Regeringens proposition
1998/99:117

Ett forskningssamarbete med Västeuropeiska
försvarsmaterielgruppen (WEAG) och Finland

Prop.
1998/99:117

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 maj 1999

Göran Persson
Björn von Sydow
(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Sveriges anslutning till
ett forskningssamarbete med de länder som hör till Västeuropeiska
försvarsmaterielgruppen (WEAG) och Finland. Vidare läggs förslag fram
till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall. Syftet med förslagen är att göra det möjligt för Sverige att
delta i det forskningssamarbete som hittills bedrivits mellan WEAG-
länderna på området för försvarsforskning och försvarsteknologi.
Forskningssamarbetet förutsätter att vissa regler om immunitet och
privilegier införlivas med svensk rätt.

Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 3
2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall 4
3 Ärendet och dess beredning 5
4 Bakgrund 5
5 Forskningsavtalet SOCRATE 6
6 Anslutningsdokumentet 7
7 Parisavtalet 7
8 Godkännande av anslutningsdokumentet med anledning av
forskningssamarbetet 9
9 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall 10
10 Kostnader 11
Bilaga 1 Det svenska anslutningsdokumentet och bekräftelse på
mottagandet av det svenska anslutningsdokumentet 12
Bilaga 2 Avtal om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen,
nationella ombud och internationella tjänstemän,
undertecknat i Paris den 11 maj 1955 14
Bilaga 3 Utdrag ur samförståndsavtalet rörande Ett system för
samarbete om forskning och teknologi i Europa
(SOCRATE) av den 16 november 1998 24
Bilaga 4 Utdrag ur samförståndsavtalet om EUCLID-program av den
16 november 1990 (senast ändrat den 19 november 1996) 25
Bilaga 5 Utdrag ur Västeuropeiska försvarsmaterielgruppens (WEAG)
samförståndsavtal rörande arrangemang för teknologi för
laboratorier för europeisk försvarsvetenskap (THALES) av
den 18 november 1996 26
Bilaga 6 Utdrag ur stadga för Västeuropeiska
försvarsmaterielorganisationen (WEAO) 27
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 12 maj 1999 28

1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner anslutningsdokumentet den 16 november 1998 med
anledning av det av Sverige samma dag undertecknade avtalet om ett
forskningssamarbete benämnt Ett system för samarbete om forskning och
teknologi i Europa (SOCRATE), med reservation för att bestämmelserna
avseende beskattning i artiklarna 21 och 22 i avtal om rättslig ställning
för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella
tjänstemän undertecknat i Paris den 11 maj 1955, inte skall tillämpas på
svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige.
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall.

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall
Härigenom föreskrivs att det i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall skall införas en ny paragraf, 2 c §, av följande
lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

2 c §
Sådan immunitet och sådana
privilegier som följer av avtalet
den 11 maj 1955 om rättslig
ställning för Västeuropeiska
unionen, nationella ombud och
internationella tjänstemän skall
tillämpas på den verksamhet som
följer av avtalet den 16 november
1998 med benämningen Ett system
för samarbete om forskning och
teknologi i Europa samt
anslutningsdokumentet av den 16
november 1998. Bestämmelserna
avseende beskattning i artiklarna
21 och 22 i avtalet den 11 maj
1955 om rättslig ställning för
Västeuropeiska unionen, nationel-
la ombud och internationella
tjänstemän skall inte tillämpas på
svenska medborgare eller på
personer som är bosatta i Sverige.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

