Skatteutskottets betänkande
1998/99:SKU21

Ändrade regler med anledning av taxfreehandelns upphörande


Innehåll

1998/99

SkU21

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet med några mindre
justeringar  regeringens  förslag  till  ändrade
skatteregler   med   anledning   av   att
taxfreeförsäljningen inom EU  upphör.  Utskottet
avstyrker de motioner som väckts i ärendet.
Reservationer har avgivits av m-ledamöterna.
Proposition 1998/99:86

Regeringen  (Finansdepartementet)  föreslår  i
proposition 1998/99:86 att riksdagen antar de i
propositionen framlagda förslagen till
1. lag om exportbutiker,
2. lag om proviantering av fartyg och luftfartyg,
3.  lag  om  ändring  i lagen (1994:1563) om
tobaksskatt,
4.  lag  om  ändring i lagen (1994:1564)  om
alkoholskatt,
5. lag om ändring i tullagen (1994:1550),
6.  lag  om  ändring  i  mervärdesskattelagen
(1994:200),
7. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet
från skatt vid import, m.m.,
8. lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),
9. lag om ändring i lagen (1984:283) med vissa
bestämmelser  för  Scandinavian Airlines Systems
flygpassagerarterminal i Malmö.
I propositionen gör regeringen bedömningen att den
skattefria försäljningen inom EU kommer att upphöra
den 1 juli 1999. Skattefriheten för konsumtion
ombord kan dock behållas. I propositionen föreslås
att  tobaksskattelagen,  alkoholskattelagen  och
mervärdesskattelagen anpassas till den nya situatio-
nen.
När det gäller tobaks- och alkoholskattelagarna
föreslås att upplagshavare skall få göra avdrag för
skatt på varor som tagits emot för förbrukning om-
bord på fartyg eller luftfartyg på resa till annat
EU-land av någon som fått tillstånd av Tullverket
att ta ombord varorna för detta ändamål. Den som på
detta sätt tagit ombord obeskattade varor blir själv
skattskyldig om varorna används för annat än avsett
ändamål. Beträffande proviantering av fartyg och
luftfartyg i trafik till tredje land medges avdrag
även för varor som tagits emot för försäljning
ombord. För att t.ex. rederier och flygbolag skall
kunna få varor levererade direkt från en utländsk
upplagshavare föreslås att de, som registrerade
varumottagare, skall kunna göra avdrag vartefter
varorna förbrukas ombord.
När det gäller mervärdesskatt föreslås i fråga om
EU-trafiken att den nuvarande skattefriheten för
försäljningen ombord på fartyg eller flyg slopas.
Skattefri proviantering får ske av varor avsedda för
bruk ombord. Skattefri proviantering får även ske av
sådana matvaror som inte är punktskattepliktiga
oavsett om varan faktiskt konsumeras ombord eller
används för försäljning ombord. Skattefriheten för
proviantering till fartyg i trafik mellan Sverige
och Norge eller Sverige och Åland begränsas tills
vidare i enlighet med vad som följer av den nordiska
provianteringsöverenskommelsen.
I propositionen föreslås också att reglerna om
exportbutiker i tullagstift-ningen förs över till en
ny lag om exportbutiker. I likhet med vad som gäller
i dag skall regeringen meddela tillstånd att inrätta
exportbutik  på flygplats. Sådant tillstånd kan
endast meddelas flygplatshållaren. Försäljningen i
exportbutikerna skall endast få ske till resande
till  tredje land och endast avse  obeskattade
gemenskapsvaror. Den som bedriver verksamhet i en
export-butik skall vara godkänd upplagshavare enligt
alkohol- och tobaksskatte-lagarna och exportbutiken
ett godkänt skatteupplag enligt nämnda lagar. En
sådan upplagshavare får göra avdrag för skatt på
varor som levererats till resande till tredje land.
Avdrag medges dock endast för vissa kvantiteter per
resenär.
Slutligen föreslås att en ny lag om proviantering
av fartyg och luftfartyg införs. Lagen ersätter den
nuvarande provianteringsförordningen.  I den nya
lagen  anges  bl.a. under vilka förutsättningar
obeskattade gemenskapsvaror och icke-gemenskapsvaror
får provianteras.  Proviantering med obeskattade
alkoholdrycker  och  tobaksvaror  samt  icke-
gemenskapsvaror får endast ske om tillstånd har
beviljats och skall inte medges i större omfattning
än vad som är skäligt med hänsyn till resans art och
varaktighet samt det antal personer som beräknas
följa  med transportmedlet. Tullverket  meddelar
tillstånd till proviantering. Tullverket skall också
utöva tillsyn enligt den nya lagen. Ett tillstånd
till   proviantering   får   återkallas   om
förutsättningarna för att meddela tillstånd inte
längre finns eller om tillståndshavaren använder
varorna för andra ändamål än vad som anges i
tillståndet.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1999.
Proposition 1998/99:79

Proposition 1998/99:79 Tullens överklaganderegler
m.m. innehåller bl.a. förslag om ett antal ändringar
i olika lagrum till följd av att Tullverket om-
organiseras till att bestå av en enda myndighet med
en central ledning och ett antal tullregioner. Bland
annat föreslås vissa detaljändringar i 9 § lagen
(1994:1563) om tobaksskatt, 8 § lagen (1994:1564) om
alkoholskatt och 52 och 57 §§ tullagen (1994:1550),
avsedda att träda i kraft den 1 juli 1999. Eftersom
andra ändringar i dessa  paragrafer  med samma
ikraftträdandedag föreslås i den proposition som
behandlas  i  detta  betänkande samordnas  änd-
ringsförslagen avseende dessa paragrafer i detta
betänkande (se bet. 1998/99:SkU19).

Lagförslagen

Efter erforderliga samordningsåtgärder beträffande
lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564)
om  alkoholskatt  och  tullagen  (1994:1550)  -
lagförslag 2.3, 2.4 och 2.5 - har lagförslagen den
lydelse  som framgår  av  bilagan  till  detta
betänkande.

Motioner väckta med anledning av
proposition 1998/99:86

1998/99:Sk32 av Jan Backman (m) vari yrkas att
riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan
ändring i lagen om exportbutiker att de i motionen
påtalade inskränkningarna undanröjs.

1998/99:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att  avskaffa
Sveriges undantag avseende beskattning av privat
införsel av alkohol och tobak,
2. att riksdagen beslutar att exportbutiker även
skall få försälja beskattade varor till resande inom
EU i enlighet med vad som anförts i motionen,
3. att riksdagen avslår regeringens förslag om
förbud mot försäljning av beskattade och obeskattade
varor i samma exportbutik i enlighet med vad som
anförts i motionen,
4. att riksdagen avslår regeringens förslag om
lagstadgade kvantitetsbegränsningar för inköp vid
resa till tredje land i enlighet med vad som anförts
i motionen,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om begränsningar av det
skattefria sortimentet i exportbutikerna,
6. att riksdagen avslår 14 § punkt 4 i regeringens
förslag till lag om proviantering av fartyg och
luftfartyg  i enlighet med vad som anförts  i
motionen.
1998/99:Sk34 av Kent Olsson (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts  om  mervärdesskatt och
punktskatts  uttagande  på  icke  EU-medlemmars
sjöterritorium och på internationellt vatten.

Motionen

I motion Sk33 av Bo Lundgren m.fl. (m) begärs ett
tillkännagivande  om  att nuvarande kvantitativa
begränsningar i den privata införseln av alko-
holdrycker och tobaksvaror från andra medlemsländer
skall avskaffas och att de svenska införselreglerna
anpassas till EG:s regler på området (yrkande1). I
och med att taxfreeförsäljningen upphör inom EU är
det enligt motionärerna nödvändigt att det svenska
undantaget avskaffas och att regeringen meddelar
rådet att Sverige inte längre ämnar fortsatta att
tillämpa  de  kvantitativa  begränsningarna.  I
konsekvens härmed måste även de svenska punkt-
skatterna på  alkohol  och tobak sänkas, anser
motionärerna.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har nyligen, i betänkande 1998/99:SkU13,
behandlat ett motions-yrkande om att höja gränsen
för den mängd alkohol- och tobaksvaror som får föras
in i landet av en privatperson utan att svensk skatt
skall betalas. Utskottet avstyrkte motionsyrkandet
med motiveringen att det skulle vara svårt för
Sverige  att  upprätthålla  en hög prisnivå på
alkoholdrycker utan det svenska undantaget från EG:s
regel om införsel. Enligt utskottets mening var det
därför viktigt att Sverige fortsatte att hävda detta
undantag. Utskottet har inte ändrat uppfattning i
frågan och avstyrker därmed motion Sk33 yrkande 1.
När den skattefria försäljningen inom EU upphör
finns det enligt utskottets mening inte längre skäl
att i privatinförsellagen lagen göra skillnad mellan
enskilda personer som är bosatta i Sverige och
personer som inte är bosatta här. Syftet med den
nuvarande ordningen har varit att begränsa här i
riket bosatta personers möjlighet att köpa och föra
in skattefria varor under kortare utlandsresor med
fartyg (20-timmarsregeln) och samtidigt möjliggöra
införsel  av  varor  som  köpts skattefritt  i
exportbutiker och ombord på luftfartyg samt under
längre resor med fartyg. Eftersom det efter den 30
juni 1999 endast kommer att vara möjligt att föra in
varor som beskattats i annat medlemsland har den
nuvarande ordningen spela ut sin roll. En enskild
person som till Sverige för privatbruk för in
alkoholdrycker och tobaksvaror från  ett  annat
medlemsland skall inte betala skatt här i riket för
varor som köpts beskattade i ett annat medlemsland
såvida inte införseln överstiger de i lagen tillåtna
kvantiteterna. Detta gäller oavsett var personen i
fråga har sitt hemvist. Enligt utskottets mening bör
första stycket i 2 § privatinförsellagen ändras i
enlighet härmed. Paragrafens andra och fjärde stycke
bör utgå.  Enligt vad utskottet erfarit kommer
regeringen att  föreslå en sådan ändring i en
proposition som skall föreläggas riksdagen inom
kort.

