Kulturutskottets betänkande
1998/99:KRU01

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 1998/99:1) och Filmavtalet (skr. 1997/98:171)


Innehåll

1998/99

KrU1

Sammanfattning

Inledning

I betänkandet behandlas budgetpropositionen i vad
avser fördelningen på anslag inom utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid för år 1999.
Ett stort antal motionsyrkanden med anknytning till
budgeten för år 1999 behandlas. Vidare behandlas
skrivelse 1997/98:171 från våren 1998 i vilken
regeringen redogör för avtalet om förlängning av
1993  års finansieringsavtal för Filminstitutet,
förväntade effekter av detta avtal och den fortsatta
beredningen inom Regeringskansliet av frågan om det
framtida filmstödet. Några motioner väckta dels med
anledning av skrivelsen,  dels  under  allmänna
motionstiden  hösten  1998  behandlas  också  i
betänkandet.
Finansutskottet har i sitt betänkande 1998/99:FiU1
tillstyrkt regeringens förslag till utgiftsramar för
år 1999, bl.a. för  utgiftsområde 17 vars ram
föreslås  uppgå till 7 452  147  000  kronor.
Kulturutskottet har genom protokollsutdrag meddelat
finansutskottet att  kulturutskottet  tillstyrker
regeringens ramförslag för år 1999 för utgiftsområde
17. Mot detta har reservationer till protokollet
anmälts  från  representanter  för  Moderata
samlingspartiet, Kristdemokraterna,  Centerpartiet
och  Folkpartiet  liberalerna.  Kulturutskottets
förslag i detta betänkande, 1998/99:KrU1, görs under
förutsättning   av  riksdagens  bifall  till
finansutskottets betänkande 1998/99:FiU1.
Kulturutskottets förslag till fördelning på anslag
inom ramen för utgiftsområde  17  innebär  att
utskottet  föreslår  riksdagen  att  göra vissa
omföringar  mellan  anslag (se under rubrikerna
Folkbildning och Folkrörelse- och idrottsfrågor).
Vidare föreslår  utskottet  att riksdagen skall
bemyndiga regeringen att göra tekniska justeringar
av vissa anslag som rör bidrag till regionala
kulturinstitutioner  (se  under  rubriken  Vissa
övergripande frågor). I övrigt godtas regeringens
förslag  till medelsanvisning  under  de  olika
anslagen. Fördelningen  på anslag och anslagens
storlek redovisas i bilaga 3 till betänkandet.
Utskottet framlägger i samband med medelsberäkningen
också  vissa  förslag  av  betydelse   för
medelsanvändningen (se hemställan, punkt 10).

Vissa övergripande frågor

Utskottet avstyrker - med hänvisning till pågående
kartläggningsarbete  inom   Kulturdepartementet,
myndigheter och institutioner - motionsyrkanden om
den regionala fördelningen av de statliga bidragen
till  kulturområdet. Utskottet  förutsätter  att
regeringen i nästa års budgetproposition redovisar
resultaten av kartläggningen och sin bedömning av
situationen.
Utskottet har funnit att den ekonomiska situationen
för vissa av de lokala och regionala institutionerna
på teater-, dans-, musik- och museiområdena är
osäker. Ett enigt utskott föreslår därför att de
riktade stödinsatserna även för år 1999 skall utgöra
2 % av det totala antalet stödenheter och inte 4 %
som regeringen angett. Därmed tillstyrks yrkanden
från flera partier. Utskottets ställningstagande
innebär att medelsanvisningen under tre anslag,
nämligen A 4, B 2 och H 3, berörs. Utskottet
föreslår att regeringen skall bemyndigas att göra
nödvändiga justeringar av de tre anslagen.
Utskottet anser att konsekvenserna av det nya
systemet med medel avsatta för riktade insatser bör
belysas av  regeringen.  Innan  en  ökning  av
procentsatsen  övervägs  bör  hittills  gjorda
erfarenheter av det 2-procentiga riktade stödet och
följderna av en ökning av de riktade insatserna till
4 respektive 6 % analyseras. Regeringen bör snarast
göra en utvärdering av i vad mån institutionernas
ordinarie verksamhet påverkats genom att riktade
bidrag införts och om hittillsvarande verksamhet med
riktade insatser nått de mål som satts upp för
bidraget.

Budgetfrågor

Allmän kulturverksamhet

Utskottet  tillstyrker  regeringens förslag till
förändringar av medelsanvisningen för år 1999 under
anslaget A 2. Bland annat tillförs 2 miljoner kronor
för  fullföljande  av det handlingsprogram  för
främjande  av  funktionshindrades  deltagande  i
kulturlivet som Kulturrådet ansvarar för. Under
anslaget A 2 förstärks bidraget till samisk kultur
med  4 miljoner kronor. Ökningen avser  samisk
teaterverksamhet. Medel beräknas även för år 1999
för  särskilda  insatser för institutioner  med
ekonomiska problem.

Teater och musik

Medel beräknas för  bidrag till ett nationellt
centrum för folkmusik. Eric Sahlström-institutet i
Tobo  i  Norduppland har enligt utskottet goda
förutsättningar för att motsvara förväntningarna på
utveckling av ett nationellt centrum för folkmusik
med en bred verksamhetsinriktning. Regeringen bör
därför utse institutet till mottagare av bidraget.
Medel beräknas under anslaget B 3.

Drottningholmsteatern   är   en   av   de
kulturinstitutioner  som  haft  särskilt  svåra
ekonomiska problem under senare tid vilket kan
medföra att föreställningsverksamheten på teatern
hotas. Utskottet förutsätter att regeringen i nästa
budgetproposition, inför år 2000, återkommer till
frågan och lämnar en redovisning och bedömning av
situationen.
Utskottet - som avstyrker ett motionsyrkande om
överflyttning   av  medel  för  finskspråkig
teaterverksamhet från Riksteatern till Kulturrådet -
förutsätter att Riksteatern  vid sidan av sitt
kontaktnät inom skolan även utvecklar sina kontakter
inom den sverigefinska befolkningen i landet och
dess organisationer.

Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter

Som en följd av riksdagens ställningstagande våren
1998 till proposition 1997/98:86 om litteraturen och
läsandet  beräknas  medel  för  bl.a.  ett
distributionsstöd för utgivningsstödd litteratur,
läsfrämjande åtgärder m.m. samt datorisering m.m. av
bokhandeln.
Utskottet  föreslår  att riksdagen uppdrar  åt
regeringen att inför nästa budgetår överväga i vilka
former bokklubbsverksamheten för punktskriftsläsare
kan stödjas genom ett särskilt bidrag.

Bild och form samt konsthantverk

I enlighet med riksdagens ställningstagande till
proposition 1997/98:87  om konstnärernas villkor
tillförs under anslaget D 5 Bidrag till bild- och
formområdet ett nytt verksamhetsstöd till vissa
utställare. Vidare utvidgas det statliga stödet till
organisationer inom bild- och formområdet till att
också omfatta stöd till kollektivverkstäder för
investeringar i gemensam utrustning. Den befintliga
utställningsersättningen    förstärks    och
Folkrörelsernas  Konstfrämjande  får  ett  ökat
verksamhetsbidrag i syfte att stärka verksamheten
regionalt. Utskottet tillstyrker att anslaget ökas
med sammanlagt 11 miljoner kronor för stöd till ovan
nämnda ändamål under D 5.

Ersättningar och bidrag till konstnärer

Riksdagsbeslutet våren 1998 om konstnärspolitiken
(prop.  1997/98:87) fullföljs bl.a.  genom  att
Konstnärsnämndens anslag, E 1, ökas med 250 000
kronor  för  utveckling  av den internationella
ateljéverksamheten IASPIS. Under  anslaget  E 2
Ersättningar och bidrag till konstnärer tillstyrker
utskottet  en  ökning  av  stödet  avseende
visningsersättning     och     individuell
visningsersättning med 2,8 miljoner kronor samt en
ökning av stödet till konstnärer inom områdena ton
och scen med 8 miljoner kronor, varav 2,5 miljoner
kronor finansieras genom omfördelningar inom ramen
för anslaget. Vidare tillstyrker utskottet att 2
miljoner kronor avsätts till ett nytt stöd för
främjande   av   nyskriven  svensk  dramatik
(dramatikerstöd) samt  en  ökning  av  Nordiska
författarstipendier och Nordiskt författarsamarbete
med sammanlagt 83 000 kronor. Utskottet tillstyrker
vidare att det totala anslaget minskas med 1 555 000
kronor med hänsyn till att det införs en s.k.
kassettersättning.

Arkiv

Utskottet tillstyrker en förstärkning av bidraget
till de regionala arkiven på 600 000 kronor för år
1999.

Kulturmiljö

Utskottet tillstyrker regeringens förslag att anvisa
8 miljoner kronor under anslaget G 2 för år 1999 för
arbete för storstädernas kulturmiljöer och ca 6,2
miljoner  kronor  för  satsning   på   det
industrihistoriska kulturarvet.

Museer

Utskottet avstyrker motionsförslag att riksdagens
beslut från år 1996 skall rivas upp då det gäller
frågan om vilka museienheter som skall ingå i den
nya museimyndigheten Världskulturmuseet, med säte i
Göteborg. Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet
skall således tillsammans med Folkens museum -
etnografiska och Göteborgs Etnografiska museum ingå
i  Världskulturmuseet.  Utskottet  föreslår  att
riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen
skall slå fast att verksamheten vid dessa fyra
enheter skall ges likvärdiga förutsättningar i vad
avser   personal,  utvecklingsmöjligheter  för
personalen, utställningar m.m. Vidare bör det i
myndighetens  styrelse finnas representation för
sektorsforskning likaväl som för tvärvetenskaplig
forskning. Även visst parlamentariskt inflytande
skall finnas i styrelsen.  Utskottet anser att
regeringen senast i budgetpropositionen för år 2001
skall redovisa en plan för finansiering av Statens
museer för världskultur av vilken skall framgå vilka
ytterligare medel som skall tillföras verksamheten.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag att inom
anslagsramen för anslaget H 4 öka bidraget till
Röhsska museet med 500 000 kronor och till Judiska
museet med 100 000 kronor.

Folkbildning

Utskottet föreslår riksdagen att göra en omföring av
medel mellan tre anslag inom utgiftsområde 17,
varvid  reformutrymmet inom folkbildningsanslaget
minskas från 40 miljoner kronor till 30 miljoner
kronor. Minskningen om 10 miljoner kronor görs till
förmån för ett bibehållet anslag till allmänna
samlingslokaler.

Ungdomsfrågor

Inom  anslaget  M 2 Bidrag till nationell och
internationell  ungdomsverksamhet  m.m.  beräknar
regeringen 4 miljoner  kronor till de centrala
samlingslokalorganisationerna. Utskottet anser att
det är av stor betydelse att ungdomsorganisationer
har tillgång till lokaler för sin verksamhet och har
inget att invända mot regeringens beräkning.

Folkrörelse- och idrottsfrågor

Utskottet  föreslår att riksdagen godkänner att
regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma verkar
för att bolagsstämman beslutar om ett stöd till
idrotten i form av ett bidrag på 110 miljoner
kronor, vilket innebär ett stöd med 5 miljoner
kronor utöver regeringens förslag. Vidare föreslår
utskottet att stödet till idrotten från anslaget N 1
på statsbudgeten minskas med motsvarande belopp,
dvs. 5 miljoner kronor. Minskningen görs till förmån
för  ett  bibehållet  anslag  till  allmänna
samlingslokaler.
Utskottet föreslår, i motsats till regeringen, att
anslaget Bidrag till allmänna samlingslokaler skall
bibehållas på statsbudgeten för år 1999 samt att 15
miljoner kronor skall anvisas till anslaget.

Radio och TV

Kulturutskottet  tillstyrker  en höjning av TV-
avgiften med 36 kronor till
1 608 kronor fr.o.m. den 1 januari 1999. Utskottet
tillstyrker  också  regeringens  förslag  till
medelsberäkning för Sveriges  Television  (SVT),
Sveriges Radio (SR), Sveriges Utbildningsradio (UR)
och Radio Sweden.
Regeringen har föreslagit att särskilda medel från
rundradiokontot,  100  miljoner  kronor,  skall
tilldelas SVT och SR för förnyelse med anledning av
övergången till ny teknik. Utskottet föreslår att
även  UR  skall  få  del  av  dessa särskilda
förnyelsemedel.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag att SVT
skall tilldelas särskilda medel, 75 miljoner kronor,
från rundradiokontot för kvalificerad produktion av
TV-program.
Även regeringens förslag att avgränsa den del av
Teracoms verksamhet som inte är konkurrensutsatt
tillstyrks av utskottet.

Vissa filmfrågor

Utskottet avstyrker vissa motionsyrkanden väckta med
anledning av regeringens skrivelse om det förlängda
filmavtalet (skr. 1997/98:171) och under allmänna
motionstiden hösten 1998.

Reservationer och särskilda yttranden

Till betänkandet har fogats 18
reservationer och 7 särskilda
yttranden.

Propositionen

Regeringen (Finansdepartementet) har i proposition
1998/99:1 Förslag till statsbudget för budgetåret
1999 (budgetpropositionen) utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund och fritid föreslagit
1. att riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift,
2. att riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1990:886) om granskning och
kontroll av filmer och videogram,
3. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år
1999 i fråga om ramanslaget C 5 Talboks- och
punktskriftsbiblioteket   beställa   talböcker,
punktskriftsböcker  och informationsmaterial  som
medför utgifter på högst 3 000 000 kronor under år
2000 (avsnitt 6 Bibliotek, litteratur och kultur-
tidskrifter),
4. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år
1999 i  fråga  om ramanslaget D 2 Konstnärlig
gestaltning av den  gemensamma miljön, beställa
konstverk som medför utgifter på högst 15 000 000
kronor efter år 1999 (avsnitt 7 Bild och form samt
konsthantverk),
5. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år
1999 i fråga  om ramanslaget G 2 Bidrag till
kulturmiljövård, besluta  om  bidrag som medför
utgifter på högst 40 000 000 kronor efter år 1999,
dock längst t.o.m. år 2002 varav högst 34 000 000
kronor under år 2000 och högst 6 000 000 kronor
under år 2001 (avsnitt 10 Kulturmiljövård),
6. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år
1999 i fråga om ramanslaget H 5 Stöd till icke-
statliga kulturlokaler besluta om bidrag som medför
utgifter på högst 2 000 000 kronor efter år 1999,
dock längst t.o.m. år 2002, varav högst 1 000 000
kronor under år 2000 och högst 1 000 000 kronor
under år 2001 (avsnitt 11 Museer och utställningar),
7. att riksdagen godkänner det som regeringen
förordar om att skilja Moderna museet från Statens
konstmuseer och att bilda en ny myndighet (avsnitt
11 Museer och utställningar),
8. att riksdagen godkänner det som regeringen
förordar om överförandet av Svenskt visarkiv från
Språk-  och  folkminnesinstitutet  till  Statens
musiksamlingar   (avsnitt   11   Museer  och
utställningar),
9. att riksdagen godkänner regeringens förslag till
medelsberäkning   för   år  1999  för  den
avgiftsfinansierade verksamhet  som  bedrivs  av
Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB, Radio
Sweden och Sveriges Utbildningsradio AB (avsnitt 12
Film och medier),
10. att riksdagen godkänner regeringens förslag om
särskilda medel för en satsning på radio och TV i
allmänhetens tjänst i enlighet med de riktlinjer som
redovisas samt att Sveriges  Television AB och
Sveriges Radio AB sammanlagt tilldelas 100 000 000
kronor ur rundradiokontot för år 1999 (avsnitt 12
Film och medier),
11. att riksdagen godkänner regeringens förslag om
att Sveriges Television AB skall tilldelas särskilda
medel på 75 000 000 kronor ur rundradiokontot för år
1999 för särskilt kvalificerad programproduktion
(avsnitt 12 Film och medier),
12. att riksdagen godkänner regeringens förslag
till avgränsning  av  den del av Teracom AB:s
verksamhet som skall bedrivas med skälig lönsamhet
(avsnitt 12 Film och medier),
13. att riksdagen godkänner att regeringen på AB
Svenska Spels bolagsstämma år 1999 verkar för att
bolagsstämman beslutar om ett stöd till idrotten i
form av ett bidrag på 105 000 000 kronor (avsnitt 17
Folkrörelse- och idrottsfrågor),
14. att riksdagen för år 1999 anvisar anslagen
under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund
och fritid enligt följande tabell
----------------------------------------------------------
|Anslag              |Anslagstyp|
Anslagsbelopp                      |
-----------------------------------------------------------
|A 1 |Statens kulturråd       |ramanslag |31 351 000|
-----------------------------------------------------------
|A 2 |Bidrag till allmän      |ramanslag |122 895 000
|
|  |kulturverksamhet, utveckling |     |     |
|  |samt internationellt     |     |     |
|  |kulturutbyte och samarbete  |     |     |
-----------------------------------------------------------
|A 3 |Nationella uppdrag      |ramanslag | 7 000 000|
-----------------------------------------------------------
|A 4 |Försöksverksamhet med ändrad |obetecknat|136 703 000
|
|  |regional fördelning av    |anslag  |     |
|  |kulturpolitiska medel     |     |     |
-----------------------------------------------------------
|B 1 |Bidrag till Svenska      |obetecknat|750 501 000
|
|  |riksteatern, Operan,     |anslag  |     |
|  |Dramaten, Dansens Hus och   |     |     |
|  |Svenska rikskonserter     |     |     |
-----------------------------------------------------------
|B 2 |Bidrag till regional     |obetecknat|534 146 000
|
|  |musikverksamhet samt     |anslag  |     |
|  |regionala och lokala teater-, |     |     |
|  |dans- och musikinstitutioner |     |     |
-----------------------------------------------------------
|B 3 |Bidrag till vissa teater-,  |ramanslag |115 240 000
|
|  |dans- och musikändamål    |     |     |
-----------------------------------------------------------
|C 1 |Bidrag till regional     |obetecknat|35 740 000|
|  |biblioteksverksamhet     |anslag  |     |
-----------------------------------------------------------
|C 2 |Litteraturstöd        |ramanslag |89 167 000|
-----------------------------------------------------------
|C 3 |Stöd till kulturtidskrifter  |ramanslag |20 400 000|
-----------------------------------------------------------
|C 4 |Stöd till bokhandel      |ramanslag | 9 801 000|
-----------------------------------------------------------
|C 5 |Talboks- och         |ramanslag |54 873 000|
|  |punktskriftsbiblioteket    |     |     |
-----------------------------------------------------------
|C 6 |Bidrag till stiftelsen för  |obetecknat|13 305 000|
|  |lättläst nyhetsinformation  |anslag  |     |
|  |och litteratur        |     |     |
-----------------------------------------------------------
|C 7 |Bidrag till Svenska      |obetecknat| 4 070 000|
|  |språknämnden och       |anslag  |     |
|  |Sverigefinska språknämnden  |     |     |
-----------------------------------------------------------
|D 1 |Statens konstråd       |ramanslag | 5 122 000|
-----------------------------------------------------------
|D 2 |Konstnärlig gestaltning av  |ramanslag |35 438 000|
|  |den gemensamma miljön     |     |     |
-----------------------------------------------------------
|D 3 |Nämnden för hemslöjdsfrågor  |ramanslag | 1 078 000|
-----------------------------------------------------------
|D 4 |Främjande av hemslöjden    |ramanslag |17 269 000|
-----------------------------------------------------------
|D 5 |Bidrag till bild- och     |ramanslag |27 296 000|
|  |formområdet          |     |     |
-----------------------------------------------------------
|E 1 |Konstnärsnämnden       |ramanslag | 9 788 000|
-----------------------------------------------------------
|E 2 |Ersättningar och bidrag till |ramanslag |252 350 000
|
|  |konstnärer          |     |     |
-----------------------------------------------------------
|F 1 |Riksarkivet och landsarkiven |ramanslag |232 440 000
|
-----------------------------------------------------------
|F 2 |Bidrag till regional     |obetecknat| 2 982 000|
|  |arkivverksamhet        |anslag  |     |
-----------------------------------------------------------
|F 3 |Språk- och          |ramanslag |28 346 000|
|  |folkminnesinstitutet     |     |     |
-----------------------------------------------------------
|F 4 |Svenskt biografiskt lexikon  |ramanslag | 3 497 000|
-----------------------------------------------------------
|F 5 |Arkivet för ljud och bild   |ramanslag |26 933 000|
-----------------------------------------------------------
|G 1 |Riksantikvarieämbetet     |ramanslag |150 141 000
|
-----------------------------------------------------------
|G 2 |Bidrag till kulturmiljövård  |ramanslag |241 118 000
|
-----------------------------------------------------------
|G 3 |Restaureringsarbeten vid de  |reservations-|50 000
000                            |
|  |kungliga slotten och rikets  |anslag  |     |
|  |fästningar          |     |     |
-----------------------------------------------------------
|H 1 |Centrala museer: Myndigheter |ramanslag |601 087 000
|
-----------------------------------------------------------
|H 2 |Centrala museer: Stiftelser  |obetecknat|172 897 000
|
|  |               |anslag  |     |
-----------------------------------------------------------
|H 3 |Bidrag till regionala museer |obetecknat|102 271 000
|
|  |               |anslag  |     |
-----------------------------------------------------------
|H 4 |Bidrag till vissa museer   |obetecknat|39 298 000|
|  |               |anslag  |     |
-----------------------------------------------------------
|H 5 |Stöd till icke-statliga    |ramanslag |10 000 000|
|  |kulturlokaler         |     |     |
-----------------------------------------------------------
|H 6 |Riksutställningar       |ramanslag |36 316 000|
-----------------------------------------------------------
|H 7 |Statliga           |ramanslag |  80 000|
|  |utställningsgarantier och   |     |     |
|  |inköp av vissa kulturföremål |     |     |
-----------------------------------------------------------
|I 1 |Filmstöd           |ramanslag |142 403 000
|
-----------------------------------------------------------
|I 2 |Statens biografbyrå      |ramanslag | 7 390 000|
-----------------------------------------------------------
|I 3 |Utbyte av TV-sändningar    |obetecknat|25 533 000|
|  |mellan Sverige och Finland  |anslag  |     |
-----------------------------------------------------------
|I 4 |Bidrag till dokumentation om |ramanslag |  821 000|
|  |den mediepolitiska      |     |     |
|  |utvecklingen och till     |     |     |
|  |europeiskt mediesamarbete   |     |     |
-----------------------------------------------------------
|I 5 |Bidrag till Sveriges Dövas  |obetecknat|17 518 000|
|  |Riksförbund för produktion av |anslag  |     |
|  |videogram på teckenspråk   |     |     |
-----------------------------------------------------------
|J 1 |Forsknings- och        |ramanslag |35 871 000|
|  |utvecklingsinsatser inom   |     |     |
|  |kulturområdet         |     |     |
-----------------------------------------------------------
|J 2 |Forsknings- och dokumentation |obetecknat| 1 252 000|
|  |om medieutvecklingen     |anslag  |     |
-----------------------------------------------------------
|K 1 |Stöd till trossamfund     |ramanslag |55 700 000|
-----------------------------------------------------------
|L 1 |Bidrag till folkbildningen  |obetecknat| 2 508 405|
|  |               |anslag  |    000|
-----------------------------------------------------------
|L 2 |Bidrag till vissa       |obetecknat|71 791 000|
|  |handikappåtgärder inom    |anslag  |     |
|  |folkbildningen        |     |     |
-----------------------------------------------------------
|L 3 |Bidrag till          |obetecknat| 9 032 000|
|  |kontakttolkutbildning     |anslag  |     |
-----------------------------------------------------------
|M 1 |Ungdomsstyrelsen       |ramanslag |12 367 000|
-----------------------------------------------------------
|M 2 |Bidrag till nationell och   |ramanslag |96 389 000|
|  |internationell        |     |     |
|  |ungdomsverksamhet m.m.    |     |     |
-----------------------------------------------------------
|N 1 |Stöd till idrotten      |ramanslag |475 240 000
|
-----------------------------------------------------------
|N 2 |Lotteriinspektionen      |ramanslag |21 496 000|
----------------------------------------------------------
|Summa               |     | 7 452 147|
|                 |     |    000|
----------------------------------------------------------
Skrivelsen

I skrivelse 1997/98:171 har regeringen (Kulturdepartementet) lämnat en
redogörelse för
avtal  om  förlängning  av 1993 års finansieringsavtal för Stiftelsen
Svenska
Filminstitutet (Filminstitutet) som träffats mellan staten, organisationer
 inom
filmbranschen, Sveriges Television AB och TV 4 AB (publ), samt regeringens
fortsatta
behandling av frågan.

Motioner

Motioner väckta under allmänna motionstiden 1998

1998/99:Kr204 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) vari yrkas att riksdagen
som sin
mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av att
finansiellt
stödja verksamheten för punktskriftsläsare.

1998/99:Kr208 av Elisabeth Fleetwood (m) vari yrkas att riksdagen avslår
regeringens
förslag att överföra Svenskt visarkiv till Statens musiksamlingar i enlighet
med vad
som anförts i motionen.

1998/99:Kr209 av Elisabeth Fleetwood (m) vari yrkas att riksdagen beslutar
om höjt
anslag till Marionetteatern i enlighet med vad som anförts i motionen.

1998/99:Kr212 av Ulf Nilsson (fp) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att ge regionfullmäktige i
Skåne ett
samlat statsbidrag för kulturpolitiken.

1998/99:Kr213 av Roy Hansson (m) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts  om  att
självstyrelseorganen i
försökslänen ges möjlighet att inom ramen för nationella kulturpolitiska mål
 fatta
beslut om fördelningen av statsbidragen till utvecklingsinsatser inom
kulturområdet.

1998/99:Kr218 av Kenneth Johansson (c) vari yrkas att riksdagen under
utgiftsområde 17
anslaget B 3 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål beviljar 5 000
000 kr i
investeringsbidrag till Dalhalla.

1998/99:Kr224 av Elver Jonsson (fp) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om projektet Kulturbruket i
Mellerud i
avsikt att projektet kan fullföljas och säkras.

1998/99:Kr229 av Charlotta L Bjälkebring och Birger Schlaug (v, mp) vari
yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om
nationellt uppdrag för Barnkulturcentrum i Eskilstuna.

1998/99:Kr230 av Laila Bjurling m.fl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger
regeringen till känna vad  i motionen anförts om ett nationellt
uppdrag för
Barnkulturcentrum i Eskilstuna.

1998/99:Kr232 av Agne Hansson m.fl. (c, s, v) vari yrkas att riksdagen som sin
mening
ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en friare ordning för de
regionala
självstyrelseorganens beslutsfattande på kulturområdet.

1998/99:Kr233 av Ulf Nilsson och Siw Persson (fp) vari yrkas att riksdagen
som sin
mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ge
regionfullmäktige i
Skåne ett samlat statsbidrag för kulturpolitiken.

1998/99:Kr237 av Christina Axelsson och Carina Moberg (s) vari yrkas att
riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att bevilja
statligt
stöd också till Stockholms Spårvägsmäns Musikkår.

1998/99:Kr239 av Lars Hjertén (m) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om Litografiska Akademin i
Tidaholm.

1998/99:Kr240 av Monica Green och Kjell Nordström (s) vari yrkas att riksdagen
som sin
mening  ger  regeringen  till  känna  vad  i  motionen anförts om stöd
 till
kollektivverkstäder.

1998/99:Kr253 av Birgitta Sellén m.fl. (c, v, kd, mp) vari yrkas
2.  att riksdagen beslutar att Utbildningsradion får möjlighet  att
erhålla
kompletterande  finansiering  med  allmänna  medel  för
utbildningsinsatser av
engångskaraktär som är utbildningspolitiskt och ekonomiskt motiverade även
i ett
förlängt sändningstillstånd,
3. att riksdagen beslutar att Utbildningsradion får disponera 4,76 miljoner
kronor
för 1999 från rundradiokontot för digitala försökssändningar.
1998/99:Kr254 av Lennart Kollmats och Kenth Skårvik (fp) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om
ökat stöd till Marionetteatern,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om
ökat stöd till Länsmusiken,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om
ökat stöd till Länsteatern,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om
ökat stöd till regional arkivverksamhet,
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om
att tillföra Nordiska akvarellmuseet extra resurser,
13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om
ökat stöd till trossamfund,
14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om
att avskaffa stödet till de fackliga organisationerna för uppsökande verksamhet,
15. att riksdagen med följande ändringar i förhållande till regeringens
förslag
anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
enligt
följande:
B 3 Ökat anslag till Marionetteatern med 1 000 000 kr,
B 2 Ökat anslag till Länsmusiken med 25 000 000 kr,
B 2 Ökat anslag till Länsteatern med 3 000 000 kr,
F 2 Ökat anslag till Bidrag till regional arkivverksamhet med 1 700 000 kr,
Ökat anslag till H 3 Nordiska akvarellmuseet med 5 000 000 kr,
Ökat anslag till K 1 Stöd till trossamfund med 4 300 000 kr,
Minskat anslag under L 1 Bidrag till Folkbildningen (de s.k. LO-pengarna) med
40 000
000 kr.
1998/99:Kr255 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och
fritid anslag A 1 Statens kulturråd, anslå 16 351 000 kr i enlighet med
vad som
anförts in motionen,
2. att riksdagen beslutar att under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och
fritid anslag A 2 Allmän kulturverksamhet, anslå 72 895 000 kr i enlighet med
vad som
anförts i motionen,
3. att riksdagen beslutar att under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund
 och
fritid anslag A 3 Nationella uppdrag, anslå 6 000 000 kr i enlighet med
vad som
anförts i motionen,
4. att riksdagen beslutar att under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och
fritid anslag A 5 Kulturfond, anslå 100 000 000 kr i enlighet med vad som
anförts i
motionen,
5. att riksdagen beslutar att under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund
 och
fritid anslag B 1 Bidrag till Svenska riksteatern m.fl., anslå
621 501 000 kr i enlighet med vad som anförts i motionen,
6. att riksdagen beslutar att under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och
fritid anslag C 2 Litteraturstöd, anslå 56 167 000 kr i enlighet med vad som
anförts i
motionen,
7. att riksdagen beslutar att under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och
fritid anslag C 5 Talboks- och punktskriftsbiblioteket, anslå
57 873 000 kr i enlighet med vad som anförts i motionen,
8. att riksdagen beslutar att under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och
fritid anslag D 1 Statens konstråd, anslå 4 122 000 kr i enlighet med vad som
anförts
i motionen,
9. att riksdagen beslutar att under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och
fritid, anslag D 2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön, anslå 25
438 000
kr i enlighet med vad som anförts i motionen,
11. att riksdagen beslutar att under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och
fritid anslag E 1 Konstnärsnämnden, anslå 8 788 000 kr i enlighet med vad som
anförts
i motionen,
12. att riksdagen beslutar att under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och
fritid anslag G 2 Bidrag till kulturmiljövård och kulturstöd vid ombyggnad,
anslå 265
918 000 kr i enlighet med vad som anförts i motionen,
14. att riksdagen beslutar att under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och
fritid anslag H 1 Centrala museer: Myndigheter, anslå
573 087 000 kr i enlighet med vad som anförts i motionen,
15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om
att Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet skall ligga kvar under nuvarande
huvudmän,
16. att riksdagen beslutar att under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och
fritid anslag H 4 Bidrag till vissa museer, anslå 28 104 000 kr i enlighet med
vad som
anförts i motionen,
17. att riksdagen avslår regeringens förslag om stöd till icke-statliga
kulturlokaler
(anslaget H 5) i enlighet med vad som anförts i motionen,
18. att riksdagen beslutar att under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och
fritid anslag H 6 Riksutställningar, anslå 11 316 000 kr i enlighet med
vad som
anförts i motionen,
19. att riksdagen beslutar att under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och
fritid anslag H 7 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa
kulturföremål,
anslå 180 000 kr i enlighet med vad som anförts i motionen,
20. att riksdagen avslår regeringens förslag om höjd TV-avgift i enlighet med
vad som
anförts i motionen,
21. att riksdagen beslutar att ej anvisa medel för försöksverksamhet med
digitala
sändningar i enlighet med vad som anförts i motionen,
22. att riksdagen beslutar att 25 miljoner kronor av anslaget för forskning
skall
fördelas av forskningsråden och att anslaget J 1 Forsknings- och
utvecklingsinsatser
inom kulturområdet därmed skall uppgå till 10 871 000 kr i enlighet med
vad som
anförts i motionen,
23. att riksdagen beslutar att under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och
fritid anslag L 1 Bidrag till folkbildningen, anslå
2 210 405 000 kr i enlighet med vad som anförts i motionen,
24. att riksdagen beslutar att under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och
fritid anslag M 1 Ungdomsstyrelsen, anslå 6 367 000 kr i enlighet med vad som
anförts
i motionen,
25. att riksdagen beslutar att under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och
fritid anslag M 2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
 m.m.,
anslå 40 389 000 kr i enlighet med vad som anförts i motionen.
1998/99:Kr256 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m) vari yrkas
10. att riksdagen beslutar inrätta  en  fond  för  kompletterande stöd
 till
kulturverksamhet i enlighet med vad som anförts i motionen.
1998/99:Kr257 av Rinaldo Karlsson (s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av att staten genom
Statens
kulturråd anvisar medel till folkbiblioteken för ersättande av uttjänta
bokbussar med
nya.

