Miljö- och jordbruksutskottets betänkande
1998/99:MJU03

Uppföljning av skogspolitiken


Innehåll

1998/99

MJU3

Sammanfattning

I  betänkandet behandlas regeringens proposition
1997/98:158  Uppföljning av skogspolitiken jämte
följdmotioner med 40 yrkanden och motioner från
allmänna motionstiden med 20 yrkanden. Utskottet
tillstyrker regeringens förslag till ändringar i
skogsvårdslagen.  Ändringarna   innebär  bl.a.
preciseringar i fråga om kraven på skogsföryngring
och miljöhänsyn. Vidare skärps bestämmelserna om
krav på  säkerhet  för  återväxtåtgärder  efter
avverkning. Därutöver införs det krav på att det för
varje brukningsenhet skall finnas en redovisning av
hur  skogen  ser  ut  och  vilka  natur-  och
kulturmiljövärden  som  har  registrerats  för
brukningsenheten.
Utskottet  föreslår  med  anledning  av  tre
motionsyrkanden (s, v, c) att regeringen utvärderar
effekterna   av   vissa   bestämmelser   i
jordförvärvslagen m.m. i syfte att komma till rätta
med problemen med oseriösa former av skogsbruk.
Övriga motioner avstyrks.
Till betänkandet har fogats 14 reservationer och 6
särskilda yttranden.

Propositionen

Regeringen  (Närings-  och  handelsdepartementet)
föreslår i proposition 1997/98:158 att riksdagen
antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429),
2. lag om ändring i lagen (1998:000) om ändring
i skogsvårdslagen (1979:429).
Propositionens     huvudsakliga
innehåll

I propositionen redovisas  en  utvärdering  som
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har gjort av
1993  års  skogspolitiska  beslut.  Regeringen
konstaterar   att   varken   skogspolitikens
produktionsmål eller dess miljömål har nåtts ännu.
Målen bör emellertid ligga fast.
I syfte att snabbare och mer effektivt nå målen
föreslås  vissa förändringar  i  skogsvårdslagen
(1979:429).   Förändringarna   innebär   bl.a.
preciseringar i fråga om kraven på skogsföryngring
och miljöhänsyn. Vidare föreslås viss ytterligare
skärpning av bestämmelserna om krav på ekonomisk
säkerhet för återväxtåtgärder efter avverkning. I
syfte att markera  nödvändigheten  av  ett bra
informationsunderlag för varje skogsägare införs ett
krav på att det för varje brukningsenhet skall
finnas en redovisning av hur skogen ser ut och vilka
natur- och kulturmiljövärden som har registrerats
för    brukningsenheten.    Det    aviseras
resursförstärkningar för områdesskydd av olika slag
och  för information, rådgivning  och  tillsyn.
Slutligen  lämnas  det en redovisning av vissa
kulturmiljöfrågor i skogsbruket  baserad  på en
utredning av Riksantikvarieämbetet.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari
1999.
Lagförslagen  fogas  som  bilaga  till  detta
betänkande.

Motionerna

Motioner med anledning av propositionen

1997/98:Jo76 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att regeringen skall
ge Skogsstyrelsen  i  uppdrag  att ta fram en
statistikredovisning som tillgodoser  kravet  på
jämförbarhet mellan länder,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om rådgivning vid
avverkning och återväxtåtgärder,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att regeringen skall
ge  Skogsstyrelsen  i uppdrag att göra en  ny
utvärdering av röjnings- och gallringsåtgärderna
under 1999 och därefter återkomma med en redovisning
till riksdagen,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att regeringen skall
ge Skogsstyrelsen i uppdrag att höja den lägsta
tillåtna åldersgränsen för föryngringsavverkning,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen  anförts  om  att
jordförvärvslagen skall ses över i syfte att stärka
bosättningsplikten  och  öka  lokalbefolkningens
möjligheter att förvärva skogsfastigheter eller del
därav,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om förlängd tid mellan
anmälan och påbörjad avverkning samt tillståndsplikt
för avverkning,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om vad skogs- och
miljöredovisningen skall innehålla,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen  anförts  om att öka de
ekonomiska anslagen till naturvården.
1997/98:Jo77 av Leif Marklund m.fl. (s) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att det under
avsnittet "Anläggning av ny skog" klart bör uttalas
att  "ståndsortsanpassad  trädslagsblandning  med
huvudinriktning på barrskog skall eftersträvas",
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om ändring i 6 §
skogsvårdslagen så att den omfattas av både plant-
och ungskog,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om behovet av ett
samlat lägesbundet informationsmaterial.
1997/98:Jo78 av Leif Marklund och Mats Lindberg (s)
vari yrkas att  riksdagen  som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att
regeringen bör ta initiativ till att underlätta en
utveckling av formerna för sektorsansvaret.

1997/98:Jo79 av Leif Marklund och Ulf Kero (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om behovet av
åtgärder  för  att  stimulera  anläggandet  av
skogsbilvägar.

1997/98:Jo80 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om behov av översyn av
reglerna för naturvårdshänsyn i skogsbruket,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om bindande hänsynskrav
på avverkningen om det i området finns hotade arter,
3. att riksdagen begär att regeringen tar initiativ
till att de återstående ur- och naturskogarna får
ett interimistiskt skydd i avvaktan på permanent
lösning,
4. att riksdagen beslutar att 5 % av den produktiva
skogsmarken nedanför den fjällnära skogen skall ges
ett varaktigt skydd till år 2005 och att 10 % av den
produktiva skogsmarken nedanför den fjällnära skogen
skall ha varaktigt skydd till år 2010,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att det är angeläget
att skyddet av områden större än vad som har ansetts
som nyckelbiotop men mindre än naturreservat löses
på ett konstruktivt sätt,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om behovet av att spara
stora  äldre träd, framför allt på  de  torra
impedimenten, eftersom dessa är av betydelse för den
biologiska mångfald som kan finnas i dessa biotoper,
7. att riksdagen begär att regeringen återkommer
till riksdagen med förslag på ytterligare sänkning
av den areal som är undantagen för begränsningar vid
avverkningar i enlighet med vad som anförts i
motionen,
8. att riksdagen begär att regeringen återkommer
till riksdagen med förslag till krav på högre
avverkningsålder än i dag för slutavverkning i
enlighet med vad som anförts i motionen,
9. att riksdagen begär att regeringen snarast
återkommer till riksdagen med förslag där säkerheten
för återplantering knyts till fastigheten,
10. att riksdagen begär att regeringen snarast
återkommer till riksdagen med förslag som stoppar
det överuttag vid gallring som beskrivs i motionen.
1997/98:Jo81 av Lennart Brunander m.fl. (c) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om möjligheterna för
enskilda och företag att frivilligt avsätta pengar
till skydd av värdefulla naturmiljöer,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen  anförts  om  statens
skogsinnehav,
3.  att riksdagen begär att regeringen  skall
återkomma  till riksdagen med ett förslag till
förändrad terminologi inom skogsbruket, i enlighet
med vad som föreslagits i Skogsstyrelsens utredning,
4.  att riksdagen begär att regeringen  skall
återkomma  med  förslag  om  skärpning  av
ransoneringsregeln,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna   vad   i   motionen   anförts   om
slutavverkningsålder,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om en parlamentarisk
utredning i syfte att se över jordförvärvslagen,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om fyra  veckors
anmälningsskyldighet för avverkning,
8. att riksdagen beslutar att avslå förslaget om en
obligatorisk skogsredovisning,
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om skogsvårdslagens
parallella tillämpning med miljöbalken,
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om behovet av
skoglig forskning.
1997/98:Jo82 av Dan Ericsson m.fl. (kd) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om skoglig kompetens
vid Sveriges beskickningar utomlands,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om ny terminologi för
ägoslagsindelning,
3. att riksdagen i enlighet med vad i motionen
anförts avslår  förslaget om att ge regeringen
bemyndigande att meddela  föreskrifter  om  hur
avverkning skall bedrivas,
4. att riksdagen i enlighet med vad i motionen
anförts avslår förslaget om att regeringen för
skogsbruket  skall  meddela  föreskrifter  om
naturvården och kulturmiljövården,
5. att riksdagen i enlighet med vad i motionen
anförts avslår förslaget om att återinföra en form
av skogsbruksplan,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att statliga medel
skall anslås för att motverka markförsurningen,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om katastofskydd vid
insektsangrepp på skogsbeståndet.

Motioner från allmänna motionstiden 1998

1998/99:MJ219 av Lennart Daléus m.fl. (c) vari yrkas
13. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att sälja
statligt ägd skog till enskilda brukare,
14. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till  känna  vad  i  motionen  anförts om att
återväxtåtgärder skall tillhöra fastigheten,
1998/99:MJ224 av Alf Svensson m.fl. (kd) vari yrkas
42. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om övergripande,
långsiktiga   och  hållbara  spelregler  för
skogsnäringen,
1998/99:MJ302 av Berndt Ekholm och Arne Kjörnsberg
(s) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om behovet av en
ändring  av  den  nedre  arealgränsen  för
avverkningsbegränsningar i södra Sverige,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att regeringen bör
ta  initiativ  till  en  synkronisering  av
bestämmelserna  i  fastighetsbildningslagen  och
skogsvårdslagen.
1998/99:MJ306 av Göte Jonsson m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om terminologin för
ägoslagsindelning,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om avverkning av skog,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts  om  skogs-  och
miljöredovisning,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om redovisning av
skogsimpediment som skyddad mark,
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om en sammanhållen
skogspolitik,
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om skogsfrågor och
EU.
1998/99:MJ308 av Caroline Hagström m.fl. (kd) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad i motionen anförts om stabila  och
långsiktiga spelregler för skogsnäringen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om konsekvenserna om
miljöbalken i förhållande till skogsvårdslagen,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om detaljregleringar av
skogsbruket,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om en utvärdering av
den nya skogspolitiken,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om ägarstrukturen inom
svenskt skogsbruk,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om Skogsorganisationens
informations- och rådgivningsverksamhet,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om inrättandet av ett
katastrofskydd för skogsägare,
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om ekonomiskt stöd till
skogsägare för åtgärder mot markförsurning,
10. att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts om medel  för
biotopskyddsområden   och   för
naturvårdsavtal.

Utfrågning

Utskottet  anordnade  den 20 oktober  1998  en
utfrågning med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och
Statens fastighetsverk med anledning av föreliggande
proposition. Den 5 november utfrågades Skogsägarnas
Riksförbund i samma ärende.

Utskottet

Inledning

År 1993 beslutade riksdagen om en ny skogspolitik
(bet. 1992/93:JoU15).  Utskottet uttalade därvid
bl.a. att det förutsatte att en utvärdering av den
nya skogspolitikens effekter på den  biologiska
mångfalden m.m. skulle redovisas för riksdagen. I
den proposition som här behandlas redovisas den
utvärdering som Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket
har gjort av 1993  års  skogspolitiska beslut.
Regeringen konstaterar i propositionen att varken
skogspolitikens produktionsmål eller dess miljömål
har nåtts ännu. Målen bör emellertid ligga fast. I
syfte att snabbare och mer effektivt nå målen
föreslås  vissa  förändringar  i skogsvårdslagen
(1979:429).   Förändringarna   innebär   bl.a.
preciseringar i fråga om kraven på skogsföryngring
och miljöhänsyn.
Sedan den nya skogspolitiken beslutades år 1993 har
utskottet vid ett flertal  tillfällen behandlat
skogsfrågorna. Senast skedde detta i betänkande
1997/98:JoU15. Vissa skogsfrågor har även behandlats
i utskottets betänkanden om miljöbalken och dess
följdlagstiftning  (bet.  1997/98:JoU20 och bet.
1997/98:JoU25).
Utskottets beredning av detta ärende har skett
delvis   parallellt   med  behandlingen   av
budgetpropositionen för år 1999, utgiftsområdena 20
och 23 (se bet. 1998/99:MJU1 och bet. 1998/99:MJU2).

Svensk skogspolitik i ett internationellt
perspektiv

Propositionen

Sverige bör även i fortsättningen verka aktivt i de
pågående internationella förhandlingarna  för en
överenskommelse  om  ekonomiskt,  ekologiskt och
socialt hållbart skogsbruk i alla delar av världen.
Inom EU bör Sverige arbeta för fortsatt nationell
bestämmanderätt vad gäller skogspolitiken och för en
bättre samordning inom EU av hanteringen av de
frågor som berör skogsbruket och skogsindustrin. Ett
nära samarbete inom Norden i skogspolitiska frågor
är angeläget.

Motionerna

Kristdemokraterna efterlyser i motion Jo82 yrkande 1
starkare insatser  från  statens  sida  på det
internationella  planet.  Den  internationella
konkurrensen  gör det enligt motionärerna  helt
nödvändigt att vid svenska beskickningar utomlands
återupprätta bevakningen av skogliga frågor.

I motion MJ306 (m) yrkande 10 påtalas vikten av att
de nordiska länderna är tongivande inom EU när det
gäller att sätta agendan när t.ex. miljö- och
forskningsområdena berör skogliga frågor.

Utskottets överväganden

Frågan  om  skoglig  kompetens  vid  Sveriges
beskickningar utomlands  är delvis en fråga om
budgetmedel för olika ändamål inom utgiftsområde 23.
Dessa ämnen behandlas av utskottet i betänkande MJU1
parallellt med detta ärende och utskottet avstår
därför i detta sammanhang från att föreslå några
ytterligare åtgärder med anledning av motion Jo82
(kd) yrkande 1.
Utskottet förutsätter att det svenska EU-arbetet
samordnas så att samtliga intressen, dvs. även de
skogliga, vägs samman då de svenska ståndpunkterna i
EU-förhandlingarna  arbetas  fram.  Regeringen
redovisar också i propositionen de ansträngningar
som gjorts från svensk  sida  bl.a.  för  att
skogsforskningen skulle få en framskjuten plats i
EU:s femte ramprogram för forskning. Med hänvisning
till det anförda avstyrks motion MJ306 (m) yrkande
10.

Utvärderingen av skogspolitiken

Skogspolitiken och dess mål

Propositionen

I 1993 års skogspolitiska beslut slogs det fast att
skogspolitiken måste ges en långsiktig och ekologisk
inriktning. Det anfördes också att det inte är
möjligt  och  rimligt  att  med  alltför korta
intervaller ändra grunderna för skogspolitiken mot
bakgrund av det grundläggande kravet på en god
hushållning och med hänsyn till de långa växttider
som gäller för den svenska skogen. Å andra sidan
måste nya kunskaper och värderingar få komma till
uttryck  i  den  konkreta  utformningen  och
tillämpningen av skogspolitiken. Insikten om detta
är bakgrunden till det beslut som togs år 1993 att
redan  inom en fyraårsperiod  göra  en  första
utvärdering av 1993 års skogspolitiska beslut.
Skogsstyrelsen har sålunda haft i uppdrag att
utvärdera 1993 års skogspolitiska beslut särskilt
avseende   miljömålet.   Tillsammans    med
Naturvårdsverket har Skogsstyrelsens uppdrag vidare
varit att fortlöpande utvärdera effekterna på den
biologiska mångfalden av den nya skogspolitiken.
Det är enligt regeringens uppfattning nödvändigt
att skogspolitiken  följs  upp löpande och att
resultaten av denna uppföljning  redovisas  med
lämpliga  tidsmellanrum,  t.ex. vart fjärde år.
Härigenom blir det möjligt att göra de nödvändiga
redovisningar  som  riksdagen  behöver  och  de
anpassningar som är angelägna. Detta är i linje med
den plan som regeringen har redovisat också för
miljöpolitiken (prop. 1997/98:145). Samtidigt måste
skogspolitiken kännetecknas av det stabilitetskrav
som följer av de naturliga betingelser som är
grunden för en hållbar skogsnäring i vårt land.
Det  av riksdagen fastlagda produktionsmålet  i
skogsbruket, jämställt med miljömålet, är att skogen
och skogsmarken  skall  utnyttjas effektivt och
ansvarsfullt så att den ger  en uthålligt god
avkastning. Skogsproduktionens inriktning skall ge
handlingsfrihet i fråga om användningen av vad
skogen  producerar.  Miljömålet  är att skogens
naturgivna produktionsförmåga skall bevaras.  En
biologisk mångfald och genetisk variation i skogen
skall säkras. Skogen skall brukas så att växt- och
djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges
förutsättningar  att  fortleva  under  naturliga
betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter
och   naturtyper   skall   skyddas.  Skogens
kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala
värden skall värnas.
Utvärderingen  visar  att  miljöhänsynen  inom
skogsbruket successivt har förbättrats under hela
decenniet. Varken produktions- eller miljömålet har
dock hittills uppnåtts. Skogsstyrelsen påpekar att
skogen ger en uthålligt hög virkesproduktion men att
den försämrade skogsvården under 1900-talet leder
till  att  skogen  inte  får  den  önskvärda
sammansättningen. Vidare anser Skogsstyrelsen att
det är otillfredsställande att skogsvårdens kvalitet
och omfattning vad gäller återväxter, röjning och
gallring inte når upp till de nivåer som har
förutsatts i politiken. Det har skett betydande
framsteg inom miljöområdet men för främst målet att
bevara den biologiska mångfalden återstår mycket
arbete.
Regeringen anser att målen bör ligga fast. De båda
målen är modernt utformade och väl avvägda både i
sig själva och gentemot varandra. De speglar både
den internationella utvecklingen och vår nationella
tradition. Även om de är uttryckta något annorlunda
omfattar de grundsynen på en hållbar ekonomisk,
social, kulturell och ekologisk  utveckling. En
skogspolitik av detta slag innebär sålunda att vi
tar vårt ansvar både nationellt och internationellt
för en utveckling  som  tjänar  även  kommande
generationer. Det kan givetvis inte uteslutas att
målen kan komma att behöva justeras till följd av
nya kunskaper och erfarenheter. Sådana förändringar
är emellertid inte aktuella efter den korta tid som
förflutit sedan riksdagen lade fast målen.
Det bör i sammanhanget betonas att riksdagens
beslut om de båda målen förutsatte att varken
riksdagen eller regeringen skulle lägga fast några
del-  eller detaljmål. Det är en uppgift  för
skogsvårdsorganisationen att utforma sådana.