Övriga frågor

Proposition 1998/99:79 Tullens överklaganderegler
m.m. innehåller bl.a. förslag om ett antal ändringar
i olika lagrum till följd av att Tullverket omor-
ganiseras till att bestå av en enda myndighet med en
central ledning och ett antal  tullregioner. I
propositionen föreslås bl.a. vissa detaljändringar i
9 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 8 § lagen
(1994:1564) om alkoholskatt samt 52 och 57 §§
tullagen (1994:1550), avsedda att träda i kraft den
1 juli 1999. I utskottets betänkande 1997/98:19, där
proposition  1998/99:79  behandlas,  tillstyrks
ändringarna  i sak, men den författningsmässiga
regleringen skjuts  upp  för att samordnas med
behandlingen av proposition 1998/99:86 där andra
ändringar i samma paragrafer och med samma ikraft-
trädandedag  föreslås.  Utskottet  tillstyrker
lagförslagen  i  proposition 1998/99:86 med  de
justeringar som föranleds av samordningen och som
framgår av bilaga 1 till detta betänkande.
Utöver de justeringar som föranleds av samordningen
bör, som utskottet tidigare nämnt, några ändringar i
förtydligande  syfte  göras  i  propositionens
lagtexter. Utskottet föreslår  att  1 § i den
föreslagna lagen om exportbutiker kompletteras med
en bestämmelse om att exportbutikerna skall vara
godkända  skatteupplag  enligt  alkohol-  och
tobaksskattelagarna. Den definition av obeskattade
varor som föreslås i 2 § första stycket b) lagen om
exportbutiker omfattar inte varor som befriats från
skatt enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt
vid import, m.m. och bör därför ersättas med en mer
generell definition som omfattar såväl varor som
blivit skattebefriade genom  ett avdrags- eller
återbetalningsförfarande som varor som befriats från
skatt enligt lagen om frihet från skatt vid import.
För att undvika att göra lagtexten tung föreslås att
definitionen ges följande lydelse: "varor som har
beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit
befriade  från  skatt". En motsvarande  ändring
föreslås i 2 § lagen om proviantering av fartyg och
luftfartyg.

Utskottet

Utgångspunkter för regeringens förslag

Den skattefria försäljningen inom EU upphör

Propositionen

Utgångspunkten för förslagen i propositionen är att
taxfreeförsäljningen inom EU kommer att upphöra den
1 juli 1999. En fortsatt möjlighet till punktskatte-
och momsbefrielse för varor som tillhandahålls i
taxfreebutiker eller ombord på fartyg eller flygplan
och som tas med i den resandes bagage vid flyg-
eller sjöresa från en medlemsstat till en annan
skulle kräva dels ett förslag från kommissionen om
att  förlänga  taxfreeförsäljningen,  dels  att
medlemsstaterna fattade ett enhällig beslut med
detta innehåll. Kommissionen har inte lagt fram
något sådant förslag utan hittills avvisat tanken på
fortsatt skattebefrielse.
Till skillnad från försäljningen i exportbutiker
och ombord på fartyg och flygplan finns det inga
gemenskapsbestämmelser som innebär krav på att varor
avsedda för förbrukning ombord skall punktbeskattas.
Skattefriheten för konsumtion ombord kan därför
behållas efter den 1 juli 1999. Även momsfriheten
för konsumtion ombord kan behållas efter detta
datum.
För försäljning i exportbutiker eller ombord på
fartyg och flygplan till resenärer som skall resa
till tredje land innebär den 1 juli 1999 ingen
förändring utan den skattefria försäljningen och
förbrukningen kan fortgå i dessa fall.
I   propositionen   föreslås   att   bl.a.
tobaksskattelagen,    alkoholskattelagen   och
mervärdesskattelagen  anpassas  till  den  nya
situationen.  Vidare  föreslås  att reglerna om
exportbutiker i tullagstiftningen förs över till en
ny lag om exportbutiker och att en ny lag om
proviantering av fartyg och luftfartyg införs.

Vilka resor är att betrakta som EU-interna

Enligt regeringens bedömning i propositionen är
varje resa till sjöss eller i luften som börjar i en
medlemsstat och där den faktiska ankomstplatsen är
belägen i en annan medlemsstat att betrakta som EU-
intern resa.

För resor som går direkt mellan EU-länderna utan att
tredje land eller område som står utanför EG:s
punktskatteområde är inblandade, får försäljning av
alkoholdrycker och tobaksvaror efter den 30 juni
1999 endast ske med beskattade varor i de fall
varorna är avsedda att tas med i den resandes
bagage. Enligt propositionen skall varor som efter
detta datum säljs till resenärer ombord på fartyg
och luftfartyg inom EU  i fråga om punktskatt
beskattas i den medlemsstat där varorna tas ut från
skatteupplaget och lastas ombord. Denna medlemsstat
måste omfattas av färje- eller flygrutten. Varor som
tagits ombord i ett annat medlemsland och som endast
finns ombord utan att bjudas ut till försäljning på
svenskt territorium skall inte beskattas i Sverige.
Med anledning av att försäljningen ombord efter den
30 juni 1999 skall ske med beskattade varor på EU-
interna resor behövs enligt regeringens bedömning
inte   någon   ändring   i   alkohol-  och
tobaksskattelagarna (dvs. de regler som motsvarar
direktiv 92/12/EEG, det s.k. cirkulationsdirektivets
bestämmelser om när skattskyldighet inträder och var
skatt skall betalas för sådana varor som är avsedda
för annat ändamål än direktkonsumtion ombord).
När  det  gäller  mervärdesskatt finns  enligt
regeringens mening redan klara regler för när en
försäljning ombord på ett fartyg eller flygplan
skall beskattas i Sverige. Av 5 kap. 2 b § ML
(motsvarar artikel 8.1.c i sjätte momsdirektivet,
77/388/EEG) framgår att det är avreseorten som styr
vilket lands moms som skall tas ut på omsättningen
och till vilket land som skatten skall redovisas.
Detta innebär att rederier och flygbolag i många
fall måste registrera sig som skattskyldiga för moms
i ett flertal medlemsländer. Regeringens uppfattning
är att 5 kap. 2 b § ML inte behöver ändras utan att
betämmelsen  överensstämmer  med  gemenskapens
mervärdesskattelagstiftning.
I lagrådsremissen gör regeringen den bedömningen
att medlemsstaterna kan beskatta varor som säljs på
internationellt vatten under EU-interna resor. Denna
bedömning  delas av Skatterättsnämnden,  i  ett
förhandsbesked   som  nu  är  föremål  för
Regeringsrättens prövning, samt av EU-kommissionen.

Motionen

I motion Sk34 av Kent  Olsson (m) begärs ett
tillkännagivande  om  att  mervärdesskatt  och
punktskatt inte skall tas ut vid försäljning som
sker  på  icke  EU-medlemsstats  sjöterritorium
och/eller på internationellt vatten.

Utskottets ställningstagande

I likhet med regeringen utgår utskottet från att den
skattefria försäljningen inom EU kommer att upphöra
den 1 juli 1999. Lagstiftningen bl.a. på punkt-
skatte-  och mervärdesskatteområdet måste därför
anpassas till den nya ordningen.