1998/99:Kr258 av Sinikka Bohlin och Raimo Pärssinen (s) vari yrkas att
riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
finskspråkig
teaterverksamhet i Sverige.

1998/99:Kr261 av Sonia Karlsson och Viola Furubjelke (s) vari yrkas att
riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om problemen att
 inom
anslagna medel genomföra Vadstena-Akademiens planerade verksamhet.

1998/99:Kr262 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v) vari yrkas att riksdagen
som sin
mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att det
statliga
verksamhetsbidraget till Röda Sten får användas till ombyggnad.

1998/99:Kr269 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s) vari yrkas att riksdagen
beslutar att
avslå förslaget om att ytterligare 2 % av bidraget till regionala museer 1999
och 2000
skall avsättas för riktade tidsbegränsade bidrag.

1998/99:Kr272 av Inger Davidson m.fl. (kd) vari yrkas
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om
resurserna till läsfrämjande verksamhet,
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om
bidrag till LL-stiftelsen,
12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om
Drottningholmsteaterns ekonomiska situation,
13.  att riksdagen avslår regeringens förslag att minska stads-, läns-
 och
regionteatrarnas verksamhetsbidrag med 2 %,
14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om
att Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet ej skall ingå i den nya
myndigheten -
Världskulturmuseet,
15. att riksdagen avslår regeringens förslag att museiverksamheten skall
avsätta 2 %
av bidraget till riktade tidsbegränsade bidrag,
18. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om
regeringens neddragningar på länsmusikens anslag,
19. att riksdagen begär att regeringen initierar förhandlingar med berörda
parter i
syfte att Stockholms län skall få en egen länsmusikavdelning,
20. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om
att tillfälliga medel bör tillföras SSM genom en omfördelning inom anslaget A 2
Bidrag
till allmän kulturverksamhet,
21. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om
att minst hälften av filmstödet skall gå till barnfilm av hög kvalitet,
22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om
ideell verksamhet,
23. att riksdagen med följande ändringar i förhållande till regeringens
förslag
anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
enligt
uppställning:
------------------------------------------------------------
|Anslag               |Regeringens|
Anslagsföränd-                       |
|                  |förslag  |ring   |
----------------------------------------------------------
|B 2 |Bidrag till regional      | 534 146 |+ 10 000|
|  |musikverksamhet        |   000 |   000|
----------------------------------------------------------
| C |Bidrag till Stiftelsen för   | 13 305 | +1 000|
| 6 |lättläst nyhetsinformation och |   000 |   000|
|  |litteratur           |     |    |
----------------------------------------------------------
|K 1 |Stöd till trossamfund     | 55 700 | +8 000|
|  |                |   000 |   000|
----------------------------------------------------------
|Nytt|Bidrag till allmänna      |    - | +25 000|
|anslag|samlingslokaler       |     |   000|
----------------------------------------------------------
|Nytt|Utveckling av den ideella   |    - | +10 000|
|anslag|sektorn           |     |   000|
----------------------------------------------------------
|L 1 |Bidrag till folkbildningen   |2 508 405 | -40 000|
|  |                |   000 |   000|
----------------------------------------------------------
|Summa                |7 452 147 | +14 000|
|                  |   000 |   000|
----------------------------------------------------------
1998/99:Kr273 av Birgitta Sellén m.fl. (c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om regional
fördelning av kulturmedel,
2. att riksdagen beslutar uppta ett nytt anslag för en särskild satsning på
ungdomars kultur i
enlighet med vad i motionen anförts,
3. att riksdagen beslutar återuppta anslaget för stöd till samlingslokaler i
enlighet med vad i
motionen anförts,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
 anförts om ett
nationellt uppdrag för Bildens hus i Sundsvall,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
 om det riktade
bidraget för de regionala museerna,
6. att riksdagen beslutar att Östasiatiska museet även fortsättningsvis skall
tillhöra Statens
konstmuseer,
7. att riksdagen beslutar att Medelhavsmuseet även fortsättningsvis skall
tillhöra Statens
historiska museer,
11. att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag om överförande av
Svenskt visarkiv från
Språk- och folkminnesinstitutet till Statens musiksamlingar,
12. att riksdagen med följande ändringar i förhållande till regeringens
förslag anvisar
anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt
uppställning:
------------------------------------------------------------
|Anslag               |Regeringens|
Anslagsföränd-                       |
|                  |förslag  |ring   |
----------------------------------------------------------
|A 2 |Bidrag till allmän       | 122 895 | -10 000|
|  |kulturverksamhet        |   000 |   000|
----------------------------------------------------------
|A 3 |Nationella uppdrag       |7 000 000 | +1 000|
|  |                |     |   000|
----------------------------------------------------------
|B 1 |Bidrag till Svenska      | 750 501 | -2 000|
|  |riksteatern m.fl.       |   000 |   000|
----------------------------------------------------------
|B 3 |Bidrag till vissa teater-,   | 115 240 | -2 700|
|  |dans- och musikändamål     |   000 |   000|
----------------------------------------------------------
|C 2 |Litteraturstöd         | 89 167 | -4 000|
|  |                |   000 |   000|
----------------------------------------------------------
|E 2 |Ersättningar och bidrag    | 252 350 | +50 000|
|  |                |   000 |   000|
----------------------------------------------------------
|H 1 |Centrala museer: Myndigheter, | 62 595 | +13 900|
|  |anslagsposten, H 1 1 Statens |   000 |   000|
|  |historiska museer       |     |    |
----------------------------------------------------------
|H 1 |Centrala museer: Myndigheter, | 136 348 | +14 000|
|  |anslagsposten, H 1 2 Statens |   000 |   000|
|  |konstmuseer          |     |    |
----------------------------------------------------------
|H 1 |Centrala museer: Myndigheter, | 83 204 | -27 900|
|  |anslagsposten         |   000 |   000|
|  |H 1 10 Världskulturmuseet   |     |    |
----------------------------------------------------------
|I 1 |Filmstöd            | 142 403 | -2 300|
|  |                |   000 |   000|
----------------------------------------------------------
|L 1 |Bidrag till folkbildningen   |2 508 405 | -40 000|
|  |                |   000 |   000|
----------------------------------------------------------
|  |Särskild satsning på ungdomars |    - | +20 000|
|  |kultur             |     |   000|
----------------------------------------------------------
|  |Stöd till samlingslokaler   |    - | +40 000|
|  |                |     |   000|
----------------------------------------------------------
|Summa                |7 452 147 | +50 000|
|                  |   000 |   000|
----------------------------------------------------------
1998/99:Kr274 av Birger Schlaug m.fl. (mp) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att på statsbudgeten för 1999 fördela anslagen
på utgiftsområde 17 Kultur
,
medier, trossamfund och fritid i enlighet med vad som anförts i motionen enligt
följande tabell:
---------------------------------------------------------
|Anslag               |Regeringens|
Avvikelse                        |
|                  |förslag  |    |
---------------------------------------------------------
|Nytt |Agenda 21           |    - |400 000|
|anslag|               |     |    |
---------------------------------------------------------
| B |Bidrag till regional     | 534 000 | 19 000|
| 2 |musikverksamhet  samt  re- |   000 |  000|
|   |gionala och lokala teater-, |     |    |
|   |dans- och musikinstitutioner |     |    |
---------------------------------------------------------
|B 3 |Bidrag till vissa teater-,  | 115 000 | 7 000|
|   |dans- och musikändamål    |   000 |  000|
---------------------------------------------------------
|D 5 |Bidrag till bild- och     | 27 000 | 2 000|
|   |formområdet          |   000 |  000|
---------------------------------------------------------
|H 4 |Bidrag till vissa museer   | 39 000 |600 000|
|   |               |   000 |    |
---------------------------------------------------------
|H 5 |Stöd till icke-statliga    | 10 000 | 5 000|
|   |kulturlokaler         |   000 |  000|
---------------------------------------------------------
|Nytt |Öppna kanalen         |    - | 1 000|
|anslag|               |     |  000|
---------------------------------------------------------
|L 1 |Bidrag till folkbildningen  |2 508 000 |-45 000|
|   |               |   000 |  000|
---------------------------------------------------------
|Äldre|Bidrag till allmänna     |    - | 15 000|
|anslag|samlingslokaler       |     |  000|
---------------------------------------------------------
|N 1 |Stöd till idrotten      | 475 000 | -5 000|
|   |               |   000 |  000|
---------------------------------------------------------
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om beräknad fördeln
ing på anslag på
utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för budgetåren 2000 och
2001 enligt följande tab
ell:
--------------------------------------------------------
|Anslag                |Avvikelse |
Avvikelse                       |
|                   |år 2000  |år  |
|                   |     |2001 |
---------------------------------------------------------
| B |Bidrag till Svenska      |2 000 000 |2 000 |
| 1 |riksteatern,     Operan, |     |  000|
|   |Dramatiska teatern, Dansens |     |    |
|   |Hus och Svenska rikskonserter |     |    |
---------------------------------------------------------
|B 2 |Bidrag till regional     |15 000  |15 000 |
|   |musikverksamhet  samt  re- |   000 |  000|
|   |gionala och lokala teater-, |     |    |
|   |dans- och musikinstitutioner |     |    |
---------------------------------------------------------
|D 5 |Bidrag till bild- och     |2 000 000 |2 000 |
|   |formområdet          |     |  000|
---------------------------------------------------------
|H 4 |Bidrag till vissa museer   |1 000 000 |1 000 |
|   |               |     |  000|
---------------------------------------------------------
|H 5 |Stöd till icke-statliga    |20 000  |20 000 |
|   |kulturlokaler         |   000 |  000|
---------------------------------------------------------
|I 1 |Filmstöd           |75 000  |75 000 |
|   |               |   000 |  000|
---------------------------------------------------------
|L 1 |Bidrag till folkbildningen  |-40 000  |-40 000|
|   |               |   000 |  000|
---------------------------------------------------------
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
 om pris- och löneomräkn
ing,
18. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att frysa de
n andel av budgeten för landets
länsteatrar, länsmusik och länsmuseer som används till riktade, tidsbegränsade
projekt på 2 %,
19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
 anförts om att re
geringen skall återkomma med en
kartläggning av
Musiksverige,
20. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om Stockholms Spårvägs
mäns Musikkår,
22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om nationella folkmu
sikcentrum,
24. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ge Norrland
s Musik- och Dansteater ett
permanent nationellt uppdrag,
25. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att regeringen s
kall återkomma med förslag till
ekonomiskt stöd för Drottningholmsteatern,
26. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att den konstn
ärliga verksamheten på Dramaten
inte skall ha som mål att gå med vinst,
28. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ge Samisk
teater ett permanent nationellt
uppdrag,
29. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett permanent n
ationellt uppdrag för barn- och
ungdomsteater,
43. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om anslaget till ick
e-statliga kulturlokaler,
44. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om projektering av e
tt kvinnomuseum,
45. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om projektering av e
tt filmmuseum,
47. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om fördelning av p
engar till digitalutveckling i
enlighet med fastställda nyckeltal,
52. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ekonomiskt stöd ti
ll Öppna kanalen,
56. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en fri utveckling
sfond för film,
63. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om stödet till allmänn
a samlingslokaler,
64. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att regeringen s
kall återkomma med förändringar
i vårbudgeten vad gäller stödet till allmänna kulturlokaler,
1998/99:Kr275 av Gudrun Schyman m.fl. (v) vari yrkas
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
 om nationellt uppdra
g för Tom Tits Experiment i
Södertälje,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om nationellt u
ppdrag för Barnkulturcentrum i
Eskilstuna inkluderande barnbildsarkivet,
10. att riksdagen ger regeringen i uppdrag att förändra verksamhetsbidraget
till de fria dans- o
ch teatergrupperna enligt vad i
motionen anförts om uppdelning i en verksamhetsdel och en turnédel,
12. att riksdagen ger regeringen i uppdrag att i enlighet med vad i motionen
anförts göra en översyn
av hur nedskärningarna inom
länsmusiken påverkat verksamheten och överväga åtgärder inför vårbudgeten 1999,
13. att riksdagen ger regeringen i uppdrag att i enlighet med vad i motionen
anförts genomföra en g
enomgripande utvärdering av hur
nedskärningarna i den regionala musikverksamhetens och teater- och
dansinstitutionernas fasta produkt
ion har påverkat verksamheterna,
14. att riksdagen ger regeringen i uppdrag att i enlighet med vad i motionen
 anförts frysa de rik
tade, tidsbegränsade bidragen på
nuvarande nivå till dess den ovan begärda utvärderingen presenterats,
15. att riksdagen i enlighet med vad i motionen anförts ger regeringen i
uppdrag att skyndsamt til
lsätta en utredning som ser över
hela grundbidragssystemet för regional och lokal teater, dans och musik,
16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om lokalisering av d
et nya folkmusikcentret,
31. att riksdagen i enlighet med vad i motionen anförts ger regeringen i
uppdrag att tillsätta
 en utredning som behandlar
möjligheterna för att ett kvinnomuseum med nationellt ansvar inrättas,
33. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om det riktade bidra
get till de regionala museerna,
1998/99:Kr503 av Kenneth Johansson (c) vari yrkas att riksdagen till
anslaget för stöd till hand
ikappanpassning, upprustning och
nybyggnad av allmänna samlingslokaler anvisar 40 000 000 kr mer än vad
regeringen föreslagit.

1998/99:Kr505 av Rolf Kenneryd (c) vari yrkas att riksdagen beslutar uppta en
kostnad på 40 miljo
ner kronor under utgiftsområde 17
anslaget N 1 Bidrag till allmänna samlingslokaler.

1998/99:Kr507 av Per Lager m.fl. (mp) vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till k
änna vad i motionen anförts om
lämpliga former för utökat och fortlöpande stöd till Ungdomens kulturmönstring.

1998/99:Kr509 av Dan Kihlström m.fl. (kd) vari yrkas
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
 om anslag till allmänn
a samlingslokaler,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
 om att M 2-bidraget i
nte får urholkas,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
 om bidrag till religi
ösa ungdomsorganisationer.
1998/99:Kr510 av Ingemar Josefsson och Lena Sandlin (s) vari yrkas att
riksdagen som sin menin
g ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om handikappidrotten.

1998/99:Kr513 av Viviann Gerdin och Runar Patriksson (c, fp) vari yrkas att
riksdagen till anslaget
för stöd till handikappanpassning,
upprustning och nybyggnad av allmänna samlingslokaler anvisar 40 000 000 kr mer
än vad regeringen föres
lagit.

1998/99:Kr514 av Rigmor Ahlstedt (c) vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till kän
na vad i motionen anförts om stöd
till allmänna samlingslokaler.

1998/99:Kr515 av Dan Ericsson (kd) vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens förslag att avskaffa anslaget för ombyggnad
och upprustning av allm
änna samlingslokaler,
2. att riksdagen anvisar 25 000 000 kr till allmänna samlingslokaler.
1998/99:Kr516 av Sven Bergström (c) vari yrkas att riksdagen beslutar att för
stöd till handikappanpas
sning, utrustning och nybyggnad
av allmänna samlingslokaler anvisa 40 miljoner kronor.

1998/99:Kr517 av Åke Gustavsson m.fl. (s, v, mp) vari yrkas
1. att riksdagen med ändring av regeringens förslag begär att regeringen på
AB Svenska Spels bolags
stämma år 1999 verkar för att
bolagsstämman beslutar om ett stöd till idrotten i form av ett bidrag på 110
miljoner kronor,
2. att riksdagen med följande ändringar i förhållande till regeringens
förslag anvisar anslagen under
 utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund och fritid enligt uppställning:
---------------------------------------------------------
|Anslag               |Anslagsför-|
Regeringens                       |
|                  |ändring |förslag |
--------------------------------------------------------
| L |Bidrag till folkbildningen |-10 000  |2 508 405
|
| 1 |              |   000 |   000|
--------------------------------------------------------
|N 1 |Stöd till idrotten     |-5 000  |475 240 |
|   |              |   000 |   000|
--------------------------------------------------------
|Nytt |Bidrag till allmänna    |+15 000  |-    |
|anslag| samlingslokaler      |   000 |    |
--------------------------------------------------------
1998/99:Kr518 av Dan Kihlström m.fl. (kd) vari yrkas
11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om inriktningen på
statens bidrag till idrotten och vikten av att
behålla det lokala aktivitetsstödet.
1998/99:Kr520 av Lennart Kollmats m.fl. (fp) vari yrkas
5. att riksdagen till N 1 Stöd till idrotten utgiftsområde 17 för budgetåret
1999 anvisar 10 miljoner kr
onor utöver vad regeringen föreslagit,
1998/99:Kr601 av Dan Kihlström m.fl. (kd) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om statsbidrag ti
ll organisationer för uppsökande verksamhet och
utbildning i samhällsfrågor,
1998/99:K323 av Per Unckel m.fl. (m) vari yrkas
15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om konkurrensutsättni
ng av Teracom.
1998/99:Fi210 av Lennart Daléus m.fl. (c) vari yrkas
18. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 17 i
enlighet med vad i motionen
 anförts.
1998/99:Fi211 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) vari yrkas
15. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfu
nd och fritid enligt följande uppställning:
---------------------------------------------------------
Anslag                 Ändringsförslag
----------------------------------------------------
B 2 Bidrag till regional        28 000 000
musikverksamhet m.m.
----------------------------------------------------
B 3 Bidrag till vissa teater-, dans-   1 000 000
och musikändamål
----------------------------------------------------
F 2 Bidrag till regional         1 700 000
arkivverksamhet
----------------------------------------------------
H 3 Bidrag till regionala museer     5 000 000
----------------------------------------------------
K 1 Stöd till trossamfund        4 300 000
----------------------------------------------------
L 1 Bidrag till folkbildningen     -40 000 000
----------------------------------------------------
N 1 Stöd till idrotten         10 000 000
----------------------------------------------------
1998/99:U504 av Margareta Andersson och Kenneth Johansson (c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
 om ett uppdrag till f
olkbildningens organisationer att informera om EU,
2. att riksdagen beslutar uppta ett nytt anslag för ett uppdrag till
folkbildningsorganisationerna an
gående information om EU,
4. att riksdagen till anslaget för folkbildningsorganisationernas information om
 EU anvisar 21 800 00
0 kr.
1998/99:T220 av Per-Richard Molén m.fl. (m) vari yrkas
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
 om att konkurrensutsät
ta Teracoms monopol på rundradiosändningar,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
 om att public service
-företagen skall upphandla sin distribution i konkurrens.
1998/99:T325 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) vari yrkas
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
 om kulturresurser til
l Västra Götaland.
1998/99:T808 av Sven Bergström m.fl. (c) vari yrkas
11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en utbildningssat
sning för ett kunskapslyft om IT,
1998/99:N274 av Göran Hägglund m.fl. (kd) vari yrkas
12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om fördelningen av de
 kulturpolitiska medlen.
1998/99:N331 av Margareta Andersson (c) vari yrkas
3. att riksdagen anvisar 40 000 000 kr till stöd för samlingslokaler.
1998/99:N337 av Lennart Daléus m.fl. (c) vari yrkas
25. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om kulturell infrast
ruktur.
1998/99:N338 av Camilla Dahlin-Andersson m.fl. (fp) vari yrkas
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
 om kulturpolitiken.
Motioner väckta med anledning av skrivelse 1997/98:171 Filmavtalet

1998/99:Kr1 av Charlotta L Bjälkebring och Peter Pedersen (v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att eftersträva a
tt i ett nytt filmavtal inkludera videobranschens organisationer
samt Kommunförbundet, Landstingsförbundet och samtliga TV-bolag som sänder från
Sverige,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att inför
beslut om utformningen av stöd till svensk filmproduktion beakta
filmstödets konstruktion och behovet av medel för distribution och spridning av
filmerna över hela land
et,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om målsättningen at
t ett utbud av kvalitetsfilm skall kunna hyras hos alla till
videobranschorganisationerna anslutna uthyrare,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
 om målsättningen att et
t utbud av kvalitetsfilm på videogram skall finnas tillgängligt
för lån på folkbiblioteken,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
 om upprättande av en f
ilmkatalog,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
 om utformning av till
äggsdirektiv till utredningen om ett framtida stöd till svensk
filmproduktion,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
 om att filmavtalet bör
 innehålla överenskommelse om inventering, analys, åtgärder och
löpande utvärdering beträffande förekomsten av våld och pornografi i film och
videogram,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
 om att filmavtalet bör
 innehålla etiska regler för film- och videoreklam,
9. att riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag i enlighet med
förslagen i betänkandet Bidra
g till en fri svensk TV-produktion, SOU 1997:172.
1998/99:Kr2 av Ewa Larsson (mp) vari yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad
 i motionen anförts bör beaktas i det pågående utredningsarbetet.

Förteckning över bilagor

I proposition 1998/99:1 Förslag till statsbudget för budgetåret 1999, m.m.
(budgetpropositionen) u
tgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid framlagda
förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift, förslag till lag om
ändring i lagen (1990:88
6) om granskning och kontroll av filmer och videogam: Bilaga 1.
Regeringens och oppositionspartiernas förslag till beslut om anvisande av
medel för budgetåret 199
9 under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid:
Bilaga 2.
Utskottets och reservanternas förslag till beslut om anvisande av medel för
budgetåret 1999 under utgif
tsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid: Bilaga 3.
Förteckning över i utskottets hemställan moment 10 avstyrkta motionsyrkanden:
Bilaga 4.
Ärendets beredning

Under ärendets beredning har på kulturutskottets begäran information lämnats av
 statssekreterare Ann-C
hristin Nykvist och andra företrädare för Kulturdepartementet,
Kungliga Operan AB, Sveriges Television AB (SVT), Sveriges Riksidrottsförbund
och TV 4 AB (publ).
Företrädare för följande kommuner och organisationer m.m. har uppvaktat
utskottet:
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum, Folkmusikens hus i Rättvik,
Folkrörelsernas konstfrämjande, Lan
dstinget i Jämtlands län, Länsmuseernas samarbetsråd, Stockholms
Spårvägsmäns Musikkår, Svenska Teaterförbundet, Teatercentrum, Teatrarnas
Riksförbund och Östasiatiska muse
et.
Ett antal skrivelser har inkommit med anledning av propositionen.

Utskottet

A Inledning

Hösten 1996 behandlade riksdagen, efter beredning i kulturutskottet, propositi
betänkandet Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:84). Propositionen innehöll
inrättande av nya former av statligt stöd till regional kulturverksamhet o
budgetanknutna förslagen följdes upp i den samtidigt framlagda budgetprop
fritid). Kulturutskottet behandlade proposition 1996/97:3 och budgetproposition
Under våren 1998 behandlade riksdagen tre områden inom kultursektorn som tagits
innan regeringen avlämnade sina förslag i propositioner till riksdagen.
Konstnärernas villkor hade behandlats av Konstnärliga arbetsmarknadsutredninge
betänkandet Generella konstnärsstöd (SOU 1997:184) samt av Konstnärsersä
Fonogramersättning (SOU 1997:149). På grundval av resultaten av dessa utredning
godkände regeringens förslag om olika former av statligt stöd för att öka
utskottet framlagda förslag på området (bet. 1997/98:KrU13, rskr. 1997/98:303)
ingick i riksdagens beslut våren 1998.
Vidare lade regeringen fram förslag i proposition 1997/98:86 om litteraturen
boken och kulturtidskriften. På utskottets förslag godkände riksdagen de av
godkände även vissa av utskottet framlagda förslag inom området (bet. 1997/98:K
medel för de ändamål som ingick i riksdagens beslut våren 1998.
Kulturutredningens förslag om ett nationellt arkitekturpolitiskt handlingsprogr
fullföljdes våren 1998 i proposition 1997/98:117 Framtidsformer - Handling
utredningsbetänkande med samma namn (SOU 1995:84) utarbetat av en arbetsgrupp
av bl.a. plan- och bygglagen (1987:10) samt godkände föreslagna mål för en
tidsbegränsat uppdrag inom området formgivning och design (bet. 1997/98
budgetpropositionen för år 1999, bl.a. medel för en förstärkning av anslaget ti
Under våren 1998 behandlade riksdagen vidare proposition 1997/98:115 om folkbi
framlagda förslagen om syftet med statsbidraget till folkbildningen och om viss
På utskottets förslag begärde riksdagen en utvärdering av bidraget till vissa o
Vid behandlingen av budgeten hösten 1996 och hösten 1997 har riksdagen tillämpa
förslag till utgiftsramar för de olika utgiftsområdena har finansutskottet
anslag inom ett utgiftsområde har beretts av det utskott till vilket utgi
utgiftsramen för utgiftsområdet. Inte heller reservanterna har fått föreslå utg
samlat beslut om medelsberäkningen för samtliga anslag inom ett utgiftsområde.
ett enskilt anslag inom ett utgiftsområde.
Innevarande riksmöte har tiden för behandlingen av budgeten förkortats med cir
av valet framlagts närmare en månad senare än de båda tidigare åren. F
finansutskottet inskränkt sig till att begära in yttranden endast från skatteut
Kulturutskottet har tagit upp till behandling frågan om utgiftsram för utgiftso
avstå från att ta initiativ till ett yttrande till finansutskottet och att i
ställningstagande. Representanterna i kulturutskottet för Socialdemokraterna,
utgiftsområde 17 för år 1999. Mot detta har representanterna i kulturut
liberalerna reserverat sig till protokollet till förmån för motion Fi208 (m), F

B Vissa övergripande frågor

1 Regional fördelning av det statliga stödet till kultur

En av huvudfrågorna vid riksdagens beslut i mitten av 1970-talet om nya statlig
landet. Nya stödformer infördes för regionala och lokala kulturinstitutioner. F
av landet har sedan dess aktualiserats vid flera tillfällen. Diskussionen togs
1995:84).
I anslutning till den kulturpolitiska propositionen 1996/97:3 väcktes en motion
3). Vid sin behandling av motionsyrkandet erinrade utskottet (bet. 1996/97:Kr
kulturpropositionen. Utskottet ansåg dock att det var motiverat med en skynd
Bl.a. borde översynen avse i vad mån behovet av ett statligt stöd till en
eller andra helstatligt finansierade institutioner erbjuder. Resultaten av
ställningstagande till principerna för fördelningen av stödenheter till d
utskottet anfört (rskr. 1996/97:129).
I budgetpropositionen för år 1998 redovisade regeringen resultaten av det ditti
volym 9 utgiftsområde 17 s. 16-19). Denna kartläggning begränsades till att avs
Kulturdepartementets verksamhetsområde inkluderas i en regional analys.
I regleringsbreven för år 1998 gav regeringen i uppdrag till myndigheter och in
regionala utfallet av den egna verksamheten för år 1997. Kulturrådet fick dessu
metoder, rutiner och förslag till uppläggning av hur en regional analys kan utv
I budgetpropositionen för år 1999 (prop. 1998/99:1 volym 9 utgiftsområ
verksamhetsområden. För att ge en mera heltäckande bild av de offentlig
landstingens och kommunernas insatser inom kulturområdet år 1996. Regeringen
de statliga utgifterna per län. Det är dock regeringens ambition att detta på s

I motion Kr273 (c) betonas vikten av att medel till kultur skall komma alla til
regionala kartläggning och analys som nu har redovisats i budgetpropositionen
budgetpropositioner. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen ti
fördelningen av statliga medel till kultur skall göras på ett sådant sätt att V
regionalpolitiska betydelse för utveckling, framtidstro och sysselsättning fra
tillgodoses vid fördelningen av de statliga kulturmedlen. Den kulturella infras
Fördelningen av de kulturpolitiska medlen tas upp även i den regionalpolitiska
och långsiktig strategi (yrkande 12).
I ytterligare en regionalpolitisk motion, nämligen N338 (fp), tas upp frågan
statligt bidrag till blåsorkester och frågan om eventuell flyttning av museiver
Utskottet har i det föregående redovisat att riksdagens beslut hösten 1996 o
redovisningar i budgetpropositionerna hösten 1997 och hösten 1998 av den
Kulturdepartementets verksamhetsområde och inom departementet. Regeringen har r
Utskottet utgick för sin del hösten 1996 från att en sådan redovisning i enligh
omfattande arbete för att ta fram tillräckligt underlag för att en analys av hö
läggas till grund för en sådan analys inför nästa års budgetproposition. Uts
återkommer i budgetpropositionen för år 2000 med de förslag till åtgärder som
avstyrker utskottet motionerna Kr273 (c) yrkande 1, T325 (c) yrkande 5, N274 (k

2 Systemet för stöd till regional kulturverksamhet

2.1 Bakgrund

Riksdagen godkände hösten 1996 riktlinjer för ett enhetligt utformat syste
1996/97:KrU1 s. 59-65, rskr. 1996/97:129). Det nya systemet tillämpas
musikinstitutioner, regionala museer, länsbibliotek, länskonstnärer och regiona
Hösten 1997 godkände riksdagen att även länsmusiken och länsarkiven skulle inor
17 s. 41 och 74, bet. 1997/98:KrU1 s. 55-56, s. 60-61, rskr. 1997/98:97).
-
Ställningstagandena innebär i korthet att
-
-     den koppling mellan bidrag och personalstorlek som fanns i det tidig
-
-     en bedömning skall göras av det statliga bidragsbehovet för respekti
-
-     bidraget inte får avse lokalkostnader,
-
-     det nya systemet skall stimulera intensifierat arbete inom kulturpol
-
-     bidragssystemet förutsätter motprestationer från huvudmännens sida,
-
-     regeringen fastställer vilka regionala och lokala institutioner som
-
-     bidraget utgår i form av stödenheter, vars storlek fastställs av reg
-
-     de samlade bidragen räknas upp med lönekostnadsindex på samma sätt s
-
Vidare innebär det nya stödsystemet för regional kulturverksamhet att en viss a
institutioner.
Riksdagens beslut hösten 1996 innebar således att 2 % av det totala statsbidrag
skulle omfattas av systemet med riktade insatser. Vidare räknade regeringen med
att avsättas för riktade insatser under budgetåret 1998 och totalt 6 % un
musikinstitutionernas arbete för att nå nya publikgrupper, turnéverksamhet inom
professionella och amatörer. När det gäller de regionala museerna skulle de rik
av museernas samlingar med utgångspunkt i teman som klass, kön, kulturell bakgr
I budgetpropositionen för år 1998 räknade regeringen - mot bakgrund av vis
nämnda lokala och regionala institutioner skulle avsättas till riktade insatser
% resp. 6 % för riktade insatser (prop. 1997/98:1 utgiftsområde 17 anslagen B 2
budgetproposition - räknar med att 4 % resp. 6 % skall avsättas under åren 1999
Vidare framgår av budgetpropositionen att de riktade bidragen för de reg
industrisamhällets kulturarv. Sådana insatser skall genomföras med beaktande
(prop. 1997/98:1 utgiftsområde 17 s. 120).

