Lagutskottets betänkande
1998/99:LU03

Kassettersättning


Innehåll

1998/99

LU3

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet regeringens
proposition 1997/98:156. I propositionen föreslås
att  det  i  upphovsrättslagen  skall  införas
bestämmelser   om   s.k.   kassettersättning.
Bestämmelserna syftar till att i viss mån kompensera
upphovsmännen för den  i och för sig tillåtna
privatkopieringen av deras skyddade verk. Den nya
lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari
1999.
Vidare behandlas i betänkandet fem motionsyrkanden
som har väckts med anledning av propositionen.
I ärendet har inkommit skrivelser från Copyswede
och  Konstnärliga  och  Litterära  Yrkesutövares
Samarbetsnämnd   (KLYS)  samt  från  Svenska
Magnetbandinstitutet,  som  även inför utskottet
framfört synpunkter på propositionens förslag.
Utskottet tillstyrker bifall till propositionen och
avstyrker motionerna.
Till betänkandet har fogats en reservation.

Propositionen

I  proposition  1997/98:156 föreslår  regeringen
(Justitiedepartementet) - efter hörande av Lagrådet
- att riksdagen antar det i propositionen framlagda
förslaget till lag om ändring i lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Lagförslaget  har  intagits  som  bilaga  till
betänkandet.

Motionerna

1997/98:L27 av Rolf Dahlberg m.fl. (m) vari yrkas
att riksdagen avslår  regeringens  förslag till
kassettersättning i enlighet med vad som anförts i
motionen.

1997/98:L28 av Tanja Linderborg m.fl. (v) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
sådan ändring som innebär att en viss del av
kassettersättningen skall gå till gemensamma ändamål
enligt vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen beslutar att 26 § tredje stycket
andra meningen lagen om upphovsrätt till litterära
och konstnärliga verk ges följande lydelse: Endast
en organisation som företräder en väsentlig del av
ersättningsberättigade  svenska  upphovsmän  och
innehavare av närstående rättigheter på området och
som godkänts av Kulturdepartementet har rätt att
kräva in ersättningen.
1998/99:L1 av Ewa Larsson (mp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att ersättningsnivån
höjs till tre öre per minut för att ge utrymme att
fördela  33 % av de medel  kassettersättningen
inbringar efter de kulturpolitiska mål riksdagen
satt upp,
2.  att  riksdagen, i den händelse föregående
hemställanspunkt  faller,  som  sin  mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att
inom  den  ersättningsnivå  som  föreslås  i
propositionen  fördela  33  %  av  de  medel
kassettersättningen   inbringar   efter   de
kulturpolitiska mål riksdagen satt upp.

