige fortfarande bosatt här, om utlandsvistelsen avses vara längst ett 
år. 
Bestämmelser om bosättning finns också i Riksförsäkringsverkets 
föreskrifter (RFFS 1998:11) om inskrivning och avregistrering hos 
allmän försäkringskassa. Enligt 2 § föreskrifterna anses en person bosatt 
i Sverige, om han har sitt egentliga hemvist här eller om han kommer hit 
med avsikt att vistas här stadigvarande. Detsamma gäller den som avser 
att vistas här mer än ett år för förvärvsarbete eller studier, dennes med- 
följande make  eller därmed likställd  och barn under 18 år. Det före- 
kommer således ett intentionsvillkor såväl vid inflyttning till Sverige som 
vistelse utomlands. För att en person skall anses bosatt här krävs vissa 
avsikter beträffande vistelsen. 
Enligt föreskrifterna anses den som har rätt till förmåner enligt svensk 
lagstiftning med stöd av förordning (EEG) nr 1408/71 och medföljande 
familjemedlem bosatta här i landet så länge det föreligger rätt till sådana 
förmåner även om villkoren för bosättning inte är uppfyllda enligt huvud- 
regeln. Den som har rätt till förmåner enligt svensk lagstiftning med stöd 
av förordning nr 1408/71 skall inskrivas hos försäkringskassan från och 
med den dag han börjar arbeta här. Även dennes medföljande familje- 
medlemmar skall skrivas in. 
I övrigt är prövningen av bosättningsfrågan beroende av att uppe- 
hållstillstånd har beviljats. En utlänning som vistas i Sverige mer än tre 
månader skall enligt 1 kap. 4 § utlänningslagen (1989:529, UtlL) ha 
uppehållstillstånd, om inte utlänningen är medborgare i ett annat nordiskt 
land. För att den som behöver uppehållstillstånd skall kunna skrivas in 
hos en försäkringskassa krävs permanent uppehållstillstånd eller uppe- 
hållstillstånd för minst ett år eller ett tillstånd som eljest kan ligga till 
grund för folkbokföring. 
En sjöman som är medborgare i ett EU/EES-land och anställd på 
svenskt handelsfartyg eller på utländskt handelsfartyg som obemannat 
hyrs av svensk redare anses bosatt i Sverige även om han eller hon inte 
uppfyller kraven på mer än ett års vistelse. En sådan sjöman har rätt till 
samma förmåner som den som är inskriven. Utländska sjömän på 
svenska handelsfartyg som inte omfattas av förordning nr 1408/71 eller 
en konvention har rätt endast till intjänande av ATP och inkomstgrundad 
ålderspension samt förmåner från arbetsskadeförsäkringen. 
En försäkrad kan avregistreras med retroaktiv verkan, t.ex. om försäk- 
ringskassan i efterhand får kännedom om att en försäkrad har lämnat 
landet för längre tid än ett år. Därvid sker avregistrering från och med 
dagen efter avresan. 
Beträffande allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och underhållsstöd 
tillämpas vid utlandsvistelse i stället för ovannämnda ettårsfrist en sex- 
månadersfrist för att bosättning i Sverige skall anses upphöra. 
Skälen för regeringens förslag: För att en person skall omfattas av 
svensk socialförsäkring krävs enligt gällande nationell rätt normalt att 
den enskilde anses vara bosatt här i landet. I svensk rätt finns olika bo- 
sättningsbegrepp vid folkbokföringen och vid inkomstbeskattningen. 
Bosättningsbegreppet inom socialförsäkringen har störst likheter med det 
inom folkbokföringen. 
Socialförsäkringssystemet föreslås reformeras i syfte att uppnå mer en- 
hetliga villkor för när en person skall omfattas av det skydd som de olika 
socialförsäkringsförmånerna utgör. I de allmänna övervägandena har 
vidare konstaterats att inskrivning hos försäkringskassan inte skall vara 
någon förutsättning för rätt till en förmån. Inte heller är avsikten att ändra 
rätten till de förmåner som idag utges enbart på grundval av bosättning i 
Sverige. 
På de skäl som anförts under allmänna överväganden bör förmånerna 
inom svensk socialförsäkring delas in i två kategorier: bosättningsbase- 
rade respektive arbetsbaserade förmåner. Bosättning i Sverige skall även 
framdeles vara ett grundläggande villkor för åtskilliga förmåner inom 
socialförsäkringen. Det finns därför anledning att beröra de förutsätt- 
ningar under vilka en person med avseende på socialförsäkringen skall 
anses bosatt här i landet. 
Under årens lopp har ifrågasatts om det inte borde finnas ett starkare 
samband mellan skattskyldighet i Sverige och rätt till sociala förmåner. 
Vid införandet av nuvarande sexmånadersregel för barnbidragen, vilka 
finansieras med skattemedel, anfördes bl.a. att det fanns en sexmånaders- 
regel inom beskattningen av förvärvsinkomster och att det därför var 
logiskt att den tid under vilken en person var skattskyldig sammanföll 
med den tid för vilken det förelåg rätt till barnbidrag. Ett starkare 
samband mellan skattskyldighet och rätt till förmåner skulle kunna upp- 
nås, om den skyddade personkretsen avgränsas så att den i ökad utsträck- 
ning sammanfaller med gruppen skattskyldiga i Sverige. Den skyddade 
personkretsen skulle därvid utgöras av personer som i vid mening är 
skyldiga att bidra till finansieringen av socialförsäkringen, som delvis 
bekostas med skattemedel. 
Det skatterättsliga bosättningsbegreppet är vidare än det inom social- 
försäkringen. Som exempel kan nämnas att en person inte behöver ha 
bostad i Sverige för att anses skatterättsligt bosatt här. Det kan vara till- 
räckligt att han eller hon har stora personliga eller ekonomiska intressen 
här för att anses skatterättsligt bosatt i landet. Det skatterättsliga bosätt- 
ningsbegreppet har utformats bl.a. för att motverka att personer undgår 
beskattning till följd av skenbosättning. 
Vidare är det skatterättsliga bosättningsbegreppet avsett att läggas till 
grund för bedömning av om en person skall vara skattskyldig i Sverige. 
Det skall tillgodose helt andra intressen och behov än dem som gör sig 
gällande inom socialförsäkringen. Enligt den s.k. femårsregeln inom 
skatterätten kan en person anses bosatt här långt efter det att han eller 
hon lämnat landet. Den som vistas utomlands en längre tid omfattas 
emellertid vanligen av ett annat lands system för social trygghet. Det 
saknas därför i allmänhet skäl att låta en person omfattas av svensk 
socialförsäkring under en längre tids utlandsvistelse, om det inte finns 
sådan kvalificerad anknytning hit som bosättning eller förvärvsarbete här 
i landet. Internationellt är det för övrigt anknytningsmomenten bosättning 
eller förvärvsarbete som normalt styr den enskildes 
försäkringstillhörighet. Det finns enligt regeringens mening inte något 
allmänt behov av att inom socialförsäkringen använda ett generellt 
bosättningsbegrepp som inkluderar personer som vistas utomlands under 
flera år. 
Bosättning i Sverige utgör sedan länge en vedertagen grund för att in- 
lemmas i det svenska trygghetssystemet. De som är bosatta i Sverige 
omfattas vanligen inte av något system för social trygghet utomlands. 
Bosättningsbegreppet inom socialförsäkringen skall naturligtvis utformas 
på ett sådant sätt att det omfattar endast de situationer i vilka de enskilda 
har sådan anknytning till Sverige att det motiverar tillhörighet till svensk 
socialförsäkring. I skatterättslig mening kan en person anses bosatt här 
även om han eller hon inte har sådan anknytning till Sverige som kan 
anses motivera att denne skall omfattas av den bosättningsbaserade för- 
säkringen. 
Försäkringskassan skall besluta om en person har rätt till förmåner från 
socialförsäkringen. I den mån bosättning i Sverige är ett villkor för sådan 
rätt, bör det därför vara försäkringskassan som prövar om den enskilde 
med avseende på socialförsäkringen skall anses bosatt här. Används mot- 
svarande bosättningsbegrepp som det skatterättsliga inom socialförsäk- 
ringen medför det risk för att de två myndigheterna kan komma att till- 
lämpa samma kriterier på olika sätt. En sådan ordning är inte önskvärd. 
Olikheterna i tolkning beror på att de handläggande myndigheterna är 
inriktade på olika aspekter av bosättningsfrågan. 
Mot bakgrund av det anförda är det enligt regeringens uppfattning inte 
lämpligt att med avseende på socialförsäkringen bedöma bosättningen 
efter skatterättsliga principer. De bosättningsbaserade förmånerna skall 
tillkomma främst dem som regelmässigt vistas här i landet. 
För att uppnå ett regelsystem som är lätt att tillämpa bör utgångs- 
punkten vara att begreppet bosatt i största möjliga utsträckning används i 
dess betydelse enligt normalt språkbruk. Användningen av bosättnings- 
begreppet bör i möjligaste mån därför återspegla de faktiska förhållan- 
dena. Den enskildes normala vistelseort bör därför tillmätas avgörande 
betydelse för var han eller hon skall anses bosatt. En person skall anses 
vara bosatt i Sverige, om han eller hon har sitt egentliga hemvist här i 
landet, vilket är i överensstämmelse med vad som gäller enligt FBL. 
Avgörande för var någon har sitt egentliga hemvist bör liksom hittills 
vara den s.k. dygnsviloprincipen. 
Personer som kommer till Sverige 
För den som kommer till Sverige under sådana förhållanden att han eller 
hon kommer att vara bosatt här uppkommer frågan om vid vilken tid- 
punkt han eller hon skall anses bli bosatt här i landet. Under förutsättning 
att övriga omständigheter för bosättning här i landet är uppfyllda, kan 
den enskilde anses bosatt här antingen genast vid tidpunkten för ankoms- 
ten hit eller först efter det att han eller hon har vistats här en viss tid. 
Enligt 3 § FBL skall den som kommer till Sverige folkbokföras, om 
det kan antas att han kommer att ha sin dygnsvila här under minst ett år. 
Svensk bosättning anses i ett sådant fall således uppkomma redan vid 
ankomsten hit. När det gäller socialförsäkringen skall enligt RFFS 
1998:11 en person som kommer hit anses bosatt här, om han har för av- 
sikt att vistas här stadigvarande. Detsamma gäller den som har för avsikt 
att vistas här under en begränsad tid, om anledning till vistelsen är för- 
värvsarbete eller studier och vistelsen är avsedd att vara mer än ett år. 
En person kan enligt gällande rätt således anses vara bosatt här i såväl 
folkbokföringens som socialförsäkringens mening redan vid tidpunkten 
för inresan. Enligt föreskrifterna i RFFS 1998:11 tillmäts den enskildes 
avsikter angående vistelsen här betydelse, dvs. det uppställs ett in- 
tentionsvillkor för att den enskilde skall anses bosatt här med avseende 
på socialförsäkringen. Bedömningen av någons faktiska avsikt blir i 
praktiken emellertid ofta osäker. En annan utformning av bosättningsbe- 
grepp med intentionsvillkor förekommer i 3 § lagen (1996:1030) om 
underhållsstöd. En förutsättning för rätt till sådant stöd är att den s.k. 
boföräldern är bosatt i Sverige. Är ett barn inte svensk medborgare krävs 
dessutom att boföräldern eller barnet har vistats här i landet sedan minst 
sex månader. Ett barn som lämnar Sverige anses enligt den lagen fort- 
farande bosatt här, om den som begär underhållsstöd eller som stöd be- 
talas ut till visar att utlandsvistelsen är avsedd att vara längst sex måna- 
der. 
Övervägande skäl talar för att bosättning här även framdeles skall 
kunna anses föreligga redan från ankomsten hit. Bedömningen i bosätt- 
ningsfrågan måste därför bygga på en prognos över vistelsetiden här i 
landet. 
En annan fråga är om det av den som kommer till Sverige bör krävas 
att han eller hon visar att vistelsen är avsedd att vara viss minsta tid för 
att vederbörande skall anses bosatt här. En sådan ordning innebär en viss 
uppstramning genom att det klargörs att enbart ett påstående om en vis- 
telse inte behöver vara tillräckligt. Å andra sidan kan beviskravet när det 
gäller avsikt inte sättas särskilt högt. Regeringen anser det vara mer 
ändamålsenligt att välja en lösning efter mönster från folkbokföringen. 
Det innebär att den som kommer till Sverige skall anses vara bosatt, om 
det kan antas att vistelsen här kommer att få viss varaktighet. I tvek- 
samma fall, dvs. när försäkringskassan finner skäl att ifrågasätta den en- 
skildes uppgifter, ankommer det på honom eller henne att förete sådan 
utredning att försäkringskassan har fog för visst antagande om vistelsens 
längd. 
Riksskatteverket har anfört att lagförslaget behöver justeras för att helt 
ansluta till folkbokföringen när en person kommer till Sverige för att 
stanna precis ett år eller lämnar landet för att stanna utomlands i precis 
ett år. 
Enligt den nuvarande ettårsregeln inom socialförsäkringen anses under 
vissa omständigheter den enskilde vara bosatt här, om vistelsen är avsedd 
att vara mer än ett år. Däremot skall folkbokföring ske av den som efter 
inflyttning kan antas komma att regelmässigt tillbringa dygnsvilan i 
landet under minst ett år. Avses vistelsen här vara tidsbegränsad, skall 
enligt författningskommentaren till 3 § FBL folkbokföring ske när vistel- 
sen avses uppgå till minst ett år. 
Frågan är om det socialförsäkringsrättsliga bosättningsbegreppet skall 
anpassas helt till folkbokföringen på så sätt att tidsgränsen för dem som 
kommer till Sverige ändras från mer än ett år till minst ett år. För att ta 
ställning till detta finns det anledning att något beröra skälen bakom nu- 
varande tidsgränser i AFL och LAF. Enligt ettårsregeln i 1 kap. 3 § AFL 
skall en försäkrad som lämnar Sverige anses vara bosatt här, om utlands- 
vistelsen är avsedd att vara längst ett år. I motiven anfördes (prop. 
1981/82:199 s. 17) att vid bestämmande av tidsgränsen borde hänsyn tas 
till att avtal om utlandstjänstgöring ofta gäller en tidsperiod av ett år, 
varför det borde föreskrivas att en försäkrad som lämnar Sverige fort- 
farande skall anses vara bosatt här, om utlandsvistelsen är avsedd att vara 
längst ett år. Vidare var avsikten att ettårsregeln för dem som lämnar 
landet skulle tillämpas också inom arbetsskadeförsäkringen. Det före- 
skrevs därför i 1 kap. 1 § första stycket LAF att den som förvärvsarbetar i 
verksamhet här i riket skall vara försäkrad för arbetsskada. Avsikten var 
att i analogi med AFL skulle skyddet enligt LAF bestå för den som av 
arbetsgivaren sänds ut för tillfälligt arbete för arbetsgivarens räkning i 
utlandet, förutsatt att utsändningstiden var högst ett år. 
Inom arbetsskadeförsäkringen tillämpades enligt dåvarande praxis dels 
en ettårsregel för dem som lämnar Sverige, dels en s.k. omvänd ettårs- 
regel för dem som kommer hit. Den senare regeln innebar att i de fall en 
utländsk arbetsgivare sänt en utländsk arbetstagare till Sverige för arbete 
så omfattades arbetstagaren inte av arbetsskadeförsäkringen förrän ett år 
efter hitkomsten. Den aktuella ettårsregeln i AFL avsågs bli tillämplig 
också i fråga om försäkringsskyddet enligt LAF. I konsekvens därmed 
ändrades på förslag av socialförsäkringsutskottet (SfU 1981/82:16 s. 12) 
även den omvända ettårsregeln i LAF så att en arbetstagare som av en 
utländsk arbetsgivare sänds hit för arbete som avses vara längre tid än ett 
år redan från början omfattas av den svenska arbetsskadeförsäkringen. 
Tanken bakom nuvarande lagstiftning är att den som arbetar utomlands 
på grund av ett avtal om utlandstjänstgöring som gäller ett år skall om- 
fattas av svensk socialförsäkring. På motsvarande sätt skall den som 
kommer hit för att arbeta här på grund av ett ettårigt avtal inte omfattas 
av svensk socialförsäkring. Som jämförelse kan nämnas att EG-rättens 
utsändningsregler i förordning nr 1408/71 (14.1a art) gäller under förut- 
sättning att arbetet inte väntas vara längre än tolv månader. Enligt våra 
förslag i avsnitt 7.2 skall nuvarande tidsfrister behållas inom den arbets- 
baserade försäkringen, bl.a. för att försäkringstillhörigheten inte skall 
ändras i fall med ettåriga avtal. Motsvarande bör gälla även den bosätt- 
ningsbaserade försäkringen. I annat fall kan den situationen inträffa att 
den som vistas här på grund av ett avtal om ett års tjänstgöring kommer 
att anses bosatt här och omfattas av den bosättningsbaserade försäkringen 
samtidigt som han eller hon inte skulle omfattas av den arbetsbaserade. 
Liksom hittills bör därför gälla att den som kommer hit inte skall ha rätt 
till bosättningsbaserade förmåner, om det kan antas att vistelsen här 
kommer att vara ett år eller kortare tid. Nuvarande diskrepans mellan 
folkbokföringens och socialförsäkringens bosättningsbegrepp torde inte 
vålla några större problem i praktiken. 
Som vi anfört under de allmänna övervägandena skall enhetliga be- 
stämmelser om bosättning gälla för de bosättningsbaserade förmånerna. 
Vi har stannat för en generell ettårsgräns för dem som kommit till 
Sverige. Detta skall således gälla även barnbidrag, förlängt barnbidrag 
och underhållsstöd för vilka det i dag gäller en sexmånadersgräns. I det 
enskilda fallet kan emellertid andra tidsgränser komma att gälla. Detta 
blir fallet när tillämpligheten av ett utsändande lands lagstiftning förlängs 
enligt förordning nr 1408/71. Även tillämpning av en socialförsäk- 
ringskonvention kan medföra avvikande tidsramar. 
Bedömningen av om det kan antas att en person kommer att vistas här 
under mer än ett år skall göras på grundval av den enskildes personliga 
förhållanden. För att den som kommer hit för en begränsad tid skall anses 
bosatt här skall inte längre uppställas något krav på att vistelsen skall 
vara föranledd av förvärvsarbete. Detta innebär emellertid inte att syftet 
med vistelsen saknar betydelse. Den enskildes sysselsättning här i landet 
kommer i allmänhet att få vägas in i bedömningen av om det kan antas 
att vistelsen kommer att överstiga ett år. Så kan t.ex. en semesterfirare 
normalt inte antas komma att stanna så länge här att denne anses bosatt 
här. Vidare torde det förhållandet att en person fått anställning här för 
längre tid än ett år kunna tala för bosättning i Sverige. 
Det bör framhållas att huvudvillkoret för att en person skall anses vara 
bosatt i Sverige är att han eller hon har sitt egentliga hemvist här. I un- 
dantagsfall kan den situationen uppstå att det visserligen kan antas att en 
person kommer att vistas här under längre tid än ett år, men att den en- 
skilde av synnerliga skäl inte kan anses ha sitt egentliga hemvist här. 
Detta kan t.ex. bli fallet när utlänningar avtjänar fängelsestraff här i 
landet. Det förhållandet att en person vistas i Sverige enbart för att av- 
tjäna ett fängelsestraff bör nämligen inte medföra att denne anses bosatt 
här. 
I avsnitt 8 föreslår vi vissa undantag från de allmänna bosättningsreg- 
lerna för några särskilda personkategorier. 
Personer som lämnar Sverige 
En utgångspunkt vid bestämmande av bosättning bör, som tidigare an- 
förts, vara att en person skall anses bosatt i Sverige, om han eller hon har 
sitt egentliga hemvist här. Denna princip bör gälla även vid temporär 
vistelse utomlands, om den enskilde vid tidpunkten för utresan var bosatt 
i Sverige. I dag fortsätter bosättningen att gälla om utlandsvistelsen är 
avsedd att vara längst ett år. Den enskilde bör framdeles anses bosatt här, 
om utlandsvistelsen kan antas vara längst ett år. I detta hänseende skall 
göras motsvarande bedömning som för den som kommer till Sverige. 
Detta gäller oavsett om en person lämnar landet på grund av utsändning 
eller av annat skäl. Beträffande vissa särskilda personkategorier såsom 
utlandsstuderande, statsanställda samt biståndsarbetare m.fl. föreslår vi 
emellertid särskilda bosättningsbestämmelser i avsnitt 8. 
 
6.3 De bosättningsbaserade förmånerna 
Regeringens förslag: Till den bosättningsbaserade försäkringen skall 
hänföras följande förmåner enligt lagen om allmän försäkring: 
- ersättning för sjukvård m.m. enligt 2 kap. i fråga om förmåner som 
beslutas av de allmänna försäkringskassorna, 
- föräldrapenning på garantinivån, 
- folkpension i form av förtidspension och efterlevandepension be- 
räknad i förhållande till det antal år som har tillgodoräknats som 
bosättningstid i Sverige, och 
- rehabilitering och särskilt bidrag enligt 22 kap. 
 I den bosättningsbaserade försäkringen skall det ingå även för- 
måner enligt följande författningar: 
- lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag, 
- lagen (1969:205) om pensionstillskott, 
- lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag, 
- lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till han- 
dikappade, 
- lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn, 
- lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för 
långvarig vård av sjukt eller handikappat barn, 
- lagen (1993:389) om assistansersättning, 
- lagen (1993:737) om bostadsbidrag, 
- lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer, 
- lagen (1996:1030) om underhållsstöd, 
- lagen (1998:702) om garantipension, och 
- lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag. 
 
Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens 
förslag. Emellertid omfattar utredningens förslag varken rehabilitering 
och särskilt bidrag enligt 22 kap. AFL eller förmåner enligt lagen 
(1998:702) om garantipension och lagen (1998:703) om handikappersätt- 
ning och vårdbidrag. Däremot ingår i utredningens förslag om bosätt- 
ningsbaserade förmåner även folkpension i form av ålderspension grun- 
dad på tillgodoräknad bosättningstid samt handikappersättning och vård- 
bidrag enligt 9 kap. AFL. 
Remissinstanserna har inte anfört några invändningar mot förslaget. 
Skälen för regeringens förslag: När det gäller urvalet av förmåner 
som bör vara bosättningsbaserade ligger det nära till hands att jämföra 
med vad som enligt gällande ordning kan anses väsentligen bosättnings- 
baserat. Till sjukförsäkringen enligt AFL hör bl.a. ersättning för sjukvård 
m.m. (2 kap. AFL). Rätten till förmåner i form av sjukvårdsersättning 
eller liknande saknar enligt gällande ordning samband med för- 
värvsarbete. Den enskilde skall naturligtvis oberoende av förvärvsarbete 
eller inkomster från sådant ha faktisk möjlighet att kunna utnyttja den 
vård och behandling som erbjuds i samhället. Detta talar för att de för- 
måner från socialförsäkringen som syftar till att hålla nere kostnaderna 
för vård och behandling i möjligaste mån inte bör vara förvärvsanknutna. 
Den enskilde bör således med avseende på dessa vara försäkrad på den 
grunden att han anses bosatt här i landet. 
Beträffande bidrag till arbetshjälpmedel enligt 2 kap. 14 § AFL kan 
dock följande nämnas. Förmånen är avsedd för förvärvsarbetande, för- 
säkrade personer som behöver arbetshjälpmedel som ett led i sin rehabi- 
litering. Arbetshjälpmedlet skall underlätta för dem att utföra sitt arbete. 
Bidraget skall dock inte användas till normal utrustning på den försäkra- 
des arbetsplats. Bidraget skall vara motiverat med hänsyn till den försäk- 
rades personliga situation och behov av arbetshjälpmedlet. Detta kan tala 
för att förmånen bör vara arbetsbaserad i stället för bosättningsbaserad. 
Ofta är det dock fråga om att tillgodose långsiktiga behov, vilket talar för 
att förmånen bör reserveras för dem som har en på lång sikt varaktig 
anknytning till Sverige. Regeringen anser därför att den enskilde bör vara 
försäkrad med avseende på denna förmån på den grunden att han eller 
hon anses bosatt här i landet. 
Till sjukförsäkringen hör även sjukpenning och havandeskapspenning, 
vilka förmåner skall skydda den försäkrade mot inkomstförluster vid 
sjukdom respektive havandeskap. Sådana förmåner förutsätter normalt att 
den försäkrade har inkomster från förvärvsarbete. För framtiden skall de 
förmånerna ingå i den arbetsbaserade försäkringen som föreslås i av- 
snitt 7. Även föräldrapenning skall i likhet med sjukpenningen kompen- 
sera för inkomstförlust. Detta talar följaktligen för att inte heller för- 
äldrapenningförmånen bör vara bosättningsbaserad. Emellertid har enligt 
gällande rätt en försäkrad som har liten eller ingen inkomst från 
förvärvsarbete rätt till föräldrapenning på garantinivån, för närvarande 
60 kr om dagen. Det kan naturligtvis inte komma i fråga att helt utesluta 
vissa personkategorier från föräldrapenningsförmånen på den grunden att 
de saknar förvärvsarbete. Föräldrapenning på garantinivån bör därför 
hänföras till den bosättningsbaserade försäkringen. 
Vad gäller pensionsförmåner är i praktiken de olika folkpensionsför- 
månerna bosättningsbaserade i den mån fråga inte är om s.k. ATP-base- 
rad folkpension. Genom det reformerade ålderspensionssystemet ersätts 
sådan folkpension i form av ålderspension som beräknas utifrån tillgodo- 
räknad bosättningstid med garantipension enligt lagen (1998:702) om 
garantipension. Med hänsyn till att garantipensionen utgör ett grund- 
skydd som skall utges även till den som helt har saknat inkomster från 
förvärvsarbete skall den nya pensionsförmånen hänföras till den bosätt- 
ningsbaserade försäkringen. 
Detta innebär att bestämmelserna om folkpension i form av ålderspen- 
sion grundad på tillgodoräknad bosättningstid i 5 kap. 1 § AFL har upp- 
hävts. De äldre bestämmelserna skall enligt övergångsbestämmelserna 
emellertid fortsätta att gälla för personer som är födda år 1937 eller 
tidigare. Bedömningen av om en person ingår i den personkrets som 
omfattas av dessa äldre bestämmelser skall göras utifrån hittillsvarande 
bestämmelser i AFL. Det finns därför inte anledning att låta socialförsäk- 
ringslagen omfatta folkpension i form av ålderspension grundad på till- 
godoräknad bosättningstid. 
Till den bosättningsbaserade försäkringen bör vidare hänföras för- 
måner enligt lagen (1998:702) om handikappersättning och vårdbidrag, 
som träder i kraft den 1 januari 2001. Det finns därför inte något behov 
av att socialförsäkringslagen skall omfatta även motsvarande förmåner 
enligt nuvarande 9 kap. AFL. Dessa äldre bestämmelser gäller i fråga om 
handikappersättning och vårdbidrag för tid före ikraftträdandet. 
Lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folk- 
pension har upphävts från och med den 1 januari 2001. Sådant tillägg 
kommer att finnas kvar endast för kvinnor som redan har beviljats 
tillägg. Det finns därför inte någon anledning att låta 
socialförsäkringslagen omfatta den förmånen. 
Särskilt pensionstillägg enligt lagen (1990:773) om särskilt pensions- 
tillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat 
barn utges till förälder som givit sådan vård under minst sex vårdår och 
därvid avstått från förvärvsarbete. Med vårdår avses kalenderår före den 
1 januari 1999. Bedömningen av om en person uppfyllt hittillsvarande 
bosättningskrav under ett vårdår skall göras enligt äldre bestämmelser. 
Förmånen bör hänföras till den bosättningsbaserade försäkringen även 
om det inte längre går att kvalificera sig för sådant tillägg. Bestäm- 
melserna i socialförsäkringslagen skall tillämpas vid bedömningen av om 
den enskilde är försäkrad när förmåner skall utges. 
Förmånerna allmänt barnbidrag och förlängt barnbidrag är inte relate- 
rade till den enskildes ekonomiska förhållanden på så sätt att de avser att 
kompensera för någon inkomstförlust. Fråga är enbart att bidra till kost- 
nader som är förenade med att ha vårdnaden om barn. Dessa förmåner 
bör därför vara bosättningsbaserade. Samma gäller underhållsstöd till 
barn till särlevande föräldrar. 
Regeringens förslag innebär att barnbidrag, liksom hittills, skall vara 
en bosättningsbaserad förmån. I den praktiska tillämpningen har för ut- 
betalning av barnbidrag tidigare krävts att såväl barnet som dess förälder 
skall vara bosatta i Sverige. Regeringsrätten har dock i ett avgörande 
(RÅ 1997 ref 51) slagit fast att nuvarande bestämmelser i barnbidrags- 
lagen inte innefattar något krav på att den som är behörig bidragsmot- 
tagare skall vara bosatt i Sverige för att få uppbära bidraget. Regeringen 
anser emellertid att det i enlighet med tidigare tillämpning framdeles bör 
upprätthållas ett bosättningskrav även vad avser bidragsmottagaren, dvs. 
normalt föräldern. 
Vad gäller de olika formerna av bostadsstöd faller det sig naturligt att 
som grund för att tillhöra den skyddade personkretsen förutsätta att den 
enskilde är bosatt här i landet. Varken bilstöd, assistansersättning eller 
adoptionsbidrag avser att täcka inkomstförluster. Inte heller är de enligt 
gällande rätt beroende av att den enskilde har inkomster från förvärvsar- 
bete. Även dessa förmåner har sådan karaktär att de är att hänföra till bo- 
sättningsförmånerna. Regeringen anser generellt att förmåner som kan 
räknas som familjestöd och funktionsstöd hör hemma i den nya bosätt- 
ningsbaserade försäkringen. 
Enligt utredningen skall i den arbetsbaserade försäkringen ingå rehabi- 
litering och rehabiliteringsersättning enligt 22 kap. AFL och dithörande 
författningar om förmåner som beslutas av försäkringskassorna. Rehabi- 
literingsersättning utgörs av rehabiliteringspenning samt särskilt bidrag 
som utges för kostnader som uppstår för den försäkrade i samband med 
rehabiliteringen. Särskilt bidrag kan utges även till t.ex. en försäkrad som 
har enbart folkpension i form av förtidspension grundad på tillgodoräk- 
nad bosättningstid, om han eller hon genomgår rehabilitering. Enligt vår 
mening saknas det skäl för att begränsa möjligheterna till rehabiliteringen 
och rehabiliteringsersättning i form av särskilt bidrag för denna grupp. 
Rehabilitering och särskilt bidrag enligt 22 kap. AFL bör därför ingå 
även i den bosättningsbaserade försäkringen. 
6.4 Särskilda villkor 
6.4.1 Väntetider för förmåner 
Regeringens bedömning: Någon väntetid för bosättningsbaserade 
förmåner bör inte införas. 
 
Utredningens förslag innebär att bosättningsbaserade förmåner inte 
skall betalas för tid innan den försäkrade vistats här i landet under minst 
sex månader. Någon väntetid skall dock inte gälla för förmåner som 
utgör ersättning för sjukvård m.m. enligt 2 kap. AFL och anslutande för- 
fattningar. I stället för denna väntetid skall som villkor för utbetalning av 
bosättningsbaserade pensionsförmåner tillämpas bestämmelserna om 
minsta bosättningstid i 5 kap. AFL. 
Remissinstanserna: Bland remissinstanserna förekommer kritik mot 
förslaget om väntetiden för bosättningsbaserade förmåner. Hovrätten 
över Skåne och Blekinge avstyrker försämringar i form av väntetider. 
Länsrätten i Skåne län anför att vanligen torde tidpunkten för vistelsens 
början och bosättningen någorlunda sammanfalla. Mot bakgrund av den 
grundläggande betydelse som bosättningen skall ha för försäkrings- 
skyddet finner länsrätten inga vägande skäl för att väntetid skall gälla 
från bosättningstillfället. Riksförsäkringsverket anser principiellt att den 
som uppfyller bosättningsvillkoret bör få uppbära bosättningsbaserade 
förmåner utan generell väntetid och att en annan sak är om det kan be- 
hövas vissa kvalifikationskrav för rätten till en viss förmån. Riksskatte- 
verket anför att inresta personer som behöver uppehållstillstånd folkbok- 
förs när uppehållstillståndet medgivits. Förslaget medför enligt verket att 
det kan bli en omotiverad skillnad mellan personer beroende på om det 
behövs uppehållstillstånd eller inte. Sveriges redareförening avstyrker 
förslaget. Föreningen för svenskar i världen anser att en medborgare som 
är skattskyldig här skall ha rätt till svenska sociala förmåner utan karens- 
tid. 
Skälen för regeringens förslag: När det gäller de bosättningsbaserade 
förmånerna skall en person vara försäkrad, dvs. ingå i den skyddade per- 
sonkretsen, på den grunden att han eller hon anses bosatt i Sverige. Från 
denna tidpunkt börjar den enskilde att kvalificera sig för att kunna 
komma i åtnjutande av de bosättningsbaserade förmånerna. 
Även enligt gällande rätt krävs normalt att en person skall anses vara 
bosatt här för att tillhöra den skyddade personkretsen inom socialförsäk- 
ringen och anslutande bidragssystem. 
För några förmåner gäller emellertid därutöver särskilda villkor för att 
utbetalning skall kunna ske. Så krävs för t.ex. utbetalning av föräldrapen- 
ning att föräldern har varit inskriven hos allmän försäkringskassa under 
minst 180 dagar i följd närmast före dagen för vilken föräldrapenningen 
skall utbetalas. Vidare har en förälder rätt till föräldrapenning över 
garantinivån under de första 180 dagarna av ersättningstiden, om han 
eller hon har varit sjukpenningförsäkrad över garantinivån under 
240 dagar i följd före barnets födelse. Frågor rörande föräldrapenning 
över garantinivån behandlas i avsnitt 7. För att barnbidrag skall utges för 
ett i Sverige bosatt barn, som inte är svensk medborgare, krävs i dag att 
barnet eller någon av dess föräldrar vistas i Sverige sedan minst sex 
månader. Ett liknande villkor gäller enligt lagen (1996:1030) om under- 
hållsstöd. 
Med hänsyn till dessa redan i dag gällande väntetider uppstår frågan 
om förmåner från den nya bosättningsbaserade försäkringen skall kunna 
utbetalas omedelbart efter att bosättningsvillkoret är uppfyllt eller om det 
bör förflyta en viss minsta tid innan förmånerna utges. 
En utgångspunkt för våra förslag är att enhetliga villkor eller försäk- 
ringsvillkor skall gälla för likartade förmåner. Enhetligheten för de bo- 
sättningsbaserade förmånerna skulle bli ännu större, om nuvarande sär- 
skilda ersättningsvillkor för vissa förmåner avvecklades. Vid sidan om 
bosättningsvillkoret skulle i sådant fall för utbetalning av barnbidrag, 
underhållsstöd eller föräldrapenning inte krävas viss tids vistelse här i 
landet. 
Ett avskaffande av de särskilda ersättningsvillkoren skulle i sig med- 
föra en utökning av den grupp personer som har omedelbar rätt att upp- 
bära allmänna barnbidrag, underhållsstöd och föräldrapenning på 
garantinivån. Beträffande föräldrapenningen var ett skäl för att införa 
kravet på 180 dagars inskrivning hos försäkringskassan att man ville 
motverka att personer skulle försöka utnyttja förmånerna genom tillfällig 
bosättning i landet. Det är endast när föräldrapenning utges med garanti- 
belopp (f.n. 60 kronor per dag) som den utgör en bosättningsbaserad 
förmån. Regeringen anser att denna förmån inte medför någon risk för 
skenbosättning i syfte att få förmånen. 
Beträffande barnbidrag och underhållsstöd gör vi motsvarande bedöm- 
ning. Någon egentlig kostnadsbesparing kan införandet av väntetider inte 
förväntas ge. Tvärtom medför de en risk för övervältring av t.ex. bo- 
stadskostnader på kommunerna. Vi anser därför att övervägande skäl 
talar för att inte införa särskilda väntetider. Härtill kommer att det nya 
regelsystemet blir mer enhetligt och överskådligt om utredningens 
förslag om väntetider inte genomförs. 
Däremot skall såsom utredningen föreslagit, nuvarande krav på viss 
bosättningstid för folkpension respektive försäkringstid för garantipen- 
sion alltjämt gälla. Dessa utgör emellertid snarare särskilda kvalifika- 
tionsvillkor än väntetider. Det finns därför inte anledning att föra över 
dessa bestämmelser till socialförsäkringslagen utan dessa skall finnas 
kvar i AFL och lagen om garantipension. 
 
6.4.2 Uppehållstillstånd 
Regeringens förslag: En person som måste ha uppehållstillstånd skall 
ha rätt till bosättningsbaserade förmåner endast om ett sådant tillstånd 
har beviljats. Vid försäkringsfall kan bosättningsbaserade förmåner 
betalas ut tidigast från och med det att tillståndet börjar gälla, dock 
inte för längre tid tillbaka än tre månader innan tillståndet beviljades. 
Om det finns synnerliga skäl för det, skall förmåner kunna betalas ut 
även om uppehållstillstånd inte har meddelats. 
Det införs en generell föreskrift om att bosättningsbaserade för- 
måner inte skall utges om en person omfattas av lagen (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl. Begränsningen gäller för bosätt- 
ningsbaserade förmåner av motsvarande karaktär som förmåner enligt 
den lagen. 
 
Utredningens förslag överensstämmer med regeringens förslag utom 
såvitt avser bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om att 
vissa asylsökande m.fl. skall vara undantagna från vissa förmåner. 
Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna har inte kommenterat 
förslaget. Statens invandrarverk anför att det synes logiskt att enbart de 
som har permanent uppehållstillstånd skall omfattas av de bosättnings- 
baserade förmånerna. Enligt verket kan det emellertid finnas skäl för att 
även personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd skall omfattas, om 
syftet med vistelsen från början är att den skall bli permanent. Försäk- 
ringskasseförbundet anser att det inte tillräckligt tydligt framgår om det 
krävs ett giltigt uppehållstillstånd för att kunna tillgodoräknas vistelsetid 
i Sverige. 
Bakgrund: Utlänningars inresa, utresa och vistelse i Sverige liksom 
arbete i Sverige som anställd samt rätten till asyl regleras i ut- 
länningslagen (1989:529, UtlL) och utlänningsförordningen (1989:547, 
UtlF). För vistelse här i landet krävs i princip att utlänningen har uppe- 
hållstillstånd enligt UtlL. En utlänning som vistas i Sverige i mer än tre 
månader skall ha uppehållstillstånd, om han eller hon inte är medborgare 
i något av de nordiska länderna. Sådant tillstånd kan vara tidsbegränsat 
eller permanent. Vidare skall en utlänning ha arbetstillstånd för att arbeta 
här på grund av anställning, om utlänningen varken har permanent upp- 
ehållstillstånd eller är medborgare i något annat nordiskt land. 
Uppehållstillstånd får ges till en utlänning som är make, sambo eller 
barn under 18 år till någon som är bosatt i Sverige eller har uppehållstill- 
stånd för bosättning här. Motsvarande gäller utlänning som på annat sätt 
är nära anhörig till en person. Vidare får uppehållstillstånd ges till en 
utlänning som har annan särskild anknytning till Sverige, som av huma- 
nitära skäl bör få bosätta sig här eller som har fått arbetstillstånd eller har 
sin försörjning ordnad på annat sätt. 
Praxis vad gäller anhörigs möjlighet till uppehållstillstånd innebär i 
korthet att uppehållstillstånd ges för make och sambo när förhållandet 
bedöms som seriöst och parterna fyllt 18 år. Vid förhållanden som ny- 
ligen etablerats tillämpas s.k. uppskjuten invandringsprövning, varvid 
uppehållstillstånd ges för ett år i taget under de två första åren. Upphör 
anknytningen under denna tid, skall utlänningen normalt återvända hem. 
Undantag görs, t.ex. när det finns barn i förhållandet, när förhållandet 
upphört på grund av misshandel, när det finns risk för social utstötning 
vid återkomsten till hemlandet eller om den part som kommit hit på 
grund av anknytning har hunnit bli väl etablerad i arbetslivet. 
Rätt till uppehållstillstånd har också flyktingar och övriga skyddsbe- 
hövande. Uppehållstillstånd som beviljas därför att en utlänning är flyk- 
ting kallas asyl. 
Normalt får utlänningar som accepteras som invandrare permanent 
uppehållstillstånd från början. Vid s.k. uppskjuten invandringsprövning 
utfärdas emellertid tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tidsbegränsat uppe- 
hållstillstånd ges även i fall där det finns anmärkningar mot utlänningens 
vandel. Sådant tillstånd ges även vid vistelse för gäststudier eller besök, 
antingen besöket gäller turism, tillfälligt arbete eller annat. 
Enligt 2 kap. 4 a § UtlL får regeringen för en grupp av utlänningar som 
bedöms ha tillfälligt behov av skydd meddela föreskrifter om att flyk- 
tingar eller övriga skyddsbehövande får ges tidsbegränsat uppehållstill- 
stånd. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får därvid beviljas för en sam- 
manlagd tid av högst två år. Har ett program för återvändande inletts får 
uppehållstillståndet förlängas med högst två år. Bestämmelsen avser bl.a. 
situationer med massflykt från ett annat land. Tidsbegränsade uppe- 
hållstillstånd kan användas även vid rätt till asyl. Den som beviljats ett 
sådant tidsbegränsat uppehållstillstånd har rätt att arbeta i Sverige. 
Den som är skyldig att ha uppehållstillstånd skall inte folkbokföras, 
om sådant tillstånd saknas och det inte finns synnerliga skäl för att folk- 
bokföring ändå skall ske. 
En utlänning som behöver uppehållstillstånd kan skrivas in hos för- 
säkringskassan först sedan det har beviljats permanent uppehållstillstånd 
eller uppehållstillstånd för ett år eller längre tid eller ett 
uppehållstillstånd 
som annars kan ligga till grund för folkbokföring. Den som avser att 
vistas här i landet en begränsad tid för att arbeta eller studera anses bosatt 
här, om vistelsen är avsedd att vara mer än ett år. 
Skälen för regeringens förslag: En grundläggande tanke bakom de 
bosättningsbaserade förmånerna är att den enskilde skall tillhöra den 
skyddade personkretsen på den grunden att han eller hon anses som bo- 
satt i Sverige. Endast den som har rätt att vistas i Sverige bör rimligen 
anses vara bosatt här. Krävs det i ett enskilt fall uppehållstillstånd för att 
en person skall få vistas här bör, liksom i dag, sådant tillstånd ha be- 
viljats, om den enskilde skall omfattas av den bosättningsbaserade för- 
säkringen. 
Bosättningsbegreppet inom socialförsäkringen skall innebära att en 
person anses bosatt här i landet, om han eller hon har sitt egentliga hem- 
vist här. Den som kommer hit skall liksom hittills normalt anses bosatt 
här, om det kan antas att han eller hon kommer att vistas här under längre 
tid än ett år. Reglerna om uppehållstillstånd skall naturligtvis beaktas vid 
den bedömningen. 
Finns det uppehållstillstånd för endast en kort tid kan det ifrågasättas 
om den enskilde har tillräcklig anknytning hit för att motivera svensk 
försäkringstillhörighet. Det kan vara fråga om personer som sannolikt 
inte kommer att stanna mera varaktigt här i landet. Detta gäller självfallet 
dem som har begärt tidsbegränsat uppehållstillstånd med hänsyn till att 
de avser att återvända hem. Samma gäller också dem som beviljats tids- 
begränsat uppehållstillstånd därför att de har ett tillfälligt skyddsbehov. I 
dessa fall finns en presumtion för att de skall lämna Sverige. Men även i 
andra fall med tidsbegränsat uppehållstillstånd kan det vara tveksamt om 
det finns tillräcklig anknytning hit så att den enskilde bör omfattas av den 
bosättningsbaserade försäkringen. Liksom idag bör det i försäkringshän- 
seende emellertid i vissa fall kunna godtas att den enskilde har endast 
tidsbegränsat uppehållstillstånd. För att en person med tidsbegränsat till- 
stånd skall ha rätt till bosättningsbaserade förmåner skall naturligtvis 
även fortsättningsvis krävas att han eller hon kan anses bosatt här enligt 
de allmänna reglerna, dvs. att det kan antas att vistelsen här kan komma 
att pågå under längre tid än ett år. Därutöver skall som ett särskilt villkor 
föreskrivas att sådana förmåner får betalas ut tidigast från och med det att 
ett uppehållstillstånd börjar gälla. Personer som har tidsbegränsat uppe- 
hållstillstånd, t.ex. i fall med s.k. uppskjuten invandringsprövning, skall 
anses bosatta här i samma utsträckning som i dag. 
Liksom i dag bör det finnas möjlighet att i vissa fall betala ut förmåner 
även om uppehållstillstånd inte har meddelats. En person som är skyldig 
att ha uppehållstillstånd men som saknar sådant kan enligt 4 § FBL i dag 
folkbokföras om det finns synnerliga skäl härför. Detta gäller bl.a. när 
prövning av uppehållstillstånd endast är av formell natur, t.ex. för in- 
flyttade utländska adoptivbarn till här i landet bosatta personer. I sådana 
fall bör bosättningsbaserade förmåner kunna betalas ut även om uppe- 
hållstillstånd inte har beviljats. 
Nuvarande inskrivningsregler medför att förmåner i viss mån kan er- 
hållas retroaktivt, eftersom inskrivning sker från och med den dag uppe- 
hållstillståndet börjar gälla, dock tidigast från och med tredje månaden 
före den då den enskilde skrivs in. Enligt vår mening bör motsvarande 
möjlighet att erhålla förmåner retroaktivt framdeles gälla den bosätt- 
ningsbaserade försäkringen. 
I syfte att undvika att det kan utgå dubbla förmåner för asylsökande 
m.fl. bör det finnas vissa begränsningar mot utbetalning av bosättnings- 
baserade förmåner. Det bör därför införas en generell föreskrift om att 
förmåner av liknande slag inte skall utges enligt såväl socialförsäkringen 
som lagen om mottagande av asylsökande. Sådana bosättningsbaserade 
förmåner som till sin karaktär motsvarar förmåner enligt den nu nämnda 
lagen skall därför inte betalas för personer som omfattas av nämnda lag. 
7 Den arbetsbaserade försäkringen 
7.1 Principer för försäkringsvillkor 
Regeringens förslag: Ett grundläggande villkor för att en person 
skall tillhöra den skyddade personkretsen med avseende på bl.a. 
sådana förmåner inom socialförsäkringen som täcker inkomstbortfall 
skall vara att han eller hon arbetar i Sverige. Varken svenskt med- 
borgarskap eller inskrivning hos allmän försäkringskassa skall vara 
något villkor för att tillhöra personkretsen. 
Utredningens förslag överensstämmer med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Remissinstanserna har i allmänhet inte kommen- 
terat förslaget om de grundläggande villkoren för att omfattas av den ar- 
betsbaserade försäkringen. Riksförsäkringsverket anser att den föreslagna 
indelningen ger en tydligare struktur som också markerar vilka ersätt- 
ningar och bidrag som bör vara skattefinansierade och vilka ersättningar 
som bör vara avgiftsfinansierade. Kammarrätten i Stockholm och Läns- 
rätten i Stockholms län anför att även om förslaget om att indela för- 
månerna i en bosättningsrelaterad och en arbetsrelaterad del kan förefalla 
nog så enkelt, kan inte slutresultatet av den föreslagna lagregleringen be- 
tecknas som lättillgängligt. Skattemyndigheten i Skåne län anför att klyv- 
ningen på ett bosättnings- och ett arbetsbaserat förmånssystem under- 
lättar identifieringen av de försäkringsregler som är tillämpliga i det en- 
skilda fallet. Försäkringskasseförbundet tillstyrker att socialförsäk- 
ringens förmåner delas i en bosättningsbaserad del och en del grundad på 
förvärvsarbete i Sverige. 
Skälen för regeringens förslag: Socialförsäkringen skall, som tidi- 
gare har nämnts, separeras i två delar. Den ena skall grundas på bosätt- 
ning i Sverige, medan den andra skall vara beroende av arbete här i 
landet. Dessa båda delar skall i princip vara oberoende av varandra. Det 
innebär bl.a. att det i fråga om de förmånssystem som skall ingå i den 
arbetsbaserade delen av försäkringen i princip inte längre skall finnas 
några försäkringsvillkor eller villkor för rätt till förmåner som är relate- 
rade till bosättning här i landet. 
Med hänsyn till att det grundläggande anknytningsmomentet till den 
arbetsrelaterade delen av socialförsäkringen skall vara arbete i Sverige 
finns det anledning att närmare förklara vad som avses med det begrep- 
pet. Vad som därvid bör klargöras är dels vad som avses med förvärvsar- 
bete, dels hur bedömningen av frågan om ett arbete skall anses utfört i 
Sverige skall göras. Dessa frågor behandlas i avsnitt 7.2. 
Som tidigare har konstaterats är svensk socialförsäkring i dag i princip 
bosättningsbaserad. Emellertid är åtskilliga av de förmåner som brukar 
hänföras till socialförsäkringen avsedda att täcka inkomstbortfall. Detta 
gäller t.ex. sjukpenning, tilläggspension och inkomstgrundad ålderspen- 
sion. Sådana förmåner är till sin karaktär inkomstrelaterade. De inkoms- 
ter som inverkar på förmånens storlek härrör i allmänhet direkt eller in- 
direkt från anställning eller annat förvärvsarbete. Den enskilde måste så- 
ledes ha arbetsinkomster eller inkomst som ersätter sådan inkomst för att 
kunna komma i åtnjutande av dessa inkomstrelaterade förmåner. För- 
måner som utgår enligt arbetsskadeförsäkringen är naturligtvis än mer 
direkt kopplade till att den enskilde har eller har haft ett arbete. 
Vi har i de allmänna övervägandena konstaterat att det är rimligt att 
låta personer omfattas av den svenska socialförsäkringen på den grunden 
att de arbetar här i landet. Det förhållandet att en person arbetar här i 
landet skall således utgöra en sådan omständighet som medför att den 
enskilde i vissa fall skall omfattas av svensk socialförsäkring. Annor- 
lunda uttryckt skall ett villkor för att en person skall ingå i den skyddade 
personkretsen i vissa fall, dvs. med avseende på vissa slags förmåner, 
vara att han eller hon har arbete i Sverige. Vad som i detta sammanhang 
skall anses som arbete i Sverige återkommer vi till i avsnitt 7.2. 
Liksom vid försäkringen på grund av bosättning i Sverige skall på de 
skäl som redovisats i avsnitt 5.3 varken inskrivning eller svenskt med- 
borgarskap vara något villkor för att omfattas av den del av socialförsäk- 
ringen som skall grundas på arbete. Arbete i Sverige skall vara ett såväl 
nödvändigt som tillräckligt villkor för att omfattas av den arbetsbaserade 
försäkringen. En annan sak är att vissa särskilda villkor bör gälla för för- 
måner som skall betalas ut under eller i nära anslutning till utlands- 
vistelse. 
7.2 Begreppet arbete i Sverige 
Regeringens förslag: Med arbete i Sverige skall avses förvärvs- 
arbete i verksamhet här i landet. 
Arbete som sjöman på svenskt handelsfartyg skall anses som arbete 
i Sverige. Detsamma skall gälla för anställning på utländskt handels- 
fartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obemannat (s.k. bare-boat 
charter). 
Arbete utomlands för en arbetsgivare med verksamhet i Sverige 
skall anses som arbete här i landet, om arbetstagaren är utsänd av ar- 
betsgivaren och arbetet kan antas vara längst ett år. Under motsvaran- 
de förhållanden skall det inte anses som arbete i Sverige när en ut- 
ländsk arbetsgivare sänder en arbetstagare till Sverige för arbete. 
Regeringens bedömning: Begreppet arbete bör avse detsamma 
som inom arbetsskadeförsäkringen. 
 
Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens 
förslag. 
Remissinstanserna: Remissinstanserna kommenterar i allmänhet inte 
begreppet arbete i Sverige. Riksförsäkringsverket tillstyrker förslaget. 
Skälen för regeringens förslag: Det grundläggande anknytnings- 
momentet till den arbetsbaserade delen av socialförsäkringen skall vara 
arbete i Sverige. Detta begrepp bör därför ges en närmare definition. 
Med arbete avser vi i detta sammanhang förvärvsarbete. Vad som bör 
klargöras är dels vad som avses med förvärvsarbete, dels hur 
bedömningen av frågan om ett arbete skall anses utfört i Sverige skall 
göras. Begreppet bör vara gemensamt för samtliga förmånssystem som 
hör till den arbetsbaserade försäkringen. 
Enligt utformningen av vårt lagförslag definieras först de grundläggan- 
de anknytningsmomenten till socialförsäkringens båda delar, dvs. bo- 
sättning respektive arbete i Sverige. Därpå följer de egentliga försäk- 
ringsreglerna. Det innebär naturligtvis inte att försäkringsreglerna är utan 
betydelse för definitionen av begreppet arbete i Sverige. Principen skall 
vara att man är försäkrad för de arbetsbaserade förmånerna när man ar- 
betar i Sverige. Utgångspunkten måste därför vara att definitionen av 
begreppet arbete i Sverige skall utformas så att den täcker de situationer 
då försäkring för arbetsbaserade förmåner bör föreligga. 
Definitionen avser begreppet arbete i Sverige sådant det skall användas 
i den nu föreslagna socialförsäkringslagen, dvs. vid bedömningen av om 
en person är försäkrad för arbetsrelaterade förmåner eller inte. I de en- 
skilda förmånslagarna kommer därutöver att finnas vissa specialvillkor 
som måste vara uppfyllda för att en försäkrad skall få rätt till en viss för- 
mån. Detta gäller t.ex. det nuvarande kravet i 3 kap. 1 § AFL att den 
enskildes sjukpenninggrundande inkomst skall uppgå till minst 24 pro- 
cent av prisbasbeloppet. 
Det finns inom socialförsäkringen i dag inte någon gemensam defini- 
tion av begreppet förvärvsarbete. Vad som avses med förvärvsarbete an- 
ges inte i lagstiftningen på området. Däremot finns på sina håll en ganska 
väl utvecklad praxis i frågan. 
I fråga om vad som skall avses med begreppet arbete, anser vi det na- 
turligt att utgå från nuvarande reglering i LAF. Försäkrad för arbetsskada 
är enligt 1 kap. 1 § nämnda lag den som förvärvsarbetar i verksamhet här 
i riket. Någon ändring är inte avsedd vad gäller frågan om en 
arbetsgivare skall anses som svensk eller utländsk. 
Arbetsskadeförsäkringen täcker arbete som utförs av såväl arbetstagare 
som uppdragstagare och egenföretagare, för uppdragstagare och 
egenföretagare krävs dock enligt nuvarande regler bosättning i Sverige. 
Kring denna bestämmelse finns vägledande uttalanden i förarbeten och 
praxis som kan vara till vägledning även vid bedömning av vad som skall 
avses med arbete enligt det lagförslag som vi nu lägger fram. 
Det andra ledet i definitionen av arbete i Sverige avser frågan om när 
ett arbete skall anses utfört i Sverige. 
Beträffande den föreslagna arbetsbaserade delen av socialförsäkringen 
skall en princip vara att den ger skydd vid arbete i Sverige. Detta skall 
enligt regeringens förslag gälla i princip oberoende av arbetets varaktig- 
het och oberoende av den förvärvsarbetandes medborgarskap eller bo- 
sättning. Var en arbetsgivare är medborgare eller har sitt säte skall likaså 
vara utan betydelse. Vi föreslår således att den personkrets som skyddas 
enligt svensk socialförsäkringslagstiftning skall utvidgas till att gälla alla 
som arbetar här i landet. Skyddet omfattar dock endast förmånssystem 
som till sin karaktär är arbetsrelaterade och inte sådana som utgår obero- 
ende av förvärvsarbete. Vilka förmånssystem som skall ingå redovisas i 
avsnitt 7.4. 
Skyddet skall enligt huvudregeln gälla vid allt förvärvsarbete som rent 
fysiskt utförs i Sverige. Från denna regel bör det dock finnas vissa 
undantag i både utvidgande och inskränkande riktning. Det är enligt vår 
uppfattning rimligt att arbete, som visserligen inte utförs i Sverige rent 
fysiskt men som ändå har en stark anknytning hit, skall omfattas av den 
arbetsbaserade delen av socialförsäkringen. Omvänt är det motiverat att 
från försäkringen undanta vissa typer av arbete som utförs här i landet 
men som har en starkare anknytning till ett annat land än till Sverige. 
I enlighet med det sagda föreslår regeringen att den arbetsbaserade för- 
säkringen på motsvarande sätt som i dag skall vara utvidgad på så sätt att 
arbete som sjöman på svenskt handelsfartyg skall anses som arbete i 
Sverige. Detta skall gälla även vid s.k. bare-boat charter, dvs. anställning 
på utländskt handelsfartyg som svensk redare hyr i huvudsak obemannat, 
om anställningen sker hos denne eller någon av honom anlitad arbets- 
givare. En sådan regel motsvarar vad som uttryckligen eller enligt praxis 
gäller i dag för att en person skall vara försäkrad för bl.a. arbetsskada och 
tilläggspension. Vi föreslår således inte några ändringar beträffande i 
vilka fall ett fartyg skall anses som svenskt eller skall jämställas med så- 
dant på grund av s.k. bare-boat charter. 
En sjöman på svenskt handelsfartyg kommer  oberoende av 
medborgarskap och bosättning  att omfattas av hela den arbetsbaserade 
delen av socialförsäkringen och är därför försäkrad för bl.a. sjukpenning 
och inkomstgrundad ålderspension. 
En utländsk sjöman på ett svenskt handelsfartyg kommer således att, 
oavsett om han bor i Sverige eller i något annat land, kunna få sjukpenning 
och tillgodoräknas pensionsrätt på samma villkor som svenska sjömän. 
Detta kommer att medföra att arbetsgivaren kan få ersättning från försäk- 
ringskassan enligt förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringser- 
sättningar för sjömän även för lön och andra kostnader som arbetsgivaren 
haft för en utländsk sjöman. 
Som framgår nedan av avsnitt 7.6 föreslås till skillnad från vad utred- 
ningen föreslagit att någon väntetid inom den arbetsbaserade försäkringen 
inte skall införas. Arbetsgivarens möjligheter att från försäkringskassan få 
ersättning för lön till en sjöman kommer således inte att påverkas. I sam- 
manhanget kan nämnas att en förutsättning för att en sjöman skall omfattas 
av sjukvårdsförsäkringen är att han eller hon är bosatt här i landet. Någon 
väntetid för sjukvårdsersättning föreslås inte, vilket innebär att arbetsgiva- 
res rätt till ersättning för sina vårdkostnader för en sjöman inte ändras. 
Arbete som sjöman på ett utländskt handelsfartyg (dvs. ett fartyg som 
inte skall likställas med ett svenskt fartyg) kommer inte att anses som 
arbete i Sverige. I ett sådant fall kommer sjömannen inte att vara försäk- 
rad för de arbetsbaserade förmånerna. Denne kommer således inte heller 
att vara försäkrad för inkomstgrundad ålderspension, om inte ATP-för- 
bindelse har tecknats, se avsnitt 9. 
Vidare föreslår regeringen att arbete utomlands för en arbetsgivare 
med verksamhet i Sverige skall anses som arbete här i landet, om arbets- 
tagaren är utsänd av arbetsgivaren och arbetet kan antas vara längst ett år. 
En sådan regel motsvarar i princip vad som i dag gäller uttryckligen 
enligt LAF och i praktiken enligt AFL. En skillnad i förhållande till nu- 
varande regler är dock att vi föreslår att arbetet utomlands skall anses 
bedrivet i Sverige om det kan antas vara längst ett år. Den praktiska kon- 
sekvensen av denna skillnad gentemot nuvarande regel att arbetet skall 
avses vara längst ett år är att arbetstagarens egna uppgifter om arbetets 
varaktighet inte utan vidare behöver tas för goda. Försäkringskassan har 
möjlighet att begära att den försäkrade på lämpligt sätt påvisar omstän- 
digheter som stödjer hans uppgifter om arbetets varaktighet, t.ex. ett an- 
ställningsavtal eller ett intyg från arbetsgivaren. Regeringen anser att en 
sådan skärpning är motiverad. Därigenom motverkas också risk för miss- 
uppfattning av utsändningsreglerna. Vi anser vidare att formuleringen 
bör vara densamma som när det gäller bosättningsbegreppet. Den nya 
lydelsen stämmer också bättre överens med motsvarande regel i förord- 
ning (EEG) nr 1408/71 (art. 14.1). 
I sammanhanget bör nämnas att vi föreslår särskilda utsändnings- och 
bosättningsregler för personer som av svenska staten sänds ut för arbete 
utomlands. Dessa regler behandlas närmare i avsnitt 8. Där behandlas 
även socialförsäkringsskyddet för personer som sänds ut från Sverige för 
olika former av biståndsarbete m.m. 
Förslaget om vad som skall anses som arbete i Sverige innebär att ar- 
bete som utförs i ett annat land av den som är anställd av en arbetsgivare 
i det landet (lokalanställning) inte blir att anse som arbete i Sverige. Det 
saknar därvid betydelse om arbetsgivaren är svensk eller utländsk. In- 
komst från sådant arbete kommer följaktligen inte att grunda rätt till 
socialförsäkringsförmåner i Sverige. Jämfört med nuvarande 
förhållanden innebär detta en viss inskränkning av möjligheten att vid 
utlandsarbete tjäna in rätt till inkomstgrundad ålderspension. Inkomster 
på grund av lokalanställning utomlands kan nämligen enligt nuvarande 
regler vara pensionsgrundande, om arbetstagaren alltjämt är försäkrad för 
inkomstgrundad ålderspension, vilket förutsätter svenskt medborgarskap 
eller bosättning här i landet. Enligt nuvarande ordning är en svensk 
medborgare försäkrad för inkomstgrundad ålderspension även vid 
utsändning under längre tid än ett år. Enligt regeringens uppfattning bör 
emellertid en inkomst grunda sig på arbete i Sverige, om den skall ge 
pensionsrätt här. Som har konstaterats i de allmänna övervägandena 
saknas det godtagbara skäl att behålla nuvarande system enligt vilken 
svenska medborgare generellt är försäkrade för inkomstgrundad 
ålderspension på grund av sitt medborgarskap, dvs. oberoende av såväl 
bosättnings- som arbetsförhållanden. Vårt förslag överensstämmer också 
med reglerna inom tillämpningsområdet för förordning nr 1408/71. 
Regeringen föreslår också vissa inskränkande regler i förhållande till 
huvudregeln att den arbetsbaserade försäkringen skall gälla vid arbete 
som utförs här i landet. Som tidigare nämnts föreslås att personer som 
sänds ut från Sverige för en begränsad tids utlandsarbete skall anses ut- 
föra arbete i Sverige. I konsekvens med det bör arbete som utförs här i 
landet av en person som sänds hit av en utländsk arbetsgivare inte anses 
som arbete i Sverige, om arbetet här kan antas vara längst ett år. En sådan 
regel motsvarar också vad som i dag gäller enligt LAF och AFL. Vidare 
föreslår vi även särskilda regler för personer som sänds hit för arbete för 
en utländsk stats räkning. De behandlas i avsnitt 8.3. 
Regeringens förslag innebär vissa förändringar i socialförsäkrings- 
skyddet för anställda vid utländska beskickningar och karriärkonsulat här 
i landet eller hos någon som tillhör sådan beskickning eller sådant kon- 
sulat. Dessa förslag behandlas särskilt i avsnitt 8.4. 
Arbetsmarknaden kännetecknas av en allt mer ökad rörlighet med änd- 
rade arbetsförhållanden. Bland annat har utvecklingen av olika datorstöd 
gjort det möjligt för anställda att i ökad utsträckning arbeta i hemmet 
eller på distans. Regeringen anser att det inte är möjligt att i detta sam- 
manhang utarbeta kriterier för när arbete i sådana fall skall anses utfört i 
Sverige. Det bör ankomma på de rättsvårdande myndigheterna att genom 
praxis fastställa de närmare omständigheter under vilka ett arbete som 
helt eller delvis utförs i hemmet eller på distans skall anses som arbete i 
Sverige. 
Beträffande egenföretagare anser regeringen i likhet med utredningen 
att det inte behöver införas några utsändningsbestämmelser. Deras ar- 
betsbaserade förmåner samt socialavgifter grundas i mycket stor ut- 
sträckning på inkomster som beskattas i Sverige. Försäkringsskyddet 
skall för dessa därför kopplas till att själva verksamheten bedrivs här i 
landet. Detta innebär att tillfälligt arbete utomlands kan anses som arbete 
i Sverige, om det utförs som ett led i en här bedriven verksamhet. 
7.3 Speciella försäkringssituationer 
Regeringens förslag: I socialförsäkringslagen skall det införas vissa 
särskilda bestämmelser som reglerar försäkringstillhörigheten i spe- 
ciella situationer där en person såväl i dag som framdeles skall kunna 
vara försäkrad trots att personen inte har något reguljärt arbete. Detta 
gäller i följande fall. 
Den som genomgår viss utbildning eller deltar i viss verksamhet 
skall vara försäkrad för inkomstgrundad ålderspension och tilläggs- 
pension i form av förtidspension. 
Den som uppbär förtidspension som har beräknats enligt 13 kap. 2 § 
lagen (1962:381) om allmän försäkring skall vara försäkrad för in- 
komstgrundad ålderspension beräknad på denna förtidspension. 
Den som uppbär vårdbidrag eller dagpenning från arbetslöshets- 
kassa skall vara försäkrad för inkomstgrundad ålderspension och till- 
läggspension i form av förtidspension. 
Den som är bosatt i Sverige skall vara försäkrad för pensionsgrun- 
dande belopp för barnår enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad 
ålderspension. 
Den som har genomgått grundutbildning för totalförsvarspliktiga är 
försäkrad för pensionsgrundande belopp för plikttjänstgöring enligt 
lagen om inkomstgrundad ålderspension. 
Den som genomgår utbildning som medför särskild risk för arbets- 
skada skall omfattas av arbetsskadeförsäkringen. 
 