2.2 Fråga om de riktade insatsernas andel av bidraget till de regionala kulturi

Utskottet behandlar inledningsvis en rad yrkanden som främst syftar till att st
skall öka från 2 % till 4 % för budgetåret 1999.
I motion Kr275 (v) framhålls att länsmuseerna under en följd av år har haft svå
blivit eftersatt. En ökning av de riktade stödenheterna med 2 % för år 1999 och
verksamheterna. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna att de riktade bidrage
en översyn skall göras av hur de regionala museernas verksamheter skall kunna g
Liknande tankar framförs av motionärerna bakom motion Kr273 (c) som anser att d
öka (yrkande 5).
Även förslagen i motionerna Kr269 (s), Kr272 (kd) yrkande 15 och Kr274 (mp) yrk
inte skall öka under de kommande två åren så som regeringen angett i budgetpr
att erhålla riktade bidrag för tillfälliga projekt inte förbättrar deras ekon
och att deras befintliga verksamhet hotas om regeringens beräkningar genom
skolverksamhet och andra utåtriktade verksamheter kommer att drabbas om länsmus
I motion Kr272 (kd) framhålls att teatrarna har en pressad ekonomisk
teaterinstitutioner som avser riktade insatser inte öka under åren 1999 och 200
Även i motion Kr274 (mp) begärs att de riktade projektmedlen för de regionala o
(yrkande 18 i denna del). Motionärerna motiverar detta med att regioner ar
regional teaterverksamhet att ta till vara initiativ från människor och organis
Motionärerna bakom motion Kr275 (v) anser att systemet med riktade tidsbegränsa
och musikinstitutionerna och att riksdagen därför skall uppdra åt regerin
produktion (yrkande 13). I avvaktan på resultatet av en sådan utvärdering bör a
antalet stödenheter (yrkande 14).
Utskottet kan konstatera att den ekonomiska situationen för vissa av institutio
mening finns det därför en risk för att en ökning av andelen riktade stödenhete
komma att skada den reguljära verksamheten vid dessa institutioner. Mot denna b
skall utgöra 2 % av det totala antalet stödenheter.
Som en konsekvens av utskottets ställningstagande i denna fråga - att de r
teater-, dans- och musikinstitutionerna och de regionala museerna - bör
Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel, B 2
musikinstitutioner och H 3 Bidag till regionala museer. Riksdagen bör be
anslag.
Vidare anser utskottet att konsekvenserna av det nya systemet med medel avsatta
har planerat inte har belysts tillräckligt. Innan en sådan ökning övervägs bör
riktade tidsbegränsade stödenheter kommer att inom kort ha tillämpats under t
institutionernas verksamhet. Regeringen bör således snarast göra en utvärdering
införts. I utvärderingen bör regeringen även beakta vilka följder en sådan
ordinarie verksamhet. Utvärderingen bör även omfatta en bedömning av om hitt
upp för bidraget.
Utskottet förutsätter att regeringen redovisar resultatet av utvärderingen av
fortsättningen skall vara utformat.
Utskottets ställningstagande i denna fråga innebär att riksdagen med bifall til
yrkande 18 i denna del, Kr275 (v) yrkandena 13 och 14 och med anledning av moti
om att andelen riktade insatser skall uppgå till 2 % av det totala bidraget äve
A 4, B 2 och H 3 och att en utvärdering av systemet med riktade insatser
utformningen av stödet.
I motion Kr274 (mp) begärs att även de riktade projektmedlen för länsmusiki
denna del).
Utskottet konstaterar att systemet med riktade stödenheter inte tillämpas på lä
I en motion, Kr275 (v), föreslås att regeringen skall tillsätta en utrednin
(yrkande 15).
Utskottet som i det föregående tagit ställning för en översyn av den del av det
inte är motiverat att vidga uppdraget så som det nu aktuella motionsyrkandet in
Slutligen behandlar utskottet här motion Kr274 (mp) i vad avser frågan om kompe
regionala och lokala institutionerna liksom de statliga anslagen i övrigt på ku
Utskottet erinrar om att regeringen hösten 1996 i kulturpropositionen angav
(prop. 1996/97:3 s. 198). En uppräkning har också gjorts i årets budgetpr
utskottet samma ståndpunkt som under föregående riksmöte, då utskottet med anle
Utskottet anser att det i dagens statsfinansiella läge inte finns utrymme för
kompensation för löne- och kostnadsutveckling skulle - oberoende av på vil
motverka strävandena att rationalisera och effektivisera verksamhet med statli
av den totala ekonomiska situationen liksom från en kulturpolitisk bedömning (b

Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet motion Kr274 (mp) yrkande 6

3 Principerna för fördelningen av statsbidrag till kultur i Kalmar, Gotlands oc

Enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördel
juli 1998-den 31 december 2002. Ett regionalt självstyrelseorgan i varje försök
statsbidrag till regionala kulturinstitutioner i enlighet med vad som närmare f
Försöksverksamheten omfattar bidrag till lokala och regionala teater-, dans- oc
-     I 3 § förordningen (1998:305) om försöksverksamhet med ändrad fördel
-
-     Statsbidrag får fördelas mellan regionala och lokala kulturinstituti
stödberättigade.
-
-     Bidrag får lämnas till teater-, dans- och musikinstitutioner, inklus
-
-     Bidrag får endast lämnas till regionala och lokala institutioner v
kommun eller någon annan huvudman.
-
-     Av Statsliggaren för år 1998 framgår vidare
-
-     att den del av det regionala museistödet som avser kulturmiljövård f
-
-     att de andelar av de statliga kulturstöden som är avsedda för rikta
museer (f.n. 2 %) fördelas centralt, nämligen av Kulturrådet (Statsliggaren för
-
Övriga regionala stöd, nämligen stödet till regionala resurscentrum för film o
Svenska Filminstitutet, Riksarkivet respektive Kulturrådet.
En parlamentarisk kommitté (dir. 1997:80) skall utvärdera hela försöksverksa
och förslag senast den 1 oktober 2000.
I fyra motioner framförs förslag som bl.a. syftar till en friare hantering
nämligen Kr213 (m) och Kr232 (c, s, v), inriktar sig på samtliga tre självstyre
självstyrelseorganet i Skåne län.
I korthet syftar yrkandena till att de riktade, tidsbegränsade stöden för teate
Vidare bör självstyrelseorganen själva få besluta om de medel som är avsatt
skall vara bidragsmottagare. I motionerna Kr212 (fp) och Kr233 (fp) föresl
självstyrelseorganen.
I motion Kr232 (c, s, v) erinras om att en parlamentarisk kommitté skall utvär
är det viktigt att försöksverksamheten i sin helhet ges sådana förutsättningar
ett perspektiv där en ökad demokrati har fått genomslag. Liknande synpunkter fr
Utskottet erinrar om att regeringen i budgetpropositionen för 1999 som skä
försöksverksamheten bl.a. angav att de riktade bidragen utgör ett viktigt
riksdagen beslutat om. Bidragen är centrala för att staten skall kunna kraftsam
mellan flera län. Vidare uttalade regeringen - då det gäller den del av statsbi
för insatser i det regionala kulturmiljöarbetet inte är statiskt mellan regione
kulturmiljön av sådana omvärldsförändringar som t.ex. infrastrukturutbyggnader
ett nationellt perspektiv och en möjlighet att jämka i resursfördelningen (prop
Utskottet noterar att de regionala självstyrelseorganen redan i dag har möjligh
regeringen att förändra förteckningen över stödberättigade regionala kul
framställningar härom med den flexibilitet som är möjlig inom ramen för försöks
Enligt utskottets uppfattning bör riksdagen inte nu besluta om någon förändring
bör de riktade bidragen även fortsättningsvis fördelas av Kulturrådet och kultu
ändring då det gäller övriga regionala stöd, t.ex. stöden till regionala resurs
för närvarande har i uppgift att göra fördelningen. Detta innebär att motionern
Utskottet vill tillägga att det är angeläget att regeringen - redan inna
försöksverksamheten - löpande följer de regionala organens möjligheter att påve

C Budgetfrågor

4 Allmän kulturverksamhet (A)

4.1 Statens kulturråd (A 1)

Regeringen bedömer i årets budgetproposition att Kulturrådets verksamhet i a
enligt regeringens uppfattning inte aktuell. Däremot kommer Kulturrådet att få
om litteraturen och läsandet (prop. 1997/98:86, bet. 1997/98:KrU15, rskr. 1997/
rskr. 1997/98:
303). Bland dessa uppgifter ingår ett utvidgat statistikuppdrag inom litteratur
750 000 kronor och att riksdagen anvisar 31 351 000 kronor under anslaget.

I motion Kr255 (m) kritiseras Kulturrådets dominerande roll. Den riskerar att m
genom en minskning av Kulturrådets anslag med 15 miljoner kronor (yrkande 1).
Utskottet har vid flera tillfällen under de senaste åren haft att ta stäl
Utskottet vidhåller den uppfattning som framförts vid tidigare tillfällen och a
Riksdagen bör anvisa 31 351 000 kronor under anslaget A 1 i enlighet med regeri

4.2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kultur

Under anslaget A 2 beräknas medel till en rad olika ändamål på kulturområdet
utvecklingskaraktär eller insatser som på annat sätt är kulturpolitiskt ange
deras centrala verksamhet, lokalhållande organisationer för kulturverksamhet sa
Medel utgår också för bidrag till internationellt kulturutbyte, Svenskhemmet Vo
för bidrag till länskonstnärer, kulturinsatser i arbetslivet och bidrag ti
regeringens disposition under anslaget avser särskilda insatser inom kulturom
Sametinget, utgår till samisk kultur.
Regeringen redovisar flera förändringar i medelsberäkningen för år 1999.
handlingsprogrammet för att främja funktionshindrades deltagande i kulturlivet.
villkor som andra och även om hur funktionshindrade skall stimuleras till egen
miljoner kronor.
Vidare föreslår regeringen att bidraget till samisk kultur förstärks med 4 milj
Även för år 1999 skall det finnas möjligheter till särskilda insatser för kul
miljoner kronor engångsvis skall beräknas under anslaget A 2 för tillf
institutioner i förändring.
Regeringen föreslår att riksdagen skall anvisa 122 895 000 kronor under anslage
Enligt motion Kr255 (m) bör riksdagen anvisa 50 miljoner kronor mindre än vad r
de verksamheter som i dag får bidrag under anslaget bör enligt motionärernas me
och klart avgränsas.
Utskottet behandlade motsvarande yrkande vid föregående riksmöte och uttalade d
skulle drabba de verksamheter som erhåller bidrag under anslaget på et
bedömning i dag. Motion Kr255 (m) yrkande 2 avstyrks således.
I motion Kr273 (c) anser motionärerna att besparingar med 10 miljoner kronor på
Utskottet delar inte denna uppfattning. Motion Kr273 (c) yrkande 12 avstyrks. D
Staten bör genom Statens kulturråd anvisa medel till folkbiblioteken för ersätt
tillkännagivande om detta till regeringen.
Utskottet konstaterar att det inom ramen för ändamålet med anslaget A 2
återanskaffning av bokbussar kräver avsevärt ökade resurser. Utskottet bedömer
bokbussbidrag och avstyrker motion Kr257 (s).
Drottningholmsteaterns situation behandlas i två motioner. Motionärerna bakom
särskilda insatser under 1999 inom anslaget A 2 (yrkande 12). I motion Kr274 (m
Drottningholmsteatern (yrkande 25).
Drottningholmsteatern erhåller ett årligt statligt bidrag under anslaget
Drottningholmsteatern drygt 6,6 miljoner kronor.
Drottningholmsteatern är en av de kulturinstitutioner som haft särskilt svåra e
upprätthålla verksamhetens konstnärliga nivå medan man försöker finna en mer lå
under 1999 skall finnas möjligheter till särskilda insatser för kulturinstituti
avses disponeras och fördelas av regeringen.
I budgetpropositionen under anslaget B 1 Bidrag till Svenska riksteatern, Opera
till Operan med 1,5 miljoner kronor för att i ett inledningsskede säkra driften
möjligheter att efter hand ge fler föreställningar på Drottningholmsteatern.
Utskottet har informerats av representanter för Drottningholmsteatern och Opera
Drottningholmsteatern, av ekonomiska skäl beslutat att fr.o.m. sommaren
Drottningholmsteatern, som uppskattas kräva ca 6 miljoner kronor per år, ryms i
kunna underlätta för Operan att spela på Drottningholmsteatern. Sommaren 1999 k
sju föreställningar.
Utskottet ser med oro på de problem som uppstått med Drottningholmsteaterns för
vilket också omfattat statsbidragen inom kultursektorn. Situationen bör
Drottningholmsteatern på sikt hotas att helt upphöra. Det bör vara ett nationel
och främja den del av kulturarvet som utgörs av äldre tiders opera- och balettk
Utskottet förutsätter att Operan och Drottningholmsteatern i samråd, och i kont
prioriteringar institutionerna vill göra, vilka möjligheter till mera långsikti
samarbete mellan framför allt dessa båda institutioner som kan stå till buds. U
någon form för föreställningsverksamheten på Drottningholm behövs, förutsätter
lämnar riksdagen en redovisning och bedömning av situationen.
Utskottet anser med hänvisning till det anförda, att riksdagen inte bör begära
i enlighet med motion Kr274 (mp) yrkande 25. Yrkandet avstyrks.
Utskottet anser att riksdagen inte har det underlag som behövs för att bedöma i
för kulturinstitutioner med särskilt svåra ekonomiska problem. Mot denna bakgru
Motionärerna bakom motion Kr272 (kd) anser att Stockholms län bör få en
initierar förhandlingar med berörda parter (yrkande 19). I samma motion beg
omfördelning inom anslaget A 2 (yrkande 20). SSM:s situation tas upp även
inlemmas i den grupp av regionala orkestrar som är berättigade till statligt st
Enligt vad utskottet inhämtat har Stockholms Spårvägsmäns Musikkår 43 deltidsa
till verksamheten med drygt 8 miljoner kronor per år. Några andra bidragsgi
högvakt samt skol- och barnkonserter. Under år 1998 räknar man med att ge 250 f
Utskottet påminner om att Stockholms län inte omfattades av den överenskommelse
musikorganisationen och att statligt stöd gavs till verksamheten från och med å
En helt statligt finansierad blåsorkester i Stockholm fanns fram till och med å
Enligt utskottets uppfattning bör inte riksdagen besluta om att förhandlingar
eventuella intressenter när det gäller frågan om länsmusikverksamhet i Stock
initieras av parterna själva.
Förutom bidrag till landstingen för länsmusikverksamhet lämnas under anslaget
för anslaget beslutar regeringen, i vad avser bidrag bl.a. till orkesterinstit
förordningen (1996:1598) om bidrag för regional kulturverksamhet lämnas
landstingskommun, en kommun eller någon annan huvudman. Kulturrådet beslutar om
Utskottet vill påminna om att Kulturrådet systematiskt gör en genomgång av mu
regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutionerna, däribland orkeste
Utskottet förutsätter att Kulturrådet även kommer att göra en utvärdering av lä
Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet motionerna Kr237 (s) och Kr
Utskottet har i ett tidigare avsnitt av betänkandet (avsnitt 1) behandlat motio
däribland stöd till en blåsorkester. Under anslaget B 3 (avsnitt 5.3) behandlar
detta anslag till SSM för budgetåret 1999.
Utskottet bedömer att utrymmet för att göra omfördelningar inom anslaget A 2 är
I motion Kr507 (mp) hemställer motionären att regeringen skall undersöka i vilk
Utskottet har inhämtat att Kulturrådet har beviljat bidrag under anslag
kulturmönstring i respektive län. Det bör ankomma på Kulturrådet att pröva om
utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning och inom ramen för tiopun
insatser för att främja kulturen i skolan under de kommande tre åren. Med det a
Riksdagen bör anvisa 122 895 000 kronor under anslaget A 2 i enlighet med reger

4.3 Nationella uppdrag (A 3)

Riksdagen har beslutat om inrättande av treåriga nationella uppdrag inom sju äm
ungdomsteater, ungdomskultur, musik, regional filmverksamhet, samtidskonst och
KrU1 s. 49-50, 78-79, 94, 101, 112-113 och 120-121). I samband med att mål f
beslutade riksdagen även att inrätta ett nationellt uppdrag inom området formgi
KrU14). Regeringen har för avsikt att ge detta uppdrag till Föreningen Svensk F
budgetproposition beräknas 7 miljoner kronor för de sju nationella uppdragen.
En minskning av anslaget med 1 miljon kronor föreslås i motion Kr255 (m) yrkan
uppdraget inom området formgivning och design men är av den uppfattningen att m
Motionärerna i motion Kr273 (c) vill däremot höja anslaget med 1 miljon kronor
uppdrag (yrkande 12).
I tre motioner, Kr229 (v, mp), Kr230 (s) och Kr275 (v) yrkande 5, begärs att Ba
Även Tom Tits Experiment i Södertälje bör ges ett nationellt uppdrag enligt mot
Permanenta nationella uppdrag bör inrättas och ges till Norrlands Musik- och Da
yrkandena 24, 28 och 29.
Utskottet har tidigare behandlat frågan om ändringar av antalet nationell
vidhåller sin tidigare uttryckta uppfattning att verksamheten med nationella up
om borttagande av något ämnesområde eller om inrättande av ett antal uppdrag in
permanenta uppdrag. Utskottet påminner om att riksdagen inrättar nationella upp
riksdagen med avslag på motionerna Kr255 (m) yrkande 3 och Kr273 (c) yrkandena
(c) yrkande 18 i denna del.
Utskottet avstyrker med hänvisning till det anförda även övriga nu aktuella mot

4.4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel (

Som utskottet redovisat i ett tidigare avsnitt i detta betänkande pågår en förs
december 2002 i Kalmar, Gotlands och Skåne län. Regionala självstyrelseor
fördelningen av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Fördelningen av
förutsättningar och kulturpolitiska strategier. Regeringen fastställer vilka in
Regeringen har i sina medelsberäkningar gjort överföringar från anslagen
musikinstitutioner, C 1 Bidrag till regional biblioteksverksamhet och H 3 Bidra
anslaget A 4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitisk
Medel för riktade tidsbegränsade insatser för teater-, dans- och musikinstituti
insatser anvisas under anslagen B 2 och H 3. Utskottets ställningstagande i ett
skall avsättas även för år 1999. Som en konsekvens av detta ställningstagande b
att regeringen skall bemyndigas att justera medelsberäkningen under anslagen A
Utskottet föreslår att anslaget A 4 uppförs med 136 703 000 kronor på statsbudg
utskottets förslag under avsnitt 2.1, föreslagits bli bemyndigad att göra en te

4.5 Fond för kulturverksamhet

I motion Kr255 (m) föreslås att en s.k. dubbleringsfond för kompletterande stöd
skall kunna utgå med ett lika stort belopp som tillskjuts genom enskildas bidra
100 miljoner kronor för ändamålet för år 1999 (yrkande 10).
Vid utskottets behandling vid föregående riksmöte av motsvarande motion
kulturfonder (bet. 1997/98:KrU1 s. 30-33, 72-73). Utskottet ansåg att det inte
typ av fond som nu åter föreslås i motion Kr255 (m). Utskottet anförde också a
som görs på det sätt som motionärerna föreslår. Med hänvisning till det anförda

4.6 Kulturens Agenda 21

Enligt motion Kr274 (mp) yrkande 1 i denna del bör 400 000 kronor anvisas fö
skall leda fram till att minst en procent av landets bruttonationalproduk
kulturkonferens i Stockholm år 1998.
I motionen redovisas inte närmare hur den föreslagna verksamheten skall organis
motion Kr274 (mp) varför dess yrkande 1 bör avslås.

5 Teater, dans och musik (B)

5.1 Bidrag till Svenska riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus och Svenska

Vid riksmötet 1996/97 beslöt riksdagen om övergripande mål för de fem centrala
1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129). De antagna övergripande målen avseende S
bidraget till institutionen.
Regeringen föreslår en förstärkning av anslaget med 9 514 000 kronor. Totalt
Riksgäldskontoret. Dramaten skall amortera lånet genom avräkning på anslaget.
om 5 miljoner kronor som avser amortering i januari 1999. Dessa medel om 5 mi
regeringen föreslagit. Vidare ingår i förstärkningen en höjning av bidraget til
en höjning av bidraget till Dansens Hus med 264 000 kronor samt en höjning av
frilansmusiker.
Anslaget bör enligt motion Kr255 (m) minskas med 129 miljoner kronor
Riksteatern och Rikskonserter. Motionärerna anser att det inte längre är motive
teaterverksamheten byggts ut. Vuxenteatern inom Riksteatern bör upphöra. Likaså
Enligt motion Kr273 (c) bör anslaget minskas med 2 miljoner kronor i förhålland
avses minskas anges inte.
Utskottet har vid tidigare riksmöten avstyrkt motionsyrkanden om en avsevärd mi
77-80). Riksdagen godkände så sent som hösten 1996 att statens uppdrag till Rik
Rikskonserters verksamhet och till frågan om vilken verksamhet inom Ri
ställningstaganden i dessa frågor och att riksdagen därför inte heller bör besl
motion Kr255 (m) yrkande 5. Yrkandet avstyrks.
Utskottet avstyrker även förslaget i motion Kr273 (c) yrkande 12 om en ospecifi
avstyrks i denna del.
Riksdagen bör anvisa medel i enlighet med regeringens förslag
I motion Kr258 (s) begärs att en omföring av medel avseende finsk te
finskspråkig teater genom åtgärden skall kunna spridas bättre än vad som nu ä
med representanter för sverigefinska folkrörelser och för kulturlivet. Referens
Utskottet behandlade vid föregående riksmöte ett motionsyrkande som rörde den
bedrivits sedan spelåret 1980/81 (bet. 1997/98:KrU1 s. 74-75). Utskottet
ungdomsverksamhet. Utskottet har från Riksteatern erfarit att Riksteatern via e
kontakter informerar om sin finskspråkiga teaterverksamhet. Utskottet anser att
befrämjas av en sådan överflyttning av medel som föreslås i motionen. Inom Rik
kontakter inom skolan. Vidare har Riksteatern viktiga, gemensamma resurser som
det skulle kunna bli svårt för Kulturrådet att finna professionell finsk
Riksteatern har. Utskottet anser att riksdagen inte bör besluta om en sådan
sammanhanget starkt understryka vikten av att Riksteatern i sin fortsatta verks
kontaktnät även inom den Sverigefinska befolkningen i landet och dess organisat
kunna sprida verksamheten bland de finskspråkiga barnen och ungdomarna mera eff
I motion Kr274 (mp) uppmärksammas att Dramaten enligt budgetpropositionen skall
Motionärerna anser att det inte skall vara ett mål för Dramatens verksamhet att
Utskottet påminner om att Dramatens lån på 25 miljoner kronor år 1997 öv
belastning på statsbudgeten. Utgifter för räntor och amorteringar skulle därför
förutsattes kunna redovisa en disponibel vinst på minst 5 miljoner kronor per
det vore väl befogat att använda ett överskott till att bygga upp en resulta
behövs för att kompensera neddragningen på statsbidraget i samband med amorteri
anförda att motionsyrkandet avslås.
Regeringens preliminära beräkningar av medelsfördelningen på anslag för budgetå
Kr274 (mp) yrkande 2 i den del yrkandet avser förevarande anslag.

5.2 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dan

Under anslaget beräknas medel för länsmusikverksamhet samt för regional
förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Regerin
bidrag. Statens kulturråd fördelar bidragen i form av s.k. stödenheter.
Riksdagen beslutade hösten 1997 om en generell sänkning av bidragsnivån för län
Anslaget har således för år 1998 minskats med 25 miljoner kronor. För år 199
beräknade vid föregående riksmöte - den totala bidragsramen uppgå till 202 90
Gotlands och Skåne län, jämte ett fortsatt särskilt bidrag på 1 miljon kronor t
regional fördelning av kulturpolitiska medel. Under anslaget B 2 beräknar
förstärkning för år 1999 på 2 miljoner kronor utanför den angivna ramen för Mus
bör finnas utrymme för ytterligare insatser för länsmusikorganisationer med sär
Regeringen anför att - i enlighet med vad som förutsattes i budgetpropositionen
för år 2000.
Vidare anser regeringen att regionala och lokala teater-, dans- och orkesterins
direkt samarbete med tonsättare. För ändamålet har regeringen beräknat en ansla
Med anledning av försöksverksamheten med ändrad regional fördelning av kulturpo
detta anslag till anslaget A 4.
Regeringen föreslår att anslaget B 2 för budgetåret 1999 skall föras upp med 53
I en rad motionsyrkanden föreslås att anslaget B 2 skall räknas upp med variera

I sex yrkanden föreslås att riksdagen skall beräkna ett högre belopp än vad reg
Enligt motionärerna bakom motion Kr254 (fp) bör de regionala huvudmännen ge
minskning av bidraget som regeringen föreslagit bör således inte genomföras
regeringens förslag (yrkande 15 i denna del). Samma förslag finns i motion Fi21
I motion Kr272 (kd) framhålls bl.a. att neddragningarna av bidraget till läns
(yrkande 18). Anslaget B 2 bör därför räknas upp med 10 miljoner kronor i förhå
Motionärerna bakom motion Kr274 (mp) påpekar att länsmusikinstitutionerna når u
Bl.a. nämns i motionen att antalet skolkonserter ökat. För att möjliggöra för a
uppmuntran att själva musicera föreslår motionärerna att anslaget till Länsm
(yrkande 1 i denna del).
En ökning av stödet till de regionala teatrarna föreslås i tre motionsyrkanden.
Motionärerna bakom motion Kr254 (fp) framhåller att de regionala teatrarna är
behöver utökade resurser för sin verksamhet (yrkande 5). I samma motion, Kr25
ökning av stödet till de regionala teatrarna med 3 miljoner kronor under anslag
Enligt utskottets uppfattning bör besparingen avseende länsmusiken fullföljas
höjning av anslaget härför. Inte heller är utskottet berett att räkna upp ansla
Utskottet har i ett tidigare avsnitt i detta betänkande beslutat föreslå
musikinstitutioner samt för regionala museer även för år 1999 skall utgör
budgetpropositionen. Som en konsekvens av utskottets ställningstagande b
överföras till anslaget A 4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av
bemyndigas att justera medelsberäkningen under anslagen A 4, B 2 och H 3 med an
regionala bidragen utan behålla nivån 2 %.
Utskottet föreslår - med erinran om att anslaget kommer att justeras av regerin
utskottet motionerna Kr254 (fp) yrkandena 4, 5 och 15 i här aktuell del, Kr272
Fi211 (fp) yrkande 15 i här aktuell del.

Två motionsyrkanden syftar till en översyn av musikverksamheten.
Motionärerna bakom motion Kr275 (v) föreslår att riksdagen skall uppdr
verksamheten. Om de negativa effekterna har varit stora bör regeringen överväga
(yrkande 12).
Även motionärerna bakom motion Kr274 (mp) anser att bl.a. konsekvenserna av de
hela Musiksverige. Riksdagen bör uppdra åt regeringen att göra en sådan kartläg
Utskottet erinrar om att Kulturrådet har ett övergripande utvärderingsa
utvärdering av orkesterinstitutioner och musikteaterinstitutioner som erhåller
Under föregående riksmöte behandlade utskottet ett yrkande, vari konsekvensern
musiklivet i Sverige begärdes. Utskottet, som avstyrkte yrkandet, utgick fr
komma att utvärdera även andra delar av musikområdet (bet. 1997/98:KrU4 s. 6).
Av årets budgetproposition framgår att Kulturrådet under senhösten 1998 ko
lokala och regionala teater-, dans- och musikinstitutionerna (prop. s. 53). Ut
länsmusikverksamheten. Utskottet utgår från att även konsekvenserna av nedskärn
belysas i Kulturrådets samlade genomgång av musikområdet utan att regering elle
Mot bakgrund av det anförda anser utskottet att det för närvarande inte finns s
Utskottet anser vidare att det inte finns skäl för regeringen att i här aktuell
Regeringen har under anslaget B 2 beräknat vissa preliminära anslagsbelopp för
med 15 miljoner för vart och ett av budgetåren 2000 och 2001 (yrkande 2 delvis)
Regeringens beräkningar har inte underställts riksdagen. Utskottet anser att de
Motionsyrkandet avstyrks i denna del.

5. 3 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (B 3)

Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper samt arrangerande mus
teaterinstitutioner av nationellt intresse, däribland Drottningholmsteatern, Va
Regeringen lämnar följande förslag till förändringar av medelsanvisninge
avseende en förstärkning av statens insatser för musiklivets arrangörsled för a
proposition (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1). För år 1998 har 3,8 miljoner
Inom ramen för stödet till musiklivets arrangörer beräknar regeringen medel äv
vid förra riksmötet i samband med behandlingen av propositionen om konstnäre
stöd lämnas till ett sådant centrum (prop. 1997/98:87, bet. 1997/98:KrU13 s.
och mottagare.
Vidare föreslår regeringen att bidraget till fria teater-, dans- och musikg
villkor (prop. 1997/98:87) också fonogramutgivningens betydelse för att tonkons
tjänster som STIM utför åt tonsättare när det gäller bearbetning av notmaterial
för ökat stöd till utgivning och spridning av fonogram samt för ett ökat bidrag
000 kronor under anslaget B 3.
I motion Kr273 (c) föreslår motionärerna en minskning av anslaget med 2,7 miljo
den del som rör medel till STIM.
I motionerna Fi211 (fp) yrkande 15 och Kr254 (fp) yrkandena 2 och 15 däremot
Marionetteatern. Motionären bakom motion Kr209 (m) vill också höja anslagen til
En ökning av anslaget med 7 miljoner kronor föreslås i motion Kr274 (mp) yrk
(yrkande 20) och 4 miljoner till ett första nationellt folkmusikcentrum (yrka
under anslaget A 2, avsnitt 4.2.)
I motion Kr218 (c) föreslås en ökning av anslaget med 5 miljoner kronor avseend
Enligt motion Kr261 (s) bör Vadstena-Akademiens bidrag ökas med 1,5 miljoner kr
Utskottet anser att det är värdefullt att bidrag kan lämnas till STIM för d
internationell kontaktförmedling och avstyrker därför förslaget till minskning
(c) yrkande 18 i denna del. Utskottet är vidare av den uppfattningen att det sa
motionerna Fi211 (fp) yrkande 15, Kr254 (fp) yrkandena 2 och 15, Kr274 (mp) yrk
Utskottet avstyrker de i motionerna Kr209 (m) och Kr261 (s) föreslagna om
överföras till de utpekade ändamålen har inte gjorts av motionärerna.
Slutligen tillstyrker utskottet den av regeringen föreslagna medelsanvändningen
De fria dans- och teatergrupperna bör ges möjlighet att turnera utan att
Verksamhetsbidraget till de fria dans- och teatergrupperna bör därför delas
yrkanden tidigare (bet. 1997/98:KrU13 s. 18) och har då uttalat att bidraget
uppdelning skulle med hänsyn till de skiftande förhållanden som råder skapa s
motion Kr275 (v) yrkande 10.

Frågan om mottagare av det nya bidraget till ett folkmusikcentrum tas upp i m
till ett nationellt centrum för folkmusik och föreslår att regeringen har t.ex.
åtanke när mottagare av det nya bidraget skall utses (yrkande 16).
Utskottet konstaterar att det är regeringen som utser mottagare av det bidrag t
bör vara tillräckligt utvecklad för att utgöra en god bas för fortsatt främj
vidare ha en inriktning på folkmusiken i hela dess bredd och på pedagog
utvecklingsmöjligheter och inspirera andra verksamheter inom folkmusikomr
planeras eller är under uppbyggnad i olika delar av landet.
Sedan 1997 bedriver stiftelsen Eric Sahlström-institutet i Tobo i Norduppland
uppgift är att främja den nationella folkmusiken. Eric Sahlström-institutet arb
folkdansen. Utskottet bedömer att Eric Sahlström-institutet i Tobo i dag har go
centrum för folkmusik med en bred verksamhetsinriktning. Det är därför enligt
mottagare av stödet. Vad utskottet anfört bör riksdagen med anledning av motion

6 Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter (C)

6.1 Bidrag till regional biblioteksverksamhet (C 1)

Från anslaget utgår statsbidrag till länsbibliotek, lånecentraler och depåbi
arbete med att utveckla den regionala biblioteksverksamheten.
Regeringen har under anslaget beräknat att 1 881 000 kronor skall överför
medel. I propositionen föreslås att 35 740 000 kronor skall anvisas för budgetå
Utskottet tillstyrker regeringens förslag till medelsanvisning.

6.2 Litteraturstöd (C 2)

Från anslaget utgår medel för utgivning av litteratur samt för inköp av littera
och spridning av kvalitetslitteratur till lågpris enligt avtal mellan bolaget o
Som en konsekvens av riksdagens ställningstaganden till regeringens förslag i p
detta anslag, 17,8 miljoner kronor, skall anvisas för att distribuera utgivni
miljoner kronor skall anvisas för läsfrämjande verksamhet (bet. 1997/98:KrU15,
Sammanlagt föreslår regeringen att 89 167 000 kronor skall anvisas under detta
Motionsvägen har förslag framförts dels om en annan medelsanvändning än den som
Motionärerna bakom motion Kr272 (kd) vill undvika byråkrati och föreslår d
skall gå via Kulturrådet utan i stället fördelas direkt till folkbiblioteken fö
området bör tas till vara, anser motionärerna (yrkande 9).
Motionärerna bakom motion Kr255 (m) föreslår att anslaget för år 1999 skall u
till regeringens förslag. Enligt motionärerna bör stödet till utgivning av vuxe
I motion Kr273 (c) förslås att anslaget skall minskas med 4 miljoner kronor i
föreslår för reformer minskas med detta belopp (yrkande 12 i denna del). Samma
Utskottet erinrar om att utskottets och riksdagens ställningstagande under före
rad organisationer och institutioner som t.ex. förskolor, skolor, bibliotek, bo
ansöka om bidrag hos Kulturrådet till verksamheter som syftar till att främja l
verksamhet skall användas för att i en barnbokskatalog sprida kännedom om de ba
Utskottet, som våren 1998 tillstyrkte regeringens förslag till användning av me
Utskottet tillstyrker den av regeringen nu föreslagna medelsanvändningen
yrkande 12 i denna del och Fi210 (c) yrkande 18 i denna del avstyrks således.

6.3 Stöd till kulturtidskrifter (C 3)

Från anslaget utgår produktions- och utvecklingsstöd till kulturtidskrifter i s
I enlighet med riksdagens beslut med anledning av förslagen i proposition 199
000 kronor dels för att inrätta ett prenumerationsstöd för kommunala bibliotek,
1997/98:240).
Regeringen föreslår att 20 400 000 kronor skall anvisas under anslaget för budg
Utskottet tillstyrker regeringens förslag till medelsanvisning.

