Skatteutskottets betänkande
1998/99:SKU05

Omstruktureringar och beskattning


Innehåll

1998/99
SkU5

Sammanfattning

I detta betänkande tillstyrker utskottet med några
mindre  justeringar  regeringens  förslag  till
skatteregler avseende omstruktureringar i företag.
Ett övergripande syfte med den nya lagstiftningen är
att det skall bli lättare för företagen att förutse
de    skattemässiga    konsekvenserna    av
omstruktureringar. Utskottet avstyrker de motioner
som har väckts i ärendet.
Vid betänkandet fogas tio reservationer (m, kd och
fp).
Skrivelse 1997/98:66

Regeringen har den 20 januari 1998 i skrivelse
1997/98:66 till riksdagen lämnat ett meddelande
enligt 2 kap. 10 § regeringsformen om ett kommande
förslag om ändringar i den s.k. koncernregeln, dvs.
de skatteregler som är tillämpliga när ett företag
överlåter aktier eller andra andelar till  ett
företag i samma koncern. För att omedelbart stoppa
att  koncernregeln   kunde   utnyttjas   för
skatteundandraganden aviserades i skrivelsen att det
kommande förslaget skulle tillämpas retroaktivt på
avyttringar fr.o.m. den 21 januari 1998 och även
säkerställa att sådana latenta skatteskulder som har
uppkommit  vid koncerninterna överlåtelser efter
utgången av år 1996 skulle tas upp till beskattning.
Skrivelsen gällde också ett slopande med retroaktiv
verkan av möjligheten  att  få  befrielse från
reavinstbeskattning vid överlåtelse av andelar till
ett utländskt koncernföretag.

Proposition 1998/99:15

Regeringen  (Finansdepartementet)  föreslår  i
proposition 1998/99:15 att riksdagen antar de i
propositionen framlagda förslagen till
1. lag om beskattningen vid överlåtelser till
underpris,
2.  lag  om  uppskov  med  beskattningen  vid
andelsbyten,
3.  lag  om  uppskov  med  beskattningen  vid
andelsöverlåtelser inom koncerner,
4. lag om beskattningen vid fusioner, fissioner och
verksamhetsöverlåtelser,
5. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),
6. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt,
7. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt,
8. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
9. lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343),
10.  lag  om  ändring i lagen (1998:692)  om
skatteregisterlagen (1980:343),
11. lag om ändring  i  lagen  (1984:404)  om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,
12.  lag  om  ändring  i lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter,
13.  lag  om  ändring i lagen (1990:663)  om
ersättningsfonder,
14. lag om ändring  i  lagen  (1992:702)  om
inkomstskatteregler  med  anledning  av  vissa
omstruktureringar inom den finansiella sektorn,
15.  lag  om  ändring i lagen (1993:541)  om
inkomstbeskattning    vid   ombildning   av
värdepappersfond,
16.  lag om ändring i lagen  (1993:1638)  om
periodiseringsfonder,
17. lag om ändring i lagen (1993:1539) om avdrag
för underskott av näringsverksamhet,
18.  lag om ändring i lagen  (1993:1540)  om
återföring av skatteutjämningsreserv,
19. lag om upphävande av lagen (1994:1854) om
inkomstbeskattningen   vid   gränsöverskridande
omstruktureringar inom EG.
De förslag som läggs fram i propositionen utgår i
huvudsak från att omstruktureringar skall kunna
genomföras   utan   att   några   omedelbara
skattekonsekvenser uppkommer. Det är inte fråga om
definitiva skattelättnader  utan om uppskov med
beskattningen. Förslagen - som har sin utgångspunkt
i slutbetänkandet från Företagsskatteutredningen -
omfattar i huvudsak följande områden.

Överlåtelse av tillgångar till underpris

Enligt nuvarande praxis är det möjligt att överlåta
tillgångar   till   underpris   under  vissa
förutsättningar utan att uttagsbeskattning sker. I
propositionen föreslås en lagreglering av under
vilka förutsättningar underprisöverlåtelser skall
kunna genomföras.

Andelsbyten

Ett andelsbyte föreligger enligt förslaget om aktier
eller andra andelar avyttras mot ersättning i form
av andelar i det  köpande företaget jämte ett
eventuellt kontantvederlag motsvarande högst 10 % av
det nominella värdet på vederlagsandelarna. Enligt
nuvarande regler finns det två uppskovssystem för
andelsbyten varav ett är betingat av EG-regler. De
två systemen föreslås i propositionen ersättas med
ett enhetligt  system.  Enligt detta fastställs
uppskovsbeloppet  och  tas  vinsten  upp  till
beskattning när vederlagsandelarna avyttras.

Andelsöverlåtelser inom koncerner

Den gällande koncernregeln innebär att aktier och
andra andelar kan överlåtas inom en koncern utan att
någon  reavinstbeskattning  blir  aktuell.  I
propositionen föreslås en ändrad teknisk utformning
av koncernregeln i syfte bl.a. att förhindra att
bestämmelserna utnyttjas för skatteundandragande.
Förslaget innebär att vid en koncernöverlåtelse
skall   ett   uppskovsbelopp   fastställas.
Uppskovsbeloppet skall tas upp till beskattning när
andelen inte längre innehas av ett företag som ingår
i samma koncern som säljaren, t.ex. genom att
andelen avyttras externt.

Fusioner och fissioner

För närvarande saknas skatteregler för fusion mellan
fristående  aktiebolag. I propositionen föreslås
sådana skatteregler.  Förslag  lämnas  även  om
skatteregler för fission.

Verksamhetsöverlåtelser

I  propositionen  föreslås generella regler som
motsvarar de gällande reglerna om internationella
verksamhetsöverlåtelser.

Förlustregeln

Vid överlåtelse av tillgångar inom en koncern eller
annan  intressegemenskap  medges enligt gällande
regler avdrag för förlust först när tillgången
överlåts externt. Det köpande företaget övertar
anskaffningsvärdet på tillgången, och förlustavdrag
beräknas hos detta företag med utgångspunkt i det
övertagna anskaffningsvärdet. Systemet innebär att
förlustavdrag inte kan utnyttjas när tillgången
överlåts  till ett utländskt koncernföretag.  I
propositionen   föreslås  att  förlustavdraget
fastställs när tillgången avyttras och att avdrag
medges hos det ursprungligen säljande företaget när
tillgången  avyttras  externt. För avdragsrätten
kommer det att sakna betydelse  om  tillgången
överlåts  till  ett  svenskt  eller  utländskt
koncernföretag.

Lex Asea

De bestämmelser som brukar kallas Lex Asea kan vara
tillämpliga när ett moderföretag delar ut aktier i
ett  dotterföretag.  Utdelning  undantas  från
beskattning hos aktieägarna. Det nuvarande kravet
att  det  utdelande moderföretaget  skall  vara
inregistrerat vid börsen föreslås ersättas med ett
krav på att andelarna skall vara marknadsnoterade.
Ett annat villkor som föreslås ändrat är det s.k.
verksamhetsvillkoret.  Det  villkoret  är i dag
utformat så att det utdelade dotterföretaget skall
bedriva  verksamhet  av  viss  omfattning.  I
propositionen föreslås att det ersätts med ett
villkor att dotterföretaget skall till huvudsaklig
del bedriva rörelse, varmed avses annan verksamhet
än innehav av kontanta medel och värdepapper.

Avskattningsregeln för investmentföretag

Enligt nuvarande regler skall ett företag som inte
längre uppfyller de skattemässiga villkoren för att
vara  ett  investmentföretag ta upp en  intäkt
motsvarande 40 % av värdet på aktieportföljen. I
propositionen föreslås bl.a. att procenttalet sänks
till 16.

Stämpelskatt

I propositionen föreslås att förvärv vid fusion
skall  undantas  från  skatteplikt.  För  att
överlåtelser av fastigheter inom en koncern inte
skall motverkas av att stämpelskatt utgår föreslås
vidare en regel som innebär att uppskov medges när
en fastighet förvärvas av ett företag från ett
företag  som  tillhör  samma koncern. Uppskovet
förfaller när fastigheten överlåts till annan eller
om  koncernförhållandet  mellan överlåtaren  och
förvärvaren upphör.
I propositionen föreslås vidare att stämpelskatt
inte skall tas ut vid nyinteckning som sker i
samband med en fusion genom vilken en tidigare
uttagen företagsinteckning upphört att gälla.

Regeringens skrivelse 1997/98:66, m.m.

I propositionen fullföljer regeringen det förslag
som aviserats i skrivelsen  1997/98:66 och som
innebär att den ändrade tekniska utformningen av
koncernregeln skall gälla avyttringar som genomförs
fr.o.m. dagen efter avlämnandet av skrivelsen, dvs.
fr.o.m. den 21 januari 1998.

Proposition 1998/99:7 i viss del

I  betänkande  1998/99:SkU2 behandlar  utskottet
proposition 1998/99:7 Koncernbeskattningsfrågor för
ideella föreningar och stiftelser, m.m. Utskottet
har tillstyrkt propositionen, men har överlämnat den
författningstekniska  regleringen  rörande  vissa
lagrum till förevarande ärende för att en samordning
skall kunna ske med de ändringar i samma lagrum som
föreslås i proposition 1998/99:15. Det gäller punkt
1 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen, 7
§ 8 mom. lagen om statlig inkomstskatt och 3 § lagen
om avdrag för underskott av näringsverksamhet.

Proposition 1998/99:12 i viss del

I betänkande 1998/99:SkU3 har utskottet behandlat
proposition  1998/99:12  Dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Albanien m.m. Utskottet har
tillstyrkt propositionen, men har överlämnat den
författningstekniska regleringen  beträffande  en
föreslagen ändring i 16 § 2 mom. lagen om statlig
inkomstskatt till förevarande  ärende  för  att
samordning skall kunna ske med en annan ändring i
samma lagrum som föreslås i proposition 1998/99:15.

Lagförslagen

Med de redaktionella justeringar som följer av vad
utskottet ovan har anfört om samordning av vissa av
lagförslagen   i   propositionerna  1998/99:7,
1998/99:12 och 1998/99:15 får de vid proposition
1998/99:15 fogade lagförslagen - efter rättelse av
några felskrivningar - de lydelser som framgår av
bilaga 1 till detta betänkande.

Motion väckt med anledning av
skrivelse 1997/98:66

1998/99:Sk1 av Bo Lundgren m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
lagstiftning angående ändringar av reglerna för
beskattning  av aktievinster i bolagssektorn  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i motionen  anförts  om  tidigaste
tillämpningsdatum för förslagen i den aviserade
propositionen,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om retroaktiv verkan av
lagstiftningen.
Motioner väckta med anledning av
proposition 1998/99:15

1998/99:Sk2 av Marie Engström m.fl. (v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om möjligheterna att
tillämpa      skatteflyktslagen      vid
överlåtelsesituationer,
2. att riksdagen avslår  förslaget  om  sänkt
procenttal  vid  beräkning av avskattningsintäkt
enligt vad i motionen anförts.
1998/99:Sk3 av Bo Lundgren m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att beskattningen av
realisationsvinster  på  näringsbetingade andelar
skall halveras,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad i motionen anförts  om  att  ändra
underprislagen vad gäller koncerngemenskap,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad  i  motionen  anförts  om att ändra
underprislagen vad gäller tillämpligheten för fysisk
person,
4. att riksdagen beslutar att slopa gränsen 10 %
vid andelsbyten i enlighet med vad som anförts i
motionen,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om förändringar av
röstvillkoret vid andelsbyten,
6. att riksdagen beslutar slopa den särskilda
regeln  avseende  kvalificerande  andelar  i
fåmansföretag i enlighet med vad som anförts i
motionen,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad i motionen  anförts  om  lagen  om
koncerninterna andelsöverlåtelser,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om noteringsvillkoren i
Lex Asea,
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om stämpelskatt.

Utskottet

Inledning

I proposition 1998/99:15 föreslår regeringen en
lagstiftning  som  syftar  till  att  göra det
skatterättsliga systemet vid omstruktureringar i
näringslivet  mer  förutsebart  och  samtidigt
motståndskraftigt   mot   skatteundandraganden.
Förslagen är i princip utformade så att uppskov med
beskattningen   skall   kunna   medges   vid
omstruktureringar, men det skall inte bli fråga om
definitiva  skattelättnader.  De  bygger  på
Företagsskatteutredningens      slutbetänkande
Omstruktureringar och beskattning (SOU 1998:1).
Flertalet lagförslag föreslås träda i kraft den 1
januari  1999  och  tillämpas  på överlåtelser,
avyttringar respektive förfaranden som görs eller
genomförs den dagen eller senare. I propositionen
fullföljer regeringen också, genom att nu lägga fram
en lagtext, en skrivelse till riksdagen i januari i
år (skr. 1997/98:66) om att retroaktivt  ändra
lagstiftningen om koncerninterna aktieöverlåtelser
med verkan fr.o.m. den 21 januari 1998.
Den föreslagna lagstiftningen beräknas medföra en
årlig budgetförsvagning på 150 miljoner kronor.
Förslagen  finansieras i första hand genom det
förslag som regeringen lagt fram under hösten om
beskattning av fordringar och skulder i utländsk
valuta (prop. 1998/99:28).
En fortsatt utredning av vissa företagsskattefrågor
har påbörjats (dir. 1998:55). Kvarstående frågor
rörande   omstrukturering    omfattas    av
utredningsuppdraget. Förslag avseende frågor som har
ett  direkt  samband  med  omstrukturering  och
beskattning  kan  enligt  direktiven  lämpligen
redovisas  med  förtur  under  hösten  1999.
Utredningsuppdraget skall vara avslutat senast vid
utgången av år 2000.
Under beredningen av detta ärende har utskottet
tagit  emot  skrivelser  från  Näringslivets
skattedelegation och Sveriges Fastighetsägarförbund
samt ett enskilt företag. Sveriges Industriförbund
har vid en uppvaktning redovisat sin syn på vissa
förslag i propositionen. Utskottet återkommer i
avsnittet om Lex Asea nedan och under Övriga frågor
till ett par av de frågor som Industriförbundet och
Näringslivets skattedelegation har tagit upp.

Vinster och förluster på näringsbetingade
andelar

Bakgrund

Enligt  gällande  rätt  beskattas  vinster  på
näringsbetingade aktier och andra andelar som intäkt
av näringsverksamhet. Företagsskatteutredningen har
framhållit att denna ordning medför skattekostnader
vid försäljning av andelar i dotterföretag och
intresseföretag som stigit i värde till en köpare
som inte ingår i koncernen. Den motverkar därigenom
omstruktureringar inom näringslivet. Det är enligt
utredningen också svårt att förena beskattningen av
vinster på näringsbetingade andelar med de gällande
reglerna om att utdelning på sådana andelar inte
beskattas.
Företagsskatteutredningen  ansåg  att  det  var
motiverat  att avskaffa reavinstbeskattningen på
näringsbetingade andelar men att det av hänsyn till
viss  utlandsproblematik  inte  var  möjligt.
Utredningen föreslog mot denna bakgrund en halvering
av reavinstskatten på näringsbetingade andelar. Den
statsfinansiella kostnaden uppskattade utredningen
till 1,51 miljarder kronor. Skattebortfallet kunde
enligt utredningen finansieras med sänkt procentsats
för  juridiska   personers  avsättning  till
periodiseringsfond eller höjd bolagsskattesats.