Utredningens förslag: Utredningen föreslår att utbildning och vissa 
andra verksamheter skall likställas med förvärvsarbete när det föreskrivs 
i de särskilda författningar som reglerar förmånerna inom socialförsäk- 
ringen. Enligt utredningen skall det gälla enbart vid tillämpning av 
respektive författning. På motsvarande sätt föreslår utredningen att vissa 
sociala förmåner skall räknas som inkomst av förvärvsarbete. Utred- 
ningens förslag omfattar inte situationer med barnår eller plikttjänst- 
göring. 
Remissinstanserna: Kammarrätten i Stockholm anser att resultatet av 
utredningens översyn är tämligen begränsat när det gäller att uppnå en- 
hetliga regler. 
Skälen för regeringens förslag: På flera håll i dagens socialförsäk- 
ringssystem finns bestämmelser om att olika slags aktiviteter och bidrag 
skall jämställas med arbete eller inkomst av arbete. Detta gäller främst 
inom t.ex. tilläggspensioneringen och den inkomstgrundade ålderspen- 
sionen. Det innebär att bl.a. socialförsäkringsersättningar och utbild- 
ningsbidrag av olika slag anses som inkomst av anställning vid beräkning 
av pensionsgrundande inkomst (PGI). Vi föreslår i detta hänseende ingen 
ändring i sak. Däremot måste dessa bestämmelser beaktas i det lagförslag 
som läggs fram. 
Till skillnad från utredningen anser regeringen emellertid inte att det 
skall föreskrivas att utbildning och vissa andra verksamheter skall lik- 
ställas med förvärvsarbete. Det är mer ändamålsenligt att i stället ange i 
vilket hänseende utbildning och annan verksamhet skall medföra att den 
enskilde skall omfattas av den arbetsbaserade försäkringen. Fråga är 
nämligen om några speciella situationer i vilka den enskilde skall kunna 
bli försäkrad även om han eller hon inte har arbete. 
Den enskilde skall i vissa fall vara försäkrad för inkomstgrundad 
ålderspension, om han eller hon genomgår viss utbildning, som medför 
att det utges utbildningsbidrag eller visst studiestöd. Bestämmelser om 
att de förmåner som därvid erhålls är pensionsgrundande finns i 
2 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. I den nu 
föreslagna socialförsäkringslagen skall anges vilka utbildningar som 
medför att den enskilde skall ingå i den skyddade personkretsen för den 
inkomstgrundade ålderspensionen. I vissa fall bör liksom i dag även det 
förhållandet att en person uppbär en viss ersättning utan att fråga är om 
viss verksamhet medföra att vederbörande är försäkrad för 
inkomstgrundad ålderspension. Detta gäller den som uppbär dagpenning 
från arbetslöshetskassa. Sådant belopp kan nämligen inom 
arbetslöshetsförsäkringens grundförsäkring utges till en person som inte 
har haft något arbete, om han eller hon uppfyller det s.k. studievillkoret. 
Även den som uppbär vårdbidrag skall enligt en särskild bestämmelse 
vara försäkrad för inkomstgrundad ålderspension. Den som erhåller s.k. 
Marie Curie-stipendium bör liksom i dag vara försäkrad för pensionsrätt 
beräknad på det beloppet. I de nu anförda fallen bör den enskilde vara 
försäkrad även för tilläggspension i form av förtidspension. Skäl saknas 
nämligen att i dessa fall avskära nuvarande möjlighet till sådan pension. 
Vidare bör det i socialförsäkringslagen föreskrivas att den som genom- 
går utbildning som är förenad med särskild risk för arbetsskada skall 
omfattas av arbetsskadeförsäkringen. Motsvarande gäller i dag. Bestäm- 
melserna om försäkringstillhörighet bör emellertid samlas i socialförsäk- 
ringslagen. 
Ålderspensionsrätt för förtidspensionärer, plikttjänstgöring och barnår 
inom det reformerade ålderspensionssystemet 
Sedan utredningen överlämnade sitt betänkande har systemet för ålders- 
pension reformerats i syfte att skapa ett från andra socialförsäkringsför- 
måner avskilt inkomstrelaterat ålderspensionssystem. Detta system finan- 
sieras med avgifter som tas ut på samtliga inkomster eller motsvarande 
som ger pensionsrätt. Den inkomstgrundade ålderspensionen utgörs av 
inkomstpension och premiepension samt för vissa ålderskategorier till- 
läggspension. Personer som är födda år 1937 eller tidigare får tilläggs- 
pension enligt det hittillsvarande pensionssystemet. En s.k. mellangene- 
ration (personer födda åren 1938-1953) kommer att få viss del av pensio- 
nen enligt det gamla systemet och resterande från det nya. 
Vidare kompletteras den inkomstgrundade ålderspensionen med ett 
grundskydd i form av garantipension för den som saknar eller haft endast 
låga inkomster under förvärvslivet. Garantipensionen skall avräknas mot 
inkomstgrundad ålderspension och övergångsvis utgiven änkepension från 
ATP samt viss utländsk pension, däremot inte mot tjänstepension. Som 
anförts i avsnitt 6.3 skall garantipension hänföras till den bosättningsbase- 
rade försäkringen. 
Bestämmelser om den inkomstgrundade ålderspensionen finns i lagen 
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension (LIP). Bestämmelserna om 
intjänande av pensionsrätt trädde i kraft den 1 januari 1999, medan be- 
stämmelserna om beräkning av förmånernas storlek och utbetalning träder 
i kraft den 1 januari 2001. Reglerna i AFL om vilka personer som skall 
vara försäkrade för ATP och i vilka fall inkomster i annat land skall vara 
pensionsgrundande i Sverige har tills vidare överförts oförändrade till det 
reformerade ålderspensionssystemet. Vad gäller den inkomstgrundade ålders- 
pensionen är inkomster av anställning samt inkomster av annat för- 
värvsarbete pensionsgrundande enligt bestämmelserna i 2 kap. LIP. Som 
huvudregel skall således en försäkrad ha uppburit arbetsinkomster för att 
det skall fastställas pensionsrätt eller pensionspoäng. Därutöver förekom- 
mer emellertid enligt 3 kap. LIP även andra pensionsgrundande belopp än 
pensionsgrundande inkomst. Sådana belopp beräknas för en försäkrad som 
har uppburit förtidspension, för en försäkrad som har fullgjort plikttjänst- 
göring samt för en försäkrad förälder till små barn. 
Med hänsyn till att det framför allt är arbetsinkomster som läggs till 
grund för beräkning av pensionsrätt till den inkomstgrundade ålderspen- 
sionen skall enligt förslaget i avsnitt 7.4 den inkomstgrundade ålderspen- 
sionen i likhet med ATP hänföras till de arbetsbaserade förmånerna. Dess- 
utom bör personkretsen försäkrade för inkomstgrundad ålderspension be- 
stämmas på motsvarande sätt som den för ATP med hänsyn till att 
personer ur den s.k. mellangenerationen kommer att få pension enligt båda 
pensionssystemen. 
Till skillnad från vad som gäller inom ATP-systemet kan inom den 
reformerade ålderspensionen utöver verkliga inkomster även fiktiva in- 
komster ge pensionsrätt. Därvid tillgodoräknas som tidigare nämnts den 
försäkrade pensionsgrundande belopp som i likhet med pensionsgrundan- 
de inkomst ingår i pensionsunderlaget. Den som uppburit tilläggspension 
i form av förtidspension som beräknats på grundval av antagandepoäng 
skall tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp (3 kap. 4 § LIP). Pen- 
sionsgrundande belopp för plikttjänstgöring tillgodoräknas under vissa 
förutsättningar den som genomgår grundutbildning för totalförsvars- 
pliktiga (3 kap. 8 § LIP). Vidare tillgodoräknas föräldrar pensionsgrun- 
dande belopp för barnår för barnets fyra första år (3 kap. 10 § LIP). 
Bestämmelser om pensionsgrundande belopp för förtidspensionärer 
har införts i avvaktan på att reformerade regler om förtidspension träder i 
kraft år 2001. Hur dessa regler skall utformas kommer att behandlas vid 
den fortsatta beredningen av reformeringen av förtidspensionssystemet. 
Enligt 1 kap. 4 § tredje stycket LIP är den som uppbär förtidspension 
alltid försäkrad för inkomstgrundad ålderspension beräknad på denna 
förtidspension. Bestämmelsen kan i viss mån sägas motsvara föreskriften 
i 1 kap. 3 § tredje stycket AFL om att den som tillgodoräknats pensions- 
poäng för ATP alltid är försäkrad för ATP. Emellertid bör regleringen av 
vem som är försäkrad göras endast i den föreslagna socialförsäkrings- 
lagen. Ålderspension för förtidspensionär beräknas dessutom inte enbart 
med ledning av inkomst av förvärvsarbete. Bestämmelsen i 1 kap. 4 § 
tredje stycket LIP bör därför överföras till socialförsäkringslagen. 
För att pensionsrätt för barnår eller plikttjänst skall ge upphov till ut- 
betalning av pension måste även ett s.k. förvärvsvillkor vara uppfyllt 
(5 kap 13 § LIP). Detta innebär att det för den försäkrade under viss tid 
och i viss omfattning måste ha fastställts pensionsgrundande inkomst. 
Med pensionsgrundande inkomst likställs pensionsgrundande belopp för 
förtidspensionärs antagandeinkomst. Förvärvsvillkoret skall vara uppfyllt 
genom att det för den försäkrade har fastställts pensionsgrundande in- 
komst som för ett vart av fem år uppgår till minst två gånger ett belopp 
motsvarande prisbasbeloppet. Villkoret skall vara uppfyllt senast det året 
den försäkrade fyller 70 år, dvs. villkoret kan uppfyllas efter att pensions- 
rätt har beräknats för barnår eller plikttjänstgöring. 
Den inkomstgrundade ålderspensionen skall som nämnts ingå i den ar- 
betsbaserade försäkringen. En utgångspunkt vid reformeringen av försäk- 
ringsbegreppet skall enligt vår mening emellertid vara att pensionsrätt för 
barnår eller plikttjänstgöring skall kunna fastställas för en försäkrad även 
om förvärvsvillkoret ännu inte har uppfyllts. Detta innebär att sådan pen- 
sionsrätt skall kunna fastställas även för den som ännu inte har blivit 
yrkesverksam, vilket är i överensstämmelse med nuvarande 
bestämmelser om inkomstgrundad ålderspension. En annan sak är att den 
försäkrade måste ha uppfyllt förvärvsvillkoret senast det år han eller hon 
fyller 70 år, om det vid utbetalning av pension skall tas hänsyn till 
pensionsbehållning som härrör från pensionsgrundande belopp för 
plikttjänstgöring eller barnår. Förvärvsvillkoret för plikttjänstgöring eller 
barnår utgör inte något egentligt försäkringsvillkor utan enbart ett villkor 
för beräkning av årlig inkomstpension. 
Mot denna bakgrund bör vissa ytterligare justeringar göras av utred- 
ningens framlagda förslag att utbildning och vissa andra verksamheter 
skall likställas med förvärvsarbete vid tillämpning av de förmånslagar 
som ingår i den arbetsbaserade försäkringen. 
Personer som har arbete i Sverige är försäkrade för inkomstgrundad 
ålderspension inklusive eventuell pensionsrätt för barnår. Däremot passar 
ordningen med pensionsrätt för barnår mindre väl med bestämmelsen att 
viss verksamhet skall likställas med förvärvsarbete. Det bör därför i 
stället införas en bestämmelse så att även den som har haft små barn men 
ännu inte har förvärvsarbetat kommer att anses som försäkrad vid till- 
lämpning av LIP. 
Gemensamt för samtliga dem som kan komma i åtnjutande av pen- 
sionsrätt för barnår är enligt nuvarande regler endast att de skall ha varit 
bosatta i Sverige under intjänandeåret. Normalt krävs bl.a. även att den 
försäkrade är förälder till det aktuella barnet, har haft vårdnaden om 
barnet under minst halva året samt har varit bosatt tillsammans med det 
under minst halva året. Från dessa senare villkor förekommer olika 
undantag. Exempelvis krävs under vissa förutsättningar inte att blivande 
adoptivföräldrar skall ha fått vårdnaden om barnet för att kunna tillgodo- 
räknas pensionsrätt för barnår (3 kap. 22 § andra stycket LIP). Vidare 
kan pensionsrätt för barnår under vissa förutsättningar överlåtas till en 
styvförälder eller till en förälder som inte uppfyller kraven beträffande 
viss tids vårdnad och sammanboende med barnet. I 
socialförsäkringslagen bör därför införas en bestämmelse om att även 
den som är bosatt i Sverige skall anses som försäkrad vid tillämpning av 
bestämmelserna om pensionsrätt för barnår i LIP. 
Bedömningen av om det föreligger bosättning i Sverige skall göras en- 
ligt bosättningsbestämmelserna i 2 kap. socialförsäkringslagen. Dessa be- 
stämmelser innebär bl.a. att den som av en statlig arbetsgivare sänds till 
ett annat land för arbete för arbetsgivarens räkning skall anses bosatt i 
Sverige. Samma gäller dennes medföljande make och andra familjemed- 
lemmar. Detta innebär att makarna skall anses bosatta i Sverige även vid 
tillämpning av bestämmelserna om barnår i 3 kap. LIP och pensions- 
grundande belopp för barnår kan således tillgodoräknas om övriga villkor 
härför är uppfyllda. 
I sammanhanget kan nämnas att enligt 3 kap. 18 § LIP skall ersättning 
för arbete utomlands som inte är pensionsgrundande i Sverige räknas in i 
utfyllnadsinkomsten vid beräkning av pensionsgrundande belopp för 
barnår. Syftet härför är att motverka att den försäkrade tillgodoräknas ett 
alltför högt pensionsgrundande belopp för barnår. 
7.4 De arbetsbaserade förmånerna 
Regeringens förslag: Till den arbetsbaserade försäkringen skall hän- 
föras följande förmåner enligt lagen om allmän försäkring: 
- sjukpenning, 
- havandeskapspenning, 
- föräldrapenning över garantinivån, 
- tillfällig föräldrapenning, 
- tilläggspension i form av förtidspension och efterlevandepension, 
- folkpension i form av förtidspension och efterlevandepension be- 
räknad i förhållande till det antal år för vilka det tillgodoräknats 
pensionspoäng för tilläggspension, och 
- rehabilitering och rehabiliteringsersättning enligt 22 kap. 
I den arbetsbaserade försäkringen skall det även ingå förmåner en- 
ligt följande författningar: 
- lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, 
- lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård, 
och 
- lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. 
 
Utredningens förslag skiljer sig från regeringens förslag på så sätt att 
till den arbetsbaserade socialförsäkringen hänförs även förmåner från 
arbetslöshetsförsäkringen, utbildningsbidrag till deltagare i arbetsmark- 
nadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering samt förmåner enligt 
lagen om delpensionsförsäkring. Däremot omfattar utredningens förslag 
inte förmåner enligt det reformerade ålderspensionssystemet. 
Remissinstanserna: Ett flertal remissinstanser anser att arbetslöshets- 
försäkringen inte skall ingå i socialförsäkringen. Arbetsmarknadsstyrel- 
sen avstyrker att arbetslöshetsförsäkringen ingår i socialförsäkringslagen. 
Styrelsen anför att förslaget medför att en person i vissa fall inte kan 
återknyta till tidigare försäkringsperioder eller arbete som ligger lång tid 
tillbaka. Kammarrätten i Stockholm och Länsrätten i Stockholms län an- 
ser att de olika förmånernas särdrag inte har beaktats tillräckligt, särskilt 
inte förmånerna vid arbetslöshet. Riksförsäkringsverket anser det mest 
ändamålsenligt att låta begreppet socialförsäkring omfatta endast de 
förmåns- och ersättningssystem som administreras av de allmänna för- 
säkringskassorna. Statskontoret anser att boskillnad bör göras mellan för- 
säkringar mot inkomstbortfall till följd av arbetslöshet respektive medi- 
cinska orsaker. Landsorganisationen i Sverige (LO) avvisar att arbetslös- 
hetsförsäkringen införlivas i socialförsäkringen samt anför att arbets- 
löshetsförsäkringen inte är någon socialförsäkring, som ska hanteras av 
offentliga myndigheter, utan en försäkring som administreras av själv- 
ständiga arbetslöshetskassor. Arbetslöshetskassornas samorganisation 
anser att arbetslöshetsförsäkringen bör behållas som en trygghetsförsäk- 
ring inom arbetsmarknadspolitiken och inte införlivas i socialförsäk- 
ringen. Försäkringskasseförbundet anser det riktigt att arbetslöshetser- 
sättning skall ingå i socialförsäkringen med hänsyn till indelningen i bo- 
sättnings- och förvärvsarbetsbaserade förmåner. 
Skälen för regeringens förslag: Regeringens förslag innebär att den 
svenska socialförsäkringen och anslutande bidragssystem delas i två 
delar. Den ena delen skall omfatta förmåner som är beroende av för- 
värvsarbete och den andra förmåner som skall anses grundade på bosätt- 
ning i Sverige. Till den arbetsbaserade delen bör därför i princip hänföras 
endast sådana förmånssystem som kan sägas utgöra rena inkomstbort- 
fallsförsäkringar. Det skall således vara fråga om förmåner som kan 
utges på grund av och i relation till förlorad arbetsinkomst. Grundbidrag 
eller garantiersättningar som utges oberoende av förvärvsarbete bör inte 
ingå i den arbetsbaserade delen av socialförsäkringen, även om de i dag 
lagtekniskt är inordnade i ett system för inkomstbortfallsförsäkringar. 
Utredningen har till den arbetsbaserade försäkringen hänfört bl.a. lagen 
(1979:84) om delpensionsförsäkring. Lagen om delpensionsförsäkring 
upphör emellertid att gälla vid utgången av år 2000. Den upphävda lagen 
skall dock fortfarande gälla i fråga om dels redan beviljade delpensioner, 
dels delpension som söks före upphävandet och skall beviljas för tid med 
början före den 1 januari 2001. De bestämmelser som nu föreslås skall 
inte träda i kraft förrän den 1 januari 2001. Det finns därför inte något 
behov av att låta socialförsäkringslagens bestämmelser avgöra vem som 
skall omfattas av lagen om delpensionsförsäkring. 
Till den arbetsbaserade delen av försäkringen bör enligt utredningen 
hänföras även vissa förmånssystem som visserligen inte kan sägas vara 
inkomstbortfallsförsäkringar i egentlig mening men som likväl förutsätter 
att den enskilde har eller har haft ett arbete för att förmånen skall kunna 
utgå. Vad som avses är vissa typer av arbetslöshetsförmåner och utbild- 
ningsbidrag inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
Som vi närmare har utvecklat i avsnitt 5.1 skall arbetslöshetsförsäk- 
ringen samt utbildningsbidrag till deltagare i arbetsmarknadsutbildning 
eller yrkesinriktad rehabilitering inte ingå i socialförsäkringarna. 
Däremot skall som redovisats i föregående avsnitt till den arbetsbase- 
rade försäkringen hänföras inkomstgrundad ålderspension bl.a. av de 
skälen att fråga är om en inkomstrelaterad förmån. 
I enlighet med det sagda föreslår regeringen att den som arbetar i 
Sverige bör vara försäkrad för följande förmåner enligt lagen om allmän 
försäkring (AFL): 
1. sjukpenning, 
2. havandeskapspenning, 
3. föräldrapenning över garantinivån, 
4. tillfällig föräldrapenning, 
5. tilläggspension i form av förtidspension och efterlevandepension, 
6. folkpension i form av förtidspension och efterlevandepension be- 
räknad i förhållande till det antal år för vilka det tillgodoräknats 
pensionspoäng för tilläggspension, och 
7. rehabilitering och rehabiliteringsersättning enligt 22 kap. 
Regeringen föreslår vidare att den som arbetar i Sverige även skall 
omfattas av: 
1. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, 
2. lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård och 
3. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. 
7.5 Försäkringstid 
Regeringens förslag: Den arbetsbaserade försäkringen skall vid an- 
ställning gälla från och med den första dagen av anställningstiden. I 
övriga fall skall den gälla från och med den dag när arbetet har på- 
börjats. 
Försäkringen upphör att gälla tre månader (efterskyddstid) efter det 
att arbetet har upphört av annan anledning än ledighet för semester, 
ferier eller motsvarande uppehåll. Dock skall den upphöra tidigare om 
den enskilde till följd av arbete i annat land skall vara försäkrad där 
eller om det finns andra särskilda skäl. Den fortsätter emellertid att 
gälla under tid för vilken den försäkrade uppbär någon arbetsbaserad 
förmån, liksom under tid när han eller hon enligt de grunder som rege- 
ringen fastställer genomgår utbildning eller står till arbetsmarknadens 
förfogande. 
För biståndsarbetare m.fl. som till följd av utlandsarbete inte om- 
fattas av den arbetsbaserade försäkringen och som efter utlandstjänst- 
göringens slut återvänder till Sverige skall efterskyddstiden börja löpa 
först efter återkomsten, om utlandsvistelsen har varat längst fem år. 
En förutsättning för detta är att utlandstjänstgöringen har upphört av 
annan anledning än ledighet för semester, ferier eller motsvarande 
uppehåll. 
Vid förvärvsavbrott på grund av graviditet, vård av barn och total- 
försvarstjänstgöring skall försäkringen fortsätta att gälla under mot- 
svarande tid som i dag. 
Försäkringen för pensionsförmåner och arbetsskadeförmåner skall 
fortsätta att gälla i den mån rätt till sådana förmåner kan härledas från 
ett tidigare arbete här i landet eller i vissa fall från ersättning som av- 
ses i avsnitt 7.3, t.ex. vårdbidrag och vissa studieersättningar. Det- 
samma skall i vissa fall gälla även i fråga om föräldrapenning. 
 
Utredningen föreslår att arbetet skall ha påbörjats för att den arbets- 
baserade försäkringen skall börja gälla. 
Enligt utredningen skall, till skillnad från regeringens förslag, som 
huvudregel den arbetsbaserade försäkringen upphöra senast fyra veckor 
efter den dag när arbetet har upphört av annan anledning än ledighet för 
semester, ferier eller motsvarande uppehåll. Dock skall försäkringen fort- 
sätta att gälla så länge någon arbetsbaserad förmån betalas ut. Utred- 
ningens förslag om försäkringens upphörande är frikopplat från dagens 
system med s.k. SGI-skyddade tider. 
Remissinstanserna: Kritik förekommer dels mot förslaget att försäk- 
ringen skall gälla först efter att arbetet har påbörjats, dels mot att den 
skall upphöra att gälla fyra veckor efter det att arbetet upphört. Läns- 
rätten i Skåne län anser att avgörande skäl saknas för skärpningen att den 
arbetsbaserade försäkringen skall börja gälla från och med att arbetet på- 
börjas. Socialstyrelsen anför att en förkortning av efterskyddet från sex 
månader till fyra veckor medför att vissa arbetslösa och studerande ham- 
nar utanför försäkringen och riskerar att få försörja sig på socialbidrag. 
Statskontoret anför att en följd av att grundvillkoren för ersättning vid 
sjukdom kopplas samman med dem vid arbetslöshet tycks bli att en per- 
son kan stå utan inkomstrelaterad ersättning även vid sjukdom om en 
bortre parentes införs. Arbetsmarknadsstyrelsen(AMS) anför att förslaget 
om försäkringstider kan komma i konflikt med 
arbetslöshetsförsäkringens regler om överhoppningsbar tid. Vidare anför 
AMS att för den som studerar eller tar hand om eget barn under två år 
bryts försäkringsskyddet efter fyra veckor, eftersom den sökande under 
studierna eller hemmavistelsen inte uppbär någon förmån som omfattas 
av den arbetsbaserade försäkringen. Stockholms läns allmänna 
försäkringskassa anför att det saknas en fullständig redovisning av 
konsekvenserna av begränsningen av försäkringstiden och anser att det 
bör göras en samordnad utredning av reglerna om sjukpenninggrundande 
inkomst (SGI) och reglerna om försäkringstid. 
Försäkringskasseförbundet anser dels att den som förvärvsarbetar i 
Sverige bör ha rätt till sjukvårdsförmåner, dels att efterskyddet innebär 
försämringar som kan övervältra kostnader på kommunerna. 
Landsorganisationen i Sverige (LO) anser att efterskyddet är för kort och 
att det är viktigt att slå vakt om systemet med så kallade SGI-skyddade 
tider. Tjänstemännens Centralorganisation anser att det blir en 
betydande skärpning om den arbetsbaserade försäkringen skall gälla från 
och med att arbetet påbörjats samt konstaterar att förslaget att man måste 
få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen för att efterskyddet skall 
gälla är en skärpning som drabbar nytillträdda på arbetsmarknaden. 
Arbetslöshetskassornas samorganisation anser det vara mycket angeläget 
att även den som blivit arbetslös och inte har någon form av 
arbetslöshetsförmåner ges ett obrutet försäkringsskydd. 
Skälen för regeringens förslag: En central fråga är under vilken tid 
den arbetsbaserade delen av socialförsäkringen skall gälla. Det 
nuvarande socialförsäkringssystemet är till stor del bosättningsbaserat, 
dvs. det är inte förekomsten av förvärvsarbete utan i stället bosättningen 
som avgör om en person är försäkrad för en viss förmån. 
Försäkringsskyddet består så länge bosättningen i Sverige består. 
Undantag från den principen gäller inom bl.a. arbetsskadeförsäkringen, 
där anknytningsmomentet till försäkringen är förvärvsarbete här i landet. 
Krav på bosättning i landet finns inom arbetsskadeförsäkringen endast 
för uppdragstagare och egenföretagare. 
Försäkringen börjar gälla 
De förmånssystem som skall inordnas i den arbetsbaserade delen av 
socialförsäkringen omfattar förmåner som utgår på grund av förlorad ar- 
betsinkomst. Regeringen anser det därför vara en naturlig utgångspunkt 
att skyddet inom denna del av försäkringen som princip skall gälla endast 
under tid när den enskilde har ett arbete, antingen i form av en 
anställning eller som uppdragstagare eller egenföretagare. 
Frågan om när skyddet enligt den arbetsbaserade delen av socialför- 
säkringen skall börja gälla måste avgöras mot bakgrund av att försäk- 
ringens huvudsakliga syfte är att ge ett skydd mot förlorad arbetsinkomst. 
Det är emellertid också nödvändigt att beakta att försäkringen nu öppnas 
för alla som arbetar här i landet, oavsett bosättningsförhållanden. Vi an- 
ser därför att en verklig anknytning till arbetslivet här i landet bör ha 
uppkommit innan den enskilde kommer att omfattas av den arbetsbase- 
rade försäkringen. Den nya ordningen med en arbetsbaserad försäkring 
innebär att denna gren av socialförsäkringen öppnas för en mer internatio- 
nell personkrets med svagare anknytning till Sverige. Det torde i allmänhet 
förflyta längre tid från det att anställning erhålls till dess att arbetet skall 
 
påbörjas när den anställde är bosatt utomlands än när han eller hon är bo- 
satt här i landet. Redan i dag förekommer åtskilliga fall i vilka det är oklart 
när en s.k. tillträdesresa skall anses påbörjad. Med den av utredningen före- 
slagna ordningen att den arbetsbaserade försäkringen skall börja gälla den 
dag under vilken det försäkringsgrundande arbetet har påbörjats skulle det 
bli väsentligt lättare att i det enskilda fallet avgöra om försäkringen har 
börjat gälla. Man begränsar på så sätt antalet tveksamma fall i vilka det kan 
ifrågasättas om ett arbete verkligen skulle ha påbörjats 
Å andra sidan har en arbetstagare som är försäkrad för sjukpenning nor- 
malt rätt till sjuklön under de fjorton första dagarna av en sjukperiod. 
Under en sjuklöneperiod föreligger inte rätt till sjukpenning. En arbetstaga- 
res rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställnings- 
tiden. Vid en avtalad anställningstid som understiger en månad inträder 
rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och sedan 
varit anställd under fjorton dagar i följd. Ett genomförande av utredningens 
förslag att en arbetstagare skall ha infunnit sig på arbetsplatsen innan för- 
säkringen börjar gälla är inte anpassat till ordningen med sjuklön. 
Regeringen anser att det skulle vara otillfredställande med ett system en- 
ligt vilket en arbetstagare vid sjukdom inledningsvis skulle få sjuklön, men 
senare vägras sjukpenning på den grunden att försäkringen inte börjat 
gälla, eftersom den enskilde inte påbörjat sitt avtalade arbete. Dessutom 
kan det även med utredningens förslag i vissa fall vara oklart när försäk- 
ringen skall börja gälla, t.ex. för arbetstagare som har möjlighet att arbeta 
hemma. Någon ändring av när den arbetsbaserade försäkringen skall börja 
gälla bör därför inte genomföras för arbetstagarna. 
Den arbetsrelaterade delen av socialförsäkringen skall gälla oberoende 
av vilken typ av arbete den enskilde utövar, dvs. den skall gälla såväl för 
anställda som för uppdragstagare och egenföretagare. En särskild fråga 
blir därför att avgöra när försäkringen börjar gälla för en uppdragstagare 
eller egenföretagare. Det finns när det gäller dessa grupper inte på samma 
sätt som för anställda några fasta tidpunkter, t.ex. en avtalad anställ- 
ningstid, att hålla sig till. 
En företagares (eller uppdragstagares) försäkring för arbetsbaserade 
socialförsäkringsförmåner bör normalt anses inträda när hans personliga 
verksamhet i rörelsen påbörjas. För att så skall anses vara fallet behöver 
inte nödvändigtvis krävas att direkt inkomstbringande arbete påbörjats, 
t.ex. ett uppdrag åt en kund. Någon form av aktivitet som mera konkret 
kan anses utförd som ett led i verksamhet bör dock krävas. Exempel på 
detta kan vara införskaffande av maskiner och råvaror för tillverkning av 
en produkt eller påbörjad marknadsföring av tjänster. Enbart inregistre- 
ring av en firma eller registrering för mervärdesskatt bör emellertid inte 
anses tillräckligt för att arbete som egenföretagare skall anses ha på- 
börjats. Detta motsvarar dagens ordning. 
Försäkringen upphör att gälla 
Sedan skyddet enligt den arbetsbaserade försäkringen har inträtt skall det 
i princip gälla så länge den försäkrade har ett arbete. Det gäller således 
inte bara under tid när den försäkrade faktiskt arbetar utan även under 
semester och andra motsvarande ledigheter, t.ex. ferieledigheter för lära- 
re. Den försäkrade har således ett kontinuerligt pågående försäkrings- 
skydd under denna tid. Detta utesluter dock inte att det för rätt till en- 
skilda förmåner kan finnas ytterligare krav som måste uppfyllas. T.ex. 
måste en olycksfallsskada fortfarande ha ett samband med förvärvsarbete 
för att den skall kunna anses som en arbetsskada, och för sjukpenning 
och föräldrapenning fordras i vissa fall att man har varit tvungen att avstå 
från arbete under den aktuella dagen. Någon förändring i detta hänseende 
föreslås inte. 
Den arbetsbaserade delen av socialförsäkringen är tänkt att vara en in- 
komstbortfallsförsäkring. Detta innebär att den skall täcka ekonomisk 
skada som uppkommer med anledning av att det för den försäkrade före- 
ligger arbetshinder, t.ex. på grund av sjukdom. En förutsättning för att 
erhålla förmåner från den arbetsbaserade försäkringen bör nämligen vara 
att den försäkrade gör en inkomstförlust på grund av att det har uppkom- 
mit en sådan situation som försäkringen skall ge skydd vid. Principiellt 
sett bör därför skyddet enligt den arbetsbaserade delen upphöra när an- 
ställningen upphör eller när den som bedriver annat förvärvsarbete upp- 
hör med sin verksamhet. 
Enligt utredningen är det emellertid inte rimligt att strikt upprätthålla 
en sådan princip, varför man föreslår att det skall finnas ett visst generellt 
efterskydd, som skall upphöra senast fyra veckor efter det att arbetet har 
upphört. Den som drabbas av något arbetshinder när detta efterskydd 
gäller skall enligt utredningen alltjämt vara försäkrad. I vissa fall bör 
efterskyddet upphöra tidigare än fyra veckor efter att arbetet upphörde, 
om det finns särskilda skäl för det. Detta kan enligt utredningen vara 
fallet t.ex. när den försäkrade i stället för sitt tidigare arbete påbörjar ett 
arbete i ett annat land. Ett annat exempel som nämns är att den 
försäkrade uppger att han eller hon lämnar Sverige och all anknytning 
hit. 
Regeringen anser till skillnad från vad utredningen föreslagit att ar- 
betslöshetsförsäkringen samt utbildningsbidraget vid arbetsmarknadsut- 
bildning eller yrkesinriktad rehabilitering inte skall ingå i socialförsäk- 
ringen. 
En konsekvens av utredningens förslag blir att den som växlar mellan 
perioder av arbete, arbetslöshet och sjukdom vanligen kommer att ges ett 
kontinuerligt, obrutet försäkringsskydd. Det innebär i och för sig inte att 
en sådan person utan vidare har rätt till alla förmåner inom den arbetsba- 
serade försäkringen utan endast att han ingår i den skyddade personkret- 
sen. Därutöver krävs för rätt till de flesta förmåner att ytterligare villkor 
uppfylls. Utredningens förslag innebär en viss skärpning i förhållande till 
vad som gäller i dag. En person vars arbete har upphört blir nämligen 
utförsäkrad, om det vid tidpunkten för upphörande av det generella efter- 
skyddet om fyra veckor inte föreligger rätt till någon förmån från den 
arbetsbaserade försäkringen. 
Vidare kan nämnas att det inom Socialdepartementet för närvarande 
bereds frågor rörande regleringen av förtidspension och ersättning för 
personer som har en långvarig men inte varaktig nedsättning av arbets- 
förmågan. Detta beredningsarbete berör också sjukpenning. Ändrade 
regler för sjukpenning kan naturligtvis få återverkningar på den faktiska 
försäkringstiden för sjukpenningförsäkringen. Med hänsyn härtill och till 
att underlaget för sjukpenning påverkar även andra förmåner än sjukpen- 
ning, t.ex. rehabiliteringspenning enligt 22 kap. AFL, finns det anledning 
att beröra nuvarande förhållanden inom sjukpenningförsäkringen. 
Sjukpenning utges enligt 3 kap. 1 § AFL under vissa förutsättningar till 
en hos försäkringskassan inskriven försäkrad. Dock föreligger inte rätt 
till sjukpenning på grundval av anställningsförmåner för tid som ingår i 
en sjuklöneperiod under vilken den försäkrades arbetsgivare har att svara 
för sjuklön. Sjukpenning utges vid sjukdom som sätter ned den 
försäkrades arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Vid inskrivning av en 
försäkrad skall försäkringskassan besluta om dennes tillhörighet till 
sjukpenningförsäkringen. Uppgår den försäkrades sjukpenninggrundande 
inkomst (SGI) till minst 24 procent av prisbasbeloppet, skall 
försäkringskassan därvid även fastställa dennes SGI. För att SGI skall 
fastställas krävs att den försäkrade har inkomst av eget arbete. En 
fastställd SGI skall omprövas vid ändrade förhållanden, t.ex. när 
inkomstförhållandena har ändrats. Har den försäkrade inte längre 
inkomst av arbete skall han eller hon som regel inte längre omfattas av 
sjukpenningförsäkringen. I vissa fall får den försäkrade emellertid 
behålla fastställd SGI även om han eller hon inte längre förvärvsarbetar. 
Sådan s.k. SGI-skyddad tid utgör ett avsteg från huvudregeln. 
Bestämmelser om SGI-skyddad tid finns främst i 3 kap. 5 § AFL. 
Ytterligare bestämmelser förekommer i Riksförsäkringsverkets 
föreskrifter (RFFS 1998:12) om sjukpenninggrundande inkomst. 
Fastställd SGI får således i dag i vissa situationer sänkas lägst till vad 
den skulle ha varit närmast före förvärvsavbrottet, om försäkringskassan 
då känt till samtliga förhållanden. Den främsta orsaken till SGI-skydd är 
sjukdom. Den som inte förvärvsarbetar av anledning som berättigar till 
sjukpenning, rehabiliteringspenning, motsvarande ersättning enligt LAF 
eller annan jämförbar ekonomisk förmån har rätt att behålla sin SGI en- 
ligt bestämmelserna i Riksförsäkringsverkets föreskrifter. 
Till de personer som omfattas av s.k. SGI-skyddad tid hör bl.a. de som 
bedriver studier som berättigar till studiestöd, eller som bedriver vissa 
andra former av studier inom det egna yrkesområdet, de som avbryter sitt 
förvärvsarbete eller minskar sin arbetstid för kortare tid än sex månader, 
de som är arbetslösa före 65 års ålder och är anmälda som arbetssökande 
på arbetsförmedlingen samt är beredda att anta erbjudet arbete i en om- 
fattning som svarar mot fastställd SGI, de som minskar sin arbetstid i 
samband med graviditet eller som är hemma för vård av barn samt de 
som fullgör sin värnplikt. Vidare föreskrivs i 3 kap. 5 b § AFL att för 
vissa biståndsarbetare som efter utlandstjänstgöring återkommer till 
Sverige skall SGI fastställas till lägst vad som utgjorde SGI:n omedelbart 
före utlandstjänstgöringen. SGI för en person vars förtidspension eller 
sjukbidrag har upphört eller minskat skall enligt 3 kap. 5 c § AFL mot- 
svara den SGI som den försäkrade skulle varit berättigad till innan dess 
att respektive förmån började utges eller vad som löneutvecklingen inom 
yrkesområdet därefter föranleder om den försäkrade är arbetssökande. 
Av de nuvarande bestämmelserna om SGI-skyddad tid följer att det 
innan förvärvsuppehållet normalt skall ha fastställts en SGI för den för- 
säkrade för att det skall föreligga s.k. SGI-skydd. Nämnas bör att enligt 
3 kap. 5 § AFL kan försäkringskassan emellertid fastställa SGI retroak- 
tivt i samband med ett ersättningsärende. I det fall den försäkrade skulle 
ha haft en SGI på en viss nivå om försäkringskassan känt till samtliga 
förhållanden, finns det således möjlighet att fastställa denna i efterhand. 
SGI har i första hand betydelse för storleken av sjukpenning enligt 
AFL. Den utgör emellertid också underlag för bestämmande av andra 
förmåner inom socialförsäkringssystemet såsom rehabiliteringspenning, 
föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, havandeskapspenning och 
närståendepenning. 
Regeringen anser att sjukpenningförsäkringens karaktär av inkomst- 
bortfallsförsäkring talar för att sjukpenningförsäkringen principiellt bör 
gälla endast så länge den försäkrade har ett arbete. Å andra sidan är det 
inte rimligt att strikt upprätthålla en sådan princip. Det framstår som 
orimligt om en person exempelvis skulle ställas utan sjukpenningförsäk- 
ring på grund av att han i samband med byte av anställning under en kort 
tid inte är förvärvsverksam. Mot denna bakgrund är det motiverat med ett 
visst generellt efterskydd. 
Enligt nuvarande föreskrifter skall en försäkrads sjukpenninggrundan- 
de inkomst inte sänkas om han eller hon avbryter sitt förvärvsarbete för 
kortare tid än sex månader i följd. Utredningens förslag innebär att denna 
sexmånadersregel slopas och att det i stället skall gälla ett efterskydd om 
fyra veckor från det att arbetet har upphört. Regeringen anser emellertid 
att en så kort efterskyddstid på ett oacceptabelt sätt skulle drabba vissa 
grupper såsom säsongsanställda som under den arbetsfria tiden inte upp- 
bär arbetslöshetsersättning eller någon annan förmån som medför att för- 
säkringen skall fortsätta att gälla. Regeringen anser därför att det i stället 
bör gälla en generell efterskyddstid under tre månader efter det att arbetet 
har upphört av annan anledning än ledighet för semester, ferier eller mot- 
svarande uppehåll. 
Vidare anser regeringen att försäkringen liksom i dag i vissa fall skall 
kunna fortsätta att gälla under längre tid efter det att arbetet har upphört. I 
dag är så fallet genom tillämpningen av de s.k. SGI-skyddade tiderna. 
Utredningen föreslår i detta hänseende att försäkringen skall fortsätta att 
gälla så länge den enskilde uppbär någon arbetsrelaterad förmån. Den av 
utredningen föreslagna lösningen täcker flertalet situationer där i dag 
SGI-skyddade tider tillämpas. Med utredningens förslag kan dock den 
enskilde i vissa fall komma att ställas utanför den arbetsbaserade försäk- 
ringen. 
Som tidigare har nämnts pågår för närvarande inom Socialdeparte- 
mentet beredning av förslag rörande förtidspension och SGI-frågor. De 
förslagen kan komma att leda till förändrade regler och därmed inverka 
på det faktiska försäkringsskyddets utsträckning i tiden. I avvaktan på 
nya regler om beräkning av SGI bör det enligt regeringens mening efter- 
strävas en ordning som ansluter till dagens SGI-skydd. De nu föreslagna 
bestämmelserna får i framtiden justeras efter de nya SGI-reglerna. 
Regeringen anser att systematiskt sett skall huvudregeln vara att den 
som inte längre har inkomst av arbete inte heller längre skall omfattas av 
sjukpenningförsäkringen. Vidare skall liksom i dag försäkringens giltig- 
het kunna utsträckas i tiden med tillämpning av ett SGI-skydd. Detta 
innebär att den som vid förvärvsavbrott omfattas av nuvarande bestäm- 
melser om SGI-skydd  med undantag för den tidigare nämnda sex- 
månadersregeln  får behålla sitt försäkringsskydd i motsvarande omfatt- 
ning som i dag. 
Regeringens förslag att en försäkrad vid förvärvsavbrott skall behålla 
sitt försäkringsskydd om han eller hon omfattas av nuvarande bestäm- 
melser om SGI-skydd avser naturligtvis bara de förmåner som utges på 
grundval av SGI eller sjukpenning. Att försäkringsskyddet består innebär 
i och för sig inte att den försäkrade utan vidare har rätt till alla förmåner 
inom den arbetsbaserade försäkringen utan endast att han ingår i den 
skyddade personkretsen. Därutöver krävs för rätt till de flesta förmåner 
att ytterligare villkor uppfylls. 
I mera teknisk mening uppnås det ovan redovisade skyddet genom att 
det föreskrivs i socialförsäkringslagen att den arbetsbaserade försäk- 
ringen fortsätter att gälla för tid under vilken den enskilde uppbär en för- 
mån från denna försäkring. Vidare skall försäkringen fortsätta att gälla 
för tid för vilken en person genomgår viss utbildning eller står till ar- 
betsmarknadens förfogande. 
Vidare införs en särskild bestämmelse för vissa biståndsarbetare m.fl. 
(se avsnitt 8.5) som innebär att det generella efterskyddet om tre månader 
skall börja löpa när de efter avslutad utlandstjänstgöring återkommer till 
Sverige. I dessa fall blir det således en överhoppningsbar tid under ut- 
landstjänstgöringen. 
Vid förvärvsavbrott på grund av graviditet, vård av barn och totalför- 
svarstjänstgöring skall försäkringen fortsätta att gälla under motsvarande 
tid som i dag. 
Vissa typer av förmåner är konstruerade så att de tjänas in under en 
tidsperiod men betalas ut vid en senare tidpunkt. Det gäller framför allt 
pensioner men även arbetsskadeersättning kan börja betalas ut långt efter 
det att det arbete under vilken en arbetsskada uppstått har avslutats. För 
att på detta sätt grundade förmåner skall kunna betalas ut, föreslår rege- 
ringen att försäkringen för dessa förmåner skall bestå även efter det att 
den enskilde upphört att förvärvsarbeta, i den mån rätt till förmånerna 
kan härledas från ett tidigare arbete här i landet. Det innebär vidare att 
den som någon gång tillgodoräknats pensionspoäng eller pensionsrätt 
enligt bestämmelserna i 11 kap. AFL eller 4 kap. LIP alltid är försäkrad 
för inkomstgrundad pension. Dessa förslag innebär ingen förändring i 
förhållande till vad som gäller i dag. 
Nämnas bör att det för utbetalning av inkomstgrundad ålderspension 
enligt det reformerade ålderspensionssystemet inte krävs att den pen- 
sionsberättigade är försäkrad vid utbetalningstillfället. Däremot krävs 
naturligtvis att vederbörande varit försäkrad tidigare för att någon pen- 
sionsrätt skall kunna ha intjänats. Motsvarande avses framdeles gälla 
även tilläggspension. Bestämmelser om uttag av tilläggspension finns i 
12 kap. AFL och 6 kap. LIP, varav de senare träder i kraft den 1 januari 
2001. Vidare avses ändringar att genomföras även beträffande folkpen- 
sion. I avvaktan härpå har regeringen anpassat förslaget till de författ- 
ningar som hittills beslutats av riksdagen. Försäkringen för bl.a. pensio- 
ner skall således fortsätta att gälla i det fall rätten till en sådan förmån 
kan härledas från ett tidigare arbete i Sverige, vilket alltjämt kommer att 
ha betydelse för om pension i vissa fall skall kunna utbetalas. 
Försäkringen för pensioner skall dessutom fortsätta att gälla om den kan 
härledas till en sådan situation som avses i avsnitt 7.3. I sistnämnda fall 
är det fråga om pension som skall beräknas på pensionsgrundande 
inkomst som inte utgör ersättning för arbete, t.ex. vårdbidrag och vissa 
studieersättningar. En person som erhållit sådana förmåner är nämligen 
försäkrad för inkomstgrundad ålderspension och tilläggspension i form 
av förtidspension även om han eller hon inte har haft något arbete. 
Regeringen föreslår särskilda regler om försäkringstid även beträffan- 
de föräldrapenning över garantinivån. Försäkringen för dessa förmåner 
föreslås bestå även efter den tidigare nämnda efterskyddstiden om tre 
månader. Även förslaget i denna del förklaras av att det, i enlighet med 
vad som nu gäller inom respektive förmånsslag, också i framtiden bör 
vara möjligt att börja uppbära förmånen även om det har gått lång tid 
sedan det senaste arbetet upphört. Försäkringen skall därför gälla så 
länge rätten till förmån kan härledas från ett tidigare arbete. 
För att den enskilde skall kunna få en förmån är det, som tidigare 
nämnts inte tillräckligt, att han eller hon är försäkrad. Därutöver ställs i 
de olika förmånslagarna ytterligare villkor som är specifika för 
respektive förmån. 
För att den som är försäkrad för föräldrapenning över garantinivån 
skall kunna erhålla denna förmån måste även fortsättningsvis vissa för 
föräldrapenningen specifika villkor vara uppfyllda. Möjligheten att er- 
hålla föräldrapenning över garantinivån är som regel beroende av att den 
försäkrade har sjukpenninggrundande inkomst enligt AFL. 
Beträffande egenföretagare och uppdragstagare skall på motsvarande 
sätt som när försäkringen börjar gälla en egenföretagare eller uppdrags- 
tagare anses ha upphört med sitt arbete när hans personliga verksamhet i 
rörelsen har upphört. Detta kan anses vara fallet om denne t.ex. har sålt 
rörelsetillgångarna. Vidare bör arbete som regel anses ha upphört, om en 
egenföretagare inte längre taxeras för inkomst av rörelse. Om avbrott i 
verksamheten görs endast tillfälligt bör arbetet däremot inte anses upp- 
hört. 
7.6 Särskilda villkor 
Regeringens bedömning: Någon väntetid bör inte införas för den ar- 
betsbaserade försäkringen. 
Regeringens förslag: Den som behöver arbetstillstånd eller uppe- 
hållstillstånd med motsvarande verkan skall inte ha rätt till förmåner 
från den arbetsbaserade försäkringen förrän sådant tillstånd 
meddelats. Ersättning skall därvid kunna betalas från och med den dag 
då tillståndet börjar gälla men inte för längre tid tillbaka än tre 
månader innan tillståndet beviljades. 
 
Utredningens förslag överensstämmer med regeringens förslag såvitt 
avser arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Utredningen föreslår, med 
undantag för arbetsskadeförsäkringen, därutöver att förmåner som om- 
fattas av den arbetsbaserade försäkringen inte skall betalas för de första 
fyra veckorna av den tid under vilken försäkringen börjar gälla. 
Remissinstanserna: Hovrätten över Skåne och Blekinge tillstyrker 
inte några försämringar i form av väntetider. Länsrätten i Skåne län anser 
att avgörande skäl saknas för väntetid för de arbetsbaserade förmånerna 
med hänsyn till att de huvudsakligen kompenserar inkomstbortfall, i viss 
mån tjänas in och finansieras av den enskilde. Riksförsäkringsverket 
avstyrker förslaget om en väntetidsregel på grund av att 
besparingseffekten torde bli liten samtidigt som en sådan regel medför 
administrativt merarbete. Även Försäkringskasseförbundet anser att 
någon väntetid inte bör införas. Landsorganisationen i Sverige (LO) 
framhåller att en väntetid dels försvårar för nytillträdda på 
arbetsmarknaden att få ett försäkringsskydd, dels blir särskilt besvärande 
för behovsanställda som inte har längre arbetsperioder avtalade. 
Tjänstemännens Centralorganisation avstyrker förslaget om väntetid, 
eftersom det får stora konsekvenser för nytillträdda som saknar fast 
arbete och för utförsäkrade. Sveriges redareförening anför att förslaget 
om väntetid kolliderar med sjömanslagen som ger rätt till sjuklön från 
första sjukdagen. Vidare pekar föreningen på att sjömän som anställs av 
en svensk arbetsgivare för tjänstgöring på ett fartyg med inter- 
nationaliseringsavtal skrivs ut från försäkringskassan men återgår till 
densamma så snart anställningen upphör. Föreningen anser att detta sys- 
tem måste behållas utan att sjömän eller arbetsgivare drabbas av karens 
för sjukförsäkringsersättningar. 
Skälen för regeringens förslag: Som tidigare redovisats föreslås att 
skyddet enligt den arbetsbaserade delen av socialförsäkringen skall börja 
gälla från och med den dag när arbetet har påbörjats. För anställda skall 
försäkringen emellertid gälla från och med den första dagen av anställ- 
ningstiden. Den förvärvsarbetande blir vid den tidpunkten generellt för- 
säkrad för förmåner som ingår i denna del av socialförsäkringen och 
börjar då tjäna in rätt till olika förmåner. En annan fråga är om den en- 
skilde genast när han eller hon blir försäkrad skall ges en omedelbar rätt 
till förmåner. 
Det finns i de författningar som reglerar de olika socialförsäkringsför- 
månerna redan i dag en rad olika kvalifikationsregler. Utredningen anser 
det rimligt att ställa upp ett generellt krav på att arbete skall ha utförts 
under viss minsta tid innan rätt att uppbära arbetsbaserade socialförsäk- 
ringsförmåner kan uppkomma. 
I dag finns redan längre gående kvalifikationsregler i flera förmåns- 
system, t.ex. för föräldrapenning, varför den väntetidsregel som utred- 
ningen föreslår i praktiken skulle få relativt begränsad betydelse. Med 
hänsyn till att en sådan väntetid skulle tillämpas endast i samband med 
att den arbetsbaserade försäkringen börjar gälla skulle den få betydelse 
endast för personer som är nytillträdda på arbetsmarknaden eller för dem 
vars försäkringsskydd av någon anledning brutits. Den av utredningen 
föreslagna väntetiden utgör inte någon karens vid varje ersättningsfall. 
Vidare avser utredningens förslag inte att påverka rätten till sjuklön en- 
ligt sjuklönelagen. Utredningen anser trots detta att en väntetid kan fylla 
en funktion. Den skulle förhindra t.ex. att en person som påbörjar ett 
mycket kortvarigt arbete, och som därför inte kan få sjuklön förrän han 
varit anställd fjorton kalenderdagar i följd, i stället skulle kunna få rätt 
till 
sjukpenning vid sjukdom som inträffar efter kanske bara någon dags ar- 
bete. En sådan väntetid skulle också innebära att den som påbörjar ett 
arbete som uppdragstagare eller egen företagare inte kan få förmåner för 
de första fyra veckorna av arbetet. 
Regeringen anser det oskäligt med en väntetid som drabbar personer 
som är nytillträdda på arbetsmarknaden. Med hänsyn till att sjuklönepe- 
rioden numera utgör fjorton dagar skulle väntetiden få bestämmas till 
motsvarande tid. Besparingseffekten av en så kort väntetid kan inte anses 
uppväga olägenheterna med en sådan. Dessutom förenklas regelsystemet 
om det inte belastas med särskilda väntetider för arbetsbaserade förmå- 
ner. 
I Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:11) om inskrivning 
och avregistrering hos allmän försäkringskassa finns bestämmelser om 
krav på uppehållstillstånd i vissa fall. Av 5 § andra stycket framgår att en 
utländsk medborgare som behöver uppehållstillstånd kan skrivas in hos 
försäkringskassa först när han beviljats permanent uppehållstillstånd eller 
ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för ett år eller längre tid. Vårt lag- 
förslag förutsätter en liknande bestämmelse (jfr avsnitt 6.4.2). Den som 
enligt utlänningslagen behöver ha arbetstillstånd eller uppehållstillstånd 
med motsvarande verkan (avser bl.a. egenföretagare) skall enligt för- 
slaget inte ha rätt till förmåner förrän sådant tillstånd har meddelats. Mot 
bakgrund av regeringens förslag om att inskrivning hos försäkringskassa 
skall avskaffas som försäkringsvillkor (se avsnitt 11.1) är lagförslaget 
utformat så att kraven på beviljat arbets- eller uppehållstillstånd utgör 
villkor för att förmåner skall kunna betalas ut. Vidare skall enligt för- 
slaget förmåner i de avsedda fallen kunna betalas ut tidigast från och med 
den dag då tillståndet börjar gälla men inte för längre tid tillbaka än tre 
månader innan tillståndet meddelats. Den angivna tidsgränsen överens- 
stämmer också i det avseendet med nuvarande regler. 
8 Några särskilda personkategorier 
8.1 Inledning 
Beträffande några särskilda persongrupper bör liksom i dag socialför- 
säkringen ha en utsträckt giltighet vid utlandsvistelse. Detta gäller bl.a. 
statsanställda som utsänds för tjänstgöring utomlands. De omfattas nor- 
malt av socialförsäkringen i den utsändande staten utan begränsning av 
de generella ettårsreglerna som har redovisats i avsnitten 6.2 och 7.2. En 
annan grupp utgörs av ambassadanställda m.fl. Den diplomatiska kåren 
är normalt undantagen den mottagande statens lagstiftning och omfattas 
heller inte av den statens system för social trygghet. För s.k. lokalanställ- 
da på beskickningar gäller däremot ofta det omvända förhållandet. Ytter- 
ligare en i detta sammanhang speciell personkategori utgörs av bistånds- 
arbetare m.fl. som tjänstgör utomlands. För dessa har svensk socialför- 
säkring en utsträckt tillämpning. En annan grupp med speciella för- 
hållanden utgörs av de utlandsstuderande. 
8.2 Utlandsstuderande 
Regeringens förslag: Den bosättningsbaserade försäkringen skall ha 
en utsträckt tillämpning för vissa utlandsstuderande. 
En i Sverige bosatt person som lämnar landet för att studera utom- 
lands skall anses vara fortsatt bosatt här, och därmed omfattas av den 
bosättningsbaserade försäkringen, under den tid för vilken han eller 
hon genomgår studiestödsberättigande utbildning eller uppbär utbild- 
ningsbidrag för doktorander. 
Den som kommer till Sverige för att studera skall inte omfattas av 
den bosättningsbaserade försäkringen utom i de fall han eller hon är 
berättigad till utbildningsbidrag för doktorander. 
Reglerna för studerande skall även gälla medföljande familje- 
medlemmar. 
 