När det gäller frågan om vilka resor som skall
betraktas  som EU-interna har EU-kommissionen i
pressmeddelanden i oktober 1998 (IP/98/858) och
april 1999 (C 99/08) uttalat att en direkt resa
mellan två hamnar eller flygplatser inom gemenskapen
som sker utan mellanliggande besök i hamn eller på
flygplats i tredje land eller i områden utanför
gemenskapens skatteområde är en EU-intern resa.
Denna grundregel skall enligt kommissionen gälla
även i de fall internationellt vatten eller flygrum
måste   passeras   på  väg  till  destina-
tionsmedlemsstaten.   Flertalet   medlemsländer
däribland Sverige har accepterat den tolkning som
kommissionen  gett  uttryck   för  i  sitt
pressmeddelande.
Enligt      gemenskapens      nuvarande
mervärdesskattelagstiftning (artikel 8.1.c i sjätte
momsdirektivet)  skall  varor som tillhandahålls
ombord på färjor och flygplan  vid resor inom
gemenskapen, och som inte är avsedda för direkt-
konsumtion, fr.o.m. den 1 juli beskattas enligt
avresemedlemsstatens      villkor      och
mervärdesskattesatser. Enligt kommissionen kommer
detta att gälla oberoende av om varorna sålts inom
avsändarmedlemsstatens     eller    destina-
tionsmedlemsstatens territorialvatten och luftrum
eller inom internationellt vatten och luftrum.
Beträffande punktskatter har kommissionen bl.a.
anfört att varor som tillhandahålls ombord på färjor
och flygplan vid resor inom gemenskapen och som inte
är avsedda för  direktkonsumtion  ombord skall,
fr.o.m. den 1 juli 1999, påföras punktskatt enligt
gällande skattesats i den medlemsstat där de tas
ombord  förutsatt  att  färje- eller flyglinjen
betjänar  denna medlemsstat.  Detta  följer  av
cirkulationsdirektivet. Varorna kan säljas enligt
den skatt som gäller i landet för ombordtagandet
till dess att transportmedlet når ankomststatens
territorium.  Enligt  kommissionen  skall  denna
grundregel även tillämpas vid en eventuell passage
av andra medlemsstaters fiskala gränser under resan
förutsatt att inga uppehåll görs med möjlighet till
avstigning.
Utskottet gör ingen annan bedömning än regeringen
när det gäller frågan om när och var moms och
punktskatt skall betalas för varor som säljs, för
annat ändamål än förbrukning, ombord på färjor och
flygplan i EU-intern trafik. Såvitt utskottet kan
finna överensstämmer regeringens uppfattning med vad
kommissionen uttalat i frågan. Utskottet instämmer
också i regeringens bedömning att någon ändring av 5
kap. 2 b § ML eller alkohol- och tobaksskattelagarna
inte behövs med anledning av att försäljningen
ombord efter den 30  juni 1999 skall ske med
beskattade varor på EU-interna resor.
När det gäller den fråga  som aktualiseras i
motionen,  nämligen  om  svensk punktskatt  och
mervärdesskatt kan tas ut på varor som säljs på
internationellt vatten eller på icke EU-medlemsstats
sjöterritorium vid trafik mellan två medlemsstater,
vill utskottet hänvisa dels till ovan återgivna
uttalanden från kommissionen, dels till att frågan,
såvitt gäller mervärdesskatt, varit föremål för
prövning i Skatterättsnämnden. Skatterättsnämnden
har i ett förhandsbesked (7 oktober 1998, Dnr 27-98
/I)  uttalat  att  varor  som  omsätts  under
passagerartransport  mellan  Göteborg  och  Kiel
respektive  Göteborg och Fredrikshamn på fartyg
registrerade i Sverige skall anses omsatta här i
riket oavsett om omsättningen äger rum på svenskt
sjöterritorium, internationellt vatten eller tyskt
respektive danskt sjöterritorium. Förhandsbeskedet
har överklagats till regeringsrätten. Dom i målet
har ännu inte meddelats.
Utskottet anser inte att riksdagen skall ta något
initiativ i frågan med anledning av motionsyrkandet.
Motionen avstyrks.

Ändringar i alkohol- och tobaksskattelagen

Proviantering av fartyg och flygplan

Propositionen

Skattefriheten för proviantering  av fartyg och
flygplan i EU-intern trafik skall inte  längre
omfatta varor som säljs ombord utan endast varor som
förbrukas ombord.
I propositionen föreslås att det nuvarande avdraget
för varor som levereras till ett tullager slopas.
Upplagshavare och den som är registrerad som skatt-
skyldig för snus och tuggtobak föreslås i stället få
göra avdrag för alkohol- och tobaksskatt på varor
som tagits emot för förbrukning ombord av någon som
har tillstånd till proviantering enligt den nya
lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg
(tillståndshavaren).
Om varorna används för annat ändamål än förbrukning
ombord skall tillståndshavaren betala skatt för
varorna. I propositionen föreslås att en regel med
denna  innebörd   införs  i  alkohol-  och
tobaksskattelagen. Detta innebär att skattskyldighet
uppkommer vid varje situation som inte täcks av det
skattefria ändamålet. Försäljning ombord av varor
som avses att tas med i den resandes bagage innebär
således att skattskyldighet uppkommer. Bestämmelsen
skall enligt propositionen även omfatta svinn, stöld
eller att varorna förstörs. Lagrådet har förordat
att skatt inte skall tas ut i de fall varorna
förstörs genom olyckshändelse eller force majeure.
Enligt regeringens uppfattning bör skatt tas ut även
i  dessa situationer. Regeringen åberopar bl.a.
cirkulationsdirektivet.            Enligt
cirkulationsdirektivet skall skatt inte tas ut för
varor som förstörs genom olyckshändelse eller force
majeure om varorna finns i ett skatteupplag eller
transporteras  under  skattesuspension.  Något
motsvarande  undantag  för  varor  som  lämnat
suspensionsordningen, dvs. släppts för konsumtion,
finns inte. Detta återspeglas  i  den  svenska
lagstiftningen på så sätt att befrielse från skatt
till följd av olyckshändelser eller force majeure
endast  medges  för  varor  som  lagras i ett
skatteupplag   eller   transporteras   under
skatteuppskov. Varor som en tillståndshavare köper
utan skatt är att  betrakta  som  släppta för
konsumtion  och  har  alltså  lämnat  suspen-
sionsordningen trots att skatt inte har tagits ut.
Vidare föreslås ett nytt avdrag för rederier och
flygbolag  som innebär att de som registrerade
varumottagare får göra avdrag för skatten vartefter
varorna förbrukas  ombord.  Därigenom öppnas en
möjlighet för rederier och flygbolag att köpa sina
varor direkt från en utländsk upplagshavare och få
varorna levererade direkt till Sverige.
Motsvarande  bestämmelser  föreslås införas vid
proviantering av fartyg och flygplan i trafik till
tredje  land,  dock  med  den  skillnaden  att
skattefriheten och avdragsrätten även skall omfatta
varor som säljs ombord. I likhet med vad som gäller
för EU-trafik skall stöld, svinn, olyckshändelse och
force majeure utlösa beskattning.

Utskottets ställningstagande

Eftersom skattefriheten endast skall gälla för varor
som förbrukas ombord på fartyg och luftfartyg i EU-
intern trafik och för varor som förbrukas eller
säljs ombord i trafik till tredje land måste det
finnas möjlighet att påföra skatt i de fall varorna
används för  annat  ändamål  än  det  som var
förutsättningen för att varorna fick köpas utan
skatt. Utskottet delar regeringens bedömning att den
som förvärvat varorna utan skatt, dvs. i detta fall
den som fått provianteringstillstånd, skall bli
skyldig att betala skatt för varorna om de används
för annat än avsett ändamål. I likhet med regeringen
anser utskottet att stöld och svinn skall utlösa
beskattning liksom om varorna går förlorade genom
olyckshändelse eller force majeure.
Som anförs i propositionen kan regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer i särskilda fall
medge nedsättning av eller befrielse från skatt,
liksom återbetalning helt eller delvis av skatt, om
det föreligger synnerliga skäl (9 kap. 4 § LPP).
Utskottet har således  inte någon erinran mot
regeringens  förslag.  Utskottet   tillstyrker
propositionen i nu behandlad del.