3 Ärendet och dess beredning
Efter förhandlingar mellan företrädare för Försvarets forskningsanstalt
och en särskild förhandlingsgrupp med företrädare för de 13 länder som
ingår i Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) samt Finland
har enighet nåtts om lydelsen av ett avtal om forskningssamarbete
benämnt Ett system för samarbete om forskning och teknologi i Europa
(SOCRATE). De avtalsslutande länderna har också enats om att,
beträffande den verksamhet som bedrivs inom ramen för SOCRATE,
tillämpa ett avtal undertecknat i Paris den 11 maj 1955 med benämningen
Avtal om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud
och internationella tjänstemän (Parisavtalet), vilket för Sverige och
Finland har kommit till uttryck genom ensidiga förklaringar i särskilda
anslutningsdokument. Det svenska anslutningsdokumentet och en
bekräftelse på mottagandet av detta dokument finns i bilaga 1.
Parisavtalet, utdrag ur forskningsavtalet SOCRATE jämte utdrag ur
underavtalen till SOCRATE samt utdrag ur stadga för Västeuropeiska
försvarsmaterielorganisationen (WEAO) finns i bilagorna 2 6.
Regeringen beslutade den 12 november 1998 att avtalet SOCRATE om
forskningssamarbete och anslutningsdokumentet skulle undertecknas, det
senare med förbehåll för ratifikation. Undertecknandet skedde den 16
november 1998.
Förslagen i denna proposition bygger på innehållet i en inom
Försvarsdepartementet upprättad promemoria. Försvarsmakten,
Försvarets materielverk, Försvarets forskningsanstalt och Flygtekniska
försöksanstalten har getts tillfälle att komma in med synpunkter på
promemorian. Promemorian och en sammanställning av myndigheternas
synpunkter finns tillgängliga i Försvarsdepartementet (Fo98/2422/MIL).
Lagrådet
Den föreslagna lagändringen är av enkel beskaffenhet. Regeringen anser
därför att yttrande från Lagrådet inte behöver inhämtas.
4 Bakgrund
WEAG är ett forum för samarbete på försvarsmaterielområdet mellan de
tio medlemsländerna i Västeuropeiska unionen (VEU) samt Danmark,
Norge och Turkiet. Sedan hösten 1997 deltar Sverige, Finland och
Österrike i samarbetet som observatörer i WEAG, vilket möjliggör
deltagande i det arbete som bedrivs på tre huvudområden i s.k. paneler.
Dessa områden gäller gemensam utveckling och upphandling av materiel
(panel I), forskning och teknologi (panel II) samt harmonisering av
upphandlingsförfaranden, kravspecifikationer och kvalifikationskrav på
leverantörer (panel III). Samarbetet inom WEAG är inte traktatfäst och
bygger på samförstånd mellan deltagarna. Deltagandet i samarbetet sker
således i den omfattning som varje land självt bestämmer.
Genom inrättandet den 1 april 1997 av WEAO som ett underorgan till
VEU har den forskningscell som är organiserad inom panel II erhållit
befogenheter att sluta för WEAG-länderna bindande forskningskontrakt
beträffande det samarbete som bedrivs inom ramen för
forskningsprogrammen European Co-operation for the Long Term in
Defence (EUCLID) och Technology Arrangement for Laboratories for
Defence European Science (THALES). Det förhållandet att
forskningssamarbetet lagts under WEAO, har medfört att
forskningsprogrammen inte blivit tillgängliga för observatörsländerna.
Sverige och Finland har uttryckt intresse att få delta i nämnda
forskningsprogram.
Avsikten med forskningsavtalet SOCRATE är att möjliggöra för
Sverige och Finland att delta i de aktuella forskningsprogammen
EUCLID och THALES på samma villkor som hittills kommit att gälla
för WEAG-länderna, utan att detta ändrar de folkrättsliga förpliktelserna
för det hittillsvarande samarbetet dem emellan.
5 Forskningsavtalet SOCRATE
Forskningsavtalet SOCRATE är ett samförståndsavtal som
huvudsakligen innehåller regler genom vilka deltagarländerna åtar sig att
tillämpa vissa i avtalet angivna regler i EUCLID och THALES. Till stora
delar består således avtalet av hänvisningar till motsvarande avdelningar
och relevanta regler i de två forskningsprogrammen.
Forskningsverksamheten bedrivs inom ett antal olika forsknings- och
teknologiområden som definieras av de nationella representanterna i
panel II inom WEAG. Det finns f.n. 16 sådana områden som omfattar
både EUCLID-programmet och THALES-programmet. För varje område
finns företrädare för varje land som deltar i minst ett av de
forskningsprojekt som bedrivs inom det aktuella området. Inom
EUCLID-programmet riktas forskningsuppdragen till försvarsindustrier
och inom THALES-programmet till nationella laboratorier som ägnar sig
åt försvarsforskning. Sammanlagt bedrivs nu 97 olika projekt inom
EUCLID- och THALES-programmen.
Tillämpningen av avtalsreglerna i SOCRATE förutsätts väsentligen
ske inom ramen för varje deltagarlands egen nationella lagstiftning. Varje
deltagande i verksamhet avseende THALES skall enligt reglerna där
bedrivas helt enligt varje lands egen nationella lagstiftning. I SOCRATE
finns det regler under avdelning VIII om skatter, tullar och liknande
avgifter som hänvisar till motsvarande regler i EUCLID genom vilka
deltagarländerna på detta område uttryckligen utfäster sig att tillämpa
relevanta föreskrifter i Parisavtalet.