Motionerna

I motionerna MJ224 yrkande 42 och MJ308 yrkande 1
(båda kd) påtalas skogsbrukets och skogsindustrins
betydelse som basnäring i Sverige. För att svenskt
skogsbruk  och svensk skogsindustri skall kunna
utvecklas i framtiden krävs enligt motionärerna
övergripande långsiktiga och hållbara spelregler som
befrämjar såväl produktions- som miljömål. Vidare
erinras i den senare motionens yrkande 3 om att
Kristdemokraterna  tidigare  avvisat  ett  antal
regeringsförslag som innebär en återgång till ett
mer detaljreglerat skogsbruk. Motionärerna anser
även att det enskilda ägandet inom svenskt skogsbruk
bör stimuleras (yrk. 5). Kristdemokraterna anser
vidare i motion MJ308 yrkande  4 att den nya
skogspolitiken bör få verka under en längre tid
innan en mer omfattande utvärdering  görs  och
vittgående slutsatser dras.
Sverige saknar enligt motion MJ306 (m) yrkande 9 en
sammanhållen och framåtsyftande skogspolitik. De
olika departementen ger olika budskap vilket är
negativt inte minst i internationella sammanhang.
Motionärerna betonar vikten av att man från svensk
sida, utifrån en samlad uppfattning,  redovisar
skogsbrukets betydelse för den svenska ekonomin och
informerar sakligt om våra brukningsmetoder och
innehållet i den skogliga lagstiftningen.

Utskottets överväganden

Utskottet ansluter sig till regeringens bedömningar
angående behovet av mer långsiktiga utvärderingar
respektive löpande uppföljning av skogspolitiken.
Utskottet ser ingen avgörande skillnad mellan dessa
överväganden och de synpunkter som redovisas i
motion MJ308 (kd) yrkande 4. Motionen påkallar ingen
särskild åtgärd från riksdagens sida i den delen.
Utskottet vill vidare understryka att det inte
råder några delade meningar om skogsbrukets och
skogsindustrins stora betydelse som basnäring i
Sverige. Det bör bl.a. framhållas att exporten av
skogsprodukter  är  en  av  våra  viktigaste
inkomstkällor i det internationella handelsutbytet.
Utskottet instämmer också i vad som anförs i kd-
motionerna MJ224 och MJ308 att det krävs långsiktiga
och hållbara riktlinjer och bestämmelser angående
skogspolitikens mål. Som regeringen anfört måste
skogspolitiken kännetecknas av det stabilitetskrav
som följer av de naturliga betingelser som är
grunden  för  en  hållbar  skogsnäring.  Den
uppföljningsverksamhet som görs på både lång och
kort  sikt  kan  dock ge anledning till vissa
anpassningar  främst  vad  avser  medlen  i
skogspolitiken. Med det anförda avstyrker utskottet
de ganska allmänt hållna synpunkterna i motionerna
MJ224 yrkande 42 och MJ308 yrkandena 1 och 3.
Utskottet  behandlade  i  sitt   betänkande
1996/97:JoU17 ägarstrukturen inom svenskt skogsbruk.
Utskottet  konstaterade  därvid  att  cirka två
tredjedelar av Sveriges yta bär skog i någon form.
Hälften av skogen ägs av privata, mindre skogsägare,
25 % av privata  bolag och resten av staten,
kommunerna och kyrkan.  Utskottet fann vid det
tillfället inte anledning till något uttalande om
ägarstrukturen i svenskt skogsbruk. Inte heller i
detta sammanhang finner utskottet att ett uttalande
i enlighet med vad som anförs i motion MJ308 (kd)
yrkande 5 är befogat och motionen avstyrks i berörd
del. I motionen  har  för övrigt inte närmare
utvecklats vilken typ av stimulanser eller styrmedel
som skulle utnyttjas för att främja enskilt ägande
inom skogsbruket. Den offentligrättsliga kontroll
som staten utövar i fråga om förvärv av skogsmark
sker i huvudsak inom ramen för förvärvsprövningen
enligt  jordförvärvslagen.  Utskottet  hänvisar
därvidlag till vad som i det följande anförs om en
översyn av vissa bestämmelser i jordförvärvslagen
och fastighetsbildningslagen.
Utskottet har inga invändningar mot de synpunkter
som framförs i motion MJ306 (m) yrkande 9 om att det
är  viktigt  att  vi från svensk sida sakligt
informerar om våra brukningsmetoder och innehållet i
den skogliga lagstiftningen.  Utskottet ser det
närmast som en självklarhet att regeringen och
berörda myndigheter bedriver sin verksamhet  på
angivet sätt, och något uttalande av riksdagen härom
är inte påkallat. I övrigt hänvisar utskottet till
vad som ovan anförts om skogens betydelse som
basnäring m.m. Motionen avstyrks i denna del.

Skogspolitikens medel

Propositionen

Medlen i gällande skogspolitik är av rättslig,
ekonomisk    och    administrativ    art.
Skogsvårdslagstiftningen  anger de flesta av de
grundläggande krav som ställs på skogsbruket. Men
även   i   naturvårdslagstiftningen   och  i
kulturminneslagstiftningen finns det krav på hur
skogsbruket   skall  bedrivas.  Lagstiftningen
kompletteras numera  i mindre grad av statligt
ekonomiskt stöd till åtgärder i skogsbruket. Andra
medel   kan   sammanfattas   under  rubriken
kunskapsförsörjning. Hit kan räknas information,
rådgivning, utbildning, utveckling och forskning.
Staten har i modern tid svarat ekonomiskt och
praktiskt för merparten av dessa insatser. Under de
senaste decennierna har emellertid en större del av
ansvaret förts över till skogsbruket självt.
En väsentlig förändring som gjordes genom 1993 års
skogspolitiska  beslut  var  att  de  statliga
subventionerna begränsades väsentligt på ett sätt
som följer de internationella frihandelsreglerna. En
annan påtaglig förändring som hade förts fram öven i
andra sammanhang var skogsbranschens ökade ansvar
för  den  forskning som ligger  nära  praktisk
tillämpning. Informationen och rådgivningen som i
stor omfattning har nära samband med lagstiftningens
tillämpning  är  dock  fortfarande  en  viktig
angelägenhet för staten.
De  förändringar  som  gjordes genom 1993 års
skogspolitiska  beslut  när  det  gäller  de
grundläggande  bedömningarna   i   fråga  om
skogspolitikens  medel  bör  ligga  fast. Någon
förändring bör således inte göras. Det innebär bl.a.
att det inte är aktuellt att åter införa  en
skogsvårdsavgift.

Utskottets överväganden

Utskottet har inga invändningar mot regeringens
överväganden i detta avsnitt och hänvisar till de
bedömningar som i övrigt görs i detta betänkande
angående skogspolitikens mål och medel.

Skogsvårdslagstiftningen och
skogsvårdslagens tillämpningsområde

Propositionen

Skogsvårdslagen med dess föreskrifter beslutade av
regeringen  och  Skogsstyrelsen  är  ett av de
viktigaste medlen i skogspolitiken sedan länge.
Skogsvårdslagstiftningen innehåller de normer som
blivit allmänt accepterade i vårt land och som tar
sikte  på  vad som numera kallas ett hållbart
skogsbruk men  som  tidigare  hade  benämningen
långsiktigt eller uthålligt.
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har föreslagit
ändringar på samtliga tre nivåer i lagstiftningen,
nämligen i lagen, i regeringens förordning och i
Skogsstyrelsens  föreskrifter. Det bör samtidigt
erinras om de ändringar som följer av den av
regeringen föreslagna miljöbalken som bl.a. ersätter
naturvårdslagen. I det följande behandlas enbart de
bestämmelser som på skilda sätt har aktualiserats av
Skogsstyrelsen  och  av  Naturvårdsverket  i
utvärderingen.
I 2 § skogsvårdslagen anges vad som i lagen avses
med skogsmark och skogliga impediment. Syftet är
sålunda  enbart  att  klargöra  var  de  olika
bestämmelserna i skogsvårdslagen är tillämpliga.
Skogsstyrelsen motiverar  sitt  förslag till en
översyn av terminologin bl.a. med hänvisning till
begreppsförvirring i anslutning till statistiska
redovisningar och i samband med rapportering till
internationella  organisationer.  I  debatten om
arealen skyddad skogsmark råder det inte sällan
oenighet eftersom skogsmark har olika definition
eller av skilda skäl ges olika definition beroende
på vem som redovisar och var redovisningen sker.
Givetvis  är  det  angeläget att i jämförande
statistik skapa enhetlighet både nationellt och
internationellt. Sverige verkar särskilt i olika
internationella organisationer för detta. Det är för
svensk del Skogsstyrelsens uppgift att i egenskap av
ansvarig  myndighet för skogsstatistiken utforma
denna på ett sätt som tillgodoser skilda behov.
Definitionen av skogsvårdslagens tillämpningsområde
är en helt annan sak. Den definition som nu finns är
väl inarbetad  sedan  länge  och  utformad med
utgångspunkt i sitt särskilda syfte. Den bör därför
bestå.  Detsamma  gäller den år 1993 beslutade
definitionen av skogliga impediment. Denna tillkom i
huvudsak för att kunna ange var vissa av lagens
bestämmelser om naturvårdshänsyn gäller.

Motionerna

Enligt motion Jo76 (v) yrkande 1 är det viktigt att
statistik  över skyddade arealer blir jämförbar
mellan länder, men motionärerna delar regeringens
uppfattning att detta kan ske utan att vedertagna
definitioner ändras.  Regeringen  bör därför ge
Skogsstyrelsen  i  uppdrag  att  ta  fram  en
statistikredovisning  som  tillgodoser kravet på
jämförbarhet mellan länder.
I motionerna Jo81 (c) yrkande 3, Jo82 (kd) yrkande
2 och MJ306 (m) yrkande 1 anförs att regeringen bör
återkomma till regeringen med förslag till ändrad
terminologi  inom  skogsbruket  i  enlighet med
Skogsstyrelsens förslag. Moderaterna anför dessutom
att skyddet för impedimenten är så starkt att de bör
redovisas som skyddad mark (yrkande 6).

Utskottets överväganden

Utskottet anser i likhet med regeringen att den
nuvarande definitionen av skogsmark och skogliga
impediment bör bestå och avstyrker därför motionerna
Jo81 (c) yrkande 3, Jo82 (kd) yrkande 2 och MJ306
(m) yrkande 1.
Regeringen  anför  i propositionen att det är
angeläget  att  i  jämförande  statistik  skapa
enhetlighet både nationellt och internationellt.
Sverige verkar enligt regeringen särskilt för detta
i  olika  internationella  organisationer.  Av
propositionen framgår också att det för svensk del
är Skogsstyrelsen som i egenskap  av  ansvarig
myndighet för skogsstatistiken har i uppgift att
utforma denna på ett sätt som tillgodoser skilda
behov. Det uppdrag som efterfrågas i motion Jo76 (v)
yrkande 1 ingår alltså redan i Skogsstyrelsens
myndighetsuppgifter. Motionen bör lämnas utan vidare
åtgärd med hänvisning till det anförda.
Med hänvisning till vad som ovan anförts avstyrker
utskottet även motion MJ306 (m) yrkande 6.

Anläggning av ny skog på skogsmark

Propositionen

Enligt 5 § skogsvårdslagen  måste den som har
avverkat anlägga ny skog. De föryngringsåtgärder
skall vidtas som behövs för att trygga återväxten av
skog av tillfredsställande täthet och beskaffenhet i
övrigt (6 §). Åtgärderna skall ha vidtagits senast
under tredje året efter det att skyldigheten att
anlägga ny skog inträdde. Sådd eller plantering
(skogsodling) skall användas när naturlig föryngring
inte kan bedömas ge tillfredsställande återväxt inom
godtagbar tid.
Det står helt klart att återväxternas resultat inte
tillgodoser  skogsvårdslagens  krav.  Detta  är
allvarligt  eftersom  dåliga  skogsföryngringar
äventyrar den framtida virkesförsörjningen. Både
kvantitet och kvalitet minskar.  Därför är det
absolut  nödvändigt  att  förbättringar  sker.
Skogsodling måste tillämpas i större utsträckning.
Skonsamma   markberedningar   måste   utföras.
Självföryngring får tillämpas enbart på marker som
är lämpliga för sådan och med tillräckligt antal
fröträd och med markberedning där så behövs.
Så som lagstiftningen är utformad kan en nödvändig
förbättring ske utan ändringar i lagen. Däremot
måste skogsägarna upplysas bättre om vad som gäller
och hur föryngringsarbetet skall bedrivas. I vissa
fall kan lagens bestämmelser om förelägganden behöva
tillämpas.

Motionerna

I motion Jo76 (v) yrkande 2 påtalas behovet av
ytterligare rådgivning till skogsägarna om de krav
som ställs vid anläggning av ny skog, framför allt
om skogsodlingsmetoder och markberedningsmetoder som
inte förstör de biologiska förutsättningarna på
skogsmarken.  Därutöver  behövs det kontinuerlig
uppföljning av de nyanlagda skogarna för att bedöma
återväxtåtgärderna på längre sikt. Regeringen bör
därför ge Skogsstyrelsen dessa uppdrag.
Enligt motion Jo77 (s) yrkande 1 bör det klart
uttalas att en ståndortsanpassad trädslagsblandning
med huvudinriktning på barrskog skall eftersträvas
vid anläggning av ny skog. Detta skulle enligt
motionärerna vara av stor  betydelse  för vårt
framtida skogsbestånd.

Utskottets överväganden

Utskottet delar de synpunkter som anförs i motion
Jo76 (v) yrkande 2 om vikten av rådgivning och
information vid anläggning av ny skog. Emellertid
ingår  dessa  uppgifter i Skogsvårdsmyndighetens
uppdrag varför ingen ytterligare åtgärd torde krävas
med anledning av motionen. Beträffande utvärdering
av skogsvårdsåtgärder hänvisar utskottet till sina
överväganden under rubriken Röjning och gallring av
skog.
Utskottet har inga invändningar mot regeringens
bedömning att gällande bestämmelser om anläggning av
ny skog på skogsmark bör ligga fast och avstyrker
därför motion Jo77 (s) yrkande 1. I sammanhanget
vill utskottet erinra om 6 § skogsvårdslagen enligt
vilken  de föryngringsåtgärder skall vidtas som
behövs för  att  trygga återväxten av skog av
tillfredsställande täthet och beskaffenhet i övrigt.

Röjning och gallring av skog

Propositionen

Enligt skogsvårdslagen i dess lydelse t.o.m. år 1993
gällde att röjning av plantskog eller ungskog skulle
ske när skogen är så tät eller av sådan beskaffenhet
i övrigt att produktionen  av värdefullt virke
väsentligen hämmas. Vidare gällde att gallring av
skog  skulle  ske  i  samma situationer. Dessa
skyldigheter, utom kravet på röjning av plantskog,
slopades  genom 1993 års skogspolitiska beslut.
Motivet härför var bl.a. att möjliggöra den framtida
variation i skogarna som av flera skäl ansågs vara
angelägen. Det påpekades också att andra åtgärder
och förhållanden sannolikt hade påverkat den ökade
aktivitet i dessa verksamheter som hade noterats för
1980-talet.  Som  exempel  nämndes  statsbidrag,
intensifierad rådgivning och förbättrad lönsamhet i
skogsbruket.
Enligt Skogsstyrelsens utvärdering har den årliga
röjningen i skog minskat påtagligt från en nivå på
ca 350 000 hektar under 1980-talet till ca 200 000
hektar under 1990-talet. Vad så gäller gallringarna
redovisar Skogsstyrelsen att dessa, särskilt i fråga
om den första gallringen, inte utförs vid den
tidpunkt och i den omfattning som är önskvärd.
I budgetpropositionen för år 1998 har regeringen
redovisat sin bedömning av vad som är angeläget att
göra i fråga om röjningen av skog (prop. 1997/98:1
utg. omr.  23). Samma synsätt kan anläggas på
gallringen.  Både  röjningens  och  gallringens
betydelse för produktionen av värdefull råvara och
därmed  också  för det enskilda skogsföretagets
ekonomi måste tydliggöras. Det pågår i detta syfte
en kampanj inte minst från virkesköparnas sida för
att få till stånd en bättre skogsskötsel i detta
syfte.  Skogsvårdsorganisationens  rådgivning  är
givetvis av stor betydelse även i detta sammanhang.
Utvärderingen antyder att kampanjerna haft betydelse
för att utvecklingen  har  vänt  i  fråga  om
röjningarna.
Både  röjning  och  gallring  är  led  i det
kommersiella,   konkurrensutsatta   skogsbruket.
Åtgärderna  bör därför inte subventioneras  med
statliga medel. Om de kan utgöra ett intressant
inslag i arbetsmarknadspolitiken får avgöras i en
avvägning mot andra möjliga insatser. De statliga
bidrag som i så fall skulle vara aktuella är enbart
för  merkostnader  i förhållande  till  normala
kostnader för åtgärden.

Motionerna

Vänsterpartiet anser i motion Jo76 yrkande 3 att
regeringen  bör  överväga  att  återinföra  ett
lagreglerat  krav  på  röjning  och  gallring.
Skogsägarna bör dock ges ytterligare tid att visa
att man klarar detta på frivillig väg. Regeringen
bör därför ge Skogsstyrelsen i uppdrag att göra en
ny utvärdering av röjnings- och gallringsåtgärderna
under år 1999 och därefter  återkomma  med en
redovisning till riksdagen.
I motion Jo77 (s) yrkande 2 anförs att 6 §
skogsvårdslagen bör ändras så att röjnings- och
gallringsplikten omfattar såväl plant- som ungskog.
Miljöpartiet anför i motion Jo80 yrkande 10 att
regeringen bör återkomma med förslag som stoppar
överuttag vid gallring.

Utskottets överväganden

Skogsstyrelsens utvärdering visar att den årliga
röjningen  och gallringen i skogen har minskat
påtagligt  sedan  1980-talet.  Den  kraftigaste
minskningen  inträffade  dock  innan  den  nya
skogspolitiken trädde i kraft. Det är med andra ord
troligen inte denna som har medfört den kraftiga
aktivitetsminskningen.  Regeringen  redovisar  i
propositionen de åtgärder som vidtagits för att
förbättra denna del av skogsskötseln. Utskottet
instämmer i vad som anförs i motion Jo76 (v) yrkande
3 att effekterna av dessa åtgärder bör följas upp
och redovisas för riksdagen. Denna uppföljning bör
införlivas  i  den kontinuerliga utvärdering av
skogspolitiken  som  regeringen  förordar  under
avsnittet Utvärderingen av skogspolitiken och som
enligt utskottets uppfattning bör redovisas för
riksdagen  en  gång  per mandatperiod. Motionen
avstyrks i den mån den inte tillgodosetts genom vad
som här anförts.
Utskottet förutsätter att även de problem med
överuttag vid gallring som påtalas i motion Jo80
(mp) yrkande 10 behandlas i ovan nämnda uppföljning.
Motionen torde i huvudsak vara tillgodosedd med det
anförda och påkallar ingen vidare åtgärd.
Utskottet instämmer i regeringens bedömning att en
ökning av skogsvårdande röjning och gallring bör
uppnås  genom  information  och  rådgivning och
avstyrker därför motion Jo77 (s) yrkande 2.

