Konstitutionsutskottets betänkande
1998/99:KU03

Behandling av personuppgifter (vilande grundlagsförslag och följdlagstiftning)


Innehåll

1998/99
KU3

Sammanfattning

I betänkandet anmäls vilande förslag om ändring av 8
kap. 7 § 8 regeringsformen för slutligt beslut.
Ändringen gör det möjligt för riksdagen att delegera
rätten  att  meddela  föreskrifter  om  manuell
behandling  av personuppgifter. Enligt förslaget
skall ändringen träda i kraft den 1 januari 1999.
Utskottet tillstyrker förslaget.
Utskottet behandlar vidare regeringens förslag i
proposition 1997/98:44 Personuppgiftslag till lag om
ändring i personuppgiftslagen (1998:204). Ändringen
innebär att bemyndigandena i personuppgiftslagen för
regeringen  eller  den myndighet som regeringen
bestämmer att i vissa fall meddela föreskrifter
ändras till att avse också sådan manuell behandling
av personuppgifter som omfattas av lagen. Också
denna ändring föreslås träda i kraft den 1 januari
1999. Utskottet tillstyrker regeringens förslag.
Till betänkandet har fogats två reservationer (m
och fp).
Vilande grundlagsförslag
Riksdagen har den 16 april 1998 (bet. 1997/98:KU18,
rskr. 1997/98:180) beslutat att som vilande anta i
proposition 1997/98:44 framlagt förslag till lag om
ändring i regeringsformen, se bilaga 1 till detta
betänkande.
Förslag till följdlagstiftning
Propositionen
I proposition 1997/98:44 yrkas vidare att riksdagen
antar det i propositionen framlagda förslaget till
lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204) .
Lagförslaget  framgår  av bilaga 2 till detta
betänkande.

Utskottet

Bakgrund
Den 16 april 1998 beslutade riksdagen att anta
regeringens förslag  om en ny personuppgiftslag
(prop. 1997/98:44, bet. 1997/98:KU18, rskr. 1997/98:
180).  Personuppgiftslagen  ersätter  datalagen
(1973:289).  Genom  personuppgiftslagen genomförs
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av
den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda med
avseende på behandling av personuppgifter och om det
fria flödet av sådana uppgifter. Lagen omfattar all
automatiserad behandling av personuppgifter  och
manuell behandling av personregister.
Personuppgiftslagen  har trätt i kraft den 24
oktober 1998.
Vilande grundlagsförslag om ändring i
regeringsformen
Förslagets innebörd i korthet
Enligt den nuvarande lydelsen av 8 kap. 7 § 8 regeringsformen
kan regeringen efter bemyndigande  i lag genom
förordning  meddela  föreskrifter om skydd  för
personlig  integritet  vid  registrering   av
personuppgifter endast då den sker med hjälp av
automatisk   databehandling.   Det   vilande
grundlagsförslaget innebär att bestämmelsen ändras
så att det utan nämnda begränsning blir möjligt att
delegera föreskriftsrätt  i fråga om skydd för
personlig  inte-gritet  vid  behandling   av
personuppgifter. Ändringen föreslås träda i kraft
den 1 januari 1999.
Utskottets anmälan och yttrande
Under föregående riksmöte har riksdagen som vilande antagit
det förslag till lag om ändring i regeringsformen
som angetts i det föregående. Genom detta betänkande
anmäls nu det vilande förslaget till kammaren för
slutligt beslut.
Med hänvisning till vad utskottet anförde vid detta
ärendes första behandling (se bet. 1997/98:KU18 s.
41 f.) tillstyrker utskottet att riksdagen slutligt
antar förslaget.
Följdändring i personuppgiftslagen
Förslagets innebörd i korthet
Den nya personuppgiftslagen  innehåller bemyndiganden för
regeringen  eller den myndighet som  regeringen
bestämmer att meddela föreskrifter om undantag från
vissa bestämmelser och att precisera de generella
regler som finns i lagen. Bemyndigandena avser också
att  regeringen  skall  ha  rätt  att  meddela
föreskrifter  om  förhandskontroll  av  vissa
behandlingar av person-uppgifter och om undantag
från förbudet mot överföring av personuppgifter till
tredje land.
Som  ovan  redovisats  föreslås  ändringen  av
bemyndigandet i 8 kap. 7 § 8 regeringsformen träda i
kraft den 1 januari 1999. De av riksdagen beslutade
bemyndigandena i personuppgiftslagen som trätt i
kraft den 24 oktober 1998 avser endast behandling av
personuppgifter  med   hjälp  av  automatisk
databehandling. Det nu aktuella  förslaget till
ändring  av  personuppgiftslagen  avser  att
bemyndigandena ändras till att omfatta även sådan
manuell behandling av personuppgifter som omfattas
av lagen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1
januari 1999.
Utskottets bedömning
Under  förutsättning  att förslaget till grundlagsändring
slutligt antas föreslår utskottet på de skäl som
utskottet anförde vid den tidigare behandlingen av
ärendet att riksdagen antar förslaget till ändring i
20 § personuppgiftslagen.
Utskottet tillstyrker även i övrigt regeringens
förslag till ändring i person-uppgiftslagen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande regeringsformen
att riksdagen slutligt antar det i bilaga 1 intagna förslaget
till lag om ändring i regeringsformen,
res. 1 (m)
2. beträffande bemyndigande om behandling
av känsliga person-uppgifter
att riksdagen antar det i bilaga 2 intagna förslaget till lag
om ändring i personuppgiftslagen  (1998:204)
såvitt avser 20 §,
res. 2 (fp)
3.    beträffande    ändring    i
personuppgiftslagen i övrigt
att riksdagen antar det i bilaga 2 intagna förslaget till lag
om ändring i personuppgiftslagen (1998:204) i
övrigt, i den mån det inte omfattas av vad
utskottet har hemställt ovan under moment 2.