6 Anslutningsdokumentet
Anslutningsdokumentet utgör en bekräftelse på Sveriges åtagande att,
beträffande den verksamhet som bedrivs inom ramen för
forskningsavtalet SOCRATE, tillämpa Parisavtalet så snart de
konstitutionella formaliteterna har uppfyllts. Av dokumentet framgår att
Parisavtalet i vad avser SOCRATE också kommer att tillämpas av VEU:s
medlemsländer och de tre WEAG-länder som inte är fullvärdiga
medlemmar i VEU samt Finland.
7 Parisavtalet
I avtalet regleras frågor om immunitet och privilegier för VEU,
nationella ombud och internationella tjänstemän.
Del I - Allmänt (artikel 1 2)
Inledningsvis definieras organisationen. Denna sägs bestå av rådet,
etablerat genom artikel VIII i Brysselfördraget, av rådets underställda
organ och av församlingen. Med underställda organ avses varje organ,
kommitté eller verksamhet som lyder under rådet. Med församlingen
avses den församling som etablerats genom artikel IX i Brysselfördraget.
Enligt bestämmelserna har medlemsstaterna skyldighet att samarbeta för
att främja en korrekt rättskipning, säkra efterlevnaden av ordningsregler
och att hindra varje överträdelse med anknytning till avtalets regler om
immunitet och privilegier. Dessutom finns regler om de åtgärder som
skall vidtas vid fall av överträdelse av bestämmelserna om immunitet och
privilegier samt en medlemsstats befogenheter i dessa fall.
Del II - Organisationen (artikel 3 10)
I denna del regleras frågor om organisationens ställning som
självständigt rättssubjekt, dess immunitet med avseende på egendom och
tillgångar, okränkbarhet med avseende på lokaler och arkiv, skatte- och
tullfrihet, rätt till okränkt korrespondens samt rätt att använda kodade
meddelanden.
Del III - Ständiga ombud vid organisationen (artikel 11)
Här regleras immunitet och privilegier för den som utses av en
medlemsstat att vara den statens ständiga ombud hos organisationen på
en annan stats territorium. Reglerna omfattar även sådana personer som
tillhör det ständiga ombudets medföljande officiella personal i den
omfattning som generalsekreteraren i VEU överenskommer med
ifrågavarande stater. Immunitet och privilegier skall motsvara dem som
åtnjuts av diplomater och dessas officiella personal av motsvarande rang.
Del IV - Ombud i rådet och dess underställda organ (artikel 12 15)
Denna del behandlar den immunitet och de privilegier som åtnjuts av
medlemsstaternas nationella ombud i rådet eller i något av dess
underställda organ, förutsatt att vederbörande vistas på en annan
medlemsstats territorium för att fullgöra sina åligganden i tjänsten.
Immunitet och privilegier skall anses omfatta alla ombud, rådgivare och
tekniska experter som ingår i staternas delegationer. I viss omfattning
skall immunitet och privilegier även tillämpas för sådan officiell
kontorspersonal som medföljer en medlemsstats ombud till en annan
medlemsstat för att där utföra sina tjänsteåligganden.
Vidare slås fast att immunitet och privilegier för medlemsstaternas
ombud och deras personal inte har medgivits för att gynna de enskilda
individerna personligen, utan för att garantera att dessa självständigt kan
fullgöra sina uppgifter med anknytning till VEU. Av bestämmelserna
framgår också att en medlemsstat inte bara har rätt, utan även skyldighet,
att avstå från att åberopa immunitet för sina ombud jämte personal i
enskilda fall, om immuniteten, enligt medlemsstaten, skulle hindra
rättvisans gång och detta kan ske utan att inverka menligt på syftet med
immuniteten. Inte heller skall en medlemsstat vara tvingad att tillerkänna
sina medborgare eller någon annan som är den statens ombud, eller som
tillhör ombudets personal den immunitet eller de privilegier som anges i
avsnittet.
Del V - Ombud till församlingen (artikel 16 18)
Här behandlas frågor om fri rörlighet, tullfrihet, valutautförsel och om
straffrättslig immunitet och immunitet mot vissa administrativa
ingripanden eller andra förfaranden riktade mot enskild i samband med
VEU-församlingens sessioner. Bestämmelserna gäller medlemsstaternas
ombud till församlingen eller ersättare för dessa och omfattar på vissa
punkter även deltagande i sådana möten som anordnas utanför session i
församlingens kommittéer eller arbetsgrupper.
Del VI - Internationella tjänstemän och experter med uppdrag för
organisationen (artikel 19 25)
Bestämmelserna i detta avsnitt tar upp immunitet och privilegier för
personer med uppdrag för organisationen som internationella tjänstemän
eller experter vid vistelse i en annan medlemsstat. Även vissa
medföljande omfattas av bestämmelserna. Av reglerna framgår att
organisationen kan upphäva immunitet som skulle hindra rättvisans gång,
om det kan ske utan att inverka menligt på organisationens intressen.
Vidare kan en medlemsstat inskränka viss immunitet och vissa
privilegier för den statens medborgare. Det finns också regler om
organisationens beskattningsrätt och om befrielse från nationell
beskattning för vad som utbetalas som lön eller andra förmåner till
organisationens tjänstemän.
Övriga bestämmelser (artikel 26 29)
Avtalets avslutande bestämmelser behandlar frågor om tvistlösning,
tilläggsöverenskommelser, ratifikation och villkor för uppsägning av
avtalet.
8 Godkännande av anslutningsdokumentet med
anledning av forskningssamarbetet
Regeringens förslag: Riksdagen godkänner anslutningsdokumentet
den 16 november 1998 med anledning av det av Sverige samma dag
undertecknade avtalet om ett forskningssamarbete benämnt Ett system
för samarbete om forskning och teknologi i Europa, med den
reservationen att bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 21
och 22 i avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen,
nationella ombud och internationella tjänstemän undertecknat i Paris
den 11 maj 1955 inte skall tillämpas på svenska medborgare eller på
personer som är bosatta i Sverige.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med
regeringens.
Remissinstanserna: Har inte haft något att erinra mot promemorians
förslag.
Skälen för regeringens förslag: Det är angeläget för Sverige att delta
i det forskningssamarbete som nu möjliggjorts genom forskningsavtalet
SOCRATE. Samarbetet är knutet till VEU. Sedan länge gäller ett för
VEU-länderna ingånget högkvartersavtal av sedvanligt slag, vilket
reglerar frågor om immunitet och privilegier för organisationen och dess
personkrets. Forskningssamarbetet förutsätter att Sverige åtar sig att
tillämpa Parisavtalet beträffande den verksamhet som bedrivs inom
ramen för SOCRATE.
VEU är en internationell organisation med fast institutionell struktur
upprättat genom en internationell överenskommelse i skriftlig form.
Internationella organ av sådan karaktär betraktas som folkrättsliga
subjekt och anses böra tillerkännas rättskapacitet liksom viss immunitet
och vissa andra förmåner för att på ett från deltagarländerna oberoende
sätt kunna fullgöra de uppgifter dessa lämnat organisationen. Som
underorgan till VEU har WEAO viktiga uppgifter inom ramen för
forskningssamarbetet. Dit hör rätten att teckna för deltagarländerna
bindande kontrakt på forskningsområdet samt uppgifter av administrativ
natur för samarbetets bedrivande. Forskningssamarbetet förutses
emellertid inte få till följd att organisationen får säte eller i övrigt
förlägger någon verksamhet till Sverige. Inte heller kommer Sverige att
ha någon nationell representation i organisationen. Av angivna skäl är
därför de svenska förpliktelserna på grund av forskningsavtalet
begränsade. Sveriges åtagande att tillämpa Parisavtalet motiveras av att
organisationen och dess personkrets på ett oberoende sätt skall kunna
fullgöra de uppgifter på forskningsområdet som deltagarländerna lagt på
organisationen. Immunitet innebär att en talan inför domstol eller en
ansökan om verkställighet skall avvisas. Privilegier innebär vissa
undantag från nationell lagstiftning. Genom bestämmelserna i
Parisavtalet får organisationen och dess personkrets, beträffande den
verksamhet som bedrivs inom ramen för det aktuella
forskningssamarbetet, immunitet och privilegier motsvarande vad som
gäller för andra internationella organisationer av liknande karaktär.
Bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 21 och 22 i avtalet den
11 maj 1955 om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella
ombud och internationella tjänstemän skall dock inte tillämpas på
svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige. Sverige
skall i samband med deponeringen av ratifikationsinstrumentet avge
reservation med denna innebörd.
9 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall
Regeringens förslag: Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall skall även omfatta sådan immunitet och sådana privilegier
som följer av avtalet den 11 maj 1955 om rättslig ställning för
Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella
tjänstemän med avseende på den verksamhet som följer av avtalet den
16 november 1998 med benämningen Ett system för samarbete om
forskning och teknologi i Europa samt anslutningsdokumentet av den
16 november 1998. Bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna
21 och 22 i avtalet den 11 maj 1955 om rättslig ställning för
Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella
tjänstemän skall dock inte tillämpas på svenska medborgare eller på
personer som är bosatta i Sverige.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med
regeringens.
Remissinstanserna: Har inte haft något att erinra mot regeringens
förslag.
Skälen för regeringens förslag: För att Parisavtalets bestämmelser
skall bli gällande inför svenska myndigheter måste de införlivas med
svensk rätt. Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ
och personer med anknytning till sådana organ regleras i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Eftersom
Parisavtalet skall tillämpas enbart beträffande den verksamhet som
bedrivs inom ramen för forskningsavtalet SOCRATE, bör detta regleras i
en ny paragraf, 2 c §, i lagen. Anledningen till att bestämmelsen inte förs
in i bilagan till lagen är att forskningssamarbetet inte innebär anslutning
till en internationell organisation i folkrättslig mening, vilket är en
förutsättning härför. Den nya paragrafen bör ha följande lydelse: Sådan
immunitet och sådana privilegier som följer av avtalet den 11 maj 1955
om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och
internationella tjänstemän skall tillämpas på den verksamhet som följer
av avtalet den 16 november 1998 med benämningen Ett system för
samarbete om forskning och teknologi i Europa samt
anslutningsdokumentet av den 16 november 1998. Bestämmelserna
avseende beskattning i artiklarna 21 och 22 i avtalet den 11 maj 1955 om
rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och
internationella tjänstemän skall inte tillämpas på svenska medborgare
eller på personer som är bosatta i Sverige.
Anslutningsdokumentet innehåller förbehåll för ratifikation.
Ratifikationsinstrumentet skall deponeras hos VEU:s generalsekretariat.
Anslutningsdokumentet innehåller inte några bestämmelser om
ikraftträdande, varför det träder i kraft för Sverige på dagen för
deponering av ratifikationsinstrumentet. Med hänsyn till att det inte
säkert kan anges när anslutningsdokumentet blir bindande för Sverige
bör den föreslagna lagändringen träda i kraft den dag regeringen
bestämmer.
10 Kostnader