Avverkning av skog

Propositionen

Enligt 10 § första stycket skogsvårdslagen skall
avverkning på skogsmark  vara ändamålsenlig för
återväxt av ny skog eller främja skogens utveckling.
Syftet med denna bestämmelse är enligt förarbetena
att  tillgodose  behovet  av  ett  långsiktigt
bärkraftigt  skogsbruk.  Bestämmelsernas  närmare
utformning ändrades genom 1993 års skogspolitiska
beslut i syfte att möjliggöra  en mindre stel
tillämpning genom att tillåta nya avverkningsformer,
dock med bibehållande av det grundläggande kravet på
ändamålsenlighet i fråga om återväxt.
Goda återväxter efter avverkning är grundläggande i
ett hållbart skogsbruk. Kravet på sådana har en bred
förankring hos landets skogsägare. Det är en av de
normer som är djupt rotade och som är viktig att
föra vidare till kommande generationer skogsägare.
Utvärderingen har visat, även om den omfattar tid
även före den nya skogspolitikens ikraftträdande,
att  det behövs  kraftfulla  åtgärder  för  en
förbättring av återväxten. I det sammanhanget är
formen för föryngringsavverkning av stor och i många
fall avgörande betydelse. Att tydligt kunna ge
föreskrifter om hur avverkningen skall bedrivas för
att vara ändamålsenlig för återväxten eller för att
främja skogens utveckling är angeläget. Lagen bör
därför kompletteras  med  ett  bemyndigande för
regeringen  eller  den myndighet som regeringen
bestämmer att meddela sådana föreskrifter. Avsikten
är givetvis inte att omöjliggöra en ökad mångfald
som 1993 års beslut avsåg utan i stället att
förhindra  avverkningsformer  som  uppenbarligen
strider mot lagens syften.
Enligt 10 § andra stycket skogsvårdslagen får
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer
till skydd för den yngre skogen föreskriva att
trädbestånd under en viss ålder inte får avverkas.
Bestämmelsen fanns i sak redan före år 1994 men
regleringen var då mycket detaljerad med möjlighet
till omfattande undantag. Genom 1993 års beslut
syftades det till en väsentlig förenkling av dessa
regler. Samtidigt angavs det att en riktlinje för
framtiden borde vara att sänka gränsen för lägsta
slutavverkningsålder med 25 %.
Utvärderingen visar att åldern på den skog som
föryngringsavverkas har sjunkit, främst i södra
Sveriges granskogar. Behovet av att skydda och vårda
den yngre skogen är sedan länge väl förankrat  hos
skogsägarna. Detta talar enligt regeringen för att
den tidigare detaljregleringen inte bör återinföras.
Det finns emellertid motiv för att uppmärksamt följa
utvecklingen. Anledningen  är  de  exploaterande
avverkningar som bedrivs av vissa nya skogsägare som
samtidigt utnyttjar de vidgade undantagen  från
ransoneringsbestämmelserna  i  övrigt.  Det  är
Skogsstyrelsen   som  beslutar  de   närmare
föreskrifterna om lägsta slutavverkningsålder. Om
det visar sig att nuvarande regler utnyttjas på ett
sätt som inte är i linje med skogspolitikens anda
bör Skogsstyrelsen vidta åtgärder.
I  11  § skogsvårdslagen regleras skogsägarnas
möjligheter att avverka. För större skogsinnehav är
det sålunda möjligt att ge föreskrifter om att högst
en viss andel av en brukningsenhets skogsmarksareal
får avverkas under en viss period. I fråga om mindre
skogsinnehav  får  föreskrifterna  innebära  att
avverkning inte får ske i sådan utsträckning att mer
än  hälften  av  brukningsenhetens  produktiva
skogsareal kommer att bestå av kalhyggen och yngre
skog. För dessa har regeringen så sent som hösten
1997 beslutat att brukningsenheter mindre än 50
hektar  helt skall undantas från begränsningen.
Tidigare gällde undantaget alla brukningsenheter
mindre än 100 hektar.
Den reglering som gällde före år 1993 ansågs
krånglig samtidigt som den knappast hade någon
betydelse  för den regionala skogshushållningen.
Snarare   försvårade   den   skogsindustrins
råvaruförsörjning. Mot den bakgrunden beslutades år
1993  den  väsentliga  uppmjukningen av regeln.
Beslutet sammanföll nära i tiden med ändringar i
fastighetsbildningslagen  och  jordförvärvslagen.
Effekterna av ändringarna i fastighetsbildningslagen
är osäkra. Ändringarna i jordförvärvslagen  var
emellertid sådana att helt nya grupper av köpare av
skogsfastigheter fick möjlighet att uppträda på
marknaden. Bland dessa finns sådana som saknar
tidigare förankring i skogsbruket och därmed inte
tagit del av den normbildning  som 1900-talets
skogspolitik har medverkat till.
Denna utveckling har motiverat regeringen  att
skärpa bestämmelserna på redovisat sätt. Ytterligare
skärpningar skulle ställa krav på väsentligt ökade
resurser för tillsyn från skogsmyndighetens sida.
Samtidigt skulle  den  utgöra en alltför stark
begränsning i avverkningsaktiviteten. Den nuvarande
arealgränsen får sålunda betraktas som väl avvägd
och bör alltså inte ändras.

Motionerna

Enligt motionerna Jo76 (v) yrkande 4, Jo80 (mp)
yrkande 8 och Jo81 (c) yrkande 5 bör reglerna vad
gäller  skydd  för den  unga  skogen  skärpas.
Vänsterpartiet och Centerpartiet specificerar inte
vid vilken ålder slutavverkning skall tillåtas.
Miljöpartiet   anser   att  lägsta  tillåtna
slutavverkningsålder bör vara 80 år i likhet med vad
som gällde före 1993 års skogspolitiska beslut.
I motion Jo80 (mp) yrkande 7 anförs att regeringen
bör  återkomma till riksdagen med  förslag  på
ytterligare sänkning av den areal som är undantagen
från begränsningar vid avverkningar. Utgångspunkten
bör härvid vara de regler som gällde före 1993 års
skogspolitiska  beslut. Även motion  MJ302  (s)
behandlar  i yrkande  1  den  tidigare  nämnda
arealgränsen.  Motionärerna  anser  härvid  att
arealgränsen    för    undantag     från
avverkningsbegränsningar i södra Sverige bör sänkas
till 20 hektar. Motionärerna  anför vidare att
bestämmelserna  i  fastighetsbildningslagen  och
skogsvårdslagen bör synkroniseras med avseende på
ransoneringsreglerna för skogsfastigheter.
I motion Jo81 (c) yrkas att gränsen för den s.k.
ransoneringsregeln  bör  sänkas  till 20 hektar
(yrkande  4). Motionärerna anser även  att  en
parlamentarisk utredning bör tillsättas i syfte att
se över jordförvärvslagen. Syftet med utredningen
skall vara att komma till rätta med de på vissa
fastigheter omfattande slutavverkningarna samt att
stärka boplikten (yrkande 6). I motion MJ302 (s)
yrkande 2 anförs att regeringen bör ta initiativ
till en synkronisering av fastighetsbildningslagen
och skogsvårdslagen. Enligt motion Jo76 (v) yrkande
5 bör jordförvärvslagen ses över i syfte att stärka
bosättningsplikten  och  öka  lokalbefolkningens
möjligheter att förvärva skogsmark.
Regeringens förslag att ändra skogsvårdslagen så
att skogsvårdsmyndigheten får möjlighet att meddela
föreskrifter  om  hur  en avverkning skall ske
behandlas i motionerna Jo82 (kd) yrkande 3 och MJ306
(m) yrkande 2. Motionärerna anser att det skulle
vara en onödig återgång till den detaljreglering som
den nya lagen avsåg att ta bort och de motsätter sig
därför förslaget.

Utskottets överväganden

Enligt 10 § första stycket skogsvårdslagen skall
avverkning på skogsmark vara ändamålsenlig  för
återväxt av ny skog eller främja skogens utveckling.
Skogsstyrelsen har i sin utvärdering noterat att
avverkningarna  i  många fall inte  har  varit
ändamålsenliga för återväxten.  Det innebär att
syftet  med  bestämmelsen,  den  långsiktiga
utvecklingen, äventyras. I vissa fall kan det t.o.m.
vara så att följderna av en olämplig avverkning inte
går att rätta till i efterhand. Mot den bakgrunden
har utskottet inga invändningar mot regeringens
förslag att skogsvårdslagen skall kompletteras med
ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
hur avverkning skall  bedrivas  för att stå i
överensstämmelse   med  10 §  skogsvårdslagen.
Motionerna Jo82 (kd) yrkande 3 och MJ306 (m) yrkande
2 avstyrks med hänvisning till det anförda.
Skogsstyrelsens utvärdering visar att åldern på den
skog som föryngringsavverkas har sjunkit, främst i
södra Sveriges granskogar. Enligt Skogsstyrelsen
utgör  detta  emellertid  inget  problem  för
virkesproduktionen jämfört med hur det var före
förändringen  av bestämmelserna. Utskottet delar
regeringens uppfattning att behovet av att skydda
och vårda den yngre skogen sedan länge är väl
förankrat hos flertalet skogsägare. Detta talar för
att  den  tidigare  detaljregleringen  inte bör
återinföras. Skogsstyrelsen bör emellertid noggrant
följa utvecklingen. Om det visar sig att nuvarande
regler utnyttjas på ett sätt som inte är avsett bör
Skogsstyrelsen  vidta  lämpliga  åtgärder.  Med
hänvisning till det anförda avstyrks motionerna Jo76
(v) yrkande 4, Jo80 (mp) yrkande 8 och Jo81 (c)
yrkande 5.
I  11  § skogsvårdslagen regleras  skogsägarens
möjligheter  att avverka. Bestämmelserna är mer
detaljerade för stora fastigheter än för små. För
större skogsinnehav är det sålunda möjligt att ge
föreskrifter om att högst en viss andel av en
brukningsenhets skogsmarksareal får avverkas under
en viss period. I fråga om mindre skogsinnehav får
föreskrifterna innebära att avverkning inte får ske
i sådan utsträckning  att  mer  än hälften av
brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer
att bestå av kalmark och yngre skog. Regeringen
beslutade hösten 1997 att brukningsenheter mindre än
50 hektar helt skulle undantas från begränsningen.
Tidigare gällde undantaget alla brukningsenheter
mindre än 100 hektar.
Före  1993  års  skogspolitiska beslut  gällde
ransoneringsbestämmelser som innebar att undantag
från  dem  bestämdes  med  utgångspunkt  i
brukningsenhetens  produktionsförmåga.  För södra
Sverige motsvarade detta ca 20 hektar, för norra
Sverige 40 hektar eller mer.
I  början  av  1990-talet  ändrades  även
fastighetsbildningslagen  och  jordförvärvslagen.
Ändringarna i jordförvärvslagen innebar bl.a. att en
större  grupp intressenter fick  möjlighet  att
förvärva skogsfastigheter. I många fall har det
inneburit att möjligheterna för lokalbefolkningen
att förvärva skogsfastigheter har minskat och att
skogsägarna i större utsträckning inte har lokal
anknytning.
Den svenska skogspolitiken har en djup förankring
hos skogsägarna. Den är normbildande och accepterad.
Enligt upplysningar som framkommit vid utskottets
utfrågningar i detta ärende är problemet med s.k.
klippare,   dvs.   personer   som  förvärvar
skogsfastigheter utan att ha för avsikt att bedriva
ett  ansvarsfullt  skogsbruk,  av  ganska liten
omfattning. De förvärv som kan hänföras till denna
kategori omfattar endast cirka en procent av den
totala omsättningen av skogsfastigheter eller drygt
100 fastigheter per år. Från produktionssynpunkt är
problemet alltså av mindre betydelse. Utskottet vill
vidare hänvisa till det lagförslag som behandlas i
det följande och som innebär att avverkning enligt
36 § får påbörjas först när ekonomisk säkerhet
ställts  för återväxtåtgärder och  godkänts  av
skogsvårdsstyrelsen. I det sammanhanget aviserar
regeringen dessutom en skyndsam utredning angående
möjligheten att binda säkerheten till den berörda
fastigheten. Dessa åtgärder är ägnade att motverka
oseriösa former av skogsbruk. Enligt utskottets
mening bör emellertid ytterligare ansträngningar
göras för att främja ett ansvarsfullt brukande av
skogen. Utskottet ansluter sig till motionärernas
synpunkter så till vida att det finns anledning att
utvärdera bestämmelserna i jordförvärvslagen och
fastighetsbildningslagen när det gäller effekterna
för både fysiska och juridiska personers möjligheter
att förvärva skogsmark. Utskottet vill särskilt peka
på  bestämmelserna  i  jordförvärvslagen  om
förvärvarens anknytning till den ort där fastigheten
är  belägen. Regeringen bör genomföra en sådan
utvärdering  och  återkomma  till riksdagen med
redovisning  och  eventuella  förslag   till
lagändringar. Vad utskottet anfört med anledning av
motionerna Jo76 (v) yrkande 5, Jo81 (c) yrkande 6
och MJ302 (s) yrkande 2 bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna.
Utskottet delar regeringens uppfattning att den
lägsta arealgränsen, 50 hektar, för tillämpning av
ransoneringsreglerna bör ligga fast tills vidare.
Problemet med oseriösa former av skogsbruk bör
behandlas i ett större sammanhang i enlighet med vad
utskottet anfört ovan. Motionerna Jo80 (mp) yrkande
7, Jo81 (c) yrkande 4 och MJ302 (s) yrkande 1
avstyrks med hänvisning till det anförda.

Anmälningsskyldigheten

Propositionen

Enligt 14 § skogsvårdslagen är skogsmarkens ägare
skyldig att enligt föreskrifter som meddelas av
regeringen  eller  den myndighet som regeringen
bestämmer  underrätta  skogsvårdsstyrelsen  om
avverkning som skall äga rum på hans mark, uttag av
skogsbränsle i samband härmed, dikning som inte
kräver tillstånd enligt naturvårdslagen samt om vad
han avser att göra för att tillgodose naturvårdens
och kulturmiljövårdens intressen i samband  med
avverkningen. Anmälningsskyldigheten har i fråga om
avverkning begränsats  till föryngringsavverkning
större än 0,5 hektar. Anmälan skall göras minst sex
veckor innan planerad åtgärd påbörjas. Syftet härmed
är att ge myndigheterna tillräckligt med tid för
bedömning av om särskilda åtgärder skall vidtas.
Som framhållits i det föregående är formen för
avverkning avgörande för hur återväxterna utvecklas.
Felaktigt  utförda  åtgärder  kan  få  negativa
långsiktiga effekter på skogsproduktionen. Samtidigt
är det nödvändigt att på ett tidigt stadium planera
för nödvändiga åtgärder så att kostnaderna inte blir
onödigt höga, t.ex. genom att de måste upprepas.
Vidare finns det anledning att komma till rätta med
den osäkerhet som många skogsägare känner i fråga om
föryngringsmöjligheterna i det enskilda fallet. Det
gäller inte minst många nya skogsägare som inte har
någon tidigare erfarenhet av skogsskötsel. Mot denna
bakgrund bör 14 § skogsvårdslagen kompletteras med
en bestämmelse om att skogsägaren i anslutning till
en avverkningsanmälan  skall  redovisa planerade
åtgärder för att trygga återväxten av ny skog.
Härigenom ges skogsvårdsstyrelsen möjlighet att göra
informations- och rådgivningsinsatser om så behövs.
Skogsstyrelsen har påpekat att hänsynsredovisningen
ofta är alltför schablonmässig och att bristerna i
redovisningen skulle kunna bortfalla om krav ställs
på t.ex. en kartredovisning. En sådan förändring
kombinerad med insatser för bättre planering av
åtgärder för natur- och kulturmiljöhänsyn bör som
Skogsstyrelsen har angett kunna leda till positiva
resultat. Det ankommer på Skogsstyrelsen att besluta
i denna fråga.

Motionerna

I motion Jo76 (v) yrkande 6 anförs att regeringen
bör   besluta   om   förlängd  tid  mellan
avverkningsanmälan och påbörjad avverkning. Detta
för att öka möjligheterna för skogsvårdsmyndigheten
att stoppa avverkningar på skyddsvärda områden.
Enligt motion Jo81 (c) yrkande 7 bör tidsfristen,
med hänvisning till myndigheternas ökande erfarenhet
av tillämpningen av skogsvårdslagen, kunna sänkas
från nuvarande sex till fyra veckor.

Utskottets överväganden

Enligt 14 § skogsvårdslagen är skogsmarkens ägare
skyldig att enligt föreskrifter som meddelas av
regeringen  eller  den myndighet som regeringen
bestämmer  underrätta  skogsvårdsstyrelsen  om
avverkning som skall äga rum på hans mark, uttag av
skogsbränsle i samband därmed, dikning som inte
kräver tillstånd enligt naturvårdslagen samt om vad
han avser göra för att tillgodose naturvårdens och
kulturmiljövårdens  intressen  i  samband  med
avverkningen.
De närmare föreskrifterna om avverkningsanmälan
framgår  av  Skogsstyrelsens  författningssamling
(SKSFS 1993:2). Anmälan om avverkning skall göras
minst sex veckor innan föryngringsavverkning som
omfattar minst 0,5 hektar påbörjas. Anmälan är
giltig inom två år från den dag då anmälan kom in
till skogsvårdsstyrelsen. Avverkning som påbörjats
inom denna tid får dock fullföljas därefter. Om det
finns särskilda skäl får skogsvårdsstyrelsen medge
att avverkning får påbörjas tidigare än sex veckor
efter det att anmälan gjorts. Vad som är särskilda
skäl får enligt föreskrifterna prövas från fall till
fall. Enligt uppgift till utskottet uppgår antalet
dispenser till mellan fem och tio procent av antalet
anmälningar. Dispens ges i första hand på grund av
väderfaktorer; en anmäld avverkning kan t.ex. bli
omöjlig att genomföra på grund av kraftiga regn och
skogsägaren kan då få tillstånd att avverka ett
annat område. Vid akut brist på virke inom industrin
kan myndigheten också medge kortare tidsfrist mellan
anmälan och avverkning. Ett ovillkorligt krav vid
alla dispenser är att avverkningen skall klara de
naturvårds- och kulturvårdshänsyn som krävs.
I praktiken är det respektive skogssvårdsstyrelse
som handlägger ansökningar om dispenser. Det är
svårt att fastställa för hela landet generella
villkor  för  dispenser  eftersom  de  skogliga
förhållandena varierar stort över landet. Enligt
uppgift ingår reglerna för avverkningsanmälan i den
översyn och modernisering av föreskrifter som pågår
på  Skogsstyrelsen.   De  nyligen  avslutade
inventeringarna av sumpskogar och nyckelbiotoper
torde också påverka möjligheten att se över detta
regelverk.
Med hänvisning till det anförda avstyrks motionerna
Jo76 (v) yrkande 6 och Jo81 (c) yrkande 7.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
såvitt avser komplettering av 14 §
skogsvårdslagen.