Utredningens förslag motsvarar i huvudsak regeringens. Därutöver 
föreslår utredningen att en utlandsstuderande från försäkringskassan skall 
kunna få bindande förhandsbesked om han eller hon anses bosatt här med 
avseende på de bosättningsbaserade förmånerna. 
Remissinstanserna: Riksförsäkringsverket tillstyrker förslaget utom 
såvitt avser förhandsbesked och anför att det räcker med att knyta an till 
studiestödssystemet. Riksskatteverket anför att bosättningsbegreppet för 
studerande inte kommer att överensstämma med folkbokföringen. Enligt 
verket innebär det att försäkringskassan måste kontrollera om personer 
som avregistrerats som utflyttade skall omfattas av den bosättningsbase- 
rade försäkringen och om inflyttade inte skall omfattas. Verket 
framhåller att erforderliga uppgifter då inte kan hämtas från 
folkbokföringen. Centrala Studiestödsnämnden anser förslagen vara väl 
avvägda och att anknytningen till studiestödet är naturlig. Stockholms 
läns allmänna försäkringskassa och Försäkringskasseförbundet anför att 
det inte framgår hur en försäkringskassa kan få uppgift om att en person 
inte beviljats studiemedel på grund av ekonomiska förhållanden. 
Bakgrund: Den som studerar i sitt bosättningsland omfattas vanligen 
av socialförsäkringen där. När det gäller utlandsstuderande, dvs. stude- 
rande som lämnar eller kommer till Sverige för att studera, finns det 
däremot anledning till särskilda överväganden för att det inte skall uppstå 
oklarheter om denna grupps försäkringstillhörighet. 
Enligt 1 kap. 3 § första stycket AFL skall en försäkrad som lämnar 
Sverige anses vara bosatt här i landet, om utlandsvistelsen är avsedd att 
vara längst ett år. En svensk medborgare är i och för sig försäkrad enligt 
1 kap. 3 § AFL även när han studerar utomlands. Däremot inverkar 
bosättningsförhållandena även på en svensk medborgares möjligheter att 
tjäna in eller erhålla olika förmåner. 
Bedrivs utlandsstudier längre tid än ett år uppkommer frågan om i 
vilket land den studerande skall anses bosatt. I praktiken avregistreras 
ofta inte de utlandsstuderande. Riksförsäkringsverket rekommenderar i 
allmänna råd om försäkring, inskrivning och avregistrering att det vid 
bedömning av om en utlandsvistelse överstiger ett år inte skall tas hänsyn 
till avbrott i utlandsvistelsen för semester, besök under längre helger och 
liknande i Sverige. 
Skälen för regeringens förslag: Socialförsäkringen har för några sär- 
skilda personkategorier i dag en utsträckt tillämpning i samband med ut- 
landsvistelse. Detta gäller statsanställda, biståndsarbetare m.fl. samt 
dessas medföljande familjemedlemmar. Utvecklingen går mot ökande 
internationalisering, vilket innebär att det tillkommer nya personkatego- 
rier som är internationellt aktiva. En sådan särskild grupp utgör de ut- 
landsstuderande. 
Under senare år har antalet personer som studerar utomlands med 
svenskt studiestöd ökat kraftigt. Under år 1998 uppgick antalet till drygt 
30 000. Till den övervägande delen är det fråga om personer som inte 
omfattas av studielandets system för social trygghet. För flertalet utlands- 
studerande överstiger tiden för utlandsstudierna ett år. Det medför att de 
med tillämpning av ettårsregeln i AFL kan komma att anses som inte bo- 
satta här i landet. I sådant fall kommer den studerande inte att omfattas 
av svensk socialförsäkring. 
Flertalet av dem som studerar utomlands är unga personer, som ännu 
inte har bildat egen familj. Deras närmaste anhöriga är i allmänhet bo- 
satta i Sverige. I en del fall har utlandsstudierna karaktär av huvudut- 
bildning, medan de i andra fall utgör en komplettering till en svensk ut- 
bildning. Huvuddelen kommer efter avslutade studier att arbeta här i 
landet och kan därför anses behålla en väsentlig anknytning till Sverige 
under studietiden. Detta talar för att de under studietiden bör kunna om- 
fattas av svensk socialförsäkring. 
Svensk socialförsäkring har redan inriktats på att omfatta även de stu- 
derande. Inom ramen för det reformerade ålderspensionssystemet skall 
pensionsrätt för studier med studiemedel kunna tillgodoräknas från och 
med år 1995. Frågan om den närmare utformningen av pensionsrätt för 
studier kommer dock att behandlas i samband med beredningen av 
studiestödssystemet. Utbildningsbidraget för doktorander samt vissa 
andra studiestöd är i dag pensionsgrundande. 
De studerande som saknar förvärvsinkomster har ofta ett svagt social- 
försäkringsskydd. Detta gäller inte minst dem som studerar utomlands, 
eftersom det i denna grupp förekommer att den enskildes försäkringstill- 
hörighet kan vara oklar. Det är fråga om en grupp som vid internationella 
förhållanden har ett svagt försäkringsskydd även om studerande som 
omfattas av ett lands socialförsäkringssystem numera kan åberopa sig på 
flera av samordningsreglerna i förordning (EEG) nr 1408/71. Förord- 
ningen saknar dock helt regler om i vilket land en studerande skall vara 
försäkrad. Det får anses vara internationell praxis att utgå från att ut- 
landsstuderande inte skall omfattas av studielandets lagstiftning om 
social trygghet. 
Regeringen anser att villkoren för att omfattas av socialförsäkringen 
bör utformas så att utlandsstuderande från Sverige inte ställs utan försäk- 
ringsskydd. Vi anser därför att studerande som lämnar Sverige för att 
studera utomlands bör omfattas av viss svensk försäkring. Vad gäller 
frågan om vilka förmåner som skall kunna utges vid vistelse utomlands 
hänvisas till avsnitt 10. 
Regeringen anser att det är de bosättningsbaserade förmånerna som bör 
komma i fråga för de utlandsstuderande. Med hänsyn härtill och till att 
enhetliga försäkringsvillkor i största möjliga utsträckning skall gälla bör 
de utlandsstuderandes försäkringstillhörighet regleras på så sätt att de 
under studietiden utomlands fortfarande kan anses bosatta här i landet. I 
socialförsäkringslagen bör därför finnas en särskild bosättningsbe- 
stämmelse för utlandsstuderande. 
Den grupp studerande som skall omfattas av denna specialreglering 
bör avgränsas till dem som normalt kan antas ha så stark anknytning till 
Sverige att det motiverar svensk försäkringstillhörighet. I ett samhälle 
med ökad internationell mobilitet kan en persons medborgarskap inte 
gärna läggas till grund för dennes försäkringstillhörighet, eftersom ett 
sådant förfarande kan vara diskriminerande. Detta gäller även för de 
utlandsstuderande. Medborgarskap kan därför inte användas som krite- 
rium för att avgränsa studerandekategorin. 
Enligt gällande rätt krävs viss anknytning till Sverige för att en person 
skall kunna beviljas studiemedel. En studerande som är berättigad till 
studiemedel för utlandsstudier kan under vissa förutsättningar tillgodo- 
räknas bosättningstid för folkpension i form av förtidspension och efter- 
levandepension. Vidare kommer i framtiden studiemedel att ge pensions- 
rätt i det reformerade ålderspensionssystemet. Mot denna bakgrund anser 
regeringen att det förhållandet att en person har rätt till svenskt studiestöd 
för utlandsstudier innebär att det föreligger sådan anknytning till Sverige 
som motiverar svensk försäkringstillhörighet. Motsvarande bör även 
gälla dem som är berättigade till utbildningsbidrag för doktorandstudier 
utomlands. 
En annan fråga är om det för svensk försäkringstillhörighet skall räcka 
med att den utlandsstuderande är i princip berättigad till studiemedel eller 
om det skall krävas att han eller hon faktiskt uppbär sådana. Det för- 
hållandet att en person inte har studiemedel kan bero på att vederbörande 
har avstått från eller inte är berättigad till sådana. Det senare kan t.ex. 
bero på att han eller hon har inkomster av viss storlek eller att avsedda 
studier inte är studiemedelsberättigande. 
Regeringen föreslår att de utlandsstuderande skall omfattas av den bo- 
sättningsbaserade försäkringen. En förutsättning för att omfattas av 
denna försäkringsdel skall vara att den enskilde anses bosatt i Sverige. 
Tillhörigheten till denna del av försäkringen skall inte påverkas av om 
den enskilde t.ex. har förvärvsarbete eller inkomster. För att en 
utlandsstuderande skall anses bosatt här skall därför inte krävas att han 
eller hon faktiskt uppbär studiemedel. Det skall vara tillräckligt att 
vederbörande genomgår en studiestödsberättigande utbildning. 
Beträffande erforderlig utredning om att en studerande uppfyller vill- 
koren för att omfattas av den bosättningsbaserade försäkringen under 
sina utlandsstudier bör följande gälla. En studerande som inte uppbär 
studiemedel skall hos försäkringskassan förete ett studieintyg från 
läroanstalten. Försäkringskassan skall därefter vid kontakt med Centrala 
studiestödsnämnden få bekräftat att studierna vid denna läroanstalt i 
princip ger rätt till studiestöd. 
Riksskatteverket framhåller i sitt remissyttrande att det föreslagna bo- 
sättningsbegreppet för de utlandsstuderande inte sammanfaller med folk- 
bokföringens. Enligt verket måste försäkringskassan därför kontrollera 
om personer som skattemyndigheten avregistrerat som utflyttade eller 
registrerat som inflyttade skall omfattas av den bosättningsbaserade för- 
säkringen. Redan i dag förekommer att folkbokföring och försäkringstill- 
hörighet inte sammanfaller. Detta gäller t.ex. biståndsarbetare m.fl. som 
tjänstgör utomlands under längre tid än ett år. Det förhållande som Riks- 
skatteverket påtalar är således inte unikt för de utlandsstuderande. Mot 
denna bakgrund bör socialförsäkringens särskilda bosättningsbegrepp för 
utlandsstuderande inte vålla några större problem. 
För att tillräcklig anknytning till Sverige skall föreligga bör dessutom 
krävas att den enskilde skall vara bosatt här i landet innan studier på- 
börjas i ett annat land. 
För tveksamma fall föreslår utredningen att studerande skall kunna in- 
hämta ett bindande förhandsbesked från försäkringskassan. Enligt utred- 
ningen skall det i ett förhandsbesked anges om den enskilde skall anses 
bosatt i Sverige. Utredningen föreslår att även biståndsarbetare m.fl. (se 
avsnitt 8.5) skall kunna få sådant förhandsbesked. Riksförsäkringsverket 
avstyrker i sitt remissyttrande att det införs förhandsbesked för de ut- 
landsstuderande. 
Med bindande förhandsbesked ökas förutsebarheten av 
konsekvenserna av studier utomlands. Regeringen anser dock att 
fördelarna med ett förhandsbesked måste vägas mot det merarbete som 
en ordning med bindande förhandsbesked medför. 
Regeringen anser att kravet på förutsebarhet för de utlandsstuderande 
kan upprätthållas genom särskilda informationsinsatser som riktas till de 
grupper som kan tänkas avse att studera utomlands. Information om för- 
säkringsförhållandena vid utlandsstudier kan lämnas av försäkrings- 
kassan och t.ex. när en person ansöker om studiemedel för utlandsstudier. 
Mot bakgrund av det anförda föreligger det enligt regeringens mening 
inte tillräckliga skäl för att införa bindande förhandsbesked för de ut- 
landsstuderande. Vi anser således att utredningens förslag om bindande 
förhandsbesked för de utlandsstuderande inte skall genomföras. 
Reglerna för de utlandsstuderande skall även gälla medföljande 
familjemedlemmar. 
Studerande som kommer till Sverige för att studera 
Beträffande utlandsstuderande förekommer också en omvänd situation 
mot den ovan behandlade. Därmed avses personer som lämnar sitt bosätt- 
ningsland för att studera i Sverige. Den föreslagna specialregleringen för 
utlandsstuderande som lämnar Sverige innebär att den skyddade 
personkretsen inom den bosättningsbaserade försäkringen utvidgas i 
förhållande till huvudbestämmelsen om bosättning här i landet. Rege- 
ringens förslag bygger på principen att utlandsstuderande skall i första 
hand vara försäkrade där de har sitt egentliga hemvist. Detta synsätt 
måste tillämpas även på utlandsstuderande som kommer till Sverige för 
att studera. Annars kommer två motstridiga principer för försäkringstill- 
hörighet att gälla för de utlandsstuderande. Enligt den ena skulle den 
studerande vara försäkrad i sitt bosättningsland, medan den andra skulle 
innebära att studielandet skall svara för försäkringen. 
Socialförsäkringen skulle få en alltför utsträckt tillämpning på utlands- 
studerande, om den skulle omfatta både dem som kommer hit och dem 
som lämnar Sverige. Regeringen anser det inte rimligt att låta svensk 
socialförsäkring bära kostnader för personer som vistas här i landet en- 
bart för att studera och som har sin huvudanknytning till ett annat land. I 
dessa fall är det nämligen fråga om en tillfällig vistelse i Sverige. De sär- 
skilda bestämmelser vi föreslår för personer som lämnar Sverige för att 
studera i ett annat land innebär en utvidgning av den skyddade person- 
kretsen. Vi anser att den skyddade personkretsen i motsvarande utsträck- 
ning bör begränsas vad gäller dem som kommer hit för att studera. Mot 
denna bakgrund bör det införas en särskild bosättningsbestämmelse för 
dem som kommer hit för att studera. Regeringen föreslår att den som 
kommer till Sverige för att studera skall anses bosatt här endast om han 
eller hon är berättigad till utbildningsbidrag för doktorander. Eftersom 
s.k. gäststuderande inte är berättigade till studiestöd kommer denna 
grupp inte att anses som bosatta här i landet. 
Reglerna för dem som studerar här i landet skall även gälla medföljan- 
de familjemedlemmar. 
 
8.3 Statsanställda 
Regeringens förslag: I likhet med vad som gäller i dag skall social- 
försäkringen vara utsträckt för utsända statsanställda och deras med- 
följande familjemedlemmar. 
Den som av en svensk statlig arbetsgivare sänds ut till ett annat land 
för arbete för dennes räkning skall under hela utsändningstiden utan 
tidsbegränsning omfattas av såväl den bosättningsbaserade som den 
arbetsbaserade försäkringen. Medföljande familjemedlemmar skall 
under samma tid omfattas av den bosättningsbaserade försäkringen. 
En förutsättning för att den utsände skall omfattas av den bosättnings- 
baserade försäkringen skall vara att denne vid något tidigare tillfälle 
har varit bosatt här i landet. 
Den som av en annan stat sänds ut till Sverige för arbete här för ar- 
betsgivarens räkning skall inte omfattas av svensk socialförsäkring. 
 
Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. 
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har inte kommenterat 
förslaget. Riksförsäkringsverket instämmer i förslaget. Arbetsgivarverket 
anför att det förekommer att arbetstagare som arbetat utomlands för en 
statlig arbetsgivare inte omfattas av AFL, t.ex. förflyttningspliktiga UD- 
tjänstemän som har varit tjänstlediga för arbete i en internationell organi- 
sation. Verket anför att dessa vid återgång till tjänst hos utrikesförvalt- 
ningen utan att återvända till Sverige har nekats inskrivning i försäk- 
ringskassan. 
Bakgrund: Socialförsäkringen är i dag utsträckt för statsanställda som 
tjänstgör utomlands och deras medföljande familjemedlemmar. Enligt 
huvudregeln i AFL anses en försäkrad som lämnar Sverige fortfarande 
bosatt här, om utlandsvistelsen är avsedd att vara längst ett år. Den som 
av en statlig arbetsgivare sänds till ett annat land för arbete för arbets- 
givarens räkning skall enligt en särskild bestämmelse emellertid anses 
bosatt i Sverige under hela utsändningstiden även om denna är avsedd att 
vara längre än ett år. Detta gäller även medföljande make eller därmed 
likställd samt medföljande barn som inte har fyllt 18 år. Syftet med den 
bestämmelsen är att statens utsända tjänstemän och deras medföljande 
familjemedlemmar fortfarande skall anses bosatta här i landet även om 
utlandsvistelsen är avsedd att vara längre tid än ett år. Ifrågavarande be- 
stämmelser medför att den utsändes familjemedlemmar automatiskt blir 
försäkrade enligt AFL under den tid den anställde vistas utomlands. 
Denna effekt uppkommer oavsett om make och barn tidigare varit försäk- 
rade. Försäkringsskyddet tillkommer även den med vilken en utsänd 
gifter sig och de barn som föds utomlands, liksom de barn mannen eller 
hustrun medför i äktenskapet. 
Med utsändningstid avses enligt förarbetena till utsändningsregeln för 
statsanställda den tid under vilken den anställde har förordnande från 
arbetsgivaren att tjänstgöra utomlands. Ett tidigare bemyndigande för 
regeringen att för vissa kategorier utsända göra undantag från dessa be- 
stämmelser har slopats i samband med reformeringen av ålderspensions- 
systemet, eftersom det saknar nämnvärd praktisk betydelse. 
Även arbetsskadeförsäkringen är utsträckt för den aktuella gruppen. 
Om regeringen inte föreskriver annat, skall en arbetstagare som av en 
statlig arbetsgivare sänds till ett annat land för arbete för dennes räkning 
vara försäkrad för arbetsskada. 
De särskilda utsändningsreglerna för statsanställda infördes bl.a. för att 
undanröja en bristande överensstämmelse mellan skyldigheter och rättig- 
heter i förhållande till svenska staten för personer som hade sänts ut för 
tjänstgöring utomlands och fick lön av svenska staten. De av staten ut- 
sända kyrkobokfördes i regel där de var kyrkobokförda vid avresan. Mot- 
svarande gäller numera folkbokföringen (14 § FBL). Vidare beskattades 
de statsanställdas löner i Sverige. Mot denna bakgrund gjorde man en 
utvidgning på förmånssidan genom att införa nämnda bestämmelser för 
statsanställda. 
Skälen för regeringens förslag: Nuvarande ordning innebär att an- 
ställda hos en svensk statlig arbetsgivare vid utsändning till ett annat land 
för arbete för arbetsgivarens räkning omfattas av svensk socialförsäkring 
under hela utsändningstiden oavsett dess längd. De skäl som har lagts till 
grund härför anser vi alltjämt tala för att dessa personer skall omfattas av 
svensk socialförsäkring. Motsvarande bör gälla även deras medföljande 
familjemedlemmar. 
De som är anställda hos en statlig arbetsgivare skall således vid ut- 
sändning normalt omfattas av hela socialförsäkringen. Med hänsyn till 
att socialförsäkringen skall delas i en bosättningsbaserad och en 
arbetsbaserad gren behövs särskilda bestämmelser om dessa personers 
tillhörighet till de två försäkringsgrenarna. Genom dessa bestämmelser 
skall försäkringsskyddet för de statsanställda som är utsända inte 
begränsas av de allmänna ettårsreglerna inom den bosättningsbaserade 
respektive arbetsbaserade försäkringsgrenen. Den som av en svensk 
statlig arbetsgivare utsänds för arbete för dennes räkning i ett annat land 
skall anses utföra arbete i Sverige under hela utsändningstiden även om 
den överstiger ett år. På grund härav skall den utsände omfattas av den 
arbetsbaserade försäkringen. Vidare skall den som av en svensk statlig 
arbetsgivare sänds till ett annat land för arbete för dennes räkning 
fortfarande anses bosatt här. Detta medför att han eller hon skall fortsätta 
att omfattas av den bosättningsbaserade försäkringen. 
Förslaget innebär att endast den utsände omfattas av den arbetsbase- 
rade försäkringen. Medföljande familjemedlemmar omfattas endast av 
den bosättningsbaserade försäkringen, om de inte själva kvalificerar sig 
för den arbetsbaserade försäkringen. Det förhållandet att en medföljande 
make eller därmed likställd under utlandsvistelsen anses bosatt i Sverige 
medför dock att vederbörande i ett hänseende kommer att omfattas även 
av den arbetsbaserade försäkringen. Som tidigare har utvecklats i avsnitt 
7.3 skall denne nämligen anses försäkrad för inkomstgrundad ålderspen- 
sion såvitt gäller tillgodoräknande av pensionsrätt för barnår. 
Vad gäller frågan om försäkringstillhörighet för en statsanställd som 
vid tidpunkten för utsändningen varken är bosatt eller tjänstgör i Sverige, 
dvs. en person som inleder sin tjänstgöring för en svensk statlig arbets- 
givare med att arbeta i ett annat land (s.k. direktutsändning), vill vi 
anföra följande. EG-rätten utgår från att statsanställda skall omfattas av 
lagstiftningen i den medlemsstat som gäller för den förvaltning som 
sysselsätter dem (art 13.2d i förordning 1408/71). Nuvarande nationella 
bestämmelser om anställda som utsänds av en svensk statlig arbetsgivare 
bygger på denna princip. En förutsättning för att omfattas av 
socialförsäkringen, när förordning 1408/71 inte är tillämplig, har hittills 
varit att den anställde vid tidpunkten för utsändningen är bosatt i Sverige. 
Som tidigare framgått innebär regeringens förslag att socialförsäk- 
ringen delas upp i en arbetsbaserad gren och en bosättningsbaserad gren. 
För att omfattas av arbetsbaserade förmåner kommer det inte att krävas 
att den anställde är bosatt i Sverige. När det gäller bosättningsbaserade 
förmåner kommer kravet på bosättning i Sverige att kvarstå. En 
möjlighet är att låta direktutsända enbart omfattas av den arbetsbaserade 
försäkringen. För att nå samordningsvinster och en förenklad 
administration vad gäller olika kategorier av utsända statsanställda, 
föreslår emellertid regeringen att även direktutsända skall omfattas av 
hela socialförsäkringen. På så sätt uppnås en överensstämmelse i 
behandlingen av utsända som omfattas av EG-rätten och de som täcks 
enbart av nationella bestämmelser. Under förutsättning att fråga är om 
utsändning och inte lokalanställning kommer således den statsanställdes 
arbete utomlands att anses som arbete i Sverige. Vidare kommer den 
utsände att anses som bosatt i Sverige. En förutsättning för att omfattas 
av den bosättningsbaserade försäkringen bör vara att den utsände vid 
något tillfälle har varit bosatt i Sverige. 
Liksom hittills (jmf. prop. 1984/85:78 s.116) bör även den med vilken 
en utsänd gifter sig och de barn som föds utomlands, liksom de barn 
mannen eller hustrun medför i äktenskapet, anses bosatta i Sverige. För 
den statsanställde och de medföljande familjemedlemmarna kommer 
detta att gälla under hela utsändningstiden, dvs. den tid under vilken den 
anställde har förordnande från arbetsgivaren att tjänstgöra utomlands. 
Visserligen innebär detta ett avsteg från principen att en särreglering av 
bosättningsbegreppet även i framtiden bör vara begränsad till förlängning 
av tidigare etablerad bosättning här i landet. Undantaget kommer dock 
endast att gälla för statsanställda och av de skäl som angivits ovan. 
En förutsättning för att anses som utsänd är naturligtvis att den en- 
skilde inte är lokalanställd av svenska staten utomlands. Den som är an- 
ställd av en svensk utlandsmyndighet är således inte att anse som utsänd. 
Med utsänd avses i detta sammanhang en person som är anställd i 
Sverige men som skall tjänstgöra utomlands, t.ex. på grund av ett särskilt 
placeringsbeslut. Fråga kan också vara om en person som är tjänstledig 
från en tjänst hos en statlig myndighet i Sverige för att utföra arbete 
utomlands för en annan svensk statlig myndighet. Utsändning föreligger 
bl.a. när regeringen anställer en person för tjänstgöring utomlands, t.ex. 
som specialattaché eller försvarsattaché. 
Något behov av att förena de särskilda bestämmelserna om utsända 
statsanställda med bemyndigande för regeringen att för vissa kategorier 
utsända göra undantag finns inte. Bemyndigandet i 1 kap. 1 § fjärde 
stycket i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring bör därför slopas. 
Anställda hos utländsk statlig arbetsgivare 
Regeringens förslag beträffande statsanställda som utsänds från Sverige 
bygger på principen att den utsände skall vara försäkrad i anställnings- 
landet. Motsvarande princip bör upprätthållas när en anställd hos en 
utländsk statlig arbetsgivare sänds hit för arbete här för arbetsgivarens 
räkning. Regeringen föreslår därför att den hitsände statsanställde under 
utsändningstiden, oavsett dess varaktighet, inte skall anses bosatt här i 
landet. Inte heller skall det arbete han under sagda tid utför för den ut- 
sändande arbetsgivarens räkning anses som arbete i Sverige. Det torde i 
praktiken endast vara fråga om ett fåtal fall. 
8.4 Särskilt angående ambassadanställda m.fl. 
Regeringens förslag: Den som tjänstgör vid en utländsk stats be- 
skickning eller karriärkonsulat i Sverige skall vid tillämpningen av 
bestämmelserna om socialförsäkringen anses bosatt i Sverige, om det 
är förenligt med konventionerna om diplomatiska respektive konsu- 
lära förbindelser. Detta gäller även medföljande familjemedlemmar. 
Ett arbete vid en utländsk stats beskickning eller karriärkonsulat 
skall medföra att arbetstagaren omfattas av den arbetsbaserade försäk- 
ringen, om detta är förenligt med konventionerna om diplomatiska 
respektive konsulära förbindelser. Den som med tillämpning av det 
anförda skall vara försäkrad enligt den arbetsbaserade försäkringen 
skall omfattas även av arbetsskadeförsäkringen och inkomstgrundad 
ålderspension. 
En person som på grund av anknytning till en internationell organi- 
sation omfattas av bestämmelserna i 4 § lagen (1976:661) om immu- 
nitet och privilegier i vissa fall skall på motsvarande sätt som i dag 
omfattas av såväl den bosättningsbaserade som den arbetsbaserade 
försäkringen endast i den mån detta är förenligt med vad som följer av 
tillämplig stadga eller avtal som anges i bilagan till den lagen. 
 
Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. 
Remissinstanserna: Riksskatteverket anser att det bör övervägas om 
de lokalanställda inte skall betala egenavgifter på löner från ambassaden i 
stället för att dessa skall betala arbetsgivaravgifter. Arbetsmarknadssty- 
relsen (AMS) anför att lokalanställda enligt förordning (EEG) nr 1408/71 
normalt omfattas av lagstiftningen i arbetslandet men att medborgare i 
den sändande staten kan välja att omfattas av lagstiftningen i den staten. 
Enligt förslaget skall de lokalanställda vara försäkrade i Sverige. Detta 
innebär enligt AMS att möjligheten att välja den sändande statens försäk- 
ring försvinner, vilket strider mot förordning nr 1408/71. 
Bakgrund: Bestämmelser om personer som tjänstgör vid ambassader 
och konsulat finns i Wienkonventionerna om diplomatiska (1961) 
respektive konsulära (1963) förbindelser som har ratificerats av Sverige. 
Enligt konventionen om diplomatiska förbindelser är den personkrets 
som skall undantas från den mottagande statens lagstiftning om social 
trygghet begränsad till den diplomatiska personalen samt medlemmar av 
beskickningen i övrigt som är medborgare i den sändande staten eller i 
tredje stat och inte heller är stadigvarande bosatta i den mottagande 
staten. Samma regler gäller för en diplomatisk företrädares privattjänare 
om denne omfattas av den sändande statens eller tredje stats lagstiftning 
om social trygghet. Wienkonventionen om konsulära förbindelser före- 
skriver för både karriärkonsuler och all övrig personal som är knuten till 
konsulat som förestås av en karriärkonsul att de, om de är medborgare i 
den sändande staten, är undantagna från den mottagande statens lagstift- 
ning endast om de är utsända och således inte om de är stadigvarande 
bosatta i den mottagande staten. Beträffande konsulatmedlemmars privat- 
tjänare gäller att de är undantagna från den mottagande statens lagstift- 
ning på samma villkor som privattjänare hos en diplomatisk företrädare. 
Antalet lokalanställda personer vid utländska ambassader i Sverige kan 
uppskattas till 600-800. Dessa personer undantas inte genom Wienkon- 
ventionerna från svensk socialförsäkringslagstiftning. Utöver den lokal- 
anställda personalen finns personal som följt med från det sändande 
landet för att arbeta vid de olika ambassaderna. Dessa personer åtnjuter 
emellertid immunitet på socialförsäkringsområdet. 
Skälen för regeringens förslag: I dag gäller sammanfattningsvis 
följande. Den s.k. lokalanställda personalen vid utländska beskickningar 
och karriärkonsulat i Sverige är till följd av bosättning i Sverige 
berättigade till förmåner enligt bl.a. AFL. Detsamma gäller anställda hos 
en arbetsgivare som tillhör en sådan beskickning eller ett sådant konsulat 
(privattjänare m.fl.). För att arbetstagaren skall tillgodoräknas pensions- 
grundande inkomst krävs att en ATP-förbindelse/förbindelse enligt LIP 
tecknas. Enligt praxis omfattas de lokalanställda däremot inte av arbets- 
skadeförsäkringen. Om arbetsgivaren har tecknat en ATP-förbindelse/ 
förbindelse enligt LIP som omfattar lokalanställda skall denne betala 
tilläggspensionsavgift (numera ålderspensionsavgift). Arbetsgivaren är 
däremot inte skyldig att betala andra socialavgifter. 
Enligt regeringens uppfattning bör arbete som utförs av lokalanställd 
personal på beskickningar och konsulat i Sverige i socialförsäkringshän- 
seende behandlas på samma sätt som annat arbete i Sverige. Det är också 
den huvudprincip som gäller enligt förordning 1408/71 (art. 16). Det 
finns, som vi ser det, inget godtagbart skäl att behandla personer som 
arbetar vid en beskickning eller ett konsulat för ett land utanför EU (eller 
EES) annorlunda än personer som arbetar vid beskickningar eller kon- 
sulat för länderna inom gemenskapen. 
Som anförts i de allmänna övervägandena skall enhetliga villkor gälla 
för likartade förmåner. Vad gäller den arbetsbaserade försäkringen skall 
det grundläggande försäkringsvillkoret vara att den enskilde har arbete i 
Sverige. Den som uppfyller detta villkor skall vara försäkrad för samtliga 
arbetsbaserade förmåner. Detta innebär att den arbetsbaserade försäk- 
ringen skall utvidgas för de lokalanställda som i dag är försäkrade enligt 
AFL till att omfatta även tilläggspension, inkomstgrundad ålderspension 
och arbetsskadeförsäkring. Avsteg från den angivna principen bör göras 
endast i den mån det följer av internationella överenskommelser som 
Sverige ingått. 
Regeringen föreslår att bestämmelserna om den bosättningsbaserade 
respektive arbetsbaserade försäkringen (se avsnitt 6 och 7) skall gälla 
även anställda vid utländska beskickningar och karriärkonsulat här i 
landet samt deras betjäning, om det är förenligt med den i Wien den 
18 april 1961 avslutade konventionen om diplomatiska förbindelser 
(SÖ 1961:1) respektive den i Wien den 24 april 1963 avslutade konven- 
tionen om konsulära förbindelser (SÖ 1974:10). Vid bedömningen av 
vilka personkategorier som skall omfattas av svensk socialförsäkring 
måste beaktas konventionernas bestämmelser om immunitet och privi- 
legier. Av intresse är främst bestämmelserna i artiklarna 33, 37 och 38 i 
konventionen om diplomatiska förbindelser respektive artiklarna 48 och 
71 i konventionen om konsulära förbindelser. För personer som enligt 
konventionerna anses stadigvarande bosatta i den mottagande staten 
gäller begränsningar för immunitet och privilegier, vilket har betydelse 
för om den enskilde kan omfattas av svensk socialförsäkring. Underlag 
för bedömningen av om en person är att anse som stadigvarande bosatt 
enligt konventionerna kan lämnas av Utrikesdepartementet (protokollet). 
Den som vid tillämpningen av konventionerna inte undantas från svensk 
socialförsäkring skall vid tillämpningen av bestämmelserna i socialför- 
säkringslagen anses bosatt i Sverige. Vidare skall i ett sådant fall arbete 
som en sådan person utför vid tillämpningen av bestämmelserna i 
socialförsäkringslagen anses som arbete i Sverige. Även den försäkrades 
familj skall i sådana fall anses bosatt i Sverige. 
Beträffande Arbetsmarknadsstyrelsens påpekande att lokalanställda 
enligt EG-rätten (art. 16 i förordning 1408/71) skall omfattas av arbets- 
landets lagstiftning, men att medborgare i den sändande staten kan välja 
att omfattas av lagstiftningen i den staten, vill vi anföra följande. Be- 
stämmelserna i EG-rätten har företräde framför nationell lag. För tydlig- 
hets skull föreslås dessutom en uttrycklig bestämmelse om att EG-rätten 
har företräde framför den nu föreslagna socialförsäkringslagen. De lokal- 
anställda fråntas således inte möjlighet att välja det sändande landets lag- 
stiftning. 
Vad gäller Riksskatteverkets förslag om uttag av egenavgifter kan 
följande nämnas. Frågan om avgifter vad avser den aktuella personkate- 
gorins inkomster kräver särskilda överväganden. Avgiftsfrågan får tas 
upp i samband med den beredning av utredningens förslag i betänkandet 
(SOU 1998:67) Socialavgiftslagen som pågår inom Finansdepartementet. 
Immunitet och privilegier gäller också för personer som har 
anknytning till internationella organisationer. En förteckning över sådana 
organisationer och personkategorier har intagits som bilaga till lagen 
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. I nämnda bilaga har 
också förtecknats tillämpliga stadgor och avtal. I en del av dessa finns 
bestämmelser om tillhörighet för tjänstemän vid 
Världssjöfartsuniversitetet i Malmö och deras familjemedlemmar. 
Försäkringstillhörigheten för sådan person skall liksom i dag bedömas 
enligt respektive avtal eller stadga. Vi föreslår i sak ingen ändring för 
dessa persongrupper jämfört med nuvarande bestämmelser. 
8.5 Biståndsarbetare m.fl. 
Regeringens förslag: Den bosättningsbaserade försäkringen skall 
vara utsträckt för en i Sverige bosatt person som arbetar utomlands för 
svenska trossamfund eller svenska ideella organisationer som bedriver 
biståndsverksamhet. 
De som för sådana organisationer tjänstgör utomlands skall vara 
försäkrade i Sverige såvitt avser den bosättningsbaserade försäk- 
ringen, om utlandsvistelsen kan antas vara längst fem år. Detta gäller 
även medföljande familjemedlemmar. 
 
Utredningens förslag motsvarar regeringens såvitt gäller att den bo- 
sättningsbaserade försäkringen skall vara utsträckt för biståndsarbetare 
m.fl. när dessa tjänstgör utomlands. Dock föreslår utredningen att detta 
skall gälla oberoende av utlandsvistelsens längd, om den enskilde fort- 
farande har väsentlig anknytning till Sverige. Enligt utredningens förslag 
skall det utsträckta försäkringsskyddet gälla endast vid tjänstgöring i ut- 
vecklingsland. Vidare föreslår utredningen att biståndsarbetare m.fl. från 
försäkringskassorna skall kunna få bindande förhandsbesked i frågan om 
han eller hon skall anses bosatt i Sverige under utlandsvistelsen. 
Remissinstanserna: Riksförsäkringsverket anser att väsentlig anknyt- 
ning till Sverige inte skall vara något försäkringsvillkor utan att det i 
stället bör användas en tidsfrist på fem år. Verket ser inte någon anled- 
ning att använda begreppet utvecklingsland samt avstyrker att det införs 
bindande förhandsbesked. Riksskatteverket anför att 
bosättningsbegreppet för biståndsarbetarna inte överensstämmer med 
folkbokföringen, varför försäkringskassan måste kontrollera om de som 
avregistrerats som utflyttade skall omfattas av den bosättningsbaserade 
försäkringen. Verket framhåller att erforderliga uppgifter då inte kan 
hämtas från folkbokföringen. Stockholms läns allmänna försäkringskassa 
anför att det kommer att föreligga stor osäkerhet om begreppet väsentlig 
anknytning innan detta har utvecklats i praxis. 
Forum Syd välkomnar att biståndsarbetare och missionärer erkänns 
som en speciell personkategori samt anför att i detta hänseende bör det 
vara lika regler inom den arbetsbaserade försäkringen som den bosätt- 
ningsbaserade. Vidare anser Forum Syd att begreppet väsentlig anknyt- 
ning till Sverige skall förtydligas och kompletteras med en tidsgräns på 
sex år. Vidare önskar Forum Syd förtydligande av rätten till sjukvård i 
Sverige under utlandsvistelse. Enligt Forum Syd behövs inte någon för- 
teckning över utvecklingsländer, eftersom även ett väl utvecklat land kan 
ha eftersatta grupper och etniska minoriteter. Forum Syd anser att denna 
personkategori skall ha rätt till arbetslöshetsförsäkring samt att tjänst- 
göringstiden utomlands skall vara beräkningsunderlag för pension. 
Nämnden för Svenska kyrkans mission och Nämnden för Svenska 
kyrkan i utlandet välkomnar att det i den bosättningsbaserade försäk- 
ringen tas hänsyn till behoven hos den aktuella gruppen. Dock anser 
nämnden att begreppet utvecklingsland bör bytas mot annat land. Vidare 
anför nämnden att begreppet väsentlig anknytning är för vagt, vilket 
skapar osäkerhet för den som söker utlandstjänst. Enligt nämnden bör det 
gälla en tidsgräns på sex år, medan graden av väsentlig anknytning kan 
vara avgörande tiden därefter. Beträffande den arbetsbaserade försäk- 
ringen föreslår nämnden att den aktuella gruppens utlandsarbete skall 
anses som arbete i Sverige såvitt gäller tilläggspension och arbetslös- 
hetsförsäkring. Enligt nämnden innebär utredningens förslag rörande den 
arbetsbaserade försäkringen klara försämringar för personal utanför 
EU/EES-området. Vidare framhåller nämnden att tillhörighet till pen- 
sionssystemet är en långsiktig trygghet, som är viktig för den enskilde 
och därmed för möjligheterna att rekrytera kvalificerad personal. Svenska 
missionsrådet befarar att det kan bli svårt att avgöra vad som utgör vä- 
sentlig anknytning till Sverige. Vidare befaras att det kan bli mycket 
svårt att skapa kriterier för vilka länder som är utvecklingsländer. Rådet 
anser det helt oacceptabelt om rätt till ersättning från 
arbetslöshetsförsäkring och arbetsskadeförsäkring skall föreligga endast 
om anställningen utomlands är högst ett år. 
Bakgrund: För de biståndsarbetare m.fl. som utsänds av en statlig ar- 
betsgivare skall gälla de särskilda bestämmelser om utsändning av stats- 
anställda som tidigare behandlats i avsnitt 8.3. Beträffande de biståndsar- 
betare m.fl. som tjänstgör utomlands för enskilda svenska organisationer 
kan följande nämnas. I det följande avses, om inte annat anges, med 
biståndsarbetare även missionärer m.fl. 
De enskilda organisationerna svarar för en betydande del av svenska 
biståndsinsatser i utvecklingsländerna och i katastrofdrabbade områden. 
Bland de enskilda organisationer som är verksamma på detta område 
finns stora svenska folkrörelser, missionssamfund och församlingar, 
internationellt verksamma organisationer, stödgrupper, ideella föreningar 
m.m. En stor del av dessa organisationer finansieras genom medlemsav- 
gifter, enskilda fonder, frivilligt insamlade medel och genom ideellt ar- 
bete. Det internationella biståndsarbete som bedrivs av dessa organisa- 
tioner finansieras delvis även med statliga biståndsmedel, oftast genom 
bidrag från Styrelsen för internationell utveckling (SIDA). Härigenom 
utgör de enskilda organisationernas biståndsinsatser en väsentlig del av 
den svenska biståndspolitiken. 
I Sverige finns drygt 400 enskilda organisationer, som är verksamma i 
internationell biståndsverksamhet. Till denna verksamhet har knutits 
uppskattningsvis 2 000 biståndsarbetare. De biståndsarbetare som rekry- 
teras för biståndsprojekt i utvecklingsländerna är ofta kvalificerade per- 
soner som under en begränsad tid vill göra en ideell insats inom utveck- 
lings- och katastrofbiståndet. Vanligen rekryteras de för arbete i ett ut- 
vecklingsland under en tid av minst två år. 
Biståndsarbetare hos enskilda organisationer som bedriver bistånds- 
verksamhet omfattas vid tjänstgöring utomlands i dag av ettårsregeln i 
1 kap. 3 § första stycket AFL, om inte annat föreskrivs. 
För biståndsarbetare finns i dag särbestämmelser om sjukpenning- 
grundande inkomst (SGI), föräldrapenning, bosättningstid för folkpen- 
sion och allmänt barnbidrag. Dessa bestämmelser är tillämpliga på 
personer som av Svenska kyrkan, ett svenskt trossamfund, ett organ som 
är knutet till ett sådant samfund eller en svensk ideell organisation som 
bedriver biståndsverksamhet varit sända till ett annat land för arbete för 
arbetsgivarens räkning. 
Enligt 3 kap. 5 b § AFL skall SGI för den försäkrade vid återkomsten 
till Sverige fastställas till lägst det belopp som gällde vid utresan (s.k 
vilande SGI). Detta gäller om utlandsvistelsen har varat högst tre år. Be- 
stämmelsen omfattar även biståndsarbetarens medföljande make eller 
därmed likställd. Vid prövning av om en biståndsarbetare uppfyller vissa 
villkor för föräldrapenning bortses enligt 4 kap. 9 § tredje stycket AFL 
från utlandsvistelse som varat högst tre år. Detta gäller villkoren om viss 
tids inskrivning hos försäkringskassan och om försäkring för viss sjuk- 
penning. Vid beräkning av bosättningstid för rätt till folkpension tillgo- 
doräknas enligt 5 kap. 6 § c AFL den tid under vilken den enskilde varit 
utsänd för arbete för arbetsgivarens räkning, om utlandsvistelsen varat 
längst tre år i följd. Detta gäller emellertid endast för svenska medborga- 
re. Beträffande försäkringstid för garantipension förekommer en mot- 
svarande bestämmelse i 2 kap. 4 § lagen om garantipension. Enligt 1 § 
tredje stycket lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag anses med- 
följande barn till den som tillhör ifrågavarande personkrets bosatt här, 
om utlandsvistelsen är avsedd att vara längst tre år. 
Skälen för regeringens förslag: Den biståndsverksamhet som bedrivs 
av svenska enskilda ideella organisationer är ett väsentlig inslag i det 
samlade svenska biståndet. Det är därför ett allmänt svenskt intresse att 
denna verksamhet kan stödjas. 
I organisationernas biståndsverksamhet ingår som ett centralt moment 
att biståndsarbetare, präster, missionärer och andra funktionärer sänds ut 
från Sverige för att direkt eller indirekt ta del i det praktiska biståndsar- 
betet utomlands. Sådan tjänstgöring är ofta förenad med personliga upp- 
offringar för funktionärerna vad gäller ekonomiska och sociala villkor. 
Det ligger i sakens natur att sådan tjänstgöring ofta är förlagd till länder 
med mindre utvecklade system för social trygghet än som förekommer i 
Sverige. 
Det finns, som tidigare nämnts, i dag olika bestämmelser som syftar 
till att ge biståndsarbetarna ett förstärkt socialförsäkringsskydd under 
tjänstgöring utomlands. De skäl som ligger bakom dessa gynnande särbe- 
stämmelser anser regeringen fortfarande har bärkraft. Den aktuella per- 
songruppen bör avgränsas på samma sätt som i dag, dvs. fråga är om per- 
soner som är anställda i vissa organisationer. Liksom i dag skall även 
medföljande familjemedlemmar ingå i personkretsen. 
Den bosättningsbaserade försäkringen 
De enskilda organisationernas biståndsarbetare omfattas vid tjänstgöring 
utomlands av ettårsregeln i AFL, dvs. de anses enligt huvudregeln i 
1 kap. 3 § första stycket AFL bosatta här i landet endast om vistelsen 
utomlands är avsedd att vara längst ett år. Som framgår av avsnitt 6.2 
föreslår vi att en allmän ettårsregel skall gälla inom den bosättningsbase- 
rade försäkringen. Biståndsarbetare som sänds ut av en statlig arbetsgiva- 
re omfattas av den särskilda bosättningsregeln för statsanställda, vilket 
innebär att dessa anses bosatta här i landet under hela utsändningstiden. 
Vårt förslag avser de fall i vilka de enskilda organisationernas 
biståndsarbetare m.fl. med hänsyn till utlandstjänstgöringens längd inte 
kan anses bosatta här i landet enligt den allmänna ettårsregeln. 
En central tanke bakom förslaget att indela socialförsäkringen i en bo- 
sättningsbaserad och arbetsbaserad gren är att i möjligaste mån använda 
enhetliga försäkringsvillkor för likartade förmåner. Det är enligt rege- 
ringens mening olämpligt att ha olika bosättningsbegrepp från förmån till 
förmån. Vad gäller den bosättningsbaserade försäkringen anser vi därför 
att det skall införas en särskild bosättningsbestämmelse för den aktuella 
gruppen biståndsarbetare m.fl. Liksom när det gäller statsanställda 
biståndsarbetare skall den bosättningsbaserade försäkringens ettårsregel 
inte tillämpas på dem som sänds ut av enskilda organisationer, när det är 
fråga om utlandsvistelse under längre tid än ett år. Denna särskilda 
bosättningsbestämmelse för biståndsarbetare i enskild tjänst får generell 
tillämpning på biståndsarbetarna när det gäller rätten till bosättnings- 
baserade förmåner. Detta innebär att, om en biståndsarbetare under 
tjänstgöring utomlands skall anses bosatt i Sverige, han eller hon 
kommer att omfattas av den bosättningsbaserade försäkringen, vilket 
innebär en utvidgning med avseende på antalet förmåner, bl.a. beträffan- 
de underhållsstöd. Biståndsarbetaren fortsätter med andra ord att vara 
försäkrad. Vad gäller frågor rörande utgivande av förmåner vid vistelse 
utomlands hänvisas till avsnitt 10. 
För närvarande gäller bl.a. att en biståndsarbetare som bosättningstid 
för folkpension får tillgodoräkna sig utsändningstid, om utlandsvistelsen 
varat längst tre år i följd. Denna treårsfrist återkommer vid bedömning av 
rätten till barnbidrag, föräldrapenning och SGI. Som framgår av det ovan 
redovisade tillämpas i dag emellertid utsändningstider på upp till fem år. 
Vi anser därför att de nuvarande treårsreglerna för biståndsarbetare inte 
längre fyller sitt syfte. Den godtagbara tiden för utsändning bör justeras 
så att den blir mer anpassad till biståndsarbetarnas faktiska tjänstgö- 
ringsförhållanden. 
Enligt utredningen torde en väl tilltagen tidsfrist kunna öka risken för 
att även personer med svag anknytning till Sverige kommer att omfattas 
av socialförsäkringen under lång tid. 
Under remissbehandlingen har framkommit kritik mot förslaget att det 
skall krävas att den enskilde biståndsarbetaren har väsentlig anknytning 
till Sverige för att anses bosatt här under utlandstjänstgöringen. Vanligen 
torde det vara så att ju längre tid en utlandsvistelse pågår desto svagare 
blir anknytningen hit. Med en sådan utformning av bosättningsbegreppet 
kan det enligt regeringens mening vara svårt för den enskilde att bedöma 
om han eller hon under en avsedd utlandstjänstgöring kommer att om- 
fattas av den bosättningsbaserade försäkringen. Villkoren för att omfattas 
av den bosättningsbaserade försäkringen bör i stället anpassas till bi- 
ståndsarbetarnas tjänstgöringsförhållanden genom att den nuvarande 
tidsgränsen förlängs till fem år. Flertalet biståndsarbetare torde under en 
sådan tid ha tillräcklig anknytning till Sverige för att kunna anses bosatta 
här med avseende på socialförsäkringen. En förutsättning för tillämpning 
av denna särskilda bosättningsregel skall, liksom i dag, vara att den en- 
skilde är bosatt här omedelbart före den aktuella utlandstjänstgöringen. 
Den föreslagna bosättningsregeln för biståndsarbetare innebär nämligen 
att den enskilde fortfarande skall anses bosatt här. Detta får ökad bety- 
delse, eftersom det för tillgodoräknande av bosättningstid för folkpension 
respektive försäkringstid för garantipension inte längre skall uppställas 
krav på svenskt medborgarskap. 
Några skäl för att utsträcka den bosättningsbaserade försäkringen ut- 
över fem år har inte framkommit. Genom att tillämpa en fast tidsgräns 
vinns den fördelen att det blir lättare för den enskilde att på förhand be- 
döma om han eller hon kommer att vara försäkrad. Detta minskar också 
behovet av att kunna få bindande förhandsbesked. Vidare kan de hand- 
läggande myndigheterna bedöma bosättningsfrågan utan ingående utred- 
ning om den enskildes förhållanden. Med en bosättningsbestämmelse 
som bygger på en fast tidsgräns uppnås således vissa administrativa 
vinster jämfört med utredningens förslag. 
Enligt utredningens förslag skall den utvidgande bosättningsregeln för 
biståndsarbetare vara tillämplig endast vid tjänstgöring i utvecklingsland. 
En sådan avgränsning av tillämpningsområdet skulle, såsom Nämnden 
för Svenska kyrkans mission har påpekat, medföra att det för personal i 
samma organisation och med likartat uppdrag kommer att gälla olika 
villkor beroende på arbetsland. Enligt regeringens mening bör det utvid- 
gade bosättningsbegreppet för biståndsarbetare gälla även vid tjänst- 
göring i t.ex. katastrofdrabbade områden. Tillämpningen av det 
utvidgade bosättningsbegreppet kan därför inte begränsas till verksamhet 
i utvecklingsland. Liksom i dag bör det vara tillräckligt att fråga är om 
tjänstgöring i annat land än Sverige. Med hänsyn härtill uppkommer det 
inte något behov av att införa en ordning med bindande förhandsbesked i 
bosättningsfrågan. 
Reglerna för biståndsarbetare m.fl. skall även gälla medföljande 
familjemedlemmar. 
Den arbetsbaserade försäkringen 
Vad gäller de arbetsbaserade förmånerna föreslår utredningen inte några 
nya särbestämmelser för biståndsarbetarna. Däremot föreslås för denna 
grupp vissa ändringar beträffande bestämmelserna om s.k. vilande SGI 
och om vissa villkor för föräldrapenning. 
Remisskritik förekommer mot de konsekvenser utredningens samlade 
förslag får för biståndsarbetarna såvitt gäller arbetslöshetsersättning 
jämte intjänande av tilläggspension och inkomstgrundad ålderspension. 
Som redovisats i avsnitt 5.1 föreslår regeringen, till skillnad från utred- 
ningen, att arbetslöshetsförsäkringen inte skall hänföras till socialför- 
säkringen. Något förslag rörande arbetslöshetsförsäkringen läggs därför 
inte fram. Möjligheterna för biståndsarbetare att uppbära arbetslöshets- 
förmåner påverkas således inte av våra förslag. 
Hittillsvarande ordning med s.k. överhoppningsbar tid vid bestäm- 
mande av SGI respektive prövning av vissa villkor för föräldrapenning 
över garantinivån anser vi i princip skall behållas. I enlighet med vad vi 
anfört om bosättningsbegreppet för biståndsarbetarna skall, till skillnad 
från vad utredningen föreslår, den överhoppningsbara tiden förlängas till 
fem år. Den skall således varken vara beroende av om det föreligger 
väsentlig anknytning till Sverige eller att fråga är om tjänstgöring i ett 
utvecklingsland. Beträffande föräldrapenning över garantinivån innebär 
detta att man vid prövning av om en biståndsarbetare uppfyller villkoret 
om minst 240 dagars försäkring för en sjukpenning över garantinivån i 
följd före barnets födelse eller beräknade tidpunkt härför skall bortse från 
tiden för utlandsvistelsen, om biståndsarbetaren under den tiden anses 
bosatt här enligt den föreslagna särskilda bosättningsregeln. 
En central tanke bakom regeringens förslag är att enhetliga villkor i 
möjligaste mån skall gälla för likartade förmåner. Det grundläggande 
försäkringsvillkoret inom den arbetsbaserade försäkringen skall vara att 
den enskilde arbetar i Sverige. Som tidigare redovisats i de allmänna 
övervägandena (avsnitt 5.3) föreslås att medborgarskap inte skall till- 
mätas någon betydelse inom socialförsäkringen, om det inte gäller till- 
lämpning av något internationellt avtal. Svenskt medborgarskap skall 
med andra ord inte vara något villkor för att omfattas av svensk 
socialförsäkring. Något avsteg från denna princip med avseende på 
biståndsarbetare bör inte göras. 
I vissa fall skall arbete utomlands anses som arbete i Sverige. Den som 
uppfyller villkoret om arbete i Sverige skall omfattas av den arbetsbase- 
rade försäkringen i sin helhet. Det skulle enligt vår mening emellertid 
vara orimligt att låta biståndsarbetare i enskild tjänst omfattas av hela den 
arbetsbaserade försäkringen under en utlandstjänstgöring som överstiger 
ett år. En sådan ordning skulle för övrigt föranleda att de enskilda organi- 
sationerna på biståndsarbetarnas löner skall betala samtliga arbets- 
givaravgifter, således inte bara ålderspensionsavgift. 
Mot bakgrund av framförd remisskritik vill vi anföra följande be- 
träffande frågan om biståndsarbetare hos enskilda organisationer bör vara 
försäkrade för tilläggspension och inkomstgrundad ålderspension även 
vid utlandstjänstgöring som överstiger ett år. Som tidigare konstaterats 
kan det knappast komma i fråga att utsträcka den arbetsbaserade försäk- 
ringen enbart för svenska medborgare. Häremot talar önskemålet om en- 
hetliga försäkringsvillkor för likartade förmåner. Vidare går samhällsut- 
vecklingen mot en ökad internationalisering. Det torde bli allt vanligare 
att personer arbetar i länder där de varken är medborgare eller bosatta. 
Bestämmelser som gynnar svenska medborgare riskerar därför att i ökad 
utsträckning komma i konflikt med internationella normer som inte god- 
tar diskriminering på grund av medborgarskap. Det kan enligt vår 
mening inte godtas att omfattningen av ett obligatoriskt försäkringsskydd 
för biståndsarbetare skall vara beroende av om denne är svensk 
medborgare eller inte. 
Mot bakgrund av det anförda anser regeringen att det saknas tillräckliga 
skäl för att införa någon särreglering vad gäller tilläggspension och in- 
komstgrundad ålderspension för biståndsarbetare som tjänstgör utomlands 
för enskilda organisationer under längre tid än ett år. 
 
9 ATP-förbindelse 
Regeringens bedömning: ATP-förbindelserna och förbindelserna av- 
seende inkomstgrundad ålderspension står i strid med EG-rätten. 
Riksförsäkringsverket är oförhindrat att säga upp förbindelser som 
gäller inom förordningens tillämpningsområde. 
Regeringens förslag: Möjligheten att teckna ATP-förbindelser och 
motsvarande förbindelser inom det reformerade ålderspensionssyste- 
met skall avskaffas helt. Bestämmelserna om sådana förbindelser i 
AFL och LIP skall upphävas, vilket medför att pensionsgrundande in- 
komst därefter inte skall tillgodoräknas på grund av sådana förbindel- 
ser. 
Möjligheten att nyteckna en ATP-förbindelse eller förbindelse inom 
det reformerade ålderspensionssystemet skall försvinna fr.o.m. tid- 
punkten för ikraftträdandet av våra förslag. Pensionsgrundande in- 
komst till följd av en förbindelse som gällde vid den tidpunkten skall 
dock kunna tillgodoräknas även för det femte därpå följande året. 
 