Enligt regeringens bedömning torde det inte uppkomma några kostnader
till följd av förslagen i denna proposition.

Det svenska anslutningsdokumentet och bekräftelse
på mottagandet av det svenska anslutningsdokumen-
tet
Det svenska anslutningsdokumentet

Översättning

Till herr Lamberto Dini,
ordförande i Västeuropeiska unionens ministerråd

Herr ordförande,

Jag har äran att framföra detta meddelande till er för att bekräfta
överenskommelsen att Sveriges regering kommer att tillämpa avtalet om
rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och
internationella tjänstemän, undertecknat i Paris den 11 maj 1955, som
utsträckts till att omfatta de tre medlemsländer i Västeuropeiska
försvarsmaterielgruppen (WEAG) som inte är fullvärdiga medlemmar i
Västeuropeiska unionen samt Finland med avseende på
samförståndsavtalet rörande Ett system för samarbete om forskning och
teknologi i Europa (SOCRATE) i enlighet med det ministerbeslut som
antogs i Erfurt den 17 och 18 november 1997 rörande Europeiskt
partnerskap för försvarsmateriel så snart de konstitutionella
formaliteterna har uppfyllts.

Detta originaldokument skall deponeras hos Västeuropeiska unionens
generalsekretariat.

Rom den 16 november 1998.

Bekräftelse på mottagandet av det svenska
anslutningsdokumentet

Översättning

För Sveriges regering: Björn von Sydow

Till herr Björn von Sydow,
försvarsminister

Herr minister,

Jag har äran att erkänna mottagandet av er skrivelse av den 16 november
1998 och bekräfta att Västeuropeiska unionens ministerråd och
ministrarna i de tre länder i Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen
(WEAG) som inte är fullvärdiga medlemmar av Västeuropeiska unionen
har noterat att Sveriges regering kommer att tillämpa avtalet om rättslig
ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och
internationella tjänstemän, undertecknat i Paris den 11 maj 1955, som
utsträckts till att omfatta de tre medlemsländer i Västeuropeiska
försvarsmaterielgruppen (WEAG) som inte är fullvärdiga medlemmar i
Västeuropeiska unionen samt Finland med avseende på
samförståndsavtalet rörande Ett system för samarbete om forskning och
teknologi i Europa (SOCRATE) i enlighet med det ministerbeslut som
antogs i Erfurt den 17 och 18 november 1997 rörande Europeiskt
partnerskap för försvarsmateriel.

Detta originaldokument skall deponeras hos Västeuropeiska unionens
generalsekretariat.

Avtal om rättslig ställning för Västeuropeiska
unionen, nationella ombud och internationella
tjänstemän, undertecknat i Paris den 11 maj 1955
Översättning

Avtal om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud
och internationella tjänstemän, undertecknat i Paris den 11 maj 1955

De stater som har undertecknat detta avtal,

som beaktar att Västeuropeiska unionen, dess internationella tjänstemän
och medlemsstaternas ombud som deltar i dess möten skall ha en
ställning som underlättar fullgörandet av deras uppgifter och uppdrag,

har kommit överens om följande.