6.4 Stöd till bokhandeln (C 4)

Under anslaget anvisas medel för kreditstöd, sortimentsstöd, stöd till rådgivni
vittförgrenat bokhandelsnät och öka tillgängligheten till kvalitetslitteratur i
I propositionen föreslås att en viss förstärkning skall göras av anslaget i en
och läsandet (bet. 1997/98:KrU15, rskr. 1997/98:
240). Anslaget föreslås öka med 2,5 miljoner kronor för att rymma ett förbättr
administrationsbidraget till BFI.
Sammanlagt föreslås anslaget uppgå till 9 801 000 kronor.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag till medelsanvisning.

6.5 Talboks- och punktskriftsbiblioteket (C 5)

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) framställer och lånar ut talböcker o
talböcker. Biblioteket har en central utskrivningstjänst för dövblinda och
högskolestuderande med synskador eller andra läs- och skrivsvårigheter.
Regeringen föreslår att 54 873 000 kronor skall anvisas under anslaget för budg
hänsyn till omfattningen av anslagssparandet. Vidare föreslås att regeringe
först under år 2000 (yrkande 3).
En sänkning av anslaget avvisas i motion Kr255 (m). Där föreslås att tre miljon
Utgiftsprognosen för år 1998 visar att Tal- och punktskriftsbibliotekets utgåe
totala anslag om 56 704 000 kronor får myndigheten anses ha ett stort sparande.
motion Kr255 (m) yrkande 7 och tillstyrker regeringens förslag till medelsanvis
Utskottet tillstyrker likaså att riksdagen bemyndigar regeringen att i fråga om
3 000 000 kronor som medför utgifter under år 2000.
I motion Kr204 (m) framhålls vikten av att blinda personer ges möjlighet att a
enda läs- och skriftspråk. Mot denna bakgrund anser motionären att det
punktskriftsläsare skall kunna finansieras. Motionären redovisar att det i
Synskadades Riksförbund står bakom verksamheten. Medlemmarna erbjuds att välja
motsvarar vad seende läsare skulle få betala i bokklubbsavgift för textböcker.
500 och 3 000 kronor mer per bokexemplar. I dag står Synskadades Riksförbund fö
Utskottet har inhämtat att det för detta ändamål används medel från Synskadades
Utskottet instämmer med motionären i att det är viktigt att synskadade ges möjl
Riksförbunds initiativ att stödja bokklubbsverksamheten för punktskriftsläsare
former denna verksamhet kan stödjas genom ett särskilt bidrag. Vad utskottet an
känna.

6.6 Bidrag till stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (C 6)

Ändamålet för Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur är att ä
böcker).
Regeringen föreslår att 13 305 000 kronor skall anvisas under anslaget.
I motion Kr272 (kd) föreslås att anslaget engångsvis höjs med 1 miljon krono
utgivningen från Centrum för lättläst som idé (yrkandena 10 och 23 i denna d
allmänheten. I motionen anförs att många, både barn och vuxna, skulle ha stor g
Utskottet vill med anledning av motionen anföra följande. LL-produkterna föruts
att påverka attityder och väcka ett läsintresse bland ovana läsare. Marknad
stiftelsen startat kurser i och om lättläst litteratur. Antalet läsombud i land
personer i regionala och lokala arbetsgrupper. Ett ökat intresse för LL-böcker
att tillgången på lättläst litteratur och information har förbättrats och att n
om LL-produkter givit goda resultat och att nya läsare nåtts. Utskottet menar a
av motionärerna. Med avstyrkande av motion Kr272 (kd) yrkandena 10 och 23 tills

6.7 Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden (C 7)

Under anslaget anvisas medel för bidrag till Svenska språknämndens och Sverigef
Mot bakgrund av att Svenska språknämnden utarbetat ett förslag till handlingspr
förstärks med 500 000 kronor.
Sammanlagt föreslås anslaget uppgå till 4 070 000 kronor.
Utskottet tillstyrker den föreslagna medelsanvisningen.

7 Bild och form samt konsthantverk (D)

7.1 Statens konstråd (D 1)

Målet för Statens konstråds verksamhet är att konsten blir ett naturligt insl
till statens byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet. Fr.o.m. år
gemensamma miljöer än sådana som brukas av staten när det bedöms som kulturpoli
samhällsmiljö.
I mars 1998 lämnade regeringen ett gemensamt uppdrag till Statens kulturråd, S
museet att i första hand genom ökad samverkan stärka bild- och formkonstens stä
Anslaget föreslås av regeringen förstärkas med 500 000 kronor genom en öv
Anledningen är den ökade arbetsmängden hos Konstrådet till följd av det vidg
informationsinsatser som är riktade mot Konstrådets nya samarbetspartner kan st
Regeringen föreslår att anslaget skall uppgå till 5 122 000 kronor.
Staten bör enligt motionärerna bakom motion Kr255 (m) renodla sitt ansvar
offentliga miljöer än de statliga. Anslaget till myndigheten bör enligt motionä
Utskottet anser att det övergripande målet för Konstrådets verksamhet inte bö
anslaget som regeringen begärt, dvs. 5 122 000 kronor.

7.2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (D 2)

Från anslaget D 2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön utgår medel
Vidare utgår bidrag till folkparkerna och vissa samlingslokalhållande organisat
utsmyckning av andra gemensamma miljöer än de statliga, t.ex. bostadsområden sa
Regeringen har till följd av Konstrådets anslagssparande, från 1997 på
7 miljoner kronor, gjort en tillfällig neddragning av anslaget för år 1999 med
000 kronor för att möjliggöra en ökning av anslaget D 1 Statens konst
Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön föreslås av regeringen uppgå t
beställa konstverk som medför kostnader på högst 15 miljoner kronor efter år 19
Anslaget bör enligt motion Kr255 (m) minskas med 10 miljoner kronor i förhålla
ansvar och att bidrag inte bör utgå till utsmyckning av annan gemensam miljö än
Statens konstråds vidgade uppdrag, att tillföra konst även till andra gemensam
konstnärer över hela landet och bidrar därmed till att öka deras försörjningsmö
på det sätt som föreslås i motionen eller att anslaget skall minskas för nästa
Utskottet tillstyrker regeringens förslag att under anslaget anvisa 35 438 000
som medför kostnader på högst 15 miljoner kronor efter år 1999.

7.3 Nämnden för hemslöjdsfrågor (D 3)

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall genom olika åtgärder främja hemslöjden i den
hemslöjdsfrämjande verksamhet.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag att under anslaget D 3 Nämnden för he

7.4 Främjande av hemslöjden (D 4)

Anslaget D 4 Främjande av hemslöjden disponeras av Nämnden för hemslöjdsfrågor
riksförbund och till projekt inom hemslöjdsområdet.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag att under anslaget D 4 Främjande av h

7.5 Bidrag till bild- och formområdet (D 5)

Under anslaget D 5 Bidrag till bild- och formområdet anvisas medel till dels b
de fria konsterna.
För budgetåret 1998 har regeringen i regleringsbrev fördelat anslaget som uppgå
formområdet och 1 580 000 kronor till Akademien för de fria konsterna.
anslagsposten med 7 628 000 kronor till verksamhetsbidrag till organisationer,
grafikområdet. Statens kulturråd har innevarande budgetår lämnat verksamhetsbi
form, Stiftelsen Gerlesborgsskolan,  Grafiska  sällskapet,  Handarbetets
konsthantverkskooperativ (Bidrag till Föreningen för Nutida svenskt silver
Utställningsbidrag har lämnats till Folkrörelsernas Konstfrämjande, Sveriges ko
I enlighet med riksdagens ställningstagande i juni 1998 till regeringens propo
och med hänvisning till de skäl som där framfördes införs ett nytt verksamhetss
till organisationer inom bild- och formområdet till att också omfatta stöd
förbättra konstnärernas möjligheter att ställa ut sin konst och få ersättning
förstärkt verksamhetsstöd till Folkrörelsernas Konstfrämjande i enlighet med ti
stödet till dessa ändamål ökas med sammanlagt 11 miljoner kronor. Förslage
villkor.
Fotograficentrum Riks i Stockholm har under senare år utvecklat sin verks
fungerar som en centrumbildning. Mot denna bakgrund föreslår regeringen att 1 0
anslaget A 2 Allmän kulturverksamhet till anslaget D 5 Bidrag till bil
Fotograficentrum.
Regeringen föreslår att riksdagen skall anvisa 27 296 000 kronor, för budgetåre
Motionärerna bakom motion Kr274 (mp) anser att det inte är rimligt att de tj
hanteras inom föreslagna budgetramar. Motionärerna föreslår därför att anslaget
delvis). I motionen yrkas vidare att 2 miljoner kronor även skall avsättas till
Utskottet tillstyrker regeringens förslag om medelsanvisning och avstyrker därm
Regeringens preliminära beräkningar av anslag för åren 2000 och 2001 har inte u
ställning till anslagets storlek för de två budgetåren. Motion Kr274 (mp) yrkan
I motion Kr239 (m) anser motionärerna att Litografiska Akademin i Tidaholm skal
stöd för investeringar i gemensam utrustning.
Vänsterpartiet anser i motion Kr262 att det verksamhetsbidrag som enligt regeri
användas för ombyggnad av lokaler. Som exempel på lokal nämns i motionen Röda S
Utskottet vill erinra om att det ankommer på de bidragsbeviljande organen att e
om bidrag. I här aktuellt avseende ankommer det på Kulturrådet att p
verksamhetsbidrag skall användas. Med hänvisning härtill avstyrker utskottet mo
Motionärerna bakom motion Kr240 (s) anser att stödet till kollektivverkstäder i
Bild- och formkonstnärers arbete kräver ofta dyr utrustning. Utskottet anser dä
gemensam utrustning. Utskottet avstyrker därmed motion Kr240 (s).

8 Ersättningar och bidrag till konstnärer (E)

8.1 Konstnärsnämnden ( E 1)

Det övergripande målet för Konstnärsnämnden är att främja bild-, form-, ton, sc
att främja internationellt konstnärsutbyte genom att bl.a. erbjuda gästa
förhållanden. Konstnärsnämnden beslutar om statliga ersättningar och bidrag t
förslag till innehavare av inkomstgarantier.
Som anförs i propositionen om konstnärernas villkor (prop. 1997/98:87) b
internationella ateljéverksamheten IASPIS ( International Artists Studio Progra
för detta ändamål. Regeringen föreslår att riksdagen skall anvisa 9 788 000 kro
Motionärerna bakom motion Kr255 (m) anser att anslaget skall minskas med 1 milj
Utskottet tillstyrker den av regeringen förslagna medelstilldelningen. Motion K

8.2 Ersättningar och bidrag till konstnärer (E 2)

Under anslaget E 2 Ersättningar och bidrag till konstnärer beräknas medel til
fördelas av upphovsrättsorganisationen Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS),
samt inkomstgarantier som fördelas av regeringen.
Regeringen redovisar, mot bakgrund av de skäl som anfördes i propositione
ställningstagande, följande förändringar inom anslaget.
I syfte att öka yngre eller ännu ej etablerade konstnärers möjligheter att st
bild och form. Regeringen föreslår även att den individuella visningsersättning
miljoner kronor.
Regeringen föreslår vidare förstärkningar av bidrag till konstnärer inom område
som arbetar med beställningsverk. Den föreslagna förstärkningen bör också enlig
inom tonområdet som syftar till att främja tillkomsten av nya verk.
Regeringen avser att i Birgit Cullbergs namn instifta ett årligt stipendium til
Därtill föreslår regeringen att medel avsätts till en ny ersättning till upphov
på fonogram (fonogramersättning).
Stödet till konstnärer inom ton och scen föreslås öka för nämnda ändamål med sa
inom ramen för anslaget.
Regeringen föreslår vidare att medel avsätts till ett nytt stöd för främj
möjligheter att försörja sig på utfört konstnärligt arbete. Anslaget bör för de
Slutligen föreslår regeringen en ökning av Nordiska författarstipendier och
överlämnat en proposition (prop. 1997/98:156) till riksdagen med förslag om att
bestämmelser om s.k. kassettersättning. Mot denna bakgrund föreligger e
rättighetshavare på musikområdet. Regeringen föreslår därför att anslaget minsk
Regeringen föreslår att riksdagen skall anvisa 252 350 000 kronor under anslage
I motion Kr273 (c) föreslår motionärerna att 50 miljoner kronor utöver regering
för att genomföra Konstnärsutredningens förslag. Motionärerna anser att anslags
delvis).
Finansutskottet har i sitt förslag till ramnivå för utgiftsområdet 14 inte före
Utskottet utgår från att riksdagen vid sin behandling av ramnivån för utgift
tillstyrka en omfördelning av 50 miljoner kronor inom utgiftsområde 17 för fina
yrkande 12 i denna del och Fi210 (c) yrkande 18 i denna del.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag att under anslaget anvisa 252 350 000

9 Arkiv (F)

9.1 Riksarkivet och landsarkiven ( F 1)

Riksarkivet och landsarkiven är statliga arkivmyndigheter med särskilt ansvar f
Regeringen har till följd av ett beräknat anslagssparande på 12,2 miljoner kro
för år 1999 föreslås bli 1 miljon kronor.
Regeringen föreslår att riksdagen skall anvisa 232 440 000 kronor under anslage
Utskottet tillstyrker den föreslagna medelsanvisningen.

9.2 Bidrag till regional arkivverksamhet (F 2)

Fr.o.m. den 1 januari 1998 omfattas de 20 regionala arkivinstitutionerna a
erhöll arkivinstitutionerna föreståndarbidrag från Riksarkivet.
Syftet med bidraget är att främja regional arkivverksamhet, att få ett nät a
folkrörelsearkiven i den regionala kulturpolitiken.
Regeringen bedömer att det statliga stödet är viktigt och föreslår därför en y
2000 med 600 000 kronor respektive 1,6 miljoner kronor.
Regeringen föreslår att riksdagen skall anvisa 2 982 000 kronor under anslaget
I två motioner, Fi211 (fp) yrkande 15 delvis och Kr254 (fp) yrkandena 8 o
dokumentation om industrisamhällets historia. Motionärerna föreslår att 1 700 0
Som ovan anförts föreslår regeringen ytterligare satsning på de regionala ark
kulturarvet skall ha fortsatt hög prioritet i arkivinstitutionerna. Regering
den närmare inriktningen på regeringens satsning på det industrihistoriska k
tidigare sagt om bl.a. vikten av en bred satsning. Utredningen skall vara kl
(fp) yrkande 15 i här aktuell del och Kr254 (fp) yrkandena 8 och 15 i här aktue
Utskottet tillstyrker regeringens förslag till medelstilldelning på 2 982 000 k

9.3 Språk- och folkminnesinstitutet (F 3)

Språk- och folkminnesinstitutet har till uppgift att samla in, bevara, vetenska
folkmusik och den svenska jazzens historia. Vidare skall institutet avge yttran
kartor.
Regeringen föreslår att Svenskt visarkiv, som är en enhet inom Språk-
budgetkonsekvenser för Språk- och folkminnesinstitutets övriga verksamhet unde
motionärerna att regeringens förslag om överföring av Svenskt visarkiv
myndighetsstrukturen som regeringen aviserat. Motionerna behandlas av utskottet
Utskottet tillstyrker regeringens förslag att riksdagen skall anvisa 28 346 000

9.4 Svenskt biografiskt lexikon (F 4)

Myndigheten Svenskt biografiskt lexikon har till uppgift att fortsätta och slut
Regeringen föreslår att riksdagen skall anvisa 3 497 000 kronor under anslaget.
Utskottet tillstyrker den föreslagna medelsanvisningen.

9.5 Arkivet för ljud och bild (F 5)

Arkivet för ljud och bild (ALB) skall möjliggöra forskning i svensk kultur och
form av ljud och rörliga bilder. Myndighetens verksamhet vilar på grunderna för
ALB har i sitt budgetunderlag för åren 1999-2001 informerat om kostnader som ko
1998 tillstånd att sända television med digital sändningsteknik till elva TV-bo
lagen (1996:844) gäller för sändningarna, faller de under pliktexemplarslag
budgetunderlag lämnar underlag för beräkning av de ökade kostnader som d
budgetpropositionen för år 2000.
Regeringen föreslår att riksdagen skall anvisa 26 933 000 kronor under anslaget
Utskottet tillstyrker den föreslagna medelsanvisningen.

10 Kulturmiljö (G)

10.1 Riksantikvarieämbetet (G 1)

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är central förvaltningsmyndighet för kulturmiljö
som rör dessa, medverka i EU-arbetet och i det internationella arbetet me
området.
Fr.o.m. den 1 januari 1998 har RAÄ och Statens historiska museer skilts åt och
RAÄ fördelar fr.o.m. juli 1998 även statsbidrag till regionala och lokala musee
H 3 Bidrag till regionala museer).
Den arkeologiska uppdragsverksamheten, som bedrivs inom avdelningen för arkeolo
kronor. RAÄ:s verksamhet har under 1997 inriktats på att finna lämpliga organis
lämnat två rapporter till regeringen med anledning av det ekonomiska underskott
situationen avsevärt förbättrats. Samtidigt återstår dock ett underskott, huvu
undersökningar. Enligt regeringens bedömning, som utgår från den prognos för ve
för den avgiftsfinansierade verksamheten.
RAÄ disponerar medel för bidrag till organisationer inom kulturmiljövårde
utgiftsområde 17 till Sveriges Hembygdsförbund, eller i förekommande fall även
våren 1998 (bet. 1997/98:KrU12, rskr. 1997/98:191).
Regeringen föreslår att 150 141 000 kronor skall anvisas under anslaget.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag till medelsanvisning.

10.2 Bidrag till kulturmiljövård (G 2)

Under anslaget anvisas medel för bidrag till byggnadsvård samt forn- och lands
till vård och underhåll av vissa kyrkliga inventarier. Bidrag utgår också till
I propositionen Utveckling och rättvisa - en politik för storstaden (prop. 1997
för arbete för storstädernas kulturmiljöer. Medel för år 1999, 8 miljoner krono
Regeringen har vidare för åren 1999-2001 beräknat sammanlagt ca 24,5 miljoner k
miljoner kronor år 1999, ca 12,2 miljoner kronor år 2000 och ca 6,1 miljoner kr
I propositionen om en miljöbalk (prop. 1997/98:45) föreslog regeringen att en n
regeringens förslag (bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278). Med anledning h
till kulturmiljövård för åtgärder som föranleds av riksdagens beslut om kulturr
Ett effektivt användande av kulturmiljöområdets bidragsmedel förutsätter tillgå
att disponera högst 5 miljoner kronor av anslaget för insatser för att förbätt
användas regionalt.
Anslaget föreslås av regeringen minska med 10 miljoner kronor för år 199
utgifter för år 1999. Regeringen har tagit hänsyn till att ett beräknat anslags
Regeringen föreslår att 241 118 000 kronor skall anvisas under anslaget för bu
år 1999 besluta om bidrag som medför utgifter på högst 40 miljoner kronor efter
högst 6 miljoner kronor under år 2001.
I motion Kr255 (m) föreslås - med hänvisning till att den verksamhet som erhåll
265 918 000 kronor, vilket är en ökning med 24 800 000 kronor i förhållande til
Utskottet vill som tidigare år framhålla att betydande summor anvisats under se
kommer en ny åtgärd för bevarande av samiska natur- och kulturmiljöer att
propositionen Hållbart fiske och jordbruk (prop. 1997/98:2, utgiftsområde 2
utgiftsområde 14, anslaget A 3 Särskilda åtgärder för arbetshandikappade en sär
till kulturarvet (Kulturarvs-IT). Satsningen syftar till att öka tillgänglighet
anställs ca 40 arbetsledare med utbildning i museiämnen.
Utskottet är inte berett att förorda en medelsanvisning som överstiger den som
yrkande 12 beslutar att anvisa medel under anslaget i enlighet med regeringens
Vidare tillstyrker utskottet att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1
dock längst t.o.m. år 2002. Utskottet anser dock att någon precisering av belop

10.3 Restaureringsarbeten vid de kungliga slotten och rikets fästningar (G 3)

Under anslaget anvisas medel för restaurering och underhåll av de kungliga slot
Regeringen föreslår att 50 000 000 kronor skall anvisas under anslaget för budg
Utskottet tillstyrker regeringens förslag till medelsanvisning.

11 Museer och utställningar (H)

11.1 Centrala museer: Myndigheter (H 1)

Under anslaget beräknas medel för år 1999 för följande centrala museer, vilka
riksmuseet, Livrustkammaren,  Skoklosters  slott och Hallwylska museet,
försvarshistoriska museer. Under anslaget har för år 1999 även medel beräknats
Regeringen föreslår att 601 087 000 kronor skall anvisas under anslaget. I a
vikten av utvecklingsarbeten och pilotprojekt där nya arbetssätt och samarbets
samhällsplaneringens område. Arkitekturmuseets anslag bör tillföras ytter
kampanj. En förstärkning med 1 miljon kronor föreslås för att förbättra möjligh
Statens musiksamlingars ledning bör förstärkas med en heltidsanställd chef bör
För den nya museimyndigheten, i budgetpropositionen benämnd Världskulturmuseet,
(beloppet härrör från tabell 11.5 s. 116). Bakgrunden till förslaget
huvudmannaskapet för Etnografiska museet i Göteborg och att museet vid samma
Östasiatiska museet till ett samlat etnografiskt centralmuseum samt att den
1996/97:129). En kommitté (Ku 1996:07) har förberett och lämnat förslag ti
världskultur (SOU 1998:125).
I det belopp som avsatts för myndigheten Världskulturmuseet ingår 29 miljone
fråga föreslås överföringar till anslagsposten för Världskulturmuseet från andr
beräknas under anslagsposten för Världskulturmuseet i stället för som hittills
kronor skall överföras från anslagsposten för Statens konstmuseer, vari Ös
museer, vari Medelhavsmuseet ingår. Genom en felräkning anges i budgetpropos
anslagsposterna.
En rad motioner har väckts som rör den nya myndighetens organisation och medels
I två motionsyrkanden, nämligen i motionerna Kr255 (m) yrkande 15 och Kr272 (k
organisatoriskt skall ingå i samma myndigheter som hittills, nämligen S
Östasiatiska museet i motion Kr273 (c) yrkande 6 och Medelhavsmuseet i motionen
Motionärerna bakom motion Kr273 (c) föreslår även att medlen för Östasiatiska
respektive Statens historiska museer (yrkande 12 i denna del). Samma yrkande fr
I motion Kr255 (m) föreslås att anslagsposten för Världskulturmuseet skall mins
Utskottet har vid bedömningen av de nu aktuella motionsförslagen kommit fram ti
Utskottet anser att de fyra museerna skall ingå i en ny myndighet i enlighet me
De fyra olika museerna inom myndigheten med sina olika forskningstraditioner oc
befrukta varandra. Den institutionella och kompetensmässiga bredden kan visa
Personalens hela kompetens måste tas till vara, inte minst det som i arbetsli
särart tas till vara i kommande utvecklade samarbete.
I den nya myndigheten skall ingå den verksamhet som vid utgången av år 1998 bed
museet och Medelhavsmuseet i Stockholm. Organisationskommittén har föreslagit
bedrivs vid de fyra enheter som skall ingå i den nya myndigheten skall ge
utställningar m.m.
Det skall finnas representation i myndighetens styrelse för sektorsforskning
internationellt samhällsperspektiv är värdefull. Även visst parlamentarisk
personalens inflytande.
Utskottet anser att det är självklart att verksamhetsbidraget skall förstärka
regeringen senast i budgetpropositionen för år 2001 redovisar en plan för finan
som skall tillföras verksamheten.
Utskottet har således inte funnit att riksdagen har någon anledning att beakta
Riksdagen bör med avslag på motionerna Kr255 yrkande 15, Kr272 yrkande 14 och
anfört om museets organisation, styrelse, personal m.m.
Då det gäller beräkningen av anslagsposten för Världskulturmuseet vill utskotte
För utskottet är det naturligt att den nya museimyndigheten särskilt i ett up
personal, lokaler, investeringar i utrustning och inredning, planering och u
tas i bruk. De reformmedel som regeringen har beräknat synes vara väl motiv
föregående nämnda betänkande uttalat att det är väsentligt att den tillgängliga
myndigheten får möjlighet att planera sitt uppbyggnadsarbete på ett tillrä
regeringens inriktning så att systemet med anslagssparande i detta speciella f
kunna utgå från att regeringen i kommande budgetprövning av myndighetens ansla
som med all säkerhet förestår och att anslagssparandet inte tas till intäkt för
Det anförda innebär att utskottet inte kan acceptera en nedskärning av det slag
museerna skall föras samman inom en ny myndighet, avstyrker även motionerna Kr2
Utskottet behandlar under detta avsnitt även de i propositionen föreslagna orga
Regeringen föreslår att Moderna museet skall skiljas från Statens konstmuseer o
avvaktan på riksdagens beslut skall förbereda förändringen. Den nya organisatio
skäl till regeringens förslag lämnas i propositionen.
Utskottet har inte något att erinra mot förslaget.
Regeringen föreslår slutligen att Svenskt visarkiv skall föras över från Språk-
budgetkonsekvenser för år 1999.
I två motioner, Kr208 (m) och Kr273 (c) yrkande 11 avstyrks regeringens förslag
översyn av myndighetsstrukturen på kulturområdet, vilket inkluderar en översyn
prövas i samband med en sådan översyn och således inte avgöras nu.
Utskottet anser i likhet med regeringen att det finns både administra
dokumentation inom musikens område finns samlade i en organisation. Bl.a. komm
material att öka genom att Statens musiksamlingars kontaktnät kan utnyttjas. Sa
enlighet med regeringens förslag.
Således bör regeringens förslag godtas och motionsyrkandena avstyrkas.
Sammantaget innebär utskottets ställningstaganden i det föregående att 601 087

Slutligen vill utskottet i detta sammanhang beröra frågan om lokaliseringen av
Riksdagen beslutade i mars 1998 att ge regeringen till känna att myndigheten
Utskottet har noterat att regeringen i budgetpropositionen bedömer att ytterli
att regeringen nyligen uppdragit åt myndigheten att fortsätta att analysera frå
vid organisationsfrågor, ekonomiska konsekvenser av lokaliseringen samt persona
Det kan tilläggas att en ledamot av riksdagen nyligen har ställt en fråga
utlokaliseringen av myndighetens ledning (fråga 1998/99:71).
Med tanke på att förhållandevis lång tid hunnit gå sedan riksdagen i mars 1998
skyndsamt.

11.2 Centrala museer: Stiftelser (H 2)

Under anslaget anvisas medel för följande museer, vilka är stiftelser: Nordiska
Regeringen föreslår att 172 897 000 kronor skall anvisas för budgetåret 1999.
Utskottet tillstyrker den föreslagna medelsanvisningen.

11.3 Bidrag till regionala museer (H 3)

Under anslaget anvisas medel för regionala museer samt för lönebidragsanställda
Regeringen anför att - i enlighet med vad som förutsattes i budgetproposition
1999 för att ökas till 6 % för år 2000 av det totala antalet stödenheter.
insatser med anknytning till industrisamhällets kulturarv. Sådana insatser
kulturarvets demokratiska funktioner.
Med anledning av försöksverksamheten i Kalmar, Skåne och Gotlands län med ändra
000 kronor skall föras över från detta anslag till anslaget A 4 Försöksverksamh
H 3 skall ökas med 400 000 kronor för en anställning vid Kulturen i Lund.
Regeringen föreslår att anslaget H 3 skall föras upp med 102 271 000 kronor för
Frågan om stöd till Nordiska akvarellmuseet behandlas i tre motionsyrkanden.
Motionärerna bakom motion Kr254 (fp) anför att investerings- och planeringskost
kronor. Av investeringsbeloppet finns nu 45 miljoner tillgängliga. Projektet
ökning av anslaget med 5 miljoner kronor för budgetåret 1999 (yrkande 15 i denn
Vid föregående riksmöte behandlade utskottet utförligt yrkanden som syft
akvarellmuseet. Utskottet, som avstyrkte yrkandena, framhöll bl.a. att det anko
till icke-statliga kulturlokaler (bet. 1997/98:KrU1 s. 103).
Utskottet vidhåller alltjämt denna ståndpunkt. Utskottet är således inte berett
Utskottet har i ett tidigare avsnitt i detta betänkande beslutat före
musikinstitutioner samt för regionala museer även för år 1999 skall utg
budgetpropositionen. Som en konsekvens av utskottets ställningstagande bör ju
överföras till anslaget A 4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av
bemyndigas att justera medelsberäkningen under anslagen A 4, B 2 och H 3 med an
regionala bidragen utan behålla nivån 2 %.

Utskottet föreslår - med erinran om att anslaget kommer att justeras av reger
motionerna Kr254 (fp) yrkandena 10 och 15 i här aktuell del och Fi211 (fp) yrka

11.4 Bidrag till vissa museer (H 4)

Under anslaget anvisas medel för bidrag till ett antal museer och andra instit
Milles Lidingöhem, Thielska galleriet, Föremålsvård i Kiruna, Röhsska museet, R
Regeringen föreslår att 39 298 000 kronor skall anvisas under anslaget fö
bidrag till Röhsska museet föreslås öka med 500 000 kronor och till Judiska mus
Motionärerna bakom Kr255 (m) vill minska anslaget under H 4 med drygt 11 milj
indraget anslag till Arbetets museum. I motionen anförs bl.a. att museet skapat
har de medel som behövs för att fortleva av egen kraft.
Utskottet har ett flertal gånger uttalat att verksamheten vid Arbetets museum ä
102). Utskottet vidhåller alltjämt denna uppfattning. Utskottet anser att den m
avstyrker motion Kr255 (m) yrkande 16.
Förslag som rör skapande av ett särskilt kvinnomuseum tas upp i två motione
Hälften av denna ökning, 300 000 kronor, skall användas till projektering
tillsättas som behandlar möjligheterna att inrätta ett kvinnomuseum med natione
Utskottet behandlade senast vid förra riksmötet motionsyrkanden som syftar till
kvinnomuseum (bet. 1997/98:KrU1 s. 98-99, 100-101). Vid detta tillfälle avstyrk
att det är av stor betydelse att ett kvinnoperspektiv anläggs i museernas utstä
museer. Utskottet vidhåller denna uppfattning och avstyrker motionerna Kr274 (m
I motion Kr274 (mp) yrkas - som nämnts i det förgående - att anslaget H 4 skall
användas för projektering av ett filmmuseum (yrkande 45).
Även detta yrkande har framställts och behandlats av utskottet tidigare (sen
1995 för att undersöka möjligheterna att skapa ett svenskt filmmuseum arbetar f
Utskottet anser att det för närvarande inte är motiverat att föreslå riksdagen
delvis och 45 avstyrks.
Sammanfattningsvis anser utskottet att riksdagen bör anvisa medel för år 1999 i

Regeringen har under anslaget beräknat vissa preliminära belopp för budge
miljon kronor för vart och ett av budgetåren 2000 och 2001 (yrkande 2).
Regeringens beräkningar har inte underställts riksdagen. Utskottet anser att d
budgetåren. Motionsyrkandet avstyrks i denna del.

11.5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler (H 5)

Bidraget anvisas enligt förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statlig
ombyggnad av musei-, teater- och konsertlokaler som tillhör någon annan än stat
till utbyte eller komplettering av inventarier till sådana lokaler. Beslut om
Beslut om bidrag fattas innan aktuella byggnadsarbeten påbörjas och utbetalas n
Boverket inkom i mars 1998 med en redovisning av ett regeringsuppdrag att utre
samverkan med Riksantikvarieämbetet och Statens kulturråd. Boverket föreslår
kvalitet vid fördelning av medel.
Regeringen föreslår att riksdagen för år 1999 anvisar 10 miljoner kronor under
1999 besluta om bidrag som medför utgifter på högst 2 miljoner kronor efter å
miljon kronor under år 2001.
Motionärerna bakom motion Kr274 (mp) vill att även andra lokaler än de som
kulturlokaler" bör enligt motionärerna vidgas till att uttryckligen gälla sådan
Motionärerna anser i det sammanhanget att en sammanslagning av anslagen icke-s
motionärerna bör anslaget år 1999 vara 15 miljoner kronor, vilket innebär 5 mil
I motion Kr255 (m) anser motionärerna att regeringens förslag om bidrag till i
att kräva att huvudmannen skall stå för lokalkostnaderna samtidigt som det f
från anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (yrkande
Utskottet har från Boverket inhämtat att de åtaganden från 1998 som beräknas k
belopp som anslås under anslaget för år 1999 kommer således att kunna dispon
anser att anslaget bör finnas kvar. Utskottet tillstyrker regeringens förslag
samt Kr255 (m) yrkande 17 avstyrks.
Utskottet tillstyrker att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1999 bes
t.o.m. år 2002. Utskottet anser att någon precisering av beloppet inte bör göra
Utskottet anser att riksdagen inte bör ange i detalj vad som bör ingå i det i f
ankomma på Boverkets samlingslokaldelegation att tolka och tillämpa förord
Utskottet avstyrker med det anförda motion Kr274 (mp) yrkande 43.
Regeringen har under anslaget angivit vissa preliminärt beräknade belopp för
ett av åren skall ökas med 20 miljoner kronor (yrkande 2 delvis).
Regeringens preliminära beräkningar för åren 2000 och 2001 har inte underställt
anslagets storlek för de två budgetåren. Motion Kr274 (mp) yrkande 2 i här aktu
I motion Kr224 (fp) anser motionären att projektet Kulturbruket i Mellerud bör
i Mellerud i enlighet med den ansökan som inlämnats till Boverket.
Då det gäller frågan om bidrag från anslaget stöd till icke-statliga kulturloka
inom ramen för tillgängliga resurser prioritera mellan olika ansökningar och pr
härtill avstyrks motion Kr224 (fp).

