Skatteutskottets betänkande
1998/99:SKU09

Behandling av personuppgifter i skattemyndighe- ternas brottsutredande verksamhet, m.m.


Innehåll

1998/99

SkU9

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet proposition
1998/99:34  Behandling  av  personuppgifter  i
skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet samt
tre motioner (m, kd, fp) som väckts med anledning av
propositionen. I Moderaternas motion yrkas avslag
till den föreslagna lagen om behandling av per-
sonuppgifter i skattemyndighernas brottsutredande
verksamhet.  Kristdemokraterna  vill  bl.a.  att
riksdagen  uttalar  sig  om  de  principiella
utgångspunkterna  för  ekobrottsbekämpningen  och
Folkpartiet anser att riksdagen skall uttala sig för
en utvärdering av skattebrottsenheterna och för
behovet av en övergripande  utredning  om  den
personliga integriteten. Konstitutionsutskottet har
i  ett  yttrande  rörande  integritets-  och
sekretessfrågorna  tillstyrkt  propositionen  och
avstyrkt motionerna. I yttrandet redovisar m, kd,
och  fp  avvikande  meningar.  Skatteutskottet
tillstyrker propositionen med en smärre redaktionell
ändring   av   lagtexten.   I  likhet  med
konstitutionsutskottet tillstyrker utskottet således
att   behandlingen   av  personuppgifter   i
skattemyndigheternas  brottsutredande  verksamhet
skall  regleras  i  en  särskild  lag  med de
särbestämmelser som är nödvändiga för verksamheten.
M,  kd  och  fp fullföljer  sina  motioner  i
reservationer.
I betänkandet behandlar  utskottet  vidare ett
trettiotal  motioner  väckta under den allmänna
motionstiden 1998 med förslag rörande taxering, upp-
börd och folkbokföring. Utskottet avstyrker samtliga
motionsyrkanden. Detta har i denna del föranlett 15
reservationer (m, kd, v, och c) och tre särskilda
yttranden.

Propositionen

Regeringen  (Finansdepartementet)  föreslår  i
proposition 1998/99:34 att riksdagen antar de i
propositionen framlagda förslagen till
1.  lag om behandling av personuppgifter  vid
skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar,
2. lag  om  ändring  i  lagen  (1998:620) om
belastningsregister,
3.  lag  om  ändring  i  lagen (1998:621) om
misstankeregister,
4. lag om ändring i lagen (1998:624) om ändring i
sekretesslagen (1980:100),
5. lag om ändring i lagen (1999:000) om ändring i
lagen  (1998:624)  om  ändring i sekretesslagen
(1980:100),
6.  lag  om ändring i lagen  (1997:1024)  om
skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar,
7. lag om ändring i polisdatalagen (1998:622),
8. lag om upphävande av lagen (1987:1231) om
automatisk databehandling  vid taxeringsrevision,
m.m.,
9.  lag  om ändring i förvaltningsprocesslagen
(1971:291),
10. lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet,
11.  lag  om  ändring  i  skatteregisterlagen
(1980:343).
I propositionen lämnas förslag till en lag om
behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters
medverkan i brottsutredningar. Enligt denna lag får
skattemyndigheterna i sin brottsutredande verksamhet
använda automatiserad behandling av personuppgifter.
Myndigheten får också rätt att inrätta särskilda
underrättelseregister.  Dessutom  föreslås  vissa
ändringar   i   sekretesslagen,   lagen   om
belastningsregister och lagen om misstankeregister.
I propositionen föreslås  vidare att lagen om
automatisk  databehandling  vid taxeringsrevision
upphävs. I stället skall personuppgiftslagens regler
gälla vid revision och annan kontroll som genomförs
av skatte- och tullmyndigheter.
Slutligen föreslås en ändring i skatteregisterlagen
för att förtydliga kronofogdemyndigheternas rätt
till åtkomst till vissa uppgifter om mervärdesskatt.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april
1999.
Lagförslagen  har  intagits  som bilaga 1 till
betänkandet.

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
propositionen

1998/99:Sk14 av Bo Lundgren m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen avslår proposition 1998/99:34 i
enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om vikten av att
rättsväsendet har tillräckliga resurser att avsätta
även i kampen mot skattebrott,
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
en förenklad skattelagstiftning i enlighet med vad
som anförts i motionen,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om personuppgiftsombud
i syfte att säkerställa ett gott integritetsskydd i
samband med taxeringsrevision.
1998/99:Sk15 av Johan Pehrson och Camilla Dahlin-
Andersson (fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om redovisning till
riksdagen  om  utvärdering  av  de nya skatte-
brottsenheterna,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om behovet av en
övergripande utredning om den personliga integri-
teten,
3. att riksdagen avslår regeringens förslag om att
skattemyndigheterna  skall få rätt att behandla
känsliga personuppgifter.
1998/99:Sk16 av Mats Odell m.fl. (kd) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om de principiella
utgångspunkterna för ekobrottsbekämpningen,
2. att riksdagen avslår regeringens förslag till
behandling av känsliga personuppgifter,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om utlämnande av
personuppgifter.

Motioner väckta under den allmänna
motionstiden 1998

1998/99:K263 av Jan Backman (m) vari yrkas att
riksdagen uppdrar åt förvaltningsstyrelsen att lägga
fram ett förslag till uttalande om riksdagsleda-
möters avdragsrätt i enlighet med vad som anförts i
motionen.

1998/99:Sk308 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) vari
yrkas
14. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om enklare F-
skatteregler.
1998/99:Sk310 av Carl Bildt m.fl. (m) vari yrkas
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om F-skattsedel.
1998/99:Sk659 av Berit Adolfsson och Inger René (m)
vari yrkas att riksdagen beslutar om sådan ändring i
lagen att alla skatter på inkomster öppet redovisas
för  svenska  löntagare  på  lönebesked  och
inkomstuppgifter.

1998/99:Sk660 av Jan Backman (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av att synliggöra
de skatter vi betalar.

1998/99:Sk801 av Göte Jonsson (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om enklare regler för erhål-
lande av F-skattsedel.

1998/99:Sk802 av Inga Berggren (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att årligen fr.o.m. 1999
skicka en ansökningsblankett om egen och förenklad
F-skattsedel till alla artonåringar.

1998/99:Sk803 av Erik Arthur Egervärn (c) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i motionen anförts  om  företagens
skriftväxling med skattemyndigheterna.

1998/99:Sk804 av Ingvar Eriksson och Ola Sundell (m)
vari yrkas att riksdagen av regeringen begär förslag
som gör det lättare att erhålla F-skattsedel.

1998/99:Sk805 av Marie Engström m.fl. (v) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag
enligt vad i motionen anförts om ändrad sista
inlämningsdag för den förenklade deklarationen,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om
betalningstid för kvarskatt,
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om
arbetsgivares skyldighet att medverka vid betalning
av kvarstående skatt.
1998/99:Sk808 av Bo Lundgren m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att från den 1 januari
1999  återinföra  tidigare  regler  avseende
tredjemansrevision, revision under löpande period,
underrättelse   om   revision,   föreläggande,
tredjemansföreläggande och tullagen i enlighet med
vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen hos regeringen begär att reglerna
om skattetillägg blir föremål för utredning  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
3.  att  riksdagen  beslutar  att  avskaffa
skattetillägg från den 1 januari 1999 när det är
fråga om periodiseringsfel avseende såväl direkt som
indirekt skatt i enlighet med vad som anförts i
motionen.
1998/99:Sk809 av Jan Backman (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att 21 § kommunal-
skattelagen (KL) ändras så att riksdagsledamöter
skall ha F-skattsedel.

1998/99:Sk810 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp, m, kd,
c) vari yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om
begränsning av möjligheten att efter viss tid ta ut
dröjsmålsränta i skattemål.

1998/99:Sk811 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, m, kd, c)
vari yrkas att riksdagen  som  sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att
alla skattskyldiga som så önskar tilldelas  F-
skattsedel utan annan prövning än om näringsförbud
föreligger.

1998/99:Sk812 av Ingemar Josefsson (s) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om klara regler för att
skilja företagare från arbetstagare.

1998/99:Sk813 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, m, kd, c)
vari yrkas att riksdagen  som  sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att
införa en förenklad bokföring och deklaration för de
minsta företagen.

1998/99:Sk814  av Ingemar Josefsson och  Sylvia
Lindgren (s) vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
att  pröva  införandet av  licensavgifter  inom
speciella branscher.

1998/99:Sk815 av Henrik Landerholm (m) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om skattenämndernas
sammansättning.

1998/99:Sk816 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts  om försäk-
ringskassans beräkning av skatt.

1998/99:Sk901 av Viviann Gerdin (c) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om de studerandes möjligheter
att själva välja folkbokföringsort.

1998/99:Sk902 av Tanja Linderborg m.fl. (v) vari
yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag
till ändring i folkbokföringslagen i enlighet med
vad i motionen anförts.

1998/99:Sk903 av Rune Berglund och Berit Andnor (s)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om behovet av att se
över lagen om folkbokföring,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att utreda frågan om
folkbokföringsdagen.
1998/99:Sf215 av Anna Lilliehöök (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om redovisning och debitering
av arbetsgivaravgifter.

1998/99:Sf258 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
vari  yrkas att riksdagen som sin mening  ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att
statsanställda på sina lönebesked skall få uppgift
om sina totala lönekostnader.

1998/99:N238 av Lennart Daléus m.fl. (c) vari yrkas
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om sista betalningsdag
till skattemyndigheten,
15. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en förenklad
deklaration för egenföretagare utan anställda,
16. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om den preliminära
F-skatten.
1998/99:N326 av Per Westerberg och Göran Hägglund
(m, kd) vari yrkas
9. att riksdagen hos regeringen begär förslag om
ändrade regler för F-skattsedel i enlighet med vad
som anförts i motionen,
10. att riksdagen hos regeringen begär förslag om
förenklad självdeklaration  för egenföretagare i
enlighet med vad som anförts i motionen,
33. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om slopande av
straffavgiften vid för sent inlämnad deklaration.
1998/99:N330 av Alf Svensson m.fl. (kd) vari yrkas
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om utfärdande av F-
skattsedel.
1998/99:N332 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) vari
yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att införa en
förenklad deklaration för företagare,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att det bör bli
enklare att registrera företag,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om förenklade F-
skatteregler,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om ett startpaket för
företagare.
1998/99:A215 av Anne-Katrine Dunker  och Patrik
Norinder (m) vari yrkas
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om förenklade rutiner.
1998/99:A811 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) vari
yrkas
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att alla som
vill skall få F-skattsedel,
11. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en förenkling
av det regelverk som omgärdar företagande.
Yttrande från annat utskott

Konstitutionsutskottet har yttrat sig i ärendet.
Yttrandet (1998/99:KU1y) fogas som bilaga 2 till
detta betänkande.

Utskottet

Behandling av personuppgifter i
skattemyndigheternas brottsutredande
verksamhet (prop. 34).

Bakgrund

Riksdagen har beslutat att fr.o.m. den 1 januari
1998   inrätta   organisatoriskt   fristående
skattebrottsenheter   hos   skattemyndigheterna.
Enheterna skall biträda åklagare vid förundersökning
av skattebrott m.m. Verksamheten regleras i en
särskild lag, lagen om skattemyndigheters medverkan
i brottsutredningar, (prop.1997/98:10, bet. SkU10,
rskr. 70).
Riksdagens beslut ingår i ett åtgärdsprogram mot
den  ekonomiska  brottsligheten  som  regeringen
redovisat  i  en  skrivelse  till  riksdagen
(1997/98:38). Organisationsförändringen grundar sig
på  Ekobrottsutredningens  rapporter  Effektivare
ekobrottsbekämpning (Ds 1996:1) och Skattekriminal
(Ds 1997:23).
Skattekriminalregisterutredningen har bl.a. utrett
vilka register skattebrottsenheterna har behov av
och  vilken  lagreglering  av registren som är
motiverad. I uppdraget har vidare ingått att se över
vilka ändringar som behövs i skatteregisterlagen
(1980:343) för att underlätta arbetet med att utreda
skattebrott m.m. samt behovet av tillgång till
uppgifter hos andra myndigheter. I proposition 34
tar regeringen ställning till utredningens förslag
som lämnats i betänkandet (SOU 1998:9) Integritet -
Effektivitet - Skattebrott. Propositionen behandlar
också   de  förslag  som  lämnats  i  en
departementspromemoria    om    ADB-revisioner
(Fi98/1915).
Propositionen  behandlar  slutligen  också  en
framställning   från   Riksskatteverket   om
kronofogdemyndigheternas terminalåtkomst till det
centrala skatteregistret (Fi98/1895).

Propositionen

Skattebrottsenheterna kommer att inom sitt område ha
samma arbetsuppgifter i fråga om brott som tullen
och polisen har inom sina respektive ansvarsområden.
Det innebär att skattebrottsenheterna kommer att
hantera en stor mängd information, vilken för att
bli effektiv fordrar datorstöd. För att tillgodose
detta behov föreslås i propositionen att enheterna
skall få behandla personuppgifter automatiserat i
sin   brottsutredande   verksamhet.   Eftersom
behandlingen kommer att omfatta integritetskänsliga
uppgifter och kräver en högre skyddsnivå än vad
personuppgiftslagen garanterar föreslår regeringen
att  riksdagen antar en lag om behandling  av
personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan i
brottsutredningar.

Genom   den   föreslagna   lagen   regleras
skattebrottsenheternas   möjligheter   att   i
underrättelseverksamhet  som  avser  allvarlig
brottslig  verksamhet  (fängelse i minst 2 år)
behandla  personuppgifter  helt  eller  delvis
automatiserat i särskilda undersökningar eller i
underrättelseregister. Skyddet för den enskilde för
oriktig behandling och integritetsintrång utformas i
princip i enlighet med vad som gäller för polisen.
En särskild undersökning skall ge underlag för
beslut  om  förundersökning  eller om särskilda
åtgärder för att förebygga, förhindra eller upptäcka
brott. Underrättelseregister skall få föras endast
för  att  ge  underlag  för  sådana  särskilda
undersökningar som gäller allvarlig brottslighet
samt för att underlätta tillgången till allmänna
uppgifter med anknytning till underrättelseverk-
samhet. Regeringen föreslår att  i en särskild
undersökning skall alla uppgifter, utom känsliga
personuppgifter, som är nödvändiga för ändamålet med
undersökningen kunna behandlas. Uppgifter som hänför
sig till personer som inte är misstänkta för brott
skall kunna behandlas i en särskild undersökning men
skall då förses med anteckning om detta förhållande.
I ett underrättelseregister skall det endast finnas
uppgifter om misstänkta personer.
Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 april
1999.

Motionerna

I motion 1998/99:Sk14 yrkande 1 av Bo Lundgren m.fl.
(m)  yrkas avslag på den föreslagna lagen  om
behandling av personuppgifter i skattemyndighernas
brottsutredande verksamhet. Enligt motionen är det
bl.a. från rättssäkerhetssynpunkt främmande att en
viss typ av brottslighet skall utredas och bekämpas
utanför det ordinarie rättssystemet. Motionärerna
motsätter sig att skattemyndigheterna ges möjlighet
att i datoriserade register behandla personuppgifter
rörande icke misstänkta personer.
Motion  Sk14  innehåller  även  krav  på  ett
riksdagsuttalande  om  ökade  resurser  till
åklagarväsendet och domstolsväsendet för att bättre
tillgodose rättsväsendets behov av resurser även för
bekämpningen av skattebrott (yrkande 2). Vidare
föreslås en översyn av de materiella reglerna i
skattelagstiftningen   i   förenklande   och
brottsförebyggande  syfte  och  en  analys  av
skattenivåernas  betydelse för brottsutvecklingen
(yrkande 3).
I motion 1998/99:Sk16 yrkande 1 av Mats Odell m.fl.
(kd)  begärs  att  riksdagen  skall  göra  ett
tillkännagivande om de principiella utgångspunkterna
för ekobrottsbekämpningen. Motionärerna menar att
den brottsutredande verksamheten egentligen skulle
behöva återföras till polisen. När verksamheten nu
kommit i gång vill motionärerna understryka vikten
av att den  ordinarie uppbörds-, kontroll- och
taxeringsverksamheten hålls strikt åtskild från det
arbete som pågår inom skattebrottsenheterna.

Utskottets ställningstagande

Skattebrottsenheterna har tillkommit för att lösa
problemen med bristerna i bekämpandet av skattebrott
och att avlasta polisen från denna typ av speciali-
serade  brottsutredningar.  De invändningar från
rättssäkerhetssynpunkt   som  framfördes   mot
organisationsförändringen behandlades och bemöttes
ingående av skatteutskottet och justitieutskottet
vid riksdagsbehandlingen, vilka bl.a. framhöll att
rättssäkerhetssynpunkterna tillgodosågs genom att
skattebrottsenheterna organisatoriskt inrättades som
fristående  från  skattemyndigheternas  övriga
verksamhet. Utskottet underströk också att frågor
som rörde rättssäkerheten noga borde uppmärksammas i
de    särskilda   utbildningsinsatser   som
omorganisationen  föranledde.  Enligt  utskottets
mening saknas det anledning att i det nu aktuella
ärendet ompröva de ställningstaganden som gjordes i
samband med den aktuella organisationsförändringen.
Utskottet instämmer i regeringens uppfattning att
skattebrottsenheternas     effektivitet    i
brottsbekämpningen är beroende av att de har goda
möjligheter  att  behandla  information  i  sin
verksamhet.  Utskottet  instämmer  också  i att
skattemyndigheterna, på samma sätt som polis och
tull,  skall  kunna  behandla  personuppgifter
automatiserat i sin  brottsutredande verksamhet.
Konstitutionsutskottet,  som  yttrat  sig  över
propositionen från bl.a. integritetssynpunkt, delar
regeringens  bedömning  att  den brottsutredande
verksamheten kommer att omfatta integritetskänsliga
uppgifter som fordrar en högre skyddsnivå än vad
personuppgiftslagen garanterar och tillstyrker att
riksdagen antar den nya lagen som innehåller de
särbestämmelser  som  är  nödvändiga.  Enligt
konstitutionsutskottets uppfattning uppnås härigenom
en enhetlig reglering vad avser behandling  av
personuppgifter   inom   den   brottsutredande
verksamheten. När det gäller frågan om behandlingen
av uppgifter om personer som inte är misstänkta för
brott anser konstitutionsutskottet att de allmänna
bestämmelserna för behandling är tillräckligt skydd
för integriteten och att kravet på anteckning utgör
en  tillfredsställande  lösning  från  integri-
tetssynpunkt.  Skatteutskottet   instämmer   i
konstitutionsutskottets bedömningar.
Det anförda innebär att skatteutskottet tillstyrker
propositionen i förevarande delar och avstyrker
motion SkU14 yrkandena 1, 2 och 3. Som framhållits
innebär riksdagens  beslut  i  samband med att
skattebrottsenheterna infördes ett ställningstagande
rörande  de  principiella  utgångspunkterna  för
bekämpningen  av  skattebrott. Det  finns  inte
anledning att nu ompröva  dessa utgångspunkter.
Utskottet avstyrker därmed också motion Sk16 yrkande
1 i här berörd del.