DEL I ALLMÄNT

Artikel 1

I detta avtal avses med

a) organisationen: Västeuropeiska unionen innefattande rådet, dess
underställda organ samt församlingen,

b) rådet: det råd som avses i artikel VIII (förutvarande artikel VII) i
Brysselfördraget i dess lydelse enligt de protokoll som undertecknades i
Paris den 23 oktober 1954,

c) underställda organ: alla andra organ, kommittéer, funktioner m.m.
som upprättats av rådet eller som lyder under det,

d) församlingen: den församling som avses i artikel IX i Brysselfördraget
i dess lydelse enligt de protokoll som undertecknades i Paris den 23
oktober 1954.

Artikel 2

Organisationen och dess medlemsstater skall ständigt samarbeta för att
tillgodose god rättskipning, trygga efterlevnaden av ordningsföreskrifter
och förhindra missbruk av den immunitet och de privilegier som avses i
detta avtal. Om en medlemsstat anser att immunitet eller privilegier som
avses i detta avtal missbrukats, skall överläggningar hållas mellan
organisationen och den eller de berörda staterna i syfte att avgöra om
sådant missbruk har förekommit och, om det är fallet, förhindra att det
upprepas. Utan hinder av vad som sägs i det föregående eller i någon
annan bestämmelse i detta avtal, får en medlemsstat som anser att någon
har missbrukat sina privilegier i fråga om hemvist eller något annat
privilegium eller immunitet som medges med stöd av detta avtal, kräva
att denne lämnar dess territorium.

DEL II ORGANISATIONEN

Artikel 3

Organisationen skall vara ett rättssubjekt; den skall vara behörig att ingå
avtal, förvärva och avyttra fast och lös egendom samt inleda rättsliga
åtgärder.

Artikel 4

Organisationen och dess egendom och tillgångar skall, var de än befinner
sig och av vem de än innehas, åtnjuta immunitet mot varje form av
rättsligt förfarande, såvida inte generalsekreteraren på organisationens
vägnar i ett särskilt fall uttryckligen medger att denna immunitet hävs.
Härvid skall dock gälla att hävandet av immunitet inte skall utsträckas till
att omfatta verkställighetsåtgärder av något slag.

Artikel 5

Organisationens lokaler skall vara okränkbara. Dess egendom och
tillgångar skall, var de än befinner sig och av vem de än innehas, åtnjuta
immunitet mot genomsökning, rekvisition, konfiskation, expropriation
och varje annan form av ingrepp.

Artikel 6

Organisationens arkiv och alla andra handlingar som tillhör eller innehas
av den skall vara okränkbara var de än befinner sig.

Artikel 7

1. Utan hinder av finansiella kontrollbestämmelser, regleringar eller
moratorier av något slag

a) får organisationen inneha valuta av vilket slag som helst och använda
konton i vilken valuta som helst,

b) får organisationen fritt föra över sina tillgodohavanden från ett land till
ett annat eller inom vilket land som helst och växla varje valuta som den
har i sin besittning till varje annan valuta till den mest fördelaktiga
officiella sälj- eller köpkursen för växling, allt efter omständigheterna
från fall till fall.

2. Vid utövandet av sina rättigheter enligt punkt 1 i denna artikel skall
organisationen på vederbörligt sätt beakta framställningar från en
medlemsstat och tillmötesgå dem i möjligaste mån.

Artikel 8

Organisationen, dess tillgodohavanden, inkomster och övriga egendom
skall vara

a) befriade från alla direkta skatter, dock skall organisationen inte kräva
befrielse från pålagor som inte är annat än vederlag för allmännyttiga
tjänster,

b) befriade från alla tullavgifter och kvantitativa import- och
exportrestriktioner på varor som importeras eller exporteras av
organisationen för tjänstebruk, dock att varor som importerats med sådan
befrielse inte får överlåtas vare sig genom försäljning eller gåva inom det
lands territorium till vilket de har importerats annat än på villkor
godkända av ifrågavarande lands regering,

c) befriade från alla tullavgifter och kvantitativa export- och
importrestriktioner i fråga om sina publikationer.

Artikel 9

Även om organisationen som huvudregel inte skall ha rätt att kräva
befrielse från de accisavgifter och omsättningsskatter å fast eller lös
egendom som är inräknade i den köpesumma som skall betalas, skall
medlemsstaterna likväl, när organisationen för tjänstebruk gör större
inköp av egendom i vars pris är inräknat sådana avgifter eller skatter, när
så är möjligt, vidta vederbörliga administrativa åtgärder för att
efterskänka eller återbetala dessa avgifter och skatter.

Artikel 10

1. Ingen censur skall utövas i vad avser organisationens officiella
korrespondens eller andra tjänstemeddelanden.

2. Organisationen skall ha rätt att använda koder och att sända och ta
emot korrespondens med kurir eller i förseglade försändelser för vilka
samma immunitet och privilegier skall gälla som för diplomatiska kurirer
och försändelser.

3. Bestämmelserna i denna artikel skall inte utesluta att en medlemsstat
tillsammans med rådet, som handlar på organisationens vägnar, efter
överenskommelse vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder.

DEL III STÄNDIGA OMBUD VID ORGANISATIONEN

Artikel 11

Den som av en medlemsstat har utsetts att inom en annan medlemsstats
territorium vara dess främsta ständiga ombud vid organisationen och
hans officiella personal som har hemvist inom detta territorium enligt
överenskommelse mellan den stat som har utsett honom och
organisationens generalsekreterare och mellan generalsekreteraren och
den stat i vilken han kommer att ha hemvist, skall åtnjuta samma
immunitet och privilegier som diplomatiska företrädare och dessas
officiella personal av motsvarande rang.

