Socialförsäkringsutskottets betänkande
1998/99:SFU10

Vissa socialförsäkringsfrågor


Innehåll

1998/99

SfU10

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas delar av proposition
1998/99:73  Vissa  socialförsäkringsfrågor  m.m.
Behandlade delar gäller förslag till ändring i
socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) samt en
redaktionell  ändring  i  lagen  (1993:332)  om
avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-
smittade. Lagändringarna föreslås träda i kraft den
1 juli 1999.
Utskottet, som inhämtat yttrande från Lagrådet över
ändringen   i   socialförsäkringsregisterlagen,
tillstyrker propositionen i behandlad del.

Propositionen

Regeringen (Socialdepartementet) har i proposition
1998/99:73 Vissa socialförsäkringsfrågor föreslagit
riksdagen att anta regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsregisterlagen
(1997:934),
6. lag om ändring i lagen (1993:332) om avgiftsfria
sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade.
Propositionens lagförslag 2-5 behandlas i betänkande
1998/99:SfU12  Vissa  frågor  om  det  nya
pensionssystemet.

Lagförslagen 1 och 6 återfinns som bilaga 1 till
betänkandet.

Utskottet

Socialförsäkringsregisterlagen

Enligt socialförsäkringsregisterlagen  (1997:934),
som trädde i kraft den 1 januari 1998, får de
allmänna försäkringskassorna, Riksförsäkringsverket
respektive Premiepensionsmyndigheten, inom ramen för
de ändamål som anges i lagen, själva avgöra vilka
register som behövs för verksamheten. I lagen anges
de  grundläggande  allmänna  bestämmelserna  för
personregistren. Integritetskänsliga uppgifter får i
princip inte registreras men undantag medges i viss
omfattning.

Propositionen

I     propositionen     påpekas     att
socialförsäkringsregisterlagen   ansluter   till
datalagen    (1973:289)    som,    enligt
övergångsbestämmelserna  till  personuppgiftslagen
(1998:204), trots att den är upphävd fortfarande
skall tillämpas på behandling av personuppgifter som
påbörjats  före  den 24 oktober  1998.  Enligt
övergångsbestämmelse              till
socialförsäkringsregisterlagen  får  register som
motsvarar  register  enligt lagen och som  har
inrättats före ikraftträdandet föras enligt äldre
bestämmelser till utgången av år 1998. De äldre
registren var till stor del register som fördes med
stöd  av  tillstånd  av Datainspektionen. Sedan
övergångstiden för de äldre registren har löpt ut
finns  behov  av  ett  antal kompletteringar i
socialförsäkringsregisterlagen.
Regeringen anser att den uppräkning i 7 § andra
stycket  socialförsäkringsregisterlagen som anger
vilka personuppgifter av känsligt slag som får
registreras bör kompletteras för att uppgifter som
tidigare har registrerats med stöd av tillstånd från
Datainspektionen även fortsättningsvis skall få ingå
i registren. En uppgift som inte tidigare har
registrerats och som gäller uppgift om att någon har
rätt till bidrag enligt förordningen (1987:409) om
bidrag till arbetshjälpmedel m.m. bör också få
registreras.
Bestämmelserna i 7 § tredje stycket, som rör
tandvårdsersättningsärenden,  anpassas  till  den
fr.o.m.  den  1  januari  1999  reformerade
tandvårdsförsäkringen.
Vidare föreslås att en felaktig hänvisning i 14 §
socialförsäkringsregisterlagen tas bort.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1999.

