Skatteutskottets betänkande
1998/99:SKU06

Vissa punktskatte- och tullfrågor


Innehåll

1998/99
SkU6

Sammanfattning

I  betänkandet tillstyrker utskottet regeringens
förslag  om  vissa punktskatte- och tullfrågor.
Förslaget innebär bl.a. att beskattningsmyndigheten
skall   få   besluta   om   revision   och
tredjemansföreläggande för att kontrollera ansök-
ningar om återbetalning m.m. av skatt, att ättika
skall undantas från bekämpningsmedelsskatt, att de
skattebelopp som tas ut vid viss privat införsel
respektive import av cigaretter justeras så att de
överensstämmer med den cigarettskatt som gäller
sedan den 1 augusti 1998, att tullmyndigheten kan
lämna ut vissa namn  och  adressuppgifter till
innehavaren av ett varumärke, en upphovsrätt eller
närstående rättigheter eller av en mönsterrätt i
syfte  att  förhindra  att  förfalskade  eller
pirattillverkade varor kommer ut på marknaden.
Utskottet tillstyrker också ett motionsyrkande (v)
om att beskattningsmyndigheten skall få besluta om
revision hos tredjeman för att kontrollera att den
uppgiftsskyldighet som uppkommer i och med ett
tredjemansföreläggande har fullgjorts riktigt och
fullständigt.
Utskottets m-, kd- och fp-ledamöter har i en
gemensam reservation yrkat avslag på motionsyrkandet
om s.k. tredjemansrevision.

Propositionen

Regeringen  (Finansdepartementet)  föreslår  i
proposition 1998/99:18 att riksdagen antar de i
propositionen framlagda förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1984:409) om skatt på
gödselmedel,
2. lag om ändring i lagen (1998:824) om ändring i
lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
3.  lag  om ändring i lagen  (1994:1563)  om
tobaksskatt,
4. lag om ändring  i  lagen  (1994:1564)  om
alkoholskatt,
5. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på
energi,
6. lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet,
7. lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning
av statliga fordringar m.m.,
8.  lag  om  ändring i lagen (1994:1565)  om
beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och
tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska
unionen,
9. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet
från skatt vid import, m.m.,
10.  lag  om  ändring i lagen (1994:1552) om
tullkontroll av varumärkesintrång m.m.,
11. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).
I propositionen föreslås att beskattningsmyndigheten
skall   få   besluta   om   revision   och
tredjemansföreläggande  för  att   kontrollera
ansökningar om återbetalning m.m. av skatt. Det
föreslås att bestämmelserna tas in i lagen om skatt
på gödselmedel, lagen om tobaksskatt, lagen om
alkoholskatt och lagen om skatt på energi. Dessutom
föreslås att bestämmelserna om betalning av skatt i
lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter
skall tillämpas på belopp som sökanden åläggs att
betala tillbaka.
I propositionen föreslås också att ättika skall
undantas från bekämpningsmedelsskatt.
Vidare föreslås att de skattebelopp som tas ut vid
viss privat införsel respektive import av cigaretter
justeras  så  att  de  överensstämmer  med den
cigarettskatt som gäller sedan den 1 augusti 1998.
Slutligen läggs i propositionen fram förslag till
ändringar i lagen (1994:1552) om tullkontroll av
varumärkesintrång  m.m.  och  i  sekretesslagen
(1980:100). Ändringarna innebär en möjlighet för
innehavaren av ett varumärke, en upphovsrätt eller
närstående rättigheter eller av en mönsterrätt att
väcka talan i domstol för att på så sätt kunna
förhindra att varor  som  är förfalskade eller
pirattillverkade kommer ut på marknaden.
Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari
1999. Bestämmelserna avseende viss privat införsel
och import av cigaretter föreslås dock tillämpas
fr.o.m. den 1 augusti 1998.
Lagförslagen  har  intagits  som  bilaga  till
betänkandet.