Propositionen

I  propositionen delar  regeringen  utredningens
bedömningar i fråga om reavinstbeskattningen på
näringsbetingade andelar och uttalar att det vore
önskvärt med en halvering av denna beskattning. Även
om vissa förändringar görs i de antaganden som
ligger till grund för utredningens  beräkningar
skulle emellertid den statsfinansiella kostnaden bli
betydande. Det saknas enligt propositionen  för
närvarande  en  finansiering  till  en  sådan
skattelättnad.

Motionen

I motion 1998/99:Sk3 yrkande 1 av Bo Lundgren m.fl.
(m) hemställs att riksdagen i ett tillkännagivande
till regeringen skall uttala att beskattningen av
realisationsvinster på näringsbetingade andelar i en
första  etapp  skall  halveras  i enlighet med
utredningens förslag.
Motionärerna  anser att den beräkning  av  de
statsfinansiella kostnaderna för en halvering av
reavinstskatten som utredningen har gjort innehåller
flera osäkerhetsmoment. De hänvisar till en annan
beräkning i vilken kostnaderna bedömts uppgå till
högst 750 miljoner kronor, men även denna beräkning
anser  motionärerna  vara  överdrivet  hög.  I
Moderaternas motion 1998/99:
Fi208 om den ekonomiska politiken har lagts fram
förslag om sänkt reavinstskatt vilket gör att något
finansieringsbehov   inte   uppkommer   enligt
motionärerna. Enligt motion Sk3 måste också vägas in
de positiva effekter på skattebasen som uppkommer
till följd av ett ökat antal strukturändringar och
genom att bl.a. användningen av koncernregeln för
s.k. förpackningsaffärer stoppas.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser i likhet med regeringen att det i
och för sig vore önskvärt att kunna genomföra
utredningens förslag om en halverad beskattning av
reavinster på näringsbetingade andelar. En sådan
ändring skulle ligga väl i linje med de lagändringar
som  nu  genomförs   för   att  underlätta
omstruktureringar i näringslivet. Som framgår av
propositionen skulle emellertid den statsfinansiella
kostnaden för att genomföra skattelättnaden bli
betydande, och för närvarande finns det inte någon
lämplig  finansiering. Utskottet får mot  denna
bakgrund avstyrka motion Sk3 yrkande 1.

Underprisöverlåtelser

Den nya lagens allmänna utformning

Gällande rätt, m.m.

Enligt nuvarande praxis är det möjligt att under
vissa  förutsättningar överlåta tillgångar  till
underpris  utan  att  uttagsbeskattning  sker.
Skattemyndigheterna prövar bl.a. om det finns ett
tillräckligt starkt ägarsamband mellan överlåtaren
och förvärvaren, och om överlåtelsen kan vara ett
led i en av organisatoriska skäl betingad ändring av
företagsstrukturen. Överlåtelsen får inte direkt
eller  indirekt  medföra  någon  otillbörlig
skatteförmån. Den får heller inte innebära att
skattemässiga omsättningstillgångar skiftar karaktär
till skattemässiga anläggningstillgångar eller att
tillgångar förs ut ur bolagssektorn.
Företagsskatteutredningen har gjort bedömningen att
det enda av de nämnda villkoren som det är motiverat
att  upprätthålla  är  att  någon  otillbörlig
skatteförmån inte får uppkomma. Enligt utredningen
bör med begreppet "otillbörlig  skatteförmån" i
sammanhanget allmänt sett förstås en  för  den
skattskyldige, eller någon hon eller han kan antas
önska gynna, positiv skatteeffekt till följd av att
uttagsbeskattning    underlåts    vid    en
underprisöverlåtelse, och att denna skatteeffekt
strider mot grunderna för andra regler. Utredningen
har emellertid  ansett  det önskvärt att denna
allmänna definition ges en konkret  innebörd i
lagtext. I annat fall kommer nämligen en del av den
osäkerhet som gällande rätt ger upphov till att leva
kvar,  vilket  i  sig  skattemässigt  försvårar
omstruktureringar.

Propositionen

I propositionen föreslås att det skall framgå av en
särskild lag, den s.k. underprislagen, vilka villkor
som   skall   vara   uppfyllda   för   att
underprisöverlåtelser skall kunna genomföras utan
att uttagsbeskattning skall ske hos överlåtaren.
Eftersom anskaffningsvärdet för tillgången förs över
från överlåtaren till förvärvaren blir resultatet
ett skatteuppskov.
För att möjliggöra underprisöverlåtelser även i de
fall  tillgångar  byter  karaktär  t.ex.  från
omsättningstillgångar  till  anläggningstillgångar
föreslås i propositionen även att regeln om att
vinster vid avyttring  av andra fastigheter än
omsättningsfastigheter beskattas till bara 90 % nu
skall slopas.
Under remissbehandlingen har framförts farhågor om
att framtida oönskade förfaranden kan komma att
falla inom den ram som underprislagen ställer upp
för tillåtna förfaranden. Detta skulle undvikas med
en allmän bestämmelse om att uttagsbeskattning skall
ske om överlåtelsen skett i syfte att uppnå en
otillbörlig  skatteförmån.  Enligt  propositionen
skulle dock osäkerheten i regelsystemet bestå om en
sådan allmän regel skulle finnas kvar. Regeringen
anser därför att en utförlig lagreglering är att
föredra. Enligt propositionen får en uppföljning av
de nya reglerna utvisa om det behövs ytterligare
skyddsregler för att förhindra kringgående. Mot
bakgrund av resonemang i utredningsbetänkandet om
tillämpligheten av den allmänna skatteflyktslagen
anförs i propositionen bl.a. att det inte kan
uteslutas att omständigheterna i vissa fall kan vara
sådana att skatteflyktslagen är tillämplig.

Motionen

I motion 1998/99:Sk2 yrkande 1 av Marie Engström
m.fl.  (v)  hemställs  att  det  klargörs  att
skatteflyktslagen skall kunna tillämpas även på
förfaranden som omfattas av underprislagen.
Motionärerna  hänvisar  till vad som anförs i
propositionen om att det inte kan uteslutas att den
praktiska tillämpningen kommer att ge oförutsedda
exempel på förfaranden som medför icke önskade
skatteförmåner.  Enligt motionen måste lagen om
skatteflykt kunna användas för att ingripa mot
försök till kringgående som den föreslagna nya
lagstiftningen inte direkt förbjuder. Konstruktioner
vid överlåtelsesituationer som inte överensstämmer
med lagstiftarens syfte med reglerna bör enligt
motionen prövas enligt skatteflyktslagen.

Utskottets ställningstagande

Förutsättningarna    för    att   genomföra
underprisöverlåtelser utan att omedelbar beskattning
sker har lags fast i en lång serie rättsliga
avgöranden. Utvecklingen av praxis har inneburit att
gällande  rätt  har blivit svåröverskådlig  och
oförutsebar. Utskottet delar regeringens uppfattning
att förutsättningarna  för  underprisöverlåtelser
skall slås fast i lag. Utskottet godtar i huvudsak
propositionen i vad avser den nya lagstiftningen om
underprisöverlåtelser, men återkommer i det följande
till vissa detaljfrågor.
Det  är  självfallet  angeläget  att  det nya
regelsystemet  inte  utnyttjas  till  att uppnå
omotiverade skatteförmåner. Enligt utskottets mening
har det redan i propositionen gjorts klart att
skatteflyktslagen även i fortsättningen skall kunna
tillämpas  på underprisöverlåtelser. Det framgår
också av propositionen att regeringen har för avsikt
att följa upp ett eventuellt behov av ytterligare
skyddsregler för att förhindra kringgående. Med
hänsyn till vad som uttalats i propositionen om
skatteflyktslagens tillämpning och om uppföljningen
av den nya lagstiftningen anser utskottet att det
inte behövs något tillkännagivande till regeringen i
frågan. Utskottet förutsätter dock att regeringen
noga följer utvecklingen och har beredskap att
snabbt vidta de åtgärder som kan visa sig vara
nödvändiga. Utskottet avstyrker därför motion Sk2
yrkande 1.

Kopplingen till koncernbidragsreglerna

Propositionen

För att uttagsbeskattning av en underprisöverlåtelse
skall underlåtas  krävs  i  underprislagen  att
överlåtaren  redan  under det beskattningsår då
överlåtelsen sker kan få avdrag för koncernbidrag.
Denna  regel  gäller  under  förutsättning  att
överlåtelsen inte avser en hel förvärvskälla, en
ideell andel eller en hel verksamhetsgren.

Motionen

Enligt motion Sk3 yrkande 2 av Bo Lundgren m.fl. (m)
bör uttagsbeskattning kunna underlåtas inte bara vid
överlåtelse inom en befintlig koncern utan även i de
fall  koncerngemenskap  uppkommer  året  efter
överlåtelsen. En omstrukturering kan enligt motionen
annars inte ske samma år ett företag förvärvas eller
säljs.

Utskottets ställningstagande

För att ett koncernbidrag skall få verkan vid
beskattningen skall ett helägt koncernförhållande ha
rått mellan givande och mottagande företag under
hela beskattningsåret. Omstruktureringsreglerna bör
enligt  utskottets  mening  inte  gå längre än
koncernbidragsreglerna när det gäller möjligheten
att åstadkomma resultatutjämning. Enligt utskottets
mening finns det därför skäl för villkoret att
förutsättningar för koncernbidrag skall finnas redan
under  överlåtelseåret.  Utskottet  tillstyrker
propositionen i denna del och avstyrker motion Sk3
yrkande 2.

Överlåtelse från enskild person till handelsbolag

Propositionen

Överlåtelser  från  en enskild person till ett
handelsbolag  omfattas inte  av  underprislagens
undantag från uttagsbeskattning.  Med  en annan
lösning    skulle    enligt   propositionen
tillämpningsområdet  för  lagen  (1992:1643)  om
särskilda regler för beskattning av inkomst av
handelsbolag i vissa fall behöva utvidgas. Detta
skulle enligt propositionen i betydande grad öka
komplexiteten i de nya reglerna.

Motionen

Enligt motion Sk3 yrkande 3 av Bo Lundgren m.fl. (m)
bör underprislagen omfatta även överlåtelser mellan
fysisk person och handelsbolag. Motionärerna anser
att möjligheterna  att  utan  skattekonsekvenser
utveckla ett mindre företag annars allvarligt skulle
försvåras.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill betona att den nya lagstiftningen
innebär   helt   nya   möjligheter   till
underprisöverlåtelser  mellan  olika  typer  av
verksamhetsformer.  Överlåtelser från en enskild
person till ett handelsbolag har dock undantagits.
Som framgår av propositionen skulle en annan lösning
kräva en utvidgning av tillämpningsområdet för de
särskilda regler som infördes under 1992 för att
stoppa skatteflykt med hjälp av handelsbolag, vilket
skulle komplicera regelsystemet. Utskottet delar
bedömningen i propositionen att överlåtelser från en
enskild person till ett handelsbolag  inte bör
omfattas av möjligheten till underprisöverlåtelser
utan  att  uttagsbeskattning  sker.  Utskottet
tillstyrker propositionen i denna del och avstyrker
motionsyrkandet.

Andelsbyten

Den nya lagstiftningens allmänna utformning

Gällande rätt

Enligt gällande rätt finns det två regelsystem
enligt vilka uppskov med beskattningen kan medges
när aktier eller andra andelar säljs till ett
företag mot ersättning av andelar i det köpande
företaget.  Det  ena  systemet  (internationella
andelsbyten) gäller när det köpande företaget är
hemmahörande  i  ett  annat EU-land, det andra
(strukturregeln i 27 § 4 mom. lagen om statlig
inkomstskatt) gäller för övriga fall. Strukturregeln
tillämpas också på ett internationellt andelsbyte om
den skattskyldige begär det.
Enligt  strukturregeln  kan   uppskov   med
reavinstbeskattningen medges om en fysisk eller
juridisk person avyttrat aktier till ett svenskt
aktiebolag eller motsvarande utländskt bolag. Som
förutsättning för uppskov gäller att vederlaget
utgörs av nyemitterade aktier i det köpande bolaget.
En kontantdel på högst 10 % av det nominella värdet
av de nyemitterade aktierna tillåts dock. Uppskovet
innebär att endast eventuell kontantdel beskattas
och  att  de  mottagna  aktierna   övertar
anskaffningsvärdet för de avyttrade aktierna. Vinst
eller  förlust på de avyttrade aktierna kommer
således att påverka taxeringen först när de mottagna
aktierna säljs.
Vid internationella andelsbyten anses de mottagna
andelarna i det köpande bolaget anskaffade för ett
belopp  som  motsvarar  deras marknadsvärde vid
förvärvet. Reavinsten på de överlåtna andelarna
fastställs av skattemyndigheten vid avyttringen men
beskattas först när de mottagna andelarna säljs. En
kontantdel beskattas dock omedelbart.

Propositionen

I propositionen föreslås att bestämmelserna  om
internationella  andelsbyten  och  strukturregeln
ersätts med ett enhetligt uppskovssystem som tas in
i en särskild lag om uppskov med beskattningen vid
andelsbyten. Vid andelsbytet fastställs säljarens
reavinst för de inbytta andelarna. Är villkoren för
uppskov uppfyllda blir vinsten beskattad först när
säljaren avyttrar vederlagsandelarna. Andra frågor
som regleras i lagen är t.ex. hur man skall förfara
när aktier som mottagits vid ett aktiebyte ingår i
ett nytt aktiebyte, att uppskov skall föras vidare
vid arv och gåva, att avskattning skall ske vid
utflyttning, m.m.
En förutsättning för uppskov skall vara - i likhet
med vad som gäller enligt dagens strukturregel - att
en säljare som är fysisk person är kvalificerat
bosatt här. Sverige kan annars förlora rätten att
beskatta uppskovsbelopp.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att det innebär en förenkling att
systemet  för  internationella  andelsbyten  och
strukturregeln  sammanförs  till  ett  enhetligt
regelsystem.  Utskottet,  som  i  det  följande
återkommer till vissa detaljfrågor, godtar en ny
lagstiftning i huvudsak i enlighet med regeringens
förslag.

Kontantdelens storlek

Propositionen

Ett andelsbyte skall enligt regeringens förslag
liksom nu kunna genomföras även om en mindre del av
vederlaget utgår kontant. Främst av enkelhetsskäl
föreslås i propositionen att den nuvarande regeln om
att kontantdelen får uppgå till högst 10 % behålls.