Utskottet

Allmän bakgrund

Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga  verk (upphovsrättslagen)  ger  ett
tidsbegränsat skydd åt den som skapat ett sådant
verk. Skyddet innebär att skaparen av verket har
rätt att utnyttja detta ekonomiskt, och han har ett
visst ideellt betonat inflytande över hur och i
vilka sammanhang det används. Har flera medverkat
vid tillkomsten av det skyddade verket har var och
en av dem upphovsrätt.
Begreppen litterära och konstnärliga verk i lagen
är mycket vidsträckta. Till litterära verk räknas
bl.a. skönlitteratur och beskrivande framställningar
i ord, såsom vetenskapliga arbeten och handböcker.
Som konstnärliga verk räknas i princip alla former i
vilka verk skapas i syfte att nå en konstnärlig
verkan, t.ex. i bild, rörelse eller toner. Till
denna  grupp hör bl.a.  målningar,  alster  av
bildhuggarkonst, sceniska verk som teaterpjäser och
koreografiska verk, musikaliska kompositioner både
när de framförs och framträder i notskrift samt
filmverk,  både  spelfilmer  och  under  vissa
förutsättningar kortfilmer och journalfilmer.
För att en produkt över huvud taget skall anses som
ett verk och därmed komma i åtnjutande av skydd
enligt lagen måste den ha vad man brukar kalla
verkshöjd. Kravet på verkshöjd kan uttryckas så, att
en produkt är ett verk om den praktiskt sett inte
har kunnat framställas av två personer oberoende av
varandra. Utanför skyddet faller idéer och uppslag
som  flera  kan  tänkas  komma  på,  vanliga
nyhetsmeddelanden,  vardagliga  samtal,  enklare
nyttoföremål och andra prestationer av rutinmässig
eller alldaglig karaktär.
Ett verk kan framträda i många olika former. Det
kan vara fixerat på ett materiellt underlag, dvs. i
ett exemplar. Exemplar av verket är inte blott en
bok eller en målning som kan ge en omedelbar
upplevelse av verket, utan också en grammofonskiva,
en filmremsa, en trycksats, en matris osv., som
endast medelbart kan ge en sådan upplevelse. Verket
kan också framträda i obeständig form, t.ex. i
uppläsarens ord, i tonerna av ett musikstycke, i
bilden på filmduken eller på TV-skärmen. Alla former
vari verket framträder faller inom dess skyddssfär,
även bearbetningar.
Upphovsmannens rätt att ekonomiskt utnyttja sitt
verk  innefattar  en  principiell ensamrätt att
framställa exemplar av verket och att göra det
tillgängligt för allmänheten,  t.ex.  genom att
framföra  eller visa det offentligt och sprida
exemplar av verket. Som framställning av exemplar
anses bl.a. inspelning av verket på band eller annan
anordning från vilken det kan återges.
Upphovsrättslagen  innehåller  också  -  efter
lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 1994 -
regler om rätten till fotografier. Dessa innebär
bl.a. att bilder som uppfyller kravet på verkshöjd
skyddas på samma sätt som konstnärliga verk.
Det upphovsrättsliga skyddet gäller numera - till
följd av lagstiftning som trädde i kraft den 1
januari  1996 - som regel under upphovsmannens
livstid och till utgången av det sjuttionde året
efter hans död.
I upphovsrättslagen finns också bestämmelser om
skydd för vissa prestationer som, även om de inte
kan betecknas som litterära eller konstnärliga verk,
har ett visst samband med sådan verksamhet och
påkallar skydd efter liknande principer som gäller
för  upphovsrätten.  Sådana  s.k.  närstående
rättigheter ger musiker, sångare, skådespelare och
andra utövande konstnärer ett rättsligt skydd då de
framför litterära eller konstnärliga verk. Dessa
framföranden får inte utan konstnärens samtycke
spelas in på film, varmed jämställs videogram, på
fonogram (grammofonskivor, kassettband, m.m.) eller
på annan anordning genom vilken de kan återges. De
får inte heller utan rättighetshavarens samtycke
sändas ut i bl.a. radio eller TV. Inspelningar av
framföranden får mångfaldigas endast med konstnärens
medgivande. Vidare gäller att utövande konstnärer
har rätt till ersättning då ljudinspelningar används
vid radio- eller TV-sändningar  eller utnyttjas
offentligt  i  förvärvssyfte.  För  de utövande