11.6 Riksutställningar (H 6)

Under anslaget anvisas medel för Riksutställningar, vars verksamhet sedan den 1
Regeringen föreslår att 36 316 000 kronor skall anvisas under anslaget för budg
Motionärerna bakom motion Kr255 (m) anser att Riksutställningars roll skall
fungera som serviceorganisation till andra utställningsarrangörer. Vidare
miljoner kronor och uppgå till 11 316 000 kronor (yrkande 18).
Utskottet avstyrkte vid föregående riksmöte ett motionsförslag med liknande inn
fastställt att det övergripande målet för Riksutställningar skall vara att beva
och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom
kulturpropositionen konstaterat att Riksutställningars verksamhet alltmer kom
landet samt att det helt övervägande antalet utställningsförslag kommer från e
Utvecklingen mot en i praktiken dominerande efterfrågestyrning bör - menade reg
Enligt regleringsbrevet för år 1998 skall Riksutställningars mål vara att utöka
Utskottet anser att det inte finns skäl att vidta några åtgärder med anledning
beslutar anvisa medel under anslaget H 6 i enlighet med regeringens förslag.

11.7 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål (H 7)

Anslaget får användas för inköp av kulturföremål som har ett sådant konstnär
med offentliga samlingar.
Beslut om statliga utställningsgarantier respektive inköp av kulturföremål medd
Regeringen föreslår att 80 000 kronor skall anvisas under anslaget för budgetår
I motion Kr255 (m) föreslås att anslaget skall ökas med 100 000 kronor i för
möjligt att tillämpa frikostigare kriterier för vilka som kan få del av utställ
Utskottet som under föregående riksmöte behandlade ett liknande motionsyrkande
Med anledning av förslag i den kulturpolitiska propositionen beslutade riksdage
(prop. 1996/97:3 s. 147, 1996/97:KrU1 s. 128, rskr. 1996/97:129). Beslutet inne
kommersiella utställare än statliga museer. För utställningsanordnaren skall gä
1997/98:KrU1 s. 105).

Våren 1998 utfärdade regeringen en förordning om statliga utställningsg
kulturpropositionen och budgetpropositionen för år 1997 fullföljts så att - i e
garantier nu gäller. Utskottet är inte berett att föreslå kriterier som vidgar
Utskottet vill tillägga att det av regleringsbrevet för år 1998 framgår att und
000 kronor under anslagsposten 2 Inköp av vissa kulturföremål. Den låga budgete
kostnad som kan uppstå för statskassan om en eller flera garantier skulle behöv
möjligheterna att erhålla statlig garanti för de utställningsanordnare som omfa
Utskottet föreslår att riksdagen med avslag på motion Kr255 (m) yrkande 19 besl

12 Film och medier (I)

12.1 Filmstöd (I 1)

Under anslaget anvisas medel för statens stöd till svensk filmproduktion m.m.,
samt Konstnärsnämndens filmstöd.
I propositionen föreslås att en viss förstärkning skall göras av anslaget.
resurscentrum för film och video och 0,8 miljoner kronor för Filminstitutets be
att i Ingmar Bergmans namn möjliggöra fortsatt restaurering av svensk färgfil
medel som skall användas dels för att bygga upp en organisation för rådgivni
mellan Arkivet för ljud och bild och Stiftelsen Filmform när det gäller dokumen
Regeringen föreslår att 142 403 000 kronor skall anvisas under anslaget för bud
Motionärerna bakom motion Kr273 (c) anser att regeringens förslag till nya sats
skall minskas med 2,3 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag (y
del.
Riksdagen beslutade under föregående riksmöte vid behandlingen av regeringens
regeringen till känna vad kulturutskottet anfört om att regeringen i b
rådgivning och distribution när det gäller film- och videokonst och för fortsat
experimentell film- och videokonst. Enligt utskottets uppfattning är de
1997/98:KrU13, rskr. 1997/98:303).
Utskottet anser att även övriga reformändamål som föreslagits i budgetpropositi
av anslaget i enlighet med förslaget i de nu aktuella motionerna.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag till medelsanvisning och avstyrker mo
Regeringen har under anslaget I 1 beräknat vissa preliminära anslagsbelopp för
beloppen skall ökas med 75 miljoner för vart och ett av budgetåren 2000 och 200
Regeringens beräkningar har inte underställts riksdagen. Utskottet anser att de
Motionsyrkandet avstyrks i denna del.

I det följande under avsnitt E Vissa filmfrågor behandlar utskottet regeringens


12.2 Statens biografbyrå (I 2)

Under anslaget I 2 anvisas medel för verksamheten vid Statens biografbyrå, en m
också tillsynsmyndighet för videogrammarknaden och skall därutöver yttra sig ti
Regeringen påminner om att Biografbyrån tar ut avgifter för granskning av f
Trots att granskningsavgifterna sänktes den 1 juni 1994 och den 1 januari 1997
Regeringen föreslår att tidsavgiften för byråns granskning skall sänkas från
tillståndskort utöver det första skall sänkas från 1 300 kronor till 1 000
varje tillståndskort utöver det första sänkas från 100 till 75 kronor. Förslage
videogram.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:886
Regeringen föreslår att 7 390 000 kronor skall anvisas under anslaget för budge
Utskottet tillstyrker den föreslagna medelsanvisningen.

12.3 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland (I 3)

Under anslaget anvisas medel till Teracom AB för rundradiosändningar i Storstoc
och överföring av en svensk programkanal till Finland, till Telia Infomedia Tel
antal orter i Sverige samt till Sverigefinska Riksförbundet för kostnader i sam
Regeringen föreslår att 25 533 000 kronor skall anvisas under anslaget för år 1
Utskottet tillstyrker den föreslagna medelsanvisningen.

12.4 Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till euro

Under anslaget anvisas medel för svensk medverkan i Audiovisuella Eureka
anvisas under anslaget för budgetåret 1999.
Utskottet tillstyrker den föreslagna medelsanvisningen.

12.5 Bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund för produktion av videogram på teck

Under anslaget anvisas medel för bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund för pro

Regeringen föreslår att 17 518 000 kronor skall anvisas under anslaget.
Utskottet tillstyrker den föreslagna medelsanvisningen.

12.6 Öppna kanaler

Riksförbundet Öppna kanaler i Sverige är en allmännyttig ideell förening till v
sig. Förbundet består för närvarande av fem lokala kabelsändarföretag i lande
kanaler nå ca 820 000 hushåll. Fler öppna kanaler - eller public access-kanaler
direktsända från riksdagens debatter. Förbundets mål är bl.a. att bidra till ut
demokratiska grundvärden som yttrandefrihet, informationsfrihet, offentlighet,
tillämpning av public access för att stärka demokrati, yttrandefrihet oc
religiöst obunden. (Uppgifterna har hämtats från riksförbundets hemsida på Inte

Motionärerna bakom motion Kr274 (mp) anser att Riksförbundet Öppna kanaler f
Verksamheten som för närvarande finansieras med kommunala medel och genom
föreslås ett tillfälligt stöd härför om 1 miljon kronor för år 1999 (yrkande 1
Enligt utskottets uppfattning är den kabelsändarverksamhet som bedrivs av i
demokratiska värden såsom yttrandefriheten. Utskottet vill understryka att den
en sådan verksamhet som bedrivs av medlemmarna i riksförbundet och eventuellt ä
kostnader distribuera information, politisk debatt m.m. I likhet med vad som f
man i sammanhanget inte kan bortse från de möjligheter som Internet numera in
1997/98:KU16 s. 20).
Då det gäller frågan om ekonomiskt stöd av verksamheten har utskottet inhämtat
informations- och kunskapshöjande insatser om EU. I övrigt torde - enligt utsko
för att finansiera verksamheten. Utskottet är således inte berett att för
Yrkandena avstyrks.

12.7 Radio och TV

I ett följande avsnitt av detta betänkande, D Radio och TV, behandlas frågor om

13 Forskning (J)

13. 1 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (J 1)

Under anslaget beräknas medel för verksamhetsforskning och utvecklingsarbete in
Riksarkivets, Riksantikvarieämbetets och Språk- och folkminnesinstitutets ans
grundforskning vid Naturhistoriska riksmuseet.
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) har fått regeringe
åtgärder för uppbyggnad och utveckling av sektorsforskningen inom kulturområdet
För särskilda insatser med anknytning till Språk- och folkminnesinstitutets ver
anvisas. Vidare har regeringen vid medelsberäkningen minskat anslaget med 2,5 m
föreslår att anslaget skall föras upp med 35 871 000 kronor för år 1999.
I motion Kr255 (m) föreslås att anslaget skall uppgå till 10 871 000 kronor, dv
som i stället bör ställas till HSFR:s förfogande för forskning på kulturens omr
ske på vetenskapliga kriterier och att det finns många exempel på aktiviteter a
etc., vilka felaktigt betecknas som forskning (yrkande 22).
Vid föregående riksmöte avstyrkte utskottet ett motionsyrkande av innehåll likn
Utskottet anser att det är viktigt att sektorsforskningsmyndigheterna i
utvecklingsarbetet skall bedrivas. Dessa myndigheter vet vilka behov av kunskap
från att sektorsforskningsmyndigheterna i eget intresse strävar efter en så hög
initiativ till. Resultaten av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings
kulturområdet görs (bet. 1997/98:KrU1 s. 107).

Utskottet, som alltjämt intar samma ståndpunkt i denna fråga, vill tillägga att
till framtida åtgärder samt initiera forskning inom vissa utvalda områden.
Utskottet föreslår att riksdagen med avslag på motion Kr255 (m) yrkande 22 anvi

13.2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen (J 2)

Under anslaget anvisas medel för stöd till Nordicom-Sverige (Nordicom) vid Göte
m.m.
Regeringen föreslår att Nordicom skall få ett resurstillskott för uppdraget att
inom massmedierna byggt upp.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag, vilket innebär att detta anslag bör

14 Trossamfund (K)

14.1 Stöd till trossamfund (K 1)

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (SST) fördelar anslaget enlig
kan beviljas för religiös verksamhet (verksamhetsbidrag), lokaler till rel
regeringsbeslut fördelas även bidrag till de danska, norska och isländska försa
äldre domkyrkor m.m. ur anslaget.
Det statliga stödet till trossamfunden har utretts. Utredningen om kyrkans
finansiering (SOU 1997:45) att stödet till trossamfunden skall finnas kvar. Reg
utan ärendet bereds fortfarande. Den av Regeringskansliet tillsatta Arbetsgrupp
rapport. I avvaktan på ställningstaganden med anledning av utredningsarbetet fö
slaget.
En höjning av anslaget med 4 300 000 kronor föreslås i motionerna Fi211 (fp) yr
betjänas av de trossamfund som får del av det statliga stödet har ökat avse
höjning av anslaget är enligt motion Kr254 (fp) yrkande 13 motiverad. Vad
känna.
Även i motion Kr272 (kd) föreslås en höjning av anslaget. Här är motionärernas
till 2,5 miljoner kronor 1997 och att bidrag därför endast kunnat ges till hand
För att kunna fortsätta med den behövliga handikappanpassningen av trossamfunde
(yrkande 23).
Utskottet menar - med hänvisning till vad som ovan sagts om pågående beredning
beredningen av kommande förslag. Utskottet tillstyrker således regeringens fö
yrkandena 13 och 15 samt Kr272 (kd) yrkande 23 avstyrks härmed.

15 Folkbildning (L)

15.1 Bidrag till folkbildningen (L 1)

Statens stöd till folkbildningen skall syfta till att göra det möjligt
samhällsutvecklingen (SFS 1991:977). I enlighet med riksdagens beslut våren 199
bidra till att stärka och utveckla demokratin, bredda kulturintresset och öka
som syftar till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samh
eller kulturellt missgynnade personer. Särskilt viktiga målgrupper är personer
våren 1998, även arbetslösa.
Statsbidrag lämnas till studieförbund och folkhögskolor. Folkbildningsrådet bes
I budgetpropositionen föreslår regeringen - i enlighet med vad som aviserades
miljoner kronor. Medelsökningen skall förstärka folkbildningens möjligheter at
och bidra till ett demokratiskt samhälle. Regeringen föreslår att anslaget ska
beräknas 40 miljoner kronor till uppsökande verksamhet och utbildning i
folkhögskolor inom ramen för kunskapslyftet, 321 000 kronor till fören
försöksverksamhet inom folkhögskolor och studieförbund.
I ett antal motioner föreslås en minskning av anslaget till folkbildningen.
I motion 255 (m) föreslås en minskning med totalt 298 miljoner kronor varav 40
23). Minskningen avser också bidraget till kunskapslyftet inom folkhögskolan. F
uppdragsutbildning och annan icke-bidragsberoende utbildning.
En minskning av anslaget med 40 miljoner kronor avseende den uppsökande verksam
Kr272 (kd) yrkande 23 i denna del, Kr601 (kd) yrkande 1, Kr273 (c) yrkande 12 o
I motion Kr274 (mp) yrkande 1 i denna del föreslås en minskning av anslaget med
10 miljoner kronor det allmänna bidraget till folkbildningen. Minskningen med 1
samlingslokaler.
I motion Kr517 (s, v, mp) slutligen föreslås en minskning av anslaget med 10
Folkbildningsrådet (yrkande 2). Även detta förslag om en minskning av ansla
allmänna samlingslokaler.
Vid sina samlade överväganden beträffande anslagen inom utgiftsområde 17 ha
bibehålla ett särskilt anslag för bidrag till allmänna samlingslokaler. (Frågan
15.3.) För att delvis finansiera ett fortsatt bidrag till allmänna samlingsloka
yrkande 2 och med anledning av motion Kr274 (mp) yrkande 1 i motsvarande del, m
att reformutrymmet för studieförbunden och folkhögskolorna för år 1999 minskar
behöver folkbildningen adekvata resurser för att fullfölja sina viktiga arbetsu
kunskaper, social kompetens och förmåga att bidra till ett demokratiskt samhäll
så snart som möjligt erhålla de medel som förutsatts bl.a. i proposition 1997/9
Utskottet kan - bl.a. mot bakgrund av folkbildningens stora betydelse och
folkbildningen med närmare 12 % som föreslås i motion Kr255 (m) yrkande 23. En
skulle allvarligt motverka syftet med statsbidraget, allra helst som motionär
att erbjuda den som uppdragsutbildning. Yrkandet bör avslås av riksdagen.
När det gäller frågan om beräknande av medel för uppsökande verksamhet vill
anförde följande.
Det är enligt utskottets uppfattning en stor utmaning för den femåriga verksamh
kommunal vuxenutbildning och folkbildning för att få den kompletterande eller n
s.k. prova-på-kurser är därför en betydelsefull del av kunskapslyftet. Det är a
koncentreras på och når de avsedda grupperna.

Det finns mycket som tyder på att många som sökt sig till och deltagit i den
Kunskapslyftskommittén har i sin tidigare nämnda första årsrapport (SOU 199
formella utbildningsbakgrunden skall kunna öka framöver. Kommittén har äve
verksamheten. Med väl utbildade och förberedda informatörer bör det enligt utsk
stimulans, uppmuntran och information som de mindre studiebenägna kan behöv
folkbildningens pedagogik och arbetsformer är mycket väl lämpade för såväl så
förutsättningar, behov och egna önskemål.

De organisationer som erhållit bidrag för uppsökande verksamhet och utbildni
följande år.
På utskottets förslag beslöt riksdagen våren 1998 att begära att regeringen
beträffande år 1997. Regeringen skulle också redovisa sin bedömning av de uppnå
I årets budgetproposition redovisar regeringen sin bedömning av det första ver
Stödet har bidragit till att det nu finns ett stort antal utbildade uppsök
utbildning. Stödet har också lett till att utbildningen, och därmed också kuns
Regeringen anser dock att det är för tidigt att redan nu dra några mer defin
som föreligger i mars 1999, bör avvaktas innan det är möjligt att på ett mera s
en sådan samlad bedömning under år 1999.
Utskottet anser att det är angeläget att riksdagen så snart det är möjligt får
riksdagen begärt och som regeringen nu aviserar till år 1999. När denna red
åren funnit goda verksamhetsformer som leder till att de som mest behöver vä
verksamheten uppnåtts.

Utskottet anser mot bakgrund av det anförda att riksdagen bör beräkna oförändra
regeringens förslag och att motionerna Kr254 (fp) yrkandena 14 och 15, Kr255 (m
del, Kr274 (mp) yrkande 1 i denna del, Kr601 (kd) yrkande 1, Fi210 (c) yrkande

I motion T808 (c) framhålls att det är nödvändigt med en särskild sa
informationstekniken (IT) och för att en utveckling av alla samhällsområden sk
könen i detta avseende. Alla utbildningsområdets aktörer bör engageras. Bl.a. b
nationellt kunskapslyft om IT (yrkande 11).
I proposition 1997/98:115 om folkbildning, vilken behandlades av riksdagen unde
något förslag - den bedömningen att folkbildningsarbetet inom sex angivna områd
Folkbildningen bör enligt regeringens mening ta på sig viktiga uppgift
Stiftelsen för kunskap och kompetens (KK-stiftelsen) hade - enligt vad regering
ramen för det utvecklingscentrum som inrättades enligt förslag i den region
Regeringen uttalade att det är viktigt att folkbildningen kan utforma verksa
och folkhögskolekurser. Regeringen redovisade också att folkbildningen skull
folkbiblioteken.
Utskottet anser att riksdagen inte bör besluta om att avsätta viss del av det
och frivilliga folkbildningen skall ha friheten att själv utforma och anpassa
bidrag till folkbildningen uttrycks i de syften med statsbidraget som lagts fas
Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet motion T808 (c) yrkande 11.
Sammanfattningsvis innebär utskottets ställningstagande att riksdagen bör anvis

Regeringens preliminära beräkningar av medelsfördelningen på anslag för bu
Kr274 (mp) yrkande 2 i den del yrkandet avser förevarande anslag.

15.2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen (L 2)

Under anslaget L 2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen har
000 kronor avsatts för vissa åtgärder för studerande med funktionshinder vid fo
Vidare har 32 467 000 kronor avsatts för tolkutbildning och teckenspråkslärar
universitet (TÖI). Vissa medel har också avsatts för TÖI:s förvaltningskostnade

Med anledning av två motioner om utbildningen av teckenspråkstolkar och t
riksdagen våren 1997 att hos regeringen begära översyn av dessa frågor (bet. 19
I utskottsbetänkandet gavs en utförlig redovisning av i vilka avseenden en
teckenspråkstolkar och teckenspråkslärare inom både folkbildningen och högskola
Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) och TÖI fick den 4 septembe
kartlägga och analysera behoven av lärare och andra personer kunniga i teckensp
redovisades den 13 mars 1998 och frågan bereds fortfarande inom Regeringskansli
Det nämnda riksdagsbeslutet 1997 innebar också att en översyn av fina
Kunskapslyftskommitténs nya uppdrag avseende insatser för funktionshindrade vux
kan utgå till funktionshindrade studerande vid folkhögskola. Kartläggningen bor
av extrakostnader för bostadsanpassning, omvårdnad m.m. under utbildning på fol
finansieringen av extrakostnaderna för utbildningen borde analyseras och
utbildning vid folkhögskola. Kunskapslyftskommitténs uppdrag skall redovisas se
Regeringen föreslår att riksdagen under anslaget L 2 Bidrag till vissa handikap
Utskottet föreslår att riksdagen anvisar medel i enlighet med regeringens försl

15.3 Bidrag till kontakttolkutbildning (L 3)

Medel från anslaget L 3 Bidrag till kontakttolkutbildning används till kontaktt
Stockholms universitet (TÖI) beslutar om fördelningen av medlen. TÖI beslutar o

Utskottet tillstyrker regeringens förslag att under anslaget L 3 Bidrag till ko

15.4 Folkbildningsorganisationernas information om EU

I motion U504 (c) föreslås att folkbildningen skall ges ett särskilt uppdrag at
benämnt Folkbildningsorganisationernas information om EU anvisa 21 800 000 kro
2001 i sådan omfattning att alla som vill kan delta i utbildningen (yrkandena 2
Utskottet uttalade i sitt betänkande 1997/98:KrU17 att det är väl medvete
samhällsutvecklingen, bl.a. när det gäller att öka kunskaperna och insikterna
att själv utforma och anpassa sitt kursutbud efter sina värderingar och bedöm
statsbidraget som lagts fast genom 1991 och 1998 års riksdagsbeslut. Utskot
utbildningssatsning eller kampanj för att öka kunskaperna om EU. I den mån me
om de skall välja att ansöka om medlen och delta i verksamheten. Motionens yrka
Motionens yrkande 3 om överflyttning av  21,8  miljoner  kronor från
folkbildningsorganisationernas information om EU har remitterats till fina
överföringen. Med hänvisning härtill avstyrker kulturutskottet motionens yrkan
EU.

16 Ungdomsfrågor (M)

16.1 Ungdomsstyrelsen (M 1)

Regeringen föreslår att riksdagen skall anvisa sammanlagt 12 367 000 kronor und
Enligt motionärerna bakom motion Kr255 (m) bör anslaget minskas med 6 miljon
som ungdomsaktiviteter utan bidrag drar till sig nya grupper får Ungdomsstyrels
24). Yrkandet bör ses mot bakgrund av den minskning av anslaget M 2 Bidrag till
avsnitt i detta betänkande (avsnitt 16.2).
Utskottet tillstyrker regeringens förslag till medelsanvisning och avstyrker dä

16.2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet m.m. (M 2)

Anslaget disponeras enligt förordningen (1994:641) om statsbidrag till ungdomso
anslaget har regeringen beräknat 4 miljoner kronor i statligt bidrag till de c
Sverige, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar under år
förslaget till budget för år 1999 (se avsnitt 17.3). Vidare avser regeringen a
nationella kontoret för Europeisk volontärtjänst.
Regeringen föreslår att riksdagen skall anvisa 96 389 000 kronor under anslaget
I motion Kr255 (m) föreslår motionärerna att anslaget bör vara 56 miljoner k
antalet medlemmar som de flesta ungdomsorganisationer fått kännas vid. Samtidig
attraherar nya grupper av ungdomar. Motionärerna anser därför att en ompröv
internationella verksamheten, men även grundbidragen till rikstäckande barn- oc
Utskottet finner regeringens medelsberäkning väl avvägd och är inte berett
motion Kr255 (m) yrkande 25 och tillstyrker regeringens förslag till medelstill
Motionärerna bakom motion Kr509 (kd) anför att anslaget till nationell och in
kronor under anslaget till centrala samlingslokalorganisationer. I stället före
samlingslokaler (detta yrkande behandlas nedan under avsnitt 17. 3 ). I mo
anslaget M 2 inte skall avsättas för bidrag till de centrala samlingslokalorgan
Utskottet anser att det är av stor betydelse att ungdomsorganisationer har till
kronor beräknas för centrala samlingslokalorganisationer. Vidare noterar utsko
samråd med Svenska Kommunförbundet samt berörda myndigheter, göra en översyn
verksamhet till barn och ungdomar bedrivs skall särskilt uppmärksammas. Översyn
av det anförda avstyrker utskottet motion Kr509 (kd) yrkande 7.
I motion Kr509 (kd) hemställs även om att reglerna för bidrag till religiösa un
motionärerna lett till att dessa ungdomsorganisationer missgynnats (yrkande
statsbidragssystemet till ungdomsorganisationer - och som riksdagen beslutad
vissa regler på grund av sina speciella medlemsvillkor. Som exempel på detta
del av bidraget fastställs även i det nya systemet utifrån medlemsantal vilket
uppfattning.
Utskottet  tog  ställning  till  ett motsvarande motionsyrkande vid för
ungdomsorganisationerna efter dispens erhåller grundbidrag som fullt ut jämstä
då det gäller det rörliga bidraget.
Utskottet intar alltjämt samma ståndpunkt. Av budgetpropositionen för år 199
regelsystemet för de målrelaterade statsbidragen. Översynen skall redovisas i m
föreslå riksdagen att vidta någon åtgärd med anledning av motionsyrkandet. Utsk

16.3 Särskild satsning på ungdomars kultur

I motion Kr273 (c) föreslås att riksdagen tar upp ett nytt anslag på statsbudge
ändamål (yrkandena 2 och 12). Ett sådant anslag bör disponeras av Ungdomsstyrel
stödja ungdomars delaktighet i kulturlivet och sådant eget skapande som inte fa
Utskottet vill påminna om att regeringen inom storstadssatsningen föreslår att
kronor till kulturverksamhet under åren 2000-2002 i syfte att förbättra ba
kreativa och ansvarstagande människor (prop. 1997/98:165 s. 106 f, prop. 1998/9
Utskottet finner att det inte finns ekonomiskt utrymme att ta upp ett nyt
yrkandena 2 och 12. Därmed avstyrker utskottet även motion Fi210 yrkande 18 i d

17 Folkrörelse- och idrottsfrågor

17.1 Stöd till idrotten (N 1)

Från anslaget utgår bidrag till Sveriges riksidrottsförbund (RF) för den verksa
vissa utanför RF stående organisationer.
Den parlamentariskt sammansatta Idrottsutredningen överlämnade sitt betänkande
till nya och tydligare mål för statens stöd till idrotten. Utredningen har vida
av rätten att överlämna fördelningen av statsbidraget till Riksidrottsförbund
riksdagen i ärendet under våren 1999.
Regeringen föreslår att riksdagen skall anvisa 475 240 000 kronor under anslage
I förslaget för år 1999 och beräkningarna för år 2000 och 2001 ingår m
näringslivet tillskjuter motsvarande belopp.
Mellan åren 1992 och 1997 har 55 miljoner kronor av överskottet från AB Tips
höjdes bidraget till 60 miljoner kronor. Våren 1996 beslutade riksdagen (prop.
införas vad gäller överskottet från det statliga spelbolaget. I avvaktan på inf
till Riksidrottsförbundet från AB Svenska Spel för år 1999 ökar till 105 miljon
I motionerna Fi211 (fp) yrkande 15 i här aktuell del och Kr520 (fp) yrkande 5 f
regeringens förslag. Höjningen bör enligt motionärerna ske i avvaktan på att
genom ett vinstdelningssystem.
I motion Kr517 (s, v, mp) yrkande 1 anser motionärerna att 5 miljoner kr
miljoner kronorna. I samma motion yrkande 2 i här aktuell del och i motion Kr27
samma belopp.
Utskottet anser i likhet med regeringen att en del av överskottet från AB Svens
dock motionärernas förslag i motion Kr517 (s, v, mp) yrkande 1, att riksdagen b
beslutar om ett stöd till idrotten i form av ett bidrag på 110 miljoner kron
därmed motion Kr517 (s, v, mp) yrkande 1. Detta bör riksdagen med anledning av
Med hänsyn till utskottets ställningstagande ovan, att från AB Svenska Spe
utskottet att anslaget N 1 Stöd till idrotten minskas med motsvarande belopp.
aktuell del och Kr274 (mp) yrkande 1 i här aktuell del att anvisa 470 240 000
aktuell del och Kr520 (fp) yrkande 5 avstyrks därmed.
Utskottet vill här erinra om att det totala stödet till idrotten för år 1999,
45 miljoner kronor i förhållande till år 1998.
I motion Kr510 (s) framhålls vikten av att tilldelade medel också kommer
idrott bland andra. Motionärerna hänvisar till att 10 miljoner kronor skall
samtliga specialidrottsförbund, till vilka dock Handikappidrottsförbundet inte
I ett beslut den 10 september i år beslöt regeringen att avsätta 3 miljoner k
idrotter för funktionshindrade. Beloppet avsåg det första året av en planerad t
för att ge främst ungdomar inom idrotten goda förutsättningar att utveckla sin
den enskildes förmåga och behov ofta behöver särskilt stöd för att kunna utveck
framhålla handikappidrotten som en idrott bland andra. Mot bakgrund av regering
dock utskottet motion Kr510 (s).
Motionärerna framhåller i motion Kr518 (kd) att samhällets stöd till idrotten b
och ledarutbildning. Vidare bör enligt motionärerna det lokala aktivitetsstödet
Utskottet vill först framhålla att investeringar i idrottsanläggningar i första
det statliga aktivitetsstödet, har utskottet inhämtat att regeringen har för av
bidraget till minst samma belopp som år 1998 och troligen något högre. Med häns

17.2 Lotteriinspektionen (N 2)

Lotteriinspektionen är en central förvaltningsmyndighet för frågor om lotterier
Regeringen har tillsatt en utredare som ska se över lotterilagstiftnin
teknikoberoende lagstiftning. Utredaren skall också undersöka utvecklingen av s
anpassas till EG-rätten.
Utgångspunkten för utredningsarbetet är att en ny, reformerad lotterilagstiftni
tillföras nya arbetsuppgifter. Regeringen gör den bedömningen att det är nödvän
att myndigheten skall klara dessa nya arbetsuppgifter. Regeringen föreslår därf
Regeringen föreslår att riksdagen skall anvisa 21 496 000 kronor under anslaget

17.3 Bidrag till allmänna samlingslokaler (N 3)

Bidrag till allmänna samlingslokaler har lämnats för köp, nybyggnad, ombyggnad,
Regeringen föreslår att anslaget Bidrag till allmänna samlingslokaler avskaf
avsättas till Folkets Hus Riksorganisation, Folkparkerna i Sverige, Bygdegård
och internationell ungdomsverksamhet m.m.
I en rad motioner föreslås att riksdagen skall anvisa medel under ett anslag fö
att det finns ändamålsenliga mötesplatser för att demokratin skall kunna bevara
I motionerna Kr517 (s, v, mp) yrkande 2 i här aktuell del och Kr274 (mp) yrk
anvisas för ändamålet. Enligt motionärerna skall denna summa läggas till de 4 m
2.
Motionärerna bakom motionerna Kr272 (kd) yrkande 23 i här aktuell del, Kr509 (k
I motionerna Fi210 (c) yrkande 18 i aktuell del, Kr273 (c) yrkandena 3 och 12 i
föreslås att 40 miljoner kronor skall anvisas. Motsvarande yrkande framställs i
Utskottet anser i likhet med motionärerna att anslaget Bidrag till allmänna sa
kultur- och föreningslivet skall kunna ges goda möjligheter att leva vidare i h
i här aktuell del att anslaget bör tillföras 15 miljoner kronor. Riksdagen
anledning av övriga motioner under avsnittet N 3 som avser anslaget för
samlingslokaler samt som sin mening ge regeringen till känna att de bestämmelse
anslag för år 1999.
Utskottet avstyrker motion Kr274 (mp) yrkande 64 i vilket yrkas att re
vårbudgeten.

