Socialutskottets betänkande
1998/99:SOU05

Kontroll av syntetiska droger och åtgärder mot dopning


Innehåll

1998/99

SoU5

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens propositioner
1997/98:183 Kontroll av syntetiska droger m.m. och
1998/99:3  Åtgärder  mot  dopning  samt  sex
motionsyrkanden  som  väckts  i  anledning  av
propositionerna. I betänkandet behandlas också tre
motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 1998.
Utskottet ställer sig i huvudsak bakom förslagen i
propositionerna. Utskottet har ansett det lämpligt
att samordna lagförslagen i de båda propositionerna
(se bilaga 3) samt föreslå gemensamt ikraftträdande.
Utskottet  tillstyrker regeringens förslag  till
ändring  av  narkotikadefinitionen  i  8  §
narkotikastrafflagen (1968:64) för att klart täcka
alla de varor som i dag anses som narkotika.
Utskottet tillstyrker vidare en ny lag om förbud mot
vissa  hälsofarliga varor som syftar till  att
åstadkomma ett effektivare kontrollförfarande för
nya droger. Den föreslagna lagen skall ge möjlighet
att ingripa mot nya hälsofarliga missbruksmedel som
inte är att anse som narkotika, dopningsmedel eller
läkemedel. Utskottet tillstyrker därutöver bl.a.
vissa av regeringen föreslagna åtgärder när det
gäller dels det utredningsförfarande som föregår ett
beslut om narkotikaklassificering, dels syftar till
att förstärka samarbetet mellan de myndigheter som
är inblandade i det utredningsförfarande som föregår
ett sådant beslut.
Utskottet  tillstyrker  också  att  bruket  av
dopningsmedel kriminaliseras. En ändring av denna
innebörd föreslås bli införd i lagen (1991:1969) om
förbud mot vissa dopningsmedel. I vissa fall skall
enligt  propositionen  kunna  dömas  för  grovt
dopningsbrott till fängelse högst fyra år. Vidare
föreslås bl.a. att innehav av läkemedel i uppenbart
syfte att olovligen sälja dem blir kriminaliserat.
En bestämmelse med denna innebörd införs därför i
lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. I
socialtjänstlagen   (1980:620)   föreslås  ett
förtydligande av socialtjänstens ansvar för att
förebygga och motverka missbruk av dopningsmedel
bland barn och ungdomar. Utskottet tillstyrker också
dessa lagförslag.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1
april 1999.
I betänkandet finns fyra reservationer.

Proposition 1997/98:183

I proposition 1997/98:183 Kontroll av syntetiska
droger    m.m.    föreslår    regeringen
(Socialdepartementet)   att   riksdagen  antar
regeringens förslag till
1. lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
2. lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64),
3.  lag  om  ändring  i lagen (1974:203)  om
kriminalvård i anstalt,
4. lag om ändring i lagen (1998:599) om ändring i
lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,
5. lag om ändring i lagen (1998:610) om ändring i
lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,
6. lag om ändring i lagen (1998:602) om ändring i
lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och
anhållna m.fl.,
7. lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620),
8. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763),
9. lag om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av
berusningsmedel på sjukhus,
10. lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall,
11. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga,
12. lag  om  ändring  i lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård,
13. lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859),
14. lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll
av narkotika,
15.  lag  om  ändring  i lagen (1994:451) om
försöksverksamhet  med  intensivövervakning  med
elektronisk kontroll,
16.  lag  om  ändring  i lagen (1996:701) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett
annat land inom Europeiska unionen.
Lagförslagen fogas till betänkandet som bilaga 1.

Proposition 1998/99:3

I  proposition 1998/99:3 Åtgärder  mot  dopning
föreslår  regeringen  (Social-departementet)  att
riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot
vissa dopningsmedel,
2. lag om ändring i lagen (1996:1152) om handel med
läkemedel m.m.,
3.  lag  om  ändring  i  lagen (1974:203) om
kriminalvård i anstalt,
4. lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620),
5. lag om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av
berusningsmedel på sjukhus,
6. lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall,
7. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga,
8.  lag  om ändring i lagen  (1991:1128)  om
psykiatrisk tvångsvård.
Lagförslagen fogas till betänkandet som bilaga 2.

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
proposition 1997/98:183

1998/99:So9 av Chatrine Pålsson (kd) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i motionen  anförts  om  att  ett
informationsprogram bör utarbetas så att framför
allt ungdomar får kunskap om vilka följder bruk av
de nya drogerna får och att de inte längre är
lagligt tillåtna,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att behandlingen av
narkotikamissbrukare bör ses över så att de som
missbrukar de nya preparaten kan få relevant vård.

Motioner väckta med anledning av
proposition 1998/99:3

1998/99:So4 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om ordet doping,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om Dopingjouren,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om tillsynsmyndighet
för dopingfrågor,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om kostnaderna för
insatser rörande doping.

Motioner väckta under den allmänna
motionstiden 1998

1998/99:So290 av Ingrid Burman m.fl. (v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att enbart bruket av
dopningsmedel inte skall kriminaliseras.
2. att riksdagen - om det första yrkandet avslås -
som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att man som åtgärd vid bruk av
dopningsmedel använder de tvångsmedel som redan
finns i lagen om vård av missbrukare (LVM).
1998/99:So461 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) vari
yrkas
23. att riksdagen som sin mening ger regeringen
tillkänna vad som i motionen anförts om dopning.
Ärendets beredning i utskottet

Då  bl.a.  riksdagens budgetprocess inte lämnat
tillräckligt  utrymme  för  socialutskottet  att
slutbehandla de båda propositionerna under hösten
1998 har utskottet - mot bakgrund av att det i
propositionerna i viss utsträckning  föreslagits
ändringar  i  samma författningar - ansett det
lämpligt  att lagtekniskt  samordna  dessa.  En
samordning mellan lagförslagen har också förutsatts
av  Lagrådet  (se  prop.  1998/99:3  s.  119).
Socialdepartementet har medverkat vid samordningen.

Utskottets  samordnade  lagförslag  fogas  till
betänkandet som bilaga 3.

Utskottet har vid sammanträde den 1 december 1998 erhållit
information   av   Socialdepartementet   och
Läkemedelsverket bl.a. om de varor som skulle kunna
omfattas av den föreslagna lagen om förbud mot vissa
hälsofarliga varor.

Justitieutskottet  har  beretts
möjlighet  att  yttra  sig över
proposition 1997/98:183 Kontroll av
syntetiska droger m.m. jämte en
motion i de delar som har samband
med       justitieutskottets
beredningsområde. Justitieutskottet
har   enligt   protokollsutdrag
beslutat     att    föreslå
socialutskottet  att  tillstyrka
propositionen i de delar som ligger
inom       justitieutskottets
beredningsområde, se bilaga 4.

Utskottet

Propositionerna i huvuddrag

Enligt  proposition  1997/98:183  Kontroll  av
syntetiska  droger m.m. föreslår regeringen  en
förändring  av  narkotikadefinitionen  i  8  §
narkotikastrafflagen  (1968:64) så att begreppet
"starkt    vanebildande"    ersätts    med
"beroendeframkallande"  och  att  definitionen
kompletteras med begreppet "euforiserande effekter"
för att alla de varor som i dag anses som narkotika
skall täckas av narkotikastrafflagens definition.
Propositionen innehåller vidare ett förslag till ny
lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor som
syftar  till  att  åstadkomma  ett  effektivare
kontrollförfarande för nya droger. Den föreslagna
lagen utgör ett regelverk som är mer begränsat men
har   ett   vidare   tillämpningsområde   än
narkotikalagstiftningen. Lagen skall ge möjlighet
att ingripa mot nya hälsofarliga missbruksmedel i de
fall där nuvarande regler är otillräckliga. Vissa
följdändringar föreslås i annan lag-stiftning bl.a.
i fråga om möjligheten att kontrollera att den som
är frihetsberövad inte innehar varor som omfattas av
den nya lagen. I propositionen föreslås också vissa
förändringar  när  det  gäller  det  utred-
ningsförfarande  som  föregår  ett  beslut  om
narkotikaklassificering. Vidare föreslås åtgärder
som syftar till att förstärka samarbetet mellan de
myn-digheter   som  är  inblandade  i  det
utredningsarbete som föregår ett sådant beslut.
Slutligen  föreslås   ett   förtydligande  i
narkotikalagstiftningen av bestämmelserna om lagligt
innehav av narkotika. I propositionen  föreslås
ikraftträdande den 1 januari 1999.
I  proposition  1998/99:3 Åtgärder mot dopning
föreslår regeringen att bruket av dopningsmedel
kriminaliseras.  En  ändring  av denna innebörd
föreslås bli införd i lagen (1991:1969) om förbud
mot vissa dopningsmedel (dopningslagen). I vissa
fall skall enligt förslaget också kunna dömas för
grovt dopningsbrott till fängelse i högst fyra år.
Vid bedömningen om ett brott är grovt skall särskilt
beaktas om det har utgjort led i en verksamhet som
bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt,
avsett särskilt stor mängd eller annars varit av
särskilt farlig eller hänsynslös art. Kriterierna
för när ett brott skall bedömas som ringa anges
uttryckligen i dopningslagen.
Innehav av  läkemedel  i  uppenbart syfte att
olovligen sälja dem föreslås bli kriminaliserat. En
bestämmelse med denna innebörd införs därför i lagen
(1996:1152) om handel med läkemedel m.m. För en
sådan hantering som  sker  yrkesmässigt,  avser
betydande mängd eller värde, eller annars är av
särskilt  farlig  art  föreslås  en  särskild
straffskala.
I socialtjänstlagen föreslås ett förtydligande av
socialtjänstens  ansvar  för att förebygga  och
motverka missbruk av dopningsmedel bland barn och
ungdomar. Regeringen föreslår vidare ändringar i ett
antal  lagar för att underlätta förverkande av
dopningsmedel  som  påträffas  på kriminalvårds-
anstalter  och  olika  vårdinstitutioner.  I
propositionen föreslås ikraftträdande den 1 juli
1999.

Lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor
m.m.