Motionen

Enligt motion 1998/99:Sk3 yrkande 4 av Bo Lundgren
m.fl. (m) bör den nya lagstiftningen inte uppställa
någon maximigräns för kontantvederlag. Motionärerna
anser att gränsen inte behövs eftersom kontantdelen
omedelbart tas upp till beskattning.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig tveksamt till att belasta
taxeringsförfarandet med uppskov vid beskattningen
av andelsbyten i de fall en stor del av vederlaget
utgörs  av  kontanter.  Eftersom  den nuvarande
gränssatsen om 10 % enligt Företagsskatteutredningen
inte har medfört några nämnvärda svårigheter bör
gränsen behållas. Detta  stämmer också med den
gränssats som används i EG:s fusionsdirektiv.
Utskottet får med hänvisning till det anförda
tillstyrka propositionen i denna del och avstyrker
motion Sk3 yrkande 4.

Röstvillkoret

Propositionen

Ett villkor för uppskov enligt andelsbyteslagen
skall enligt propositionen vara att det köpande
företaget vid utgången av kalenderåret äger andelar
med mer än 50 % av rösterna i det förvärvade
företaget (röstvillkoret).

Motionen

Enligt motion 1998/99:Sk3 yrkande 5 av Bo Lundgren
m.fl. (m) bör det räcka att röstvillkoret uppfylls
senast vid beskattningsårets utgång i stället för
vid  kalenderårets  utgång. Den i propositionen
föreslagna regeln kan enligt  motionen  medföra
svårigheter att genomföra strukturaffärer i vissa
fall.

Utskottets ställningstagande

En  fördel med den i propositionen  föreslagna
tidsgränsen, kalenderårets utgång, är att fysiska
personer redan när de skall lämna sin deklaration
kommer att veta om förutsättningarna för uppskov
föreligger eller inte. Utskottet anser att detta
talar  för att kalenderårets utgång bör utgöra
tidsgräns. Utskottet tillstyrker propositionen i
denna del och avstyrker motion Sk3 yrkande 5.

Andelar i fåmansföretag

Propositionen

I propositionen föreslås att särskilda regler tas in
i  andelsbyteslagen  för  att  hindra  att
fåmansföretagsreglerna  kringgås  på visst sätt.
Reglerna gäller vid försäljning av kvalificerade
andelar i fåmansföretag om säljaren efter förvärvet
äger 25 % eller mer i det köpande företaget. Ett
villkor är då att det köpande företagets verksamhet
till huvudsaklig del skall bestå av rörelse eller
direkt  eller  indirekt innehav av  andelar  i
dotterföretag som till huvudsaklig del bedriver
rörelse. Med rörelse avses annan verksamhet än
innehav av kontanta medel eller värdepapper.
Vidare föreslås en regel om att ett belopp som
svarar mot uppskovsbelopp enligt andelsbyteslagen
inte får användas vid beräkning  av eventuellt
lättnads- eller gränsbelopp för dessa andelar.

Motionen

I motion 1998/99:Sk3 yrkande 6 av Bo Lundgren m.fl.
(m) hemställs att riksdagen i den nya lagen inte
skall  föra in den i propositionen  föreslagna
särskilda regeln avseende kvalificerade andelar i
fåmansföretag.

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottets mening är det inte möjligt att
undvara  den  föreslagna  begränsningen  för
kvalificerade andelar i fåmansföretag. Utskottet
tillstyrker följaktligen propositionen i denna del
liksom förslaget att uppskovsbeloppet inte skall
räknas med vid beräkning av skattefri utdelning m.m.
enligt de särskilda reglerna för onoterade aktier.
Utskottet avstyrker därmed motionsyrkandet.


Andelsöverlåtelser inom koncerner

Gällande rätt, m.m.

Den s.k. koncernregeln i 2 § 4 mom. tionde stycket
lagen om statlig inkomstskatt  ger  företag en
möjlighet att överlåta aktier och andra andelar, som
innehas som ett led i koncernens verksamhet, till
ett  annat företag  inom  koncernen  utan  att
skattepliktig reavinst uppkommer. När andelen senare
säljs  av  det  köpande  företaget,  beräknas
skattepliktig reavinst eller avdragsgill reaförlust
som om det säljande och det köpande företaget
utgjort en skattskyldig.
Koncernregeln   är   problematisk   eftersom
skatteuppskovet  inte  tas igen om det köpande
företaget upphör att tillhöra koncernen. För att
stoppa  att  denna  möjlighet  utnyttjas  till
skatteundandraganden aviserade  regeringen  i en
skrivelse den 20 januari 1998 till riksdagen (skr.
1997/98:66) att den skulle återkomma med ett förslag
till ändring i reglerna med retroaktiv verkan.
Propositionen

I propositionen återkommer regeringen med förslag
till   nya   regler   för   koncerninterna
andelsöverlåtelser.  De nya bestämmelserna skall
enligt förslaget tas in i en särskild lag och
innebär i korthet följande.
Vid en koncernintern andelsöverlåtelse skall ett
uppskovsbelopp fastställas. Uppskovsbeloppet skall
tas upp till beskattning när andelen inte längre
innehas av ett företag som ingår i samma koncern som
säljaren, t.ex. genom att andelen avyttras externt.
Vissa ytterligare justeringar och kompletteringar
görs i fråga om koncerninterna andelsöverlåtelser.
Överlåtelserna skall avse näringsbetingade andelar,
men kravet på 25 % innehav skall bedömas på grund av
hela koncernens innehav.
Den föreslagna koncernöverlåtelselagen skall vara
tillämplig även om vederlaget lämnas i form av
andelar i det köpande företaget. I propositionen
redovisas hur den förslagna nya lagstiftningen i
denna del förhåller  sig  till  regleringen av
andelsbyten i EG:s fusionsdirektiv 90/434/EEG.
Enligt artikel 8 i fusionsdirektivet skall det
säljande företaget inte beskattas för vinst som
uppkommer vid  ett andelsbyte. Vinsten skall i
stället beskattas  när  företaget senare säljer
vederlagsandelarna.  Enligt  den  nu  aktuella
regleringen skall som nämnts vinsten i stället tas
upp till beskattning när andelen inte längre innehas
av ett företag  som tillhör samma koncern som
säljaren. Denna beskattning kan således inträffa
även om säljaren då har kvar vederlagsandelarna. Mot
bakgrund av  ett uttalande i fusionsdirektivets
ingress att staternas  fiskala  intressen skall
skyddas har regeringen tolkat fusionsdirektivet så
att beskattning får ske om det överlåtna företaget
genom försäljning eller på annat sätt kommer att
innehas av ett företag som inte tillhör samma
koncern som det säljande företaget.

Motionen

I motion 1998/99:Sk3 yrkande 7 av Bo Lundgren m.fl.
(m) hemställs att riksdagen i ett tillkännagivande
till regeringen uttalar att svensk lagstiftning inte
får förhindra eller försvåra omstruktureringar inom
svenska multinatio-nella  koncerner. Motionärerna
hänvisar bl.a. till den nyss nämnda artikel 8 i EG:s
fusionsdirektiv.

Utskottets ställningstagande

Koncernregeln    är    förmånlig    från
omstruktureringssynpunkt eftersom den ger företagen
möjlighet att utan omedelbar beskattning genomföra
koncerninterna  överlåtelser  av näringsbetingade
aktier och andelar till marknadspris. Denna fördel
med koncernregeln kan få särskild betydelse för
möjligheterna att genomföra en omstrukturering t.ex.
om det finns minoritetsintressen i det säljande
eller det köpande företaget.
Koncernregeln kan emellertid i sin nuvarande
utformning leda till en definitiv skattelättnad,
vilket inte är motiverat. För att regeln skall kunna
behållas  måste därför tekniken  för  uppskovet
förändras.  En  ny  teknik  för  koncerninterna
andelsöverlåtelser bör i enlighet med det nyss sagda
bygga på att överlåtelserna skall kunna ske till
marknadspris.
Vid utformningen av reglerna måste beaktas huruvida
EG:s fusionsdirektiv kan uppställa något hinder mot
en teknisk lösning av uppskovsfrågan som inte är
uttryckligen omnämnd i direktivet.
Fusionsdirektivet, som inte är ett heltäckande
system av omstruktureringsregler, syftar till att
underlätta  gränsöverskridande  omstruktureringar.
Enligt ingressen till direktivet bör det ske genom
ett gemensamt skattesystem som undviker beskattning
av fusioner, fissioner, överföring av tillgångar
eller utbyte av  andelar.  Samtidigt anges att
systemet bör skydda beskattningsunderlaget i den
stat där - såvitt nu är aktuellt - det överlåtande
företaget är hemmahörande.
Enligt  propositionen skall  vid  tolkning  av
direktivet hänsyn tas till uttalandet i ingressen om
att regelsystemet skall utformas så att det även
skyddar staternas beskattningsunderlag. Regeringens
slutsats är  att  direktivet  -  i  fråga  om
koncerninterna  andelsbyten,  som  är  särskilt
problematiska från skatteflyktssynpunkt - för att
stå i överensstämmelse med uttalandet i ingressen
att staternas fiskala intressen skall skyddas, skall
tolkas så att beskattning får ske om det överlåtna
företaget genom försäljning eller på annat sätt
kommer att innehas av ett företag som inte tillhör
samma koncern som det säljande företaget. Utskottet
instämmer i denna slutsats. Utskottet vill också
framhålla att det är angeläget att se till att
definitiva skattelättnader inte heller uppkommer i
fall där skatteflyktssyfte inte föreligger.
En annan tolkning av fusionsdirektivet  skulle
medföra att den skatterättsliga regleringen av de
koncerninterna andelsöverlåtelserna skulle behöva
ges en annan och mindre förmånlig utformning, något
som skulle stå i stark kontrast till direktivets
anda och syfte.
Med  hänvisning  till det anförda  tillstyrker
utskottet att de nya reglerna om koncerninterna
andelsöverlåtelser utformats i huvudsak i enlighet
med regeringens förslag. Under Övriga frågor nedan
återkommer utskottet till några mindre justeringar i
lagtexten.
Utskottet  avstyrker  ett tillkännagivande till
regeringen enligt förslaget i motion Sk3 yrkande 7.
Reglerna om koncerninterna andelsöverlåtelser är
enligt utskottets mening förmånliga för företagen
och ägnade att underlätta  vid omstruktureringar.
Utskottet kan därför inte se att det skulle behövas
ett sådant tillkännagivande till regeringen som
motionärerna har begärt.

Retroaktiv tillämpning av en ny
koncernregel

Skrivelse 1997/98:66

Som  framgått  i  föregående  avsnitt  innebär
koncernregeln i dess nuvarande lydelse att uppskov
kan medges med beskattningen av en värdestegring på
aktier som innehas som ett led i verksamheten tills
aktierna avyttras utanför koncernen.
Under år 1997 visade det sig att koncernregeln
kunde utnyttjas till skatteundandraganden genom s.k.
paketeringsförfaranden. Ett exempel på ett sådant
förfarande finns i propositionen (prop. s. 201).
Regeringen lämnade den  20  januari 1998 genom
skrivelse 1997/98:66 ett meddelande till riksdagen
om ett kommande förslag om ändringar i koncernregeln
som   med   stöd   av   undantaget   från
retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § andra stycket
regeringsformen  skulle  ges  verkan  redan  på
avyttringar fr.o.m. den 21 januari 1998 och även
säkerställa att sådana latenta skatteskulder som har
uppkommit vid  koncerninterna överlåtelser efter
utgången av år 1996 skulle tas upp till beskattning.
Skrivelsen  omfattade  även  ett  slopande  med
retroaktiv verkan av möjligheten att få befrielse
från reavinstbeskattning vid överlåtelse av andelar
till ett utländskt koncernföretag.
I  två motioner (m och fp) med anledning av
skrivelsen  yrkades  att ärendet skulle beredas
färdigt  redan  under  våren.  Utskottet  (bet.
1998/99:SkU20) tog upp yrkandena till behandling och
konstaterade    att    beredningen    av
Företagsskatteutredningens  förslag,  bl.a.  de
lagändringar som gällde koncernregeln, inte kunde
slutföras i sådan tid att det skulle vara möjligt
för regeringen att lämna en proposition senast vid
den tidpunkt som motionärerna förordade. Utskottet
avstyrkte motionerna. Riksdagen följde utskottet.

Propositionen

I propositionen fullföljer  regeringen skrivelse
1997/98:66. Den nya teknik för beskattning  av
koncerninterna andelsöverlåtelser som redovisats i
det föregående avsnittet föreslås gälla också för
avyttringar  fr.o.m.  den 21 januari 1998. För
koncerninterna överlåtelser som skett efter utgången
av år 1996 mot vederlag av nyemitterade andelar i
det köpande företaget föreslås särskilda regler för
beräkning av vinsten om vederlagsandelarna har sålts
efter den 20 januari 1998. Förslaget innebär även
ett slopande med verkan fr.o.m. den 21 januari 1998
av möjligheten att enligt 2 § 4 a mom. lagen om
statlig   inkomstskatt   få   dispens   från
reavinstbeskattning  när  ett  företag  avyttrar
samtliga andelar i ett utländskt bolag till ett
annat utländskt bolag.

Motionen

I motion Sk1 yrkar Bo Lundgren m.fl. (m) en skyndsam
beredning  av  retroaktivt  ändrade regler  för
aktievinster i bolagssektorn (yrkande 1), att den
nya koncernregeln skall tillämpas på avyttringar
fr.o.m.  tidpunkten  då  proposition  1998/99:15
lämnades till riksdagen (yrkande 2) och att de
särskilda  reglerna för beräkning av vinst  på
koncerninterna överlåtelser inte skall tillämpas på
interna överlåtelser längre tillbaka än den 21
januari 1998 (yrkande 3).
Motionen väcktes i inledningen till 1998/99 års
riksmöte innan regeringen hade lagt fram proposition
1998/99:15.

Utskottets ställningstagande

Koncernregeln kan i den nuvarande
utformningen utnyttjas för
skatteundandraganden på ett sätt som inte
har varit avsett. Detta kan medföra ett
inte obetydligt skattebortfall för staten.
Utskottet anser mot denna bakgrund att det
föreligger särskilda skäl för att
lagändringarna med tillämpning av 2 kap. 10
§ andra stycket regeringsformen får ges
bakåtverkan i enlighet med regeringens
förslag. Utskottet tillstyrker följaktligen
propositionen i denna del och avstyrker
motion Sk1 yrkandena 1-3.

Lex Asea

Gällande rätt

Enligt  vissa bestämmelser i lagen om  statlig
inkomstskatt  och  kommunalskattelagen  kan  ett
dotterföretag avskiljas från sitt moderföretag genom
att samtliga aktier i dotterbolaget delas ut till
aktieägarna  utan  att  dessa  beskattas  för
utdelningen. I stället justeras anskaffningsvärdet
på aktierna i moderföretaget och dotterföretaget.
Moderföretaget   uttagsbeskattas  inte.  Dessa
bestämmelser   brukar   kallas   Lex   Asea.
Huvudregleringen finns i 3 § 7 mom. lagen om statlig
inkomstskatt.  Lex  Asea  har  tillkommit  som
provisoriska skattebestämmelser i avvaktan på en
generell skatterättslig reglering av fissioner.
För att Lex Asea-reglerna skall vara tillämpliga
krävs att båda bolagen  är  svenska aktiebolag
(nationalitetsvillkoret), att utdelningen skall ha
uppburits i förhållande till innehavda aktier i
moderföretaget  (proportionalitetsvillkoret),  att
åtminstone någon del av aktierna i moderföretaget
skall vara upptagna på A-listan vid Stockholms
fondbörs (noteringsvillkoret), att moderföretaget
direkt eller indirekt har innehaft samtliga aktier i
dotterbolaget  sedan  ingången  av  det närmast
föregående   beskattningsåret   eller   sedan
dotterbolaget började bedriva verksamhet av något
slag (innehavsvillkoret), att samtliga aktier i
dotterbolaget skall delas ut (samtlighetsvillkoret)
och att den verksamhet som efter utdelningen bedrivs
i de båda bolagen skall vara av betydande omfattning
i förhållande till den verksamhet som bedrevs av
moderbolaget       före      utdelningen
(verksamhetsvillkoret).