konstnärerna gäller en 50-årig skyddstid, räknad
från framförandet. Genom lagstiftning som trädde i
kraft  den  1  juni  1995  fick de närstående
rättighetshavarna en ensamrätt att göra exemplar av
sina prestationer tillgängliga för allmänheten -
även genom uthyrning - vilket innebär att samma
grundbefogenheter  numera  gäller  för  dessa
rättighetshavare som för upphovsmännen.
Till de närstående rättigheterna räknas också det
skydd som framställare av ljudupptagningar (t.ex.
skivproducenter), framställare av upptagningar av
rörliga bilder (t.ex. filmproducenter), radio- och
TV-företag,  framställare  av  kataloger  samt
fotografer har enligt upphovsrättslagen. Fonogram
får inte utan producentens samtycke eftergöras eller
föras över till andra anordningar genom vilka de kan
återges. Vidare har fonogramproducenten rätt till
ersättning då ljudupptagningen används vid radio-
eller TV-sändning eller utnyttjas offentligt  i
förvärvssyfte. Beträffande radio- och TV-sändningar
gäller att de inte utan företagets medgivande får
återutsändas eller spelas in på en anordning genom
vilken de kan återges. Gjorda inspelningar får inte
överföras till någon annan sådan anordning såvida
inte  företaget  samtycker.  Samma  rätt  till
exemplarframställning gäller för fotografer som för
upphovsmän.
Skyddet för upphovsmän och innehavare av närstående
rättigheter är i vissa avseenden inskränkt av hänsyn
till allmänna eller enskilda intressen. Ett av de
grundläggande inslagen i den svenska upphovsrätten
är att rätten inte skall gripa in i privatlivet och
att var och en som huvudregel skall få framställa
exemplar av verk för enskilt bruk. Sålunda får var
och en framställa exemplar av offentliggjorda verk
om  det  sker  för  enskilt  bruk  (12  §
upphovsrättslagen). Exemplaren får inte användas för
något annat ändamål, och bestämmelsen ger inte
heller rätt att för eget bruk låta en utomstående
framställa bl.a. exemplar av musikaliska verk och
filmverk. Exempelvis får man inte med stöd av
bestämmelsen låta ett biträde i en skivaffär kopiera
en cd-skiva med musik till en kassett som man sedan
skall lyssna på hemma. Att framställningen skall ske
för eget bruk  förutsätter  att  den sker för
framställarens eget behov eller åt hans eller hennes
närmaste familje- eller vänkrets. Den kan också ske
i vissa andra situationer, t.ex. åt kolleger på
arbetsplatsen.
Den som gör intrång i de rättigheter som lagen ger
upphovsmän och andra rättighetshavare kan dömas till
straff och förpliktas utge skadestånd.
Rättigheterna enligt upphovsrättslagen tillämpas i
första hand endast på svenska verk och prestationer.
Det  upphovsrättsliga  skyddssystemet  är  dock
internationellt, och de flesta länder är bundna av
internationella  konventioner  på  området.  Den
viktigaste av konventionerna är Bernkonventionen
från år 1886 för skydd av litterära och konstnärliga
verk. Denna har i dag drygt 100 medlemsstater.
Konventionen bygger  på  principen om nationell
behandling, vilken innebär att stater som är bundna
av konventionen är skyldiga att ge upphovsrättsligt
skydd åt verk från alla andra konventionsländer på
samma sätt som man skyddar sina egna verk. Ett
liknande internationellt skyddssy-stem gäller på de
närstående rättigheternas område, framför allt genom
Romkonventionen från år 1961 om skydd för utövande
konstnärer, fonogramframställare och radioföretag.
Även  avtalet om handelsrelaterade aspekter  av
immaterialrätter (TRIPs) innehåller internationella
åtaganden på det upphovsrättsliga området.
I upphovsrättslagen har regeringen bemyndigats att
- under förutsättning av ömsesidighet eller om det
följer av ett avtal med en främmande stat eller en
mellanfolklig organisation som riksdagen godkänt -
föreskriva att lagen skall tillämpas med avseende på
andra länder. Sådana föreskrifter har meddelats i
internationell upphovsrättsförordning (1994:193).
Utskottet kommer nedan - efter en redovisning av
propositionens förslag i huvuddrag - att under
skilda rubriker ta upp de frågor i propositionen som
har aktualiserats motionsvis.