Utredningens förslag överensstämmer med regeringens bortsett från 
den övergångstid under vilken pensionsgrundande inkomst skall tillgodo- 
räknas på grund av förbindelser som är gällande vid tidpunkten för 
ikraftträdandet av de nya bestämmelserna. 
Remissinstanserna: Flertalet remissinsatser har inte kommenterat för- 
slagen rörande ATP-förbindelserna. Riksförsäkringsverket tillstyrker för- 
slagen samt anför att man kommer att säga upp ATP-förbindelserna inom 
tillämpningsområdet för förordning 1408/71. Riksskatteverket tillstyrker 
att ATP-förbindelserna avskaffas samt anför att frågor rörande arbets- 
givares avdragsrätt för premie avseende pensionsrätt vid arbete utom- 
lands bör uppmärksammas i samband med att förbindelserna eventuellt 
helt avskaffas. 
Bakgrund: I dagens pensionssystem finns möjlighet att i vissa fall ge- 
nom en s.k. ATP-förbindelse åstadkomma att en inkomst grundar pen- 
sionsrätt i Sverige, trots att den enligt huvudreglerna inte gör det. Mot- 
svarande förbindelser finns även inom det reformerade ålderspensions- 
systemet. I det följande avses med s.k. ATP-förbindelse även förbindelse 
avseende inkomstgrundad ålderspension. Genom förbindelsen åtar sig en 
arbetsgivare, utan att vara avgiftsskyldig enligt svensk lag eller konven- 
tion, att betala tilläggspensionsavgift (numera ålderspensionsavgift) på 
den lön som utbetalas till en arbetstagare. Möjligheten att teckna ATP- 
förbindelse reglerades i 11 kap. 2 § tredje  femte stycket och 
20 kap. 15 § andra stycket AFL. Motsvarande bestämmelser för förbin- 
delser avseende inkomstgrundad ålderspension återfinns numera i 2 kap. 
11 § respektive 15 kap. 18 §LIP. 
En s.k. ATP-förbindelse kan sägas vara ett avtal mellan en arbetsgivare 
och Riksförsäkringsverket, varigenom arbetsgivaren förbinder sig att 
svara för ålderspensionsavgift såvitt avser utgiven lön eller annan ersätt- 
ning i fall då sådan skyldighet annars inte skulle föreligga.Till följd av 
förbindelsen tillgodoräknas arbetstagaren lönen eller ersättningen som 
pensionsgrundande inkomst (PGI) av anställning. 
En ATP-förbindelse avges av arbetsgivaren och skall godkännas av 
Riksförsäkringsverket. Enligt praxis måste en förbindelse ha generell 
omfattning, dvs. avse samtliga svenska medborgare som sysselsätts i den 
verksamhet som anges i förbindelsen. ATP-förbindelse kan ingås med 
retroaktiv verkan. En förbindelse kan sägas upp av båda parter. Riksför- 
säkringsverket kan säga upp förbindelsen t.ex. om arbetsgivaren inte 
fullgör sina skyldigheter. 
Skälen för regeringens förslag: Beträffande ATP-förbindelser uttala- 
des i samband med reformeringen av ålderspensionssystemet att dessa 
kunde ses som en form av frivillig försäkring, vilket talade mot att det 
infördes någon motsvarighet till dem i det reformerade pensionssystemet. 
Även om det inte är fråga om frivillig försäkring enligt förordning (EEG) 
nr 1408/71 på sätt att arbetstagaren själv disponerar över försäkringstill- 
hörigheten så föreligger frivillighet på det sättet att det inte är fråga om 
en obligatorisk försäkring. Det kunde emellertid finnas skäl att närmare 
överväga vilka konsekvenser ett avskaffande av förbindelserna skulle få, 
inte minst för dem som redan omfattas av sådana. Som en provisorisk 
lösning infördes därför en motsvarighet till ATP-förbindelserna inom det 
reformerade ålderspensionsssystemet. 
ATP-förbindelser och förordning (EEG) nr 1408/71 
Inom EG-rätten gäller som huvudregel att de personer på vilka reglerna i 
förordning (EEG) nr 1408/71 om personkrets och lagval är tillämpliga 
skall omfattas av lagstiftningen i endast en medlemsstat (art. 13.1). I 
art. 15 stadgas dock vissa undantag såvitt avser frivillig försäkring eller 
frivillig fortsättningsförsäkring. 
Principen i art. 15 är att, om tillämpningen av två eller flera medlems- 
staters lagstiftningar medför dubbelförsäkring enligt ett obligatoriskt 
försäkringssystem och ett system för frivillig försäkring, personen i fråga 
skall omfattas av endast det obligatoriska försäkringssystemet. Och om 
dubbelförsäkring uppkommer enligt två eller flera system för frivillig 
försäkring, kan han omfattas endast av ett av dessa (art. 15.2). När det 
gäller invaliditet, ålderdom och dödsfall (pensioner) kan han emellertid 
ansluta sig till en medlemsstats system för frivillig försäkring eller fri- 
villig fortsättningsförsäkring, även om han omfattas av en annan med- 
lemsstats obligatoriska försäkring, i den mån en sådan dubbelförsäkring 
uttryckligen eller underförstått är tillåten i den förstnämnda medlems- 
staten (art. 15.3). 
Utredningen om socialförsäkringen och EG ansåg i sitt betänkande 
(SOU 1992:26) Rätten till folkpension att det är tveksamt om 
möjligheten för arbetstagare, som enligt förordning 1408/71 omfattas av 
ett annat medlemslands lagstiftning, att genom ATP-förbindelse tillhöra 
den svenska tilläggspensioneringen står i överensstämmelse med reglerna 
i förordningen. Av betydelse härför är om ATP-förbindelserna kan ses 
som en frivillig försäkring. Detta kan enligt den utredningen ifrågasättas, 
bl.a. eftersom förbindelserna tecknas av arbetsgivare och då 
arbetstagarna inte har något formellt inflytande över om de skall vara 
försäkrade för ATP eller ej. Det skulle från arbetstagarens synpunkt inte 
vara fråga om en frivillig försäkring. 
Med hänvisning till likabehandlingsprincipen i art. 3 i förordning 
1408/71 ansåg Utredningen om socialförsäkringen och EG dessutom att 
kravet på svenskt medborgarskap inte skulle kunna upprätthållas gente- 
mot sådana utländska medborgare som är bosatta i Sverige men är 
försäkrade i ett annat land. 
Riksförsäkringsverket har alltsedan förordning 1408/71 blev gällande 
här i landet gjort den bedömningen att det inte längre är möjligt att inom 
EU/EES teckna nya ATP-förbindelser. Skälet härför är att verket anser 
att förbindelserna kan leda till dubbelförsäkring, vilket skulle stå i strid 
med reglerna i förordningen. Nya förbindelser avseende EU/EES godtas 
därför inte längre. Den angivna förändringen bygger inte på någon änd- 
ring i svensk nationell lagstiftning utan på verkets tolkning av förordning 
1408/71. 
Det är enligt regeringens mening mycket tveksamt om de svenska 
ATP-förbindelserna kan ses som en frivillig försäkring i den mening som 
avses i art. 15.3 i förordning 1408/71. Arbetstagaren saknar i praktiken 
möjlighet att avgöra om han skall ansluta sig till denna försäkring eller 
inte. ATP-förbindelsen utgör nämligen ett avtal mellan arbetsgivaren och 
Riksförsäkringsverket. 
Regeringen delar den bedömning beträffande tillåtligheten av att 
teckna ATP-förbindelser inom tillämpningsområdet för förordning 
1408/71 som gjorts av Utredningen om socialförsäkringen och EG samt i 
RFV:s praxis. ATP-förbindelserna ger full försäkring för tilläggspension 
och inkomstgrundad ålderspension enligt samma regler som gäller för 
den obligatoriska försäkringen för alla som förvärvsarbetar. Oönskade 
dubbelförsäkringar skulle därför kunna uppstå inom EES. ATP-för- 
bindelserna bör inte ses som någon frivillig försäkring i förordningens 
mening. Dessutom bör den svenska lagstiftningen inte längre "uttryck- 
ligen eller underförstått" tillåta denna dubbelförsäkring, vilket krävs en- 
ligt art. 15.3. 
ATP-förbindelser generellt 
De grupper som framför allt skulle påverkas av ett avskaffande av för- 
bindelserna torde vara personer som är anställda i privat näringsliv för 
arbete i länder utanför EU/EES under längre tider, anställda vid 
utländska beskickningar och konsulat här i landet. För sådana 
biståndsarbetare som tjänstgör i icke konventionsland för en svensk 
arbetsgivare kan ATP-förbindelse däremot inte avges. De är i dag 
försäkrade för tilläggspension och inkomstgrundad ålderspension enligt 
de allmänna reglerna, om de är svenska medborgare (se avsnitt 8.5). Vid 
dessa personers dödsfall skulle även anhöriga kunna komma att påverkas. 
När konsekvenserna för den enskilde av ett avskaffande av ATP-för- 
bindelserna skall bedömas bör hänsyn tas inte bara till hur pensionsrätt 
från den allmänna försäkringen påverkas utan också i vad mån förlusten 
av sådan rätt kompenseras på annat sätt. Av betydelse i sammanhanget är 
då det kompletterande skydd i form av kollektivavtalsbaserade försäk- 
ringar som finns på arbetsmarknaden och som förutom kompletterande 
ålderspension ger rätt till ersättning vid inkomstbortfall på grund av bl.a 
sjukdom och under tid med sjukbidrag eller förtidspension. När det gäller 
anställda som på svensk arbetsgivares uppdrag utför arbete utomlands 
(utsända) finns på såväl SAF-LO-området (AMF-försäkringarna) som 
SAF-PTK-området försäkringar som bl.a. ger särskild kompensation i de 
fall den anställde på grund av utlandstjänstgöringen inte kunnat till- 
godoräknas ATP-poäng under ett visst kalenderår. 
På SAF-PTK-området finns dessutom möjlighet för en utländsk ar- 
betsgivare med svensk anknytning (t.ex. dotterbolag till svenskt bolag) 
att hos SPP teckna en tilläggsförsäkring för svensk personal anställd 
utomlands. Även i denna försäkring kompenseras arbetstagaren för för- 
lorade ATP-poäng på grund av utlandstjänstgöringen. För närvarande 
finns ingen motsvarande försäkring på SAF-LO-området. 
Biståndsarbetare i enskilda organisationer har genom olika former av 
avtal mellan organisationerna och försäkringsbolag ett visst försäkrings- 
skydd vid utlandsarbete. I en rapport (PUG 1996:1) från Utrikesdeparte- 
mentets projekt- och utredningsgrupp har lämnats en redovisning av 
innehållet i dessa försäkringar. Det framgår där att de inte ger någon 
kompensation för förlorad pensionsrätt i Sverige. Därför rekommenderas 
i rapporten att enskilda organisationer tecknar och betalar tilläggspen- 
sionsförsäkringar för biståndsarbetare som anställs utomlands. Enligt 
uppgifter som utredningsgruppen inhämtat från olika försäkringsbolag 
kan även relativt små premier ge ett ordentligt tillskott i pension. 
Försäkringsbolagen erbjuder i dag inte bara rena pensionsförsäkringar. 
Det finns därutöver olika former av sjukförsäkringar, m.m. Dessa är som 
regel utformade så att de ger ersättning i form av  ofta standardiserade 
tillägg till vad som utgår från den allmänna försäkringen. De förutsätter 
att den försäkrade beviljats någon form av förmån från det allmänna, t.ex. 
sjukpenning eller förtidspension. 
De skäl som anfördes i samband med införandet av möjligheten att 
teckna ATP-förbindelser har i viss mån alltjämt giltighet. Mot detta kan 
sägas att utvecklingen i de flesta länder torde vara sådan att pensionslag- 
stiftningen successivt förbättrats. Möjligheterna att exportera utländska 
pensioner till Sverige har också ökat till följd av de bilaterala konventio- 
ner om social trygghet som Sverige ingått med andra länder och inte 
minst genom de avtal som EU och dess medlemsländer träffat med ett 
stort antal tredje länder). Behovet av förbindelserna torde således vara 
mindre nu än tidigare. Att så är fallet antyds också av den omständig- 
heten att det antal personer (245 st år 1994) för vilka förbindelserna an- 
vänds nu är mycket begränsat. 
En viktig faktor är vilka alternativ som står till buds för den arbets- 
tagare som vill försäkra sig om ett tillfredsställande försäkringsskydd i de 
situationer då han inte kan tillgodoräknas pensionsgrundande inkomst 
och därmed ATP-poäng (pensionsrätt) i Sverige. De alternativ som f.n. 
finns är dels kollektivavtalsförsäkringar, dels privata, individuella försäk- 
ringar av olika slag. Allmänt sett är dessa dyrare än det skydd som ges 
genom det nuvarande obligatoriska svenska pensionssystemet. Detta 
gäller inte minst på grund av att förpliktelserna enligt en ATP-förbindel- 
se begränsar sig till skyldigheten att betala ålderspensionsavgift men inte 
allmän pensionsavgift. Försäkringen kan således i förbindelsefallen sägas 
vara kraftigt subventionerad. 
Genom kollektivavtalsförsäkring eller genom att teckna en privat pen- 
sionsförsäkring kan den berörde  själv eller genom sin arbetsgivare 
skaffa sig ett komplement till den ålderspension han i övrigt är berättigad 
till. I sådana försäkringar kan även skydd för efterlevande läggas in. I 
flera av dessa försäkringar ingår också ett sjukförsäkringsmoment till 
följd varav även personer som drabbas av långvarig sjukdom eller blir 
förtidspensionerade kan nå upp till en högre ersättningsnivå. 
Det nu sagda innebär att, om förbindelser motsvarande dagens ATP- 
förbindelser skall finnas kvar, frågan om ansvaret för betalningen av pen- 
sionsavgifterna måste övervägas. Det torde därvid knappast kunna 
komma i fråga att  som idag i praktiken är fallet  det skall betalas en 
lägre avgift för personer som är anslutna till pensionssystemet enbart 
genom en förbindelse. Intresset för möjligheten att teckna en förbindelse 
borde därmed komma att minska i jämförelse med alternativet privata in- 
dividuella pensionsförsäkringar. Som vi tidigare har uttalat hör den typ 
av tilläggsbetalningar med åtföljande tillgodoräknande av pensionsrätt 
som en sådan förbindelse leder till inte hemma i ett offentligt obligato- 
riskt försäkringssystem. 
Vidare talar grundtanken om enhetliga villkor som ligger bakom upp- 
delningen av socialförsäkringen i två grenar mot en ordning med partiell 
tillhörighet till den arbetsbaserade försäkringen. 
Vi anser nu att övervägande skäl talar för att möjligheten att teckna 
ATP-förbindelser bör avskaffas helt och att någon motsvarighet till såda- 
na förbindelser inte heller bör finnas i det reformerade pensionssystemet. 
Förbindelserna är för det första inte förenliga med bestämmelserna i 
förordning 1408/71, dvs. inom EU/EES. Ett system med frivilliga 
tilläggsbetalningar hör inte hemma i en offentlig obligatorisk försäkring. 
Förbindelserna leder i de allra flesta fall till dubbelförsäkring, dvs. den 
anställde omfattas av socialförsäkringen i såväl Sverige som arbetslandet, 
vilket generellt sett knappast är önskvärt. Vidare synes det faktiska 
behovet av ATP-förbindelser numera vara tämligen begränsat, och det 
kan med fog ifrågasättas om det är rimligt att behålla en ordning som 
utnyttjas för bara ett par hundra personer. 
Regeringen föreslår således att möjligheten att teckna ATP-förbindel- 
ser avskaffas. 
Möjligheten att tillgodoräkna arbetstagaren pensionsgrundande in- 
komst på grund av en ATP-förbindelse kan bringas att upphöra antingen 
genom att RFV säger upp samtliga existerande förbindelser eller genom 
uttrycklig författningsreglering. 
Vad som nu sagts hindrar inte att det i lagstiftningen ges en viss över- 
gångstid innan möjligheten att tillgodoräkna pensionsgrundande inkomst 
på grund av en existerande ATP-förbindelse försvinner. Ett viktigt skäl 
för detta är att förekomsten av en sådan förbindelse kan ha varit en 
väsentlig förutsättning vid bestämmandet av villkor i anställningsavtal 
mellan berörda arbetsgivare och arbetstagare. Dessa bör således ges viss 
tid att söka andra lösningar på hur pensionsfrågan skall lösas. Vi föreslår 
därför att pensionsgrundande inkomst till följd av en redan existerande 
ATP-förbindelse skall kunna tillgodoräknas även för femte året som 
följer närmast efter lagstiftningens ikraftträdande. 
10 Förmåner vid utlandsvistelse 
10.1 Bosättningsbaserade förmåner 
Regeringens förslag: Vissa begränsningar skall gälla för utbetalning 
av bosättningsbaserade förmåner för tid när den försäkrade vistas i ett 
land som varken är medlem i EU eller omfattas av EES-avtalet. Som 
huvudregel skall sådana förmåner kunna utbetalas vid en utlands- 
vistelse endast om det kan antas att denna kommer att vara i längst sex 
månader. 
För sjukvårdsersättning skall hittillsvarande bestämmelser om vård 
som ges utomlands tillämpas även i fortsättningen. 
Bosättningsbaserade pensionsförmåner skall dock kunna betalas när 
den försäkrade vistas utomlands, så länge denne fortfarande anses bo- 
satt här i landet. För handikappersättning och annat funktionsstöd 
skall dock huvudregeln gälla. 
Undantag från dessa begränsningar skall gälla för statsanställda 
som sänds ut från Sverige och för deras medföljande familjemed- 
lemmar. Sådant undantag skall också gälla för familjestöd till bi- 
ståndsarbetare m.fl. och utlandsstuderande. 
Utbetalning skall kunna medges även vid utlandsvistelse under 
längre tid än sex månader eller när bosättning här i landet har upphört, 
om det är uppenbart oskäligt att dra in förmånen. 
 
Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. 
Remissinstanserna: Hovrätten över Skåne och Blekinge anser att lag- 
stiftningen så långt det är möjligt bör bringas i överensstämmelse med 
EG-rätten. Riksförsäkringsverket anser principiellt att ersättning generellt 
skall kunna utges under hela den tid som försäkringstillhörigheten före- 
ligger men vill inte utöka nuvarande möjligheter till ersättning vid ut- 
landsvistelse. Om det av kostnadsskäl anses motiverat att göra begräns- 
ningar motsätter sig verket inte det. Stockholms läns allmänna försäk- 
ringskassa anför att enligt förslaget skall särreglerna för svenska med- 
borgare upphöra, dvs. utländska medborgare får rätt till export av ATP- 
baserad folkpension. Enligt försäkringskassan bör samordning ske med 
garantipensionen som skall utbetalas endast vid bosättning i Sverige och 
på grundval av bosättningstid. Vidare anför försäkringskassan att ålders- 
pension enligt 16 kap. 1 § AFL skall beviljas utan ansökan samtidigt som 
det i den föreslagna lydelsen inte anges att personen skall vara bosatt i 
Sverige. Pension kan enligt försäkringskassan inte beviljas en utomlands 
bosatt, om dennes adress inte är känd. Försäkringskasseförbundet anför 
att reglerna för utbetalning av folkpension bör samordnas med den plane- 
rade lagstiftningen inom pensionsområdet. I 5 kap. 1 § AFL stadgas att 
såväl tilläggspension som folkpension kan exporteras. De föreslagna 
reglerna bör förtydligas så att skillnaden mellan dessa och de som gäller 
enligt AFL framgår. Föreningen för svenskar i världen anser att en förut- 
sättning för att få behålla barnbidrag och underhållsstöd bör vara att man 
betalat skatt i Sverige. 
Skälen för regeringens förslag: Det finns i dag vissa begränsningar 
mot utbetalning av förmåner till den som vistas utomlands. En grund- 
läggande begränsning är bestämmelserna om försäkringstillhörighet. Den 
som inte är svensk medborgare skall enligt 1 kap. 3 § första stycket AFL 
vara bosatt i Sverige, om han eller hon skall vara försäkrad. En försäkrad 
som lämnar Sverige anses bosatt här, om utlandsvistelsen är avsedd att 
vara längst ett år. Åtskilliga förmåner enligt AFL kan således inte betalas 
ut vid utlandsvistelse, eftersom den enskilde inte längre omfattas av den 
svenska socialförsäkringen. Avser den enskilde att vistas utomlands 
längre tid än ett år, kan utbetalning inte göras för tiden efter utresan. 
För de olika förmånerna inom socialförsäkringen finns ytterligare be- 
stämmelser angående möjligheterna till utbetalning vid utlandsvistelse. 
Regeringen anser att bosättningsbaserade förmåner även framdeles 
skall kunna utbetalas vid temporär utlandsvistelse. Något behov av att 
generellt utöka möjligheterna till utbetalningar i sådana situationer har 
dock inte framkommit. Inte heller av kostnadsskäl bör det komma i fråga 
att generellt utöka möjligheterna till utbetalning av bosättningsbaserade 
förmåner vid temporära utlandsvistelser. Våra förslag om att vissa 
personkategorier skall få ett förstärkt försäkringsskydd vid utlands- 
vistelse kommer dock att föranleda ökade kostnader för socialförsäk- 
ringen. För att täcka dessa kostnader kan de generella möjligheterna till 
utbetalning vid utlandsvistelser beskäras något. Vi återkommer längre 
fram till frågor rörande utbetalning av förmåner till de särskilda person- 
kategorierna, nämligen statsanställda, biståndsarbetare och utlands- 
studerande. 
Vissa förmåner såsom barnbidrag, förlängt barnbidrag och under- 
hållsstöd kan som huvudregel betalas ut vid utlandsvistelse endast om 
denna är avsedd att vara en kortare tid än som godtas enligt den s.k. ett- 
årsregeln i AFL. Dessa förmåner kan betalas ut endast för utlandsvistelse 
som är avsedd att vara längst sex månader. Närståendepenning kan be- 
talas ut endast för tid under vilken den närstående vårdar den sjuke här i 
landet. 
Regeringen anser att vissa restriktioner skall gälla för utbetalning av 
förmåner för tid under vilken en person vistas utomlands, även om denne 
fortfarande är försäkrad här i landet. Det finns inte anledning att utvidga 
möjligheterna att vid utlandsvistelse uppbära barnbidrag, förlängt barn- 
bidrag och underhållsstöd. Å andra sidan anser vi, som tidigare redo- 
visats, att det vid en utlandsvistelse skall gälla en ettårsgräns för att be- 
hålla tillhörigheten till den bosättningsbaserade försäkringen. Utlands- 
tiden bör nämligen kunna tillgodoräknas bl.a. som bosättningstid och 
försäkringstid för folkpension respektive garantipension. 
Ett annat skäl för dessa begränsningar är att en stor del av systemen för 
social trygghet i andra länder är arbetsbaserade, medan svensk socialför- 
säkring till väsentlig del även framdeles kommer att vara bosättnings- 
baserad. Ibland är en utlandsvistelse förknippad med arbete utomlands, 
vilket kan medföra att den enskilde kommer att omfattas av ett annat 
lands sociala trygghetssystem. De bosättningsbaserade förmånerna är 
väsentligen skattefinansierade i Sverige, och skattebefrielse för förvärs- 
inkomster erhålls i många fall redan vid sex månaders anställning i ett 
annat land. För att minska risken för dubbelförsäkring och av finansiella 
skäl bör således vissa restriktioner gälla för utbetalning av förmåner för 
tid när den försäkrade vistas utomlands. 
Det anförda gäller främst vid vistelse i ett land som varken är medlem i 
EU eller omfattas av EES-avtalet. Bestämmelserna i förordning (EEG) 
nr 1408/71 syftar nämligen till att undvika bl.a. dubbel försäkringstill- 
hörighet. Härtill kommer att bestämmelserna i förordning 1408/71 gäller 
före nationell lagstiftning. Begränsningar mot utbetalning av förmåner 
för tid under vilken den försäkrade vistas utomlands kommer därför att få 
störst betydelse vid sådan utlandsvistelse som inte omfattas av gemen- 
skapsrätten. Inom EES kan sådana begränsningar i allmänhet ändå inte 
upprätthållas. Begränsningarna mot utbetalning av bosättningsbaserade 
förmåner vid utlandsvistelse skall enligt vårt förslag därför gälla endast 
vid vistelse i ett land som varken är medlem i EU eller omfattas av EES- 
avtalet. Enligt vår allmänna princip om likställighet, dvs. att 
socialförsäkringens bestämmelser skall gälla lika oberoende av den 
enskildes medborgarskap, bör begränsningarna gälla oavsett om den för- 
säkrade är medborgare i ett land inom EU/EES eller inte. 
Mot bakgrund av det anförda anser regeringen att nuvarande begräns- 
ning mot utbetalning av barnbidrag, förlängt barnbidrag och underhålls- 
stöd vid utlandsvistelse i princip skall behållas. För att göra villkoren för 
utbetalning av bosättningsbaserade förmåner mer enhetliga skall utbetal- 
ning av sådana förmåner som huvudregel inte få göras för en utlands- 
vistelse som kan antas vara längre tid än sex månader. Detta skall således 
normalt vara den längsta tid under vilken förmåner får betalas vid 
utlandsvistelse. Den ettårsregel som vid utlandsvistelse skall styra själva 
tillhörigheten till den bosättningsbaserade försäkringen skall således i 
allmänhet inte utgöra den främsta begränsningen mot utbetalning av 
förmåner under utlandsvistelse. Däremot kommer i detta hänseende ett- 
årsregeln att vara den yttersta begränsningen. 
Vissa undantag anser vi bör göras från den föreslagna sexmånaders- 
regeln för utbetalning vid utlandsvistelse. Undantag bör göras för ersätt- 
ning för sjukvård m.m. med hänsyn till att sådan ersättning kan avse 
vårdåtgärder som är oundgängligen påkallade. För dessa ersättningar 
skall således nuvarande bestämmelser behållas. Detta innebär att ettårs- 
regeln för bosättning normalt kommer att gälla som begränsning för 
utbetalning av sjukvårdsersättning vid utlandsvistelse, i den mån ersätt- 
ning i dag över huvud taget kan ges. 
Vad gäller de bosättningsbaserade förmånerna bör undantag från sex- 
månadersregeln för utbetalning vid utlandsvistelse göras för flertalet pen- 
sionsförmåner. Sexmånadersregeln skall således tillämpas varken på ga- 
rantipension eller folkpension i form av förtidspension och efterlevande- 
pension. I sammanhanget kan nämnas att vad gäller folkpension är det 
endast den bosättningsbaserade folkpensionen som i likhet med garanti- 
pensionen skall hänföras till den bosättningsbaserade försäkringen. ATP- 
baserad folkpension hänförs till den arbetsbaserade försäkringen. Det 
uppkommer därför inte något behov av samordning mellan garantipen- 
sion och ATP-baserad folkpension vad gäller villkoren för utbetalning. 
Sexmånadersregeln skall heller inte tillämpas på pensionstillskott och 
särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller 
handikappat barn. Avgörande för om pensionsförmånerna skall kunna 
utbetalas för tid när den försäkrade vistas utomlands skall i stället vara att 
denne fortfarande anses bosatt här i landet, dvs. att han eller hon fort- 
farande är försäkrad. Detta innebär att utbetalning kan göras till den som 
lämnar landet, om utlandsvistelsen kan antas vara längst ett år, vilket i 
praktiken motsvarar vad som gäller i dag. 
Bestämmelserna om villkoren för utbetalning av bosättningsbaserade 
pensionsförmåner vid utlandsvistelse skall införas i den nu föreslagna 
socialförsäkringslagen. Det finns därför inte anledning att även i 16 kap. 
1 § AFL införa något bosättningskrav. För övrigt sker utbetalning av 
garantipension normalt först efter ansökan. 
Vidare skall bestämmelserna i 5 kap. 1 § AFL inte längre reglera rätt 
till utbetalning vid utlandsvistelse. Bestämmelser därom skall framdeles 
finnas i 4 kap. socialförsäkringslagen. 
Det förhållandet att utbetalning av bosättningsbaserade förmåner inte 
får ske för tid när en försäkrad vistas utomlands utgör inte i sig något 
hinder mot att tiden får tillgodoräknas som bosättningstid för folkpension 
enligt bestämmelserna i 5 kap. 5 11 §§ AFL respektive försäkringstid för 
garantipension enligt 2 kap. lagen (1998:702) om garantipension. 
Vad gäller handikappersättning och vårdbidrag anser vi att det saknas 
tillräckliga skäl för att göra undantag från den föreslagna huvudregeln att 
utbetalning kan få göras vid utlandsvistelse som kan antas vara i längst 
sex månader. Vi gör samma bedömning när det gäller funktionsstöd i 
andra former och bostadsstöd under utlandsvistelser. 
De föreslagna begränsningarna mot utbetalning avser utlandsvistelse 
under den tid för vilken en förmån skulle ha betalats. Däremot saknar det 
naturligtvis betydelse var den försäkrade vistas vid tidpunkten för själva 
betalningstransaktionen. 
Vad gäller bedömningen av om en person i socialförsäkringshänseende 
skall anses bosatt här i landet föreslår vi i avsnitt 6.2 vissa ändringar 
beträffande personer som kommer till respektive lämnar Sverige. För 
närvarande grundas bedömningen bl.a. på dessa personers avsikter angå- 
ende varaktigheten av vistelsen i resp. utanför Sverige. Enligt vårt förslag 
skall, i stället för enbart avsikten angående en vistelses varaktighet, be- 
dömningen grundas på den varaktighet en vistelse kan antas ha. 
Avgörande för om utbetalning skall kunna ske för en tid som en försäk- 
rad vistas utomlands bör därför vara den tid som utlandsvistelsen kan 
antas komma att vara. 
Några särskilda personkategorier 
Regeringen föreslår, som redovisats i avsnitt 8, särskilda bosättningsbe- 
stämmelser för statsanställda och biståndsarbetare som utsänds från 
Sverige samt för personer som studerar utomlands. Dessa personkatego- 
rier kommer därför vid utlandsvistelse att omfattas av svensk socialför- 
säkring i större utsträckning än vad som följer av ettårsregeln. 
För den som är utsänd av en svensk statlig arbetsgivare för arbete för 
arbetsgivarens räkning och som därvid anses bosatt här i landet skall 
begränsningar mot utbetalning av bosättningsbaserade förmåner inte 
tillämpas. Samma gäller dennes medföljande familjemedlemmar. Vårt 
förslag innebär ingen förändring för dessa grupper. 
För biståndsarbetare och missionär m.fl. föreslår vi, som tidigare redo- 
visats, en utvidgning av den bosättningsbaserade försäkringen. Möjlig- 
heterna för dem att omfattas av den bosättningsbaserade försäkringen 
utökas med hänsyn till att de kan anses fortsatt bosatta här under längre 
utlandsvistelser än tidigare. Vidare kommer de under utlandsvistelsen att 
vara försäkrade för samtliga bosättningsbaserade förmåner. Nuvarande 
specialbestämmelser för biståndsarbetare och missionärer m.fl. innebär 
att de får uppbära barnbidrag och föräldrapenning i större utsträckning än 
som skulle följa av sexmånadersregeln för barnbidrag respektive 
inskrivningskraven för föräldrapenning. Nuvarande specialreglering för 
denna grupp innebär också att det vid beräkning av SGI och bosätt- 
ningstid för folkpension bortses från viss utlandsvistelse. En väsentlig del 
av de särskilda bestämmelserna för biståndsarbetare och missionärer 
m.fl. avser familjestöd. Det är fortfarande i första hand familjestö- 
dsförmåner som denna grupp bör kunna få uppbära under 
utlandsvistelsen. Detta skall gälla under hela utlandsvistelsen, om 
bosättning anses föreligga här i landet. Begränsningarna mot utlands- 
betalning för denna grupp skall enligt vår mening inte avse 
föräldrapenning på garantinivån, barnbidrag, förlängt barnbidrag, bidrag 
vid adoption av utländska barn och underhållsstöd. Detta innebär en 
utvidgning av skyddet såvitt gäller underhållsstöd. 
För att få mer enhetliga regler anser vi att samma lättnader från be- 
gränsningar mot utbetalning vid utlandsvistelse skall gälla för de stude- 
rande som vid utlandsstudier fortfarande skall anses bosatta här i landet. 
Dispens för utbetalning vid utlandsvistelse 
Regeringen anser att det bör finnas vissa möjligheter att medge utbetal- 
ning av bosättningsbaserade förmåner även när rätten till en förmån har 
upphört på grund av att den enskilde inte längre anses bosatt här. En så- 
dan möjlighet finns i dag för folkpension enligt 5 kap. 16 § AFL och en 
anslutande kungörelse (1962:516). Folkpension kan i sådana fall fortsätta 
att betalas ut dels i fall som anges i kungörelsen, dels om det med hänsyn 
till omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt att dra in 
pensionen. För garantipension finns en liknande bestämmelse i 4 kap. 3 § 
lagen om garantipension. Den bestämmelsen har emellertid ett något mer 
begränsat tillämpningsområde än vad som gäller för folkpensionen. En- 
ligt nämnda kungörelse har det varit möjligt att för pensionsberättigade, 
som av hälsoskäl har behövt vistas utomlands, att få sin folkpension ut- 
betald i ett annat land än Sverige. Enligt förordning (EEG) nr 1408/71 
skall folkpension betalas ut även vid bosättning i ett annat medlemsland. 
Detta gäller också garantipension, varför reglerna om hälsoskäl inte 
längre har samma betydelse. Däremot ges även för garantipension möj- 
lighet till fortsatt utbetalning i särskilt ömmande fall. 
Regeringen anser att det bör finnas en möjlighet att kunna besluta att 
en bosättningsbaserad förmån skall få utbetalas även i ett fall när det 
föreligger hinder mot utbetalning på grund av bestämmelserna om be- 
gränsning mot utbetalning vid utlandsvistelse. Denna möjlighet bör också 
finnas när rätten till en förmån har upphört på grund av bosättningsbe- 
stämmelserna. Sådana beslut bör kunna meddelas på ansökan av den för- 
säkrade, och dispens bör kunna ges om det skulle vara uppenbart oskäligt 
att dra in förmånen. Vi anser dock att det inte finns behov av att såsom 
utredningen föreslår i en bestämmelse särskilt ange att utbetalning kan 
beslutas även för utlandsvistelse som är påkallad av hälsoskäl. Vid be- 
dömningen av om det är uppenbart oskäligt att dra in en förmån kan ändå 
beaktas bl.a. hälsoskäl. Bestämmelsen bör tillämpas restriktivt. 
10.2 Arbetsbaserade förmåner 
Regeringens förslag: För utbetalning av arbetsbaserade förmåner vid 
utlandsvistelse skall vissa begränsningar gälla. Förmåner vid sjuk- 
dom, havandeskap, tillfällig vård av barn och rehabilitering skall 
kunna utges vid utlandsvistelse endast om ersättningsfallet har 
inträffat medan den försäkrade utförde arbete utomlands som jämstäl- 
ls med arbete i Sverige. Sagda förmåner skall också kunna utges om 
försäkringskassan har godkänt att den enskilde vistas utomlands. 
När det gäller utbetalning av arbetsbaserade pensionsförmåner och 
ersättning från arbetsskadeförsäkringen skall några särskilda begräns- 
ningar däremot inte tillämpas. Dessa förmåner skall vid utlands- 
vistelse kunna betalas ut så länge rätten till förmånen består enligt 
respektive lag. 
Utbetalning av föräldrapenning över garantinivån skall vid utlands- 
vistelse så som i dag kunna ske om barnet är bosatt i Sverige. 
 
Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. 
Remissinstanserna: Hovrätten över Skåne och Blekinge anser att lag- 
stiftningen så långt är möjligt bör bringas i överensstämmelse med EG- 
rätten. Riksförsäkringsverket instämmer i förslaget. Försäkringskasseför- 
bundet anför att reglerna för utbetalning av folkpension bör samordnas 
med den nya lagstiftningen inom pensionsområdet. I 5 kap. 1 § AFL 
stadgas att såväl tilläggspension som folkpension kan exporteras. De 
föreslagna reglerna bör förtydligas så att skillnaden mellan dessa och de 
som gäller enligt AFL framgår. 
Skälen för regeringens förslag: De arbetsbaserade förmånerna kan 
till väsentlig del sägas vara intjänade förmåner, och de skall heller inte 
vara knutna till den enskildes bosättning. Sjukpenning utges som 
huvudregel för närvarande inte vid utlandsvistelse. Dock utges sådan 
ersättning, om den försäkrade blir sjuk när han utför arbete som ett led i 
en i Sverige bedriven verksamhet. Sjukpenning kan också utges vid 
utlandsvistelse, om den försäkrade under sjukdom eller viss medicinsk 
behandling eller rehabilitering reser utomlands med försäkringskassans 
medgivande. Vid sjukdom och andra fall när dagersättningar utgår har 
försäkringskassorna ett visst ansvar för den försäkrades rehabilitering. 
Regeringen anser att nuvarande begränsningar mot utbetalning av sjuk- 
penning vid vistelse utomlands i princip bör behållas. Motsvarande be- 
gränsningar bör också gälla för förmåner vid havandeskap, tillfällig vård 
av barn och rehabilitering. Närståendepenning ges aldrig vid vård 
utomlands. Vad gäller övriga arbetsbaserade förmåner, bortsett från 
föräldrapenning över garantinivån, skall förmåner kunna utges så länge 
rätten till förmån består enligt de särskilda lagarna om förmånerna. Dit- 
hörande frågor om upphörande av den arbetsbaserade försäkringen har 
behandlats ovan i avsnitt 7. 
Föräldrapenning över garantinivån är en förmån som kan utgå period- 
vis under lång tid. Denna förmån blir numera en helt arbetsbaserad för- 
mån och skall kunna betalas ut när ett barn vårdas utomlands. Det nuva- 
rande kravet på att barnet skall vara bosatt i Sverige behålls dock. 
Bestämmelserna i 5 kap. 1 § AFL skall inte längre reglera rätten till ut- 
betalning vid utlandsvistelse. Sådana bestämmelser skall i stället finnas i 
4 kap. socialförsäkringslagen. 
11 Handläggningsfrågor 
11.1 Inskrivning och beslut hos försäkringskassan m.m. 
Regeringens förslag: Inskrivning hos försäkringskassan skall inte 
längre vara något villkor för rätt till förmåner. 
Nuvarande bestämmelser om tillhörighet till försäkringskassa ersätts 
av bestämmelser som anger vilken försäkringskassa som är behörig att 
fatta beslut (forumregler). Bestämmelser införs också om vilken för- 
säkringskassa som skall vara behörig att fatta beslut i ett ärende som rör 
en person som inte är bosatt i Sverige. 
Som huvudregel skall, liksom i dag, den försäkringskassa inom vars 
verksamhetsområde den enskilde är folkbokförd vara behörig att fatta 
beslut. Den försäkringskassa inom vars verksamhetsområde den en- 
skilde regelmässigt tillbringar dygnsvilan eller regelmässigt arbetar 
skall vara behörig att fatta beslut för en person som inte är bosatt här. 
Beslut som gäller sjömän skall, om det inte avser pension, liksom i dag 
fattas av Västra Götalands allmänna försäkringskassa. Om inte någon 
annan försäkringskassa är behörig att fatta beslut, skall ärendet avgöras 
av Stockholms läns allmänna försäkringskassa. 
 
Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. 
Remissinstanserna: Länsrätten i Stockholms län anser att det för att 
undvika tillämpningsproblem bör ges föreskrifter i lag om när försäkrings- 
kassan skall pröva en persons tillhörighet till de olika förmånstyperna. 
Riksförsäkringsverket tillstyrker att inskrivning ersätts med en administra- 
tiv registrering. Verket anser att bestämmelserna om vilken försäkrings- 
kassa som är behörig att fatta beslut i ett ärende bör ändras så att den en- 
skilde alltid kan vända sig till den kassa inom vars verksamhetsområde han 
eller hon är bosatt. Statskontoret har ingen erinran mot att inskrivnings- 
kravet slopas men anför att en effektiv ärendehantering kräver aktuella 
register hos handläggande organ. Stockholms läns allmänna försäkrings- 
kassa anför att registreringsfunktionen bör förtydligas så att dess rätts- 
verkan framgår. Försäkringskassan anser att det bör införas 
förhandsbesked angående bosättnings- och arbetsvillkoret för att öka 
förutsebarheten för den enskilde. Vidare anför försäkringskassan att det 
inte framgår om Utlandskontoret skall handlägga de ärenden i vilka 
Stockholms läns allmänna försäkringskassa är behörig. En sådan ordning 
skulle innebära nya arbetsuppgifter för Utlandskontoret. 
Försäkringskasseförbundet anser att konsekvenserna av att slopa 
begreppet inskrivning inte är tillräckligt utredda. Vidare anser förbundet att 
även andra som avser att vistas utomlands än biståndsarbetare bör kunna få 
förhandsbesked. Förslaget att Stockholms läns allmänna försäkringskassa 
skall vara behörig när övriga forumregler inte är tillämpliga kan medföra 
nya arbetsuppgifter för Utlandskontoret, vilket påverkar kontorets 
resursbehov. 
Skälen för regeringens förslag: Enligt 1 kap. 4 § lagen (1962:381) om 
allmän försäkring (AFL) skall den som är försäkrad och bosatt i Sverige 
vara inskriven hos allmän försäkringskassa. Inskrivning sker normalt hos 
den kassa inom vars verksamhetsområde den försäkrade var folkbokförd 
den 1 november föregående år. Var den försäkrade inte folkbokförd vid 
den tidpunkten, skall inskrivning ske hos den kassa inom vars verksam- 
hetsområde han eller hon är bosatt vid årets ingång. Om en person bosätter 
sig här i landet senare under året skall inskrivning ske hos den kassa inom 
vars verksamhetsområde bosättningen äger rum. 
I AFL uppställs som villkor för rätt till bl.a. sjukpenning och föräldra- 
penning att den försäkrade är inskriven hos försäkringskassa. Motsvarande 
villkor för rätt till förmåner finns även i andra författningar, t.ex. lagen 
(1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård. 
Kravet på inskrivning hos försäkringskassa har vid tillämpningen av för- 
ordning (EEG) nr 1408/71 och i andra internationella sammanhang vållat 
åtskilliga problem när det gäller beviljandet av förmåner till personer som 
skall omfattas av svensk lagstiftning men som inte är bosatta här och 
därför inte med stöd av 1 kap. 4 § AFL kan skrivas in hos någon 
försäkringskassa. Denna fråga hanteras i dag på så sätt att 
Riksförsäkringsverket i föreskrifter om inskrivning och avregistrering hos 
allmän försäkringskassa angett att den som enligt förordning 1408/71 har 
rätt till förmåner enligt svensk lagstiftning skall anses bosatt här i landet så 
 
länge denna rätt till förmåner består. I flertalet konventioner Sverige ingått 
föreskrivs att den som skall omfattas av svensk försäkring skall anses 
bosatt här i landet. 
Det kan därför ifrågasättas om inskrivning hos försäkringskassa fort- 
farande skall vara en förutsättning för att någon skall få rätt till en förmån. 
I förarbetena till 1 kap. 4 § AFL (prop. 1962:90 s. 332) anfördes bl.a. att 
försäkrad med rätt till sjukpenning måste vara registrerad, eftersom regist- 
reringen skulle ligga till grund såväl för bestämmande av förmånernas 
storlek som för avgiftsberäkning. Vidare ansågs det oegentligt att, såsom 
tidigare skett, använda en konstruktion med medlemskap i försäkrings- 
kassa för att ange förhållandet mellan den försäkrade och den kassa han 
tillhör. I stället infördes begreppet inskriven hos kassan. Ändringen avsågs 
inte innebära någon skillnad i sak mot vad som dittills gällt. 
Med den konstruktion som 3 kap. AFL ursprungligen hade, var kravet på 
inskrivning hos försäkringskassa egentligen inte något krav  i vart fall inte 
omedelbart  för rätt till sjukpenning, utan ett krav för att en person skulle 
kunna placeras i sjukpenningklass. 
Inskrivning hos försäkringskassa 
Det finns anledning att ifrågasätta nödvändigheten av att behålla kravet 
på inskrivning hos försäkringskassa som villkor för rätt till en förmån. 
Inskrivning förekommer i allmänhet inte som självständigt villkor för rätt 
till förmån. Beträffande den frivilliga sjukpenningförsäkringen enligt 
21 kap. AFL har dock inskrivning en sådan självständig betydelse. 
Som antytts inledningsvis har inskrivningskravet vållat problem i inter- 
nationella sammanhang. Inskrivningsvillkoret gäller inte med avseende på 
alla förmåner som hänförs till socialförsäkringen. Bland annat behöver en 
svensk medborgare inte vara inskriven för att vara försäkrad för inkomst- 
grundad ålderspension. Med hänsyn till att sjukpenninggrundande inkomst 
kan fastställas retroaktivt i samband med ett ersättningsärende behövs inte 
någon förhandsregistrering för att bestämma sjukpenningförmånens stor- 
lek. Socialförsäkringssystemet är obligatoriskt, varför det starkt kan ifråga- 
sättas om rätten till en förmån bör vara beroende av att den enskilde är 
registrerad eller inskriven hos försäkringskassan. Som tidigare konstaterats 
kan det nuvarande bosättningskravet vid inskrivning inte upprätthållas i 
t.ex. EES-fall. Bosättning här i landet kan inte längre vara någon nödvän- 
dig förutsättning för inskrivning, om sådan registrering skall krävas för rätt 
till en förmån. 
Med hänsyn till att en del av socialförsäkringen avses bli arbetsbaserad 
skulle det uppkomma ett betydande administrativt merarbete för försäk- 
ringskassorna, om även personer med endast tillfälligt förvärvsarbete i 
Sverige skall vara föremål för in- och utskrivning. 
Regeringen anser mot bakgrund av det anförda att inskrivning inte 
längre skall vara något villkor för rätt till förmåner inom 
socialförsäkringen. Den generella inskrivningen kan i princip ersättas med 
en registrering av försäkringsfall. Beträffande personer som är bosatta i 
Sverige  och som skall tillgodoräknas bl.a. försäkringstid (bosättningstid) 
för garantipension  blir det ingen större skillnad. Övriga personer behöver 
registreras bara i den mån det behövs för att tillgodoräkna intjänande av 
förmåner eller utbetalning av förmåner. 
Även om inskrivning hos försäkringskassa inte skall vara något villkor 
för rätt till en förmån, kommer det även fortsättningsvis att behövas någon 
form av registrering av uppgifter av olika slag. Däremot kommer det för att 
en person skall vara försäkrad inte längre att vara något villkor att han eller 
hon är registrerad som inskriven hos en försäkringskassa. Detta innebär 
inte att försäkringskassan är förhindrad att registrera uppgifter i motsvaran- 
de utsträckning som i dag. Däremot kan en förmån inte vägras på den 
grunden att den enskilde inte är inskriven. Om en person begär att få en 
bosättningsbaserad förmån, skall försäkringskassan ta ställning bl.a. till om 
personen i fråga uppfyller bosättningsvillkoret. Därvid kan naturligtvis 
försäkringskassan använda de uppgifter som finns registrerade hos kassan. 
Motsvarande gäller den som vill ha en arbetsbaserad förmån. Beträffande 
inkomstrelaterade pensioner måste i samma omfattning som i dag 
uppgifter registreras om intjänade pensionrätter och pensionspoäng och 
annat som skall ligga till grund för framtida beräkning av pension. 
Däremot finns det anledning att i administrativa föreskrifter ange att 
personer som är försäkrade eller berättigade till förmåner på lämpligt sätt 
skall registreras hos en försäkringskassa. De allmänna försäkringskassorna, 
Premiepensionsmyndigheten och Riksförsäkringverket har liksom hittills 
enligt 2 § socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) rätt att besluta om 
registerstrukturen och att tillskapa och föra register inom de ramar som den 
lagens bestämmelser anger. Mot bakgrund av att regeln om inskrivning hos 
försäkringskassa också är en forumregel, dvs. den anger vilken kassa den 
enskilde skall tillhöra, torde någon föreskrift rörande registrering vara 
nödvändig. 
Beslutande försäkringskassa - forumregler 
Bestämmelsen i 1 kap. 4 § AFL om försäkringskassetillhörighet har i 
princip överförts från 1947 års lag om allmän sjukförsäkring (SFL). En- 
ligt förarbetena var det med hänsyn till att de avgifter som de försäk- 
ringspliktiga betalade till sjukkassorna skulle upptagas på vederbörandes 
debetsedel och uppbäras i samband med skatteuppbörden inte möjligt att 
låta bosättningen vara avgörande för vid vilken sjukkassa försäkring 
skulle ske. I likhet med skattskyldigheten ansågs att försäkringen i stället 
borde anknytas till mantalsskrivningsorten. Nuvarande regel i 1 kap. 4 § 
AFL överensstämmer med reglerna om beskattningsort. Som huvudregel 
sker beskattning i den kommun där den skattskyldige skall vara folk- 
bokförd den 1 november året före året näst före taxeringsåret. Denna 
överensstämmelse bör tills vidare behållas. 
Nuvarande regler om tillhörighet till försäkringskassa bör behållas. 
Ärenden som avser en person som är bosatt i Sverige skall således av- 
göras av den försäkringskassa inom vars verksamhetsområde den en- 
skilde var folkbokförd den 1 november föregående år. För den som inte 
var folkbokförd vid denna tidpunkt skall beslut fattas av den kassa inom 
vars verksamhetsområde han eller hon var bosatt vid det aktuella årets 
ingång eller, för den som bosätter sig i Sverige senare under året, av den 
kassa inom vars verksamhetsområde bosättning sker. 
Med hänsyn till att en del av socialförsäkringen skall vara arbetsbase- 
rad behövs det bestämmelser om vilken försäkringskassa som skall vara 
behörig att fatta beslut i ärende angående en försäkrad som inte är bosatt 
i Sverige. Ärenden som rör sådana personer skall i första hand avgöras av 
den försäkringskassa inom vars verksamhetsområde den enskilde regel- 
mässigt tillbringar dygnsvilan. Om dygnsvilan inte tillbringas i Sverige, 
vilket kan vara fallet för t.ex. s.k. gränsgångare, skall ärendet avgöras av 
den försäkringskassa inom vars verksamhetsområde den enskilde regel- 
mässigt arbetar. Är den enskilde sjöman skall ärendet, om det inte avser 
pension, avgöras av Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa. 
Om det inte med stöd av de angivna reglerna kan bestämmas till vilken 
försäkringskassa ärendet hör, skall ärendet avgöras av Stockholms läns 
allmänna försäkringskassa. Det finns inte anledning att i lag ange om 
dessa ärenden skall avgöras av utlandskontoret. 
11.2 Anmälnings- och uppgiftsskyldighet 
Regeringens förslag: Den som bosätter sig i Sverige och som inte är 
folkbokförd här skall anmäla sig till den försäkringskassa som är be- 
hörig att fatta beslut i ärenden som rör honom eller henne. Samma 
gäller en anställd som av en svensk statlig arbetsgivare sänds till ett 
annat land för arbete för arbetsgivarens räkning om den anställde inte 
är folkbokförd. 
Om den som arbetar i Sverige utan att vara bosatt här vill anmäla 
detta, skall det göras till den försäkringskassa som är behörig att fatta 
beslut i ärenden som rör honom eller henne. 
Bosättningsbaserade förmåner skall inte kunna utges för längre tid 
tillbaka än tredje månaden före den då anmälan om bosättning gjordes 
eller försäkringskassan på annat sätt fick kännedom om bosättningen. 
Andra arbetsbaserade förmåner än förmåner enligt arbetsskade- 
försäkringen skall inte kunna utges för längre tid tillbaka än tredje 
månaden före den då försäkringskassan fick kännedom om arbetet. 
Den som upphör att vara försäkrad i Sverige eller som lämnar 
Sverige för en tid som kan antas ha betydelse för rätten till förmåner 
skall anmäla detta till försäkringskassan. 
 
Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. 
Remissinstanserna: Riksförsäkringsverket instämmer i utredningens 
bedömningar och förslag. Statskontoret ställer sig frågande till att bosätt- 
ning i Sverige skall anmälas till försäkringskassan medan arbete bara får 
anmälas. Skattemyndigheten i Skåne län anför att efterlevnaden av anmäl- 
ningsskyldighet ofta är dålig, varför det är viktigt att beakta kontrollaspek- 
terna så att den som inte iakttar anmälningsskyldigheten löper risk att 
fångas upp via myndighetskontroller. 
Skälen för regeringens förslag: Som tidigare nämnts skall inskrivning 
hos försäkringskassan inte längre vara något villkor för rätt till förmån från 
socialförsäkringssystemet. För att försäkringskassorna även fortsätt- 
ningsvis skall kunna administrera de olika förmånssystemen behövs 
emellertid någon form av registrering hos försäkringskassorna. Vidare 
behövs bestämmelser om skyldighet eller möjlighet för den enskilde att 
anmäla sig hos en försäkringskassa för att förmåner skall kunna utbetalas 
eller tillgodoräknas. 
Alla som är folkbokförda här i landet skall enligt nuvarande regler vid 
16 års ålder automatiskt inskrivas hos försäkringskassan. I praktiken sker 
detta efter avisering från skattemyndigheten. Med hänsyn till att socialför- 
säkringen i huvudsak är allmän och obligatorisk, men även av administra- 
tiva skäl, bör denna ordning bestå. Försäkringskassorna skall därför även i 
framtiden registrera dem som är folkbokförda inom kassans verksamhets- 
område. Det stora flertalet personer som finns här i landet kommer därför 
inte att behöva vidta någon åtgärd för att bli registrerade och för att  om 
övriga förutsättningar är uppfyllda  kunna tillgodoräknas eller komma i 
åtnjutande av olika förmåner inom socialförsäkringen. De föreskrifter som 
behövs för underrättelser mellan myndigheterna bör meddelas i förordning. 
Liksom är fallet i dag kommer det även i fortsättningen att finnas perso- 
ner som är bosatta här i landet men som inte är folkbokförda här. Detta 
gäller främst personer som efter inflyttning ännu inte hunnit folkbokföras. 
Vidare skall vissa personer, t.ex. utlandsstuderande, biståndsarbetare m.fl., 
i socialförsäkringshänseende anses bosatta här även om de inte är folk- 
bokförda i Sverige. 
Vad gäller personer som kommer till Sverige och därvid blir folkbok- 
förda får försäkringskassan en avisering från Riksskatteverket om verk- 
ställd folkbokföring. Denna utgör en impuls för kassan att utreda den en- 
skildes förhållanden för bedömning av om denne skall inskrivas. Beträf- 
fande personer som inte folkbokförs får kassan inte någon sådan avisering. 
Den som kommer till Sverige utan att bli folkbokförd men som betraktar 
sig som bosatt här skall därför anmäla sig till försäkringskassan för att 
kunna få bosättningsbaserade förmåner. En motsvarighet till en sådan regel 
finns för övrigt redan i 1 kap. 5 § andra stycket AFL. Även en statsanställd 
som är direktutsänd (se avsnitt 8.3) och följaktligen inte är folkbokförd 
skall anmäla sig, eftersom han eller hon skall anses bosatta här. 
Den som arbetar i Sverige utan att vara bosatt här skall omfattas av den 
arbetsbaserade delen av socialförsäkringen. Personer som tillhör denna 
kategori kommer inte med samma automatik som för här bosatta att 
kunna registreras hos någon försäkringskassa. I flertalet av de aktuella 
fallen är det fråga om kort tids arbete i Sverige (högst ett år). Försäk- 
ringen torde därför komma att utnyttjas av endast ett begränsat antal per- 
soner. Det kan därför inte anses ändamålsenligt med en anmälningsskyl- 
dighet för denna grupp. Försäkringskassorna skulle i annat fall kunna 
komma att bli belastade med ett inte obetydligt antal onödiga registre- 
ringar av personer som skall vara försäkrade under endast en kort tid, 
kanske bara några veckor. 
För den som utan att vara bosatt här i landet skall omfattas av den ar- 
betsbaserade försäkringen bör det därför vara frivilligt att anmäla sig till 
den allmänna försäkringskassan. En utebliven anmälan medför inte att 
den som drabbas av ett försäkringsfall inte kan få ersättning från försäk- 
ringen. Den försäkrade kan i sådant fall, liksom den som redan är 
registrerad, göra en anmälan till försäkringskassan om det inträffade för- 
säkringsfallet. 
För att försäkringskassorna inte skall belastas med omfattande under- 
sökningar av förhållanden i förfluten tid skall varken bosättningsbaserade 
eller arbetsbaserade förmåner utges för längre tid tillbaka än tredje 
månaden före den då anmälan om bosättning eller arbete gjordes eller 
försäkringskassan på annat sätt fått kännedom om bosättningen eller ar- 
betet. Arbetsskadeförsäkringen skall dock kunna utges för längre tid till- 
baka än tredje månaden före den då försäkringskassan fick kännedom om 
arbetet. Detta ersätter nuvarande möjlighet till inskrivning med retroaktiv 
verkan enligt 1 kap. 5 § AFL. Det bör påpekas att reglerna normalt inte 
kommer att kunna medföra förlust av pensionsrättigheter, eftersom för- 
säkringskassorna genom skattemyndighetens beslut om pensionsgrun- 
dande inkomst bör få kännedom om personer som har arbetat här i 
landet. 
Enligt Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:11) skall en för- 
säkrad som lämnar Sverige för en tid som kan antas överstiga ett år an- 
mäla det till försäkringskassan. Om utlandsvistelsen är avsedd att vara 
mer än ett år, avregistreras den försäkrade från försäkringskassan med 
verkan fr.o.m. dagen efter avresan. Motsvarande bör gälla även fram- 
deles. Med hänsyn till socialförsäkringens uppdelning på en bosättnings- 
baserad och en arbetsbaserad del får härvid viss modifiering göras. Den 
som upphör att vara försäkrad i Sverige för bosättnings- eller arbetsbase- 
rade förmåner skall i allmänhet anmäla detta till försäkringskassan, enligt 
vissa närmare administrativa föreskrifter. Vidare måste den som lämnar 
Sverige för längre tid än ett år liksom i dag anmäla detta. Eftersom rätten 
till förmåner vid utlandsvistelse i många fall skall vara ytterligare 
begränsad (se avsnitt 10) skall anmälningsskyldighet föreligga även vid 
vissa utlandsvistelser som understiger ett år. 
I 20 kap. 8 och 9 §§ AFL finns bestämmelser om skyldighet för en- 
skilda respektive myndigheter, arbetsgivare och försäkringsgivare att 
lämna uppgifter till bl.a. försäkringskassor rörande förhållanden som är 
av betydelse för tillämpningen av AFL. Motsvarande skyldighet att 
lämna uppgifter bör föreligga även i fråga om förhållanden som kan vara 
av betydelse för tillämpningen av socialförsäkringslagen. Utöver den typ 
av uppgifter som enligt de angivna bestämmelserna i AFL lämnas ut re- 
dan i dag kan det gälla bl.a. uppgifter om när ett arbete har påbörjats 
respektive avslutats. 
I socialförsäkringslagen bör finnas en bestämmelse om att handlägg- 
ningsbestämmelserna i AFL  bl.a. om skyldighet att lämna uppgifter 
skall gälla även vid tillämpning av socialförsäkringslagen. Det innebär 
bl.a. att en arbetsgivare skall vara skyldig att till försäkringskassan lämna 
uppgifter om sina anställda i fråga om deras anställningsförhållanden 
(anställningstid, ledigheter, etc.) om det behövs för tillämpningen av 
socialförsäkringslagen. 
11.3 Överklaganden m.m. 
Regeringens förslag: Nuvarande bestämmelser i lagen om allmän 
försäkring om omprövning, ändring och överklagande av beslut skall 
gälla även i ärenden som rör tillämpningen av socialförsäkringslagen. 
 