Exportbutiker

Propositionen

Till följd av att möjligheterna till skattefri
försäljning i exportbutiker till resande inom EU
upphör,  kommer  försäljning  av  obeskattade
alkoholdrycker  och  tobaksvaror i exportbutiker
endast att kunna ske till resande till tredje land.
I dag är exportbutikerna tullager, och varorna blir
befriade från punktskatt genom att leverantören får
göra avdrag för skatt när alkoholdryckerna och
tobaksvarorna levereras till butikerna. För vad som
därefter händer med varorna finns inga regler i
alkohol- och tobaksskattelagarna utan tullagstift-
ningen tar vid.
I  propositionen  föreslås  ett nytt enhetligt
regelsystem för exportbutikerna som innebär att den
som bedriver verksamheten i butiken skall vara
godkänd upplagshavare enligt alkoholskattelagen och
tobaksskattelagen och att exportbutiken skall vara
ett godkänt skatteupplag enligt dessa lagar. Vidare
föreslås att endast gemenskapsvaror skall få säljas
i exportbutikerna. Därigenom skapas en klar rågång
mellan gemenskapsvaror och icke-gemenskapsvaror. För
gemenskapsvaror  gäller skattelagstiftningen, och
skattemyndigheten ansvarar för kontroll m.m. För
icke-gemenskapsvaror gäller tullagstiftningen och
dessa  varor  är Tullverkets ansvarsområde. Den
sammanblandning av dessa båda regelverk som i dag
finns när det gäller exportbutikerna och därmed
också oklarheten beträffande  ansvarsfördelningen
mellan myndigheterna bör därför försvinna, menar
regeringen. Att varorna omfattas av samma regelverk
kommer  också  att  underlätta  kontrollen  av
verksamheten. För att kompensera innehavarna av
exportbutiker för att de inte har möjlighet att
sälja icke-gemenskapsvaror tullfritt föreslås att
den nuvarande avgiften till Tullverket slopas.
Eftersom det nya regelsystemet förutsätter att
exportbutikerna  skall  vara  skatteupplag  och
innehavarna godkända upplagshavare kommer de vanliga
reglerna om leveranser mellan upplagshavare att
gälla, dvs. leveranserna utlöser ingen beskattning.
Den nuvarande avdragsregeln för leveranser till
exportbutiker i alkohol- och tobaksskattelagarna kan
enligt propositionen därför slopas.
Snus  och  tuggtobak   omfattas  inte  av
cirkulationsdirektivets bestämmelser.  Det  finns
därför inga bestämmelser om skatteupplag för dessa
varor.  För att  varorna  skall  kunna  säljas
skattefritt i en exportbutik måste den som bedriver
verksamheten i  butiken  vara  registrerad  som
skattskyldig för snus och tuggtobak. Regeringen
föreslår att en sådan möjlighet införs genom en
ändring i tobaksskattelagen.
Punktskatteskyldighet   för   alkohol-   och
tobaksvarorna i exportbutiken inträder när varorna
släpps för konsumtion. I propositionen föreslås att
upplagshavare,  som  bedriver  verksamhet  i en
exportbutik, skall få göra avdrag för skatt på varor
som sålts till resenär som kan uppvisa färdhandling
för resa till plats utanför EG:s skatteområde. Denna
avdragsrätt skall även gälla för snus och tuggtobak
om exportbutiksinnehavaren är registrerad som skatt-
skyldig för dessa varor.
Avdrag föreslås medges högst med vad som enligt den
nya lagen om exportbutiker får säljas till varje
resande, dvs. en liter spritdryck, eller två liter
starkvin, två liter vin och två liter starköl och
för tobak 200 cigaretter eller 100 cigariller eller
50 cigarrer eller 250 gram röktobak. För snus och
tuggtobak föreslås inga kvantitativa begränsningar.

Motionen

I motion Sk33 av Bo Lundgren m.fl. (m) yrkas att
riksdagen avslår förslaget om att försäljningen av
alkohol- och tobaksvaror till resenärer till tredje
land skall begränsas till vissa i lagen angivna
kvantiteter (yrkande 4 delvis).

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens bedömning att ett nytt
regelsystem för exportbutikerna i första hand bör
vara anpassat för gemenskapsvaror. Grunderna i ett
sådant system bör vara att exportbutikerna har
status  som  skatteupplag  och  att  endast
gemenskapsvaror skall få säljas i butikerna. Den
nuvarande  avdragsregeln  för  leveranser  till
exportbutiker kan upphävas eftersom leveranserna
mellan upplagshavare inte utlöser någon beskattning.
I och med att butikerna är skatteupplag kan varorna
förvaras i butiken med punktskatten vilande till
dess försäljning sker till konsumenten.
Syftet med exportbutikerna efter den 30 juni 1999
är att skattefria varor skall kunna säljas till
resenärer som skall resa till tredje land. Det
behövs därför regler om avdrag för skatt som tar
sikte på detta specifika syfte. Utskottet anser att
avdragsreglerna i alkohol- och tobaksskattelagarna
bör utformas så att upplagshavare som bedriver
verksamhet i en exportbutik får göra avdrag för
skatt på de varor som sålts till resenärer som kan
uppvisa en färdhandling för resa till tredje land.
För att beskattningsmyndigheten skall kunna göra en
bedömning av om yrkat avdrag är rimligt måste det
finnas en möjlighet att stämma av antalet sålda
varor under en period med antalet resenärer till
tredje land under samma period. En sådan kontroll
försvåras om försäljningen får ske utan kvantitativa
begränsningar.  Ett  ytterligare  skäl till att
begränsa försäljningen av alkohol- och tobaksvaror
är att många länder tillämpar importrestriktioner
för dessa varor. Utskottet delar således regeringens
bedömning  att  försäljningen  av alkohol-  och
tobaksvaror i exportbutiken bör begränsas till vissa
angivna kvantiteter per resande och  att dessa
kvantiteter  även  skall  utgöra  gränsen  för
avdragsrätten. Utskottet har inte någon erinran mot
de kvantiteter som i propositionen föreslås få
säljas  till varje resande.  Med  det  anförda
tillstyrker  utskottet  regeringens  förslag  om
begränsad avdragsrätt och avstyrker motionsyrkandet
Beträffande propositionen i övrigt i denna del har
utskottet ingen erinran utan tillstyrker därför
regeringens förslag.

Ändringar på mervärdesskattens område

I propositionen föreslås att bestämmelsen i 3 kap.
30  c  §  ML  om  skattefri  försäljning  av
alkoholdrycker, tobaksvaror och parfym m.m. ombord
på fartyg och flygplan i EU-trafik upphävs.
Den nuvarande skattefriheten för proviantering av
varor avsedda för bruk ombord på fartyg eller
flygplan i EU-trafik behålls. Vidare föreslås att
sådana matvaror som inte är punktskattepliktiga
skall få provianteras mervärdesskattefritt oavsett
om varan faktiskt konsumeras ombord eller används
för försäljning ombord.
Vissa justeringar föreslås i mervärdesskattelagen
och lagen om frihet från skatt vid import med
anledning av den föreslagna lagen om exportbutiker.
Justeringarna innebär att frihet från moms skall
medges  vid import av varor som levereras för
försäljning  i  exportbutik  samt  att  själva
försäljningen i  butiken  skall  ske momsfritt.
Momsfriheten skall begränsas till de varor som får
säljas i butiken och såvitt gäller alkohol och
tobaksvaror till vissa angivna kvantiteter.
Skattefri proviantering till fartyg i linjetrafik
mellan Sverige och Norge eller Åland får enligt
propositionen  endast  ske  om  provianteringen
begränsas på det sätt som anges i den föreslagna
lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg.
Mervärdesskattefriheten  för  proviantering  av
punktskattepliktiga varor skall enligt propositionen
kopplas till den föreslagna provianteringslagens
bestämmelser om tillstånd m.m.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker förslaget i propositionen i
denna del.

Exportbutiker

Gällande ordning

Enligt nuvarande lydelse av 45 § tullagen får
exportbutik inrättas på flygplats för försäljning av
oförtullade  eller  obeskattade  varor  till
flygpassagerare som avreser till utlandet. Tillstånd
att inrätta exportbutik meddelas av regeringen (46
§). Exportbutikerna har i dag status som tullager. I
45 § tullförordningen finns vissa begränsningar när
det gäller vilka varor som får säljas i exportbutik.
Dessa  är alkoholdrycker,  tobaksvaror,  parfym,
kosmetiska preparat samt choklad och konfektyrvaror.
För resenärer inom EG:s tullområde gäller dessutom
vissa kvantitativa begränsningar. För resande med
bestämmelseort i annat tredje land än Norge gäller i
princip fri försäljning från exportbutik av sådana
varor  som  särskilt  räknas  upp  i  45  §
tullförordningen.

Propositionen

Enligt propositionen skall endast gemenskapsvaror få
säljas i en exportbutik. Vidare förutsätts att
exportbutikerna är godkända skatteupplag. I och med
detta kommer verksamheten inte längre att ha någon
anknytning till tullagstiftningen. Det finns därför
enligt regeringens mening inte någon anledning att
ha kvar regler om exportbutiker i tullagen och
tullförordningen. Bestämmelserna om exportbutiker i
tullagen bör därför upphävas. I stället föreslås att
bestämmelser om tillstånd att inrätta exportbutiker
och vad som skall få säljas i butikerna skall
regleras i en särskild lag om exportbutiker.
Tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats
skall, enligt förslaget, även  fortsättningsvis,
beviljas av regeringen. Sådant tillstånd  skall
endast  kunna  ges  till  flygplatshållaren.
Verksamheten i en exportbutik måste inte bedrivas av
flyplatshållaren utan verksamheten kan upplåtas till
någon annan. Den som bedriver verksamheten måste
dock   vara  godkänd  upplagshavare   enligt
alkoholskattelagen    och   tobaksskattelagen.
Skattekontrollen kommer därmed att ske med stöd av
bestämmelserna  i  lagen  om  punktskatter  och
prisregleringsavgifter  (LPP)  och,  vad  gäller
mervärdesskatt,    skattebetalningslagen.   En
upplagshavare som inte  följer  gällande regler
riskerar att få sitt godkännande återkallat enligt
nuvarande regler i alkohol- och tobaksskattelagen.
Den som fått sitt godkännande som upplagshavare
återkallat kan i praktiken inte fortsätta att driva
exportbutiken, utan flygplatshållaren måste skaffa
sig en ny samarbetspartner.
Enligt  förslaget  skall  endast  obeskattade
gemenskapsvaror få säljas  i exportbutiken. Mot
bakgrund av att den skattefria försäljningen inom EU
upphör innebär detta att försäljningen bara får ske
till  resande  till tredje land. En uttrycklig
bestämmelse härom föreslås i den nya lagen.
Regeringen  anser  att  de  begränsningar  av
varusortimentet som finns i dag bör gälla även i
fortsättningen. Till skillnad från vad som gäller i
dag föreslås kvantitativa begränsningar när det
gäller försäljningen av alkohol- och tobaksvaror.
Parfym, kosmetika, choklad och konfektyrvaror samt
snus och tuggtobak föreslås även fortsättningsvis
kunna säljas utan kvantitativa begränsningar.