Motionerna

Motion väckt med anledning av propositionen

1998/99:Sk6 av Per Rosengren m.fl. (v) vari yrkas
att    riksdagen   beslutar    om    att
beskattningsmyndigheten skall kunna besluta om s.k.
tredjemansrevision enligt vad i motionen anförts.

Motion väckt under den allmänna
motionstiden 1998

1998/99:Sk616 av Ingvar Eriksson
och Inga Berggren (m) vari yrkas
att riksdagen hos regeringen begär
en översyn av
bekämpningsmedelsskatten med
inriktningen att miljövänliga
bekämpningsmedel inte missgynnas i
enlighet med vad som anförts i
motionen.

Utskottet

Kontroll av ansökningar om återbetalning av
skatt m.m.

Gällande rätt

Bestämmelser om återbetalning av skatt finns i lagen
om skatt på gödselmedel, lagen om tobaksskatt, lagen
om alkoholskatt och lagen om skatt på energi. I
lagen om skatt på energi finns även bestämmelser om
nedsättning eller kompensation för skatt. Flera av
bestämmelserna är konstruerade  på så sätt att
återbetalning  m.m.  av  skatt  medges om  den
skattepliktiga produkten använts för visst ändamål.
Andra bestämmelser avser situationer där skatte-
pliktiga produkter har levererats till ett annat EU-
land  och  beskattats  där. Konstruktionen  med
återbetalning m.m. används också för att uppnå
skattefrihet för den som inte är skattskyldig och
som därför inte kan medges nedsättning av skatten i
samband med att skatten redovisas i deklarationen.
Om skatt på gödselmedel, tobak, alkohol och energi
återbetalats med för högt belopp till följd av en
oriktig uppgift som den sökande lämnat eller på
grund av felräkning, felskrivning eller något annat
uppenbart förbiseende skall sökanden betala tillbaka
vad han eller hon fått för mycket. Beslut härom
fattas  av  beskattningsmyndigheten.  Uttryckliga
bestämmelser saknas om hur belopp som sökande åläggs
att betala tillbaka skall regleras.
Enligt 3 kap. 7 § lagen om punktskatter och
prisregleringsavgifter (LPP) får skatterevision ske
för att kontrollera att deklarations- och annan
uppgiftsskyldighet  har fullgjorts  riktigt  och
fullständigt.  I  ett ärende  om  återbetalning
föreligger  varken  deklarationsskyldighet  eller
uppgiftsskyldighet. Bestämmelserna om revision i LPP
kan därför inte tillämpas för att kontrollera om
återbetalning m.m. av skatt har skett med för högt
belopp. Några bestämmelser om revision eller annan
kontroll  finns heller inte i anslutning  till
reglerna om återbetalning i lagarna om skatt på
gödselmedel, tobak, alkohol och energi.

Propositionen

I propositionen föreslås att beskattningsmyndigheten
skall  få  besluta  om  revision  och  s.k.
tredjemansföreläggande för att kontrollera att den
som ansökt om återbetalning av skatt m.m. har lämnat
riktiga och fullständiga uppgifter. Bestämmelser
härom föreslås tas in i lagarna om skatt på gödsel-
medel, tobak, alkohol och energi. Vidare föreslås
att  lagen  om  särskilda  tvångsåtgärder  i
beskattningsförfarandet skall kunna tillämpas vid
revision eller annan kontroll  enligt  de  nya
bestämmelserna.
I propositionen föreslås också att bestämmelserna
om betalning av skatt i lagen om punktskatter och
prisregleringsavgifter skall tillämpas på belopp som
sökanden åläggs att betala tillbaka. Därmed kommer
dessa  återkrav att inordnas i ett regelsystem
avseende betalning, anstånd, dröjsmålsavgift, ränta
och indrivning av skatt. Förslaget i denna del
föranleder även en ändring i lagen om indrivning av
statliga fordringar.
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1
januari 1999.