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen  ett  antal
ändringar  i  Lex Asea. Visserligen utreds för
närvarande frågan om att införa ett fissionsinstitut
i svensk rätt, men enligt propositionen kan man inte
utgå från att en kommande möjlighet till fission gör
Lex Asea onödig.  Reglerna  bör  därför enligt
propositionen finnas kvar även i ett system där
fissioner kan göras. Skulle det senare visa sig att
företagen i praktiken inte utnyttjar reglerna kommer
frågan enligt propositionen i ett nytt läge.
Förslagen i propositionen innebär närmare  att
noteringsvillkoret  ändras  genom att kravet på
notering på A-listan ersätts med  ett krav på
marknadsnotering.  Det  skall  räcka  med  att
moderbolagets aktier är noterade på inländsk eller
utländsk börs eller annan kontinuerlig notering av
marknadsmässig  omsättning  som  är  allmänt
tillgänglig.  Nationalitetsvillkoret inskränks  i
förslaget på det sättet att det bolag som delas ut
kan vara ett utländskt bolag. Vidare föreslås att
innehavsvillkoret skall mjukas upp genom att kravet
att det utdelade dotterbolaget skall vara helägt tas
bort.
Verksamhetsvillkoret föreslås bli ersatt med ett
villkor att det utdelade företaget till huvudsaklig
del skall bedriva rörelse. Härmed skall avses annan
verksamhet  än innehav av kontanta medel eller
värdepapper.  Alternativt  skall  företaget  äga
röstmajoriteten i ett företag som bedriver rörelse.

Motionen

I motion Sk3 yrkande 8 av Bo Lundgren m.fl. (m)
hemställs att noteringsvillkoret slopas för att Lex
Asea skall kunna användas även av små, växande
företag med internationella dotterbolag.

Utskottets ställningstagande

Som framgår senare i detta betänkande har regeringen
i detta ärende lämnat förslag till en generell
skatterättslig reglering av såväl fusioner  som
fissioner, som i det senare hänseendet får praktisk
betydelse när  en associationsrättslig reglering
kommer till stånd.  Utskottet  delar emellertid
regeringens bedömning att också Lex Asea-reglerna,
så länge de fyller en funktion, bör finnas kvar vid
sidan  av särskilda fissionsregler.  Mot  denna
bakgrund  tillstyrker  utskottet  att  reglerna
omarbetas.
När det gäller den i motionen väckta frågan om att
noteringsvillkoret  bör  slopas  vill  utskottet
framhålla att anskaffningsvärdet på aktierna i det
utdelande  bolaget  måste kunna fördelas mellan
moderbolagets och det utdelade bolagets aktier i
förhållande till förändringen av marknadsvärdet på
aktierna i moderbolaget. Skulle ett marknadsvärde
saknas måste fördelningen göras på andra grunder.
Detta skulle sannolikt medföra praktiska problem vid
tillämpningen av reglerna. Utskottet vill med hänsyn
härtill inte gå längre än att noteringsvillkoret
mjukas upp på det sätt regeringen har föreslagit.
Utskottet avstyrker därför motion Sk3 yrkande 8.
Som utskottet nämnde inledningsvis i betänkandet
har   Industriförbundet   och   Näringslivets
skattedelegation tagit upp vissa frågor som bl.a.
rör Lex Asea. De har påtalat att Lex Asea i den nya
utformningen inte kan användas exempelvis när det
utdelande bolaget ägs till mer än 50 % av ett annat
bolag. Detta anser de vara en onödig inskränkning.
Utskottet konstaterar att den aktuella bestämmelsen
behövs som ett komplement  till regeln om att
samtliga moderföretagets andelar i dotterföretaget
skall delas ut. Frågan om bestämmelsen fått den
lämpligaste utformningen eller ej lämpar sig inte
för en bedömning i förevarande ordning. Utskottet
utgår från att frågan kommer att behandlas av den
särskilde utredare som tillkallats för att se över
vissa företagsskattefrågor (dir. 1998:55).
Industriförbundet     och     Näringslivets
skattedelegation har tagit upp ytterligare en fråga
rörande Lex Asea där enligt utskottets mening en
justering bör ske i reglerna. Utskottet återkommer
till denna fråga under Övriga frågor.


Avskattningsregler för investmentföretag

Propositionen

I propositionen föreslås vissa ändringar i  de
skatteregler som skall tillämpas när ett företag
inte längre uppfyller de skattemässiga villkoren för
att vara ett investmentföretag. Bl.a. föreslås att
den  intäkt  motsvarande  40  %  av värdet på
aktieportföljen som skall tas upp vid karaktärsbytet
sänks till 16 %.

Motionen

Enligt motion Sk2 yrkande 2 av Marie Engström m.fl.
(v)  saknas det för närvarande skäl att ändra
avskattningsreglerna   för   investmentföretag.
Motionärerna yrkar att propositionen avslås i denna
del.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  vill  framhålla att den nu gällande
procentsatsen för avskattningsintäkten kan antas ge
ett  så pass ogynnsamt skatteresultat att  den
förmodligen  har  fungerat  som  en stoppregel.
Utskottet anser det vara motiverat att ändra regeln
så  att  skattereglerna  inte  hindrar  att
investmentbolag kan byta karaktär, t.ex. i samband
med förändringar i ägandet. Utskottet tillstyrker
följaktligen propositionen i denna del och avstyrker
motionsyrkandet.

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom

Propositionen

I propositionen föreslås  bl.a. att förvärv av
fastighet i samband med fusion skall undantas från
skatteplikt och att det skall vara möjligt att medge
uppskov  med  betalning av stämpelskatt om  en
fastighet förvärvas från ett koncernföretag.
Företagsskatteutredningen föreslog att skatt för
vilken uppskov lämnats i vissa fall skulle kunna
efterges bl.a. vid vissa överlåtelser i sidled (till
ett  systerbolag)  inom  en  koncern.  Vid
lagrådsgranskningen framkom emellertid att de regler
som utredningen föreslog skulle behöva en rätt
omfattande komplettering. Eftersom detta  skulle
komplicera regelsystemet har regeringen avstått från
att nu föreslå att det införs en möjlighet till
eftergift av skatten. Skulle det framkomma att det
är angeläget med sådana möjligheter får saken enligt
propositionen tas upp till en förnyad prövning.

Motionen

I motion Sk3 yrkande 9 hemställer Bo Lundgren m.fl.
(m) att det bör införas en möjlighet till eftergift
av   stämpelskatt   på   det   sätt   som
Företagsskatteutredningen har föreslagit. Som skäl
anför motionärerna att omstruktureringsbehovet på
fastighetsmarknaden är mycket stort. En möjlighet
till eftergift av stämpelskatt i vissa fall skulle
enligt motionen vara av mycket stor betydelse för en
framgångsrik   omdaning   av   den   svenska
fastighetsmarknaden.

Utskottets ställningstagande


Utskottet förutsätter att regeringen är
uppmärksam på om det uppkommer problem på
fastighetsmarknaden som kan motivera att
frågan om eftergift av stämpelskatt i vissa
fall tas upp till ny behandling. Det finns
enligt utskottets mening inte anledning för
riksdagen att besluta om ett
tillkännagivande till regeringen i enlighet
med vad som yrkas i motionen. Utskottet
tillstyrker propositionen i fråga om
stämpelskatt på fastigheter och avstyrker
motion Sk3 yrkande 9.


Övriga frågor

I propositionen föreslås en ny lag om beskattningen
vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser.
Vidare  föreslås  bl.a.  ändringar  i den s.k.
förlustregeln. För skattekontrollen föreslås regler
som innebär att den skattskyldige varje år skall
lämna de uppgifter som skattemyndigheten behöver för
att kunna bedöma om förutsättningar för fortsatt
uppskov för ett andelsbyte eller en koncernintern
andelsöverlåtelse föreligger. Med undantag för en
mindre justering i den  nya  fusionslagen, som
utskottet strax återkommer till, har utskottet inte
funnit anledning till någon erinran mot de nämnda
förslagen eller de övriga förslag i propositionen
som inte har behandlats tidigare i betänkandet.
Utskottet tillstyrker följaktligen propositionen i
dessa delar.

Beträffande lagförslagen har, som utskottet tidigare
nämnt, några redaktionella ändringar gjorts i de vid
propositionen  fogade  lagtexterna  för att  en
författningsteknisk samordning skall kunna ske med
vissa lagförslag i propositionerna 1998/99:7 och
1998/99:12. En av de berörda paragraferna är punkt 1
av  anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen
(lagförslag  5  i  proposition 1998/99:15). Det
lagförslaget har i proposition 1998/99:15 utformats
så att det innefattar de i proposition 1998/99:7
föreslagna ändringarna.  Genom  att anta det i
proposition 1998/99:15 framlagda lagförslaget antar
riksdagen  alltså  samtidigt de ändringarna som
föreslagits i proposition 1998/99:7. Samordningen av
7 § 8 mom. och 16 § 2 mom. lagen om statlig
inkomstskatt (lagförslag 7 i proposition 1998/99:15)
med ändringar i samma lagrum i proposition 1998/99:7
respektive 1998/99:12 föranleder en redaktionell
justering av övergångsbestämmelserna till lagförslag
7 i proposition 1998/99:15.

Utöver de justeringar som föranleds av samordningen
och rättelser av vissa skrivfel bör ytterligare
några ändringar av i huvudsak teknisk karaktär göras
i propositionens lagtexter.

Enligt 12 § andra stycket  i  den  föreslagna
underprislagen  hänförs  andelar  under  vissa
förutsättningar  till  en  verksamhet  eller
verksamhetsgren. Bestämmelsen har fått en sådan
utformning att den inte skulle vara tillämplig när
en aktiepost som innehas som ett led i en rörelse
hos överlåtaren avyttras separat. Utskottet föreslår
därför att paragrafens lydelse ändras.
Bestämmelserna i 14  § andra stycket i samma
lagförslag innehåller särskilda bestämmelser när
tillgången  överlåts  till  en  fysisk  person.
Motsvarande bestämmelse behövs även för det fall
tillgången  överlåts  till ett handelsbolag med
fysiska personer som delägare. Utskottet föreslår
därför att en sådan bestämmelse tas in i ett tredje
stycke.
Enligt 15 § första meningen underprislagen skall
det vid underprisöverlåtelsen överförda värdet inte
behandlas som förbättringskostnad för andel i det
förvärvande företaget eller för andel i ett företag
som direkt eller indirekt äger andelar i detta. I
andra och tredje meningarna finns undantag från
denna bestämmelse. Undantagen gäller när ersättning
inte utgått vid överlåtelsen eller ersättning utgått
som understiger tillgångens skattemässiga värde. I
dessa  fall får det skattemässiga värdet eller
skillnadsbeloppet behandlas som förbättringskostnad.
Det finns skäl att anta att undantagsbestämmelserna
fått ett alltför vidsträckt tillämpningsområde. De
bör därför tills vidare begränsas till att avse
fallet att tillgången förvärvats från en andelsägare
i det förvärvande företaget. Utskottet anser att det
är lämpligt att frågan behandlas av den utredning
som skall se över vissa företagsskattefrågor (dir.
1998:55).
I 31 § underprislagen bör göras ytterligare en
ändring. Sista meningen i regeringens förslag behövs
inte och kan därför utgå ur lagförslaget. Enligt
allmänna regler innebär inlösen av aktier att aktien
anses avyttrad. Det förhållandet att vinst vid sådan
avyttring enligt reglerna i 3 § 12-12 e mom. lagen
om statlig inkomstskatt behandlas som utdelning
saknar betydelse för tillämpning av 31 §.
I  den  föreslagna  nya  andelsbyteslagen  bör
justeringar  göras  i  tre  av  de  föreslagna
paragraferna.
I  3 § anges att andelsbyteslagen inte skall
tillämpas  i  de  fall  bestämmelserna  om
verksamhetsöverlåtelser  i  den  föreslagna  nya
fusionslagen eller koncernregeln är tillämpliga.
Emellertid  skall  undantaget  från  omedelbar
beskattning   enligt   bestämmelserna    om
verksamhetsöverlåtelser  tillämpas  endast  efter
yrkande av den skattskyldige. Utskottet föreslår
därför en omformulering av 3 § punkt 1 för att det
tydligare skall framgå att undantagsbestämmelsen
förutsätter  att ett yrkande om undantag  från
omedelbar  beskattning  enligt  reglerna  om
verksamhetsöverlåtelser har framställts. I fråga om
koncernöverlåtelselagen är det tillräckligt för att
undantagsbestämmelsen i punkt 2 i samma paragraf
skall tillämpas att förutsättningar föreligger för
att uppskov enligt den nämnda lagen skall medges om
yrkande framställs. Punkt 2 bör justeras för att
detta  tydligare  skall  framgå.  Uppfylls  de
grundläggande villkoren för uppskov enligt lagen om
uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser
inom koncerner, skall således andelsbyteslagen inte
vara tillämplig vare sig yrkande om uppskov enligt
den förstnämnda lagen framställs eller ej.
Ett tillägg bör även göras  i  5 § punkt 3
andelsbyteslagen mot bakgrund av att reglerna i 3 §
12 b mom. lagen om statlig inkomstskatt inte skall
tillämpas på utdelning och reavinst om utomstående i
betydande del äger del i företaget.
I 19 § finns regler som tar hänsyn till att andelar
som mottagits vid ett andelsbyte blir föremål för en
koncernintern vidareöverlåtelse och därefter delas
ut enligt Lex Asea-reglerna. Uppskovsbeloppet blir
under  vissa förutsättningar då inte beskattat.
Motsvarande gäller emellertid i vissa fall när ett
koncernöverlåtet företag går upp i ett annat företag
genom fusion. Även det  sistnämnda  fallet bör
regleras i 19 §.
Även den föreslagna nya koncernöverlåtelselagen bör
justeras på ett par punkter. I lagförslagets 2 §
punkt 1 undantas, genom orden "icke yrkesmässig",
avyttring av lagertillgångar. Även i punkt 2 bör
motsvarande  undantag  göras.  Bestämmelserna  i
paragrafen innebär att om en avyttring sker för
skattemässigt värde samtidigt som uttagsbeskattning
eller  korrigering  enligt  43  §  1  mom.
kommunalskattelagen sker skall en reavinst anses ha
uppkommit för vilken uppskov kan medges om övriga
förutsättningar i lagen är uppfyllda.
I koncernöverlåtelselagen bör i förtydligande syfte
även göras en ändring i 5 §. I förslaget till 11 § i
samma lag bör läggas till en bestämmelse som en
parallell till en bestämmelse i 18 § tredje meningen
andelsbyteslagen om efterföljande andelsbyten.
I 9 § förslaget till den nya fusionslagen innebär
orden  "eller delvis" i punkt  1  en  alltför
långtgående inskränkning. De medför att ett svenskt
företag med verksamhet - förutom i Sverige - i ett
annat land inte kan vara överlåtande företag om
inkomst från verksamheten  i  det andra landet
undantas från beskattning i Sverige  genom ett
skatteavtal. En motsvarande ändring bör göras i 20
§.