17.4 Stöd till ideell verksamhet

Stöd till ideell verksamhet infördes från och med budgetåret 1993. Stödet skul
över verksamheter som bedrevs i offentlig regi. Syftet var att utveckla generat
(prop. 1992/93:100 bil. 14, bet. 1992/93:
KrU12, rskr. 1992/93:196).
Riksdagen beslutade med anledning av förslag i budgetpropositionen hösten 1996
sådana projekt som bedömdes som strategiskt intressanta för en demokratisk utve
sådant utvecklingsarbete i storstädernas förortsområden. Med hänsyn till
demokratiutveckling. Anslaget uppgick till 8 133 000 kronor (prop. 1996/97:1 ut
I 1998 års budgetproposition föreslogs av regeringen och beslutades av riks
till utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar. Stödet skulle ingå i ett n
åtgärder för att stimulera integrationsprocessen i samhället samt för åtgärder
tilldelades 68 097 000 kronor.
Motionärerna bakom motion Kr272 (kd) anser att ett nytt anslag för utveckling
frivilliga organisationer ofta fungerar som samhällets känselspröt. De hittar o
kompletterar också den offentliga verksamheten. Motionärerna föreslår att 10
bör enligt motionärerna 1 miljon kronor gå till stiftelsen Cesam i Örebro
social utveckling (yrkande 22).
Utskottet är inte berett att tillstyrka att medel omfördelas från andra anslag
ändamål som tas upp i motionen. Utskottet avstyrker därför motion Kr272 (kd) yr

D Radio och TV

18 Den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten år 1999

18.1 Bakgrund

Riksdagen beslutade våren 1996 om de villkor och riktlinjer som skall gälla för
januari 1997-den 31 december 2001 samt för Utbildningsradion (UR) under til
1995/96:KrU12, rskr. 1995/96:297). Beslutet innebär bl.a. att public service-f
resultatkonto efter beslut av riksdagen och att medelstilldelningen til
kompensationsindex. Regeringen beslutade i december 1996 om sändningstillstå
årligen om anslagsvillkor för de tre programföretagen.
Frågan om en förlängning av UR:s sändningstillstånd har nyligen behandlats a
proposition 1997/98:184 Ändringar i radio- och TV-lagen (1996:844), m.m
sändningstillståndsperiod skall förlängas till att gälla för tiden den 1
kulturutskottets uppfattning (yttr. 1998/99:KrU2y, bet. 1998/99:KU6). Riksdagen
Våren 1995 beslutade riksdagen att digitala ljudradiosändningar skulle kunna på
Våren 1997 fattade riksdagen beslut med anledning av regeringens proposition om
1996/97:178). Beslutet innebar att TV-sändningar med digital teknik skulle inf
om och på vilket sätt verksamheten skall fortsätta. Vidare innebar beslutet att
beträffande digitala sändningar ur rundradiokontot på högst 200 miljoner kronor
miljoner kronor år 1998 under förutsättning att resultatutvecklingen på kontot

18.2 Medelsberäkning för public service-företagen

I årets budgetproposition föreslås beträffande medelsberäkningen för public ser
miljoner kronor i 1997 års prisläge enligt kompensationsindex. Enligt den fö
miljoner kronor (= 60,57 %) beräknas för SVT, 1 767,3 miljoner kronor (= 34,67
38,8 miljoner kronor i 1997 års prisläge enligt kompensationsindex beräknas för
Utskottet godkänner regeringens förslag till medelsberäkning för år 1999 för de
I budgetpropositionen lämnas även förslag om särskilda medel för förnyelse
aviserade en omfattande satsning på radio och TV i allmänhetens tjänst i syf
skäl till att public service-verksamheten har en viktig roll vid introduktionen
att programmen skall vara tillgängliga för alla. Det är därför av stor vikt att
Övergången till en ny teknik för såväl produktion som distribution av radio och
kostnader skall rymmas inom ramen för företagens ordinarie medelstilldelning. D
behövs ett medelstillskott för bl.a. parallellsändningar med såväl analog som d
Regeringen föreslår att SVT och SR under en treårsperiod, 1999-2001, skall til
prisläge enligt kompensationsindex) för ny distributionsteknik och för att
miljoner kronor för vart och ett av åren 1999 och 2000 samt med 45 miljoner kr
och 37 % eller 37 miljoner kronor tilldelas SR.
I tre motioner behandlas frågor som rör förslaget till särskild satsning på för
Motionärerna bakom motion Kr255 (m) anser att verksamheten med digitala sändni
bör avvisas (yrkande 21).
I två motionsyrkanden, nämligen Kr253 (c, v, kd, mp) yrkande 3 och Kr274 (mp)
den förstnämnda motionen erinrar om att UR nyligen fick tillstånd av regering
föreslår motionärerna att även UR skall tilldelas medel för utveckling av tekni
det belopp, 100 miljoner kronor, som regeringen beräknat för SVT:s och SR:s för
medel i enlighet med det nyckeltal som gäller vid medelsberäkningen för UR:s or
Utskottet vill understryka att det finns starka skäl att slå vakt om public ser
programföretagens sändningar skall nå ut till praktiskt taget hela bef
förutsättningar att delta och hålla sig väl framme i den tekniska utvecklingen
beräknas på rundradiokontot även för år 1999.
Sedan budgetpropositionen överlämnades till riksdagen har kultur- och konst
föreslagit att riksdagen skall besluta om en förlängning av UR:s sändningstil
riksdagen - som i dagarna har att ta ställning till förslaget - kommer att följ
Mot denna bakgrund har utskottet funnit att det är rimligt att även UR får ta
motionerna Kr 253 (c, v, kd, mp) och Kr274 (mp) anser utskottet att UR bör ti
således med den procentsats som enligt fördelningsnyckeln normalt skall gäl
miljoner kronor) är det enligt utskottets mening inte nödvändigt att tillämpa
SVT och SR göras som föreslås i budgetpropositionen. Således bör SVT tilldelas
Det anförda innebär att riksdagen med bifall till motionerna Kr253 (c, v, kd, m
avslag på motion Kr255 (m) yrkande 21 som sin mening ger regeringen till känna
teknik.
I propositionen föreslås även att särskilda medel skall beräknas för kvalificer
1998 aviserade regeringen att SVT fr.o.m. den 1 juli 1998 t.o.m. den 31 decembe
prisläge enligt kompensationsindex) för särskilt kvalificerad programproduk
andra halvåret 1998 beräknades till 37,5 miljoner kronor. Riksdagen godkände f
I budgetpropositionen föreslås att SVT för år 1999 skall tilldelas 75 miljoner
SVT:s ambitionsnivå för produktion av kvalitetsprogram höjs. De särskilda medle
till att ytterligare skapa förutsättningar för utläggningar av programproduktio
Utskottet godkänner regeringens förslag att SVT skall tilldelas särskilda medel
Beträffande TV-avgiften och rundradiokontot anges i propositionen att en avg
kompensationsindexet för public service-företagen. Därutöver påverkas intäktern
avgiften. Det är viktigt att rundradiokontots resultat upprätthålls positivt fö
Regeringen har utgått från att kompensationsindexet under år 1997 inte
miljoner. Teracom skall i enlighet med 1992 års riksdagsbeslut årligen tillför
upphöra fr.o.m. april år 2000.
Regeringen, som kommit fram till att TV-avgiften bör höjas, föreslår en ändring
till 1 608 kronor för helår fr.o.m. den 1 januari 1999.
I motion Kr255 (m) föreslås att TV-avgiften skall vara oförändrad, dvs. 1 572 k
Utskottet anser i likhet med regeringen att det är viktigt att rundradiokonto
skall säkras på lång sikt. Utskottet tillstyrker därför en höjning av TV-avgi
avgift bör ändras i enlighet härmed. Motionsyrkandet avstyrks.

18.3 Fråga om UR:s möjligheter att erhålla kompletterande finansiering

I proposition 1987/88:125 anförde föredragande statsrådet att han ansåg att
engångskaraktär som är utbildningspolitiskt och ekonomiskt motiverade. Som ex
klasslärare. Riksdagen beslutade i enlighet med hemställan i propositionen, näm
förfogande för utbildningsradions programverksamhet i samband med särskilt ange
tilläggas att Sveriges Radio vid denna tidpunkt var moderbolag till Sveriges Ut
I proposition 1995/96:161 föreslog regeringen att UR:s uppdrag i princip
Finansieringen genom medelstilldelning från rundradiokontot borde i likhet med
UR:s förfogande för programverksamhet i samband med särskilt angelägen fortbil
1995/96:297).
Av regleringsbrevet för år 1998 framgår att det under utgiftsområde 16 Utbild
anslagsposten 6 Bidrag till vissa organisationer har avsatts särskilda me
avsedda för etersändning i samband med kompetensutveckling av lärare.
I motion Kr253 (c, v, kd, mp) yrkas att UR även i ett förlängt sändningstillstå
utbildningsinsatser av engångskaraktär som är utbildningspolitiskt och ekonomis
Utskottet har i det föregående redovisat sitt ställningstagande tidigare under
Riksdagen väntas inom kort besluta om en förlängning av tillståndet med tr
ställningstagande till den aktuella propositionen utgått från att de riktlin
den förlängda tillståndsperioden (prop. 1997/98:184, yttr. 1998/99:KrU2y).
Utskottet konstaterar att motionsyrkandets syfte därmed redan är tillgodosett.

18.4 Vissa frågor avseende Teracom AB

Teracom AB:s huvuduppgift är utsändning av radio och TV. Bolagets verksamhet
uppdragsgivare är privata lokalradioföretag och närradioföreningar.
Vid bildandet av Teracom (då benämnt Svensk Rundradio AB) beslutade riksdagen v
utsändning av program för de företag som erhållit koncession enligt 5
verksamhetsområde skulle marknadsprissättning användas (prop. 1991/92:140 s. 88
I årets budgetproposition anges att avsikten med förslaget i proposition 1991/
(public service-företagen och TV 4) som genom koncessionsavtal med staten f
programföretagen skulle köpa utsändningstjänster från Teracom. Prissättningen
därmed begränsades möjligheten att ange ett marknadspris (prop. 1998/99:1 utgif
Radiolagen har sedermera ersatts av radio- och TV-lagen (1996:844) som trädd
stycket radio- och TV-lagen vilket innebär att regeringen meddelar tillstånd at
Regeringen har beslutat att digitala TV-sändningar skall inledas i fem områden
sända digital TV. Tillstånden är förenade med villkor. I tillståndsvillkoren fi
digitala sändningar från Teracom.
I propositionen föreslås att den del av Teracoms verksamhet som inte är konku
utsändning av program för företag som erhållit tillstånd att sända ljudradio
och som i de tillståndsvillkor som tillståndet är förenat med är hänvisade att
I två motionsyrkanden, K323 (m) yrkande 15 och T220 (m) yrkande 7, framhåller
marknätet och på huvuddelen av radiodistributionen och att SVT, SR, UR och TV
båda yrkandena krävs att Teracoms monopol på marksänd radio och TV omedelbart s
Vidare föreslås i motion T220 (m) att public service-företagen skall åläggas at
Utskottet vill erinra om att en av utgångspunkterna för public service-uppdra
än så länge garanteras endast genom att radio- och TV-sändningarna distribuera
television och därmed således nå ut till praktiskt taget hela landet.
De pågående tekniska förändringarna kommer att medföra ändrade förutsätt
programföretag har - som nämnts i det föregående - nyligen fått regering
Tillståndsvillkoren för dessa sändningar omfattar inte någon skyldighet för pro
Det monopol som motionärerna menar att Teracom har i fråga om de analoga uts
Det finns nämligen inte något som hindrar andra aktörer att bygga upp egna
prop. 1991/92:140 s. 82).
Enligt utskottets uppfattning är det angeläget att public service-kanalerna och
bakgrunden inte berett att föreslå att riksdagen skall besluta om ändringar i p
analoga utsändningstjänster i marknätet. Motionsyrkandena avstyrks. Utskottet t
som skall bedrivas med skälig lönsamhet.

E Vissa filmfrågor

19 Filmavtalet m.m.

Regeringen har i skrivelse 1997/98:171 redogjort för det avtal om förlängning a
träffats mellan staten, organisationer inom filmbranschen, Sveriges Televisio
frågan.
Nuvarande avtal, 1993 års finansieringsavtal, träffades mellan ovan nämnda org
svensk filmproduktion, stöd till biograf- och videoverksamhet på mindre och
m.m.
Avtalet, som löper ut den 31 december 1998, sades upp i december 1997 av
Samarbetsorganisation. Övriga parter träffade i februari 1998 ett avtal s
avtalet träder i kraft den 1 januari 1999 och skall gälla till och med den 3
finansieringsavtal skall det förlängda avtalet gälla t.o.m. den 31 december 200
De olika stödformerna inom ramen för filmavtalet finansieras enligt avtalet gen
videogram. Eftersom organisationerna inom videobranschen fr.o.m. den 1 januari
Riksdagen har tidigare tagit ställning till det statliga bidraget till filmen
skrivelsen anförs att den överenskommelse om en kortare förlängning av avtal
åtaganden. De ändringar i filmavtalet som har skett genom avtalet om förlängnin
-     Av skrivelsen framgår vidare vilka ändringar som skall gälla. Här åt
-
-     Bestämmelserna om videoavgifter (10-13 §§) utgår liksom bestämmelsen
-
-     Det föreskrivs inte längre att stöd skall lämnas till videoverksamhe
-
-     En del av stödet till biografverksamhet på mindre och medelstora or
är mervärdesskattskyldiga. Videobranschen skall inte få del av det stöd som ges
-
Regeringen konstaterar att för år 1999 kommer intäkterna från videoavgifterna
29,5 miljoner kronor jämfört med innevarande år. Genom den ändring som g
förlängningsperioden att fördelas proportionellt mellan avtalets olika utg
intäkterna skall användas för stöd till svensk filmproduktion. Enligt vad som
kronor år 1999. Minskningen av intäkterna innebär sannolikt att några svenska f
En särskild utredare har fått regeringens uppdrag att lämna förslag till hur e
utformas (dir. 1998:36). Utredaren skall kartlägga filmens situation i Sverige
föreslås skall utredaren pröva förutsättningarna för såväl en fortsatt avtalsmo
Regeringen avser att då utredningen är avslutad återkomma till riksdagen i fråg
I motioner som väckts dels med anledning av skrivelsen, dels under allmänna mot
filmavtal.
Motionärerna bakom motion Kr1 (v) anser att det - för att stärka filmen som kul
videobranschen och samtliga TV-bolag som sänder från Sverige ingår som avtalspa
Förslaget i motion Kr2 (mp) syftar till att videobranschen skall ingå
(motionsyrkandet i denna del).
Som redovisats i det föregående har utredaren av den framtida filmpolitiken fr
sammanhängande verksamheter skall utformas. Uppdraget kommer att redovisas i da
och regeringens beredning därav. Utskottet inskränker sig därför till att - i l
finansieringsavtal, liknande det nu aktuella, får bredast möjliga bas i form av
land. Utskottet avstyrker yrkandena.
I två motioner behandlas frågor som bl.a. rör produktionsstödets konstruktion.
I motion Kr1 (v) föreslås att produktionsstödets nuvarande konstruktion med ett
films kommersiella framgångar styr bidragens storlek. I stället bör enbart ett
I motion Kr272 (kd) föreslås att minst hälften av produktionsstödet skall använ
Av direktiven till Filmutredningen framgår att utredaren skall lämna förslag o
att en film skall kunna få stöd. Syftet bör vara att upprätthålla och utveckla
motionerna behandlas av utredaren och av regeringen i det fortsatta beredn
anledning för riksdagen att ta något initiativ i frågan. Yrkandena avstyrks.
Motionerna Kr1 (v) yrkande 2 i motsvarande del och Kr272 (kd) yrkande 21 avstyr
Flera yrkanden syftar till ökade insatser för att förbättra distributionen av f
Motionärerna bakom motion Kr1 (v) anser att det f.n. råder en obalans mellan
framtagning av kopior och distribution av dessa skall öka så att filmerna kan
vara svårt att få tag på kvalitetsfilm hos de kommersiella videouthyrarna. Där
video skall kunna hyras från alla firmor som är anslutna till branschorganisati
även finnas tillgängligt på folkbiblioteken (yrkande 4). Motionärerna föreslår
I likhet med motionärerna anser utskottet att det är angeläget att filmerna kan
kanaler underlättas. Utskottet erinrar om att direktiven till filmutredningen a
film. Utredaren skall också undersöka hur man genom t.ex. lansering, marknadsf
kulturell mötesplats i hela landet.
Utskottet förutsätter att de frågor som motionärerna berör kommer att beaktas v
Förslag rörande bestämmelser om våld, pornografi och reklam i film och videogra
Motionärerna bakom motion Kr1 (v) framhåller att våld och pornografi i m
motionen föreslås att filmavtalet skall innefatta en bestämmelse om en noggr
videogram samt att analysen skall ligga till grund för en bestämmelse om åtgärd
för att motverka våld och pornografi i film och video (yrkande 7).
Utskottet konstaterar inledningsvis att viktiga insatser görs från samhällets
Statens biografbyrå har i enlighet med sin instruktion (1990:994) i uppdra
framställningen i en film eller ett videogram skall godkännas för visning vid
över lagens efterlevnad och över efterlevnaden av 16 kap. 10 b och 10 c §§ brot
över videogramdistributörer enligt 15 § lagen om granskning och kontroll av f
olaga våldsskildringar. 16 kap. 10 c § brottsbalken innehåller bestämmelser om
-     Utskottet erinrar vidare om att Våldsskildringsrådet bildades år 1
under Kulturdepartementet och har i uppgift att verka mot skadliga våldsskildri
-
-     samordna statliga myndigheters åtgärder mot skadliga våldsskildrning
-
-     stödja organisationer och grupper som engagerar sig i frågorna,
-
-     följa och sprida forskning inom området,
-
-     följa marknadsutvecklingen och förmedla kunskap om medieutbudet,
-
-     verka för ökad mediekunskap i skolan,
-
-     ta initiativ till projekt,
-
-     bekämpa otillåtna våldsskildringar och
-
-     utvärdera samhällets insatser.
-
Stora insatser görs också inom andra samhällssektorer, t.ex. inom skolan och på
utgiven med stöd från Arvsfondsdelegationen. I skriften konstateras att det upp
sida för att skydda barn mot skadliga våldsskildringar. Hemmet med dess tillgån
med våld i medierna (s. 4-5).
Utskottet utgår från att regeringen i beredningsarbetet rörande utformningen
och överväga lämpliga åtgärder med anledning av den. Utskottet är emell
motionsförslaget. Yrkandet avstyrks.
Etiska regler för film- och videoreklam bör enligt motion Kr1 (v) yrkande 8 fas
Utskottet erinrar om att det stöd som lämnas enligt filmavtalet inte omfattar r
Frågan om etiska regler för reklam bör behandlas i andra sammanhang. Inom lagut
film- och videoreklam således inte vara en fråga att behandla i anslutning till
Frågan om inrättande av en särskild filmfond behandlas i tre motioner.
I betänkandet Bidrag till fri svensk TV-produktion (SOU 1997:172) lämnade Utred
syftade till att en fond skulle inrättas med ändamålet att stödja svensk kvali
utredningsförslaget kunna utgå som produktionsstöd eller som underlagsbe
föreslog att fonden skulle finansieras med medel från TV 4:s koncessionsavgifte
(bet. s. 9-10).
I motion Kr1 (v) erinrar motionärerna om de förslag som lämnades i ovan nämnda
produktion av högkvalitativ svensk dokumentärfilm. Riksdagen bör enligt motionä
Motionären bakom motion Kr2 (mp) anser att frågan om inrättande av en fri utvec
är extra viktigt att nu stödja svensk kvalitetsproduktion, eftersom flera TV-ka
Även motionärerna bakom motion Kr274 (mp) anser att en fri utvecklingsfond för
som oberoende filmare och för att göra det möjligt för svensk television att ök
Utskottet behandlade under föregående riksmöte liknande frågor om inrättande av
s. 7). Utskottet, som avstyrkte de då aktuella yrkandena, ansåg att riksdagen i
anledning av utredningsförslaget.
Utskottet intar alltjämt samma ståndpunkt. Motionsyrkandena avstyrks.
Utskottet avstyrker ett förslag som väckts i motion Kr1 (v) om tilläggsdire
särskilde utredaren i dagarna avslutar sitt utredningsarbete och inom kort över

Hemställan

Finansutskottet har i sitt betänkande 1998/99:FiU1 daterat den 19 november
kronor. Riksdagen planeras besluta om utgiftsramar den 2, 3 eller 4 december 19
utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid samt vissa til
finansutskottets betänkande 1998/99:FiU1 i den del som avser utgiftsområde 17.

Utskottet hemställer

Vissa övergripande frågor

1. beträffande regional fördelning av
det totala statliga stödet till kultur
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:Kr273 yrkande 1 och 1998/99:N337 yrka
res. 1 (c)
2. beträffande samordning av
kulturpolitiska insatser
att riksdagen avslår motion 1998/99:N274 yrkande 12, (avsnitt 1)
res. 2 (kd)
3. beträffande kulturresurser till
västra Götaland
att riksdagen avslår motion 1998/99:T325 yrkande 5, (avsnitt 1)
4. beträffande kulturpolitiska
insatser för Stockholm
att riksdagen avslår motion 1998/99:N338 yrkande 6, (avsnitt 1)
5. beträffande de riktade insatsernas
andel av bidraget till de regionala
kulturinstitutionerna för år 1999 m.m.
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:Kr269, 1998/99:
Kr272 yrkandena 13 och 15, 1998/99:Kr273 yrkande 5, 1998/99:
Kr274 yrkande 18 i denna del, 1998/99:Kr275 yrkandena 13 och 14 samt med anledn
utskottet anfört samt bemyndigar regeringen att göra vissa tekniska justeringar
(avsnitt 2.2)
6. beträffande riktade insatser för
länsmusikinstitutionerna
att riksdagen avslår motion 1998/99:Kr274 yrkande 18 i denna del, (avsnitt 2.
7. beträffande utredning av hela
stödsystemet till regionala och lokala teater-,
dans- och musikinstitutioner
att riksdagen avslår motion 1998/99:Kr275 yrkande 15, (avsnitt 2.2)
res. 3 (v)
8. beträffande kompensation för pris-
och lönekostnadsutvecklingen
att riksdagen avslår motion 1998/99:Kr274 yrkande 6, (avsnitt 2.2)
res. 4 (mp)
9. beträffande principerna för
fördelningen av statsbidrag till
kultur i Kalmar, Gotlands och Skåne län
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:Kr212, 1998/99:Kr213, 1998/99:Kr232 o
res. 5 (v, c, fp)
Medelsanvisningen för år 1999 m.m.

10. beträffande anvisande av medel
under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid för år 1999, m.m.
att riksdagen
a) med anledning av motion 1998/99:Kr275 yrkande 16 som sin mening ger regering
folkmusikcentrum, (avsnitt 5.3)

b) med bifall till regeringens förslag (yrkande 3) bemyndigar regeringen att u
talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som medför utgifter på h

c) med bifall till regeringens förslag (yrkande 4) bemyndigar regeringen a
miljön beställa konstverk som medför utgifter på högst 15 000 000 kronor efter

d) med anledning av regeringens förslag (yrkande 5) bemyndigar regeringen a
bidrag som medför utgifter på högst 40 000 000 kronor efter år 1999, dock längs

e) med bifall till regeringens förslag (yrkande 7) godkänner det som regeringen
myndighet, (avsnitt 11.1)

f) med bifall till regeringens förslag (yrkande 8) godkänner det som regeringen
till Statens musiksamlingar, (avsnitt 11.1)

g) med anledning av till regeringens förslag (yrkande 6) bemyndigar regeringen
besluta om bidrag som medför utgifter på högst 2 000 000 kronor efter år 1999,

h) med bifall till regeringens förslag (yrkande 2) antar regeringens förslag
videogram, (avsnitt 12.2)

i) med bifall till motion 1998/99:Kr517 yrkande 1 samt med anledning av regeri
AB Svenska Spels bolagsstämma år 1999 skall verka för att bolagsstämman be
17.1)

j) med bifall till motion 1998/99:Kr517 yrkande 2 i denna del samt med anle
1998/99:Kr273 yrkandena 3 och 12, 1998/99:Kr274 yrkandena 1 och 63, 1998/99:Kr5
Kr515, 1998/99:Kr516, 1998/99:Fi210 yrkande 18 samt 1998/99:
N331 yrkande 3, samtliga motioner i denna del, för budgetåret 1999 anvisar
uppställning i bilaga 3, (avsnitten 4-17)

k) med bifall till motion 1998/99:Kr517 yrkande 2 i denna del samt med anlednin
Kr273 yrkandena 3 och 12, 1998/99:Kr274 yrkandena 1 och 63, 1998/99:Kr503, 1998
Kr513, 1998/99:Kr514, 1998/99:Kr515, 1998/99:Kr516, 1998/99:
Fi210 yrkande 18 samt 1998/99:N331 yrkande 3, samtliga motioner i denna del,
allmänna samlingslokaler, (avsnitt 17.3)

l) avslår de i bilaga 4 upptagna motionsyrkandena, (avsnitten 4-17)
res. 6 (c)
11. beträffande fördelning på anslag
för budgetåren 2000 och 2001
att riksdagen avslår motion 1998/99:Kr274 yrkande 2,
12. beträffande uttalande om det
ekonomiska stödet till Drottningholmsteatern
att riksdagen avslår motion 1998/99:Kr274 yrkande 25, (avsnitt 4.2)
res. 7 (mp)
13. beträffande Ungdomens
kulturmönstring
att riksdagen avslår motion 1998/99:Kr507, (avsnitt 4.2)
14. beträffande former för statligt
stöd till Stockholms Spårvägsmäns Musikkår
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:Kr237 och 1998/99:Kr272 yrkande 19, (
res. 8 (kd)
15. beträffande nationellt uppdrag för Barnkulturcentrum i
Eskilstuna
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:Kr229, 1998/99:Kr230 och 1998/99:Kr27
res. 9 (mp) - delvis
16. beträffande nationellt uppdrag
för Tom Tits Experiment
att riksdagen avslår motion 1998/99:Kr275 yrkande 4, (avsnitt 4.3)
res. 9 (mp) delvis
17. beträffande inrättande av tre
permanenta nationella uppdrag
att riksdagen avslår motion 1998/99:Kr274 yrkandena 24, 28 och 29, (avsnitt 4
res. 9 (mp) delvis
18. beträffande Dramatens vinst
att riksdagen avslår motion 1998/99:Kr274 yrkande 26, (avsnitt 5.1)
19. beträffande översyn av
musikverksamheten
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:Kr274 yrkande 19 och 1998/99:Kr275 yr
res. 10 (v, mp)
20. beträffande bokklubb för
punktskriftsläsare
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Kr204 som sin mening ger regerin
21. beträffande Världskulturmuseet
att riksdagen med avslag på motionerna 1998/99:Kr255 yrkande 15, 1998/99:Kr27
11.1)
res. 11 (m, kd, c, fp)
22. beträffande bidrag till religiösa
ungdomsorganisationer
att riksdagen avslår motion 1998/99:Kr509 yrkande 8, (avsnitt 14.1)
res. 12 (kd)
23. beträffande allmänna
samlingslokaler
att riksdagen avslår motion 1998/99:Kr274 yrkande 64, (avsnitt (17.3)
res. 13 (mp)
Radio och TV

24. beträffande medelsberäkning för år 1999 för den avgiftsfinansierade
verksamhet som bedrivs av Sverig
es Television AB, Sveriges Radio AB, Radio Sweden och
Sveriges Utbildningsradio AB
att riksdagen godkänner regeringens förslag (yrkande 9), (avsnitt 18.2)
25. beträffande särskilda medel för
förnyelse med anledning av övergången till
ny teknik
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:Kr253 yrkande 3 och 1998/
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om medelstilldeln
Sveriges Utbildningsradio AB för förnyelse med anledning av övergången till ny
res. 14 (m, fp)
26. beträffande särskilda medel för
kvalificerad programproduktion av TV-program
att riksdagen godkänner regeringens förslag (yrkande 11) att Sveriges Televi
programproduktion, (avsnitt 18.2)
27. beträffande ändring i lagen om
TV-avgift
att riksdagen med avslag på motion 1998/99:Kr255 yrkande 20 antar regeringens
res. 15 (m)
28. beträffande Utbildningsradions
möjligheter att erhålla kompletterande
finansiering
att riksdagen avslår motion 1998/99:Kr253 yrkande 2, (avsnitt 18.3)
29. beträffande frågor rörande
Teracom
att riksdagen med avslag på motionerna 1998/99:K323 yrkande 15 och 1998/99:T2
som skall bedrivas med skälig lönsamhet, (avsnitt 18.4)
res. 16 (m)
Vissa filmfrågor

30. beträffande avtalsparter i ett
nytt filmavtal
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:Kr1 yrkande 1 och 1998/99:
Kr2 i denna del, (avsnitt 19)
31. beträffande produktionsstödets
konstruktion
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:Kr1 yrkande 2 i denna del och 1998/99
res. 17 (v)
32. beträffande distribution av film
att riksdagen avslår motion 1998/99:Kr1 yrkandena 2 i denna del, 3, 4 och 5,
33. beträffande våld och pornografi
att riksdagen avslår motion 1998/99:Kr1 yrkande 7, (avsnitt 19)
34. beträffande etiska regler för
film- och videoreklam
att riksdagen avslår motion 1988/99:Kr1 yrkande 8, (avsnitt 19)
35. beträffande en särskild filmfond
att riksdagen avslår motionerna 1998/99:Kr1 yrkande 9, 1998/99:Kr2 i denna de
res. 18 (v, mp)
36. beträffande tilläggsdirektiv
att riksdagen avslår motion 1998/99:Kr1 yrkande 6, (avsnitt 19)
37. beträffande regeringens skrivelse
att riksdagen lägger regeringens skrivelse 1997/98:171 till handlingarna. (av
Stockholm den 24 november 1998

På kulturutskottets vägnar

Inger Davidson


I beslutet har deltagit: Inger Davidson (kd), Åke Gustavsson (s), Elisabeth Fle
Fridén (m), Annika Nilsson (s), Jan Backman (m), Eva Arvidsson (s), Peter Pe
(fp), Lars Wegendal (s) och Roy Hansson (m).

Reservationer

1. Regional fördelning av det totala statliga stödet till kultur (mom. 1)

Birgitta Sellén (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande under rubriken 1 Regional fördeln
"yrkande 6" bort ha följande lydelse:
De statliga kulturmedlen bör, som anförs i motion Kr273 (c), komma alla i hela
kulturmedlen i landet genomförs sedan riksdagen med anledning av en c
resultaten i budgetpropositionerna 1997 och 1998. Regeringen har dock inte gjor
med några förslag till åtgärder för att rätta till de snedfördelningar av medel
betydelse för utveckling, framtidstro och sysselsättning. Det är därför an
åstadkomma en bättre regional fördelning både när det gäller fördelningen i re
budgetpropositioner. Detta bör riksdagen med bifall till motion Kr273 (c) yr
känna.
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha följande lydelse:
1. beträffande regional fördelning av det
totala statliga stödet till kultur
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Kr273 yrkande 1 och med anledning

2. Samordning av kulturpolitiska insatser (mom. 2)

Inger Davidson och Dan Kihlström (båda kd) anser

dels att den del av utskottets yttrande under rubriken 1 Regional fördelning a
"yrkande 6" bort ha följande lydelse:
När regeringen i nästa års budgetproposition redovisar de fortsatta resultaten
kultur bör regeringen också redovisa en samlad och långsiktig strategi för hur
Målet bör vara att skapa en rik kultur som kan bidra till att göra orter och re
Vad utskottet anfört bör riksdagen med bifall till motion N274 (kd) yrkande 12
dels att utskottets hemställan under 2 bort ha följande lydelse:
2. beträffande samordning av
kulturpolitiska insatser
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:N274 yrkande 12 som sin mening ger

3. Utredning av hela stödsystemet till regionala och lokala teater-, dans- och

Charlotta L Bjälkebring och Peter Pedersen (båda v) anser

dels att den del av utskottets yttrande under rubriken 2.2 Fråga om de riktade
"Utskottet som" och slutar med "avstyrks därför" bort ha följande lydelse:
Utskottet har i det föregående konstaterat att den ekonomiska situationen för m
beräkningar som visar att de regionala teater-, dans- och musikinstitution
vilket självklart är en orimlighet. Det anförda visar emellertid att det råda
motionärerna bakom motion Kr275 (v) att det regionala stödsystemet bör utre
förslag om ett reformerat regionalt stödsystem.
Vad utskottet sålunda anfört bör riksdagen med bifall till motion Kr275 (v) yrk
dels att utskottets hemställan under 7 bort ha följande lydelse:
7. beträffande utredning av hela
stödsystemet till regionala och lokala teater-,
dans- och musikinstitutioner
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Kr275 yrkande 15 som sin mening ge

4. Kompensation för pris- och lönekostnadsutvecklingen (mom. 8)

Ewa Larsson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande under rubriken 2.2 Fråga om de riktade
"Utskottet erinrar" och slutar med "yrkande 6" bort ha följande lydelse:
Utskottet konstaterar - i likhet med motionärerna bakom motion Kr274 (mp) - att
realiteten drabbas av ständiga nedskärningar i form av minskad eller utebli
successiv urholkning av kulturanslagen. En konsekvens härav kommer sannolikt at
I sammanhanget erinrar utskottet om att regeringen hösten 1996 i kulturpro
(prop. 1996/97:3 s. 198). Någon uppräkning av stödenheternas storlek har emelle
Inför nästa års budgetarbete bör därför regeringen återkomma till riksdagen me
anslagen i övrigt på kulturområdet skall räknas upp på grund av pris- och löneö
Utskottets ställningstagande innebär att riksdagen med bifall till motion Kr274
dels att utskottets hemställan under 8 bort ha följande lydelse:
8. beträffande kompensation för pris- och
lönekostnadsutvecklingen
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Kr274 yrkande 6 som sin mening ger

5. Principerna för fördelningen av statsbidrag till kultur i Kalmar, Gotlands o

Charlotta L Bjälkebring (v), Peter Pedersen (v), Birgitta Sellén (c) och Lennar

dels att den del av utskottets yttrande under rubriken 3 Principerna för fördel
utskottets" och slutar med "tre länen" bort ha följande lydelse:
I enlighet med vad som framförts motionsvägen har utskottet kommit fram till
Kalmar, Gotlands och Skåne län får fullt genomslag i fråga om fördelningen av s
Utskottets ställningstagande innebär att regelsystemet för de statliga kul
vilket fördelas av självstyrelseorganen i enlighet med de kulturpolitiska målen
utvecklingsåtgärder liksom kulturmiljövårdsmedlen i fortsättningen fördelas a
Utskottet har också kommit fram till att det bör ankomma på regionerna själva o
bidragsmottagare.
Vad utskottet sålunda anfört bör riksdagen med bifall till motionerna Kr212 (fp
dels att utskottets hemställan under 9 bort ha följande lydelse:
9. beträffande principerna för
fördelningen av statsbidrag till kultur i Kalmar,
Gotlands och Skåne län
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:Kr212, 1998/99:
Kr213, 1998/99:Kr232 och 1998/99:Kr233 som sin mening ger regeringen till känna

6. Anvisande av medel under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fr

Birgitta Sellén (c) anser

dels följande:

Inledning

En utgångspunkt för kulturpolitik är att kulturmedel skall komma alla i hela la
En sammanställning av följande yrkanden och anslagsbelopp återfinns i tabellen,
Centerpartiet har i motion Kr273 (c) föreslagit att 50 miljoner kronor utö
konstnärer. Detta förslag redovisas i ett särskilt yttrande.