I proposition 1997/98:183 föreslår regeringen en ny
lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor i första
hand syftande till att få kontroll över handeln med
varor som saknar något mer allmänt användningsområde
för enskilda eller för industri, vetenskap eller
sjukvård. För att en vara skall omfattas av lagen
bör, enligt regeringen, krävas att den på grund av
sina  inneboende  egenskaper  medför  fara  för
människors liv eller hälsa och används eller kan
antas användas i syfte att uppnå berusning eller
annan påverkan. Det kan röra sig om hälsofarliga
varor med vitt skilda egenskaper och effekter. Någon
mer exakt varudefinition kan därför inte göras i
lagen. Exempel på sådana varor som skulle kunna
komma i fråga för att omfattas av den nya lagen är
MBDB,  BDB,  MDDM  (samtliga  varianter  av
fenetylaminer, vars egenskaper ännu inte har kunnat
utredas)  och  amylnitrit.  Vidare skulle vissa
substanser och beredningar ingående i örtdroger
kunna omfattas. I propositionen anges att regeringen
på samma sätt som beträffande narkotika bör göra en
fullständig uppräkning av de kontrollerade varorna i
en särskild förordning.
Den nya lagen skall inte tillämpas på narkotika och
dopningsmedel eller läkemedel som godkänts inom EU.
Då syftet som nämnts med den nya lagen i första
hand är att åstadkomma kontroll över handeln bör de
aktuella varorna därför inte få införas, överlåtas,
framställas, förvärvas i överlåtelsesyfte  eller
utbjudas. Även innehav av de aktuella varorna bör
enligt regeringen föranleda straffansvar. Med hänsyn
till att lagen är avsedd att utgöra ett ganska
inskränkt regelverk bör inte gärningar som begås av
oaktsamhet föranleda ansvar.
Vad gäller straffskalans utformning kan brott vid
normalgraden jämföras med den straffskala som gäller
för vissa olovliga förfaranden med läkemedel.
Regeringen föreslår i propositionen vidare bl.a. att
Folkhälsoinstitutet  (FHI),  med  hänsyn  till
institutets   kontakter  och  kunskaper   på
narkotikaområdet samt den roll som institutet avses
utveckla inom EU:s varningssystem mot nya droger
(Early Warning System), skall ansvara för såväl
utredningen av behovet av narkotikaklassificering av
droger som saknar medicinsk användning, som för
behovet av kontroll av missbruksvaror enligt den
föreslagna lagen om förbud mot vissa hälsofarliga
varor. FHI kan i sin tur uppdra åt Läkemedelsverket
att utföra de i utredningarna ingående kemiska
analyserna.
Regeringen menar att samarbetet mellan samtliga
berörda myndigheter måste förbättras och förstärkas
på olika sätt för att de eftersträvade tidsvinsterna
i utredningsfasen skall kunna uppnås. Det nätverk
som regeringen förutsätter kommer att etableras inom
Early Warning System bör också utnyttjas i det
sammanhanget.
Det  kan,  enligt  regeringen, konstateras att
Läkemedelsverket, FHI och Statens livsmedelsverk
alla sysslar med frågor om bevakning av nya varor
som kan bli föremål för missbruk. Dessa verksamheter
kan beröra varandra. I propositionen tillkännages
avsikten att i dessa myndigheters instruktioner
särskilt inskriva att de skall  samarbeta  med
varandra i frågor som rör missbruksmedel.
Slutligen framhåller regeringen betydelsen av en
effektiv och snabb rapportering från  sjukvård,
socialtjänst,  tull  och  polis  angående deras
iakttagelser  och  fynd  av  nya  droger  och
missbruksmönster. Rapporterna bör utformas så att
sekretessbelagda uppgifter om enskilda inte lämnas
ut.  I  propositionen  föreslås  att  särskilda
bestämmelser om rapporteringsskyldighet till FHI
därför skall föreskrivas i lag för hälso- och
sjukvården  och  socialtjänsten.  Vad gäller de
statliga myndigheter som har uppgifter på området
skall  rapporteringsskyldigheten   i   stället
föreskrivas i förordning.
I motion So9 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) begärs
ett tillkännagivande av vad i motionen anförts om
att ett informationsprogram bör utarbetas så att
framför  allt  ungdomar  får  kunskap om vilka
medicinska och sociala följder bruket av de nya
drogerna får och att de inte längre är lagligt
tillåtna (yrkande 1). Motionärerna hemställer vidare
om ett tillkännagivande om att behandlingen av
narkotikamissbrukare bör ses över så att de som
missbrukar de nya preparaten kan få relevant vård
(yrkande 2).

Aktuellt

Från FHI har, vad gäller arbetet rörande syntetiska
droger och den föreslagna lagen om förbud mot vissa
hälsofarliga  varor,  inhämtats  att  institutet
medverkar i en informell arbetsgrupp där bl.a.
Läkemedelsverket  och  Rikspolisstyrelsen  ingår.
Gruppen  inhämtar  fakta  både  nationellt  och
internationellt avseende olika varor som skulle
kunna omfattas av  den  föreslagna  lagen. Det
faktaunderlag som nu finns rörande MBDB (en variant
av  ecstasy) är tillräckligt för att låta den
aktuella lagen tillämpas på denna drog. FHI kommer
vid sin information  rörande de nya syntetiska
drogerna bl.a. att använda Internet. FHI har också
nyligen distribuerat den s.k. Drogboken till 98 000
föräldrar med barn i årskurs 8. I boken informeras
bl.a. om de syntetiskt framställda drogerna.

Utskottets bedömning

Genom den föreslagna lagen om förbud mot vissa
hälsofarliga varor ges möjlighet att ingripa mot
varor som, på grund av sina inneboende egenskaper,
utan att  utgöra narkotika, dopningsmedel eller
godkända läkemedel medför fara för människors liv
eller hälsa och som används eller kan antas användas
i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan.
Regeringen avses i förordning föreskriva vilka varor
som skall omfattas av lagen.
Utskottet delar regeringens bedömning att ansvaret
för   utredningen    av    behovet    av
narkotikaklassificering  av  droger  som  saknar
medicinsk använd-ning liksom av varor enligt den av
regeringen föreslagna lagen om förbud mot vissa
hälsofarliga  varor  bör åvila FHI. Hälso- och
sjukvården  och  socialtjänsten  åläggs  också
rapporteringsskyldighet  till  FHI om de i sin
verksamhet gjort iakttagelser som tyder på att nya
medel  används  för  missbruksändamål eller att
ändringar sker i missbruksmönster. Även statliga
myndigheter  på  området  avses  få  en  sådan
rapporteringsskyldighet till FHI.
Utskottet  vill,  i likhet  med  motionärerna,
understryka vikten av att en tydlig information ges
ungdomar och har erfarit att ett arbete redan pågår
när det gäller att informera om de nya syntetiska
drogerna.
Utskottet utgår ifrån att regeringen noga följer
utvecklingen på området.  Den nyligen tillsatta
narkotikakommissionen  skall  bl.a.  analysera
utvecklingen   av   missbrukarvårdens   och
kriminalvårdens behandlings-program, värdera dess
resultat och effekter i förhållande till insatta
resurser samt föreslå åtgärder  för att stärka
rehabiliteringen  av  missbrukare  bl.a.  genom
förbättrad  samverkan mellan olika huvudmän och
aktörer. Något initiativ från riksdagens sida med
anledning av motion So9 (kd) behövs inte.
Utskottet tillstyrker förslaget till lag om förbud
mot  vissa  hälsofarliga  varor,  dock  med
ikraftträdande den 1 april 1999.

Åtgärder mot dopning m.m.

Benämningen "dopning" eller "doping"

Regeringen anför i proposition 1998/99:3 att när
dopningslagen infördes  beslutades att uttrycket
"dopning" skulle användas. Detta uttryck förefaller
hittills inte ha slagit i genom i praktiken vare sig
inom idrottsrörelsen eller i den allmänna debatten.
Dopning av det slag som nu förekommer är dock en
förhållandevis modern företeelse. Dopningslagen har
varit i kraft i cirka sex år, vilket är en relativt
kort tid. I t.ex. Svenska Akademiens ordlista över
det  svenska  språket  anges  "dopning"  som
förstahandsalternativ. Mot bakgrund av vad som nu
sagts anser regeringen att detta ord bör användas
även fortsättningsvis. Lagrådet förordar i sitt
yttrande ett byte till ordet  "doping". Enligt
Lagrådets uppfattning har ordet "doping" blivit fast
etablerat såväl hos allmänheten som hos massmedier
och inom idrottsrörelsen. I och för sig anser
Lagrådet att det kan vara naturligt att det i
början, när en företeelse är ny, råder osäkerhet om
den rätta benämningen. Man anser dock att det nu har
gått så lång tid utan att uttrycket "dopning" fått
fäste att det allvarligt bör övervägas om inte en
övergång till ordet "doping" bör genomföras för att
få en överensstämmelse med det allmänna språkbruket.
Regeringen har förståelse för Lagrådets synpunkter,
men anser att det inte kan uteslutas att ordet
"dopning" kan få en mera utbredd användning i
framtiden.  Med  hänsyn  främst till att ordet
"dopning"  är mera förenligt med  det  svenska
språksystemet  bör  detta  ord  behållas  i
lagstiftningen och på så sätt ges möjlighet att få
ett större genomslag. Regeringen har fått stöd för
denna uppfattning genom yttranden från bl.a. Svenska
Akademien,  Svenska  språknämnden  och  Svenska
Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård.

I motion So4 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) begärs
ett tillkännagivande av vad som i motionen anförts
om ordet doping (yrkande 1). Enligt motionärerna bör
man använda  det  begrepp som är gängse såväl
internationellt som nationellt. Ordet "dopning" bör
därför ersättas med "doping".

Utskottets bedömning

Utskottet  vidhåller  bedömningen  i  betänkande
1991/92:SoU7 Dopning att benämningen dopning skall
användas i dopningslagen  och delar därmed den
bedömning som regeringen gör i den nu förevarande
propositionen. Motion So4 (fp) yrkande 1 avstyrks
därför.

Dopingjouren

Dopingjouren är en telefonjour  som funnits på
Huddinge sjukhus sedan oktober 1993 och som är öppen
för allmänheten i hela landet. Verksamheten bedrivs
i Stockholms läns landstings regi och finansieras
för  närvarande  av  Pharmacia  &  Upjohn  AB.
Verksamheten  är  främst  avsedd  att  besvara
allmänhetens frågor om bl.a. riskerna med bruket av
dopningsmedel. Avsikten är även att kontakt skall
förmedlas med specialister  inom sjukvården för
uppföljning av dopningrelaterade problem.
Vid  Huddinge  sjukhus,  Kompetenscentrum  för
dopningsfrågor, pågår för närvarande ett treårigt
projekt som finansieras av Stockholms läns landsting
och som syftar till att samla kunskap till ett
behandlingsprogram för missbrukare av dopningsmedel.
Vid centret görs bl.a. psykiatriska be-dömningar och
tas blodprov varefter patienterna hänvisas till
specialister och följs upp under två år. De som
behandlas vid centret har i regel hänvisats dit
efter kontakt med Dopingjouren.
I proposition 1998/99:3 anför regeringen att det är
angeläget att FHI följer utvecklingen när det gäller
dopningsmissbruket i samhället. Det finns dock inte
skäl att ålägga institutet ytterligare uppgifter
avseende denna fråga. När det gäller frågan om
jourens framtid skall tryggas med statliga medel har
FHI, enligt propositionen, gjort bedömningen att den
regionala och lokala kompetensen i dopningsfrågor
ökat och att en finansiering från institutets sida
av en jourtelefon för  dopningsfrågor inte kan
motiveras med hänsyn till de insatsprioriteringar
institutet måste  göra.  Regeringen  finner mot
bakgrund  härav  inte  tillräckliga  skäl  att
Dopingjouren skall stödjas ekonomiskt av staten.

I motion So4 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) begärs
ett tillkännagivande av vad som i motionen anförts
om Dopingjouren (yrkande 2). Läkeme-delsföretaget
Pharmacia & Upjohns finansiella åtagande vad gäller
Dopingjouren upphör i och med utgången av 1999.
Enligt motionärerna är Dopingjouren av vikt för
såväl utbildning och forskning som för hälso- och
sjukvården. Det hemställs därför att staten tar upp
förhandlingar  med Lands-tingsförbundet  om  hur
Dopingjourens framtid skall kunna tryggas. Ett i
stort likalydande yrkande har framförts i motion
So461 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) (yrkande 23).