Personuppgiftsombud vid ADB-revision

Bakgrund

Skattemyndigheterna får med stöd av taxeringslagen
(1990:324), skattebetalningslagen (1997:483)  och
lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle-
ringsavgifter företa bl.a. revision för att granska
näringsidkares  bokföring m.m. Vid revision kan
kontroll behöva göras i ett företags ADB-system. Den
information myndigheten behöver kan ibland inhämtas
genom att företagets personal gör bearbetningar i
systemet eller genom att revisorn tar kopior av
företagets  register  som  sedan  bearbetas  på
myndighetens  dator.  Regler om skydd för  den
personliga integriteten fanns tidigare i datalagen
(1973:289). Reglerna i datalagen riktade sig till
den registeransvarige, i  regel den hos vilken
revisionen utfördes. De bearbetningar med registret
som vid en revision utfördes av granskaren innebar
enligt datalagen inte att denne eller den myndighet
vederbörande tjänstgjorde vid blev registeransvarig.
Som komplement till reglerna i taxeringslagen om
ADB-användning tillkom därför lagen (1987:1231) om
automatisk  databehandling vid taxeringsrevision,
m.m.  Syftet med  lagen  var  att  skydda  de
personuppgifter som fanns hos den som granskades vid
en  revision   och   ge  skydd  mot  att
kontrollverksamheten fick en ur integritetssynpunkt
olämplig  uppläggning.  Datainspektionen  utövar
tillsyn över den granskning som görs vid revision,
och myndigheten kan meddela särskilda villkor för
denna.  Föreskrifter  har  utfärdats  av  Data-
inspektionen och Riksskatteverket.
Personuppgiftslagen har numera ersatt datalagen.
Utformningen av vem som är personuppgiftsansvarig
enligt personuppgiftslagen skiljer sig från vad som
gällde   registeransvarig  enligt   datalagen.
Bedömningen  är  att  skattemyndigheten  eller
tullmyndigheten numera är personuppgiftsansvarig i
fråga om de behandlingar som utförs vid revision och
annan granskning av ADB-material.

Propositionen

Lagen   om  automatisk  databehandling   vid
taxeringsrevision    m.m.    har    genom
personuppgiftslagens utformning blivit obehövlig och
föreslås upphävd. Personuppgiftslagen tillgodoser
behovet av att säkerställa ett gott integritets-
skydd. Regeringen anser inte att det utöver dessa
regler finns behov av särskilda regler för ADB-
revision. Det är enligt regeringen inte motiverat
att vid behandling av personuppgifter vid revision
införa en skyldighet för skattemyndigheterna att ha
personuppgiftsombud. En skattemyndighet kommer dock
att vara oförhindrad att utse personuppgiftsombud om
myndigheten anser att det behövs.

Motionen

I motion 1998/99:Sk14 yrkande 4 av Bo Lundgren m.fl.
(m)  påtalas  att flera remissinstanser,  bl.a.
Datainspektionen, förordat att skattemyndigheterna
skall ha personuppgiftsombud i syfte att säkerställa
ett gott integritetsskydd. Motionärerna delar den
uppfattningen och anser att regeringen bör få i upp-
drag att återkomma med ett sådant förslag.

Utskottets ställningstagande

Skatteutskottet instämmer i konstitutionsutskottets
bedömning att det saknas behov av att införa en
skyldighet att utse personuppgiftsombud. Reglerna i
taxeringslagen,    tvångsåtgärdslagen    och
Riksskatteverkets föreskrifter om skydd för ADB-
lagrad information och om ADB-säkerhet, tillsammans
med personuppgiftslagens bestämmelser, innebär att
det inte föreligger någon risk för otillbörligt
intrång i den personliga integriteten vid revision
eller annan kontroll. Skatteutskottet tillstyrker
regeringens förslag och avstyrker  motion  Sk14
yrkande 4.

Behandling av känsliga personuppgifter

Propositionen

Personuppgiftslagen innehåller förbud mot behandling
av känsliga personuppgifter. Det är uppgifter om
ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös
eller  filosofisk  övertygelse,  medlemskap  i
fackförening, hälsa eller sexualliv. I fråga om
polisens  verksamhet har undantag  gjorts  från
förbudet att behandla känsliga uppgifter. Regeringen
föreslår att undantag från förbudet även skall göras
vid utredning om skattebrott. Skattemyndigheterna
skall således ha möjlighet att behandla känsliga
personuppgifter i bl.a. en förundersökning, men inte
i underrättelseverksamhet, förutsatt att det är
oundgängligen   nödvändigt  för  syftet  med
behandlingen.

Motionerna

I motion 1998/99:Sk16 yrkande 2 av Mats Odell m.fl.
(kd) yrkas av integritetshänsyn avslag på förslaget
om undantag från förbudet mot behandling av känsliga
personuppgifter. Samma yrkande framförs i motion
1998/99:Sk15 yrkande 3 av Johan Pehrson och Camilla
Dahlin-Andersson (fp).

Utskottets ställningstagande

Skatteutskottet   delar  konstitutionsutskottets
bedömning att förslaget  rörande  behandling av
känsliga personuppgifter från integritetssynpunkt är
tillräckligt    restriktivt.   Skatteutskottet
tillstyrker regeringens  förslag  och  avstyrker
motionerna Sk16 yrkande 2 och Sk15 yrkande 3.

Utlämnande av personuppgifter som behandlas i
skattemyndigheternas brottsförebyggande verksamhet

Propositionen

Särskilda bestämmelser om när uppgifter får lämnas
ut behövs enligt  regeringen  bara i fråga om
utlämnande för framställning av rättsstatistik och
utlämnande av uppgifter till utlandet. I övrigt
skall ett utlämnande bedömas enligt sekretesslagen.

Motionen

Enligt motion 1998/99:Sk16 yrkande 3 av Mats Odell
m.fl. (kd) bör den  praktiska tillämpningen av
reglerna om utlämnande av  personuppgifter noga
följas upp och utvärderas.

Utskottets ställningstagande

Skatteutskottet   delar  konstitutionsutskottets
bedömning att det inte finns någon anledning att
befara att bestämmelserna i sekretesslagen medför
att uppgifter lämnas ut i för stor utsträckning.
Skatteutskottet utgår från att regeringen utan något
särskilt tillkännagivande  av  riksdagen  följer
verksamheten även i detta avseende och tillstyrker
med detta regeringens förslag och avstyrker motion
Sk16 yrkande 3.

Utvärdering av skattebrottsenheterna

Bakgrund

När  skattebrottsenheterna  infördes  uttalade
skatteutskottet (bet. 1997/98: SkU10 s. 21) att man
förutsatte  att  regeringen  löpande följde  de
praktiska erfarenheterna av den nya organisationen
och föreslog de förbättringar som kunde komma att
behövas.

Motionen

I motion 1998/99:Sk15 yrkande 1 av Johan Pehrson och
Camilla  Dahlin-Andersson  (fp)  framhålls  att
Folkpartiet  av  rättssäkerhetsskäl  var  mycket
tveksamt   till   förslaget   att   införa
skattebrottsenheter.   Folkpartiet   accepterade
reformen eftersom regeringens förslag innebar en
kraftig    begränsning    jämfört    med
Ekobrottsutredningens  förslag. Dessutom påtalade
skatteutskottet behovet av  att regeringen noga
följde de praktiska erfarenheterna. Enligt motionen
bör  regeringen nu skyndsamt redovisa vad  som
framkommit   vid   en   utvärdering   av
skattebrottsenheterna.

Utskottets ställningstagande

Skatteutskottet har tidigare betonat vikten av att
regeringen     löpande    följer     den
organisationsförändring    som   sker   vid
skattemyndigheterna   genom   införandet   av
skattebrottsenheter.  Utskottet  räknar  med att
regeringen i lämpligt sammanhang till riksdagen
redovisar erfarenheterna från verksamheten även utan
att riksdagen gör en särskild begäran härom. Med
detta avstyrks motion Sk15 yrkande 1.

Övergripande utredning om den personliga
integriteten

Motionen

I motion 1998/99:Sk15 yrkande 2 av Johan Pehrson och
Camilla Dahlin-Andersson (fp) yrkas att skyddet för
den enskildes integritet skall ses över av en
parlamentarisk kommitté. Motionärerna framhåller att
även om det kan antas att skattebrottsenheterna och
i enskilda fall även andra myndigheter har behov av
en automatiserad behandling av personuppgifter är
det tydligt att den totala omfattningen av sådan
behandling  kränker  den  enskildes  personliga
integritet.

Utskottets ställningstagande

Frågor  som  rör  skyddet för  den  personliga
integriteten   tillhör   konstitutionsutskottets
beredningsområde.  Enligt  vad som  framgår  av
konstitutionsutskottets yttrande i ärendet kommer KU
inom kort att i ett särskilt betänkande behandla
liknande frågor med anledning av motioner från den
allmänna motionstiden 1998. KU förordar att motion
Sk15  yrkande  2  avslås  i avvaktan på denna
behandling. Skatteutskottet delar denna uppfattning
och avstyrker motionen i nämnda del.

Lagförslagen

Förutom förslaget till lag om behandlingen  av
personuppgifter vid skattemyndigheternas medverkan i
brottsutredningar  föreslår  regeringen  vissa
ändringar  i  sekretesslagen  (1980:100),  lagen
(1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621)
om  misstankeregister,  lagen  (1997:1024)  om
skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar,
polisdatalagen (1998:622), förvaltningsprocesslagen
(1971:291),  lagen  (1994:466)  om  särskilda
tvångsåtgärder  i  beskattningsförfarandet  och
skatteregisterlagen (1980:343). Regeringen föreslår
vidare  att  lagen  (1987:1231)  om  automatisk
databehandling vid taxeringsrevision, m.m. upphävs.
Utskottet tillstyrker lagförslagen.
Regeringen föreslår slutligen att riksdagen beslutar
att införa en punkt 8 i 9 kap. 17 § sekretesslagen
(1980:100) enligt vilken sekretess skall gälla för
uppgift om enskilds personliga  och  ekonomiska
förhållanden i register som förs av Riksskatteverket
enligt den nya lagen om behandling av personupp-
gifter  vid  skattemyndigheters  medverkan  i
brottsutredningar. Utskottet har uppmärksammat att
numreringen i 9 kap. 17 § sekretesslagen (i lydelse
enligt SFS 1998:1441) har blivit fel. Den felaktiga
numreringen framgår av hänvisningen i 7 kap. 18 §
sekretesslagen (i lydelse enligt SFS 1998:624).
Utskottet föreslår att riksdagen ändrar punkt 7
(Statens biografbyrå)  till  punkt  5, punkt 5
(polisdatalagen) till punkt 6 och punkt 6 (lagen om
misstankeregister) till punkt 7.
Utskottet  tillstyrker  lagförslaget  med denna
justering.

Motioner från den allmänna motionstiden
1998

Utfärdande av F-skattsedel och startande av företag

Bakgrund

Reglerna om F-skattsedel infördes den 1 april 1993
(prop. 1991/92:112, bet. SkU29). Skattemyndigheten
skall för varje inkomstår utfärda skattsedlar för
preliminär skatt, antingen A-skattsedel eller F-
skattsedel.   Arbets-  eller  uppdragstagarens
skattsedel  avgör   vem   som  skall  göra
preliminärskatteavdrag och betala sociala avgifter.
Den som har F-skattsedel betalar själv sin preli-
minära  skatt  och  sina sociala avgifter. Har
mottagaren av ersättning för arbete en A-skattsedel
skall i stället den som betalar ut ersättning göra
skatteavdrag  och  betala  sociala  avgifter.
Skattsedeln avgör däremot inte vilket inkomstslag en
viss ersättning skall hänföras till vid taxeringen.
Skattsedeln avgör inte heller det arbetsrättsliga
förhållandet.
En arbetsgrupp inom RSV har i en rapport (1998:4)
redovisat resultatet av en kartläggning och analys
av praxis i fråga om utfärdande av F-skattsedel. I
rapporten föreslås att begreppet näringsverksamhet
vidgas till att omfatta personer som, utan att vara
inordnade i respektive uppdragsgivares verksamhet,
riktar sig till ett flertal uppdragsgivare och har
en affärsidé som innebär aktivt sökande av uppdrag
på den allmänna marknaden genom annonsering eller
dylikt. Utvidgningen  föreslås  ske  genom  att
begreppet      "självständigt     bedriven
förvärvsverksamhet" i  21  § kommunalskattelagen
ändras  till "med viss grad av självständighet
bedriven förvärvsverksamhet". Arbetsgruppen föreslår
vidare att  utbildningen  av handläggare av F-
skattefrågor bör ses över för att åstadkomma en
snabb, korrekt och enhetlig bedömning av ansökning-
arna.
I budgetpropositionen för 1999 (volym 1, avsnitt 8
Skattefrågor, s. 143) redovisar regeringen  sin
bedömning att definitionen av näringsverksamhet inte
bör  ändras.  De genomförda reformerna avseende
förutsättningarna för utfärdande av F-skattsedel
respektive förhandsbesked i taxeringsfrågor och de
utbildningsinsatser  som föreslås i ovan nämnda
rapport bör sammantaget resultera i en enhetlig och
kompetent handläggning. I propositionen sägs bl.a.
att  flera  remissinstanser  framhållit  att de
tillämpningsproblem som iakttagits inte har sin
grund i lagtextens utformning. Även med en ändrad
lagtext skulle en prövning behöva göras på grundval
av omständigheterna i det enskilda fallet.

Motionerna

I Moderaternas partimotion Sk310 yrkande 7 av Carl
Bildt m.fl. förordas en ordning som innebär att F-
skattsedel bör tilldelas alla som begär det om det
inte är uppenbart att företagssyftet är oseriöst och
att en särskild kampanj initieras i syfte att få
fler intresserade av att starta företag. Även i
motion Sk801 av Göte Jonsson (m) sägs att det måste
bli betydligt enklare att få F-skattsedel. Den
normala ordningen måste vara att den som vill skall
få F-skattsedel snabbt och utan krångel. I motion
Sk802 av Inga Berggren (m) föreslås en ordning som
innebär att  en ansökningsblankett om egen och
förenklad F-skattsedel årligen skall skickas till
alla artonåringar. I motion Sk804 av Ingvar Eriksson
och Ola Sundell (m) uttrycks besvikelse över att
budgetpropositionen inte innehöll förslag om enklare
regler för att få F-skattsedel. Riksdagen bör enligt
motionen begära förslag från regeringen i frågan.
Frågan tas slutligen också upp i motion A215 yrkande
3 av Anne-Katrine Dunker och Patrik Norinder (m).
Här anförs att alla som vill skall ha rätt att få F-
skattsedel och att det skall räcka med en anmälan
till myndigheterna för att starta företag.
I Kristdemokraternas partimotion N330 yrkande 9 av
Alf Svensson m.fl. argumenteras likaledes för att
alla som vill starta företag och som inte har
näringsförbud skall ha rätt att få F-skattsedel.
Enligt motionen innebär den praxis som utvecklats i
fråga om att få F-skattsedel att alltför många goda
affärsidéer stupar redan här.
Även i Folkpartiets partimotioner Sk308 yrkande 14,
N332 yrkandena 3, 4 och 8 och A811 yrkande 10 av
Lars Leijonborg m.fl. förordas att alla som vill
skall få F-skattsedel. Man menar i motionen att
regeringen  har  misslyckats  med  att  åtgärda
problemet. Folkpartiet föreslår att ett "startpaket"
för företagare skall finnas tillgängligt på Internet
och på alla skatte- och postkontor.
Yrkanden om förenklingar när det gäller tilldelning
av  F-skattsedel  återkommer  också  i  två
flerpartimotioner. I motion Sk811 av Kenth Skårvik
m.fl. (fp, m, kd, c) vill motionärerna att alla som
så önskar skall tilldelas F- skattsedel utan annan
prövning än om näringsförbud föreligger.
I motion N326 yrkande 9 av Per Westerberg och Göran
Hägglund (m, kd) yrkas att riksdagen skall begära
förslag om att F-skattsedel skall tilldelas alla som
begär det om inte företagssyftet är oseriöst. Det
s.k.  självständighetsre-  kvisitet  bör  enligt
motionen bevakas genom uppföljning i stället för
genom restriktivt beviljande av F-skattsedel.
En  helt  motsatt  uppfattning  i  fråga  om
tilldelningen av F-skattsedel än som framkommit i de
hittills redovisade motionerna finns i motion Sk812
av Ingemar Josefsson (s). Motionären anser att
Riksskatteverkets  förslag  om  att  utvidga
näringsbegreppet  inte  bör  genomföras. Det är
nödvändigt att behålla en strikt uppdelning mellan
arbetstagare  och  företagare.  Den  praxis som
utvecklats i fråga om F-skattsedeln innebär ett
skydd för de svaga grupperna på arbetsmarknaden.
Enligt motionen  försöker vissa företag kringgå
kollektivavtalen genom att säga upp anställda med
uppmaning att återkomma med F-skattsedel.

Utskottets ställningstagande

De regler om F-skattsedel som infördes den 1 april
1993 innebär en betydande förenkling i fråga om
betalningsansvaret för skatter och sociala avgifter
på ersättningar till uppdragstagare. Anledningen
till  reformen var att det i vissa fall hade
uppkommit   osäkerhet   om  vem  som  hade
betalningsansvaret. Det kunde medföra allvarliga
ekonomiska konsekvenser för enskilda personer som,
ofta långt efter det att en ersättning hade betalats
ut,   drabbades   av   betalningsansvar  för
arbetsgivaravgifter  och  preliminär  skatt  på
ersättningen. För att den enskilde skulle slippa att
göra  en  ingående prövning infördes i stället
ordningen att en F-skattsedel kunde utfärdas efter
en schablonmässig förhandsbedömning. F-skattsedeln
fungerar   som   ett   förhandsbesked   från
skattemyndigheten om hur den preliminära skatten och
socialavgifterna skall betalas.
Efter kritik om att reglerna för utfärdande av F-
skattsedlar ibland tolkades för restriktivt, bl.a.
på  det sättet att verksamhetens  karaktär  av
näringsverksamhet  ifrågasattes  alltför  ofta,
mjukades reglerna upp den 1 januari 1998 (prop.
1997/98:33, bet. SkU9) för att göra det lättare för
den som startar en verksamhet att få F-skattsedel.
Ändringen innebar att det skall kunna räcka med att
sökanden lämnar uppgifter som visar att han eller
hon har för avsikt att bedriva näringsverksamhet.
Vid det tillfället avstyrkte utskottet likartade
motionsyrkanden som de nu aktuella. Utskottet ansåg
bl.a. att F-skattsedel inte skulle utfärdas utan
vidare för alla som ansökte om en sådan. Utskottet
vidhåller denna uppfattning och anser att det skulle
föra för långt om alla som begär det skulle kunna få
en F-skattsedel. Risken för missbruk som omtalas i
motion Sk812 talar också starkt för att prövningen
om den som söker en F-skattsedel är näringsidkare
inte får bli alltför summarisk. Enligt utskottets
mening finns det skäl att tro att den uppmjukning av
reglerna för F-skattsedel som genomfördes från den 1
januari 1998 kommer att få positiva effekter och att
det för närvarande inte finns anledning att överväga
ytterligare lättnader.
Utskottet  anser  att  bra  och lättillgänglig
information för nya småföretagare är en viktig
fråga. De förslag om förenklingar och information
till nystartade företag som tagits upp i några
motioner faller inom ramen för det pågående arbetet
i den s.k. förenklingsutredningen (dir. 1996:78 och
dir. 1998:4).  Detta  arbete omfattar bl.a. en
utvärdering och förenkling av skattereglerna för
enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag.
Förslagen i motionerna omfattas också av det arbete
för att undanröja onödiga hinder för etablering och
tillväxt i småföretag som den nyligen avslutade
småföretagardelegationen  (dir. 1996:70)  utfört.
Utskottet delar också finansministerns förhoppning
om att de pågående skatteöverläggningarna skulle
leda till  reformer,  däribland förenklingar på
skatteområdet (prot. 1998/99:50). Utskottet vill
avslutningsvis  lyfta  fram  den  resurs  som
skatteförvaltningen   i   sammanhanget  utgör.
Skatteförvaltningen gör olika insatser  för att
stödja nya företag och informera om skattereglerna.
Bl.a. har en verksamhet med skatteinformatörer på
skattemyndigheterna initierats runt om i landet.
Dessa  ordnar  bl.a.  informationsträffar  för
nystartade   företagare.   Skatteförvaltningens
servicetelefon   är   öppen   dygnet   runt.
Skatteinformation  för  företag  finns  även på
Riksskatteverkets hemsida på Internet. Där finns
Riksskatteverkets föreskrifter och rekommendationer
liksom deklarationsupplysningar, nyhetsblad, m.m.
tillgängligt med möjlighet att söka i fulltext.
Sammanfattningsvis finner utskottet att frågor om
förenklingar för företagare och information till
företagare är väl uppmärksammade och att ett till-
kännagivande från riksdagen härom är obehövligt.
Utskottet  avstyrker samtliga motioner inklusive
motion Sk812 som får anses tillgodosedd med vad
utskottet anfört.