Propositionens förslag i huvuddrag

I propositionen föreslås att det i upphovsrättslagen
skall införas en rätt till ersättning för upphovsmän
och  vissa  närstående  rättighetshavare  när
upptagningsanordningar sprids till allmänheten, s.k.
kassettersättning.   Bakgrunden   är   enligt
propositionen   att   den  alltmera   ökande
privatkopieringen av musik och videogram påverkar
rättighetshavarnas situation, eftersom de privat
framställda  exemplaren  konkurrerar med det av
ensamrätten täckta kommersiella  mångfaldigandet.
Rättighetshavarna riskerar att förlora inkomster
eftersom försäljningen av exemplar av vissa typer av
verk och prestationer minskar. Syftet  med  nu
föreslagna bestämmelser är att i viss mån kompensera
rättighetshavarna för den i och för sig tillåtna
privatkopieringen av deras skyddade verk.
Förslaget bygger på en inom Justitiedepartementet
upprättad promemoria (Ds 1996:61) Kassettersättning
m.m. Promemorian har remissbehandlats.
Ersättningsordningen  skall  enligt  förslaget
utformas   på   civilrättslig   grund   utan
offentligrättsliga inslag. Ersättning skall betalas
för anordningar på vilka ljud eller rörliga bilder
kan  tas upp och som är särskilt ägnade  för
framställning av exemplar av verk för enskilt bruk.
Vissa sådana anordningar  skall  undantas  från
ersättningsrätten,  bl.a.  anordningar som skall
användas för syn- eller hörselskadade. Ersättningen
skall  betalas  av  näringsidkare  som  i  sin
yrkesmässiga verksamhet tillverkar eller importerar
anordningarna.
Rätten till ersättning skall tillkomma upphovsmän
till skyddade verk som sänts ut i radio eller TV
eller som har tagits upp på anordningar genom vilka
de  kan  återges.  Även  utövande  konstnärer,
framställare av ljudupptagningar, framställare av
upptagningar av rörliga bilder och fotografer skall
ha rätt till ersättning. Ersättningen skall vara två
öre för varje möjlig upptagningsminut, dock högst
sex kronor för varje anordning.
Endast sådana organisationer som företräder ett
flertal  ersättningsberättigade  rättighetshavare
skall kunna göra gällande rätten till ersättning.
Organisationen skall bestämma hur ersättningen skall
fördelas   mellan  de  ersättningsberättigade.
Rättighetshavare   som   inte  företräds  av
organisationen  skall  vara  likställda  med
rättighetshavare  som organisationen  företräder.
Ersättningsskyldiga näringsidkare skall anmäla sig
hos en organisation och lämna redovisning till
denna. Rätten till kassettersättning skall tillämpas
på verk och prestationer med anknytning till EES-
området.
Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1
januari 1999.