Motionerna

I motion Sk33 av Bo Lundgren m.fl. (m) yrkas att
riksdagen beslutar att exportbutiker även skall få
sälja beskattade varor till resande inom EU och att
riksdagen avslår förslaget om förbud mot försäljning
av beskattade och obeskattade  varor  i  samma
exportbutik (yrkandena 2 och 3). Vidare yrkas att
riksdagen avslår förslaget om att försäljningen av
alkohol- och tobaksvaror till resenärer till tredje
land skall begränsas till vissa i lagen angivna
kvantiteter (yrkande 4 delvis). Enligt motionärerna
innebär   begränsningarna   en   oacceptabel
konkurrensnackdel för svenska exportbutiker. Även
rådande nationella bestämmelser om begränsningar i
det   skattefria   sortimentet   utgör   en
konkurrensnackdel för de svenska exportbutikerna i
förhållande till motsvarande  butiker  i  andra
medlemsstater och bör därför inte gälla i fortsätt-
ningen. Detta bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna (yrkande 5).
I motion Sk32 av  Jan Backman (m) yrkas att
riksdagen hos regeringen begär förslag till sådana
ändringar i lagen om exportbutiker att det blir möj-
ligt att sälja beskattade varor till EU-resenärer
samt att begränsningen i varusortimentet tas bort.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  ställer  sig  bakom  förslaget  i
propositionen  att  exportbutikerna  skall  vara
skatteupplag och att verksamheten i butikerna skall
drivas av någon som är godkänd upplagshavare enligt
alkohol- och tobaksskattelagarna samt att endast
gemenskapsvaror  skall  få  säljas i butikerna.
Eftersom verksamheten i butikerna inte längre kommer
att ha någon anknytning till tullagstiftningen kan
bestämmelserna om exportbutiker i tullagen slopas.
Att butikerna skall vara skatteupplag bör framgå av
lagen. Utskottet återkommer till detta under Övriga
frågor.
När det gäller de i motionerna väckta yrkandena om
att även beskattade varor skall få  säljas  i
butikerna till resenärer som skall resa till annat
EU-land vill utskottet framhålla att exportbutikerna
förutsätts  vara  skatteupplag,  som  enligt
cirkulationsdirektivet är avsett för lagring av
obeskattade    gemenskapsvaror.    Obeskattade
alkoholdrycker och tobaksvaror levereras, tas emot
och  lagras  med  punktskatten  vilande  enligt
uppskovsreglerna   för   skatteupplag,   och
upplagshavaren skall ställa säkerhet för betalning
av skatten. Några sådana möjligheter och krav finns
givetvis inte för beskattade varor. Om en blandning
av beskattade och obeskattade varor tillåts i samma
butik skulle således olika regler komma att gälla
för varorna i upplaget, vilket inte är en lämplig
ordning. För att kontrollen av verksamheten skall
fungera skulle det dessutom vara nödvändigt att i
skatteupplaget  hålla obeskattade och beskattade
varor åtskilda. Även med ett sådant system blir det
alldeles för svårt att kontrollera verksamheten på
ett tillfredsställande sätt. Därtill kommer att
försäljning  av  annat än obeskattade varor  i
exportbutiken skulle strida mot själva syftet med
exportbutiker.
Utskottet har med anledning av ett motionsyrkande
nyligen behandlat frågan om att tillåta försäljning
i exportbutiker av beskattade alkoholdrycker till
resande inom EU (bet. 1998/99:SkU13). Utskottet
avstyrkte  motionen  med  hänvisning  dels till
kontrollsvårigheter, dels till att en sådan ordning
skulle kräva en ändring i alkohollagen som skulle
inskränka det statliga detaljhandelsmonopolet vilket
utskottet inte kunde ställa sig bakom. Detta blev
också riksdagens beslut. Utskottet vidhåller denna
inställning  som också stämmer överens med vad
regeringen har föreslagit i propositionen.
Mot bakgrund av det anförda anser utskottet att
endast obeskattade alkoholdrycker och tobaksvaror
skall få säljas i exportbutikerna.
Även när det gäller övriga varor, dvs. parfym,
kosmetika, choklad och konfektyrvaror som tidigare
var belagda med s.k. särskild varuskatt, anser
utskottet i likhet med regeringen att försäljningen
endast skall  få  omfatta obeskattade varor. I
mervärdesskattesammanhang räknas omsättning av varor
i en exportbutik som en  omsättning utomlands.
Varorna kan därför levereras för försäljning i
butikerna utan mervärdesskatt och själva försälj-
ningen ske momsfritt.  Även  beträffande  dessa
varukategorier  talar kontrollskäl för att inte
tillåta försäljning  av  beskattade varor i en
exportbutik.
När  det  så gäller frågan om  ett  utvidgat
skattefritt sortiment i butikerna anser utskottet
att  det inte kan anses motiverat att utvidga
sortimentet till ett varuhussortiment/diversehandel
av det skälet att den skattefria försäljningen inom
EU nu upphör. Motionärerna och vissa remissinstanser
har gjort gällande  att begränsningarna av det
skattefria sortimentet i  butikerna  innebär en
konkurrensnackdel för de svenska exportbutikerna i
förhållande till butiker i andra medlemsländer.
Såvitt utskottet erfarit saknas kunskap i dagsläget
om hur andra länder kommer att förfara i detta
avseende. Känt är emellertid att exportbutiker i
övriga medlemsländer i dag saluför ett begränsat
sortiment av varor. Utskottet förutsätter dock att
regeringen följer utvecklingen och om det skulle
visa sig nödvändigt återkommer till riksdagen med de
förslag  som  kan visa sig påkallade. I detta
sammanhang skall  också noteras att ett utökat
skattefritt sortiment  i  exportbutikerna skulle
innebära  omotiverade  konkurrensfördelar  för
exportbutikerna gentemot andra återförsäljare på
flygplatserna och detaljhandeln annorstädes, vars
försäljning måste betinga en omsättning på minst 200
kr per person (inkl. moms) och avse personer som är
bosatta i ett land utanför EU. Den skattebefrielse
som exportbutikerna på flygplatserna åtnjuter gör
det också  möjligt för dem att tillämpa högre
vinstpålägg än  vad som annars är fallet inom
detaljhandeln.
Med  undantag  för  alkoholdrycker  finns  det
självfallet inte några legala hinder mot att sälja
beskattade varor (såväl sådana varor som finns i
exportbutikerna som andra varor) i andra butiker på
flygplatserna. Med den galleriliknande utformning
dagens flygplatser  har  torde  också en sådan
verksamhet kunna bedrivas i direkt anslutning till
exportbutiken t.ex. av exportbutiksinnehavaren. Det
skall också erinras om att en del av en lokal kan
godkännas som skatteupplag. Exportbutiksinnehavarna
har skatteansvaret  för  de varor som finns i
butiken/skatteupplaget. Skattemyndigheten ansvarar
för kontrollen av verksamheten. Det blir således en
fråga för skattemyndigheten och butiksinnehavarna
att  komma överens om hur verksamheten  i  en
exportbutik på bästa sätt skall organiseras för att
möjliggöra en god kontroll.
Utskottet  delar  regeringens  bedömning  att
försäljningen  av  alkohol-  och tobaksvaror  i
exportbutiken bör begränsas till  vissa angivna
kvantiteter per resande. Utskottet har inte någon
erinran mot de kvantiteter som enligt propositionen
skall få säljas till varje resande. Utskottet har i
det föregående (s. 9) redogjort för skälen till
detta sitt ställningstagande.
Med det anförda tillstyrker utskottet regeringens
förslag i nu behandlad del och avstyrker motionerna
Sk32 och Sk33 yrkandena 2-5. Utskottet återkommer
dock  under  Övriga frågor till en  detalj  i
lagregleringen som rör definitionen av begreppet
obeskattade varor.