Utskottets bedömning

Socialförsäkringsregisterlagen   hänvisar   till
datalagen, som upphörde att gälla i och med att
personuppgiftslagen trädde i kraft den 24 oktober
1998.   I   övergångsbestämmelserna    till
personuppgiftslagen anges att i fråga om behandling
av   personuppgifter  som   påbörjats   före
ikraftträdandet eller behandling som utförs för ett
visst bestämt ändamål om behandling för ändamålet
påbörjats före ikraftträdandet skall t.o.m. den 30
september 2001 den äldre lagen tillämpas i stället
för den nya. Genom personuppgiftslagen genomfördes
direktiv 95/46/EG om skydd för den enskilda personen
avseende behandling av personuppgifter, och om det
fria flödet av sådana uppgifter. Enligt direktivet
skall medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och
andra författningar som är nödvändiga för att följa
direktivet senast tre år efter det att direktivet
antogs, dvs. senast den 24 oktober 1998. Vidare
skall medlemsstaterna se till att sådan behandling
av personuppgifter som redan pågår när de nationella
bestämmelser som antas till följd av direktivet
träder i kraft bringas i överensstämmelse med dessa
bestämmelser inom tre år från denna tidpunkt, dvs.
senast sex år efter antagandet av direktivet eller
den 24 oktober 2001. Utskottet konstaterar att
socialförsäkringsregisterlagen vid införandet (prop.
1996/97:155, bet. 1997/98:SfU5) ansågs förenlig med
EG-direktivet i  den  meningen att regleringens
huvudprinciper och konstruktion inte står i strid
med direktivets bestämmelser.
Utskottet har under ärendets beredning inhämtat
yttrande från Lagrådet över lagförslaget. Lagrådet
har i yttrandet (se bilaga 2) påpekat att de nya
bestämmelserna i 7 § innehåller hänvisningar till
regeringsförordningar. Sådana bör i princip inte
förekomma i en lag. Det är enligt Lagrådet dock av
vikt att de integritetskänsliga uppgifter som får
registreras preciseras så noga som möjligt. Detta
förutsätter ingående överväganden om hänvisningar
inte skall göras på det sätt som nu föreslås.
Lagrådet anger vidare att det får förutsättas att en
ny lag i ämnet utarbetas till den tidpunkt då
personuppgiftslagens bestämmelser måste tillämpas
och att frågan kan uppmärksammas i det sammanhanget.
Med hänvisning till Lagrådets yttrande och till vad
som i övrigt ovan anförts tillstyrker utskottet
propositionen i denna del.

Vissa hivsmittade

Personer som genom smitta vid användning av blod
eller blodprodukter inom den svenska hälso- och
sjukvården har fått infektion av hiv har enligt
särskild lag rätt till avgiftsfria sjukvårdsförmåner
i fråga om sjukvård, tandvård och läkemedel. I
propositionen  föreslås att en hänvisning  till
bestämmelser i lagen om allmän försäkring, som
upphört att gälla fr.o.m. 1998, slopas.
Utskottet tillstyrker förslaget.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934),
2. lag om ändring  i  lagen (1993:332) om
avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa
hiv-smittade.
Stockholm den 6 maj 1999

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Berit Andnor


I beslutet har deltagit: Berit Andnor (s), Bo
Könberg (fp), Margit Gennser (m), Maud Björnemalm
(s), Anita Jönsson (s), Ulla Hoffmann (v), Rose-
Marie Frebran (kd), Ulf Kristersson (m), Lennart
Klockare (s), Ronny Olander (s), Carlinge Wisberg
(v), Fanny Rizell (kd), Göran Lindblad (m), Kerstin-
Maria Stalin (mp), Birgitta Carlsson (c), Mona
Berglund Nilsson (s) och Cecilia Magnusson (m).


I propositionen framlagda lagförslag
Lagrådets yttrande

LAGRÅDETUtdrag ur protokoll vid sammanträde 1999-04-19

Närvarande: f.d.  justitierådet  Staffan Vängby,
justitierådet  Gertrud  Lennander, regeringsrådet
Kjerstin Nordborg.

Riksdagens socialförsäkringsutskott har den 13 april
1999 beslutat inhämta Lagrådets  yttrande  över
förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsregisterlagen
(1997:934),
2. lag om ändring i lagen (1981:691) om
socialavgifter.
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av
kanslirådet Kjell Rempler och kammarrättsassessorn
Bo Nordelius.
Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:
Förslaget till lag om ändring i
socialförsäkringsregisterlagen
De föreslagna nya bestämmelserna innehåller
hänvisningar till regeringsförordningar. Sådana bör
i princip inte förekomma i en lag. Det är dock av
vikt att de integritetskänsliga uppgifter som får
registreras preciseras så noga som möjligt. Detta
förutsätter ingående överväganden om hänvisningar
inte skall göras på det sätt som nu föreslås. Det
får förutsättas att en ny lag i ämnet utarbetas till
den tidpunkt då personuppgiftslagens bestämmelser
måste tillämpas och att frågan kan uppmärksammas i
det sammanhanget.

Förslaget till lag om ändring i lagen om
socialavgifter
Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.