F-skattsedel till riksdagsledamöter

Motionen

I motion Sk809 av Jan Backman (m) anförs att
riksdagens   förståelse  för  egenföretagarens
skattesituation skulle öka om riksdagsledamöterna
får F-skattsedel.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tycker att det är bra om riksdagens
ledamöter har goda insikter om företagandets villkor
i allmänhet och särskilt om vilka skatteregler som
gäller. Det pedagogiska syftet är emellertid inte
tillräckligt tungt vägande för att man skall frångå
grundläggande regler om vilka som skall beviljas F-
skattsedel  och tilldela riksdagsledamöterna  F-
skattsedel enbart på grund av deras riksdagsuppdrag.
Utskottet avstyrker därför motion Sk809.

Beräkning av F-skatt

Bakgrund

En schablonmetod för debitering av F-skatt (tidigare
B-skatt) och särskild A-skatt, som innebär att
sådana skatter skall debiteras med utgångspunkt från
den senast debiterade slutliga skatten, infördes
redan år 1954. För närvarande gäller att preliminär
F-skatt och särskild A-skatt skall tas ut med ett
belopp motsvarande 110 % av den slutliga skatt som
påförts den skattskyldige året före inkomståret.
Understiger den slutliga skatten den ursprungligen
debiterade F-skatten eller särskilda A-skatten skall
preliminär skatt i stället tas ut med 105 %. Den nya
skattebetalningslagen  (prop.  1996/97:100,  bet.
SkU23), innebar inga ändringar i dessa regler.

Motionen

I motion N238 yrkande 16 av Lennart Daléus m.fl. (c)
förordas att den preliminära F-skatten bör sättas
till 100 % av föregående års skatt i stället för att
som i dag schablonmässigt skrivas upp.

Utskottets ställningstagande

Utskottet avstyrkte ett yrkande om slopande av
schablonuppräkningen vid debitering av bl.a. F-skatt
i samband med införandet av den nya skattebetal-
ningslagen. Utskottet ansåg att schablondebiteringen
gav en förenklad och arbetsbesparande hantering samt
att den förväntade ekonomiska utvecklingen inte gav
anledning till att ändra procentsatsen. Utskottet
ser ingen anledning att ompröva ställningstagandet
och avstyrker motion N238 i motsvarande del.

Förenklad bokföring och deklaration m.m.

Motionerna

Enligt Centerns partimotion N238 yrkande 15 av
Lennart Daléus m.fl.  är det inte rimligt att
egenföretagare som regel måste anlita expertis för
att deklarera. I motionen föreslås att det införs en
förenklad  deklaration  för egenföretagare  utan
anställda.
Även Folkpartiet anser att många småföretagare inte
klarar  att  deklarera själva.  I  Folkpartiets
partimotioner N332 yrkande 2 och A811 yrkande 11 av
Lars Leijonborg m.fl. föreslås att det införs en
förenklad  deklaration  för  företagare.  Enligt
motionärerna  bör  det  också  bli lättare att
registrera   företag,  t.ex.  via  Internet.
Bokföringsreglerna behöver också förenklas.
Samma uppfattning redovisas i flerpartimotionerna
Sk813 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, m, kd, c) och N326
yrkande 10 av Per Westerberg och Göran Hägglund (m,
kd).
I motion Sk803 av Erik Arthur Egervärn (c) berörs
småföretagens  kostnader  för  skriftväxling med
skattemyndigheterna. Motionären föreslår att före-
tagens skriftväxling skall få postbefordras utan
kostnad  alternativt  att  låta  dem göra  ett
schablonmässigt kostnadsavdrag.

Utskottets ställningstagande

Som  utskottet  redovisat  ovan beträffande  F-
skattsedlar och startande av företag är förenklingar
för företagare en fråga som är uppmärksammad inom
Regeringskansliet.  Utskottet  erinrar  om  att
regeringen har givit en särskild utredare i uppdrag
(dir. 1996:78 och dir. 1998:4) att utvärdera och se
över regelsystemet för enskilda näringsidkare och
delägare  i handelsbolag.  Förenklingsutredningen
skall bl.a. överväga införandet av ett förenklat
deklarations- och redovisningsförfarande  för de
allra minsta företagen i fråga om inkomsttaxering
och  redovisning  av  mervärdesskatt.  Uppdraget
innefattar genom tilläggsdirektiven också frågan om
införandet av ett förenklat redovisningsförfarande
även i redovisningslagstiftningen. Arbetet skall
vara avslutat den 31 december 1999. Utskottet anser
det inte lämpligt  att  föregripa det pågående
utredningsarbetet på området utan avstyrker samtliga
berörda motioner.

Revisionsregler och skattetillägg

Bakgrund

Den 1 november 1997 (prop. 1996/97:100, bet. SkU23)
ändrades revisionsreglerna i syfte att effektivisera
skattekontrollen.  Förslaget  grundade  sig  på
Skatteflyktskommitténs  betänkande (SOU 1996:79).
Ändringarna innebär att revision kan ske löpande och
hos  tredje  man.  Vidare  får  kassakontroll,
lagerinventering  och  liknande  fysisk kontroll
företas i form av s.k. överraskningsrevisioner.
Reglerna för tullrevision ändrades på motsvarande
sätt.

Motionen

I motion Sk808 yrkandena 1, 2 och 3 av Bo Lundgren
m.fl.  (m)  föreslås  av  integritets-  och
rättssäkerhetsskäl att riksdagen från den 1 januari
1999 skall återinföra de regler för skatterevision
som gällde  för  lagändringen 1997. Det gäller
reglerna om tredjemansrevision,  revision  under
löpande  period,  underrättelse  om  revision,
tredjemansföreläggande.  Enligt  motionen  skall
reglerna om tullrevision utformas på samma sätt som
reglerna  för  skatterevision. Det innebär  att
tredjemansrevision, revision under löpande år och
överraskningsrevision inte skall få förekomma vid
tullrevision. Motionärerna föreslår slutligen att
reglerna om skattetillägg blir föremål för utredning
och  att  riksdagen  beslutar  att  avskaffa
skattetillägg avseende periodiseringsfel vid såväl
direkt som indirekt skatt.

Utskottets ställningstagande

I samband med behandlingen av det förslag som ledde
till att den nu gällande ordningen antogs betonade
skatteutskottet både den skattskyldiges rimliga krav
på  rättssäkerhet  och  integritet  och  att
skattemyndigheterna  fick  lämpliga  resurser,
befogenheter  och kontrollinstrument  till  sitt
förfogande.  Utskottet  ansåg  vidare  att  av
effektivitetsskäl     möjligheten     till
tredjemansrevision borde återinföras. Vid misstanke
om  skalbolagstransaktioner och bolagsplundringar
borde enligt utskottet skattemyndigheterna kunna
säkra uppgifter ur räkenskaperna innan bolaget töms
eller säljs till en s.k. målvakt. Skattemyndighe-
terna borde också kunna  göra  iakttagelser av
aktuella   förhållanden   i   svårkontrollerad
affärsverksamhet  som riktar sig till  enskilda
konsumenter och där kvitto ej efterfrågas. Dessa
omständigheter  talade enligt utskottet för att
skattemyndigheterna även borde få en möjlighet att
företa revision av löpande period. Slutligen ansåg
utskottet att s.k. överraskningsrevisioner måste
kunna tillgripas i vissa särskilda fall, t.ex. för
kassakontroll,  lagerinventering  och  liknande.
Utskottets  bedömningar står sig alltjämt,  och
utskottet avstyrker motion Sk808 i motsvarande del.
Regeringen tillkallade i april 1998 en särskild
utredare  (dir.  1998:34)  för  att  se  över
skattetilläggsinstitutet. Redovisning av uppdraget
skall ske före utgången av år 1999. Utskottet anser
att det inte är lämpligt att föregripa utredningens
arbete och avstyrker motion Sk808 även i den delen.

Åtgärder mot ekonomisk brottslighet

Motionen

I motion Sk814 av Ingemar Josefsson och Sylvia
Lindgren (s) föreslås att licensavgifter bör prövas
inom speciella branscher som ett sätt att bekämpa
undandragandet av skatter och avgifter.  Enligt
motionärerna undergrävs solidariteten i samhället om
företag undandrar sig skatter och sociala avgifter
och välfärdens finansiering läggs på dem som inte
vill    eller    inte    kan    fuska.
Branschsaneringsutredningens förslag om införandet
av en licensavgift, dvs. en miniminivå på de belopp
som skall betalas i skatt, bör prövas.

Utskottets ställningstagande

Som  redovisas i motionen har förslag om s.k.
licensavgifter  lagts  fram  av  den  s.k.
Branschsaneringsutredningen (SOU 1996:17 och SOU
1997:111).  Från Regeringskansliet har utskottet
inhämtat att det för närvarande inte är aktuellt att
föra  fram  förslaget  om  licensavgifter  till
riksdagen.  Remissinstanserna  var  övervägande
negativa till förslaget. Kritiken avsåg bl.a. att
utredningens förslag inte skulle ha någon egentlig
effekt på skatteundandragandet. Det kunde enligt
kritiken förväntas en anpassning i de branscher där
fusk förekommer så att miniminivån också blev ett
tak för skatteinbetalningarna.  Systemet  ansågs
vidare  krångligt genom att det skulle fungera
parallellt med det ordinarie skattesystemet och
förutsatte  ett  avräkningsförfarande.  Slutligen
skulle förslaget onödigtvis peka ut hela branscher
som skattefuskare, vilket skulle drabba även seriösa
företagare inom branschen.  Utskottet  kan  mot
bakgrund av det anförda inte ställa sig bakom
motionärernas förslag om ett tillkännagivande till
riksdagen i frågan utan avstyrker motion Sk814.

Taxeringsnämnderna

Gällande ordning

Beslut  i  ett  taxeringsärende  fattas  enligt
taxeringslagen av behörig skattemyndighet. Vissa
ärenden avgörs i skattenämnd. Skattenämnden består
av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer
fastställer  hur  många  övriga  ledamöter  i
skattenämnden  som  skall  finnas  vid  varje
skattekontor. Skattenämnden är enligt 2 kap. 7 §
taxeringslagen beslutsför när ordförande eller vice
ordförande och fyra övriga ledamöter är närvarande.
Fler än fem övriga ledamöter får inte delta i
behandlingen av ett ärende.

Motionen

I motion Sk815 av Henrik Landerholm (m) anförs
kritik mot sammansättningen av skattenämnderna som
för närvarande består av 15 ledamöter varav fem
kallas till tjänstgöring då nämnden sammanträder.
Enligt motionen ger denna ordning  utrymme för
onödigt godtycke vid kallandet av tjänstgörande.
Motionären föreslår ett system där fem ledamöter
väljs till ordinarie ledamöter  och  fem  till
suppleanter.

Utskottets ställningstagande

Utskottet som behandlat motsvarande yrkande under
tidigare riksmöten (bet. 1996/97:SkU1 s. 12) bedömer
alltjämt att motionärens farhågor för godtycke är
överdrivna och att det i motionen inte lagts fram
någon omständighet som motiverar några ändringar i
nämndemannaorganisationen. Såvitt utskottet erfarit
har  Finansdepartementet  nyligen  remitterat en
promemoria med förslag som syftar till att minska
problemen med inställda sammanträden och leda till
snabbare och billigare handläggning. Utskottet utgår
från att Finansdepartementet eller Riksskatteverket
vid behov ( dvs. om man finner att organisatoriska
problem föreligger i den fråga motionären berör (
tar de initiativ som kan anses påkallade. Med detta
avstyrker utskottet motionen.

Uppgift om skatt på lönebesked

Gällande bestämmelser m.m.

För myndigheter infördes  genom SFS 1994:82 en
särskild bestämmelse i förordningen (1969:54) om
beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg, 3 a
§, om att bl.a. sociala kostnader bestående av
lönekostnadspålägg och avgift för kompletterande
ålderspension  skulle redovisas på lönebeskedet.
Bestämmelsen trädde  i kraft den 1 juni 1994,
ändrades genom SFS 1995:901 och upphävdes den 1
april 1996  genom  SFS  1996:40.  För  privata
arbetsgivare  fanns  ingen  direkt motsvarighet.
Däremot fanns det i uppbördslagen en bestämmelse i
43  § som infördes genom SFS 1993:1444 (prop.
1993/94:80,  bet.  1993/94:AU6)  om att det på
lönebeskedet skulle anges hur stor del som avsåg
allmän sjukförsäkringsavgift och allmän avgift för
finansiering av kontantförmåner vid arbetslöshet.
Sedermera ändrades  bestämmelsen  till  allmänna
egenavgifter.  Den  fördes dock inte över till
skattebetalningslagen och har därför numera upphört
att gälla.

Motionerna

I motion Sk659 av Berit Adolfsson och Inger René (m)
förespråkas att alla skatter på inkomster öppet
redovisas för svenska löntagare på lönebesked och
inkomstuppgifter.
Även i motion Sk660 av Jan Backman (m) talas om att
synliggöra  de skatter som betalas, och  bl.a.
föreslås att den  som betalar lön eller annan
ersättning skall vara skyldig att redovisa vilka
arbetsgivaravgifter och skatter som man dessutom
betalar.
I motionerna Sf215 av Anna Lilliehöök (m) och Sf258
av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) föreslås att
statliga arbetsgivare skall vara skyldiga att på
lönebeskedet   redovisa   arbetsgivaravgifter,
löneskatter och andra avgifter.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vidhåller (jfr bet. 1997/98:SkU19 s. 25)
sin tidigare redovisade uppfattning att det inte
finns någon anledning att införa ett obligatoriskt
uppgiftslämnande för arbetsgivarna, vare sig de är
offentliga eller privata, och belasta dem med det
merarbete och kostnader ett sådant uppgiftslämnande
medför. Strävandena bör tvärtom vara att så långt
som    möjligt    begränsa   arbetsgivarnas
uppgiftsskyldighet. En ordning med redovisning av
skatter och avgifter på t.ex. lönebesked kan leda
till otydligheter och missförstånd. När det gäller
inkomstskatt kan exempelvis en arbetsgivare endast
ange den preliminära skatten på lönebeskedet och
kontrolluppgifter. Arbetsgivaren vet nämligen inte
hur stor den slutliga skatten blir. Givetvis står
det arbetsgivarna  fritt att lämna den begärda
informationen på lönebeskeden till de anställda, men
då som en frivillig seviceåtgärd.  Enligt  vad
utskottet känner till är en sådan ordning, som
relativt lätt kan programmeras in i företagets ADB-
rutiner vid löneutbetalning, numera mycket vanlig.
Med   det   anförda   avstyrker   utskottet
motionsyrkandena.

Preliminärskatteavdrag

Motionen

I motion Sk816 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)
påtalas problem  med  att  det är vanligt att
sjukskrivna och pensionärer med ersättning från
försäkringskassan får kvarskatt. Dessa människor har
svårt att ekonomiskt klara en kvarskatt som blir
följden av att försäkringskassan drar för lite
preliminär skatt.

Utskottets ställningstagande

Reglerna om skatteavdrag måste av administrativa
skäl bygga på schabloner. Nuvarande regler medför
att skatteavdraget ofta blir för lågt när ersättning
avseende en och samma månad betalas ut av både
arbetsgivare och försäkringskassa. Problemet hänger
samman med att den ene utbetalaren inte vet vad den
andre utbetalaren kommer att betala ut eller har
betalat ut. Utskottet bedömer att de problem som
motionärerna tar upp till stor del är individuella
och därmed svåra att lösa med generella regler.
Utskottet vill dock peka på att det är möjligt för
den som vill undvika kvarskatt att begära ett större
preliminärskatteavdrag än som skulle bli fallet med
avdrag enligt tabell.

Deklarationstidpunkt

Gällande bestämmelser

Enligt  2  kap.  28  §  lagen  (1990:325)  om
självdeklaration  och  kontrolluppgifter  skall
förenklad självdeklaration lämnas senast den 2 maj
under  tax-eringsåret.  Särskild självdeklaration
skall normalt lämnas senast den 31 mars under
taxeringsåret.

Motionen

I motion Sk805 yrkande 1 av Marie Engström m.fl. (v)
föreslås att sista inlämningsdag  för förenklad
deklaration  bör vara den 31 mars under  tax-
eringsåret.

Utskottets ställningstagande

Skattekontrollutredningen har i sitt slutbetänkande
bl.a. föreslagit att den 2 maj taxeringsåret blir en
gemensam deklarationsdag för  alla deklarations-
skyldiga, såväl fysiska som juridiska personer.
Utredningens förslag, som alltså går i en annan
riktning än vad motionären föreslagit, övervägs för
närvarande inom Regeringskansliet. Utskottet anser
det inte lämpligt att föregripa regeringens slutliga
ställningstagande utan avstyrker motion Sk805 i här
berörd del.

Avgift vid försenad deklaration

Gällande ordning

Enligt 15 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483)
tas förseningsavgift ut med 1 000 kr om den som är
skyldig  att lämna skattedeklaration  eller  en
periodisk sammanställning  inte  gjort det inom
föreskriven tid.

Motionen

I motion N326 yrkande 33 av Per Westerberg och Göran
Hägglund (m, kd) anförs att det är oskäligt att
förseningsavgiften  är lika stor  oberoende  av
förseningens längd och vilka belopp som deklareras.
Avgiften vid försenad deklaration bör därför slopas.

Utskottets ställningstagande

När förseningsavgiften infördes uttalade utskottet
att   en   avgift   behövdes   för   att
redovisningshandlingarna skall komma in i rätt tid
och skattemyndigheterna kunna göra en snabb och
korrekt avstämning av skattekontona. Utskottet ansåg
också att förseningsavgiften av praktiska skäl borde
ges en lättillämpad utformning, vilket en avgift med
ett fast belopp hade (bet. 1996/97:SkU23). Utskottet
vidhåller denna uppfattning och avstyrker motion
N326 i motsvarande del.

Skattebetalningsdag

Gällande ordning

Enligt 16 kap. 3 § skattebetalningslagen gäller att
skatten anses betald den dag betalningen bokförts på
skattemyndighetens konto. Före skattereformen gällde
att skatten ansågs  betald den dag inbetalning
skedde.