Proviantering av fartyg och luftfartyg


Propositionen

Den nuvarande provianteringsförordningen föreslås
ersättas av en lag om proviantering av fartyg och
luftfartyg.
Enligt den nya  lagen skall proviantering med
obeskattade gemenskapsvaror få ske för försäljning
vid resa till plats utanför EG:s skatteområde och
för förbrukning ombord vid resa till utländsk ort.
När  det  gäller  mervärdesskatt  föreslås  att
proviantering skall få ske utan mervärdesskatt i de
fall som avses enligt de föreslagna ändringarna i
mervärdesskattelagen (se s. 9 f.).
Vid  resa  till plats utanför EG:s tullområde
föreslås att proviantering  får  ske med såväl
obeskattade   gemenskapsvaror   som   icke-
gemenskapsvaror.  Detta  skall gälla oavsett om
varorna är avsedda för försäljning eller förbrukning
ombord.
Endast   fartyg  som  går  i  yrkesmässig
passagerartrafik  skall  tillåtas  proviantera
obeskattade alkoholvaror och tobaksvaror samt icke-
gemenskapsvaror.
Proviantering med alkoholdrycker och tobaksvaror
samt icke-gemenskapsvaror skall endast få ske om
tillstånd beviljats och skall inte medges i större
omfattning än vad som är skäligt med hänsyn till
resans art och varaktighet samt det antal personer
som beräknas följa med transportmedlet.
Tillstånd  till  provianteringen  skall  enligt
propositionen meddelas av Tullverket. Tullverket bör
också vara den myndighet som skall utöva tillsyn
enligt den nya lagen.
Vidare föreslås att Tullverket skall få återkalla
ett tillstånd om förutsättningarna för att meddela
tillstånd  inte  längre   finns  eller  om
tillståndshavaren använder varorna för andra ändamål
än vad som anges i tillståndet. Tullverket bör också
enligt  regeringens  mening ges befogenhet  att
återkalla ett tillstånd  till  proviantering om
tillståndshavarens bokföring inte är utformad på ett
sätt som innebär att kontroll är möjlig eller om han
försvårar kontrollen genom att inte tillhandahålla
begärda handlingar  eller lämnar tillträde till
utrymmen. Slutligen föreslås att tillstånd skall
kunna återkallas av Tullverket om tillståndshavaren
inte samverkar vid en skatterevision enligt LPP
eller    skattebetalningslagen.     Huruvida
tillståndshavaren samverkar eller inte får bedömas
mot bakgrund av de skyldigheter som en reviderad har
enligt dessa lagar. Lagrådet har  förordat att
sistnämnda återkallelsegrund bör utgå och därvid
bl.a. yttrat att svårigheten att få tillgång till
utländskt bokföringsmaterial bör kunna lösas enbar
med tillämpning av lagen om särskilda tvångsåtgärder
i beskattningsförfarandet.
Ett beslut om återkallelse av tillstånd skall
enligt förslaget kunna gälla omedelbart.
Beslut om att begära tillgång till handlingar eller
tillträde till utrymmen kommer enligt propositionen
inte att kunna överklagas. Övriga beslut skall kunna
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Motionen

I motion Sk33 av Bo Lundgren m.fl. (m) yrkas avslag
på förslaget att provianteringstillstånd skall kunna
återkallas om tillståndshavaren inte samverkar vid
en skatterevision (yrkande 6). Motionärerna anser i
likhet med Lagrådet att det inte kan vara rimligt
att den som blivit föremål för skatterevision skall
riskera att drabbas av sanktionen av ett mistat
tillstånd  till  följd av att Tullverket gjort
bedömningen att han inte "samverkat".

Utskottets ställningstagande

Rederier   och   flygbolag    som    har
provianteringstillstånd skall få köpa varor utan
skatt, och de blir skattskyldiga om varorna används
för annat ändamål än det som var förutsättningen för
att varorna fick köpas utan skatt. Detta innebär att
obeskattade  alkoholdrycker  och tobaksvaror får
hanteras   skattefritt   utanför  den   s.k.
suspensionsordningen. Utskottet instämmer i rege-
ringens  bedömning att ett sådant system måste
innehålla goda kontrollmöjligheter för att vara
fiskalt godtagbart. Det är därför rimligt att kräva
av de rederier och flygbolag som vill utnyttja
systemet att de samverkar vid såväl Tullverkets som
skattemyndighetens kontroller.  Med  det anförda
avstyrker  utskottet motionsyrkandet. Beträffande
propositionen i övrigt i denna del har utskottet
inte funnit anledning till någon erinran. Utskottet
godtar således regeringens förslag till lag om
proviantering av fartyg och luftfartyg. Utskottet
återkommer dock under Övriga frågor till en detalj i
lagregleringen som rör definitionen av begreppet
obeskattade varor.

Införsel av alkoholdrycker för kommersiellt
ändamål

Införselreglerna i alkohollagen bör ändras så att
den som har godkänts som upplagshavare och som
bedriver verksamhet i en exportbutik skall ha möj-
lighet att till landet föra in spritdrycker, vin och
starköl.  Detsamma  skall  gälla  den  som har
registrerats   som   varumottagare   enligt
alkoholskattelagen  och meddelats tillstånd till
proviantering.
I förtydligande syfte föreslås också att den som
har partihandelstillstånd får sälja spritdrycker,
vin och starköl till exportbutiker och till fartyg
och luftfartyg för proviantering.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag i denna
del.

Införsel för privat bruk

Gällande bestämmelser

Enligt EG-reglerna får den som reser mellan EU-
länder medföra minst 10 liter sprit, 20 liter
starkvin, 90 liter vin, 110 liter öl samt 800
cigaretter, 400 cigariller, 200 cigarrer och 1 kg
röktobak utan att betala skatt i införsellandet, om
varorna inköpts beskattade i en annan EU-stat och är
avsedda för privat konsumtion.
Vid förhandlingarna om medlemskap i EU uppnådde
Sverige och Finland ett undantag från EG-reglerna
(cirkulationsdirektivet)  för  att kunna behålla
strängare införselregler. Danmark har sedan tidigare
ett liknande undantag. Med stöd av undantaget har
Sverige begränsat den privata införseln som får ske
utan att den resande betalar skatt till 1 liter
starksprit eller 3 liter starkvin, 5 liter annat vin
och 15 liter starköl, 300 cigaretter eller 150
cigariller  eller  75  cigarrer eller 400 gram
röktobak. I dessa kvoter ingår varor som har beskat-
tats i annat EU-land och varor som har inköpts
taxfree under resan.
Bestämmelserna om beskattning av privatinförsel och
vilka kvantiteter  som  får  införas  utan att
punktskatt skall betalas finns i lagen (1994:1565)
om beskattning av privatinförsel av alkolholdrycker
och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska
unionen (privatinförsellagen).
Enligt rådets direktiv 96/99/EG får Sverige t.o.m.
den 30 juni år 2000 fortsätta att tillämpa de
kvantitativa   begränsningarna.   Den  svenska
inställningen  är  att  undantaget i fråga  om
privatinförseln förlängs automatiskt såvida inte ett
enigt rådsbeslut om motsatsen fattas. Danmark och
Finland  har  accepterat  att  tillämpa  EG:s
införselregler fr.o.m. den 31 december år 2003.
Enligt en protokollsanteckning senareläggs Danmarks
och Finlands avvecklingsdatum om Sverige vid nästa
förhandlingsomgång får en senareläggning av avveck-
lingen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande EU-interna resor
att riksdagen godtar proposition 1998/99:86 i denna del och
avslår motion 1998/99:Sk34,
2.  beträffande  avdragsregler   för
proviantering
att riksdagen godtar proposition 1998/99:86 i denna del,
3.   beträffande  avdragsregler  för
exportbutiker
att riksdagen godtar proposition 1998/99:86 i denna del och
avslår motion 1998/99:Sk33 yrkande 4 delvis,
res. 1 (m) - delvis
4. beträffande mervärdesskatt
att riksdagen godtar proposition 1998/99:86 i denna del,
5. beträffande exportbutiker
att riksdagen godtar proposition 1998/99:86 i denna del och
avslår motionerna 1998/99:Sk32 och 1998/99:Sk33
yrkandena 2, 3, 4 delvis och 5,
res. 2 (m) - delvis
6. beträffande proviantering av fartyg och
flygplan
att riksdagen godtag proposition 1998/99:86 i denna del,
7.   beträffande   återkallelse   av
provianteringstillstånd
att riksdagen godtar proposition 1998/99:86 i denna del och
avslår motion 1998/99:Sk33 yrkande 6,
res. 3 (m) - delvis
8. beträffande privatinförsel
att riksdagen avslår motion 1998/99:Sk33 yrkande 1,
res. 4 (m)
9. beträffande lagförslagen
att riksdagen med anledning av proposition 1998/99:86 i
denna del och proposition 1998/99:79 såvitt nu
är i fråga samt till följd av vad utskottet
anfört och hemställt antar de i bilagan till
detta betänkande återgivna förslagen till
1. lag om exportbutiker med de ändringarna att 1
och  2 §§ erhåller följande som utskottets
förslag betecknade lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
1 §
-----------------------------------------------------
Regeringen  får bevilja  Regeringen får bevilja
flygplats-hållare     flygplats-hållare
tillstånd  att  inrätta tillstånd  att  inrätta
export-butik      på export-butik      på
flygplats.         flygplats.
I  en exportbutik får  I  en exportbutik får
obeskattade        obeskattade
gemenskapsvaror, med de gemenskapsvaror, med de
begräns-ningar som anges begräns-ningar som anges
i  3  §,  säljas till i  3  §,  säljas till
flygpassagerare som reser flygpassagerare som reser
till  en plats utanför till  en plats utanför
EG:s skatteområde. Annan EG:s skatteområde. Annan
försäljning får inte ske försäljning får inte ske
i en exportbutik.     i en exportbutik.
Verksamheten   i  en  Verksamheten   i  en
exportbutik     skall exportbutik     skall
bedrivas av en godkänd bedrivas av en godkänd
upplagshavare   enligt upplagshavare   enligt
lagen (1994:        lagen (1994:
1563) om tobaksskatt och 1563) om tobaksskatt och
lagen  (1994:1564)  om lagen  (1994:1564)  om
alkoholskatt.       alkoholskatt.     Ex-
portbutiken  skall vara
ett godkänt skatteupplag
enligt dessa lagar.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
2 §
-----------------------------------------------------
I denna lag förstås med   I denna lag förstås med
obeskattade varor:     obeskattade varor:
a) varor som inte har  a) varor som inte har
beskattats i Sverige, och beskattats i Sverige, och
b)  varor  som  har  b)  varor  som  har
beskattats i Sverige men beskattats i Sverige men
där avdrag för skatten där varorna sedan blivit
medgivits eller skatten befriade från skatt,
har återbe-talats,
gemenskapsvaror:  varor
gemenskapsvaror:  varor som anges i artikel 4.7 i
som anges i artikel 4.7 i rådets förordning (EEG)
rådets förordning (EEG) nr  2913/92 av den 12
nr  2913/92 av den 12 oktober   1992   om
oktober   1992   om inrättandet   av   en
inrättandet   av   en tullkodex       för
tullkodex       för gemenskapen1,
gemenskapen[1],
EG:s skatteområde: det
EG:s skatteområde: det område   inom  vilket
område   inom  vilket gemenskapens   bestäm-
gemenskapens   bestäm- melser om en viss skatt
melser om en viss skatt är tillämp-liga.
är tillämp-liga.
-----------------------------------------------------
2. lag om proviantering av fartyg och luftfartyg
med den ändringen att 2 § erhåller följande som
utskottets förslag betecknade lydelse:

-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
2 §
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
I denna lag förstås med  I denna lag förstås med
obeskattade varor:     obeskattade varor:
a) varor som inte har  a) varor som inte har
beskattats i Sverige, och beskattats i Sverige, och
b)  varor  som  har  b)  varor  som  har
beskattats i Sverige men beskattats i Sverige men
där avdrag för skatten där varorna sedan blivit
medgivits eller skatten befriade från skatt,
har återbe-talats,
gemenskapsvaror:  varor
gemenskapsvaror:  varor som anges i artikel 4.7 i
som anges i artikel 4.7 i rådets förordning (EEG)
rådets förordning (EEG) nr  2913/92 av den 12
nr  2913/92 av den 12 oktober   1992   om
oktober   1992   om inrättandet   av   en
inrättandet   av   en tullkodex       för
tullkodex       för gemenskapen1,
gemenskapen1,
EG:s  tullområde:  de
EG:s  tullområde:  de områden  som  anges  i
områden  som  anges  i artikel 3 i förordning
artikel 3 i förordning (EEG) nr 2913/92,
(EEG) nr 2913/92,
EG:s skatteområde: det
EG:s skatteområde: det område   inom  vilket
område   inom  vilket gemenskapens   bestäm-
gemenskapens   bestäm- melser om en viss skatt
melser om en viss skatt är tillämp-liga.
är tillämp-liga.
-----------------------------------------------------
3. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
4. lag om  ändring i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt,
5. lag om ändring i tullagen (1994:1550),
6.  lag om ändring  i  mervärdesskattelagen
(1994:200),
7. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet
från skatt vid import, m.m.,
8. lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),
EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1 (Celex 392R2913).
**FOOTNOTES**
[1]:
9. lag om ändring i lagen (1984:283) med vissa
bestämmelser för Scandinavian Airlines Systems
flygpassagerarterminal i Malmö.
res. 1 (m) - delvis
res. 2 (m) - delvis
res. 3 (m) - delvis

Stockholm den 20 maj 1999

På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg

I beslutet har deltagit: Arne
Kjörnsberg (s), Lisbeth Staaf-
Igelström (s), Per Rosengren (v),
Per Erik Granström (s), Carl Erik
Hedlund (m), Ulla Wester (s),
Marietta de Pourbaix-Lundin (m),
Yvonne Ruwaida (mp), Rolf Kenneryd
(c), Johan Pehrson (fp), Lars U
Granberg (s), Catharina Hagen (m),
Claes Stockhaus (v), Desirée
Pethrus-Engström (kd), Stefan
Attefall (kd), Inga Berggren (m)
och Lars Lilja (s).

Reservationer

1. Avdragsregler för exportbutiker (mom. 3
och mom. 9 i motsvarande del)

Carl Erik Hedlund, Marietta de Pourbaix-Lundin,
Catharina Hagen och Inga Berggren (alla m) har

dels anfört följande:

I likhet med regeringen anser vi att avdragsreglerna
i alkohol- och tobaksskattelagarna skall utformas så
att upplagshavare som bedriver verksamhet i en
exportbutik får göra avdrag för skatt på de varor
som sålts till resenärer  som  kan uppvisa en
färdhandling för resa till tredje land. Däremot
motsätter vi oss att avdragsrätten skall begränsas
på det sätt som föreslås i propositionen, dvs. till
vissa angivna kvantiteter per resande. Att införa
kvantitativa gränser är enligt vår mening en onödig
skärpning i förhållande till vad som gäller i dag.
För resande med bestämmelseort i annat tredje land
än Norge  gäller  i  dag fri försäljning från
exportbutik av alkoholdrycker  och  tobaksvaror.
Såvitt är känt har denna ordning fungerat utan
problem.
Regeringens förslag innebär också en oacceptabel
konkurrensnackdel för de svenska exportbutikerna i
förhållande till butiker i andra länder som inte har
motsvarande begränsningar. Det anförda innebär att
vi tillstyrker motion Sk33 yrkande 4 delvis och
avstyrker  regeringens  förslag  om  begränsad
avdragsrätt.
dels vid moment 3 och moment 9 i motsvarande del
hemställt
3. beträffande avdragsregler för exportbutiker
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Sk33 yrkande 4
delvis  och  med  anledning  av proposition
1998/99:86  i  denna  del  beslutar  att
avdragsrätten för försäljningen i exportbutik
till resande till  tredje  land inte skall
begränsas till vissa kvantiteter.
9.  beträffande lagförslagen såvitt  avser
förslaget  till lag om ändring i lagen om
alkoholskatt och förslaget till lag om ändring i
lagen om tobaksskatt
att riksdagen till följd av vad ovan anförts och hemställts
antar  de i bilagan till detta  betänkande
återgivna förslagen till ändringar i lagarna om
alkoholskatt och tobaksskatt med de ändringarna
dels att 32 § andra stycket sista meningen i
förslaget  till  lag  om  ändring  i lagen
(1994:1563) om tobaksskatt utgår,

dels att 32 § andra stycket sista meningen
i förslaget till lag om ändring i lagen
(1994:1564) om alkoholskatt utgår.


2. Exportbutiker (mom. 5 och mom. 9 i
motsvarande del)

Carl Erik Hedlund, Marietta de Pourbaix-Lundin,
Catharina Hagen och Inga Berggren (alla m) har

dels anfört följande:

Vi instämmer i förslaget om att exportbutikerna
skall vara skatteupplag och att verksamheten i
butikerna skall drivas av någon som är godkänd
upplagshavare    enligt    alkohol-    och
tobaksskattelagarna. Det är också en lämplig ordning
att  det  nya regelsystemet  är  anpassat  för
gemenskapsvaror. Det finns dock inga bärande skäl
till att förbjuda försäljning av beskattade varor i
en exportbutik. När taxfreeförsäljningen upphör inom
EU anser vi att exportbutikerna skall ges möjlighet
att sälja beskattade alkoholdrycker och tobaksvaror
till  resenärer  som  skall  resa  till  annat
medlemsland. Ur konkurrenssynpunkt borde detta vara
en självklarhet. Det är också en märklig ordning att
resenärerna kommer ha tillgång till beskattade varor
ombord på ett flygplan eller fartyg med destination
till  ett annat medlemsland  men  inte  i  en
exportbutik. Till skillnad från regeringen tror vi
inte att taxfreeförsäljningens upphörande kommer att
leda  till att intäkterna  från  den  inhemska
försäljningen av punktskattepliktiga varor kommer
att öka. EU-resenärernas inköp kommer till följd av
de höga svenska punktskatterna med all sannolikhet
att göras ombord  på flygplan och fartyg (som
provianterat i länder med lägre punktskatter) eller
på destinationsorten. Förutom att detta missgynnar
de svenska exportbutikerna leder det också till
minskade skatteintäkter i Sverige.
Moderata samlingspartiet har under många år drivit
frågan   om   att   avveckla  Systembolagets
detaljhandelsmonopol. Att förslaget i motion Sk33
skulle  innebära  en  ändring  av alkohollagens
bestämmelser  om  detaljhandels-monopolet  utgör
således enligt vår uppfattning inte något hinder mot
att  tillåta försäljning av beskattade varor i
exportbutiker.
Det hävdas  att  kontrollen av verksamheten i
exportbutikerna kan försvåras om såväl beskattade
som obeskattade varor får säljas i samma butik. Vår
uppfattning är dock att denna fråga kan lösas genom
att exportbutiks-innehavarna och skattemyndigheten
kommer överens om hur verksamheten på bästa sätt
skall organiseras  för  att  möjliggöra en god
kontroll.  Det  skall också nämnas att  dagens
exportbutiksinnehavare har lång erfarenhet av att
tillämpa olika system när det gäller försäljning av
varor  till  olika  resandekategorier  och  att
tillgänglig  teknik  för  kassa-  och  redovis-
ningssystem underlättar kontrollen. Därtill kommer
att exportbutiks-innehavarna  förutom att teckna
avtal  med flygplatshållaren om att få bedriva
verksamheten också skall vara av skattemyndigheten
godkända upplags-havare. Sammanfattningsvis anser vi
att  det  finns goda förutsättningar  för  att
säkerställa ett gott kontrollsystem och att förbudet
att sälja beskattade varor skall utgå ur lagen.
Det ovan anförda innebär att vi också anser att
övriga  varor,  dvs.  sådana  som  endast  är
momspliktiga, skall få säljas med moms i butikerna
till resenärer inom EU.
Vidare anser vi att även andra varor än som anges i
regeringens förslag till lag om exportbutiker skall
få säljas i butikerna. Detta är angeläget för att
svenska  flygplatser  skall  kunna hävda sig i
konkurrensen med utländska flygplatser. Regeringen
bör därför återkomma till riksdagen med förslag om
ett utökat varusortiment. Det anförda bör riksdagen
som sin mening ge regeringen till känna.
Som vi tidigare anfört anser vi att försäljningen
till  passagerare  till tredje land inte skall
begränsas till vissa kvantiteter per resande. Vi har
i det föregående redogjort för skälen till detta
ställningstagande.  Även  denna  bestämmelse bör
således utgå ur lagen.
I vår hemställan till riksdagen föreslår vi de
ändringar i regeringens lagförslag som oundgängligen
behövs för att systemet med exportbutiker skall få
den utformning som vi förordar och för att undvika
de inskränkningar som regeringens förslag innebär.
Vi förutsätter att regeringen snarast återkommer
till riksdagen med de kompletterande förslag till
följdändringar i annan lagstiftning som behövs för
att våra intentioner skall genomföras på det sätt vi
avsett.