Utskottets bedömning

Enligt utskottets mening är det av vikt att den
erfarenhet, kompetens och kunskap som finns vid
Dopingjouren tas till vara i framtiden. Det kan
ifrågasättas om inte verksamheten skulle  kunna
samordnas  med  annan  upplysningsverksamhet  av
liknande karaktär.

Utskottet  delar  den  bedömning  som  görs  i
propositionen  om  finansiering av Dopingjouren.
Utskottet avstyrker därför  motionerna So4 (fp)
yrkande 2 och So461 (fp) yrkande 23.

Kriminalisering av bruket av dopningsmedel

Av 1 § dopningslagen, i nu gällande lydelse, framgår
att lagen gäller syntetiska anabola  steroider,
testosteron och dess derivat, tillväxthormon samt
kemiska  substanser  som  ökar  produktion  och
frigörelse av testosteron och dess derivat eller av
tillväxthormon. Med derivat avses en kemisk förening
framställd ur  en  annan förening med liknande
struktur och också ofta  med  likartad effekt.
Dopningslagen omfattar angivna kemiska substanser
oavsett  om  substansen  förekommer  i  någon
beredningsform eller ej. Såväl bruksfärdiga som icke
bruksfärdiga beredningar, som innehåller någon mängd
av en angiven substans, omfattas.
I lagens 2 § framgår vilka befattningsformer som är
förbjudna. Där före-skrivs sålunda att de medel som
anges i 1 § inte annat än för medicinskt eller
vetenskapligt ändamål får införas  till landet,
överlåtas,    framställas,    förvärvas   i
överlåtelsesyfte, utbjudas till försäljning eller
innehas. Förbudet mot innehav omfattar även innehav
för eget bruk. Konsumtionen eller bruket i sig av
medlen är däremot inte förbjudet. Överträdelse av
lagen bestraffas med böter eller fängelse upp till
två år.
I  propositionen  pekar  regeringen  på  att
kriminalisering av bruket endast är en möjlig åtgärd
bland flera för att komma till rätta med missbruk
och  spridning  av  dopningsmedel.  Förebyggande
insatser som grundas på frivillighet har en central
plats i detta arbete. För att kriminalisering skall
väljas bör det före-ligga starka skäl.
En grundläggande princip inom svensk straffrätt är
att handlingar som riktar sig mot den egna personen
eller  mot  eget  intresse normalt inte  skall
straffbeläggas.  För det  fall  handlingen  har
oacceptabla  konsekvenser  utanför  den  egna
rättssfären föreligger naturligtvis inget hinder mot
att straffbelägga handlingen. Enligt regeringen kan
det diskuteras  om missbruket av dopnings-medel
enbart  medför  konsekvenser  för  missbrukaren.
Troligen finansierar en del av missbrukarna sitt
missbruk genom att sälja dopningsmedel till andra.
Kopplingen till annan kriminalitet är dock oklar.
Den följdbrottslighet som ett missbruk kan ge upphov
till går i dag inte heller att jämföra med konse-
kvenserna av narkotikamissbruk. Regeringen kan också
konstatera att det inte är vetenskapligt bevisat att
det  finns  ett  orsakssamband  mellan bruk av
dopningsmedel  och  våldshandlingar.  Enbart  en
möjlighet att så är fallet är inte tillräckligt för
att kriminalisera missbruk. Om missbruket har stor
om-fattning  kan  detta  vara  skäl  för  en
kriminalisering. De undersökningar som genomförts
under de senaste åren talar emellertid för att
bruket knappast är så utbrett och så etablerat som
befarats. Omfattningen synes vara betydligt mindre
än vad som gäller för t.ex. narkotika.
Enligt  regeringen  är det emellertid särskilt
oroväckande att undersökningar visar att det främst
är  unga  människor som använder dopningsmedel.
Visserligen är de psykiska effekterna oklara och det
har heller inte visats att medel som t.ex. anabola
steorider är beroendeframkallande i egentlig mening.
Det är dock helt klart att ett bruk av sådana
dopningsmedel är förenat med allvarliga fysiska
bieffekter. Det är därför viktigt att samhället med
kraft motverkar att unga människor utsätter sig för
sådana hälsorisker. Intresset för detta kan motivera
avsteg från principen om att inte straff-belägga
handlingar riktade mot den egna personen. Vad som
ytterligare talar för ett avsteg från nämnda princip
är att nuvarande straffbestämmelser innebär att alla
former av innehav är straffbelagda, således även
innehav för eget bruk. Ett sådant innehav är även
det riktat mot den egna personen.
I propositionen lämnar regeringen en redogörelse om
de svårigheter före-ligger i dagsläget när det
gäller att fastställa skälig misstanke om missbruk
av dopningsmedel och kontrollera efterlevnaden av
ett förbud att bruka sådana medel.
Regeringen anser att övervägande skäl talar för en
kriminalisering  av  bruket av dopningsmedel. I
propositionen markeras att  det är viktigt att
samhällets  ställningstagande  mot  missbruk  av
dopningsmedel  är  klart  och  konsekvent.  En
kriminalisering innebär en markering av att alla
former   av  icke-medicinsk  befattning  med
dopningsmedel är socialt oacceptabla. Fram-för allt
är intresset av att motverka missbruk bland unga
människor framträdande. Kriminaliseringen kan antas
ha ett psykologiskt värde och en preventiv funktion
bland framför allt ungdomar och andra som överväger
att använda dopningsmedel. Regeringen menar att
detta motiverar avsteg från principen att inte
straffbelägga handlingar som riktar sig mot den egna
rättssfären. Vidare är den praktiska skillnaden
mellan att inneha medlet för eget bruk och att
konsumera  medlet marginell och bägge  formerna
framstår som lika straffvärda. En kriminalisering av
bruket framstår därför som en logisk konsekvens av
samhällets avståndstagande från allt olovligt bruk
av dopningsmedel.
Regeringen föreslår således i propositionen att
eget bruk av dopningsmedel som sker uppsåtligen och
inte äger rum i medicinskt eller vetenskapligt syfte
kriminaliseras. Kriminaliseringen skall omfatta alla
medel som täcks av dopningslagens definition.
I motion So290 av Ingrid Burman m.fl. (v) yrkas att
riksdagen hos regeringen ger till känna vad i
motionen  anförts  om  att  enbart  bruket  av
dopningsmedel inte skall kriminaliseras (yrkande 1).
Enligt motionärerna är det en felaktig slutsats att
missbruk i första hand kan bekämpas med juridik och
polis, vilket kraftigt motbevisas av exempel från
såväl Sverige som andra länder. Missbruk av illegala
droger kommer i första hand av sociala problem, och
dessa  löser  man  inte  genom hårdare straff.
Motionärerna anser att man skall koncentrera sig på
förebyggande insatser, åtgärder för  att minska
tillgången,  vård  och  behandling  av dem som
missbrukar samt behovet av utbildning och forskning.
Vill  man  skärpa  straffen  för  langning och
försäljning kan man dessutom göra det utan att
kriminalisera bruket.

Utskottets bedömning

Utskottet  delar  regeringens  bedömning  att
övervägande skäl talar för en kriminalisering av
bruket av dopningsmedel. Det  är  viktigt  att
samhällets  ställningstagande  är  klart  och
konsekvent. Utskottet fäster avseende vid tanken att
en kriminalisering innebär en markering av att alla
former   av  icke-medicinsk  befattning  med
dopningsmedel är socialt oacceptabla. Intresset av
att motverka missbruk bland unga människor är härvid
framträdande. Utskottet delar regeringens bedömning
att en kriminalisering kan antas ha ett psykologiskt
värde och en preventiv funktion bland framför allt
ungdomar och andra som befinner sig i riskzonen att
bli dopningsmissbrukare.
Utskottet  tillstyrker  regeringens  förslag om
tillägg i 2 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa
dopningsmedel, dock med ikraftträdande den 1 april
1999. Motion So290 (v) yrkande 1 avstyrks.

Tvångsvård

Bestämmelser om tvångsvård av vuxna missbrukare
finns i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM). I 2 § LVM föreskrivs att vård inom
socialtjänsten ges missbrukare i samförstånd enligt
bestämmelserna  i  socialtjänstlagen  men  att
missbrukare skall beredas  tvångsvård  under de
förutsättningar som anges i LVM. Enligt 3 § i samma
lag skall tvångsvården syfta till att motivera
missbrukaren så att han kan antas vara i stånd att
frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta
emot stöd för att komma ifrån sitt missbruk. Av 4 §
LVM framgår att tvångsvård skall beslutas om någon
till följd av ett fortgående missbruk av alkohol,
narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av
vård för  att  komma  ifrån sitt missbruk och
vårdbehovet  inte  kan  tillgodoses   enligt
socialtjänstlagen eller på något annat sätt. Vidare
krävs enligt samma bestämmelse att missbrukaren till
följd av missbruket utsätter sin fysiska eller
psykiska hälsa för allvarlig fara, löper uppenbar
risk att förstöra sitt liv eller kan befaras komma
att  allvarligt  skada  sig  själv eller någon
närstående.

Regeringen anför i proposition 1998/99:3 att bl.a.
LVM är avsedd att användas endast som en sista
lösning när andra åtgärder inte är tillräckliga.
Stor återhållsamhet bör därför iakttas när det
gäller    utvidgning    av    tvångslagens
tillämpningsområde.
Missbruk av dopningsmedel kan inte i sig utgöra
grund för tvångsvård enligt LVM eftersom lagens
bestämmelser är tillämplig på fortgående missbruk av
alkohol, narkotika och flyktiga lösningsmedel. När
det gäller vuxna missbrukare av dopningsmedel anser
regeringen att  det  för närvarande inte finns
anledning att utvidga möjligheterna till tvångsvård
enligt LVM.
I motion So290 av Ingrid Burman m.fl. (v) begär -
för det fall yrkande 1 i samma motion avslås -
tillkännagivande om att man som åtgärd mot bruk av
dopningsmedel använder de tvångsmedel som redan
finns i lagen om vård av missbrukare (LVM) (yrkande
2).  Om  riksdagen  ändå  skulle  kriminalisera
missbrukare anser motionärerna att de tvångsmedel
som redan finns i LVM är att föredra framför att ha
straffsatser i en särskild lag, dopningslagen.

Utskottets bedömning

LVM är i princip endast tillämplig för  vuxna
missbrukare. För yngre missbrukare tillämpas lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU). LVM:s tillämpningsområde är vidare begränsat
till att avse endast missbruk av alkohol, narkotika
och  flyktiga  lösningsmedel.  Ett  missbruk av
dopningsmedel kan således inte medföra att den
enskilde bereds tvångsvård med stöd av LVM. I likhet
med regeringen finner utskottet inte anledning att
föreslå en förändring av LVM som innebär att även
missbruk av dopningsmedel  omfattas  av  lagen.
Motionen So290 (v) yrkande 2 avstyrks därför.

Tillsynsfrågor och kostnader

Regeringen pekar i proposition 1998/99:3 på att det
i    remissvaren   från   Läkemedelsverket,
Riksidrottsförbundet  och Dopingjouren framställs
önske-mål  om  att  en  tillsynsmyndighet  för
dopningsfrågor skall utses. I en skrivelse angående
tillämpningssvårigheter av dopningslagen från vissa
labora-toriechefer till Socialdepartementet i mars
1997 begärs också att en till-synsmyndighet skall
utses. Enligt regeringen synes det främsta skälet
till dessa önskemål vara att man ser ett behov av
att  det  upprättas  en  förteckning  över  de
dopningsmedel  som  omfattas  av  dopningslagen.
Regeringen anser dock inte att det är lämpligt med
någon sådan förteckning. Tillsynen över den lagliga
hanteringen  av  de  medel  som  omfattas  av
dopningslagen utövas i dag av Läkemedelsverket eller
Livsmedelsverket.  Det  finns  därför,  enligt
regeringen, inte skäl att utse  någon särskild
tillsynsmyndighet för dopningsfrågor. Den illegala
hanteringen av dopningsmedel är en fråga för de
brottsbekämpande myndigheterna.