Utredningens förslag rörande bestämmelser om omprövning, ändring 
och överklagande omfattar även arbetslöshetsförsäkringen. I övrigt 
överensstämmer utredningens förslag med regeringens. 
Remissinstanserna: Några invändningar har inte framkommit i denna 
del. 
Skälen för regeringens förslag: Bestämmelser om omprövning och 
ändring samt överklagande av försäkringskassans beslut finns i 20 kap. 
10 13 §§ AFL. Hänvisning till dessa bestämmelser förekommer i andra 
författningar om förmåner som handhas av försäkringskassorna. Som 
framgår av avsnitt 5.1 skall socialförsäkringen inte omfatta förmåner som 
utges på grund av arbetslöshet. Det behövs därför i socialförsäkringen 
inte någon hänvisning till bestämmelser inom arbetslöshetsförsäkringen. 
Däremot skall de nämnda bestämmelserna i AFL om omprövning, änd- 
ring eller överklagande gälla även beträffande tillämpningen av socialför- 
säkringslagen. Någon bearbetning av dessa bestämmelser bör inte ske i 
detta sammanhang, eftersom det för närvarande pågår en samlad översyn 
av de processuella reglerna inom socialförsäkringen (Utredningen om 
processuella regler inom socialförsäkringen [dir. 1998:73]). 
12 EG-rättsliga konsekvenser 
12.1 Nuvarande EG-rättsliga förhållanden 
12.1.1 Allmänt om social trygghet 
Sedan år 1995 är Sverige medlem i Europeiska unionen (EU), vilket in- 
nebär att EG-regler om social trygghet gäller även i Sverige. Sådana be- 
stämmelser finns främst i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om till- 
lämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare 
eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Till förord- 
ningen finns en tillämpningsförordning (nr 574/72). Viss betydelse i 
sammanhanget har också förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens 
fria rörlighet inom gemenskapen. 
Bestämmelserna i förordning 1408/71 syftar till samordning men inte 
harmonisering av medlemsländernas socialförsäkringssystem. De natio- 
nella bestämmelserna får enligt likabehandlingsprincipen, som uttrycks i 
art. 6 i Romfördraget och i art. 3 i förordningen, inte vara diskrimineran- 
de i förhållande till medborgare i andra medlemsländer. 
Förordningen skall garantera att den som utnyttjar rätten till fri rörlig- 
het mellan medlemsländerna omfattas av lagstiftningen om social trygg- 
het i ett av dessa. I förordningen finns bestämmelser om bl.a. likabe- 
handling av EU-medborgare, bestämmande av tillämplig lagstiftning, 
sammanläggning av kvalifikationstider, export av förmåner och propor- 
tionell beräkning av pensioner. En grundläggande princip är att den för 
vilken förordningen gäller skall omfattas av lagstiftningen i bara en 
medlemsstat. I regel skall den enskilde omfattas av arbetslandets lagstift- 
ning, dvs. lagstiftningen i det land där arbetet rent faktiskt utförs. 
Lagvalsreglerna i förordningen gäller före nationell lagstiftning. EG- 
domstolen har slagit fast att en medlemsstat inte kan bestämma i vilken 
utsträckning dess lagstiftning är tillämplig, eftersom detta bestäms av 
gemenskapsrättsliga regler. I princip avgör lagvalsreglerna bara vilket 
lands lagstiftning som är tillämplig. EG-domstolen har emellertid i flera 
domar framhållit att syftet med reglerna är även att tillförsäkra att den 
som täcks av förordningen inte ställs utan socialförsäkringsskydd därför 
att inget lands lagstiftning är tillämplig. Om förordningen utpekar ett 
visst lands lagstiftning som tillämplig, skall den enskilde vara försäkrad 
enligt ett system för social trygghet i det landet. 
Det ankommer på den nationella lagstiftningen att ange närmare 
villkor för att tillhöra ett nationellt system för social trygghet och 
förutsättningarna för att få förmåner. Vidare ankommer på sådan 
lagstiftning att fastställa villkor för tillgodoräknande av 
försäkringsperioder. Den nationella lagstiftningen får dock inte avvika 
från gemenskapsrättsliga principer och regler. Villkor i nationell 
lagstiftning som för anslutning till ett system för social trygghet kräver 
bosättning i landet kan därför inte upprätthållas. Lagvalsreglerna ersätter 
sådana villkor med villkor om arbete i berörd medlemsstat. Är däremot 
EG-rätten inte tillämplig i ett visst fall, finns inga hinder mot att tillämpa 
nationella bosättningskrav. 
Från huvudregeln att den förvärvsarbetande skall omfattas av arbets- 
landets lagstiftning finns undantag, t.ex. vid s.k. utsändning. Enligt för- 
ordningen skall den utsände omfattas av lagstiftningen i det land där han 
normalt arbetar. En förutsättning härför är bl.a. att utsändningen inte 
väntas vara längre än tolv månader. Motsvarande gäller även egenföre- 
tagare. I båda fallen kan under vissa omständigheter förlängning ske med 
tolv månader. 
För vissa grupper av anställda gäller särskilda lagvalsregler. Statligt 
anställda skall omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat inom vars 
förvaltning de är verksamma. Sjömän skall som regel omfattas av lag- 
stiftningen i den s.k. flaggstaten. Beskickningspersonal (med undantag 
för den diplomatiska personalen) skall som huvudregel omfattas av ar- 
betslandets lagstiftning. Därvid gäller att medborgare i den sändande 
staten kan välja att omfattas av lagstiftningen i den senare staten. 
12.1.2 Avtal mellan EG och tredje land 
Sverige har genom inträdet i EU förbundit sig att tillämpa avtal som in- 
gåtts mellan gemenskapen och tredje land. Flera sådana avtal har be- 
stämmelser om social trygghet. Avtal om social trygghet finns främst 
med länder kring Medelhavet och i central- och östeuropa. Dessa regler 
avser i huvudsak sammanläggning av försäkringstider för intjänande av 
pension och rätt till familjeförmåner. Europa-Medelhavsavtalen ger dock 
medborgare i aktuellt tredje land i stort sett samma rätt till social trygghet 
som för arbetslandets egna medborgare. 
12.1.3 EES-avtalet 
År 1992 ingicks EES-avtalet mellan EG och dess medlemsländer samt 
EFTA-staterna, varvid åtskillig EG-rättslig lagstiftning blev tillämplig 
även i dessa stater. Sverige deltar numera i samarbetet såsom medlem i 
EU. Avtalet utgör EG-rätt i Sverige. EES-avtalet ger EES-medborgare 
rätt att flytta mellan de avtalsslutande länderna för att söka anställning, 
att inneha anställning i ett land enligt det landets regler samt att stanna i 
ett land där de haft anställning. Avtalet ger fri etableringsrätt för själv- 
ständiga näringsidkare. Huvuddelen av den regelmassa på området social 
trygghet som ingår i EES-avtalet utgörs av förordningarna 1408/71 och 
574/72, som således är tillämpliga även i förhållande till EES-stater som 
inte är medlemmar i EU. Detta innebär att förordningarna gäller även i 
förhållande till Island, Norge och Liechtenstein. 
12.2 EG-rättsliga konsekvenser för bosättningsbaserade 
förmåner 
En huvudprincip enligt gemenskapsrätten är att den enskilde skall om- 
fattas av lagstiftning om social trygghet i den stat där han 
förvärvsarbetar, medan bosättning vanligen har en mera underordnad 
betydelse i dessa sammanhang. Gemenskapsrätten har företräde framför 
nationell rätt. 
Om en i Sverige bosatt person enligt gemenskapsrätten, dvs. förord- 
ning 1408/71, skall omfattas av lagstiftning i en annan stat därför att han 
t.ex. arbetar i den staten, medför det att han eller hon inte skall anses bo- 
satt här vid tillämpning av bestämmelserna om bosättningsbaserade för- 
måner. Det förhållandet att den enskilde skall omfattas av lagstiftningen i 
en annan stat medför att han eller hon inte skall omfattas av svensk natio- 
nell rätt beträffande vissa förmåner som avses i förordningen. En särskild 
bestämmelse därom (3 kap. 16 § socialförsäkringslagen) införs som ett 
förtydligande, eftersom EG-rätten inte direkt förbjuder en stat att till- 
handahålla avgiftsfria förmåner (EG-domstolen i mål 69/79 Jordens- 
Vosters). Den som inte är bosatt här i landet men som enligt 
gemenskapsrätten skall omfattas av svensk lagstiftning om social 
trygghet skall å andra sidan vid tillämpning av bestämmelserna om 
bosättningsbaserade förmåner liksom i dag anses bosatt här i landet (jfr 3 
§ Riksförsäkringsverkets föreskrifter [RFFS 1998:11] om inskrivning 
och avregistrering hos allmän försäkringskassa). 
Det anförda gäller endast förmåner som omfattas av förordning 
1408/71. Vidare kan nämnas att enligt art. 76.1 i förordningen skall bo- 
sättningslandet i vissa fall betala ett tillägg till förmåner som erhålls från 
arbetslandet. 
12.3 EG-rättsliga konsekvenser för arbetsbaserade 
förmåner 
Förslaget att göra en del av socialförsäkringen arbetsbaserad medför 
visserligen en viss anpassning till EG-rätten, men för myndigheter och 
domstolar är det fortfarande av stor vikt att känna till vilka avvikande 
regler som finns och att rätt kunna tillämpa dessa. 
Som framgår av föregående avsnitt måste bosättningsbaserade för- 
måner utges till personer som enligt förordning 1408/71 skall omfattas av 
svensk lagstiftning, oavsett om de är bosatta här i landet eller inte. För- 
slaget att en del av socialförsäkringen skall vara arbetsbaserad innebär i 
stor utsträckning en anpassning till vad som gäller enligt EG-rätten. 
Huvudprincipen där är att en förvärvsarbetande skall omfattas av lagstift- 
ningen om social trygghet i det land han eller hon arbetar oberoende av i 
vilket land denne är bosatt. I vissa situationer kommer dock en tillämp- 
ning av EG-rätten fortfarande att medföra konsekvenser som avviker från 
vad som gäller enligt svensk nationell lagstiftning. Det är inte möjligt att 
här göra en uttömmande uppräkning av alla sådana situationer men det 
rör sig huvudsakligen om fall då en person samtidigt arbetar i flera län- 
der, antingen genom att arbetet i sig är gränsöverskridande eller genom 
att personen har flera arbeten. 
Några av de förmåner som skall ingå i den arbetsbaserade delen av so- 
cialförsäkringen omfattas, som anförts i avsnitt 5.1, inte av förordning 
1408/71. Det innebär naturligtvis inte att personer som är medborgare i 
ett medlemsland och arbetar i Sverige i fråga om dessa förmåner skall 
behandlas sämre än medborgare i andra länder. De skall liksom övriga 
grupper kunna få rätt till sådana förmåner på de villkor som gäller enligt 
svensk nationell lagstiftning. 
I EG-rätten och även i flera konventioner finns bestämmelser om sam- 
manläggning av försäkringstider eller andra kvalifikationstider för rätt till 
förmåner. När den nya lagstiftningen skall tillämpas måste även sådana 
bestämmelser beaktas. 
12.4 EG-rättsliga konsekvenser för några särskilda 
personkategorier 
Studerande som lämnar Sverige för att studera utomlands kommer som 
regel att vara försäkrade i Sverige för bosättningsbaserade förmåner. Så- 
vitt gäller den som studerar i ett EU-land medför detta att han eller hon 
med tillämpning av förordning 1408/71 i dess nuvarande lydelse kan 
komma i åtnjutande av sjukvårdsförmåner i studielandet. Dessa förmåner 
utges därvid på svensk bekostnad. Det motsatta kommer att gäller den 
som från ett medlemsland kommer till Sverige för att studera, om han 
eller hon är försäkrad i sitt hemland. 
Beträffande statsanställda gäller enligt förordning 1408/71 (art 13.2.d) 
att statligt anställda skall omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat 
som gäller för den förvaltning som sysselsätter dem. De föreslagna be- 
stämmelserna i socialförsäkringslagen står i detta hänseende i överens- 
stämmelse med förordningen. Specialbestämmelserna för 
biståndsarbetare m.fl. innebär att dessa skall omfattas av den 
bosättningsbaserade delen av socialförsäkringen vid utsändning som kan 
antas vara längst fem år. Vid utsändning på högst ett år omfattas de även 
av den arbetsbaserade delen av socialförsäkringen. Vid tjänstgöring 
utanför området för EES berörs dessa inte av EG-rättens regelsystem. I 
de fall de såsom utsända för längre tid än ett år tjänstgör i ett land som 
omfattas av EES-avtalet kommer de i allmänhet inte att vara försäkrade i 
Sverige, vilket också framgår av 3 kap. 16 § socialförsäkringslagen. 
I sammanhanget kan nämnas att enligt art. 17 i förordningen kan två 
medlemsstater komma överens om undantag från bl.a. bestämmelserna 
om utsändning till förmån för vissa grupper av personer eller för vissa 
personer. 
12.5 EG-rätten och ATP-förbindelser 
Som närmare har utvecklats i avsnitt 9 står ATP-förbindelserna och för- 
bindelser avseende inkomstgrundad ålderspension i strid med förordning 
1408/71. Möjligheten att teckna sådana förbindelser avskaffas och be- 
stämmelserna om sådana förbindelser upphävs, vilket innebär att pen- 
sionsgrundande inkomst inte längre skall tillgodoräknas på grund av så- 
dana förbindelser. Dock skall under en övergångstid av fem år pensions- 
grundande inkomst kunna tillgodoräknas på grund av redan gällande för- 
bindelser. Med hänsyn till vad som redovisats i avsnitt 9 torde emellertid 
dessa förbindelser inte kunna användas i de fall en person med tillämp- 
ning av EG-rätten skall omfattas av ett annat lands lagstiftning om social 
trygghet. 
12.6 EG-rättsliga konsekvenser beträffande förmåner vid 
utlandsvistelse 
12.6.1 Allmänt om exportabilitet inom EU 
Förordning 1408/71 bygger på exportabilitetsprincipen, som innebär att 
förmåner skall kunna betalas ut oavsett var inom EU den enskilde är bo- 
satt. Villkor i nationell lagstiftning som begränsar rätten till förmåner till 
dem som är bosatta i ifrågavarande medlemsstat kan inte upprätthållas 
gentemot dem som enligt förordning 1408/71 omfattas av lagstiftningen i 
den medlemsstaten. Principen grundas på art. 51 i Romfördraget. Den 
kommer till uttryck även i art. 10 i förordningen, som emellertid inte ut- 
gör någon uttömmande reglering av exportabilitet. Artikeln gäller, om 
inte annat anges, kontantförmåner vid invaliditet eller ålderdom eller till 
efterlevande liksom pensioner på grund av olycksfall i arbetet eller ar- 
betssjukdomar samt dödsfallsersättning. Sådana kontantförmåner får inte 
minskas, ändras, innehållas, dras in eller konfiskeras med anledning av 
att den berättigade är bosatt i ett annat EES-land än det som svarar för 
betalningen. För förmåner vid sjukdom och moderskap och för familje- 
förmåner gäller särskilda regler som medger betalning utomlands enligt 
de särskilda bestämmelserna i avdelning III och enligt bestämmelser i 
förordning 574/72 för olika slags förmåner. 
Ibland används uttrycket exportabilitet även om andra förmåner än er- 
sättningar för förlorad arbetsinkomst och liknande, t.ex. vårdförmåner. 
Dessa utgår som huvudregel i bosättnings- eller vistelselandet i enlighet 
med dess lagstiftning, även om den berättigade omfattas av lagstiftningen 
i en annan stat. Exportabilitetsprincipen kan i dessa fall sägas komma till 
uttryck i den behöriga statens skyldighet att ersätta bosättnings- eller 
vistelselandet för uppkomna kostnader. 
Beträffande bostadsbidrag kan följande nämnas. Bostadsbidrag i form 
av särskilt bidrag för hemmavarande barn omfattas av förordning 
1408/71. Anställda, egenföretagare och personer med arbetslöshetsersätt- 
ning kan med stöd av förordningen ha rätt till särskilt bidrag. Även pen- 
sionärer som är bosatta i ett medlemsland och som har svensk allmän 
pension kan med stöd av förordningen ha rätt till bostadsbidrag i form av 
särskilt bidrag. Bostadsbidragslagens krav på att den enskilde skall vara 
bosatt och folkbokförd i Sverige gäller inte i sådana fall. Detta innebär att 
särskilt bidrag kan ges till den som vistas kortare tid i Sverige än ett år 
men som med tillämpning av förordningen har rätt till särskilt bidrag. 
Bostadsbidrag i form av bidrag till bostadskostnader omfattas däremot 
inte av förordning 1408/71 utan anses som en förmån enligt förordning 
1612/68. Det innebär att en medborgare i ett medlemsland vilken är ar- 
betstagare i Sverige har rätt till bidrag för bostadskostnader oavsett bo- 
sättning eller folkbokföring här. Sådant bidrag kan dock lämnas endast 
för bostad i Sverige. 
12.6.2 Närmare om konsekvenserna vid utlandsvistelse 
Vad gäller den bosättningsbaserade försäkringen avser de föreslagna sär- 
skilda bestämmelserna om förmåner vid utlandsvistelse endast vistelse i 
ett land som inte ingår i EES. Detta innebär att om den enskilde anses 
bosatt här enligt bestämmelserna i socialförsäkringslagen har det för ut- 
betalningen av förmåner ingen betydelse om den försäkrade vistas i 
Sverige eller i ett annat EES-land. Några begränsningar i rätten till utbe- 
talning för tid den försäkrade vistas utomlands gäller inte i dessa fall. I 
förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella för- 
hållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring finns bestämmelser om ersättning för 
vård m.m. som omfattas av förordning 1408/71. 
Beträffande den arbetsbaserade försäkringen kan bl.a. följande 
nämnas. Enligt förslaget skall vissa begränsningar gälla för utbetalning 
av arbetsbaserade förmåner för tid under vilken den försäkrade vistas 
utomlands. Reglerna i förordning 1408/71 innebär att rätt till utbetalning 
av kontantförmåner utomlands föreligger i vissa situationer. I dessa fall 
kommer förordningens bestämmelser att gälla framför 
socialförsäkringslagens bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse. 
Enligt art. 19.1 b i förordning 1408/71 kan en försäkrad som är bosatt i 
ett annat medlemsland än det där han är försäkrad få kontantförmåner vid 
sjukdom i bosättningslandet. Förmånerna utges av försäkringslandet, om 
det inte finns en överenskommelse att förmånerna för försäkringslandets 
räkning skall betalas ut av bosättningslandet. 
Av bestämmelserna i art. 22.1 framgår att det inte föreligger fri rätt till 
export av förmåner inom EES. Vid vistelse utanför den behöriga staten 
(försäkringslandet) kan den försäkrade ha rätt dels till vårdförmåner på 
denna stats bekostnad, dels till kontantförmåner från sagda stat. Detta 
gäller bl.a. vid behov av akut vård under vistelse i en annan medlemsstat. 
Den viktigaste situationen då förordningens regler medför rätt till kon- 
tantförmåner i annat land än den behöriga staten är när den anställde är 
bosatt i en annan medlemsstat än den behöriga staten. Detta gäller bl.a. 
för sjukpenningförmåner. 
För tillämpningen av förordning 1408/71 är begreppet bosättning av 
betydelse. Med bosättning avses enligt art. 1 h stadigvarande bosättning. 
Enligt EG-domstolen är detta ett EG-rättsligt begrepp och det är detta 
som är avgörande, inte vad som föreskrivs i nationell lagstiftning. Med 
vistelse förstås enligt art. 1 i tillfällig vistelse. Någon ytterligare defini- 
tion ges inte av dessa begrepp. 
Bosättningsbaserade förmåner kommer enligt socialförsäkringslagen 
att kunna betalas ut vid vistelse i ett annat EES-land oavsett om den för- 
säkrade eller förmånen i sig omfattas av förordning 1408/71. Med av- 
seende på den bosättningsbaserade försäkringen kommer en vistelse i ett 
annat EES-land att behandlas på samma sätt som en vistelse i Sverige. 
Den som arbetar i ett annat EES-land och är bosatt i Sverige och som 
med tillämpning av förordning 1408/71 på grund därav skall omfattas av 
arbetslandets lagstiftning om social trygghet kommer emellertid inte att 
omfattas av svensk socialförsäkring, vare sig det gäller den bosättnings- 
baserade eller arbetsbaserade delen. 
Föräldrapenning över garantinivån, som kommer att vara en arbetsba- 
serad förmån, skall kunna utbetalas under bosättning och vistelse i ett 
annat EES-land. 
13 Jämställdhetspolitiska konsekvenser 
Vad gäller frågan om hur förslagen kan förväntas påverka, direkt eller 
indirekt, kvinnors respektive mäns villkor och därmed förutsättningar för 
jämställdhet mellan könen vill regeringen anföra följande. 
Rent allmänt konstaterar utredningen att det inom socialförsäkringen 
föreligger en skillnad med avseende på kön på så sätt att vissa förmåner 
uppbärs i större utsträckning av det ena könet än det andra. Detta gäller 
främst föräldrapenning, som till största delen uppbärs av kvinnor. 
Vad gäller bl.a. föräldrapenning över garantinivån samt havandeskaps- 
penning utökas den skyddade personkretsen till att omfatta även dem 
som arbetar i Sverige utan att vara bosatta här. 
Regeringens förslag innebär vidare, till skillnad från utredningens för- 
slag, att någon väntetid inte skall finnas inom den bosättningsbaserade 
försäkringen. Förslaget innebär, till skillnad mot vad som gäller i dag, 
bl.a. att föräldrapenning på garantinivån samt barnbidrag för utländska 
medborgare som kommer till Sverige skall kunna utges så snart personen 
kan anses bosatt här. 
Regeringen anser i likhet med utredningen att förslagen inte kan anses 
påverka förutsättningarna för jämställdhet mellan könen. 
14 Kostnader 
Regeringens förslag innebär att det inom den bosättningsbaserade delen 
av socialförsäkringen tillkommer ett antal personer som under längre tid 
studerar utomlands samt ett antal personer som arbetar med t.ex. bi- 
ståndsarbete. Å andra sidan faller bl.a. utländska studerande här i landet 
bort. 
Enligt tillgänglig statistik studerar under längre tid än ett år för när- 
varande cirka 30 000 personer utomlands med svenskt studiestöd. Nu- 
varande praxis innebär dock att också en stor del av de personer som stu- 
derar utomlands under längre tid än ett år alltjämt anses bosatta i Sverige 
och därför inte avregistreras från försäkringskassan. Eftersom många av 
de cirka 30 000 personer som studerar utomlands med svenskt studiestöd 
under längre tid än ett år  och som enligt regeringens förslag skall anses 
bosatta i Sverige  inte skall räknas som en tillkommande grupp 
försäkrade antas att det verkliga antalet är ca 9 000. 
En annan tillkommande persongrupp är från Sverige utsända bistånds- 
arbetare i enskild tjänst. Det finns i dag ca 2 000 biståndsarbetare i denna 
kategori. Dessa personer har redan i dag en utökad rätt till vissa förmåner 
(främst barnbidrag) vid utlandsvistelse. 
När det gäller den arbetsbaserade delen av socialförsäkringen kan det 
antas att det för år räknat tillkommer ca 8 000 personer till den skyddade 
personkretsen. En stor del av dessa stannar emellertid i Sverige en 
kortare tid vilket innebär att den skyddade personkretsen kan antas 
komma att utvidgas med ca 2 000 personer. 
Våra förslag kan i ett inledningsskede komma att medföra vissa admi- 
nistrativa kostnader. Det är dock vår bedömning att våra förslag kommer 
att medföra sådana förenklingar i regelsystemet att dessa initiala kostna- 
der kommer att vägas upp av successiva administrativa besparingar. 
Bosättningsbaserade förmåner 
De förmåner som har antagits kunna komma att beröras i någon större 
omfattning är sjukvårdsförmåner, barnbidrag och underhållsstöd. Även 
kostnader för folkpensionering och garantipension kan komma att på- 
verkas men är svåra att beräkna. 
Några kostnadsökningar för bostadsbidrag förväntas inte. Bostads- 
bidrag kan i dag och även med tillämpning av våra förslag utgå för en 
bostad i Sverige. Det krävs emellertid att sökanden är folkbokförd i den 
bostaden. De personer som ingår i den utvidgade personkretsen inom den 
bosättningsbaserade försäkringen, dvs. utlandsstuderande och bistånds- 
arbetare m.fl. som lämnar Sverige för längre tid än ett år, skall rätteligen 
avföras från folkbokföringen under den tid de vistas utomlands. 
Vårt förslag till utformning av den bosättningsbaserade delen av so- 
cialförsäkringen innebär att de personer som ingår i den utökade person- 
kretsen  huvudsakligen utlandsstuderande  kommer att anses som bo- 
satta i Sverige under hela utlandsstudietiden. Det innebär bl.a. att de då är 
sjukvårdsförsäkrade enligt AFL och att sjukvårdsersättning kan utges för 
dessa personer. Den möjlighet som utlandsstuderande m.fl. som omfattas 
av vårt förslag kommer att få är i huvudsak att, när de vistas i Sverige, 
erhålla kostnadsreducerad akut sjukvård och kostnadsreducerade läke- 
medel. Den sammanlagda effekten av förslagen när det gäller utgifter för 
sjukvårdsförmåner och läkemedel är svår att beräkna men beräknas inte 
komma att överstiga 5 miljoner kronor. 
Utgifterna för barnbidrag respektive underhållsstöd bedöms inte kom- 
ma att överstiga 10 miljoner kronor respektive 2 miljoner kronor. 
De pensionsförmåner som omfattas av den bosättningsbaserade delen 
av försäkringen är folkpension i form av förtidspension, efterlevandepen- 
sion och ett antal andra tilläggsförmåner samt garantipension. När det 
gäller utgifter för garantipension får våra förslag inga effekter på kort 
sikt. Däremot skulle de kunna få effekt på längre sikt. Vårt förslag inne- 
bär att personer som ingår i den tillkommande personkretsen  i huvud- 
sak studerande  får tillgodoräkna sig tid under vilken de studerar i ut- 
landet som försäkringstid i Sverige. I vilken utsträckning denna försäk- 
ringstid kommer att påverka en framtida pension är beroende av vilken 
försäkringstid den enskilde kan tillgodoräknas i övrigt. Om denne kan 
tillgodoräknas en försäkringstid om minst 40 år även utan utlandsstudie- 
tiden uppstår ingen utgiftsökning alls. Här skall också beaktas att tiden 
från och med det år den enskilde uppnått 16 års ålder till och med det år 
då han har fyllt 24 år tillgodoräknas som försäkringstid endast om det för 
den enskilde har fastställts pensionsgrundande inkomst eller pensions- 
grundande belopp enligt LIP. I den nya socialförsäkringslagen föreslås 
att personer som kommer till Sverige för att studera inte skall anses 
bosatta här och därigenom inte heller vara omfattade av den 
bosättningsbaserade delen av socialförsäkringen. De kommer således, till 
skillnad mot vad som är fallet i dag, inte att kunna tillgodoräknas 
försäkringstid för garantipension. Sammanfattningsvis bedöms någon 
ökning av utgifterna för garantipension inte komma att uppstå till följd av 
våra förslag. 
Även när det gäller övriga bosättningsbaserade pensionsförmåner är 
regeringens bedömning den att någon utgiftsökning inte kommer att upp- 
stå. Personer som studerar utomlands under längre tid kan med dagens 
regler visserligen sakna rätt att erhålla sådana förmåner så länge de vistas 
utomlands, men så snart de återvänder hem och återupptar bosättningen 
här i landet kommer de att kunna få rätt till förmåner. 
Arbetsbaserade förmåner 
De arbetsbaserade förmåner som kan antas komma att beröras av rege- 
ringens förslag är främst sjukpenning, föräldrapenning över garantinivån, 
tillfällig föräldrapenning och rehabilitering. Även tilläggspensioneringen 
och den inkomstgrundande ålderspensionen kommer att beröras men 
effekterna av förslagen är  liksom när det gäller garantipensionen  svå- 
rare att beräkna. Arbetsskadeförsäkringen kan i viss mån också komma 
att påverkas. 
Kostnaderna för sjukpenning för de personer som ingår i den tillkom- 
mande personkretsen inom den arbetsbaserade försäkringen beräknas 
uppgå till ca 7 miljoner kronor och för rehabiliteringspenning till ca 1 
miljon kronor. 
Vid beräkning av effekter i fråga om föräldrapenning  över garanti- 
nivån och tillfällig föräldrapenning  har antagits att den utvidgade per- 
sonkretsen inom den arbetsbaserade delen av socialförsäkringen är såda- 
na som arbetar i Sverige utan att vara bosatta här. Det kommer huvud- 
sakligen att handla om personer som kommer till Sverige för att arbeta 
här längst ett år. För att dessa personer skall kunna få föräldrapenning på 
sjukpenningnivå måste de först uppfylla kvalifikationsvillkoren för för- 
äldrapenning, t.ex. kravet på försäkring för en sjukpenning över garanti- 
nivån under minst 240 dagar i följd före barnets födelse. Mot bakgrund 
av detta beräknas utgifterna för föräldrapenning inte komma att överstiga 
mer än ca 1 miljon kronor per år. 
Till den arbetsbaserade delen av socialförsäkringen hör enligt vårt för- 
slag bl.a. den inkomstgrundande ålderspensionen och tilläggspensione- 
ringen. För att en förvärvsarbetande person skall kunna tillgodoräknas 
pensionsgrundande inkomst (PGI) krävs enligt nuvarande regler att 
denne är svensk medborgare eller bosatt i Sverige eller sjöman på 
svenskt handelsfartyg. När det gäller rätt till utbetalning av dessa 
förmåner krävs däremot varken svenskt medborgarskap eller bosättning 
här i landet. Den som tillgodoräknats pensionspoäng kan således, 
förutsatt att antalet poängår uppgår till minst tre, uppbära tilläggspension 
även sedan anknytningen till Sverige upphört. Någon motsvarighet till 
kravet på minst tre år med ATP-poäng för rätt till pension finns inte för 
inkomstgrundad ålderspension i form av inkomstpension och 
premiepension. Vårt förslag innebär att en person som ingår i den 
utökade personkretsen  vilken beräknats till 8 000 hitkommande 
personer om året  kan komma att tillgodoräknas PGI samt 
pensionspoäng och pensionsrätt trots att han varken är svensk 
medborgare eller anses bosatt här i landet. För att på så sätt tillgo- 
doräknad pensionspoäng eller pensionsrätt skall ge rätt till utbetalning av 
tilläggspension krävs dock att personen i fråga har tillgodoräknats pen- 
sionspoäng för minst tre år. Detta krav på pensionsgrundande inkomster 
under minst tre år gäller emellertid inte inkomstpension och premiepen- 
sion. Den som arbetar i Sverige under endast något enstaka år kommer 
således inte heller i framtiden att få rätt till tilläggspension. Det skall 
också beaktas att pensionsgrundande inkomst tillgodoräknas den enskilde 
endast för år då dennes förvärvsinkomster uppgått till minst 24 procent 
av prisbasbeloppet. Den som arbetar här i landet och under ett visst år 
inte når upp till den gränsen kommer således inte att tillgodoräknas det 
året som ett poängår, vilket har betydelse för rätten till tilläggspension. 
Däremot kommer inkomstpension och premiepension att intjänas från 
första kronan. 
När det gäller tilläggspension i form av förtidspension kan det i och för 
sig förväntas att ett visst antal förtidspensionsfall tillkommer inom den 
utvidgade personkretsen. Den pension som dessa personer får kommer 
emellertid att bli liten, eftersom de endast i sällsynta fall kommer att 
uppfylla villkoren för att få förtidspensionen beräknad med ledning av 
s.k. antagandepoäng. Den kostnadsökning som således kan uppkomma är 
enligt vår bedömning försumbar. 
Som ovan nämnts krävs för att en person skall få rätt till tilläggspen- 
sion i form av ålderspension att denne tillgodoräknats pensionspoäng för 
minst tre år. Någon kostnadsökning för försäkringen kan således upp- 
komma endast i fall då en person arbetat i Sverige under sammanlagt 
minst tre år utan att samtidigt bli bosatt här. Under vart och ett av dessa 
år skall den försäkrades arbetsinkomst dessutom överstiga ett prisbasbe- 
lopp. Det är regeringens bedömning att de flesta personer som ingår i den 
tillkommande personkretsen inte kommer att uppfylla dessa villkor. 
Bland de personer som ändå kommer att uppfylla villkoren kommer fler- 
talet dessutom att få en mycket liten tilläggspension. Även när det gäller 
tilläggspension i form av ålderspension kan således kostnadsökningen för 
försäkringen förväntas bli mycket begränsad. 
Vi föreslår i detta betänkande att alla särregler för svenska medborgare 
skall upphöra (se avsnitt 5.4). Det innebär bl.a. att alla utländska med- 
borgare  dvs. inte bara medborgare i EES-länder eller konventionsländer 
 i likhet med svenska medborgare kan få rätt till export av folkpension 
som grundas på tillgodoräknade pensionspoäng. Detta kommer att med- 
föra en viss ökning av utgifterna för folkpension. 
Medborgare i länder utanför EES och konventionsområdet kommer 
således enligt vårt förslag att få rätt till export av ATP-grundad (30-dels- 
beräknad) folkpension. De kommer däremot inte att kunna exportera ga- 
rantipensionen eller den bosättningsgrundade (40-delsberäknade) folk- 
pensionen. Medborgare inom EES och konventionsområdet har däremot, 
till följd av EG-rätten eller konventionsbestämmelser, rätt till export av 
garantipension och båda formerna av folkpension. 
De personer som genom vårt förslag kommer att få rätt till export av 
ATP-grundad folkpension är inte en för försäkringen helt ny grupp, utan 
det rör sig om utländska medborgare som idag får bara tilläggspension. 
De finns således redan med bland antalet pensioner (16 000) som expor- 
teras till länder utanför EES och konventionsområdet. Vad som är nytt är 
att dessa personer kommer att få rätt även till folkpension. 
Med hänsyn till att en del av de folkpensioner som i dag exporteras till 
utländska medborgare är enbart bosättningsgrundade och att någon rätt 
till export av sådan pension inte kommer att finnas för medborgare i län- 
der utanför EES eller konventionsområdet, kan det antas att kostnadsök- 
ningen kan beräknas till ca 60  80 miljoner kronor. Tilläggas kan att den 
ATP-baserade folkpensionen framdeles kommer att ingå i tilläggspensio- 
nen. 
De kostnadsökningar som har redovisats ovan kommer dock att vara 
övergående. Vad gäller ålderspension kommer i ett längre perspektiv att 
till den arbetsbaserade försäkringen höra enbart inkomstpension och 
premiepension. Ökade kostnader på grund av ändringar av den skyddade 
personkretsen kommer därför vad gäller ålderspension automatiskt att 
medföra att avgiftsintäkterna kommer att öka i motsvarande mån. 
Inom arbetsskadeförsäkringen finns i dag krav på bosättning här i lan- 
det endast för uppdragstagare och egenföretagare. För anställda finns 
inget sådant krav. Tillkommande i den av arbetsskadeförsäkringen skyd- 
dade personkretsen är således ett fåtal uppdragstagare och egenföretaga- 
re. Dessutom tillkommer enligt vårt förslag 600 800 personer som är 
lokalanställda vid utländska ambassader här i landet som enligt nu 
gällande praxis inte omfattas av arbetsskadeförsäkringen. En mindre ök- 
ning av utgifterna för arbetsskadeförsäkringen kan således uppkomma. 
Den kan dock enligt vår bedömning knappast komma att överstiga ca 1 
miljon kronor per år. 
Effekter på intäktssidan 
I betänkandet Socialavgiftslagen (SOU 1998:67) har Utredningen om 
socialförsäkringens personkrets bl.a. redovisat förslag till en ny socialav- 
giftslag, som blir mer fristående och tydlig än dagens sammanvävning av 
avgiftsbestämmelser och försäkringsbestämmelser. Det förslaget innebär 
beträffande ålderspension också en förbättrad överensstämmelse mellan 
försäkringstillhörighet och avgiftsskyldighet. 
Betänkandet bereds i Finansdepartementet och en proposition beräknas 
föreläggas riksdagen under år 1999. Enligt utredningens förslag beräknas 
statens intäkter i form av socialavgifter och allmän pensionsavgift öka 
med 123 miljoner kronor per år till följd av att möjligheterna att ta ut av- 
gifter ökar. 
Sammanfattning 
Vid en sammanräkning av de ovan gjorda beräkningarna av ökade eller 
minskade utgifter respektive intäkter som våra förslag kan föranleda, fin- 
ner man att det i fråga om förmåner inom den bosättningsbaserade delen 
av socialförsäkringen uppkommer en kostnadsökning om ca 17 miljoner 
kronor årligen medan kostnaderna för förmåner inom den arbetsbaserade 
delen av försäkringen beräknas öka med ca 70  80 miljoner kronor. Med 
anledning av det reformerade pensionssystemet är det dock troligt att den 
reella kostnadsökningen på sikt blir mindre. 
De beräkningar som har gjorts är osäkra bl.a. beroende på osäkerhet i 
fråga om i vilken grad de personer som ingår i den tillkommande person- 
kretsen kommer att utnyttja förmånssystemen. Sett i förhållande till so- 
cialförsäkringens samlade kostnader är den kostnadsökning som skulle 
kunna uppkomma liten. Som ovan nämnts kommer dessutom den största 
utgiftsökningen  kostnaden för export av ATP-grundad folkpension  att 
minska när det reformerade pensionssystemet träder i kraft. 
Regeringens slutsats är att de förslag som kommer att läggas fram i 
propositionen om socialavgifter medför ökade avgiftsintäkter som beräk- 
nas klart överstiga de kostnadsökningar som nu föreliggande förslag kan 
komma att medföra. Vidare anser regeringen att förslagen med anledning 
av den nu föreslagna socialförsäkringslagen på sikt väsentligt kommer att 
underlätta administrationen och tillämpningen av de olika förmånssyste- 
men. 
15 Ikraftträdande och övergångsfrågor 
15.1 Ikraftträdandet av förslagen 
Regeringens förslag: De nya bestämmelserna skall träda i kraft den 
1 januari 2001. 
 
Utredningens förslag: De nya reglerna skall träda i kraft den 1 januari 
1999. 
Remissinstanserna: Riksförsäkringsverket anser att den nya lagen bör 
träda i kraft tidigast år 2001 och att hänsyn därvid tas till när vissa pågå- 
ende arbetsuppgifter rörande pensionsreformen och sekelskiftesproble- 
matik upphör. Statskontoret erinrar om att reformering av IT-stödet och 
pensionssystemet samt förberedelser inför sekelskiftet medför stora på- 
frestningar för Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. Riksrevi- 
sionsverket understryker vikten av god framförhållning i genomförandet 
för att hålla kostnaderna nere och uppnå samordningsvinster med andra 
regelförändringar. 
Skälen för regeringens förslag: Ett genomförande av de aktuella för- 
slagen medför att det måste vidtas olika förberedelser hos de hand- 
läggande myndigheterna. Främst gäller det administrativa åtgärder, ut- 
bildningsinsatser och anpassning av ADB-stöd. Vidare behöver det utfär- 
das kompletterande verkställighetsföreskrifter. Med hänsyn härtill fram- 
står det inte som realistiskt med ett ikraftträdande före den 1 januari 
2001. 
15.2 Övergångsregler 
15.2.1 Allmänt 
Regeringens förslag: Inom den bosättningsbaserade delen av so- 
cialförsäkringen skall de nya bestämmelserna som huvudregel tilläm- 
pas i fråga om förmåner för tid efter den nya lagstiftningens ikraft- 
trädande den 1 januari 2001 medan äldre bestämmelser skall tillämpas 
för förmåner som avser tid dessförinnan. 
När det gäller bilstöd enligt lagen (1988:360) om handläggning av 
ärenden om bilstöd till handikappade och adoptionsbidrag enligt lagen 
(1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn skall äldre be- 
stämmelser tillämpas på ansökningar som kom in till den handläggan- 
de myndigheten innan de nya bestämmelserna trädde i kraft. 
Inom den arbetsbaserade delen av socialförsäkringen skall som 
huvudregel de nya bestämmelserna tillämpas i fråga om förmåner för 
tid efter den nya lagstiftningens ikraftträdande medan äldre bestäm- 
melser tillämpas för förmåner som avser tid dessförinnan. 
Vad gäller arbetsskadeförsäkringen skall den nya lagstiftningen till- 
lämpas i fråga om skador som har inträffat efter ikraftträdandet. Be- 
stämmelser om anmälan och handläggning av ärenden skall dock gälla 
för alla skador som anmäls till försäkringskassan efter ikraftträdandet. 
Nya bestämmelser om rätt till förmåner skall inte i något fall tilläm- 
pas i fråga om förmåner för tid före ikraftträdandet. 
 
Utredningens förslag överensstämmer med regeringens förslag med 
den skillnaden att utredningen dessutom föreslår att äldre bestämmelser 
skall kunna tillämpas även året omedelbart efter ikraftträdandet av de nya 
bestämmelserna, om det är till fördel för den enskilde. I sitt senare läm- 
nade betänkande Socialavgiftslagen (SOU 1998:67) föreslår utredningen 
att ett förslag om ny lagstiftning om socialavgifter skall träda i kraft den 
1 januari 2001. Enligt utredningens uttalande i det betänkandet torde det 
inte längre behövas särskilda övergångsregler för första året med social- 
försäkringslagen. 
Remissinstanserna: Riksförsäkringsverket ser i princip ingen anled- 
ning att invända mot förslaget till övergångsregler men utesluter inte att 
dessa kan medföra merarbete. Verket hade gärna sett en bedömning om 
vilka administrativa insatser som kan behövas för att fånga upp ärenden 
som skall följa de äldre reglerna. Stockholms läns allmänna försäkrings- 
kassa anför att övergångsreglernas uppbyggnad med en alternativregel 
kommer att kräva omfattande utredningsarbete eftersom det bästa av al- 
ternativet enligt nuvarande respektive föreslagna bestämmelser skall till- 
lämpas. Även Försäkringskasseförbundet anser att dubbla regelsystem 
bör undvikas även om det i vissa fall kan medföra en sämre situation för 
den försäkrade, eftersom risken för felaktiga beslut och resursbehovet 
ökar. 
Skälen för regeringens förslag: Det behövs någon form av över- 
gångsreglering för att avgöra bl.a. vad som skall gälla för rätt till en för- 
mån efter att de nu föreslagna bestämmelserna har trätt i kraft, om 
försäkringsfallet inträffat före ikraftträdandet. En annan fråga är vad som 
skall gälla för pågående utbetalningar av förmåner. Vidare måste 
övergångsbestämmelser finnas i fråga om förmåner som visserligen 
betalas ut efter ikraftträdandet men som helt eller delvis tjänats in under 
tid före denna tidpunkt (huvudsakligen pensioner). 
Bosättningsbaserade förmåner 
Vad gäller de bosättningsbaserade förmånerna bör utgångspunkten vara 
att de nya bestämmelserna skall tillämpas på förmåner som avser tid efter 
den nya lagstiftningens ikraftträdande, medan äldre bestämmelser skall 
tillämpas på förmåner för tiden dessförinnan. Tidpunkten för själva ut- 
betalningen av en förmån saknar däremot betydelse i detta sammanhang. 
Det avgörande skall i stället vara vilken tid förmånen avser att täcka. 
Denna princip bör gälla även för en förmån som utges såväl före som 
efter ikraftträdandet. Det innebär att rätten till en förmån för en viss tids- 
period skall bedömas enligt de regler som gäller under just den tidsperio- 
den, oberoende av när ersättningsperioden påbörjats. Med hänsyn till att 
bosättningsbegreppet väsentligen är oförändrat bör en sådan ordning inte 
medföra några större olägenheter för de enskilda. Det torde mera sällan 
uppstå fall i vilka en person som hittills ansetts bosatt här i landet enligt 
de nya bestämmelserna inte längre skall anses bosatt här och följaktligen 
heller inte omfattas av den bosättningsbaserade försäkringen. Detta kan 
emellertid inträffa t.ex. för dem som kommer till Sverige för att studera 
eller för anställda som av en annan stat sänds hit för arbete. Enligt utred- 
ningen bör det i sådana fall vara möjligt att övergångsvis tillämpa äldre 
bestämmelser. 
Som huvudregel skall gälla att nya bestämmelser tillämpas på 
förmåner för tid efter den nya lagstiftningens ikraftträdande, medan äldre 
bestämmelser tillämpas på förmåner som avser tid dessförinnan. I fråga 
om utbetalning av förmåner, men inte intjänande, föreslår utredningen att 
äldre regler skall tillämpas även för det år som följer närmast efter 
ikraftträdandet, om det är till fördel för den enskilde. Den nya 
lagstiftningen skall inte träda i kraft förrän den 1 januari 2001 samt 
beräknas att bli utfärdad minst ett år dessförinnan. Med hänsyn härtill 
kommer de försäkrade som enligt den nya lagstiftningen inte längre skall 
anses bosatta här i landet att få god tid på sig att planera sin vistelse i 
Sverige. Regeringen anser därför att det inte finns något behov av att för 
de bosättningsbaserade förmånerna införa någon undantagsregel om att 
äldre bestämmelser skall kunna tillämpas även året omedelbart efter 
ikraftträdandet av de nya bestämmelserna, om det är till fördel för den 
enskilde. Vidare kommer handläggningen att underlättas om en sådan 
undantagsbestämmelse inte införs. Med hänsyn härtill skall det i 
övergångsbestämmelserna för de bosättningsbaserade förmånerna inte 
finnas någon undantagbestämmelse av det slag utredningen föreslår. 
Vissa bosättningsbaserade förmåner är utformade på ett sådant sätt att 
de egentligen inte avser en viss tid. Detta gäller dels bilstöd enligt lagen 
(1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade, 
dels adoptionsbidrag enligt lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av 
utländska barn. Vidare förutsätter dessa förmåner att den enskilde an- 
söker om dem. Frågan om vilka bestämmelser som skall tillämpas i dessa 
fall bör därför kopplas till tidpunkten för ansökan. Har ansökan gjorts 
före ikraftträdandet, skall äldre bestämmelser tillämpas för dessa för- 
måner. Detta skall gälla oberoende av om det är till fördel för den en- 
skilde eller inte. För övrigt är denne oförhindrad att göra en ny ansökan 
efter att de nya bestämmelserna har trätt i kraft. 
Arbetsbaserade förmåner 
Även för de arbetsbaserade förmånerna skall som huvudregel gälla att de 
nya bestämmelserna tillämpas på förmåner som avser tid efter den nya 
lagstiftningens ikraftträdande medan äldre bestämmelser tillämpas för 
förmåner som avser tid dessförinnan. Exempelvis skall rätten till sjuk- 
penning för en sjukperiod som inträffat och även avslutats före ikraftträ- 
dandet bedömas helt enligt äldre bestämmelser, även om förmånen inte 
kan betalas ut före ikraftträdandet. Inträffar sjukfallet efter 
ikraftträdandet skall däremot enbart den nya lagstiftningen tillämpas. 
Beträffande försäkringsfall som påbörjats före ikraftträdandet av de 
nya bestämmelserna och som fortsätter därefter medför denna princip att 
förmånen inte skall utges för tiden efter ikraftträdande, om den enskilde 
till följd av de nya bestämmelserna upphör att omfattas av den arbets- 
baserade försäkringen. Det kan ifrågasättas om en sådan konsekvens är 
rimlig. Förslagen beträffande den arbetsbaserade försäkringen innebär 
främst en utvidgning av den skyddade personkretsen. Den som av en ut- 
ländsk statlig arbetsgivare sänds till Sverige för arbete här för arbetsgiva- 
rens räkning skall emellertid inte omfattas av den arbetsbaserade försäk- 
ringen oavsett utsändningstidens längd. Detta innebär en skärpning gen- 
temot dagens bestämmelser. Emellertid rör det sig om ett fåtal personer, 
eftersom denna ändring berör varken beskickningspersonal eller dem 
som är hitsända för högst ett år. Med hänsyn till att de nya 
bestämmelserna inte skall träda i kraft förrän den 1 januari 2001 och lång 
tid dessförinnan kommer att utfärdas ges det god tid för de berörda att 
planera sin vistelse här i landet. Det finns därför inte något större behov 
av utredningens föreslagna undantagsregel. Även administrativa skäl 
talar, såsom remissinstanserna anfört, emot en sådan bestämmelse. Med 
hänsyn härtill skall det för de arbetsbaserade förmånerna i 
övergångsbestämmelserna inte finnas någon undantagsbestämmelse av 
det slag utredningen föreslår. 
Även den omvända situationen kan uppkomma, dvs. att en person som 
före ikraftträdandet drabbats av exempelvis ett sjukfall då inte varit för- 
säkrad men med tillämpning av de nya reglerna kommit att bli omfattad 
av försäkringen. I ett sådant fall skall de nya reglerna tillämpas fr.o.m. 
tidpunkten för ikraftträdandet. De skall således inte gälla retroaktivt. 
När det gäller förmåner från arbetsskadeförsäkringen föreslås att den 
nya lagstiftningen på sedvanligt sätt skall tillämpas i fråga om skador 
som har inträffat efter ikraftträdandet. Bestämmelser om anmälan och 
handläggning av ärenden skall dock gälla för alla skador som anmäls till 
försäkringskassan efter ikraftträdandet. Med att en skada har inträffat 
efter ikraftträdandet avses enligt LAF och dithörande praxis att ett 
olycksfall har inträffat, såvitt nu är i fråga, efter utgången av år 2000 eller 
att en arbetssjukdom därefter har visat sig för första gången. Den som 
tidigare har varit försäkrad enligt LAF men som inte omfattas av de nya 
bestämmelserna är enligt praxis fortsatt försäkrad för arbetssjukdom som 
kan härledas till det tidigare arbetet. I det motsatta fallet, dvs. någon är 
försäkrad efter år 2000 men inte tidigare, kan endast arbete som utförts 
fr.o.m. år 2001 beaktas. En sådan situation kan uppstå för t.ex. en svensk 
medborgare som varit anställd vid en utländsk ambassad här i landet. 
Övrigt 
I socialförsäkringslagen finns bestämmelser om bosättning och arbete i 
Sverige i olika fall när en person kommer till Sverige från ett annat land 
eller lämnar Sverige och beger sig till ett annat land. Till den sedvanliga 
ikraftträdandebestämmelsen till socialförsäkringslagen bör fogas en för- 
tydligande bestämmelse om vad som skall gälla i de fall när en person 
redan före ikraftträdandet har lämnat eller kommit till Sverige. De av- 
sedda bestämmelserna skall tillämpas även när den aktuella flyttningen 
har skett före ikraftträdandet. Således skall exempelvis bestämmelsen om 
biståndsarbetare m.fl. i 2 kap. 4 § socialförsäkringslagen tillämpas även 
på en person som före år 2001 sänts till ett annat land för arbete där. 
Detta innebär inte att bestämmelsen skall tillämpas för tid före 2001 utan 
endast att en person som före det året sänts ut för arbete skall fr.o.m. den 
1 januari 2001 behandlas på samma sätt som en person som sänds ut då 
eller senare. Rätten till förmåner bedöms därvid enligt de 
övergångsregler som föreslagits ovan. 
15.2.2 Särskilt om intjänande av rätt till pension 
Regeringens förslag: Frågan om viss tid skall kunna tillgodoräknas 
den enskilde som bosättningstid eller försäkringstid i Sverige vid be- 
räkning av folkpension respektive garantipension skall avgöras med 
tillämpning av de nya reglerna endast om denna tid infaller efter den 
nya lagstiftningens ikraftträdande den 1 januari 2001. 
Vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande 
av pensionspoäng för rätt till tilläggspension samt pensionsrätt för rätt 
till inkomstgrundad inkomstspension skall de nya reglerna tillämpas 
endast för år fr.o.m. det då dessa regler träder i kraft. 
 
Utredningens förslag överensstämmer med regeringens med den 
skillnaden att förslaget inte omfattar intjänande enligt det reformerade 
ålderspensionssystemet. 
Remissinstanserna: Förslaget har i allmänhet inte kommenterats. 
Riksförsäkringsverket har inget att erinra mot utredningens förslag. 
Skälen för regeringens förslag: Rätt till folkpension grundas på till- 
godoräknade bosättningsår i Sverige eller tillgodoräknade pensions- 
poäng. För rätt till garantipension krävs att den enskilde tillgodoräknats 
försäkringstid, vilken motsvarar bosättningstid. Rätt till inkomstgrundad 
ålderspension (inklusive tilläggspension) grundas på inkomst av för- 
värvsarbete genom att den försäkrade för varje år, för vilket pensions- 
grundande inkomst fastställs för honom, tillgodoräknas pensionsrätt eller 
pensionspoäng. Till grund för beräkningen av den enskildes pensionför- 
måner läggs således förhållanden som har inträffat före  ibland långt 
före  tidpunkten för ansökan; pensionsgrundande inkomst har beräknats 
år för år och pensionspoäng har registrerats löpande i pensionsregistren, 
etc. 
De nya bestämmelserna om vad som skall avses med bosättning i 
Sverige innebär för flertalet försäkrade inte någon förändring vad gäller 
rätten till garantipension eller folkpension. För vissa grupper kommer 
dock bosättningsbegreppet att medföra förändringar. Det gäller främst 
studerande och biståndsarbetare (se avsnitt 8). Bestämmelserna om kva- 
lifikationstid skall emellertid inte ges någon retroaktiv verkan utan skall 
gälla fr.o.m. det år som den nya lagstiftningen träder i kraft. Det innebär 
att frågan om en viss tid skall kunna tillgodoräknas den enskilde som för- 
säkringstid för garantipension eller bosättningstid i Sverige för rätt till 
folkpension skall avgöras enligt de nya bestämmelserna endast om detta 
år infaller efter den nya lagstiftningens ikraftträdande. 
När det gäller utbetalning av folkpension som grundas på tillgodoräk- 
nade pensionspoäng för tilläggspension skall, som tidigare redovisats i 
avsnitt 5.3, det nuvarande kravet på bosättning här i landet som gäller för 
utländska medborgare avskaffas. Inte heller denna förändring skall ha 
retroaktiv verkan, dvs. rätt till export av folkpension grundad på pen- 
sionspoäng för utländska medborgare skall gälla endast i fråga om pen- 
sion för tid efter den nya lagstiftningens ikraftträdande. 
På motsvarande sätt skall beräkning av pensionsgrundande inkomst 
och tillgodoräknande av pensionspoäng och pensionsrätt ske med till- 
lämpning av de nya bestämmelserna endast för år fr.o.m. det under vilket 
dessa regler träder i kraft. Det innebär t.ex. att det nuvarande kravet på 
bosättning här i landet för utländska medborgare för att pensionsgrun- 
dande inkomst skall kunna beräknas, fortfarande kommer tillämpas på år 
som infaller före den nya lagstiftningens ikraftträdande. Detta gäller såle- 
des även om ansökan om pension görs efter denna tidpunkt och trots att 
något krav på bosättning här i landet då inte längre finns. 
Vad gäller övergångsregleringen för s.k. ATP-förbindelser hänvisas till 
avsnitt 9. 
16 Författningskommentar 
16.1 Förslaget till socialförsäkringslag 
1 kap. Allmänna bestämmelser 
Socialförsäkringslagen (SofL) innehåller grundläggande bestämmelser 
om vem som är försäkrad. Lagen skall fungera som en "paraplylag" i för- 
hållande till andra särskilda författningar som reglerar rätten till olika 
förmåner. Vilka dessa särskilda författningar är framgår av lagens tredje 
kapitel. 
I lagens tre första paragrafer anges att lagen innehåller bestämmelser 
om den personkrets som kan komma ifråga för förmåner och vilka myn- 
digheter och andra organ som deltar i handläggningen av de frågor som 
rör förmånerna. Motsvarande bestämmelser finns i dag i flera av de för- 
fattningar som reglerar olika socialförsäkringsförmåner, t.ex. i 1 kap. 1 
och 2 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) och i lagen 
(1947:529) om allmänna barnbidrag. 
Som framgår av de allmänna övervägandena, avsnitt 5.1 finns det olika 
metoder att försöka avgöra om en trygghetsanordning är en försäkring 
eller var gränserna för området socialförsäkring generellt sett skall dras. 
Till socialförsäkringen i denna bemärkelse skall räknas sådana trygghets- 
anordningar eller förmånssystem som det hänvisas till i lagen. Vilka 
dessa är framgår av lagens tredje kapitel. Se även avsnitt 6.3 och 7.4. 
Avsikten är att allmänna, grundläggande villkor för rätt till olika so- 
cialförsäkringsförmåner skall finnas i SofL, medan för varje förmån spe- 
cifika villkor skall finnas i de olika författningarna som reglerar dessa 
förmåner. 
 
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om vem som omfattas av social 
trygghet genom social försäkring och vissa bidragssystem (social- 
försäkringen). Lagen gäller för de försäkringar och bidragssystem som 
anges i 3 kap. 
Rätten till en förmån skall grundas på bosättning eller förvärvsarbete i 
Sverige om inte något annat särskilt anges. 
 
I paragrafens andra stycke anges att rätten till en förmån skall grundas på 
bosättning eller på förvärvsarbete i Sverige om inte något annat särskilt 
anges. Socialförsäkringen skall således delas i två delar, en del som grun- 
das på bosättning här i landet (den bosättningsbaserade försäkringen) och 
en del som grundas på arbete här (den arbetsbaserade försäkringen). 
Dessa delar skall i princip vara oberoende av varandra. Förslaget har ut- 
vecklats i avsnitt 5.2. Det innebär i korthet att en person för att kunna få 
rätt till vissa typer av socialförsäkringsförmåner, t.ex. barnbidrag, måste 
vara bosatt i Sverige, medan han för rätt till andra förmåner såsom sjuk- 
penning skall ha ett förvärvsarbete här. På Lagrådets inrådan har en ny 
andra mening i första stycket införts. I denna mening avgränsas lagens 
tillämpningsområde. Stadgandet om inte något annat särskilt anges har 
införts på grund av att en person i några speciella situationer kan vara 
försäkrad för i grunden arbetsbaserade förmåner trots att något direkt 
arbete inte har utförts (se 3 kap. 12 15 §§ SofL). 
 
2 § I de författningar som anges i 3 kap. finns närmare bestämmelser om 
rätt till förmåner m.m. 
 
I paragrafen hänvisas till 3 kap. I de författningar som anges där finns 
närmare bestämmelser om rätten till de aktuella förmånerna. 
 
3 § Frågor om förmåner inom socialförsäkringen handhas av Riksförsäk- 
ringsverket, Premiepensionsmyndigheten och de allmänna försäkrings- 
kassorna. 
 
I paragrafen anges vilka myndigheter och andra organ som handhar de 
olika förmånerna i enlighet med respektive författning. 
 
4 § Gemenskapsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller inom Euro- 
peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtal om social trygg- 
het som ingåtts med andra stater, kan medföra begränsningar i tillämplig- 
heten av bestämmelserna i denna lag. 
 
Paragrafen är en ren upplysningsparagraf. I paragrafen anges att tillämp- 
ningen av bestämmelserna i SofL kan komma att begränsas när annat 
följer av gemenskapsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Euro- 
peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detsamma gäller när 
Sverige ingått avtal om social trygghet med andra stater. Paragrafen har 
justerats i enlighet med vad Lagrådet anfört. En redogörelse för EG- 
rätten på socialförsäkringsområdet har lämnats i kapitel 12. Den gemen- 
skapsrätt som avses är i första hand Romfördraget och förordningarna 
(EEG) nr 1408/71 och 1612/68. I kapitel 12 har det även redogjorts för 
vilka konsekvenser lagförslaget får inom tillämpningsområdet för EG- 
rätten. Dessa konsekvenser behandlas därför inte här. Som framgått av de 
angivna avsnitten innebär förslaget i viss mån en anpassning till vad som 
gäller inom tillämpningsområdet för EG-rätten. Någon fullständig an- 
passning är det emellertid inte fråga om, och det kan därför i vissa fall 
uppkomma situationer då bestämmelserna i SofL inte skall tillämpas. 
2 kap. Bosättning och arbete i Sverige 
Bosättning i Sverige 
1 § Vid tillämpningen av denna lag skall en person anses vara bosatt i 
Sverige, om han eller hon har sitt egentliga hemvist här i landet. 
Den som kommer till Sverige och kan antas komma att vistas här 
under längre tid än ett år skall anses vara bosatt här. Detta gäller dock 
inte om synnerliga skäl talar mot det. 
En i Sverige bosatt person som lämnar landet skall fortfarande anses 
vara bosatt här om utlandsvistelsen kan antas vara längst ett år. 
 
I denna paragraf anges vad som vid tillämpningen av SofL i allmänhet 
skall avses med bosättning i Sverige. Innehållet motsvarar i stort sett re- 
dan gällande rätt. Ändringarna har motiverats i avsnitt 6.1 och 6.2. I de 
följande fem paragraferna finns särskilda regler i bosättningsfrågan för 
vissa personkategorier. För personer som inte tillhör någon av dessa per- 
sonkategorier skall således frågan avgöras med tillämpning av enbart 
förevarande paragraf. 
Bestämmelserna i första och andra styckena motsvaras delvis av 3 § i 
RFV:s föreskrifter (RFFS 1985:16) om inskrivning och avregistrering 
hos allmän försäkringskassa. I första stycket anges huvudregeln, näm- 
ligen att en person skall anses bosatt i Sverige, om han eller hon har sitt 
egentliga hemvist här i landet. 
Bestämmelsen i andra stycket första meningen innebär att den som 
kommer till Sverige och kan antas komma att vistas här under längre tid 
än ett år skall anses bosatt här även om han eller hon skulle kunna anses 
ha sitt egentliga hemvist i något annat land. Den innebär samtidigt att den 
som kommer hit utan att det kan antas att han eller hon kommer att vistas 
här längre tid än ett år inte skall anses vara bosatt här. Om synnerliga 
skäl föreligger skall en person som kommer hit och kan antas komma att 
vistas här i landet ändå inte anses vara bosatt i Sverige. Härmed avses 
främst personer som döms för brott och som kommer att stanna här i 
landet enbart för att avtjäna fängelsestraff. Förutom dessa "fängelsefall" 
kan eventuellt andra undantag göras, t.ex. för personer som vistas här i 
landet under längre tid på grund av att de erhåller sjukvård av något slag. 
I tredje stycket finns den s.k. ettårsregeln, vilken innebär att en i 
Sverige bosatt person som lämnar landet fortfarande skall anses bosatt 
här, om utlandsvistelsen kan antas vara längst ett år. Liknande be- 
stämmelse finns för närvarande i 1 kap. 3 § första stycket AFL. 
Särskilda bestämmelser 
Statsanställda 
2 § Den som av en statlig arbetsgivare sänds till ett annat land för arbete 
för arbetsgivarens räkning skall anses vara bosatt i Sverige under hela 
utsändningstiden om han eller hon tidigare någon gång varit bosatt i 
Sverige. 
När en annan stat som arbetsgivare sänder en person till Sverige för 
arbete för arbetsgivarens räkning skall den personen inte anses vara 
bosatt i Sverige. 
 
Paragrafens första stycke motsvarar i huvudsak nuvarande bestämmelser 
om statsanställdas socialförsäkringsskydd i 1 kap. 3 § fjärde stycket 
AFL. Bestämmelsen tillämpas på såväl de som sänds från Sverige som 
på de som tidigare varit utsända och inte återvänder till Sverige före det 
att de sänds ut på nytt direkt från det land de vistas i, s.k. direktutsända. 
Det har tidigare inte stadgats att den utsände någon gång skall ha varit 
bosatt i Sverige. Detta krav har dock lagts till nu. Bestämmelsen i första 
stycket är endast tillämplig på personer som anställs av en myndighet i 
Sverige men placeras utomlands. Den är således inte tillämplig på 
lokalanställda av svenska staten utomlands, dvs. personal som har 
anställts av en svensk utlandsmyndighet, såsom beskickning, 
delegationer vid internationella organisationer och karriärkonsulat. För 
att uppnå en ömsesidighet i systemet har vidare i andra stycket 
föreskrivits att en person som av en annan stat sänds till Sverige för 
arbete inte skall anses bosatt här. Detta gäller oberoende av 
utsändningstidens längd. Frågor om statsanställdas 
socialförsäkringsskydd behandlas i avsnitt 8.3. 
Diplomater m.fl. 
3 § En person som tillhör en annan stats beskickning eller karriärkonsulat 
eller dess betjäning skall anses vara bosatt i Sverige endast om det är för- 
enligt med bestämmelserna om immunitet och privilegier i de konventio- 
ner som anges i 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och privile- 
gier i vissa fall. Detta gäller även en sådan persons privattjänare. 
En person som på grund av anknytning till en internationell organisa- 
tion omfattas av bestämmelserna i 4 § lagen om immunitet och 
privilegier i vissa fall skall anses vara bosatt i Sverige endast i den mån 
det är förenligt med vad som följer av tillämplig stadga eller avtal som 
anges i bilagan till den lagen. 
 
Frågor om socialförsäkringstillhörigheten för anställda vid ambassader 
och karriärkonsulat  särskilt vad gäller lokalanställd personal  behand- 
las utförligt i avsnitt 8.4. Som framgått där åtnjuter viss personal på ut- 
ländska beskickningar och karriärkonsulat här i landet privilegier och 
immunitet. Det gäller dels den diplomatiska personalen men också an- 
ställd tjänstepersonal m.fl. I paragrafen klargörs att även s.k. 
privattjänare vid utländska ambassader m.m. här i landet skall omfattas 
av bestämmelsen. Vid bedömningen av vilka kategorier som skall 
omfattas av svensk socialförsäkring skall konventionernas bestämmelser 
beaktas. 
I andra stycket anges förutsättningarna för att en person som har an- 
knytning till en sådan internationell organisation som avses i 4 § lagen 
om immunitet och privilegier i vissa fall skall anses bosatt i Sverige 
under vissa förutsättningar. Sverige har ingått särskilda avtal som berör 
internationell verksamhet här i landet. De internationella organisationer- 
na och de personer som har anknytning till dessa har regelmässigt immu- 
nitet och privilegier. I några av avtalen finns det särskilda bestämmelser 
avseende socialförsäkringen för den vid organet anställda personalen. 
Som ett exempel på ett sådant avtal kan nämnas den s. k. IMO-konven- 
tionen (Överenskommelse med internationella sjöfartsorganisationen 
[IMO] angående världssjöfartsuniversitetet, se SÖ1983:48). Detta avtal 
innehåller bestämmelser om att universitetstjänstemän och deras 
familjemedlemmar skall omfattas av särskilda socialförsäkringsarrange- 
mang som ombesörjs av IMO och därför skall vara undantagna från den 
svenska socialförsäkringen. Undantag från denna regel gäller för 
familjemedlemmar som var bosatta i Sverige omedelbart före tjänste- 
mannens anställning vid universitetet. Denna senare kategori är enligt 
avtalet berättigad till svenska socialförsäkringsförmåner med undantag 
för barnbidrag. 
I andra avtal uttalas att den verksamma personalen jämte familjemed- 
lemmar skall åtnjuta samma rättigheter, privilegier och immunitet som 
föreskrivs i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. 
Biståndsarbetare m.fl. 
4 § En i Sverige bosatt person som lämnar landet för arbete för arbets- 
givarens räkning skall fortfarande anses vara bosatt här, om han eller hon 
är anställd av 
1. ett svenskt trossamfund eller ett organ som är knutet till ett sådant 
samfund eller 
2. en svensk ideell organisation som bedriver biståndsverksamhet. 
Första stycket gäller endast om utlandsvistelsen kan antas vara längst 
fem år. 
 
I paragrafen regleras vad som skall gälla i fråga om bosättning här i 
landet för personer som arbetar med biståndsarbete och liknande. I 
gällande rätt regleras bosättningen för dessa kategorier i lagen 
(1962:381) om allmän försäkring, lagen (1947:529) om allmänna 
barnbidrag och i lagen (1998:702) om garantipension. Utifrån gällande 
rätt har en förlängning av utlandsvistelsen gjorts med två år och den kan 
enligt den föreslagna lydelsen nu vara längst fem år. Frågan behandlas i 
avsnitt 8.5. 
Utlandsstuderande m.fl. 
5 § En i Sverige bosatt person som lämnar landet för att studera i ett an- 
nat land skall fortfarande anses vara bosatt i Sverige så länge han eller 
hon genomgår en studiestödsberättigande utbildning eller har utbild- 
ningsbidrag för doktorander. 
Den som kommer till Sverige för att studera skall inte anses vara bosatt 
här. Detta gäller dock inte den som har utbildningsbidrag för doktoran- 
der. 
 