Motionen

I motion N238 yrkande 5 av Lennart Daléus m.fl. (c)
begärs ett tillkännagivande om att skatten skall
anses betald den dag inbetalning skett.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har behandlat och avstyrkt motsvarande
yrkande i sina av riksdagen godkända betänkanden
1996/97:SkU23 och 1997/98:SkU24. Utskottet vidhåller
uppfattningen vad gäller skattebetalningsdag - dvs.
vid vilken tidpunkt en skattebetalning skall anses
ha skett - att det är en fördel att ha en ordning på
skatteområdet som stämmer överens med civilrättsliga
principer  och  hur  betalningar  görs i andra
sammanhang. Till saken hör också att det numera
införts möjligheter som inte fanns innan att betala
skatten genom bankgiro. Härigenom har tidsåtgången
minskat för den som föredrar denna betalningsform.
Därmed avstyrks motion N238 i motsvarande del.

Inbetalning av kvarskatt

Gällande bestämmelser m.m.

Enligt  16  kap.  6  §   första  stycket
skattebetalningslagen  (1997:483)  skall  obetald
slutlig skatt betalas senast den förfallodag som
infaller närmast efter det att 90 dagar har gått
från den dag då ett grundläggande beslut om slutlig
skatt fattades. Enligt andra stycket samma paragraf
är motsvarande frist beträffande skatt som har
bestämts genom omprövningsbeslut  30 dagar. Det
ankommer på den skattskyldige själv att betala in
obetald slutlig  skatt.  Arbetsgivarens tidigare
medverkan i betalningen av kvarstående skatt slopa-
des  i  och  med  införandet  av  den  nya
skattebetalningslagen (prop. 1996/97:100 s. 358 f.
bet. SkU23 s. 234(235).

Motionen

I motion Sk805 yrkandena 2 och 3 av Marie Engström
m.fl. (v) begärs förslag om ett återinförande av den
tidigare betalningstiden för kvarskatten, liksom
skyldigheten för arbetsgivaren att betala in den
anställdes kvarskatt.  Den  nuvarande  ordningen
ställer enligt motionärernas mening till problem
speciellt för barnfamiljer, då slutet av året oftast
innebär stora påfrestningar för familjeekonomin.

Utskottets ställningstagande

Mot bakgrund av att kvarskatterna under 1990-talet
fortlöpande har minskat och att de skattskyldiga med
förenklad deklaration numera redan på den förtryckta
deklarationsblanketten får tydligt besked om sina
skatteförhållanden anser utskottet att det inte
finns något skäl att ånyo pålägga arbetsgivarna
skyldigheten  att  betala  in  de  anställdas
kvarskatter. Ett återinförande av denna skyldighet
skulle   dessutom   passa   dåligt   in  i
skattekontosystemet   och   ge  upphov  till
administrativt merarbete. Liksom  tidigare anser
utskottet att betalningsfristen på 90  dagar i
normalfallet är väl avvägd. Utskottet avstyrker
följaktligen motionen i nu behandlade delar.

Dröjsmålsränta i skattemål

Gällande bestämmelser

I samband med införandet av skattekontosystemet
avskaffades de tidigare pålagorna dröjsmålsavgift,
respitränta och diverse andra ränteformer. I stället
infördes i 19 kap. 4(11 §§ skattebetalningslagen
(1997:483) en enhetlig kostnadsränta på tre olika
nivåer beroende på dels det bristande beloppets
storlek,  dels  hur  lång  tid det dröjt  med
betalningen.

Motionen

I motion Sk810 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp, m,
kd,  c)  föreslås  att  om  skattemyndigheten
ifrågasätter en deklaration bör möjligheten att ta
ut dröjsmålsränta på i efterhand  påförd skatt
begränsas till ett år.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har behandlat motsvarande yrkande under
tidigare riksmöten (jfr bet. 1997/98:SkU19 s. 23).
Utskottet vidhåller sin tidigare ståndpunkt att en
sådan begränsning av räntepåföringen bakåt i tiden
som föreslås i motionen skulle strida mot själva
syftet med räntepåföringen, som är att fungera som
en påtryckning att betala skatten i rätt tid. Även
av kredit- och rättviseskäl bör en sådan begränsning
som föreslås i motionen inte komma i fråga. Mot
bakgrund av vad nu anförts avstyrker utskottet
motion Sk810.

Avdrag för kostnader för fullgörande av uppdraget
som riksdagsledamot

Bakgrund m.m.

En riksdagsledamot kan enligt kommunalskattelagen
yrka avdrag för de särskilda  omkostnader  som
uppdraget  för med sig och som inte täcks av
resekostnads- och traktamentsersättning. Avdragen
skall på skattemyndighetens begäran kunna styrkas
med kvitton. Riksdagen (bet. 1988/89:KU39) uttalade
våren 1989 i samband med ett ställningstagande om
ökat ekonomiskt  stöd till riksdagens ledamöter
angelägenheten av att skattemyndigheterna för att
åstadkomma största möjliga rättvisa och likformighet
vid  riksdagsledamöternas  taxeringar  behandlar
ledamöterna mer likvärdigt när det gäller avdrag för
kostnader för riksdagsuppdraget.

Motionen

I motion K263 av Jan Backman (m) påtalas att sedan
riksdagen senast  uttalade  sig  i  frågan  om
riksdagsledamöternas  taxeringar har ledamöternas
ersättningar    ändrats,   skatteförvaltningen
omorganiserats  och  mediernas  intresse  ökat.
Likformigheten är viktig och frågan vad som kan vara
avdragsgilla  kostnader  bör  belysas från  den
utveckling som skett i samhället. Riksdagen bör
uppdra åt förvaltningsstyrelsen  att lägga fram
förslag  till  uttalande om riksdagsledamöternas
avdragsrätt.

Utskottets ställningstagande

Det riksdagsuttalande våren 1989 som motionären
refererar till gjordes enligt utskottets mening vid
en tidpunkt, då behovet av vägledning beträffande
vilka kostnader för riksdagsuppdraget  som  var
avdragsgilla var betydligt större än vad som är
fallet i dag. Regeringsrätten hade vid tillfället
relativt nyligen i en dom (RÅ 1986 ref. 130), vilken
refereras  i konstitutionsutskottets  betänkande,
fastslagit att  ett  uppdrag som riksdagledamot
omfattade inte bara arbetet som utförs i samband med
riksdagens verksamhet i formell mening utan också
utanför  riksdagen,  i  den egna valkretsen, i
partiorganisationen   samt  i  samband   med
kontaktverksamhet med enskilda och organisationer.
Genom flera regeringsrättsavgöranden är osäkerheten
om  ledamöternas  kostnadsavdrag i dag avsevärt
mindre. Riksdagens förvaltningskontor sammanställer
som service till ledamöterna information om vilka
kostnader för uppdraget som är avdragsgilla.
Det  är enligt utskottet främst olikheter i
skattemyndigheternas      hantering     av
riksdagsledamöternas kostnadsersättning som påtalats
under senare tid. Vissa skattemyndigheter godtar
kostnadsavdrag upp till kostnadsersättningens belopp
utan att ledamoten behöver visa kvitton. Andra
myndigheter  kräver att  ledamöterna  verifierar
samtliga avdrag. De nämnda förhållandena är enligt
utskottets bedömning väl kända i skatteförvaltningen
och bör lösas utan riksdagens inblandning.
Sammanfattningsvis finns enligt utskottets mening
inget behov av ett sådant uttalande från riksdagen
som förespråkas i motionen. Den avstyrks därför.

Folkbokföring av barn

Gällande ordning m.m.

Huvudregeln i 6 kap. 13 § föräldrabalken är att
vårdnadshavarna endast gemensamt  kan  företräda
barnet. Enligt 30 § folkbokföringslagen åligger det
följaktligen  båda  vårdnadshavarna  att  anmäla
flyttning av barnet. Riksdagen antog hösten 1997 en
proposition om folkbokföringslagens överklagande-
regler (prop. 1997/98:9, bet. SkU5) som även berörde
frågan om folkbokföringen av barn. Propositionen
innebar att en vårdnadshavare inte skulle ges rätt
att mot den andre vårdnadshavarens vilja överklaga
ett beslut som rör barnets folkbokföring. Frågan om
barns folkbokföring ansågs inte vara så särpräglad
att  det  fanns  skäl att göra undantag  från
huvudregeln i föräldrabalken.

Motionen

I motion Sk902 av Tanja  Linderborg m.fl. (v)
föreslås en lagändring på så sätt att en förälder
vid gemensam vårdnad skall ha rätt att överklaga
eller begära ändring av barnets folkbokföring även
när den andra föräldern är nöjd med beslutet.

Utskottets ställningstagande

Enligt  utskottets  mening  skulle det innebära
avsevärda  svårigheter med överklaganderätt  för
föräldrarna var för sig. Barnets talan skulle kunna
komma att skifta beroende på vem av föräldrarna som
för  talan.  I  dag  gäller  vidare  att  en
flyttningsanmälan  alltid  skall  göras av båda
vårdnadshavarna gemensamt. Ett införande av en sådan
överklagandemöjlighet som motionären föreslår borde
också  medföra att dessa regler ändras så att
flyttningsanmälan  för  barnet  kan  göras  av
vårdnadshavarna var för sig. Utskottet ställer sig
mycket tveksamt till en sådan ordning eftersom det
är  en  stor  risk för motstridiga flyttnings-
anmälningar.  Utskottet  vill  framhålla  att
bosättningen alltid skall bedömas efter de faktiska
omständigheterna. När föräldrar är oeniga om barnets
bosättning har vardera föräldern alltid möjlighet
att förse skattemyndigheten med den information som
vederbörande anser relevant för prövningen. Med det
anförda avstyrker utskottet motion Sk902.

Folkbokföring av studerande

Gällande ordning

En elev under 18 år som har sitt egentliga hemvist
tillsammans med föräldrar eller andra anhöriga anses
bosatt där även om han eller hon på grund av
skolgången regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på
annan fastighet (11 §). Detsamma gäller elev som
fyllt 18 år så länge studierna avser grund- eller
gymnasieskola eller motsvarande. En vuxen studerande
skall folkbokföras där han regelmässigt tillbringar
sin dygnsvila enligt samma regler som gäller för
andra vuxna. Om den studerande veckopendlar till
studieorten och därigenom anses ha dubbel bosättning
skall han vara folkbokförd där han med hänsyn till
övriga omständigheter får anses ha sin egentliga
hemvist.

Motionen

I motion Sk901 av Viviann Gerdin (c) föreslås att
studerande själva skall få avgöra folkbokföringsort
med hänsyn till sina privata förhållanden.

Utskottets ställningstagande

Folkbokföringen skall bedömas efter de faktiska
omständigheterna. Någon valfrihet i fråga om var en
person skall vara folkbokförd finns med några få
undantag inte. Tillräckliga skäl att utöka detta
undantag med studerande föreligger enligt utskottets
uppfattning inte. Motionen avstyrks därför.

Översyn av folkbokföringen

Motionen

I motion Sk903 yrkande 1 av Rune Berglund och Berit
Andnor (s) anförs att det behövs en översyn av
folkbokföringslagen för att utröna om det går att
skapa klara regler och möjligheter för kommuner och
myndigheter  att  övervaka och beivra uppenbart
missbruk av folkbokföringen.

Utskottets ställningstagande

Kommuner och landsting har i dag en skyldighet att
underrätta skattemyndigheten om det finns anledning
att anta att någon har fel adress i folkbokföringen.
Dessa  uppgifter  ligger  till  grund  för
bosättningskontroll. Inom skatteförvaltningen pågår
för  närvarande  ett  projekt  för  förbättrad
bosättningskontroll inom folkbokföringsverksamheten.
Målet för projektet är att stärka kontrollfunktionen
och skapa underlag för effektivare metoder för
kontrollen. En fråga som prioriteras är samarbetet
med andra myndigheter. Utskottet anser mot den
anförda bakgrunden att det för närvarande inte finns
anledning att göra en sådan översyn som begärs i
motionen. Motionen avstyrks därmed.

Folkbokföringsdag

Bakgrund

Den 1 november var tidigare mantalsskrivningsdag. I
och med den nya folkbokföringslagen avskaffades
mantalsskrivningen  och  ersattes  av  begreppet
folkbokföring. Folkbokföring sker löpande under året
och någon viss folkbokföringsdag finns inte. Som
huvudregel gäller vid  flyttning den nya folk-
bokföringen fr.o.m. flyttningsdagen. Något skäl att
ha  en  viss folkbokföringsdag finns inte  för
folkbokföringsverksamheten. Det finns dock fortfa-
rande i t.ex. kommunalskattelagen och lagen om
allmän försäkring kvar vissa bestämmelser som tar
sikte på folkbokföringen den 1 november.

Motionen

I motion Sk903 yrkande 2 av Rune Berglund och Berit
Andnor (s) anförs att det finns anledning att utreda
frågan om huruvida folkbokföringsdag skall vara den
1 januari i fortsättningen. Skälen för att ha den 1
november som folkbokföringsdag  existerar enligt
motionärerna inte längre.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har under flera år avstyrkt motsvarande
yrkanden - senast i det av riksdagen godkända
betänkandet 1997/98:SkU5. Utskottet har framhållit
att mantalsskrivningsdagen avskaffades med den nya
folkbokföringslagen.    Det   finns   ingen
folkbokföringsdag, även om det i vissa lagar finns
kvar bestämmelser som tar sikte på folkbokföringen
den 1 november. Utskottet gör inte nu någon annan
bedömning och avstyrker motion Sk903 i motsvarande
del.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.   beträffande   behandling   av
personuppgifter   i   skattemyndigheternas
brottsutredande verksamhet
att riksdagen med bifall till proposition 1998/99:34 i denna
del samt med avslag på motionerna 1998/99:Sk14
yrkandena 1-3 och 1998/99:Sk16 yrkande 1 godtar
regeringens förslag,
res. 1 (m) - delvis
2. beträffande  personuppgiftsombud vid
ADB-revision
att riksdagen med bifall till proposition 1998/99:34 i denna
del samt med avslag på motion 1998/99:Sk14
yrkande 4 godtar regeringens förslag,
res. 2 (m)
3. beträffande behandling av känsliga personuppgifter
att riksdagen med bifall  till  proposition
1998/99:34 i denna del samt med avslag på
motionerna  1998/99:Sk16  yrkande  2  och
1998/99:Sk15  yrkande  3  godtar regeringens
förslag,
res. 3 (kd) - delvis
4.   beträffande   utlämnande   av
personuppgifter    som    behandlas   i
skattemyndigheternas     brottsförebyggande
verksamhet
att riksdagen med bifall till proposition1998/99:34 i denna
del samt med avslag på motion 1998/99:Sk16
yrkande 3 godtar regeringens förslag,
res. 4 (kd)
5.   beträffande   utvärdering   av
skattebrottsenheterna
att riksdagen avslår motion 1998/99:Sk15 yrkande 1,
6. beträffande övergripande utredning om
den personliga integriteten
att riksdagen avslår motion 1998/99:Sk15 yrkande 2,
7. beträffande lagförslagen
att riksdagen till följd av vad ovan anförts och hemställts
dels antar de i proposition 1998/99:34 framlagda
förslagen till
1. lag om behandling av personuppgifter vid
skattemyndigheters     medverkan     i
brottsutredningar,
2.  lag om ändring i lagen (1998:620)  om
belastningsregister,
3. lag  om  ändring i lagen (1998:621) om
misstankeregister,
4. lag om ändring i lagen (1998:624) om ändring
i sekretesslagen (1998:100),
5. lag om ändring i  lagen (1997:1024) om
skattemyndigheters     medverkan     i
brottsutredningar,
6. lag om ändring i polisdatalagen (1998:622),
7. lag om upphävande av lagen (1987:1231) om
automatisk databehandling vid taxeringsrevision,
m.m.,
8. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen
(1971:291),
9. lag  om  ändring i lagen (1994:466) om
särskilda      tvångsåtgärder      i
beskattningsförfarandet,
10.  lag  om  ändring i skatteregisterlagen
(1980:343),
dels  antar  det  i proposition  1998/99:34
framlagda förslaget till lag om ändring i lagen
(1998:1441) om ändring i lagen (1998:624) om
ändring i sekretesslagen (1980:100) med följande
ändring i 9 kap. 17 §:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
9 kap.
17 §
-----------------------------------------------------
Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga
och ekonomiska förhållanden, om inte annat följer av
18 §
1.  i  utredning  enligt  bestämmelserna  om
förundersökning i brottmål,
2. i angelägenhet,  som  avser  användning av
tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet
för att förebygga brott,
3. i angelägenhet som avser registerkontroll och
särskild personutredning enligt säkerhetsskyddslagen
(1996:627),
4.   i   åklagarmyndighets,  polismyndighets,
skattemyndighets,   Statens   kriminaltekniska
laboratoriums, tullmyndighets eller kustbevakningens
verksamhet i övrigt för att förebygga, uppdaga,
utreda eller beivra brott,
-----------------------------------------------------
5. i register som förs av  5.    i    Statens
Rikspolisstyrelsen enligt biografbyrås  verksamhet
polisdatalagen (1998:622) att        biträda
eller  som  annars be- Justitiekanslern, allmän
handlas där med stöd av åklagare      eller
samma lag,         polismyndighet     i
brottmål,
6. i register som förs
enligt lagen (1998:621)  6. i register som förs
om misstankeregister,   av   Rikspolisstyrelsen
enligt   polisdatalagen
7.    i    Statens (1998:622)  eller  som
biografbyrås  verksamhet annars behandlas där med
att        biträda stöd av samma lag,
Justitiekanslern, allmän
åklagare      eller  7. i register som förs
polismyndighet     i enligt lagen (1998:621)
brottmål,         om misstankeregister,
-----------------------------------------------------
8. i register som förs av Riksskatteverket enligt
lagen (1999:000) om behandling av personuppgifter
vid skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar
eller som annars behandlas där med stöd av samma
lag, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon honom närstående
lider skada eller men.
Sekretess gäller i verksamhet, som avses i första
stycket, för anmälan eller utsaga från enskild, om
det kan antas att fara uppkommer för att någon
utsätts för våld eller annat allvarligt men om
uppgiften röjs.
Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till
enskild enligt vad som föreskrivs i den särskilda
lagstiftningen om unga lagöverträdare och i säker-
hetsskyddslagen (1996:627) samt i förordning som har
stöd i denna lag. Utan hinder av sekretessen får
uppgift vidare lämnas ut enligt vad som föreskrivs i
lagen   (1998:621)   om   misstankeregister,
polisdatalagen (1998:622) och lagen (1999:000) om
behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters
medverkan i brottsutredningar samt i förordningar
som har stöd i dessa lagar.
I  fråga om uppgift i allmän handling gäller
sekretess i högst sjuttio år.
-----------------------------------------------------
res. 1 (m) - delvis
res. 3 (kd) - delvis
8. beträffande utfärdande av F-skattsedel
och startande av företag
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:Sk310 yrkande 7,
1998/99:Sk801,  1998/99:Sk802,  1998/99:Sk804,
1998/99:A215 yrkande 3, 1998/99:N330 yrkande 9,
1998/99:Sk308 yrkande 14, 1998/99:N332 yrkandena
3,  4  och  8,  1998/99:A811  yrkande  10,
1998/99:Sk811,  1998/99:N326  yrkande  9 och
1998/99:Sk812,
res. 5 (m, kd)
9.   beträffande  F-skattsedel  till
riksdagsledamöter
att riksdagen avslår motion 1998/99:Sk809,
10. beträffande beräkning av F-skatt
att riksdagen avslår motion 1998/99:N238 yrkande 16,
res. 6 (m, kd, c)
11. beträffande förenklad bokföring och
deklaration m.m.
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:N238 yrkande 15,
1998/99:N332 yrkande 2, 1998/99:A811 yrkande 11,
1998/99:Sk813, 1998/99:N326  yrkande  10 och
1998/99:Sk803,
res. 7 (m)
res. 8 (kd, c)
12.  beträffande  revisionsregler  och
skattetillägg
att riksdagen avslår motion 1998/99:Sk808 yrkandena 1-3,
res. 9 (m)
13. beträffande åtgärder mot ekonomisk
brottslighet
att riksdagen avslår motion 1998/99:Sk814,
14. beträffande taxeringsnämnderna
att riksdagen avslår motion 1998/99:Sk815,
res. 10 (m)
15. beträffande  uppgift  om skatt på
lönebesked
att   riksdagen   avslår  motionerna  1998/99:Sk659,
1998/99:Sk660, 1998/99:Sf215 och 1998/99:Sf258,
res. 11 (m)
16. beträffande preliminärskatteavdrag
att riksdagen avslår motion 1998/99:Sk816,
17. beträffande deklarationstidpunkt
att riksdagen avslår motion 1998/99:Sk805 yrkande 1,
res. 12 (v)
18.  beträffande avgift  vid  försenad
deklaration
att riksdagen avslår motion 1998/99:N326 yrkande 33,
19. beträffande skattebetalningsdag
att riksdagen avslår motion 1998/99:N238 yrkande 5,
res. 13 (m, kd, c)
20. beträffande inbetalning av kvarskatt
att riksdagen avslår motion 1998/99:Sk805 yrkandena 2 och 3,
res. 14 (v)
21.  beträffande   dröjsmålsränta  i
skattemål
att riksdagen avslår motion 1998/99:Sk810,
res. 15 (m, kd)
22. beträffande avdrag för kostnader för
fullgörande av uippdraget som riksdagledamot
att riksdagen avslår motion 1998/99:K263,
23. beträffande folkbokföring av barn
att riksdagen avslår motion 1998/99:Sk902,
24.  beträffande  folkbokföring   av
studerande
att riksdagen avslår motion 1998/99:Sk901,
25.    beträffande   översyn   av
folkbokföringen
att riksdagen avslår motion 1998/99:Sk903 yrkande 1,
26. beträffande folkbokföringsdag
att riksdagen avslår motion 1998/99:Sk903 yrkande 2.
Stockholm den 16 februari 1999

På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg


I beslutet har deltagit: Arne Kjörnsberg (s), Bo
Lundgren  (m), Lisbeth Staaf-Igelström (s), Per
Rosengren (v), Holger Gustafsson (kd), Carl Fredrik
Graf (m), Per Erik Granström (s), Carl Erik Hedlund
(m), Ulla Wester (s), Lena Sandlin (s), Marie
Engström (v), Helena  Höij  (kd),  Marietta de
Pourbaix-Lundin (m), Yvonne Ruwaida (mp),  Rolf
Kenneryd (c) och Lars U Granberg (s).