Regeringen gör vidare den bedömningen att förslagen
i propositionen leder till kostnadsökningar för
berörda myndigheter av så marginell betydelse att
effekterna  av förslagen skall finansieras inom
berörda myndigheters nu-varande anslag.

I motion So4 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) begärs
ett tillkännagivande av vad som i motionen anförts
om tillsynsmyndighet för dopingfrågor (yrkande 3).
Motionärerna anser att någon av de myndigheter som
möter doping-frågorna skall få huvudansvaret för
tillsynen och att Socialstyrelsen är den myndighet
som närmast torde komma i fråga. Regeringen bör få i
uppdrag att utreda var ansvaret bör läggas och sedan
återkomma till riksdagen med förslag. Vidare begärs
ett tillkännagivande av vad som i motionen anförts
om kostnaderna för insatser rörande doping (yrkande
4). Utan resurstillskott eller tydliga anvisningar
från  regeringens  sida  om  vad  som  skall
nedprioriteras till förmån för dopinginsatserna så
riskerar propositionen, enligt motionärerna, att
endast bli en papperstiger. Regeringen bör därför i
regleringsbrev till berörda myndigheter ange hur
resurserna skall säkras för detta område.

Utskottets bedömning

Utskottet gör ingen annan bedömning än regeringen
såvitt gäller behovet av en tillsynsmyndighet för
dopningsfrågor. Motion So4 (fp) yrkande 3 avstyrks
därmed.
Utskottet delar också regeringens bedömning när det
gäller frågan om ändringarna i propositionen kommer
att medföra ökade kostnader för verk-samheter och
myndigheter. Även yrkande 4 avstyrks.

Övriga lagförslag

Regeringen  har  i  propositionerna  föreslagit
riksdagen  att  förutom  de  ovan  behandlade
lagförslagen anta ytterligare ett antal förslag till
lag. Som framgår ovan har utskottet inom ramen för
detta  ärende  lagtekniskt samordnat regeringens
lagförslag. Förslagen,  vars lydelse framgår av
bilaga 3, innefattar i nu berört avseende förslag
till  lag  om  ändring  i  narkotikastrafflagen
(1968:64), lag om ändring i lagen (1991:1969) om
förbud mot vissa dopningsmedel i övrigt, lag om
ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel
m.m., lag om  ändring  i  lagen (1974:203) om
kriminalvård i anstalt, lag om ändring i lagen
(1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna
m.fl.,  lag  om  ändring  i  socialtjänstlagen
(1980:620),  lag  om  ändring  i  hälso-  och
sjukvårdslagen (1982:763), lag om ändring i lagen
(1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus,
lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall, lag om ändring i lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga, lag om ändring  i  lagen (1991:1128) om
psykiatrisk  tvångsvård,  lag  om  ändring  i
läkemedelslagen (1992:859), lag om ändring i lagen
(1992:860) om kontroll av narkotika, lag om ändring
av lagen (1994:451) om intensivövervakning  med
elektronisk kontroll samt lag om ändring i lagen
(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges
gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.
Lagförslagen har, vid sidan om förslagen till
ändring  i  narkotika-strafflagen, dopningslagen,
lagen  om  handel   med   läkemedel  m.m.,
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen
om kontroll av narkotika samt lagen om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen i huvudsak karaktären av
följdlagstiftning.
Utskottet  tillstyrker  lagförslagen,  dock  med
ikraftträdande den 1 april 1999.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande information
att riksdagen avslår motion 1998/99:So9,
2. beträffande lag om förbud mot vissa
hälsofarliga varor
att riksdagen med anledning av proposition 1997/98:183 antar
lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor
enligt utskottets förslag i bilaga 3,
3. beträffande benämningen dopning eller
doping
att riksdagen avslår motion 1998/99:So4 yrkande 1,
4. beträffande Dopingjouren
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:So4 yrkande 2 och
1998/99: So461 yrkande 23,
res. 1 (v, fp, mp)
5. beträffande kriminalisering av bruket
av dopningsmedel
att riksdagen med anledning av proposition 1998/99:3 och
med avslag på motion 1998/99:So290 yrkande 1
antar 2 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa
dopningsmedel enligt utskottets förslag i bilaga
3,
res. 2 (v)
6. beträffande tvångsvård
att riksdagen avslår motion 1998/99:So290 yrkande 2,
7. beträffande tillsynsmyndighet m.m.
att riksdagen avslår motion 1998/99:So4 yrkandena 3 och 4,
res. 3 (v, mp)
res. 4 (fp)
8. beträffande övriga lagförslag
att riksdagen med anledning av
dels proposition 1997/98:183 antar förslag till
lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64),
lag  om  ändring  i  lagen  (1976:371)  om
behandlingen av häktade och anhållna m.fl.,
lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763),
lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859),
lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll
av narkotika,
lag  om  ändring  i  lagen  (1994:451)  om
försöksverksamhet med intensivövervakning med
elektronisk kontroll,
lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat
land inom Europeiska unionen,
dels  såväl  proposition  1997/98:183  som
proposition 1998/99:3 antar förslag till
lag  om  ändring  i  lagen  (1974:203)  om
kriminalvård i anstalt,
lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620),
lag om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av
berusningsmedel på sjukhus,
lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall,
lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga,
lag  om ändring  i  lagen  (1991:1128)  om
psykiatrisk tvångsvård,
dels proposition 1998/99:3 antar förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot
vissa dopningsmedel i övrigt samt lag om ändring i
lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. allt
enligt utskottets förslag i bilaga 3.

Stockholm den 2 februari 1999

På socialutskottets vägnar

Ingrid Burman
I beslutet har deltagit: Ingrid Burman (v), Chris
Heister (m), Susanne Eberstein (s), Rinaldo Karlsson
(s), Chatrine Pålsson (kd), Leif Carlson (m), Hans
Karlsson (s), Hans Hjortzberg-Nordlund (m), Conny
Öhman (s), Rolf Olsson (v), Lars Gustafsson (kd),
Cristina Husmark Pehrsson (m), Thomas Julin (mp),
Kenneth  Johansson (c), Kerstin Heinemann (fp),
Catherine Persson (s) och Tullia von Sydow (s).

Reservationer

1. Dopingjouren (mom. 4)

Ingrid Burman (v), Rolf Olsson (v), Thomas Julin
(mp) och Kerstin Heinemann (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 9
börjar med "Enligt utskottets" och  slutar med
"yrkande 23" bort ha följande lydelse:
Utskottet  konstaterar  att  Dopingjouren  för
närvarande  finansieras  av  läkemedelsföretaget
Pharmacia & Upjohn. Det åtagandet upphör i och med
utgången av 1999. Dopingjouren samverkar med det
landstingsfinansierade   Kompetenscentrum   för
dopingfrågor vid Huddinge sjukhus. Kompetens-centrum
utvecklar behandlingsprogram  för missbrukare av
dopningsmedel och är för sitt arbete beroende av
Dopingjouren.  Upphör  den  försvinner  hela
verksamheten. Eftersom Dopingjouren är av vikt för
såväl utbildning och forskning som för hälso- och
sjukvården anser utskottet att staten bör ta upp
förhandlingar  med  Landstingsförbundet  om  hur
Dopingjourens framtid skall  kunna tryggas. Vad
utskottet anfört bör riksdagen med anledning av
motionerna  So4 (fp) yrkande 2 och So461 (fp)
yrkande 23 som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 4 bort ha
följande lydelse:
4. beträffande Dopingjouren
att riksdagen med anledning av motionerna 1998/99:So4 yrkande
2 och 1998/99:So461 yrkande 23 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

2. Kriminalisering av bruket av
dopningsmedel (mom. 5)

Ingrid Burman (v) och Rolf Olsson (v) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 11
börjar  med "Utskottet delar" och  slutar  med
"yrkande 1 avstyrks" bort ha följande lydelse:
Enligt utskottets uppfattning skall inte bruket av
dopningsmedel utgöra grund för straff. Missbruk av
illegala droger kommer i första hand av sociala
problem, och dessa löser man inte genom hårdare
straff.  I  stället krävs ökade satsningar på
förebyggande insatser,  vård  och behandling. I
propositionen redovisas också regeringens bedömning
i fråga om förebyggande insatser, åtgärder för att
minska tillgången, vård och behandling av dem som
missbrukar samt behovet av utbildning och forskning.
Utskottet anser att det är detta  man  skall
koncentrera sig på när det gäller åtgärder mot
dopning. Vill man skärpa straffen för langning och
försäljning kan man dessutom göra det utan att
kriminalisera bruket. Vad utskottet nu anfört bör
riksdagen med anledning av motion So290 (v) yrkande
1 ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 5 bort ha
följande lydelse:
5. beträffande kriminalisering av bruket
av dopningsmedel
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:So290 yrkande
1
dels avslår förslaget till 2 § lagen (1991:1969)
om förbud mot vissa   dopningsmedel enligt
utskottets förslag i bilaga 3,
dels som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,

3. Tillsynsmyndighet m.m. (mom. 7)

Ingrid Burman (v), Rolf Olsson (v) och Thomas Julin
(mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 13
börjar med "Utskottet gör" och slutar med "yrkande
4 avstyrks" bort ha följande lydelse:
Enligt utskottets uppfattning bör någon av de
myndigheter  som  möter  dopningsfrågorna  få
huvudansvaret för tillsynen. Socialstyrelsen är den
myndighet som ligger närmast till, men regeringen
bör få i uppdrag att utreda var ansvaret bör läggas
och sedan återkomma till riksdagen med förslag.
Vad utskottet anfört bör riksdagen med anledning av
motion  So4 (fp) yrkande 3 som sin mening ge
regeringen till känna. Motion So4 (fp) yrkande 4
avstyrks.

dels att utskottets hemställan under 7 bort ha
följande lydelse:
7. beträffande tillsynsmyndighet m.m.
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:So4 yrkande 3
och med avslag på motion 1998/99:So4 yrkande 4
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

4. Tillsynsmyndighet m.m. (mom. 7)

Kerstin Heinemann (fp) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
13 börjar med "Utskottet gör" och som slutar med
"avstyrks" bort ha följande lydelse:
Enligt utskottets uppfattning bör någon av de
myndigheter   som  möter  dopingfrågorna  få
huvudansvaret för tillsynen. Socialstyrelsen är den
myndighet som ligger närmast till, men regeringen
bör få i uppdrag att utreda var ansvaret bör läggas
och sedan återkomma till riksdagen med förslag.
Utskottet konstaterar att det blivit allt vanligare
att  regeringen i propo-sitioner anger att de
kostnader förslagen medför är så marginella att de
kan finansieras via myndigheters anslag. Detta är
enligt utskottet att bedra sig själv och det blir
uppenbart när man läser förslagen i föreliggande
proposition. Utan  resurstillskott eller tydliga
anvisningar från regeringens sida om vad som skall
nedprioriteras till förmån för dopinginsatserna så
riskerar  propositionen  att  endast  bli  en
papperstiger. Regeringen bör därför i regleringsbrev
till berörda myndigheter ange hur resurser skall
säkras för detta område.Vad utskottet anfört bör
riksdagen med anledning av motion So4 (fp) yrkandena
3 och 4 som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 7 bort ha
följande lydelse:
7. beträffande tillsynsmyndighet m.m.
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:So4 yrkandena
3 och 4 som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

I proposition 1997/98:183 framlagda lagförslag

1 Förslag till lag om förbud mot vissa
hälsofarliga varor

2 Förslag till lag om ändring i narkotikastrafflagen
(1968:64)3 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:203) om
kriminalvård i anstalt


4 Förslag till lag om ändring i lagen
(1998:599) om ändring i lagen (1974:203) om
kriminalvård i anstalt


5 Förslag till lag om ändring i lagen
(1998:610) om ändring i lagen (1974:203) om
kriminalvård i anstalt


6 Förslag till lag om ändring i lagen
(1998:602) om ändring i lagen (1976:371) om
behandlingen av häktade och anhållna m.fl.