dels vid moment 5 och moment 9 i motsvarande del
hemställt
5 beträffande exportbutiker
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Sk33 yrkandena 2,
3 och 4 delvis och med anledning av motionerna
1998/99:Sk32 och 1998/99:Sk33 yrkande 5 samt med
anledning av proposition 1998/99:86 i denna del
dels beslutar att beskattade och obeskattade
varor skall få säljas i en exportbutik och att
inte  införa några begränsningar vad gäller
försäljningsvolym per resande till tredje land,
dels som sin mening ger regeringen till känna
vad ovan anförts om begränsat varusortiment,
9. beträffande lagförslagen såvitt avser lag
om exportbutiker
att riksdagen till följd av vad ovan anförts och hemställts
antar det i proposition 1998/99:86 framlagda
förslaget till lag om exportbutiker med de
ändringarna
dels att 1 § andra stycket första meningen ges
följande  lydelse:  "I  en  exportbutik får
obeskattade gemenskapsvaror endast säljas till
flygpassagerare som reser till en plats utanför
EG:s skatteområde",
dels att 1 § andra stycket andra meningen utgår,
dels att 1 § tredje stycket utformas i enlighet
med utskottets hemställan,
dels att 2 § utformas i enlighet med utskottets
hemställan,
dels  att  3  §  erhåller  följande  som
Reservanternas förslag betecknade lydelse:
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Reservanternas förslag
-----------------------------------------------------
3 §
-----------------------------------------------------
Försäljningen får endast  Försäljningen får endast
avse följande varor och i avse följande varor:
angivna  fall  följande
kvantiteter  av  dessa  1.      cigaretter,
varor till varje resande: cigariller,   cigarrer
röktobak,
1. 200 cigaretter eller
100 cigariller eller 50  2. spritdryck, starkvin,
cigarrer eller 250 gram vin, starköl, och
röktobak   eller   en
proportionell  blandning  3.  parfym, luktvatten
av dessa tobaksvaror,   och  andra  kosmetiska
preparat  samt choklad-
2. en liter spritdryck och  konfektyrvaror och
eller två liter starkvin, andra  tobaksvaror  än
sådana som anges ovan.
två liter vin,
Till den som avreser med
två liter starköl, och  bestämmelseort  i Norge
får försäljning inte ske
3.  parfym, luktvatten till större mängder än
och  andra  kosmetiska vad resande får införa
preparat  samt choklad- tullfritt   till  det
och  konfektyrvaror och landet.
andra  tobaksvaror  än
sådana som anges ovan.   Vid  tillämpning  av
första  stycket förstås
Till den som avreser med med
bestämmelseort  i Norge
får försäljning inte ske  spritdryck: alkoholdryck
till större mängder än med en alkoholhalt som
vad resande får införa överstiger       22
tullfritt   till  det volymprocent,
landet.
starkvin:  alkoholdryck
Vid  tillämpning  av med en alkoholhalt som
första  stycket förstås överstiger 15 men inte 22
med            volymprocent,    samt
mousserande vin,
spritdryck: alkoholdryck
med en alkoholhalt som  vin:  annat  vin  än
överstiger       22 starkvin  samt  annan
volymprocent,       alkoholdryck  med  en
alkoholhalt      som
starkvin:  alkoholdryck överstiger 3,5 men inte
med en alkoholhalt som 15 volymprocent och som
överstiger 15 men inte 22 inte är starköl,
volymprocent,    samt
mousserande vin,      starköl:  öl  med  en
alkoholhalt      som
vin:  annat  vin  än överstiger      3,5
starkvin  samt  annan volymprocent,
alkoholdryck  med  en
alkoholhalt      som  cigarill: cigarrer med
överstiger 3,5 men inte en högsta vikt av 3 gram
15 volymprocent och som per styck.
inte är starköl,
starköl:  öl  med  en
alkoholhalt      som
överstiger      3,5
volymprocent,
cigarill: cigarrer med
en högsta vikt av 3 gram
per styck.
-----------------------------------------------------
3. Återkallelse av provianteringstillstånd (mom. 7
och mom. 9 i motsvarande del)

Carl Erik Hedlund, Marietta de Pourbaix-Lundin, Catharina Hagen
och Inga Berggren (alla m) har

dels anfört följande:

I likhet med Lagrådet anser vi att det inte kan vara rimligt
att den som blivit föremål för skatterevision skall riskera att
drabbas av sanktionen av ett mistat provianteringstillstånd
till  följd av  att  Tullverket  gjort  bedömningen  att
tillståndshavaren  inte  "samverkat".  Enligt  regeringens
uppfattning är bestämmelsen nödvändig för att skattekontrollen
skall fungera, inte minst mot bakgrund av att det annars kan
bli svårt för beskattningsmyndigheten att få tillgång till
utländskt bokföringsmaterial. Sådana svårigheter bör enligt vår
mening kunna lösas enbart med tillämpningen av lagen om
särskilda   tvångsåtgärder   i   beskattningsförfarandet.
Bestämmelsen om att Tullverket skall kunna återkalla ett
provianteringstillstånd om tillståndshavaren inte medverkar vid
skatterevision bör därför utgå.

dels vid moment 7 och moment 9 i motsvarande del hemställt:
7. beträffande återkallelse av provianteringstillstånd
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Sk33 yrkande 6 och med avslag
på proposition 1998/99:86 i denna del beslutar att inte
införa  någon regel om att bristande  samverkan  vid
skatterevision skall utgöra grund för återkallelse av
provianteringstillstånd,
9. beträffande lagförslagen såvitt avser 14 § förslaget
till lag om provianteringstillstånd
att riksdagen till följd av vad ovan anförts och hemställts beslutar att
fjärde punkten i 14 § skall utgå ur lagförslaget.

4. Privatinförsel (mom. 8)

Carl Erik Hedlund, Marietta de Pourbaix-Lundin, Catharina Hagen
och Inga Berggren (alla m) har

dels anfört följande:

Enligt vår mening hade det varit lämpligt att regeringen i
samband  med  denna  proposition  även  föreslagit  andra
eftersträvansvärda   förändringar,   t.ex.  vad  gäller
punktskatterna  på  alkoholdrycker  och  tobaksvaror  samt
införselreglerna.
Vid förhandlingarna om medlemskap i EU fick Sverige ett
undantag från huvudregeln i cirkulationsdirektivet för att
kunna behålla strängare regler när det gäller privatinförsel av
alkoholdrycker  och tobaksvaror.  Den  officiella  svenska
uppfattningen tycks  vara  att  detta  undantag  förlängs
automatiskt om inte ett enigt rådsbeslut om motsatsen fattas. I
och med att taxfreehandeln upphör inom EU anser vi att det är
nödvändigt att det svenska undantaget upphör och att regeringen
skall meddela rådet att Sverige inte längre hävdar ett fortsatt
undantag. I konsekvens härmed bör även punktskatterna sänkas.
Vad som nu anförts bör riksdagen med anledning av motion
1998/99:Sk33 yrkande 1 som sin mening ge regeringen till känna.
dels vid moment 8 hemställt:
8. beträffande privatinförsel
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Sk33 yrkande 1
som sin mening
       ger regeringen till känna vad ovan
anförts.