Införande av kassettersättning

Inskränkningen i 12 § upphovsrättslagen om rätt till
kopiering för enskilt bruk gör det möjligt att utan
tillstånd från upphovsmannen och utan ersättning
till denne göra t.ex. bandinspelningar av musik,
filmer och videogram, antingen  från  en annan
inspelning eller från radio eller TV. Den nuvarande
reproduktionstekniken  möjliggör  för  enskilda
människor att framställa exemplar av verk i en
omfattning och med en kvalitet som var helt otänkbar
när de nuvarande reglerna om exemplarframställning
kom till. Sålunda gör tekniken det möjligt att
snabbt framställa ett stort antal exemplar, vilket
tidigare reproduktionsteknik knappast medgav. Det är
i dag också möjligt att framställa kopior som i
många fall är av lika hög kvalitet som originalet.
Med den kommande  digitala tekniken blir dessa
förhållanden än mer påtagliga.
Frågan om införande av en avgift på bandmaterial
som används vid ljud- och videoinspelningar har mot
denna bakgrund varit föremål för överväganden i
skilda sammanhang, bl.a. i samband med utskottets
behandling våren 1993 av regeringens proposition
1992/93:214 om vissa ändringar i upphovsrättslagen.
I den då aktuella propositionen uttalades  ett
principiellt stöd för införandet av upphovsrättsliga
avgifter på oinspelade band och liknande ljud- och
bildbärare, eftersom  rättighetshavarna svårligen
kunde få skälig kompensation på annat sätt. Några
lagstiftningsåtgärder  föreslogs  inte  i  den
propositionen.  I  stället hänvisades till  det
pågående arbetet med ett EG-direktiv på området, och
det anfördes att regeringen uppmärksamt skulle följa
utvecklingen när det gällde dels vilka nationella
lösningar som valdes i andra länder, dels hur
lösningarna fungerade i praktiken. Om det visade sig
att det var möjligt att åstadkomma en effektiv
uppbörd inom ramen för en nationell ordning, kunde
det enligt regeringen för svenskt vidkommande finnas
skäl att införa en sådan ersättningsrätt även om det
slutliga resultatet av det pågående arbetet inom EG
ännu inte var klart.
I  sitt  av  riksdagen  godkända  betänkande
1992/93:LU44    hälsade    utskottet    med
tillfredsställelse den tydliga markering av frågans
angelägenhetsgrad som kom till uttryck i den då
aktuella propositionen. Utskottet utgick från att
regeringen så snart som det var möjligt,  med
beaktande av kraven på en effektiv uppbördsordning,
skulle   återkomma   till   riksdagen   med
lagstiftningsförslag.
I den nu aktuella propositionen erinras om att EG-
kommissionen med största sannolikhet  inte inom
överskådlig tid kommer att lägga fram något förslag
om harmonisering av de olika ersättningsordningar
som finns i EU:s medlemsländer.
Rolf Dahlberg m.fl. (m) yrkar i motion 1997/98:L27
att propositionen skall avslås. Motionärerna menar
att  det  är principiellt felaktigt att införa
kassett-ersättningen, eftersom man inte i förväg vet
om kassetterna kommer att användas till inspelning
av upphovsrättligt skyddade verk. Vidare hävdar
motionärerna att den i upphovsrättslagen tillåtna
privatkopieringen  har räknats in det pris som
konsumenten betalar vid köp av fonogram. Enligt
motionärernas   mening   är  den  föreslagna
kassettersättningen att betrakta som en extra skatt.
Utskottet vill för sin del först erinra om att den
grundläggande  tanken  med  en  upphovsrättsligt
förankrad rätt till ersättning för framställning av
exemplar av verk för enskilt bruk är att kompensera
upphovsmännen för det tillåtna förfogandet över
deras verk. Lagstiftning om sådan ersättning finns
sedan länge i många länder. I dag finns sådan rätt
till ersättning i de flesta länder inom EU, nämligen
i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland,
Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland
och Österrike. Liknande system finns i bl.a. Island
och Schweiz. I en del länder har ersättningen fått
en utformning som i vissa avseenden har drag av en
offentligrättslig  avgiftsordning.  I förevarande
proposition har man undvikit sådana lösningar och i
stället  valt  en  rent  upphovsrättslig,  dvs.
civilrättslig,   utformning.   Den  föreslagna
kassettersättningen kan således inte betraktas som
en skatt.
Däremot  är  det  i och för sig riktigt att
marknadspriset på t.ex. cd-skivor allmänt sett kan
påverkas av möjligheten till privatkopiering, varför
upphovsmannen  skulle  kunna sägas få en  viss
ersättning för kopieringen  genom det pris som
konsumenterna betalar. Samtidigt måste beaktas att
ett  omfattande  utnyttjande  sker  utan  att
rättighetshavarna får någon ekonomisk kompensation
för det och att den tekniska utvecklingen  på
kopieringsområdet har ändrat förutsättningarna för
framställning av exemplar av verk för enskilt bruk.
Innebörden av upphovsrättslagens bestämmelse om rätt
att utan tillstånd från upphovsmannen och utan
ersättning till denne göra inspelningar av bl.a.
musik och filmer kan sålunda i betydande avseenden
sägas ha förändrats i takt med denna utveckling. Att
upphovsmännen i någon mån kompenseras  för den
konkurrens som ett sådant utnyttjande innebär är,
enligt utskottets mening, både rimligt och önskvärt.
Mot den angivna bakgrunden anser utskottet i likhet
med regeringen att bestämmelser om kassettersättning
bör införas. Härav följer att utskottet avstyrker
bifall till motion 1997/98:L27.