Allmän kulturverksamhet (A)

Riksdagen bör i enlighet med Centerpartiets motion Kr273 (c) yrkande 12 delv
inom anslaget A 2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt intern
uppdragen har visat sig vara framgångsrika. Bland de nationella uppdragen sakna
föreslår därför att Bildens hus i Sundsvall av regeringen ges ett nationellt
anslaget A 3 Nationella uppdrag enligt motionsförslaget (yrkandena 4 och 12 del

Teater, dans och musik (B)

Riksdagen bör vid medelsanvisningen under utgiftsområde 17 beräkna en min
Svenska rikskonserter med 2 miljoner kronor i enlighet med förslagen i motioner
I motion Kr273 föreslår Centerpartiet att anslaget B 3 minskas med 2,7 miljoner
arbete under anslaget (yrkande 12). Detta bör riksdagen bifalla.

Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter (C)

I motionerna Kr273 (c) och Fi210 (c) har Centerpartiet föreslagit en minskning
förslag. Av motion Kr273 (c) framgår att minskningen bör kunna göras på de refo
000 kronor i enlighet med motionsförslaget.

Museer och utställningar (H)

I två motioner från Centerpartiet, nämligen Kr273 (c) och Fi210 (c),
anslagsposterna för Statens konstmuseer respektive Statens historiska museer. A
regeringen tidigare aviserade översynen av myndighetsstrukturen på museiområdet
Vidare föreslås i motion Kr273 (c) att frågan om huvudmannaskapet för Svensk
kulturområdet som tidigare aviserats av regeringen.
Då det gäller huvudmannaskapet för Svenskt visarkiv bör riksdagen besluta i enl
Riksdagen bör besluta att medlen under anslaget H 1 skall beräknas i enlighet m

Film och medier (I)

I två motioner, nämligen Kr273 (c) och Fi210 (c), har Centerpartiet för
regeringens förslag. Av motion Kr273 (c) framgår att minskningen bör göras på r
Riksdagen bör under anslaget anvisa 140 103 000 kronor.

Folkbildning (L)

Riksdagen bör i enlighet med motionerna Kr273 (c) yrkande 12 i denna del och Fi
anvisa 40 miljoner kronor till uppsökande verksamhet och utbildning i samhällsf
regleringsbrevet för folkbildningsanslaget skall avsätta särskilda medel för et

Ungdomsfrågor (M)

Centerpartiet ser med oro på de nedskärningar som drabbar ungdomsverksamhet av
dramapedagoger till skolan. Inom kulturområdet föreslår Centerpartiet i moti
sådant anslag bör disponeras av Ungdomsstyrelsen och användas för att stödja k
skapande som inte nödvändigtvis faller inom ramen för traditionell kulturpo
delvis).

Folkrörelse- och idrottsfrågor (N)

Regeringens förslag att avskaffa anslaget Bidrag till allmänna samlingslokaler
dag, mer än någonsin, en viktig funktion för att underlätta kontakterna mellan
en omistlig del av den sociala och demokratiska infrastrukturen, inte minst på
plats och här kan olika kulturer mötas. Riksdagen bör med bifall till motionern
Kr503 (c), Kr505 (c), Kr513 (c, fp), Kr514 (c), Kr516 (c) och N331 (c) yrkande
(mp) yrkandena 1 i här aktuell del och 63, Kr272 (kd) yrkande 23, Kr
samlingslokaler på statsbudgeten och till detta anslag anvisa 40 miljoner krono
motsvarande anslag t.o.m. budgetåret 1998 skall gälla för detta anslag för år 1

dels att utskottets hemställan under 10 bort ha följande lydelse:
10. beträffande anvisande av medel under
utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid för år 1999, m.m.
att riksdagen
a - e = utskottet

f) med bifall till motionerna 1998/99:Kr208 och 1998/99:Kr273 yrkande 11 och m
vad utskottet anfört om överförandet av Svenskt visarkiv från Språk- och folkmi

g - h = utskottet

i) med bifall till regeringens förslag (yrkande 13) och med avslag på motion
1999 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett stöd till idrotten i form av

j) med bifall till motionerna 1998/99:Kr273 yrkandena 2, 3 i denna del, 4 och 1
denna del, 1998/99:Kr514 i denna del, 1998/99:Kr516 i denna del, 1998/99:Fi210
regeringens förslag (yrkande 14) och motionerna 1998/99:Kr272 yrkande 23,
1998/99:Kr517 yrkande 2, samtliga motioner i denna del, för budgetåret 1999
uppställning i bilaga 3, (avsnitten 4-17)

k) med bifall till motionerna 1998/99:Kr273 yrkandena 3 och 12, 1998/99:Kr503,
samt 1998/99:N331 yrkande 3, samtliga motioner i denna del, samt med anledni
1998/99:Kr274 yrkandena 1 och 63, 1998/99:Kr509 yrkande 6, 1998/99:Kr515 samt 1
till känna vad utskottet anförts om anslaget Bidrag till allmänna samlingslokal

l) med bifall till motion 1998/99:T808 yrkande 11 som sin mening ger regeringen

m) avslår övriga i bilaga 4 upptagna motionsyrkanden,

7. Uttalande om det ekonomiska stödet till Drottningholmsteatern (mom. 12)

Ewa Larsson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande under rubriken 4.2 Bidrag till allmän k
med "Utskottet förutsätter" och slutar med "Yrkandet avstyrks" bort ha följande
Utskottet anser med hänvisning till det anförda att riksdagen bör begära att
enlighet med motion Kr274 (mp) yrkande 25. Yrkandet tillstyrks således.
dels att utskottets hemställan under 12 bort ha följande lydelse:
12. beträffande uttalande om det
ekonomiska stödet till Drottningholmsteatern
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Kr274 yrkande 25 som sin mening ge

8. Former för statligt stöd till Stockholms Spårvägsmäns Musikkår (mom. 14)

Inger Davidson och Dan Kihlström (båda kd) anser

dels att den del av utskottets yttrande under rubriken 4.2 Bidrag till allmä
med "Enligt utskottets" och slutar med "Kr237 (s)" bort ha följande lydelse:
Stockholms län är det enda län som saknar en egen länsmusikavdelning. Utskott
motsvarar de krav som kan ställas på en sådan. Riksdagen bör därför begära att
Stockholms läns landsting och andra eventuella intressenter när det gäller fråg
riksdagen med bifall till motion Kr272 (kd) yrkande 19 som sin mening ge regeri
dels att utskottets hemställan under 14 bort ha följande lydelse:
14. beträffande former för statligt stöd
till Stockholms Spårvägsmäns Musikkår
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Kr272 yrkande 19 och med avslag på

9. Nationella uppdrag för Barnkulturcentrum i Eskilstuna och Tom Tits Experimen
(mom. 15-17)

Ewa Larsson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande under rubriken 4.3 Nationella uppdrag s
lydelse:
Utskottet noterar att Barnkulturcentrum har arbetat sedan 1981 och Svenskt bar
erfarenhet av och kunskaper om kulturarbete bland barn och unga i förskola,
integrationsarbete bland barn och ungdomar i det mångkulturella samhället. Utsk
att dessa erfarenheter och kunskaper kunde få spridning i hela landet. Riksda
Barnkulturcentrum i Eskilstuna med Svenskt barnbildarkiv skall ges ett nationel
Utskottet har vid föregående riksmöte behandlat en motion om att låta Tom Tit
verksamheten som återfinns i betänkande 1997/98:KrU1 s. 40 f. Utskottet är
vetenskap och pedagogik motiverar att ett nationellt uppdrag tilldelas Tom Tits
bör riksdagen med anledning av motion Kr275 (v) yrkande 4 ge regeringen till kä
Utskottet anser att Norrlands Musik- och Dansteater behöver ett kontinuerligt s
nya bidrag och oroas över den framtida existensen. En samisk teater är en ang
förminska samernas roll som ursprungsbefolkning i Sverige. Regeringen bör därf
ett permanent nationellt uppdrag. Utskottet anser också att det behövs ett
motion Kr274 yrkandena 24, 28 och 29 som sin mening ge regeringen till känna va
dels att utskottets hemställan under 15, 16 och 17 bort ha följande lydelse:
15. beträffande nationellt uppdrag för
Barnkulturcentrum i Eskilstuna
att riksdagen med anledning av motionerna 1998/99:Kr229, 1998/99:Kr230 och 1998
16. beträffande nationellt uppdrag för T
om Tits Experiment
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:Kr275 yrkande 4 som sin mening ge
17. beträffande inrättande av tre
permanenta nationella uppdrag
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:Kr274 yrkandena 24, 28 och 29 som

10. Översyn av musikverksamheten (mom. 19)

Charlotta L Bjälkebring (v), Peter Pedersen (v) och Ewa Larsson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande under rubriken 5.2 Bidrag till region
som börjar med "Utskottet erinrar" och slutar med "avstyrks därmed" bort ha föl
Utskottet instämmer i vad som sägs i motion Kr275 (v) rörande behovet av en öve
Enligt utskottets synsätt finns det emellertid skäl att utvidga översynen till
innehålla en kartläggning av musiklivet i Sverige och en analys av konsekvenser
att riksdagen kan ta ställning till vilka prioriteringar som skall göras i fram
Riksdagen bör således med bifall till motionerna Kr274 (mp) yrkande 19 och Kr27
dels att utskottets hemställan under 19 bort ha följande lydelse:

19. beträffande översyn av
musikverksamheten
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:Kr274 yrkande 19 och 1998/99:K

11. Världskulturmuseet (mom. 21)

Inger Davidson (kd), Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén (m), Jan Backman
anser

dels att den del av utskottets yttrande under rubriken 11.1 Centrala museer:
bort ha följande lydelse:
Enligt utskottets uppfattning finns det starka skäl som talar för en ändr
Världskulturmuseet.
Utskottet anser att det vore olyckligt om 1996 års riksdagsbeslut fullföljdes i
den 1 januari 1999 ingå i en ny museimyndighet med säte i Göteborg. Ett fullföl
samarbete inom myndigheten Statens konstmuseer, vari Östasiatiska museet ingår,
Riksdagsbeslutet bör därför inte fullföljas då det gäller överflyttningen
konstmuseer och Medelhavsmuseet inom myndigheten Statens historiska museer i av
Därmed bör de båda museerna kunna fortsätta sitt nära samarbete inom respekt
följer av samarbetet. Det anförda bör givetvis inte hindra att ett livaktigt sa
Vad utskottet sålunda anfört bör riksdagen med bifall till motionerna Kr255 (m)
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 21 bort ha följande lydelse:
21. beträffande Världskulturmuseet
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:Kr255 yrkande 15, 1998/99:Kr27
(avsnitt 11.1)

12. Bidrag till religiösa ungdomsorganisationer (mom. 22)

Inger Davidson och Dan Kihlström (båda kd) anser

dels att den del av utskottets yttrande under rubriken 16.2 Bidrag till natio
med "yrkande 8" bort ha följande lydelse:
Av budgetpropositionen för år 1999 framgår att Ungdomsstyrelsen har fåt
statsbidragen. Översynen skall redovisas i mars 1999. Utskottet anser att
organisationer som av ideologiska skäl - t.ex. religiösa ungdomsorganisationer
ändra reglerna så att dessa organisationer inte längre missgynnas. Vad utskotte
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 22 bort ha följande lydelse:
22. beträffande bidrag till religiösa
ungdomsorganisationer
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:Kr509 yrkande 8 som sin mening ge

13. Allmänna samlingslokaler (mom. 23)

Ewa Larsson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande under rubriken 17.3 Bidrag till allmänn
bort ha följande lydelse:
Utskottet anser i likhet med motionärerna bakom motion Kr274 (mp) att regerin
samband med vårbudgeten 1999 (yrkande 64). Vad utskottet anfört bör riksdagen s
dels att utskottets hemställan under 23 bort ha följande lydelse:
23. beträffande allmänna samlingslokaler
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Kr274 yrkande 64 som sin mening ge

14. Särskilda medel för förnyelse med anledning av övergången till ny teknik (m

Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén (m), Jan Backman (m), Lennart Kollmats

dels att den del av utskottets yttrande under rubriken 18.2 Medelsberäkning för
ha följande lydelse:
De tre public service-företagen, SVT, SR och UR, kommer för år 1999 att samma
Mot denna bakgrund bör företagen inte tilldelas ytterligare medel för kostn
programföretagens verksamhet i detta avseende utvecklas på marknadens villkor (
Utskottet anser således att riksdagen med bifall till motion Kr255 (m) yrkan
yrkande 47.
dels att utskottets hemställan under 25 bort ha följande lydelse:
25. beträffande särskilda medel för
förnyelse med anledning av övergången till ny teknik
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Kr255 yrkande 21 avslår regeringen

15. Ändring i lagen om TV-avgift (mom. 27)

Elisabeth Fleetwood, Lennart Fridén, Jan Backman och Roy Hansson (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande under rubriken 18.2 Medelsberäknin
"Motionsyrkandet avstyrks" bort ha följande lydelse:
Enligt utskottets bedömning torde behållningen på rundradiokontot komma
föreslås i motion Kr255 (m) yrkande 20, avslå regeringens förslag till höjning
dels att utskottets hemställan under 27 bort ha följande lydelse:
27. beträffande ändring i lagen om
TV-avgift
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Kr255 yrkande 20 avslår regeringen

16. Frågor rörande Teracom (mom. 29)

Elisabeth Fleetwood, Lennart Fridén, Jan Backman och Roy Hansson (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande under rubriken 18.4 Vissa frågor avseen
följande lydelse:
I likhet med motionärerna bakom nu aktuella motioner, K323 (m) och T220 (m), an
upphöra. Som en följd därav bör villkoren i public service-företagens sändnings
utsändningstjänster.
Vad utskottet anfört bör riksdagen med bifall till motionerna K323 (m) yrkand
ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 29 bort ha följande lydelse:
29. beträffande frågor rörande Teracom
att riksdagen med bifall till motionerna 1998/99:K323 yrkande 15 och 1998/99:
utskottet anfört, (avsnitt 18.4)

17. Produktionsstödets konstruktion (mom. 31)

Charlotta L Bjälkebring och Peter Pedersen (båda v) anser

dels att den del av utskottets yttrande under rubriken E Vissa filmfrågor som b
Utskottet konstaterar i likhet med motionärerna bakom motion Kr1 (v) att nuvar
Detta förhållande gynnar inte filmens kvalitet. I fortsättningen bör därfö
utformningen av det framtida produktionsstödet beakta vad som här anförts.
Vad utskottet sålunda anfört bör riksdagen med bifall till motion Kr1 (v) yrkan
dels att utskottets hemställan under 31 bort ha följande lydelse:
31. beträffande produktionsstödets
konstruktion
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Kr1 yrkande 2 i denna del och med

18. En särskild filmfond (mom. 35)

Charlotta L Bjälkebring (v), Peter Pedersen (v) och Ewa Larsson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande under rubriken E Vissa filmfrågor som
följande lydelse:
Utskottet erinrar om att flera TV-kanaler med regeringens tillstånd inom kor
det bl.a. mot den bakgrunden angeläget att nu inrätta en särskild TV-fond
novell-, barn- och ungdomsfilmer. Regeringen bör därför snarast lämna förslag
sammanhanget beakta de förslag som lagts fram av Utredningen för stöd till TV-p
Vad utskottet sålunda anfört bör riksdagen med anledning av motionerna Kr1 (v)
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 35 bort ha följande lydelse:
35. beträffande en särskild filmfond
att riksdagen med anledning av motionerna 1998/99:Kr1 yrkande 9, 1998/99:Kr2 i


Särskilda yttranden

1. Anvisande av medel under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fr

Elisabeth Fleetwood, Lennart Fridén, Jan Backman och Roy Hansson (alla m) anför

Inledning

I riksdagen finns en majoritet bestående av socialdemokrater, vänsterpartister
ekonomiska ramar för de olika utgiftsområdena samt beräkningen av statens inko
gällande beräkningen av det offentliga utgiftstaket samt förslagen om preliminä
Moderata samlingspartiet har i parti- och kommittémotioner förordat en annan
skapa förutsättningar för ett ekonomiskt, kulturellt och socialt växande Sver
människor växa. Massarbetslösheten kan steg för steg pressas tillbaka samtidig
större ekonomisk självständighet.
Vi har föreslagit en långtgående växling från subventioner och bidrag till om
vi de människor som är i störst behov av gemensamma insatser och som har små e
skall tillföras resurser för att på ett tillfredsställande sätt kunna genomföra
Då riksdagens majoritet har en annan inriktning av politiken deltar vi inte i d
För budgetåret 1999 förordar vi i vår kommittémotion Kr255 (m) att besparingar
följande om de förslag som vi lämnat i den aktuella motionen samt om det försla

Allmän kulturverksamhet (A)

Moderata samlingspartiet har under många år framfört kritik mot Kulturrådets do
Denna dominans kan motverka en vital förnyelse av kulturen. Kulturbyråkratin bö
anslaget A 1 Kulturrådet skall minskas med 15 miljoner kronor (yrkande 1).
Flera av de verksamheter som i dag får bidrag under anslaget A 2 Bidrag till
enligt Moderata samlingspartiets mening inte höra till statens ansvarsomr
överleva genom statligt bidrag som övergår till årligt anslag. I motion Kr25
vad regeringen föreslagit eller 72 895 000 kronor (yrkande 2).
Vi biträder regeringens förslag att beräkna medel för det nya nationella uppdra
nationellt uppdrag inom museiområdet så länge som den aviserade översynen av
också framhållit att ett flertal museer har nationella uppgifter som en vikti
har föreslagit att uppdraget inom museiområdet skall upphöra och att anslaget A
Moderata samlingspartiet erinrar om att en s.k. dubbleringsfond för komplett
yrkande 4 och Kr256 (m) yrkande 10. Stöd från en sådan fond skulle kunna utgå
bör stöd inte utgå till verksamheter som erhåller offentligt bidrag på annat sä
påbörja uppbyggandet av en sådan nationell fond, som skulle kunna utvecklas ti
som vi framhållit, kunna vara en förebild för liknande regionala och lokala fon

Teater, dans musik (B)

Sverige har i dag ett i princip täckande nät av länsteatrar, några med flera
stadsteatrarna i våra tre största städer, har etablerat annexscener och tu
utanför det egna länet. De fria teatergrupperna svarar numera för en omfattande
Det är enligt vår mening inte rimligt att behålla en verksamhet vid Riks
teatern på oförändrad nivå när det nu finns ett regionalt teaterutbud. I mo
bidraget till Riksteatern skall uppgå till 113 985 000 kronor, dvs. en minsknin
Rikskonserters verksamhet bör enligt vår mening omprövas. Rikskonserters produk
löpande fonogramutgivningen bör ske på samma villkor som för övriga skivproduce
kronor, dvs. en minskning med 20 miljoner kronor.
Under de gångna 40 åren har Marionetteatern varit en föregångare inom barnkultu
pionjär vad beträffar det internationella kulturutbudet. De tillgängliga
resurser. Moderata samlingspartiet instämmer därför i vad som anförs i motion K
ståndpunkt yrkas i motionen att det statliga anslaget till Marionetteatern unde
med 700 000 kronor genom omprioriteringar inom anslaget.

Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter (C)

Vi har i motion Kr255 (m) föreslagit att anslaget C 2 Litteraturstöd skall mi
vuxenböcker bör upphöra (yrkande 6).
Moderata samlingspartiet avvisar i motion Kr255 (m) den sänkning av stödet
under anslaget C 5 Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Riksdagen bör enligt m
Detta ligger väl i linje med vad vi moderater föreslår på andra områden när det

Bild och form samt konsthantverk (D)

Vi anser att staten skall renodla sitt ansvar för olika kulturverksamheter. Ko
de statliga. I motion Kr255 (m) har vi därför föreslagit att anslaget D 1
Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön skall minskas med 10 miljoner

Ersättningar och bidrag till konstnärer (E)

Vi anser i enlighet med vad som framförts i yrkande 11 i motion Kr255 (m) att m

Kulturmiljö (G)

Med hänvisning till den mycket värdefulla verksamhet som bedrivs med stöd från
uppgå till 265 918 000 kronor för år 1999, vilket är en ökning med nästan 25 mi
Museer och utställningar (H)
Vi erinrar om att vi tillsammans med Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkp
en ny museimyndighet med säte i Göteborg. I vår motion Kr255 (m) föreslår vi at
under anslagsposterna för Statens konstmuseer respektive Statens historiska mus
kronor till Världskulturmuseet i Göteborg under anslaget
H 1 Centrala museer: Myndigheter (yrkande 14).
Vi har i vår motion Kr255 (m) föreslagit att bidraget till Arbetets
intressegrupper, utan att dessa sett till att verksamheten har de medel som beh
för verksamheten övertagits av staten, vilket vi motsätter oss. Det anförda inn
miljoner kronor (yrkande 16).
Moderata samlingspartiet har i motion Kr255 (m) yrkande 17 föreslagit att ansla
är logiskt att det utgår ett statligt investeringsbidrag samtidigt som det t.ex
lokalkostnaderna. Möjligheten till handikappanpassning av lokaler ser vi som
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, som även avser andra handikappåtgärder.
Riksutställningars roll bör begränsas. Myndighetens egna produktioner bör
serviceorganisation till andra utställningsarrangörer. Mot denna bakgrund
miljoner kronor.
Vi föreslår i samma motion, Kr 255 (m), att anslaget H 7 Statliga utställnings
vi menar gör det möjligt att tillämpa frikostigare kriterier då det gäller kret

Forskning (J)

Det är viktigt att de medel som anslås till forskning inom kultursektorn använd
vetenskapliga kriterier. Det finns många exempel på enklare utredningar m.m. s
anslaget J 1 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet skall
föreslagit skall ställas till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Folkbildning (L)

Vi föreslår i motion Kr255 (m) en besparing på 298 miljoner kronor på anslaget
Av besparingen avser 40 miljoner kronor bidraget till fackliga och vissa andra
Aktiva insatser för att öka andelen uppdragsutbildning och annan icke-bidragsbe
att Folkbildningsrådet i sina kontakter med anslagsbeviljande kommuner och land
och inte bara låter dem bli en följd av den bidragsfördelning som de statliga r
I besparingen ingår också 35 000 000 kronor avseende bidraget till folkhögskola
av bidraget till kunskapslyftet, har upphandlat folkhögskolekurser. Om kommu
kunskapslyftet öka, vilket också skulle stärka kvaliteten i utbildningen.

Ungdomsfrågor (M)

Bidraget till den nationella och internationella ungdomsverksamheten bör e
snävare ekonomiska ramar, men även grundbidragen till rikstäckande barn- och un
statens bidragsgivning är att få fler ungdomar i föreningslivet, men de flesta
ungdomsaktiviteter som inte erhåller bidrag drar till sig nya grupper. En omprö
anslag att hantera och myndigheten borde därmed också klara sig med minskat m
skall uppgå till 6 367 000 kronor (yrkande 24) och att anslaget M 2 Bidrag ti
(yrkande 25).

Folkrörelse- och idrottsfrågor (N)

Vi anser i likhet med vad som framhålls i Kristdemokraternas motion Kr518 y
idrottsföreningarna, bör bibehållas på nuvarande nivå.
I likhet med regeringen anser Moderata samlingspartiet att anslaget Bidrag till

2. Anvisande av medel under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fr

Charlotta L Bjälkebring och Peter Pedersen (båda v) anför:

Allmän kulturverksamhet (A 2)

De första sex tidsbegränsade nationella uppdragen avser perioden 1997-1999.
bidragsform skall användas i fortsättningen.
Barnkulturcentrum i Eskilstuna har arbetat sedan 1981 och Svenskt barnbildarkiv
av och kunskaper om kulturarbete bland barn och unga i förskola, skola och på
integrationsarbete bland barn och ungdomar i det mångkulturella samhället. Ett
dessa erfarenheter och kunskaper kunde få spridning i hela landet.

Teater, dans och musik (B 3)

De fria dans- och teatergrupperna borde ha möjlighet att turnera utan
verksamhetsbidraget till de fria dans- och teatergrupperna delas upp i en verks
kulturutskottets betänkande 1997/98:KrU13 om konstnärspolitiken föreslog en såd
Vi anser att det är mycket glädjande att det nu beräknas medel för
budgetpropositionen skall ges på bekostnad av reformutrymmet för musikarrangöre
inom arrangörsområdet.

Bild och form samt konsthantverk (D)

Vänsterpartiet anser i motion Kr262 (v) att det verksamhetsbidrag som enligt re
kunna användas för ombyggnad av lokaler. I motionen anförs att Röda Stens lokal

Museer och utställningar (H)

Vi vill påminna om att Vänsterpartiet i motion Kr275 föreslagit att frågan om m

3. Anvisande av medel under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fr

Inger Davidson och Dan Kihlström (båda kd) anför:

Vårt samhälle kännetecknas på många sätt av uppdelning och splittring. Varje se
hennes behov av mening, sammanhang och struktur. Det är just detta som kulture
Kulturen omformas och utvecklas också själv, varje tid har sina kulturyttr
närma kulturen och människorna till varandra så att kulturen får möjlighet att
Kristdemokraterna menar att kulturen skall präglas av en helhetssyn på männis
en andlig dimension. Kulturen bidrar till att ge oss en fördjupad syn på ti
människans gemenskapsbehov. Friheten att växa i gemenskap med andra är grundläg
Vi anser att ett mångsidigt kulturliv och en ömsesidig förståelse för varandras
demokratiskt samhälle. Grunden för förståelse för andra är att den egna identit
och ger möjligheter till självinsikt och personlighetsutveckling.
Allmän kulturverksamhet (A)

Kristdemokraterna konstaterar att Drottningholmsteaterns situation inte komment
Regeringen beräknar i sitt förslag till budget för år 1999 en bidragshöjning fö
Operan att på sikt ge fler föreställningar på Drottningholmsteatern. Vi menar a
uppgörelse kommer till stånd med Operan, Drottningholmsteatern tillförsäkras me
särskilda insatser under år 1999 (yrkande 12).
Kristdemokraterna föreslår i samma motion att tillfälliga medel tillförs Stockh
Teater, dans och musik (B)

Vi har i motion Kr272 (kd) motsatt oss den drastiska minskning på länsmusikorga
nedläggning liksom den pedagogiska skolkonsertverksamhet som länsmusiken oft
förlorar sin enda professionella musikensemble (yrkande 18). Vi har därfö
bidraget till länsmusiken under anslaget B 2 Bidrag till regional musikverksamh

Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter (C)

I motion Kr272 (kd) har vi framhållit att vi ser positivt på att regeringen vil
vill anvisa för ändamålet inte gå till Kulturrådet utan i stället direkt till b
vara i det läsfrämjande arbetet (yrkande 9).

I motion Kr272 (kd) föreslås att anslaget C 6 Bidrag till Stiftelsen för lätt
Höjningen skall användas till en brett upplagd informationskampanj för att
del). Stiftelsens verksamhet är relativt välbekant inom omsorgen, handikappr
Många, både barn och vuxna, skulle ha stor glädje av att få information och läs

Stöd till trossamfund (K)

Den del av stödet till trossamfund som avser lokalbidrag har sänkts under 1990-
kunnat ges för handikappanpassning av lokaler. Vi menar att ytterligare nedskär
handikappanpassningen av trossamfundens lokaler föreslår vi i stället i m
(yrkande 23).

Folkbildning (L)

Kristdemokraterna har i motionerna Kr272 och Kr601 förslagit att riksdagen ska
miljoner kronor för uppsökande verksamhet m.m. genom fackliga och andra organis
arbeta med uppsökande verksamhet och utbildning i samhällsfrågor genom egen för
studieförbund.

Ungdomsfrågor (M)

Kultur i vid mening är en förutsättning för ett tryggt och människovärdigt samh
Ungdomar föredrar ofta kulturupplevelser och egna aktiviteter, såsom musikf
traditionella kulturinstitutioner. Ungdomsorganisationerna måste ges möjligh
intresse Ungdomsstyrelsens fortsatta utveckling. Det är viktigt att myndigheten
för ungdomar och verka för att unga människor görs delaktiga i samhällsutveckli
I budgetpropositionen anges att anslaget N 1 Bidrag till allmänna samlingsloka
ungdomsverksamhet, ofta på mindre orter och på landsbygden. Regeringen för
anslaget M 2 Nationell och internationell ungdomsverksamhet. Kristdemokraterna
samlingslokaler under ett eget anslag (yrkande 7). På så sätt behöver inte ansl

Folkrörelse- och idrottsfrågor (N)

I motion Kr518 (kd) framhåller Kristdemokraterna att idrottsstödets målsättnin
bör således inriktas på investeringar i idrottsanläggningar och på bidrag ti
vår mening vara enkla, rättvisa och inriktade på en obyråkratisk hantering. Vi
stödet till idrottsföreningarna, bör bibehållas på nuvarande nivå.
Kristdemokraterna anser att anslaget Bidrag till allmänna samlingslokaler bör f
samlingslokalerna. Anslaget har haft en enorm betydelse för bygdegårdar och and
när det gäller t.ex. handikappanpassning. Regeringen föreslår att 4 miljon
Kr272 (kd) yrkande 23, Kr509 (kd) yrkande 6 och Kr515 (kd) har vi föreslagit at
Vi har föreslagit att ett nytt anslag för utveckling av den ideella sektorn
känselspröt. De hittar orättvisorna, upptäcker kantigheterna, kartlägger nya om
gränszonen mellan den privata och den offentliga sektorn. Under perioden 1991-1
forsknings- och utredningsprojekt initierades och en beredning för utveckling a
detta utvecklingsarbete. Den socialdemokratiska regering som tillträdde 1994 än
utvecklingsarbetet. Vi har i motion Kr272 (kd) föreslagit att 10 miljoner kron
kronor Stiftelsen Cesam i Örebro, vilken bör erhålla status som nationellt komp

4. Anvisande av medel under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fr

Lennart Kollmats (fp) anför:

Inledning

Folkpartiets politik har sin utgångspunkt i den enskilda människan. Målet är h
alla människor få många livschanser, många möjligheter att växa och utvec
uppmuntra och underlätta den individuella processen. Kulturpolitikens uppgift ä
moraliska val kan aldrig göras i ett tomrum. De förutsätter en bakgrund av erfa
Folkpartiet har i motioner föreslagit en alternativ budget för 1999. Vårt budge
och höjd tillväxt med utgiftsökningar framför allt när det gäller vård och omso
redovisning, se reservationerna nr 1, 29 och 34 i bet. 1998/99:FiU1).
I folkpartimotionen Kr254 har en nettoökning av kulturanslagen med 10 miljon
regionerna bör få ett samlat statligt stöd och har därför föreslagit en höjning
I likhet med övriga ledamöter i utskottet anser jag också att det finns en
komma att skada den reguljära verksamheten vid institutionerna inom de regional
1999 stanna på 2 % av de totala antalet stödenheter.
Sedan riksdagen beslutat om storleken på ramen för utgiftsområde 17 kan jag int
detta särskilda yttrande.

Teater, dans och musik (B)

Jag erinrar om att Folkpartiet i sin kommittémotion Kr254 (fp) har framhållit
respektive region. Redan nu har åtskilliga delar av denna viktiga kulturverksam
att uppehålla den kvalitet som man lyckats uppnå. De regionala huvudmännen bör
I motionen föreslås därför att anslaget till länsmusiken skall tillföras 25 mil
föreslås i Folkpartiets partimotion Fi211 (fp) yrkande 15 (i denna del).
Folkpartiet har i motion Kr254 (fp) även understrukit att den regionala
teaterverksamheten är en av förutsättningarna för ett rikt kulturliv utanför St
motionen att stödet till länsteatrarna skall räknas upp med 3 miljoner kronor u
Folkpartiets partimotion Fi211 (fp) yrkande 15 (i denna del).
Jag vill påminna om att Folkpartiet i sin motion Kr254 (fp) har för
Marionetteatern i Stockholm funnits i 40 år. Motionsförslaget har gjorts mot
representant för scenkonstformen dockteater. Den har vunnit stor uppskattnin
och har skapat ett unikt museum för stiliserad scenkonst - Marionettmuseet.