Reservationer

1. Behandling av personuppgifter i
skattemyndigheternas brottsutredande
verksamhet (mom. 1 och mom. 7 i motsvarande
del) - m

Bo Lundgren (m), Carl Fredrik Graf (m), Carl Erik
Hedlund (m) och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) har

dels anfört följande:

Enligt  Moderata samlingspartiets  mening  skall
skattebrott som all annan brottslighet bekämpas så
effektivt som möjligt men inte på bekostnad av
grundläggande rättssäkerhetskrav. Det är väsentligt
att gränslinjen  mellan  fiskal  verksamhet och
brottsutredande  verksamhet  upprätthålls.  Det
framstår för oss som främmande att låta viss typ av
brottslighet utredas och  bekämpas  utanför det
ordinarie rättssystemet. Vi motsatte oss därför
inrättandet av särskilda skattebrottsenheter hos
skattemyndigheterna. Av hänsyn till den personliga
integriteten avvisar vi nu också regeringens förslag
till  lag  om behandling av personuppgifter  i
skattemyndigheternas  brottsutredande  verksamhet.
Förslaget innebär bl.a. att skattemyndigheterna i
underrättelseverksamhet    skall    behandla
personuppgifter beträffande personer som det inte
föreligger någon brottsmisstanke mot. Vi motsätter
oss detta liksom vi tidigare av integritetsskäl
motsatte oss att polisen och tullen skulle få sådana
möjligheter.  Orsaken  till att utredningar  om
ekonomiska brott många gånger är bristfälliga är som
regel  brist  på  resurser  och  kompetens.  I
Moderaternas budgetalternativ tillfördes domstols-
och åklagarväsendet ökade resurser för att bl.a.
möjliggöra  rekrytering  av  fler  åklagare och
anlitande av särskild expertis på konsultbasis.
Utöver denna resursförstärkning förordar vi att
initiativ  snarast  tas  till  en  översyn  av
skattelagstiftningen   i   förenklande   och
brottsförebyggande  syfte. Översynen  bör  också
innefatta en analys av skattenivåernas betydelse för
skattebrottsutvecklingen.

dels vid moment 1 och moment 7 i motsvarande del
hemställt:
1. beträffande behandling av personuppgifter i
skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Sk14 yrkandena
1-3 och med anledning av motion 1998/99:Sk16
yrkande 1 avslår proposition 1998/99:34 i denna
del och som sin mening ger regeringen till känna
vad ovan anförts,
7. beträffande lagförslagen i motsvarande del
att riksdagen till följd härav avslår de vid
propositionen fogade förslagen till
1. lag om behandling av personuppgifter vid
skattemyndigheters     medverkan     i
brottsutredningar,
2.  lag om ändring i lagen (1998:620)  om
belastningsregister,
3. lag  om  ändring i lagen (1998:621) om
misstankeregister,
4. lag om ändring i lagen (1998:624) om ändring
i sekretesslagen (1998:100),
5. lag om ändring i lagen (1999:000) om ändring
i lagen (1998:624) om ändring i sekretesslagen
(1980:100),
6. lag om ändring i lagen (1997:1024)  om
skattemyndigheters     medverkan     i
brottsutredningar,
7. lag om ändring i polisdatalagen (1998:622).

2. Personuppgiftsombud vid ADB-revision
(mom. 2) - m

Bo Lundgren (m), Carl Fredrik Graf (m), Carl Erik
Hedlund (m) och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) har

dels anfört följande:

I likhet med remissinstanserna  anser  Moderata
samlingspartiet  att skattemyndigheterna för att
säkerställa ett gott  integritetsskydd vid ADB-
revision skall åläggas en  skyldighet att utse
personuppgiftsombud. Regeringen bör få i uppdrag att
återkomma med ett sådant förslag.

dels vid moment 2 hemställt:
2. beträffande personuppgiftsombud vid ADB-
revision
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Sk14 yrkande 4
avslår proposition 1998/99:34 i denna del och
som sin mening ger regeringen till känna vad
ovan anförts.

3. Behandling av känsliga personuppgifter
(mom. 3 och mom. 7 i motsvarande del) - kd

Holger Gustafsson (kd) och Helena Höij (kd) har

dels anfört följande:

Trots att regeringen i propositionen ifrågasätter
det sakliga behovet  av  att i utredningar om
skattebrott göra undantag från personuppgiftslagens
förbud mot att behandla känsliga personuppgifter,
föreslår man att  skattemyndigheterna  skall ha
möjlighet  att  behandla sådana uppgifter i en
förundersökning. Kristdemokraterna motsätter sig av
integritetsskäl förslaget.

dels vid moment 3 hemställt:
3.  beträffande  behandling  av  känsliga
personuppgifter
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Sk16 yrkande 2
och med anledning av motion 1998/99:Sk15 yrkande
3 avslår proposition 1998/99:34 i denna del,
7. beträffande lagförslagen i motsvarande
del
att riksdagen till följd härav antar det i
proposition 1998/99:34 framlagda förslaget till
lag om behandling  av  personuppgifter  vid
skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar
med den ändringen att 4 § utgår ur lagförslaget.

4. Utlämnande av personuppgifter som behandlas i
skattemyndigheternas brottsförebyggande
verksamhet (mom. 4) - kd

Holger Gustafsson (kd) och Helena Höij (kd) har

dels anfört följande:

I   propositionen   sägs  att  ifrågavarande
personuppgifter som regel inte behövs hos någon
annan  än  motsvarande  enhet  hos  en  annan
skattemyndighet   samt   hos   polis-   och
åklagarmyndighet. Det kan i praktiken visa sig vara
en  alltför  from  förhoppning.  Den  praktiska
tillämpningen  av  reglerna  om  utlämnande  av
personuppgifter bör därför noga följas upp och
utvärderas.

dels vid moment 4 hemställt:
4. beträffande utlämnande av personuppgifter
som   behandlas   i   skattemyndigheternas
brottsförebyggande verksamhet
att riksdagen med anledning av proposition 1998/99:34 i denna
del och med bifall till motion 1998/99:Sk16
yrkande 3 som sin mening ger regeringen till
känna vad ovan anförts.

5. Utfärdande av F-skattsedel och
startande av företag (mom. 8) - m, kd

Bo Lundgren (m), Holger  Gustafsson (kd), Carl
Fredrik Graf (m), Carl Erik Hedlund (m), Helena Höij
(kd) och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) har

dels anfört följande:

Det  måste  bli  enklare  att bli  företagare.
Småföretagardelegationen har påtalat att det är
onödigt krångligt att starta företag i Sverige. F-
skattsedeln är företagandets skattemässiga grund.
Utan den kan inget företag i praktiken startas. F-
skattsedel bör tilldelas alla som begär det om det
inte  framstår som uppenbart att det föregivna
företagssyftet är oseriöst. Det s.k. självständig-
hetsrekvisitet bör bevakas  genom uppföljning i
stället för genom en restriktiv regeltillämpning vid
beviljande av F-skattsedlar.

dels vid moment 8 hemställt:
8. beträffande utfärdande av F-skattsedel och
startande av företag
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:Sk310 yrkande
7, 1998/99:N326 yrkande 9 och med anledning av
motionerna   1998/99:Sk801,   1998/99:Sk804,
1998/99:Sk308 yrkande 14, 1998/99:
N332 yrkandena 3, 4 och 8 samt med avslag på
motionerna   1998/99:Sk802,   1998/99:Sk812,
1998/99:N330 yrkande 9, 1998/99:
A215 yrkande 3, 1998/99:A811 yrkande 10 och
1998/99:Sk811 som sin mening ger regeringen till
känna vad ovan anförts.

6. Beräkning av F-skatt (mom. 10) - m, kd,
c

Bo Lundgren  (m), Holger Gustafsson (kd), Carl
Fredrik Graf (m), Carl Erik Hedlund (m), Helena Höij
(kd), Marietta de Pourbaix-Lundin (m) och Rolf
Kenneryd (c) har

dels anfört följande:

Den preliminära F-skatten bör sättas till 100 % av
föregående års skatt i stället för som i dag
schablonmässigt skrivas upp. Med de nuvarande reg-
lerna tvingas i många fall företagare att ansöka om
jämkning av preliminärskatten vilket är onödigt
krångligt för både skattemyndigheten och företaga-
ren.

dels vid moment 10 hemställt:
10. beträffande beräkning av F-skatt
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:N238 yrkande 16
som sin mening ger regeringen till känna vad
ovan anförts.

7. Förenklad bokföring och deklaration m.m.
(mom. 11) - m

Bo Lundgren (m), Carl Fredrik Graf (m), Carl Erik
Hedlund (m), och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) har

dels anfört följande:

Det stora flertalet småföretagare deklarerar i regel
inte själva, utan anlitar experthjälp. Problemen har
sin grund i de krav som ställs på bokföring och
bokslut. Vi anser att reglerna för småföretagarnas
redovisning, bokslut och deklaration skall göras så
enkla att flertalet företagare kan klara  sina
bokslut  och  deklarationer  utan kostsam hjälp
utifrån.

dels vid moment 11 hemställt:
11.  beträffande  förenklad bokföring  och
deklaration m.m.
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:N326 yrkande 10
och med anledning av motionerna 1998/99:N238
yrkande 15, 1998/99:N332 yrkande 2, 1998/99:A811
yrkande 11 och 1998/99:Sk813 samt med avslag på
motion  1998/99:Sk803  som  sin mening  ger
regeringen till känna vad ovan anförts.

8. Förenklad bokföring och deklaration m.m.
(mom. 11) - kd, c

Holger Gustafsson (kd), Helena Höij (kd) och Rolf
Kenneryd (c) har

dels anfört följande:

Företagen  behöver fasta långsiktiga spelregler.
Förändringar måste ske med god framförhållning.
Reglerna måste också vara enkla och lättillgängliga.
Flertalet egenföretagare klarar i dag inte att sköta
den  administrativa  delen av företaget,  trots
förhållandevis enkla förhållanden. Enligt vår upp-
fattning är det inte är rimligt att småföretagare
måste anlita expertis för att deklarera. Vi anser
att  reglerna  för  småföretagarnas redovisning,
bokslut och deklaration skall göras så enkla att de
flesta kan klara sig utan kostsam hjälp utifrån.
Förändringarna av systemet bör inte begränsas av
nuvarande företagsformer. Om det är nödvändigt skall
nya företagsformer kunna skapas.

dels vid moment 11 hemställt:
11.  beträffande  förenklad bokföring  och
deklaration m.m.
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:N238 yrkande
15, 1998/99:Sk813 och 1998/99:N326 yrkande 10
och med anledning av motionerna 1998/99:N332
yrkande 2 och 1998/99:A811 yrkande 11 samt med
avslag på motion 1998/99:Sk803 som sin mening
ger regeringen till känna vad ovan anförts.

9. Revisionsregler och skattetillägg
(mom. 12) - m

Bo Lundgren (m), Carl Fredrik Graf (m), Carl Erik
Hedlund (m) och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) har

dels anfört följande:

I en rättsstat får Enligt Moderata samlingspartiets
uppfattning  myndigheter  aldrig ges godtyckliga
befogenheter utan dessa måste vara väl avgränsade
och  framgå  av  lag.  Vid integritetskränkande
myndighetsutövning är det viktigt att åtgärden står
i rimlig proportion till ändamålet. Reglerna vid
skattekontroll skall vara utformade så att respekten
för den enskildes  integritet och rättssäkerhet
upprätthålls, och de bör präglas av en bra balans
mellan olika aktörer. Reglerna för skatterevision
som  infördes  1997 rörande  tredjemansrevision,
revision av löpande  period,  underrättelse  om
revision  och tredjemansföreläggande innebär att
integritets-  och  rättssäkerhetshänsyn satts åt
sidan. Enligt Moderata samlingspartiets mening bör
de regler för skatte- och tullrevision som gällde
tidigare återinföras.
De förändrade eftergiftsgrunder vid skatte- och
tulltillägg som införts har inte fått förväntad
effekt. Det förekommer att skattemyndigheterna påför
orimliga   skattetilläggsbelopp   bl.a.   vid
periodiseringsfel. Tilläggen bör därför bli föremål
för utredning. I avvaktan på att utredningen blir
klar  bör  skattetillägget vid periodiseringsfel
avseende direkt och indirekt skatt och tulltillägget
omedelbart avskaffas.
dels vid moment 12 hemställt:
12.  beträffande   revisionsregler   och
skattetillägg
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Sk808 yrkandena
1-3 som sin mening ger regeringen till känna vad
ovan anförts om en översyn av reglerna om
skattetillägg  och  att regeringen skyndsamt
lägger fram förslag om att skattetillägg vid
periodiseringsfel omedelbart avskaffas.

10. Taxeringsnämnderna (mom. 14) - m

Bo Lundgren (m), Carl Fredrik Graf (m), Carl Erik
Hedlund (m) och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) har

dels anfört följande:

Skattenämnderna består för närvarande av femton
ledamöter som växelvis kallas till tjänstgöring.
Bara fem ledamöter behövs för att nämnden skall vara
beslutsför.  Enligt  vår  mening  lämnar  denna
sammansättning utrymme för onödigt godtycke vid
kallandet av tjänstgörande. En ordning som innebär
att fem ledamöter väljs till ordinarie ledamöter och
fem till suppleanter vore att föredra och skulle
bättre anknyta till vad som  gäller för andra
offentliga nämnder och styrelser.

dels vid moment 14 hemställt:
14. beträffande taxeringsnämnderna
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Sk815 som sin
mening  ger regeringen till känna vad ovan
anförts.

11. Uppgift om skatt på lönebesked
(mom. 15) - m

Bo Lundgren (m), Carl Fredrik Graf (m), Carl Erik
Hedlund (m) och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) har

dels anfört följande:

Sverige har det högsta skattetrycket bland OECD-
länderna. De svenska löntagarna betalar ca 35 olika
inkomstskatter,  löneskatter,  mervärdesskatter,
punktskatter och andra indirekt verkande skatter.
Mellan åren 1994 och 1998 har skatterna höjts med
netto  70  miljarder  kronor.  Vi  anser  att
skattebetalarna bör ha så fullständig information
som möjligt om vilka skatter och avgifter man
betalar  och  hur  de  används.  Skatter  och
arbetsgivaravgifter skall synliggöras genom  att
redovisas på lönebesked och inkomstuppgifter. Den
som säljer en vara skall ange t.ex. moms och
punktskatter och den som tillhandahåller en tjänst
skall ange hur stor del som utgörs av skatt.

dels vid moment 15 hemställt:
15. beträffande uppgift om skatt på lönebesked
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Sk659 och med
anledning  av  motionerna   1998/99:Sk660,
1998/99:Sf215 och 1998/99:Sf258 som sin mening
ger regeringen till känna vad ovan anförts.

12. Deklarationstidpunkt (mom. 17) - v

Per Rosengren (v) och Marie Engström (v) har

dels anfört följande:

Genom att den förenklade deklarationen skall lämnas
in senast den 2 maj under taxeringsåret uppstår
vissa flaskhalsproblem. Granskningen blir till stor
del  förlagd  till  sommarmånaderna  eftersom
slutskattsedlarna skall skickas ut senast i mitten
på september. För att skattemyndigheterna skall
hinna  med  att  granska  alla  deklarationer
kontrollerar man inte alla avdrag lika noggrant och
tiden för mer komplicerade deklarationer blir knapp.
Vänsterpartiet anser att inlämningsdagen för den
förenklade deklarationen bör ändras till den 31 mars
för att ge större utrymme för kontroller.

dels vid moment 17 hemställt:
17. beträffande deklarationstidpunkt
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Sk805 yrkande 1
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

13. Skattebetalningsdag (mom. 19) - m, kd,
c

Bo Lundgren (m), Holger Gustafsson  (kd), Carl
Fredrik Graf (m), Carl Erik Hedlund (m), Helena Höij
(kd), Marietta de Pourbaix-Lundin (m) och Rolf
Kenneryd (c) har

dels anfört följande:

I samband med skattekontoreformen infördes regler
som innebär att skatten  är  betald  den  dag
betalningen bokförs på skattemyndighetens konto. Det
är enligt vår uppfattning en olycklig ordning,
eftersom  förseningar  kan  uppstå  som  den
skattskyldige inte orsakat eller kan råda över.
Enligt  vår  mening  bör  den gamla  ordningen
återinföras som innebar att skatten är betald den
dag inbetalning sker.

dels vid moment 19 hemställt:
19. beträffande skattebetalningsdag
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:N238 yrkande 5
som sin mening ger regeringen till känna vad
ovan anförts.

14. Inbetalning av kvarskatt (mom. 20) - v

Per Rosengren (v) och Marie Engström (v) har

dels anfört följande:

Den som får sitt slutskattebesked i slutet av
augusti  under  taxeringsåret  skall  betala in
kvarstående skatt senast den sista november samma
år. Det leder till problem för många, speciellt
barnfamiljer, eftersom ekonomin oftast är ansträngd
vid den tiden på året. Vänsterpartiet anser att den
tidigare betalningstiden för kvarstående skatt skall
återinföras.

dels vid moment 20 hemställt:
20. beträffande inbetalning av kvarskatt
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:Sk805 yrkandena
2 och 3 som sin mening ger regeringen till känna
vad ovan anförts.