Ersättningens nivå och fördelning

Ersättning skall enligt propositionen betalas med
två öre för varje  möjlig  upptagningsminut på
anordningarna.  Om  det  skulle visa  sig  att
ersättningen  orimligt  kommer   att  drabba
konsumenterna eller få en skadlig inverkan  på
marknaden, kan man behöva överväga om beloppet måste
sättas lägre.
Med  hänsyn  till att upptagningsanordningarnas
kapacitet utvecklas genom ny teknik anser regeringen
att ett tak bör sättas för ersättningen. För vissa
digitala  anordningar kan det vara  svårt  att
fastställa en  speltid  i egentlig mening. Det
föreslås att ersättningen aldrig skall överstiga sex
kronor för varje anordning.  Enligt regeringens
uppfattning bör samma ersättning gälla för alla
slags upptagningsanordningar.
Det framlagda förslaget innebär att en organisation
skall   fördela   ersättningen   till   de
ersättningsberättigade   rättighetshavarna.  Med
ledning  av  erhållna  uppgifter  om  t.ex.
radiosändningars innehåll  och sålda skivor kan
organisationen  fördela ersättningen  mellan  de
rättighetshavare  som  har  rätt  till  den.
Organisationen  skall fördela hela ersättningen,
efter  avdrag  för  skälig  ersättning  för
organisationens   omkostnader.   Organisationen
bestämmer  de  närmare  principerna  för  hur
fördelningen  skall  göras.  Vad  organisationen
bestämmer får giltighet mot de rättighetshavare som
står   utanför   organisationen.   Utomstående
rättighetshavare får inte diskrimineras.
Av propositionen framgår vidare som tidigare nämnts
att  ersättningsordningen  bör  utformas  på
civilrättslig grund utan offentligrättsliga inslag.
Redan av kravet på en civilrättslig ordning följer
att all ersättning bör utbetalas till de enskilda
ersättningsberättigade.  Det bör således, enligt
regeringens mening, inte föreskrivas i lagen -
vilket är fallet i många andra länder - att en
förvaltande organisation skall underlåta att fördela
en viss del av ersättningen och i stället använda
denna ersättning för gemensamma ändamål. En sådan
ordning skulle, enligt vad regeringen anför, vara
olämplig  eftersom  ersättningen   då   fick
skattekaraktär. I likhet med vad som gäller på andra
områden bör i stället lagen lämna det öppet för
rättighetshavarna  att  komma  överens   med
organisationen, genom medlemskap i denna eller genom
särskilda avtal, om att en viss del av deras
ersättning inte skall utbetalas utan användas för
andra ändamål, t.ex. utbildningsinsatser, stipendier
eller bidrag till nyskapande projekt med begränsat
marknadsunderlag.
Ewa Larsson (mp) framhåller i motion 1998/99:L1 att
det föreslagna ersättningssystemet i huvudsak gynnar
kommersiell  musik medan exempelvis folkmusikens
utövare drabbas av ökade kostnader. Motionären anser
i första hand att ersättningen bör vara tre öre för
varje möjlig upptagningsminut för att på detta sätt
skapa utrymma för att använda 33 % av ersättningen i
enlighet med de kulturpolitiska mål som riksdagen
har ställt upp. I andra hand anser motionären att -
även  med  den  av  regeringen  föreslagna
ersättningsnivån - ovan nämnda andel av ersättningen
bör  användas  till  ändamål  som  står  i
överensstämmelse med de kulturpolitiska målen. I
motionen begärs tillkännagivanden i enlighet härmed
(yrkandena 1 och 2).
Ett liknande yrkande finns i motion 1997/98:L28 av
Tanja Linderborg m.fl. (v). I motionen hemställs att
riksdagen hos regeringen skall begära förslag som
innebär att en tjugondel av ersättningen används för
gemensamma ändamål. Motionärerna anser att medlen
skall fördelas i samråd med organisationerna på
området och användas för att genomföra nya projekt
på t.ex. folkmusikområdet (yrkande 1).
Utskottet delar regeringens uppfattning  att
ersättningsordningen bör utformas på civilrättslig
grund och inte som en offentligrättslig avgift.
Härav följer att, för det fall en viss del av
ersättningen skall användas för gemensamma ändamål,
en sådan ordning får åstadkommas avtalsvägen. Det
anförda innebär att utskottet inte kan ställa sig
bakom motionsönskemålen om en lagstadgad skyldighet
att använda en viss andel av ersättningen till
gemensamma ändamål. Utskottet har ingen erinran mot
den i propositionen föreslagna ersättningsnivån.
Med det anförda avstyrker utskottet bifall till
motion 1998/99:L1 yrkandena 1 och 2 samt yrkande 1 i
motion 1997/98:L28.