Motionen

I motion Sk6 av Per Rosengren m.fl. (v) yrkas att
beskattningsmyndigheten skall ges befogenhet att
besluta om s.k. tredjemansrevision. Motionärerna är
positiva till förslagen i propositionen men anser
att de föreslagna kontrollåtgärderna skulle bli
effektivare om beskattningsmyndigheten även fick
befogenhet att besluta om tredjemansrevision. I vart
fall för att kontrollera om de uppgifter som tredje
man lämnat är riktiga.

Utskottets ställningstagande

Beskattningsmyndigheten kan  begära att den som
ansöker om återbetalning av skatt kompletterar sin
ansökan med underlag i form av fakturor, utdrag ur
räkenskaperna m.m.  Däremot  är  det oklart om
beskattningsmyndigheten kan vidta någon kontroll i
efterhand,  dvs.  efter  att  ett  beslut  om
återbetalning av skatt har fattats. Detta gäller
särskilt kontrollåtgärder som kräver att sökanden
medverkar, t.ex. granskning av räkenskaper m.m.
Utskottet instämmer i regeringens bedömning att det
är otillfredsställande att beskattningsmyndigheten
saknar tydliga kontrollbefogenheter när det gäller
återbetalning m.m. av skatt och har ingen erinran
mot de förslag som regeringen lämnat för att åtgärda
denna brist.
Såvitt   utskottet   kan   bedöma   kan
beskattningsmyndigheten   förhållandevis   lätt
definiera vilka uppgifter som behöver begäras in när
det gäller kontroll av återbetalning m.m. av skatt.
Enligt utskottets mening bör därför de uppgifter som
beskattningsmyndigheten  kan behöva inhämta från
tredjeman  regelmässigt  kunna  erhållas  genom
förslaget om tredjemansföreläggande. I likhet med
motionärerna   anser   utskottet   dock  att
kontrollåtgärderna  skulle  bli  effektivare  om
beskattningsmyndigheten fick befogenhet att besluta
om revision hos tredje man för att kontrollera att
den uppgiftsskyldighet som uppkommer i och med ett
tredjemansföreläggande har fullgjorts riktigt och
fullständigt. Skattemyndigheten  bör  därför ges
befogenhet att besluta om revision hos tredjeman för
att kontrollera att sådana kontrolluppgifter som
tredjeman är skyldig att lämna enligt lagen om skatt
på gödselmedel, lagen om tobaksskatt, lagen om
alkoholskatt och lagen om skatt på energi är riktiga
och fullständiga. Utskottet föreslår därför med
anledning av propositionen  och motion Sk6 att
berörda paragrafer kompletteras med en bestämmelse
härom.
Beträffande propositionen i övrigt i denna del har
utskottet  ingen erinran och tillstyrker därför
regeringens förslag. Utskottet återkommer dock i det
följande till en detalj i lagregleringen.

Ättika undantas från bekämpningsmedelsskatt

Propositionen

I propositionen föreslås att bekämpningsmedelsskatt
inte skall tas ut  på  ättika  som säljs som
bekämpningsmedel. Anledningen är bl.a. att ättika
måste användas i höga doser för att ge önskad effekt
vid bekämpning av ogräs och eftersom skatten tas ut
på mängden aktiv substans blir bekämpningsmedels-
skatten på ättika väsentligt högre än på alternativa
bekämpningsmedel, dvs. sådana medel som är verksamma
i låga  doser.  Ättika kan också användas som
livsmedel och finns att tillgå i livsmedelsbutiker
till ett betydligt lägre pris än bekämpningsmedlet
ättika. Användningen av ättika som köps i livs-
medelsbutiker medför emellertid vissa risker för
hälsa  och  miljö  när  den  används  för
bekämpningsändamål.