DEL IV OMBUD I RÅDET OCH DESS UNDERSTÄLLDA
ORGAN

Artikel 12

1. Medlemsstaternas ombud i rådet eller i något av dess underställda
organ som inte omfattas av artikel 11 skall, när de vistas inom en annan
medlemsstats territorium i tjänsten, åtnjuta följande immunitet och
privilegier:

a) Samma immunitet mot arrestering eller kvarhållande som medges
diplomatiska företrädare av motsvarande rang.

b) Immunitet mot varje slag av rättsliga förfaranden med avseende på
muntliga och skriftliga uttalanden och åtgärder som de vidtagit i sin
tjänsteutövning.

c) Okränkbarhet för alla handlingar och dokument.

d) Rätt att använda koder och att sända och ta emot korrespondens med
kurir eller i förseglade försändelser.

e) Samma befrielse för ombuden själva och deras äkta makar från
invandringsrestriktioner, utlänningsregistrering och nationell tjänsteplikt
som medges diplomatiska företrädare av motsvarande rang.

f) Samma lättnader med avseende på valuta- och växlingsrestriktioner
som medges diplomatiska företrädare av motsvarande rang.

g) Samma immunitet och förmåner med avseende på personligt resgods
som medges diplomatiska företrädare av motsvarande rang.

h) Rätt till tullfri införsel av möbler och övriga tillhörigheter när de
tillträder sin befattning i vederbörande land och att vid tjänstgöringens
slut därifrån tullfritt återutföra dessa möbler och tillhörigheter, i båda
fallen med förbehåll för sådana villkor som regeringen i det land där
rättigheterna åtnjuts anser vara nödvändiga.

i) Rätt till tillfällig tullfri införsel av privat motorfordon för eget bruk och

till senare tullfri återexport av fordonet, i båda fallen med förbehåll för
sådana villkor som regeringen i landet i fråga anser vara nödvändiga.

2. I de fall då skattskyldighet grundar sig på vistelse, skall en tidsperiod
då ett ombud som omfattas av denna artikel vistas inom en annan
medlemsstats territorium för att fullgöra sina uppgifter inte räknas som
vistelsetid. Särskilt gäller att han skall vara befriad från beskattning av
den staten med avseende på lön och övriga förmåner under
tjänstgöringstiden.

3. I denna artikel skall termen ombud omfatta alla ombud, rådgivare och
tekniska experter som ingår i delegationerna. Varje medlemsstat skall
meddela de andra berörda medlemsstater som så begär namnen på de av
sina ombud som omfattas av bestämmelserna i denna artikel och den
troliga tiden för deras vistelse inom dessa medlemsstaters territorium.

Artikel 13

Officiella sekretariatstjänstemän som åtföljer en medlemsstats ombud
vilka inte omfattas av artikel 11 eller 12 skall, när de vistas inom en
annan medlemsstats territorium i tjänsten, åtnjuta de privilegier och den
immunitet som anges i artikel 12.1 b, c, e, f, h och i samt i artikel 12.2.

Artikel 14

Privilegier och immunitet medges inte medlemsstaternas ombud och
deras medarbetare som en personlig förmån för dem utan för att trygga
att de på ett självständigt sätt skall kunna fullgöra sina uppgifter med
anknytning till Västeuropeiska unionen. Följaktligen har en medlemsstat
inte bara rätt utan även skyldighet att häva immuniteten för sina ombud
och deras medarbetare i de fall den anser att immuniteten skulle hindra
rättvisans gång och att hävandet kan göras utan men för de syften för
vilka immuniteten medges.

Artikel 15

Bestämmelserna i artiklarna 11-13 skall inte tvinga en medlemsstat att
tillerkänna någon som är dess medborgare, ombud eller som tillhör
ombudets personal den immunitet eller de privilegier som avses i dessa
artiklar.

DEL V OMBUD TILL FÖRSAMLINGEN

Artikel 16

Ombuden till församlingen och deras ersättare skall inte åläggas några
inskränkningar i sin rörelsefrihet av administrativ eller annan art vid färd
till eller från församlingens mötesort.

Ombuden och deras ersättare skall i fråga om tull- och växlingskontroll

a) av den egna regeringen medges samma förmåner som högre
tjänstemän vid utlandsresa på tillfälligt officiellt uppdrag,

b) av övriga medlemmars regeringar medges samma förmåner som
ombud för främmande regeringar på tillfälligt officiellt uppdrag.

Artikel 17

Ombuden till församlingen och deras ersättare får inte göras till föremål
för polisförhör, arrestering eller lagföring på grund av yttranden eller
röstning under fullgörande av sina uppdrag.

Artikel 18

Under församlingens möten eller vid möten i församlingens kommittéer
eller arbetsgrupper skall ombuden till församlingen och deras ersättare,
vare sig församlingen själv är i möte och vare sig de är
parlamentsledamöter eller inte, åtnjuta

a) i sitt hemland den immunitet som där kan ha beviljats
parlamentsledamöter,

b) inom varje annan medlemsstats territorium immunitet mot arrestering
och lagföring.

Denna immunitet är också tillämplig när ombuden och deras ersättare
reser till och från sammanträdesorterna för församlingen och dess
kommittéer och arbetsgrupper. Immunitet skall dock inte kunna åberopas
då ombud eller deras ersättare ertappas på bar gärning vid brott eller
försök till brott och inte heller i de fall församlingen har hävt
immuniteten.