Behörighet att uppbära ersättningen, m.m.

Rätten till ersättning skall enligt propositionen
tillkomma den enskilde rättighetshavaren. Det är
emellertid inte realistiskt att överlåta till denne
att själv kräva in ersättningen. I andra länder har
man  genomgående valt att i stället  låta  en
organisation bevaka och förvalta rätten. Genom att
upplåta åt en organisation att bevaka, kräva in och
betala ut ersättningen får man enligt regeringen en
samordning som besparar de ersättningsskyldiga ett
stort  antal  ersättningskrav.  I  propositionen
föreslås därför att rätten till ersättning skall
kunna göras gällande endast av sådana organisationer
som företräder ett flertal ersättningsberättigade
svenska upphovsmän och närstående rättighetshavare
på området. Organisationen får och skall kräva in
ersättningen också i de fall där rättighetshavarna,
i upphovsrättslagens  mening, inte företräds av
organisationen. I organisationens rätt att kräva in
ersättningen ligger att den får träffa avtal om
uppbörden av ersättningen. Genom den föreslagna
regleringen    säkerställs   att   samtliga
ersättningsberättigades   krav  görs  gällande
samtidigt.
Den föreslagna bestämmelsen utesluter inte att det
kan finnas flera organisationer som uppfyller lagens
krav  på representativitet och som  alltså  är
legitimerade  att  kräva in ersättning. Har en
näringsidkare emellertid betalat ut ersättning för
vissa anordningar till en sådan organisation är han
naturligtvis inte skyldig att betala ersättning för
samma anordningar till en annan organisation.
I motion 1997/98:L28 av Tanja Linderborg m.fl. (v)
görs det gällande att den föreslagna ordningen
beträffande ersättningsrättens förvaltning kan leda
till   ovälkomna   tillämpningsproblem   för
rättighetshavarna. Risken finns enligt motionärerna
att flera olika organisationer konkurrerar mer eller
mindre seriöst. Mot denna bakgrund  förordas i
motionen att endast en organisation som företräder
en väsentlig del av de ersättningsberättigade och
som har godkänts av Kulturdepartementet skall ha
rätt att kräva in ersättningen (yrkande 2).
Utskottet vill för sin del framhålla vikten av att
systemet för att göra gällande krav på ersättning
blir såväl smidigt som kostnadseffektivt. Det är ett
känt faktum att upphovsmännens och de närstående
rättighetshavarnas organisationer i dag har stor
erfarenhet  av  hur man effektivt administrerar
ersättningssystem som rör ett mycket stort antal
användare. Genom att upplåta åt en organisation att
administrera ersättningen skapas därför, som också
regeringen framhållit, betydande samordningsvinster.
Den i propositionen föreslagna  ordningen  för
ersättningsrättens  förvaltning  torde  enligt
utskottet tillgodose rimliga krav på en effektiv
administration. Någon anledning att, på det sätt
motionärerna förespråkar, monopolisera förvaltningen
föreligger inte. Utskottet förutsätter emellertid
att regeringen noga följer hur ersättningssystemet
kommer att fungera i den praktiska tillämpningen och
vid behov tar de initiativ som kan vara påkallade.
Med det anförda tillstyrker utskottet propositionen
såvitt avser 26 k § upphovsrättslagen och avstyrker
bifall till motion 1997/98:L28 yrkande 2.
Utöver  vad  utskottet anfört i det föregående
föranleder propositionen och motionerna inte några
uttalanden från utskottets sida.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande avslag på propositionen
att riksdagen avslår motion 1997/98:L27,
res. 1 (m)
2. beträffande ersättningsnivån m.m.
att riksdagen avslår motionerna 1997/98:L28 yrkande 1 och
1998/99:
L1 yrkandena 1 och 2,
3.   beträffande  ersättningssystemets
administration
att riksdagen med avslag på motion 1997/98:L28 yrkande 2
antar 26 k § i regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk,
4. beträffande lagförslaget i övrigt
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära
och konstnärliga verk  i den mån det inte
omfattas av vad utskottet hemställt ovan.
Stockholm den 12 november 1998