I paragrafen regleras vad som skall gälla om bosättning här i landet för 
vissa grupper av studerande. I första stycket finns en bestämmelse om 
fortsatt bosättning i Sverige för personer som lämnar landet för att stu- 
dera i ett annat land. Bestämmelsen har motiverats utförligt i avsnitt 8.2. 
Enligt reglerna i 1 § skall en person som kommer till Sverige och kan 
antas komma att vistas här under längre tid än ett år anses bosatt här. När 
det gäller en person som kommer hit i syfte att studera skall detta dock 
vilket framgår av paragrafens andra stycke  gälla endast under förutsätt- 
ning att den enskilde har rätt till utbildningsbidrag för doktorander. Även 
denna fråga har behandlats i avsnitten 8.2. Lagrådet har pekat på det för- 
hållandet att det kan förekomma att en person kommer till Sverige för att 
studera men lyckas finansiera sina studier genom att erhålla anställning 
som doktorand. Lagrådet har också påpekat att det motsatta förhållandet 
kan föreligga, dvs. att en svensk forskarstuderande reser utomlands för 
att studera men erhåller anställning som doktorand. Vid de av Lagrådet 
angivna förhållandena kommer huvudregeln att bli direkt tillämplig. Den 
som kommer till Sverige som forskarstuderande eller reser ut ur landet 
som en sådan och därefter erhåller anställning skall ses som en vanlig 
arbetstagare. Huvudregeln i 1 § andra eller tredje stycket blir då direkt 
tillämplig. Om en forskarstuderande innehar anställning som doktorand 
redan vid utresan från Sverige kan även den särskilda bestämmelsen i 2 § 
första stycket kunna komma ifråga. Frågan blir då om doktoranden har 
sänts ut av en statlig arbetsgivare eller inte. 
Familjemedlemmar 
6 § Vad som sägs om personer som avses i 2 5 §§ gäller även medföljan- 
de make samt barn som inte fyllt 18 år. Med make likställs den som utan 
att vara gift med den utsände lever tillsammans med denne, om de 
tidigare har varit gifta eller gemensamt har eller har haft barn. 
 
I paragrafen finns bestämmelser om bosättning här i landet för familje- 
medlemmar till en person som tillhör någon av de i 2  5 §§ behandlade 
personkategorierna. Det innebär att medföljande make och därmed lik- 
ställda samt barn som inte fyllt 18 år skall anses bosatta i Sverige när den 
statsanställde, m.fl. själv skall anses bosatt här. 
Arbete i Sverige 
7 § Med arbete i Sverige avses vid tillämpning av denna lag förvärvs- 
arbete i verksamhet här i landet. 
Om en fysisk person som bedriver näringsverksamhet har sådant fast 
driftställe i Sverige som avses i punkt 3 av anvisningarna till 53 § kom- 
munalskattelagen (1928:370) skall verksamhet hänförlig dit anses be- 
driven här i landet. 
 
I denna paragraf anges vad som vid tillämpningen av SofL i allmänhet 
skall avses med arbete i Sverige. Uttrycket arbete i Sverige är i sig ett 
begrepp och skall användas vid bedömningen av om en person är försäk- 
rad för arbetsrelaterade förmåner eller ej. I de följande tre paragraferna 
finns särskilda regler om arbete på fartyg, utsändning och utbildning 
m.m. Frågor om vad som skall avses med arbete i Sverige behandlas 
även i avsnitt 7.2. 
I första stycket anges att med arbete i Sverige avses förvärvsarbete i 
verksamhet här i landet. Härmed avses arbete/verksamhet som arbets- 
tagare, uppdragstagare eller egenföretagare. Bestämmelsen kan jämföras 
med 1 kap. 1 § första stycket LAF i dess gällande lydelse. Med förvärvs- 
arbete här i landet inbegrips givetvis ett arbete som utförs av en arbets- 
tagare utom riket under en tjänsteresa. 
Bestämmelsen i andra stycket har ändrats i enlighet med vad Lagrådet 
anfört. Bestämmelsen innebär att om en fysisk person som bedriver 
näringsverksamheten har ett fast driftställe i Sverige på sådant sätt som 
anges i nämnda anvisningspunkt i kommunalskattelagen skall ett för- 
värvsarbete hänförligt dit anses bedrivet i Sverige. Som utvecklats i av- 
snitt 7.2 innebär detta att, förutom arbete som rent fysiskt bedrivs i 
Sverige, även tillfälligt arbete utomlands kan anses som arbete i Sverige 
om det utförs som ett led i arbete vid ett fast driftställe i Sverige. Det kan 
t.ex. röra sig om arbete som en egenföretagare tillfälligt bedriver i utlan- 
det under förutsättning att detta inte kan anses självständigt i förhållande 
till arbetet vid det fasta driftstället i Sverige. 
Särskilda bestämmelser 
Arbete på fartyg 
8 § Arbete som sjöman på svenskt handelsfartyg anses som arbete i 
Sverige. Detta gäller även om arbetet utförs 
1. i anställning på utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i 
huvudsak obemannat, om anställningen sker hos redaren eller hos någon 
arbetsgivare som redaren har anlitat, eller 
2. i anställning hos ägaren till ett svensk handelsfartyg eller hos någon 
arbetsgivare som anlitats av ägaren, om fartyget hyrs ut till en utländsk 
redare i huvudsak obemannat. 
Med sjöman avses den som enligt sjömanslagen (1973:282) skall anses 
som sjöman. 
 
I paragrafens första stycke anges först att arbete som sjöman på svenskt 
handelsfartyg skall anses som arbete i Sverige. Bestämmelsen har sitt 
ursprung i de regler om försäkring för bl.a. arbetsskada och tilläggspen- 
sion som uttryckligen eller enligt praxis gäller i dag. Dessutom skall en- 
ligt första stycket 2 även anställning vid s.k. bare-boat charter anses som 
arbete i Sverige. Den regeln har sitt ursprung i 20 kap. 1 § tredje stycket 
AFL. 
Liksom enligt AFL i dag (20 kap. 1 § andra stycket) skall vid tillämp- 
ningen av paragrafen den anses som sjöman som enligt sjömanslagen 
skall anses som sjöman. Detta anges i paragrafens andra stycke. 
Utsändning m.m. 
9 § Arbete utomlands för en arbetsgivare med verksamhet i Sverige skall 
anses som arbete här i landet, om arbetstagaren är utsänd av arbetsgiva- 
ren och arbetet kan antas vara längst ett år. 
När en utländsk arbetsgivare under motsvarande förhållande sänder 
någon till Sverige för arbete skall arbete i Sverige inte anses föreligga. 
I fall som anges i 2 § gäller första och andra styckena även om utsänd- 
ningstiden kan antas vara längre än ett år. 
 
Som framgår av kommentaren till 7 § är det inte endast arbete som rent 
fysiskt bedrivs i Sverige som vid tillämpningen av SofL skall anses som 
arbete i Sverige. Även arbete som utsänd arbetstagare kan under vissa 
förutsättningar vara att anse som arbete i Sverige. I första stycket har in- 
förts en allmän utsändningsregel. En uttrycklig sådan regel finns i dag 
endast i 1 kap. 1 § fjärde stycket LAF, även om reglerna i 1 kap. 3 § AFL 
får samma faktiska konsekvenser i ett utsändningsfall. En skillnad i för- 
hållande till nuvarande regler är dock att det här sägs att arbetet utom- 
lands skall anses bedrivet i Sverige om det kan antas vara längst ett år 
(jfr avsnitt 7.2). Den praktiska konsekvensen av denna skillnad gentemot 
nuvarande regel att arbetet skall avses vara längst ett år, är att arbetstaga- 
rens egna uppgifter om arbetets varaktighet inte utan vidare måste tas för 
goda utan dessa bör stödjas av andra omständigheter, t.ex. ett anställ- 
ningsavtal eller ett intyg från arbetsgivaren. 
I LAF finns i dag även en bestämmelse (1 kap. 1 § femte stycket) rö- 
rande personer som sänds till Sverige för arbete här. En arbetstagare som 
av en utländsk arbetsgivare sänds till Sverige för arbete här omfattas av 
arbetsskadeförsäkringen endast om arbetet är avsett att vara längre än ett 
år. I förevarande paragrafs andra stycke finns en motsvarande bestäm- 
melse. Det innebär att en "omvänd" utsändningsregel som motsvarar den 
nuvarande i LAF kommer att gälla inte bara inom arbetsskade- 
försäkringen utan inom hela den arbetsbaserade delen av socialförsäk- 
ringen sådan denna definieras enligt SofL. I likhet med den rättvända 
utsändningsregeln i första stycket ersätts avsiktsvillkoret med ett an- 
tagandevillkor angående innebörden därav se avsnitt 7.2. 
I tredje stycket finns bestämmelser om utsträckt utsändningstid i vissa 
fall. Den som sänds ut av en statlig arbetsgivare för arbete i annat land 
skall anses utföra arbete i Sverige under hela utsändningstiden, även om 
denna tid överstiger ett år; jfr nuvarande 1 kap. 1 § fjärde stycket LAF 
samt avsnitt 8.3. En person som av en utländsk stat sänds till Sverige för 
arbete här skall på motsvarande sätt anses utföra arbete i det sändande 
landet under hela utsändningstiden. 
Diplomater m.fl. 
10 § Arbete som utförs av en person som tillhör en annan stats beskick- 
ning eller karriärkonsulat skall anses som arbete i Sverige endast om det 
är förenligt med bestämmelserna om immunitet och privilegier i de kon- 
ventioner som anges i 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och 
privilegier i vissa fall. Detta gäller även en sådan persons privattjänare. 
Ett sådant arbete som medför att en person på grund av anknytning till 
en internationell organisation omfattas av bestämmelserna i 4 § lagen om 
immunitet och privilegier i vissa fall skall anses som arbete i Sverige en- 
dast i den mån det är förenligt med vad som följer av tillämplig stadga 
eller avtal som anges i bilagan till den lagen. 
 
I paragrafens första stycke anges att sådant arbete som utförs av am- 
bassadpersonal m.fl. skall anses som arbete i Sverige om det är förenligt 
med bestämmelserna om immunitet och privilegier i de konventioner 
som anges i 2 och 3 §§ lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. 
Detta innebär att bedömningen av vilka personer som skall omfattas av 
socialförsäkringen skall göras utifrån konventionerna, som därför skall 
läggas till grund för bedömningen av om den enskilde vid tillämpning av 
denna lag skall anses ha arbete i Sverige. Den som enligt denna 
bestämmelse anses ha arbete i Sverige kommer att omfattas av den 
arbetsbaserade försäkringen i dess helhet, dvs. även av 
arbetsskadeförsäkringen. Se även vad som anförts i avsnitt 8.5. 
I andra stycket stadgas att ett arbete som en person utför för en särskild 
internationell organisation och som omfattas av bestämmelserna i 4 § 
lagen om immunitet och privilegier i vissa fall skall anses vara utfört i 
Sverige. Sverige har ingått särskilda avtal som berör internationell verk- 
samhet här i landet. De internationella organisationerna och de personer 
som har anknytning till dessa har regelmässigt immunitet och privilegier. 
I några av avtalen finns det särskilda bestämmelser avseende socialför- 
säkringen för den vid organisationen anställda personalen. Som ett exem- 
pel på ett sådant avtal kan nämnas den s. k. IMO-konventionen (se 
kommentaren till 3 §). Vidare kan tilläggas vad gäller detta avtal att så- 
dant arbete som utförs av den som omfattas av avtalet skall omfattas av 
den svenska socialförsäkringen med avseende på socialförsäkringsförmå- 
ner som hänför sig till arbete i Sverige utanför den organisation som av- 
talet avser. 
I andra avtal uttalas att den verksamma personalen jämte familjemed- 
lemmar skall åtnjuta samma rättigheter, privilegier och immunitet som 
föreskrivs i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. 
3 kap. Socialförsäkringsskyddet 
Bosättningsbaserad försäkring 
1§ Den som är bosatt i Sverige är försäkrad för följande förmåner som 
anges i lagen (1962:381) om allmän försäkring: 
1. ersättning för sjukvård m.m. enligt 2 kap. i fråga om förmåner som 
beslutas av de allmänna försäkringskassorna, 
2. föräldrapenning på garantinivå, 
3. folkpension i form av förtidspension och efterlevandepension be- 
räknad i förhållande till det antal år som har tillgodoräknats som bosätt- 
ningstid i Sverige, samt 
4. rehabilitering och särskilt bidrag enligt 22 kap. i fråga om förmåner 
som beslutas av de allmänna försäkringskassorna. 
 
2 § Den som är bosatt i Sverige omfattas även av 
1. lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag, 
2. lagen (1969:205) om pensionstillskott, 
3. lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag, 
4. lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handi- 
kappade, 
5. lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn, 
6. lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för 
långvarig vård av sjukt eller handikappat barn, 
7. lagen (1993:389) om assistansersättning, 
8. lagen (1993:737) om bostadsbidrag, 
9. lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer, 
10. lagen (1996:1030) om underhållsstöd, 
11. lagen (1998:702) om garantipension, och 
12. lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag. 
 
I dessa båda paragrafer anges dels de förmåner enligt AFL som en här i 
landet bosatt person är försäkrad för på grund av bosättningen (1 §), dels 
den övriga lagstiftning om bosättningsbaserade socialförsäkringsför- 
måner som en bosatt person omfattas av (2 §). I de författningar som räk- 
nas upp i 2 § används inte, såsom i AFL, begreppet försäkrad men denna 
skillnad är närmast teknisk. Innebörden av att en person är försäkrad för 
förmåner enligt AFL respektive omfattad av lagstiftningen är densamma; 
personen i fråga uppfyller det grundläggande anknytningsmomentet till 
det aktuella förmånssystemet (jfr avsnitt 6.1). I den bosättningsbaserade 
delen av socialförsäkringen är det grundläggande anknytningsmomentet 
bosättning här i landet. Vad som avses med bosättning i Sverige har defi- 
nierats i 2 kap. denna lag. 
Omfattningen av den bosättningsbaserade försäkringen har behandlats 
i avsnitt 6.3. Uppräkningen i paragraferna utgår från nu gällande lagstift- 
ning och kan framdeles justeras efter hand som nya förmånsformer till- 
kommer. Ett förtydligande beträffande folkpensionsförmånerna har gjorts 
efter Lagrådets granskning. 
Till 2 kap. AFL är knutet en mängd olika författningar som berör rätt 
till sjukvård och rätt till olika ersättningar för kostnader som uppkommer 
i samband med att någon erhåller vård. Vissa av dessa förmåner handhas 
av försäkringskassorna men de flesta handhas av landstingen. SofL om- 
fattar emellertid inte  vilket framgår av 1 kap. 3 §  de landstingsan- 
knutna förmånerna, och därför har i 1 § 1 här gjorts den begränsningen 
att försäkringen med anknytning till 2 kap. AFL omfattar endast därtill 
hörande förmåner som beslutas av försäkringskassorna. 
I och med att kravet på inskrivning i försäkringskassan har tagits bort 
och ersatts med ett krav på bosättning innebär detta att även bidragsmot- 
tagaren (se även ändringarna i de lagar som anges i 2 § 1 och 3) skall 
vara bosatt i Sverige. 
 
3 § Till den som enligt utlänningslagen (1989:529) behöver ha uppe- 
hållstillstånd i Sverige får förmåner enligt 1 och 2 §§ utges tidigast från 
och med den dag då ett sådant tillstånd börjar gälla men inte för längre 
tid tillbaka än tre månader före det att tillståndet beviljats. Om det finns 
synnerliga skäl, får förmåner utges även om uppehållstillstånd inte har 
beviljats. 
Förmåner enligt första stycket betalas inte ut för tid då bistånd enligt 
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har lämnats till 
den försäkrade om förmånerna är av motsvarande karaktär. 
 
I paragrafens första stycke anges att förmåner, som efter flyttning till 
Sverige skall betalas ut till den som enligt utlänningslagen (1989:529) 
behöver ha uppehållstillstånd i Sverige, får betalas tidigast från och med 
den dag då ett sådant tillstånd börjar gälla men inte för längre tid tillbaka 
än tre månader före det att tillståndet beviljats. Eftersom viss tid kan för- 
flyta från det att ett tillstånd börjar gälla fram till det att det beviljats 
har 
en tremånadersgräns angivits för hur lång tid tillbaka förmåner kan utbe- 
talas. Som framgått i avsnitt 6.4.2 motsvarar bestämmelsen delar av en 
nuvarande regel i 5 § andra stycket RFFS 1998:11 om inskrivning och 
avregistrering hos allmän försäkringskassa (jfr också 1 kap. 5 § första 
stycket AFL). 
I sista meningen första stycket har intagits ett undantag. Lagrådet har 
förordat en omformulering av meningen så att det tydligare kommer till 
uttryck att meningen har en självständig innebörd och inte anknyter till 
de tidsgränser som anges i första meningen. Stadgandet innebär att för- 
måner får utges även om ett uppehållstillstånd inte har beviljats om det 
föreligger synnerliga skäl. Sådana skäl bör exempelvis anses föreligga 
när uppehållstillståndsprövningen endast är av formell natur t.ex. för in- 
flyttade utländska adoptivbarn till här bosatta personer eller minderåriga 
barn som återförenas med här bosatta föräldrar som har uppehållstill- 
stånd. 
Bestämmelsen i andra stycket är ny som generell föreskrift men mot- 
svaras i viss mån av den nuvarande lydelsen i 1 § andra stycket andra 
meningen lagen om allmänna barnbidrag och 5 § tredje stycket lagen om 
förlängt barnbidrag. Bestämmelsen föreslås i övrigt för att, efter mönster 
av en bestämmelse om undantag från bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen 
(1980:620), förhindra att dubbla förmåner utbetalas i fall då bistånd kun- 
nat lämnas enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande (jfr 
1 § andra stycket i den lagen). 
Arbetsbaserad försäkring 
4 § Den som arbetar i Sverige är försäkrad för följande förmåner enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring: 
1. sjukpenning och havandeskapspenning, 
2. föräldrapenning över garantinivå och tillfällig föräldrapenning, 
3. tilläggspension i form av förtidspension och efterlevandepension, 
4. folkpension i form av förtidspension och efterlevandepension be- 
räknad i förhållande till det antal år för vilka tillgodoräknats pensions- 
poäng för tilläggspension, samt 
5. rehabilitering och rehabiliteringsersättning enligt 22 kap. i fråga om 
förmåner som beslutas av de allmänna försäkringskassorna. 
 
5 § Den som arbetar i Sverige omfattas även av 
1. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, 
2. lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård, 
och 
3. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. 
 
I dessa båda paragrafer anges dels de förmåner enligt AFL som en här i 
landet förvärvsarbetande person på grundval av arbetet är försäkrad för 
(4 §), dels den övriga lagstiftning om arbetsbaserade socialförsäkrings- 
förmåner som en förvärvsarbetande person omfattas av (5 §). I de författ- 
ningar som räknas upp i 5 § används inte alltid, såsom i AFL, begreppet 
försäkrad men denna skillnad är närmast teknisk. Innebörden av att en 
person är försäkrad för förmåner enligt AFL respektive omfattad av an- 
nan lagstiftning är densamma; personen i fråga uppfyller det grund- 
läggande anknytningsmomentet till det aktuella förmånssystemet (jfr av- 
snitt 7.4). I den arbetsbaserade delen av socialförsäkringen är det grund- 
läggande anknytningsmomentet rent principiellt förekomsten av för- 
värvsarbete i verksamhet här i landet, åtminstone under en viss tid. Vad 
som avses med arbete i Sverige har definierats i 2 kap. denna lag. Ett för- 
tydligande beträffande folkpensionsförmånerna har gjorts efter Lagrådets 
granskning. 
Till 22 kap. AFL är knutet flera olika författningar som berör rätt till 
olika rehabiliteringsförmåner. Medan vissa av dessa förmåner handhas av 
försäkringskassorna handhas andra av landstingen. SofL omfattar 
emellertid inte  vilket framgår av 1 kap. 3 §  de landstingsanknutna 
förmånerna, och därför har här i 4 § 5 gjorts den begränsningen att för- 
säkringen med anknytning till 22 kap. AFL omfattar endast därtill höran- 
de förmåner som beslutas av försäkringskassorna. 
Omfattningen av den bosättningsbaserade försäkringen har behandlats 
i avsnitt 6.2 och 6.3. 
Försäkringstid 
6 § För arbetstagare gäller försäkringen enligt 4 och 5 §§ från och med 
den första dagen av anställningstiden. För andra gäller försäkringen dock 
från och med den dag då arbetet har påbörjats. 
Försäkringen upphör att gälla tre månader efter den dag då arbetet har 
upphört av någon annan anledning än ledighet för semester, ferier eller 
motsvarande uppehåll (efterskyddstid). Försäkringen upphör tidigare än 
som nu sagts om den enskilde påbörjat arbete i ett annat land och om- 
fattas av motsvarande försäkring i det landet eller om det finns andra sär- 
skilda skäl. 
 
I paragrafens första stycke ges bestämmelser om när den arbetsbaserade 
delen av socialförsäkringen skall börja att gälla. Lagrådet har förordat att 
innehållet i första och andra meningen skall byta plats, eftersom huvud- 
regeln bör avse normalfallet dvs. anställningsförhållandet. Paragrafen har 
omformulerats i enlighet härmed. För en arbetstagare gäller att om denne 
har en särskilt avtalad anställningsdag skall arbetet anses påbörjat 
nämnda dag och försäkringen börjar då att gälla. För övriga, icke an- 
ställda, gäller att ett arbete skall ha påbörjats för att försäkringen skall 
börja gälla. 
I andra stycket anges den tidsrymd som försäkringen alltjämt skall 
gälla efter det att arbetet har upphört. Denna tid omfattar en period om tre 
månader och har benämnts efterskyddstid. Sådana uppehåll som semes- 
ter, ferier eller motsvarande uppehåll räknas aldrig som efterskyddstid. 
Vidare anges att försäkringen kan komma att upphöra tidigare än tre 
månader efter det då arbetet har upphört exempelvis om en person på- 
börjat ett nytt arbete i ett annat land och då omfattas av försäkringen i det 
landet. Andra särskilda skäl kan vara att den enskilde själv uppger att 
arbetet har upphört och att han eller hon inte har för avsikt att arbeta mer. 
 
7 § Om en förmån som avses i 4 eller 5 § utges när försäkringen skall 
upphöra enligt 6 § andra stycket, fortsätter försäkringen enligt 4 eller 5 § 
att gälla under den tid för vilken förmånen utges. Försäkringen fortsätter 
också att gälla, enligt de grunder som regeringen fastställer, för den tid en 
person genomgår utbildning eller står till arbetsmarknadens förfogande. 
 
Av paragrafen framgår att den, som vid den tidpunkt då den arbetsbase- 
rade försäkringen enligt 6 § skall upphöra (dvs. senast tre månader efter 
det att arbetet upphört) uppbär någon förmån som omfattas av försäk- 
ringen, fortsätter att vara försäkrad så länge den förmånen eller någon 
annan arbetsbaserad förmån utbetalas. Det innebär t.ex. att den som är 
sjuk och uppbär sjukpenning då arbetet upphör kan fortsätta att få sjuk- 
penning enligt reglerna i 3 kap. AFL så länge sjukdomen består. Om den 
försäkrade vid sjukpenningrättens upphörande börjar uppbära någon an- 
nan arbetsbaserad förmån, t.ex. föräldrapenning över garantinivån, fort- 
sätter hela försäkringen alltjämt att gälla. Först då den försäkrade inte 
längre är berättigad till någon av de arbetsbaserade förmånerna upphör 
försäkringsskyddet. Försäkringen fortsätter även att gälla för den som 
genomgår utbildning eller står till arbetsmarknadens förfogande på det 
sätt regeringen i de särskilda fallen föreskriver. 
 
8 § Försäkringen för pensioner eller skadeersättningar som avses i 4 § 3 
och 4 samt 5 § 1 och 3 skall gälla när rätten till en förmån enligt de lagar 
som anges där kan härledas från ett arbete i Sverige. Detsamma gäller 
försäkringen för föräldrapenning över garantinivå enligt 4 § 2. 
Försäkringen för pensioner enligt första stycket skall också gälla i det 
fall rätten till förmånen kan härledas från sådan ersättning som anges i 12 
och 13 §§. 
 
I paragrafens första stycke finns särskilda regler om försäkringstid när 
det gäller förmåner som betalas ut vid en tidpunkt men som grundas på 
en tidigare intjänad rätt till dessa förmåner. Det gäller enligt första 
meningen i stycket tilläggspension och folkpension som grundas på 
intjänade pensionspoäng enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring 
och inkomstgrundad ålderspension enligt lagen (1998:674) om 
inkomstgrundad ålderspension (LIP) samt arbetsskadeersättning enligt 
lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Det innebär att den som 
någon gång på grund av arbete tillgodoräknats pensionspoäng eller 
pensionsrätt enligt bestämmelserna i AFL eller numera i LIP alltid är 
försäkrad för inkomstgrundad ålderspension och folkpension som 
grundas på tillgodoräknade pensionspoäng. Vidare är den som under tid 
då han utfört förvärvsarbete i Sverige blivit utsatt för skadlig inverkan i 
arbetet försäkrad för en ådragen arbetsskada även efter det att arbetet 
upphört. Den arbetsskadade kan således få rätt till ersättning från 
arbetsskadeförsäkringen även för tid efter det att arbetet upphört och 
detta även om skadan visat sig först efter denna tidpunkt. Någon 
motsvarande bestämmelse angående arbetsskadade finns inte i gällande 
bestämmelser men enligt praxis har gällt att en person, som inte längre är 
försäkrad, är berättigad till ersättning även om arbetsskadan visat sig 
efter arbetets upphörande under förutsättning att ett orsakssamband 
föreligger. 
Även beträffande föräldrapenning över garantinivå gäller särskilda 
regler om försäkringstid. Försäkringen för denna förmån kan bestå även 
efter den tidpunkt då den enligt 6 § skulle ha upphört. Reglerna förklaras 
av att det i enlighet med vad som nu gäller inom respektive förmånsslag 
även i framtiden skall vara möjligt att uppbära förmånen även om längre 
tid än tre månader förflutit sedan det senaste kvalificerande arbetet upp- 
hört. 
I vissa fall krävs enligt de särskilda förmånslagarna att den försäkrade 
fortfarande har ett arbete, som han antingen utför samtidigt som för- 
månen uppbärs eller behöver avstå från under den aktuella dagen. 
I andra stycket anges att försäkringen för pensioner även fortsätter att 
gälla om den kan härledas från sådan ersättning som anges i 11 och 
12 §§. Försäkringen kan således gälla även när den enskilde haft andra 
ersättningar än sådana som erhållits på grund av arbete. I detta stycke 
klargörs att den som någon gång fått pensionsrätt beräknad på sådan er- 
sättning som anges i paragraferna är försäkrad även när det gäller utfåen- 
det av pensionen. Innebörden härav är således att även om man inte 
uppfyller de gängse kraven på att vara försäkrad för den arbetsbaserade 
delen skall man ändå anses vara försäkrad när utbetalning av pensionen 
kommer ifråga. 
Bestämmelsen har modifierats efter påpekande av Lagrådet. 
 
9 § För biståndsarbetare m.fl. enligt 2 kap. 4 § som till följd av utlandsar- 
bete inte omfattas av den arbetsbaserade försäkringen och som efter ut- 
landstjänstgöringens slut återvänder till Sverige skall efterskyddstiden 
börja löpa först efter återkomsten, om utlandstjänstgöringen varat längst 
fem år. 
 
I paragrafen har införts en bestämmelse som innebär att för biståndsar- 
betare m.fl. som arbetar i utlandet skall inte efterskyddstiden börja räknas 
förrän från det att dessa har återkommit till Sverige från sin ut- 
landstjänstgöring. För att det klart skall framgå att bestämmelsen endast 
är tillämplig på den försäkrade som direkt efter utlandstjänstgöringens 
slut återvänder till Sverige har detta angivits enligt förslag av Lagrådet. 
 
10 § Försäkringen enligt 4 eller 5 § fortsätter att gälla efter efterskydds- 
tiden enligt 6 § andra stycket så länge skyddsbestämmelserna om beräk- 
ning av sjukpenninggrundande inkomst i 3 kap. 5 § tredje stycket 4 6 
lagen (1962:381) om allmän försäkring är tillämpliga. 
 
Lagrådet har pekat på det mindre lämpliga i att helt och hållet ersätta det 
som nu är lagreglerat med regeringsföreskrifter. Paragrafen har därför 
ändrats så att den nu hänvisar till situationer som finns i 3 kap. 5 § 3 
stycket punkterna 4 6 lagen om allmän försäkring. Försäkringen kan så- 
ledes komma att gälla under längre tid än den normala efterskyddstiden 
enligt 6 §. Vidare kan nämnas att försäkringen efter att fall som avses i 
förevarande paragraf inte längre är för handen kan fortsätta att gälla i fall 
som avses i t.ex. 3 kap. 7 §. 
Arbetstillstånd 
11 § Den som enligt utlänningslagen (1989:529) behöver ha arbetstill- 
stånd i Sverige eller ett uppehållstillstånd med motsvarande verkan har 
inte rätt till förmåner enligt 4 och 5 §§ förrän ett sådant tillstånd har be- 
viljats. Ersättning får därvid utges tidigast från och med den dag då till- 
ståndet börjar gälla men inte för längre tid tillbaka än tre månader före 
det att tillståndet beviljades. 
Begränsningarna i första stycket gäller inte arbetsskadeersättning enligt 
5 § 1. 
 
Dispositionen av 11 15 §§ har ändrats på det sätt Lagrådet föreslagit. 
Den tidigare 15 § utgör nu 11 § och de tidigare föreslagna 11 14 §§ ut- 
gör nu 12 15 §§. I den förevarande paragrafens första stycket finns en 
bestämmelse om rätt till arbetsbaserade förmåner för personer som för att 
kunna arbeta här i landet behöver arbetstillstånd eller uppehållstillstånd 
med motsvarande verkan. Med uppehållstillstånd med motsvarande 
verkan avses permanent uppehållstillstånd och andra uppehållstillstånd 
som beviljas personer som skall arbeta här i landet men som inte behöver 
arbetstillstånd (egenföretagare och liknande). Denna bestämmelse mot- 
svarar till sitt innehåll bestämmelsen i 3 § om bosättningsförmåner för 
personer som behöver uppehållstillstånd här i landet. 
Enligt andra stycket gäller arbetsskadeförsäkringen utan krav på ar- 
betstillstånd. 
Speciella försäkringssituationer 
12 § En person som har förtidspension som beräknats enligt 13 kap. 2 § 
lagen (1962:381) om allmän försäkring är försäkrad för inkomstgrundad 
ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension 
beräknad på denna förtidspension. 
 
I den förevarande paragrafen stadgas att en person är försäkrad för intjä- 
nande av ålderspensionsrätt om han eller hon har förtidspension som har 
beräknats utifrån antagandepoäng. Det kan förekomma att en person som 
aldrig har haft ett arbete har förtidspension beräknad enligt 13 kap. 2 §. 
Denna bestämmelse skyddar personer som hör till en sådan kategori, t.ex. 
en person som uppburit vårdbidrag. 
 
13 § Den som uppbär någon av följande förmåner är försäkrad för in- 
komstgrundad ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad 
ålderspension och tilläggspension i form av förtidspension enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring: 
1. vårdbidrag, som inte avser merkostnader, enligt 8 § lagen (1998:703) 
om handikappersättning och vårdbidrag, 
2. dagpenning från arbetslöshetskassa, 
3. utbildningsbidrag i form av dagpenning under arbetsmarknadsut- 
bildning och yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning vid genera- 
tionsväxling, 
4. utbildningsbidrag för doktorander, 
5. korttidsstudiestöd och vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen (1973:349), 
6. vuxenstudiebidrag enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxen- 
studiestöd för arbetslösa samt särskilt utbildningsbidrag, 
7. timersättning vid vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) 
och ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar 
(TUFF), 
8. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen 
(1994:1809) om totalförvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt 
de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, eller 
9. stipendium som enligt punkt 12 sjunde stycket av anvisningarna till 
32 § kommunalskattelagen (1928:370) skall tas upp som intäkt av tjänst. 
 
I paragrafen anges att den som uppbär de olika förmånerna under 1 9 är 
försäkrad för inkomstgrundad ålderspension och tilläggspension i form 
av förtidspension. Denna bestämmelse har införts för att möjliggöra in- 
tjänande av ålderspensionsrätt m.m. för den som inte blivit försäkrad 
direkt genom förvärvsarbete. 
 
14 § Den som är bosatt i Sverige är försäkrad för pensionsgrundande be- 
lopp för barnår enligt 3 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad 
ålderspension. 
Den som har genomgått grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om 
totalförsvarsplikt är försäkrad för pensionsgrundande belopp för plikt- 
tjänstgöring enligt 3 kap. lagen om inkomstgrundad ålderspension. 
 
I paragrafen stadgas att den som är bosatt i Sverige är försäkrad för 
barnår och plikttjänstgöring trots att förmånen är förknippad med ett ar- 
betsvillkor. Bestämmelsen innebär således att en person i dessa situatio- 
ner skall kunna få tillgodoräknas pensionsgrundande belopp genom bo- 
sättning trots att förmånen är arbetsbaserad. Arbetsvillkoret måste dock 
uppfyllas på något sätt antingen före den aktuella perioden eller efter, 
vilket framgår av bestämmelserna i LIP. Bestämmelsen har endast be- 
tydelse för den som inte genom arbete blivit försäkrad enligt 3 kap. 5 § 3. 
 
15 § Den som genomgår utbildning som är förenad med särskild risk för 
arbetsskada är försäkrad för arbetsskada enligt lagen (1976:380) om ar- 
betsskadeförsäkring. Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer meddelar närmare föreskrifter om detta. 
 
Denna paragraf är överförd från 1 kap. 1 § 2 stycket lagen (1976:380) om 
arbetsskadeförsäkring. 
Gemensamma bestämmelser 
16 § Den som, i enlighet med förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämp- 
ningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller 
deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, omfattas av lagstift- 
ningen i en annan stat är inte försäkrad för sådana förmåner enligt denna 
lag som motsvarar förmåner som avses i förordningen. 
 
I paragrafen ges en bestämmelse som uttryckligen anger att den som 
enligt förordning (EEG) nr 1408/71 i visst fall skall vara omfattad av ett 
annat lands lagstiftning inte är försäkrad för förmåner som även skulle 
kunna ges enligt SofL. Bestämmelsen är bl.a. föranledd av att förordning 
(EEG) nr 1408/71 inte förbjuder ett land att ge en person förmåner även 
om någon skyldighet därtill inte föreligger enligt förordningen (se EG- 
domstolens dom i mål 69/79 Jordens-Vosters). 
Av förordning (EEG) nr 1408/71 följer att familjemedlemmar till en 
förvärvsarbetande som skall omfattas av lagstiftningen i Sverige kan ha 
rätt till bl.a. sjukvårdsförmåner här i landet även om de inte är bosatta 
här. Lagrådet har ifrågasatt om andra stycket skall tas med i lagen då 
dess innehåll får anses följa av förordningen (EEG) nr 1408/71. Mot 
denna bakgrund och då gränsdragningsproblem kan uppkomma, tas 
därför detta stycke bort. 
4 kap. Förmåner vid utlandsvistelse 
Bosättningsbaserade förmåner 
1 § För tid då en försäkrad vistas i ett land som inte ingår i Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) får förmåner som grundas på bo- 
sättning utges endast i de fall som avses i 2 och 3 §§. 
 
Som framgår av paragrafen skall begränsningarna i fråga om de bosätt- 
ningsbaserade förmånerna gälla endast vid vistelse utanför EES. Vid 
vistelse i ett land inom EES gäller således samma regler som vid vistelse 
i Sverige. 
Det bör märkas att en grundläggande förutsättning för tillämpningen av 
bestämmelserna i kapitlet är att den enskilde vid utlandsvistelsen alltjämt 
är försäkrad, dvs. fortfarande anses bosatt här i landet. 
 
2 § Förmåner får utges om utlandsvistelsen kan antas vara längst sex 
månader. 
När det gäller ersättning för sjukvård m.m. enligt 3 kap. 1 § 1 tillämpas 
särskilda bestämmelser om vård som ges utomlands. 
Pensionsförmåner enligt 3 kap. 1 § 3 samt 2 § 2, 6 och 11 utges så 
länge den försäkrades bosättning i Sverige består enligt 2 kap. 
 
Huvudregeln vilken finns i paragrafens första stycke  är att bosättnings- 
baserade förmåner kan utges endast om utlandsvistelsen kan antas vara 
längst sex månader. Bedömningen av utlandsvistelsens längd skall göras 
i samband med utresan. Bedöms vistelsen komma att vara längre än sex 
månader kommer förmånen inte att kunna ges under utlandsvistelsen. 
Motsvarande regler gäller redan i dag för bl.a. barnbidrag. 
I paragrafens andra och tredje stycke görs undantag från sexmånaders- 
regeln för vissa angivna förmåner. Det gäller dels sjukvårdsförmåner 
(andra stycket), dels olika folkpensionsförmåner (tredje stycket). I fråga 
om sjukvårdsförmåner är rättigheterna begränsade enligt vad som följer 
av bestämmelserna i AFL och därtill anknytande författningar. Folkpen- 
sionsförmåner och garantipension betalas däremot så länge den försäkra- 
des bosättning i Sverige består enligt 2 kap. 
 
3 § Tidsbegränsningen i 2 § första stycket gäller inte sådana 
statsanställda och deras familjemedlemmar som avses i 2 kap. 2 och 6 §§. 
Tidsbegränsningen gäller inte heller familjestöd enligt 3 kap. 1 § 2 
eller 2 § 1, 3, 5 och 10 till biståndsarbetare m.fl. och studerande eller 
deras familjemedlemmar som avses i 2 kap. 4 6 §§. 
 
Av paragrafens första stycke följer att sexmånadersregeln i 2 § inte skall 
gälla för personer som av en statlig arbetsgivare sänds till ett annat land 
för arbete för arbetsgivarens räkning. De skall således behandlas som om 
de vistades i Sverige. Detsamma gäller medföljande make och barn under 
18 år. 
För biståndsarbetare m.fl. och studerande i utlandet skall enligt para- 
grafens andra stycke sexmånadersregeln i 2 § inte gälla i fråga om visst 
familjestöd. Det gäller här föräldrapenning på garantinivå, barnbidrag, 
förlängt barnbidrag, adoptionsbidrag samt underhållsstöd. Biståndsarbe- 
taren, annan därmed jämställd eller studeranden skall i fråga om dessa 
förmåner behandlas som om han vistades i Sverige. Detsamma gäller för 
familjemedlemmar till dessa personer. Vad som avses med familjemed- 
lemmar framgår av 2 kap. 6 §. 
 
4 § Har rätten till en bosättningsbaserad förmån upphört med tillämpning 
av bestämmelserna om bosättning i 2 kap. eller bestämmelserna om ut- 
landsvistelse i 1 3 §§, får förmånen efter ansökan hos försäkringskassan 
fortsätta att utges om det med hänsyn till omständigheterna skulle 
framstå som uppenbart oskäligt att dra in förmånen. 
 
I paragrafen ges möjlighet för en försäkringskassa att efter ansökan be- 
sluta om förlängd utbetalning i vissa fall av en bosättningsbaserad 
förmån efter det att rätten till förmånen har upphört med tillämpning av 
bestämmelserna om bosättning i 2 kap. eller bestämmelserna om 
utlandsvistelse i 1 3 §§. En liknande bestämmelse finns för närvarande i 
5 kap. 16 § AFL. Frågan har behandlats i slutet av avsnitt 10.1. 
Arbetsbaserade förmåner 
5 § För tid då en försäkrad vistas utomlands får förmåner vid sjukdom, 
havandeskap, tillfällig vård av barn och rehabilitering enligt 3 kap. 4 § 1, 
2 och 5 endast utges i följande fall: 
1. om ett ersättningsfall inträffar utomlands medan den försäkrade där 
utför sådant arbete som skall anses som arbete i Sverige enligt 2 kap., 
2. om försäkringskassan medger att den försäkrade reser till utlandet. 
 
I paragrafen finns bestämmelser om begränsningar i rätten till utgivande 
av vissa arbetsbaserade förmåner för tid då den förmånsberättigade vistas 
utomlands. När det gäller hithörande s.k. dagersättningar har försäkrings- 
kassorna såvitt gäller deras område i allmänhet samtidigt ansvar för att de 
försäkrade blir rehabiliterade. Till skillnad mot vad som är fallet beträf- 
fande de bosättningsbaserade förmånerna (se 1 § detta kapitel) gäller be- 
gränsningarna även inom EES. I fall då förordning (EEG) nr 1408/71 är 
tillämplig kan dock begränsningarna komma att delvis sättas ur spel. 
Begränsningarna gäller i fråga om sjukpenning, havandeskapspenning, 
tillfällig föräldrapenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning. 
Vidare kan  efter mönster av nuvarande 3 kap. 15 § första stycket e) 
AFL  sådana förmåner betalas ut endast om ett ersättningsfall inträffar 
utomlands medan den försäkrade utför sådant arbete som skall anses som 
arbete i Sverige eller om försäkringskassan medger att den försäkrade 
reser till utlandet. Lagrådet har förordat att hänvisningen till 4 kap. 1 § 
fjärde stycket AFL, som fanns i punkten 3 i paragrafen, skall utgå. Denna 
punkt har därför tagits bort. 
 
6 § Pensionsförmåner och skadeersättningar enligt 3 kap. 4 § 3 och 4 
samt 5 § 1 och 3 utges för tid då den försäkrade vistas utomlands så länge 
rätten till förmånen består. Detta gäller också i fråga om föräldrapenning 
över garantinivå enligt 3 kap. 4 § 2, 
1. om barnet är bosatt i Sverige, eller 
2. om försäkringskassan medger det, när ett barn hämtas i samband 
med adoption. 
 
För tydlighets skull anges i paragrafen att sådana förmåner för vilka be- 
gränsningarna i 5 § inte skall gälla kan betalas ut för tid då den förmåns- 
berättigade vistas utomlands så länge han är försäkrad för förmånen en- 
ligt 2 och 3 kap., dvs. på samma villkor som gäller vid vistelse i Sverige. 
Beträffande föräldrapenning över garantinivån gäller detta under förut- 
sättning att barnet fortfarande anses bosatt i Sverige, i syfte att för denna 
speciella förmån ändå behålla någon anknytning till Sverige under den 
långa tid som förmånen kan lämnas. 
Gemensamma bestämmelser 
7 § För utbetalning av en förmån utomlands får krävas bevis om att rätten 
till förmånen består. 
 
En liknande bestämmelse finns i bl.a. 16 kap. 13 § AFL som avser pen- 
sion och som nu föreslås bli upphävd. 
5 kap. Anmälan och handläggning av ärenden 
Anmälan till försäkringskassan 
1 § Den som bosätter sig i Sverige och som inte är folkbokförd här skall 
anmäla sig till den försäkringskassa som avses i 4 §. Bosättningsbaserade 
förmåner enligt 3 kap. 1 och 2 §§ får inte utges för längre tid tillbaka än 
tre månader före den månad då anmälan gjordes eller försäkringskassan 
på annat sätt fick kännedom om bosättningen. 
Den som avses i 2 kap. 2 § första stycket och som inte är folkbokförd 
här skall anmäla sig till den försäkringskassa som avses i 5 § andra 
stycket. 
 
Den som bosätter sig i Sverige och som inte är folkbokförd här i landet 
skall enligt paragrafen anmäla bosättningen till försäkringskassan (jfr 
nuvarande 1 kap. 5 § andra stycket AFL). Vilken försäkringskassa som 
anmälan skall göras till framgår av 4 §. Syftet med anmälningsskyldig- 
heten är att försäkringskassan ges möjlighet att pröva om anmälaren kan 
bli försäkrad för bosättningsbaserade förmåner. Vidare finns en bestäm- 
melse som begränsar möjligheten till retroaktiv utbetalning av förmåner. 
Bosättningsbaserade förmåner skall enligt denna bestämmelse inte kunna 
utges för längre tid tillbaka än tredje månaden före den då anmälan har 
gjorts eller försäkringskassan på annat sätt fått kännedom om bosätt- 
ningen (jfr nuvarande 1 kap. 5 § första stycket AFL). Bestämmelsen av- 
ser endast utgivande av förmåner och hindrar således inte att t.ex. tillgo- 
doräknande av försäkringstid för garantipension sker för längre tid till- 
baka. Andra stycket avser s.k. direktutsända som inte återvänder till 
Sverige före det att de sänds ut på nytt. 
 
2 § Arbetsbaserade förmåner enligt 3 kap. 4 § samt 5 § 2 och 3 får inte 
utges för längre tid tillbaka än tre månader före den månad då för- 
säkringskassan fick kännedom om arbetet. 
En anmälan om arbete i Sverige som görs av den som arbetar här utan 
att vara bosatt i landet skall lämnas till den försäkringskassa som avses i 
5 §. 
 
Lagrådet har påpekat att paragrafen saknar motsvarighet till 1 § första 
styckets anmälningsskyldighet och forum och har lämnat ett förslag till 
skrivning härom. På grund av administrativa skäl införs inte någon an- 
mälningsskyldighet. Paragrafen har dock omformulerats efter det att 
förslaget lämnades till Lagrådet. Liksom är fallet beträffande de bo- 
sättningsbaserade förmånerna (se föregående paragraf) gäller restrik- 
tioner mot retroaktiva utbetalningar för arbetsbaserade förmåner. Be- 
gränsningen innebär att arbetsbaserade förmåner inte utges för längre tid 
tillbaka än tre månader före den månad då försäkringskassan fick 
kännedom om arbetet. För en person som arbetar här i landet utan att 
vara bosatta här krävs normalt då att denna har anmält arbetet till försäk- 
ringskassan för att kassan skall få sådan kännedom. För den som också är 
bosatt här i landet lämnar försäkringskassan normalt att få kännedom om 
arbetet genom information från skattemyndigheten. Detta framgår av 
paragrafens första stycke. Där framgår också att begränsningen inte gäller 
i fråga om arbetsskadeförmåner. 
I andra stycket anges att om en anmälan om arbete i Sverige görs av 
den som inte är bosatt här skall han eller hon göra den till den försäk- 
ringskassa som avses i 5 §, vilket i praktiken är samma kassa som om 
denne hade varit bosatt här. Av skäl som utvecklats i avsnitt 11.1 före- 
ligger således inte någon generell skyldighet för den som kommer till 
Sverige för att arbeta att anmäla sig till försäkringskassan. 
 
3 § Den som lämnar Sverige för en tid som kan antas ha betydelse för 
rätten till förmåner enligt 2 eller 4 kap. skall anmäla detta till den försäk- 
ringskassa som avses i 4 6 §§. 
 
I paragrafen anges att den som lämnar Sverige för en tid som kan antas 
ha betydelse för rätt till förmåner skall anmäla detta till försäkrings- 
kassan. Den som uppbär någon socialförsäkringsförmån och lämnar 
Sverige skall anmäla detta till försäkringskassan. Även den som upphör 
att arbeta i Sverige utan att då vara berättigad till någon socialförsäk- 
ringsförmån och lämnar landet skall göra en anmälan om detta till försäk- 
ringskassan. Sådan anmälningsskyldighet bör dock inte föreligga om den 
förvärvsarbetande aldrig anmält sig hos försäkringskassan eller av annat 
skäl inte blivit registrerad där. Vidare måste den som lämnar Sverige för 
längre tid än ett år liksom i dag göra en anmälan om detta. Eftersom ut- 
givande av förmåner vid utlandsvistelse i många fall enligt 4 kap. skall 
vara ytterligare begränsad, kan anmälningsskyldighet föreligga även vid 
utlandsvistelser understigande ett år. 
Beslutande försäkringskassa m.m. 
4 § Ett ärende som skall avgöras av en allmän försäkringskassa och avser 
någon som är bosatt i Sverige skall avgöras av den försäkringskassa inom 
vars verksamhetsområde den enskilde var folkbokförd den 1 november 
föregående år. 
Om den enskilde inte var folkbokförd i Sverige den 1 november före- 
gående år, skall ett ärende avgöras av den försäkringskassa inom vars 
verksamhetsområde den enskilde är bosatt vid årets ingång. Sker bosätt- 
ningen senare under året, skall ärendet avgöras av den försäkringskassa 
inom vars verksamhetsområde bosättningen sker. 
 
5 § Ett ärende som skall avgöras av en allmän försäkringskassa och avser 
någon som inte är bosatt i Sverige skall avgöras av den försäkringskassa 
inom vars verksamhetsområde den enskilde regelmässigt tillbringar sin 
dygnsvila. Om dygnsvilan inte tillbringas i Sverige, skall ärendet avgöras 
av den försäkringskassa inom vars verksamhetsområde den enskilde 
regelmässigt arbetar. Är den enskilde sjöman skall ärendet, om det inte 
avser pension, avgöras av Västra Götalands allmänna försäkringskassa. 
Om det inte med stöd av första stycket kan bestämmas till vilken för- 
säkringskassa ärendet hör, skall ärendet avgöras av Stockholms läns all- 
männa försäkringskassa. 
 
6 § Ärenden som gäller personer vilka har rätt till förmåner som familje- 
medlemmar skall alltid avgöras av samma försäkringskassa som skall 
avgöra ett ärende angående den från vilken de härleder rätten till för- 
måner. 
Ett ärende, som avser någon som omfattas eller väljer att omfattas av 
svensk lagstiftning enligt artikel 16 i förordning (EEG) nr 1408/71 om 
tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföre- 
tagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, skall 
avgöras av Stockholms läns allmänna försäkringskassa. 
 
I paragraferna finns bestämmelser om vilken försäkringskassa som är 
behörig att fatta beslut när det gäller personer som bor i Sverige (4 §) 
eller som arbetar här i landet utan att vara bosatta här (5 §) eller som i 
EG-fall främst är familjemedlemmar till personer som avses i 5 § (6 §). 
Bestämmelserna har sin motsvarighet i nuvarande bestämmelser i 1 kap. 
4 § AFL samt i 5, 7 och 8 §§ i RFFS 1998:11. Bestämmelsen i 5 § andra 
stycket är dock ny. Enligt den skall, om det inte på annat sätt kan be- 
stämmas till vilken försäkringskassa ett ärende hör, ärendet avgöras av 
Stockholms läns allmänna försäkringskassa (jfr 8 kap. 2 § LAF) Nämnda 
försäkringskassa skall även avgöra ärenden om pension såvitt gäller ut- 
ländska sjömän. Lagrådet har föreslagit att 6 § första stycket skall om- 
formuleras. Paragrafen har formulerats i enlighet med lagrådets förslag. 
Övriga bestämmelser 
7 § Vid tillämpningen av denna lag skall följande bestämmelser i lagen 
(1962:381) om allmän försäkring tillämpas: 
18 kap. 46 och 47 §§ om Riksförsäkringsverkets tillsyn, 
20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut, 
20 kap. 4 § om återbetalning, 
20 kap. 8 § om uppgiftsskyldighet för den enskilde, 
20 kap. 9 § om uppgiftsskyldighet för myndigheter och arbetsgivare 
m.fl., 
20 kap. 10 § om omprövning av en försäkringskassas beslut, 
20 kap. 10 a § om ändring av en försäkringskassas beslut, och 
20 kap. 11 13 §§ om överklagande av beslut m.m. 
 
I paragrafen anges det att vissa bestämmelser i AFL skall tillämpas vid 
tillämpningen av Sofl. Detta innebär dock inte att de i paragrafen angivna 
lagrummen uteslutande skall tillämpas utan även andra icke angivna be- 
stämmelser kan komma att tillämpas. 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelserna 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2. Bestämmelserna i denna lag om personer som lämnar eller kommer 
till Sverige skall tillämpas även på personer som före den 1 januari 2001 
har lämnat respektive kommit till landet. 
3. Har arbete upphört under perioden oktober  december år 2000 skall 
efterskyddstiden i 2 kap. 6 § andra stycket räknas från lagens ikraftträ- 
dande. 
4. Den som vid lagens ikraftträdande uppbär hustrutillägg enligt över- 
gångsbestämmelserna till lagen (1998:708) om upphävande av lagen 
(1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension, är 
fortfarande försäkrad för denna förmån. 
5. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om bosättningsbaserad 
folkpension i form av ålderspension för den som är född år 1937 eller 
tidigare. 
 
Lagen träder i kraft den 1 januari 2001. 
I punkt 2 anges att bestämmelserna i lagen angående personer som 
lämnar eller kommer till Sverige skall gälla även dem som har lämnat 
eller kommit till Sverige före det att lagen träder i kraft. Detta innebär 
exempelvis att den som har lämnat Sverige före den 1 januari 2001 kan 
få en längre bosättningsbaserad försäkringstid. Å andra sidan kan den 
som kommit hit före nämnda tidpunkt i vissa undantagsfall komma att 
förlora sin försäkringstillhörighet eftersom vissa personer enligt de nya 
bestämmelserna inte längre kommer att anses bosatt här. Som exempel 
på denna kategori kan nämnas en person som kommer hit för att studera 
och inte är berättigad till utbildningsbidrag för doktorander (se även 
avsnitt 15.2). Det kan också förekomma att en person kan återfå sin 
försäkringstillhörighet, som exempel kan nämnas en biståndsarbetare 
som före lagens ikraftträdande lämnar Sverige för en längre tid än tre år 
men för högst fem år. Vid lagens ikraftträdande återfår en sådan person 
sin försäkringstillhörighet. 
I punkt 3 anges att efterskyddstiden på tre månader skall räknas från 
den 1 januari 2001 om den enskilde har arbete som upphört under tiden 
oktober  december år 2000. Med uttrycket har arbete upphört avses att 
den enskilde inte längre har något arbete som grundar rätt till arbetsbase- 
rad försäkring. Den som enligt gällande praxis avslutar ett arbete med 
avsikt att påbörja ett nytt arbete inom sex månader är fortfarande sjuk- 
penningförsäkrad utifrån den inkomst som han hade av det arbetet. För 
att övergången till de nya reglerna inte skall innebära att en sådan person 
kan komma att stå helt oförsäkrad för sjukpenning vid ikraftträdandet 
införs denna bestämmelse. 
I punkt 4 stadgas att den som vid lagens ikraftträdande uppbar hustru- 
tillägg enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1998:708) om upp- 
hävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär 
folkpension alltjämt är försäkrad för denna förmån. 
I punkt 5 anges att äldre bestämmelser fortfarande gäller för dem som 
är födda år 1937 eller tidigare avseende den bosättningsbaserade folkpen- 
sionen i form av ålderspension. Detta innebär att möjligheten att beräkna 
folkpension i form av ålderspension i förhållande till år som tillgodoräk- 
nats som bosättningsår, s.k. 40-delsberäkning, kvarstår för de angivna 
årsgrupperna. 
16.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:381) om 
allmän försäkring 
1 kap. 
3 § 
I paragrafen införs i enlighet med avsnitt 5.4 en ny bestämmelse, som 
innehåller upplysningar om att det i socialförsäkringslagen (SofL) finns 
bestämmelser om vem som är försäkrad för olika förmåner enligt AFL. 
Vidare anges att SofL även innehåller bestämmelser om förmåner vid 
utlandsvistelse och om handläggning av ärenden, m.m. Bestämmelserna i 
SofL är generellt tillämpliga på förmåner enligt AFL. Beträffande inne- 
hållet i SofL hänvisas till författningskommentaren till den lagen (jfr 
1 kap. 3 § SofL). 
Paragrafens nuvarande bestämmelser, som upphävs, reglerar vem som 
är försäkrad enligt AFL. Till dessa upphävda bestämmelser hör bl.a. den 
s.k. ettårsregeln angående utlandsvistelse samt de särskilda utsändnings- 
reglerna för statsanställda och deras medföljande familjemedlemmar. I 
stället för de upphävda reglerna tillämpas bestämmelserna i 2 och 3 kap. 
SofL. 
 
4 och 5 §§ 
Förslaget innebär att bestämmelserna i 4 och 5 §§ om inskrivning hos 
allmän försäkringskassa upphävs, eftersom inskrivning enligt avsnitt 5.3 
och 11.1 inte längre skall vara något försäkringsvillkor. Jfr numera i 
stället forumbestämmelserna i 5 kap. SofL. 
 
2 kap. 
8 § 
Nuvarande bestämmelser i denna paragraf upphävs. I stället tillämpas 
bestämmelserna i SofL (bl.a. 3 kap. 1 och 16 §§ ). 
 
2 kap. 
10 § 
Nuvarande bestämmelser upphävs i vad de hänför sig till inskrivnings- 
förhållandena. Vilken kassa som är behörig att fatta beslut skall nämligen 
inte längre bestämmas med hänsyn till den försäkrades inskrivningsför- 
hållanden. Generella bestämmelser om behörig försäkringskassa finns i 
stället i 5 kap.SofL. Nuvarande bestämmelser i första stycket ersätts av 
5 kap. 4 6 §§ SofL. Den nu gällande bestämmelsen i första stycket andra 
meningen om att en försäkringskassa kan uppdra åt en annan försäk- 
ringskassa att pröva vissa frågor behålls dock. Andra stycket andra 
meningen har omformulerats eftersom inskrivningsinstitutet har utmönst- 
rats. 
3 kap. 
1 § 
Ändringarna i första stycket innebär bl.a. att det för rätt till sjukpenning 
inte längre skall krävas att den försäkrade är inskriven hos allmän försäk- 
ringskassa. Inskrivning skall inte längre vara något försäkringsvillkor. 
Vem som är försäkrad framgår numera av 1 kap. 3 § AFL jämförd med 
3 kap. 4 § 1 SofL.  Den nu gällande bestämmelsen i andra stycket upp- 
hävs, eftersom inskrivning hos försäkringskassan inte skall vara något 
villkor för rätt till sjukpenning. 
 
2 § 
Bestämmelserna i första stycket ändras på så sätt att SGI skall beräknas 
efter den försäkrades årliga inkomst i pengar från arbete här i landet. 
Liksom hittills hänförs sådan inkomst till antingen inkomst av anställning 
eller inkomst av annat förvärvsarbete. Vidare slopas den nuvarande be- 
stämmelsen (andra meningen) att ersättning från en utländsk arbetsgivare 
inte skall anses utgöra inkomst av anställning, om det är fråga om arbete i 
dennes verksamhet utomlands. 
Det avgörande för om en person omfattas av den arbetsbaserade för- 
säkringen (t.ex. sjukpenning) skall, som tidigare har utvecklats i avsnitt 
7, vara att han eller hon arbetar i Sverige. Detta medför bl.a. att 
avgörande för om en inkomst är sjukpenninggrundande alltid skall vara 
att den avser arbete här i landet. I detta hänseende skall det normalt sakna 
betydelse om en arbetsgivare är svensk eller utländsk. Bestämmelser om 
vad som avses med arbete här i landet finns i 2 kap. 7 10 §§ SofL (jfr 
nya 1 kap. 3 § AFL). 
 
2 a § 
Enligt nuvarande bestämmelse i första stycket anses ersättning från en 
utländsk arbetsgivare som inkomst av annat förvärvsarbete, om ersätt- 
ningen avser arbete som utförts här i landet samt arbetsgivaren och ar- 
betstagaren kommit överens om att hänföra ersättningen till sådan in- 
komst (s.k. omvänt likställighetsavtal). 
Ersättning från en sådan arbetsgivare skall även framdeles kunna hän- 
föras till inkomst av annat förvärvsarbete, om det föreligger ett omvänt 
likställighetsavtal. Däremot behöver det vid prövningen av om ersätt- 
ningen utgör inkomst av annat förvärvsarbete inte längre uppställas något 
särskilt krav på att intäkten avser arbete här i landet. Som framgår av 
kommentaren till 3 kap. 2 § första stycket är en inkomst sjukpenning- 
grundande endast om den grundas på eget arbete här i landet. Avser en 
inkomst arbete utomlands är den inte förmånsgrundande. 
Ett generellt försäkringsvillkor för de arbetsbaserade förmånerna, t.ex. 
sjukpenning, skall enligt 3 kap. 6 § SofL vara att den enskilde arbetar i 
Sverige. Vad som anses som arbete i Sverige prövas enligt bestämmel- 
serna i 2 kap. 7 10§§ SofL. 
 
5 § 
Ändringarna i första stycket innebär följande. Liksom hittills skall 
försäkringskassan besluta om en försäkrads tillhörighet till sjukpenning- 
försäkringen. Kravet på att detta skall ske i samband med inskrivning av 
den försäkrade slopas, eftersom inskrivning inte längre skall vara ett 
försäkringsvillkor. Kassan skall också fastställa SGI för den försäkrade. 
För en försäkrad som inte är bosatt här i landet skall besluten fattas efter 
att det har gjorts inkomstanmälan hos kassan. Omprövning av sjukpen- 
ningförsäkringen skall kunna ske i samma situationer som i dag. 
 
5 b § 
För biståndsarbetare m.fl. som varit utsända till ett annat land för arbete 
för arbetsgivarens räkning skall, liksom hittills, gälla särskilda bestäm- 
melser för beräkning av SGI. Vid återkomsten till Sverige skall SGI fast- 
ställas till lägst det belopp som utgjorde SGI omedelbart före utlands- 
resan. 
Bestämmelserna i detta lagrum ändras på så sätt att den avsedda per- 
sonkategorin definieras i 2 kap. 4 § SofL. Denna ändring är föranledd av 
att den aktuella kategorin skall vara försäkrad för samtliga bosättnings- 
baserade förmåner. Skälen härför har utvecklats ovan i avsnitt 8.5. Nuva- 
rande begränsning till utlandsvistelser som varat i högst tre år slopas. För 
att omfattas av bestämmelserna om biståndsarbetare m.fl. krävs, som an- 
ges i 2 kap. 4 § SofL, i stället att den enskildes utlandsvistelse kan antas 
vara längst fem år. 
Föreskrifterna om medföljande familjemedlemmar slopas. I stället till- 
lämpas motsvarande bestämmelser i 2 kap 6 § SofL. 
 