DEL VI INTERNATIONELLA TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER
MED UPPDRAG FÖR ORGANISATIONEN

Artikel 19

Rådet skall närmare ange vilka tjänstemannakategorier som skall
omfattas av bestämmelserna i artiklarna 20 och 21. Generalsekreteraren
skall meddela rådsmedlemmarna namnen på de tjänstemän som ingår i
dessa kategorier.

Artikel 20

De tjänstemän i organisationen som avses i artikel 19 skall

a) åtnjuta immunitet mot varje slag av rättsliga förfaranden med avseende
på muntliga och skriftliga uttalanden samt åtgärder som de vidtagit inom
ramen för sin tjänsteutövning,

b) jämte sina äkta makar och närmaste familjemedlemmar som bor med
dem och som är beroende av dem för sin försörjning åtnjuta samma
immunitet mot invandringsrestriktioner och flyktingregistrering som
medges diplomatiska företrädare av motsvarande rang,

c) åtnjuta samma lättnader med avseende på valuta- och
växlingsrestriktioner som medges diplomatiska företrädare av
motsvarande rang,

d) jämte sina äkta makar och närmaste familjemedlemmar som bor med
dem och som är beroende av dem för sin försörjning beredas samma
möjligheter till repatriering vid internationella kriser som diplomatiska
företrädare av motsvarande rang,

e) medges rätt till tullfri införsel av möbler och övriga tillhörigheter när
de tillträder sin befattning i vederbörande land och att vid tjänstgöringens
slut därifrån tullfritt återutföra sådana möbler och tillhörigheter, i båda
fallen med förbehåll för sådana villkor som regeringen i det land där
rättigheterna åtnjuts anser vara nödvändiga,

f) medges rätt till tillfällig tullfri införsel av privat motorfordon för eget
bruk och till senare tullfri återexport av fordonet, i båda fallen med
förbehåll för sådana villkor som regeringen i landet i fråga anser vara
nödvändiga.

Artikel 21

De tjänstemän i organisationen som avses i artikel 19 skall i den
utsträckning och på det sätt som rådet bestämmer vara skattskyldiga i
förhållande till organisationen för dess nyttiggörande beträffande de
förmåner som de erhåller av organisationen. Vidare skall de vara befriade
från nationell beskattning med avseende på dessa förmåner.

Artikel 22

Utöver de privilegier och den immunitet som anges i artiklarna 20 och 21
skall generalsekreteraren, de biträdande generalsekreterarna, chefen för
kontoret för rustningskontroll och sådana andra permanenta tjänstemän
av motsvarande rang som rådet bestämmer, åtnjuta samma privilegier
och immunitet som normalt medges diplomatiska företrädare av
motsvarande rang, däribland samma undantag eller befrielse från andra
skatter än inkomstskatter.

Artikel 23

1. Experter (andra än tjänstemän som omfattas av artiklarna 20 - 22)
skall, när de vistas inom en medlemsstats territorium, i den utsträckning
som är nödvändig för att effektivt fullgöra sina uppgifter i tjänsten för
organisationen, åtnjuta följande privilegier:

a) Immunitet mot arrestering eller annat kvarhållande och mot beslag av
personligt resgods.

b) Immunitet mot varje slag av rättsliga förfaranden med avseende på
muntliga och skriftliga uttalanden och åtgärder som de vidtagit för
organisationen i tjänsteutövningen.

c) Samma lättnader med avseende på valuta- och växlingsrestriktioner
och för personligt resgods som medges tjänstemän från främmande
regeringar på tillfälligt uppdrag i tjänsten.

d) Okränkbarhet för alla handlingar och dokument som har samband med
det arbete för vilket de har anlitats av organisationen.

2. Generalsekreteraren skall meddela de berörda medlemsstaterna
namnen på de experter som omfattas av bestämmelserna i denna artikel.

Artikel 24

Privilegier och immunitet medges tjänstemän och experter i
organisationens intresse och inte som en personlig förmån för dem.
Generalsekreteraren skall på organisationens vägnar ha rätt och
skyldighet att häva immuniteten för en tjänsteman eller en expert som
inte omfattas av artikel 22 i de fall han anser att immuniteten skulle
hindra rättvisans gång och hävandet kan göras utan men för
organisationens intressen. Beträffande tjänstemän som omfattas av
artikel 22 skall beslut att häva immuniteten fattas av rådet.

Artikel 25

Bestämmelserna i artiklarna 20, 22 och 23 ovan skall inte tvinga en
medlemsstat att medge någon som är dess medborgare privilegier eller
immunitet som avses i dessa artiklar med undantag för

a) immunitet mot varje slag av rättsliga förfaranden med avseende på
muntliga och skriftliga uttalanden och mot åtgärder som de vidtagit för
organisationen i tjänsteutövningen,

b) okränkbarhet för alla handlingar och dokument som har samband med
det arbete för vilket de har anlitats av organisationen,

c) de lättnader med avseende på valuta- och växlingsrestriktioner som är
nödvändiga för att han effektivt skall kunna fullgöra sina uppgifter i
tjänsten.

DEL VII TVISTLÖSNING

Artikel 26

Rådet skall vidta lämpliga åtgärder för att lösa

a) tvister rörande avtal eller andra civilrättsliga tvister i vilka
organisationen är part,

b) tvister som rör tjänstemän eller experter tillhörande organisationen
vilka omfattas av bestämmelserna i del VI i detta avtal och som på grund
av sin officiella ställning åtnjuter immunitet, om denna inte har hävts i
enlighet med artikel 24.

DEL VIII TILLÄGGSÖVERENSKOMMELSER

Artikel 27

Rådet kan på organisationens vägnar ingå tilläggsöverenskommelser med
en eller flera medlemsstater om tillämpningen av bestämmelserna i detta
avtal i förhållande till den staten eller de staterna.

DEL IX SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 28

1. Detta avtal skall ratificeras. Ratifikationsinstrument skall deponeras
hos Belgiens regering, som skall meddela varje signatärstat om varje
sådan deponering.