Som  nämnts  tidigare har Industriförbundet och
Näringslivets skattedelegation tagit upp bl.a. en
fråga om justering av det i propositionen framlagda
förslaget till Lex Asea. I den föreslagna nya 3 § 7
a mom. första  stycket  5  lagen  om  statlig
inkomstskatt  uppställs  ett  krav  på  att
dotterföretagets verksamhet till huvudsaklig del
skall bestå av rörelse eller direkt eller indirekt
innehav av andelar i företag som till huvudsaklig
del bedriver rörelse och i vilket dotterföretaget
direkt eller indirekt innehar andelar  med ett
sammanlagt röstetal motsvarande mer än hälften av
röstetalet för samtliga andelar i företaget. Med
rörelse  avses  annan verksamhet än innehav av
kontanta medel eller värdepapper. I likhet med vad
som gäller enligt förslaget till 12 § underprislagen
bör enligt utskottets mening innehav av kontanta
medel eller värdepapper hänföras till en rörelse om
medlen eller värdepapperen innehas som ett led i
rörelsen. En ny tredje mening av denna innebörd bör
tas in i punkt 5.

Utskottet förordar slutligen ett par justeringar av
redaktionell karaktär i de framlagda förslagen till
ändrade lydelser av punkt 33 av anvisningarna till
23 §  kommunalskattelagen   och   lagen   om
inkomstbeskattning    vid   ombildning   av
värdepappersfond. Vidare bör en hänvisning till 3 §
7 mom. fjärde stycket i lagervärderingsregeln i
punkt  2  av  anvisningarna  till  24  §
kommunalskattelagen  ändras till följd  av  att
huvudregleringen av Lex Asea flyttas till 3 § 7 a
mom. lagen om statlig inkomstskatt.