Generell hänsyn till naturvårdens och
kulturmiljövårdens intressen

Propositionen

Enligt 30 § skogsvårdslagen får regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer meddela föreskrifter
om den hänsyn som skall tas till naturvårdens och
kulturmiljövårdens intressen vid skötseln av skog,
såsom i fråga om hyggens storlek och utläggning,
beståndsanläggning,  kvarlämnande  av  träd  och
trädsamlingar, gödsling, dikning och skogsbilvägars
sträckning. Föreskrifter får inte vara så ingripande
att pågående markanvändning  avsevärt försvåras.
Enligt 35 § får tillsynsmyndigheten meddela de
förelägganden som behövs för att lagen eller dess
föreskrifter skall efterlevas. I de fall som här är
i  fråga kan förelägganden och förbud meddelas
omedelbart. De kan förenas med vite.
De nuvarande  bestämmelserna ger möjlighet för
myndigheten att ge föreskrifter och ingripa innan en
åtgärd har vidtagits. Däremot saknas det möjligheter
att få till stånd återställningsåtgärder i efterhand
när en föreskrift inte har följts. Denna brist bör
nu avhjälpas genom att det i 30 § skogsvårdslagen
införs ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet som  regeringen bestämmer att besluta
angående föreskrifter om de åtgärder som skall
vidtas för det fall föreskrifter om naturvården och
kulturmiljövården  inte  har  följts. Syftet är
givetvis att tillämpa ett sådant bemyndigande enbart
när det på ett rimligt sätt är möjligt att vidta
sådana åtgärder  och med den begränsningen att
åtgärderna inte får vara så ingripande att pågående
markanvändning avsevärt försvåras.
30  § innehåller även  ett  bemyndigande  för
regeringen  eller  den myndighet som regeringen
bestämmer att meddela förbud om avverkning och andra
skogsbruksåtgärder på skogliga impediment. Efter
regeringens  bemyndigande  har  Skogsstyrelsen
föreskrivit att det på skogliga impediment större än
0,1  hektar  gäller  förbud  mot  avverkning,
skogsvårdsåtgärder och gödsling men att enstaka träd
får avverkas om naturmiljöns karaktär inte förändras
därav.
De skogliga impedimenten har ett särskilt värde när
det  gäller  att bevara en biologisk mångfald.
Visserligen  är antalet  arter  i  impedimenten
förhållandevis begränsat. De har emellertid sin
särpräglade  sammansättning. Impedimentens starka
areella spridning ger dem ett extra värde som
komplement till de hänsynsåtgärder som vidtas på
övrig  mark.  För  skogsägaren har impedimenten
knappast något särskilt  ekonomiskt  värde.  De
förtjänster som kan göras på avverkning av enstaka
träd är försumbara.  Därför  bör  det  även i
fortsättningen gälla mycket starka begränsningar för
skogsbruket på de skogliga impedimenten. Med hänsyn
till de ofta diffusa gränserna mellan skogsmarken
och impedimenten är det dock inte möjligt att
praktiskt upprätthålla ett totalt förbud. Däremot är
det  angeläget  med  sådana  förtydliganden som
Skogsstyrelsen har redovisat och, om möjligt, även
en skärpning av föreskrifterna.
Enligt regeringens förslag till följdlagstiftning
till  miljöbalken  m.m.  måste  det,  när  två
bestämmelser som är tillämpliga i samma fråga leder
till olika resultat och bestämmelserna alltså är
oförenliga, göras en bedömning av vilken bestämmelse
som skall tillämpas. Av allmänna lagvalsprinciper
följer  i  förevarande fall att de detaljerade
föreskrifterna    om    miljöhänsyn    i
skogsvårdsförfattningarna skall tillämpas. Enligt
regeringens bedömning behövs inte någon uttrycklig
lagreglering av detta eftersom den valda metodiken
med tillräcklig tydlighet knyter an till allmänt
erkända lagvalsprinciper.

Motionerna

Miljöpartiet anför i motion Jo80 yrkande 1 att
dagens regler för naturvårdshänsyn inte ger det
skydd som var tänkt och därför bör ses över.
Motionärerna anser vidare att regeringen snarast bör
ges i uppdrag att föreslå bindande hänsynskrav på
avverkningen om det i området finns hotade arter
(yrkande 2).
Enligt  motion  Jo81  (c) yrkande 9 får inte
miljöbalkens   parallella   tillämpning   med
skogsvårdslagen   innebära   att   ytterligare
föreskrifter hämmar det positiva arbete som sker
inom svenskt skogsbruk. Motionärerna  anser att
Skogsstyrelsen  bör ha ansvar för tillsynen  i
skogsbruket och även  göra avvägningarna mellan
miljöbalken  och  skogsvårdslagen.  Miljöbalken
behandlas även i motion MJ308 (kd) yrkande 2. Balken
uppvisar enligt motionärerna brist på förståelse för
skogs-  och  lantbrukets  förutsättningar,  och
oklarheterna i den nya lagstiftningen kan därmed
komma att drabba skogsbruket hårt.
Kristdemokraterna avvisar i motion Jo82 yrkande 4
förslaget att regeringen skall ha möjlighet att för
skogsbruket meddela föreskrifter om naturvården och
miljövården.
I motion Jo80 (mp) yrkande 6 påtalas behovet av att
spara stora ädla träd på de torra impedimenten
eftersom dessa är av betydelse för den biologiska
mångfald som kan finnas i dessa biotoper.

Utskottets överväganden

Enligt 30 § skogsvårdslagen får regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer meddela föreskrifter
om den hänsyn som skall tas till naturvårdens och
kulturmiljövårdens intressen vid skötseln av skog.
Enligt  35 § får tillsynsmyndigheten meddela de
förelägganden och förbud som behövs för att lagen
eller dess föreskrifter skall efterlevas. Däremot
saknas  det  möjligheter  att  få  till  stånd
återställningsåtgärder i efterhand när en föreskrift
inte har följts. Regeringen föreslår därför att det
i 30 § införs ett bemyndigande för regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer att besluta
om föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas för
det  fall  föreskrifter  om  naturvården  och
kulturmiljövården  inte  har  följts. Regeringen
betonar att syftet givetvis är att tillämpa ett
sådant bemyndigande enbart när det på ett rimligt
sätt är möjligt att vidta sådana åtgärder och med
den begränsningen att föreskrifterna inte får vara
så ingripande att pågående markanvändning avsevärt
försvåras.  Utskottet har inga invändningar mot
regeringens förslag och avstyrker därmed motion Jo82
(kd) yrkande 4.
Skogsstyrelsen har i sin utvärdering noterat att
den generella hänsynen till naturvårdens intressen
vid  föryngringsavverkning har förbättrats något
under  utvärderingsperioden.   Hänsynen   till
kulturmiljövårdens intressen är bättre. Utskottet
förutsätter att myndigheterna inom ramen för den
kontinuerliga  uppföljningen  av  skogspolitiken
noggrant  bevakar  hur  politikens  intentioner
beträffande naturvården efterlevs men är i det här
skedet inte berett att föreslå någon ytterligare
åtgärd med anledning av motion Jo80 (mp) yrkande 1.
I motion Jo80 (mp) yrkande 2 efterlyses bindande
hänsynskrav på avverkningen om det inom området
finns hotade arter. Utskottet vill framhålla att de
regler som Skogsstyrelsen utfärdat med stöd av
bemyndigandet i 30 § skogsvårdslagen består av dels
bindande föreskrifter,  dels  allmänna  råd. Av
Skogsstyrelsens detaljföreskrifter framgår bl.a. att
hänsyn skall tas till de arter som enligt Statens
naturvårdsverk  är  akut  hotade,  sårbara  och
sällsynta. Såvitt utskottet kan bedöma är således
syftet  med  yrkande  2  i  motion Jo80 (mp)
tillgodosett.
Regeringen anför i propositionen att bestämmelserna
om förbud mot skogliga åtgärder på impediment bör
skärpas. Med hänsyn till de ofta diffusa gränserna
mellan skogsmarken och impedimenten är det dock
enligt regeringen inte möjligt att upprätthålla ett
totalt förbud. Utskottet instämmer i denna bedömning
och utgår  från  att  Skogsstyrelsen  vid sina
överväganden  om  skärpningar  av bestämmelserna
särskilt beaktar de objekt på impedimenten som har
en stor artrikedom, såsom äldre träd. Motion Jo80
(mp) yrkande 6 torde i huvudsak vara tillgodosedd
genom det anförda och avstyrks.
Utskottet  behandlade  frågan  om  miljöbalkens
förhållande till skogsvårdslagstiftningen i sitt
betänkande om följdlagstiftning till miljöbalken
m.m. (1997/98:JoU25). Utskottet anförde därvid att
när två bestämmelser som är tillämpliga på samma
fråga leder till olika resultat och bestämmelserna
alltså är oförenliga, måste en bedömning göras av
vilken bestämmelse som skall tillämpas. Av allmänna
lagvalsprinciper  följer  att  de  detaljerade
föreskrifterna    om    miljöhänsyn    i
skogsvårdsförfattningarna  skall  tillämpas.  En
tillsynsmyndighet får således inte med stöd av
miljöbalkens  allmänna  hänsynsregler  meddela
förelägganden om t.ex. bredden på skyddszoner med
träd och buskar som lämnas kvar mot vattendrag,
eftersom sådana skyddszoner finns i Skogsstyrelsens
föreskrifter. Däremot kan med stöd av miljöbalken
krav ställas på t.ex. kemikaliehantering eftersom
sådan   hantering    inte   regleras   i
skogsvårdsförfattningarna. En lagvalsprövning leder
nämligen till bedömningen att om  en fråga om
miljöhänsyn är oreglerad i skogsvårdsförfattningarna
kan miljöbalkens hänsynsregler läggas till grund för
ingripanden.  Med  hänvisning  till det anförda
föreslås ingen ytterligare åtgärd med anledning av
motionerna Jo81 (c) yrkande 9 och MJ308 (kd) yrkande
2.

Skogs- och miljöredovisning

Propositionen

Regeringen föreslår att det i skogsvårdslagen införs
en bestämmelse om att varje brukningsenhet skall ha
en aktuell redovisning som anger hur skogen ser ut
på  brukningsenheten  och  vilka  natur-  och
kulturmiljövärden  som  finns  registrerade  för
enheten. Regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer bör få meddela närmare föreskrifter om vad
redovisningen skall innehålla, om vad som avses med
en aktuell redovisning och om undantag från kravet
på redovisning. Syftet med denna skyldighet är inte
att detaljreglera skogsägarens handlande. Därför bör
innehållskravet inte ta sikte på avverkning eller
andra aktiviteter som syftar till att generera
omedelbara inkomster. Inte  heller  bör  kraven
utformas på ett sådant sätt att de favoriserar vissa
typer  av  planer  och  redovisningar  och
diskvalificerar andra. Det bör därmed med andra ord
råda en stor frihet för skogsägaren att bestämma
detaljinnehållet.  Obligatoriskt  bör bl.a. vara
uppgifter om natur- och kulturmiljövärden som tagits
fram  och  dokumenterats  genom  myndigheternas
inventeringar. Skogsägaren bör ges rimlig tid att
skaffa sig en redovisning. Någon straffsanktion bör
inte kopplas till bestämmelsen.

Motionerna

Regeringens förslag om en obligatorisk skogs- och
miljöredovisning avvisas i  motionerna Jo81 (c)
yrkande 8 och Jo82 (kd) yrkande 5. Moderaterna
motsätter sig i motion MJ306 yrkande 3 möjligheten
till myndighetsföreskrifter rörande redovisningarnas
detaljinnehåll eller med vilken frekvens de skall
förnyas.
Även i motion Jo76  (v) yrkande 7 framställs
synpunkter på vad redovisningen skall innehålla.
Motionärerna anser  bl.a. att redovisningen bör
utformas så att den ger en grundläggande beskrivning
av skogsbeståndets kvaliteter såväl skogligt som
miljömässigt.  Därvid  bör  skogens alla värden
beaktas. Det bör också anges hur ofta redovisningen
skall uppdateras.
I motion Jo77 (s) yrkande 3 anförs att den samlade
information  som  finns  efter den översiktliga
skogsinventeringen bör tas till vara och utvecklas.
Utvecklingen bör leda till att man får ett samlat
lägesbundet   informationsmaterial   där  även
nyckelbiotopinventeringen och sumpskogsinventeringen
läggs in.

Utskottets överväganden

Skogsstyrelsens utvärdering har visat att ungefär
hälften av de privata skogsägarna inte har någon
aktuell skogsbruksplan.  Utskottet  instämmer  i
regeringens  bedömning  att  brist  på  kunskap
förhindrar ett aktivt brukande och inte heller
stimulerar till en riktig skogsvård. Därtill kommer
svårigheterna för skogsägarna att leva upp till de
krav som ställs på hänsyn till naturvårdens och
kulturmiljövårdens intressen. Ytterligare ett motiv
för att införa krav på någon form av redovisning av
skogstillståndet är att allt fler skogsägare saknar
förankring i praktiskt skogsbruk.
Med hänvisning till vad som här anförts tillstyrker
utskottet regeringens förslag om krav på en skogs-
och miljöredovisning för skogsfastigheter. Utskottet
utgår från att föreskrifterna om redovisningen får
en flexibel utformning och att erfarenheterna av det
arbete med olika planeringsformer som pågår såväl i
Skogsstyrelsens som i skogsägarföreningarnas regi
kan tillvaratas. Motionerna Jo81 (c) yrkande 8, Jo82
(kd) yrkande 5 och MJ306 (m) yrkande 3 avstyrks med
hänvisning till det anförda.
Utskottet är inte berett att mot bakgrund av vad
som anförs i motion Jo76 (v) yrkande 7 gå närmare in
på  vad  skogs-  och  miljöredovisningen  skall
innehålla. Det ankommer på regeringen och berörda
myndigheter att mot bakgrund  av vad riksdagen
beslutar  utfärda detaljföreskrifter  i  frågan.
Motionen avstyrks.
Motion Jo77 (s) yrkande 3 innehåller ett allmänt
uttalande om behovet av ett samlat lägesbundet
informationsmaterial.  Utskottet  finner  inte
anledning att föreslå ytterligare åtgärder  med
anledning av motionen.

Ekonomisk säkerhet för återväxtåtgärder

Propositionen

Om en avverkning föranleder förhållandevis dyra
återväxtåtgärder  i  större  omfattning  får
skogsvårdsstyrelsen enligt 36 § skogsvårdslagen i
samband med avverkningen besluta att säkerhet skall
ställas för fullgörandet av åtgärderna. Om inte
säkerhet ställs får skogsvårdsstyrelsen  meddela
förbud att avverka skog på brukningsenheten utan
skogsvårdsstyrelsens tillstånd. I praktiken kan dock
en avverkning ske utan att säkerhet har ställts. Det
avverkningsförbud   som   bestämmelserna   ger
skogsvårdsstyrelsen möjlighet att utfärda hinner
inte  utnyttjas under den sexveckorsperiod  som
skogsägaren  måste  vänta  efter  det  att
avverkningsanmälan har gjorts. Regeringen anser mot
den bakgrunden att lagen  bör  ändras  så att
avverkning får påbörjas först när säkerheten är
ställd och godkänd av skogsvårdsstyrelsen.
Säkerheten är till för att täcka de kostnader som
kan uppstå för skogsvårdsstyrelsen om den blir
tvungen att själv vidta återväxtåtgärderna. Ett
sådant förfarande  kan  enligt  lagen  nämligen
tillgripas om någon inte rättar sig efter ett
föreläggande. Det har under senare tid förekommit
ett antal fall där säkerhet har begärts och ställts
och där fastigheten har överlåtits efter det att
avverkningen  har  skett  men  innan  några
återväxtåtgärder har vidtagits. Säkerheten har då
återgått till den tidigare ägaren. Om den nye ägaren
inte har möjlighet att ställa motsvarande säkerhet
och vägrar anlägga ny skog åsamkas staten kostnader.
Detta är givetvis inte tillfredsställande. Frågan
har då aktualiserats om inte säkerheten skulle kunna
bindas till fastigheten. Någon närmare utredning om
detta  har  inte   presenterats.  Hur  det
lagstiftningsmässigt skulle lösas behöver alltså
utredas närmare om förslaget skulle genomföras.
Regeringen anser att det närmare bör prövas om det
är möjligt att på detta sätt komma till rätta med
problemet och har för avsikt att skyndsamt låta
utreda frågan närmare.

Motionerna

I motionerna Jo80 (mp) yrkande 9 och MJ219 (c)
yrkande 14 anförs att regeringen  snarast  bör
återkomma med förslag om hur den säkerhet som ställs
för  återväxtåtgärder  skall  kunna knytas till
fastigheten vid ägarbyte.

Utskottets överväganden

Säkerheten för återväxtåtgärder är till för att
täcka  de  kostnader  som  kan  uppstå  för
skogsvårdsstyrelsen om den blir tvungen att själv
utföra återväxtåtgärderna. Ett sådant förfarande kan
enligt lagen nämligen tillgripas om någon inte
rättar sig efter ett föreläggande. Det har under
senare tid förekommit ett antal fall där säkerhet
har begärts och ställts och där fastigheten har
överlåtits efter det att avverkningen har skett men
innan  några  återväxtåtgärder  har  vidtagits.
Säkerheten har då återgått till den nye ägaren. Om
den  nye ägaren inte har möjlighet att ställa
motsvarande säkerhet och vägrar att anlägga ny skog
åsamkas staten kostnader. Mot bakgrund av detta
anser regeringen att det närmare bör prövas om det
är möjligt att binda säkerheten till fastigheten.
Utskottet har inga invändningar mot denna bedömning.
Motionerna Jo80 (mp) yrkande 9 och MJ219 (c) yrkande
14 torde i huvudsak vara tillgodosedda med det
anförda och påkallar ingen särskild åtgärd.