Motionen

I motion Sk616 av Ingvar Eriksson och Inga Berggren
(m) från den allmänna motionstiden 1998 begärs en
översyn av bekämpningsmedelsskatten med inriktning
på att miljövänliga bekämpningsmedel som ättika inte
skall missgynnas.  Motionärerna  framhåller  att
användningen  av  ättika, på grund av skatten,
fördyras oproportionerligt mycket i förhållande till
andra preparat.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte funnit någon anledning till
erinran mot regeringens förslag och tillstyrker
därför  propositionen  i  denna  del.  Något
tillkännagivande om en utredning av denna fråga
behövs inte. Motionen får anses tillgodosedd genom
förslaget i propositionen.

Skatt på viss privatinförsel och import av
cigaretter

Riksdagen beslöt den 28 maj 1998 (prop. 1997/98:150,
bet. 1997/98:FiU20)  att sänka styckeskatten på
cigaretter från 85 öre till 20 öre och att höja den
del  av  skatten  som  är  relaterad  till
detaljhandelspriset från  17,8  % till 39,2 %.
Ändringarna trädde i kraft den 1 augusti 1998.
Skattebeloppen  i  lagen  om  beskattning  av
privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror
från ett land som är medlem i Europeiska unionen och
i lagen om frihet från skatt vid import, m.m. skall
motsvara den skatt som betalas i Sverige för de mest
efterfrågade cigaretterna. Eftersom skatten påverkas
av detaljhandelspriset på cigaretter var det inte
möjligt att fastställa dessa belopp vid omläggningen
av skattestrukturen och sänkningen av cigarettskatt.
Regeringen föreslår nu att de skattebelopp som tas
ut vid viss privat införsel respektive import av
cigaretter justeras så att de överensstämmer med den
cigarettskatt som gäller sedan den 1 augusti 1998.
Även tullbeloppet vid import föreslås bli justerat.
Ändringarna föreslås gälla retroaktivt fr.o.m. den 1
augusti 1998.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag i denna
del.

Sekretessbelagda uppgifter

Propositionen

Regeringen föreslår att lagen om tullkontroll av
varumärkesintrång och sekretesslagen ändras så att
tullmyndigheten  kan  lämna ut vissa namn- och
adressuppgifter till innehavaren av ett varumärke,
en upphovsrätt eller närstående rättigheter eller av
en mönsterrätt. Syftet är att bringa de svenska
reglerna i överensstämmelse med  EG-rätten  och
förhindra att förfalskade eller pirattillverkade
varor kommer ut på marknaden.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte funnit någon anledning till
erinran  mot  förslaget och tillstyrker  därför
propositionen även i denna del.

9 kap. 9 b § lagen om skatt på energi

Den föreslagna ändringen i 9 kap. 9 b § lagen
(1994:1776) om skatt på energi bör samordnas med en
ändring i samma lagrum som föreslås i proposition
1998/99:26 Beskattning av råtallolja som utskottet
behandlar i betänkande 1998/99:SkU7. Ändringen i
nämnda lagrum bör därför utgå ur detta ärende.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande kontroll av ansökningar om
återbetalning av skatt m.m.
att riksdagen med anledning av proposition 1998/99:18 i
denna del  och  motion  1998/99:Sk6  godtar
regeringens  förslag  med den ändringen att
beskattningsmyndigheten skall  få besluta om
revision hos tredjeman för att kontrollera att
den uppgiftsskyldighet som uppkommer i och med
ett  tredjemansföreläggande  har  fullgjorts
riktigt och fullständigt,
res. 1 (m, kd, fp) - delvis
2. beträffande ättika
att riksdagen med bifall till proposition 1998/99:18 i denna
del och med anledning av motion 1998/99:Sk616
godtar regeringens förslag om att ättika skall
undantas från bekämpningsmedelsskatt,
3.   beträffande  skatt  på   viss
privatinförsel och import av cigaretter
att riksdagen godtar proposition 1998/99:18 i denna del,
4.   beträffande    sekretessbelagda
uppgifter
att riksdagen godtar proposition 1998/99:18 i denna del,
5. beträffande lagförslagen
att riksdagen med anledning av proposition 1998/99:18 i
denna del och till följd av vad utskottet anfört
och hemställt antar de i propositionen framlagda
förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1984:409) om skatt på
gödselmedel med den ändringen att 8 c § erhåller
följande som utskottets  förslag  betecknade
lydelse:
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag

-----------------------------------------------------
8 c §
-----------------------------------------------------
Beskattningsmyndigheten   Beskattningsmyndigheten
får besluta om revision får besluta om revision
för att kontrollera att för att kontrollera att
den  som  ansökt  om den  som  ansökt  om
återbetalning  av skatt återbetalning  av skatt
har lämnat riktiga och har lämnat riktiga och
fullständiga uppgifter.  fullständiga  uppgifter
och för att kontrollera
att  uppgiftsskyldighet
som avses i 8 b § har
fullgjorts  riktigt och
fullständigt.
-----------------------------------------------------
Bestämmelserna i 3 kap. 8-15 d §§ lagen (1984:151)
om punktskatter och prisregleringsavgifter gäller i
fråga om revision enligt första stycket.
-----------------------------------------------------
2. lag om ändring i lagen (1998:824) om ändring i lagen
(1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
3.  lag om ändring i lagen (1994:1563) om
tobaksskatt  med den ändringen att 31 b §
erhåller  följande  som  utskottets  förslag
betecknade lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
31 b §
-----------------------------------------------------
Beskattningsmyndigheten   Beskattningsmyndigheten
får besluta om revision får besluta om revision
för att kontrollera att för att kontrollera att
den  som  ansökt  om den  som  ansökt  om
återbetalning  av skatt återbetalning  av skatt
enligt 29 eller 30 § har enligt 29 eller 30 §§ har
lämnat  riktiga   och lämnat   riktiga  och
fullständiga uppgifter.  fullständiga  uppgifter
och för att kontrollera
att  uppgiftsskyldighet
som avses i 31 a § har
fullgjorts riktigt  och
fullständigt.
-----------------------------------------------------
Bestämmelserna i 3 kap. 8-15 d §§ lagen (1984:151)
om punktskatter och prisregleringsavgifter gäller i
fråga om revision enligt första stycket.
-----------------------------------------------------
4. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt med den
ändringen att 31 b § erhåller följande som
utskottets förslag betecknade lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
31 b §
-----------------------------------------------------
Beskattningsmyndigheten   Beskattningsmyndigheten
får besluta om revision får besluta om revision
för att kontrollera att för att kontrollera att
den  som  ansökt  om den  som  ansökt  om
återbetalning  av skatt återbetalning  av skatt
enligt 28-30 § har lämnat enligt  28-30  §§  har
riktiga och fullständiga lämnat   riktiga  och
uppgifter.         fullständiga  uppgifter
och för att kontrollera
att  uppgiftsskyldighet
som avses i 31 a § har
fullgjorts riktigt  och
fullständigt.
-----------------------------------------------------
Bestämmelserna i 3 kap. 8-15 d §§ lagen (1984:151)
om punktskatter och prisregleringsavgifter gäller i
fråga om revision enligt första stycket.
-----------------------------------------------------
5. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi med
dels den ändringen att 9 kap. 9 b § utgår ur
förslaget,
dels den ändringen att 9 kap. 14 § erhåller följande som
utskottets förslag betecknade lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
9 kap.
14 §
-----------------------------------------------------
Beskattningsmyndigheten   Beskattningsmyndigheten
får besluta om revision får besluta om revision
för att kontrollera att för att kontrollera att
den  som  ansökt  om den  som  ansökt  om
återbetalning     av, återbetalning     av,
nedsättning  av  eller nedsättning  av  eller
kompensation  för skatt kompensation  för skatt
enligt 2-6, 8 a, 9 eller enligt 2-6, 8 a, 9 eller
9 b-11  §  har  lämnat 9 b-11  §§  har lämnat
riktiga och fullständiga riktiga och fullständiga
uppgifter.         uppgifter  och för att
kontrollera      att
uppgiftsskyldighet  som
avses  i  13  §  har
fullgjorts  riktigt och
fullständigt.
-----------------------------------------------------
Bestämmelserna i 3 kap. 8-15 d §§ lagen (1984:151)
om punktskatter och prisregleringsavgifter gäller i
fråga om revision enligt första stycket.
-----------------------------------------------------
6.  lag  om  ändring  i  lagen (1994:466) om särskilda
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet,
7.  lag om ändring i lagen (1993:891)  om
indrivning av statliga fordringar m.m.,
8. lag  om ändring i lagen (1994:1565) om
beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker
och tobaksvaror från land som är medlem i
Europeiska unionen,
9. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet
från skatt vid import, m.m.,
10. lag om ändring i lagen (1994:1552) om
tullkontroll av varumärkesintrång m.m.,
11. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).
res. 1 (m, kd, fp) - delvis
Stockholm den 24 november 1998