På lagutskottets vägnar


Tanja Linderborg

I  beslutet har deltagit: Tanja
Linderborg  (v), Rolf Åbjörnsson
(kd), Marianne Carlström (s), Stig
Rindborg (m), Rune Berglund (s),
Henrik  S  Järrel  (m),  Marina
Pettersson (s), Elizabeth Nyström
(m), Roland Larsson (s), Christina
Nenes (s), Tasso Stafilidis (v),
Kjell  Eldensjö  (kd),  Berit
Adolfsson (m), Anders Berglöv (s),
Viviann Gerdin (c), Ulf Nilsson
(fp) och Raimo Pärssinen (s).

Reservation

Avslag på propositionen (mom. 1)

Stig Rindborg, Henrik S Järrel, Elizabeth Nyström
och Berit Adolfsson (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 6
börjar med "Utskottet vill" och på s. 7 slutar med
"motion 1997/98:L27" bort ha följande lydelse:
I likhet med motionärerna anser utskottet för det
första att det är oacceptabelt att införa s.k.
kassettersättning för anordningar som man inte ens
vet  kommer att användas för kopiering av ett
upphovsrättsligt skyddat verk.
Även om anordningarna används för att spela in
sådana verk är det enligt utskottet för det andra
inte rimligt att belägga  dem  med ytterligare
avgifter, eftersom möjligheterna till kopiering av
upphovsrättligt skyddade verk för enskilt bruk redan
har beaktats vid prissättningen av den produkt som
kopieras.  Den  i  propositionen  föreslagna
ersättningen innebär helt enkelt att konsumenterna
får betala för samma sak två gånger, utöver att
såväl tomkassetter som oinspelade cd-skivor också är
belagda med omsättningsskatt,  vilken tillfaller
staten. En kassettersättning kan sålunda, enligt
utskottets mening, inte betraktas som någonting
annat än en extra skatt som  syftar till att
finansiera regeringens kulturpolitik.  En  sådan
finansiering bör därför i stället ske i vanlig
ordning öppet över statsbudgeten.
Mot den nu angivna bakgrunden anser utskottet att
riksdagen, med bifall till motion 1997/98:L27, bör
avslå det i propositionen framlagda lagförslaget.
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
beträffande avslag på propositionen
att riksdagen  med bifall till motion
1997/98:L27 avslår propositionen,

Propositionens lagförslag