Stockholm den 29 oktober 1998
På konstitutionsutskottets vägnar
Göran Magnusson

I beslutet har deltagit: Göran Magnusson (s), Barbro
Hietala Nordlund (s), Ingvar Svensson (kd), Jerry
Martinger (m), Mats Berglind (s), Inger René (m),
Kerstin Kristiansson (s), Tommy Waidelich (s), Mats
Einarsson (v), Björn von der Esch (kd), Nils Fredrik
Aurelius (m), Per Lager (mp), Åsa Torstensson (c),
Helena Bargholtz (fp), Kenth Högström (s), Per-
Samuel Nisser (m), Peter Pedersen (v) och Pär-Axel
Sahlberg (s).

Reservationer

1. Regeringsformen (mom. 1)
Jerry Martinger (m), Inger René (m), Nils Fredrik
Aurelius (m) och Per-Samuel Nisser (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 2
börjar med "Med hänvisning" och slutar med "antar
förslaget" bort ha följande lydelse:
Såsom framhållits i en reservation till utskottets
betänkande 1997/98:
KU18 bör normgivningsdelegation inte ske i frågor
som rör skydd för den personliga integriteten,
oavsett om fråga är om automatisk databehandling
eller manuell behandling av personuppgifter. Enligt
utskottets mening ligger det i allmänhetens intresse
att   bestämmelser   som   rör   väsentliga
medborgarintressen, som skydd för personuppgifter,
regleras av riksdagen genom lagstiftning. Mot denna
bakgrund bör riksdagen avslå regeringens förslag.
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1. beträffande regeringsformen
att riksdagen avslår det i bilaga 1 intagna förslaget till lag
om ändring i regeringsformen,
2. Bemyndigande om behandling av känsliga
personuppgifter (mom. 2)
Helena Bargholtz (fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 3
börjar med "Under förutsättning" och slutar med "20
§ personuppgiftslagen" bort ha följande lydelse:
I enlighet med vad som anförts i en reservation
till betänkandet 1997/98:KU18 anser utskottet att
bemyndigandet i 20 § personuppgiftslagen är alltför
långtgående och opreciserat.  Enligt  utskottets
mening bör föreskrifter av nu aktuellt slag ges i
form av lag.  Den föreslagna ändringen av 20 § bör
därför avslås.
dels att utskottets hemställan under 2 bort ha
följande lydelse:
2. beträffande bemyndigande om behandling av
känsliga person-uppgifter
att riksdagen avslår det i bilaga 2 intagna förslaget till lag
om ändring i personuppgiftslagen  (1998:204)
såvitt avser 20 §,

1

Förslag till lag om ändring i
regeringsformenFörslag till lag om ändring i
personuppgiftslagen (1998:204)
Härigenom föreskrivs[1] att 20, 21, 35, 41 och 50 §§
personuppgiftslagen (1998:204) skall ha följande
lydelse.
**FOOTNOTES**
[1]:

Innehållsförteckning

Sammanfattning...................................
1
Vilande grundlagsförslag.........................
1
Förslag till följdlagstiftning...................
1
Propositionen..................................
1
Utskottet........................................
1
Bakgrund.......................................
1
Vilande grundlagsförslag om ändring i
regeringsformen................................
2
Förslagets innebörd i korthet................
2
Utskottets anmälan och yttrande..............
2
Följdändring i personuppgiftslagen.............
2
Förslagets innebörd i korthet................
2
Utskottets bedömning.........................
3
Hemställan.......................................
3
Reservationer....................................
4
1. Regeringsformen (mom. 1)....................
4
2. Bemyndigande om behandling av känsliga
personuppgifter (mom. 2)
4
Förslag till lag om ändring i regeringsformen..
5
Förslag till lag om ändring i
personuppgiftslagen (1998:204).................
6