7 Förslag till lag om ändring i
socialtjänstlagen (1980:620)


8 Förslag till lag om ändring i hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763)


9 Förslag till lag om ändring i lagen
(1985:12) om kontroll av berusningsmedel på
sjukhus

10 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:870) om
vård av missbrukare i vissa fall


11 Förslag till lag om ändring i lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga


12 Förslag till lag om ändring i lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård


13 Förslag till lag om ändring i
läkemedelslagen (1992:859)


14 Förslag till lag om ändring i lagen
(1992:860) om kontroll av narkotika


15 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:451) om försöksverksamhet med
intensivövervakning med elektronisk
kontroll


16 Förslag till lag om ändring i lagen
(1996:701) om Tull-verkets befogenheter vid
Sveriges gräns mot ett annat land inom
Europeiska unionen


I proposition 1998/99:3 framlagda lagförslag

1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1969)
om förbud mot vissa dopningsmedel


2 Förslag till lag om ändring i lagen
(1996:1152) om handel med läkemedel m.m.


3 Förslag till lag om ändring i lagen
(1974:203) om kriminalvård i anstalt


4 Förslag till lag om ändring i
socialtjänstlagen (1980:620)


5 Förslag till lag om ändring i lagen
(1985:12) om kontroll av berusningsmedel på
sjukhus


6 Förslag till lag om ändring i lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa
fall


7 Förslag till lag om ändring i lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga


8 Förslag till lag om ändring i lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård


Av utskottet framlagda lagförslag

Förslag till lag om förbud mot vissa
hälsofarliga varor

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Denna lag gäller varor som på grund av sina
inneboende egenskaper medför fara för människors liv
eller hälsa och som används eller kan antas användas
i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan.
Regeringen föreskriver på vilka varor lagen skall
tillämpas.
2 § Lagen skall inte tillämpas på
1.   varor   som   är  narkotika   enligt
narkotikastrafflagen (1968:64),
2. sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om
förbud mot vissa
dopningsmedel, eller
3.  läkemedel som är godkända inom Europeiska
unionen.
3 § Varor som avses i denna lag får inte
1. införas till landet,
2. överlåtas,
3. framställas,
4. förvärvas i överlåtelsesyfte,
5. bjudas ut till försäljning, eller
6. innehas.
Första stycket tillämpas inte om Läkemedelsverket
för ett särskilt fall har meddelat tillstånd till
hantering för ett vetenskapligt eller industriellt
ändamål.
4 § Den som uppsåtligen bryter mot 3 § 2-6 döms till
böter eller fängelse i högst ett år.
Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i
lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.
5 § Varor som varit föremål för brott enligt denna
lag eller värdet av dem samt vinning av sådant brott
skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart
oskäligt.
För beslag av egendom som kan antas vara förverkad
enligt  första stycket gäller bestämmelserna  i
rättegångsbalken.
Bestämmelserna i 2 § första stycket 1 och 3 § lagen
(1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker
m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då varor
som avses i 1 § denna lag tagits i beslag. Tiden för
att anmäla missnöje skall dock räknas från dagen för
förordnandet.
6 § Läkemedelsverkets beslut enligt 3 § andra
stycket   får   överklagas   hos   allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

_____________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

Förslag till lag om ändring i
narkotikastrafflagen (1968:64)

Härigenom föreskrivs att 8 § narkotikastrafflagen
(1968:64) skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------


Nuvarande lydelse     Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
8 §[1]1
-----------------------------------------------------
Med narkotika förstås i
denna lag läkemedel eller  Med narkotika förstås i
hälsofarliga varor  med denna lag läkemedel eller
starkt    vanebildande hälsofarliga  varor med
egenskaper  eller varor beroendeframkallande
som  med  lätthet  kan egen-skaper     eller
omvandlas till varor med euforiserande  effekter
sådana egenskaper och som eller  varor  som  med
lätthet  kan  omvandlas
till  varor med sådana
egenskaper eller effekter
och som
-----------------------------------------------------
1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en
internationell överenskommelse  som  Sverige har
biträtt, eller
-----------------------------------------------------
2.  av  regeringen har  2. av regeringen har
förklarats  skola anses förklarats vara att anse
som  narkotika  enligt som  narkotika  enligt
lagen.           lagen.
-----------------------------------------------------
_____________________
Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.
Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1969) om
förbud mot vissa dopningsmedel
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:1969) om
förbud mot vissa dopningsmedel
dels att 2-4 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall föras in en ny paragraf,
3 a §, av följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
2 §
-----------------------------------------------------
Medel som anges i 1 § får inte annat än för medicinskt
eller vetenskapligt ändamål
1. införas till landet,
2. överlåtas,
3. framställas,
4. förvärvas i överlåtelsesyfte,
-----------------------------------------------------
5.  bjudas ut till    5. bjudas ut till
försäljning, eller     försäljning,
6. innehas.         6. innehas, eller
7. brukas.
-----------------------------------------------------
3 §
-----------------------------------------------------
Den  som  uppsåtligen
bryter mot 2 § 2-6 döms Den  som  uppsåtligen
för  dopningsbrott till bryter mot 2 § 2-7 döms
fängelse i högst två år.  för  dopningsbrott till
fängelse i högst två år.
Är brott som avses i
första stycket att anse    Är  ett brott som
som  ringa,  döms till avses i första stycket
böter eller fängelse i med hänsyn till mängden
högst sex månader.     dopningsmedel samt övriga
omständigheter att anse
som  ringa,  döms till
böter eller fängelse i
högst sex månader.
-----------------------------------------------------
Om  straff  för olovlig införsel m.m. finns
bestämmelser i lagen  (1960:418)  om  straff för
varusmuggling.
-----------------------------------------------------


3 a §
-----------------------------------------------------
Är ett brott som avses i
3 § första stycket att
anse som grovt döms för
grovt dopningsbrott till
fängelse,  lägst  sex
månader och högst fyra
år. Vid bedömningen av om
brottet är grovt skall
det särskilt beaktas om
det har utgjort led i en
verksamhet   som  har
bedrivits   i  större
omfattning     eller
yrkesmässigt,   avsett
särskilt  stor  mängd
dopningsmedel    eller
annars varit av särskilt
farlig eller hänsynslös
art.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
4 §
-----------------------------------------------------
För   försök   eller
förberedelse till sådant  För   försök   eller
dopningsbrott som inte är förberedelse till sådant
att anse som ringa döms dopningsbrott som inte är
till ansvar  enligt 23 att anse som ringa döms
kap.  brottsbalken,  om till  ansvar enligt 23
gärningen  gäller annan kap.  brottsbalken,  om
befattning än som avses i gärningen  gäller annan
2 § 6.           befattning än som avses i
2 § 6 eller 7
-----------------------------------------------------
Om flera har medverkat till brott som avses i 2 §
2-5, skall 23 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken tillämpas.
___________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.


**FOOTNOTES**
[1]:1 Senaste lydelse 1992:861.
Förslag till lag om ändring i lagen
(1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (1996:1152) om
handel med läkemedel m.m. skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
11 §
-----------------------------------------------------
Den som med uppsåt   Den som med uppsåt
eller  av  oaktsamhet eller  av  oaktsamhet
bryter mot 3, 4 eller 5 § bryter mot 3, 4 eller 5 §
döms  till böter eller eller innehar läkemedel i
fängelse i högst ett år, uppenbart  syfte  att
om  gärningen  inte är olovligen sälja dem döms
belagd med straff enligt till böter eller fängelse
brottsbalken.       i  högst  ett  år, om
gärningen inte är belagd
med   straff   enligt
brottsbalken.
-----------------------------------------------------
I ringa fall skall inte dömas till ansvar.
-----------------------------------------------------
Om en uppsåtlig gärning
som  avses  i  första
stycket  har  begåtts
yrkesmässigt,   avsett
betydande  mängd  eller
värde eller annars varit
av särskilt farlig art,
döms  till  fängelse i
högst två år.

-----------------------------------------------------
__________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

Förslag till lag om ändring i lagen
(1974:203) om kriminalvård i anstalt

Härigenom föreskrivs att 11, 14, 34, 52 d och 63 §§
lagen (1974:203) om kriminalvård i anstal[2]t 1 skall
ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
11 §[3]2
-----------------------------------------------------
För att underlätta anpassningen i samhället kan en
intagen medges att få vistas utanför anstalten under
arbetstid för att utföra arbete, delta i undervisning
eller utbildning, erhålla behandling eller delta i
någon annan särskilt anordnad verksamhet.
-----------------------------------------------------
Sådan vistelse får dock  Sådan vistelse får dock
inte medges om det på inte medges om det på
grund    av    viss grund    av    viss
omständighet kan befaras omständighet kan befaras
att den intagne kommer att den intagne kommer
att avvika, återfalla i att avvika, återfalla i
brott  eller  missbruka brott  eller  missbruka
alkohol, narkotika, andra alkohol, narkotika, andra
beroendefram-kallande   beroendefram-kallande
medel eller något sådant medel,  något  sådant
dopningsmedel som avses i dopningsmedel som avses i
1 § lagen (1991:1969) om 1 § lagen (1991:1969) om
förbud   mot   vissa förbud   mot   vissa
dopningsmedel.    För dopningsmedel eller någon
vistelsen får ställas de sådan vara som omfattas
villkor  som kan anses av lagen (1999:000) om
nödvändiga.        förbud   mot   vissa
hälsofarliga varor. För
vistelsen får ställas de
villkor som  kan anses
nödvändiga.
-----------------------------------------------------
Vid prövningen av medgivande för en intagen att utföra
arbete eller delta i någon annan särskilt anordnad
verksamhet utanför anstalten skall särskilt beaktas,
om den intagne behöver inskolning i arbetslivet eller
om  ett  medgivande  annars kan antas väsentligt
förbättra hans möjligheter att försörja sig efter
frigivningen.
Av 7 § följer att beslut enligt denna bestämmelse om
vistelse utanför anstalten inte får meddelas i strid
mot  de  särskilda  villkor  som  gäller  för
verkställigheten.


