Lagutskottets betänkande
1998/99:LU01

Ändringar i årsredovisningslagarna


Innehåll

1998/99
LU1

Propositionen

I  proposition  1997/98:118  föreslår regeringen
(Justitiedepartementet) - efter hörande av Lagrådet
- att riksdagen antar de i propositionen framlagda
förslagen till
1.  lag  om  ändring  i  årsredovisningslagen
(1995:1554),
2. lag om ändring i lagen (1998:000) om ändring i
årsredovisningslagen (1995:1554),
3.  lag  om ändring i lagen  (1995:1559)  om
årsredovisning    i    kreditinstitut   och
värdepappersbolag,
4.  lag  om  ändring i lagen (1995:1560)  om
årsredovisning i försäkringsföretag.
Lagförslagen  har  intagits  som  bilaga  till
betänkandet.

Utskottet

I propositionen föreslås vissa lättnader i de krav
på  tilläggsupplysningar  som  uppställs   i
årsredovisningslagen  (1995:1554) och de därtill
knutna  årsredovisningslagarna  för  finansiella
företag, lagen (1995:1559) om årsredovisning  i
kreditinstitut  och  värdepappersbolag och lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.
Lättnaderna innebär framför allt att kretsen av de
dotter- och intresseföretag om vilka det måste
lämnas upplysningar begränsas. Det föreslås också
ett par undantag från det nuvarande förbudet mot att
publicera   en   ofullständig   års-   eller
koncernredovisning     tillsammans     med
revisionsberättelsen. Vidare föreslås  att sådana
moderbolag   som   inte   behöver   upprätta
koncernredovisning under vissa förutsättningar inte
heller skall behöva lämna koncernupplysningar i sina
delårsrapporter.
I propositionen föreslås slutligen en uppstramning
av de regler som i dag gör det möjligt att skjuta
upp offentliggörandet av redovisningshandlingarna
genom att anmäla att det skall hållas en fortsatt
bolagsstämma.
Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1
januari 1999.
Förslagen  i  propositionen  bygger  på  två
promemorior, en upprättad inom Justitiedepartementet
och  en  inom  Patent- och registreringsverket.
Promemoriorna har remissbehandlats.
Propositionen  har  inte   föranlett   något
motionsyrkande,   och   utskottet  tillstyrker
lagändringarna.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen antar regeringens förslag till
1.  lag  om  ändring i årsredovisningslagen
(1995:1554),
2. lag om ändring i lagen (1998:761) om ändring
i årsredovisningslagen (1995:1554),
3. lag om ändring i  lagen (1995:1559) om
årsredovisning   i   kreditinstitut   och
värdepappersbolag,
4.  lag  om  ändring  i  lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag.

Stockholm den 10 november 1998

På lagutskottets vägnar

Tanja Linderborg

I  beslutet har deltagit: Tanja
Linderborg  (v), Rolf Åbjörnsson
(kd), Marianne Carlström (s), Stig
Rindborg (m), Rune Berglund (s),
Henrik  S  Järrel  (m),  Marina
Pettersson (s), Elizabeth Nyström
(m), Roland Larsson (s), Christina
Nenes (s), Tasso Stafilidis (v),
Berit Adolfsson (m), Anders Berglöv
(s),  Viviann  Gerdin  (c), Ulf
Nilsson (fp), Raimo Pärssinen (s)
och Anne-Katrine Dunker (m).

Propositionens lagförslag

1 Förslag till lag om ändring i
årsredovisningslagen (1995:1554)


2 Förslag till lag om ändring i lagen
(1998:000) om ändring i
årsredovisningslagen (1995:1554)3 Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag


4 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag

Elanders Gotab, Stockholm 1998