15. Dröjsmålsränta i skattemål (mom. 21) -
m, kd

Bo Lundgren (m), Holger  Gustafsson (kd), Carl
Fredrik Graf (m), Carl Erik Hedlund (m), Helena Höij
(kd) och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) har

dels anfört följande:

Problemet  med långa handläggningstider  är  en
angelägen rättssäkerhetsfråga. En skattskyldig kan i
åratal till följd av lång handläggningstid tvingas
reservera medel för ränta på i efterhand påförd
skatt.  Målsättningen  för  skattemyndighetens
handläggning bör vara att alla deklarationer skall
fastställas inom ett halvår från det att de lämnas
in. I dag är handläggningstiden enbart i domstol
ofta ett till ett och ett halvt år. Vi anser att
möjligheten att ta ut dröjsmålsränta på i efterhand
påförd skatt skall begränsas till ett år.

dels vid moment 21 hemställt:
21. beträffande dröjsmålsränta i skattemål
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Sk810 som sin
mening  ger regeringen till känna vad ovan
anförts.
Särskilda yttranden

1. Behandling av personuppgifter i
skattemyndigheternas brottsutredande
verksamhet (mom.1) - kd

Holger Gustafsson (kd) och Helena Höij (kd) anför:

Kristdemokraterna ställer sig positiva till att
regeringen intensifierar kampen mot den ekonomiska
brottsligheten men vi tycker att inrättandet av
skattebrottsenheter hos skattemyndigheterna är fel
metod att angripa problemet. Vi anser att det
principiellt är bättre om skattemyndigheterna som
har fiskala mål inte samtidigt har brottsutredande
uppgifter. Kraven på effektivitet måste balanseras
mot kraven på rättssäkerhet. Det är också bättre om
en myndighet har väldefinierade och inte motstridiga
eller     konkurrerande     verksamhetsmål.
Kristdemokraterna  anser att den brottsutredande
verksamheten på skatteområdet bör återföras till
polisen. När verksamheten på skattebrottsenheterna
nu kommit i gång vill vi understryka vikten av att
den   ordinarie   uppbörds-,  kontroll-  och
taxeringsverksamheten hålls strikt åtskild från den
brottsutredande verksamheten.

2. Beträffande avgift vid försenad
deklaration (mom. 18) - m, kd

Bo Lundgren (m), Holger Gustafsson  (kd), Carl
Fredrik Graf (m), Carl Erik Hedlund (m), Helena Höij
(kd) och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) anför:

De  nya  skatteinbetalningsrutinerna  innebär  i
allmänhet förenklingar men de nya reglerna bl.a. om
straffavgift på 1 000 kr vid för sent inlämnad
deklaration är en försämring som särskilt missgynnar
småföretag. Straffavgiften hade ingen motsvarighet i
det  tidigare  systemet eftersom inlämnande  av
deklaration och betalning gjordes i samma handling.
Många företagare skulle vilja lämna deklarationen
direkt till det lokala skattekontoret men enligt
Riksskatteverket   är  detta  inte  möjligt.
Straffavgiften är oskälig genom att den är lika stor
oberoende av förseningens längd och vilka belopp som
deklareras.

3. Beträffande folkbokföring av barn (mom.
23) - v

Per Rosengren (v) och Marie Engström (v) anför:

Enligt     folkbokföringsreglerna     skall
skattemyndigheten folkbokföra en person där hon
eller han kan anses bosatt. Beslutet kan överklagas
till allmän förvaltningsdomstol. Föräldrar som har
gemensam vårdnad om barn måste enligt gällande
regler överklaga gemensamt om de anser beslutet
felaktigt. Om de är oense om var barnet är bosatt
och inte kan enas om ett överklagande blir de (och
barnet) i realiteten rättslösa. Vi anser att en
korrekt folkbokföring fordrar att föräldrar var för
sig kan överklaga eller begära ändring av ett beslut
om folkbokföring.

Konstitutionsutskottets yttrande
1998/99:KU1y
Behandling av personuppgifter i
skattemyndigheternas
brottsutredande verksamhet, m.m.
Till skatteutskottet

Skatteutskottet har den 24 november 1998 beslutat
att bereda konstitutionsutskottet  tillfälle att
yttra sig över proposition 1998/99:34 Behandling av
personuppgifter    i    skattemyndigheternas
brottsutredande verksamhet, m.m. jämte motioner.
Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till
frågor som rör enskildas integritet vid behandling
av  personuppgifter samt sekretess. I yttrandet
behandlas därmed frågor om reglering i en särskild
lag  av  behandling  av  per-sonuppgifter  i
skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet, den
nya  lagens  tillämpningsområde,  behandling  av
känsliga     personuppgifter,    kvarstående
brottsmisstankar,   utlämnande  av  uppgifter,
behandling    av    personuppgifter    i
underrättelseverksamhet och underrättelseregister,
gallring, ändringar i sekretesslagen och behandling
av personuppgifter vid ADB-revision.
Utskottet

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om behandling av
personuppgifter vid skattemyndigheternas medverkan i
brottsutredningar. Enligt förslaget skall lagen utgå
från personuppgiftslagen och endast innehålla de
särbestämmelser   som   är   nödvändiga  för
skattemyndigheternas  brottsutredande  verksamhet.
Genom  den  föreslagna  lagen  regleras  också
skattemyndigheternas    möjlighet   att   i
underrättelseverksamhet  som  avser  allvarlig
brottslig verksamhet behandla personuppgifter helt
eller delvis automatiserat i särskilda undersök-
ningar eller i underrättelseregister.  Därutöver
föreslår regeringen vissa ändringar i sekretesslagen
(1980:100), lagen (1998:620) om belastningsregister
och lagen (1998:621) om misstankeregister.
Vidare  föreslås  i  propositionen  att  lagen
(1987:1231)  om  automatisk  databehandling  vid
taxeringsrevision, m.m. upphävs. I enlighet med
detta kommer personuppgiftslagens regler att gälla
vid revision och annan kontroll som genomförs av
skatte- och tullmyndigheter.
Regeringen  föreslår  därutöver  en ändring  i
skatteregisterlagen (1980:343) för att förtydliga
kronofogdemyndigheternas rätt till åtkomst av vissa
uppgifter om mervärdesskatt.
I  propositionen  föreslås att lagförslag  och
ändringar träder i kraft den 1 april 1999.

Bakgrund

Ärendet och dess beredning

I proposition 1997/98:10 om skattemyndigheternas
medverkan vid brottsutredningar,  m.m.  föreslog
regeringen att skattebrottsutredningar skall  få
bedrivas  hos  skattemyndigheterna.  Verksamheten
föreslogs regleras i en särskild lag, lagen om
skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar.
Den  brottsutredande verksamheten skulle  enligt
regeringen  bedrivas  av  särskilda  enheter,
skattebrottsenheter. Förslaget innebar bl.a. att
skattebrottsenheterna efter beslut av åklagare skall
utreda brott inom skatteområdet. Förslaget  har
antagits av riksdagen (bet. 1997/98:SkU10, rskr.
1997/98:70). Lagen (1997:1024) om skattemyndigheters
medverkan i brottsutredningar trädde i kraft den 1
juli 1998.
Regeringen beslutade den 7 november 1996  att
tillkalla en särskild utredare för att utreda vilka
register en kommande skattekriminal vid skatteför-
valtningen   kan   ha   behov   av   för
skattebrottsutredningar   samt   föreslå   den
författningsreglering av registren som är motiverad.
I uppdraget ingick dessutom att se över vilka
ändringar  som  behövs  i  skatteregisterlagen
(1980:343) för att underlätta arbetet med att utreda
skattebrott m.m. samt behovet av tillgång till
uppgifter hos andra myndigheter. Utredningen antog
namnet Skattekriminalregisterutredningen.
Utredningen avlämnande i december 1997 betänkandet
Integritet  -  Effektivitet  - Skattebrott (SOU
1998:9). Betänkandet har remissbehandlats. I den nu
aktuella propositionen tar regeringen ställning till
utredningens förslag.
Regeringen behandlar i detta sammanhang också de
förslag som lämnats i en inom Regeringskansliet
upprättad promemoria om ADB-revisioner (Fi98/1915).
Promemorian har remissbehandlats.

Skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar

Skattemyndigheterna kommer  med  stöd  av lagen
(1997:1024)  om  skattemyndigheters medverkan  i
brottsutredningar att - om åklagaren beslutar detta
-  ansvara  för  utredningar  om  brott  inom
skatteområdet.  Enligt  denna  lag  omfattar
skattemyndigheternas  verksamhet  brott  enligt
skattebrottslagen (1971:69), 19 kap. 1 § första
stycket 4 aktiebolagslagen (1975:1385), 11 § tredje
stycket  lagen  (1967:531)  om  tryggande  av
pensionsutfästelse   m.m.,   folkbokföringslagen
(1991:481) samt bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 §
brottsbalken. En skattemyndighet får också medverka
i fråga om annan brottslighet, om åklagaren anser
att det finns särskilda skäl för detta.
Den brottsutredande verksamheten skall bedrivas
inom särskilda enheter inom skatteförvaltningen.
Skattebrottsutredningar hålls därigenom organisa-
toriskt åtskilda från skatteutredningar.
Enligt lagen om skattemyndigheters medverkan i
brottsutredningar  är  det  åklagaren som leder
förundersökningar även på skatteområdet. Vid sådan
undersökning  får  åklagaren  begära biträde av
skattemyndigheten. Något hinder mot att i stället
polisen verkställer förundersökningar finns inte.
Skattemyndigheterna har således ingen exklusiv rätt
att medverka i förundersökningarna. På lång sikt är
det tänkt att skattebrottsenheterna vid skatte-
myndigheterna  skall  verkställa i princip alla
skattebrottsutredningar.  Enligt  Riksskatteverket
kommer utredningsverksamhet rörande brott på skatte-
området inledningsvis att organiseras  endast i
storstadsregionerna.
Skattemyndigheterna har inte getts någon befogenhet
att  verkställa  beslut  om  straffprocessuella
tvångsmedel.
Brott som  faller  utanför skattemyndigheternas
ansvarsområde skall som  huvudregel  utredas av
polisen. Vid blandad brottslighet kan därför skatte-
brottsligheten utredas av skattebrottsenheter och
övrig brottslighet av polis. Sådana utredningar
kommer att ske i samverkan och med åklagare som
gemensam  förundersökningsledare. Inom ramen för
Ekobrottsmyndighetens organisation kan sådan blandad
brottslighet  komma  att  utredas  av  fasta,
åklagarledda arbetsgrupper.
Skattemyndigheten  ges  enligt   lagen   om
skattemyndigheters  medverkan i brottsutredningar
också befogenhet att självständigt få utföra s.k.
förenklade  brottsutredningar,  dvs.  i de fall
förundersökning enligt 23 kap. 22 § rättegångsbalken
inte behövs. Som en förutsättning härför gäller att
den  misstänkte  kan  antas  erkänna gärningen.
Förenklad brottsutredning får endast användas om den
misstänkte har fyllt 21 år.
Enligt lagen om skattemyndigheters medverkan i
brottsutredningar ges  skattemyndigheterna  också
befogenhet att bedriva underrättelseverksamhet.

Propositionen

Lag om behandling av personuppgifter i
brottsutredningar

Regeringen   föreslår   att   behandling  av
personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan i
brottsutredningar skall regleras i en särskild lag.
Enligt  förslaget  skall  lagen  utgå  från
personuppgiftslagen (1998:204) och endast innehålla
de  särbestämmelser  som  är  nödvändiga  för
skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet.
I skälen för sitt förslag anför regeringen att
skattemyndigheterna kommer att ha i princip samma
arbetsuppgifter i fråga om brott inom skatteområdet
som tullmyndigheter och polismyndigheter har inom
sina respektive ansvars-områden. Regeringen påpekar
att skattemyndigheterna behöver kunna behandla en
stor  mängd  information i den brottsbekämpande
verksamheten. För att kunna göra detta på ett
rationellt och effektivt sätt krävs enligt regerigen
att  skattemyndigheterna  har  datorstöd  för
behandlingen.  Modern  datorteknik  skall  kunna
utnyttjas både internt inom myndigheterna och vid
utbyte av information mellan dem. Regeringen anser
därför att skattemyndigheterna på samma sätt som
polis- och tullmyndigheter  skall  ha rätt att
behandla  personuppgifter  automatiserat  i  sin
brottsutredande verksamhet.
Regeringen  konstaterar  att skattemyndigheterna
redan med stöd av person-uppgiftslagens bestämmelser
kan behandla personuppgifter  helt eller delvis
automatiserat i den brottsutredande verksamheten.
Behandlingen    av    person-uppgifter    i
skattemyndigheternas  brottsutredande  verksamhet
kommer emellertid att omfatta integritetskänsliga
uppgifter och kräver därför en högre skyddsnivå än
vad personuppgiftslagen garanterar. Regeringen anser
därför  att  behandlingen av personuppgifter  i
skattemyndigheternas  brottsutredande  verksamhet
skall regleras i en särskild lag om behandling av
personuppgifter vid skattemyndigheternas medverkan i
brottsutredningar. Eftersom behandlingen i många
fall kommer att omfatta uppgifter  om enskilda
personer, är det enligt regeringen viktigt att
beakta  integritetsaspekten.  Med tanke på  det
allmänna intresset av att skattemyndigheterna skall
kunna bekämpa brott så effektivt som möjligt, anser
regeringen emellertid att det är viktigt att hinder
för ett rationellt utnyttjande av ADB-stöd och
kommunikationsteknik  inte  ställs  i  större
utsträckning än vad som är nödvändigt med hänsyn
till  intresset av att skydda  den  personliga
integriteten.
När det gäller den nya lagens förhållande till
personuppgiftslagen  anser  regeringen  att  de
bestämmelser   som   skall   gälla   för
skattemyndigheternas behandling av personuppgifter i
anledning av brott inom skatteområdet bör, i likhet
med motsvarande bestämmelser i polisdatalagen, ha
personuppgiftslagen som utgångspunkt.  Kraven på
behandling av personuppgifter bör med tanke på
verksamhetens natur inte i någon del vara lägre
ställda än vad som följer av personuppgiftslagen. I
fråga  om särskilt integritetskänsliga inslag i
verksamheten bör kraven på behandlingen i stället
vara avsevärt högre. Regeringen påpekar vidare att
flertalet remissinstanser har framhållit behovet av
en enhetlig reglering i fråga om behandling av
personuppgifter   inom   den   brottsutredande
verksamheten. Regeringen instämmer i detta  och
föreslår därför att den nya lagen endast skall
innehålla de särbestämmelser som är nödvändiga.
Vad  gäller  förhållandet  till  polisdatalagen
framhåller regeringen att det är av betydelse att
samma  förutsättningar  för   behandling  av
personuppgifter och samma regler till skydd för den
enskilde  mot  oriktig  behandling och integri-
tetsintrång tillämpas oavsett om det är polisen
eller   skattemyndigheten    som    företar
brottsutredningen.  En  lag  om  behandling  av
personuppgifter    i    skattemyndigheternas
brottsbekämpande verksamhet bör enligt regeringen
därför i princip utformas så att förutsättningarna
för behandlingen är desamma som gäller för polisen.
Regeringen framhåller därutöver att det också kan
antas  att  skattemyndigheterna  med  de  nya
arbetsuppgifterna kommer att ha ett ökat behov av
att  kunna  byta  personuppgifter med  polisen.
Likalydande  bestämmelser  om  behandling  av
personuppgifter torde enligt regeringen underlätta
ett sådant informationsutbyte och även minska risken
för att utbytet medför integritetsintrång och en
oriktig behandling av personuppgifter.

Lagens tillämpningsområde - ändamålet med
behandlingen

Regeringen  föreslår att lagen skall gälla vid
behandling av personuppgifter i skattemyndigheternas
verksamhet för att förebygga brott samt vid spaning
och utredning i fråga om brott som avses i lagen om
skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar.
I skälen för sitt förslag anför regeringen att den
verksamhet som skattemyndigheter bedriver med stöd
av den nämnda lagen utan inskränkning bör omfattas
av rätten att behandla personuppgifter. Regeringen
konstaterar att denna verksamhet inte omfattas av
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om
skydd för enskilda personer  med  avseende  på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet
av  sådana  uppgifter  (dataskyddsdirektivet).
Avvikande bestämmelser kan därför meddelas utan att
det står i strid med direktivet.
Regeringen  anför  vidare  att den nya  lagen
huvudsakligen  skall  gälla  för  automatiserad
behandling av personuppgifter. Enligt regeringen
skall lagen tillämpas på manuell behandling endast
om uppgifterna ingår i eller avses  ingå i en
strukturerad samlig av personuppgifter vilka är
tillgängliga  för sökning eller  sammanställning
enligt särskilda kriterier.

Behandling av känsliga personuppgifter

Regeringen föreslår att skattemyndigheterna skall ha
möjlighet att behandla känsliga personupgifter i
annan verksamhet än underrättelseverksamhet om det
är  oundgängligen  nödvändigt  för  syftet  med
behandlingen.
I skälen för sitt förslag konstaterar regeringen
att personuppgiftslagen innehåller en bestämmelse om
förbud mot behandling av känsliga personuppgifter.
Enligt 13 § personuppgiftslagen är det förbjudet att
behandla person-uppgifter som avslöjar ras eller
etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller
filosofisk  övertygelse  eller  medlemskap  i
fackförening. Det är också förbjudet att behandla
sådana  personuppgifter  som  rör  hälsa  eller
sexualliv. Det finns vissa undantag från förbudet,
framför allt om den registrerade har samtyckt till
behandlingen. Regeringen konstaterar att undantagen
från   förbudet  inte  är  tillämpliga  på
brottsbekämpande verksamhet.
Regeringen anför vidare att det vid brott inom
skatteområdet  sällan torde komma i fråga  att
behandla känsliga  personuppgifter.  Det sakliga
behovet för ett undantag från förbudet kan enligt
regeringen därför ifrågasättas. Det kan dock inte
uteslutas att känsliga personuppgifter kan förekomma
i  en  utredning  rörande  skattebrott.  I  en
skatteutredning  är  det enligt regeringen inte
ovanligt att sådana uppgifter förekommer. Uppgifter
från en skatteutredning måste oftast hämtas in när
en förundersökning har påbörjats. Regeringen anför
att det inte är möjligt att sortera bort de känsliga
personuppgifter som kan finnas i det inhämtade
materialet. Enligt regeringens mening skall därför
känsliga personuppgifter få behandlas i bl.a. en
förundersökning om förutsättningarna i övrigt för
behandlingen är för handen.
När det gäller behandling av känsliga uppgifter i
underrättelseverksamhet  är  enligt  regeringen
situationen  en  annan.  I  skattemyndighetens
underrättelseverksamhet finns större möjligheter att
undvara känsliga personuppgifter  utan  att det
påverkar den pågående undersökningen. Regeringen
anser att känsliga uppgifter därför inte bör få
behandlas   i   skattemyndigheternas   under-
rättelseverksamhet.
Regeringen    konstaterar    vidare    att
Skattekriminalregisterutredningen  föreslagit  att
känsliga personuppgifter inte skall få användas som
sökbegrepp  vid sökning i ett register. Enligt
regeringens mening är de grundläggande kraven som
gäller  vid  behandling  av  personuppgifter
tillräckliga för att tillgodose behovet av skydd för
den personliga integriteten. Någon särskild bestäm-
melse om sökbegränsningar behövs därför inte.