Områdesskydd m.m.

Propositionen

Skydd i olika former för att bevara en biologisk
mångfald och kulturmiljövärden i skogen är ett
viktigt komplement till den generella hänsyn till
naturvårdens intressen som är basen för bevarandet
av  mångfalden. De starkaste bestämmelserna  om
områdesskydd finns i naturvårdslagen. Dessa avser
nationalpark,  naturreservat  och  biotopskydd.
Bestämmelserna  har  i  huvudsak överförts till
miljöbalken i det förslag som regeringen tidigare
har lämnat till riksdagen (prop. 1997/98:45). Där
föreslås  också  en  ny  skyddsform  kallad
kulturreservat. Med stöd av skogsvårdslagen finns
det även möjlighet att  förbjuda  avverkning i
fjällnära skog om avverkningen är oförenlig med
intressen  som  är av väsentlig betydelse  för
naturvården eller kulturmiljövården.  I samtliga
dessa fall gäller att ersättning lämnas vid avsevärt
intrång  i  pågående markanvändning. Ytterligare
bestämmelser   om   områdesskydd   finns   i
skogsvårdslagen. Sålunda krävs det tillstånd för
föryngringsavverkning  i  sådana  områden  som
regeringen har förordat som svårföryngrade eller som
skyddsskogar. I samband med 1993 års skogspolitiska
beslut lanserades ett nytt instrument, nämligen
civilrättsliga avtal mellan staten och markägaren
avseende naturvårdsinsatser, s.k. naturvårdsavtal.
Som ytterligare alternativ angavs möjligheten att
förordna om reservat utan att ägarförhållandena
ändras och med en varierad grad av inskränkningar.
Miljövårdsberedningen har på regeringens uppdrag
yttrat sig över i vilken omfattning arealen skyddad
skogsmark  behöver  utökas och former för  att
åstadkomma  detta.  För  att  inte  försitta
möjligheterna att långsiktigt bevara den biologiska
mångfalden anser Miljövårdsberedningen att det finns
ett behov av att skydda  ytterligare skogsmark
motsvarande drygt 3 % eller ca 700 000 hektar av den
produktiva skogsmarksarealen nedanför gränsen för
fjällnära  skog.  Därutöver  finns  det  enligt
beredningen ca 200 000 hektar där det finns behov av
att låta naturhänsynen vida överstiga den generella
hänsyn som normalt skall  tas.  De sammanlagda
kostnaderna för reservat och biotopskydd  beräknas
till 4,7 miljarder  kronor.  Om skyddet skulle
genomföras under en 10-årsperiod, vilket beredningen
förordar, skulle de årliga anslagen för ändamålet
behöva ökas med 225 miljoner kronor vilket motsvarar
mer än en fördubbling av dagens anslag. I ett 20-
årsprogram är det främst anslaget för biotopskydd
som behöver ökas.
Regeringen har för avsikt att i budgetpropositionen
för år 1999 föreslå riksdagen anslagshöjningar både
för  reservat  och  för  biotopskydd   och
naturvårdsavtal.
Av  särskild betydelse är också frågan om de
civilrättsliga naturvårdsavtalens giltighet när en
fastighet byter ägare. Skogsstyrelsen föreslog bl.a.
i  sin aktionsplan för biologisk mångfald  att
lagändringar skulle göras så att avtalen skulle
kunna ges en giltighet upp till 50 år oavsett om ett
ägarbyte sker. Regeringen har lämnat förslag till
ändring i jordabalken  med  detta syfte i sin
proposition om följdlagstiftning till miljöbalken
m.m.

Motionerna

I motion Jo76 (v) yrkande 8 anförs att staten måste
höja de ekonomiska anslagen till de olika former av
reservatsbildning, biotopskydd m.m. som finns i
avvaktan på att frågan  om skyddet av skogens
biologiska mångfald fått en långsiktig lösning. Även
i  motion  MJ308 (kd) yrkande 10  anförs  att
ytterligare  medel   för   biotopskydd   och
naturvårdsavtal troligen kommer att behövas.
Miljöpartiet anför i motion Jo80 yrkande 3 att
regeringen bör ta initiativ till att de återstående
ur- och naturskogarna får ett interimistiskt skydd i
avvaktan på en permanent lösning. Vidare yrkar
motionärerna att riksdagen beslutar att 5 % av den
produktiva skogsmarken nedanför den fjällnära skogen
skall ges ett varaktigt skydd till år 2005 och att
10 % av den produktiva skogsmarken nedanför den
fjällnära skogen skall ha ett varaktigt skydd till
år 2010 (yrkande 4). I yrkande 5 anförs att det är
angeläget att frågan om skyddet av områden större än
vad som har ansetts som nyckelbiotop men mindre än
naturreservat löses på ett konstruktivt sätt.
Möjligheterna  för  enskilda  och  företag att
frivilligt avsätta pengar till skydd av värdefulla
naturmiljöer bör enligt motion Jo81 (c) yrkande 1
förbättras. Detta kan ske genom att en fond inrättas
för ändamålet.
I motion Jo81 yrkande 2 samt i motion MJ219 yrkande
13 (båda c) anförs att staten som majoritetsägare i
Assi  Domän  bör  medverka till försäljning av
skogsmark till enskilda brukare. Bevarandevärd skog
bör behållas i statens ägo.

Utskottets överväganden

Riksdagen beslutade i samband med sin behandling av
följdlagstiftningen   till   miljöbalken   att
jordabalkens och andra författningars bestämmelser
om nyttjanderätt skall tillämpas på den rätt som
uppkommer  för  staten  eller  en  kommun  när
fastighetsägaren i ett naturvårdsavtal avstår från
att  bruka sin fastighet  i  särskilt  angivna
hänseenden. Denna ändring genomfördes genom att ett
andra stycke infördes i 7 kap. 3 § jordabalken med
innebörd  att  vad fastighetsägaren  skriftligen
förbundit sig att  tillåta  eller  tåla i ett
naturvårdsavtal skall anses som en nyttjanderätt
(prop. 1997/98:90, JoU25).
Regeringen anför i propositionen att ytterligare
produktiv skogsmark behöver skyddas i syfte att
bevara en biologisk mångfald och kulturmiljövärden i
skogen. I budgetpropositionen för år 1999 föreslår
regeringen att anslaget för skydd av skogsmark
(prop. 1998/99:100, utg. omr. 20, anslaget A 3) höjs
med 150 miljoner kronor för år 1999. För åren 2000
och 2001 bör anslaget räknas upp med ytterligare 50
respektive 110 miljoner kronor. För biotopskydd och
naturvårdsavtal  har  regeringen  föreslagit att
anslaget förstärks med 15 miljoner kronor år 1999
och med 25 miljoner kronor vardera för åren 2000 och
2001 (utg.  omr.  23, anslaget H 2). Utskottet
behandlar budgetförslagen  parallellt  med detta
betänkande.  Med  hänvisning  till den pågående
budgetbehandlingen föreslås ingen ytterligare åtgärd
med anledning av motionerna Jo76 (v) yrkande 8 och
MJ308 (kd) yrkande 10.
Miljövårdsberedningen har på regeringens uppdrag
gjort en bedömning av hur mycket produktiv skogsmark
som  behöver  skyddas  för  att  inte försitta
möjligheterna att långsiktigt bevara den biologiska
mångfalden. Miljövårdsberedningen anser att det i
ett kortsiktigt perspektiv finns ett behov av att
skydda ytterligare 700 000 hektar av den produktiva
skogsmarksarealen nedanför gränsen för fjällnära
skog. Därutöver finns det enligt beredningen ca
200 000 hektar där det finns behov av att låta
naturhänsynen vida överstiga den generella hänsyn
som normalt skall tas. Ca 250 000 hektar av denna
sammanlagda areal bör enligt beredningen skyddas
genom förordnanden som reservat och 25 000 hektar
genom  biotopskydd. Resterande del, ca  600 000
hektar, bedöms kunna tillgodoses inom ramen för
frivilliga åtaganden. De anslagsförstärkningar som
föreslagits  i budgetpropositionen  innebär  att
Miljövårdsberedningens   förslag   beträffande
reservatsbildning  kan  genomföras  under  en
tioårsperiod.  Utskottet  anser  i  likhet  med
regeringen att Miljövårdsberedningens bedömningar av
skyddsbehovet är de bästa som för närvarande finns
att tillgå och avstyrker därför motion Jo80 (mp)
yrkande 4.
Regeringen  gav  i  januari  1998 en särskild
förhandlare i uppdrag att överlägga med företrädare
för skogsbruket bl.a. om möjligheten att vid behov
få senarelägga statens ersättningar för områdesskydd
till dess medel finns tillgängliga. Utredaren, som
redovisade sitt uppdrag i juni 1998, har redovisat
tre modeller för hur betalning av reservat kan
uppskjutas. Vidare  föreslås  att  staten skall
stimulera tillkomsten av regionala skyddsstiftelser
som verkar genom att skriva naturvårdsavtal med
markägare. Förslagen behandlas för närvarande i
Regeringskansliet. Motion Jo80 (mp) yrkande 3 torde
i stor utsträckning vara  tillgodosedd med det
anförda och påkallar ingen ytterligare åtgärd.
I propositionen redovisas en kompletterande modell
för naturskydd främst för södra  och mellersta
Sverige som Skogsstyrelsen skisserat. Modellen utgår
från de nuvarande administrativa medel som står till
förfogande. Skogsstyrelsen föreslår en ytterligare
närmare utredning tillsammans med Naturvårdsverket
och om det visar sig lämpligt en försöksverksamhet.
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har även tagit
upp biotopskyddets innehåll och föreslagit  att
listan  över  skyddsvärda biotoper kompletteras.
Vidare    föreslår    myndigheterna    att
biotopskyddsbestämmelserna  i undantagsfall skall
kunna tillämpas på arealer större än de fem hektar
som Skogsstyrelsen har angett med utgångspunkt i
förarbetena till bestämmelserna. Förändringar av
definierade  skyddsvärda  biotoper  kräver  inte
riksdagens medverkan. Vad gäller storleksgränsen
anför regeringen att flexibilitet bör känneteckna
tillämpningen av bestämmelserna om både biotopskydd
och reservat. Det ankommer på Skogsstyrelsen och
Naturvårdsverket att besluta om detta. Utskottet
förutsätter att frågan löses på ett konstruktivt
sätt. Motion Jo80 (mp) yrkande 5 torde i huvudsak
vara tillgodosedd med det anförda. Parallellt med
behandlingen av detta ärende behandlar utskottet
regeringens budgetförslag för år 1999. I detta
sammanhang diskuteras fördelningen av medel mellan
anslagen för biotopskydd och reservat.
I  motion Jo81 (c) yrkande 1 förordas  ökade
möjligheter för företag och enskilda att frivilligt
avsätta pengar för skydd av värdefulla naturmiljöer.
Det framgår inte  närmare  av  motionen  vilka
offentligrättsliga åtgärder som skulle kunna komma i
fråga för att öka dessa möjligheter. Utskottet har
givetvis inget att invända mot att enskilda fysiska
och juridiska personer avsätter medel för frivilliga
inköp av skyddsvärd mark. Motionen kan i denna del
ej läggas till grund för någon framställning från
riksdagens sida.
Staten äger för närvarande drygt 50 % av aktierna i
Assi  Domän  AB.  Regeringen  har av riksdagen
bemyndigats att under vissa förutsättningar besluta
om en minskning av statens ägarandel i bolaget till
lägst 34 %. Enligt budgetpropositionen (utg. omr.
24, anslaget G 3) avser Assi Domän att besluta om en
utdelning till aktieägarna av ett nybildat bolag
innehållande 900 000 hektar produktiv skogsmark samt
därtill  hörande skogsbruksrörelse. Staten avser
därefter att lägga ett offentligt bud på samtliga
aktier i det nybildade bolaget i syfte att nå en
ägarandel på 100 % i detta bolag. Ersättning till
aktieägarna skall ges i form av aktier i Assi Domän.
Staten kommer efter bytet, om samtliga aktieägare i
det utdelade bolaget accepterar villkoren, att äga
100 % av ett skogsbolag och en minoritetsandel i
Assi Domän AB. Detta kommer bl.a. att innebära att
det blir lättare att till staten överföra mark för
statliga  ändamål,  t.ex. för naturvårdsändamål.
Dessutom kommer markbyten med andra markägare på
kommersiella villkor att underlättas.
Utskottet är inte i det här sammanhanget berett att
föreslå några ytterligare åtgärder med anledning av
motionerna Jo81 (c) yrkande 2 och MJ219 (c) yrkande
13. Utskottet kan konstatera att de ovan redovisade
transaktionerna ger staten ökade möjligheter att
agera på det sätt motionärerna förordar. Det kan
tilläggas att Naturvårdsverket fått i uppdrag att ta
fram en förteckning över skyddsvärda skogs- och
myrmarker som enligt Assi Domän AB:s beslut skall
överföras till ett nytt skogsbolag, som Assi Domän
aviserat att man kommer att bilda. Uppdraget skall
genomföras i samarbete med länsstyrelserna och skall
redovisas för regeringen senast den 23 november
1998.

Statligt ekonomiskt stöd

Propositionen

De statliga ekonomiska stöd som kvarstår efter 1993
års skogspolitiska beslut är i huvudsak stöd till
ädellövskogsbruk,  natur- och kulturvårdsåtgärder
samt insatser mot effekterna av luftföroreningar.
Även de  stöd som lämnas inom ramen för EU:s
jordbrukspolitik har karaktär av ersättningar för
extra naturvårdsinsatser.
Skogsstyrelsen   har  föreslagit  att   den
försöksverksamhet med insatser mot effekterna av
luftföroreningar som pågått under större delen av
1990-talet skall övergå i en regelrätt verksamhet
med kalkning och vitaliseringsgödsling. Ett program
har tagits fram i samarbete med Naturvårdsverket.
Den sammanlagda kostnaden för staten skulle uppgå
till 243 miljoner kronor för perioden 1999-2001.
Enligt regeringens bedömningar  ryms ett sådant
program inte inom de anslagsramar som står till
förfogande utan att angelägna  ändamål får stå
tillbaka.
Före år 1994 fanns det vissa möjligheter att lämna
bidrag till skogsägare för bekämpning av omfattande
insektshärjningar  i  skog.  Bidragsmöjligheten
avskaffades då i likhet med övriga skogsbidrag som
finansierades av skogsvårdsavgiften. Något utrymme
för ett sådant bidrag  finns inte längre inom
budgetramarna. Andra skador  såsom  brand-  och
stormskador liksom insektsskador på plantskog är det
möjligt att försäkra sig mot. Det är skogsbrukets
eget  ansvar  att  pröva  möjligheterna  till
försäkringsskydd även mot övriga insektsskador.
Sammanfattningsvis bör sålunda statligt stöd till
skogsbruket begränsas till sådana åtgärder som har
karaktären av natur- och kulturvård och går utöver
vad som krävs enligt gällande lag.

Motionerna

Kristdemokraterna anför i motionerna Jo82 yrkande 6
och MJ308 yrkande 9 att ekonomiskt stöd bör ges till
skogsägare för åtgärder mot markförsurning. Partiet
anför vidare i motionernas yrkande 7 respektive
yrkande 8 att det skall finnas medel till ett
katastrofskydd  vid  t.ex. insektsskador så att
insatser kan komma i gång omedelbart.
Motion  Jo79 (s) behandlar  skattefrågor  inom
skogsbruket.   Enligt  motionärerna  bör  de
avdragsregler  som  gäller  vid  anläggning  av
skogsbilvägar ändras eftersom den för den enskilde
skogsägaren  mest  fördelaktiga  skattemodellen
motverkar anläggande av bra skogsbilvägar.

Utskottets överväganden

Naturvårdsverket har i uppdrag att ta fram en
detaljerad plan för verksamheten med sjökalkning
under  den närmaste  tioårsperioden.  Regeringen
bedömer att  det  behövs ett samlat grepp mot
försurningen och i arbetet med den nationella planen
bör det därför ingå att  Naturvårdsverket  och
länsstyrelserna  tillsammans  med  Skogsstyrelsen
beskriver   hur   ett   kalknings-   och
vitaliseringsprogram för mark och vatten i sydvästra
Sverige bör utformas. Arbetet beräknas vara avslutat
vid halvårsskiftet 1999.
Regeringen erinrar i propositionen om att det före
år 1994 fanns vissa möjligheter att lämna bidrag
till  skogsägare  för  bekämpning av omfattande
insektshärjningar  i  skog.  Bidragsmöjligheten
avskaffades i likhet med övriga skogsbruksbidrag som
finansierades  med skogsvårdsavgiften.  Utskottet
delar regeringens uppfattning att utrymme för sådana
bidrag inte längre finns inom budgetramarna och
avstyrker därför med hänvisning till ovan nämnda
utredning motionerna Jo82 (kd) yrkandena 6 och 7 och
MJ308 (kd) yrkandena 8 och 9.
Utskottet vill med anledning av motion Jo79 (s)
erinra  om  att föreliggande  proposition  inte
behandlar skattefrågor. I sammanhanget kan dock
nämnas att skatteutskottet har behandlat frågan om
avdrag   för   byggande   av  skogsbilvägar.
Skatteutskottet (1993/94:SkU25) hänvisade  härvid
till en dom av Kammarrätten i Sundsvall där en vägs
livslängd bedömts efter den ekonomiska livslängden.
En väg som i och för sig skulle kunna användas under
många år, men som är avsedd endast för en kortare
tids användning i samband med en större avverkning,
kan därmed bli föremål för direkt avskrivning.
Motionen avstyrks med hänvisning till det anförda.