**FOOTNOTES**
[2]:1 Lagen omtryckt 1990:1011.
[3]:2 Senaste lydelse 1998:599.
14 [4]§ 3

En intagen skall  ges  tillfälle  till lämplig
fritidssysselsättning. Han bör uppmuntras att ägna sig
åt egna intressen som kan bidra till hans utveckling.
I den utsträckning det lämpligen kan ske bör han få
möjligheter att genom tidningar, radio och television
följa vad som händer i omvärlden. Hans behov av
förströelse bör tillgodoses i skälig omfattning.
Om det  lämpligen kan ske, bör en intagen ges
tillfälle att vistas utanför anstalten för att på
fritiden delta i sådan föreningsverksamhet eller annan
liknande  verksamhet som är ägnad att underlätta
anpassningen i samhället. För sådan vistelse får
ställas de villkor som kan anses nödvändiga. Därvid
kan föreskrivas att den intagne skall stå under
tillsyn.
-----------------------------------------------------
Sådan vistelse utanför  Sådan vistelse utanför
anstalten får inte medges anstalten får inte medges
om det på grund av viss om det på grund av viss
omständighet kan befaras omständighet kan befaras
att den intagne kommer att den intagne kommer
att avvika, återfalla i att avvika, återfalla i
brott  eller  missbruka brott  eller  missbruka
alkohol, narkotika, andra alkohol, narkotika, andra
beroendefram-kallande   beroendefram-kallande
medel eller något sådant medel, något sådant dop-
dopningsmedel som avses i ningsmedel som avses i 1
1 § lagen (1991:1969) om § lagen (1991:1969) om
förbud   mot   vissa förbud   mot   vissa
dopningsmedel.       dopningsmedel eller någon
sådan vara som omfattas
av lagen (1999:000) om
förbud   mot   vissa
hälsofarliga varor.
-----------------------------------------------------
Av 7 § följer att beslut enligt andra stycket om
vistelse utanför anstalten inte får meddelas i strid
mot  de  särskilda  villkor  som  gäller  för
verkställigheten.
-----------------------------------------------------

34 [5]§ 4
Kan en intagen genom vistelse utanför anstalt bli
föremål  för särskilda åtgärder  som  kan  antas
underlätta hans anpassning i samhället, kan han få
medgivande att för ett sådant ändamål vistas utanför
anstalten under lämplig tid, om det finns särskilda
skäl. Därvid skall särskilt beaktas om den intagne
behöver vård eller annan behandling mot missbruk av
beroendeframkallande medel.

-----------------------------------------------------
För vistelsen skall de  För vistelsen skall de
villkor ställas som kan villkor ställas som kan
anses  nödvändiga.  I anses  nödvändiga.  I
samband med vård eller samband med vård eller
någon  annan behandling någon  annan behandling
får det föreskrivas att får det föreskrivas att
den intagne skall vara den intagne skall vara
skyldig att lämna blod-, skyldig att lämna blod-,
urin-        eller urin-        eller
utandningsprov    för utandningsprov    för
kontroll av att han inte kontroll av att han inte
är    påverkad   av är    påverkad   av
beroendeframkallande    beroendeframkallande
medel eller något sådant medel,  något  sådant
dopningsmedel som avses i dopningsmedel som avses i
1 § lagen (1991:1969) om 1 § lagen (1991:1969) om
förbud   mot   vissa förbud   mot   vissa
dopningsmedel.  Om  det dopningsmedel eller någon
finns särskilda skäl kan sådan vara som omfattas
i  samband  med beslut av lagen (1999:000) om
enligt  första  stycket förbud   mot   vissa
meddelas    föreskrift hälsofarliga  varor. Om
enligt  26  kap. 15 § det finns särskilda skäl
första   stycket   3 kan i samband med beslut
brottsbalken  att gälla enligt  första  stycket
för tid efter villkorlig meddelas    föreskrift
frigivning.        enligt  26  kap.  15 §
första   stycket   3
brottsbalken  att gälla
för tid efter villkorlig
frigivning.
-----------------------------------------------------
Vistelse utanför anstalt för vård eller behandling bör
inte påbörjas så tidigt att den planerade vård- eller
behandlingstiden  blir  kortare  än den beräknade
återstående verkställighetstiden.
Av 7 § följer att beslut enligt denna bestämmelse
inte får meddelas i strid mot de särskilda villkor som
gäller för verkställigheten.
-----------------------------------------------------
52 d §[6]5
-----------------------------------------------------
En intagen är, om inte
annat   föranleds  av  En intagen
är,           om           inte
medicinska eller liknande annat
föranleds                     av
skäl,  skyldig  att på medicinska
eller                    liknande
anmaning  lämna  blod-, skäl,
skyldig          att          på
urin-        eller anmaning
lämna                     blod-,
utandningsprov    för urin-        eller
kontroll av att han inte
utandningsprov                  för
är    påverkad   av kontroll av
att           han           inte
beroendeframkallande    är påverkad
av
medel eller något sådant
beroendeframkallande
dopningsmedel som avses i medel eller
något                     sådant
1 § lagen (1991:1969) om
dopningsmedel     som     avses     i
förbud   mot   vissa 1 § lagen
(1991:1969)                    om
dopningsmedel.       förbud mot
vissa
dopningsmedel        eller       någon
sådan vara
som                     omfattas
av lagen
(1999:000)                    om
förbud mot
vissa
hälsofarliga              varor.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
63 [7]§ 6
-----------------------------------------------------
Alkoholhaltiga  drycker
eller        andra  Alkoholhaltiga drycker,
berusningsmedel    får andra  berusningsmedel,
omhändertas,        sådana medel som avses i
lagen  (1991:1969)  om
förbud   mot   vissa
dopningsmedel    eller
sådana varor som omfattas
av lagen (1999:000) om
förbud   mot   vissa
hälsofarliga varor  får
omhändertas,
-----------------------------------------------------
1. om de påträffas hos en intagen,
2. om en intagen får dem sig tillsända,
3. om de medförs av någon som skall tas in i
kriminalvårdsanstalt, eller
4. om de annars påträffas inom anstalt och det
inte finns någon känd ägare till dem.
Den lokala kriminalvårdsmyndigheten skall låta
förstöra eller sälja den omhändertagna egendomen
enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 §
1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av
alkoholhaltiga drycker m.m.
Bestämmelserna i första och andra styckena
tillämpas även i fråga om injektionssprutor eller
kanyler som kan användas för insprutning i
männikokroppen eller i fråga om andra föremål som
är särskilt ägnade att användas för missbruk av
eller annan befattning med narkotika.
Belopp, som erhållits vid försäljning av
omhändertagen egendom, tillfaller staten.
Pengar, som påträffas hos eller ankommer till en
intagen i strid med vad som är särskilt föreskrivet
om intagnas rätt att inneha pengar, skall
omhändertas, om det inte är uppenbart oskäligt.
Omhändertagna pengar skall genom den lokala
kriminalvårdsmyndighetens försorg göras
räntebärande men får inte disponeras av den intagne
förrän vid anstaltsvistelsens slut, om det inte
finns särskilda skäl.
_______________

Denna lag träder i kraft den 1 april
1999.

**FOOTNOTES**
[4]:3 Senaste lydelse 1998:599.
[5]:4 Senaste lydelse 1998:599.


[6]:5 Senaste lydelse 1995:492.
[7]:6 Senaste lydelse 1998:610.
Förslag till lag om ändring i lagen
(1976:371) om behandlingen av häktade och
anhållna m.fl.

Härigenom föreskrivs att 2 c § lagen (1976:371)
om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. skall
ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
2 c [8]§ 1
-----------------------------------------------------
Blod-,   urin-  eller
utandningsprov får tas på  Blod-,  urin-  eller
en häktad som skäligen utandningsprov får tas på
kan  misstänkas  vara en häktad som skäligen
påverkad        av kan  misstänkas  vara
beroendeframkallande    påverkad        av
medel   eller  sådant beroendeframkallande
dopningsmedel som avses i medel,       sådant
1 § lagen (1991:1969) om dopningsmedel som avses i
förbud   mot   vissa 1 § lagen (1991:1969) om
dopningsmedel,  om inte förbud   mot   vissa
annat   föranleds  av dopningsmedel eller någon
medicinska eller liknande sådan vara som omfattas
skäl.           av lagen (1999:000) om
förbud   mot   vissa
hälsofarliga  varor, om
inte annat föranleds av
medicinska eller liknande
skäl.
-----------------------------------------------------

_____________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.
**FOOTNOTES**
[8]:1 Senaste lydelse 1998:602.
Förslag till lag om ändring i
socialtjänstlagen (1980:620)

Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen
(1980:620[9]) 1
dels att 11 och 12 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf,
65 b §, av följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
11 §
-----------------------------------------------------
Socialnämnden    skall
arbeta för att förebygga  Socialnämnden   skall
och motverka missbruk av arbeta för att förebygga
alkohol   och   andra och motverka missbruk av
beroendefram-kallande   alkohol   och   andra
medel. Insatser för barn beroendefram-kallande
och  ungdom bör därvid medel.
ägnas      särskild
uppmärksamhet.
-----------------------------------------------------
Socialnämnden  skall  genom  information  till
myndigheter, grupper  och  enskilda  och genom
uppsökande  verksamhet  sprida  kunskap  om
skadeverkningar  av  missbruk  och  om  de
hjälpmöjligheter som finns.
Socialnämnden skall aktivt sörja för att den
enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som
han behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden
skall i samförstånd med den enskilde planera
hjälpen och vården och noga bevaka att planen
fullföljs.

12 [10]§ 2

Socialnämnden skall
verka för att barn och ungdom växer upp under
trygga och goda förhållanden,
i nära samarbete med hemmen främja en allsidig
personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och
social utveckling hos barn och ungdom,
med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos
barn och ungdom som har visat tecken till en
ogynnsam utveckling,
-----------------------------------------------------
aktivt arbeta för att
förebygga  och motverka
missbruk bland barn och
ungdom av alkoholhaltiga
drycker,      andra
beroendeframkallande
medel samt dopningsmedel,
-----------------------------------------------------
i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och
ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det
skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till
den unges bästa motiverar det, vård och fostran
utanför det egna hemmet, samt
i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det
särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas
sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende,
umgänge eller adoption har avgjorts.
-----------------------------------------------------
65 b §
-----------------------------------------------------
Om socialnämnden i sin
verksamhet   iakttagit
något som tyder på att
nya medel används  för
missbruksändamål  eller
att  ändringar  sker i
missbruksmönster av kända
medel, skall nämnden utan
dröjsmål  anmäla  detta
till        Folk-
hälsoinstitutet.
-----------------------------------------------------

__________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.


**FOOTNOTES**
[9]:1 Lagen omtryckt 1988:871.
[10]:2 Senaste lydelse 1998:323.
Förslag till lag om ändring i hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763)

Härigenom föreskrivs att det  i  hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763) skall införas en  ny
paragraf, 31 a §, samt närmast före denna en ny
rubrik av följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
Underrättelseskyldighet
31 a §
Om en nämnd som utövar
ledningen av hälso- och
sjukvården  enligt  10
eller  22  §  i  sin
verksamhet   iakttagit
något som tyder på att
nya medel används  för
missbruks-ändamål  eller
att  ändringar  sker i
missbruksmönster av kända
medel, skall nämnden utan
dröjsmål  anmäla  detta
till Folkhälsoinstitutet.
-----------------------------------------------------
___________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

Förslag till lag om ändring i lagen
(1985:12) om kontroll av berusningsmedel
på sjukhus