Arkiv (F)

Inför den satsning på dokumentation om industrisamhällets historia som reger
anser Folkpartiet att även folkrörelsearkivens resurser bör förstärkas ytterlig
historia, motsvaras på regional och lokal nivå av material i folkrörelsearkiv
dokumenteras på ett för forskningen lämpligt sätt. Anslaget Bidrag till regio
(fp) ökas med 1 700 000 kronor i förhållande till regeringens förslag.

Museer och utställningar (H)

I motion Kr254 (fp) har Folkpartiet föreslagit en tillfällig satsning på N
kommer att bli det första i sitt slag i Europa. Investeringskostnaderna för mus
tillgängliga för projektet. Ytterligare resurser bör emellertid tillföras (yrka
med 5 miljoner kronor i detta syfte (yrkande 15 i denna del). Samma uppräkning
Jag vill även uppmärksamma motion Kr224 (fp) där projektet Kulturbruket i Melle
tillförs medel så att det rymmer bidrag till projektet Kulturbruket i Mellerud.

Trossamfund (K)

I likhet med regeringen konstaterar Folkpartiet i motion Kr254 (fp) att det ant
har ökat under de senaste åren. Folkpartiet anser dock, i motsats till regering
till trossamfund enligt folkpartimotionen bör ökas med 4,3 miljoner kronor i fö

Folkbildning (L)

Regeringens förslag om ett fortsatt bidrag om 40 miljoner kronor till stöd för
vissa andra organisationer innebär bl.a. att LO får stöd av statliga medel
mycket tveksamt till ett sådant förfarande och har avvisat regeringens förslag

Folkrörelse- och idrottsfrågor (N)

I avvaktan på att redan fattade beslut om att ge ökade resurser till idrottsrö
motionerna Fi211 (fp) och Kr520 (fp) att anslaget N 1 Stöd till idrotten ökas m

5. Anvisande av medel under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fr

Ewa Larsson (mp) anför:

Kulturpolitikens uppgift är enligt Miljöpartiets mening att ta till vara ini
och berikande kulturliv. En solidarisk kulturpolitik innebär att mer satsas på
Att nyttja och njuta kultur medför inte bara att vi lever längre utan även att
Inom litteratur, film, musik, teater och bildkonst formas morgondagens tankar.
grunden för framtiden. Här formuleras vår gemenskap och våra demokratiska livsi
kreativitet och skaparkraft. Vi påverkas av den omgivning vi befinner oss i och
När vi forskar om äldre kulturer bedömer vi dem genom de konstföremål som har
också andra att bedöma oss. Ett samhälle må vara hur funktionellt eller effe
eller ens framstående.
Miljöpartiets ståndpunkt är att investeringar i kulturell verksamhet inte
inkomster, och är en investering. Varje ort eller län med anspråk på att locka
kulturutbud.

Teater, dans och musik (B)

I Miljöpartiets partimotion föreslås att bidraget till länsmusikorganisationen
bl.a. till att göra det möjligt för alla i landet att höra levande musik och ti

I motion Kr274 (mp) anför Miljöpartiet att Stockholms Spårvägsmäns Musikkår (SS
delfinansiering för att få en ekonomisk stabilitet. Vi påminner om att vi i v
vissa teater-, dans- och musikändamål (yrkandena 1 delvis och 20).
Miljöpartiet anser i likhet med motionärerna bakom motion Kr275 (v) att de f
verksamhetsmedel till resor och traktamenten. I motionen föreslås att verksa
turnédel (yrkande 10).
Jag anser att det är mycket glädjande att det nu beräknas medel för bidrag til
budgetpropositionen skall ges på bekostnad av reformutrymmet för musikarrangö
skall anvisas utöver förslaget i budgetpropositionen för ändamålet.

Museer och utställningar (H)

Miljöpartiet vill i motion Kr274 (mp) utöka anslaget i utgiftsområde 17 anslag
projekteringen av ett kvinnomuseum och 300 000 kronor skall gå till projekterin
skall lyftas fram inom alla områden, inte minst på våra museer. Detta anser v
av ett speciellt kvinnomuseum. Miljöpartiet anser att ett filmmuseum skulle
haft på samhällsutvecklingen samt för att analysera filmens betydelse ur ett ge

Miljöpartiet anför i motion Kr274 (mp) att anslaget till icke-statliga kulturl
Anslaget bidrar till att skapa meningsfulla och nyttiga arbetstillfällen och m
regeringen år efter år föreslår ett minskat anslag. För budgetåret 1999
kulturlokaler med 5 miljoner kronor utöver regeringens förslag (yrkande 1 i den
I samma motion har vi vidare anfört att begreppet "vissa icke-statliga kulturl
kvartersbiograf, ett lokalt kulturhus eller en hembygdsgård. Vi har i sammanhan
och allmänna samlingslokaler (yrkande 43).

I 6 Öppna kanaler

Jag erinrar om att Miljöpartiets motion innehåller ett förslag om att Riks
framgår att skälet härför är att Öppna kanalerna utgör värdefulla motkrafter ti

Bidrag till folkbildningen (L 1)

Under anslaget L 1 Bidrag till folkbildningen har Miljöpartiet i sin motio
miljoner kronor den omföring av medel till ett anslag för bidrag till allmänna
föreslås i motionen avser bidraget till vissa organisationer för uppsökande ver
medlemsutbildning fortsättningsvis borde ske inom organisationernas egen budget

6. Ersättningar och bidrag till konstnärer (mom. 10)

Birgitta Sellén (c) anför:

Vi föreslår i motion Kr273 (c) att 50 miljoner kronor utöver regeringens för
genomföra Konstnärsutredningens förslag. Vi anser att anslagsökningen ska
Finansutskottet har i sitt förslag till ramnivå för utgiftsområde 14 tyvärr int
att riksdagen vid sin behandling av ramnivån för utgiftsområdena 14 och 17
motionsyrkande i denna fråga.

7. Särskilda medel för förnyelse med anledning av övergången till ny teknik (mo

Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén (m), Jan Backman (m), Lennart Kollmats

Vi har i reservation 14 framhållit att public service-företagen sammanlagt bör
för kostnader i samband med övergången till ny teknik. I stället bör programför

En majoritet av utskottet har beslutat föreslå riksdagen att medel skall b
ställer oss således inte bakom majoritetens förslag att tilldela programföretag
får del av de medel som majoriteten nu föreslår.


Propositionens lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1989:41) om TV-avgift skall ha följande lyd
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
7 §1
-----------------------------------------------------
TV-avgiften  är  1 572  TV-avgiften  är 1 608
kronor för ett år. Den kronor för ett år. Den
skall  betalas  i fyra skall  betalas  i fyra
poster om 393 kronor.   poster om 402 kronor.
-----------------------------------------------------
Varje post avser en avgiftsperiod om tre månader och
skall  betalas  senast  sista  vardagen  före
avgiftsperiodens början.
För innehav av TV-mottagare under tiden före den
första avgiftsperioden skall avgiften betalas med så
stort belopp i förhållande till årsavgiften som
motsvarar innehavstiden. Beloppet avrundas nedåt
till jämnt antal kronor.
-----------------------------------------------------

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
1 Senaste lydelse 1997:1164.
Förslag till lag om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av fi
Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1990:886) om granskning och kontroll av fil
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
9 §1
-----------------------------------------------------
Avgift för granskning enligt denna lag tas ut med
-----------------------------------------------------
1.   grundavgift  200  1.  grundavgift  200
kronor,          kronor,
-----------------------------------------------------
2. tidsavgift 20 kronor  2. tidsavgift 15 kronor
per spelmi-nut vid normal per spelmi-nut vid normal
visningshastighet,  dock visningshastighet,  dock
minst 200 kronor,     minst 200 kronor,
-----------------------------------------------------
3.  avgift  för  varje  3.  avgift  för varje
tillståndskort  ut-över tillståndskort  ut-över
det  första med 1 300 det  första med 1 000
kronor.          kronor.
-----------------------------------------------------
Tidsavgift  tas inte ut om en film eller ett
videogram till  väsentlig del är en dokumentär
framställning.
-----------------------------------------------------
Om  en film eller ett  Om en film eller ett
videogram har en speltid videogram har en speltid
under trettio minuter vid under trettio minuter vid
normal visningshastighet normal visningshastighet
utgår avgiften för varje utgår avgiften för varje
tillståndskort utöver det tillståndskort utöver det
första med 500 kronor, första med 500 kronor,
eller,  om  speltiden eller,  om  speltiden
understiger fem minuter, understiger fem minuter,
med 100 kronor.      med 75 kronor.
-----------------------------------------------------
Om en film eller ett videogram endast skall visas
vid en filmfestival eller ett annat konstnärligt
eller ideellt evenemang där sådana framställningar
förekommer som godkänts för personer under femton
år, får Biografbyrån medge befrielse från avgift för
granskningen.
-----------------------------------------------------
-----------
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
1 Senaste lydelse 1996:1594.

Regeringens och oppositionspartiernas förslag till beslut om anvisande av medel
under
utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

-------------------------------------------------------------------------------
Anslag                   Regeringenss, v, m   v   kd
förslag  mp  Kr255    Kr272 Kr273 Kr254  Kr274
Kr517              Kr520
Fi211
-------------------------------------------------------------------------------
A 1
Statens kulturråd            31 351    -15 000
-------------------------------------------------------------------------------
A 2 Bidrag till allmän kulturverksamhet,  122 895    -50 000
utveckling   samt  internationellt                   000
kulturutbyte och samarbete
-------------------------------------------------------------------------------
A 3 Nationella uppdrag            7 000     -1 000      +1
-------------------------------------------------------------------------------
A 4 Försöksverksamhet med ändrad regional 136 703
fördelning av kulturpolitiska medel
-------------------------------------------------------------------------------
A 5 Kulturfond                        +100
000
-------------------------------------------------------------------------------
A 6 Agenda 21
-------------------------------------------------------------------------------
B 1
Bidrag  till  Svenska  riksteatern, 750 501      -129      -2 000
Operan, Dramaten, Dansens Hus  och          000
Svenska rikskonserter
-------------------------------------------------------------------------------
B 2 Bidrag till regional musikverksamhet  534 146            +10
samt regionala och lokala teater-,                000
dans- och musikinstitutioner
-------------------------------------------------------------------------------
B 3 Bidrag till vissa teater-, dans- och  115 240              -2
musikändamål
-------------------------------------------------------------------------------
C 1
Bidrag     till     regional 35 740
biblioteksverksamhet
-------------------------------------------------------------------------------
C 2 Litteraturstöd             89 167    -33 000      -4
-------------------------------------------------------------------------------
C 3 Stöd till kulturtidskrifter       20 400
-------------------------------------------------------------------------------
C 4 Stöd till bokhandel           9 801
-------------------------------------------------------------------------------
C 5 Talboks- och punktskriftsbiblioteket  54 873     +3 000
-------------------------------------------------------------------------------
C 6 Bidrag till Stiftelsen för lättläst   13 305          +1 000
nyhetsinformation och litteratur
-------------------------------------------------------------------------------
C 7 Bidrag till Svenska språknämnden och   4 070
Sverigefinska språknämnden
-------------------------------------------------------------------------------
D 1
Statens konstråd             5 122     -1 000
-------------------------------------------------------------------------------
D 2 Konstnärlig gestaltning av den     35 438    -10 000
gemensamma miljön
-------------------------------------------------------------------------------
D 3 Nämnden för hemslöjdsfrågor       1 078
-------------------------------------------------------------------------------
D 4 Främjande av hemslöjden         17 269
-------------------------------------------------------------------------------
D 5 Bidrag till bild- och formområdet    27 296
-------------------------------------------------------------------------------
E 1
Konstnärsnämnden             9 788     -1 000
-------------------------------------------------------------------------------
E 2 Ersättningar och bidrag till      252 350
konstnärer                                 000
-------------------------------------------------------------------------------
F 1
Riksarkivet och landsarkiven      232 440
-------------------------------------------------------------------------------
F 2 Bidrag till regional arkivverksamhet   2 982
-------------------------------------------------------------------------------
F 3 Språk- och folkminnesinstitutet     28 346
-------------------------------------------------------------------------------
F 4 Svenskt biografiskt lexikon       3 497
-------------------------------------------------------------------------------
F 5 Arkivet för ljud och bild        26 933
-------------------------------------------------------------------------------
G 1
Riksantikvarieämbetet         150 141
-------------------------------------------------------------------------------
G 2 Bidrag till kulturmiljövård      241 118    +24 800
-------------------------------------------------------------------------------
G 3 Restaureringsarbeten vid de kungliga  50 000
slotten och rikets fästningar
-------------------------------------------------------------------------------
H 1
Centrala museer: Myndigheter      601 087    -29 000
-------------------------------------------------------------------------------
H 2 Centrala museer: Stiftelser      172 897
-------------------------------------------------------------------------------
H 3 Bidrag till regionala museer      102 271
-------------------------------------------------------------------------------
H 4 Bidrag till vissa museer        39 298    -11 194
-------------------------------------------------------------------------------
H 5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler  10 000    -10 000
-------------------------------------------------------------------------------
H 6 Riksutställningar            36 316    -25 000
-------------------------------------------------------------------------------
H 7 Statliga utställningsgarantier och     80      +100
inköp av kulturföremål
-------------------------------------------------------------------------------
I 1
Filmstöd                142 403              -2 300
-------------------------------------------------------------------------------
I 2 Statens biografbyrå           7 390
-------------------------------------------------------------------------------
I 3 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige 25 533
och Finland
-------------------------------------------------------------------------------
I 4 Bidrag till dokumentation om den      821
mediepolitiska utvecklingen och till
europeiskt mediesamarbete
-------------------------------------------------------------------------------
I 5 Bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund 17 518
för  produktion  av  videogram  på
teckenspråk
-------------------------------------------------------------------------------
I 6 Öppna kanalen
-------------------------------------------------------------------------------
J 1
Forsknings-  och utvecklingsinsatser 35 871    -25 000
inom kulturområdet
-------------------------------------------------------------------------------
J 2 Forskning och dokumentation om      1 252
medieutvecklingen
-------------------------------------------------------------------------------
K 1
Stöd till trossamfund          55 700          +8 000
-------------------------------------------------------------------------------
L 1
Bidrag till folkbildningen        2 508  -10  -298    -40  -40
405  000   000    000  000      000
-------------------------------------------------------------------------------
L 2 Bidrag till vissa handikappåtgärder   71 791
inom folkbildningen
-------------------------------------------------------------------------------
L 3 Bidrag till kontakttolkutbildning    9 032
-------------------------------------------------------------------------------
M 1
Ungdomsstyrelsen            12 367     -6 000
-------------------------------------------------------------------------------
M 2 Bidrag till nationell och        96 389    -56 000
internationell ungdomsverksamhet m.m.
-------------------------------------------------------------------------------
M 3 Särskild satsning på ungdomars kultur
000
-------------------------------------------------------------------------------
N 1
Stöd till idrotten           475 240 -5 000
-------------------------------------------------------------------------------
N 2 Lotteriinspektionen           21 496
-------------------------------------------------------------------------------
N 3 Bidrag till allmänna samlingslokaler       +15        +25
000        000  000      000
-------------------------------------------------------------------------------
N 4 Utvecklingen av den ideella sektorn                 +10
000
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL                    7 452   ±0  -572    +14
147      294    000  000
-------------------------------------------------------------------------------

Utskottet och reservanternas förslag till
beslut om anvisande av medel för
budgetåret 1999 under utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid

Belopp i 1000-tals kronor

Utskottets förslag överensstämmer med regeringens
förslag till fördelning av medel på anslag utom
såvitt avser anslagen A 4, B 2, H 3, L 1, N 1 och N
3.

-----------------------------------------------------------
Verksamhetsområde, anslag och RegeringensUtskottetsRes. 6
(anslagstyp)          förslag  förslag  (c)
Avvikelse
från
utskottets
förslag
----------------------------------------------------
A Allmän kulturverksamhet
-----------------------------------------------------------
1 Statens kulturråd (ram)    31 351
31 351
-----------------------------------------------------------
2 Bidrag   till   allmän  122 895        -10
kulturverksamhet,           122 895    000
utveckling       samt
internationellt
kulturutbyte och samarbete
(ram)
-----------------------------------------------------------
3 Nationella uppdrag (ram)    7 000      +1 000
7 000
-----------------------------------------------------------
4 Försöksverksamhet    med  136 703  136 7031
ändrad regional fördelning
av kulturpolitiska  medel
(obet.)
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
B Teater, dans och musik
-----------------------------------------------------------
1 Bidrag   till   Svenska  750 501      -2 000
riksteatern,    Operan,      750 501
Dramaten, Dansens Hus och
Svenska    rikskonserter
(obet.)
-----------------------------------------------------------
2 Bidrag   till  regional  534 146  534 1462
musikverksamhet    samt
regionala   och  lokala
teater-,   dans-   och
musikinstitutioner (obet.)
-----------------------------------------------------------
3 Bidrag till vissa teater-,  115 240      -2 700
dans-  och  musikändamål      115 240
(ram)
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
C Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter
-----------------------------------------------------------
1 Bidrag   till  regional  35 740
biblioteksverksamhet         35 740
(obet.)
-----------------------------------------------------------
2 Litteraturstöd (ram)      89 167      -4 000
89 167
-----------------------------------------------------------
3 Stöd till kulturtidskrifter  20 400
(ram)                 20 400
-----------------------------------------------------------
4 Stöd till bokhandel (ram)    9 801
9 801
-----------------------------------------------------------
5 Talboks-        och  54 873
punktskriftsbiblioteket        54 873
(ram)
-----------------------------------------------------------
6 Bidrag till Stiftelsen för  13 305
lättläst nyhetsinformation      13 305
och litteratur (obet.)
-----------------------------------------------------------
7 Bidrag   till   Svenska   4 070
språknämnden      och      4 070
Sverigefinska språknämnden
(obet.)
-----------------------------------------------------------
1 Regeringen föreslås bemyndigas att göra vissa
omföringar mellan anslagen
A 4, B 2 och H 3; jfr avsnitt 2
-----------------------------------------------------------
2 Regeringen föreslås bemyndigas att göra vissa
omföringar mellan anslagen
A 4, B 2 och H 3; jfr avsnitt 2


-----------------------------------------------------------
D Bild och form samt konsthantverk
-----------------------------------------------------------
1 Statens konstråd (ram)     5 122
5 122
-----------------------------------------------------------
2 Konstnärlig gestaltning av  35 438
den gemensamma miljön (ram)      35 438
-----------------------------------------------------------
3 Nämnden för hemslöjdsfrågor   1 078
(ram)                 1 078
-----------------------------------------------------------
4 Främjande  av  hemslöjden  17 269
(ram)                 17 269
-----------------------------------------------------------
5 Bidrag  till  bild-  och  27 296
formområdet (ram)           27 296
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
E Ersättningar och bidrag till konstnärer
-----------------------------------------------------------
1 Konstnärsnämnden (ram)     9 788
9 788
-----------------------------------------------------------
2 Ersättningar  och  bidrag  252 350
till konstnärer (ram)         252 350
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
F Arkiv
-----------------------------------------------------------
1 Riksarkivet       och  232 440
landsarkiven (ram)          232 440
-----------------------------------------------------------
2 Bidrag   till  regional   2 982
arkivverksamhet (obet.)        2 982
-----------------------------------------------------------
3 Språk-         och  28 346
folkminnesinstitutet (ram)      28 346
-----------------------------------------------------------
4 Svenskt biografiskt lexikon   3 497
(ram)                 3 497
-----------------------------------------------------------
5 Arkivet för ljud och bild  26 933
(ram)                 26 933
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
G Kulturmiljö
-----------------------------------------------------------
1 Riksantikvarieämbetet (ram)  150 141
150 141
-----------------------------------------------------------
2 Bidrag till kulturmiljövård  241 118
(ram)                 241 118
-----------------------------------------------------------
3 Restaureringsarbeten vid de  50 000
kungliga slotten och rikets      50 000
fästningar (res.)
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
H Museer och utställningar
-----------------------------------------------------------
1 Centrala      museer:  601 087
Myndigheter (ram)           601 087
-----------------------------------------------------------
2 Centrala museer: Stiftelser  172 897
(obet.)                172 897
-----------------------------------------------------------
3 Bidrag  till  regionala  102 271  102 2713
museer (obet.)
-----------------------------------------------------------
4 Bidrag till vissa museer  39 298
(obet.)                39 298
-----------------------------------------------------------
5 Stöd  till  icke-statliga  10 000
kulturlokaler (ram)          10 000
-----------------------------------------------------------
6 Riksutställningar (ram)    36 316
36 316
-----------------------------------------------------------
7 Statliga              80
utställningsgarantier  och      80
inköp  av  kulturföremål
(ram)
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
3 Regeringen föreslås bemyndigas att göra vissa
omföringar mellan anslagen
A 4, B 2 och H 3; jfr avsnitt 2
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
I Film och medier
-----------------------------------------------------------
1 Filmstöd (ram)        142 403      -2 300
142 403
-----------------------------------------------------------
2 Statens biografbyrå (ram)    7 390
7 390
-----------------------------------------------------------
3 Utbyte  av  TV-sändningar  25 533
mellan Sverige och Finland      25 533
(obet.)
-----------------------------------------------------------
4 Bidrag till dokumentation    821
om  den  mediepolitiska      821
utvecklingen  och  till
europeiskt  mediesamarbete
(ram)
-----------------------------------------------------------
5 Bidrag till Sveriges Dövas  17 518
Riksförbund för produktion      17 518
av videogram på teckenspråk
(obet.)
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
J Forskning
-----------------------------------------------------------
1 Forsknings-       och  35 871
utvecklingsinsatser  inom      35 871
kulturområdet (ram)
-----------------------------------------------------------
2 Forskning och dokumentation   1 252
om    medieutvecklingen      1 252
(obet.)
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
K Trossamfund
-----------------------------------------------------------
1 Stöd till trossamfund (ram)  55 700
55 700
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
L Folkbildning
-----------------------------------------------------------
1 Bidrag till folkbildningen 2 508 405 2 498 4054  -30
(obet.)                       000
-----------------------------------------------------------
2 Bidrag   till   vissa  71 791
handikappåtgärder   inom      71 791
folkbildningen (obet.)
-----------------------------------------------------------
3 Bidrag         till   9 032
kontakttolkutbildning         9 032
(obet.)
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
M Ungdomsfrågor
-----------------------------------------------------------
1 Ungdomsstyrelsen (ram)     12 367
12 367
-----------------------------------------------------------
2 Bidrag till nationell och  96 389
internationell            96 389
ungdomsverksamhet   m.m.
(ram)
-----------------------------------------------------------
3 Särskild   satsning  på             +20
ungdomars kultur                  000
(nytt anslag)
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
N Folkrörelse- och idrottsfrågor
-----------------------------------------------------------
1 Stöd till idrotten (ram)   475 240  470 2405 +5 000
-----------------------------------------------------------
2 Lotteriinspektionen (ram)   21 496
21 496
-----------------------------------------------------------
3 Bidrag   till  allmänna       15 0006  +25
samlingslokaler (ram)                000
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
SUMMA            7 452 147     7   0
452 147
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
4 Avvikelse från regeringens förslag: -10 000 jfr
avsnitt 15.1
-----------------------------------------------------------
5 Avvikelse från regeringens förslag:  -5 000 jfr
avsnitt 17.1
-----------------------------------------------------------
6 Avvikelse från regeringens förslag: +15 000 jfr
avsnitt 17.3
-----------------------------------------------------------
Förteckning över i utskottets hemställan
moment 10 avstyrkta motionsyrkanden

---------------------------------------------------
Motion  Parti Yrkande
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
1998/99:
---------------------------------------------------
Kr208  m
---------------------------------------------------
Kr209  m
---------------------------------------------------
Kr218  c
---------------------------------------------------
Kr224  fp
---------------------------------------------------
Kr239  m
---------------------------------------------------
Kr240  s
---------------------------------------------------
Kr254  fp   2, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 15
---------------------------------------------------
Kr255  m   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25
---------------------------------------------------
Kr256  m   10
---------------------------------------------------
Kr257  s
---------------------------------------------------
Kr258  s
---------------------------------------------------
Kr261  s
---------------------------------------------------
Kr262  v
---------------------------------------------------
Kr272  kd   9, 10, 12, 18, 20, 22
---------------------------------------------------
Kr273  c   2, 4, 11
---------------------------------------------------
Kr274  mp   20, 22, 43, 44, 45, 52
---------------------------------------------------
Kr275  v   10, 31
---------------------------------------------------
Kr509  kd   7
---------------------------------------------------
Kr510  s
---------------------------------------------------
Kr518  kd   11
---------------------------------------------------
Kr520  fp   5
---------------------------------------------------
Kr601  kd   1
---------------------------------------------------
Fi211  fp   15
---------------------------------------------------
U504   c   1, 2, 4
---------------------------------------------------
T808   c   11
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

Innehållsförteckning
Sammanfattning .................................................1
Propositionen....................................6
Skrivelsen.......................................8
Motioner.........................................9
Motioner väckta under allmänna motionstiden 19989
Motioner väckta med anledning av skrivelse 1997/98:171 Filmavtalet19
Förteckning över bilagor........................20
Ärendets beredning..............................20
Utskottet.......................................21
A Inledning...................................21
B Vissa övergripande frågor...................22
1 Regional fördelning av det statliga stödet till kultur22
2 Systemet för stöd till regional kulturverksamhet24
2.1 Bakgrund..............................24
2.2 Fråga om de riktade insatsernas andel av bidraget till de
regionala kulturinstitutionerna m.m.
26
3 Principerna för fördelningen av statsbidrag till kultur i Kalmar,
Gotlands och Skåne län
28
C Budgetfrågor................................30
4 Allmän kulturverksamhet (A)...............30
4.1 Statens kulturråd (A 1)...............30
4.2  Bidrag  till  allmän  kulturverksamhet,  utveckling  samt
internationellt kulturutbyte och samarbete (A 2)
31
4.3 Nationella uppdrag (A 3)..............35
4.4  Försöksverksamhet  med  ändrad  regional  fördelning  av
kulturpolitiska medel (A 4)
36
4.5 Fond för kulturverksamhet.............36
4.6 Kulturens Agenda 21...................37
5 Teater, dans och musik (B)................37
5.1 Bidrag till Svenska riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus
och Svenska rikskonserter (B 1)
37
5.2 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala
teater-, dans- och musikinstitutioner (B 2)
39
5. 3 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (B 3)42
6 Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter (C)44
6.1 Bidrag till regional biblioteksverksamhet (C 1)44
6.2 Litteraturstöd (C 2)..................44
6.3 Stöd till kulturtidskrifter (C 3).....45
6.4 Stöd till bokhandeln (C 4)............46
6.5 Talboks- och punktskriftsbiblioteket (C 5)46
6.6 Bidrag till  stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och
litteratur (C 6)                        47
6.7 Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden
(C 7)                             48
7 Bild och form samt konsthantverk (D)......48
7.1 Statens konstråd (D 1)................48
7.2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (D 2)49
7.3 Nämnden för hemslöjdsfrågor (D 3).....49
7.4 Främjande av hemslöjden (D 4).........49
7.5 Bidrag till bild- och formområdet (D 5)50
8 Ersättningar och bidrag till konstnärer (E)51
8.1 Konstnärsnämnden ( E 1)...............51
8.2 Ersättningar och bidrag till konstnärer (E 2)52
9 Arkiv (F).................................53
9.1 Riksarkivet och landsarkiven ( F 1)...53
9.2 Bidrag till regional arkivverksamhet (F 2)53
9.3 Språk- och folkminnesinstitutet (F 3).54
9.4 Svenskt biografiskt lexikon (F 4).....54
9.5 Arkivet för ljud och bild (F 5).......54
10 Kulturmiljö (G)..........................55
10.1 Riksantikvarieämbetet (G 1)..........55
10.2 Bidrag till kulturmiljövård (G 2)....56
10.3 Restaureringsarbeten vid de kungliga  slotten  och rikets
fästningar (G 3)                        57
11 Museer och utställningar (H).............57
11.1 Centrala museer: Myndigheter (H 1)...57
11.2 Centrala museer: Stiftelser (H 2)....61
11.3 Bidrag till regionala museer (H 3)...61
11.4 Bidrag till vissa museer (H 4).......62
11.5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler (H 5)63
11.6 Riksutställningar (H 6)..............65
11.7 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
(H 7)                             66
12 Film och medier (I)......................66
12.1 Filmstöd (I 1).......................66
12.2 Statens biografbyrå (I 2)............67
12.3 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland (I 3)68
12.4 Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och
till europeiskt mediesamarbete (I 4)
68
12.5 Bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund för produktion av
videogram på teckenspråk (I 5)
68
12.6 Öppna kanaler........................69
12.7 Radio och TV.........................70
13 Forskning (J)............................70
13. 1 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (J 1)70
13.2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen (J 2)71
14 Trossamfund (K)..........................71
14.1 Stöd till trossamfund (K 1)..........71
15 Folkbildning (L).........................72
15.1 Bidrag till folkbildningen (L 1).....72
15.2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen (L 2)75
15.3 Bidrag till kontakttolkutbildning (L 3)76
15.4 Folkbildningsorganisationernas information om EU77
16 Ungdomsfrågor (M)........................77
16.1 Ungdomsstyrelsen (M 1)...............77
16.2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet m.m.
(M 2)                             78
16.3 Särskild satsning på ungdomars kultur79
17 Folkrörelse- och idrottsfrågor...........80
17.1 Stöd till idrotten (N 1).............80
17.2 Lotteriinspektionen (N 2)............81
17.3 Bidrag till allmänna samlingslokaler (N 3)82
17.4 Stöd till ideell verksamhet..........83
D Radio och TV................................84
18 Den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten år 199984
18.1 Bakgrund.............................84
18.2 Medelsberäkning för public service-företagen84
18.3 Fråga om  UR:s  möjligheter  att  erhålla  kompletterande
finansiering                          87
18.4 Vissa frågor avseende Teracom AB.....88
E Vissa filmfrågor............................90
19 Filmavtalet m.m........................90
Hemställan....................................95
Reservationer..................................101
1. Regional fördelning av det totala statliga stödet till kultur (mom.
1), (c)                        101
2. Samordning av kulturpolitiska insatser (mom. 2), (kd)101
3. Utredning av hela stödsystemet till regionala och lokala teater-,
dans- och musikinstitutioner (mom. 7), (v)
102
4. Kompensation för pris- och lönekostnadsutvecklingen (mom. 8), (mp)102
5. Principerna för fördelningen av statsbidrag till kultur i Kalmar,
Gotlands och Skåne län (mom. 9), (v, c, fp)
103
6. Anvisande av medel under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund
och fritid för år 1999, m.m. (mom. 10), (c)
104
7. Uttalande om det ekonomiska stödet till Drottningholmsteatern (mom.
12) (mp)                              107
8. Former för statligt stöd till Stockholms Spårvägsmäns Musikkår (mom.
14), (kd)                             108
9. Nationella uppdrag för Barnkulturcentrum i Eskilstuna och Tom Tits
Experiment samt inrättande av tre permanenta nationella uppdrag (mom.
15-17), (mp)
108
10. Översyn av musikverksamheten (mom. 19), (v, mp)109
11. Världskulturmuseet (mom. 21), (m, kd,c, fp)110
12. Bidrag till religiösa ungdomsorganisationer (mom. 22), (kd)111
13. Allmänna samlingslokaler (mom. 23), (mp).111
14. Särskilda medel för förnyelse med anledning av övergången till ny
teknik (mom. 25), (m, fp)
111
15. Ändring i lagen om TV-avgift (mom. 27), (m)112
16. Frågor rörande Teracom (mom. 29), (m)....112
17. Produktionsstödets konstruktion (mom. 31), (v)113
18. En särskild filmfond (mom. 35), (v, mp)..113
Särskilda yttranden............................115
1. Anvisande av medel under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund
och fritid för år 1999, m.m. (mom. 10), (m)
115
2. Anvisande av medel under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund
och fritid för år 1999, m.m. (mom. 10), (v)
120
3. Anvisande av medel under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund
och fritid för år 1999, m.m. (mom. 10), (kd)
121
4. Anvisande av medel under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund
och fritid för år 1999, m.m. (mom. 10), (fp)
124
5. Anvisande av medel under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund
och fritid för år 1999, m.m. (mom. 10), (mp)
126
6. Ersättningar och bidrag till konstnärer (mom. 10), (c)128
7. Särskilda medel för förnyelse med anledning av övergången till ny
teknik (mom. 25), (m, fp)
129
Bilagor:
Bilaga 1: Propositionens lagförslag........130
Bilaga 2: Regeringens och oppositionspartiernas  förslag till beslut om
anvisande av medel för budgetåret 1999 under utgiftsområde 17 Kultur, medier
trossamfund och fritid
132
Bilaga 3: Utskottet och reservanternas förslag till beslut om anvisande av mede
för budgetåret 1999 under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund oc
fritid
136
Bilaga 4: Förteckning över i utskottets hemställan  moment 10 avstyrkt
motionsyrkanden                           139