13 § 
Nuvarande bestämmelser upphävs i vad de hänför sig till inskrivnings- 
förhållandena. Vilken kassa som är behörig att fatta beslut skall nämligen 
inte längre bestämmas med hänsyn till den försäkrades inskrivningsför- 
hållanden. Generella bestämmelser om behörig försäkringskassa finns i 
stället i 5 kap. SofL. Nuvarande bestämmelser i första stycket ersätts av 
5 kap. SofL. 4 6 §§. Den nu gällande bestämmelsen i första stycket 
andra meningen om att en försäkringskassa kan uppdra åt en annan 
försäkringskassa att pröva vissa frågor behålls dock. 
 
15 § 
Bestämmelsen i nuvarande första stycket e upphävs. I övrigt är paragra- 
fen oförändrad. I stället för nuvarande bestämmelser om sjukpenning för 
tid när försäkrade vistas utomlands skall bestämmelserna om förmåner 
vid utlandsvistelse i SofL tillämpas. Bestämmelser om arbetsbaserade 
förmåner, t.ex. sjukpenning, finns i 4 kap. 5 och 6 §§ SofL. 
 
4 kap. 1 § 
I första stycket slopas inskrivning hos försäkringskassan som villkor för 
rätt till föräldrapenningförmåner, eftersom inskrivning inte längre skall 
utgöra ett villkor för försäkring. Enligt bestämmelsen har en försäkrad 
förälder rätt till föräldrapenningförmåner. Vem som är försäkrad för så- 
dana förmåner regleras i 3 kap. SofL (3 kap. 1 § 2  föräldrapenning på 
garantinivån, 3 kap. 4 § 2  föräldrapenning över garantinivån och till- 
fällig föräldrapenning). 
3 § 
I paragrafen har hänvisningen till 1 och 9 §§ tagits bort. Denna hänvis- 
ning har slopats på grund av att den är obehövlig. 
 
9 § 
Bestämmelsen i nuvarande första stycket slopas. Inskrivning hos försäk- 
ringskassan under minst 180 dagar i följd skall inte längre vara något 
villkor för rätt till föräldrapenning. Särskilda kvalifikationsregler finns i 
4 kap. 6 § AFL. Dessa innebär att föräldern skall ha varit försäkrad för 
sjukpenning över garantinivån under minst 240 dagar i följd före barnets 
födelse eller beräknad tidpunkt härför, om föräldrapenning över garanti- 
nivån skall betalas för de 180 första dagarna med belopp motsvarande 
förälderns sjukpenning. 
De föreslagna bestämmelserna i första stycket motsvarar dem i nu- 
varande andra stycket med den skillnaden att villkoret om inskrivning 
slopas. 
I andra stycket införs en ny bestämmelse om biståndsarbetare m.fl. Be- 
stämmelsen ersätter den i nuvarande tredje stycket. I avsnitt 8.5 och i 
författningskommentaren till 2 kap. 4 § SofL har närmare redogjorts för 
vad som skall gälla för biståndsarbetare m.fl. Det kan här nämnas att 
grundläggande förutsättningar för att en biståndsarbetare skall omfattas 
av svensk socialförsäkring är att han eller hon arbetar som anställd i så- 
dant svenskt organ som anges i 2 kap. 4 § SofL och att utlandsvistelsen 
vid utresan kan antas vara längst fem år. Vid bestämmande av om villko- 
ret om försäkring för viss sjukpenning är uppfyllt skall bortses från tiden 
för utlandsvistelsen (den fasta tidsbegränsning har utsträckts till fem år). 
 
5 kap. 
1 § 
Ändringen i första stycket innebär att villkoret om bosättning i Sverige 
för att ha rätt till folkpension överförs till SofL. Detta är en följd av att 
försäkringsvillkoren för de olika socialförsäkringsförmånerna skall regle- 
ras i SofL. Enligt 3 kap. 1 § 3 och 2 § 12 SofL är den som är bosatt i 
Sverige försäkrad för folkpensionsförmåner. 
Det nuvarande andra stycket slopas. Svenskt medborgarskap skall 
nämligen inte längre ge rätt till särskilda förmåner. Förslaget har 
motiverats i avsnitt 5.2 och 5.3. 
 
2 § 
Denna bestämmelse skall upphöra att gälla. I stället tillämpas bestämmel- 
serna i 3 kap. 2 § 12 SofL, vilket innebär att den som är bosatt här i lan- 
det även framdeles kommer att vara försäkrad för vårdbidrag och handi- 
kappersättning. 
 
6 § 
I denna paragraf införs nya bestämmelser om bosättningstid i Sverige. 
Enligt huvudregeln i 6 § a skall bestämmelserna om bosättning i Sverige 
i 2 kap. SofL läggas till grund för bedömning av om en person skall 
anses bosatt här (se författningskommentarerna till 2 kap. 1 6 §§ SofL). 
Den tid som en person vid tillämpning av bestämmelserna i SofL anses 
bosatt här i landet tillgodoräknas som bosättningstid. Bestämmelsen i 6 § 
a ersätter nuvarande bestämmelser i första stycket a (om folkbokföring), 
första stycket c och femte stycket (om biståndsarbetare m.fl.), första 
stycket f (om utlandsstuderande) samt tredje stycket (om statsanställda 
som har utsänts). För de särskilda personkategorierna statsanställda, bi- 
ståndsarbetare och utlandsstuderande tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 
2, 4 6 §§ SofL. 
Under b införs en bestämmelse som motsvarar den i nuvarande första 
stycket b. En här i landet bosatt person som har ansökt om uppehållstill- 
stånd skall som bosättningstid tillgodoräknas även tid som förflutit 
mellan tidpunkten för ansökan om uppehållstillstånd enligt 1 kap. 4 § 
UtlL och bosättning enligt 2 kap. SofL. Detta gäller bara tid under vilken 
han eller hon har vistats här oavbrutet. Det nuvarande folkbokförings- 
kravet ersätts av bosättningsbestämmelserna i 2 kap. SofL. Någon hän- 
visning görs inte till äldre bestämmelser som motsvarar 1 kap. 4 § UtlL, 
eftersom de nya bestämmelserna skall tillämpas enbart på förhållandena 
efter bestämmelsernas ikraftträdande (se nedan). 
Bestämmelsen under c överensstämmer med den i nuvarande andra 
stycket. I övrigt kan nämnas att bestämmelserna i nuvarande första 
stycket d och e samt i fjärde, sjätte och sjunde styckena slopas. Punkt d 
skulle t.ex. numera får en helt annan innebörd än tidigare och passar inte 
in i det nya tudelade försäkringssystemet. Övriga regler avser i princip 
äldre förhållanden. 
De nya bestämmelserna om bosättningstid skall tillämpas på förhållan- 
den som inträffat efter bestämmelsernas ikraftträdande. Som framgår av 
tredje punkten övergångsbestämmelserna skall äldre bestämmelser till- 
lämpas beträffande tillgodoräknande av bosättningstid i Sverige enligt 
5 kap. med avseende på tiden före ikraftträdandet. Annorlunda uttryckt 
innebär detta att nuvarande bestämmelser skall även framdeles tillämpas 
vid bedömning av om bosättningstid skall tillgodoräknas för tid före 
ikraftträdandet. 
 
16 § 
Nuvarande bestämmelser i detta lagrum skall upphöra att gälla. I stället 
tillämpas bestämmelserna i 4 kap. 4 § SofL 
 
11 kap. 
1 § 
I första stycket läggs det till att den inkomst som grundar rätt till tilläggs- 
pension är inkomst av förvärvsarbete, här i landet. Vad som avses med 
förvärvsarbete här i landet framgår av 2 kap. 7 10 §§ SofL 
 
16 kap. 
1 § 
I nuvarande lydelse av första stycket föreskrivs bl.a. att 
försäkringskassan utan att ansökan därom har gjorts i vissa fall skall 
besluta om hel ålderspension till en hos kassan inskriven 
pensionsberättigad från och med den månad han fyller 65 år. 
Bestämmelsen ändras på så sätt att villkoret om inskrivning slopas, 
eftersom inskrivning inte skall utgöra något villkor för att vara försäkrad. 
Vilken försäkringskassa som skall besluta om pension regleras genom 
bestämmelserna i 5 kap. 4 6 §§ SofL. 
 
13 § 
Bestämmelsen om att det för utbetalning av pension utomlands får krävas 
bevis att rätt till pension alltjämt föreligger upphävs. I stället tillämpas 
motsvarande bestämmelser i 4 kap. 7 § SofL. 
 
20 kap. 
1 § 
Bestämmelserna om sjömän och arbete på svenskt handelsfartyg i andra 
och tredje styckena upphävs. I stället tillämpas motsvarande bestämmel- 
ser i 2 kap. 8 § SofL. 
 
21 kap. 
1 § 
I denna paragraf finns bestämmelser om vem som mot att betala avgift 
kan låta sig omfattas av frivillig sjukpenningförsäkring. Sådan möjlighet 
tillkommer enligt nuvarande första stycket den som är inskriven hos för- 
säkringskassan. Med hänsyn till att inskrivningsvillkoret avskaffas 
ändras bestämmelsen på så sätt att den omfattar den som är bosatt här i 
landet och har fyllt sexton år. Detta motsvarar den personkrets som enligt 
nuvarande ordning skall vara inskriven hos kassan. Vid bedömning av 
om en person skall anses bosatt här i landet tillämpas bestämmelserna i 
2 kap. SofL (jfr nya lydelsen 1 kap. 3 § AFL). 
 
22 kap. 
1§ 
Enligt i denna paragraf har en försäkrad möjligheter till rehabilitering och 
rätt till rehabiliteringsersättning enligt vad som anges i kapitlet. För 
närvarande gäller detta endast en försäkrad som är inskriven hos allmän 
försäkringskassa eller har rätt till sjukpenning enligt 3 kap. 1 § andra 
stycket. Paragrafen ändras på så sätt att kravet på inskrivning slopas, 
eftersom inskrivning inte längre skall vara något försäkringsvillkor. Det 
alternativa villkoret om rätt till sjukpenning enligt 3 kap. 1 § andra 
stycket upphävs till följd av att bestämmelserna därom i nämnda paragraf 
skall upphöra att gälla (se författningskommentaren till 3 kap. 1 §). För- 
säkrad för ifrågavarande förmåner är enligt 3 kap. 4 § 5 SofL den som ar- 
betar i Sverige. 
Rehabiliteringsåtgärder och särskilt bidrag enligt detta kapitel kan 
också grundas på bosättning. Enligt 3 kap. 1§ 4 SofL, t.ex. kan en för- 
tidspensionär beviljas nämnda förmåner. 
 
2 § 
I ett nytt tredje stycke införs en bestämmelse om att regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmelser får meddela särskilda före- 
skrifter om rehabilitering av en försäkrad som inte är bosatt här i landet. 
Förmånerna enligt 22 kap. kommer normalt att vara arbetsbaserade. 
Detta medför att även personer som inte är bosatta här i landet kommer 
att omfattas av bestämmelserna om rehabilitering och 
rehabiliteringsersättning. Det kan emellertid bl.a. förekomma att en 
försäkrad som arbetar i Sverige vid ett sjukdomsfall vistas i sin bostad 
utomlands. I sådana situationer kan särskilda problem uppstå med att 
vidta rehabiliteringsåtgärder. Det kan också allmänt sett diskuteras vilket 
rehabiliteringsansvar som arbetsgivarna och försäkringskassorna bör ha 
för personer som inte bor i Sverige. Med bidragsmottagare avses då den 
som enligt denna paragraf har rätt att uppbära barnbidraget. 
Det kan i detta sammanhang nämnas att rehabiliteringsåtgärder även 
kan grundas direkt på bosättning t.ex. kan en förtidspensionär beviljas 
vissa rehabiliteringsåtgärder och rehabiliteringsersättning i form av sär- 
skilt bidrag. 
 
17 § 
Bestämmelserna om vilken försäkringskassa som skall pröva frågor som 
avses i 22 kap. ändras. I stället tillämpas bestämmelserna i 5 kap. 4 6 §§ 
SofL 
16.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:382) 
angående införande av lagen om allmän försäkring 
32 § 
Bestämmelserna i första stycket om vilken försäkringskassa som är be- 
hörig att pröva frågor om änkepension i anledning av dödsfall före den 1 
juli 1960 ändras med anledning av att inskrivning hos allmän försäk- 
ringskassa slopas i AFL. I stället tillämpas bestämmelserna i 5 kap. SofL. 
16.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:674) om 
inkomstgrundad ålderspension 
1 kap. 
4 § 
Paragrafens nuvarande bestämmelser reglerar vem som är försäkrad en- 
ligt LIP. Dessa bestämmelser ersätts nu av en hänvisning till SofL. Vissa 
för socialförsäkringarna generella bestämmelser, som är tillämpliga på 
bl.a. inkomstgrundad ålderspension, finns i den lagen. I SofL anges de 
grundläggande villkoren för att en person skall vara försäkrad för för- 
måner enligt AFL eller omfattas av de särskilda förmånslagar, bl.a. lagen 
om inkomstgrundad ålderspension, som hänförs till socialförsäkringarna. 
Bedömningen av om en person uppfyller grundvillkoren för att ingå i den 
skyddade personkretsen skall således göras med tillämpning av bestäm- 
melserna i SofL. Enligt 3 kap. 5 § SofL tillhör inkomstgrundad ålders- 
pension den arbetsbaserade grenen av socialförsäkringarna. I 2 kap. SofL 
finns bestämmelser om vad som avses med arbete i Sverige. För att in- 
komstgrundad ålderspension skall utges krävs därutöver att de materiella 
villkoren i denna lag är uppfyllda. 
Vidare finns i SofL bestämmelser även om förmåner vid utlands- 
vistelse och handläggning av ärenden, m.m. Beträffande det närmare in- 
nehållet i SofL hänvisas till författningkommentaren till den lagen. 
2 kap. 
2 § 
Det tidigare kravet att den enskilde skulle vara försäkrad enligt 1 kap. 4 § 
första eller andra stycket slopas till följd av att nya bestämmelser införs i 
den paragrafen. I paragrafen har infogats att inkomsterna skall ha upp- 
burits här i landet, det är således endast sådana inkomster som har intjä- 
nats här i landet som kan komma i fråga när det gäller beräkning av pen- 
sionsgrundande inkomst (jfr 3 kap. 2 § AFL). Med försäkrad avses i 
stället den som är försäkrad enligt bestämmelserna i SofL (jfr nya 1 kap. 
4 § LIP). Enligt 3 kap. 5 § 3 SofL är den som arbetar i Sverige försäkrad 
för inkomstgrundad ålderspension. 
 
6 § 
Paragrafen handlar om vad som avses med inkomst av annat för- 
värvsarbete såvitt gäller inkomst av näringsverksamhet. Kravet på att 
inkomst av näringsverksamhet skall avse verksamhet här i landet tas bort 
då detta nu regleras i 2 kap. 7 § SofL. 
 
10 § 
Paragrafen ändras om på så sätt att punkterna 1 och 2 har tagits bort. 
Punkterna är obehövliga eftersom inkomster som skall vara pensions- 
grundande alltid måste ha intjänats här i landet. Paragrafens nya lydelse 
innebär att om en arbetstagare träffat en med sin arbetsgivare överens- 
kommelse om att inkomsten skall vara inkomst av annat förvärvsarbete 
så gäller denna. Om inte någon överenskommelse träffats blir således in- 
komsten enligt huvudregeln inkomst av anställning (jfr ändringen i 3 kap. 
2 a § AFL) 
 
12 kap. 
1 § 
Ändringen i paragrafens andra stycke är en följd av att inskrivning hos 
allmän försäkringskassa slopas i AFL. 
 
13 kap. 
4 § 
Ändringen i paragrafens första stycke är en följd av att inskrivning hos 
allmän försäkringskassa slopas i AFL. Tillämpliga bestämmelser om 
vilken försäkringskassa som är behörig att fatta beslut ges i 5 kap. SofL. 
 
15 kap. 
4 § 
Ändringen i paragrafen är en följd av att bestämmelserna i 1 kap. 4 § 
andra stycket utmönstrats och ersatts av de för socialförsäkringarna gene- 
rella bestämmelserna i SofL. Ändringen innebär en viss utvidgning av 
den kategori som underrättelse inte behöver sändas till. Underrättelse 
behöver enligt förslaget inte sändas till den som inte är bosatt här i landet 
och som har en okänd adress. 
16.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:675) om 
införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad 
ålderspension 
Sådana förbindelser som ingåtts enligt AFL före den 1 januari 1999 skall 
enligt 12 § lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om in- 
komstgrundad ålderspension gälla vid tillgodoräknande av pensionsrätt 
även enligt LIP. Nu föreslås emellertid att möjligheten att teckna s.k. 
ATP-förbindelser skall avskaffas och att bestämmelserna om sådana för- 
bindelser i AFL och LIP skall upphävas. Om en sådan förbindelse gäller 
vid ikraftträdandet den 1 januari 2001 skall pensionsgrundande inkomst 
dock kunna tillgodoräknas för åren 2001 2005, vilket framgår av punk- 
ten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1999:000) om ändring i 
lagen om inkomstgrundad ålderspension. 12 § införandelagen upphävs 
därför. Den skall dock fortfarande tillämpas för åren 2001 2005. 
16.6 Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:702) om 
garantipension 
1 kap. 
1 a § 
Denna paragraf är ny och hänvisar till SofL. Vissa för socialförsäkringar- 
na generella bestämmelser, som är tillämpliga på bl.a. garantipension, 
finns i den lagen. I SofL anges de grundläggande villkoren för att en per- 
son skall vara försäkrad för förmåner enligt AFL eller omfattas av de sär- 
skilda förmånslagar, bl.a. lagen om garantipension, som hänförs till so- 
cialförsäkringarna. Bedömningen om en person uppfyller grundvillkoren 
för att ingå i den skyddade personkretsen skall således göras med till- 
lämpning av bestämmelserna i SofL. Enligt 3 kap. 2 § SofL tillhör garan- 
tipension den bosättningsbaserade grenen av socialförsäkringarna. I SofL 
finns också bestämmelser om i vilka situationer en person skall anses 
vara bosatt i Sverige och således ingå i den personkrets som kan vara 
berättigad till garantipension. För att garantipension skall utges krävs 
därutöver naturligtvis att de materiella villkoren i denna lag är uppfyllda. 
Vidare finns det i SofL bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse 
och handläggning av ärenden, m.m. Bestämmelser om vilken försäk- 
ringskassa som är behörig att fatta beslut finns i 5 kap. SofL. Beträffande 
det närmare innehållet i SofL hänvisas till författningskommentaren till 
den lagen. 
 
2 kap. 
1 § 
I denna paragraf införs nya bestämmelser om försäkringstid för garanti- 
pension. Samtidigt upphävs de särskilda bestämmelserna om försäk- 
ringstid för biståndsarbetare m.fl. i 4 § i detta kapitel. Som försäkringstid 
skall i stället tillgodoräknas tid under vilken en person skall anses ha 
varit bosatt här i landet enligt bestämmelserna i 2 kap. SofL. Se vidare 
författningskommentaren till 2 kap. 1 6 §§ SofL. 
 
2 § 
I denna paragraf görs en konsekvensändring med anledning av att villko- 
ret om folkbokföring i 1 § ersätts av bosättning enligt SofL. 
 
4 § 
Den föreslagna bestämmelsen i 1 § ersätter de två första meningarna i 
första stycket samt andra stycket i nuvarande bestämmelser. För 
biståndsarbetare m.fl. tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 4 och 6 §§ SofL. 
 
4 kap. 
1 § 
Ändringen i paragrafen är en följd av att 12 kap. 7 § LIP upphävs. 
16.7 Förslaget till lag om ändring i lagen (1947:529) om 
allmänna barnbidrag 
1 § 
Bestämmelserna i första stycket innebär att allmänt barnbidrag skall läm- 
nas för barn som bidrag till barnets uppehälle och uppfostran. Däremot 
skall det för allmänna barnbidrag inte längre finnas några villkor om 
svenskt medborgarskap. 
Enligt nuvarande bestämmelser i andra stycket, som upphävs, lämnas 
barnbidrag för ett i Sverige bosatt barn, som inte är svensk medborgare, 
om barnet eller någon av föräldrarna vistas här i landet sedan minst sex 
månader. Någon sådan väntetid för bosättningsbaserade förmåner skall 
inte längre tillämpas. Vidare upphävs i detta stycke bestämmelsen om att 
barnbidrag inte lämnas för tid när det utges dagersättning enligt 17 § 
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. I stället tillämpas 
motsvarande bestämmelse i 3 kap 3 § andra stycket SofL. Detta innebär 
inte någon ändring i sak beträffande de allmänna barnbidragen. 
Även nuvarande bestämmelser i tredje stycket upphävs. I stället för de 
upphävda bestämmelserna om bosättning i Sverige under utlandsvistelse 
tillämpas dels bestämmelserna om bosättning i Sverige i 2 kap. 1 6 §§ 
SofL, dels bestämmelserna om bosättningsbaserade förmåner vid ut- 
landsvistelse i 4 kap. 1 4 §§ samma lag. I 4 kap. SofL finns bestämmel- 
ser om förmåner för tid under vilken den enskilde vistas i ett land som 
inte ingår i EES. Några särskilda begränsningar skall inte gälla för utbe- 
talning för tid när en försäkrad vistas i ett annat EES-land. 
 
1 a § 
Forumbestämmelsen i andra stycket ersätts med en hänvisning till SofL. 
Vissa för socialförsäkringarna generella bestämmelser, som är 
tillämpliga på bl.a. allmänna barnbidrag, finns i den lagen. I SofL anges 
de grundläggande villkoren för att en person skall vara försäkrad för 
förmåner enligt AFL eller omfattas av de särskilda förmånslagar, bl.a. 
lagen om allmänna barnbidrag, som hänförs till socialförsäkringarna. 
Bedömningen av om en person uppfyller grundvillkoren för att ingå i den 
skyddade personkretsen skall således göras med tillämpning av 
bestämmelserna i SofL. Enligt 3 kap. 2 § SofL tillhör de allmänna 
barnbidragen den bosättningsbaserade grenen av socialförsäkringarna. I 
den lagen finns också bestämmelser om i vilka situationer en person skall 
anses bosatt i Sverige och således ingå i den personkrets som kan vara 
berättigad till allmänna barnbidrag. För att sådant bidrag skall lämnas 
krävs därutöver dessutom naturligtvis att de materiella villkoren i denna 
lag är uppfyllda.  Som framgår av kommentaren till 1 § denna lag finns 
i SofL bestämmelser även om förmåner vid utlandsvistelse och 
handläggning av ärenden, m.m. 
Beslut om allmänna barnbidrag skall fattas av den allmänna försäk- 
ringskassa som enligt bestämmelserna i 5 kap. SofL är behörig att avgöra 
ärenden om socialförsäkringsförmåner till den som uppbär barnbidraget, 
dvs. normalt en förälder. Med hänsyn till att allmänt barnbidrag utgör en 
bosättningsbaserad förmåner är det främst bestämmelsen i 5 kap. 4 § 
SofL som kommer att bli tillämpliga, dvs. behörig försäkringskassa är 
den inom vars verksamhetsområde den enskilde är bosatt. Till följd av 
EG-rätten kan i det i vissa fall bli aktuellt att lämna barnbidrag även till 
en person som inte är bosatt här i landet. I sådant fall tillämpas bestäm- 
melserna i 5 kap. 5 eller 6 §§ SofL.  Beträffande det närmare innehållet 
i SofL hänvisas till författningskommentaren till den lagen. 
 
4 § 
I första stycket görs ett tillägg om att allmänt barnbidrag lämnas endast 
om bidragsmottagaren är bosatt i Sverige. Som anförts i avsnitt 6.3 skall 
det för rätt till allmänna barnbidrag upprätthållas ett bosättningskrav även 
beträffande bidragsmottagaren, normalt en förälder. Detta följer av att det 
i 3 kap. 2 § 1 SofL föreskrivs att den som är bosatt i Sverige omfattas av 
lagen om allmänna barnbidrag. Regeringsrätten har emellertid i en dom 
(RÅ 1997 Ref 51) uttalat att det i barnbidragslagen inte finns något krav 
på att den som enligt 4 § nämnda lag är behörig bidragsmottagare skall, 
för att få uppbära bidraget, vara bosatt i Sverige. Nämnda bestämmelse i 
SofL medför i detta hänseende en återgång till vad som tidigare tilläm- 
pats. Med hänsyn till att Regeringsrättens praxis frångås och med be- 
aktande av vad Lagrådet har anfört föreskrivs därför nu i denna paragraf 
att allmänt barnbidrag lämnas endast om bidragsmottagaren är bosatt i 
Sverige. 
Det kan tilläggas att denna ändring blir tillämplig även på förlängt 
barnbidrag. I 8 § lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag föreskrivs 
nämligen bl.a. att i fråga om förlängt barnbidrag tillämpas även bestäm- 
melserna i 4 § lagen om allmänna barnbidrag. Beträffande förlängt barn- 
bidrag gäller emellertid att ett barn som fyllt 18 år själv äger uppbära det 
förlängda barnbidraget, i den mån det inte är omyndigförklarat. I sådant 
fall är barnet bidragsmottagare och det saknar då naturligtvis betydelse 
om dess föräldrar är bosatta här i landet. 
 
16.8 Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken 
6 kap. 
17 b § 
Ändringarna i paragrafen är en följd av att inskrivning hos allmän försäk- 
ringskassa slopas i AFL. Hänvisning görs i stället till forumreglerna i 
5 kap. socialförsäkringslagen. 
16.9 Förslaget till lag om ändring i lagen (1969:205) om 
pensionstillskott 
1 § 
Enligt det nuvarande andra stycket utges pensionstillskott endast till den 
som är bosatt i Sverige. Pensionstillskott skall även i fortsättningen vara 
en bosättningsbaserad förmån, men detta villkor anges i stället i SofL till 
vilken denna paragraf hänvisar. Vissa för socialförsäkringarna generella 
bestämmelser, som är tillämpliga på bl.a. pensionstillskott, finns i den 
lagen. I SofL anges de grundläggande villkoren för att en person skall 
vara försäkrad för förmåner enligt AFL eller omfattas av de särskilda 
förmånslagar, bl.a. lagen om pensionstillskott, som hänförs till socialför- 
säkringarna. Bedömningen av om en person uppfyller grundvillkoren för 
att ingå i den skyddade personkretsen skall således göras med 
tillämpning av bestämmelserna i SofL. Enligt 3 kap. 2 § SofL tillhör 
pensionstillskott den bosättningsbaserade grenen av socialförsäkringarna. 
I den lagen finns också bestämmelser om i vilka situationer en person 
skall anses bosatt i Sverige och således ingå i den personkrets som kan 
vara berättigad till denna förmån. 
Vidare finns i SofL bestämmelser även om förmåner vid utlands- 
vistelse och handläggning av ärenden, m.m. Beträffande det närmare in- 
nehållet i SofL hänvisas till författningskommentaren till den lagen. 
16.10 Förslaget till lag om ändring i studiestödslagen 
(1973:349) 
4 kap. 
32 § 
För rätt till studiemedel för en sjukperiod eller del därav krävs att denna 
har godkänts av den allmänna försäkringskassan. Bestämmelsen i para- 
grafen ändras på så sätt att godkännandet skall göras av den försäkrings- 
kassa som enligt bestämmelserna i 5 kap. 4 § SofL skall avgöra ärenden 
avseende studerande. 
 
16.11 Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:380) om 
arbetsskadeförsäkring 
1 kap. 
1 § 
Nuvarande bestämmelse i första stycket om vem som är försäkrad för 
arbetsskada skall upphöra att gälla, eftersom tillämpliga bestämmelser 
om försäkringstillhörighet i stället skall regleras genom SofL. I stället 
föreskrivs mera allmänt att det i den nu aktuella lagen finns 
bestämmelser om försäkring för arbetsskada. 
En ny bestämmelse införs i andra stycket, som hänvisar till SofL. 
Vissa för socialförsäkringarna generella bestämmelser, som är 
tillämpliga på bl.a. arbetsskadeförsäkringen, finns i den lagen. I SofL 
anges de grundläggande villkoren för att en person skall vara försäkrad 
för förmåner enligt AFL eller omfattas av de särskilda förmånslagar, bl.a. 
lagen om arbetsskadeförsäkring, som hänförs till socialförsäkringarna. 
Bedömningen av om en person uppfyller grundvillkoren för att ingå i den 
skyddade personkretsen skall således göras med tillämpning av bestäm- 
melserna i SofL. Enligt 3 kap. 5 § SofL omfattas den som arbetar i 
Sverige av arbetsskadeförsäkringen. I 2 kap. SofL finns bestämmelser 
om vad som avses med arbete här i landet. 
Vidare finns i SofL bestämmelser även om förmåner vid utlands- 
vistelse och handläggning av ärenden, m.m. Beträffande det närmare 
innehållet i SofL hänvisas till författningskommentaren till den lagen. 
Bestämmelserna i nuvarande andra stycket överförs till SofL och åter- 
finns där i 3 kap. 15 §. Bestämmelserna i nuvarande tredje stycket upp- 
hävs med hänsyn till att bosättning här i landet inte längre skall vara ett 
villkor för att en person skall omfattas av den arbetsbaserade delen av 
socialförsäkringen. 
Dessutom upphävs dels bestämmelserna i nuvarande fjärde stycket om 
arbetsskadeförsäkring vid utsändning av en arbetstagare för arbete utom- 
lands, dels bestämmelserna i nuvarande femte stycket om att arbets- 
skadeförsäkringen inte skall omfatta arbetstagare som av en utländsk ar- 
betsgivare sänds till Sverige för arbete som avses vara högst ett år. I 
stället tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 9 § SofL. 
 
3 kap. 
1 § 
Enligt den nuvarande bestämmelsen har en skadad som är sjukförsäkrad 
enligt AFL vid arbetsskada rätt till samma förmåner från sjukförsäk- 
ringen som vid annan sjukdom. Föreskriften ändras till att avse "den för- 
säkrade", eftersom det inte längre kan anses lämpligt att använda begrep- 
pet sjukförsäkrad. Sjukförsäkringen enligt 2 kap. AFL innehåller numera 
en bosättningsbaserad del och en arbetsbaserad del. Vid arbetsskada skall 
den som är försäkrad enligt LAF således liksom i dag ha rätt till samma 
förmåner från sjukförsäkringen enligt AFL som vid annan sjukdom, dvs.i 
den mån han är försäkrad enligt AFL. Ändringen i den nu aktuella para- 
grafen innebär ingen ändring i sak. 
2 § 
Enligt nuvarande bestämmelse har en skadad som inte är berättigad till 
sjukpenning eller inte alls är sjukförsäkrad enligt AFL vid arbetsskada 
rätt till förmåner från arbetsskadeförsäkringen enligt vad som skulle ha 
utgått om 2, 3 och 22 kap. AFL hade varit tillämpliga. Som en konsek- 
vens av ändringarna i föregående paragraf ersätts uttrycket sjukförsäkrad 
enligt AFL med en annan formulering. 
 
8 kap. 
1 § 
Ändringen i första stycket görs med anledning av att bestämmelserna i 
nuvarande 1 kap. 1 § andra stycket överförs till 3 kap. 15 § SofL. 
I tredje stycket införs bestämmelser om att en arbetsgivare skall 
anmäla en inträffad skada till den försäkringskassa som enligt 5 kap. 
SofL skall avgöra ett ärende avseende den försäkrade. Samtidigt upphävs 
2 § i kapitlet eftersom forumreglerna nu finns i SofL. 
 
3 § 
Enligt den nuvarande föreskriften i första meningen skall den i 2 § första 
stycket avsedda allmänna försäkringskassan så snart det kan ske be- 
stämma den ersättning som skall betalas ut. Hänvisningen till 2 § tas 
bort, eftersom bestämmelserna i den paragrafen skall upphävas. 
 
5 § 
Hänvisningen till bestämmelsen 16 kap. 13 § AFL om utbetalning utom- 
lands slopas, eftersom sistnämnda bestämmelse skall upphöra att gälla 
(se författningskommentaren till det lagrummet). 
16.12 Förslaget till lag om ändring i lagen (1977:267) om 
krigsskadeersättning till sjömän 
2 § 
Ändringen i denna paragraf syftar till att göra det möjligt att enligt 1 § 
betala krigsskadeersättning till sjömän även vid olycksfall före och efter 
den tidpunkt då den arbetsbaserade socialförsäkringen börjar respektive 
upphör att gälla enligt 3 kap. 6 § SofL. Resor utom riket kan i här av- 
sedda fall pågå under längre tider i samband med tjänstgöringen. 
Ändringen medför således att efterskyddstiden kan komma att utsträckas. 
16.13 Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:989) om 
socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara 
4 § 
Möjligheten enligt första stycket att låta inskrivning enligt AFL anstå, 
ändras på grund av att inskrivning inte längre skall vara något för- 
säkringsvillkor. Istället ges försäkringskassan möjlighet att underlåta att 
ta ställning till om en person skall omfattas av SofL. Detta innebär bl.a. 
att försäkringskassan inte behöver ta ställning till vad som anges i 5 kap. 
SofL förrän fråga uppkommer om att utge en förmån. Försäkringskassan 
kan således underlåta att ta ställning till försäkringstillhörigheten i sam- 
ma ut sträckning som enligt nuvarande bestämmelser gäller beträffande 
inskrivning. 
Bestämmelserna i andra stycket ändras på så sätt att inskrivnings- 
begreppet utmönstras. 
16.14 Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:378) om 
förlängt barnbidrag 
5 § 
Bestämmelserna i första stycket innebär att förlängt barnbidrag lämnas 
endast till elever som är bosatta i Sverige. Däremot skall det för förlängt 
barnbidrag inte längre finnas några villkor om svenskt medborgarskap. 
Enligt 8 § skall beträffande förlängt barnbidrag tillämpas bl.a. bestäm- 
melserna i 4 § lagen om allmänna barnbidrag. De ändringar som görs i 
den paragrafen kommer således att gälla även för förlängt barnbidrag. 
Det innebär att barnbidrag lämnas endast om bidragsmottagaren, normalt 
en förälder, är bosatt i Sverige. (Se vidare avsnitt 6.3 och kommentaren 
till 4 § lagen om allmänna barnbidrag.) Beträffande förlängt barnbidrag 
gäller emellertid att ett barn som fyllt 18 år själv får uppbära det för- 
längda barnbidraget, i den mån det inte är omyndigförklarat. I sådant fall 
är barnet bidragsmottagare och det saknar då naturligtvis betydelse om 
dess föräldrar är bosatta här i landet. 
I andra stycket införs en ny bestämmelse med hänvisningar till SofL. 
Liksom de allmänna barnbidragen ingår även de förlängda barnbidragen i 
den bosättningsbaserade grenen av socialförsäkringarna. Denna bestäm- 
melse är av samma karaktär som den i 1 a § andra stycket lagen om all- 
männa barnbidrag, varför det hänvisas till kommentaren för den para- 
grafen. 
Vidare upphävs bestämmelsen i tredje stycket om att barnbidrag inte 
lämnas för tid när det utges dagersättning enligt 17 § lagen (1994:137) 
om mottagande av asylsökande m.fl. I stället tillämpas motsvarande be- 
stämmelse i 3 kap 3 § andra stycket SofL. Detta innebär inte någon änd- 
ring i sak beträffande de allmänna barnbidragen. 
 
6 § 
Forumbestämmelsen i andra meningen upphävs. I stället tillämpas med 
stöd av 5 § bestämmelserna om beslutande försäkringskassa i 5 kap. 
SofL. 
 
16.15 Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:360) om 
handläggning av ärenden om bilstöd till 
handikappade 
 
2 a § 
En ny bestämmelse, som ersätter den nuvarande om vem som har rätt till 
bidrag, införs i paragrafen. I den nya bestämmelsen anges att det i SofL 
finns bestämmelser om vem som omfattas av lagen. I SofL anges de 
grundläggande villkoren för att en person skall vara försäkrad för förmå- 
ner enligt AFL eller omfattas av de särskilda förmånslagar, bl.a. lagen 
om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade, som hänförs 
till socialförsäkringarna. Bedömningen av om en person uppfyller 
grundvillkoren för att ingå i den skyddade personkretsen skall således 
göras med tillämpning av bestämmelserna i SofL. Enligt 3 kap. 2 § 4 
SofL tillhör bilstödet den bosättningsbaserade grenen av 
socialförsäkringarna. I SofL finns också bestämmelser om i vilka 
situationer en person skall anses bosatt i Sverige och således ingå i den 
personkrets som kan vara berättigad till bilstöd. För att sådant bidrag 
skall lämnas krävs därutöver dessutom naturligtvis att de materiella 
villkoren i denna lag är uppfyllda. 
Vidare finns det i SofL bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse 
och handläggning av ärenden, m.m. Bestämmelser som vilken försäk- 
ringskassa som är behörig att fatta beslut finns i 5 kap. SofL. Beträffande 
det närmare innehållet i SofL hänvisas till författningskommentaren till 
den lagen. 
 
3 § 
Bestämmelsen i nuvarande första stycket om vilken försäkringskassa 
som är behörig att pröva frågor om bidrag skall upphöra att gälla. I stället 
tillämpas bestämmelserna i 5 kap. 4 6 §§ SofL, se kommentaren till 2a §. 
16.16 Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:1463) om 
bidrag vid adoption av utländska barn 
3 § 
En ny bestämmelse, som ersätter den nuvarande om villkor för bidrag, 
införs i paragrafen. I den nya bestämmelsen anges att det i SofL finns 
bestämmelser om vem som omfattas av lagen. I SofL anges de grund- 
läggande villkoren för att en person skall vara försäkrad för förmåner 
enligt AFL eller omfattas av de särskilda förmånslagar, bl.a. lagen om 
bidrag vid adoption av utländska barn, som hänförs till socialförsäk- 
ringarna. Bedömningen av om en person uppfyller grundvillkoren för att 
ingå i den skyddade personkretsen skall således göras med tillämpning av 
bestämmelserna i SofL. Enligt 3 kap. 2 § 5 SofL tillhör bidraget vid 
adoption den bosättningsbaserade grenen av socialförsäkringarna. I SofL 
finns också bestämmelser om i vilka situationer en person skall anses 
bosatt i Sverige och således ingå i den personkrets som kan vara berät- 
tigad till bidrag. För att sådant bidrag skall lämnas krävs därutöver dess- 
utom naturligtvis att de materiella villkoren i denna lag är uppfyllda. 
Vidare finns det i SofL bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse 
och handläggning av ärenden, m.m. Bestämmelser som vilken försäk- 
ringskassa som är behörig att fatta beslut finns i 5 kap. SofL. Beträffande 
det närmare innehållet i SofL hänvisas till författningskommentaren till 
den lagen. 
I ett andra stycke har det tidigare villkoret, att adoptivföräldrarna skall 
vara bosatta i landet både när de fick barnet i sin vård och när adoptionen 
blev giltig här, införts. 
 
7 § 
I andra stycket införs nya bestämmelser om vilken försäkringskassa som 
är behörig att fatta beslut om bidrag. Bestämmelser om vilken kassa som 
är behörig finns i 5 kap. 4 § SofL. Om inte en och samma försäk- 
ringskassa är behörig att fatta beslut i ärenden för båda adoptivföräld- 
rarna, skall ett ärende om bidrag vid adoption av utländska barn avgöras 
av den kassa som skall avgöra ett ärende avseende adoptivmodern. 
16.17 Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:1465) om 
ersättning och ledighet för närståendevård 
3 § 
I första stycket införs en ny bestämmelse som hänvisar till SofL. Vissa 
för socialförsäkringarna generella bestämmelser, som är tillämpliga på 
bl.a. ersättning och ledighet för närståendevård, finns i den lagen. I SofL 
anges de grundläggande villkoren för att en person skall vara försäkrad 
för förmåner enligt AFL eller omfattas av de särskilda förmånslagar, bl.a. 
lagen om ersättning och ledighet för närståendevård, som hänförs till so- 
cialförsäkringarna. Bedömningen om en person uppfyller grundvillkoren 
för att ingå i den skyddade personkretsen skall således göras med till- 
lämpning av bestämmelserna i SofL. Enligt 3 kap. 5 § SofL omfattas den 
som arbetar i Sverige av lagen om ersättning och ledighet för närstående- 
vård. I 2 kap. SofL finns bestämmelser om vad som avses med arbete här 
i landet. För att ersättning för närståendevård skall lämnas krävs därut- 
över dessutom naturligtvis att de materiella villkoren i denna lag är upp- 
fyllda. 
Vidare finns i SofL bestämmelser även om förmåner vid utlandsvis- 
telse och handläggning av ärenden, m.m. Beträffande det närmare inne- 
hållet i SofL hänvisas till författningskommentaren till den lagen. 
Enligt bestämmelsen i andra stycket skall som villkor för tillämpning 
av denna lag liksom i dag gälla att vården ges här i landet. Vidare skall 
den sjuke omfattas av SofL, dvs. åtminstone av en av lagens två delar. 
Nuvarande krav på att vårdaren och den sjuke skall vara inskrivna hos 
försäkringskassan slopas, eftersom inskrivning slopas generellt. 
 
13 § 
Enligt den nuvarande bestämmelsen skall ansökan om ersättning göras 
skriftligen hos den allmänna försäkringskassa där sökanden är inskriven 
och denna kassa är behörig att pröva ersättningsfrågan. Med hänsyn till 
att inskrivningsvillkoret avskaffas, slopas även kravet på att ansökan 
skall göras till den kassa där sökanden är inskriven. I stället föreskrivs att 
ansökan skall göras hos den allmänna försäkringskassan. Bestämmelser 
om vilken försäkringskassa som är behörig att pröva ersättningsfrågan 
finns i 5 kap. SofL. Ansökan skall inges till den kassa som skall pröva 
ersättningsfrågan. 
16.18 Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:225) om 
ersättning till smittbärare 
12 § 
Bestämmelser i första stycket om vilken försäkringskassa som är behörig 
att pröva frågor enligt denna lag ändras med anledning av att inskrivning 
enligt AFL slopas. Förmåner enligt lagen om ersättning till smittbärare är 
inte hänförliga till socialförsäkringarna. Beträffande de smittbärare som 
omfattas av SofL tillämpas forumbestämmelserna i 5 kap. den lagen även 
på ärenden enligt lagen om ersättning till smittbärare. 
För att en smittbärare skall kunna vara berättigad till smittbärarför- 
måner krävs emellertid inte att han eller hon ingår i den personkrets som 
skyddas av socialförsäkringen. I ärenden angående en sådan smittbärare 
skall gälla motsvarande forumbestämmelser som idag tillämpas på en 
smittbärare som varken är eller skulle ha varit inskriven hos en försäk- 
ringskassan. 
16.19 Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1047) om 
sjuklön 
13 § 
Bestämmelserna i första stycket ändras på så sätt att en förutsättning för 
beslut om särskilt högriskskydd är att arbetstagaren är försäkrad för sjuk- 
penning enligt AFL. I dag krävs enligt tredje stycket att sökanden är in- 
skriven hos försäkringskassan, vilket innebär att han eller hon skall vara 
försäkrad enligt AFL, dvs. för bl.a. sjukpenning enligt AFL. Med hänsyn 
till att inskrivningsinstitutet avskaffas ändras bestämmelserna i tredje 
stycket på så sätt att beslut om högriskskydd skall meddelas av den för- 
säkringskassa som anges i 25 §. 
 
20 § 
Vid tvist om rätt till sjuklön kan försäkringskassan i vissa fall besluta att 
ersättning för den tid som den omtvistade sjuklönen avser skall utges från 
sjukförsäkringen enligt AFL. Sådant beslut om sjuklönegaranti kan enligt 
nuvarande bestämmelser meddelas av den försäkringskassa hos vilken 
arbetstagaren är eller borde vara inskriven. Det innebär i praktiken att 
han eller hon skall vara försäkrad enligt AFL, dvs. för bl.a. sjukpenning, 
för att kunna komma i åtnjutande av sjuklönegarantin. Med hänsyn till att 
inskrivningsinstitutet avskaffas ändras bestämmelsen på så sätt att det för 
tillämpning av sjuklönegarantin krävs att sökanden är försäkrad för sjuk- 
penning enligt AFL. 
 
25 § 
Forumbestämmelserna i första stycket första meningen ändras på sätt att 
behörig att fatta beslut enligt lagen blir den allmänna försäkringskassa 
som enligt 5 kap. SofL är behörig att besluta om sjukpenning för 
arbetstagaren. I flertalet fall är det den allmänna försäkringskassa hos 
vilken arbetstagaren i dag är inskriven. 
Behörig att fatta beslut i ärenden rörande en person som inte är försäk- 
rad för sjukpenning skall enligt första stycket andra meningen vara den 
försäkringskassa som i dag är behörig att beslut om en person varken är 
eller bör vara inskriven hos en försäkringskassa. Det torde vara endast i 
rena undantagsfall som en person kan vara berättigad till sjuklön utan att 
vara försäkrad för sjukpenning. Situationen torde kunna komma att upp- 
stå för den som har arbete i flera länder. 
16.20 Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1488) om 
handläggning av vissa ersättningar till den som 
tjänstgör inom totalförsvaret 
2 § 
Ändringarna i paragrafen är en följd av att inskrivning hos allmän försäk- 
ringskassa slopas i AFL. Hänvisning görs i stället till forumreglerna i 
5 kap. socialförsäkringslagen. 
16.21 Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:389) om 
assistansersättning 
2 § 
Bestämmelsen i nuvarande andra stycket ersätts med en hänvisning till 
SofL. Vissa för socialförsäkringarna generella bestämmelser, som är till- 
lämpliga på bl.a. assistansersättning, finns i den lagen. I SofL anges de 
grundläggande villkoren för att en person skall vara försäkrad för för- 
måner enligt AFL eller omfattas av de särskilda förmånslagar, bl.a. lagen 
om assistansersättning, som hänförs till socialförsäkringarna. Bedöm- 
ningen av om en person uppfyller grundvillkoren för att ingå i den per- 
sonkretsen som omfattas av lagen om assistansersättning skall således 
göras med tillämpning av bestämmelserna i SofL. Enligt 3 kap. 2 § SofL 
tillhör assistansersättning den bosättningsbaserade grenen av socialför- 
säkringarna. I den lagen finns också bestämmelser om i vilka situationer 
en person skall anses bosatt i Sverige och således ingå i den personkrets 
som kan vara berättigad till denna förmån. För att assistansersättning 
skall kunna lämnas krävs därutöver dessutom naturligtvis att de 
materiella villkoren i denna lag är uppfyllda. 
Vidare finns i SofL bestämmelser även om förmåner vid utlands- 
vistelse och handläggning av ärenden, m.m. Bestämmelser som vilken 
försäkringskassa som är behörig att fatta beslut finns i 5 kap. SofL. Be- 
träffande det närmare innehållet i SofL hänvisas till författningskom- 
mentaren till den lagen. 
 
5 § 
Hänvisningarna till 2 § andra stycket slopas, eftersom föreskriften i det 
stycket ersätts med en hänvisning till SofL (se författningskommentaren 
till 2 §). Ansökan enligt första stycket förevarande paragraf skall i stället 
göras hos den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap. SofL är 
behörig att fatta beslut enligt denna lag. Till samma försäkringskassa 
lämnas anmälan enligt andra stycket. 
16.22 Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:737) om 
bostadsbidrag 
1 § 
Föreskriften i första stycket första meningen om att den som bor och är 
folkbokförd i Sverige kan få bostadsbidrag enligt denna lag slopas. Dessa 
krav utgör nämligen sådana grundläggande villkor för att en person skall 
ingå i den skyddade personkrets som regleras centralt för socialförsäk- 
ringarna i SofL. Däremot gäller som ett materiellt villkor i samma ut- 
sträckning som hittills att bostadsbidrag i form av bidrag till bostadskost- 
nader lämnas normalt endast för den bostad där sökanden är bosatt och 
folkbokförd. 
I paragafen införs ett andra stycke med hänvisning till SofL. Vissa för 
socialförsäkringarna generella bestämmelser, som är tillämpliga på bl.a. 
bostadsbidrag, finns i den lagen. I SofL anges de grundläggande 
villkoren för att en person skall vara försäkrad för förmåner enligt AFL 
eller omfattas av de särskilda förmånslagar, bl.a. lagen om bostadsbidrag, 
som hänförs till socialförsäkringarna. Bedömningen av om en person 
uppfyller grundvillkoren för att ingå i den skyddade personkretsen skall 
således göras med tillämpning av bestämmelserna i SofL. Enligt 3 kap. 
2 § SofL tillhör bostadsbidrag den bosättningsbaserade grenen av 
socialförsäkringarna. I den lagen finns också bestämmelser om i vilka 
situationer en person skall anses bosatt i Sverige och således ingå i den 
personkrets som kan vara berättigad till allmänna barnbidrag. För att 
sådant bidrag skall lämnas krävs därutöver dessutom naturligtvis att de 
materiella villkoren i denna lag är uppfyllda. 
Vidare finns i SofL bestämmelser även om förmåner vid utlands- 
vistelse och handläggning av ärenden, m.m. Beträffande det närmare in- 
nehållet i SofL hänvisas till författningskommentaren till den lagen. 
 
18 § 
Bestämmelserna i andra stycket om vilken försäkringskassa som är be- 
hörig att fatta beslut om bidrag upphävs. I stället tillämpas bestämmel- 
serna i 5 kap. § SofL. 
 
16.23 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:308) om 
bostadstillägg till pensionärer 
1 § 
Föreskriften i första stycket om att bostadstillägg lämnas till den som är 
bosatt i Sverige samt uppbär vissa särskilt angivna pensionsförmåner 
ändras på så sätt att bosättningskravet i denna lag slopas. Detta krav är 
nämligen ett sådant allmänt försäkringsvillkor som regleras genom so- 
cialförsäkringslagen (se författningskommentaren till 1 a §). 
 
1 a § 
En ny paragraf införs. I den nya bestämmelsen anges att det i SofL finns 
bestämmelser om vem som omfattas av lagen. I SofL anges de grund- 
läggande villkoren för att en person skall vara försäkrad för förmåner 
enligt AFL eller omfattas av de särskilda förmånslagar, bl.a. lagen om 
bostadstillägg, som hänförs till socialförsäkringarna. Bedömningen av 
om en person uppfyller grundvillkoren för att ingå i den skyddade 
personkretsen skall således göras med tillämpning av bestämmelserna i 
SofL. Enligt 3 kap. 2 § 9 SofL tillhör bostadstillägget den 
bosättningsbaserade grenen av socialförsäkringarna. I SofL finns också 
bestämmelser om i vilka situationer en person skall anses vara bosatt i 
Sverige och således ingå i den personkrets som kan vara berättigad till 
bidrag. För att sådant bidrag skall lämnas krävs därutöver dessutom 
naturligtvis att de materiella villkoren i denna lag är uppfyllda. 
Vidare finns det i SofL bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse 
och handläggning av ärenden, m.m. Bestämmelser som vilken försäk- 
ringskassa som är behörig att fatta beslut finns i 5 kap. SofL. Beträffande 
det närmare innehållet i SofL hänvisas till författningskommentaren till 
den lagen. 
 
8 § 
Enligt första stycket skall den som uppbär bostadstillägg utan oskäligt 
dröjsmål anmäla ändrade personliga förhållanden till försäkringskassan. 
Den nuvarande föreskriften om att anmälan skall göras till den försäk- 
ringskassa inom vars verksamhetsområde bidragstagaren är folkbokförd 
slopas. I stället föreskrivs att anmälan skall göras till försäkringskassan. 
Anmälan skall göras till den försäkringskassa som är behörig att besluta 
om bostadstillägg. Bestämmelser om vilken försäkringskassa som är 
behörig finns bl.a. i 5 kap. 4 § SofL (se kommentaren till 1 a §). 
16.24 Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1030) om 
underhållsstöd 
1 § 
I paragrafen införs ett nytt andra stycke. I det nya stycket anges att det i 
SofL finns bestämmelser om vem som omfattas av lagen. I SofL anges 
de grundläggande villkoren för att en person skall vara försäkrad för för- 
måner enligt AFL eller omfattas av de särskilda förmånslagar, bl.a. lagen 
om underhållsstöd, som hänförs till socialförsäkringarna. Bedömningen 
av om en person uppfyller grundvillkoren för att ingå i den skyddade 
personkretsen skall således göras med tillämpning av bestämmelserna i 
SofL. Enligt 3 kap. 2 § 10 SofL tillhör underhållsstödet den bosätt- 
ningsbaserade grenen av socialförsäkringarna. I SofL finns också be- 
stämmelser om i vilka situationer en person skall anses vara bosatt i 
Sverige och således ingå i den personkrets som kan vara berättigad till 
underhållsstöd. För att sådant stöd skall lämnas krävs därutöver dessutom 
naturligtvis att de materiella villkoren i denna lag är uppfyllda. 
Vidare finns det i SofL bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse 
och handläggning av ärenden, m.m. Bestämmelser som vilken försäk- 
ringskassa som är behörig att fatta beslut finns i 5 kap. SofL. Beträffande 
det närmare innehållet i SofL hänvisas till författningskommentaren till 
den lagen. 
 
3 § 
Nuvarande bestämmelser i tredje stycket upphävs. Till följd härav upp- 
hävs även fjärde stycket. Detta innebär bl.a. att medborgarskap inte 
längre skall ha någon betydelse för rätten till underhållsstöd. Reglerna 
om utsändning av statlig arbetsgivare m.m. finns i Sofl. Vidare skall i 
stället tillämpas bestämmelserna i 4 kap. 1 3 §§ SofL om förmåner för 
tid under vilken den försäkrade vistas i ett land som inte ingår i EES. 
Några särskilda bestämmelser för vistelse inom EES skall inte tillämpas. 
 
37 § 
Ändringen av bestämmelserna i denna paragraf innebär att den enskildes 
inskrivning hos en försäkringskassa inte skall vara avgörande för vilken 
kassa som är behörig att pröva ett ärende. Som tidigare anförts skall in- 
skrivning hos kassan nämligen inte längre vara något försäkringsvillkor. 
Tillämpliga bestämmelser om vilken försäkringskassa som är behörig att 
fatta beslut ges i 5 kap. SofL. Ärenden om underhållsstöd är i viss mån 
specialreglerade och skall prövas av den försäkringskassa som skall av- 
göra ärenden avseende boföräldern. Har barnet fyllt 18 år skall ärendet i 
stället prövas av den kassa som skall avgöra ärenden avseende barnet. 
Beträffande återbetalningsskyldighet eller minskning av underhållsstöd 
enligt 10 § andra stycket är behörig kassa den försäkringskassa som en- 
ligt 5 kap. 4 eller 5 § SofL skall avgöra ärenden avseende den bidrags- 
skyldige. 
 