2. När tre signatärstater har deponerat sina ratifikationsinstrument, skall
detta avtal träda i kraft för dem med verkan från dagen för ikraftträdandet
av de protokoll till Brysselfördraget som undertecknades i Paris den 23
oktober 1954. För de övriga signatärstaterna skall avtalet träda i kraft på
dagen för deponeringen av deras ratifikationsinstrumentet.

Artikel 29

Detta avtal kan sägas upp av en stat genom skriftligt meddelande till
Belgiens regering, som skall underrätta alla signatärstaterna om varje
sådan uppsägning. Uppsägningen skall träda i kraft ett år efter den dag på
vilken Belgiens regering mottog meddelandet om den.

Till bekräftelse härpå har undertecknade vederbörligen bemyndigade
ombud undertecknat detta avtal.

Upprättat i Paris den 11 maj 1955 på engelska och franska språken, vilka
båda texter är lika giltiga, i ett enda exemplar som skall deponeras i
Belgiens regerings arkiv, vilken skall överlämna en bestyrkt kopia därav
till var och en av signatärstaterna.

[undertecknanden] för Belgien, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland,
Italien, Luxemburg, Nederländerna och Storbritannien.

Utdrag ur samförståndsavtalet rörande Ett system för
samarbete om forskning och teknologi i Europa
(SOCRATE) av den 16 november 1998
Översättning
---------------------

Avdelning VIII Skatter, tullar och liknande avgifter

Deltagarna bekräftar att de, när de deltar i EUCLID-verksamhet om
forskning och teknologi, skall följa bestämmelserna i avdelning VIII
(skatter, tullar och liknande avgifter) i samförståndsavtalet om EUCLID-
program och att de, när de deltar i THALES-verksamhet om forskning
och teknologi, skall följa bestämmelserna i avdelning IX (tullavgifter,
skatter och pålagor) i samförståndsavtalet om THALES.

Utdrag ur samförståndsavtalet om EUCLID-program
av den 16 november 1990 (senast ändrat den 19 no-
vember 1996)
Översättning
-----------------------

Avdelning VIII Skatter, tullar och liknande avgifter,

I överensstämmelse med artikel 9 i stadgan för Västeuropeiska
försvarsmaterielorganisationen (WEAO) skall deltagarna tillämpa alla
relevanta bestämmelser i avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska
unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän, som
undertecknades i Paris den 11 maj 1955 på varje forsknings- och
teknologiprojekt, under erkännande av att all forsknings- och
teknologiverksamhet som bedrivs med stöd av detta samförståndsavtal
beträffande forskningsprogram skall anses vara för Västeuropeiska
unionens officiella användning i syfte att stärka de ekonomiska
förbindelser som redan förenar dess medlemmar och för att främja
samarbetet och samordningen i deras strävanden att skapa en fast
teknologisk bas som är förenlig med ändamålen i Brysselfördraget i dess
ändrade lydelse.

---------------------

Utdrag ur Västeuropeiska försvarsmaterielgruppens
(WEAG) samförståndsavtal rörande arrangemang för
teknologi för laboratorier för europeisk försvarsveten-
skap (THALES) av den 18 november 1996
Översättning
--------------------

Avdelning IX Tullavgifter, skatter och pålagor

9.1 I den utsträckning det är förenligt med gällande lagar och
förordningar skall varje deltagare säkerställa att skatter som kan
identifieras som sådana, tullavgifter och liknande pålagor samt
kvantitativa import- och exportrestriktioner inte görs gällande i samband
med de gemensamma projekt som genomförs i enlighet med detta
samförståndsavtal.

9.2 Deltagarna skall ta ut alla skatter, tullavgifter och liknande pålagor på
det sätt som är mest förmånligt för ett tillfredsställande genomförande av
de arrangemang som avses i detta samförståndsavtal. Om tullavgifter,
skatter som kan identifieras som sådana eller andra pålagor tas ut, skall
de bäras av den deltagare i vars land de tas ut.

9.3 I de fall skatter och tullavgifter tas ut på Västeuropeiska unionens
vägnar, skall kostnaderna bäras av den deltagare vars land är
slutdestination. Komponenter och utrustning som ingår i programmet
skall, till dess att de når sin slutdestination, åtföljas av dokument som
möjliggör reglering av tullavgifterna.

Utdrag ur stadga för Västeuropeiska försvarsmateriel-
organisationen (WEAO)
Översättning
----------------------

9. Immunitet och privilegier

Med stöd av definitionerna i artikel 1 a och c i Parisavtalet och i
överensstämmelse med bl.a. artiklarna 8, 9, 12-15 och 20-22 i det avtalet
skall alla relevanta bestämmelser i det avtalet gälla för WEAO.

----------------------

Försvarsdepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 12 maj 1999

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Freivalds,
Schori, Winberg, Ulvskog, von Sydow, Klingvall, Pagrotsky, Östros,
Messing, Rosengren, Larsson, Wärnersson, Lejon, Lövdén

Föredragande: Statsrådet von Sydow

Regeringen beslutar proposition 1998/99:117 Ett forskningssamarbete
med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) och Finland.

Lagen omtryckt 1994:717.

Prop. 1998/99:117

2

1

Prop. 1998/99:117
Bilaga 1

28

Prop. 1998/99:117
Bilaga 1

28

Prop. 1998/99:117
Bilaga 2

Prop. 1998/99:117
Bilaga 2

28

Prop. 1998/99:117
Bilaga 3

28

28

Prop. 1998/99:117
Bilaga 4

28

28

Prop. 1998/99:117
Bilaga 5

27

Prop. 1998/99:117
Bilaga 6

Prop. 1998/99:117