Kunskapsförsörjning

Propositionen

Den utvärdering av skogspolitiken som gjorts har
visat att det behövs en förstärkt insats för tillsyn
och för rådgivning och information till skogsägarna.
Skogsstyrelsen pekar i det sammanhanget på både
skogsvårds-  och  miljöområdena och föreslår en
anslagsförstärkning  med  40  miljoner  kronor.
Regeringen har i 1998 års ekonomiska vårproposition
vid beräkningen av utgiftsramen för utgiftsområde 23
avsatt sammanlagt 34 miljoner extra för perioden
1999-2001  i syfte att förstärka  rådgivningen.
Regeringen  återkommer   till   de   närmare
anslagsfrågorna i budgetpropositionen för år 1999.
I syfte att skapa grunden för en bättre samordning
av  den  samlade  skogsforskningen  och  den
skogsindustriella forskningen och utbildningen har
en särskild arbetsgrupp kartlagt denna och redovisat
behovet av vissa åtgärder  (Ds 1998:20). Enligt
arbetsgruppen gjordes under år 1997 en sammanlagd
insats  från  staten  och  skogsnäringen  på
skogsforskning och skogsindustriell forskning på ca
875 miljoner kronor.
På regeringens initiativ  görs  nu ytterligare
insatser för framtidsinriktad, främst industriell
forskning och utveckling. Insatserna görs med den
uttryckliga  förutsättningen  att  branschen gör
motsvarande insatser på 60 % av totalkostnaden.
Detta är i linje med de regler som gäller inom EU.
Skogsstyrelsen har föreslagit att staten genom
Skogsstyrelsen skall disponera ett särskilt anslag
på 10 miljoner kronor om året för vetenskapliga
undersökningar och utredningar m.m. Regeringen vill
betona, nu liksom tidigare, att skogsnäringen har
ett stort ansvar för att utveckla sin näring och
skapa konkurrenskraft genom insatser för forskning
och utveckling. I den mån Skogsstyrelsen behöver
göra insatser på dessa områden får det ske inom
ramen för  det  myndighetsanslag  som styrelsen
disponerar.
Den tidigare nämnda arbetsgruppen har särskilt
pekat på möjligheterna att inom EU verka för att
skogsforskningen lyfts fram och för möjligheterna
att erhålla medfinansiering från EU. Trots Sveriges
och  vissa  andra  länders  ansträngningar  har
skogsforskningen fått en mindre framträdande plats i
EU:s femte ramprogram för forskning. I det läget är
det än mer angeläget att svenska forskare, som
hittills varit mycket framgångsrika i konkurrensen
om EU:s forskningsmedel, och inte minst den svenska
skogsindustrin  arbetar aktivt för att initiera
gemensamma forsknings- och utvecklingsprogram med
andra medlemsstaters forskare och industriföretag.

Motionerna

Behovet av skoglig forskning påtalas i motion Jo81
(c) yrkande 10. Motionärerna betonar därför vikten
av att initiativ tas för att öka EU:s insatser och
medfinansiering inom skogsforskningen.
Enligt  motion  MJ308  (kd)  yrkande  6  bör
skogsvårdsorganisationens   informations-   och
rådgivningsverksamhet öka.

Utskottets överväganden

Det framgår av propositionen att Sverige aktivt
tillsammans med Spanien och Österrike verkat för att
skogsforskningen skulle få en framskjuten plats i
EU:s femte ramprogram för forskning. Eftersom övriga
medlemsländer inte stödde detta initiativ kommer
skogsforskningen att få en mindre  framträdande
plats. Utskottet delar regeringens bedömning att det
i det läget är än viktigare att svenska forskare,
som  hittills  varit  mycket  framgångsrika  i
konkurrensen om EU:s forskningsmedel, arbetar aktivt
för  att  initiera gemensamma  forsknings-  och
utvecklingsprogram  med  andra  medlemsstaters
forskningsorgan. Utskottet utgår vidare ifrån att
regeringen även i kommande förhandlingar om EU:s
forskningsprogram, med anledning av skogssektorns
betydelse i Sverige, prioriterar skogsforskningen.
Utöver dessa uttalanden föreslås ingen åtgärd med
anledning av motion Jo81 (c) yrkande 10.
Regeringen  hänvisar  i propositionen till att
riksdagen i 1998 års ekonomiska  vårproposition
avsatt sammanlagt 34 miljoner kronor extra för
perioden  1999-2001  i  syfte  att  förstärka
rådgivningen inom skogsbruket. I budgetpropositionen
föreslår regeringen att skogsvårdsorganisationens
anslag tillförs 5 miljoner kronor extra år 1999 för
ökade rådgivningsinsatser. Motsvarande förstärkning
för budgetåren 2000 och 2001 beräknas till 12
respektive  17  miljoner kronor. Budgetförslaget
behandlas parallellt med föreliggande proposition
och  utskottet  föreslår  därför  inte i detta
sammanhang någon vidare åtgärd med anledning av
motion MJ308 (kd) yrkande 6.

Skogens kulturmiljövärden

Propositionen

För att skogens kulturmiljövärden på både kort och
lång sikt skall kunna bevaras och berikas krävs
kunskaper, hänsyn och aktiva insatser inte minst
från skogsnäringen. Det är en uppgift för i första
hand Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och de
regionala   museerna   i   enlighet   med
kulturmiljöområdets   ansvarsfördelning    att
tillhandahålla relevanta kunskapsunderlag samt svara
för att skogens kulturmiljövärden tas till vara
genom information och rådgivning till näringen.
Regeringen anser att det är angeläget att bl.a.
skogsnäringen snarast får tillgång till ett digitalt
fornminnesregister.   Regeringen   har   gett
Riksantikvarieämbetet i uppdrag att senast den 1
november 1998 öka den IT-baserade tillgängligheten i
fornminnesregistret  genom  att  utveckla  en
användarapplikation för att tillhandahålla relevant
digitalt kunskapsunderlag  till  berörda parter.
Regeringen  förutsätter  att  arbetet  ges  hög
prioritet. Även skogsvårdsorganisationen utvecklar
ett digitalt kunskapsunderlag avseende bl.a. skogens
kulturmiljövärden.
En  helhetssyn  på  skogens   natur-  och
kulturmiljövärden är en förutsättning för att nå
framgång i det fortsatta arbetet för att bevara och
främja skogens miljövärden. Detta förutsätter en
nära    samverkan    mellan    naturvården,
kulturmiljöorganisationen            samt
skogsvårdsorganisationen. En sådan samverkan bör
komma till uttryck bl.a. i en ökad samordning av
olika underlag för bevarandearbetet. Inom ramen för
befintliga resurser bör således bl.a. ökad vikt ges
framtagandet  av  olika typer av markhistoriska
underlag, så att den historiska hävden vägs in på
ett adekvat sätt vid bevarande- och vårdåtgärder.
Regeringen  avser  att  följa  den  fortsatta
utvecklingen och vid behov vidta de åtgärder som kan
komma att föranledas härav.

Utskottets överväganden

Utskottet har inga invändningar mot regeringens
bedömningar.

Skogsvårdsorganisationen

Propositionen

Skogsvårdsorganisationen består av Skogsstyrelsen
som är central förvaltningsmyndighet för skogsfrågor
och skogsvårdsstyrelserna för vilka Skogsstyrelsen
är tillsynsmyndighet. Fr.o.m. år 1997 har antalet
skogsvårdsstyrelser minskats från 24 till 11.
Det är nu nödvändigt att Skogsvårdsorganisationen
kan koncentrera sin verksamhet på att förbättra
måluppfyllelsen för skogspolitiken. Som har framgått
av det föregående behövs det särskilda insatser för
att nå både produktions- och miljömålet. Effektiv
information, rådgivning  och  tillsyn är i det
sammanhanget avgörande. Skogsvårdsorganisationen är
nu väl anpassad till de krav som ett modernt
samhälle ställer. Viss resursförstärkning är som
nämnts dock nödvändig. Regeringen återkommer till
anslagsfrågorna i budgetpropositionen för år 1999.
En  särskild  fråga  som  Skogsstyrelsen  har
aktualiserat är sektorsansvaret för miljöfrågorna.
Skogsvårdsorganisationen är numera tillsynsmyndighet
vad gäller samråd enligt 20 § naturvårdslagen om
arbetsföretag   i   skogsbruket.  Vidare  är
skogsvårdsmyndigheten ansvarig för hanteringen av
biotopskyddet enligt samma lag. Avsikten är att
dessa ansvarsområden skall bestå när naturvårdslagen
ersätts  med  en  miljöbalk. Skogsstyrelsen har
tillsammans  med  Naturvårdsverket  och  med
utgångspunkt i miljöpolitiska och skogspolitiska
beslut konkretiserat sektorsansvarets avgränsning. I
vissa fall har det dock visat sig svårt för berörda
myndigheter att tillämpa dessa i konkreta fall. Det
är angeläget att den statliga verksamheten på detta
område  bedrivs  effektivt.  I  likhet  med
Skogsstyrelsen fäster regeringen därför stor vikt
vid den studie av sektorsansvaret som genomförs av
Riksrevisionsverket och som skall vara klar under
hösten 1998.

Motionerna

Enligt motion Jo78 (s)  är  det  viktigt  att
sektorsansvaret, definierat som ansvar under frihet
för skogsägaren, kan utvecklas genom nya former av
samarbete mellan skogsägare och skogsvårdsstyrelsen.
Regeringen  bör därför ta initiativ  till  att
regelverket inom ramen för nuvarande skogsvårdslag
utformas så att en utveckling av sektorsansvaret ej
hindras.

Utskottets överväganden

Regeringen   betonar  i  propositionen   att
skogsvårdsmyndighetens  verksamhet är ett av de
viktigaste medlen i skogspolitiken. Verksamheten
bygger på att i direkt kontakt  med de många
skogsägarna  föra  ut  och  förankra  statens
skogspolitik genom bl.a. information och rådgivning.
Bredden hos skogsvårdsorganisationens  verksamhet
liksom  den direkta personliga kontakten mellan
myndighetens anställda och de enskilda människorna
är unik.
Utskottet anser i likhet med vad som anförs i
motion  Jo78  (s)  att  det  är  viktigt  att
sektorsansvaret och samarbetet mellan skogsägarna
och skogsvårdsmyndigheten utvecklas ytterligare för
att  öka måluppfyllelsen inom skogspolitiken. I
avvaktan  på  resultatet  av  den  studie  av
sektorsansvaret som genomförs av Riksrevisionsverket
är utskottet  dock  inte  berett  att  föreslå
ytterligare åtgärder med anledning av motionen.

Ekonomiska konsekvenser av förslagen

Propositionen

Regeringens förslag innebär dels att skogsvårdslagen
förtydligas i vissa avseenden i syfte att bättre
tillgodose redan gällande krav, dels att det införs
en skyldighet för skogsägaren att ha en redovisning
av hur skogen ser ut på brukningsenheten. För staten
kommer förslagen inte att leda till några ökade
kostnader.
Förslaget   vad   gäller   redovisning   av
skogstillståndet m.m. kan för vissa skogsägare komma
att leda till en engångskostnad vars storlek är
beroende på förhållandena i det enskilda fallet.
Sålunda kan det knappast bli annat än en ringa
kostnad för de mindre enheterna. För övrigt bör
tillståndsredovisningen möjliggöra en effektivare
planering och därmed mera lönsam verksamhet.

Utskottets överväganden

Utskottet har inga invändningar mot regeringens
bedömningar.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande  skoglig  kompetens vid
Sveriges beskickningar utomlands
att riksdagen avslår motion 1997/98:Jo82 yrkande 1,
res. 1 (kd)
2. beträffande skogsfrågornas behandling
inom EU
att riksdagen avslår motion 1998/99:MJ306 yrkande 10,
res. 2 (m)
3.   beträffande   utvärdering   av
skogspolitiken
att riksdagen avslår motion 1998/99:MJ308 yrkande 4,
4. beträffande de skogspolitiska målen
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:MJ224 yrkande 42 och
1998/99:MJ308 yrkande 1,
5.  beträffande  detaljreglering  av
skogsbruket
att riksdagen avslår motion 1998/99:MJ308 yrkande 3,
6.  beträffande  ägarstrukturen  inom
skogsbruket
att riksdagen avslår motion 1998/99:MJ308 yrkande 5,
7. beträffande  information om svenskt
skogsbruk
att riksdagen avslår motion 1998/99:MJ306 yrkande 9,
8. beträffande definition av begreppet
skogliga impediment
att riksdagen avslår motionerna 1997/98:Jo81 yrkande 3,
1997/98:Jo82 yrkande 2 och 1998/99:MJ306 yrkande
1,
res. 3 (m, kd, c)
9. beträffande skoglig statistik
att riksdagen avslår motion 1997/98:Jo76 yrkande 1,
10. beträffande redovisning av skogliga
impediment
att riksdagen avslår motion 1998/99:MJ306 yrkande 6,
res. 4 (m)
11. beträffande rådgivning vid anläggning
av ny skog
att riksdagen avslår motion 1997/98:Jo76 yrkande 2,
12. beträffande bestämmelser om anläggning
av ny skog
att riksdagen avslår motion 1997/98:Jo77 yrkande 1,
13. beträffande uppföljning av röjnings-
och gallringsåtgärder
att riksdagen avslår motion 1997/98:Jo76 yrkande 3,
14. beträffande överuttag vid gallring
att riksdagen avslår motion 1997/98:Jo80 yrkande 10,
15. beträffande skogsvårdslagens 6 §
att riksdagen avslår motion 1997/98:Jo77 yrkande 2,
16.  beträffande  föreskrifter om  hur
avverkning skall bedrivas
att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med
avslag på motionerna 1997/98:Jo82 yrkande 3 och
1998/99:MJ306  yrkande  2  antar regeringens
förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen
(1979:429) såvitt avser 10 §,
res. 5 (m, kd)
17.   beträffande  åldersgräns   för
föryngringsavverkning
att riksdagen avslår motionerna 1997/98:Jo76 yrkande 4,
1997/98: Jo80 yrkande 8 och 1997/98:Jo81 yrkande
5,
res. 6 (v, c, mp)
18.    beträffande   förvärv   av
skogsfastigheter m.m.
att riksdagen med anledning av motionerna 1997/98:Jo76
yrkande  5,  1997/98:Jo81  yrkande  6  och
1998/99:MJ302 yrkande 2 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört,
19. beträffande ransoneringsreglerna
att riksdagen avslår motionerna 1997/98:Jo80 yrkande 7,
1997/98:  Jo81 yrkande 4 och  1998/99:MJ302
yrkande 1,
res. 7 (c, mp)
20.   beträffande   tidsfrist   för
avverkningsanmälan
att riksdagen avslår motionerna 1997/98:Jo76 yrkande 6 och
1997/98: Jo81 yrkande 7,
res. 8 (v)
21.   beträffande   föreskrifter  om
återställningsåtgärder
att riksdagen med bifall till regeringens förslag samt med
avslag på motion 1997/98:Jo82 yrkande 4 antar
regeringens förslag till  lag om ändring i
skogsvårdslagen (1979:429) såvitt avser 30 §,
22. beträffande hänsyn till naturvårdens
intressen vid föryngringsavverkning
att riksdagen avslår motion 1997/98:Jo80 yrkandena 1 och 2,
res. 9 (mp)
23. beträffande  skogliga  åtgärder på
impediment
att riksdagen avslår motion 1997/98:Jo80 yrkande 6,
24. beträffande miljöbalkens förhållande
till skogslagstiftningen
att riksdagen avslår motionerna 1997/98:Jo81 yrkande 9 och
1998/99:MJ308 yrkande 2,
25.    beträffande   skogs-   och
miljöredovisning
att riksdagen med bifall till regeringens förslag samt med
avslag på motionerna 1997/98:Jo81 yrkande 8,
1997/98:Jo82 yrkande 5 och 1998/99:MJ306 yrkande
3 antar regeringens förslag till lag om ändring
i skogsvårdslagen (1979:429) såvitt avser 14 a
§,
res. 10 (m, kd, c)
26. beträffande skogs- och miljöredovisningens
innehåll
att riksdagen avslår motion 1997/98:Jo76 yrkande 7,
res. 11 (v)
villk. mom. 25
27. beträffande behovet av ett lägesbundet
informationsmaterial
att riksdagen avslår motion 1997/98:Jo77 yrkande 3,
28.   beträffande   säkerhet   för
återväxtåtgärder vid fastighetsöverlåtelse
att riksdagen avslår motionerna 1997/98:Jo80 yrkande 9 och
1998/99:MJ219 yrkande 14,
29. beträffande medel för naturreservat
och biotopskydd
att riksdagen avslår motionerna 1997/98:Jo76 yrkande 8 och
1998/99:MJ308 yrkande 10,
30.   beträffande   bedömningar   av
skyddsbehovet
att riksdagen avslår motion 1997/98:Jo80 yrkande 4,
31. beträffande interimistiskt skydd av
vissa skogar
att riksdagen avslår motion 1997/98:Jo80 yrkande 3,
32.  beträffande  skydd  av  vissa
skogsområden
att riksdagen avslår motion 1997/98:Jo80 yrkande 5,
33.  beträffande  fond  för  skydd av
värdefulla naturmiljöer
att riksdagen avslår motion 1997/98:Jo81 yrkande 1,
34. beträffande försäljning av skog till
privatpersoner
att riksdagen avslår motionerna 1997/98:Jo81 yrkande 2 och
1998/99: MJ219 yrkande 13,
res. 12 ( c)
35.  beträffande  katastrofskydd  vid
insektshärjningar m.m.
att riksdagen avslår motionerna 1997/98:Jo82 yrkandena 6 och
7 och 1998/99:MJ308 yrkandena 8 och 9,
res. 13 (kd)
36.  beträffande   skatteavdrag  vid
anläggande av skogsbilvägar
att riksdagen avslår motion 1997/98:Jo79,
37. beträffande skogsforskning
att riksdagen avslår motion 1997/98:Jo81 yrkande 10,
res. 14 (c)
38.      beträffande      ökade
rådgivningsinsatser
att riksdagen avslår motion 1998/99:MJ308 yrkande 6,
39. beträffande utveckling av sektorsansvaret
att riksdagen avslår motion 1997/98:Jo78,
40.  beträffande  övriga  ändringar  i
skogsvårdslagen
att riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i skogsvårdslagen (1979:429) i de
delar som ej omfattas av utskottets hemställan
ovan,
41. beträffande lag om ändring i lagen om
ändring av skogsvårdslagen
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1998:821) om ändring i skogsvårdslagen
(1979:429).
Stockholm den 12 november 1998

På miljö- och jordbruksutskottets vägnar

Sinikka Bohlin

I beslutet har deltagit: Sinikka
Bohlin (s), Inge Carlsson  (s),
Ingvar Eriksson (m), Alf Eriksson
(s), Carl G Nilsson (m), Ingemar
Josefsson   (s),   Ann-Kristine
Johansson (s), Kjell-Erik Karlsson
(v),  Caroline  Hagström  (kd),
Catharina  Elmsäter-Svärd  (m),
Gudrun  Lindvall  (mp),  Eskil
Erlandsson (c), Harald  Nordlund
(fp), Michael Hagberg (s), Lars
Lindblad (m), Jonas Ringqvist (v)
och Ester Lindstedt-Staaf (kd).