De ändringar som utskottet ovan förordat framgår
närmare av utskottets hemställan under lagförslagen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande vinster och förluster på
näringsbetingade andelar
att riksdagen avslår motion 1998/99:Sk3 yrkande 1,
res. 1 (m, kd, fp)
2. beträffande underprislagens allmänna
utformning
att riksdagen godtar proposition 1998/99:15 i denna del och
avslår motion 1998/99:Sk2 yrkande 1,
3. beträffande underprislagens koppling
till koncernbidragsreglerna
att riksdagen godtar proposition 1998/99:15 i denna del och
avslår motion 1998/99:Sk3 yrkande 2,
res. 2 (m)
4. beträffande underprisöverlåtelser från
enskild person till handelsbolag
att riksdagen godtar proposition 1998/99:15 i denna del och
avslår motion 1998/99:Sk3 yrkande 3,
res. 3 (m)
5. beträffande kontantdelens storlek vid
andelsbyten
att riksdagen godtar proposition 1998/99:15 i denna del och
avslår motion 1998/99:Sk3 yrkande 4,
res. 4 (m, kd, fp) -
delvis
6.   beträffande  röstvillkoret  vid
andelsbyten
att riksdagen godtar proposition 1998/99:15 i denna del och
avslår motion 1998/99:Sk3 yrkande 5,
res. 5 (m)
7. beträffande andelar i fåmansföretag
att riksdagen godtar proposition 1998/99:15 i denna del och
avslår motion Sk3 yrkande 6,
res. 6 (m) - delvis
8. beträffande andelsöverlåtelser  inom
koncerner
att riksdagen godtar proposition 1998/99:15 i denna del och
avslår motion 1998/99:Sk3 yrkande 7,
res. 7 (m)
9. beträffande retroaktiv tillämpning av
en ny koncernregel
att riksdagen godtar proposition 1998/99:15 i denna del och
avslår motion 1998/99:Sk1 yrkandena 1-3 samt
lägger skrivelse 1997/98:66 till handlingarna,
res. 8 (m) - delvis
10. beträffande Lex Asea
att riksdagen godtar proposition 1998/99:15 i denna del och
avslår motion 1998/99:Sk3 yrkande 8,
res. 9 (m)
11.  beträffande avskattningsregler för
investmentföretag
att riksdagen godtar proposition 1998/99:15 i denna del och
avslår motion 1998/99:Sk2 yrkande 2,
12. beträffande stämpelskatt vid förvärv
av fast egendom
att riksdagen godtar proposition 1998/99:15 i denna del och
avslår motion 1998/99:Sk3 yrkande 9,
res. 10 (m)
13. beträffande övriga frågor
att riksdagen godtar proposition 1998/99:15 i denna del,
14. beträffande lagförslagen
att riksdagen med anledning av propositionerna 1998/99:7 i
denna del, 1998/99:12 i denna del och 1998/99:15
i denna del och vad utskottet ovan anfört och
hemställt
a) antar de i bilaga 1 till detta betänkande
återgivna förslagen till
1. lag om beskattningen vid överlåtelser till
underpris med de ändringarna att 12, 14, 15 och
31 §§ erhåller följande som utskottets förslag
betecknade lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
12 §
-----------------------------------------------------
Med verksamhetsgren avses - - - led i rörelsen.
-----------------------------------------------------
Innehav av andelar i ett  Innehav av andelar i ett
företag som inte innehas företag  anses  som en
som ett led i en rörelse verksamhet  eller  en
anses som en verksamhet verksamhetsgren    om
eller en verksamhetsgren förvärvaren     efter
om  förvärvaren  efter förvärvet  under  samma
förvärvet  under  samma beskattningsår    äger
beskattningsår    äger näringsbetingade andelar
näringsbetingade andelar i företaget.
i företaget.
-----------------------------------------------------
14 §
-----------------------------------------------------
Har tillgången överlåtits av -  -  - andel i
företaget.
-----------------------------------------------------
Har tillgången överlåtits till - - - värdet och
ersättningen.
-----------------------------------------------------
Har      tillgången
överlåtits  till  ett
handelsbolag med fysiska
personer  som delägare,
tillämpas bestämmelserna
i  andra  stycket  för
personerna.
-----------------------------------------------------
15 §
-----------------------------------------------------
Har tillgången förvärvats  Har      tillgången
av  ett företag, skall förvärvats   av   ett
kostnad för förbättring företag,  skall kostnad
av  andel  i företaget för förbättring av andel
eller för andel i ett i  företaget eller för
företag som direkt eller andel i ett företag som
indirekt äger andel i det direkt  eller  indirekt
förvärvande   företaget äger  andel  i  det
anses inte ha nedlagts på förvärvande   företaget
grund  av överlåtelsen. anses inte ha nedlagts på
Har  ersättning   för grund av överlåtelsen.
tillgången inte utgått,
gäller  bestämmelsen  i  Har      tillgången
första meningen inte för förvärvats   från  en
ett  belopp motsvarande andelsägare i företaget
det skattemässiga värdet gäller  följande.  Har
av   tillgången.  Har ersättning för tillgången
ersättning utgått med ett inte  utgått,  gäller
belopp  som understiger bestämmelsen  i  första
det skattemässiga värdet, stycket  inte  för ett
gäller  bestämmelsen  i belopp  motsvarande det
första stycket inte för skattemässiga värdet av
ett  belopp motsvarande tillgången.      Har
skillnaden  mellan  det ersättning utgått med ett
skattemässiga värdet och belopp  som understiger
ersättningen.       det skattemässiga värdet,
gäller  bestämmelsen  i
första stycket inte för
ett  belopp motsvarande
skillnaden  mellan  det
skattemässiga värdet och
ersättningen.
-----------------------------------------------------
31 §
-----------------------------------------------------
Villkoret i 26-29 §§ om  Villkoret i 26-29 §§ om
att  en  andel  i ett att  en  andel  i ett
förvärvande företag skall förvärvande företag skall
vara kvalificerad skall vara kvalificerad skall
anses uppfyllt även om anses uppfyllt även om
andelen  först  efter andelen  först  efter
förvärvet men under samma förvärvet men under samma
år i samma innehavares år i samma innehavares
hand blir kvalificerad. hand blir kvalificerad.
Lämnas  utdelning  på Lämnas  utdelning  på
andelen efter förvärvet andelen efter förvärvet
men  under samma år i men  under samma år i
samma innehavares hand, samma innehavares hand,
skall   andelen  vara skall   andelen  vara
kvalificerad     vid kvalificerad     vid
tidpunkten      för tidpunkten      för
utdelningen.     Som utdelningen.
utdelning  anses  även
vinst som uppkommer vid
nedsättning      av
aktiekapitalet  i  ett
aktiebolag genom inlösen
av aktier.
-----------------------------------------------------
2.  lag  om  uppskov med beskattningen vid
andelsbyten med de ändringarna att 3, 5 och 19
§§ erhåller följande som utskottets förslag
betecknade lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
3 §
-----------------------------------------------------
Lagen  gäller  inte om  Lagen gäller inte om
förutsättningar
föreligger   för  att  1.   undantag   från
tillämpa          omedelbar   beskattning
skall  medges  enligt
1.  bestämmelserna  om bestämmelserna     om
verksamhetsöverlåtelser i verksamhetsöverlåtelser i
lagen  (1998:000)  om lagen  (1998:000)  om
beskattningen     vid beskattningen     vid
fusioner, fissioner och fusioner, fissioner och
verksamhetsöverlåtelser  verksamhetsöverlåtelser
eller           eller
2. lagen (1998:000) om  2.    förutsättningar
uppskov med beskattningen föreligger för att medge
vid  andelsöverlåtelser uppskov med beskattningen
inom koncerner.      enligt lagen (1998:000)
om    uppskov   med
beskattningen     vid
andelsöverlåtelser  inom
koncerner.
-----------------------------------------------------
5 §
-----------------------------------------------------
Som villkor för uppskov gäller följande:
1. Är säljaren en fysisk -  -  - stadigvarande
vistas här.
2. Det köpande företaget - - - den 1 januari 1995
(90/434/EEG).
-----------------------------------------------------
3. Avser avyttringen en  3. Avser avyttringen en
sådan kvalificerad andel sådan kvalificerad andel
som anges i 3 § 12 a mom. som anges i 3 § 12 a mom.
lagen   om   statlig lagen   om   statlig
inkomstskatt  och  äger inkomstskatt  och  äger
säljaren omedelbart efter säljaren omedelbart efter
avyttringen - ensam eller avyttringen - ensam eller
tillsammans  med sådana tillsammans  med sådana
närstående som anges i närstående som anges i
punkt   14  trettonde punkt   14  trettonde
stycket av anvisningarna stycket av anvisningarna
till     32     § till     32     §
kommunalskattelagen    kommunalskattelagen
(1928:370) - direkt eller (1928:370) - direkt eller
indirekt andelar i det indirekt andelar i det
köpande  företaget  med köpande  företaget  med
minst  en fjärdedel av minst  en fjärdedel av
röstetalet för samtliga röstetalet för samtliga
andelar  i  företaget, andelar  i  företaget,
gäller  följande.  Det gäller  följande.  Det
köpande    företagets köpande    företagets
verksamhet  skall  till verksamhet  skall  till
huvudsaklig del bestå av huvudsaklig del bestå av
rörelse  eller  direkt rörelse  eller  direkt
eller indirekt innehav av eller indirekt innehav av
andelar i dotterföretag andelar i dotterföretag
som till huvudsaklig del som till huvudsaklig del
bedriver  rörelse.  Med bedriver  rörelse.  Med
rörelse  avses  annan rörelse  avses  annan
verksamhet än innehav av verksamhet än innehav av
kontanta  medel  eller kontanta  medel  eller
värdepapper.     Med värdepapper.     Med
dotterföretag avses ett dotterföretag avses ett
företag  i  vilket det företag  i  vilket det
köpande företaget direkt köpande företaget direkt
eller  indirekt  äger eller  indirekt  äger
andelar  med  mer  än andelar  med  mer  än
hälften av röstetalet för hälften av röstetalet för
samtliga   andelar  i samtliga   andelar  i
företaget.         företaget. En andel skall
inte    anses   som
kvalificerad      om
bestämmelserna i 3 § 12 b
mom.  lagen om statlig
inkomstskatt inte skall
tillämpas  på grund av
bestämmelserna i 3 § 12 e
mom. den lagen.
-----------------------------------------------------
4. Det överlåtna företaget - - - svensk ekonomisk
förening.
5. Vid utgången av det - - - inte vid fusion
eller fission.
6. En skattepliktig realisationsvinst - - - vid
beskattningen.
7. Om ersättning i pengar har - - - ersättningen
i pengar.
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
19 §
-----------------------------------------------------
Överlåts  en  mottagen  Överlåts  en  mottagen
andel  genom  en sådan andel  genom  en sådan
överlåtelse  för vilken överlåtelse  för vilken
uppskov   medges  med uppskov   medges  med
beskattningen  av  en beskattningen  av  en
realisationsvinst enligt realisationsvinst enligt
1 § lagen (1998:000) om 1 § lagen (1998:000) om
uppskov med beskattningen uppskov med beskattningen
vid  andelsöverlåtelser vid  andelsöverlåtelser
inom  koncerner,  skall inom  koncerner,  skall
uppskovsbelopp  tas upp uppskovsbelopp  tas upp
till  beskattning först till  beskattning först
när vinsten på grund av när vinsten på grund av
den nämnda överlåtelsen den nämnda överlåtelsen
skall  tas  upp  till skall  tas  upp  till
beskattning.  Uppkommer beskattning.  Uppkommer
inte  realisationsvinst inte  realisationsvinst
eller realisationsförlust eller realisationsförlust
vid överlåtelsen, skall vid överlåtelsen, skall
uppskov    för   en uppskov    för   en
realisationsvinst  anses realisationsvinst  anses
ha medgetts enligt 1 § ha medgetts enligt 1 §
lagen  om  uppskov med lagen  om  uppskov med
beskattningen     vid beskattningen     vid
andelsöverlåtelser  inom andelsöverlåtelser  inom
koncerner,       om koncerner,       om
förutsättningar för detta förutsättningar för detta
hade  förelegat  om en hade  förelegat  om en
vinst faktiskt uppkommit. vinst faktiskt uppkommit.
Vid tillämpning av första
stycket skall vinst som  Vid  tillämpning  av
avses där anses ha tagits första  stycket  första
upp till beskattning vid meningen skall vinst som
utdelning som avses i 12 avses där anses ha tagits
eller  13 § lagen  om upp till beskattning vid
uppskov med beskattningen utdelning som avses i 12
vid  andelsöverlåtelser eller  13  § lagen om
inom koncerner.      uppskov med beskattningen
vid  andelsöverlåtelser
inom koncerner och vid
fusion som avses i 14 §
första stycket samma lag
där   det   säljande
företaget     erhöll
ersättning enbart i annan
form än andelar i det
köpande företaget.
-----------------------------------------------------
3.  lag  om uppskov med beskattningen  vid
andelsöverlåtelser  inom  koncerner  med  de
ändringarna att 2, 5 och 11 §§ erhåller följande
som utskottets förslag betecknade lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
2 §
-----------------------------------------------------
Med realisationsvinst avses i denna lag även
1. belopp för vilket uttagsbeskattning - - -
avses i 1 § och
-----------------------------------------------------
2.  belopp  varmed det  2.  belopp varmed det
säljande    företagets säljande    företagets
inkomst vid avyttring som inkomst   vid   icke
avses i 1 § skall höjas yrkesmässig avyttring som
på grund av bestämmelsen avses i 1 § skall höjas
i  43  §  1  mom. på grund av bestämmelsen
kommunalskattelagen    i   43 §   1   mom.
(1928:370).        kommunalskattelagen
(1928:370).
-----------------------------------------------------
5 §
-----------------------------------------------------
Lagen gäller inte om    Lagen gäller inte om
1.  ett  överlåtande  1. andelen innehas av
företag  vid  en sådan ett överlåtande företag
fusion eller fission som vid en sådan fusion eller
anges i 4 respektive 5 § fission som anges i 4
lagen  (1998:000)  om respektive  5  § lagen
beskattningen     vid (1998:000)       om
fusioner, fissioner och beskattningen     vid
verksamhetsöverlåtelser  fusioner, fissioner och
innehar  andelar  och verksamhetsöverlåtelser
villkoren i 9 och 10 §§ och    förutsättningar
den lagen är uppfyllda föreligger  enligt  den
eller           lagen för undantag från
omedelbar   beskattning
2. andelar överlåts vid eller
en         sådan
verksamhetsöverlåtelse   2.   undantag   från
som anges i 8 § lagen om omedelbar   beskattning
beskattningen     vid skall  medges  enligt
fusioner, fissioner och bestämmelserna     om
verksamhetsöverlåtelser  verksamhetsöverlåtelser i
och 20 § den lagen är lagen  om beskattningen
tillämplig.        vid fusioner, fissioner
och
verksamhetsöverlåtelser.
-----------------------------------------------------
11 §
-----------------------------------------------------
Avyttrar  det  köpande  Avyttrar  det  köpande
företaget  genom  ett företaget  genom  ett
sådant  andelsbyte  som sådant  andelsbyte  som
anges  i  1  §  lagen anges  i  1  §  lagen
(1998:000) om uppskov med (1998:000) om uppskov med
beskattningen     vid beskattningen     vid
andelsbyten den överlåtna andelsbyten den överlåtna
andelen till någon som andelen till någon som
inte ingår i koncernen inte ingår i koncernen
och erhålls uppskov med och erhålls uppskov med
beskattningen,   skall beskattningen,   skall
vinst som avses i 1 § vinst som avses i 1 §
inte  tas  upp  till inte  tas  upp  till
beskattning.  I stället beskattning.  I stället
anses var och en av de anses var och en av de
mottagna  andelarna som mottagna  andelarna som
överlåten andel, varvid överlåten andel, varvid
vinsten fördelas på dessa vinsten fördelas på dessa
andelar.          andelar.  Avyttras  vid
andelsbytet  även annan
andel  i det överlåtna
företaget   än   den
överlåtna andelen, gäller
detta samtliga mottagna
andelar.
-----------------------------------------------------
4. lag om beskattningen vid fusioner, fissioner
och verksamhetsöverlåtelser med de ändringarna
att 9 och 20 §§ erhåller följande som utskottets
förslag betecknade lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
9 §
-----------------------------------------------------
Som villkor för undantag från omedelbar beskattning
gäller följande:
-----------------------------------------------------
1.  Det   överlåtande  1.  Det  överlåtande
företaget      skall företaget      skall
omedelbart före fusionen omedelbart före fusionen
eller fissionen ha varit eller fissionen ha varit
skattskyldigt i Sverige skattskyldigt i Sverige
för inkomst av åtminstone för inkomst av åtminstone
en del av verksamheten. en del av verksamheten.
Inkomsten får inte helt Inkomsten  får inte ha
eller  delvis ha varit varit  helt  undantagen
undantagen      från från beskattning på grund
beskattning på grund av av   ett  avtal  om
ett avtal om undvikande undvikande       av
av dubbelbeskattning.   dubbelbeskattning.
-----------------------------------------------------
2. Det övertagande företaget - - - undvikande av
dubbelbeskattning.
3. Beskattningsåret för den - - - överstiga arton
månader.
4. Äger vid fusion inte det - - - övertagande
företagen.
-----------------------------------------------------
20 §
-----------------------------------------------------
Som villkor för undantag från omedelbar beskattning
gäller följande:
1.  Ersättningen  skall  överstiga  -  -  -
överlåtelser till underpris.
-----------------------------------------------------
2. Det säljande företaget  2.   Det   säljande
skall  omedelbart  före företaget      skall
överlåtelsen  ha  varit omedelbart      före
skattskyldigt i Sverige överlåtelsen  ha  varit
för inkomst av åtminstone skattskyldigt i Sverige
en del av den överlåtna för inkomst av åtminstone
verksamheten    eller en del av den överlåtna
verksamhetsgrenen.     verksamheten    eller
Inkomsten får inte helt verksamhetsgrenen.
eller  delvis ha varit Inkomsten  får inte ha
undantagen      från varit  helt  undantagen
beskattning på grund av från beskattning på grund
ett avtal om undvikande av   ett  avtal  om
av dubbelbeskattning.   undvikande       av
dubbelbeskattning.
-----------------------------------------------------
3. Det köpande företaget skall  -  -  - av
dubbelbeskattning.
Undantag från omedelbar beskattning medges endast
om det säljande och köpande företaget yrkar det.
-----------------------------------------------------
5.  lag  om ändring  i  kommunalskattelagen
(1928:370) med den ändringen att punkt 33 av
anvisningarna till 23 § erhåller följande som
utskottets förslag betecknade lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
Anvisningar
till 23 §
-----------------------------------------------------
33.  Avdrag medges för  33. Avdrag medges för
förlust   vid   icke förlust   vid   icke
yrkesmässig   avyttring yrkesmässig   avyttring
(realisationsförlust) av (realisationsförlust) av
tillgång      eller tillgång      eller
förpliktelse i fråga om förpliktelse i fråga om
vilken,        om vilken,        om
realisationsvinst    i realisationsvinst    i
stället hade uppkommit, stället hade uppkommit,
vinsten skulle ha utgjort vinsten skulle ha utgjort
intäkt         av intäkt         av
näringsverksamhet.  Vid näringsverksamhet.  Vid
inkomstberäkningen i ett inkomstberäkningen i ett
handelsbolag  begränsas handelsbolag  begränsas
avdraget       för avdraget       för
realisationsförlust  på realisationsförlust  på
sätt anges i 3 § 2 mom. sätt anges i 3 § 2 mom.
tredje  stycket  lagen tredje  stycket  lagen
(1947:576)  om  statlig (1947:576)  om  statlig
inkomstskatt såvida inte inkomstskatt såvida inte
innehavet av tillgången innehavet av tillgången
eller    förpliktelsen eller    förpliktelsen
betingas        av betingas        av
näringsverksamhet   som näringsverksamhet   som
bedrivs    av   den bedrivs    av   den
skattskyldige eller annan skattskyldige eller annan
som  med  hänsyn  till som  med  hänsyn  till
äganderättsförhållanden  äganderättsförhållanden
eller   organisatoriska eller   organisatoriska
förhållanden  kan anses förhållanden  kan anses
stå  den  skattskyldige stå  den  skattskyldige
nära.   Avyttrar  ett nära.   Avyttrar  ett
handelsbolag en tillgång handelsbolag en tillgång
som  avses i 27-31 §§ som  avses i 27-31 §§
lagen   om   statlig lagen   om   statlig
inkomstskatt     med inkomstskatt     med
realisationsförlust    realisationsförlust till
tillämpas 2 § 4 a mom. en juridisk person och är
den lagen.        handelsbolaget    och
personen moderföretag och
dotterföretag eller står
de  under  i  huvudsak
gemensam     ledning,
tillämpas 2 § 4 a mom.
den lagen.
-----------------------------------------------------
6. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt,
7. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt med de ändringarna
dels att 3 § 7 a mom. erhåller följande som
utskottets förslag betecknade lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
3 §
-----------------------------------------------------
7 a mom. Utdelning från ett svenskt aktiebolag i
form  av  aktier eller andra  andelar  i  ett
dotterföretag  som är ett svenskt aktiebolag eller
ett utländskt bolag undantas från skatteplikt om
följande villkor uppfylls:
1. Utdelningen  skall ha  -  -  -  aktier i
moderföretaget.
2. Aktier i moderföretaget - - -  27 § 2 mom.
tredje stycket.
3. Samtliga moderföretagets  -  -  -  skall ha
delats ut.
4.  Efter  utdelningen  får  -  -  -  som
moderföretaget.
-----------------------------------------------------
5.    Dotterföretagets  5.   Dotterföretagets
verksamhet  skall  till verksamhet  skall  till
huvudsaklig del bestå av huvudsaklig del bestå av
rörelse  eller  direkt rörelse  eller  direkt
eller indirekt innehav av eller indirekt innehav av
andelar  i företag som andelar  i företag som
till  huvudsaklig  del till  huvudsaklig  del
bedriver rörelse och i bedriver rörelse och i
vilket  dotterföretaget vilket  dotterföretaget
direkt  eller  indirekt direkt  eller  indirekt
innehar andelar med ett innehar andelar med ett
sammanlagt    röstetal sammanlagt    röstetal
motsvarande   mer  än motsvarande   mer  än
hälften av röstetalet för hälften av röstetalet för
samtliga   andelar  i samtliga   andelar  i
företaget.  Med rörelse företaget.  Med rörelse
avses annan verksamhet än avses annan verksamhet än
innehav av kontanta medel innehav av kontanta medel
eller värdepapper.     eller    värdepapper.
Innehav av kontanta medel
eller värdepapper hänförs
dock till en rörelse om
medlen       eller
värdepapperen innehas som
ett led i rörelsen.
-----------------------------------------------------
Utgör de utdelade andelarna lager hos mottagaren av
utdelningen, skall denne som intäkt ta upp ett
belopp motsvarande det värde som följer av punkt 2
första och sjunde styckena av anvisningarna till 24
§ kommunal-skattelagen (1928:370).
Uppfylls villkoren i första stycket, är utdelning
skattefri även för mottagare som inte äger aktier i
moderföretaget.
-----------------------------------------------------
dels  att   punkterna  1,  5  och  6
övergångsbestämmelserna erhåller följande som
utskottets förslag betecknade lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
övergångsbestämmelserna
punkterna 1, 5 och 6
-----------------------------------------------------
1. Denna lag träder i  1. Denna lag träder i
kraft den 1 januari 1999 kraft den 1 januari 1999
och tillämpas i fråga om och tillämpas i fråga om
omständigheter som hänför omständigheter som hänför
sig  till  tiden efter sig  till  tiden efter
ikraftträdandet om inte ikraftträdandet om inte
annat   framgår   av annat   framgår   av
punkterna 2-8.       punkterna 2-10.
-----------------------------------------------------
5. Har en tillgång före  5. Har en tillgång före
utgången  av  år  1998 utgången  av  år  1998
delats  ut  till  ett delats  ut  till  ett
företag som är frikallat företag som är frikallat
från skattskyldighet för från skattskyldighet för
utdelningen enligt 7 § 8 utdelningen enligt 7 § 8
mom.   gäller   äldre mom. gäller den upphävda
bestämmelser i 2 § 4 mom. bestämmelsen i 2 § 4 mom.
tolfte stycket även efter tolfte stycket även efter
ikraftträdandet.      ikraftträdandet.
-----------------------------------------------------
6.     Har    ett  6.    Har    ett
internationellt      internationellt
andelsbyte   genomförts andelsbyte   genomförts
före utgången av år 1998 före utgången av år 1998
enligt bestämmelserna i enligt bestämmelserna i
den   upphävda  lagen den   upphävda  lagen
(1994:1854)      om (1994:1854)      om
inkomstbeskattningen vid inkomstbeskattningen vid
gränsöverskridande     gränsöverskridande
omstruktureringar inom EG omstruktureringar inom EG
gäller   de  upphävda gäller  den  upphävda
bestämmelser i 6 § 1 mom. bestämmelsen i 6 § 1 mom.
tredje stycket även efter tredje stycket även efter
ikraftträdandet.      ikraftträdandet.
-----------------------------------------------------
dels att övergångsbestämmelserna tillförs två
nya  punkter,  9 och 10, med följande som
utskottets förslag betecknade lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
övergångsbestämmelserna
punkterna 9 och 10
-----------------------------------------------------
9. Den nya lydelsen av 7
§ 8 mom. tredje stycket
tillämpas första gången
vid 2000 års taxering.
-----------------------------------------------------
10. Den nya lydelsen av
16 § 2 mom. tillämpas
första gången vid 2000
års  taxering  såvitt
gäller  att  Kazakstan,
Kroatien, Makedonien och
Slovenien  tas  med  i
uppräkningen i paragrafen
och    att    f.d.
delrepubliker      i
Sovjetunionen tas ut ur
paragrafen.     Äldre
bestämmelser      i
motsvarande del tillämpas
dock för beskattningsår
som har påbörjats före
ikraftträdandet. Den nya
lydelsen av 16 § 2 mom.
tillämpas såvitt gäller
att Albanien tas med i
uppräkningen i paragrafen
från  och  med  den 1
januari året efter det
att
dubbelbeskattningsavtalet
mellan   Sverige  och
Albanien träder i kraft.
-----------------------------------------------------
8. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)
med de ändringarna
dels att 1 § får följande som utskottets förslag
betecknade lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
1 §
-----------------------------------------------------
Kupongskatt    erläggs  Kupongskatt   erläggs
enligt  denna lag till enligt  denna lag till
staten för utdelning av staten för utdelning av
annat slag än som avses i annat slag än som avses i
3  § 7 a mom. fjärde 3  §  7 a mom. lagen
stycket lagen (1947:576) (1947:576)  om  statlig
om statlig inkomstskatt inkomstskatt på aktie i
på  aktie  i  svenskt svenskt aktiebolag.
aktiebolag.
-----------------------------------------------------
Vad  i  denna  lag  sägs  -  -  -  svensk
värdepappersfond.
-----------------------------------------------------
dels    att    lagförslaget    tillförs
övergångsbestämmelser av följande som utskottets
förslag betecknade lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
övergångsbestämmelser
-----------------------------------------------------
Denna lag träder i kraft  Denna lag träder i kraft
den 1 januari 1999.    den 1 januari 1999 och
tillämpas  i fråga  om
utdelning  som  lämnas
efter  ikraftträdandet.
Äldre bestämmelser gäller
för utdelning som lämnats
före ikraftträdandet.
-----------------------------------------------------
9.  lag  om  ändring  i skatteregisterlagen
(1980:343),
10. lag om ändring i lagen  (1998:692) om
skatteregisterlagen (1980:343),
11. lag om ändring i lagen (1984:404)  om
stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter,
12.  lag om ändring i lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter,
13. lag  om ändring i lagen (1990:663) om
ersättningsfonder,
14. lag om ändring  i lagen (1992:702) om
inkomstskatteregler med anledning  av  vissa
omstruktureringar inom den finansiella sektorn,
15.  lag om ändring i lagen (1993:541) om
inkomstbeskattning   vid   ombildning   av
värdepappersfond med den ändringen att 2 §
erhåller  följande  som  utskottets  förslag
betecknade lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
2 §
-----------------------------------------------------
En sammanläggning eller  En sammanläggning eller
delning        av delning        av
värdepappersfond  skall värdepappersfond  skall
inte       medföra inte       medföra
uttagsbeskattning enligt uttagsbeskattning enligt
punkt 1 a och 1 b av punkt 1 a eller 1 b av
anvisningarna till 22 § anvisningarna till 22 §
kommunalskattelagen    kommunalskattelagen
(1928:370). Vid en sådan (1928:
ombildning  skall  en 370).  Vid  en  sådan
nybildad fonds tillgångar ombildning  skall  en
behålla  sina  tidigare nybildad fonds tillgångar
anskaffningsvärden.    behålla  sina  tidigare
Rättigheter      och anskaffningsvärden.
skyldigheter i fråga om Rättigheter      och
skatt som är hänförliga skyldigheter i fråga om
till   tiden   före skatt som är hänförliga
ombildningen och som inte till   tiden   före
utnyttjats     eller ombildningen och som inte
fullgjorts övergår till utnyttjats     eller
nybildad   fond.  Vid fullgjorts övergår till
delning  fördelas dessa nybildad   fond.  Vid
rättigheter      och delning  fördelas dessa
skyldigheter  mellan de rättigheter      och
nybildade  fonderna  i skyldigheter  mellan de
förhållande  till deras nybildade  fonderna  i
värde vid delningen.    förhållande  till deras
värde vid delningen.
-----------------------------------------------------
16. lag om ändring i lagen (1993:1538) om
periodiseringsfonder,
17. lag om ändring i lagen (1993:1539) om avdrag
för underskott av näringsverksamhet,
18. lag om ändring i lagen (1993:1540) om
återföring av skatteutjämningsreserv,
19. lag om upphävande av lagen (1994:1854) om
inkomstbeskattningen  vid  gränsöverskridande
omstruktureringar inom EG,
b) antar det i bilaga 2 till detta betänkande
intagna  förslaget  till  lag om ändring i
kommunalskattelagen (1928:370).
res. 4 (m, kd, fp) -
delvis
res. 6 (m) - delvis
res. 8 (m) - delvis
Stockholm den 24 november 1998