Härigenom föreskrivs att 2, 3 och 4 §§ lagen
(1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
skall ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
2 §
-----------------------------------------------------
Den som är intagen för
vård  får  inte inneha  Den som är intagen för
alkoholhaltiga  drycker vård  får  inte inneha
eller        andra alkoholhaltiga  drycker,
berusningsmedel. Han får andra  berusningsmedel,
inte   heller  inneha något sådant medel som
injektionssprutor  eller avses i lagen (1991:1969)
kanyler som kan användas om  förbud  mot  vissa
för   insprutning   i dopningsmedel    eller
människokroppen   eller sådana varor som omfattas
andra  föremål  som är av lagen (1999:000) om
särskilt  ägnade  att förbud   mot   vissa
användas för missbruk av hälsofarliga varor. Han
eller  annan befattning får inte heller inneha
med narkotika.       injektionssprutor  eller
kanyler som kan användas
för   insprutning   i
människokroppen   eller
andra  föremål  som är
särskilt  ägnade  att
användas för missbruk av
eller annan  befattning
med narkotika.
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
3 §[11]1
-----------------------------------------------------
Verksamhetschefen   får
ställa följande villkor  Verksamhetschefen  får
för att ta in någon på ställa följande villkor
sjukhuset  för vård av för att ta in någon på
missbruk        av sjukhuset  för vård av
beroendeframkallande    missbruk        av
medel, om det behövs för beroendeframkallande
att hindra att patienten medel, om det behövs för
har tillgång till sådana att hindra att patienten
medel eller föremål som har tillgång till sådana
anges i 2 §. De villkor medel,   varor  eller
som avses är krav på    föremål som anges i 2 §.
De villkor som avses är
krav på
-----------------------------------------------------
1. att patienten underkastar sig kroppsvisitation
eller ytlig kropps-besiktning,
2. att patienten medger undersökning av vad han
innehar eller får sig tillsänt.
-----------------------------------------------------
4 §[12]2
-----------------------------------------------------
Sådana  berusningsmedel
och föremål som anges i 2  Sådana berusningsmedel,
§ får omhändertas     varor, dopningsmedel och
föremål som anges i 2 §
får omhändertas
-----------------------------------------------------
1. om de påträffas hos en intagen,
2. om en intagen får dem sig tillsända, eller
3. om de påträffas utan att det finns någon känd
ägare till dem.
Verksamhetschefen skall låta förstöra eller
försälja den omhändertagna egendomen enligt
bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1
första stycket lagen (1958:205) om förverkande av
alkoholhaltiga drycker m.m.
Belopp som erhållits vid försäljningen skall
tillfalla staten.

___________________
Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.


**FOOTNOTES**
[11]:1 Senaste lydelse 1996:796.
[12]:2 Senaste lydelse 1996:796.
Förslag till lag om ändring i lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa
fall

Härigenom föreskrivs att 31 och 36 §§ lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
31 §
-----------------------------------------------------
Den  som vårdas enligt  Den som vårdas enligt
denna lag i ett LVM-hem denna lag i ett LVM-hem
får   inte   inneha får   inte   inneha
alkoholhaltiga  drycker, alkoholhaltiga  drycker,
narkotika eller flyktiga narkotika,    flyktiga
lösningsmedel    eller lösningsmedel,   sådana
injektionssprutor,     medel som avses i lagen
kanyler  eller  andra (1991:1969) om förbud mot
föremål som är särskilt vissa dopningsmedel eller
ägnade att användas för sådana varor som omfattas
missbruk av eller annan av lagen (1999:000) om
befattning med narkotika. förbud   mot   vissa
Han  får  inte  heller hälsofarliga varor eller
inneha något annat som injektionssprutor,
kan vara till men för kanyler  eller  andra
vården  eller ordningen föremål som är särskilt
vid  hemmet.  Påträffas ägnade att användas för
sådan  egendom  som nu missbruk av eller annan
angetts,   får   den befattning med narkotika.
omhändertas.        Han  får  inte  heller
inneha något annat som
kan vara till men för
vården  eller ordningen
vid  hemmet.  Påträffas
sådan egendom  som  nu
angetts,   får   den
omhändertas.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
36 §
-----------------------------------------------------
Har    alkoholhaltiga
drycker, narkotika eller  Har    alkoholhaltiga
flyktiga  lösnings-medel drycker,    narkotika,
omhändertagits enligt 31 flyktiga  lösningsmedel,
eller  35  §  eller sådana medel som avses i
påträffats inom ett LVM- lagen  (1991:1969)  om
hem utan att det finns förbud   mot   vissa
någon  känd ägare till dopningsmedel    eller
dem,  skall  den  som sådana varor som omfattas
förestår  vården  vid av lagen (1999:000) om
hemmet  låta  förstöra förbud   mot   vissa
eller försälja egendomen hälsofarliga    varor
enligt bestäm-melserna om omhändertagits enligt 31
beslagtagen egendom i 2 § eller  35  §  eller
1 första stycket lagen påträffats inom ett LVM-
(1958:205) om förverkande hem utan att det finns
av alkoholhaltiga drycker någon  känd ägare till
m.m. Belopp som erhålls dem,  skall  den  som
vid      försäljning förestår  vården  vid
tillfaller staten.     hemmet  låta  förstöra
eller försälja egendomen
enligt bestäm-melserna om
beslagtagen egendom i 2 §
1 första stycket lagen
(1958:205) om förverkande
av alkoholhaltiga drycker
m.m. Belopp som erhålls
vid      försäljning
tillfaller staten.
-----------------------------------------------------
Detsamma skall gälla i fråga om injektionssprutor,
kanyler och andra föremål som är särskilt ägnade
att användas för missbruk av eller annan befattning
med narkotika.
__________________
Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

Förslag till lag om ändring i lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga

Härigenom föreskrivs att 16 och 20 §§ lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
16 §
-----------------------------------------------------
Den  som  omfattas  av
bestämmelserna i 15 § får  Den  som  omfattas av
inte  inneha narkotika, bestämmelserna i 15 § får
alkoholhaltiga  drycker inte  inneha narkotika,
eller        andra alkoholhaltiga  drycker,
berusningsmedel   eller andra  berusningsmedel,
injektionssprutor,     sådana medel som avses i
kanyler  eller  andra lagen  (1991:1969)  om
föremål som är särskilt förbud   mot   vissa
ägnade att användas för dopningsmedel    eller
missbruk av eller annan sådana varor som omfattas
befattning med narkotika. av lagen (1999:000) om
Den unge får inte heller förbud   mot   vissa
inneha något annat som hälsofarliga varor eller
kan vara till men för injektionssprutor,
vården  eller ordningen kanyler  eller  andra
vid  hemmet.  Påträffas föremål som är särskilt
sådan  egendom hos den ägnade att användas för
unge,    får    den missbruk av eller annan
omhändertas.        befattning med narkotika.
Den unge får inte heller
inneha något annat som
kan vara till men för
vården  eller ordningen
vid  hemmet.  Påträffas
sådan egendom  hos den
unge,    får    den
omhändertas.
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
20 §
-----------------------------------------------------
Har      narkotika,
alkoholhaltiga  drycker  Har      narkotika,
eller        andra alkoholhaltiga  drycker,
berusningsmedel      andra  berusningsmedel,
omhändertagits enligt 16 sådana medel som avses i
eller  19 § eller har lagen  (1991:1969)  om
sådan egendom påträffats förbud   mot   vissa
inom ett hem för särskilt dopningsmedel    eller
noggrann tillsyn utan att sådana varor som omfattas
det  finns  någon känd av lagen (1999:000) om
ägare  till  egendomen, förbud   mot   vissa
skall den som förestår hälsofarliga    varor
vården vid hemmet låta omhändertagits enligt 16
förstöra eller försälja eller  19 § eller har
egendomen     enligt sådan egendom påträffats
bestämmelserna     om inom ett hem för särskilt
beslagtagen egendom i 2 § noggrann tillsyn utan att
1 första stycket lagen det  finns  någon känd
(1958:205) om förverkande ägare  till  egendomen,
av alkoholhaltiga drycker skall den som förestår
m.m.  Belopp  som  har vården vid hemmet låta
erhållits vid försäljning förstöra eller försälja
tillfaller staten.     egendomen     enligt
bestämmelserna     om
beslagtagen egendom i 2 §
1 första stycket lagen
(1958:205) om förverkande
av alkoholhaltiga drycker
m.m.  Belopp  som  har
erhållits vid försäljning
tillfaller staten.
-----------------------------------------------------

Detsamma   skall   gälla  i  fråga   om
injektionssprutor, kanyler och andra föremål som är
särskilt ägnade att användas för missbruk av eller
annan befattning med narkotika.


__________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

Förslag till lag om ändring i lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Härigenom föreskrivs att 21 och 24 §§ lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård skall ha
följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
21 §
-----------------------------------------------------
En  patient  får  inte  En  patient  får inte
inneha           inneha
1.      narkotika,  1.      narkotika,
alkoholhaltiga  drycker alkoholhaltiga  drycker,
eller        andra andra   berusningsmedel
berusningsmedel,      eller sådana varor som
omfattas   av   lagen
(1999:000) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor,
2.  sådana  medel som
2. injektionssprutor avses i lagen (1991:1969)
eller kanyler, som kan om  förbud  mot  vissa
användas för insprutning dopningsmedel,
i människokroppen,
3.   injektionssprutor
3. andra föremål som är eller kanyler, som kan
särskilt  ägnade  att användas för insprutning
användas för missbruk av i människokroppen,
eller annan  befattning
med narkotika, eller    4. andra föremål som är
särskilt  ägnade  att
4. annan egendom som kan användas för missbruk av
skada honom själv eller eller  annan befattning
någon annan eller vara med narkotika, eller
till men för vården eller
ordningen       på  5. annan egendom som kan
vårdinrättningen.     skada honom själv eller
någon annan eller vara
till men för vården eller
ordningen       på
vårdinrättningen.