Kvarstående brottsmisstankar

Regeringen   föreslår   att   uppgifter   om
brottsmisstankar  skall  få behandlas för annat
ändamål än arkivering även om en förundersökning,
som gäller ett brott som anges i 1 § lagen om
skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar,
har lagts ned på grund av bristande bevisning. Som
förutsättning härför skall gälla att den misstänkte
fortfarande är skäligen misstänkt för brottet och
att uppgifterna behövs för att förundersökningen
skall kunna tas upp på nytt.
Vidare föreslår regeringen att i de fall åtal mot
en person har lagts ned eller om personen genom en
dom som har vunnit laga kraft har frikänts, får upp-
gifter  om brottsmisstanken behandlas endast om
förundersökningen tas upp på nytt eller för prövning
av särskilt rättsmedel enligt 58 kap. rättegångs-
balken.

Utlämnande av uppgifter

Regeringen anser att särskilda bestämmelser om när
uppgifter får lämnas ut endast behövs i fråga om
utlämnande för framställning av rättsstatistik och
utlämnande av uppgifter till utlandet. Regeringen
föreslår därför att sådana bestämmelser införs i den
nya lagen.
I skälen för sitt förslag anför regeringen att
särskilda bestämmelser om utlämnande av uppgifter är
av betydelse endast i den mån sekretess gäller för
uppgifterna.  Uppgifter   som   behandlas  i
skattemyndigheternas  brottsbekämpande  verksamhet
omfattas av sekretess enligt 5 kap. 1 § och 9 kap.
17  §  sekretesslagen  (1980:100). Enligt dessa
bestämmelser gäller sekretess bl.a. för uppgift som
hänför sig till förundersökning i brottmål och för
angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i
sådant  mål.  Sekretess  gäller  också i annan
verksamhet  för  att  förebygga  brott  eller
åklagarmyndighets,    tullmyndighets    eller
Kustbevakningens  verksamhet  i  övrigt för att
förebygga, uppdaga, utreda eller beivra  brott.
Sekretessen i 5 kap. 1 § gäller till skydd för
intresset av att förebygga eller beivra brott, medan
sekretessen i 9 kap. 17 § gäller till skydd för
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.
Regeringen konstaterar att riksdagen den 2 juni
1998 har beslutat om ändring i sekretesslagen som
innebär att sekretessen enligt 9 kap. 17 § kommer
att gälla också i fråga om uppgifter i register som
förs enligt polisdatalagen.
Vidare anför regeringen att om uppgifter skall
lämnas  ut  från en brottsbekämpande  myndighet
tillämpas främst 1 kap. 5 § sekretesslagen. Enligt
denna bestämmelse får uppgifter lämnas ut om det är
nödvändigt för att den utlämnande myndigheten skall
kunna fullgöra sin verksamhet. Utbyte av uppgifter
mellan åklagaren och den myndighet som biträder
åklagaren i förundersökningar sker i allmänhet med
stöd av den bestämmelsen. Regeringen konstaterar att
bestämmelsen emellertid inte ger utrymme för att
lämna ut uppgifter som kan vara till gagn för en
annan myndighets verksamhet, även om detta skall
gynna brottsbekämpningen i ett större perspektiv. I
dessa fall kan i stället generalklausulen i 14 kap.
3 § sekretesslagen tillämpas i viss utsträckning.
Uppgifter  får  lämnas  ut med stöd av  denna
bestämmelse om det är uppenbart att intresset av att
uppgifterna  lämnas har företräde  framför  det
intresse som sekretessen skall skydda. Regeringen
anför vidare att uppgifter också får lämnas ut
enligt 14 kap. 1 § sekretesslagen om myndigheten har
en skyldighet enligt lag eller författning att lämna
uppgifter.  Sekretessen  bryts  exempelvis  vid
skyldighet att anmäla brott.
Därutöver konstaterar regeringen att det finns
särskilda inskränkningar i fråga om att lämna ut
uppgifter  till  utländska  myndigheter  eller
mellanfolkliga organisationer. Enligt 1 kap. 3 §
tredje stycket sekretesslagen får uppgifter för
vilka sekretess gäller inte röjas för en utländsk
myndighet eller en mellanfolklig organisation annat
än om utlämnandet sker i enlighet med en särskild
föreskrift därom i lag eller förordning eller om
uppgiften i motsvarande fall skulle få utlämnas till
en svensk myndighet och det enligt den utlämnande
myndighetens  prövning  står  klart att det är
förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas
till den utländska myndigheten eller mellanfolkliga
organisationen.
Regeringen anför att en bestämmelse om utlämnande
av uppgifter i och för sig skulle vara klargörande
när det gäller utlämnandet av uppgifter mellan
myndigheter.  Enligt  regeringen  är  emellertid
sekretesslagens  bestämmelser  tillräckliga i de
flesta fall för att uppgifter skall kunna lämnas ut
till de myndigheter som kan behöva dem. Regeringen
anser  att   uppgifter   som  behandlas  i
skattemyndigheternas  brottsbekämpande  verksamhet
bara  skall  lämnas  till de  myndigheter  som
oundgängligen behöver dem i sin verksamhet. I regel
behövs  inte uppgifterna hos  någon  annan  än
motsvarande enhet hos en annan skattemyndighet samt
hos polis- eller åklagarmyndighet. Några särskilda
regler för att lämna ut uppgifter i dessa fall
behövs enligt regeringen inte.
Vidare anför regeringen att sekretesslagens regler
dock  inte  är tillräckliga för att tillgodose
utlämnande av uppgifter  till  rättsstatistiken.
Bestämmelser om att uppgifter skall lämnas ut till
den myndighet som har hand om rättsstatistiken
behövs enligt regeringen därför. Regeringen anser
att lagens bestämmelser därutöver skall medge att
utlämnande sker till myndigheter i andra länder
eller till mellanfolkliga organisationer i enlighet
med vad Sverige har åtagit sig i en konvention eller
annan internationell överenskommelse. Omfattningen
av  det internationella informationsutbytet  går
enligt regeringen inte att överblicka i dagsläget.
Det kan antas att skattemyndigheterna  får  en
internationell  roll  genom  t.ex.  bilaterala
samarbetsavtal. Den föreslagna bestämmelsen innebär
då  att  det  finns  ett  bemyndigande  för
skattemyndigheterna att lämna ut uppgifter till
berörda  myndigheter i andra länder. Regeringen
påpekar att skattemyndigheterna däremot inte torde
behöva lämna ut uppgifter till Europol.

Behandling av personuppgifter i
underrättelseverksamhet

Allmänna förutsättningar

Regeringen föreslår att skattemyndigheterna skall få
möjlighet att i underrättelseverksamhet som avser
allvarlig brottslig  verksamhet behandla person-
uppgifter  helt  eller delvis  automatiserat  i
särskilda    undersökningar    eller    i
underrättelseregister. Med allvarlig brottslighet
skall enligt regeringen avses brottslighet  för
vilken är föreskriven fängelse i två år eller längre
tid.
Enligt förslaget skall med underrättelseverksamhet
avses verksamhet som består i att samla, bearbeta
och analysera information för att klarlägga om
brottslig verksamhet har utövats eller kan komma att
utövas och som inte utgör förundersökning enligt 23
kap. rättegångsbalken.

Automatiserad behandling av personuppgifter i
särskilda undersökningar

Regeringen föreslår att automatiserad behandling av
personuppgifter  endast  skall  få  förekomma i
särskilda undersökningar om det finns anledning att
anta att allvarlig brottslig verksamhet har utövats
eller kan  komma  att utövas och en särskild
undersökning av underrättelsekaraktär har inletts.
Enligt förslaget skall med särskild undersökning
avses en undersökning i underrättelseverksamhet i
syfte att ge underlag för beslut om förundersökning
eller om särskilda åtgärder för att förebygga,
förhindra eller upptäcka brott.
Regeringen föreslår vidare att beslut om att
inleda automatiserad behandling av personuppgifter i
en särskild undersökning skall innehålla ändamålet
med behandlingen och de föreskrifter i övrigt som
behövs   för   att   förebygga  otillbörligt
integritetsintrång. Regeringens förslag innebär att
alla uppgifter, utom känsliga personuppgifter, som
är nödvändiga  för ändamålet med den särskilda
undersökningen får behandlas. Om uppgifter om en
person som det inte finns någon misstanke mot
behandlas skall uppgiften förses med en anteckning
om detta förhållande.

Underrättelseregister

Regeringen föreslår att underrättelseregister skall
få föras endast för att ge underlag för sådana
särskilda undersökningar  som  gäller  allvarlig
brottslighet där behandling får utföras helt eller
delvis automatiserat  samt  för  att underlätta
tillgången till allmänna uppgifter med anknytning
till underrättelseverksamhet.
Enligt förslaget skall uppgifter som kan hänföras
till  en  person  få  föras  in  i  ett
underrättelsregister  endast  om uppgifterna ger
anledning  att anta att allvarlig  brottslighet
utövats eller kan komma att utövas och den som avses
med uppgifterna skäligen kan misstänkas för att ha
utövat  eller komma att utöva  den  allvarliga
brottsligheten.
Därutöver föreslår regeringen att uppgifter om
transportmedel eller om varor som kan antas ha
samband med allvarlig brottslighet eller om hjälpme-
del som kan antas ha använts i samband med sådan
verksamhet får registreras även om de kan hänföras
till en person som det inte finns någon misstanke
mot. En sådan uppgift skall förses med en anteckning
om att det inte finns någon misstanke mot personen.
Regeringen föreslår att det i lagen anges vilka
typer av uppgifter som får registreras  i ett
underrättelseregister.

Gallring

Regeringen föreslår att som huvudregel skall gälla
att uppgifter som inte längre behövs för sitt
ändamål skall gallras. Detta skall dock inte gälla
uppgifter i en förundersökning.  Uppgifter  som
behandlas automatiserat i en förundersökning bör
enligt  regeringen gallras på samma  sätt  som
uppgifter som behandlas manuellt. Det innebär att
arkivlagens (1990:782) regler  blir tillämpliga,
varför det saknas behov av särskilda bestämmelser om
gallring.
Enligt regeringens förslag skall uppgifter som
behandlas i en särskild undersökning gallras senast
ett år efter det att beslutet om behandlingen av
personuppgifter fattas.  Om det är av särskild
betydelse för att den särskilda undersökningen skall
kunna avslutas får dock uppgifterna behandlas under
längre tid.
Vidare föreslår regeringen att uppgifter i ett
underrättelseregister om en registrerad person skall
gallras senast tre år efter det att en uppgift som
kan föranleda registrering sista gången infördes. Om
en särskild undersökning som rör en registrerad
person har inletts, behöver uppgifterna dock inte
gallras förrän undersökningen har avslutats.
Förslaget innebär också att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer  får meddela
föreskrifter om att uppgifter får bevaras för histo-
riska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Ändringar i sekretesslagen

Bakgrund

Riksdagen har den 2 juni 1998 beslutat om ändringar
i sekretesslagen som innebär att för uppgifter i
andra polisregister än belastningsregister skall den
absoluta sekretessen avskaffas. För uppgifter i
polisens register skall i stället sekretess till
skydd för den enskilde i 9 kap. 17 § sekretesslagen
gälla med ett omvänt skaderekvisit, dvs. sekretess
gäller om det inte står klart att uppgiften kan
lämnas ut utan att det medför skada. För uppgifter i
underrättelseverksamhet skall sekretessen i 5 kap. 1
§ sekretesslagen gälla med ett omvänt skaderekvisit
även till skydd för polisens verksamhet.

Regeringens förslag

Regeringen föreslår att sekretess till förmån för
den  enskilde  skall  gälla  med  ett  omvänt
skaderekvisit  för  uppgifter  som behandlas  i
skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet.
Därutöver föreslår regeringen att sekretess skall
gälla med ett omvänt skaderekvisit även till skydd
för skattemyndighetens brottsutredande verksamhet
för   uppgifter    som    förekommer   i
underrättelseverksamhet.

ADB-revision

Bakgrund

Skattemyndigheterna  får  med stöd av  3  kap.
taxeringslagen (1990:324) företa bl.a. revision för
att granska näringsidkares bokföring. Revision kan
även företas med stöd av bl.a. skattebetalningslagen
(1997:483) och lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter.
Taxeringslagen   innehåller  bestämmelser  om
granskning av ett företags  ADB-system. Som en
komplettering till dessa bestämmelser gäller lagen
(1987:1231)  om  automatisk  databehandling  vid
taxeringsrevision,  m.m.  Lagen tillämpas på en
myndighets granskning avseende skatter och social-
avgifter samt granskning enligt tullagen (1994:1550)
när åtgärden innefattar automatisk databehandling av
personuppgifter i personregister enligt datalagen.
Syftet med lagen är att skydda personuppgifter som
finns hos den som granskas vid en revision och ge
skydd mot att kontrollverksamheten genom användning
av ADB-teknik får en uppläggning som är oacceptabel
ur integritetssynpunkt (prop. 1987/88:65 s. 80).
Datainspektionen utövar tillsyn över granskningen.
I den mån det behövs för att förhindra risk för
otillbörligt integritetsintrång får Datainspektionen
meddela särskilda villkor för granskningen. Med stöd
av  en särskild förordning har Datainspektionen
utfärdat föreskrifter om verkställigheten av lagen
om automatisk databehandling  vid taxeringsrevision
(DIFS 1988:2 och 1997:8). Även Riksskatteverket har
utfärdat föreskrifter på området (RSFS 1997:11).
Bestämmelser om skydd för ADB-lagrad information
vid taxeringsrevision finns också i lagen (1994:466)
om särskilda tvångsåtgärder  i  beskattningsför-
farandet (tvångsåtgärdslagen).

Regeringens förslag

Regeringen  föreslår  att  lagen  om automatisk
databehandling vid taxeringsrevision, m.m. upphävs.
I skälen för sitt förslag påpekar regeringen att
frågan  om  den  granskande  myndigheten  blir
personuppgiftsansvarig   har   behandlats   av
Datalagskommittén (SOU 1997:39). Enligt kommittén
talar mycket för att den myndighet som beordrar
behandlingen   kommer   att   anses   som
personuppgiftsansvarig, om inte annat anges i den
lagstiftning som reglerar åtgärden. Frågan om ansvar
vid ADB-revision och annan granskning behandlades
också av Datalagsutredningen (SOU 1993:10). Enligt
utredningens  förslag  skulle  den  granskande
myndigheten bli personuppgiftsansvarig  för  den
behandling som sker vid granskningen.
Enligt regeringen finns det inte skäl att göra
någon annan bedömning i fråga om den granskande
myndighetens ansvar än som gjorts av de nämnda
utredningarna. Detta innebär att skattemyndigheten
och tullmyndigheten blir personuppgiftsansvariga i
fråga om de behandlingar som utförs vid revision och
annan granskning av ADB-material. Regeringen anför
att en sådan ordning torde ge ett minst lika bra
skydd  för  den  enskilde  som  den  nuvarande
regleringen.  Om den granskande myndigheten  är
personuppgiftsansvarig innebär det att myndigheten
åläggs  de  skyldigheter som enligt  personupp-
giftslagen vilar på den personuppgiftsansvarige.
Regeringen framhåller att bestämmelser om skydd för
ADB-lagrad information också finns i taxerings-lagen
och tvångsåtgärdslagen. Riksskatteverket har även
utarbetat interna regler om ADB-säkerhet i bl.a.
kontrollverksamheten. Dessa regler kommer att gälla
vid  sidan av personuppgiftslagens bestämmelser.
Enligt regeringen finns det således inte längre
något direkt behov av en särskild lag för att skydda
de registrerades personliga integritet.
Vidare konstaterar regeringen att behandling av
personuppgifter  enligt  36 § personuppgiftslagen
skall  anmälas  till  tillsynsmyndigheten  innan
behandlingen genomförs. Anmälan behöver enligt 37 §
inte göras om den personuppgiftsansvarige anmält
till tillsynsmyndigheten att ett personuppgiftsombud
utsetts och vem det är. Vidare får regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer enligt 36 §
tredje stycket meddela föreskrifter om undantag från
anmälningsskyldigheten  för  sådana  typer  av
behandlingar som sannolikt inte kommer att leda till
otillbörligt intrång i den personliga integriteten.
Regeringen konstaterar därutöver att enligt 3 §
personuppgiftsförordningen  (1998:1191)   gäller
anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket
personuppgiftslagen inte för bl.a. behandling av
personuppgifter  som  regleras  genom  särskilda
föreskrifter i lag eller förordning.
Regeringen påpekar att flera remissinstanser har
förordat  att  skattemyndigheterna  skall  ha
personuppgiftsombud. I likhet med remissinstanserna
anser regeringen att det är av vikt att säkerställa
ett gott integritetsskydd. Regeringen har emellertid
inte ansett det motiverat när det gäller skattemyn-
digheternas brottsutredande verksamhet  att  för
skattemyndigheterna införa en skyldighet att ha
personuppgiftsombud. Något skäl att göra en annan
bedömning  när  det  gäller  behandling  av
personuppgifter vid revision kan enligt regeringen
inte anses motiverat. Personuppgiftslagens regler
bör därför gälla. Regeringen anför att detta innebär
att någon anmälningsskyldighet  inte  föreligger
eftersom revision och annan kontroll utförs med stöd
av lag. Dock påpekar regeringen att vad som nu
anförts innebär att skattemyndigheten  inte  är
förhindrad  att  utse  personuppgiftsombud  om
myndigheten skulle anse att detta behövs.
Regeringen framhåller  att  skatteförvaltningens
registerförfattningar är föremål för en översyn.
Frågan om behovet av särregler när det gäller ADB-
revisioner  ligger  inom ramen för utredningens
arbete, som skall vara avslutat den 1 oktober 1999.
Den slutliga bedömningen av behovet av särregler kan
enligt regeringen inte göras förrän vid beredningen
av utredningens förslag.