På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg


I beslutet har deltagit: Arne Kjörnsberg (s), Bo
Lundgren (m),  Lisbeth Staaf-Igelström (s), Per
Rosengren (v), Carl Fredrik Graf (m), Per Erik
Granström (s), Ulla Wester (s), Lena Sandlin (s),
Marie Engström (v), Helena Höij (kd), Marietta de
Pourbaix-Lundin  (m), Yvonne Ruwaida (mp), Rolf
Kenneryd (c), Johan Pehrson (fp), Lars U Granberg
(s), Catharina Hagen (m) och Kenneth Lantz (kd).

Reservationer

1. Vinster och förluster på
näringsbetingade andelar (mom. 1)

Bo Lundgren (m), Carl Fredrik Graf (m), Helena Höij
(kd), Marietta de Pourbaix-Lundin (m), Johan Pehrson
(fp), Catharina Hagen (m) och Kenneth Lantz (kd)
anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 7 som
börjar med "Utskottet anser" och slutar med  "Sk3
yrkande 1" bort ha följande lydelse:
Behovet av omstruktureringar inom näringslivet ökar
kraftigt   till   följd   av   den  ökande
internationaliseringen. För att underlätta denna
process  bör  beskattningen  av  vinster  på
näringsbetingade andelar  avskaffas.  Detta  kan
eventuellt ske etappvis. Att nu inte göra något
alls, som regeringen vill, är emellertid klart
olämpligt. Redan att Sverige står utanför  den
europeiska gemensamma valutan kommer att innebära
att stora delar av svenskt näringsliv hamnar utanför
viktiga  strukturdiskussioner  i det  europeiska
näringslivet. Vår skattelagstiftning får inte vara
ett ytterligare hinder för svenska företag att delta
i omvandlingen av näringslivet i vår omgivning. Om
reglerna inte ändras kommer dessutom svenska företag
sannolikt att använda sig av utländska holdingbolag
vid strukturaffärer och därigenom undvika svensk
skatt.
Experter knutna till Företagsskatteutredningen har
ifrågasatt att de statsfinansiella kostnaderna för
en halvering av realisationsvinstskatten blir så
höga som 1,51 miljarder  kronor. De anser att
kostnaderna högst kan uppgå till hälften, dvs. 750
miljoner kronor. Men också en sådan beräkning är
överdrivet hög eftersom den  inte  tillräckligt
beaktar vissa positiva effekter av en skattelättnad.
Skattebasen  kommer  att  öka  om  en halverad
realisationsvinstbeskattning införs med åtföljande
ökning av antalet strukturaffärer.
Utskottet föreslår med hänvisning till det anförda
att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  att  reavinstskatten  vid  avyttring  av
näringsbetingade andelar skall avskaffas och att
regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med
ett sådant förslag och ett förslag till lämplig
finansiering.
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1.  beträffande  vinster och förluster på
näringsbetingade andelar
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:Sk3 yrkande 1
som sin mening ger regeringen till känna vad som
ovan anförts om halvering av reavinstskatten på
näringsbetingade andelar.

2. Underprislagens koppling till
koncernbidragsreglerna (mom. 3)

Bo  Lundgren,  Carl  Fredrik Graf, Marietta de
Pourbaix-Lundin och Catharina Hagen (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 10 som
börjar med "För att" och slutar med "Sk3 yrkande 2"
bort ha följande lydelse:
Inriktningen på underprislagen är bra, men mindre
förändringar  bör övervägas för att ytterligare
förtydliga lagen och därmed skapa förutsättningar
för en mer likartad tillämpning  mellan  olika
skattemyndigheter. En förutsättning för att godta en
underprisöverlåtelse är - när det inte är frågan om
att  överlåta  en hel verksamhet eller en hel
verksamhetsgren -  att  rätt  till  avdrag för
koncernbidrag föreligger. Detta krav kan medföra att
omstruktureringar försvåras. En omstrukturering kan
inte ske samma år ett företag förvärvas eller säljs.
Förutom detta uppstår problem att avgöra om del av
verksamhet föreligger eller inte.
Enligt utskottets uppfattning bör det vara möjligt
att förändra lagen så att uttagsbeskattning kan
underlåtas i de  fall  där en koncerngemenskap
uppkommit året efter förvärv. Utskottet tillstyrker
därför motion Sk3 yrkande 2.
dels att utskottets hemställan under 3 bort ha
följande lydelse:
3. beträffande underprislagens koppling till
koncernbidragsreglerna
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Sk3 yrkande 2 och
med anledning av proposition 1998/99:15 i denna
del som sin mening ger regeringen till känna vad
som  anförts  i  motionen  om  att  ändra
underprislagen vad gäller koncerngemenskap.

3. Underprisöverlåtelser från enskild
person till handelsbolag (mom. 4)

Bo Lundgren, Carl Fredrik  Graf,  Marietta  de
Pourbaix-Lundin och Catharina Hagen (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 10 som
börjar  med  "Utskottet  vill"  och slutar med
"avstyrker  motionsyrkandet"  bort  ha  följande
lydelse:
En stor nackdel med att underprislagen inte skall
vara tillämplig på överlåtelser mellan en fysisk
person och ett handelsbolag är att det inte kommer
att vara möjligt att utan beskattningskonsekvenser
ombilda en enskild firma till handelsbolag. Detta
kommer att innebära att möjligheterna att utan
skattekonsekvenser  utveckla  ett mindre företag
allvarligt försvåras. Detta är tvärtemot vad alla
politiska  partier  säger  sig  vilja  uppnå.
Underprislagen bör ändras i enlighet med förslaget i
motion Sk3 yrkande 3.
dels att utskottets hemställan under 4 bort ha
följande lydelse:
4.  beträffande underprisöverlåtelser  från
enskild person till handelsbolag
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Sk3 yrkande 3 och
med anledning av proposition 1998/99:15 i denna
del som sin mening ger regeringen till känna vad
som  i  motionen  anförts  om  att  ändra
underprislagen vad gäller tillämpligheten för
fysisk person.

4. Kontantdelens storlek vid andelsbyten
(mom. 5 och mom. 14 i motsvarande del)

Bo Lundgren (m), Carl Fredrik Graf (m), Helena Höij
(kd), Marietta de Pourbaix-Lundin (m), Johan Pehrson
(fp), Catharina Hagen (m) och Kenneth Lantz (kd)
anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 12 som
börjar med "Utskottet ställer" och slutar med "Sk3
yrkande 4" bort ha följande lydelse:
Företagsskatteutredningen har konstaterat att det
egentligen  inte  behövs  någon maximigräns för
kontantdelens storlek vid andelsbyten. Trots detta
vill regeringen behålla en gräns på 10 %. Något
fiskalt intresse bakom denna regel finns  inte
eftersom  kontantdelen  omedelbart tas upp till
beskattning. Utskottet tillstyrker därför motion Sk3
yrkande 4.
dels att utskottets hemställan under 5 och 14 i
motsvarande del bort ha följande lydelse:
5.  beträffande  kontantdelens storlek vid
andelsbyten
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Sk3 yrkande 4 och
med avslag på proposition 1998/99:15 i denna del
beslutar att inte införa en gräns om 10 %
kontantdel vid andelsbyten,
14. beträffande lagförslagen i fråga om 1 §
förslaget till lag om uppskov med beskattningen
vid andelsbyten
att riksdagen med anledning av vad som ovan anförts och
hemställts antar följande som utskottets förslag
betecknade lydelse till 1 §:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
1 §
-----------------------------------------------------
Avyttrar någon (säljaren)  Avyttrar      någon
en  aktie  eller annan (säljaren) en aktie eller
andel i ett företag (det annan andel i ett företag
överlåtna företaget) till (det överlåtna företaget)
ett annat företag (det till ett annat företag
köpande  företaget) mot (det köpande företaget)
marknadsmässig ersättning mot    marknadsmässig
i form av andelar i detta ersättning  i  form av
(de mottagna an-delarna) andelar  i  detta  (de
och eventuellt ersättning mottagna an-delarna) och
i pengar som får motsvara eventuellt ersättning i
högst tio procent av de pengar (andelsbyte) och
mottagna    andelarnas är villkoren i denna lag
nominella      värde uppfyllda,     medges
(andelsbyte)  och  är säljaren  efter yrkande
villkoren  i denna lag uppskov med beskattningen
uppfyllda,     medges vid   tillämpning  av
säljaren  efter yrkande kommunalskattelagen
uppskov med beskattningen (1928:370)  och  lagen
vid   tillämpning  av (1947:576)  om  statlig
kommunalskattelagen    inkomstskatt.
(1928:370)  och  lagen
(1947:576)  om  statlig
inkomstskatt.
-----------------------------------------------------
Är säljaren ett  - - denna lag är uppfyllda.
-----------------------------------------------------
Saknas nominellt värde på
de  mottagna andelarna,
beräknas  den  högsta
tillåtna ersättningen i
pengar i stället på den
del  av det inbetalade
andelskapitalet    som
belöper sig på andelarna.
-----------------------------------------------------

5. Röstvillkoret vid andelsbyten (mom. 6)

Bo Lundgren, Carl Fredrik  Graf,  Marietta  de
Pourbaix-Lundin och Catharina Hagen (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 12 som
börjar med "En fördel" och slutar med "Sk3 yrkande
5" bort ha följande lydelse:
Den föreslagna bestämmelsen om att det övertagande
företaget vid kalenderårets  slut  skall inneha
röstmajoriteten i det överlåtna företaget kan skapa
svårigheter vid strukturaffärer. Det bör räcka med
att kravet på röstmajoritet uppfylls senast under
beskattningsåret, vilket skulle ge en tidsfrist för
att kunna uppnå den erforderliga majoriteten och
möjliggöra önskvärda köp även i slutet av ett
kalenderår. Reglerna bör ändras i enlighet med vad
som föreslås i motion Sk3 yrkande 5.
dels att utskottets hemställan under 6 bort ha
följande lydelse:
6. beträffande röstvillkoret vid andelsbyten
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Sk3 yrkande 5 och
med anledning av proposition 1998/99:15 i denna
del som sin mening ger regeringen till känna vad
som  ovan  anförts  om  förändringar  av
röstvillkoret vid andelsbyten.

6. Andelar i fåmansföretag (mom. 7 och mom.
14 i motsvarande del)

Bo Lundgren, Carl Fredrik  Graf,  Marietta  de
Pourbaix-Lundin och Catharina Hagen (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 13 som
börjar  med "Enligt utskottets" och slutar med
"därmed motionsyrkandet" bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att regler som enbart träffar
aktieägare som är verksamma i fåmansföretag inte bör
införas i den nya underprislagen. Lagförslaget bör
därför avslås i de delar som avser kvalificerade
andelar  i fåmansföretag. Utskottet  tillstyrker
följaktligen motion Sk3 yrkande 6.
dels att utskottets hemställan under 7 och 14 i
motsvarande del bort ha följande lydelse:
7. beträffande andelar i fåmansföretag
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Sk3 yrkande 6 och
med avslag på proposition 1998/99:15 i denna del
beslutar att inte införa en särskild regel
avseende kvalificerade andelar i fåmansföretag,
14. beträffande lagförslagen i fråga om 5 §,
18 § och 24 § förslaget till lag om uppskov med
beskattningen vid andelsbyten
att riksdagen med anledning av vad som ovan anförts och
hemställts antar det i proposition 1998/99:15
framlagda förslaget till lag om uppskov med
beskattningen vid andelsbyten med ändringarna
dels att 5 § första stycket punkt 3 utgår ur
lagförslaget,
dels att 5 § första stycket punkterna 4, 5, 6
och 7 omnumreras till respektive 3, 4, 5 och 6,
dels att i 18 § uttrycket "5 § 1-5" ersätts med
"5 § 1-4",
dels att 24 § utgår ur lagförslaget.