43 § 
Bestämmelsen i andra punkten om att regeringen får förordna att barn 
som saknar medborgarskap skall ha samma rätt till underhållsstöd som 
svenskt barn upphävs. Som framgår av det ovan anförda inverkar inte 
medborgarskap längre på rätten till underhållsstöd. På grund härav har 
även hänvisningen till svenskt barn tagits bort och ersatts med uttrycket 
annat barn enligt denna lag. 
16.25 Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1150) om 
högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. 
8 § 
Bestämmelsen i första stycket 1 ändras till att avse den som är bosatt i 
Sverige, medan hänvisningen till 1 kap. 3 § AFL slopas. Som redovisats i 
avsnitt 5.1 hänför vi inte förmåner enligt den nu aktuella lagen till so- 
cialförsäkringslagen med hänsyn till att landstingen har huvudmanna- 
skapet för läkemedelsförmånerna. Bestämmelserna i SofL är därför inte 
tillämpliga på förmåner enligt denna lag. 
16.26 Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:703) om 
handikappersättning och vårdbidrag 
1 § 
Nuvarande bestämmelse om vem som har rätt till handikappersättning 
och vårdbidrag skall upphöra att gälla, eftersom tillämpliga 
bestämmelser om försäkringstillhörighet i stället skall regleras genom 
SofL. I första stycket föreskrivs mera allmänt att det i den nu aktuella 
lagen finns bestämmelser om handikappersättning och vårdbidrag. 
En ny bestämmelse införs i andra stycket, som hänvisar till SofL. 
Vissa för socialförsäkringen generella bestämmelser, som är tillämpliga 
på bl.a. handikappersättning och vårdbidrag, finns i den lagen. I SofL 
anges de grundläggande villkoren för att en person skall vara försäkrad 
för förmåner enligt AFL eller omfattas av de särskilda förmånslagar, bl.a. 
lagen om handikappersättning och vårdbidrag, som hänförs till 
socialförsäkringarna. Bedömningen om en person uppfyller 
grundvillkoren för att ingå i den skyddade personkretsen skall således 
göras med tillämpning av bestämmelserna i SofL. Enligt 3 kap. 2 § SofL 
tillhör handikappersättning och vårdbidrag den bosättningsbaserade 
grenen av socialförsäkringarna. I SofL finns också bestämmelser om i 
vilka situationer en person skall anses bosatt i Sverige och således ingå i 
den personkrets som kan vara berättigad till handikappersättning och 
vårdbidrag. För att sådan ersättning skall lämnas krävs därutöver att de 
materiella villkoren i denna lag är uppfyllda. 
Vidare finns det i SofL bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse 
och handläggning av ärenden, m.m. Beträffande det närmare innehållet i 
SofL hänvisas till författningskommentaren till den lagen. 
16.27 Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:707) om 
ändring i lagen (1990:773) om särskilt 
pensionstillägg till folkpension för långvarig vård 
av sjukt eller handikappat barn 
1 § 
Bosättningskravet i denna bestämmelse slopas, eftersom försäkrings- 
villkoren i stället regleras i SofL. 
Andra stycket är nytt och hänvisar till SofL. Vissa för socialförsäk- 
ringarna generella bestämmelser, som är tillämpliga på bl.a. särskilt pen- 
sionstillägg, finns i den lagen. I SofL anges de grundläggande villkoren 
för att en person skall vara försäkrad för förmåner enligt AFL eller om- 
fattas av de särskilda förmånslagar, bl.a. lagen om särskilt 
pensionstillägg till folkpension för långavarig avård av sjukt eller 
handikappat barn, som hänförs till socialförsäkringarna. Bedömningen 
om en person uppfyller grundvillkoren för att ingå i den skyddade 
personkretsen skall således göras med tillämpning av bestämmelserna i 
SofL. Enligt 3 kap. 2 § SofL tillhör särskilt pensionstillägg den 
bosättningsbaserade grenen av socialförsäkringarna. I den lagen finns 
också bestämmelser om i vilka situationer en person skall anses bosatt i 
Sverige och således ingå i den personkrets som kan vara berättigad till 
denna förmån. För att särskilt pensionstillägg skall lämnas krävs 
därutöver dessutom naturligtvis att de materiella villkoren i denna lag är 
uppfyllda. 
Vidare finns i SofL bestämmelser även om förmåner vid utlandsvis- 
telse och handläggning av ärenden, m.m. Beträffande det närmare inne- 
hållet i SofL hänvisas till författningskommentaren till den lagen. 
Utredningens sammanfattning av betänkandet 
En lag om socialförsäkringar (SOU 1997:72) 
En ny socialförsäkringslag 
Utredningen om socialförsäkringens personkrets föreslår i detta be- 
tänkande att den svenska socialförsäkringen skall delas i två delar, vilka i 
princip skall vara oberoende av varandra. Den ena delen skall innehålla 
förmåner som grundas på bosättning i Sverige och den andra förmåner 
som är beroende av förvärvsarbete här i landet. 
Medan den bosättningsbaserade delen av socialförsäkringen skall om- 
fatta bidrag och kostnadsersättningar av olika slag, skall den arbetsbase- 
rade delen av försäkringen omfatta sådana förmånssystem som ersätter 
inkomstbortfall. 
Vi föreslår att grunderna för det tudelade socialförsäkringssystemet 
regleras i en ny gemensam ramlag (socialförsäkringslagen), som bl.a. 
innehåller bestämmelser om bosättning och arbete i Sverige, omfatt- 
ningen av de båda försäkringsdelarna, försäkringstider, utbetalningar 
utomlands samt vissa handläggningsregler. Närmare regler om de en- 
skilda förmånerna finns däremot kvar i särskilda författningar, t.ex. i 
lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL). 
Begreppet socialförsäkring 
Utredningen skall enligt sina direktiv (dir. 1995:106) göra en samlad 
översyn av begreppet försäkrad inom socialförsäkringen och redovisa 
förslag med inriktning på att enhetliga försäkringsvillkor skall gälla för 
likartade förmåner. Uppdraget innefattar också kontantförmåner vid 
arbetslöshet. Översynen skall enligt en uppräkning i direktiven omfatta 
förmåner enligt AFL och flera andra författningar på området. Uppräk- 
ningen är inte uttömmande, och vi har därför inledningsvis ställt oss frå- 
gan vad som avses med begreppet socialförsäkring. Svaret på den frågan 
har betydelse för avgränsningen av vårt arbete. 
Någon allmänt vedertagen, tillräckligt precis definition av vad som å 
ena sidan är en social försäkring och vad som å andra sidan skall räknas 
till andra typer av sociala trygghetsanordningar finns inte. Det torde i 
stället stå lagstiftaren fritt att bestämma vad som skall räknas som social 
försäkring och vad en sådan anordning skall kallas. Detta gäller i princip 
även i förhållande till andra länder inom Europeiska unionen (EU). Rom- 
fördraget ger inte EU någon generell kompetens att ge normer när det 
gäller socialförsäkring. För att säkra och främja den fria rörligheten inom 
EU finns visserligen bindande regler för personer som rör sig över grän- 
serna eller som på annat sätt har anknytning till mer än ett medlemsland. 
Dessa regler syftar emellertid endast till att samordna de olika ländernas 
system för social trygghet, främst i syfte att ingen som omfattas av reg- 
lerna skall riskera att stå utan socialförsäkringsskydd när han utnyttjar sig 
av den fria rörligheten. 
Vi har valt att ge begreppet socialförsäkring en pragmatisk definition 
med utgångspunkt i hur de sociala trygghetssystemen administreras. Våra 
förslag omfattar de flesta trygghetssystem som administreras av Riksför- 
säkringsverket och de allmänna försäkringskassorna samt Arbetsmark- 
nadsstyrelsen, länsarbetsnämnderna och arbetslöshetskassorna. 
Utvidgning av socialförsäkringens personkrets - en tudelad försäkring 
Den nuvarande svenska socialförsäkringen är i huvudsak bosättnings- 
grundad, dvs. för att kunna få del av försäkringens förmåner måste man 
vara bosatt i Sverige. Det gäller såväl för förmåner som utgör rena bidrag 
(barnbidrag, bostadsbidrag, etc.) som för förmåner som ersätter en för- 
lorad arbetsinkomst (sjukpenning, tilläggspension, etc.). För att en person 
skall anses bosatt i Sverige krävs att han har sitt egentliga hemvist här i 
landet eller att han, om han kommer hit från ett annat land, har för avsikt 
att stanna här mer än ett år. Undantag från kravet på bosättning i Sverige 
gäller dock inom arbetsskadeförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. 
Vi föreslår nu att den personkrets som skyddas av svensk socialförsäk- 
ring utvidgas till att omfatta alla som arbetar här i landet, dvs. även per- 
soner som arbetar här under sådana förhållanden att de inte anses bosatta 
här. Utvidgningen sker genom att socialförsäkringen delas i två delar, 
varav en del grundas på bosättning i Sverige och en del blir beroende av 
arbete här i landet. Tillhörigheten till den arbetsbaserade delen av social- 
försäkringen görs således oberoende av bosättning här i landet. 
Den tillkommande personkretsen, som beräknats till knappt 10 000 
personer per år, kommer således att bli försäkrad för sådana förmåner 
som är beroende av arbete här i landet. Det rör sig huvudsakligen om 
försäkringar för inkomstbortfall (sjukpenningförsäkring, etc.) och in- 
komster för vilka socialavgifter redan i dag betalas. Dessa personer 
kommer däremot inte att vara försäkrade i den bosättningsanknutna delen 
av socialförsäkringen, vilken omfattar bidrag (barnbidrag, bostadsbidrag, 
m.m.) och kostnadsersättningar av olika slag (sjukvårdsersättning m.m.). 
De personer som ingår i den tillkommande kretsen kommer enligt 
statistik som vi fått från Statens invandrarverk och Arbetsmarknads- 
styrelsen huvudsakligen från två grupper av länder. Den ena består av 
USA och Canada och den andra av länder i Östeuropa, främst Ryssland, 
Polen och Estland. Personer som kommer hit från andra EES-länder för 
att arbeta har inte räknats som en tillkommande grupp, eftersom de redan 
i dag till följd av EG-rätten omfattas av svensk socialförsäkring. 
En särskild grupp som, till skillnad från vad som är fallet i dag, kom- 
mer att fullt ingå i den skyddade personkretsen är personer som är lokal- 
anställda vid utländska beskickningar och konsulat här i landet. Det 
arbete som dessa personer utför kommer att räknas som arbete i Sverige, 
och arbetsgivarna kommer att bli skyldiga att betala fulla arbetsgivar- 
avgifter på de anställdas löner. 
Personer som både bor och arbetar i Sverige kommer att omfattas av 
såväl den bosättningsbaserade som den arbetsbaserade delen av social- 
försäkringen. För det stora flertalet personer här i landet medför våra för- 
slag därför ganska små sakliga förändringar. Det har dock varit vår 
ambition att skapa ett mera enhetligt och systematiskt regelverk på soci- 
alförsäkringsområdet, vilket bör kunna bidra till en ökad förståelse hos 
allmänheten för försäkringens uppbyggnad. Dessutom kommer våra för- 
slag att underlätta administrationen och tillämpningen av de olika för- 
månssystemen. 
Försäkring vid längre utlandsvistelser, m.m. 
En person som lämnar Sverige står kvar som försäkrad enligt AFL, om 
utlandsvistelsen är avsedd att vara längst ett år. Den som utför arbete i 
något annat land såsom anställd av svenska staten anses dock bosatt i 
Sverige under hela utlandsvistelsen. Vi skall enligt våra direktiv pröva 
om ettårsregeln behöver ändras och om det kan finnas skäl att för vissa 
grupper av försäkrade, t.ex. studerande, införa särskilda regler som inne- 
bär att det svenska socialförsäkringsskyddet inte upphör vid en längre 
utlandsvistelse. 
Vi föreslår att nuvarande ettårsregel och särskilda regel för stats- 
anställda i princip behålls inom den bosättningsbaserade delen av social- 
försäkringen. När det gäller personer som lämnar landet för att utföra 
biståndsarbete m.m. i ett utvecklingsland eller för att studera i ett annat 
land, föreslår vi dock att bosättningen i Sverige skall kunna bestå under 
längre tid. För biståndsarbetare gäller detta så länge det alltjämt finns en 
väsentlig anknytning till Sverige och för utlandsstuderande så länge rätt 
till svenskt studiestöd eller utbildningsbidrag för doktorander föreligger. 
För att uppnå reciprocitet föreslår vi å andra sidan att utländska stats- 
tjänstemän här i landet inte skall kunna anses bosatta i Sverige och att 
personer som kommer till Sverige för att studera skall kunna anses 
bosatta här endast om de har rätt till svenskt studiestöd eller utbildnings- 
bidrag för doktorander. En allmänt tillämplig ettårsregel för förvärv av 
bosättning i Sverige föreslås i övrigt fortsätta att gälla. 
Inom den arbetsbaserade delen av socialförsäkringen föreslår vi  med 
förebild i dagens arbetsskadeförsäkring  att arbete som utförs utomlands 
skall anses som arbete i Sverige, om arbetstagaren är utsänd av en 
arbetsgivare med verksamhet här i landet och arbetet kan antas vara 
längst ett år. Arbete i annat land såsom anställd av svenska staten skall 
anses som arbete i Sverige även om utsändningstiden kan antas vara 
längre än ett år. Omvänt föreslår vi att arbete som utförs här i landet så- 
som utsänd av arbetsgivare i ett annat land inte skall anses som arbete i 
Sverige, om arbetet kan antas vara längst ett år eller om arbetstagaren 
sänts ut av en annat stat. 
Vi föreslår vidare att de s.k. ATP-förbindelserna skall avskaffas. Det 
innebär bl.a. att vissa anställda svenska medborgare vid svenska dotter- 
bolag utomlands och vissa biståndsarbetare inte längre kommer att kunna 
tillgodoräknas pensionspoäng för tilläggspension på den inkomst de upp- 
bär för utlandsarbetet. 
Enhetliga försäkringsvillkor 
Det anges i våra direktiv att de förslag vi lägger fram skall syfta till att 
det för varje förmån klart skall framgå vilka villkor som gäller för rätten 
till förmånen. En enhetlig användning av begreppet försäkrad bör efter- 
strävas, liksom en tydlig utformning av reglerna. Det skall också över- 
vägas om inskrivning hos försäkringskassan skall vara en förutsättning 
för att någon skall kunna få rätt till en förmån. 
Våra förslag innebär att begreppet försäkrad kommer att avse en per- 
son som ingår i den personkrets som skyddas av socialförsäkringssyste- 
met i den av oss föreslagna lagen, dvs. en person som uppfyller det 
grundläggande anknytningsvillkoret för respektive del av socialförsäk- 
ringen. Försäkrad för bosättningsbaserade förmåner är således den som 
är bosatt här i landet och försäkrad för arbetsbaserade förmåner är den 
som förvärvsarbetar i Sverige. Dagens inskrivning i försäkringskassa har 
därmed spelat ut sin roll som försäkringsvillkor. Medborgarskapet skall 
inte heller vara avgörande för rätten till förmåner. 
Vårt lagförslag innehåller också bestämmelser om försäkringstider, 
dvs. bestämmelser om när försäkringen börjar respektive upphör att 
gälla. Den bosättningsbaserade delen av försäkringen skall enligt försla- 
get  ganska naturligt  gälla så länge bosättningen i Sverige anses bestå 
med tillämpning av tidigare nämnda ettårsregler m.m. 
Principen inom den arbetsbaserade delen av försäkringen är att försäk- 
ringen börjar gälla när ett förvärvsarbete påbörjas och upphör när arbetet 
avslutas. Dock föreslås ett generellt efterskydd om fyra veckor, dvs. för- 
säkringen för de arbetsbaserade förmånerna fortsätter i allmänhet att 
gälla under fyra veckor efter det att den försäkrade slutat arbeta. Vidare 
föreslås att försäkringen skall fortsätta att gälla så länge den försäkrade 
uppbär någon förmån som omfattas av den arbetsbaserade delen av för- 
säkringen. Den som t.ex. är sjuk och uppbär sjukpenning när arbetet och 
det generella efterskyddet upphör kommer således att fortsätta att vara 
försäkrad så länge han har rätt till sjukpenning eller någon annan förmån 
från försäkringen. Det är således möjligt att växla mellan olika förmåner 
 t.ex. mellan sjukpenning och arbetslöshetsersättning  utan att försäk- 
ringen upphör. Först då den försäkrade helt uttömt en intjänad rätt till 
ersättning upphör försäkringen att gälla. 
När det gäller andra villkor än det grundläggande försäkringsbegreppet 
har vi inte behandlat sådana villkor som är mera specifika för varje 
enskild förmån. Det finns emellertid en rad andra villkor som är gemen- 
samma för flera förmåner. Det gäller väntetids- eller kvalifikationsregler 
beträffande vistelse och arbete i Sverige samt regler om åldersgränser, 
familjetillhörighet, samboendebegrepp, inkomstunderlag, inkomstpröv- 
ning, nedre inkomstgränser, ersättningsnivåer, tidsenheter för beräkning 
eller betalning av förmåner samt förmåner för tid då någon vistas utom- 
lands. På anförda skäl lägger vi för vår del fram förslag om så långt som 
möjligt enhetliga regler om väntetider för förmåner, nedre inkomstgrän- 
ser och utbetalning av förmåner för tid då den försäkrade vistas utom- 
lands. 
Inom den bosättningsbaserade delen av socialförsäkringen föreslår vi 
att en generell väntetid om sex månader skall gälla. Det innebär att den 
som blir bosatt i Sverige kan få bosättningsbaserade förmåner först sedan 
han eller hon vistats i Sverige i sex månader. Det gäller såväl för den som 
bosätter sig i Sverige för första gången som för den som återvänder hit 
efter en längre tids utlandsvistelse. För folkpensioner skall dock liksom i 
dag gälla andra kvalifikationstider, dvs. nuvarande bosättningstider. 
Vidare föreslås att bosättningsbaserade förmåner generellt skall kunna 
betalas ut för tid då den försäkrade vistas utomlands, om det kan antas att 
utlandsvistelsen inte kommer att vara längre än sex månader. Denna 
senare regel skall dock gälla endast vid vistelse utanför Europeiska eko- 
nomiska samarbetsområdet (EES). Därutöver föreslås särskilda regler för 
folkpensioner och för personer som skall anses bosatta i Sverige även 
under längre utlandsvistelser. 
Även inom den arbetsbaserade delen av försäkringen skall en generell 
väntetid för förmåner finnas. För att inte syftet med en försäkring för alla 
förvärvsarbetande i Sverige skall gå förlorad föreslår vi att väntetiden 
skall vara endast fyra veckor. Den som påbörjar ett förvärvsarbete i 
Sverige måste således ha varit försäkrad i minst fyra veckor innan han 
kan få någon arbetsbaserad förmån. Denna regel kommer emellertid inte 
att påverka en anställds nuvarande rätt till sjuklön från arbetsgivaren. 
Sjuklönelagen omfattas nämligen inte av vårt förslag till socialförsäk- 
ringslag. 
När det gäller rätt till arbetsbaserade förmåner för tid då den försäkrade 
vistas utomlands har det inte varit möjligt att föreslå en enhetlig regel för 
alla arbetsbaserade förmåner. Vi har därför delat upp förmånerna i två 
grupper. Beträffande den ena gruppen, som innefattar pensioner och 
arbetsskadeersättningar, skall inga begränsningar gälla i rätten att få för- 
måner utbetalade på grund av att den försäkrade vistas utomlands. När 
det gäller den andra gruppen, som innefattar övriga arbetsbaserade för- 
måner, föreslås att förmåner endast i undantagsfall skall kunna betalas ut 
för tid då den försäkrade vistas utanför Sverige. Förmåner skall i dessa 
fall kunna betalas ut dels om ersättningsfall inträffar utomlands under 
arbete som enligt vårt förslag skall anses som arbete i Sverige 
(utsändningsfall), dels om försäkringskassan eller en arbetslöshetskassa 
gett tillstånd till utlandsresan. Föräldrapenning för tid då den försäkrade 
vistas utomlands skall dock kunna betalas ut även i andra fall, bl.a. om 
barnet fortfarande anses bosatt i Sverige. 
Vi föreslår vidare att det i fråga om sådana arbetsbaserade förmåner 
som är direkt inkomstrelaterade skall finnas ett generellt lägsta förmåns- 
grundande belopp. Om de inkomster som skall läggas till grund för för- 
månerna för år räknat är lägre än 24 procent av basbeloppet, skall enligt 
förslaget förmåner inte beräknas. Undantag från den regeln skall dock 
gälla inom arbetsskadeförsäkringen. 
En ny gemensam lag 
Som redan angetts föreslår vi att grunderna för det tudelade socialför- 
säkringssystemet regleras i en ny gemensam ramlag (socialförsäkrings- 
lagen), som bl.a. innehåller bestämmelser om bosättning och arbete i 
Sverige, omfattningen av de båda försäkringsdelarna, försäkringstider, 
utbetalningar utomlands samt vissa handläggningsregler. 
Syftet med en särskild socialförsäkringslag är att skapa ett tydligare 
och mera överskådligt socialförsäkringssystem. Med den överskådlighet 
som uppnås genom den nya ramlagen underlättas de tillämpande orga- 
nens verksamhet, bl.a. när det gäller att lämna information till allmän- 
heten. De försäkrade kan också själva få en bättre överblick. Även för 
lagstiftaren måste det vara till stor fördel att ha en sammanhållande lag. 
Den enhetlighet som uppnås kan lättare behållas inom en ramlag än om 
varje försäkringslag handhas för sig. Den gemensamma ordningen kan i 
det senare fallet komma att förloras med tiden. Det blir nu i stället enk- 
lare att göra författningsändringar utan att rubba ordningen med enhetliga 
försäkringsvillkor. De skilda försäkringslagarna skall med vårt förslag 
inte innehålla allmänna försäkringsvillkor utan i princip bara de särskilda 
ersättningsregler som gäller för respektive förmånsform. 
Vårt förslag till gemensam ramlag kan vidare bli ett första steg till en 
successiv samordning av socialförsäkringarna, kanske i en framtida soci- 
alförsäkringsbalk. Detta behöver emellertid inte vara det slutliga målet. 
Vår lag kan även ses som ett begränsat förslag att  liksom i den finska 
lagen (1573/93) om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad 
social trygghet  göra systemet klart och enhetligt i en tid då internatio- 
naliseringen ökar och befolkningen flyttar mer än förr. 
Genomförandet 
De nya reglerna skall enligt vårt förslag träda i kraft den 1 januari 1999. 
Som huvudregel skall därvid gälla att äldre regler skall tillämpas på för- 
måner som avser tid före ikraftträdandet medan nya regler tillämpas på 
förmåner för tid därefter. Även för år 1999 kommer det dock att finnas 
vissa möjligheter att tillämpa äldre regler, om det är till fördel för den 
enskilde. I fråga om tillgodoräknande av bosättningstid i Sverige för 
folkpension respektive pensionsgrundande inkomst för tilläggspension 
skall dock vid varje tidpunkt gällande regler tillämpas, dvs. nya regler 
skall tillämpas med avseende endast på tid efter ikraftträdandet. 
Våra förslag kan komma att medföra en viss ökning av utgifterna för 
socialförsäkringen. Den största delen av denna ökning är hänförlig till att 
utländska medborgare i likhet med svenska medborgare generellt ges rätt 
till export av ATP-grundad (30-delsberäknad) folkpension. Enligt rikt- 
linjerna för det reformerade pensionssystemet skall emellertid inte finnas 
någon motsvarighet till ATP-grundad folkpension, varför kostnadsök- 
ningen inte kan bli annat än temporär. Det är vidare vår bedömning att de 
förslag som vi kommer att lägga fram i vårt slutbetänkande om social- 
avgifter m.m. medför ökade avgiftsintäkter som sannolikt överstiger de 
kostnadsökningar som nu föreliggande förslag kan komma att medföra. 
 
Förteckning över remissinstanser - En lag om 
socialförsäkringar (SOU 1997:72) 
Remissinstanser har varit följande: Riksdagens ombudsmän, Hovrätten 
över Skåne och Blekinge, Kammarrätten i Stockholm, Länsrätten i 
Stockholms län, Länsrätten i Skåne län, Länsrätten i Norrbottens län, 
Statens invandrarverk, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Handi- 
kappombudsmannen, Statskontoret, Riksrevisionsverket, Riksskatte- 
verket, Arbetsgivarverket, Statens löne- och pensionsverk (numera Sta- 
tens pensionsverk), Centrala studiestödsnämnden, Arbetsmarknadssty- 
relsen, Stockholms läns allmänna försäkringskassa, Skattemyndigheten i 
Skåne län, Försäkringskasseförbundet, Försäkringsanställdas förbund, 
Försäkringsförbundet, Landsorganisationen i Sverige, Landstingsför- 
bundet, Svenska Arbetsgivareföreningen, Svenska Kommunförbundet, 
Sveriges Akademikers Centralorganisation, Sveriges Industriförbund, 
Sveriges redareförening, Tjänstemännens Centralorganisation, Företa- 
garnas Riksorganisation, Arbetslöshetskassornas samorganisation, De 
Handikappades Riksförbund, Handikappförbundens samarbetsorgan, 
Synskadades Riksförbund, Forum Syd, Föreningen för svenskar i värl- 
den, Nämnden för Svenska kyrkans mission, Nämnden för Svenska kyr- 
kan i utlandet, Samarbetsorgan för invandrar- och flyktingorganisationer 
i Sverige, Svenska Missionsrådet, Sveriges förenade studentkårer, Pen- 
sionärernas Riksorganisation, Sveriges Pensionärsförbund, Statspensio- 
närernas Riksförbund, Riksförbundet PensionärsGemenskap och Svenska 
Kommunalpensionärernas Förbund. 
Försäkringsanställdas förbund, De Handikappades Riksförbund, Syn- 
skadades Riksförbund, Samarbetsorgan för invandrar- och flyktingorga- 
nisationer i Sverige, Sveriges förenade studentkårer, Statspensionärernas 
Riksförbund, Riksförbundet PensionärsGemenskap och Svenska kom- 
munalpensionärernas Förbund har inte avhörts. 
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Sveriges Akade- 
mikers Centralorganisation och Företagarnas Riksorganisation har avstått 
från att yttra sig. Länsrätten i Norrbottens län, Handikappombudsmannen 
och Försäkringsförbundet har inga synpunkter. Sveriges Industriförbund 
har hänvisat till yttrande från Svenska Arbetsgivareföreningen. Nämnden 
för Svenska kyrkans mission och Nämnden för Svenska kyrkan i Utlan- 
det har yttrat sig gemensamt. Yttranden har därutöver inkommit från 
biståndsorganisationen Utan Gränser, Pingstförsamlingarna i Värmland 
och Tjänstemannaförbundet HTF. 
Lagrådsremissens lagförslag 
17 Förslag till socialförsäkringslag 
Härigenom föreskrivs följande. 
1 kap. Allmänna bestämmelser 
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om vem som omfattas av social 
trygghet genom social försäkring och vissa bidragssystem (socialförsäk- 
ringen). 
Rätten till en förmån skall grundas på bosättning eller förvärvsarbete i 
Sverige om inte något annat särskilt anges. 
 
2 § I de författningar som anges i 3 kap. finns närmare bestämmelser om 
rätt till förmåner m.m. 
 
3 § Frågor om förmåner inom socialförsäkringen handhas av Riksförsäk- 
ringsverket, Premiepensionsmyndigheten och de allmänna försäkrings- 
kassorna. 
 
4 § Gemenskapsrätten om fri rörlighet för personer inom Europeiska 
unionen (EU) eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES) eller avtal om social trygghet som ingåtts med andra stater, kan 
medföra begränsningar i tillämpligheten av bestämmelserna i denna lag. 
2 kap. Bosättning och arbete i Sverige 
Bosättning i Sverige 
1 § Vid tillämpning av denna lag skall en person anses vara bosatt i 
Sverige, om han eller hon har sitt egentliga hemvist här i landet. 
Den som kommer till Sverige och kan antas komma att vistas här 
under längre tid än ett år skall anses vara bosatt här. Detta gäller dock 
inte om synnerliga skäl talar mot det. 
En i Sverige bosatt person som lämnar landet skall fortfarande anses 
vara bosatt här om utlandsvistelsen kan antas vara längst ett år. 
Särskilda bestämmelser 
Statsanställda 
2 § Den som av en statlig arbetsgivare sänds till ett annat land för arbete 
för arbetsgivarens räkning skall anses vara bosatt i Sverige under hela 
utsändningstiden om denne tidigare någon gång varit bosatt i Sverige. 
När en annan stat sänder en person till Sverige för arbete för arbets- 
givarens räkning skall den personen inte anses vara bosatt i Sverige. 
Diplomater m.fl. 
3 § En person som tillhör en annan stats beskickning eller karriärkonsulat 
eller dess betjäning skall anses vara bosatt i Sverige endast om det är för- 
enligt med bestämmelserna om immunitet och privilegier i de konventio- 
ner som anges i 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och privile- 
gier i vissa fall. Detta gäller även en sådan persons privattjänare. 
En person som på grund av anknytning till en internationell organisa- 
tion omfattas av bestämmelserna i 4 § lagen om immunitet och 
privilegier i vissa fall skall anses vara bosatt i Sverige endast i den mån 
det är förenligt med vad som följer av tillämplig stadga eller avtal som 
anges i bilagan till den lagen. 
Biståndsarbetare m.fl. 
4 § En i Sverige bosatt person som lämnar landet för arbete för arbets- 
givarens räkning skall fortfarande anses vara bosatt här, om han eller hon 
är anställd av 
1. ett svenskt trossamfund eller ett organ som är knutet till ett sådant 
samfund eller 
2. en svensk ideell organisation som bedriver biståndsverksamhet. 
Första stycket gäller endast om utlandsvistelsen kan antas vara längst 
fem år. 
Utlandsstuderande m.fl. 
5 § En i Sverige bosatt person som lämnar landet för att studera i ett an- 
nat land skall fortfarande anses vara bosatt i Sverige så länge han eller 
hon genomgår en studiestödsberättigande utbildning eller har utbild- 
ningsbidrag för doktorander. 
Den som kommer till Sverige för att studera skall inte anses vara bosatt 
här. Detta gäller dock inte den som har utbildningsbidrag för doktoran- 
der. 
Familjemedlemmar m.fl. 
6 § Vad som sägs om personer som avses i 2 5 §§ gäller även medföljan- 
de make samt barn som inte fyllt 18 år. Med make likställs den som utan 
att vara gift med den utsände lever tillsammans med denne, om de tidiga- 
re har varit gifta eller gemensamt har eller har haft barn. 
Arbete i Sverige 
7 § Med arbete i Sverige avses vid tillämpning av denna lag förvärvs- 
arbete i verksamhet här i landet. 
Om den som bedriver näringsverksamhet har sådant fast driftställe i 
Sverige som avses i punkt 3 av anvisningarna till 53 § kommunalskatte- 
lagen (1928:370) skall verksamhet hänförlig dit anses bedriven här i 
landet. 
Särskilda bestämmelser 
Arbete på fartyg 
8 § Arbete som sjöman på svenskt handelsfartyg anses som arbete i 
Sverige. Detta gäller även 
1. i anställning på utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i 
huvudsak obemannat, om anställningen sker hos redaren eller hos någon 
arbetsgivare som redaren har anlitat, och 
2. i anställning hos ägaren till ett svenskt handelsfartyg eller hos någon 
arbetsgivare som anlitats av ägaren, om fartyget hyrs ut till en utländsk 
redare i huvudsak obemannat. 
Med sjöman avses den som enligt sjömanslagen (1973:282) skall anses 
som sjöman. 
Utsändning m.m. 
9 § Arbete utomlands för en arbetsgivare med verksamhet i Sverige skall 
anses som arbete här i landet, om arbetstagaren är utsänd av arbetsgiva- 
ren och arbetet kan antas vara längst ett år. 
När en utländsk arbetsgivare under motsvarande förhållande sänder 
någon till Sverige för arbete skall arbete i Sverige inte anses föreligga. 
I fall som anges i 2 § gäller första och andra styckena även om utsänd- 
ningstiden kan antas vara längre än ett år. 
Diplomater m.fl. 
10 § Arbete som utförs av en person som tillhör en annan stats beskick- 
ning eller karriärkonsulat skall anses som arbete i Sverige endast om det 
är förenligt med bestämmelserna om immunitet och privilegier i de kon- 
ventioner som anges i 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och 
privilegier i vissa fall. Detta gäller även en sådan persons privattjänare. 
Ett sådant arbete som medför att en person på grund av anknytning till 
en internationell organisation omfattas av bestämmelserna i 4 § lagen om 
immunitet och privilegier i vissa fall skall anses som arbete i Sverige en- 
dast i den mån det är förenligt med vad som följer av tillämplig stadga 
eller avtal som anges i bilagan till den lagen. 
3 kap. Socialförsäkringsskyddet 
Bosättningsbaserad försäkring 
1 § Den som är bosatt i Sverige är försäkrad för följande förmåner som 
anges i lagen (1962:381) om allmän försäkring: 
1. ersättning för sjukvård m.m. enligt 2 kap. i fråga om förmåner som 
beslutas av de allmänna försäkringskassorna, 
2. föräldrapenning på garantinivå, 
folkpension i form av förtidspension och efterlevandepension, och re- 
habilitering och särskilt bidrag enligt 22 kap. i fråga om förmåner som 
beslutas av de allmänna försäkringskassorna. 
 
2 § Den som är bosatt i Sverige omfattas även av 
1. lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag, 
2. lagen (1969:205) om pensionstillskott, 
3. lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag, 
4. lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handi- 
kappade, 
5. lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn, 
6. lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för 
långvarig vård av sjukt eller handikappat barn, 
7. lagen (1993:389) om assistansersättning, 
8. lagen (1993:737) om bostadsbidrag, 
9. lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer, 
10. lagen (1996:1030) om underhållsstöd, 
11. lagen (1998:702) om garantipension, och 
12. lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag. 
 
3 § Till den som enligt utlänningslagen (1989:529) behöver ha uppe- 
hållstillstånd i Sverige får förmåner enligt 1 och 2 §§ utges tidigast från 
och med den dag då ett sådant tillstånd börjar gälla men inte för längre 
tid tillbaka än tre månader före det att tillståndet beviljats. Förmåner får 
dock utges före det att tillståndet beviljades om det finns synnerliga skäl. 
Förmåner enligt första stycket betalas inte ut för tid då bistånd enligt 
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har lämnats till 
den försäkrade om förmånerna är av motsvarande karaktär. 
Arbetsbaserad försäkring 
4 § Den som arbetar i Sverige är försäkrad för följande förmåner enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring: 
1. sjukpenning och havandeskapspenning, 
2. föräldrapenning över garantinivå och tillfällig föräldrapenning, 
3. tilläggspension i form av ålderspension, förtidspension och efter- 
levandepension, 
4. folkpension i form av ålderspension, förtidspension, efterlevande- 
pension samt 
5. rehabilitering och rehabiliteringsersättning enligt 22 kap. i fråga om 
förmåner som beslutas av de allmänna försäkringskassorna. 
 
5 § Den som arbetar i Sverige omfattas även av 
1. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, 
2. lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård, 
och 
3. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. 
Försäkringstid 
6 § Försäkringen enligt 4 och 5 §§ gäller från och med den dag då arbetet 
har påbörjats. För arbetstagare gäller dock försäkringen från och med den 
första dagen av anställningstiden. 
Försäkringen upphör att gälla tre månader efter den dag då arbetet har 
upphört av någon annan anledning än ledighet för semester, ferier eller 
motsvarande uppehåll (efterskyddstid). Försäkringen upphör tidigare än 
som nu sagts om den enskilde påbörjat arbete i ett annat land och om- 
fattas av motsvarande försäkring i det landet eller om det finns andra sär- 
skilda skäl. 
 
7 § Om en förmån som avses i 4 eller 5 § utges när försäkringen skall 
upphöra enligt 6 § andra stycket, fortsätter försäkringen enligt 4 eller 5 § 
att gälla under den tid för vilken förmånen utges. Försäkringen fortsätter 
också att gälla, enligt de grunder som regeringen fastställer, för den tid en 
person genomgår utbildning eller står till arbetsmarknadens förfogande. 
 
8 § Försäkringen för pensioner eller skadeersättningar som avses i 4 § 3 
och 4 samt 5 § 1 och 3 skall fortsätta att gälla när rätten till en förmån 
enligt de lagar som anges där kan härledas från ett tidigare arbete i 
Sverige. Detsamma gäller försäkringen för föräldrapenning över garanti- 
nivå enligt 4 § 2. 
Försäkringen för pensioner enligt första stycket skall också fortsätta att 
gälla i det fall rätten till förmånen kan härledas från sådan ersättning som 
anges i 11 och 12 §§. 
 
9 § För biståndsarbetare m.fl. enligt 2 kap. 4 § som till följd av utlandsar- 
bete inte omfattas av den arbetsbaserade försäkringen skall efterskydds- 
tiden börja löpa först efter återkomsten till Sverige, om utlandstjänst- 
göringen varat längst fem år. 
 
10 § Försäkringen skall ha utsträckt tillämpning i samband med havande- 
skap, vård av barn och vid totalförsvarstjänstgöring på det sätt regeringen 
särskilt förordnar. 
Speciella försäkringssituationer 
11 § En person som har förtidspension som beräknats enligt 13 kap. 2 § 
lagen (1962:381) om allmän försäkring är försäkrad för inkomstgrundad 
ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension 
beräknad på denna förtidspension. 
 
12 § Den som uppbär någon av följande förmåner är försäkrad för in- 
komstgrundad ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad 
ålderspension och tilläggspension i form av förtidspension enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring: 
1. vårdbidrag, som inte avser merkostnader, enligt 8 § lagen 
(1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag, 
2. dagpenning från arbetslöshetskassa, 
3. utbildningbidrag i form av dagpenning under arbetsmarknadsutbild- 
ning och yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning vid generationsväx- 
ling, 
4. utbildningsbidrag för doktorander, 
5. korttidsstudiestöd och vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen 
(1973:349), 
6. vuxenstudiebidrag enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstu- 
diestöd för arbetslösa samt särskilt utbildningsbidrag, 
7. timersättning vid vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) 
och ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar 
(TUFF), 
8. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen 
(1994:1809) om totalförvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt 
de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, eller 
9. stipendium som enligt punkt 12 sjunde stycket av anvisningarna till 
32 § kommunalskattelagen (1928:370) skall tas upp som intäkt av tjänst. 
 
13 § Den som är bosatt i Sverige är försäkrad för pensionsgrundande be- 
lopp för barnår enligt 3 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad 
ålderspension. 
Den som har genomgått grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om 
totalförsvarsplikt är försäkrad för pensionsgrundande belopp för plikt- 
tjänstgöring enligt 3 kap. lagen om inkomstgrundad ålderspension. 
 
14 § Den som genomgår utbildning som är förenad med särskild risk för 
arbetsskada är försäkrad för arbetsskada enligt lagen (1976:380) om ar- 
betsskadeförsäkring. Regeringen eller den myndighet som regeringen be- 
stämmer meddelar närmare föreskrifter om detta. 
Arbetstillstånd 
15 § Den som enligt utlänningslagen (1989:529) behöver ha arbetstill- 
stånd i Sverige eller ett uppehållstillstånd med motsvarande verkan har 
inte rätt till förmåner enligt 4 och 5 §§ förrän ett sådant tillstånd har be- 
viljats. Ersättning får därvid utges tidigast från och med den dag då till- 
ståndet börjar gälla men inte för längre tid tillbaka än tre månader innan 
tillståndet beviljades. 
Begränsningarna i första stycket gäller inte arbetsskadeersättning enligt 
5 § 1. 
Gemensamma bestämmelser 
16 § Den som i enlighet med förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämp- 
ningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller 
deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen omfattas av lagstift- 
ningen i en annan stat är inte försäkrad för sådana förmåner enligt denna 
lag som motsvarar förmåner som avses i förordningen. 
Den som i enlighet med nämnda förordning utan att vara bosatt här i 
landet har rätt till vårdförmåner här vid sjukdom, moderskap eller invali- 
ditet har rätt till sådana förmåner enligt 1 § 1 samt 2 § 4 och 7. 
4 kap. Förmåner vid utlandsvistelse 
Bosättningsbaserade förmåner 
1 § För tid då en försäkrad vistas i ett land som inte ingår i Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) får förmåner utges endast i de fall 
som avses i 2 och 3 §§. 
 
2 § Förmåner får utges om utlandsvistelsen kan antas vara längst sex må- 
nader. 
När det gäller ersättning för sjukvård m.m. enligt 3 kap. 1 § 1 tillämpas 
särskilda bestämmelser om vård som ges utomlands. 
Pensionsförmåner enligt 3 kap. 1 § 3 samt 2 § 2, 6 och 11 utges så 
länge den försäkrades bosättning i Sverige består enligt 2 kap. 
 
3 § Tidsbegränsningen i 2 § första stycket gäller inte sådana 
statsanställda och deras familjemedlemmar som avses i 2 kap. 2 och 6 §§. 
Tidsbegränsningen gäller inte heller familjestöd enligt 3 kap. 1 § 2 
eller 2 § 1, 3, 5 och 10 till biståndsarbetare och studerande eller deras 
familjemedlemmar som avses i 2 kap. 4 6 §§. 
 
4 § Har rätten till en bosättningsbaserad förmån upphört med tillämpning 
av bestämmelserna om bosättning i 2 kap. eller bestämmelserna om ut- 
landsvistelse i 1 3 §§, får förmånen efter ansökan hos försäkringskassan 
fortsätta att utges om det med hänsyn till omständigheterna skulle 
framstå som uppenbart oskäligt att dra in förmånen. 
Arbetsbaserade förmåner 
5 § För tid då en försäkrad vistas utomlands får förmåner vid sjukdom, 
havandeskap, tillfällig vård av barn och rehabilitering enligt 3 kap. 4 § 1, 
2 och 5 endast utges i följande fall: 
1. om ett ersättningsfall inträffar utomlands medan den försäkrade 
utför sådant arbete som skall anses som arbete i Sverige enligt 2 kap., 
2. om försäkringskassan medger att den försäkrade reser till utlandet, 
eller 
3. om det gäller tillfällig föräldrapenning, även i de fall som avses i 
4 kap. 1 § fjärde stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring. 
 
6 § Pensionsförmåner och skadeersättningar enligt 3 kap. 4 § 3 och 4 
samt 5 § 1 och 3 utges för tid då den försäkrade vistas utomlands så länge 
rätten till förmånen består. Detta gäller också i fråga om föräldrapenning 
över garantinivå enligt 3 kap. 4 § 2, 
1. om barnet är bosatt i Sverige, eller 
2. om försäkringskassan medger det, när ett barn hämtas i samband 
med adoption. 
Gemensamma bestämmelser 
7 § För utbetalning av en förmån utomlands får krävas bevis om att rätten 
till förmånen består. 
5 kap. Anmälan och handläggning av ärenden 
Anmälan till försäkringskassan 
1 § Den som bosätter sig i Sverige och som inte är folkbokförd här skall 
anmäla sig till den försäkringskassa som avses i 4 §. Bosättningsbaserade 
förmåner enligt 3 kap. 1 och 2 §§ får inte utges för längre tid tillbaka än 
tredje månaden före den då anmälan har gjorts eller försäkringskassan på 
annat sätt fått kännedom om bosättningen. 
Den som avses i 2 kap. 2 § första stycket och som inte är folkbokförd 
här skall anmäla sig till den försäkringskassa som avses i 5 § andra 
stycket. 
 
2 § Arbetsbaserade förmåner enligt 3 kap. 4 § samt 5 § 2 och 3 får inte 
utges för längre tid tillbaka än tredje månaden före den då anmälan har 
gjorts eller försäkringskassan på annat sätt fått kännedom om arbetet. 
En anmälan om arbete i Sverige som görs av den som arbetar här utan 
att vara bosatt i landet skall lämnas till den försäkringskassa som avses i 
5 §. 
 
3 § Den som lämnar Sverige för en tid som kan antas ha betydelse för 
rätten till förmåner enligt 2 eller 4 kap. skall anmäla detta till den försäk- 
ringskassa som avses i 4 6 §§. 
Beslutande försäkringskassa m.m. 
4 § Ett ärende som skall avgöras av en allmän försäkringskassa och avser 
någon som är bosatt i Sverige skall avgöras av den försäkringskassa inom 
vars verksamhetsområde den enskilde var folkbokförd den 1 november 
föregående år. 
Om den enskilde inte var folkbokförd i Sverige den 1 november före- 
gående år, skall ett ärende avgöras av den försäkringskassa inom vars 
verksamhetsområde den enskilde är bosatt vid årets ingång. Sker bosätt- 
ningen senare under året, skall ärendet avgöras av den försäkringskassa 
inom vars verksamhetsområde bosättningen sker. 
 
5 § Ett ärende som skall avgöras av en allmän försäkringskassa och avser 
någon som inte är bosatt i Sverige skall avgöras av den försäkringskassa 
inom vars verksamhetsområde den enskilde regelmässigt tillbringar sin 
dygnsvila. Om dygnsvilan inte tillbringas i Sverige, skall ärendet avgöras 
av den försäkringskassa inom vars verksamhetsområde den enskilde 
regelmässigt arbetar. Är den enskilde sjöman skall ärendet, om det inte 
avser pension, avgöras av Västra Götalands allmänna försäkringskassa. 
Om det inte med stöd av första stycket kan bestämmas till vilken för- 
säkringskassa ärendet hör, skall ärendet avgöras av Stockholms läns all- 
männa försäkringskassa. 
 
6 § Vad som sägs i 5 § gäller även den som skall omfattas av svensk lag- 
stiftning om socialförsäkring utan att vara bosatt här och personer som i 
avsedda fall har rätt till förmåner som familjemedlemmar. Ärenden som 
gäller familjemedlemmar skall dock alltid avgöras av samma försäk- 
ringskassa som skall avgöra ett ärende angående den från vilken de här- 
leder rätten till förmåner. 
Ett ärende som avser någon som omfattas eller väljer att omfattas av 
svensk lagstiftning enligt artikel 16 i förordning (EEG) nr 1408/71 om 
tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföre- 
tagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, skall 
avgöras av Stockholms läns allmänna försäkringskassa. 
Övriga bestämmelser 
7 § Vid tillämpningen av denna lag skall följande bestämmelser i lagen 
(1962:381) om allmän försäkring tillämpas: 
18 kap. 46 och 47 §§ om Riksförsäkringsverkets tillsyn, 
20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut, 
20 kap. 8 § om uppgiftsskyldighet för den enskilde, 
20 kap. 9 § om uppgiftsskyldighet för myndigheter och arbetsgivare 
m.fl., 
20 kap. 10 § om omprövning av en försäkringskassas beslut, 
20 kap. 10 a § om ändring av en försäkringskassas beslut, och 
20 kap. 11 13 §§ om överklagande av beslut m.m. 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 
2. Bestämmelserna i denna lag om personer som lämnar eller kommer 
till Sverige skall tillämpas även på personer som före den 1 januari 2001 
har lämnat respektive kommit till landet. 
3. Har arbete upphört under perioden oktober - december år 2000 skall 
efterskyddstiden i 2 kap. 6 § andra stycket räknas från lagens ikraft- 
trädande. 
4. Den som vid lagens ikraftträdande uppbär hustrutillägg enligt över- 
gångsbestämmelserna till lagen (1998:708) om upphävande av lagen 
(1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension, är 
fortfarande försäkrad för denna förmån. 
5. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om bosättningsbaserad 
folkpension i form av ålderspension för den som är född år 1937 eller 
tidigare. 
Lagrådets yttrande 
Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1999-03-22 
 
Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Vängby, justitierådet 
Gertrud Lennander, regeringsrådet Kjerstin Nordborg. 
 
Enligt en lagrådsremiss den 4 mars 1999 (Socialdepartementet) har rege- 
ringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till socialförsäk- 
ringslag. 
 
Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Kjell Rempler. 
 
Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
 
I lagrådsremissen läggs fram förslag om vem som skall omfattas av 
socialförsäkringen och regler som rör dem som flyttar till eller ut från 
Sverige. Det är ett förslag som har efterlysts tidigare av Lagrådet i sam- 
band med reformeringen av ålderspensionssystemet (yttrande i prop. 
1997/98:151, bilagor, s. 147). Det nu framlagda förslaget till socialför- 
säkringslag är avsett att övergripande reglera frågorna om tillhörighet till 
försäkringen. Redan benämningen på lagen leder tanken till att den skulle 
omfatta mera än vad den gör, men den kan å andra sidan  som sägs i 
remissen  utgöra en början på det omfattande moderniseringsarbete som 
återstår i fråga om socialförsäkringslagstiftningen. 
De följdändringar i andra lagar som kan bli aktuella har inte förelagts 
Lagrådet, vilket i viss mån har försvårat granskningen. Det kan dock för- 
utsättas att de ändringar i lagen om allmän försäkring som kommer att 
krävas innebär att denna lag alltmer kommer att urholkas, något som än 
mer kommer att försvåra överblicken över de sociala försäkringarna. 
Till följd av remisskritik har arbetslöshetsförsäkringen inte inlemmats i 
den nya lagen. Utredningens förslag visar att det i sig inte varit omöjligt 
och Lagrådet vill sätta ett frågetecken för om det inte varit på sin plats att 
också reglera den försäkringen inom den föreslagna ramen. Även om det 
inte är utslagsgivande innehåller ju rådets förordning (EEG) nr 1408/71 
förmåner vid arbetslöshet. 
I den föreslagna lagen dras i 1, 2 och början av 3 kap. upp mera gene- 
rella riktlinjer för tillhörigheten till försäkringen och de är klart och pe- 
dagogiskt angivna. Därefter visar det sig emellertid att systemet är så 
komplext att det krävs en mängd hänvisningar, tillägg och undantag. Som 
en "uppslagsbok" som leder vidare till andra lagar torde emellertid den 
föreslagna lagen  i avvaktan på det successiva reformarbetet  kunna 
fylla en funktion. 
 
1 kap. 1 § 
Enligt första stycket innehåller den föreslagna lagen bestämmelser om 
vem som omfattas av social trygghet genom social försäkring och vissa 
bidragssystem (socialförsäkringen). Utanför lagen faller delar av det so- 
ciala trygghetssystemet, främst landstingens sjukvård och arbetslöshets- 
försäkringen. Hur denna avgränsning skall göras framgår inte av 
förevarande paragraf. Av vissa motivuttalanden att döma förefaller det 
som om avsikten är att ledning skall sökas i 1 kap. 3 §, så att försäkringar 
och bidragssystem som inte handhas av Riksförsäkringsverket, Premie- 
pensionsmyndigheten och de allmänna försäkringskassorna faller utanför 
lagen. Det naturliga är emellertid att först ta ställning till lagens tillämp- 
ningsområde och först därefter bestämma vilka myndigheter som tilläm- 
par lagen. Läsaren torde därför knappast dra den avsedda slutsatsen av 
1 kap. 3 §. Det torde vara svårt att avgränsa lagens tillämpningsområde 
på något annat sätt än genom att direkt ange vilka försäkringar och 
bidragssystem som omfattas av lagen, alltså genom en uppräkning. Så 
sker också i 3 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ varför avgränsningen framgår av 
dessa paragrafer. Det synes lämpligt att inledningsvis ange av- 
gränsningen genom en hänvisning till dessa bestämmelser. Lagrådet för- 
ordar att i första stycket införs en ny andra mening med förslagsvis 
följande lydelse: "Lagen gäller för de försäkringar och bidragssystem 
som anges i 3 kap." 
 
1 kap. 4 § 
Det kan ifrågasättas om en bestämmelse med det föreslagna innehållet 
skall tas in i lagen. EG-rättens företräde följer ju av såväl EG-domstolens 
rättspraxis som lagen med anledning av Sveriges anslutning till Euro- 
peiska unionen. En sådan bestämmelse skulle kunna ha sin plats i varje 
lag med någon europeisk anknytning. Ibland kan dock upplysningen om 
EG-rättens företräde vara av sådan praktisk betydelse att bestämmelsen 
kan godtas. Detta synes vara ett sådant fall. Om bestämmelsen skall bilda 
skola bör dock, för att man inte i varje enskilt fall skall behöva undersöka 
vilka frågor gemenskapsrätten rör, orden "om fri rörlighet för personer" 
utgå. 
 
2 kap. 5 § 
I andra stycket anges, att den som kommer till Sverige för att studera inte 
skall anses vara bosatt här, men att detta inte gäller den som har utbild- 
ningsbidrag för doktorander. Såsom också framhålls i betänkandet har 
under senare år utbildningsbidraget kommit att i allt högre grad ersättas 
av anställning som doktorand. Varken i lagtexten eller i motiven berörs 
vad som gäller beträffande den som kommer till Sverige för att studera 
och som lyckas finansiera sin forskarutbildning genom att erhålla anställ- 
ning som doktorand. Möjligen är avsikten att man i ett sådant fall skall 
betrakta den forskarstuderande som en vanlig arbetstagare, och bortse 
från att han eller hon kommit hit för att studera, och att därför huvud- 
regeln i 1 § andra stycket blir direkt tillämplig. Det kan tilläggas att en 
svensk forskarstuderande, som lämnar landet för att studera utomlands 
(5 § första stycket), på motsvarande sätt synes falla under huvudregeln i 
1 § tredje stycket (eller i förekommande fall den särskilda bestämmelsen 
i 2 § första stycket), om han eller hon erhållit anställning som doktorand. 
Frågan bör emellertid klargöras i författningskommentaren. 
 
2 kap. 7 § 
Om "den som bedriver näringsverksamhet" har sådant fast driftställe i 
Sverige som avses i punkten 3 av anvisningarna till 53 § kommunal- 
skattelagen skall enligt andra stycket i paragrafen verksamhet som är 
hänförlig dit anses bedriven här i landet. Språkligt kan det citerade ut- 
trycket omfatta även en juridisk person, med påföljd att med förvärvs- 
arbete i verksamhet här i landet enligt paragrafens första stycke, dvs. ar- 
bete i Sverige, skulle kunna avses även det arbete som en från ett fast 
driftställe utsänd anställd utför utomlands. Den frågan regleras dock först 
i 2 kap. 9 §. Förevarande bestämmelse torde avse endast egenföretagare. 
Avsikten skulle bli klarare om "den som" byts ut mot "en fysisk person 
som". 
 
3 kap. 2 § 
Enligt den allmänna motiveringen anser regeringen att, i strid mot Rege- 
ringsrättens avgörande i rättsfallet RÅ 1997 ref. 51, utbetalning av barn- 
bidrag skall förutsätta att inte bara barnet utan också bidragsmottagaren 
skall vara bosatt här i landet. Detta framgår dock inte av den här före- 
slagna lagtexten. En ändring av Regeringsrättens praxis torde inte kunna 
uppnås enbart genom ett motivuttalande utan det torde krävas att frågan 
regleras i lag. Enligt Lagrådets mening bör detta ske genom ändringar i 
lagen om allmänna barnbidrag och lagen om förlängt barnbidrag. 
 
3 kap. 3 § 
Andra meningen i första stycket anknyter inte till de tidsgränser som an- 
ges i första meningen utan har en självständig innebörd. Denna skulle 
komma till tydligare uttryck om andra meningen i stället gavs följande 
lydelse: "Om det finns synnerliga skäl, får förmåner utges även om uppe- 
hållstillstånd inte har beviljats." 
 
3 kap. 6 § 
Enligt första meningen gäller försäkringen enligt 4 och 5 §§ från och med 
den dag då arbetet har påbörjats. Detta är emellertid en sanning med mo- 
difikation eftersom försäkringen i fråga om vissa  och viktiga  försäk- 
ringar och skadeersättningar kan gälla på grund av tidigare arbete, vilket 
också framgår av 3 kap. 8 §. Lagrådet kan för sin del inte finna en lämp- 
ligare formulering men det anförda visar svårigheten att i konkret lagtext 
formulera övergripande principer, när lagtexten skall omfatta så många 
olika försäkringar och bidragssystem som här är fallet. 
Lagrådet förordar att innehållet i första och andra meningarna i första 
stycket får byta plats, eftersom huvudregeln bör avse normalfallet, dvs. 
anställningsförhållandet. 
 
3 kap. 7 § 
Enligt andra meningen i paragrafen fortsätter försäkringen att gälla, 
"enligt de grunder som regeringen fastställer", för den tid en person 
genomgår utbildning eller står till arbetsmarknadens förfogande. Någon 
bestämmelse som medger att regeringen lämnas sådant bemyndigande 
som sägs i 8 kap. 7 § regeringsformen finns inte för socialförsäkringslag- 
stiftningen (jfr Lagrådets yttrande över förslaget till lag om inkomstgrun- 
dad ålderspension, prop. 1997/98:151 Bilagor s. 148). Det finns därför 
utrymme för regeringen att meddela föreskrifter endast om dessa inte kan 
anses gälla åligganden för enskilda eller i övrigt avse ingrepp i enskildas 
personliga eller ekonomiska förhållanden (8 kap. 3 § regeringsformen), 
dvs är av gynnande natur, eller utgör verkställighetsföreskrifter enligt 
8 kap. 13 § regeringsformen. I det senare fallet anses en förutsättning 
vara att den lagbestämmelse som skall kompletteras är så detaljerad att 
regleringen inte tillförs något väsentligt nytt genom den av regeringen 
beslutade föreskriften. Inte i någotdera fallet behöver lagen innehålla 
något om regeringens föreskriftsrätt, eftersom denna följer direkt av 
regeringens restkompetens; en erinran kan naturligtvis ändå ha en 
pedagogisk funktion. 
I lagförslaget finns i tre olika paragrafer bestämmelser om regeringens 
föreskriftsrätt. Ställning måste tas i varje enskilt fall. Lagrådet anser sig 
kunna godta förslaget i förevarande paragraf från den utgångspunkten att 
det får antas vara fråga om gynnande föreskrifter (jfr Håkan Strömberg, 
Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 2 uppl. 1989 s. 68 
f). 
 
3 kap. 8 § 
Enligt första stycket första meningen skall försäkringen för pensioner 
eller skadeersättningar som avses i 4 § 3 och 4 samt 5 § 1 och 3 fortsätta 
att gälla när rätten till en förmån enligt de lagar som anges där kan här- 
ledas från ett tidigare arbete i Sverige. Förhållandet torde vara att försäk- 
ringen gäller så snart förmånen kan härledas från ett arbete i Sverige. Or- 
den "fortsätta att" och "tidigare" leder tanken till att det skulle vara fråga 
om en påbyggnad av efterskyddstiden efter det senaste arbetet, vilket inte 
är fallet. De bör därför utgå. 
Andra meningen i första stycket: "Detsamma gäller försäkringen för 
föräldrapenning över garantinivå enligt 4 § 2" är i och för sig korrekt 
försäkringen gäller. Till skillnad från första meningen som handlar om 
intjänade förmåner som kan utges om försäkringsfall inträffar, krävs 
emellertid för utgivande av föräldrapenning något ytterligare, nämligen 
att föräldern har en aktuell sjukpenningsgrundande inkomst över garanti- 
nivån; detta följer av lagen om allmän försäkring. Bestämmelsen aktua- 
liserar frågan om inte systemet blivit alltför komplext för att ge de för- 
säkrade information. 
 
3 kap. 9 § 
En förutsättning för den efterskyddstid som föreslås i paragrafen torde 
också vara att den försäkrade återvänder till Sverige omedelbart efter 
utlandstjänstgöringens slut. På något sätt bör detta antydas, exempelvis 
så att efter orden "den arbetsbaserade försäkringen" inskjuts: "och som 
efter utlandstjänstgöringens slut återvänder till Sverige". Det följande 
"till Sverige" kan i så fall utgå. 
 
3 kap. 10 § 
Enligt bestämmelsen skall försäkringen ha utsträckt tillämpning i sam- 
band med havandeskap, vård av barn och vid totalförsvarstjänstgöring på 
det sätt regeringen särskilt förordnar. Paragrafen avser att täcka in de si- 
tuationer som i dag finns i 3 kap. 5 § tredje stycket 4 6 lagen om allmän 
försäkring. Även om det också här är fråga om gynnande föreskrifter 
synes det inte lämpligt att vad som nu är lagreglerat och riksdagsbundet 
helt och hållet ersätts av regeringsföreskrifter. Anledningen till den valda 
formen synes vara att utredningsarbete pågår och att det är ovisst vad 
regleringen i sak skall innehålla. I avvaktan på att lagen kan ändras på 
grundval av ett sådant arbete bör dock de angivna bestämmelserna i lagen 
om allmän försäkring föras över till socialförsäkringslagen. 
 
3 kap. 11 15 §§ 
Huvudrubriken till 4 15 §§ är Arbetsbaserad försäkring. I 11 14 §§, med 
underrubriken Speciella försäkringssituationer, behandlas emellertid även 
situationer som snarare hänför sig till betydelsen av bosättning i Sverige. 
Det sagda gäller framför allt 13 §. En bättre disposition vore därför om 
15 §, med underrubriken Arbetstillstånd, fick utgöra 11 § och att därefter 
de föreslagna 11 14 §§ fick utgöra 12 15 §§, varvid den nuvarande 
underrubriken Speciella försäkringssituationer i stället sattes som mellan- 
rubrik. Även rubriken Gemensamma bestämmelser bör utgöra en mellan- 
rubrik. Omnumreringen av paragraferna föranleder en följdändring i 8 §. 
Det bemyndigande som finns i den föreslagna 14 § överensstämmer 
med gällande rätt, som torde bygga på att det är fråga om gynnande före- 
skrifter. Det måste godtas att en sådan ordning behålls även för fram- 
tiden. 
 
3 kap. 16 § 
Tvekan kan råda om andra stycket i paragrafen skall tas med i lagen. 
Innehållet får anses följa av förordningen (EEG) nr 1408/71. Bestämmel- 
sen kan därför inte fylla annan funktion än som en upplysning och frågan 
är var gränsen skall dras för liknande bestämmelser. Upplysningen har 
dock i förevarande fall sådan dignitet att bestämmelsen kan försvara sin 
plats. 
 
4 kap. 5 § 
Vissa förmåner utges inte under tid då en försäkrad vistas "utomlands". 
Härmed avses inte fall när den som är bosatt i ett annat EES-land vistas i 
sitt hem under sjukdom. Detta följer dock av förordningen (EEG) nr 
1408/71 varför användningen av ordet "utomlands" utan närmare be- 
gränsningar får godtas. 
Punkten 3 innehåller en hänvisning till en bestämmelse i lagen om all- 
män försäkring. Av den bestämmelsen framgår klart att viss förmån kan 
utgå till den som är bosatt utomlands. Det ifrågasätts om en reservation 
som den här föreslagna är nödvändig när det som i förevarande fall är 
fråga om en mycket speciell situation. Resultatet kan bli att man tvingas i 
förevarande lag införa en hel del hänvisningar till de lagar där förmåner- 
na regleras och där särskilda bestämmelser om bosättning ändå i egen- 
skap av lex specialis har företräde framför den här föreslagna lagen. 
Lagen riskerar i så fall att förlora sin karaktär av övergripande reglering. 
Lagrådet förordar att punkten 3 får utgå. 
 
5 kap. 2 § 
För den som är bosatt i Sverige och börjar arbeta här saknar första 
stycket motsvarighet till bestämmelsen i 5 kap. 1 § första stycket första 
meningen om anmälningsskyldighet och forum. En sådan bestämmelse 
kan ges förslagsvis följande lydelse: "Den som är bosatt i Sverige och 
börjar arbeta skall anmäla detta till den försäkringskassa som avses i 
4 §." 
 
5 kap. 6 § 
Första meningen i första stycket synes inte innehålla något utöver vad 
som redan följer av 5 kap. 5 §. Stycket synes därför kunna ges följande 
lydelse: "Ärenden som gäller personer vilka har rätt till förmåner som 
familjemedlemmar skall alltid avgöras av samma försäkringskassa --- 
rätten till förmåner." 
Övergångsbestämmelserna 
Punkten 2. Enligt denna punkt skall bestämmelserna i lagen om personer 
som lämnar eller kommer till Sverige tillämpas även på personer som 
före den 1 januari 2001 har lämnat respektive kommit till Sverige. Enligt 
grunderna för denna övergångsbestämmelse bör en person som före 
ikraftträdandet sänts ut som biståndsarbetare eller missionär och som en- 
ligt gällande ordning avförts från försäkringen kunna få komma i åt- 
njutande av den nu föreslagna femårsfristen. 
Socialdepartementet 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6 maj 1999 
 
Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden 
Hjelm-Wallén, Freivalds, Schori, Winberg, Ulvskog, Lindh, Sahlin, 
von Sydow, Klingvall, Pagrotsky, Östros, Messing, Engqvist, Rosengren, 
Larsson, Wärnersson, Lejon, Lövdén, Ringholm 
 
Föredragande: Statsrådet Klingvall 
Regeringen beslutar proposition 1998/99:119 Socialförsäkringens 
personkrets 
 Lagen omtryckt 1982:120. 
 Senaste lydelse av 
 1 kap. 4 § 1998:677 
 1 kap. 5 § 1991:508 
 2 kap. 8 § 1994:1814 
 5 kap. 2 § 1992:1277 
 5 kap. 16 § 1992:1277. 
 Senaste lydelse 1998:677. 
 Senaste lydelse 1997:1307. 
 Senaste lydelse 1997:562. 
 Senaste lydelse 1998:677. 
 Senaste lydelse 1998:547. 
 Senaste lydelse 1997:1227. 
 Senaste lydelse 1993:355. 
 Senaste lydelse 1993:355. 
 Senaste lydelse 1994:2072. 
 Senaste lydelse 1994:1655. 
 Senaste lydelse 1995:515. 
 Senaste lydelse 1997:562. 
 Senaste lydelse prop. 1998/99:73. 
 Senaste lydelse 1998:677. 
 Senaste lydelse 1998:677. 
 Senaste lydelse 1992:1277. 
 Senaste lydelse 1996:1336. 
 Senaste lydelse 1995:1478. 
 Senaste lydelse 1991:1040. 
 Senaste lydelse 1991:1040. 
 Senaste lydelse 1991:1040. 
 Senaste lydelse 1994:311. 
 Senaste lydelse prop. 1998/99:73. 
 Senaste lydelse 1997:1316. 
 Senaste lydelse 1981:702. 
 Senaste lydelse 1994:1441. 
 Balken omtryckt 1995:974. 
 Senaste lydelse 1998:713. 
 Senaste lydelse 1998:705. 
 Lagen omtryckt 1987:303. 
 Lagen omtryckt 1993:357. 
 Senaste lydelse av 
 8 kap. 2 § 1998:1758. 
 Senaste lydelse 1995:900. 
 Senaste lydelse 1994:140. 
 Senaste lydelse 1994:1752. 
 Senaste lydelse 1994:1752. 
 Senaste lydelse 1997:569. 
 Senaste lydelse 1991:1988. 
 Senaste lydelse 1998:97. 
 Senaste lydelse 1996:441. 
 Senaste lydelse 1996:441. 
 Senaste lydelse 1995:1486. 
Prop. 1998/99:119 
6 
1 
Prop. 1998/99:119 
71 
7 
Prop. 1998/99:119 
173 
172 
Prop. 1998/99:119 
218 
220 
Prop. 1998/99:119 
Bilaga 1 
224 
6 
Prop. 1998/99:119 
Bilaga 2 
225 
1 
Prop. 1998/99:119 
Bilaga 3 
233 
1 
Prop. 1998/99:119 
Bilaga 4 
240 
6 
Prop. 1998/99:119 
241 
1