-----------------------------------------------------
Påträffas sådan egendom som avses i första
stycket, får den omhändertas.-----------------------------------------------------
24 §
-----------------------------------------------------
Har      narkotika,
alkoholhaltiga  drycker  Har      narkotika,
eller        andra alkoholhaltiga  drycker,
berusningsmedel      andra  berusningsmedel,
omhändertagits enligt 21 sådana medel som avses i
eller  22 § eller har lagen  (1991:1969)  om
sådan egendom påträffats förbud   mot   vissa
där  patienter intagits dopningsmedel    eller
för tvångsvård utan att sådana varor som omfattas
det  finns  någon känd av lagen (1999:000) om
ägare  till  egendomen, förbud   mot   vissa
skall  chefsöver-läkaren hälsofarliga    varor
låta förstöra eller sälja omhändertagits enligt 21
egendomen     enligt eller  22 § eller har
bestämmelserna     om sådan egendom påträffats
beslagtagen egendom i 2 § där  patienter intagits
1 första stycket lagen för tvångsvård utan att
(1958:205) om förverkande det  finns  någon känd
av alkoholhaltiga drycker ägare  till  egendomen,
m.m. Detsamma gäller i skall  chefsöverläkaren
fråga         om låta förstöra eller sälja
injektionssprutor  eller egendomen     enligt
kanyler, som kan användas bestämmel-serna    om
för   insprutning   i beslagtagen egendom i 2 §
männikokroppen,  och  i 1 första stycket lagen
fråga om andra föremål (1958:205) om förverkande
som är särskilt ägnade av alkoholhaltiga drycker
att användas för missbruk m.m. Detsamma gäller i
av eller annan befattning fråga         om
med narkotika.       injektionssprutor  eller
kanyler, som kan användas
för   insprutning   i
människokroppen,  och i
fråga om andra föremål
som är särskilt ägnade
att användas för missbruk
av eller annan befattning
med narkotika.
-----------------------------------------------------
Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller
staten.
_______________
Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

Förslag till lag om ändring i
läkemedelslagen (1992:859)

Härigenom föreskrivs att 1 § läkemedelslagen
(1992:859) skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
1 §
-----------------------------------------------------
Med läkemedel avses i denna lag varor som är avsedda
att  tillföras  människor  eller  djur för att
förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller
symtom på sjukdom eller att användas i likartat
syfte.
Med radioaktiva läkemedel avses läkemedel som avger
joniserande strålning. Till radioaktiva läkemedel
räknas inte slutna strålkällor.
-----------------------------------------------------
I  fråga om narkotiska  I fråga om narkotiska
läkemedel   och   om läkemedel, om läkemedel
läkemedel  som  utgör som utgör dopnings-medel
dopningsmedel  tillämpas och  om  läkemedel som
bestämmelserna  i denna omfattas   av   lagen
lag, om de inte strider (1999:000) om förbud mot
mot vad som är särskilt vissa hälsofarliga varor
föreskrivet  om  dessa tillämpas bestämmelserna
varor.           i denna lag, om de inte
strider mot vad som är
särskilt föreskrivet om
dessa varor.
-----------------------------------------------------
________________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

Förslag till lag om ändring i lagen
(1992:860) om kontroll av narkotika

Härigenom föreskrivs att 2  och 7 §§ lagen
(1992:860) om kontroll av narkotika  skall ha
följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
2 §
-----------------------------------------------------
Narkotika får importeras,
tillverkas,  exporteras,  Narkotika      får
utbjudas       till importeras,  tillverkas,
försäljning,  överlåtas exporteras,  bjudas  ut
eller innehas endast för till     försäljning,
medicinskt     eller överlåtas eller innehas
vetenskapligt ändamål.   endast  för medicinskt,
vetenskapligt eller annat
samhällsnyttigt  ändamål
som   är   särskilt
angeläget.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
7 §
-----------------------------------------------------
Narkotika får innehas endast av
1. den som har rätt att handla med varan,
2. en föreståndare för en vetenskaplig institution
som ägs eller stöds av staten eller en kommun, i den
mån  varan  behövs  för vetenskaplig forskning,
undersökning eller undervisning,
-----------------------------------------------------
3. en befattningshavare  3. en befattningshavare
vid försvarsmakten enligt vid försvarsmakten enligt
särskilda  bestämmelser, särskilda bestämmelser,
eller
4. den som fått varan
4. den som fått varan utlämnad till sig enligt
utlämnad till sig enligt 6 § första stycket eller
6 § första stycket eller medgetts import enligt 3
medgetts import enligt 3 § första stycket, eller
§ första stycket.
5. den som fått särskilt
tillstånd till det för
utbildningsändamål eller
något        annat
samhällsnyttigt ändamål.
-----------------------------------------------------
____________________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:451) om intensivövervakning med
elektronisk kontroll

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1994:451) om
intensivövervakning med elektronisk kontrol[13]l 1
skall ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
4 §[14]2
-----------------------------------------------------
Den  dömde skall under
verkställigheten utanför  Den dömde skall under
anstalt      iaktta verkställigheten utanför
skötsamhet, efter förmåga anstalt      iaktta
söka försörja sig samt i skötsamhet, efter förmåga
övrigt rätta sig efter söka försörja sig samt i
vad  som åligger honom övrigt rätta sig efter
enligt  denna  lag och vad  som åligger honom
enligt  föreskrift  som enligt  denna  lag och
meddelats  med stöd av enligt  föreskrift  som
lagen. Han skall avhålla meddelats  med stöd av
sig  från  alkohol och lagen. Han skall avhålla
andra           sig  från  alkohol och
beroendeframkallande    andra
medel samt sådana medel beroendeframkallande
som avses i 1 § lagen medel, sådana medel som
(1991:1969) om förbud mot avses  i  1  §  lagen
vissa dopningsmedel.    (1991:1969) om förbud mot
vissa dopningsmedel samt
sådana varor som omfattas
av lagen (1999:000) om
förbud   mot   vissa
hälsofarliga varor.
Den dömde är, om inte
annat   föranleds  av  Den dömde är, om inte
medicinska eller liknande annat   föranleds  av
skäl, skyldig att under medicinska eller liknande
verkställigheten    på skäl, skyldig att under
anmaning  lämna  blod-, verkställigheten    på
urin-        eller anmaning  lämna  blod-,
utandningsprov    för urin-        eller
kontroll av att han inte utandningsprov    för
är  påverkad av sådana kontroll av att han inte
medel som avses i första är  påverkad av sådana
stycket andra meningen. medel  eller varor som
Elektro-niska hjälpmedel avses i första stycket
får  användas  för att andra      meningen.
kontrollera att den dömde Elektroniska  hjälpmedel
avhåller   sig   från får  användas  för att
alkohol.          kontrollera att den dömde
avhåller   sig   från
alkohol.
-----------------------------------------------------
________________________
Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

**FOOTNOTES**
[13]:1 Senaste lydelse av lagens rubrik
1998:618.
[14]:2 Senaste lydelse 1996:784.
Förslag till lag om ändring i lagen
(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid
Sveriges gräns mot ett annat land inom
Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs att 3, 4 och 7 §§ lagen
(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges
gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
3 §[15]1
-----------------------------------------------------
Lagen är tillämplig endast beträffande följande
varor:
1. krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om
krigsmateriel, och produkter som avses i lagen
(1998:397) om strategiska produkter,
2.  varor  som skall beskattas  enligt  lagen
(1994:1565) om beskattning av privatinförsel av
alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är
medlem i Europeiska unionen,
3.  narkotika som avses i narkotikastrafflagen
(1968:64),
4. vapen och ammunition som avses i vapenlagen
(1996:67),
5. injektionssprutor och kanyler,
6. dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om
förbud mot vissa dopningsmedel,
7.  springstiletter,  springknivar,  knogjärn,
kaststjärnor,  riv- eller nithandskar, batonger,
karatepinnar, blydaggar, spikklubbor och liknande,
8. kulturföremål som avses i 5 kap. 4-6 §§ lagen
(1988:950) om kulturminnen m.m.,
9. hundar och katter för annat ändamål än handel,
10.  spritdrycker,  vin  och  starköl  enligt
alkohollagen  (1994:1738),  teknisk  sprit  och
alkoholhaltiga preparat enligt lagen (1961:181) om
försäljning av teknisk sprit m.m. samt tobaksvaror
vid kontroll av åldersgränsen i 13 § tobakslagen
(1993:581),
11. nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, fisk
och reptiler,
12. andra djur än sådana som anges ovan och
produkter av djur, om det finns särskild anledning
att misstänka att smittsam sjukdom förekommer, att
djuret eller djurprodukten på annat sätt utgör en
allvarlig hälsorisk för människor eller djur, att
medföljande  dokument  är  ofullständiga  eller
felaktiga, att erforderliga dokument saknas eller
att de villkor som i övrigt gäller för införseln
inte är uppfyllda,
-----------------------------------------------------
13. barnpornografi enligt lagen (1998:1443)  om
förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi,
-----------------------------------------------------
14. varor som avses i
lagen  (1999:000)  om
förbud   mot   vissa
hälsofarliga varor.
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
4 §[16]2
-----------------------------------------------------
Anmälningsskyldighet    Anmälningsskyldighet
föreligger         föreligger
1.  för den som utan
1.  för den som utan erforderligt  tillstånd,
erforderligt  tillstånd, eller  med  stöd  av
eller  med  stöd  av tillstånd som föranletts
tillstånd som föranletts av vilseledande uppgift,
av vilseledande uppgift, från ett annat EU-land
från ett annat EU-land till Sverige inför eller
till Sverige inför eller från  Sverige till ett
från  Sverige till ett sådant land utför en vara
sådant land utför en vara som avses i 3 § 3, 5-8,
som avses i 3 § 3, 5-8 10 och 14.
och 10.
-----------------------------------------------------
2. för den som från ett annat EU-land till Sverige
inför eller från Sverige till ett sådant land utför
en vara som avses i 3 § 1, 4, 9 och 11-13.
Regeringen eller efter regeringens bemyndigande
Generaltullstyrelsen   får  meddela   närmare
föreskrifter om anmälningsskyldigheten.
-----------------------------------------------------
7 §[17]3
-----------------------------------------------------
För  kontroll  av  att
anmälningsskyldigheten   För  kontroll  av att
enligt denna lag, eller anmäl-ningsskyldigheten
att deklarationsskyldig- enligt denna lag, eller
heten   enligt  lagen att
(1994:1565)      om deklarationsskyldigheten
beskattning      av enligt lagen (1994:1565)
privatinförsel     av om   beskatt-ning  av
alkoholdrycker    och privatinförsel     av
tobaksvaror från ett land alkohol-drycker    och
som   är  medlem  i tobaksvaror från ett land
Europeiska    unionen, som   är  medlem  i
fullgjorts  riktigt och Europeiska    unionen,
fullständigt,  samt för fullgjorts  riktigt och
kontroll av att gällande fullständigt,  samt för
villkor  för in- eller kontroll av att gällande
utförsel av sådana varor villkor  för in- eller
som anges i 3 § 1 och utförsel av sådana varor
3-13 uppfyllts, får en som anges i 3 § 1 och
tulltjänsteman undersöka  3-14 uppfyllts, får en
tulltjänsteman undersöka
-----------------------------------------------------
1. transportmedel, containrar,  lådor och andra
utrymmen där varor kan förvaras vid införsel från
eller utförsel till ett annat EU-land,
2. handresgods, såsom resväskor och portföljer,
samt handväskor och liknande som medförs av en
resande vid inresa från eller utresa till ett annat
EU-land, eller av den som kan anmanas att stanna
enligt 5 § första stycket 2.
Ytterligare bestämmelser om  befogenheter bl.a.
avseende kroppsvisitation och kroppsbesiktning finns
i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.
-----------------------------------------------------
__________________

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

**FOOTNOTES**
[15]:1 Senaste lydelse 1998:1446.
[16]:2 Senaste lydelse 1998:1446.
[17]:3 Senaste lydelse 1998:1446.
Utdrag ur

PROTOKOLL        UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 1997/98:12
-----------------------------------------------
DATUM       Torsdagen den 10 december
1998
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
- - - -

§ 5 Yttrande till annat utskott

(beslut; justering)

Utskottet behandlar frågan om avgivande
av yttrande till socialutskottet över
proposition  1997/98:183 Kontroll av
syntetiska droger  m.m. samt motion
1998/99:So9.

Utskottet beslutar föreslå socialutskottet att tillstyrka
proposi-tionen i de delar som ligger
inom  justitieutskottets  berednings-
område.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

- - -

----------------------------------------------
VID PROTOKOLLET Katarina Ågren

----------------------------------------------
JUSTERAS
Gun Hellsvik
----------------------------------------------
RÄTT UTDRAGET

INTYGAR
Katarina Ågren
----------------------------------------------
Exp. 1998-12-11

SoU