7. Andelsöverlåtelser inom koncerner
(mom. 8)

Bo Lundgren, Carl  Fredrik  Graf,  Marietta de
Pourbaix-Lundin och Catharina Hagen (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 15 som
börjar med "Utskottet avstyrker" och slutar med "har
begärt" bort ha följande lydelse:
Ett problem med de nya reglerna är att om aktierna
säljs  med  förlust  beskattas den ursprunglige
säljaren för uppskovsbeloppet, och denna beskattning
kan inte kvittas mot köparens förlustförsäljning.
Denna effekt av reglerna bör kunna elimineras. Inom
svenska multinationella  koncerner sker ständigt
omflyttningar av bolag som en  anpassning till
förändrade  marknadsförutsättningar. Det  är  av
största vikt att svensk lagstiftning inte förhindrar
eller försvårar sådana omstruktureringar. Detta bör
ges regeringen till känna.
Med hänvisning till  det  anförda  tillstyrker
utskottet motion Sk3 yrkande 7.
dels att utskottets hemställan under 8 bort ha
följande lydelse:
8.  beträffande  andelsöverlåtelser  inom
koncerner
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Sk3 yrkande 7 och
med anledning av proposition 1998/99:15 i denna
del som sin mening ger regeringen till känna vad
som  i  motionen  anförts om koncerninterna
överlåtelser.

8. Retroaktiv tillämpning av en ny
koncernregel (mom. 9 och mom. 14 i
motsvarande del)

Bo Lundgren, Carl Fredrik  Graf,  Marietta  de
Pourbaix-Lundin och Catharina Hagen (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 16
börjar med "Koncernregeln kan" och på s. 17 slutar
med "yrkandena 1-3" bort ha följande lydelse:
En ändring av koncernregeln är nödvändig för att
förhindra ytterligare skatteundandragande. Problemet
med regeringens förslag är dels att det i vissa fall
kan få retroaktiv verkan för transaktioner som
genomfördes mellan den 1 januari 1997 och den 21
januari 1998,  dels  att  det  får verkan för
transaktioner efter den 21 januari 1998, men innan
företagen har en lagtext att utgå ifrån. Lagtexten
har dröjt eftersom  regeringen  velat  behandla
förändringen av koncernregeln tillsammans med övriga
förslag från Företagsskatteutredningen.
När regeringen tillgriper metoden att lämna en
skrivelse till riksdagen för att införa så kallad
stopplagstiftning  med omedelbar verkan, är det
brukligt att en lagrådsremiss med efterföljande
proposition sammanställs snarast möjligt. Även om
riksdagens beslut sedan dröjer ett tag, medför
åtminstone existensen av ett lagtextförslag att
skattskyldiga kan bedöma hur den slutligt gällande
lagen sannolikt kommer att utformas. Så har alltså
inte skett denna gång.
Mot denna bakgrund bör den nya koncernregeln inte
gälla från den 21 januari 1998 utan först från det
datum lagförslaget överlämnades till riksdagen, dvs.
den 13 oktober 1998. Övergångsbestämmelserna bör
också ändras så att lagen inte i något hänseende får
retroaktiv verkan för perioden före den 21 januari
1998.
Utskottet tillstyrker följaktligen motion Sk1.
dels att utskottets hemställan under 9 och 14 i
motsvarande del bort ha följande lydelse:
9. beträffande retroaktiv tillämpning av en ny
koncernregel
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Sk1 yrkandena 1-3
och med anledning av proposition 1998/99:15 i
denna del beslutar att  begränsa  den  nya
koncernregelns retroaktivitet i enlighet med
motionen och som sin mening ger regeringen till
känna vad som  i  motionen har anförts om
retroaktiv lagstiftning,
14. beträffande lagförslagen i fråga om
övergångsbestämmelserna  till  förslaget till
ändring  i  lagen  (1947:576)  om  statlig
inkomstskatt [lagförslag 2.6]
att riksdagen med anledning av vad som ovan anförts och
hemställts antar det i proposition 1998/99:15
framlagda förslaget till övergångsbestämmelser
med de ändringarna
dels att i punkt 1 uttrycket "21 januari-den 31
december 1998" ersätts med "13 oktober-den 31
december 1998",

dels att i punkt 2 uttrycket "1 januari
1997-den 20 januari 1998" ersätts med "20
januari-den 13 oktober 1998".


9. Lex Asea (mom. 10)

Bo  Lundgren,  Carl Fredrik Graf, Marietta  de
Pourbaix-Lundin och Catharina Hagen (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 18 som
börjar med "När det gäller" och slutar med "Sk3
yrkande 8" bort ha följande lydelse:
Propositionen  innehåller  flera  välmotiverade
ändringar i Lex Asea-reglerna. Det finns emellertid
fortfarande  kvar villkor och bestämmelser  som
försvårar omstrukturering. Ett hindersamt villkor är
noteringsvillkoret. Visserligen mjukas detta upp i
regeringens förslag, men det kommer att bli avsevärt
mer svårtillämpat eftersom lagtexten inte innehåller
en  bra  definition  på  vad  som  avses  med
marknadsnotering. I dag finns det ett antal olika
listor med noteringar, varav en del är regionala
till sin karaktär. Det kan även ifrågasättas om
kravet på marknadsnotering över huvud taget är
berättigat. Det finns i Sverige exempel på mycket
framgångsrika internationella företag som varken är
börsnoterade eller marknadsnoterade. Många av de
snabbväxande  företagen  inom IT-branscherna kan
tänkas välja att expandera utan marknadsnotering.
Lex Asea bör därför göras tillämplig även för små,
växande företag med internationella dotterbolag.
Enklast görs detta genom att noteringsvillkoret
slopas. Utskottet tillstyrker motion Sk3 yrkande 8.
dels att utskottets hemställan under 10 bort ha
följande lydelse:
10. beträffande Lex Asea

att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Sk3
yrkande 8 och med anledning av proposition
1998/99:15 i denna del som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört
om noteringsvillkoret i Lex Asea.


10. Stämpelskatt vid förvärv av fast
egendom (mom. 12)

Bo Lundgren,  Carl  Fredrik  Graf, Marietta de
Pourbaix-Lundin och Catharina Hagen (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande på s. 20 som
börjar med "Utskottet förutsätter" och slutar med
"Sk3 yrkande 9" bort ha följande lydelse:
Fastighetsmarknaden har under 1990-talet genomgått
dramatiska  förändringar.  Cirka  7 000  privata
fastighetsägare har gått i konkurs sedan början av
decenniet och nya stora aktörer har kommit in på
marknaden. Ägarna till dessa bolag var till en
början banker, försäkringsbolag, staten och andra
kreditgivare, som fått ta över brokiga bestånd av
fastigheter. Sedermera  har  en del av bolagen
avknoppats  och  blivit  självständiga  noterade
företag. Kvar finns emellertid problematiken med att
skapa     rationella    förvaltningsenheter.
Omstruktureringsbehovet är således mycket stort, och
en möjlighet till eftergift av stämpelskatt i vissa
fall på det sätt som utredningen föreslog skulle
vara av mycket stor betydelse för en framgångsrik
omdaning  av  den  svenska  fastighetsmarknaden.
Regeringen bör som yrkas i motion Sk3 yrkande 9
därför skyndsamt återkomma till riksdagen med ett
förslag av denna innebörd. Utskottet tillstyrker
motion Sk3 yrkande 9.
dels att utskottets hemställan under 12 bort ha
följande lydelse:
12. beträffande stämpelskatt vid förvärv av
fast egendom
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Sk3 yrkande 9 och
med anledning av proposition 1998/99:15 i denna del
som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om stämpelskatt.

Propositionens lagtext

Av utskottet upprättat lagförslag
Förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen
(1928:370)
Härigenom föreskrivs att punkt 2 av anvisningarna
till 24 § kommunalskattelagen (1928:370) skall ha
följande lydelse
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Anvisningar
till 24 §
-----------------------------------------------------
2.  Tillgångar  avsedda  för  omsättning  eller
förbrukning (lager) får inte tas upp till lägre
värde än det lägsta av anskaffningsvärdet  och
verkliga värdet. Begreppen anskaffningsvärde och
verkligt värde har den innebörd som anges i 13 §
andra stycket och 14 § andra stycket bokföringslagen
(1976:125) eller, i förekommande fall 4 kap. 9 §
andra-fjärde   styckena   årsredovisningslagen
(1995:1554), 4 kap. 5 § lagen (1995:1559)  om
årsredovisning    i    kreditinstitut   och
värdepappersbolag eller 4 kap. 4 § lagen (1995:1560)
om årsredovisning i försäkringsföretag.
-----------------------------------------------------
Vid bestämmande av lagrets anskaffningsvärde skall
de lagertillgångar,  som  ligger  kvar  i  den
skattskyldiges lager vid beskattningsårets utgång,
anses som de av honom senast anskaffade eller
tillverkade.
-----------------------------------------------------
Utan hinder av vad som sägs i första stycket får
annat varulager än lager av fastigheter och liknande
tillgångar och lager av  aktier,  obligationer,
lånefordringar och liknande tillgångar tas upp till
lägst 97 procent av det samlade anskaffningsvärdet.
-----------------------------------------------------
Djur i jordbruk och renskötsel skall alltid anses
som lager. Sådant lager får inte tas upp till lägre
belopp  än  85  procent av den  genomsnittliga
produktionskostnaden för djur av det slag och den
ålderssammansättning som det är fråga om. Djuren
behöver dock inte i något fall tas upp till ett
högre belopp än som motsvarar djurens sammanlagda
allmänna saluvärde. Regeringen eller myndighet som
regeringen  bestämmer  fastställer  för  varje
taxeringsår  föreskrifter  för  beräkning  av
produktionskostnaden.  Har  denna  kostnad  inte
fastställts, t. ex. i fråga om särskilt dyrbara
avelsdjur, får djuret tas upp lägst till 85 procent
av det lägsta av anskaffningsvärdet och allmänna
saluvärdet.
-----------------------------------------------------
Nedskrivning av värdet på rättigheter till leverans
av lagertillgångar enligt ej fullgjorda köpekontrakt
(kontraktsnedskrivning) får godkännas endast i den
mån det visas, att inköpspriset för tillgångar av
samma  slag  på  balansdagen  understiger  det
kontraherade  priset.  Beträffande  värdet  på
rättigheter till leverans av maskiner och andra för
stadigvarande bruk avsedda inventarier enligt ej
fullgjorda   köpekontrakt   kan   avskrivning
(kontraktsavskrivning) godkännas endast i den mån
den  skattskyldige  visar, att inköpspriset för
tillgångar av samma slag på balansdagen understiger
det kontraherade priset.
-----------------------------------------------------
Förvärvas  aktie  i  svenskt  aktiebolag  av
skattskyldig,  som  driver  bank-  eller  annan
penningrörelse eller försäkringsrörelse, eller av
annan skattskyldig,  för  vilken  aktien  utgör
omsättningstillgång, och är det inte uppenbart att
den skattskyldige därigenom erhåller tillgång av
verkligt och särskilt värde för honom med hänsyn
till hans näringsverksamhet, får sådan nedgång i
aktiens värde som beror på utdelning till den
skattskyldige  av  medel,  vilka fanns hos det
utdelande bolaget vid förvärvet och inte motsvarar
tillskjutet belopp, inte föranleda att aktien vid
inkomstberäkningen för den skattskyldige tas upp
till  lägre  belopp  än  som  motsvarar  hans
anskaffningskostnad för aktien. Har denna, innan
sådan utdelning skett, tagits upp till lägre belopp
än  den  skattskyldiges anskaffningskostnad, får
aktien vid utgången av det beskattningsår, under
vilket utdelningen äger rum, inte tas upp till lägre
belopp än aktiens värde i beskattningshänseende vid
ingången av samma år med tillägg av ett belopp, som
motsvarar skillnaden  mellan  den skattskyldiges
anskaffningskostnad för aktien och nämnda värde,
dock högst av det utdelade beloppet. Sker utdelning
utan att det värde för aktien, som ligger till grund
för beräkningen av den skattskyldiges  inkomst,
påverkas och medför detta att den skattskyldige
efter överlåtelse av aktien eller upplösning av
bolaget redovisar förlust, skall därifrån avräknas
det belopp som motsvarar utdelningen. Utdelning som
avses i detta stycke anses i första hand gälla andra
medel än sådana som motsvarar tillskjutet belopp.
Vad som sägs om aktie i detta stycke gäller även
beträffande  andel  i  ekonomisk  förening. Med
tillskjutet belopp avses därvid inbetald insats.
Bestämmelserna gäller också vid förvärv av aktie
eller andel i utländsk juridisk person. I detta fall
saknar det betydelse om den skattskyldige genom
förvärvet erhåller en tillgång av verkligt och
särskilt värde.
-----------------------------------------------------
I fråga om aktier som  I fråga om aktier som
utgör lager gäller vidare utgör lager gäller vidare
följande.  Har  aktier följande.  Har  aktier
erhållits  genom  sådan erhållits  genom  sådan
utdelning som avses i 3 § utdelning som avses i 3 §
7  mom. fjärde stycket 7 a mom. lagen (1947:576)
lagen  (1947:576)  om om statlig inkomstskatt
statlig   inkomstskatt skall         som
skall         som anskaffningsvärde   för
anskaffningsvärde   för dessa  aktier anses så
dessa  aktier anses så stor    del    av
stor    del    av anskaffningsvärdet  för
anskaffningsvärdet  för aktierna i det utdelande
aktierna i det utdelande bolaget som svarar mot
bolaget som svarar mot förändringen      i
förändringen      i marknadsvärdet på dessa
marknadsvärdet på dessa aktier  till  följd av
aktier  till  följd av utdelningen.
utdelningen.        Anskaffningsvärdet  för
Anskaffningsvärdet  för aktierna i det utdelande
aktierna i det utdelande bolaget skall minskas i
bolaget skall minskas i motsvarande  mån.  För
motsvarande  mån.  För sådana mottagare som inte
sådana mottagare som inte äger  aktier  i  det
äger  aktier  i  det utdelande bolaget skall,
utdelande bolaget skall, om vederlag erlagts för
om vederlag erlagts för rätten  till utdelning,
rätten  till utdelning, vederlaget  anses  som
vederlaget  anses  som anskaffningsvärde.   I
anskaffningsvärde.   I annat  fall  skall  de
annat  fall  skall  de utdelade aktierna anses
utdelade aktierna anses anskaffade utan kostnad.
anskaffade utan kostnad. Har  aktier  erhållits
Har  aktier  erhållits genom sådan utskiftning
genom sådan utskiftning som avses i 3 § 8 mom.
som avses i 3 § 8 mom. tredje stycket nämnda lag
tredje stycket nämnda lag skall         som
skall         som anskaffningsvärde   för
anskaffningsvärde   för dessa   aktier  anses
dessa   aktier  anses anskaffningsvärdet  för
anskaffningsvärdet  för andelarna i den förening
andelarna i den förening som skiftat ut aktierna.
som skiftat ut aktierna.
---------------------------------------------------
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Den
äldre lydelsen tillämpas i fråga om aktier som
erhållits före ikraftträdandet genom sådan utdelning
som avses i de upphävda bestämmelserna i 3 § 7 mom.
fjärde stycket.
-----------------------------------------------------