Motionerna

I motion 1998/99:Sk14 av Bo Lundgren m.fl. (m)
anförs att Moderata samlingspartiet tidigare av
bl.a. integritetshänsyn  har avvisat regeringens
förslag att ge polisen och tullen möjlighet att i
datoriserade register behandla person-uppgifter om
icke misstänkta personer.  Motionärerna  avvisar
därför även förslaget att ge skattemyndigheterna en
sådan möjlighet (yrkande 1, delvis).
I motionen påpekas vidare att flera remissinstanser
har förordat att skattemyndigheterna skall ha ett
personuppgiftsombud i syfte att säkerställa ett gott
integritetsskydd i samband med taxeringsrevision.
Motionärerna delar denna uppfattning och anser att
regeringen bör få i uppdrag att återkomma till
riksdagen med ett sådant förslag (yrkande 4).
I motion 1998/99:Sk15 av Johan Pehrson och Camilla
Dahlin-Andersson (fp) anförs att, även om det i
varje enskilt fall låter sig motiveras att ge
myndigheter rätt att behandla personuppgifter med
automatisk databehandling, är det tydligt att den
totala omfattningen av samlandet och bearbetandet av
person-uppgifter kränker den enskildes integritet.
Till  detta  kommer enligt  motionärerna  ökade
möjligheter  till  såväl  hemlig  som  öppen
kameraövervakning, förslag om buggning osv. Enligt
Folkpartiet  liberalernas   uppfattning  måste
medborgarnas  fri-  och rättigheter  beträffande
skyddet för den enskildes integritet bli föremål för
en övergripande översyn  av  en  parlamentarisk
kommitté. Detta bör ges regeringen till  känna
(yrkande 2).
Motionärerna  anför  vidare  att,  även om de
accepterar att skattemyndigheterna skall få tillgång
till  modern  informationsteknik,  kan  de inte
acceptera att skattemyndigheterna ges möjlighet att
behandla känsliga personuppgifter. Vid brott inom
skatteområdet förefaller det enligt motionärerna
inte  nödvändigt att behandla sådana uppgifter.
Regeringens förslag i denna del bör därför avslås
(yrkande 3).
I motion 1998/99:Sk16 av Mats Odell m.fl. (kd)
anförs att Kristdemokraterna anser att det från
integritetssynpunkt  får  anses  omotiverat  att
känsliga per-sonuppgifter skall behöva hanteras av
skattemyndigheterna.  Det undantag  från  13  §
personuppgiftslagen  som  polisen  har  genom
polisdatalagen i fråga om behandling av känsliga
personuppgifter bör enligt motionärerna inte också
gälla skattemyndigheterna. Motionärerna hemställer
att regeringens förslag avslås i denna del (yrkande
2).
I motionen behandlas vidare regeringens förslag om
att bestämmelser om när uppgifter får lämnas ut
endast behövs i fråga om utlämnande för fram-
ställning av rättsstatistik och  utlämnande  av
uppgifter till utlandet. Motionärerna anser att
regeringens motivering att uppgifterna i regel inte
behövs hos någon annan än motsvarande enhet hos en
annan  skattemyndighet samt  hos  polis-  eller
åklagarmyndighet kan visa sig vara en alltför from
förhoppning när det kommer till praktisk handling.
Kristdemokraterna anser att denna fråga noga bör
följas upp och utvärderas när  det gäller den
praktiska tillämpningen. Detta bör ges regeringen
till känna (yrkande 3).

Utskottets bedömning

Utskottet konstaterar att skattemyndigheterna redan
nu med stöd av person-uppgiftslagens bestämmelser
kan behandla personuppgifter  helt eller delvis
automatiserat i sin brottsutredande  verksamhet.
Behandlingen   av   personuppgifter   i  den
brottsutredande  verksamheten kommer att omfatta
integritetskänsliga uppgifter om enskilda personer.
I likhet med regeringen anser utskottet att denna
behandling  av  personuppgifter kräver en högre
skyddsnivå än vad personuppgiftslagen garanterar.
Utskottet tillstyrker därför regeringens förslag att
behandlingen    av    personuppgifter    i
skattemyndigheternas  brottsutredande  verksamhet
skall regleras i en särskild lag. Utskottet har
inget att invända  mot  att lagen utgår från
personuppgiftslagen  och  endast  innehåller  de
särbestämmelser   som   är  nödvändiga   för
skattemyndigheternas  brottsutredande  verksamhet.
Såsom regeringen framhåller uppnås härigenom en
enhetlighet i regleringen vad avser behandling av
personuppgifter   inom   den   brottsutredande
verksamheten i stort.
I motion 1998/99:Sk15 yrkande 2 (fp) anförs att,
även om rätten att på automatisk väg behandla
personuppgifter låter sig motiveras i varje enskilt
fall, måste medborgarnas  fri-  och rättigheter
beträffande skyddet för den enskildes integritet bli
föremål för en övergripande översyn av en parlamen-
tarisk kommitté. Utskottet vill härvid hänvisa till
att  utskottet  med anledning av motioner från
allmänna motionstiden 1998 inom kort i ett särskilt
betänkande kommer att behandla frågor av liknande
slag. I avvaktan härpå bör enligt utskottets mening
motionen avslås.
Utskottet  tillstyrker  regeringens förslag att
rätten att behandla personuppgifter enligt den nya
lagen utan inskränkning skall omfatta den verksamhet
som skattemyndigheterna bedriver enligt lagen om
skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar.
Härvid delar utskottet regeringens bedömning att
denna  verksamhet  inte  omfattas  av  EG:s
dataskyddsdirektiv.  Avvikande  bestämmelser  kan
därför meddelas i den nya lagen utan att det står i
strid med direktivet.
När  det  gäller  behandling  av  känsliga
personuppgifter påpekar regeringen att det inte är
ovanligt att denna typ av uppgifter förekommer i en
skatteutredning. Uppgifter från en skatteutredning
måste ofta hämtas in när en förundersökning har
påbörjats. Regeringen anser det inte vara möjligt
att sortera bort känsliga uppgifter som kan finnas i
det inhämtade materialet. Enligt regeringens mening
skall därför känsliga personuppgifter få behandlas i
bl.a. en förundersökning, om förutsättningarna i
övrigt för behandlingen är för handen. Regeringens
förslag innebär dock att behandling av känsliga
person-uppgifter endast skall få ske om det är
oundgängligen   nödvändigt  för  syftet  med
behandlingen.  I fråga  om  skattemyndigheternas
underrättelseverksamhet anser regeringen att det
finns  större  möjligheter att undvara känsliga
person-uppgifter  utan   att   den  pågående
undersökningen påverkas. Regeringen föreslår därför
att rätten att behandla känsliga personuppgifter
inte   skall   omfatta   skattemyndigheternas
underrättelseverksamhet. Enligt utskottets mening är
möjligheterna enligt förslaget att behandla känsliga
personuppgifter    i    skattemyndigheternas
brottsutredande verksamhet tillräckligt restriktiva
från  integritetssynpunkt och tillstyrker därför
regeringens förslag. I enlighet med detta avstyrker
utskottet motionerna 1998/99:Sk15 yrkande 3 (fp) och
1998/99:Sk16 yrkande 2 (kd).
Utskottet, som konstaterar att regeringens förslag
när det gäller behandling av uppgift om kvarstående
brottsmisstanke har getts en liknande utformning som
motsvarande   bestämmelser  i  polisdatalagen,
tillstyrker  förslaget.  Härvid  vill  utskottet
framhålla att utskottet i samband med behandlingen
av regeringens förslag till polisdatalag erinrade om
regeringens   möjlighet   enligt   50   §
personuppgiftslagen      att      meddela
tillämpningsföreskrifter om vilka krav som ställs på
den  personuppgiftsansvarige vid  behandling  av
uppgifter (yttr. 1997/98:KU10y). Utskottet utgick
från att regeringen för att ytterligare tillgodose
rättssäkerheten  kommer  att  meddela  sådana
föreskrifter som innebär att t.ex. tillgången på
uppgifterna  begränsas. Justitieutskottet  gjorde
ingen annan bedömning (bet. 1997/98:JuU20).
När det gäller  bestämmelser om att lämna ut
handlingar från skattemyndigheternas brottsutredande
verksamhet delar utskottet regeringens bedömning att
sekretesslagens bestämmelser i de flesta fall är
tillräckliga för att uppgifter skall kunna lämnas ut
till  de  myndigheter  som behöver dem. Enligt
utskottets uppfattning finns det inte anledning att
befara att bestämmelserna i sekretesslagen medför
att uppgifter lämnas ut i för stor utsträckning.
Utskottet  utgår  ifrån  att regeringen  följer
verksamheten hos skattemyndigheterna även i detta
avseende. Med det anförda avstyrker utskottet motion
1998/99:Sk16  yrkande  3.  Utskottet tillstyrker
således förslaget att särskilda bestämmelser endast
införs när det gäller i vilka fall uppgifter får
lämnas  ut  i  samband  med  framställning  av
rättsstatistik och utlämnande av uppgifter till
utlandet.
Utskottet tillstyrker vidare regeringens förslag
att skattemyndigheterna, i likhet med vad som gäller
på polisområdet, skall få möjlighet att i under-
rättelseverksamhet som avser allvarlig brottslig
verksamhet behandla person-uppgifter  helt eller
delvis automatiserat i särskilda undersökningar.
Därvid delar utskottet regeringens bedömning att
allvarlig brottslighet bör definieras på samma sätt
som i polisdatalagen och lagen  om register i
Tullverkets brottsbekämpande verksamhet, dvs. som
verksamhet som  innefattar brott för vilket är
föreskrivet fängelse  i  två år eller däröver.
Utskottet  tillstyrker  också  förslaget  att
underrättelseregister skall få föras endast för att
ge underlag för sådana särskilda undersökningar som
gäller allvarlig brottslighet där behandling får
utföras helt eller delvis automatiserat samt för att
underlätta tillgången till allmänna uppgifter med
anknytning till underrättelseverksamhet.
Vidare konstaterar  utskottet  att  regeringens
förslag innebär att underrättelseregister inte får
innehålla uppgifter som direkt hänför sig till en
person som inte är misstänkt för att ha utövat
brottslig  verksamhet.  I  fråga  om  skatte-
myndigheternas  underrättelseverksamhet  föreslår
regeringen ingen begränsning när det gäller att i de
särskilda undersökningarna behandla uppgifter om
andra  personer än misstänkta. Utskottet  delar
regeringens   bedömning   att   de  allmänna
bestämmelserna, vilka innebär att endast sådana
uppgifter får behandlas som är nödvändiga  för
ändamålet med behandlingen, kommer att utgöra ett
tillräckligt  skydd.  Regeringen  föreslår  att
uppgifter om en person som det inte finns någon
misstanke mot skall förses med en anteckning om
detta förhållande. Utskottet anser att detta utgör
en    tillfredsställande    lösning    från
integritetssynpunkt  och  tillstyrker regeringens
förslag. I enlighet med detta avstyrker utskottet
motion 1998/99:Sk14 yrkande 1, delvis (m).
Utskottet  konstaterar  vidare  att regeringens
förslag innebär att som huvudregel skall gälla att
uppgifter som inte längre behövs för sitt ändamål
skall gallras. Regeringen har vidare i vissa fall
föreslagit särskilda regler om att gallring skall
ske när viss tid har förflutit. Enligt utskottets
mening är de föreslagna reglerna om gallring väl
avvägda mellan behovet av att behandla upgifterna
och integritetsskyddsaspekter. Utskottet tillstyrker
således förslaget.
När  det gäller  sekretess  för  uppgifter  i
skattemyndigheternas  brottsutredande  verksamhet
föreslår regeringen bestämmelser som innebär att
samma sekretesskydd skall gälla som i motsvarande
verksamhet inom polisen, såväl i fråga om den
enskildes  skydd  som  skydd  för verksamheten.
Utskottet tillstyrker förslaget.
Vidare föreslår regeringen att lagen om automatisk
databehandling vid taxeringsrevision, m.m. upphävs.
Regeringen  konstaterar  att personuppgiftslagens
bestämmelser innebär att den granskande myndigheten
blir  personuppgiftsansvarig  i  fråga  om  de
behandlingar  av personuppgifter som utförs vid
revision och annan  granskning av ADB-material.
Utskottet delar regeringens bedömning att en sådan
ordning torde ge ett minst lika bra skydd för den
enskilde som den nuvarande regleringen. Därutöver
finns  bestämmelser  om  skydd  för  ADB-lagrad
information i taxeringlagen och tvångsåtgärdslagen.
Riksskatteverket har även utarbetat interna regler
om ADB-säkerhet i bl.a. kontrollverksamheten. I
likhet med regeringen anser utskottet att det därför
inte finns något behov av en särskild lag för att
skydda de registrerades personliga integritet i
samband med revision och annan kontroll.
I  motion  1998/99:Sk14  behandlas  frågan  om
skattemyndigheterna i förevarande sammanhang skall
vara skyldiga att utse personuppgiftsombud. Rege-
ringen har när det gäller denna fråga och om
skattemyndigheterna skall vara skyldiga att till
tillsynsmyndigheten   anmäla  behandlingar  av
personuppgifter     åberopat     3     §
personuppgiftsförordningen. Enligt denna bestämmelse
gäller inte skyldigheten enligt 36 § första stycket
personuppgiftslagen  att  anmäla  behandling  av
personuppgifter till tillsynsmyndigheten för bl.a.
behandling av personuppgifter som regleras genom
särskilda  föreskrifter i lag eller förordning.
Regeringen påpekar,  med  hänvisning  till 3 §
personuppgiftsförordningen,     att    någon
anmälningsskyldighet enligt personuppgiftslagen inte
föreligger eftersom taxeringsrevision  och annan
kontroll utförs med stöd av lag. Som utskottet
uppfattar  det  syftar  regeringen  härvid  på
taxeringslagen   m.fl.  lagar  som  reglerar
skattemyndigheternas reviderande verksamhet. Enligt
utskottets bedömning kan emellertid dessa lagar inte
anses utgöra föreskrifter som särskilt reglerar
behandling av personuppgifter. Undantag enligt 3 §
personuppgiftsförordningen från personuppgiftslagens
bestämmelser  om  anmälningsskyldighet föreligger
därför inte enligt utskottets mening. Utskottet vill
dock peka på de regler som finns i taxeringslagen,
tvångsåtgärdslagen    och    Riksskatteverkets
föreskrifter om skydd för ADB-lagrad information och
om ADB-säkerhet. Dessa regler torde tillsammans med
personuppgiftslagens bestämmelser innebära att det
inte föreligger någon risk för otillbörligt intrång
i den personliga integriteten vid taxeringsrevision
och annan kontroll. Möjlighet att med stöd av 36 §
tredje stycket personuppgiftslagen i förordningsform
meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten
att  anmäla behandling av personuppgifter  till
tillsynsmyndigheten bör därför föreligga. Enligt
utskottets   mening   saknas   således  från
integritetssynpunkt behov av att, såsom anförs i
motion 1998/99:Sk14 yrkande 4, införa en skyldighet
att utse personuppgiftsombud. Motionen  avstyrks
därför i denna del.
Stockholm den 28 januari 1999

På konstitutionsutskottets vägnar

Per Unckel


I beslutet har deltagit: Per Unckel (m), Barbro
Hietala Nordlund (s), Pär Axel Sahlberg (s), Kenneth
Kvist (v), Ingvar Svensson (kd), Jerry Martinger
(m), Mats Berglind (s), Inger René (m), Kerstin
Kristiansson (s), Nils Fredrik Aurelius (m), Per
Lager (mp), Åsa Torstensson (c), Helena Bargholtz
(fp), Kenth Högström (s), Britt-Marie Lindkvist (s)
och Inger Strömbom (kd).


Avvikande meningar

1. Översyn beträffande skyddet för den
enskildes integritet

Helena Bargholtz (fp) anser  att  den  del av
konstitutionsutskottets yttrande som på s. 13 börjar
med "I motion" och slutar med "motionen avslås" bort
ha följande lydelse:
Utskottet kan konstatera att rätten att behandla
personuppgifter på automatisk väg väl låter sig
motiveras i det enskilda fallet. I likhet med vad
som anförs i motion 1998/99:Sk15 yrkande 2 bör det
dock enligt utskottets mening framhållas att det är
den totala omfattningen av insamling och bearbetning
av  personuppgifter  som  kränker den enskildes
integritet. Utskottet delar därför motionärernas
uppfattning  att  den  medborgerliga  fri-  och
rättigheten avseende skydd mot kränkning av den
personliga integriteten  måste bli föremål för en
övergripande översyn. Denna översyn  bör enligt
utskottets  mening  göras  av en parlamentarisk
kommitté. Utskottet tillstyrker således motionen i
denna del.

2. Behandling av känsliga personuppgifter

Ingvar Svensson (kd), Helena Bargholtz (fp) och
Inger  Strömbom  (kd)  anser att den  del  av
konstitutionsutskottets yttrande som på s. 13 börjar
med "När det" och slutar med "yrkande 2 (kd)" bort
ha följande lydelse:
Utskottet  konstaterar  att regeringens förslag
innebär  att det skall vara tilllåtet  att  i
skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet, med
undantag för  underrättelsverksamheten,  behandla
känsliga personuppgifter. Enligt utskottets mening
saknas det skäl att i fråga om skattemyndigheterna
göra undantag från det förbud mot behandling av
känsliga personuppgifter som gäller enligt 13 §
personuppgiftslagen. Utskottet anser  därför att
regeringens förslag i denna del bör avslås och
tillstyrker motionerna 1998/99:Sk15 yrkande 3 och
Sk16 yrkande 2.

3. Utlämnande av uppgifter

Ingvar Svensson (kd) och Inger Strömbom (kd), anser
att den del av konstitutionsutskottets yttrande som
på s. 14 börjar med "När det" och slutar med "till
utlandet" bort ha följande lydelse:
När det gäller utlämnande av  uppgifter  från
skattemyndigheternas  brottsutredande  verksamhet
anser regeringen att det endast behöver införas
särskilda bestämmelser i den nya lagen när det
gäller   utlämnande   för  framställning  av
rättsstatistik  och utlämnande av uppgifter till
utlandet. Regeringen  anser  att sekretesslagens
bestämmelser i övrigt är tillräckliga  för att
uppgifter skall kunna lämnas ut till de myndigheter
som behöver dem. Som motivering anger regeringen att
uppgifterna i regel inte behövs hos någon annan än
motsvarande enhet hos en annan skattemyndighet samt
hos polis- eller åklagarmyndighet. Enligt utskottets
mening kan det dock, såsom framhålls i motion
1998/99:Sk16 yrkande 3, befaras att sekretesslagens
bestämmelser i den praktiska tillämpningen medför
att uppgifter sprids i alltför stor utsträckning
mellan  myndigheter.  Utskottet  delar  därför
motionärernas uppfattning att denna fråga noggrant
bör  följas upp och utvärderas och tillstyrker
således motionen i denna del.

4. Behandling av uppgifter om icke
misstänkta personer

Per Unckel (m), Jerry Martinger (m), Inger René (m)
och Nils Fredrik Aurelius (m) anser att den del av
konstitutionsutskottets yttrande som på s. 14 börjar
med "Vidare konstaterar" och slutar med "yrkande 1,
delvis (m)" bort ha följande lydelse:
Utskottet  konstaterar att regeringens  förslag
innebär att det inte finns någon begränsning när det
gäller att i en särskilt undersökning i skattemyn-
digheternas   underrättelseverksamhet   behandla
uppgifter om en person som det inte finns någon
misstanke mot. Regeringen föreslår att uppgifter om
personer  som  själva  inte  är misstänkta för
brottslighet skall förses med en anteckning om detta
förhållande. Enligt utskottets uppfattning kan detta
inte  anses som en tillfredsställande  ordning.
Utskottet  anser att automatiserad behandling i
underrättelseverksamhet  av  uppgifter  om  icke
misstänkta personer är ett så allvarligt ingrepp i
den personliga integriteten att en sådan behandling
inte får förekomma. I enlighet med vad som anförs i
motion  1998/99:Sk14  yrkande  1,  delvis,  bör
regeringens förslag bl.a. av detta skäl avslås.

5. Personuppgiftsombud i samband med
taxeringsrevision m.m.

Per Unckel (m), Jerry Martinger (m), Inger René (m)
och Nils Fredrik Aurelius (m) anser att den del av
konstitutionsutskottets yttrande som på s. 15 börjar
med "I motion" och slutar med "denna del" bort ha
följande lydelse:

Utskottet konstaterar att flera remissinstanser har
förordat  att  skattemyndigheterna  skall  ha
personuppgiftsombud i samband med taxeringsrevision
och annan kontroll. Enligt utskottets mening kan
personuppgiftslagen  tillsammans  med  de övriga
bestämmelser som reglerar kontrollverksamheten inte
anses ge ett fullgott integritetsskydd i detta
sammanhang. I stället bör, såsom anförs i motion
1998/99:Sk14 yrkande 4, en skyldighet att utse per-
sonuppgiftsombud införas. Regeringen bör  därför
återkomma till riksdagen med ett sådant förslag.
Utskottet tillstyrker således motionen i denna del.