Reservationer

1. Skoglig kompetens vid Sveriges
beskickningar utomlands (mom. 1)

Caroline Hagström  och Ester Lindstedt-Staaf (båda
kd) anför:

Kristdemokraterna efterlyser starkare insatser från
statens sida på det internationella planet. Den
internationella konkurrensen gör det helt nödvändigt
att vid svenska beskickningar utomlands återupprätta
bevakningen av skogliga frågor. För närvarande är
Sverige,  till  skillnad  från  våra viktigaste
konkurrentländer, många gånger inte representerat
vid viktiga internationella mässor, konferenser och
andra sammankomster. Det är ett nationellt intresse
att de svenska skogliga intressena får en ökad
internationell representation från statens sida. Vad
som här anförts med anledning av motion Jo82 (kd)
yrkande 1 bör riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.

Vi anser att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1. beträffande skoglig kompetens vid Sveriges
beskickningar utomlands
att riksdagen med anledning av motion 1997/98:Jo82 yrkande 1
som sin mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,

2. Skogsfrågornas behandling inom EU
(mom. 2)

Ingvar Eriksson, Carl G Nilsson, Catharina Elmsäter-
Svärd och Lars Lindblad (alla m) anför:

Skogen och skogspolitiken är i huvudsak en nationell
angelägenhet. Det är trots detta mycket angeläget
att bevaka de svenska intressena på det skogliga
området inom EU. När Sverige och Finland blev
medlemmar  i EU innebar detta att gemenskapens
resurser på detta område kraftigt förstärktes. För
de nordiska länderna har skogen som råvara och
inkomstkälla en utomordentligt stor betydelse. Vi
anser att detta innebär att de nordiska länderna
måste vara tongivande när det gäller att sätta
agendan inom områden som berör skogliga frågor som
t.ex. miljö- och forskningsområdena. Vad som här
anförts med anledning av motion MJ306 (m) yrkande 10
bör riksdagen som sin mening ge regeringen till
känna.

Vi anser att utskottets hemställan under 2 bort ha
följande lydelse:
2. beträffande skogsfrågornas behandling inom
EU
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:MJ306 yrkande 10
som sin mening ger regeringen till känna vad som
ovan anförts,

3. Definition av begreppet skogliga
impediment (mom. 8)

Ingvar Eriksson (m), Carl G Nilsson (m), Caroline
Hagström (kd), Catharina Elmsäter-Svärd (m), Eskil
Erlandsson  (c),  Lars  Lindblad (m) och Ester
Lindstedt-Staaf (kd) anför:

Den svenska definitionen av  skogsmark är inte
liktydig  med  vad  som gäller internationellt.
Skogsstyrelsen har med anledning av det föreslagit
en  ändring  av den svenska terminologin.  Det
internationella  samarbetet  och  jämförelser på
internationell nivå skulle underlättas  om  den
svenska beskrivningen av skogsmark överensstämde med
vad som gäller i andra länder. Regeringen bör därför
återkomma med förslag om detta. Vad som här anförts
med anledning av motionerna Jo81 (c) yrkande 3, Jo82
(kd) yrkande 2 och MJ306 (m) yrkande 1 bör riksdagen
som sin mening ge regeringen till känna.

Vi anser att utskottets hemställan under 8 bort ha
följande lydelse:
8.  beträffande  definition  av  begreppet
skogliga impediment
att riksdagen med anledning av motionerna 1997/98:Jo81 yrkande
3, 1997/98:Jo82 yrkande 2 och 1998/99:MJ306
yrkande 1 som sin mening ger regeringen till
känna vad som ovan anförts,

4. Redovisning av skogliga impediment
(mom. 10)

Ingvar Eriksson, Carl G Nilsson, Catharina Elmsäter-
Svärd och Lars Lindblad (alla m) anför:

Enligt motion MJ306 (m) yrkande  6 utgörs mycket
stor andelskogsmarksareal, ca 3,5 miljoner hektar,
av biologiska impediment. Dessa arealer har ofta
höga naturvärden och åtnjuter ett starkt skydd mot
avverkning.
Enligt skogsvårdslagen får enbart enstaka träd
fällas på impedimenten. Detta skydd har en lägre
klassning än skyddet av naturreservat. Vi anser dock
att impedimentens skydd inom ramen för nuvarande
lagstiftning och i praxis är så stark att dessa
marker bör redovisas som skyddad areal. Eftersom
regeringen  aviserar  ett  förstärkt  skydd  av
skogsimpediment är det desto mer angeläget att
redovisa dessa på angivet sätt. Vad som här anförts
med anledning av motion MJ306 (m) bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
Vi anser att utskottets hemställan under 10 bort ha
följande lydelse:
10.  beträffande  redovisning  av skogliga
impediment
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:MJ306 yrkande 6
som sin mening ger regeringen till känna vad som
ovan anförts,

5. Föreskrifter om hur avverkning skall
bedrivas (mom. 16)

Ingvar Eriksson (m), Carl G Nilsson (m), Caroline
Hagström (kd), Catharina Elmsäter-Svärd (m), Lars
Lindblad (m) och Ester Lindstedt-Staaf (kd) anför:

Regeringen  föreslår  i propositionen att 10 §
skogsvårdslagen ändras så att regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer skall få möjlighet
att meddela föreskrifter om hur avverkning skall
bedrivas för att vara ändamålsenlig för återväxten
eller för att främja skogens utveckling. Vi anser i
enlighet med vad som anförs i motionerna Jo82 (kd)
yrkande 3 och MJ306 (m) yrkande 2 att detta är en
onödig  reglering  och  en återgång  till  den
detaljreglering som den nya lagen avsåg ta bort. Vi
avstyrker därför detta förslag  och tillstyrker
motionerna Jo82 (kd) yrkande 3 och MJ306 (m) yrkande
2.

Vi anser att utskottets hemställan under 16 bort ha
följande lydelse:
16. beträffande föreskrifter om hur avverkning
skall bedrivas
att riksdagen med bifall till motion 1997/98:Jo82 yrkande 3
och med  anledning  av motion 1998/99:MJ306
yrkande 2 avslår regeringens  förslag  till
ändring  i skogsvårdslagen (1979:429) såvitt
avser 10 §,

6. Åldersgräns för föryngringsavverkning
(mom. 17)

Kjell-Erik Karlsson (v), Gudrun Lindvall (mp), Eskil
Erlandsson (c) och Jonas Ringqvist (v) anför:

Regeringen konstaterar att Skogsstyrelsen i sin
utvärdering redovisat att avverkningarna i många
fall  inte varit ändamålsenliga för återväxten.
Särskilt allvarligt för den biologiska mångfalden är
att avverkningsåldern sjunkit. Långsiktigt får detta
också effekter på skogens produktionsförmåga. Vi
anser därför att regeringen i likhet med vad som
anförs i motionerna Jo76 (v) yrkande 4, Jo80 (mp)
yrkande 8 och Jo81 (c) yrkande 5 bör återkomma med
förslag om hur skyddet för den unga skogen kan
skärpas. Som motionärerna anfört bör bl.a. den
lägsta    tillåtna    åldersgränsen    för
föryngringsavverkning höjas. Vad som här anförts med
anledning av motionerna bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna.

Vi anser att utskottets hemställan under 17 bort ha
följande lydelse:
17.   beträffande   åldersgräns   för
föryngringsavverkning
att riksdagen med anledning av motionerna 1997/98:Jo76 yrkande
4,   1997/98:Jo80 yrkande 8 och 1997/98:Jo81
yrkande 5 som sin mening ger regeringen till
känna vad som ovan anförts,

7. Ransoneringsreglerna (mom. 19)

Eskil Erlandsson (c) och Gudrum Lindvall (mp) anför:

I motionerna Jo80 (mp) yrkande 7, Jo81 (c) yrkande 4
och MJ302 (s) yrkande 1 behandlas de förändringar av
den s.k. ransoneringsregeln som genomfördes år 1993.
Vi anser i likhet med vad som anförs i motionerna
att resultatet av dessa förändringar blivit att
många skogsfastigheter på mindre än 100 hektar köpts
och avverkats mycket snabbt. Ofta har åtgärderna för
att trygga återväxterna varit bristfälliga, i vissa
fall saknades de helt. Av denna orsak ändrades
lagstiftningen år 1997 så att gränsen nu går vid 50
hektar. Vi anser att arealgränsen för undantag från
ransoneringsbestämmelserna bör sänkas ytterligare.
Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag
om detta. Vad som här anförts med anledning av
motionerna Jo80 (mp) yrkande 7, Jo81 (c) yrkande 4
och MJ302 (s) yrkande 1 bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna.

Vi anser att utskottets hemställan under 19 bort ha
följande lydelse:
19. beträffande ransoneringsreglerna
att riksdagen med anledning av motionerna 1997/98:Jo80 yrkande
7, 1997/98:Jo81 yrkande 4 och 1998/99:MJ302
yrkande 1 som sin mening ger regeringen till
känna vad som ovan anförts,

8. Tidsfrist för avverkningsanmälan
(mom. 20)

Kjell-Erik Karlsson och Jonas Ringqvist (båda v)
anför:

Regeringen bör i likhet med vad som anförs i motion
Jo76 (v) yrkande 6 besluta om förlängd tid mellan
anmälan och påbörjad avverkning. En av svårigheterna
med  att  skydda  värdefull skogsmark  är  att
skogsvårdsstyrelserna inte hinner inventera anmälda
avverkningar i tid för att stoppa avverkning på
skyddsvärda områden. Problemet minskar med en utökad
rapporteringsskyldighet för skogsägaren vad gäller
redovisning av miljöåtgärder, men det finns ändå
anledning att se över anmälningsplikten. En seriös
skogsägare har lång framförhållning och det torde
knappast innebära problem att utöka tidsintervallet
från anmälan till avverkning. Vad som här anförts
med anledning av motion Jo76 (v) yrkande 6 bör
riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
Motion Jo81 (c) yrkande 7 avstyrks.

Vi anser att utskottets hemställan under 20 bort ha
följande lydelse:
20.    beträffande    tidsfrist   för
avverkningsanmälan
att riksdagen med anledning av motion 1997/98:Jo76 yrkande 6
och med avslag på motion 1997/98:Jo81 yrkande 7
som sin mening ger regeringen till känna vad
ovan anförts,

9. Hänsyn till naturvårdens intressen vid
föryngringsavverkning (mom. 22)

Gudrun Lindvall (mp) anför:

Utvärderingen  av  skogsvårdslagen  visar  att
naturvårdshänsyn inte tas i tillräcklig omfattning
vid föryngringsavverkning. Lokaler med rödlistade
arter avverkas i betydande omfattning och arealen
naturskog  krymper  (källa  Rapport  4844  från
Naturvårdsverket   och   Skogsstyrelsen).   På
ArtDatabankens  kongress i år,  1998,  om  den
biologiska  mångfalden  redovisades  en  liten
undersökning där man tittat på naturvårdshänsynen
vid slutavverkning. Vid förnyade besök var 8 av 12
områden kalhuggna efter några år och det som sparats
av naturvårdsskäl borta. Enligt Miljöpartiets mening
finns det alltså skäl för regeringen att se över
bestämmelserna för naturvårdshänsynen. Dagens regler
ger inte det skydd som var tänkt. Naturvårdshänsynen
når inte sina syften - att skydda biologisk mångfald
och ge växter och djur möjligheter till överlevnad.
De allmänna hänsynsreglerna i den nya miljöbalken
kommer, enligt Miljöpartiets uppfattning, att stärka
miljömålet. Vi anser dock att detta inte räcker,
framför allt vad gäller de hotade arterna. Det som
saknas är bindande hänsynskrav på avverkningen om
det i området finns hotade arter. Regeringen bör ges
i uppdrag att snarast ta fram sådana.
Vad som här anförts med anledning av motion Jo80
yrkandena 1 och 2 bör riksdagen ge regeringen till
känna.
Jag anser att utskottets hemställan under 22 bort ha
följande lydelse:
22. beträffande hänsyn  till  naturvårdens
intressen vid föryngringsavverkning
att riksdagen med anledning av motion 1997/98:Jo80 yrkandena 1
och 2 som sin mening ger regeringen till känna
vad ovan anförts,

10. Skogs- och miljöredovisning (mom. 25)

Ingvar Eriksson (m), Carl G Nilsson (m), Caroline
Hagström (kd), Catharina Elmsäter-Svärd (m), Eskil
Erlandsson  (c),  Lars  Lindblad (m) och Ester
Lindstedt-Staaf (kd) anför:

I motionerna Jo81 (c) yrkande 8, Jo82 (kd) yrkande 5
och MJ306 (m) yrkande 3 behandlas  regeringens
förslag att krav på en obligatorisk skogs- och
miljöredovisning skall införas. Vi anser i likhet
med vad som anförs i motionerna att de riktlinjer
som lämnas av regeringen  för detta arbete är
mångtydiga och riskerar att innebära en återgång
till obligatoriska  plandokument,  vilket skulle
innebära början på en ny byråkratisk styrning av
markanvändningen. I stället bör de initiativ till
miljöcertifiering som tagits på olika håll stödjas.
Regeringens förslag bör därför avslås. Utskottet
tillstyrker således motionerna Jo81 (c) yrkande 8,
Jo82 (kd) yrkande 5 och MJ306 (m) yrkande 3.

Vi anser att utskottets hemställan under 25 bort ha
följande lydelse:
25. beträffande skogs- och miljöredovisning
att riksdagen med bifall till motionerna 1997/98:Jo81 yrkande
8 och 1997/98:Jo82 yrkande 5 och med anledning
av motion  1998/99: MJ306 yrkande 3 avslår
regeringens förslag  till lag om ändring i
skogsvårdslagen (1979:429) såvitt avser 14 a §,

11. Skogs- och miljöredovisningens innehåll
(mom. 26)

Under förutsättning av bifall  till  utskottets
hemställan i moment 25

Kjell-Erik Karlsson och Jonas Ringqvist (båda v) anför:

Vi välkomnar regeringens förslag om skogs- och
miljöredovisning, men anser att det är alltför vagt
formulerat. Vi anser bl.a. att det inte räcker att
ange de natur- och  kulturmiljövärden  som har
registrerats för fastigheten. Det måste ankomma på
varje skogsägare att skaffa sig kunskap om skogs-
och miljövärden oavsett om de registrerats eller ej.
Den begränsning vi kan acceptera  är  att små
fastigheter  kan  undantas.  I  en  skogs- och
miljöredovisning bör också anges hur ofta den skall
uppdateras. Redovisningen bör utformas så att den
ger en grundläggande beskrivning av skogsbeståndets
kvaliteter såväl skogligt som miljömässigt. Därvid
bör skogens alla värden såsom biologisk mångfald,
kulturhistoriska värden och värden för flora och
fauna beaktas. I de fall där skogsmark ligger inom
renskötselområdet bör också hänsyn till rennäringen
redovisas. Vad som här anförts med anledning av
motion Jo76 (v) yrkande 7 bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.

Vi anser att utskottets hemställan under 26 bort ha
följande lydelse:
26. beträffande skogs- och miljöredovisningens
innehåll
att riksdagen med anledning av motion 1997/98:Jo76 yrkande 7
som sin mening ger regeringen till känna vad som
ovan anförts,

12. Försäljning av skog till privatpersoner
(mom. 34)

Eskil Erlandsson (c) anför:

Jag anser att det privata ägandet bör stärkas och
att det är av stor betydelse att det lokala ägandet
av skogsmark ökar i de områden där Assi Domän i dag
är den dominerande ägaren. I syfte att stärka det
enskilda  skogsbruket  och  lokalt  verksamma
sågverksföretag bör staten, som majoritetsägare i
Assi Domän, medverka till försäljning av skogsmark.
Det är även viktigt att bevarandevärd skog behålls i
statens ägo. Vad som här anförts med anledning av
motionerna Jo81 (c) yrkande 2 och MJ219 (c) yrkande
13 bör riksdagen som sin mening ge regeringen till
känna.