På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg


I beslutet har deltagit: Arne Kjörnsberg (s), Bo
Lundgren  (m), Lisbeth Staaf-Igelström (s), Per
Rosengren (v), Carl Fredrik Graf (m), Per Erik
Granström (s), Ulla Wester (s), Lena Sandlin (s),
Marie Engström (v), Helena Höij (kd), Marietta de
Pourbaix-Lundin (m), Yvonne Ruwaida (mp),  Rolf
Kenneryd (c), Johan Pehrson (fp), Lars U Granberg
(s), Catharina Hagen (m) och Kenneth Lantz (kd).

Reservation

Kontroll av ansökningar om återbetalning av
skatt m.m. (mom. 1 och 5 i motsvarande del)

Bo Lundgren (m), Carl Fredrik Graf (m), Helena Höij
(kd), Marietta de Pourbaix-Lundin (m), Johan Pehrson
(fp), Catharina Hagen (m) och Kenneth Lantz (kd) har

dels anfört följande:

Enligt vår mening är förslaget i propositionen om
utvidgade befogenheter för beskattningsmyndigheten
fullt tillräckligt för att kontrollera att den som
ansökt om återbetalning av skatt har lämnat riktiga
och fullständiga uppgifter. Det är viktigt att
påpeka att en revision endast får företas i syfte
att kontrollera att  ett  företag  eller annan
näringsidkare har fullgjort sin egen deklarations-
eller uppgiftsskyldighet. När man vill ha uppgifter
från någon annan än den som skall revideras får man
förelägga  sådan  tredje man att  inkomma  med
uppgifter.   Om   behov   föreligger   skall
tredjemansrevision  kunna  begäras  via  ett
föreläggande av domstol. Det är viktigt att vid
integritetskränkande  myndighetsutövning  åtgärden
står i proportion till ändamålet. Mot bakgrund av
det anförda  avstyrker  vi  motion Sk6 om att
beskattningsmyndigheten skall få besluta om revision
hos tredje man.

dels under momenten 1 och 5 i motsvarande del
hemställt:
1. beträffande kontroll av ansökningar om
återbetalning av skatt m.m.
att riksdagen med anledning av proposition 1998/99:18 i denna
del och med avslag på motion 1998/99:Sk6 godtar
regeringens förslag,
5. beträffande  lagförslagen  såvitt avser
kontroll av ansökningar om återbetalning av
skatt m.m.
att riksdagen till följd av vad ovan anförts och hemställts
antar de vid propositionen fogade förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1984:409) om skatt på
gödselmedel,
3.  lag om ändring i lagen (1994:1563) om
tobaksskatt,
4. lag  om ändring i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt,
5. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt
på energi med den ändringen att 9 kap. 9 b §
utgår ur förslaget,
6.  lag  om  ändring  i  lagen (1994:466) om särskilda
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet,
7. lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning
av statliga fordringar m.m.