Skatteutskottets betänkande
1998/99:SKU22

Vissa frågor inför den allmänna fastighets- taxeringen år 2000, m.m.


Innehåll

1998/99

SkU22

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottets regeringens
förslag till ändringar i bestämmelserna inför 2000
års allmänna fastighetstaxering av hyreshusenheter,
industrienheter inklusive elproduktionsenheter samt
specialenheter.  Förslaget  innebär  bl.a.  att
elproduktionsenheterna lagtekniskt bryts ut från
industrienheterna och bildar en särskild typ av
taxeringsenhet.   En   ny   byggnadstyp   -
kraftverksbyggnad - införs som följd av detta.
Skillnader i vattenkraftverkens värde skall vid
taxeringen  enklare  kunna  beaktas  genom  att
värderingen i fortsättningen utgår från kraftverkets
normalårsproduktion i kilowattimmar i stället för
dess installerade effekt. Värderingen skall vidare
utgå från ett s.k. normkraftverk och inte som
hittills från ett nybyggt vattenkraftverk. Förslaget
innebär  vidare  att  definitionen av den s.k.
normbyggnaden vid taxeringen  av  hyreshus  och
industribyggnader ändras för att bättre anknyta till
byggnadsbeståndets genomsnittliga ålder. Slutligen
förenklas  beslutshanteringen  genom  att  de
grundläggande taxeringsbesluten skall kunna fattas
genom automatisk databehandling.

Propositionen

Regeringen  (Finansdepartementet)  föreslår  i
proposition 1998/99:109 att riksdagen antar de i
propositionen framlagda förslagen till
1.  lag  om ändring i fastighetstaxeringslagen
(1979:1152),
2. lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt,
3. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),
4. lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild
löneskatt på pensionskostnader,
5. lag om ändring i lagen (1999:300) om ändring i
fastighetstaxeringslagen (1979:1152).
I  propositionen  föreslås  vissa  ändringar  i
bestämmelserna om fastighetstaxering inför 2000 års
allmänna fastighetstaxering  av  hyreshusenheter,
industrienheter inklusive elproduktionsenheter samt
specialenheter.
Inför taxeringen av elproduktionsenheter föreslås
vissa ändringar med hänsyn till att elmarknaden har
avreglerats. När det gäller vattenkraftverk föreslås
bl.a. att värderingen skall bygga på kraftverkets
normalårsproduktion i kilowattimmar i stället för
som tidigare på dess installerade effekt. Vidare
föreslås att elproduktionsenheterna i lagtekniskt
hänseende bryts ut från industrienheterna för att
bilda  en  särskild  typ av taxeringsenhet.  I
konsekvens härmed föreslås att en ny byggnadstyp -
kraftverksbyggnad - införs.
Inför  taxeringen  av  hyreshusenheter  och
industrienheter föreslås att definitionen av den
s.k. normbyggnaden ändras.
För   att   förenkla   och   rationalisera
beslutshanteringen vid fastighetstaxeringen föreslås
att  de  grundläggande  besluten  om  allmän
fastighetstaxering skall fattas genom automatisk
databehandling.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1
juli 1999 och tillämpas första gången vid 2000 års
fastighetstaxering.
Lagförslagen finns i en bilaga till betänkandet.

Utskottet

Ställningstagande

Utskottet har inget att erinra mot regeringens
förslag och tillstyrker propositionen.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen med bifall till proposition
1998/99:109 antar de i propositionen framlagda
förslagen till
1. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
2. lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt,
3.  lag  om  ändring  i kommunalskattelagen
(1928:370),
4. lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild
löneskatt på pensionskostnader,
5. lag om ändring i lagen (1999:300) om ändring
i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).
Stockholm den 25 maj 1999

På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg

I  beslutet har deltagit: Arne Kjörnsberg (s),
Lisbeth Staaf-Igelström (s), Per Rosengren (v), Carl
Fredrik Graf (m), Per Erik Granström (s), Carl Erik
Hedlund (m), Ulla Wester (s), Kenneth Lantz (kd),
Marietta de Pourbaix-Lundin (m), Rolf Kenneryd (c),
Johan Pehrson (fp), Lars U Granberg (s), Catharina
Hagen (m), Per-Olof Svensson (s), Desirée Pethrus
Engström (kd) och Lennart Värmby (v).

2.5   Förslag till lag om ändring i
lagen (1999:300) om
ändring   i  fastighetstaxeringslagen
(1979:1152)

Härigenom  föreskrivs  att  2  kap.  2  §
fastighetstaxeringslagen   (1979:1152)    i
paragrafens lydelse enligt lagen (1999:300) om
ändring    i    nämnda    lag    och
ikraftträdandebestämmelserna   till   lagen
(1999:300) skall ha följande lydelse.