Jag anser att utskottets hemställan under 34 bort ha
följande lydelse:
34. beträffande försäljning  av skog till
privatpersoner
att riksdagen med anledning av motionerna 1997/98:Jo81 yrkande
2 och 1998/99:MJ219 yrkande 13 som sin mening
ger regeringen till känna vad som ovan anförts,

13. Katastrofskydd vid insektshärjningar
m.m. (mom. 35)

Caroline Hagström  och Ester Lindstedt-Staaf (båda
kd) anför:

Vi anser att ett statligt ekonomiskt stöd till
skogsbruket skall kunna lämnas i form av åtgärder
mot markförsurning. Det är den nationella politiken
som leder till ökad försurning till följd av ökad
förbränning av fossila bränslen. När skogstillväxten
på detta sätt hämmas måste staten ge ekonomisk
kompensation för detta.
En annan fråga vi vill ta upp är katastrofinsatser
vid  allvarliga  insektsskador.  En  form  av
katastrofskydd bör återinföras så att kostnaderna
för till exempel skador av granbarkborre kan få en
rimlig fördelning mellan staten och markägaren. Vad
som här anförts med anledning av motionerna Jo82
(kd) yrkandena 6 och 7 och MJ308 (kd) yrkandena 8
och 9 bör riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
Vi anser att utskottets hemställan under 35 bort ha
följande lydelse:
35.   beträffande   katastrofskydd   vid
insektshärjningar m.m.
att riksdagen med anledning  av  motionerna 1997/98:Jo82
yrkandena 6 och 7 och 1998/99:MJ308 yrkandena 8
och 9 som sin mening ger regeringen till känna
vad som ovan anförts,

14. Skogsforskning (mom. 37)

Eskil Erlandsson (c) anför:

Sveriges möjligheter  att på ett hållbart sätt
utnyttja skogens resurser är beroende av en hög nivå
på forskning och utveckling  inom det skogliga
området. Detta är ett ansvar för såväl näringen som
för staten. Jag vill betona vikten av att initiativ
tas för att öka EU:s insatser och medfinansiering
inom skogsforskningen. Vad som här anförts med
anledning  av  motion Jo81 (c) yrkande 10 bör
riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Jag anser att utskottets hemställan under 37 bort ha
följande lydelse:
37. beträffande skogsforskning
att riksdagen med anledning av motion
1997/98:Jo81 yrkande 10 som sin
mening ger regeringen  till känna
vad som ovan anförts,

Särskilda yttranden

1. Uppföljning av skogspolitiken m.m.

Harald Nordlund (fp) anför:

Regeringen konstaterar i proposition 1997/98:158
Uppföljning  av  skogspolitiken  att  varken
skogspolitikens produktionsmål eller dess miljömål
har nåtts ännu, men att målen bör ligga fast. Det är
Folkpartiets uppfattning att ansträngningarna för
att skogsbruk skall bedrivas så att den biologiska
mångfalden inte hotas måste intensifieras. I skogen
återfinns unika biotoper och ekosystem som utgör
grunden  för  många  arters  överlevnad.  Dessa
förutsättningar måste återspeglas i avverknings- och
reproduktionsreglerna.  Även med ett  någorlunda
varsamt bedrivet skogsbruk i allmänhet behöver i
alla  landsändar  naturskogsartad produktiv skog
motsvarande minst 5 % av skogsmarken, mot nu i
medeltal 0,5 %, undantas för fri utveckling för att
den biologiska mångfalden skall kunna säkras. Vad
gäller bland annat den fjällnära skogen måste en
långt större andel bevaras för fri utveckling.
Naturvård handlar om att  skydda  och  bevara
naturvärden och mångfalden i naturen åt framtida
generationer samt att beakta egenvärdet även hos
människans medvarelser.
Biologisk mångfald inklusive variation inom arter
främjar  dessutom ekosystemens flexibilitet  och
uthållighet. Den skall bevaras inte minst genom mer
varsamt brukande och genom att fler områden avsätts
som naturreservat och dylikt. Dock behövs även annat
än varsamt brukande och avsättande av reservat för
att   bevara   biologisk   mångfald,   bl.a.
artfridlysningar och minskade utsläpp.
Det är enligt Folkpartiets mening positivt att
ytterligare   skogsmarksareal   avsätts   för
naturvårdsändamål förutom den som för närvarande är
avsatt  i form av naturreservat, nationalparker
o.s.v. För  att biologisk mångfald skall kunna
bevaras krävs bl.a. att det finns en mångfald av
olika skogsmiljöer. I reservaten bör det finnas ett
representativt urval av förekommande skogstyper och
miljöer som är betingade.
Mest akut är situationen för äldre naturskog som
inom den närmaste tiden kan komma att avvecklas.
Skog som avsätts som reservat bör vara fördelad så
att vi får en fullgod representation av olika
skogsmiljöer i olika naturgeografiska regioner.
Staten köper 900 000  hektar  av Assi Domäns
skogsmark. Affären har en sådan omfattning att den
borde föregåtts av en mer omfattande debatt än som
hittills förekommit.  Affären  är  en ekonomisk
uppgörelse  mellan politiska beslutsfattare  och
bolagsföreträdare.   Eftersom  bevarande-  och
skyddsfrågorna är av mycket stor vikt bör kontakter
tas  med  t.ex.  miljöorganisationerna   och
Naturvårdsverket.  De  skogar inom det aktuella
området för vilka finns särskilda skyddsmotiv måste
undantas  från  produktion.  Skyddsbehovet  och
markbytesaspekten  måste  tydligare  styra vilka
områden  som  skall  förvärvas.  Effekterna för
naturvården av affären måste tydliggöras. Sådan
analys saknas för närvarande.
Vid reservatsbildning används ofta ett system med
markbyte. En särskild bytesbank bör inom affärens
ram upprättas. Hur den regionala fördelningen av
bytesbanken skall utformas bör avgöras först efter
samråd    med   olika   sakkunniga   hos
miljöorganisationerna, Naturvårdsverket och andra
intressegrupper.
Så  länge  måluppfyllelse beträffande skydd av
värdefull skog  inte  uppnåtts måste det anses
oacceptabelt  att  utnyttja  naturskogar  och
nyckelbiotoper för skogsproduktion.
Det är inte rimligt att bolaget Assi Domän ensamt
skall besluta vilka områden man önskar avvara.
Affärer sker normalt genom förhandlingar mellan
köpare och säljare. I det förslag som presenterats
råder  en obalans mellan olika regioner.  Från
nordliga Kalix förvaltning föreslås ca 32 % övergå i
statlig ägo medan motsvarande siffra för Växjö
förvaltning endast är 3 %. Detta måste ses över med
hänsyn till skyddsbehov  och  markbytesaspekten.
Staten skall utnyttja sin förhandlingsposition och
agera med samhällets, inte företagets, bästa inför
ögonen.
Affären omfattar ca 2 % av Sveriges yta och ca 4 %
av landets skogsmark - det är alltså en mycket
omfattande affär som planeras. Men naturvärdena på
den mark som omfattas är inte ordentligt utredda. En
affär av den här typen får inte genomföras utan att
effekterna för naturvården är kända! Urvalet av mark
bör ske efter en miljöanalys i samråd med forskare,
natur- och skogsvårdsmyndigheter samt miljö- och
markägarorganisationer.
Alla skyddsvärda skogar inom det aktuella området
(naturskog, nyckelbiotoper, andra skyddsmotiv) måste
från början undantas från produktion och skyddas
utan att detta belastar statens reservatsanslag. Det
finns för litet skyddad skog i Sverige. Nedanför
fjällkedjan är endast 0,8 % av den produktiva
skogsmarken skyddad i reservat eller liknande. Nu
finns det en unik möjlighet att kraftfullt öka den
skyddade arealen.
Riktlinjerna för affären har gjorts upp i en mindre
krets  inom bolagsledning och Regeringskansliet.
Eftersom den berör så stora områden av intresse för
stora delar av svenska folket måste en större
öppenhet  uppnås.  Låt  de  sakkunniga  inom
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen,  markägar-  och
miljöorganisationer och andra intressegrupper komma
till tals! Lägg inte viktiga beslut om den svenska
skogen i händerna på ett fåtal politiker  och
direktörer.
Anders  Sundströms  planer  på  att  minska
skogsinnehavet  i Assi Domän innebär  en  unik
möjlighet att snabbt rädda naturskog genom att byta
kommersiellt användbar skog mot avverkningshotad
skog med stort skyddsvärde. Regeringen bör använda
denna  möjlighet  för  att  reparera  tidigare
försummelser. Om kommersiellt användbar skogsareal
byts mot skyddsvärd skog kan staten skapa fler
naturreservat och rädda livsmiljöerna för hotade
arter.
I Världsnaturfondens genomgång av skogspolitiken i
Europa får Sverige kritik för att inte skydda
tillräckliga delar av skogsmarken. Folkpartiet har i
flera år föreslagit kraftigt höjda anslag för skydd
av skogsmark, finansierat med minskade anslag till
statsministerns anslag till så kallade ekologiska
byggprojekt.

2. Ägarstrukturen inom skogsbruket

Caroline Hagström och  Ester Lindstedt-Staaf (båda
kd) anför:

Det är av stor vikt att regering och riksdag
vidhåller den tidigare markerade samstämmigheten i
synen på ägarstrukturen i det svenska skogsbruket,
vilket inneburit att det enskilda ägandet skall
stimuleras  till  skillnad  mot  ett  ökat
storbolagsägande.  Även fortsättningsvis bör det
enskilda ägandet i svenskt skogsbruk stimuleras.
Det finns anledning att understryka Assi Domäns
ansvar för att medverka till genomförandet av en
sådan politik samtidigt som företaget tar hänsyn
till avsättning av bevarandevärd skog.

3. Tidsfrist för avverkningsanmälan

Eskil Erlandsson (c) anför:

I en situation när skogsbruket inte når det uppsatta
produktionsmålet finns det anledning att genomföra
ändringar som underlättar för skogsägare som vill
avverka.    Även    marknadens    snabba
konjunktursvängningar  motiverar en förändring i
syfte   att   förkorta  handläggningen   vid
avverkningsbeslut.  Därför  borde  anmälan  om
avverkning återgå till att gälla minst fyra veckor
före  planerad  åtgärd, vilket var fallet före
förändringen av skogsvårdslagen.  Den  nuvarande
längre handläggningstiden är inte motiverad  av
naturvårdsskäl,  utan  av  administrativa  skäl.
Myndigheternas ökande erfarenhet av tillämpningen av
skogsvårdslagen, och kännedom om skyddsvärd skog,
gör  det  möjligt att ställa krav på  kortare
handläggningstider.

4. Miljöbalkens förhållande till
skogsvårdslagstiftningen

Ingvar Eriksson (m), Carl G Nilsson (m), Caroline
Hagström (kd), Catharina Elmsäter-Svärd (m), Eskil
Erlandsson  (c),  Lars  Lindblad (m) och Ester
Lindstedt-Staaf (kd) anför:

Skogsvårdslagen är en modern  lagstiftning  väl
anpassad till skogsbrukets villkor och till de
miljöfrågor som skall hanteras. Den reglerar på ett
tydligt sätt den frihet och det ansvar som den
enskilde  skogsägaren  har  att  beakta i sitt
skogsbruk. Det vore olyckligt om miljöbalken tilläts
förändra det regelverk som är väl anpassat för ett
hållbart  skogsbruk  med  tydliga  miljö-  och
produktionsmål. Miljöbalken får inte medföra en
återgång till den detaljstyrning av skogsbruket som
var fallet innan skogsvårdslagen ändrades 1993. I de
fall då det  finns  samhälleliga intressen att
begränsa brukandet eller  att hindra det skall
normala ersättningsregler inträda.

5. Medel för naturreservat och biotopskydd

Ingvar Eriksson, Carl G Nilsson, Catharina Elmsäter-
Svärd och Lars Lindblad (alla m) anför:

Moderata samlingspartiet har i en annan motion
föreslagit en snar försäljning av hela eller en del
av statens aktieinnehav i Assi Domän. Vi förutsätter
att en del av dessa intäkter kommer att användas för
att inrätta naturreservat och biotopskyddsområden. I
ett  första steg bör två miljarder kronor  av
intäkterna  reserveras för naturvårdsändamål. Av
dessa bör en miljard kronor användas omgående för
skydd av områden där det brådskar med initiativ.
Detta bör ske antingen genom inköp eller byte av
mark eller genom avtal med markägarna där dessa
erhåller viss ersättning. Denna satsning gör det
också möjligt att tillmötesgå skogsägarerörelsens
erbjudande att inte avverka några nyckelbiotoper
under fem år om staten visar att ersättningsfrågan
är löst. Vi återkommer i annat sammanhang med
konkreta förslag om detta.

6. Bedömningar av skyddsbehovet m.m.

Gudrun Lindvall (mp) anför:

Miljöpartiet de gröna har agerat mycket för att
skyddet av skogsmark skall öka. Vi anser att 10 % av
den    produktiva    skogsmarken   nedanför
skogsodlingsgränsen måste skyddas och att det är
bråttom  att  skydda de första 5 procenten. I
Naturvårdsverkets rapport Skogsreservat i Sverige
(nr 4707) påtalas att ca 93 % av de totalt 1 662
rödlistade skogslevande  arterna är beroende av
sådana skogar. Dessa är ofta dyra att spara, men
detta är nödvändigt om landets skogslevande hotade
arter skall finnas kvar. Sverige är också medlem i
den internationella naturvårdsunionen  IUCN, som
föreslagit  att  10  %  av alla representativa
naturtyper  skall bevaras för  att  säkerställa
biologisk mångfald.

Miljöpartiet de gröna har varje år föreslagit att
anslagen för inköp av skog skall förstärkas och vi
är mycket nöjda med att nu så sker i den budget för
1999 som presenterats och som är en överenskommelse
mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Även anslaget till skydd av nyckelbiotoper ökas. Det
finns alltså nu möjlighet att skydda skog, och vi
hoppas att det innebär att det förslag vi tidigare
framfört - att interimistiskt skydda de återstående
ur- och naturskogarna  i avvaktan på permanent
lösning - nu visar sig överflödigt.

Propositionens lagförslag
2.1 Förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen
(1979:429)
Härigenom föreskrivs i fråga om skogsvårdslagen
(1979:429)[1]
dels att 10, 30 och 36 §§ skall ha följande
lydelse,
dels  att  rubriken "Miljökonsekvensbeskrivning"
närmast före 32 § skall bytas ut mot "Miljöanalys",
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf,
14 a §, och närmast före denna en ny rubrik av
följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
10 §
------------------------------------------------------
Avverkning på skogsmark skall vara ändamålsenlig för
återväxt av ny skog eller främja skogens utveckling.
-----------------------------------------------------
Regeringen  eller  den  Regeringen  eller  den
myndighet som regeringen myndighet som regeringen
bestämmer får till skydd bestämmer får till skydd
för  den  yngre skogen för  den  yngre skogen
föreskriva      att föreskriva      att
trädbestånd under en viss trädbestånd under en viss
ålder inte får avverkas.  ålder inte får avverkas
samt meddela föreskrifter
om hur avverkning skall
bedrivas för att tillgo-
dose kraven enligt första
stycket.
-----------------------------------------------------
------------------------------------------------------
För  att  möjliggöra  försöksverksamhet   får
skogsvårdsstyrelsen i särskilda fall medge undantag
från första stycket.
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Skogs- och miljöredovisning
-----------------------------------------------------
14 a §
-----------------------------------------------------
För varje brukningsenhet
skall  det  finnas  en
redovisning som anger hur
skogen ser ut och vilka
natur-        och
kulturmiljövärden som har
registrerats     för
brukningsenheten.
Redovisningen   skall
upprättas     enligt
föreskrifter som meddelas
av regeringen eller den
myndighet som regeringen
bestämmer.
Regeringen  eller  den
myndighet som regeringen
bestämmer  får  meddela
föreskrifter om undantag
från första stycket.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
30 §
------------------------------------------------------
Regeringen  eller  den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om den hänsyn som
skall tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens
intressen vid skötseln av skog, såsom i fråga om
hyggens storlek och utläggning, beståndsanläggning,
kvarlämnande av träd och trädsamlingar, gödsling,
dikning och skogsbilvägars sträckning.
För att tillgodose dessa intressen får regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela
föreskrifter om förbud mot avverkning och andra
skogsbruksåtgärder på skogliga impediment.
-----------------------------------------
Regeringen  eller
den myndighet som
regeringen
bestämmer får också
meddela
föreskrifter om de
åtgärder som skall
vidtas för det fall
föreskrifter enligt
första stycket inte
har följts.
-----------------------------------------
Bemyndigandet   i  Bemyndigandet  i
första   stycket första och tredje
medför     inte stycket medför inte
befogenhet att med- befogenhet   att
dela  föreskrifter meddela
som är så ingripan- föreskrifter som är
de  att  pågående så ingripande att
markanvändning    pågående
avsevärt försvåras. markanvändning
avsevärt försvåras.
-----------------------------------------
36 §
------------------------------------------------------
Om en avverkning föranleder förhållandevis dyra
återväxtåtgärder  i  större  omfattning,  får
skogsvårdsstyrelsen  i  samband  med avverkningen
besluta att säkerhet skall ställas för fullgörandet
av åtgärderna.
Säkerhet får även krävas som villkor för tillstånd
enligt 16 § eller enligt 27 § första stycket.
-----------------------------------------
Avverkning   som
avses  i  första
stycket     får
påbörjas först när
säkerhet  ställts
och  godkänts  av
skogs-
vårdsstyrelsen.
-----------------------------------------
------------------------------------------------------
Ställs inte säkerhet i fall som avses i första
stycket, får skogsvårdsstyrelsen meddela förbud att
avverka  skog  på  brukningsenheten  utan skogs-
vårdsstyrelsens tillstånd.
------------------------------------------------------


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
**FOOTNOTES**
[1]: Lagen omtryckt 1993:553.
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:000)
om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Härigenom föreskrivs att 14 § skogsvårdslagen
(1979:429)[2]1 i paragrafens lydelse enligt lagen
(1998:000) om ändring i nämnda lag skall ha följande
lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
14 §[3]
------------------------------------------------------
Skogsmarkens  ägare  är  skyldig  att  enligt
föreskrifter som meddelas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer underrätta skogs-
vårdsstyrelsen om
1. avverkning och uttag av skogsbränsle som skall
äga rum på hans mark,
-----------------------------------------------------
2.  sådan  dikning  i  2.  sådan  dikning  i
samband  med avverkning samband  med avverkning
som inte kräver tillstånd som inte kräver tillstånd
enligt  11 kap. miljö- enligt  11 kap. miljö-
balken, och        balken,
3. vad han avser att  3. vad han avser att
göra för att tillgodose göra för att tillgodose
naturvårdens och kultur- naturvårdens och kultur-
miljövårdens intressen i miljövårdens intressen i
samband med avverkning på samband med avverkning på
hans mark.         hans mark, och
4. vad han avser att
göra  för  att  trygga
återväxten.
-----------------------------------------------------

**FOOTNOTES**
[2]:1 Lagen omtryckt 1993:553.
[3]: Lydelse enligt prop. 1997/98:90.

Innehållsförteckning

Sammanfattning...................................
1
Propositionen....................................
1
Propositionens huvudsakliga innehåll.............
1
Motionerna.......................................
2
Utfrågning.......................................
5
Utskottet........................................
6
Inledning......................................
6
Svensk skogspolitik i ett internationellt
perspektiv.....................................
6
Utvärderingen av skogspolitiken................
7
Skogspolitiken och dess mål....................
7
Skogspolitikens medel.........................
10
Skogsvårdslagstiftningen och skogsvårdslagens
tillämpningsområde
10
Anläggning av ny skog på skogsmark............
12
Röjning och gallring av skog..................
13
Avverkning av skog............................
14
Anmälningsskyldigheten........................
18
Generell hänsyn till naturvårdens och
kulturmiljövårdens intressen
20
Skogs- och miljöredovisning...................
23
Ekonomisk säkerhet för återväxtåtgärder.......
24
Områdesskydd m.m..............................
25
Statligt ekonomiskt stöd......................
29
Kunskapsförsörjning...........................
30
Skogens kulturmiljövärden.....................
32
Skogsvårdsorganisationen......................
32
Ekonomiska konsekvenser av förslagen..........
33
Hemställan....................................
34
Reservationer...................................
37
Särskilda yttranden.............................
43
Propositionens lagförslag 48